Samsung | S32R750UEU | User guide | Samsung 32" Space Monitor Brugervejledning

Samsung 32" Space Monitor Brugervejledning
Brukerhåndbok
S27R75* S32R75*
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Varemerker for andre enn Samsung Electronics eies av sine respektive eiere.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs. der du
ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Koble til og bruke en kildeenhet
Sikre installasjonsområdet
4
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
5
5
6
7
Forberedelser
Deler
10
Kontrollpanel
10
Direktetastveiledning
11
Funksjonstastveiledning
12
Konfigurere Eye Saver Mode, Brightness og Contrast
fra direktetastveiledningen
13
Typer porter
14
Oppgradere programvaren via USB
15
Justere produktets vinkel og høyde
17
Forholdsregler ved flytting av produktet
18
Forholdsregler ved installasjon og bruk
Montere stativet på et bord
19
20
Installasjon
Feste stativet
Slik fjerner du stativet
Rydde i de tilkoblede kablene
21
21
22
23
Les informasjonen nedenfor før du monterer
produktet.
24
Koble til og bruke en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med MINI DP-kabelen
Koble til strømmen
24
24
25
25
Riktig stilling ved bruk av produktet
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Konfigurere PIP/PBP-innstillingene
PIP/PBP Mode
31
26
Size
32
Driverinstallasjon
26
Position
32
Velge optimal oppløsning
26
Picture Size
32
Contrast
33
Skjermoppsett
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness
28
Contrast
28
Sharpness
28
Color
Justere innstillingene for
OSD (skjermmenyen)
Transparency
34
28
Position
H-Position
V-Position
34
34
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
Language
34
HDMI Black Level
29
Display Time
34
Eye Saver Mode
29
Game Mode
29
Response Time
29
2
Innholdsfortegnelse
Oppsett og tilbakestilling
Installere programvaren
Spesifikasjoner
Easy Setting Box
41
Begrensninger og problemer med installasjonen 41
Oppgrader ved å laste ned fastvaren fra
nettstedet
41
Systemkrav
41
Generelt
45
Tabell over standard signalmodus
46
Self Diagnosis
35
DisplayPort Ver.
36
HDMI Mode
36
FreeSync (S27R75*)
37
Eco Saving Plus
38
Off Timer Plus
38
Feilsøkingsveiledning
PC/AV Mode
39
Source Detection
39
Key Repeat Time
39
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
Produktdiagnose (skjermproblem)
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
42
42
42
42
Power LED On
39
Spørsmål og svar
44
Reset All
39
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
51
Ikke en produktdefekt
51
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
51
Annet
51
Information
Information
40
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikre installasjonsområdet
Sikkerhetstiltak
Sørg for at det er nok plass for ventilasjon når du plasserer produktet. En intern temperatur kan føre
til brann og skade produktet. Ha nok plass rundt produktet når du installerer produktet, som vist på
figuren.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller
død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller
skade på eiendom.
FORSIKTIG!
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER
BAKSIDEN). PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Dette symbolet angir at det er
høyspenning på innsiden. Det er farlig
å komme i kontakt med interne deler
av dette produktet.
Vekselspenning: Nominell spenning
som er markert med dette symbolet
er vekselspenning.
Dette symbolet angir at det følger
med viktig dokumentasjon vedrørende
bruk og vedlikehold i dette produktet.
Likestrømsspenning: Nominell
spenning som er markert med dette
symbolet er Likestrømsspenning.
Klasse II-produkt: Dette symbolet
indikerer at det ikke krever jording.
Hvis dette symbolet ikke finnes på
et produkt med en nettledning, MÅ
produktet ha en god jording.
Forsiktig. Se brukerhåndboken: Dette
symbolet instruerer brukeren til å
se i brukerhåndboken for ytterligere
sikkerhetsrelatert informasjon.
4
Rengjøring
Elektrisitet og sikkerhet
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter
brukes i nærheten.
Advarsel
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
•• Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
Ikke trykk på produktskjermen med hendene eller andre gjenstander. Det er en risiko for at skjermen
kan bli skadet.
•• Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1 Slå av produktet og PC-en.
2 Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
3 Tørk produktet med en ren, myk og tørr klut.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på
produktet.
‒‒ Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
4 Fukt en myk klut med vann, vri den godt opp, og bruk deretter kluten til å tørke produktet rent på
overflaten.
5 Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6 Slå på produktet og PC-en.
•• Ikke berør strømkontakten med våte hender.
•• Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
•• Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en tung
gjenstand.
•• Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk klut.
Forsiktig
•• Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med
andre produkter.
•• Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
‒‒ Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et problem.
•• Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
5
Installasjon
Advarsel
Forsiktig
•• Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i
nærheten av varmekilder.
•• Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
‒‒ Den medfører kvelningsfare for barn.
•• Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv).
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake
brann.
•• Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.),
olje eller røyk.
•• Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.
‒‒ Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
•• Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
•• Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på
produktets forside ikke stikker ut.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
‒‒ Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
•• Sett produktet forsiktig ned.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
•• Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer,
ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i
lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
‒‒ Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt
sted.
‒‒ Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Matolje (for eksempel soyaolje) kan skade eller deformere produktet. Hold produktet unna oljesøl.
Ikke installer eller bruk produktet på kjøkkenet eller i nærheten av en komfyr.
6
Bruk
Advarsel
•• Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet
selv.
‒‒ Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
•• Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.
•• Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra
strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir,
fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv).
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander
oppå produktet.
‒‒ Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller
fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
•• Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
‒‒ Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra
strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
‒‒ Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
•• Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
‒‒ Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet,
noe som kan medføre alvorlig personskade.
•• Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også
området øyeblikkelig.
•• Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.
•• Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
‒‒ Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
7
Forsiktig
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
‒‒ Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller
en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
•• Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie
osv.)
‒‒ Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.
•• Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
‒‒ Synet ditt kan bli svekket.
•• Ikke sett strømadaptere sammen.
•• Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Sørg for at det ikke kommer inn vann i strømadapterenheten, eller at den blir våt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
‒‒ Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
‒‒ Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
•• Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
‒‒ Ellers kan det oppstå brann.
•• Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med ledningsinngangen vendt
oppover, kan det komme vann eller fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker
som den skal.
•• Sett i støpselet i strømdadpateren til et klikk høres.
•• Ikke sett i støpselet alene i stikkontakten.
•• Ikke bruk en annen strømadapter enn den som følger med.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke sett i strømadapteren i en stikkontakt i taket.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Roter støpselet slik at det ikke overstiger intervallet (0 til 90°) på strømadapteren.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke ta fra hverandre støpselet og adapteren etter at det er montert sammen. (De kan ikke deles
etter monteringen.)
•• Ikke bruk det medfølgende støpselet sammen med andre enheter.
•• Når du trekker ut strømadapteren fra stikkontakten, må du holde i stammen på strømadapteren og
trekke den oppover.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ikke mist gjenstander på strømadapteren, og ikke utsett den for støt.
‒‒ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Ta av plastdekselet før du begynner å bruke strømadapteren.
‒‒ Ellers kan det medføre brannfare.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
8
•• Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
‒‒ Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
•• Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Hvil øynene i minst 5 minutter eller se på ting i bakgrunnen hver time du bruker produktet.
•• Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
•• Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
•• Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
‒‒ Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
‒‒ Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
•• Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
‒‒ Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
9
Kapittel 02
Forberedelser
Deler
Deler
Beskrivelse
Flerretningsknapp som gjør det enklere å navigere.
JOG-knapp
Kontrollpanel
――Du finner JOG-knappen på venstre side på baksiden av produktet. Du
kan bruke knappen til å flytte oppover, nedover, til venstre eller høyre,
eller bruke den som Enter.
Denne lampen er en strømstatusindikator og fungerer på denne
måten:
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
•• Strømbryter på (på/av-knapp): Strømindikator på
JOG-knapp
•• Energisparingsmodus: Strømindikator blinker
OPP
Strømlampe
•• Strømbryter av (på/av-knapp): Strømindikator av
――Måten strømindikatoren fungerer på, kan byttes om ved å endre det i
menyen. (System → Power LED On) På grunn av funksjonsvariasjon har
noen modeller kanskje ikke denne funksjonen.
―― Strømknappen befinner seg til venstre på baksiden, og brukes til å
HØYRE
VENSTRE
slå produktet på eller av.
TRYKK(ENTER)
NED
Strømlampe
Funksjonstastveiledning
Funksjonstastveiledning
Trykk på JOG-knappen når skjermen er slått på.
Funksjonstastveiledningen vises. For å få tilgang til skjermmenyen
når veiledningen vises, trykker du på den aktuelle retningsknappen
på nytt.
――Funksjonstastveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller
produktmodell. Se på det faktiske produktet.
Return
10
Direktetastveiledning
――På skjermen Direktetastveiledning vises følgende menyalternativer når produktet er slått på eller inngangskilden er endret.
Eye Saver Mode
Features
Eye Saver ModeOff
•• OPP/NED: Juster Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• TRYKK(ENTER): Vis funksjonstastveiledningen.
11
Funksjonstastveiledning
――Hvis du vil bruke funksjonstastveiledningen, trykker du på JOG-knappen. Følgende vindu vises:
OPP/NED/VENSTRE/HØYRE: Flytt til det elementet du ønsker. Beskrivelsen for hvert element vises når du endrer fokus.
TRYKK(ENTER): Det valgte elementet brukes.
Return
Deler
Source
Beskrivelse
Velg
for å endre inndatakilde ved å bevege JOG-knappen i skjermbildet for funksjonstastveiledningen. Hvis inndatasignalet blir endret, vises det en melding øverst til venstre på
skjermen.
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Dette produktet viser menyen som en skjermmeny.
Menu
Skjermmenylås: Lås skjermmenyen for å beholde de gjeldende innstillingene eller hindre andre brukere fra å endre innstillingene.
Aktiver/deaktiver: Aktiver eller deaktiver skjermmenylåsen ved å vise Meny-skjermen, flytte JOG-knappen mot høyre for å gå til neste trinn og deretter holde knappen mot venstre i
10 sekunder.
――Hvis skjermmenylåsen er aktivert, kan Brightness og Contrast justeres. PIP/PBP-funksjonen kan også brukes.
Eye Saver Mode er tilgjengelig. Information kan vises.
PIP/PBP
Power Off
Return
Velger
ved å flytte JOG-knappen i skjermbildet med funksjonstastveiledningen.
Trykk deretter på JOG-knappen når det er nødvendig å konfigurere innstillinger for PIP/PBP -funksjonen.
Velger
for å slå av produktet ved å bevege JOG-knappen i skjermbildet for funksjonstastveiledningen.
Gå tilbake til forrige meny ved å bruke JOG-knappen til å velge
-ikonet når skjermbildet med funksjonstastveiledningen vises.
――På grunn av funksjonell variasjon kan alternativene i funksjonstastveiledningen være annerledes på noen modeller.
12
Når produktet ikke viser noe (dvs. strømsparingsmodus eller ikke-signal-modus), kan du bruke 2
direktetaster for å styre kilde og strøm som vist nedenfor.
JOG-knapp
Strømsparing/ikke-signal
OPP
Endre kilde
Konfigurere Eye Saver Mode, Brightness og Contrast fra
direktetastveiledningen
Juster Brightness, Contrast og Eye Saver Mode ved å flytte JOG-knappen.
Ned
TRYKK(ENTER) i 2 sekunder
Contrast
Slå av strømmen
Off
Eye Saver Mode
Brightness
Når skjermmenyen vises på produktet, kan JOG-knappen brukes som nedenfor.
JOG-knapp
Handling
OPP/NED
Flytt alternativet
Gå ut av menyen.
VENSTRE
HØYRE
TRYKK(ENTER)
Lukk underliste uten å lagre verdi.
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Standardlysstyrken kan variere avhengig av region.
Brightness
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
Verdien reduseres i glidebryteren.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Gå til undermeny
Contrast
Verdien økes i glidebryteren.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i Cinema eller Dynamic Contrast.
Lagre verdien og lukk underlisten.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
MAGIC
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
(PBP-modus).
13
Typer porter
Port
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten. Se på det
faktiske produktet.
SERVICE
Bruk en USB-minnepinne til å utføre programvareoppgraderingen.
SERVICE
MINI
MINI
DP IN
DP IN
Kobler til en PC ved hjelp av en MINI DP-kabel.
――S27R75*: MINI DP IN støtter 2560 x 1440 ved 144 Hz
――S32R75*: MINI DP IN støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz
Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
HDMI
――S27R75*: HDMI IN støtter 2560 x 1440 ved 144 Hz
IN
DC
MINI
DP IN
Beskrivelse
DC
19V
――S32R75*: HDMI IN støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz
Kobles til strømadapteren.
19V
HDMI
IN
DC
19V
14
Oppgradere programvaren via USB
1 Koble et USB-minne til SERVICE-porten som vises på bildet.
2 Når meldingen i figuren nedenfor vises på produktet, velger du Yes for å oppgradere
programvaren.
Do you want to update via USB?
SERVICE
Yes
No
3 Når skjermen i figuren nedenfor vises, velger du Yes.
MINI
DP IN
Update now
HDMI
IN
Update from version XXXX.X to version XXXX.X?
DC
19V
Når skjermen er på, trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonstastveiledningen. Når
funksjonstastveiledningen vises, holder du JOG-knappen nede i cirka 5 sekunder.
Yes
No
4 Programvareoppgraderingen fortsetter.
Update now
Updating product Software…
Your product will turn itself off and on again automatically
after completing update.
0%
Power Off
15
Merknad
1 For å utføre en programvareoppgradering med et USB-minne formaterer du først USB-minnet til
FAT32.
2 Når du utfører oppgraderingen, må du sørge for at det bare er én BIN-fil (.bin) som er lagret i
rotkatalogen.
3 For å oppgradere programvaren for SR75-modellen må du sørge for at oppgraderingsfilene er i
.bin-format. Filnavnet skal følge navnekonvensjonene for SR75-modellen (f.eks. M-R75**SGAA****.*[nummer med fire siffer].bin). ** er skjermstørrelsen i tommer, ****.* er versjonsnummeret,
og tallet med fire siffer er kontrollsummen. For eksempel følger “M-R7532SGAA-0800.0[D06E].
bin” navnekonvensjonene for SR75 32"-modellen og skal kopieres til rotkatalogen.
4 If the No valid update files found. Please check your USB device and try again. message is
displayed, this is probably due to the following reasons.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
OK
Cancel
‒‒ Det er ikke koblet et USB-minne til SERVICE-porten.
‒‒ Filene på det tilkoblede USB-minnet er ikke kompatible formater.
‒‒ Det er ingen gyldige oppgraderingsfiler på det tilkoblede USB-minnet. (Det er ingen
oppgraderingsfiler lagret i minnet, eller filnavnene er feil.)
5 Ikke slå av produktet. Og unngå så langt som mulig å oppgradere ved avbrudd. Vanligvis går
produktet tilbake til den forrige versjonen hvis en oppgradering avbrytes.
16
Justere produktets vinkel og høyde
Ikke bruk eller oppbevar produktet med skjermen vendt ned.
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
S27R75*
18–60˚
S32R75*
576,0 mm
602,9 mm
0–72˚
0–66˚
213,9 mm
184,7 mm
•• Det anbefales at produktet vippes til en vinkel innenfor optimalt område.
•• Når produktet monteres nær en vegg, må du være forsiktig så hånden din ikke kommer i klem
mellom produktet og veggen.
•• Rotasjonen og høydejusteringen har en viss toleranse. Hold deg innenfor toleransegrensene når du
roterer eller justerer høyden for produktet.
331,6 mm
319,8 mm
•• Hold i sidene på produktet når du justerer høyden.
Tilstrekkelig driftsområde
20˚
-5˚
――Vær forsiktig og ikke bruk makt når du justerer høyden på produktet.
Ved berøring av gulvet
S27R75*
S32R75*
10˚
16˚
66˚
72˚
-5˚
-5˚
17
Forholdsregler ved flytting av produktet
•• Ikke trykk direkte på skjermen.
•• Ikke hold på skjermen når du flytter
produktet.
•• Ikke hold produktet oppned bare etter
stativet.
•• Hold i hjørnene eller kantene på produktet
når du flytter det.
18
Forholdsregler ved installasjon og bruk
≤40 mm
30–65 mm
55–90 mm
•• Hvis produktet monteres tett inntil en vegg og du vipper
stativet for å heve det, kan produktet kollidere med veggen og
bli skadet. Ikke bruk makt når du hever skjermen.
•• Tykkelse på bordplate: ≤40 mm, 30–65 mm, 55–90 mm
•• Når produktet monteres på et bord, må du forsikre deg om at bordplaten er solid nok til bære
vekten av produktet. Hvis produktet monteres på et bord med bordplate i glass eller annet skjørt
materiale, kan det skade produktet.
•• Det er vanskelig å montere produktet på et bord med opphøyd kant. Vær forsiktig når du monterer
produktet.
•• Hvis bordplaten er ujevn eller skråstilt, er det ikke sikkert produktet står ordentlig.
•• Monteringen av stativet kan sette avtrykk på bordet.
•• Hold i begge sidekantene på produktet når du skal senke det.
Ikke bruk makt når du senker skjermen. Det er fare for at du
skader hendene dine.
――Ikke monter produktet på en skrå del av underlaget.
――Når du justerer høyden på produktet, må du ikke plassere hånden nær området der stativet er leddet.
――Hvis du stiller inn produktet på en oppløsning som ikke støttes, kan det gi flimring på skjermen. Se
tabellen over standard signalmodus, og endre til en oppløsning som støttes.
•• Ikke plasser gjenstander under produktet. Gjenstanden kan bli
skadet når produktet senkes.
19
Montere stativet på et bord
Nedenfor finner du kravene til montering av stativet på ulike bordtyper.
•• Bord uten opphøyd kant
≤90 mm
≤40 mm
•• Bord med opphøyd kant (
Stativet kan installeres hvis det er en avstand
på 90 mm mellom punktet som er 15 mm
fra den ene kanten av bordet og den andre
kanten, eller hvis avstanden til den opphøyde
kanten er mer enn 95 mm.
•• Stativet kan monteres og justeres til ulike
bordplatetykkelser. (≤90 mm)
30–65 mm
55–90 mm
)
15 mm ≥75 mm
≥95 mm
•• Bord med skillevegg og åpning
•• Stativet kan monteres hvis åpningen mellom
bordet og skilleveggen er mer enn 15 mm.
――Rydd opp i kabler og ledninger ved å føre dem
inn i sporet på baksiden av stativet før du
monterer stativet på bordet. Det er vanskelig
å rydde opp i kablene hvis avstanden mellom
bordet og skilleveggen er liten. Du finner
nærmere informasjon om hvordan du får
orden på kablene under «Rydde i de tilkoblede
kablene».
20
Installasjon
Feste stativet
――Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
――Bordet bør flyttes, avhengig av plassen hvor stativet skal monteres.
――Fest stativet til produktet, og rydd opp i kabler og ledninger.
Forsiktig
Ikke trykk ned på produktet. Det er en risiko for at
produktet kan bli skadet.
1
Pass på at produktet ligger med fremsiden ned,
som i illustrasjonen.
3
Fest stativet på baksiden av produktet ved hjelp av Fest beskyttelsesdekselet for baksidestativet.
skurene.
Før du plasserer produktet med skjermen ned
på bordet, må du legge en pute på bordet for å
beskytte skjermen.
4
Når stativet er festet til produktet, rydder du opp i
kabler og ledninger.
――Du finner nærmere informasjon om hvordan du
får orden på kablene under «Rydde i de tilkoblede
kablene».
5
Plasser stativet på bordet som vist på bildet.
――Juster håndtaket så det stemmer med
bordtykkelsen før du monterer stativet, så
monteringen blir enklere.
6
Når du har montert stativet på bordet, vrir du
klemmen mot venstre for å låse festet.
7
Stativet er nå montert.
――Hvis du vrir den mot venstre, låser du opp festet.
21
Slik fjerner du stativet
――Før du demonterer stativet fra produktet, må du legge produktet på et flatt og stabilt underlag med skjermen
vendt nedover.
――Utseendet kan variere avhengig av produktet.
――Bordet bør flyttes, avhengig av plassen hvor stativet skal monteres.
Forsiktig
Ikke trykk ned på produktet. Det er en risiko for at
produktet kan bli skadet.
1
Vri klemmen på stativet som er montert på bordet,
mot venstre for å løsne festet.
2
Ta stativet av bordet ved å holde i stativet og
bunnen av produktet.
3
Pass på at produktet ligger med fremsiden ned,
som i illustrasjonen.
Før du plasserer produktet med skjermen ned
på bordet, må du legge en pute på bordet for å
beskytte skjermen.
4
Fjern kablene som er tilkoblet.
――Hvis du vrir den mot venstre, låser du festet.
5
Ta av beskyttelsesdekselet for baksidestativet.
6
Fjern skruene på stativet.
22
Rydde i de tilkoblede kablene
1
Koble til Y-kablene til de to portene som vist på
figuren.
2
Ordne den tilkoblede Y-kabelen ved å legge den i
sporet på stativet, som vist i illustrasjonen.
――Plasser Y-kabelen i sporet til venstre.
――MINI DP-kabelen kan plasseres på høyre side.
3
Bruk samme fremgangsmåte for å ordne andre
kabler.
23
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Les informasjonen nedenfor før du monterer
produktet.
1 Før du installerer produktet, må du kontrollere formen til begge de medfølgende signalkablene og
formen og plasseringen til portene på produktet og den eksterne enheten.
2 Før du installerer produktet, må du ta av strømkablene på både produktet og den eksterne
enheten, slik at ikke produktet skades på grunn av kortslutning eller overstrøm.
3 Når alle signalkablene er koblet til på riktig måte, kobler du til strømkablene bak på produktet og
den eksterne enheten.
Koble til og bruke en PC
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Portene kan variere, avhengig av produktet.
Tilkobling med en HDMI-kabel
Kontroller først at strømkablene på produktet og endre enheter (f.eks. PC, TV-boks osv.) er
fjernet.
4 Når installasjonen er fullført, må du lese bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med
produktfunksjonene, forholdsreglene og annen informasjon som er nødvendig for å kunne bruke
skjermen på riktig måte.
HDMI IN
――S27R75*: Hvis du vil vise 2560 x 1440 ved 144 Hz, bruker du en HDMI-kabel som støtter 2560 x 1440 ved 144
Hz for å koble til HDMI IN. Kontroller at grafikkortet i HDMI-kilden støtter 2560 x 1440 ved 144 Hz.
――S32R75*: Hvis du vil vise 3840 x 2160 ved 60 Hz, bruker du en HDMI-kabel som støtter 3840 x 2160 ved 60
Hz for å koble til HDMI IN. Kontroller at grafikkortet i HDMI-kilden støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
――Når du kobler til en HDMI-kabel, bør du bruke kabelen som ble levert sammen med komponentene til
produktet. Hvis du bruker en HDMI-kabel som ikke er levert av Samsung, kan bildekvaliteten bli forringet.
24
Tilkobling med MINI DP-kabelen
Kontroller først at strømkablene på produktet og endre enheter (f.eks. PC, TV-boks osv.) er
fjernet.
Koble til strømmen
1
2
MINI DP IN
4
――S27R75*: Hvis du vil vise 2560 x 1440 ved 144 Hz, bruker du en MINI DP-kabel som støtter 2560 x 1440 ved
5
144 Hz. Kontroller at grafikkortet i MINI DP-kilden støtter 2560 x 1440 ved 144 Hz.
――S32R75*: Hvis du vil vise 3840 x 2160 ved 60 Hz, bruker du en MINI DP-kabel som støtter 3840 x 2160 ved
60 Hz. Kontroller at grafikkortet i MINI DP-kilden støtter 3840 x 2160 ved 60 Hz.
3
1 Koble støpselet til strømadapteren.
Ikke ta ut støpselet etter montering.
2 Koble strømkabelen på Y-kabelen til DC 19V porten på baksiden av produktet.
3 Koble strømkabelen på strømadapteren, som er koblet til stikkontakten, til Y-kabelen.
4 Sett strømadapteren i en stikkontakt.
5 Trykk på JOG-tasten på baksiden av produktet for å slå det på.
――Inngangsspenningen veksles automatisk.
――I enkelte områder er det ikke nødvendig å bruke en ekstra strømkontakt.
25
Riktig stilling ved bruk av produktet
Driverinstallasjon
――Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for
dette produktet.
――Hvis du vil installere den nyeste versjonen av produktdriveren, laster du den ned fra nettstedet Samsung
Electronics på http://www.samsung.com.
Velge optimal oppløsning
Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:
•• Rett opp ryggen.
•• La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.
•• Ha øynene rett foran skjermen.
•• Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på
produktet etter at det er kjøpt.
Velg et språk på informasjonsmeldingen, og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
――Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv
om produktet slås av og på igjen.
――Slik stiller du inn optimal oppløsning for datamaskinen. Se (Spørsmål og svar) → “Hvordan kan jeg endre
oppløsningen?”
•• Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
•• Ha omtrent rett vinkel i albuene.
•• Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med
gulvet og armene lavere enn hjertet.
•• Gjør øyeøvelsene eller blunk ofte. Det vil lindre trøtthet i øynene.
26
Kapittel 04
Skjermoppsett
Funksjonstastveiledning →
→ Picture
Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke. Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
I PC-modus
•• Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
•• Standard: Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
SAMSUNG MAGIC Bright
Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
•• Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.
I AV-modus
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er angitt til AV,
SAMSUNG
Bright fire automatiske bildeinnstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom) som er
har MAGIC
forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan
velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•• Dynamic: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•• Standard: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys.
•• Movie: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•• Custom: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
27
Brightness
Color
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0–100)
Juster skjermens fargetone.
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Dynamic Contrast-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eco Saving Plus er aktivert.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
MAGIC
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
•• Red: Juster metningsnivået for rødt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Green: Juster metningsnivået for grønt. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
Contrast
•• Blue: Juster metningsnivået for blått. Verdier nærmere 100 betyr at fargen har større intensitet.
•• Color Tone: Velg den fargetonen som passer best til dine visningsbehov.
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0–100)
‒‒ Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn Cool 1.
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
‒‒ Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
‒‒ Normal: Vis standard fargetone.
‒‒ Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
(PBP-modus).
‒‒ Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn Warm 1.
‒‒ Custom: Tilpass fargetonen.
――Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er angitt til AV, har
Sharpness
Color Tone fire fargetemperaturinnstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).
•• Gamma: Juster midtnivået for lystetthet.
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0–100)
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-funksjonen
Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.
SAMSUNG
kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.
Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er angitt til Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
MAGIC
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Sammenlignet med Mode1 har Mode2 en sterkere effekt.
HDMI Black Level
TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til
lavere nivåer for blått lys. Når Eye Saver Mode er satt til On, vil det blå lyset med en bølgelengde på
cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig
er det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert
for å oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.
Game Mode
Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus.
Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering
(kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet.
Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel
PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.
I dette tilfellet kan HDMI Black Level brukes til å justere bildekvaliteten.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
――Når produktet slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås Game Mode Off selv om
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig i HDMI-modus.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Normal: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
•• Low: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i
kontrastforhold.
――HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.
――HDMI Black Level-funksjonen aktiveres bare ved en bestemt AV-oppløsning, for eksempel 720p ved 60 Hz
og 1080p ved 60 Hz.
den er satt til On.
――Hvis du vil at Game Mode alltid skal være aktivert, velger du Always On.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
Response Time
Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.
――Bruk modusen Standard når du ikke ser på video eller spiller spill.
――S27R75*: Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er stilt til On og Size er stilt til
/
――S32R75*: Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er stilt til On og Size er stilt til
/
(PIP-modus).
/
(PIP-modus).
29
Picture Size
Screen Adjustment
Endre bildestørrelsen.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når PC/AV Mode er angitt til AV.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
(PBP-modus).
I PC-modus
•• Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
I AV-modus
――Denne menyen er bare tilgjengelig når Picture Size er satt til Screen Fit i AV-modus.
Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i AV-modus og skjermen viser normalt bilde, velger du Screen
Fit for å justere horisontal posisjon og vertikal posisjon i 0–6 nivåer.
Konfigurere H-Position og V-Position
H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.
V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.
•• 4:3: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
•• 16:9: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre Picture Size når følgende betingelser er oppfylt.
――Inndatakilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet viser normalt bilde (ikke alle modeller
støtter alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
30
Kapittel 05
Konfigurere PIP/PBP-innstillingene
Funksjonstastveiledning →
→ PIP/PBP
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
PIP/PBP Mode
Aktiver eller deaktiver PIP/PBP Mode-funksjonen.
PIP-funksjonen (Picture in Picture) deler skjermen i to deler. En kildeenhet vises på hovedskjermen
samtidig som den andre kildeenheten vises i innsatte vinduer.
PBP-funksjonen (Picture by Picture) deler skjermen i to og viser bilder fra to forskjellige kildeenheter
samtidig på venstre og høyre side av skjermen.
――PIP/PBP-modus er kompatibelt med Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
――PIP/PBP-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av spesifikasjonene på grafikkortet som brukes.
Hvis skjermen er tom i PIP/PBP-modus når den optimale oppløsningen er valgt, går du til Kontrollpanel →
Skjerm → Skjermoppløsning og klikk på Registrer på PC-en. (Instruksjoner er basert på Windows 7.) Hvis
skjermen er tom når oppløsningen er angitt til optimal oppløsning, endrer du oppløsningen til 1280 x 1024.
――Skjermen kan flimre en kort stund eller vises etter en forsinkelse når du aktiverer eller deaktiverer PIP/
PBP-funksjonen, eller når du endrer skjermstørrelsen mens PIP/PBP-funksjonen er aktivert. Dette kan skje
når en PC og en skjerm er koblet til to eller flere inndatakilder. Det har ingenting å gjøre med produktets
ytelse. Problemet forårsakes hovedsakelig av at videosignalene blir forsinket under overføring til skjermen
avhengig av ytelsen til grafikkortet.
――S27R75*: For optimal bildekvalitet anbefaler vi at du bruker et grafikkort eller en DVD-spiller som støtter
QHD-oppløsning (2560 x 1440 ved 144 Hz) når du kobler til HDMI IN -porten.
For optimal bildekvalitet anbefaler vi at du bruker et grafikkort eller en DVD-spiller som støtter QHDoppløsning (2560 x 1440 ved 144 Hz) når du kobler til MINI DP IN -porten.
――S32R75*: For optimal bildekvalitet anbefaler vi at du bruker et grafikkort eller en DVD-spiller som støtter
4K-oppløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz) når du kobler til HDMI IN -eller MINI DP IN -porten.
――Når PIP/PBP-funksjonen er aktivert, kan ikke oppløsningen automatisk veksle til optimal oppløsning på
grunn av et kompatibilitetsproblem mellom grafikkortet og Windows-systemet.
Angi PIP/PBP Mode til Off. Alternativt kan du starte skjermen på nytt og stille inn optimal oppløsning ved
hjelp av Windows-grensesnittet.
――Hvis produktet er stilt inn på en oppløsning som ikke støttes, kan det vises en unormal eller tom skjerm. Se
tabellen over standard signalmodus, og endre til en oppløsning som støttes.
31
Size
Picture Size
Velg størrelse og sideforhold for underskjermen.
Velg bildestørrelse for hver skjerm.
•• S27R75*:
/
/
•• S32R75*:
/
/
/
PBP-modus (tilgjengelig i PBP-modus(Size
))
I PC-modus
Position
•• Auto: Vis bildet i samsvar med sideforholdet for hver skjerminndatakilde.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett sideforholdet for de enkelte skjerminndatakildene.
Velg plasseringen av underskjermen blant de tilgjengelige alternativene.
••
/
/
/
――Ikke tilgjengelig når PBP er valgt.
――Skjermen kan flimre hvis inndatasignalet er ustabilt.
I AV-modus
•• 4:3: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TVprogrammer.
•• 16:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet fra underskjermen med det opprinnelige sideforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――Inndatakilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet viser normalt bilde (ikke alle modeller
støtter alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
32
PIP-modus (tilgjengelig i PIP-modus (Size
•• S27R75*:
/
•• S32R75*:
/
/
/
))
Contrast
/
I PC-modus
•• Auto: Vis bildet i samsvar med sideforholdet for hver skjerminndatakilde.
•• Wide: Vis bildet i fullskjerm uansett sideforholdet for de enkelte skjerminndatakildene.
I AV-modus
PBP-modus (tilgjengelig i PBP-modus(Size
))
Juster kontrastnivået for hver skjerm.
PIP-modus (tilgjengelig i PIP-modus(Size
/
/
))
Juster kontrastnivået for underskjermen.
•• 4:3: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TVprogrammer.
•• 16:9: Vis bildet for underskjermen med sideforholdet 16:9.
•• Screen Fit: Vis bildet fra underskjermen med det opprinnelige sideforholdet uten avkutting.
――Funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av portene på produktet.
――Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:
――Inndatakilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet viser normalt bilde (ikke alle modeller
støtter alle disse signalene.).
――Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/MINI DP og PC/AV Mode er
angitt til AV.
33
Kapittel 06
Justere innstillingene for OSD (skjermmenyen)
Funksjonstastveiledning →
→ On Screen Display
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Transparency
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene.
Position
H-Position
Flytt menyen til venstre eller høyre.
V-Position
Flytt menyen opp eller ned.
Language
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
――Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
Display Time
OSD-menyen forsvinner automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.
Display Time er en funksjon som brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal
forsvinne.
34
Kapittel 07
Oppsett og tilbakestilling
Funksjonstastveiledning →
→ System
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
2 Velg OK når følgende skjermbilde vises.
The test photo will now be shown. Look carefully at the screen for the next 5 seconds.
Self Diagnosis
1 Bruk funksjonstastveiledningen og gå til
OK
→ System → Self Diagnosis.
System
Self Diagnosis
DisplayPort Ver.
1.2↑
HDMI Mode
2.0
Eco Saving Plus
Off
•• Vurder testskjermbildet.
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Return
35
DisplayPort Ver.
3 Basert på testresultatet velger du Yes / No / Show Again.
Do you still see the problem in this test photo?
If you need to see the photo again, click Show Again.
Velg DisplayPort-versjonen du vil bruke.
――Feil innstillinger kan føre til tom skjerm. Hvis dette skjer, må du kontrollere spesifikasjonene for enheten.
Yes
No
Show Again
•• Du ser følgende skjermbilde når du velger Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
――Hvis produktet (når det er stilt inn på DisplayPort) viser meldingen Check the cable connection and the
settings of the source device., trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet, og
deretter velger du
→ System → DisplayPort Ver. → 1.1 eller 1.2↑.
HDMI Mode
Velg HDMI-modusen du vil bruke.
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
――Enheten og oppløsningen som støttes, kan være forskjellige avhengig av versjonen.
――Skjermen kan blinke når versjonen endres.
――Hvis du stiller HDMI Mode til 1.4, kan det hende at enkelte høye oppløsninger ikke støttes på grunn av
OK
•• Du ser følgende skjermbilde når du velger No.
båndbreddebegrensningene i HDMI 1.4-protokollen.
――Når innstillingen ikke passer, kan det vises en blank skjerm. I så fall må du sjekke enhetens spesifikasjoner.
――Denne menyen er ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On og Size er angitt til
(PBP-modus).
Self Diagnosis Complete
If there are no issues with the test photo, it means that your monitor is working properly. To find
the problem, follow the troubleshooting steps below:
‐‐ Turn off the monitor, PC, and all other connected devices. Turn the monitor back on first, then
the PC and other devices.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the monitor to another port of your PC or connected device.
‐‐ Reset the settings in 'System→Reset All'
It is recommended that you use the cable provided at purchase.
OK
36
FreeSync (S27R75*)
FreeSync-teknologi er en løsning som eliminerer screen tearing uten den vanlige forsinkelsen og
ventetiden.
Denne funksjonen gjør at du ikke opplever screen tearing (riving) eller forsinkelse ved spilling. Du får
en bedre spillopplevelse.
Menyelementene for FreeSync som vises på skjermen, kan variere, avhengig av skjermmodellen og
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
Modellene i grafikkortlisten støtter FreeSync
FreeSync kan bare brukes sammen med bestemte modeller med AMD-grafikkort. Se den følgende
listen for å se hvilke grafikkort som støttes:
Sørg for å installere de nyeste offisielle grafikkortdriverne fra AMD som støtter FreeSync.
――Du finner flere AMD-grafikkortmodeller som støtter FreeSync-funksjonen på det offisielle AMD-nettstedet.
――Velg FreeSync Off hvis du bruker et grafikkort fra en annen produsent.
――Når du bruker FreeSync-funksjonen via HDMI-kabelen, fungerer den kanskje ikke på grunn av
båndbreddebegrensningen for noen AMD-grafikkort.
•• Off: Deaktiver FreeSync.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• On: Slå på AMD-grafikkortets FreeSync-funksjon. Du kan oppleve periodevis flimring når du spiller
enkelte spill.
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
Bruk den optimale oppløsningen når du bruker FreeSync.
Hvis du vil vite hvordan du angir oppdateringsfrekvensen, kan du se Spørsmål og svar → Hvordan
endrer jeg frekvensen?
•• Radeon™ R9/R7 300 series (unntatt R9 370/X, •• Radeon™ R9/R7 200 series (unntatt R9 270/X,
R7 370/X, R7 265)
R9 280/X)
――FreeSync-funksjonen kan kun aktiveres i HDMI- eller DisplayPort-modus.
Bruk HDMI/MINI DP-kabelen som følger med fra produsenten når du bruker FreeSync.
Hvis du bruker funksjonen FreeSync mens du spiller et spill, kan følgende symptomer oppstå:
•• Skjermen kan flimre, avhengig av typen grafikkort, innstillingene i spillet eller videoen som spilles
av. Prøv følgende: reduser verdiene i spillinnstillingene, endre den gjeldende FreeSync-modusen
til Off, eller gå til AMDs nettsted for å kontrollere versjonen av grafikkdriveren og oppdatere til den
siste versjonen.
•• Mens du bruker funksjonen FreeSync, kan skjermen flimre på grunn av variasjoner i
utgangsfrekvensen fra grafikkortet.
•• Responshastigheten kan variere under spilling, avhengig av oppløsningen. Generelt reduserer en
høyere oppløsning responshastigheten.
•• Skjermens lydkvalitet kan bli forringet.
――Hvis det oppstår problemer når du bruker funksjonen, kan du kontakte Samsungs servicesenter.
――Hvis du endrer skjermoppløsningen mens funksjonen er On, kan skjermen innimellom bli svart, avhengig
av grafikkortet. Sett FreeSync til Off, og endre oppløsningen.
――Funksjonen er ikke tilgjengelig på enheter (f.eks. AV-enheter) som ikke har et AMD-grafikkort. Hvis
funksjonen brukes, kan skjermen fungere dårlig.
37
Eco Saving Plus
Off Timer Plus
Reduser energiforbruket sammenlignet med forbruket ved maksimal lysstyrke.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG Bright er i modusen Dynamic Contrast.
Konfigurere Off Timer
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Game Mode er aktivert.
Off Timer: Slå på Off Timer-modus.
――Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Eye Saver Mode er aktivert.
Turn Off After: Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter
angitt antall timer.
MAGIC
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
•• Off: Deaktiver Eco Saving Plus-funksjonen.
•• Auto: Strømforbruket vil automatisk bli redusert med omtrent 10 % i forhold til den gjeldende
innstillingen.
(Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Off Timer er angitt til On.
――For produkter på markedet i noen regioner er Off Timer angitt til automatisk aktivering 4 timer etter
at produktet er slått på. Dette gjøres i samsvar med regulering av strømforsyningen. Hvis du ikke vil at
tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til
→ System → Off Timer Plus og sette Off Timer til Off.
•• Low: Sparer opptil 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Konfigurere Eco Timer
•• High: Sparer opptil 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
Eco Timer: Slå på Eco Timer-modus.
Eco Off After: Eco Timer kan stilles til mellom 10 og 180 minutter. Produktet blir slått av automatisk
etter at den angitte tiden er gått.
――Dette alternativet er bare tilgjengelig når Eco Timer er angitt til On.
38
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Angi PC/AV Mode til AV. Bildestørrelsen blir forstørret.
Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.
Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.
Du kan velge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du velger No Repeat, reagerer en kommando bare én
gang når det blir trykket på en knapp.
•• Angi til "PC" når den er koblet til en PC.
•• Angi til "AV" når den er koblet til en AV-enhet.
――Bare produkter med visningsområde på 16:9 eller 16:10 støttes.
――Hvis produktet er i HDMI-, DisplayPort-modus og skjermen sier Check the cable connection and the
Power LED On
settings of the source device., trykker du på JOG-knappen for å vise funksjonsknappskjermbildet, og
deretter velger du
→ System → PC/AV Mode → HDMI, DisplayPort → PC eller AV.
Source Detection
Velg enten Auto eller Manual som metode for gjenkjenning av inndatasignalet.
――Ikke tilgjengelig når PIP/PBP Mode er angitt til On.
Konfigurer innstillingene for å aktivere eller deaktivere strømlampen som er plassert på nedre del av
produktet.
•• Working: Strømlampen er på når produktet er slått på.
•• Stand-by: Strømlampen er på når produktet er slått av.
Reset All
Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.
39
Kapittel 08
Information
Funksjonstastveiledning →
→ Information
Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.
――De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Fargen og fasongen på delene kan
PIP
variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Picture
PIP/PBP
Information
OnScreen Display
System
Kontroller inndatakildemodusen, frekvensen og oppløsningen som er i bruk, samt gjeldende
produktversjon.
Picture
Information
Information
Information
DisplayPort
Current Version: *-*********-***
PBP
Picture
OnScreen Display
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
PIP/PBP
System
Information
Information
PIP/PBP
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Current Version: *-*********-***
OnScreen Display
System
Information
Exit
――Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
Current Version: *-*********-***
Exit
40
Kapittel 09
Installere programvaren
Easy Setting Box
Systemkrav
OS
Maskinvare
•• Windows 7 32bit/64bit
•• Minst 32MB minne
•• Windows 8 32bit/64bit
•• Minst 60MB ledig plass på harddisken
Ved hjelp av Easy Setting Box kan brukerne dele inn skjermen i flere deler.
•• Windows 8.1 32bit/64bit
Hvis du vil installere den nyeste versjonen av Easy Setting Box, laster du den ned fra nettstedet
Samsung Electronics på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32bit/64bit
――Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter PC-en på nytt etter installasjonen.
――Ikonet Easy Setting Box vises kanskje ikke, avhengig av PC-systemet og produktspesifikasjonene.
――Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen
Easy Setting Box-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Oppgrader ved å laste ned fastvaren fra nettstedet
Gå til nettstedet Samsung Electronics på http://www.samsung.com, oppgi produktmodellen, og last
ned fastvarefilen.
――Hvis du vil ha mer informasjon om oppgradering, kan se oppgraderingsveiledningen du finner på
nettstedet.
41
Kapittel 10
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter
――Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem
Skjermen slår seg av og på.
Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.
Produktdiagnose (skjermproblem)
Hvis det oppstår et problem med produktskjermen, kjører du Self Diagnosis for å kontrollere at
produktet fungerer som den skal.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Hvis en oppløsning som ikke støttes (se Tabell over standard signalmodus), velges, kan meldingen Not
Optimum Mode vises en kort stund, eller så vises ikke skjermbildet på riktig måte.
――Den viste oppløsningen kan variere avhengig av PC-ens systeminnstillinger og kabler.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en HDMI-kabel er koblet til produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller PC-en for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
Støpselet kan ikke tas ut av strømadapteren.
Ikke ta ut støpselet etter montering.
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til.
Hvis det oppstår et problem med produktskjermen, kjører du Self Diagnosis for å kontrollere at
produktet fungerer som den skal.
42
Hvis meldingen Check the cable connection and the settings of the source device. vises.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Hvis produktet er i HDMI- eller DisplayPort-modus, trykker du på JOG-knappen for å vise
Teksten er uklar.
funksjonsknappskjermbildet og velger
Hvis du bruker et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå til Kontrollpanel → Skrifter → Juster ClearType-tekst og endre Slå på ClearType.
-ikonet.
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller
frekvensen for produktet.
Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med
Tabell over standard signalmodus (S.46).
Videoavspillingen er hakkete.
Avspillingen av store videofiler i høy definisjon kan være hakkete. Dette kan skyldes at videospilleren
ikke er optimalisert for PC-ressursen.
Prøv å spille av filen på en annen videospiller.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister. Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og
frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene
ved å referere til tabell over standard signalmodus (S.46) i denne håndboken og Information-menyen
på produktet.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Endre Color-innstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.
Endre Color-innstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Endre Color-innstillingene.
43
Spørsmål og svar
――Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm, og juster Oppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster Oppdateringsfrekvens under
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm, og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Skjermoppløsning → juster oppløsningen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger, og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpassing → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8(Windows 8.1): Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpassing → Skjermsparerinnstillinger → Strømalternativer eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 10: Gå til Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd → Strøm og hvilemodus eller BIOS SETUP på PC-en.
44
Kapittel 11
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
S27R75*
S32R75*
Størrelse
Klasse 27 (27 tommer / 68,4 cm)
Klasse 32 (31,5 tommer / 80,0 cm)
Visningsområde
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
697,3 mm (H) x 392,2 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
0,06 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maksimal pikselklokke
594 MHz (HDMI)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Basert på adapterens AC-spenning. Produktets DC-spenning står på
produktetiketten.
Signalkontakter
HDMI, MINI DisplayPort
Miljøforhold
Drift
――Plug-and-Play
Dette produktet kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer.
Toveis datautveksling mellom produktet og PC-systemet optimaliserer produktinnstillingene.
Produktinstallasjonen foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
――Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
――Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
45
Tabell over standard signalmodus
Modellnavn
S27R75*
Synkronisering
Oppløsning
S32R75*
Horisontal frekvens
70,56 – 214,56 kHz
147,78 – 148,38 kHz
Vertikal frekvens
48 – 144 Hz (DisplayPort / HDMI)
60 Hz (DisplayPort / HDMI)
2560 x 1440 ved 144 Hz (DisplayPort / HDMI)
3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort / HDMI)
Optimal oppløsning
Maksimal oppløsning
Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom
når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.
DisplayPort (S27R75*)
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
46
DisplayPort (S27R75*)
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
HDMI (S27R75*)
47
HDMI (S27R75*)
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,00
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Unik tilpasset oppløsning, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
DisplayPort (S32R75*)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
48
DisplayPort (S32R75*)
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI (S32R75*)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
49
HDMI (S32R75*)
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
――Vertikal frekvens
Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den
spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
――Noen av oppløsningene i tabellen ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av spesifikasjonene for grafikkortet.
50
Kapittel 12
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker må gi instruksjoner om hvordan produktet skal brukes eller ganske enkelt
justerer alternativer uten å demontere produktet.
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis kunden ber om instruksjoner om hvordan et produkt fra et annet selskap skal brukes.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising