Samsung | SM-T825Y | User manual | Samsung Galaxy Tab S3 คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Tab S3 คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-T820
SM-T825
SM-T825Y
SM-T827
Thai. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
แอพและคุณสมบัติ
4
6
48
50
61
66
70
10
17
20
23
26
27
28
30
32
43
45
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การป้อนข้อความ
73
75
76
87
93
96
98
103
109
111
113
113
115
116
117
2
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
คุณสมบัติของ S Pen
โทรศัพท์ (SM-T825, SM-T825Y)
รายชื่อ
ข้อความ
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
อินเทอร์เน็ต
อีเมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
มัลติวินโดว์
Game Launcher
Samsung Notes
PENUP
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
ปฏิทิน
Samsung Flow
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
การแชร์เนื้อหา
แอพ Google
สารบัญ
การ​ตั้ง​ค่า
147
148
149
151
151
152
152
153
153
119 บทน�ำ
119 การ​เชือ่ ม​ต่อ
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 ตัวประหยัดข้อมูล
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
125 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์
อินเทอร์เน็ต (SM-T825, SM-T825Y,
SM-T827)
126 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
129 เสียงและการสั่น
129 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
130 การแจ้งเตือน
130 จอภาพ
131 ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
132 วอลเปเปอร์
132 ล็อกหน้าจอ
133 ชีวมาตรและความปลอดภัย
134 การอ่านลายนิว้ มือ
138 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
143 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
144 ผู​ใ้ ช้ (SM-T820, SM-T827)
146 Samsung Cloud
Google
คุณสมบัติขั้นสูง
การดูแลอุปกรณ์
แอพ
การจัดการทัว่ ไป
การช่วยเหลือการเข้าถึง
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
คู่มือการใช้
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
ภาคผนวก
154 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพื่อป้องกันในระหว่างการผลิตและการ
จ�ำหน่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่แนบมานั้นจะไม่ได้รับการประกันคุ้มครอง
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้เครื่อง
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ
→ หมด​เวลา​หน้า​จอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส จอภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ความสว่างปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส เกี่ยวกับแท็บเล็ต → สถานะ
5
เบื้องต้น
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
6
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
7
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
8
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
9
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
กลองหนา
เซ็นเซอรตรวจจับแสง
ปุม เปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ปุม ระดับเสียง
ไมโครโฟน
ปุม หนาหลัก (เซนเซอรจำแนกลายนิว้ มือ)
ถาดใส SIM การด/การดความจำ
ไมโครโฟน
ปุม ปจจุบนั
ปุม กลับ
ลำโพง
ลำโพง
ชองเสียบชุดหูฟง
แจ็คอเนกประสงค (USB ประเภท-C)
11
เบื้องต้น
ลำโพง
ลำโพง
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง
เสาอากาศหลัก
แฟลช
พอรตแปนพิมพสำหรับแท็บเล็ต
อุปกรณ์และปกคีย์บอร์ด (แยกขาย) มีแม่เหล็กอยู่ สมาคมหัวใจอเมริกัน (สหรัฐฯ) และองค์กรควบคุมยาและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) ได้เตือนว่าแม่เหล็กอาจมีผลต่อการท�ำงานของ
เครื่องก�ำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ตัวปั๊มอินซูลิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น
ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า (เรียกรวม ๆ ว่า "อุปกรณ์การแพทย์") ภายในระยะ 15 ซม. (6 นิ้ว) หากคุณเป็นผู้ที่ใช้อุปกรณ์การ
แพทย์เหล่านี้ อย่าใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้และปกคีย์บอร์ด (แยกขาย) หากไม่ได้ปรึกษาแพทย์
• ห้ามเก็บเครื่องและฝาคีย์บอร์ด (แยกขาย) ของคุณใกล้สนามแม่เหล็ก บัตรแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต,
บัตรโทรศัพท์, สมุดบัญชีธนาคาร และบอร์ดดิ้งพาส อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็กได้
• เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ลำ� โพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
• ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้อุปกรณ์ที่แก้วหรือตัวอะคริลิกแตก อาจเสี่ยงให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ ใช้เครื่องนี้ได้หลังจากได้รับ
การซ่อมที่ศูนย์บริการของ Samsung แล้วเท่านั้น
12
เบื้องต้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ล่าสุด
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
กลับ
•
•
•
•
•
ระดับเสียง
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
หน้าหลัก
กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้
กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
กดค้างไว้เพื่อเปิดใช้งาน Google
สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
13
เบื้องต้น
S Pen
ทีห่ น�บ S Pen
ปุม S Pen
ปลายปากกา S Pen
แหนบ
ชื่อ
ปลายปากกา S Pen
ปุ่ม S Pen
แหนบ
ฟังก์ชั่น
• ใช้ S Pen เพื่อเขียน วาด หรือแตะบนหน้าจอ สามารถใช้ปุ่มปัจจุบันและปุ่มกลับด้วย
S Pen
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือรายการบนหน้าจอเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ S Pen เพิ่มเติม เช่น
คุณสมบัติแอร์วิว
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงคุณสมบัติคำ� สั่งโดยไม่
สัมผัส
• ในขณะที่กดและค้างปุ่ม S Pen ไว้ ลาก S Pen ไปเหนือรายการเพื่อเลือก
• ถอดปลายปากกา S Pen ด้วยแหนบเมื่อเปลี่ยนปลายปากกา
14
เบื้องต้น
การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen
ถ้าหากปลายปากกาทู่ ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่
1
ใช้แหนบคีบปลายปากกาไว้ให้แน่น แล้วดึงออก
2
ใส่ปลายปากกาใหม่เข้าไปใน S Pen
15
เบื้องต้น
ระมัดระวังอย่าหนีบนิ้วมือของคุณด้วยแหนบ
•
•
•
•
อย่าน�ำปลายปากกาเก่ากลับมาใช้ซ�้ำ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen ท�ำงานผิดปกติ
อย่าดันปลายปากกามากเกินไปขณะที่ใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง S Pen
อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน S Pen การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen หรือเครื่องของคุณเสียหายได้
อย่างอหรือใช้แรงกดมากเกินไปกับ S Pen ขณะใช้งาน ปากกา S Pen อาจได้รับความเสียหายหรือปลาย
ปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• อย่ากดแช่หน้าจอด้วย S Pen ปลายปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• S Pen อาจไม่สามารถยึดได้อย่างแน่นหนาถ้าคุณหนีบบนวัตถุที่หนาหรือบางเกินไป
•
•
•
•
หากคุณใช้ปลายด้านคมของ S Pen บนหน้าจอ เครื่องอาจไม่รับรู้การท�ำงานของ S Pen
สามารถใช้ปุ่มปัจจุบันและปุ่มกลับด้วย S Pen
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S Pen โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของซัมซุง
หาก S Pen ท�ำงานผิดปกติ ให้นำ� เข้าศูนย์บริการซัมซุง
16
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1
2
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
17
เบื้องต้น
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟต�ำ่
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
18
เบื้องต้น
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่อง
อยู่ ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → → การ​
ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
19
เบื้องต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)​
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
• ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
20
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
3
4
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
การด microSD
การด Nano-SIM
21
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
4
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
22
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ก​ าร์ด
23
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
24
เบื้องต้น
3
4
5
วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด → ถอด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอดการ์ดความจ�ำ
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ก​ าร์ด →
ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
25
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
• ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย
7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
• ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียงลง
26
เบื้องต้น
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1
2
เปิดเครื่อง
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3
4
5
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป
รับเนื้อหาของคุณจากเครื่องก่อนหน้านี้
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
27
เบื้องต้น
6
7
8
9
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ใช่ตอนนี้
หากหน้าจอแอพที่ได้รับการแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือกแอพที่คุณต้องการและดาวน์โหลด
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
10 สัมผัส เสร็จ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมื่อ Samsung account ของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเก็บ
ข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยในเครื่องซัมซุงของคุณกับ Samsung Cloud ติดตามและควบคุมเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ ดูเคล็ดลับและเทคนิคจากสมาชิกของซัมซุง และอื่นๆ
สร้าง Samsung account ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ →
แอคเคาท์ → Samsung account → → วิธีใช้
28
เบื้องต้น
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น
การลงทะเบียน Samsung account ที่มีอยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครื่อง
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อคุณป้อน
ข้อมูลที่ต้องการ
3
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ยินยอม เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
29
เบื้องต้น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ที่ลงทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบ
ออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องก่อนหน้าของคุณผ่าน Smart Switch เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
2
3
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
วางเครื่องใกล้กัน
30
เบื้องต้น
4
5
6
7
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
ที่เครื่องก่อนหน้า ให้เลือกรายการที่จะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ที่พื้นที่จัดเก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บภายนอก
แทรกหรือเชื่อมต่อเครื่องพื้นที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องของคุณ
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch →
คืนค่า
31
→
เบื้องต้น
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือหรือ S Pen เมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
32
เบื้องต้น
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
33
เบื้องต้น
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
34
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
35
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกวิธีหนึ่งคือ กดปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
36
เบื้องต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
ในการเพิ่มทางลัดไปยังแอพบนหน้าจอหลัก ให้แตะค้างไว้ที่รายการบนหน้าจอแอพ แล้วแตะ เพิ่มในหน้าจอหลัก ทางลัดไป
ยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
37
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
38
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบน
สุดของหน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
• คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการโทรไม่รองรับในบางรุ่น
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
39
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
40
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ และจากนั้นให้เลือกวิธีการ
เมื่อคุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่ม​ ี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจาก
โรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
41
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• การจับภาพด้วยค�ำสั่ง Air: จ่อ S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อเปิดแผงค�ำสั่งแอร์ จากนั้นแตะ เขียนบน
หน้าจอ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
•
: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส หน้าจอจะ
เลื่อนลงโดยอัตโนมัติ และจะจับภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
•
: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
•
: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ
•
: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ จับภาพอัจริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
42
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏบนแถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผง
การแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
คนหาเน�อ้ หาหรือแอพที่ไดจดั เก็บไวท่ี
เครือ่ งของคุณ (SM-T825, SM-T825Y,
SM-T827)
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนิน
กิจกรรมตางๆ
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
43
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
44
เบื้องต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งอีเมล สร้างบันทึก และอื่นๆ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
เลือ่ นเคอรเซอร
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ใสสญั ลักษณ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และจากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่
สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
45
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ป้อนสติ๊กเกอร์
: สร้างไลฟ์แมสเสจ แทนข้อความแบบตัวอักษร บันทึกการกระท�ำของคุณในขณะเขียนด้วยลายมือหรือเขียน
ข้อความและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
ดูขอ มูลเกีย่ วกับการแกไขการเขียนดวย
ลายมือ
คุณสามารถสลับไปยังโหมดการเขียนด้วยลายมือได้อย่างรวดเร็วโดยการวางปากกา S Pen เหนือช่อง
ข้อความและสัมผัส
หากคุณสมบัตินี้ไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
S Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
•
•
•
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์หรือขนาด
→ : เปิดแผงการแก้ไขข้อความ
46
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
47
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติด​ตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกตัว
เลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
นั้นเลือกตัวเลือก
→ การ​ตั้ง​ค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ และจาก
48
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ที่หน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้การอนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
49
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติของ S Pen
ค�ำสั่งโดยไม่แตะ
ค�ำสั่งโดยไม่แตะเป็นเมนูที่มีคุณสมบัติ S Pen และเข้าถึงแอพที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าต้องการเปิดแผง Air command ให้โบก S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen คุณยังสามารถแตะไอคอนแอร์คอมมานด์
S Pen ได้อีกด้วย
ลากขึ้นหรือลงที่แผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและเลือกฟังก์ชันหรือแอพที่คุณต้องการ
การตัง้ คา S Pen
สรางบันทึก
ดูบนั ทึกทัง้ หมด
การเลือกอัจฉริยะ
เขียนบนหนาจอ
ไลฟแมสเสจ
ไอคอนคำสัง� โดยไมแตะ
แปลความ
PENUP
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
50
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มทางลัดไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เพิ่มทางลัดไปยังแอพหรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
บนแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะสัมผัส แล้วเลือกแอพหรือฟังก์ชันเพื่อเปิดจากแผง
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส → ทางลัด
คุณสมบัติของ S Pen
เปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆของปากกา S Pen จากแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ ทางลัดที่ไม่ปรากฏบนแผงโดยค่าเริ่มต้นนั้นสามารถ
เพิ่มได้โดยการใช้คุณสมบัติเพิ่มทางลัด
• สร้างบันทึก: สร้างโน้ตได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes ดู สร้างบันทึก
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ดูบันทึกทั้งหมด: ดูโน้ตทั้งหมดในแอพ Samsung Notes
• การเลือกอัจฉริยะ: ใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก อ้างอิง การเลือกอัจฉริยะ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เขียนบนหน้าจอ: จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ คุณยัง
สามารถจับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บได้ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ไลฟ์แมสเสจ: แทนที่จะเป็นข้อความ สร้างและส่งข้อความที่ไม่ซำ�้ กันโดยการบันทึกการท�ำงานของคุณในขณะเขียนด้วย
ลายมือหรือเขียนไลฟ์แมสเสจและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
• แปลภาษา: เลื่อน S Pen เหนือค�ำเพื่อแปลค�ำดังกล่าว อ้างอิง แปลภาษา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• PENUP: โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์ ดูที่ PENUP (SMT825, SM-T825Y, SM-T827) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• ขยาย: เลื่อนปากกา S Pen เหนือบริเวณหน้าจอเพื่อขยาย
• Glance: ลดแอพไปเป็นขนาดย่อและเลื่อน S Pen เหนือภาพขนาดย่อเพื่อเปิดแอพในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ
• ลงสี: เพิ่มสีให้กับรูปภาพให้โดย PENUP ใช้ปากกา S Pen (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังแอพที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
51
แอพและคุณสมบัติ
ไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เมื่อปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ แล้ว ไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ จะยังคงอยู่ที่หน้าจอ คุณสามารถเปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ โดย
การสัมผัสที่ไอคอนด้วย S Pen
เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ลาก ไปยังต�ำแหน่งใหม่
หากไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ ไม่ปรากฏบนหน้าจอ เปิดหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S
Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ไอคอนแบบลอย เพื่อเปิดใช้งาน
สร้างบันทึก
สร้างโน้ตได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
1
เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส สร้างบันทึก หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen
หน้าจอโน๊ตจะปรากฏในหน้าต่างป๊อปอัพ
2
สร้างโน้ตโดยการใช้ S Pen
ตัวลบ
ปากกา
แก
ทำซ้ำ
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
โน๊ตจะถูกบันทึกลงใน Samsung Notes
52
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกอัจฉริยะ
ใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก คุณยังสามารถเลือกพื้นที่จากวิดีโอและภาพจับ
หน้าจอเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF
1
2
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
3
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
• แยกข้อความ: แยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
•
: เปลี่ยนลักษณะของพื้นที่ที่เลือกโดยอัตโนมัติ
•
: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
•
: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
•
: บันทึกบริเวณที่เลือกใน แกลเลอรี่
ให้เลือกไอคอนรูปทรงที่ต้องการบนแถบเครื่องมือและลากปากกา S Pen บนเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก
เพื่อปักหมุดพื้นที่ที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ สัมผัส แล้วเลือกพื้นที่ จากนั้นสัมผัส ปักหมุดบนหน้าจอ
53
แอพและคุณสมบัติ
การจับภาพพื้นที่จากวีดีโอ
ขณะที่กำ� ลังเล่นวิดีโอ เลือกพื้นที่และจับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1
2
3
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพระหว่างการเปิดเล่นวีดีโอ เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
บนแถบเครื่องมือ สัมผัส
ปรับต�ำแหน่งและขนาดของพื้นที่จับภาพ
ปรับตำแหน�ง
ลากมุมของกรอบเพือ่ ปรับ
ขนาด
เลือกคุณภาพ
4
สัมผัส บันทึก เพื่อเริ่มต้นการจับภาพ
• ก่อนการจับภาพวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเล่นวิดีโอ
• ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถจับภาพพื้นที่ของวิดีโอได้จะแสดงบนหน้าจอ
• เมือ่ จับภาพพื้นที่จากวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย
5
6
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับภาพ
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
•
: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
•
: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
•
: บันทึกบริเวณที่เลือกใน แกลเลอรี่
ตัวอย่าง เพื่อดูผลก่อนที่จะบันทึกไฟล์
54
แอพและคุณสมบัติ
เขียนบนหน้าจอ
จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
1
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ ให้เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส เขียนบนหน้าจอ
หน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพโดยอัตโนมัติ และแถบเครื่องมือการแก้ไขจะปรากฏขึ้น
2
หากคุณจับภาพเนื้อหาในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น เว็บเพจ สัมผัส เลื่อนการจับภาพ เพื่อจับภาพเนื้อหาที่ซ่อนไว้
สัมผัส จับภาพเพิ่มเติม ซ�้ำๆจนกระทั่งการจับภาพหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น สัมผัส เรียบร้อย
3
เขียนบันทึกบนภาพหน้าจอ
ปากกา
ตัดภาพ
แก
ทำซ้ำ
4
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับภาพหน้าจอ
• บันทึก: บันทึกภาพหน้าจอใน แกลเลอรี่
• แชร์: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
55
แอพและคุณสมบัติ
แปลภาษา
เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปล หน่วยต่างๆ ที่รวมอยู่ในข้อความนี้จะถูกแปลงด้วย
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• คุณสมบัตินี้ไม่รองรับบางภาษา
• คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความที่ตรวจจับได้อยู่ที่หน้าจอเท่านั้น
1
2
3
เมื่อมีข้อความที่ต้องการแปล เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ แล้วสัมผัส แปลภาษา
ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความระหว่างค�ำและประโยคได้โดยการสัมผัสที่
เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลหรือหน่วยที่คุณต้องการแปลง
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่เหนือข้อความเดิม เพื่อฟังการออกเสียงของข้อความต้นฉบับ สัมผัส
ไอคอนอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก
เลือกภาษา
ความละเอียดการเลือกขอ
ความ (คำหรือประโยค)
ผลการแปล
4
หรือ
เพื่อปิดตัวแปลภาษา สัมผัส
บนแผงตัวแปลภาษา
56
แอพและคุณสมบัติ
แอร์วิว
เลื่อน S Pen เหนือรายการบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
ในบางแอพ ปุ่ม Action จะปรากฏบนหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
ปุม Action
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ แอร์วิว เพื่อเปิดใช้งาน
57
แอพและคุณสมบัติ
เลือกปากกา
ในขณะที่กดปุ่ม S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen ไปบนข้อความหรือรายการเพื่อเลือกหลายรายการหรือหลายข้อความ คุณยัง
สามารถคัดลอกและวางรายการหรือข้อความที่เลือก ไปยังแอพอื่นหรือแบ่งปันกับผู้อื่น
58
แอพและคุณสมบัติ
ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง
กรอกแบบฟอร์มและเขียนข้อความโดยการเขียนด้วยมือด้วย S Pen
1
2
เลื่อน S Pen ไปมาเหนือฟิลด์ข้อความ​
3
เขียนด้วย S Pen
สัมผัส
เพื่อเปิดฟิลด์การเขียนด้วยมือ
หากยังไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้เรียกใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า แตะที่ คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen → ใส่ข้อมูล
ด้วยปากกาโดยตรง จากนั้นแตะที่สวิตช์เพื่อเปิดการใช้งาน
59
แอพและคุณสมบัติ
สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ
คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยการเขียนบนหน้าจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
การสร้างบันทึกแบบปิดหน้าจอ
1
2
เมื่อหน้าจอดับอยู่ ให้จ่อ S Pen เหนือหน้าจอแล้วกดปุ่ม S Pen
3
เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึกใน Notes บันทึกจะถูกบันทึกไปยัง Samsung Notes →
บันทึกปิดหน้าจอ
เขียนหรือวาดในสมุดบันทึก
เพื่อขยายหน้า สัมผัส
60
→ สมุด
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์ (SM-T825, SM-T825Y)
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
61
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส ปุ่มกด หรือ รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน และจาก
นั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
62
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน หากมีการเปิดใช้งานสวิตช์ เพิ่มการเตือน
การแจ้งเตือนจะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิ่มหมายเลขโทรศํพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการโทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
63
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• บันทึก: บันทึกการสนทนาระหว่างการโทร
• ข้อ​ความ: ส่งข้อความ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับสู่การโทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่มกด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
64
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → เพิ่ม
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวก
เขาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสรายชื่อ
สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
65
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บและสัมผัส เลือก
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
66
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ → น�ำเข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำเข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
67
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา
สัมผัสรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
•
: เขียนข้อความ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → แชร์
เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
68
แอพและคุณสมบัติ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซำ�้ กันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → ลบ
เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบแต่ละรายชื่อ เปิดรายการรายชื่อ สัมผัสรายชื่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
69
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนไว้เท่านั้น
ผูร บั
ปอนผูร บั
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนสติก๊ เกอร
ปอนขอความ
3
สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
70
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
ดูการสนทนา
เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชื่อ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
71
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเตือนการแจ้งเตือน → ตัวแจ้งเตือน และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ สัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
สัมผัส ลบ
72
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
ยายระหวางหนา
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เปดหนัาหลัก
ปดแท็บ
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เปดแท็บใหม
73
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตั้งค่าโหมดความลับ → เปลี่ยนรหัสผ่าน
เพื่อตั้งค่าข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ลงทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน ให้แตะสวิตช์ ลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน ดูที่
การอ่านลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
การปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส
→ ปิดโหมดความลับ
74
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อีเมล
ในรายการ เลือกบริการอีเมลหรือสัมผัส อื่นๆ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเขียนอีเมล
เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
สัมผัส
เพื่อส่งอีเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อีเมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์บ​ ัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
75
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1
2
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย หรือ วิดีโอ
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
76
แอพและคุณสมบัติ
3
สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวิดีโอ
ตัวเลือกสำหรับโหมดการถาย
ภาพปจจุบนั
รายการสติก๊ เกอร
สลับระหวางกลองถายรูปดาน
หนาและกลองหลัง
การตัง้ คากลองถายรูป
ถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
โหมดถายภาพ
โหมดปจจุบนั
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบ
การปรับผ่าน หรือ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
77
แอพและคุณสมบัติ
ซูมเข้าและออก
แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• ระบบออปติคัลซูม 2 เท่าอาจไม่ท�ำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย
การใช้คุณสมบัติโฟกัสและการรับแสง
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด รูปถ่าย หรือ โปร เท่านั้น
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
คุณสามารถแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส → โหมดกล้องถ่ายรูป →
โหมดแก้ไข หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการโหมดการถ่ายภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
โหมดถ่ายภาพ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมเพื่อจับภาพได้ง่าย
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
เพื่อถ่่ายภาพตัวเองกับกล้องหน้า ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้า
78
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองและยังแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้าของคุณ เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
โหมดวิดีโอ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วิดีโอ
โหมดอาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น
1
2
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
3
4
สัมผัส
และลากแถบการปรับเพื่อปรับโทนสี
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาที่บริเวณนั้นเพื่อไฮไลท์
พื้นที่นอกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
79
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพเสมือนจริง
ถ่ายภาพชุดขณะที่กำ� ลังหมุนวัตถุเพื่อสร้างมุมมองของวัตถุในหลายๆ มุม คุณสามารถดูวัตถุได้จากมุมอื่นโดยการลากนิ้วของ
คุณไปทางซ้ายหรือขวาบนรูปภาพ
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ช็อตเสมือนจริง
วางวัตถุตรงกึ่งกลางของหน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
ย้ายอุปกรณ์ ไปรอบๆ วัตถุอย่างช้าๆ ในทิศทางหนึ่งเพื่อถ่ายรูปให้มากขึ้น
เมื่อลูกศรกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดหรือเมื่อหยุดวนรอบเป้าหมาย เครื่องจะหยุดถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
การดูภาพเสมือน
1
2
3
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
สัมผัส ดูช็อตเสมือน
ลากนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ หรือ ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวัตถุจากมุมอื่น
80
แอพและคุณสมบัติ
โหมด H็ DR
ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ ให้แตะ HDR
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
โหมดช็อตต่อเนือ่ ง
ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายต่อเนือ่ ง
สัมผัส ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง
81
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโปร
จับภาพขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
โหมด Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่กำ� ลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
1
2
3
4
5
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส Hyperlapse
สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ เครื่องจะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส เล่น Hyperlapse เพื่อดูวิดีโอ
82
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่มุมกว้าง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
83
→ วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอพและคุณสมบัติ
5
ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
•
•
•
•
•
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับรูปภาพ
: ใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวยหรือเอ็ฟเฟกต์ตัวกรอง
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดีโอ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
เมทริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
84
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
รูปภาพ
• ขนาดรูปภาพกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดรูปภาพกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
วิดีโอ
• ขนาดวิดีโอกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• วิดีโอประสิทธิภาพสูง: เปิดใช้งานคุณสมบัติวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง คุณสามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบตัวแปลง
สัญญาณวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำ
ของเครื่องไว้
คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
• ดวามเสถียรของวิดีโอ: เปิดใช้ระบบป้องการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่กำ� ลังบันทึกวิดีโอ
85
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติที่มีประโยชน์
• รูปภาพตามตัวอย่าง (เซลฟี่): กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
•
•
•
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
วิธีการถ่าย: เลือกวิธีการถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
ต�ำแหน่งท​ ี่​จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ดูภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
แสดงเต็มหน้าจอ (16:9): ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอโดยใช้สัดส่วนหน้าจอเต็ม
ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
เกี่ยวกับกล้อง: ดูเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
86
แอพและคุณสมบัติ
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
การดูรูปภาพ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
ภาพตัวอยางขนาดเล็กของรูปภาพ
และวิดโี อ
ลบรูปภาพ
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
แกไขรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ที่รายการ ให้แตะ → สร้าง
GIF หรือ สร้างคอลลาจ จากนั้นให้เลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
87
แอพและคุณสมบัติ
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
สัมผัส เล่นวิดีโอ เพื่อเล่นวิดีโอ
แสดงวิดโี อของคุณ
เลือ่ นไปขางหนาหรือถอยหลัง
โดยการลากแถบ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
สรางภาพเคลือ่ นไหว GIF
จับภาพหนาจอปจจุบนั
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลนวิดโี อแบบ
ปอปอัพ
หมุนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไปขางหนา
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอกลับขางหลัง
พักและเลนตอ
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
88
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น บุคคล สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานได้ หากมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ เช่น เรื่องราวหรือ
ภาพเคลื่อนไหว GIF เนื้อหาก็จะปรากฏขึ้นด้วย
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลผูค น
ขอมูลถานที่
เน�อ้ หาทีส่ รางขึน้ มาโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
89
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
สัมผัสสวิตช์อัลบั้มเพื่อซ่อน
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
ป้อนชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
90
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส → เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
การแบ่งปันอัลบั้ม
สร้างอัลบั้มและแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนของคุณที่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อของคุณ พวกเขาสามารถดูอัลบั้มที่ได้รับ
การแบ่งปันได้ที่เครื่องที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของพวกเขา เช่น สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ หรือตู้เย็น
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
การสร้างอัลบั้มเพื่อแบ่งปัน
1
2
3
4
5
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส ที่แชร์
สัมผัส สร้างอัลบั้มที่แชร์
เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก คุณจะต้องยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ Samsung Social เป็นอันดับแรก
ป้อนชื่อส�ำหรับอัลบั้มและสัมผัส สร้าง
เลือกกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งปัน
สัมผัส ตกลง
ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือน
91
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังอัลบั้ม
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส ที่แชร์
เลือกอัลบั้มหนึ่งเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ
สัมผัส
และท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อเพิ่ม
สัมผัส เรียบร้อย
ซิงค์ภาพและวิดีโอกับ Samsung Cloud
เมื่อคุณซิงค์แอพ แกลเลอรี่ ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายก็จะได้รับการบันทึกใน Samsung
Cloud คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี่ ของคุณและจากเครื่องอื่นๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์กับ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน แอพ
แกลเลอรี่ และ Samsung Cloud จะได้รับการซิงค์
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกภาพหรือวีดีโอและสัมผัส
ที่ด้านล่างของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1
2
3
ที่หน้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
สัมผัส ลบ
92
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มมมองปอปอัพ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
กดปุ่มแอพส์ล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพส์ที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
93
แอพและคุณสมบัติ
3
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
ในการเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด ให้กดปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับแล้วเลือกแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
94
แอพและคุณสมบัติ
มมมองป๊อปอัพ
1
2
กดปุ่มแอพส์ล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพส์ที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
ปรับระดับความโปรงใส
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
95
แอพและคุณสมบัติ
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณได้ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store เข้าไปไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่
ง่าย คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ดูขอ มูลการเลนเกมของคุณ
แอพทีด่ าวนโหลด
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ าน
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
การใช้ Game Launcher
1
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ถ้า Game Launcher ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
2
สัมผัสเกมจากรายการเกม
หากต้องการค้นหาเกมเพิ่ม ให้ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอ
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store จะแสดงโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ Game Launcher หาก
คุณไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มแอพ
96
แอพและคุณสมบัติ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
แตะค้างไว้ที่เกม แล้วแตะ ลบออกจาก Game Launcher
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส และจากนั้นลากแถบเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการท�ำงานและระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• เน้นประสิทธิภาพ: ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นที่จะมอบประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีที่สุดให้คุณขณะล่นเกม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม ให้ทำ� เครื่องหมายที่ การตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม แล้วสัมผัส ใช้
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถตั้งค่าไอคอนเครื่องมือเกมให้แสดงเป็นไอคอนแบบลอยบนหน้าจอเกมได้
เปิดแอพ การ​ตั้ง​ค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้นสูง จากนั้นแตะสวิตช์ Game Tools เพื่อเปิดใช้งาน
ขณะเล่นเกม สัมผัส เพื่อแสดงเครื่องมือเกม
การเคลื่อนย้ายไอคอน สัมผัส และลากไอคอนไปยังต�ำแหน่งใหม่
ทางเลือกที่ใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกม
• การโทรและการแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม อ้างอิง การตั้งค่าวิธีการแสดง
สายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• บล็อกขณะเล่นเกม: ล็อกคุณสมบัติบางอย่างในระหว่างเกม
• คุณสมบัติเกมขั้นสูง: ตั้งค่าคุณสมบัติเพิ่มเติม
97
แอพและคุณสมบัติ
• ล็อกการสัมผัสหน้าจอ: ล็อกหน้าจอสัมผัสขณะก�ำลังเล่นเกม เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัส ลากไอคอนล็อกไปในทิศทาง
ใดก็ได้
• ภาพหน้าจอ: บันทึกภาพหน้าจอ
• บันทึก: บันทึกเซสชันเกมของคุณ ในการหยุดการบันทึก ให้แตะ แตะเพื่อหยุดบันทึก บนแผงแจ้งเตือน
การตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมของคุณได้โดยไม่ถูกรบกวนแม้กระทั่งเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์หรือการแจ้งเตือน
สัมผัส → การโทรและการแจ้งเตือน และเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน
• การแจ้งเตือนสายโทรเข้าแบบย่อ: การแจ้งเตือนขนาดเล็กจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อคุณมีสายเข้าระหว่างเกม
(SM-T825, SM-T825Y)
• อย่าแสดงการแจ้งเตือน: แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนจากแอพบางอย่างหรือการแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างเกม
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
98
แอพและคุณสมบัติ
การเขียนโน้ตด้วยลายมือ
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส ปากกา เพื่อเขียนหรือวาดด้วย S Pen
แก
ทำซ้ำ
เลือกและแกไข
ตัวลบ
หนาจดบันทึกอยางงาย
ปากกา
การเปลี่ยนการตั้งค่าปากกา
เมื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา
เปลีย่ นชนิดปากกา
เปลีย่ นความหนาของเสน
เลือกสีใหมโดยใชตวั เลือกสี
เปลีย่ นสีปากกา
เลือกชุดสีทจ่ี ะแสดง
99
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ยางลบ
เมื่อคุณต้องการลบลายมือจากบันทึก สัมผัส และเลือกพื้นที่ที่จะลบ หรืออีกวิธีหนึ่ง เลือกพื้นที่ในขณะที่กดปุ่ม S Pen
ค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนประเภทยางลบ สัมผัส อีกครั้ง
• ลบตามเส้น: ลบบรรทัดที่คุณเลือก
• ลบตามบริเวณ: ลบเฉพาะพื้นที่ที่คุณเลือกเท่านั้น คุณสามารถปรับขนาดของยางลบได้โดยการลากแถบการปรับขนาด
• ลบทั้งหมด: ลบบันทึก
แม้แต่กรณีที่ใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังอาจไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นย�ำ
การแก้ไขบันทึกลายมือ
แก้ไขบันทึกลายมือโดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ เช่น การตัด การย้าย การปรับขนาด หรือการเปลี่ยนรูปแบบ
1
2
เมื่อมีลายมือบนบันทึก สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของตัวเลือก สัมผัส
อีกครั้ง
สัมผัสหรือวาดเส้นรอบรายการที่ป้อน เพื่อเลือก
การย้ายรายการที่ป้อนไปยังต�ำแหน่งอื่น ให้เลือกรายการที่ป้อน จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเปลี่ยนขนาดของการเลือก ให้สัมผัสรายการที่ป้อน แล้วลากมุมของกรอบที่ปรากฏ
100
แอพและคุณสมบัติ
3
แก้ไขรายการที่ป้อนโดยใช้ตัวเลือกที่ใช้ได้
• ตัด: ตัดข้อมูลออก เมื่อต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอื่น ให้สัมผัสต�ำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
• คัด​ลอก: คัดลอกข้อมูล เมื่อต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอื่น ให้สัมผัสต�ำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
• ลบ: ลบข้อมูล
• แยกข้อความ: แยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ ในการวางหรือคัดลอกข้อความเพื่อบันทึก สัมผัส วาง หรือ คัด
ลอก
• ไปด้านหน้า: ส่งอินพุตไปด้านหน้า
• ไปด้านหลัง: ส่งอินพุตไปด้านหลัง
การวาดด้วยแปรง
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส แปรง เพื่อวาดด้วยแปรงที่หลากหลาย
เมื่อคุณเสร็จแล้ว สัมผัส ท�ำ เพื่อแทรกการวาดของคุณเข้าไปยังบันทึก
คุณสามารถโพสต์ภาพวาดของคุณไปยัง PENUP เพื่อแบ่งปันภาพวาดดังกล่าวกับผู้อื่น (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
เลือกสีใหมโดยใชตวั เลือกสี
แทรกภาพลงในบันทึก
เลือกชุดสีทจ่ี ะแสดง
เปลีย่ นสีแปรง
แก
ทำซ้ำ
ตัวลบ
โพสตภาพวาดไปยัง PENUP
(SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
101
แอพและคุณสมบัติ
การแทรกรูปภาพเข้าไปยังบันทึก
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส → รูปภาพ สัมผัส กล้อง →
เลือกรูปภาพ รูปภาพจะถูกแทรกไปยังบันทึกของคุณ
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส แกลอรี่ หรือ อื่นๆ เพื่อ
การแทรกการบันทึกเสียงเข้าไปยังบันทึก
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส → การบันทึกเสียง เพื่อท�ำการบันทึกเสียง สัมผัส
จะถูกแทรกเข้าไปในบันทึกของคุณ
การปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลัก
ปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลักเพื่อสามารถดูหรือเปิดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
เลือกบันทึกและสัมผัส → ปักหมุดไว้บนหน้าจอหลัก
บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส ลบ
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
102
เพื่อหยุดบันทึก การบันทึกเสียง
แอพและคุณสมบัติ
PENUP (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
บทน�ำ
PENUP เป็นบริการเครือข่ายสังคมส�ำหรับการแบ่งปันงานศิลปะที่ได้วาดไว้กับ S Pen โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะ
ของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์
โปรไฟลของคุณ
กิจกรรมของคุณ
โพสตงานศิลปะของคุณ
ดูภาพศิลปะตามประเภท
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ PENUP ด้วย Samsung account ของคุณ หรือบัญชี SNS อื่นๆ
103
แอพและคุณสมบัติ
การโพสต์งานศิลปะของคุณ
โพสต์งานศิลปะของคุณที่ได้สร้างไว้ใน Samsung Notes หรือแอพวาดภาพอื่นๆ ไปยัง PENUP
1
2
3
เปิดแอพ PENUP แล้วสัมผัส
เพื่อโพสต์ผลงานศิลปะจาก แกลเลอรี่ สัมผัส จากแกลเลอรี่ เลือกงานศิลปะของคุณที่จะโพสต์ และจากนั้นสัมผัส
เรียบร้อย
เพื่อโพสต์งานศิลปะใหม่ สัมผัส รูปวาด วาดงานศิลปะ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → บันทึกและโพสต์
เพื่อโพสต์ร่างของคุณ สัมผัส ร่าง เสร็จสิ้นงานศิลปะ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย → บันทึกและโพสต์
ป้อนชื่อ ค�ำอธิบาย และเครื่องหมายแฮชแท็ก
เพิม� งานศิลปะของคุณเพือ่ การโพสต
ใสหวั ขอ
ปอนคำอธิบาย
ใหเลือกสถานทีท่ จ่ี ะโพสตงานศิลปะ
เลือกประเภท
แชรงานศิลปะของคุณกับบัญชี SNS
อืน่ ๆของคุณ
4
อนุญาตการคนหาจากภายนอกได
สัมผัส โพสต์
การโพสต์งานศิลปะจากแอพอื่นๆ
เพื่อโพสต์งานศิลปะของคุณจาก แกลเลอรี่ หรือแอพวาดภาพอื่นๆ เลือกงานศิลปะจากแอพและสัมผัส
104
→ PENUP
แอพและคุณสมบัติ
การดูภาพศิลปะ
คุณสามารถดูงานศิลปะของคนอื่น แสดงความคิดเห็น และแม้แต่ท�ำเครื่องหมายว่าเป็นรายการโปรด คุณยังสามารถ
ดาวน์โหลดงานศิลปะหรือตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์ของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ PENUP และเลือกโพสต์ที่คุณต้องการดู
ตัง้ คางานศิลปะเปนทีช่ น่ื ชอบ
ดูผใู ชทช่ี อบงานศิลปะ
ดูความคิดเห็นและการเพิม� ความคิดเห็น
รีโพสงานศิลปะ
คุณยังสามารถดูผใู ชทน่ี ำงานศิลปะ
ไปโพสตใหมไดอกี ดวย
เพื่อดาวน์โหลดงานศิลปะ สัมผัส → ดาวน์โหลด งานศิลปะที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ คุณ
สามารถดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์คที่เจ้าของอนุญาตได้เท่านั้น
105
แอพและคุณสมบัติ
การระบายสีรูปภาพ
การใช้สีต่างๆ สร้างงานศิลปะของคุณเอง
1
2
3
เปิดแอพ PENUP แล้วสัมผัส ลงสี
เลือกรูปภาพ
สัมผัส เริ่มการระบายสี
เริม� ระบายสี
4
เมื่อคุณด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
106
แอพและคุณสมบัติ
การวาดสด
วาดตามที่คุณดูวิดีโอการวาดภาพสดที่แสดงขั้นตอนการถ่ายภาพให้เสร็จสิ้น คุณสามารถวาดภาพอันสวยงามได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
4
เปิดแอพ PENUP แล้วสัมผัส การวาดสด
5
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส
รูปภาพต้นฉบับจะถูกซ่อนไว้และคุณจะเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้
เลือกรูปภาพ
สัมผัส เรียนรู้การวาด
เพื่อวาดในภาพถ่าย สัมผัส เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดยการสัมผัส
107
แอพและคุณสมบัติ
การวาดภาพถ่าย
วาดรูปภาพบนรูปถ่ายของคุณและเก็บไว้เป็นผลงานศิลปะของคุณเอง เลือกภาพถ่ายจาก แกลเลอรี่ หรือถ่ายภาพและวาดบน
ภาพถ่าย หลังจากเสร็จสิ้นการวาดภาพของคุณแล้ว คุณสามารถเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้โดยการซ่อนรูปภาพ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ PENUP
4
เลือกพื้นที่ที่จะวาด ปรับระดับความโปร่งใส และจากนั้นสัมผัส บันทึก
พื้นที่ที่ได้เลือกไว้จะถูกเพิ่มเป็นภาพพื้นหลัง
5
6
วาดบนภาพถ่าย
สัมผัส
→ รูป​วาด →
สัมผัส ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส เลือกจากแกลเลอรี และเลือกรูปภาพหนึ่งรูป
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส
ภาพถ่ายต้นฉบับจะถูกซ่อนไว้และคุณจะเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้
108
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
ใสหวั ขอ
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกปฏิทนิ เพือ่ บันทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ปอนสถานที่
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
3
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
109
แอพและคุณสมบัติ
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → → เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้น เลือกบัญชีที่จะ
ซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
110
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Flow
บทน�ำ
Samsung Flow ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย เช่น การตรวจการแจ้งเตือน หรือการแชร์เนื้อหาต่างๆ
ต้องติดตั้ง Samsung Flow ที่เครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งสองเครื่อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Samsung Flow ให้ดาวน์โหลดจาก
Galaxy Store หรือ Play Store
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Samsung Android บางรุ่นเท่านั้น
• หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ
การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
1
2
บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิด Samsung Flow
บนแท็บเล็ตของคุณ ให้เปิดแอพ Samsung Flow
หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก ให้สัมผัส เริ่ม
3
4
5
เลือกสมาร์ทโฟนจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ยอมรับค�ำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
ยืนยันรหัสผ่านบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
เครื่องจะเชื่อมต่อกัน
ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ ให้ตั้ง Samsung Pass บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์อื่นอย่างง่ายดายและปลอดภัยขึ้นโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ
111
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของสมาร์ทโฟนให้แก่แท็บเล็ตของคุณได้โดยใช้ฮอตสปอตจากมือถือเมื่อไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้บน
แท็บเล็ตของคุณ
1
2
บนแท็บเล็ตของคุณ ให้เปิดแอพ Samsung Flow
สัมผัส
คุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้บนแท็บเล็ตของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเครื่องคุณ
• สมาร์ทโฟนของคุณจะต้องรองรับคุณสมบัติฮอตสปอตจากมือถือ
• คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมบนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
การตรวจการแจ้งเตือนบนแท็บเล็ตของคุณ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ตรวจการแจ้งเตือนในหน้าต่างแบบผุดขึ้นบนแท็บเล็ตของคุณ
การแชร์เนือ้ หา
คุณสามารถแชร์เนื้อหาของสมาร์ทโฟนของคุณกับแท็บเล็ตได้
112
แอพและคุณสมบัติ
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สัมผัส → การวิเคราะห์ที่จัดเก็บ
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปิด เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
113
แอพและคุณสมบัติ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากแผนที่ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เพื่อใช้ตัวแปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับ​เวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับ​เวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
114
แอพและคุณสมบัติ
ตัวตั้งเวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตั้งเวลา
เพื่อเพิ่มตัวจับเวลาที่มีการใช้งานบ่อย สัมผัส ตั้งค่าเวลาและชื่อ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
2
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่องคิดเลข
คุณสามารถดูประวัติการค�ำนวณที่ส่วนบนของหน้าจอได้
หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ลบประวัติ
เพื่อใช้เครื่องมือในการแปลงหน่วย สัมผัส
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วย
อื่นๆ ได้
115
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
แตะ
แล้วเลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น อีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
116
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ผ่านทางเว็บลิงค์ เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน (SM-T825, SM-T825Y,
SM-T827)
• Smart View: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ SmartThings
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงบนเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์
หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลดภาพ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
117
แอพและคุณสมบัติ
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
แฮงเอาท์ (SM-T820)
ส่งข้อความ ภาพ และสัญรูปอารมณ์ให้เพื่อนของคุณและสนทนาทางวิดีโอกับพวกเขา
118
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง Bluetooth เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การแสดงแท็บเล็ต: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
119
การตั้งค่า
• โหมดการบิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการ
ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• การ​ใช้​ข้อมูล
► SM-T825, SM-T825Y, SM-T827: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณ
ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
► SM-T820: ติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลของคุณ
• ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
อ้างอิง ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (SMT825, SM-T825Y, SM-T827)
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
120
การตั้งค่า
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
3
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
121
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→ Wi-Fi ​Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
3
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
122
การตั้งค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่องอื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
123
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → Bluetooth จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2
3
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิก​จับ​คู่
124
การตั้งค่า
ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
125
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
3
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
• หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ให้แตะ → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ แล้วยกเลิกการเลือก ซ่อน​อุปกรณ์​
ส่วน​ตัว บนเครื่องของคุณ
• หากเครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ที่อนุญาต
และสัมผัสสวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อปิดการใช้งาน
4
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การตั้งค่าแบบก�ำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือ
ถือพร้อมกัน ดูที่ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (SM-T825, SMT825Y, SM-T827)
126
การตั้งค่า
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือบริษัท
• DNS ส่วนบุคคล: ใช้ระบบชื่อโดเมนที่เชื่อถือได้ (DNS) ส�ำหรับเครือข่ายส่วนตัวภายในของโรงเรียนหรือบริษัทแทนที่
จะใช้เครือข่ายโฮสติ้งภายนอก DNS จะถูกค้นหาและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถค้นหา DNS และเชื่อมต่อ
ด้วยตนเองได้
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สายและปรับการตั้งค่าเครือข่าย
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
5
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
127
การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
ดาวน์โหลดบูสเตอร์ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่อง
อาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
128
การตั้งค่า
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ระดับ​เสียง
► SM-T825, SM-T825Y: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
► SM-T820, SM-T827: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ระดับ​การ​สั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• เสียงและการสั่นของระบบ: ตั้งค่าเครื่องให้ดังขึ้นหรือสั่นเพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ เช่นการเปิดหรือปิดหน้าจอหรือการ
ควบคุมหน้าจอสัมผัส
• การตั้งค่าเสียงขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเมื่อก�ำลังเล่นสื่อ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นเลือกโหมด
129
การตั้งค่า
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงแจ้งเตือนและสื่อ โดยยกเว้นข้อยกเว้นที่อนุญาต
• แถบสถานะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครั้งล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่แถบสถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดและเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือน
→ ทั้งหมด แล้วเลือกแอพจากรายการแอพ
ส�ำหรับแอพอื่น ๆ สัมผัส ดูทั้งหมด →
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ความสว่างปรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ประหยัดพลังงานโดยการลดความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ
• ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง อ้างอิง ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด
• เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS เพื่อตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งานโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดใช้งาน
ในเวลาเช้าตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• โหมดหน้าจอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ
130
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดแบบอักษรและรูปแบบ
การซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
หน้าจอหลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง
ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
131
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
ล็อกหน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงเขตเวลาในท้องถิ่นและในประเทศของตนเองบนหน้าจอที่ล็อคอยู่เมื่อใช้งาน
ข้ามเขต (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่าของรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อก
ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือที่อยู่ของคุณบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
การแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
132
การตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ชีวมาตรที่เลือก: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ของคุณได้
• การอัพเดทความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณจะ
ต้องป้อนรหัสปลดล็อคเพื่อเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์และรับการเตือนและการแจ้งเตือนต่างๆ
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
133
การตั้งค่า
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัติและแอพต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการ
อนุญาตเองได้อีกด้วย
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• รับข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและ
จดหมายข่าวหรือไม่ (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
การอ่านลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
134
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• ปุ่มหน้าหลักมีเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุ
ที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• การปิดบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือด้วยฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจลดอัตราความ
แม่นย�ำในการจดจ�ำลายนิ้วมือ หากเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปิดไว้ด้วยฟิล์มป้องกันตั้งแต่แรก ให้น�ำฟิล์มออกก่อนใช้
เซนเซอร์อ่านลายนิ้ว
• ตรวจสอบว่าบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบนิ้ว
ของคุณไว้ทั่วปุ่มหน้าหลัก
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
135
การตั้งค่า
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
5
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
อ่านค�ำแนะน�ำที่หน้าจอและสัมผัส ด�ำเนิน​การ
เลือกวิธีการล็อคหน้าจอ
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนปุ่มหน้าหลัก หลังจากเครื่องตรวจจับนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิ้วมือขึ้นและวางบนปุ่ม
หน้าหลักอีกครั้ง
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ
การตรวจดูลายนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถตรวจสอบว่าลายนิ้วมือของคุณได้รับการลงทะเบียนหรือไม่โดยการวางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่ม
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ผลการจดจ�ำจะปรากฏขึ้น
136
การตั้งค่า
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกลายนิ้วมือเพื่อลบและสัมผัส ลบออก
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
137
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
138
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ยินยอม
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
139
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัดลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
140
การตั้งค่า
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บัญชี​ผู้​ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
141
การตั้งค่า
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส คืน​ค่า
สัมผัส
เพื่อเลือกเครื่องที่จะกู้คืนข้อมูล
ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืน​ค่า
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลที่แบ๊คอัพจากโฟลเดอร์ความปลอดภัย ให้เปิดแอพ ไฟล์ส่วนตัว แล้วแตะ ที่จัด
เก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
142
การตั้งค่า
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น
Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่นๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• ผู้​ใช้: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล
วอลเปเปอร์ที่ชอบ และอื่นๆ ดูที่ ผู้​ใช้ (SM-T820, SM-T827) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (SM-T820, SM-T827)
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอน
ข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
143
การตั้งค่า
ผู้​ใช้ (SM-T820, SM-T827)
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ที่ชอบ
และอื่นๆ สามารถใช้บัญชีประเภทต่อไปนี้:
• ผู้ดูแลระบบ: บัญชีผู้ดูแลระบบจะสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเครื่องครั้งแรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
บัญชีนี้มีสิทธิควบคุมทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือลดบัญชีผู้ใช้ได้ตอนใช้บัญชีนี้
เท่านั้น
• ผู้อื่น: บัญชีนี้ท�ำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงที่ผู้อื่นใช้งานจะถูกเก็บไว้ชั่วคราว เมื่อ
คุณเห็นบัญชีนี้ คุณจะถูกถามว่าต้องการใช้งานต่อจากคราวที่แล้วหรือรีเซ็ต
• ผู้ใช้: บัญชีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพและเนื้อหาของพวกเขา และปรับค่าเองไปยังการตั้งค่าเครื่องที่มีผลในบัญชีทั้งหมด
• User (restricted profile): บัญชีที่มีข้อจ�ำกัดสามารถเข้าถึงเฉพาะแอพและเนื้อหาที่บัญชีเจ้าของอนุญาต และไม่
สามารถใช้บริการที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มผู้ใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
สัมผัส เพิ่มผู้ใช้ → ผู้​ใช้ → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้
อุปกรณ์จะท�ำการเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่ และหน้าจอล็อกเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
144
การตั้งค่า
การเพิ่มโปรไฟล์แบบจ�ำกัด
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
แตะ เพิ่มผู้ใช้ → ผู้ใช้ (โปรไฟล์ที่จ�ำกัด)
ถ้าคุณไม่ได้ก�ำลังใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ปลอดภัยด้วยบัญชีผู้ดูแล ให้ท�ำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าวิธีหนึ่งขึ้น
เลือกแอพและเนื้อหาที่อนุญาตให้ผู้ใช้แบบจ�ำกัดเข้าถึงได้
การสลับผู้ใช้
แตะที่ไอคอนบัญชีผู้ใช้ตรงด้านบนหน้าจอที่ล็อคอยู่แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้
หนาจอเมือ่ ล็อก
การจัดการผู้ใช้
เมื่อใช้บัญชีผู้ดูแล คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีที่ควบคุมได้
หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ สัมผัส ด้านข้างบัญชี จากนั้นสัมผัส ลบ
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีที่ควบคุม ให้แตะ ถัดจากบัญชี คุณสามารถลบบัญชีได้โดยแตะที่
145
การตั้งค่า
Samsung Cloud
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณยังสามารถซิงค์ข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ที่ Samsung Cloud คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อ
เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การแบ็คอัพข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
1
2
ที่เครื่องก่อนหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า ให้เลือกทางเลือกแบ็กอัพ และแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• หากเครื่องของคุณรองรับ Samsung Cloud เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ →
Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้ ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็คอัพ และจากนั้น
สัมผัส แบ็คอัพ เพื่อแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• วิธีการแบ็กอัพข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็กอัพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้
• เพื่อดูข้อมูลแบ็กอัพส�ำหรับแต่ละเครื่องใน Samsung Cloud ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชี
ผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณ
ต้องการ
146
การตั้งค่า
การกู้คืนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
1
2
3
ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครื่องก่อนหน้า
ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
การซิงค์ข้อมูลจากเครื่องของคุณ
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Samsung Cloud และ
เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ตั้งค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการสัมผัส แกลเลอรี่ ข้อมูลที่ซิงค์อื่นๆ หรือ
Samsung Cloud Drive
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
147
การตั้งค่า
คุณสมบัติขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• S Pen: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการใช้ปากกา S Pen โปรดดูที่ คุณสมบัติของ S Pen เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค�ำ
สั่งโดยไม่แตะ, แอร์วิว และ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพื่อดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดู
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในแอพที่รองรับคุณสมบัติมัลติวินโดว์
• จับภาพอัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้จับภาพหน้าจอปัจจุบันและพื้นที่ที่สามารถเลื่อนได้ และตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้า
จอได้ในทันที
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
• ลดภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอบางอย่างหากคุณรู้สึกไวต่อภาพเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหว
ของหน้าจอ
• การเคลื่อนไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า
• Game Launcher: เปิดใช้งาน Game Launcher อ้างอิง Game Launcher เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Game Tools: เปิดใช้ Game Tools เพื่อให้มีการเข้าถึงตัวเลือกและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการเล่นเกมได้
148
การตั้งค่า
การดูแลอุปกรณ์
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของ
ระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ทีเ่ ก็บ
หน�วยความจำ
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ การดูแลอุปกรณ์ → ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
149
การตั้งค่า
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
การจัดการการใช้แบตเตอรี่ส�ำหรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ นอกจากนี้ สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า และตั้งค่าทางเลือกภายใต้ การจัดการพลังงานของแอพ
ที่เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
150
การตั้งค่า
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ให้ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากราย
การแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนแท็บเล็ต
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษาและการใส่ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก
• วัน​ที่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย (SM-T825, SM-T825Y, SM-T827)
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
หรือเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือการตั้งค่าการเข้าถึง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ใน
เวลาที่ได้ตั้งไว้สำ� หรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
151
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวอ่านหน้าจอ: เปิดใช้งาน Voice Assistant ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง การดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อต้องการทราบ
วิธีใช้คุณสมบัตินี้ ให้สัมผัส การฝึกใช้งาน
• การเสริมการมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการ
มองเห็น
• ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้าน
การฟัง
• การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• การตั้งค่าขั้นสูง: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการเข้าถึงโดยตรงและการแจ้งเตือน
• บริการที่ติดตั้ง: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตั้ง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
152
การตั้งค่า
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ เกี่ยวกับแท็บเล็ต
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ
► SM-T825, SM-T825Y, SM-T827: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และ
เลขหมายประจ�ำเครื่อง
► SM-T820: ดูข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ เช่น Wi-Fi, ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
153
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
154
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
155
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ (SM-T825, SM-T825Y)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร (SM-T825, SM-T825Y)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร (SM-T825, SM-T825Y)
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
► SM-T825, SM-T825Y, SM-T827: เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือ
คุณภาพเสียงไม่ดี
► SM-T820: อินเตอร์เน็ตมักยกเลิกการเชื่อมต่อบ่อยๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
156
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
157
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานอีก
ครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ตั้ง
ค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการรีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
158
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
159
ภาคผนวก
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
160
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising