Samsung | SM-N970F/DS | User manual | Samsung Galaxy Note10 คู่มือการใช้งาน (PIE)

Samsung Galaxy Note10  คู่มือการใช้งาน (PIE)
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
SM-N970F/DS
SM-N975F/DS
Lao. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
ສາລະບານ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
85
Reminder
89
ໂທລະສັບ
94
ຜູ້ຕິດຕໍ່
98
ຂໍ້ຄວາມ
4
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
7
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄ
ວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
10
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
17
ແບັດເຕີຣີ
22
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
26
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
134 ດູໂດລ AR
29
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
135 Always On Display
30
ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
137 ຂອບໜ້າຈໍ
31
Samsung account
141 ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
32
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່
ານ (Smart Switch)
144 Samsung Health
35
ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
46
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
48
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
50
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
100 ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
102 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
122 ແກເລີຣີ
127 ອິໂມຈິ AR
147 Samsung Members
147 Samsung Notes
154 PENUP
158 Galaxy Wearable
158 ປະຕິທິນ
159 ບັນທຶກສຽງ
161 ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
53
ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
55
ຕົວ​ຊອກ​ຫາ
55
ຄຸນສົມບັດ S Pen
73
Bixby
77
Bixby Vision
80
Bixby Home
83
Bixby Routines
162 ໂມງ
163 ເຄື່ອງຄິດເລກ
164 Game Launcher
165 Game Booster
167 Kids Home
168 SmartThings
173 ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
2
ສາລະບານ
202 ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
174 Samsung DeX
180 Samsung Global Goals
204 ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
180 ແອັບ Google
207 ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
210 Samsung Pass
213 ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຕັ້ງຄ່າ
217 ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
218 Samsung Cloud
182 ການແນະນ�ຳ
219 Google
182 ການເຊື່ອມຕໍ່
220 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
183 Wi-Fi
221 ລິ້ງໃສ່ Windows
185 ບລູທູດ
222 ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
187 NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
223 Dual Messenger
189 ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
224 ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ
189 ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
226 ການດູແລອຸປະກອນ
190 ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
226 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານ
190 ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
192 ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
227 ແບັດເຕີຣີ
195 ສຽງແລະການສັ່ນ
228 ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
195 Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
228 ຄວາມຈໍາ
196 ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
229 ຄວາມປອດໄພ
196​ແຈ້ງ​ເຕືອນ
229 ແອັບ
197 ຈໍສະແດງຜົນ
229 ການຈັດການທົ່ວໄປ
198 ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
230 ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
198 ໂໝດກາງຄືນ
231 ອັບເດດຊອບແວ
199 ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື
ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
231 ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
200 ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
200 ພາບພັກໜ້າຈໍ
201 ວອລເປເປີແລະຕີມ
232 ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
201 ໜ້າຈໍລັອກ
248 ການແກ້ໄຂບັນຫາ
202 Smart Lock
3
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຄ�ຳອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
• ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ,
ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
• ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການນ�ຳໃຊ້ CPU ແລະ RAM ສູງ ຈະກະທົບຕໍ່ການປ
ະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກ
ານລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນນ
ອກເໜືອຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່​ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າການລົງທ
ະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກກກ�ຳນົດລະບົບ
ປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ງານແບບຈ�ຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນ
ໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ກັບການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດ
ກົດໝາຍ.
• ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການອັບໂຫຼດ
ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່
ານ. ສ�ຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi.
• ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ. ຖ້າທ່ານມີຄຳ� ຖາມກ່ຽວກັບແອັບທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ,
ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຊ�ຳຊຸງ. ສ�ຳລັບແອັບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ໃຊ້, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
4
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
• ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອາດເຮັ
ດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທ�ຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົ
ກລົງໃບອະນຸຍາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.
• ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກຖືກຄັດຕິດສ�ຳລັບການປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງກ
ານຜະລິດ ແລະ ການຈັດຈ�ຳໜ່າຍ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກທີ່ຄັດຕິດມາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຄ�ຳ້ ປະກັນ.
• ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່
ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອາດເຮັດໃຫ້
ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
– ຂໍ
– ແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລານານ
ແລະ ປິດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.
– ທ່
– ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງບໍ່ໃຊ້ມັນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໝົດເວລາໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃ
ຫ້ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈໍສຳ� ຜັດ.
– ເພື
– ່ອໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມ
ຂ້າງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ
(FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ
FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງ FCC ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ →
ສະຖານະ.
5
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກນ�້ຳແລະຝຸ່ນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບການກັນນ�ຳ້ ແລະ ກັນຝຸ່ນ. ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ
ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກັນນ�ຳ້ ແລະ ກັນຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ການ​ບໍ່​ເຮັດແ
​ ບບ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​
ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມເສຍຫາຍກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຫ້າມແຊ່ອຸປະກອນໃນນ�ຳ້ ຈືດທີ່ເລິກກວ່າ 1,5 m ຫຼື ແຊ່ມັນໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ. ຖ້າທ່ານແຊ່ອຸ
ປະກອນໃນຂອງແຫຼວໃດໜຶ່ງນອກຈາກນ�້ຳຈືດ, ເຊັ່ນ ນ�້ຳເກື່ອ, ນ�້ຳໄອອໍໄນ, ຫຼືເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຂອງແ
ຫຼວຈະເຂົ້າໄປອູປະກອນໄດ້ໄວກວ່າ.
• ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບ ນ�້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ.
• ຖ້າອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳຈືດ, ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກດ້ານດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ.
ຖ້າອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ນ�້ຳເກືອ, ນ�້ຳໃນສະລອຍນ�້ຳ, ນ�້ຳສະບູ, ນ�້ຳມັນພືດ, ນ�້ຳຫອມ,
ຄີມກັນແດດ, ນ�້ຳຢາລ້າງມື ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄມີ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສ�ຳອາງ, ລ້າງມັນອອກດ້ວຍນ�້ຳສະອາດ ແລະ
ເຊັດໃຫ້ມັນແຫ້ງດ້ວຍຜ້າສະອາດ, ນຸ່ມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເຫຼົ່ານີ້, ການປະຕິບັດງານ ແລະ
ຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
• ຖ້າອຸປະກອນຖືກແຊ່ລົງໃນນ�້ຳ ຫຼື ໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລ�ຳໂພງປຽກ, ສຽງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນແຈ້ງໃນລະຫວ່າງ
ການໂທ. ຫຼັງຈາກເຊັດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້າທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ຕາກມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດລະອໍກ່ອນໃຊ້ມັນ.
• ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນ�້ຳ.
• ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕົກ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ, ຄຸນສົມບັດການກັນນ�້ຳ ແລະ ຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນອ
າດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ
ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນນ�້ຳ- ແລະຝຸ່ນລະອອງໃນສະຖານະການສະເພາະ (ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກ�ຳນົດຂ
ອງການແຍກປະເພດ IP68 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕາມມາດຖານສາກົນ IEC 60529-ອົງສາ
ຂອງການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງ [ລະຫັດ IP] ທີ່ຄັດຕິດມານ�ຳ; ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ: 15–35°C,
86–106 kPa, ນ�້ຳຈືດ, 1,5 ແມັດ, 30 ນາທີ). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຍກປະເພດນີ້, ມັນຍັງຄົງເປັ
ນໄປໄດ້ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງສະຖານະການ.
ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄ�ຳແນະນ�ຳ
ຄ�ຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ
ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ອຸປະກອນອື່ນໆ
ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
6
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມ
ຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ
ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�ຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງ
ານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່. ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ
ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
• ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ.
ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ເມື່ອ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ, ຢ່າວ
​ າງວັດ​ຖຸ​ແປກ​ປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸ​ໂລ​ຫະ, ແມ່​ເຫຼັກ ແລະ ບັດທ
​ ີ່​ມີ​
​ ະ​ຫວ່າງ​ອ​ປ
ແຖບ​ແມ່​ເຫຼັກໄວ້ລ
ຸ ະ​ກອນ ແລະ ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ.
ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່
ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ
ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຟັງຄ໌ຊັນ ແລະ ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້,
ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ນຳ� ໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.
• ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງຣີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
• ເມື່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
7
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສ�ຳລັບການຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກົງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
• ເມື່ອກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
• ເມື່ອແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສ�ຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ,
ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍດຳ�
• ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
• ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ.
ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ປິດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
• ປິດແອັບທີ່ມີການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ.
ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
8
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ
ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດ ຫຼື
ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກ�ຳນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ.
ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�ຳກັດ
ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ. ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ
ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈ�ຳກັດ, ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
• ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີສອງປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າ
ມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ�່ຳກວ່າລະດັບທີ່ກ�ຳນົດໄວ້. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີສ
ອງປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບໍ່ຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັ
ດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື
ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.
• ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
• ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�ຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
• ຫ້າມ​ໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮ
​ ັກ​ສາ​ອ​ປ
ຸ ະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​​ທີ່​ຮ້ອນ​ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ພາຍ​ໃນ​ລົດ​
ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດ​ຮ
ູ ້ອນ.
• ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
• ຫ້າມ​ເກັບ​ຮັກ​ສາອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ໃກ້​ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ໃຫ້ຄ
​ ວາມ​ຮ້ອນ, ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວບ ອຸປ
​ ະ​ກອນ​ແຕ່ງ​ກິນ​
ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບ
​ ັນ​ຈຸ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ.
• ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື
ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
9
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
ເນື້ອໃນແພັກເກດ
ເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສ�ຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະ
ກອນອື່ນ.
• ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.
• ເຄສທີ່ມາພ້ອມແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ແນບມັນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່
ານຈາກມຸມເບື້ອງເທິງ ແລະ ຖອດອອກຈາກມຸມເບື້ອງລຸ່ມ. (ເຄສຈະມີມາພ້ອມອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຕາມພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.)
• ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກ​ຕົວແ
​ ທນ​ຈ�ຳ​ໜ່າຍຊ�ຳຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້
ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.
• ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃ
ຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບ
ປະກັນ.
• ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສ�ຳລັບຂໍ້
ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊ�ຳຊຸງ.
• ຊຸດຫູຟັງທີ່ມາພ້ອມ (USB ປະເພດ-C) ເຊິ່ງຮອງຮັບຜົນຮັບທາງດິຈິຕອລທີ່ຖືກອອກແບບມາສ�ຳລັ
ບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ໃຊ້ວິທີອື່ນໃນການເອົາສຽງອ
ອກ.
10
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ແຜນຜັງອຸປະກອນ
► Galaxy Note10+ 5G, Note10+:
ລ�າໂພງ
ຖາດແຜ�ນ SIM/
ແຜ�ນຄວາມຈ�າ
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ
ກ�ອງໜ�າ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ (ພະລັງງານ/
Bixby)
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ຂອບໜ�າຈ�
ຂອບໜ�າຈ�
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB
ປະເພດ-C)
S Pen
ໄມໂຄຣໂຟນ
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດ GPS
ກ�ອງຫຼັງ (ສີ່ເທົ່າ)
ລ�າໂພງ
ເສົາອາກາດ NFC/
ເສົາອາກາດ MST/
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລ�າໂພງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
11
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
► Galaxy Note10:
ລ�າໂພງ
ຖາດແຜ�ນ SIM
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ
ກ�ອງໜ�າ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ (ພະລັງງານ/
Bixby)
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ຂອບໜ�າຈ�
ຂອບໜ�າຈ�
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ແຈັກຫູຟັງ/
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB
ປະເພດ-C)
S Pen
ໄມໂຄຣໂຟນ
ລ�າໂພງ
ເສົາອາກາດ GPS
ກ�ອງຫຼັງ (ສາມກ�ອງ)
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດ NFC/
ເສົາອາກາດ MST/
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລ�າໂພງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
12
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
• ເມື່ອໃຊ້ລຳ� ໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ,
ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
• ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບສ�ຳຜັດກັບແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື
ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກຣີລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປ
ະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ.
• ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:
– ຖ້
– າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ
– ຖ້
– າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
– ຖ້
– າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈໍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ກັນແ
​ ຕກໜ້າຈໍທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
• ຫ້າມປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເ​ ຊີຈ
​ ັບຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ ກັນ​ແຕກໜ້າຈໍ,
ສະຕິກເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊັນເຊີໃຊ້ງ​ ານ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິໄດ້.
• ສີໃນຂອບໜ້າຈໍອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕ�ຳແໜ່ງມຸມມອງຂອງທ່ານ.
ປຸ່ມຮາດ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ (ພະລັງງານ/
Bixby)
13
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ປຸ່ມ
ປຸ່ມລະດັບສຽງ
ຟັງຄ໌ຊັນ
• ກົດເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງອຸປະກອນ.
• ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດມັນ.
• ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ ການໃຊ້ Bixby
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ກົດສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ +
ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງ
• ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.
ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ປຸ່ມຊອບ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມໂຮມ
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ
ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
14
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
S Pen
ປຸ�ມ S Pen
ປາຍ S Pen
ຊື່
ຟັງຄ໌ຊັນ
• ໃຊ້ S Pen ເພື່ອຂຽນ, ແຕ້ມ ຫຼື ເຮັດດ�ຳເນີນການແບບສ�ຳຜັດໃນໜ້າຈໍ.
ປາຍ S Pen
• ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງລາຍການໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຂອງ
S Pen, ເຊັ່ນ ຄຸນສົມບັດມຸມມອງໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
• ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ,
ກົດປຸ່ມ S Pen ຫຼື ຍ້າຍ S Pen ດ້ວຍປຸ່ມທີ່ກົດເພື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.
ເບິ່ງ ການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ປຸ່ມ S Pen
• ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ ແລະ ກົດປຸ່ມ S Pen ເພື່ອສະແດງຄຸນສົມບັດ
ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້, ລາກ S Pen ຢູ່ເທິງລາຍການ
ເພື່ອເລືອກພວກມັນ.
ກ�ຳລັງຖອດ S Pen
ກົດປາຍ S Pen ເພື່ອຖອດມັນອອກ. ຈາກນັ້ນ, ດຶງ S Pen ຈາກຊ່ອງສຽບ. ເພື່ອຈັດເກັບ S Pen,
ແຊກມັນໃສ່ຊ່ອງສຽບຄືນໃໝ່ ແລະ ດັນມັນເຂົ້າຈົນກວ່າມັນຈະຄລິກເຂົ້າທີ່.
2
1
15
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສາກ S Pen
S Pen ຈະຕ້ອງຖືກສາກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດຄວບຄຸມແອັບຈາກໄລຍະໄກ ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ S Pen.
ເມື່ອທ່ານແຊກ S Pen ລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບ, ການສາກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
• ຖ້າດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບແມ່ເຫຼັກ, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳ S Pen ແລະ
ມັນຈະບໍ່ສາມາດສາກ S Pen ໄດ້.
• ເຖິງແມ່ນວ່າ S Pen ໄດ້ຖືກຖອດອອກໝົດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດອື່ນຂອງ S Pen,
ເຊັ່ນ ການແຕະໜ້າຈໍສຳ� ຜັດ ຫຼື ຄຸນສົມບັດສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
ການປ່ຽນແທນປາຍປາກກາ S Pen
ຖ້າປາຍປາກກາບໍ່ແຫຼມ, ປ່ຽນແທນມັນດ້ວຍອັນໃໝ່.
1
2
ຈັບປາຍປາກກາດ້ວຍແໜບໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເອົາມັນອອກ.
ແຊກປາຍໃໝ່ລົງໃສ່ S Pen.
1
2
ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຫຍິບນິ້ວມືຂອງທ່ານດ້ວຍແໜບ.
• ຢ່າໃຊ້ປາຍປາກກາເກົ່າຄືນໃໝ່. ການ​ເຮັດແ
​ ບບ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ S Pen ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
• ຢ່າກົດປາຍປາກກາຫຼາຍເກີນໄປ ເມື່ອແຊກປາຍປາກກາລົງໃສ່ S Pen.
• ຢ່າແຊກຮອບຂອງປາຍປາກກາລົງໃສ່ S Pen. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ S Pen ຫຼື
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເສຍຫາຍ.
• ຢ່າງໍ ຫຼື ໃຊ້ແຮງດັນຫຼາຍເກີນໄປກັບ S Pen ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ມັນ. S Pen ອາດຈະເສຍຫາຍ ຫຼື
ປາຍປາກກາອາດຈະປ່ຽນຮູບໄດ້.
• ຢ່າກົດເທິງໜ້າຈໍເນັ້ນໄວ້ດ້ວຍ S Pen. ປາຍປາກກາອາດຈະປ່ຽນຮູບໄດ້.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ S Pen ໃນມຸມທີ່ຄົມຊັດເທິງໜ້າຈໍ, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳການກະທ�ຳຂອງ
S Pen.
• ຖ້ານ�ຳ້ ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບ S Pen, ສັ່ນອຸປະກອນແບບຄ່ອຍໆ ເພື່ອເອົານ�້ຳອອກຈາກຊ່ອງສຽບກ່ອ
ນໃຊ້ມັນ.
• ຖ້າ S Pen ກ�ຳລັງໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນ�ຳເອົາມັນເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
16
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ແບັດເຕີຣີ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.
ໃຊ້​ແບັດ​ເຕີຣ
​ ີ, ເຄື່ອງ​ສາກ ແລະ ສາຍ​ທຜ
ີ່​ ່ານ​ການ​ຮັບຮ
​ ອງ​ຈາກ​ຊ�ຳ​ຊຸງທ
​ ອ
ີ່​ ອກ​ແບບ​ມາ​ສະ​ເພາະ​ສ�ຳ​ລັບ​ອຸ​
ປະ​ກອນ​ຂອ​ງ​ທ່ານ​ເທົ່ານ
​ ັ້ນ. ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ເຄື່ອງ​ສາກ ແລະ ສາຍ​ທເີ່​ ຂົ້າ​ກັນບ
​ ໍ່​ໄດ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ໄ​ ດ້​ຮັບ​ບາດ​
ເຈັບ​ສາ​ຫັດ ຫຼື ເຮັດໃ​ ຫ້​ອປ
ຸ​ ະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບອຸປ
ະກອນ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະ
ກັນ.
• ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້ສາຍໄ
ມໂຄຣ USB.
ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານ
ຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ.
ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ.
1
2
3
4
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ໃສ່ຫົວສາກ USB.
ສຽບສາຍ USB ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນ.
ສຽບຫົວສາກ USB ລົງໃສ່ຮູປັກສຽບໄຟ.
ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກຮູປັກສຽບໄຟ.
17
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.
• ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.
• ປິດແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
• ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ປິດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.
• ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
• ເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ໄອຄອນແບັດເຕີຣີຈະປະກົດວ່າງເປົ່າ.
• ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ປ່ອຍໃ
ຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນ,
ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸ
ກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
• ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ,
ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
• ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�ຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃ
ຫ້ເຕັມ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້.
ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ
ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້ນກ
ວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບໄວເລສ,
ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກ ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນລົງ, ຈາກນັ້ນສາກອຸປະກອນໃໝ່ອີກພາຍຫຼັງ.
• ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ເຊັດແຈັກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.
• ຖ້າອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນ�ຳເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
18
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສາກດ່ວນ
ອຸປະກອນມີຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
ການເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ, ປິດອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ
→ ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາ
ກແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົ
ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບ
ອຸປະກອນ.
ການສາກແບບໄວເລສ
ອຸປະກອນມີມ້ວນສາກແບບໄວເລສພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ
(ທີ່ຂາຍແບບແຍກກັນ).
ການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ
ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ.
ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ
ດ່ວນ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ
→ ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກໄວເລສທີ່ໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຕົວເລືອກເປີດ/ປິດຈະຖືກເພີ່ມໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານວາງມັນເທິງເຄື່ອງ
ສາກເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້.
• ພັດລົມພາຍໃນເຄື່ອງສາກອາດຈະສົ່ງສຽງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ.
19
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
1
ວາງເຄິ່ງກາງຂອງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນຢູ່ເທິງຈຸດໃຈກາງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ເວລາການສາກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເວລາການສາກຕົວຈິງອາດຈະແຕກ
ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການສາກ.
2
ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການສາກແບບໄວເລສ
• ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດປະຈ�ຳຕົວທີ່ມີຄື້ນຄວາມ
ຖີ່ວິທະຍຸ(RFID) (ເຊັ່ນ ບັດຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄີກາດ) ທີ່ວາງລະຫວ່າງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ຝາປິດອຸປະກອນ.
• ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ສາມາດເປັນສື່ນ�ຳໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ
ວັດຖຸທີ່ເປັນໂລຫະ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຖືກວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ອຸປະກອນ ແລະ
ບັດອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍອ່ອນ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການ
ຮັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍ.
• ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສອື່ນ,
ແບັດເຕີຣີອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
20
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
Wireless PowerShare
ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນກັບແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຄົງສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນ
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່. ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ ຫຼື
ຝາປິດທີ່ກ�ຳລັງຖືກໃຊ້, ຄຸນສົມບັດ Wireless PowerShare ອາດຈະໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ເອົາອຸປະກອນເສີມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກ�ຳລັງຖືກໃຊ້ຢູ່ນັ້ນອອກໄປກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
ຫ້າມໃຊ້ຊຸດຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງແຊຣ໌ໄຟ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ.
1
2
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
(Wireless PowerShare)
ວາງອຸປະກອນອື່ນເທິງຈຸດໃຈກາງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໂດຍເອົາເບື້ອງຫຼັງຂອງພວກມັນແປະໃສ່ກັນ.
• ເມື່ອການສາກເລີ່ມຕົ້ນ, ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການສັ່ນຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງມວນສາກແບບໄວເລສອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ. ປັບປ່ຽນອຸປ
ະກອນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ບາງຄຸນສົມບັດບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງແຊຣ໌ໄຟ.
ສະມາດໂຟນ
Galaxy Watch
21
Galaxy Buds
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການສາກ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນຈາກອຸປະກອນຂອງ​ທ່ານ.
• ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສເທົ່ານັ້ນສາມາດສາກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມ
ບັດນີ້. ບາງອຸປະກອນອາດຈະສາກບໍ່ໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດ Wireless
PowerShare, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com.
• ເພື່ອສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫ້າມຍ້າຍ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນທັງສອງໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່.
• ໄຟທີ່ສາກໃສ່ອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໜ້ອຍກວ່າຈ�ຳນວນທີ່ແຊຣ໌ໃສ່ມັນໂດຍອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນອື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ,
ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເຄື່ອງສາກ.
• ຄວາມໄວ ຫຼື ປະສິດທິພາບການສາກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບ ຫຼື
ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງອຸປະກອນ.
• ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ຫຼຸດລົງຕ�່ຳກວ່າລະດັບທີ່ກ�ຳນົດໄວ້, ການແຊຣ໌ໄຟຈະຢຸດ.
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າ.
ສ�ຳລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ທ່ານສາມາດສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະ
ສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ຖ້າສອງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່ໃນອຸປະກອນ,
ຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຊ້າກວ່າເມື່ອໜຶ່ງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່.
• ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
• ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່ສູນເ
ສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ການບໍລິການບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
22
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ດຽວ:
– Galaxy
–
Note10+ 5G, Note10+:
1
2
3
4
5
– Galaxy
–
Note10:
1
2
3
4
5
23
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ຄູ່:
– Galaxy
–
Note10+:
1
2
3
4
5
– Galaxy
–
Note10:
1
2
3
4
1
5
ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
24
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
3
4
ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຊິມທີ່ຖືກຕ້ອງ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
► Galaxy Note10+:
ແຜ�ນ nano-SIM 1
ແຜ�ນ nano-SIM
ແຜ�ນ nano-SIM 2
ແຜ�ນ microSD
► Galaxy Note10:
ແຜ�ນ nano-SIM 1
ແຜ�ນ nano-SIM 2
ທ່ານບໍ່ສາມາດສຽບແຜ່ນ nano-SIM ແລະ ແຜ່ນ microSD ໃນບ່ອນດຽວພ້ອມກັນ.
25
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ຖ້າທ່ານສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່, ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສ�ຳລັບ
ອຸປະກອນດຽວ.
ການເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM. ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການກ�ຳນົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເອງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນໄອຄອນຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ຊື່: ປ່ຽນຊື່ສະແດງຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ໂໝດເຄືອຂ່າຍ: ເລືອກປະເພດເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການ
ເມື່ອສອງແຜ່ນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການໂທດ້ວຍສຽງ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ
ການບໍລິການຂໍ້ມູນເປັນແຜ່ນສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸ
ນສົມບັດສ�ຳລັບແຜ່ນຂອງທ່ານໃນ SIM ທີ່ເລືອກ.
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນອື່ນ ແລະ ບາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດ
ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຈຸສູງສຸດຂ
ອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ບາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນທັງໝົດກັບອຸປະກອນ. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນອາດ
ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນນັ້ນສູນເສຍ.
• ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃສ່ດ້ານຂ້າງເທິງເບື້ອງຂວາ.
26
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
• ອຸປະກອນຈະຮອງຮັບລະບົບໄຟລ໌ FAT ແລະ exFAT ສ�ຳລັບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ເມື່ອສຽບແ
ຜ່ນທີ່ຟໍແມັດແລ້ວໃນລະບົບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຈະຂໍໃຫ້ຟໍແມັດແຜ່ນຄືນໃໝ່
ຫຼື ຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳແຜ່ນໄດ້. ເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ, ທ່ານຈະຕ້ອງຟໍແມັດມັນ.
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຟໍແມັດ ຫຼື ຈົດຈ�ຳແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໄດ້, ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ຫຼື ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ການຂຽນ ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳສັ້ນລົງ.
• ເມື່ອສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ອຸປະກອນ, ໄດເຣັກທໍຣີໄຟລ໌ຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໂຟ​
ລ​ເດີ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ແຜ່ນ SD.
1
2
3
4
1
5
ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
ເມື່ອທ່ານເອົາຖາດອອກຈາກອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
3
ວາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງທີ່ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
27
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
4
ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ
ກ່ອນຈະເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ, ຖອດມັນອອກກ່ອນເພື່ອໃຫ້ການເອົາອອກປອດໄພ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຖອດອອກ.
→
ຢ່າເອົາບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກອອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ ຫຼື ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ USB,
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�ຳລັງໂອນ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກໂອນຂໍ້ມູນ. ການ
ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ລວມທັງການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນບ່ອນເ
ກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃນທາງທີ່ຜິດ.
ການຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກຟໍແມັດໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນ.
ຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຮູບແ
​ ບບ.
→
ກ່ອນຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ, ຢ່າລືມເຮັດການກັອບປີ້ແບັກອັບຂອງຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດບໍ່ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການກະທ
ຳຂອງຜູ້ໃຊ້.
28
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳເຕືອນ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່
ມີການຈ�ຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.
ການເປີດອຸປະກອນ
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການປິດອຸປະກອນ
1
ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ,
.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
ປຸ�ມຫ�ດລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
2
ແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
ເພື່ອປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່, ແຕະ ປິດເປີດໃໝ່.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເມນູປິດ ຢູ່ກ້ອງ ກົດຄ້າງໄວ້.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນ
ຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
29
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ໂໝດສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ
ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກຈ�ຳກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະ
ຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມງປຸກສຸກ​ເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ,
→ ໂໝດສຸກເສີນ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ
→ ປິດໂໝດສຸກເສີນ.
ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອ
າດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເລືອກພາສາອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກ
ເລືອກພາສາ.
30
.
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍຫຼັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນໃນລະ
ຫວ່າງຕັ້ງທ�ຳອິດ.
Samsung account
Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບໍລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຕ່
າງໆຂອງຊ�ຳຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
account.samsung.com. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Samsung accounts, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ
ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → Samsung account → → ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
ການສ້າງ Samsung account
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ທ່ານຄວນຈະສ້າງອັນໜຶ່ງ. ທ່ານສາມາດສ້າງ Samsung account
ໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
2
3
.
ແຕະ ສ້າງບັນຊີ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານ.
ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
2
3
.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
31
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງ​ທ່ານຄືນໃໝ່
ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື
ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ ໃນໜ້າຈໍລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID
ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ຳເປັນເຂົ້າ.
ການເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກ
ເມື່ອທ່ານເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກຈາກອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ເຫດການ, ຈະຖືກເອົາອອກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ.
ແຕະ Samsung account →
→ ເອົາບັນຊີອອກໄປ.
ແຕະ ເອົາອອກ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົກລົງ.
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ
(Smart Switch)
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart Switch.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
• ການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ຈຳ� ກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ.
ຊ�ຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.
ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C)
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C)
ແລະ ສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
1
ສຽບຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
32
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
2
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
ອຸປະກອນກ�
ອນໜ�າ
ອຸປະກອນຂ
ອງທ�ານ
ຫົວຕ�່ USB (USB
ປະເພດ-C)
ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນກ�ອນໜ�າ
3
4
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ Smart Switch → ຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຈົດຈ�ຳອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
5
6
ເລືອກລາຍການທີ່ຈະນ�ຳເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ໂອນ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປກອນກ່ອນໜ້າ.
ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຖືກໂອນສ�ຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຫຼື ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂອນໄຟ
ລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
• ຫົວຕໍ່ USB ອາດຈະບໍ່ມີມາພ້ອມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫລື ລຸ້ນ.
• ຫົວຕໍ່ USB ອາດເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານ ແລະ ຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງອຸປະກອນ.
• ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃ
ຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ,
ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.
33
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ
ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.
1
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.
2
3
4
5
6
7
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart
Switch.
ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ → ໄວເລສ.
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເລືອກລາຍການທີ່ຈະໂອນ ແລະ ແຕະ ສົ່ງ.
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ຮັບ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຖືກໂອນສ�ຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ
ໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ microSD.
1
2
3
4
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
ສຽບ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart
→ ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.
Switch →
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
34
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ
ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັນຄອມພິວເຕີຂອງ
Smart Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງ
ທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນ�ຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊ�ຳຊຸງ, ແບັກອັບຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ໂປຣແ
ກຣມທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີຫ້າໄປ.
3
4
5
6
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຕັດເຊື່ອມ
ຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ
• ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໄປສ�ຳຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເຮັ
ດໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
• ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື
ໃຊ້ປາຍນິ້ວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
• ຂໍແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້)
ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
• ອຸປະກອນອາດບໍ່ຈົດຈ�ຳການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂໍ້
ມູນແບບສ�ຳຜັດ.
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວມື ຫຼື S Pen ເມື່ອທ່ານໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
35
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍ.
ການແຕະຄ້າງໄວ້
ແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາປະມານ 2 ວິນາທີ.
ການລາກ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ຕຳ� ແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.
ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ການຮູດ
ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.
ການຂະຫຍາຍ ແລະ
ການຢິບເຂົ້າ
ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື
ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
36
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາມາດປ່ຽ
ນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�ຳໃຊ້.
ປຸ່ມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
ຫຼ້າສຸດ
ໜ້າຫຼັກ
ກັບຄືນ
• ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ Google.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
ການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ ຢູ່ກ້ອງ ປະເພດການກ�ຳນົດທິດທາງ. ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄ�ຳແ
ນະນ�ຳທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນບ່ອນທີ່ປຸ່ມຊອບຕັ້ງຢູ່. ເພື່ອໃຊ້ປຸ່ມຊອບ, ລາກຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຂອງປຸ່ມທີ່ຕ້ອງການ
ຂຶ້ນເທິງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ ຄ�ຳແນະນ�ຳແບບທ່າທາງ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
37
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ,
ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.
ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສ�ຳລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.
ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ດ�າມຈັບຂອບແຜງ
ວິດເຈັດ
ຕົວຊີ້ບອກໃນໜ�າຈ�
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ�ມຊອບ)
38
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.
ໜ�າຈ�ຫຼັກ
ໜ�າຈ�ແອັບ
ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ,
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມແອັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
ປຸ�ມແອັບ
39
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ສະແດງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໝູນເປັນໂໝດລວງນອນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໝູນອຸປະກອນຈົນກວ່າຈະເປັນແນວນອນ ເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ.
ການຍ້າຍລາຍການ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ,
ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
40
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສ້າງໂຟລເດີ
ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ຮວບຮວມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະແແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.
ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ ໃສ່ຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າໄປ ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.
• ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ
ແຕະ ເພີ່ມແອັບ ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ . ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່
ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
• ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບໂຟລເດີ
ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດີ. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກ
ຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
41
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້
ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື
ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.
• ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ
.
• ການຍ້າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບແຜງ: ແຕະ
ໃນແຜງ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສຳ� ລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ
ວອລເປເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.
• ວິດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້
ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ແຕະວິດເຈັດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ເສັ້ນເງົາ ຫຼື ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.
42
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈໍແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ → ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ →
ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນໍາໃຊ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ.
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
• ແຖບສະຖານະອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ.
ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
• ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.
• ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ບໍ່ມີສັນຍານ
ຄວາມແຮງສັນຍານ
ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPAP ແລ້ວ
/
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ5G ແລ້ວ
ເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ລວມມີເຄືອຂ່າຍ 5G
43
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ແລ້ວ
ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ແລ້ວ
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຂອງ S Pen
ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
ການໂທດ�ຳເນີນຢູ່
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປິດສຽງແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການສັ່ນແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການບິນແລ້ວ
ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ
44
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ໜ້າຈໍລັອກ
ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.
ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ໜ�າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ
ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ
ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�ຳລັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ທ່ານສ
າມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າ
ວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.
• ເລື່ອນ: ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍເພື່ອປົດລັອກມັນ.
• ຮູບແບບ: ແຕ້ມຮູບແບບທີ່ມີສີ່ຈຸດຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
45
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
• PIN: ປ້ອນ PIN ທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວເລກເຂົ້າ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍເຂົ້າ
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ບໍ່ມີ: ຢ່າຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• ໃບໜ້າ: ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍພິມນີ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດ
ປົດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈ�ຳກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລັ
ອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດເທິງແຖບສະຖ
ານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
46
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກພະລັງງານ.
ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ
ເປີດໃຊ� ການຕັ້ງຄ�າ.
ຄວບຄຸມມີເດຍໃນອຸປະກອນຂອງທ�ານ
ແລະ ອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.
ຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອ
ມຕ�່ ແລະ ອຸປະກອນ
SmartThings ແລະ ສາກ.
ແຜ�ນ SIM ຫຼື USIM
ທີ່ຕ�ອງການສ�າລັບແຕ�ລະຕົວເລືອກ.
ແຕະຄ�າງໄວ�
ເພື່ອເຂົ້າໃຊ�ຕົວຈັດການແຜ�ນ SIM.
(ລຸ�ນ SIM ຄູ�)
ເບິ່ງລາຍລະອຽດການແຈ�ງເຕືອນ ແລະ
ດ�າເນີນການກະທ�າຫຼາຍໆຢ�າງ.
ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
ລຶບການແຈ�ງເຕືອນທັງໝົດ.
ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງ​ຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ.
47
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ,
ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ
→ ລ�ຳດັບປຸ່ມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ
ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງ ຫຼື ວິດີໂອຄືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດມີເດຍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສືບ
ຕໍ່ຫຼິ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ມີເດຍ.
ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ການຫຼິ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ
ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣ໌ໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ.
ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
• ການແຄັບເຈີດ້ວຍປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນ.
• ແຄັບເຈີແບບຮູດ: ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.
• ແຄັບເຈີແບບສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດ: ຖອດ S Pen ອອກຈາກຊ່ອງສຽບ ເພື່ອເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ
ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ຂຽນໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂຽນໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
48
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ:
•
: ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເມື່ອທ່ານແຕະ
, ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.
•
: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ຫຼື ຕັດສ່ວນໜຶ່ງອອກຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
•
: ເພີ່ມແທັກໃສ່ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ເພື່ອຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍແທັກ, ແຕະ ຊອກຫາດ້ວຍ Finder
ຢູ່ທີ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍແອັບ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການແທັກ ແລະ ຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ທ່ານຕ້ອ
ງການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
•
: ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄົນອື່ນໆ.
ຖ້າຕົວເລືອກບໍ່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
→ ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແຖບເຄື່ອງມືຮູບໜ້າຈໍ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
ບັນທຶກໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ
ຈາກ​ນັບ​ຖອຍຫຼັງ, ກ​ານ​ບັນ​ທຶກ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ.
• ເພື່ອຂ
​ ຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃ​ ນ​ໜ້າ​ຈໍ, ແຕະ
(ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼັງ​
.
• ເພື່ອບ
​ ັນ​ທຶກ​ໜ້າ​ຈດ້
ໍ​ ວຍການ​ຊ້ອນ​ທັບວ
​ ິ​ດໂີ​ ອ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ແຕະ
ເມື່ອ​ທ່ານ​ສ�ຳເລັດ​ການ​ບັນທ
​ ຶກວິ​ດ​ໂີ ອ, ແຕະ
.
. ວິ​ດໂີ​ ອ​ຈະ​ຖືກ​ບັນທ
​ ຶກ​ໃນ ແກເລີຣີ.
ເພື່ອປ
​ ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເຄື່ອງ​ບັນທ
​ ຶກ​ໜ້າ​ຈໍ, ເປີດ​ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ →
ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ → ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ.
49
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
ແຜນຜັງຄີບອດ
ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆ.
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນ
ຂໍ້ມູນເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.
ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ເບິ່ງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.
ປ�ອນຕົວພິມໃຫຍ�ເຂົ້າ.
ສ�າລັບຕົວອັກສອນໃຫຍ�ທັງໝົດ,
ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.
ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.
ກົດຍະຫວ�າງ.
ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ
→ ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້.
ແຕະ
ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.
ການປ່ຽນຄີບອດ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ແຕະ
ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.
50
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ
ດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
→ ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄີບອ
• ຖ້າປຸ່ມຄີບອດ (
) ບໍ່ປະກົດໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງປຸ່ມຄີບອດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນ ແປ້ນພິມ 3x4, ປຸ່ມມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອ
ງຊ�ຳ້ ຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
•
•
•
: ເດົາຄ�ຳສັບຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ສະແດງການແນະນ�ຳຄ�ຳສັບ. ເພື່ອກັບຄືນຫາລາຍການ
ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດ, ແຕະ .
: ປ້ອນອິໂມຕິຄອນເຂົ້າ.
: ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານ
ໄດ້. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
•
: ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.
•
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.
•
→
: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດການຂຽນດ້ວຍມື.
ສັບປ�ຽນເປັນຄີບອດມາດຕະຖານ.
ເບິ່ງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການແກ�ໄຂການຂຽ
ນດ�ວຍມື.
•
→
•
→
: ປ່ຽນໂໝດ ຫຼື ຂະໜາດຂອງຄີບອດ.
•
→
: ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.
: ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.
51
ຂ້ໍ ມູ ນພ້ື ນຖານ
ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1
2
3
ແຕະເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
ລາກ
ຫຼື
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.
ແຕະ ອັດສ�ຳເນົາ ຫຼື ຕັດ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.
4
ແຕະບ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.
ພົດຈະນານຸກົມ
ຄົ້ນຫານິຍາມສ�ຳລັບຄ�ຳສັບ ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ອງເບິ່ງໜ້າເວັບ.
1
2
ແຕະເທິງຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາຄ້າງໄວ້.
ແຕະ Dictionary ໃນລາຍການຕົວເລືອກ.
ຖ້າພົດຈະນານຸກົມບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງກ່ອນໜ້າໃນອຸປະກອນ, ແຕະ Move to Manage dictionaries,
ທີ່ຢູ່ຂ້າງພົດຈະນານຸກົມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ຕິດຕັ້ງ ເພື່ອດາວໂຫຼດມັນ.
ແຕະ
3
ເບິ່ງນິຍາມໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບພົດຈະນານຸກົມ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນມຸມມອງໜ້າຈໍເຕັມ, ແຕະ . ແຕະນິຍາມໃນໜ້າໃຈເພື່ອເບິ່ງນິຍາມເພີ່ມເຕີມ.
ໃນມຸມມອງທີ່ລະອຽດ, ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມຄ�ຳສັບໃສ່ລາຍການຄ�ຳສັບທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ຫຼື ແຕະ
Search Web ເພື່ອໃຊ້ຄ�ຳສັບເປັນຄ�ຳສັບການ​ຊອກຫາ.
52
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
Galaxy Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສ�ຳລັບອຸປະກອນ Samsung Galaxy.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Store.
ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອຊອກຫາຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບຢູ່ບ່
ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
Play Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Play Store.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບຢູ່ບ່
ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ອັບເດດແອັບຯໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
53
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຈັດການແອັບ
ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຖອນຕິດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
• ປິດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →
→ ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃຊ້ງານ.
ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
ສ�ຳລັບບາງແອັບເພື່ອດ�ຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃ
ຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ
ຂໍເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ. ແຕະ ອະນຸຍາດ ໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ. ເລືອກແອັບ ແລະ
ແຕະ ສິດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
ແອັບ → → ການອະນຸຍາດແອັບ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ທາງຂ້າງແອັບເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍ
າດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
54
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຕົວຊ
​ ອກ​ຫາ
ຊອກຫາເນື້ອໃ​ ນ​ໃນ​​ອຸປະ​ກອນ​ໄດ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະ ຊອກຫາດ້ວຍ Finder. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
.
ປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ.
ແອັບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.
ຖ້າທ່ານແຕະ
ໃນຄີບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.
ຄຸນສົມບັດ S Pen
ການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ
ຄວບຄຸມແອັບຈາກໄລຍະໄກໂດຍໃຊ້ S Pen ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານບລູທູດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ
ຕ�່ຳ (BLE).
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊັ່ນ ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen
ຄ້າງໄວ້. ນອກຈາກນີ້, ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມໜຶ່ງຄັ້ງ.
ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເພງ, ທ່ານສາມາດເປີດລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຍົກ S Pen ຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງກົດປຸ່ມ
S Pen ຄ້າງໄວ້ ແລະ ປັບລະດັບສຽງລົງ ຖ້າທ່ານຫຼຸດມັນລົງ.
55
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen → ການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເ
ພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
• S Pen ຈະຕ້ອງຖືກສາກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດ�ຳເນີນງານແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ. ເບິ່ງ
ການສາກ S Pen ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ເມື່ອທ່ານຖອດ S Pen ຈາກຊ່ອງສຽບ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບສະຖານະ.
ຖ້າ S Pen ຖືກຖອດອອກ ຫຼື ຢູ່ໄກຈາກອຸປະກອນ ຫຼື ມີສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼື
ມີການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກລະຫວ່າງ S Pen ແລະ ອຸປະກອນ, S Pen
ຈະຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນສີເທົາ ( ). ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
ການດ�ຳເນີນງານແບບບໍ່ສ�ຳຜັດອີກຄັ້ງ, ເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ກັບອຸປະກອນໂດຍການແຊກ S Pen
ໃສ່ຊ່ອງສຽງຄືນໃໝ່.
ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍ S Pen
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຖ່າຍຮູບດ້ວຍອຸປະກອນໃນໄລຍະໄກ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການກົດ
ປຸ່ມ S Pen ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ກົດປຸ່ມ S Pen ໜຶ່ງຄັ້ງເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
• ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ, ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
• ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ຍ້າຍ S Pen ໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
• ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກົດປຸ່ມ S Pen ສອງຄັ້ງ.
56
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປ່ຽນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໃຊ້
ປ່ຽນແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ການດ�ຳ​ເນີນກ
​ ານທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ກັບຄຸນສົມບັດ S Pen.
ເພື່ອປ່ຽນແອັບທີ່ຈະເປີດໃຊ້, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າການດ�ຳເນີນງານແບບໍ່ສ�ຳຜັດ, ແຕະ ກົດປຸ່ມປາກກາໄວ້ເພື່ອ
ແລະຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ.
ເພື່ອປ່ຽນການກະທ�ຳສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເລືອກແອັບຢູ່ກ້ອງ ການກະທ�ຳຂອງແອັບ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນການກະທ�ຳໂດຍການແຕະລາຍການຢູ່ກ້ອງ ປຸ່ມປາກກາ ຫຼື ລັກສະນະທ່າທາງ.
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ S Pen
ຕັ້ງແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ�.
ຕັງ້ ການດ�າເນີນການສ�າລັບແຕ�ລະແອັບ.
ຕັ້ງການກະທ�າສ�າລັບກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ແລະ ແອັບມີເດຍ.
57
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ອື່ນ
ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດ S Pen ກັບ S Pen ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ S Pen
ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
3
ແຊກ S Pen ອື່ນລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ, ແຕະ
ແຕະໃໝ່ອີກເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
(ການກະທໍາແບບບໍ່ ສໍາຜັດຂອງ S Pen) ແລະຈາກນັ້ນ
ແຕະ ເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ໃໝ່.
S Pen ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ທ່ານອາດຈະພົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍກ່ອນມັນຈະສ�ຳເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.
• ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ S Pens ທີ່ຖືກຮອງຮັບຈາກຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮອງຮັບບລູທູດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ
ຕ�ຳ່ (BLE).
• ຫ້າມຖອດ S Pen ອອກຈາກອຸປະກອນ ເມື່ອມັນກ�ຳລັງຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະຂັດຈັງຫ
ວະການປະມວນຜົນ.
• ຖ້າມັນເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສ�ຳເລັດ ຫລືທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ S Pen ກ່ອນໜ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ມັນຄືນໃໝ່ຕາມວິທິທີ່ສ
ະແດງຢູ່ເບື້ອງເທິງ.
58
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງ S Pen ຂອງທ່ານ
ຖ້າ S Pen ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື S Pen ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ, ຕັ້ງ S Pen ຄືນໃໝ່ ແລະ
ເຊື່ອມຕໍ່ມັນອີກຄັ້ງ.
ແຊກ S Pen ລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບ. ຈາກນັ້ນ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ
Pen ຄືນໃໝ່.
→ ຕັ້ງ S
ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ
ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດເປັນເມນູທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດ S Pen ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.
ເພື່ອເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ, ຖອດ S Pen ອອກຈາກຊ່ອງສຽບ ຫຼື ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ ແລະ
ກົດປຸ່ມ S Pen. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຕະໄອຄອນ ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ( ) ດ້ວຍ S Pen.
ລາກແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ແລະ ເລືອກຟັງຄ໌ຊັນ ຫຼື ແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດ ຫຼື ຖືກລັອກດ້ວຍວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ການເອົາ S Pen ອອກຈະບໍ່ເປີດແຜງສັ່ງງານ
ໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ S Pen
ສ�າງບັນທຶກ
ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດ
ເລືອກອັດສະລິຍະ
ການຂຽນໜ�າຈ�
ຂ�້ຄວາມສົດ
ການຕັ້ງຄ�າ S Pen
ຂີດຂຽນຫຼິ້ນແບບ AR
ແປພາສາ
59
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ
ເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຟັງຄ໌ຊັນໃສ່ແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
ໃນແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ, ແຕະ ເພີ່ມທາງລັດ ແລະ ເລືອກແອັບ ຫຼື ຟັງຄ໌ຊັນ ເພື່ອເປີດຈາກແຜງ.
ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດ ແລະ ແຕະ
→ ທາງລັດ.
ຄຸນສົມບັດ S Pen
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງ S Pen ຈາກແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ. ທາງລັດທີ່ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງໂດຍມາ
ດຕະຖານ ສາມາດຖືກເພີ່ມໂດຍການໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ເພີ່ມທາງລັດ.
• ສ້າງໝາຍເຫດ: ສ້າງບັນທຶກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ ໂດຍການເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung
Notes. ເບິ່ງ ສ້າງໝາຍເຫດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດ: ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດໃນແອັບ Samsung Notes.
• ເລືອກອັດສະລິຍະ: ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດກ
​ ານດ�ຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຊຣ໌ ຫຼື
ການບັນທຶກ. ເບິ່ງ ເລືອກອັດສະລິຍະ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂຽນໜ້າຈໍ: ແຄັບ​ເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເ​ ຊື່ອງ​ໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ
ໜ້າເວັບ. ເບິ່ງ ຂຽນໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂໍ້ຄວາມສົດ: ແທນຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຊ�້ຳກັນໂດຍການບັນທຶ
ກການດ�ຳ​ເນີນ​ການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ກ�ຳລັງແຕ້ມຂໍ້ຄວາມສົດ ແລະ
ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ. ເບິ່ງ ຂໍ້ຄວາມສົດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ດູໂດລ AR: ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື
ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. ເບິ່ງ ດູໂດລ AR ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ແປພາສາ: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຄ�ຳສັບເພື່ອແປມັນ. ເບິ່ງ ແປພາສາ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• PENUP: ໂພສທ໌ງານສິລະປະ, ເບິ່ງງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ້ມທີ່ເປັນປະໂຫ
ຍດ. ເບິ່ງ PENUP ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Bixby Vision: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກວດຫາ ແລະ
ແປຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ Bixby Vision ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂະຫຍາຍ: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອຂະຫຍາຍມັນອອກ. ເບິ່ງ ຂະຫຍາຍ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຫຼຽວເບິ່ງ: ຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນມຸມມອງແບ
ບເຕັມໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຫຼຽວເບິ່ງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການໃສ່ສີ: ເພີ່ມສີໃສ່ຮູບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ PENUP ໂດຍໃຊ້ S Pen.
60
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຂຽນໃນປະຕິທິນ: ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂຽນໃນປະຕິທິນ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ເພີ່ມທາງລັດ: ເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໄປຍັງແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ
ເມື່ອແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດຖືກປິດຢູ່, ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເປີດແຜ
ງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດໂດຍການແຕະໄອຄອນດ້ວຍ S Pen.
ເພື່ອຍ້າຍໄອຄອນ, ລາກ
ໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
ເພື່ອເອົາໄອຄອນອອກ, ລາກ
ໃສ່ ເອົາອອກ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ຖ້າໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດບໍ່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S
Pen ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ໄອຄອນລອຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງການກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ກັບ
ແຕ່ລະແອັບໂດຍການເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ.
ສ້າງໝາຍເຫດ
ສ້າງບັນທຶກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ ໂດຍການເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
1
ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ ສ້າງໝາຍເຫດ. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
ໜ້າຈໍການບັນທຶກຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ.
2
ສ້າງການບັນທຶກໂດຍໃຊ້ S Pen.
ຢາງລຶບ
ປັບປ�ຽນລະດັບຄວາມໂປ�ງແສງ.
ປາກກາ
ຍົກເລີກການເຮັດ
ເຮັດກັບຄືນ
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະ ບັນທຶກ.
ບັນທຶກຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ Samsung Notes.
61
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເລືອກອັດສະລິຍະ
ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດດ�ຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຊຣ໌ ຫຼື ການບັນທຶກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດເລືອກພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ ແລະ ແຄັບເຈີມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ GIF.
1
ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີ, ເຊັ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮູບ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ
ເລືອກອັດສະລິຍະ.
2
ເລືອກໄອຄອນຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການໃນແຖບເຄື່ອງມື ແລະ ລາກ S Pen ຜ່ານເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລືອກ.
3
ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
• ແຍກຂໍ້ຄວາມ: ແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
• ປັກໝຸດໃສ່ໜ້າຈໍ: ປັກໝຸດພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃສ່ໜ້າຈໍ.
•
: ປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
•
: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
•
: ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
•
: ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ ແກເລີຣີ.
62
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຫຼິ້ນວິດີໂອ, ເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ແຄັບເຈີມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ GIF.
1
2
3
ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນວິດີໂອ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ
ແຕະ ເລືອກອັດສະລິຍະ.
ໃນແຖບເຄື່ອງມື, ແຕະ
.
ປັບປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ແຄັບເຈີ.
ປັບປ�ຽນຕ�າແໜ�ງ.
ລາກມຸມກອບເພື່ອປັ
ບຂະໜາດ.
ເລືອກຄຸນນະພາບ.
4
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແຄັບເຈີ.
• ກ່ອນແຄັບເຈີວິດີໂອ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວິດີໂອກ�ຳລັງຫຼິ້ນຢູ່.
• ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຂອງວິດີໂອ ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
• ເມືອແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ, ສຽງຂອງມັນຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.
5
6
ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດແຄັບເຈີ.
ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
•
: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້. ແຕະ
•
: ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
•
: ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ ແກເລີຣີ.
63
ເພື່ອເບິ່ງຜົນກ່ອນບັນທຶກໄຟລ໌.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂຽນໜ້າຈໍ
ສ້າງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງແອັບ.
1
ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ ຂຽນໜ້າຈໍ.
ໜ້າຈໍປະຈຸບັນຖືກແຄັບເຈີໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຖບເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
3
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີເນື້ອໃນໃນໜ້າທີ່ຍາວຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ, ແຕະ ເລື່ອນແຄັບເຈີ ເພື່ອແຄັບເຈີເນື້
ອໃນທີ່ຖືກເຊື່ອງ. ແຕະ ເລື່ອນແຄັບເຈີ ແບບຊ�້ຳໆກັນຈົນກວ່າການແຄັບເຈີໜ້າຈໍຈະສ�ຳເລັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ຂຽນບັນທຶກຄວາມຈ�ຳຢູ່ເທິງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
ຍົກເລີກການເຮັດ
ເຮັດກັບຄືນ
ຂອບເຂດປາກກາ
ປະເພດປາກກາ
ສີປາກກາ
4
ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ແຊຣ໌: ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄົນອື່ນ.
• ບັນທຶກ: ບັນທຶກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນ ແກເລີຣີ.
64
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ຄວາມສົດ
ແທນຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຊ�້ຳກັນໂດຍການບັນທຶກການດ�ຳ​ເນີນ​ການຂອງທ່ານໃນຂະ
ນະທີ່ກ�ຳລັງຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ກ�ຳລັງແຕ້ມຂໍ້ຄວາມສົດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ.
1
ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຄື່ອນໄຫວ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ ຂໍ້ຄວາມສົດ.
ໜ້າຈໍຂໍ້ຄວາມສົດຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ກ�ຳນົດຮູບພື້ນຫຼັງເອງ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນແຕ້ມ.
• ແກເລີຣີ: ຕັ້ງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ ເປັນຮູບພື້ນຫຼັງ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ ແລະ ຕັ້ງມັນເປັນຮູບພື້ນຫຼັງ.
• ສີ: ເລືອກສີພື້ນຫຼັງ.
3
ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍຂໍ້ຄວາມສົດ.
ປ�ຽນຟ�ແມັດໄຟລ�.
ຂີດຈ�າກັດການປ�
ອນຂ�້ຄວາມ
ປ�ຽນເອັບເຝັກກາ
ນຂຽນ.
ປ�ຽນສີປາກກາ.
ປ�ຽນຂອບເຂດປາ
ກກາ.
ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ�.
ສະແດງຕົວຢ�າງ
ຍົກເລີກການເຮັດ
4
ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
ຂໍ້ຄວາມສົດຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ ເປັນໄຟລ໌ GIF ຫຼື ວິດີໂອເຄື່ອນໄຫວ.
5
ແຕະ ແຊຣ໌ ແລະ ເລືອກວິທີ.
65
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແປພາສາ
ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ. ຫົວໜ່ວຍທີ່ລວມໃນຂໍ້ຄວາມຈະຖືກແປງເຊັ່ນດຽວກັນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຮອງຮັບບາງພາສາ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍເທົ່ານັ້ນ.
1
2
ເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ແຕະ ແປພາສາ.
ເລືອກພາສາໃນແຜງເຄື່ອງແປຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ ລະຫວ່າງຄ�ຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ ໂດຍການແຕະ
3
ຫຼື
ເລື່ອນ S Pen ເທິງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປງ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເພື່ອຟັງການອອກສຽງຂອງຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ, ແຕະ
ໄອຄອນ
ອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
ເລືອກພາສາ.
ຄວາມລະອຽດໃນການ
ເລືອກຂ�້ຄວາມ (ຄ�າສັບ
ຫຼື ປະໂຫຍກ)
ຜົນຮັບການແປພາສາ
4
.
ເພື່ອປິດເຄື່ອງແປ, ແຕະ
ໃນແຜງເຄື່ອງແປ.
66
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision
ເມື່ອທ່ານເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງເນື້ອໃນ, ເນື້ອໃນຈະຖືກຈົດຈ�ຳ ແລະ ໄອຄອນຊອກຫາທີ່ມີຢູ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກວດຫາ ແລະ ແປຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ Bixby Vision
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
1
2
ເມື່ອມີຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳ� ຜັດ
ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເມື່ອເນື້ອໃນຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ໄອຄອນຊອກຫາທີ່ມີຢູ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
3
4
ເລືອກໄອຄອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປິດ Bixby Vision, ແຕະ
ໃນແຜງ Bixby Vision.
67
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂະຫຍາຍ
ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອຂະຫຍາຍມັນອອກ.
ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ, ແຕະ ຂະຫຍາຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍ.
ປ�ຽນຂະໜາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ.
ປິດເຄື່ອງຂະຫຍາຍ.
ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນການຂະຫຍາຍ.
ການຫຼຽວເບິ່ງ
ຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນມຸມມອງແບບເຕັມໜ້າຈໍ.
ຕົວຢ່າງ, ເປີດໃຊ້ແອັບແຜນທີ່, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ການຫຼຽວເບິ່ງ. ແອັບຈະຖື
ກຫຍໍ້ລົງເປັນຮູບນ້ອຍຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ອງໜ້າເວັບຢູ່, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຮູບນ້ອຍ
ເພື່ອເປີດແອັບແຜນທີ່ໃນໜ້າຈໍເຕັມ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ຮູບນ�ອຍ
68
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເລື່ອນ S Pen ອອກໄປຈາກໜ້າຈໍ ເພື່ອຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍອີກຄັ້ງ.
ເພື່ອປິດແອັບທີ່ຖືກຫຍໍ້ລົງ, ແຕະຮູບນ້ອຍຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ ເອົາອອກ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ຂຽນໃນປະຕິທິນ
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແຜນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວໂດຍການຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍປະຕິທິນ.
ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ, ແຕະ ຂຽນໃນປະຕິທິນ ແລະຈາກນັ້ນ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແຜນຂອງທ່ານໃນປະຕິທິນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ ບັນທຶກ. ເພື່ອແກ້ໄຂມັນ, ແຕະ .
ການຕັ້ງຄ�າປາກກາ
ເຮັດກັບຄືນ
ຢາງລຶບ
ຍົກເລີກການເຮັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນປະຕິທິນມຸມມອງລາຍເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
69
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແອວິວ
ເລື່ອນ S Pen ຜ່ານລາຍການໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງເນື້ອໃນ ຫຼື ເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ.
ໃນບາງແອັບ, ປຸ່ມການດ�ຳເນີນການຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຕ່າງສະແດງຕົວຢ່າງ.
ປຸ�ມການດ�າເນີນການ
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແອວິວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການເລືອກໂດຍໃຊ້ປາກກາ
ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້, ລາກ S Pen ຢູ່ເທິງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ລາຍການ ເພື່ອເລືອກຫຼາຍໆລາຍການ
ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກັອບປີ້ ແລະ ວາງລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກລົງໃສ່ແອັບອື່ນ ຫຼື
ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນໆ.
70
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ
ທ່ານສາມາດສ້າງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຂຽນເທິງໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເປີດມັນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັກໝຸດ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໃນ Always On Display.
ປ�ຽນສີປາກກາ.
ບັນທຶກບັນທຶກຄວາມຈ�າໃນ
Samsung Notes.
ປ�ຽນຄວາມໜ�າຂອງເສັ້ນ.
ປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈ�າໃນ Always
On Display.
ຢາງລຶບ
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການສ້າງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໜ້າຈໍປິດ
1
2
ເມື່ອໜ້າຈໍປິດຢູ່, ຖອດ S Pen ອອກ ຫຼື ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ ແລະ ກົດປຸ່ມ S Pen.
ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ.
ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າ, ແຕະ
3
.
ເພື່ອປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໃສ່ Always On Display, ແຕະ
Display. ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກປັກໝຸດຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກເທື່ອ.
→ ປັກໝຸດໃສ່ Always On
ເພື່ອບັນທຶກບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ, ແຕະ ບັນທຶກ ຫຼື ແຊກ S Pen ລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບຄືນໃໝ່.
→ ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ.
ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ Samsung Notes →
71
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກປັກໝຸດໃນ Always On Display
ເມື່ອທ່ານປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໜ້າຈໍປິດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໃນ Always On Display.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນທຶກຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກປັກໝຸດ, ແຕະບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສອງຄັ້ງ. ຖ້າທ່ານປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ
ທີ່ຖືກແກ້ໄຂໃນ Always On Display ອີກຄັ້ງ, ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສະບັບຕົ້ນຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ Samsung
→ ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໜ້າຈໍປິດ.
Notes →
ເພື່ອຫຍໍ້ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກປັກໝຸດ, ແຕະ
ສອງຄັ້ງ. ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນເປັນໄອຄອນ
ໃນ Always On Display. ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳອີກຄັ້ງ, ແຕະ
ສອງຄັ້ງ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ດຳ� ເນີນການກະທ�ຳໃດໆເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຫຼັງຈາກເປີດບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ, ບັນທຶກຄວາມ
ຈ�ຳຈະຖືກຫຍໍ້ລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ບັນທຶກຄວາມຈ�າທີ່ປັກໝຸດແລ�ວ
ຫຍ�້ບັນທຶກຄວາມຈ�າລົງ.
72
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ S Pen
ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກໃນຂະນະທີ່ S Pen ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen.
• ຄຸນສົມບັດ ປົດລັອກດ້ວຍ S Pen ຣີໂໝດ ມີຢູ່ເມື່ອວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, S Pen ຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen → ປົດລັອກດ້ວຍ S Pen ຣີໂໝດ.
ແຕະ ປົດລັອກດ້ວຍ S Pen ຣີໂໝດ → ຕົກລົງ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen.
Bixby
ການແນະນ�ຳ
Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດລົມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂໍ້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ທ່ານຂໍ
ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ມັນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນຍິ່ງເຂົ້າໃຈທ່ານຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
73
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ Bixby ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ໜ້າຄ�ຳນ�ຳ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍ ແລະຈາກນັ້ນເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
1
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby.
ເລືອກພາສາ.
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
2
3
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ�
Samsung
account
ຂອງທ�ານ.
ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby.
ແຕະ Sign in to Samsung account ແ
​ ລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ ​ເທິງໜ
​ ້າ​ຈໍ ເພື່ອລ
​ ົງ​ຊ​ເື່ ຂົ້າໃ​ ຊ້
Samsung account ຂອງ​ທ່ານ.
ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ.
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
74
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Bixby
ເມື່ອທ່ານເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby, Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື
ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ.
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ​​ຄ້າງ​ໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby ແລະ ປ່ອຍນິ້ວມືອອກຈາກປຸ່ມ
ເມື່ອທ່ານເວົ້າສ�ຳເລັດແລ້ວ. ຫຼື, ເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເມື່ອອຸປະກອນສົ່ງສຽງອອກມາ,
ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາ
ດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຮ​ສ
​ ຽງ​ແຕ່​ເວົ້າ​ວ່າ “Tomorrow?” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທ​ີ່ກົດ​
ູ້ ະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ໃນມື​້ອື່ນ, ພ
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເພາະວ່າ Bixby ເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງການສົນທະນາ, ມັນຈະສະແດງສະພາບອາກາດ​
ຂອງມື້ອື່ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
“How's the weather
today?”
ການເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ
ການຟັງ
75
ເປີດໃຊ�ຟັງຄ�ຊັນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ແລ�ວ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຖ້າ Bixby ຖ້າຄ�ຳຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ຕອບ
Bixby. ຫຼື ແຕະ
ແລະ ຕອບ Bixby.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ຫຼື ສຽງບລູທູດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”, ທ່ານສາມາດສື
ບຕໍ່ສົນທະນາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະໄອຄອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ → Settings → Automatic
listening → Hands-free only.
ການ​ປຸກ Bixby ໂ​ ດຍ​ໃຊ້​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”. ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່
Bixby ຈະຕອບສຽງຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ
→ Settings → Voice wake-up.
ແຕະສະວິດທ໌ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ​ມັນ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເມື່ອອຸປະກອນສົ່ງສຽງອອກມາ, ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ.
ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ
ຖ້າສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ບຖ
ໍ່​ ືກ​ຈົດຈ
​ �ຳ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທ​ມ
ີ່ ີ​ສຽງ​ດັງ ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ຢ​ໃູ່ ນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທເີ່​ ວົ້າ​
ຍາກ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສ​ສ
ື່ ານ​ກັບ Bixby ຜ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby, ແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນ ພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂໍ້ຄວາມແທນ​ຄ�ຳຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ​ນ�ຳອີກ.
76
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision
ການແນະນ�ຳ
Bixby Vision ເປັນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈ�ຳຮູບ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ຫຼື
ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບສະເໝືອນ
ຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ແຍກ ຫຼື ແປຂ�້ຄວາມ.
ຊອກຫາຮູບ.
ສ�າຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.
77
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision
ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.
• ໃນແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Bixby Vision.
• ໃນແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
.
• ໃນແອັບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
• ຖ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນແອັບ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby
Vision.
ການຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�ຳທາງອອນໄລນ໌. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັ
ນກັບວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຊື່ຂອງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຮູບ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision. ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ
ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃຫ້ທ່ານເຫັນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ ເລັນສ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ເລືອກຜົນໄດ້ຮັບການຊອກຫາດ້ວຍ ຮູບ ໃນມັນ.
ຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການແປ ຫຼື ການແຍກຂໍ້ຄວາມ
ຈົດຈ�ຳ ແລະ ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ແປແລ້ວໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກໄຟລ໌ເອກະສ
ານ ຫຼື ໄຟລ໌ຮູບ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ປ້າຍບອກຫຍັງໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby
Vision. ອຸປະກອນຈະແປຂໍ້ຄວາມຂອງປ້າຍເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
78
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ
ແລະ ຮັກສາຂໍ້ຄວາມໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.
• ເພື່ອແຍກຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແຍກ.
• ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈໍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປເປັນຮູບ, ແຕະ
. ໜ້າຈໍຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
• ເພື່ອປ່ຽນພາສາຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ພາສາເປົ້າໝາຍ, ແຕະແຜງການຕັ້ງຄ່າພາສາຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ການຊອກຫາສະຖານທີ່
ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍການຈົດຈ�ຳຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມ
າດເບິ່ງການຊື້ຂາຍທີ່ມີຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງທີ່ມີການຂາຍ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການຂາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ
ແລະ ແນ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປໃນທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນທິດທາງອື່ນ, ໃຫ້ຫັນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງທິດທາງນັ້ນ.
• ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີໃກ້ຄຽງທີ່ມີຢູ່, ແຕະ ຂໍ້ສະເໜີຊື້ຂາຍ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ປະຈຸບັນໃນແຜນທີ່, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາພື້ນດິນ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປະຈຸບັນ,
ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາທ້ອງຟ້າ.
3
ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ການຊື້ຂາຍ.
79
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ແອັບຕ່າງໆລວມທັງຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບສະເໝືອນຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນຫຼັງ ຫຼື
ບຸກຄົນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ. ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປທີ່ຮ້ານ
ຄ້າ ຫຼື ລອງມັນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ສະໜຸກ ແລະ ມີປະໂຫຍດຂອງ
Bixby Vision.
ແອັບທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ ແອັບ ແລະ ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ.
Bixby Home
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນະນ�ຳທີ່ Bixby ໃຫ້ໂດຍການວິເຄາະຮູ
ບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການເປີດໃຊ້ງານ Bixby Home
ຖ້າ Bixby Home ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນ,
ຮູດໄປຂວາ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Bixby Home ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເປີດໃຊ�ງານ
Bixby
Home.
80
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເມື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
2
ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງ
ເນື້ອໃນແນະນ�າ
3
ເພື່ອເລືອກ Bixby Home, ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍ ຫຼື ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
81
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳໃນ Bixby Home
ເມື່ອທ່ານເປີດ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ອັບເດດເລື້ອຍໆເປັນບັດ. ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ
ເພື່ອເບິ່ງບັດ.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທາງໄປຫ້ອງການໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງກ�ຳນົດເວລາໃນວັນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້
ນເພງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ Bixby Home. ໃນຕອນແລງ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໂມງປຸກ,
ກວດເບິ່ງກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງຟີດຂອງໝູ່ຂອງທ່ານ.
ເນື້ອໃນ ແລະ ລ�ຳດັບຂອງບັດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້. ທ່ານສາມາດອັບເ
ດດບັດເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍການຮູດລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍ.
ການແກ້ໄຂລາຍການບັດ
• ເພື່ອປັກໝຸດໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ຖອນປັກໝຸດ.
ເພື່ອຖອນປັກໝຸດ, ແຕະ
→ ປັກໝຸດໃສ່ເທິງສຸດ.
• ເພື່ອຢຸດການສະແດງບັດໃນລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ຢ່າສະແດງອີກ.
• ເພື່ອເຊື່ອງບັດຈາກລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ເຊື່ອງສ�ຳລັບຕອນນີ.້
ການເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດ
ເພີ່ມ ຫຼື ລຶບແອັບເພື່ອສະແດງເປັນບັດໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
ລຶບພວກມັນ.
→ ບັດ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຢູ່ຂ້າງລາຍການ ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ Bixby Home ເອງ
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ.
• ການບໍລິການແບບກ�ຳນົດເອງ: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການແບບໂຕ້ຕອບ ແລະ ແບບກ�ຳນົດເອງຂອງ Bixby
ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ.
• ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນ Bixby Home: ອ່ານແລະເຫັນດີນ�ຳ ຫຼື ຖອນການເຫັນດີຂອງທ່ານຈາກຂໍ້ກ�ຳນົດ
ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນນຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນແຕ່ລະລາຍ.
• ເພີ່ມໄອຄອນ Bixby Home: ເພີ່ມ Bixby Home ໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
• ກ່ຽວກັບ Bixby Home: ເບິ່ງເວີຊັນ Bixby Home ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
82
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Routines
Bixby Routines ເປັນການບໍລິການທີ່ຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊ�້ຳໆກັນ ແລະ ແນະນ�ຳຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງທ່ານໂດຍການຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ກິດຈະວັດປະຈ�ຳວັນ ‘ກ່ອນເຂົ້ານອນ’ ຈະດ�ຳເນີນການຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການເປີດໂໝດງຽບ ແລະ
ໂໝດກາງຄືນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕາ ແລະ ຫູຂອງທ່ານສັ່ນສະເທືອນ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນກ່ອນເຂົ້ານອນ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ
ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ, ທ່ານສາມ
າດຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ຂອງມັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ແບບກ�ຳນົດເອງ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳທີ່ແນະນ�ຳ
ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ມັນຈະແນະນ�ຳການເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫ
ຍດ ແລະ ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
ເມື່ອການແຈ້ງເຕືອນການແນະນ�ຳປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ ແລະ ເພີ່ມມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຈາກລາຍການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງລາຍການຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເພີ່ມພວກມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
83
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines.
ໃນລາຍການ ແນະນໍາ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກວຽກປະຈ�ຳ.
• ເພື່ອຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
. ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ. ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ
ເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines →
.
ປ້ອນຊື່ວຽກປະຈ�ຳເຂົ້າ.
ແຕະ
, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຖັດໄປ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.
4
ແຕະ
, ຕັ້ງການກະທ�ຳ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີ​ມ
່ .
ການໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳ
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດ
ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ.
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເປີ
ດໃຊ້ພວກມັນແບບກ�ຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ
ຖັດຈາກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈ�ຳໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
84
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ວຽກປະຈ�ຳທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈ�ຳ,
ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ.
ການຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ທ່ານສາມາດຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ ແຕະ ຢຸດ.
ການຈັດການວຽກປະຈ�ຳ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ.
ວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະສະວິດຂອງວຽກປະຈ�ຳ ຫຼື
ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກປະຈ�ຳ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ ແຕະ
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
ເພື່ອລຶບວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ
.
. ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
→ ລຶບ, ຕິກເອົາວຽກປະຈ�ຳ ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
Reminder
ສ້າງການເຕືອນເພື່ອກ�ຳນົດເວລາລາຍການທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ.
• ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS.
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
85
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ໃນບັດ Reminder.
ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ Reminder (
) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກປະຕິທິນ
→ Reminder. ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
Reminder ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ສ້າງການເຕືອນດ້ວຍຫຼາຍໆວິທີ. ການເຕືອນຈະເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານສ້າງການເຕືອນດ້ວຍເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້
ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກຫຼາຍໆເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳດ່ຽວ ຫຼື
ທີ່ຢູ່ໜ້າເວັບ ແລະ ເບິ່ງພາຍຫຼັງ.
ຕົວຢ່າງ, ສ້າງການເຕືອນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້ເມື່ອຮອດ​ເຮືອນ’.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.
ແຕະ ຂຽນການເຕືອນ ຫຼື
ແລະ ປ້ອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ເຂົ້າ.
86
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
4
5
ແຕະ ສະຖານທີ່ → ຕັ້ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ → ເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງເປັນເຮືອນ.
ແຕະ ເມື່ອຂ້ອຍມາຮອດທີ່ → ສໍາເລັດ.
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກການເຕືອນ.
ເມື່ອທ່ານມາຮອດເຮືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນການເຕືອນ
ໃນເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ ສ�ຳເລັດ ຫຼື ຫຼັບ.
87
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງລາຍການເຕືອນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder ເພື່ອເບິ່ງລາຍການເຕືອນຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຕືອນ,
ເລືອກການເຕືອນ.
ການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ
ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຄວາມຖີ່, ວັນທີແລະເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
1
2
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້.
ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ຂ�້ມູນການເຕືອນ
ປ�ຽນສີຂອງການເຕືອນ.
ເພີ່ມລາຍການກວດເບິ່ງ.
ເພີ່ມຮູບ.
ເງື່ອນໄຂການເຕືອນ
ການສ�ຳເລັດການເຕືອນ
ໝາຍການເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ເຕືອນເປັນສ�ຳເລັດ.
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສ�ຳເລັດ. ຫຼືວ່າ, ລາກການເຕືອນໄປທາງຊ້າຍ.
ການກູ້ຄືນການເຕືອນ
ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສຳ� ເລັດແລ້ວ.
1
2
ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ
→ ສ�ຳເລັດແລ້ວ → ກວດແກ້.
ໝາຍລາຍການທີ່ຈະກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ.
ການລຶບການເຕືອນ
ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ລາກການເຕືອນໄປເບື້ອງຂວາ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້,
ໝາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
88
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂທລະສັບ
ການແນະນ�ຳ
ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.
ການໂທອອກ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ລາຍຊື່ຜູ�ຕິດຕ�່.
ຊອກຫາຜູ�ຕິດຕ�່.
ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ
ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ
ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເ​ ພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
​ື ົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
89
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
ຕັ້ງໝາຍເລກໂທດ່ວນເພື່ອໂທອອກຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ →
ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.
→ ເບີໂທດ່ວນ,
ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�ຳລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ,
ແຕະຕົວເລກທ�ຳອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ 3 ຄ້າງໄວ້.
ການໂທອອກຈາກໜ້າຈໍທີ່ລັອກ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
ເຮັດການໂທອອກໂດຍການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ
ທ່ານສາມາດໂທອອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ຄຽງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຊອກຫາຂໍ້ມູນ
ຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຕາມການເ
ລືອກສະຖານທີ່ຍອດນິຍົມທີ່ແນະນ�ຳ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ສະຖານທີ່ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໝວດ ຫຼື ແຕະ
ແລະ
ປ້ອນຊື່ທຸລະກິດໃນຊ່ອງຊອກຫາ. ຫຼື ເລືອກບ່ອນໜຶ່ງຈາກສະຖານທີ່ຍອດນິຍົມທີ່ແນະນ�ຳ. ຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ,
ເຊັ່ນ ເບີໂທລະສັບ ຫຼື ສະຖານທີ່ຂອງມັນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
​ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.
ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
90
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຮັບສາຍໂທ
ການຮັບສາຍໂທ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການບໍ່ຮັບສາຍ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອບໍ່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂຶ້ນເທິງ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ.
ຖ້າສະວິດ ເພີ່ມການເຕືອນ ຖືກເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເພື່ອເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບສາຍໂທທີ່ບໍ່ໄ
ດ້ຮັບໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການບໍ່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ
ຄວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂໍ້​
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຖ້າສາຍບໍ່ຖືກຮັບ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເບິ່ງສາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ໝາຍເລກທີ່ຖືກບລັອກ.
ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫື ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ເພີ່ມເບີໂທລະສັບ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
.
ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບ​ລັອກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ບັນທຶກການໂທ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ.
ແຕະສະວິດທ໌ ບລັອກຜູ້ໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
91
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
ຖ້າພື້ນທີ່ຮອບໆກ້ອງຫຼັງ ຖືກປິດບັງ, ສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເອົາອຸປະກອນເສີມອອກ, ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສາຍໜ້າຈໍ ຫຼື ສະຕິກເກີ, ຮອບໆພື້ນທີ່ກ້ອງຫຼັງ.
ໃນລະຫວ່າງການໂທດ້ວຍສຽງ
ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ເພີ່ມສາຍ: ກົດສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ,
ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕໍ່.
• ພັກສາຍໂທ: ພັກສາຍໂທ. ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການໂທໃໝ່ ເພື່ອກູ້ຄືນສາຍທີ່ຖືກວາງ.
• ບລູທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງບລູທູດຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອ
ນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ແປ້ນກົດ / ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ
ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເຫັນທ່ານ.
• ສັບປ່ຽນ: ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລຳ� ໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອ
ນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
92
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກປຸ່ມໂທ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ປ້ອນເບີໂທເຂົ້າ.
ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍການໂທ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
ແຕະຮູບຜູ້ໂທ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ ຫຼື ແຕະເບີໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ການເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທລະສັບ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັນທຶກພວກມັນໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ
ຜູ້ໂທ ເມື່ອພວກເຂົາໂທຫາໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລະບຸພວກເຂົາໄວ້ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
ແຕະເບີໂທລະສັບ →
.
ແຕະ ເພີ່ມແທັກ, ປ້ອນແທັກເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າມາຈາກເບີໂທນັ້ນ, ແທັກຈະສະແດງຢູ່ກ້ອງເບີໂທ.
93
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.
ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່
ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕະ ເລືອກ.
ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ.
ເພີ່ມຮູບ.
ປ�ອນຂ�້ມູນຜູ�ຕິດຕ�່ເຂົ້າ.
ເປີດຊ�ອງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກໄວ້, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດບັນທຶກອາດຈະແຕກຕ່
າງກັນ.
4
ແຕະ ບັນທຶກ.
94
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນ�ຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ​ເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ຈັດກ
​ ານ​ຜູ້​ຕິດຕ
​ ໍ່ → ນໍາເ​ ຂົ້າ/​ ສົ່ງອອກຜູ້ຕິດຕໍ່ → ນໍາເຂົ້າມາ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ.
ໝາຍຕິກໄຟລ໌ VCF ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອນ�ຳເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອບັນທຶກຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ ແລະ ແຕະ ນໍາເຂົ້າມາ.
ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ
Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→ ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ.່
ໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີຊອກຫາຕໍ່ໄປນີ້:
• ເລື່ອນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ.
• ລາກນິ້ວໄປຕາມເຄື່ອງຊີ້ຢູ່ທີ່ຂ້າງຂວາຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ແຕະ
ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.
95
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
•
/
•
: ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
•
: ຂຽນອີເມລ໌.
: ໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ.
ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ແບ່ງປັນ.
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.
ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.
ການບັນທຶກແລະການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌
ບັນທຶກ ແລະ ແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສະຖານະ, ກັບບຸກຄົນອື່ນໂດຍໃຊ້ຄຸນ
ສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ມີຢູ່ສຳ� ລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ
ແລ້ວໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເລືອກໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
ແຕະ ແຕະທີ່ນີ້ ເພື່ອແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງ
ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ອັບເດດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນ ຜູ້ຕິດຕໍ່.
• ເພື່ອປ່ຽນຂອບເຂດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກັບ, ແຕະ ເລືອກສິ່ງທີ່ແຊຣ໌,
ເລືອກລາຍການທີ່ຈະແຊຣ໌ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
96
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸ່ມ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.
ປ້ອນຊື່ກຸ່ມເຂົ້າ.
ເພື່ອຕັ້ງສຽງໂທເຂົ້າຂອງກຸ່ມ, ແຕະ ສຽງເອີ້ນເຂົ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ເລືອກສຽງໂທເຂົ້າ.
3
4
ແຕະ ເພີ່ມສະມາຊິກ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ແຕະ ບັນທຶກ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມຫາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ແຕະ
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ, ເລືອກກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
→ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນ
ເມື່ອທ່ານນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ ຫຼື ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບັນຊີອື່ນ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານອາດຈະລ
ວມທັງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນ. ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານທັນສະໄ
ໝຂຶ້ນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ຈັດກ
​ ານ​ຜູ້​ຕິດຕ
​ ໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ.
ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.
ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ລຶບ.
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທື່ອລະຄົນ, ເປີດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນແຕະ
97
→ ລຶບ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ຄວາມ
ການແນະນ�ຳ
ສົ່ງ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍການສົນທະນາ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
.
ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ປ່ອຍ​ນິ້ວ​ມື​ຂອງ​
ເພື່ອບ
​ ັນ​ທຶກ ແລະ ສົ່ງຂ
​ ໍ້​ຄວາມ​ສຽງ, ແຕະ
ທ່ານ​ອອກ. ໄອຄອນການບັນທຶກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ.
ຜູ�ຮັບ
ປ�ອນຜູ�ຮັບເຂົ້າ.
ຄັດຕິດໄຟລ�.
ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.
3
ແຕະ
ປ�ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
98
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຂໍ້ຄວາມຖືກຈັດເປັນກຸ່ມລົງໃນຫົວຂໍ້ຂ​ອງຂໍ້ຄວາມໂດຍຜູ້ຕິດຕໍ່.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
• ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
ການບ​ລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ບລັອກຂໍ້ຄວາມຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
ບລັອກໝາຍເລກ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ →
ແຕະ ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ. ຫຼື ແຕະ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າຢູ່ກ້ອງ ​ໃສ່​ເລກໝາຍ ແລະ ແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຕົວເລືອກການສະແດງ ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
99
.
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງການເຕືອນເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກວດເ
ບິ່ງ. ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ →
ເຕືອນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການລຶບຂໍ້ຄວາມ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
ແຕະຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍຕິກຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
4
ແຕະ ລຶບ.
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງສະດວ
ກສະບາຍ.
ການທ່ອງໜ້າເວັບ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ.
ແຕະຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.
100
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມື, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແທັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ບຸກມາກຄ�ໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ຣີເຟຣຊໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ເບິ່ງບຸກມາກຄ�ຂອງທ�ານ.
ຍ�າຍລະຫວ�າງໜ�າຕ�າງໆ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເປີດໜ�າຫຼັກ.
ເປີດຕົວຈັດການແຖບບຣາວເຊີ.
ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດຈັດການແທັບທີ່ເປີດ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ແບບແຍກກັນໄດ້. ທ່າ
ນສາມາດລັອກໂໝດຄວາມລັບໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
→ ເປີດ ໂໝດຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
ປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ຕັ້ງວ່າຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບໂໝດຄວາມລັບ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ.
101
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ວິທີລັອກຂອງທ່ານ.
→ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ → ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ →
ແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າໂໝດຄວາມລັບ → ປ່ຽນລະຫັດ. ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານເປັນວິ
ທີລັອກພ້ອມກັບລະຫັດຜ່ານ, ແຕະສະວິດຕົວເລືອກຢູ່ກ້ອງ ໄບໂອແມັດທຣິກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
→ ປິດ ໂໝດຄວາມລັບ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ການແນະນ�ຳ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ມາດ​ລະ​ຍາດການ​ໃຊ້​​ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ
ອື່ນ.
ການເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ:
• ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
• ບາງວິທີອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ
ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
• ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
102
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍຮູບ
1
ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
• ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊູມເຂົ້າ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ. ຫຼືວ່າ,
ລາກໄອຄອນການເລືອກເລັນສໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ. ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບຖ່າຍ, ແຕະໜ້າຈໍ. ເມື່ອແຖບປັບປ່ຽນປະກົດຂຶ້ນ, ລາກ
ຫຼື .
ໃນແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
2
ແຕະ
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
Bixby Vision
ອິໂມຈິ AR
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ�າຍຮູບປະ
ຈຸບັນ
ເລືອກເລັນສ.
ປຸ�ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກ
ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ໂໝດປະຈຸບັນ
ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�ອຍ
ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�ອງໜ�າ ແລະ
ກ�ອງຫຼັງ.
ຖ�າຍຮູບ.
• ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບໍ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃ
ນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນ
ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.
103
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລືອກເລັນສສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ເລືອກເລັນສທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງໂໝດການຖ່າຍຮູບເທົ່ານັ້ນ.
•
: ເລັນສກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງ ເຊິ່ງເບິ່ງຄ້າຍ
ຄືກັນກັບມຸມມອງຈິງ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບລວງນອນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບິດບ້ຽວໃນຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍເລັນສກວ້າງພິເສດ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ,
ແຕະ ຕົວເລືອກການບັນທຶກ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງເລັນສກວ້າງພິເສດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
•
•
: ເລັນສມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.
: ເລັນສຮູບຖ່າຍຈາກໄລຍະໄກ (ການຊູມແບບເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າ) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນ
ທຶກວິດີໂອໄດ້ດ້ວຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸ.
ການຖ�າຍຮູບມຸມກວ�າງພິເສດ
ການຖ�າຍຮູບຂັ້ນພື້ນຖານ
104
ການຖ�າຍຮູບຊູມແບບເບິ່ງເຫັນ
2 ເທົ່າ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບ
ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເລືອກໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ລາຍຊື່ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ໂໝດຮູບຖ່າຍ (ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດ)
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບ
ຖ່າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນສັມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີ ແລະ
ເອັບເຝັກໃດໜຶ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການຈົດຈ�ຳ
ວັດຖຸ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳວັດຖຸ,
ປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຈະປ່ຽນ ແລະ ສີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ເອັບເຝັກຈະຖືກນ�ຳໃຊ້.
105
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດ
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຜົນ, ແຕະ
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຖັດຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ການແນະນ�ຳການຖ່າຍຮູບ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບແນະນ�ຳອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍໂດຍການຈົດຈ�ຳຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ
ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
1
ແລະ ແຕະສະວິດ ການແນະນ�ຳການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ.
ຄ�ຳແນະນ�ຳຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
2
ຊີ້ຄຳ� ແນະນ�ຳທີ່ວັດຖຸ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳອົງປະກອບພາບ ແລະ ອົງປະກອບພາບທີ່ແນະນ�ຳທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່
າງ.
106
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ປັບປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ເຂົ້າກັບອົງປະກອບພາບ.
ເມື່ອອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມຖືກເຮັດສ�ຳເລັດ, ຄ�ຳແນະນ�ຳຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ.
4
ແຕະ
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
ອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມ
ຄ�າແນະນ�າ
ການຖ່າຍເຊລຟີ
ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.
1
2
3
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູ
ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ
4
ແຕະ
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
107
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື
ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
.
ເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)
ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.
ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ
ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.
ໂໝດວິດີໂອ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອ.
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
• ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງບັນທຶກ, ແຕະ
.
• ເພື່ອປ່ຽນໂຟກັສໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສ.
ເພື່ອໃຊ້ໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ ລັອກ AF ເພື່ອຍົກເລີກໂຟກັສທີ່ຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ.
• ເພື່ອບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງສະເພາະທີ່ລະດັບສຽງສູງຂຶ້ນ, ໃຫ້ຫັນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງທິດທາງ ແລະ
ຂະຫຍາຍໜ້າຈໍຂຶ້ນໂດຍການແຍກນິ້ວມືສອງນິ້ວເທິງໜ້າຈໍອອກຈາກກັນ.
3
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມວິດີໂອເປັນເວລານານ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ຄຸນນະພາບ
ວິດີໂອອາດຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນເກີນໄປ.
• ການຊູມແບບເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
108
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂຟກັສສົດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດນ�ຳ
ໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.
ມົວ
ວົງມົນໃຫຍ�
ຊູມ
ໝູນ
ຈຸດສີ
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ
– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ວັ
– ດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
– ວັ
– ດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
– ວັ
– ດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
109
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍຮູບເຄິ່ງໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສສົດ.
ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
3
ເມື່ອ ເອັບເຝັກພ້ອມແລ້ວ. ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ແຖບການປັບປ�ຽນຄວາມເຂັ້ມເອັບເຝັ
ກພື້ນຫຼັງ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ
ເລືອກເລັນສ.
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສແບບສົດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍ
ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ.
1
2
ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ ແລະ ແຕະ ປ່ຽນແປງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
110
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ເມື່ອແສງໄຟພື້ນຫຼັງປະກົດຂຶ້ນໃນຈຸດທີ່ມົວ, ໄອຄອນ
(ສິລະປະ)
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນລາຍການເອັບເຝັກ. ເພື່ອປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ, ແຕະ
ເລືອກຮູບຮ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ແລະ
ປັບປ�ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເ
ຝັກພື້ນຫຼັງ.
ປ�ຽນເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
3
ແຕະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
ໂໝດວິດີໂອໂຟກັສສົດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຈົດຈ�ຳວັດຖຸໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ
ວັດຖຸຈະເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອໂຟກັສສົດ.
ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
3
4
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ
– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ວັ
– ດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
– ວັ
– ດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
– ວັ
– ດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
111
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເ
ຂົ້າໃຈມັນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ. ຫຼັງຈາກວິດີໂອຖືກບັນທຶກແລ້ວ, ເພງພື້ນຫຼັງຈະຖືກເພີ່ມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ບາງຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດ.
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື
ບໍ່ແຈ້ງດີ, ສະຖານະການບາງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ:
– ໜ້
– າຈໍອາດຈະປະກົດເປັນສີດຳ� ເນື່ອງຈາກມີແສງນ້ອຍ.
– ໜ້
– າຈໍອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງຈາກຫຼອດນີອອນ.
– ອາດເກີ
–
ດມີສຽງດັງ.
ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍການແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາດຽວທີ່ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ.
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ເລືອກຄວາມຍາວການບັນທຶກ.
ເບິ່ງຂ�້ມູນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
ເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.
2
ແຕະ
.
ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.
112
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່
ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ຖ້າມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເມື່ອອຸປະກອນສັ່ນ.
• ເມື່ອວັດຖຸອື່ນກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວໃກ້ກັບວັດຖຸໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ.
• ເມື່ອບັນທຶກພາຍໃຕ້ແສງກະພິບ, ເຊັ່ນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟນີອອນ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ.
ແຕະ
.
ຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະປ
ະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອຍ້າຍພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕະພື້ນທີ່ໃນກອບ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດພື້ນທີ່, ແຕະມຸມຂອງກອບ ແລະ ລາກມັນໄປ.
ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ
ພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ
3
ແຕະ
.
ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບ, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກເປັນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ
ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.
113
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ເລືອກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ເພງພື້ນຫຼັງແບບສຸ່ມຈະມາພ້ອມກັບວິດີໂອໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນວິດີໂອ, ແຕະ
.
ການແກ້ໄຂວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນຄືນ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂວິດີໂອ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ມັນ.
ເພື່ອຕັດສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການອອກ, ລາກວົງເລັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວົງເລັບສຸດທ້າຍໄປຍັງຈຸດທີ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອເລືອກສ່ວນທີ່ຈະເກັບໄວ້.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ປ�ຽນເພງພື້ນຫຼັງ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
1
2
3
4
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ
ເພື່ອຢຸດ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
114
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
5
ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ສ່ວນທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕ
າມວິດີໂອແລ້ວຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ�າ
ໂໝດອາຫານ
ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອາຫານ.
ແຕະໜ້າຈໍ ແລະ ລາກກອບວົງມົນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ໌.
ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມົນຈະມົວ.
ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມົນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
3
4
ແຕະ
ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພືອປັບປ່ຽນໂທນສີ.
ແຕະ
ເພື່ອຖ່ຍຮູບ.
115
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດກາງຄືນ
ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຝຼັດ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ກາງຄືນ.
ໂໝດພາໂນຣາມາ
ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້າງ.
ເພື່ອໄດ້ຮັບຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້:
• ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
• ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍຮູບໂດຍອັດ
ຕະໂນມັດ.
• ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.
1
2
3
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ພາໂນລາມາ.
ແຕະ
ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.
ໂໝດໂປຣ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບແສງ ແລະ
ຄ່າ ISO.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
•
: ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄ່າຕ�່ຳແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ
ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງໃນຮູບຖ່າຍ.
ຫຼັງຈາກຄວາມໄວຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ ISO ເປັນ AUTO.
116
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
•
•
: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຖ່າຍຈິ່ງແຈ້ງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍຂອງສາກ ຫຼື
ຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄືນ. ຄວາມໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ
ສ�ຳລັບຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ. ທ່ານສາມາດເລືອກຄ່າຮູຮັບແສງທີ່ຈະກ�ຳນົດຄວາມແຈ້ງ ແລະ
ຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງ. ແຕະ F1.5 ຫຼື F2.4.
: ປັບປ່ຽນໂທນສີ.
•
: ປ່ຽນໂໝດໂຟກັສ. ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
ຫຼື
ເພື່ອສັບປ່ຽນໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ MANUAL.
ເພື່ອປັບປ່ຽນໂຟກັສດ້ວຍຕົນເອງ.
•
: ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
•
: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ.
ສ�ຳລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
ຖ້າຄວາມໄວເຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງໄດ້.
ຄ່າຮູຮັບແສງຈະປ່ຽນ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນຕາມການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຊັດເຕີ.
ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ
ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.
ແຕະໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແ
ຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.
117
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌
ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Hyperlapse.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ ອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການ
ປ່ຽນແປງອັດຕາຂອງສາກ.
3
4
5
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນແບບໄຮເປີເລບສ
ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ.
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
ຕົວເລືອກສ�ຳລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝດຖ່າຍຮູບ.
•
: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.
•
: ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບຮູ​ບຖ
​ ່າຍ.
•
: ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ.
•
: ເລືອກອັດຕາກອບ.
•
: ເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.
•
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບວິດີໂອ.
: ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື
ບ່ອນອື່ນໆ. ເບິ່ງ ດູໂດລ AR ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
118
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
•
: ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.
ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ ໃຊ້ແສງໃນສ່
ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ຕ�ຳແໜ່ງ ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອ
ງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ແມັດທຣິກ ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.
•
: ປ່ຽນພື້ນທີ່ໂຟກັສໃນໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ.
ມັລຕິ ຟກັສໃສ່ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ພາຍໃນກອບ. ຮູບສີ່
ຫຼ່ຽມຫຼາຍຮູບຈະປະກົດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ບອກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໂຟກັສ.
ສູນ ໂຟກັສໃສ່ໃຈກາງພາຍໃນກອບ.
•
•
•
•
: ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບວົງມົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມົວ.
: ໃນໂໝດ ອາຫານ, ປັບປ່ຽນໂທນສີ.
: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫ
ວຊ້າສຸດ.
: ປ່ຽນເວລາການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ
• ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະ
ສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
• ການແນະນ�ຳການຖ່າຍຮູບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນ�ຳອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍໂດຍກາ
ນຈົດຈ�ຳຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
• ສະແກນລະຫັດ QR: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານເຄື່ອງອ່ານລະຫັດ QR.
ຮູບ
• ຮູບຖ່າຍການເຄື່ອນໄຫວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຖ່າຍຄລິບວິດີໂອເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີ
ກ່ອນແຕະ
. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານອາດພາດໄປ. ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ,
ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ເບິ່ງຮູບຖ່າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວ. ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບນິ້ງຈາກຄລິບວິດີໂ
ອ, ແຕະໜ້າຈໍ ເພື່ອຢຸດການຫຼິ້ນ ແລະ ແຕະ ແຄັບເຈີ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນໂໝດ ຮູບຖ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.
• ກົດປຸ່ມຊັດເຕີຄ້າງໄວ້ເພື່ອ: ເລືອກການດ�ຳ​ເນີນກ
​ ານເພື່ອດ�ຳເນີນການເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄ
ວ້.
119
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຕົວເລືອກການບັນທຶກ: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
ແຕະສະວິດ ກັອບປີ້ RAW (ໂປຣ) ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຖ່າຍເປັນໄຟລ໌ RAW ທີ່ບໍ່ຫຍໍ້
(ຮູບແບບໄຟລ໌ DNG) ໃນໂໝດໂປຣ. ໄຟລ໌ RAW ເກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງຮູບຖ່າຍສ�ຳລັບຄຸນນະພາບຮູບທີ່ດີ
ທີ່ສຸດ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ກັອບປີ້ RAW (ໂປຣ), ແຕ່ລະຮູບຖ່າຍຖືກບັນທຶກໃນສອງຮູບແບບ, DNG
ແລະ JPG.
ວິດີໂອ
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານຫຼັງ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງຫຼັງ. ການໃຊ້
ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານໜ້າ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າ. ການໃ
ຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ.
ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວ​​
ແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄ
ວາມຈ�ຳຂອງອຸປະກອນໄວ້.
ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ວິດີໂອ HDR10+, ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອທີ່ປັບຄວາມຄົມຊັດ ແລະ
ສີຂອງແຕ່ລະສາກໄດ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
• ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ບໍ່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ
HEVC ໄດ້.
• ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ HDR10+ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮອງຮັບ HDR10+.
• ກັນວີດີໂອສັ່ນ: ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດ ການຕິດຕາມໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ ຖືກເປີດໃຊ້ງານຢູ່,
ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້.
120
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
• HDR (ໂທນສີສົມບູນ): ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
• ການຕິດຕາມໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕ
ະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກວັດຖຸໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຈະໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸ ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກ
ອນກ�ຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ທ່ານກ�ຳລັງປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອ
ງວິດີໂອໄດ້.
• ການຕິດຕາມວັດຖຸອາດຈະບໍ່ສ�ຳເລັດໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ວັ
– ດຖຸໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ.
– ວັ
– ດຖຸຍ້າຍຫຼາຍເກີນໄປ.
– ວັ
– ດຖຸຢ້ອນແສງ ຫຼື ທ່ານກ�ຳລັງຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ມືດ.
– ສີ
– ຫຼື ຮູບແບບໃນວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຄືກັນ.
– ວັ
– ດຖຸມີຮູບແບບແນວນອນ, ເຊັ່ນ ຜ້າມ່ານ.
– ກ້
– ອງຖ່າຍຮູບສັ່ນຫຼາຍເກີນໄປ.
– ຄວາມລະອຽດວິ
–
ດີໂອສູງ.
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກໂດຍໃຊ້ການຊູມທີ່ເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າ.
• ຮູບຕາມທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຖ່າຍຕາມທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງ
ຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບໍ່ມີການປີ້ນເບື້ອງພວກມັນ.
• ເສັ້ນເງົາ: ສະແດງຄ�ຳແນະນ�ຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
• ແທັກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.
• ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ, ເຊັ່ນ
ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕຳ�່ , ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນ
ອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
• ວິທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.
121
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ: ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຄວາມຈ�ຳສ�ຳລັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານສຽ
ບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເຂົ້າ. (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
• ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.
• ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
ແກເລີຣີ
ການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ
ວິດີໂອຕາມອາລະບ�ຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.
ການເບິ່ງຮູບ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
ເລືອກຮູບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.
ແກ�ໄຂຮູບ.
ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.
Bixby Vision
ລຶບຮູບ.
ທ່ານສາມາດສ້າງຮູບເງົາ, GIF ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຮູບຕິດແປະຈາກຫຼາຍໆຮູບ. ໃນລາຍການ, ແຕະ
ແຕະ → ສ້າງ GIF ຫຼື ສ້າງຮູບຕິດແປະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຮູບ.
122
ຫຼື
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຊອກຫາຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ປະເພດ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ເພື່ອຊອກຫາຮູບໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ.
ການເບິ່ງວິດີໂອ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ.
ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອ ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ.
ມ�ວນກັບຄືນ ຫຼື
ໄປທາງໜ�າໄວໂດຍກາ
ນລາກແຖບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມ
ເຕີມ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັ
ນ.
ສ�າງ GIF
ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ສັບປ�ຽນເປັນເຄື່ອງຫຼິ້
ນວິດີໂອແບບປັອບອັ
ບ.
ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�າ
ຈ�.
ໝູນໜ�າຈ�.
ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼິ້ນຄື
ນ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອຖັດ
ໄປ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອໄປທ
າງໜ�າໄວ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອກ�ອ
ນໜ�າ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອມ�ວ
ນກັບຄືນ.
ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ.
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.
ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.
123
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕົວເພີ່ມວິດີໂອ
ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົວເພີ່ມວິດີໂອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.
• ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນ.
ການເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຮູບ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງວິດີໂອ, ລາກຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ. ລາຍລະອຽດໄຟລ໌ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການແຕະຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈໍ.
ແກ�ໄຂຂ�້ມູນ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ�
ຂ�້ມູນຜູ�ຄົນ
ຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເນື້ອໃນທີ່ສ�າງຂຶ້ນອັ
ດຕະໂນມັດ
ແທັກ
ການເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຕາມໝວດ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອຕາມໝວດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ຮູບພາບ ຫຼື ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກລາຍການລົງລຸ່ມ ເພື່ອເລືອກໝວດ.
• ວິດີໂອ: ເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ລາຍການທີ່ມັກ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມັກຂອງທ່ານ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ.
• ທີ່ແນະນ�ຳ: ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
124
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໂຟລເດີ ຫຼື ອາລະບ�ຳ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອາລະບ�ຳ.
ການເຊື່ອງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳທີ່ສ້າງໂດຍມາດຕະຖານ, ເຊັ່ນ ອາລະບ�ຳ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຮູບໜ້າຈໍ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບໍາ.
ແຕະ
→ ເຊື່ອງ ຫຼື ຖອນເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ແຕະສັບປ່ຽນອາລະບ�ຳເພື່ອເຊື່ອງ.
ການເບິ່ງເລື່ອງຕ່າງໆ
ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ,
ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ. ເພື່ອສ້າງເລື່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ,
ທ່ານຈະຕ້ອງແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອຫຼາຍໆຢ່າງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
ການສ້າງເລື່ອງ
ສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຫຼາຍໆຕີມ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
ແຕະ
→ ສ້າງເລື່ອງ.
ປ້ອນຫົວຂໍ້ສ�ຳລັບເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ້າງ.
ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ເພື່ອລວມເຂົ້າໃນເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດ.
ເພື່ອເພີ່ມຮູບ ຫຼື ວິດີໂອໃສ່ເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ ແລະ ແຕະ
→ ເພີ່ມ.
ເພື່ອເອົາຮູບ ຫຼື ວິດີໂອອອກໄປຈາກເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ, ແຕະ → ​ແກ້​ໄຂ, ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື
ວິດີໂອiເພື່ອເອົາອອກໄປ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກເລື່ອງ.
125
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບເລື່ອງ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
ແຕະເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.
ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ເມື່ອທ່ານຊິງຄ໌ແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານກັບ Samsung Cloud, ຮູບຖ່າຍ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ໃນແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຊ
​ ິງ​ຄກ
໌​ ັບ Samsung
Cloud ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ Samsung Cloud ຈະຖືກຊິງຄ໌.
ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.
ເລືອກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຈະລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆໄຟລ໌, ແຕະໄຟລ໌ທີ່ຈະລຶບໃນລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຕິກເອົາໄຟລ໌ອື່ນໆທີ່ຈະລຶບ.
3
ແຕະ
ຫຼື ລຶບອອກ.
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ
ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
→ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ
ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄິລ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ
126
→ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິໂມຈິ AR
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ຫຼື
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ ຫຼື ສະຕິກເກີ.
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດຄຸນສົມບັດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເອງ, ເຊັ່ນ ຮູບຮ່າງໃບໜ້າ ຫຼື ຊົງຜົມ ແລະ ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້
ອຍດ້ວຍອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງຄວາມສະໜຸກຂອງຕົວທ່ານເອງໂດຍການໃ
ຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
127
ສະຕິກເກີ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ເບິ່ງຄ້າຍຄືທ່ານ. ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ມີການສະແດງອອກຫຼາຍໆຢ່າງ
ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
1
2
3
4
5
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ປັບໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ເລືອກເພດ ແລະ ຊ່ວງອາຍຸອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ດຽວນີ້ ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກສ້າງແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີອິໂ
ມຈິຂອງຂ້ອຍໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ເບິ່ງ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ສ�າງອິໂມຈິຂ
ອງຂ�ອຍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ອິໂມຈິ AR ໃນທັງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ. ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ກ້ອງຫຼັງຢູ່, ມັ
ນຈະສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື
ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ການລຶບອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR. ແຕະອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ
. ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກລຶບ.
128
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກ�ຳນົດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕົບແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງສະຕິກເກີອິ
ໂມຈິຂອງຂ້ອຍຂອງທ່ານເອງໄດ້.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສະຕູດິໂອ. ສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍເພື່ອແກ�ໄຂ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັນ.
ປ�ຽນພື້ນຫຼັງສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ.
ແກ�ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ.
ສ�າງສະຕິກເກີ.
129
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ທ່ານສາມາ
ດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເມື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ການເບິ່ງ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈ​ຂ
ິ ອງ​ຂ້ອຍ
ໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສ�າງສະຕິກເກີຂອງທ�ານເອງ.
ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ
1
2
ໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ → ສ້າງສະຕິກເກີແບບກ�ຳນົດເອງ.
ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
•
: ເພີ່ມສະຕິກເກີ.
•
: ເລືອກພື້ນຫຼັງຂອງສະຕິກເກີ.
•
: ເລືອກການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ.
•
: ເລືອກການກະທ�ຳ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
•
3
: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງສະຕິກເກີ.
ແຕະ ບັກທຶກ.
130
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ.
1
2
3
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ.
ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກສຽບໃສ່.
ໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ການລຶບ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ, ແຕະ
ແລະ ແຕະ
ຕ້ອງການລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງຄີບອດ. ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານ
131
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.
ໜ�າກາກ
1
2
ພື້ນຖານ
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
132
ການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ�ອຍ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
•
(ໜ້າກາກ): ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄື
ວ່າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ໜ້າກາກຢູ່.
(ພື້ນຖານ): ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.
•
•
4
(ການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ): ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຮຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຂ
ອງທ່ານ.
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອດ້ວຍອິໂມຈິ ຫຼື
ສະຕິກເກີຕົວອັກສອນ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນຈະລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັ
ກສະຕິກເກີທີ່ຕິດຕາມໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
ເລືອກອິໂມຈິຕົວອັກສອນ ຫຼື ແຕະ ສະຕິກເກີ ແລະ ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ສະຕິກເກີ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
3
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
133
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ດູໂດລ AR
ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ.
ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ຫຼື ພື້ນທີ່, ຂີດຂຽນຫຼິ້ນເທິງໃບໜ້າຈະປະຕິບັດຕາມໃບໜ້າໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນ
ໄຫວ ແລະ ຂີດຂຽນຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນບ່ອນ​ດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກໍ່ຕ
າມ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ວິດີໂອ ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳວັດຖຸແລ້ວ, ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�ຳຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
• ໃບໜ້າ: ຂີດຂຽນຫຼິ້ນເທິງໃບໜ້າ.
• ທຸກໆແຫ່ງ: ຂີດຂຽນຫຼິ້ນບ່ອນໃດໜຶ່ງອື່ນໆ.
3
ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນພື້ນທີ່ທີ່ຈົດຈ�ຳ.
ຖ້າທ່ານແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂີດຂຽນຫຼິ້ນ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກການຂີດຂຽນຫຼິ້ນຂອງທ່ານເອງ.
ພື້ນທີ່ການຈົດຈ�າ
ຍົກເລີກການເຮັດ
ເຮັດກັບຄືນ
ປ�ຽນປະເພດ
ແລະ ສີປາກກາ.
4
5
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ວິດີໂອໃນ ແກເລີຣີ.
134
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Always On Display
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອມັນປິດຢູ່.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສ�ຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.
ການຕັ້ງວິທີສະແດງ Always On Display
ທ່ານສາມາດເລືອກວິທີການສະແດງ Always On Display. Always On Display ສາມາດຖືກຕັ້ງ
ໃຫ້ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອແຕະໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກປິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້,
ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງເວລາທີ່ຈະສະແດງ Always On Display.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Always On Display ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ແຕະເພື່ອສະແດງ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ.
• ສະແດງທຸກເວລາ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
• ສະແດງຕາມກ�ຳນົດເວລາແລ້ວ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານກ�ຳນົດໄວ້.
ແຕະ ຕັ້ງກໍານົດເວລາ ເພື່ອຕັ້ງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ.
ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display
ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Always On
Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.
ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.
135
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → FaceWidgets ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພງ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display, ແຕະໂມງສອງຄັ້ງ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໂມງ ເພື່ອຍ້າຍຕົວຄວບຄຸມເພງ.
ແຕະໄອຄອນເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນ.
ການສະແດງຮູບໃສ່ Always On Display
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ → ໜ້າຈໍລັອກ → ແບບໂມງ → Always On Display.
ລາກລາຍການປະເພດໄປຊ້າຍ ແລະ ເລືອກປະເພດທີ່ມີຮູບເທິງມັນ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກຮູບ.
ເພື່ອແຊກ GIF ເຄື່ອນໄຫວໃສ່, ແຕະ GIF ແລະ ເລືອກໄຟລ໌.
4
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ Always On Display
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
136
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂອບໜ້າຈໍ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຂອບແຜງ.
ການໃຊ້ຂອບແຜງ
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ຖ້າບໍ່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ດ�າມຈັບຂອບແຜງ
ຂອບແຜງ
ການຕັ້ງຄ�າດ�າມຈັບ
ຂອບແຜງ
137
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງ
ເລືອກແຜງທີ່ຈະສະແດງໃນຂອບໜ້າຈໍ ຫຼື ແກ້ໄຂພວກມັນ.
1
2
3
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ແຕະ
ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າຂອບແຜງ.
ໝາຍຕິກຂອບແຜງທີ່ຈະສະແດງ.
• ເພື່ອແກ້ໄຂແຜງ, ແຕະ ແກ້ໄຂ.
• ເພື່ອດາວໂຫຼດແຜງເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ
• ເພື່ອຈັດແຜງຄືນໃໝ່, ແຕະ
→ Galaxy Store.
→ ຈັດລໍາດັບໃໝ່ ແລະ ລາກ
ໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ການຕັ້ງຄ່າດ້າມຈັບຂອບແຜງ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼື ການສັ່ນຂອງດ້າມຈັບ.
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ
→
→ ດ້າມຈັບຂອບແຜງ.
ຂອບ ແອັບຯ
ເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ.
1
2
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ໃນຂອບແຜງແແອັບ, ເລືອກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບ
• ເພື່ອເພີ່ມແອັບ, ແຕະ
ໃນແຜງ ແລະ ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
• ເພື່ອສ້າງໂຟລເດີໃນແຜງ, ແຕະ
ຜ່ານແອັບອື່ນໃນຂອບແຜງແອັບ.
ໃນແຜງ, ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນ
• ເພື່ອລຶບແອັບ, ແຕະແອັບໃນແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ ເອົາອອກໄປ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງແຜງ.
• ເພື່ອປ່ຽນລ�ຳດັບຂອງແອັບ, ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບໂດຍການແຕະ ​ແກ້​ໄຂ.
138
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມຄູ່ແອັບ
ເພີ່ມສອງແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ເຊັ່ນ ແອັບເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ ແລະ ແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໃສ່ຂອບແຜງຂອງແອັບ ເພື່
ອເປີດໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມຸມມ
ອງໜ້າຈໍແຍກ, ເບິ່ງ ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.
1
2
3
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ໃນຂອບແຜງຂອງແອັບ, ແຕະ
→ ສ້າງການຈັບຄູ່ແອັບ.
ເລືອກສອງແອັບຈາກລາຍການ.
ແອັບທີໜຶ່ງຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດ ແລະ ແອັບທີສອງຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເມື່ອເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແ
ຍກ.
4
ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
Edge lighting
ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ຂອບຂອງໜ້າຈໍສະຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບ ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນ,
ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ, ລາກໜ້າຕ່າງລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນ ແລະ ດ�ຳເນີນການກະ
ທ�ຳທີ່ມີຢູ່ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ການຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອສະແດງເປັນແສງຂອບ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ → Edge lighting ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຕະ ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງແອັບ ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນແສງຂອບ.
ບາງການແຈ້ງເຕືອນອາດຈະບໍ່ສະແດງຂຶ້ນເປັນແສງຂອບ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
139
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງມັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດ�ຳເນີນການ
ກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ໂດຍການເປີດໜ້າຕ່າງປັອບອັບ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງວິດີໂອ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ,
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕອບຄືນຫາມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສັບປ່ຽນໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບ, ລາກການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ກັບແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງ ແລະ ແສງຂອບ ເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອເບິ່ງແອັບທີ່ຮອງຮັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ → Edge
lighting → ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ.
140
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
ການແນະນ�ຳ
ຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມ
າດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ
ມຸມມອງປັອບອັບ
141
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ
1
2
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.
ແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງເທິງ.
3
ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກແອັບອື່ນເພື່ອເປີດໃຊ້.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການຂອງແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫື ປຸ່ມກັບຄືນ ແລະ ເລືອກແອັບ.
ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
ລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.
142
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງປັອບອັບ
1
2
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ຫຍ�້ໜ�າຕ�າງໃຫ�ນ�ອຍ
ລົງ.
ຂະຫຍາຍໜ�າຕ�າງໃ
ຫ�ໃຫຍ�ຂຶ້ນ.
ປິດແອັບ.
ປັບປ�ຽນລະດັບຄວາ
ມໂປ�ງແສງ.
ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
143
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Health
ການແນະນ�ຳ
Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງກາຍຂອງທ່ານ.
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�ຳລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ
ການອອກກ�ຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຍ່າງຂອງ
ທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ, ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
ການໃຊ້ Samsung Health
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນ
ການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
ເພື່ອເພີ່ມລາຍການໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ
ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍການ.
→ ຈັດການລາຍການ ແລະ
ເບິ່ງ ແລະ ຈັດການຕົວຕິດຕາມ.
ເບິ່ງເຄັດລັບດ�ານສຸຂະພາບ.
ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ
ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ�ານ.
ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວຂອ
ງການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung Health
ຄົນອື່ນໆ ຫຼື ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�ຂອງທ�ານ.
144
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຮ່ວມກັນ
Together ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການນັບກ້າວຍ່າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດເຊີນໝູ່ ເພື່ອຍ່າງນ�ຳກັນ, ຕັ້ງການນັບກ້າວຍ່າງ, ແຂ່ງຂັນໃນການທ້າດວນ ແລະ
ເບິ່ງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຮ່ວມກັນ.
ກ້າວຍ່າງ
ອຸປະກອນຈະນັບຈ�ຳນວນກ້າວຍ່າງທີ່ທ່ານຍ່າງ ແລະ ວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ເດີນທາງ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງ.
ລວມກ�າວຍ�າງປະຈຸບັນ
ເປົ້າໝາຍ
• ທ່ານອາດຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຈະຕິດຕາມກ້າວຍ່
າງຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະສະແດງການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະປະສົບ
ກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍກ່ອນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະຊີ້ບອກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮອດແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີຜົນຕໍ່
ການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
• ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອປິດການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Health, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນ ຢູ່ກ້ອງ ຍັງດໍາເນີນການຢູ່
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
145
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
• Samsung Health ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍ ແລະ
ການມີສຸຂະພາບດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ ຫຼື
ໃນການຮັກສາ, ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການປ້ອງກັນພະຍາດ.
• ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ມີຢູ່, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້ສ�ຳລັບ Samsung Health
ອາດຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະປະເທດ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານຄວນຈະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນໃຊ້ງານ.
• ແອັບພລິເຄຊັນຂອງ Samsung Health ແລະ ການບໍລິການຂອງມັນສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກໄດ້ໂດ
ຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ.
• ຈຸດປະສົງສ�ຳລັບການສະສົມຂໍ້ມູນມີຂີດຈ�ຳກັດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ,
ລວມທັງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເພີ່ມການມີສຸຂະພາບດີ, ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌, ການວິນິໄສຂໍ້ມູນ ແລະ
ສະຖິຕິຂອງທ່ານ ຫຼື ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ. (ແຕ່ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານຈາກ Samsung Health, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກບັນທຶກໃນເຊີບເວີສ�ຳລັບຈຸດປ
ະສົງການແບັກອັບຂໍ້ມູນ.) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກຈັດເກັບຈົນກວ່າຈະສ�ຳເລັດຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານສ
າມາດລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໂດຍ Samsung Health ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລືອກ ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
ໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ. ເພື່ອລຶບຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ແຊຣ໌ກັບເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ທີ່ໄດ້ໂອນໃສ່ອຸປະກອນ
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລຶບພວກມັນແຍກຕ່າງຫາກ.
• ທ່ານອາດຈະແຊຣ໌ ແລະ/ຫຼື ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່
ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ.
ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ Samsung Health ໂດຍການບໍລິການດ່ັງກ່າວ ຫຼື ໂດຍອຸປະກອນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ
ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
• ທ່ານຖືວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຊຣ໌ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ສົ່ງໄປຫາບຸ
ກຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ. ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນອື່ນ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ, ເຊັ່ນ ບລູທູດ, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົບກວ
ນທາງອີເລັກໂຕຼນິກຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ຫຼີກຫຼ່ຽງການໃຊ້ອຸປະກອນໃກ້ກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ນ�ຳສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ.
• ກະລຸນາອ່ານ ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung Health
ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນໃຊ້ມັນ.
146
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Members
Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�ຳຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່
ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy. Samsung Members ສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອສົ່ງຕອບໂຕ້ກັບຂອງທ່ານ ຫຼື ໂພສທ໌ຄຳ� ຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Samsung Notes
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.
ການສ້າງບັນທຶກ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes ແລະ ແຕະ
.
ເລືອກວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຂຽນບັນທຶກ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ�ຄີບອດ.
ຂຽນ ຫຼື ແຕ�ມດ�ວຍປາກກາ.
ແຊກໄຟລ�ໃສ�.
ທາສີດ�ວຍແປງທາສີ.
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະ ບັນທຶກ.
147
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຂຽນບັນທຶກດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື
ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ
ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມດ້ວຍ S Pen.
ທ່ານສາມາດປ້ອນການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ ຖ້າທ່ານຂະຫຍາຍໜ້າຈໍໂດຍການແຍກນິ້ວມືສອງ
ນິ້ວເທິງໜ້າຈໍອອກຈາກກັນ.
ປາກກາທີ່ມັກ
ປາກກາ
ຢາງລຶບ
ເຮັດກັບຄືນ
ຍົກເລີກກາ
ນເຮັດ
ເລືອກ ແລະ
ແກ�ໄຂ.
ແປງການຂຽນດ�ວຍ
ມືເປັນຂ�້ຄວາມ.
148
ປ�ຽນສີພື້ນຫຼັງ.
ປ�ຽນຮູບແບບ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂປາກກາທີ່ມັກຂອງທ່ານ
ເພີ່ມປາກກາຮູບແບບຕ່າງໆໃສ່ລາຍການທີ່ມັກຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກ ແລະ
ໃຊ້ພວກມັນໄດ້ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ
.
ລຶບປາກກາ.
ເພີ່ມປາກກາທີ່ມັກ.
ປາກກາທີ່ມັກຂອງທ�ານ
ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າປາກກາ
ເມື່ອການຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງໜ້າຈໍ, ແຕະ
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດປາກກາ, ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນ ຫຼື ສີປາກກາ.
ປ�ຽນຄວາມໜ�າຂອງເສັ້ນ.
ປ�ຽນປະເພດປາກກາ.
ເລືອກສີໃໝ�ໂດຍໃຊ�ຕົວເລືອກສີ.
ປ�ຽນສີປາກກາ.
ເລືອກຊຸດສີທີ່ຈະສະແດງ.
ການໃຊ້ຢາງລຶບ
ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການລຶບການຂຽນດ້ວຍມືຈາກບັນທຶກ, ແຕະ
ເລືອກພື້ນທີ່ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຢາງລຶບ, ແຕະ
ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
• ລຶບເທື່ອລະເສັ້ນ: ລຶບເສັ້ນທີ່ທ່ານເລືອກ.
149
ແລະ ເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະລຶບ. ຫຼືວ່າ,
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ລຶບຕາມພື້ນທີ່: ລຶບແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານເລືອກເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຢາງລຶບໂດຍການລ
າກແຖບການປັບປ່ຽນຂະໜາດ.
• ລຶບທັງໝົດ: ລຶບບັນທຶກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຢາງລຶບຂະໜາດນ້ອຍ, ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດລຶບສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງແນ່ນ
ອນ.
ການໃຊ້ແຜ່ນຂຽນແບບງ່າຍ
ໃຊ້ແຜ່ນຂຽນແບບງ່າຍ ເພື່ອເຂົ້າຫາການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
ເມື່ອທ່ານຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມແຜ່ນຂຽນແບບງ່າຍ, ການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານຈະຖືກປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ຖືກປ້ອນເຂົ້າລະຫວ່າງເສັ້ນຂອງຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Notes, ແຕະ
ແຜ່ນທີ່ຂຽນໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→
→ ສ່ວນ​ເພີ່ມ ແລະ ແຕະສະວິດ
ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ຮູດໄປຊ້າຍເທິງແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ
.
ຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ປະກົດຂຶ້ນເປັນແຜນຂຽນແບບງ່າຍ.
ແຜນຂຽນແບບງ�າຍ
150
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມື
ແກ້ໄຂບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມືໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການຕັດ, ການຍ້າຍ, ການປັບຂະໜາດ ຫຼື
ການປ່ຽນສະພາບ.
1
2
ເມື່ອມີການຂຽນດ້ວຍມືໃນບັນທຶກ, ແຕະ
.
ເພື່ອປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງການເລືອກ, ແຕະ
ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
ແຕະ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນຮອບໆການປ້ອນຂໍ້ມູນເພື່ອເລືອກ.
• ເພື່ອຍ້າຍການປ້ອນຂໍ້ມູນໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເລືອກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້
ງໃໝ່.
• ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດຂອງການເລືອກ, ແຕະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາກມຸມກອບທີ່ປະກົດຂຶ້ນ.
3
ແກ້ໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.
• ຕັດ: ຕັດການປ້ອນຂໍ້ມູນ. ເພື່ອວາງມັນລົງໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ແຕະຈຸດທີ່ຕັ້ງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ວາງໃສ່.
• ກັອບປີ້: ກັອບປີ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນ. ເພື່ອວາງມັນລົງໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ແຕະຈຸດທີ່ຕັ້ງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ວາງໃສ່.
• ລຶບອອກ: ລຶບການປ້ອນຂໍ້ມູນ.
• ປ່ຽນແປງຮູບແບບ: ປ່ຽນຮູບແບບ. ເລືອກສີ ຫຼື ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດ.
•
→ ແຍກຂໍ້ຄວາມ: ແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້. ເພື່ອວາງ ຫຼື ກັອບປີ້ຂໍ້ຄວາມໃສ່ບັນທຶກ,
ແຕະ ວາງໃສ່ ຫຼື ກັອບປີ້.
•
→ ໄປຍັງດ້ານໜ້າ: ສົ່ງການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ດ້ານໜ້າ.
•
→ ໄປຍັງດ້ານຫຼັງ: ສົ່ງການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ດ້ານຫຼັງ.
151
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປ່ຽນຮູບແບບ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບແບບຂອງການຂຽນດ້ວຍມື ແລະ ການແຕ້ມຂອງທ່ານ.
1
2
3
ຫຼັງຈາກຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ
ເລືອກສີ ຫຼື ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຊີ້ S Pen ໄປຍັງບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການນ�ຳໃຊ້ຮູບແບບ.
ໄອຄອນ
4
ສອງຄັ້ງ.
ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຮູບແບບ.
ການແປງການຂຽນດ້ວຍມືເປັນຂໍ້ຄວາມ
ຫຼັງຈາກຂຽນໃນໜ້າຈໍ, ແຕະມັນດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ເພື່ອເລືອກການຂຽນດ້ວຍມືທັງໝົດຂອງທ່ານໃນໜ້າປະຈຸ
ບັນ, ແຕະ . ຕົວເລືອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຕ່າງສະແດງຕົວຢ່າງ. ເພື່ອປ່ຽນແທນການຂຽນດ້ວຍມືດ້ວຍຂໍ້ຄວ
າມ, ແຕະ ແປງ.
152
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແຕ້ມຮູບດ້ວຍແປງທາສີ
ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ
ເພື່ອແຕ້ມຮູບດ້ວຍແປງທາສີປະເພດຕ່າງໆ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ ສໍາເລັດ ເພື່ອແຊກຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານລົງໃສ່ບັນທຶກ.
ທ່ານສາມາດໂພສທ໌ຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານໃສ່ PENUP ເພື່ອແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນໆ.
ເລືອກສີໃໝ�ໂດຍໃຊ�ຕົວເລືອກສີ.
ປ�ຽນການຕັ້ງຄ�າແປງທາສີ.
ເລືອກຊຸດສີທີ່ຈະສະແດງ.
ປ�ຽນປະເພດແປງທາສີ.
ປ�ຽນສີແປງທາສີ.
ຍົກເລີກການເຮັດ
ຢາງລຶບ
ເຮັດກັບຄືນ
ໂພສທ�ຮູບແຕ�ມໃສ� PENUP.
ແຊກຮູບແຕ�ມລົງໃສ�ບັນທຶກ.
ການປັກໝຸດບັນທຶກໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ
ປັກໝຸດບັນທຶກໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ເພື່ອເບິ່ງມັນ ຫຼື ເປີດ ຫຼື ແກ້ໄຂມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
ເລືອກບັນທຶກ ແລະ ແຕະ
→ ປັກໝຸດໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ບັນທຶກຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ບັນທຶກການບັນທຶກເປັນການເຕືອນ
ທ່ານສາມາດບັນທຶກການບັນທຶກເປັນການເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກພາຍຫຼັງ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
ເລືອກບັນທຶກ ແລະ ແຕະ
→ ສົ່ງໄປ​ຫາ Reminder.
ການບັນທຶກຈະຖືກບັນທຶກເປັນການເຕືອນ.
153
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບບັນທຶກ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆບັນທຶກ, ໝາຍຕິກບັນທຶກເພີ່ມເຕີມເພື່ອລຶບ.
3
ແຕະ ລຶບ.
PENUP
ການແນະນ�ຳ
PENUP ເປັນການບໍລິການເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມສ�ຳລັບການແຊຣ໌ງານສິລະປະທີ່ແຕ້ມດ້ວຍ S Pen.
ໂພສທ໌ງານສິລະປະ, ເບິ່ງງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ້ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ໂປຣໄຟລ�ຂອງທ�ານ
ກິດຈະກ�າຂອງທ�ານ
ໂພສທ�ງານສິລະປະຂອງທ�ານ.
ເບິ່ງງານສິລະປະຕາມໝວດ.
ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃນ PENUP ດ້ວຍ Samsung account ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີ SNS ອື່ນ.
154
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໂພສທ໌ງານສິລະປະຂອງທ່ານ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ PENUP ແລະ ແຕະ
.
ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ແຕະ ຮ່າງ, ສ�ຳເລັດງານສິລະປະ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
• ແຕະ ຈາກແກເລີຣີ, ເລືອກງານສິລະປະຂອງທ່ານເພື່ອໂພສທ໌ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສໍາເລັດ.
• ແຕະ ການແຕ້ມຮູບ, ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ເລືອກຮູບຖ່າຍ, ແຕ້ມເທິງມັນ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
• ແຕະ ການແຕ້ມ, ແຕ້ມງານສິລະປະ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
3
ແຕະ ບັນທຶກ ແລະໂພສທ໌.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງກັບງານສິລະປະຂອງທ່ານ, ແຕະ ເລືອກກັ່ນຕອງ,
ເລືອກຕົວກັ່ນຕອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ຕໍ່ໄປ.
ຕົວເລືອກນີ້ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານເລືອກ ຈາກແກເລີຣີ.
4
5
ປ້ອນຫົວຂໍ້, ຄ�ຳອະທິບາຍ ແລະ ຮາດແທັກເຂົ້າ.
ແຕະ ໂພສ.
ການໂພສທ໌ງານສິລະປະຈາກແອັບອື່ນ
ເພື່ອໂພສທ໌ງານສິລະປະຂອງທ່ານຈາກ ແກເລີຣີ ຫຼື ແອັບແຕ້ມອື່ນ, ເລືອກງານສິລະປະຈາກແອັບ ແລະ ແຕະ
→ PENUP.
ການໃສ່ສີຮູບ
ການໃຊ້ສີຕ່າງໆ, ສ້າງງານສິລະປະຂອງທ່ານເອງ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ PENUP ແລະ ແຕະ ການໃສ່ສີ.
ເລືອກຮູບ.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນໃສ່ສ.ີ
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ ສໍາເລັດ.
155
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຕ້ມສົດ
ແຕ້ມຕາມທີ່ທ່ານເບິ່ງວິດີໂອການແຕ້ມສົດທີ່ສະແດງຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດສ�ຳເລັດຮູບ. ທ່ານສາມາດແຕ້ມຮູບງາ
ມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ PENUP ແລະ ແຕະ ການແຕ້ມສົດ.
ເລືອກຮູບ.
ແຕະ ຮຽນແຕ້ມ.
ເພື່ອແຕ້ມເທິງຮູບ, ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການຫຼິ້ນຊົ່ວຄາວ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນຄວາມໄວການຫຼິ້ນໂດຍການແຕະ
5
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ
.
.
ຮູບຕົ້ນສະບັບຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ທ່ານແຕ້ມໄດ້.
156
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຕ້ມໃນຮູບຖ່າຍ
ແຕ້ມຮູບໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ແລະ ເກັບຮັກສາພວກມັນເປັນງານສິລະປະຂອງທ່ານເອງ. ເລືອກຮູບຖ່າຍຈາກ
ແກເລີຣີ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕ້ມເທິງຮູບຖ່າຍ. ຫຼັງຈາກສ�ຳເລັດການແຕ້ມຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ທ່ານ
ແຕ້ມໄດ້ໂດຍການເຊື່ອງຮູບຖ່າຍ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ PENUP.
ແຕະ
→ ການແຕ້ມຮູບ.
ແຕະ ຖ່າຍຮູບ, ຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ຕົກລົງ.
ຫຼືວ່າ, ແຕະ ເລືອກຈາກແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບຖ່າຍ.
4
ເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະແຕ້ມ, ປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ ຫຼື ນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງຮູບສະແກັດ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເລືອກຈະຖືກເພີ່ມເປັນພື້ນຫຼັງ.
5
6
ແຕ້ມເທິງຮູບຖ່າຍ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ
.
ຮູບຖ່າຍຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ທ່ານແຕ້ມໄດ້.
157
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່
ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ
ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ສ�ຳລັ
ບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ປະຕິທິນ
ຈັດການກ�ຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການ ຫຼື ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່
ານ.
ການສ້າງເຫດການ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ
2
.
ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ.
ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ຈະສະແດງກັບເຫດ
ການ.
ເພີ່ມຫົວຂ�້.
ປ�ຽນສີຂອງເຫດການ.
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ.
ເລືອກປະຕິທິນເພື່ອບັນທຶກເຫດການໃ
ສ�.
ຕັ້ງໂມງປຸກ.
ປ�ອນຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
ເພີ່ມບັນທຶກ.
ເພີ່ມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
158
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກເຫດການ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ທ່ານສາມາດສ້າງໜ້າວຽກເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື
→ Reminder. ແອັບ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
Reminder ຈະເປີດໃຊ້. ເບິ່ງ Reminder ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການຊິງຄ໌ເຫດການ​ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ.
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→ ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ປະຕິທິນ
→
→ ເພີ່ມບັນຊີໃໝ່. ຈາກນັ້ນ,
ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກ
ຊື່ຂອງບັນຊີ.
ບັນທຶກສຽງ
ການແນະນ�ຳ
ໃຊ້ໂໝດການບັນທຶກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ�ຳລັບສະຖານະການຕ່າງໆ. ອຸປະກອນສາມາດປ່ຽນສຽງຂອງທ່ານເປັນ
ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຍກລະຫວ່າງແຫຼ່ງສຽງ.
ການເຮັດການບັນທຶກສຽງ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
159
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ
• ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃ​ ສ່​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
• ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.
ປ�ຽນໂໝດການບັນທຶກ.
ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.
3
4
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ການປ່ຽນໂໝດການບັນທຶກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ເລືອກໂໝດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.
• ມາດຕະຖານ: ນີ້ແມ່ນໂໝດການບັນທຶກປົກກະຕິ.
• ສໍາພາດ: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຈາກເທິງສຸດຫາລຸ່ມສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະດັບສຽງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຂະນ
ະທີ່ກຳ� ລັງຫຼຸດລະດັບສຽງຈາກດ້ານຂ້າງ.
• ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມ ໃນໜ້າຈໍ
ໄປພ້ອມໆກັນ. ສ�ຳລັບຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າດັງໆ ແລະ
ແຈ້ງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.
ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງບໍ່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເວົ້າ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳສຽງຂອງທ່ານ. ກ່ອນນ�ຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່ອຕັ້ງພາສາ
ລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງ.
160
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຫຼິ້ນການບັນທຶກສຽງທີ່ເລືອກໄວ້
ເມື່ອທ່ານທວນຄືນການບັນທຶກການສ�ຳພາດ, ທ່ານສາມາດປິດສຽງ ຫຼື ຍົກເລີກປິດສຽງແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນໃນກາ
ນບັນທຶກ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ແຕະ ລາຍການ ແລະ ເລືອກການບັນທຶກສຽງທີ່ເຮັດໃນໂໝດການສ�ຳພາດ.
ເພື່ອປິດແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນ, ແຕະ
ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ
ສ�ຳລັບທິດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຽງຈະຖືກປິດ.
ແລະ ສຽງຈະຖືກປິດ.
ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກປິດສຽງ
ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກຖອນປິດສຽງ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ເຂົ້າໃຊ້ແລະຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເຊັ່ນ
ການບໍລິການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
ເບິ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນແຕ່ລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ
ການວິເຄາະບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ
.
161
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂມງ
ການແນະນ�ຳ
ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ໂມງປຸກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງປຸກ.
ການຕັ້ງໂມງປຸກ
ໃນລາຍການໂມງປຸກ, ຕັ້ງເວລາໂມງປຸກ, ເລືອກວັນທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດການປຸກຊ�້ຳ,
ແຕະ
ຕັ້ງຕົວເລືອກໂມງປຸກຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມກົດເພື່ອປ້ອນເວລາໂມງປຸກເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນເວລາເຂົ້າ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂມງປຸກ, ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງໂມງປຸກໃນລາຍການໂມງປຸກ.
ການຢຸດໂມງປຸກ
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເພື່ອຢຸດໂມງປຸກ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຕົວເລືອກເລື່ອນແຈ້ງເຕືອນກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ແຕະ ຫຼັບ
ເພື່ອເຮັດຊ�ຳ້ ການປຸກຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
ການລຶບໂມງປຸກ
ແຕະໂມງປຸກຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງປຸກທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງສາກົນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງສາກົນ.
ການສ້າງໂມງ
ແຕະ
, ປ້ອນຊື່ເມືອງເຂົ້າ ຫຼື ເລືອກເມືອງຈາກແຜນທີ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ເພື່ອໃຊ້ຕົວແປງເຂດເວລາ, ແຕະ
→ ຕົວແປງເຂດເວລາ.
ການລຶບໂມງ
ແຕະໂມງຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
162
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂມງຈັບເວລາ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງຈັບເວລາ.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອຈັບເວລາເຫດການ.
ເພື່ອບັນທຶກເວລາເປັນຮອບໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຈັບເວລາເຫດການຢູ່, ແຕະ ຮອບ.
3
ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດການຈັບເວລາ.
• ເພື່ອປິດເປີດການຈັບເວລາ, ແຕະ ເລີ່ມຕໍ.່
• ເພື່ອລຶບເວລາເປັນຮອບ, ແຕະ ຕັ້ງຄືນໃ​ ໝ່.
ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງຕັ້ງເວລາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ແຕະ
2
, ຕັ້ງໄລຍະເວລາ ແລະ ຊື່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທເພື່ອປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ.
3
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເມື່ອເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຢຸດລົງ.
ເຄື່ອງຄິດເລກ
ເຮັດການຄິດເລກແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.
•
: ເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ລຶບປະຫວັດ. ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ,
ແຕະ .
•
: ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື
ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
•
: ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
163
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Game Launcher
ການແນະນ�ຳ
Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store
ລົງໃນບ່ອນດຽວເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ�
ເບິ່ງຂ�້ມູນການຫຼິ້ນເກມຂອງທ�ານ.
ເບິ່ງເຄັດລັບ.
ເປີດເກມແບບມີສຽງ ຫຼື ບ�່ມີສຽງ.
ປ�ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ.
ເບິ່ງເກມເພີ່ມເຕີມ ແລະ
ຕິດຕັ້ງພວກມັນ.
ການໃຊ້ Game Launcher
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher.
ຖ້າ Game Launcher ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ແຕະເກມຈາກລາຍການເກມ.
ເພື່ອຊອກຫາເກມເພີ່ມເຕີມ, ລາກໜ້າຈໍຂຶ້ນເທິງ.
ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ Game
Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ແຕະ → ເພີ່ມແອັບ.
164
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກ Game Launcher.
ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຖບເພື່ອເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປະຢັດໄຟ: ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມ.
• ສົມດູນກັນ: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
• ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດແ
ກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຫຼິ້ນເກມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບແຕ່ລະເກມ, ແຕະສະວິດ ການຕັ້ງຄ່າເກມແຕ່ລະອັນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
Game Booster
ການແນະນ�ຳ
Game Booster ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼິ້ນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຕົວເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່
ທ່ານຜ່ານແຜງ Game Booster.
ການໃຊ້ Game Booster
ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ຖ້າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແ
ຖບການກ�ຳນົດທິດທາງເພື່ອໃຊ້ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ແຕະເພື່ອເປີດ
Game Booster.
• ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ເປີດແຜງ Game Booster ຈາກແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ໃນຂະນະທີ່ແ
ຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກຕັ້ງເປັນ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ. ໃນແຜງ Game Booster, ແຕະ
ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ແຕະສະວິດ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.
165
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
•
: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Game Booster.
• ກ�ຳລັງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ/ກ�ຳລັງຕິດຕາມໜ່ວຍຄວາມຈ�ຳ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນບໍ່ໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ
ເພື່ອຈັດການຄວາມຈ�ຳທີ່ດີຂຶ້ນ.
• ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ: ລັອກບາງຄຸນສົມບັດໃນລະຫວ່າງເກມ.
• ຄຸນສົມບັດເກມຂັ້ນສູງ: ຕັ້ງຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ.
• ການລັອກປຸ່ມນ�ຳ​ທາງ: ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
• ລັອກໂດຍການສ�ຳພັດໜ້າຈໍ: ລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກ�ຳລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.
• ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
ການຕັ້ງຄ່າວິທີການສະແດງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ
ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບເກມຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຂັດຈັງຫວະ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ທ່ານຮັບສາຍ ຫຼື
ການແຈ້ງເຕືອນ.
→ ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ → ການໂທ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອ
ແຕະ
ເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຫຼຸດການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂທໃຫ້ໜ້ອຍລົງແລ້ວ: ການແຈ້ງເຕືອນນ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້
າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮັບສາຍໃນລະຫວ່າງເກມ.
• ຢ່າສະແດງການແຈ້ງເຕືອນ: ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບໃນລະຫວ່າງເກມເທົ່ານັ້ນ.
166
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການແອັບ, ແຕະ .
Kids Home
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານ�ຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ
ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.
ການໃຊ້ Kids Home
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
(Kids Home) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໜ້າຈໍ Kids
Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Kids Home ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແ
ລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ມີຢູ�
ໂທລະສັບເດັກນ�ອຍ
ແກເລີຣີເດັກນ�ອຍ
ກ�ອງຖ�າຍຮູບເດັກນ�ອຍ
ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດໃຊ້ງານຄຸນ
ສົມບັດ ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Kids Home.
167
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Kids Home ແລະ ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ແຕະ
→ ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
• ຊື່ຂອງເດັກນ້ອຍ: ຈັດການໂປຣໄຟລ໌ລູກຂອງທ່ານ.
• ຕັ້ງເວລາຫຼິ້ນປະຈ�ຳວັນ: ຈ�ຳກັດເວລາການໃຊ້ສ�ຳລັບ Kids Home.
• ການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນ: ເບິ່ງເວລາໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງ Kids Home.
• ກິດຈະກໍາ: ເບິ່ງປະຫວັດກິດຈະກ�ຳຂອງ Kids Home.
• ຕິດຕໍ່ເລື້ອຍໆ: ເບິ່ງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນ Kids Home.
• ການສ້າງຂອງເດັກຂອງຂ້້ອຍ: ເບິ່ງວຽກທີ່ສ້າງຈາກແອັບໃນ Kids Home.
• ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດ: ກວດເບິ່ງແອັບ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Kids Home ແລະ ເພີ່ມພວກມັນ.
• ສະແດງໜ້າເນື້ອໃນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງໜ້າຂອງເນື້ອໃນຂອງຫຸ້ນສ່ວນຊ�ຳຊຸງໃນໜ້າຈໍ Kids
Home.
ການປິດ Kids Home
ເພື່ອປິດ Kids Home, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ
ກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
→ ປິດ Kids Home ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົດລັອ
SmartThings
ການແນະນ�ຳ
ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT)
ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
• ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT:
ລົງທະບຽນຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງກັ່ນອາກາດ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັ
ນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ຄວບຄຸມພວ
ກມັນຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
168
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ: ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ SmartThings, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື. ເພື່ອໃຊ້ SmartThings ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ.
• ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້​ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກ
ານຮັບປະກັນຂອງຊ�ຳຊຸງ. ເມື່ອຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່,
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດໄດ້ຢ່າງງ່າຍ​ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
ແຕະ ສະແກນ.
ເລືອກອຸປະກອນຈາກລາຍການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ.
169
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT
ເບິ່ງສະຖານະຂອງເຄື່ອງໃຊ້, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT ອັດສະລິຍະຂອງທ່ານຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່
ານ. ທ່ານສາມາດຈັດກຸ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມກົດເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ
ສະດວກສະບາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
ເລືອກປະເພດອຸປະກອນ.
ຫຼື, ແຕະ ສະແກນ ຫຼື ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ ເພື່ອຊອກຫາອຸປະກອນ.
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
ການເບິ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສ່ວນປະສົມໃນຕູ້ເຢັນ ຫຼື
ປັບລະດັບສຽງ TV.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ລາຍການຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ເບິ່ງສະຖານະຂອງອຸປະກອນໃນລາຍການ.
ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນ. ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນທີ່ເລືອກໄ
ວ້ຖືກດາວໂຫຼດ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້.
ການເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ສາກຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເພີ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເບິ່ງລາຍການຂອງອຸປະກອນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພວກມັນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສາກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນ.
170
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ
→
→ ເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
ປ້ອນຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
• ເພື່ອຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດ ເພື່ອເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດ.
• ເພື່ອເພີ່ມຫ້ອງໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຫ້ອງ, ຕິກເອົາຫ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສໍາເລັດ.
3
ແຕະ ສໍາເລັດ.
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມອຸປະກອນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອລົງທະບຽນອຸປະກອນ.
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ
ການເພີ່ມສາກ
ເພີ່ມສາກ ແລະ ລົງທະບຽນອຸປະກອນໃສ່ມັນ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນ.
1
2
3
4
5
6
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ
→
ແຕະ
→ ສາກຕ່າງໆ → ເພີ່ມສາກ.
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ປ້ອນຊື່ສາກເຂົ້າ.
ແຕະ
ພາຍໃຕ້ ການກະທ�ຳ ເພື່ອເຕີມການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ.
ແຕະ ບັນທຶກ.
171
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ.
ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດສຽງໂດຍອັດຕະໂນມັດທຸກໆມື້ໃນເວລາ 7:00 AM.
1
2
3
4
5
6
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ
→
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
→ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ → ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ →
ແຕະ
ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ກ�ຳນົດເອງ.
ແຕະ
ຖັດໄປ.
ພາຍໃຕ້ ຖ້າ, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ງານສ�ຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ແຕະ
ທີ່ຢູ່ກ້ອງ ຈາກນັ້ນ, ຕັ້ງການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
ປ້ອນຊື່ລະບົບອັດຕະໂນມັດເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຕົກລົງ.
ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແຕະ
ເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດຢູ່ຖັດຈາກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
172
→
→ ການ​ແຈ້ງ​
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມລ໌.
ເມື່ອທ່ານມີການສື່ສານ ຫຼື ປະຫວັດການແຊຣ໌, ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງຕົວເລືອກ
ການແຊຣ໌. ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງກັບພວກເຂົາຜ່ານແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເລືອກໄອຄອນຂອງຜູ້ຄົນ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຊຣ໌ໂດຍກົງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ
• ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ເຊີບເວີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ແຊຣ໌
ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ. ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
• Smart View: ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່
ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ.
• ສົ່ງຫາອຸປະກອນ: ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings.
173
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung DeX
ການແນະນ�ຳ
Samsung DeX ແມ່ນການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີໂດຍການເ
ຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນກັບຈໍສະແດງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ TV ຫຼື ຈໍພາບ ຫລື ກັບຄອມພິວເຕີ. ເຮັດສ�ຳເລັດໜ້າວຽກທີ່
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສ�ຳເລັດໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍກາຍໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ຄີບອດ
ແລະ ເມົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ພ້ອມໆກັນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ Samsung DeX
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ຫົວຕໍ່ HDMI (USB ປະເພດ-C
ກັບ HDMI) ຫລື DeX Pad. ເນື້ອໃນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການໃຊ້ຫົວຕໍ່ HDMI.
ຫົວຕ�່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI)
DeX Pad
• ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຖືກຂາຍແຍກຕ່າງຫາກ.
• ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຊ�ຳຊຸງ. ບັນຫາການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກ
ອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຄ�້ຳປະກັນ.
174
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
1
2
3
ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວຕໍ່ HDMI ກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ HDMI ເຂົ້າກັບຫົວຕໍ່ HDMI ແລະ ເຂົ້າກັບຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບ.
ໃນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ ສືບ​ຕໍ່ → ເລີ່ມຕົ້ນ.
ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍ Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫື
ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ສາຍ HDMI
ຫົວຕ�່ HDMI (USB
ປະເພດ-C ກັບ HDMI)
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
1
2
ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ Samsung DeX.
ໜ້າຈໍສ�ຳລັບການແນະນ�ຳການຕິດຕັ້ງແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.
175
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບ Samsung DeX ໃນຄອມພິວເຕີ.
ເມື່ອແອັບຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບສາຍ USB ໃໝ່ອີກ.
ໜ້າຈໍ Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ Samsung DeX
ການຄວບຄຸມໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ
ການຄວບຄຸມດ້ວຍຄີບອດ ແລະ ເມົ້າພາຍນອກ
ທ່ານສາມາດສາມາດໃຊ້ຄີບອດ/ເມົ້າແບບໄວເລສໄດ້. ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົວຊີ້ເມົ້າໃຫ້ໄຫຼລົງຈາກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໄປຍັງໜ້າຈໍຂອງສະມາດໂ
ຟນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ການຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກ Samsung DeX → ເມົາສ໌/ແທັກເພດ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກສະວິດທ໌ ເລື່ອນຕົວຊີ້ໄປຫາໜ້າຈໍໂທລະສັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກໃນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນ.
176
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສ�ຳຜັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສ�ຳຜັດ ແລະ ໃຊ້ງານມັນດ້ວຍມື ຫຼື S Pen ຂອງທ່ານ.
ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ລາກລົງຈາກເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແຜງສ�ຳຜັດ.
• ທ່ານສາມາດໃຊ້ແຜງສ�ຳຜັດເມື່ອໃຊ້ໂໝດ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້າເຄສສະມາດໂຟນຂອງທ່ານມີຝາປິດດ້ານໜ້າ, ເປີດຝາປິດດ້ານໜ້າເພື່ອໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ
ເປັນແຜງສ�ຳຜັດ. ຖ້າຝາປິດດ້ານໜ້າຖືກປິດຢູ່, ແຜງສ�ຳຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້າໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານປິດ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.
ການໃຊ້ຄີບອດໜ້າຈໍ
ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ຫື ເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໆ, ຄີບອດໜ້າຈໍຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄີບອດພາຍນອກ.
ຖ້າຄີບອດບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເລືອກ
ໃນເຂົ້າໃຊ້ແຖບເຄື່ອງມືດ່ວນ.
177
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມໃນຄອມພິວເຕີ
ຄວບຄຸມໜ້າຈໍ Samsung DeX ໂດຍໃຊ້ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ.
ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄຟລ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ Samsung DeX ໂດຍການລາກ ແລະ ວາງ
ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດກັອບປີ້ ແລະ ວາງຂໍ້ຄວາມໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ເພື່ອເບິ່ງທາງລັດຄີບອດທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ Samsung DeX, ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າ →
Samsung DeX → ວິທີໃຊ້ Samsung DeX → ໃຊ້ທາງລັດຄີບອດ → Keyboard
shortcuts.
ການໃຊ້ Samsung DeX
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ທ່ານສາ
ມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໂດຍການເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບພ້ອມໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການ
ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ໜ�າຈ�ຫຼັກຂອງ
Samsung DeX
ແຖບໜ�າວຽກ
ແຖບເຂົ້າໃຊ�ດ�ວນ
ແຜງ Samsung
DeX
ແຖບສະຖານະ
ປຸ�ມແອັບ
• ແຜນຜັງໜ້າຈໍ Samsung DeX ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung DeX, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.
• ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung DeX.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ, ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສະແດງຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ສຽງຈະຖືກຫຼິ້ນຜ່ານລ�ຳໂພງຂອງສະມາດໂຟນ. ເພື່ອປ່ຽນສຽງອອກມາດຕະຖານ,
ເປີດໃຊ້ແອັບ ການຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກ Samsung DeX ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກສະວິດທ໌
ຕັ້ງການສົ່ງສຽງອອກມາດຕະຖານ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
178
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ: ເພີ່ມແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ເປີດໃຊ້ພວກມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ແຜງ Samsung DeX: ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະໂຫຍດປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການລັອກໜ້າຈໍ
Samsung DeX, ການເບິ່ງວິທີການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ການສັບປ່ຽນເປັນໂໝດການສາຍພາບໜ້
າຈໍ.
• ປຸ່ມແອັບ: ເບິ່ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ແຖບໜ້າວຽກ: ເບິ່ງແອັບທີ່ກ�ຳລັງແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
• ແຖບສະຖານະ: ເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ໄອຄອນສະຖານະ
ອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເລືອກ
,
ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຂອງສະມາດ
ໂຟນໂດຍໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ.
• ເຂົ້າໃຊ້ແຖບເຄື່ອງມືດ່ວນ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືດ່ວນ, ເຊັ່ນ ຄີບອດໜ້າຈໍ, ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງ ຫຼື ຊອກຫາ.
ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ສະ​​ມາດ​ໂຟນພ້ອມໆກັນ
ໃນຂະນທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບແຍກຕ່າງຫາກໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ຫຼື
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານພ້ອມໆກັນ.
ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV ຫື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດສ້າງບັນທຶກໃນສະມາດໂຟນ
ຂອງທ່ານ.
ໃນ TV ຫື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດໃຊ້ແອັບເພື່ອເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຈໍ Samsung DeX. ຈາກນັ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ອື່ນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ການລັອກໜ້າຈໍ Samsung DeX
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລັອກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ແລະ ໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້
→ ລັອກ DeX.
Samsung DeX ຢູ່, ເລືອກ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ທ່ານບໍ່ສາມາດລັອກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ແລະ ໜ້າຈໍສະມາດ
ໂຟນຂອງທ່ານໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງເຄື່ອງ.
ການໂອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄອມພິວເຕີ
ການຍ້າຍໄຟລ໌
ໃນໜ້າຈໍ Samsung DeX, ຄລິກໄຟລ໌ຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເລືອກມັນໃນແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ. ໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ, ເລືອກໄຟລ໌ແລະ ລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍ Samsung DeX,
ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ແອັບ ແກເລີຣີ.
179
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງຂໍ້ຄວາມ
ການໃຊ້ປຸ່ມ ຫຼື ເມົ້າທາງລັດຄີບອດ, ກັອບປີ້ຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍ Samsung DeX ຫຼື ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແລະ ວາງ
ມັນລົງໃນຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈໍອື່ນ.
ການສິ້ນສຸດ Samsung DeX
ເມື່ອທ່ານຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈາກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ TV ຫຼື ຈໍພາບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ,
Samsung DeX ຈະສິ້ນສຸດ.
ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈາກຫົວຕໍ່ HDMI ຫຼື ສາຍ USB.
Samsung Global Goals
Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສາຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝ
າຍທີ່ມຸ້ງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອ�ຳນາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ
ແລະ ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫ
ວເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
ແອັບ Google
Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ
Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນ�ຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ອາດຈະມີຂໍ້ຄວາມກ�ຳກັບແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
Chrome
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
180
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Gmail
ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
ແຜນທີ່
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆຮອ
ບໆທ່ານ.
Play Music
ຄົ້ນຫາ, ຟັງ ແລະ ແຊຣ໌ເພງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານໃສ່ຄລາວ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນພາຍຫຼັງ.
Play Movies
ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.
Drive
ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
YouTube
ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
ຮູບພາບ
ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.
Google
ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
Duo
ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.
181
ຕັ້ງຄ່າ
ການແນະນ�ຳ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ. ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການ
ກ�ຳນົດຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ
.
ການເຊື່ອມຕໍ່
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ.່
• Wi-Fi: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂາຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບລູທູດ: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່. ເບິ່ງ
ບລູທູດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການເບິ່ງເຫັນໂທລະສັບ: ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບທ່ານ. ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ອຸປະກອນອື່ນຈະສາມາດເຫັນອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໂດຍໃຊ້ໂອນໄຟລ໌ຂອງພວກເຂົາໃສ່ຕົວເລືອກອຸປະກອນ.
• NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້
(NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ
ແລະ ຊື້ປີ້ສຳ� ລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
182
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ໂໝດເຮືອບິນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.
ປະ​ຕິ​ບັດຕ
​ າມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທສ
ີ່​ າຍ​ການ​ບິນກ
​ �ຳ​ນົດ​ໃຫ້ ແລະ ຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ​ຂອງ​ພະ​ນັກງ​ ານ​ປະ​ຈ�ຳເຄື່ອງ​
ບິນ. ໃນ​ກລະ​
ໍ​ ນ​ບ
ີ ່ອນ​ທີ່​​ອະ​ນ​ຍ
ຸ າດ​ໃຫ້ໃ​ ຊ້​ອປ
ຸ​ ະ​ກອນ, ໃຫ້ໃ​ ຊ້ມ
​ ັນໃ​ ນ​ໂໝດ​ເຄື່ອງ​ບິນຢ
​ສ
ູ່​ ະ​ເໝີ.
• ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂີດຈ�ຳກັດເອງ.
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈ�ຳກັດທີ່
ກ�ຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃ
ນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່): ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ
SIM ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ. ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Wi-Fi
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນພ້ອມໄອຄອນລັອກ. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ
ເຊື່ອມຕໍ.່
183
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃນແຕ່
ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັ
ດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ຖັດໄປຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະ ລືມ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເຣົາເ
ຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi
Direct ຂອງມັນ.
3
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງກາ
ນສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
→ Wi-Fi Direct ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ຖ້າອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຮູບຈະຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນອື່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຂໍການເຊື່
ອມຕໍ່.
184
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi.
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນລາຍການ.
3
ແຕະຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
ບລູທູດ
ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ
ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດ
ງານລົງ.
• ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth SIG,
ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ,
ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ). ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດ.
ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.
185
ຕ້ັ ງຄ່ າ
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ.
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ,
ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
→ Bluetooth ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງ
ມັນ.
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ສຽງຄູ່
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງບລູທູດໃສ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ເຖິງສອງເຄື່ອງ.
ເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ລ�ຳໂພງທັງສອງເບື້ອງເພື່ອໃຊ້ພວກມັນໃນເວລາດຽວກັນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2
3
ແຕະ
→ ຂັ້ນສູງ, ແຕະສະວິດທ໌ ສຽງຄູ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ ຫຼື ເຂົ້າຫາໂ
ໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
4
5
ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ສຽງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກອຸປະກອນອື່ນຈາກລາຍການ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ສຽງ ຂອງມັນ.
186
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນບລູທູດ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັບຄູ່ໃນລາຍການ.
2
3
ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຖອນຈັບຄູ່.
ແຕະ ແຍກຄູ່.
NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC)
ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ ແລະ
ຊື້ປີ້ສ�ຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.
ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທັກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
187
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເຮັດການຊ�ຳລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍລິການການຊ�ຳລະຜ່
ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.
ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�ຳລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະການຊ�ຳ​
ລະ → ແຕະ ແລະຈ່າຍ → ການຊໍາລະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ.
ລາຍການບໍລິການຊ�ຳລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊ�ຳລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ໂອນຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່, ກັບອຸປະກອນອື່ນໂດຍການສ�ຳຜັດເສົາອ
​ າກາດ NFC
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຫາເສົາອາກາດ NFC ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ແລະແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຕະສະວິດທ໌ ແອນດຣອຍບີມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ເລືອກລາຍການ ແລະ ສ�ຳຜັດເສົາອາກາດ NFC ຂອງອຸປະກອນອື່ນໃສ່ເສົາອາກາດ NFC
ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເມື່ອ ສໍາຜັດເພື່ອບີມ. ປະກົດໃນໜ້າຈໍ, ແຕະໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງລາຍການ.
ຖ້າອຸປະກອນທັງສອງພະຍາຍາມຈະສົ່ງຂໍ້ມູນພ້ອມໆກັນ, ການໂອນໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ສ�ຳເລັດ.
188
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
ຫຼຸດການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ
ແລ�ວ
ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈ�ຳກັດ, ແຕະ ອະນຸຍາດແອັບໃນຂະນະຕົວປ
​ ະ​
ຢັດຂໍ້ມູນເປີດ ແລະ ເລືອກແອັບ.
ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສ�ຳລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປ
ອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi,
ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ, ແຕະສະວິດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
189
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.
• ໂທ: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການໂທດ້ວຍສຽງ.
• ຂໍ້ຄວາມໜັງສື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
• ຂໍ້ມູນມືຖື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ.
• ຢືນຢັນແຜ່ນ SIM ສ
​ ໍາລັບໂທ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຖາມວ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ໃດທີ່ຈະໃຊ້ສ�ຳລັບການໂທ
ຖັດໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານສ�ຳລັບການໂທ.
• SIM ຄູ່ເປີດທຸກຄັ້ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດສາຍໂທເຂົ້າຈາກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ອື່ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການໂອນສາຍ
ໂທ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອກາ
ນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຮັອດສະປັອດມືຖ:ື ໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖືເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍດ້ວຍບລູທູດ: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງບລູທູດເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸ
ປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານບລູທູດ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ USB: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ USB ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນ
ກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານ USB. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຖືກໃຊ້ເປັນໂມເດມໄວເລສສ�ຳ
ລັບຄອມພິວເຕີ.
190
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື
ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປ
ະກອນອື່ນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ →
ຮັອດສະປັອດມືຖ.ື
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນລາຍກາ
ໄອຄອນ
ນເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ແຕະ → ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ
ເລືອກລະດັບຄວາມປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
3
ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ, ແຕະ
ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນ.
ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR
• ຖ້າບໍ່ພົບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ → ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖ,ື
ໝາຍຕິກ ສະແດງຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນຖອນເລືອກ ເຊື່ອງເຄື່ອງຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ໃຊ້ຄວາມຖີ່ 5 GHz ເມື່ອມີຢ.ູ່
• ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ
→ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
4
ໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
ຮັອດສະປັອດອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ.
ແຕະສະວິດ ຮັອດສະປັອດອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
191
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ.
• ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸມໃສ່.
• ການພິມ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• MirrorLink: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ MirrorLink ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃ
ນຈໍພາບຂອງພາຫານະ. ເບິ່ງ MirrorLink ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 30 MB, ໃຫ້ໄວຂຶ້ນຜ່ານ Wi-Fi ແລະ
ເຄືອຂ່າຍມືຖືພ້ອມໆກັນ. ເບິ່ງ ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• VPN: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງໂ
ຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
• DNS ສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
• ອີເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.
ການພິມ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັ
ບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.
ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ →
ດາວໂຫຼດປລັກອິນ.
192
ຕ້ັ ງຄ່ າ
2
3
4
ຊອກຫາປລັກອິນເຄື່ອງພິມໃນ Play Store.
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັ
ດຕະໂນມັດ.
5
ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ
→ ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.
ການພິມເນື້ອໃນ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →
ເຄື່ອງພິມທັງໝົດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.
→
ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
MirrorLink
ທ່າສາມາດສະແດງໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບ
ຂອງພາຫານະ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → MirrorLink.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພາຫານະທີ່ຮອງຮັບເວີຊັນ MirrorLink 1.1 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
193
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານ MirrorLink
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
ຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານບລູທູດ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບ.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ MirrorLink
ຖອດສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະຂອງທ່ານ.
ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 30 MB, ໃຫ້ໄວ້ຂຶ້ນຜ່ານ Wi-Fi ແລະ ເຄືອຂ່າຍມືຖືພ້ອມໆກັນ.
ສັນຍານ Wi-Fi ທີ່ແຮງຂຶ້ນຈະໃຫ້ຄວາມໄວການດາວໂຫຼດໄວຂຶ້ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຖືກຮອງຮັບໂດຍບາງອຸປະກອນ.
• ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເມື່ອທ່ານດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່, ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນເກີນອຸນຫະພູມ
ທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຄຸນສົມບັດຈະປິດ.
• ຖ້າສັນຍານເຄືອຂ່າຍບໍ່ສະຖຽນ, ຄວາມໄວ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.
• ຖ້າ Wi-Fi ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍມືຖືມີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ອຸປ
ະກອນອາດຈະໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ຮອງຮັບໂປຣໂຕໂຄລການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮເປີແຕັກ (HTTP) 1.1 ແລະ ຄວາມປອດໄ
ພການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮເປີແຕັກ (HTTPS). ຄຸນສົມບັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໂປຣໂຕໂຄລອື່ນ, ເຊັ່ນ
FTP.
194
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ສຽງແລະການສັ່ນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ.
• ໂໝດສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
• ສັ່ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�ຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
• ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
• ແບບການສັ່ນສະເທືອນ: ເລືອກຮູບແບບການສັ່ນ.
• ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.
• ປະລິມານ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.
• ລະດັບການສັ່ນ: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.
• ໃຊ້ປຸ່ມລະດັບສຽງສ�ຳລັບມີເດຍ: ຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງມີເດຍ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ.
• ສຽງແລະການສັ່ນຂອງລະບົບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງ ຫຼື ສັ່ນສ�ຳລັບການກະທ�ຳ, ເຊັ່ນ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
• ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບເວລາທີ່ມີເດຍຖືກຫຼິ້ນ. ເບິ່ງ Dolby Atmos
(ສຽງອ້ອມຮອບ) ຫຼື ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ ສຽງເວົ້າ.
ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ → ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ​ແລະ​ເອັບ​
ເຝັກ → Dolby Atmos, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດ.
195
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລ�ຳໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຍກຈາກ
ສຽງຂອງແອບອື່ນ.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງຜ່ານລ�ຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຟັງການ
ຫຼິ້ນຈາກແອັບເພງຜ່ານລ�ຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ →
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເລືອກອຸປະກອນສ�ຳລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
​ແຈ້ງ​ເຕືອນ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ.
• ກາໝາຍໄອຄອນແອັບ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບກາໝາຍໄອຄອນແອັບ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ, ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ມີເດຍ, ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເ
ວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
• ແຖບສະແດງສະຖານະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງສາມການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະສະແດງ
ລະດັບແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອເປັນເປີເຊັນໃນແຖບສະຖານະ.
• ສົ່ງຫຼ້າສຸດນີ:້ ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອກ�ຳ
→ ທັງໝົດ ແລະ
ນົດການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນເອງສ�ຳລັບບາງແອັບ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ →
ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
196
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ຈໍສະແດງຜົນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມສະຫວ່າງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ພວກມັນໂ
ດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
• ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ: ເປີດໃຊ້ງານຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຕົວກັ່ນຕອງ. ເບິ່ງ
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດກາງຄືນ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ
ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ເບິ່ງ ໂໝດກາງຄືນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
• ຊູມໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ.
• ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ (Galaxy Note10+ 5G,
Note10+) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
• ແອັບໜ້າຈໍເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກ
ອນໃຫ້ເຊື່ອງກ້ອງໜ້າຈາກໜ້າຈໍ.
• ໝົດເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ໜ້າຫຼັກ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ເສັ້ນເງົາ ຫຼື ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.
• ຂອບໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂອບໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂອບໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດງ່າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃສ່ໜ້າ
ຈໍຫຼັກ.
• ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
(ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
197
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ການປ້ອງກັນການສ�ຳຜັດແບບບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາການປ້ອນຂໍ້ມູ
ນແບບສ�ຳຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
• ຄວາມໄວການສ�ຳຜັດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�ຳຜັດຂອງໜ້າຈໍຂຶ້ນສ�ຳລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈໍ.
• ພາບພັກໜ້າຈໍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢູ່. ເບິ່ງ
ພາບພັກໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�ຳກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງວິດີໂອ HDR ຈາກການບໍລິການວິດີໂອ HDR ພິເສດ, ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າອາດຈ
ະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ແຕະສະວິດ ເປີດດຽວນີ້
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມທຶບຂອງຕົວກັ່ນຕອງ.
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດທ໌ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ
ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
ໂໝດກາງຄືນ
ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປວດຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ.
• ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນ�ຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.
• ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂໝດກາງຄືນຢ່າງວ່ອງໄວໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
(ໂໝດກາງຄືນ).
198
ຕ້ັ ງຄ່ າ
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດກາງຄືນ ແລະ ແຕະສະວິດ ເປີດດຽວນີ້
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ໂໝດກາງຄືນໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໂໝດກາງຄືໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ
ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະເພື່ອເປີດ ແລະ ປິດໂໝດກາງຄືນ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ສົດໃສ: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຂອງທ່
ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.
• ຕາມທໍາມະຊາດ: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີແບບທ�ຳມະຊາດ.
• ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນໃນໂໝດ ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ.
• ໂໝດ ສົດໃສ ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ
ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈໍສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ ແລະ
ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ ອຸ່ນ,
ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
199
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ.
ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.
ປັບປ່ຽນແຖບສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ) ຫຼື B (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໜ້າຈໍຂອງໂທນສີໜ້າຈໍຈະຖືກປັບປ່ຽນ.
ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
ປ່ຽນຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍ. ມັນຖືກຕັ້ງເປັນ FHD+ ຕາມມາດຕະຖານ. ຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຈໍສະ
ແດງຜົນມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ.
ເລືອກຕົວເລືອກຄວາມລະອຽດ ແລະ ແຕະ ສະໝັກ.
ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະປິດເມື່ອທ່ານປ່ຽນແປງຄວາມລະອຽດ.
ພາບພັກໜ້າຈໍ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອສະແດງຮູບເປັນຮູບພັກໜ້າຈໍ ເມື່ອໜ້າຈໍປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຮູບພັກໜ້າຈໍຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ ເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ພາບພັກໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກຕົວເລືອກ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ກອບຮູບ ຫຼື ຮູບພາບ, ສະໄລດ໌ໂຊທີ່ມີຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າທ່ານເລືອກ
ຕາຕະລາງຮູບ, ຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນບັດນ້ອຍໆ ແລະ ທັບຊ້ອນກັນ.
3
4
ແຕະ
ເພື່ອເລືອກອາລະບ�ຳສ�ຳລັບຮູບທີ່ສະແດງຂຶ້ນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງຕົວເລືອກທີ່ເລືອກໄວ້, ແຕະ ເບິ່ງກ່ອນ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ຮູບພັກໜ້າຈໍຂອງທ່ານຖືກສະແດງຢູ່, ໜ້າຈໍຈະເປີດ.
200
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ວອລເປເປີແລະຕີມ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ນ�ຳໃຊ້ຕີມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີແລະຕີມ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສຳ� ລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ.
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນຮູບແບບໄອຄອນ.
• AOD: ເລືອກຮູບເພື່ອສະແດງໃນ Always On Display.
ໜ້າຈໍລັອກ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍລັອກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.
• ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• Smart Lock: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
ເບິ່ງ Smart Lock ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສຳ� ລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
• Always On Display: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ Always On
Display ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈໍລັອກ.
• ໂມງໂຣມມິງ: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໂຣມ
ມິງ.
• FaceWidgets: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ:່ ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
201
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ແຈ້ງເຕືອນ: ​ຕັ້ງວ
​ ີ​ທສ
ີ​ ະ​ແດງ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃນ​ໜ້າຈ
​ ທີ
ໍ​ ລ
່​ ັອກ.
• ທາງລັດແອັບ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ໜ້າຈໍລັອກແບບໄດນາມິກ: ເລືອກຊຸດຮຈາກໝວດຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນວອລເປເປີໜ້າຈໍລັອກ.
• ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ: ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈໍລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
Smart Lock
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວ
ດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົ
ດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Smart Lock.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍນິ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
202
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ການກ�ຳນົດຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ.
• Google Play Protect: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຕືອ
ນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.
• ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອ
ກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ
ຫຼື ຖືກລັກ.
• ອັບເດດຄວາມປອດໄພ: ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາອັບເດດ.
• Samsung Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິ
ກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ
ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໃສ່ລະຫັດແຜ່ນ SD: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃສ່ລະຫັດໄຟລ໌ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. (Galaxy Note10+ 5G,
Note10+)
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານທີ່ມີການຕັ້ງຄ່ານີ້ເປີດໃຊ້ງານ
ຢູ່, ອຸປະກອນຈະບໍ່ສາມາດອ່ານໄຟລ໌ທີ່ຖືກໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານໄດ້. ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່ານີ້ກ່ອນຕັ້
ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.
• ທີ່ຕັ້ງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ການອະນຸຍາດແອັບ: ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.
• ສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການວິນິໄສ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສົ່ງຂໍ້ມູນການວິນິໄສ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຂອງອຸປະກອນຫາຊ�ຳຊຸງ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ: ຕັ້ງວ່າຈະຮັບຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ບໍ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ,
ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ.
203
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອ
ກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂ
ດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ,
PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັ
ງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື
ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບຂອງ
ທ່ານ.
• ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ:
• ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໜວດ ຫຼື
ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລາລົງທະ
ບຽນ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ
ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
204
ຕ້ັ ງຄ່ າ
3
4
5
6
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
ເລືອກວ່າທ່ານຈະໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
ຖືອຸປະກອນໂດຍຫັນໜ້າຈໍໄປຫາທ່ານ ແລະ ເບິ່ງທີ່ໜ້າຈໍ.
ວາງຕ�ຳແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈໍ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ
ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ → ເອົາອອກ.
ເມື່ອໃບໜ້າ​ທລ
ີ່​ ົງທ
​ ະ​ບຽນ​ໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນ.
205
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູດໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ
ຫຼັງຈາກການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ, ແຕະສະວິດ ຢູ່ໃນໜ້າຈໍລັອກໄວ້ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ, ແຕະສະວິດທ໌
ການຈົດຈ�ຳທີ່ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະປິດໃຊ້ງານຄວາມໄວການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມອັດຕາການຈົດຈ�ຳຂຶ້ນໃນສະຖາຍທີ່ທີ່ມືດ, ແຕະສະວິດ ໜ້າຈໍທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
4
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍເພີ່ມເຕີມໃ
ດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
206
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງ
ທ່ານສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດລຸ່ມນີ້:
• ການລັອກໜ້າຈໍ
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃ
ຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່
າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍ
ຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈ�ຳພວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເ
ພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງ
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື.
ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດ
ຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ
ໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດລັອກ.
• ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັ
ງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື
ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປ
ະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມ​ບັດ:
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
• ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�ຳ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ
ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
207
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ.
ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກ ຫຼື ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືບໍ່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄໍ.
• ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ແລະ
ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
• ຖ້າທ່ານງໍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດໜ້າຈໍເພື່ອໃ
ຫ້ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ດໍາເນີນຕໍ່.
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນກວດພົ
ບນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ຍົກມັນຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືອີກຄັ້ງ.
ເຮັດຊ�ຳ້ ການກະທ�ຳນີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ.
5
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລັດ.
208
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນແລ້ວຫຼືບໍ່ ໂດຍການວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເ
ຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີ່ມ.
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ຜົນການຈົດຈ�ຳຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ.
ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກລາຍນີ້ວມື ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ແລະ
ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
209
ຕ້ັ ງຄ່ າ
Samsung Pass
ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າ
ຍດາຍ ເມື່ອໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສຳ� ລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ ອິນເ​ ຕີ​
ເນັດ ເທົ່ານັ້ນ. ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ
ຈະບໍ່ຖືກຊິງຄ໌ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.
ການລົງທະບຽນ Samsung Pass
ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານແທນການປ້ອ
ນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ Galaxy Store.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → Samsung account ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກວດສອບດ້ວຍ Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃ
ສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
3
ເປີດເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່, ໃຫ້ໝາຍຕິກ ລົງ​ຊື່​
ເຂົ້າ​ໃຊ້​ດ້ວຍ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈື່ໄວ້.
210
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂ
ນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
3
ເປີດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ບັນທຶກ.
ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນລົ
ງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.
ແຕະ ແກ້ໄຂ ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
ເພື່ອລືບຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ, ແຕະ ລຶບ.
ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung Pass
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass,
ແຕະ → ຫຸ້ນສ່ວນ. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ຫຸ້ນສ່ວນ ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
• ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການລົງຊື່ເຂົ້າໃ
ຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.
211
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ �ຳ​ລະ​ເງິນຂອງທ່ານໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນ
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ຕື່ມໃສ່ຟອມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລືອກ ເພີ່ມທີ່ຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມບັດ.
ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອປ້ອນຂໍ້
ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ Samsung Pass
ຂອງທ່ານ.
• ການເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ Samsung account
ຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ຢູ່.
• ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ຈະບໍ່ຖືກລຶບ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ລຶບຂໍ້ມູນ.
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຕົກລົງ.
ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.
212
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່,
ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອ
ອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດ​ເກັບ​ຂມ
ໍ້​ ູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi
Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີ
ທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບກັອບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.
ເພື່ອໃຊ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
213
ຕ້ັ ງຄ່ າ
3
4
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ເລືອກວິທີລັອກເພື່ອໃຊ້ສຳ� ລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ (
ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ສີໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ
)
→ ກ�ຳນົດເອງ.
• ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາ
ກ່ອນ.
• ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດປົດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ. ແຕະປຸ່ມທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ.
ການຕັ້ງລັອກອັດຕະໂນມັດສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອມັນບໍ່ຖືກໃຊ້ງານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.
ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ
→ ລັອກ.
ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍ
ຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໄຟລ໌.
ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
214
ຕ້ັ ງຄ່ າ
3
ແຕະ ຍ້າຍ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເພື່ອກັອບປີ້ລາຍການ, ແຕະ ກັອບປີ້.
ວິທີສ�ຳລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ
ຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.
ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
→ ຍຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
ການເພີ່ມແອັບ
ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມແອັບ.
ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບຈາກ Play Store ຫຼື Galaxy Store, ແຕະ ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ຫຼື
ດາວໂຫຼດຈາກ Galaxy Store.
ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
215
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເພີ່ມບັນຊີ
ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດ
ໄພ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.
ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.
ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
(ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ)
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແບັກອັບເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ Samsung Cloud ໂດຍໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນພວກມັນພາຍຫຼັງ.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
ແຕະ ເພີ່ມບັນຊີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ.
ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ຂໍ້ມູນຈະຖືກແບັກອັບໃສ່ Samsung Cloud.
216
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ແຕະ
ເພື່ອເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແບັກອັບຈະຖືກກູ້ຄືນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ → ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີ
ທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Secure Folder.
ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ.
ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
ຕົວເ​ ລືອກ
ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສ
າມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ​Samsung account ຫຼື ບ
​ ັນຊ
​ ີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂໍມ
້​ ູນໃສ່ ຫຼື
ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.
• ບັນຊີຕ່າງໆ: ເພີ່ມບັນຊ
​ ີ Samsung ແລະ ​ບັນຊ
​ ີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
• ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ: ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດ
ໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນພາຍຫຼັງ.
ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນ​ຊີ Google ຫຼື Samsung account ຂອງທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບ ຫຼື
ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
217
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• Samsung Cloud: ຈັດການເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດເກັບໃນ Samsung Cloud ຢ່າງປອດໄພ.
ກວດເບິ່ງສະຖານະການນ�ຳໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ ແລະ ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ແລະ
ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Cloud ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Smart Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື
ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມີການຕັ້ງຂໍ້
ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
Samsung Cloud
ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ກັບ Samsung Cloud ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່
ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ຣີສະຕໍມັນພາຍຫຼັງ.
ເພື່ອໃຊ້ Samsung Cloud, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ, ວິດີໂອ ແລະ ເຫດການກັບ Samsung
Cloud ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
ແຕະ
→ ຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າຊິງຄ໌ ແລະ ແບັກອັບອັດຕະໂນມັດ → ຊິງຄ໌.
218
ຕ້ັ ງຄ່ າ
3
ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໂດຍການແຕະ ແກເລີຣີ,
ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຖືກຊິງຄ໌ ຫຼື Samsung Cloud Drive.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud → ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
• ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນໃດຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud → ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
• ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບສ�ຳລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ,
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຣີສະຕໍຂໍ້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
ແຕະ ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
Google
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.
219
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
ຕົວເ​ ລືອກ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ.
ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບບໍ່ໄດ້
ຕັ້ງໃຈສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.
• S Pen: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໃຊ້ S Pen. ເບິ່ງ ຄຸນສົມບັດ S Pen ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການກະທ�ຳແບບບໍ່ສ�ຳຜັດ, ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສ�ຳຜັດ, ແອວິວ ແລະ ປິດໜ້າຈໍບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ.
• Bixby Routines: ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຊ�້ຳໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກ
ອນຍັງແນະນ�ຳວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Bixby Routines
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ: ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້
າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ລິ້ງໃສ່ Windows: ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ. ເບິ່ງ
ລິ້ງໃສ່ Windows ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ມຸມມອງປັອບອັບອັດສະລິຍະ: ເລືອກແອັບ ເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງພວກມັນຜ່ານໜ້າຕ່
າງປັອບອັບ. ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ໂດຍການແຕະໄອຄອນເທິງໜ້າຈໍ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍໜ້າຕ່າງເທົ່ານັ້ນ.
• ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ.
• ແຊຣ໌ໂດຍກົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌ເພື່ອອະນຸຍ
າດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.
220
ຕ້ັ ງຄ່ າ
• ຫຼຸດການເຄື່ອນໄຫວລົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼຸດເອັບເຝັກໜ້າຈໍຂອງການກະທ�ຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການເປີດ ຫຼື
ການປິດແອັບ.
• ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Game Launcher: ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Dual Messenger: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽ
ວກັນ. ເບິ່ງ Dual Messenger ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົວເພີ່ມວິດີໂອ: ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ
ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນບາງແອັບ.
• ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມແນະນ�ຳໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສາມຄັ້ງ.
ລິ້ງໃສ່ Windows
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີໂດຍ
ການໃຊ້ບັນຊີ Microsoft ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເປັນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນ Windows ເວີຊັນ 10 1803 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ລິ້ງໃສ່ Windows.
ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Microsoft, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສືບຕໍ.່
ແຕະ ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ເພື່ອເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນດາວໂຫຼດແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ແຕະ ສືບຕໍ່ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
221
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ.
• ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.
• ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະບ່ອນໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ
ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
• Smart stay: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງມັນ.
• ການເຕືອນອັດສະລິຍະ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່
ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈໍຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.
• ປິດສຽງງ່າຍດາຍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝ່າມື
ຫຼື ຂວ້າມໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນລົງ.
• ໂໝດມືຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່າ
ນເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ
ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຮູດເ​ ພື່ອໂ​ ທ ຫຼສ
ື​ ົ່ງ​ຂ​ຄ
ໍ້ ວາມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໂທອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບໃນແອັບ ໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ.່
222
ຕ້ັ ງຄ່ າ
Dual Messenger
ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ . ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາ
ກແອັບທີສອງ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ
ເພື່ອແຍກພວກມັນຈາກການແຈ້ງເຕືອນຂອງແອັບ
ທ�ຳອິດ.
ແອັບທີສອງ
• ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດສ�ຳລັບແອັບທີສອງ.
ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ ປິດໃຊ້ງານ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.
ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�ຳອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
223
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ
ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ
ໄລຍະເວລາທີ່ເປີດໜ້າຈໍ ແລະ ຈ�ຳນວນຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດແອັບ ຫຼື ໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງສ່ວນ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ.
ເວລາທີ່ໜ�າຈ�ເປີດຢູ�
ຈ�ານວນຂອງການປົດລັອກ
ຈ�ານວນການແຈ�ງເຕືອນ
ກະດານໜ�າປັດ
ເປີດໃຊ�ງານໂໝດພັກຜ�ອນ.
ປ�ຽນການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
ການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາສ�ຳລັບແອັບ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບໄດ້ໂດຍການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈ�ຳກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ກະດານໜ້າປັດ.
ແຕະ ບໍ່ມີເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ ຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຕັ້ງເວລາ.
224
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນອນຂອງທ່າ
ນຈາກການຖືກລົບກວນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ລົມຄ່ອຍລົງ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເປີດສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ເສດສີເທົາ: ສະແດງສີໃນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີເທົາ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຍົກເວັ້ນສ�ຳລັບຂໍ້ຍົກ
ເວັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
3
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາໃນການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ຕັ້ງກໍານົດເວລາ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
225
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການດູແລອຸປະກອນ
ການແນະນ�ຳ
ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈ�ຳ ແລະ
ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ແບັດເຕີຣີ
ຄວາມປອດໄພ
ບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ
ຄວາມຈ�າ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ.້
ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້.
• ການລຶບບາງຄວາມຈ�ຳ.
• ການລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
• ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
• ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊ໌ໄວ້.
226
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດຳ� ເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້
ງານ. ແຕະ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງ
ການຕັ້ງເວລາເພື່ດຳ� ເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ ເວລາ.
ແບັດເຕີຣີ
ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ
ຕ�່ຳ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.
• ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼື
ອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານ.
• ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.
ໂໝດໄຟ
ເລືອກໂໝດໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງການນ�ຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ການປະຕິບັດງານສູງ: ໜ້າຈໍມີຄວາມແຈ້ງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຢູ່ທີ່ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ.
ແບັດເຕີຣີອາດຈະໝົດໄວ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວສ�ຳລັບຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ ແລະ
ການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
• ການປະຢັດໄຟປານກາງ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
• ການປະຢັດໄຟສູງສຸດ: ໃນໂໝດປະຢັດໄຟສູງສຸດ, ອຸປະກອນຈະຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງໂດຍການເປີດໃຊ້
ງານໂໝດກາງຄືນ ແລະ ຈ�ຳກັດແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ຍົກເວັ້ນເຄືອຂ່າຍມືຖື,
ຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປກອນ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ແຕະ
ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
227
→ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະສະວິດ
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການປະຢັດໄຟແບບປັບປ່ຽນໄດ້
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ
ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ແຕະສະວິດ ການປະຢັດໄຟແບບປັບປ່ຽນໄດ້ ເພື່ອເປິດໃຊ້ງານມັນ. ອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ຈະເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟຕາມສະຖານະການ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີອອກໄປ.
ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ
ທ່ານສາມາດປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການປ້ອງກັນແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີ
ເມື່ອພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະສະວິດ ເຮັດໃຫ້ແອັບຫຼັບຢູ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
• ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້
ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຈ�ຳ. ຄວາມຈຸ
ທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກ�ຳນົດສ�ຳລັບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການຈັດການຄວາມຈ�ຳ
ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ທີ່ຕົກຄ້າງ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້ ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່
ໄປ, ເລືອກໝວດຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍມ
້​ ູນ​ຜູ້​ໃຊ້. ຈາກນັ້ນ, ຕິກລາຍການທີ່ຈະເລືອກ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ຄວາມຈໍາ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ,
ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້
228
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ຄວາມປອດໄພ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມປອດໄພ → ສະແກນໂທລະສັບ.
ແອັບ
ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນ�ຳໃຊ້ຂອງແອັບ,
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.
ການຈັດການທົ່ວໄປ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.
• ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ, ເຊັ່ນ ປະເພດຄີບອດ
ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ເລືອກໄວ້. ເບິ່ງ
ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ວັນ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.
• ຕັ້ງຄືນໃ​ ໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່. ທ່ານສາມາດ
ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດປິດເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນຄືນໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂ
ອງອຸປະກອນ.
229
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ → ພາສາ →
ເພີ່ມພາສາ.
ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝ
​ ົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ
2
3
→ ທຸກພາສາ.
ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງຄ່າພາສ
າປະຈຸບັນ, ແຕະ ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເ
ລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.
ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ລາກ ຢູ່ຂ້າງພາສາ ແລະ ຍ້າຍມັນໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸ
ດຂອງລາຍການ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ສະໝັກ. ຖ້າແອັບບໍ່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນ
ລາຍການຈະຖືກໃຊ້.
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
230
ຕ້ັ ງຄ່ າ
ອັບເດດຊອບແວ
ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດກ�ຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບເດດຊອບແວ.
ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັ
ອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.
• ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
• ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເຊື່ອມ
ຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
• ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.
ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�ຳລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
security.samsungmobile.com.
ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.
ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ.
• ສະຖານະ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ
ເລກລ�ຳດັບ.
• ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ
ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
• ຂໍ້ມູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ
ເວີຊັນເຟີມແວ.
• ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ: ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
231
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານງ່າຍຂຶ້ນສ�ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມ​ບົກ​ຜ່ອງ​
ທາງສາຍຕາ, ການໄດ້ຍິນ ແ​ລະ ​ຄວາມ​ຊຳ​
� ນິ​ຊ�ຳ​ນານ​ທີ່ຫຼຸດລົງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່າ
ນກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ແຕະ ປິດ ເພື່ອປິ
ດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຢ່າງວ່ອງໄວ.
Voice Assistant (ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ)
ການເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານ Voice Assistant
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອທ່ານແຕະຄຸນສົມ
ບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໜຶ່ງຄັ້ງ, ອຸປະກອນຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍດັງໆ. ການແຕະຄຸນສົມບັດສອງຄັ້ງຈະເປີດໃຊ້ງານຄຸ
ນສົມບັດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Voice
Assistant ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ແຕະສະວິດທ໌ ແລະ ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອເບິ່ງວິທີການໃຊ້ Voice Assistant, ແຕະ ການແນະນ�ຳເພີ່ມ.
ບາງຄຸນສົມບັດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice Assistant.
232
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍດ້ວຍທ່າທາງນິ້ວມື
ທ່ານສາມາດໃຊ້ທ່າທາງນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice Assistant.
ທ່າທາງມືນິ້ວດຽວ
• ການແຕະ: ອ່ານລາຍການຢູ່ກ້ອງນິ້ວມືຂອງທ່ານດັງໆ. ເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ, ວາງນິ້ວມືເທິງໜ້າຈໍ ແລະ
ຍ້າຍມັນເທິງໜ້າຈໍ.
• ການແຕະສ້າງຄັ້ງ: ເປີດລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກອ່ານດັງໆ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິ
ນລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກລາຍການນັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນ
ໜ້າຈໍສອງຄັ້ງໄວໆ.
• ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງຄ້າງໄວ້: ຍ້າຍລາຍການ ຫຼື ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.
• ການຮູດໄປຊ້າຍ: ອ່ານລາຍການກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູດໄປຂວາ: ອ່ານລາຍການຖັດໄປ.
• ການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເມນູຕາມບໍລິບົດ.
• ການຮູດໄປຊ້າຍ ຈາກນັ້ນໄປຂວາໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ເລື່ອນໜ້າຈໍຂຶ້ນ.
• ການຮູດໄປຂວາ ຈາກນັ້ນໄປຊ້າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ເລື່ອນໜ້າຈໍລົງ.
• ການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຈາກນັ້ນລົງລຸ່ມໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການທ�ຳອິດໃນໜ້າຈໍ.
• ການຮູດລົງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນຂຶ້ນເທິງໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການຫຼ້າສຸດໃນໜ້າຈໍ.
ທ່າທາງມືສອງນິ້ວ
• ການແຕະສອງຄັ້ງ: ເລີ່ມຕົ້ນ, ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເລີ່ມຕໍ່ການກະທ�ຳປະຈຸບັນ.
• ການແຕະສາມຄັ້ງ: ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນ, ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອປ່ຽນລາຍການທີ່ໄດ້ຖືກ
ອ່ານດັງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ → ການຕັ້ງຄ່າ → ຂໍ້​
ມູນແຖບສະຖານະ.
• ການແຕະສີ່ຄັ້ງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
• ການຮູດໄປຊ້າຍ: ຍ້າຍໄປຫາໜ້າຖັດໄປ.
• ການຮູດໄປຂວາ: ກັບຄືນຫາໜ້າກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູດຂຶ້ນເທິງ: ເລື່ອນລາຍການລົງລຸ່ມ.
• ການຮູດລົງລຸ່ມ: ເລື່ອນລາຍການຂຶ້ນເທິງ.
• ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ: ເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
• ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ: ປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ການຮູດລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ: ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
233
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ທ່າທາງມືສາມນິ້ວ
• ການແຕະ: ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານລາຍການດັງໆຈາກເບື້ອງເທິງສຸດ.
• ການແຕະສອງຄັ້ງ: ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານຈາກລາຍການຖັດໄປ.
• ການແຕະສາມຄັ້ງ: ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຫຼ້າສຸດ ແລະ ກັອບປີ້ມັນໃສ່ຄລິບບອດ.
• ການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ: ເປີດເມນູຕາມບໍລິບົດ ແລະ ເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ.
• ການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ: ປ່ຽນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການເລືອກຄວາມລະອຽດ.
• ການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຈາກນັ້ນລົງລຸ່ມໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູດລົງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນຂຶ້ນເທິງໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
ທ່າທາງມືສີ່ນິ້ວ
• ການແຕະ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
• ການແຕະສອງຄັ້ງ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການແຕະສາມຄັ້ງ: ເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
ການໃຊ້ເມນູຕາມບໍລິບົດ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice Assistant, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ.
ເມນູຕາມບໍລິບົດຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຈະອ່ານຕົວເລືອກດັງໆ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ
ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື
ລົງລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຕົວເລືອກ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນ ອັດຕາການເວົ້າ,
ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມໄວຂອງຄ�ຳເວົ້າໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ.
ການເພີ່ມ ແລະ ການຈັດການກາໝາຍຮູບ
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດກາໝາຍໃສ່ຮູບໃນໜ້າຈໍ. ອຸປະກອນຈະອ່ານກາໝາຍດັງໆເມື່ອຮູບຖືກເລືອກ. ເພີ່ມກາໝາຍໃ
ສ່ຮູບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກາໝາຍໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງດ້ວຍມືສາມນິ້ວຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດການກາໝາຍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ → ການຕັ້ງຄ່າ
→ ຈັດການປ້າຍທີ່ກ�ຳນົດເອງ.
234
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Voice Assistant
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Voice Assistant ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ → ການຕັ້ງຄ່າ.
• ຂໍ້ຄວາມເປັນຄໍາເວົ້າ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ Voice
Assistant ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
• ການໃຊ້ຄ�ຳສັບຫຼາຍ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເອງສ�ຳລັບການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
• ສັ່ນສ�ຳລັບການອ່ານແບບຕໍ່ເນື່ອງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍດັງໆ
ເມື່ອທ່ານສັ່ນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຄວາມໄວການສັ່ນຕ່າງໆ.
• ເວົ້າລະຫັດຜ່ານ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານຕົວອັກສອນດັງໆ ເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ.
• ອ່ານ ID ຜູ້ໂທດັງໆ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານຊື່ຂອງຜູ້ໂທດັງໆ ເມື່ອທ່ານມີສາຍໂທເຂົ້າ.
• ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສັ່ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ ການເລືອກລາຍການ.
• ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ່ອຍສຽງອອກມາ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ
ການເລືອກລາຍການ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງສຽງທີ່ຫຼິ້ນເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດໜ້າຈໍເ
ພື່ອຄວບຄຸມມັນ.
• ໂຟ​ກ​ສ
ັ ໃ​ ສ່​ສຽງ​ຄ�ຳ​ເວົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໝູນລະດັບສຽງມີເດຍລົງ ເມື່ອອຸປະກອນອ່ານລາຍການດັງໆ.
• ຕົວຊີ້ບອກໂຟກັສ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຂອງຕົວຊີ້ບອກແບບໂຟກັສທີ່ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາຍ
ການໜາຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນສີຂອງຕົວຊີ້ບອກອີກດ້ວຍ.
• ການເປີດໃຊ້ງານການແຕະຄັ້ງດຽວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ດ້ວຍການແຕະຄັ້
ງດຽວ.
• ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງການແຕະຄັ້ງດຽວ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງດ້ວຍ
ການແຕະຄັ້ງດຽວ.
• ເມນູໄວ: ເລືອກຕົວເລືອກເມນູຕາມບໍລິບົດເມື່ອທ່ານຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ.
• ຈັດການປ້າຍທີ່ກ�ຳນົດເອງ: ຈັດການກາໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມ.
• Keyboard shortcuts: ຕັ້ງທາງລັດປຸ່ມເພື່ອໃຊ້ເມື່ອໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກ.
• ໜ້າຈໍມືດທີ່ມີປຸ່ມຂ້າງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິພ້ອມກັບໜ້າຈໍປິດ.
• ຂໍ​ມ
້ ູນແຖບສະຖານະ: ເລືອກລາຍການເພື່ອອ່ານດັງໆເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງດ້ວຍມືສອງນິ້ວ.
• ທາງເລືອກຜູ້ພັດທະນາ: ຕັ້ງຕົວເລືອກສ�ຳລັບການພັດທະນາແອັບ.
235
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່
ສ�ຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ງານປົກກະຕິທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່. ໜ້າຈໍຈະບໍ່ປິດ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປີດໃຊ້ງານປະຈຸບັນຈະບໍ່ປິດເມື່ອໜ້າຈໍປິດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໜ້າຈໍມືດທີ່ມີປຸ່ມຂ້າງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການກົດ
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອ Voice Assistant ໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ້ຄີບອດ
ເພື່ອສະແດງຄີບອດ, ແຕະຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງ
ໄວ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍປຸ່ມແບບໄວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ →
ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ການພິມໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດຄີບອດດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນອ່ານປຸ່ມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ນິ້ວມືຂອງທ່ານດັ
ງໆ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກໜ້າຈໍເພື່ອເລືອກມັນ.
ຕົວອັກສອນໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນອ່ານຂໍ້ຄວາມດັງໆ.
ຖ້າ ການພິມໄວ ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນ
ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງໄວໆ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອ Voice Assistant ໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ການປ້ອນຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ
ແຕະປຸ່ມໃນຄີບອດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນພິເສດທີ່ມີຢູ່ສ�ຳລັບປຸ່ມ. ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະປະກົດຂຶ້ນຂ້າງເທິ
ງປຸ່ມທີ່ສະແດງຕົວອັກສອນທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອເລືອກຕົວອັກສອນ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈົນກວ່າທ່າ
ນໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະປ່ອຍມັນ.
236
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ
ການໃຊ້​ຕີມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
​ນ�ຳ​ໃຊ້​ຕີມ​ຊັດ​ເຈນ​ທ​ສ
ີ່ ະ​ແດງ​ເນື້ອ​ໃນທີ່​ເປັນ​ສີ​ຮຸ່ງ​ໃນ​ພື້ນຫຼັງ​ທມ
ີ່​ ືດ.
ເປີດ​ໃຊ້​ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ →
ຕີມຄວາມຄົມຊັດສູງ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນ ເລືອກ​ຕີມ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ.
ການໃຊ້ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
ປັບປ່ຽນສີ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງຕົວໜັງສື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ຄີບອດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
ປ່ຽນສີຂອງຄີບອດຊ�ຳຊຸງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແປ້ນພິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມ
ສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມທີ່ມີກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງຮູບຊົງປຸ່ມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຢ້ອນສີຈໍສະແດງຜົນ
ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈໍ ເພື່ອແນະນ�ຳຜູ້ໃຊ້ຈົດຈ�ຳຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ສີເນກະທີບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
237
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການປັບປ່ຽນສີ
ປັບປ່ຽນວິທີສະແດງສີໃນໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຍກສີ. ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີເປັນສີທີ່ສາມາດ
ຈົດຈ�ຳໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ການປັບປ່ຽນສີ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກຕົວເລືອກ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມເຂັ້ມ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ສີທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານສາມາດເຮັດສີຂອງໜ້າຈໍເປັນສ່ວນຕົວໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດຂັ້ນຕອນການປັບປ່ຽນສີ.
ເລັນສສີ
ປັບປ່ຽນສີຂອງໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ເລັນສສີ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກສີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມມົວແສງ.
ການຫຼຸດເອັບເຝັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈໍລົງ
ຫຼຸດເອັບເຝັກພາບເຄື່ອນໄຫວລົງ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈໍ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ເອົາການເຄື່ອນໄຫວອອກໄປ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
ເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຊູມເຂົ້າໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເບິ່ງເວີຊັນຂອງເນື້ອໃນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ໜ້າ​ຕ່າງ​ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ລາກຂອບຂອງກອບເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊູມເຂົ້າໃນໜ້າຈໍ.
238
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ
ຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ ແລະ ຊູມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ →
ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່.
• ແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ ເພື່ອຂະຫຍາຍອອກ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ, ແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງໃໝ່ອີກ.
• ແຕະປຸ່ມເພື່ອຂະຫຍາຍອອກ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕ
ະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ. ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ, ແຕະ .
ເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ, ລາກດ້ວຍມືສອງນິ້ວຂຶ້ນໄປຜ່ານໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນອັດຕາສ່ວນການຊູມ, ຢິບເຂົ້າດ້ວຍມືສອງນິ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ ຫຼື
ຂະຫຍາຍພວກມັນອອກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍໜ້າຈໍຊົ່ວຄາວໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງຄ້າງໄວ້. ຫຼື ແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ຈັບໜ້າຈໍ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ.
ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກ ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ.
• ຄີບອດ ແລະ ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງໃນໜ້າຈໍບໍ່ສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄດ້.
• ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງບາງແອັບອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ການຂະຫຍາຍເມົ້າ ຫຼື ຕົວຊີ້ແຜງສ�ຳຜັດ
ຂະຫຍາຍຕົວຊີ້ ເມື່ອໃຊ້ເມົ້າ ຫຼື ແຜງສ�ຳຜັດພາຍນອກ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເມົາສ໌ຂະໜາດໃຫຍ່/ຕົວຊື້ແປ້ນສ�ຳຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປ່ຽນຕົວໜັງສື
ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ →
ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ.
ການປ່ຽນການຊູມໜ້າຈໍ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຊູມໜ້າຈໍ.
239
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ
ເຄື່ອງກວດສຽງ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາການຮ້ອງໄຫ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ຫຼື ສຽງກະດິງປະຕູຂອງທ່ານ. ອຸປະກອນຈະສັ່ນ
ເມື່ອມັນກວດພົບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.
ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດນີ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການຈົດຈ�ຳສຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.
ເຄື່ອງກວດເດັກນ້ອຍກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ເຄື່ອງກວດສຽງ →
ເຄື່ອງກວດເດັກນ້ອຍກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ → ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເຄື່ອງກວດຈັບກະດິງປະຕູບ້ານ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ເຄື່ອງກວດສຽງ →
ເຄື່ອງກວດຈັບກະດິງປະຕູບ້ານ.
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອເຮັດການບັນທຶກສຽງກະດິງປະຕູຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຈະກວດຫາ ແລະ ບັນທຶກສຽງກະດິງປະຕູ.
3
ແຕະ ທົດສອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະດິງປະຕູດັງຂຶ້ນ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມັນຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືບໍ່.
ເມື່ອອຸປະກອນກວດພົບສຽງກະດິງປະຕູ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອປ່ຽນສຽງກະດິງປະຕູ, ແຕະ ປ່ຽນສຽງກະດິງປະຕູ.
ການປິດສຽງທັງໝົດ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ສຽງມີເດຍ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ໂທໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ປິດສຽງທັງໝົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
240
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເພີ່ມຄຸນນະພາບສຽງ ເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປັບປ່ຽນຄວາມສົມ​ດູນສຽງ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມ​ສົມ​ດູນສຽງເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ.
1
2
3
ເຊືອ່ມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງກັບອຸປະກອນ ແລະ ໃສ່ມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ.
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ກ້ອງ ຄວາມ​ດຸນ​ດ່ຽງ​ສຽງ​ຊ້າຍ/ຂວາ ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມສົມ​
ດູນສຽງ.
ສຽງໂມໂນ
ສຽງອອກແບບໂມໂນລວມສຽງສະເຕເຣໂອເຂົ້າເປັນໜຶ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຫຼິ້ນຜ່ານລ�ຳໂພງຊຸດຫູຟັງທັງໝົດ. ໃຊ້ສິ່ງນີ້
ຖ້າທ່ານມີອາການບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື ຖ້າຫູຟັງຂ້າງດຽງສະດວກສະບາຍກວ່າ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ສຽງໂມໂນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍຊໍາຊຸງ (CC) ຫຼື
ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ (CC), ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກຕົວເລືອກສ�ຳລັບການກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າຄ�ຳອະທິບາຍຮູບ.
241
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ
ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມ ໃນໜ້າຈໍ ໄປພ້ອມໆກັນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ.
ແຕະ
ແລະ ບັນທຶກດ້ວຍໄມໂຄຣໂຟນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກແລ້ວ, ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກ ຫຼື ປ່ຽນພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ
ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວໄ​ ປ
ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທ໌ພາຍນອກ, ໂດຍການແຕະໜ້າຈໍ ຫຼື
ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວຫົວ ແລະ ທ່າທາງໃບໜ້າ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມສ
​ ະ​
ຫຼັບ​ທົ່ວໄ​ ປ.
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດແລ້ວ.
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຖ້າສະວິດທ໌ທົ່ວໄປບໍ່ຖືກລົງທະບຽນໃນອຸປະກອນ, ແຕະ ເພີ່ມ​ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ ແລະ
ຕັ້ງສະວິດທ໌ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດສະວິດທ໌ທົ່ວໄປ, ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະວິດທ໌ໃນອຸປະກອນ.
ເພື່ອຕັ້ງສະວິດໃຫ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ແຕະສະວິດຢູ່ກ້ອງ ປຸ່ມສ
​ ະ​ຫຼັບ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມ​ເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.
242
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ເມນູຊ່ວຍ
ການສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍສ�ຳລັບເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາ
ມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການແຕະເມນູຕົວຊ່ວຍໃນໄອຄອນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ →
ເມນູຊ່ວຍ.
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້
ຄວາມໂປ່ງໃສ.
ການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍ
ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນໄອຄອນລອຍສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍຈາກໜ້າຈໍໃດໜຶ່ງແ
ບບງ່າຍດາຍ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ
ເມນູແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໄອຄອນ. ແຕະລູກສອນເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອຍ້າຍໄປຍັງແຜງອື່ນ ຫຼື
ຮູດໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກເມນູອື່ນ.
ການໃຊ້ເຄີເຊີ
ໃນເມນູແບບຊ່ວຍ, ແຕະ ເຄີເຊີ. ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນິ້ວມືນ້ອຍໆໃນພື້ນທີ່
ສ�ຳຜັດ. ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ສຳ� ຜັດ ເພື່ອຍ້າຍເຄີເຊີ. ນອກຈາກນີ້, ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອເລືອກລາຍການຢູ່ກ້ອ
ງເຄີເຊີ.
ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
•
/
: ເລື່ອນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍ.
•
/
: ເລື່ອນຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນໜ້າຈໍ.
•
: ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ເຄີເຊີຕັ້ງຢູ່.
•
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແປ້ນສ�ຳຜັດ ແລະ ແສງເຄີເຊີ.
•
: ຍ້າຍພື້ນທີ່ສຳ� ຜັດໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
•
: ປິດພື້ນທີ່ສ�ຳຜັດ.
243
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ເມນູຊ່ວຍ →
ຕົວຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.
ຄ​ລິກ​ຫຼັງ​ຈາກ​​ຕົວຊ
​ ີ້ຢຸດ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເລືອກລາຍການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານວາງຕົວຊີ້ເມົ້າຢູ່ເທິງລາຍການ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສະວິດ ຄ​ລິກ​ຫຼັງ​ຈາກ​​ຕົວຊ
​ ີ້ຢຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ
ປ່ຽນວິທີສຳ� ລັບການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ຮັບ
ແລະວາງສາຍ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຂອງວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອຈ�ຳກັດການໂຕ້ຕອບຂອງອຸປະກອນຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຂະນ
ະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ →
ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມ​ເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.
ປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງກອບ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈ�ຳກັດ.
244
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
5
ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�ຳກັດ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�ຳກັດຈະບໍ່ສະແດງອາການໂຕ້ຕອບ
ເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດມັນ ແລະ ປຸ່ມອຸປະກອນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັ
ນສ�ຳລັບປຸ່ມດ້ານຂ້າງ, ປຸ່ມລະດັບສຽງ ແລະ ຄີບອດໃນໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມ​ເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນຄ້າ
ງໄວ້.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ລັອກໜ້າຈໍຫຼັງຈາກປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ລັອກໜ້າຈໍເມື່ອປິດໃຊ້ງານ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້
ຕັ້ງເວລາການຈົດຈ�ຳສ�ຳລັບການແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ →
ສ�ຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
ແຕະໄລຍະເວລາ
ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງສ�ຳຜັດໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຈົດຈ�ຳມັນຕາມການແຕະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ແຕະໄລຍະເວລາ,
ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສ�ຳພັດທີ່ຊ�້ຳຄືນ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈ�ຳການແຕະຄັ້ງທ�ຳອິດເທົ່ານັ້ນພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍຊ�້ຳໆກັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ →
ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສ�ຳພັດທີ່ຊ�້ຳຄືນ, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
245
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ
ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
ຕັ້ງໃຫ້ເປີດຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຈະເປີດ
ເມື່ອກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມ​ເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:
• ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
• Voice Assistant
• ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວ​ໄປ
• ໜ້າ​ຕ່າງ​ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
• ສີເນກະທີບ
• ການປັບປ່ຽນສີ
• ເລັນສສີ
• ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ
ການເປີດໃຊ້ການບໍລິການທາງລັດຢ່າງວ່ອງໄວ
ຕັ້ງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການບໍລິການທາງລັດຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດລະດັບສຽງລົງ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ການບໍລິການທີ່ເລືອກໄວ້ ແລະ
ເລືອກການບໍລິການທາງລັດ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນ
ຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສາມວິນາທີ.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ການບໍລິການທາງລັດຕໍ່ໄປນີ້:
• ສ່ວນເສີນໂທລະສັບຂອງທ່ານ
• ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວ​ໄປ
• Voice Assistant
246
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍແສງ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກະພິບເປັນແສງແຝຼັດ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ,
ເຊັ່ນ ສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ການແຈ້ງເຕືອນແຝຼັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.
ເຕືອນການແຈ້ງເຕືອນ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນທ່ານເຖິງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງເປັນໄລຍະໄລຍະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເຕືອນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້
ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ສັ່ນເມື່ອຫຼິ້ນສຽງ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕື
ອນ.
• ເຕືອນທຸກໆ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາລະຫວ່າງການເຕືອນ.
• ການເຕືອນທີ່ເລືອກໄວ້: ຕັ້ງແອັບເພື່ອແຈ້ງການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ.
ການເພີ່ມການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ປ້າຍສຽງ ເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນອອກໂດຍການຄັດຕິດປ້າຍໃສ່ພວກມັນ.
ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ກ�ຳນົດການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ NFC ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່. ການບັນທຶກສຽງຖືກຫຼິ້ນ
ຄືນເມື່ອທ່ານວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບກາໝາຍ.
ເປີດຄຸນສົມບັດ NFC ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ປ້າຍສຽງ.
ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຈະເປີດໃຊ້.
2
3
4
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃ​ ສ່​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ ເພື່ອຢຸດ.
ຖືດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງປ້າຍສຽງ.
ຂໍ້ມູນໃນການບັນທຶກສຽງຈະຖືກຂຽນໃສ່ປ້າຍສຽງ.
ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ
ເບິ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ.
247
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ກ່ອນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ, ຈົ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນ
ໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:
• ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້
ງສ�ຳລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
• PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກ�ຳນົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN
ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ
SIM.
• PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້ອນ PIN
ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
• PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື
ການບໍລິການ
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ.
ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�້ຳໆກັນ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ
ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.
248
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ
• ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສ�ຳຜັດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ຫຼື
ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
• ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳ.
• ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
• ຖ້າໜ້າຈໍສຳ� ຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທ�ຳງານ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ
ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທ�ຳງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ
ເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນ
ຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດຳ� ເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນ​
ໃໝ່ → ລຶບທັງໝົດ. ກ່ອນດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນ
ທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
249
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໂທອອກ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
• ຖ້າກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສຽງສະ​ທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື
ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ.
ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
• ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ
ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສ�ຳລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈ
າກຊ�ຳຊຸງ)
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.
250
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທ�ຳອິດ
• ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂ
ຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
• ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.
• ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�ຳ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້
ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ສາກແບັດເຕີຣີ.
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແ
ລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ�່ຳກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
• ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງ ແລະ
ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
• ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື
ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ,
ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ​ໂດຍ
DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ DivX
ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງ
www.samsung.com.
251
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແ
ຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍຂ
ອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ,
ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບລູທູດກ�ຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ
ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ,
ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື
ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ
(10 m).
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ,່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ບລູທູດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃ​ ໝ່ →
ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ
ຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Windows XP, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ Windows XP Service Pack 3 ຫຼື ສູງກວ່
ານັ້ນຖືກຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້
ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື
ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
252
ພາກຊ້ ອນທ້ າຍ
ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ
ເຮັດການແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳ� ຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�ຳ​ຊຸງ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕກ
ໍ່​ ານ​ສູນ​ເສຍ​ຂໍ້​
ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
• ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈຳ� ເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ
ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳ� ເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື
ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.
ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.
ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເ
ຕືອນ
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ
. ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ສະແດງການຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
253
ລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ © 2019 Samsung Electronics
ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຫ້າມຜະລິດຊ�ຳ້ , ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ
ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື ການຈັດເກັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ
ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນຈາກ Samsung
Electronics.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
• ຊ�ຳຊຸງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊ�ຳຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics.
• Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກ
ລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
• ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D
ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
• ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີກ
່​ ່ຽວ​ຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising