Samsung | C27RG50FQU | User guide | Samsung 27" Curved Gaming Monitor CRG5 Brugervejledning

Samsung 27" Curved Gaming Monitor CRG5 Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
Skærm til spil
C27RG5*
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung Electronics, tilhører de respektive ejere.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har
læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke
har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Picture
Sikring af installationspladsen
4
Læs nedenfor, før du installerer produktet.
19
Picture Mode
29
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
5
5
6
7
Tilslutning og brug af en computer
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
Tilslutning af hovedtelefoner (eksterne eller inear)
Tilslutning af strømmen
Organisering af de tilsluttede kabler
19
19
19
20
Brightness
30
Contrast
30
Sharpness
30
Color
30
HDMI Black Level
31
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
22
Eye Saver Mode
31
Driverinstallation
22
Screen Adjustment
31
Indstilling af optimal opløsning
22
Forberedelser
Dele
9
9
Kontrolpane
Vejledning til funktionstaster
10
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast
12
og Sharpness
Sådan ændres indstillingen Volume
12
Porttyper
13
13
Opgradering af softwaren via USB
Justering af produktets hældning
15
Tyverisikringslås
15
Forholdsregler, når produktet flyttes
16
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
16
Installation
Montering af soklen
Fjernelse af foden
17
17
18
20
20
21
OnScreen Display
Game
Picture Mode
23
Refresh Rate
24
Black Equalizer
24
Response Time
24
Adaptive-Sync
25
Low Input Lag
26
Screen Size
26
Virtual Aim Point
27
Language
32
Display Time
32
2
Indholdsfortegnelse
System
Installation af softwaren
Specifikationer
Easy Setting Box
38
Begrænsninger og problemer med installation af 38
Firmwaren opgraderes ved at downloade den fra
webstedet
38
Systemkrav
38
Generelt
42
Tabel over standardsignaltilstand
43
Self Diagnosis
33
Volume
34
Smart ECO Saving+
34
Off Timer Plus
35
PC/AV Mode
35
DisplayPort Ver.
35
Problemløsningsvejledning
HDMI Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
36
Power LED On
36
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
Skærmdiagnose (Skærmforhold)
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
39
39
39
39
Reset All
36
Spørgsmål & svar
41
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
Produktet er ikke defekt
En produktskade, som kunden har forårsaget
Andet
45
45
45
45
Information
Information
37
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for, at der er plads nok til ventilation, når produktet anbringes. En intern temperaturstigning kan
medføre brand og beskadige produktet. Der skal være tilstrækkelig plads rundt om produktet, når det
installeres. Se diagrammet.
――Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
FORSIGTIG!
10 cm
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.
10 cm
10 cm
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG
BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
10 cm
10 cm
Dette symbol indikerer, at der findes
højspænding inden i. Det er farligt med
enhver form for kontakt med nogen
intern del i dette produkt.
Vekselstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er vekselstrømsspænding.
Dette symbol angiver, at vigtige
dokumenter om betjening og
vedligeholdelse er vedlagt dette
produkt.
Jævnstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er jævnstrømsspænding.
Klasse II-produkt: Dette symbol
angiver, at der ikke kræves en
sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord
(jordforbindelse). Hvis dette symbol
ikke findes på et produkt med en
ledning til elnettet, SKAL produktet
have en pålidelig forbindelse til
beskyttende jordforbindelse.
Forsigtig! Se brugervejledning: Dette
symbol anmoder brugeren om, at se
brugervejledningen for yderligere
sikkerhedsrelaterede oplysninger.
4
Rengøring
Elektricitet og sikkerhed
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
Advarsel!
――Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
•• Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
servicegebyr).
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
1
Sluk produktet og pc'en.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk
stød.
3
•• Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
•• Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
‒‒ Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer
på produktet.
•• Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
Forsigtig!
4
Dyp en blød klud i vand, og vrid den grundigt. Aftør derefter produktets overflader med kluden.
•• Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd for produktet og pc'en.
•• Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
‒‒ Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
5
Installation
Advarsel!
Forsigtig!
•• Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må
ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Tab ikke produktet under flytning.
•• Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
‒‒ Børn kan blive kvalt.
•• Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade
osv).
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
•• Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller røg.
•• Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
‒‒ Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
•• Sæt produktet forsigtigt ned.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan
forringe ydeevnen betydeligt.
‒‒ Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
•• Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
‒‒ Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
‒‒ Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et
køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
6
Betjening
Advarsel!
•• Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
‒‒ Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
•• Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
‒‒ Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan
brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte
osv).
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande
oven på produktet.
‒‒ Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
‒‒ Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
•• Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
‒‒ Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan
medføre alvorlig personskade.
•• Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også
straks ventileres.
•• Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
‒‒ En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
7
Forsigtig!
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
‒‒ Indstil skærmen til strømsparetilstand eller pauseskærm med bevægeligt billede, når du ikke
bruger produktet i længere tid.
•• Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid
(ferie osv).
‒‒ Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
•• Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
‒‒ Dit syn kan forringes.
•• Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
•• Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
•• Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
•• Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
•• Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen.
•• Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
‒‒ Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
•• Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
‒‒ Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
•• Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
‒‒ Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
‒‒ Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
‒‒ Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
•• Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
•• Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
‒‒ Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
‒‒ For høj lyd kan føre til høreskader.
‒‒ Ellers kan der opstå brand.
•• Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
•• Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan vand
eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
8
Kapitel 02
Forberedelser
Dele
Dele
Beskrivelse
Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
JOG-knap
――Du finder JOG-knappen nederst på skærmen, midtfor, og den kan bevæges i fem
retninger: OP/NED/VENSTRE/HØJRE/TRYK(ENTER).
Kontrolpane
Denne LED er en strømstatusindikator og har følgende funktioner:
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
•• Tændt (tænd/sluk-knap): Strømindikator slukket
varsel for at forbedre kvaliteten.
•• Energisparetilstand: Strømindikator bilnker
JOG-knap
Strømindikator
NED(FORSIDE)
•• Slukket (tænd/sluk-knap): Strømindikator tændt
――Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem strømindikatorens funktioner.
(System → Power LED On) Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis
forskellig ud, afhængigt af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
――
HØJRE
VENSTRE
TRYK(ENTER)
OP(BAGSIDE)
Vejledning til
funktionstaster
Strømknappen er placeret til nederst i midten af skærmen bruges til at tænde
eller slukke for strømmen.
Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til funktionstasterne
vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal
du trykke på den tilsvarende retningsknap igen.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af
funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
Vejledning til funktionstaster
Strømindikator
Return
9
Vejledning til funktionstaster
Dele
Beskrivelse
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen
til funktionstasterne.
――Tryk på JOB-knappen for at bruge vejledningen til funktionstaster. Så vises følgende vindue.
Dette produkt viser menuen som en skærmmenu.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element.
Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.
Låsning af skærmmenu: Lås skærmmenuen for at fastholde de aktuelle
indstillinger, eller for at undgå, at andre brugere ændrer indstillingerne.
TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.
Menu
Slå til/slå fra: For aktivere eller deaktivere låsningen af skærmmenuen
skal du vise skærmen "Menu", flytte JOG-knappen til højre for at gå til
næste trin og derefter trykke på knappen til venstre og holde den nede i
10 sekunder.
――Hvis skærmmenulåsen er aktiveret , kan Brightness og Contrast justeres.
Low Input Lag-funktionen kan også bruges.
Eye Saver Mode er tilgængelig. Du kan få vist Information.
Return
Source
Vælg
for at ændre indgangskilden ved at bevæge JOG-knappen i
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en
meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet, hvis indgangskilden er
ændret.
Vælger
ved at flytte JOG-knappen på skærmbilledet med vejledningen
til funktionstasterne.
Tryk for at aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen Eye Saver
Mode er tilgængelig.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Smart ECO Saving+
Power Off
Vælg
for at slukke produktet ved flytte JOG-knappen på
skærmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Return
Gå tilbage til forrige menu ved hjælp af JOG-knappen for at vælge
-ikonet, når skærmen med funktionstasterne vises.
――Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af funktion eller produktmodel. Se
det faktiske produkt.
10
Hvis produktet ikke viser noget (dvs. hvis det er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du
anvende tre direkte knapper til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.
JOG-knap
Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP
Ændring af kilde
NED
TRYK(ENTER) i to sekunder
Sluk for strømmen
Når produktet viser menuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.
JOG-knap
Handling
OP/NED
Flyt funktionen
Afslut menuen.
VENSTRE
Luk underlisten uden at gemme værdien.
Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE
TRYK(ENTER)
Flyt til underlisten.
Værdien øges i skyderen.
Gem værdien, og luk underlisten.
11
Sådan ændres indstillingerne Brightness, Contrast og
Sharpness
Du kan justere Brightness, Contrast eller Sharpness ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis
menuen OSD ikke vises.
Sådan ændres indstillingen Volume
Du kan justere Volume ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.
Volume
Mute
Sharpness
Brightness
50
100
Contrast
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis lydkvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen
Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller
højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Standardlysstyrken kan variere afhængigt af område.
Brightness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
Contrast
produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
――Hvad er Auto Mute?
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputkilden er svag, hvilket
ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge JOGknappen til at flytte fokus nedad.
Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter skrue op
eller ned for knappen Volume.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
Sharpness
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
12
Porttyper
Opgradering af softwaren via USB
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
1
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Se det
Tilslut en USB-nøgle til SERVICE-porten, som vises i illustrationen.
faktiske produkt.
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Port
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
SERVICE
DC 19V
Når skærmen er tændt, skal du trykke på JOG-knappen for at vise vejledningen til funktionstaster.
Når vejledningen til funktionstaster vises, skal du trykke på JOG-knappen og holde den nede i cirka 5
sekunder.
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DC 19V
Beskrivelse
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner (eksterne eller
in-ear).
Power Off
――Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DPkabel.
SERVICE
DC 19V
Brug en USB-nøgle for at udføre en softwareopgradering.
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
2
Når beskeden vises på produktet som vist på følgende billede, vælges Yes for at opgradere
softwaren.
Do you want to update via USB?
Yes
No
13
3
Når skærmen vises som vist på følgende billede, vælges Yes.
Bemærk!
1
Hvis du vil foretage en software-opgradering med en USB-nøgle, skal du først formatere USB-nøglen
til FAT32.
2
Når opgraderingen udføres, skal du sørge for, at der kun findes én BIN-fil (.bin) i rodmappen.
3
Ved opgradering af softwaren for model CRG5, skal du kontrollere, at opgraderingsfilerne er i
formatet .bin. Filnavnet skal overholde navnekonvenstionerne for model CRG5 (f.eks. M-R50**GGAA****.*[fircifret tal].bin). ** angiver skærmstørrelsen i tommer, ****.* angiver versionsnummeret,
og det fircirfrede tal er checksummen. Eksempelvis overholder “M-R5027GGAA-0800.0[D06E].bin”
navnekonventionen for CRG5 27”-modellen, og skal kopieres til rodmappen.
4
Hvis beskeden No valid update files found. Please check your USB device and try again. vises, er det
sandsynligvis af følgende årsager.
Update now
Update from version XXXX.X to version XXXX.X?
Yes
4
No
Opgradering af softwaren sker herefter.
Update now
No valid update files found.
Update now
Please check your USB device and try again.
Updating product Software…
Your product will turn itself off and on again automatically after completing
update.
OK
Cancel
0%
‒‒ Der er ikke tilsluttet en USB-nøgle til SERVICE porten.
‒‒ Filerne på den tilsluttede USB-nøgle er ikke i kompatible formater.
5
Produktet slukker selv og tænder igen automatisk, når opdateringen er fuldført. Derefter skal du
slukke for produktet.
6
Tag strømkablet ud af stikkontakten, og sæt det derefter i igen, når du har slukket.
‒‒ Der findes ikke nogen gyldige opgraderingsfiler på den tilsluttede USB-nøgle. (Der er ikke gemt
nogen opgraderingsfiler i hukommelsen, eller filnavnene er forkerte.)
5
Sluk ikke for produktet. Og undgå afbrydelser under opgraderingen så vidt muligt. Normalt vil
produktets version blive den foregående, hvis en opgradering bliver afbrudt.
14
Justering af produktets hældning
Tyverisikringslås
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
varsel for at forbedre kvaliteten.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din
tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Sådan låses en tyverisikring:
•• Du kan justere produktets vippevinkel.
•• Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
‒‒ En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
‒‒ Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
‒‒ Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
15
Forholdsregler, når produktet flyttes
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør
vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere
oplysninger. Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.
Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
•• Undgå at trykke direkte på skærmen.
•• Undgå at holde på selve skærmen, når
produktet flyttes.
•• Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne
for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for
vægmonteringen.
•• Hold fast i den nederste del af eller produktets
hjørner, når det flyttes.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned,
hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender
en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke
overholder installationsanvisningerne til produktet.
•• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
C27RG5*
VESA-skruehulspecifikationer
(A × B) i mm
75,0 x 75,0
Standardskrue
M4
Antal
4
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som
følge af elektrisk stød.
16
Installation
Montering af soklen
――Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen
vender nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet
beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er vist
i figuren.
5
2
Kontroller, om stikket til foden er monteret
forsvarligt.
Forsigtig!
Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
Undgå at trykke på produktet. Det kan beskadige
produktet.
3
Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så
den er komplet fastgjort.
4
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
6
Hold fast i produktets hovedenhed med den ene
Tilslut strømforsyningen og signalkablet som vist i
hånd, som vist i figuren. Skub den samlede fod ind
i hovedenheden i den retning, som pilen på figuren
viser.
illustrationen.
17
Fjernelse af foden
――Før foden fjernes fra produktet, skal produktet placeres på en flad og stabil overflade med skærmen nedad.
: Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet
beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
1
Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
følger med i emballagen, på gulvet, og placer
produktet, så det vender mod Styrofoamet,
som angivet på billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgængeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.
2
Når du vil skille skærmen og holderen ad, skal du
trykke på den nederste del af skærmen med den
ene hånd og ryste holderen fra side til side med
den anden hånd for at skabe afstand mellem dem.
Forsigtig!
Forsigtig!
Hold ikke produktet i opretstående position
udelukkende med soklen.
Undgå at trykke på produktet. Det kan beskadige
produktet.
3
Tryk på den nederste del af skærmen med den ene
hånd, og træk i skærmen med den anden hånd i
pilens retning som vist i illustrationen.
4
Tag stikket til foden ud af foden ved at dreje skruen
i pilens regning som vist i figuren.
18
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Læs nedenfor, før du installerer produktet.
Tilslutning og brug af en computer
1
Inden produktet installeres, skal du kontrollere faconen på begge portene på de medfølgende
signalkabler samt faconen og placeringen af portene på produktet og på den eksterne enhed.
2
Inden signalkablet tilsluttes, skal du sørge for at fjerne strømkablerne – både fra produktet og fra
den eksterne enhed – for at undgå skader på produktet i tilfælde af kortslutning eller overspænding.
――De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
3
Når alle signalkablerne er tilsluttet korrekt, skal du igen tilslutte strømkablerne på produktet og på
den eksterne enhed.
Tilslutning med et HDMI-kabel
4
Læs brugervejledningen, når installationen er færdig, og lær produktets funktioner at kende samt
forholdsreglerne og anden information, der er nødvendig for at bruge produktet korrekt.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lydfunktionen understøttes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjælp af HDMI-DVI-kablet.
――Den optimale opløsning er muligvis ikke tilgængelig med et HDMI-DVI-kabel.
19
Tilslutning med et DP-kabel
Tilslutning af strømmen
1
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
2
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DC 19V
DC 19V
3
――Det anbefales at anvende et DP-kabel, der måler mindre end 1,5 m. Hvis du anvender et kabel, der er længere
4
end 1,5 m, kan det påvirke billedkvaliteten.
Tilslutning af hovedtelefoner (eksterne eller in-ear)
1
Slut strømstikket til vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
2
Tilslut vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren til DC 19V-porten på bagsiden af skærmen.
3
Sæt vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren ind i stikkontakten.
4
Tryk på JOG-knappen på bunden af produktet for at tænde for det.
――Indgangsspændingen skiftes automatisk.
――Anvend hovedtelefoner (eksterne eller in-ear), når du aktiverer lyden med et HDMI-HDMI- eller DP-kabel.
――Stikket til hovedtelefoner (eksterne eller in-ear) understøtter kun 3 ledere af TRS-typen.
20
Organisering af de tilsluttede kabler
1
Tilslut kablerne i deres porte, og før dem gennem ringen bag på
soklen.
4
Fastgør KABELHOLDEREN til soklen. (krogtype)
2
Tryk kabler længere ind mod soklen.
3
Før kablerne gennem KABELHOLDEREN.
5
Fastgøringen af kablerne er færdig.
Set forfra
21
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet
Driverinstallation
――Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører
til dette produkt.
――Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
Indstilling af optimal opløsning
Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter
at have købt det.
Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:
•• Ret ryggen.
•• Der skal være en afstand på 45–50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod
skærmen.
•• Hold øjnene direkte foran skærmen.
•• Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
Vælg et sprog i meddelelsen, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.
――Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,
selvom produktet slukkes og tændes igen.
――Hvis du vil vælge at indstille den optimale opløsning for din computer. Se Spørgsmål & svar → “Hvordan kan
jeg ændre opløsningen?”
――Du kan justere opdateringshastigheden ved at vælge Game → Refresh Rate i OSD-menuen.
――For at aktivere den maksimale opdateringshastighed skal du indstille Adaptive-Sync eller indstille Refresh
Rate til 240 Hz.
•• Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
•• Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
•• Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
•• Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.
22
Kapitel 04
Game
Vejledning til funktionstaster →
→ Game
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Picture Mode
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas skærmindstillingerne.
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS (First-Person Shooter) spilleskærmen. Denne
tilstand gør dine fjender mere synlige under et FPS (First-Person Shooter)-spil.
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS (Real-Time
Strategy)-skærm og minikort.
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG (Role Playing Game) spil.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS (Aeon Of
Strife) spil.
•• Cinema: Opnå den lysstyrke og skarphed, som gør skærmen egnet til at vise videoer og dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Picture Mode
fire billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra fabrikkens side.
Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk
henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
23
Refresh Rate
Response Time
Skift skærmens opdateringshastighed. En højere opdateringshastighed kan mindske øjenbelastningen.
Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.
•• 60 Hz / 120 Hz / 144 Hz / 240 Hz
――Det er bedst at indstille Response Time til Standard eller Faster, når du hverken ser film eller spiller spil.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Adaptive-Sync er indstillet.
――Ændring af Refresh Rate kan forårsage, at skærmen flimrer, afhængigt af pc'ens grafikkort.
――Funktionen er tilgængelig i pc'er, som er udstyret med grafikkort, der kan ændre opdateringshastigheden.
Den er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder) med faste opdateringshastigheder. Hvis funktionen
anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
Black Equalizer
Justér lysstyrken i de mørke områder.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 1, bliver de mørke områder af skærmen lysere, hvilket gør
det lettere at finde fjender, når man spiller et spil. Brug en lavere værdi for lettere at finde fjender under
et spil.
Efterhånden som værdien kommer tættere på 20, bliver de mørke områder af skærmen mørkere og
kontrasten øges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
24
Adaptive-Sync
Teknologien Adaptive-Sync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de
sædvanlige forsinkelser og ventetider.
Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.
De viste menuelementer Adaptive-Sync på skærmen kan variere, afhængigt af produktmodel og
kompatibilitet med NVIDIA-grafikkortet.
•• Off: Deaktiver Adaptive-Sync.
•• On: Aktiver Adaptive-Sync-funktionen med en højere skærmrammehastighed. Svigtende
skærmsynkronisering (unormal synkronisering mellem skærm og indhold) reduceres i denne
tilstand. Bemærk dog, at sporadisk flimren kan opstå, når der spilles spil.
Hvis du bruger funktionen Adaptive-Sync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:
•• Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, eller gå til NVIDIA-webstedet for at
kontrollere din grafikdriverversion og opdatere den til den seneste.
Modellerne på grafikkortlisten understøtter Adaptive-Sync
Adaptive-Sync kan kun anvendes med specifikke NVIDIA-grafikkortmodeller. Der henvises til
nedenstående liste for understøttede grafikkort:
Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra NVIDIA, der understøtter Adaptive-Sync.
――Hvis du vil se flere modeller med NVIDIA-grafikkort, der understøtter funktionen Adaptive-Sync, skal du
besøge det officielle NVIDIA-websted.
――Vælg Adaptive-Sync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.
――Når du anvender funktionen Adaptive-Sync via HDMI-kablet, kan der opstå en fejl pga. begrænset
båndbredde i visse NVIDIA-grafikkort.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (eksklusiv R9 370/
X, R7 370/X, R7 265)
•• Radeon™ R9/R7 200 series (eksklusiv R9 270/
X, R9 280/X)
•• Når du bruger funktionen Adaptive-Sync, kan skærmen flimre pga. variationer i outputtet fra
grafikkortet.
•• Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere opløsning
sænker normalt svarhastigheden.
•• Produktets lydkvalitet vil muligvis blive forringet.
――Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
――Når billedopløsningen ændres ved indstilling af Adaptive-Sync, kan der forekomme sporadisk screen tearing.
Indstil Adaptive-Sync til Off for at ændre opløsningen.
――Funktionen er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et NVIDIA-grafikkort. Hvis
funktionen anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.
――Anvend den optimale opløsning (1920 x 1080), når du bruger Adaptive-Sync.
――Anvend DisplayPort-kablet fra producenten, når du anvender Adaptive-Sync.
25
Low Input Lag
I AV-tilstand
Minimér indput-lag for hurtige reaktioner ved at reducere videobehandlingstiden.
•• 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Adaptive-Sync er aktiveret.
•• Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Refresh Rate er indstillet til 60Hz.
――Hvis pc'ens opdateringshastighed er anderledes end indstillingen af Refresh Rate på produktet, understøttes
funktionen muligvis ikke.
Screen Size
Vælg den bedste skærmstørrelse og det bedste forhold.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Adaptive-Sync er aktiveret.
I PC-tilstand
•• Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
•• Wide: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 4:3: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
•• 17" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 17 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" (4:3): Anvend 4:3 visningsforhold på en 19 tommer skærm. Billeder med andre visningforhold vil
ikke blive vist.
•• 19" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en bred 19 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
――Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.
――Funktionen Screen Size er tilgængelig, når de følgende betingelser opfyldes.
――Indgangskilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet fungerer normalt (ikke alle modeller
understøtter alle disse signaler.).
――Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er indstillet
til AV.
――Denne funktion er tilgængelig, når Adaptive-Sync er indstillet til Off.
•• 21.5" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold på en 21,5 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 22" Wide (16:10): Anvend 16:10 visningsforhold på en 22 tommer bred skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
•• 23" Wide (16:9): Anvend 16:9 visningsforhold op en 23 tommer skærm. Billeder med andre
visningforhold vil ikke blive vist.
26
Virtual Aim Point
•• Off: Virtual Aim Point er ikke tilgængelig, når Off er valgt.
••
/
/
/
/
/
1
: Vælg den foretrukne udformning af sigtekornet.
Sigtekornet vises midt på skærmen. Positionen kan kun justere inden for det viste rektangulære
område.
•• Position Reset: Flyt sigtekornet tilbage til standardpositionen.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
2
Hver gang JOG-knappen flyttes, justeres sigtekornets position med 1 pixel.
•• Når sigtekornet er nået til det viste rektangulære område, flyttes sigtekornet ikke længere.
•• Flyt kontinuerligt ved at holde JOG-knappen nede.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
27
3
Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på
Enter-tasten på JOG-knappen. Sigtekornet
fastgøres på den angivne position, og skærmen med indstillinger forsvinder.
4
Positionen er sat tilbage til miden, når
→ Game → Virtual Aim Point → Position Reset er valgt.
28
Kapitel 05
Picture
Vejledning til funktionstaster →
→ Picture
Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke. Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Picture Mode
I PC-tilstand
•• Custom: Tilpas skærmindstillingerne.
•• FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS (First-Person Shooter) spilleskærmen. Denne
tilstand forøger synligheden af dine fjerne under et FPS (First-Person Shooter) spil.
•• RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS (Real-Time
Strategy)-skærm og minikort.
Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
•• RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG (Role Playing Game) spil.
•• AOS: Forøg kontrastforhold for at opnå en bedre billedkvalitet, der er optimeret til AOS (Aeon Of
Strife) spil.
•• Cinema: Opnå den lysstyrke og skarphed, som gør skærmen egnet til at vise videoer og dvd'er.
•• Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.
I AV-tilstand
Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Picture Mode
fire billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet fra fabrikkens side.
Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk
henter dine personlige billedindstillinger.
•• Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
•• Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse.
•• Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets
træthed.
•• Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
29
Brightness
Color
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0–100)
Justér skærmens tonfarve.
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
•• Color Tone: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
‒‒ Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Cool 1.
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0–100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
‒‒ Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
‒‒ Normal: Vis standardfarvetonen.
‒‒ Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
‒‒ Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpas farvetonen.
――Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone fire
farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Red: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0–100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
•• Green: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Blue: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
•• Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
30
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed.
Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.
Er det tilfældet, kan HDMI Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.
――Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
•• Low: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en
forringelse i kontrastforholdet.
――HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.
――Funktionen HDMI Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 720p ved 60 Hz og 1080p ved
Screen Adjustment
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når PC/AV Mode er indstillet til AV.
――Denne menu er kun tilgængelig, når Screen Size er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.
Når et indgangssignal på 480p, 576p, 720p eller 1080p modtages i AV-tilstand, og produktet fungerer
normalt, skal du vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette og den lodrette position i 0–6 niveauer.
60 Hz.
Konfiguration af H-Position & V-Position
H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.
V-Position: Flyt skærmen op eller ned.
31
Kapitel 06
OnScreen Display
Vejledning til funktionstaster →
→ OnScreen Display
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Display Time
OSD-menuen forsvinder automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.
Language
Display Time er en funktion til angivelse af det tidspunkt, hvor OSD-menuen skal forsvinde.
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
――Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
32
Kapitel 07
System
Vejledning til funktionstaster →
→ System
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
2
Vælg OK, når følgende skærm vises.
The test photo will now be shown. Look carefully at the screen for the next 5 seconds.
Self Diagnosis
1
OK
Brug funktionstasten, og gå til
13
Black Equalizer
→ System → Self Diagnosis.
240
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
•• Vis testskærmbilledet igen.
Picture Mode: Custom
Game
Picture
Self Diagnosis
Volume
50
Off
OnScreen Display
Smart ECO Saving+
System
Off Timer Plus
>
Information
PC/AV Mode
>
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Key Repeat Time
Perform this test when you
experience a problem with
your monitor's picture.
1.2↑
2.0
Auto
33
3
Afhængigt af prøveresultatet skal du vælge Yes, No eller Show Again.
Volume
Do you still see the problem in this test photo?
Juster Volume ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
If you need to see the photo again, click Show Again.
――Hvis du vil aktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter bruge JOGYes
No
Show Again
knappen til at flytte fokus nedad.
Hvis du vil deaktivere funktionen Mute, skal du have adgang til kontrolskærmen Volume og derefter skrue op
eller ned for knappen Volume.
•• Følgende skærmbillede vises, når du vælger Yes.
Self Diagnosis Complete
Smart ECO Saving+
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
Funktionen Smart ECO Saving+ reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som produktpanelet
bruger.
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
――Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
‐‐ S/N: **************
•• Off: Deaktiver funktionen Smart ECO Saving+.
OK
•• On: Strømforbruget reduceres, så der automatisk spares energi. (Hvor meget strømforbruget
reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
•• Følgende skærmbillede vises, når du vælger No.
Self Diagnosis Complete
If there are no issues with the test photo, it means that your monitor is working properly. To find the
problem, follow the troubleshooting steps below:
‐‐ Turn off the monitor, PC, and all other connected devices. Turn the monitor back on first, then the PC
and other devices.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the monitor to another port of your PC or connected device.
‐‐ Reset the settings in 'System→Reset All'
‐‐ It is recommended that you use the cable provided at purchase.
OK
34
Off Timer Plus
DisplayPort Ver.
Konfiguration af Off Timer
――Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens
Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til.
specifikationer.
――Hvis produktet (når det er indstillet til DisplayPort) viser meddelelsen Check the cable connection and the
Vælg Displayport.
Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On.
――For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker,
at timeren skal aktiveres, skal du gå til
settings of the source device., skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med funktionsknapper
→ System → DisplayPort Ver. → 1.1 eller 1.2↑.
og derefter vælge
――Hvis du indstiller DisplayPort Ver. til 1.1 for båndbreddeprotokollen for DisplayPort 1.1-protokollen, kan
skærmkortenes faktiske maksimale outputopdateringshastighed ikke nå op på 120 Hz/144 Hz/240 Hz.
→ System → Off Timer Plus og indstille Off Timer til Off.
HDMI Mode
Konfiguration af Eco Timer
Eco Timer: Slå tilstanden Eco Timer til.
Eco Off After: Eco Off After kan indstilles til mellem 10 og 180 minutter. Produktet slukker automatisk
efter det angivne tidspunkt.
――Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Eco Timer er indstillet til On.
Vælg den HDMI tilstand, der skal bruges.
――Den understøttede enhed og opløsning kan være forskellig afhængig af versionen.
――Når version ændres, kan skærmen flimre.
――Hvis du indstiller HDMI Mode til 1.4, understøttes visse høje opløsninger muligvis ikke pga. HDMI
1.4-protokollens begrænsede båndbredde.
――Når indstillingen ikke er korrekt, vises der muligvis ikke noget skærmbillede. I så fald skal du kontrollere
PC/AV Mode
enhedens specifikationer.
Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget.
Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.
•• Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
Source Detection
•• Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
――Kun skærme med et visningsområde i forholdet 16:9 eller 16:10 er understøttet.
Vælg Auto eller Manual til genkendelse af indgangskilden.
――Hvis produktet er i HDMI1-, HDMI2- eller DisplayPort-tilstand, og skærmen viser meddelelsen Check the
cable connection and the settings of the source device., skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen
med funktionstasterne og derefter vælge
eller AV.
→ System → PC/AV Mode → HDMI1, HDMI2, DisplayPort → PC
35
Key Repeat Time
Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.
Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, når der trykkes på knappen.
Power LED On
Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet.
•• Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt.
•• Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
Reset All
Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.
36
Kapitel 08
Information
Vejledning til funktionstaster →
→ Information
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.
――De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere
i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Information
Her kan du se den aktuelle indgangskilde, frekvens og opløsning, og du kan se den aktuelle
produktversion.
13
Black Equalizer
240
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Game
Picture
OnScreen Display
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
System
Information
Exit
HDMI 1
****x****
** kHz ** Hz
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
37
Kapitel 09
Installation af softwaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mindst 32 MB hukommelse
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mindst 60 MB ledig plads på harddisken
Med Easy Setting Box kan brugere anvende produktet ved hjælp af opdeling i flere dele.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den på Samsung Electronics'
websted på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter pc'en efter installationen.
――Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhængigt af pc-systemet og produktspecifikationerne.
――Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.
Begrænsninger og problemer med installation af
Installationen af Easy Setting Box kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
Firmwaren opgraderes ved at downloade den fra
webstedet
Besøg Samsung Electronics websted på http://www.samsung.com, indtast produktmodellen, og
download firmware-filen.
――Du kan finde flere oplysninger om opgradering i opgraderingsvejledningen på webstedet.
38
Kapitel 10
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter
――Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Skærmdiagnose (Skærmforhold)
Hvis der opstår et problem med skærmen, skal du køre Self Diagnosis for at kontrollere, om skærmen
fungerer korrekt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Hvis du vælger en opløsning, som ikke understøttes (se Tabel over standardsignaltilstand), kan
meddelelsen Not Optimum Mode muligvis blive vist et kort øjeblik, eller skærmen vil muligvis ikke
fungere korrekt.
――Den viste opløsning kan variere, afhængigt af pc-systemets indstillinger og kabler.
Kontroller følgende.
Installationsforhold (PC-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt
fast.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din pc for at flere oplysninger om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Hvis der opstår et problem med skærmen, skal du køre Self Diagnosis for at kontrollere, om skærmen
fungerer korrekt.
39
Meddelelsen Check the cable connection and the settings of the source device. vises.
Teksten er sløret.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrolpanel → Skrifttyper → Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for Slå ClearType til.
Hvis skærmen er i HDMI1-, HDMI2- eller DisplayPort-tilstand, skal du trykke på JOG-knappen for
at få vist skærmen med funktionsknapper og så vælge
menuskærmen.
-ikonet. Vælg PC eller AV som vist på
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller
frekvens for produktet.
Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel
over standardsignaltilstand (s.43).
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og
frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende
ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.43) i denne vejledning og i
menuen Information på produktet.
Videoafspilningen hakker.
Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til pcressourcen.
Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér igen det tilsluttede lydkabels tilstand, og/eller juster lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Kontrollér om lyden er slået fra.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Juster Brightness og Contrast
Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Skift indstillingerne for Color.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.
Lydkildeforhold
Skift indstillingerne for Color.
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Skift indstillingerne for Color.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
40
Spørgsmål & svar
――Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
――Stien til indstillingerne afhænger af det installerede operativsystem.
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster Opdateringshastighed under
Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Skærmopløsning → Juster Opløsning.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømindstillinger eller til BIOS-opsætningen på pc'en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm → Strømstyring eller til BIOS-opsætningen på
pc'en.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller til BIOS-opsætningen på pc'en.
41
Kapitel 11
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
C27RG5*
Størrelse
Klasse 27 (27"/68,6 cm)
Visningsområde
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pixelpitch
0,3114 mm (H) x 0,1038 mm (V)
Maksimal pixelclock
600 MHz
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baseret på adapterens vekselspænding. Se på produktetiketten for at
finde ud af produktets jævnstrømsspænding.
Signalforbindelser
HDMI, DisplayPort
Miljømæssige overvejelser
I drift
――Plug-and-Play
Dette produkt kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling
mellem produktet og pc-systemet optimerer produktindstillingerne. Produktinstallation udføres automatisk.
Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere
på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Dette er et klasse B digitalt apparat.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
42
Tabel over standardsignaltilstand
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 - 270 kHz
Vertikal frekvens
48 – 240 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 240 Hz
Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA , 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA , 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA , 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
270,000
240,000
594,270
+/-
43
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelclock (MHz)
Synkroniseringspolaritet (H/V)
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/+
――Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe
billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
44
Kapitel 12
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
En produktskade, som kunden har forårsaget
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker anmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer
indstillingerne uden at skille produktet ad.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising