Samsung | SM-A507FN/DS | User manual | Samsung Galaxy A50s คู่มือการใช้งาน (PIE)

Samsung Galaxy A50s คู่มือการใช้งาน (PIE)
ຄູ່ມຜ
ື ູ້ໃຊ້
SM-A507FN/DS
Lao. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
ສາລະບານ
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
4
6
9
13
15
18
20
22
23
25
27
38
40
64
68
71
73
90
95
102
105
109
112
115
115
116
117
119
120
121
121
123
123
125
127
129
133
134
134
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີມ
່ ີ
ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊນ
ັ ຂອງອຸປະກອນ
ແບັດເຕີຣີ
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
ການຕັງ້ ທ�ຳອິດ
Samsung account
ການໂອນຂໍ້ມນ
ູ ຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງ
ທ່ານ (Smart Switch)
ການເຂົາ້ ໃຈໜ້າຈໍ
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
43
45
45
49
52
55
59
ການຕິດຕັງ້ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັງ້ ແອັບ
ຕົວ​ຊອກ​ຫາ
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
ໂທລະສັບ
2
ຜູ້ຕດ
ິ ຕໍ່
ຂໍ້ຄວາມ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ແກເລີຣີ
ອິໂມຈິ AR
Always On Display
ຂອບໜ້າຈໍ
ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
ິ
ປະຕິທນ
ວິທະຍຸ
ບັນທຶກສຽງ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ໂມງ
ເຄືອ
່ ງຄິດເລກ
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
ການແຊຣ໌ເນືອ
້ ໃນ
Samsung Global Goals
ແອັບ Google
ສາລະບານ
ຕັງ້ ຄ່າ
174 Google
174 ຄຸນສົມບັດຂັນ
້ ສູງ
175 Bixby Routines
178 ລິງ້ ໃສ່ Windows
179 ການເຄືອ
່ ນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
180 Dual Messenger
ຸ ະພາບດີແບບດິຈຕ
ິ ອລ
181 ການມີສຂ
183 ການດູແລອຸປະກອນ
183 ການເພີມ
່ ປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານ
184 ແບັດເຕີຣີ
185 ບ່ອນເກັບຂໍ້ມນ
ູ
185 ຄວາມຈໍາ
185 ຄວາມປອດໄພ
186 ການປະຢັດຂໍ້ມນ
ູ ພິເສດ
187 ແອັບ
່ ໄປ
187 ການຈັດການທົວ
188 ການເຂົາ້ ໃຊ້ງານ
189 ອັບເດດຊອບແວ
189 ຄູ່ມຜ
ື ູ້ໃຊ້
190 ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
136 ການແນະນ�ຳ
136 ການເຊືອ
່ ມຕ່ໍ
138 Wi-Fi
140 ບລູທດ
ູ
142 NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
144 ຕົວປະຢັດຂໍ້ມນ
ູ
ູ ມືຖເື ທົາ່ ນັນ
144 ແອັບທີໃ່ ຊ້ຂໍ້ມນ
້
145 ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM
145 ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊືອ
່ ມ​
ໂຍງ
146 ການຕັງ້ ຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີມ
່ ເຕີມ
149 ສຽງແລະການສັນ
່
149 Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
150 ສຽງແອັບທີແ
່ ຍກຕ່າງຫາກ
150 ແຈ້ງເຕືອນ
151 ຈໍສະແດງຜົນ
152 ຕົວກັນ
່ ຕອງແສງສີຟ້າ
152 ໂໝດກາງຄືນ
153 ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື
ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
154 ພາບພັກໜ້າຈໍ
154 ວອລເປເປີແລະຕີມ
ັ ກ
155 ໜ້າຈໍລອ
156 Smart Lock
156 ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
158 ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
້ ມື
161 ການຈົດຈ�ຳລາຍນິວ
164 Samsung Pass
167 ໂຟລເດີທປ
ີ່ ອດໄພ
172 ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
173 Samsung Cloud
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
191 ການແກ້ໄຂບັນຫາ
3
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຄ�ຳອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
• ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ,
ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
• ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງມີການນ�ຳໃຊ້ CPU ແລະ RAM ສູງ ຈະກະທົບ
ຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິກາ
ນອື່ນນອກເໜືອຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່​ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າກ
ານລົງທະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກ
ກກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍ
າດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບຈ�ຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ
ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ກັບ
ການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.
• ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ,
ການອັບໂຫຼດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່
ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi.
• ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ
ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ. ຖ້າທ່ານມີຄຳ� ຖາມກ່ຽວກັບແອັບທີ່ມ
າພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຊ�ຳຊຸງ. ສ�ຳລັບແອັບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ໃຊ້,
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
4
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
• ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງກາ
ນອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທ�ຳເຫຼົ່ານີ້ເປັ
ນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມ
ຄະ.
• ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກຖືກຄັດຕິດສ�ຳລັບການປ້ອງກັນໃນລະ
ຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ການຈັດຈ�ຳໜ່າຍ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກທີ່ຄັດຕິ
ດມາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຄ�້ຳປະກັນ.
• ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່
ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
–– ຂໍແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລານານ ແລະ ປິດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.
–– ທ່ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງບໍ່ໃຊ້ມັນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໝົດເວລາໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈໍສຳ� ຜັດ.
–– ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້
ອມອ້ອມຂ້າງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກ
າງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ FCC ID
ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງ FCC ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ →
ສະຖານະ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີ FCC ID, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຂາຍໃນສະຫາລັດອາເມລິກາ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫາລັດ ແລະ ອາດຈະນ�ຳໄປຍັງສະຫາລັດອາເມ
ລິກາສ�ຳລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ.
ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄ�ຳແນະນ�ຳ
ຄ�ຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ
ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ອຸປະກອນອື່ນໆ
ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
5
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາ
ມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ
ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�ຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງ
ານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່.
ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
• ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​
ຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ເມື່ອ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ, ຢ່າວ
​ າງວັດ​ຖຸ​ແປກ​ປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸ​ໂລ​ຫະ, ແມ່​ເຫຼັກ ແລະ
​ ະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ.
ບັດ​ທີ່​ມີ​ແຖບ​ແມ່​ເຫຼັກໄວ້ລ
ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຟັງຄ໌ຊັນ ແລະ
ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ນ�ຳໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.
• ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງຣີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
• ເມື່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
6
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
• ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
–– ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
–– ເມື່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສ�ຳລັບການຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກົງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
• ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
• ເມື່ອກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
• ເມື່ອແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສ�ຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ,
ຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍດ�ຳ
• ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
• ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ.
ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ປິດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
• ປິດແອັບທີ່ມີການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ.
ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
7
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ
ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດ ຫຼື
ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກ�ຳນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈໍ
ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ. ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍ
ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�ຳກັດ ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ.
ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈ�ຳກັດ,
ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
• ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີສອງປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ,
ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ�ຳ່ ກວ່າລະດັບທີ່ກ
ຳນົດໄວ້. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີສອງປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບໍ່ຖືກຕັດເຊື່
ອມຕໍ່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັ
ດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື
ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.
• ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
• ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�ຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
• ຫ້າມ​ໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮ
​ ັກ​ສາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​​ທີ​ຮ
່ ້ອນ​ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ພາຍ​
ໃນ​ລົດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ.
• ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
• ຫ້າມ​ເກັບ​ຮັກ​ສາອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ໃກ້​ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ໄມ​ໂຄ​ຣ​ເວບ ອຸປ
​ ະ​ກອນ​
ແຕ່ງ​ກິນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບ
​ ັນ​ຈ​ແ
ຸ ຮງ​ດັນ​ສູງ.
• ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື
ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
8
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
ເນື້ອໃນແພັກເກດ
ເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສ�ຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ
ອຸປະກອນອື່ນ.
• ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.
• ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກ​ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​
� ໜ່າຍຊ�ຳຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.
• ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕ
າມການຮັບປະກັນ.
• ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊຳ� ຊຸງ.
9
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແຜນຜັງອຸປະກອນ
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ
ລ�າໂພງ
ເຊັນເຊີແສງ
ຖາດແຜ�ນ
SIM/ແຜ�ນຄວາມຈ�າ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ກ�ອງໜ�າ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
(ພະລັງງານ/Bixby)
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ແຈັກອະເນກປະສົງ
(USB ປະເພດ-C)
ເສົາອາກາດ GPS
ໄມໂຄຣໂຟນ
ກ�ອງຫຼັງ (ສາມກ�ອງ)
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ເສົາອາກາດ NFC
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລ�າໂພງ
ແຈັກຫູຟັງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
10
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
• ເມື່ອໃຊ້ລຳ� ໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລຳ� ໂພງໂທລະສັບ,
ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
• ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້
າເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສ�ຳຜັດກັບແຫຼ່ງກ�ຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັນເຊີຮູ
ບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກຣີລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ.
ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ.
• ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:
–– ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ
–– ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
–– ຖ້າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈໍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ກັນ​ແຕກໜ້າຈໍທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອ
ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
• ຢ່າປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ ກັນ​ແຕກໜ້າຈໍ
ຫຼື ສະຕິກເກີ. ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊັນເຊີໃຊ້ງ​ ານ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິໄດ້.
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນ�້ຳສ�ຳຜັດກັບໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ. ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່
ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳ.
ປຸ່ມຮາດ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
(ພະລັງງານ/Bixby)
ປຸ່ມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
ປຸ່ມລະດັບສຽງ
• ກົດເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງອຸປະກອນ.
11
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ປຸ່ມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
• ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດມັນ.
• ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ Bixby
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ກົດສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ +
ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງ
• ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.
ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ
ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້
ອງການ.
ປຸ່ມຊອບ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມໂຮມ
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ,
ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ເບິ່ງ ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
12
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແບັດເຕີຣີ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.
ໃຊ້​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ເຄື່ອງ​ສາກ ແລະ ສາຍ​ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຈາກ​ຊ�ຳ​ຊຸງ​ທີ່​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສະ​ເພາະ​ສ�ຳ​
ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອ​ງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ເຄື່ອງ​ສາກ ແລະ ສາຍ​ທ​ເີ່ ຂົ້າ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​
ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ ຫຼື ເຮັດໃ​ ຫ້​ອ​ປ
ຸ ະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່
ກັບອຸປະກອນ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດ
ຍການຮັບປະກັນ.
• ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້
ສາຍໄມໂຄຣ USB.
ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສິ້ນເປືອງພ
ະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະ
ນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ.
1
2
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ໃສ່ຫົວສາກ USB.
3
4
ສຽບຫົວສາກ USB ລົງໃສ່ຮູປັກສຽບໄຟ.
ສຽບສາຍ USB ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນ.
ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກຮູປັກສຽບໄຟ.
13
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.
• ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.
• ປິດແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
• ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ປິດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.
• ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.
• ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
• ເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ໄອຄອນແບັດເຕີຣີຈະປະກົດວ່າງເປົ່າ.
• ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມ
ຕໍ່. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກ
ອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້ມູນ,
ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
• ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ,
ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
• ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�ຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັ
ດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້.
ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ແລະ ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີ
ຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກ
ານສາກແບບໄວເລສ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກ ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນລົງ,
ຈາກນັ້ນສາກອຸປະກອນໃໝ່ອີກພາຍຫຼັງ.
• ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່,
ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດແຈັກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ
ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.
• ຖ້າອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນ�ຳເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂອງ
ຊ�ຳຊຸງ.
14
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການສາກດ່ວນ
ອຸປະກອນມີຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
ການເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ, ປິດອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ →
ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເ
ຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານ.
• ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈ
ະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເ
ສຍຫາຍຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າ.
ທ່ານສາມາດສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້
ການບໍລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ຖ້າສອງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຄວາ
ມໄວການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຊ້າກວ່າເມື່ອໜຶ່ງແຜ່ນ SIM ຖືກສຽບໃສ່.
• ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
• ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່
ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ການບໍລິການບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
15
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
1
ສອດໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມທີ່ຢູ່ຂ້າງຖາດ ເພື່ອຖອດຖາດອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2
3
4
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານ.
16
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຄູ່
ຖ້າທ່ານສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່, ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິກາ
ນສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ.
ການເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM. ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການກ�ຳນົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເອງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແຜ່ນ SIM
ຫຼື USIM ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນໄອຄອນຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ຊື່: ປ່ຽນຊື່ສະແດງຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ໂໝດເຄືອຂ່າຍ: ເລືອກປະເພດເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການ
ເມື່ອສອງແຜ່ນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການໂທດ້ວຍສຽງ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ
ການບໍລິການຂໍ້ມູນເປັນແຜ່ນສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຄວາມຕ້ອງກາ
ນດ້ານຄຸນສົມບັດສ�ຳລັບແຜ່ນຂອງທ່ານໃນ ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ.
17
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນອື່ນ ແລະ ບາງແຜ່ນຄວາ
ມຈ�ຳອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ເພື່ອເບິ່
ງຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ບາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນທັງໝົດກັບອຸປະກອນ. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັ
ນອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນນັ້ນສູ
ນເສຍ.
• ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃສ່ດ້ານຂ້າງເທິງເບື້ອງຂວາ.
• ອຸປະກອນຈະຮອງຮັບລະບົບໄຟລ໌ FAT ແລະ exFAT ສ�ຳລັບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ເມື່ອສຽບແ
ຜ່ນທີ່ຟໍແມັດແລ້ວໃນລະບົບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຈະຂໍໃຫ້ຟໍແມັດແຜ່ນຄືນໃໝ່
ຫຼື ຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳແຜ່ນໄດ້. ເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ, ທ່ານຈະຕ້ອງຟໍແມັດມັນ.
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຟໍແມັດ ຫຼື ຈົດຈ�ຳແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໄດ້,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ ຫຼື ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ການຂຽນ ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳສັ້ນລົງ.
• ເມື່ອສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ອຸປະກອນ, ໄດເຣັກທໍຣີໄຟລ໌ຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳຈະປະກົດຂຶ້ນ
ໃນໂຟ​ລ​ເດີ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ແຜ່ນ SD.
18
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
1
ສອດໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມທີ່ຢູ່ຂ້າງຖາດ ເພື່ອຖອດຖາດອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2
ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
ເມື່ອທ່ານເອົາຖາດອອກຈາກອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
3
4
ວາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງທີ່ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5
ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານ.
ການເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ
ກ່ອນຈະເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ, ຖອດມັນອອກກ່ອນເພື່ອໃຫ້ການເອົາອອກປອດໄພ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຖອດອອກ.
→
ຢ່າເອົາບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກອອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ ຫຼື ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ USB,
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�ຳລັງໂອນ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກໂອນຂໍ້
ມູນ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື
ອຸປະກອນເສຍຫາຍ. ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ລວມທັງການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ທີ່ເກີດ
ຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃນທາງທີ່ຜິດ.
19
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກຟໍແມັດໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນ.
ຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຮູບ​ແບບ.
→
ກ່ອນຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ, ຢ່າລືມເຮັດການກັອບປີ້ແບັກອັບຂອງຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັ
ບໄວ້ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດບໍ່ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຜົນມ
າຈາກການກະທ�ຳຂອງຜູ້ໃຊ້.
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳເຕືອນ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນ
ພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈ�ຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.
ການເປີດອຸປະກອນ
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາ
ມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການປິດອຸປະກອນ
1
ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ,
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ .
ປຸ�ມຫ�ດລະດັບສຽງ
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
20
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
2
ແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
ເພື່ອປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່, ແຕະ ປິດເປີດໃໝ່.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເມນູປິດ ຢູ່ກ້ອງ ກົດຄ້າງໄວ້.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາ
ດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ໂໝດສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ
ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກຈ�ຳກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂໍ້ມູນຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມງປຸກສຸກ​ເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ,
→ ໂໝດສຸກເສີນ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ → ປິດໂໝດສຸກເສີນ.
ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃຊ້
ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ.
21
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເລືອກພາສາອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກ
.
ເລືອກພາສາ.
3
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍຫຼັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອ
ນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທ�ຳອິດ.
22
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
Samsung account
ການແນະນ�ຳ
Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບໍລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິ
ການຕ່າງໆຂອງຊ�ຳຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
account.samsung.com. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Samsung accounts, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → Samsung account → →
ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
ການສ້າງ Samsung account
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ທ່ານຄວນຈະສ້າງອັນໜຶ່ງ. ທ່ານສາມາດສ້າງ Samsung account
ໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
2
3
.
ແຕະ ສ້າງບັນຊີ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານ.
23
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ →
Samsung account.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ
2
3
.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງ​ທ່ານຄືນໃໝ່
ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື
ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ ໃນໜ້າຈໍລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID
ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ຳເປັນເຂົ້າ.
ການເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກ
ເມື່ອທ່ານເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກຈາກອຸປະກອນ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ເຫດການ, ຈະຖືກເອົາອອກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ.
ແຕະ Samsung account → → ເອົາບັນຊີອອກໄປ.
ແຕະ ເອົາ​ອອກ​ໄປ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ຕົກລົງ.
24
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ
(Smart Switch)
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ຂ
ອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart Switch.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
• ການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ຈ�ຳກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch
ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ. ຊ�ຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື
ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.
ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ
ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.
1
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.
2
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ → ໄວເລສ.
ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເລືອກລາຍການທີ່ຈະໂອນ ແລະ ແຕະ ສົ່ງ.
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ຮັບ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຖືກໂອນສ�ຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນໃນອຸປະກອນຂ
ອງທ່ານ.
25
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ
ໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ microSD.
1
2
3
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
ສຽບ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Smart
→ ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.
Switch →
ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ
ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັນຄອມພິ
ວເຕີຂອງ Smart Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອ
ນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນ�ຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊ�ຳຊຸງ, ແບັກອັບຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້
ໂປຣແກຣມທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີຫ້າໄປ.
3
4
5
6
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຕັ
ດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
26
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ
• ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໄປສ�ຳຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
• ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສຳ� ຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ
ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
• ຂໍແນະນ�ຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍສຳ� ຜັດເປັນໄ
ລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.
• ອຸປະກອນອາດບໍ່ຈົດຈ�ຳການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່
ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດ.
• ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວມື ເມື່ອທ່ານໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍ.
ການແຕະຄ້າງໄວ້
ແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາປະມານ 2 ວິນາທີ.
27
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການລາກ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ຕ�ຳແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.
ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ການຮູດ
ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຢິບເຂົ້າ
ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື
ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
28
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາ
ມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�ຳໃຊ້.
ປຸ່ມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
ຫຼ້າ​ສຸດ
​ໜ້າຫຼັກ
ກັບຄືນ
• ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ Google.
• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
ການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ ຢູ່ກ້ອງ ປະເພດການກ�ຳນົດທິດທາງ. ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ
ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນບ່ອນທີ່ປຸ່ມຊອບຕັ້ງຢູ່. ເພື່ອໃຊ້ປຸ່ມຊອບ, ລາກຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງ
ຂອງປຸ່ມທີ່ຕ້ອງການຂຶ້ນເທິງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄ�ຳແນະນ�ຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ
ຄ�ຳແນະນ�ຳແບບທ່າທາງ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
29
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ,
ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.
ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສ�ຳລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.
ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ວິດເຈັດ
ຕົວຊີ້ບອກໃນໜ�າຈ�
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ�ມຊອບ)
30
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.
ໜ�າຈ�ຫຼັກ
ໜ�າຈ�ແອັບ
ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ,
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມແອັບ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
ປຸ�ມແອັບ
31
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ສະແດງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໝູນເປັນໂໝດລວງນອນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໝູນອຸປະກອນຈົນກວ່າຈະເປັນແນວນອນ ເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ.
ການຍ້າຍລາຍການ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ,
ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
32
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການສ້າງໂຟລເດີ
ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ຮວບຮວມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະແແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.
ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ ໃສ່ຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າໄປ ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.
• ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ
ແຕະ ເພີ່ມແອັບ ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
• ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບໂຟລເດີ
ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດີ. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເ
ດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
33
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້
ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື
ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.
• ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
.
• ການຍ້າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶບແຜງ: ແຕະ
ໃນແຜງ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ
ວອລເປເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.
• ວິດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ແຕະວິດເຈັດຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ເສັ້ນເງົາ ຫຼື ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.
34
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈໍແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນ
ໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ →
ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ → ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນໍາໃຊ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ.
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາ
ຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
• ແຖບສະຖານະອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ.
ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
• ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.
• ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ບໍ່ມີສັນຍານ
ຄວາມແຮງສັນຍານ
ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ
/
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ
Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
ການໂທດ�ຳເນີນຢູ່
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ
35
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປິດສຽງແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການສັ່ນແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການບິນແລ້ວ
ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ
ໜ້າຈໍລັອກ
ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ
ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.
ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ຍົກອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.
ໜ�າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ
36
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ
ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�ຳລັບວິທີການລັອ
ກໜ້າຈໍ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ
ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.
• ເລື່ອນ: ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍເພື່ອປົດລັອກມັນ.
• ຮູບແບບ: ແຕ້ມຮູບແບບທີ່ມີສີ່ຈຸດຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• PIN: ປ້ອນ PIN ທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວເລກເຂົ້າ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ຫຼື ສັນຍ
​ າ​ລັກເຂົ້າ
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ບໍ່ມ:ີ ບໍ່ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• ໃບໜ້າ: ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍພິມນີ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນ
ລະຫັດປົດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈ�ຳກັດຄວາມພະຍາຍາມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍ
ໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັ
ດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ
ແຄັບເຈີຮູບໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ.
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
• ແຄັບເຈີດ້ວຍ​ປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງລົງ ແລະ ປຸ່ມດ້ານຂ້າງພ້ອມກັນ.
• ແຄັບເຈີແບບຮູດ: ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.
• ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ
ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
37
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົ
ດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ,
ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກພະລັງງານ.
ເປີດໃຊ� ຕັ້ງຄ�າ.
ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອ
ມຕ�່ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings
ແລະ ສາກ.
ຄວບຄຸມມີເດຍໃນອຸປະກອນຂອງທ�ານ
ແລະ ອຸປະກອນໃກ�ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕ�່.
ເບິ່ງລາຍລະອຽດການແຈ�ງເຕືອນ ແລະ
ດ�າເນີນການກະທ�າຫຼາຍໆຢ�າງ.
ແຜ�ນ SIM ຫຼື USIM
ທີ່ຕ�ອງການສ�າລັບແຕ�ລະຕົວເລືອກ.
ແຕະຄ�າງໄວ�
ເພື່ອເຂົ້າໃຊ�ຕົວຈັດການແຜ�ນ SIM.
ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
ລຶບການແຈ�ງເຕືອນທັງໝົດ.
38
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງ​ຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເ
ຕີມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ
ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
→ ລ�ຳດັບປຸ່ມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ
ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງ ຫຼື ວິດີໂອຄືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດມີເດຍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດສືບຕໍ່ຫຼິ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ມີເດຍ.
ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ການຫຼິ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ
39
ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
ແຜນຜັງຄີບອດ
ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ແລະ
ອື່ນໆ.
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃ
ຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.
ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ເບິ່ງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.
ປ�ອນຕົວພິມໃຫຍ�ເຂົ້າ.
ສ�າລັບຕົວອັກສອນໃຫຍ�ທັງໝົດ,
ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.
ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.
ກົດຍະຫວ�າງ.
ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ
→ ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້.
ແຕະ
ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.
ການປ່ຽນຄີບອດ
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ
ດຄີບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
→ ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພ
ໃນ ແປ້ນພິມ 3x4, ປຸ່ມມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່ມທີ່ກ່ຽ
ວຂ້ອງຊ�ຳ້ ຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
40
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
•
•
: ປ້ອນອິໂມຕິຄອນເຂົ້າ.
: ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ກັບທ່ານໄດ້. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
•
: ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.
•
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.
•
→
•
→
: ປ່ຽນໂໝດ ຫຼື ຂະໜາດຂອງຄີບອດ.
•
→
: ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.
: ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.
ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1
2
3
ແຕະເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
ຫຼື
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ
ລາກ
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.
ແຕະ ອັດສ�ຳເນົາ ຫຼື ຕັດ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.
4
ແຕະບ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ວາງ.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ
ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.
41
ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ພົດຈະນານຸກົມ
ຄົ້ນຫານິຍາມສ�ຳລັບຄ�ຳສັບ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ອງເບິ່ງໜ້າເວັບ.
1
2
ແຕະເທິງຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາຄ້າງໄວ້.
ແຕະ Dictionary ໃນລາຍການຕົວເລືອກ.
ຖ້າພົດຈະນານຸກົມບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງກ່ອນໜ້າໃນອຸປະກອນ, ແຕະ Move to Manage
dictionaries, ແຕະ
ທີ່ຢູ່ຂ້າງພົດຈະນານຸກົມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ຕິດຕັ້ງ ເພື່ອດາວໂຫຼດມັນ.
3
ເບິ່ງນິຍາມໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບພົດຈະນານຸກົມ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນມຸມມອງໜ້າຈໍເຕັມ, ແຕະ . ແຕະນິຍາມໃນໜ້າໃຈເພື່ອເບິ່ງນິຍາມເພີ່ມເຕີມ.
ໃນມຸມມອງທີ່ລະອຽດ, ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມຄ�ຳສັບໃສ່ລາຍການຄ�ຳສັບທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ຫຼື ແຕະ
Search Web ເພື່ອໃຊ້ຄ�ຳສັບເປັນຄ�ຳສັບການ​ຊອກຫາ.
42
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
Galaxy Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສ�ຳລັບອຸປະກອນ Samsung
Galaxy.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Store.
ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອຊອກຫາຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແ
ອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳ​ແນະ​ນຳ� ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
Play Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Play Store.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແ
ອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ອັບເດດແອັບໆໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
43
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຈັດການແອັບ
ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ປິດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.
• ຖອນຕິດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →
ເປີດໃຊ້ງານ.
→ ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
ສ�ຳລັບບາງແອັບເພື່ອດ�ຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າ
ໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ
ແລະ ຂໍເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ. ແຕະ ອະນຸຍາດ ໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ. ເລືອກແອັບ
ແລະ ແຕະ ສິດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ
ແຕະ ແອັບ → → ການອະນຸຍາດແອັບ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ທາງຂ້າງແອັບເພື່ອໃ
ຫ້ການອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ຖື
ກຕ້ອງ.
44
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຕົວຊ
​ ອກ​ຫາ
ຊອກຫາເນື້ອໃ​ ນ​ໃນ​​ອຸປະ​ກອນ​ໄດ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ.
1
ໃນໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະ ຊອກຫາດ້ວຍ Finder. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ
ແຕະ .
2
ປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ.
ແອັບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.
ຖ້າທ່ານແຕະ
ໃນຄີບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.
Bixby
ການແນະນ�ຳ
Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດລົມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂໍ້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ທ່ານຂໍ
ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ມັນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນຍິ່ງເຂົ້າໃຈທ່ານຫຼາຍເ
ທົ່ານັ້ນ.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ Bixby, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
45
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ Bixby ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ໜ້າຄ�ຳນ�ຳ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະຈາກນັ້ນເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
1
ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby.
ເລືອກພາສາ.
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ�
ປຸ�ມດ�ານຂ�າງ
2
3
Samsung
account
ຂອງທ�ານ.
ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby.
ແຕະ Sign in to Samsung account ແ
​ ລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ ​ເທິງ​ໜ້າ​ຈໍ ເພື່ອລ
​ ົງ​ຊ​ເື່ ຂົ້າ​
ໃຊ້ Samsung account ຂອງ​ທ່ານ.
ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ.
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
46
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Bixby
ເມື່ອທ່ານເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby, Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື
ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ.
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ​​ຄ້າງ​ໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby ແລະ
ປ່ອຍນິ້ວມືອອກຈາກປຸ່ມ ເມື່ອທ່ານເວົ້າສ�ຳເລັດແລ້ວ. ອີກ​ທາງ​ໜຶ່ງ, ​ເວົ້າ​​ວ່າ “Hi, Bixby” ​ແລະ ເມື່ອ​ອ​ປ
ຸ ະ​
ກອນສົ່ງ​ສຽງ​ອອກ​ມາ, ເວົ້າ​​ສິ່ງ​ທ​ທ
ີ່ ່ານ​ຕ້ອງ​ການ.
ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂໍ້ມູນສະພາບ
ອາກາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຮ​ສ
ູ້ ະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ໃນມື້​ອື່ນ, ພ
​ ຽງ​ແຕ່​ເວົ້າ​ວ່າ “Tomorrow?” ໃນ​ຂະ​
ນະ​ທີ່​ກົດ​ປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເພາະວ່າ Bixby ເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງການສົນທະນາ,
ມັນຈະສະແດງສະພາບອາກາດ​ຂອງມື້ອື່ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
"How's the weather
today?"
ການເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ
ການຟັງ
47
ເປີດໃຊ�ຟັງຄ�ຊັນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ແລ�ວ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຖ້າ Bixby ຖ້າຄ�ຳຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້,
ຕອບ Bixby. ຫຼື ແຕະ
ແລະ ຕອບ Bixby.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ຫຼື ສຽງບລູທູດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”, ທ່ານສ
າມາດສືບຕໍ່ສົນທະນາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະໄອຄອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ → Settings →
Automatic listening → Hands-free only.
ການ​ປຸກ Bixby ໂ​ ດຍ​ໃຊ້​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ
ທ່າ​ນ​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ Bixby ໂດຍ​ການ​ເວົ້າ​ວ່າ “Hi, Bixby”. ລົງ​ທະ​ບຽນ​ສຽງ​ຂອງ​
ທ່ານເພື່ອທ
​ ີ່ Bixby ຈ
​ ະ​ຕອບ​ກັບ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “Hi, Bixby”.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ
→ Settings → Voice wake-up.
ແຕະສະວິດທ໌ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ​ມັນ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ຕອນ​ນີ້ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເວົ້າ​ວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເມື່ອ​ອ​ປ
ຸ ະ​ກອນ​ສົ່ງ​ສຽງ​ອອກ​ມາ, ເລີ່ມຕົ້ນການ​ສົນ​
ທະ​ນາ.
ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ
ຖ້າສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ຖືກ​ຈົດ​ຈ�ຳ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທ​ມ
ີ່ ີ​ສຽງ​ດັງ ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​
ເວົ້າ​ຍາກ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ກັບ Bixby ຜ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂໍ້ຄວາມແທນ​ຄຳ� ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ​ນຳ� ອີກ.
48
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision
ການແນະນ�ຳ
Bixby Vision ເປັນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈ�ຳຮູບ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ຫຼື
ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບສະ
ເໝືອນຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.
ແຍກ ຫຼື ແປຂ�້ຄວາມ.
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ຊອກຫາຮູບ.
ສ�າຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.
49
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision
ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.
• ໃນແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Bixby Vision.
• ໃນແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
.
• ໃນແອັບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
• ຖ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນແອັບ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
Bixby Vision.
ການຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�ຳທາງອອນໄລນ໌. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນສົມບັດ
ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຊື່ຂອງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຮູບ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃຫ້ທ່ານເຫັນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ ເລັນສ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ເລືອກຜົນໄດ້ຮັບການຊອກຫາດ້ວຍ ຮູບ ໃນມັນ.
ຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການແປ ຫຼື ການແຍກຂໍ້ຄວາມ
ຈົດຈ�ຳ ແລະ ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ແປແລ້ວໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກໄຟລ໌ເ
ອກະສານ ຫຼື ໄຟລ໌ຮູບ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ປ້າຍບອກຫຍັງໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision. ອຸປະກອນຈະແປຂໍ້ຄວາມຂອງປ້າຍເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
50
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2
ແຕະ
ແລະ ຮັກສາຂໍ້ຄວາມໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.
• ເພື່ອແຍກຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແຍກ.
• ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈໍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປເປັນຮູບ, ແຕະ
. ໜ້າຈໍຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
• ເພື່ອປ່ຽນພາສາຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ພາສາເປົ້າໝາຍ, ແຕະແຜງການຕັ້ງຄ່າພາສາຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້
າຈໍ.
ການຊອກຫາສະຖານທີ່
ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍການຈົດຈ�ຳຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງທີ່ມີການຂາຍ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການຂາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮ້ານຄ້າໃກ້ຄຽງ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ
ແລະ ແນ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປໃນທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນທິດທາງອື່ນ, ໃຫ້ຫັນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງທິດທາງນັ້ນ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ປະຈຸບັນໃນແຜນທີ່, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາພື້ນດິນ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປະຈຸບັນ,
ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາທ້ອງຟ້າ.
3
ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ.
51
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ແອັບຕ່າງໆລວມທັງຄຸນສົມບັດ AR, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບສະເໝືອນຈິງປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນຫຼັງ ຫຼື
ບຸກຄົນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ. ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າ
ໄປທີ່ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ລອງມັນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ສ�ຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດ AR ທີ່ສະໜຸກ ແລະ
ມີປະໂຫຍດຂອງ Bixby Vision.
ແອັບທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
ແຕະ ແອັບ ແລະ ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ.
Bixby Home
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນະນ�ຳທີ່ Bixby ໃຫ້ໂດຍການວິ
ເຄາະຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
52
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເມື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່,
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
2
ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງ
ເນື້ອໃນແນະນ�າ
3
ເພື່ອເລືອກ Bixby Home, ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍ ຫຼື ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
53
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳໃນ Bixby Home
ເມື່ອທ່ານເປີດ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ອັບເດດເລື້ອຍໆເປັນບັດ. ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື
ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງບັດ.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທາງໄປຫ້ອງການໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງກ�ຳນົດເວລາໃນວັນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນເ
ພງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
ເນື້ອໃນ ແລະ ລ�ຳດັບຂອງບັດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
ເພື່ອອັບເດດບັດດ້ວຍຕົນເອງ, ຮູດລົງລ
​ ຸ່ມໃນໜ້າຈໍ.
ການແກ້ໄຂລາຍການບັດ
• ເພື່ອປັກໝຸດໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ຖອນປັກໝຸດ.
ເພື່ອຖອນປັກໝຸດ, ແຕະ
→ ປັກໝຸດໃສ່ເທິງສຸດ.
• ເພື່ອຢຸດການສະແດງບັດໃນລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ຢ່າສະແດງອີກ.
• ເພື່ອເຊື່ອງບັດຈາກລາຍການ, ລາກບັດໄປທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ແຕະ ເຊື່ອງສ�ຳລັບຕອນນີ.້
ການເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດ
ເພີ່ມ ຫຼື ລຶບແອັບເພື່ອສະແດງເປັນບັດໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ລຶບພວກມັນ.
→ ບັດ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຢູ່ຂ້າງລາຍການ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ Bixby Home ເອງ
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ.
• ການບໍລິການແບບກໍານົດເອງ: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການແບບໂຕ້ຕອບ ແລະ ແບບກ�ຳນົດເອງຂອງ
Bixby ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ.
• ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນ Bixby Home: ອ່ານແລະເຫັນດີນຳ� ຫຼື
ຖອນການເຫັນດີຂອງທ່ານຈາກຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນນຕົວຂອງ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນແຕ່ລະລາຍ.
• ກ່ຽວກັບ Bixby Home: ເບິ່ງເວີຊັນ Bixby Home ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
54
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Reminder
ສ້າງການເຕືອນເພື່ອກ�ຳນົດເວລາລາຍການທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແ
ຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ.
• ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS.
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກ Bixby Home
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດໄປທາງຂວາ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ໃນບັດ Reminder.
ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ Reminder (
55
) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກປະຕິທິນ
→ Reminder. ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ໄອຄອນແອັບ Reminder ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ສ້າງການເຕືອນດ້ວຍຫຼາຍໆວິທີ. ການເຕືອນຈະເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານສ້າງການເຕືອນດ້ວຍເວລາ
ທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກຫຼາຍໆເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ
ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳດ່ຽວ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໜ້າເວັບ ແລະ ເບິ່ງພາຍຫຼັງ.
ຕົວຢ່າງ, ສ້າງການເຕືອນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ‘ຫົດນ�ຳ້ ດອກໄມ້ເມື່ອຮອດ​ເຮືອນ’.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.
5
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກການເຕືອນ.
ແຕະ ຂຽນການເຕືອນ ຫຼື
ແລະ ປ້ອນ ‘ຫົດນ�ຳ້ ດອກໄມ້’ ເຂົ້າ.
ແຕະ ສະຖານທີ່ → ຕັ້ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ → ເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງເປັນເຮືອນ.
ແຕະ ເມື່ອຂ້ອຍມາຮອດທີ່ → ສໍາເລັດ.
ເມື່ອທ່ານມາຮອດເຮືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນ ‘ຫົດນ�ຳ້ ດອກໄມ້’ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
56
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນການເຕືອນ
ໃນເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ ສ�ຳເລັດ
ຫຼື ຫຼັບ.
ການເບິ່ງລາຍການເຕືອນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder ເພື່ອເບິ່ງລາຍການເຕືອນຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຕືອນ,
ເລືອກການເຕືອນ.
ການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ
ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຄວາມຖີ່, ວັນທີແລະເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
1
2
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້.
ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ຂ�້ມູນການເຕືອນ
ປ�ຽນສີຂອງການເຕືອນ.
ເພີ່ມລາຍການກວດເບິ່ງ.
ເພີ່ມຮູບ.
ເງື່ອນໄຂການເຕືອນ
57
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ�ຳເລັດການເຕືອນ
ໝາຍການເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ເຕືອນເປັນສ�ຳເລັດ.
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສ�ຳເລັດ. ຫຼືວ່າ, ລາກການເຕືອນໄປທາງຊ້າຍ.
ການກູ້ຄືນການເຕືອນ
ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສຳ� ເລັດແລ້ວ.
1
2
ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ → ສ�ຳເລັດແລ້ວ → ກວດແກ້.
ໝາຍລາຍການທີ່ຈະກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່
ອນ.
ການລຶບການເຕືອນ
ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ລາກການເຕືອນໄປເບື້ອງຂວາ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້,
ໝາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
58
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂທລະສັບ
ການແນະນ�ຳ
ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.
ການໂທອອກ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ລາຍຊື່ຜູ�ຕິດຕ�່.
ຊອກຫາຜູ�ຕິດຕ�່.
ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
59
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ
​ື ົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເ​ ພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
ຕັ້ງໝາຍເລກໂທດ່ວນເພື່ອໂທອອກຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະັບ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ → → ເບີໂທດ່ວນ,
ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.
ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�ຳລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ,
ແຕະຕົວເລກທ�ຳອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ 3
ຄ້າງໄວ້.
ການໂທອອກຈາກໜ້າຈໍທີ່ລັອກ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
​ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.
ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
60
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຮັບສາຍໂທ
ການຮັບສາຍໂທ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການບໍ່ຮັບສາຍ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອບໍ່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂຶ້ນເທິງ ແລະ
ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ. ຖ້າສະວິດ ເພີ່ມການເຕືອນ ຖືກເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເພື່ອ
ເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບສາຍໂທທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການບໍ່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ປະຕິເສດຂໍຄ
​້ ວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຖ້າສາຍບໍ່ຖືກຮັບ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ
ເພື່ອເບິ່ງສາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ.
ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫື ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ເພີ່ມເບີໂທລະສັບ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
.
ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບ​ລັອກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງ
ຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກການໂທ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ.
ແຕະສະວິດທ໌ ບລັອກຜູ້ໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
61
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
ໃນລະຫວ່າງການໂທດ້ວຍສຽງ
ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ບັນທຶກ: ບັນທຶກການສົນທະນາຂອງການໂທ.
• ພັກສາຍໂທ: ພັກສາຍ. ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການໂທໃໝ່ ເພື່ອກູ້ຄືນສາຍທີ່ຖືກວາງ.
• ບລູທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລຳ� ໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸ
ປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ແປ້ນກົດ / ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ
ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເຫັນທ່ານ.
• ສັບປ່ຽນ: ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
•
: ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
• ປິດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ລໍາໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລຳ� ໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸ
ປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
62
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກປຸ່ມໂທ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
ປ້ອນເບີໂທເຂົ້າ.
ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແ
ລ້ວ.
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍການໂທ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
ແຕະຮູບຜູ້ໂທ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ ຫຼື ແຕະເບີໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແ
ລ້ວ.
ການເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທລະສັບ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັນທຶກພວກມັນໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເ
ບິ່ງຂໍ້ມູນຜູ້ໂທ ເມື່ອພວກເຂົາໂທຫາໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລະບຸພວກເຂົາໄວ້ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
ແຕະເບີໂທລະສັບ →
.
ແຕະ ເພີ່ມແທັກ, ປ້ອນແທັກເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເພີ່ມ.
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າມາຈາກເບີໂທນັ້ນ, ແທັກຈະສະແດງຢູ່ກ້ອງເບີໂທ.
63
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.
ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່
ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕະ ເລືອກ.
ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ.
ເພີ່ມຮູບ.
ປ�ອນຂ�້ມູນຜູ�ຕິດຕ�່ເຂົ້າ.
ເປີດຊ�ອງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກໄວ້, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດບັນທຶກອາດຈະ
ແຕກຕ່າງກັນ.
4
ແຕະ ບັນທຶກ.
64
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນ�ຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ​ເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
ນໍາເຂົ້າມາ.
2
3
4
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ.
→ ຈັດ​ການ​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່ → ນໍາ​ເຂົ້າ​/ສົ່ງອອກຜູ້ຕິດຕໍ່ →
ໝາຍຕິກໄຟລ໌ VCF ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອນ�ຳເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອບັນທຶກຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ ແລະ ແຕະ ນໍາເຂົ້າມາ.
ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ
Samsung account ຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
2
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ.່
ໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີຊອກຫາຕໍ່ໄປນີ້:
• ເລື່ອນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ.
• ລາກນິ້ວໄປຕາມເຄື່ອງຊີ້ຢູ່ທີ່ຂ້າງຂວາຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ແຕະ
ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.
65
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້:
•
: ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
•
/
•
: ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
•
: ຂຽນອີເມລ໌.
: ໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ.
ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ແບ່ງປັນ.
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.
ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.
ການບັນທຶກແລະການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌
ບັນທຶກ ແລະ ແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສະຖານະ, ກັບບຸກຄົນອື່ນໂດ
ຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປີດໃ
ຊ້ງານແລ້ວໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເລືອກໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ, ແກ້ໄຂໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ແຕະ ແຕະທີ່ນີ້ ເພື່ອແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມ
າດເບິ່ງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ອັບເດດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນ ຜູ້ຕິດຕໍ່.
• ເພື່ອປ່ຽນຂອບເຂດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກັບ, ແຕະ ເລືອກສິ່ງທີ່ແຊຣ໌,
ເລືອກລາຍການທີ່ຈະແຊຣ໌ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
66
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸ່ມ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.
ປ້ອນຊື່ກຸ່ມເຂົ້າ.
ເພື່ອຕັ້ງສຽງໂທເຂົ້າຂອງກຸ່ມ, ແຕະ ສຽງເອີ້ນເຂົ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ເລືອກສຽງໂທເຂົ້າ.
3
4
ແຕະ ເພີ່ມສະມາຊິກ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ແຕະ ບັນທຶກ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມຫາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ແຕະ
→ ກຸ່ມຕ່າງໆ, ເລືອກກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
→ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນ
ເມື່ອທ່ານນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ ຫຼື ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບັນຊີອື່ນ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານອ
າດຈະລວມທັງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊຳ�້ ກັນ. ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂ
ອງທ່ານທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ຈັດ​ການ​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ.
ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.
ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ລຶບ.
ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທື່ອລະຄົນ, ເປີດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນແຕະ → ລຶບ.
67
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ຄວາມ
ການແນະນ�ຳ
ສົ່ງ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍການສົນທະນາ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
.
ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
ເພື່ອບ
​ ັນ​ທຶກ ແລະ ສົ່ງຂ
​ ໍ້​ຄວາມ​ສຽງ, ແຕະ
ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າຂ
​ ໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ປ່ອຍ​
ນິ້ວ​ມ​ຂ
ື ອງ​ທ່ານ​ອອກ. ໄອ​ຄອນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ສຽງຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​​ຄີ​ບອດ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
ຜູ�ຮັບ
ປ�ອນຜູ�ຮັບເຂົ້າ.
ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.
ຄັດຕິດໄຟລ�.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.
3
ແຕະ
ປ�ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
68
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຂໍ້ຄວາມຖືກຈັດເປັນກຸ່ມລົງໃນຫົວຂໍ້ຂ​ອງຂໍ້ຄວາມໂດຍຜູ້ຕິດຕໍ່.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
• ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
ການບ​ລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ບລັອກຂໍ້ຄວາມຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ →
ບລັອກໝາຍເລກ.
2
ແຕະ ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ. ຫຼື ແຕະ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າຢູ່ກ້ອງ ​ໃສ່​ເລກໝາຍ ແລະ ແຕະ
69
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຕົວເລືອກການສະແດງ ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງການເຕືອນເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່ທັ
ນໄດ້ກວດເບິ່ງ. ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ →
ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເຕືອນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການລຶບຂໍ້ຄວາມ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.
ແຕະຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້, ແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍຕິກຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
4
ແຕະ ລຶບ.
70
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງ
ສະດວກສະບາຍ.
ການທ່ອງໜ້າເວັບ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ.
ແຕະຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.
ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມື, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແທັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ບຸກມາກຄ�ໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ຣີເຟຣຊໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ເບິ່ງບຸກມາກຄ�ຂອງທ�ານ.
ເປີດໜ�າຫຼັກ.
ເປີດຕົວຈັດການແຖບບຣາວເຊີ.
ຍ�າຍລະຫວ�າງໜ�າຕ�າງໆ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
71
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດຈັດການແທັບທີ່ເປີດ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ
ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ແບບແຍກກັນໄດ້. ທ່ານສາມາດລັອກໂໝດຄວາມລັບໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ແລະ
ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
→ ເປີດໂໝດຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຄຸນສົ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
ມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ຕັ້ງວ່າຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບໂໝດຄວາມລັບ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ.
ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ວິທີລັອກຂອງທ່ານ.
→ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ → ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ →
ແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າໂໝດຄວາມລັບ → ປ່ຽນລະຫັດ. ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່າ
ນເປັນວິທີລັອກພ້ອມກັບລະຫັດຜ່ານ, ແຕະສະວິດຕົວເລືອກຢູ່ກ້ອງ ໃບຫນ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ
→ ປິດໂໝດຄວາມລັບ.
72
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ການແນະນ�ຳ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ມາດ​ລະ​ຍາດການ​ໃຊ້​​ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
• ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ
ບຸກຄົນອື່ນ.
ການເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ:
• ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
• ບາງວິທີອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
• ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
73
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍຮູບ
1
ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
• ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊູມເຂົ້າ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ. ຫຼືວ່າ,
ລາກໄອຄອນການເລືອກເລັນສໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ. ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່
ານັ້ນ.
• ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບຖ່າຍ, ແຕະໜ້າຈໍ. ເມື່ອແຖບປັບປ່ຽນປະກົດຂຶ້ນ, ລາກ
ໃນແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
ຫຼື .
2
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
Bixby Vision
ອິໂມຈິ AR
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ປະຈຸບັນ
ເລືອກເລັນສ
ປຸ�ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກ
ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ໂໝດປະຈຸບັນ
ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�ອຍ
ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�
ອງໜ�າ ແລະ
ກ�ອງຫຼັງ.
ຖ�າຍຮູບ.
• ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບໍ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງໃນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
• ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດ
ຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກ
ອນ.
74
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລືອກເລັນສສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ເລືອກເລັນສທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງໂໝດການຖ່າຍຮູບເທົ່ານັ້ນ.
•
•
: ເລັນສມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.
: ເລັນສກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງ ເຊິ່ງເ
ບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບມຸມມອງຈິງ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບລວງນອນ.
ການຖ�າຍຮູບຂັ້ນພື້ນຖານ
ການຖ�າຍຮູບມຸມກວ�າງພິເສດ
75
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບ
ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເລືອກໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ລາຍຊື່ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ໂໝດຮູບຖ່າຍ (ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດ)
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບ
ຖ່າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນສັມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສະຫຼາດຈົດຈ�ຳວັດຖຸ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີ ແລະ
ເອັບເຝັກໃດໜຶ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍກາ
ນຈົດຈ�ຳວັດຖຸ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈ�ຳວັດຖຸ,
ປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຈະປ່ຽນ ແລະ ສີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບຈະຖືກນ�ຳໃຊ້.
76
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດ
ຕົລເພີ່ມປະສິດທິພາບຂສງສາກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະປຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວ
ຢ່າງ.
ການຖ່າຍເຊລຟີ
ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.
1
2
3
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບຖ່າຍ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ນຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບກາ
ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ
4
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
77
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື
ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
.
ເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)
ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.
ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ
ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.
ໂໝດວິດີໂອ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂ
ອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ວິດີໂອ.
ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
• ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກ, ແຕະ
.
• ເພື່ອປ່ຽນໂຟກັສໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສ.
ເພື່ອໃຊ້ໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ເພື່ອຍົກເລີກໂຟກັສທີ່ຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ.
3
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
78
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ
ສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ. ຫຼັງຈາກວິດີໂອຖືກບັນທຶກແລ້ວ, ເພງພື້ນຫຼັງຈະຖືກເພີ່ມໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດ.
• ບາງຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດ.
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງບໍ່ພຽງພໍ
ຫຼື ບໍ່ແຈ້ງດີ, ສະຖານະການບາງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ:
–– ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດເປັນສີດ�ຳ ເນື່ອງຈາກມີແສງນ້ອຍ.
–– ໜ້າຈໍອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ແສງຈາກຫຼອດນີອອນ.
–– ອາດເກີດມີສຽງດັງ.
ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍການແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາດຽວທີ່ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
1
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍຮູບ
ເລືອກຄວາມຍາວການບັນທຶກ.
ເບິ່ງຂ�້ມູນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຊ�າສຸດ
ເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.
2
ແຕະ
.
ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.
79
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ເລືອກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ເພງພື້ນຫຼັງແບບສຸ່ມຈະມາພ້ອມກັບວິດີໂອໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນວິດີໂອ, ແຕະ
.
ການແກ້ໄຂວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນຄືນ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂວິດີໂອ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ມັນ.
ເພື່ອຕັດສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການອອກ, ລາກວົງເລັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວົງເລັບສຸດທ້າຍໄປຍັງຈຸດທີ່ຕ້ອງ
ການ ເພື່ອເລືອກສ່ວນທີ່ຈະເກັບໄວ້.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ປ�ຽນເພງພື້ນຫຼັງ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນທີມ
່ ກ
ີ ານເຄືອ
່ ນໄຫວຊ�າສຸດ
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະ
ແດງໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
1
2
3
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ
ເພື່ອຢຸດ.
80
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
4
5
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
ແຕະ ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ສ່ວນທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ
ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
ສ�ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ�າ
ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌
ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ Hyperlapse.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ ອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ
າມການປ່ຽນແປງອັດຕາຂອງສາກ.
3
4
5
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນແບບໄຮເປີເລບສ
ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ.
81
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂຟກັສສົດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາ
ມາດນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.
ມົວ
ໝູນ
ຊູມ
ຈຸດສີ
• ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
–– ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
–– ວັດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
–– ວັດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
–– ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
ການຖ່າຍຮູບເຄິ່ງໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສສົດ.
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ.
82
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ເມື່ອ ເອັບເຝັກພ້ອມແລ້ວ. ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ແຖບປັບປ�ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສແບບສົດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງສ�ຳລັບຮູບຖ່າ
ຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ.
1
2
ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ ແລະ ແຕະ ປ່ຽນແປງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ປັບປ�ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເ
ຝັກພື້ນຫຼັງ.
ປ�ຽນເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ.
3
ແຕະ ນ�ຳ​ໃຊ້ ເພື່ອບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
83
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂປຣ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບແສງ
ແລະ ຄ່າ ISO.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
•
: ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຄ່າຕ�່ຳແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ
ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງໃນຮູບ
ຖ່າຍ.
•
: ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
•
: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ.
ສ�ຳລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ
ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.
ແຕະໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອ
ງການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.
84
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດພາໂນຣາມາ
ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້
າງ.
ເພື່ອໄດ້ຮັບຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້:
• ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
• ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍຮູບໂ
ດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.
1
2
3
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ພາໂນລາມາ.
ແຕະ
ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.
ໂໝດກາງຄືນ
ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຝຼັດ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ກາງຄືນ.
85
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດອາຫານ
ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.
1
2
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອາຫານ.
ແຕະໜ້າຈໍ ແລະ ລາກກອບວົງມົນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ໌.
ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມົນຈະມົວ.
ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມົນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
3
4
ແຕະ
ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພືອປັບປ່ຽນໂທນສີ.
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
86
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
ຕົວເລືອກສ�ຳລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝດຖ່າຍຮູບ.
•
: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.
•
: ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບວິດີໂອ.
•
: ນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມ ຫຼື ເອັບເຝັກກັ່ນຕອງ.
•
: ເລືອກອັດຕາກອບ.
•
: ເລືອກສັດສ່ວນສ�ຳລັບວິດີໂອ.
•
•
•
•
: ເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.
: ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.
ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ
ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ຕ�ຳແໜ່ງ ໃຊ້ແສ
ງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ແມັດທຣິກ
ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.
: ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບວົງມົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມົວ.
: ໃນໂໝດ ອາຫານ, ປັບປ່ຽນໂທນສີ.
87
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ສະຫຼາດ
• ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
• ການແນະນ�ຳການຖ່າຍຮູບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນ�ຳອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍ
ໂດຍການຈົດຈ�ຳຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
• ສະແກນລະຫັດ QR: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານເຄື່ອງອ່ານລະຫັດ QR.
ຮູບ
• ກົດປຸ່ມຊັດເຕີຄ້າງໄວ້ເພື່ອ: ເລືອກການກະທ�ຳເພື່ອດ�ຳເນີນການເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າ
ງໄວ້.
• ຕົວເລືອກການບັນທຶກ: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
ວິດີໂອ
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານຫຼັງ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍ
ດ້ວຍກ້ອງຫຼັງ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ,
ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ຂະໜາດວິດີໂອດ້ານໜ້າ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍ
ດ້ວຍກ້ອງໜ້າ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ,
ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ: ບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວແ
​ ປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC).
ວິດີໂອ HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�ຳຂອງອຸປະກອນໄວ້.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
• ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າບໍ່ສາມາດບັນທຶກໄດ້ໃນຮູບແບບ HEVC.
• ກັນວີດີໂອສັ່ນ: ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
88
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
• HDR (ໂທນສີສົມບູນ): ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
• ເສັ້ນເງົາ: ສະແດງຄ�ຳແນະນ�ຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
• ແທັກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.
• ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ, ເຊັ່ນ
ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕຳ�່ , ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນ
ລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
• ວິທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.
• ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ: ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຄວາມຈ�ຳສ�ຳລັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອ
ທ່ານສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເຂົ້າ.
• ເສັ້ນລາຍນ�້ຳ: ເພີ່ມເສັ້ນລາຍນ�້ຳໃນມຸມຊ້າຍລຸ່ມສຸດ ເມື່ອຖ່າຍຮູບ.
• ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.
• ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
89
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແກເລີຣີ
ການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ
ແລະ ວິດີໂອຕາມອາລະບ�ຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.
ການເບິ່ງຮູບ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
ເລືອກຮູບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.
ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.
ແກ�ໄຂຮູບ.
Bixby Vision
ລຶບຮູບ.
ທ່ານສາມາດສ້າງ GIF ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຮູບຕິດແປະຈາກຫຼາຍໆຮູບ. ໃນລາຍການ, ແຕະ
ສ້າງ GIF ຫຼື ສ້າງຮູບຕິດແປະ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຮູບ.
→
ການຊອກຫາຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ປະເພດ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ເພື່ອຊອກຫາຮູບໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ.
90
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງວິດີໂອ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ.
ແຕະ ເປີດວິດີໂອ ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ.
ມ�ວນກັບຄືນ ຫຼື
ໄປທາງໜ�າໄວໂດຍກ
ານລາກແຖບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່
ມເຕີມ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັ
ນ.
ສ�າງ GIF
ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ສັບປ�ຽນເປັນເຄື່ອງຫຼິ້
ນວິດີໂອແບບປັອບອັ
ບ.
ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�າ
ຈ�.
ໝູນໜ�າຈ�
ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼນ
ິ້ ຄື
ນ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອຖັ
ດໄປ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອໄປ
ທາງໜ�າໄວ.
ຂ�າມໄປຫາວິດໂີ ອກ�ອ
ນໜ�າ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອມ�ວ
ນກັບຄືນ.
ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ.
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.
ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.
91
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຮູບ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງວິດີໂອ, ລາກຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ໌ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການແຕະຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈໍ.
ແກ�ໄຂຂ�້ມູນ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ�
ຂ�້ມູນຜູ�ຄົນ
ຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເນືອ
້ ໃນທີສ
່ �າງຂຶນ
້ ອັດ
ຕະໂນມັດ
ແທັກ
ການເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຕາມໝວດ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອຕາມໝວດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ຮູບພາບ ຫຼື ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກລາຍການລົງລຸ່ມ
ເພື່ອເລືອກໝວດ.
• ວິດີໂອ: ເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ລາຍການມັກ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມັກຂອງທ່ານ.
• ຈຸດທີ່ຕັ້ງ: ເບິ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ.
• ທີ່ແນະນ�ຳ: ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
92
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໂຟລເດີ ຫຼື ອາລະບ�ຳ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣ,ີ ແຕະ ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອາລະບ�ຳ.
ການເຊື່ອງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳທີ່ສ້າງໂດຍມາດຕະຖານ, ເຊັ່ນ ອາລະບ�ຳ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຮູບໜ້າຈໍ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບໍາ.
ແຕະ
→ ເຊື່ອງ ຫຼື ຖອນເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ແຕະສັບປ່ຽນອາລະບ�ຳເພື່ອເຊື່ອງ.
ການເບິ່ງເລື່ອງຕ່າງໆ
ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.
ເພື່ອສ້າງເລື່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອຫຼາຍໆຢ່າງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
ການສ້າງເລື່ອງ
ສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຫຼາຍໆຕີມ.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
ແຕະ
→ ສ້າງເລື່ອງ.
ປ້ອນຫົວຂໍ້ສ�ຳລັບເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ້າງ.
ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ເພື່ອລວມເຂົ້າໃນເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
93
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເພື່ອເພີ່ມຮູບ ຫຼື ວິດີໂອໃສ່ເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ ແລະ ແຕະ → ເພີ່ມ.
ເພື່ອເອົາຮູບ ຫຼື ວິດີໂອອອກໄປຈາກເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ, ແຕະ → ​ແກ້​ໄຂ, ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື
ວິດີໂອiເພື່ອເອົາອອກໄປ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກເລື່ອງ.
ການລຶບເລື່ອງ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
ແຕະເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.
ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ເມື່ອທ່ານຊິງຄ໌ແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານກັບ Samsung Cloud, ຮູບຖ່າຍ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Cloud ໃນແອັບ ແກເລີຣີ ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຊິງຄ໌ກັບ Samsung
Cloud ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ Samsung Cloud ຈະຖືກຊິງຄ໌.
ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.
ເລືອກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຈະລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆໄຟລ໌, ແຕະໄຟລ໌ທີ່ຈະລຶບໃນລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຕິກເອົາໄຟລ໌ອື່ນໆທີ່ຈະລຶບ.
3
ແຕະ
ຫຼື ລຶບອອກ.
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ
ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄ
ວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣ,ີ ແຕະ → ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຖັງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄິລ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ → ຖັງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ.
94
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິໂມຈິ AR
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ, ແລະ ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ສະຕິກເກີ.
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດຄຸນສົມບັດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເອງ, ເຊັ່ນ ຮູບຮ່າງໃບໜ້າ ຫຼື ຊົງຜົມ ແລະ ຕົກແຕ່ງອິໂມ
ຈິຂອງຂ້ອຍດ້ວຍອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງຄວາມສະໜຸກຂອງຕົວທ່າ
ນເອງໂດຍການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
95
ສະຕິກເກີ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ເບິ່ງຄ້າຍຄືທ່ານ. ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ມີການສະແດງອອກຫຼາຍໆຢ່າງ
ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
1
2
3
4
5
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ປັບໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ເລືອກເພດ ແລະ ຊ່ວງອາຍຸອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
ແຕະ ສ�ຳເລັດ.
ດຽວນີ້ ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກສ້າງແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເບິ່
ງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ເບິ່ງ ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ສ�າງອິໂມຈິຂ
ອງຂ�ອຍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ອິໂ​ ມ​ຈິ AR ໃນທັງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ກ້ອງຫຼັງຢູ່, ມັນຈະສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ການລຶບອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR. ແຕະອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຄ້າງໄວ້ ແລະ
ແຕະ . ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສະຕິກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກລຶບ.
96
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກ�ຳນົດອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕົບແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສະ
ຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR → ສະຕູດິໂອ. ສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະປະກົ
ດຂຶ້ນ.
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍເພື່ອແກ�ໄຂ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັນ.
ປ�ຽນພື້ນຫຼັງຂອງໜ�າຈ�ຫຼັກອິໂມຈິຂອງ
ຂ�ອຍ.
ສ�າງສະຕິກເກີ.
ແກ�ໄຂອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ.
97
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ທ່າ
ນສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍເມື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ການເບິ່ງ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ
ໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສ�າງສະຕິກເກີຂອງທ�ານເອງ.
ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ
1
2
3
ໃນສະຕູດິໂອອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ, ແຕະ ສະຕິກເກີ → ສ້າງສະຕິກເກີແບບກ�ຳນົດເອງ.
ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
•
: ເພີ່ມສະຕິກເກີ.
•
: ເລືອກພື້ນຫຼັງຂອງສະຕິກເກີ.
•
: ເລືອກການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ.
•
: ເລືອກການກະທ�ຳ.
•
: ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
•
: ທາສີດ້ວຍແປງທາສີ.
ແຕະ ບັນທຶກ.
98
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນການແຊັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື
ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນແອັບ
ຂໍ້ຄວາມ.
1
2
3
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ.
ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກສຽບໃສ່.
ໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
ການລຶບ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ, ແຕະ
ແລະ ແຕະ
ຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງຄີບອດ. ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອ
99
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.
ໜ�າກາກ
ພື້ນຖານ
1
2
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ອິໂມຈິຂອງຂ�ອຍ
100
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3
ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
•
•
4
(ພື້ນຖານ): ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.
(ພື້ນຖານ): ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ
ຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ໜ້າກາກຢູ່.
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອດ້ວຍອິໂມຈິ ຫຼື
ສະຕິກເກີຕົວອັກສອນ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນຈະລຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດນ�ຳໃ
ຊ້ເອັບເຝັກສະຕິກເກີທີ່ຕິດຕາມໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
ເລືອກອິໂມຈິຕົວອັກສອນ ຫຼື ແຕະ ສະຕິກເກີ ແລະ ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ສະຕິກເກີ
ອິໂມຈິຕົວອັກສອນ
3
ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
101
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Always On Display
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອມັນປິດຢູ່.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສ�ຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.
ການຕັ້ງວິທີສະແດງ Always On Display
ທ່ານສາມາດເລືອກວິທີການສະແດງ Always On Display. Always On Display ສາມາດຖືກຕັ້ງໃ
ຫ້ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອແຕະໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກປິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້,
ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງເວລາທີ່ຈະສະແດງ Always On Display.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Always On Display ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ແຕະເພື່ອສະແດງ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ.
• ສະແດງທຸກເວລາ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
• ສະແດງຕາມກ�ຳນົດເວລາແລ້ວ: Always On Display ປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານກ�ຳ
ນົດໄວ້. ແຕະ ຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາ ເພື່ອຕັ້ງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ.
102
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display
ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Always
On Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.
ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → FaceWidgets ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພງ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
3
4
ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display, ແຕະໂມງສອງຄັ້ງ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໂມງ ເພື່ອຍ້າຍຕົວຄວບຄຸມເພງ.
ແຕະໄອຄອນເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນ.
103
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສະແດງຮູບໃສ່ Always On Display
ທ່ານສາມາດການສະແດງຮູບໃນ Always On Display. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງ GIF
ເຄື່ອນໄຫວໄດ້.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ → ໜ້າຈໍລັອກ → ແບບໂມງ → Always On Display.
ລາກລາຍການປະເພດໄປຊ້າຍ ແລະ ເລືອກປະເພດທີ່ມີຮູບເທິງມັນ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກຮູບ.
ເພື່ອແຊກ GIF ເຄື່ອນໄຫວໃສ່, ແຕະ GIF ແລະ ເລືອກໄຟລ໌.
4
ແຕະ ສ�ຳເລັດ.
ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ Always On Display
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
104
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂອບໜ້າຈໍ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຂອບແຜງ.
ການໃຊ້ຂອບແຜງ
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ຖ້າບໍ່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຜງຂອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ດ�າມຈັບຂອບແຜງ
ຂອບແຜງ
ການຕັ້ງຄ�າດ�າມຈັບ
ຂອບແຜງ
105
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງ
ເລືອກແຜງທີ່ຈະສະແດງໃນຂອບໜ້າຈໍ ຫຼື ແກ້ໄຂພວກມັນ.
1
2
3
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ແຕະ
ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າຂອບແຜງ.
ໝາຍຕິກຂອບແຜງທີ່ຈະສະແດງ.
• ເພື່ອແກ້ໄຂແຜງ, ແຕະ ແກ້ໄຂ.
• ເພື່ອດາວໂຫຼດແຜງເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ → Galaxy Store.
• ເພື່ອຈັດແຜງຄືນໃໝ່, ແຕະ → ຈັດລໍາດັບໃໝ່ ແລະ ລາກ
ໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ການຕັ້ງຄ່າດ້າມຈັບຂອບແຜງ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼື ການສັ່ນຂອງດ້າມຈັບ.
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ
→ → ດ້າມຈັບຂອບແຜງ.
ຂອບ ແອັບຯ
ເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ.
1
2
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ໃນຂອບແຜງແແອັບ, ເລືອກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບ
• ເພື່ອເພີ່ມແອັບ, ແຕະ
ໃນແຜງ ແລະ ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
• ເພື່ອສ້າງໂຟລເດີໃນແຜງ, ແຕະ
ໃນແຜງ, ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລ
າກມັນຜ່ານແອັບອື່ນໃນຂອບແຜງແອັບ.
• ເພື່ອລຶບແອັບ, ແຕະແອັບໃນແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ ເອົາອອກໄປ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງແຜງ.
• ເພື່ອປ່ຽນລ�ຳດັບຂອງແອັບ, ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບໂດຍການແຕະ ແກ້ໄຂ.
106
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມຄູ່ແອັບ
ເພີ່ມສອງແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ເຊັ່ນ ແອັບເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ ແລະ ແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມ,
ໃສ່ຂອບແຜງຂອງແອັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ, ເບິ່ງ ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.
1
2
3
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
ໃນຂອບແຜງຂອງແອັບ, ແຕະ
→ ສ້າງການຈັບຄູ່ແອັບ.
ເລືອກສອງແອັບຈາກລາຍການ.
ແອັບທີໜຶ່ງຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດ ແລະ ແອັບທີສອງຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເມື່ອເປີດຢູ່ໃນມຸມມອ
ງໜ້າຈໍແຍກ.
4
ແຕະ ສ�ຳເລັດ.
Edge lighting
ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ຂອບຂອງໜ້າຈໍສະຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ, ລາກໜ້າຕ່າງລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນ ແລະ ດ�ຳເນີນ
ການກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ການຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອສະແດງເປັນແສງຂອບ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ → Edge lighting ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ແຕະ ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງແອັບ
ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນແສງຂອບ.
ບາງການແຈ້ງເຕືອນອາດຈະບໍ່ສະແດງຂຶ້ນເປັນແສງຂອບ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
107
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງມັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດ�ຳເນີ
ນການກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ໂດຍການເປີດໜ້າຕ່າງປັອບອັບ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງວິດີໂອ
ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕອບຄືນຫາມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສັບປ່ຽນໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ແອັບ, ລາກການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ກັບແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງ ແລະ ແສງຂອບ ເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອເບິ່ງແອັບທີ່ຮອງຮັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ →
EDGE LIGHTING → ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ.
108
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
ການແນະນ�ຳ
ຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່າ
ນຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ
ມຸມມອງປັອບອັບ
109
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ
1
2
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.
ແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງເທິງ.
3
ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກແອັບອື່ນເພື່ອເປີດໃຊ້.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການຂອງແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫື ປຸ່ມກັບຄືນ ແລະ
ເລືອກແອັບ.
ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
ລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ,
ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.
110
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງປັອບອັບ
1
2
ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ຫຍ�້ໜ�າຕ�າງໃຫ�ນ�ອຍ
ລົງ.
ຂະຫຍາຍໜ�າຕ�າງໃ
ຫ�ໃຫຍ�ຂຶ້ນ.
ປິດແອັບ.
ປັບປ�ຽນລະດັບຄວາ
ມໂປ�ງແສງ.
ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
111
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Health
ການແນະນ�ຳ
Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງກາຍຂອງທ່ານ.
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�ຳລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ
ແລະ ການອອກກ�ຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກກ
ານນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ, ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
ການໃຊ້ Samsung Health
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດ
ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
ເພື່ອເພີ່ມລາຍການໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Health, ແຕະ → ຈັດການລາຍການ ແລະ
ເລືອກລາຍການ.
ເບິ່ງ ແລະ ຈັດການຕົວຕິດຕາມ.
ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ
ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ�ານ.
ເບິ່ງເຄັດລັບດ�ານສຸຂະພາບ.
ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວຂອ
ງການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung Health
ຄົນອື່ນໆ ຫຼື ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�ຂອງທ�ານ.
112
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຮ່ວມກັນ
Together ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການນັບກ້າວຍ່າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດເຊີນໝູ່ ເພື່ອຍ່າງນ�ຳກັນ, ຕັ້ງການນັບກ້າວຍ່າງ, ແຂ່ງຂັນໃນການທ້າດວນ ແລະ
ເບິ່ງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຮ່ວມກັນ.
ກ້າວຍ່າງ
ອຸປະກອນຈະນັບຈ�ຳນວນກ້າວຍ່າງທີ່ທ່ານຍ່າງ ແລະ ວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ເດີນທາງ.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງ.
ລວມກ�າວຍ�າງປະຈຸບັນ
ເປົ້າໝາຍ
• ທ່ານອາດຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຈະຕິດຕາມ
ກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະສະແດງການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍກ່ອນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະຊີ້ບອກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່
ານໄດ້ຮອດແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີ
ຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
• ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອປິດການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Health, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນ ຢູ່ກ້ອງ ຍັງດໍາເນີນການຢູ່
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະການແຈ້ງເຕືອນຄ້າງໄວ້, ແຕະ
ລາຍລະອຽດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກ້າວຍ່າງປະຈຸບັນ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
113
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
• Samsung Health ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍ ແລະ
ການມີສຸຂະພາບດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ ຫຼື
ໃນການຮັກສາ, ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການປ້ອງກັນພະຍາດ.
• ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ມີຢູ່, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້ສຳ� ລັບ Samsung Health
ອາດຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະປະເທດ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
. ທ່ານຄວນຈະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນ
ໃຊ້ງານ.
• ແອັບພລິເຄຊັນຂອງ Samsung Health ແລະ ການບໍລິການຂອງມັນສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີ
ກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ.
• ຈຸດປະສົງສ�ຳລັບການສະສົມຂໍ້ມູນມີຂີດຈ�ຳກັດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍ,
ລວມທັງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເພີ່ມການມີສຸຂະພາບດີ, ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌, ການວິນິໄສຂໍ້ມູນ
ແລະ ສະຖິຕິຂອງທ່ານ ຫຼື ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ. (ແຕ່ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານຈາກ Samsung Health, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກ
ບັນທຶກໃນເຊີບເວີສ�ຳລັບຈຸດປະສົງການແບັກອັບຂໍ້ມູນ.) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກຈັດເກັ
ບຈົນກວ່າຈະສ�ຳເລັດຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໂດຍ
Samsung Health ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລືອກ ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ. ເພື່ອລຶບຂໍ້
ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ແຊຣ໌ກັບເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ທີ່ໄດ້ໂອນໃສ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ,
ທ່ານຈະຕ້ອງລຶບພວກມັນແຍກຕ່າງຫາກ.
• ທ່ານອາດຈະແຊຣ໌ ແລະ/ຫຼື ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ການບໍລິກ
ານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆໃດໜຶ່ງ
ຂອງທ່ານ. ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ Samsung Health ໂດຍການບໍລິການດ່ັງກ່າວ ຫຼື ໂດຍອຸປະກອນຂ
ອງພາກສ່ວນທີສາມຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
• ທ່ານຖືວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຊຣ໌ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ສົ່ງ
ໄປຫາບຸກຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ. ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັ
ບບຸກຄົນອື່ນ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ, ເຊັ່ນ ບລູທູດ, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ
ລົບກວນທາງອີເລັກໂຕຼນິກຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ຫຼີກຫຼ່ຽງການໃຊ້ອຸປະກອນໃກ້ກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ນ
ຳສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ.
• ກະລຸນາອ່ານ ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung
Health ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນໃຊ້ມັນ.
114
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃ
ສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້,
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄ
ດ້ສຳ� ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
Samsung Members
Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�ຳຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູ
ນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy. Samsung
Members ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
ເພື່ອສົ່ງຕອບໂຕ້ກັບຂອງທ່ານ ຫຼື ໂພສທ໌ຄຳ� ຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
115
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Notes
ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.
ການສ້າງບັນທຶກ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes ແລະ ແຕະ
.
ເລືອກວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຂຽນບັນທຶກ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ�ຄີບອດ.
ແຊກຮູບໃສ� ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ.
ຂຽນ ຫຼື ແຕ�ມດ�ວຍປາກກາ.
ທາສີດ�ວຍແປງທາສີ.
3
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະ ບັນທຶກ.
ການລຶບບັນທຶກ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes.
ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆບັນທຶກ, ໝາຍຕິກບັນທຶກເພີ່ມເຕີມເພື່ອລຶບ.
3
ແຕະ ລຶບອອກ.
116
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ປະຕິທິນ
ຈັດການກ�ຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການ ຫຼື ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນ
ຂອງທ່ານ.
ການສ້າງເຫດການ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ
2
.
ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ.
ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ຈະສະແດງກັບເຫດ
ການ.
ເພີ່ມຫົວຂ�້.
ປ�ຽນສີຂອງເຫດການ.
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ.
ເລືອກປະຕິທິນເພື່ອບັນທຶກເຫດການໃ
ສ�.
ຕັ້ງໂມງປຸກ.
ປ�ອນຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
ເພີ່ມບັນທຶກ.
ເພີ່ມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
3
ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກເຫດການ.
117
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງການເຕືອນ
ທ່ານສາມາດສ້າງໜ້າວຽກເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື
→ Reminder. ແອັບ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
Reminder ຈະເປີດໃຊ້. ເບິ່ງ Reminder ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການຊິງຄ໌ເຫດການ​ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ.
2
ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ປະຕິທິນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→
→ ເພີ່ມບັນຊີໃໝ່.
ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແ
ດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນຊີ.
118
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ວິທະຍຸ
ຟັງວິທະຍຸ FM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ວິທະຍຸ.
ກ່ອນທ່ານໃຊ້ແອັບນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສົາອາກາດວິທະຍຸ.
ສະແກນວິທະຍຸ FM ແລະ ບັນທຶກສະຖານີທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເປີດໃຊ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
ເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການວິທະຍຸ.
ສະແກນ ແລະ
ບັນທຶກສະຖານີໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ບັນທຶກສຽງຈາກວິທະຍຸ FM.
ເປີດ ຫຼື ປິດວິທະຍຸ FM.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມສະຖານີປະຈຸບັນໃສ�ລາຍການທີ່ມັ
ກ.
ປ�ອນຄວາມຖີ່ສະຖານີວິທະຍຸເຂົ້າດ�ວຍ
ຕົນເອງ.
ຊອກຫາສະຖານີວິທະຍຸທີ່ມີຢູ�.
ປັບຄວາມຖີ່.
ເບິ່ງລາຍການສະຖານີທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
ເບິ່ງລາຍການສະຖານີທີ່ມີຢູ�.
ການຫຼິ້ນຜ່ານລ�ຳໂພງ
ທ່ານສາມາດຟັງວິທະຍຸຜ່ານລ�ຳໂພງແທນຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ແຕະ
→ ຫຼິ້ນຜ່ານລໍາໂພງ.
ການສະແກນສະຖານີວິທະຍຸ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ວິທະຍຸ.
ແຕະ ສະແກນ. ວິທະຍຸ FM ສະແກນ ແລະ ບັນທຶກສະຖານີທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການວິທະຍຸ.
119
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ບັນທຶກສຽງ
ການແນະນ�ຳ
ໃຊ້ແອັບນີ້ເພື່ອບັນທຶກ ຫຼື ຫຼິ້ນບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງ.
ການເຮັດການບັນທຶກສຽງ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ແຕະ
• ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃ​ ສ່​ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
• ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.
ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.
3
4
ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
120
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ເຂົ້າໃຊ້ແລະຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເຊັ່ນ
ການບໍລິການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
ເບິ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນແຕ່ລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳ� ເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ →
ການວິເຄາະບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ
.
ໂມງ
ການແນະນ�ຳ
ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື
ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ໂມງປຸກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງປຸກ.
ການຕັ້ງໂມງປຸກ
ແຕະ
ໃນລາຍການໂມງປຸກ, ຕັ້ງເວລາໂມງປຸກ, ເລືອກວັນທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດການປຸກຊ�ຳ້ ,
ຕັ້ງຕົວເລືອກໂມງປຸກຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມກົດເພື່ອປ້ອນເວລາໂມງປຸກເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນເວລາເຂົ້າ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂມງປຸກ, ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງໂມງປຸກໃນລາຍການໂມງປຸກ.
ການຢຸດໂມງປຸກ
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເພື່ອຢຸດໂມງປຸກ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຕົວເລືອກເລື່ອນແຈ້ງເຕືອນກ່ອນໜ້າແລ້ວ,
ແຕະ ຫຼບ
ັ ເພື່ອເຮັດຊ�້ຳການປຸກຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
121
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບໂມງປຸກ
ແຕະໂມງປຸກຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງປຸກທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງສາກົນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງສາກົນ.
ການສ້າງໂມງ
ແຕະ
, ປ້ອນຊື່ເມືອງເຂົ້າ ຫຼື ເລືອກເມືອງຈາກແຜນທີ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ເພື່ອໃຊ້ຕົວແປງເຂດເວລາ, ແຕະ → ຕົວແປງເຂດເວລາ.
ການລຶບໂມງ
ແຕະໂມງຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງຈັບເວລາ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງຈັບເວລາ.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອຈັບເວລາເຫດການ.
ເພື່ອບັນທຶກເວລາເປັນຮອບໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຈັບເວລາເຫດການຢູ່, ແຕະ ຮອບ.
3
ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດການຈັບເວລາ.
• ເພື່ອປິດເປີດການຈັບເວລາ, ແຕະ ເລີ່ມຕໍ.່
• ເພື່ອລຶບເວລາເປັນຮອບ, ແຕະ ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່.
ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງຕັ້ງເວລາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ແຕະ
ມ.
2
, ຕັ້ງໄລຍະເວລາ ແລະ ຊື່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີ​່
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທເພື່ອປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ.
3
ແຕະ ປ່ອຍໄປ ເມື່ອເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຢຸດລົງ.
122
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເຄື່ອງຄິດເລກ
ເຮັດການຄິດເລກແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.
•
: ເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ລຶບປະຫວັດ.
ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ .
•
: ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື
ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
•
: ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
Game Launcher
ການແນະນ�ຳ
Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store
ລົງໃນບ່ອນດຽວເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເປີດເກມແບບມີສຽງ ຫຼື ບ�່ມີສຽງ.
ແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ�.
ເບິ່ງລາຍລະອຽດເກມ.
ແຜງຫ�ອງສະໝຸດ
123
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Game Launcher
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher.
ຖ້າ Game Launcher ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ລາກແຜງຄັງເກມຂຶ້ນເທິງ ແລະ ແຕະເກມ.
ເພື່ອຊອກຫາເກມເພີ່ມເຕີມ, ລາກໜ້າຈໍຂຶ້ນເທິງ.
ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Store ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ
Game Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ,
ລາກແຜງຫ້ອງສະໝຸດຂຶ້ນເທິງ ແລະ ແຕະ → ເພີ່ມແອັບ.
ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
ລາກແຜງຫ້ອງສະໝຸດຂຶ້ນເທິງ, ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາອອກໄປຈາກ Game
Launcher.
ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ → ປ
→ ະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງເກມ ແລະ ຈາກນັນ
້
ລາກແຖບ ເພືອ
່ ເລືອກໂໝດທີທ
່ ່ານຕ້ອງການ.
• ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການປະຢັດໄຟ: ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຫຼິ້ນເກມ.
• ສົມດູນກັນ: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
• ໂຟກັສໃສ່ການປະຕິບັດງານ: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດ
ແກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບແຕ່ລະເກມ, ແຕະສະວິດ ການຕັ້ງຄ່າເກມແຕ່ລະອັນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
124
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Game Booster
ການແນະນ�ຳ
Game Booster ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼິ້ນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຕົວເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫ
ຍດແກ່ທ່ານຜ່ານແຜງ Game Booster.
ການໃຊ້ Game Booster
ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ຖ້າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່າ
ນໄດ້ຕັ້ງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງເພື່ອໃຊ້ ທ່າທາງໜ້າຈໍເຕັມ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
ແຕະເພື່ອເປີດ Game Booster.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.
•
: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Game Booster.
• ກ�ຳລັງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ / ກ�ຳລັງຕິດຕາມໜ່ວຍຄວາມຈ�ຳ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນການຕັ້ງ
ຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນບໍ່ໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້
ນຫຼັງ ເພື່ອຈັດການຄວາມຈ�ຳທີ່ດີຂຶ້ນ.
• ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ: ລັອກບາງຄຸນສົມບັດໃນລະຫວ່າງເກມ.
125
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ຄຸນສົມບັດເກມຂັ້ນສູງ: ຕັ້ງຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ.
• ການລັອກປຸ່ມນ�ຳ​ທາງ: ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
• ລັອກໂດຍການສ�ຳພັດໜ້າຈໍ: ລັອກໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກ�ຳລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.
• ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ບັນທຶກ: ບັນທຶກເຊສຊັນເກມຂອງທ່ານ. ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກ, ແຕະ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ການຕັ້ງຄ່າວິທີການສະແດງສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ
ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບເກມຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຂັດຈັງຫວະ
ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ທ່ານຮັບສາຍ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ.
→ ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ → ການໂທ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເລືອກຕົວເລື
ແຕະ
ອກເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຫຼຸດການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂທໃຫ້ຫນ້ອຍລົງແລ້ວ: ການແຈ້ງເຕືອນນ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸ
ດຂອງໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮັບສາຍໃນລະຫວ່າງເກມ.
• ຢ່າສະແດງການແຈ້ງເຕືອນ: ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນສຸກເສີນໃ
ນລະຫວ່າງເກມເທົ່ານັ້ນ.
ການເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການແອັບ, ແຕະ .
126
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Kids Home
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານ�ຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ
ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.
ການໃຊ້ Kids Home
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
(Kids Home) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໜ້າຈໍ Kids
Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Kids Home ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນ
ໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ມີຢູ�
ແກເລີຣີເດັກນ�ອຍ
ໂທລະສັບເດັກນ�ອຍ
ກ�ອງຖ�າຍຮູບເດັກນ�ອຍ
ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດໃຊ້
ງານຄຸນສົມບັດ ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Kids Home.
127
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Kids Home ແລະ ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້.
ໃນໜ້າຈໍ Kids Home, ແຕະ
→ ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
• ຊື່ຂອງເດັກນັສຍ: ຈັດການໂປຣໄຟລ໌ລູກຂອງທ່ານ.
• ຕັ້ງເວລາຫຼິ້ນປະຈ�ຳວັນ: ຈ�ຳກັດເວລາການໃຊ້ສ�ຳລັບ Kids Home.
• ການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນ: ເບິ່ງເວລາໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງ Kids Home.
• ກິດຈະກໍາ: ເບິ່ງປະຫວັດກິດຈະກ�ຳຂອງ Kids Home.
• ຕິດຕໍ່ເລື້ອຍໆ: ເບິ່ງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນ Kids Home.
• ການສັາງຂອງເດັກຂອງຂັ້ອຍ: ເບິ່ງວຽກທີ່ສ້າງຈາກແອັບໃນ Kids Home.
• ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດ: ກວດເບິ່ງແອັບ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Kids Home ແລະ
ເພີ່ມພວກມັນ.
ການປິດ Kids Home
ເພື່ອປິດ Kids Home, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ
ດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.
→ ປິດ Kids Home ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົ
128
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
SmartThings
ການແນະນ�ຳ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ສະມາດໂຟນອື່ນ, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການ TV, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເ
ນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ອຸປ
ະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ອື່ນໆຢ່າງງ່າຍງາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
• ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT:
ລົງທະບຽນຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງກັ່ນອາກາດ, TV ແລະ ຜະ
ລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງສະຖານະຂອງທ່ານ
ຫຼື ຄວບຄຸມພວກມັນຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ: ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງ
ທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່
ານ.
• ເພື່ອໃຊ້ SmartThings, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື. ເພື່ອໃຊ້ SmartThings ທັງໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ​້
ໃຫ້ການບໍລິການ. ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກ
ານຮັບປະກັນຂອງຊ�ຳຊຸງ. ເມື່ອຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່,
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.
129
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດໄດ້ຢ່າງງ່າຍ​ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
ແຕະ ສະ.
ເລືອກອຸປະກອນຈາກລາຍການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ.
ການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT
ເບິ່ງສະຖານະຂອງເຄື່ອງໃຊ້, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT ອັດສະລິຍະຂອງທ່ານຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຈັດກຸ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມກົດເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່
າຍດາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
ເລືອກປະເພດອຸປະກອນ.
ຫຼື, ແຕະ ສະ ຫຼື ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ ເພື່ອຊອກຫາອຸປະກອນ.
4
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
130
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສ່ວນປະສົມໃນຕູ້ເຢັນ ຫຼື
ປັບລະດັບສຽງ TV.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ລາຍການຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ເບິ່ງສະຖານະຂອງອຸປະກອນໃນລາຍການ.
ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນ. ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ
ທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກດາວໂຫຼດ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້.
ການເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ສາກຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເພີ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເບິ່ງລາຍການຂອງອຸປະກອນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສາກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃ
ນເວລາດຽວກັນ.
ການເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ
→
→ ເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
ປ້ອນຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
• ເພື່ອຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດ ເພື່ອເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​
ເລັດ.
• ເພື່ອເພີ່ມຫ້ອງໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຫ້ອງ, ຕິກເອົາຫ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ສ�ຳເລັດ.
3
ແຕະ ສ�ຳເລັດ.
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມອຸປະກອນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ຫຼື ແຕະ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອລົງທະບຽນອຸປະກອນ.
131
→ ເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມສາກ
ເພີ່ມສາກ ແລະ ລົງທະບຽນອຸປະກອນໃສ່ມັນ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນ.
1
2
3
4
5
6
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ
→
ແຕະ
→ ສາກຕ່າງໆ → ເພີ່ມສາກ.
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ປ້ອນຊື່ສາກເຂົ້າ.
ແຕະ
ພາຍໃຕ້ ການກະທ�ຳ ເພື່ອເຕີມການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ.
ແຕະ ບັນທຶກ.
ການເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ.
ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດສຽງໂດຍອັດຕະໂນມັດທຸກໆມື້ໃນເວລາ 7:00 AM.
1
2
3
4
5
6
ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
ແຕະ
→
ແຕະ
→ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ → ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ແຕະ
ພາຍໃຕ້ ຖ້າ, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ງານສ�ຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ແຕະ ຖັດໄປ.
ແຕະ
ທີ່ຢູ່ກ້ອງ ຈາກນັ້ນ, ຕັ້ງການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສ�ຳເລັດ.
ປ້ອນຊື່ລະບົບອັດຕະໂນມັດເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຕົກລົງ.
ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແຕະ
ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດຢູ່ຖັດຈາກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
132
→
→
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມລ໌.
ເມື່ອທ່ານມີການສື່ສານ ຫຼື ປະຫວັດການແຊຣ໌, ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແ
ຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌. ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງກັບພວກເຂົາຜ່ານແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເລືອກໄອຄອນຂອງຜູ້ຄົນ. ຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຊຣ໌ໂດຍກົງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ
• ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ເຊີບເວີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງ
ຊ�ຳຊຸງ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ. ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີ
ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
• Smart View: ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື
ກັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃ
ນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາ
ບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ.
ເມື່ອຮູບຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນຂອງຜູ້ຮັບ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
133
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Global Goals
Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສາຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ປະກອ
ບດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ມຸ້ງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອຳ� ນາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ,
ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່
ອນໄຫວເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
ແອັບ Google
Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ
Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນ�ຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ອາດຈະມີຂໍ້ຄວາມກ�ຳກັບແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
Chrome
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
Gmail
ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
ແຜນທີ່
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບສະຖານທີ່ຕ່
າງໆຮອບໆທ່ານ.
Play Music
ຄົ້ນຫາ, ຟັງ ແລະ ແຊຣ໌ເພງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ຄລາວ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນພາຍຫຼັງ.
134
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Play Movies
ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.
Drive
ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
YouTube
ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
ຮູບພາບ
ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດ
ຽວ.
Google
ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
Duo
ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.
135
ຕັ້ງຄ່າ
ການແນະນ�ຳ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ. ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໂ
ດຍການກ�ຳນົດຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ
.
ການເຊື່ອມຕໍ່
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ.່
• Wi-Fi: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບລູທູດ: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.
ເບິ່ງ ບລູທູດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການເບິ່ງເຫັນໂທລະສັບ: ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບທ່ານ. ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ອຸປະກອນອື່ນຈະສາມາດເຫັນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໂດຍໃຊ້ໂອນໄຟລ໌ຂອງພວກເຂົາໃສ່ຕົວເລື
ອກອຸປະກອນ.
• NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃ
ກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດ
ການຊ�ຳລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສ�ຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ NFC
ແລະການຊ�ຳ​ລະ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
136
ຕັງ້ ຄ່າ
• ໂໝດເຮືອບິນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.
ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ສາຍ​ການ​ບິນ​ກ�ຳ​ນົດ​ໃຫ້ ແລະ ຄ�ຳ​ແນະ​ນຳ​
� ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ປະ​
ຈ�ຳເຄື່ອງ​ບິນ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນ​ບ
ີ ່ອນ​ທີ່​​ອະ​ນ​ຍ
ຸ າດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ, ໃຫ້​ໃຊ້​ມັນ​ໃນ​ໂໝດ​ເຄື່ອງ​ບິນ​ຢູ່​
ສະ​ເໝີ.
• ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂີດຈ�ຳກັ
ດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອ
ດຂີດຈ�ຳກັດທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່
ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM: ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM
ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ. ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​
ເຊື່ອມ​ໂຍງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
137
ຕັງ້ ຄ່າ
Wi-Fi
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນພ້ອມໄອຄອນລັອກ. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ
ແລະ ແຕະ ເຊື່ອມຕໍ.່
• ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃ
ນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື
ອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເລືອກມັນຈາກລາຍການຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະ ລືມ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື
ເຣົາເຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ
Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.
3
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.
138
ຕັງ້ ຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າ
ງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
→ Wi-Fi Direct ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ຖ້າອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຮູບຈະຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນອື່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຂໍ
ການເຊື່ອມຕໍ່.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi.
ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນລາຍການ.
3
ແຕະຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
139
ຕັງ້ ຄ່າ
ບລູທູດ
ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື
ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ
ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະ
ຕິບັດງານລົງ.
• ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth
SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ,
ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ.
ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2
ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່
ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ.
140
ຕັງ້ ຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ,
ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
ແຕະ
→ BLUETOOTH ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັ
ນຂອງມັນ.
3
ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ການຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນບລູທູດ
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັບຄູ່ໃນລາຍການ.
2
3
ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຖອນຈັບຄູ່.
ແຕະ ແຍກຄູ່.
141
ຕັງ້ ຄ່າ
NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC)
ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ
ແລະ ຊື້ປີ້ສຳ� ລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.
ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທັກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
142
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເຮັດການຊ�ຳລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍ
ລິການການຊ�ຳລະຜ່ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ສ�ຳຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.
ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�ຳລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC
ແລະການຊ�ຳ​ລະ → ແຕະ ແລະຈ່າຍ → ການຊໍາລະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ.
ລາຍການບໍລິການຊ�ຳລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊ�ຳລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ໂອນຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່, ກັບອຸປະກອນອື່ນໂດຍການສ�ຳຜັດເສົາອ
​ າກາດ NFC
ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຫາເສົາອາກາດ NFC ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ແລະແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
3
ແຕະສະວິດທ໌ ແອນດຣອຍບີມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4
ເມື່ອ ສໍາຜັດເພື່ອບີມ. ປະກົດໃນໜ້າຈໍ, ແຕະໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງລາຍການ.
ເລືອກລາຍການ ແລະ ສ�ຳຜັດເສົາອາກາດ NFC ຂອງອຸປະກອນອື່ນໃສ່ເສົາອາກາດ NFC
ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຖ້າອຸປະກອນທັງສອງພະຍາຍາມຈະສົ່ງຂໍ້ມູນພ້ອມໆກັນ, ການໂອນໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ສຳ� ເລັດ.
143
ຕັງ້ ຄ່າ
ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
ຫຼຸດການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ
ແລ�ວ
ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈ�ຳກັດ, ແຕະ ອະນຸຍາດແອັບໃນຂະນະຕົວປ
​ ະ​
ຢັດຂໍ້ມູນເປີດ ແລະ ເລືອກແອັບ.
ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສ�ຳລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃ
ຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ
Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ,
ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
144
ຕັງ້ ຄ່າ
ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM
ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ຄູ່ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.
• ໂທ: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການໂທດ້ວຍສຽງ.
• ຂໍ້ຄວາມໜັງສື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
• ຂໍ້ມູນມືຖື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ.
• ຢືນຢັນແຜ່ນ SIM ສ
​ ໍາລັບໂທ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຖາມວ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ໃດທີ່ຈະໃຊ້ສ�ຳລັບ
ການໂທຖັດໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານສ�ຳລັບການໂທ.
• SIM ຄູ່ເປີດທຸກຄັ້ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດສາຍໂທເຂົ້າຈາກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ອື່ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການໂອ
ນສາຍໂທ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ
ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫື ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຮັອດສະປັອດມືຖ:ື ໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖືເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄອມ
ພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍດ້ວຍບລູທູດ: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງບລູທູດເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມື
ຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານບລູທູດ.
• ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ USB: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ USB ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸ
ປະກອນກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານ USB. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຖືກໃຊ້ເປັນໂ
ມເດມໄວເລສສ�ຳລັບຄອມພິວເຕີ.
145
ຕັງ້ ຄ່າ
ການໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື
ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນກັບອຸປະກອນອື່ນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ →
ຮັອດສະປັອດມືຖ.ື
2
ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໄອຄອນ
ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນລ
າຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ແຕະ → ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ
ເລືອກລະດັບຄວາມປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
3
ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ
Wi-Fi.
• ຖ້າບໍ່ພົບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ →
ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຖອນເລືອກ ເຊື່ອງເຄື່ອງຂອງຂ້ອຍ.
• ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ
→ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
4
ໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ.
• ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອເຊື່ອມ​ຕໍ່​
ກັບ.
• ການພິມ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• MirrorLink: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ MirrorLink ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ. ເບິ່ງ MirrorLink ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
146
ຕັງ້ ຄ່າ
• VPN: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົ
ວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
• DNS ສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
• ອີເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.
ການພິມ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປ
ະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.
ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ →
ດາວໂຫຼດປລັກອິນ.
2
3
4
ຊອກຫາປລັກອິນເຄື່ອງພິມໃນ Play Store.
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
5
ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ → ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.
147
ຕັງ້ ຄ່າ
ການພິມເນື້ອໃນ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →
ເຄື່ອງພິມທັງໝົດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.
→
ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
MirrorLink
ທ່າສາມາດສະແດງໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃ
ນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → MirrorLink.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພາຫານະທີ່ຮອງຮັບເວີຊັນ MirrorLink 1.1 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານ MirrorLink
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1
ຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານບລູທູດ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບ.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ MirrorLink
ຖອດສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະຂອງທ່ານ.
148
ຕັງ້ ຄ່າ
ສຽງແລະການສັ່ນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ.
• ໂໝດສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
• ສັ່ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�ຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
• ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
• ແບບການສັ່ນສະເທືອນ: ເລືອກຮູບແບບການສັ່ນ.
• ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.
• ປະລິມານ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.
• ໃຊ້ປຸ່ມລະດັບສຽງສ�ຳລັບມີເດຍ: ຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງມີເດຍ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ.
• ສຽງລະບົບ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງສ�ຳລັບການກະທ�ຳ, ເຊັ່ນ ການເປີດ ຫຼື ປິດໜ້າຈໍ ຫຼື
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
• ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບເວລາທີ່ມີເດຍຖືກຫຼິ້ນ. ເບິ່ງ Dolby
Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ) ຫຼື ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ
ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ → ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ​ແລະ​
ເອັບ​ເຟັກ → Dolby Atmos, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດ.
ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຫູຟັງ.
149
ຕັງ້ ຄ່າ
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລ�ຳໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບແ
ຍກຈາກສຽງຂອງແອບອື່ນ.
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງຜ່ານລ�ຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັ
ງຟັງການຫຼິ້ນຈາກແອັບເພງຜ່ານລ�ຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ການຕັ້ງຄ່າສຽງຂັ້ນສູງ →
ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
3
ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເລືອກອຸປະກອນສ�ຳລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
ແຈ້ງເຕືອນ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນ.
• ກາໝາຍໄອຄອນແອັບ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບກາໝາຍໄອຄອນແອັບ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
• ແຖບສະແດງສະຖານະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງສາມການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະ
ສະແດງລະດັບແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອເປັນເປີເຊັນໃນແຖບສະຖານະ.
• ສົ່ງຫຼ້າສຸດນີ:້ ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອ
→ ທັງໝົດ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນເອງສ�ຳລັບບາງແອັບ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ →
ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
150
ຕັງ້ ຄ່າ
ຈໍສະແດງຜົນ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມສະຫວ່າງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ປະຢັດໄຟ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສ
ະແດງຜົນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ: ເປີດໃຊ້ງານຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຕົວກັ່ນຕອງ. ເບິ່ງ
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດກາງຄືນ: ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປວດຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ
ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ເບິ່ງ ໂໝດກາງຄືນ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
• ຊູມໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ.
• ແອັບໜ້າຈໍເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້
ງອຸປະກອນໃຫ້ເຊື່ອງກ້ອງໜ້າຈາກໜ້າຈໍ.
• ໝົດເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ໜ້າຫຼັກ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ເສັ້ນເງົາ ຫຼື ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.
• ຂອບໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂອບໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂອບໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດງ່າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ
ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການປ້ອງກັນການສ�ຳຜັດແບບບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາການປ້
ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
• ຄວາມໄວການສ�ຳຜັດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�ຳຜັດຂອງໜ້າຈໍຂຶ້ນສ�ຳລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈໍ.
• ພາບພັກໜ້າຈໍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢູ່. ເບິ່ງ
ພາບພັກໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
151
ຕັງ້ ຄ່າ
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�ຳກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງວິດີໂອ HDR ຈາກການບໍລິການວິດີໂອ HDR ພິເສດ, ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
ອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
3
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມທຶບຂອງຕົວກັ່ນຕອງ.
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດທ໌
ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ແລະ ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
ໂໝດກາງຄືນ
ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປວດຕາລົງໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ.
• ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນ�ຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.
• ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂໝດກາງຄືນຢ່າງວ່ອງໄວໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
(ໂໝດກາງຄືນ).
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດກາງຄືນ ແລະ ແຕະສະວິດ ເປີດດຽວນີ້
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ໂໝດກາງຄືນໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໂໝດກາງຄືໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ
ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະເພື່ອເປີດ ແລະ ປິດໂໝດກາງຄືນ.
152
ຕັງ້ ຄ່າ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ສົດໃສ: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຂ
ອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.
• ຕາມທໍາມະຊາດ: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີແບບທ�ຳມະຊາດ.
• ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນໃນໂໝດ ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ.
• ໂໝດ ສົດໃສ ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ນຳ� ໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ
ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈໍສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ ແລະ
ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ພາຍໃຕ້ ດຸນດ່ຽງສີຂາວ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ
ອຸ່ນ, ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ → ສົດໃສ.
ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.
ປັບປ່ຽນແຖບສີ R (ສີແດງ), G (ສີຂຽວ) ຫຼື B (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໜ້າຈໍຂອງໂທນສີໜ້າຈໍຈະຖືກປັບປ່ຽນ.
153
ຕັງ້ ຄ່າ
ພາບພັກໜ້າຈໍ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອສະແດງຮູບເປັນຮູບພັກໜ້າຈໍ ເມື່ອໜ້າຈໍປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຮູບພັກໜ້າຈໍຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ ເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ພາບພັກໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເລືອກຕົວເລືອກ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ກອບຮູບ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ, ສະໄລດ໌ໂຊທີ່ມີຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າທ່ານເລືອກ
ຕາຕະລາງຮູບ, ຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນບັດນ້ອຍໆ ແລະ ທັບຊ້ອນກັນ.
3
4
ແຕະ
ເພື່ອເລືອກອາລະບ�ຳສ�ຳລັບຮູບທີ່ສະແດງຂຶ້ນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງຕົວເລືອກທີ່ເລືອກໄວ້, ແຕະ ເບິ່ງກ່ອນ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ຮູບພັກໜ້າຈໍຂອງທ່ານຖືກສະແດງຢູ່, ໜ້າຈໍຈະເປີດ.
ວອລເປເປີແລະຕີມ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື
ນ�ຳໃຊ້ຕີມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີແລະຕີມ.
• ວອລເປເປີ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ.
• ໄອຄອນ: ປ່ຽນຮູບແບບໄອຄອນ.
• AOD: ເລືອກຮູບເພື່ອສະແດງໃນ Always On Display.
154
ຕັງ້ ຄ່າ
ໜ້າຈໍລັອກ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບໜ້າຈໍລັອກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.
• ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
• Smart Lock: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ Smart Lock ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ​ປ
່ ອດ​ໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
• Always On Display: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ Always
On Display ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈໍລັອກ.
• ໂມງໂຣມມິງ: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່
ານໂຣມມິງ.
• FaceWidgets: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ:່ ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ແຈ້ງເຕືອນ: ຕັ້ງ​ວ​ທ
ີ ີ​ສະ​ແດງ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ​ທີ່​ລັອກ.
• ທາງລັດແອັບ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ໜ້າຈໍລັອກແບບໄດນາມິກ: ເລືອກຊຸດຮຈາກໝວດຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນວອລເປເປີໜ້າຈໍລັອກ.
• ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ: ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈໍລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
155
ຕັງ້ ຄ່າ
Smart Lock
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະ
ຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ → Smart Lock.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຕົວເ​ ລືອກ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍນິ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການກ�ຳນົດຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກ: ປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ.
• Google Play Protect: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພຶດຕິກຳ� ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.
156
ຕັງ້ ຄ່າ
• ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃ
ຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
• ອັບເດດຄວາມປອດໄພ: ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາອັບເດດ.
• Samsung Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອແມັ
ດທຣິກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ
ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໃສ່ລະຫັດແຜ່ນ SD: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃສ່ລະຫັດໄຟລ໌ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານທີ່ມີການຕັ້ງຄ່ານີ້ເປີດ
ໃຊ້ງານຢູ່, ອຸປະກອນຈະບໍ່ສາມາດອ່ານໄຟລ໌ທີ່ຖືກໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານໄດ້. ປິດໃຊ້ງານການ
ຕັ້ງຄ່ານີ້ກ່ອນຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.
• ທີ່ຕັ້ງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ການອະນຸຍາດແອັບ: ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.
• ສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການວິນິໄສ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສົ່ງຂໍ້ມູນການວິນິໄສ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຂອງອຸປະກອນ
ຫຊ�ຳຳຊຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ: ຕັ້ງວ່າຈະຮັບຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດຂອງຊ�ຳຊຸງຫຼືບໍ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ,
ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ.
157
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອ
ປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງ
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ.
ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັ
ງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື
ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູ
ບຂອງທ່ານ.
• ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ:
• ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໜວດ ຫຼື
ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລ
າລົງທະບຽນ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ
158
ຕັງ້ ຄ່າ
ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື
ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.
1
2
3
4
5
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
6
ວາງຕ�ຳແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈໍ.
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
ເລືອກວ່າທ່ານຈະໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
ຖືອຸປະກອນໂດຍຫັນໜ້າຈໍໄປຫາທ່ານ ແລະ ເບິ່ງທີ່ໜ້າຈໍ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ
ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ
ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
159
ຕັງ້ ຄ່າ
ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ → ເອົາອອກ.
ເມື່ອໃບໜ້າ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽ
ວກັນ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູດໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ
ຫຼັງຈາກການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ, ແຕະສະວິດ ຢູ່ໃນໜ້າຈໍລັອກໄວ້ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ,
ແຕະສະວິດທ໌ ການຈົດຈ�ຳທີ່ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະປິດໃຊ້ງານຄວາມໄວ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມອັດຕາການຈົດຈ�ຳຂຶ້ນໃນສະຖາຍທີ່ທີ່ມືດ, ແຕະສະວິດ
ໜ້າຈໍທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
4
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍເພີ່
ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
160
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ລາຍນິ້
ວມືຂອງທ່ານສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດລຸ່ມນີ້:
• ການລັອກໜ້າຈໍ
• ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອ
ດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນສອງລາຍນິ້
ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມື
ທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈ�ຳພວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.
• ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອ
ງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວ
ມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດ
ຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສ
ະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດລັອກ.
• ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທັ
ງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື
ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັ
ບການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມ​ບັດ:
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.
• ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
• ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�ຳ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ
ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
161
ຕັງ້ ຄ່າ
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ.
ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍແຕກ ຫຼື ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືບໍ່ມີຮອຍ
ຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄໍ.
• ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ແລະ
ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
• ຖ້າທ່ານງໍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດໜ້າ
ຈໍເພື່ອໃຫ້ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນ
ກວດພົບນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ຍົກມັນຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືອີກຄັ້ງ.
ເຮັດຊ�ຳ້ ການກະທ�ຳນີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ.
5
ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລັດ.
162
ຕັງ້ ຄ່າ
ການກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນແລ້ວຫຼືບໍ່ ໂດຍການວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເ
ທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີ່ມ.
ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ຜົນການຈົດຈ�ຳຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ.
ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ → ເອົາອອກ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1
2
3
4
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມື.
ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ແຕະສະວິດທ໌ Fingerprint unlock ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ແລະ
ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
163
ຕັງ້ ຄ່າ
Samsung Pass
ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້
ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເມື່ອໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ ອິນ​
ເຕີ​ເນັດ ເທົ່ານັ້ນ. ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ ແລະ ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ �ຳ​ລະ​ເງິນທີ່ບັນທຶກໄວ້ ຖືກບັນທຶກໃ
ສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຊິງຄ໌ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.
ການລົງທະບຽນ Samsung Pass
ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານແທ
ນການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ Galaxy
Store.
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → Samsung account ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກວດສອບດ້ວຍ Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັ
ດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
3
ເປີດເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່,
ໃຫ້ໝາຍຕິກ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈື່ໄວ້.
164
ຕັງ້ ຄ່າ
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັ
ດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1
2
3
ເປີດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ
ບັນທຶກ.
ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດການ
ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.
ແຕະ ກວດແກ້ ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
ເພື່ອລຶບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ, ແຕະ ລຶບ.
ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung
Pass ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung
Pass, ແຕະ → ຫຸ້ນສ່ວນ. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ຫຸ້ນສ່ວນ
ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
• ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
• ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການລົງຊື່
ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.
165
ຕັງ້ ຄ່າ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນບັດຊ
​ �ຳ​ລະ​ເງິນຂອງທ່ານໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບກ
ານປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.
1
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ຕື່ມໃສ່ຟອມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລືອກ ເພີ່ມທີ່ຢູ່ ຫຼື
ເພີ່ມບັດ.
2
ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອ
ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ Samsung
Pass ຂອງທ່ານ.
• ການເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ Samsung account
ຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ຢູ່.
• ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ຈະບໍ່ຖືກລຶບ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ລຶບຂໍ້ມູນ.
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຕົກລົງ.
ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.
166
ຕັງ້ ຄ່າ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່,
ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ
ໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລ
ເດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸ
ມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການ
ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບກັອ
ບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.
ເພື່ອໃຊ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
167
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ເລືອກວິທີລັອກເພື່ອໃຊ້ສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ໜ້າຈໍໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ( )
ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ສີໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ກ�ຳນົດເອງ.
• ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່
ຕັ້ງມາກ່ອນ.
• ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດປົດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ. ແຕະປຸ່ມຕັ້ງຄືນໃໝ່ທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ.
ການຕັ້ງລັອກອັດຕະໂນມັດສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອມັນບໍ່ຖືກໃຊ້ງານ.
1
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.
2
ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.
ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ → ລັອກ.
168
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງກ
ານຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໄຟລ໌.
ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
ແຕະ ຍ້າຍ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເພື່ອກັອບປີ້ລາຍການ, ແຕະ ກັອບປີ້.
ວິທີສ�ຳລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄ
ປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.
ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
→ ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
169
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເພີ່ມແອັບ
ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1
2
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມແອັບ.
ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບຈາກ Play Store ຫຼື Galaxy Store, ແຕະ ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ຫຼື
ດາວໂຫຼດຈາກ Galaxy Store.
ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ການເພີ່ມບັນຊີ
ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່
ປອດໄພ.
1
2
3
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.
ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.
ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼືວ່າ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ
(ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
170
ຕັງ້ ຄ່າ
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແບັກອັບເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ Samsung Cloud ໂດຍໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນພວກມັນພາຍຫຼັງ.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
ແຕະ ເພີ່ມບັນຊີ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
ຂໍ້ມູນຈະຖືກແບັກອັບໃສ່ Samsung Cloud.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
1
2
3
4
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ແຕະ
ເພື່ອເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແບັກອັບຈະຖືກກູ້ຄືນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ →
ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂ
ຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ,
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Secure Folder.
ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ.
171
ຕັງ້ ຄ່າ
ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ
ຕົວເ​ ລືອກ
ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ​Samsung account ຫຼື ບ
​ ັນ​ຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂໍ້​
ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ.
• ບັນຊີຕ່າງໆ: ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google account ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
• ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ: ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄ
ວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳ� ຄັນຂອງທ່ານ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ມັນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນ​ຊີ Google ຫຼື Samsung account ຂອງທ່ານ
ເພື່ອແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
• Samsung Cloud: ຈັດການເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດເກັບໃນ Samsung Cloud
ຢ່າງປອດໄພ. ກວດເບິ່ງສະຖານະການນ�ຳໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ ແລະ
ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Cloud ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Smart Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງ ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື
ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມີກາ
ນຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
172
ຕັງ້ ຄ່າ
Samsung Cloud
ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ກັບ Samsung Cloud ແລະ ເບິ່ງ
ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ຣີສະຕໍມັນພາຍຫຼັງ.
ເພື່ອໃຊ້ Samsung Cloud, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ, ວິດີໂອ ແລະ ເຫດການກັບ
Samsung Cloud ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າຊິງຄ໌ ແລະ ແບັກອັບອັດຕະໂນມັດ → ຊິງຄ໌.
ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໂດຍການແຕະ ແກເລີຣີ,
ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຖືກຊິງຄ໌ ຫຼື Samsung Cloud Drive.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
2
3
ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບ.
ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
• ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນໃດຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud → ແບັກອັບໂທລະສັບນີ.້
• ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບສ�ຳລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ,
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud →
ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
173
ຕັງ້ ຄ່າ
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຣີສະຕໍຂໍ້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → Samsung Cloud.
ແຕະ ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ →
ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
Google
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
ຕົວເ​ ລືອກ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ.
ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບ
ບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.
• ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ: ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ
ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Bixby Routines: ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຊຳ�້ ໆກັນ. ນອກຈາກນີ້
ອຸປະກອນຍັງແນະນ�ຳວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ
Bixby Routines ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລິ້ງໃສ່ Windows: ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ.
ເບິ່ງ ລິ້ງໃສ່ Windows ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ມຸມມອງປັອບອັບອັດສະລິຍະ: ເລືອກແອັບ ເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງພວກມັນຜ່ານໜ້າຕ່
າງປັອບອັບ. ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ໂດຍການແຕະໄອຄອນເທິງໜ້າຈໍ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍໜ້າຕ່າງເທົ່ານັ້ນ.
174
ຕັງ້ ຄ່າ
• ແຊຣ໌ໂດຍກົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌ເພື່
ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.
• ຫຼຸດການເຄື່ອນໄຫວລົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼຸດເອັບເຝັກໜ້າຈໍຂອງການກະທ�ຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ
ການເປີດ ຫຼື ການປິດແອັບ.
• ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ: ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Game Launcher: ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Dual Messenger: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄ
ວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ Dual Messenger ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມແນະນ�ຳໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສາມຄັ້ງ.
Bixby Routines
Bixby Routines ເປັນການບໍລິການທີ່ຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊຳ�້ ໆກັນ ແລະ ແນະນ�ຳຄຸນສົມບັ
ດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງທ່ານໂດຍການຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງ
ທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ວຽກປະຈ�ຳ ‘ກ່ອນເຂົ້ານອນ’ ທີ່ສະທ້ອນຮູບແບບການນອນຂອງທ່ານຈະເປີດຕົວກັ່ນຕອງແສງ
ສີຟ້າ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້ານອນ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ
ເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳ, ທ່
ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ຂອງມັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ແບບກ�ຳນົດເອງ.
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳທີ່ແນະນ�ຳ
ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ມັນຈະແນະນ�ຳການເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ເປັ
ນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
ເມື່ອການແຈ້ງເຕືອນການແນະນ�ຳປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເບິ່ງທັງໝົດ ແລະ
ເພີ່ມມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
175
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຈາກລາຍການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງລາຍການຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເພີ່ມພວກມັນເປັນວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines.
ໃນລາຍການ ແນະນໍາ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກວຽກປະຈ�ຳ.
• ເພື່ອຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທ�ຳຂອງວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
. ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ. ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່າ
ນັ້ນ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີ່​ມ.
176
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເພີ່ມວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານເອງ
ເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເປັນວຽກປະຈ�ຳ.
1
2
3
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines →
.
ປ້ອນຊື່ວຽກປະຈ�ຳເຂົ້າ.
ແຕະ
, ຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຖັດໄປ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳເປັນແບບກ�ຳນົດເອງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.
4
ແຕະ
, ຕັ້ງການກະທ�ຳ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມພວກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ​ເພີ່​ມ.
ການໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳ
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດ
ວຽກປະຈ�ຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ.
ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງ
ສ�ຳລັບວຽກປະຈ�ຳແບບກ�ຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ, ທ່ານສາ
ມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນແບບກ�ຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ແຕະ
ຖັດຈາກວຽກປະຈ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈ�ຳໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ການເບິ່ງວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ວຽກປະຈ�ຳທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ.
177
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້
ທ່ານສາມາດຢຸດວຽກປະຈ�ຳທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ
ແຕະ ຢຸດ.
ການຈັດການວຽກປະຈ�ຳ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Bixby Routines → ວຽກປະຈ�ຳຂອງຂ້ອຍ.
ວຽກປະຈ�ຳຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະສະວິດຂອງວຽກປະຈ�ຳ ຫຼື
ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກປະຈ�ຳ, ເລືອກວຽກປະຈ�ຳ ແລະ ແຕະ
ການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
.
. ຫຼືວ່າ ແຕະ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື
ເພື່ອລຶບວຽກປະຈ�ຳ, ແຕະ → ລຶບ, ຕິກເອົາວຽກປະຈ�ຳ ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ລິ້ງໃສ່ Windows
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັ
ນທີໂດຍການໃຊ້ບັນຊີ Microsoft ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເປັນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນ Windows 10 ເວີຊັນ 1803 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ລິ້ງໃສ່ Windows.
ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Microsoft, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
ສືບຕໍ.່
3
ແຕະ ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ເພື່ອເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້
າຈໍເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະຈາກນັ້ນດາວໂຫຼດແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
4
ແຕະ ສືບຕໍ່ ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
178
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ.
• ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.
• ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປຸກ: ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະບ່ອນໃດກໍ່​ໄດ້ສອງຄັ້ງ
ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
• Smart stay: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງມັນ.
• ການເຕືອນອັດສະລິຍະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່
ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈໍຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.
• ປິດສຽງງ່າຍດາຍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື
ໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝາມື ຫຼື ຂວ້າມໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນລົງ.
• ໂໝດມືຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ
ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຮູດເ​ ພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
ື​ ົ່ງ​ຂ​ຄ
ໍ້ ວາມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໂທອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານຮູດໄປຂວາ ຫຼື
ຊ້າຍໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບໃນແອັບ ໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ.່
179
ຕັງ້ ຄ່າ
Dual Messenger
ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2
ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ . ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເ
ຕືອນຈາກແອັບທີສອງ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ
ເພື່ອແຍກພວກມັນຈາກການແຈ້ງ
ເຕືອນຂອງແອັບທ�ຳອິດ.
ແອັບທີສອງ
• ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
• ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດສ�ຳລັບແອັບທີສອງ.
ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການປິດໃຊ້ງານ ແລະ ແຕະ ປິດໃຊ້ງານ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.
ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�ຳອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
180
ຕັງ້ ຄ່າ
ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ
ເບິ່ງປະຫວັດການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ
ໄລຍະເວລາທີ່ເປີດໜ້າຈໍ ແລະ ຈ�ຳນວນຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດແອັບ ຫຼື ໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງສ່ວນ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ.
ເວລາທີ່ໜ�າຈ�ເປີດຢູ�
ຈ�ານວນຂອງການປົດລັອກ
ຈ�ານວນການແຈ�ງເຕືອນ
ກະດານໜ�າປັດ
ເປີດໃຊ�ງານໂໝດພັກຜ�ອນ.
ປ�ຽນການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
181
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາສ�ຳລັບແອັບ
ທ່ານສາມາດຈ�ຳກັດເວລາການນ�ຳໃຊ້ປະຈ�ຳວັນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບໄດ້ໂດຍການຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.
ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈ�ຳກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນ.
1
2
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ກະດານໜ້າປັດ.
ແຕະ ບໍ່ມີເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ ຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຕັ້ງເວລາ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນອນ
ຂອງທ່ານຈາກການຖືກລົບກວນ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ → ລົມຄ່ອຍລົງ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2
ເປີດສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ລະດັບສີເທົາ: ສະແດງສີໃນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີເທົາ.
• ຫ້າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
3
ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາໃນການເປີດໃຊ້ງານໂໝດພັກຜ່ອນ, ແຕະສະວິດ ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.
182
ຕັງ້ ຄ່າ
ການດູແລອຸປະກອນ
ການແນະນ�ຳ
ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈ�ຳ ແລະ
ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດ ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ແບັດເຕີຣີ
ການປະຢັດຂ�້ມູນພິເສດ
ບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ
ຄວາມປອດໄພ
ຄວາມຈ�າ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ.້
ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້.
• ການລຶບບາງຄວາມຈ�ຳ.
• ການລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
• ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
• ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊ໌ໄວ້.
183
ຕັງ້ ຄ່າ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດ�ຳເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ແຕະ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຕະສະວິດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເວລາເພື່ດຳ� ເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ເວລາ.
ແບັດເຕີຣີ
ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັ
ດເຕີຣີຕ�່ຳ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.
• ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃ
ຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.
ໂໝດໄຟ
ເລືອກໂໝດໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງການນ�ຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລ້ວສ�ຳລັບຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການປະຕິບັດງ
ານ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
• ການປະຢັດໄຟປານກາງ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດພະ​ລັງ​ງານ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັ
ດເຕີຣີອອກໄປ.
• ການປະຢັດໄຟສູງສຸດ: ໃນໂໝດປະຢັດໄຟສູງສຸດ,ອຸປະກອນຈະຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງໂດຍກ
ານເປີດໃຊ້ງານໂໝດກາງຄືນ ແລະ ຈ�ຳກັດແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ,
ຍົກເວັ້ນເຄືອຂ່າຍມືຖື, ຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປກອນ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະ
ແຕະສະວິດ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປະຢັດໄຟແບບປັບໄດ້
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອ
ງທ່ານ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່.
ແຕະ ໂໝດໄຟ ແລະ ແຕະສະວິດ ການປະຢັດໄຟແບບປັບໄດ້ ເພື່ອເປິດໃຊ້ງານມັນ. ອຸປະກອນຂອງທ່
ານຈະເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟຕາມສະຖານະການ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີອອກໄປ.
184
ຕັງ້ ຄ່າ
ການຈັດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ
ທ່ານສາມາດປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການປ້ອງກັນແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີ
ເມື່ອພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະສະວິດ ເຮັດໃຫ້ແອັບຫຼັບຢູ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
• ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້
ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຈ�ຳ.
ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
• ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກ�ຳນົດສ�ຳລັບອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການຈັດການຄວາມຈ�ຳ
ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ທີ່ຕົກຄ້າງ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້ ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃ
ຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍ້​ມູນ​ຜ​ໃູ້ ຊ້. ຈາກນັ້ນ, ຕິກລາຍການທີ່ຈະເລືອກ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ຄວາມຈໍາ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ,
ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ ລ້າງດຽວນີ.້
ຄວາມປອດໄພ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ຄວາມປອດໄພ → ສະແກນໂທລະສັບ.
185
ຕັງ້ ຄ່າ
ການປະຢັດຂໍ້ມູນພິເສດ
ຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງທ່ານລົງໂດຍປ້ອງກັນແອັບໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ການເຊື່ອ
ມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຫຍໍ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຫຍໍ້ຂໍ້ມູນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ
ຮູບ, ວິດີໂອ ແລະ ໜ້າເວັບ, ທີ່ເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ບາງໜ້າເວັບ ຫຼື ເນື້ອໃນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ,
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂເຄືອຂ່າຍມືຖື.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ → ການປະຢັດຂໍ້ມູນພິເສດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະ
ວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເບິ່ງປະລິມານຂອງຂ�້ມູນທີ່ໃຊ� ແລະ
ຖືກບັນທຶກສ�າລັບໄລຍະເວລາການຕິດ
ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�.
ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດການຫຍ�້ຂ�້ມູນຂ
ອງ Samsung Max
ເພື່ອຫຍ�້ຂ�້ມູນອິນເຕີເນັດ
ເມື່ອໃຊ�ເຄືອຂ�າຍມືຖື.
ເລືອກແອັບທີຖ
່ ກ
ື ອະນຸຍາດໃຫ�ໃຊ�ການ
ເຊື່ອມຕ�່ຂ�້ມູນມືຖືໃນພື້ນຫຼັງ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄລຍະເວລາການຕິດຕາມການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຮອບວຽນໃບບິນແລະການເຕືອນຂໍ້ມູນ.
186
ຕັງ້ ຄ່າ
ແອັບ
ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນ�ຳ
ໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື
ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈຳ� ເປັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.
ການຈັດການທົ່ວໄປ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.
• ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ,
ເຊັ່ນ ປະເພດຄີບອດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ເລືອກໄວ້. ເບິ່ງ ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ວັນ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ
ແລະ ວັນທີ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
• ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Samsung Members
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່. ທ່າ
ນສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມ
າດເຂົ້າໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດປິດເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນຄືນໃ
ໝ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ.
187
ຕັງ້ ຄ່າ
ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ → ພາສາ →
ເພີ່ມພາສາ.
ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝ
​ ົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ
2
3
→ ທຸກພາສາ.
ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງ
ຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ,
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.
ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ລາກ ຢູ່ຂ້າງພາສາ ແລະ ຍ້າຍມັນໃສ່ເບື້ອ
ງເທິງສຸດຂອງລາຍການ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ສະໝັກ. ຖ້າແອັບບໍ່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງ
ຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
• ເຄື່ອງອ່ານໜ້າຈໍ: ເປີດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ເຊິ່ງໃຫ້ການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນ�ຳ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ ການແນະນ�ຳເພີ່ມ.
• ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສ
ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ.
• ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສຳ� ລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄ
ວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ.
• ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສຳ�
ລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼຸດລົງ.
• ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ
ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນ.
• ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ: ເບິ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
188
ຕັງ້ ຄ່າ
ອັບເດດຊອບແວ
ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່າ
ນຍັງສາມາດກ�ຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບເດດຊອບແວ.
ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນ
ມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.
• ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
• ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
• ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.
ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�ຳລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
security.samsungmobile.com.
ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນ�ຳເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ແອັບ ຫຼື ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ສຳ� ຄັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້.
189
ຕັງ້ ຄ່າ
ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ແກ້ໄຂ.
• ສະຖານະ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ
ເລກລ�ຳດັບ.
• ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ
ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
• ຂໍ້ມູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ
ເວີຊັນເຟີມແວ.
• ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ: ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
190
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ກ່ອນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ, ຈົ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້
ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເມືອ
່ ທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຂະນະທີທ
່ ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນ, ມັນຈະເຕື
ອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນໜຶງ່ ໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ:້
• ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານ
ທີ່ທ່ານຕັ້ງສ�ຳລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
• PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກ�ຳນົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ
PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເ
ມນູລັອກແຜ່ນ SIM.
• PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້
ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງ
ທ່ານຈັດໃຫ້.
• PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM
ຫຼື USIM. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜດ
ິ ພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານ
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ.
ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�ຳ້
ໆກັນ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ
ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກ
ອນ.
191
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງ
• ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້
ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສຳ� ຜັດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ຫຼື
ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະ
ຕິ.
• ໜ້າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�ຳ້ .
• ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
• ຖ້າໜ້າຈໍສ�ຳຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທ�ຳງານ ຫຼື ມີຂໍ້ຂດ
ັ ຂ້ອງທີຮ
່ ້າຍແຮງ
ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທ�ຳງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ
ເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາ
ດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດຳ� ເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່ →
ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ລົບທັງໝົດ. ກ່ອນດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກ
ອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
ສາຍໂທບໍ່ຖກ
ື ເຊືອ
່ ມຕໍ່
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໂທອອກ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
192
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຄົນອືນ
່ ໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍນ
ິ ສຽງທີທ
່ ່ານເວົາ້ ໃນສາຍໂທ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
• ຖ້າກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສຽງສະ​ທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊືອ
່ ມຕໍ່ເລືອ
້ ຍໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.
• ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ.
ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
• ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິດໃ
ຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ແບັດເຕີຣບ
ີ ໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສ�ຳລັບເຄືອ
່ ງສາກທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກຊ�ຳຊຸງ)
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.
ແບັດເຕີຣໝ
ີ ດ
ົ ໄວກວ່າເມືອ
່ ຊືຕ
້ ອນທ�ຳອິດ
• ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເ
ປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
• ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື
ອິນເຕີເນັດ.
• ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
193
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂດ
ັ ຂ້ອງຈະປະກົດຂຶນ
້ ເມືອ
່ ເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�ຳ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າ
ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ສາກແບັດເຕີຣີ.
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເ
ຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ�່ຳກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
• ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງ ແລະ
ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
• ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ,
ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂດ
ັ ຂ້ອງຈະປະກົດຂຶນ
້ ເມືອ
່ ເປີດໄຟລ໌ມລ
ັ ຕິມເີ ດຍ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອ
ງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກ​ປົກ​
ປ້ອງ​ໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ
DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງ
ຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິ
ດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເ
ຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ,
ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
194
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ບລູທດ
ູ ກ�ຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ
ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື
ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ
(10 m).
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ,່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ບລູທູດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
• ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ →
ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເ
ຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ບໍ່ມກ
ີ ານເຊືອ
່ ມຕໍ່ເມືອ
່ ທ່ານເຊືອ
່ ມຕໍ່ອປ
ຸ ະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.
• ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Windows XP, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ Windows XP Service Pack 3 ຫຼື
ສູງກວ່ານັ້ນຖືກຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີຕ
່ ງັ້ ປະຈຸບນ
ັ ຂອງທ່ານໄດ້
ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
ຂໍ້ມນ
ູ ທີຈ
່ ດ
ັ ເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສນ
ູ ເສຍແລ້ວ
ເຮັດການແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�ຳ​ຊຸງ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂໍ້​
ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
195
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶນ
້ ອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
• ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍ
ໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອ
ຍໜຶ່ງ.
ບໍ່ມພ
ີ ນ
ື້ ທີວ
່ ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມນ
ູ ຂອງອຸປະກອນ
ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື
ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.
ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶນ
້
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.
ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶນ
້ ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງກາ
ນແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງການຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
196
ລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ © 2019 Samsung Electronics
ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຫ້າມຜະລິດຊ�້ຳ, ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື
ການຈັດເກັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລ
າຍລັກອັກສອນກ່ອນຈາກ Samsung Electronics.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
• ຊ�ຳຊຸງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊ�ຳຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung
Electronics.
• Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້
າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
• ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ
ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
• ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີກ
​່ ່ຽວ​
ຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising