Samsung | SM-R500 | User guide | Samsung Galaxy Watch Active מדריך למשתמש

Samsung Galaxy Watch Active מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
SM-R500
www.samsung.com
Hebrew. 09/2019. Rev.1.1
‫תוכן העניינים‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪5‬‬
‫אודות ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫‪5‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 27‬שימוש ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫ללא מכשיר נייד‬
‫‪ 28‬שליטה במסך‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 11‬פריסת המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪Galaxy Watch Active‬‬
‫מטען אלחוטי‬
‫‪ 35‬שעון‬
‫‪ 15‬סוללה‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת‬
‫סוללות‬
‫טעינה אלחוטית‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫הרכבת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫החלפת הרצועה‬
‫‪ 47‬הזנת טקסט‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ 24‬חיבור ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫למכשיר נייד‬
‫‪26‬‬
‫לוח התראות‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫‪ 40‬לוח מהיר‬
‫‪ 23‬הפעלה וכיבוי של ה‪Galaxy-‬‬
‫‪Watch Active‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫מסך השעון‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫הפעלת התכונה שעון פועל תמיד‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫‪ 38‬התראות‬
‫‪ 20‬ענידת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫מסך מגע‬
‫הרכב המסך‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫העברת מסך‬
‫נעילת מסך‬
‫התקנת היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫חיבור ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫למכשיר נייד באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫‪2‬‬
‫מבוא‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או‬
‫במקלדת‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫יישומים ותכונות‬
‫‪ 86‬מוסיקה‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ 51‬הודעות‬
‫‪ 53‬טלפון‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪55‬‬
‫מבוא‬
‫קבלת שיחות‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ 55‬אנשי קשר‬
‫‪Samsung Health 57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪72‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪78‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫מבוא‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪Galaxy‬‬
‫‪Watch Active‬‬
‫השמעת מוזיקה במכשיר הנייד שלך‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר‬
‫נייד‬
‫‪Reminder 88‬‬
‫מבוא‬
‫פעילות יומית‬
‫צעדים‬
‫קומות‬
‫קלוריות‬
‫אימון‬
‫שינה‬
‫דופק לב‬
‫לחץ‬
‫מזון‬
‫ניהול משקל‬
‫מים‬
‫קפאין‬
‫ב‪'-‬יחד'‬
‫הגדרות‬
‫מידע נוסף‬
‫‪ 89‬לוח שנה‬
‫‪Bixby 90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫מבוא‬
‫הפעלת ‪Bixby‬‬
‫הגדרת השפה‬
‫‪ 91‬מזג אוויר‬
‫‪ 92‬התראה‬
‫‪ 93‬שעון עולמי‬
‫‪ 93‬גלריה‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫הצגת תמונות‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪ 95‬אתר את הטלפון שלי‬
‫‪ 96‬אתר את השעון שלי‬
‫‪GPS 85‬‬
‫‪ 97‬הודעות ‪SOS‬‬
‫‪98‬‏‫דוא״ל‬‬
‫‪Galaxy Store 98‬‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫‪ 99‬הגדרות‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪108‬‬
‫‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪111‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫מבוא‬
‫סגנונות שעון‬
‫רטט‬
‫תצוגה‬
‫מתקדם‬
‫חיבורים‬
‫יישומים‬
‫אבטחה‬
‫חשבון‬
‫נגישות‬
‫כללי‬
‫סוללה‬
‫אודות השעון‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫‪ 126‬סגנונות שעון‬
‫‪ 126‬גלה‬
‫שימוש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫‪Active‬‬
‫‪ 127‬מבוא‬
‫‪ 127‬שימוש כמאמן אישי לשמירה על‬
‫הבריאות‬
‫‪ 127‬השגת יעד הפעילות היומי‬
‫‪ 128‬ניהול מתח ואיכות השינה‬
‫‪ 128‬חוויית אימון משופר‬
‫היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫‪ 112‬מבוא‬
‫‪ 129‬שימוש כיומן חכם‬
‫‪ 114‬בית‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫חשבון וגיבוי‬
‫סנכרן הגדרות טלפון‬
‫נגישות‬
‫אודות השעון‬
‫אודות ‪Galaxy Wearable‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫אודות השעון‬
‫‪Galaxy Store‬‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫‪SmartThings‬‬
‫התראות‬
‫יישומים‬
‫יישומונים‬
‫רטט‬
‫תצוגה‬
‫מתקדם‬
‫הוסף תוכן בשעון‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫בדיקת מידע על יום נוכחי‬
‫ניהול היום השוטף‬
‫שימוש בשעון כפול בחו"ל‬
‫שימוש בתזכורות נוחות‬
‫נספח‬
‫‪ 133‬פתרון בעיות‬
‫‪4‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אודות ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬הוא שעון חכם שמנתח את תבנית האימונים‪ ,‬מנהל את הבריאות שלך‬
‫ומאפשר לך שימוש במגוון יישומים נוחים לעריכת שיחות ולהשמעת מוזיקה‪ .‬תוכל להפעיל בקלות‬
‫את התכונות השונות בלחיצה פשוטה וכן להחליף את לוח השעון בהתאם לטעמך האישי‪.‬‬
‫חבר את ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר הנייד שלך והרחב את חוויית השימוש‪ ,‬או השתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬בנפרד‪ ,‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון‪.‬‬
‫•התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫•חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬מפרט הדגם או גרסת התוכנה של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫•תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום ל‪ Galaxy Watch Active-‬או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•תוכנה‪ ,‬מקורות קול‪ ,‬טפטים‪ ,‬תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם מכשיר‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬זה הם בעלי רישיון שימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש‬
‫בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים‬
‫הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫•יישומי ברירת המחדל הכלולים ב‪ Galaxy Watch Active-‬כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה‬
‫בהם תיפסק ללא הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול‬
‫ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬פנה למרכז השירות של ‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬‬
‫ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫•שינוי מערכת ההפעלה של ‪ Galaxy Watch Active‬או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים‬
‫עלולה לגרום תקלות ב‪ Galaxy Watch Active-‬ולהשחתה או לאובדן של נתונים‪ .‬פעולות אלה‬
‫מהוות הפרות של הסכם הרישיון של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫•תכונות מסוימות עשויות לא לעבוד כמתואר במדריך בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד‬
‫שאתה מחבר ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•ניתן לראות את מסך המגע בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח‬
‫הניגודיות בהתאם לתנאי הסביבה‪ .‬בשל אופיו של ‪ ,Galaxy Watch Active‬הצגת גרפיקה‬
‫קבועה ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על‬
‫המסך‪.‬‬
‫– –מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק ממסך המגע או בכולו‪ ,‬ולכבות‬
‫את המסך כאשר לא נעשה שימוש ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫– –באפשרותך להגדיר את מסך המגע לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש‪ .‬הקש על‬
‫(הגדרות) במסך היישומים של ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקש על תצוגה ← כיבוי מסך‬
‫אוטומטי‪ ,‬ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר ימתין לפני כיבוי מסך המגע‪.‬‬
‫– –כדי להגדיר את מסך המגע להתאמה אוטומטית של הבהירות לתנאי הסביבה‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) במסך היישומים של ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקש על תצוגה ← בהירות‬
‫נמוכה אוטומטית‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•בהתאם לאזור או לדגם‪ ,‬עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של‬
‫ארה"ב (‪ .)FCC‬אם המכשיר שברשותך אושר על‪-‬ידי ה‪ ,FCC-‬תוכל להציג את מזהה ה‪FCC-‬‬
‫(הגדרות) במסך‬
‫של ה‪ .Galaxy Watch Active-‬כדי להציג את מזהה ה‪ ,FCC-‬הקש על‬
‫היישומים של ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקש על אודות השעון ← מכשיר ולאחר מכן בדוק את‬
‫מזהה ה‪ FCC-‬תחת אישור ‪.FCC‬‬
‫שמירה על עמידות בפני מים ואבק‬
‫המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק‪ .‬עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני‬
‫מים ואבק‪ .‬הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר‪.‬‬
‫•אין לחשוף את המכשיר ל‪-‬מים הזורמים בלחץ גבוה‪.‬‬
‫•אין להשתמש במכשיר במהלך צלילה במים‪ ,‬צלילה באמצעות שנורקל או עיסוק בספורט מים‬
‫הכרוך בזרימה מהירה של מים‪.‬‬
‫•אם המכשיר או הידיים שלך רטובים‪ ,‬יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫•אם המכשיר נחשף למים טריים‪ ,‬יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אם המכשיר‬
‫נחשף לנוזלים אחרים‪ ,‬כגון מי מלח‪ ,‬מי בריכה‪ ,‬מי סבון‪ ,‬שמן‪ ,‬בושם‪ ,‬קרם הגנה מהשמש‪,‬‬
‫מנקה ידיים או מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים‪ ,‬יש לשטוף היטב במים טריים ולייבש‬
‫היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫•אם המכשיר נופל או סופג מכה‪ ,‬תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע‪.‬‬
‫•אין לפרק את המכשיר‪ .‬תכונות העמידות למים ואבק של המכשיר עלולות להיפגע‪.‬‬
‫•אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורת האוויר או המים‪.‬‬
‫•אין לייבש את המכשיר במכונות ייבוש כגון מייבש שיער‪.‬‬
‫•סאונה עלולה לגרום נזק לתכונות העמידות של המכשיר למים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•תכונות מסוימות כגון מסך המגע‪ ,‬עלולות שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר בתוך‬
‫מים‪.‬‬
‫•מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בכפוף לנסיבות ותנאים‬
‫מסוימים‪( .‬עומד בדרישות עמידות למים בעומק של ‪ 50‬מ' כמפורט בתקן הבינלאומי‬
‫‪ ,ISO 22810:2010‬ומותר לשימוש במים רדודים‪ .‬עומד בדרישות עמידות בפני אבק‬
‫כמפורט בסיווג ‪).IEC 60529 IP6X‬‬
‫אמצעי זהירות בפני התחממות יתר‬
‫אם הנך מרגיש אי נוחות עקב התחממות יתר בזמן שימוש במכשיר‪ ,‬הפסק מיד להשתמש בו והסר‬
‫אותו מפרק כף היד‪.‬‬
‫למניעת בעיות‪ ,‬כגון מכשיר מקולקל‪ ,‬אי נוחות בעור או נזק והתרוקנות סוללה‪ ,‬תופיע אזהרה‬
‫במכשיר אם זה יגיע לטמפרטורה ספציפית‪ .‬כאשר האזהרה ההתחלתית תופיע‪ ,‬כל פונקציות‬
‫המכשיר יושבתו עד אשר המכשיר יתקרר עד לטמפרטורה ספציפית‪.‬‬
‫אם טמפרטורת המכשיר ממשיכה לעלות‪ ,‬תופיע אזהרה שנייה‪ .‬בזמן זה‪ ,‬המכשיר ייכבה‪ .‬אין‬
‫להשתמש במכשיר עד אשר זה יתקרר לטמפרטורה ספציפית‪.‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ניקוי וניהול ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫עקוב אחד הנקודות הבאות על מנת לוודא שה‪ Galaxy Watch Active-‬פועל בצורה תקינה ושומר‬
‫על מראהו‪ .‬אי עמידה בהוראה זו עלולה לגרום נזק ל‪ Galaxy Watch Active-‬וכן לגרום לגירוי‬
‫בעור‪.‬‬
‫•הימנע מלחשוף את המכשיר לאבק‪ ,‬זיעה‪ ,‬דיו‪ ,‬שמן ומוצרים כימיים כגון מוצרי קוסמקטיקה‪,‬‬
‫ספריי אנטי‪-‬בקטריאלי‪ ,‬מנקה ידיים‪ ,‬חומרי ניקוי וקוטלי חרקים‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לחלק‬
‫החיצוני ולחלקיו הפנימיים של ה‪ Galaxy Watch Active-‬או לפגוע בביצועי המכשיר‪ .‬במקרה‬
‫של חשיפת ה‪ Galaxy Watch Active-‬לאחד מן החומרים שהוזכרו‪ ,‬יש לנקות אותו במטלית‬
‫רכה ללא סיבים‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסבון‪ ,‬בחומרי ניקוי‪ ,‬בחומרים מגרים ובלחץ אוויר לניקוי‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬ואין לנקות אותו באמצעות גלים על‪-‬קוליים או מקורות חום חיצוניים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום נזק ל‪ .Galaxy Watch Active-‬גירוי עורי עשוי להיגרם מסבון‪ ,‬חומרי‬
‫חיטוי וניקוי לידיים או שאריות חומרי ניקוי שנשארו בתוך ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•נקה את פרק כף היד והרצועה לאחר אימון או זיעה‪ .‬נקה את ‪ Galaxy Watch Active‬במים‬
‫טריים‪ ,‬נגב אותו מעט באלכוהול‪ ,‬וייבש אותו היטב‪.‬‬
‫•השתמש בסבון ללא דטרגנטים ולאחר מכן שטוף וייבש את ה‪ Galaxy Watch Active-‬באופן‬
‫יסודי לאחר הסרת קרם הגנה או שמן שיזוף‪.‬‬
‫•אם הרצועה של ה‪ Galaxy Watch Active -‬מוכתמת או מכילה חומרים כלשהם‪ ,‬נגב אותה‬
‫במברשת שיניים לחה ורכה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫היה זהיר אם הנך אלרגי לחומר כלשהו הנמצא ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•‪ Samsung‬בדקה את החומרים המזיקים הקיימים ב‪ Galaxy Watch Active-‬באמצעות‬
‫רשויות רישוי פנימיות וחיצוניות‪ ,‬לרבות בדיקה של כל החומרים הבאים במגע עם העור‪ ,‬בדיקת‬
‫רעילות עור ובדיקת בלאי של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•‪ Galaxy Watch Active‬מכיל ניקל‪ .‬יש לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים במקרה שהעור שלך‬
‫רגיש במיוחד או אם יש לך אלרגיה לחומר כלשהו הנמצא ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫– –ניקל‪ :‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬מכיל כמות קטנה של ניקל‪ ,‬שהנה מתחת לנקודת‬
‫ההתייחסות המינימלית כפי שמוגדרת על‪-‬ידי תקנת ‪ .Europe REACH‬לא תהיה חשוף‬
‫לניקל שבתוך ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬וה‪ Galaxy Watch Active-‬עבר את הבדיקה‬
‫המאושרת הבינלאומית‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם אתה רגיש לניקל‪ ,‬יש לנקוט משנה זהירות לגבי‬
‫השימוש ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•נעשה שימוש רק בחומרים המפוקחים תחת התקנים של ועדת בטיחות מוצרי הצרכנים‬
‫האמריקאית (‪ ,)CPSC‬תחת תקנים של מדינות אירופה ותקנים בינלאומיים נוספים על מנת‬
‫לייצר את ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•לקבלת מידע נוסף כיצד ‪ Samsung‬עושה שימוש‬
‫בכימיקלים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪Samsung‬‬
‫(‪.)https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פריסת המכשיר‬
‫תכולת האריזה‬
‫על מנת לדעת מה תוכן האריזה‪ ,‬עיין במדריך ההתחלה המהירה‪.‬‬
‫•הפריטים המסופקים עם ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬תמונותיהם‪ ,‬וכל האביזרים הזמינים‬
‫עשויים להשתנות על פי האזור או ספק השירות‪.‬‬
‫•הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור ‪ Galaxy Watch Active‬זה וייתכן שלא יהיו‬
‫תואמים למכשירים אחרים‪.‬‬
‫•המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫•ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬לפני הרכישה‪ ,‬יש לוודא‬
‫שהאביזרים תואמים ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•למעט ‪ ,Galaxy Watch Active‬ייתכן שאביזרים מסוימים אינם עומדים באותו תקן‬
‫עמידות בפני מים ואבק‪.‬‬
‫•השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪Galaxy Watch Active‬‬
‫מיקרופון‬
‫חיישן לחץ‬
‫אטמוספרי‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫מסך מגע‬
‫לחצן חזרה‬
‫לחצן הבית )מקש‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי(‬
‫חיישן תאורה‬
‫פתח לחץ‬
‫חיישן דופק לב‬
‫רצועה‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫המכשיר ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) מכילים מגנטים‪ .‬אגודת הלב האמריקאית‬
‫והסוכנות לרגולציית מוצרים רפואיים ובריאות (בריטניה) מזהירות שתיהן כי מגנטים עשויים‬
‫להשפיע על התפעול של קוצבי לב מושתלים‪ ,‬דפיברילטורים פנימיים‪ ,‬דפיברילטורים‪,‬‬
‫משאבות אינסולין ומכשירים רפואיים אלקטרוניים אחרים (המכונים "מכשיר רפואי) בטווח‬
‫של ‪ 15‬ס"מ‪ .‬אם הנך משתמש של אחד מאותם מכשירים רפואיים‪ ,‬אל תשתמש במכשיר זה‬
‫ובאביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד)‪ ,‬אלא אם כן התייעצת עם רופא‪.‬‬
‫•אין לאחסן את המכשיר ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) ליד שדות מגנטיים‪.‬‬
‫כרטיסים מגנטיים‪ ,‬כולל כרטיסי אשראי‪ ,‬כרטיסי חיוג‪ ,‬כרטיסי מעבר ואשרות עליה‬
‫עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים‪.‬‬
‫•ודא כי הרצועה נקייה‪ .‬מגע עם חומרים מזהמים‪ ,‬כגון אבק וצבע‪ ,‬עלולים לגרום לכתמים‬
‫שאינם יורדים מהרצועה‪.‬‬
‫•אין להכניס חפצים חדים לפתח חיישן הלחץ האטמוספרי‪ ,‬הפתח לחץ או המיקרופון‪.‬‬
‫רכיבים פנימיים של ה‪ Galaxy Watch Active-‬עלולים להינזק יחד עם תכונת העמידות‬
‫למים‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש במכשיר שהזכוכית או הגוף האקרילי שלו שבור‪ ,‬ייתכן סיכון לפציעה‪.‬‬
‫השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫•ודא שהמיקרופון של ‪ Galaxy Watch Active‬לא חסום כשאתה מדבר לתוכו‪.‬‬
‫•פתח לחץ שומר על התפקוד התקין בחלקים הפנימיים ובחיישנים של‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בסביבה עם‬
‫שינויים בלחץ האטמוספרה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מקשים‬
‫יישום‬
‫מקש‬
‫•לחץ והחזק כדי להפעיל ולכבות את ה‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫בית‪/‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‬
‫•לחץ כדי להפעיל את המסך‪.‬‬
‫•לחץ והחזק במשך למעלה מ‪ 7-‬שניות כדי להפעיל מחדש את‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•במסך השעון‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך היישומים‪.‬‬
‫•בכל מסך‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך השעון‪.‬‬
‫חזרה‬
‫•לחץ כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫מטען אלחוטי‬
‫משטח טעינה‬
‫אלחוטית‬
‫אין לחשוף את המטען האלחוטי למים מכיוון שאישור החסינות שלו למים לא זהה לזה של‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•השתמש אך ורק במטען האלחוטי המסופק עם המכשיר‪ .‬לא ניתן לטעון את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active‎-‬כראוי באמצעות מטען אלחוטי של צד שלישי‪.‬‬
‫•חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי‬
‫אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג כיבוי‪/‬הדלקה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הנח את ה‪ Galaxy Watch Active-‬במטען האלחוטי כשמרכז הצד האחורי שלו ממוקם במרכז‬
‫חבר את האלחוטי למטען ותקע את המטען בשקע החשמל‪.‬‬
‫המטען האלחוטי‪.‬‬
‫מטען אלחוטי‬
‫‪15‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫בסיום הטעינה‪ ,‬נתק את ה‪ Galaxy Watch Active-‬מהמטען האלחוטי‪ .‬תחילה‪ ,‬נתק את‬
‫המטען האלחוטי מהמטען ואז נתק את המטען משקע החשמל‪.‬‬
‫בדיקת מצב הטעינה‬
‫לחץ על אחד ממקשי ה‪ Galaxy Watch Active-‬כדי להפעיל את המסך כאשר הוא נמצא במטען‬
‫האלחוטי‪.‬‬
‫בעת טעינת הסוללה כאשר ה‪ Galaxy Watch Active-‬כבוי‪ ,‬לחץ על מקש כלשהו כדי לבדוק את‬
‫מצב הטעינה על המסך‪.‬‬
‫בעת טעינת הסוללה כאשר ה‪ Galaxy Watch Active-‬דולק‪ ,‬הקש על המסך כדי לבדוק את מצב‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫•אם קיימים מכשולים בין ה‪ Galaxy Watch Active-‬למטען האלחוטי‪,‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא ייטען כראוי‪ .‬יש למנוע מגע בין ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫והמטען האלחוטי לזיעה‪ ,‬נוזלים ואבק‪.‬‬
‫•כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫•כשהסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את ‪ Galaxy Watch Active‎‬מיד לאחר חיבור‬
‫המטען האלחוטי‪ .‬יש לאפשר לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•אם עליך להשתמש במספר יישומים בו‪-‬זמנית‪ ,‬הסוללה תתרוקן במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן‬
‫של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה‬
‫במלואה‪.‬‬
‫•שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫•אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬נטען במקביל למכשירים אחרים באמצעות מטען המיועד‬
‫למספר מכשירים‪ ,‬הטעינה עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה‬
‫תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך‬
‫המגע לא יפעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬נתק את ה‪ Galaxy Watch Active-‬מהמטען האלחוטי‪.‬‬
‫•בעת הטעינה‪ ,‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬עשוי להתחמם‪ .‬זוהי תופעה תקינה‪ ,‬שלא משפיעה‬
‫על אורך חיי ה‪ Galaxy Watch Active-‬או על הביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מהרגיל‪,‬‬
‫למען בטיחותך‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬המשך להטעין את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬לאחר שאפשרת לו להתקרר על ידי הוצאתו מהמטען האלחוטי‪.‬‬
‫•אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא נטען כראוי‪ ,‬הבא את ה‪ Galaxy Watch Active-‬למרכז‬
‫השירות של ‪.Samsung‬‬
‫•הימנע משימוש בכבל ‪ USB‬מכופף או ניזוק‪ .‬אם כבל ה‪ USB-‬פגום‪ ,‬הפסק להשתמש בו‪.‬‬
‫טעינה אלחוטית‬
‫ל‪ Galaxy Watch Active-‬יש סליל טעינה אלחוטית מובנה‪ .‬ניתן לטעון את הסוללה באמצעות‬
‫משטח טעינה אלחוטית או מכשיר אחר הפועל כמשטח טעינה אלחוטית‪ .‬משטח הטעינה האלחוטית‬
‫ומכשירים אחרים הפועלים כמשטחי טעינה אלחוטית נמכרים בנפרד‪.‬‬
‫טעינת הסוללה עם משטח טעינה אלחוטית‬
‫‪11‬‬
‫הנח את גב ה‪ Galaxy Watch Active-‬במרכז משטח הטעינה האלחוטית‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫בסיום הטעינה‪ ,‬נתק את ה‪ Galaxy Watch Active-‬ממשטח הטעינה האלחוטית‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית‬
‫אין להניח את ה‪ Galaxy Watch Active-‬על משטח הטעינה האלחוטית כאשר חומרים‬
‫מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטים ממוקמים בין ה‪ Galaxy Watch Active-‬למשטח‬
‫הטעינה האלחוטית‪.‬‬
‫‪ G‬עלול לא להיטען או להתחמם יתר על המידה‪ ,‬או‬
‫ה‪ alaxy Watch Active-‬‏‬
‫‪ G‬עלול להינזק‪.‬‬
‫שה‪ alaxy Watch Active-‬‏‬
‫•יש להשתמש במשטח טעינה אלחוטית המאושר על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬הסוללה עלולה לא‬
‫להיטען כראוי אם אתה משתמש במשטחי טעינה אלחוטית אחרים‪.‬‬
‫•לקבלת מידע נוסף אודות משטחי טעינה אלחוטית זמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫טעינת הסוללה באמצעות ‪PowerShare‬‬
‫‪11‬‬
‫הנח את גב ה‪ Galaxy Watch Active-‬במרכז המכשיר המשמש כמשטח טעינה אלחוטית‪.‬‬
‫המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם למכשיר‪ .‬כוונן את המכשיר ואת‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬על מנת ליצור חיבור חזק‪.‬‬
‫המכשיר המתפקד כמשטח‬
‫טעינה אלחוטית‬
‫‪18‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫בסיום הטעינה‪ ,‬נתק את ה‪ Galaxy Watch Active-‬מהמכשיר‪.‬‬
‫•כדי לטעון כראוי‪ ,‬אין להזיז את המכשיר או את ה‪ Galaxy Watch Active-‬או להשתמש‬
‫בהם במהלך הטעינה‪.‬‬
‫•אם אתה טוען את ה‪ Galaxy Watch Active-‬תוך כדי טעינת המכשיר המשמש כמשטח‬
‫טעינה אלחוטית‪ ,‬מהירות הטעינה עשויה להיות איטית יותר או‬
‫שה‪ Galaxy Watch Active-‬לא ייטען כראוי‪ ,‬תלוי בסוג המטען‪.‬‬
‫•מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב המכשיר או לסביבתו‪.‬‬
‫•אם עוצמת הסוללה הנותרת של המכשיר המשמש כמשטח טעינה אלחוטית יורדת‬
‫מתחת לרמה מסוימת‪ ,‬שיתוף הסוללה ייפסק‪.‬‬
‫•לקבלת מידע נוסף אודות מכשירים זמינים המשמשים כמשטחי טעינה אלחוטית‪ ,‬בקר‬
‫באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫•מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫•משבית את רשת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫•מגביל את כל הפונקציות למעט התכונות שיחה‪ ,‬הודעה והתראה‪.‬‬
‫•התראות יישומים המחייבות חיבור לרשת לא יתקבלו כשה‪ Galaxy Watch Active-‬אינו מחובר‬
‫למכשיר הנייד‪.‬‬
‫•מגביל את ביצועי ה‪ CPU-‬של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫(הגדרות) ← סוללה ← חיסכון בחשמל ←‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫בלוח המהיר כדי להפעיל את מצב חיסכון בסוללה‪ .‬למידע נוסף על פתיחת הלוח המהיר‪,‬‬
‫ראה לוח מהיר‪.‬‬
‫כדי להשבית מצב זה‪ ,‬הקש על כבה בתחתית מסך מצב חיסכון בחשמל ואז הקש על‬
‫בלוח המהיר כדי להשבית את מצב חיסכון בסוללה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪19‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ענידת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫הרכבת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫פתח את האבזם‪ ,‬וענוד את הרצועה מסביב לפרק כף היד‪ .‬התאם את הרצועה לפרק כף היד‪ ,‬הכנס‬
‫את הפין לפתח הכוונון ולאחר מכן קבע את האבזם לסגירה‪.‬‬
‫אין לקפל את הרצועה יתר על המידה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום נזק‬
‫ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקפד לענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף‬
‫היד‪ .‬ראה ענידת ה‪ Galaxy Watch Active-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•כאשר חומרים מסוימים באים במגע עם צדו האחורי של ה‪,Galaxy Watch Active-‬‬
‫המכשיר עשוי לחשוב שאתה עונד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫•אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא קולט שום תנועה במשך יותר מ‪ 10-‬דקות‪ ,‬הוא עשוי‬
‫לחשוב שאינך עונד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫•ענידת ה‪ Galaxy Watch Active-‬למשך פרק זמן ממושך או במהלך אימון ברמת מאמץ‬
‫גבוהה עלולה לגרום גירוי בעור עקב חיכוך ולחץ‪ .‬במקרה של ענידת ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫למשך פרק זמן ממושך‪ ,‬הסר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬מפרק כף היד‪ ,‬והימנע מענידת‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬למשך מספר שעות‪.‬‬
‫•גירוי עורי עשוי להופיע עקב אלרגיה‪ ,‬גורמים סביבתיים‪ ,‬גורמים אחרים או כאשר העור חשוף‬
‫לסבון או זיעה למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הפסק להשתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬והמתן ‪ 2‬או ‪ 3‬ימים עד להקלת התסמינים‪ .‬אם התסמינים ממשיכים‬
‫או מחמירים‪ ,‬פנה מיד לרופא‪.‬‬
‫•לפני השימוש ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬יש לוודא שהעור יבש‪ .‬שימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬על עור רטוב לפרק זמן ארוך עלול לפגוע בעור‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬במים‪ ,‬הסר חומרים זרים מהעור‬
‫ומה‪ ,Galaxy Watch Active-‬וייבש אותם ביסודיות למניעת גירוי עורי‪.‬‬
‫•אין להשתמש באביזרים כלשהם‪ ,‬למעט ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬במים‪.‬‬
‫החלפת הרצועה‬
‫להחלפת הרצועה ברצועה חדשה‪ ,‬יש לנתק את הרצועה משעון‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ של הרצועה כלפי פנים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫משוך את הרצועה הרחק מגוף ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנס קצה אחד של הרצועה החדשה של מוט הקפיץ לתוך רגלית ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪22‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪44‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ פנימה וחבר את הרצועה החדשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה וכיבוי של ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫להפעלת ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬לחץ והחזק את לחצן הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי) למשך מספר‬
‫שניות‪.‬‬
‫בעת איפוס או הפעלה של ה‪ Galaxy Watch Active-‬בפעם הראשונה‪ ,‬יופיעו על המסך הנחיות‬
‫להורדה והתקנה של יישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ראה חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד למידע נוסף‪.‬‬
‫כדי לכבות את ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬לחץ והחזק את לחצן הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי)‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה מחדש של ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬קופא ואינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי)‬
‫למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד‬
‫התקנת היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר נייד‪ ,‬תוכל להשתמש במגוון תכונות נוספות‪ .‬כדי‬
‫לחבר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד‪ ,‬התקן את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר‬
‫הנייד‪.‬‬
‫באפשרותך להוריד את יישום ‪ Galaxy Wearable‬מהמקומות הבאים בהתאם לסוג המכשיר הנייד‬
‫שלך‪:‬‬
‫•מכשירי ‪ Android‬של ‪Samsung‬‏‪,Galaxy Store :‬‏‏חנות ‪Play‬‬
‫•מכשירי ‪ Android‬אחרים‪:‬‏חנות ‪Play‬‬
‫אין אפשרות להתקין את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשירים ניידים שאינם תומכים‬
‫בסנכרון עם ‪ .Galaxy Watch Active‬ודא שהמכשיר הנייד מותאם‬
‫ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד באמצעות‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪Galaxy Watch Active‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Watch Active‬והחלק כלפי מעלה מהחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫יופיע מסך עם פרטים על ההורדה וההתקנה של יישום ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫המסך‪.‬‬
‫כדי לבחור את השפה שבה תרצה להשתמש ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על‬
‫אם ברצונך להשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪ ,‬עיין ב‪-‬שימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא מכשיר נייד‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את היישום ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫אם נדרש‪ ,‬עדכן את יישום ‪ Galaxy Wearable‬לגירסה האחרונה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬בחר את סוג המכשיר במסך‪.‬‬
‫הקש על התחל במסע‪.‬‬
‫אם אינך מוצא את המכשיר שלך‪ ,‬הקש על שלי לא כאן‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫כאשר חלון בקשת ההפעלה של ‪ Bluetooth‬מופיע‪ ,‬הקש על הפעל‪.‬‬
‫בעת השלמת החיבור‪ ,‬תופיע הדרכה גם על מסך ה‪ Galaxy Watch Active-‬וגם במכשיר‬
‫הנייד‪ .‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי ללמוד את הפקדים הבסיסיים של‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•שיטות החיבור והמסך עשויים להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגירסת‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫•בעת חיבור ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר נייד בפעם הראשונה לאחר איפוס‪ ,‬הסוללה‬
‫של ‪ Galaxy Watch Active‬עשויה להתרוקן מהר יותר במהלך סנכרון נתונים כמו אנשי‬
‫קשר וכד'‪.‬‬
‫•מכשירים ניידים ויישומים נתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאיזור‪ ,‬לספק השירות ויצרן‬
‫המכשיר שברשותך‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד חדש‬
‫בעת חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד חדש‪ ,‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬יאופס‪.‬‬
‫לפני חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד חדש‪ ,‬הקש על גבה נתונים > כדי לגבות‬
‫את הנתונים השמורים באופן מאובטח‪ .‬למידע נוסף על גיבוי ‪ ,Galaxy Watch Active‬ראה ניהול‬
‫הנתונים ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל טלפון חדש ←‬
‫‪.‬‬
‫החיבור בין ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר הנייד יסתיים‪ .‬אחרי איפוס קל‪ ,‬הוא יעבור באופן‬
‫אוטומטי למצב שיוך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪22‬‬
‫במכשיר הנייד החדש‪ ,‬הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬כדי להתחבר‬
‫ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫אם המכשיר הנייד שאליו ברצונך להתחבר כבר מחובר למכשיר אחר‪ ,‬הפעל את היישום‬
‫← הוסף מכשיר חדש כדי להתחבר‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על‬
‫למכשיר חדש‪.‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬והמכשיר הנייד מחוברים דרך ‪ .Bluetooth‬כשחיבור ‪ Bluetooth‬אינו זמין‪,‬‬
‫ניתן לחבר מרחוק את ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר הנייד באמצעות ‪ Samsung account‬דרך‬
‫רשת ‪ .Wi-Fi‬הדבר מאפשר לך להמשיך לקבל הודעות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫אם תכונה זו לא מופעלת‪ ,‬הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ←‬
‫חשבון וגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חיבור מרוחק‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא מכשיר‬
‫נייד‬
‫ניתן להשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬בנוחות מבלי לחבר אותו למכשיר נייד במהלך פעילויות חוץ כמו טיפוס‬
‫הרים או אימון‪ .‬ניתן להגדיר את ‪ Galaxy Watch Active‬לשימוש ללא מכשיר נייד בעת הפעלת‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬בפעם הראשונה או לאחר איפוס שלו‪.‬‬
‫•חלק מהתכונות לא זמינות כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר‬
‫אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫•בקר באתר ‪ www.samsung.com‬לצפייה בהערות משפטיות המסופקות בעת הגדרה‬
‫ללא מצב חיבור טלפון בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ובחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על ‪ ,‬גלול את המסך מטה ואז הקש כאן‪.‬‬
‫‪4 4‬בדוק את ההודעה‪ ,‬והקש על המשך >‪.‬‬
‫‪5 5‬קרא את ההגבלות והתנאים המחייבים והקש על מסכים >‪.‬‬
‫‪6 6‬קרא והסכם להגבלות ולתנאים הנוספים‪ ,‬בחר את התנאים וההגבלות שאתה מסכים להם‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Watch Active‬והחלק כלפי מעלה מהחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על הבא >‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪8 8‬אם ברצונך לשחזר נתונים‪ ,‬שחזר את הנתונים של מכשיר ‪ Galaxy Watch Active‬אחר‬
‫היכנס ל‪.Samsung Account-‬‬
‫השמורים ב‪.Samsung account-‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 110‬הגדר קוד ‪ PIN‬לשחזור או גיבוי הנתונים‪.‬‬
‫הגדר אזור זמן‪ ,‬תאריך ושעה‪.‬‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל הטלפון ←‬
‫והזן קוד ‪ PIN‬כדי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫לחבר את ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר נייד בעת השימוש ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫ללא מכשיר נייד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שליטה במסך‬
‫מסך מגע‬
‫•אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫•על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫•מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק ממסך המגע או על כולו לזמן ממושך‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך‪.‬‬
‫•ייתכן שה‪ Galaxy Watch Active-‬לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים‬
‫הנמצאים מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫•מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫•ייתכן שמסך המגע לא יהיה זמין כאשר מצב נעילת מים מופעל‪.‬‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט או כדי ללחוץ על לחצן על המסך‪ ,‬הקש עליו באצבע‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש והחזק את המסך במשך שתי שניות או יותר כדי להיכנס למצב עריכה או להציג אפשרויות‬
‫זמינות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על תמונה כדי להגדיל או להקטין אותה‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הפרד בין שתי אצבעות או תנועת צביטה על התמונה כדי להגדיל או להקטין אותה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫החלקה‬
‫החלק שמאלה או ימינה כדי לצפות במסכים נוספים‪.‬‬
‫הרכב המסך‬
‫מסך השעון הוא נקודת הגישה לכל המסכים הרבים של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫תוכל לראות מסכים אחרים בלחיצה על המקש או בהחלקת האצבע על המסך‪.‬‬
‫שעון‬
‫הוסף יישומונים‪.‬‬
‫יישומונים‬
‫התראות‬
‫יישומונים והתראות זמינות וסידורם עלולים להשתנות בהתאם לגירסת התוכנה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הוספת יישומונים‬
‫באפשרותך להוסיף יישומונים נוספים למסך הבית‪.‬‬
‫גלול שמאלה במסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ובחר יישומון‪ .‬היישומון הנבחר יופיע בלוח חדש‪.‬‬
‫העברת יישומונים‬
‫הקש והחזק את היישומון ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫הסרת יישומונים‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומון והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬לחץ על מקש הבית או מקש חזרה‪.‬‬
‫(הגדרות) במסך היישומים‪ ,‬הקש על מתקדם ←‬
‫אם המסך אינו מופעל אחרי הקשה‪ ,‬הקש על‬
‫השכמה בנגיעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫לכיבוי המסך‪ ,‬כסה אותו עם כף היד‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך ייכבה באופן אוטומטי אם לא ייעשה שימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬למשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫באפשרותך להדליק את המסך גם באמצעות מחוות השכמה‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← מחוות השכמה‪ ,‬והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫העברת מסך‬
‫מעבר בין השעון למסך יישומים‬
‫לפתיחת מסך היישומים‪ ,‬לחץ על לחצן הבית במסך השעון‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫הצג יישומים אחרונים‪.‬‬
‫יישום‬
‫מסך השעון‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים המותקנים ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫כדי לעבור למסך היישומים הבא או הקודם‪ ,‬החלק את המסך ימינה או שמאלה או הקש על‬
‫‪.‬‬
‫על‬
‫היישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫או‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על סמל יישום כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫כדי להפעיל יישום מתוך רשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫אחרונים) במסך היישומים‪.‬‬
‫(יישומים‬
‫לחלופין‪ ,‬החלק את המסך שמאלה במסך השעון ובחר ביישום שהופעל לאחרונה או יישום הנמצא‬
‫בשימוש תכוף מהיישומון קיצורים ליישום כדי להפעיל את היישום‪.‬‬
‫והוסף את היישום הרצוי‪ .‬אם‬
‫כדי להוסיף יישום רצוי ליישומון קיצורים ליישום‪ ,‬הקש על‬
‫אין מקום להוספה של יישום הנמצא בשימוש תכוף‪ ,‬הקש והחזק את המסך‪ ,‬הקש על ערוך‪,‬‬
‫ביישום הקודם שנוסף‪ ,‬כדי להוסיף עוד יישום‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על‬
‫סגירת יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לעבור ליישום ולסגור אותו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(יישומים אחרונים)‪.‬‬
‫לסגירת כל היישומים הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חזרה למסך הקודם‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫נעילת מסך‬
‫השתמש בתכונה נעילת מסך כדי למנוע גישה של אנשים אחרים ל‪ Galaxy Watch Active-‬ולהגן‬
‫על המידע האישי שלך‪ .‬לאחר הפעלה של נעילת המסך‪ ,‬תידרש הזנת קוד ביטול נעילה לביטול‬
‫הנעילה של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הגדרת נעילת המסך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← אבטחה ← נעילה ← סוג‪ ,‬ובחר בשיטת הנעילה‪.‬‬
‫•דפוס‪ :‬שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫•קוד ‪ :PIN‬הזן ‪ PIN‬המכיל מספרים על מנת לבטל את נעילת המסך‪.‬‬
‫שעון‬
‫מסך השעון‬
‫באפשרותך לבדוק את השעה הנוכחית או להציג מידע אחר‪ .‬אם אינך במסך השעון‪ ,‬לחץ על מקש‬
‫הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫הקש והחזק את מסך השעון והחלק את המסך ימינה או שמאלה‪ ,‬לאחר מכן בחר לוח שעון‪.‬‬
‫כמו כן תוכל לבצע התאמה אישית של השעון בהקשה על התאם‪.‬‬
‫להורדת לוחות שעון נוספים מהיישום ‪ ,Galaxy Store‬הקש על ‪.Galaxy Store‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תוכל להחליף את לוח השעון‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫שעון ← סגנונות שעון‪.‬‬
‫(הגדרות) ← סגנונות‬
‫ניתן גם לשנות את לוח השעון של ‪ Galaxy Watch Active‬מהמכשיר הנייד‪ .‬הפעל את היישום‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על סגנונות שעון או על גלה‪ .‬להורדת לוחות שעון‬
‫נוספים מהיישום ‪ ,Galaxy Store‬הקש על הצג יותר בסגנונות שעון כלולים‪.‬‬
‫התאמה אישית של לוח שעון עם תמונה‬
‫יבא תמונה מהמכשיר הנייד והגדר אותה כלוח שעון‪ .‬למידע נוסף על יבוא תמונות ממכשיר נייד‪,‬‬
‫ראה יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון‪ ,‬החלק את המסך ימינה או שמאלה והקש על התאם בלוח שעון‬
‫התמונה שלי‪.+‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על המסך ואז הקש על הוסף תמונה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪33‬‬
‫בחר תמונה להחלה בתור לוח שעון‪ ,‬והקש על אישור ← אישור‪.‬‬
‫ניתן להגדיל או להקטין תמונה במהירות על ידי הקשה כפולה על התמונה‪ ,‬הפרדת שתי‬
‫אצבעות או תנועת צביטה על התמונה‪ .‬כשהתמונה מוגדלת‪ ,‬החלק על המסך כדי להציג במסך‬
‫חלק מסוים מהתמונה‪.‬‬
‫להוספת תמונות נוספות‪ ,‬החלק את המסך שמאלה ובחר באפשרות הוסף תמונה‪ .‬ניתן‬
‫להוסיף עד עשרים תמונות כלוחות שעון‪ .‬התמונות שתוסיף יתחלפו לפי הסדר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫החלק על המסך כדי לשנות את הצבע או הגופן‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫הפעלת התכונה שעון פועל תמיד‬
‫ניתן להגדיר את המסך להצגת השעה תמיד כשהמסך כבוי ואתה עונד את‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫שעון מופעל תמיד כדי להפעילו‪.‬‬
‫(הגדרות) ← סגנונות שעון ←‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫תוכל להשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬במצב שעון בלבד‪ .‬במצב שעון בלבד מוצגת רק השעה‬
‫ולא ניתן לעשות שימוש בשאר הפונקציות‪.‬‬
‫(הגדרות) ואז הקש על סוללה‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט ניהול הסוללה‪ .‬לאחר מכן בחר באפשרות שעון בלבד ולחץ והקש על‬
‫כדי להשבית את מצב שעון בלבד‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית במשך יותר משלוש שניות‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫התראות‬
‫לוח התראות‬
‫בדוק התראה כגון הודעה חדשה או שיחה שלא נענתה בלוח ההתראות‪ .‬במסך השעון‪ ,‬החלק על‬
‫המסך ימינה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬כאשר ישנן התראות שלא סומנו‪ ,‬תופיע נקודה כתומה‬
‫במסך השעון‪.‬‬
‫מחוון התראות‬
‫‪38‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫כשאתה מקבל התראה‪ ,‬יופיע במסך מידע על ההתראה‪ ,‬כגון סוג ההתראה או זמן קבלתה‪ .‬אם‬
‫התקבלו יותר משתי התראות‪ ,‬החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי להציג התראות נוספות‪.‬‬
‫הקש על ההתראה כדי לצפות בפרטים‪.‬‬
‫עבור‬
‫לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫כדי למחוק התראה‪ ,‬החלק כלפי מעלה על המסך כשאתה צופה בה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫בחר יישום מהמכשיר הנייד כדי לקבל ממנו התראות ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← התראות‪ ,‬ואז הקש‬
‫על המתג‪.‬‬
‫הקש על נהל התראות‪ ,‬ואז הקש על המתגים שליד היישומים כדי לקבל מהם התראות‬
‫ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫לוח מהיר‬
‫לוח זה מאפשר לך לראות את המצב הנוכחי של ‪ Galaxy Watch Active‬ולקבוע הגדרות‪.‬‬
‫החלק כלפי מטה מהקצה העליון של המסך‪.‬‬
‫כאשר יש יותר מתשעה סמלי הגדרה מהירה‪ ,‬החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לעבור ללוח‬
‫המהיר הבא או הקודם‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמל עוצמת‬
‫מתח בסוללה‬
‫סמלי‬
‫הגדרה‬
‫מהירה‬
‫מצב החיבור של‬
‫‪Galaxy Watch Active‬‬
‫‪40‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בדיקת סמלי החיווי‬
‫סמלי חיווי מופיעים בחלק העליון של הלוח המהיר כדי לאפשר לך לדעת את המצב הנוכחי של‬
‫‪ .Galaxy Watch Active‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫סמלי החיווי המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫‪ Bluetooth‬מחובר‬
‫‪ Bluetooth‬מנותק‬
‫אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫בדיקת סמלי הגדרה מהירה‬
‫סמלי הגדרה מהירה מופיעים בלוח המהיר‪ .‬הקש על הסמל לשינוי ההגדרות הבסיסיות או להפעלה‬
‫נוחה של הפונקציה‪.‬‬
‫למידע נוסף על הוספת סמלים חדשים בלוח המהיר‪ ,‬ראה עריכת סמלי הגדרה מהירה‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫הפעל מצב לילה‬
‫חבר את אוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫‪/‬‬
‫הפעל רטט או מצב שקט‬
‫הפעל מצב 'נא לא להפריע'‬
‫הפעל את התכונה שעון פועל תמיד‬
‫כוונן את הבהירות‬
‫הפעל מצב קולנוע‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫הפעל מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעלת מצב טיסה‬
‫הפעל מצב נעילת מים‬
‫‪/‬‬
‫חבר רשת ‪ Wi-Fi‬או חבר רשת ‪ Wi-Fi‬באופן אוטומטי‬
‫הפעל את תכונת פרטי המיקום‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה‬
‫הפעל את היישום אתר את הטלפון שלי‬
‫הפעל את התכונה ‪NFC‬‬
‫‪/‬‬
‫נגן או השהה מוסיקה‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע‬
‫עריכת סמלי הגדרה מהירה‬
‫באפשרותך לערוך את הסמלים בלוח המהיר‪.‬‬
‫הוספת סמל הגדרה מהירה‬
‫הקש והחזק סמל הגדרה מהירה בלוח המהיר והקש על‬
‫להוסיף ללוח המהיר‪.‬‬
‫‪ .‬לאחר מכן בחר את התכונה שברצונך‬
‫סמל התכונה שתבחר יתווסף ללוח המהיר‪.‬‬
‫הסרת סמל הגדרה מהירה‬
‫הקש והחזק את סמל ההגדרה המהירה שברצונך למחוק בלוח המהיר‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫סמל ההגדרה המהירה יוסר‪.‬‬
‫ניתן גם לערוך את הלוח המהיר‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫ערוך 'הגדרות מהירות'‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ←‬
‫הדובעה תליחת‬
‫העפלת מצב לילה‬
‫הפעל את מצב לילה לשינה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪ .‬כל ההתראות למעט התרעות יושתקו והמסך לא‬
‫הסמל‬
‫יופעל כשהתראות מתקבלות במצב שינה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫חיבור אוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫חבר אוזניית ‪ Bluetooth‬כדי להאזין למוזיקה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תכונת ‪ Bluetooth‬תופעל‪ ,‬והמערכת תחפש רשימה של אוזניות ‪ Bluetooth‬זמינות‪ .‬אם התקן‬
‫ה‪ Bluetooth-‬הקודם שבו השתמשת זמין‪ ,‬הוא יחובר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת רטט או מצב שקט‬
‫הפעל רטט או מצב שקט‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת מצב 'נא לא להפריע'‬
‫הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להשתקת כל ההתראות למעט התרעות והשארת המסך כבוי‬
‫כשמתקבלות התראות‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫ובחר את האפשרות נא לא להפריע הרצויה‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫הפעלת התכונה שעון פועל תמיד‬
‫הגדר את המסך להצגת השעה תמיד כשהמסך כבוי ואתה עונד את ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת תכונה זו תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫כוונון הבהירות‬
‫ניתן לכוונן את בהירות הצג של ה‪ Galaxy Watch Active-‬לפי הצורך‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫וכוונן את הבהירות באמצעות הקשה על‬
‫או על‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת מצב קולנוע‬
‫הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪ .‬כל ההתרעות וההתראות יושתקו והמסך לא יופעל‬
‫הסמל‬
‫כשהתראות מתקבלות או כשיש התרעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת היישום הגדרות‬
‫הפעל את היישום הגדרות כדי להגדיר את תצורת התכונות השונות של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫היישום הגדרות ייפתח‪.‬‬
‫הפעלת מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להגביל חלק מתכונות ה‪ Galaxy Watch Active-‬ולצמצם את‬
‫השימוש בסוללה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫ראה מצב חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫הפעלת מצב טיסה‬
‫הפעל את מצב טיסה כשאתה עולה למטוס‪ .‬הפעלת תכונה זו תגרום להגבלת היישומים הדורשים‬
‫חיבור לרשת‪ ,‬אך תאפשר לך להשתמש כרגיל בתכונות אחרות‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלת מצב נעילת מים‬
‫הפעל את מצב נעילת מים במהלך פעילות במים‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לכיבוי מצב נעילת מים‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית עדי להופעת העיגול‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫התחבר ידנית לרשת ‪ Wi-Fi‬או הגדר רשת ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר אוטומטית‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫רשת ה‪ Wi-Fi-‬תחובר או תנותק‪ .‬רשת ה‪ Wi-Fi-‬תחובר באופן אוטומטי כש‪-‬‬
‫מופיע‪.‬‬
‫לא יופיע ורשת ‪ Wi-Fi‬לא תתחבר באופן אוטומטי‪ ,‬בעת השימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫הפעלת התכונה פרטי המיקום‬
‫הפעל את פרטי המיקום כדי להשתמש בנתוני ‪ GPS‬ונתוני מיקום ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫פתיחת תפריט ניהול הסוללה‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה כדי לנהל בקלות את צריכת הסוללה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תפריט ניהול הסוללה יופיע‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלת היישום 'אתר את הטלפון שלי'‬
‫אם תאבד את המכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את היישום אתר את הטלפון שלי‪ ,‬ואתר את המכשיר הנייד‬
‫שלך‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר הנייד ישמיע צליל ויפעיל את המסך‪ .‬ראה אתר את הטלפון שלי למידע נוסף‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫הפעלת התכונה ‪NFC‬‬
‫הפעל את התכונה ‪.NFC‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תכונת ‪ NFC‬מתאימה לשימוש נוח עם אנטנת ‪ .NFC‬ראה ‪ NFC‬למידע נוסף‪.‬‬
‫ניגון או השהיית המוסיקה‬
‫נגן או השהה את המוסיקה‪.‬‬
‫או‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המוזיקה ב‪ Galaxy Watch Active-‬או במכשיר הנייד המחובר תופעל או תושהה‪ .‬באפשרותך‬
‫להאזין למוסיקה גם באמצעות חיבור אוזניית ‪.Bluetooth‬‬
‫הפעלת תכונת הרגישות למגע‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע כדי להשתמש במסך המגע כשאתה לובש כפפות‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תלוי בסוג הכפפות‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יזהה את המגע והתכונה לא תפעל‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הזנת טקסט‬
‫מבוא‬
‫מסך הזנת הטקסט מופיע אוטומטית כשניתן להזין טקסט‪ ,‬למשל במהלך שליחת הודעה‪.‬‬
‫•מסך הזנת הטקסט עשוי להשתנות בהתאם ליישום המופעל‪.‬‬
‫•כאשר ‪ Galaxy Watch Active‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ ,Bluetooth‬הגדרות‬
‫השפה החלות על המכשיר הנייד יחולו גם על ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הוסף פרצופונים‪.‬‬
‫פתח מצב קלט כתב‪-‬יד או לוח‬
‫מקשים‪.‬‬
‫השתמש בקלט הקולי‪.‬‬
‫הוסף תבנית טקסט‪.‬‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫הקש על‬
‫ודבר כדי להזין את הודעתך‪.‬‬
‫כדי לשנות את השפה המזוהה‪ ,‬הקש על ← שפות קלט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫זיהוי קלט קולי‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•תכונה זו לא נתמכת בשפות מסוימות‪.‬‬
‫•עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫– –דבר ברור‪.‬‬
‫– –דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫– –אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫– –הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬עשוי שלא לזהות את ההודעה המושמעת בהתאם לסביבה‬
‫ולאופן שבו אתה מדבר‪.‬‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫הקש על‬
‫ובחר קטגוריה‪ .‬תוצג רשימת סמלי ההבעה בקטגוריה שנבחרה‪.‬‬
‫כדי לצייר ציור‪ ,‬הקש על שרבוט בחלק העליון של המסך וצייר את הודעתך‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי למחוק את הקלט קו אחרי קו‪ .‬לשחזור קו‪ ,‬הקש על‬
‫‪48‬‬
‫‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או במקלדת‬
‫הקש על‬
‫כדי לפתוח את מצב כתב‪-‬יד וכתוב על המסך‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫שינוי מצב הקלט‬
‫החלק את המסך ימינה מהקצה השמאלי של מסך הזנת הטקסט ובחר את מצב הקלט הרצוי‪ .‬ניתן‬
‫לעבור בין מצב טקסט‪ ,‬מצב סמלי הבעה‪ ,‬מצב מספרים‪ ,‬מצב קלט קולי‪ ,‬מצב כתב‪-‬יד ומצב ניקוד‪.‬‬
‫ייתכן שמצב קלט כתב‪-‬יד לא יהיה זמין בהתאם לאזור‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫גרור את מקש הרווח ימינה או שמאלה תוך כדי לחיצה והחזקה שלו כדי לשנות את שפת הקלט‬
‫במצב טקסט‪.‬‬
‫כדי להוסיף שפות נוספות‪ ,‬עבור למצב מספרים‪ ,‬למצב ניקוד או מצב סמלי הבעה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש‬
‫← בחר שפות קלט ובחר את השפה שברצונך להוסיף‪ .‬ניתן להשתמש בשתי שפות לכל‬
‫על‬
‫היותר‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫השימוש במקלדת‬
‫החלק את המסך ימינה מהקצה השמאלי של מסך הזנת הטקסט ובחר באפשרות‬
‫‪.‬‬
‫המקלדת תופיע במצב טקסט‪.‬‬
‫•הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת‬
‫הקלט לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫•פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫יישומים ותכונות‬
‫הודעות‬
‫הצג הודעות והשב להן באמצעות ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬החלק את מסך השעון ימינה כדי לפתוח את לוח ההתראות ולהציג הודעה חדשה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גלול דרך רשימת ההודעות ולאחר מכן בחר איש קשר להצגה‪ ,‬כדי לצפות בשיחות שלך‪.‬‬
‫כדי לצפות בהודעה במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה והקש על הצג‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫כדי להשיב להודעה‪ ,‬בחר מצב קלט‪ ,‬והזן את ההודעה שלך‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין שליחת הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫צור הודעה חדשה‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫רשימת הודעות‬
‫‪.‬‬
‫ברשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫או‪ ,‬ניתן לבחור נמען הודעה בהקשה על‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בחר מצב קלט‪ ,‬הזן את ההודעה והקש על שלח‪.‬‬
‫בחר נמען והקש על הבא‪.‬‬
‫כשאתה בוחר תבנית טקסט‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כשאתה בוחר סמל הבעה‪ ,‬ההודעה נשלחת באופן אוטומטי לנמענים‪.‬‬
‫בעת הזנת טקסט באמצעות קול‪ ,‬ניתן לבחור בין טקסט ושמע בתבנית ההודעה‪ .‬אם מסך‬
‫(הגדרות) ← יישומים ← הודעות‪,‬‬
‫בחירת התבנית לא מופיע‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג שלח כשמע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מחיקת הודעות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גלול דרך רשימת ההודעות ולאחר מכן בחר איש קשר להצגה‪ ,‬כדי לצפות בשיחות שלך‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על ‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫ההודעה תימחק גם מה‪ Galaxy Watch Active-‬וגם מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך לבצע או לבדוק שיחות נכנסות ולענות עליהן‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל לנהל שיחות טלפון רק דרך‬
‫המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫תוכל לנהל שיחת טלפון דרך המכשיר הנייד המחובר עם ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪53‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫דחיית שיחה‬
‫באפשרותך לדחות שיחות נכנסות ולשלוח למתקשר הודעת דחייה‪.‬‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫כדי לשלוח הודעה נלווית לדחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬החלק כלפי מעלה מן הקצה התחתון של המסך‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬התראה על שיחה שלא נענתה תופיע בלוח ההתראות‪ .‬החלק את‬
‫מסך השעון ימינה כדי לפתוח את לוח ההתראות ולהציג התראות על שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫(טלפון) במסך היישומים כדי להציג שיחות שלא נענו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪54‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ביצוע שיחות‬
‫(טלפון) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫לוח מקשים‬
‫אנשי קשר‬
‫רשימת יומנים‬
‫השתמש באחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫•הקש על‬
‫‪ ,‬הזן מספר באמצעות לוח המקשים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫•הקש על‬
‫‪ ,‬גלול את רשימת אנשי הקשר‪ ,‬בחר איש קשר ולאחר מכן הקש על‬
‫•גלול דרך רשימת היומנים‪ ,‬בחר רשומת יומן ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫אנשי הקשר שנשמרו במכשיר הנייד שלך יישמרו גם ב‪ Galaxy Watch Active-‬לאחר שתחבר בין‬
‫המכשירים‪ .‬תוכל לבצע שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר‪.‬‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫רשימת אנשי קשר מועדפים במכשיר הנייד תוצג בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫•הקש על‬
‫והזן קריטריונים לחיפוש בראש רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫•גלול את רשימת אנשי הקשר‪ .‬החלקה מהירה של המסך מעלה או מטה תגרום לגלילת‬
‫הרשימה לפי סדר האלף‪-‬בית של האות הראשונה‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫‪11‬‬
‫בראש רשימת אנשי הקשר והזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫בחירת אנשי הקשר הנמצאים בשימוש תכוף ביישומון‬
‫החלק את מסך השעון שמאלה והוסף את אנשי קשר הנמצאים בשימוש תכוף מהיישומון אנשי קשר‬
‫כדי ליצור איתם קשר בקלות באמצעות הודעת טקסט או שיחת טלפון‪ .‬הקש על הוסף‪ ,‬בחר איש‬
‫קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫•כדי להשתמש ביישומון אנשי קשר‪ ,‬עליך להוסיף אותו תחילה‪ .‬ראה הוספת יישומונים‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫•ניתן להוסיף ליישומון עד ארבעה אנשי קשר‪.‬‬
‫הוספת מידע רפואי לפרופיל שלי‬
‫הוסף מידע רפואי לפרופיל שלי כדי לאפשר לאנשי הצלה נגישות מהירה אליו במצב חירום‪.‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את היישומון אנשי קשר‪ ,‬בחר פרופיל ואז הזן את המידע הרפואי‪ .‬להצגת‬
‫(אנשי קשר)‪,‬‬
‫הפרטים הרפואיים שלך ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬במסך היישומים הקש על‬
‫בחר את הפרופיל שלך והחלק את קצה המסך התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫במצב חירום‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית של ‪( Galaxy Watch Active‬מקש הפעלה‪/‬כיבוי) והקש‬
‫על פרטים רפואיים לחירום‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬תלוי במכשיר הנייד המחובר‬
‫ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪56‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Health‬מתעד ומנהל את הפעילות ודפוסי השינה שלך מסביב לשעון‪ ,‬כדי לטפח‬
‫הרגלים בריאים‪ .‬ניתן לשמור ולנהל את נתוני הבריאות ביישום ‪ Samsung Health‬בעת חיבור‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשירים הניידים שלך‪.‬‬
‫כשהתכונה זיהוי תרגול אוטומטי מופעלת לאחר שהתאמנת עם ה‪ Galaxy Watch Active-‬במשך‬
‫יותר מ‪ 10-‬דקות‪ ,‬המכשיר יציג הודעת עידוד‪ .‬כשה‪ Galaxy Watch Active-‬יזהה חוסר פעילות‬
‫במשך יותר משעה‪ ,‬הוא יודיע לך על כך ויציג בפניך מספר תנועות מתיחה‪ .‬אם‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬מזהה שאתה נוהג‪ ,‬ייתכן שלא יציג הודעות עידוד או מתיחות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫•תכונות ‪ Samsung Health‬נועדו לצורכי פנאי‪ ,‬בריאות וכושר בלבד‪ .‬הם אינם מיועדים‬
‫לשימוש רפואי‪ .‬לפני השימוש בתכונות אלה‪ ,‬אנא קרא בעיון את ההוראות‪.‬‬
‫•כל מידע שמופק בעת שימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬או בתוכנת ‪ Fit‬או כל יישום‬
‫המוטמע מראש עלול להיות לא הולם‪ ,‬לא מדויק‪ ,‬לא שלם או לא מהימן‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ענידת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫•כשתפעיל את התכונה מעקב דופק אוטומטי‪ ,‬או כש‪ Galaxy Watch Active-‬יזהה פעילות של‬
‫אימון‪ ,‬הוא יפעיל באופן אוטומטי מעקב אחר הדופק‪ .‬בעת מדידת הדופק‪ ,‬ענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬בנוחות על הזרוע מעל פרק כף היד כמתואר באיור למטה‪.‬‬
‫•סגירה חזקה מדי של ה‪ Galaxy Watch Active-‬עלולה לגרום לגירוי בעור‪ ,‬ואילו סגירה חלשה‬
‫מדי עלולה לגרום לחיכוך‪.‬‬
‫>צד אחורי<‬
‫חיישן דופק לב‬
‫•חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק‪ ,‬תלוי בתנאי המדידה והסביבה‪.‬‬
‫•השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד‪.‬‬
‫•אין להסתכל ישירות באור של חיישן מד הדופק‪ .‬בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך‪.‬‬
‫הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור‪.‬‬
‫•טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר‪ ,‬שמור על‬
‫חום הגוף בזמן מדידת הדופק‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה‬
‫לדופק הרגיל‪.‬‬
‫•אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים‬
‫במדידת הדופק‪.‬‬
‫•חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה‬
‫בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור‪ ,‬כגון מחזור‬
‫הדם‪/‬לחץ הדם‪ ,‬מצב העור‪ ,‬מיקום כלי הדם והריכוז שלהם‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬אם הדופק גבוה‬
‫מאוד או נמוך מאוד‪ ,‬תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות‪.‬‬
‫•משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף‬
‫והחזרת האור אינה אחידה‪ .‬אם מדידת הדופק אינה תקינה‪ ,‬הזז את חיישן דופק הלב של‬
‫מכשיר החיישן דופק לב ימינה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬למעלה או למטה על פרק כף היד‪ ,‬או ענוד את‬
‫המכשיר על החלק הפנימי של הזרוע כך שהחיישן יבוא במגע עם העור‪.‬‬
‫•אם חיישן מד הדופק מלוכלך‪ ,‬נגב את החיישן ונסה שוב‪ .‬מכשולים בין רצועת המכשיר‬
‫ופרק כף היד‪ ,‬כגון שיער גוף‪ ,‬בוץ או אובייקטים אחרים‪ ,‬עלולים למנוע השתקפות אחידה‬
‫של האור‪ .‬הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש‪.‬‬
‫•אם המכשיר חם למגע‪ ,‬הסר אותו עד שיתקרר‪ .‬חשיפת העור למשטח החם של המכשיר‬
‫לזמן רב עשויה לגרום לכוויה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫פעילות יומית‬
‫בדוק במבט מהיר את יעד הפעילות היומי בהתאם למטרה שלך‪ ,‬למשל שריפת קלוריות‪ ,‬זמן אימון‬
‫או זמן פעילות‪.‬‬
‫בדיקת הפעילות היומית‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ופתח את‬
‫הקש על‬
‫מסך מעקב הפעילות היומית‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את המסך השעון שמאלה ובחר את היישומון פעילות‬
‫יומית כדי להפעילו‪.‬‬
‫•פעילות‪ :‬בדוק את שריפת הקלוריות היומית במהלך הפעילויות שביצעת לאורך היום‪.‬‬
‫כשתתקרב ליעד הקלורי שלך‪ ,‬הגרף יעלה‪.‬‬
‫•אימון כושר‪ :‬בדוק את זמן התרגול הכולל בפעילויות שביצעת לאורך היום‪ .‬הזמנים שבהם אתה‬
‫מבצע תרגילים שונים יזוהו באופן אוטומטי וזמן התרגול יכלול גם את הזמנים שבהם הפעלת‬
‫תרגילים באופן ידני‪ .‬כשתתקרב ליעד האימון שלך‪ ,‬הגרף יעלה‪.‬‬
‫•לזוז מדי שעה‪ :‬בדוק כמה זמן היית פעיל לפי שעה לאורך כל היום‪ .‬כשתתקרב ליעד זמן‬
‫התרגול באמצעות ביצוע פעילויות קלות‪ ,‬כמו מתיחות והליכה‪ ,‬הגרף יעלה‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרת יעד הפעילות היומי‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדר יעדים ובחר באחת מאפשרויות הפעילות‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שדה קלט היעד והחלק מעלה או מטה כדי להגדיר את היעד‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את מסך מעקב הפעילות היומית מעלה או מטה והקש על הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫כדי לקבל התראה על הגעה ליעד שהגדרת‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫צעדים‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת‪.‬‬
‫מדידת מספר הצעדים והמרחק שהלכת‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ופתח את‬
‫הקש על‬
‫מסך מד הצעדים‪.‬‬
‫סה"כ צעדים כעת‬
‫יעד‬
‫‪61‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫•כשתתחיל למדוד את צעדיך‪ ,‬מד הצעדים יעקוב אחרי צעדיך ויציג את מספר הצעדים רק‬
‫לאחר השהיה קצרה‪ .‬הדבר נובע מכך ש‪ Galaxy Watch Active-‬מאפשר זיהוי מדויק‬
‫של התנועות רק אחרי התחלת הליכה‪ .‬בנוסף‪ ,‬לספירה מדויקת של הצעדים‪ ,‬תיתכן‬
‫השהיה קלה עד שהחלון הקופץ יודיע שהגעת ליעד‪.‬‬
‫•אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת‪ ,‬הרעידות עלולות להשפיע‬
‫על ספירת הצעדים‪.‬‬
‫הגדרת יעד הצעדים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד צעדים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שדה קלט היעד והחלק מעלה או מטה כדי להגדיר את היעד‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על בוצע‪.‬‬
‫החלק את מסך מד הצעדים מעלה או מטה והקש על הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫כדי לקבל התראה על הגעה ליעד שהגדרת‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫קומות‬
‫תעד ועקוב אחרי מספר הקומות שעלית‪.‬‬
‫מדידת מספר הקומות שעלית‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ופתח את‬
‫הקש על‬
‫מסך מד הקומות‪.‬‬
‫סה"כ קומות כעת‬
‫יעד‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫•קומה אחת מחושבת כ‪ 3-‬מטרים‪ .‬ייתכן שמספר הקומות שנמדדו לא יהיה תואם למספר‬
‫הקומות שעלית בפועל‪.‬‬
‫•ייתכן שמספר הקומות שנמדדו לא יהיה מדויק בהתאם לסוג הסביבה‪ ,‬תנועות המשתמש‬
‫ותנאי הבניין‪.‬‬
‫•במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הקומות לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬חומר ניקוי‪ ,‬זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים‬
‫ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫הגדרת יעד קומות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד טיפוס קומות‪.‬‬
‫החלק את מסך מד הקומות מעלה או מטה והקש על הגדרות‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על שדה קלט היעד והחלק מעלה או מטה כדי להגדיר את היעד‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫כדי לקבל התראה על הגעה ליעד שהגדרת‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה‪ ,‬הקש על הגדרות‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫קלוריות‬
‫תוכל לבדוק את הקלוריות שנשרפו על פי יום או שבוע‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ופתח את‬
‫הקש על‬
‫מסך הקלוריות‪.‬‬
‫•סך הקלוריות ששרפת כולל את חילוף החומרים הבסיסי שחושב על פי הפרופיל‬
‫שהכנסת‪ .‬כשתפעיל את היישום ‪ Samsung Health‬בפעם הראשונה‪ ,‬חילוף החומרים‬
‫הבסיסי שלך עד לזמן הפעלת היישום יוצג כערך הקלוריות ששרפת‪.‬‬
‫•הקלוריות שנשרפו במהלך הפעילות הן תוצאה של התרגול או של פעילויות אחרות‬
‫שאתה עושה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אימון‬
‫תעד את פרטי האימון ובדוק את התוצאות‪ ,‬למשל שריפת הקלוריות‪ ,‬בתכונת התרגול‪.‬‬
‫•לפני שימוש בתכונה‪ ,‬מומלץ לנשים בהריון‪ ,‬אנשים מבוגרים וילדים קטנים‪ ,‬משתמשים‬
‫הסובלים ממצבים כגון‪ :‬מחלות לב כרוניות או לחץ דם גבוה לבקש המלצה מאיש מקצוע‬
‫רפואי מוסמך‪.‬‬
‫•אם הנך חש סחרחורת‪ ,‬כאב או קושי נשימתי בעת אימון‪ ,‬הפסק להשתמש בתכונה ובקש‬
‫עצה של איש רפואה מקצועי‪.‬‬
‫•אם זה עתה רכשת או איפסת את ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬צור לעצמך פרופיל‪.‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני אימון במזג אוויר קר‪:‬‬
‫•הימנע משימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קר‪ .‬במידת האפשר‪ ,‬השתמש במכשיר במקומות‬
‫סגורים‪.‬‬
‫•במקרה של שימוש במכשיר בחוץ במזג אוויר קר‪ ,‬יש לכסות את ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫בשרוולי החולצה לפני השימוש בו‪.‬‬
‫תחילת התרגילים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ ,‬פתח את מסך עוקב האימון ולאחר מכן הקש על אימון‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כושר‪.‬‬
‫החלק את מסך השעון שמאלה והתחל להתאמן ישירות מהיישומון אימוני כושר רבים‪ .‬הקש‬
‫על הוסף כדי להוסיף עד ארבעה סוגים שונים של תרגולים‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫בסוג האימון הרצוי מרשימת סוגי התרגולים‪.‬‬
‫המסך שבו אתה יכול להגדיר את פרטי התרגיל‪ ,‬למשל היעד‪ ,‬ייפתח‪.‬‬
‫כשאתה מעוניין להתחיל בתרגול‪ ,‬הקש על סוג התרגיל‪.‬‬
‫אם סוג התרגיל הרצוי לא מופיע‪ ,‬הקש על עוד אימוני כושר ובחר את סוג התרגול הרצוי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על יעד‪ ,‬בחר סוג יעד ולאחר מכן הגדר את פרטי היעד‪.‬‬
‫אם תבחר באפשרות אימון בסיסי בתור היעד‪ ,‬תוכל להתאמן כמה שתרצה‪ ,‬ללא מגבלה על‬
‫הזמן או המרחק‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על מסך אימון כושר להתאמה אישית של מסך האימון‪.‬‬
‫•ראה התאמה אישית של מסך האימון למידע נוסף‪.‬‬
‫•לא ניתן לשנות את מסך האימון במהלך האימון‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הגדר אפשרויות שונות לכל סוג תרגיל‪.‬‬
‫•מיקום‪ :‬הגדר את אנטנת ה‪ GPS-‬של ה‪ Galaxy Watch Active-‬למעקב אחר מיקומך‬
‫הנוכחי כשאתה מתאמן בחוץ‪.‬‬
‫•השהיה אוטו'‪ :‬הגדר את תכונת התרגול של ‪ Galaxy Watch Active‬להשהיה אוטומטית‬
‫כאשר אתה מפסיק להתאמן‪.‬‬
‫•תדירות ההדרכה‪ :‬הגדר קבלה של ההדרכה בכל פעם שאתה מגיע למרחק או לזמן‬
‫שהגדרת‪.‬‬
‫•אורך הבריכה‪ :‬הגדר אורך בריכה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בתרגול‪.‬‬
‫•הגדר האם להשתמש בפרטי המיקום שלך כאשר אתה משתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬בפעם הראשונה אחרי רכישה או איפוס שלו‪ .‬הפעלת פרטי‬
‫המיקום מוגדרת כברירת מחדל‪.‬‬
‫•הדופק נמדד תוך שניות בודדות מתחילת האימון‪ .‬למדידה מדויקת יותר של הדופק‬
‫באמצעות ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקפד לענוד את ה‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא‬
‫צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר‪ ,‬אל תזוז עד שהדופק מוצג על המסך‪.‬‬
‫•ייתכן שהדופק לא יוצג באופן זמני‪ ,‬עקב מגוון תנאים חיצוניים כגון תנאי הסביבה‪ ,‬מצבך‬
‫הגופני או אופן הענידה של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•בעת בחירה באפשרות שחייה (בריכה) או שחייה (בחוץ)‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪88‬‬
‫החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי להציג במסך התרגול פרטים על הפעילות הגופנית כגון‬
‫דופק‪ ,‬מרחק או זמן‪.‬‬
‫במהלך השחייה תוכל לבדוק פרטי תרגול נוספים‪.‬‬
‫החלק את המסך ימינה כדי להאזין למוזיקה‪.‬‬
‫•בעת בחירה באפשרות שחייה (בריכה) או שחייה (בחוץ)‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן‬
‫אוטומטי ומסך המגע יושבת‪ .‬המסך יוחלף באופן אוטומטי ותוכל לבדוק את פרטי האימון‬
‫שלך‪.‬‬
‫•בעת בחירה באפשרות שחייה (בריכה) או שחייה (בחוץ) ייתכן שהערך שנרשם לא יהיה‬
‫מדויק במקרים הבאים‪:‬‬
‫– –אם הפסקת לשחות לפני שהגעת לנקודת הסיום‬
‫– –אם שינית את סגנון השחייה באמצע השחייה‬
‫– –אם הפסקת להניע את הזרועות לפני שהגעת לנקודת הסיום‬
‫– –אם תבעט ברגליים בקרש או תשחה מבלי להניע את הזרועות‬
‫– –אם לא השהית או הפעלת מחדש את התרגיל בלחיצה על מקש 'חזרה'‪ ,‬אלא סיימת‬
‫את האימון בלחיצה על מקש 'חזרה' והקשה על סיום‬
‫‪68‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪99‬‬
‫לחץ על מקש 'חזרה' כדי להשהות את התרגיל‪.‬‬
‫כדי להפעיל מחדש את התרגיל‪ ,‬הקש שוב על מקש 'חזרה' לאחר השהיית התרגיל‪.‬‬
‫כדי לסיים את התרגיל‪ ,‬הקש על סיום ←‬
‫אחרי השהיית האימון‪.‬‬
‫לסיום השחייה‪ ,‬הקש והחזק את לחצן הבית כדי להשבית תחילה את מצב נעילת מים‪ ,‬נער‬
‫את ה‪ Galaxy Watch Active-‬כדי להסיר ממנו לחלוטין עודפי מים ולהבטיח שחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי יעבוד כהלכה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על אישור ← סיום ←‬
‫‪.‬‬
‫המוזיקה תמשיך להתנגן גם בתום האימון‪ .‬להפסקת ניגון המוזיקה‪ ,‬הפסק את המוזיקה‬
‫(מוסיקה) כדי להפסיק את ניגון המוזיקה‪.‬‬
‫לפני סיום האימון או הפעל את‬
‫‪110‬‬
‫להצגת כל פרטי האימון בסיום התרגול‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‪.‬‬
‫ריבוי תרגילים‬
‫ניתן לרשום ביומן מגוון תרגילים ולהשלים אימון שלם‪ ,‬על‪-‬ידי תחילת כל תרגיל מיד בסיום התרגיל‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סיום ← אימון כושר חדש >‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר סוג תרגול והתחל בתרגיל הבא‪.‬‬
‫לחץ על מקש חזרה כדי להשהות את התרגיל הנוכחי‪.‬‬
‫התחלת תרגילים חוזרים‬
‫תוכל לבצע תרגילים חוזרים‪ ,‬כגון כריעה (סקוואט) והרמת משקולות‪ Galaxy Watch Active .‬יספור‬
‫בצפצופים וברטט כמה פעמים חזרת על התנועה‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להאזין לצלילי הצפצופים רק דרך‬
‫אוזניית ה‪ Bluetooth-‬המחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ ,‬פתח את מסך עוקב האימון ולאחר מכן הקש על אימון‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כושר‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫בסוג האימון החוזר מרשימת סוגי התרגולים‪.‬‬
‫המסך שבו אתה יכול להגדיר את פרטי התרגיל‪ ,‬למשל היעד‪ ,‬ייפתח‪.‬‬
‫כשאתה מעוניין להתחיל בתרגול‪ ,‬הקש על סוג התרגיל‪.‬‬
‫אם סוג התרגילים החוזרים הרצוי לא מופיע‪ ,‬הקש על עוד אימוני כושר ובחר את סוג התרגול‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על יעד‪ ,‬בחר סוג יעד ולאחר מכן הגדר את פרטי היעד‪.‬‬
‫אם תבחר באפשרות אימון בסיסי בתור היעד‪ ,‬תוכל להתאמן כמה שתרצה‪ ,‬ללא מגבלה על‬
‫הזמן או מספר החזרות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬הגדר אפשרויות שונות לכל סוג תרגיל‪.‬‬
‫הקש על מסך אימון כושר להתאמה אישית של מסך האימון‪.‬‬
‫•מונה חזרות‪ :‬ספור בצפצופים את מספר החזרות‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להאזין לצלילי הצפצופים‬
‫רק דרך אוזניית ה‪ Bluetooth-‬המחוברת‪.‬‬
‫•ענוד על יד‪ :‬בחר את היד שעליה אתה עונד את ‪ Galaxy Watch Active‬כדי לשפר את‬
‫דיוק הספירה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בתרגול‪.‬‬
‫הקש על אישור לאחר שתעבור לתנוחה המתאימה להתחלתו‪ ,‬בהתאם לתנוחה המוצגת במסך‪.‬‬
‫בתרגילים חוזרים מסוימים‪ ,‬התרגיל יתחיל מיד לאחר שתעבור לתנוחה המתאימה כפי‬
‫שהיא מוצגת על המסך‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪88‬‬
‫הספירה תתחיל בהפעלת צפצופים ורטט‪.‬‬
‫לאחר כל סט‪ ,‬צא למנוחה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על דלג אם ברצונך לדלג על הסט הבא‪ .‬התרגיל‬
‫יתחיל לאחר שתעבור לתנוחה המתאימה להתחלתו‪ ,‬בהתאם לתנוחה שמוצגת במסך‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫לחץ על מקש 'חזרה' כדי להשהות את התרגיל‪.‬‬
‫כדי לסיים את התרגיל‪ ,‬הקש על סיום ←‬
‫‪110‬‬
‫אחרי השהיית האימון‪.‬‬
‫להצגת כל פרטי האימון בסיום התרגול‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‪.‬‬
‫התאמה אישית של מסך האימון‬
‫התאם את מסך האימון המופיע במהלך התרגול עם המידע שברצונך להציג‪.‬‬
‫לא ניתן לשנות את מסך האימון במהלך האימון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ ,‬פתח את מסך עוקב האימון ולאחר מכן הקש על אימון‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כושר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫בסוג האימון הרצוי מרשימת סוגי התרגולים‪.‬‬
‫המסך שבו אתה יכול להגדיר את פרטי התרגיל‪ ,‬למשל היעד‪ ,‬ייפתח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על מסך אימון כושר‪ ,‬בחר את סוג מסך האימון‪ ,‬קבע אם להשתמש בו‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫במידע שיוצג במסך‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫זיהוי תרגול אוטומטי‬
‫כשאתה עונד את ‪ Galaxy Watch Active‬ומתחיל פעילות גופנית‪ ,‬לאחר כעשר דקות יזהה השעון‬
‫באופן אוטומטי את האימון ויתעד מידע על האימון כגון סוג האימון‪ ,‬משך האימון ומספר הקלוריות‬
‫ששרפת‪.‬‬
‫אם תעצור את התרגול למשך יותר מדקה אחת‪ ,‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬יזהה אוטומטית כי‬
‫הפסקת לתרגל ותכונה זו תושבת‪.‬‬
‫•באפשרות לבדוק את רשימת התרגילים שבהם תומכת התכונה זיהוי תרגול אוטומטי‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬והקש על הגדרות ← זיהוי אימון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫כושר ← פעילויות לזיהוי‪.‬‬
‫•תכונת זיהוי תרגול אוטומטי מודדת את המרחק שנגמע והקלוריות שנשרפות באמצעות‬
‫חיישן האצה‪ .‬ייתכנו אי‪-‬דיוקים במדידות‪ ,‬בהתאם לאופן ההליכה‪ ,‬לתכנית האימון ולאורח‬
‫החיים שלך‪.‬‬
‫שינה‬
‫נתח ותעד את דפוס השינה שלך על‪-‬ידי מדידה של הדופק במהלך השינה‪.‬‬
‫•ארבעת המצבים (ערות‪ ,REM ,‬קלה‪ ,‬עמוקה) של דפוס השינה ינותחו לפי תזוזותיך ולפי‬
‫השינויים בדופק‪ .‬יצורף גרף עם טווחים מומלצים לכל מצב שינה נמדד‪.‬‬
‫•אם הדופק שלך אינו סדיר‪ Galaxy Watch Active ,‬לא יצליח לזהות כראוי את הדופק‪,‬‬
‫ואם תשבית את תיעוד שנת ה‪ ,REM-‬דפוס השינה ינותח לפי שלושה מצבים (תזוזה‪,‬‬
‫ללא תזוזה‪ ,‬קלה)‪.‬‬
‫•דפוסי השינה מנותחים ונרשמים באמצעות הדופק‪ .‬כדי למדוד את דפוסי השינה‬
‫באמצעות תזוזות הגוף‪ ,‬החלק את מסך מד השינה כלפי מעלה או מטה‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ולאחר מכן הקש על המתג תעד שנת ‪ REM‬כדי להשבית אותו‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקפד לענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף‬
‫היד‪ .‬ראה ענידת ה‪ Galaxy Watch Active-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת דפוס השינה שלך‬
‫‪11‬‬
‫ענוד את ‪ Galaxy Watch Active‬במהלך השינה‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬יתחיל למדוד את דפוס השינה שלך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מד השינה‪.‬‬
‫‪4 4‬הצג את דפוס השינה שלך ומידע‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים לאחר שהתעוררת‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫דופק לב‬
‫מדוד ותעד את הדופק שלך‪.‬‬
‫•מד הדופק של ‪ Galaxy Watch Active‬נועד למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינו מיועד‬
‫לשימוש אבחוני של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או לריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של‬
‫מחלות‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקפד לענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף‬
‫היד‪ .‬ראה ענידת ה‪ Galaxy Watch Active-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב‪:‬‬
‫•יש לנוח למשך ‪ 5‬דקות לפני המדידה‪.‬‬
‫•במקרה שתוצאת המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי‪ ,‬הישאר במצב מנוחה למשך‬
‫‪ 30‬דקות ולאחר מכן חזור על המדידה‪.‬‬
‫•בחודשי החורף או במזג אוויר קר‪ ,‬שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק‪.‬‬
‫•עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫•אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת‬
‫הדופק‪.‬‬
‫•מדידת דופק עלול להשתנות בהתאם לשיטת המדידה ותנאי הסביבה‪.‬‬
‫•אם חיישן דופק הלב לא פועל‪ ,‬בדוק את מיקום ה‪ Galaxy Watch Active-‬על פרק היד שלך‬
‫וודא ששום דבר לא חוסם את החיישן‪ .‬אם אותה הבעיה בחיישן הדופק ממשיכה‪ ,‬פנה למרכז‬
‫שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪74‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת קצב הלב שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מד הדופק‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫בדוק את הדופק שלך על המסך‪ .‬ניתן גם לבדוק את פרטי הזמן עבור כל מקטע פעילות‪.‬‬
‫החלק את מסך השעון שמאלה ובדוק ישירות את הדופק הנמדד ביישומון דופק לב‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידה ידנית של הדופק‬
‫ניתן למדוד את הדופק באופן ידני לפי הצורך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק את מסך מד הדופק כלפי מעלה או מטה‪ ,‬הקש על הגדרות דופק לב אוטו'‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר באפשרות אף פעם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על מדידה במסך מד הדופק כדי להתחיל במדידת הדופק‪.‬‬
‫כעבור רגע‪ ,‬הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך‪.‬‬
‫בעת פעילות גופנית‪ ,‬הדופק יימדד ללא תלות בהגדרות הדופק האוטומטי‪.‬‬
‫לחץ‬
‫חשב ותעד את רמות המתח שלך לפי שינויים בדופק‪ ,‬והפג את המתח על‪-‬פי הנחיות הנשימה של‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•באפשרותך לקבל תוצאות מדויקות יותר של רמות המתח שאתה נתון בהן באמצעות‬
‫צבירת נתוני רמת המתח על‪-‬ידי מדידה אוטומטית של רמות אלה‪.‬‬
‫•רמת המתח הנמדדת לא קשורה בהכרח למצבך הרגשי‪.‬‬
‫•לא ניתן למדוד את רמת המתח כשאתה ישן‪ ,‬מתאמן‪ ,‬נמצא בתזוזה רבה או מיד בסיום‬
‫אימון‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקפד לענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף‬
‫היד‪ .‬ראה ענידת ה‪ Galaxy Watch Active-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת רמת המתח שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מד המתח‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫בדוק את רמת המתח הנוכחית על המסך‪.‬‬
‫החלק את מסך השעון שמאלה ובדוק ישירות את רמת המתח ביישומון לחץ‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫הקלת הלחץ‬
‫ניתן להפיג את המתח בנשימה עמוקה ואיטית לפי ההנחיות של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על לנשום > במסך מד המתח‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את מסך השעון שמאלה והקש על לנשום‬
‫> ביישומון לחץ‪.‬‬
‫הקש על התחל והתחל לנשום‪.‬‬
‫כדי להפסיק את הנשימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידה ידנית של רמת המתח‬
‫באפשרותך למדוד את רמת המתח שלך באופן ידני לפי הצורך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק את מסך מד המתח כלפי מעלה או מטה‪ ,‬הקש על הגדרות לחץ אוטומטיות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג תמיד כדי להשבית את מדידת המתח האוטומטית‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על מדידה במסך מד המתח כדי להתחיל במדידת רמת המתח‪.‬‬
‫כעבור רגע‪ ,‬תוצג במסך רמת המתח הנוכחית שלך‪.‬‬
‫מזון‬
‫תעד את צריכת הקלוריות שלך במהלך היום‪ ,‬והשווה אותה ליעד או לרמתה היומית המומלצת‪,‬‬
‫לעזרה בניהול המשקל‪.‬‬
‫אם זה עתה רכשת או איפסת את ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬צור לעצמך פרופיל‪.‬‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬תמצא כמות קלוריות מומלצת לפי הגיל‪ ,‬המין והמצבים הגופניים‬
‫שהזנת בפרופיל‪.‬‬
‫תיעוד הקלוריות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ ,‬פתח את מסך עוקב המזון ולאחר מכן הקש על הוסף‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את מספר הקלוריות‬
‫שצרכת ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫כדי לשנות סוג ארוחה‪ ,‬הקש על סוג הארוחה בראש המסך‪ ,‬ובחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫מחיקת יומנים‬
‫‪11‬‬
‫הקש על במסך עוקב המזון‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ולאחר מכן הקש על מחק‬
‫את היומן של היום‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר את הנתונים שאתה מעוניין למחוק והקש על מחק‪.‬‬
‫הגדרת יעדי קלוריות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את יעד הקלוריות היומי‬
‫החלק את מסך עוקב המזון כלפי מעלה או מטה והקש על הגדרת יעד‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ניהול משקל‬
‫תכונה זו מאפשרת לך לעקוב אחרי הקלוריות שאתה צורך והקלוריות שאתה שורף באמצעות‬
‫פעילות גופנית או פעילויות אחרות שאתה עושה במהלך היום‪ ,‬ומסייעת לך להגיע למשקל היעד‬
‫שהגדרת‪ .‬באפשרותך לבדוק גם את המשקל שהזנת ביישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫•הגדר את משקל היעד שלך ביישום ‪ Samsung Health‬שבמכשיר הנייד כדי לבדוק את‬
‫המידע ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•תכונה זו אינה זמינה במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא חיבור למכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מעקב ניהול המשקל‪.‬‬
‫‪3 3‬הצג את המידע על המסך והתאם לו את תוכנית האימון וצריכת המזון שלך‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מים‬
‫תעד ועקוב אחר מספר כוסות המים שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת המים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מד המים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬כשאתה שותה כוס מים‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫הגדרת צריכת היעד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג יעד יומי כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את היעד היומי ולאחר‬
‫החלק את מסך עוקב המים כלפי מעלה או מטה והקש על הגדרת יעד‪.‬‬
‫מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫קפאין‬
‫תעד ועקוב אחר כמות ספלי הקפה שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת הקפה שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך מד הקפאין‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬כשאתה שותה כוס קפה‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫הגדרת מגבלה על צריכת הקפאין‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג יעד יומי כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את היעד היומי ולאחר‬
‫החלק את מסך מד הקפאין כלפי מעלה או מטה והקש על הגדרת יעד‪.‬‬
‫מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ב‪'-‬יחד'‬
‫השווה את ספירת הצעדים שלך למשתמשי ‪ Samsung Health‬אחרים‪ .‬תוכל להציב לעצמך יעד‪,‬‬
‫להתחרות עם חברים ולצפות במצב האתגר ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•הפעל את התכונה 'יחד' ביישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד כדי לבדוק את‬
‫המידע המופיע ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•תכונה זו אינה זמינה במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא חיבור למכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ופתח את מסך 'יחד'‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על המסך כדי להציג מידע מפורט כגון מצב האתגרים שלך או של חבריך או דירוג מספר‬
‫הצעדים השבועי שלך או של חבריך‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרות‬
‫כאן תוכל להגדיר אפשרויות שונות בנוגע לאימון‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ולאחר מכן‬
‫הקש על‬
‫הקש על הגדרות‪.‬‬
‫•פרופיל‪ :‬הזן את פרטי הפרופיל שלך‪ ,‬כגון מין‪ ,‬גובה ומשקל‪.‬‬
‫•יחידות‪ :‬הגדר את היחידה שבה ייעשה שימוש ביישום ‪ Samsung Health‬ב‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•זיהוי אימון כושר‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לזיהוי אוטומטי של אימון‪.‬‬
‫•התראות זמן ללא פעילות‪ :‬קבל התרעות על זמנים של חוסר פעילות כאשר אינך נמצא בתנועה‬
‫במהלך ענידת ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•הרשאות נתונים‪ :‬הגדר את הרשאות הגישה של יישומים לנתונים השמורים ביישום‬
‫‪ Samsung Health‬ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•עזרה‪ :‬הצג מידע על היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫מידע נוסף‬
‫•המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת‪ ,‬כולל מסירת מידע נוסף לשיפור‬
‫הבריאות‪ ,‬גיבוי‪/‬סינכרון המידע‪ ,‬ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר‪( .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם תיכנס ל‪ Samsung account-‬מ‪ ,Samsung Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת‬
‫לצורך גיבוי נתונים‪ ).‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות‬
‫כגון אלה‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי‬
‫אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫•אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫•אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬מחובר למכשיר נייד‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא‬
‫הפעלה תקינה‪ .‬אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ ,Bluetooth‬ייתכן‬
‫שה‪ Galaxy Watch Active-‬יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•התוכן שבו נעשה שימוש ביישום ‪ Samsung Health‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת התוכנה‬
‫של היישום‪ .‬השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫•יישומים ושירותים זמינים של ‪ Samsung Health‬עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות‬
‫המקומיים באזורך‪.‬‬
‫•ייתכן כי יישומים מסוימים של ‪ Samsung Health‬לא יסופקו‪ ,‬בהתאם לאזור שלך‪.‬‬
‫•התכונות של ‪ Samsung Health‬מתאימות למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת לשימוש‬
‫אבחוני של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או ריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫•המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים‪ ,‬הליכה‬
‫במקום וסיבובים במקום‪.‬‬
‫•נשמרות רק רשומות מ‪ 28-‬הימים האחרונים‪ .‬ניתן לראות נתונים קודמים במכשיר הנייד‬
‫שבו מותקן היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪GPS‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬מצויד באנטנת ‪ GPS‬המאפשרת לך לבדוק את מיקומך בזמן אמת ללא‬
‫חיבור למכשיר נייד‪ .‬אם תשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ ,‬ייעשה‬
‫שימוש באנטנת ה‪ GPS-‬של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫(הגדרות) ← חיבורים ← מיקום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫כדי לבחור שיטה לאיתור המיקום‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ובחר באפשרות הרצויה‪.‬‬
‫כאשר ה‪ Galaxy Watch Active-‬והמכשיר הנייד שלך מחוברים‪ ,‬תכונה זו משתמשת ב‪ GPS-‬של‬
‫המכשיר הנייד‪ .‬הפעל את תכונת המיקום במכשיר הנייד כדי להשתמש בחיישן ה‪.GPS-‬‬
‫עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מוסיקה‬
‫מבוא‬
‫האזן למוזיקה השמורה ב‪ Galaxy Watch Active-‬ובמכשיר הנייד‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫הקש על‬
‫(מוסיקה) במסך היישומים‪.‬‬
‫בעת האזנה למוזיקה השמורה ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬החלק את המסך מהקצה התחתון כלפי‬
‫מעלה כדי לפתוח את מסך הספרייה‪ .‬במסך הספרייה תוכל להציג את השיר ורשימת ההשמעות‬
‫המתנגנים כרגע ולסדר את המוזיקה לפי רצועות‪ ,‬אלבומים ואמנים‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלף את המכשיר המשמש‬
‫להשמעת מוזיקה‪.‬‬
‫הפעל מחדש את הקובץ המופעל‬
‫כעת או דלג לקובץ הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה אחורה‪.‬‬
‫דלג לקובץ הבא‪ .‬לחץ ממושכות‬
‫להרצה מהירה קדימה‪.‬‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫יבא ל‪ Galaxy Watch Active-‬את קבצי המוסיקה השמורים במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בית ← הוסף תוכן בשעון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הוסף רצועות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר קבצים והקש על בוצע‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫לסנכרון קבצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד עם ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬הקש על המתג‬
‫סינכרון אוטומטי תחת מוסיקה‪ .‬המוזיקה במכשיר הנייד תסונכרן באופן אוטומטי עם‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬כשרמת הסוללה של השעון עומדת על יותר מ‪.15%-‬‬
‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫נגן את המוזיקה השמורה ב‪ Galaxy Watch Active-‬דרך אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫(מוסיקה)‪.‬‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫יופיע‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫השמעת מוזיקה במכשיר הנייד שלך‬
‫נגן את המוזיקה השמורה במכשירך הנייד ושלוט בה דרך ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את יישום נגן המוזיקה‪.‬‬
‫‪Galaxy Watch Active‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫(מוסיקה)‪.‬‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫יופיע‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי לשנות את יישום נגן המוזיקה שבו נעשה שימוש ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬הקש על ← נגן‬
‫המוסיקה ובחר את היישום הרצוי מבין יישומי נגן המוסיקה המותקנים במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר נייד‬
‫האזן למוזיקה או לרדיו דרך ה‪ Galaxy Watch Active-‬עצמו‪ .‬לצורך כך‪ ,‬עליך להוריד‬
‫ל‪ Galaxy Watch Active-‬אפליקציה להזרמה של מוזיקה או רדיו‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Store‬דפדף ב‪ Galaxy Store-‬להורדת יישום להזרמה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫של מוזיקה או רדיו והפעל את היישום‪.‬‬
‫‪Reminder‬‬
‫הוסף תזכורות או אירועים כגון קניית כרטיסים‪ ,‬הליכה למכבסה או נטילת תרופות‪ ,‬ללא שימוש‬
‫ביישום לוח השנה‪ .‬באפשרותך להגדיר התראות ולקבל תזכורות בזמנים שצוינו‪.‬‬
‫יצירת תזכורת‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(‪ ← )Reminder‬הוסף‪.‬‬
‫אם שמרת תזכורת‪ ,‬הקש על צור בראש רשימת התזכורות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬תומך בהזנה קולית‪ ,‬אמור לוח זמנים כדי ליצור תזכורת‪ .‬הקש‬
‫בוצע לאחר שסיימת‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על כתוב תזכיר >‪ ,‬הזן טקסט והקש על בוצע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את השעה‪ ,‬ואז הקש‬
‫הקש על הגדר שעה > כדי להפעיל התראה‪.‬‬
‫על הבא‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6 6‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הגדר אפשרויות התראה אחרות‪ ,‬כמו בחירת תאריך לחזרה על ההתראה‪ ,‬והקש על בוצע‪.‬‬
‫התזכורת השמורה תתווסף לרשימת התזכורות‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת התרעת תזכורת‬
‫כשהתרעה מופיעה‪ ,‬בדוק את פרטי התזכורת‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את מסך השעון ימינה כדי לפתוח את‬
‫לוח ההתראות ולהציג את התזכורת‪.‬‬
‫•כל התזכורות ב‪ Galaxy Watch Active-‬יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר הנייד‬
‫המחובר על מנת שתוכל לקבל התרעות ולעיין בהן מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫•בחר תזכורת והקש על ערוך שעה > כדי להגדיר שוב את התזכורת‪.‬‬
‫סיום או מחיקת התזכורת‬
‫בסיום המשימה המופיעה בתזכורת‪ ,‬ניתן לסיים או למחוק את התזכורת‪.‬‬
‫לסיום התזכורת‪ ,‬הקש על הושלמה אחרי שצפית בפרטי התזכורת‪.‬‬
‫כדי למחוק תזכורת‪ ,‬הקש על ‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫לוח שנה‬
‫ניתן לבדוק ב‪ Galaxy Watch Active-‬את לוחות הזמנים של אירועים ששמרת במכשיר הנייד או‬
‫ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫כל האירועים שהוגדרו ב‪ Galaxy Watch Active-‬יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר‬
‫הנייד המחובר על מנת שתוכל להציג אותם ולקבל התרעות גם במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫(לוח שנה) במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את מסך השעון שמאלה ובחר את‬
‫הקש על‬
‫היישומון לוח שנה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש בכל מקום רצוי ברחבי לוח השנה החודשי‪.‬‬
‫רשימת האירועים של היום הנוכחי תוצג‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הוסף כדי להוסיף תזמון‪.‬‬
‫אם שמרת תזמון‪ ,‬הקש על צור בראש הרשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר מצב קלט רצוי‪ ,‬הזן את התזמון והקש על שמור‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Bixby‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Bixby‬הוא שירות קולי חכם התורם לנוחות השימוש ב‪ .Galaxy Watch Active-‬ניתן לדבר עם‬
‫‪ Bixby‬כדי להפעיל פונקציות או לקבל מידע‪.‬‬
‫•ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין בכפוף לאזור‪.‬‬
‫•ודא שהמיקרופון של ‪ Galaxy Watch Active‬לא חסום כשאתה מדבר לתוכו‪.‬‬
‫•כדי להשתמש ב‪ ,Bixby-‬חבר את המכשיר הנייד לרשת ‪ Wi-Fi‬או לרשת סלולרית או‬
‫חבר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫הפעלת ‪Bixby‬‬
‫לחץ פעמיים במהירות על מקש הבית כדי להפעיל את ‪.Bixby‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Bixby‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרת השפה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה ולאחר מכן הקש על ‪.Language‬‬
‫‪3 3‬בחר את השפה הרצויה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Bixby‬במסך היישומים‪.‬‬
‫•הפקודות הקוליות של ‪ Bixby‬לא נתמכות בשפות מסוימות‪.‬‬
‫•השפה הנבחרת תחול על ‪ Bixby‬בלבד‪ ,‬ולא על השפה המוצגת ב‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫מזג אוויר‬
‫צפה במידע מזג אוויר ב‪ Galaxy Watch Active-‬עבור מיקומים שהוגדרו במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫(מזג אוויר) במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את מסך השעון שמאלה ובחר את‬
‫הקש על‬
‫היישומון מזג אוויר כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להציג את נתוני מזג האוויר של היום הנוכחי‪ ,‬הקש על המסך והחלק אותו כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫כדי להוסיף מידע על מזג אוויר בערים נוספות‪ ,‬החלק את המסך שמאלה‪ ,‬הקש על הוסף‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הוסף את העיר מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫לא ניתן להוסיף עיר אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא מחובר למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫התראה‬
‫הגדר התראות ונהל אותן‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(התראה) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך התרעה שמורה‪ ,‬הקש על הוסף בראש רשימת ההתרעות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שדה הקלט‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את שעת ההתרעה‪,‬‬
‫ואז הקש על הבא‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחר את הימים לחזרה על ההתרעה והקש על שמור‪.‬‬
‫ההתראה השמורה תתווסף לרשימת ההתראות‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של התרעות‪ ,‬הקש על המתג שלצד ההתרעה הרצויה ברשימת ההתרעות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש בפונקציית הנודניק‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שעון עולמי‬
‫יצירת שעונים עולמיים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(שעון עולמי) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך שעון עולמי שמור‪ ,‬הקש על הוסף ברשימת השעונים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫החלק את המסך שמאלה או ימינה ובחר אזור זמן על המפה‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על כל הערים > ולחפש עיר או לבחור עיר מהרשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שם העיר המייצגת את אזור הזמן הנבחר‪.‬‬
‫מחיקת שעונים עולמיים‬
‫ברשימת השעונים העולמיים‪ ,‬הקש והחזק את השעון העולמי הרצוי‪ ,‬ואז הקש על מחק‪.‬‬
‫גלריה‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בית ← הוסף תוכן בשעון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העתק תמונות‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫בחר קבצים והקש על סיום‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תמונות במכשיר הנייד עם ‪ ,Galaxy Watch Active‬הקש על המתג סינכרון אוטומטי‬
‫תחת תמונות‪ ,‬הקש על אלבומים לסינכרון‪ ,‬בחר אלבומים לייבוא אל‬
‫‪ ,Galaxy Watch Active‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪ .‬האלבומים שבחרת יסונכרנו באופן אוטומטי עם‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬כאשר רמת הסוללה עומדת על יותר מ‪.15%-‬‬
‫ייצוא תמונות למכשיר הנייד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה ואז הקש והחזק שוב את התמונה כדי לייצא אותה‪.‬‬
‫‪3 3‬החלק את המסך שמאלה או ימינה ובחר תמונות נוספות לייצוא‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לבחור את כל התמונות‪ ,‬הקש על‬
‫‪44‬‬
‫← בחר הכל‪.‬‬
‫הקש על ← שלח אל הטלפון‪.‬‬
‫ניתן לראות את התמונות שיוצאו ביישומים כגון הגלריה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הצגת תמונות‬
‫הצג ונהל את התמונות השמורות ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לגלול את רשימת התמונות ולבחור תמונה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫ביצוע זום פנימה או החוצה‬
‫בעת צפייה בתמונה‪ ,‬הקש הקשה כפולה במהירות על התמונה‪ ,‬הפרד בין שתי אצבעות או בתנועת‬
‫צביטה על התמונה כדי להגדיל או להקטין אותה‪.‬‬
‫כשהתמונה מוגדלת‪ ,‬ניתן לראות חלקים ממנה באמצעות גלילת המסך‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה ואז הקש והחזק שוב את התמונה כדי למחוק אותה‪.‬‬
‫‪3 3‬החלק את המסך ימינה או שמאלה ובחר תמונות נוספות למחיקה‪.‬‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לבחור את כל התמונות‪ ,‬הקש על‬
‫‪44‬‬
‫הקש על מחק ←‬
‫← בחר הכל‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אתר את הטלפון שלי‬
‫אם תאבד את המכשיר הנייד‪ Galaxy Watch Active ,‬יוכל לעזור לך למצוא אותו‪.‬‬
‫תכונה זו אינה זמינה במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(אתר את הטלפון שלי) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך‪ .‬הקש על התעלם וגרור אותו על המכשיר הנייד‪,‬‬
‫ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫או הקש על‬
‫צפייה במיקום המכשיר הנייד‬
‫הקש על ← אתר את הטלפון‪.‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬יציג את מיקום המכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫אם תאבד את ‪ ,Galaxy Watch Active‬השתמש ביישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד כדי‬
‫למצוא אותו‪.‬‬
‫תכונה זו אינה זמינה במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← אתר את השעון שלי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬ירטוט והמסך יופעל‪.‬‬
‫כדי להפסיק את הרטט‪ ,‬גרור את‬
‫במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הקש על‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול ב‪ Galaxy Watch Active-‬או‬
‫שליטה מרחוק ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫אם אינך מוצאת את ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬הפעיל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר‬
‫הנייד והקש על בית ← אתר את השעון שלי ← אחזר מיקום כדי לבדוק את המיקום הנוכחי של‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬אבד או נגנב‪ ,‬תוכל לשלוט בו מרחוק‪ .‬הפעל את היישום‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← אתר את השעון שלי ← הגדר אבטחה‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר את התכונה הרצויה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר רישום ‪ Samsung account‬ב‪ Galaxy Watch Active-‬ובמכשיר‬
‫הנייד‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום תוכל לשלוח הודעת ‪ SOS‬לאיש קשר רשום למקרה חירום בשלוש לחיצות מהירות‬
‫על לחצן הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הגדרת הודעות ‪SOS‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← שליחת הודעות‬
‫‪ ,SOS‬ואז הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי להוסיף אנשי קשר חירום‪ ,‬אם עדיין לא עשית זאת‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר למקרה חירום‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← שליחת הודעות‬
‫‪ ← SOS‬שלח הודעות ‪ SOS‬אל ← ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי להוסיף‬
‫איש קשר קיים לאנשי הקשר בחירום‪.‬‬
‫הגדרת ההשהיה של הודעת ‪SOS‬‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬לשליחת הודעות ‪ SOS‬לביטול הקריאה זמן מה אחרי שתלחץ‬
‫שלוש לחיצות מהירות על לחצן הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← שליחת הודעות ‪,SOS‬‬
‫ואז הקש על המתג ספירה לאחור לפני שליחה כדי להפעילו‪.‬‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום‪ ,‬לחץ שלוש לחיצות מהירות על לחצן הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫לאחר שליחת הודעת ה‪ ,SOS-‬הסמל‬
‫ה‪ SOS-‬בלוח ההתראות‪.‬‬
‫יופיע על מסך השעון ותוכל לצפות בתוצאה של קריאת‬
‫אם תכונת ה‪ GPS-‬לא מופעלת ב‪ Galaxy Watch Active-‬או במכשיר הנייד בעת שליחת‬
‫הודעת ‪ ,SOS‬התכונה תופעל באופן אוטומטי כדי לשלוח את פרטי המיקום‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‏‫דוא״ל‬‬
‫צפה בהודעות דוא"ל שהתקבלו במכשיר הנייד והשב להן‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר בהודעת דוא"ל כדי לפתוח את מסך הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‏‫דוא״ל‬) במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לצפות בדוא"ל במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ובחר באפשרות הצג‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫כדי להשיב לדוא"ל‪ ,‬בחר מצב קלט‪ ,‬והזן את ההודעה שלך‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל להשיב להודעות דוא"ל‪ ,‬תלוי במכשיר הנייד שאתה מחבר ל‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫‪Galaxy Store‬‬
‫הורד ל‪ Galaxy Watch Active-‬יישומים ייעודיים ולוחות שעון‪ ,‬לא דרך המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Store‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי לגלול‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לחפש יישומים לפי מילות‬
‫את הרשימה ובחר יישום או לוח שעון להורדה‪ ,‬או הקש על‬
‫מפתח‪.‬‬
‫הקש על ‪ ,‬החלק את המסך מעלה או מטה ובחר באפשרות הצג בטלפון‪ .‬היישום ‪Galaxy Store‬‬
‫ייפתח במכשיר הנייד‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דפדף ובחר יישום או לוח שעון להורדה‪.‬‬
‫כדי להשתמש ביישום זה‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬הגדר את ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫בהתאם לדפוסי השימוש שלך באמצעות קביעת התצורה של ההגדרות השונות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(הגדרות) במסך היישומים‪.‬‬
‫סגנונות שעון‬
‫התאמה אישית של סגנון השעון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סגנונות שעון‪.‬‬
‫•שעונים‪ :‬בחר סוג שעון‪ .‬בנוסף ניתן לבחור פריטים להצגה על לוח השעון ולהוריד לוחות שעון‬
‫נוספים מ‪.Galaxy Store-‬‬
‫•שעון מופעל תמיד‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להצגת שעון כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫התכונה שעון מופעל תמיד עובדת רק כשאתה עונד את ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•סדר סגנונות השעון‪ :‬בחר כיצד יאורגנו לוחות השעון‪.‬‬
‫– –האחרונים תחילה‪ :‬הגדר את הצגת לוח השעון האחרון שבו נעשה שימוש‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫– –מותאם‪ :‬סדר את לוחות השעון לפי העדפתך‪.‬‬
‫•מחוון התראות‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להצגת נקודה כתומה במסך השעון כדי‬
‫להתריע על התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫•מחוון סטטוס‪ :‬הגדר את הצגת מחווני המצב על מסך השעון‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫רטט‬
‫שנה את הגדרות הרטט של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על רטט‪.‬‬
‫•עוצמת הרטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת הרטט‪.‬‬
‫•רטט ארוך‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להארכת משך הרטט עבור התראות ושיחות‬
‫נכנסות‪.‬‬
‫•רטט לצלצול‪ :‬בחר תבנית רטט עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר‬
‫אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫•רטט להתראות‪ :‬בחר תבנית רטט עבור התראות‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך היישומים של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫•בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•בהירות נמוכה אוטומטית‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לכוונון אוטומטי של הבהירות‬
‫בהתאם לתנאי תאורת הסביבה‪.‬‬
‫•כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שה‪ Galaxy Watch Active-‬ימתין לפני כיבוי‬
‫התאורה האחורית של התצוגה‪.‬‬
‫•הצג יישום אחרון‪ :‬בחר משך זמן להצגת היישום האחרון שבו נעשה שימוש כאשר המסך‬
‫מודלק לאחר כיבויו‪.‬‬
‫•סגנון רקע‪ :‬החלף את הטפט‪.‬‬
‫•גופן‪ :‬שנה את שנה את סגנון וגודל הגופן‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מתקדם‬
‫הפעל את התכונות המתקדמות של ‪ Galaxy Watch Active‬ושנה הגדרות שליטה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מתקדם‪.‬‬
‫•לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית‪ :‬בחר יישום או תכונה להפעלה בלחיצה כפולה על לחצן‬
‫הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•מחוות השכמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להפעלת המסך בעת הרמת פרק היד‬
‫שעליו אתה עונד את ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•השכמה בנגיעה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להפעלת המסך בהקשה על המסך‪.‬‬
‫•מצב 'נעילת מים'‪ :‬הפעל מצב נעילת מים לפני כניסה למים‪ .‬מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה‬
‫והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫•רגישות המגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להשתקת כל ההתרעות למעט התרעות‬
‫והשארת המסך כבוי כשמתקבלות התראות‪.‬‬
‫•מצב 'קולנוע'‪ :‬הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪ .‬כל ההתרעות וההתראות יושתקו והמסך‬
‫לא יופעל כשהתראה מתקבלת או כשמופעלת התרעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון‬
‫פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•מצב 'לילה טוב'‪ :‬הפעל את מצב לילה לשינה‪ .‬כל ההתראות למעט התרעות יושתקו והמסך לא‬
‫יופעל כשהתראות מתקבלות במצב שינה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•תדריך יומי‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לשליחת המידע היומי לאחר שאתה מתעורר‬
‫ולפני שאתה הולך לישון‪ ,‬או פעמיים ביום לפי העדפתך‪.‬‬
‫•ערוך 'הגדרות מהירות'‪ :‬ערוך את הלוח המהיר של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•צילום מסך‪ :‬כדי לצלם את המסך‪ ,‬החלק ימינה על המסך תוך כדי לחיצה על מקש הבית‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫התחבר למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬בנוסף ניתן לחבר ל‪ Galaxy Watch Active-‬אוזניית‬
‫‪ Bluetooth‬ולהאזין למוזיקה‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫•תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫•מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫•אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫•‪ :Bluetooth‬הפעל או כבה את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫•אוזניית ‪ :BT‬חפש אוזניות ‪ Bluetooth‬וחבר אותן ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪102‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את תכונת ה‪ Wi-Fi-‬כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא מחובר למכשיר הנייד דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Wi-Fi‬ובחר באפשרות אוטומטי או מופעל תמיד כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫אם תבחר באפשרות אוטומטי‪ ,‬רשת ה‪ Wi-Fi-‬תנותק באופן אוטומטי‬
‫כשה‪ Galaxy Watch Active-‬מחובר למכשיר נייד דרך ‪ .Bluetooth‬אם תבחר באפשרות כבוי‬
‫תמיד‪ ,‬תוכל להשתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬אחרי שתחבר אותו למכשיר נייד באמצעות‬
‫‪ Bluetooth‬במקום להשתמש ברשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫•בחירה באפשרות מופעל תמיד תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫•האפשרות אוטומטי לא מופיעה‪ ,‬ולא תוכל להתחבר באופן אוטומטי לרשת ‪ Wi-Fi‬אם‬
‫אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על רשתות ‪ Wi-Fi‬ובחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫•לאחר ש‪ Galaxy Watch Active-‬התחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הוא יתחבר שוב לאותה‬
‫רשת בכל פעם שהיא זמינה מבלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫•אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של‬
‫המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪NFC‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה ‪.NFC‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.NFC‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬כולל אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬יש לנהוג ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה‪.NFC-‬‬
‫•‪ :NFC‬הפעל או השבת את התכונה ‪.NFC‬‬
‫•הקש ושלם‪ :‬הגדר את יישום ברירת המחדל לשימוש בתכונת ‪.NFC‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫שימוש בתכונת ‪NFC‬‬
‫לפני השימוש בתכונת ‪ NFC‬עם ‪ ,Galaxy Watch Active‬יש להירשם לשירות הרלוונטי‪ .‬לרישום או‬
‫לקבלת מידע נוסף על השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גע בקורא כרטיסי ‪ NFC‬עם אזור אנטנת ‪ NFC‬שבחלק העליון של מסך המגע של‬
‫המסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,NFC‬והקש על המתג ‪ NFC‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫‪104‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫כדי להגדיר את יישום ברירת המחדל‪ ,‬פתח את מסך ההגדרות‪ ,‬והקש על חיבורים ← ‪← NFC‬‬
‫הקש ושלם‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישום‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת השירותים לא תכלול את כל היישומים הזמינים‪.‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫התראות‬
‫הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לרטוט כאשר הוא מנותק מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים‪ ,‬והקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫אפשרות ההתראות אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי‬
‫לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫מצב 'טיסה'‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מצב 'טיסה' והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫עקוב אחר התקנות המסופקות על‪-‬ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס‪ .‬במקרים בהם‬
‫מותר להשתמש במכשיר‪ ,‬השתמש בו תמיד במצב טיסה‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מיקום‬
‫הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לאפשר ליישומים להשתמש בפרטי המיקום הנוכחיים שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מיקום‪.‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו ואז בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום‪.‬‬
‫יישומים‬
‫סדר היישומים‬
‫בחר כיצד לסדר את היישומים על מסך היישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← סדר היישומים‪.‬‬
‫•האחרונים תחילה‪ :‬הגדר הצגת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫•מותאם‪ :‬סדר את היישומים לפי העדפתך‪.‬‬
‫פתח יישומים אוטו'‬
‫הגדר הפעלה אוטומטית של יישום באמצעות הכנסתו למיקוד בלי צורך להקיש על היישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← פתח יישומים אוטו' והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הרשאות‬
‫על מנת שיישומים מסוימים יפעלו היטב‪ ,‬הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא‬
‫ב‪ .Galaxy Watch Active-‬הצג הגדרות הרשאה עבור היישומים השונים‪ ,‬ושנה את ההגדרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← הרשאות‪.‬‬
‫הודעות‬
‫שנה את הגדרות ההודעה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← הודעות‪.‬‬
‫כדי לשלוח הודעה קולית כקובץ שמע‪ ,‬הקש על המתג שלח כשמע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אבטחה‬
‫נעילה‬
‫שנה את הגדרות האבטחה של ה‪ .Galaxy Watch Active-‬כשתשתמש בתכונה זו‪,‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬יינעל באופן אוטומטי אם לא תזיז אותו במשך זמן מסוים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה ← נעילה‪.‬‬
‫•סוג‪ :‬בחר שיטת נעילה ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•עזרה‪ :‬הצג מידע על נעילת ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫חשבון‬
‫לאחר רישום ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד המחובר תוכל להשתמש במגוון התכונות של‬
‫ה‪ .Galaxy Watch Active-‬בדוק את ה‪ Samsung account-‬הרשום במכשיר הנייד המחובר‬
‫והגדר את שירות ההתאמה האישית‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבון‪.‬‬
‫•‪ :Samsung Account‬בדוק את ה‪ Samsung account-‬הרשום במכשיר הנייד המחובר‪ .‬אם‬
‫עדיין לא נכנסת לחשבון‪ ,‬הזן את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫•שירות התאמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להצגת התכונה המתאימה בהתאם למיקום‬
‫ולמצב לאחר ניתוח סגנון החיים שלך‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד התומך בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן הסכמה לשימוש בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על חשבונות‬
‫וגיבוי ← חשבונות ← ‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫נגישות‬
‫הגדר את תצורת ההגדרות השונות כדי לשפר את הנגישות ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫•שיפור ניראות‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי‬
‫ראייה‪.‬‬
‫•הגדרות מתקדמות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬למתן התרעה במרווחי זמן קבועים‬
‫לתזכורת במקרה של התראה שלא נבדקה‪ ,‬ובחר את מרווח הזמנים‪ .‬ניתן גם להגדיר גם‬
‫פתיחה מהירה של תפריטי נגישות‪.‬‬
‫כללי‬
‫קלט‬
‫שנה את הגדרות קלט הטקסט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← קלט‪.‬‬
‫•מקלדת ברירת מחדל‪ :‬בדוק את ברירת המחדל של לוח המקשים להזנת תווים‪.‬‬
‫•הגדרות מקלדת‪ :‬הגדר את התצורה של מקלדת ‪.Samsung‬‬
‫טקסט‪-‬לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות של תכונות הטקסט לדיבור כגון שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← טקסט‪-‬לדיבור‪.‬‬
‫•שפה‪ :‬בחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫•קצב דיבור‪ :‬הגדר את מהירות הקריאה‪.‬‬
‫•הקרא בקול הודעות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להקראת התראות שהתקבלו‬
‫ב‪ .Galaxy Watch Active-‬עם זאת‪ ,‬ניתן להאזין לשמע רק דרך אוזניית ה‪Bluetooth-‬‬
‫המחוברת‪.‬‬
‫•בדוק זמינות עדכונים‪ :‬עדכן את שפות השמע הנתמכות‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫תאריך ושעה‬
‫באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← תאריך ושעה‪.‬‬
‫האפשרויות תאריך ושעה זמינות רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי‬
‫לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫•הגדרת תאריך‪ :‬הגדר את התאריך באופן ידני‪.‬‬
‫•הגדרת שעה‪ :‬הגדר את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫•בחר אזור זמן‪ :‬בחר את אזור הזמן באופן ידני‪.‬‬
‫•תבנית ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫שפה‬
‫בחר את השפה שבה תרצה להשתמש ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← שפה‪.‬‬
‫האפשרות שפה מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בלי לחבר‬
‫אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫איפוס‬
‫מחק את כל הנתונים מ‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← איפוס‪.‬‬
‫עדכן תוכנת שעון‬
‫עדכן את התוכנה ב‪ Galaxy Watch Active-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← עדכן תוכנת שעון‪.‬‬
‫האפשרות עדכן תוכנת שעון מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫סוללה‬
‫בחר את מצב הסוללה של ‪ .Galaxy Watch Active‬באפשרותך לצמצם את צריכת הסוללה במצבי‬
‫סוללה מסוימים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה‪.‬‬
‫•ברירת מחדל‪ :‬בחר לשימוש רגיל ב‪ .Galaxy Watch Active-‬תוכל להשתמש בכל התכונות‬
‫של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•חיסכון בחשמל‪ :‬בחר כדי להפעיל מצב חיסכון בסוללה‪ .‬מציג את הצבעים על המסך בגווני‬
‫אפור ותכונות מסוימות מוגבלות כדי לצמצם את צריכת הסוללה‪ .‬ראה מצב חיסכון בחשמל‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫•שעון בלבד‪ :‬רק השעון מוצג על המסך וכל התכונות האחרות מושבתות כדי להקטין את צריכת‬
‫הסוללה‪ .‬לחץ על מקש הבית כדי להציג את השעון‪ .‬לחץ והחזק את לחצן הבית במשך שלוש‬
‫שניות כדי להשבית את מצב שעון בלבד‪.‬‬
‫מטב סוללה‬
‫סגור יישומים הפועלים ברקע ושנה הגדרות שיש להן השפעה ניכרת על צריכת הסוללה כדי להאריך‬
‫את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה ← מטב סוללה‪.‬‬
‫אודות השעון‬
‫הצג מידע נוסף אודות ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות השעון‪.‬‬
‫•מספר דגם‪ :‬בדוק את מספר הדגם של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•מספר סידורי‪ :‬בדוק את המספר הסידורי של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•אחסון‪ :‬בדוק את סך השטח ואת שטח האחסון בשימוש‪.‬‬
‫•מכשיר‪ :‬בדוק מידע של ‪ ,Galaxy Watch Active‬כגון כתובת ‪ MAC‬ב‪ ,Wi-Fi-‬כתובת‬
‫‪ Bluetooth‬ומספר סידורי‪.‬‬
‫•תוכנה‪ :‬בדוק את גרסת התוכנה ומצב האבטחה של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•סוללה‪ :‬בדוק את מתח וקיבולת הסוללה של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫‪110‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•מידע רגולטורי‪ :‬בדוק המידע על ‪ Galaxy Watch Active‬כגון שם דגם‪ ,‬יצרן ומספר סידורי‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה מוצגת בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫•פתח רישיונות מקור‪ :‬הצג את המדריך לבדיקת רישיון הקוד הפתוח של‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•דווח פרטי אבחון ושימוש‪ :.‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע‬
‫דיאגנוסטי ונתוני שימוש של המכשיר‪.‬‬
‫•איתור באגים‪ :‬הפעל או השבת את מצב איתור באגים במהלך פיתוח יישומים עבור‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫חבר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד חדש‪ .‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬יכול להתחבר‬
‫למכשיר נייד אחר לאחר ביצוע איפוס קל למחיקת הנתונים למעט קובצי מדיה ומידע אישי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל טלפון חדש‪.‬‬
‫האפשרות התחבר אל טלפון חדש זמינה רק כש‪ Galaxy Watch Active-‬מחובר למכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫התחבר למכשיר נייד במהלך חיבור עצמאי ל‪ .Galaxy Watch Active-‬תוכל לבחור האם לשחזר‬
‫את נתוני ‪ Galaxy Watch Active‬השמורים במכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל הטלפון‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר את ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר נייד וסנכרן את מידע הבריאות‪ ,‬ערכי ההגדרות‬
‫ופרטי אנשי הקשר השמורים ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫• ‪ :‬חבר את ‪ Galaxy Watch Active‬למכשיר נייד אחרי איפוס כל הנתונים השמורים‬
‫ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫האפשרות התחבר אל הטלפון מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪-‬‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫מבוא‬
‫כדי לחבר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד‪ ,‬עליך להתקין את היישום‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ .‬באפשרותך לבדוק את המצב של ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫ולהוריד לוחות שעון ויישומים מומלצים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל להתאים את ההגדרות השונות של‬
‫‪ ,Galaxy Watch Active‬כגון הגדרות התראה‪ ,‬לצרכים האישיים שלך‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫לוחות שעון ויישומים‬
‫מומלצים‬
‫התאמה אישית‬
‫של סגנון השעון‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫סטטוס פעיל ב‪-‬‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫הפעל יישומים‬
‫שניתן להשתמש‬
‫בהם באמצעות‬
‫חיבור ה‪-‬‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪Active‬‬
‫גלה‬
‫בית‬
‫סגנונות שעון‬
‫‪112‬‬
‫התאם אישית‬
‫את ההגדרות של‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪.Active‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫הקש על‬
‫כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•הוסף מכשיר חדש‪ :‬נתק את מכשירך מהמכשיר הנייד המחובר כרגע וחבר מכשיר חדש‪ .‬בחר‬
‫את המכשיר על המסך או הקש על שלי לא כאן אם אינך מוצא את מכשירך‪ ,‬ואז עקוב אחרי‬
‫ההוראות המופיעות על המסך כדי להתחבר למכשיר החדש‪.‬‬
‫•נתק‪ :‬נתק את ה‪ Galaxy Watch Active-‬מהמכשיר הנייד המחובר אליו כרגע‪.‬‬
‫•התראות יישומים‪ :‬שנה את הגדרות ההתראה השונות של היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫במכשיר הנייד‪.‬‬
‫•החלפה אוטומטית‪ :‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬עדיין יתחבר באופן אוטומטי למכשיר הנייד‬
‫שלך אם תענוד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫אפשרות זו מוצגת רק כשמותאמים למכשיר הנייד יותר משני מכשירים אשר תומכים‬
‫בתכונת החלפה אוטומטית‪.‬‬
‫•מדריך למשתמש‪ :‬עיין במדריך למשתמש על מנת ללמוד להשתמש‬
‫ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•צור קשר‪ Samsung Members :‬מציע שירותי תמיכה בלקוחות‪ ,‬כגון אבחון בעיות במכשיר‪,‬‬
‫ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה‪ .‬ניתן גם לשתף מידע עם קהילת‬
‫המשתמשים של ‪ Galaxy‬או לצפות בטיפים ובחדשות עדכניות מ‪ .Galaxy-‬‏‬
‫‪ Samsung Members‬יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך‬
‫השימוש במכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזור ולספק השירות‪ ,‬או בדגמים שאינם‬
‫תומכים ביישום ‪.Samsung Members‬‬
‫‪113‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫בית‬
‫הצג את הסטטוס שלך ב‪ Galaxy Watch Active-‬והתאם אישית את ההגדרות של‬
‫‪ .Galaxy Watch Active‬ניתן גם להפעיל יישומים שמישים באמצעות חיבור ה‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית‪.‬‬
‫אודות השעון‬
‫קבל סקירה כוללת על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון וזיכרון ה‪ RAM-‬של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫בחר פריט להצגת פרטיו‪.‬‬
‫‪Galaxy Store‬‬
‫רכוש והורד יישומים ולוחות שעון שנועדו במיוחד ל‪ Galaxy Watch Active-‬מהיישום‬
‫‪.Galaxy Store‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← ‪.Galaxy Store‬‬
‫חפש על פי קטגוריה ובחר יישום ולוח שעון להורדה‪.‬‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫הצג את הנתונים שנשמרו ביישום ‪.Samsung Health‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← ‪.Samsung Health‬‬
‫‪SmartThings‬‬
‫הפעל את היישום ‪ SmartThings‬במכשיר הנייד כדי לשלוט במכשירים ביתיים ובמוצרי האינטרנט‬
‫של הדברים ולנהל אותם‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← ‪.SmartThings‬‬
‫‪114‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫התראות‬
‫שנה הגדרות עבור תכונת ההתראות‪ .‬הישאר מעודכן במגוון אירועים‪ ,‬כגון הודעות חדשות‬
‫שהתקבלו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← התראות‪ ,‬הקש על המתג‬
‫כדי להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפריטים הרצויים‪.‬‬
‫•נהל התראות‪ :‬בחר במכשיר הנייד את היישומים שיישלחו התראות ל‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•הצג רק בעת ענידת השעון‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להצגת התראות רק כאשר‬
‫אתה עונד אותו‪.‬‬
‫•טלפון מושתק מחובר‪ :‬הפעל התרעות מושתקות במכשיר הנייד כאשר‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬המחובר מקבל התראה‪.‬‬
‫•הצג פרטים באופן אוטומטי‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להצגת פרטים על התראות‬
‫עם קבלתן‪.‬‬
‫•מחוון התראות‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להצגת נקודה כתומה במסך השעון כדי‬
‫להתריע על התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫•הפעל מסך‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להפעלת המסך כאשר מתקבלת התראה‪.‬‬
‫•הצג בזמן שימוש בטלפון‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להצגת התראות בזמן‬
‫השימוש במכשיר הנייד‪.‬‬
‫•ממסר חכם‪ :‬הגדר את המכשיר הנייד להפעלה אוטומטית של היישום המקבל את ההתראה‬
‫מ‪ Galaxy Watch Active-‬כאשר אתה מרים את המכשיר הנייד‪.‬‬
‫•חלק מהמכשירים הניידים אינם תומכים בתכונה ממסר חכם‪.‬‬
‫•להצגת הפרטים כשהמסך נעול‪ ,‬יש לבטל תחילה את הנעילה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫יישומים‬
‫התאם אישית את מסך היישומים של ‪ .Galaxy Watch Active‬תוכל גם לסדר מחדש את היישומים‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← יישומים‪.‬‬
‫הסרת יישומים‬
‫הקש על ← הסרת התקנה והקש על‬
‫מה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫סמוך ליישומים שאתה מעוניין להסיר‬
‫סידור מחדש של יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על לצד היישום הרצוי וגרור אותו למיקום אחר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על ← שינוי הסדר ואז הקש על מותאם‪.‬‬
‫אם תבחר באפשרות האחרונים תחילה‪ ,‬מסך היישומים של ה‪ Galaxy Watch Active-‬יאורגנו על‬
‫הסדר של היישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫הסתרת יישומים‬
‫הסתר יישום כדי שלא יופיע במסך היישומים של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר יישום‪ ,‬והקש על החל‪.‬‬
‫הקש על ← הסתר‪.‬‬
‫היישום יופיע תחת יישומים מוסתרים ולא יופיע במסך היישומים של‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫ביטול הסתרת יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בטל את בחירת היישום המוסתר והקש על החל‪.‬‬
‫הקש על ← הסתר‪.‬‬
‫היישום יוסר מרשימת יישומים מוסתרים ויופיע במסך היישומים האחרון של‬
‫ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫התאמה אישית של יישומים‬
‫הקש על‬
‫של היישום להתאמה אישית של ההגדרות הבסיסיות של היישום‪.‬‬
‫יישומונים‬
‫התאם אישית את היישומונים ב‪ .Galaxy Watch Active-‬תוכל גם לסדר מחדש את היישומונים‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← יישומונים‪.‬‬
‫הוספה או הסרה של יישומונים‬
‫הקש על‬
‫שמור‪.‬‬
‫ביישומון כדי להסיר אותו או הקש על‬
‫ביישומון כדי להוסיף אותו ואז הקש על‬
‫היישומון יתווסף או יוסר מה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫שינוי סדר יישומונים‬
‫הקש על‬
‫לצד היישומון הרצוי וגרור אותו למיקום אחר‪ ,‬בסיום הקש על שמור‪.‬‬
‫סדר היישומונים ב‪ Galaxy Watch Active-‬ישתנה‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫רטט‬
‫שנה את הגדרות הרטט של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← רטט‪.‬‬
‫•עוצמת הרטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת הרטט‪.‬‬
‫•רטט ארוך‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להארכת משך הרטט עבור התראות ושיחות‬
‫נכנסות‪.‬‬
‫•רטט לצלצול‪ :‬בחר תבנית רטט עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫•רטט להתראות‪ :‬בחר תבנית רטט עבור התראות‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך היישומים של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← תצוגה‪.‬‬
‫•בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•בהירות נמוכה אוטומטית‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לכוונון אוטומטי של הבהירות‬
‫בהתאם לתנאי תאורת הסביבה‪.‬‬
‫•כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שה‪ Galaxy Watch Active-‬ימתין לפני כיבוי‬
‫התאורה האחורית של התצוגה‪.‬‬
‫•הצג יישום אחרון‪ :‬בחר משך זמן להצגת היישום האחרון שבו נעשה שימוש כאשר המסך‬
‫מודלק לאחר כיבויו‪.‬‬
‫•סגנון רקע‪ :‬החלף את הטפט‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫מתקדם‬
‫הפעל את התכונות המתקדמות של ‪ Galaxy Watch Active‬ושנה הגדרות שליטה‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← מתקדם‪.‬‬
‫•לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית‪ :‬בחר יישום או תכונה להפעלה בלחיצה כפולה על לחצן‬
‫הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•מחוות השכמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להפעלת המסך בעת הרמת פרק היד‬
‫שעליו אתה עונד את ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•השכמה בנגיעה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להפעלת המסך בהקשה על המסך‪.‬‬
‫•מצב 'נעילת מים'‪ :‬הפעל מצב נעילת מים לפני כניסה למים‪ .‬מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה‬
‫והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫•רגישות המגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬להשתקת כל ההתרעות למעט התרעות‬
‫והשארת המסך כבוי כשמתקבלות התראות‪.‬‬
‫•מצב 'קולנוע'‪ :‬הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪ .‬כל ההתרעות וההתראות יושתקו והמסך‬
‫לא יופעל כשהתראה מתקבלת או כשמופעלת התרעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון‬
‫פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•מצב 'לילה טוב'‪ :‬הפעל את מצב לילה לשינה‪ .‬כל ההתראות למעט התרעות יושתקו והמסך לא‬
‫יופעל כשהתראות מתקבלות במצב שינה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•עריכת הגדרות מהירות‪ :‬ערוך את הלוח המהיר של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•צילום מסך‪ :‬כדי לצלם את המסך‪ ,‬החלק ימינה על המסך תוך כדי לחיצה על מקש הבית‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫הוסף תוכן בשעון‬
‫העבר קבצי שמע או תמונה שמורים מן המכשיר הנייד אל ה‪ Galaxy Watch Active-‬באופן ידני או‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← הוסף תוכן בשעון‪.‬‬
‫•מוסיקה‬
‫– –הוסף רצועות‪ :‬בחר קובצי שמע ושלח אותם ידנית מהמכשיר הנייד אל‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫– –סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסנכרון קובצי השמע שהתווספו לאחרונה מול‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬כשיש לו יותר מ‪ 15%-‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫אם קובצי המוזיקה השמורים ב‪ Galaxy Watch Active-‬תופסים יותר מ‪ 1‎-‬ג'יגה‪-‬בייט‪,‬‬
‫המערכת תמחק קבצים שלא הגדרת כמועדפים לפי הסדר מקובצי המוזיקה הראשונים‬
‫שהוספת‪.‬‬
‫– –רשימות השמעה לסינכרון‪ :‬בחר רשימת השמעה לסנכרון מול ה‪-‬‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫רשימות השמעה לסינכרון זמינות רק כאשר היישום ‪ Samsung Music‬מותקן‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬ולאחר הפעלת התכונה סינכרון אוטומטי‪.‬‬
‫•תמונות‬
‫– –העתק תמונות‪ :‬בחר בתמונות ושלח אותם ידנית מהמכשיר הנייד‬
‫ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫– –סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסנכרון התמונות מול ‪ Galaxy Watch Active‬כשיש‬
‫לו יותר מ‪ 15%-‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫– –מסי תמונות מרבי‪ :‬בחר את מספר התמונות שיישלחו אל ‪ Galaxy Watch Active‬ממכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫– –אלבומים לסינכרון‪ :‬בחר אלבום תמונות לסנכרון מול ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪120‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬לשליחת הודעת ‪ SOS‬לאיש קשר רשום למקרה חירום‬
‫באמצעות שלוש לחיצות מהירות על לחצן הבית של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← שליחת הודעות ‪,SOS‬‬
‫ואז הקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬ראה הודעות ‪ SOS‬למידע נוסף‪.‬‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫שלוט ב‪ Galaxy Watch Active-‬מרחוק במקרה שאבד או לא הונח במקום הנכון‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← אתר את השעון שלי‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫•אחזר מיקום‪ :‬בדוק היכן נמצא ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•הגדר אבטחה‪:‬‬
‫– –נעילה מרחוק‪ :‬נעל מרחוק את ‪ Galaxy Watch Active‬כדי למנוע גישה בלתי‪-‬מורשית‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה כאשר המכשיר הנייד מחובר ל‪ Galaxy Watch Active-‬באמצעות‬
‫‪ Bluetooth‬או חיבור מרוחק‪ .‬כש‪ Galaxy Watch Active-‬נעול‪ ,‬חבר את המכשיר הנייד‬
‫ל‪ Galaxy Watch Active-‬דרך ‪ .Bluetooth‬הנעילה תנוטרל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫– –אפס את השעון‪ :‬מחק מרחוק את כל המידע האישי השמור ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫לאחר איפוס ה‪ ,Galaxy Watch Active-‬לא תוכל לשחזר את המידע או להשתמש בתכונה‬
‫'חפש את השעון שלי'‪.‬‬
‫– –נעילת הפעלה מחדש‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬כך שיבקש את פרטי‬
‫‪ Samsung account‬לאחר איפוס המכשיר‪ .‬תכונה זו מונעת הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫על‪-‬ידי אחרים אם אבד או נגנב‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫חשבון וגיבוי‬
‫רשום את ‪ Samsung account‬והיכנס אליו כדי לגבות או לשחזר את נתוני‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬באמצעות ‪ .Samsung Cloud‬בנוסף תוכל להתחבר מרחוק‬
‫ל‪ Galaxy Watch Active-‬עם ‪.Samsung account‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← חשבון וגיבוי‪.‬‬
‫•‪ :Samsung Account‬הוסף את ‪ Samsung account‬לשימוש עם ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•גיבוי ושחזור‪ :‬ודא שהמידע האישי‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישמרו בבטחה‬
‫ב‪ .Galaxy Watch Active-‬באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד‬
‫מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס ל‪ Samsung account-‬על מנת לגבות או לשחזר מידע‪ .‬ראה ניהול‬
‫הנתונים ב‪ Galaxy Watch Active-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•חיבור מרוחק‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬להתחברות מרחוק לרשת ‪ Wi-Fi‬כאשר אין‬
‫חיבור ‪ Bluetooth‬זמין בין המכשירים‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס‬
‫ל‪ Samsung account-‬שלך‪.‬‬
‫גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח‪ ,‬כמו ‪ Samsung Cloud‬או מחשב‪ ,‬על מנת‬
‫שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן‪.‬‬
‫ניהול הנתונים ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫ודא שהמידע האישי‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישמרו בבטחה ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ ,‬וכן לגבות את הנתונים‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•קבצי המוזיקה והתמונות השמורים ב‪ Galaxy Watch Active-‬לא יגובו‪.‬‬
‫•עבור יישום ‪ ,Samsung Health‬נשמרות רשומות השמורות ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫רק מ‪ 28-‬הימים האחרונים באוזניות‪ .‬על מנת לצפות ברשומה שנוצרה יותר מ‪ 28-‬ימים‬
‫אחורה‪ ,‬התקן את יישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד המחובר ובצע גיבוי אוטומטי‬
‫של נתונים‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫גיבוי נתונים‬
‫כדי לגבות נתונים השמורים ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬הפעל את היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← חשבון וגיבוי ← גיבוי ושחזור ← הגדרות גיבוי‪ ,‬בחר את הפריט‬
‫המיועד לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על גבה עכשיו‪ .‬הנתונים יישמרו ב‪-‬‬
‫‪.Samsung Cloud‬‬
‫שחזור נתונים‬
‫כדי לשחזר נתונים השמורים ב‪ ,Galaxy Watch Active-‬הפעל את היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← חשבון וגיבוי ← גיבוי ושחזור ← שחזר‪ ,‬בחר את הפריט המיועד‬
‫לשחזור‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו‪ .‬נתוני הגיבוי האחרונים ישוחזרו‪.‬‬
‫גיבוי נתונים אוטומטי‬
‫כדי לגבות באופן אוטומטי נתונים השמורים ב‪ Galaxy Watch Active-‬עם ‪ Samsung Cloud‬על‬
‫מנת שתתאפשר אליהם גישה ממכשירים אחרים לפי הצורך‪ ,‬הפעל את היישום‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← חשבון וגיבוי ← גיבוי ושחזור ← הגדרות‬
‫גיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג גיבוי אוטומטי כדי להפעילו‪.‬‬
‫סנכרן הגדרות טלפון‬
‫התאם אישית את הגדרות סנכרון רשת ה‪ Wi-Fi-‬של ה‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על בית ← סנכרן הגדרות טלפון‪ ,‬ואז‬
‫הקש על המתג סינכרון פרופילי ‪ Wi-Fi‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשיר הנייד יוגדר להסתנכרן עם רשימת רשתות ה‪ Wi-Fi-‬השמורות ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪123‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫נגישות‬
‫הגדר את תצורת ההגדרות השונות כדי לשפר את הנגישות ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← נגישות‪.‬‬
‫•שיפור ניראות‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי‬
‫ראייה‪.‬‬
‫•הגדרות מתקדמות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch Active‬למתן התרעה במרווחי זמן קבועים‬
‫לתזכורת במקרה של התראה שלא נבדקה‪ ,‬ובחר את מרווח הזמנים‪ .‬ניתן גם להגדיר גם‬
‫פתיחה מהירה של תפריטי נגישות‪.‬‬
‫אודות השעון‬
‫הצג את הסטטוס שלך ומידע נוסף ב‪ .Galaxy Watch Active-‬ניתן גם לעדכן את התוכנה של‬
‫‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← אודות השעון‪.‬‬
‫•סוללה‪ :‬בדוק את הסוללה הנותרת ואת זמן השימוש או הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש‬
‫שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫•אחסון‪ :‬בדוק את מצב הזיכרון הזמין והתפוס‪ .‬כדי למחוק קבצים לא נחוצים‪ ,‬הקש על נקה‬
‫עכשיו‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה‬
‫להשתנות בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫•‪ :RAM‬בדוק את מצב השימוש בזיכרון ‪ .RAM‬כדי להאיץ את פעולת‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬על‪-‬ידי הקטנת השימוש ב‪ ,RAM-‬סמן יישומים מתוך רשימת‬
‫היישומים והקש על נקה עכשיו‪.‬‬
‫•עדכן תוכנת שעון‪ :‬עדכן את התוכנה של ‪ Galaxy Watch Active‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫•מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע ל‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•התקנת יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לאפשר התקנת יישומים‬
‫ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫•שם המכשיר‪ :‬שנה את השם של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫•פרטי המכשיר‪ :‬בדוק מידע של ‪ ,Galaxy Watch Active‬כגון כתובת ‪ MAC‬ב‪ ,Wi-Fi-‬כתובת‬
‫‪ Bluetooth‬ומספר סידורי‪.‬‬
‫עדכון תוכנה דרך היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫ניתן לעדכן ישירות את ה‪ Galaxy Watch Active-‬לגרסת התוכנה האחרונה באמצעות השירות‬
‫'קושחה דרך הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על בית ← אודות השעון ← עדכן תוכנת שעון ← עדכן עכשיו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הורד והתקן את גרסת התוכנה האחרונה במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪4 4‬קרא את המידע המופיע על המסך והקש על התקן עכשיו‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬יעתיק את התוכנה המעודכנת מהמכשיר הנייד ויופעל מחדש‪.‬‬
‫לבדיקה אוטומטית והורדה של עדכונים זמינים‪ ,‬הקש על המתג עדכון אוטומטי כדי‬
‫להפעילו‪ .‬עדכונים יורדו רק כאשר המכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫אודות ‪Galaxy Wearable‬‬
‫הצג את פרטי הגרסה של יישום ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על בית ← אודות‬
‫‪.Galaxy Wearable‬‬
‫‪125‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫סגנונות שעון‬
‫תוכל לשנות את סוג השעון המופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על סגנונות שעון ובחר בסוג השעון‬
‫הרצוי‪ .‬סגנון השעון שבחרת יופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הקש על התאם כדי לשנות את הרקע ולהגדיר את הפריטים שיוצגו על לוח השעון‪.‬‬
‫גלה‬
‫באפשרותך להוריד לוחות שעון ויישומים מומלצים מהיישום ‪.Galaxy Store‬‬
‫הפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד והקש על גלה‪.‬‬
‫הורד את לוחות השעון והיישומים הרצויים‪ .‬הקש על הצג יותר להצגת לוחות שעון ויישומים נוספים‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫שימוש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫‪Active‬‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך להיעזר בתכונות השימושיות של ‪ Galaxy Watch Active‬לחיים נוחים יותר ולניהול‬
‫בריאותך‪ .‬בנוסף‪ ,‬שירות ההתאמה האישית של ‪ Galaxy Watch Active‬מנתח את דפוסי השימוש‬
‫ואת הסטטוס שלך כדי לספק לך שירותים ומידע לפי מיקומך‪.‬‬
‫אתה מוזמן ליהנות משפע התכונות של ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫שימוש כמאמן אישי לשמירה על הבריאות‬
‫שמור על בריאותך עם ‪ .Galaxy Watch Active‬חיישן דופק הלב מודד את הדופק ומנתח את רמת‬
‫המתח ודפוס השינה שלך‪ .‬תוכל גם ליצור רוטינות אישיות לפי נתוני הפרופיל שהזנת‪.‬‬
‫תוכל להשתמש גם במגוון תרגילים ותכונות נוספות לניהול בריאותך אם תשתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch Active-‬כשהוא מחובר למכשיר נייד‪.‬‬
‫השגת יעד הפעילות היומי‬
‫בדוק במבט מהיר את יעד הפעילות היומי בהתאם למטרה שלך‪ ,‬למשל שריפת קלוריות‪ ,‬זמן אימון‬
‫או זמן פעילות‪ ,‬וכן את הפרופיל שהזנת‪.‬‬
‫באפשרותך לבדוק את היעד היומי שלך במבט מהיר על גרף הפעילות היומי של היישומון פעילות‬
‫יומית או היישום ‪ .Samsung Health‬אתה יכול להשתמש במידע זה כדי לעקוב אחרי בריאותך‬
‫ולעשות יותר פעילויות כדי ליצור שגרה יומית מאוזנת היטב ובריאה‪.‬‬
‫ראה פעילות יומית למידע נוסף‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Galaxy Watc‬ב שומיש‬
‫ניהול מתח ואיכות השינה‬
‫חיישן דופק מדויק יותר מודד ברציפות את רמות המתח ודפוסי השינה שלך‪.‬‬
‫ניהול מתח‬
‫בסיום מדידת רמת המתח‪ ,‬תוכל להירגע באמצעות מעקב אחרי הנחיות הנשימה המופיעות‬
‫ב‪ .Galaxy Watch Active-‬לאחר מדידת רמת המתח‪ ,‬הקש על לנשום > כדי לנשום ולהפחית את‬
‫המתח‪.‬‬
‫בדיקת דפוסי השינה שלך‬
‫דפוס השינה שלך יימדד ויחולק לארבעה מצבים‪ .‬לאחר שתעורר‪ ,‬תוכל לבדוק את דפוס השינה שלך‬
‫במסך מד השינה או ביישומון שינה‪ .‬גלה את דפוס השינה שלך עם תצפית רצופה‪.‬‬
‫ראה שינה למידע נוסף‪.‬‬
‫ארבעת המצבים (ערות‪ ,REM ,‬קלה‪ ,‬עמוקה) של דפוס השינה ינותחו לפי תזוזותיך ולפי‬
‫השינויים בדופק‪ .‬יצורף גרף עם ערכים מומלצים לכל מצב שינה נמדד בהתבסס על דפוס‬
‫השינה הממוצע של אנשים בקבוצת הגיל שלך‪.‬‬
‫חוויית אימון משופר‬
‫שימוש בתכונות התרגול השונות‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬תומך בכ‪ 40-‬תרגילים ופעילויות‪ ,‬לבית ולחוץ‪ .‬עם ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫תוכל להתאמן ביעילות בבית‪ ,‬בחוץ או במכון הכושר‪ Galaxy Watch Active .‬עוזר לך להשיג את‬
‫היעד שהגדרת על‪-‬ידי בדיקה מדויקת של זמן הפעילות הגופנית‪ ,‬המרחק‪ ,‬המהירות‪ ,‬הדופק וצריכת‬
‫הקלוריות במהלך הפעילות הגופנית‪.‬‬
‫למידע נוסף על התחלת תרגול ואימון‪ ,‬ראה אימון‪.‬‬
‫ביצוע מספר תרגילים באימון אחד‬
‫תוכל לבצע ביעילות כמה תרגילים באימון אחד‪ .‬בסיום תרגיל אחד‪ ,‬התחל מיד בתרגיל הבא‪.‬‬
‫ראה ריבוי תרגילים למידע נוסף‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Galaxy Watc‬ב שומיש‬
‫שימוש כיומן חכם‬
‫בדיקת מידע על יום נוכחי‬
‫השתמש ב‪ Galaxy Watch Active-‬בימים חשובים‪ .‬תוכל לראות במסך השעון מידע כגון לוחות‬
‫זמנים‪ ,‬תזכורות ושעת התרעה‪ ,‬בלי צורך להפעיל שום יישום‪.‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון והחלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור בלוח השעון היום שלי‪.‬‬
‫תוכל לעיין בלוח הזמנים היומי שלך ולנהל אותו מלוח השעון היום שלי‪.‬‬
‫תוכל לראות בלוח השעון את המידע שלהלן‪:‬‬
‫•לוח הזמנים להיום שהגדרת בלוח השנה‬
‫•פריטים ששמרת כתזכורות‬
‫•זמני התרעות‬
‫למידע נוסף על רישום לוח זמנים או תזכורת או על הגדרת התרעות‪ ,‬ראה לוח שנה‏‪,‬‏‪ ,Reminder‬או‬
‫התראה‪.‬‬
‫•ניתן לעיין רק במידע של לוחות זמנים והתרעות שהוגדרו במהלך ‪ 10‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫•מידע ההתרעות שנוסף למכשיר הנייד לא יופיע במסך השעון‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Galaxy Watc‬ב שומיש‬
‫ניהול היום השוטף‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬עוזר לך ליהנות מהחיים בנוחות‪ .‬שירות ההתאמה האישית של‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬מזהה את סגנון החיים והטעמים שלך‪ ,‬ומספק תכונות מתאימות בהתאם‬
‫למיקום או למצב‪ .‬התחל וסיים את היום עם ‪ .Galaxy Watch Active‬‏‪ Galaxy Watch Active‬יספק‬
‫לך את מה שאתה הכי צריך‪ ,‬בכל עת ובכל מקום‪.‬‬
‫•תכונה זו זמינה לאחר חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד התומך בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן הסכמה לשימוש בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי‬
‫← חשבונות ← ‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫•אם דפוס סגנון החיים שנותח קודם לכן ישתנה‪ Galaxy Watch Active ,‬יספק את‬
‫השירות והתכונה בהתאם לדפוס שהשתנה‪.‬‬
‫תקציר פעמיים ביום‬
‫תוכל לקבל תקציר לאחר שתתעורר ולפני שתלך לישון עם מידע שימושי שנחוץ לך במהלך היום‪.‬‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← תדריך יומי ← קבל תדרוכים באופן‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫אוטומטי והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫לאחר שתתעורר‪ Galaxy Watch Active ,‬יודיע לך על האירועים החשובים או על מזג האוויר היום‪.‬‬
‫לפני שתלך לישון‪ Galaxy Watch Active ,‬יודיע לך על מצב הפעילות הגופנית ומזג האוויר מחר‪,‬‬
‫ויזכיר לך פריטי תזכורת שלא הושלמו‪.‬‬
‫למידע נוסף על רישום לוח זמנים או תזכורת לתדרוך‪ ,‬ראה לוח שנה או ‪.Reminder‬‬
‫(הגדרות)‬
‫בנוסף תוכל לקבל תדריך פעמיים ביום לפי רצונך‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫← מתקדם ← תדריך יומי ← הגדר שעות תדרוך‪ ,‬הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר‬
‫מכן הקש על שעות תדרוך כדי להגדיר את השעות שבהן תקבל תדריך‪ .‬עם זאת‪ ,‬תכונה זו‬
‫זמינה רק אם השבתת קודם את התכונה קבל תדרוכים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Galaxy Watc‬ב שומיש‬
‫הפעלת יישומים מומלצים לפי מיקום וזמן‬
‫הפעל יישומים מועדפים בנוחות באמצעות יישומונים‪ Galaxy Watch Active .‬מנתח את דפוסי‬
‫השימוש שלך לפי זמן ומקום‪ ,‬כדי להוסיף באופן אוטומטי את היישומים המועדפים שבהם השתמשת‬
‫בזמנים או במקומות מסוימים ליישומון קיצורים ליישום‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם תגיע לתחנת אוטובוס בשעת השיא‪ ,‬המפות או יישומי הנסיעות שבהם אתה מרבה‬
‫להשתמש‪ ,‬כמו גם יישום המוזיקה שלך‪ ,‬יתווספו ליישומון באופן אוטומטי‪.‬‬
‫החלק את מסך השעון שמאלה והפעל באופן אוטומטי יישומים שהתווספו מהיישומון קיצורים‬
‫ליישום‪.‬‬
‫הפעלת מצב לילה טוב לשינה נוחה יותר‬
‫לפני השינה‪ Galaxy Watch Active ,‬יודיע לך שהגיע הזמן ללכת לישון‪ .‬הפעל את מצב הלילה‪,‬‬
‫המותאם לזמן השינה‪.‬‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← מצב 'לילה טוב'‪ ,‬והקש על המתג כדי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫להפעילו‪ .‬כשתקבל התראה על הפעלת מצב לילה‪ ,‬פעל לפי ההוראות במסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להפעיל את מצב לילה באופן אוטומטי‪ ,‬הקש על המתג שימוש בעת שינה כדי להפעילו‪ .‬תקבל‬
‫התראה ‪ 30‬דקות לפני הפעלה אוטומטית של מצב לילה‪.‬‬
‫יושבתו התכונות הבאות‪:‬‬
‫•כל התראות הרטט למעט התרעות‬
‫•הדלקת המסך עם קבלת התראה‬
‫•התכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫•התכונה 'מחוות השכמה'‬
‫מצב לילה יושבת באופן אוטומטי לאחר שתתעורר‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Galaxy Watc‬ב שומיש‬
‫שימוש בשעון כפול בחו"ל‬
‫אם אתה בחו"ל או בנסיעת עסקים‪ Galaxy Watch Active ,‬יזהה באופן אוטומטי את השינוי באזור‬
‫הזמן ויציע לך לעבור למסך השעון הכפול‪ ,‬כדי לראות את השעה המקומית ואת השעה במדינת‬
‫הבית‪ .‬כדי להשתמש בתכונת השעון הכפול‪ ,‬שנה את לוח השעון לפי ההתראות‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר חיבור ה‪ Galaxy Watch Active-‬למכשיר נייד התומך בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן הסכמה לשימוש בשירות ההתאמה‬
‫האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות‬
‫← ‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫שימוש בתזכורות נוחות‬
‫רשום במהירות תזכורת באמצעות פקודה קולית‪ ,‬וקבל תקציר של תזכורות היום‪.‬‬
‫רישום תזכורות בפקודה קולית‬
‫תוכל לשמור בקלות תזכורות בפקודה קולית‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אמור 'להתקשר לאימא בשעה שלוש' ושמור תזכורת‪ .‬בשעה שלוש‪ ,‬תקבל התראה על כך‬
‫שהגיע הזמן להתקשר לאימא‪.‬‬
‫למידע נוסף על רישום תזכורות‪ ,‬ראה יצירת תזכורת‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬חלק מהמצבים עשויים‬
‫להיות לא רלוונטיים ל‪ Galaxy Watch Active-‬שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫כשהסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא יידלק‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת ‪.Galaxy Watch Active‬‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫•אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫•אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫•מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫•הפעל מחדש את ה‪ Galaxy Watch Active-‬כדי לנקות תקלות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫•ודא שתוכנת ה‪ Galaxy Watch Active-‬מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫•אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪133‬‬
‫חפסנ‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬נתקע או מציג שגיאות‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫אם ‪ Galaxy Watch Active‬קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את‬
‫‪ Galaxy Watch Active‬ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬קופא ואינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי)‬
‫למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫איפוס ‪Galaxy Watch Active‬‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫(הגדרות) ← כללי ← איפוס‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪,‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר לא מצליח לאתר את‬
‫ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫•ודא שהתכונה האלחוטית ‪ Bluetooth‬מופעלת ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫•אפס את ה‪ Galaxy Watch Active-‬ונסה שוב‪.‬‬
‫•ודא ש‪ Galaxy Watch Active-‬ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪ .‬המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪134‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור ‪ Bluetooth‬או ש‪ Galaxy Watch Active-‬והמכשיר‬
‫הנייד מנותקים‬
‫•ודא שהתכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת בשני המכשירים‪.‬‬
‫•ודא שאין שום מכשולים‪ ,‬כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים‪.‬‬
‫•ודא שהגרסה העדכנית ביותר של היישום ‪ Galaxy Wearable‬מותקנת במכשיר הנייד‪ .‬אם‬
‫נדרש‪ ,‬עדכן את יישום ‪ Galaxy Wearable‬לגירסה האחרונה‪.‬‬
‫•ודא ש‪ Galaxy Watch Active-‬ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‏(‪ 10‬מ')‪ .‬המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫•הפעל מחדש את שני המכשירים‪ ,‬והפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬שוב במכשיר הנייד‪.‬‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫•ודא שה‪ Galaxy Watch Active-‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬אם‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬מחובר למכשיר הנייד שלך מרחוק לא תוכל לקבל שיחות נכנסות‪.‬‬
‫•ודא שלא הגדרת חסימת שיחות עבור מספר הטלפון הנכנס במכשיר הנייד‪.‬‬
‫•בדוק אם מצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬מצב לילה או מצב קולנוע מופעל‪ .‬אם אחד ממצבים אלה מופעל‪,‬‬
‫מסך המגע לא יידלק במהלך שיחות נכנסות‪ .‬כדי להפעיל את המסך ולבדוק שיחה נכנסת‪ ,‬לחץ‬
‫על לחצן הבית או על מקש 'חזרה'‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫חפסנ‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫‪ G‬כראוי למטען האלחוטי‪.‬‬
‫•הקפד לחבר את ‪ alaxy Watch Active‬‏‬
‫•בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch Active‬או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן‬
‫שיעילות הטעינה תרד‪.‬‬
‫•צריכת הסוללה תעלה בעת השימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫•הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬חם למגע‬
‫אם אתה משתמש ביישומים הצורכים יותר חשמל‪ ,‬או משתמש ביישומים ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫לפרק זמן ממושך‪ Galaxy Watch Active ,‬עשוי להיות חם למגע‪ .‬זוהי תופעה תקינה שאינה‬
‫משפיעה על אורך החיים של ‪ Galaxy Watch Active‬או על ביצועיו‪.‬‬
‫יש להפסיק את השימוש ב‪ Galaxy Watch Active-‬לזמן מה במידה והוא מתחמם יתר על המידה‬
‫או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם ה‪ Galaxy Watch Active-‬ממשיך להתחמם‪ ,‬פנה למרכז שירות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ה‪ Galaxy Watch Active-‬משתמש בפרטי המיקום של המכשיר הנייד שלך‪ .‬ייתכן שאותות ‪GPS‬‬
‫נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬הגדר את המכשיר הנייד לשימוש‬
‫ברשת ‪ Wi-Fi‬לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים ב‪ Galaxy Watch Active-‬אבדו‬
‫צור תמיד עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים ב‪ .Galaxy Watch Active-‬אחרת‪,‬‬
‫לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן‬
‫נתונים המאוחסנים ב‪.Galaxy Watch Active-‬‬
‫‪136‬‬
‫חפסנ‬
‫רווח קטן מופיע סביב המעטפת של קופסת ה‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫•רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫•עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫אין מספיק שטח אחסון ב‪Galaxy Watch Active-‬‬
‫מחק נתונים לא הכרחיים‪ ,‬כגון מטמון‪ ,‬בעזרת היישום ‪ ,Galaxy Wearable‬או מחק ידנית יישומים‬
‫או קבצים שאינם בשימוש‪ ,‬על מנת לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2019 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫•‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫•‪ Bluetooth®‎‬הוא סמל מסחרי רשום של‪ Bluetooth SIG, Inc.‎‬בכל העולם‪.‬‬
‫•‪,Wi-Fi®‎‬‏‪,Wi-Fi Protected Setup™‎‬‏‪,Wi-Fi Direct™‎‬‏‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™‎‬והלוגו של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫•כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising