Samsung | C49J890DKU | User guide | Samsung 49" Curved Gaming Monitor CJ890 Användarguide

Samsung 49" Curved Gaming Monitor CJ890 Användarguide
Bruksanvisning
C43J890DK* C43J892DK* C49J890DK* C49J892DK*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den här
bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst den
här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
4
4
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
4
5
5
6
7
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET)
(C43J890DK* / C43J892DK*)
23
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET)
(C49J890DK* / C49J892DK*)
24
Montera VÄGGFÄSTET (C43J890DK* /
C43J892DK*)
25
Montera VÄGGFÄSTET (C49J890DK* /
C49J892DK*)
26
Ansluta och använda en källenhet
Förberedelser
Läs igenom nedanstående innan du installerar
bildskärmen.
27
Delar
Panelkontroll
Direktknappguide
Funktionsknappguide
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Läge för ögonvila
Ändra inställningen för Volym
Typer av portar
Uppgradera programvaran via USB
Justera produktens lutning och höjd
Antistöldlås
9
9
10
11
Installation
Montera stativet (Typ ett) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Montera stativet (Typ ett) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
Montera stativet (Typ två) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Montera stativet (Typ två) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
19
Ansluta strömmen
Organisera de anslutna kablarna
31
32
19
Korrekt hållning vid användning av produkten
33
Installation av drivrutiner
33
Ställa in den optimala upplösningen
33
13
13
14
15
17
18
20
21
Ansluta och använda en källenhet
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med DP-kabel
Anslutning med USB Type-C-kabeln
Ansluta till hörlurar
27
27
28
28
29
Bild
SAMSUNG MAGIC Bright
34
Ljus
35
Kontrast
35
Skärpa
35
Färg
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
36
HDMI svart
36
Läge för ögonvila
36
Bildstorlek
37
Skärmjustering
37
Kalibr.rapport
37
Ansluta produkten till en källenhet som en USBhubb
29
Ansluta en källenhet till produkten
29
Använda produkten som en USB-hubb
30
22
2
Innehållsförteckning
PIP/PBP
System
Felsökningsguide
PIP/PBP-läge
38
Inställ. USB-källa
45
45
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
49
49
49
49
Storlek
39
DisplayPort Ver.
45
Bildförhållande
39
HDMI-läge
Position
40
Smart Eco-spar
46
Vanliga frågor
52
Ljudkälla
40
Sluttid-timer Plus
46
Källa
40
PC/AV-läge
46
Byt USB
41
Källdetektering
47
Bildstorlek
42
Knappupprepn.tid
47
Kontrast
43
På för LED-ström
47
Återställ alla
47
Information
47
Skärmdisplay
Transparens
44
Position
44
Språk
44
Visa tid
44
Installera programmet
Easy Setting Box
Begränsningar och problem vid installation
Systemkrav
48
48
48
Specifikationer
Allmänt
53
Tabell över standardsignallägen
54
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av kunden
Annat
57
57
57
57
Extended warranty
58
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när
du installerar produkten.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
Akta!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
10 cm
10 cm
10 cm
Varning!
10 cm
10 cm
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Tryck inte på bildskärmens yta med händerna eller andra föremål. Det finns risk att skärmen skadas.
4
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
1 Stäng av produkten och datorn.
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
Akta!
6 Sätt på produkten och datorn.
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära
värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten
osv.), olja eller rök.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten
av produkten inte skjuter ut.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive
strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket
varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
Source
Panelkontroll
PBP/PIP
Switch USB
•• Snabbknapp för att växla till en källa
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
Den här knappen är en snabbknapp för att växla till en annan källa.
föregående meddelande för att höja prestandan.
‒‒ När källan ändras så ändras samtidigt USB-anslutningen enligt
inställningarna i Inställ. USB-källa.
‒‒ När PIP/PBP är På är det endast källan till huvudskärmen som går att
växla.
•• Snabbknapp för PIP/PBP På-Av
Strömindikator
Snabbknapp
‒‒ Om det inte finns någon källa för bildskärmen är knappen inaktiverad.
Objektet PIP/PBP På-Av är också inaktiverat och visas gråtonat i OSD.
Snabbknapp
Tillbaka
Source
PBP/PIP
Den här knappen är en snabbknapp för funktionen PIP/PBP På-Av.
Switch USB
Funktionsknappguide
•• Snabbknapp för att växla USB
NED (FRAMÅT)
Den här knappen är en snabbknapp för att växla en USB-enhet till en
annan ingångskälla.
‒‒ Knappen aktiveras bara när PIP/PBP är På.
VÄNSTER
Om du trycker på knappen när PIP/PBP är Av, visas meddelandet
Används endast i PIP- eller PBP-läge. och inget händer. På samma sätt
är objektet Växla USB i OSD också inaktiverat och visas gråtonat.
HÖGER
‒‒ Om du trycker på knappen när PIP/PBP är På utan att det finns någon
ingångskälla, händer inget.
TRYCK (RETUR)
Riktningsknapp för navigering.
UPP (BAKÅT)
JOG-knapp
JOG-knapp
――JOG-knappen sitter nedtill till höger på skärmen och har 5 riktningar: UPP,
NED, VÄNSTER, HÖGER och TRYCK (RETUR).
9
Ikoner
Beskrivning
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
•• Ström på (strömknappen): Av
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när
upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
――På funktionsknappssidan ser du om Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Ström av (Strömknapp): På
: På
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System → På för LED-ström)
: Av
Vissa modeller har inte denna funktion.
Läge för ögonvila
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden visas.
Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en gång till på
Funktionsknappguide motsvarande riktningsknapp.
Volym
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
produktmodeller. Se aktuell produkt.
Funktioner
Läge för ögonvila Av
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Läge för ögonvila.
••
: Justera Volym.
••
: Visa funktionsknappguiden.
10
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK (RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. PIP/PBP är tillgängligt.
Läge för ögonvila är tillgängligt. Information kan visas.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Du måste trycka på den här knappen när du konfigurerar inställningarna för PIP/PBP-funktionen.
Välj
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
11
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
JOG-knapp
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Ned
TRYCK (RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK (RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
12
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Läge för
ögonvila
Du kan justera Ljus, Kontrast och Läge för ögonvila genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om
det inte visas någon skärmmeny.
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
50
Volym
Tyst
Kontrast
Av
Läge för ögonvila
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljus
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion
stänger av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för
enhetens ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen
VÄNSTER/HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Standardljusstyrkan kan variera beroende på region.
Läge för ögonvila
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när
ingångssignalen är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
att flytta fokus nedåt. Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka
eller minska Volym.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när lägetSAMSUNG Bright är angett för Bio.
MAGIC
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
(PBP-läge).
13
Typer av portar
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
POWER IN
Port
Beskrivning
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på produktens
baksida.
POWER IN
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
Port
Beskrivning
Anslut till en USB-enhet. De här portarna är aktiverade när en källenhet
är ansluten till
eller
med en USB Type-C till A-kabel
eller en USB Type-C-kabel. De här portarna är aktiverade när en
med en USB Type-C till A-kabel.
källenhet är ansluten till
Anslut till en USB-enhet. De här porten är aktiverad när en källenhet
är ansluten till
eller
med en USB Type-C till A-kabel
eller en USB Type-C-kabel. Den här porten är aktiverad när en källenhet
med en USB Type-C till A-kabel. USB 3.0 stöds
är ansluten till
endast när en källenhet är ansluten till
USB Type-C till A (3.0)-kabel.
Ansluts till en källenhet med en USB Type-C-kabel. Fungerar med USBkablar version 3.0 och lägre.
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
Anslut till en dator med en USB-kabel.
Avsett för servicetekniker.
eller
med en
――Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
14
Uppgradera programvaran via USB
2 När meddelandet på följande figur visas på bildskärmen, väljer du Yes för att uppgradera
1 Se till att sätta i USB-enheten i USB-porten som är markerad med den blå rutan enligt figuren
nedan. Du kan bara uppgradera programvaran via USB om antingen bildskärmen fungerar normalt
eller kontrollera signal visas på bildskärmen.
programvaran.
Do you want to update via USB?
Yes
No
USB
3 När skärmen på följande figur visas väljer du Yes.
Update now
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Kontrollera signal
HDMI
När skärmen på följande figur visas, trycker du på och håller in nedåtpiltangenten i 5 sekunder.
Yes
No
4 Programvaruuppgraderingen fortsätter.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
Ström av
0%
15
Obs!
1 Innan du uppgraderar via USB-enhet måste du formatera USB-enheten till FAT32-formatet.
2 Se till att USB-enheten bara innehåller BIN-filen för uppgraderingen.
3 För CJ89-modellen ska du se till att varje uppgraderingsfil är i BIN-format och följer namnreglerna
för CJ89 (m-J89**CGAA-****.*[4-siffrigt nummer].bin), där ** anger bildskärmens storlek i tum,
****.* står för versionsnumret och det 4-siffriga numret är kontrollsumman. Till exempel följer
”m-J8949CGAA-1000.0[9A80].bin” namnreglerna för CJ89 49'-tumsmodellen, och måste kopieras
till rotkatalogen.
4 Om du vill behålla den aktuella versionen eller nedgradera till en lägre version, kan du ändra
filnamnet till m-J89**CGAA-0000.0[4-siffrigt nummer] och sedan utföra samma åtgärder.
5 Om meddelandet No valid update files found. Please check your USB device and try again. visas
beror det troligen på någon av följande orsaker.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Ingen USB-enhet sitter i USB-porten som är markerad med den blå rutan.
‒‒ USB-enheten har ett format som inte stöds.
‒‒ USB-enheten innehåller inga giltiga uppgraderingsfiler. (Det finns inga uppgraderingsfiler, eller
så är filnamnen felaktiga.)
6 Stäng inte av bildskärmen. Se till att uppgraderingen får ske utan avbrott så långt det är möjligt.
Om ett avbrott inträffar återgår bildskärmen till produktionsversionen.
――Observera att produktionsversionen kanske inte är densamma som versionen före denna uppgradering om
det skett någon annan uppgradering tidigare.
16
Justera produktens lutning och höjd
Akta!
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
C43J890DK* / C43J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
C49J890DK* / C49J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) åt vänster ~ 15,0° (±2,0°) åt höger
•• Fatta tag om skärmens vänstra och högra sida och justera lutningen.
Efter att du justerat produktens lutning och höjd, utför du följande åtgärder om skärmen inte är vågrät.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
-4˚
+4˚
•• Skärmens lutning och höjd kan justeras.
•• När du justerar lutningen eller höjden håller du med en hand på varje sida så att produkten inte
skadas.
•• När du justerar stativets höjd kan det höras ett ljud. Ljudet uppkommer genom att kulan inuti
stativet glider när stativets höjd justeras. Det är ett normalt ljud och inte en felfunktion i
produkten.
•• Håll i ramen på båda sidokanterna och justera bildskärmens vinkel tills skärmen blir vågrät. (Var
försiktig så att du inte håller direkt i LCD-skärmen.)
•• Bildskärmens vinkel kan justeras från -4° till +4°.
17
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
18
Installation
Montera stativet (Typ ett) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Det finns en risk för repor om skruvmejseln kommer i kontakt med produktens yta medan du drar åt skruvarna. Se till att skruvmejseln inte vidrör ytan.
1
Akta!
Håll i stativpelaren med båda
händerna, inte en hand, så att den
inte faller av och skadar någon.
4
1
Dra åt skruvarna på stativpelarens
översida.
Ta bort den övre packningen och den främre
packningen och lägg sedan den främre
packningen på skrivbordet.
15
För in stativbasen i stativpelaren i den
riktning som bilden visar.
12
Lyft ut bildskärmen från
förpackningen (det behövs två
personer för det), och lägg sedan
bildskärmen på den främre
packningen.
6
1
Montera BAKSTYCKESSKYDDET
mot stativpelaren enligt bilden.
13
Fäst stativpelaren på skärmen
enligt bilden.
Akta!
Luta stativpelaren åt sidorna för att undvika
kontakt med skruvmejseln.
17
Tryck BAKSTYCKESSKYDDET i den
riktning som bilden visar.
19
Montera stativet (Typ ett) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Det finns en risk för repor om skruvmejseln kommer i kontakt med produktens yta medan du drar åt skruvarna. Se till att skruvmejseln inte vidrör ytan.
1
Akta!
Håll i stativpelaren med båda händerna, inte en hand,
så att den inte faller av och skadar någon.
Ta bort den övre packningen och den främre
packningen och lägg sedan den främre packningen på
skrivbordet.
4
1
Akta!
Dra åt skruvarna på stativpelarens översida.
Luta stativpelaren åt sidorna för att undvika kontakt
med skruvmejseln.
17
Montera BAKSTYCKESÖVERDELEN mot stativpelaren
enligt bilden.
12
Lyft ut bildskärmen från förpackningen (det
behövs två personer för det), och lägg sedan
bildskärmen på den främre packningen.
15
För in stativbasen i stativpelaren i den
riktning som bilden visar.
13
Fäst stativpelaren på skärmen enligt bilden.
16
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
8
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN medurs.
20
Montera stativet (Typ två) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Det finns en risk för repor om skruvmejseln kommer i kontakt med produktens yta medan du drar åt skruvarna. Se till att skruvmejseln inte vidrör ytan.
1
Akta!
Fäst stativpelaren på skärmen enligt bilden.
Håll i stativpelaren med båda händerna, inte en
hand, så att den inte faller av och skadar någon.
13
För in stativbasen i stativpelaren i den riktning
som bilden visar.
12
Akta!
Dra åt skruvarna på stativpelarens översida.
Luta stativpelaren åt sidorna för att undvika kontakt
med skruvmejseln.
4
1
Montera BAKSTYCKESSKYDDET mot
stativpelaren enligt bilden.
5
1
Tryck BAKSTYCKESSKYDDET i den riktning som bilden
visar.
6
1
Res upp bildskärmen enligt bilden.
71
Ta bort förpackningen.
21
Montera stativet (Typ två) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
――Det finns en risk för repor om skruvmejseln kommer i kontakt med produktens yta medan du drar åt skruvarna. Se till att skruvmejseln inte vidrör ytan.
1
Akta!
Fäst stativpelaren på skärmen enligt bilden.
Håll i stativpelaren med båda händerna, inte en
hand, så att den inte faller av och skadar någon.
13
För in stativbasen i stativpelaren i den riktning
som bilden visar.
71
Res upp bildskärmen enligt bilden.
12
Akta!
Dra åt skruvarna på stativpelarens översida.
Luta stativpelaren åt sidorna för att undvika kontakt
med skruvmejseln.
4
1
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
15
Montera BAKSTYCKESÖVERDELEN mot stativpelaren
enligt bilden.
6
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN medurs.
8
1
Ta bort förpackningen.
22
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
11
Demontera BAKSTYCKESSKYDDET med en smal
pinne enligt bilden.
5
Lossa de 4 skruvarna på stativpelarens översida.
2
Demontera BAKSTYCKESSKYDDET.
3
Ta bort BAKSTYCKESSKYDDET.
4
Ta bort stativbasen från stativpelaren.
6
Lyft och avlägsna stativet.
Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
23
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN moturs.
5
Lossa de 4 skruvarna på stativpelarens översida.
2
Lyft BAKSTYCKESÖVERDELEN.
3
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
4
Ta bort stativbasen från stativpelaren.
6
Lyft och avlägsna stativet.
Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
24
Montera VÄGGFÄSTET (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
3
4
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer nationella standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn VESA-skruvhålspecifikationer Standardskruv
(A × B) i millimeter
Antal
Montera VÄGGFÄSTET här
C43J890DK* /
100,0 × 100,0
C43J892DK*
VÄGGFÄSTE
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
Passa in
mot
stativet (s.23).
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning × 10,0 mm lång 4 st
på skärmen, och dra sedan åt ordentligt med samma skruvar som avlägsnats från
25
Montera VÄGGFÄSTET (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
3
4
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer nationella standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn VESA-skruvhålspecifikationer Standardskruv
(A × B) i millimeter
Antal
Montera VÄGGFÄSTET här
C49J890DK* /
100,0 × 100,0
C49J892DK*
VÄGGFÄSTE
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
Passa in
mot
stativet (s.24).
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning × 10,0 mm lång 4 st
på skärmen, och dra sedan åt ordentligt med samma skruvar som avlägsnats från
26
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Läs igenom nedanstående innan du
installerar bildskärmen.
1 Kontrollera formen på båda ändarna av kablarna som följde med bildskärmen, och kontrollera
form och placering för motsvarande portar på skärmen och externa enheter.
2 Innan du ansluter signalkablar måste du koppla bort strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter från eluttaget för att förhindra att någon enhet skadas genom kortslutning eller
överström.
3 Efter att du anslutit alla signalkablar ansluter du strömkablarna till bildskärmen och externa
enheter till eluttaget.
4 Läs användarhandboken för att bekanta dig med bildskärmens funktioner, försiktighetsåtgärder
och korrekt användning innan du använder den installerade bildskärmen.
Ansluta och använda en källenhet
Välj en anslutningsmetod som passar för din källenhet.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Anslutning med en HDMI-kabel
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
HDMI IN
――Använd kabeln som följde med skärmen när du ska ansluta en HDMI-kabel. Om du använder en annan
HDMI-kabel än Samsungs kan bildkvaliteten bli lidande. En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
27
Anslutning med DP-kabel
Anslutning med USB Type-C-kabeln
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
Kontrollera att strömkablarna till bildskärmen och externa enheter, t.ex. datorer och digitaltv-boxar, inte är anslutna till eluttaget.
――När du ansluter en DP-kabel ska du använda en Samsung-märkt kabel. Om du använder en annan DPkabel än Samsungs kan bildkvaliteten bli lidande.
USB Type-C-porten stöder USB Power Delivery, data och DP-videosignal.
Enligt specifikationen USB Power Delivery 3.0 om strömleverans via USB, kan du ladda din bärbara
dator eller mobiltelefon med skärmen när du ansluter den till skärmen med en USB Type-C-kabel.
――För
stöds maximalt 15 W laddningseffekt. För
stöds maximalt 95 W laddningseffekt.
Så
fungerar för en mobil och
fungerar för en bärbar dator. Laddningshastigheten kan
variera beroende på vilken bärbar dator eller mobiltelefon som ansluts till skärmen.
――Eftersom de bärbara datorer och mobiltelefoner med en USB Type-C-port som finns på marknaden kan
variera betydligt i specifikation, kan vi inte garantera att skärmen kan ladda alla typer av bärbara datorer
och mobiltelefoner med USB Type-C-port.
――Kontrollera att USB Type-C-kabeln passar ihop med USB PD-specifikationen. Annars kan dina enheter gå
sönder. En Samsung-märkt kabel rekommenderas.
28
Ansluta till hörlurar
Ansluta produkten till en källenhet som en
USB-hubb
Ansluta en källenhet till produkten
――Produkten kan fungera som en USB-hubb när den ansluts till en källenhet via en USB Type-C-kabel eller
en USB Type-C till A-kabel. Därefter kan du ansluta USB-enheter till produkten utan att vara tvungen att
direktansluta dem till källenheten. Du kan sedan styra USB-enheterna från produkten.
Om du vill använda produkten som USB-hubb ska du ansluta en källenhet till produkten med en USB
Type-C-kabel eller en USB Type-C till A-kabel.
Anslut USB-kabeln till
på baksidan av produkten och till
eller
på källenheten.
29
Använda produkten som en USB-hubb
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten samtidigt.
Det går inte att ansluta flera enheter till en källenhet samtidigt om den har ett begränsat antal tillgängliga in- och utmatningsportar. I detta fall kan hubbfunktionen på produkten göra att du arbetar effektivare
genom att du kan ansluta flera enheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att direktansluta dem till någon källenhet.
Om du ansluter många enheter till en källenhet kan det se rörigt ut med alla kablar runt enheten. Om du ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.
Anslut en mobil enhet, t.ex. en mp3-spelare eller en smartphone, till produkten som är ansluten till en källenhet. Då kan du styra enheten eller ladda dess batteri från datorn.
――Om du vill att en USB-enhet ska upptäckas och startas snabbare, ansluter du enheten till USB 3.0-porten på produkten. Läs- och skrivhastigheten påverkas av USB-enheten och din källenhet.
――Produkten stöder inte medieuppspelning. Om du behöver spela upp en fil på USB-enheten, ansluter du produkten som en USB-hubb till källenheten och spelar sedan upp filen på den.
――Vid USB-relaterade problem som orsakas av operativsystem, drivrutiner eller annan programvara kontaktar du den aktuella leverantören.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter fungerar ihop med alla USB-enheter.
――Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den till en strömkälla.
――Batteriet kan laddas i energisparläget, men det kan inte laddas när produkten är avstängd.
――Det går inte att ladda USB-enheten om strömsladden inte är ansluten till eluttaget.
――USB-enheten måste köpas separat.
30
Ansluta strömmen
POWER IN
Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten POWER IN på produkten för att använda den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
31
Organisera de anslutna kablarna
: Hörlurshängare
: Nedåt
: Uppåt
1
Anslut motsvarande kablar.
6
Ta bort STATIVPELARENS BAKSTYCKE
genom att dra det i den riktning som
bilden visar.
2
3
Ordna kablarna mot kablarnas
Häng KABELHÅLLAREN i den riktning
böjningstendens och dra ut kablarna från som bilden visar.
spåren på BAKSTYCKESUNDERDELEN.
7
Sätt in motsvarande kablar i hållaren
på stativpelaren. Sträck inte kabeln. Tre
kablar i en hållare rekommenderas.
11
Öppna headsethängaren genom att
trycka den nedåt.
8
Montera STATIVPELARENS BAKSTYCKE
i den riktning som bilden visar så att
spännena inte är synliga.
12
Häng upp headsetet.
4
5
Ordna kablarna mot deras
Tryck STATIVPELARENS BAKSTYCKE i
böjningstendens och dra dem sedan
den riktning som bilden visar.
genom hängarna på KABELHÅLLAREN.
När skärmhöjden ändras måste du ordna
kablarna och dra dem genom hängarna
på KABELHÅLLAREN igen.
9
Flytta STATIVPELARENS BAKSTYCKE
nedåt tills det täcker stativpelaren helt.
10
Ändra skärmhöjden vid behov.
13
Rotera headsethängaren och tryck den
sedan uppåt i de riktningar som bilden
visar.
Akta!
Öppna BAKSTYCKESUNDERDELEN i den
riktning som bilden visar.
32
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Sitt med rak rygg.
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
33
Kapitel 04
Bild
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
I PC-läge
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
I AV-läge
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
•• Hög ljus: Maximera skärmens ljusstyrka.
SAMSUNG
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AV-läge är inställd på AV, har MAGIC
Bright
fyra automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken. Du
kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt återkallar
dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
34
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Smart Eco-spar är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
MAGIC
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Kontrast
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio är angett för SAMSUNG Bright.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
MAGIC
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
läge).
(PBP-
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AV-läge är inställd på AV, har
Skärpa
Färgton fyra automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio är angett för SAMSUNG Bright.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
MAGIC
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
Läge för ögonvila
MAGICUpscale-funktionen
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
SAMSUNG
kan förbättra bilddetaljernas lager och göra bilden mer levande.
Funktionen har mest effekt på lågupplösta bilder.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio är angett för SAMSUNG Bright.
MAGIC
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
•• Av / Läge 1 / Läge 2
――Jämfört med Läge 1 har Läge 2 större effekt.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
HDMI svart
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten.
I sådana fall kan HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P och 1080P.
36
Bildstorlek
Skärmjustering
Ändra bildstorleken.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
――Den här menyn är inte tillgänglig när PIP/PBP-läge är inställt på På och Storlek är inställt på
läge).
(PBP-
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
I PC-läge
Ställa in H-position & V-position
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
I AV-läge
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
Kalibr.rapport
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
Alla data från denna rapport mäts vid tidpunkten för leveransen.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
•• Mätresultaten kan variera beroende på mätutrustningen, mätplatsen, systemmiljön (t.ex. dator,
grafikkort osv.) och andra variabler.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/USB Type-C-kabeln.
•• Ingångssignal: HDMI
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
•• Alla mätresultat i denna rapport baseras på Favorit-läget vid tidpunkten för leveransen.
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AV-
•• Denna rapport finns inte på menyn för vissa produkter utan tillhandahålls istället som en utskriven
rapport.
läge är inställt som AV.
37
Kapitel 05
PIP/PBP
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
PIP/PBP-läge
Aktivera eller inaktivera PIP/PBP-läge-funktionen.
PIP-funktionen (Picture in Picture) delar upp bilden i två delar. Den ena källenheten visas på
huvudskärmen samtidigt som den andra visas visas i de infällda fönstren.
――Läget PIP/PBP är kompatibelt med Windows 7, Windows 8 och Windows 10.
――PIP/PBP-funktionen kanskte inte är tillgängilg beroende på specifikationerna för det grafikkort som
används. Om skärmen är tom i PIP/PBP-läge när optimal upplösning väljs ska du gå till Kontrollpanelen →
Bildskärm → Skärmupplösning och klicka på Identifiera på datorn. (Instruktionerna gäller för Windows 7).
――Skärmen kan blinka ett kort ögonblick eller visas med fördröjning när du aktiverar eller inaktiverar PIP/
PBP-funktionen eller när du ändrar skärmstorleken med PIP/PBP-funktionen aktiverad.
Det här kan ibland hända när en skärm och en dator är anslutna till två eller flera indatakällor. Det beror
inte på skärmens prestanda.
Problemet uppstår huvudsakligen då videosignalerna fördröjs i överföringen till skärmen beroende på
grafikkortets prestanda.
PBP-funktionen (Picture by Picture) delar skärmen på hälften och visa två olika källor samtidigt, en på
vänster och en på höger sida.
――DisplayPort och USB Type-C 1 kan inte väljas som inmatningskällor samtidigt.
――Om du vill maximera bildkvaliteten rekommenderar vi att du använder ett grafikkort som stöder
upplösningen DFHD (3840 × 1080, 3840 × 1200).
――När du använder PIP/PBP är inte automatisk växling till optimal upplösning och frekvens tillgänglig på
grund av regelöverensstämmelse mellan grafikkortet och Windows. Ställ PIP/PBP-läge in läget på Av.
Eller starta om skärmen och ställ sedan in optimal upplösning i Windows-gränssnittet.
38
Storlek
Bildförhållande
Välj storlek och bildformat för underbilden.
Välj bildstorlek för varje skärm.
C43J890DK* / C43J892DK*
C43J890DK* / C43J892DK*
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 1200 (bredd × höjd).
•• 16:10(16:10): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 1200 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 720 × 480 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 1280 × 720 (bredd × höjd).
•• 21:10(11:10): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra sida är 2520 × 1200 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för
skärmens högra sida är 1320 × 1200 (bredd × höjd).
C49J890DK* / C49J892DK*
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 1080 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 720 × 480 (bredd × höjd).
••
: Välj den här ikonbilden om du vill använda PIP-läget när den optimala upplösningen för
underbilden är 1280 × 720 (bredd × höjd).
•• 11:10(21:10): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra sida är 1320 × 1200 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för
skärmens högra sida är 2520 × 1200 (bredd × höjd).
C49J890DK* / C49J892DK*
•• 16:9(16:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 1080 (bredd × höjd).
•• 21:9(11:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra sida är 2560 × 1080 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för
skärmens högra sida är 1280 × 1080 (bredd × höjd).
•• 11:9(21:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen
för skärmens vänstra sida är 1280 × 1080 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för
skärmens högra sida är 2560 × 1080 (bredd × höjd).
39
Position
Källa
Välj position för underbilden bland de tillgängliga alternativen.
Välj källa för varje skärm.
••
/
/
/
――Inte tillgängligt när PBP är valt.
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
/
))
――Indatakällan för ändringarna på huvudskärmen.
――Med undantag för den aktuella indatakällan kan de andra två indatakällorna väljas.
Ljudkälla
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
――När funktionsknappsguiden visas för du JOG-knappen åt VÄNSTER, väljer
-ikonen och trycker ned JOGknappen. Bilden på huvudskärmen växlar i ordningen HDMI → DisplayPort → USB Type-C 1 → USB Type-C 2.
Ange vilken skärm du vill höra ljudet för.
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
PIP-läge
/
PBP-läge
))
――Indatakällan för ändringarna på huvudskärmen.
――Skärmen kan blinka om ingångssignalen är instabil.
――När indatasignalen för vänster och höger skärm är identiska går det inte att utföra åtgärden.
――När funktionsknappsguiden visas för du JOG-knappen åt VÄNSTER, väljer
knappen. Samma inställningsmeny för PBP-källa visas.
-ikonen och trycker ned JOG-
/
40
Byt USB
PC
Mobiltelefon
HDMI-kabel
HDMI IN
Skärm
DP-kabel
PC-skärm
DP IN
USB Type-C-kabel
Skärm på bärbar dator/
mobiltelefon
USB-kabel
Bärbar dator
USB Type-C-kabel
Växlaren för tangentbord, video och mus (KVM) gör det möjligt för användarna att kontrollera flera indatakällor med bara ett tangentbord, en videoskärm och en mus.
Samsung USB-växeln fungerar som följer:
•• När PIP/PBP på en Samsung-bildskärm är på, kan USB-enheter (I/O-enheter, USB-lagringsenheter o.s.v.) som är anslutna till bildskärmen växlas mellan olika indatakällor med USB-växeln.
‒‒ Två olika indatakällor måste anslutas till bildskärmen via källportar (HDMI, DP, USB-C#1, USB-C#2), och en uppströms USB-hubb måste vara korrekt ansluten till bildskärmen vid behov.
‒‒ Du måste ansluta USB-enheter till Samsung-bildskärmen, aktivera PIP/PBP och sedan ställa in USB-hubbtilldelningen korrekt i skärmmenyn.
•• Den här funktionen kan användas med kortkommandot för USB-växel eller alternativet för USB-växel i skärmmenyn.
――Var och en av USB-C#1 och USB-C#2 kan ses som en uppströms USB-hubb och som en indatakälla. Därför är det onödigt att ställa in USB-hubbtilldelning för de två portarna.
Det här alternativet används för att växla en USB-enhet till en annan ingångskälla.
――Alternativet är inaktiverat och visas gråtonat om PIP/PBP är Av.
――När en USB-enhet växlas till en källa visas information om källan inklusive USB-navporten på skärmen.
――Växlaren för tangentbordet och musen (KM) gör det möjligt för användarna att interagera med och hantera upp till tre indatakällor med en enda uppsättning av mus och tangentbord.
――För att förhindra att data skadas eller förloras bör du innan du utför åtgärden Byt USB säkerställa att inga USB-lagringsenheter används av de indatakällor som är anslutna till skärmen.
41
Bildstorlek
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
))
Ställ in Bildstorlek för var och en av skärmdelarna.
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
/
))
Välj bildstorlek för underbilden.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden enligt varje inmatningskällas bildformat.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett bildformat för varje inmatningskälla.
I AV-läge
•• 4:3: Visa underbilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa underbilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/USB Type-C-kabeln.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden enligt varje inmatningskällas bildformat.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett bildformat för varje inmatningskälla.
I AV-läge
•• 4:3: Visa underbilden med bildformatet 4:3. Passar för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa underbilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/USB Type-C-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AVläge är inställt som AV.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/USB Type-C och PC/AVläge är inställt som AV.
42
Kontrast
PIP-läge (tillgängligt i PIP-läge(Storlek
/
))
Justera kontrastnivån för underbilden.
PBP-läge (tillgängligt i PBP-läge (Storlek
))
Justera kontrastnivån för varje bild.
43
Kapitel 06
Skärmdisplay
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
Position
Justera menyns position.
Transparens
Språk
Ställ in transparensen för menyfönstren.
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
44
Kapitel 07
System
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
höja prestandan.
DisplayPort Ver.
Välj rätt version av visningsporten (DisplayPort).
Inställ. USB-källa
Det här alternativet används för att tilldela rätt USB-portar för HDMI- och DP-portar.
――Du måste tilldela rätt USB-port för varje ingångskälla för att säkerställa att USB-växlingsfunktionen
fungerar ordentligt.
――USB-C#1 och USB-C#2 kan betraktas som ingångskällor och USB-portar. Därför är det inte nödvändigt att
ställa in dem. Den sista USB-porten kan endast fungera som USB-port, men inte som ingångskälla.
――USB-C#1 och DP går inte att visa samtidigt i PIP/PBP-läge.
――Fabriksåterställning ändrar inte dessa USB-porttilldelningar.
――När du tilldelar en USB-port behöver du inte trycka på JOG-knappen för att bekräfta. Om du väljer ett
objekt så tilldelas det omedelbart.
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
specifikationer.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2-läget och Kontrollera signal visas på
skärmen eller energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas.
Välj sedan
-ikonen. Du kan välja 1.1 eller 1.2↑.
HDMI-läge
Välj vilket HDMI-läge som ska användas.
――Vilka enheter och upplösningar som stöds varierar beroende på versionen.
――När versionen ändras kan skärmen blinka.
――Om du ställer in HDMI-läge på 1.4, är det inte säkert att alla de högre upplösningarna fungerar på grund av
bandbreddsbegränsningar i HDMI 1.4-protokollet.
――Om inställningen inte är rätt kan skärmen bli svart. Kontrollera i så fall skärmens specifikationer.
――Ställ in HDMI-läge på 1.4 när det inte hörs något ljud från den DVD som är ansluten till din produkt.
――Ej tillgängligt om läget PIP/PBP-läge är inställt på På.
45
Smart Eco-spar
PC/AV-läge
Funktionen Smart Eco-spar minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av skärmpanelen.
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Av: Avaktivera funktionen Smart Eco-spar.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
•• På: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen. (Hur
mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
――Funktionen är bara tillgänglig för bredbildsmodellerna som inkluderar 16:9, 16:10 och 21:9.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2-läget och Kontrollera signal visas på
skärmen eller energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas.
Välj sedan
-ikonen. Du kan välja PC eller AV.
Sluttid-timer Plus
Konfigurera Sluttid
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 0 till 23 timmar. Produkten slås av automatiskt efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
→ System → Single Mode och
ställ in Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
Konfigurera Eko-timer
Eko-timer: Aktivera Eko-timer-läget.
Stäng av Eko efter: Eko-timer kan ställas in på ett värde mellan 10 och 180 minuter. Produkten stängs
automatiskt av efter en angiven tid.
――Alternativet är bara tillgängligt när Eko-timer är inställt på På.
46
Källdetektering
Information
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen, programvaruversionen och upplösningen.
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
På för LED-ström
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
47
Kapitel 08
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Hårdvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
48
Kapitel 09
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator
utför du ett självdiagnostest.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
1 Slå av både datorn och produkten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
49
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte
är optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med
tabellen över standarsignallägen (s. 54).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Ljudfel
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Det finns inget ljud.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Kontrollera volymen.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Volymen är för låg.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med
tabellen över standardsignallägen (s. 54) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Justera volymen.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen
på datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Anslut enheten med en HDMI-kabel, DP-kabel eller USB Type C-kabel.
Ändra inställningarna under Färg.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Källenhetsfel
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Ändra inställningarna under Färg.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
――LED-lampornas synlighet på produktens ram är beroende av användarens betraktningsvinkel. Ljuset är
ofarligt för människor och har ingen effekt på produktens funktioner eller prestanda. Produkten är säker
att använda.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera
ClearType.
50
Problem med USB (Universal Serial Bus)
USB-gränssnittet fungerar inte (USB-enheterna fungerar inte).
Kontrollera att skärmen är påslagen.
Återanslut USB-kabeln till datorn.
Återanslut USB-enheterna (USB-anslutningar).
Stäng av och sätt på skärmen igen.
Starta om datorn.
Vissa USB-enheter, som externa bärbara hårddiskar, kräver högre strömstyrka. Anslut sedan
enheterna direkt till datorn.
USB Type-C-porten stöder inte strömförsörjning (USB-enheterna laddas inte).
Kontrollera att den anslutna enheten är kompatibel med USB-C-specifikationen.
Kontrollera att du använder den USB Type-C-kabel som levererades med skärmen.
Höghastighetsgränssnittet USB 3.0 är långsamt (höghastighets-USB 3.0-enheter fungerar långsamt
eller inte alls).
Kontrollera att datorn är USB 3.0-kompatibel.
Vissa datorer har portar för USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1. Säkerställ att rätt USB-port används.
Återanslut USB-kabeln till datorn.
Återanslut USB-enheterna (USB-anslutningar).
Starta om datorn.
USB 3.0 stöds endast när en källenhet är ansluten till
(3.0)-kabel.
eller
med en USB Type-C till A
Den trådlösa musen har en fördröjning (svarar långsamt eller inte alls).
Öka avståndet mellan USB-enheten och den trådlösa USB-mottagaren.
Placera den trådlösa USB-mottagaren så nära som möjligt till den trådlösa musen.
Använd en USB-förlängningssladd för att placera den trådlösa USB-mottagaren så långt bort som
möjligt från USB-porten.
51
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens
under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
52
Kapitel 10
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Storlek
43-klass (43,4 tum / 110,2 cm)
49-klass (48,9 tum / 124,2 cm)
Visningområde
1052,3 mm (H) × 328,8 mm (V)
1195,8 mm (H) × 336,3 mm (V)
Bildpunktstopp
0,274 mm (H) × 0,274 mm (V)
0,3114 mm (H) × 0,3114 mm (V)
Maximal pixelklocka
600 MHz
660 MHz
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera
i olika länder.
Signalanslutningar
HDMI, DP, USB Type-C
Miljöförhållanden
Drift
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan
dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på
LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Temperatur: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
53
Tabell över standardsignallägen
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Horisontell frekvens
30 – 160 kHz
30 – 170 kHz
Vertikal frekvens
50 – 120 Hz
50 – 144 Hz
Optimal upplösning
3840 × 1200 @ 60 Hz
3840 × 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
3840 × 1200 @ 100 Hz (HDMI)
3840 × 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 × 1200 @ 120 Hz (DisplayPort)
3840 × 1080 @ 144 Hz (DisplayPort)
3840 × 1200 @ 120 Hz (USB Type-C)
3840 × 1080 @ 144 Hz (USB Type-C)
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
C43J890DK* / C43J892DK*
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
CEA, 2560 × 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
54
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 × 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 × 1200
74,063
59,970
296,250
+/-
VESA, 3840 × 1200
125,750
99,960
503,000
+/-
VESA, 3840 × 1200
152,520
120,000
597,880
+/-
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
CEA, 2560 × 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
C49J890DK* / C49J892DK*
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
55
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 × 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 × 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA, 3840 × 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA, 3840 × 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA, 3840 × 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för “vertikal frekvens” eller “uppdateringshastighet” och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Vissa upplösningar i tabellen ovan kanske inte går att använda på grund av grafikkortets specifikationer.
56
Kapitel 11
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
57
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising