Samsung | SM-R815F | User guide | Samsung SM-R815F מדריך למשתמש

Samsung SM-R815F מדריך למשתמש
SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F
‫מדריך למשתמש‬
www.samsung.com
Hebrew. 07/2019. Rev.1.2
‫תוכן העניינים‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪6‬‬
‫אודות ‪Galaxy Watch‬‬
‫‪7‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 28‬שימוש ב‪ Galaxy Watch-‬ללא‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪ 29‬שליטה במסך‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪37‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ 11‬פריסת המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫תחנת עגינה אלחוטית‬
‫‪ 15‬סוללה‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת‬
‫סוללות‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫‪ 46‬שעון‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ 19‬ענידת ‪Galaxy Watch‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫הנחת ‪Galaxy Watch‬‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫החלפת הרצועה‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 24‬חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר‬
‫נייד‬
‫‪27‬‬
‫מסך השעון‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫שימוש בתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫‪ 48‬התראות‬
‫‪ 23‬הפעלה וכיבוי של ‪Galaxy Watch‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫הרכב המסך‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫העברת מסך‬
‫שימוש בחוגה‬
‫מסך מגע‬
‫לוח מהיר‬
‫נעילת מסך‬
‫לוח התראות‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫‪ 50‬הזנת טקסט‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫התקנת היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‬
‫דרך ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫‪2‬‬
‫מבוא‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או‬
‫במקלדת‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫יישומים ותכונות‬
‫‪ 88‬מוסיקה‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪ 54‬הודעות‬
‫‪ 56‬טלפון‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫מבוא‬
‫קבלת שיחות‬
‫ביצוע שיחות‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 59‬אנשי קשר‬
‫‪Reminder 90‬‬
‫‪Samsung Health 61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪68‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪77‬‬
‫‪79‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫מבוא‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪Galaxy‬‬
‫‪Watch‬‬
‫השמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר‬
‫נייד‬
‫‪ 91‬לוח שנה‬
‫מבוא‬
‫קלוריות‬
‫צעדים‬
‫קומות‬
‫אימון‬
‫שינה‬
‫דופק לב‬
‫לחץ‬
‫מזון‬
‫מים‬
‫קפאין‬
‫אתגרים‬
‫הגדרות‬
‫מידע נוסף‬
‫‪ 92‬מזג אוויר‬
‫‪ 92‬התראה‬
‫‪ 93‬שעון עולמי‬
‫‪ 94‬גלריה‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫הצגת תמונות‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪ 96‬תדריך חדשותי‬
‫‪ 97‬אתר את הטלפון שלי‬
‫‪ 97‬אתר את השעון שלי‬
‫‪GPS 85‬‬
‫‪ 85‬מד‪-‬גובה‬
‫‪3‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫‪ 98‬הודעות ‪SOS‬‬
‫‪ 100‬דוא"ל‬
‫‪ 122‬מבוא‬
‫‪ 100‬בקר ‪PPT‬‬
‫‪ 123‬מידע‬
‫‪ 100‬מבוא‬
‫‪ 100‬חבר את ‪ Galaxy Watch‬למחשב‬
‫דרך ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 102‬הגדרת תכונות התרעה‬
‫‪ 124‬סגנונות שעון‬
‫‪ 125‬הגדרות‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪131‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫‪134‬‬
‫‪Samsung Flow 103‬‬
‫‪ 103‬מבוא‬
‫‪ 103‬חיבור מכשירים דרך ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 104‬ביטול נעילת מחשב או טאבלט‬
‫‪Galaxy Apps 105‬‬
‫‪ 105‬הגדרות‬
‫‪105‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪107‬‬
‫‪109‬‬
‫‪114‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫מבוא‬
‫סגנונות שעון‬
‫צליל ורטט‬
‫תצוגה‬
‫מתקדם‬
‫חיבורים‬
‫יישומים‬
‫אבטחה‬
‫חשבון וגיבוי (חשבון)‬
‫נגישות‬
‫כללי‬
‫סוללה‬
‫אודות השעון‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫‪4‬‬
‫התראות‬
‫יישומים‬
‫יישומונים‬
‫צליל ורטט‬
‫תצוגה‬
‫מתקדם‬
‫הוסף תוכן לשעון‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫חיבור השעון‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫‪SmartThings‬‬
‫רשתות סלולריות‬
‫אודות השעון‬
‫אודות ‪Galaxy Wearable‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫שימוש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫‪ 135‬מבוא‬
‫‪ 135‬שימוש כאמצעי תכנון‬
‫‪135‬‬
‫‪137‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫בדיקת מידע על יום נוכחי‬
‫ניהול היום השוטף‬
‫שימוש בשעון כפול בחו"ל‬
‫שימוש בתזכורות נוחות‬
‫‪ 141‬שימוש כמאמן אישי לשמירה על‬
‫הבריאות‬
‫‪ 141‬ניהול מתח ואיכות השינה‬
‫‪ 142‬השגת יעד הקלוריות היומי‬
‫‪ 143‬חוויית אימון משופר‬
‫‪ 144‬שימוש כהתקן פשוט לביטול נעילה‬
‫‪ 144‬ביטול נעילה מהיר וקל של המחשב‬
‫נספח‬
‫‪ 145‬פתרון בעיות‬
‫‪5‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אודות ‪Galaxy Watch‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬הוא שעון חכם שמנתח את תבנית האימונים‪ ,‬מנהל את הבריאות שלך ומאפשר לך‬
‫שימוש במגוון יישומים נוחים לעריכת שיחות ולהשמעת מוזיקה‪ .‬סיבוב החוגה נותן לך גישה מהירה‬
‫וקלה למגוון תכונות שימושיות‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל להחליף את לוח השעון לטעמך האישי‪.‬‬
‫חבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד שלך והרחב את חוויית השימוש‪ ,‬או השתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬בנפרד‪ ,‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון‪.‬‬
‫•התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫•חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת‬
‫התוכנה של המכשיר‪.‬‬
‫•תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של‬
‫המכשיר‪ .‬ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב‬
‫עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את‬
‫מערכת ההפעלה עלול לגרום ל‪ Galaxy Watch-‬או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫•תוכנה‪ ,‬מקורות קול‪ ,‬טפטים‪ ,‬תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם ‪ Galaxy Watch‬זה הם בעלי‬
‫רישיון שימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות‬
‫אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא‬
‫חוקי במדיה‪.‬‬
‫•ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון‬
‫אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח‬
‫גדול‪ ,‬מומלץ להשתמש בתכונת ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫•יישומי ברירת המחדל הכלולים ב‪ Galaxy Watch-‬כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם‬
‫תיפסק ללא הודעה מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול ב‪,Galaxy Watch-‬‬
‫פנה למרכז השירות של ‪ .Samsung‬עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי‬
‫השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫•שינוי מערכת ההפעלה של ‪ Galaxy Watch‬או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים עלולה‬
‫לגרום תקלות ב‪ Galaxy Watch-‬ולהשחתה או לאובדן של נתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות‬
‫של הסכם הרישיון של ‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫•התמונות במדריך זה מבוססות על דגמי ‪ SM-R800‬ו‪.SM-R805F-‬‬
‫•תכונות מסוימות עשויות לא לפעול כמתואר במדריך בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד‬
‫שאתה מחבר ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪7‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שמירה על עמידות בפני מים ואבק‬
‫המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק‪ .‬עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני‬
‫מים ואבק‪ .‬הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר‪.‬‬
‫•אין לחשוף את המכשיר ל‪-‬מים הזורמים בלחץ גבוה‪.‬‬
‫•אין להשתמש במכשיר במהלך צלילה במים‪ ,‬צלילה באמצעות שנורקל או עיסוק בספורט מים‬
‫הכרוך בזרימה מהירה של מים‪.‬‬
‫•אם המכשיר או הידיים שלך רטובים‪ ,‬יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫•אם המכשיר נחשף למים טריים‪ ,‬יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אם המכשיר‬
‫נחשף לנוזלים אחרים‪ ,‬כגון מי מלח‪ ,‬מי בריכה‪ ,‬מי סבון‪ ,‬שמן‪ ,‬בושם‪ ,‬קרם הגנה מהשמש‪,‬‬
‫מנקה ידיים או מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים‪ ,‬יש לשטוף היטב במים טריים ולייבש‬
‫היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה‪ .‬אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫•אם המכשיר נופל או סופג מכה‪ ,‬תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע‪.‬‬
‫•אין לפרק את המכשיר‪ .‬תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע‪.‬‬
‫•אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורת האוויר או המים‪.‬‬
‫•אין לייבש את המכשיר במכונות ייבוש כגון מייבש שיער‪.‬‬
‫•סאונה עלולה לגרום נזק לתכונות העמידות של המכשיר למים‪.‬‬
‫•תכונות מסוימות כגון מסך המגע‪ ,‬עלולות שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר בתוך‬
‫מים‪.‬‬
‫•מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בכפוף לנסיבות ותנאים‬
‫מסוימים‪( .‬עומד בדרישות עמידות למים בעומק של ‪ 50‬מ' כמפורט בתקן הבינלאומי‬
‫‪ ,ISO 22810:2010‬ומותר לשימוש במים רדודים‪ .‬עומד בדרישות עמידות בפני אבק‬
‫כמפורט בסיווג ‪).IEC 60529 IP6X‬‬
‫‪8‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫אמצעי זהירות בפני התחממות יתר‬
‫אם הנך מרגיש אי נוחות עקב התחממות יתר בזמן שימוש במכשיר‪ ,‬הפסק מיד להשתמש בו והסר‬
‫אותו מפרק כף היד‪.‬‬
‫למניעת בעיות‪ ,‬כגון מכשיר מקולקל‪ ,‬אי נוחות בעור או נזק והתרוקנות סוללה‪ ,‬תופיע אזהרה‬
‫במכשיר אם זה יגיע לטמפרטורה ספציפית‪ .‬כאשר האזהרה ההתחלתית תופיע‪ ,‬כל השיחות‪ ,‬למעט‬
‫שיחות חירום ופונקציות מכשיר אחרות‪ ,‬יושבתו עד אשר המכשיר יתקרר עד לטמפרטורה ספציפית‪.‬‬
‫אם טמפרטורת המכשיר ממשיכה לעלות‪ ,‬תופיע אזהרה שנייה‪ .‬בזמן זה‪ ,‬המכשיר ייכבה‪ .‬אין‬
‫להשתמש במכשיר עד אשר זה יתקרר לטמפרטורה ספציפית‪ .‬למרות זאת‪ ,‬אם אתה נמצא בשיחת‬
‫חירום כאשר האזהרה השנייה מופיעה‪ ,‬השיחה תמשיך להיות פעילה עד אשר תסיים‪.‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫ניקוי וניהול ‪Galaxy Watch‬‬
‫עקוב אחד הנקודות מתחת על מנת לוודא תפקוד תקין ושמירה על המראה של ‪ .Galaxy Watch‬אי‬
‫עמידה בהוראה זו עלולה לגרום נזק ל‪ Galaxy Watch-‬ולגרום גירוי של העור‪.‬‬
‫•הימנע מלחשוף את המכשיר לאבק‪ ,‬זיעה‪ ,‬דיו‪ ,‬שמן ומוצרים כימיים כגון מוצרי קוסמקטיקה‪,‬‬
‫ספריי אנטי‪-‬בקטריאלי‪ ,‬מנקה ידיים‪ ,‬חומרי ניקוי וקוטלי חרקים‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לחלק‬
‫החיצוני ולחלקיו הפנימיים של ‪ Galaxy Watch‬או להוביל לביצועים לקויים‪ .‬במקרה של חשיפת‬
‫‪ Galaxy Watch‬לאחד מן החומרים שהוזכרו‪ ,‬יש לנקות אותו במטלית רכה נטולת מוך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•אין להשתמש בסבון‪ ,‬בחומרי ניקוי‪ ,‬בחומרים ממרטים ובאוויר דחוס בעת ניקוי ‪,Galaxy Watch‬‬
‫ואין לנקות אותו באמצעות גלים על‪-‬קוליים או מקורות חום חיצוניים‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק‬
‫ל‪ .Galaxy Watch-‬גירוי עורי עשוי להיגרם עקב הישארות סבון‪ ,‬חומרי חיטוי וניקיון לידיים או‬
‫חומרי ניקוי בתוך ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•נקה את פרק כף היד והרצועה לאחר אימון או זיעה‪ .‬נקה את ‪ Galaxy Watch‬במים טריים‪ ,‬נגב‬
‫אותו מעט באלכוהול‪ ,‬וייבש אותו היטב‪.‬‬
‫•להסרת קרם הגנה‪ ,‬תחליב או שמן‪ ,‬יש להשתמש בחומר ניקוי נטול סבון ולאחר מכן לשטוף‬
‫ולייבש היטב את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬מוכתם או מכיל חומרים כלשהם‪ ,‬נגב אותו במברשת שיניים לחה ורכה‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות אם אתה אלרגי לחומר כלשהו הקיים‬
‫ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫•‪ Samsung‬בדקה את החומרים המזיקים הקיימים ב‪ Galaxy Watch-‬באמצעות רשויות רישוי‬
‫פנימיות וחיצוניות‪ ,‬לרבות בדיקה של כל החומרים הבאים במגע עם העור‪ ,‬בדיקת רעילות עור‬
‫ובדיקת ענידה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•‪ Galaxy Watch‬כולל ניקל‪ .‬יש לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים אם העור שלך רגיש במיוחד‬
‫או אם אתה אלרגי לחומר כלשהו שקיים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫– –ניקל‪ Galaxy Watch :‬מכיל כמות קטנה של ניקל‪ ,‬מתחת לנקודת ההתייחסות המינימלית‬
‫כפי שמוגדרת בתקנת ‪ .Europe REACH‬לא תהיה חשוף לניקל בתוך ‪,Galaxy Watch‬‬
‫ו‪ Galaxy Watch-‬עבר את הבדיקה המאושרת הבינלאומית‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם אתה רגיש‬
‫לניקל‪ ,‬יש לנקוט משנה זהירות לגבי השימוש ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•בייצור ‪ Galaxy Watch‬נעשה שימוש אך ורק בחומרים המפוקחים תחת התקנים של ועדת‬
‫בטיחות מוצרי הצרכנים האמריקנית (‪ ,)CPSC‬תחת תקנים של מדינות אירופה ותקנים‬
‫בינלאומיים נוספים‪.‬‬
‫•לקבלת מידע נוסף כיצד ‪ Samsung‬עושה שימוש בכימיקלים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של‬
‫‪Samsung‬‏ (‪https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/‎‬‬
‫‪.)environment/‎‬‬
‫‪10‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פריסת המכשיר‬
‫תכולת האריזה‬
‫על מנת לדעת מה תוכן האריזה‪ ,‬עיין במדריך ההתחלה המהירה‪.‬‬
‫•הרצועות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם‪ .‬יש להשתמש ברצועה המתאימה‬
‫לגודל הדגם‪.‬‬
‫•הפריטים המסופקים עם ה‪ Galaxy Watch-‬וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות על‬
‫פי האזור או ספק השירות‪.‬‬
‫•הפריטים המסופקים מיועדים ל‪ Galaxy Watch-‬בלבד וייתכן שאינם תואמים למכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫•המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫•ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬לפני הרכישה‪ ,‬יש לוודא‬
‫שהאביזרים תואמים ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•למעט ‪ ,Galaxy Watch‬ייתכן שאביזרים מסוימים‪ ,‬כגון מכשירי העגינה‪ ,‬אינם עומדים‬
‫באותו תקן עמידות בפני מים ואבק‪.‬‬
‫•השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים‬
‫עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪11‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫◄ ‪,SM-R800‬‏‪SM-R805F‬‬
‫‪ :SM-R800‬אנטנת ‪GPS‬‬
‫‪ :SM-R805F‬אנטנת ‪LTE/GPS‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫מסך מגע‬
‫לחצן חזרה‬
‫חוגה‬
‫מיקרופון‬
‫חיישן תאורה‬
‫לחצן הבית )מקש‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי(‬
‫פתח לחץ‬
‫חיישן לחץ‬
‫אטמוספרי‬
‫חיישן דופק לב‬
‫רמקול‬
‫רצועה‬
‫‪12‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫◄ ‪,SM-R810‬‏‪SM-R815F‬‬
‫‪ :SM-R810‬אנטנת ‪GPS‬‬
‫‪ :SM-R815F‬אנטנת ‪LTE/GPS‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫מסך מגע‬
‫לחצן חזרה‬
‫חוגה‬
‫מיקרופון‬
‫חיישן תאורה‬
‫לחצן הבית‬
‫)מקש הפעלה‪/‬כיבוי(‬
‫פתח לחץ‬
‫חיישן לחץ‬
‫אטמוספרי‬
‫חיישן דופק לב‬
‫רמקול‬
‫רצועה‬
‫‪13‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•ודא כי הרצועה נקייה‪ .‬מגע עם חומרים מזהמים‪ ,‬כגון אבק וצבע‪ ,‬עלולים לגרום לכתמים‬
‫שאינם יורדים מהרצועה‪.‬‬
‫•אין להכניס חפצים חדים לפתח חיישן הלחץ האטמוספרי‪ ,‬הפתח לחץ; הרמקול או‬
‫המיקרופון‪ .‬רכיבים פנימיים של ה‪ Galaxy Watch-‬עלולים להינזק יחד עם תכונת‬
‫העמידות למים‪.‬‬
‫•במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה‪:‬‬
‫– –במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של ‪Galaxy Watch‬‬
‫– –במקרה של כיסוי אזור אנטנת ‪ Galaxy Watch‬בידיך או בעצמים אחרים במהלך‬
‫השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות‬
‫•ודא שהמיקרופון של ‪ Galaxy Watch‬לא חסום כשאתה מדבר לתוכו‪.‬‬
‫•פתח שחרור הלחץ שומר על התפקוד התקין בחלקים הפנימיים והחיישנים של‬
‫‪ ,Galaxy Watch‬במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch-‬בסביבה עם שינויים בלחץ‬
‫האטמוספרה‪.‬‬
‫מקשים‬
‫יישום‬
‫מקש‬
‫•לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•לחץ כדי להפעיל את המסך‪.‬‬
‫בית‪/‬הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‬
‫•לחץ והחזק במשך למעלה מ‪ 7-‬שניות כדי להפעיל מחדש את‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•במסך השעון‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך היישומים‪.‬‬
‫•בכל מסך‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את מסך השעון‪.‬‬
‫חזרה‬
‫•לחץ כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫תחנת עגינה אלחוטית‬
‫משטח טעינה‬
‫אלחוטית‬
‫יציאת מטען‬
‫נורית חיווי‬
‫אין לחשוף את תחנת העגינה האלחוטית למים מכיוון שאישור החסינות שלה למים ואבק לא‬
‫זהה לזה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים‬
‫שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום פיצוץ של הסוללה או נזק ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•השתמש בתחנת העגינה האלחוטית ובמטען המצורפים‪ .‬לא ניתן לטעון את‬
‫‪ Galaxy Watch‬כראוי באמצעות מטען של צד שלישי‪.‬‬
‫•חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי‬
‫אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג כיבוי‪/‬הדלקה‬
‫במטען‪ ,‬לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע‬
‫בזבוז בצריכת חשמל‪ .‬במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪,‬‬
‫במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪11‬‬
‫תקע את הקצה הקטן של המטען ליציאת המטען בתחנת העגינה האלחוטית ואת הקצה הגדול‬
‫של המטען לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הנח את ‪ Galaxy Watch‬בתחנת העגינה האלחוטית תוך יישור מרכז הצד האחורי של‬
‫‪ Galaxy Watch‬ביחס לתחנת העגינה האלחוטית‪.‬‬
‫במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch-‬עם רצועת המתכת (נמכרת בנפרד)‪ ,‬לחץ על המקטע‬
‫התחתון של ‪ Galaxy Watch‬בכיוון החץ המוצג בתמונה להלן‪ ,‬לאחר הכנסתו לתחנת‬
‫העגינה האלחוטית‪ ,‬כדי לבצע חיבור נכון‪ .‬היעדר מגע נכון בין ‪ Galaxy Watch‬לתחנת‬
‫העגינה האלחוטית עלול למנוע טעינה תקינה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪16‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בדיקת מצב הטעינה‬
‫כשתחבר את ‪ Galaxy Watch‬ואת תחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬נורית החיווי של תחנת העגינה‬
‫האלחוטית תהבהב בצבעים מסוימים כדי לחוות את מצב הטעינה‪.‬‬
‫צבעים‬
‫מצב טעינה‬
‫אדום‬
‫בטעינה‬
‫ירוק‬
‫טעינה מלאה‬
‫כתום‬
‫מחובר למתאם בהספק נמוך‬
‫כאשר מתרחשת שגיאה בתחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬נורית החיווי מהבהבת באדום‪ .‬נתק‬
‫את ‪ Galaxy Watch‬מתחנת העגינה האלחוטית‪ ,‬המתן עד שנורית החיווי תפסיק להבהב‪,‬‬
‫וחבר אותם מחדש‪ .‬אם השגיאה ממשיכה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪ Samsung‬לקבלת‬
‫שירות‪.‬‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫•עצמים חוסמים בין ‪ Galaxy Watch‬לתחנת העגינה האלחוטית עלולים למנוע טעינה תקינה של‬
‫‪ .Galaxy Watch‬מנע מגע בין ‪ Galaxy Watch‬והמטען האלחוטי לבין זיעה‪ ,‬נוזלים או אבק‪.‬‬
‫•כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫•אם הסוללה התרוקנה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את ‪ Galaxy Watch‬באופן מיידי עם‬
‫חיבור המטען‪ .‬יש לאפשר לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך כמה דקות לפני הפעלת‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•אם עליך להשתמש במספר יישומים בו‪-‬זמנית‪ ,‬הסוללה תתרוקן במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן‬
‫של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה‬
‫במלואה‪.‬‬
‫•שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב‬
‫מתח חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬נטען במקביל למכשירים אחרים דרך מטען המיועד למכשירים מרובים‪,‬‬
‫הטעינה עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬במהלך טעינתו‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא‬
‫יפעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬נתק את ‪ Galaxy Watch‬מתחנת העגינה האלחוטית‪.‬‬
‫•בעת הטעינה‪ Galaxy Watch ,‬עשוי להתחמם‪ .‬זוהי תופעה תקינה‪ ,‬שלא משפיעה על אורך‬
‫חיי ‪ Galaxy Watch‬או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מהרגיל‪ ,‬למען בטיחותך‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמטען יפסיק את פעולתו‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬המשך להטעין את ‪ Galaxy Watch‬לאחר שאפשרת‬
‫לו להתקרר על ידי הסרתו מתחנת העגינה האלחוטית‪.‬‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬לא נטען כראוי‪ ,‬העבר את ‪ Galaxy Watch‬למרכז השירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•הימנע משימוש בכבל ‪ USB‬מכופף או ניזוק‪ .‬אם כבל ה‪ USB-‬פגום‪ ,‬הפסק להשתמש בו‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‬
‫הפעל את מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫•מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫•משבית את כל התכונות‪ ,‬למעט שיחת חירום (בעת שימוש בדגם רשת סלולרית) ורק ההתראות‬
‫מיישומים שאין להם צורך בחיבור ‪ Wi-Fi‬יהיו זמינות‪ .‬עם זאת‪ ,‬הטלפון‪ ,‬תכונת שליחת ההודעות‬
‫וההתראות יהיו זמינות כאשר ‪ Galaxy Watch‬מחובר למכשיר נייד דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫•משבית את רשת ה‪ Wi-Fi-‬ואת הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫•מגביל את ביצועי ה‪ CPU-‬של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫(הגדרות) ← סוללה ← חיסכון בחשמל ←‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫בלוח המהיר כדי להפעיל את מצב חיסכון בסוללה‪ .‬למידע נוסף על פתיחת הלוח המהיר‪,‬‬
‫ראה לוח מהיר‪.‬‬
‫כדי להשבית מצב זה‪ ,‬הקש על כבה בתחתית מסך מצב חיסכון בחשמל והקש על‬
‫הקש על ←‬
‫בלוח המהיר כדי להשבית את מצב חיסכון בסוללה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ענידת ‪Galaxy Watch‬‬
‫הנחת ‪Galaxy Watch‬‬
‫פתח את האבזם‪ ,‬וענוד את הרצועה מסביב לפרק כף היד‪ .‬התאם את הרצועה לפרק כף היד‪ ,‬הכנס‬
‫את הפין לפתח הכוונון ולאחר מכן קבע את האבזם לסגירה‪.‬‬
‫אין לקפל את הרצועה יתר על המידה‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬הקפד לענוד את‬
‫‪ Galaxy Watch‬צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין‬
‫ב‪-‬ענידה נכונה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•כאשר חומרים מסוימים באים במגע עם צדו האחורי של ‪ ,Galaxy Watch‬המכשיר עשוי‬
‫לחשוב שאתה עונד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬לא יקלוט שום תנועה למשך יותר מ‪ 10-‬דקות‪Galaxy Watch ,‬‬
‫עשוי לחשוב שאינך עונד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה‬
‫•ענידת ‪ Galaxy Watch‬למשך פרק זמן ממושך או במהלך אימון ברמת מאמץ גבוהה עלולה‬
‫לגרום גירוי בעור עקב חיכוך ולחץ‪ .‬במקרה של ענידת ‪ Galaxy Watch‬למשך פרק זמן ממושך‪,‬‬
‫הסר את ‪ Galaxy Watch‬מפרק כף היד‪ ,‬והימנע מענידת ‪ Galaxy Watch‬למשך כמה שעות‪.‬‬
‫•גירוי עורי עשוי להופיע עקב אלרגיה‪ ,‬גורמים סביבתיים‪ ,‬גורמים אחרים או כאשר העור חשוף‬
‫לסבון או זיעה למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הפסק להשתמש ב‪,Galaxy Watch-‬‬
‫והמתן במשך יומיים‪-‬שלושה עד להקלת התסמינים‪ .‬אם התסמינים ממשיכים או מחמירים‪ ,‬פנה‬
‫מיד לרופא‪.‬‬
‫•ודא שהעור יבש לפני ענידת ‪ .Galaxy Watch‬ענידה ממושכת של ‪ Galaxy Watch‬כאשר הוא‬
‫רטוב עלולה להשפיע על העור‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בתוך המים‪ ,‬הסר חומרים זרים מהעור‬
‫ומ‪ ,Galaxy Watch-‬וייבש אותם באופן יסודי למניעת גירוי עורי‪.‬‬
‫•אין להשתמש בשום אביזרים חוץ מ‪ Galaxy Watch-‬במים‪.‬‬
‫החלפת הרצועה‬
‫להחלפת הרצועה ברצועה חדשה‪ ,‬יש לנתק את הרצועה מ‪.Galaxy Watch-‬‬
‫מראה הרצועה עשוי להשתנות בהתאם לדגם המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ של הרצועה כלפי פנים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪22‬‬
‫משוך את הרצועה הלאה מגוף ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪33‬‬
‫הכנס קצה אחד של מוט הקפיץ לתוך רגלית ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪21‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪44‬‬
‫החלק את מוט הקפיץ פנימה וחבר את הרצועה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה וכיבוי של ‪Galaxy Watch‬‬
‫להפעלת ‪ ,Galaxy Watch‬לחץ והחזק את מקש הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי) למשך מספר שניות‪.‬‬
‫בעת הפעלת ‪ Galaxy Watch‬בפעם הראשונה‪ ,‬יופיעו במסך הנחיות להורדה ולהתקנה של יישום‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין ב‪-‬חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‪.‬‬
‫כדי לכבות את ‪ ,Galaxy Watch‬לחץ והחזק את מקש הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי)‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות‬
‫הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלת ‪ Galaxy Watch‬מחדש‬
‫אם ‪ Galaxy Watch‬נתקע ולא מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי) למשך יותר‬
‫מ‪ 7-‬שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‬
‫התקנת היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‪ ,‬תוכל להשתמש במגוון תכונות נוספות‪ .‬כדי לחבר את‬
‫ה‪ Galaxy Watch-‬למכשיר נייד‪ ,‬התקן את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫באפשרותך להוריד את יישום ‪ Galaxy Wearable‬מהמקומות הבאים בהתאם לסוג המכשיר הנייד‬
‫שלך‪:‬‬
‫•מכשירי ‪ Android‬של ‪:Samsung‬‏‪ ,Galaxy Apps‬חנות ‪Play‬‬
‫•מכשירי ‪ Android‬אחרים‪ :‬חנות ‪Play‬‬
‫אין אפשרות להתקין את היישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשירים ניידים שאינם תומכים‬
‫בסנכרון עם ‪ .Galaxy Watch‬ודא שהמכשיר הנייד תואם ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד דרך ‪Bluetooth‬‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫יופיע מסך עם פרטים על ההורדה וההתקנה של יישום ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬ללא חיבור למכשיר נייד‪ ,‬ראה שימוש ב‪Galaxy-‬‬
‫‪ Watch‬ללא מכשיר נייד‪.‬‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫אם נדרש‪ ,‬עדכן את יישום ‪ Galaxy Wearable‬לגירסה האחרונה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחל במסע‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫‪55‬‬
‫בחר את סוג המכשיר במסך‪.‬‬
‫אם לא ניתן למצוא את המכשיר שלך‪ ,‬הקש על שלי לא כאן‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫כאשר חלון בקשת ההפעלה של ‪ Bluetooth‬מופיע‪ ,‬הקש על הפעל‪.‬‬
‫בעת השלמת החיבור‪ ,‬תופיע הדרכה על המסך‪ ,‬גם על מסך ה‪ Galaxy Watch-‬והמכשיר‬
‫הנייד‪ .‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך כדי ללמוד את הפקדים הבסיסיים של‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•שיטות החיבור והמסך עשויים להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגירסת‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫•‪ Galaxy Watch‬קטן יותר ממכשירים ניידים רגילים כך שאיכות הרשת עלולה להיות‬
‫נמוכה יותר‪ ,‬בייחוד באזורים עם אותות חלשים או קליטה גרועה‪ .‬בעת שימוש ב‪-‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬ללא חיבור למכשיר נייד או כאשר חיבור ‪ Bluetooth‬אינו זמין‪ ,‬הרשת‬
‫הסלולרית או חיבור האינטרנט עלול להיות גרוע או להתנתק‪.‬‬
‫•בעת חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד בפעם הראשונה לאחר איפוס‪ ,‬הסוללה של‬
‫‪ Galaxy Watch‬עשויה להתרוקן מהר יותר במהלך סנכרון הנתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר‪.‬‬
‫•מכשירים ניידים ויישומים נתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאיזור‪ ,‬לספק השירות ויצרן‬
‫המכשיר שברשותך‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלת רשת סלולרית של ‪Galaxy Watch‬‬
‫ניתן לקבל שיחות והודעות ב‪ Galaxy Watch-‬ללא מכשיר נייד וגם להשתמש בשירותים אחרים‬
‫שונים דרך רשת סלולרית לאחר הפעלתה‪.‬‬
‫התחל על ידי חיבור ה‪ Galaxy Watch-‬למכשיר נייד‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה חיבור ‪Galaxy Watch‬‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫•בדוק כי ספקי השירות של ‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד הנם זהים‪ .‬שיטת החיבור‬
‫עשויה להשתנות בהתאם לספק השירות והאזור‪.‬‬
‫•המכשיר נייד חייב להיות מחובר לרשת ‪ Wi-Fi‬או סלולרית‪.‬‬
‫•ניתן להפעיל את הרשת הסלולרית רק בעת שימוש במכשיר נייד המריץ מערכת הפעלה‬
‫‪ Android‬בגרסה ‪ 5.0‬או גבוה יותר ועם ‪ 1.5‬ג'יגה‪-‬בייט ‪ RAM‬או יותר‪.‬‬
‫•אם לא ניתן להפעיל כראוי את הרשת הסלולרית‪ ,‬צור קשר עם ספק השירות‪.‬‬
‫•בעת חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את הרשת הסלולרית במסך שירות סלולרי‬
‫לשעון‪.‬‬
‫(הגדרות) ← חיבורים ← רשתות‬
‫•במסך היישומים של ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על‬
‫סלולריות ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫•הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד שלך‪ ,‬הקש על הגדרות ← רשתות סלולריות‬
‫ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד חדש‬
‫בעת חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד חדש‪ ,‬יופיעו במסך הנחיות לאיפוס ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הקפד לגבות נתונים חשובים המאוחסנים ב‪ Galaxy Watch-‬לפני חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר‬
‫נייד חדש‪ .‬למידע נוסף על גיבוי ‪ ,Galaxy Watch‬ראה גיבוי ושחזור נתונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל טלפון חדש ←‬
‫‪.‬‬
‫החיבור בין ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד יסתיים‪ .‬אחרי איפוס קל‪ ,‬הוא יעבור באופן אוטומטי‬
‫למצב שיוך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪22‬‬
‫במכשיר הנייד החדש‪ ,‬הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬כדי להתחבר ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫אם המכשיר הנייד שאליו ברצונך להתחבר כבר מחובר למכשיר אחר‪ ,‬הפעל את‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על ← חבר מכשיר חדש כדי להתחבר‬
‫למכשיר חדש‪.‬‬
‫חיבור מרוחק‬
‫‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד מחוברים דרך ‪ .Bluetooth‬כאשר חיבור ‪ Bluetooth‬אינו זמין‪,‬‬
‫ניתן לחבר מרחוק את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד באמצעות ‪ ,Samsung account‬דרך רשת‬
‫סלולרית או ‪ .Wi-Fi‬הדבר מאפשר לך להמשיך לקבל הודעות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫תכונה זו מופעלת אוטומטית כאשר אתה מתחבר למכשיר הנייד שלך דרך חיבור ה‪Bluetooth-‬‬
‫בפעם הראשונה‪.‬‬
‫אם תכונה זו לא מופעלת‪ ,‬הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ←‬
‫חיבור השעון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג חיבור מרוחק‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש ב‪ Galaxy Watch-‬ללא מכשיר נייד‬
‫ניתן להשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬בנוחות מבלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ ,‬לפעילויות בסביבה חיצונית כגון‬
‫טיפוס הרים או אימון‪ .‬ניתן להגדיר את ‪ Galaxy Watch‬לשימוש ללא מכשיר נייד בעת הפעלת‬
‫‪ Galaxy Watch‬בפעם הראשונה או לאחר איפוס שלו‪.‬‬
‫•תכונות מסוימות לא זמינות במהלך השימוש ב‪ Galaxy Watch-‬מבלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫•בקר באתר ‪ www.samsung.com‬לצפייה בהערות משפטיות המסופקות בעת הגדרה‬
‫ללא מצב חיבור טלפון בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ובחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪ ,‬גלול את המסך מטה ואז הקש כאן‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬בדוק את ההודעה‪ ,‬והקש על המשך >‪.‬‬
‫‪5 5‬קרא את התנאים‪ ,‬והקש על הבא כדי להסכים להם‪.‬‬
‫‪6 6‬היכנס ל‪.Samsung Account-‬‬
‫‪7 7‬אם ברצונך לשחזר נתונים‪ ,‬שחזר את הנתונים של מכשיר ‪ Galaxy Watch‬אחר השמורים‬
‫הפעל את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫ב‪.Samsung account-‬‬
‫‪88‬‬
‫התחבר לרשת הסלולרית‪.‬‬
‫שלב זה אינו מופיע בעת שימוש בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 110‬הגדר קוד ‪ PIN‬לשחזור או גיבוי הנתונים‪.‬‬
‫הגדר אזור זמן‪.‬‬
‫(הגדרות) ← התחבר אל הטלפון ←‬
‫והזן קוד ‪ PIN‬כדי‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫לחבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‪ ,‬בעת השימוש ב‪ Galaxy Watch-‬ללא מכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שליטה במסך‬
‫הרכב המסך‬
‫מסך השעון הוא נקודת הגישה לכל המסכים הרבים של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫תוכל לראות מסכים אחרים על‪-‬ידי לחיצה על המקש‪ ,‬סיבוב החוגה או החלקת האצבע על המסך‪.‬‬
‫שעון‬
‫הוסף‬
‫יישומונים‪.‬‬
‫יישומונים‬
‫התראות‬
‫יישומונים והתראות זמינות וסידורם עלולים להשתנות בהתאם לגירסת התוכנה‪.‬‬
‫הוספת יישומונים‬
‫באפשרותך להוסיף יישומונים נוספים למסך הבית‪.‬‬
‫גלול שמאלה במסך‪ ,‬הקש על‬
‫‪ ,‬ובחר יישומון‪ .‬היישומון הנבחר יופיע בלוח חדש‪.‬‬
‫העברת יישומונים‬
‫הקש והחזק את היישומון ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי‪.‬‬
‫הסרת יישומונים‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש על יישומון והחזק אותו‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪29‬‬
‫‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלה וכיבוי של המסך‬
‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬סובב את החוגה‪ .‬או‪ ,‬לחץ על לחצן הבית או לחצן חזרה‪.‬‬
‫(הגדרות) במסך היישומים הקש על‬
‫אם המסך אינו מופעל לאחר סיבוב החוגה‪ ,‬הקש על‬
‫מתקדם ← השכמה בעזרת מסגרת החוגה מתג השכמה בעזרת מסגרת החוגה על מנת להפעיל‬
‫את התכונה‪.‬‬
‫לכיבוי המסך‪ ,‬כסה אותו עם כף היד‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך ייכבה באופן אוטומטי אם לא ייעשה שימוש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬למשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫באפשרותך להדליק את המסך גם באמצעות מחוות השכמה‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← מחוות השכמה‪ ,‬והקש על המתג מחוות השכמה כדי להפעילו‪.‬‬
‫העברת מסך‬
‫מעבר בין השעון למסך יישומים‬
‫לפתיחת מסך היישומים‪ ,‬לחץ על לחצן הבית במסך השעון‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫הצג יישומים‬
‫אחרונים‪.‬‬
‫יישום‬
‫מסך השעון‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪.‬‬
‫להצגת לוחות אחרים‪ ,‬סובב את החוגה או החלק את המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫היישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫פתיחת יישומים‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על סמל יישום כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום מתוך רשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על‬
‫אחרונים) במסך היישומים‪.‬‬
‫(יישומים‬
‫באפשרותך להפעיל יישומים ישירות‪ ,‬לאחר הוספת יישומים שבהם נעשה שימוש תכוף‬
‫והוסף את היישום הרצוי‪ .‬אם אין מקום להוספה של‬
‫ליישומון קיצורים ליישום‪ .‬הקש על‬
‫יישום הנמצא בשימוש תכוף‪ ,‬הקש והחזק את המסך‪ ,‬הקש על ערוך‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫ביישום הקודם שנוסף‪ ,‬כדי להוסיף עוד יישום‪.‬‬
‫סגירת יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לבחירת היישום שאתה רוצה לסגור‪ ,‬סובב את החוגה או החלק את המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(יישומים אחרונים)‪.‬‬
‫לסגירת כל היישומים הפועלים‪ ,‬הקש על סגור הכל‪.‬‬
‫חזרה למסך הקודם‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בחוגה‬
‫סובב את החוגה כדי לשלוט בקלות בתכונות השונות של ה‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•ודא כי אזור החוגה נקי מחומרים זרים כמו אבק או חול‪.‬‬
‫•אין להשתמש בחוגה ליד שדות מגנטיים שעלולים להפריע למגנטים הפנימיים בחוגה‬
‫ולגרום לתקלה‪.‬‬
‫אם החוגה אינה מסתובבת‪ ,‬יש לקחת אותה למרכז שירות של ‪ Samsung‬מבלי לפרק את‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫גלילה דרך מסכים‬
‫סובב את החוגה כדי להציג מסכים אחרים‪ .‬במסך השעון‪ ,‬סובב את החוגה כדי להציג התראות‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בחירת פריט‪.‬‬
‫סובב את החוגה כדי לעבור מפריט לפריט‪ .‬בעת סיבוב החוגה‪ ,‬חיווי ההבלטה ינוע באותו כיוון‬
‫והפריט יודגש‪.‬‬
‫כוונון ערך הקלט‬
‫סובב את החוגה כדי לכוונן את עוצמת הקול או הבהירות‪ .‬בעת כוונון הבהירות‪ ,‬סובב את החוגה‬
‫בכיוון השעון כדי להפוך את המסך לבהיר יותר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בתכונת הטלפון או ההתראה‬
‫סובב את החוגה כנגד כיוון השעון כדי לקבל שיחה נכנסת או לבטל התרעה‪ .‬סובב את החוגה בכיוון‬
‫השעון כדי לדחות שיחה נכנסת או להפעיל את תכונת הנודניק עבור התרעה‪.‬‬
‫מסך מגע‬
‫•אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית‬
‫עלולה לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫•על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו‬
‫לחץ רב מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫•ייתכן ש‪ Galaxy Watch-‬לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים שנמצאים‬
‫מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫•מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫•ייתכן שמסך המגע לא יהיה זמין כאשר מצב נעילת מים מופעל‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הקשה‬
‫כדי לפתוח יישום‪ ,‬לבחור פריט תפריט או כדי ללחוץ על לחצן על המסך‪ ,‬הקש עליו באצבע‪.‬‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש הקשה ממושכת על המסך במשך שתי שניות או יותר כדי לגשת למצב עריכה או להציג‬
‫אפשרויות זמינות‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫גרירה‬
‫לשינוי מיקום של פריט‪ ,‬הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על תמונה כדי להגדיל אותה (זום‪-‬אין)‪ .‬הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫החלקה‬
‫החלק שמאלה או ימינה כדי לצפות במסכים נוספים‪.‬‬
‫לוח מהיר‬
‫לוח זה מאפשר לך לראות את המצב הנוכחי של ‪ Galaxy Watch‬ולקבוע הגדרות‪.‬‬
‫החלק כלפי מטה מהקצה העליון של המסך‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמל עוצמת‬
‫מתח בסוללה‬
‫סמלי הגדרה‬
‫מהירה‬
‫מצב חיבור של‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪37‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בדיקת סמלי החיווי‬
‫סמלי חיווי מופיעים בחלק העליון של הלוח המהיר‪ ,‬כדי לאפשר לך לדעת את המצב הנוכחי של‬
‫‪ .Galaxy Watch‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר‪.‬‬
‫סמלי החיווי המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫‪ Bluetooth‬מחובר‬
‫‪ Bluetooth‬מנותק‬
‫חוזק אות (עבור דגמי רשת סלולרית בלבד)‬
‫אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‬
‫רשת ‪ 3G‬מחוברת (עבור דגמי רשת סלולרית בלבד)‬
‫רשת ‪ LTE‬מחוברת (עבור דגמי רשת סלולרית בלבד)‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫העברת השיחה אל ‪Galaxy Watch‬‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫בדיקת סמלי הגדרה מהירה‬
‫סמלי הגדרה מהירה מופיעים בלוח המהיר‪ .‬הקש על הסמל לשינוי ההגדרות הבסיסיות או להפעלה‬
‫נוחה של הפונקציה‪ .‬בלוח המהיר מופיעים עד שמונה סמלים‪.‬‬
‫כדי להוסיף את הסמלים החדשים ללוח המהיר‪ ,‬ראה עריכת סמלי הגדרה מהירה‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫הפעל מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעל מצב טיסה‬
‫פתח את תפריט עוצמת הקול‬
‫הפעל מצב 'נא לא להפריע'‬
‫‪38‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫הפעל את התכונה שעון פועל תמיד‬
‫כוונן את הבהירות‬
‫חבר רשת ‪ Wi-Fi‬או חבר רשת ‪ Wi-Fi‬באופן אוטומטי‬
‫‪/‬‬
‫פתח את מסך ההגדרות‬
‫הפעל את התכונה ‪NFC‬‬
‫הפעל את היישום אתר את הטלפון שלי‬
‫התחבר לרשת הסלולרית‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה‬
‫חבר את אוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫הפעל צליל‪ ,‬רטט או מצב שקט‬
‫הפעל מצב קולנוע‬
‫הפעל מצב נעילת מים‬
‫הפעל את תכונת פרטי המיקום‬
‫‪/‬‬
‫נגן או השהה מוסיקה‬
‫הפעל מצב לילה‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע‬
‫עריכת סמלי הגדרה מהירה‬
‫באפשרותך לערוך את הסמלים בלוח המהיר ולהוסיף עד שמונה סמלים‪ .‬אם כבר הוספת שמונה‬
‫סמלים‪ ,‬תוכל להוסיף סמל חדש רק לאחר הסרת סמל קיים‪.‬‬
‫הסרת סמל הגדרה מהירה‬
‫הקש והחזק סמל שאתה מנסה למחוק בלוח המהיר‪ ,‬והקש על‬
‫סמל ההגדרה המהירה יוסר‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪.‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הוספת סמל הגדרה מהירה‬
‫הקש והחזק סמל בקרה מהירה והקש על‬
‫בלוח המהיר‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחרת את התכונה שברצונך להוסיף‬
‫סמל התכונה שתבחר יתווסף ללוח המהיר‪.‬‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← ערוך‬
‫באפשרותך גם לערוך את הלוח המהיר בהקשה על‬
‫'הגדרות מהירות'‪.‬‬
‫הפעלת מצב חיסכון בסוללה‬
‫הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להגביל חלק מתכונות ‪ Galaxy Watch‬ולצמצם את השימוש‬
‫בסוללה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫לאחר הפעלת התכונה‪ ,‬יופיעו הצבעים על המסך בגווני אפור‪.‬‬
‫ראה מצב חיסכון בחשמל למידע נוסף‪.‬‬
‫הפעלת מצב טיסה‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב טיסה כשאתה עולה למטוס‪ .‬הפעלת תכונה זו תגרום להגבלת‬
‫היישומים הדורשים חיבור לרשת‪ ,‬אך תאפשר לך להשתמש כרגיל ביישומים ובתכונות אחרות‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫פתיחת תפריט עוצמת הקול‬
‫כוונן את עוצמת הקול של צלצול‪ ,‬מדיה‪ ,‬התראות והמערכת‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי סיבוב החוגה או הקשה על‬
‫או על‬
‫‪.‬‬
‫•מסך הצלצול לא יופיע בעת השימוש בדגם ה‪ Bluetooth-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫•כשהתכונה ‪ Voice Assistant‬מופעלת‪ ,‬תוכל גם לכוונן את עוצמת הקול של הנגישות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלת מצב 'נא לא להפריע'‬
‫באפשרותך להגדיר את ‪ Galaxy Watch‬שלא להפעיל רטט ולא להדליק את המסך בעת קבלת‬
‫התראות‪ ,‬למעט התרעות (שעון מעורר)‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫הסמל‬
‫‪ ,‬והגדר מצב נא לא להפריע‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪.‬‬
‫הפעלת התכונה שעון פועל תמיד‬
‫באפשרותך להגדיר את המסך להידלק גם כשאתה עונד את ‪ Galaxy Watch‬מבלי להשתמש בו‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת תכונה זו תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫כוונון הבהירות‬
‫ניתן לכוונן את בהירות הצג של ‪ Galaxy Watch‬בהתאם לתנאי הסביבה‪.‬‬
‫וכוונן את הבהירות על‪-‬ידי סיבוב החוגה‪ ,‬או הקש על‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫או על‬
‫‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫התחבר ידנית לרשת ‪ Wi-Fi‬או הגדר רשת ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר אוטומטית‪.‬‬
‫או‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫רשת ה‪ Wi-Fi-‬תחובר או תנותק‪ .‬כדי להגדיר התחברות אוטומטית לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הקש על סמל‬
‫ייעלם‪.‬‬
‫ה‪ Wi-Fi-‬עד ש‪-‬‬
‫לא יופיע‪ ,‬ורשת ‪ Wi-Fi‬לא תתחבר באופן אוטומטי‪ ,‬בעת השימוש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫פתיחת מסך ההגדרות‬
‫פתח את מסך ההגדרות כדי להגדיר את תצורת התכונות והיישומים השונים של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫מסך ההגדרות יופיע‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫הפעלת התכונה ‪NFC‬‬
‫הפעל את התכונה ‪.NFC‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על ‪.‬‬
‫תכונת ‪ NFC‬מתאימה לשימוש נוח עם אנטנת ‪ .NFC‬למידע נוסף‪ ,‬ראה ‪.NFC‬‬
‫הפעלת היישום 'אתר את הטלפון שלי'‬
‫אם תאבד את המכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את היישום אתר את הטלפון שלי‪ ,‬ואתר את המכשיר הנייד‬
‫שלך‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר הנייד ישמיע צליל ויפעיל את המסך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה אתר את השעון שלי‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫התחברות לרשת סלולרית‬
‫התחבר או התנתק מהרשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫הרשת הסלולרית מחוברת וניתן לקבל שיחות טלפון והודעות‪.‬‬
‫תכונה זו אינה מוצגת בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫פתיחת תפריט ניהול הסוללה‬
‫פתח את תפריט ניהול הסוללה כדי לנהל בקלות את צריכת הסוללה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תפריט ניהול הסוללה יופיע‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫חיבור אוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫חבר אוזניית ‪ Bluetooth‬כדי להאזין למוזיקה ולבצע דרכה שיחות טלפון‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תכונת ‪ Bluetooth‬תופעל‪ ,‬והמערכת תחפש רשימה של אוזניות ‪ Bluetooth‬זמינות‪ .‬אם התקן‬
‫ה‪ Bluetooth-‬הקודם שבו השתמשת זמין‪ ,‬הוא יחובר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת צליל‪ ,‬רטט או מצב שקט‬
‫הפעל צליל‪ ,‬רטט או מצב שקט‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫או‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫הפעלת מצב קולנוע‬
‫הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪ .‬המסך יישאר כבוי‪ ,‬הצליל יושתק‪ ,‬ותכונת מחוות‬
‫הסמל‬
‫ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת מצב נעילת מים‬
‫ניתן להפעיל את מצב נעילת מים במהלך פעילות במים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫לכיבוי מצב נעילת מים‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן הבית עדי להופעת העיגול‪.‬‬
‫הפעלת התכונה פרטי המיקום‬
‫הפעל את פרטי המיקום כדי להשתמש בנתוני ‪ GPS‬ונתוני מיקום ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ניגון או השהיית המוסיקה‬
‫נגן או השהה את המוסיקה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫המוזיקה מ‪ Galaxy Watch-‬ומהמכשיר הנייד המחובר תופעל או תושהה‪ .‬באפשרותך להאזין‬
‫למוסיקה באמצעות חיבור אוזניית ‪.Bluetooth‬‬
‫העפלת מצב לילה‬
‫הפעל את מצב לילה לשינה‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫יופיע בחלק העליון של מסך השעון‪ .‬כל הצלילים‪ ,‬למעט צלילי המגע והתרעות (שעון‬
‫הסמל‬
‫מעורר)‪ ,‬יושתקו‪ ,‬ותכונת מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת תכונת הרגישות למגע‬
‫הפעל את תכונת הרגישות למגע כדי להשתמש במסך המגע כשאתה לובש כפפות‪.‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫תלוי בסוג הכפפות‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יזהה את המגע והתכונה לא תפעל‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫נעילת מסך‬
‫השתמש בתכונת נעילת המסך כדי למנוע גישה של אנשים אחרים ל‪ ,Galaxy Watch-‬על מנת להגן‬
‫על המידע האישי שלך‪ .‬לאחר הפעלה של תכונת נעילת המסך‪ ,‬לביטול הנעילה של ‪Galaxy Watch‬‬
‫תידרש הזנת קוד ביטול נעילה‪.‬‬
‫הגדרת נעילת המסך‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← אבטחה ← נעילה ← סוג‪ ,‬ובחר בשיטת הנעילה‪.‬‬
‫•דפוס‪ :‬שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫•קוד ‪ :PIN‬הזן קוד ‪ PIN‬בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫ניתן להזין קוד ‪ PIN‬באמצעות החוגה‪ .‬סובב את החוגה כדי לעבור למספר שברצונך להזין‪.‬‬
‫לאחר שצבע המספר ישתנה‪ ,‬המספר יוזן‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שעון‬
‫מסך השעון‬
‫צפה בזמן הנוכחי‪ .‬אם אינך במסך השעון‪ ,‬לחץ על מקש הבית על מנת לחזור למסך השעון‪.‬‬
‫שינוי סגנון השעון‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב את החוגה‪ ,‬או החלק את המסך ימינה או שמאלה ובחר לוח‬
‫שעון‪ .‬כמו כן תוכל לבצע התאמה אישית של השעון באמצעות הקשה על התאם‪ .‬להורדת לוחות‬
‫שעון נוספים מהיישום ‪ ,Galaxy Apps‬הקש על ‪.Galaxy Apps‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב במהירות את החוגה‪ .‬לוחות השעון הזמינים יופיעו על‬
‫המסך ויאפשרו לך לבחור אותם בקלות‪ .‬עם זאת‪ ,‬התכונה התאם אינה זמינה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫ניתן גם לשנות את לוח השעון של ‪ Galaxy Watch‬מהמכשיר הנייד‪ .‬הפעל את‬
‫‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על סגנונות שעון‪ .‬להורדת לוחות שעון נוספים‬
‫מ‪ ,Galaxy Apps-‬הפעל את ‪ ,Galaxy Wearable‬והקש על מידע ← הצג יותר מהכרטיס‬
‫סגנונות שעון מובילים‪.‬‬
‫התאמה אישית של לוח שעון עם תמונה‬
‫יבא תמונה מהמכשיר הנייד והגדר אותה כלוח שעון‪ .‬למידע נוסף על יבוא תמונות ממכשיר נייד‪,‬‬
‫ראה יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון וסובב את החוגה‪ ,‬או החלק את המסך ימינה או שמאלה והקש על‬
‫התאם מלוח שעון התמונה שלי‪.+‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר תמונה להחלה בתור לוח שעון‪ ,‬והקש על אישור ← אישור‪.‬‬
‫הקש על המסך ואז הקש על הוסף תמונה‪.‬‬
‫ניתן לסובב את החוגה כדי להגדיל ולהקטין את התמונה‪ .‬כשהתמונה מוגדלת‪ ,‬החלק על המסך‬
‫כדי להציג במסך חלק מסוים מהתמונה‪.‬‬
‫להוספת תמונות נוספות‪ ,‬סובב את החוגה עם כיוון השעון או החלק את המסך שמאלה‬
‫ובחר באפשרות הוסף תמונה‪ .‬ניתן להוסיף עד עשרים תמונות כלוחות שעון‪ .‬התמונות‬
‫שתוסיף יתחלפו לפי הסדר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫החלק על המסך כדי לשנות את הצבע או הגופן‪ ,‬והקש על אישור‪.‬‬
‫ניתן להפעיל צליל תקתוק שעון בלוחות שעון אנלוגיים מסוימים‪ .‬במסך צליל תקתוק‪ ,‬סובב‬
‫את החוגה כדי להפעיל או לכבות את צליל התקתוק‪.‬‬
‫שימוש בתכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫ניתן להגדיר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת השעה כשהמסך כבוי כאשר אתה עונד את‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫בלוח המהיר‪ ,‬הקש על ‪ .‬לחלופין‪ ,‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫והקש על המתג שעון מופעל תמיד כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫(הגדרות) ← סגנונות שעון‪,‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫מצב שעון בלבד‬
‫ניתן להפעיל מצב שעון בלבד‪ .‬במצב שעון בלבד‪ ,‬יוצג רק השעון ושאר הפונקציות ייכבו‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(הגדרות) ← סוללה ← שעון בלבד‪.‬‬
‫התראות‬
‫לוח התראות‬
‫בדוק התראה כגון הודעה חדשה או שיחה שלא נענתה בלוח ההתראות‪ .‬במסך השעון‪ ,‬סובב‬
‫את החוגה נגד כיוון השעון או החלק על המסך ימינה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬כאשר ישנן‬
‫התראות שלא סומנו‪ ,‬תופיע נקודה כתומה במסך השעון‪.‬‬
‫מחוון התראות‬
‫‪48‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫צפייה בהתראות נכנסות‬
‫כשאתה מקבל התראה‪ ,‬יופיע במסך מידע על ההתראה‪ ,‬כגון סוג ההתראה או זמן קבלתה‪ .‬אם‬
‫תקבל שתי התראות או יותר‪ ,‬סובב את החוגה כדי לצפות בהתראות נוספות‪.‬‬
‫הקש על ההתראה כדי לצפות בפרטים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫כדי למחוק התראה‪ ,‬החלק כלפי מעלה על המסך כשאתה צופה בה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫בחירת יישומים לקבלת התראות‬
‫בחר יישום מהמכשיר הנייד כדי לקבל ממנו התראות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← התראות‪ ,‬והקש על‬
‫המתג‪.‬‬
‫הקש על נהל התראות‪ ,‬והקש על המתג שליד היישומים כדי לקבל מהם התראות‬
‫ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫מבוא‬
‫מסך הזנת הטקסט מופיע אוטומטית כשניתן להזין טקסט‪.‬‬
‫•פריסת המסך עשויה להיות שונה בכפוף ליישום שהפעלת‪.‬‬
‫•כאשר ‪ Galaxy Watch‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ ,Bluetooth‬הגדרות השפה‬
‫החלות על המכשיר הנייד יחולו גם על ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הוסף פרצופונים‪.‬‬
‫השתמש בקלט הקולי‪.‬‬
‫פתח מצב קלט כתב‪-‬יד או לוח‬
‫מקשים‪.‬‬
‫הוסף תבנית טקסט‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בקלט הקולי‬
‫הקש על‬
‫ודבר כדי להזין את הודעתך‪.‬‬
‫כדי לשנות את השפה המזוהה‪ ,‬הקש על ← שפות קלט‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫זיהוי קלט קולי‪.‬‬
‫•תכונה זו לא נתמכת בשפות מסוימות‪.‬‬
‫•עצות לזיהוי קולי טוב יותר‬
‫– –דבר ברור‪.‬‬
‫– –דבר במקומות שקטים‪.‬‬
‫– –אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג‪.‬‬
‫– –הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי‪.‬‬
‫ייתכן ש‪ Galaxy Watch-‬לא יזהה את ההודעה המושמעת‪ ,‬בהתאם לסביבה ולאופן‬
‫הדיבור שלך‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שימוש בסמלי הבעה‬
‫הקש על‬
‫ובחר קטגוריה‪ .‬תוצג רשימת סמלי ההבעה בקטגוריה שנבחרה‪.‬‬
‫כדי לצייר ציור‪ ,‬הקש על שרבוט בחלק העליון של המסך וצייר את הודעתך‪.‬‬
‫סובב את החוגה נגד כיוון השעון כדי למחוק את הקלט קו אחרי קו‪ .‬לשחזור קו‪ ,‬סובב את החוגה עם‬
‫כיוון השעון‪.‬‬
‫שימוש במצב קלט כתב‪-‬יד או במקלדת‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬פתח את מצב כתב‪-‬יד וכתוב על המסך‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫הדובעה תליחת‬
‫שינוי מצב הקלט‬
‫סובב את החוגה כדי לשנות את מצב הקלט במסך קלט הטקסט‪ .‬ניתן לעבור בין מצב כתב‪-‬יד‪ ,‬מצב‬
‫תווים‪ ,‬מצב מספרים‪ ,‬מצב ניקוד‪ ,‬מצב סמלי הבעה ומצב קלט קולי‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫גרור את מקש הרווח שמאלה או ימינה תוך כדי לחיצה והחזקה שלו כדי לשנות את שפת הקלט‪.‬‬
‫כדי להוסיף שפות נוספות‪ ,‬עבור למצב מספרים‪ ,‬למצב ניקוד או מצב סמלי הבעה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הקש‬
‫← בחר שפות קלט ובחר את השפה שברצונך להוסיף‪ .‬ניתן להשתמש בשתי שפות לכל‬
‫על‬
‫היותר‪.‬‬
‫השימוש במקלדת‬
‫סובב את החוגה כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫•הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת‬
‫הקלט לאחת מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫•פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫יישומים ותכונות‬
‫הודעות‬
‫צפה בהודעות והשב להן באמצעות ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הצגת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫או‪ ,‬החלק את מסך השעון לימין או סובב את החוגה נגד כיוון השעון לאחר קבלת התראה על‬
‫הודעה חדשה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫גלול דרך רשימת ההודעות ולאחר מכן בחר איש קשר להצגה‪ ,‬כדי לצפות בשיחות שלך‪.‬‬
‫כדי לצפות בהודעה במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה והקש על הצג בטלפון‪.‬‬
‫כדי להשיב להודעה‪ ,‬בחר מצב קלט‪ ,‬והזן את ההודעה שלך‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול בגין שליחת הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫(הודעות) במסך היישומים‪.‬‬
‫צור הודעה חדשה‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫רשימת הודעות‬
‫‪.‬‬
‫או‪ ,‬ניתן לבחור נמען הודעה בהקשה על‬
‫ברשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הזן טקסט באמצעות אחת השיטות הזמינות והקש על שלח או על שלח‪.‬‬
‫בחר נמען והקש על הבא‪.‬‬
‫כשאתה בוחר תבנית טקסט או סמל הבעה‪ ,‬ההודעה נשלחת באופן אוטומטי לנמענים‪.‬‬
‫בעת הזנת טקסט באמצעות קול‪ ,‬ניתן לבחור בין טקסט ושמע בתבנית ההודעה‪ .‬אם מסך‬
‫(הגדרות) ← יישומים ←‬
‫בחירת התבנית לא מופיע‪ ,‬פתח את מסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫הודעות‪ ,‬והקש על המתג שלח כשמע כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫טלפון‬
‫מבוא‬
‫בצע או קבל שיחות ל‪ .Galaxy Watch-‬באפשרותך לערוך שיחות טלפון בעזרת המיקרופון הפנימי‪,‬‬
‫הרמקול או אוזניית ה‪ Bluetooth-‬המחוברת‪.‬‬
‫בדגם רשת סלולרית ניתן לבצע שיחות ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪ .‬לחלופין‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול‪.‬‬
‫באפשרותך לערוך שיחות טלפון בעזרת המיקרופון הפנימי‪ ,‬הרמקול או אוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫מחוברת‪.‬‬
‫אם תירשם לשירות שיחה ממתינה‪ ,‬תוכל לקבל שיחות כאשר אתה נמצא בשיחת טלפון‪ .‬כשתשיב‬
‫לשיחה השנייה‪ ,‬תוכל להעביר את הנוכחית למצב המתנה או לסיים אותה‪ .‬דגמי רשת סלולרית‬
‫יכולים לקבל שיחות גם ממספר הטלפון של ‪ Galaxy Watch‬וגם ממכשיר נייד מחובר‪ .‬למרות זאת‪,‬‬
‫בעת קבלת שיחה שנייה ממספר השונה מזה שבו אתה משתמש‪ ,‬לא תוכל לשים שיחה זו בהמתנה‬
‫בעת מענה לשיחה השנייה‪ .‬השיחה פשוט תסתיים‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫דחיית שיחה‬
‫דחה שיחה נכנסת ושלח למתקשר הודעת דחייה‪.‬‬
‫כאשר נכנסת שיחה‪ ,‬סובב את החוגה בכיוון השעון‪ .‬לחלופין‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול‪.‬‬
‫כדי לשלוח הודעה נלווית לדחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬החלק כלפי מעלה מן הקצה התחתון של המסך‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬תופיע על המסך התראה‪ .‬במסך השעון‪ ,‬החלק את המסך ימינה‬
‫או סובב את החוגה נגד כיוון השעון כדי להציג התראות על שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על‬
‫(טלפון) במסך היישומים כדי להציג שיחות שלא נענו‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ביצוע שיחות‬
‫(טלפון) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫אנשי קשר‬
‫לוח מקשים‬
‫רשימת יומנים‬
‫השתמש באחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫•הקש על‬
‫•הקש על‬
‫‪ ,‬הזן מספר באמצעות לוח המקשים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ ,‬חפש או בחר איש קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•גלול דרך רשימת היומנים‪ ,‬בחר רשומת יומן ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫שימוש במסך השיחה‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫העבר שיחות למכשיר הנייד‬
‫כבה את המיקרופון על מנת שהצד‬
‫השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מעבר לאוזניית ‪Bluetooth‬‬
‫החלף בין ה‪ Galaxy Watch-‬לאוזניית ‪ Bluetooth‬על מנת להמשיך את השיחה באוזניית‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫כאשר אוזניית ה‪ Bluetooth-‬מחוברת ל‪ ,Galaxy Watch-‬הקש על‬
‫שיחת טלפון עם אוזניית ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך השיחה על מנת לבצע‬
‫(הגדרות)‬
‫אם אוזניית ‪ Bluetooth‬אינה מחוברת ל‪ ,Galaxy Watch-‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫← חיבורים ← ‪ ← Bluetooth‬אוזניית ‪ .BT‬כאשר מופיעה רשימת אוזניות ‪ ,Bluetooth‬בחר את‬
‫אוזניית ה‪ Bluetooth-‬שברצונך להשתמש בה‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה בעת שימוש בדגם רשת סלולרית ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫פתיחת לוח המקשים‬
‫הקש על ← לוח מקשים‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫הצג את רשימת אנשי הקשר של המכשיר הנייד לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד‪ .‬תוכל‬
‫לבצע שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר‪.‬‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫רשימת אנשי קשר מועדפים במכשיר הנייד תוצג בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫•הקש על‬
‫והזן קריטריונים לחיפוש בראש רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫•גלול את רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫•סובב את החוגה‪ .‬סיבוב מהיר של החוגה יגרום לגלילת הרשימה לפי סדר האלף‪-‬בית של האות‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫לאחר בחירת איש קשר‪ ,‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫‪11‬‬
‫בראש רשימת אנשי הקשר והזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(אנשי קשר) במסך היישומים‪.‬‬
‫בחירת אנשי הקשר הנמצאים בשימוש תכוף ביישומון‬
‫לאחר הוספת היישומון אנשי קשר‪ ,‬הוסף לו אנשי קשר הנמצאים בשימוש תכוף כך שתוכל ליצור‬
‫איתם קשר בקלות באמצעות הודעת טקסט או שיחת טלפון‪ .‬הקש על הוסף אנשי קשר‪ ,‬בחר איש‬
‫קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪ .‬למידע נוסף על הוספת יישומונים‪ ,‬ראה הוספת יישומונים‪.‬‬
‫ניתן להוסיף ליישומון עד ארבעה אנשי קשר‪.‬‬
‫הוספת מידע רפואי לפרופיל שלי‬
‫הוסף מידע רפואי לפרופיל שלי כדי לאפשר לאנשי הצלה נגישות מהירה אליו במצב חירום‪.‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את אנשי קשר‪ ,‬בחר פרופיל‪ ,‬והזן את המידע הרפואי‪ .‬להצגת המידע הרפואי‬
‫(אנשי קשר) ← הפרופיל שלך‪ ,‬והחלק את המסך‬
‫ב‪ ,Galaxy Watch-‬במסך היישומים הקש על‬
‫מקצהו התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫במצב חירום‪ ,‬לחץ והחזק את מקש הבית של ‪( Galaxy Watch‬מקש הפעלה‪/‬כיבוי) והקש על‬
‫פרטים רפואיים לחירום‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬בהתאם למכשיר הנייד המחובר ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪60‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Health‬מתעד ומנהל את הפעילות ודפוסי השינה שלך מסביב לשעון‪ ,‬כדי לטפח‬
‫הרגלים בריאים‪ .‬ניתן לשמור ולנהל את נתוני הבריאות בעת חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשירים‬
‫הניידים שלך‪ ,‬וגם לקבל מידע שימושי על מצב הבריאות מדי יום‪.‬‬
‫כשאתה מתעמל עם ‪ Galaxy Watch‬במשך יותר מ‪ 10-‬דקות‪ ,‬המכשיר מציג הודעת עידוד‪ .‬כש‪-‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יזהה חוסר פעילות במשך יותר משעה‪ ,‬הוא יודיע לך על כך‪ ,‬ויציג בפניך מספר‬
‫תנועות מתיחה‪ .‬אם ‪ Galaxy Watch‬יחשוב שאתה נוהג‪ ,‬ייתכן שלא יציג הודעות עידוד או מתיחות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫•תכונות ‪ Samsung Health‬נועדו לצורכי פנאי‪ ,‬בריאות וכושר בלבד‪ .‬הם אינם מיועדים‬
‫לשימוש רפואי‪ .‬לפני השימוש בתכונות אלה‪ ,‬אנא קרא בעיון את ההוראות‪.‬‬
‫•כל מידע שמופק בעת שימוש ב‪ Galaxy Watch-‬או בתוכנת ‪ Fit‬או כל יישום המוטמע‬
‫מראש עלול להיות לא הולם‪ ,‬לא מדויק‪ ,‬לא שלם או לא מהימן‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ענידה נכונה של ‪Galaxy Watch‬‬
‫•כשתפעיל את התכונה של מעקב דופק אוטומטי‪ ,‬או כש‪ Galaxy Watch-‬יזהה פעילות‬
‫של אימון‪ ,‬הוא יפעיל באופן אוטומטי מעקב אחר הדופק‪ .‬בעת מדידת הדופק‪ ,‬ענוד את‬
‫ה‪ Galaxy Watch-‬בנוחות על הזרוע מעל פרק כף היד כמתואר באיור למטה‪.‬‬
‫•הידוק חזק מדי של ‪ Galaxy Watch‬עלול לגרום גירוי של העור‪ ,‬ואילו הידוק חלש מדי עלול‬
‫לגרום חיכוך‪.‬‬
‫>צד אחורי<‬
‫חיישן דופק לב‬
‫•חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק‪ ,‬תלוי בתנאי המדידה והסביבה‪.‬‬
‫•השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד‪.‬‬
‫•אין להסתכל ישירות באור של חיישן מד הדופק‪ .‬בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך‪.‬‬
‫הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור‪.‬‬
‫•טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר‪ ,‬שמור על‬
‫חום הגוף בזמן מדידת הדופק‪.‬‬
‫•מדוד את הדופק בעת מנוחה ורגיעה‪ .‬אל תניע את גופך בזמן מדידת דופק‪ .‬הדבר עלול‬
‫לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק‪.‬‬
‫•אם הדופק הנמדד שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי‪ ,‬הישאר במצב מנוחה למשך‬
‫‪ 30‬דקות‪ ,‬ולאחר מכן חזור על המדידה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה‬
‫לדופק הרגיל‪.‬‬
‫•אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים‬
‫במדידת הדופק‪.‬‬
‫•חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה‬
‫בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור‪ ,‬כגון מחזור‬
‫הדם‪/‬לחץ הדם‪ ,‬מצב העור‪ ,‬מיקום כלי הדם והריכוז שלהם‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬אם הדופק גבוה‬
‫מאוד או נמוך מאוד‪ ,‬תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות‪.‬‬
‫•משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף‬
‫והחזרת האור אינה אחידה‪ .‬אם מדידת הדופק אינה תקינה‪ ,‬הזז את חיישן מד הדופק‬
‫של המכשיר ימינה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬למעלה או למטה על פרק כף היד‪ ,‬או סובב את המכשיר‬
‫והדק את חיישן מד הדופק לחלק הפנימי של פרק כף היד‪.‬‬
‫•אם חיישן מד הדופק מלוכלך‪ ,‬נגב את החיישן ונסה שוב‪ .‬מכשולים בין רצועת המכשיר‬
‫ופרק כף היד‪ ,‬כגון שיער גוף‪ ,‬בוץ או אובייקטים אחרים‪ ,‬עלולים למנוע השתקפות אחידה‬
‫של האור‪ .‬הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש‪.‬‬
‫•אם המכשיר חם למגע‪ ,‬הסר אותו עד שיתקרר‪ .‬חשיפת העור למשטח החם של המכשיר‬
‫לזמן רב עשויה לגרום לכוויה‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫קלוריות‬
‫תוכל לבדוק את הקלוריות שנשרפו על פי יום או שבוע‪.‬‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪ ,‬ופתח את מסך הקלוריות‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב‬
‫הקש על‬
‫בכיוון השעון את החוגה שעל מסך השעון‪ ,‬בחר ביישומון תקציר בריאות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫תפריט הקלוריות‪.‬‬
‫כדי להציג רשומות לפי יום‪ ,‬הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫•הקלוריות ששרפת כוללות את חילוף החומרים הבסיסי שחושב על פי הפרופיל שהכנסת‪.‬‬
‫כשתפעיל את היישום ‪ Samsung Health‬בפעם הראשונה‪ ,‬חילוף החומרים הבסיסי‬
‫שלך עד לזמן הפעלת היישום יוצג כערך הקלוריות ששרפת‪.‬‬
‫•כדי לבדוק את משקלך במסך מאזן הקלוריות‪ ,‬הפעל את תכונת ניהול המשקל ביישום‬
‫‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד‪ .‬ניתן לנהל את הקלוריות שנשרפו מדי יום או שבוע‬
‫וצריכת הקלוריות על בסיס משקל היעד שהגדרת‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫צעדים‬
‫‪ Galaxy Watch‬מונה את מספר הצעדים שצעדת‪ ,‬ומודד את המרחק שהלכת‪.‬‬
‫מדידת מספר הצעדים והמרחק שהלכת‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים וסובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח‬
‫הקש על‬
‫את מסך מד הצעדים‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב בכיוון השעון את החוגה שעל מסך השעון‪ ,‬בחר ביישומון‬
‫תקציר בריאות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תפריט מד הצעדים‪.‬‬
‫סה"כ צעדים כעת‬
‫יעד‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫•כשתתחיל למדוד את צעדיך‪ ,‬מד הצעדים יעקוב אחרי צעדיך ויציג את חשבון הצעדים‬
‫רק לאחר השהיה קצרה‪ .‬הדבר נובע מכך ש‪ Galaxy Watch-‬מאפשר זיהוי מדויק של‬
‫התנועות רק אחרי התחלת הליכה‪ .‬בנוסף‪ ,‬לספירה מדויקת של הצעדים‪ ,‬תיתכן השהיה‬
‫קלה עד שהחלון הקופץ יודיע שהגעת ליעד‪.‬‬
‫•אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת‪ ,‬הרעידות עלולות להשפיע‬
‫על ספירת הצעדים‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרת יעד הצעדים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד צעדים‪.‬‬
‫‪3 3‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התרעה‬
‫כדי לקבל התרעה על הגעה ליעד‪ ,‬הקש על ← הגדרות והקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫קומות‬
‫תעד ועקוב אחרי מספר הקומות שעלית‪.‬‬
‫מדידת מספר הקומות שעלית‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים וסובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח‬
‫הקש על‬
‫את מסך מד הקומות‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב בכיוון השעון את החוגה שעל מסך השעון‪ ,‬בחר ביישומון‬
‫תקציר בריאות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תפריט מד הקומות‪.‬‬
‫סה"כ קומות כעת‬
‫יעד‬
‫‪66‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫•קומה אחת מחושבת כ‪ 3-‬מטרים‪ .‬ייתכן שמספר הקומות שנמדדו לא יהיה תואם למספר‬
‫הקומות שעלית בפועל‪.‬‬
‫•ייתכן שמספר הקומות שנמדדו לא יהיה מדויק בהתאם לסוג הסביבה‪ ,‬תנועות המשתמש‬
‫ותנאי הבניין‪.‬‬
‫•במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הקומות לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ‪ Galaxy Watch‬חומר‬
‫ניקוי‪ ,‬זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫הגדרת יעד קומות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד טיפוס קומות‪.‬‬
‫‪3 3‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על ← הגדרות‪.‬‬
‫הגדרת התרעה‬
‫כדי לקבל התרעה על הגעה ליעד‪ ,‬הקש על ← הגדרות והקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אימון‬
‫תעד מידע לגבי האימונים שלך ולגבי שריפת קלוריות באמצעות תכונת התרגול של‬
‫‪.Samsung Health‬‬
‫•לפני שימוש בתכונה‪ ,‬מומלץ לנשים בהריון‪ ,‬אנשים מבוגרים וילדים קטנים‪ ,‬משתמשים‬
‫הסובלים ממצבים כגון‪ :‬מחלות לב כרוניות או לחץ דם גבוה לבקש המלצה מאיש מקצוע‬
‫רפואי מוסמך‪.‬‬
‫•אם הנך חש סחרחורת‪ ,‬כאב או קושי נשימתי בעת התרגול‪ ,‬הפסק להשתמש בתכונה‬
‫ובקש עצה של איש רפואה מקצועי‪.‬‬
‫•אם זה עתה רכשת או איפסת את ‪ ,Galaxy Watch‬צור לעצמך פרופיל‪.‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני אימון במזג אוויר קר‪:‬‬
‫•הימנע משימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קר‪ .‬במידת האפשר‪ ,‬השתמש במכשיר במקומות‬
‫סגורים‪.‬‬
‫•במקרה של שימוש במכשיר בחוץ במזג אוויר קר‪ ,‬יש לכסות את ‪ Galaxy Watch‬בשרוולי‬
‫החולצה לפני השימוש בו‪.‬‬
‫תחילת התרגילים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד האימונים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על אימון כושר ובחר את סוג האימון הרצוי‪ .‬כדי להוסיף סוג תרגיל‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫סובב את החוגה שעל מסך השעון בכיוון השעון‪ ,‬ותוכל להתחיל באימון ישירות מהיישומון‬
‫אימוני כושר רבים‪ .‬הקש על הוסף קיצורי דרך של אימוני כושר כדי להוסיף עד ‪ 4‬סוגי‬
‫תרגילים שונים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על יעד כדי לבחור סוג יעד‪ ,‬והגדר יעד‪.‬‬
‫אם תבחר באפשרות אימון בסיסי בתור היעד‪ ,‬תוכל להתאמן כמה שתרצה‪ ,‬ללא מגבלה על‬
‫הזמן או המרחק‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫הקש על מסך אימון כושר להתאמה אישית של מסך פרטי האימון‪.‬‬
‫•למידע נוסף‪ ,‬ראה התאמה אישית של מסך פרטי האימון‪.‬‬
‫•לא ניתן לשנות את מסך פרטי האימון תוך כדי אימון‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הגדר אפשרויות שונות לכל סוג תרגיל‪.‬‬
‫•מיקום‪ :‬הגדר את אנטנת ה‪ GPS-‬של ‪ Galaxy Watch‬למעקב אחר מיקומך הנוכחי‪ ,‬כאשר‬
‫אתה מתאמן בחוץ‪.‬‬
‫•השהיה אוטו'‪ :‬הגדר את תכונת התרגול של ‪ Galaxy Watch‬להשהיה אוטומטית כאשר‬
‫אתה מפסיק להתאמן‪.‬‬
‫•תדירות ההדרכה‪ :‬הגדר קבלה של ההדרכה בכל פעם שאתה מגיע למרחק או לזמן‬
‫שהגדרת‪.‬‬
‫•אורך הבריכה‪ :‬הגדר אורך בריכה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בתרגול‪.‬‬
‫•הגדר האם להשתמש בפרטי המיקום שלך כאשר אתה משתמש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫בפעם הראשונה אחרי רכישה או איפוס שלו‪ .‬הפעלת פרטי המיקום מוגדרת כברירת‬
‫מחדל‪.‬‬
‫•הדופק נמדד תוך שניות בודדות מתחילת האימון‪ .‬למדידה מדויקת יותר של הדופק‬
‫באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬הקפד לענוד את ‪ Galaxy Watch‬צמוד לחלקה התחתון של‬
‫הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר‪ ,‬אל תזוז עד שהדופק מוצג על המסך‪.‬‬
‫•ייתכן שהדופק לא יוצג באופן זמני‪ ,‬עקב מגוון תנאים כגון הסביבה‪ ,‬מצבך הגופני או אופן‬
‫הענידה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•בעת בחירה בשחייה‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪88‬‬
‫סובב את החוגה או החלק שמאלה וימינה במסך פרטי האימון כדי להציג במסך מידע על‬
‫הפעילות הגופנית‪ ,‬כגון דופק‪ ,‬מרחק או זמן‪.‬‬
‫במהלך שחייה תוכל לבדוק פרטי אימון נוספים כגון סגנון וקצב השחייה הקודם שלך‪.‬‬
‫כדי להאזין למוסיקה‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫•בעת בחירה בשחייה‪ ,‬מצב נעילת מים יופעל באופן אוטומטי ומסך המגע יושבת‪ .‬המסך‬
‫יוחלף באופן אוטומטי ותוכל לבדוק את פרטי האימון שלך‪.‬‬
‫•בעת בחירה בשחייה‪ ,‬ייתכן שהערך שנרשם לא יהיה מדויק במקרים הבאים‪:‬‬
‫– –אם הפסקת לשחות לפני שהגעת לסוף המסלול‬
‫– –אם שינית את סגנון השחייה באמצע השחייה‬
‫– –אם הפסקת להניע את הזרועות לפני שהגעת לסוף המסלול‬
‫– –אם תבעט ברגליים בקרש או תשחה מבלי להניע את הזרועות‬
‫– –אם לא השהית או הפעלת מחדש את האימון באמצעות לחיצה על מקש 'חזרה'‪,‬‬
‫אלא סיימת את האימון בלחיצה על מקש 'חזרה' והקשה על סיום‬
‫‪99‬‬
‫להשהיה או הפעלה מחדש של האימון‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫כדי לסיים את האימון‪ ,‬הקש על סיום ←‬
‫אחרי השהיית האימון‪.‬‬
‫לסיום השחייה‪ ,‬הקש והחזק את מקש הפעלה‪/‬כיבוי כדי להשבית תחילה את מצב נעילת מים‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על סיום ←‬
‫‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪110‬‬
‫להצגת כל פרטי האימון‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‪ .‬להצגת כל פרטי‬
‫האימון‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‬
‫•המוזיקה תמשיך להתנגן גם בתום האימון‪ .‬להפסקת ניגון המוזיקה‪ ,‬הפסק את המוזיקה‬
‫(מוסיקה) כדי להפסיק את ניגון המוזיקה‪.‬‬
‫לפני סיום האימון או הפעל את‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬לא משמיע צלילים באופן תקין‪ ,‬תוכל לסלק את המים מתוך הרמקול‬
‫(הגדרות) ← מתקדם ← מצב‬
‫באמצעות צלילים חזקים‪ .‬במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫'נעילת מים' ← הוצא מים ← השמע צליל‪.‬‬
‫ריבוי תרגילים‬
‫ניתן לרשום ביומן מגוון תרגילים ולהשלים אימון שלם‪ ,‬על‪-‬ידי תחילת כל תרגיל מיד בסיום התרגיל‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סיום ← אימון הכושר הבא‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר בתרגיל‪ ,‬והתחל בתרגיל הבא‪.‬‬
‫לחץ על מקש חזרה כדי להשהות את התרגיל הנוכחי‪.‬‬
‫התחלת תרגילים חוזרים‬
‫תוכל לבצע תרגילים חוזרים‪ ,‬כגון כריעה (סקוואט) והרמת משקולות‪ Galaxy Watch .‬יספור‬
‫בצפצופים כמה פעמים חזרת על התנועה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד האימונים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על אימון קושר‪ ,‬ובחר בסוג האימון החוזר‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על אישור כאשר יופיע המדריך לתרגיל שנבחר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫ייתכן שלתרגילים מסוימים לא יהיו מדריכים‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪55‬‬
‫הקש על יעד כדי לבחור סוג יעד‪ ,‬והגדר יעד‪.‬‬
‫•אם תבחר באפשרות אימון בסיסי בתור היעד‪ ,‬תוכל להתאמן כמה שתרצה‪ ,‬ללא מגבלה‬
‫על הזמן או מספר החזרות‪.‬‬
‫•בתרגילים מסוימים‪ ,‬יש להגדיר חמש חזרות לפחות‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הגדר אפשרויות שונות לכל סוג תרגיל‪.‬‬
‫•מונה חזרות‪ :‬ספור בצפצופים את מספר החזרות‪.‬‬
‫•ענוד על יד‪ :‬בחר את היד שעליה אתה עונד את ‪ ,Galaxy Watch‬כדי לשפר את דיוק‬
‫הספירה‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להתחיל בתרגול‪.‬‬
‫התרגיל יתחיל לאחר שתעבור לתנוחה המתאימה להתחלתו‪ ,‬בהתאם לתנוחה שמוצגת במסך‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫הספירה תתחיל בצפצוף‪.‬‬
‫לאחר כל סט‪ ,‬צא למנוחה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על דלג אם ברצונך לדלג על הסט הבא‪ .‬התרגיל‬
‫יתחיל לאחר שתעבור לתנוחה המתאימה להתחלתו‪ ,‬בהתאם לתנוחה שמוצגת במסך‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫להשהיה או הפעלה מחדש של האימון‪ ,‬לחץ על מקש חזרה‪.‬‬
‫כדי לסיים את האימון‪ ,‬הקש על סיום ←‬
‫‪110‬‬
‫אחרי השהיית האימון‪.‬‬
‫להצגת כל פרטי האימון‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫התאמה אישית של מסך פרטי האימון‬
‫התאם את מסך פרטי האימון שמופיע במהלך האימון‪ ,‬עם המידע שברצונך להציג‪.‬‬
‫לא ניתן לשנות את מסך פרטי האימון תוך כדי אימון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד האימונים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על אימון כושר ובחר את סוג האימון הרצוי‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על מסך אימון כושר‪ ,‬בחר סוג של מסך פרטי האימון‪ ,‬קבע אם להשתמש בו‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫בחר במידע שיוצג במסך‪.‬‬
‫זיהוי תרגול אוטומטי‬
‫כשאתה עונד את ‪ Galaxy Watch‬ומתחיל פעילות גופנית‪ ,‬לאחר כ‪ 10-‬דקות ‪ Galaxy Watch‬יזהה‬
‫באופן אוטומטי את האימון ויתעד מידע על האימון כגון סוג האימון‪ ,‬משך האימון ומספר הקלוריות‬
‫ששרפת‪.‬‬
‫כשתחדל מפעילות גופנית למשך יותר מדקה‪ Galaxy Watch ,‬יזהה באופן אוטומטי שהפסקת‬
‫להתאמן‪ ,‬והתכונה תושבת‪.‬‬
‫•כדי לעיין ברשימת התרגילים שבהם תומכת התכונה של זיהוי תרגול אוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫הגדרות ← זיהוי אימון כושר ← פעילויות לזיהוי‪.‬‬
‫•תכונת זיהוי תרגול אוטומטי מודדת את המרחק שנגמע והקלוריות שנשרפות באמצעות‬
‫חיישן האצה‪ .‬ייתכנו אי‪-‬דיוקים במדידות‪ ,‬בהתאם לאופן ההליכה‪ ,‬לתכנית האימון ולאורח‬
‫החיים שלך‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שינה‬
‫נתח ותעד את דפוס השינה שלך על‪-‬ידי מדידה של הדופק במהלך השינה‪.‬‬
‫•ארבעת המצבים (ערות‪ ,REM ,‬קלה‪ ,‬עמוקה) של דפוס השינה ינותחו לפי התזוזה שלך‬
‫ושינויים בדופק במהלך השינה‪ .‬עם זאת‪ ,‬יש להגדיר את האפשרות הגדרות דופק לב‬
‫אוטו' בתור תמיד כדי למדוד את הדופק ברציפות במהלך השינה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה‬
‫מעקב אחר הדופק‪.‬‬
‫•אם הדופק שלך אינו סדיר‪ Galaxy Watch ,‬לא יצליח לזהות כראוי את הדופק‪ ,‬או אם‬
‫לא הוגדר הגדרות דופק לב אוטו' כ‪-‬תמיד‪ ,‬דפוס השנה ינותח לפי שלושה מצבים‬
‫(תזוזה‪ ,‬ללא תזוזה‪ ,‬קלה)‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬הקפד לענוד את‬
‫‪ Galaxy Watch‬צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין‬
‫ב‪-‬ענידה נכונה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫מדידת דפוס השינה שלך‬
‫‪11‬‬
‫ענוד את ‪ Galaxy Watch‬במהלך השינה‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יתחיל למדוד את דפוס השינה שלך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬סובב את החוגה בכיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד השינה‪.‬‬
‫‪4 4‬הצג את דפוס השינה שלך ומידע‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים לאחר שהתעוררת‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרת התראת דוח שינה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג התראות על דוחות שינה כדי להפעילו‪.‬‬
‫הקש על ← התראות‪.‬‬
‫ההתראה תופיע לאחר ניתוח דפוס השינה שלך‪.‬‬
‫דופק לב‬
‫מדוד ותעד את הדופק שלך‪.‬‬
‫•מד הדופק של ‪ Galaxy Watch‬נועד למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינו מיועד לשימוש‬
‫אבחוני של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או לריפוי‪ ,‬לשיכוך‪ ,‬לטיפול או למניעה של מחלות‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬הקפד לענוד את‬
‫‪ Galaxy Watch‬צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין‬
‫ב‪-‬ענידה נכונה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•אם זה עתה רכשת או איפסת את ‪ ,Galaxy Watch‬עיין בפרטי היישום המופיעים במסך‪,‬‬
‫וצור את הפרופיל שלך‪.‬‬
‫שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב‪:‬‬
‫•יש לנוח למשך ‪ 5‬דקות לפני המדידה‪.‬‬
‫•במקרה שתוצאת המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי‪ ,‬הישאר במצב מנוחה למשך‬
‫‪ 30‬דקות ולאחר מכן חזור על המדידה‪.‬‬
‫•בחודשי החורף או במזג אוויר קר‪ ,‬שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק‪.‬‬
‫•עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫•אין לדבר‪ ,‬לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק‪ .‬הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת‬
‫הדופק‪.‬‬
‫•מדידת דופק עלול להשתנות בהתאם לשיטת המדידה ותנאי הסביבה‪.‬‬
‫•אם חיישן דופק הלב לא פועל‪ ,‬בדוק את מיקום ‪ Galaxy Watch‬על גבי פרק כף היד שלך‪ ,‬וודא‬
‫ששום דבר לא חוסם את החיישן‪ .‬אם אותה הבעיה בחיישן הדופק ממשיכה‪ ,‬פנה למרכז שירות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪75‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת קצב הלב שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד הדופק‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מדוד כדי להתחיל במדידת הדופק‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫כעבור רגע‪ ,‬הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬מציג מידע על הדופק‪ .‬הדופק נמדד בהתאם לגיל ולמין שהזנת בפרופיל‪,‬‬
‫ומראה אם הדופק נמצא בטווח הדופק הממוצע או מחוצה לו‪.‬‬
‫ניתן למדוד את הדופק ישירות‪ .‬סובב את החוגה שעל מסך השעון‪ ,‬בחר ביישומון תקציר‬
‫בריאות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על תפריט מד הדופק‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מעקב אחר הדופק‬
‫‪ Galaxy Watch‬יכול למדוד ולתעד את הדופק שלך באופן אוטומטי במרווחים סדירים במהלך היום‪,‬‬
‫גם כשאינך משתמש בעוקבים אחר ההתעמלות‪.‬‬
‫הקש על במסך מד הדופק‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הגדרות דופק לב אוטו'‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה‪.‬‬
‫•תמיד‪ :‬הדופק יימדד באופן אוטומטי וברציפות‪ ,‬ללא תלות בתזוזה שלך‪.‬‬
‫•תכיפות‪ Galaxy Watch :‬ינסה למדוד דופק במרווחים של ‪ 10‬דקות כאשר אינך נמצא בתנועה‪.‬‬
‫•אף פעם‪ :‬הדופק לא יימדד באופן אוטומטי‪.‬‬
‫בעת פעילות גופנית‪ ,‬הדופק יימדד ללא תלות בהגדרות הדופק האוטומטי‪.‬‬
‫לחץ‬
‫חשב ותעד את רמות המתח שלך לפי שינויים בדופק‪ ,‬והפג את המתח לפי הוראות נשימה‬
‫מ‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•מדידה חוזרת תשיג תוצאה מדויקת יותר‪.‬‬
‫•תחושותיך האישיות לא יחושבו בעת מדידת רמת המתח‪.‬‬
‫•למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬הקפד לענוד את‬
‫‪ Galaxy Watch‬צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין‬
‫ב‪-‬ענידה נכונה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור‪.‬‬
‫מדידת רמת המתח שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה בכיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד המתח‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על מדוד כדי להתחיל במדידת המתח‪.‬‬
‫כעבור רגע‪ ,‬תוצג במסך רמת המתח הנוכחית שלך‪.‬‬
‫סובב את החוגה שעל מסך השעון בכיוון השעון כדי למדוד את רמת המתח ישירות ביישומון‬
‫לחץ‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הקלת הלחץ‬
‫ניתן להפיג את המתח בנשימה עמוקה ואיטית‪ ,‬לפי הנחיות ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על יעד‪ ,‬סובב את החוגה כדי להגדיר יעד‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על שאף‪/‬נשוף כדי להגדיר את משך השאיפה והנשיפה‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על ‪ ,‬והתחל לנשום לפי הצליל‪.‬‬
‫כדי לעצור‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על‬
‫הקש על לנשום > לאחר מדידת המתח‪.‬‬
‫מעקב אחר רמת המתח‬
‫‪ Galaxy Watch‬יכול למדוד ולתעד את רמת המתח שלך באופן אוטומטי במרווחים סדירים במהלך‬
‫היום‪.‬‬
‫הקש על במסך מד המתח‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור הגדרות לחץ אוטומטיות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר במתג תמיד כדי להפעילו‪.‬‬
‫רמת המתח אינה נמדדת באופן אוטומטי בזמן שינה או תנועה מרובה‪.‬‬
‫מזון‬
‫תעד את צריכת הקלוריות שלך במהלך היום‪ ,‬והשווה אותה ליעד או לרמתה היומית המומלצת‪,‬‬
‫לעזרה בניהול המשקל‪.‬‬
‫אם זה עתה רכשת או איפסת את ‪ ,Galaxy Watch‬צור לעצמך פרופיל‪ .‬ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫תמצא כמות קלוריות מומלצת לפי הגיל‪ ,‬המין והמצבים הגופניים שהזנת בפרופיל‪.‬‬
‫תיעוד הקלוריות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה בכיוון השעון כדי לפתוח את מסך המזון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫הקש על הוסף‪ ,‬סובב את החוגה כדי להזין את הקלוריות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על בוצע‪.‬‬
‫כדי לשנות סוג ארוחה‪ ,‬הקש על סוג הארוחה בראש המסך‪ ,‬ובחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫כדי להסיר את הרשומה‪ ,‬הקש על במסך המזון‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור באפשרות מחק את‬
‫היומן של היום‪ ,‬בחר את הנתונים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הגדרת יעדי קלוריות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הגדר יעד קלוריות יומי‪ ,‬והקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על במסך המזון‪ ,‬וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הגדרת יעד‪.‬‬
‫ניתן לשנות את יעד הקלוריות היומי מיישום ‪ Samsung Health‬מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מים‬
‫תעד ועקוב אחר מספר כוסות המים שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת המים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד המים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬כשאתה שותה כוס מים‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הגדרת צריכת היעד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג הגדרת יעד כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הגדרת יעד‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫קפאין‬
‫תעד ועקוב אחר כמות ספלי הקפה שאתה שותה‪.‬‬
‫רישום צריכת הקפה שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך מד הקפאין‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3 3‬כשאתה שותה כוס קפה‪ ,‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫אם הוספת בטעות ערך לא נכון‪ ,‬תוכל לתקן אותו על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪.‬‬
‫להצגת הרישום השבועי בגרף‪ ,‬החלק את המסך כלפי מעלה או מטה‪ .‬כדי להציג רשומות לפי יום‪,‬‬
‫הקש על הצג כל תאריך‪.‬‬
‫הגדרת מגבלה על צריכת הקפאין‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג הגדרת יעד כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על יעד יומי‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה כדי להגדיר את היעד והקש על בוצע‪.‬‬
‫הקש על וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הגדרת יעד‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אתגרים‬
‫השווה את ספירת הצעדים השבועית שלך למשתמשי ‪ Samsung Health‬אחרים‪ .‬תוכל להציב‬
‫לעצמך יעד‪ ,‬להתחרות עם חברים ולצפות במצב האתגר‪.‬‬
‫•הפעל את התכונה 'יחד' ביישום ‪ Samsung Health‬במכשיר הנייד כדי לבדוק את‬
‫המידע המופיע ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•תכונה זו לא זמינה אם תשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה עם כיוון השעון כדי לפתוח את מסך 'יחד'‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ )Samsung Health‬במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על המסך כדי להציג מידע מפורט כגון מצב האתגרים שלך או של חבריך או דירוג מספר‬
‫הצעדים השבועי שלך או של חבריך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כאן תוכל להגדיר אפשרויות שונות בנוגע לאימון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(‪ ,)Samsung Health‬סובב את החוגה עם כיוון השעון והקש על הגדרות‪.‬‬
‫•פרופיל‪ :‬הזן את פרטי הפרופיל שלך‪ ,‬כגון מין‪ ,‬גובה ומשקל‪.‬‬
‫•זיהוי אימון כושר‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לזיהוי אוטומטי של אימון‪.‬‬
‫•התראות זמן ללא פעילות‪ :‬קבל התרעות על זמנים של חוסר פעילות כאשר אינך נמצא בתנועה‬
‫במהלך ענידת ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•עזרה‪ :‬הצג מידע על היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪83‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מידע נוסף‬
‫•המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת‪ ,‬כולל מסירת מידע נוסף לשיפור‬
‫הבריאות‪ ,‬גיבוי‪/‬סינכרון המידע‪ ,‬ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר‪( .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם תיכנס ל‪ Samsung account-‬מ‪ ,Samsung Health-‬ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת‬
‫לצורך גיבוי נתונים‪ ).‬ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות‬
‫כגון אלה‪ .‬כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי‬
‫אחסון‪ ,‬עליך למחוק אותם בנפרד‪.‬‬
‫•אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי‪-‬הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או‬
‫שהועברו אל אחרים‪ .‬יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים‪.‬‬
‫•אם ‪ Galaxy Watch‬מחובר למכשיר נייד‪ ,‬אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה‬
‫תקינה‪ .‬אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי‪ ,‬כגון ‪ ,Bluetooth‬ייתכן ש‪ Galaxy Watch-‬יושפעו‬
‫מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים‪ .‬הימנע משימוש ב‪ Galaxy Watch-‬בסמוך‬
‫למכשירים המשדרים גלי רדיו‪.‬‬
‫•התוכן שבו נעשה שימוש ביישום ‪ Samsung Health‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת התוכנה‬
‫של היישום‪ .‬השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫•יישומים ושירותים זמינים של ‪ Samsung Health‬עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות‬
‫המקומיים באזורך‪.‬‬
‫•ייתכן כי יישומים מסוימים של ‪ Samsung Health‬לא יסופקו‪ ,‬בהתאם לאזור שלך‪.‬‬
‫•התכונות של ‪ Samsung Health‬מתאימות למטרות אימון ומידע בלבד‪ ,‬ואינה מיועדת לשימוש‬
‫אבחוני של מחלות או מצבים אחרים‪ ,‬או ריפוי‪ ,‬שיכוך‪ ,‬טיפול או מניעה של מחלה‪.‬‬
‫•המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים‪ ,‬הליכה‬
‫במקום וסיבובים במקום‪.‬‬
‫•רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים‪ .‬ניתן לראות נתונים קודמים במכשיר‬
‫הנייד שבו מותקן היישום ‪.Samsung Health‬‬
‫‪84‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪GPS‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬מצויד בחיישן ‪ GPS‬המאפשר לך לבדוק את מיקומך בזמן אמת ללא חיבור‬
‫למכשיר נייד‪ .‬אם תשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ ,‬או כשתשתמש‬
‫ביישומים כמו מד‪-‬גובה‪ ,‬נעשה שימוש בחיישן ה‪ GPS-‬של ‪ .Galaxy Watch‬בנוסף‪ ,‬תוכל לאפשר‬
‫לאחרים לעקוב אחר מיקומך על‪-‬ידי שליחת הודעת ‪ SOS‬במקרה חירום‪.‬‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להפעילו‪.‬‬
‫(הגדרות) ← חיבורים ← מיקום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג מיקום‬
‫כדי לבחור שיטה לשימוש במיקום‪ ,‬גלול את המסך מטה ובחר אפשרות‪.‬‬
‫כאשר ‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד שלך מחוברים‪ ,‬תכונה זו משתמשת ב‪ GPS-‬של המכשיר‬
‫הנייד‪ .‬הפעל את תכונת המיקום במכשיר הנייד כדי להשתמש בחיישן ה‪.GPS-‬‬
‫עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫מד‪-‬גובה‬
‫מדוד את הגובה והלחץ האטמוספרי במיקומך הנוכחי באמצעות חיישן לחץ אטמוספרי פנימי‪.‬‬
‫(מד‪-‬גובה)‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫השעון‪ ,‬ובחר את היישומון מד‪-‬גובה כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להציג את מד הלחץ‪ ,‬החלק את המסך שמאלה‪.‬‬
‫מד לחץ ברומטרי‬
‫מד גובה‬
‫‪85‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת גובה נוכחי‬
‫מדוד את הגובה שבו אתה נמצא כרגע וצפה בגרף השינויים במהלך ‪ 6‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫(מד‪-‬גובה)‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫השעון‪ ,‬ובחר את היישומון מד‪-‬גובה כדי להפעילו‪.‬‬
‫•אם רכשת או איפסת לאחרונה את ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על בצע כדי להפעיל את‬
‫ה‪ GPS-‬ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•בחלוף פרק זמן מסוים מכיול מד הגובה‪ ,‬הערך המוצג במד הגובה לא יהיה עוד מדויק‪.‬‬
‫כדי לכייל את הערך המוצג‬
‫כדי למדוד את הגובה המדויק‪ ,‬הקש לעתים תכופות על‬
‫במד הגובה‪.‬‬
‫•במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הגובה לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ‪ Galaxy Watch‬חומר‬
‫ניקוי‪ ,‬זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫גובה נוכחי‬
‫שינוי בגובה‬
‫מועד הכיול האחרון‬
‫כייל‬
‫כיול ידני של מד הגובה‬
‫באפשרותך לכייל ידנית את הגובה הנמדד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שינוי >‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על כיול ידני‪ ,‬והקש על המתג כיול ידני כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על גובה‪ ,‬והזן את ערך הייחוס‪.‬‬
‫סוגג את החוגה בכיוון השעון או החלק את המסך שמאלה כדי לפתוח את מסך ההגדרות‪.‬‬
‫מד הגובה יכויל על בסיס ערך הייחוס שהוזן‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מדידת לחץ אטמוספרי נוכחי‬
‫מדוד את הלחץ האטמוספרי הנוכחי והצג את גרף שינויי הלחץ במהלך ‪ 6‬השעות האחרונות‪ .‬מד‬
‫חיזוי הלחץ מאפשר לך לחזות שינויים במזג האוויר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫(מד‪-‬גובה)‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫השעון‪ ,‬ובחר את היישומון מד‪-‬גובה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫החלק את המסך שמאלה כדי לפתוח את מסך הברומטר‪.‬‬
‫במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הלחץ האטמוספרי לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ‪Galaxy Watch‬‬
‫חומר ניקוי‪ ,‬זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי לפני השימוש‪.‬‬
‫לחץ אטמוספרי נוכחי‬
‫שינוי בלחץ האטמוספרי‬
‫מד חיזוי לחץ‬
‫הגדרת התצורה של מד הגובה הברומטרי‬
‫גלול את המסך כדי לפתוח את מסך ההגדרות והקש על שינוי > כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪.‬‬
‫•רענון אוטומטי‪ :‬זמן מה לאחר כוונון מד הגובה‪ ,‬יתבצע כיול אוטומטי‪.‬‬
‫•כיול ידני‪ :‬כייל את מד הגובה או הלחץ לפי ערך הייחוס שהוזן במד הגובה או לחץ פני הים‪.‬‬
‫•התראות לחץ אטמוספרי‪ :‬הגדר קבלת הודעות על שינויים מהירים בלחץ האטמוספרי‪.‬‬
‫•יחידת רום‪ :‬שנה את יחידת הגובה‪.‬‬
‫•יחידת לחץ‪ :‬שנה את יחידת הלחץ‪.‬‬
‫•עזרה‪ :‬הצג מידע על השימוש במד הגובה הברומטרי‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מוסיקה‬
‫מבוא‬
‫האזן למוזיקה השמורה ב‪ Galaxy Watch-‬ובמכשיר הנייד‪.‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫(מוסיקה) במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון עם כיוון השעון‪,‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר את היישומון מוסיקה כדי להפעילו‪.‬‬
‫בעת האזנה למוזיקה השמורה ב‪ ,Galaxy Watch-‬החלק במסך מהקצה התחתון כלפי מעלה כדי‬
‫לפתוח את מסך הספריה‪ .‬במסך הספרייה תוכל להציג את השיר ורשימת ההשמעות המתנגנים‬
‫כרגע ולסדר את המוזיקה לפי רצועות‪ ,‬אלבומים ואמנים‪.‬‬
‫השהה וחדש את ההפעלה‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫החלף את המכשיר המשמש‬
‫להשמעת מוזיקה‪.‬‬
‫דלג לקובץ הבא‪ .‬לחץ ממושכות‬
‫להרצה מהירה קדימה‪.‬‬
‫הפעל מחדש את הקובץ המופעל‬
‫כעת או דלג לקובץ הקודם‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות להרצה מהירה אחורה‪.‬‬
‫ייבוא מוסיקה‬
‫יבא ל‪ Galaxy Watch-‬את קובצי המוזיקה השמורים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← הוסף תוכן בשעון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הוסף רצועות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר קבצים והקש על בוצע‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫לסנכרון קובצי מוזיקה השמורים במכשיר הנייד עם ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על המתג סינכרון‬
‫אוטומטי תחת מוסיקה‪ .‬המוזיקה במכשיר הנייד תסונכרן באופן אוטומטי עם ‪ Galaxy Watch‬בזמן‬
‫טעינה וכאשר רמת הסוללה של ‪ Galaxy Watch‬עומדת על יותר מ‪.‎15 % ‎-‬‬
‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪Galaxy Watch‬‬
‫נגן את המוזיקה השמורה ב‪ Galaxy Watch-‬דרך הרמקול הפנימי‪ .‬ניתן להשמיע מוזיקה גם דרך‬
‫אוזניית ה‪ Bluetooth-‬המחוברת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(מוסיקה)‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫השמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד‬
‫נגן את המוזיקה השמורה במכשיר הנייד שלך‪ ,‬ושלוט בה באמצעות ‪.Galaxy Watch‬‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את יישום נגן המוזיקה‪.‬‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫(מוסיקה)‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי להשמיע את המוזיקה השמורה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הסמל ישתנה ל‪. -‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫על מנת לשנות את יישום נגן המוזיקה הנמצא בשימוש ב‪ ,Galaxy Watch-‬הקש על ← נגן‬
‫המוסיקה ובחר את היישום מבין יישום נגני המוזיקה במכשיר‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫השמעת מוזיקה ללא חיבור למכשיר נייד‬
‫האזן למוזיקה או לרדיו באמצעות ‪ Galaxy Watch‬בלבד‪ .‬יש להוריד ב‪ Galaxy Watch-‬יישום‬
‫להזרמת מוזיקה או רדיו‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Apps‬דפדף ב‪ Galaxy Apps-‬להורדת יישום להזרמה‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫של מוזיקה או רדיו והפעל את היישום‪.‬‬
‫‪Reminder‬‬
‫הוסף תזכורות או אירועים כגון קניית כרטיסים‪ ,‬הליכה למכבסה או נטילת תרופות‪ ,‬ללא שימוש‬
‫ביישום לוח השנה‪ .‬באפשרותך להגדיר התרעות ולקבל תזכורות בזמנים שצוינו‪.‬‬
‫יצירת תזכורת‬
‫‪11‬‬
‫(‪ ← )Reminder‬צור תזכורת‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫מסך השעון בכיוון השעון‪ ,‬והקש על צור תזכורת ביישומון ‪.Reminder‬‬
‫אם שמרת תזכורת‪ ,‬הקש על צור או על‬
‫‪22‬‬
‫בראש הרשימה‪.‬‬
‫אם ‪ Galaxy Watch‬תומך בהזנה קולית‪ ,‬אמור לוח זמנים כדי ליצור תזכורת‪ .‬הקש בוצע לאחר‬
‫שסיימת‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הקש על כתוב תזכיר > כדי להזין טקסט‪ ,‬והקש על בוצע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫כדי להגדיר התרעה‪ ,‬הקש על הגדר שעה >‪ ,‬קבע שעת התרעה על‪-‬ידי סיבוב החוגה‪ ,‬והקש על‬
‫בוצע‪.‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת התרעת תזכורת‬
‫כשהתרעה מופיעה‪ ,‬בדוק את פרטי התזכורת‪.‬‬
‫ניתן גם לסובב את החוגה שעל מסך השעון נגד כיוון השעון כדי לפתוח את לוח ההתראות ולהציג‬
‫את התזכורות‪.‬‬
‫•כל התזכורות ב‪ Galaxy Watch-‬יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר הנייד המחובר‪,‬‬
‫כדי שתוכל לקבל התרעות ולעיין בהן מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫•הקש על ערוך שעה > כדי להגדיר שוב תזכורת‪ ,‬או הקש על‬
‫לבחור באפשרות מחק ולהסיר אותה‪.‬‬
‫וסובב את החוגה כדי‬
‫סיום או מחיקת התזכורת‬
‫בסיום המשימה המופיעה בתזכורת‪ ,‬ניתן לסיים או למחוק את התזכורת‪.‬‬
‫בפרטי התזכורת‪ ,‬הקש על הושלמה כדי לסיימה‪.‬‬
‫כדי למחוק אותה‪ ,‬הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה ואז הקש על מחק‪.‬‬
‫לוח שנה‬
‫הצג אירועים שהוגדרו במכשיר הנייד וב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫כל האירועים שהוגדרו ב‪ Galaxy Watch-‬יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר הנייד‬
‫המחובר‪ ,‬כדי שתוכל להציג אותם ולקבל התרעות גם במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש בכל מקום רצוי ברחבי לוח השנה החודשי‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(לוח שנה) במסך היישומים‪.‬‬
‫רשימת האירועים של היום הנוכחי תוצג‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי להציג אירועים קרובים‪ ,‬סובב את החוגה בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מזג אוויר‬
‫צפה במידע מזג אוויר ב‪ Galaxy Watch-‬עבור מיקומים שהוגדרו במכשיר הנייד כאשר המכשירים‬
‫מחוברים‪.‬‬
‫(מזג אוויר) במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון בכיוון השעון‪,‬‬
‫הקש על‬
‫ובחר את היישומון מזג אוויר כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי להציג את נתוני מזג האוויר של היום הנוכחי‪ ,‬הקש על המסך וסובב את החוגה‪.‬‬
‫כדי להוסיף מידע על מזג אוויר בערים נוספות‪ ,‬סובב את החוגה בכיוון השעון או החלק את המסך‬
‫שמאלה‪ ,‬הקש על הוסף מיקום‪ ,‬ולאחר מכן הוסף את העיר מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫לא ניתן להוסיף עיר אם אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫התראה‬
‫הגדר התראות ונהל אותן‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף התראה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(התראה) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך התראה שמורה‪ ,‬הקש על הוסף ברשימת ההתראות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדר את שעת ההתראה על‪-‬ידי סיבוב החוגה ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫בחר בימים שבהם תחזור ההתראה והקש על שמור‪.‬‬
‫ההתראה השמורה תתווסף לרשימת ההתראות‪.‬‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬הקש על‬
‫כדי להפעיל את ההתראה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי להשבית אותה‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫גרור את‬
‫אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש בפונקציית הנודניק‪ ,‬גרור את‬
‫החוגה עם כיוון השעון‪.‬‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את‬
‫מחיקת התראות‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬לחץ והחזק את ההתראה ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫יצירת שעונים עולמיים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף עיר‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(שעון עולמי) במסך היישומים‪.‬‬
‫אם יש לך שעון עולמי שמור‪ ,‬הקש על הוסף ברשימת השעונים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫סובב את החוגה לבחירת איזור זמן בעולם‪.‬‬
‫ניתן גם להקיש על כל הערים > ולחפש עיר או לבחור עיר מהרשימה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שם העיר המייצגת את אזור הזמן הנבחר‪.‬‬
‫מחיקת שעונים עולמיים‬
‫ברשימה השעונים העולמיים‪ ,‬הקש והחזק את השעון‪ ,‬ואז הקש על מחק‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫גלריה‬
‫ייבוא וייצוא של תמונות‬
‫יבוא תמונות מהמכשיר הנייד‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← הוסף תוכן בשעון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העתק תמונות‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר קבצים והקש על סיום‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫כדי לסנכרן תמונות במכשיר הנייד עם ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על המתג סינכרון אוטומטי תחת‬
‫תמונות‪ ,‬הקש על אלבומים לסינכרון‪ ,‬בחר אלבומים לייבוא אל ‪ ,Galaxy Watch‬ולאחר מכן הקש‬
‫על בוצע‪ .‬האלבומים שבחרת יסונכרנו באופן אוטומטי עם ‪ Galaxy Watch‬כאשר רמת הסוללה‬
‫עומדת על יותר מ ‪.‎15 % -‎‬‬
‫ייצוא תמונות למכשיר הנייד שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬כדי לייצא‪ ,‬הקש על תמונה והחזק‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה ובחר בתמונות שברצונך לייצא‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על ← שלח אל הטלפון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫ניתן לראות את התמונות שיוצאו ביישומים כגון הגלריה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת תמונות‬
‫הצג ונהל את התמונות השמורות ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה כדי לגלול דרך רשימת התמונות ולבחור תמונה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫ביצוע זום פנימה או החוצה‬
‫בעת הצגת תמונה‪ ,‬הקש הקשה כפולה על התמונה כדי לבצע זום פנימה או אחורה‪.‬‬
‫כשהתמונה מוגדלת‪ ,‬ניתן לראות חלקים ממנה באמצעות גלילת המסך‪.‬‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונה‪.‬‬
‫‪3 3‬כדי למחוק‪ ,‬הקש על תמונה והחזק‪.‬‬
‫‪4 4‬סובב את החוגה ובחר בתמונות שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪5 5‬הקש על מחק ←‬
‫‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(גלריה) במסך היישומים‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫תדריך חדשותי‬
‫עיין בכתבות האחרונות במגוון קטגוריות‪ .‬ניתן להתעדכן בקטיגוריות של חדשות המעניינות אותך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫(תדריך חדשותי) במסך היישומים‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את החוגה שעל מסך השעון‬
‫הקש על‬
‫בכיוון השעון‪ ,‬ובחר את היישומון תדריך חדשותי כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על התחל כדי לבחור מאמר מקטגוריה ספציפית והקש על אישור‪.‬‬
‫לפני השימוש הראשון ביישום תדריך חדשותי‪ ,‬קרא את ההודעה המשפטית והקש על מסכים‪.‬‬
‫לעריכת הקטגוריות‪ ,‬הקש על ← בחר נושא ואז סמן את הקטגוריות הרצויות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על מאמר כדי לקרוא אותו‪.‬‬
‫כדי לקרוא את המאמר המלא‪ ,‬הקש על‬
‫(הצג בטלפון) וקרא אותו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫בחירת האזור‬
‫הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור באפשרות בחר אזור‪ ,‬ולאחר מכן בחר באזור הרצוי‪.‬‬
‫אז תוכל לעיין בחדשות האזוריות‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אתר את הטלפון שלי‬
‫אם תאבד את המכשיר הנייד‪ Galaxy Watch ,‬יוכל לעזור לך למצוא אותו‪.‬‬
‫תכונה זו לא זמינה אם תשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫(אתר את הטלפון שלי) במסך היישומים‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪.‬‬
‫המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך‪ .‬הקש על‬
‫ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬וגרור אותו במכשיר הנייד‪ ,‬או‬
‫צפייה במיקום המכשיר הנייד‬
‫הקש על ← אתר את הטלפון‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יציג את מיקום המכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫אם תאבד את ‪ ,Galaxy Watch‬השתמש ביישום ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד כדי למצוא‬
‫אותו‪.‬‬
‫תכונה זו לא זמינה אם תשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← אתר את השעון שלי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬ישמיע צליל ויפעיל רטט‪ ,‬והמסך יידלק‪ .‬כדי להפסיק את הצליל והרטט‪ ,‬גרור‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול ב‪ ,Galaxy Watch-‬סובב את החוגה בכיוון השעון‪ ,‬או הקש על‬
‫את‬
‫במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שליטה מרחוק ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫אם תאבד את ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על אחזר מיקום כדי לבדוק מיקום נוכחי של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫אם ‪ Galaxy Watch‬יאבד או ייגנב‪ ,‬תוכל לשלוט בו מרחוק‪ .‬הפעל את ‪Galaxy Wearable‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← אתר את השעון שלי ← הגדר אבטחה‪ ,‬בחר תכונה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר רישום ‪ Samsung account‬ב‪ Galaxy Watch-‬ובמכשיר הנייד‪.‬‬
‫הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום תוכל לשלוח הודעת ‪ SOS‬בשלוש לחיצות מהירות על מקש הבית של‬
‫‪ .Galaxy Watch‬ניתן גם להגדיר את ‪ Galaxy Watch‬כך שיתקשר באופן אוטומטי לאנשי קשר‬
‫למצב חירום‪.‬‬
‫הגדרת הודעות ‪SOS‬‬
‫‪11‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ ,Galaxy Wearable‬הקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪,SOS‬‬
‫והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי להוסיף אנשי קשר חירום‪ ,‬אם עדיין לא עשית זאת‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר למקרה חירום‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪← SOS‬‬
‫שלח הודעות ‪ SOS‬אל ← הוספה‪.‬‬
‫הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחר מאנשי קשר כדי להוסיף איש‬
‫קשר קיים לאנשי הקשר בחירום‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הפעלת שיחות ‪SOS‬‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לביצוע אוטומטי של שיחה לאיש קשר למצב חירום לאחר שליחת הודעת‬
‫‪ .SOS‬ניתן להתקשר רק לאיש קשר אחד בלבד מרשימת אנשי הקשר בחירום‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ .SOS‬הקש‬
‫על המתג בצע שיחות ‪ SOS‬אל כדי להפעילו ובחר איש קשר למקרה חירום‪.‬‬
‫הגדרת ההשהיה של הודעת ‪SOS‬‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לשליחת הודעות ‪ SMS‬לביטול הבקשה זמן מה אחרי שתלחץ שלוש‬
‫לחיצות מהירות על מקש הבית של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ .SOS‬הקש‬
‫על המתג ספירה לאחור לפני שליחה כדי להפעילו‪.‬‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫במקרה חירום‪ ,‬לחץ שלוש לחיצות מהירות על מקש הבית של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫ההודעה‪ ,‬בכלל זה המידע הנחוץ למעקב אחר מיקומך הנוכחי‪ ,‬תישלח אל איש קשר החירום שנרשם‬
‫קודם לכן‪ ,‬ותוצג למשך ‪ 60‬דקות‪ .‬אם התכונה בצע שיחות ‪ SOS‬אל מופעלת‪Galaxy Watch ,‬‬
‫יבצע שיחה אוטומטית לאיש הקשר שנבחר למצב חירום‪.‬‬
‫לאחר שליחת הודעת ה‪ ,SOS-‬הסמל‬
‫ה‪ SOS-‬שלך‪.‬‬
‫יופיע בלוח ההתראות‪ ,‬ותוכל לצפות בתוצאה של בקשת‬
‫הצגת המיקום שלי‬
‫לאחר שליחת הודעת ‪ SOS‬הכוללת את פרטי המיקום שלך‪ ,‬תוכל להציג את מיקומך בלוח‬
‫ההתראות‪ .‬החלק את מסך השעון ימינה או סובב את החוגה נגד כיוון השעון‪ ,‬והקש על מסך ‪SOS‬‬
‫כדי להציג את מיקומך הנוכחי במפה‪.‬‬
‫לסיום השיתוף של מיקומך עם אנשי הקשר למקרה חירום‪ ,‬גלול את המסך מטה והקש על‬
‫(הפסק שיתוף) ←‬
‫‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫דוא"ל‬
‫צפה בהודעות דוא"ל שהתקבלו במכשיר הנייד והשב להן‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר בהודעת דוא"ל כדי לפתוח את מסך הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(דוא"ל) במסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לצפות בהודעת דוא"ל במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על ‪ ,‬וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הצג‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫כדי להשיב לדוא"ל‪ ,‬בחר מצב קלט‪ ,‬והזן את ההודעה שלך‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל להשיב להודעות דוא"ל‪ ,‬תלוי במכשיר הנייד שתחבר ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫בקר ‪PPT‬‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך לשלוט בשקופיות ‪ PPT‬במחשב באמצעות ‪ Galaxy Watch‬לאחר חיבור‬
‫‪ Galaxy Watch‬למחשב‪.‬‬
‫חבר את ‪ Galaxy Watch‬למחשב דרך ‪Bluetooth‬‬
‫‪11‬‬
‫הקש על‬
‫(בקר ‪ )PPT‬במסך היישומים‪.‬‬
‫למד על התכונות והפקדים הבסיסיים בהדרכה שתופיע במסך ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יעבור למצב התאמת ‪ ,Bluetooth‬והמחשב ימצא את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪100‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫חפש או בחר את ‪ Galaxy Watch‬מרשימת מכשירי ה‪ Bluetooth-‬במחשב‪.‬‬
‫אם המחשב ו‪ Galaxy Watch-‬לא מתחברים‪ ,‬בטל את בקשת ה‪ Bluetooth-‬בשני‬
‫המכשירים‪ ,‬ונסה שוב‪ .‬לחלופין‪ ,‬הסר את ‪ Galaxy Watch‬מרשימת מכשירי ה‪Bluetooth-‬‬
‫שהופיעה קודם לכן במחשב‪ ,‬ונסה שוב‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על הצגת שקופיות כדי לשלוט בשקופיות‪.‬‬
‫למעבר לשקף הקודם‪ .‬לחלופין‪ ,‬סובב את‬
‫למעבר לשקף הבא או הקש על‬
‫הקש על‬
‫החוגה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון כדי לעבור בין שקפים‪.‬‬
‫הקש על משטח מגע >‪ ,‬והעבר את אצבעך על המסך כדי לשלוט בסמן במחשב‪.‬‬
‫ייתכן שהצג של ‪ Galaxy Watch‬יכבה במהלך השליטה בשקופיות באמצעות‬
‫‪ .Galaxy Watch‬כדי להגדיר מסך פועל תמיד‪ ,‬הקש על ← מסך מופעל תמיד‪ ,‬והקש על‬
‫המתג מופעל תמיד כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השליטה בשקופיות‪.‬‬
‫חיבור ‪ Galaxy Watch‬למחשב חדש‬
‫‪11‬‬
‫כדי לחבר את ‪ Galaxy Watch‬למחשב חדש‪ ,‬הקש על ‪ ,‬וסובב את החוגה כדי לבחור‬
‫באפשרות חבר מחשב חדש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לנתק את ‪ Galaxy Watch‬מהמחשב הקודם‪ ,‬והקש על התחבר כדי לחבר‬
‫אותו למחשב חדש‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרת תכונות התרעה‬
‫הגדרת התרעת סיכום‬
‫כשאתה מעביר מצגת שקופיות‪ ,‬הגדר ב‪ Galaxy Watch-‬שעת סיום מראש כדי לקבל התרעה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג התראת סיום כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הגדר שעה‪ ,‬סובב את החוגה כדי להגדיר את שעת הסיום‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הגדר‪.‬‬
‫הקש על ‪ ,‬וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות התראת סיום‪.‬‬
‫הגדרת התרעות במרווחים‬
‫הגדר ב‪ Galaxy Watch-‬התרעות סדירות במרווחים קבועים כדי לקבל התרעות במהלך המצגת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג התראות סבב כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הגדרת מרווח‪ ,‬סובב את החוגה כדי להגדיר את המרווחים‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הקש על ‪ ,‬וסובב את החוגה כדי לבחור באפשרות התראות סבב‪.‬‬
‫הגדר‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Samsung Flow‬‬
‫מבוא‬
‫בטל נעילה של מחשב ‪ Windows‬או טאבלט באמצעות ‪ ,Galaxy Watch‬עם ‪.Samsung Flow‬‬
‫•תכונה זו זמינה רק במהלך השימוש במחשב ‪ Windows‬או טאבלט‪.‬‬
‫•אם ‪ Samsung Flow‬טרם הותקן במכשיר הנייד‪ ,‬במחשב ‪ Windows‬או בטאבלט‪ ,‬הורד‬
‫אותו מ‪,Galaxy Apps-‬‏‏חנות ‏‪ Play‬או ‪.Microsoft Store‬‬
‫•כדי להשתמש ב‪ ,Samsung Flow-‬הגדר את תכונת נעילת המסך ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫ובמכשיר הנייד‪ .‬לשימוש בתכונת נעילת המסך של ‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד‪,‬‬
‫ראה נעילת מסך ובמדריך למשתמש של המכשיר הנייד‪.‬‬
‫חיבור מכשירים דרך ‪Bluetooth‬‬
‫חבר את ‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד למחשב ‪ Windows‬או לטאבלט‪.‬‬
‫‪Galaxy Watch‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫(‪.)Samsung Flow‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יעבור למצב התאמת ‪ ,Bluetooth‬והמחשב ‪ Windows‬או הטאבלט ימצאו את‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫מכשיר נייד‬
‫‪33‬‬
‫הפעל את היישום ‪.Samsung Flow‬‬
‫‪103‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מחשב או טאבלט‬
‫‪44‬‬
‫חפש או בחר את ‪ Galaxy Watch‬והמכשיר הנייד מרשימת מכשירי ה‪ Bluetooth-‬במחשב‬
‫‪ Windows‬או בטאבלט‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הפעל את היישום ‪ ,Samsung Flow‬ובחר באפשרות התחל (התחל) כדי לרשום את ‪Galaxy‬‬
‫‪ Watch‬והמכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור‪.‬‬
‫ביטול נעילת מחשב או טאבלט‬
‫ביטול נעילה רגיל של מחשב או טאבלט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סובב את החוגה כנגד כיוון השעון כדי לבטל את נעילת המחשב או הטאבלט‪.‬‬
‫מקם את ‪ Galaxy Watch‬קרוב למסך הנעילה של המחשב ‪ Windows‬או הטאבלט‪.‬‬
‫ביטול נעילת מחשב או טאבלט בשיטה הרגילה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המתג ביטול נעילה פשוטה כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪3 3‬מקם את ‪ Galaxy Watch‬קרוב למסך הנעילה של המחשב ‪ Windows‬או הטאבלט‪.‬‬
‫במסך היישומים של ‪ ,Galaxy Watch‬הקש על‬
‫(‪.)Samsung Flow‬‬
‫נעילת מחשב ‪ Windows‬או הטאבלט תבוטל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫הורד ל‪ Galaxy Watch-‬יישומים ייעודיים ולוחות שעון‪ ,‬מבלי להשתמש במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫(‪ .)Galaxy Apps‬גלול את הרשימה ובחר יישום או לוח שעון‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לחפש יישומים לפי מילות מפתח‪.‬‬
‫להורדה‪ ,‬או הקש על‬
‫הקש על ‪ ,‬סובב את החוגה כדי לבחור באפשרות הצג בטלפון‪ ,‬והפעל את ‪Galaxy Apps‬‬
‫מהמכשיר הנייד‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬דפדף ובחר יישום או לוח שעון להורדה‪.‬‬
‫כדי להשתמש ביישום זה‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את‬
‫‪ Galaxy Watch‬על‪-‬ידי הגדרה של מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫הקש על‬
‫(הגדרות) במסך היישומים‪.‬‬
‫סגנונות שעון‬
‫התאמה אישית של לוח השעון‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סגנונות שעון‪.‬‬
‫•שעונים‪ :‬בחר סוג שעון‪ .‬בנוסף ניתן לבחור פריטים להצגה על מסך השעון ולהוריד סגנונות שעון‬
‫נוספים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫•שעון מופעל תמיד‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת שעון כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫התכונה שעון מופעל תמיד פועלת רק כשאתה עונד את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪105‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•סדר סגנונות השעון‪ :‬בחר כיצד יאורגנו לוחות השעון‪.‬‬
‫– –האחרונים תחילה‪ :‬הגדר את הצגת לוח השעון האחרון שבו נעשה שימוש‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫– –מותאם‪ :‬סדר את לוחות השעון לפי העדפתך‪.‬‬
‫•צלצול כל שעה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להתראה על כל שעה עגולה בצליל או ברטט‪.‬‬
‫•מחוון התראות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת נקודה כתומה במסך השעון להתריע על‬
‫התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫•מחוון סטטוס‪ :‬הגדר את הצגת מחווני המצב על מסך השעון‪.‬‬
‫צליל ורטט‬
‫שנה הגדרות צליל ורטט של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל ורטט‪.‬‬
‫אפשרויות מסוימות אינן מוצגות בעת שימוש בדגם ‪ ,Bluetooth‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫•מצב צליל‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לשימוש במצב צליל‪ ,‬במצב שקט או במצב רטט‪.‬‬
‫•רטט עם צליל‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‬
‫והתראות‪.‬‬
‫•עוצמת צלצול‪ :‬כוונן את עוצמת הקול של צלצול‪ ,‬מדיה‪ ,‬התראות והמערכת‪.‬‬
‫•מסך הצלצול לא יופיע בעת השימוש בדגם ה‪ Bluetooth-‬בלי לחבר אותו למכשיר‬
‫נייד‪.‬‬
‫•כשהתכונה ‪ Voice Assistant‬מופעלת‪ ,‬תוכל גם לכוונן את עוצמת הקול של‬
‫הנגישות‪.‬‬
‫•עוצמת הרטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫•רטט ארוך‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להארכת משך הרטט עבור התראות ושיחות נכנסות‪.‬‬
‫•צלצול‪ :‬שנה את הגדרות הצלצול‪.‬‬
‫•רטט לצלצול‪ :‬בחר תבנית רטט עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫•צליל התראה‪ :‬שנה את צלצול ההתראה‪.‬‬
‫•רטט להתראות‪ :‬בחר תבנית רטט עבור התראות‪.‬‬
‫•צלילי מגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להשמעת צליל בעת בחירת יישומים או אפשרויות‬
‫במסך המגע‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך היישומים של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫•בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•בהירות נמוכה אוטומטית‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לכוונון אוטומטי של הבהירות בהתאם‬
‫לתנאי תאורת הסביבה‪.‬‬
‫•כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן ש‪ Galaxy Watch-‬ימתין לפני כיבוי התאורה‬
‫האחורית של הצג‪.‬‬
‫•הצג יישום אחרון‪ :‬בחר משך זמן להצגת היישום האחרון שבו נעשה שימוש כאשר המסך‬
‫מודלק לאחר כיבויו‪.‬‬
‫•סגנון רקע‪ :‬החלף את הטפט‪.‬‬
‫•גופן‪ :‬שנה את את סגנון וגודל הגופן‪.‬‬
‫מתקדם‬
‫הפעל את התכונות המתקדמות של ‪ ,Galaxy Watch‬ושנה הגדרות שליטה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מתקדם‪.‬‬
‫•לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית‪ :‬בחר פעולה לביצוע בעת לחיצה כפולה על מקש הבית של‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•מחוות השכמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת המסך בעת הרמת פרק היד שעליו אתה‬
‫עונד את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪107‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•השכמה בעזרת מסגרת החוגה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת המסך בעת סיבוב‬
‫החוגה‪.‬‬
‫•מצב 'נעילת מים'‪:‬‬
‫– –מצב 'נעילת מים'‪ :‬הפעל מצב נעילת מים לפני כניסה למים‪ .‬מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה‬
‫והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫– –הוצא מים‪ :‬סלק מים מתוך הרמקול באמצעות צליל חזק‪ ,‬אם ‪ Galaxy Watch‬לא משמיע‬
‫צלילים באופן תקין לאחר שימוש בו מתחת למים‪ .‬הקש על השמע צליל כדי להתחיל בסילוק‬
‫המים מבפנים‪.‬‬
‫– –עזרה‪ :‬הצג מידע על מצב נעילת מים‪.‬‬
‫•רגישות המגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאי הפעלת רטט בעת קבלת שיחות או התראות‪,‬‬
‫למעט התרעות‪.‬‬
‫•מצב 'תיאטרון'‪ :‬הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪ .‬המסך יישאר כבוי‪ ,‬הצליל יושתק‪ ,‬ותכונת‬
‫מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•מצב 'לילה טוב'‪ :‬הפעל את מצב לילה לשינה‪ .‬כל הצלילים‪ ,‬למעט צלילי המגע והתרעות (שעון‬
‫מעורר)‪ ,‬יושתקו‪ ,‬ותכונת מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•ערוך 'הגדרות מהירות'‪ :‬ערוך את הלוח המהיר של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•צילום מסך‪ :‬כדי לצלם את המסך‪ ,‬החלק ימינה על המסך תוך כדי לחיצה על מקש הבית‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫חיבורים‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫התחבר למכשיר נייד באמצעות ‪ .Bluetooth‬ניתן גם לחבר אוזניית ‪ Bluetooth‬ל‪Galaxy Watch-‬‬
‫ולהאזין למוזיקה או לקיים שיחות טלפון‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫•תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫•מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫•אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫•‪ :Bluetooth‬הפעל או כבה את התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫•אוזניית ‪ :BT‬חפש אוזניות ‪ Bluetooth‬וחבר אותן ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪109‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫רשתות סלולריות‬
‫התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← רשתות תקשורת סלולרית‪.‬‬
‫אפשרויות רשתות סלולריות אינן מוצגות בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫•רשתות תקשורת סלולרית‪:‬‬
‫– –הפעלה‪/‬כיבוי אוטומטי‪ :‬הגדר כי ‪ Galaxy Watch‬יתחבר אוטומטית אל או ינותק מהרשת‬
‫הסלולרית בהתאם לחיבור של ‪ Galaxy Watch‬למכשיר הנייד דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫•כאשר ‪ Galaxy Watch‬מחובר למכשיר נייד באמצעות ‪ ,Bluetooth‬הרשת‬
‫הסלולרית של ‪ Galaxy Watch‬תכובה על מנת לחסוך בחיי סוללה‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬לא יקבל הודעות ושיחות המבוצעות למספר הטלפון של‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•הרשת הסלולרית של ‪ Galaxy Watch‬תופעל אוטומטית לאחר דקה שבה לא אותר‬
‫חיבור ‪ .Bluetooth‬לאחר מכן‪ ,‬ניתן לקבל הודעות ושיחות המבוצעות למספר הטלפון‬
‫של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫– –פועל תמיד‪ :‬הגדר כי ‪ Galaxy Watch‬יהיה מחובר לרשת הסלולרית‪.‬‬
‫כאשר אפשרות זו מופעלת‪ ,‬ניתן לקבל שיחות והודעות נכנסות ל‪ Galaxy Watch-‬ולמספרי‬
‫הטלפון של המכשירים הניידים‪.‬‬
‫בעת הפעלה של אפשרות מופעל תמיד‪ ,‬צריכת הסוללה של ‪ Galaxy Watch‬עשויה‬
‫לגדול‪.‬‬
‫– –כבוי תמיד‪ :‬הגדר כי ‪ Galaxy Watch‬לא יהיה מחובר לרשת הסלולרית‪.‬‬
‫כאשר אפשרות זו מופעלת‪ ,‬לא ניתן לקבל שיחות והודעות נכנסות למספר הטלפון של‬
‫‪ .Galaxy Watch‬אם ‪ Galaxy Watch‬מחובר למכשיר הנייד דרך ‪ ,Bluetooth‬תוכל לקבל‬
‫שיחות נכנסות או התראות ממספר הטלפון של המכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•נתונים ניידים‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch-‬לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫•נדידת נתונים‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה‪.‬‬
‫•מצב רשת‪ :‬בחר סוג רשת להתחבר אליה‪ ,‬בין ‪ LTE‬לבין ‪.3G‬‬
‫•מפעילי רשת‪ :‬חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני‪.‬‬
‫•שמות נקודות גישה‪ :‬הגדר שמות של נקודות גישה (‪.)APN‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את תכונת ה‪ Wi-Fi-‬כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫תכונה זו זמינה כש‪ Galaxy Watch-‬לא מחובר למכשיר הנייד דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ Wi-Fi‬ובחר באפשרות אוטומטי או מופעל תמיד כדי להתחבר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫אם תבחר באפשרות אוטומטי‪ ,‬רשת ה‪ Wi-Fi-‬תנותק באופן אוטומטי כאשר ‪Galaxy Watch‬‬
‫מחובר למכשיר נייד דרך ‪ .Bluetooth‬אם תבחר באפשרות כבוי תמיד‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬אחרי שתחבר אותו למכשיר הנייד דרך ‪ Bluetooth‬במקום להשתמש‬
‫ברשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫•בחירה באפשרות מופעל תמיד תגרום לצריכה מהירה מהרגיל של הסוללה‪.‬‬
‫•האפשרות אוטומטי לא מופיעה‪ ,‬ולא תוכל להתחבר באופן אוטומטי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬אם‬
‫אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על רשתות ‪ Wi-Fi‬ובחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫הקש על התחבר‪.‬‬
‫•לאחר ש‪ Galaxy Watch-‬יתחבר לרשת ‪Wi-Fi‬‏‪ Galaxy Watch ,‬יתחבר שוב לאותה‬
‫הרשת בכל פעם שהיא זמינה‪ ,‬מבלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של‬
‫‪ Galaxy Watch‬לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות‪ ,‬והקש על שכח‪.‬‬
‫•אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של‬
‫המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫•כבה את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת‪.‬‬
‫‪NFC‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונה ‪.NFC‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.NFC‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬כולל אנטנת ‪ NFC‬מובנית‪ .‬יש לנהוג ב‪ Galaxy Watch-‬בזהירות‪ ,‬כדי‬
‫למנוע נזק לאנטנת ה‪.NFC-‬‬
‫•‪ :NFC‬הפעל את התכונה ‪.NFC‬‬
‫•הקש ושלם‪ :‬הגדר את יישום ברירת המחדל לשימוש בתכונת ‪.NFC‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫שימוש בתכונת ‪NFC‬‬
‫לפני השימוש בתכונת ‪ ,NFC‬יש להירשם לשירות הרלוונטי‪ .‬לרישום או לקבלת מידע נוסף על‬
‫השירות‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬עם אזור אנטנת ‪ NFC‬שבחלק העליון של מסך המגע של ‪ ,Galaxy Watch‬גע בקורא כרטיסי‬
‫המסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,NFC‬והקש על המתג ‪ NFC‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪.NFC‬‬
‫‪112‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫כדי להגדיר את יישום ברירת המחדל‪ ,‬פתח את מסך ההגדרות‪ ,‬והקש על חיבורים ← ‪← NFC‬‬
‫הקש ושלם‪ ,‬ולאחר מכן בחר יישום‪.‬‬
‫ייתכן שרשימת השירותים לא תכלול את כל היישומים הזמינים‪.‬‬
‫אנטנת ‪NFC‬‬
‫התראות‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת רטט כאשר הוא מנותק מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים‪ ,‬והקש על המתג התראות כדי להפעילו‪.‬‬
‫האפשרות התראות לא מופיעה אם אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫מצב 'טיסה'‬
‫תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם‬
‫שירותי רשת‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים‪ ,‬והקש על המתג מצב 'טיסה' כדי להפעילו‪.‬‬
‫עקוב אחר התקנות המסופקות על‪-‬ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס‪ .‬במקרים‬
‫שבהם מותר להשתמש במכשיר‪ ,‬השתמש בו תמיד במצב טיסה‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש בנתונים‬
‫עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← שימוש בנתונים‪.‬‬
‫אפשרויות שימוש בנתונים אינן מוצגות בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫•נתונים ניידים‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch-‬לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית‪.‬‬
‫•הגבלת נתונים‪ :‬הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים‪.‬‬
‫•מחזור שימוש בנתונים‪ :‬הגדר את מחזור איפוס הנתונים למעקב אחרי השימוש בנתונים בין‬
‫תקופות שימוש‪.‬‬
‫•תאריך התחלה‪ :‬הגדר את תאריך ההתחלה של מחזור השימוש בנתונים‪.‬‬
‫•פרטי שימוש‪ :‬הצג את סך השימוש עבור המחזור הנוכחי‪.‬‬
‫מיקום‬
‫הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאפשר ליישומים להשתמש בפרטי המיקום הנוכחיים שלך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← מיקום‪.‬‬
‫הקש על מיקום כדי להפעילו ואז בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום‪.‬‬
‫יישומים‬
‫סדר היישומים‬
‫בחר כיצד לסדר את היישומים על מסך היישומים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← סדר יישומים‪.‬‬
‫•האחרונים תחילה‪ :‬הגדר הצגת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬קודם‪.‬‬
‫•מותאם‪ :‬סדר את היישומים לפי העדפתך‪.‬‬
‫פתח יישומים אוטו'‬
‫הגדר הפעלת יישום באמצעות סיבוב החוגה בלי צורך להקיש על היישום‪ .‬כשסמל חיווי החוגה‬
‫מרחף מעל היישום‪ ,‬היישום יופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים‪ ,‬והקש על המתג פתח יישומים אוטו' כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הרשאות‬
‫על מנת שיישומים מסוימים יפעלו היטב‪ ,‬הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא‬
‫ב‪ .Galaxy Watch-‬הצג הגדרות הרשאה עבור היישומים השונים‪ ,‬ושנה את ההגדרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← הרשאות‪.‬‬
‫שיחה‬
‫שנה את ההגדרות של תכונת השיחה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← שיחה‪.‬‬
‫אפשרויות שיחה אינן מוצגות בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫•מספר יוצא‪ :‬הצג את מספר הטלפון ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫אפשרויות אלו אינן מוצגות בעת שימוש בדגם רשת סלולרית‪ ,‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫•הצג מזהה מתקשר שלי‪ :‬הגדר את מספר הטלפון של ‪ Galaxy Watch‬להצגתו במסך הנמען‬
‫בעת ביצוע שיחה‪.‬‬
‫•דואר קולי‪ :‬הזן את המספר לגשת לשירות דואר קולי או גש לשירות דואר קולי‪.‬‬
‫•רשימת חסומים‪ :‬הצג רשימת מספרים חסומים‪.‬‬
‫הודעות‬
‫שנה את הגדרות ההודעה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ← הודעות‪.‬‬
‫•אפשרויות הודעות אינן מוצגות בעת שימוש בדגם ‪ ,Bluetooth‬ללא חיבור למכשיר נייד‪.‬‬
‫•אפשרויות מסוימות אינן מוצגות בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫•שלח כשמע‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch-‬למשלוח הודעה קולית כקובץ אודיו‪.‬‬
‫•רשימת חסומים‪ :‬הצג את המספרים וההודעות החסומות מהמספר החסום‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אבטחה‬
‫נעילה‬
‫שנה הגדרות אבטחה של ‪ .Galaxy Watch‬כשתשתמש בתכונה זו‪ Galaxy Watch ,‬יינעל באופן‬
‫אוטומטי אם לא תזיז אותו למשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה ← נעילה‪.‬‬
‫•סוג‪ :‬בחר שיטת נעילה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•עזרה‪ :‬הצג מידע על נעילת ‪.Galaxy Watch‬‬
‫שירות עדכוני אבטחה‬
‫באפשרותך לעדכן את מדיניות האבטחה באופן ידני או אוטומטי‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה ← שירות עדכוני אבטחה‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש בדגם ‪ Bluetooth‬ללא חיבור למכשיר נייד‪ ,‬באפשרותך לעדכן את‬
‫מדיניות האבטחה רק כש‪ Galaxy Watch-‬מחובר ל‪.Wi-Fi-‬‬
‫•בדוק זמינות עדכונים‪ :‬עדכן ידנית את מדיניות האבטחה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•עדכון אוטומטי‪ :‬עדכן באופן אוטומטי את מדיניות האבטחה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•הורד עדכונים‪ :‬הגדר את ה‪ Galaxy Watch-‬לעדכון אוטומטי של מדיניות האבטחה כאשר הוא‬
‫מחובר ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫חשבון וגיבוי (חשבון)‬
‫התחבר ל‪ ,Samsung account-‬וגבה את הנתונים שב‪ Galaxy Watch-‬ב‪ ,Samsung Cloud-‬או‬
‫שחזר ב‪ Galaxy Watch-‬נתוני ‪ Galaxy Watch‬שנשמרו ב‪.Samsung account-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חשבון וגיבוי או חשבון‪.‬‬
‫כשאתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו למכשיר נייד‪ ,‬תוכל להיכנס‬
‫ל‪ Samsung account-‬כדי להציג את האפשרות גבה ושחזר‪ .‬אם אתה משתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬כשהוא מחובר למכשיר נייד‪ ,‬גבה ושחזר את הנתונים במכשיר הנייד‬
‫שלך עם אותו ‪ Samsung account‬המוגדר במכשיר הנייד‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה גיבוי ושחזור‬
‫נתונים‪.‬‬
‫•‪ :Samsung Account‬הזן את פרטי ‪ Samsung account‬והתחבר לחשבון‪.‬‬
‫•גבה ושחזר‪ :‬גבה ב‪ Samsung Cloud-‬את הנתונים השמורים ב‪ ,Galaxy Watch-‬או שחזר‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬נתונים השמורים ב‪.Samsung Cloud-‬‬
‫•שירות התאמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת התכונה המתאימה בהתאם למיקום ולמצב‪,‬‬
‫לאחר ניתוח אורח החיים שלך‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד למכשיר נייד התומך‬
‫בשירות ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן ההסכמה לשימוש‬
‫בשירות ההתאמה האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ←‬
‫חשבונות ← ‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫נגישות‬
‫קבע הגדרות שונות לשיפור הנגישות אל ‪.Galaxy Watch‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫•ראייה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי ראייה‪.‬‬
‫•שמיעה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים לקויי שמיעה‪.‬‬
‫•טקסט‪-‬לדיבור‪ :‬שנה את הגדרות הטקסט לדיבור‪.‬‬
‫•גישה ישירה‪ :‬הגדר לפתיחה מהירה של תפריטי נגישות‪.‬‬
‫•תזכורת של התראה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬למתן התראה במרווחי זמן קבועים לתזכורת‪,‬‬
‫במקרה של התראה שלא נבדקה‪ ,‬ובחר במרווח הזמנים‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫כללי‬
‫קלט‬
‫שנה את הגדרות קלט הטקסט‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← קלט‪.‬‬
‫•מקלדת ברירת מחדל‪ :‬בדוק את ברירת המחדל של לוח המקשים להזנת תווים‪.‬‬
‫•הגדרות מקלדת‪ :‬הגדר את התצורה של מקלדת ‪.Samsung‬‬
‫טקסט‪-‬לדיבור‬
‫שנה את ההגדרות של תכונות הטקסט לדיבור כגון שפות‪ ,‬מהירות ועוד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← טקסט‪-‬לדיבור‪.‬‬
‫•שפה‪ :‬בחר את השפה שבה תרצה להשתמש‪.‬‬
‫•קצב דיבור‪ :‬הגדר את מהירות הקריאה‪.‬‬
‫•הקרא בקול הודעות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להקראת התראות שהתקבלו‬
‫ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•בדוק זמינות עדכונים‪ :‬עדכן את השפות הנתמכות‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← תאריך ושעה‪.‬‬
‫האפשרויות תאריך ושעה זמינות רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר‬
‫אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫•אוטומטי‪ :‬הגדר את אזור הזמן המסופק על ידי הרשת אשר יחול בעת נסיעה לאזור זמן אחר‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה מופיעה כאשר אתה משתמש בדגם ‪ Bluetooth‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫•הגדרת תאריך‪ :‬הגדר את התאריך באופן ידני‪.‬‬
‫•הגדרת שעה‪ :‬הגדר את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫•בחר אזור זמן‪ :‬בחר את אזור הזמן באופן ידני‪.‬‬
‫•תבנית ‪ 24‬שעות‪ :‬הצג את השעה בתבנית של ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שפה‬
‫בחר את השפה שבה תרצה להשתמש ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← שפה‪.‬‬
‫האפשרות שפה מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי לחבר אותו‬
‫למכשיר נייד‪.‬‬
‫איפוס‬
‫מחק את כל הנתונים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← איפוס‪.‬‬
‫עדכן תוכנת שעון‬
‫עדכן את התוכנה ב‪ Galaxy Watch-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על כללי ← עדכן תוכנת שעון‪.‬‬
‫האפשרות עדכן תוכנת שעון מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי‬
‫לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫סוללה‬
‫בחר מצב סוללה של ‪ .Galaxy Watch‬באפשרותך לצמצם את צריכת הסוללה במצבי סוללה‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על סוללה‪.‬‬
‫•ברירת מחדל‪ :‬בחר לשימוש רגיל ב‪ .Galaxy Watch-‬תוכל להשתמש בכל התכונות של‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•חיסכון בחשמל‪ :‬בחר כדי להפעיל מצב חיסכון בסוללה‪ .‬מציג את הצבעים על המסך בגווני‬
‫אפור ותכונות מסוימות מוגבלות כדי לצמצם את צריכת הסוללה‪ .‬ראה מצב חיסכון בחשמל‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫•שעון בלבד‪ :‬רק השעון מוצג על המסך וכל התכונות האחרות מושבתות כדי להקטין את צריכת‬
‫הסוללה‪ .‬לחץ על מקש הבית כדי להציג את השעון‪ .‬לחץ והחזק את לחצן הבית כדי להשבית‬
‫את מצב שעון בלבד‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אודות השעון‬
‫הצג מידע על ‪.Galaxy Watch‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות השעון‪.‬‬
‫•מספר טלפון של ‪ :Watch‬בדוק את מספר הטלפון של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫אפשרות זו אינה מוצגת בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫•מספר דגם‪ :‬בדוק את מספר הדגם של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•מספר סידורי‪ :‬בדוק את המספר הסידורי של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•אחסון‪ :‬בדוק את סך השטח ואת שטח האחסון בשימוש‪.‬‬
‫•מכשיר‪ :‬בדוק מידע של ‪ ,Galaxy Watch‬כגון כתובת ‪ MAC‬ב‪ ,Wi-Fi-‬כתובת ‪Bluetooth‬‬
‫ומספר סידורי‪.‬‬
‫•תוכנה‪ :‬בדוק את גרסת התוכנה ומצב האבטחה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•סוללה‪ :‬בדוק את מתח וקיבולת הסוללה של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•פתח רישיונות מקור‪ :‬הצג את המדריך לבדיקת רישיון הקוד הפתוח של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•דווח פרטי אבחון ושימוש‪ :.‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לשלוח ל‪ Samsung-‬באופן אוטומטי‬
‫מידע אבחון ונתוני שימוש של המכשיר‪.‬‬
‫•איתור באגים‪ :‬הפעל או השבת את מצב איתור באגים במהלך פיתוח יישומים עבור‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫התחבר אל טלפון חדש‬
‫חבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד חדש‪ Galaxy Watch .‬יכול להתחבר למכשיר נייד אחר‬
‫לאחר ביצוע איפוס קל למחיקת הנתונים למעט קובצי מדיה ונתונים אישיים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל טלפון חדש‪.‬‬
‫האפשרות התחבר אל טלפון חדש זמינה רק כש‪ Galaxy Watch-‬מחובר למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫התחבר אל הטלפון‬
‫התחבר למכשיר נייד כשאתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בנפרד‪ .‬תוכל לבחור האם לשחזר את‬
‫נתוני ‪ Galaxy Watch‬השמורים במכשיר הנייד‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התחבר אל הטלפון‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד וסנכרן את מידע הבריאות‪ ,‬ערכי ההגדרות ופרטי‬
‫אנשי הקשר השמורים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫• ‪ :‬חבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד אחרי איפוס כל הנתונים השמורים‬
‫ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫האפשרות התחבר אל הטלפון מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בלי‬
‫לחבר אותו למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫מבוא‬
‫כדי לחבר את ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד‪ ,‬עליך להתקין את היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫במכשיר הנייד‪ .‬באפשרותך לבדוק את המצב של ‪ Galaxy Watch‬ולהוריד לוחות שעון ויישומים‬
‫מומלצים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל להתאים את ההגדרות השונות של ‪ ,Galaxy Watch‬כגון הגדרות התראה‪,‬‬
‫לצרכים האישיים שלך‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫התאמה אישית של‬
‫סגנון השעון‪.‬‬
‫התאם אישית את הגדרות‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מצב ‪Galaxy‬‬
‫‪Watch‬‬
‫לוחות שעון‬
‫ויישומים‬
‫מומלצים‪/‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Health‬‬
‫סגנונות שעון‬
‫מידע‬
‫‪122‬‬
‫הגדרות‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫הקש על כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•נתק‪ :‬נתק את ‪ Galaxy Watch‬מהמכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫•חבר מכשיר חדש‪ :‬נתק את המכשיר מהמכשיר הנייד המחובר כרגע‪ ,‬וחבר מכשיר חדש‪ .‬הקש‬
‫על סרוק כדי למצוא מכשיר חדש‪ .‬כדי להתחבר מחדש למכשיר שהיה מחובר בעבר‪ ,‬בחר את‬
‫המכשיר הרצוי מהרשימה מכשירים מותאמים‪.‬‬
‫•החלפה אוטומטית‪ Galaxy Watch :‬עדיין יתחבר באופן אוטומטי למכשיר הנייד שלך אם‬
‫תענוד אותו על פרק כף היד‪.‬‬
‫אפשרות זו מוצגת רק כשמותאמים למכשיר הנייד יותר משני מכשירי ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•מדריך למשתמש‪ :‬עיין במדריך למשתמש על מנת ללמוד להשתמש ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•צור קשר‪ Samsung Members :‬מציע שירותי תמיכה בלקוחות‪ ,‬כגון אבחון בעיות במכשיר‪,‬‬
‫ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה‪ .‬ניתן גם לשתף מידע עם קהילת‬
‫המשתמשים של ‪ Galaxy‬או לצפות בטיפים ובחדשות עדכניות מ‪.Galaxy-‬‬
‫‪ Samsung Members‬יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך‬
‫השימוש במכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזור ולספק השירות‪ ,‬או בדגמים שאינם‬
‫תומכים ביישום ‪.Samsung Members‬‬
‫מידע‬
‫הצג את המצב של ‪ Galaxy Watch‬ונתוני ‪ ,Samsung Health‬והורד יישומים ולוחות שעון‬
‫פופולריים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על מידע‪.‬‬
‫אודות השעון‬
‫קבלת סקירה כוללת על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון וזיכרון ה‪ RAM-‬ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫בחר פריט להצגת פרטיו‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫סגנונות שעון מובילים‬
‫באפשרותך להוריד לוחות שעון פופולריים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫כדי להוריד לוח שעון פופולרי‪ ,‬בחר בו‪ .‬להצגת לוחות שעון נוספים‪ ,‬הקש על הצג יותר‪.‬‬
‫יישומים מומלצים לשעון‬
‫באפשרותך להוריד יישומים פופולריים מ‪.Galaxy Apps-‬‬
‫כדי להוריד יישום פופולרי‪ ,‬בחר בו‪ .‬להצגת יישומים נוספים‪ ,‬הקש על הצג יותר‪.‬‬
‫בריאות‬
‫הצג נתונים שמורים של ‪ Samsung Health‬כגון מספר צעדים ודופק‪.‬‬
‫הקש על פתח את ‪.SAMSUNG HEALTH‬‬
‫סגנונות שעון‬
‫תוכל לשנות את סוג השעון המופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על סגנונות שעון‪ ,‬ובחר בסוג השעון הרצוי‪.‬‬
‫סגנון השעון שבחרת יופיע במסך השעון‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לשנות את הרקע ולהגדיר את הפריטים שיוצגו על לוח השעון‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫הגדרות‬
‫התראות‬
‫שנה הגדרות עבור תכונת ההתראות‪ .‬הישאר מעודכן במגוון אירועים‪ ,‬כגון הודעות חדשות‬
‫שהתקבלו במכשיר הנייד‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← התראות‪ ,‬הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפריטים הרצויים‪.‬‬
‫•נהל התראות‪ :‬בחר במכשיר הנייד לשליחת התראות אל ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•הצג רק בעת ענידת השעון‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת התראות רק כאשר אתה עונד‬
‫אותו‪.‬‬
‫•טלפון מושתק מחובר‪ :‬הפעל התראות מושתקות במכשיר הנייד כאשר ‪Galaxy Watch‬‬
‫המחובר מקבל התראה‪.‬‬
‫•הצג פרטים באופן אוטומטי‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת פרטים על התראות בעת‬
‫קבלתן‪.‬‬
‫•מחוון התראות‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת נקודה כתומה במסך השעון להתריע על‬
‫התראות שטרם בדקת‪.‬‬
‫•הפעל מסך‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת המסך כשמתקבלת התראה‪.‬‬
‫•הצג בזמן שימוש בטלפון‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להצגת התראות בזמן השימוש במכשיר‬
‫הנייד‪.‬‬
‫•ממסר חכם‪ :‬הגדר את המכשיר הנייד להפעלה אוטומטית של היישום המקבל את ההודעה‬
‫מ‪ Galaxy Watch-‬כאשר אתה מרים את המכשיר הנייד‪.‬‬
‫•חלק מהמכשירים הניידים אינם תומכים בתכונה ממסר חכם‪.‬‬
‫•להצגת הפרטים כשהמסך נעול‪ ,‬יש לבטל תחילה את הנעילה במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫יישומים‬
‫התאם אישית את מסך היישומים של ‪ .Galaxy Watch‬תוכל גם לסדר מחדש את היישומים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← יישומים‪.‬‬
‫הסרת יישומים‬
‫הקש על ← הסרת התקנה‪ ,‬והקש על‬
‫לצד היישום שברצונך להסיר מ‪.Galaxy Watch-‬‬
‫סידור מחדש של יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הקש על ← שינוי הסדר ואז הקש על מותאם‪.‬‬
‫לצד יישום כלשהו‪ ,‬וגרור כלפי מעלה או מטה אל מיקום אחר‪.‬‬
‫תוכל גם לסדר מחדש את היישומים על‪-‬ידי בחירה באפשרות האחרונים תחילה או מותאם‪.‬‬
‫הסתרת יישומים‬
‫הסתר יישום כדי שלא יופיע במסך היישומים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר יישום‪ ,‬והקש על החל‪.‬‬
‫הקש על ← הסתר‪.‬‬
‫היישום יופיע ברשימה יישומים מוסתרים‪ ,‬ולא יופיע במסך היישומים‪.‬‬
‫ביטול הסתרת יישומים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר ביישום המוסתר‪ ,‬והקש על החל‪.‬‬
‫הקש על ← הסתר‪.‬‬
‫היישום ייעלם מהרשימה יישומים מוסתרים‪ ,‬ויופיע בדף האחרון של מסך היישומים בתור‬
‫היישום האחרון‪.‬‬
‫התאמה אישית של יישומים‬
‫הקש על‬
‫של היישום‪ ,‬להתאמה אישית של הגדרות בסיסיות‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫יישומונים‬
‫התאם אישית את היישומונים ב‪ .Galaxy Watch-‬תוכל גם לסדר מחדש את היישומונים‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← יישומונים‪.‬‬
‫הוספה או הסרה של יישומונים‬
‫הקש על‬
‫של היישומון כדי להסירו‪ ,‬או הקש על‬
‫של היישום כדי להוסיף אותו‪.‬‬
‫שינוי סדר יישומונים‬
‫הקש על‬
‫לצד יישומון כלשהו‪ ,‬וגרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר‪.‬‬
‫צליל ורטט‬
‫שנה הגדרות צליל ורטט של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← צליל ורטט‪.‬‬
‫•מצב צליל‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לשימוש במצב צליל‪ ,‬במצב שקט או במצב רטט‪.‬‬
‫•רטט עם צליל‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות‬
‫והתראות‪.‬‬
‫•עוצמת קול‪ :‬כוונן את עוצמת הקול של צלצול‪ ,‬מדיה‪ ,‬התראות והמערכת‪.‬‬
‫•עוצמת הרטט‪ :‬כוונן את העוצמה של התראת רטט‪.‬‬
‫•רטט ארוך‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להארכת משך הרטט עבור התראות ושיחות נכנסות‪.‬‬
‫•צלצול‪ :‬שנה את הגדרות הצלצול‪.‬‬
‫•רטט לצלצול‪ :‬בחר תבנית רטט עבור שיחות נכנסות‪.‬‬
‫•צליל התראה‪ :‬שנה את צלצול ההתראה‪.‬‬
‫•רטט להתראות‪ :‬בחר תבנית רטט עבור התראות‪.‬‬
‫•צלילי מגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להשמעת צליל בעת בחירת יישומים או אפשרויות‬
‫במסך המגע‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫תצוגה‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך היישומים של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← תצוגה‪.‬‬
‫•בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•בהירות נמוכה אוטומטית‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לכוונון אוטומטי של הבהירות בהתאם‬
‫לתנאי תאורת הסביבה‪.‬‬
‫•כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן ש‪ Galaxy Watch-‬ימתין לפני כיבוי התאורה‬
‫האחורית של הצג‪.‬‬
‫•הצג יישום אחרון‪ :‬בחר משך זמן להצגת היישום האחרון שבו נעשה שימוש כאשר המסך‬
‫מודלק לאחר כיבויו‪.‬‬
‫•סגנון רקע‪ :‬החלף את הטפט‪.‬‬
‫מתקדם‬
‫הפעל את התכונות המתקדמות של ‪ ,Galaxy Watch‬ושנה הגדרות שליטה‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← מתקדם‪.‬‬
‫•לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית‪ :‬בחר פעולה לביצוע בעת לחיצה כפולה על מקש הבית של‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫•מחוות השכמה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת המסך בעת הרמת פרק היד שעליו אתה‬
‫עונד את ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•השכמה בעזרת מסגרת החוגה‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להפעלת המסך בעת סיבוב‬
‫החוגה‪.‬‬
‫•מצב 'נעילת מים'‪ :‬הפעל מצב נעילת מים לפני כניסה למים‪ .‬מסך המגע‪ ,‬מחוות ההשכמה‬
‫והתכונה שעון פועל תמיד יושבתו‪.‬‬
‫•רגישות המגע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאי הפעלת רטט בעת קבלת שיחות או התראות‪,‬‬
‫למעט התרעות‪.‬‬
‫•מצב 'תיאטרון'‪ :‬הפעל מצב קולנוע לצפייה בסרטים‪ .‬המסך יישאר כבוי‪ ,‬הצליל יושתק‪ ,‬ותכונת‬
‫מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫•מצב 'לילה טוב'‪ :‬הפעל את מצב לילה לשינה‪ .‬כל הצלילים‪ ,‬למעט צלילי המגע והתרעות (שעון‬
‫מעורר)‪ ,‬יושתקו‪ ,‬ותכונת מחוות ההשכמה והתכונה 'שעון פועל תמיד' יושבתו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•צילום מסך‪ :‬כדי לצלם את המסך‪ ,‬החלק ימינה על המסך תוך כדי לחיצה על מקש הבית‪.‬‬
‫הוסף תוכן לשעון‬
‫העבר קובצי שמע או תמונה שמורים מן המכשיר הנייד אל ‪ Galaxy Watch‬באופן ידני או אוטומטי‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← הוסף תוכן לשעון‪.‬‬
‫•מוסיקה‬
‫– –הוסף רצועות‪ :‬בחר בקובצי שמע ושלח אותם ידנית מן המכשיר הנייד אל ‪.Galaxy Watch‬‬
‫– –סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסנכרון קובצי השמע שהתווספו לאחרונה מול‬
‫‪ Galaxy Watch‬כשיש לו יותר מ ‪ ‎15 % -‎‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫אם קובצי המוזיקה השמורים ב‪ Galaxy Watch-‬תופסים יותר מאשר ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בייט‪,‬‬
‫המערכת תמחק קבצים שלא הגדרת כמועדפים לפי הסדר מקובצי המוזיקה הראשונים‬
‫שהוספת‪.‬‬
‫– –רשימות השמעה לסינכרון‪ :‬בחר ברשימת השמעה לסנכרון מול ‪.Galaxy Watch‬‬
‫רשימות השמעה לסינכרון זמינות רק כאשר היישום ‪ Samsung Music‬מותקן‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬ולאחר הפעלת התכונה סינכרון אוטומטי‪.‬‬
‫•תמונות‬
‫– –העתק תמונות‪ :‬בחר בתמונות ושלח אותם ידנית מן המכשיר הנייד אל ‪.Galaxy Watch‬‬
‫– –סינכרון אוטומטי‪ :‬הגדר את המכשיר לסנכרון התמונות מול ‪ Galaxy Watch‬כשיש לו יותר‬
‫מ ‪ ‎15 % -‎‬טעינה בסוללה‪.‬‬
‫– –מס' תמונות מרב'‪ :‬בחר את מספר התמונות שיישלח אל ‪ Galaxy Watch‬ממכשיר נייד‪.‬‬
‫– –אלבומים לסינכרון‪ :‬בחר אלבום תמונות לסנכרון עם ‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪129‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫שליחת הודעות ‪SOS‬‬
‫הגדר את המכשיר לשליחת הודעות חירום על‪-‬ידי שלוש לחיצות על מקש הבית של‬
‫‪ .Galaxy Watch‬ניתן גם להגדיר חיוג אוטומטי לאנשי חירום‪.‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ ,Galaxy Wearable‬הקש על הגדרות ← שליחת הודעות ‪ ,SOS‬והקש‬
‫על המתג כדי להפעילו‪ .‬ראה הודעות ‪ SOS‬למידע נוסף‪.‬‬
‫אתר את השעון שלי‬
‫שלוט ב‪ Galaxy Watch-‬מרחוק‪ ,‬במקרה שאבד או לא הונח במקום הנכון‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← אתר את השעון שלי‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫•אחזר מיקום‪ :‬בדוק היכן נמצא ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•הגדר אבטחה‪:‬‬
‫– –נעילה מרחוק‪ :‬נעל מרחוק את ‪ Galaxy Watch‬כדי למנוע גישה בלתי‪-‬מורשית‪ .‬תכונה זו‬
‫זמינה כאשר המכשיר הנייד מחובר ל‪ Galaxy Watch-‬דרך ‪ Bluetooth‬או חיבור מרוחק‪.‬‬
‫כש‪ Galaxy Watch-‬נעול‪ ,‬חבר את המכשיר הנייד ל‪ Galaxy Watch-‬דרך ‪.Bluetooth‬‬
‫הנעילה תנוטרל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫– –אפס את השעון‪ :‬מחק מרחוק את כל המידע האישי השמור ב‪ .Galaxy Watch-‬לאחר‬
‫איפוס ‪ ,Galaxy Watch‬לא תוכל לשחזר את המידע או להשתמש בתכונה 'חפש את השעון‬
‫שלי'‪.‬‬
‫– –נעילת הפעלה מחדש‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לבקש את פרטי ‪Samsung account‬‬
‫לאחר איפוס המכשיר‪ .‬תכונה זו מונעת הפעלה מחדש של המכשיר על‪-‬ידי אחרים אם אבד‬
‫או נגנב‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫חיבור השעון‬
‫התאם אישית את הגדרות החיבור האלחוטי של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫במכשיר הנייד‪ ,‬הפעל את ‪ ,Galaxy Wearable‬הקש על הגדרות ← חיבור השעון‪ ,‬והקש על‬
‫המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫•חיבור מרוחק‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬להתחברות מרחוק לרשת סלולרית או ‪ Wi-Fi‬כאשר‬
‫אין חיבור ‪ Bluetooth‬זמין בין המכשירים‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרשום תחילה את ‪ Samsung account‬במכשיר הנייד‬
‫המחובר‪.‬‬
‫•התראת חיבור‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לקבלת התראה כאשר ‪ Galaxy Watch‬מנותק‬
‫מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫•סינכרון פרופילי ‪ :Wi-Fi‬הגדר את המכשיר לסנכרון הרשימה של רשתות ‪ Wi-Fi‬שמורות עם‬
‫‪.Galaxy Watch‬‬
‫‪Galaxy Apps‬‬
‫רכוש והורד יישומים ולוחות שעון שנועדו במיוחד ל‪ Galaxy Watch-‬מהיישום ‪.Galaxy Apps‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← ‪.Galaxy Apps‬‬
‫חפש על פי קטגוריה ובחר יישום ולוח שעון להורדה‪.‬‬
‫‪Samsung Health‬‬
‫הצג את הנתונים שנשמרו ביישום ‪.Samsung Health‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← ‪.Samsung Health‬‬
‫‪131‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫‪SmartThings‬‬
‫הפעל את היישום ‪ SmartThings‬במכשיר הנייד כדי לשלוט במכשירים ביתיים ובמוצרי האינטרנט‬
‫של הדברים (‪ )IoT‬ולנהל אותם בצורה נוחה‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← ‪.SmartThings‬‬
‫רשתות סלולריות‬
‫השתמש בשירותים אחרים שונים באמצעות רשת סלולרית לאחר הפעלתה ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← רשתות סלולריות‪.‬‬
‫אפשרות רשתות סלולריות אינה מוצגת בדגם ‪.Bluetooth‬‬
‫אודות השעון‬
‫הצג את המצב של ‪ ,Galaxy Watch‬גבה או שחזר נתונים‪ ,‬או עדכן את תוכנת ‪.Galaxy Watch‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← אודות השעון‪.‬‬
‫•סוללה‪ :‬בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש‬
‫שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫•אחסון‪ :‬בדוק את מצב הזיכרון הזמין והתפוס‪ .‬כדי למחוק קבצים לא נחוצים‪ ,‬הקש על נקה‬
‫עכשיו‪.‬‬
‫הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה‬
‫להשתנות בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫•‪ :RAM‬בדוק את מצב השימוש בזיכרון ‪ .RAM‬כדי להאיץ את פעולת ‪ Galaxy Watch‬על‪-‬ידי‬
‫הקטנת השימוש ב‪ ,RAM-‬סמן יישומים מתוך רשימת היישומים‪ ,‬והקש על נקה עכשיו‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫•עדכן תוכנת שעון‪ :‬עדכן את התוכנה ב‪ Galaxy Watch-‬לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫•גיבוי ושחזור‪ :‬גבה את נתוני ‪ Galaxy Watch‬ב‪ ,Samsung Cloud-‬או שחזר נתונים שגובו‪.‬‬
‫ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף‪.‬‬
‫•מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע ל‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את ‪ Galaxy Watch‬לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫•‪ :Samsung Account‬הצג את פרטי ‪.Samsung account‬‬
‫•שם המכשיר‪ :‬שנה את השם של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫•פרטי המכשיר‪ :‬בדוק מידע של ‪ ,Galaxy Watch‬כגון כתובת ‪ MAC‬ב‪ ,Wi-Fi-‬כתובת‬
‫‪ Bluetooth‬ומספר סידורי‪.‬‬
‫עדכון תוכנה דרך היישום ‪Galaxy Wearable‬‬
‫ניתן לעדכן את ‪ Galaxy Watch‬לגרסת התוכנה העדכנית ביותר ישירות מהשירות 'קושחה דרך‬
‫הרשת' (‪.)FOTA‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הגדרות ← אודות השעון ← עדכן תוכנת שעון ← עדכן עכשיו‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הורד והתקן את גרסת התוכנה האחרונה במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪4 4‬קרא את המידע המופיע על המסך והקש על התקן עכשיו‪.‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬יעתיק את התוכנה המעודכנת מן המכשיר הנייד ויופעל מחדש‪.‬‬
‫לבדיקה אוטומטית של עדכונים זמינים והורדתם‪ ,‬הקש על המתג עדכון אוטומטי כדי‬
‫להפעילו‪ .‬עדכונים יורדו רק כאשר המכשיר מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪133‬‬
‫ םושייה‪ Galaxy W‬םושייה‬
‫גיבוי ושחזור נתונים‬
‫שמור את נתוני ההגדרות של ‪ Galaxy Watch‬ושל יישומים אחרים‪ ,‬ושחזר אותם במועד מאוחר‬
‫יותר‪.‬‬
‫כדי לגבות נתונים‪ ,‬הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות‬
‫השעון ← גיבוי ושחזור ← הגדרות גיבוי‪ ,‬הקש על המתג של הפריט המיועד לגיבוי‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הקש על גבה עכשיו‪ .‬הנתונים יישמרו ב‪.Samsung Cloud-‬‬
‫•קובצי המוזיקה והתמונות השמורים ב‪ Galaxy Watch-‬לא יגובו‪.‬‬
‫•נתוני היישום ‪ Samsung Health‬יישמרו באופן אוטומטי ביישום ‪Samsung Health‬‬
‫במכשיר הנייד המחובר‪.‬‬
‫כדי לשחזר‪ ,‬הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬הקש על הגדרות ← אודות השעון ←‬
‫גיבוי ושחזור ← שחזר‪ ,‬סמן את סוג הנתונים שברצונך לשחזר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו‪.‬‬
‫נתוני הגיבוי האחרונים ישוחזרו‪.‬‬
‫אודות ‪Galaxy Wearable‬‬
‫הצג את פרטי הגרסה של יישום ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫הפעל את ‪ Galaxy Wearable‬במכשיר הנייד‪ ,‬והקש על הגדרות ← אודות ‪.Galaxy Wearable‬‬
‫‪134‬‬
‫שימוש ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך להיעזר בתכונות השימושיות של ‪ Galaxy Watch‬לחיים נוחים יותר ולניהול בריאותך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬שירות ההתאמה האישית של ‪ Galaxy Watch‬מנתח את דפוסי השימוש ואת המצב שלך‬
‫כדי לספק שירותים ומידע לפי מיקומך‪.‬‬
‫אתה מוזמן ליהנות משפע התכונות של ‪.Galaxy Watch‬‬
‫שימוש כאמצעי תכנון‬
‫בדיקת מידע על יום נוכחי‬
‫השתמש ב‪ Galaxy Watch-‬בימים חשובים‪ .‬תוכל לראות במסך השעון מידע כגון לוחות זמנים‪,‬‬
‫תזכורות ושעת התרעה‪ ,‬בלי צורך להפעיל שום יישום‪.‬‬
‫הקש והחזק את מסך השעון‪ ,‬ולאחר מכן סובב את החוגה או החלק את המסך ימינה או שמאלה‪,‬‬
‫כדי לבחור בלוח השעון היום שלי‪ .‬תוכל לעיין בלוח הזמנים היומי שלך ולנהל אותו מלוח השעון היום‬
‫שלי‪.‬‬
‫תוכל לראות בלוח השעון את המידע שלהלן‪:‬‬
‫•לוח הזמנים להיום שהגדרת בלוח השנה‬
‫•פריטים ששמרת כתזכורות‬
‫•זמני התרעות‬
‫‪135‬‬
‫ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬‫למידע נוסף על רישום לוח זמנים או תזכורת או על הגדרת התרעות‪ ,‬ראה לוח שנה‪ Reminder ,‬או‬
‫התראה‪.‬‬
‫•ניתן לעיין רק במידע של לוחות זמנים והתרעות שהוגדרו במהלך ‪ 10‬השעות האחרונות‪.‬‬
‫•מידע ההתרעות שנוסף למכשיר הנייד לא יופיע במסך השעון‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫ניהול היום השוטף‬
‫‪ Galaxy Watch‬עוזר לך ליהנות מהחיים בנוחות‪ .‬שירות ההתאמה האישית של ‪Galaxy Watch‬‬
‫מזהה את סגנון החיים והטעמים שלך‪ ,‬ומספק תכונות מתאימות בהתאם למיקום או למצב‪ .‬התחל‬
‫וסיים את היום עם ‪Galaxy Watch‬‏‪ Galaxy Watch .‬יספק לך את מה שאתה הכי צריך‪ ,‬בכל עת‬
‫ובכל מקום‪.‬‬
‫•תכונה זו זמינה לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד למכשיר נייד התומך בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן ההסכמה לשימוש בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות ←‬
‫‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫•אם דפוס אורח חיים שנותח קודם לכן ישתנה‪ Galaxy Watch ,‬יספק את השירות‬
‫והתכונה בהתאם לדפוס שהשתנה‪.‬‬
‫תקציר פעמיים ביום‬
‫תוכל לקבל תקציר לאחר שתתעורר ולפני שתלך לישון עם מידע שימושי שנחוץ לך במהלך היום‪.‬‬
‫לאחר שתתעורר‪ Galaxy Watch ,‬יודיע לך על האירועים החשובים או מזג האוויר של היום‪ .‬לפני‬
‫שתלך לישון‪ Galaxy Watch ,‬יודיע לך על מצב הפעילות הגופנית ומזג האוויר מחר‪ ,‬ויזכיר לך‬
‫פריטי תזכורת שלא הושלמו‪.‬‬
‫למידע נוסף על רישום לוח זמנים או תזכורת לתקציר‪ ,‬ראה לוח שנה או ‪.Reminder‬‬
‫‪137‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫הפעלת יישומים מומלצים לפי מיקום וזמן‬
‫הפעל יישומים מועדפים בנוחות באמצעות יישומונים‪ Galaxy Watch .‬מנתח את דפוסי השימוש‬
‫שלך לפי זמן ומקום‪ ,‬כדי להוסיף באופן אוטומטי את היישומים המועדפים שבהם השתמשת בזמנים‬
‫או במקומות מסוימים ליישומון קיצורים ליישום‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם תגיע לתחנת אוטובוס בשעת השיא‪ ,‬המפות או יישומי הנסיעות שבהם אתה מרבה‬
‫להשתמש‪ ,‬כמו גם יישום המוזיקה שלך‪ ,‬יתווספו ליישומון באופן אוטומטי‪.‬‬
‫סובב את החוגה אל לוח הטלפון‪ ,‬כדי להפעיל יישומים שנוספו באופן אוטומטי ליישומון קיצורים‬
‫ליישום‪.‬‬
‫הפעלת מצב לילה לשינה נוחה יותר‬
‫לפני שעת השינה‪ Galaxy Watch ,‬יודיע לך שהגיע הזמן ללכת לישון‪ .‬הפעל את מצב הלילה‪,‬‬
‫המותאם לזמן השינה‪.‬‬
‫כשתקבל התראה על הפעלת מצב לילה‪ ,‬פעל לפי ההוראות במסך כדי להפעילו‪.‬‬
‫יושבתו התכונות הבאות‪:‬‬
‫•כל הצלילים‪ ,‬להוציא התרעות וצלילי התרעות מערכת‬
‫•התכונה 'שעון פועל תמיד'‬
‫•התכונה 'מחוות השכמה'‬
‫‪138‬‬
‫ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬‫מצב לילה יושבת באופן אוטומטי לאחר שתתעורר‪.‬‬
‫אם תפעיל את מצב לילה ידנית‪ ,‬ולא דרך ההתראה על הפעלת מצב לילה‪ ,‬מצב לילה לא‬
‫יושבת באופן אוטומטי לאחר שתתעורר‪.‬‬
‫שימוש בשעון כפול בחו"ל‬
‫אם אתה בחו"ל או בנסיעת עסקים‪ Galaxy Watch ,‬יזהה באופן אוטומטי את השינוי באזור הזמן‪,‬‬
‫ויציע לך לעבור למסך השעון הכפול‪ ,‬כדי לראות את השעה המקומית ואת השעה במדינת הבית‪ .‬כדי‬
‫להשתמש בתכונת השעון הכפול‪ ,‬שנה את לוח השעון לפי ההתראות‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה לאחר חיבור ‪ Galaxy Watch‬למכשיר נייד למכשיר נייד התומך בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬בפלטפורמה ‪ 2.2‬ואילך‪ .‬לאחר מתן ההסכמה לשימוש בשירות‬
‫ההתאמה האישית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות ←‬
‫‪ ← Samsung Account‬פרטיות ← שירות התאמה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫שימוש בתזכורות נוחות‬
‫רשום במהירות תזכורת באמצעות פקודה קולית‪ ,‬וקבל תקציר של תזכורות היום‪.‬‬
‫רישום תזכורות בפקודה קולית‬
‫תוכל לשמור בקלות תזכורות בפקודה קולית‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אמור 'להתקשר לאימא בשעה שלוש' ושמור תזכורת‪ .‬בשעה שלוש‪ ,‬תקבל התראה על כך‬
‫שהגיע הזמן להתקשר לאימא‪.‬‬
‫למידע נוסף על רישום תזכורות‪ ,‬ראה יצירת תזכורת‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫שימוש כמאמן אישי לשמירה על הבריאות‬
‫שמור על הבריאות עם ‪ .Galaxy Watch‬חיישן הדופק מודד את הדופק מעת לעת‪ ,‬ומנתח את רמת‬
‫המתח ודפוס השינה שלך‪ .‬תוכל גם ליצור רוטינות אישיות לפי נתוני הפרופיל שהזנת‪.‬‬
‫תוכל גם להשתמש במגוון תרגילים ותכונות נוספות לניהול הבריאות אם אתה משתמש‬
‫ב‪ Galaxy Watch-‬כשהוא מחובר למכשיר נייד‪.‬‬
‫ניהול מתח ואיכות השינה‬
‫חיישן דופק מדויק יותר מודד ברציפות את רמות המתח ודפוסי השינה שלך‪.‬‬
‫בסיום מדידת המתח‪ ,‬הקש על לנשום > לרגיעה בהדרכת ‪ .Galaxy Watch‬נשימה לפי קצב הצליל‬
‫מסייעת בהפגת המתחים‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬‫כשתתעורר בבוקר‪ Galaxy Watch ,‬ינתח את ארבעת שלבי דפוס השינה שלך‪ .‬גלה את דפוס‬
‫השינה שלך עם תצפית רצופה‪.‬‬
‫ארבעת המצבים (ערות‪ ,‬קלה‪ ,‬עמוקה‪ )REM ,‬של דפוס השינה ינותחו לפי התזוזה שלך‬
‫ושינויים בדופק במהלך השינה‪ .‬עם זאת‪ ,‬יש להגדיר את האפשרות הגדרות דופק לב אוטו'‬
‫בתור תמיד כדי למדוד את הדופק ברציפות במהלך השינה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה מעקב אחר‬
‫הדופק‪.‬‬
‫השגת יעד הקלוריות היומי‬
‫‪ Galaxy Watch‬עוזר לך בניהול המשקל והבריאות בהתאם לדפוס הפעילות הגופנית ויעד‬
‫הקלוריות היומי שלך‪.‬‬
‫הזן את כמות הקלוריות שצרכת במהלך היום‪ .‬אם כמות הקלוריות שהזנת חורגת מהיעד‪ ,‬עליך‬
‫להגביר את הפעילות הגופנית‪ .‬הוסף פעילות גופנית לשמירה על האיזון והבריאות‪.‬‬
‫למידע נוסף על הזנת קלוריות‪ ,‬ראה מזון‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫חוויית אימון משופר‬
‫‪ Galaxy Watch‬תומך ב‪ 40-‬תרגילים ופעילויות בערך‪ ,‬לבית ולחוץ‪ .‬עם ‪ Galaxy Watch‬תוכל‬
‫להתאמן ביעילות בבית‪ ,‬בחוץ או במכון הכושר‪ Galaxy Watch .‬עוזר לך להשיג את היעד שהגדרת‬
‫על‪-‬ידי בדיקה מדויקת של זמן הפעילות הגופנית‪ ,‬המרחק‪ ,‬המהירות‪ ,‬הדופק וצריכת הקלוריות‬
‫במהלך הפעילות הגופנית‪.‬‬
‫למידע נוסף על תחילת התרגילים השונים‪ ,‬ראה אימון‪.‬‬
‫תוכל לבצע ביעילות כמה תרגילים באימון אחד‪ .‬בסיום תרגיל אחד‪ ,‬התחל מיד בתרגיל הבא‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬ראה ריבוי תרגילים‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫‪-‬ב שומיש‪-Gala‬ב שומיש‬
‫שימוש כהתקן פשוט לביטול נעילה‬
‫ביטול נעילה מהיר וקל של המחשב‬
‫ניתן לבטל בקלות את נעילת המחשב באמצעות תכונת ה‪ Bluetooth-‬של ‪Samsung Flow‬‬
‫ב‪ ,Galaxy Watch-‬מבלי להזין סיסמה או מידע ביומטרי במחשב‪ .‬קרב את ‪ Galaxy Watch‬אל‬
‫המחשב‪ ,‬ונעילת המחשב תבוטל‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה ‪.Samsung Flow‬‬
‫‪144‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים אינם‬
‫רלוונטיים ל‪ Galaxy Watch-‬שלך‪.‬‬
‫הלוח המהיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫•כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫עבור לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו‬
‫שוב ושוב‪.‬‬
‫•אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את ‪Galaxy Watch‬‬
‫כשהסוללה ריקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את ‪ .Galaxy Watch‬טען את הסוללה במלואה לפני‬
‫הפעלת ‪.Galaxy Watch‬‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫•אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‬
‫כראוי‪.‬‬
‫•אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש‬
‫על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫•מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫•הפעל מחדש את ‪ Galaxy Watch‬כדי לנקות תקלות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫•ודא שתוכנת ‪ Galaxy Watch‬מעודכנת לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫•אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪145‬‬
‫חפסנ‬
‫‪ Galaxy Watch‬נתקע או מציג שגיאות‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלת ‪ Galaxy Watch‬מחדש‬
‫אם ‪ Galaxy Watch‬קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את‬
‫‪ Galaxy Watch‬ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם ‪ Galaxy Watch‬נתקע ולא מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש הבית (מקש הפעלה‪/‬כיבוי) למשך יותר‬
‫מ‪ 7-‬שניות כדי להפעילו מחדש‪.‬‬
‫איפוס ‪Galaxy Watch‬‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫(הגדרות) ← כללי ← איפוס‪ .‬לפני ביצוע איפוס נתונים להגדרות‬
‫במסך היישומים‪ ,‬הקש על‬
‫היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר לא מצליח לאתר את ‪Galaxy Watch‬‬
‫•ודא שהתכונה האלחוטית ‪ Bluetooth‬מופעלת ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•אפס את ‪ ,Galaxy Watch‬ונסה שוב‪.‬‬
‫•ודא ש‪ Galaxy Watch-‬ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור ‪Bluetooth‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪146‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור ‪ ,Bluetooth‬או ש‪ Galaxy Watch-‬והמכשיר הנייד‬
‫מנותקים זה מזה‬
‫•ודא שהתכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת בשני המכשירים‪.‬‬
‫•ודא שאין שום מכשולים‪ ,‬כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים‪.‬‬
‫•ודא שהגרסה העדכנית ביותר של היישום ‪ Galaxy Wearable‬מותקנת במכשיר הנייד‪.‬‬
‫•ודא ש‪ Galaxy Watch-‬ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח חיבור ‪Bluetooth‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש‪.‬‬
‫•הפעל מחדש את שני המכשירים‪ ,‬והפעל את היישום ‪ Galaxy Wearable‬שוב במכשיר הנייד‪.‬‬
‫שיחות לא מתחברות‬
‫•ודא ש‪ Galaxy Watch-‬מחובר למכשיר נייד דרך ‪ .Bluetooth‬אם ‪ Galaxy Watch‬מחובר‬
‫למכשיר הנייד מרחוק‪ ,‬לא תוכל לקבל שיחות נכנסות‪.‬‬
‫•ודא כי למכשיר הנייד ול‪ Galaxy Watch-‬יש גישה לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫•ודא שלא הגדרת במכשיר הנייד וב‪ Galaxy Watch-‬חסימת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו‬
‫מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫•ודא שלא הגדרת במכשיר הנייד וב‪ Galaxy Watch-‬חסימת שיחות עבור מספר הטלפון שאתה‬
‫מחייג‪.‬‬
‫•בדוק אם מצב 'נא לא להפריע'‪ ,‬מצב לילה או מצב קולנוע מופעל‪ .‬אם אחד ממצבים אלה מופעל‪,‬‬
‫מסך המגע לא יידלק במהלך שיחות נכנסות‪ .‬כדי להפעיל את המסך ולבדוק שיחה נכנסת‪ ,‬סובב‬
‫את החוגה או לחץ על לחצן הבית או על לחצן חזרה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה‬
‫•ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫•ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש באוזניית ‪ ,Bluetooth‬ודא שהיא מחוברת היטב‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫חפסנ‬
‫נשמעים הדי קול במהלך שיחה‬
‫כוונן את עוצמת הקול או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪ ,‬או‬
‫שאיכות השמע ירודה‬
‫•ודא שאינך חוסם את האנטנה הפנימית של ה‪.Galaxy Watch-‬‬
‫•כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪.‬‬
‫ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור‬
‫אחר ונסה שוב‪.‬‬
‫•בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות‬
‫ברשת של ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫•הקפד לחבר את ‪ Galaxy Watch‬לתחנת העגינה האלחוטית ולחבר את תחנת העגינה למטען‬
‫כראוי‪.‬‬
‫•בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫•כאשר ‪ Galaxy Watch‬או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן‬
‫שיעילות הטעינה תרד‪.‬‬
‫•צריכת הסוללה תעלה בעת השימוש ביישומים מסוימים‪.‬‬
‫•הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫חפסנ‬
‫‪ Galaxy Watch‬חם למגע‬
‫כשאתה משתמש ביישומים הצורכים יותר חשמל‪ ,‬או משתמש ביישומים ב‪ Galaxy Watch-‬לפרק‬
‫זמן ממושך‪ Galaxy Watch ,‬עלול להיות חם למגע‪ .‬זוהי תופעה תקינה‪ ,‬שלא משפיעה על אורך חיי‬
‫‪ Galaxy Watch‬או על ביצועיו‪.‬‬
‫אל תשתמש ב‪ Galaxy Watch-‬לזמן מה במקרה של התחממות יתר‪ .‬אם עדיין יש התחממות יתר‬
‫של ‪ ,Galaxy Watch‬פנה למרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫המידע של מד הגובה שגוי‬
‫•בחלוף פרק זמן מסוים מכיול מד הגובה‪ ,‬הערך המוצג במד הגובה לא יהיה עוד מדויק‪ .‬כדי‬
‫כדי לכייל את הערך המוצג במד הגובה‪.‬‬
‫למדוד את הגובה המדויק‪ ,‬הקש לעתים תכופות על‬
‫•במקרה של חדירת מים (בגשם או במהלך פעילות במים) או חומרים זרים לחיישן הלחץ‬
‫האטמוספרי‪ ,‬ייתכן שאומדן הגובה לא יהיה מדויק‪ .‬אם יש על ‪ Galaxy Watch‬חומר ניקוי‪,‬‬
‫זיעה או טיפות גשם‪ ,‬שטוף אותו במים נקיים ויבש ביסודיות את חיישן הלחץ האטמוספרי לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫‪ Galaxy Watch‬לא מצליח למצוא מיקום נוכחי‬
‫‪ Galaxy Watch‬משתמש במידע מיקום מהמכשיר הנייד‪ .‬ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי‬
‫מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬הגדר את המכשיר הנייד לשימוש ברשת ‪ Wi-Fi‬או‬
‫ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים ב‪ Galaxy Watch-‬אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים ב‪ .Galaxy Watch-‬אחרת‪ ,‬לא יהיה‬
‫באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים‬
‫המאוחסנים ב‪.Galaxy Watch-‬‬
‫‪149‬‬
‫חפסנ‬
‫מופיע מרווח קטן מסביב לחלק החיצוני של מארז ‪Galaxy Watch‬‬
‫•רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫•עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫אין מספיק שטח אחסון ב‪Galaxy Watch-‬‬
‫מחק נתונים לא הכרחיים‪ ,‬כגון מטמון‪ ,‬בעזרת היישום ‪ ,Galaxy Wearable‬או מחק ידנית יישומים‬
‫או קבצים שאינם בשימוש‪ ,‬על מנת לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2018 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪,‬‬
‫אלקטרוני או מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת‬
‫רשות בכתב מראש מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫•‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
‫•‪ Bluetooth®‎‬הוא סמל מסחרי רשום של‪ Bluetooth SIG, Inc.‎‬בכל העולם‪.‬‬
‫•‪Wi-Fi®‎‬‏‪Wi-Fi Protected Setup™‎,‬‏‪,Wi-Fi Direct™‎,‬‏‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™‎‬והלוגו של‬
‫‪ Wi-Fi‬הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫•כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising