Samsung | C27RG50FQU | User guide | Samsung 27" Curved Gaming Monitor CRG5 Användarguide

Samsung 27" Curved Gaming Monitor CRG5 Användarguide
ANVÄNDARHANDBOK
Spelbildskärm
C27RG5*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här
bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
4
5
5
6
7
Förberedelser
Delar
Panelkontroll
Funktionsknappguide
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Typer av portar
Uppgradera programvaran via USB
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
Att tänka på när du flyttar produkten
Specifikationer för väggstativet (VESA)
9
9
10
Installation
Montera stativet
Avlägsna stativet
17
17
18
12
12
13
13
15
15
16
16
Ansluta och använda en källenhet
Bild
Läs igenom nedanstående innan du installerar
produkten.
19
Bildläge
29
Ljus
30
Kontrast
30
Skärpa
30
Färg
30
HDMI svart
31
Läge för ögonvila
31
Skärmjustering
31
Ansluta och använda en dator
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
Ansluta hörlurar eller öronsnäckor
Ansluta strömmen
Organisera de anslutna kablarna
19
19
19
20
20
20
21
Korrekt hållning vid användning av produkten
22
Installation av drivrutiner
22
Ställa in den optimala upplösningen
22
Skärmdisplay
Spel
Bildläge
23
Uppdateringsfrekv.
24
Svart equalizer
24
Svarstid
24
Adaptive-Sync
25
Minska inmat.fördr.
26
Skärmstorlek
26
Virtuell siktpunkt
27
Språk
32
Visa tid
32
2
Innehållsförteckning
System
Installera programmet
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Uppgradera genom att spara ned den inbyggda
programvaran från webbplatsen
Systemkrav
Specifikationer
Självdiagnos
33
38
38
Volym
34
Smart Eco-spar+
34
Sluttid-timer Plus
35
PC/AV-läge
35
DisplayPort Ver.
35
Felsökningsguide
HDMI-läge
35
Källdetektering
35
Knappupprepn.tid
36
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Skärmdiagnos (skärmproblem)
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
39
39
39
39
På för LED-ström
36
Vanliga frågor
41
Återställ alla
36
Allmänt
42
Tabell över standardsignallägen
43
38
38
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden
Annat
45
45
45
45
Information
Information
37
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att ha tillräckligt utrymme för ventilation när du placerar produkten. En invändig temperaturökning
kan orsaka brand och skada på produkten. Ha tillräckligt mycket utrymme runt produkten, enligt
diagrammet, när du installerar produkten.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
AKTA
10 cm
10 cm
10 cm
RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV
BEHÖRIG PERSONAL.
10 cm
10 cm
Den här symbolen visar att det är hög
spänning på insidan. Det är farligt att
komma i kontakt med produktens
insida.
Växelström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
växelström.
Den här symbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medföljer produkten angående dess
funktion och underhåll.
Likström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
likström.
Klass II-produkt: Den här symbolen
indikerar att produkten inte kräver
en säkerhetsanslutning till jord. Om
denna symbol inte finns på en produkt
med en strömkabel MÅSTE produkten
ha en tillförlitlig anslutning till
skyddsjord.
Akta. Läs anvisningarna för
användning: Den här symbolen
instruerar användare att läsa
bruksanvisningen för att få ytterligare
säkerhetsrelaterad information.
4
Rengöring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Elektricitet och säkerhet
Varning!
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
1
Stäng av produkten och datorn.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
Koppla bort strömsladden från produkten.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
2
3
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
produkten.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
4
Skölj en mjuk trasa i vatten, vrid ur ordentligt och använd sedan trasan för att torka av produktens
utsida.
Akta!
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Slå på produkten och datorn.
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.),
olja eller rök.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i
kök eller i närheten av en köksbänk.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
‒‒ Ställ in skärmen på strömsparläge eller en dynamisk skärmsläckare när du inte använder
produkten under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid
(semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Placera inte AC/DC-adaptrar tillsammans.
•• Ta bort plastförpackningen från AC/DC-adaptern innan du använder den.
•• Se till att det inte kommer in vatten i AC/DC-adaptern eller att den blir våt.
‒‒ Stötar eller brand kan uppstå.
‒‒ Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
‒‒ Var noga med att AC/DC-adaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
•• Placera inte AC/DC-adaptern i närheten av någon värmekälla.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
‒‒ Annars kan brand uppstå.
•• Se till att ventilationen är god kring AC/DC-adaptern.
•• Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan vatten
och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Delar
Beskrivning
Riktningsknapp för navigering.
JOG-knapp
――JOG-knappen sitter i mitten nedtill på skärmen och har 5 riktningar: UPP/NED/
VÄNSTER/HÖGER/TRYCK(RETUR).
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Strömlampa av
föregående meddelande för att höja prestandan.
•• Energisparläge: Strömlampa blinkar
JOG-knapp
Strömindikator
NED(FRAMÅT)
•• Ström av (Strömknapp): Strömlampa på
――Strömlampans funktion kan ändras på menyn. (System → På för LED-ström)
Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och produktmodeller.
Se aktuell produkt.
――
HÖGER
VÄNSTER
-strömknappen finns nedtill i mitten på skärmen och används för att slå på
och av strömmen.
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden visas.
Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en gång till på
Funktionsknappguide motsvarande riktningsknapp.
TRYCK(RETUR)
UPP(BAKÅT)
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och produktmodeller.
Se aktuell produkt.
Funktionsknappguide
Strömindikator
Tillbaka
9
Funktionsknappguide
Delar
Beskrivning
Välj
――Tryck på JOG-knappen för att använda funktionsknappen. Följande fönster visas.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt.
Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Menyn i produkten visas som en skärmmeny.
Meny
Skärmmenylås: Lås skärmmenyn för att behålla de aktuella
inställningarna eller hindra andra användare från att ändra
inställningarna.
Aktivera/inaktivera: Aktivera eller inaktivera skärmmenylåset genom att
visa Meny-skärmen, flytta jog-knappen åt höger för att gå till nästa steg,
och sedan hålla knappen intryckt åt vänster i 10 sekunder.
――Om skärmmenylåset är aktiverat, kan Ljus och Kontrast justeras.
Funktionen Minska inmat.fördr. kan också användas.
Läge för ögonvila är tillgängligt. Information kan visas.
Tillbaka
Källa
Välj
för att ändra ingångskälla genom att röra JOG-knappen på
funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre
vänstra hörn om ingångskällan har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Läge för ögonvila.
Läge för ögonvila
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Läge för ögonvila är
tillgänglig.
•• Spel → Bildläge, Svart equalizer
•• Bild → Bildläge, Ljus, Färg
•• System → Smart Eco-spar+
Ström av
Tillbaka
Välj
för att stänga av produkten genom att röra JOG-knappen i
funktionsknappguidens skärm.
Gå tillbaka till föregående meny genom att använda JOG-knappen för att
välja
-ikonen när funktionsknappsskärmen visas.
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och produktmodeller. Se aktuell produkt.
10
När produkten inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan tre riktningsknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
NED
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på produkten kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta menyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Gå till underordnad lista.
Värdet ökar på reglaget.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Skärpa
Ljus
Volym
Tyst
100
Kontrast
50
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion stänger
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Standardljusstyrkan kan variera beroende på region.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Dynamisk kontr..
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för enhetens
ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen VÄNSTER/
HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när ingångskällan är
svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för att
flytta fokus nedåt.
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
Skärpa
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
12
Typer av portar
Uppgradera programvaran via USB
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
1
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
Anslut ett USB-minne till porten SERVICE så som visas på bilden.
prestandan. Se aktuell produkt.
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Port
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
SERVICE
DC 19V
När skärmen är på trycker du på jog-knappen för att visa funktionsknappguiden. När
funktionsknappguiden visas, håller du jog-knappen intryckt i ca 5 sekunder.
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DC 19V
Beskrivning
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar eller öronsnäckor.
Ström av
――Ljudet hörs bara om du använder en HDMI-till-HDMI-kabel eller en DP-kabel.
SERVICE
DC 19V
Använd ett USB-minne för att utföra programvaruuppgraderingen.
2
När meddelandet på följande figur visas på produkten, väljer du Ja för att uppgradera
programvaran.
Ansluts till AC/DC-adaptern.
Vill du uppdatera via USB?
Ja
Nej
13
3
När skärmen på följande figur visas väljer du Ja.
Obs!
1
För att utföra en programvaruuppgradering med ett USB-minne formaterar du först USB-minnet till
FAT32.
2
När du utför uppgraderingen måste du se till att det bara finns en BIN-fil (.bin) sparad i rotkatalogen.
3
För att uppgradera programvaran för CRG5-modellen måste du se till att uppgraderingsfilerna är
i .bin-format. Filnamnet ska följa namnkonventionerna för CRG5-modellen (t.ex. M-R50**GGAA****.*[fyrsiffrigt tal].bin). ** är skärmstorleken i tum, ****.* är versionsnumret och det fyrsiffriga
talet är kontrollsumman. Till exempel överensstämmer ”M-R5027GGAA-0800.0[D06E].bin” med
namngivningskonventionerna för CRG5 27”-modellen och ska kopieras till rotkatalogen.
4
Om meddelandet Ingen uppdateringsfil hittades. Kontrollera USB-enheten och försök igen. visas
beror det troligen på någon av följande orsaker.
Uppdatera nu
Uppdatera från version XXXX.X till version XXXX.X?
Ja
4
Nej
Programvaruuppgraderingen fortsätter.
Uppdatera nu
Ingen uppdateringsfil hittades.
Uppdatera nu
Kontrollera USB-enheten och försök igen.
Uppdaterar produktprogramvaran…
Din produkt stängs av och slås på automatiskt för att installera uppdateringen.
OK
Avbryt
0%
‒‒ Inget USB-minne är anslutet till SERVICE-porten.
‒‒ Filerna på det anslutna USB-minnet är inte kompatibla format.
5
Din produkt stängs av och slås på automatiskt för att installera uppdateringen. Stäng därefter av
produkten.
6
Ta ut strömkabeln från eluttaget och anslut sedan kabeln igen efter att produkten stängts av.
‒‒ Det finns inga giltiga uppgraderingsfiler på det anslutna USB-minnet. (Det finns inga
uppgraderingsfiler sparade på minnet eller filnamnen är felaktiga.)
5
Stäng inte av produkten. Se till att uppgraderingen får ske utan avbrott så långt det är möjligt. I
allmänhet återgår produkten till den tidigare versionen om en uppgradering avbryts.
14
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
föregående meddelande för att höja prestandan.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för
detaljer.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
•• Produktens lutning kan justeras.
•• Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
15
Att tänka på när du flyttar produkten
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till
exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste återförsäljare för att få mer information. Om du monterar
produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador. Med Samsungs väggstativ
följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Tryck inte direkt på skärmens yta.
•• Håll inte i själva skärmytan när du flyttar
produkten.
•• Håll inte bara i stativet om du håller
produkten upp-och-ned.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESAstandardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera
beroende på väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador.
Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
•• Håll i produktens nedre hörn eller i kanternas
nederdel när du flyttar den.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett
ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren
inte följer monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
C27RG5*
VESA-skruvhålspecifikationer
(A × B) i millimeter
75,0 x 75,0
Standardskruv
M4
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
16
Installation
Montera stativet
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen
nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget
tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning
som bilden visar.
5
2
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt
ansluten.
Akta!
Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten
upp-och-ned.
Tryck inte nedåt på produkten. Det finns risk att
produkten skadas.
3
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt
så att den är ordentligt fäst.
4
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
6
Håll i produktens huvudenhet med händerna som
Anslut nätanslutningen och signalkabeln enligt vad
bilden visar. Tryck in det monterade stativet i
huvudenheten i pilens riktning som bilden visar.
som visas på bilden.
17
Avlägsna stativet
――Innan du demonterar stativet från produkten lägger du den på ett plant och stabilt underlag med skärmen
vänd nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget
tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Lägg den skyddande skumplasten från
förpackningen på golvet och placera produkten
med skärmen nedåt på skumplasten enligt bilden.
Istället för skumplast kan du t.ex. använda en tjock
matta.
2
Om du vill ta bort stativet från skärmen, trycker
du mot den nedre delen av skärmen med den ena
handen och skakar stativet från sida till sida med
andra handen för att skapa ett mellanrum mellan
dem.
Akta!
Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten
upp-och-ned.
Tryck inte nedåt på produkten. Det finns risk att
produkten skadas.
3
Tryck mot den nedre delen av skärmen med den
ena handen och dra stativet i pilens riktning med
den andra handen enligt vad som visas på bilden.
4
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att
vrida skruven i pilens riktning som bilden visar.
18
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Läs igenom nedanstående innan du installerar
produkten.
1
Innan du installerar produkten kontrollerar du formen på båda portarna på de medföljande
signalkablarna och portarnas placering på skärmen och den externa enheten.
2
Innan du ansluter signalkabeln ska du ta bort strömkablarna från både produkten och den externa
enheten så att produkten inte skadas på grund av kortslutning eller överström.
3
När alla signalkablar har anslutits på rätt sätt ansluter du strömkablarna till produkten och den
externa enheten.
4
När installationen är slutförd läser du bruksanvisningen för att bekanta dig med produktfunktioner,
föreskrifter och annan information som krävs för korrekt användning av produkten.
Ansluta och använda en dator
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Anslutning med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Ljudfunktionen stöds inte om källenheten är ansluten med HDMI-DVI-kabeln.
――Den optimala upplösningen kanske inte är tillgänglig med en HDMI-DVI-kabel.
19
Anslutning med en DP-kabel
Ansluta strömmen
1
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
2
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DC 19V
DC 19V
3
――En DP-kabel som är kortare än 1,5 m rekommenderar. Om du använder en kabel som är längre än 1,5 m kan
4
detta påverka bildkvaliteten.
Ansluta hörlurar eller öronsnäckor
1
Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern.
2
Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 19V-porten på skärmens baksida.
3
Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
4
Tryck på JOG-knappen nederst på produkten för att slå på den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
――Använd hörlurar eller öronsnäckor när du aktiverar ljud med en HDMI-HDMI-kabel eller en DP-kabel.
――Uttaget för hörlurar eller öronsnäckor har bara stöd för telepluggkontakter med 3 poler.
20
Organisera de anslutna kablarna
1
Anslut kablarna till sina portar och dra dem genom ringen på
baksidan av stativet.
4
Fäst kabelhållaren på stativet. (KROK-typ)
2
Tryck kablarna närmare stativet.
3
Dra kablarna genom kabelhållaren.
5
Kabeldragningen är klar.
Framsidesvy
21
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Sitt med rak rygg.
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
Välj ett språk i informationsmeddelandet och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Om du vill ställa in optimal upplösning för datorn. Se (frågor och svar) → “Hur ändrar jag upplösningen?”
――Du kan ändra uppdateringsfrekvensen enligt skärmupplösningen genom att välja Spel → Uppdateringsfrekv.
på skärmmenyn.
――Om du vill aktivera maximal uppdateringsfrekvens ställer du in Adaptive-Sync, eller ställer in
Uppdateringsfrekv. på 240 Hz.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
22
Kapitel 04
Spel
Funktionsknappguide →
→ Spel
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
I PC-läge
•• Favorit: Anpassa skärmens inställningar.
•• FPS: Öka FPS (First-Person Shooter)-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget
blir dina fiender lättare att se under ett FPS (First-Person Shooter)-spel.
Bildläge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS (Real-Time
Strategy)-skärmen och miniatyröversikten.
•• Rollspel: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG (Role Playing Game)spelskärmen.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS (Aeon Of
Strife)-spelskärmen.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en bildskärm för visning av video- och DVD-innehåll.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge fyra
bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken. Du kan
aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt återkallar
dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
23
Uppdateringsfrekv.
Svarstid
Ändra skärmens uppdateringsfrekvens. En högre uppdateringshastighet kan minska trötthet i ögonen.
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
•• 60 Hz / 120 Hz / 144 Hz / 240 Hz
――Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film eller spel är Standard eller Snabbare.
――Menyn är inte tillgänglig när Adaptive-Sync är inställt.
――Om Uppdateringsfrekv. ändras kan detta leda till att skärmen flimrar, beroende på vilket grafikkort datorn är
utrustad med.
――Funktionen är tillgänglig i en dator som är utrustad med ett grafikkort som kan ändra uppdateringsfrekvens.
Den är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) med fasta uppdateringsfrekvenser. Om funktionen
tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
Svart equalizer
Justera ljusstyrkan i de mörka områden.
När värdet närmar sig 1 blir de mörkare områdena på skärmen ljusare så att det blir lättare att hitta
fiender när du spelar olika spel. Om du vill hitta fiender lättare när du spelar spel ändrar du till ett lägre
värde.
När värdet närmar sig 20 blir de mörkare områdena på skärmen mörkare och kontrasten ökar.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
24
Adaptive-Sync
Adaptive-Sync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre spelupplevelse.
De menyalternativ för Adaptive-Sync som visas på produkten kan variera beroende på produktmodell
och kompatibilitet med NVIDIA-grafikkortet.
•• Av: Inaktivera Adaptive-Sync.
•• På: Aktivera Adaptive-Sync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen tearing
(onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget. Men observera
att oregelbundet skärmflimmer kan uppstå är du spelar spel.
Om du använder Adaptive-Sync-funktionen när du spelar ett spel kan följande symptom förekomma:
•• Skärmen kan flimra beroende på typ av grafikkort, inställningarna i spelet eller videon som spelas.
Prova med följande åtgärder: minska värdena i spelinställningarna, eller gå till NVIDIA:s webbplats
för att kontrollera versionen av din grafikdrivrutin och uppdatera den med den senaste versionen.
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för Adaptive-Sync
Adaptive-Sync kan bara användas med modeller med NVIDIA-grafikkort. I följande lista visas de
grafikkort som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från NVIDIA som har stöd för Adaptive-Sync.
――Besök NVIDIA:s officiella webbplats för ytterligare modeller av NVIDIA-grafikkort som stöder Adaptive-Syncfunktionen.
――Välj Adaptive-Sync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
――När du använder Adaptive-Sync-funktionen via HDMI-kabeln kanske den inte fungerar på grund av
bandbreddsbegränsningen för vissa NVIDIA-grafikkort.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (förutom R9 370/X, •• Radeon™ R9/R7 200 series (förutom R9 270/X,
R9 280/X)
R7 370/X, R7 265)
•• När du använder Adaptive-Sync-funktionen kan skärmen flimra på grund av variationer i
utdatafrekvensen från grafikkortet.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Produktens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
――När upplösningen ändras medan Adaptive-Sync ställs in, kan screen tearing hända intermittent. Ange
Adaptive-Sync till Av och ändra upplösningen.
――Funktionen är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) som inte har något NVIDIA-grafikkort. Om
funktionen tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
――Tillämpa den optimala upplösningen (1920 x 1080) när du använder Adaptive-Sync.
――Använd DisplayPort-kabeln från tillverkaren när du använder Adaptive-Sync.
25
Minska inmat.fördr.
I AV-läge
Minimera inkommande fördröjningar för snabba reaktioner genom att minska videobearbetningstiden.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
――Menyn är inte tillgänglig när Adaptive-Sync är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Uppdateringsfrekv. är inställd på 60 Hz.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Om datorns uppdateringsfrekvens skiljer sig från inställningen för Uppdateringsfrekv. på produkten, kanske
funktionen inte stöds.
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
Skärmstorlek
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
Välj bästa skärmstorlek och bildformat.
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
――Menyn är inte tillgänglig när Adaptive-Sync är aktiverat.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra Skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
――Ingångskällan är 480p, 576p, 720p eller 1080p och produkten kan visas normalt (signalerna kan inte
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
användas på alla modeller.).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställt
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
som AV.
――Det här alternativet är tillgängligt när Adaptive-Sync är inställt på Av.
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
26
Virtuell siktpunkt
•• Av: Virtuell siktpunkt är inte tillgänglig när Av är valt.
••
/
/
/
/
/
1
: Välj den siktpunktsstil du föredrar.
Siktpunkten visas i mitten på skärmen. Det går bara att ändra position inom det visade rektangulära
området.
•• Återställ position: Återställ siktpunktens position till standard.
Flytta siktpunkten med styrknappen och bekräfta ändrad position med ett tryck på
Enter. Om du vill återställa till standardposition väljer du Återställ position i menyn.
Flytta siktpunkten med styrknappen och bekräfta ändrad position med ett tryck på
Enter. Om du vill återställa till standardposition väljer du Återställ position i menyn.
2
Siktpunkten justeras med 1 pixel varje gång du flyttar JOG-knappen.
•• Siktpunkten flyttas inte längre när den har nått det rektangulära området.
•• Du kan flytta kontinuerligt genom att hålla ned JOG-knappen.
Flytta siktpunkten med styrknappen och bekräfta ändrad position med ett tryck på
Enter. Om du vill återställa till standardposition väljer du Återställ position i menyn.
27
3
När inställningarna har konfigurerats trycker du på
Retur-tangenten på JOG-knappen.
Siktpunkten fästs på den angivna positionen och inställningsskärmen försvinner.
4
Positionen återställs till mitten när du väljer
→ Spel → Virtuell siktpunkt → Återställ position.
28
Kapitel 05
Bild
Funktionsknappguide →
→ Bild
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka. En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
I PC-läge
•• Favorit: Anpassa skärmens inställningar.
•• FPS: Öka FPS (First-Person Shooter)-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget
blir dina fiender lättare att se under ett FPS (First-Person Shooter)-spel.
Bildläge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS (Real-Time
Strategy)-skärmen och miniatyröversikten.
•• Rollspel: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG (Role Playing Game)spelskärmen.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS (Aeon Of
Strife)-spelskärmen.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en bildskärm för visning av video- och DVD-innehåll.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge fyra
bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken. Du kan
aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt återkallar
dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
29
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0–100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Dynamisk kontr..
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
――Menyn är inte tillgänglig när Bildläge är angett för läget Bio eller Dynamisk kontr..
30
HDMI svart
Läge för ögonvila
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten.
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
I sådana fall kan HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI1, HDMI2-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720p vid 60 Hz och 1080p vid
Skärmjustering
――Alternativet är bara tillgängligt när PC/AV-läge är inställt på AV.
――Menyn är endast tillgänglig när Skärmstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och produkten visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta och lodräta positionen i nivåerna 0–6.
60 Hz.
Ställa in H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
31
Kapitel 06
Skärmdisplay
Funktionsknappguide →
→ Skärmdisplay
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
Visa tid
prestandan.
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Språk
Visa tid är en funktion för att ange efter hur lång tid skärmmenyn ska försvinna.
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
32
Kapitel 07
System
Funktionsknappguide →
→ System
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
2
Välj OK när följande skärm visas.
Testbilden visas nu. Titta noggrant på skärmen under de närmaste 5 sekunderna.
OK
Självdiagnos
1
•• Granska testskärmen.
Använd funktionsknappen och gå till
13
Svart equalizer
→ System → Självdiagnos.
240
Hz
Svarstid
Av
Uppdateringsfrekv. Läge för ögonvila
På
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Självdiagnos
Bild
Volym
Skärmdisplay
Smart Eco-spar+
System
Sluttid-timer Plus
Information
PC/AV-läge
DisplayPort Ver.
HDMI-läge
Knappupprepn.tid
50
Av
Gör det här testet om
du har problem med
bildskärmens bild.
>
>
1.2↑
2.0
Auto
33
3
Baserat på testresultatet väljer du Ja / Nej / Visa igen.
Volym
Ser du fortfarande problemet på testbilden?
Justera Volym genom att föra JOG-knappen VÄNSTER/HÖGER.
Klicka på Visa igen om du vill se bilden en gång till.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för att
Ja
Nej
Visa igen
flytta fokus nedåt.
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
•• Följande skärm visas när du väljer Ja.
Smart Eco-spar+
Självdiagnos utförd
Kontakta Samsung:s kundtjänst för ytterligare hjälp.
Ha följande information till hands:
Funktionen Smart Eco-spar+ minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av produktens panel.
‐‐ Modellkod: **************
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
‐‐ Programversion: *-*********-****.*
•• Av: Avaktivera funktionen Smart Eco-spar+.
‐‐ S/N: **************
OK
•• På: Strömförbrukningen justeras automatiskt för att spara energi. (Hur mycket strömförbrukningen
minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
•• Följande skärm visas när du väljer Nej.
Självdiagnos utförd
Om du inte ser några fel på testbilden så fungerar din skärm som den ska. Problem kan hittas med hjälp
av följande felsökningssteg:
‐‐ Stäng av bildskärmen, PC:n och alla andra anslutna enheter. Sätt på bildskärmen igen, sedan PC:n och
övriga enheter.
‐‐ Uppdatera operativsystemet och drivrutinen till grafikkortet till de senaste versionerna och starta om
datorn.
‐‐ Anslut bildskärmen till en annan port på din dator eller till en ansluten enhet.
‐‐ Återställ inställningarna under 'System→Återställ alla'
‐‐ Vi rekommenderar att du använder kabeln som tillhandahölls vid inköpet.
OK
34
Sluttid-timer Plus
DisplayPort Ver.
Ställa in Sluttid
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
specifikationer.
――Om produkten (när den är inställd på DisplayPort) visar meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och
Välj rätt version av visningsporten (Displayport).
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
→ System → Sluttid-timer Plus och
Ställa in Eko-timer
Eko-timer: Aktivera Eko-timer-läget.
Stäng av Eko efter: Stäng av Eko efter kan ställas in på ett värde mellan 10 och 180 minuter. Produkten
stängs automatiskt av efter en angiven tid.
――Alternativet är bara tillgängligt när Eko-timer är inställt på På.
källenhetens inställningar. trycker du på JOG-knappen för att visa funktionsknappskärmen och väljer sedan
→ System → DisplayPort Ver. → 1.1 eller 1.2↑.
――Om du ställer in DisplayPort Ver. på 1.1, gör bandbreddsbegränsningen för DisplayPort 1.1-protokollet att den
faktiska maximala uppdateringsfrekvensen för grafikkorten inte kan uppnå nivån 120 Hz/144 Hz/240 Hz.
HDMI-läge
Välj vilket HDMI-läge som ska användas.
――Vilka enheter och upplösningar som stöds varierar beroende på versionen.
――När versionen ändras kan skärmen blinka.
――Om du ställer in HDMI-läge på 1.4, är det inte säkert att alla de högre upplösningarna fungerar på grund av
PC/AV-läge
Ställ PC/AV-läge in läget på AV. Bildstorleken förstoras.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
bandbreddsbegränsningar i HDMI 1.4-protokollet.
――Om inställningen inte är rätt kan skärmen bli svart. Kontrollera i så fall skärmens specifikationer.
Källdetektering
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångskällan.
――Det är bara skärmar med visningsområdet 16:9 eller 16:10 som stöds.
――Om produkten är i läget HDMI1, HDMI2, DisplayPort och meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och
källenhetens inställningar. visas på skärmen trycker du på JOG-knappen för att visa funktionsknappskärmen
och väljer sedan
→ System → PC/AV-läge → HDMI1, HDMI2, DisplayPort → PC eller AV.
35
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara en
gång när en knapp trycks ner.
På för LED-ström
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
36
Kapitel 08
Information
Funktionsknappguide →
→ Information
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Information
Visa aktuell produktversion, aktuellt läge för ingångskällan samt aktuell frekvens och upplösning.
240
13
Hz
Svart equalizer
Svarstid
Av
På
Uppdateringsfrekv. Läge för ögonvila
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Bild
Skärmdisplay
‐‐ Modellkod: **************
‐‐ Programversion: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
System
Information
Avsluta
HDMI 1
****x****
** kHz ** Hz
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
37
Kapitel 09
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Hårdvara
•• Windows 7 32bit/64bit
•• Minst 32MB minne
•• Windows 8 32bit/64bit
•• Minst 60MB ledigt utrymme på hårddisken
Easy Setting Box gör det möjligt att använda produkten genom delning i flera sektioner.
•• Windows 8.1 32bit/64bit
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32bit/64bit
――Programvaran kanske inte fungerar om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorns operativsystem och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
Uppgradera genom att spara ned den inbyggda
programvaran från webbplatsen
Besök Samsung Electronics webbplats på http://www.samsung.com, ange produktens namn och hämta
filen med den fasta programvaran.
――Mer information om hur du uppgraderar finns i filen med instruktioner om uppgradering som är tillgänglig
via webbplatsen.
38
Kapitel 10
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska
du kontakta Samsungs kundtjänst.
Skärmdiagnos (skärmproblem)
Om det uppstår ett problem med skärmen kör du Självdiagnos för att kontrollera att skärmen fungerar
som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Om en upplösning som inte stöds (se Tabell över standardsignallägen) har valts kan meddelandet Ej
optimalt läge visas kort eller så visas inte skärmen korrekt.
――Den upplösning som visas kan variera beroende på datorns inställningar och vilka kablar som används.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till
produkten och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Om det uppstår ett problem med skärmen kör du Självdiagnos för att kontrollera att skärmen fungerar
som den ska.
39
Meddelandet Kontrollera kabelanslutningen och källenhetens inställningar. visas.
Texten är suddig.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Om skärmen är i läget HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort trycker du på JOG-knappen så att
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
funktionsknappens skärm visas och du kan välja ikonen
Videouppspelningen är hackig.
. Välj PC eller AV som visas på menyskärmen.
Ej optimalt läge visas.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
eller frekvens.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen
över standarsignallägen (s.43).
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen som
är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med tabellen
över standardsignallägen (s.43) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under Färg.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte är
optimerad för datorresursen.
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera den anslutna ljudkabeln och/eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Kontrollera om ljudet är avstängt.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Anslut enheten med en HDMI-kabel eller en DP-kabel.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Källenhetsfel
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under Färg.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
40
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
――Sökvägen till inställningarna beror på vilket operativsystem som är installerat.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning och Justera upplösning.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassning → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
41
Kapitel 11
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C27RG5*
Storlek
27-klass (27 tum / 68,6 cm)
Visningområde
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Bildpunktstopp
0,3114 mm (H) x 0,1038 mm (V)
Maximal pixelklocka
600 MHz
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baserat på adapterns AC-spänning. Produktens DC-spänning står på
produktetiketten.
Signalanslutningar
HDMI, DisplayPort
Miljöförhållanden
Drift
――Plug & Play
Produkten kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan produkten
och datorns system optimerar produktinställningarna. Produktinstallationen sker automatiskt. Du kan dock
anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCDpanelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Temperatur: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
42
Tabell över standardsignallägen
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30-270 kHz
Vertikal frekvens
48–240 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 240 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med
strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA , 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA , 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA , 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
270,000
240,000
594,270
+/-
43
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/+
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
44
Kapitel 12
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ombeds att ge instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner för en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising