Samsung | SM-F900F | User manual | Samsung Galaxy Fold (Gold color hinge) คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Fold (Gold color hinge) คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-F900F
Thai. 09/2019. Rev.4.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
4
6
10
17
23
27
32
33
35
37
39
54
56
80
85
88
90
91
114
121
128
131
136
139
143
143
144
145
146
149
149
151
152
155
157
161
162
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
eSIM และการ์ด Nano-SIM
อุปกรณ์เสริม
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การป้อนข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
60
62
66
69
71
75
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
โทรศัพท์
2
รายชื่อ
ข้อความ
อินเทอร์เน็ต
อีเมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
AR Emoji
Always On Display
มัลติวินโดว์
Samsung Pay
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
ปฏิทิน
บันทึกเสียง
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
Game Launcher
Kids Home
SmartThings
การแชร์เนื้อหา
Samsung DeX
สารบัญ
167 Samsung Global Goals
168 แอพ Google
การ​ตั้ง​ค่า
211
170 บทน�ำ
170 การ​เชือ่ ม​ต่อ
172 Wi-Fi
174 Bluetooth
176 NFC และการช�ำระเงิน
179 ตัวประหยัดข้อมูล
180 แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
180 ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM)
181 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์
อินเทอร์เน็ต
182 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
185 เสียงและการสั่น
186 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
186 แยกเสียงของแอพ
187 การแจ้งเตือน
187 จอภาพ
189 ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
189 โหมดกลางคืน
190 เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
191 ภาพพักหน้าจอ
191 วอลเปเปอร์และธีม
192 ล็อกหน้าจอ
193 Smart Lock
193 ชีวมาตรและความปลอดภัย
195 การจดจ�ำใบหน้า
213
214
221
222
225
225
226
227
227
198 การจดจ�ำลายนิว้ มือ
202 Samsung Pass
206 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
212 Samsung Cloud
Google
คุณสมบัติขั้นสูง
215 Bixby Routines
218 ลิงก์กับ Windows
219 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
220 Dual Messenger
Digital Wellbeing
การดูแลอุปกรณ์
223 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
223 แบตเตอรี่
224 ที่เก็บ
225 หน่วยความจ�ำ
225 ความปลอดภัย
แอพ
การจัดการทัว่ ไป
การช่วยเหลือการเข้าถึง
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
เกี่ยวกับโทรศัพท์
ภาคผนวก
228 การช่วยเหลือการเข้าถึง
245 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
4
เบื้องต้น
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้เครื่อง
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ
→ หมด​เวลา​หน้า​จอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส จอภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ความสว่างปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์ → สถานะ
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
เบื้องต้น
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
6
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ทำ� การบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
7
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ข้อควรระวังส�ำหรับเครื่องที่ร้อนเกินไป
หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดเนื่องจากเครื่องร้อนเกินไป ให้หยุดการใช้เครื่อง
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากเครื่องร้อนเกินไปและถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนด ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่อง การ
ระคายเคืองผิวหนังและความเสียหาย และการรั่วไหลของแบตเตอรี่ เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ ความสว่างของหน้า
จอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพที่ท�ำงานอยู่จะถูกปิดและการโทร
ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่น ๆ จะถูกจ�ำกัด ยกเว้นการโทรฉุกเฉินจนกว่าเครื่องจะเย็นลง
• หากข้อความที่สองปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องเพิ่มขึ้นอีก เครื่องจะปิดลง อย่าใช้เครื่องจนกว่าอุณหภูมิของ
เครื่องจะลดลงต�ำ่ กว่าระดับที่ระบุ หากข้อความเตือนที่สองปรากฏขึ้นในระหว่างการโทรฉุกเฉิน การโทรจะไม่ถูกตัดการ
เชื่อมต่อโดยการบังคับให้ปิดตัวลง
8
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• อย่าใช้สายเคเบิลที่ฝาครอบถูกลอกออกหรือได้รับความเสียหาย และอย่าใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือ
ท�ำงานผิดปกติ
9
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
กางออก
กลองหนา (คู) ดานใน
ลําโพง
ไมโครโฟน
เซนเซอรพร็อกซิมิตี/
แสง
ปุมระดับเสียง
ถาดใส SIM การด
ปุมดานขาง (ปุมเปดปดเเครื่อง/
Bixby)
เซนเซอรอานลายนิ้วมือ
หนาจอหลัก
ปุมหนาหลัก (ปุมซอฟทคีย)
ลําโพง
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
ไมโครโฟน
• พับเครื่องก่อนการใส่ลงในกระเป๋าหรือการเก็บไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้จัดเก็บเครื่องที่กางออกเนื่องจากมี
โอกาสที่วัตถุอื่นอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเจาะหน้าจอได้
• อย่ากดหน้าจอด้วยวัตถุแข็งหรือมีคม เช่น ปากกาหรือเล็บมือของคุณ การท�ำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดรอยขีด
ข่วนหรือการเจาะหน้าจอได้
• อย่าติดอุปกรณ์เสริมชนิดกาวใด ๆ เช่น ตัวป้องกัน
คุณอาจสังเกตเห็นรอยพับที่กึ่งกลางหน้าจอหลัก นี่เป็นลักษณะปกติของเครื่อง
11
เบื้องต้น
พับ
เซนเซอรพร็อกซิมิตี/แสง
ลําโพง
ฝาครอบกลองถายรูป
หนาจอดานหนา
ปุมหนาหลัก (ปุมซอฟทคีย)
กลองหลัง (สาม)
เสาอากาศ GPS
เสาอากาศ NFC
เซ็นเซอรตรวจจับแสง
แฟลช
เสาอากาศ MST/
แผนชารจแบบไรสาย
เสาอากาศหลัก
12
เบื้องต้น
• เครื่องของคุณมีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ตัวคุมจังหวะหัวใจหรือเครื่อง
กระตุ้นหัวใจแบบฝังในเครื่อง หากคุณก�ำลังใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใด ๆ เหล่านี้ ให้รักษาเครื่องของคุณให้
อยู่ในระยะที่ปลอดภัยและให้ปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่อง ต�ำแหน่งของแม่เหล็กได้รับการ
ท�ำเครื่องหมายไว้ด้วยสีเทาในรูปภาพเครื่อง
• รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเครื่องของคุณและวัตถุที่ได้รับผลกระทบจากแม่เหล็ก วัตถุต่าง ๆ เช่น บัตร
เครดิต สมุดบัญชีเงินฝาก บัตรเข้าถึง บัตรผ่านขึ้นเครื่อง หรือบัตรจอดรถอาจได้รับความเสียหายหรือปิดการ
ใช้งานโดยแม่เหล็กในเครื่อง
• อย่าพับเครื่องไปทางด้านหลัง เครื่องจะเกิดการเสียหายได้
•
•
•
•
เมื่อพับเครื่อง อย่าวางวัตถุใด ๆ เช่น การ์ด เหรียญหรือกุญแจบนหน้าจอหลัก หน้าจออาจเสียหายได้
เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมใด ๆ เข้าเครื่อง
เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ล�ำโพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้เครื่องโดยที่กระจกหรือตัวอะคริลิคแตกนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ใช้เครื่องนี้ได้หลัง
จากได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการซัมซุงแล้วเท่านั้น
13
เบื้องต้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ทำ� จากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ท�ำงานผิดปกติได้
• หูฟัง USB ประเภท-C บางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องของคุณและคุณสมบัติบางอย่างอาจท�ำงานไม่
ถูกต้อง
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอย สติกเกอร์ หรือฝาครอบ
การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ท�ำงานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
14
เบื้องต้น
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุมระดับเสียง
ปุมดานขาง (ปุมเปดปดเเครื่อง/Bixby)
ปุ่ม
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มด้านข้าง
ปุ่มด้านข้าง + ปุ่มระดับ
เสียงลง
ฟังก์ชั่น
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
• เมื่อเครื่องปิดอยู่ กดค้างไว้เพื่อเปิด
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการสนทนากับ Bixby โปรดดูที่ การใช้ Bixby ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• กดสองครั้งหหรือกดค้างไว้เพื่อเปิดใช้แอพหรือคุณสมบัติที่คุณตั้งค่าไว้
• กดพร้อมกันเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ
• กดค้างไว้พร้อมกันเพื่อปิดเครื่อง
การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง
เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยการกดปุ่มด้านข้างสองครั้งหรือการกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง
เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ปุ่มด้านข้าง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
15
เบื้องต้น
ปุ่มซอฟท์คีย์
ปุมลาสุด
ปุมยอนกลับ
ปุมหนาหลัก
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้า
หลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
16
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงส�ำหรับ
เครื่องของคุณ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่เข้ากันไม่ได้สามารถท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิด
ความเสียหายต่อเครื่องของคุณได้
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1
2
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
17
เบื้องต้น
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มด้านข้าง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
18
เบื้องต้น
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างการ
ชาร์จแบบไร้สาย ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จเพื่อให้เครื่องเย็นลง จากนั้นจึงชาร์จเครื่องอีกครั้งในภายหลัง
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ� เครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → → การ
ตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• ขณะก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
19
เบื้องต้น
การชาร์จแบบไร้สาย
อุปกรณ์มีคอยล์ที่ชาร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย (มีขายแยกต่างหาก)
การชาร์จไร้สายแบบเร็ว
คุณสามารถชาร์จเครื่องของคุณได้เร็วขึ้นโดยใช้คุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องใช้เครื่อง
ชาร์จและส่วนประกอบที่รองรับคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
→ → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ การชาร์จแบบไร้สายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• จะมีการเพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดไว้ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เมื่อคุณวางบนเครื่องชาร์จครั้งแรก
• ขณะก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
• พัดลมภายในเครื่องชาร์จอาจมีเสียงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเร็ว
การชาร์จแบตเตอรี่
1
วางกึ่งกลางของด้านหลังเครื่องลงตรงกึ่งกลางของเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
พับเครื่องก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
เวลาในการชาร์จโดยประมาณจะปรากฏบนแผงการแจ้งเตือน ระยะเวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันตามสภาพใน
การชาร์จ
20
เบื้องต้น
2
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
ข้อควรระวังส�ำหรับการชาร์จแบบไร้สาย
• อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายพร้อมกับบัตรเครดิตหรือบัตรประจ�ำตัวที่ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(RFID) (เช่นบัตรขนส่งหรือคีย์การ์ด) ที่วางอยู่ระหว่างด้านหลังของเครื่องและฝาครอบของเครื่อง
• อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายเมื่อมีวัสดุที่เป็นตัวน�ำไฟฟ้า เช่นวัตถุที่เป็นโลหะและแม่เหล็ก ที่วางอยู่
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
เครื่องอาจจะไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนจัด หรือเครื่องและบัตรอาจเสียหายได้
• หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ
• ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สายที่รับรองโดยซัมซุง หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายอื่น แบตเตอรี่อาจไม่ได้ชาร์จ
อย่างถูกต้อง
Wireless PowerShare
คุณสามารถชาร์จเครื่องอื่นด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณ คุณยังคงสามารถชาร์จเครื่องอื่นแม้ในขณะที่กำ� ลังชาร์จเครื่อง
ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เสริมหรือฝาครอบที่ใช้งาน คุณสมบัติ Wireless PowerShare อาจท�ำงานไม่
ถูกต้อง แนะน�ำให้ถอดอุปกรณ์เสริมและฝาครอบที่ใช้งานก่อนการใช้คุณสมบัตินี้
อย่าใช้หูฟังในขณะที่ใช้พลังงานร่วมกัน การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลต่อเครื่องใกล้เคียงได้
1
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส
(Wireless PowerShare) เพื่อเปิดใช้งาน
21
เบื้องต้น
2
วางเครื่องอื่นไว้ที่กึ่งกลางของเครื่องของคุณโดยหันด้านหลัง
พับเครื่องก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อเริ่มการชาร์จ เสียงเตือนหรือการสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้น
• เครือ่ งของคุณประกอบไปด้วยแม่เหล็ก ต�ำแหน่งของขดลวดชาร์จแบบไร้สายอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่
กับเครื่อง ปรับต�ำแหน่งของเครื่องอย่างถูกต้องตามที่ได้แสดงไว้ในรูปภาพด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ
นั้นดี มิฉะนั้น เครื่องอาจเลื่อนเนื่องจากแรงแม่เหล็กได้
• คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ใช้พลังงานร่วมกัน
สมารทโฟน
3
Galaxy Watch
Galaxy Buds
เมื่อคุณชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องอื่น ๆ ออกจากเครื่องของคุณ
• สามารถชาร์จเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้นที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ บางเครื่องอาจจะไม่
สามารถชาร์จได้ เพื่อดูเครื่องที่รองรับคุณสมบัติ Wireless PowerShare ไปที่ www.samsung.com
• เพื่อชาร์จได้อย่างถูกต้อง ห้ามเคลื่อนย้ายหรือใช้เครื่องใด ๆ ขณะท�ำการชาร์จ
• พลังงานที่ชาร์จให้กับเครื่องอื่น ๆ อาจน้อยกว่าจ�ำนวนที่แบ่งปันโดยเครื่องของคุณ
• หากคุณชาร์จเครื่องอื่นในขณะที่ชาร์จเครื่องของคุณ ความเร็วในการชาร์จอาจลดลงหรือเครื่องอาจชาร์จไม่ถูก
ต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จ
• ความเร็วของการชาร์จหรือประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องหรือสภาพแวดล้อมโดย
รอบ
• หากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงต�่ำกว่าระดับหนึ่งการแบ่งปันพลังงานจะหยุดลง
22
เบื้องต้น
eSIM และการ์ด Nano-SIM
เครื่องของคุณมี eSIM ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นการ์ด SIM คุณสามารถใช้เครือข่ายมือถือหลังจากเปิดใช้งาน eSIM หรือการติดตั้ง
การ์ด Nano-SIM
คุณสามารถเปิดใช้งาน eSIM และติดตั้งการ์ด Nano-SIM ดังนั้นคุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้
บริการสองรายในหนึ่งเครื่องได้ ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง
SIM
• อาจไม่สามารถใช้ eSIM ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือรุ่น
• ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ
การเปิดใช้งาน eSIM (รุ่นสอง SIM)
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด → เพิ่มแผนมือถือ เมื่อพบแผนบริการมือถือ ให้
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน eSIM
หากคุณมีรหัส QR ที่ให้ไว้โดยผู้ให้บริการของคุณ เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ก​ าร์ด →
เพิ่มแผนมือถือ → เพิ่มโดยใช้ QR Code และจากนั้นสแกนรหัส QR
23
เบื้องต้น
การติดตั้ง SIM หรือการ์ด USIM (การ์ด Nano-SIM)
• ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
1
2
3
4
5
24
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดใส่ SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
3
4
ค่อยๆ ดึงถาดใส่ SIM การ์ดออกจากสล็อตถาดใส่ SIM การ์ด
วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาดใส่ SIM การ์ด โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดใส่ SIM การ์ดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดใส่ SIM การ์ดกลับลงในสล็อตถาดใส่ SIM การ์ด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
4
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดใส่ SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดใส่ SIM การ์ดออกจากสล็อตถาดใส่ SIM การ์ด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ถาดใส่ SIM การ์ดกลับลงในสล็อตถาดใส่ SIM การ์ด
25
เบื้องต้น
การใช้ eSIM และการ์ด Nano-SIM (รุ่นสอง SIM)
หากคุณเปิดใช้งาน eSIM และติดตั้งการ์ด Nano-SIM คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองราย
ในหนึ่งเครื่องได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้
การปรับแต่ง eSIM และการ์ด Nano-SIM
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อเข้า
ถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
• ไอคอน: เปลี่ยนไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชื่อ: เปลี่ยนชื่อที่แสดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกประเภทเครือข่ายที่จะใช้กับ SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่า eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ที่ต้องการ
เมื่อเปิดใช้งานทั้งสองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดที่ต้องการ
ได้
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นตั้งค่าคุณลักษณะของคุณสมบัติที่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดที่เตรียมไว้
26
เบื้องต้น
อุปกรณ์เสริม
Galaxy Buds
Galaxy Buds เป็นหูฟังเอียบัดแบบไร้สายซึ่งคุณสามารถใช้แทนหูฟังได้
คุณสามารถฟังเพลงหรือรับสายเรียกเข้าได้อย่างสะดวกหลังจากการเชื่อมต่อหูฟังเอียบัดเข้ากับเครื่องของคุณแม้ในขณะที่ทำ�
กิจกรรมอื่น ๆ เช่นการออกก�ำลัง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Galaxy Buds เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องของคุณและสัมผัส
→ คู่มือการใช้
การเชื่อมต่อ Galaxy Buds
1
2
3
ตรวจสอบทิศทางของหูฟังเอียบัดแต่ละอันและใส่เข้าไปในช่องเสียบกล่องชาร์จอย่างถูกต้องในกล่องชาร์จ
หูฟังเอียบัดจะเริ่มต้นการชาร์จ
หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังเอียบัดไม่กะพริบ ให้เชื่อมต่อกล่องชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จและชาร์จแบตเตอรี่
นานกว่า 10 นาที
ปิดกล่องชาร์จ
เปิดกล่องชาร์จ
หูฟังเอียบัดจะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติและหน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นที่เครื่องของคุณ
• หากหน้าต่างป๊อปอัพไม่ปรากฏขึ้นหรือหากเครื่องของคุณไม่พบหูฟังเอียบัด สัมผัสค้างไว้ที่แผ่นสัมผัสของหู
ฟังเอียบัดทั้งสองอันขณะสวมใส่เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธด้วยตนเอง เมื่อได้เข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธแล้ว คุณจะ
ได้ยินเสียง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้เมื่อคุณเล่นเพลงหลังจากการตั้งค่าการปรับระดับเสียงเป็น
คุณสมบัติสัมผัสค้างไว้ที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้
• เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จกะพริบเป็นสีแดง ให้น�ำหูฟังเอียบัดออกจากกล่องชาร์จและใส่ลง
ในกล่องชาร์จอีกครั้ง
27
เบื้องต้น
4
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส เชื่อมต่อ ที่หน้าต่างป๊อปอัพและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
เมื่อหูฟังเอียบัดได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของคุณแล้ว หูฟังเอียบัดจะพยายามเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณ
เปิดกล่องชาร์จขณะที่หูฟังเอียบัดอยู่ข้างในนั้น
กลองชารจ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ข
องหูฟงเอียบัด
หูฟงเอียบัด
• หากหูฟังเอียบัดไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องภายใน 3 นาที โหมดการจับคู่บลูทูธจะถูกปิดการใช้งาน ปิดกล่อง
ชาร์จอีกครั้งและเปิดขึ้นมา หุฟังเอียบัดจะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ
• หากคุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นหลังจากสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณแล้ว
ให้ปิดคุณสมบัติบลูทูธของเครื่องของคุณก่อนเพื่อที่หูฟังเอียบัดจะไม่เชื่อมต่อเข้ากับบลูทูธ
28
เบื้องต้น
การใช้งาน Galaxy Buds
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลง รับหรือปฏิเสธสาย และเริ่มต้นการพูดคุยกับ Bixby โดยการใช้แผ่นสัมผัส
แผนสัมผัส
• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อหูของคุณ อย่าใช้ปลายนิ้วกดที่แผ่นสัมผัสมากเกินไป
• เพือ่ หลีกเลี่ยงการท�ำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอกับของมีคมใด ๆ
29
เบื้องต้น
สัมผัสครั้งเดียว
• เล่นหรือหยุดแทร็กเป็นการชั่วคราว
สัมผัสสองครั้ง
• เล่นแทร็กถัดไป
• รับสายหรือวางสาย
• พักสายปัจจุบันและรับสายที่สอง
• สลับระหว่างสายปัจจุบันและสายที่ถูกพัก
สัมผัสสามครั้ง
• เล่นแทร็กก่อนหน้า
–– หากคุณสัมผัสสามครั้งสามวินาทีหลังจากแทร็กเริ่มเล่น แทร็
กดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้น สัมผัสสามครั้งที่แผ่นสัมผัส
ภายในสามวินาทีเมื่อแทร็กเริ่มเล่นเพื่อเล่นแทร็กก่อนหน้า
สัมผัสค้างไว้
• เปิดใช้งานคุณสมบัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
• ปฏิเสธการโทร
• เปิดหรือปิดไมโครโฟนระหว่างสายโทรเข้า
–– สิ่งนี้จะไม่แสดงผลใด ๆ ที่เครื่องของคุณ
• เรียกคืนสายที่ถูกพักไว้หลังจากวางสายปัจจุบัน
30
เบื้องต้น
ฝาครอบ
แนบฝาครอบที่ให้มาเข้ากับด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องของคุณเพื่อใช้เครื่องอย่างปลอดภัย หากวัตถุแปลกปลอมอยู่
ระหว่างฝาครอบและเครื่องระหว่างการใช้งาน ให้ปัดลง
• ห้ามใช้แรงกดมากเกินไปเมื่อติดหรือถอดฝาครอบออก ฝาครอบอาจเสียหายได้
• เพือ่ หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนเครื่องของคุณ ระวังอย่าให้วัตถุแปลกปลอมเข้ามาระหว่างฝาครอบและเครื่องใน
ขณะที่ใช้ฝาครอบ
1
2
3
4
ถอดไวนิลป้องกันออกจากเครื่องของคุณ
ท�ำความสะอาดทั้งพื้นผิวการติดตั้งของเครื่องของคุณและฝาครอบเพื่อลบวัตถุแปลกปลอม
น�ำเทปที่ติดอยู่ภายในฝาครอบออก
ในขณะที่เครื่องของคุณถูกพับ ให้ติดฝาครอบจากขอบด้านนอกด้านบนของเครื่อง
1
3
4
2
31
เบื้องต้น
การถอดฝาครอบออก
ในขณะที่เครื่องของคุณกางออก ให้ถอดฝาครอบออกจากขอบด้านในของเครื่อง
การเปิดและปิดเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างสักสองสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
การปิดเครื่อง
1
เพื่อปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส
ปุมระดับเสียงลง
ปุมดานขาง
32
เบื้องต้น
2
สัมผัส ปิดเครื่อง
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานเครื่องใหม่ สัมผัส ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
คุณสามารถตั้งค่าให้ปิดเครื่องเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
ปุ่มด้านข้าง และจากนั้นสัมผัส เมนูปิดเครื่อง ภายใต้ กดค้างไว้
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครื่องไปยังโหมดฉุกเฉินเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน
ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอื่นๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ
เพื่อเปิดใช้โหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการแจ้งเตือนและ
สัมผัส → โหมดฉุกเฉิน
เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน สัมผัส → ปิดโหมดฉุกเฉิน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1
2
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างสักสองสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
เปิดกางเครื่องออก
33
เบื้องต้น
3
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
4
5
6
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป
เรียกคืนการตั้งค่าของคุณจากเครื่องก่อนหน้านี้
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
7
8
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ใช่ตอนนี้
34
เบื้องต้น
9 หากหน้าจอแอพที่ได้รับการแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือกแอพที่คุณต้องการและดาวน์โหลด
10 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ โปรดดูที่ Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
11 สัมผัส ถัดไป → ท�ำ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
Samsung account
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ →
แอคเคาท์ → Samsung account → → วิธี​ใช้
การสร้าง Samsung account
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่ คุณสามารถสร้าง Samsung account โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณได้
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น
35
เบื้องต้น
การลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ยินยอม เพื่อเสร็จสิ้นการลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
หากหน้าต่างป๊อปอัพเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ปรากฏขึ้น สัมผัส เริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถยืนยันรหัสผ่าน
Samsung account ของคุณผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่นลายนิ้วมือ โปรดดูที่ Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณลืม ID Samsung account ของคุณหรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน ที่หน้าจอลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำ� เป็น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ออกจากเครื่อง ข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
36
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
คุณสามารถใช้ Smart Switch เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C)
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) และสาย USB เพื่อ
ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1
2
เสียบขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องของคุณ
เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่องก่อนหน้าโดยใช้สาย USB ของเครื่องก่อนหน้า
เครื่องเกา
อุปกรณของคุณ
ขั้วตอ USB (USB ประเภท-C)
สาย USB ของเครื่องเกา
37
เบื้องต้น
3
4
5
6
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเลือกแอพปรากฏขึ้น สัมผัส Smart Switch → รับข้อมูล
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส อนุญาต
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
เครื่องใหม่ของคุณจะจดจ�ำเครื่องเก่าได้ และรายการข้อมูลที่คุณสามารถถ่ายโอนได้จะปรากฏขึ้น
เลือกหนึ่งรายการขึ้นมาเพื่อน�ำไปและสัมผัส ถ่ายโอน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้า
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้วที่เครื่องของคุณได้
อย่าถอดสาย USB หรือขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้เครื่องเสียหายได้
การถ่ายโอนข้อมูลจะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้ชาร์จ
อย่างเพียงพอก่อนท�ำการถ่ายโอนข้อมูล ถ้าพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ การถ่ายโอนข้อมูลอาจถูกขัดขวาง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
2
3
4
ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
วางเครื่องใกล้กัน
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
38
เบื้องต้น
5
6
7
ที่เครื่องก่อนหน้า ให้เลือกรายการที่จะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้วที่เครื่องของคุณได้
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
หน้าจอด้านหน้าและหน้าจอหลัก
คุณสามารถใช้สองหน้าจอได้โดยการพับเก็บหรือกางเครื่องของคุณออก เพื่อใช้เครื่องด้วยมือเดียวอย่างสะดวก ให้ใช้หน้าจอ
ด้านหน้าโดยการพับเก็บเครื่อง เพื่อดูเนื้อหาที่หน้าจอขนาดใหญ่ ให้สลับไปที่หน้าจอหลักโดยการกางเครื่องออก
ขนาดหน้าต่างของบางแอพอาจไม่สามารถปรับได้เมื่อสลับเปลี่ยนเป็นหน้าจอหลัก
หนาจอดานหนา
หนาจอหลัก
39
เบื้องต้น
การใช้เครื่องของคุณด้วยมือเดียว
เครื่องได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับมือเดียวขณะถูกพับเพื่อให้คุณสามารถใช้เพื่อการโทรออก ดูข้อความ หรือท่อง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
เปิดใช้แอพใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ได้อย่างง่ายดายที่หน้าจอด้านหน้า
โทรศัพท
ขอความ
อินเทอรเน็ต
แอพต่อเนือ่ งที่หน้าจอด้านหน้า
ตั้งค่าเครื่องของคุณเพื่อสลับแอพที่คุณใช้ที่หน้าจอหลักเป็นหน้าจอด้านหน้าเมื่อคุณพับเก็บเครื่อง
เรียกใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → ใช้งานแอพในหน้าจอด้านหน้าต่อไป และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณ
ต้องการเพื่อใช้งานที่หน้าจอด้านหน้าต่อไป
เมื่อคุณพับเครื่องขณะที่แอพก�ำลังท�ำงาน หน้าจอของแอพจะปรากฏที่หน้าจอด้านหน้า
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
40
เบื้องต้น
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
41
เบื้องต้น
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
42
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ปุมลาสุด
ปุมยอนกลับ
ปุมหนาหลัก
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
ล่าสุด
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
หน้าหลัก
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google Assistant
กลับ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
43
เบื้องต้น
การซ่อนแถบการน�ำทาง
ดูไฟล์หรือใช้แอพที่หน้าจอที่กว้างขึ้นโดยการซ่อนแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นสัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ ภายใต้ ประเภท
การน�ำทาง แถบการน�ำทางจะได้รับการซ๋อมและค�ำแนะน�ำท่าทางจะปรากฏขึ้นแทนที่ปุ่มซอฟท์คีย์ หากต้องการใช้ปุ่มซอฟท์
คีย์ ลากค�ำแนะน�ำท่าทางของปุ่มที่ต้องการขึ้นไปด้านบน
ถ้าคุณต้องการซ่อนค�ำแนะน�ำท่าทางที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำท่าทาง เพื่อปิดการใช้งาน
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• ประเภทการน�ำทาง: ตั้งค่าเครื่องให้ซ่อนหรือแสดงแถบการน�ำทาง เพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง สัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ
ขณะที่แถบการน�ำทางถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถใช้ปุ่มซอฟท์คีย์ได้โดยการลากค�ำแนะน�ำท่าทางสัมผัสของปุ่มที่ต้องการ
ขึ้นไปด้านบน
• ล�ำดับปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่าง ๆ ที่แถบการน�ำทาง
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนต�ำแหน่งปุ่มซอฟท์คีย์
• ค�ำแนะน�ำท่าทาง: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงตัวบ่งชี้ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของปุ่มซอฟท์คีย์ คุณสมบัติ
นี้จะปรากฏเมื่อคุณเลือก ท่าทางเต็มหน้าจอ
44
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
•
•
•
•
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
หน้าจอด้านหน้าและหน้าจอหลักอาจปรากฏออกมาแตกต่างกัน
คุณสามารถใช้วอลเปเปอร์หรือธีมกับหน้าจอด้านหน้าและหน้าจอหลัก
สมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ที่หน้าจอด้านหน้า
วิดเจ็ต
ตัวบงชี้ Bixby Home
ดูเนื้อหาที่กําหนดเองของคุณ
แอพโปรด
แถบการนําทาง (ปุมซอฟทคีย)
45
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุมแอพ
46
เบื้องต้น
แสดงหน้าจอในโหมดแนวนอน
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ หมุนเป็นโหมดแนวนอน เพื่อเปิด
ใช้งาน
หมุนเครื่องจนกว่าจะเป็นอยู่ในแนวนอนเพื่อดูหน้าจอในโหมดแนวนอน
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นสัมผัส เพิ่มในหน้าจอหลัก ทาง
ลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
47
เบื้องต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• การเพิ่มเติมแอพ
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
48
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่
เลือก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอหลัก เช่น ตารางหน้าจอหรือเค้าโครง
49
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบน
สุดของหน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
/
/
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
เครือข่าย 5G ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
เครือข่าย LTE ได้รับการเชื่อมต่อแล้วในเครือข่าย LTE ที่มีเครือข่าย 5G
Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
50
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มด้านข้างจะปิดหน้าจอและล็อก นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่
ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
หากหน้าจอปิดอยู่ กดปุ่มด้านข้าง หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
หนาจอเมื่อล็อก
51
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ และจากนั้นให้เลือก
วิธีการ
ขณะที่คุณก�ำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณส�ำหรับวิธีการล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานเครื่องของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่ม​ ี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจาก
โรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
52
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
•
: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส
เลื่อนลงโดยอัตโนมัติ และจะจับภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
•
: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
•
: เขียนหรือวาดที่ภาพหน้าจอ
•
: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
หน้าจอจะ
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ จับภาพอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
53
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
ปุมการตั้งคาอยางเร็ว
เขาถึงทางเลือกพลังงาน
เริ่มตน การตั้งคา
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดําเ
นินกิจกรรมตางๆ
ควบคุมเครื่องที่เชื่อมตออยูใกลเคีย
งรวมถึงเครื่องและฉากของ
SmartThings
ควบคุมสื่อที่เครื่องของคุณและเครื่
องที่ไดรับการเชื่อมตอใกลเคียง
ลบการแจงเตือนทั้งหมด
เขาถึงการตั้งคาการแจงเตือน
54
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
55
เบื้องต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ดูฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญ
ทั้งหมด ใหสัมผัสสองครั้ง
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ใสสัญลักษณ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษา
ขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
56
เบื้องต้น
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
ที่แถบการน�ำทาง สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
ต้องการ
→
ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณ
• หากปุ่มแป้นพิมพ์ ( ) ไม่ปรากฏที่แถบการน�ำทาง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษาและการใส่ข้อมูล และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
• ที่ แป้นพ​ ิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดจะมีสามหรือสี่ตัวอักษรต่อหนึ่งปุุ่ม การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กัน
ซ�้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
57
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
: เดาค�ำศัพท์ตามข้อมูลการป้อนของคุณและแสดงค�ำแนะน�ำค�ำศัพท์ เพื่อกลับไปยังรายการฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์
สัมผัส
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
•
: ป้อนสติ๊กเกอร์ คุณยังสามารถป้อนสติกเกอร์ My Emoji ที่ดูคล้ายกับคุณ โปรดดูที่ การใช้สติกเกอร์ My Emoji
ในการแชท ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
•
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
•
•
•
: เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→
: สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัว คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้โดยลากที่แท็บ
→
: ปรับขนาดแป้นพิมพ์
→ : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
→ : เปิดแผงแก้ไขข้อความ
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
58
เบื้องต้น
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1
2
3
สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม สัมผัส
จากนั้นสัมผัส ติด​ตั้ง เพื่อดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรม และ
ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
59
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติด​ตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือก และจากนั้นสัมผัส เสร็จสิ้น
→
60
การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ ให้เลือกตัว
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ลบการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส แอพ →
→
ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำงาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ที่หน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้การอนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
61
แอพและคุณสมบัติ
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสามารถพูดคุยกับ Bixby หรือพิมพ์ข้อความได้ Bixby จะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นที่คุณร้องขอหรือแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ
นอกจากนี้มันยังได้เรียนรู้รูปแบบการใช้งานและสภาพแวดล้อมของคุณด้วย ยิ่งมันเรียนรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นเท่าใด มันก็จะ
ยิ่งเข้าใจคุณได้มากเท่านั้น
• เพื่อใช้งาน Bixby เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งาน Bixby คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• Bixby จะใช้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น และคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
การเริ่มต้น Bixby
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bixby เป็นครั้งแรก หน้าบทน�ำ Bixby จะปรากฏขึ้น คุณจะต้องเลือกภาษาที่จะใช้กับ Bixby ลงชื่อเข้าใช้
Samsung account ของคุณตามค�ำแนะน�ำ บนหน้าจอ และจากนั้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
1
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้แอพ Bixby
เลือกภาษา
ปุมดานขาง
ลงชื่อเขาใช
Samsung account
62
แอพและคุณสมบัติ
2
3
เลือกภาษาที่จะใช้กับ Bixby
สัมผัส Sign in to Samsung account และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account
ของคุณ
ถ้าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว บัญชีของคุณจะปรากฏที่หน้าจอ
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอ Bixby จะปรากฏขึ้น
การใช้ Bixby
เมื่อคุณพูดสิ่งที่คุณต้องการต่อ Bixby แล้ว Bixby จะเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องหรือแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ
ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง พูดสิ่งที่คุณต้องการต่อ Bixby และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณออกจากปุ่มเมื่อคุณพูดเสร็จแล้ว
หรืออีกวิธีหนึ่ง พูดว่า “Hi, Bixby” และเมื่อเครื่องส่งเสียงออกมา ให้พูดสิ่งที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง พูดว่า “How’s the weather today?” ข้อมูลสภาพอากาศจะปรากฏขึ้นที่หน้า
จอ
หากคุณต้องการทราบสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง เพียงแค่พูดว่า “Tomorrow?” เนื่องจาก
Bixby เข้าใจบริบทของการสนทนา จึงจะแสดงสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ให้คุณเห็น
63
แอพและคุณสมบัติ
“How's the weather
today?”
กําลังฟง
ไดมีการเปดใชงานฟงกชั่นที่ตรงกัน
หาก Bixby ถามค�ำถามแก่คุณในระหว่างการสนทนา ขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างนั้น ให้ตอบ Bixby หรือ สัมผัส และ
ตอบ Bixby
หากคุณก�ำลังใช้หูฟังแบบครอบหัวหรือเสียงจากบลูทูธ หรือเริ่มต้นการสนทนาโดยการพูดว่า “Hi, Bixby” คุณสามารถสนทนา
ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องสัมผัสไอคอน เปิดใช้แอพ Bixby และสัมผัส → Settings → Automatic listening → Handsfree only
64
แอพและคุณสมบัติ
ปลุก Bixby โดยการใช้เสียงของคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนากับ Bixby ได้โดยการพูดว่า “Hi, Bixby” ลงทะเบียนเสียงของคุณเพื่อให้ Bixby ตอบสนองต่อ
เสียงของคุณเมื่อคุณพูดว่า “Hi, Bixby”
1
2
3
เปิดใช้แอพ Bixby และสัมผัส → Settings → Voice wake-up
สัมผัสสวิตช์ Wake with “Hi, Bixby” เพื่อเปิดใช้งาน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้คุณสามารถพูดว่า “Hi, Bixby” และเมื่อเครื่องส่งเสียงออกมา ให้เริ่มต้นการสนทนา
การสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความ
หากเสียงของคุณไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พูดได้ยาก คุณ
สามารถสื่อสารกับ Bixby ผ่านทางข้อความได้
เปิดใช้แอพ Bixby สัมผัส และจากนั้นพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
ระหว่างการสื่อสาร Bixby ก็จะตอบคุณผ่านทางข้อความแทนการข้อเสนอแนะด้วยเสียง
65
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
บทน�ำ
Bixby Vision เป็นบริการที่ให้คุณสมบัติที่หลากหลายตามการจดจ�ำภาพ
คุณสามารถใช้ Bixby Vision เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการจดจ�ำวัตถุหรือต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณยังสามารถ
สัมผัสคุณสมบัติ AR ซึ่งท�ำให้รูปภาพเสมือนปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision ที่มีประโยชน์มากมาย
แยกหรือแปลขอความ
คนหาตําแหนง
คนหารูปภาพ
สัมผัสกับคุณสมบัติ AR
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ Bixby Vision คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด ฟอร์แม็ต หรือ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย Bixby Vision
66
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งาน Bixby Vision
เปิดใช้งาน Bixby Vision โดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้
• ในแอพ กล้องถ่ายรูป สัมผัส Bixby Vision
• ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
• ในแอพ อินเทอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
• หากคุณได้เพิ่มไอคอนแอพ Bixby Vision ลงในหน้าจอหลักและหน้าจอแอพแล้ว เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
สัมผัส เลนส์ และเก็บวัตถุไว้ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เลือกผลการค้นหาด้วย ที่มีอยู่
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การแปลหรือการแยกข้อความ
จดจ�ำและแสดงข้อความที่แปลที่หน้าจอ คุณยังสามารถแยกข้อความออกจากเอกสารหรือไฟล์รูปภาพได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะแปล
ข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
67
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส และเก็บข้อความให้อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
• ในการแยกข้อความ สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่แยกออกมาได้
• เพื่อบันทึกหน้าจอด้วยข้อความที่ได้รับการแปลเป็นรูปภาพ สัมผัส หน้าจอจะได้รับการบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• หากต้องการเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาปลายทาง สัมผัสที่แผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
การค้นหาสถานที่
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณยังสามารถดูข้อเสนอที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลส�ำหรับร้านกาแฟที่ใกล้เคียง ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดง
ผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นที่ร้านใกล้เคียงให้แก่คุณ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
สัมผัส และหันกล้องไปในทิศทางที่คุณต้องการค้นหาสถานที่
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
• ถ้าคุณต้องการค้นหาสถานที่ต่างๆ ในทิศทางอื่น หันกล้องถ่ายรูปไปยังทิศทางดังกล่าว
• เพื่อดูข้อเสนอที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สัมผัส ข้อเสนอ
• คุณสามารถดูตำ� แหน่งปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศของคุณ เพื่อดูต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณที่แผนที่ ชี้กล้องถ่าย
รูปไปที่พื้น เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน ชี้กล้องถ่ายรูปขึ้นไปบนท้องฟ้า
เลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมาและข้อเสนอ
68
แอพและคุณสมบัติ
รับประสบการณ์คุณสมบัติ AR ที่หลากหลาย
แอพต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติ AR ซึ่งท�ำให้ภาพเสมือนปรากฏที่พื้นหลังหรือบุคคลที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง คุณสามารถรับ
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และดูข้อมูลได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้าหรือลองด้วยตนเอง รับประสบการณ์กับคุณสมบัติ
AR ที่สนุกและเป็นประโยชน์ของ Bixby Vision
แอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
1
2
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
สัมผัส แอพ และเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ
Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเปิด Bixby Home
1
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าให้
เสร็จสิ้น
69
แอพและคุณสมบัติ
2
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ตัวแจงเตือนตอไป
เนื้อหาที่ไดรับการแนะนํา
3
เพื่อปิด Bixby Home ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหรือสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่ Bixby Home
เมื่อคุณเปิด Bixby Home คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ เป็นบัตรต่างๆ ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูบัตรต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณ
ที่หน้าจอ Bixby Home ในตอนเย็น คุณสามารถดูตัวเตือน ตรวจสอบกิจกรรมประจ�ำวันของคุณ และดูตัวป้อนของเพื่อนๆ
ของคุณ
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัดลง
ด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตรต่างๆ
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอ Bixby Home สัมผัส
→ ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส
→ เลิกปักหมุด
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ไม่แสดงอีก
• เพื่อซ่อนบัตรจากรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ซ่อนตอนนี้
70
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรต่างๆ
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ์ด ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ์ด
และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
การปรับแต่งการตั้งค่า Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การตั้งค่า
• บริการที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
• ผู้ให้บริการคอนเทนท์ Bixby Home: อ่านและตกลงหรือยกเลิกข้อตกลงของคุณจากข้อก�ำหนดในการให้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาแต่ละราย
• เกี่ยวกับ Bixby Home: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby Home และข้อมูลทางกฎหมาย
Reminder
สร้างการเตือนเพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่
ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพือ่ ใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้น Reminder
การเริ่มต้น Reminder จาก Bixby Home
1
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
71
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร Reminder
หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
การเริ่มต้น Reminder จากปฏิทิน
เปิดใช้แอพ ปฏิทิน และสัมผัส
ถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
→
Reminder หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างการเตือนด้วยวิธีต่างๆ Reminder จะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างการเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�้ำดอกไม้เมื่อกลับถึงบ้าน’
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ Reminder
สัมผัส เขียนการเตือน หรือ
และป้อน ‘รดน�ำ้ ต้นไม้’
สัมผัส สถานที่ → ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ไปที่บ้าน
72
แอพและคุณสมบัติ
4
สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน ‘รดน�ำ้ ดอกไม้’ จะปรากฏขึ้น
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
73
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1
2
ที่รายการ ตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข
แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลการเตือน
เปลี่ยนสีของการแจงเตือน
เพิ่มรายการตรวจสอบ
เพิ่มรูปภาพ
เงื่อนไขของการเตือน
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากตัวแจ้งเตือนไปทางซ้าย
74
แอพและคุณสมบัติ
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1
2
ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ลากตัวแจ้งเตือนไปทางขวา เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้ ท�ำ
เครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
75
แอพและคุณสมบัติ
3
สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
การคนหาผูติดตอหรือสถานที่
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจาก
นั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส ปุ่มกด หรือ รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน เลือก
หมายเลขโทรด่วน และจากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
76
แอพและคุณสมบัติ
การโทรออกโดยการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
คุณสามารถโทรออกไปยังสถานที่ใกล้กับต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาข้อมูลของสถานที่เหล่านั้น
คุณสามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่ เช่น ร้านอาหารหรือร้านค้า หรือโดยการเลือกสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ สัมผัส สถานที่ และจากนั้นเลือกหมวดหมู่หรือสัมผัส และป้อนชื่อธุรกิจในช่องค้นหา หรือ เลือก
หนึ่งรายการจากสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ ข้อมูลของธุรกิจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ จะปรากฏขึ้น
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบนและเลือกข้อความที่จะส่ง หากมีการเปิดใช้
งานสวิตช์ เพิ่มการเตือน การแจ้งเตือนจะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการปฏิเสธหลังจากหนึ่ง
ชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
77
แอพและคุณสมบัติ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิ่มหมายเลขโทรศํพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• เพิ่มการโทร: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับ
การต่อสายอีกครั้ง
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับสู่การโทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่มกด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
78
แอพและคุณสมบัติ
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสรูปภาพของผู้โทรและสัมผัส เพิ่ม หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์และสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
79
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวกเขา
โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์และสัมผัส
สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บและสัมผัส เลือก
80
แอพและคุณสมบัติ
3
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตําแหนงของพื้นที่จัดเก็บ
เพิ่มรูปภาพ
ใสขอมูลรายชื่อ
เปดฟลดขอมูลใหมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→
จัดการรายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ → น�ำเข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำเข้า
81
แอพและคุณสมบัติ
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา
สัมผัสรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → แชร์
เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
82
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แตะที่นี่เพื่อแชร์โปรไฟล์ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดู
ข้อมูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
• เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส เลือกสิ่งที่แชร์ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และ
จากนั้นให้เลือกทางเลือก
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
3
4
สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
→
กลุ่ม → สร้าง​กลุ่ม​ใหม่
ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
สัมผัส บันทึก
83
แอพและคุณสมบัติ
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส → กลุ่ม เลือกกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซ�้ำกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→
จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → ลบ
เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบแต่ละรายชื่อ เปิดรายการรายชื่อ สัมผัสรายชื่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
84
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นเฉพาะในขณะที่ช่องใส่ข้อความว่างเปล่าเท่านั้น
ผูรับ
ปอนผูรับ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
3
สัมผัส
ปอนสติ๊กเกอร
เพื่อส่งข้อความ
85
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
ดูการสนทนา
• เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
• เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
• เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ สัมผัส เพิ่มไปยังรายชื่อ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
86
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การตั้งค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การเตือนการแจ้งเตือน และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ จากนั้นสัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
สัมผัส ลบ
87
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เพื่อสลับระหว่างแท็บอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่
บุคมารกหนาเว็บปจจุบัน
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
ดูบุคมารคของคุณ
ยายระหวางหนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดหนัาหลัก
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
88
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าว่า
จะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้งค่า → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตั้งค่าโหมดความลับ → เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อตั้ง
ค่าข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ลงทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน สัมผัสสวิตช์ทางเลือกภายใต้ ชีวมาตร เพื่อเปิด
ใช้งาน
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส
→
ปิดโหมดความลับ
89
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อีเมล
ในรายการ เลือกบริการอีเมลหรือสัมผัส อื่นๆ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
ตั้ง
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเขียนอีเมล
เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
สัมผัส
เพื่อส่งอีเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อีเมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→
→ ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
90
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มด้านข้างสองครั้งอย่างรวดเร็ว
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
การถ่ายภาพ
1
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากไอคอนการเลือกเลนส์
ไปทางซ้ายหรือขวา คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• เพื่อปรับความสว่างของภาพ สัมผัสหน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบการปรับผ่าน หรือ
91
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
Bixby Vision
AR EMOJI
การตั้งคากลองถายรูป
ตัวเลือกสําหรับโหมดการถายภาพ
ปจจุบัน
สลับระหวางกลองถายรูปดานหนา
และกลองหลัง
ถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
เลือกเลนส
ปุมเพิ่มประสิทธิภาพฉาก
โหมดถายภาพ
โหมดปจจุบัน
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
92
แอพและคุณสมบัติ
การใช้กล้องกับเครื่องที่ถูกพับ
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยมือเดียวในขณะที่เครื่องของคุณถูกพับได้
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอด้านหน้า
93
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกเลนส์ส�ำหรับการถ่ายภาพ
คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้มุมมองที่หลากหลายด้วยเลนส์มุมกว้างพิเศษ เลนส์มุมกว้างและเลนส์โทรภาพ
(ซูมออปติคอล 2 เท่า)
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้เลือกเลนส์ที่คุณต้องการและถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
•
: เลนส์มุมกว้างพิเศษให้คุณถ่ายภาพมุมกว้างหรือบันทึกวิดีโอมุมกว้างซึ่งมีลักษณะเหมือนกับมุมมองจริง ใช้
คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์
เพื่อแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างพิเศษ สัมผัส ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส ตัว
เลือกการบันทึก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแก้ไขรูปทรงกว้างพิเศษ เพื่อเปิดใช้งาน
•
: เลนส์มุมกว้างช่วยให้คุณถ่ายภาพขั้นพื้นฐานหรือบันทึกวิดีโอปกติ
•
: เลนส์โทรภาพ (ซูมออปติคอล 2 เท่า) ช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการขยายวัตถุ
การถายภาพมุมกวางพิเศษ
การถายภาพเบื้องตน
94
การถายภาพซูมออพติคอล
2 เทา
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพ (กล้องถ่ายรูปอัจฉริยะ)
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อจับภาพได้ง่าย คุณสมบัติกล้องถ่ายรูป
อัจฉริยะจะจดจ�ำวัตถุโดยอัตโนมัติและปรับสีและเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ในรายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย และสัมผัส เพื่อถ่ายรูป
ตัวปรับสีภาพ
กล้องถ่ายรูปปรับการตั้งค่าสีและใช้เอฟเฟกต์ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติโดยการจดจ�ำวัตถุ
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย เมื่อกล้องถ่ายรูปจดจ�ำวัตถุแล้ว ปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพฉากจะเปลี่ยนและจะใช้สี
และเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมที่สุด
• หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน สัมผัส ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัสสวิตช์ ตัวปรับสีภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม สัมผัส ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส ตัวปรับสีภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัด
จากคุณสมบัติที่คุณต้องการ
• หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัสปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพฉากที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
95
แอพและคุณสมบัติ
ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต
กล้องถ่ายรูปแนะน�ำองค์ประกอบที่เหมาะสมส�ำหรับภาพถ่ายโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งและมุมของวัตถุของคุณ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต เพื่อเปิดใช้งาน
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
คู่มือจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
เล็งวัตถุด้วยข้อแนะน�ำที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
กล้องถ่ายรูปจดจ�ำองค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ได้รับการแนะน�ำจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
ปรับต�ำแหน่งและมุมของกล้องถ่ายรูปให้เหมาะกับองค์ประกอบ
เมื่อได้องค์ประกอบที่เหมาะแล้ว ค�ำแนะน�ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
องคประกอบที่เหมาะสม
คูมือ
96
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
เพื่อถ่ายภาพตัวเองด้วยการถ่ายภาพมุมกว้างของทิวทัศน์หรือผู้คน สัมผัส
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
การใช้ตัวกรองและเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองและแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิวหรือรูปหน้า ก่อนการถ่ายภาพได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
97
แอพและคุณสมบัติ
โหมดวิดีโอ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
1
2
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วิดีโอ
สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
ยกเลิกการปรับโฟกัสแบบด้วยตัวเอง
เพื่อ
• หากคุณใช้คุณสมบัติการซูมวีดีโอเป็นเวลานานขณะบันทึกวีดีโอ คุณภาพของวีดีโออาจลดลงเพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องของคุณร้อนเกินไป
• ระบบออปติคัลซูม 2 เท่าอาจไม่ท�ำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย
3
สัมผัส
เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
การเปลี่ยนอัตราส่วนหน้าจอส�ำหรับวิดีโอ
คุณสามารถตั้งค่าสัดส่วนจอภาพส�ำหรับวิดีโอได้
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และเลือกสัดส่วนจอภาพ
โหมดไลฟ์โฟกัส
กล้องถ่ายรูปช่วยให้คุณถ่ายภาพที่พื้นหลังเบลอและวัตถุข้างหน้าเด่นชัดขึ้น คุณยังสามารถใช้เอฟเฟกต์พื้นหลังและแก้ไขได้
หลังจากการถ่ายภาพ
เบลอ
สปน
ซูม
98
คัลเลอรพอยท
แอพและคุณสมบัติ
ถ่ายภาพบุคคลที่โดดเด่นโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส
เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและถ่ายภาพที่เน้นวัตถุ
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
• อาจไม่สามารถใช้การเบลอพื้นหลังได้อย่างถูกต้องในสภาวะต่อไปนี้:
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
–– วัตถุมีความบางหรือโปร่งแสง
–– วัตถุมีสีหรือลวดลายที่คล้ายกับพื้นหลัง
–– วัตถุหรือพื้นหลังเป็นสีพื้นๆ
1
2
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ไลฟ์โฟกัส
3
เมื่อ เอฟเฟ็กต์พร้อมใช้ ปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณต้องการ
เพื่อปรับความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลัง ลากแถบการปรับไปทางซ้ายหรือขวา
แถบการปรับความเขมเอฟเฟกตข
องพื้นหลัง
เพื่อถ่ายภาพ
เอฟเฟกตของพื้นหลัง
เลือกเลนส
ไลฟโฟกัส
99
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส
คุณยังสามารถแก้ไขเอฟเฟกต์พื้นหลังและความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลังส�ำหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส
1
2
เลือกภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติไลฟ์โฟกัสและสัมผัส เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์พื้นหลัง
เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณต้องการ
• เพื่อปรับความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลัง ลากแถบการปรับไปทางซ้ายหรือขวา
• เมื่อแสงพื้นหลังปรากฏขึ้นในจุดเบลอ ไอคอน (ศิลปิน) จะปรากฏในรายการเอฟเฟ็กต์ เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของ
การเบลอพื้นหลัง สัมผัส และให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ
ปรับความเขมของเอฟเฟก
ตของพื้นหลัง
เปลี่ยนเอฟเฟกตของพื้นห
ลัง
3
สัมผัส ใช้ เพื่อบันทึกรูปภาพ
โหมดซูเปอร์สโลว์โมชั่น
การเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษเป็นคุณสมบัติที่บันทึกช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้อย่างช้าๆ เพื่อให้คุณสามารถชื่นชมกับ
มันได้ในภายหลัง หลังจากวิดีโอได้รับการบันทึกแล้ว เพลงพื้นหลังจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัติการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษบางอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ เมื่อมีการบันทึกวิดีโอในที่ร่มที่มีแสงน้อยหรือไม่เพียงพอ อาจจะเกิด
สถานการณ์ต่อไปนี้ขึ้นได้:
–– หน้าจออาจมืดลงเนื่องจากมีแสงน้อย
–– หน้าจออาจกระพริบในสภาพแสงบางอย่าง เช่น ในสถานที่ที่มีแสงจากหลอดนีออน
–– อาจเกิดเสียงรบกวน
100
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
บันทึกวิดีโอโดยการจับภาพช่วงเวลาเดียวที่วัตถุกำ� ลังเคลื่อนที่อยู๋
1
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส Super Slow-mo
การตั้งคากลองถายรูป
เลือกความยาวของการบันทึก
ดูขอมูล
เริ่มตนบันทึกวีดีโอ
ซูเปอรสโลวโมชั่น
2
สัมผัส
เครื่องจะจับภาพช่วงเวลาในการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและบันทึกเป็นวิดีโอ
101
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว เครื่องจะจับภาพช่วงเวลาในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
การบันทึกแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการหากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
• เมื่อเครื่องสั่น
• เมื่อมีวัตถุอื่นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้วัตถุในบริเวณตรวจจับการเคลื่อนไหว
• เมื่อมีการบันทึกภายใต้แสงกะพริบ เช่น ในสถานที่ที่มีแสงจากหลอดนีออน
1
2
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส Super Slow-mo
สัมผัส
คุณสมบัติการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะได้รับการเปิดใช้งานและการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแส
ดงตัวอย่าง
เพื่อย้ายพื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว สัมผัสที่บริเวณที่อยู่ภายในกรอบและลากไปที่ต�ำแหน่งใหม่ เพื่อปรับขนาด
พื้นที่ สัมผัสที่มุมของกรอบและลาก
การตรวจจับการเคลื่อนไหว
พื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว
102
แอพและคุณสมบัติ
3
สัมผัส
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว เครื่องจะเริ่มการบันทึกในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและบันทึกเป็นวิดีโอ
การเล่นวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
เลือกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและสัมผัส เล่นวิดีโอ Super Slow-mo
เพลงพื้นหลังแบบสุ่มจะมาพร้อมกับวิดีโอโดยอัตโนมัติในระหว่างการเล่น
เพื่อจับภาพในขณะที่ก�ำลังเล่นวิดีโอ สัมผัส
การแก้ไขวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
ที่หน้าจอการเล่น คุณสามารถแก้ไขวิดีโอและบันทึกเป็นไฟล์ที่แตกต่างกันหรือแบ่งปันได้
เพื่อครอบตัดส่วนที่ต้องการของวิดีโอ ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปในจุดที่ต้องการเพื่อเลือกส่วนที่จะเก็บ
เพื่อแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ ลาก ไปทางซ้ายหรือทางขวา
เปลี่ยนเพลงพื้นหลัง
เริ่มตนการถายครอม
สิ้นสุดการถายครอม
สวนการเคลื่อนไหวชาเปน
พิเศษ
103
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
รายการโหมดถายภาพ
104
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโปร
จับภาพขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO เป็น AUTO
•
•
•
•
•
: ปรับความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ต�่ำให้แสงเข้ามาก ภาพจะสว่างขึ้น เหมาะส�ำหรับภาพทิวทัศน์หรือภาพ
ที่ถ่ายตอนกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์สูงให้แสงน้อย เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว คุณสามารถเลือกค่ารูรับ
แสงที่จะก�ำหนดความสว่างและความลึกได้ สัมผัส F1.5 หรือ F2.4
: ปรับโทนสี
: เปลี่ยนโหมดโฟกัส ลากแถบการปรับผ่าน หรือ
เพื่อปรับโฟกัสด้วยตัวเอง เพื่อสลับไปเป็นโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ สัมผัส MANUAL
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่ารับแสงได้ ค่ารับแสงจะเปลี่ยนและปรากฏ
ตามการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
105
แอพและคุณสมบัติ
การแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
คุณสามารถแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอภาพตัวอย่าง กรอบ AF/AE จะปรากฏที่หน้าจอ ลากกรอบไปยังบริเวณที่คุณต้องการแยกพื้นที่โฟกัส
และพื้นที่รับแสง
106
แอพและคุณสมบัติ
โหมดอาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น
1
2
3
4
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาที่บริเวณนั้นเพื่อไฮไลท์
พื้นที่นอกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
สัมผัส
และลากแถบการปรับเพื่อปรับโทนสี
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
โหมดกลางคืน
ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลางคืน
107
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
โหมดเคลื่อนไหวช้า
บันทึกวิดีโอส�ำหรับการดูในแบบสโลว์โมชั่น คุณสามารถระบุส่วนของวิดีโอให้เล่นในแบบสโลว์โมชั่นได้
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส Slow motion
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก
เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส
เพื่อหยุด
108
แอพและคุณสมบัติ
4
5
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
สัมผัส เล่นวิดีโอ slow motion
ส่วนที่เร็วที่สุดของวีดีโอจะถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนการเคลื่อนไหวช้าและวีดีโอจะเริ่มเล่น จะมีการสร้างส่วนการเคลื่อนไหว
ช้าถึงสองส่วนด้วยกันพื้นฐานของวีดีโอ
เพื่อแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวช้า ลาก ไปทางซ้ายหรือทางขวา
เริ่มตนการถายครอม
สิ้นสุดการถายครอม
สวนการเคลื่อนไหวชา
โหมด Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่ก�ำลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
1
2
3
4
5
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส Hyperlapse
สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ เครื่องจะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส เล่น Hyperlapse เพื่อดูวิดีโอ
109
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนจอภาพส�ำหรับภาพถ่าย
: ใช้เอฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
: เลือกอัตราเฟรม
: ท�ำให้วิดีโอมีความเสถียร
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดีโอ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
เมทริกซ์ เฉลี่ยทั้งฉาก
: เปลี่ยนพื้นที่โฟกัสในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
มัลติ ที่ต�ำแหน่งต่าง ๆ ภายในกรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายรูป
จะปรากฏขึ้นเพื่อระบุพื้นที่ที่โฟกัส
กลาง ที่ต�ำแหน่งกึ่งกลางภายในกรอบ
: ใน โหมด อาหาร เน้นที่วัตถุภายในกรอบวงกลมและเบลอรูปภาพที่อยู่นอกกรอบ
: ในโหมด อาหาร ปรับโทนสี
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อบันทึกวิดีโอความเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
: เปลี่ยนเวลาในการบันทึกวิดีโอความเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
110
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
คุณสมบัติอัจฉริยะ
• ตัวปรับสีภาพ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับการตั้งค่าสีและใช้เอฟเฟกต์เพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติตามวัตถุหรือฉาก
• ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแนะน�ำองค์ประกอบที่เหมาะส�ำหรับภาพถ่ายโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งและมุมของ
วัตถุของคุณ
• สแกน QR Code: เปิดหรือปิดเครื่องอ่านรหัส QR
รูปภาพ
• รูปภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปนานสองสามวินาทีก่อนการสัมผัส คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณ
สามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่คุณอาจพลาดได้ เพื่อดูวิดีโอ สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส ดูรูปถ่ายเคลื่อนไหว
หากต้องการเก็บภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการเล่นและสัมผัส จับภาพ คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมด
รูปถ่าย เท่านั้น
• กดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์เพื่อ: เลือกการด�ำเนินการที่จะท�ำเมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ตัวเลือกการบันทึก: เลือกวิธีที่คุณต้องการบันทึกภาพถ่าย
สัมผัสสวิตช์ ส�ำเนา RAW (Pro) เพื่อตั้งค่าให้เครื่องบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ RAW แบบไม่บีบอัด (รูปแบบไฟล์ DNG)
ในโหมดโปร ไฟล์ RAW จะรักษาข้อมูลของรูปภาพให้มีคุณภาพดีที่สุด แต่จะใช้หน่วยความจ�ำมากขึ้น
เมื่อใช้คุณสมบัติ ส�ำเนา RAW (Pro) ภาพถ่ายแต่ละรูปจะถูกบันทึกไว้สองรูปแบบ คือ DNG และ JPG
111
แอพและคุณสมบัติ
วิดีโอ
• ขนาดวิดีโอกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวเลือกการบันทึกขั้นสูง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ตัวเลือกการบันทึกขั้นสูง
หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ วิดีโอประสิทธิภาพสูง คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ วิดีโอ HDR10+ คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่ความคมชัดและสีของแต่ละฉากได้รับการปรับ
ให้เหมาะสม
• คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
• ไม่สามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและการเคลื่อนไหวช้าในรูปแบบ HEVC ได้
• เพื่อเล่นวิดีโอ HDR10+ อย่างถูกต้อง เครื่องจะต้องรองรับ HDR10+
• ความเสถียรของวิดีโอ: เปิดใช้ระบบป้องการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่กำ� ลังบันทึกวิดีโอ
เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ การติดตามโฟกัสอัตโนมัติ แล้ว คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
112
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติที่มีประโยชน์
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
• การติดตามโฟกัสอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้แทร็กและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายของคุณที่ได้เลือกไว้ เมื่อคุณเลือกเป้า
หมายที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง เครื่องจะโฟกัสบนเป้าหมายดังกล่าวแม้วัตถุกำ� ลังเคลื่อนที่หรือเมื่อคุณเปลี่ยนต�ำแหน่ง
ของกล้องก็ตาม
• เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับความเสถียรของวิดีโอได้
• การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
–– เป้าหมายนั้นใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
–– เป้าหมายมีการเคลื่อนที่มากเกินไป
–– เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณก�ำลังถ่ายภาพในที่มืด
–– เป้าหมายและฉากหลังมีสีหรือลวดลายเหมือนกัน
–– เป้าหมายมีลวดลายแนวนอน เช่น มู่ลี่
–– กล้องถ่ายรูปสั่นมากเกินไป
–– วิดีโอความละเอียดสูง
–– เมื่อซูมเข้าหรือออกโดยใช้ระบบออปติคัลซูม 2 เท่า
• รูปภาพตามที่แสดงตัวอย่าง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อบันทึกภาพถ่ายตามที่ปรากฏที่หน้าจอตัวอย่างเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
โดยไม่ต้องพลิก
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�ำ่ กว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
113
แอพและคุณสมบัติ
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดการถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพ
วิธีการถ่าย: เลือกวิธีการถ่ายภาพเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ Samsung Members ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกล้อง: ดูเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
การดูรูปภาพ
1
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
114
แอพและคุณสมบัติ
2
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มรูปภาพไปยังรายการโปรด
ภาพขนาดยอของของรูปภาพและ
วิดีโอ
ลบรูปภาพ
Bixby Vision
แกไขรูปภาพ
แบงปนรูปภาพกับผูอื่น
คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ในรายการ สัมผัส
→ สร้างภาพยนตร์ สร้าง GIF หรือ สร้างคอลลาจ และจากนั้นเลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่ค�ำส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การแก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส
คุณสามารถแก้ไขเอฟเฟ็กต์ของพื้นหลังและความเข้มของเอฟเฟ็กต์ของพื้นหลังส�ำหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์
โฟกัส
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ เลือกภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส สัมผัส เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์พื้นหลัง เพื่อเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์
ของพื้นหลังหรือปรับความเข้มโดยการลากแถบการปรับไปทางซ้ายหรือขวา
115
แอพและคุณสมบัติ
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
สัมผัส เล่นวิดีโอ เพื่อเล่นวิดีโอ
แสดงวิดีโอของคุณ
เลื่อนไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
จับภาพหนาจอปจจุบัน
สรางภาพเคลื่อนไหว GIF
สลับไปยังเครื่องเลนวิดีโอ
แบบปอปอัพ
เปลี่ยนอัตราสวนหนาจอ
หมุนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
ขามไปยังวิดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อกรอไป
ขางหนา
ขามไปยังวิดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อกรอกลับ
ขางหลัง
พักและเลนตอ
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
116
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติการปรับปรุงวีดีโอ
ปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายของวิดีโอของคุณเพื่อเพลิดเพลินไปกับสีที่สว่างกว่าและสดใสมากยิ่งขึ้น เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Video enhancer เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในบางแอพเท่านั้น
• การใช้คุณลักษณะนี้จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น บุคคล สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานได้ หากมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ เช่น เรื่องราวหรือ
ภาพเคลื่อนไหว GIF เนื้อหาก็จะปรากฏขึ้นด้วย
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลถานที่
เนื้อหาที่สรางขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
117
แอพและคุณสมบัติ
การดูภาพถ่ายหรือวิดีโอตามหมวดหมู่
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอตามหมวดหมู่ได้
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส รูป​ภาพ หรือ อัลบั้ม และจากนั้นลากรายการลงล่างเพื่อเลือกหมวดหมู่
• วิดีโอ: ดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ
• รายการโปรด: ดูรูปภาพและวิดีโอโปรดของคุณ
• ต�ำแหน่ง: ดูรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในสถานที่เดียวกัน
• ที่แนะน�ำ: ดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้ ภาพยน ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัด
ปะที่คุณได้สร้างขึ้นก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณที่อยู่ในรายการอัลบั้ม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
สัมผัสสวิตช์อัลบั้มเพื่อซ่อน
118
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
ป้อนชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส → เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
119
แอพและคุณสมบัติ
การซิงค์รูปภาพและวิดีโอ
เมื่อคุณซิงค์แอพ แกลเลอรี่ ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายก็จะได้รับการบันทึกใน Samsung
Cloud คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี่ ของคุณและจากเครื่องอื่นๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์กับ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน แอพ
แกลเลอรี่ และ Samsung Cloud จะได้รับการซิงค์
การลบรูปหรือวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
หากต้องการลบหลายไฟล์ สัมผัสค้างไว้ที่หนึ่งไฟล์ที่จะลบที่รายการและท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์เพิ่มเติมเพื่อลบ
สัมผัส
หรือ ลบ
การใช้คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิล
คุณสามารถเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปแล้วในถังขยะรีไซเคิลได้ ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ถังขยะ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อดูไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส → ถังขยะ
120
แอพและคุณสมบัติ
AR Emoji
บทน�ำ
สร้าง My Emoji ที่ดูเหมือนคุณ และถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอด้วย My Emoji ตัวอักษร Emoji หรือสติ๊กเกอร์
คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของ My Emoji เช่น รูปร่างใบหน้าหรือทรงผม และตกแต่ง My Emoji ด้วยอุปกรณ์เสริมต่าง
ๆ คุณยังสามารถแสดงความสนุกด้วยการใช้สติกเกอร์ My Emoji ระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย
My Emoji
ตัวอักษร Emoji
121
สติ๊กเกอร
แอพและคุณสมบัติ
การสร้าง My Emoji
สร้าง My Emoji ที่มีลักษณะคล้ายกับคุณ สติกเกอร์ My Emoji ที่มีการแสดงออกต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1
2
3
4
5
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji → สร้าง My Emoji
ปรับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณให้ตรงกับหน้าจอและสัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ
เลือกเพศและช่วงอายุของ My Emoji และสัมผัส ถัดไป
ตกแต่ง My Emoji และสัมผัส ถัดไป
สัมผัส เรียบร้อย
My Emoji และสติ๊กเกอร์ My Emoji ได้รับการสร้างขึ้นแล้วในตอนนี้ คุณสามารถดูสติกเกอร์ My Emoji ที่สตูดิโอ My
Emoji ได้ โปรดดูที่ สติกเกอร์ My Emoji ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สราง My Emoji
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AR Emoji ในทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง หากคุณใช้กล้องหลัง มันจะสลับไปยังกล้อง
หน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อสลับระหว่างกล้องถ่ายรูป ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
122
แอพและคุณสมบัติ
การลบ My Emoji
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji สัมผัสค้างไว้ที่ My Emoji ที่คุณต้องการลบและสัมผัส
สติ๊กเกอร์ My Emoji จะได้รับการลบออก
My Emoji และ
การปรับแต่ง My Emoji
แก้ไขหรือตกแต่ง My Emoji ในสตูดิโอ My Emoji คุณยังสามารถสร้างสติกเกอร์ My Emoji ของคุณเองได้อีกด้วย
ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
สตูดิโอ My Emoji
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji → สตูดิโอ สตูดิโอ My Emoji จะปรากฏขึ้น
เลือก My Emoji เพื่อแกไข
จับภาพหนาจอปจจุบัน
เปลี่ยนพื้นหลังของสตูดิโอ My
Emoji
สรางสติ๊กเกอร
แกไข My Emoji
การแก้ไข My Emoji
แก้ไข My Emoji หรือเปลี่ยนพื้นหลังของสตูดิโอ My Emoji
ที่สตูดิโอ My Emoji สัมผัส แก้ไข หรือ พื้นหลัง
123
แอพและคุณสมบัติ
สติกเกอร์ My Emoji
สร้างสติกเกอร์ของคุณเองด้วยการแสดงออกและการกระท�ำของ My Emoji คุณสามารถใช้สติกเกอร์ My Emoji เมื่อส่ง
ข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม
การดูสติ๊กเกอร์ My Emoji
ในสตูดิโอ My Emoji สัมผัส สติ๊กเกอร์ จากนั้น คุณสามารถดูสติ๊กเกอร์ My Emoji ได้
สรางสติ๊กเกอรของคุณเอง
การสร้างสติ๊กเกอร์ของคุณเอง
สร้างสติ๊กเกอร์ My Emoji ตามที่คุณต้องการ
1
ในสตูดิโอ My Emoji สัมผัส สติ๊กเกอร์ → สร้างสติ๊กเกอร์ก�ำหนดเอง
124
แอพและคุณสมบัติ
2
3
แก้ไขสติกเกอร์ตามที่คุณต้องการ
•
: เพิ่มสติกเกอร์
•
: เลือกพื้นหลังของสติกเกอร์
• : เลือกการแสดงออก
•
: เลือกกิจกรรม
•
: ป้อนข้อความ
•
: เขียนหรือวาดที่สติกเกอร์
สัมผัส บันทึก
การใช้สติกเกอร์ My Emoji ในการแชท
คุณสามารถใช้สติกเกอร์ My Emoji ในระหว่างการสนทนาผ่านข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างของการใช้สติกเกอร์ My Emoji ในแอพ ข้อความ
1
2
3
ขณะก�ำลังเขียนข้อความในแอพ ข้อความ สัมผัส
ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง
สัมผัสไอคอน My Emoji
เลือกหนึ่งในสติ๊กเกอร์ My Emoji
สติ๊กเกอร์ My Emoji จะถูกแทรกเข้าไป
ไอคอน My Emoji
125
แอพและคุณสมบัติ
การลบสติกเกอร์ My Emoji
ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส
สัมผัส ลบ
และสัมผัส
ที่ด้านล่างของแป้นพิมพ์ เลือกสติกเกอร์ My Emoji ที่คุณต้องการลบและ
การจับภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วย My Emoji
สร้างภาพถ่ายหรือวิดีโอสนุก ๆ ด้วย My Emoji โดยการใช้โหมดการถ่ายภาพต่าง ๆ
หนากาก
1
2
พื้นฐาน
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji
เลือก My Emoji ที่คุณต้องการใช้
My Emoji
126
Mini Motion
แอพและคุณสมบัติ
3
4
เลือกโหมดที่คุณต้องการใช้
•
(มาสก์): หน้าของ My Emoji ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของคุณดังนั้นดูเหมือนว่าคุณก�ำลังสวมหน้ากาก
•
(พื้นฐาน): My Emoji เลียนแบบการแสดงออกของคุณ
•
(Mini Motion): My Emoji เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ
สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
คุณสามารถดูและแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้จับภาพไว้ใน แกลเลอรี่
เพื่อบันทึกวิดีโอ
การจับภาพหรือวิดีโอด้วยตัวอักษร Emoji หรือสติ๊กเกอร์
ตัวอักษร Emoji เลียนแบบการแสดงออกของคุณ คุณยังสามารถใช้เอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ที่ตามใบหน้าคุณได้อีกด้วย
1
2
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji
เลือกตัวอักษร Emoji หรือสัมผัส สติ๊กเกอร์ และเลือกสติกเกอร์ที่คุณต้องการใช้
สติ๊กเกอร
ตัวอักษร Emoji
3
สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
คุณสามารถดูและแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้จับภาพไว้ใน แกลเลอรี่
127
เพื่อบันทึกวิดีโอ
แอพและคุณสมบัติ
Always On Display
คุณสามารถดูข้อมูล เช่น นาฬิกาหรือปฏิทิน หรือควบคุมการเล่นเพลงที่หน้าจอเมื่อหน้าจอปิด
คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนส�ำหรับข้อความใหม่หรือสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ
ความสว่างของแสดงบน Always On Display อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง
การตั้งค่าวิธีการแสดง Always On Display
คุณสามารถเลือกวิธีการแสดง Always On Display ได้ สามารถตั้งค่าให้ Always On Display ปรากฏอย่างต่อเนื่องหรือ
ปรากฏเฉพาะเมื่อแตะที่หน้าจอในขณะที่ปิดอยู่ เช่นเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าเวลาเพื่อแสดง Always On Display ได้
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → Always On Display และจากนั้นให้เลือกโหมดที่คุณต้องการ
• แตะเพื่อแสดง: Always On Display ปรากฏเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อคุณสัมผัสที่หน้าจอ
• แสดงตลอดเวลา: Always On Display ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• แสดงตามก�ำหนดการ: Always On Display ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่คุณตั้งค่า สัมผัส ตั้งก�ำหนดการ เพื่อตั้งค่าเวลา
เริ่มต้นและเวลาจบ
128
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display
เมื่อคุณได้รับข้อความ สายที่ไม่ได้รับ หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏที่หน้าจอแสดงบน Always On
Display สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือน
ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพื่อดูการแจ้งเตือน
การควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงที่ Always On Display ได้
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → Facewidgets และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เพลง เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display สัมผัสสองครั้งที่นาฬิกา
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่นาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังตัวควบคุมเพลง
สัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการเล่น
129
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงรูปภาพที่ Always On Display
คุณสามารถแสดงรูปภาพที่ Always On Display ได้ คุณยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบนาฬิกา → Always On Display
ลากรายการประเภทไปทางซ้ายและเลือกประเภทที่มีรูปภาพอยู่
สัมผัส และเลือกรูปภาพ
เพื่อแทรกภาพเคลื่อนไหว GIF สัมผัส GIF และเลือกไฟล์
สัมผัส เรียบร้อย
การปิดใช้งานคุณสมบัติแสดงบน Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Always On Display เพื่อปิดใช้งาน
130
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานได้สูงสุดถึงสามแอพในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลาย
แอพในมุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
• แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้ที่หน้าจอหลักเท่านั้น
มุมมองหนาจอแยก
มุมมองปอปอัพ
131
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
คุณท�ำงานได้สูงสุดถึงสามแอพในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
ในขณะที่ใช้แอพ ปัดไปทางซ้ายที่ขอบด้านขวาของหน้าจอ
รายการแอพจะปรากฎขึ้น
ให้เลือกแอพจากรายการ
แอพที่ได้เลือกไว้จะเปิดใช้ที่ด้านขวาของหน้าจอ
เพื่อเปิดใช้แอพอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายที่ขอบด้านล่างขวาของหน้าจอ
เรียกใช้แอพที่ใช้งานล่าสุดในมุมมองหน้าจอแบบแยก
คุณสามารถเรียกใช้แอพที่ใช้งานล่าสุดของคุณในมุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพที่ได้เลือกไว้จะเปิดใช้ในหน้าต่างทางด้านขวา
132
แอพและคุณสมบัติ
3
ในหน้าต่างทางด้านซ้าย ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้แอพที่ไม่ได้อยู่ในรายการของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัสปุ่มย้อนกลับและเลือกแอพ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
สลับเปนมุมมองปอปอัพ
133
แอพและคุณสมบัติ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากวงกลมไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายใหญ่สุด
การเปลี่ยนต�ำแหน่งของหน้าต่าง
คุณยังสามารถเปลี่ยนต�ำแหน่งของหน้าต่างได้
สัมผัสค้างไว้ที่แถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างและลากหน้าต่างไปยังต�ำแหน่งที่คุณต้องการ
มมมองป๊อปอัพ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพในมุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
134
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
สลับเปนมุมมองหนาจอ
แยก
ปรับระดับความโปรงใส
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างและลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
135
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Pay
บทน�ำ
ลงทะเบียนการ์ดที่ใช้บ่อยไปที่ Samsung Pay บริการช�ำระเงินบนมือถือ เพื่อท�ำการช�ำระเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
Samsung Pay รองรับการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กอย่างปลอดภัย (Magnetic Secure Transmission- MST) รวมถึง
การสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication- NFC) เพื่ออนุญาตการช�ำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรเครดิตแบบ
มาตรฐาน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น การ์ดที่รองรับคุณสมบัตินี้ ที่ www.samsung.com/samsung-pay
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account และลงทะเบียนข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณ โปรดดู Samsung account และ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หากต้องการช�ำระเงินด้วย Samsung Pay อุปกรณ์อาจเรียกร้องการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• กระบวนการส�ำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการลงทะเบียนการ์ดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• อาจไม่รองรับการส่งสัญญาณแบบระบบแม่เหล็ก (MST) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
136
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่า Samsung Pay
เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้
เสร็จ
1
2
3
4
5
เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
PIN นี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ ใน Samsung Pay เช่น การช�ำระเงินและการปลดล็อกแอพ
การลงทะเบียนการ์ด
คุณสามารถลงทะเบียนการ์ดได้อย่างง่ายดายโดยการจับภาพด้วยกล้อง
คุณสามารถตรวจสอบการ์ดต่าง ๆ ที่รองรับคุณสมบัตินี้จากเว็บไซต์ของ Samsung Pay
(www.samsung.com/samsung-pay)
เปิดใช้ Samsung Pay และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการลงทะเบียนบัตรของคุณให้เสร็จสิ้น
137
แอพและคุณสมบัติ
การช�ำระเงิน
1
2
สัมผัสรูปการ์ดที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ และลากขึ้น
อีกทางเลือกหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกการ์ดที่จะใช้
138
แอพและคุณสมบัติ
3
4
สแกนลายนิ้วมือของคุณหรือป้อน PIN การช�ำระเงินที่คุณตั้งค่าไว้ขณะตั้งค่า Samsung Pay
หากคุณใช้เครื่องของคุณโดยการกางออก ให้พับเครื่องเป็นอันดับแรก
แตะด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด
เมื่อเครื่องอ่านการ์ดจดจ�ำข้อมูลการ์ดแล้ว การช�ำระเงินจะด�ำเนินการ
• แต่การช�ำระเงินอาจไม่ด�ำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
• วิธีการตรวจสอบส�ำหรับการช�ำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านการ์ด
การยกเลิกการช�ำระเงิน
คุณสามารถยกเลิกการช�ำระเงินโดยการไปที่ที่ตั้งที่คุณด�ำเนินการ
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการ์ดที่จะใช้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการยกเลิกการช�ำระ
เงินให้เสร็จสมบูรณ์
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของ
ร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ คุณยังสามารถ
เปรียบเทียบการบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ แข่งขันกับเพื่อนของคุณ และดูเคล็ดลับสุขภาพ
การใช้งาน Samsung Health
เปิดใช้งานแอพ Samsung Health เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากท�ำการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
139
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลักของ Samsung Health สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ และจากนั้นเลือกรายการ
ดูและจัดการแทรกเกอร
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกําลั
งกายของคุณ
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
เปรียบเทียบบันทึกจํานวนกาวของ
คุณกับผูใช Samsung Health
หรือแขงขันกับเพื่อน ๆ ของคุณ
Together
ด�ำเนินการพร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายของการนับและแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ คุณสามารถเชิญเพื่อน ๆ
ให้เดินไปด้วยกัน ตั้งค่าการนับก้าว แข่งขันในการแข่งขันต่าง ๆ และดูอันดับของคุณ
ที่หน้าจอหลัก Samsung Health สัมผัส Together
140
แอพและคุณสมบัติ
ก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่ได้เดินทางแล้ว
ที่หน้าจอหลัก Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์จำ� นวนก้าว
รวมจํานวนกาวปจจุบัน
เปาหมาย
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่ระบบติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
• คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชันของคุณต่อไปนี้ที่แผงการแจ้งเตือน เพื่อปิดการแจ้งเตือน ที่หน้าจอหลัก
Samsung Health สัมผัส → การตั้งค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ จ�ำนวนก้าวปัจจุบัน
ภายใต้ ด�ำเนินอยู่ เพื่อปิดการใช้งาน
141
แอพและคุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Samsung Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือ
การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่ส�ำหรับ Samsung Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในภูมิภาค
ของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชั่น Samsung Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมี
สุขภาพดีของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย
Samsung Health ได้โดยใช้ทางเลือกลบข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่าย
โอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่อง
รองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล Samsung Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการ
จากเครื่องบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้
งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้
142
แอพและคุณสมบัติ
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable เป็นแอพที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเครื่องที่สวมใส่ได้ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับ
เครื่องที่สวมใส่ได้ คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าและแอพของเครื่องที่สวมใส่ของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Wearable
สัมผัส เริ่มใช้งาน เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่องที่สวมใส่ได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้
เสร็จสมบูรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องที่สวมใส่ได้ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและใช้เครื่องที่สวมใส่
ได้กับเครื่องของคุณ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ
เปิดใช้แอพ Samsung Members
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ โปรดดูที่
Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
143
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
เขียนหรือวาดดวยปากกา
ใสขอความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส ลบ
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
144
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำ� ลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
2
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เลือกสติกเกอรเพื่อแสดงพรอมกับ
เหตุการณ
ใสหัวขอ
เปลี่ยนสีของเหตุการณ
ตั้งคาระยะเวลา
เลือกปฏิทินเพื่อบันทึกเหตุการณ
ตั้งคาการเตือน
ปอนสถานที่
เพิ่มบันทึก
เพิ่มรายละเอียด
3
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
145
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนและจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
เปิดใช้แอพ ปฏิทิน และสัมผัส → Reminder แอพ Reminder จะได้รับการเปิดใช้ โปรดดูที่ Reminder ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และจากนั้นเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → → เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และ
ลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีนํ้าเงินแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
บันทึกเสียง
บทน�ำ
ใช้โหมดการบันทึกอื่นในสถานการณ์ต่างๆ เครื่องสามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและจ�ำแนกความแตกต่างของแหล่ง
เสียงได้
สร้างการบันทึกเสียง
1
เปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
146
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
• สัมผัส เพื่อพักการบันทึก
• ขณะที่กำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัส บุ๊ค​มา​ร์ค เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
เริ่มตนการบันทึก
3
4
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส บันทึก
147
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนโหมดการบันทึก
เปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
เลือกโหมดที่ส่วนบนของหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง
• มาตรฐาน: เป็นโหมดบันทึกแบบปกติ
• สัมภาษณ์: เครื่องบันทึกเสียงจากด้านบนและด้านล่างของเครื่องที่มีระดับเสียงสูงในขณะที่ลดเสียงลงจากด้านข้างต่าง
ๆ
• ค�ำพูดเป็นข้อความ: เครื่องบันทึกเสียงของคุณและแปลงโดยทันที ที่หน้าจอ เป็นข้อความ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ควรวางเครื่องให้ใกล้กับปากและพูดเสียงดังชัดเจนในสถานที่เงียบ
หากภาษาระบบเสียงบันทึกไม่ตรงกับภาษาที่คุณพูด เครื่องจะไม่รับรู้เสียงของคุณ ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัส
ภาษาปัจจุบันเพื่อตั้งภาษาระบบบันทึกเสียง
ก�ำลังเล่นการบันทึกเสียงที่ได้เลือกไว้
เมื่อตรวจดูบันทึกการสัมภาษณ์ คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงจากบางแหล่งที่บันทึกได้
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
สัมผัส รายการ และให้เลือกการบันทึกเสียงที่ได้สร้างขึ้นในโหมดการสัมภาษณ์
ในการปิดเสียงจากบางแหล่ง ให้สัมผัส
ไปตามทิศทางที่ปิดเสียง
ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
และจะปิดเสียง
ปดแหลงเสียง
ยกเลิกการปดแหลงเสียง
148
แอพและคุณสมบัติ
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สัมผัส การวิเคราะห์ที่จัดเก็บ
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปิด เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
149
แอพและคุณสมบัติ
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากแผนที่ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เพื่อใช้ตัวแปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
ตัวจับเวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวจับเวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
• การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
• การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
150
แอพและคุณสมบัติ
ตัวตั้งเวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตั้งเวลา
เพื่อเพิ่มตัวจับเวลาที่มีการใช้งานบ่อย สัมผัส ตั้งค่าเวลาและชื่อ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
2
ตั้งค่าช่วงเวลาและสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่องคิดเลข
•
: ดูประวัติการค�ำนวณ เพื่อล้างประวัติ สัมผัส ลบประวัติ เพื่อปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส
•
: ใช้เครื่องมือการแปลงหน่วย คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วยอื่นๆ ได้
•
: แสดงเครื่องค�ำนวณทางวิทยาศาสตร์
151
แอพและคุณสมบัติ
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณได้ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store เข้าไปไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่
ง่าย คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพที่ดาวนโหลด
ดูขอมูลการเลนเกมของคุณ
ดูเคล็ดลับ
เปดเกมโดยมีหรือไมมีเสียง
เปลี่ยนโหมดการปฏิบัติงาน
ดูเกมอื่นๆ
เพิ่มเติมและติดตั้งเกมเหลานั้น
152
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ถ้า Game Launcher ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
2
สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ลากหน้าจอขึ้นไปด้านบน
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store จะแสดงโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มแอพ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกมและสัมผัส ลบออกจาก Game Launcher
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส และจากนั้นลากแถบเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ท�ำให้ประสิทธิภาพและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่มีความสมดุล
• เน้นประสิทธิภาพ: เน้นไปที่การให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่คุณเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เล่นเกม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม สัมผัสสวิตช์ การตั้งค่าแต่ละเกม เพื่อเปิดใช้งาน
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
153
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆในแผงเครื่องมือเกมในขณะที่เล่นเกมได้ เพื่อเปิดแผงเครื่องมือเกม สัมผัส
ทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง
บนแถบการน�ำ
ทางเลือกที่ใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกม
• การโทรและการแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม โปรดดูที่ การตั้งค่าวิธีการ
แสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• บล็อกขณะเล่นเกม: ล็อกคุณสมบัติบางอย่างในระหว่างเกม
• คุณสมบัติเกมขั้นสูง: ตั้งค่าคุณสมบัติเพิ่มเติม
• Dolby Atmos ส�ำหรับเล่นเกม: ตั้งค่าเสียงสมจริงเมื่อคุณเล่นเกม
• ล็อกปุ่มการน�ำทาง: ซ่อนปุ่มที่แถบการน�ำทาง เพื่อแสดงปุ่มต่าง ๆ สัมผัส
ที่แถบการน�ำทาง
• ล็อกการสัมผัสหน้าจอ: ล็อกหน้าจอสัมผัสขณะก�ำลังเล่นเกม เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัส ลากไอคอนล็อกไปในทิศทาง
ใดก็ได้
• ภาพหน้าจอ: จับภาพหน้าจอ
• บันทึก: บันทึกเซสชันเกมของคุณ เพื่อหยุดการบันทึก สัมผัส
ที่แถบการน�ำทาง
การตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมของคุณได้โดยไม่ถูกรบกวนแม้กระทั่งเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์หรือการแจ้งเตือน
สัมผัส
→ การโทรและการแจ้งเตือน และเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน
• การแจ้งเตือนสายโทรเข้าแบบย่อ: การแจ้งเตือนขนาดเล็กจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อคุณมีสายเข้าระหว่างเกม
• อย่าแสดงการแจ้งเตือน: แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนจากแอพบางอย่างหรือการแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างเกม
154
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้แอพในหน้าต่างป็อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกม
คุณสามารถเปิดใช้แอพในหน้าต่างป๊อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกมได้
สัมผัส
และเลือกแอพจากรายการแอพ
การแก้ไขรายการแอพ สัมผัส
Kids Home
บทน�ำ
คุณสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก ก�ำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่อง
การเริ่มต้นหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เมื่อเปิดใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็กนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
1
2
3
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน
อ่านหน้าบทน�ำหน้าหลักส�ำหรับเด็กและสัมผัส ถัด​ไป
สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
หากคุณได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอที่เครื่องของคุณแล้ว คุณสามารถใช้วิธีการล็อกเดียวกันส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็กด้วย
โดยไม่ต้องสร้าง PIN ใหม่
หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
จะใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ การ
ควบคุมของผู้ปกครอง หรือการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
155
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
หลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก เลือกแอพที่คุณต้องการใช้
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอของหน้า
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพที่สามารถใชได
โทรศัพทสําหรับเด็ก
แกลเลอรี่สําหรับเด็ก
กลองสําหรับเด็ก
การใช้คุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครอง
คุณสามารถก�ำหนดการตั้งค่าหน้าหลักส�ำหรับเด็กและดูประวัติการใช้งานได้
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัส → การควบคุมของผู้ปกครอง และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
• ชื่อของบุตรหลาน: จัดการโปรไฟล์ของบุตรหลานของคุณ
• ตั้งค่าเวลาเล่นรายวัน: จ�ำกัดระยะเวลาใช้งานส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• การใช้งานรายวัน: ดูระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• กิจกรรม: ดูประวัติกิจกรรมของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• รายชื่อที่ติดต่อบ่อยครั้ง: ดูรายชื่อที่ใช้บ่อยในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• ผลงานของบุตรหลาน: ดูงานต่าง ๆ ที่สร้างจากแอพในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• คอนเทนท์ที่อนุญาต: ตรวจสอบแอพหรือเนื้อหาที่รับรองโดยหน้าหลักส�ำหรับเด็กและเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้
• แสดงหน้าคอนเทนท์: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงหน้าเนื้อหาของหุ้นส่วนของซัมซุงที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก
156
แอพและคุณสมบัติ
การปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เพื่อปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัสปุ่มย้อนกลับหรือสัมผัส → ปิด Kids Home และจากนั้นป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์ (IoT) ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถเพิ่มและจัดการเครื่องตามสถานที่และห้อง ตัวอย่างเช่น เพิ่ม ‘หน้าหลัก’ เป็นสถานที่และจัดการเครื่องตามห้อง
เช่น ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
• การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ทบลูทูธหรือเครื่องที่สวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สมาร์ทโฟน
ของคุณ และดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
• การรับการแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
• เพื่อใช้ SmartThings นั้น สมาร์ทโฟนและเครื่องอื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งาน SmartThings แบบเต็มนั้น คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
157
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
→
เพิ่มอุปกรณ์
สัมผัส สแกน
เลือกเครื่องจากรายการและเชื่อมต่อโดยปฎิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
→
เพิ่มอุปกรณ์
เลือกประเภทเครื่อง
หรือ สัมผัส สแกน หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
158
แอพและคุณสมบัติ
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1
2
เปิดใช้แอพ SmartThings
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
การเพิ่มสถานที่
1
2
เปิดใช้แอพ SmartThings และสัมผัส
3
สัมผัส ท�ำ
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังต�ำแหน่ง สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
ที่หน้าจอ เพื่อลงทะเบียนเครื่อง
→
→
เพิ่มต�ำแหน่งใหม่
ใส่ชื่อสถานที่
• เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
• เพื่อเพิ่มห้องไปยังสถานที่ สัมผัส ห้อง ท�ำเครื่องหมายที่ห้องที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
159
→
เพิ่มอุปกรณ์ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกันด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงครั้งเดียวหรือโดยค�ำสั่งด้วย
เสียง
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส
→
สัมผัส
→
และเลือกสถานที่
ฉาก → เพิ่มฉาก
ป้อนชื่อฉาก
สัมผัส
ภายใต้ การด�ำเนินการ เพื่อเพิ่มการกระท�ำที่จะด�ำเนินการ
สัมผัส บันทึก
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานเครื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07:00 น.
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส
→
สัมผัส
→
และเลือกสถานที่
รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงานอัตโนมัติ → การท�ำงานอัตโนมัติที่ก�ำหนดเอง
สัมผัส
ภายใต้ หาก ตั้งค่าเงื่อนไขการเปิดใช้งานส�ำหรับระบบอัตโนมัติ และจากนั้นสัมผัส ถัดไป
สัมผัส
ภายใต้ จากนั้น ตั้งค่าการกระท�ำ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
ป้อนชื่อระบบอัตโนมัติและสัมผัส ตกลง
160
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่ได้เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับการแจ้งเตือน เปิดใช้แอพ SmartThings สัมผัส
→
→ การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ถัดจากเครื่องที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
161
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้
อื่นผ่านทางเว็บลิงค์ เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• Smart View: ดูเนื้อหาที่แสดงที่เครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์หรือ
จอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
Samsung DeX
บทน�ำ
Samsung DeX เป็นบริการที่ช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณเหมือนคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับจอแส
ดงผลภายนอก เช่นโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ ในขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้ในเวลา
เดียวกัน
• อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
• ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรองรับจาก Samsung DeX เท่านั้นที่จัดเตรียมโดยซัมซุง ปัญหาทางด้าน
ประสิทธิภาพและการท�ำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
โดยการรับประกัน
162
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเครื่องและการเริ่ม Samsung DeX
คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอกได้โดยใช้อะแดปเตอร์ HDMI (USB ประเภท-C เข้ากับ
HDMI)
1
2
3
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ HDMI เข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณ
เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับอะแดปเตอร์ HDMI และเข้าไปยังโทรทัศน์หรือพอร์ต HDMI ของจอมอนิเตอร์
ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ สัมผัส ด�ำเนินการ → เริ่ม
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ หน้าจอ Samsung DeX จะปรากฏบนทีวีหรือจอภาพที่ได้รับการเชื่อมต่อ
อยู่
สาย HDMI
อะแดปเตอร HDMI (USB
ประเภท-C เขากับ HDMI)
163
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมหน้าจอ Samsung DeX
การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอก
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์/เมาส์แบบไร้สายได้ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องที่เกี่ยวข้องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้เมาส์จากจอแสดงผลภายนอกไปยังหน้าจอของสมาร์ทโฟนได้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
เลือก Samsung DeX → เมาส์/แป้นสัมผัส และจากนั้นเลือกสวิตช์ เลื่อนตัวชี้ไปยังหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเปิด
ใช้งาน
• คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ภายนอกที่หน้าจอสมาร์ทโฟนได้
การใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นแผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นแผ่นสัมผัสได้และใช้งานได้ด้วยนิ้วของคุณ
ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ลากลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นแป้นสัมผัส
• คุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้เฉพาะเมื่อใช้โหมด Samsung DeX เท่านั้น
• ถ้าหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณปิดอยู่ กดปุ่มด้านข้างหรือสัมผัสสองครั้งที่หน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ
164
แอพและคุณสมบัติ
ก�ำหนดทิศทางของแผ่นสัมผัส
เมื่อคุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นแผ่นสัมผัส คุณสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
เพื่อต้องการหมุนแผ่นสัมผัส ให้หมุนสมาร์ทโฟนหรือสัมผัสสองครั้ง
การใช้สมาร์ทโฟนของคุณในขณะที่ก�ำลังใช้แผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้แอพที่สมาร์ทโฟนของคุณแม้ว่าจะใช้เป็นแผ่นสัมผัสก็ตาม
ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้แสดงแถบการน�ำทาง จากนั้น สัมผัสที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อย้าย
ไปยังหน้าจอหลัก และเลือกแอพที่คุณต้องการใช้
การใช้งานหน้าจอแป้นพิมพ์
เมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก หรือท�ำงานอื่นๆ แป้นพิมพ์หน้าจอจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติที่หน้าจอสมา
ร์ทโฟนของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ภายนอก
ถ้าแป้นพิมพ์ ไม่ปรากฏขึ้น เลือก
ที่แถบเครื่องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
165
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung DeX
ใช้คุณสมบัติสมาร์ทโฟนของคุณในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เฟสที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถท�ำมัลติทาสก์ได้โดยการ
เปิดแอพหลายๆแอพพร้อมๆกัน คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและสถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ
แอพโปรด
หนาจอหลัก Samsung
DeX
ปุมแอพ
แถบเครื่องมือการเขาถึง
อยางรวดเร็ว
แผง Samsung DeX
แถบสถานะ
แถบงาน
•
•
•
•
เมื่อเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น Samsung DeX แอพที่ก�ำลังใช้งานอยู่อาจจะปิดลง
แอพหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้การได้เมื่อใช้ Samsung DeX
เพื่อปรับการตั้งค่าหน้าจอ ใช้การตั้งค่าหน้าจอของโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
เสียงจะได้รับการเล่นผ่านล�ำโพงของสมาร์ทโฟน เพื่อเปลี่ยนเอาต์พุตเสียงเริ่มต้น เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
เลือก Samsung DeX และจากนั้นเลือกสวิตช์ ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเริ่มต้น เพื่อเปิดใช้งาน
• แอพโปรด: เพิ่มแอพที่ใช้งานบ่อยๆ ไปที่หน้าจอหลักและเปิดใช้งานได้โดยง่าย
• แผง Samsung DeX: คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การล็อกหน้าจอ Samsung DeX และการดู
วิธีการใช้ Samsung DeX
• ปุ่มแอพ: ดูและใช้งานแอพของสมาร์ทโฟนของคุณ
• แถบงาน: ดูแอพที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
• แถบสถานะ: ดูการแจ้งเตือนและสถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ ไอคอนสถานะอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ เมื่อคุณเลือก
ปุ่มการตั้งค่าเร็วจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน
คุณสมบัติบางอย่างของสมาร์ทโฟนโดยใช้ปุ่มการตั้งค่าเร็ว
• แถบเครื่องมือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: ใช้เครื่องมือเร็ว เช่น หน้าจอแป้นพิมพ์ การควบคุมระดับเสียง หรือการค้นหา
166
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าจอภายนอกและสมาร์ทโฟนได้พร้อมๆ กัน
ในขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้แอพแยกจากกันที่หน้าจอภายนอกและสมาร์ทโฟนของคุณได้พร้อมๆ กัน
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ดูวิดีโอในโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ คุณสามารถสร้างบันทึกที่สมาร์ทโฟนของคุณได้
ที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพเพื่อให้ท�ำงานที่หน้าจอของ Samsung DeX จากนั้น เปิดใช้
งานแอพอื่นที่สมาร์ทโฟนของคุณ
การล็อกหน้าจอ Samsung DeX
ถ้าคุณต้องการล็อกหน้าจอภายนอกและหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณในขณะที่ใช้ Samsung DeX ให้เลือก
DeX
→
ล็อก
ในขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณไม่สามารถล็อกหน้าจอภายนอกและหน้าจอสมาร์ทโฟนโดยการกดปุ่มด้านข้างได้
ความเพลิดเพลินกับเกมอย่างเต็มตาที่หน้าจอขนาดใหญ่
เล่นเกมสมาร์ทโฟนของคุณที่หน้าจอขนาดใหญ่ ที่จอโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพ Game
Launcher
ยกเลิกการใช้งาน Samsung DeX
เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณจากโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ Samsung DeX ก็จะสิ้นสุดลง
ตัดการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณจากอะแดปเตอร์ HDMI
เพื่อสลับไปยังโหมด screen mirroring เลือก
→ ออกจาก DeX
Samsung Global Goals
เป้าหมายระดับโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2015 ประกอบด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เป้าหมายเหล่านี้มีพลังในการยุติความยากจน ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน และหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วย Samsung Global Goals เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายระดับโลกและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
167
แอพและคุณสมบัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Google Play Movies และ TV
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
168
แอพและคุณสมบัติ
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
169
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
โปรดดูที่ Wi-Fi ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ โปรดดูที่ Bluetooth ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การแสดงโทรศัพท์: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
• NFC และการช�ำระเงิน: ตั้งค่าเครื่องของคุณให้คุณสามารถอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จ�ำเป็นแล้ว โปรดดูที่ NFC และการช�ำระเงิน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
170
การตั้งค่า
• โหมดการบิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่
ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล โปรดดูที่ ตัวประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวจ​ ัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM): เปิดใช้งาน eSIM และการ์ด Nano-SIM ของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าการ์ด SIM
โปรดดูที่ ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
• ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆ เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ โปรด
ดูที่ ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
171
การตั้งค่า
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
172
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→
Wi-Fi ​Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
173
การตั้งค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่อง
อื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
174
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → Bluetooth และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
ระบบเสียงคู่
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณได้ถึงสองเครื่อง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธสองเครื่องหรือล�ำโพง
เพื่อใช้ในเวลาเดียวกัน
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องเสียงบลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่อจะต้องรองรับคุณสมบัติ เสียง
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
สัมผัส → ขั้นสูง สัมผัสสวิตช์ ระบบเสียงคู่ เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
175
การตั้งค่า
3
4
5
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
หากเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายการ ให้เปิดทางเลือกการมองเห็นหรือเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธที่ตัวเครื่อง
โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สัมผัส
ถัดไปจากเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อและสัมผัสสวิตช์ เสียง เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครื่องอื่นจากรายการและเปิดใช้งานคุณสมบัติ เสียง
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิก​จับ​คู่
NFC และการช�ำระเงิน
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�ำเป็นแล้ว
เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
176
การตั้งค่า
อ่านข้อมูลจากแท็ก NFC
ใช้คุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
วางบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องเปิดอยู่และได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับ
ข้อมูล
177
การตั้งค่า
การช�ำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือ
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
แตะบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด NFC
เพื่อตั้งค่าแอพการช�ำระเงินเริ่มต้น เปิดหน้าจอการตั้งค่าและสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน → Tap and
pay → การช�ำระ และจากนั้นให้เลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
การส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัติ NFC
ถ่ายโอนข้อมูล เช่น ภาพหรือรายชื่อ กับเครื่องอื่นโดยการสัมผัสเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณไปยังเสาอากาศ NFC
ของเครื่องอื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
ให้เลือกรายการเพื่อส่งและแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
178
การตั้งค่า
3
เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
ตัวประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้ข​ ้อมูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัติตัวรัก
ษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
179
การตั้งค่า
แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
เลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลมือถือเสมอแม้ในขณะที่เครื่องของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้เฉพาะข้อมูลมือถือส�ำหรับแอพที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยหรือสตรีมแอพที่
สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi แอพจะเปิดใช้โดยการใช้ข้อมูลมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้ข​ ้อมูล → แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM)
เปิดใช้งาน eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ของคุณและก�ำหนดค่าการ์ด SIM โปรดดูที่ การใช้ eSIM และการ์ด Nano-SIM (รุ่น
สอง SIM) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
•
•
•
•
การ​โทร: ให้เลือก eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ที่จะใช้กับการโทรด้วยเสียง
ข้อ​ความ​ปกติ: ให้เลือก eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ส�ำหรับการส่งข้อความ
ข้อมูล​มือ​ถือ: ให้เลือก eSIM หรือ การ์ด Nano-SIM ส�ำหรับบริการข้อมูล
ยืนยัน SIM การ์ดส�ำหรับการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้ขอใช้ eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ส�ำหรับการโทรครั้งต่อไปเมื่อคุณ
โทรออกโดยไม่ใช้ eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ที่คุณต้องการส�ำหรับการโทร
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าเครื่องให้ยอมรับสายเข้าจาก eSIM หรือการ์ด Nano-SIM ที่ไม่ได้ใช้ระหว่างการโทร
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น
• ล็อกการตั้งค่า eSIM: ตั้งค่าเครื่องเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนมือถือ eSIM
• ลบแผนมือถือ eSIM ทั้งหมด: ลบแผนมือถือทั้งหมดของ eSIM ที่ได้เปิดใช้งาน
180
การตั้งค่า
ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอตมือถือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
181
การตั้งค่า
3
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ ท�ำเครื่องหมาย แสดง​
ตัว​เลือก​ขั้น​สูง และจากนั้นให้ยกเลิกการเลือก ซ่อน​อุปกรณ์​ส่วน​ตัว และ ใช้ช่องสัญญาณ 5 GHz เมื่อพร้อมใช้
งาน
• หากเครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ที่อนุญาต
และสัมผัสสวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อปิดการใช้งาน
4
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การตั้งค่าแบบก�ำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• MirrorLink: ใช้คุณสมบัติ MirrorLink เพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์ โปรดดูที่
MirrorLink ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์: ตั้งอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
พร้อมกัน โปรดดูที่ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายเสมือน (VPNs) บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียน หรือ บริษัท
• DNS ส่วนบุคคล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ DNS ส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สาย และการตั้งค่าเครือข่าย
182
การตั้งค่า
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ
Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
183
→
เครื่องพิมพ์ทั้งหมด และ
การตั้งค่า
MirrorLink
คุณสามารถแสดงหน้าจอเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอหลักของยานพาหนะ
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถเพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → MirrorLink
เครื่องของคุณใช้ได้กับรถยนต์ที่รองรับ MirrorLink เวอร์ชั่น 1.1 หรือสูงกว่า
เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับรถยนต์ผ่านทาง MirrorLink
เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ
1
2
จับคู่เครื่องของคุณกับรถยนต์ผ่านบลูทูธ
โปรดดูที่ การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เชื่อมต่อเครื่องของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB
เมื่อท�ำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้า
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ MirrorLink
ถอดสาย USB จากเครื่องของคุณและรถยนต์
184
การตั้งค่า
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์ และสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่อง
อาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของการโทร
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
185
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
ระดับ​การ​สั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
เสียงและการสั่นของระบบ: ตั้งค่าเครื่องให้ดังขึ้นหรือสั่นเพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น การเปิดหรือปิดหน้าจอหรือการ
ควบคุมหน้าจอสัมผัส
• การตั้งค่าเสียงขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเมื่อก�ำลังเล่นสื่อ โปรดดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) หรือ
แยกเสียงของแอพ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นเลือกโหมด
แยกเสียงของแอพ
ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะที่ล�ำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยกต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่นเพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธ
ของยานพาหนะได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → แยกเสียงของแอพ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
ใช้งาน
เลือกแอพเพื่อเล่นเสียงสื่อแยกต่างหากและสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เลือกเครื่องส�ำหรับเล่นเสียงสื่อของแอพที่ได้เลือกไว้
186
การตั้งค่า
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• แถบ​สถานะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครั้งล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่แถบสถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดและเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้ง
→ ทั้ง​หมด และเลือกแอพจากรายการแอพ
เตือนส�ำหรับแอพอื่น ๆ สัมผัส ดูทั้งหมด →
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ความสว่างปรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง โปรดดูที่ ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด โปรดดูที่ โหมดกลางคืน ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
187
การตั้งค่า
• โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ โปรดดูที่ เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดของฟอนต์และรูปแบบ
• การซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
• แอพเต็มหน้าจอ: เลือกแอพเพื่อใช้กับสัดส่วนจอภาพแบบเต็ม คุณยังสามารถตั้งค่าให้เครื่องซ่อนกล้องหน้าจากหน้าจอ
ได้
• หมด​เวลา​หน้าจ​ อ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• หน้าจอหลัก: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอหลัก เช่น ตารางหน้าจอหรือเค้าโครง
• โหมดใช้ง่าย: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
• แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ใช้งานแอพในหน้าจอด้านหน้าต่อไป: ตั้งค่าเครื่องให้สลับแอพที่คุณใช้ที่หน้าจอหลักเป็นหน้าจอด้านหน้าเมื่อคุณพับ
เครื่อง
• การป้องกันการแตะโดยบังเอิญ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่น ใน
กระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋า
• ความไวการสัมผัส: เพิ่มความไวของการสัมผัสของหน้าจอส�ำหรับการใช้งานกับฟิล์มกันรอยหน้าจอ
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ โปรดดูที่ ภาพพักหน้าจอ ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
188
การตั้งค่า
ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า และจาสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
โหมดกลางคืน
ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้อย่างรวดเร็วที่แผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน
ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส (โหมดกลางคืน)
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดกลางคืน และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อตั้งค่าเวลาที่จะใช้โหมดกลางคืนที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดในตอนเช้าตาม
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเปิดและปิดโหมดกลางคืน
189
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอตามที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• สดใส: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอ
โดยค่าสีได้
• ธรรมชาติ: เป็นการปรับหน้าจอให้เป็นโทนสีธรรมชาติ
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด สดใส เท่านั้น
• โหมด สดใส อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีน�้ำเงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → สดใส และปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุลสีขาว
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง เย็น โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดโทนสีบางสีโดยการปรับค่าสีแดง สีเขียว หรือสี น�ำ้ เงินเป็นการเฉพาะ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → สดใส
สัมผัส การตั้งค่าขั้นสูง
ปรับแถบสี R (สีแดง) G (สีเขียว) หรือ B (สีน้าเงิน) ตามที่คุณต้องการ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
190
การตั้งค่า
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ สกรีนเซฟเวอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่อง
ชาร์จ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป หรือ Photos สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มต้นขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย
รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
สัมผัส
เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
วอลเปเปอร์และธีม
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธีมต่าง่ๆกับเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์
• ไอคอน: เปลี่ยนสไตล์ ไอคอน
• AOD: เลือกรูปภาพที่จะแสดงที่แสดงบน Always On Display
191
การตั้งค่า
ล็อกหน้าจอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ โปรดดูที่ Smart Lock
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• Always On Display: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงข้อมูล ขณะที่หน้าจอปิดอยู่ โปรดดูที่ Always On Display ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนชนิดและสีของนาฬิกาที่หน้าจอล็อก
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงทั้งโซนเวลาท้องถิ่นและบ้านที่หน้าจอล็อกเมื่อโรมมิ่ง
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่ารายการที่แสดงไว้ที่หน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ ที่หน้าจอล็อก
• การแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• หน้าจอล็อกแบบไดนามิก: เลือกชุดภาพจากหมวดหมู่ต่าง ๆ และใช้เป็นภาพพื้นหลังหน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
192
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกทางเลือกและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ชีวมาตรที่เลือก: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์
193
การตั้งค่า
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อติดตามและควบคุมเครื่องของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ของคุณได้
• การอัปเดตความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ โปรดดูที่
Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น โปรดดูที่
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัติและแอพต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการ
อนุญาตเองได้อีกด้วย
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• รับข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่
194
การตั้งค่า
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้สแกนใบหน้า
ก่อนการใช้งานสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าที่ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
195
การตั้งค่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1
2
3
4
5
6
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
อ่านค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
เลือกว่าคุณใส่แว่นตาหรือไม่และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบที่หน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
การลบข้อมูลใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า → ลบออก
เมื่อใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
196
การตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
• หากคุณต้องการตั้งค่าให้เครื่องปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ปัดขึ้นที่หน้าจอล็อกหลังจากการจดจ�ำใบหน้าของคุณ
แล้ว สัมผัสสวิตช์ อยู่บนหน้าจอล็อก เพื่อปิดการใช้งาน
• หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น
เพื่อปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
• หากคุณต้องการเพิ่มอัตราการจดจ�ำในที่มืด สัมผัสสวิตช์ ปรับความสว่างหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
4
ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
197
การตั้งค่า
การจดจ�ำลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
198
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• เครื่องของคุณมีเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือในตัวที่ด้านข้าง ตรวจสอบว่าเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสีย
หายเนื่องจากวัตถุที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• การปิดบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือด้วยฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจลดอัตราความ
แม่นย�ำในการจดจ�ำลายนิ้วมือ หากเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปิดไว้ด้วยฟิล์มป้องกันตั้งแต่แรก ให้นำ� ฟิล์มออกก่อนใช้
เซนเซอร์อ่านลายนิ้ว
• ตรวจสอบว่าบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบ
เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือของคุณไว้กับนิ้วมือของคุณ
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
อ่านค�ำแนะน�ำที่หน้าจอและสัมผัส ด�ำเนิน​การ
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
199
การตั้งค่า
4
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ หลังจากเครื่องตรวจจับนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิ้วมือขึ้น
และวางบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมืออีกครั้ง
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ
5
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
การตรวจดูลายนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถตรวจสอบว่าลายนิ้วมือของคุณได้รับการลงทะเบียนหรือไม่โดยการวางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
200
การตั้งค่า
3
4
สัมผัส ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่ม
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ผลการจดจ�ำจะปรากฏขึ้น
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกลายนิ้วมือเพื่อลบและสัมผัส ลบออก
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
201
การตั้งค่า
Samsung Pass
Samsung Pass ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung account เว็บไซต์ หรือแอพของคุณได้อย่างง่ายดายและ
ปลอดภัยผ่านทางข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณแทนที่จะป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ นอกจากนี้ Samsung Pass ยัง
ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่หรือข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินของคุณได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วผ่านข้อ
มูลไบโอเมตริกซ์ของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และตั้งค่าให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับโดยใช้ข้อมูล
ผ่านทาง Samsung Pass
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ Samsung account
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
• ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้และข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินที่ได้บันทึกไว้จะถูกบันทึกลงในเครื่อง
ของคุณเท่านั้นและไม่ได้ซิงค์กับเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
อ่านค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ และสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
202
การตั้งค่า
6
7
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สแกนลายนิ้วมือของคุณและสัมผัส ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนกับ Samsung Pass
• หากท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก เพิ่ม Samsung Pass ไปยังหน้าจอหลัก ไอคอน Samsung Pass จะถูกเพิ่มที่หน้า
จอหลัก
• หากท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก ใช้ Samsung Pass แทนรหัสผ่าน Samsung account คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเม
ตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตนแทนการป้อนรหัสผ่านของ Samsung account
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณแทนการป้อนรหัสผ่าน Samsung
account ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่าง ๆ จาก Galaxy Store
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ยืนยันด้วย Samsung Pass เพื่อเปิดใช้งาน
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
เอ็นเตอร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบด้วย Samsung Pass และสัมผัส จดจ�ำ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
203
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส เข้าสู่ระบบ และเลือกเว็บไซต์หรือแอพจากรายการ
สัมผัส แก้ไข และปรับเปลี่ยนรหัส รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบเว็บไซต์หรือแอพ สัมผัส ลบ
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเว็บไซต์และแอพที่สนับสนุน Samsung Pass ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย →
Samsung Pass ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า และจากนั้นสัมผัส → พันธมิตร ถ้าไม่มี
เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass พันธมิตร จะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
204
การตั้งค่า
การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อป้อนข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินของคุณได้อย่างง่ายดายในแอพที่
รองรับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ฟอร์มใส่ข้อมูลอัตโนมัติ และเลือก เพิ่มที่อยู่ หรือ เพิ่มบัตร
ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมและสัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อัตโนมัติที่แอพที่รองรับ
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ความเห็น
ชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส → การตั้งค่า → ลบข้อมูล
ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณและสัมผัส ตกลง
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
205
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ท�ำการแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
เพื่อใช้งานโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
206
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ Secure Folder
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ หน้าจอ เพื่อท�ำการติดตั้งให้เสร็จ
สมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
207
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
208
การตั้งค่า
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy
Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชีผู้ใช้ → เพิ่มแอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส
(โฟลเดอร์ปลอดภัย) เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
209
การตั้งค่า
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส คืนค่า
สัมผัส
เพื่อเลือกเครื่องที่จะกู้คืนข้อมูล
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการแบ็กอัพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดใช้แอพ ไฟล์ส่วนตัว และสัมผัส
ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
210
การตั้งค่า
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น Samsung
account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่น ๆ ผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• แบ็คอัพและคืนค่า: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถส�ำรอง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพ
หรือกู้ข้อมูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Samsung Cloud ตรวจสอบสถานะการใช้
งานของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ Samsung Cloud
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอน
ข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
211
การตั้งค่า
Samsung Cloud
ซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ด้วย Samsung Cloud และดูข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้ใน
Samsung Cloud คุณยังสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนได้ในภายหลัง
เพื่อใช้งาน Samsung Cloud คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Samsung Cloud และ
เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ตั้งค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการสัมผัส แกลเลอรี่ ข้อมูลที่ซิงค์อื่นๆ หรือ
Samsung Cloud Drive
212
การตั้งค่า
การส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพโทรศัพท์เครื่องนี้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
สัมผัส เรียบร้อย
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็คอัพ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพโทรศัพท์เครื่องนี้
• เพื่อดูข้อมูลแบ็คอัพส�ำหรับแต่ละเครื่องใน Samsung Cloud ของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และ
การแบ็คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
การคืนค่าข้อมูล
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครื่องของคุณได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
213
การตั้งค่า
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• Bixby Routines: เพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อการตั้งค่าอัตโนมัติที่คุณใช้ซ�้ำ ๆ เครื่องยังแนะน�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่มี
ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่คุณพบบ่อยอีกด้วย โปรดดูที่ Bixby Routines ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ปุ่มด้านข้าง: เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง โปรดดูที่ การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
• โทรและส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่น: ใช้คุณสมบัติการโทรและการส่งข้อความของเครื่องของคุณที่เครื่องอื่นที่ได้ลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ลิงก์กับ Windows: เข้าถึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณที่คอมพิวเตอร์ของคุณทันที โปรดดูที่ ลิงก์กับ Windows
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ถาดมัลติวินโดว์: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดรายการแอพที่คุณสามารถใช้ในมุมมองแยกเมื่อคุณปัดไปทางซ้ายที่ขอบด้านขวา
ของหน้าจอ
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพื่อดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดู
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในแอพที่รองรับคุณสมบัติมัลติวินโดว์
• จับภาพอัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้จับภาพหน้าจอปัจจุบันและพื้นที่ที่สามารถเลื่อนได้ และตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้า
จอได้ในทันที
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
214
การตั้งค่า
• ลดภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอของการกระท�ำบางอย่าง เช่นการเปิดหรือการปิดเเอพ
• การเคลื่อนไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า โปรดดูที่ การเคลื่อนไหวและ
ท่าทาง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Game Launcher: เปิดใช้งาน Game Launcher โปรดดูที่ Game Launcher ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Dual Messenger: ติดตั้งแอพที่สองและใช้บัญชีแยกต่างหากสองบัญชีสำ� หรับแอพ messenger เดียวกัน โปรดดูที่
Dual Messenger ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Video enhancer: ปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายของวิดีโอของคุณเพื่อเพลิดเพลินไปกับสีที่สว่างกว่าและสดใสมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอพ
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มด้านข้างสามครั้ง คุณยังสามารถส่ง
บันทึกเสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผู้รับได้
Bixby Routines
Bixby Routines เป็นบริการที่ตั้งค่าอัตโนมัติที่คุณใช้ซ�้ำ ๆ และแนะน�ำคุณสมบัติที่มีประโยชน์ตามสถานการณ์ที่คุณพบบ่อย
โดยการเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณ
ตัวอย่างเช่น กิจวัตร ‘ก่อนเข้านอน’ ที่สะท้อนรูปแบบการนอนหลับของคุณจะเปิดตัวกรองแสงสีฟ้าและปรับความสว่างของ
หน้าจอเพื่อความสบายของคุณเมื่อคุณเข้านอน
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวัน
เพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อใช้เครื่องของคุณได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อคุณเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวัน คุณสามารถตั้งค่าสภาพการ
ท�ำงานเป็นอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันที่ได้รับการแนะน�ำ
เมื่อเครื่องของคุณเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณ เครื่องจะแนะน�ำให้เพิ่มคุณสมบัติที่มีประโยชน์หรือใช้บ่อยเป็นกิจวัตร
ประจ�ำวัน
เมื่อการแจ้งเตือนค�ำแนะน�ำปรากฏขึ้น สัมผัส ดูทั้งหมด และเพิ่มเป็นกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
215
การตั้งค่า
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันจากรายการแนะน�ำ
ดูรายการคุณสมบัติที่มีประโยชน์และเพิ่มเป็นกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines
ที่รายการ แนะน�ำ เลือกกิจวัตรประจ�ำวันที่คุณต้องการและสัมผัส บันทึกกิจวัตร
• เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสเงื่อนไขหรือการกระท�ำที่
คุณต้องการแก้ไข
• หากคุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวันเป็นแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง สัมผัส แตะปุ่มเริ่มต้น
แล้ว ทางเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อไม่มีการตั้งค่าเงื่อนไขการท�ำงาน
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าจอหลักเป็นวิดเจ็ตและเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น สัมผัส เพิ่ม
216
การตั้งค่า
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
เพิ่มคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines →
ป้อนชื่อกิจวัตรประจ�ำวัน
สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้นสัมผัส ถัดไป
หากคุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวันเป็นแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง สัมผัส แตะปุ่มเริ่มต้นแล้ว
สัมผัส ตั้งค่าการกระท�ำ และจากนั้นสัมผัส เสร็จสิ้น
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าจอหลักเป็นวิดเจ็ตและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น สัมผัส เพิ่ม
การใช้กิจวัตรประจ�ำวัน
การเรียกใช้กิจวัตรประจ�ำวันอัตโนมัติ
กิจวัตรประจ�ำวันอัตโนมัติจะท�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเงื่อนไข
การเรียกใช้กิจวัตรประจ�ำวันด้วยตัวเอง
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเองที่คุณตั้งค่าเงื่อนไขการท�ำงานเป็น แตะปุ่มเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเรียกใช้
ด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ปุ่มเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines → กิจวัตรส่วนตัว และสัมผัส ถัดจากกิจวัตรประจ�ำ
วันที่คุณต้องการเรียกใช้ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสวิดเจ็ตของกิจวัตรประจ�ำวันที่หน้าจอหลัก
การดูการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวัน
กิจวัตรประจ�ำวันที่กำ� ลังท�ำในปัจจุบันจะปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน เพื่อดูรายละเอียดของกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัสการแจ้ง
เตือน
217
การตั้งค่า
การหยุดการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวัน
คุณสามารถหยุดการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่างรวดเร็ว ที่แผงการแจ้งเตือน เลือกกิจวัตรประจ�ำวันและสัมผัส หยุด
การจัดการกิจวัตรประจ�ำวัน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines → กิจวัตรส่วนตัว กิจวัตรประจ�ำวันของคุณจะปรากฏขึ้น
เพื่อปิดการใช้งานกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัสสวิตช์หรือ
เพื่อแก้ไขกิจวัตรประจ�ำวัน เลือกกิจวัตรประจ�ำวันและสัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสเงื่อนไขหรือการกระท�ำที่คุณต้องการ
แก้ไข
เพื่อลบกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัส → ลบ ท�ำเครื่องหมายกิจวัตรประจ�ำวันที่จะลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
ลิงก์กับ Windows
เข้าถึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพและข้อความ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณในทันทีโดยใช้บัญชี Microsoft
เดียวกันที่คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเครื่องของคุณ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะใน Windows 10 เวอร์ชั่น 1803 หรือสูงกว่าเท่านั้น
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ลิงก์กับ Windows
สัมผัส ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชี Microsoft และจากนั้นสัมผัส ใช้งานต่อ
สัมผัส แสดงให้ฉันดู เพื่อดูขั้นตอนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณแล้วดาวน์โหลดแอพ โทรศัพท์ของคุณ
สัมผัส ใช้งานต่อ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
218
การตั้งค่า
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดค่าการตั้งค่า
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• ยกขึ้นเพื่อปลุก: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดหน้าจอเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา
• แตะสองครั้งเพื่อปลุก: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้ที่หน้าจอขณะที่หน้าจอปิดอยู่
• การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้ป้องกันหน้าจอไม่ให้ดับขณะที่คุณมองที่จอ
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่ท�ำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลื่อนไหวของฝ่ามือหรือคว�ำ่ หน้าจอของ
เครื่องลง
• การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�ำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�ำลังดูข้อความหรือรายละเอียดผู้ติดต่อ
• ท่าทางเซ็นเซอร์นิ้วมือ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดหรือปิดแผงการแจ้งเตือนเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลงบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเซ็นเซอร์ก�ำลังตรวจจับลายนิ้วมือของคุณ
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรออกหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายที่รายชื่อหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ในแอพ โทรศัพท์ หรือ รายชื่อ
219
การตั้งค่า
Dual Messenger
ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น
สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วย เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอพที่สอง จะ
มีการแสดงการแจ้งเตือนกับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการแจ้งเตือนของแอพแรก
แอพที่สอง
• คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
• คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับแอพที่สอง
การถอนการติดตั้งแอพที่สอง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการปิดใช้งานและสัมผัส ลบ​การ​ติด​ตั้ง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก
หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย
220
การตั้งค่า
Digital Wellbeing
ดูประวัติการใช้งานรายวันของเครื่องของคุณ คุณสามารถดูข้อมูล เช่น ระยะเวลาที่เปิดหน้าจอและจ�ำนวนครั้งที่คุณเปิดแอพ
หรือใช้คุณสมบัติบางอย่าง คุณยังสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับแต่ละแอพได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing
เวลาที่หนาจอไดเปดขึ้น
จํานวนการปลดล็อก
จํานวนการแจงเตือน
แผงหนาปด
เปดใชงานโหมดลดแรงลม
เปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือน
การตั้งค่าตัวจับเวลาส�ำหรับแอพ
คุณสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานรายวันส�ำหรับแต่ละแอพโดยตั้งค่าตัวจับเวลา เมื่อถึงขีดจ�ำกัด แอพจะถูกปิดใช้งานและคุณ
จะไม่สามารถใช้งานได้
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing → แดชบอร์ด
สัมผัส ไม่มีตัวตั้งเวลา ถัดจากแอพที่คุณต้องการและตั้งค่าเวลา
การเปิดใช้งานโหมดลดแรงลม
คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดลดแรงลมเพื่อลดอาการปวดตาก่อนการนอนหลับและป้องกันไม่ให้การนอนหลับของคุณได้รับ
การรบกวน
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing → ลดความสว่างลง และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
221
การตั้งค่า
2
3
เปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่คุณต้องการ
• สเกลสีเทา: แสดงสีที่หน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือน ยกเว้นรายการที่อนุญาต
เพื่อตั้งค่าก�ำหนดเวลาให้เปิดใช้งานโหมดลดแรงลม สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งาน สัมผัส ตั้ง
ก�ำหนดการ และจากนั้นตั้งค่าเวลา
การดูแลอุปกรณ์
บทน�ำ
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของ
ระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ที่เก็บ
หนวยความจํา
222
การตั้งค่า
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติได้เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส → การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน หากคุณต้องการตั้งค่าเวลาให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยอัตโนมัติ สัมผัส เวลา
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต�่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดพลังงาน
เลือกโหมดพลังงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานของเครื่องของคุณ
สัมผัส โหมดพลังงาน และเลือกตัวเลือก
• ปรับให้เหมาะสมแล้ว: เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเครื่องและการใช้งานแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
223
การตั้งค่า
• ประหยัดพลังงานสูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมด
กลางคืนและจ�ำกัดแอพและคุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
คุณสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้น สัมผัส → การตั้งค่า และสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสาย
ด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
โหมดประหยัดพลังงานแบบปรับอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติตามรูปแบบการใช้งานและพลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่
สัมผัส โหมดพลังงาน และสัมผัสสวิตช์ โหมดประหยัดพลังงานแบบปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องของคุณจะเปิดใช้
งานโหมดประหยัดพลังงานตามสถานการณ์เพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
การจัดการการใช้แบตเตอรี่ส�ำหรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
ที่เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือก และสัมผัส ลบ
224
การตั้งค่า
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ให้ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากราย
การแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนโทรศัพท์
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษาและการใส่ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก โปรดดูที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วันท​ ี่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ Samsung Members ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
หรือเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือการตั้งค่าการเข้าถึง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ใน
เวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
225
การตั้งค่า
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษาและการใส่ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
เพื่อตั้งค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส ใช้ หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง โปรดดูที่ การช่วยเหลือการเข้าถึง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
226
การตั้งค่า
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตั้ง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับการ
ปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
เกี่ยวกับโทรศัพท์
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
227
ภาคผนวก
การช่วยเหลือการเข้าถึง
เกี่ยวกับการใช้งาน
ปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ ที่พิการทางสายตา การได้ยิน หรือไม่คล่องแคล่ว ให้ใช้เครื่องได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าถึงที่คุณใช้อยู่ที่ด้าน
บนของหน้าจอ สัมผัส
เพื่อดูคุณสมบัติที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือสัมผัส ปิด เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆได้
อย่างรวดเร็ว
Voice Assistant (การตอบสนองด้วยเสียงพูด)
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Voice Assistant
เมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant เครื่องจะเริ่มใช้การตอบรับด้วยเสียง เมื่อคุณสัมผัสคุณสมบัติที่เลือกหนึ่งครั้ง อุปกรณ์จะส่ง
เสียงอ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอออกมาดังๆ การสัมผัสคุณสมบัติสองครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ Voice Assistant
เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดใช้งาน Voice Assistant สัมผัสสวิตช์แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เพื่อดูวิธีการใช้งาน Voice Assistant สัมผัส การฝึกใช้งาน
คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน Voice Assistant
228
ภาคผนวก
การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ
คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน Voice Assistant
ท่าทางนิ้วมือแบบนิ้วเดียว
• การสัมผัส: อ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ การส�ำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ
• การสัมผัสสองครั้ง: เปิดรายการที่เลือกไว้ ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกก�ำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่
ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
• การสัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอ: ย้ายรายการหรือเข้าถึงตัวเลือกที่ใช้ได้
• การปัดไปทางซ้าย: อ่านรายการก่อนหน้า
• การปัดไปทางขวา: อ่านรายการถัดไป
• การปัดขึ้นหรือปัดลง: เปลี่ยนการตั้งค่าเมนูตามเนื้อหาล่าสุด
• การปัดไปทางซ้ายแล้วก็ขวาในการเคลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอขึ้น
• การปัดไปทางขวาแล้วก็ซ้ายในการเคลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอลง
• การปัดขึ้นแล้วก็ลงในการเคลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการแรกบนหน้าจอ
• การปัดลงแล้วก็ขึ้นในการเคลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการสุดท้ายบนหน้าจอ
ท่าทางนิ้วมือแบบสองนิ้ว
• การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มต้น พัก หรือด�ำเนินการในปัจจุบันต่อ
• การสัมผัสสามครั้ง: ตรวจสอบเวลาปัจจุบัน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนรายการที่ถูกอ่านออก
เสียง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ → การตั้งค่า → ข้อมูล
แถบสถานะ
• สัมผัสสี่ครั้ง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะเสียง
• การปัดไปทางซ้าย: ไปที่หน้าถัดไป
• การปัดไปทางขวา: กลับสู่หน้าก่อนหน้า
• การปัดขึ้น: เลื่อนรายการลง
• การปัดลง: เลื่อนรายการขึ้น
229
ภาคผนวก
•
•
•
•
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก: เปิดหน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ: กลับไปยังหน้าจอหลัก
การปัดไปตามทิศทางต่างๆ บนหน้าจอเมื่อล็อก: ปลดล็อกหน้าจอ
การปัดหน้าจอลงจากด้านบน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
ท่าทางนิ้วมือแบบสามนิ้ว
• การสัมผัส: เริ่มการอ่านออกเสียงรายการจากด้านบนสุด
• การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มการอ่านจากรายการถัดไป
• การสัมผัสสามครั้ง: อ่านข้อความที่เลือกไว้ล่าสุดและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• การปัดไปทางซ้ายหรือขวา: เปิดเมนูตามเนื้อหาและเลื่อนดูตัวเลือก
• การปัดขึ้นหรือลง: เปลี่ยนการอ่านข้อความและความละเอียดที่เลือก
• การปัดขึ้นแล้วก็ลงในการเคลื่อนไหวเดียว: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• การปัดลงแล้วก็ขึ้นในการเคลื่อนไหวเดียว: กลับสู่หน้าจอหลัก
ท่าทางนิ้วมือแบบสี่นิ้ว
• การสัมผัส: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• การสัมผัสสองครั้ง: กลับสู่หน้าจอหลัก
• การสัมผัสสามครั้ง: เปิดรายการแอพส์ล่าสุด
การใช้งานเมนูตามเนือ้ หา
ขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน Voice Assistant ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว เมนูตามเนื้อหาจะปรากฏและอุปกรณ์จะอ่าน
ออกเสียงตัวเลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้วเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ปัดขึ้นหรือ
ลงเพื่อใช้ตัวเลือกหรือปรับการตั้งค่าส�ำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ยิน อัตรา​สุนทรพจน์ คุณสามารถปรับระดับเสียง
ได้โดยการปัดขึ้นหรือลง
230
ภาคผนวก
การเพิ่มและการจัดการป้ายก�ำกับรูปภาพ
คุณสามารถก�ำหนดป้ายก�ำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายก�ำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายก�ำกับ
ไปยังรูปภาพที่ถูกถอดป้ายออกโดยการสัมผัสที่หน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วค้างไว้
เพื่อจัดการป้ายก�ำกับ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ → การตั้งค่า →
จัดการป้ายที่ก�ำหนดเอง
การก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับ Voice Assistant
ตั้งค่าส�ำหรับ Voice Assistant เพื่อความสะดวกของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ → การตั้งค่า
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice
Assistant เช่น ภาษา ความเร็ว และอื่นๆ
• การใช้ค�ำฟุ่มเฟือย: ปรับแต่งการตั้งค่าโดยละเอียดส�ำหรับการตอบรับด้วยเสียง
• ปิดเสียงด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ: ตั้งค่าเครื่องให้หยุด Voice Assistant เมื่อปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุขณะใช้ Voice
Assistant
• เขย่าเพื่อการอ่านต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถ
เลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
• พูดรหัส​ผ่าน: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงตัวอักษรเมื่อคุณใส่รหัสผ่านของคุณ
• อ่านออกเสียง ID ผู้โทร: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทรเมื่อคุณมีสายโทรเข้า
• การตอบสนองด้วยการสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึ่ง
• การตอบสนองด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึ่ง คุณยังสามารถปรับ
ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงเมื่อคุณแตะหน้าจอเพื่อควบคุม
• มุ่งเน้นที่เสียงค�ำพูด: ตั้งค่าให้เครื่องปรับระดับเสียงมีเดียลงเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
231
ภาคผนวก
• ตัวระบุโฟกัส: ตั้งค่าเครื่องให้ขยายขอบของโฟกัสที่ปรากฏเมื่อคุณสัมผัสรายการ คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ได้
อีกด้วย
• การเปิดใช้งานโดยแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งานรายการที่ได้เลือกไว้ด้วยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
• แถบการน�ำทางโดยแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่แถบการน�ำทางด้วยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
• เมนูด่วน: เลือกตัวเลือกเมนูตามเนื้อหาเพื่อแสดงผลเมื่อคุณปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว
• จัดการป้ายที่ก�ำหนดเอง: จัดการป้ายก�ำกับที่คุณได้เพิ่มไว้
• ทาง​ลัด​แป้น​พิมพ์: ตั้งค่าปุ่มลัดที่จะใช้เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภายนอก
• หน้าจอมืดด้วยปุ่มด้านข้าง: ตั้งค่าเครื่องให้ทำ� งานได้ตามปกติโดยหน้าจอปิดอยู่
• ข้อมูลแถบสถานะ: เลือกรายการเพื่ออ่านออกเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอสามครั้งด้วยสองนิ้ว
• ทาง​เลือก​ผู้​พัฒนา: ตั้งค่าตัวเลือกส�ำหรับการพัฒนาแอพ
การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ
เพื่อความเป็นส่วนตัว คุณจะสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้ทำ� งานตามปกติเมื่อหน้าจอปิดอยู่ได้ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่ม
หรือสัมผัสหน้าจอ คุณสมบัติที่เปิดใช้งานในขณะนี้ไม่ปิดการท�ำงานเมื่อหน้าจอดับ
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ หน้าจอ
มืดด้วยปุ่มด้านข้าง เพื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยการกดปุ่มด้านข้างสองครั้งอย่าง
รวดเร็ว
คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant แล้วเท่านั้น
232
ภาคผนวก
การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติป้อนปุ่มอย่างเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวอ่านหน้าจอ
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การพิมพ์ด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ
ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน การพิมพ์ด่วน ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ และจากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้ที่หน้าจอสอง
ครั้งอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant แล้วเท่านั้น
การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม
สัมผัสปุ่มบนแป้นพิมพ์ค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรเพิ่มเติมที่ใช้ได้ของปุ่ม หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนือปุ่มเพื่อแสดงตัว
อักษรที่ใช้ได้ การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าต่างป๊อปอัพจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ แล้วให้ปล่อยนิ้ว
การเสริมการมองเห็น
การใช้ชุดรูปแบบที่มีความคมชัดสูง
ใช้งานชุดรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งจะแสดงเนื้อหาสีอ่อนบนพื้นหลังที่มืด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → ธีมความเข้มสูง และจากนั้นเลือก
แบบอักษรที่คุณต้องการ
การใช้แบบอักษรที่มีความคมชัดสูง
ปรับสีและขอบของแบบอักษรเพื่อเพิ่มความคมชัดระหว่างตัวอักษรและพื้นหลัง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบบอักษรที่
มีความเข้มสูง เพื่อเปิดใช้งาน
233
ภาคผนวก
การใช้แป้นพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง
เปลี่ยนสีของแป้นพิมพ์ซัมซุงเพื่อเพิ่มความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลัง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แป้นพิมพ์
ความเข้มสูง เพื่อเปิดใช้งาน
การแสดงรูปร่างปุ่ม
แสดงรูปร่างของปุ่มกับพื้นหลังเพื่อท�ำให้โดดเด่นขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงรูปทรง
ของปุ่ม เพื่อเปิดใช้งาน
การกลับสีหน้าจอแสดงผล
ปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ สี​เน​กา​ที​ฟ
เพื่อเปิดใช้งาน
การปรับสี
ปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → การปรับสี และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน เลือกทางเลือก
เพื่อปรับความเข้มของสี ลากแถบปรับภายใต้ ความเข้ม
หากคุณเลือก สีที่กำ� หนดเอง คุณสามารถปรับสีของหน้าจอได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ บนหน้าจอ เพื่อท�ำการปรับสีให้เสร็จ
สมบูรณ์
234
ภาคผนวก
ตัวปรับสี
ปรับสีของหน้าจอหากคุณมีปัญหาในการอ่านข้อความ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → ตัวปรับสี และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
เพื่อเปิดใช้งาน เลือกสีที่คุณต้องการ
เพื่อปรับระดับความโปร่งแสง ลากแถบปรับภายใต้ ความทึบ
การลดเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวของหน้าจอ
ลบเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหากคุณรู้สึกไวต่อภาพเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหวของหน้าจอ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ลบภาพ
เคลื่อนไหวออก เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้งานแว่นขยาย
เปิดใช้งานแว่นขยายเพื่อซูมเข้าบนหน้าจอเพื่อดูเเวอร์ชั่นเนื้อหาที่ใหญ่กว่า
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ หน้าต่างแว่น
ขยาย เพื่อเปิดใช้งาน แว่นขยายจะปรากฏบนหน้าจอ
ลากที่มุมของเฟรมแว่นขยายเพื่อเคลื่อนแว่นขยายไปยังที่ที่คุณต้องการซูมเข้าที่บนหน้าจอ
การขยายหน้าจอ
ขยายหน้าจอและซูมเข้าในบริเวณที่ก�ำหนด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → การขยาย
• แตะหน้าจอสามครั้งเพื่อขยาย: ซูมเข้าโดยการสัมผัสหน้าจอสามครั้ง เพื่อกลับไปยังมุมมองแบบปกติ สัมผัสหน้าจอ
สามครั้งอีกครั้ง
• แตะปุ่มเพื่อขยาย: ซุมเข้าโดยการสัมผัส ที่แถบการน�ำทาง และจากนั้นสัมผัสที่ที่คุณต้องการขยายหน้าจอ เพื่อ
กลับไปยังมุมมองแบบปกติ สัมผัส
235
ภาคผนวก
เพื่อส�ำรวจหน้าจอ ลากนิ้วสองนิ้วหรือมากกว่านั้นผ่านหน้าจอภาพขยาย
เพื่อปรับอัตราการซูม บีบนิ้วสองนิ้วหรือมากกว่าเข้าหากันที่หน้าจอขยายหรือแยกออกจากกัน
นอกจากนี้ยังสามารถขยายหน้าจอได้ชั่วคราวโดยสัมผัสหน้าจอค้างไว้สามครั้ง หรือ สัมผัส และจากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่
หน้าจอ ขณะที่ค้างที่หน้าจอ ลากนิ้วเพื่อส�ำรวจหน้าจอ ปล่อยนิ้วเพื่อกลับไปยังการดูแบบปกติ
• แป้นพิมพ์และแถบการน�ำทางที่หน้าจอไม่สามารถขยายได้
• เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการท�ำงานบางแอพอาจได้รับผลกระทบ
การขยายเมาส์หรือตัวชี้แผ่นสัมผัส
ขยายตัวชี้เมื่อใช้เมาส์ภายนอกหรือแผ่นสัมผัส
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตัวชี้เมาส์/
แป้นสัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อเปิดใช้งาน
การเปลี่ยนแบบอักษร
เปลี่ยนขนาดแบบอักษรและรูปแบบ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
การเปลี่ยนการซูมหน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเสริมการมองเห็น → การซูมหน้าจอ
236
ภาคผนวก
ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน
ตัวตรวจจับเสียง
ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้หรือกริ่งประตูของคุณ เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือน
เป็นรายการบันทึก
ขณะที่เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ การจดจ�ำเสียงจะไม่ท�ำงาน
ตัวตรวจจับทารกร้องไห้
เปิดใช้งาน การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน → ตัวตรวจจับเสียง → ตัวตรวจ
จับทารกร้องไห้ → เริ่ม
ตัวตรวจจับกริ่งประตู
1
เปิดใช้งาน การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน → ตัวตรวจจับเสียง → ตัว
ตรวจจับกริ่งประตู
2
สัมผัส บันทึก เพื่อสร้างการบันทึกส�ำหรับกริ่งประตูของคุณ
อุปกรณ์จะตรวจจับและบันทึกกริ่งประตู
3
สัมผัส ทดสอบ และกดกริ่งประตูของคุณเพื่อตรวจสอบว่าได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เมื่อเครื่องตรวจจับเสียง
กริ่งประตู สัมผัส เริ่ม
เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู ให้สัมผัส เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู
การปิดเสียงทั้งหมด
ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย และเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปิดเสียง
ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งาน
237
ภาคผนวก
เครื่องช่วยฟัง
ตั้งค่าเครื่องให้เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นด้วยเครื่องช่วยฟัง
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เครื่องช่วยฟัง
เพื่อเปิดใช้งาน
การปรับสมดุลเสียง
ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานหูฟัง
1
2
3
เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องแล้วสวมใส่
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน
ลากแถบการปรับค่าภายใต้ สมดุลเสียงซ้าย/ขวา ไปทางซ้ายหรือขวาแล้วปรับสมดุลย์เสียง
โม​โน​ดิจิตอล
โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวที่เล่นผ่านล�ำโพงหูฟังทั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องใน
การได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้หูฟังเอียบัดเพียงข้างเดียว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ โม​โน​
ดิจิตอล เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งค่าค�ำบรรยาย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน → ค�ำบรรยาย Samsung (แบบ
ปิด) หรือ ค�ำบรรยาย Google (แบบปิด) และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือกเพื่อปรับแก้การตั้งค่าค�ำบรรยาย
238
ภาคผนวก
เปลี่ยนค�ำพูดเป็นข้อความ
เครื่องบันทึกเสียงของคุณและแปลงเป็นข้อความ ที่หน้าจอ ไปพร้อม ๆ กัน
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน → เปลี่ยนค�ำพูดเป็น
ข้อความ
สัมผัส
และบันทึกด้วยไมโครโฟน
เมื่อท�ำการบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
เพื่อดูไฟล์ที่ได้รับการบันทึกหรือเปลี่ยนภาษาของระบบบันทึกเสียง เปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว
Universal Switch
คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดยการเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอก โดยการสัมผัสหน้าจอ หรือโดยการใช้การขยับหัวและ
ท่าทางบนใบหน้า
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → Universal
Switch
2
3
4
อ่านค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ และสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
หากสวิตช์ยูนิเวอร์ซัลยังไมได้รับการลงทะเบียนที่เครื่อง สัมผัส เพิ่มสวิตช์ และตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมเครื่อง
การเปิดใช้งานคุณสมบัติสวิตช์เอนกประสงค์ จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสวิตช์บนอุปกรณ์
เพื่อตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมเครื่อง สัมผัสสวิตช์ภายใต้ สวิตช์
เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ กดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมๆ กัน
239
ภาคผนวก
เมนูช่วยเหลือ
การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย
ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วยส�ำหรับเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่า คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายโดย
สัมผัสเมนูช่วยเหลือในไอคอน
1
2
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → เมนูช่วย
เหลือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เพื่อปรับระดับความโปร่งแสงของไอคอนทางลัด ลากแถบปรับภายใต้ ความโปร่งใส
การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย
เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรซ้ายหรือขวา
เพื่อย้ายไปยังแผงอื่นหรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนูอื่น
การใช้งานเคอร์เซอร์
ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้ว
มือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนั้น ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
•
/ : เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ
•
/ : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
•
: ขยายพื้นที่บริเวณที่เป็นมีเคอร์เซอร์อยู่
•
: เปลี่ยนการตั้งค่าแผ่นสัมผัสและเคอร์เซอร์
•
: ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังต�ำแหน่งอื่น
•
: ปิดบริเวณสัมผัส
240
ภาคผนวก
การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ
ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษส�ำหรับแอพที่เลือก
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → เมนูช่วยเหลือ → การ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
คลิกหลังจากตัวชี้หยุดลง
ตั้งค่าเครื่องให้เลือกรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไปบนรายการนั้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
คลิกหลังจากตัวชี้หยุดลง เพื่อเปิดใช้งาน
การรับหรือการวางสาย
เปลี่ยนวิธีการตอบรับและวางสาย
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → การรับและการวางสาย
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ของวิธีที่คุณต้องการ
เปิดใช้ Easy screen
เปิดหน้าจอโดยการเคลื่อนไหวมือของคุณเหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนสุดของเครื่อง คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม
เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้วางเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบโดยหัวหน้าจอขึ้นหรือถือเครื่องอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่อง
ขยับ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
เปิดใช้ Easy screen เพื่อเปิดใช้งาน
การควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → การควบคุม
การโต้ตอบ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมกันในขณะที่ใช้งานแอพ
241
ภาคผนวก
4
5
ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจ�ำกัด
สัมผัส เรียบร้อย
เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจ�ำกัด พื้นที่จ�ำกัดจะไม่มีผลเมื่อคุณแตะและจะปิดการท�ำงานของปุ่มของเครื่อง อย่างไร
ก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ส�ำหรับปุ่มด้านข้าง ปุ่มระดับเสียง และแป้นพิมพ์ในโหมดการควบคุมการ
โต้ตอบ
เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อม ๆ กัน
เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ล็อกหน้าจอหลังจากการปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ เปิดใช้งานหน้าจอ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วย
เหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → การควบคุมการโต้ตอบ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ล็อกเมื่อเปิดใช้
งาน เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งเวลาการแตะค้าง
ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → การตั้งเวลาการแตะ
ค้าง และจากนั้นให้เลือกทางเลือก
ช่วงเวลาแตะ
ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องแตะหน้าจอเพื่อให้เครื่องจดจ�ำว่าเป็นการสัมผัส
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → ช่วงเวลาแตะ สัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นตั้งค่าเวลา
ไม่สนใจการสัมผัสซ�้ำ
ตั้งค่าเครื่องให้จดจ�ำสัมผัสครั้งแรกเท่านั้นภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอซ�ำ ้ ๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว → ไม่สนใจการสัมผัสซ�้ำ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นตั้งค่าเวลา
242
ภาคผนวก
การตั้งค่าขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งค่าให้เปิดคุณสมบัติการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → ปุ่มด้านข้างและเพิ่มระดับเสียง และจาก
นั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้น เลือกคุณสมบัติการเข้าถึงเพื่อเปิดเมื่อคุณกดปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อม
ๆ กัน
คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการเข้าถึงได้ดังต่อไปนี้:
• การช่วยเหลือการเข้าถึง
• Voice Assistant
• Universal Switch
• หน้าต่างแว่นขยาย
• สี​เน​กา​ท​ฟี
• การปรับสี
• ตัวปรับสี
• การควบคุมการโต้ตอบ
การเปิดใช้งานบริการทางลัดได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นการใช้งานทางลัดได้อย่างรวดเร็ว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้น สัมผัส บริการที่เลือก และเลือกการใช้งานทางลัดเพื่อเริ่มต้นเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มระดับ
เสียงขึ้นและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาสามวินาที
คุณสามารถเข้าถึงการใช้งานทางลัดได้ดังต่อไปนี้:
• คู่หูโทรศัพท์ของคุณ
• Universal Switch
• Voice Assistant
243
ภาคผนวก
การตั้งค่าไฟแจ้งเตือน
ตั้งค่าเครื่องให้แฟลชหรือหน้าจอกะพริบเมื่อมีเสียงเตือนหรือเมื่อคุณมีการแจ้งเตือน เช่น สายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การแจ้งเตือนด้วยแฟลช และจากนั้น
สัมผัสสวิตซ์ที่อยู่ถัดจากตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
การเตือนการแจ้งเตือน
ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การเตือนการแจ้งเตือน และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
• สั่นพร้อมเล่นเสียง: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นและเล่นเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้ตรวจสอบการแจ้งเตือน
• เตือนทุก: ตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างการเตือน
• การเตือนที่เลือก: ตั้งค่าแอพให้เตือนคุณถึงการแจ้งเตือน
เพิ่มการบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียง
คุณสามารถใช้ค�ำเรียกเสียงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีรูปร่างเหมือนกันโดยการแนบป้ายก�ำกับ คุณสามารถ
บันทึกและก�ำหนดการบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียงที่เปิดใช้ NFC ได้ ได้มีการเล่นการบันทึกเสียงเมื่อคุณวางเครื่องของคุณ
ใกล้กับป้ายก�ำกับ
เปิดคุณสมบัติ NFC ก่อนที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → ป้ายก�ำกับเสียง
เครื่องบันทึกเสียงจะเริ่มต้น
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย เพื่อหยุด
ถือด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณไว้เหนือค�ำเรียกเสียง
ข้อมูลในการบันทึกเสียงจะถูกเขียนไปเป็นค�ำเรียกเสียง
244
ภาคผนวก
บริการที่ติดตั้ง
การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → บริการที่ติดตั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
245
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบทั้งหมด ก่อน
ที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
246
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
247
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
248
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานอีก
ครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ตั้ง
ค่าใหม่ → รีเซ็ท เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการ
รีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
249
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
250
ภาคผนวก
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
Bixby ไม่ตอบสนอง
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากคุณยังมีปัญหากับ Bixby หลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ Samsung Cloud ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
251
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใด ๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถได้รับการผลิตซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ ทั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising