Samsung | SM-T595 | User manual | Samsung Galaxy Tab A 10.5" (2018) คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Tab A 10.5" (2018) คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-T595
Thai. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
แอพและคุณสมบัติ
4
6
47
49
54
59
62
64
65
77
82
85
85
86
87
89
89
91
92
96
98
102
104
108
109
111
10
14
17
19
23
24
26
28
29
42
44
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การป้อนข้อความ
2
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
โทรศัพท์
รายชื่อ
ข้อความ
อินเทอร์เน็ต
อีเมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
มัลติวินโดว์
Samsung Members
Samsung Notes
ปฏิทิน
Samsung Flow
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Kids Home
SmartThings
การแชร์เนื้อหา
บอร์ดประจ�ำวัน
แอพ Google
สารบัญ
การ​ตั้ง​ค่า
144 Digital Wellbeing
146 การดูแลอุปกรณ์
146 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
147 แบตเตอรี่
148 ที่เก็บ
148 หน่วยความจ�ำ
148 ความปลอดภัย
149 แอพ
149 การจัดการทัว่ ไป
150 การช่วยเหลือการเข้าถึง
151 อัพเดทซอฟต์แวร์
151 คู่มือการใช้
152 เกี่ยวกับแท็บเล็ต
113 บทน�ำ
113 การ​เชือ่ ม​ต่อ
115 Wi-Fi
117 Bluetooth
119 ตัวประหยัดข้อมูล
119 แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
120 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์
อินเทอร์เน็ต
121 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
123 เสียงและการสั่น
124 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
124 แยกแอพเสียง
125 การแจ้งเตือน
125 จอภาพ
126 โหมดกลางคืน
126 ภาพพักหน้าจอ
127 วอลเปเปอร์
127 ล็อกหน้าจอ
128 Smart Lock
128 ชีวมาตรและความปลอดภัย
130 การจดจ�ำใบหน้า
133 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
138 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
139 ผู​ใ้ ช้
141 Samsung Cloud
142 Google
143 คุณสมบัติขั้นสูง
143 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
ภาคผนวก
153 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพื่อป้องกันในระหว่างการผลิตและการ
จ�ำหน่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่แนบมานั้นจะไม่ได้รับการประกันคุ้มครอง
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้เครื่อง
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ
→ หมด​เวลา​หน้า​จอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส จอภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ความสว่างปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส เกี่ยวกับแท็บเล็ต → สถานะ
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
เบื้องต้น
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
6
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
7
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
8
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
9
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
กลองหนา
เซนเซอรพร็อกซิมติ /ี แสง
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
ลำโพง
ลำโพง
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ไมโครโฟน
การชารจพอรตสำหรับแท็บเล็ต
หนาจอสัมผัส
ถาดใส SIM การด /
การดความจำ
แจ็คอเนกประสงค
(USB ประเภท-C)
กลองหลัง
เสาอากาศ GPS
เสาอากาศหลัก
แฟลช
ลำโพง
ลำโพง
11
เบื้องต้น
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกขาย) มีแม่เหล็กอยู่ สมาคมหัวใจอเมริกัน (สหรัฐฯ) และองค์กรควบคุม
ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) ได้เตือนว่าแม่เหล็กอาจมีผลต่อการท�ำงาน
ของเครื่องก�ำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ตัวปั๊มอินซูลิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น
ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า (เรียกรวม ๆ ว่า "อุปกรณ์การแพทย์") ภายในระยะ 15 ซม. (6 นิ้ว) หากคุณเป็นผู้ที่ใช้อุปกรณ์การ
แพทย์เหล่านี้ อย่าใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม (แยกขาย) หากไม่ได้ปรึกษาแพทย์
• อย่าเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริม (มีจำ� หน่ายแยก) บางอย่างของคุณไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก บัตรแถบแม่เหล็ก
รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดบัญชีธนาคาร และบอร์ดดิ้งพาส อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่
เหล็กได้
• เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ลำ� โพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
• ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้อุปกรณ์ที่แก้วหรือตัวอะคริลิกแตก อาจเสี่ยงให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ ใช้เครื่องนี้ได้หลังจากได้รับ
การซ่อมที่ศูนย์บริการของ Samsung แล้วเท่านั้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
12
เบื้องต้น
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
ปุ่มซอฟท์คีย์
ปุม ลาสุด
ปุม ยอนกลับ
ปุม หนาหลัก
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้า
หลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
13
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊ก
เครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับ
ช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1
2
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
14
เบื้องต้น
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
15
เบื้องต้น
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่อง
อยู่ ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → → การ​
ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• ขณะก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
16
เบื้องต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
17
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
3
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
วาง SIM หรือ USIM การ์ดบน ถาด 1 ที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
4
ถาด 2
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
การด microSD
การด Nano-SIM
ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
18
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
19
เบื้องต้น
20
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
3
4
วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ก​ าร์ด →
ถอด
1
2
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
21
เบื้องต้น
3
4
ถอดการ์ดความจ�ำ
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ก​ าร์ด →
ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
22
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียงลง
23
เบื้องต้น
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1
2
เปิดเครื่อง
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3
4
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป
รับเนื้อหาของคุณจากเครื่องก่อนหน้านี้
24
เบื้องต้น
5
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
6
7
8
9
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ใช่ตอนนี้
หากหน้าจอแอพที่ได้รับการแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือกแอพที่คุณต้องการและดาวน์โหลด
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
10 สัมผัส เสร็จ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
25
เบื้องต้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แอค
เคาท์ → Samsung account → → วิธีใช้
การสร้าง Samsung account
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่ คุณสามารถสร้าง Samsung account โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณได้
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น
26
เบื้องต้น
การลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นการลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณลืม ID Samsung account ของคุณหรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ตรหัสผ่าน ที่หน้าจอลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำ� เป็น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ออกจากเครื่อง ข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบบัญชี
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
27
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องก่อนหน้าของคุณผ่าน Smart Switch เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
2
3
4
5
6
7
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Smart Switch
วางเครื่องใกล้กัน
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
ที่เครื่องก่อนหน้า ให้เลือกรายการที่จะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้วที่เครื่องของคุณได้
28
เบื้องต้น
การแบ็คอัพและการกู้คืนข้อมูลโดยการใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
แบ็คอัพข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บภายนอก
แทรกหรือเชื่อมต่อเครื่องพื้นที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องของคุณ
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Smart Switch →
→ คืนค่า
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
29
เบื้องต้น
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
30
เบื้องต้น
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
31
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ปุม ลาสุด
ปุม ยอนกลับ
ปุม หนาหลัก
ปุ่ม
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google Assistant
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
32
เบื้องต้น
การซ่อนแถบการน�ำทาง
ดูไฟล์หรือใช้แอพที่หน้าจอที่กว้างขึ้นโดยการซ่อนแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นสัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ ภายใต้ ประเภท
การน�ำทาง แถบการน�ำทางจะได้รับการซ๋อมและค�ำแนะน�ำท่าทางจะปรากฏขึ้นที่ปุ่มซอฟท์คีย์ตั้งอยู่ หากต้องการใช้ปุ่ม
ซอฟท์คีย์ ลากค�ำแนะน�ำท่าทางของปุ่มที่ต้องการขึ้นไปด้านบน
ถ้าคุณต้องการซ่อนค�ำแนะน�ำท่าทางที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำท่าทาง เพื่อปิดการใช้งาน
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• ประเภทการน�ำทาง: ตั้งค่าเครื่องให้ซ่อนหรือแสดงแถบการน�ำทาง เพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง สัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ
ขณะที่แถบการน�ำทางถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถใช้ปุ่มซอฟท์คีย์ได้โดยการลากค�ำแนะน�ำท่าทางสัมผัสของปุ่มที่ต้องการ
ขึ้นไปด้านบน
• ล�ำดับปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่างๆบนแถบการน�ำทาง
• ค�ำแนะน�ำท่าทาง: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงตัวบ่งชี้ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของปุ่มซอฟท์คีย์
คุณสมบัตินี้จะปรากฏเมื่อคุณเลือก ท่าทางเต็มหน้าจอเท่านั้น
33
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
แถบการนำทาง (ปุม ซอฟทคยี )
34
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
35
เบื้องต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
ในการเพิ่มทางลัดไปยังแอพบนหน้าจอหลัก ให้แตะค้างไว้ที่รายการบนหน้าจอแอพ แล้วแตะ เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ทางลัด
ไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
36
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
37
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบน
สุดของหน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
• คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการโทรไม่รองรับในบางรุ่น
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
38
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดหรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
39
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ และจากนั้นให้เลือก
วิธีการ
เมื่อคุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่ม​ ี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจาก
โรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
40
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
•
: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส หน้าจอจะ
เลื่อนลงโดยอัตโนมัติ และจะจับภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
•
: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
•
: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ
•
: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ จับภาพอัจริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
41
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏบนแถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผง
การแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
คนหาเน�อ้ หาหรือแอพที่ไดจดั เก็บไวท่ี
เครือ่ งของคุณ
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนิน
กิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
42
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
43
เบื้องต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งอีเมล สร้างบันทึก และอื่นๆ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
เลือ่ นเคอรเซอร
ใสสญั ลักษณ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สอง
ภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
44
เบื้องต้น
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
ต้องการ
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณ
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ป้อนสติ๊กเกอร์
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
ดูขอ มูลเกีย่ วกับการแกไขการเขียนดวย
ลายมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
•
•
•
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์หรือขนาด
→ : เปิดแผงการแก้ไขข้อความ
45
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
46
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกตัว
เลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือกตัวเลือก
→ การ​ตั้ง​ค่า → อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ และจากนั้น
47
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำงาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ที่หน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้การอนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
48
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรวิดีโออาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
การโทรออก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
49
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส ปุ่มกด หรือ รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน และจาก
นั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
50
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน หากมีการเปิดใช้งานสวิตช์ เพิ่มการเตือน
การแจ้งเตือนจะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
51
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
หากพื้นที่รอบๆ บริเวณกล้องหลังถูกปกคลุมไว้ อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการเรียกสายได้
ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้องหลัง
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• บันทึก: บันทึกการสนทนาระหว่างการโทร
• ข้อ​ความ: ส่งข้อความ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับสู่การโทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่มกด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
52
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
แตะหมายเลขโทรศัพท์แล้วแตะ เพิ่ม
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวก
เขาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
53
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บและสัมผัส เลือก
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
54
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ → น�ำเข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำเข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
55
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา
สัมผัสรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
• การโทรวิดีโออาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
•
•
: เขียนข้อความ
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → แชร์
เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
56
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แก้ไข แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ และสัมผัส บันทึก
สัมผัส แตะที่นี่เพื่อแชร์โปรไฟล์ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดูข้อ
มูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส เลือกสิ่งที่แชร์ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และจาก
นั้นให้เลือกทางเลือก
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
→ กลุ่ม → สร้าง​กลุ่ม​ใหม่
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
3
4
สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
สัมผัส บันทึก
57
แอพและคุณสมบัติ
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส → กลุ่ม เลือกกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซำ�้ กันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → ลบ
เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบแต่ละรายชื่อ เปิดรายการรายชื่อ สัมผัสรายชื่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
58
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนไว้เท่านั้น
ผูร บั
ปอนผูร บั
สงขอความ
แนบไฟล
ปอนสติก๊ เกอร
ปอนขอความ
3
สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
59
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
ดูการสนทนา
• เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
• เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
• เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ สัมผัส เพิ่มไปยังรายชื่อ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
60
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัติ
นี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การเตือนการแจ้งเตือน
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ สัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
สัมผัส ลบ
61
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
ยายระหวางหนา
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
ดูและจัดการบุค มารค
เปดหนัาหลัก
ปดแท็บ
เปดแท็บใหม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
62
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้งค่า → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตั้งค่าโหมดความลับ → เปลี่ยนรหัสผ่าน
การปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส
→ ปิดโหมดความลับ
63
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อีเมล
ในรายการ เลือกบริการอีเมลหรือสัมผัส อื่นๆ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเขียนอีเมล
เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
สัมผัส
เพื่อส่งอีเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อีเมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์บ​ ัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
64
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
การถ่ายรูป
1
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากไอคอนการเลือกเลนส์
ไปทางซ้ายหรือขวา คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• เพื่อปรับความสว่างของภาพ สัมผัสหน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบการปรับผ่าน หรือ
65
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
รายการสติก๊ เกอร
Bixby Vision
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและกลองหลัง
การตัง้ คากลองถายรูป
ตัวเลือกสำหรับโหมดการ
ถายภาพปจจุบนั
ถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
เลือกเลนส
โหมดถายภาพ
โหมดปจจุบนั
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
66
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกเลนส์ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส รูปถ่าย หรือ วิดีโอ เลือกเลนส์ที่คุณต้องการ และจากนั้นถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
•
: เลนส์มุมกว้างช่วยให้คุณถ่ายภาพขั้นพื้นฐานหรือบันทึกวิดีโอปกติ
•
: เลนส์โทรภาพ (ซูมออปติคอล 2 เท่า) ช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการขยายวัตถุ
การถายภาพเบือ้ งตน
การถายภาพซูมออพติคอล 2 เทา
67
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อจับภาพได้ง่าย
ในรายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย และสัมผัส เพื่อถ่ายรูป
การถ่ายภาพตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
การใช้ตัวกรองและเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองและแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิวหรือรูปหน้า ก่อนการถ่ายภาพได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
68
แอพและคุณสมบัติ
โหมดวิดีโอ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
1
2
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วิดีโอ
สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
ยกเลิกการปรับโฟกัสแบบด้วยตัวเอง
ระบบออปติคัลซูม 2 เท่าอาจไม่ท�ำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย
3
สัมผัส
เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
การเปลี่ยนอัตราส่วนหน้าจอส�ำหรับวิดีโอ
คุณสามารถตั้งค่าสัดส่วนจอภาพส�ำหรับวิดีโอได้
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และเลือกสัดส่วนจอภาพ
69
เพื่อ
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
รายการโหมดถายภาพ
70
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโปร
จับภาพขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
71
แอพและคุณสมบัติ
โหมด H็ DR
ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ ให้แตะ HDR
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
โหมดกลางคืน
ถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อย โดยไม่ใช้แฟลช
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลางคืน
โหมดช็อตต่อเนือ่ ง
ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายต่อเนือ่ ง
สัมผัส ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง
72
แอพและคุณสมบัติ
โหมดภาพเคลื่อนไหว GIF
สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF โดยการแตะค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
1
2
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ ให้แตะ GIF เคลื่อนไหว
สัมผัสค้างไว้ที่
เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ โหมดกล้องถ่ายรูป → โหมดแก้ไข และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ GIF เคลื่อนไหว
โหมดกีฬา
ถ่ายรูปวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น คนวิ่ง หรือสัตว์เลี้ยงที่กำ� ลังเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กีฬา
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ โหมดกล้องถ่ายรูป → โหมดแก้ไข และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ กีฬา
โหมดไลฟ์โฟกัส
ถ่ายภาพตนเองที่โฟกัสใบหน้าของคุณโดยการเบลอพื้นหลัง
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ไลฟ์โฟกัส
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
เมื่อ เอฟเฟ็กต์พร้อมใช้ ปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
73
→ วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่มุมกว้าง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
5
→ วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
74
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
•
•
•
•
•
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับรูปภาพ
: ใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวยหรือเอ็ฟเฟกต์ตัวกรอง
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดีโอ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
เมทริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
รูปภาพ
• ขนาดรูปภาพกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดรูปภาพกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
75
แอพและคุณสมบัติ
วิดีโอ
• ขนาดวิดีโอกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• วิดีโอประสิทธิภาพสูง: บันทึกวีดีโอในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณ
จะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
คุณสมบัติที่มีประโยชน์
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
วิธีการถ่าย: เลือกวิธีการถ่ายภาพเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
ต�ำแหน่งท​ ี่​จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ดูภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
แสดงเต็มหน้าจอ (16:9): ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอโดยใช้สัดส่วนหน้าจอเต็ม
รูปภาพตามตัวอย่าง (เซลฟี่): กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกล้อง: ดูเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
76
แอพและคุณสมบัติ
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
การดูรูปภาพ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
แกไขรูปภาพ
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
Bixby Vision
ลบรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ที่รายการ ให้แตะ → สร้าง
GIF หรือ สร้างคอลลาจ จากนั้นให้เลือกรูปภาพ
77
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
สัมผัส เล่นวิดีโอ เพื่อเล่นวิดีโอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลากแถบ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
สรางภาพเคลือ่ นไหว
GIF
จับภาพหนาจอปจจุบนั
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลน
วิดโี อแบบปอปอัพ
หมุนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอ
กลับขางหลัง
พักและเลนตอ
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
78
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น บุคคล สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานได้ หากมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ เช่น เรื่องราวหรือ
ภาพเคลื่อนไหว GIF เนื้อหาก็จะปรากฏขึ้นด้วย
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลผูค น
ขอมูลถานที่
เน�อ้ หาทีส่ รางขึน้ มาโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
การดูภาพถ่ายหรือวิดีโอตามหมวดหมู่
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอตามหมวดหมู่ได้
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส รูปภาพ หรือ อัลบั้ม และจากนั้นลากรายการลงล่างเพื่อเลือกหมวดหมู่
• วิดีโอ: ดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ
• รายการโปรด: ดูรูปภาพและวิดีโอโปรดของคุณ
• ต�ำแหน่ง: ดูรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในสถานที่เดียวกัน
• ที่แนะน�ำd: ดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
79
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
สัมผัสสวิตช์อัลบั้มเพื่อซ่อน
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
80
แอพและคุณสมบัติ
3
4
ป้อนชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส → เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
การซิงค์รูปภาพและวิดีโอ
เมื่อคุณซิงค์แอพ แกลเลอรี่ ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายก็จะได้รับการบันทึกใน Samsung
Cloud คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี่ ของคุณและจากเครื่องอื่นๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์กับ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน แอพ
แกลเลอรี่ และ Samsung Cloud จะได้รับการซิงค์
การลบรูปหรือวิดีโอ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่
3
สัมผัส
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
หากต้องการลบหลายไฟล์ สัมผัสค้างไว้ที่หนึ่งไฟล์ที่จะลบที่รายการและท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์เพิ่มเติมเพื่อลบ
หรือ ลบ
81
แอพและคุณสมบัติ
การใช้คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิล
คุณสามารถเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปแล้วในถังขยะรีไซเคิลได้ ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ถังข​ ยะ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อดูไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส → ถัง​ขยะ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มมมองปอปอัพ
82
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
3
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับและเลือกแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
83
แอพและคุณสมบัติ
มมมองป๊อปอัพ
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
ปรับระดับความโปรงใส
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
84
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ อ้างอิง
Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
85
แอพและคุณสมบัติ
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส ลบ
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เลือกสติกเกอรเพือ่ แสดงพรอมกับ
เหตุการณ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
ใสหวั ขอ
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกปฏิทนิ เพือ่ บันทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ปอนสถานที่
เพิม� บันทึก
3
เพิม� รายละเอียด
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
86
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนและจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่ได้ตั้งไว้สำ� หรับการเตือนแต่ละครั้ง
เปิดแอพ ปฏิทิน และแตะ → Reminder แอพ Reminder จะได้รับการเปิดใช้ ดูที่ Reminder เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → → เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้น เลือกบัญชีที่จะ
ซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้ว จะมีวงกลมสีน�้ำเงินแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
Samsung Flow
บทน�ำ
Samsung Flow ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย เช่น การตรวจการแจ้งเตือน หรือการแชร์เนื้อหาต่างๆ
ต้องติดตั้ง Samsung Flow ที่เครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งสองเครื่อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Samsung Flow ให้ดาวน์โหลดจาก
Galaxy Store หรือ Play Store
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Samsung Android บางรุ่นเท่านั้น
• หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ
87
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
1
2
บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิด Samsung Flow
บนแท็บเล็ตของคุณ ให้เปิดแอพ Samsung Flow
หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก ให้สัมผัส เริ่ม
3
4
5
เลือกสมาร์ทโฟนจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
ยอมรับค�ำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
ยืนยันรหัสผ่านบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
เครื่องจะเชื่อมต่อกัน
ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ ให้ตั้ง Samsung Pass บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์อื่นอย่างง่ายดายและปลอดภัยขึ้นโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ
การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของสมาร์ทโฟนให้แก่แท็บเล็ตของคุณได้โดยใช้ฮอตสปอตจากมือถือเมื่อไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้บน
แท็บเล็ตของคุณ
1
2
บนแท็บเล็ตของคุณ ให้เปิดแอพ Samsung Flow
สัมผัส
คุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้บนแท็บเล็ตของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเครื่องคุณ
• สมาร์ทโฟนของคุณจะต้องรองรับคุณสมบัติฮอตสปอตจากมือถือ
• คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมบนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
88
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจการแจ้งเตือนบนแท็บเล็ตของคุณ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ตรวจการแจ้งเตือนในหน้าต่างแบบผุดขึ้นบนแท็บเล็ตของคุณ
การแชร์เนือ้ หา
คุณสามารถแชร์เนื้อหาของสมาร์ทโฟนของคุณกับแท็บเล็ตได้
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สัมผัส → การวิเคราะห์ที่จัดเก็บ
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
89
แอพและคุณสมบัติ
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปิด เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากแผนที่ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เพื่อใช้ตัวแปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับ​เวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับ​เวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
• การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
• การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
90
แอพและคุณสมบัติ
ตัวตั้งเวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตั้งเวลา
เพื่อเพิ่มตัวจับเวลาที่มีการใช้งานบ่อย สัมผัส ตั้งค่าเวลาและชื่อ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
2
ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่องคิดเลข
คุณสามารถดูประวัติการค�ำนวณที่ส่วนบนของหน้าจอได้
หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ลบประวัติ
เพื่อใช้เครื่องมือในการแปลงหน่วย สัมผัส
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วย
อื่นๆ ได้
91
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
Bixby Vision คือบริการที่ให้ข้อมูล เช่น รูปภาพ สถานที่ตั้ง ข้อความแปล และ รหัส QR ที่คล้ายกัน Bixby Vision จดจ�ำ
วัตถุได้อย่างรวดเร็วและอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักชื่อของมันก็ตาม
ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision ดังต่อไปนี้
ขอความ
รหัส QR
สถานที่
รูปภาพ
ไวน
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด ฟอร์แม็ต หรือ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย Bixby Vision
92
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งาน Bixby Vision
1
เปิดใช้งาน Bixby Vision โดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้
• ในแอพ กล้อง สัมผัส Bixby Vision
• ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
• ในแอพ อินเตอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
• หากคุณได้เพิ่มไอคอนแอพ Bixby Vision ลงในหน้าจอหลักและหน้าจอแอพแล้ว เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
2
3
เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ
เก็บวัตถุไว้ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เมื่อวัตถุได้รับการจดจ�ำแล้ว ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สัมผัสไอคอนคุณสมบัติหรือเลือกผลการค้นหา
การแปลหรือการแยกข้อความ
จดจ�ำและแสดงข้อความที่แปลที่หน้าจอ คุณยังสามารถแยกข้อความออกจากเอกสารหรือไฟล์ข้อความได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะแปล
ข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1
2
เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
ให้เลือก และเก็บข้อความให้อยู่บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
• ในการแยกข้อความ สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่แยกออกมาได้
• เมื่อต้องการแปลข้อความที่คัดลอกแล้ว ให้สัมผัส แปล
• หากต้องการเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาปลายทาง สัมผัสที่แผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
93
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1
2
3
เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
ให้เลือก
และเก็บวัตถุไว้บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
สัมผัส หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟที่ใกล้เคียง ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดง
ผลร้านกาแฟใกล้เคียงให้แก่คุณ
1
2
เมื่อคุณมีสถานที่หรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
ให้เลือก และเก็บสถานที่หรือวัตถุไว้ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
ถ้าคุณต้องการค้นหาสถานที่ต่างๆ ในทิศทางอื่น หันกล้องถ่ายรูปไปยังทิศทางดังกล่าว
ถ้าคุณใช้งาน Bixby Vision กับกล้องถ่ายรูป คุณสามารถดูต�ำแหน่งปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศได้ เพื่อดู
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณที่แผนที่ ชี้กล้องถ่ายรูปไปที่พื้น เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน ชี้กล้องถ่ายรูปขึ้นไปบน
ท้องฟ้า
3
สัมผัส หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมา
94
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาข้อมูลไวน์
ตรวจจับข้อมูลจากฉลากไวน์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวน์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบไวน์ที่คุณชื่นชอบหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision
1
2
3
เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
ให้เลือก
และให้ฉลากขวดไวน์อยู่บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
สัมผัส หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากไวน์จะปรากฏ
การอ่าน รหัส QR
จดจ�ำ รหัส QR และดูข้อมูลที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ภาพถ่าย วิดีโอ แผนที่ และนามบัตร
1
2
เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
ให้เลือก และเก็บ รหัส QR ไว้บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อเข้ากับ รหัส QR จะปรากฏขึ้น
การดาวน์โหลดคุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสามารถดาวนโหลดคุณสมบัติ Bixby Vision ที่หลากหลายได้
ที่หน้าจอ Bixby Vision สัมผัส → เพิ่ม และดาวน์โหลดแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ
95
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเปิด Bixby Home
1
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าให้
เสร็จสิ้น
2
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ตัวแจงเตือนตอไป
เน�อ้ หาที่ไดรบั การแนะนำ
3
เพื่อปิด Bixby Home ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหรือสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
96
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่ Bixby Home
เมื่อคุณเปิด Bixby Home คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ เป็นบัตรต่างๆ ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูบัตรต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอ Bixby Home
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัด
ลงด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตรต่างๆ
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอ Bixby Home สัมผัส
→ ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส
→ เลิกปักหมุด
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ไม่แสดงอีก
• เพื่อซ่อนบัตรจากรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ซ่อนตอนนี้
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรต่างๆ
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home ให้แตะ → การ์ด เลือกแอพ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ์ด
และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
การปรับแต่งการตั้งค่า Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า
• บริการที่กําหนดเอง: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
• ผู้ให้บริการคอนเทนท์ Bixby Home: อ่านและตกลงหรือยกเลิกข้อตกลงของคุณจากข้อก�ำหนดในการให้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาแต่ละราย
• เกี่ยวกับ Bixby Home: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby Home และข้อมูลทางกฎหมาย
97
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้างการเตือนเพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่
ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพื่อใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้น Reminder
เริ่มต้นการแจ้งเตือนจาก Bixby Home
1
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
2
สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร Reminder
หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
98
แอพและคุณสมบัติ
การเริ่มตัวแจ้งเตือนจากปฏิทิน
เปิดแอพ ปฏิทิน และแตะ
เพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
→ การเตือน หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูก
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างการเตือนด้วยวิธีต่างๆ Reminder จะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างการเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�้ำดอกไม้เมื่อกลับถึงบ้าน’
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ Reminder
5
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน “รดน�ำ้ ดอกไม้” จะปรากฏขึ้น
สัมผัส เขียนการเตือน หรือ
และป้อน ‘รดน�ำ้ ต้นไม้’
สัมผัส สถานที่ → ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ไปที่บ้าน
สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
99
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1
2
ที่รายการ ตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข
แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
เพิม� รายการตรวจสอบ
เพิม� รูปภาพ
เปลีย่ นสีของการแจงเตือน
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
100
แอพและคุณสมบัติ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากตัวแจ้งเตือนไปทางซ้าย
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1
2
ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ลากตัวแจ้งเตือนไปทางขวา เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้ ท�ำ
เครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
101
แอพและคุณสมบัติ
Kids Home
บทน�ำ
คุณสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก ก�ำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่อง
การเริ่มต้นหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เมื่อเปิดใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็กนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
1
2
3
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน
อ่านหน้าบทน�ำหน้าหลักส�ำหรับเด็กและสัมผัส ถัดไป
สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
หากคุณได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอที่เครื่องของคุณแล้ว คุณสามารถใช้วิธีการล็อกเดียวกันส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็กด้วย
โดยไม่ต้องสร้าง PIN ใหม่
หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
จะใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ การ
ควบคุมของผู้ปกครอง หรือการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
102
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
หลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก เลือกแอพที่คุณต้องการใช้
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอของหน้า
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แอพทีส่ ามารถใชได
สตูดโิ อศิลปะสำหรับเด็ก
โทรศัพทสำหรับเด็ก
กลองสำหรับเด็ก
เบราวเซอรสำหรับเด็ก
แกลเลอรีส่ ำหรับเด็ก
การใช้คุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครอง
คุณสามารถก�ำหนดการตั้งค่าหน้าหลักส�ำหรับเด็กและดูประวัติการใช้งานได้
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัส → การควบคุมของผู้ปกครอง และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
• ชื่อของบุตรหลาน: จัดการโปรไฟล์บุตรหลานของคุณ
• ตั้งค่าเวลาเล่นรายวัน: จ�ำกัดระยะเวลาใช้งานส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• การใช้งานรายวัน: ดูระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• กิจกรรม: ดูประวัติกิจกรรมของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• รายชื่อที่ติดต่อบ่อยครั้ง: ดูรายชื่อที่ใช้บ่อยในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• ผลงานของบุตรหลาน: ดูงานต่าง ๆ ที่สร้างจากแอพในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• คอนเทนท์ที่อนุญาต: ตรวจสอบแอพหรือเนื้อหาที่รับรองโดยหน้าหลักส�ำหรับเด็กและเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้
การปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เพื่อปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัสปุ่มย้อนกลับหรือสัมผัส → ปิด Kids Home และจากนั้นป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
103
แอพและคุณสมบัติ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้วยแท็บเล็ตของคุณ
คุณสามารถเพิ่มและจัดการเครื่องได้ตามต�ำแหน่งที่ตั้งและห้อง ตัวอย่างเช่น เพิ่ม ‘บ้าน’ เป็นต�ำแหน่งที่ตั้ง แล้วจัดการเครื่อง
ตามห้อง เช่น ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
• การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ตบลูทูธหรืออุปกรณ์ส�ำหรับสวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่แท็บเล็ตของ
คุณ แล้วดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ
• การรับการแจ้งเตือน: ได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ีที่เชื่อมต่อที่แท็บเล็ตของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
• หากต้องการใช้ SmartThings สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพื่อให้ใช้ SmartThings ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
104
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
แตะเพิ่มอุปกรณ์ หรือแตะ
→ เพิ่มอุปกรณ์
สัมผัส สแกน
เลือกเครื่องจากรายการและเชื่อมต่อโดยปฎิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ คุณ
สามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
แตะเพิ่มอุปกรณ์ หรือแตะ
→ เพิ่มอุปกรณ์
เลือกประเภทเครื่อง
หรือ สัมผัส สแกน หรือ ค้นหา เพื่อค้นหาเครื่อง
105
แอพและคุณสมบัติ
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
2
ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
การเพิ่มสถานที่
→
→ เพิ่มต�ำแหน่งใหม่
1
2
เริ่มต้นแอพ SmartThings แล้วแตะ
3
สัมผัส ท�ำ
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ไปยังต�ำแหน่ง ให้แตะเพิ่มอุปกรณ์หรือแตะ
หน้าจอเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
ใส่ชื่อสถานที่
• เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
• ในการเพิ่มห้องต่างๆ ไปยังต�ำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะ ห้อง แล้วท�ำเครื่องหมายห้องที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ท�ำ
106
→ เพิ่มอุปกรณ์ แล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบน
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
แตะ
สัมผัส
→
แล้วเลือกต�ำแหน่งที่ตั้ง
→ เพิ่มฉาก
ป้อนชื่อฉาก
แตะ
ใต้ การด�ำเนินการ เพื่อเพิ่มการด�ำเนินการที่จะท�ำ
สัมผัส บันทึก
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานเครื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07:00 น.
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
แตะ
สัมผัส
→
แล้วเลือกต�ำแหน่งที่ตั้ง
→ รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงานอัตโนมัติ
แตะ
ที่อยู่ด้านล่าง หาก แล้วก�ำหนดเงื่อนไขการเปิดใช้งานส�ำหรับระบบอัตโนมัติ จากนั้นแตะ ถัดไป
แตะ
ด้านล่าง จากนั้น แล้วตั้งค่าการด�ำเนินการที่ต้องการท�ำ จากนั้นแตะ ท�ำ
ป้อนชื่อระบบอัตโนมัติอแล้วแตะ ตกลง
107
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่เชื่อมต่อบนแท็บเล็ตของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับการ
แจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
ในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อรับการแจ้งเตือน ให้แตะแอพ SmartThings แล้วแตะ → → การแจ้งเตือน จากนั้นแตะ
สวิตช์ถัดจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
แตะ
แล้วเลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น อีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
108
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้
อื่นผ่านทางเว็บลิงค์หรือรหัส เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• Smart View: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ SmartThings
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงบนเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์
หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
บอร์ดประจ�ำวัน
บทน�ำ
เดลี่บอร์ด: จะท�ำให้คุณสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นกรอบรูปภาพได้เมื่อก�ำลังชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ คุณสามารถ
ชมสไลด์โชว์รูปภาพที่คุณชื่นชอบและดูข้อมูล เช่น เวลาหรือสภาพอากาศได้
• คุณจะต้องใช้แท่นชาร์จ pogo หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้โดยการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับแท่นชาร์จ
• แท่นชาร์จ pogo มีจ�ำหน่ายแยก
109
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดเดลี่บอร์ด
การเปิดเดลี่บอร์ดขณะชาร์จเครื่อง
1
2
เมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
แตะ แตะที่นี่เพื่อเริ่มบอร์ดรายวัน เพื่อเริ่มใช้งานเดลี่บอร์ด
หากคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นให้แตะ ยินยอม
การเปิดเดลี่บอร์ดโดยใช้แท่นชาร์จ
1
2
3
เชื่อมต่อที่ชาร์จเข้ากับแท่นชาร์จ
เลื่อนอุปกรณ์เข้าไปในแท่นชาร์จให้เสียบกับตัวเชื่อมต่อและเทอร์มินัลการชาร์จของแท่นชาร์จ
เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับแท่นชาร์จแล้ว เดลี่บอร์ดจะเปิดโดยอัตโนมัติ
หากคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นให้แตะ ยินยอม
หากเดลี่บอร์ดนี้ไม่ท�ำงาน ให้เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า แตะ คุณสมบัติขั้นสูง → บอร์ดประจ�ำวัน แล้วแตะ
สวิตช์ เริ่มอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
การเพิ่มรูปภาพ
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่คุณชื่นชอบให้แสดงได้
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้นสูง → บอร์ดประจ�ำวัน
แตะ สไลด์โชว์ → เลือกอัลบั้ม แล้วเลือกอัลบั้ม
ภาพที่เลือกไว้จะแสดงเมื่อสไลด์โชว์เริ่มขึ้น
การปิดเดลี่บอร์ด
หากต้องการปิดเดลี่บอร์ด ให้แตะปุ่มกลับ
110
แอพและคุณสมบัติ
การปิดใช้งานเดลี่บอร์ด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า แล้วแตะ คุณสมบัติขั้นสูง จากนั้นแตะสวิตช์ บอร์ดประจ�ำวัน เพื่อปิดใช้งาน
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store สโตร์
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
111
แอพและคุณสมบัติ
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
112
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง Bluetooth เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การแสดงแท็บเล็ต: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
113
การตั้งค่า
• โหมดการบิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการ
ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ตัวประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
อ้างอิง ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
114
การตั้งค่า
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
3
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
115
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→ Wi-Fi ​Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
3
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
116
การตั้งค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่อง
อื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
117
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → Bluetooth และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2
3
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิก​จับ​คู่
118
การตั้งค่า
ตัวประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
เลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลมือถือเสมอแม้ในขณะที่เครื่องของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้เฉพาะข้อมูลมือถือส�ำหรับแอพที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยหรือสตรีมแอพที่
สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi แอพจะเปิดใช้โดยการใช้ข้อมูลมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
119
การตั้งค่า
ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
120
การตั้งค่า
3
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ให้แตะ → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ แล้วยกเลิกการเลือก ซ่อน​อุปกรณ์​
ส่วน​ตัว บนเครื่องของคุณ
• หากเครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ที่อนุญาต
และสัมผัสสวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อปิดการใช้งาน
4
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การตั้งค่าแบบก�ำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
พร้อมกัน ดูที่ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือ
บริษัท
• DNS ส่วนบุคคล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ DNS ส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สายและปรับการตั้งค่าเครือข่าย
121
การตั้งค่า
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
5
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
122
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด
การตั้งค่า
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่อง
อาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
123
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
เสียงของระบบ: ตั้งค่าเครื่องให้ดังขึ้นเพื่อด�ำเนินการต่างๆ เช่น การเปิดหรือปิดหน้าจอหรือการควบคุมหน้าจอสัมผัส
การตั้งค่าเสียงขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเมื่อก�ำลังเล่นสื่อ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) หรือ แยก
แอพเสียง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นเลือกโหมด
แยกแอพเสียง
ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะที่ล�ำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยกต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่นเพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธ
ของยานพาหนะได้
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → แยกเสียงของแอพ และสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
2
3
เลือกแอพเพื่อเล่นเสียงสื่อแยกต่างหากและสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เลือกเครื่องส�ำหรับเล่นเสียงสื่อของแอพที่ได้เลือกไว้
124
การตั้งค่า
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงแจ้งเตือนและสื่อ โดยยกเว้นข้อยกเว้นที่อนุญาต
• แถบสถานะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครั้งล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่แถบสถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดและเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วย
→ ทั้งหมด แล้วเลือกแอพจากรายการแอพ
ตัวเองส�ำหรับแอพต่างๆ ให้แตะดูทั้งหมด →
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ความสว่างปรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด อ้างอิง โหมดกลางคืน เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดแบบอักษรและรูปแบบ
• การซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• หน้าจอหลัก: เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลัก
• แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง ดูที่ ภาพพักหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
125
การตั้งค่า
โหมดกลางคืน
ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้อย่างรวดเร็วที่แผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน
ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส (โหมดกลางคืน)
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดกลางคืน และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อตั้งค่าเวลาที่จะใช้โหมดกลางคืนที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดในตอนเช้าตาม
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเปิดและปิดโหมดกลางคืน
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อ
เครื่องชาร์จหรือเชื่อมต่อกับด็อค
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
3
4
สัมผัส
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป หรือ Photos สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่
ได้เลือกไว้จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
126
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
ล็อกหน้าจอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงเขตเวลาในท้องถิ่นและในประเทศของตนเองบนหน้าจอที่ล็อคอยู่เมื่อใช้งาน
ข้ามเขต
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่าของรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือที่อยู่ของคุณบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• การแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
127
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกตัวเลือกและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• ชีวมาตรที่เลือก: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
128
การตั้งค่า
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ของคุณได้
• การอัพเดทความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณจะ
ต้องป้อนรหัสปลดล็อคเพื่อเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์และรับการเตือนและการแจ้งเตือนต่างๆ
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัติและแอพต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการ
อนุญาตเองได้อีกด้วย
• การตรวจสอบการใช้การอนุญาต: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพได้
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• รับข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและ
จดหมายข่าวหรือไม่
129
การตั้งค่า
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนใบหน้า
ก่อนการใช้งานสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าที่ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
130
การตั้งค่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
3
4
5
อ่านค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนินการ
6
ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบที่หน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
เมื่อหน้าจอการจดจ�ำใบหน้าปรากฏขึ้น ให้เปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
เลือกว่าคุณใส่แว่นตาหรือไม่และสัมผัส ด�ำเนินการ
ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
131
การตั้งค่า
การลบข้อมูลใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า → ลบ
เมื่อใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
• หากคุณต้องการตั้งค่าให้เครื่องปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ปัดขึ้นที่หน้าจอล็อกหลังจากการจดจ�ำใบหน้าของคุณ
แล้ว สัมผัสสวิตช์ อยู่บนหน้าจอล็อก เพื่อปิดการใช้งาน
• หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น
เพื่อปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
• หากคุณต้องการเพิ่มอัตราการจดจ�ำในที่มืด สัมผัสสวิตช์ ปรับความสว่างหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
4
ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้วล่วงหน้า
132
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
เพื่อใช้งานโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
133
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส ยินยอม
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
134
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
135
การตั้งค่า
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy
Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → บัญชีผู้ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
136
การตั้งค่า
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส คืน​ค่า
สัมผัส
เพื่อเลือกเครื่องที่จะกู้คืนข้อมูล
ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืน​ค่า
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลที่แบ๊คอัพจากโฟลเดอร์ความปลอดภัย ให้เปิดแอพ ไฟล์ส่วนตัว แล้วแตะ ที่จัด
เก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
137
การตั้งค่า
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น Samsung
account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่น ๆ ผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• ผู้​ใช้: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล
วอลเปเปอร์ที่ชอบ และอื่นๆ ดูที่ ผู้​ใช้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอน
ข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
138
การตั้งค่า
ผู้​ใช้
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ที่ชอบ
และอื่นๆ สามารถใช้บัญชีประเภทต่อไปนี้:
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ผู้ดูแล: บัญชีผู้ดูแลระบบจะสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเครื่องครั้งแรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งครั้ง บัญชีนี้มี
สิทธิควบคุมทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือลดบัญชีผู้ใช้ได้ตอนใช้บัญชีนี้เท่านั้น
• แขก: บัญชีนี้ท�ำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงที่ผู้อื่นใช้งานจะถูกเก็บไว้ชั่วคราว เมื่อ
คุณเห็นบัญชีนี้ คุณจะถูกถามว่าต้องการใช้งานต่อจากคราวที่แล้วหรือรีเซ็ต
• ผู้ใช้: บัญชีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพและเนื้อหาของพวกเขา และปรับค่าเองไปยังการตั้งค่าเครื่องที่มีผลในบัญชีทั้งหมด
การเพิ่มผู้ใช้
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
3
ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
สัมผัส เพิ่มผู้ใช้หรือโปรไฟล์ → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้
อุปกรณ์จะท�ำการเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่ และหน้าจอล็อกเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
139
การตั้งค่า
การสลับผู้ใช้
แตะที่ไอคอนบัญชีผู้ใช้ตรงด้านบนหน้าจอที่ล็อคอยู่แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้
หนาจอเมือ่ ล็อก
การจัดการผู้ใช้
เมื่อใช้บัญชีผู้ดูแล คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้
หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ สัมผัส ด้านข้างบัญชี จากนั้นสัมผัส ลบ​ผู้​ใช้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี สัมผัส ด้านข้างบัญชี
140
การตั้งค่า
Samsung Cloud
ซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ด้วย Samsung Cloud และดูข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้ใน
Samsung Cloud คุณยังสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนได้ในภายหลัง
เพื่อใช้งาน Samsung Cloud คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Samsung Cloud และ
เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ตั้งค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการสัมผัส แกลเลอรี่ ข้อมูลที่ซิงค์อื่นๆ หรือ
Samsung Cloud Drive
การส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
141
การตั้งค่า
3
สัมผัส เรียบร้อย
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็คอัพ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส
บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้
• เพื่อดูข้อมูลแบ็คอัพส�ำหรับแต่ละเครื่องใน Samsung Cloud ของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และ
และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
แบ็คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
การคืนค่าข้อมูล
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครื่องของคุณได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
142
การตั้งค่า
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• บอร์ดประจ�ำวัน: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงสไลด์โชว์รูปภาพที่เลือกไว้ ดูที่ บอร์ดประจ�ำวัน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพื่อดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดู
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในแอพที่รองรับคุณสมบัติมัลติวินโดว์
• จับภาพอัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้จับภาพหน้าจอปัจจุบันและพื้นที่ที่สามารถเลื่อนได้ และตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้า
จอได้ในทันที
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
• ลดภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอของการกระท�ำบางอย่าง เช่นการเปิดหรือการปิดเเอพ
• การเคลื่อนไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า อ้างอิง การเคลื่อนไหวและ
ท่าทาง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• แตะสองครั้งเพื่อปลุก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เปิดหน้าจอโดยการแตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอขณะที่หน้าจอดับอยู่
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนโดยใช้การเคลื่อนฝ่ามือ
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายที่รายชื่อหรือหมายเลข
โทรศัพท์ใน โทรศัพท์ หรือแอพ รายชื่อ
143
การตั้งค่า
Digital Wellbeing
ดูประวัติการใช้งานประจ�ำวันของอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูล เช่น ระยะเวลาที่หน้าจอเปิดอยู่ และจ�ำนวนครั้งที่คุณ
เปิดแอพ หรือใช้คุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งได้ คุณยังสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ
แต่ละแอพได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing
เวลาทีห่ นาจอเปด
จำนวนครัง้ ทีป่ ลดล็อก
จำนวนการแจงเตือน
แผงหนาปด
เปดใชงานโหมดกอนนอน
เปลีย่ นการตัง้ คาการแจงเตือน
การตั้งค่าการจับเวลาส�ำหรับแอพต่างๆ
คุณสามารถจ�ำกัดระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของแต่ละแอพได้โดยการตั้งค่าการจับเวลา เมื่อถึงเวลาที่จำ� กัด แอพนั้นก็จะ
ถูกปิดใช้งาน โดยคุณก็จะไม่สามารถใช้งานได้
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing → แดชบอร์ด
แตะ ไม่มีตัวตั้งเวลา ถัดจากแอพที่คุณต้องการ แล้วตั้งเวลา
144
การตั้งค่า
การเปิดใช้งานโหมดก่อนนอน
คุณสามารถปิดใช้งานโหมดก่อนนอนเพื่อลดการใช้สายตาก่อนนอน และป้องกันไม่ให้ช่วงเวลานอนของคุณถูกรบกวนได้
1
2
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ Digital Wellbeing → ลดความสว่างลง แล้วแตะสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
3
หากต้องการก�ำหนดเวลาในการเปิดใช้งานโหมดก่อนนอน ให้แตะสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้น
แตะ ตั้งก�ำหนดการ แล้วตั้งเวลา
เปิดสวิตช์นั้นเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่คุณต้องการ
• สเกลสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงแจ้งเตือนและสื่อ โดยยกเว้นข้อยกเว้นที่อนุญาต
145
การตั้งค่า
การดูแลอุปกรณ์
บทน�ำ
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของ
ระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ทีเ่ ก็บ
หน�วยความจำ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ การดูแลอุปกรณ์ → ปรับค่าตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
146
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติได้เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส → การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน หากคุณต้องการตั้งค่าเวลาให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยอัตโนมัติ สัมผัส เวลา
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดพลังงาน
เลือกโหมดพลังงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานของเครื่องของคุณ
สัมผัส โหมดพลังงาน และเลือกตัวเลือก
• ปรับค่าแล้ว: เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเครื่องและการใช้งานแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานสูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมด
กลางคืนและจ�ำกัดแอพและคุณสมบัติที่มีอยู่
การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
คุณสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้น สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสาย
ด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
147
การตั้งค่า
การจัดการการใช้แบตเตอรี่ส�ำหรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ นอกจากนี้ สัมผัส
→ การ​ตั้ง​ค่า และตั้งค่าทางเลือกภายใต้ การจัดการพลังงานของแอพ
ที่เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ให้ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากราย
การแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนแท็บเล็ต
148
การตั้งค่า
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษาและการใส่ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก ไปที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม
• วัน​ที่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
หรือเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือการตั้งค่าการเข้าถึง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ใน
เวลาที่ได้ตั้งไว้สำ� หรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
149
การตั้งค่า
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษาและการใส่ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2
3
ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
เพื่อตั้งค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส ใช้ หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวอ่านหน้าจอ: เปิดใช้งาน Voice Assistant ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง การดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อต้องการทราบ
วิธีใช้คุณสมบัตินี้ ให้สัมผัส การฝึกใช้งาน
• การเสริมการมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการ
มองเห็น
• ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้าน
การฟัง
• การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• การตั้งค่าขั้นสูง: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการเข้าถึงโดยตรงและการแจ้งเตือน
• บริการที่ติดตั้ง: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
150
การตั้งค่า
อัพเดทซอฟต์แวร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟต์แวร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตั้ง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
151
การตั้งค่า
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ เกี่ยวกับแท็บเล็ต
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูลท​ าง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
152
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
153
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
154
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
155
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
156
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานอีก
ครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ตั้ง
ค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการรีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
157
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
158
ภาคผนวก
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
159
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising