Samsung | SM-J730GM/DS | User manual | Samsung Galaxy J7 Pro คู่มือการใช้

Samsung Galaxy J7 Pro คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-J730GM/DS
Thai. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
4
6
10
13
16
22
26
27
29
31
33
43
45
60
63
65
66
77
82
85
88
91
95
95
96
98
99
100
100
102
103
106
110
112
116
117
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
การป้อนข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
48 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
50 โทรศัพท์
56 รายชื่อ
2
ข้อความ
อินเทอร์เน็ต
อี​เมล
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
Always On Display
มัลติวินโดว์
Samsung Pay
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
ปฏิทิน
Radio
บันทึกเสียง
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่อง​คิด​เลข
Game Launcher
Reminder
Kids Home
SmartThings
การแชร์เนื้อหา
แอพ Google
สารบัญ
การตั้งค่า
156 Google
157 คุณสมบัติขั้นสูง
119 บทน�ำ
119 การ​เชือ่ ม​ต่อ
121
123
125
127
128
128
129
130
158 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
159 Dual Messenger
Wi-Fi
Bluetooth
NFC และการช�ำระเงิน
ประหยัดข้อมูล
แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
160 การดูแลอุปกรณ์
160
161
162
162
162
163
163
164
165
165
166
132 เสียงและการสั่น
132 แยกเสียงของแอพ
133 การ​แจ้ง​เตือน
133 จอภาพ
134
135
135
137
ตัวกรองแสงสีฟ้า
โหมดกลางคืน
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
ภาพพักหน้าจอ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
แบตเตอรี่
ที่​เก็บ
หน่วยความจ�ำ
ความปลอดภัย
ประหยัดข้อมูลสูงสุด
แอพ
การจัดการทัว่ ไป
การช่วยเหลือการเข้าถึง
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
เกี่ยวกับโทรศัพท์
ภาคผนวก
137 วอลเปเปอร์และธีม
138 ล็อก​หน้า​จอ
167 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
139 Smart Lock
139 ชีวมาตรและความปลอดภัย
141 การอ่านลายนิว้ มือ
145 Samsung Pass
149 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
154 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
155 Samsung Cloud
3
เบื้องต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพื่อป้องกันในระหว่างการผลิตและการ
จ�ำหน่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่แนบมานั้นจะไม่ได้รับการประกันคุ้มครอง
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้เครื่อง
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
→ หมด​เวลา​หน้า​จอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
สัมผัส จอภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ความสว่างปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์ → สถานะ
5
เบื้องต้น
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
6
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
7
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ข้อควรระวังส�ำหรับเครื่องที่ร้อนเกินไป
หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดเนื่องจากเครื่องร้อนเกินไป ให้หยุดการใช้เครื่อง
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากเครื่องร้อนเกินไปและถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนด ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่อง การ
ระคายเคืองผิวหนังและความเสียหาย และการรั่วไหลของแบตเตอรี่ เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ ความสว่างของหน้า
จอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพที่ทำ� งานอยู่จะถูกปิดและการโทร
ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่น ๆ จะถูกจ�ำกัด ยกเว้นการโทรฉุกเฉินจนกว่าเครื่องจะเย็นลง
• หากข้อความที่สองปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องเพิ่มขึ้นอีก เครื่องจะปิดลง อย่าใช้เครื่องจนกว่าอุณหภูมิของ
เครื่องจะลดลงต�ำ่ กว่าระดับที่ระบุ หากข้อความเตือนที่สองปรากฏขึ้นในระหว่างการโทรฉุกเฉิน การโทรจะไม่ถูกตัดการ
เชื่อมต่อโดยการบังคับให้ปิดตัวลง
8
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
9
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ลำโพง
กลองหนา
แฟลช
เซนเซอรพร็อกซิมติ /ี แสง
ลำโพง
ปุม เปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ปุม หนาหลัก
(เซนเซอรจำแนกลายนิว้ มือ)
ปุม ปจจุบนั
ปุม กลับ
ไมโครโฟน
ชองเสียบชุดหูฟง
แจ็คอเนกประสงค
กลองหลัง
เสาอากาศ GPS
เสาอากาศ NFC
ปุม ระดับเสียง
แฟลช
ถาดใส SIM การด
ถาดใส SIM การด /
การดความจำ
เสาอากาศหลัก
11
เบื้องต้น
• เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ลำ� โพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
• ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้อุปกรณ์ที่แก้วหรือตัวอะคริลิกแตก อาจเสี่ยงให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ ใช้เครื่องนี้ได้หลังจากได้รับ
การซ่อมที่ศูนย์บริการของ Samsung แล้วเท่านั้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
12
เบื้องต้น
ปุ่ม
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• กดค้างไว้เพื่อเปิดใช้งาน Google Assistant
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบัน
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
13
เบื้องต้น
1
2
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
3
4
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
14
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่าง
การชาร์จแบบไร้สาย ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จเพื่อให้เครื่องเย็นลง จากนั้นจึงชาร์จเครื่องอีกครั้งในภายหลัง
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
15
เบื้องต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
คุณสามารถใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่ง
เครื่องได้ ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง SIM
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
16
เบื้องต้น
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 1:
17
เบื้องต้น
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 2:
18
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
3
4
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด microSD
ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
19
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1
2
3
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
4
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
20
เบื้องต้น
การใช้ SIM การ์ดคู่ หรือ USIM การ์ด
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่งเครื่อง
ได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัวจ​ ัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัวจ​ ัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อเข้า
ถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
• ไอคอน: เปลี่ยนไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชื่อ: เปลี่ยนชื่อที่แสดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกประเภทเครือข่ายที่จะใช้กับ SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่า SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการ
เมื่อเปิดใช้งานทั้งสองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดที่ต้องการ
ได้
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นตั้งค่าคุณลักษณะของคุณสมบัติที่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดที่เตรียมไว้
21
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
22
เบื้องต้น
23
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
3
4
วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่​เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ก​ าร์ด →
ถอด
1
2
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
24
เบื้องต้น
3
4
ถอดการ์ดความจ�ำ
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่​เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ก​ าร์ด →
ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
25
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม ระดับเสียงลง
ปุม เปด/ปด
26
เบื้องต้น
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครื่องไปยังโหมดฉุกเฉินเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน
ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอื่นๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน สัมผัส → ปิดโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1
เปิดเครื่อง
27
เบื้องต้น
2
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3
4
5
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป
รับเนื้อหาของคุณจากเครื่องก่อนหน้านี้
ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
6
7
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ใช่ตอนนี้
28
เบื้องต้น
8
9
หากหน้าจอแอพที่ได้รับการแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือกแอพที่คุณต้องการและดาวน์โหลด
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
10 สัมผัส เสร็จ เพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
Samsung account
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ →
แอคเคาท์ → Samsung account → → วิธี​ใช้
การสร้าง Samsung account
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่ คุณสามารถสร้าง Samsung account โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณได้
1
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น
29
เบื้องต้น
การลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
1
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
2
3
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นการลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
หากหน้าต่างป๊อปอัพเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ปรากฏขึ้น สัมผัส ลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบรหัสผ่าน
บัญชี Samsung ผ่านข้อมูลไบโอเมตริดซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือ อ้างอิง Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณลืม ID Samsung account ของคุณหรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน ที่หน้าจอลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำ� เป็น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ออกจากเครื่อง ข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
30
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
คุณสามารถใช้ Smart Switch เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
2
3
4
5
6
7
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
วางเครื่องใกล้กัน
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
ที่เครื่องก่อนหน้า ให้เลือกรายการที่จะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้วที่เครื่องของคุณได้
31
เบื้องต้น
การแบ็คอัพและการกู้คืนข้อมูลโดยการใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
แบ็คอัพข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บภายนอก
แทรกหรือเชื่อมต่อเครื่องพื้นที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องของคุณ
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch →
คืน​ค่า
32
→
เบื้องต้น
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
33
เบื้องต้น
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
34
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
35
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง ให้สัมผัสที่ปุ่มหลักหรือปุ่มกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
36
เบื้องต้น
แสดงหน้าจอในโหมดแนวนอน
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ หมุนเป็นโหมดแนวนอน เพื่อเปิด
ใช้งาน
หมุนเครื่องจนกว่าจะเป็นอยู่ในแนวนอนเพื่อดูหน้าจอในโหมดแนวนอน
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
ในการเพิ่มทางลัดไปยังแอพบนหน้าจอหลัก ให้แตะค้างไว้ที่รายการบนหน้าจอแอพ แล้วแตะ เพิ่มในหน้าจอหลัก ทางลัดไป
ยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
37
เบื้องต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
38
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่
เลือก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
39
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบน
สุดของหน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
ไอคอน
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เครือข่าย LTE ที่เชื่อมต่อ (รุ่นใช้ LTE ได้)
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
40
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
41
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → ชนิดการล็อก​หน้าจอ และจากนั้นให้เลือก
วิธีการ
เมื่อคุณก�ำหนดรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ​ ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่ม​ ี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจาก
โรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
42
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
คนหาเน�อ้ หาหรือแอพที่ไดจดั เก็บไวทเ่ี ครือ่ ง
ของคุณ
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
SIM หรือ USIM
การดทีต่ อ งการสำหรับแตละตัวเลือก
สัมผัสเพือ่ เขาถึงการจัดการ SIM การด
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนิน
กิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
43
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
44
เบื้องต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ใสสญั ลักษณ
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สอง
ภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
ต้องการ
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณ
ที่ แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดจะมีสามหรือสี่ตัวอักษรต่อหนึ่งปุุ่ม การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กันซ�้ำๆ
จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
45
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ป้อนสติ๊กเกอร์
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
•
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
→ : เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์หรือขนาด
→ : เปิดแผงการแก้ไขข้อความ
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
46
เบื้องต้น
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1
2
3
สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม สัมผัส
จากนั้นสัมผัส ติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรม และ
ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
47
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกตัว
เลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
นั้นเลือกตัวเลือก
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ และจาก
48
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิด​ใช้​งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ที่หน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้การอนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
49
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่ม​กด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
50
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส ปุ่มก​ ด หรือ รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน เลือก
หมายเลขโทรด่วน และจากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรออกโดยการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
คุณสามารถโทรออกไปยังสถานที่ใกล้กับต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาข้อมูลของสถานที่เหล่านั้น
คุณสามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่ เช่น ร้านอาหารหรือร้านค้า หรือโดยการเลือกสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ แตะ สถานที่ และจากนั้นเลือกหมวดหมู่หรือแตะ แล้วป้อนชื่อธุรกิจในช่องค้นหา หรือ เลือก
หนึ่งรายการจากสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ ข้อมูลของธุรกิจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ จะปรากฏขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
51
แอพและคุณสมบัติ
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่ม​กด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบนและเลือกข้อความที่จะส่ง หากมีการเปิดใช้
งานสวิตช์ เพิ่มการเตือน การแจ้งเตือนจะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการปฏิเสธหลังจากหนึ่ง
ชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
52
แอพและคุณสมบัติ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิ่มหมายเลขโทรศํพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• บันทึก: บันทึกการสนทนาระหว่างการโทร
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับส​ ู่​การ​โทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่ม​กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
53
แอพและคุณสมบัติ
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่ม​กด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
54
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสรูปภาพของผู้โทรและสัมผัส เพิ่ม หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์และสัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวก
เขาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ →
สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
55
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บและสัมผัส เลือก
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
56
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ → น�ำ​เข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำ​เข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา
57
แอพและคุณสมบัติ
สัมผัสรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → แชร์
เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัตกิ ารแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แก้ไข แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ และสัมผัส บันทึก
สัมผัส แตะที่นี่เพื่อแชร์โปรไฟล์ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดู
ข้อมูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
• เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส เลือกสิ่งที่แชร์ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และ
จากนั้นให้เลือกทางเลือก
58
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
→ กลุ่ม → สร้าง​กลุ่ม​ใหม่
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
3
4
สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
สัมผัส บันทึก
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส → กลุ่ม เลือกกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซำ�้ กันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→ จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → ลบ
เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบแต่ละรายชื่อ เปิดรายการรายชื่อ สัมผัสรายชื่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
59
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนไว้เท่านั้น
ปอนผูร บั
ผูร บั
สงขอความ
แนบไฟล
ปอนสติก๊ เกอร
ปอนขอความ
3
สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
60
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การส​นท​นา
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
ดูการสนทนา
• เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
• เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
• เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
สัมผัส กล่องจดหมาย และเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
61
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส → การตั้งค่า → การ​แจ้ง​เตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัติ
นี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การเตือนการแจ้งเตือน
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การส​นท​นา
4
สัมผัส ลบ
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ จากนั้นสัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
62
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เพื่อสลับระหว่างแท็บอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
ยายระหวางหนา
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เปดหนัาหลัก
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
ดูและจัดการบุค มารค
63
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่า
ว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตั้งค่าโหมดความลับ → เปลี่ยน​รหัส​ผ่าน เพื่อ
ตั้งค่าข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ลงทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน ให้แตะสวิตช์ ลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน ดูที่
การอ่านลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส
→ ปิดโหมดความลับ
64
แอพและคุณสมบัติ
อี​เมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อี​เมล เป็นครั้งแรก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อี​เมล
ในรายการ เลือกบริการอีเมลหรือสัมผัส อื่นๆ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1
2
3
สัมผัส
เพื่อเขียนอีเมล
เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
สัมผัส
เพื่อส่งอีเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อี​เมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์บ​ ัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
65
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มหน้าหลักสองครั้งอย่างรวดเร็ว
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
การถ่ายรูป
1
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากไอคอนการเลือกเลนส์
ไปทางซ้ายหรือขวา คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• เพื่อปรับความสว่างของภาพ สัมผัสหน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบการปรับผ่าน หรือ
66
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ตัวเลือกสำหรับโหมดการถายภาพปจจุบนั
การตัง้ คากลองถายรูป
โหมดปจจุบนั
โหมดถายภาพ
ภาพตัวอยางขนาดยอ
ถายรูป
สลับระหวางกลองถายรูปดานหนาและกลอง
หลัง
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
67
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อจับภาพได้ง่าย
ในรายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย และสัมผัส เพื่อถ่ายรูป
การถ่ายภาพตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
การใช้ตัวกรองและเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองและแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิวหรือรูปหน้า ก่อนการถ่ายภาพได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
68
แอพและคุณสมบัติ
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
โหมดวิดีโอ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วีดีโอ
สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำ� ลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
ยกเลิกการปรับโฟกัสแบบด้วยตัวเอง
สัมผัส
เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
การเปลี่ยนอัตราส่วนหน้าจอส�ำหรับวิดีโอ
คุณสามารถตั้งค่าสัดส่วนจอภาพส�ำหรับวิดีโอได้
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และเลือกสัดส่วนจอภาพ
69
เพื่อ
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
รายการโหมดถายภาพ
โหมดโปร
จับภาพขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
70
แอพและคุณสมบัติ
การแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
คุณสามารถแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอภาพตัวอย่าง กรอบ AF/AE จะปรากฏที่หน้าจอ ลากกรอบไปยังบริเวณที่คุณต้องการแยกพื้นที่โฟกัส
และพื้นที่รับแสง
71
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
โหมดกลางคืน
ถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อย โดยไม่ใช้แฟลช
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลาง​คืน
72
แอพและคุณสมบัติ
โหมด H็ DR
ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ ให้แตะ HDR
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
โหมดช็อตต่อเนือ่ ง
ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายต่อเนือ่ ง
สัมผัส ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง
โหมดกีฬา
ถ่ายรูปวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น คนวิ่ง หรือสัตว์เลี้ยงที่กำ� ลังเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กีฬา
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ โหมดกล้องถ่ายรูป → โหมดแก้ไข และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ กีฬา
73
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1
2
3
4
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่มุมกว้าง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
5
→ วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
74
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคุณ การใช้แฟลชใช้กับดวงตาอาจท�ำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือ
ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้
•
•
•
•
•
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับรูปภาพ
: ใช้เอฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดีโอ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
เมท​ริกซ์ เฉลี่ยทั้งภาพ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
Pictures
• ขนาดรูปภาพกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดรูปภาพกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูง
ขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
75
แอพและคุณสมบัติ
วี​ดี​โอ
• ขนาดวิดีโอกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• วิดีโอประสิทธิภาพสูง: บันทึกวีดีโอในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณ
จะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
คุณสมบัติที่มีประโยชน์
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
•
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
วิธีการถ่าย: เลือกวิธีการถ่ายภาพเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
เริ่มด่วน: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มหน้าหลักสองครั้งติดกัน
ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
รูปภาพตามตัวอย่าง (เซลฟี่): ตั้งค่าเครื่องให้บันทึกรูปภาพขณะที่รูปภาพเหล่านั้นปรากฏบนหน้าจอแสดงตัวอย่างเมื่อ
ถ่ายด้วยกล้องหน้าโดยไม่พลิกรูปภาพเหล่านั้น
• ​ตั้ง​ค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
76
แอพและคุณสมบัติ
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• เกีย่ วกับกล้อง: ดูเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
การดูรูปภาพ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส Pictures
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
แกไขรูปภาพ
ลบรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ที่รายการ ให้แตะ → สร้าง
GIF หรือ สร้างคอลลาจ จากนั้นให้เลือกรูปภาพ
77
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
สัมผัส เล่นวิดีโอ เพื่อเล่นวิดีโอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
จับภาพหนาจอปจจุบนั
สรางภาพเคลือ่ นไหว GIF
สลับไปยังเครือ่ งเลนวิดโี อ
แบบปอปอัพ
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
หมุนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไปขาง
หนา
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอกลับ
ขางหลัง
พักและเลนตอ
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
78
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น บุคคล สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานได้ หากมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ เช่น เรื่องราวหรือ
ภาพเคลื่อนไหว GIF เนื้อหาก็จะปรากฏขึ้นด้วย
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลผูค น
ขอมูลถานที่
เน�อ้ หาทีส่ รางขึน้ มาโดย
อัตโนมัติ
การดูภาพถ่ายหรือวิดีโอตามหมวดหมู่
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอตามหมวดหมู่ได้
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส รูปภาพ หรือ อัลบั้ม และจากนั้นลากรายการลงล่างเพื่อเลือกหมวดหมู่
• วี​ดี​โอ: ดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ
• รายการโปรด: ดูรูปภาพและวิดีโอโปรดของคุณ
• ต�ำแหน่ง: ดูรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในสถานที่เดียวกัน
• ที่แนะน�ำ: ดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
79
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
สัมผัสสวิตช์อัลบั้มเพื่อซ่อน
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
80
แอพและคุณสมบัติ
3
4
ป้อนชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส → เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
การซิงค์รูปภาพและวิดีโอ
เมื่อคุณซิงค์แอพ แกลเลอรี่ ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายก็จะได้รับการบันทึกใน Samsung
Cloud คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี่ ของคุณและจากเครื่องอื่นๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์กับ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน แอพ
แกลเลอรี่ และ Samsung Cloud จะได้รับการซิงค์
การลบรูปหรือวิดีโอ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่
3
สัมผัส
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
หากต้องการลบหลายไฟล์ สัมผัสค้างไว้ที่หนึ่งไฟล์ที่จะลบที่รายการและท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์เพิ่มเติมเพื่อลบ
หรือ ลบ
81
แอพและคุณสมบัติ
การใช้คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิล
คุณสามารถเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปแล้วในถังขยะรีไซเคิลได้ ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ถังข​ ยะ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อดูไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส → ถัง​ขยะ
Always On Display
คุณสามารถดูข้อมูล เช่น นาฬิกาหรือปฏิทิน หรือควบคุมการเล่นเพลงที่หน้าจอเมื่อหน้าจอปิด
คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนส�ำหรับข้อความใหม่หรือสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ
ความสว่างของแสดงบน Always On Display อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง
การตั้งค่าวิธีการแสดง Always On Display
คุณสามารถเลือกวิธีการแสดง Always On Display ได้ สามารถตั้งค่า Always On Display ให้ปรากฏอย่างต่อเนื่องหรือตั้ง
เวลาให้แสดง Always On Display ได้
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Always On Display → โหมดแสดง และจากนั้นเลือกโหมดที่คุณ
ต้องการ
• แสดงตลอดเวลา: Always On Display ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• แสดงตามก�ำหนดการ: Always On Display ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่คุณตั้งค่า สัมผัส ตั้งค่าก�ำหนดการ เพื่อตั้งค่าเวลา
เริ่มต้นและเวลาจบ
82
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display
เมื่อคุณได้รับข้อความ สายที่ไม่ได้รับ หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏที่หน้าจอแสดงบน Always On
Display สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือน
ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพื่อดูการแจ้งเตือน
การควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงที่ Always On Display ได้
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Facewidgets และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เพลง เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display สัมผัสสองครั้งที่นาฬิกา
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่นาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังตัวควบคุมเพลง
สัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการเล่น
83
แอพและคุณสมบัติ
การแสดงรูปภาพที่ Always On Display
คุณสามารถแสดงรูปภาพที่ Always On Display ได้ คุณยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า → ล็อก​หน้า​จอ → รูปแบบนาฬิกา → Always On Display
4
สัมผัส เรียบร้อย
ลากรายการประเภทไปทางซ้ายและเลือกประเภทที่มีรูปภาพอยู่
สัมผัส และเลือกรูปภาพ
เพื่อแทรกภาพเคลื่อนไหว GIF สัมผัส GIF และเลือกไฟล์
การปิดใช้งานคุณสมบัติแสดงบน Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Always On Display เพื่อปิดใช้งาน
84
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มมมองปอปอัพ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1
2
แตะปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้แล้วล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
85
แอพและคุณสมบัติ
3
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
หากต้องการเปิดแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายการแอพที่ใช้ล่าสุด ให้กดปุ่มโฮมหรือแตะปุ่มย้อนกลับแล้วเลือกแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
86
แอพและคุณสมบัติ
มมมองป๊อปอัพ
1
2
แตะปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้แล้วล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
ปรับระดับความโปรงใส
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
87
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Pay
บทน�ำ
ลงทะเบียนการ์ดที่ใช้บ่อยไปที่ Samsung Pay บริการช�ำระเงินบนมือถือ เพื่อท�ำการช�ำระเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
Samsung Pay รองรับการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กอย่างปลอดภัย (Magnetic Secure Transmission- MST) รวมถึง
การสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication- NFC) เพื่ออนุญาตการช�ำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรเครดิตแบบ
มาตรฐาน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น การ์ดที่รองรับคุณสมบัตินี้ ที่ www.samsung.com/samsung-pay
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account และลงทะเบียนข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณ ดูที่ Samsung account และ การอ่านลายนิ้วมือ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
• หากต้องการช�ำระเงินด้วย Samsung Pay อุปกรณ์อาจเรียกร้องการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• กระบวนการส�ำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการลงทะเบียนการ์ดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• อาจไม่รองรับการส่งสัญญาณแบบระบบแม่เหล็ก (MST) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
88
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่า Samsung Pay
เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้
เสร็จ
1
2
3
4
5
เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
PIN นี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ ใน Samsung Pay เช่น การช�ำระเงินและการปลดล็อกแอพ
การลงทะเบียนการ์ด
คุณสามารถลงทะเบียนการ์ดได้อย่างง่ายดายโดยการจับภาพด้วยกล้อง
คุณสามารถตรวจสอบการ์ดต่างๆ ที่รองรับคุณสมบัตินี้จากเว็บไซต์ของ Samsung Pay
(www.samsung.com/samsung-pay)
เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay สัมผัส เพิ่ม และจากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการลงทะเบียนบัตรของคุณ
ให้เสร็จสิ้น
89
แอพและคุณสมบัติ
การช�ำระเงิน
1
สัมผัสรูปการ์ดที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ และลากขึ้น
อีกทางเลือกหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
2
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกการ์ดที่จะใช้
90
แอพและคุณสมบัติ
3
สแกนลายนิ้วมือของคุณ
หรือป้อน PIN การช�ำระเงินที่คุณตั้งค่าไว้ขณะตั้งค่า Samsung Pay
4
แตะด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด
เมื่อเครื่องอ่านการ์ดจดจ�ำข้อมูลการ์ดแล้ว การช�ำระเงินจะด�ำเนินการ
• แต่การช�ำระเงินอาจไม่ด�ำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
• วิธีการตรวจสอบส�ำหรับการช�ำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านการ์ด
การยกเลิกการช�ำระเงิน
คุณสามารถยกเลิกการช�ำระเงินโดยการไปที่ที่ตั้งที่คุณด�ำเนินการ
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการ์ดที่จะใช้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการยกเลิกการช�ำระ
เงินให้เสร็จสมบูรณ์
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของ
ร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ คุณยังสามารถ
เปรียบเทียบการบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ แข่งขันกับเพื่อนของคุณ และดูเคล็ดลับสุขภาพ
การใช้งาน Samsung Health
เปิดใช้งานแอพ Samsung Health เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากท�ำการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
91
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลักของ Samsung Health สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ และจากนั้นเลือกรายการ
ดูและจัดการแทรกเกอร
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกำลังกาย
ของคุณ
เปรียบเทียบบันทึกจำนวนกาวของคุณกับ
ผูใ ช Samsung Health อืน่ ๆ
หรือแขงขันกับเพือ่ นๆ ของคุณ
Together
ด�ำเนินการพร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายของการนับและแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ คุณสามารถเชิญเพื่อน ๆ
ให้เดินไปด้วยกัน ตั้งค่าการนับก้าว แข่งขันในการแข่งขันต่าง ๆ และดูอันดับของคุณ
ที่หน้าจอหลัก Samsung Health สัมผัส Together
92
แอพและคุณสมบัติ
ก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่ได้เดินทางแล้ว
ที่หน้าจอหลัก Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์จำ� นวนก้าว
รวมจำนวนกาวปจจุบนั
เปาหมาย
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่ระบบติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
• คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชันของคุณต่อไปนี้ที่แผงการแจ้งเตือน เพื่อปิดการแจ้งเตือน ที่หน้าจอหลัก
Samsung Health สัมผัส → การตั้งค่า → การ​แจ้ง​เตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ จ�ำนวนก้าวปัจจุบัน
ภายใต้ ด�ำเนินอยู่ เพื่อปิดการใช้งาน อีกวิธีหนึ่ง ให้เปิดแผงการแจ้งเตือน แตะการแจ้งเตือนค้างไว้ แตะ ราย​
ละเอียด, แล้วแตะสวิตช์ จ�ำนวนก้าวปัจจุบัน เพื่อปิดการใช้งาน
93
แอพและคุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Samsung Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือ
การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่สำ� หรับ Samsung Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในภูมิภาค
ของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชั่น Samsung Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมี
สุขภาพดีของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย
Samsung Health ได้โดยใช้ทางเลือกลบข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่าย
โอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่อง
รองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล Samsung Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการ
จากเครื่องบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้
งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้
94
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ อ้างอิง
Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
95
แอพและคุณสมบัติ
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส ลบ
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เลือกสติกเกอรเพือ่ แสดงพรอมกับเหตุการณ
ใสหวั ขอ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกปฏิทนิ เพือ่ บันทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ปอนสถานที่
เพิม� บันทึก
3
เพิม� รายละเอียด
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
96
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนและจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่ได้ตั้งไว้สำ� หรับการเตือนแต่ละครั้ง
เปิดแอพ ปฏิทิน และแตะ → Reminder แอพ Reminder จะได้รับการเปิดใช้ ดูที่ Reminder เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และจากนั้นเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → → เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้น เลือกบัญชีที่จะ
ซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
97
แอพและคุณสมบัติ
Radio
การฟังวิทยุ FM
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
ก่อนใช้แอพนี้ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
สแกนและบันทึกสถาน�ทส่ี ามารถรับ
สัญญาณไดโดยอัตโนมัติ
บันทึกเสียงจากวิทยุ FM
เปดหรือปดวิทยุ FM
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� สถาน�วทิ ยุปจ จุบนั ไปยังรายการทีช่ อบ
ปอนความถีส่ ถาน�วทิ ยุดว ยตนเอง
คนหาสถาน�วทิ ยุทส่ี ามารถรับฟงได
คนหาคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
เรียกดูรายการสถาน�ทช่ี อบ
ดูรายการสถาน�ทส่ี ามารถใชได
เล่นผ่านล�ำโพง
คุณสามารถฟังวิทยุผ่านล�ำโพงแทนที่หูฟังที่เชื่อมต่อได้
สัมผัส → เล่นผ่านล�ำโพง
98
แอพและคุณสมบัติ
การค้น​หาสถานีวิทยุ
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
สัมผัส ค้น​หา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
บันทึกเสียง
บทน�ำ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก
สร้างการบันทึกเสียง
1
2
เปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
• สัมผัส เพื่อพักการบันทึก
• ขณะที่กำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัส บุ๊คมาร์ค เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เริม� ตนการบันทึก
99
แอพและคุณสมบัติ
3
4
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส บันทึก
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าใช้งานและจัดการไฟล์ต่างๆ ที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สัมผัส → การวิเคราะห์ที่จัดเก็บ
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
100
แอพและคุณสมบัติ
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฏิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลา​โลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลา​โลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากแผนที่ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เพื่อใช้ตัวแปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับ​เวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับ​เวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
• การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
• การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
101
แอพและคุณสมบัติ
ตัวตั้งเวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตั้งเวลา
เพื่อเพิ่มตัวจับเวลาที่มีการใช้งานบ่อย สัมผัส ตั้งค่าเวลาและชื่อ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
2
ตั้งค่าช่วงเวลาและสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่อง​คิด​เลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่อง​คิด​เลข
•
: ดูประวัติการค�ำนวณ หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส ลบ​ประวัติ เพื่อปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส
•
: ใช้เครื่องมือการแปลงหน่วย คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วยอื่นๆ ได้
•
: แสดงเครื่องค�ำนวณทางวิทยาศาสตร์
102
แอพและคุณสมบัติ
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณได้ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store เข้าไปไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่
ง่าย คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แอพทีด่ าวนโหลด
ดูขอ มูลการเลนเกมของคุณ
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ าน
ดูเกมอืน่ ๆ เพิม� เติมและติดตัง้ เกมเหลานัน้
103
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ถ้า Game Launcher ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
2
สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ลากหน้าจอขึ้นไปด้านบน
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store จะแสดงโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มแอพ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
แตะค้างไว้ที่เกม แล้วแตะ ลบออกจาก Game Launcher
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส และจากนั้นลากแถบเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการท�ำงานและระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• เน้นประสิทธิภาพ: ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นที่จะมอบประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีที่สุดให้คุณขณะล่นเกม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม สัมผัสสวิตช์ การตั้งค่าแต่ละเกม เพื่อเปิดใช้งาน
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
104
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถตั้งค่าไอคอนเครื่องมือเกมให้แสดงเป็นไอคอนแบบลอยบนหน้าจอเกมได้
ขณะเล่นเกม สัมผัส เพื่อแสดงเครื่องมือเกม
การเคลื่อนย้ายไอคอน สัมผัส และลากไอคอนไปยังต�ำแหน่งใหม่
• ถ้า Game Tools ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นแตะสวิตช์
Game Tools เพื่อเปิดใช้งาน
• ทางเลือกที่ใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกม
• การโทรและการแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม อ้างอิง การตั้งค่าวิธีการแสดง
สายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• บล็อกขณะเล่นเกม: ล็อกคุณสมบัติบางอย่างในระหว่างเกม
• คุณสมบัติเกมขั้นสูง: ตั้งค่าคุณสมบัติเพิ่มเติม
• ล็อกการสัมผัสหน้าจอ: ล็อกหน้าจอสัมผัสขณะก�ำลังเล่นเกม เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัส ลากไอคอนล็อกไปในทิศทาง
ใดก็ได้
• ภาพหน้าจอ: บันทึกภาพหน้าจอ
• บันทึก: บันทึกเซสชันเกมของคุณ ในการหยุดการบันทึก ให้แตะ แตะเพื่อหยุดบันทึก บนแผงแจ้งเตือน
การตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมของคุณได้โดยไม่ถูกรบกวนแม้กระทั่งเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์หรือการแจ้งเตือน
สัมผัส → การโทรและการแจ้งเตือน และเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน
• การแจ้งเตือนสายโทรเข้าแบบย่อ: การแจ้งเตือนขนาดเล็กจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อคุณมีสายเข้าระหว่างเกม
• อย่าแสดงการแจ้งเตือน: แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนจากแอพบางอย่างหรือการแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างเกม
105
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้แอพในหน้าต่างป็อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกม
คุณสามารถเปิดใช้แอพในหน้าต่างป๊อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกมได้
สัมผัส และเลือกแอพจากรายการแอพ
การแก้ไขรายการแอพ ให้สัมผัส
Reminder
สร้างการเตือนเพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่
ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพื่อใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้น Reminder
การเริ่มตัวแจ้งเตือนจากปฏิทิน
เปิดแอพ ปฏิทิน และแตะ
เพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
→ Reminder หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูก
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างการเตือนด้วยวิธีต่างๆ Reminder จะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างการเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�้ำดอกไม้เมื่อกลับถึงบ้าน’
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ Reminder
สัมผัส เขียนการเตือน หรือ
และป้อน ‘รดน�ำ้ ต้นไม้’
สัมผัส สถานที่ → ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ไปที่บ้าน
106
แอพและคุณสมบัติ
4
สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน “รดน�ำ้ ดอกไม้” จะปรากฏขึ้น
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
107
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1
2
ที่รายการ ตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข
แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
เปลีย่ นสีของการแจงเตือน
เพิม� รายการตรวจสอบ
เพิม� รูปภาพ
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
108
แอพและคุณสมบัติ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จ หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากตัวแจ้งเตือนไปทางซ้าย
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1
2
ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืน​ค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ลากตัวแจ้งเตือนไปทางขวา เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้ ท�ำ
เครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
109
แอพและคุณสมบัติ
Kids Home
บทน�ำ
คุณสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก ก�ำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่อง
การเริ่มต้นหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เมื่อเปิดใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็กนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
1
2
3
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน
อ่านหน้าบทน�ำหน้าหลักส�ำหรับเด็กและสัมผัส ถัดไป
สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะใช้งานหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
หากคุณได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอที่เครื่องของคุณแล้ว คุณสามารถใช้วิธีการล็อกเดียวกันส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็กด้วย
โดยไม่ต้องสร้าง PIN ใหม่
หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
จะใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ การ
ควบคุมของผู้ปกครอง หรือการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
110
แอพและคุณสมบัติ
การใช้หน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงที่แผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส
หลักส�ำหรับเด็กจะปรากฏขึ้น
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก เลือกแอพที่คุณต้องการใช้
(Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอของหน้า
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แอพทีส่ ามารถใชได
แกลเลอรีส่ ำหรับเด็ก
โทรศัพทสำหรับเด็ก
กลองสำหรับเด็ก
การใช้คุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครอง
คุณสามารถก�ำหนดการตั้งค่าหน้าหลักส�ำหรับเด็กและดูประวัติการใช้งานได้
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัส → การควบคุมของผู้ปกครอง และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
• ชื่อของบุตรหลาน: จัดการโปรไฟล์บุตรหลานของคุณ
• ตั้งค่าเวลาเล่นรายวัน: จ�ำกัดระยะเวลาใช้งานส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• การใช้งานรายวัน: ดูระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• กิจกรรม: ดูประวัติกิจกรรมของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• รายชื่อที่ติดต่อบ่อยครั้ง: ดูรายชื่อที่ใช้บ่อยในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• ผลงานของบุตรหลาน: ดูงานต่าง ๆ ที่สร้างจากแอพในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• คอนเทนท์ที่อนุญาต: ตรวจสอบแอพหรือเนื้อหาที่รับรองโดยหน้าหลักส�ำหรับเด็กและเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้
111
แอพและคุณสมบัติ
การปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
หากต้องการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก ให้แตะปุ่มย้อนกลับหรือแตะ → ปิด Kids Home แล้วป้อนรหัสปลดล็อคของคุณ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์ (IoT) ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถเพิ่มและจัดการเครื่องได้ตามต�ำแหน่งที่ตั้งและห้อง ตัวอย่างเช่น เพิ่ม ‘บ้าน’ เป็นต�ำแหน่งที่ตั้ง แล้วจัดการเครื่อง
ตามห้อง เช่น ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
• การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ตบลูทูธหรืออุปกรณ์ส�ำหรับสวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สมาร์ทโฟน
ของคุณ และดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
• การรับการแจ้งเตือน: ได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ีที่เชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ซักรีด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
• เพื่อใช้ SmartThings นั้น สมาร์ทโฟนและเครื่องอื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
• เพื่อให้ใช้ SmartThings ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
112
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
สัมผัส
→ เพิ่มอุปกรณ์ → ตรวจจับอัตโนมัติ
เลือกเครื่องจากรายการและเชื่อมต่อโดยปฎิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
สัมผัส
→ เพิ่มอุปกรณ์
เลือกประเภทเครื่อง
หรือ สัมผัส ตรวจจับอัตโนมัติ หรือ
เพื่อค้นหาเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
113
แอพและคุณสมบัติ
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
2
ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
การเพิ่มสถานที่
→
→ เพิ่มต�ำแหน่งใหม่
1
2
เริ่มต้นแอพ SmartThings แล้วแตะ
3
สัมผัส ท�ำ
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังต�ำแหน่ง สัมผัส → เพิ่มอุปกรณ์ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อลงทะเบียนเครื่อง
ใส่ชื่อสถานที่
• เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
• ในการเพิ่มห้องต่างๆ ไปยังต�ำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะ ห้อง แล้วท�ำเครื่องหมายห้องที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ท�ำ
114
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
แตะ
→
แล้วเลือกต�ำแหน่งที่ตั้ง
→ เพิ่มฉาก
สัมผัส
ป้อนชื่อฉาก
แตะ
ใต้ การด�ำเนินการ เพื่อเพิ่มการด�ำเนินการที่จะท�ำ
สัมผัส บันทึก
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานเครื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07:00 น.
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้งานแอพ SmartThings
แตะ
→
แล้วเลือกต�ำแหน่งที่ตั้ง
→ เพิ่มการท�ำงานอัตโนมัติ
สัมผัส
แตะ
ที่อยู่ด้านล่าง หาก แล้วก�ำหนดเงื่อนไขการเปิดใช้งานส�ำหรับระบบอัตโนมัติ จากนั้นแตะ ถัดไป
แตะ
ใต้ จากนั้น แล้วตั้งค่าการด�ำเนินการที่จะท�ำ
สัมผัส ท�ำ
115
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่ได้เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
ในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อรับการแจ้งเตือน ให้แตะแอพ SmartThings แล้วแตะ → → การ​แจ้ง​เตือน จากนั้นแตะ
สวิตช์ถัดจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
116
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้
อื่นผ่านทางเว็บลิงค์ เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• Smart View: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ SmartThings
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงบนเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์
หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
117
แอพและคุณสมบัติ
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
118
การตั้งค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง Bluetooth เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การแสดงโทรศัพท์: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
• NFC และการช�ำระเงิน: ตั้งค่าเครื่องของคุณให้คุณสามารถอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จ�ำเป็นแล้ว อ้างอิง NFC และการช�ำระเงิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
119
การตั้งค่า
• โหมด​การ​บิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการ
ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด: เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด ไปที่ ตัว​จัดการ SIM ​
การ์ด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
อ้างอิง ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
120
การตั้งค่า
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
3
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
121
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→ Wi-Fi Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
3
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
122
การตั้งค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่อง
อื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
123
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
3
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
สัมผัส → Bluetooth และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
• ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้าง
โดยอัตโนมัติ
• ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2
3
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิกจับคู่
124
การตั้งค่า
NFC และการช�ำระเงิน
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�ำเป็นแล้ว
เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
อ่านข้อมูลจากแท็ก NFC
ใช้คุณสมบัติ NFC ในการอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
วางบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องเปิดอยู่และได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับ
ข้อมูล
125
การตั้งค่า
การช�ำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือ
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
แตะบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด NFC
เพื่อตั้งค่าแอพการช�ำระเงินเริ่มต้น เปิดหน้าจอการตั้งค่าและสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน → Tap and
pay → การช�ำระ และจากนั้นให้เลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
การส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัติ NFC
ถ่ายโอนข้อมูล เช่น ภาพหรือรายชื่อ กับเครื่องอื่นโดยการแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณเข้ากับเสาอากาศ NFC
ของเครื่องอื่น
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัสสวิตซ์ Android ​Beam เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
126
การตั้งค่า
4
เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
ประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
127
การตั้งค่า
แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
เลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลมือถือเสมอแม้ในขณะที่เครื่องของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้เฉพาะข้อมูลมือถือส�ำหรับแอพที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยหรือสตรีมแอพที่
สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi แอพจะเปิดใช้โดยการใช้ข้อมูลมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
ตัวจ​ ัดการ SIM ก​ าร์ด
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้ SIM การ์ดคู่ หรือ USIM การ์ด
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้กับการโทรปกติ
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูลมือถือ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้บริการข้อมูล
• ยืนยัน SIM การ์ดส�ำหรับการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้ถาม SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดใดที่จะใช้สำ� หรับการโทรครั้งต่อไป
เมื่อคุณโทรออกโดยไม่ใช้ SIM หรือ USIM การ์ดที่คุณต้องการส�ำหรับการโทร
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับสายเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอื่นระหว่างที่กำ� ลังโทร
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น
128
การตั้งค่า
ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
129
การตั้งค่า
3
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
• หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ ท�ำเครื่องหมาย
แสดง​ตัวเ​ลือก​ขั้น​สูง และจากนั้นให้ยกเลิกการเลือก ซ่อน​อุปกรณ์​ส่วน​ตัว
• หากเครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ที่อนุญาต
และสัมผัสสวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อปิดการใช้งาน
4
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การตั้งค่าแบบก�ำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือ
บริษัท
• DNS ส่วนบุคคล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ DNS ส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
130
การตั้งค่า
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
5
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
131
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด
การตั้งค่า
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• เสียงของระบบ: ตั้งค่าเครื่องให้ดังขึ้นเพื่อด�ำเนินการต่างๆ เช่น การเปิดหรือปิดหน้าจอหรือการควบคุมหน้าจอสัมผัส
• การตั้งค่าเสียงขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเมื่อก�ำลังเล่นสื่อ อ้างอิง แยกเสียงของแอพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
แยกเสียงของแอพ
ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะที่ล�ำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยกต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่นเพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธ
ของยานพาหนะได้
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → แยกเสียงของแอพ และสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
2
3
เลือกแอพเพื่อเล่นสื่อเสียงแบบแยกจากกันแล้วแตะปุ่มย้อนกลับ
เลือกเครื่องส�ำหรับเล่นเสียงสื่อของแอพที่ได้เลือกไว้
132
การตั้งค่า
การ​แจ้ง​เตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​แจ้ง​เตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• แถบสถานะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครั้งล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่แถบสถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดและเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วย
→ ทั้ง​หมด แล้วเลือกแอพจากรายการแอพ
ตัวเองส�ำหรับแอพต่างๆ ให้แตะดูทั้งหมด →
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ความสว่างปรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ตัวกรองแสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟ้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด อ้างอิง โหมดกลางคืน เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ ดูที่เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดแบบอักษรและรูปแบบ
133
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
การซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
หน้า​จอ​หลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
โหมดใช้ง่าย: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
การป้องกันการแตะโดยบังเอิญ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่นใน
กระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋า
• ความไวการสัมผัส: เพิ่มความไวของการสัมผัสของหน้าจอส�ำหรับการใช้งานกับฟิล์มกันรอยหน้าจอ
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง ดูที่ ภาพพักหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวกรองแสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า และจาสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
134
การตั้งค่า
โหมดกลางคืน
ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้อย่างรวดเร็วที่แผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน
ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนั้น สัมผัส (โหมดกลางคืน)
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดกลางคืน และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อตั้งค่าเวลาที่จะใช้โหมดกลางคืนที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดในตอนเช้าตาม
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเปิดและปิดโหมดกลางคืน
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอตามที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• การแสดงผลแบบปรับได้: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความ
สมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
• โรงภาพยนตร์ AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูวีดีโอ
• รูปถ่าย AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูรูปภาพ
• พื้น​ฐาน: ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและเหมาะส�ำหรับการใช้งานทั่วไป
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ เท่านั้น
• โหมด การแสดงผลแบบปรับได้ อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีนำ�้ เงินได้
135
การตั้งค่า
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้ และปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุล​
สีข​ าว
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง เย็น โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดโทนสีบางสีโดยการปรับค่าสีแดง สีเขียว หรือสี น�้ำเงินเป็นการเฉพาะ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
แตะ การตั้งค่าขั้นสูง
ปรับแถบสี R (สีแดง) G (สีเขียว) หรือ B (สีน้าเงิน) ตามที่คุณต้องการ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
136
การตั้งค่า
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อ
เครื่องชาร์จหรือเชื่อมต่อกับด็อค
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
3
4
สัมผัส
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป หรือ Photos สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่
ได้เลือกไว้จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
วอลเปเปอร์และธีม
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธีมต่าง่ๆกับเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์
• ไอคอน: เปลี่ยนสไตล์ ไอคอน
• AOD: เลือกรูปภาพที่จะแสดงที่แสดงบน Always On Display
137
การตั้งค่า
ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อก​หน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• Always On Display: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงข้อมูล ขณะที่หน้าจอปิดอยู่ อ้างอิง Always On Display เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทและสีของนาฬิกาบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงเขตเวลาในท้องถิ่นและในประเทศของตนเองบนหน้าจอที่ล็อคอยู่เมื่อใช้งาน
ข้ามเขต
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่าของรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หรือที่อยู่ของคุณบนหน้าจอที่ล็อคอยู่
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
138
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกตัวเลือกและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ชีวมาตรที่เลือก: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
139
การตั้งค่า
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ของคุณได้
• การอัปเดตความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ อ้างอิง
Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณ
ต้องใส่รหัสปลดล็อกเพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัติและแอพต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการ
อนุญาตเองได้อีกด้วย
• การตรวจสอบการใช้การอนุญาต: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพได้
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• รับข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและ
จดหมายข่าวหรือไม่
140
การตั้งค่า
การอ่านลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
141
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุ
ที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• การปิดบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือด้วยฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจลดอัตราความ
แม่นย�ำในการจดจ�ำลายนิ้วมือ หากเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปิดไว้ด้วยฟิล์มป้องกันตั้งแต่แรก ให้น�ำฟิล์มออกก่อนใช้
เซนเซอร์อ่านลายนิ้ว
• ตรวจสอบว่าบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบนิ้ว
ของคุณไว้ทั่วปุ่มหน้าหลัก
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
142
การตั้งค่า
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
5
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
อ่านค�ำแนะน�ำที่หน้าจอและสัมผัส ด�ำเนิน​การ
เลือกวิธีการล็อคหน้าจอ
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนปุ่มหน้าหลัก หลังจากเครื่องตรวจจับนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิ้วมือขึ้นและวางบนปุ่ม
หน้าหลักอีกครั้ง
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ
การตรวจดูลายนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถตรวจสอบว่าลายนิ้วมือของคุณได้รับการลงทะเบียนหรือไม่โดยการวางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่ม
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ผลการจดจ�ำจะปรากฏขึ้น
143
การตั้งค่า
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกลายนิ้วมือเพื่อลบและสัมผัส ลบออก
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
144
การตั้งค่า
Samsung Pass
Samsung Pass ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung หน้าเว็บ หรือแอพของคุณได้ง่ายและปลอดภัยขึ้นผ่านข้อ
มูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือหรือม่านตาแทนการป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ นอกจากนี้ Samsung Pass
ยังช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่หรือข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินของคุณได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วผ่าน
ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และตั้งค่าให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับโดยใช้ข้อมูล
ผ่านทาง Samsung Pass
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
• ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้และข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินที่ได้บันทึกไว้จะถูกบันทึกลงในเครื่อง
ของคุณเท่านั้นและไม่ได้ซิงค์กับเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ Samsung Pass
ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
145
การตั้งค่า
6
สแกนลายนิ้วมือของคุณแล้วแตะที่ ถัดไป เพื่อให้การลงทะเบียน Samsung Pass เสร็จสมบูรณ์
• หากท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก เพิ่ม Samsung Pass ไปยังหน้าจอหลัก ไอคอน Samsung Pass จะถูกเพิ่มที่หน้า
จอหลัก
• หากท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก ใช้ Samsung Pass แทนรหัสผ่าน Samsung account คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเม
ตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตนแทนการป้อนรหัสผ่านของ Samsung account
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณแทนการป้อนรหัสผ่าน Samsung
account ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่าง ๆ จาก Galaxy Store
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ยืนยันด้วย Samsung Pass เพื่อเปิดใช้
งาน
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
เอ็นเตอร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่นั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบโดยใช้ลายนิ้วมือผ่าน Samsung Pass และสัมผัส จดจ�ำ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
146
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส เข้าสู่ระบบ และเลือกเว็บไซต์หรือแอพจากรายการ
สัมผัส แก้ไข และปรับเปลี่ยน ID รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบหน้าเว็บหรือแอพ สัมผัส ลบ
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเว็บไซต์และแอพที่สนับสนุน Samsung Pass ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย →
Samsung Pass ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า และจากนั้นสัมผัส → พันธมิตร ถ้าไม่มี
เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass พันธมิตร จะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
147
การตั้งค่า
การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อป้อนข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินของคุณได้อย่างง่ายดายในแอพที่
รองรับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ฟอร์มใส่ข้อมูลอัตโนมัติ และเลือก เพิ่มที่อยู่ หรือ เพิ่มบัตร
ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมและสัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อัตโนมัติที่แอพที่รองรับ
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ความเห็น
ชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส → การตั้งค่า → ลบข้อมูล → ลบ
ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณและสัมผัส ตกลง
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
148
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
เพื่อใช้งานโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
149
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส ยินยอม
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
150
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูป​ภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด​
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
151
การตั้งค่า
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy
Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชี​ผู้​ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
152
การตั้งค่า
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
สัมผัส คืน​ค่า
สัมผัส
เพื่อเลือกเครื่องที่จะกู้คืนข้อมูล
ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืน​ค่า
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
153
การตั้งค่า
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลที่แบ๊คอัพจากโฟลเดอร์ความปลอดภัย ให้เปิดแอพ ไฟล์ส่วนตัว แล้วแตะ ที่จัด
เก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น Samsung
account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่น ๆ ผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอน
ข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
154
การตั้งค่า
Samsung Cloud
ซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ด้วย Samsung Cloud และดูข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้ใน
Samsung Cloud คุณยังสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนได้ในภายหลัง
เพื่อใช้งาน Samsung Cloud คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Samsung Cloud และ
เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ตั้งค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการสัมผัส แกลเลอรี่ ข้อมูลที่ซิงค์อื่นๆ หรือ
Samsung Cloud Drive
การส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพโทรศัพท์เครื่องนี้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
155
การตั้งค่า
3
สัมผัส เรียบร้อย
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็คอัพ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพโทรศัพท์เครื่องนี้
• เพื่อดูข้อมูลแบ็คอัพส�ำหรับแต่ละเครื่องใน Samsung Cloud ของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และ
และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
การแบ็คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
การคืนค่าข้อมูล
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครื่องของคุณได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืน​ค่า
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
156
การตั้งค่า
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพื่อดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดู
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในแอพที่รองรับคุณสมบัติมัลติวินโดว์
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
• ลดภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอของการกระท�ำบางอย่าง เช่นการเปิดหรือการปิดเเอพ
• การเคลื่อนไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า อ้างอิง การเคลื่อนไหวและ
ท่าทาง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Game Launcher: เปิดใช้งาน Game Launcher อ้างอิง Game Launcher เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Game Tools: เปิดใช้ Game Tools เพื่อให้มีการเข้าถึงตัวเลือกและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการเล่นเกมได้
• Dual Messenger: ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน ดูที่ Dual
Messenger ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้ง
157
การตั้งค่า
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่ท�ำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยคว�ำ่ หน้าจอของเครื่องลง
• การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�ำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�ำลังดูข้อความหรือรายละเอียดผู้ติดต่อ
• โหมดมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายที่รายชื่อหรือหมายเลข
โทรศัพท์ใน โทรศัพท์ หรือแอพ รายชื่อ
158
การตั้งค่า
Dual Messenger
ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น
2
สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วย เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอพที่สอง จะ
มีการแสดงการแจ้งเตือนกับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการแจ้งเตือนของแอพแรก
แอพทีส่ อง
• คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
• คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับแอพที่สอง
การถอนการติดตั้งแอพที่สอง
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการปิดใช้งานและสัมผัส ปิด​ใช้​งาน หรือ ถอนการติดตั้ง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก
หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย
159
การตั้งค่า
การดูแลอุปกรณ์
บทน�ำ
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของ
ระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่แตะนิ้ว และโหมด
บันทึกข้อมูลพิเศษยังช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อีกด้วย
ประหยัดขอมูลสูงสุด
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ทีเ่ ก็บ
หน�วยความจำ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ การดูแลอุปกรณ์ → ปรับค่าตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
160
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติได้เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส → การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน หากคุณต้องการตั้งค่าเวลาให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยอัตโนมัติ สัมผัส เวลา
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดพลังงาน
เลือกโหมดพลังงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานของเครื่องของคุณ
สัมผัส โหมดพลังงาน และเลือกตัวเลือก
• ปรับค่าแล้ว: เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเครื่องและการใช้งานแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานสูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมด
กลางคืนและจ�ำกัดแอพและคุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
การจัดการการใช้แบตเตอรี่ส�ำหรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
161
การตั้งค่า
ที่​เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ทีเ่​ก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ให้ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากราย
การแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนโทรศัพท์
162
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูลสูงสุด
สังเกตการณ์และลดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันไม่ให้แอพที่ท�ำงานเบื้องหลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะการบีบอัดข้อมูลเพื่อบีบอัดข้อมูลอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ วิดีโอ และหน้าเว็บที่เข้าถึง
ได้ผ่านเครือข่ายมือถือ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หน้าเว็บหรือเนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือ
สภาวะของเครือข่ายมือถือ
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ การดูแลอุปกรณ์ → ประหยัดข้อมูลสูงสุด, จากนั้น แตะที่สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ดูปริมาณขอมูลที่ใชและบันทึกสําหรับชวง
เวลาการตรวจสอบที่กําหนดไว
เปดใชงานคุณลักษณะการบีบอัดขอมูล
Samsung Max
เพื่อทําการบีบอัดขอมูลอินเทอรเน็ตขณะ
ใชงานเครือขายมือถือ
เลือกแอพที่ไดรับอนุญาตใหใชการเชื่อม
ตอขอมูลมือถือแบบเบื้องหลัง
ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงสังเกตการณ์การใช้งานข้อมูลได้ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​
ข้อมูล → รอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูล
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
163
การตั้งค่า
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก ไปที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม
• วัน​ที่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
หรือเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือการตั้งค่าการเข้าถึง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ใน
เวลาที่ได้ตั้งไว้สำ� หรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2
3
ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
เพื่อตั้งค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่า
ปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส ใช้ หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
164
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวอ่านหน้าจอ: เปิดใช้งาน Voice Assistant ซึ่งจะให้การตอบสนองด้วยเสียง การดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อต้องการทราบ
วิธีใช้คุณสมบัตินี้ ให้สัมผัส การฝึกใช้งาน
• การเสริมการมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการ
มองเห็น
• ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้าน
การฟัง
• การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• การตั้งค่าขั้นสูง: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการเข้าถึงโดยตรงและการแจ้งเตือน
• บริการที่ติดตั้ง: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตั้ง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
165
การตั้งค่า
เกี่ยวกับโทรศัพท์
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
166
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
167
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบ​ทั้ง​หมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
168
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
169
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
170
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานอีก
ครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ​ตั้ง​
ค่าใหม่ → รีเซ็ท เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการ
รีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
171
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
172
ภาคผนวก
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → หน้า​จอ​หลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
173
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising