Samsung | SM-A307GN/DS | User manual | Samsung Galaxy A30s User manual

Samsung Galaxy A30s User manual
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​
អ្នកប្រើប្រាស់
SM-A307GN/DS
Khmer. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាងមាតិកា
មូលដ្ឋាន
55 អ៊ន
ី ធ�ើណត
ិ
57 កាមេរ៉ា
70 វិចត្រស
ិ
ាល
75 AR Emoji
80 ពហុវន
ី ដូវ
83 Samsung Health
86 Galaxy Wearable
86 Samsung Members
87 Samsung Notes
88ប្រតិទន
ិ
90 វិទ្យុ
91 ថត​សឡេ
ំ ង
92 ឯកសារ​ខុំញ្
92 នាឡិកា
94 គិត​លេខ
94 Game Launcher
96ប៊ស្ទ័
ូ រ​ហ្ម
គេ
98 Bixby Home
101 ការរំឭក
105 Kids Home
107 SmartThings
111 ការចែករំលែក​ខម
លឹ្ ព័តម
៌ ាន
112 Samsung Global Goals
112 កម្មវធ
ិ ី Google
4សូមអ
​ ាន​ខ​ជ
ុំញ្ ាមុនស
​ ន
ិ
6ស្ថានភាព​ឧបករណ៍ឡ​�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
9ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍​នង
ិ ​មខ
ុ ងារ​នានា
12 ថ្ម
15 កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
17 កាត​មេម៉រូ ី (កាត microSD)
20 ការបិទ​នង
ើ ​ឧបករណ៍
ិ ប�
​ ក
21 ការរ�ៀបចំដ
​ប
ូ
ំ ង
22 Samsung Account
24 ការផ្ទេរ​ទន
ិ ន
្ន យ
័ ព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពម
ី ន
ុ ​របស់​អក
្ន
(Smart Switch)
26 ការយល់ដង
ឹ ​អព
ំ អេក្រ
​ី
ង់
​ន
ឹ
37ផ្ទាំងជ
ូ ដំណង
39 ការវាយបញ្ល
ចូ ​អត្ថបទ
កម្មវធ
ិ ី និង មុខងារ
42 ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុប​កម្មវធ
ិ ី
43 Finder
44ទូរសព្ទ
49ទំនាក់ទន
ំ ង
53សារ
2
តារាងមាតិកា
ការកំណត់
152 Google
152 មុខងារ​កម្រិត​ខស
្ព ់
153 តជាមួយ Windows
154 ចលនា​នង
ិ ​កាយវិការ
155 Dual Messenger
156សុខម
ុ ាលភាព​ឌជ
ី ថ
ី ល
​ បករណ៍
158 ការថែទាំឧ
158 ការធ្វឲ
​ើ ្យ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ក
្ន ​លប្រ
្អ ស�ើរ
159 ថ្ម
ំ ​ផ្ទុក
160 ឃ្លាង
160មេម៉រូ ី
ុ
160សន្តិសខ
162 កម្មវធ
ិ ី
ូ ៅ
162 ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
163 លទ្ធភាព​ចល
ូ ប​្រើ
164 អាប់ដេត​នៃ​សហ
ុ ្វវែរ
164 ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អក
្ន ប្រើប្រាស់
​ី រូ សព្ទ
165 អំពទ
114 ការណែនាំ
114 ការភ្ជាប់
116 Wi-Fi
118 Bluetooth
120 NFC និង ការបង់ប្រាក់
122 មុខងារ​សចៃ
ំ ​ទន
ិ ន
្ន យ
័
ិ ប​ី ្រើ​ទន
ិ ន
្ន យ
័ ​ចល័តប
ុ៉ ោណ ះ
122 កម្មវធ
​ ណ្
123 អភិបាល​កាត SIM
123 ហត់ស្ត
ប៉ ច
់ ល័ត និង ចំណង
124 ការកំណត់​ការភ្ជាបច​់ ្រើនទ�ៀត
127សំឡេង និង រំញរ័
ិ )
127 Dolby Atmos (សំឡេង​ជវំុ ញ
128សំឡេង​កម្មវធ
ិ ​ដ
ី ាច់ដ�ោយឡែក
128 ការជូនដំណង
ឹ
129អេក្រង់
130 ចម្រោះ​ពន្ខ�
​លឺ ៀវ
130ទម្រង់​យប់
131 ការប្រតូ ​ទម្រង់អេក្រ
​ ង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​
ពណ៌​អេក្រង់
132 ធាតុរក្សាអេក្រង់
132 រូបផ្ទៃអេក្រង់​នង
ិ ​រប
ូ រាង
133អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
134 Smart Lock
134 ជីវមាត្រ និង សន្តិសខ
ុ
136 ការស្គាល់​ផ្ម
ទៃ ខ
ុ
139 ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
142 Samsung Pass
145សឺមីស
​ ន្តិសខ
ុ
150 គណនី និង ការចមង
្ល ទុក
151 Samsung Cloud
ឧបសម្ពន្ធ
166 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
3
មូលដ្ឋាន
សូមអ
​ ាន​ខ្ញុំ​ជាមុនស
​ ិន
សូមអ
​ ាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍ ដ�ើម្បីធ
​ ានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​ត្រឹមត្រូវ​និង​មាន​
សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​ទាំងឡាយ​គផឺ​្អែក​ល�ើ​ការកំណត់​លំនាំដ�ើមរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​ខុសព
​ ី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មាន​គុណភាព​ខ្ពស់) ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់​
ប្រសិទ្ធផល​ទាំងមូលរ​បស់ឧ
​ បករណ៍។ កម្មវិធដែ
ី​ ល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ោះ​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​
​ រិស្ថាន​ដែល​ប្រើវ​ា​ក្នុង​ន�ោះ។
ប្រក្រតី អាស្រ័យ​ល�ើ​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​របស់ឧ
​ បករណ៍ន
​ ិងប
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្កឡ​�ើងដ�
​ ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់ក​្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ឬ​ភាពមិនត្រូវគ្នាដែ
​ ល​បង្កឡ​�ើងដ�
​ ោយ​ការកែ​
ការកំណត់​នៃ​កំណត់ហេតុច
​ ុះបញ្ជី​ឬ​ការកែ​សុហ្វវែរ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប្ដូ
​ រ​ប្រព័ន្ធ​
ី​ ំណ�ើរការ​មិនប្រក្រ
​
ប្រតិបត្តិការ​តាមបំណង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធដ
តី។
• សុហ្វវែរ ប្រភព​សំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និងមេឌ�
​
ៀ​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ល�ើ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​
បាន​ទទួលអ
​ ាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់ម
​ ាន​កម្រិត។ ការស្រង់ន
​ ិងក
​ ារប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ទាំងនេះ​
ក្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្មឬ
​ ​គ�ោលបំណង​ផ្សេងទ�ៀត គឺជ
​ ា​ការបំពាន​ល�ើ​ច្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ។
អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូ
​ វ​ទទួលខ
​ ុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច្បាប់ល�
​ ើ​មេឌ�ៀ​ន�ោះ។
• អ្នកអ
​ ារទាញយក ស្វ័យ​
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបស់​េវា​ទិន្នន័យ ដូចជា​ការផ្ញស
ើ​ ារ ការបញ្ជូនន
​ ិងក
សមកាល ឬ​ការប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង អាស្រ័យ​ល�ើ​គម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក។ សម្រាប់ក
​ ារផ្ទេរ​ទិន្នន័យធ
​ំ
យ�ើង​សូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​មុខងារ Wi-Fi។
• កម្មវិធល
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​អាប់ដេត ហ�ើយអ
​ ាច​នឹងលែ
​ ង​ប្រើ​បាន
ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។ ប�ើអ
​ ្នកម
​ ាន​សំណួរ​អំពក
ី​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូនជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។ សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំឡ�ើងដ�
​ ោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ សូមទ
​ ាក់ទង​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ទាំងន�ោះ។
4
មូលដ្ឋា
• ការកែ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​របស់ឧ
​ បករណ៍ឬ
​ ​ការដំឡ�ើងស
​ ុហ្វវែរ​ពប្រភ
ី​ ព​ក្រៅ​ផ្លូវការ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​
ធ្វម
ើ​ ុខងារ​ខស ព្រ
ុ
មទាំងខ
​ ូច​ឬ​បាត់​ទិន្នន័យ។ សកម្មភាព​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការបំពាន​ល�ើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​
អាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់​អ្នក ហ�ើយធ្
​ ឲ
វើ​ ្យ​ការធានា​ជូនអ
​ ្នក​ទុកជ
​ ា​ម�ោឃៈ។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​សម្រាបក
់​ ារការពារ​ក្នុង​អំឡុងពេល​
ផលិតកម្មន
​ ិងក
​ ារចែកចាយ។ ការខូចខាត​ដល់ស្គ្រី
​ ន​ការពារ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ភ្ជាបម
់​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​រ៉ាប់រង​
ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញ​អេក្រង់ប៉ះយ
​ ៉ាង​ច្បាស់ សូម្បីក​្រោម​ពន្ថ្
លឺ​ ងៃ​ក្រៅ​អគារ​ចាំង​ខ្លាំងក
​ ដ�
៏​ ោយ តាមរយៈ​
ការលៃតម្រូវ​វិសាលភាព​ពន្លឺកុងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែកល�
​ ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ។ ដ�ោយសារ​សភាព​នៃ​
ផលិតផល ការបង្ហាញ​ក្រាហ្វិកន
​ ឹងក
​ ្នុង​រយៈពេល​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រូប​
ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
–– វា​ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិនត្រូ
​ វ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់ន​ៃ​អេក្រង់​ប៉ះ​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​
យូរឡ​�ើយ ហ�ើយ​ត្រូវ​បិទ​អេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​ឧបករណ៍។
–– អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះប
​ ិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិនក
​ ំពុង​ប្រើ​វា។ ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រយៈពេល​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រង់ចាំ
មុនពេល​បិទ​អេក្រង់ប៉ះ។
–– ដ�ើម្បី​កំណត់​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះលៃ
​ តម្រូវ​ពន្រលឺ​បស់​វា​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ពន្លឺ​ត្រាប់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
• អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​ម៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ទទួលក
​ ារយល់ព្រម​ពី​គណៈកម្មការ​
គមនាគមន៍ស
​ ហព័ន្ធ (FCC)។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទទ
​ ារយល់ព្រម​ពី FCC អ្នក​អាច​ឃ�ើញ FCC ID នៃ​ឧបកណ៍នេ
​ ួលក
​ ះ។ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ FCC ID សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ → ស្ថានភាព។ ប�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នកម
​ ិន​មាន FCC ID វា​មានន័យថា ឧបករណ៍ន�
​ ោះ​មិន​បាន​ទទួលស
​ ិទ្ធិសម្រាប
​
ក
់​ ារលក់ន�
​ ៅ​សហរដ្ឋ​
អាមេរិកឬ
​ ដែ
​ នដីរ​បស់ខ
​ ្លួន​ទេ ហ�ើយអ
​ ាច​នាំ​មក​សហរដ្ឋអ
​ ាមេរិក​សម្រាបក
់​ ារប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​មចាស
្ ់​
ប៉ុណ្ណោះ។
អាយខុន​ណែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់ខ
​ ្លួនអ
​ ្នកឬ
​ ​អ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្កក
​ ារខូចខាត​ដល់ឧ
​ បករណ៍​ឬ​គ្រឿងបរិក្ខារផ​្សេងទ�ៀត​របស់អ
​ ្នក។
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែ​អំពក
ី​ ារប្រើប្រាស់ ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
5
មូលដ្ឋា
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ក្ដៅ។ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​សាក​ថ្ម​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ​ឬស
​ ាក​ថ្ម​
រហ័ស ឧបករណ៍អ
​ ាច​ក្ដៅជ
​ ាង​មុន ន�ៅពេល​ប៉ះ។ វា​មិនប
​ ៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍​
ទេ ហ�ើយវ​ា​ជា​ស្ថានភាព​ធម្មតា​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ឧបករណ៍។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ខ្លាំង​ពេក គ្រឿងសាក​អាច​នឹងឈ
​ ប់​
សាក​ថ្ម។
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ៖
• ផ្តាច់​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ រួចប
​ ិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ។ រង់ចាំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចុះ​
ត្រជាក់ស
​ ិន សឹមច
​ ាប់ផ្ដើមស
​ ាក​ថ្ម​ឧបករណ៍ម
​ ្តងទ�ៀត។
• ប�ើ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​ឧបករណ៍​ក្ដៅជ្រុ
​ ល វា​អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​ខ្សែ USB ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ោះ​ខូច។
ផ្លាស់​ខ្សែ USB ដែល​ខូច​ដ�ោយ​ខ្សែថ
​ម
្មី​ ួយ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូមក
​ ុំ​ដាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណ​ដែល​
មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ្ម​ឥតខ្សែ​ឬស
​ ាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចព�
ំ ោះ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​
អាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារ​មាន​ការប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម​ច្រើន។ បិទក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងដ
​ ំណ�ើរការ
ហ�ើយស
​ ូមក
​ ុំ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​មួយ​រយៈ។
ខាងក្រោម​គជ
ឺ​ ា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ស្ថានការណ៍​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ អាស្រ័យ​ល�ើ​មុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី​
ដែល​អ្នកប​្រើ ឧទាហរណ៍ទ
​ ាំងនេះ​អាច​នឹងម
​ ិន​អនុវត្តច
​ ព�
ំ ោះ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
• អំឡុងពេល​រ�ៀបចំដ
​ ំបូងប
​ ន្ទាប់ព
​ទ
​ ក​វិញ
ី​ ិញ ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យម
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
6
មូលដ្ឋា
• ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏ប​្រើក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុងរ​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេម​គុណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ​រយៈពេល​យូរ
–– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ការកំណត់​ពន្អ
លឺ​ តិបរមា
–– ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុងធ្
​ វើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ដណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធចី​្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
–– ន�ៅពេល​ប្រើ​ពហុវីនដូវ
–– ន�ៅពេល​អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
–– ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
–– ន�ៅពេល​ថត​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យច​្រើន​សម្រាបក
់​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊ីមែល ឬ​គណនីផ​្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើ​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុងឡ
​ ាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់ក​្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ិងច
​ ំណង
​ ុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័តន
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្នុង​តប
ំ ន់ដែ
​ ល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​គ្មាន​សេវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថដ�
្ម​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ក៏​ប៉ះ​នឹងរ​បស់​ខាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូល ម្ស
ី ៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូលខ្ម
​ ៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នកក
​ ំពុងប​្រើរ​៉ូមីង
សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ៖
• រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយស
​ ុហ្វវែរ​ថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នារ​វាង​កម្មវិធក
ី​ ំពុងដ
​ ំណ�ើរការ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ។ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម​
ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើព
​ ួកវា។
• បិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​ស៊ថ
ី​ ច្ម​្រើនឬ
​ ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• លុបឯ
​ កសារ​មិនច
​ ាំបាច់ឬ
​ ​មិន​ប្រើ។
• បន្ថយព
​ ន្អេក្រ
លឺ​
ង់។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅជ្រុ
​ ល ឬ​ក៏​ប៉ះទ�
​ ៅ​ក្តៅ​ក្នុងរ​យៈពេល​យូរ ចូរក
​ ុំ​ប្រើវ​ា​មួយ​រយៈ។ ប�ើ​ឧបករណ៍​បន្ត​
ឡ�ើងក
​ ម្ដៅជ្រុ
​ ល សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
7
មូលដ្ឋា
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​ឧបករណ៍​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល
ប�ើ​អ្នកច
​ ាប់ផ្ដើម​ទទួលអ
​ ារម្មណ៍​អផាសុកដ�
​ ោយសារ​ឧបករណ៍​កំពុងឡ​�ើងក
​ ម្ដៅជ្រុ
​ ល សូមប
​ ញ្ឈប់​ការប្រើ​
ឧបករណ៍​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ មុខងារ​និងប្រស
​
ិទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្រិត ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​អាច​នឹងប
​ ិទ​ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​
ចុះ​ត្រជាក់។ មុខងារ​នេះ​មានតែ​ន�ៅល�ើ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល​និងឈ
​ ាន​ដល់ស
​ ីតុណ្ហភាព​ជាក់លាក់ម
​ ួយ សារ​ព្រមាន​នឹង​លេចឡ�ើង ដ�ើម្បី​
បង្ការ​ការខូចឧ
​ ារខូច​ស្បែក ព្រមទាំងក
​ ារលេចធ្លាយ​ថ្ម។ ដ�ើម្បី​បន្ថយ​សីតុណ្ហភាព​
​ បករណ៍ ការរលាក និងក
របស់​ឧបករណ៍ ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់ន
​ ិង​ល្បឿន​ប្រសិទ្ធផល​នឹងត្រូ
​ ារសាក​ថ្ម​នឹងឈ
​ វ​កម្រិត ហ�ើយក
​ ប់។ កម្មវិធី​
ដែល​កំពុងដ
ើរការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ ហ�ើយក
​ ារហ�ៅ​ទាំងអស់ ព្រមទាំងម
​ ុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត​នឹងម
​ ណ�
ំ
​ ាន​កម្រិត
ល�ើកលែង​តែ​ការហ�ៅ​អាសន្នប
​ ៉ុណ្ណោះ រហូត​ទាល់តែឧ
​ បករណ៍​ចុះត្រ
​ ជាក់វ​ិញ។
• ប�ើ​សារ​ទីពីរ​លេចឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការក�ើនឡ�ើងបន្ថែ
​ ម​ទ�ៀត​នៃ​សីតណ
ុ ្ហភាព​របស់ឧ
​ បករណ៍ វា​នឹងប
​ ិទ​
ថាមពល។ ចូរក
​ បុំ​្រើឧ
​ បករណ៍​ទាល់តែស
​ ីតុណ្ហភាព​របស់​ឧបករណ៍ធ
​ ្លាក់ក​្រោម​កម្រិត​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
ប�ើ​សារ​ព្រមាន​ទីពីរលេ
​ ចឡ�ើងក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​អាសន្ន ការហ�ៅ​នឹង​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ដាច់​ដ�ោយ​ការបិទ​បង្ខំ​
ឡ�ើយ។
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិសថា្ ន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​នឹងឡ​�ើង​កម្ដៅដ�
​ ោយសារ​បរិស្ថាន ន�ៅក្នុងស
​ ្ថានភាព​ទាំងនេះ។ សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តដ�
្ន​ ើម្បី​
បញ្ជៀស​ការកាត់បន្ថយអ
​ ាយុ​ថ្ម ការធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍​ខូច ឬ​ការបង្កអ
​ គ្គិភ័យ។
• កុទ
ំ​ ុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក
​ ីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ខ
​ ្លាំងឬ
​ ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
​ ្នុងស
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅថ្
​ ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើឬ
​ ​ទុកឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកន�
​ ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុងឡ
​ ាន​នា​រដូវក្ត
​ ៅ។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍ន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុងម
​ ៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់ដែ
​ ល​មាន​
សម្ពាធខ
​ ្លាំង។
• ចូរ​កុំ​ប្រើខ្សែ
​ ​ដែល​របក​សម្បក​ឬ​ខូច ហ�ើយច
​ ូរ​កបុំ​្រើ​គ្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូចឬ
​ ​ដំណ�ើរការ​ខុស​ប្រក្រតី។
8
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍​និង​មុខងារ​នានា
របស់​មាន​ន�ៅក្នុង​ប្រអប់
សូមម�
​ ើល​មគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើមរ​ហ័ស ដ�ើម្បីដ
​ ឹងថ
​ ា​មាន​របស់​អ្វី​ខ្លះន�
​ ៅក្នុងប្រ
​ អប់។
• របស់​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និងគ​្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខស
​​
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• របស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាបតែ
់​ ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិនត្រូ
​ វគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេង។
• រូបរាង​និងល
​ ក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ្នកអ
​ ាច​ទិញគ​្រឿងបន្សំ​បន្ថែម​ពី​អ្នកលក់រ​ាយ​ផលិតផល Samsung ក្នុងស្រុ
​ ក។ សូមប​្រាកដ​ថា
ពួកវា​ត្រូវគ្នាជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ មុនពេល​ទិញ។
• សូមប​្រើតែ
​ ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើ​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​
មិនប
​ ាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​មាន​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​និងក
​ ារធ្វើ​មុខងារ​ខុស ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​
រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ឡ�ើយ។
• ភាពមាន​នៃ​គ្រឿងបន្សំអ
​ ាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យ​ទាំងស្រុង​ល�ើ​ក្រុមហ៊ុនផ
​ លិត។ សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន សូមម�
​ ើល​វិបសៃ Samsung។
9
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
សិនសឺទីជិតខាង
ឧបល័រ
សិនសឺពន�ឺ
ស�កកាត SIM/ស�កកាតេមម៉រូ �
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
កាេមរ�ាមុខ
�គាប់ចុចខាង (ថាមពល)
េអ�កង់ប៉ះ
សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ
ស�ក
� ពហុបណ
ំ ង
(USB Type-C)
អង់ែតន GPS
មី�កូហ�ន
កាេមរ�ាេ�កោយ (បី)
អង់ែតនចម�ង
ភ�ាស
អង់ែតន NFC
អង់ែតនចម�ង
ឧបល័រ
ស��កកាស
មី�កូហ�ន
10
មូលដ្ឋា
• ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បល័រ ដូចជា​ន�ៅពេល​ចាក់​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ឬ​ក៏​ប្រើ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ សូមក
​ ុំ​ដាក់​
ឧបករណ៍​ន�ៅ​ជិត​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។
• ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ប្រភព​ពន្ខ
លឺ​ ្លាំងដ
​ ូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ប
​ ៉ះ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​ឡិនក
​ ាមេរ៉ាត្រូ
​ វ​ប្រភព​ពន្លឺ​
ខ្លាំងដ
ូ ​របស់​កាមេរ៉ាអ
​ ិន​អាច​ជួសជុល​
​ ូចជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ សិនសឺ​រប
​ ាច​ខូច។ សិនសឺ​រូបដែ
​ ល​ខូចម
​ ង្កឲ
ំ ុចៗ​ឬ​ស្នាម​ប្រតាកៗ​ក្នុងរ​ូបភាព។
បាន​ឡ�ើយ ហ�ើយ​នឹងប
​ ្យ​មាន​ចណ
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​ឧបករណ៍​ដែល​កញ្ចកឬ
់​ ​តួ​អាគ្រីលីករ​បស់វ​ា​បែក អ្នកអ
​ ាច​មាន​ហានិភ័យន​ៃ​ការរងរបួស។
ប្រើឧ
​ បករណ៍​នេះ​តែ​បន្ទាប់ព
​ ី​វា​ត្រូវ​បាន​ជួសជុលន�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ប៉ុណ្ណោះ។
• បញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាបន
់​ ិងក
​ ារស៊ីថ
​ ្ម​ច្រើន​អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
–– ប�ើ​អ្នកប
​ ិទ​ស្ទីកឃ័រដែ
​ ល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
–– ប�ើ​អ្នកដ
​ ាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិល�
​ ោហៈ
–– ប�ើ​អ្នកយ
​ ក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើ​តំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​
ចំនួន ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត
• សូមប​្រើ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ។ ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ដែ
​ ល​
មិន​បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើ អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្វើ​មុខងារ​ខុស។
• កុំ​គ្រប​ល�ើ​សិនសឺ​ទីជិតខាង/ពន្លឺ ដ�ោយ​គ្រឿងបន្សំ​ប្រើ​ល�ើ​អេក្រង់ ដូចជា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​​
ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វបែប
ើ​ ​ន�ោះ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​សិនសឺ​ធ្ម
វើ​ ុខងារ​ខុស។
• កុអ
ំ​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​ទឹក​ប៉ះន
​ ឹងអេក្រ
​
ង់ប៉ះ។ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុងស
​ ្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចខាង (ថាមពល)
គ្រាប់ចុច​
គ្រាប់ចុចខ
​ ាង
គ្រាប់ចុច​
កម្រិតសំឡេង
មុខងារ
• ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬប
​ ិទឧ
​ បករណ៍។
• ចុច ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ចុច ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
11
មូលដ្ឋា
ប៊ូតុងទ
​ ន់
ប៊ូតុងថ�ីៗ
ប៊ូតុងថយ
េគហប៊ូតុង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​អេក្រង់ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​តាម​
លំនាំដ�ើមជ
​ ា​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ សូមម�
​ ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ថ្ម
ការសាក​ថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើ​វា​ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​យូរ។
សូមប​្រើ​តែ​ថ្ម គ្រឿងសាក និងខ្សែ
​ ​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ប្រើន
​ ិង​បាន​រចនា​សម្រាប់​
​ អាច​បង្កឲ
​ ្យ​មាន​របួស​ធ្ងន់ធ្ងរឬ
​ ​ការខូចដ
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកប
​ ៉ុណ្ណោះ។ ថ្ម គ្រឿងសាក និងខ្សែ ​ ល់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• ការភ្ជាប់​គ្រឿងសាក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ការខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរដ
​ ល់ឧ
​ បករណ៍។
ការខូចខាត​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការប្រើប្រាស់​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​នឹងម
​ ិន​ស្ថិតក​្រោម​ការធានា​
ឡ�ើយ។
• សូមប​្រើ​តែ​ខ្សែ USB ប្រភេទ-C ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍​អាច​ខូច ប�ើ​
អ្នក​ប្រើខ្សែ ​ Micro USB។
ដ�ើម្បីសំចៃថាមពល សូមដកគ្រឿងសាកចេញន�ៅពេលមិនប្រើវា។
គ្រឿងសាកមិនមានកុងតាក់ថាមពលទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវដកគ្រឿងសាកចេញពីព្រីអគ្គិសនី
ន�ៅពេលអ្នកមិនប្រើវា ដ�ើម្បីបញ្ចៀសការខ្ជះខ្ជាយថាមពល។ គ្រឿងសាកគួរស្ថិតន�ៅជិតព្រីអគ្គិសនីនិ
ងងាយស្រួលឈ�ោងដល់ ខណៈពេលកំពុងសាក។
12
មូលដ្ឋា
1
2
ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​អាដាប់ទ័រ​ថាមពល USB។
3
4
ដ�ោត​អាដាប់ទ័រថ
​ ាមពល USB ទ�ៅក្នុងព្រី
​ ​អគ្គិសនី។
ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុងស្នូ
​ ក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍។
បន្ទាប់ព
​ស
ី​ ាក​ថពេ
្ម​ ញ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។ បន្ទាប់ម
​ ក សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពព្រី
ី​ ​
អគ្គិសនី។
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកផ្ដ
​ ល់ជ
​ ូនជ
​ ម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ារ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វឲ
ើ​ ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរដ�
​ ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែទាំឧ
​ បករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ិន​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូមប
​ ិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល។
• បិទក
​ ម្មវិធម
ី​ ិន​ចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល។
• បន្ថយរ​យៈពេល​បំភ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយព
​ ន្អេក្រ
ង់។
លឺ​
13
មូលដ្ឋា
បណ្ណែ​និង​ការប្រុងប្រយ័តអ
្ន​ ំពី​ការសាក​ថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថខ្ស
្ម​ ោយ អាយខុនថ
​ លេ
្ម​ ចឡ�ើងទទេ
​ ។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​អស់ប
​ ាច​ប�ើក​វិញ​បាន​ភ្លាមៗ​ទេ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​គ្រឿងសាក។
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍ម
​ ិនអ
សូមទ
​ ុកឲ
​ ្យ​ថ្ម​ដែល​អស់រ​លីង​សាក​រយៈពេល​ពីរបី​នាទីស
​ ិន សឹមប�
​ ើក​ឧបករណ៍។
• ប�ើអ
ី​ ល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាបទ�
​ ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធចី​្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែមួយ កម្មវិធបណ
ី​
្ដាញ ឬ​កម្មវិធដែ
់​ ៅ​ឧបករណ៍​
​ ស់​ល�ឿន។ ដ�ើម្បីជ�
ផ្សេង ន�ោះ​ថ្ម​នឹងអ
​ ៀសវាង​ការបាត់បង់ថ
​ ាមពល​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ
ី​ ាំងនេះ​បន្ទាប់ព
ី​ ាក​ថពេ
្ម​ ញ។
ជានិច្ចកាល សូមប​្រើក
​ ម្មវិធទ
​ស
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​គ្រឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ្ម​យឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​
ចរន្ត​អគ្គិសនីទ
​ ាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែវ​ា​អាច​នឹងត្រូ
​ វការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថពេ
្ម​ ញ។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​ទទួលក
​ ារផ្គត់ផ្គង់ថ
​ ាមពល​អស្ថិរភាព ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​នឹង​មិនធ្
​ វើ​
មុខងារ។ ប�ើម
​ ាន​ករណី​នេះ សូមដ
​ ក​គ្រឿងសាក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍។
• ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម ឧបករណ៍ន
​ ិងគ​្រឿងសាក​អាច​នឹង​ឡ�ើង​កម្ដៅ។ វា​ជា​រ�ឿង​ធម្មតា ហ�ើយន
​ ឹងម
​ ិន​
​ ាយុកាល​ឬ​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ឧបករណ៍ទេ
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់អ
​ ។ ប�ើថ
​ ្ម​ក្តៅ​ជាង​ធម្មតា ន�ោះ​គ្រឿងសាក​អាច​
នឹងឈ
​ ប់​សាក។ ប�ើវ​ា​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​សាក​ឥតខ្សែ សូមផ្ដា
​ ច់​ឧបករណ៍​ពគី​្រឿងសាក ដ�ើម្បី​
អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​ចុះត្រជាក់​សិន រួចស
​ ឹមស
​ ាក​ឧបករណ៍​ម្ដងទ�ៀត​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
• ប�ើអ
​ ាក​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​ដែល​ស្នូក​ពហុបំណង​ស�ើម ន�ោះ​ឧបករណ៍​អាច​នឹងខ
​ ូច។ សូម​សម្ងួត​
​ ្នកស
ស្នូក​ពហុបំណង​ឲ្យ​ស្ងួត​ទាំងស្រុង មុនពេល​សាក​ឧបករណ៍។
• ប�ើឧ
​ បករណ៍​មិនស
​ ាក​ថ្ម​ជា​ប្រក្រតី​ទេ សូមយ
​ ក​ឧបករណ៍​និងគ​្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
Samsung។
14
មូលដ្ឋា
ការសាក​ល�ឿន
ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់ម
​ ក​ជាមួយ។ អ្នកអ
​ ាច​សាក​ថ្ម​កាន់តែរ​ហ័ស ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ឬ​
អេក្រង់រ​បស់វ​ា​ត្រូវ​បាន​បិទ។
ការបង្កើន​ល្បឿន​សាក
ដ�ើម្បី​បង្កើនល្ប
​ ឿន​សាក សូមប
​ ិទឧ
​ បករណ៍​ឬ​អេក្រង់រ​បស់​វា ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ាក​ថ្ម។
ប�ើ​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍
→ ថ្ម → → ការកំណត់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ​ឡ�ើយ។
• អ្នកម
​ ក​ជាមួយ​ឡ�ើយ ន�ៅពេល​អ្នក​សាក​ថដ�
​ ិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​សាក​ល�ឿន​ជាប់ម
្ម​ ោយ​ប្រើ​
គ្រឿងសាក​ថ្ម​ស្តង់ដា។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅ ឬ​ក៏​សីតុណ្ហភាព​ខ្យល់​ជុំវិញ​ក�ើនឡ�ើង ល្បឿន​សាក​អាច​ថយ​ចុះដ�
​ ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ។ ការណ៍​នេះ​ជា​ស្ថានភាព​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា ដ�ើម្បីប
​ ង្ការ​ការខូច​ដល់ឧ
​ បករណ៍។
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់ដ�
​ ោយ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ទូរសព្ទច
​ ល័ត។
អ្នកអាចបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ចំនួនពីរ ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទពីរខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់សេវាពីរ
ន�ៅល�ើឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងត
​ ំបន់ខ
​ ្លះ ប�ើ​បញ្ចូល​កាត SIM ពីរ ក្នុងឧ
​ បករណ៍ ល្បឿន​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យអ
​ ាច​យឺត​
ជាង​ការបញ្ចូលក
​ ាត SIM មួយ។
• ប្រើ​តែក
​ ាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
• សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ុំ​ឲ្យ​បាត់ ឬ​ក៏​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ប្រើ​កាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​
ត្រូវ​ល�ក
ើ​ ារខូចខាត​ឬ​ភាពមិនសុខស្រួល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយសារ​ការបាត់​កាត ឬ​
ក៏ក
​ ាត​ត្រូវ​បាន​គេល
​ ួចឡ​�ើយ។
សេវា​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ការភ្ជាបបណ
់​
្ដាញ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​អ្នកផ្ដល់​
សេវា។
15
មូលដ្ឋា
1
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
សូមប​្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពកស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុន�
ំ ោះទេ ឧបករណ៍អាចនឹងខូច។
2
3
4
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ដាក់​កាត SIM ឬ USIM ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែង​ប៉ះ​ពណ៌​មាស​ផ្កាប់​ចុះក្រោម។
សង្កតក
់​ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​វា​ជាប់​នឹងក
​ ន្លែង។
ប�ើ​កាត SIM មិន​ស្ថិតណ​ែន​ក្នុង​ស្ពកទេ ​ កាត SIM ន�ោះ​អាច​របូត​ឬ​ធ្លាក់ចេ
​ ញ​ពស
ី​ ្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូលស
​ ្ពកទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពកស​�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្ពកស្ងួ
​ ត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពកទ�
​ ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកទ
​ ាំងស្រុង ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូលទ�
​ ៅ​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
16
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​កាត SIM ឬ USIM ពីរ
ប�ើ​អ្នកប
​ ញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
​ ាច​មាន​លេខ​ទូរសព្ទព
​ ីរ​ខ្សែ​ឬ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ពីរ​ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​
តែមួយ។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM ហ�ើយ​ប៉ះ​
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្ដូរ​កាត SIM ឬ USIM តាមបំណង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM មួយ ដ�ើម្បី​
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម៖
ចូលប្រើជ
• អាយខុន៖ ប្ដូរ​អាយខុន​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ឈ្មោះ៖ ប្ដូរ​ឈ្មោះ​បង្ហាញ​នៃ​កាត SIM ឬ USIM។
• ទម្រង់ប
​ ណ្ដាញ៖ ជ្រើស​ប្រភេទ​បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។
ការកំណត់​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ចូលចិត្ត
ន�ៅពេល​កាត​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ការហ�ៅ​សំឡេង សារ និងស​េវា​ទិន្នន័យឲ
​ ្យ​
កាត​ជាក់លាក់ណ
​ ា​មួយ។
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ហ�ើយ​កណ
ចាប់ផ្ដើមក
ំ ត់​ចណ
ំ ូលចិតន្ត​ៃ​មុខងារ​
សម្រាប់ក
​ ាត​របស់​អ្នក​ក្នុង កាត SIM ដែល​ចូលចិត។
្ត
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
ចំណុះ​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍​របស់អ
​ ្នកអ
​ ាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ម៉ូដែល ហ�ើយក
​ ាត​មេម៉ូរី​ខលះ្ ​អាច​មិន​
ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​ឧស្សាហករ​និង​ប្រភេទន​ៃ​កាត​មេម៉ូរន�
ី​ ោះ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ចំណុះ​
អតិបរមា​នៃ​កាត​មេម៉ូរី​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក សូម​ម�ើល​វបសៃ ិ
Samsung។
• កាត​មេម៉ូរី​មួយ​ចំនួនអ
​ ាច​នឹងម
​ ិន​ត្រូវគ្នា​ទាំង​ស្រុង​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ​ទេ។ ការប្រើក
​ ាត​ដែល​មិន​
ត្រូវគ្នាអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចឧ
​ បករណ៍​ឬ​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ ឬ​កធ្
៏​ វើ​ឲ្យ​ខូចទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​រក្សា​ទុក​ន�ៅ​ក្នុងន�
​ ោះ។
• សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តក
្ន​ ្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ដ�ោយ​ឲ្យ​ជ្រុង​ខាងស្តាន�
ំ​ ៅ​ខាងល�ើ។
17
មូលដ្ឋា
• ឧបករណ៍​គាំទ្រ​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់​កាត​មេម៉ូរី។ ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​
ដែល​បាន​សម្អាតជ
​ ា​ប្រព័នឯ
្ធ​ កសារ​ផ្សេង ឧបករណ៍ន
​ ឹងស​្នើ​ឲ្យ​សម្អាតក
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ ឬ​ក៏​នឹង​
មិនស្គា
​ ល់ក
​ ាត​ន�ោះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីប​្រើក
​ ាត​មេម៉ូរី អ្នកត្រូ
​ វតែ​សម្អាតវ​ា។ ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
​ ិន​
​ ាន ឬ​ក៏​ស្គាល់ក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមទ
​ ាក់ទង​ឧស្សាហករ​កាត​មេម៉ូរី​ឬ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា
អាច​សម្អាតប
Samsung។
• ការសរសេរ​និងក
​ ារលុប​ទិន្នន័យញ
​ ឹកញាប់​នឹង​បន្ថយ​ជីវិត​កាត​មេម៉ូរី។
• ន�ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ចូលទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ មែកធាង​ឯកសា​របស់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ​នឹង​
លេចឡ�ើងក
​ ្នុង ឯកសារ​ខ្ញុំ → សឺមី កាត SD។
1
បញ្ចូល​មជុល
្ ច
​ ុចបញ្ចេ
​
ញ​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ន្ធ​ជាប់​នឹងស
​ ្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេ
​
ញ​ស្ពក។
សូមប​្រាកដ​ថា ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពកស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​កែង​នឹង​រន្ធ។ ពុន�
ំ ោះទេ ឧបករណ៍អាចនឹងខូច។
2
ទាញ​ស្ពកចេ
​ ញ​ថ្នមៗ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ក​ស្ពកចេ
​ ញ​ពី​ឧបករណ៍ ការភ្ជាបទ
់​ ិន្នន័យច
​ ល័តន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ។
18
មូលដ្ឋា
3
4
ដាក់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ៅល�ើ​ស្ពក ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែងប៉ះព
​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់​ចុះក្រោម។
សង្កតក
់​ ាត​មេម៉ូរី​ថ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពកឲ
​ ្យ​វា​ជាប់​នឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត​មិនស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ណែន​ល្អ​ល�ើ​ស្ពកទេ ​ កាត​មេម៉ូរី​អាច​នឹងរ​បូត ឬ​ក៏​ធ្លាក់​ចេញ​ពស
ី​ ្ពក។
5
បញ្ចូល​ស្ពកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ្ពកទ�
​ ៅក្នុងឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​ស្ពកស​�ើម ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​អាច​នឹង​ខូច។ ត្រូវ​
​ ញ្ចូលស
ប្រាកដ​ថា​ស្ពកស្ងួ
​ ត​ជានិច្ច។
• បញ្ចូល​ស្ពកទ�
​ ៅ​ក្នុងឧ
​ ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកទ
​ ាំងស្រុង ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូលទ�
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
ការដក​កាត​មេម៉ូរ​ចេ
ី ញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរចេ
ី​ ញ សូមដ
​ កផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃលា្ ំង​ផ្ទុក →
កាត SD → ដកផ្ដាច។
់
សូមក
​ ុំ​ដក​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត​មេម៉ូរី​ឬ​ឃលា្ ំងផ្ទុក USB ខណៈពេល​ឧបករណ៍​កំពុងផ​្ទេរ​ឬ​
ចូលប្រើព
​ ័ត៌មាន ឬ​ក៏​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ព
​ ី​ផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យ។ ការធ្វដ
ើ​ ូច្នោះ​អាច​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ខូចឬ
​ ​បាត់​ទិន្នន័យ ឬ​ក៏​
ខូចឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ឬ​ឧបករណ៍។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុស​ត្រូវ​ល�ក
ើ​ ារបាត់បង់ទ
​ ាំងន�ោះ​ឡ�ើយ
រួមទាំង ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យ ដែល​ក�ើតឡ�ើងព
​ ី​ការប្រើខ
​ ុសល�
​ ើ​ឧបករណ៍ឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
ការសម្អាត​កាត​មេម៉ូរី
កាត​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​សម្អាតល�
​ ក
ើ​ ុំព្យូទ័រ​អាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។ សូមស
​ ម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក → → ការកំណត់​ឃលា្ ំង​ផ្ទុក →
កាត SD → សម្អាត។
មុនពេល​សម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗដែ
​ ល​រក្សាទុកល�
​ ើ​កាត​មេម៉ូរី​
ន�ោះ។ ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​មិនរ​៉ាប់រង​ល�ើ​ការបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​បណ្ដាល​មក​ពី​សកម្មភាព​
របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ឡ​�ើយ។
19
មូលដ្ឋា
ការបិទ​និង​ប�ើក​ឧបករណ៍
ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​ក្នុងរ​យៈពេល​ពីរបី​វិនាទី ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្
​ ត
វើ​ ាម​
​ ើកឧ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​បិទឧ
​ បករណ៍ សូមច
​ ុចឲ
​ ាង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បិទថ
​ ាមពល។
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចខ
សូមគ�
​ ោរព​តាម​ការព្រមាន​និងក
​ ារបង្គាប់​ដែល​បាន​ប្រកាស​ទាំងអស់ព
​ ី​មន្ត្ម
រី​ ាន​សមត្ថកិចក
្ច​ ្នុងត
​ ំបន់​
​ ើ​ការប្រើឧ
ដែល​កំហិតល�
​ បករណ៍ឥ
​ តខ្សែ ដូចជា​ន�ៅល�ើ​យន្តហ�ោះ ក្នុងម
​ ន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់​ផ្តើម​ឡ�ើងវ​ិញ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និងគ្រាប
​
់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​
ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
�គាប់ចុចបន�យក�មិត
សំេឡង
�គាប់ចុចខាង
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន ដ�ើម្បីប
​ ន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម។ កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ខ្លះ​នឹងម
​ ាន​កំហិត។ ក្នុង​
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន អ្នកអ
​ ាច​ធ្ក
វើ​ ារហ�ៅ​អាសន្ន ផ្ញព
ើ​ ័ត៌មាន​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់អ
​ ្នកទ�
​ ៅ​អ្នកដទៃ បន្ស៊
លឺ​ ីរ៉ែន​អាសន្ន
ជាដ�ើម។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
រយៈពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់ប
​ ង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ រយៈពេល​
ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខស
ុ គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិងល
​ ក្ខខណ្ឌ​
ប្រតិបត្តិការ។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូមប
​ ៉ះ → បិទទ
​ ម្រង់អ
​ ាសន្ន។ ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ុច​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​
គ្រាប់ចុចខ
​ ាង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
20
មូលដ្ឋា
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើកឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកជ
​ ា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្
​ ត
វើ​ ាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
ប�ើក​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ូលចិត្ត រួចជ​្រើស ។
េ�ជើសភាសា។
3
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់​ឧបករណ៍​
ឡ�ើយ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំដ
​ ំបូង។
21
មូលដ្ឋា
Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung account របស់អ
​ ្នកគ
​ ឺ​ជា​សេវា​គណនី​រួមគ្នា​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប​្រើ​សេវា Samsung ជាច្រើន
ដែល​ផ្ដល់ជូនដ�
​ ោយ​ឧបករណ៍​ចល័ត, TVs និងវ​ិបសៃ Samsung។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នៃ​សេវា​ដែល​អាច​ប្រើ​ជាមួយ Samsung account របស់អ
​ ្នក សូមម�
​ ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី Samsung account សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះគណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → Samsung Account → → ជំនួយ។
ការបង្កើត Samsung account
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនមាន Samsung account ទេ អ្នកគ
​ ួរ​តែ​បង្កើតម
​ ួយ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្កើត Samsung account
៊ី ល​របស់​អ្នក។
យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អមែ
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → ថែម​គណនី →
Samsung Account។
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ
2
3
។
ប៉ះ បង្កើត​គណនី។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការបង្កើតគ
​ ណនី​របស់អ
​ ្នក។
22
មូលដ្ឋា
ការចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​អ្នក
ប�ើ​អ្នកម
​ ាន Samsung account មួយ​ហ�ើយ សូមច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី → ថែម​គណនី →
Samsung Account។
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ
2
3
។
វាយបញ្ចូល Samsung account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ំពេញ​ការចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
ការរក ID របស់អ
​ ្នក និង​ការកំណត់​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​អ្នកភ្លេ
​ ច Samsung account ID ឬ​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់​
ឡ�ើងវិញ ល�ើអេក្រ
​
ង់ច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account។ អ្នកអ
​ ាច​រក​ឃ�ើញ ID របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​កំណត់​
ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នកឡ​�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ចាំបាច់។
ការលុប Samsung account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នកល
​ ប ុ Samsung account របស់អ
​ ្នកព
​ ី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកដ
​ ូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​
ព្រឹត្តិការណ៍​ក៏​នឹងត្រូ
​ ងដែរ។
​ វ​បាន​លុបផ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី។
ប៉ះ Samsung Account → → លុប​គណនី។
ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung account របស់អ
​ ្នក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ព្រម។
23
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក (Smart
Switch)
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Smart Switch ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកដ
​ ាក់​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក។
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart Switch។
ចាប់ផ្ដើមក
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រខ
​ ្លះ។
• អនុវត្តដែ
​ នកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
លម្អិត។ Samsung គ�ោរព​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធយ
​ ៉ាង​មធ្យ័ត។ សូមផ​្ទេរ​តែ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​ជា​របស់អ
​ ្នក
ឬ​ក៏​អ្នក​មាន​សិទ្ធិក
​ ្នុងក
​ ារផ្ទេរ​ប៉ុណ្ណោះ។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យឥ
​ តខ្សែ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ក​ដាក់​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​ឥត​ប្រើខ្សែ
​ ​តាម Wi-Fi Direct។
1
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនម
​ ាន​កម្មវិធី​ទេ សូមទ
​ ាញយក​វា​ពី Galaxy Store ឬ Play Store។
2
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart
Switch។
3
4
5
6
7
ដាក់​ឧបករណ៍ន�
​ ៅ​ជិតគ
​ ្នា។
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមប
​ ៉ះ ផ្ញើទ
​ ិន្នន័យ → ឥតខ្សែ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុន សូមជ​្រើស​ធាតុ​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ញើ។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ ទទួល។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក។
បន្ទាប់ព
​ទ
ី​ ិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ទេរ​រួច អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្នជី​ៃ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ផ្ទេរ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
24
មូលដ្ឋា
ការចម្លងទុកន
​ ិង​ការស្ដារ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
1
2
3
ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នកទ�
​ ៅ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
បញ្ចូល​ឬភ
​ ្ជាប់​ឧបករណ៍ឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → Smart
→ ស្ដារ។
Switch →
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យរ​វាង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិង​កុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ទាញយក​កម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
​ ុំព្យូទ័រ​
ពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រន
​ ិងន
​ ាំចូល​
ទិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart
Switch។
2
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមច
​ ាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកម
​ ិនមែន​ជា​ឧបករណ៍ Samsung សូមច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ​
ដ�ោយ​ប្រើ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ ក សូមរ​ំលង​ទ�ៅ​ជំហាន​
ទី​ប្រាំ។
3
4
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នកទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ
​ បករណ៍។
5
6
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ​កុំព្យូទ័រដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្
​ វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ន�ោះ។ បន្ទាប់ម
​ក
សូមផ
​ ្តាច់​ឧបករណ៍​ពីមុនចេ
​ ញ​ពី​កុំព្យូទ័រ។
ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូមធ្
​ វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីផ​្ទេរទ
​ ិន្នន័យដ
​ ាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
25
មូលដ្ឋា
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• ចូរ​កុំ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ប៉ះ​ជាប់​នឹង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនីផ​្សេងទ�ៀត។ ការបង្អសប
់​ ន្ទុក​
អេឡិចត្រូស្តាទិកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់ប៉ះធ្
​ វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បី​បញ្ចៀស​ការធ្វឲ
ើ​ ្យ​ខូចអេក្រ
​
ង់ប៉ះ សូមក
​ ុំ​ឲ្យ​វត្ថុ​មុតស្រួច​ប៉ះ​វា ឬ​កប៏​្រើ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​
សង្កតវ់​ា​ដ�ោយ​កម្លាំងធ
​ ្ងន់ៗ។
• វា​ជា​យ�ោបល់​ដែល​មិនត្រូ
​ ឹង​ល�ើ​ផ្នែកណ
​ ា​មួយ​ឬ​ទាំងអស់ន​ៃ​អេក្រង់​ប៉ះ​ក្នុង​
​ វ​ប្រើ​ក្រាហ្វិកន
អំឡុងពេល​យូរ​ឡ�ើយ។ ការធ្វដ
ើ​ ូច្នេះអ
​ ាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​សំណល់រ​ូប (ឆេះ​អេក្រង់) ឬ​រប
ូ ​ស្រម�ោល​ខ្មៅ។
• ឧបករណ៍​អាច​មិនស្គា
​ ល់ក
​ ារបញ្ចូលដ�
​ ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិតន�
​ ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​
បញ្ចូលក
​ ារប៉ះ។
• យ�ើងស
​ ូមណ​ែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
26
មូលដ្ឋា
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​ចាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីតាំង​
គ�ោលដ�ៅ។
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូសឡ​�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក​និង​ការក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា ឬ ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
27
មូលដ្ឋា
របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់)
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​អេក្រង់ ប៊ូតុងទ
​ ន់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
​ ន់​ត្រូវ​
បាន​កំណត់ត
​ ាម​លំនាំដ�ើមជ
​ ា​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។ មុខងារ​នៃ​ប៊ូតុងអ
​ ាច​ផ្លាស់ប្តូរទ�
​ ៅ​តាម​
កម្មវិធដែ
ី​ ល​កំពុងប​្រើ​បច្ចុប្បន្នឬ
​ ​បរិស្ថាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
ប៊ូតុង
មុខងារ
ថ្មីៗ
គេហ
ថយ
• ប៉ះ ដ�ើម្បីប�
​ ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ម
់​ ក​គេហអេក្រង់។
• ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Google។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប
​
ទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ព
​ ីមុន។
ការលាក់​របារ​រុករក
បង្ហាញ​ឯកសារ​ឬ​ប្រើក
​ ម្មវិធល�
ី​ ើ​អេក្រង់​ទូលាយ ដ�ោយ​លាក់​របារ​រុករក។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់ ក្រោម ប្រភេទ​
​ វ​បាន​លាក់ ហ�ើយព
ការរុករក។ របារ​រុករក​នឹងត្រូ
​ ាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​នឹង​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​ប៊ូតុង​
​ ាន​ឡ�ើងល�ើ។
ទន់​ស្ថិតន�ៅ។ ដ�ើម្បីប​្រើប
​ ៊ូតុងទ
​ ន់ សូមច
​ ាប់អូសព
​ ាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​នៃ​ប៊ូតុងដែ
​ ល​ចង់ប
ប�ើ​អ្នកច
​ ង់ល
​ ាក់​ពាក្យព្រលយ​នៃ​កាយវិការ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ពាក្យព្រលយ​នៃ​
កាយវិការ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
28
មូលដ្ឋា
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
​ ឺ​ជា​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើមសម្រាប
​
ច
់​ ូលប្រើម
​ ុខងារ​ទាំងអស់រ​បស់​ឧបករណ៍។ វា​បង្ហាញ​វីដជីត ផ្លូវកាត់​
ទ�ៅ​កាន់​កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធប
ី​ ង្ហាញ​អាយខុនសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់អ
​ ាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
វ�ដជីត
ស��ាបង�ាញេអ�កង់
កម�វ�ធសំ
ី ណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
29
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់​កម្មវិធី
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�
​ ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​ត្រឡបទ�
់​ ៅ​គេហអេក្រង់វ​ិញ សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។ ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ៉ះ​
គេហប៊ូតុងឬ
​ប
​ ៊ូតុងថ
​ យ។
េគហេអ�កង់
េអ�កង់កម�វ�ធី
ប�ើ​អ្នកថែ
​ ម​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី ដ�ោយ​ប៉ះប
​ ៊ូតុងន�
​ ោះ។ ន�ៅល�ើ​
គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ, ប៉ះ ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ល�ើ​កុងតាក់ ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
30
មូលដ្ឋា
បង្ហាញ​អេក្រង់​ក្នុង​ទម្រង់​ផ្ដេក
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ, ប៉ះ ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្វិល​ទ�ៅ​
ទម្រង់​ផ្ដេក ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
បង្វិលឧ
​ បករណ៍​ឲ្យ​វា​ផ្ដេក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ទម្រង់ផ​្ដេក។
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ធាតុ​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ចាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។ ដ�ើម្បីផ
​ ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ​ន�ោះ​ទ�ៅ​ផ្ទាំងម
​ ួយ​ទ�ៀត សូម​
ចាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ជ្រុង​នៃ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ថែម​ផ្លូវកាត់ម
​ ួយ​ទ�ៅ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ធ
ើ​ ាតុ​មួយន�
​ ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី រួច​
ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​ទ�ៅ​គេហ។ ផ្លូវកាត់ទ�
​ ៅកាន់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
ី​ ម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់ផ
​ ្លូវកាត់​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់ផ
​ ងដែរ។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ផ្លាស់ទក
31
មូលដ្ឋា
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើតសឺ
​ មីន
​ ិងប្រ
​ មូលក
​ ម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នាដ�
​ ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយច
​ ាប់អូសវ​ា​ដាក់ល�
​ ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​
ទ�ៀត។
សឺមីថ
​ ្មី​ដែល​មាន​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើសន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី រួចវ​ាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​
សឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត
ប៉ះ ថែម​កម្មវិធ ល�
ី ើ​សឺមី។ ធីកក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវ​ថែម ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដ�ោយ​
ចាប់អូសវ​ា​ចូល​ទ�ៅក្នុង​សឺមីន�
​ ោះ​ផងដែរ។
• ការផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ី​ ួយ ដ�ើម្បីច
ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ក
ើ​ ម្មវិធម
​ ាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​សឺមីម
​ ួយ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ លុបស
​ ឺម។
ី មាន​តែ​សឺមីប
​ ៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លប
ុ ។ កម្មវិធន�
ី​ ៅ​
​ មីន�
​ ោះ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ត្រឡបទ�
់​ ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធវី​ិញ។
ក្នុងសឺ
32
មូលដ្ឋា
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ ឬ​ក៏​ក�ៀប​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក​ចូលគ្នា ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើជ
​ ម្រើសកែ
​ ។
អ្នកអ
​ ាច​កំណត់រ​ូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែម​វីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម លុប ឬ​រ�ៀប​ផ្ទាំង​គេហអេក្រង់ឡ​�ើងវិញ​
ផងដែរ។
• ការថែម​ផ្ទាំង៖ អូសម
​ ក​ឆ្វេង រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ
។
• ការផ្លាស់ទផ្ទា
ី​ ំង៖ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ារបង្ហាញ​ផ្ទាំង រួចហ�
​ ើយច
​ ាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបផ្ទា
​ ំង៖ ប៉ះ
ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់រ​ូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិងអេក្រ
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
​
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់​ឧបករណ៍។ សមាសធាតុម�
​ ើលឃ�ើញ​នៃ​អ៊ីនធ�ើហ្វេស ដូចជា​ពណ៌ អាយខុន និង​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹងផ
​ ្លាស់ប្តូរទ�
​ ៅ​តាម​រប
ូ រាង​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• វីដជីត៖ វីដជីតគ
​ជ
ឺ​ ា​កម្មវិធត
ី​ ូចៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​និងក
​ ារចូលប្រើ​
ងាយស្រួល​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់រ​បស់អ
​ ្នក។ ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​វីដជីត រួចហ�
​ ើយ​ចាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
វីដជីតន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ល�ើ​គេហអេក្រង់។
• ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
គេ
់​ ហអេក្រង់ដ
​ ូចជា​ក្រឡាចត្រង្គឬ
​ ​ប្លង់​
អេក្រង់។
33
មូលដ្ឋា
ការបង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់​ល�ើ​គេហអេក្រង់
ដ�ោយ​មិនប​្រើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់ល�
​ ើ​
គេហអេក្រង់។ ន�ៅល�ើគេ
​ ហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ទទេ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ → ប្លង់​
គេហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប
​ ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់រ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយ​អស
ូ ម
​ ក​ឆ្វេង​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់។
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។ អាយខុនដែ
​ ល​បាន​រាយ​ក្នុង​
តារាង​ខាងក្រោម​គឺ​ឃ�ើញច​្រើន​បំផុត។
• របារ​ស្ថានភាព​ប្រហែល​ជា​មិន​លេចឡ�ើងន�
​ ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី​
បង្ហាញ​របារ​ស្ថានភាព សូមច
​ ាប់អូស​ផ្នែក​ខាងល�ើអេក្រ
​
ង់ច
​ ុះក្រោម។
• អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ​ខ្លះ​លេចឡ�ើងតែ
​ ​ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ំង​ជូនដំណឹងប
​ ៉ុណ្ណោះ។
​ ើកផ្ទា
• អាយខុន​សញ្ញាបង្ហាញ​អាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឬ​ម៉ូដែល។
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា
រ៉ូមីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា)
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ GPRS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ EDGE
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ UMTS
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSDPA
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ HSPA+
/
បាន​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ LTE
បាន​ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
កំពុងប​្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័ត៌មាន​ថ្មី
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
34
មូលដ្ឋា
អាយខុន
អត្ថន័យ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប
​ ិទសំឡេង
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
កំហុសប
​ ាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​ត្រូវការ​នូវ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
កម្រិត​ថាមពល​ថ្ម
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ការចុច​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​នឹងប
​ ិទ​អេក្រង់ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​វា។ ដូចគ្នានេ
​ ះ​ដែរ អេក្រង់ន
​ ឹង​បិទ ហ�ើយច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​
ស្វ័យប្រវត្តិ ប�ឧ
ើ​ បករណ៍​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ក្នុងរ​យៈពេល​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូមអ
​ ូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
ប�ើ​អេក្រង់រ​លត់ សូមច
​ ុច​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង ដ�ើម្បីប�
​ ើកអេក្រ
​
ង់។ ជម្រើសផ​្សេង សូមប
​ ៉ះព
​ ីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
35
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → ប្រភេទស�ោអេក្រង់ រួច​
ហ�ើយជ​្រើសវ​ិធី​មួយ។
ន�ៅពេល​អ្នកក
​ណ
ំ ត់ល
​ ំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់ ឬ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកសម្រាប
​
វ់​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នក​
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​
អាច​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​រារាំង​អ្នកដទៃ​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើឧ
កំណត់វ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ឧបករណ៍ន
​ ឹងត្រូ
​ វការ​កូដ​ដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេល​ដ�ោះស�ោ​វា។
• អូស៖ អូសទ�
​ ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​វា។
• លំនាំ៖ គូសល
​ ំនាំដ�
​ ោយ​ប្រើ​ចណ
ំ ុច​បួនឬ
​ ​ច្រើន​ជាង​នេះ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែល​មាន​យ៉ាងតិចប
​ ួន​លេខ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។
• ពាក្យសម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតដែ
់​ ល​មាន​តួអក្សរ លេខ ឬ​និមិត្តសញ្ញាយ
​ ៉ាងតិច​បួនត
​ ួ ដ�ើម្បី​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
​ណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ផ្ទៃមុខ៖ ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ រ�
ី​ ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ ប�ើអ
​ ្នកវ​ាយបញ្ចូល​កូដ​
ដ�ោះស�ោ​មិនត្រឹ
​ ម្មវិធី
​ មត្រូវ​ជាច្រើន​ដង​ជាប់ៗ​គ្នា​រហូត​ដល់ដែ
​ នកំណត់ន​ៃ​ការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើមក
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់​ជាប់ស�ោ → ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ស្វ័យ​កំណត់​ឡ�ើងវិញ​ពី​រ�ោងចក្រ ដ�ើម្បី​
ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន រួចហ�
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការថត​រូបអេក្រង់
ថត​រូបអេក្រង់ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើឧ
​ បករណ៍។
ប្រើវ​ិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូបអេក្រង់។ រូបថត​អេក្រង់​ដែល​បាន​ថត​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង វិចិត្រសាល។
• គ្រាប់ចុចថ
​ ត៖ ចុចគ្រាប
​
់ចុចប
​ ន្ថយ​កម្រិត​សំឡេង​និង​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​ក្នុងពេ
​ ល​ដំណាល​គ្នា។
• អូសថ
​ ត៖ អូសដៃ
​ ​របស់អ
​ ្នកម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
• ប�ើ​ការថត​រូបអេក្រង់​ដ�ោយ​ការអូសម
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់,
ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​កាយវិការ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
36
មូលដ្ឋា
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេល​អ្នកទទ
​ ួលក
​ ារជូនដំណឹងថ
​ ្មី ដូចជា​សារ​ឬ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន ន�ោះ​អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ​
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើរ​បារ​ស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត​អំពអ
ី​ ាយខុន​ទាំងន�ោះ សូមប�
​ ើក​ផ្ទាំង​
​ ិងប
ជូនដំណឹងន
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូមច
​ ាប់អស
ូ រ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង សូមអ
​ ូសអេក្រ
​
ង់​
ឡ�ើងល�ើ។
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ែស�ងរកខ�ឹមព័ត៌មានឬកម�វ�ធែដល
ី
�ានរ
ក�ាេលើឧបករណ៍របស់អ�ក។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
ប��ាេមេឌៀេលើឧបករណ៍របស់អ�កនិងឧ
បករណ៍េនៅែក�រែដល�ានភ�ាប់។
ប��ាឧបករណ៍េនៅែក�រែដល�ានភ�ាប់
�ពមទាំងឧបករណ៍និងទិដភ
� ាព
SmartThings។
បង�ាញព័តម
៌ ានលម�ត
ិ ៃនការជូនដំណង
ឹ និ
ងេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ។
កាត SIM ឬ USIM
ែដលចូលចិតស�មាប់
�
ជេ�មើសនីមយ
ួ ៗ។
ប៉ះឲ�ជាប់េដើម�ីចូលេ�បើអភិ�ាលកាត SIM។
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង។
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់។
37
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ប៉ះ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អូសផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បីឃ�
​ ើញ​
ប៊ូតុងច​្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ការកំណត់​មុខងារ​នានា សូមប
​ ៉ះ​អត្ថបទ​ក្រោម​ប៊ូតុងន
​ ីមួយៗ។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ការកំណត់​លម្អិត​
ច្រើនទ�ៀត សូមប
​ ៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំប
​ ៊ូតុងឡ​�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ → លំដាប់ប
​ ៊ូតុង, ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ប៊ូតុងម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​
ទីកន្លែង​មួយទ�
​ ៀត។
ការត្រួតត្រា​ការចាក់​មេឌ�ៀ
ធ្វើ​ការត្រួតត្រា​ការចាក់​តន្ដ្រី​ឬ​វដេ
ី អូ​យ៉ាង​ងាយស្រួល ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ​មេឌ�ៀ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បន្តច
​ ាក់​ល�ើ​
ឧបករណ៍​មួយ​ទ�ៀត​ផងដែរ។
1
2
ប�ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ មេឌ�ៀ។
ប៉ះ​អាយខុនល�
​ ើ​ប្រដាប់បញ្ជា ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក
​ ារចាក់។
ដ�ើម្បី​បន្តច
​ ាក់ល�
​ ៉ះ
​ ើ​ឧបករណ៍​មួយទ�
​ ៀត សូមប
ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់។
38
មូលដ្ឋា
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លង់​ក្ដារចុច
ក្ដារចុចលេ
​ ចឡ�ើងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
ជាដ�ើម។
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ជា​ភាសា​ខ្លះម
​ ិនទទ
​ ួលក
​ ារគាំទ្រ​ទេ។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ អ្នកត្រូ
​ វ​ប្ដូរ​
ភាសា​បញ្ចូល​ជា​ភាសា​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម
បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត។
វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។
លុបតួអក�រពីមុខ។
វាយប���លនិមិត�ស��ា។
កាត់េទៅជួរបន�ាប់។
វាយប���លដំណកឃ�ា។
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល រួចជ​្រើស​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ប៉ះ
ជ្រើស​ភាសា​ចាប់ពព
ី​ ីរឡ​�ើង​ទ�ៅ អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​រវាង​ភាសា​បញ្ចូល ដ�ោយ​អស
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
ូ ម
​ ៅ​ស្តាំ​ន�ៅ​ល�ើ​គ្រាប់ចុច​
ដំណកឃ្លា។
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទក
​ ្តាចុច សូមប
​ ៉ះ
ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើសភ
​ ាសា​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទក
​ ្ដារចុច​
ល�ើ ក្ដារចុច 3x4 គ្រាប់ចុចម
​ ួយ​មាន​តួអក្សរ​បី​ឬប
​ ួន។ ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​តួអក្សរ​មួយ សូម​ប៉ះ​គ្រាប់ចុច​
ន�ោះ​ដដែលៗ​ទាល់តែត
​ ួអក្សរ​ដែល​ចង់ប
​ ាន​លេចឡ�ើង។
39
មូលដ្ឋា
មុខងារ​ក្ដារចុច​បន្ថែម
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
•
•
៖ បញ្ចូលស
​ ញ្ញារម្មណ៍។
៖ បញ្ចូល​ស្ទីកឃ័រ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ចូលស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ដែល​ម�ើលទ�
​ ៅ​ដូចអ
​ ្នក​ផងដែរ។ សូមម�
​ ើល
ការប្រើស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ក្នុងឆ
​ ាត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
•
៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
•
៖ បញ្ចូលអ
​ ត្ថបទ​ដ�ោយ​សំឡេង។
•
៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ក្ដារចុច។
•
→
•
→
៖ ប្ដូរ​ទម្រង់ឬ
​ ​ទំហក
ំ​ ្ដារចុច។
•
→
៖ ប�ើកផ្ទា
​ ំង​កែអ
​ ត្ថបទ។
៖ ថែម​ធាតុ​មួយ​ពី​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
ការចម្លងន
​ ិង​ការបិទភ្ជាប់
1
2
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អត្ថបទ។
3
ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
ឬ
ចាប់អស ូ
ទាំងអស់។
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​ចង់ប
​ ាន ឬ​កប
៏​ ៉ះ ជ្រើសទ
​ ាំងអស់ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​
អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទ�
​ ៅ​ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់។
4
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ត្រ
​ ង់​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទភ្ជាប់។
ដ�ើម្បី​បិទភ្ជាបអ
់​ ត្ថបទ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចម្លងព
​ ីមុន សូមប
​ ៉ះ ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់ រួច​ជ្រើសអ
​ ត្ថបទ​ន�ោះ។
40
មូលដ្ឋា
វចនានុក្រម
រក​ម�ើលន
​ ិយមន័យ​ពាក្យ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ន�ៅពេល​ប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប។
1
2
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​រក។
ប៉ះ វចនានុក្រម ល�ើ​បញ្ជី​ជម្រើស។
ប�ើ​វចនានុក្រម​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ដំឡ�ើងជ
​ ាមុនល�
​ ើឧបករណ៍​ទេ សូមប
​ ៉ះ ផ្លាស់ទីទ�ៅ [គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម], ប៉ះ
ជាប់​នឹង​វចនានុក្រម រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ដំឡ�ើង ដ�ើម្បី​ទាញយក​វា។
3
បង្ហាញ​និយមន័យ​ក្នុងវ​ីនដូវ​ផុសន​ៃ​វចនានុក្រោម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទ�ៅ​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ ។ ប៉ះន
​ ិយមន័យ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​និយមន័យ​
ច្រើនទ�ៀត។ ក្នុងទ
​ ិដ្ឋភាព​លម្អិត សូមប
​ ៉ះ ដ�ើម្បី​ថែម​ពាក្យ​ទ�ៅ​បញ្ជី​ពាក្យ​សំណព្វ​របស់​អ្នក ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ស្វែងរក​ល�ើអ៊ីនធឺណិត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​ន�ោះ​ជា​ពាក្យ​ស្វែងរក។
41
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Store
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអ
​ ាច​ទាញយក​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បង្កើតឡ​�ើងជ
​ ាពិសេស​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍
Samsung Galaxy។
​ ម្មវិធី Galaxy Store។
ចាប់ផ្ដើមក
កម្មវិធនេ
ី​ ះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ពាក្យគន្លឹះ​មួយ។
ជ្រើស​កម្មវិធម
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
និង​ទាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
​ ៉ះ​តម្លៃ​និងធ្
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ហ�ើយ​
ជ្រើសជ
​ ម្រើសម
​ ួយ។
Play Store
ទិញ​និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Play Store។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ស្វែងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើព
​ ាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពវី​ា។ ដ�ើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធឥ
ី​ តគិតថ្លៃ សូមប
​ ៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទ
​ ិញ​
និងទ
​ ាញយក​កម្មវិធគ
ី​ ិតថ្លៃ សូមប
​ ៉ះ​តម្លៃ​និងធ្
​ វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូមប
​ ៉ះ
តិ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
→ ការកំណត់ → ដំឡ�ើងជំនាន់កម្មវិធីស្វ័យប្រវត្
42
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• បិទ៖ បិទក
​ ម្មវិធល
​ ញ​ពី​ឧបករណ៍។
ី​ ំនាំដ�ើម​ដែល​បាន​ជ្រើស​និងម
​ ិន​អាច​លុបចេ
• លុប៖ លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →
→ បាន​បិទ, ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ប�ើកប្រើ។
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រក្រតី ពួកវា​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើឬ
​ ប​្រើ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយ វីនដូវផ
​ ុសអ
​ ាច​លេចឡ�ើងន
​ ិង​ស្នើ​ការចូលប្រើម
​ ុខងារ​ឬ​
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ញាត ល�ើ​វីនដូវផ
​ ុស ដ�ើម្បីផ្ដ
​ ម្មវិធី។
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធរី​បស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ការអនុញញា្ ត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​ការអនុញ្ញាត​របស់​កម្មវិធន
ី​ ិង​ប្ដូរ​ការអនុញ្ញាត​
របស់​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឬប្ដូ
​ រ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​តាម​ប្រភេទន​ៃ​ការអនុញ្ញាត សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី
ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី។ ជ្រើសធ
​ ាតុ​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងក
​ ម្មវិធី​
ដ�ើម្បី​ផ្ដល់ក
​ ារអនុញ្ញាត។
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនផ្ត
​ ល់ក
​ ារអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់ក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាច​មិនធ្
​ វើ​មុខងារ​
ប្រក្រតី។
Finder
ស្វែងរក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​យ៉ាង​រហ័ស។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធ ស
ី ូមប
​ ៉ះ ការស្វែងរក​តាម Finder។ ជម្រើសផ​្សេង សូមប�
​ ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
43
កម្មវិធី និង មុខងា
2
វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ។
កម្មវិធន
ី​ ិងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ស្វែងរក។
ប�ើ​អ្នកប
​ ៉ះ
ល�ើ​ក្ដារចុច អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត។
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬឆ្ល
​ ើយ​ការហ�ៅ​សំឡេង​និង​វីដេអូ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ​ទូរសព្ទ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​សំឡេង ឬ​ក៏​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមេលខេទៅប��ីទំនាក់ទំនង។
ែស�ងរកទំនាក់ទំនងមួយ។
បង�ាញេលខទូរសព�។
លុបតួអក�រពីមុខ។
44
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុ​ហ�ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​អូសទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការហ�ៅ។
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​
កាយវិការ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ អូស​ដ�ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​ការហ�ៅ​ល�ឿន
កំណត់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ដ�ើម្បីធ្
​ វើ​ការហ�ៅ​យ៉ាង​រហ័ស។
ំ ត់លេ
ដ�ើម្បី​កណ
​ ខ​មួយ​ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ឬ ទំនាក់ទំនង →
→ លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន, ជ្រើស​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​ធ្ក
វើ​ ារហ�ៅ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់លេ
​ ខ​ហ�ៅ​ល�ឿន​ពលេ
ី​ ខ
10 ឡ�ើងទ�
​ ៅ សូម​ប៉ះខ
​ ្ទងលេ
់​ ខ​ដំបូងន​ៃ​លេខ​ន�ោះ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ខ្ទងលេ
់​ ខ​ចុងក្រោយ។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នកក
​ ំណត់​លេខ 123 ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូមប
​ ៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួច​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​លេខ 3។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមច
​ ាប់អូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ 0 ទាល់តែ
​ ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
វាយបញ្ចូល​កូដ​ប្រទេស កូដត
​ ំបន់ និងលេ
​ ខ​ទូរសព្ទ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
45
។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមច
​ ាប់អូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលម
​ ក សូមច
​ ាប់អូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ​មួយ ន�ៅពេល​ច្រានច�ោល​ការហ�ៅ​ចូល សូមច
​ ាប់អូសរ​បារ ផ្ញើ​សារ ឡ�ើងល�ើ ហ�ើយជ​្រើស​សារ​
មួយដ�
​ ើម្បី​ផ្ញើ។ ប�ើក
​ ុងតាក់ ថែម​ការរំឭក ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ ការរំឭក​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុកដ�
​ ើម្បី​
ី​ ារហ�ៅ​ដែល​បាន​ច្រានច�ោល​ក្នុង​ពេល​មួយ​ម�៉ោង​ក្រោយ។
ប្រាប់ដណ
ំ ឹងអ
​ ្នក​អំពក
ដ�ើម្បី​បង្កើតស
​ ារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​
រហ័ស វាយបញ្ចូលស
​ ារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ។
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប�ើ​ខកខាន​ការហ�ៅ​មួយ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​
បញ្ជី​នៃ​ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។ ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន។
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប់ក
​ ារហ�ៅ​ពលេ
ី​ ខ​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់រ​បស់​អ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទប់​លេខ។
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើសទ
​ ំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ ថែម​លេខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ រួច​ហ�ើយ​
ប៉ះ ។
ន�ៅពេល​លេខ​ដែល​បាន​ខ្ទប់​ព្យាយាម​ទាក់ទង​អ្នក អ្នកន
​ ឹងម
​ ិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងឡ​�ើយ។ ការហ�ៅ​ទាំងន�ោះ​
នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុងក
​ ំណត់ហេតុន​ៃ​ការហ�ៅ។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ខ្ទប់​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​អ្នកដែ
​ ល​មិនប
​ ង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅ​របស់​ពួកគេ​ផងដែរ។ ប៉ះក
​ ុងតាក់ ខ្ទប់​
អ្នកហ�ៅ​មិនស្គាល់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
46
កម្មវិធី និង មុខងា
ជម្រើសក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​សឡេ
ំ ង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
•
៖ ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
• ថត៖ ថតសន្ទនានៃការហ�ៅ។
• ដាក់​ការហ�ៅ​ឲ្យ​ន�ៅ​រង់ចាំ៖ ដាក់ឲ
​ ្យ​ការហ�ៅ​ន�ៅ​រង់ចាំ។ ប៉ះ បន្ត​ការហ�ៅ ដ�ើម្បីប
​ ន្តក
​ ារហ�ៅ​ដែល​បាន​ដាក់​ឲ្យ​
ន�ៅ​រង់ចាំ។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាប់​វា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើទ
​ ូរសព្ទឧ
​ បល័រ សូមដ
​ ាក់​
ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពត្រច�
ី​
ៀក​របស់​អ្នក។
• ស្ងាត់៖ បិទម
ី ហ្វូន ដ�ើម្បីក
​ ំឡេង​របស់​អ្នក។
​ ក្រូ
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮស
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច/លាក់៖ ប�ើកឬ
​ប
​ ិទ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•
៖ បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
ក្នុង​អំឡុងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
ប៉ះ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប​្រើ​ជម្រើសខ
​ ាងក្រោម៖
•
៖ ចូលប្រើ​ជម្រើសបន្ថែ
​ ម។
• កាមេរ៉ា៖ បិទក
​ ាមេរ៉ា ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឃ�ើញ​អ្នក។
• ប្ដូរ៖ ប្តូរ​រវាង​កាមេរ៉ាម
​ ុខន
​ ិង​ក្រោយ។
•
៖ បញ្ចប់ក
​ ារហ�ៅ​បច្ចុប្បន្ន។
• ស្ងាត់៖ បិទម
​ ីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បីក
​ ុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់​អ្នក។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ។ ន�ៅពេល​ប្រើ​ទូរសព្ទឧ
​ បល័រ សូមដ
​ ាក់​
ឧបករណ៍​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ត្រច�ៀក​របស់អ
​ ្នក។
47
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
វាយបញ្ចូលលេ
​ ខ។
ប៉ះ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប
៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បីថែ
​ ម​លេខ​ន�ោះ​
ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​បញ្ជី​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម ឬ​កប
៏​ ៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង។
ប៉ះ បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប
៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បីថែ
​ ម​លេខ​ន�ោះ​
ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​នានា​ដ�ោយ​មិន​រក្សាទុក​ពួកវា​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​
​ ាក់​ពួកគេ​ចូល​ក្នុង ទំនាក់ទំនង។
អ្នកហ�ៅ ន�ៅពេល​ពួកគេ​ហ�ៅ ដ�ោយ​មិនច
​ ាំបាច់ដ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថ្មីៗ។
ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ →
។
ប៉ះ ថែម​ស្លាក, បញ្ចូលស
​ ្លាក រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលព
​ លេ
ី​ ខ​ន�ោះ ស្លាក​នឹង​បង្ហាញ​ក្រោម​លេខ។
48
កម្មវិធី និង មុខងា
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬក
​ ៏គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ជ្រើស។
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។
េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក។
ែថមរូប។
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត។
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទន​ៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​រក្សាទុក​អាច​
ខុសគ្នា។
4
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
49
កម្មវិធី និង មុខងា
ការនាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ
នាំចូល។
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → នាំចូល/​នាំចេញ​ទំនាក់ទំនង →
2
3
4
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ពន�
ី​ ោះ។
ធីកឯ
​ កសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ នាំចូល។
ការធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនី​វិប​របស់​អ្នក
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងគ
​ ណនី​
វិប​របស់​អ្នកដ
​ ូចជា Samsung account របស់អ
​ ្នក។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី រួចជ​្រើស​គណនីដែ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វស
ើ​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung account សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើវ​ិធស្វែ
ី​ ងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិលទ�
​ ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• ចាប់អស
ូ ម្រា
​ មដៃ​តាម​លិបិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តានំ​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បីរ​ំកិល​វា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
50
កម្មវិធី និង មុខងា
ប៉ះ​ទំនាក់ទំនង។ រួចធ្
​ វើ​សកម្មភាព​ណាមួយខ
​ ាងក្រោម៖
•
៖ ថែម​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង​សំណព្វ។
•
/
•
៖ តែង​សារ។
•
៖ តែង​អមែ
៊ី ល។
៖ ធ្វើ​ការហ�ៅ​សំឡេង​ឬ​វីដេអូ។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → ចែក​រលែ
ំ ក។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ ចែក​រំលែក។
ជ្រើស​វិធចែ
ី​ ករំលែក។
ការរក្សាទុក​និង​ការចែករំលែក​ទម្រង់
រក្សាទុក​និងចែ
​ ករំលែក​ព័ត៌មាន​ទម្រង់រ​បស់អ
​ ្នក ដូចជា​រប
ូ ថត​និង​សារ​ស្ថានភាព​របស់​អ្នក ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់អ
​ ាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​
ចែករំលែក​ទម្រង់ន�
​ ៅ​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់ព
​ ួកគេ​ប៉ុណ្ណោះ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច​ជ្រើស​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក។
ប៉ះ កែ, កែ​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ប៉ះ ប៉ះទ
​ ីនេះ ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់ លេខ​ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​
ព័ត៌មាន​ទម្រង់ដែ
​ ល​បាន​អាប់ដេត​នៃ​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នកក
​ ្នុង ទំនាក់ទំនង។
• ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​វិសាលភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នកជ
​ ្វី​ដែល​
​ ាមួយ សូម​ប៉ះ ជ្រើសអ
ត្រូវ​ចែករំលែក, ជ្រើសធ
​ ាតុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
51
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក​្រុម
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ក្រុម​ដូចជា​គ្រួសារ​ឬ​មិត្តភក្ដិ ព្រមទាំងគ្រប
​ ់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​តាម​ក្រុម។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ
→ ក្រុម → បង្កើតក​្រុម។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ក្រុម។
ដ�ើម្បី​កណ
ំ ត់​សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប
​
ក្រុ
់​ ម​មួយ សូមប
​ ៉ះ ដាក់សំឡេងរ�ោទ៍ជាក្រុម ហ�ើយ​ជ្រើស​សំឡេងរ�ោទ៍​
មួយ។
3
4
ប៉ះ ថែម​សមាជិក, ជ្រើសទ
​ ំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ថែម​ទ�ៅ​ក្រុម រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ការផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម
អ្នកអ
​ ាច​ផ្ញើ​សារ​ជា​ក្រុម​ទ�ៅ​សមាជិករ​បស់​ក្រុម​ក្នុងពេ
​ ល​តែម
​ ួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
→ ក្រុម, ជ្រើសក្រុ
​ ម​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ → ផ្ញើ​សារ។
ការបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួនច
​ ូលគ្នា
ន�ៅពេល​អ្នកន
​ ាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ពី​ឃ្លាំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត ឬ​ក៏​ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គណនីផ​្សេងទ�ៀត
បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​អាច​នឹងរ​ួមបញ្ចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ស្ទួន។ សូមប
​ ញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួន​ចូលគ្នា​ទ�ៅ​ជា​
ទំនាក់ទំនង​តែ​មួយ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នកម
​ ាន​ភាពរលូន។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → បញ្ចូលទ
​ ំនាក់ទំនង​ចូលគ្នា។
ធីកទ
​ ំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចូល។
ការលុបទ
​ ំនាក់ទំនង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ → លុប។
ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បី​លប
ុ ទ
​ ំនាក់ទំនង​ម្តងម
​ ួយៗ សូមប�
​ ើក​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
​ ៉ះ​ទំនាក់ទំនង​មួយ។ រួចប
​ ៉ះ → លុប។
52
កម្មវិធី និង មុខងា
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និងប
​ ង្ហាញ​សារ​តាម​សន្ទនា។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ថែម​អ្នកទទួល រួចវ​ាយបញ្ចូល​សារ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ថត​និងផ​្ញើ​សារ​សំឡេង សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ , និយាយ​សារ​របស់អ
​ ្នក រួចហ�
​ ើយលែ
​ ង​ម្រាមដៃ​របស់​
​ ារថត​នឹង​លេចឡ�ើងតែ
​ ​ខណៈពេល​វាល​បញ្ចូល​សារ​ទទេ​ប៉ុណ្ណោះ។
អ្នក។ អាយខុនក
វាយប���លអ�កទទួល។
អ�កទទួល
េផ�ើសារ។
ភ�ាប់ឯកសារ។
ប���លស�ីកឃ័រ។
វាយប���លសារ។
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ។
53
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុងរ​៉ូមីង។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ សន្ទនា។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូមជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ។
• ដ�ើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹងស
​ ារ សូមប
​ ៉ះ​វាល​បញ្ចូល​សារ, វាយបញ្ចូល​សារ​មួយ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
។
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ សូមញែ
​ ក​ម្រាមដៃ​ពីរចេ
​ ញ​ពី​គ្នា​ឬក�
​ ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
ការខ្ទប់​សារ​មិន​ចង់​បាន
ខ្ទប់​សារ​ពី​លេខ​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ខ
ជី​ ្ទប់រ​បស់អ
​ ្នក។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទប់​លេខ​និង​សារ → ខ្ទប់​លេខ។
ប៉ះ ប្រអប់ទ
​ ទួល ហ�ើយជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ។ ឬ​ក៏​ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើស​
ទំនាក់ទំនង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើសប
​ ង្ហាញ ជាដ�ើម។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ, ប៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​
វា។
2
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​ការរំឭក​សារ
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ការប្រាប់ដណ
ំ ឹងម
​ ួយ​ន�ៅ​ចន្លោះពេល​ណា​មួយ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​អ្នកដ
​ ឹងថ
​ ា​អ្នកម
​ ាន​ការជូនដំណឹង​ដែល​
មិនទ
​ ាន់​បាន​ពិនិត្យ​ម�ើល។ ប�ើម
​ ុខងារ​នេះ​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើការ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់,
ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស់ → ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
54
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបស
​ ារ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សារ ហ�ើយ​ប៉ះ សន្ទនា។
ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូមជ​្រើស​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​សារ, ប៉ះ លុប។
​ ង់​លុប។
ដ�ើម្បី​លុបស
​ ារ​ច្រើន សូមធ
​ ីក​សារ​ដែល​អ្នកច
4
ប៉ះ លុប។
អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើលល�
​ អ
ើ​ ៊ីនធ�ើណិតដ�
​ ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ ំណាំ​ទី​ទំព័រវិប​សំណព្វរ​បស់​អ្នកដ�
​ ើម្បីច
​ ូលម�ើល​
ពួកវា​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។
ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វិប​ឬ​ពាក្យគន្លឹះម
​ ួយ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ទ�ៅ។
55
កម្មវិធី និង មុខងា
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូមច
​ ាប់អូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិចល�
​ ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​រវាង​ថេបយ
​ ៉ាង​រហ័ស សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
ចំណាំទីទំព័រវ�បបច��ប�ន�។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់។
បង�ាញទំព័រចំណាំរបស់អ�ក។
េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ។
េបើកេគហទំព័រ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ។
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ អ្នកអ
​ ាច​គ្រប់គ្រង​ថេប​ដែល​បាន​ប�ើក ទីចំណាំ និងទ
​ ំព័រ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​ពី​
គ្នា។ អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាតដ�
់​ ោយ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ិង​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
→ ប�ើកទ
ក្នុងរ​បារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ
​ ម្រង់ស
​ ម្ងាត់។ ប�ើអ
​ ្នកក
​ ំពុងប​្រើម
​ ុខងារ​
នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមក
​ ំណត់ថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​ប្រើព
​ ាក្យសម្ងាតម
់​ ួយ​សម្រាបទម្រ
់​ ង់ស
​ ម្ងាតដែ
់​ រ​ឬ​ទេ។
ក្នុង​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់ ឧបករណ៍ន
​ ឹងប្ដូ
​ រ​ពណ៌ន​ៃ​របារឧបករណ៍។
ក្នុងទម្រ
​ ង់ស
​ ម្ងាត់ អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ប្រើម
​ ុខងារ​ខ្លះដ
​ ូចជា​ការថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​សន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាតឬ
់​ ​វិធី​ចាក់ស�ោ​របស់​អ្នក។
→ ការកំណត់ → ភាពឯកជននិងសន្តិសុខ → ការកំណត់​ទម្រង់ស
ប៉ះ
​ ម្ងាត់ → ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បី​
ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ជ
ជី​ ា​វិធី​ចាក់ស�ោ​រួម​ជាមួយ​នឹងព
​ ាក្យសម្ងាត ស
់ ូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ម្រើស​
ក្រោម ជីវមាត្រ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
56
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុងរ​បារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ
→ បិទទ
​ ម្រង់ស
​ ម្ងាត់។
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រូប​និងថ
​ ត​វដេ
ី អូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ន
​ ិងក
​ ារកំណត់​ផ្សេងៗ។
ការប្រើ​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុថ
ំ​ ត​រប
​ ារអនុញ្ញាត​ពី​ពួកគេ។
ូ ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មានក
• កុថ
ំ​ ត​រប
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
ូ ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូន�
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
​ ន្លែង​ដែល​អ្នកអ
​ ្នកដទៃ។
ី អូ​ក្នុងក
​ ាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់អ
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ចុចគ្រាប
​
់ចុចខ
​ ាង​ពីរដង​យ៉ាង​រហ័ស។
• ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមច
​ ាប់អូស ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
• វិធី​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• មុខងារ​កាមេរ៉ា​ខ្លះម
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ិនអ
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​
ន�ៅពេល​អេក្រង់រ​លត់ ខណៈពេល​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• ប�ើរ​ូបថត​ដែល​អ្នកថ
​ ត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូមស
​ ម្អាតឡ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
57
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​រូប
1
ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរផ​្តោត។
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរចេ
​ ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។ ជម្រើសផ​្សេង សូម​
​ ញ​ពី​គ្នា​ល�ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក ហ�ើយក�
ចាប់អូសអ
​ ាយខុនជ​្រើស​ឡិនម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ាមេរ៉ា​
​ ៅ​ស្ដាំ។ មុខងារ​ហ្ស៊ូម​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើក
ខាង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​រប
​ ៉ះ​អេក្រង់។ ន�ៅពេល​របារ​លៃតម្រូវ​លេចឡ�ើង សូមច
​ ាប់អូស ូ ថត សូមប
ល�ើរ​បារ​លៃតម្រូវ​ទ�ៅ​កាន់
ឬ ។
2
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
AR Emoji
ការកំណត់កាេមរ�ា
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់ថតបច��ប�ន�
េ�ជើសឡិនមួយ
ប៊ូតុងេធ�ើឲ�ទិដ�ភាពល��បេសើរ
ទ�មង់ថត
ទ�មង់បច��ប�ន�
រូបតូចៗបង�ាញ
ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិងេ�កោយ។
ថតរូប។
• អេក្រង់​បង្ហាញ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត​និង​កាមេរ៉ា​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• កាមេរ៉ា​នឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• សូមប​្រាកដ​ថា​ឡិនក
​ ាមេរ៉ាម
​ ិនខ
​ ូចឬ
​ ​កខ្វក់។ ប�ើពន�
ុំ ោះ ឧបករណ៍អ
​ ាច​នឹង​ដំណ�ើរការ​មិន​ប្រក្រតីក
​ ្នុង​
ទម្រង់ខ
​ ្លះ​ដែល​ត្រូវការ​រីសូលស
ូ ិនខ
​ ្ពស់។
• កាមេរ៉ា​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
​ ាន​ឡិនម
​ ុំ​ទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
​ ិចតួចអ
​ ាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុងរ​ូបថត​
ឬ​វីដេអូ​ដែល​មាន​មទ
ុំ​ ូលាយ ហ�ើយវ​ា​មិនប
​ ង្ហាញ​ពី​បញ្ហាន​ៃ​ប្រសិទ្ធផល​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ។
58
កម្មវិធី និង មុខងា
ការជ្រើស​ឡិនស
​ ម្រាប់ក
​ ារថត
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមជ​្រើស​ឡិនដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​បាន រួចហ�
​ ើយ​ថត​រូប ឬ​ក៏​ថត​វដេ
ី អូ។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុងទម្រ
​ ង់ថ
​ ត​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
•
•
៖ ឡិន​មទ
ុំ​ ូលាយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកថ
​ ត​រូប​មូលដ្ឋាន ឬ​ក៏​ថត​វីដេអូធ
​ ម្មតា។
៖ ឡិន​ទូលាយ​បំផុតអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​មុំ​ទូលាយ​ឬ​ថត​វដេ
ី អូម
​ទ
ុំ​ ូលាយ ដែល​ម�ើលទ�
​ ៅ​ដូចន
​ ឹង​
ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្ដែង។ ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ​ដ�ើម្បី​ថត​រូបទេសភ
​
ាព។
ការថតមូលដ�ាន
ការថតទូលាយបំផុត
59
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ថ
​ត
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមច
​ ាប់​អូសប
​ ញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ ឬ​ក៏​អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ​ល�ើ​អេក្រង់​
បង្ហាញ។
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
ប��ីទ�មង់ថត
ទម្រង់រ​ូបថត (កាមេរ៉ាវ​ាងវៃ)
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​ល�ើ​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ មុខងារ​
កាមេរ៉ា​វាងវៃ​ស្គាល់រ​ូបដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយធ្
​ ឲ
វើ​ ្យ​ពណ៌​និងបែបផែ
​
ន​នានា​លប្រ
្អ ស�ើរ។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ រូបថត ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប​មួយ។
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ការកំណត់​ពណ៌ រួចប​្រើ​បែបផែន​ដែល​បាន​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើរដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈ​
ការស្គាល់​រូប។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ រូបថត។ ន�ៅពេល​កាមេរ៉ា​ស្គាល់រ​ូប ប៊ូតុងធ្
​ វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរន
​ ឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ
ហ�ើយ​នឹងប​្រើ​ពណ៌​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ។
60
កម្មវិធី និង មុខងា
• ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូមប
​ ៉ះ ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិនច
​ ង់​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ទេ សូមប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងម
​ ុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរល�
​ ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
ការថតរូបខ
​ ្លួនឯង
អ្នកអ
​ ាច​ថត​រប
ូ ខ្លួនឯង​មួយ​កំណាត់ខ្លួន​ដ�ោយ​ប្រើ​កាមេរ៉ាម
​ ុខ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ រូបថត។
3
បែរ​ឲ្យ​ចឡ
ំ​ ិនក
​ ាមេរ៉ា​មុខ។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមអ
​ស
ូ ​ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខសម្រាប
​
ក
់​ ារថត​រូប​
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ​ខ្លួនឯង​មួយ​កំណាត់​ខ្លួន​ជាមួយ​រូបថត​មទ
ុំ​ ូលាយ​នៃ​ទេសភាព​ឬ​មនុស្ស សូមប
​ ៉ះ
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
61
។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ចម្រោះ​និង​បែបផែន​ស្រស់សអា្ ត
អ្នកអ
​ ាច​ជ្រើស​បែបផែន​ចម្រោះ ព្រមទាំងកែ
​ ​មុខងារ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកដ
​ ូចជា​សម្បុរ​ស្បែក​ឬទ​្រង់ទ្រាយ​មុខផ
​ ងដែរ
មុនពេល​ថត​រូប។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។
ជ្រើស​បែបផែន​ចម្រោះ​ឬ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត ព្រមទាំងថ
​ ត​រូប​មួយ។
ការចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត (AF) និងព
​ ន្លឺ​ប៉ះ (AE)
អ្នកអ
​ ាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បីរ​ារាំង​កាមេរ៉ាក
​ ុំ​ឲ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ផ្អែក​ល�ើ​ការប្រែប្រួល​ចំព�ោះ​រូបឬ
​ ប្រភ
​ ព​ពន្លឺ។
ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ផ្ទៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដោត ន�ោះ​ស៊ុម AF/AE នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�ើផ​្ទៃ​ន�ោះ ហ�ើយ​ការកំណត់ក
​ ារផ្ដោត​
និងព
​ ន្ប
លឺ ៉ះន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចាក់ស�ោ។ ការកំណត់ន�
​ ោះ​ន�ៅតែ​ជាប់ស�ោ​ដដែល ទ�ោះ​បី​ក្រោយ​ពី​អ្នកថ
​ ត​រូប​ហ�ើយ​
ក៏ដ�ោយ។
ទម្រង់វ​ីដេអូ
កាមេរ៉ា​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​ល�ើ​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ ដ�ើម្បីថ
​ ត​វីដេអូយ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ វីដេអូ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​វីដេអូ​មួយ។
• ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប​ពី​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ៉ះ
​ ត​វីដេអូ សូមប
។
• ដ�ើម្បី​ប្តូរក
​ ត​វីដេអូ សូម​ប៉ះ​កន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ផ្ដោត។ ដ�ើម្បីប​្រើ​ទម្រង់ស្វ័
​ ារផ្ដោត ខណៈពេល​កំពុងថ
​ យ​
ផ្ដោត សូមប
​ ៉ះ ដ�ើម្បី​ប�ោះបង់ក
​ ារផ្ដោត​ដែល​បាន​កំណត់ដ�
​ ោយដៃ។
3
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់ក
​ ារថត​វីដេអូ។
62
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់​ផ្តោត​ផ្ទាល់
កាមេរ៉ា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកថ
​ ត​រូប​ដែល​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល ហ�ើយរ​ប
ូ ​លេចធ្លោ​យ៉ាង​ច្បាស់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​
បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​និងកែ
​ វ​ា​ផងដែរ បន្ទាប់ព
​ ី​ថត​រូប​មួយ។
�ពិល
បង�ិល
ហ�៊ូម
ចំណុចពណ៌
• ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្គ្រប
លឺ​ ់គ្រាន់។
• ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​អាច​នឹងម
​ មត្រូវ​ក្នុងស
​ ្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
​ ិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើត្រឹ
–– ឧបករណ៍​ឬ​រូប​កំពុងផ
​ ្លាស់ទី។
–– រូប​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដើង​ឬ​ថ្លា។
–– រូប​មាន​ពណ៌​ស្រដ�ៀងគ្នាន
​ ឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
–– រូប​ឬ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មាន​ផ្ទៃ​លាត។
ការថត​រូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
​ ្យ​លេចធ្លោ​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ផ្ដោត​ផ្ទាល់។
ចាប់អស
ូ រ​បារ​លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល។
63
កម្មវិធី និង មុខងា
3
ន�ៅពេល បែបផែន​រួចរាល់។ លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
រ�ារៃលត�មូវភាព�ពិលៃនៃផ�ខាងេ�កោយ
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នកក
​ ៏​អាច​កែ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​និងប្រ
​ ពលភាព​នៃ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​សម្រាបរ់​ូប​ដែល​បាន​ថត​
ជាមួយ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់​ផងដែរ។
1
2
ជ្រើស​រូប​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ប្ដូរ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ជ្រើស​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ប្រពលភាព​នៃ​បែបផែន​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមច
​ ាប់អូសរ​បារ​លៃតម្រូវ​មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ។
ៃលត�មូវ�បពលភាពៃនែបបែផន
ៃផ�ខាងេ�កោយ។
ប��រែបបែផនេនៅៃផ�ខាងេ�កោយ។
3
ប៉ះ ប្រើ ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​រប
ូ ថត។
64
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់អ
​ ាជីព
ថត​រូប ខណៈពេល​លៃតម្រូវ​ជម្រើសថ
​ ត​ផ្សេងៗ​ដ�ោយដៃ ដូចជា​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះន
​ ិងត
​ ម្លៃ ISO។
ល�ើ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ Pro។ ជ្រើសជ
​ ម្រើស ហ�ើយ​ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
រូប។
ដ�ើម្បីថ
​ ត​
ជម្រើស​ដែល​មាន
•
៖ ជ្រើសត
​ ម្លៃ ISO។ វា​គ្រប់គ្រង​ភាពចាប់បាន​នៃ​ពន្ក
លឺ​ ាមេរ៉ា។ តម្លៃ​ទាប​គសម្រាប
ឺ​
វ់​ត្ថុ​ន�ៅ​ស្ងៀម​ឬ​មាន​
ពន្លឺ​ភ្លឺ។ តម្លៃ​ខស
្ព គ
់​ ឺ​សម្រាបវ់​ត្ថុ​ដែល​ផ្លាស់ទល�
ី​ ឿន​ឬ​មាន​ពន្លឺ​តិច។ ប៉ុន្តែក
​ ារកំណត់ ISO កាន់តែខ
​ ្ពស់ នឹង​
អាច​នាំឲ
​ ្យ​មាន​ភាពអ៊អែ
ូ ក
​ ្នុងរ​ូបថត​កាន់តែ​ច្រើន។
•
៖ ជ្រើសត
​ ុល្យភាព​ពណ៌​ស​សមស្រប ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​រូប​មាន​វស
ិ ាលភាព​ពណ៌​ដូចន
​ ឹងក
​ ារពិត។ អ្នកអ
​ ាច​
កំណត់​សីតណ
ុ ្ហភាព​ពណ៌។
•
៖ ប្ដូរ​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ។ វា​កណ
ំ ត់​ថា​ត�ើ​សិនសឺ​កាមេរ៉ា​ត្រូវ​ទទួលព
​ ន្លឺ​ប៉ុន្មាន។ ក្នុងស
​ ្ថានភាព​ដែល​មាន​ពន្លឺ​
តិច សូមប​្រើ​ពន្លឺប៉ះខ
​ ្ពស់។
ការញែក​តំបន់​ផ្ដោត​និង​តំបន់ព
​ ន្លឺ​ប៉ះ
អ្នកអ
​ ាច​ញែក​តប
ំ ន់ផ​្ដោត​និង​តំបន់ព
​ ន្ប
លឺ​ ៉ះ។
ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។ ស៊ុម AF/AE នឹងលេ
​ ច​ឡ�ើង​ល�ើ​អេក្រង់។ ចាប់អ
​ស
ូ ស
​ ៊ុមទ�
​ ៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ ង់​
ញែក​ឲ្យ​តប
ំ ន់ផ​្ដោត​និង​តំបន់ព
​ ន្ប
លឺ​ ៉ះ។
65
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍
ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍ សូមថ
​ ត​រូបជ
​ ា​ស៊េរី រួចហ�
​ ើយ​ភ្ជាប់​ពួកវា​ជាមួយ​គ្នា ដ�ើម្បីបង្ក
​ ើតទ
​ ិដ្ឋភាព​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ថត​រប
ូ ​ឲ្យ​បាន​លប
្អ​ ំផុត ដ�ោយ​ប្រើទម្រ
​ ង់ស
​ ព្វទស្សន៍ សូមធ្
​ វើ​តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ៖
• ផ្លាស់ទក
ី​ ាមេរ៉ាយ
​ ឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រក្សា​រូប​ឲ្យ​ស្ថិតន�
​ ៅ​ក្នុង​ស៊ុមល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​របស់​កាមេរ៉ា។ ប�ើ​រប
ូ ប
​ ង្ហាញ​ន�ៅ​ក្រៅ​ស៊ុមម
​ គ្គទេសក៍
ឬ​កអ
៏​ ្នក​មិនផ
​ ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍ ន�ោះ​ឧបករណ៍​នឹងឈ
​ ប់​ថត​រប
ូ ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ជ�ៀសវាង​ការថត​រូប​ដែល​មាន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនជ
​ ាក់លាក់ ដូចជា​ផ្ទៃមេឃ​ទទេ​ឬ​ជញ្ជាំង​លាត។
1
2
3
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ សព្វទស្សន៍។
ប៉ះ
រួច​ផ្លាស់ទី​ឧបករណ៍យ
​ ឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណាមួយ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីឈ
​ ប់​ថត​រូប។
ទម្រង់អ
​ ាហារ
ថត​រូប​អាហារ​ដែល​មាន​ពណ៌រ​ស់រវ�ើក។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ អាហារ។
ប៉ះ​អេក្រង់ឬ
​ ​ចាប់​អូសស
​ ៊ុមរ​ង្វង់​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដ�ើម្បី​រលេ
ំ ច។
ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ​ស៊ុមរ​ង្វង់​នឹង​ព្រិល។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរទំហស
ំ​ ៊ុមរ​ង្វង ស
់ ូមច
​ ាប់​អស
ូ ​ជ្រុង​នៃ​ស៊ុម។
66
កម្មវិធី និង មុខងា
3
4
ប៉ះ
ហ�ើយ​ចាប់​អូស​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ទឹកព
​ ណ៌។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ទម្រង់ច
​ លនា​យឺតៗ
ថត​វីដេអូសម្រាប
​
ក
់​ ារបង្ហាញ​វា​ក្នុងច
​ លនា​យឺតៗ។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជាក់ផ​្នែក​នៃ​វដេ
ី អូ​របស់​អ្នកដែ
​ ល​ត្រូវ​ចាក់​ក្នុង​
ចលនា​យឺតៗ។
1
2
3
4
5
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ទម្រង់ថ
​ ត សូមប
​ ៉ះ ចលនា​យឺតៗ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើម​ការថត។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​ការថត សូមប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់។
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ​រប
ូ តូចៗ​បង្ហាញ។
ប៉ះ ចាក់វ​ីដេអូ​ចលនា​យឺត។
ផ្នែក​ល�ឿន​បំផុតន​ៃ​វីដេអូ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​កំណត់​ជា​ផ្នែក​ចលនា​យឺត ហ�ើយ​វីដេអូ​នឹង​ចាប់ផ្ដើមច
​ ាក់។ ផ្នែក​
ចលនា​យឺតៗ​ដល់​ទ�ៅ​ពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើតដ�
​ ោយ​ផ្អែក​ល�ើ​វដេ
ី អូ។
ដ�ើម្បី​កែ​ផ្នែកច
​ លនា​យឺត សូមច
​ ាប់អ
​ ូស មក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ។
តេង��បចាប់េផ�ើម
តេង��បប��ប់
ែផ�កចលនាយឺតៗ
67
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់ទ
​ ម្រង់ថ
​ ត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប​្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ាងក្រោម។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
•
៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ភ្លាស។
•
៖ ជ្រើសរ​យៈពេល​នៃ​ការពន្យារ មុនពេល​កាមេរ៉ា​ថត​រូប​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
•
៖ ជ្រើសអ
​ នុបាត​ទិដ្ឋភាព​សម្រាបរ់​ូបថត។
•
៖ ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត ឬ​ក៏​បែបផែន​ចម្រោះ​មួយ។
•
៖ ជ្រើសអ
​ នុបាត​ទិដ្ឋភាព​សម្រាបវ់​ីដេអូ។
•
៖ ជ្រើស​វិធី​វាស់។ វា​កណ
ំ ត់​ពី​រប�ៀប​គណនា​តម្លៃ​ពន្លឺ។
ផ្តោត​ចំណុច​កណ្តាល ប្រើព
​ ន្ច
លឺ​ ំ​កណ្ដាល​
នៃ​រប
ូ ថត ដ�ើម្បីគ
​ ណនា​ពន្លឺប៉ះន​ៃ​រូបថត។
ចំណុច ប្រើ​ពន្ច
លឺ​ ំ​ផ្ទៃ​កណ្ដាល​ដែល​បាន​ផ្ដោត​នៃ​ចណ
ំ ុច
ដ�ើម្បី​គណនា​ពន្លឺប៉ះន​ៃ​រប
ូ ថត។
ម៉ាទ្រិច រក​មធ្យមភាគ​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ទាំងមូល។
•
•
៖ ក្នុងទម្រ
​ ង់ អាហារ នឹងផ​្ដោត​ល�ើ​រូបខ
​ ាងក្នុងស
​ ៊ុមរ​ង្វង់​ហ�ើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​ព្រិល​ន�ៅ​ខាងក្រៅ​ស៊ុម។
៖ ក្នុងទម្រ
​ ង់ អាហារ នឹងលៃ
​ តម្រូវ​ទឹកពណ៌។
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ សូមប
​ ៉ះ
។ ជម្រើសខ
​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត។
មុខងារ​វាងវៃ
• មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ល្អប្រស�ើរ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​លៃតម្រូវ​ការកំណត់​ពណ៌ដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យល�ើ​រប
ូ ​ឬទ
​ ិដ្ឋភាព។
• ស្កេន​កូដ QR៖ ប�ើកប្រើឬ
​ ​បិទម
​ ុខងារ​អាន​កូដ QR។
រូបភាព
• ចុច​ប៊ូតុងថ
​ ត​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី៖ ជ្រើសស
​ កម្មភាព​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះជ
​ ាប់ល�
​ ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា។
• រូបភាព HEIF (រូបថត) ៖ ថត​រប
ូ ជ
​ ា​ទ្រង់ទ្រាយ​រប
ូ ​មាន​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស់ (HEIF)។ រូបថត HEIF របស់អ
​ ្នក​
នឹងត្រូ
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ជា​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហាប់ ដ�ើម្បីស
​ ំចៃ​មេម៉ូរី​របស់​ឧបករណ៍។ មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​
បាន​តែក
​ ្នុងទម្រ
​ ង់ រូបថត ប៉ុណ្ណោះ។
68
កម្មវិធី និង មុខងា
វីដេអូ
• ទំហវ​ំ ីដេអូ​ក្រោយ៖ ជ្រើសរ​ីសូលូសិន​សម្រាបវ់​ីដេអូ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ថត​ជាមួយ​កាមេរ៉ា​ក្រោយ។ ការប្រើ​
រីសូលូសិនក
​ ាន់តែខ
​ ្ពសន
់​ ឹងន
​ ាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​កាន់តែខ
​ ្ពស់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើមេ
​ ម៉ូរី​ច្រើន។
• ទំហវំ​ីដេអូ​មុខ៖ ជ្រើសរ​ីសូលូសិន​សម្រាបវ់​ដេ
ី អូ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ថត​ជាមួយ​កាមេរ៉ាម
​ ុខ។ ការប្រើរ​ស
ី ូលូសិន​
​ស
់​ ឹង​នាំ​ឲ្យ​វីដេអូ​មាន​គុណភាព​កាន់តែ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែព
​ ួកវា​ត្រូវការ​ប្រើមេ
​ ម៉ូរី​ច្រើន។
កាន់តែខ
្ព ន
• វីដេអូ​មាន​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស៖់ ថត​វីដេអូ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​កូដិកវ​ីដេអូ​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស់ (HEVC)។ វីដេអូ HEVC
របស់អ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុកជ
​ ា​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហាប់ ដ�ើម្បីស
​ ំចៃ​មេម៉ូររី​បស់ឧ
​ បករណ៍។
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ចាក់​វីដេអូ HEVC ល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត ឬ​ក៏​ចែករំលែក​ពួកវា​ល�ើបណ្ដាញ​
ឡ�ើយ។
• វីដេអូ​ចលនា​យឺត​មិន​អាច​ថត​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ HEVC ឡ�ើយ។
មុខងារ​មាន​ប្រយ�ោជន៍
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថត​រូប​ជាមួយ​ពណ៌​សម្បូរបែប​និង​បង្កើតភ
​ ាពលម្អិតឡ​�ើងវិញ សូម្បីក
​ ្នុង​តំបន់ភ
​ ្លឺ​
និងង
​ ងឹតក
​ ៏​ដ�ោយ។
• រូបភាព​ដូច​បាន​បង្ហាញ៖ កំណត់​ឧបករណ៍​ឲ្យ​រក្សាទុក​រូបថត ន�ៅពេល​ពួកវា​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ
ពេល​ប្រើក
​ ាមេរ៉ាម
​ ុខ​ថត ដ�ោយ​មិនត្រឡប
​
ព
់​ ួកវា។
• បន្ទាតក​់ ្រឡា៖ បង្ហាញ​មគ្គទេសក៍ល�
ូ ​នានា។
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ ដ�ើម្បីជ
​ ួយ​ក្នុង​ការផ្សំ ន�ៅពេល​ជ្រើស​រប
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាបស
់​ ្លាក​ទីកន្លែង GPS ល�ើ​រូបថត។
• កម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹងថ
​ យចុះ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញា​មាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​
ចន្លោះ​អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក៏​ក្នុងស
​ ្ថានភាព​អាកាសធាតុម
​ ិនល
​ ្អ។
• ទីកន្លែង​របស់​អ្នកអ
​ ាច​លេចឡ�ើងល�ើរ​ូបថត​របស់​អ្នក ន�ៅពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ពួកវា​ទ�ៅ​
អ៊ីនធ�ើណិត។ ដ�ើម្បីជ�
​ ៀសវាង​ករណីនេះ សូមប
​ ិទដំណ�ើរការ​ការកំណត់​ស្លាក​ទីកន្លែង។
• ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​ទម្រង់ថ
​ ត​ដែល​មាន ឬ​ក៏​កែ​បញ្ជី​ទម្រង់ថ
​ ត។
• វិធី​ថត៖ ជ្រើសវ​ិធី​ថត​បន្ថែម​សម្រាបក
់​ ារថត​រូប​ឬ​ការថត​វីដេអូ។
• ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើស​ទីកន្លែង​មេម៉ូរី​សម្រាបធ្
់​ វើ​ជា​ឃ្លាំងផ្ទុក។ មុខងារ​នេះ​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នក​
បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី។
• ដាមទឹក៖ ថែម​ដាមទឹក​ន�ៅ​ជ្រុង​ឆ្វេង​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ថត​រូបភាព។
• កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ៖ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​កាមេរ៉ា​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរដែ
​ ល​សួរ​ញឹកញាប់។
• អំព​ក
ី ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញ​កំណែ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា​និងព
​ ័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់។
69
កម្មវិធី និង មុខងា
វិចត្រ
ិ សាល
ការណែនាំ
បង្ហាញ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​គ្រប់គ្រង​រប
ូ ​និង​វដេ
ី អូ​តាម​អាល់ប៊ុម
ឬ​ក៏​បង្កើតរ�
​ ឿង​ផងដែរ។
ការបង្ហាញ​រូប
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមរូបេទៅសំណព�។
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ។
ែករូប។
លុបរូប។
អ្នកអ
​ ាច​បង្កើត GIF ជីវចល ឬ​រូបផ្ដុំ​ពី​រូប​ជាច្រើន។ ល�ើប
​ ញ្ជី សូមប
​ ៉ះ → បង្កើត GIF ឬ បង្កើតរ​ូបផ្ដុំ
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រប
ូ ។
ការស្វែងរក​រូប
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប
​ ៉ះ
ទីកន្លែង។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​រប
ូ ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​ពពួក ដូចជា​ប្រភេទឬ
​​
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រប
ូ ​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូមប
​ ៉ះវ​ាល​ស្វែងរក។
70
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រូបភាព។
ជ្រើស​វីដេអូដែ
​ ល​ត្រូវ​ចាក់។
ប៉ះ ចាក់វ​ីដេអូ ដ�ើម្បី​ចាក់​វដេ
ី អូ។
ខារថយេ�កោយឬខារ
េលឿនេទៅមុខេដោយ
ចាប់អូសរ�ារ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�
ម។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។
បេង�ើត GIF ជីវចល។
ប�រ� េទៅកម�វធ
� ច
ី ាក់វ�េដអូ
ផុស។
ប��រអនុ�ាតេអ�កង់។
បង�ិលេអ�កង់
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់។
រ�លងេទៅវ�េដអូប
ន�ាប់។ ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារេលឿន
េទៅមុខ។
រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។
ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើមបន�
ការចាក់។
ចាប់អូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ ឬ​ក៏​
ចាប់អូសម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តានំ​ៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង។
ូ ម
​ ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអ
​ស
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ាក់។
71
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​រូប​និង​វីដេអូ
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​រូបឬ
​ស
​ ្ថិតល�
​ ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ​វដេ
ី អូ សូមច
​ ាប់អូសអេក្រ
​
ង់ឡ​�ើងល�ើ។ ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​
ឯកសារ​នឹង​លេចឡ�ើង។
អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័នផ
្ធ​ ងដែរ ដ�ោយ​ប៉ះ​ព័ត៌មាន​ល�ើ​អេក្រង់។
ែកព័ត៌មាន។
ព័ត៌មានលម�ិតៃនឯក
សារ
ព័ត៌មានអំពមនុ
ី ស�
ព័ត៌មានទីកែន�ង
ខ�ឹមព័ត៌មានស�័យបេង�ើ
ត
ស�ាក
ការបង្ហាញ​រូបថត​ឬ​វដេ
ី អូ​តាម​ប្រភេទ
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូបថត​និងវ​ីដេអូត
​ ាម​ប្រភេទ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រូបភាព ឬ អាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ចាប់អស
ូ ប
​ ញ្ជី​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីជ​្រើស​ប្រភេទ​
មួយ។
• វីដេអូ៖ បង្ហាញ​វដេ
​ ល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។
ី អូដែ
• សំណព្វ៖ បង្ហាញ​រូបថត​និងវ​ីដេអូ​សំណព្វរ​បស់​អ្នក។
• ទីកន្លែង៖ បង្ហាញ​រូបថត​និងវ​ីដេអូដែ
​ ល​បាន​ថត​ក្នុងទ
​ ីកន្លែង​តែម
​ ួយ។
• បាន​ស្នើ៖ បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
72
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​និងវ​ីដេអូ​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​សឺមីឬ
​ ​អាល់ប៊ុម។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​អាល់ប៊ុមម
​ ួយ។
ការលាក់​អាល់ប៊ុម
អ្នកអ
​ ាច​លាក់​អាល់ប៊ុម។
អ្នកម
​ ិន​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុមដែ
​ ល​បាន​បង្កើតត
​ ាម​លំនាំដ�ើម ដូចជា​អាល់ប៊ុម កាមេរ៉ា និង រូបថត​
អេក្រង់ ឡ�ើយ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ អាល់ប៊ុម។
​ ​ឈប់​លាក់​អាល់ប៊ុម។
ប៉ះ → លាក់ឬ
ប៉ះ​កុងតាក់អ
​ ាល់ប៊ុម ដ�ើម្បីល
​ ាក់។
ការបង្ហាញ​រ�ឿង
ន�ៅពេល​អ្នកថ
​ ត​ឬ​រក្សាទុក​រប
ូ ​និង​វីដេអូ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​អាន​កាលបរិច្ឆេទន
​ ិងស
​ ្លាក​ទីកន្លែង​របស់​ពួកវា, តម្រៀប​
​ ឿង។ ដ�ើម្បី​បង្កើតរ�
​ ឿង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកត្រូ
​ វ​ថត​ឬ​រក្សាទុក​រប
​ ិងវ​ីដេអូច​្រើន។
រូប​និងវ​ដេ
ី អូ រួច​ហ�ើយ​បង្កើតរ�
ូ ន
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួច​ហ�ើយជ​្រើស​រ�ឿង​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
ការបង្កើត​រ�ឿង
បង្កើតរ�
​ ឿង​ជាមួយ​រប
ូ រាង​ផ្សេងៗ។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ → បង្កើត​រ�ឿង។
វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើងម
​ ួយ​សម្រាបរ�
់​ ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្កើត។
ធីករ​ប
ូ ​ឬ​វីដេអូ ដ�ើម្បីរ​ួមបញ្ចូល​ក្នុងរ�
​ ឿង ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
73
កម្មវិធី និង មុខងា
ដ�ើម្បី​ថែម​រូបឬ
​ ​វីដេអូទ�
​ ៅ​រ�ឿង​មួយ សូមជ​្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → ថែម។
ី​ ឿង​មួយ សូមជ​្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → កែ, ធីករ​ូប​ឬ​វីដេអូដែ
ដ�ើម្បីល
​ ុបរ​ូបឬ
​ ​វីដេអូព
​ រ�
​ ល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយ​
ប៉ះ លុបព
​ ី​រ�ឿង។
ការលុប​រ�ឿង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ រ�ឿង។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​រ�ឿង​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ
ន�ៅពេល​អ្នកធ្
​ វើ​សមកាល​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud ន�ោះ​រប
ូ ថត​និងវ​ីដេអូ​ដែល​អ្នក​
​ ឹងត្រូ
ថត ក៏ន
​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Cloud ផងដែរ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រប
ូ ​និងវ​ដេ
ី អូ​ដែល​រក្សាទុក​ក្នុង
Samsung Cloud ក្នុងក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល របស់អ
​ ្នកន
​ ិង​ពី​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
ចាប់ផ្ដើមក
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ Samsung
Cloud ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។ កម្មវិធី វិចិត្រសាល និង Samsung Cloud នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ធ្វើ​សមកាល។
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល។
ជ្រើស​រូប​ឬ​វីដេអូត្រូ
​ វ​លប
ុ ។
ដ�ើម្បី​ថែម​ឯកសារ​ច្រើន សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ឯកសារ​ត្រូវ​លប
ុ ល�
​ ើ​បញ្ជី ហ�ើយ​ធីកឯ
​ កសារ​ច្រើនទ�ៀត​ដែល​
ត្រូវ​លប
ុ ។
3
ប៉ះ
ឬ លុប។
ការប្រើ​មុខងារ​ធុងសំរាម
អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​រប
ូ ​និង​វីដេអូដែ
​ ល​បាន​លុបក
​ ្នុងធ
​ ុងស
​ ំរាម។ ឯកសារ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លប ប
ុ
ន្ទាប់ព
​ ី​អំឡុងពេល​មួយ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ សំរាម ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ឯកសារ​ក្នុងធ
​ ុង​សំរាម សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយ​ប៉ះ → សំរាម។
74
កម្មវិធី និង មុខងា
AR Emoji
ការណែនាំ
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក ហ�ើយ​ថត​រូប​ឬ​វីដេអូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រទ
​ ាំងន�ោះ។
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​តាមបំណង​ឲ្យ​លក្ខណៈពិសេស​របស់ My Emoji ដូចជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទៃមុខឬ
​ ​ម៉ូតសក់ ព្រមទាំង​
តុបតែង My Emoji ជាមួយ​គ្រឿងបន្សំ​ផ្សេងៗ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ខ្លួនអ
​ ្នកត
​ ាម​វិធី​សប្បាយៗ​ដ�ោយ​ប្រើ​
ស្ទីកឃ័រ My Emoji ផងដែរ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​សន្ទនា។
ស�ីកឃ័រ
My Emojis
75
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើត My Emoji
បង្កើត My Emoji ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចអ
​ ្នក។ ស្ទីកឃ័រ My Emoji ជាមួយក
​ ារសម្ដែង​ផ្សេងៗ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត​
ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
1
2
3
4
5
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji → បង្កើត My Emoji។
តម្រង់ផ​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បីថ
​ ត​រូប។
ជ្រើស​ភេទ​និង​វិសាលភាព​អាយុ​របស់ My Emoji ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប។
់
តុបតែង My Emoji ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប។
់
ប៉ះ រួចរាល់។
ឥឡូវ My Emoji និងស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុង​
ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។ សូមម�
​ ើល ស្ទីកឃ័រ My Emoji សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
បេង�ត
ើ
My Emoji។
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​មុខងារ AR Emoji ទាំងត
​ ាម​កាមេរ៉ា​មុខ ទាំងត
​ ាម​កាមេរ៉ា​ក្រោយ។ ប�ើ​អ្នក​កំពុងប​្រើ​
កាមេរ៉ា​ក្រោយ វា​នឹង​ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ាម
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប្ដូ
​ ុខដ�
​ រ​រវាង​កាមេរ៉ា សូមអ
​ ូស​ឡ�ើងល�ើឬ
​​
ចុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់​បង្ហាញ។
ការលុប My Emoji
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji → ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។ ប៉ះ , ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ My
Emoji ដែល​អ្នក​ចង់ល
​ ុប ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។ My Emoji និងស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុប។
76
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្ដូរ My Emoji តាមបំណង
កែ​ឬ​តុបតែង My Emoji ក្នុងស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ថែម​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ផងដែរ។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នាអ
​ ាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយ​ប៉ះ AR Emoji → ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។ ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji នឹង​
លេចឡ�ើង។
េ�ជើស My Emoji េដើម�ីែក។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។
ប�រ� ៃផ�ខាងេ�កោយៃនេគហេអ�កង់ My Emoji។
បេង�ើតស�ីកឃ័រ។
ែក My Emoji។
77
កម្មវិធី និង មុខងា
ស្ទីកឃ័រ My Emoji
បង្កើតស្ទី
​ កឃ័រផ្ទា
​ ល់ខ្លួនរ​បស់​អ្នកជ
​ ាមួយ​ទឹកមុខន
​ ិងស
​ កម្មភាព My Emoji។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My
Emoji ន�ៅពេល​ផ្ញើ​សារ ឬ​ក៏​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម។
ការបង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji
ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji សូម​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ។ បន្ទាប់ម
​ ក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji។
ែថមស�ីកឃ័រ។
បេង�ើតស�ីកឃ័រផ�ាល់ខ�នរបស់អ�ក។
ការបង្កើតស
​ ្ទីកឃ័រផ
​ ្ទាល់ខលួន
្ រ​បស់​អ្នក
1
2
3
ក្នុងស្ទូ
​ ឌីយ៉ូ My Emoji សូម​ប៉ះ ស្ទីកឃ័រ → បង្កើតស
​ ្ទីកឃ័រត
​ ាមបំណង។
កែ​ស្ទីកឃ័រត
​ ាម​រប�ៀប​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
•
៖ ថែម​ស្ទីកឃ័រ។
•
៖ ជ្រើសផ​្ទៃខាងក្រោយ​របស់ស្ទី
​ កឃ័រ។
•
៖ ជ្រើស​ទឹកមុខម
​ ួយ។
•
៖ ជ្រើសស
​ កម្មភាព​មួយ។
•
៖ វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ។
•
៖ គូរជ
​ ាមួយ​ជក់។
ប៉ះ រក្សាទុក។
78
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុង​ឆាត
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងអ
​ ំឡុង​សន្ទនា​តាម​សារ ឬ​ក៏​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​
គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការប្រើស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji ក្នុងក
​ ម្មវិធី សារ។
1
2
3
ខណៈពេល​កំពុងតែ
​ ង​សារ​មួយ​ក្នុងក
​ ម្មវិធី សារ សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung។
ប៉ះ​អាយខុន My Emoji។
ជ្រើស​ស្ទីកឃ័រ My Emoji មួយ។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បញ្ចូល។
អាយខុន My Emoji
ការលុបស
​ ្ទីកឃ័រ My Emoji
ល�ើ​ក្ដារចុច Samsung សូម​ប៉ះ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដែល​អ្នកច
​ ង់​លប ហ�
ុ
ើយប
​ ៉ះ លុប។
ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ក្ដារចុច។ ជ្រើសស្ទី
​ កឃ័រ My Emoji
79
កម្មវិធី និង មុខងា
ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
​ នុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកដ
​ ំណ�ើរការ​កម្មវិធព
ី​ ីរ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់ប
​ ំបែក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ដំណ�ើរការ​កម្មវិធចី​្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែមួយ​ន�ៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុសផ
​ ងដែរ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ទេ។
ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់
ទិដ�ភាពផុស
80
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ, ប៉ះអ
​ ាយខុន​របស់​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ប�ើកក
​ ្នុង​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់។
កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
3
ល�ើ​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្ដាំ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​មិនស
​ ្ថិតល�
​ ើ​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ សូមប
​ ៉ះ​គេហប៊ូតុងឬ
​ គ្រាប
​
់ចុចថ
​ យ រួច​
ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ។
ការលៃតម្រូវ​ទំហវំ​ីនដូវ
ចាប់អូសរ​បារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធឡី​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ទំហនំ​ៃ​វីនដូវ​ទាំងន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់អូសរ​បារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​រក​គែម​ខាងល�ើឬ
​ ​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ វីនដូវន�
​ ោះ​
នឹងព
​ ង្រីក​អតិបរមា។
81
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​ផុស
1
2
ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធទ�
ី​ ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ។
អូសម
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
​ ៅ​ស្តាំ, ប៉ះអ
​ ាយខុន​របស់​កម្មវិធម
ី​ ួយ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ប�ើកក
​ ្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធន
ី​ ឹង​លេចឡ�ើងក
​ ្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
ប�ងួមវ�នដូវអប�បរ
មា។
ព�ងីកវ�នដូវអតិបរមា។
បិទកម�វ�ធី។
ៃលត�មូវក�មិតភាព
ថ�ា។
ការផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស សូមប
​ ៉ះ​របារ​ឧបករណ៍រ​បស់​វីនដូវន�
​ ោះ រួចច
​ ាប់អូសវ​ា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី​មួយ។
82
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Health
ការណែនាំ
កម្មវិធី Samsung Health ជួយ​អ្នកឲ
​ ្យ​គ្រប់គ្រង​សុខុមាលភាព​និងភ
​ ាពមាំទាំរ​បស់​អ្នក។ កំណត់គ�
​ ោលដ�ៅ​នៃ​
ភាពមាំទាំ, ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​របស់​អ្នក ព្រមទាំងរ​ក្សា​ការតាមដាន​សុខុមាលភាព​និងភ
​ ាពមាំទាំទ
​ ូទ�ៅ​របស់អ
​ ្នក។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រៀបធ�ៀប​កំណត់ត្រា​នៃ​ការរាប់​ជំហាន​របស់អ
​ ្នកជ
​ ាមួយ​អ្នកប្រើប្រាស់ Samsung Health ដទៃ​
ទ�ៀត, ប្រកួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្រតិ​បស់​អ្នក និងម�
​ ើលប
​ ណ្ណែ​សុខភាព​ផងដែរ។
ការប្រើ Samsung Health
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធនេ
ី​ ះ​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ចាប់ផ្ដើមវ​ា​
ឡ�ើងវិញប
​ ន្ទាប់ព
​ ី​ធ្ក
វើ​ ារកំណត់​ទិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្
​ ត
វើ​ ាម​ការណែនាំ ល�ើអេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
មុខងារ​ខលះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់។
​ ៉ះ → គ្រប់គ្រង​ធាតុ រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​ធាតុ​
ដ�ើម្បី​ថែម​ធាតុ​នានា​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ Samsung Health សូមប
ក្រោម​ថេប​នីមួយៗ។
បង�ាញនិង�គប់�គងមុខងារតាមដាន។
បង�ាញបែណ�សុខភាព។
�តួតពិនិត�សុខភាពនិងភាពមាំទាំរ
បស់អ�ក។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តារាប់ជំហានរបស់អ�
កជាមួយអ�កេ�បើ��ាស់
Samsung Health ដៃទេទៀត
ឬក៏�បកួតជាមួយមិត�ភក�របស់
ិ
អ�ក។
83
កម្មវិធី និង មុខងា
Together
Together អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​រ�ៀបចំ​គ�ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន​និងប្រ
​ កួតជ
​ ាមួយ​មិត្តភក្រតិ​បស់​អ្នក។ អ្នក​អាច​
អញ្ជើញ​មិត្តភក្ឲ
តិ​ ្យ​ដ�ើរ​ជាមួយគ្នា, កំណត់គ�
​ ោលដ�ៅ​នៃ​ការរាប់​ជំហាន, ប្រកួតក
​ ្នុងក
​ ារប្រជែង​នានា ព្រមទាំង​
បង្ហាញ​លំដាប់ថ្នាករ់​បស់​អ្នក។
ល�ើ​គេហអេក្រង់ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ Together។
ជំហាន
ឧបករណ៍​នឹងរ​ាប់​ចំនួនជ
​ ំហាន​ដែល​អ្នកដ�
​ ើរន
​ ិងវ​ាស់​ចម្ងាយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណ�ើរ។
ល�ើ​គេហអេក្រង់ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន។
សរុបជំហានបច��ប�ន�
េគោលេដៅ
• អ្នកអ
​ ាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិច ខណៈពេល​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន​ត្រួតពិនិត្យ​ជំហាន​
របស់​អ្នក ទ�ើបប
​ ង្ហាញ​ការរាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​បន្តិចផ
​ ងដែរ
មុនពេល​វីនដូវ​ផុសប
​ ង្ហាញ​ថា អ្នកប
​ ាន​សម្រេច​គ�ោលដ�ៅ​របស់​អ្នកហ�
​ ើយ។
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​តាមដាន​ជំហាន ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើដណ�
ំ
ើរ​តាម​ឡាន​ឬ​រថភ្លើង រំញ័រ​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់ក
​ ាររាប់​ជំហាន​របស់​អ្នក។
• អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ជំហាន​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នកល�
​ ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។ ដ�ើម្បីប
​ ិទក
​ ារជូនដំណឹង ល�ើ​
គេហអេក្រង់ន​ៃ Samsung Health សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដំណឹង រួច​ហ�ើយ​
ប៉ះ​កុងតាក់ ជំហាន​បច្ចុប្បន្ន ក្រោម កំពុងប
​ ន្ត ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។ ជម្រើសផ​្សេង សូមប�
​ ើក​
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ការជូនដំណឹង, ប៉ះ ព័ត៌មាន​លម្អិត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ជំហាន​
បច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​វា។
84
កម្មវិធី និង មុខងា
ព័ត៌មាន​បន្ថែម
• Samsung Health មាន​បំណង​ផ្ដល់ភ
​ ាពមាំទាំន
​ ិង​សុខុមាលភាព​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មិនមាន​បំណង​ឲ្យ​
ប្រើ​ក្នុងក
​ ារ​ធ្វើ​រ�ោគវិនិច្ឆយ​ល�ើ​ជំងឺ​ឬស
​ ្ថានភាព​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ព្យាបាល​ជំងឺ បន្ធូរជ
​ ំងឺ ការពារ​ជំងឺ ឬ​បង្ការ​ជំងឺ​
ឡ�ើយ។
• មុខងារ លក្ខណៈពិសេស និងក
ី​ ល​មាន​និងអ
​ ាច​ថែម​បាន​សម្រាប់ Samsung Health អាច​
​ ម្មវិធដែ
​ ី​ប្រទេសម
​ ួយ​ទ�ៅ​ប្រទេសម
​ ួយ ដ�ោយសារ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញតក
្តិ​ ្នុងស្រុ
​ ក​មាន​ភាពខុសគ្នា។ អ្នកគ
​ ួរ​
ខុសគ្នាព
​ ំបន់ជ
​ ាក់លាក់រ​បស់​អ្នក មុនពេល​ប្រើ។
ពិនិត្យ​ម�ើល​មុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី​ដែល​មាន​ក្នុងត
• កម្មវិធី Samsung Health និងស​េវា​របស់​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ឬ​បញ្ឈប់ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​
ជាមុន។
• គ�ោលបំណង​សម្រាបក
់​ ារប្រមូល​ទិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម​ការផ្ដល់ស​េវា​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ស្នើ រួមទាំង​
ការផ្ដល់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​ដ�ើម្បី​កែលម្អភ
​ ាពមាំទាំរ​បស់​អ្នក, ធ្វស
ើ​ មកាល​ទិន្នន័យ, វិភាគ​ទិន្នន័យន
​ ិង​ស្ថិតិ ឬ​
ក៏​ដ�ើម្បី​អភិវឌ្ឍ​និងផ្ដ
​ ល់ស​េវា​កាន់​តែ​ប្រស�ើរ។ (ប៉ុន្តែប�
​ ើ​អ្នកច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​
អ្នកព
​ ី Samsung Health ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ​សឺវ�ើ​ក្នុងគ�
​ ោលបំណង​
នៃ​ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ។) ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនអ
​ ាច​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក រហូតទ
​ ាល់តែគ�
​ ោលបំណង​ទាំងន�ោះ​
បាន​បញ្ចប់។ អ្នកអ
​ ាច​លុបទ
​ ិន្នន័យផ្ទា
​ ល់ខ្លួនដែ
​ ល​រក្សាទុកដ�
​ ោយ Samsung Health តាមរយៈ​ការប្រើ​
ជម្រើសល
​ ុប​ទិន្នន័យផ្ទា
​ ល់ខ្លួនក
​ ្នុងម
​ ៉ឺនុយ​ការកំណត់។ ដ�ើម្បីល
​ ុបទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ចែករំលែក​ជាមួយ​
បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បាន​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ឃលា្ ំងផ្ទុក អ្នកត្រូ
​ វតែ​លុបព
​ ួកវា​ដាច់​ដ�ោយ​ឡែក​ពី​គ្នា។
• អ្នកអ
​ ាមួយ​សេវា​បន្ថែម​របស់ Samsung ឬ​សេវា​
​ ាច​ចែករំលែក និង/ឬ ធ្វស
ើ​ មកាល​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកជ
របស់ត
​ តីយភាគីដែ
​ ល​អ្នកជ​្រើស ព្រមទាំងជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។ ការចូលប្រើ​
ព័ត៌មាន Samsung Health តាម​សេវា​បន្ថែម​ទាំងន�ោះ ឬ​ក៏​ឧបករណ៍​របស់​តតីយភាគី នឹងទទ
​ ួល​
ការអនុញញា្ ត​តែ​ន�ៅពេល​អ្នកយ
​ ល់ព្រម​ប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នក​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំព�ោះ​ការប្រើប្រាស់​មិនស
​ មស្រប​ចំព�ោះ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចែករំលែក​
ល�ើ​បណ្តាញ​សង្គម ឬ​ក៏​បញ្ជូន​ទ�ៅ​អ្នកដទៃ។ សូមប្រុ
​ ងប្រយ័ត្ន ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់​
អ្នកជ
​ ាមួយ​អ្នកដទៃ។
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​ការភ្ជាប់​ឥតខ្សែ​ដូចជា Bluetooth ន�ោះ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ​អាច​ទទួលរង​ការបង្អាករ់​ំខាន​
អេឡិចត្រូនិចព
​ ី​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។ សូមជ�
​ ៀសវាង​ប្រើ​ឧបករណ៍​ក្បែរ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បញ្ជូន​
រលក​វិទ្យុ។
• សូមអ
​ ាន​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងគ�
​ ោលការណ៍​ភាពឯកជន​នៃ Samsung Health ដ�ោយ​
យកចិត្តទុកដាក់ មុនពេល​ប្រើ​វា។
85
កម្មវិធី និង មុខងា
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable គឺជ
​ ា​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកគ្រប
​ ់គ្រង​ឧបករណ៍ព
​ ាក់បាន​របស់អ
​ ្នក។
ន�ៅពេល​អ្នកភ
​ ្ជាបឧ
់​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ពាក់បាន អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ការកំណត់ន
​ ិង​កម្មវិធរី​បស់​
​ ាក់បាន​តាមបំណង។
ឧបករណ៍ព
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Galaxy Wearable។
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បី​ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ឧបករណ៍ព
​ ាក់បាន។ ធ្វត
ើ​ ាម​ការណែនាំល�
បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។ សូមម�
​ ើលស​�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់ន​ៃ​ឧបករណ៍​ពាក់បាន​សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​
រប�ៀប​ភ្ជាប់​និងប​្រើ​ឧបករណ៍ព
​ ាក់បាន​ជាមួយ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក។
Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់​សេវា​គាំទ្រ​ដល់អ
​ តិថិជន​ដូចជា កំហុសវ​ិនិច្ឆយ​នៃ​បញ្ហាឧ
​ បករណ៍ ព្រមទាំង​
អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់ប្រ
​ គល់ស
​ ំណួរន
​ ិងរ​បាយការណ៍ក
​ ំហុស។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​
អ្នកដទៃ​ក្នុង​សហគមន៍អ
​ ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ដំណឹង​និងប
​ ណ្ណែ​ថ្មីៗ​ផងដែរ។ Samsung
Members អាច​ជួយ​អ្នក​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​ជួបប្រទះ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​ប្រគល់ម
​ តិតប​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​បង្ហោះ​មតិរ​បស់​អ្នក អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
account របស់អ
​ ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
86
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Notes
បង្កើតក
​ណ
ំ ត់សម្គាល់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ក្ដារចុច ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការសរសេរ​ដ�ោយ​ដៃ​ឬ​គូសល�
​ ើ​
អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បញ្ចូល​រូបឬ
​ ​ការថត​សំឡេង​ទ�ៅ​ក្នុងក
​ណ
ំ ត់សម្គាលរ់​បស់​អ្នក​ផងដែរ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយ​ប៉ះ
។
ជ្រើស​វិធប
ី​ ញ្ចូល​ពី​របារឧបករណ៍ន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ រួចតែ
​ ង​កំណត់សម្គាលម
់​ ួយ។
វាយប���លអត�បទេដោយេ�បើក�ារចុច។
ប���លរូបឬការថតសំេឡង។
សរេសរឬគូសជាមួយប៊�ច។
គូរជាមួយជក់។
3
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​ការតែង​កំណត់សម្គាល ស
់ ូមប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
ការលុបក
​ ំណត់សម្គាល់
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Samsung Notes។
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​កណ
ំ ត់សម្គាលដែ
់​ ល​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​លប
ុ ក
​ណ
ំ ត់សម្គាលច់​្រើន សូមធ
​ ីក​កំណត់សម្គាលជ
់​ ាច្រើនដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប។
3
ប៉ះ លុប។
​
87
កម្មវិធី និង មុខងា
ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូលព្រឹ
​ ត្តិការណ៍ឬ
​ ​ការរំឭក​នឹងម
​ ក​ដល់ក
​ ្នុង​កម្មវិធី​រ�ៀបចំ​គម្រោង​
របស់​អ្នក។
ការបង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ
ឬ​ក៏​ប៉ះព
​ ីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទម
​ ួយ។
ប�ើក
​ ាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍ឬ
​ ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុងន�
​ ោះ​ហ�ើយ សូមប
​ ៉ះ​កាលបរិច្ឆេទន�
​ ោះ
ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
2
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពី​ព្រឹត្តិការណ៍។
េ�ជើសស�ីកឃ័រមួយេដើម�ីបង�ាញជាមួយ
�ពឹត�ិការណ៍។
ប��រពណ៌ៃន�ពឹត�ិការណ៍។
វាយប���លចំណងេជើង។
កំណត់អំឡ�ងេពល។
េ�ជើស�បតិទន
ិ េដើម�ីរក�ាទុក�ពឹតក
ិ� ារណ៍។
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍។
ប���លទីកែន�ង។
ែថមកំណត់សម�ាល់មួយ។
ែថមព័ត៌មានលម�ិតេ�ចើនេទៀត។
3
ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
88
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
អ្នកអ
​ ាច​បង្កើតក
​ ិច្ចការ​ជា​ការរំឭក​និង​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងន�
​ ៅ​ម�៉ោង​ឬទ
​ ីកន្លែង​បុរេកំណត់​សម្រាបក
់​ ាររំឭក​
នីមួយៗ។ ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ → ការរំឭក។ កម្មវិធក
ី​ ាររំឭក នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម។ សូមម�
​ ើល
ការរំឭក សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គណនី រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​
ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
2
ប៉ះ ធ្វស
ើ​ មកាល​គណនី រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung account សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​
ដំណ�ើរការ​វា។
→ ថែម​
ដ�ើម្បី​ថែម​គណនីដែ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ →
គណនី​ថ្មី។ រួចជ​្រើសគ
​ ណនីម
​ ួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេល​គណនីម
​ ួយ​ត្រូវ​
​ ោះ​គណនី​ន�ោះ។
បាន​ថែម រង្វងខ�
់​ ៀវ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឡ�ើងជ
​ ាប់​នឹងឈ្ម
89
កម្មវិធី និង មុខងា
វិទ្យុ
ការស្ដាប​វ់ ិទ្យុ FM
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
មុនពេល​អ្នកប​្រើក
​ ម្មវិធនេ
ី​ ះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​កាស​ដែល​បម្រើការ​ជា​អង់តែន​វិទ្យុ។
វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយដែ
​ ល​មាន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ដណ�
ំ
ើរការ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង។
ជ្រើស​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ស្ដាប់​ពប
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
េស�ននិងរក�ាទុកស�ានីយែដលមានេដោ
យស�័យ�បវត�ិ
ថតអូឌយ
ី ពី
ូ៉ វ�ទ�� FM។
េបើកឬបិទវ�ទ�� FM
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមស�ានីយវ�ទ��បច�ប
� �ន�េទៅប��សំ
ី ណព�
វាយប���លេ�បកង់ស�ានីយវ�ទ��េដោយៃដ
ែស�ងរកស�ានីយវ�ទ��ែដលមាន
រាវរកេ�បកង់
បង�ាញប��ីស�ានីយែដលមានទាំងអស់
បង�ាញប��ីស�ានីយសំណព�
ចាក់​តាម​ឧបល័រ
អ្នកអ
​ ាច​ស្ដាប់​វិទ្យុត
​ ាម​ឧបល័រ ជំនួសឲ
​ ្យ​កាស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
ប៉ះ → ចាក់ត
​ ាម​ឧបល័រ។
ការស្កេន​រក​ស្ថានីយ​វិទ្យុ
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិទ្យុ។
ប៉ះ ស្កេន។ វិទ្យុ FM ស្កេន​និងរ​ក្សាទុក​ស្ថានីយ​ដែល​មាន​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
ជ្រើស​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ស្ដាប់​ពប
ី​ ញ្ជី​ស្ថានីយ។
90
កម្មវិធី និង មុខងា
ថត​សំឡេង
ការណែនាំ
ប្រើ​កម្មវិធនេ
ី​ ះ ដ�ើម្បីថ
​ ត​ឬ​ចាក់មេ
​ ម៉ូ​សំឡេង។
ការធ្វើ​ការថត​សំឡេង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ថត​សំឡេង។
ប៉ះ
• ប៉ះ
ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ារថត។ សូមន
​ ិយាយ​ដាក់​មីក្រូហ្វូន។
ដ�ើម្បី​ផ្អាក​ការថត។
• ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​សំឡេង សូមប
​ ៉ះ ទីចំណាំ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចូល​ទីចំណាំ។
ចាប់េផ�ើមថត
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ឯកសារ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
91
កម្មវិធី និង មុខងា
ឯកសារ​ខ្ញុំ
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ។
ចាប់ផ្ដើមក
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​នីមួយៗ។
ដ�ើម្បី​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យម
​ ិន​ចាំបាច់ន
​ ិង​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​ទំនេរ សូមប
​ ៉ះ → ការវិភាគ​ឃ្លាំងផ្ទុក។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូមប
​ ៉ះ
។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពល�ោក, វាស់ពេ
​ ល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ ឬ​ក៏​
កំណត់រ​យៈពេល​ជាក់លាក់។
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍, កំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើសថ្
​ ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់​
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ជម្រើសម�
ដ�ើម្បី​ប�ើកផ្ទា
​ ំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះ​វាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
​ ាប់​នឹងម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុងប
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍​មួយ។ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​ប�ើកប្រើ​ជម្រើសស្ងប
​ ព
់​ ី​មុន សូមប
​ ៉ះ ស្ងប ដ�
់ ើម្បីឲ
​ ្យ​
ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្ក
វើ​ ាររ�ោទ៍​ឡ�ើងវិញ បន្ទាប់ព
​ ី​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។
92
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុប​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីកម�
​ ៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ
, វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក៏​ជ្រើស​ទីក្រុង​មួយ​ពី​ផែនដី រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​បំលែង​តំបន់ម�
​ ៉ោង សូមប
​ ៉ះ → កម្មវិធ​ប
ី ំលែង​តំបន់​ម�៉ោង។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​នាឡិកា​មួយ, ធីកន
​ ាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លប ុ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​វាស់​ពេល
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់​ពេល។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បីវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ម
​ ួយ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ សូមប
​ ៉ះ ជុំ។
3
ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ការវាស់​ពេល។
• ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើមក
​ ារវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូមប
​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
​ ន្ត។
• ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូមប
​ ៉ះ កំណត់​ឡ�ើងវិញ។
រង្វាស់ពេល
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេល។
ដ�ើម្បី​ថែម​រង្វាស់ពេល​ដែល​បាន​ប្រើ​ញឹកញាប់ សូមប
​ ៉ះ
ថែម។
2
, កំណត់អ
​ ំឡុងពេល​និង​ឈ្មោះ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
កំណត់​រយៈពេល រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
3
ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់ម�
​ ៉ោង។
93
កម្មវិធី និង មុខងា
គិត​លេខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
​ ម្មវិធី គិត​លេខ។
ចាប់ផ្ដើមក
•
៖ បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការគណនា។ ដ�ើម្បីជ
​ ម្រះ​ប្រវត្តិ សូម​ប៉ះ ជម្រះ​ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប
​ ិទ​ផ្ទាំង​ប្រវត្តិ​គណនា
សូមប
​ ៉ះ ។
•
៖ ប្រើ​ឧបករណ៍ប
​ ំប្លែង​ឯកតា។ អ្នកអ
​ ាច​បំប្លែង​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ផ្ទៃ ប្រវែង ឬ​សីតុណ្ហភាព ទ�ៅ​ជា​
ឯកតា​ផ្សេង។
•
៖ បង្ហាញ​កម្មវិធី​គិតលេ
​ ខ​វិទ្យាសាស្ត្រ។
Game Launcher
ការណែនាំ
Game Launcher ប្រមូល​ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Store ទុកក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​
មួយ​សម្រាបក
់​ ារចូល​លេង​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឧបករណ៍​ជា​ទម្រង់ហ្
​ គេម ដ�ើម្បីលេ
​ ង​ហ្គេម​
​ ាយស្រួល។
កាន់តែង
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េបើកេហ�មេដោយមានឬគ�ានសំេឡង។
កម�វ�ធែដល
ី
�ានទាញយក
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតេហ�ម។
ផ�ាំងបណ�ាល័យ
94
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Launcher
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី Game Launcher។
ប�ើ Game Launcher មិន​លេចឡ�ើងទេ ស
​
ូមច
​ ាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Game Launcher ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
ចាប់អស
ូ ផ្ទា
​ ំង​បណ្ណាល័យឡ​�ើងល�ើ ហ�ើយប
​ ៉ះ​ហ្គេម​មួយ។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ហ្គេម​ច្រើនទ�ៀត សូមច
​ ាប់អស
ូ អេក្រ
​
ង់ឡ​�ើងល�ើ។
ហ្គេម​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Play Store និង Galaxy Store នឹងប
​ ង្ហាញ​ឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​
ល�ើ​អេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើ​អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ឃ�ើញ​ហ្គេម​របស់​អ្នកទេ ស
​
ូមច
​ ាប់អូសផ្ទា
​ ំង​
បណ្ណាល័យ​ឡ�ើងល�ើ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ថែម​កម្មវិធ។
ី
ការលុប​ហ្គេម​មួយ​ចេញ​ពី Game Launcher
ចាប់អូសផ្ទា
​ ំងបណ្ណា
​
ល័យ​ឡ�ើងល�ើ, ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​ហ្គេមម
​ ួយ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ លុបព
​ ី Game Launcher។
ការប្ដូរ​ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​ទម្រង់ប្រស
​
ិទ្ធផល​ហ្គេម។
​ ម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ → ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម រួចហ�
ចាប់ផ្ដើមក
​ ើយ​ចាប់​អូសរ​បារ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទម្រង់​
ដែល​អ្នកច
​ ង់ប​្រើ។
• ផ្ដោត​ល�ើ​ការសំចៃ​ថាមពល៖ នេះ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម ខណៈពេល​កំពុងលេ
​ ង​ហ្គេម។
• មាន​តុល្យភាព៖ នេះ​នឹងរ​ក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និងពេ
​ ្ម។
​ ល​ប្រើប្រាស់ថ
• ផ្ដោត​ល�ើ​ប្រសិទ្ធផល (បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់)៖ នេះ​ផ្ដោត​ល�ើ​ការផ្ដល់ជ
​ ូន​អ្នកន
​ ូវ​ប្រសិទ្ធផល​អាច​មាន​ល្អបំផុត
ន�ៅពេល​អ្នកលេ
​ ង​ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ហ្
់​ គេម​នីមួយៗ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ការកំណត់​ហ្គេម​នីមួយៗ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​ថ្ម​អាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ហ្គេម។
95
កម្មវិធី និង មុខងា
ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម
ការណែនាំ
ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេមអ
​ នុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នកលេ
​ ង​ហ្គេម​ក្នុងប
​ រិស្ថាន​កាន់តែ​ប្រស�ើរ ហ�ើយ​ផ្ដល់ជ
​ ូនអ
​ ្នក​នូវ​ជម្រើស​ដែល​មាន​
ប្រយ�ោជន៍ត
​ ាម​ផ្ទាំងប
​ ៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម។
ការប្រើ​ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងប
​ ៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។ ប�ើរ​បារ​រុករក​ត្រូវ​បាន​លាក់ សូមច
​ ាប់អូសអេក្រ
​
ង់ព
​ ី​
ក្រោម​ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​វា។ ប�ើ​អ្នកប
​ ាន​កណ
ំ ត់​របារ​រុករក​ឲ្យ​ប្រើ កាយវិការ​ពេញ​អេក្រង់ សូមប�
​ ើកផ្ទា
​ ំង​
ជូនដំណឹង ហ�ើយប
​ ៉ះ ប៉ះ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ប៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម។
មុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ហ្គេម។
•
៖ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ប
់​ ៊ូស្ទ័រ​ហ្គេម។
• ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព / ត្រួតពិនិត្យ​មេម៉ូរី៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍លៃ
​ តម្រូវ​ការកំណត់ដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ឧបករណ៍ឡ​�ើង​កម្ដៅ ហ�ើយប
​ ញ្ឈប់​ការដំណ�ើរការ​កម្មវិធន�
ី​ ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បីគ្រប
​ ់គ្រង​
មេម៉ូរី​កាន់តែប្រ
​ ស�ើរ។
• ខ្ទប​ក
់ ្នុង​ពេល​លេង​ហ្គេម៖ ចាក់ស�ោ​មុខងារ​ខ្លះ​ក្នុងអ
​ ឡុ
ំ ងពេល​លេង​ហ្គេម។
96
កម្មវិធី និង មុខងា
• មុខងារ​ហ្គេម​កម្រិតខ្ពស៖់ កំណត់​មុខងារ​បន្ថែម។
• ស�ោ​ប៊ូតុងរ​ុករក៖ លាក់ប
​ ៊ូតុងល�
​ ើ​របារ​រុករក។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ប៊ូតុងន
​ ានា សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។
• ស�ោ​ការប៉ះ​អេក្រង់៖ ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ ខណៈពេល​កំពុងលេ
​ ង​ហ្គេម។ ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់ប៉ះ សូម​
ូ អ
​ ាយខុន​ស�ោ​ក្នុងទ
​ ិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
ចាប់អស
• រូបថត​អេក្រង់៖ ថត​រូបអេក្រង់។
• ថត៖ ថត​វេលា​លេង​ហ្គេម​របស់អ
​ ្នក។ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ឈប់​ការថត សូមប
​ ៉ះ
ល�ើ​របារ​រុករក។
ការកំណត់​អំពី​រប�ៀប​បង្ហាញ​ការហ�ៅ​ចូលន
​ ិង​ការជូនដំណឹងក
​ ្នុង​អំឡុងពេល​
លេង​ហ្គេម
អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​ហ្គេម​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ោយ​គ្មានក
​ ាររំខាន សូម្បីន�
​ ៅពេល​អ្នកទទ
​ ួលក
​ ារហ�ៅ​ឬ​ការជូនដំណឹងក
​ ៏​
ដ�ោយ។
→ ខ្ទបក
ប៉ះ
​់ ្នុង​ពេល​លេង​ហ្គេម → ការហ�ៅ​និង​ការជូនដំណឹង ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ការជូនដំណឹងអ
​ ្នកហ�ៅ​ដែល​បាន​បង្រួម​អប្បបរមា៖ ការជូនដំណឹងត
​ ូចន
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​
​ ឹង​លេចឡ�ើងន�
អេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នកទទ
​ ារហ�ៅ​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​លេង​ហ្គេម។
​ ួលក
• កុ​ប
ំ ង្ហាញ​ការជូនដំណឹង៖ បង្ហាញ​តែ​ការជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ឬ​ការជូនដំណឹងអ
​ ាសន្ន​ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង​ពេល​
លេង​ហ្គេម។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុង​វីដេអូ​ផុស ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម
អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុងវ​ីដេអូ​ផុស ខណៈពេល​កំពុងលេ
​ ង​ហ្គេម។
ប៉ះ
ហ�ើយ​ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ពី​បញ្ជី​កម្មវិធី។
ដ�ើម្បី​កែ​បញ្ជី​កម្មវិធ ស
​ ៉ះ ។
ី ូមប
97
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Home
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និងព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន​
តាមរយៈ​ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និងទ
​ ម្លាបរ់​បស់​អ្នក។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ច្រើនទ�ៀត សូមភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​
អ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ Bixby Home
ដ�ើម្បី​ប�ើកប្រើ Bixby Home ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​តំបន់ទទេ ​
ឬ​ក៏​ក�ៀប​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​
ចូលគ្នា, អូសទ�
​ ៅ​ស្ដាំ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Bixby Home ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
េបើកដំេណើ
រការ Bixby
Home។
98
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប�ើក Bixby Home
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់ទ
​ ិន្នន័យឡ​�ើងវិញ សូមធ្
​ វើ​តាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
2
អូសឡ​�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ឲ្យ​យ�ោបល់។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ការរ�ឭកនឹងមកដល់
ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានឲ�េយោបល់
3
ដ�ើម្បី​បិទ Bixby Home សូមអ
​ ូសម
​ ក​ឆ្វេង​ល�ើ​អេក្រង់ ឬ​ក៏​ប៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
99
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ​ល�ើ Bixby Home
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អាប់ដេត​ញឹកញាប់​ជា​បណ្ណ។ អូស​
ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​បណ្ណ។
ឧទាហរណ៍ ពេល​ន�ៅ​តាម​ផ្លូវ​ទ�ៅ​ការិយាល័យ​នា​ពេល​ព្រឹក អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​កាលវិភាគ​នៃ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នកន
​ ិង​ចាក់​
តន្ត្រី​សំណព្វ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងល
​ ំដាប់ន​ៃ​បណ្ណអ
​ ាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្ក
តិ​ ្នុងច
​ ន្លោះពេល​ជាក់លាក់។ ដ�ើម្បី​អាប់ដេត​
បណ្ណ​ដ�ោយដៃ សូមអ
​ស
ូ ច
​ ុះក្រោម​ល�ើ​អេក្រង់។
ការកែ​បញ្ជី​បណ្ណ
• ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់បណ្ណ
​
​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ Bixby Home សូមប
​ ៉ះ
→ ឈប់ខ្ទាស។
ឈប់ខ្ទាស់បណ្ណ ស
​
ូមប
​ ៉ះ
់
→ ខ្ទាស​ន�
់ ៅ​ខាងល�ើ។ ដ�ើម្បី​
• ដ�ើម្បីឈ
​ ប់ប
​ ង្ហាញ​បណ្ណ​មួយ​ល�ើ​បញ្ជី សូមច
​ ាប់អូសបណ្ណ
​
​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ កុប
ំ​ ង្ហាញ​ម្ដងទ�ៀត។
• ដ�ើម្បីល
​
ម
​ ាក់បណ្ណ
​ ួយ​ពី​បញ្ជី សូមច
​ ាប់អូសបណ្ណ
​
​ទ�ៅ​ស្ដាំ ហ�ើយ​ប៉ះ លាក់ឥ
​ ឡូវ។
ការជ្រើស​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ
បន្ថែម​ឬ​លប
ុ ក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​បណ្ណ​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → បណ្ណ, ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងធ
​ ាតុទ
​ ាំងន�ោះ
ដ�ើម្បី​ថែម​ឬ​លប
ុ ព
​ ួកវា។
ការប្ដូរ​ការកំណត់ Bixby Home តាមបំណង
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់។
• សេវា​ការប្ដូរ​តាមបំណង៖ កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ​សេវា​អន្តរកម្មន
​ ិង​តាមបំណង​របស់ Bixby ដ�ើម្បី​បង្កើន​
បទពិស�ោធន៍រ​បស់​អ្នក។
• អ្នកផ្ដលខ
់​ ្លឹមព័ត៌មាន Bixby Home៖ សូមអ
​ ាន​និងយ
​ ល់ព្រម ឬ​ក៏​ដក​ការព្រមព្រៀង​របស់​អ្នក​ពី​
​ ក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងគ�
ពេលវេលា​និងល
​ ោលការណ៍​ភាពឯកជន​របស់​អ្នកផ្ដល់ខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​នីមួយៗ។
• អំពី Bixby Home៖ បង្ហាញ​កំណែ Bixby Home និង​ព័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់។
100
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ច​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក៏​បង្ហាញ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ន�ៅ​ពេលក្រោយ។ អ្នកន
​ ឹង​ទទួល​
ការជូនដំណឹងន�
​ ៅពេល​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុនឬ
​ទ
​ ីកន្លែង​សម្រាបក
់​ ាររំឭក​នីមួយៗ។
• ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ាន់តែ​សុក្រឹត សូមភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់​
អ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើក
​ ាររំឭក​ទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពី Bixby Home
1
ល�ើ​គេហអេក្រង់ សូមអ
​ ូស​ទ�ៅ​ស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើ​បណ្ណ ការរំឭក។
អេក្រង់ក
​ ាររំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយអ
​ ាយខុនក
​ ម្មវិធី​ការរំឭក (
101
) នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក​ពី​ប្រតិទិន
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយ​ប៉ះ → ការរំឭក។ អេក្រង់​ការរំឭក​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង ហ�ើយអ
​ ាយខុនក
​ ម្មវិធី​
ការរំឭក ( ) នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​អេក្រង់​កម្មវិធី។
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធផី​្សេងៗ។ ការរំឭក​នឹង​ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក ប�ើអ
​ ្នក​បង្កើតក
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ោយ​មាន​
ការកំណត់​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ជាក់លាក់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​មេម៉ូ​ទ�ោល​មួយ​ឬ​
អាសយដ្ឋាន​ទំព័រវិប ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​វា​ពេល​ក្រោយ​ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
​ ើម្បី​ប្រាប់ដណ
​ '។
​ ាររំឭក​មួយដ�
ំ ឹងអ
​ ្នក​ឲ្យ 'ស្រោចផ្កា ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​ទ�ៅ​ដល់ផ្ទះ
1
2
3
4
5
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក។
ប៉ះ សរសេរ​ការរំឭក ឬ
រួច​វាយបញ្ចូល ‘ស្រោច​ផ្កា’។
ប៉ះ កន្លែង → កំណត់​លក្ខខណ្ឌ → រ�ើស​កន្លែង​មួយ រួច​កំណត់ទ
​ ីកន្លែង​ជា ផ្ទះ។
ប៉ះ ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​មកដល់ → រួចរាល់។
ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បីរ​ក្សាទុក​ការរំឭក​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នកទ�
​ ៅ​ដល់ផ្ទះ ​ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹង​លេចឡ�ើង។
102
កម្មវិធី និង មុខងា
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពី​ការរំឭក
ន�ៅ​ម�៉ោង​ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន វីនដូវផ
​ ុសជ
​ ូនដំណឹងន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។ ចុច បញ្ចប់ ឬ ស្ងប។
់
ការបង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក​របស់អ
​ ្នក។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​ការរំឭក សូម​
ជ្រើស​ការរំឭក​មួយ។
ការកែ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំព​ក
ី ាររំឭក
ថែម​ឬកែ
​ ​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក ដូចជា​ភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទន
​ ិង​ម�៉ោង ឬ​ទីកន្លែង។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូមជ​្រើសក
​ ាររំឭក​មួយដ�
​ ើម្បី​កែ ហ�ើយ​ប៉ះ កែ។
កែ​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សាទុក។
ព័ត៌មានៃនការរ�ឭក
ប��រពណ៌ៃនការរ�ឭក។
ែថមប��ីពិនិត�។
ែថមរូប។
លក�ខណ�ៃនការរ�ឭក
103
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបញ្ចប់​ការរំឭក
សម្គាលក
់​ ាររំឭក​ដែល​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវការ​ឲ្យ​រំឭក​ថា​បាន​បញ្ចប់។
ល�ើ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក សូមជ​្រើស​ការរំឭក​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ បញ្ចប។
់ ជម្រើសផ​្សេង សូមច
​ ាប់អ
​ ូសក
​ ាររំឭក​មក​ឆ្វេង។
ការស្តារ​ការរំឭក
ស្តារ​ការរំឭក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ។
1
2
ល�ើ​បញ្ជី​ការរំឭក សូមប
​ ៉ះ → បាន​បញ្ចប់ → កែ។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​ត្រូវ​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭក​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ការរំឭក ហ�ើយអ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រំឭក​ន�ៅ​ពេល​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ជាមុន។
ការលុបក
​ ាររំឭក
ដ�ើម្បី​លប
ុ ក
​ ាររំឭក​មួយ សូមច
​ ាប់​អូសក
​ ាររំឭក​ទ�ៅ​ស្ដាំ។ ដ�ើម្បីល
​ ុបក
​ ាររំឭក​ច្រើន សូមប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ក
ើ​ ាររំឭក​
មួយ, ធីកក
​ ាររំឭក​ដែល​ត្រូវ​លុប រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ លុប។
104
កម្មវិធី និង មុខងា
Kids Home
ការណែនាំ
អ្នកអ
​ ាច​កំហិតក
​ ារចូលប្រើរ​បស់​ក្មេង​ត្រឹម​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ចំនួន, កំណត់រ​យៈពេល​ប្រើប្រាស់​របស់​ពួកគេ ព្រមទាំង​
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនដ�
្ធ​ ើម្បី​ផ្ដល់ប
​ រិស្ថាន​សប្បាយ​រីករាយ​និងម
​ ាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាបក្មេ
់​ ងៗ ន�ៅពេល​ពួកគេ​
ប្រើឧ
​ បករណ៍។
ការប្រើ Kids Home
ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹង, អូសច
​ ុះក្រោម រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
(Kids Home) ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។ អេក្រង់ Kids
Home នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។ ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើម Kids Home ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​បន្ទាប់ព
​ ី​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យ​
ឡ�ើងវិញ សូមធ្
​ វើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ល�ើ​អេក្រង់ Kids Home សូមជ​្រើស​កម្មវិធដែ
ី​ ល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
កម�វ�ធែដល
ី
មាន
ទូរសព�របស់េក�ង
វ�ចិ�តសាលរបស់េក�ង
កាេមរ�ារបស់េក�ង
វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ប
​ ុរេកំណត់​របស់​អ្នក ឬ​ក៏ PIN ដែល​អ្នកប
​ ាន​បង្កើត នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើន�
​ ៅពេល​
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ ឬ​កប
៏​ ិទ Kids Home។
105
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​មុខងារ​ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ
អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
់ Kids Home ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់។
ល�ើ​អេក្រង់ Kids Home សូមប
​ ៉ះ → ការត្រួតត្រា​របស់​ឪពុកម្ដាយ រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​កូដ​ដ�ោះស�ោ​របស់​
អ្នក។
• ឈ្មោះ​របស់​ក្មេង៖ គ្រប់គ្រង​ទម្រង់រ​បស់ក
​ ូន​អ្នក។
• កំណត់​ពេលលេង​ប្រចាំថ្ងៃ៖ កំហិតរ​យៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់សម្រាប
​
់ Kids Home។
• ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ៖ បង្ហាញ​រយៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់ប្រ
​ ចាំថ្ងៃ​នៃ Kids Home។
• សកម្មភាព៖ បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​សកម្មភាព​នៃ Kids Home។
• បាន​ទាក់ទង​ញឹកញាប់៖ បង្ហាញ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ទាក់ទង​ញឹកញាប់​ក្នុង Kids Home។
• ការបង្កើតរ​បស់​កូន​ខុំ៖្ញ បង្ហាញ​ស្នាដៃ​ដែល​បាន​បង្កើតព
​ ី​កម្មវិធន
ី​ ានា​ក្នុង Kids Home។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត៖ ពិនិត្យ​កម្មវិធឬ
ី​ ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​គាំទ្រ​ដ�ោយ Kids Home និង​
ថែម​ពួកវា។
ការបិទ Kids Home
ដ�ើម្បី​បិទ Kids Home សូមប
​ ៉ះប
​ ៊ូតុងថ
​ យ ឬ​ក៏​ប៉ះ → បិទ Kids Home រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​កូដ​
ដ�ោះស�ោ​របស់អ
​ ្នក។
106
កម្មវិធី និង មុខងា
SmartThings
ការណែនាំ
ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដូចជា​កាស Bluetooth ឬ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​ផ្សេងទ�ៀត​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
អ្នកក
​អ
៏​ ាច​បញ្ជា​និងគ្រប
​ ់គ្រង TVs, ឧបករណ៍ប​្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ ​ និងផ
​ លិតផល​ឧបករណ៍​អ៊ីនធ�ើណិត (IoT)
ដ�ោយ​ប្រើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នកផ
​ ងដែរ។
• ការភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ៖ ភ្ជាបទ�
់​ ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ ដូចជា​កាស Bluetooth ឬ​ឧបករណ៍​
ពាក់​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
• ការចុះបញ្ជី​និង​ការបញ្ជា​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ក
​ ្នុង​ផ្ទះ, TVs និងផ
​ លិតផល IoT៖ ចុះបញ្ជី​ទូទឹកកក,
ម៉ាស៊ីនប�
​ ោកគក់, ម៉ាស៊ីនត្រ
​ ជាក់, ម៉ាស៊ីនប
​ ន្សុទ្ធខ
​ ្យល់, TVs និងផ
​ លិតផល​ឧបករណ៍​អ៊ីនធ�ើណិត (IoT)
ន�ៅល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក ហ�ើយប
​ ង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់ព
​ ួកវា ឬ​ក៏​បញ្ជា​ពួកវា​ពី​អេក្រង់ទ
​ ូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​
របស់អ
​ ្នក។
• ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង៖ ​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នក។
ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​ការប�ោកគក់ប
​ ាន​បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​និងឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​
ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។ ដ�ើម្បី​ប្រើ SmartThings ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នកត្រូ
​ វតែ​
ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
• ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកអ
​ ាច​ភ្ជាប់ អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។ មុខងារ​ដែល​មាន​
អាច​ខស
ុ គ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ភ្ជាប់។
• កំហុសឬ
​ ​វិការៈ​ផ្ទាល់ខ្លួនន​ៃ​ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ មិនត្រូ
​ វ​បាន​រ៉ាប់រង​ក្រោម​ការធានា​ពី Samsung
ឡ�ើយ។ ន�ៅពេល​កំហស
ុ ឬ
​ ​វិការៈ​ក�ើតឡ�ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូមទ
​ ាក់ទង​ឧស្សាហករ​
នៃ​ឧបករណ៍​ន�ោះ។
107
កម្មវិធី និង មុខងា
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ
ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ​ដូចជា​កាស Bluetooth យ៉ាង​ងាយស្រួល​និងរ​ហ័ស។
វិធី​ភ្ជាបអ
់​ ាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​ប្រភេទន​ៃ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចែករំលែក។
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប៉ះ
→ ថែម​ឧបករណ៍។
ប៉ះ ស្កេន។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពប
ី​ ញ្ជី រួច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​វា​ដ�ោយ​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់​ខាងក្រោម។
ការប្រើ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់ក
​ ្នុង​ផ្ទះ, TVs និងផ
​ លិតផល IoT
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​វៃឆ្លាត, TVs និងផ
​ លិតផល IoT របស់អ
​ ្នកព
​ ី​អេក្រង់​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​
របស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ដាក់​ឧបករណ៍ទ
​ ាំងន�ោះ​ជា​ក្រុម​តាម​ទីកន្លែង រួចថែ
​ ម​វិធាន ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​ឧបករណ៍​
ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​នានា
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ប៉ះ
→ ថែម​ឧបករណ៍។
ជ្រើស​ប្រភេទឧ
​ បករណ៍​មួយ។
ឬ​កប
៏​ ៉ះ ស្កេន ឬ​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ឧបករណ៍។
4
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ ល�ើអេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍។
108
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​និង​ការបញ្ជា​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​និងប
​ ញ្ជាឧ
​ បករណ៍​នានា។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ម�ើលគ​្រឿង​ធ្វើមហូប
្ ក
​ ្នុងទ
​ ូទឹកកក​របស់​
អ្នក ឬ​ក៏​លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង TV។
1
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
បញ្ជី​នៃ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​ភ្ជាប់​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
2
បង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ល�ើ​បញ្ជី។
ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍ សូមប
​ ៉ះ​ឧបករណ៍​មួយ។ ន�ៅពេល​បាន​ទាញយក​ប្រដាប់បញ្ជាឧ
​ បករណ៍​ដែល​បាន​
​ ាច​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ន�ោះ​បាន។
ផ្ដល់ឲ
​ ្យ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ហ�ើយ អ្នកន
​ ឹងអ
ការថែម​ឧបករណ៍​និង​ទិដ្ឋភាព​តាម​ទីកន្លែង
ថែម​ឧបករណ៍​នានា​តាម​ទីកន្លែង, បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ឧបករណ៍ក
​ ្នុងទ
​ ីកន្លែង​តែ​មួយ និងប
​ ញ្ជា​ពួកវា។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ច្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែ​មួយ​ផងដែរ។
ការថែម​ទីកន្លែង
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings ហ�ើយ​ប៉ះ
→
→ ថែម​ទីកន្លែង​ថ្មី។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ទីកន្លែង។
• ដ�ើម្បី​កណ
​ ៉ះ ទីកន្លែង​ភូមិសាស្ត្រ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​ផែនទី ហ�ើយ​
ំ ត់​ទីកន្លែង​មួយ សូមប
ប៉ះ រួចរាល់។
• ដ�ើម្បី​ថែម​បន្ទប់ទ�
​ ៅ​ទីកន្លែង សូមប
​ ៉ះ បន្ទប,់ ធីកប
​ ន្ទប់ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
​ ង់​ថែម រួចហ�
3
ប៉ះ រួចរាល់។
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម។
ទីកន្លែង​របស់​អ្នកន
ដ�ើម្បី​ថែម​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ សូមប
​ ៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ ឬ​កប
៏​ ៉ះ
ការណែនាំ ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ុះបញ្ឧ
ជី​ បករណ៍។
109
→ ថែម​ឧបករណ៍ និងធ្
​ ត
វើ​ ាម​
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ទិដ្ឋភាព
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ ហ�ើយច
​ ុះបញ្ឧ
ជី​ បករណ៍​ក្នុងន�
​ ោះ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ជាច្រើន​ក្នុងពេ
​ ល​តែ​មួយ។
1
2
3
4
5
6
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
ប៉ះ
→
រួច​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ។
ប៉ះ
→ ទិដ្ឋភាព → ថែម​ទិដ្ឋភាព។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ទិដ្ឋភាព។
ប៉ះ
ក្រោម សកម្មភាព ដ�ើម្បី​ថែម​សកម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ។
ប៉ះ រក្សាទុក។
ការថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
អ្នកក
​ ៏​អាច​កណ
ំ ត់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មម
​ ួយផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីធ្
​ វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើ​រយៈពេល​ដែល​
បាន​កំណត់ជ
​ ាមុន ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍ ជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មម
​ ួយ​ឲ្យ​ប�ើក​អូឌីយដ�
៉ូ​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជ
តិ​ ា​រ�ៀងរាល់​ថ្ងៃ​ន�ៅ​ម�៉ោង 7:00 AM។
1
2
3
4
5
6
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings។
រួច​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ។
ប៉ះ
→
ប៉ះ
→ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ស្វ័យប្រវត្តិកម្មត
​ ាមបំណង។
ប៉ះ
ក្រោម ប�ើ, កំណត់ល
​ ក្ខខណ្ឌ​ប�ើកដំណ�ើរការ​សម្រាបស្វ័
់​ យប្រវត្តិកម្ម រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ បន្ទាប។
់
ប៉ះ
ក្រោម ន�ោះ និងក
​ ំណត់​សកម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
វាយបញ្ចូលឈ្ម
​ ោះ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ហ�ើយប
​ ៉ះ ព្រម។
ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង
អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល​
ការប�ោកគក់ប
​ ាន​បញ្ចប់ អ្នកអ
​ ាច​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង​ល�ើ​ទូរសព្ទវៃឆ
​ ្លាត​របស់អ
​ ្នក។
ដ�ើម្បី​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ទទ
​ ួលដ
​ ំណឹង សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី SmartThings, ប៉ះ
ដំណឹង រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងឧ
​ បករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ។
110
→
→ ការជូន​
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
ចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើសចែ
​ ករំលែក​ផ្សេងៗ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការចែករំលែក​រប
ូ ។
អ្នកអ
​ ាច​បង់​ប្រាក់​បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​វិធចែ
ី​ ករំលែក ដូចជា​សារ​និង​អ៊ីមែល។
ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ាន​ប្រវត្តិ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ឬ​ចែករំលែក បុគ្គលដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ទាក់ទង​នឹង​លេចឡ�ើង​
ល�ើ​ផ្ទាំងជ
​ ម្រើសចែ
​ ករំលែក។ ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់ជ
​ ាមួយ​ពួកគេ​តាម​កម្មវិធដែ
ី​ ល​
ត្រូវគ្នា សូមជ​្រើស​អាយខុន​របស់ប
​ ុគ្គលន�
​ ោះ។ ប�ើ​មុខងារ​នេះ​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទេ សូម​
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ចែករំលែក​ផ្ទាល់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​មុខងារ​បន្ថែម
• ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំៗ៖ ចែករំលែក​ឯកសារ​ធំ។ បញ្ជូនឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​សឺវ�ឃ
ើ​ ្លាំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយ​
ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​តាម​តំណ​វប
ិ ។ ដ�ើម្បីប​្រើ​មុខងារ​នេះ លេខ​ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​
ផ្ទៀងផ្ទាត់។
• Smart View៖ ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាមួយ​ឧបរកណ៍ន�
​ ៅក្បែរ​តាម Wi-Fi Direct ឬ Bluetooth
ឬ​កជ
៏​ ាមួយ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​គាំទ្រ SmartThings។ អ្នកក
​ ៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​
ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកន�
​ ៅ​ល�ើ​អេក្រង់ធ
​ ំ​ផងដែរ ដ�ោយ​ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ TV ឬ​ម៉ូនីទ័រ​ដែល​បាន​
ប�ើកប្រើ Screen Mirroring។
111
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Global Goals
គ�ោលបំណង​សាកល​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើតដ�
​ ោយ​មហាសន្និបាត​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិក
​ ្នុងឆ្នា
​ ំ 2015 មាន​
គ�ោលបំណង​ផ្សេងៗ​ដែល​ប៉ង​បង្កើតស
​ ង្គមប្រ
​ កប​ដ�ោយ​ចីរភាព។ គ�ោលបំណង​ទាំងនេះ​មាន​អានុភាព​ក្នុងក
​ ារ​
បញ្ចប់​ភាពក្រីក្រ ប្រយុទន
្ធ​ ឹងអ
​ ញ្ឈប់​បម្រែបម្រួល​បរិយាកាស។
​ សមភាព ព្រមទាំងប
ជាមួយ Samsung Global Goals សូមស្វែ
​ ងយល់បន្ថែ
​ ម​អំពគ�
ី​ ោលបំណង​សាកល​និងច
​ ូលរួម​ក្នុង​ចលនា​
នេះ​ដ�ើម្បី​អនាគត​កាន់តែប្រ
​ ស�ើរ។
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់​ការកម្សាន្ត បណ្ដាញ​សង្គម និងក
​ ម្មវិធអ
ី​ ាជីវកម្ម​នានា។ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវការ​គណនី
Google ដ�ើម្បី​ចូលប្រើ​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​កម្មវិធចី​្រើនទ�ៀត សូមច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ជំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី​ លះ្ ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់ស
​ ្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើ​តប
ំ ន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និង​ប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប។
Gmail​​
ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលអ
​ មែ
៊ី ល​តាម​សេវា Google Mail។
ផែនទី
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់អ
​ ្នកន�
​ ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ ិភពល�ោក និងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាបក
់​ ន្លែង​
ផ្សេងៗ​ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
រុករក ស្តាប់ និងចែ
​ ករំលែក​តន្រ្តី​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​បញ្ជូន​សមូហកម្មត
​ ន្រ្ដែ
តី​ ល​បាន​រក្សាទុកល�
​ ើ​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកទ�
​ ៅ​ក្លោដ​និង​ចូលប្រើព
​ ួកវា​ពេលក្រោយ។
112
កម្មវិធី និង មុខងា
Play Movies
ទិញ​ឬ​ជួលវ​ដេ
ី អូ​ដូចជា​ភាពយន្តន
​ ិង​កម្មវិធី TV ពី Play Store។
ថាស
រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ក្លោដ, ចូលប្រើវ​ា​ពគ្រប
ី​ ់​ទីកន្លែង និងចែ
​ ករំលែក​វា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
YouTube​​
ទស្សនា​ឬបង្ក
​ ើតវ​ីដេអូ ព្រមទាំងចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និងកែ
​ ​រប
ូ ថត​និងវ​ីដេអូ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់ព
​ ប្រភ
ី​ ព​ផ្សេងៗ​ក្នុងក
​ ន្លែង​មួយ។
Google
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​រហ័ស។
Duo
ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូ​ធម្មតា។
113
ការកំណត់
ការណែនាំ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ឧបករណ៍​តាមបំណង។ អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកក
​ ាន់តែ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួនដ�
​ ោយ​
កំណត់រ​ចនាសម្ពនជ
្ធ​ ម្រើសន​ៃ​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូមប
​ ៉ះ
។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបក
់​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​​
ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល Wi-Fi សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរទ
​ ិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​
ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល Bluetooth សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ភាពម�ើលឃ�ើញទ
​ ូរសព្ទ៖ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​រកឃ�ើញ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកដ�
​ ើម្បី​ចែករំលែក​
ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាមួយ​អ្នក។ ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកន
​ ឹង​អាច​ឲ្យ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ន�ៅពេល​ពួកវា​ស្វែងរក​ឧបករណ៍​ដែល​មាន ដ�ោយ​ប្រើ​ជម្រើស ផ្ទេរ​
ឯកសារ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍។
• NFC និង ការបង់ប្រាក់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកអ
​ ាន​ស្លាក​គមនាគមន៍ក
​ ្នុងដែ
​ ន​ជិតៗ
(NFC) ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ផងដែរ​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់ន
​ ិង​ទិញ​
សំបុត្រសម្រាប
​
ក
់​ ារដឹកជញ្ជូនឬ
​ ​ព្រឹត្តិការណ៍​នានា បន្ទាប់ព
​ ី​ការទាញយក​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ។ សូមម�
​ ើល
NFC និង ការបង់ប្រាក់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
114
ការកំណត់
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទម
​ ុខងារ​ឥតខ្សែ​ទាំងអស់ល�
​ ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​
សេវា​ដែល​មិន​ប្រើ​បណ្ដាញ​ប៉ុណ្ណោះ។
សូមគ�
​ ោរព​តាម​បទបញ្ជា​ដែល​ផ្ដល់ដ�
​ ោយ​ក្រុមហ៊ុនអ
​ ាកាសចរណ៍​និងក
​ ារណែនាំ​របស់​បុគ្គលិក​
បម្រើការ​ល�ើ​យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
​ រណី​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូមប​្រើវ​ា​ក្នុងទម្រ
​ ង់​
យន្តហ�ោះ​ជានិច្ច។
• បណ្ដាញ​ចល័ត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនបណ
្ធ​
្ដាញ​ចល័តរ​បស់​អ្នក។
• ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ៖ រក្សា​ការតាមដាន​បរិមាណ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នកន
​ ិង​ប្ដូរ​ការកំណត់​
់​ នកំណត់។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទក
​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ តាមបំណង​សម្រាបដែ
ន�ៅពេល​បរិមាណ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែល​អ្នកប
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ប្រើ​ឈាន​ដល់ដែ
​ នកំណត់ដែ
​ ាន​បញ្ជាក់។
អ្នកក
​ ៏​អាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យផ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​
​ ងដែរ​ដ�ើម្បី​រារាំង​កម្មវិធខ
ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​ទទួលទ
​ ិន្នន័យ។ សូមម�
​ ើល មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អភិបាល​កាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូ
​ រ​ការកំណត់ក
​ ាត SIM តាមបំណង។
​ ើល អភិបាល​កាត SIM សម្រាប់ព
សូមម�
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​
របស់ឧ
​ បករណ៍​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​
បាន​ធ្ត
វើ​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូមម�
​ ើល ហត់ស្ប៉ត់ចល័ត និង ចំណង សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�
​ ើល
ការកំណត់​ការភ្ជាបច់​្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
115
ការកំណត់
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយ​ពី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញ​ដែល​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាតន
់​ ឹង​លេចឡ�ើងជ
​ ាមួយ​អាយខុន​ស�ោ។ វាយបញ្ចូលព
​ ាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយ​
ប៉ះ ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ភ
​ ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍​នឹង​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ​ន�ោះ​ឡ�ើងវិញ​
គ្រប់​ពេល​ដែល​អាច​ប្រើប
​ ាន ដ�ោយ​មិន​ត្រូវការ​ពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បីរ​ារាំង​ឧបករណ៍ម
​ ិនឲ
​ ្យ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​
បណ្ដាញ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូមជ​្រើសវ​ា​ពប
ី​ ញ្ជី​បណ្ដាញ ហ�ើយ​ប៉ះ បំភ្លេច។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមម
​ ុខងារ Wi-Fi ឬ​រ�៉ៅទ័រ​
ឥតខ្សែ​ឡ�ើងវិញ។
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ភ្ជាបឧ
់​ បករណ៍​ដ�ោយ​ផ្ទាល់​តាម​បណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយ​មិនត្រូ
​ វការ​ចំណុច​ចូលប្រើ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញត្រូ
​ វ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
ប�ើឧ
​ បករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកម
​ ុខងារ Wi-Fi
​ ង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិតក
Direct។
3
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួលស
​ ំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi Direct។
116
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និង​ការទទួលទ
​ ិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ ជាមួយឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​
ខាងក្រោម​គជ
ឺ​ ា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញរើ​ូបទ�
​ ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Wi-Fi Direct រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Wi-Fi Direct ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​គ្នា​រួចហ�
​ ើយ រូប​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​គ្មាន​
ទម្រង់ការ​ស្នើក
​ ារភ្ជាប់។
ការបញ្ចប​ក
់ ារភ្ជាប់​ឧបករណ៍
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។
ប៉ះ Wi-Fi Direct។
ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ៅ​ក្នុង​បញ្ជី។
3
ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីផ
​ ្តាច់​ឧបករណ៍ទ
​ ាំងន�ោះ។
117
ការកំណត់
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិនត្រឹ
​ មត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​
ដែល​បាន​ផ្ញើ​ឬទទ
​ ួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូមប​្រាកដ​ជានិចថ
្ច​ ា អ្នក​ចែករំលែក​និងទទ
​ ិន្នន័យជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ជ�ឿទុកចិតប
្ត​ ាន​
​ ួលទ
និងម
​ ាន​សន្តិសុខត្រឹ
​ មត្រូវ។ ប�ើម
​ ាន​ឧបសគ្គរ​វាង​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ ចម្ងាយប្រ
​ តិបត្តិការ​អាច​ត្រូវ​
បាន​កាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍ខ
​ ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍ដែ
​ ល​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ឬ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកឡ​�ើយ។
• កុំ​ប្រើម
​ ុខងារ Bluetooth ក្នុងគ�
​ ោលបំណង​ខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លងឯ
​ កសារ​ឬ​
ការបន្លំ​ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុសត្រូវ​ល�ើ​
ផលវិបាក​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ខុសច
​ ្បាប់​ល�ើ​មុខងារ Bluetooth ឡ�ើយ។
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
2
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដ�
​ ើម្បី​ផ្គូ​ជាមួយ។
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនមាន​ក្នុងប
​ ង់ផ្គូ ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ញ្ជី​ទេ សូមក
​ ំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ន�
​ ោះ​ចូលទម្រ
​
Bluetooth។ សូមម�
​ ើល​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់​របស់​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ ាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ម�ើលឃ�
​ ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់
Bluetooth បាន​ប�ើក។
3
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់។
ឧបករណ៍​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
118
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និង​ការទទួលទ
​ ិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី​ ាច្រើន​គាំទ្រ​ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យត
​ ាម Bluetooth។ អ្នកអ
​ ាច​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង​ឬ​
ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការផ្ញើ​រប
ូ ​
ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�
​ ើយ​ជ្រើស​រូប​មួយ។
ប៉ះ
→ Bluetooth រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​រប
ូ ​ទ�ៅ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិនស
​ ្ថិតក
​ ្នុង​បញ្ជី សូមស​្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​ជម្រើសល
​ ទ្ធភាព​
ម�ើលឃ�ើញ​របស់​វា។
3
ព្រមទទួលស
​ ំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍ន
​ ង្ហាញ​ឧបករណ៍ដែ
​ ឹងប
​ ល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុង​បញ្ជី។
2
3
ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹងឈ្ម
​ ោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ឈប់ផ្គូ។
ប៉ះ ឈប់ផ
​ ្គូ។
119
ការកំណត់
NFC និង ការបង់ប្រាក់
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អាន​ស្លាក​គមនាគមន៍ក
​ ្នុងដែ
​ ន​ជិតៗ (NFC) ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​
ផលិតផល។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ផងដែរ​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់ន
​ ិង​ទិញ​សំបុត្រសម្រាប
​
ក
់​ ារដឹកជញ្ជូនឬ
​​
ព្រឹត្តិការណ៍​នានា បន្ទាប់ព
​ ី​ការទាញយក​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវការ។
ឧបករណ៍​មាន​អង់តែន NFC ជាប់ម
​ ក​ជាមួយ។ សូមក
​ ាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ ដ�ើម្បី​
បញ្ចៀស​ការខូចអ
​ ង់តែន NFC។
ការអាន​ព័ត៌មាន​ពី​សលា្ ក NFC
ប្រើ​មុខងារ NFC ដ�ើម្បីអ
​ ាន​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​ពី​ស្លាក NFC។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ដាក់​តប
ំ ន់អ
​ ង់តែន NFC ន�ៅ​ខាង​ខ្នងន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកជ
​ ិត​ស្លាក NFC។
ព័ត៌មាន​ពី​ស្លាក​នឹងលេ
​ ចឡ�ើង។
ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ។ ប�ើព
​ ន�
ុំ​ ោះ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​មិនអ
​ ាន​ស្លាក NFC
ឬ​ក៏​ទទួលទ
​ ិន្នន័យឡ​�ើយ។
120
ការកំណត់
ការធ្វើ​ការបង់ប្រាក់​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ NFC
មុនពេល​អ្នក​អាច​ប្រើម
​ ុខងារ NFC ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ការបង់ប្រាក់ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះបញ្ជី​សម្រាបស់​េវា​បង់ប្រាក់​ចល័ត។
ដ�ើម្បីច
​ ុះបញ្ជី​ឬទទ
​ ួលព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពសី​េវា​នេះ សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប៉ះ​តប
ំ ន់អ
​ ង់តែន NFC ន�ៅ​ខាង​ខ្នងន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ាមួយប្រ
​ ដាប់អាន​បណ្ណ NFC។
ំ ត់​កម្មវិធប
ី​ ង់ប្រាក់ល
ដ�ើម្បី​កណ
​ ំនាំដ�ើម សូមប�
​ ើក​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង
ការបង់ប្រាក់ → ប៉ះ និង បង់ប្រាក់ → ការបង់ប្រាក់ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើសក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ។
បញ្ជី​នៃ​សេវា​បង់ប្រាក់អ
​ ាច​មិនរ​ួមបញ្ចូលក
​ ម្មវិធប
ី​ ង់ប្រាក់ដែ
​ ល​មាន​ទាំងអស់។
ការផ្ញើ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ NFC
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ
​ ូចជា​រូបឬ
​ ​ទំនាក់ទំនង ជាមួយឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​ប៉ះ​អង់តែន NFC របស់ឧ
​ បករណ៍​អ្នក​
ជាមួយ​អង់តែន NFC របស់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង ការបង់ប្រាក់ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
ប៉ះ​កុងតាក់ Android Beam ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
4
ជ្រើស​ធាតុ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ​អង់តែន NFC របស់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ជាមួយ​នឹងអ
​ ង់តែន NFC របស់​
ឧបករណ៍អ
​ ្នក។
ន�ៅពេល ប៉ះ​ដ�ើម្បី​ប៊ីម។ លេចឡ�ើងល�
​ ើ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នក ដ�ើម្បីផ​្ញើ​ធាតុ​ន�ោះ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងពីរព
​ ្យាយាម​ផ្ញើ​ទិន្នន័យក
​ ្នុង​ពេល​ដណ
ំ ាលគ្នា ការផ្ទេរឯ
​ កសារ​អាច​បរាជ័យ។
121
ការកំណត់
មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ
កាត់​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យរ​បស់អ
​ ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​
ទទួលទ
​ ិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → មុខងារ​សចៃ​
ំ ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យត្រូ
​ វ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
នឹងលេ
​ ចឡ�ើងល�
​ ើ​របារ​ស្ថានភាព។
�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិនន
� យ
័
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ត្រូវ​ប្រើទ
​ ិន្នន័យដ�
​ ោយ​គ្មាន​កំហិត សូមប
​ ៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​
ធាតុសំចៃ​ទិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
កម្មវិធី​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តប
​ ៉ុណ្ណោះ
ជ្រើស​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តជ
​ ានិច្ច សូម្បី​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកប
​ ាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ក៏​ដ�ោយ។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​សម្រាបតែ
់​ ​កម្មវីធដែ
ី​ ល​អ្នកច
​ ង់​រក្សា​សន្តិសុខ​
ឬ​កម្មវិធស្ទ្រី
ី​ មីងដែ
​ ល​អាច​ដាច់ប
​ ៉ុណ្ណោះ។ សូម្បី​តែ​អ្នកម
​ ិន​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ក៏ដ�
​ ោយ ក៏​កម្មវិធី​
ទាំងន�ោះ​នឹងច
​ ាប់ផ្ដើមប​្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័ត​ដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ ការកំណត់ សូមប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → កម្មវិធី​ប្រើ​ទិន្នន័យច
​ ល័តប
​ ៉ុណ្ណោះ, ប៉ះ​
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងក
​ ម្មវិធី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ។
122
ការកំណត់
អភិបាល​កាត SIM
ប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM រួច​ប្ដូរ​ការកំណត់​កាត SIM តាមបំណង។ សូមម�
​ ើល ការប្រើ​កាត SIM ឬ
USIM ពីរ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង។
• សារ​អត្ថបទ៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស
​ ារ។
• ទិន្នន័យច
​ ល័ត៖ ជ្រើសក
​ ាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ស​េវា​ទិន្នន័យ។
• ប�ើក SIM ពីរ​ជានិច៖្ច កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​កាត SIM ឬ USIM ផ្សេង ក្នុង​
អំឡុងពេល​កំពុងហ�
​ ៅ​ទូរសព្ទ។
ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម​សម្រាបក
់​ ារបញ្ជូនបន្តក
​ ារហ�ៅ
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ការផ្គូផ្គងអ
​ ្នកផ្ដល់សេវា៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្គូជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកទទួល
ន�ៅពេលធ្វើការហ�ៅ។
ហត់ស្ប៉ត់ចល័ត និង ចំណង
ប្រើ​ឧបករណ៍​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​
ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេល​មិនមាន​ការភ្ជាប់​បណ្ដាញ។ ការភ្ជាបអ
់​ ាច​ត្រូវ​បាន​ធ្ត
វើ​ ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់បន្ថែ
​ ម ន�ៅពេល​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត៖ ប្រើហ
​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​
កុំព្យូទ័រឬ
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើ​ចំណង Bluetooth ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​
ជាមួយ​កុំព្យូទ័រឬ
​ ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Bluetooth។
• ចំណង USB៖ ប្រើ​ចំណង USB ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​
តាម USB។ ន�ៅពេល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ជា​ម៉ូដឹមឥ
​ តខ្សែ​សម្រាបក
់​ ុំព្យូទ័រ។
123
ការកំណត់
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកជ
​ ា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បីចែ
​ ករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​
ជាមួយ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត។
ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
អាយខុន
Wi-Fi។
លេចឡ�ើងល�
​ ើ​របារ​ស្ថានភាព។ ឧបករណ៍ផ​្សេង​អាច​រក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុងប
​ ញ្ជី​បណ្តាញ
ដ�ើម្បីក
​ ំណត់ព
​ ាក្យសម្ងាតម
់​ ួយ​សម្រាបហ
់​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត សូមប
​ ៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
្ធ​ ត់ស្ប៉ត់​
ចល័ត រួចជ​្រើសក
​ ម្រិត​នៃ​សន្តិសុខ។ រួចវ​ាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាតម
់​ ួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សាទុក។
3
ល�ើ​អេក្រង់ឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូមស្វែ
​ ងរក រួចជ​្រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកព
​ប
ី​ ញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
• ប�ើរកមិនឃ�ើញហត់ស្ប៉ត់ចល័តទេ ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប៉ះ → កំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត ហ�ើយឈប់ជ្រើស លាក់​ឧបករណ៍​ខុំ។
្ញ
• ប�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​មិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័តទេ ល�
​
ឧ
ើ​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ →
ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ឧបករណ៍​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បី​បិទដំណ�ើរការ​
វា។
4
ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូមប​្រើ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិត។
ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​មុខងារ​ការភ្ជាប់​ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត។
• ការស្កេន​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ស្កេន​រក​ឧបករណ៍ន�
​ ៅក្បែរ ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• ការប�ោះពុម៖្ព ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ើ​
ឧបករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អាច​ប្រើ​បាន ឬ​ក៏​ថែម​មួយ​ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​ប�ោះពុម្ព​
ឯកសារ​នានា។ សូមម�
​ ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• MirrorLink៖ ប្រើ​មុខងារ MirrorLink ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​
ម៉ូនីទ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។ សូមម�
​ ើល MirrorLink សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
124
ការកំណត់
• VPN៖ កំណត់​បណ្តាញ​និម្មិត (VPN) ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក ដ�ើម្បីភ
​ ្ជាប់ទ�ៅ​បណ្តាញ​ឯកជន​របស់​
សាលារ�ៀន​ឬក្រុ
​ មហ៊ុន។
• DNS ឯកជន៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ DNS ឯកជន​ដែល​បាន​ពង្រឹង​សន្តិសុខ។
• អ៊ីសឺរណិត៖ ន�ៅពេល​អ្នក​ភ្ជាបអ
់​ ាប់ដាប់ទ័រអ
​ ៊ីសឺរណិត អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​មាន​ខ្សែន
​ ិង​ធ្ក
វើ​ ារកំណត់​
្ធ​
្ដាញ។
រចនាសម្ពនបណ
ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ក
់​ ម្មវិធី​បន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ឧ
ើ​ បករណ៍។ អ្នកអ
​ ាច​
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព​ ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi Direct ព្រមទាំងប�
​ ោះពុមរ្ព​ូប​ឬ​ឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​ឡ�ើយ​ជាមួយ​ឧបករណ៍នេ
​ ះ។
ការថែម​កម្មវិធប
​ី ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមសម្រាប
្ព​
ម
់​ ៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ទ�
​ ៅ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ទាញយក​
កម្មវិធប
​ី ន្ថែម។
2
3
4
ស្វែងរក​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
្ព​ ្នុង Play Store។
ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
​ ំឡ�ើងវ​ា។
ជ្រើស​កម្មវិធបន្ថែ
ី​ ម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ដំឡ�ើង។
ឧបករណ៍​នឹងស្វែ
​ ងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយ​ដូច​នឹងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
5
ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព​ ល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដ�
្ព​ ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីន​ប�ោះពុម។
្ព
125
ការកំណត់
ការប�ោះពុម​ខ
្ព ្លឹមព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបឬ
​ ​ឯកសារ សូមច
​ ូលប្រើប
​ ញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមទ
​្ព ាំងអស់ រួច​ហ�ើយជ​្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមម
្ព​ ួយ។
→
វិធី​ប�ោះពុមអ
្ព​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន។
MirrorLink
អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​អេក្រង់រ​បស់​ឧបករណ៍​អ្នកន�
​ ៅល�ើ​ម៉ូនីទ័រន​ៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​កម្មវិធី MirrorLink នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ម៉ូនីទ័រ​
នៃ​គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត → MirrorLink។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វគ្នា​ជាមួយ​យានជំនិះដែ
​ ល​គាំទ្រ MirrorLink កំណែ 1.1 ឬ​ខ្ពសជ
់​ ាងនេះ។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ​តាម MirrorLink
ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ជា​ល�ើកដំបូង សូមភ
​ ្ជាបឧ
់​ បករណ៍ទ�
​ ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
1
ផ្គូ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះ​តាម Bluetooth។
សូមម�
​ ើល ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
2
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​យានជំនិះដ�
​ ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
ន�ៅពេល​ពួកវា​បាន​ភ្ជាបគ
់​ ្នា សូមច
​ ូលប្រើក
​ ម្មវិធី MirrorLink ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន�
​ ៅ​ល�ម
ើ​ ៉ូនីទ័រន​ៃ​
គ្រឿង​ន�ៅ​ក្បាល​យានជំនិះ។
ការបញ្ចប​ក
់ ារភ្ជាប់ MirrorLink
ដក​ខ្សែ USB ពីឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិង​យានជំនិះ។
126
ការកំណត់
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាបស
់​ ំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ទម្រង់ស
​ ំឡេង ទម្រង់ញ
​ ័រ ឬ​ទម្រង់ស្ងា
​ ត់ស្ងៀម។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ញ័រ​និងច
​ ាក់​សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប
ក
​
់​ ារហ�ៅ​ចូល។
• សំឡេង​រ�ោទ៍៖ ប្ដូរ​សំឡេងរ�ោទ៍ក
​ ារហ�ៅ។
• លំនាំ​រំញ័រ៖ ជ្រើសល
​ ំនាំ​នៃ​រំញ័រ។
• សំឡេង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរស
​ ំឡេង​នៃ​ការជូនដំណឹង។
• កម្រិត​សឡេ
ំ ង៖ លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​របស់ឧ
​ បករណ៍។
• ប្រើ​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​សម្រាប់​មេឌ�ៀ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍លៃ
​ តម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​មេឌ�ៀ ន�ៅពេល​
អ្នកច
​ ុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង។
• សំឡេង​ប្រព័ន្ធ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្លឺ​សំឡេង​សម្រាបស
់​ កម្មភាព​ដូចជា​ការប�ើក​ឬប
​ ិទ​អេក្រង់ ឬ​ក៏​
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ។
• ការកំណត់​សឡេ
ំ ង​កម្រិតខ្ពស៖់ ធ្វើ​ឲ្យ​ការកំណត់​ល្អប្រស�ើរសម្រាប
​
ពេ
់​ ល​កំពុងច
​ ើល
​ ាក់​មេឌ�ៀ។ សូមម�
Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ) ឬ សំឡេង​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
Dolby Atmos (សំឡេង​ជុំវិញ)
ជ្រើស​ទម្រង់ស
​ ំឡេង​ជុំវិញ​ដែល​បាន​កែលម្អសម្រាប
​
ប្រភេទ
់​
អ
​ ូឌីយ៉ូ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ភាពយន្ត តន្រ្តី និងស
​ ំឡេង។
ជាមួយ Dolby Atmos អ្នកអ
​ ាច​រីករាយ​នឹង​សំឡេង​អូឌីយ៉ូ​ផ្លាស់ទដែ
ី​ ល​លាន់ឮជ
​ ុំវិញ​ខ្លួនអ
​ ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → ការកំណត់​សឡេ
ំ ង​កម្រិតខ្ពស់ → គុណភាព និង
បែបផែន​សំឡេង → Dolby Atmos, ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់​មួយ។
មុនពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ភ្ជាប់​កាស​មួយ។
127
ការកំណត់
សំឡេង​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស
​ ំឡេង​មេឌ�ៀ​ពី​កម្មវិធជ
ី​ ាក់លាក់ម
​ ួយ​ល�ើ​ឧបល័រឬ
​ ​កាស Bluetooth ដែល​បាន​ភ្ជាប់
ដាច់​ពស
ី​ ំឡេង​នៃ​កម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
​ ាច​ស្តាប់​កម្មវិធបី​្រាប់​ទិសដ�ៅ​តាម​ឧបល័ររ​បស់ឧ
​ បករណ៍​អ្នក ខណៈពេល​កំពុងស
​ ្តាប់​ការចាក់​
តន្រ្តី​ពី​កម្មវិធត
ី​ ន្រ្ត
តី​ ាម​ឧបល័រ Bluetooth របស់យ
​ ានយន្ត។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → ការកំណត់​សំឡេង​កម្រិតខ្ពស់ → សំឡេង​កម្មវិធី​
ដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
ជ្រើស​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដ�ើម្បី​ចាក់ស
​ ំឡេង​មេឌ�ៀ​ដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយសម្រាប
​
ក
់​ ារចាក់​សំឡេង​មេឌ�ៀ​របស់​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ជ្រើស។
ការជូនដំណឹង
ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការជូនដំណឹង។
• សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធ៖ី ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ស
់​ ញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធី។
• កុ​រំ ំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ទូរសព្ទច
​ ូល សំឡេង​ជូនដំណឹង និងមេឌ�
​
ៀ ល�ើកលែង​
តែ​ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
• របារ​សថា្ នភាព៖ កំណត់​ឧបករណ៍ឲ
​ ្យ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងថ
​ ្មីៗ​បី​ប៉ុណ្ណោះ ព្រមទាំងថ
​ ា​ត�ើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​
កម្រិត​ថ្ម​ន�ៅសល់ជ
​ ា​ភាគរយ​ល�រើ​បារ​ស្ថានភាព​ទេ។
• បាន​ផ្ញើ​ថ្មីៗ៖ បង្ហាញ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងថ
​ ្មីៗ ព្រមទាំងប្ដូ
​ រ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​តាមបំណង​សម្រាបក
់​ ារកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹងសម្រាប
​
ក
់​ ម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូមប
​ ៉ះ
→ ទាំងអស់ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធម
ម�ើលទាំងអស់ →
ី​ ួយ​ពី​បញ្ជី​កម្មវិធី។
128
ការកំណត់
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​គេហអេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្៖លឺ លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​អេក្រង់។
• ពន្​ត្រា
លឺ ប់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ស
​ ំចៃ​ថាមពល ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ពន្នលឺ​ៃ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​និង​ប្តូរក
​ ារកំណត់​ចម្រោះ។ សូមម�
​ ើល ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់យ
​ ប់៖ កាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក​ដ�ោយ​ប្រើ​រប
ូ រាង​ងងឹត ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ៅពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​
កន្លែង​ងងឹត។ សូមម�
​ ើល ទម្រង់យ
​ ប់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទម្រង់អ​េក្រង់៖ ប្ដូរ​ទម្រង់អេក្រ
​ ន្លឺកុងរ​បស់​អេក្រង់។ សូមម�
​
ង់ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ពណ៌​និងព
​ ើល ការប្តូរទម្រ
​ ង់​
អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ទំហព
​ំ ុម្ពអក្សរ​និង​ស្ទីល៖ ប្ដូរ​ទំហព
ំ​ ុម្ពអក្សរ​និង​ស្ទីល។
• ហ្ស៊ូម​អេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ហ្ស៊ូមអេក្រ
​
ង់។
• កម្មវិធ​ពេ
ី ញអេក្រង់៖ ជ្រើសក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​អនុបាត​ទិដ្ឋភាព​ពេញ​អេក្រង់។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កំណត់​
​ អេក្រ
ី​
ឲ្យ​ឧបករណ៍​លាក់​កាមេរ៉ា​មុខព
ង់​ផងដែរ។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់​រយៈពេល​ដែល​ឧបករណ៍​រង់ចាំ មុនពេល​បិទព
​ ន្លឺ​អេក្រង់។
• គេហ​អេក្រង់៖ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
គេ
់​ ហអេក្រង់ដ
​ ូចជា​ក្រឡាចត្រង្គឬ
​ ​ប្លង់​អេក្រង់។
• ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល៖ ប្តូរទ�
​ ៅ​ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាយខុនធ
​ ំៗ​និង​ប្រើ​ប្លង់​សាមញ្ញ​ចព�
ំ ោះ​
គេហអេក្រង់។
• របារ​រុករក៖ ប្តូរក
​ ារកំណត់ន​ៃ​របារ​រុករក។ សូមម�
​ ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការការពារ​ការប៉ះ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រារាំងអេក្រ
​
ង់ម
​ ិនឲ
​ ្យ​ស្គាល់​ការប៉ះ ន�ៅពេល​វា​ស្ថិតក
​ ្នុង​
ទីងងឹត ដូចជា​ក្នុង​ហ�ោប�៉ៅ​ឬ​កាបូប។
• ភាពចាប់បាន​ការប៉ះ៖ បង្កើនភ
​ ាពចាប់បាន​នៃ​ការប៉ះអេក្រ
​
ង់​សម្រាបក
់​ ារប្រើ​ជាមួយ​គ្រឿងការពារ​អេក្រង់។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ច
​ ាប់ផ្ដើមធ
​ ាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម។ សូម​
ម�ើល ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
129
ការកំណត់
ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ
កាត់​បន្ថយ​ការរ�ោយ​ភ្នែក ដ�ោយ​កម្រិត​បរិមាណ​នៃ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ​ដែល​បញ្ចេញ​ដ�ោយ​អេក្រង់។
ខណៈពេល​អ្នក​កំពុងម�
​ ើល​វីដេអូ HDR ពីស​េវា​វីដេអូ​ដាច់មុខ HDR ន�ោះ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ​ប្រហែល​ជា​
មិនត្រូ
​ វ​បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
3
ចាប់អស
ូ រ​បារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃ
​ តម្រូវ​ភាពស្រអាប់ន​ៃ​ចម្រោះ។
ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​សម្រាបក
់​ ារប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ល�ើ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​
កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួចជ​្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់​ថ្ងៃរះ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
​ ិទវ​ា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​
លឺ​ ៀវ​ន�ៅពេល​យប់ រួចប
ផ្អែក​ល�ើ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់ដែ
​ ល​ត្រូវ​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ។
ទម្រង់យ
​ ប់
កាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក​ដ�ោយ​ប្រើ​រូបរាង​ងងឹត ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ន�ៅពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុងក
​ ន្លែង​ងងឹត។
• រូបរាង​ងងឹតប្រហែ
​
ល​ជា​មិន​អាច​ប្រើឡ​�ើយ​ក្នុងក
​ ម្មវិធខ
ី​ ្លះ។
• អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ប់​យ៉ាង​រហ័ស​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។ ប�ើកផ្ទា
​ ំង​
ជូនដំណឹង, អូសច
​ ុះក្រោម រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ
(ទម្រង់យ
​ ប់)។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់យ
​ ប់ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​
វា។
2
ដ�ើម្បី​កំណត់​កាលវិភាគ​ប្រើទម្រ
​ ង់យ
​ ប់ច
​ ំព�ោះ​អេក្រង់ សូមប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
​ ល់​ថ្ងៃរះ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើក​ទម្រង់យ
​ ប់​ន�ៅពេល​យប់ រួចប
​ ិទវ​ា​ន�ៅពេល​ព្រឹក ដ�ោយ​
ផ្អែក​ល�ើ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់​ម�៉ោង​ជាក់លាក់ដ�
​ ើម្បី​ប�ើក​និងប
​ ិទ​ទម្រង់យ
​ ប់។
130
ការកំណត់
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់
ប្តូរ​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់ ឬ​ក៏​លៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់ត
​ ាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​អ្នក។
ការប្តូរ​ទម្រង់អ​េក្រង់
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ រួច​ជ្រើស​ទម្រង់ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ។
• រស់រវ�ើក៖ វា​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​វស
ិ ាលភាព​ពណ៌ ភាពស�ើម និងភ
​ ាពច្បាស់ន​ៃ​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ល្អប្រស�ើរ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
លៃតម្រូវ​តុល្យភាព​ពណ៌​អេក្រង់ត
​ ាម​តម្លៃ​ពណ៌​ផងដែរ។
• ធម្មជាតិ៖ វា​លៃតម្រូវ​អេក្រង់​ទ�ៅ​តាម​ទឹកពណ៌​ធម្មជាតិ។​
• អ្នកអ
​ ាច​លៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់​តែ​ក្នុងទម្រ
​ ង់ រស់រវ�ើក ប៉ុណ្ណោះ។
• ទម្រង់ រស់រវ�ើក អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កម្មវិធត
ី​ តីយភាគី។
• អ្នកម
​
ង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​ចម្រោះ​ពន្ខ�
​ ិន​អាច​ប្តូរ​ទម្រង់អេក្រ
លឺ​ ៀវ។
ការធ្វើ​ឲ្យ​តុល្យភាព​ពណ៌​ពេញ​អេក្រង់​ល្អប្រស�ើរ
ធ្វើ​ឲ្យ​ពណ៌​អេក្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​តាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → រស់រវ�ើក រួចលៃ
​ តម្រូវ​របារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ក្រោម
តុល្យភាព​ពណ៌ស។
ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់អូសរ​បារ​លៃតម្រូវ​ពណ៌​ទ�ៅ ត្រជាក់ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ខ�ៀវ​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។ ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់អស
ូ ​
របារ​ន�ោះ​ទ�ៅ កក់​ក្តៅ ន�ោះ​ទឹកពណ៌​ក្រហម​នឹង​ក�ើនឡ�ើង។
ការលៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​អេក្រង់​តាម​តម្លៃ​ពណ៌
បង្កើនឬ
​ប
​ ន្ទាប​ទឹកពណ៌ម
​ ួយ​ចំនួន​ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​តម្លៃ​ពណ៌ក្រ
​ ហម បៃតង ឬ​ខ�ៀវ មួយ​ម្ដងៗ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អ​េក្រង់ → រស់រវ�ើក។
ប៉ះ ការកំណត់ក
​ ម្រិតខ្ពស។
់
លៃតម្រូវ​របារ​ពណ៌ R (ក្រហម), G (បៃតង), ឬ B (ខ�ៀវ) ទ�ៅ​តាម​ចំណូលចិតរ្ត​បស់​អ្នក។
អេក្រង់ទ
​ ឹកពណ៌​អេក្រង់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ។
131
ការកំណត់
ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​បង្ហាញ​រូបន
​ ានា​ជា​ធាតុរក្សា​អេក្រង់ ន�ៅពេល​អេក្រង់ប
​ ិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ធាតុរក្សា​អេក្រង់​
នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើងន�
​ ៅពេល​ឧបករណ៍ក
​ ំពុងស
​ ាក​ថ្ម។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ។
ប�ើ​អ្នកជ​្រើស ស៊ុមរ​ូបថត ឬ រូបថត ការបញ្ចាំង​ស្លាយដ៍​ជាមួយ​រូបដែ
​ ល​បាន​ជ្រើស​នឹងច
​ ាប់ផ្ដើម។ ប�ើអ
​ ្នក​
ជ្រើស តុ​រូបថត រូប​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងលេ
​ ចឡ�ើងជ
​ ា​បណ្ណ​តូចៗ​និងជ
​ ាន់​ល�ើ​គ្នា។
3
4
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើសអ
​ ាល់ប៊ុម​សម្រាបក
់​ ារបង្ហាញ​រូប។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់ សូមប
​ ៉ះ​ប៊ូតុងថ
​ យ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជម្រើសដែ
​ ល​បាន​ជ្រើស សូមប
​ ៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ៉ះ​អេក្រង់ ខណៈពេល​ធាតុរក្សា​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អេក្រង់ន
​ ឹង​ប�ើក។
រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង
ប្តូរ​ការកំណត់​របផ
ូ ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​ប្រើ​រូបរាង​ផ្សេងៗ​សម្រាបឧ
់​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប
​
គេ
់​ ហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូរ​រូបរាង​របស់​ឧបករណ៍។
• អាយខុន៖ ប្តូរស្ទី
​ ល​អាយខុន។
132
ការកំណត់
អេក្រង់​ជាប់ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាបអេក្រ
់​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
ជម្រើសដែ
​ ល​មាន​អាច​ខុសគ្នាទ�
​ ៅ​តាម​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ប្រភេទស�ោអេក្រង់៖ ប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ដ�
​ ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​ឧបករណ៍​
ដែល​ទុកច
​ ិត្ត។ សូមម�
​ ើល Smart Lock សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​ស�ោ​អេក្រង់​សម្រាបវ់​ិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ស្ទីលន
​ ណ៌​នាឡិកា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាឡិកា៖ ប្ដូរ​ប្រភេទន
​ ិងព
​ ាប់ស�ោ។
• នាឡិកា​រ៉ូមីង៖ ប្ដូរ​ឲ្យ​នាឡិកា​បង្ហាញ​ទាំង​តំបន់ម�
​ ៉ោង​ក្នុងស្រុ
​ ក ទាំងត
​ ំបន់ម�
​ ៉ោង​ន�ៅ​គេហដ្ឋាន​ល�ើ​អេក្រង់​
ជាប់ស�ោ ន�ៅពេល​កំពុងរ​៉ូមីង។
• FaceWidgets៖ ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ធាតុដែ
​ ល​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង ដូចជា​អាសយដ្ឋាន​អមែ
៊ី ល​របស់​
អ្នក ល�ើអេក្រ
​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់​រប�ៀប​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងល�
​ ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• ផ្លូវកាត់​កម្មវិធ៖ី ជ្រើសក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ផ្លូវកាត់​ទ�ៅកាន់​ពួកវា​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• អេក្រង់​ជាប់ស�ោ​ថាមវន្ត៖ ជ្រើសក
​ ញ្ចប់​រប
ូ ​មួយ​ពី​ប្រភេទជ
​ ាច្រើន ព្រមទាំងប​្រើ​វា​ជា​របផ
ូ ្ទៃអេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ។
• អំព​អី េក្រង់​ជាប់ស�ោ៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​អេក្រង់ជ
​ ័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់។
​ ាប់ស�ោ​និងព
133
ការកំណត់
Smart Lock
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ហ�ើយន�
​ ៅតែ​ដ�ោះស�ោ ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬ​
ឧបករណ៍​ដែល​ទុកច
​ ិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
ើ​ ្នក​បាន​កំណត់ផ្ទះ
​ ​របស់​អ្នកជ
​ ា​ទីកន្លែង​ដែល​ទុកច
​ ិត្ត ន�ៅពេល​អ្នកម
​ ក​ដល់​ផ្ទះ ឧបករណ៍រ​បស់​
អ្នកន
​ ឹងស្គា
​ ល់ទ
​ ីកន្លែង​នេះ រួចដ�
​ ោះស�ោ​ខ្លួនឯង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• មុខងារ​នេះ​នឹង​អាច​ប្រើ​បាន បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកប
​ ាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ម
​ ួយ។
• ប�ើ​អ្នកម
​ ិន​ប្រើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកក
​ ្នុងពេ
​ ល​បួន​ម�៉ោង ឬ​កន�
៏​ ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​ថាមពល​ឧបករណ៍ អ្នក​
ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ → Smart Lock។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ជ្រើស​ជម្រើសម
​ ួយ​និង​ធ្ត
វើ​ ាម​ការណែនាំ ល�ើអេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បីរ​ក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បីដ�
​ ោះស�ោ​អេក្រង់។ សូមម�
​ ើល ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• ចំណូលចិតនៃ​
្ត​ ជីវមាត្រ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
​
ទ
់​ ិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ។
• Google Play Protect៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​រក​កម្មវិធន
ី​ ិងអ
​ ំព�ើ​បង្កអ
​ ន្តរាយ ហ�ើយ​ព្រមាន​អំពី​
អន្តរាយ​ដែល​អាច​ក�ើត​មាន រួចល
​ ប
ុ ព
​ ួកវា។
134
ការកំណត់
• រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬប
​ ិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តខ
​ ្ញុំ។ ចូលទ�
​ ៅ​
វិបសៃ​រក​ឧបករណ៍​ចល័តខ
​ ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីត
​ ាមដាន​និង​ត្រួតត្រា​ឧបករណ៍​
ដែល​អ្នកប
​ ាត់​ឬត្រូ
​ វ​បាន​គេ​លួច។
• បច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាព៖ បង្ហាញ​កំណែ​នៃ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍​អ្នកន
​ ិងព
​ ិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​មាន​សន្តិសុខត
​ ាម​ទិន្នន័យ​
ជីវមាត្រ​របស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Pass សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធម
ី​ ិនស្គាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ប្រភ
ី​ ព​មិនស្គាល់។
• សឺមស
​ី ន្តិសុខ៖ បង្កើតសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខម
​ ួយ​ដ�ើម្បី​ការពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឯកជន​និងក
​ ្នក​ពី​អ្នកដទៃ។
​ ម្មវិធរី​បស់អ
សូមម�
​ ើល សឺមីស
​ ន្តិសុខ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• អ៊ិនគ្រីបក
​ ាត SD៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អ៊ិនគ្រីប​ឯកសារ​ល�ើ​កាត​មេម៉ូរី។
ប�ើ​អ្នកក
​ ំណត់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកឡ​�ើងវិញ​ទ�ៅ​លំនាំដ�ើមព
​ ី​រ�ោងចក្រ ដ�ោយ​បាន​ប�ើកប្រើ​
ការកំណត់​នេះ ឧបករណ៍ន
​ ឹង​មិនអ
​ ាច​អាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​អ៊ិនគ្រីប​ឡ�ើយ។ បិទ​
ការកំណត់​នេះ មុនពេល​កំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ។
• ការកំណត់​សន្តិសុខ​ផ្សេងទ�ៀត៖ ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនស
្ធ​ ន្តិសុខបន្ថែ
​ ម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរ​ការកំណត់សម្រាប
ក
​
់​ ារអនុញ្ញាត​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង។
• ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធ៖ី បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​មុខងារ​និងក
​ ម្មវិធី​ដែល​មាន​ការជូនដំណឹងដ�
​ ើម្បី​ប្រើ​ពួកវា។ អ្នកក
​ ៏​
អាច​កែ​ការកំណត់​នៃ​ការអនុញ្ញាត​ផងដែរ។
• ផ្ញើ​ទិន្នន័យក
​ ារប្រើប្រាស់​របស់​
​ ំហុសវ​ិនិច្ឆយ៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្ញើ​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយន
​ ិងក
ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ជូន Samsung។
• ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ៖ កំណត់​ថា​ត�ើ​ត្រូវ​ទទួលព
​ ័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ​របស់ Samsung ដូចជា​ការផ្ដល់ជូន​
ពិសេស ផលប្រយ�ោជន៍ស
​ មាជិកភាព និងល
​ ិខិតដំណឹងដែ
​ រ​ឬទេ
​ ។
135
ការកំណត់
ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក។
• ប�ើ​អ្នកប​្រើផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកជ
​ ឹងម
​ ា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ អ្នកន
​ ិន​អាច​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកដ�
​ ោះស�ោ​
អេក្រង់ជ
​ ា​ល�ើកដំបូងឡ​�ើយ បន្ទាប់ព
​ ី​អ្នកប�
​ បករណ៍ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​
​ ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប​្រើឧ
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កុំ​ភ្លេច​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​អ្នកប
​ ្តូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ទ�
​ ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកទ
​ ាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់ប​្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកម
​ ្តងទ�ៀត។
ប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​ការប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ
មុនពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខដ�
​ ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប្រុ
​ ងប្រយ័តដ
្ន​ ូច​ខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ាច​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​នរណា​ម្នាកឬ
​ ល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូចរ​ប
ូ ​របស់អ
​ ្នកអ
់​ ​អ្វី​មួយដែ
​ ្នក។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខម
​ ិន​សូវម
​ ាន​សន្តិសុខដ
​ ូចល
​ ំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ឡ�ើយ។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់​ផ្ទៃមុខក
​ ាន់តែ​ប្រស�ើរ
សូមព
​ ិចារណា​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ារស្គាល់ផ​្ទៃមុខ៖
• គិតអ
​ ំពី​ស្ថានភាព​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី ដូចជា​ការពាក់វ៉ែ
​ នតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬ​ការផាត់មុខខ
​ ្លាំង
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​ស្ថិតក
លឺ​ ្លឺ​ល ហ�
្អ ើយឡ
្អ ៅពេល​ចុះបញ្ជី
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​ពន្ភ
​ ិនក
​ ាមេរ៉ាស្អា
​ ត​ល ន�
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា រូបរ​បស់​អ្នកម
​ ិន​ព្រិល ដ�ើម្បីទទ
​ ួលល
​ ទ្ធផល​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
136
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ផជី​្ទៃមុខឲ
​ ្យ​បាន​ល្អប្រស�ើរ សូមច
​ ុះបញ្ផជី​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក​ន�ៅ​ក្នុងអ
​ គារ​និងម
​ ិន​ត្រូវ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់។
1
2
3
4
5
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
6
កំណត់​ទីតាំងផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកឲ
​ ្យ​ន�ៅ​ក្នុង​ស៊ុមល�
​ ើ​អេក្រង់។
សូមអ
​ ាន​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ត។
កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
ជ្រើស​ថា​ត�ើ​អ្នកក
​ ំពុងព
​ ាក់​វ៉ែនតា​ឬ​ទេ ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ត។
កាន់​ឧបករណ៍ដ�
​ ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើលអេក្រ
​
ង់។
កាមេរ៉ា​នឹងស​្កេន​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
ប�ើ​ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើផ​្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូមប
​ ៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​
ផ្ទៃមុខ ដ�ើម្បីល
​ ុប​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ជី រួចច
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នកម
​ ្តងទ�ៀត។
137
ការកំណត់
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​ទិន្នន័យផ​្ទៃមុខដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ហ�
ជី​ ើយ។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ → លុប។
ុ ហ�
្ធ​ ាំងអស់ក
​ វ​បាន​
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខដែ
​ ល​បាន​ចុះបញ្ត្រូ
ជី​ វ​បាន​លប
​ ើយ មុខងារ​ពាក់ព័នទ
​ ៏​នឹងត្រូ
បិទដំណ�ើរការ​ផងដែរ។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ជំនស
ួ ឲ
​ ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ផ្ទៃមុខ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ប�ើ​អ្នកច
​ ោយ​មិន​អូសល�
​ ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ​បន្ទាប់ព
​ ស្គា
​ ង់ក
​ ំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
ី​ ល់​
ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ស្ថិតល�ើអ​េក្រង់​ជាប់ស�ោ ដ�ើម្បីប
​ ិទដំណ�ើរការ​វា។
• ប�ើ​អ្នកច
​ ទ្ធភាព​នៃ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខក
​ ្នុងរ​ប
​ ុងតាក់ ការស្គាល់​កាន់តែ​
​ ង់​បន្ថយល
ូ ថត​ឬ​វដេ
ី អូ សូម​ប៉ះក
ល�ឿន ដ�ើម្បីប
​ ិទដំណ�ើរការ​វា។ វា​អាច​បន្ថយ​ល្បឿន​នៃ​ការស្គាល់ផ​្ទៃមុខ។
• ប�ើ​អ្នកច
​ ង់​បង្កើនអ
​ ត្រា​ទទួលស្គាល់ក
​ ្នុង​កន្លែង​ងងឹត សូមប
​ ៉ះ អេក្រង់ប
​ ំភ្លឺ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
4
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមម�
​ ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ដ�
​ ោយ​មិន​ចាំបាច់ប​្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​
បន្ថែម​ទ�ៀត​ឡ�ើយ។ ប�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ទេ សូមប​្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​
កំណត់​ពីមុន។
138
ការកំណត់
ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ធ្វើ​មុខងារ អ្នកត្រូ
​ វ​ចុះបញ្ជី​ព័ត៌មាន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកន
​ ិងរ​ក្សាទុក​វា​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។ បន្ទាប់ព
​ ី​ចុះបញ្ជី អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកសម្រាប
​
ម
់​ ុខងារ​ខាងក្រោម៖
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមីស
​ ន្តិសុខ
• មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើប
​ ាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ត
ើ​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ប្រើ​ឯកលក្ខណៈ​នៃ​ខ្ចៅដៃ​នីមួយៗ ដ�ើម្បីព
​ ង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
លទ្ធភាព​ដែល​សិនសឺ​ខ្ចៅដៃ​ច្រឡំ​ខ្ចៅដៃ​ពីរផ​្សេងគ្នា​គទ
ឺ​ ាប​ណាស់។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងក
​ រណី​កម្រ​ដែល​
ខ្ចៅដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដ�ៀងគ្នាខ
​ ្លាំង សិនសឺ​អាច​នឹងស
់​ ួកវា​ថា​ដូចគ្នា។
​ ម្គាលព
• ប�ើ​អ្នកប​្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់អ
​ ្នកជ
​ ា​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់ ន�ោះ​អ្នកន
​ ឹង​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកដ�
​ ោះស�ោ​
អេក្រង់ជ
​ ា​ល�ើកដំបូងឡ​�ើយ បន្ទាប់ព
​ ប�
ី​ ើក​ឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប​្រើ​ឧបករណ៍ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​
អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់​ដែល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់ន�
​ ៅពេល​ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ។ សូម​
ប្រយ័ត្ន​កភ្លេ
ុំ​ ច​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នកឲ
​ ្យ​ស�ោះ។
• ប�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់ទេ ស
​
ូមដ�
​ ោះស�ោ​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ប្រើល
​ ំនាំ, PIN ឬ​
់​ ល​អ្នកប
​ ៅពេល​ចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ រួចហ�
​ ើយស
​ ូមច
​ ុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​
ពាក្យសម្ងាតដែ
​ ាន​កណ
ំ ត់ន�
ម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
​ ្នកភ្លេ
​ ច​លំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក អ្នកន
​ ឹងម
​ ិន​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​ឡ�ើយ
ប�ើ​អ្នកម
​ ិនក
​ ំណត់​វា​ឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ ុសត្រូវ​ល�ក
ើ​ ារបាត់បង់ទ
​ ិន្នន័យ ឬ​ក៏​
ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើងដ�
​ ោយ​ការភ្លេច​កូដដ�
​ ោះស�ោ​ទេ។
• ប�ើអ
​ ្នកប
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកទ
​ ្តូរវ​ិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែល​អសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
​ ាំងអស់​
នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។ ប�ើអ
​ ្នក​ចង់ប​្រើទ
​ ិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​នានា អ្នក​ត្រូវតែ​
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកម
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ្តងទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
ន�ៅពេល​អ្នកស​្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​ឧបករណ៍ សូមយ
​ កចិត្តទុកដាក់ល�
​ ើ​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​
ប៉ះពាល់ដ
​ ល់​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ៖
• ឧបករណ៍​អាច​មិនស្គា
​ ល់​ខ្ចៅដៃ​ដែល​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​ឬស
​ ម្លាក។
• ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិនស្គា
​ ល់​ខ្ចៅដៃ​ពី​ម្រាមដៃ​ដែល​តូចឬ
​ ​ស្ដើង។
• ដ�ើម្បី​បង្កើនប្រស
​
ិទ្ធផល​នៃ​ការស្គាល់ សូមច
​ ុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​ពដៃ
ី​ ​ដែល​អ្នកប​្រើ​ញឹកញាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នានា​
ល�ើឧ
​ បករណ៍។
139
ការកំណត់
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នកម
​ ាន​សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​ជាប់​មក​ជាមួយ​ន�ៅ​ផ្នែក​កណ្ដាល​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ ត្រូវ​
ប្រាកដ​ថា​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​អេក្រង់​ប៉ះ​ល�ើ​តំបន់ស
​ ិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​មិនឆ្កូ
​ ត​ឬ​ខូច​ដ�ោយសារ​វត្ថុ​ដូចជា​
កាក់ ស�ោ ប៊ិច និងខ្សែ
​ -ក។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​តំបន់​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ន�ៅ​ផ្នែក​កណ្ដាល​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នកស្អា
​ ត​
និង​ស្ងួត។
• ប�ើអ
​ ្នកប
​ ត់ម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក ឬ​កប៏​្រើច
​ ុង​ម្រាមដៃ ឧបករណ៍អ
​ ាច​មិនស្គា
​ ល់ខ្ច
​ ៅដៃ​របស់​អ្នក។ សង្កតអេក្រ
់​
ង់​
ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់អ
​ ្នក​លាត​ល�ើ​ផ្ទៃ​ទូលាយ​នៃ​តំបន់ស
​ ិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ។
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
សូមអ
​ ាន​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប
​ ៉ះ បន្ត។
កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
ដាក់ម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។ បន្ទាប់ព
​ ី​ឧបករណ៍ស្គា
​ ល់​
ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក សូមល�
​ ើក​វា​ឡ�ើង រួចដ
​ ាក់​វា​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ម្ដងទ�ៀត។
សូមធ្
​ វើ​សកម្មភាព​នេះ​ឡ�ើងវិញ រហូតទ
​ ាល់តែខ្ច
​ ៅដៃ​របស់អ
​ ្នកត្រូ
​ វ​បាន​ចុះបញ្ជី។
5
ន�ៅពេល​អ្នកប
​ ាន​បញ្ចប់​ការចុះបញ្ខ្ច
ជី​ ៅដៃ​របស់​អ្នកហ�
​ ើយ សូមប
​ ៉ះ រួចរាល់។
140
ការកំណត់
ការពិនិត្យ​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ថា​ត�ើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នកត្រូ
​ វ​បាន​ចុះបញ្ទេ ដ�
ជី​
ោយ​ដាក់ម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ ពិនិត្យ​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ថែម។
ដាក់ម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ។
លទ្ធផល​ស្គាល់​នឹងប
​ ង្ហាញ​ឡ�ើង។
ការលុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ជ្រើស​ខ្ចៅដៃ​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប → លុប។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក
អ្នកអ
​ ាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ជំនួសឲ
​ ្យ​ការប្រើល
​ ំនាំ, PIN ឬ​ពាក្យសម្ងាត់។
1
2
3
4
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កណ
ំ ត់​ពីមុន។
ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូមដ
​ ាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នកល�
​ ើ​សិនសឺ​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ រួចស​្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
141
ការកំណត់
Samsung Pass
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកជ
​ ាមួយ Samsung pass ហ�ើយ​ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
​ ត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកយ
​ ៉ាង​
ងាយស្រួល ន�ៅពេល​ប្រើស​េវា​ដែល​ត្រូវការ​នូវ​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូលឬ
​ ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់អ
​ ្នក។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកត្រូ
​ វតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។ សូមម�
​ ើល
Samsung Account សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• មុខងារ​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចំព�ោះ​វបសៃ
ិ
​ ូលប្រើត
ដែ
​ ល​អ្នកច
​ ាម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត
ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ​ខ្លះ​អាច​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ។
• ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ត្រូ
ជី​ វ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកប
​ ៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​មិន​ត្រូវ​
​ ើ​ផ្សេងទ�ៀត​ឡ�ើយ។
បាន​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ឬសឺវ�
ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេល​ប្រើ Samsung Pass សូមច
​ ុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នកក
​ ្នុង Samsung Pass។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។ ធ្វើ​តាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់ក
​ ាររ�ៀបចំ។
ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung account
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ដ�
ជី​ ើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
​ ត្តសញ្ញាណរ​បស់អ
​ ្នកជ
​ ំនួសឲ
​ ្យ​
ការវាយបញ្ចូលព
​ ាក្យសម្ងាតន់​ៃ Samsung account របស់អ
​ ្នក ឧទាហរណ៍ន�
​ ៅពេល​អ្នកទ
​ ិញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពី
Galaxy Store។
ប៉ះ​អេក្រង់​មេន​ៃ Samsung Pass, ប៉ះ → ការកំណត់ → Samsung account រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
់​ ាមួយ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ផ្ទៀងផ្ទាតជ
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​វបសៃ
ិ
​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
3
ប�ើក​វិបសៃដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់​របស់អ
​ ្នក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូលរ​បស់​វបសៃ
ិ
​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​វីនដូវផ
​ ុសស
​ ួរ​ថា​ត�អ
ើ​ ្នកច
​ ង់រ​ក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូលឬ
​ ​ទេ​លេចឡ�ើង សូមធ
​ ីក
ចុះឈ្មោះចូល​ជាមួយ Samsung Pass ហ�ើយ​ប៉ះ ចងចាំ។
142
ការកំណត់
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធន
​ី ានា
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតយ
់​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1
2
3
ប�ើក​កម្មវិធម
ី​ ួយដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចុះឈ្មោះចូល។
វាយបញ្ចូល ID និងព
​ ាក្យសម្ងាត់​របស់អ
​ ្នក រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច
​ ុះឈ្មោះចូលរ​បស់​កម្មវិធី​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​វីនដូវផ
​ ុសស
​ ួរ​ថា​ត�អ
ើ​ ្នកច
​ ង់រ​ក្សាទុក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូលឬ
​ ​ទេ​លេចឡ�ើង សូមប
​ ៉ះ
រក្សាទុក។
ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​អ្នកប
​ ាន​កំណត់​ឲ្យ​ប្រើ Samsung Pass និងគ្រប
​ ់គ្រង​ព័ត៌មាន​
​ ្នក។
ចុះឈ្មោះចូលរ​បស់អ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូមប
​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល ហ�ើយ​ជ្រើសវ​ិបសៃ​ឬ​កម្មវិធព
ី​ ប
ី​ ញ្ជី។
ប៉ះ កែ រួចកែ ​ ID របស់អ
​ ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និង​ឈ្មោះ​របស់​វបសៃ
ិ
​ឬ​កម្មវិធន�
ី​ ោះ។
ដ�ើម្បីល
​ ុបព
​ ័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ លុប។
ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយ​វិបសៃ​និង​កម្មវិធី
ន�ៅពេល​ប្រើ​វិបសៃឬ
​ ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអ
​ ាច​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ
Samsung Pass។
ដ�ើម្បី​ម�ើល​បញ្ជី​នៃ​វិបសៃន
​ ិងក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ Samsung Pass ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់​មេន​ៃ Samsung Pass
​ ៉ះ → ដៃគូ។ ប�ើ​គ្មាន​វបសៃ
សូមប
ិ
​ឬ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ Samsung Pass ទេ ដៃគូ នឹងម
​ ិនលេ
​ ចឡ�ើងឡ​�ើយ។
• វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការបាត់បង់ណ
​ ា​មួយ ឬ​ក៏​ភាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​
ដ�ោយសារ​ការចុះឈ្មោះចូលវ​បសៃ
ិ
​ឬ​កម្មវិធត
ី​ ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។
143
ការកំណត់
ការវាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខលួន
្ រ​បស់​អ្នក​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីវ​ាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​អាសយដ្ឋាន​ឬ​បណ្ណ​បង់ប្រាក់រ​បស់​អ្នកល�
​ ើ​កម្មវិធី​
ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន។
1
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូមប
​ ៉ះ ស្វ័យប
​ ំពេញ​ទម្រង់​បែបបទ ហ�ើយ​ជ្រើស ថែម​អាសយដ្ឋាន
ឬ ថែម​បណ្ណ។
2
វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន ហ�ើយប
​ ៉ះ រក្សាទុក។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​វាយបញ្ចូល​
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ល�ើ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​បាន​គាំទ្រ។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នកអ
​ ាច​លប
ុ ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល និងទ
​ ិន្នន័យក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ជាមួយ
Samsung Pass។
• ការយល់ព្រម​របស់​អ្នកច
​ ំព�ោះ​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង Samsung account របស់អ
​ ្នក
នឹងន�
​ ៅតែ​សកម្មដ
​ ដែល។
• ទិន្នន័យ Samsung Pass ល�ើ​ឧបករណ៍ផ​្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
account របស់អ
​ ្នក នឹងម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ឡ​�ើយ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់​មេ​នៃ Samsung Pass សូមប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → លុបទ
​ ិន្នន័យ។
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung account របស់អ
​ ្នក ហ�ើយ​ប៉ះ ព្រម។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់អ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លប
ុ ។
144
ការកំណត់
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
សឺមីស
​ ន្តិសុខក
​ ារពារ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នកដ
​ ូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង មិនឲ
​ ្យ​អ្នកដទៃ​
ចូលប្រើព
​ ួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​រក្សា​សន្តិសុខន​ៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធឯ
ី​ កជន​របស់​អ្នក សូម្បីន�
​ ៅពេល​ឧបករណ៍ត្រូ
​ វ​
បាន​ដ�ោះស�ោ​កដ�
៏​ ោយ។
សឺមីស
​ ន្តិសុខគ
​ ឺ​ជា​កន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ដាច់ដ�ោយឡែក​និងម
​ ាន​សន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
​ ្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ​
មិនអ
​ ាច​ផ្ទេរ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម​វិធចែ
ី​ ករំលែក​ដែល​មិនទទ
​ ួលក
​ ារយល់ព្រម ដូចជា USB
ឬ Wi-Fi Direct ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប្ដូ
​ រ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​តាមបំណង ឬ​ក៏​ការកែ​សុហ្វវែរ​នឹងធ្
​ វើ​ឲ្យ​
សឺមីស
​ ន្តិសុខច
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​និង​មិនអ
​ ាច​ចូលប្រើប
​ ាន​ឡ�ើយ។ មុនពេល​រក្សាទុកទ
​ ិន្នន័យ​
ក្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យន�
​ ោះ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ដែល​មាន​សន្តិសុខ​
ផ្សេងទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ប្រើ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
145
ការកំណត់
ការរ�ៀបចំ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និងល
​ ក្ខខណ្ឌន​ៃ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។
វាយបញ្ចូល Samsung account ID និងព
​ ាក្យសម្ងាតរ់​បស់​អ្នក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល។
ជ្រើស​វិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើសម្រាប
​
សឺ
់​ មីស
​ ន្តិសុខ រួចធ្
​ វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​
ការរ�ៀបចំ។
អេក្រង់​សឺមីស
​ ន្តិសុខន
​ ឹង​លេចឡ�ើង ហ�ើយអ
​ ាយខុនក
ី​ ន្តិសុខ (
​ ម្មវិធី សឺមស
អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
) នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឬ​ពណ៌អ
​ ាយខុន​របស់សឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមប
​ ៉ះ → ប្តូរ​តាមបំណង។
• ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ អ្នកត្រូ
​ វតែ​ដ�ោះស�ោ​កម្មវិធន�
ី​ ោះ​ដ�ោយប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​
​ ាន​កំណត់​ពីមុន។
ដែល​អ្នកប
• ប�ើអ
​ ច​កូដដ�
​ ោះស�ោ​សឺមីស
​ ្នកភ្លេ
​ ន្តិសុខរ​បស់​អ្នក អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​វា​ឡ�ើងវិញដ�
​ ោយ​ប្រើ Samsung
account របស់អ
​ ្នក។ ប៉ះប
​ ៊ូតុងក
​ ំណត់ឡ​�ើងវិញន�
​ ៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ រួច​
វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់​អ្នក។
ការកំណត់​ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សម្រាប់ស
​ ឺមស
​ី ន្តិសុខ
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស�ោ​សឺមីស
​ ន្តិសុខដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិនប​្រើ​វា។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ជ្រើស​ជម្រើសច
​ ាក់ស�ោ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាក់ស�ោ​សឺមីស
​ ន្តិសុខរ​បស់​អ្នកដ�
​ ោយដៃ សូមប
​ ៉ះ → ចាក់ស�ោ។
146
ការកំណត់
ការផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ទ�ៅ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ដូចជា​រូបថត​និង​ទំនាក់ទំនង​ទ�ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​
ការផ្លាស់ទរី​ូបព
​ ី​ឃលា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើមទ�
​ ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​ឯកសារ។
ប៉ះ រូប, ធីករ​ប
ូ ​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុបព
​ ី​សឺមីដ�
​ ើម ហ�ើយផ
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។ ដ�ើម្បីច
​ ម្លងធ
​ ាតុ​នានា
សូមប
​ ៉ះ ចម្លង។
វិធី​សម្រាបក
់​ ារផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​អាច​ខស
ុ គ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន។
ការផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ពី​សឺមស
​ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​ពី​សឺមីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ​កម្មវិធត្រូ
ី​ វគ្នាក
​ ្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។ សកម្មភាព​ខាងក្រោម​គឺ​ជា​
​ ួយ​ពី​សឺមីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ន​ៃ​ការផ្លាស់ទរី​ូបម
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ វិចត្រ
ិ សាល។
ជ្រើស​រូប​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ផ្លាស់ទី​ចេញ​ព​ស
ី ឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ធាតុ​ដែលបាន​ជ្រើសន
​ វ​បាន​ផ្លាស់ទទ�
​ ឹងត្រូ
ី​ ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
147
ការកំណត់
ការថែម​កម្មវិធី
ថែម​កម្មវិធម
ី​ ួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​កម្មវិធ។
ី
ធីកក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​ឬ​ច្រើន​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ើ​ឧបករណ៍ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ី​ ី Play Store ឬ Galaxy Store សូមប
ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
​ ៉ះ ទាញយក​ពី Play Store ឬ
ទាញយក​ពី Galaxy Store។
ការលុបក
​ ម្មវិធព
​ី ី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់ល�
​ ក
ើ​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការថែម​គណនី
ថែម Samsung account និងគ
​ ណនី Google របស់​អ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្
​ វើ​សមកាល​ជាមួយ​
កម្មវិធក
ី​ ្នុង​សឺមីស
​ ន្តិសុខ។
1
2
3
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → គណនី → ថែម​គណនី។
ជ្រើស​សេវា​គណនី​មួយ។
ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ ល�ើអេក្រ
​
ង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ​គណនី។
ការលាក់​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​លាក់​ផ្លូវកាត់ន​ៃ​សឺមីស
​ ន្តិសុខព
​ ី​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​
បិទដំណ�ើរការ​វា។
​ ាប់អូសរ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�
​ ើក​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។ រួចហ�
​ ើយ​អស
​ ំង​
ជម្រើសផ​្សេង សូមច
ូ ផ្ទា
ជូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម ហ�ើយ​ប៉ះ
(សឺមស
​ី ន្តិសុខ) ដ�ើម្បីប
​ ិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ។
148
ការកំណត់
ការចម្លងទុកន
​ ិង​ការស្ដារ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុងសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខទ�
​ ៅ Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung account
របស់អ
​ ្នក រួចស
​ ្តារ​ពួកវា​ពេលក្រោយ។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ថែម​គណនី រួច​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
ប៉ះ ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចម្លងទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចម្លងទុក។
ទិន្នន័យន
​ ឹងត្រូ
​ ្នុង Samsung Cloud។
​ វ​បាន​ចម្លងទុកក
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1
2
3
4
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
ប៉ះ ស្ដារ។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​រូប​ទ�ៅ។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការលុបស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នកអ
​ ាច​លុប​សឺមីស
​ ន្តិសុខ រួមទាំងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុង​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​ច្រើន​ទ�ៀត → លុប។
ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកខ
​ លឹម
្ ព័ត៌មាន មុនពេល​លុបសឺ
​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមធ
​ ីក ផ្លាស់ទឯ
ី​ កសារ​មេឌ�ៀ​ចេញ​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីច
​ ូលប្រើ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​ចម្លងទុកព
​ សឺ
ី​ មីស
​ ន្តិសុខ សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ
ហ�ើយប
​ ៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្នុង → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
កំណត់សម្គាលដែ
់​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes នឹងម
​ ិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកឡ​�ើយ។
149
ការកំណត់
គណនី និង ការចម្លងទុក
ជម្រើស
ធ្វើ​សមកាល ចម្លងទុក ឬ​ស្ដារ​ទិន្នន័យន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ោយ​ប្រើ Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
ចុះឈ្មោះចូលគ
​ ណនី​ដូចជា Samsung account និងគ
​ ណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យទ�
​ ៅ​ឬ​ពី​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​តាម Smart Switch ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក។
• គណនី៖ ថែម Samsung account និងគ
​ ណនី Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក៏​គណនី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្
​ វើ​
សមកាល​ជាមួយ។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
​ ម្មវិធី និងក
​ ារកំណត់​របស់​អ្នកដ�
​ ោយ​សុវត្ថិភាព​
ល�ើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកព
​ ័ត៌មាន​រស�ើប​របស់​អ្នក ហ�ើយច
​ ូលប្រើវ​ា​ន�ៅពេល​ក្រោយ។
អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូលគ
​ ណនី Google ឬ Samsung account របស់អ
​ ្នក ដ�ើម្បីច
​ ម្លងទុកឬ
​ ស្ដា
​ រ​
ទិន្នន័យ។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្ដារ​យ៉ាង​មាន​សន្តិសុខ​ក្នុង Samsung
Cloud។ ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឃលា្ ំងផ្ទុក Samsung Cloud របស់អ
​ ្នក ព្រមទាំងធ្
​ វើ​
សមកាល ចម្លងទុក និងស្ដា
​ រ​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​
បន្ថែម។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដើម Smart Switch រួច​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ពី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល
ការផ្ទេរទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍ព
​ ីមុនរ​បស់អ
​ ្នក (Smart Switch) សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យរ​បស់​អ្នកជ
​ ា​ប្រចាំ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ​កុំព្យូទ័រ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ស្ដារ​វា ប�ើ​ទិន្នន័យន�
​ ោះ​ខូច​ឬប
​ ាត់ ដ�ោយសារ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ​
ដ�ោយ​អចេតនា។
150
ការកំណត់
Samsung Cloud
ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក ដូចជា​រប
ូ ​និង​វីដេអូ ជាមួយ Samsung
Cloud ព្រមទាំងប
​ ង្ហាញ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​អ្នកប
​ ាន​រក្សាទុកល�
​ ើ Samsung Cloud។ អ្នកក
​ ៏​អាច​ចម្លងទុក​
ទិន្នន័យរ​បស់​ឧបករណ៍អ
​ ្នកទ�
​ ៅ Samsung Cloud និង​ស្ដារ​វា​មក​វិញ​ពេលក្រោយ​ផងដែរ។
ដ�ើម្បី​ប្រើ Samsung Cloud អ្នកត្រូ
​ វតែ​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
ការធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក ដូចជា​រប ូ វីដេអូ និងព្រឹ
​ ត្តិការណ៍​
ជាមួយ Samsung Cloud និងច
​ ូលប្រើវ​ា​ពី​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក → Samsung Cloud។
ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​សមកាល​និង​ស្វ័យចម្លងទុក → សមកាល។
ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹងធ
​ ាតុ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
អ្នកអ
​ ាច​ពិនិត្យ​ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ោយ​ប៉ះ វិចត្រ
ិ សាល, ទិន្នន័យ​ដែល​
បាន​ធ្វើ​សមកាល​ផ្សេងទ�ៀត ឬ Samsung Cloud Drive។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យរ​បស់ឧ
​ បករណ៍​អ្នកទ�
​ ៅ Samsung Cloud។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក → Samsung Cloud → ចម្លងទុកទ
​ ូរសព្ទ​
នេះ។
2
3
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ចម្លងទុក ហ�ើយប
​ ៉ះ ចម្លងទុក។
ប៉ះ រួចរាល់។
• ទិន្នន័យខ
​ ្លះ​នឹង​មិនត្រូ
​ វ​បាន​ចម្លងទុកឡ​�ើយ។ ដ�ើម្បីព
​ ិនិត្យ​ថា​ទិន្នន័យណ
​ ា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក → Samsung Cloud → ចម្លងទុក​
ទូរសព្ទ​នេះ។
• ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកសម្រាប
​
ឧ
់​ បករណ៍​នីមួយៗ​ក្នុង Samsung Cloud របស់អ
​ ្នក ល�ើ​
អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក → Samsung Cloud → ស្ដារ​ទិន្នន័យ →
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍ម
​ ួយដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
151
ការកំណត់
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
អ្នកអ
​ ាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុករ​បស់អ
​ ្នកព
​ ី Samsung Cloud ដាក់ឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
1
2
3
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ គណនី និង ចម្លងទុក → Samsung Cloud។
ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ →
ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
ធីកធ
​ ាតុដែ
​ ល​អ្នកច
​ ង់​ស្តារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ។
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​ដែល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​កម្រិតខ្ពសន
់​ ិង​ប្តូរក
​ ារកំណត់​ដែល​ត្រួតត្រា​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស។
់
ការអង្រួន​ខ្លាំង​ឬ​ការប៉ះ​ទង្គិចឧ
​ បករណ៍ អាច​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​មាន​ការបញ្ចូលដ�
​ ោយ​អចេតនា​សម្រាបម
់​ ុខងារ​ខ្លះ​
ដែល​ប្រើស
​ ិនសឺ។
• គ្រាប់ចុចខ
​ ាង៖ ជ្រើស​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​មួយដែ
​ ល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើមដ�
​ ោយ​ប្រើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង។
• គ្រឿងបន្សំ៖ ប្តូរ​ការកំណត់គ​្រឿងបន្សំ។
• ការហ�ៅ & សារ​អត្ថបទ ល�ើឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត៖ ប្រើម
​ ុខងារ​ហ�ៅ​និងស
​ ារ​របស់​ឧបករណ៍​អ្នកល�
​ ើ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះចូល Samsung account របស់អ
​ ្នក។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• តជាមួយ Windows៖ ចូលប្រើទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នកភ
​ ្លាមៗ​ន�ៅ​ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​
របស់​អ្នក។ សូមម�
​ ើល តជាមួយ Windows សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
152
ការកំណត់
• ទិដ្ឋភាព​ផុស​វៃឆ្លាត៖ ជ្រើសក
​ ម្មវិធី​ត្រូវ​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា​តាម​វីនដូវផ
​ ុស។ ន�ៅពេល​ប្រើ​
មុខងារ​នេះ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​យ៉ាង​រហ័ស​តាម​វីនដូវផ
​ ុស ដ�ោយ​ប៉ះ​អាយខុនល�
​ ើ​អេក្រង់។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុងក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​គាំទ្រ​មុខងារ​ពហុវីនដូវប
​ ៉ុណ្ណោះ។
• ចែករំលែក​ផ្ទាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​មនុស្សដែ
​ ល​អ្នកប
​ ករំលែក
​ ាន​ទាក់ទង​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជម្រើសចែ
ដ�ើម្បីអ
​ នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដ�ោយ​ផ្ទាល់។
• បន្ថយ​ជីវចល៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ន្ថយ​បែបផែន​អេក្រង់ន​ៃ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ការប�ើក​ឬ​
​ ម្មវិធី។
ការបិទក
• ចលនា​និង​កាយវិការ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ចលនា​និង​ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ។ សូមម�
​ ើល ចលនា​
និងក
​ ាយវិការ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Game Launcher៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូមម�
​ ើល Game Launcher សម្រាប់​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើង​កម្មវិធី​ទីពីរ​និងប​្រើគ
​ ណនី​ដាច់ពីគ្នាព
​ ីរ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
សូមម�
​ ើល Dual Messenger សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• ផ្ញើ​សារ SOS៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ផ​្ញើ​សារ​ជំនួយ ដ�ោយ​ចុចគ្រាប
​
់ចុចខ
​ ាង​បី​ដង។
តជាមួយ Windows
ចូលប្រើទ
​ ិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នកភ
​ ្លាមៗ ដូចជា​រូបថត​និងស
​ ារ ន�ៅ​ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​
អ្នក ដ�ោយ​ប្រើគ
​ ណនី Microsoft តែ​មួយល�
​ ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នកដ
​ ូច​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក។
មុខងារ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ល�ើ Windows 10 កំណែ 1803 ឬ​ខ្ពសជ
់​ ាងនេះ​ប៉ុណ្ណោះ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → តជាមួយ Windows។
3
ប៉ះ បង្ហាញ​ខ្ញុំ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ទម្រង់ការ​រ�ៀបចំ​កុំព្យូទ័រ, ធ្វត
ើ​ ាម​ការណែនាំល�
​ ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូលល�
​ ើ​
កុំព្យូទ័ររ​បស់អ
​ ្នក រួចហ�
​ ើយ​ទាញយក​កម្មវិធី ទូរសព្ទរ​បស់​អ្នក។
4
ប៉ះ បន្ត ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការរ�ៀបចំ។
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូលជ
​ ាមួយ Microsoft, ចុះឈ្មោះចូល​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់អ
​ ្នក រួច​ហ�ើយ​
ប៉ះ បន្ត។
153
ការកំណត់
ចលនា​និង​កាយវិការ
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ចលនា​និង​ធ្ក
វើ​ ារកំណត់រ​ចនាសម្ពន្ធ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ចលនា​និង​កាយវិការ។
• ប៉ះ​ពីរដង ដ�ើម្បី​ដាស់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប�
​ ើកអេក្រ
​
ង់​ដ�ោយ​ប៉ះព
​ ីរ​ដង​ល�ើ​កន្លែង​ណា​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​អេក្រង់
ខណៈពេល​អេក្រង់រ​លត់។
• Smart Stay៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​រារាំងអេក្រ
​
ង់ក
​ ុំ​ឲ្យ​បិទ ខណៈពេល​អ្នក​សំឡឹងម�
​ ើល​វា។
• ការប្រាប់​វៃឆ្លាត៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប​្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក ប�ើអ
​ ្នកប
​ ាន​ខកខាន​ការហ�ៅ​ឬ​បាន​ទទួលស
​ ារ​ថ្មីៗ
ន�ៅពេល​អ្នកល�
​ ើក​ឧបករណ៍។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ដំណ�ើរការ​ទេ ប�ើ​អេក្រង់​ប�ើក ឬ ឧបករណ៍ម
​ ិនស
​ ្ថិតល�
​ ើ​ផ្ទៃរ​ាបស្មើ។
• ងាយ​បិទ​សឡេ
ំ ង៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍ប
​ ិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ចូលឬ
​ ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ោយ​ប្រើ​ចលនា​បាតដៃ ឬ​
ក៏​ផ្កាប់​អេក្រង់ឧ
​ បករណ៍។
• ទម្រង់​ប្រើ​ដៃ​ម្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប្រ
​ តិបត្តិការ​ប្រើ​ដៃម
​ ្ខាង ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​អ្នកម
​ ាន​ភាពងាយស្រួល
ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជាមួយដៃ
​ ម
​ ្ខាង។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ថត​រូបអេក្រង់ ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ូសដៃល�
​ ើ​អេក្រង់ម
​ ក​ឆ្វេង​
ឬ​ទ�ៅ​ស្ដាំ។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​រូប​ដែល​បាន​ថត​ក្នុង វិចិត្រសាល។
អ្នកម
​ ិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ទេ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិងមុខងារ​ខ្លះ។
• អូស​ដ�ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ូសម
​ ៅ​ស្ដាំ​
​ ារ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ការហ�ៅ​ឬ​ផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ក​ឆ្វេង​ឬទ�
ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬលេ
​ ខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ក្នុងក
​ ម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។
154
ការកំណត់
Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​និងប​្រើគ
​ ណនីដ
​ ាច់ពីគ្នាព
​ ីរ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
កម្មវិធដែ
ី​ ល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​នឹង​លេចឡ�ើង។
2
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធម
ី​ ួយ ដ�ើម្បីដ
​ ំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​ទី​ពីរ។
កម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​ដឡំ �ើង។ អាយខុនន​ៃ​កម្មវិធទ
ី​ ីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បង្ហាញ​ជាមួយ ។ ន�ៅពេល​អ្នក​
ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធី​ទព
ី​ ីរ ការជូនដំណឹងន�
​ ោះ​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើងជ
​ ាមួយ ដ�ើម្បី​ញែក​ពួកវា​ពី​
ការជូនដំណឹងរ​បស់​កម្មវិធទ
ី​ ី​មួយ។
កម�វ�ធទី
ី ពីរ
• មុខងារ Dual Messenger ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​កម្មវិធី។
• មុខងារ​ខ្លះន​ៃ​កម្មវិធី​នេះ​អាច​មាន​កម្រិត​សម្រាបក
់​ ម្មវិធី​ទី​ពីរ។
ការលុបក
​ ម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធដែ
ី​ ល​អ្នកច
​ ង់​លុប ហ�ើយប
​ ៉ះ បិទ ឬ លុប។
ទិន្នន័យទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​ទាក់ទង​នឹងក
​ ម្មវិធី​ទីពីរ​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុប។
ប�ើ​អ្នកល
​ ុបក
​ ម្មវិធី​ទី​មួយ កម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ​ក៏​នឹងត្រូ
​ វ​បាន​លុបផ
​ ងដែរ។
155
ការកំណត់
សុខុមាលភាព​ឌីជីថល
បង្ហាញ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ប្រ
​ ចាំថ្នងៃ​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក។ អ្នកអ
​ ាច​ឃ�ើញព
​ ័ត៌មាន​ដូចជា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​
ដែល​អេក្រង់​បាន​ប�ើក ព្រមទាំងច
​ ំនួនដ
​ ង​ដែល​អ្នកប
​ ាន​ប�ើក​កម្មវិធឬ
ី​ ​បាន​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ អ្នកក
​ ៏​អាច​
​
់​ ម្មវិធន
កម្រិត​រយៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់ ឬ​ក៏​ប្ដូរ​ការកំណត់​ការជូនដំណឹងសម្រាប
ក
ី​ ីមួយៗ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជីថល។
រយៈេពលេអ�កង់�ានេបើក
ចំនួនៃនការជូនដំណឹង
ចំនួនៃនការេដោះេសោ
ក�ារ�៉ាណូ
េបើកដំេណើរការទ�មង់ស�មាកសន�ឹមៗ។
ប��រការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង។
156
ការកំណត់
ការកំណត់​រង្វាស់ពេល​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី
អ្នកអ
​ ាច​កម្រិត​រយៈពេល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​សម្រាបក
់​ ម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ ដ�ោយ​កំណត់​រង្វាស់ពេល​មួយ។
ន�ៅពេល​អ្នកឈ
​ ាន​ដល់ដែ
​ នកំណត់នេ
​ ះ កម្មវិធន�
ី​ ោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ ហ�ើយអ
​ ្នកម
​ ិន​អាច​ប្រើ​វា​
ឡ�ើយ។
1
2
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជីថល → ក្ដារប៉ាណូ។
ប៉ះ គ្មាន​រង្វាស់ពេល ជាប់ន
​ ឹងក
​ ម្មវិធី​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន ហ�ើយក
​ ំណត់​ពេលវេលា។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្រាក​សន្សឹមៗ
អ្នកអ
​ ាច​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់សម្រា
​
ក​សន្សឹមៗ ដ�ើម្បីក
​ ាត់បន្ថយក
​ ារឈឺ​ភ្នែក មុនពេល​គេង ព្រមទាំងរ​ារាំង​
ការរំខាន​ការគេង​របស់អ
​ ្នក។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សុខុមាលភាព​ឌីជីថល → សម្រាក​សន្សឹមៗ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2
ប�ើក​កុងតាក់ដ�
​ ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន។
• មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ៖ បង្ហាញ​ពណ៌​ប្រផេះ​ល�ើ​អេក្រង់។
• កុ​រំ ំខាន៖ កំណត់ឲ
​ ិងស
​ ំឡេង​ជូនដំណឹង ល�ើកលែង​តែ​
​ ្យ​ឧបករណ៍​បិទ​សំឡេង​ការហ�ៅ​ចូលន
ការល�ើកលែង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ប៉ុណ្ណោះ។
3
ដ�ើម្បី​កំណត់​កាលវិភាគ​ឲ្យ​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់សម្រា
​
ក​សន្សឹមៗ សូមប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ប�ើក ដូចប
​ ាន​រ�ៀប​
កាលវិភាគ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា, ប៉ះ កំណត់​កាលវិភាគ រួច​ហ�ើយ​កណ
ំ ត់​ពេលវេលា។
157
ការកំណត់
ការថែទាំ​ឧបករណ៍
ការណែនាំ
មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍ផ្ដ
​ ល់ន
​ ូវទ
​ ិដ្ឋភាព​ទូទ�ៅ​នៃ​ស្ថានភាព​ថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និងស
​ ន្តិសុខប្រ
​ ព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍​
របស់​អ្នក។ អ្នកក
​អ
៏​ ាច​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ឧបករណ៍ល
​ ្អប្រស�ើរដ�
​ ោយ​ប្រើម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នកប
​ ៉ះ​ម្ដងផ
​ ងដែរ។
ថ�
សំៃចទិន�ន័យបំផុត
សន�ិសុខ
ឃ�ាំងផ��ក
េមម៉ូរ�
ការធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល្អប្រស�ើរ
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ឥឡូវ។
មុខងារ​ធ្ឲ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើររ​ហ័សន
​ ឹងបង្ក
​ ើនប្រស
​
ិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍​តាមរយៈ​សកម្មភាព​ខាងក្រោម។
• ការសម្អាតមេ
​ ម៉ូរខ
ី​ ្លះ។
• ការលុបឯ
​ កសារ​មិនច
​ ាំបាច់ន
​ ិងក
​ ារបិទក
​ ម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម​មិនប្រក្រ
​
តី។
• ការស្កេន​រក​ម�ើល​កម្មវិធគ
ី​ ាំង​និងស
​ ុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
158
ការកំណត់
ការប្រើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុវត្តក
​ ារធ្វើ​ឲ្យ​លប្រ
្អ ស�ើរស្វ័
​ យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិនក
​ ំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
ប៉ះ → ស្វ័យធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើរ រួចហ�
​ ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។ ប�ើ​អ្នកច
​ ង់​កំណត់​ពេល​ត្រូវ​
អនុវត្តក
​ ារធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​ស្វ័យប្រវត្តិ សូមប
​ ៉ះ ម�៉ោង។
ថ្ម
ពិនិត្យ​ថាមពល​ថន�
្ម​ ៅសល់ន
​ ិងរ​យៈពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍។ ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​កម្រិត​ថខ្ស
្ម​ ោយ នឹង​សំចៃ​
ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​សំចៃថ
​ ាមពល។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ថ្ម។
• រយៈពេល​ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់ប
​ ង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ន�ៅសល់ មុនពេល​អស់ថ
​ ្ម។ រយៈពេល​
ប្រើប្រាស់​ន�ៅសល់អ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ការកំណត់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នកន
​ ិងល
​ ក្ខខណ្ឌ​
ប្រតិបត្តិការ។
• អ្នកអ
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
​ ំចៃ​ថាមពល។
​ ាច​មិន​ទទួលក
ី​ ្លះ​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់ស
ទម្រង់ថ
​ ាមពល
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
​ ាមពល​ដែល​ត្រូវ​នឹង​គ�ោលបំណង​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ប៉ះ ទម្រង់ថ
​ ាមពល ហ�ើយ​ជ្រើសជ
​ ម្រើសម
​ ួយ។
• ល្អប្រស�ើរ៖ បាន​ធ្ឲ
​ ារប្រើប្រាស់ថ
វើ​ ្យ​ល្អប្រស�ើរដ�
​ ើម្បីរ​ក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និងក
​ ្ម​របស់​ឧបករណ៍។
• ការសំចៃ​ថាមពល​មធ្យម៖ ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បីព
​ ន្យារ​ពេល​ប្រើប្រាស់​ថ្ម។
• ការសំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា៖ ក្នុងទម្រ
្ម​ ោយ​
​ ង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល​អតិបរមា ឧបករណ៍ប
​ ន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ថដ�
ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ប់ ព្រមទាំងក
​ ម្រិត​កម្មវិធន
ី​ ិងម
​ ុខងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ការភ្ជាបបណ
់​
្ដាញ
ល�ើកលែង​បណ្ដាញ​ចល័ត នឹងត្រូ
​ វ​បាន​បិទដំណ�ើរការ។
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​សាក​ថ្ម​កាន់តែរ​ហ័ស។ ប៉ះ → ការកំណត់ ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ការសាក​ល�ឿន​
តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការសំចៃ​ថាមពល​ត្រាប់
អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃថ
​ ាមពល​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ផ្អែកល�
​ ល
ើ​ ំនាំ​នៃ​
ការប្រើប្រាស់រ​បស់អ
​ ្នកន
​ ិង​ថាមពល​ថន�
្ម​ ៅសល់។
ប៉ះ ទម្រង់ថ
​ ាមពល ហ�ើយ​ប៉ះក
​ ុងតាក់ ការសំចៃ​ថាមពល​ត្រាប់ ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​វា។ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​
នឹង​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ំចៃ​ថាមពល​ផ្អែក​ល�ើ​ស្ថានភាព ដ�ើម្បីព
​ ន្យារ​រយៈពេល​ប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម។
159
ការកំណត់
ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ​ស
្ម ម្រាប់ក
​ ម្មវិធន
​ី ីមួយៗ
អ្នកអ
​ ាច​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនឲ
​ ្យ​ប្រើ​ថាមពល​ថ្ម ន�ៅពេល​
មិនប​្រើព
​ ួកវា។ ជ្រើសក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​បញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ដាក់​កម្មវិធឲ
ី​ ្យ​គេង ដ�ើម្បីប�
​ ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​
នេះ។
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរដែ
ី​ ល​បាន​ប្រើ​និងទ
​ ំនេរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → ឃ្លាំងផ
​ ្ទុក។
• ចំណុះមេ
​ ម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​ជាក់ស្ដែង​នៃ​មេម៉ូរី​ខាងក្នុងត
​ ិចជាង​ចំណុះ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដ�ោយសារ​ប្រព័ន្ធ​
ប្រតិបត្តិការ​និង​កម្មវិធល
​ ម៉ូរី​ន�ោះ​អស់ម
​ ួយ​ផ្នែក។ ចំណុះមេ
​ ម៉ូរី​ទំនេរ​អាច​ប្រែប្រួល
ី​ ំនាំដ�ើមប​្រើមេ
ន�ៅពេល​អ្នកអ
​ ាប់ដេត​ឧបករណ៍។
• អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ចំណុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរខ
ី​ ាងក្នុង ន�ៅក្នុងផ​្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកល�
​ ើ​វិបសៃ Samsung។
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បី​លប
ុ ឯ
​ កសារ​សំណល់ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ សូមប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។ ដ�ើម្បីល
​ ុបឯ
​ កសារ ឬ​ក៏​លុបក
​ ម្មវិធី​
​ ិនប​្រើ​ទ�ៀត សូមជ​្រើស​ប្រភេទ​ក្រោម ទិន្នន័យអ
​ ាតុដែ
​ ល​ត្រូវ​ជ្រើស ហ�ើយប
ដែល​អ្នកម
​ ្នកប្រើប្រាស់។ រួច​ធីកធ
​ ៉ះ
លុប។
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → មេម៉ូរ។
ី
ដ�ើម្បី​បង្កើនល្ប
​ ឿន​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកដ�
​ ោយ​បញ្ឈប់​កម្មវិធដែ
ី​ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូមធ
​ ីកក
​ ម្មវិធី​
ទាំងន�ោះ​ពប
ី​ ញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ សម្អាត​ឥឡូវ។
សន្តិសុខ
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​សន្តិសុខរ​បស់​ឧបករណ៍។ មុខងារ​នេះ​ស្កេន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នករ​ក​ម�ើល​សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូមប
​ ៉ះ ការថែទាំឧ
​ បករណ៍ → សន្តិសុខ → ស្កេន​ទូរសព្ទ។
160
ការកំណត់
សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត
ត្រួតពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចល័តរបស់អ្នក ដ�ោយរារាំងកម្មវិធីន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយមិនឲ្
យប្រើការភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័ត។ អ្នកក៏អាចប្រើមុខងារបង្ហាប់ទិន្នន័យផងដែរ ដ�ើម្បីបង្ហាប់ទិន្នន័យអ៊ីនធ�ើណិត
ដូចជារូប វីដេអូ និងទំព័រវិប ដែលចូលប្រើតាមបណ្តាញចល័ត។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬអ្នកផ្តល់សេវា។
• ទំព័រវិបឬខ្លឹមព័ត៌មានខ្លះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលប�ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ អាស្
រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬស្ថានភាពនៃបណ្តាញចល័ត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → សំចៃ​ទិន្នន័យប
​ ំផុត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
បង�ាញបរ�មាណទិន�ន័យែដល�ានេ�បើនិ
ងសំៃចក��ងអំឡ�ងេពល�តួតពិនិត�ែដល
�ានកំណត់
េបើកដំេណើរការមុខងារបង�ាប់ទិន�ន័យ
Samsung Max
េដើម�ីបង�ាប់ទិន�ន័យអ៊�នេធើណិត
េនៅេពលេ�បើបណ�ាញចល័ត។
េ�ជើសកម�វ�ធែដល
ី
អនុ��ាតឲ�េ�បើការភ�ា
ប់ទិន�ន័យចល័តេនៅៃផ�ខាងេ�កោយ
អ្នកអ
​ ាច​ប្ដូរ​អឡុ
ំ ងពេល​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ​ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ។ ល�ើអេក្រ
​
ង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ
ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទ
​ ិន្នន័យ → វដ្ដ​ចេញ​វិក្កយបត្រ និង ការព្រមាន​អំពី​ទិន្នន័យ។
161
ការកំណត់
កម្មវិធី
គ្រប់គ្រង​កម្មវិធរី​បស់​ឧបករណ៍​និងប្ដូ
​ រ​ការកំណត់រ​បស់​ពួកវា។ អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​
កម្មវិធី, ប្ដូរ​ការជូនដំណឹងរ​បស់​ពួកវា​ឬ​ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត ឬ​ក៏​លុបឬ
​ប
​ ិទក
​ ម្មវិធដែ
ី​ ល​មិនច
​ ាំបាច់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​តាមបំណង ឬ​ក៏​កំណត់​ឧបករណ៍ឡ​�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍​និងប្ដូ
​ ិង​ប្រភេទន​ៃ​ការបញ្ចូល​
​ រ​ការកំណត់​ដូចជា​ក្ដារចុចន
សំឡេង។ ជម្រើសខ
​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស។ សូមម�
​ ើល
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាបព
់​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• កាល​បរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
​ ិង​កែក
​ ារកំណត់ ដ�ើម្បីត្រួ
​ តត្រា​រប�ៀប​ដែល​ឧបករណ៍ប
​ ង្ហាញ​ម�៉ោង​និង​
កាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើ​ថន�
្ម​ ៅតែ​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទន
​ ឹងត្រូ
​ វ​បាន​កំណត់ឡ​�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរ​សំណួរ​ឬ​បង្ហាញ​សំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់។ សូមម�
​ ើល Samsung Members
សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម។
• កំណត់​ឡ�ើងវិញ៖ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ឬ​ក៏​ធ្ក
វើ​ ារកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​កំណត់​ឡ�ើងវិញន
​ ូវ​ការកំណត់រ​បស់អ
​ ្នកទ
​ ាំងអស់ន
​ ិង​ការកំណត់បណ
​
្ដាញ ឬ​ក៏​
ការកំណត់ល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ។ អ្នកក
​ ៏​អាច​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ច
​ ាប់ផ្ដើមឡ​�ើងវិញ​ន�ៅពេល​ដែល​បាន​
កំណត់ជ
​ ាមុនផ
​ ងដែរ ដ�ើម្បីឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍ដ
​ ំណ�ើរការ​ល្អប្រស�ើរ។
162
ការកំណត់
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នកអ
​ ាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
1
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ភាសា​ទាំងអស់ដែ
​ ល​អាច​ថែម​បាន សូមប
​ ៉ះ → ភាសា​ទាំង​អស់
2
3
ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​កំណត់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ភាសា​លំនាំដ�ើម សូមប
​ ៉ះ កំណត់ជ
​ ា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរ​ក្សា​
ការកំណត់​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន សូមប
​ ៉ះ រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក។ ប�ើអ
​ ាន​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើម ភាសា​
ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
​ ្នកប
​ វ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី។
ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹងត្រូ
ី​ ញ្ជី​ភាសា​របស់​អ្នក សូមច
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ភាសា​លំនាំដ�ើមព
​ប
​ ាប់អស ូ
ជាប់ន
​ ឹង​ភាសា​មួយ រួចផ
​ ្លាស់ទវី​ា​ទ�ៅ​ខាងល�ើ​
ផុតន​ៃ​បញ្ជី។ រួចប
​ ៉ះ ប្រើ។ ប�ើក
​ ម្មវិធម
ី​ ួយ​មិនគ
​ ាំទ្រ​ភាសា​លំនាំដ�ើមទេ ភ
​
ាសា​ដែល​បាន​គាំទ្រ​បន្ទាប់ន�
​ ៅក្នុងប
​ ញ្ជី នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពនផ្ធ​្សេងៗ ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ។
• កម្មវិធីអាន​អេក្រង់៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ដែល​ផ្ដល់ស
​ ំឡេង​តប។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​
ជំនួយ​និងរ�
​ ៀន​ពី​រប�ៀប​ប្រើម
​ ុខងារ​នេះ សូមប
​ ៉ះ ការបង្រៀន។
• ការកែលម្អ​លទ្ធភាព​ម�ើលឃ�ើញ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​
អ្នកប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​អន់ភ្នែ
​ ក។
• ការកែលម្អ​ការស្ដាប៖់ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាបអ
់​ ្នកប្រើប្រាស់​
ដែល​អន់ត្រច�
​
ៀក។
• អន្តរកម្មន
​ ិង​ហត្ថក�ោសល្យ៖ ប្ដូរ​ការកំណត់ត
​ ាមបំណង ដ�ើម្បីកែ
​ លម្អល
​ ទ្ធភាព​ចូលប្រើ​សម្រាប់​
អ្នកប្រើប្រាស់ដែ
​ ល​ខ្សោយ​ហត្ថក�ោសល្យ។
• ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស៖់ ធ្វក
ើ​ ារកំណត់រ​ចនាសម្ពនសម្រាប
្ធ​
ម
់​ ុខងារ​ចូលប្រើ​ផ្ទាល់ន
​ ិងក
​ ារជូនដំណឹង។
• សេវា​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង៖ បង្ហាញ​សេវា​លទ្ធភាព​ចូលប្រើដែ
​ ល​បាន​ដំឡ�ើងល�
​ ឧ
ើ​ បករណ៍​នេះ។
163
ការកំណត់
អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
អាប់ដេត​សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកត
​ ាម​សេវា​ហ្វឺមវែរ​ល�ើ​អាកាស (FOTA)។ អ្នកក
​ ៏​អាច​រ�ៀប​កាលវិភាគ​
អាប់ដេត​សុហ្វវែរ​ផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ។
ប�ើ​អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​អាសន្នត្រូ
​ វ​បាន​បញ្ចេញ​ដ�ើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក ហ�ើយ​
ដ�ើម្បី​ខ្ទប់ប្រភេទ
​
​ ្មីៗ ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើងដ�
​ ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដ�ោយ​
ន​ៃ​ការគំរាមកំហែង​សន្តិសុខថ
គ្មានក
​ ារយល់ព្រម​ពី​អ្នក។
• ទាញយក​និង​ដំឡ�ើង៖ ពិនិត្យ​រក​និងដ
​ ាប់ដេត​ដ�ោយដៃ។
​ ំឡ�ើងអ
• ស្វ័យ​ទាញយក​តាម Wi-Fi៖ ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ទាញយក​
អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​ចុងក្រោយ។
ព័ត៌មាន​អំពី​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខត្រូ
​ វ​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ើម្បីព
​ ង្រឹង​សន្តិសុខន​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​និងក
​ ារពារ​
​ ្នក។ ចំព�ោះ​អាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខសម្រាប
​
់​ ដែ
​ ើល
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនរ​បស់អ
ម
៉ូ ល​របស់​អ្នក សូមម�
security.samsungmobile.com។
វិបសៃ​នេះ​គាំទ្រ​ជា​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយដ�
​ ើម្បី​ស្វែងយល់អ
​ ំពរី​ប�ៀប​ប្រើ​ឧបករណ៍​និង​កម្មវិធី ឬ​កធ្
៏​ ក
វើ​ ារកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​
សំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
164
ការកំណត់
អំព​ទ
ី ូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
​ ័ត៌មាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមប
​ ៉ះ កែ។
• ស្ថានភាព៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​ស្ថានភាព​កាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC នៃ Wi-Fi និង លេខ​ស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​អំព​ច
ី ្បាប់៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹងឧ
​ បករណ៍ ដូចជា​ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព និង​
អាជ្ញាបណ្ណ​ប្រភព​ប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ៖ បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍ ដូចជា​កំណែ​ប្រព័នប្រ
្ធ​ តិបត្តិការ​របស់​វា និង​
កំណែ​ហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​ថ្ម៖ បង្ហាញ​ស្ថានភាព​និងព
​ ័ត៌មាន​អំពី​ថ្ម​របស់​ឧបករណ៍។
165
ឧបសម្ពន្ធ
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
មុនពេល​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung សូមព
​ ្យាយាម​រក​ដណ�
ំ
ោះស្រាយ​ខាងក្រោម​ជាមុន​សិន។
ស្ថានការណ៍ខ
​ ្លះអ
​ ាច​នឹងម
​ ិនត្រូ
​ វ​ចំព�ោះ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ន�ៅពេល​អក
្ន ​ប�ើកឧ
​ បករណ៍ ឬ​ក​ខ
៏ ណៈពេល​អក
្ន ​កព
ំ ង
ុ ​ប្រើឧ
​ បករណ៍ វា​ស​ឲ
ំុ ្យ​អក
្ន ​វាយបញ្ល
ចូ ​កដ
ូ ​ណា​
មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​
​ ាន​កំណត់សម្រាប
ឧ
ដែល​អ្នកប
​
់​ បករណ៍។
• PIN៖ ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​តម្រូវការ PIN ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
​ វតែ​
វាយបញ្ចូល PIN ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
​ ាច​បិទម
​ ុខងារ​នេះ​ដ�ោយ​ប្រើម
​ ៉ឺនុយ​
ចាក់ស�ោ​កាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
​ ្នក​ត្រូវ​បាន​ខ្ទប់ ជា​ធម្មតា ដ�ោយសារ​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល PIN មិន​
ត្រឹមត្រូវ​ជាច្រើន​ដង។ អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PUK ដែល​ផ្តល់ឲ
​ ្យ​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេល​អ្នកច
​ ូលប្រើម
​ ៉ឺនុយ​ដែល​ត្រូវការ PIN2 អ្នកត្រូ
​ វតែ​វាយបញ្ចូល PIN2 ដែល​ផ្ដល់ម
​ ក​
ជាមួយ​កាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូមទ
​ ាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​បង្ហាញ​សារ​កហ
ំ ស
ុ ប
​ ណ្ដាញ​ឬ​សេវា
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
​ ្ថិតក
ការទទួល។ សូមផ
​ ្លាស់ទី សារ​កំហុស​
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេល​កំពុងផ
​ ដែលៗ។
អាច​លេចឡ�ើងដ
• អ្នកម
​ ិន​អាច​ចូលប្រើជ
​ ម្រើសខ
​ ្លះ​ឡ�ើយ ដ�ោយ​គ្មាន​ការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
​ ័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​
ទាក់ទង​អ្នកផ្តល់ស​េវា​ឲ្យ​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​មន
ិ ​ប�ើក
ន�ៅពេល​ថ្ម​អស់ប
​ ន្ទុកទ
​ ាំងស្រុង ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកន
​ ឹង​មិនប�
​ ើកឡ​�ើយ។ សូមស
​ ាក​ថ្ម​ឲ្យ​ពេញ មុនពេល​ប�ើក​
ឧបករណ៍។
166
ឧបសម្ពន
អេក្រង់បះ៉ ត
​ បត​យត
ឺ ​ឬ​មន
ិ ​ត្រឹមត្រូវ
• ប�ើអ
​ ្នកប
​ ិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំស​្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​មិនធ្
​ វើ​មុខងារ​
ត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអ
​ ្នកក
​ ំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នកក
​ ខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នកប
​ ៉ះអេក្រ
​
ង់ដ�
​ ោយ​
ប្រើវ​ត្ថុ​ស្រួច​ឬ​ចុងម្រា
​ មដៃ​របស់​អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្ម
វើ​ ុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឡ​�ើងវិញ ដ�ើម្បីជ
​ ម្រះ​កំហុសស
​ ុហ្វវែរ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�ើ​អេក្រង់ប៉ះឆ្កូ
​ ត​ឬ​ខូច សូមទ�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍រ​បស់​អក
្ន ​គាំងឬ
​ ​ជប
ួ ​កហ
ំ ស
ុ ដ
​ ​អ
៏ ាក្រក់
សូមស
​ ាកល្បង​ធ្ត
វើ​ ាម​ដំណ�ោះស្រាយ​ខាងក្រោម។ ប�ើប
​ ញ្ហា​ន�ោះ​ន�ៅតែ​មិនអ
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បាន​ទេ សូម​
ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នកប្រហែ
​
ល​ជា​ត្រូវ​បិទក
​ ម្មវិធី ឬ​កប
៏​ ិទឧ
​ បករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ខំ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​មិនត
​ បត សូមច
​ ុចឲ
​ ្យ​ជាប់ល�
​ ើ​គ្រាប់ចុចខ
​ ាង​និងគ្រាប
​
់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​ពេល​
ដំណាលគ្នា​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
​ ាប់ផ្ដើមវ​ា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​វិធី​ខាងល�ើម
​ ិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នកប
​ ាន​ទេ សូមធ្
​ វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ រ�
ី​ ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → ការកំណត់​ទិន្នន័យ​
រ�ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → លុបទ
​ ាំង​អស់។ មុនពេល​ធ្វើ​ការកំណត់ទ
​ ិន្នន័យព
​ ី​រ�ោងចក្រ​
ឡ�ើងវិញ សូមច
​ ងចាំថ
​ ា​ត្រូវ​ចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។
ការហ�ៅ​មន
ិ ​បាន​ភជា្ ប់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទច
​ ល័តត្រឹ
​ មត្រូវ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទដែ
​ ល​អ្នកក
​ ំពុងហ�
​ ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនប
​ ាន​កណ
ំ ត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាបលេ
់​ ខ​ទូរសព្ទហ�
​ ៅ​ចូល។
167
ឧបសម្ពន
អ្នកដទៃ​មិន​អាច​ឮ​អក
្ន ​នយ
ិ ាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូមប​្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូនស
​ ្ថិតន�
​ ៅ​ជិតម
​ ាត់​របស់​អ្នក។
• ប�ើ​ប្រើក
​ ាស សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​វា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខរ្ទ ​កង
្នុ ​អឡុ
ំ ងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចល័តឬ
​ ​អន
ី៊ ធ�ើណត
ិ ដ
​ ាច់​ញក
ឹ ញាប់ ឬ​ក​គ
៏ ណ
ុ ភាព​អឌ
ូ យ
ី ​អ
ូ៉ ន់
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ិនក
​ ំពុងខ
​ ្ទប់អ
​ ង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នកស
​ ្ថិតក
​ ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​រលកសញ្ញាខ្ស
​ ោយ​ឬ​ការទទួលស​េវា​ខ្សោយ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់​
ការទទួល។ អ្នកអ
​ ាច​មាន​បញ្ហាក
​ ្នុង​ការ​ភ្ជាប់ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​ជាមួយ​ស្ថានីយ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នកផ្តល់​
​ ្លាស់ទទ�
ី​ ៅ​កន្លែង​ផ្សេង រួចស
​ ាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
សេវា។ សូមផ
• ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​
ជាមួយបណ
​
្តាញ​របស់អ
​ ្នកផ្តល់ស​េវា។
ថ្មម
​ន
ិ ​សាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់​គ្រឿងសាក​ដែល Samsung បាន​យល់ព្រម)
• សូមប​្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• សូមទ�
​ ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung ដ�ើម្បី​ផ្លាស់​ថ្ម។
ថ្ម​ឆាប់អ
​ ស់​ល�ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ើបទ
​ញ
ិ ​ដប
ំ ង
ូ
• ន�ៅពេល​អ្នកដ
​ ន្លែង​ដែល​មាន​សីតណ
ុ ្ហភាព​ត្រជាក់ឬ
​ ក្ត
​ ល​អាច​ប្រើ​
​ ាក់​ឧបករណ៍​ឬ​ថ្ម​ក្នុងក
​ ៅ​ខ្លាំង បន្ទុកដែ
បាន​អាច​ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថ្ម​នឹងក�
​ ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នកប​្រើ​មុខងារ​ឬ​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​
អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្មម
​ ាន​អាយុកាល​កំណត់ ហ�ើយប
​ ន្ទុកដែ
​ ល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹង​ខជ
្លី​ ាងមុនត
​ ាម​ពេល។
168
ឧបសម្ពន
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ម
ើដ ក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍​របស់​អ្នកត្រូ
​ វ​មាន​មេម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​និង​ថាមពល​ថគ្រប
្ម​ ់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​កម្មវិធក
ី​ ាមេរ៉ា។ ប�ើ​អ្នក​ទទួល​
សារ​កំហុស ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ចូរសាក​ថ្ម។
• ធ្វឲ
ើ​ ្យ​មាន​មេម៉ូរី​ទំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លប
ុ ឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូមច
ី​ ាមេរ៉ា បន្ទាប់ព
​ ាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
​ ្នក​ន�ៅតែ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​កម្មវិធក
​ ី​សាកល្បង​ធ្វើ​
តាម​បណ្ណែ​ទាំងនេះ​ហ�ើយ សូមទ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
គុណភាព​រប
ូ ថត​អន់​ជាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រប
ូ ថត​របស់អ
​ ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​និង​បច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នកប​្រើ។
• ប�ើអ
​ ្នកថ
ី​ ងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែន​ៃ​រប
​ ាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូប​អាច​មិនផ​្តោត។
​ ត​រប
ូ ​ក្នុង​ទង
ូ អ
សារ​កហ
ំ ស
ុ ​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ើកឯ
​ កសារ​ពហុពត
័ ម
៌ ាន
ប�ើ​អ្នកទទ
​ ួលស
​ ារ​កំហុស ឬ​ក៏​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិន​ដំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​ពួកវា​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​
អ្នក សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វឲ
ើ​ ្យ​មាន​មេម៉ូរទ
ី​ ំនេរ​ខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរឯ
​ កសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លប
ុ ឯ
​ កសារ​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឯកសារ​តន្ត្ម
រី​ ិនមាន​ការការពារ​ដ�ោយ​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធិឌ
​ ីជីថល (DRM)។ ប�ើ​
ឯកសារ​ន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ DRM សូមប​្រាកដ​ថា អ្នកម
​ ាន​អាជ្ញាបណ្ណឬ
​ ​ស�ោ​សមស្រប ដ�ើម្បីច
​ ាក់​
ឯកសារ​ន�ោះ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍គ
​ ាំទ្រ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ទាំងន�ោះ។ ប�ើទ​្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ
ដូចជា DivX ឬ AC3 សូមដ
​ ំឡ�ើង​កម្មវិធម
ី​ ួយ​ដែល​គាំទ្រ​វា។ ដ�ើម្បីប
​ ញ្ជាក់​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ដែល​
ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ាំទ្រ សូមច
​ ូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ ាំទ្រ​រូបថត​និងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​ឧបករណ៍។ រូបន
​ ិងវ​ីដេអូ​ដែល​ថត​ដ�ោយ​
ឧបករណ៍​ផ្សេង​អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នកគ
​ នុញ្ញាត​ពី​អ្នកផ្តល់ស​េវា​បណ្ដាញ​ឲ្យ​អ្នក
​ ាំទ្រ​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ទទួលអ
ឬ​កអ
៏​ ្នកផ្ដល់ស​េវា​បន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​ខ្លះ​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ូចជា​សំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬ​
រូបផ្ទៃអេក្រង់ អាច​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ។
169
ឧបសម្ពន
Bluetooth មិនដ
​ ណ�
ំ រើ ការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិនត្រូ
​ វ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក៏​មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រ
​
តី
សូមស
​ ាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ជាមួយប
​ ាន​ត្រៀម​រួចរាល់សម្រាប
​
ក
់​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូមប​្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​និងឧ
​ បករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ិសាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចហ�
​ ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ Bluetooth
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូមច
​ ាប់ផ្ដើមក
​ ម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ →
ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្ដាញ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើងវ​ិញ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីធ្
​ វើ​ការកំណត់​
បណ្តាញ​ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
​ ាច​បាត់បង់ព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការកំណត់​ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើម
​ ិនអ
​ ាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
​ ាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូមទ
ការភ្ជាប់ម
​ន
ិ ​ត្រូវ​បាន​បង្កត
ើ ន�ៅពេល​អក
្ន ​ភជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កព
ំុ ្យូទរ័
• សូមប​្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នកក
​ ំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នាជ
​ ាមួយ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
• សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើងដ្រា
​ យវ�ើន
​ ិង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
• ប�ើអ
​ ្នកជ
​ ា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូមប​្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack
3 ឬ​ខ្ពស់ជាង​នេះ ល�ើក
​ ុំព្យូទ័រ​របស់អ
​ ្នក។
ឧបករណ៍រ​ក​មន
ិ ​ឃ�ើញ​ទក
ី ន្លែង​បច្ប
ចុ ្បន្នរ​បស់​អក
្ន
រលកសញ្ញា GPS អាច​មាន​ឧបសគ្គក
​ ្នុង​ទីកន្លែង​ខ្លះ​ដូចជា​ក្នុងអ
​ គារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ប្រើ Wi-Fi
ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត ដ�ើម្បីស្វែ
​ ងរក​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់អ
​ ្នកក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ទាំងនេះ។
ទិនន
្ន យ
័ ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​កង
្នុ ​ឧបករណ៍​បាន​បាត់
ជានិច្ចកាល សូមបង្ក
​ ើតក
​ ារចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យស
​ ំខាន់ៗទ
​ ាំងអស់ដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍។ ពុន�
ំ​ ោះ​ទេ អ្នកម
​ ិនអ
​ ាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យន�
​ ោះ​ឡ�ើយ ប�ើ​វា​ខូចឬ
​ ​បាត់។ Samsung មិនទទ
​ ួលខ
​ សត្រូ
ុ
វ​ចំព�ោះ​ការបាត់បង់​
ទិន្នន័យដែ
​ ល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុងឧ
​ បករណ៍ឡ​�ើយ។
170
ឧបសម្ពន
មាន​ចន្លោះ​តច
ូ ​មយ
ួ ​លេចឡ�ើងជ
​ វំុ ញ
ិ ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬ​រំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​
ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីក​បន្តិច។
លំហម
​ន
ិ ​គ្រប់គ្រាន់ក
​ង
្នុ ​ឃលា្ ង
ំ ផក
្ទុ រ​បស់​ឧបករណ៍
លុបទ
​ ិន្នន័យម
​ ិនច
​ ាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើម
​ ុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​លប
ុ ដ�
​ ោយដៃ​នូវ​
កម្មវិធឬ
ី​ ​ឯកសារ​ដែល​មិនប​្រើ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លំហឃ
​ លា្ ំងផ្ទុក​ទំនេរ។
គេហប៊ត
ូ ង
ុ ម
​ន
ិ ​លេចឡ�ើង
របារ​រុករក​ដែល​មាន​គេហប៊ូតុងអ
​ ាច​នឹងប
​ ាត់ ខណៈពេល​កំពុងប​្រើ​កម្មវិធឬ
ី​ ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន។ ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​
​ ាប់អូសឡ​�ើងល�ើព
​ ី​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
របារ​រុករក សូមច
របារ​លៃតម្រូវ​ពន្​អលឺ េក្រង់​មន
ិ ​លេចឡ�ើង​ល�ើផ
​ ្ទាង
ំ ​ជន
ូ ដំណង
ឹ
ប�ើកផ្ទា
​ ំង​ជូនដំណឹងដ�
​ ោយ​ចាប់អូសរ​បារ​ស្ថានភាព​ចុះក្រោម រួច​ហ�ើយ​ចាប់អូសផ្ទា
​ ំងជ
​ ូនដំណឹងច
​ ុះក្រោម។ ប៉ះ
ជាប់​នឹង​របារ​លៃតម្រូវ​ពន្លឺ រួចប
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ន�ៅ​ខាងល�ើ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
171
សិទអ្ន
្ធិ​ កនិពន្ធ
សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធ © 2019 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
​ ះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធអ
​ ន្តរជាតិ។
គ្មានផ​្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ឯកសារណែនាំនេ
​ ះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិតឡ​�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូន​ជា​ទម្រង់​
ណា​មួយ ឬ​ក៏​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័នអេឡ
្ធ​
ិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង
ការថតទុក ឬ​ការរក្សាទុកក
​ ្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​ព័ត៌មាន​និង​ប្រព័នទ
្ធ​ ាញយក​ទិន្នន័យម
​ ក​វិញ។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និងឡូហ្គ
​
ោ SAMSUNG គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្រជី​បស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ ិភពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និងឡូហ្គ
​
ោ Wi-Fi គឺជ
​ ា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​
ចុះបញ្ជី​របស់ Wi-Fi Alliance។
• ផលិតឡ​�ើងក​្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងន
​ ិមិត្តសញ្ញា D
ភ្លោះ គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញាន
​ ិងស
​ ិទ្ធិអ
​ ្នកនិពន្ធដ
​ ទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់គ
​ជ
ឺ​ ា​កម្មសិទ្ធិរ​បស់ម
​ ្ចាសព
់​ ួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising