Samsung | HG32EJ470NK | Quick Start Guide | Samsung HG32EJ470NK Guida Rapida

Samsung HG32EJ470NK Guida Rapida
List of Vendors and Compatible Data Cables Supplied with the TV
Refer to the code label on the data cables.
Note the labeled end.
Confirm the code on the Code Label
Note the labeled end.
−− To register this product please visit www.samsung.com
List of Parts
The provided accessories may vary depending on the model.
1
2
1 Remote Control &
3
2 Power Cord
Batteries (AAA x 2)
4
3 DATA Cable
5
4 • Warranty Card
6
5 HOLDER-STAND
• Regulatory Guide
• Fiche Card
• Quick Setup Guide
6 Hotel Mount Kit
CABLE
A
B
32″:
S
C
x 8: M4 x L12 (coarse thread)
S
40″-49″:
S
S
x 4: M4 x L14 (fine thread)
x 4: M4 x L12 (coarse thread)
1
M4 x L12
(coarse thread)
C
Side
S
2
O
O
O
C 32″:
2-2
M4 x L12
(coarse thread)
40″-49″:
S
S
S
S
M4 x L14
(fine thread)
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
S
✎✎ Place a soft cloth over a table to protect the TV, and then place the TV on the cloth screen side down.
✎✎ Insert the Stand Guide into the slot on the bottom of the TV.
Assembling the swivel
You can set these stands so that the TV swivels 20 degrees left and right, 60 degrees left and right or 90 degrees left and right.
If you assemble the wedge at the bottom of the stand with the hole of the BRACKET HOLDER SWIVEL
where either 20° to the left and right respectively.
If you assemble the wedge at the bottom of the stand with the hole of the BRACKET HOLDER SWIVEL
where either 60° to the left and right respectively.
If you only assemble the screws after you remove the BRACKET HOLDER SWIVEL, the swivel angle is 90°
to the left and right.
Komponente postolja
✎✎ Поставете мека кърпа на маса, за да предпазите телевизора, и после
поставете телевизора на кърпата с екрана надолу.
✎✎ Поставете водача на стойката в отворите отдолу на телевизора.
✎✎ Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili televizor, a zatim
postavite televizor na krpu sa zaslonom okrenutim prema dolje.
✎✎ Umetnite nosač za postolje u utor na dnu televizora.
Сглобяване на шарнира
Sastavljanje okretnog postolja
Можете да настроите тези стойки така, че телевизорите да се въртят на
20 градуса наляво и надясно, на 60 градуса наляво и надясно или на 90
градуса наляво и надясно.
Postolja možete postaviti tako da se televizor može zaokrenuti za 20 stupnjeva
ulijevo i udesno, 60 stupnjeva ulijevo i udesno ili 90 stupnjeva ulijevo i udesno.
Комплект за монтиране в хотел (неналично HG32EJ470)
[[ Postavite postolje na ravnu površinu poput komode, stola ili zabavnog
centra kao što je prikazano.
Nut (x 2)
Washer (x 2)
Hotel Plug & Play is a function that automatically performs the Hotel mode selection, Country Setup, Clock Setup and Picture mode
Setup once.
−− Hotel Plug & Play is available only one time when power is first turned ON.
−− After setting up first TV and Clone TV to USB
−− Next TV only needs to exit Hotel Plug & Play, connect USB, then Clone USB to TV.
inches
VESA screw hole specs (A * B) in
millimeters
32
100 x 100
40
43
49
Screw depth
(mm)
Standard Screw
26-28
M4
25.7-27.7
X
200 x 200
25.2-27.2
M8
Quantity
4
[[ Affix the stand to a flat surface such as a dresser top, desk top, or entertainment center as shown.
WARNING: To prevent injury, you must attach this TV securely to the floor, a table, a dresser top, etc. with the Hotel Mount Kit as described in
these instructions.
Connecting the TV with an SBB or STB
−− Depending on Model and Region.
Data Cable
Connect the [DATA] jack of the TV to the [ETH MODEM] jack of the STB (SBB) with the Data cable.
−− Use data communication.
Направете справка с етикета с кода за кабелите с данни.
−− Работни спецификации на кабела за данни (RJ12): RS232
Хотел Plug & Play (Автодиалог)
Функцията Hotel Plug & Play автоматично извършва избора на режим за
хотел, настройва страната и часовника, както и режима на картината.
−− Функцията Hotel Plug & Play е достъпна еднократно при първото
включване на захранването.
−− След първо настройване на телевизора и извършване на клониране на
телевизора чрез USB.
−− След това телевизорът трябва само да излезе от режим Hotel Plug &
Play, да се свърже USB устройство и телевизорът да се клонира с USB
устройството.
Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz
televizor
Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim kabelima.
−− Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
Hotelska značajka Plug & Play
Funkcija Plug & Play za hotel automatski provodi odabir Načina rada za hotel,
Postavljanje države, Postavljanje sata i Postavljanje načina slike.
−− Funkcija Plug & Play za hotel dostupna je samo jednom kad se prvi put
uključi napajanje.
−− Nakon prvog postavljanja televizora i pokretanja kloniranja televizora na
USB.
−− Nakon toga potrebno je izaći iz funkcije Plug & Play za hotel, priključiti USB i
potom klonirati USB na televizor.
EN 60065:2014 стандартни инструкции
EN 60065:2014 standardne upute
−− Комплектът за монтиране на стена не се доставя, а се продава отделно.
Когато монтирате комплект за стенен монтаж, препоръчваме да затегнете
и четирите винта VESA.
Ако искате да монтирате комплект за стенен монтаж, който се закрепва
към стената само с два горни винта, непременно използвайте комплект
за стенен монтаж на Samsung, който поддържа този тип монтаж. (Този
тип комплект за стенен монтаж може да не се предлага във всички
географски региони.)
−− Име на модел / Спецификации на отворите за винтове VESA S (A * B) в
милиметри / Дълбочина на винта (мм) / Стандартен винт / Количество
−− Zidni nosač nije isporučen već se prodaje odvojeno.
Prilikom montiranja nosača na zid, preporučujemo da pričvrstite sva četiri vijka
prema standardu VESA.
Ako želite montirati zidni nosač koji se na zid pričvršćuje samo s dva gornja
vijka, svakako koristite zidni nosač tvrtke Samsung koji podržava ovu vrstu
montaže. (Možda nećete moći kupiti ovu vrstu zidnog nosača ovisno o
geografskom području.)
−− Naziv modela / Specifikacije rupa za vijke prema standardu VESA (A * B) u
milimetrima / Dubina vijka (mm) / Standardni vijak / Količina
Спецификации
25.5-27.5
Instalace otočného stojanu
Montering af drejefod
Tyto stojany lze nastavit tak, aby umožňovaly natáčení televizoru v rozsahu
20 stupňů doleva a doprava, 60 stupňů doleva a doprava nebo 90 stupňů
doleva a doprava.
Du kan indstille soklerne, så tv'et drejer 20, 60 eller 90 grader mod venstre
eller højre.
Sada pro připevnění v hotelech (není k dispozici HG32EJ470)
[[ Připevněte podle obrázku stojan k plochému povrchu, jako je vrchní
část skříňky, psacího stolu nebo zábavního centra.
VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo zranění, je potřeba televizor pevně připevnit
podlaze, stolu, vrchní části skříňky atd. s použitím sady pro montáž
[ kv hotelech
podle těchto pokynů.
Uvjeti u okruženju
−− Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие.
−− Посочените по-горе спецификации може да се различават в зависимост
от модела.
−− За спецификациите на захранването и консумацията на енергия
проверете етикета на продукта.
−− За повече информация за ангажимента на Samsung към опазване на
околната среда и специфичните за продукта нормативни изисквания,
напр. REACH, WEEE, и батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licence
Seznam dodavatelů a kompatibilních datových kabelů dodávaných
s televizorem
Viz štítek s kódem na datovém kabelu.
−− Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
Funkce Plug & Play pro hotely
Funkce Hotel Plug & Play automaticky provádí jednorázově výběr režimu Hotel,
nastavení země, nastavení hodin a nastavení obrazu.
−− Funkce Hotel Plug & Play je dostupná jen při prvním ZAPNUTÍ televizoru.
−− Po nastavení prvního televizoru a naklonování televizoru na jednotku USB
−− U dalšího televizoru stačí ukončit funkci Hotel Plug & Play, připojit zařízení
USB a potom klonovat z USB do televizoru.
EN 60065:2014 Standardní pokyny
−− Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
Při montáži sady pro upevnění na zeď doporučujeme upevnit všechny čtyři
šrouby VESA.
Pokud chcete instalovat sadu pro upevnění na zeď, která se připevní ke
zdi pouze dvěma horními šrouby, použijte montážní sadu Samsung, která
podporuje tento typ instalace. (Tento typ sady upevnění na zeď nemusí být v
závislosti na geografické oblasti dostupný.)
−− Název modelu / Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v
milimetrech / Hloubka šroubu (mm) / Standardní šroub / Počet
ADVARSEL: Forebyg kvæstelser ved at fastmontere tv’et på gulvet, et
en kommode m.v. med hotelmonteringssættet som beskrevet i
[ bord,
disse instruktioner.
Tilslutning af tv'et med SBB eller STB
−− Afhænger af model og område.
Forbind [DATA]-stikket på tv'et til [ETH MODEM]-stikket på STB (SBB) med
datakablet.
−− Brug datakommunikation.
Liste over leverandører og kompatible datakabler, der følger med tv’et
Se kodemærkatet på datakablerne.
−− Driftsspecifikationer for datakabel (RJ12): RS232
Hotel-plug & play
Hotel Plug & Play er en funktion, der automatisk udfører valg af hoteltilstand
samt konfiguration af land, ur og billede én gang.
−− Hotel Plug & Play er kun tilgængelig én gang, når strømmen første gang
TÆNDES.
−− Efter indledende konfiguration af tv'et og Clone TV til USB
−− Det næste tv skal blot afslutte Hotel Plug & Play. Tilslut derefter USB og
efterfølgende Clone USB til tv'et.
EN 60065:2014 Standardinstruktioner
−− Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.
Når du installerer et vægbeslag, anbefaler vi, at du strammer alle fire
VESAskruer.
Hvis du ønsker at installere et vægbeslag, der kun sættes fast i væggen med to
skruer, skal du sørge for at bruge et vægbeslag fra Samsung, der understøtter
denne type af installation. (Afhængig af det geografiske område har du
muligvis ikke mulighed for at købe denne type vægbeslag.)
−− Modelnavn / Specifikation for VESA-skruehul (A * B) i millimeter /
Skruedybde (mm) / Standardskrue / Mængde
Miljømæssige betragtninger
Provozní prostředí
−− Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
−− Gore navedene specifikacije mogu se razlikovati ovisno o modelu.
−− Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici
zalijepljenoj na proizvod.
−− Informacije o obvezama tvrtke Samsung u vezi s okolišem i regulatornim
obvezama specifičnim za uređaj, npr. REACH, WEEE ili onima o baterijama
potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
[[ Monter holderen på en flad overflade såsom på en kommode, et bord
eller et underholdningscenter som vist.
Specifikationer
Specifikace
Specifikacije
Съображения за околната среда
S použitím datového kabelu propojte konektor [DATA] televizoru s konektorem
[ETH MODEM] zařízení STB (SBB).
−− Můžete používat datovou komunikaci.
Hotelmonteringskit (ikke tilgængelig HG32EJ470)
−− Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
−− Výše uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na modelu.
−− Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na
televizoru.
−− Informace o environmentálních závazcích a regulačních povinnostech pro
konkrétní výrobky společnosti Samsung, např. REACH, OEEZ či baterie,
naleznete na webové stránce http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
−− Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
−− Ovenstående specifikationer kan variere afhængigt af modellen.
−− For informationer om strømforsyningen og om energiforbrug henvises der
til mærkaten, der er påklæbet produktet.
−− Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser samt
produktspecifikke lovmæssige ansvarsområder, f.eks. vedr. REACH,
WEEE og batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licenser
Licence
Лицензи
Specifications
Display Resolution
Screen Size (Diagonal)
Dimensions (WxHxD)
Body
With stand
Weight
Without Stand
With Stand
Sound (Output)
Dimensions (WxHxD)
Body
With stand
Weight
Without Stand
With Stand
Top
✎✎ Læg en blød klud over bordet for at beskytte tv'et, og placer derefter tv'et
på kluden med skærmen vendende nedad.
✎✎ Sæt sokkelskinnen i hullet nederst på tv’et.
С телевизора е предоставен списък с търговци и съвместимите
кабели за данни
Stand Swivel (Left / Right)
Long Bolt (x 2)
Povezivanje televizora sa SBB-om ili STM-om
Holderkomponenter
✎✎ Položte na stůl měkkou látku, aby nedošlo k poškození televizoru, a položte
televizor obrazovkou dolů na připravenou podložku.
✎✎ Vložte vodicí držák do drážky v dolní části televizoru.
Hotel Plug & Play
Screen Size (Diagonal)
Bolt + Nut
[
UPOZORENJE: Kako biste spriječili ozljede, ovaj televizor treba sigurno
pričvrstiti na pod, stol ili komodu pomoću kompleta za postavljanje u
hotelu u skladu s ovim uputama.
Installere LED tv-holder
Součásti stojanu
−− V závislosti na modelu a oblasti.
Display Resolution
Hotel Mount Kit (Not available for HG32EJ470)
Komplet za postavljanje u hotelu (nije dostupno HG32EJ470)
Instalace stojanu televizoru LED
Povežite [DATA] priključak televizora s [ETH MODEM] priključkom uređaja za
umrežavanje STB (SBB) pomoću podatkovnog kabela.
−− Upotrijebite prijenos podataka.
Model Name
ETH MODEM
Montiranje postolja za LED televizor
Компоненти на стойката
Свържете гнездото [DATA] на телевизора към гнездото [ETH MODEM] на
STB (SBB) устройството с кабела за данни.
−− Използване на комуникация на данни.
Stand Swivel (Left / Right)
[
Монтиране на стойката на LED телевизора
3 Datakabel
4• Garantibevis
5 Stativ til kabelopbevaring
• Lovgivningsmæssig vejledning 6 Hotelmonteringskit
• Fiche-kort
(ikke tilgængelig HG32EJ470)
• Hurtig opsætningsvejledning
−− Operation Specification of Data Cable(RJ12) : RS232
Sound (Output)
Bottom
2 Strømledning
3 Datový kabel
4• Záruční list
5 Stojan držáku na kabely
• Bezpečnostní pokyny a standardy 6 Sada pro připevnění v hotelech
• Informační karta
(není k dispozici HG32EJ470)
• Příručka pro rychlou instalaci
Připojení televizoru prostřednictvím SBB nebo STB
Model Name
Short Bolt (x 2)
2 Napájecí kabel
−− Ovisno o modelu i regiji.
X
X
S
90° Swivel
Det medfølgende tilbehør afhænger muligvis af den enkelte model.
1 Fjernbetjening og batterier (AAA x 2)
−− В зависимост от модела и региона.
−− The Wall mount kit is not supplied but sold separately.
When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit
that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical
region.)
S
60° Swivel
Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na modelu.
1 Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите нараняване, трябва да
S
20° Swivel
Liste over dele
Isporučena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o modelu.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
2 Kabel za napajanje
3 Podatkovni kabel
4• Jamstveni list
5 Postolje s držačem žice
• Vodič kroz zakonske propise
6 Komplet za postavljanje u hotelu
• Specifikacije
(nije dostupno HG32EJ470)
• Vodič za brzo postavljanje
телевизора здраво към пода, бюро, шкаф и т.н. с комплекта
[ закрепите
за монтиране в хотел, както е описано в тези инструкции.
EN 60065:2014 Standard instructions
S
2-1
||Dansk
Seznam součástí
Свързване на телевизора към SBB или STB
Stand Components
A
||Čeština
Popis dijelova
[[ Фиксирайте стойката на равна повърхност като шкаф или ракла
или система за забавление, както е показано.
(Not available for
HG32EJ470 model)
Installing the LED TV Stand
B
||Hrvatski
Списък на частите
Предоставените аксесоари може да се различават за различните модели.
1 Дистанционно управление и батерии (AAA x 2)
2 Захранващ кабел
3 Кабел за данни
4• Гаранционна карта
5 Държач на кабела на стойката
• Нормативно ръководство
6 Комплект за монтиране в хотел
• Продуктов фиш
(неналично HG32EJ470)
• Кратко ръководство за
инсталиране
-00
Quick Setup Guide
||Български
HG32EJ470NK
HG40EJ470MK
1366 x 768
1920 x 1080
32 inches (80 cm)
40 inches (100 cm)
5Wx2
10 W x 2
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
737.4 x 438.0 x 74.1 mm
737.4 x 484.6 x 192.6 mm
917.1 x 527.7 x 77.0 mm
917.1 x 578.3 x 226.5 mm
4.2 kg
5.8 kg
7.3 kg
10.3 kg
HG43EJ470MK
HG49EJ470MK
1920 x 1080
1920 x 1080
43 inches (108 cm)
49 inches (123 cm)
10 W x 2
10 W x 2
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
979.9 x 571.9 x 77.3 mm
979.9 x 623.4 x 226.5 mm
1112.8 x 646.5 x 78.3 mm
1112.8 x 698.0 x 226.5 mm
8.4 kg
11.4 kg
10.8 kg
13.9 kg
||Eesti
||Suomi
||Français
Onderdelenlijst
Osade loend
Osaluettelo
Liste des pièces
Kaasasolevad tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
1 Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)
Mukana toimitetut lisätarvikkeet voivat vaihdella mallista riippuen.
1 Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
2 Virtajohto
3 Datakaapeli
Les accessoires fournis peuvent varier en fonction du modèle.
1 Télécommande et piles (AAA x 2)
2 Cordon d'alimentation
3 Câble de données
4• Carte de garantie
5 Support du serre-câble
• Guide réglementaire
6 Kit de montage pour hôtel
• Fiche Produit
(non disponible HG32EJ470)
• Guide d'installation rapide
De meegeleverde accessoires kunnen afwijken, afhankelijk van het model.
1 Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
2 Netsnoer
3 Gegevenskabel
4• Garantiebewijs
5 Kabelhouder voet
• Handleiding inzake voorschriften 6 Hotelmontageset
• Fichekaart
(niet beschikbaar HG32EJ470)
• Beknopte installatiehandleiding
De LED-tv-voet monteren
Onderdelen van de voet
✎✎ Leg een zachte doek op een tafel om de tv te beschermen en leg de tv met
het scherm naar beneden op het doek.
✎✎ Steek de voetgeleider in de sleuf aan de onderkant van de tv.
Montage van de draaivoet
Deze voet kunt u zo afstellen dat de tv 20, 60 of 90 graden naar links en rechts
kan draaien.
Hotelmontageset (niet beschikbaar HG32EJ470)
[[ Bevestig de voet op de aangegeven wijze op een plat oppervlak zoals
een dressoir, tafelblad of entertainmentcenter.
WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen moet u deze tv met de
goed vastzetten op de vloer, een tafel, dressoir enz.
[ hotelmontageset
zoals beschreven in deze installatie-instructies.
De TV aansluiten met een SBB of STB
10°C to 40°C (50°F to 104°F)
10% to 80%, non-condensing
-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
5% to 95%, non-condensing
−− Design and specifications are subject to change without prior notice.
−− The above specifications may differ depending on the model.
−− For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
−− For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
3 Andmesidekaabel
4• Garantiikaart
• Normatiivne teave
• Andmekaart
• Kiirjuhend
6 Hotelli paigalduskomplekt
(pole saadaval HG32EJ470)
5 Kaablihoidikuga alus
Aluse komponendid
Jalustan osat
✎✎ Asetage lauale teleri kaitsmiseks pehme riie ja toetage teler riidele ekraan
suunaga allapoole.
✎✎ Sisestage paigaldusalus teleri allservas olevasse pilusse.
✎✎ Aseta pöydälle pehmeä liina television suojaksi ja aseta televisio liinan
päälle siten, että kuvaruutu osoittaa alaspäin.
✎✎ Aseta ohjainjalusta television pohjassa olevaan aukkoon.
Pöördaluse kokkupanek
Kääntyvän jalustan asentaminen
Saate paigaldada aluse nii, et telerit saab pöörata 20°, 60° või 90° kraadi
vasakule ja paremale.
Tällaiset jalustat voidaan asentaa niin, että televisio kääntyy joko 20, 60 tai
90 astetta vasemmalle ja oikealle.
Hotelli paigalduskomplekt (pole saadaval HG32EJ470)
Hotellin telinepakkaus (ei käytettävissä HG32EJ470)
[[ Kinnitage alus tasasele pinnale, nt kapi peale, lauale või telerialusele.
[[ Kiinnitä jalusta tasaiselle alustalle, esimerkiksi lipaston tai pöydän
päälle tai viihdekeskukseen kuvassa näytetyllä tavalla.
HOIATUS! Vigastuste vältimiseks peate kinnitama teleri põranda,
kapi vms külge hotelli paigalduskomplekti kasutades, nagu on
[ laua,
kirjeldatud neis suunistes.
Teleri ühendamine SBB või STB-ga
Ühendage teleri [DATA]-pesa andmekaabli abil STB (SBB) pesaga [ETH
MODEM].
−− Saate kasutada andmesidet.
Süsteemi tarnijate ja teleriga kaasasolevate ühilduvate andmekaablite
loend
Raadpleeg het codelabel op de gegevenskabels.
−− Besturingsspecificatie van gegevenskabel (RJ12) : RS232
Vt andmekaablitel olevat koodisilti.
−− Andmekaabli (RJ12) kasutamise üksikasjad: RS232
Hotel Plug & Play
Funktsioon Hotel Plug & Play
−− De wandmontageset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.
Bij het installeren van de wandmontageset raden wij aan om alle vier de
VESAschroeven vast te zetten.
Als u een wandmontageset wilt installeren met alleen twee bovenschroeven,
zorg er dan voor dat u een Samsung-wandmontageset gebruikt die dit type
installatie ondersteunt. (Mogelijk is dit type wandmontageset niet verkrijgbaar
in uw regio.)
−− Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters /
Schroefdiepte (mm) / Standaardschroef / Aantal
Specificaties
Omgevingsvereisten
−− De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
−− De bovenstaande specificaties kunnen per model verschillen.
−− Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het
etiket op het product.
−− Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de
productspecifieke wettelijke regelgeving, bv. REACH, WEEE, batterijen
naar http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Licenties
5 Pidike/johtojalusta
6 Hotellin telinepakkaus
(ei käytettävissä HG32EJ470)
LED-television telineen asentaminen
−− Olenevalt mudelist ja piirkonnast.
Hotel Plug & Play is een functie die automatisch de hotel-modusselectie,
landinstellingen, klokinstellingen en beeldmodusconfiguratie eenmaal
uitvoert.
−− Hotel Plug & Play is slechts eenmaal beschikbaar wanneer de tv voor de
eerste keer wordt aangezet.
−− Nadat de eerste tv is geconfigureerd, wordt Clone TV to USB (Tv naar USBklonen) uitgevoerd.
−− Vervolgens hoeft de tv alleen Hotel Plug & Play te verlaten, verbinding te
maken met USB en Clone USB to TV (USB naar tv klonen) uit te voeren.
4• Takuukortti
• Säädösopas
• Kansi
• Pika-asetusopas
LED-teleri aluse paigaldamine
Verbind de [DATA]-aansluiting van de televisie met de [ETH MODEM]aansluiting van de STB (SBB) met behulp van de gegevenskabel.
−− Gegevenscommunicatie gebruiken.
EN 60065:2014 Algemene instructies
Licences
2 Toitejuhe
−− Afhankelijk van model en regio.
Lijst van leveranciers en compatibele gegevenskabels meegeleverd
met de televisie
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity
||Nederlands
Hotel Plug & Play on funktsioon, mis valib ühekorraga hotellirežiimi ning
seadistab riigi, kella ja pildirežiimi.
−− Funktsioon Hotel Plug & Play on saadaval ainult üks kord toite esmakordsel
sisselülitamisel.
−− Esmalt seadistage teler ja kloonige teler USB-seadmesse.
−− Seejärel peab ainult teleris väljuma funktsioonist Hotel Plug & Play,
ühendama USB-seadme ja kloonima USB telerisse.
EN 60065:2014 standardi juhised
−− Seinakomplekt ei ole tootega kaasas, see on müügil eraldi.
Seinakinnituskomplekti paigaldamisel soovitame kinnitada kõik neli VESA
kruvi.
Kui soovite paigaldada seinakinnituskomplekti, mis kinnitatakse ainult kahe
ülemise kruvi abil, kasutage kindlasti Samsungi seinakinnituskomplekti, mis
sellist paigaldusviisi toetab. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugi te
saada seda tüüpi seinakinnituskomplekti osta.)
−− Mudeli nimi / VESA kruviaugu andmed (A x B) millimeetrites / Kruvi sügavus
(mm) / Standardkruvi / Kogus
[
VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi televisio on kiinnitettävä
hotellin telinepakkauksella tiiviisti lattiaan, pöytään, lipastoon tms.
näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
Installation du socle du téléviseur LED
Composants du socle
✎✎ Posez un chiffon doux sur la table afin de protéger le téléviseur, puis posez
celui-ci sur le chiffon, écran orienté vers le bas.
✎✎ Insérez le guide du support dans l'encoche située au bas du téléviseur.
Montage du socle pivotant
Vous pouvez régler ces supports de telle sorte que les téléviseurs pivotent de
20 degrés, 60 degrés ou 90 degrés vers la gauche et vers la droite.
Kit de montage pour hôtel (non disponible HG32EJ470)
[[ Fixez le support sur une surface plane, telle que le dessus d’une
commode, un bureau ou un meuble audio-vidéo, comme illustré.
AVERTISSEMENT : Afin d’éviter tout risque de blessure, vous devez fixer
téléviseur de manière sécurisée au sol, sur une table ou sur le dessus
[ led’une
commode à l’aide du kit de montage pour hôtel comme illustré
dans les instructions.
Television liittäminen lisälaitteeseen
Connexion du téléviseur avec un décodeur SBB ou STB
−− Riippuu mallista ja alueesta.
−− Varie selon le modèle et la région.
Connectez la prise [DATA] du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du décodeur
STB (SBB) avec le câble de données.
−− Utilisation de la communication de données.
Kytke television [DATA]-liitin STB (SBB) [ETH MODEM] -liittimeen
datakaapelilla.
−− Käytä tiedonsiirtoa.
Luettelo television mukana toimitettujen datakaapelien kanssa
yhteensopivista kaapeleista ja palveluntarjoajista
Tarkista koodimerkki datakaapelista.
−− Datakaapelin (RJ12) tekniset tiedot: RS-232
Hotellin Plug & Play
Hotellin Plug & Play -toiminto valitsee hotellitilan, maan, kellon asetukset ja
kuvatilan automaattisesti, kun televisio käynnistetään ensimmäistä kertaa.
−− Hotel Plug & Play on käytettävissä vain, kun televisio käynnistetään
ensimmäistä kertaa.
−− Määritä television asetukset ensin ja kopioi sitten USB-laitteeseen
kloonaustoiminnolla.
−− Seuraavaksi hotellin Plug & Play -tilasta poistutaan, televisioon kytketään
USB-laite, ja asetukset kloonataan USB-laitteesta televisioon.
EN 60065:2014-standardin ohjeet
Liste des fournisseurs et des câbles de données compatibles fournis
avec le téléviseur
Reportez-vous à l'étiquette de code des câbles de données.
−− Information sur le fonctionnement du câble de données (RJ12) : RS-232
Installation Plug & Play pour hôtel
La fonction Hotel Plug & Play effectue automatiquement et une seule fois la
sélection du mode Hotel, la configuration du pays, le réglage de l'horloge et le
paramétrage du mode Image.
−− Le Plug & Play pour hôtel n’est disponible qu’une seule fois, lorsque l’appareil
est mis sous tension (ON) pour la première fois.
−− Après la configuration du téléviseur en premier lieu et l'exécution de la
fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers USB]
−− Ensuite, le téléviseur doit simplement sortir de la fonction Hotel Plug & Play,
établir une connexion USB, puis exécuter la fonction Clone USB to TV [Cloner
USB vers TV].
Instructions standards EN 60065:2014
Tehnilised andmed
−− Seinäkiinnikepakkausta ei toimiteta laitteen mukana, vaan se myydään
erikseen.
Kun asenna seinäkiinnikkeen, suosittelemme, että kiinnität kaikki neljä
VESAruuvia.
Jos haluat asentaa seinään seinäkiinnittimen käyttämällä vain kahta yläruuvia,
käytä Samsungin seinäkiinnitintä, joka tukee tällaista asennusta. (Tällaista
seinäkiinnitintä ei ehkä voi ostaa kaikilla alueilla.)
−− Mallin nimi / VESA-ruuvien reikien tiedot (A * B) millimetreinä / Ruuvauksen
syvyys (mm) / Vakioruuvi / Määrä
Keskkonnaga seotud andmed
Tekniset tiedot
−− Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.
Lors de l'installation d'un kit de montage mural, nous vous recommandons de
fixer les quatre vis VESA.
Si vous souhaitez installer un kit de montage mural qui se fixe au mur au
moyen de deux vis supérieures uniquement, veillez à utiliser un kit de montage
mural Samsung compatible avec ce type d'installation. (Il se peut que ce
type de kit de montage mural ne soit pas disponible à l'achat dans certaines
régions.)
−− Nom du modèle / Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres
/ Profondeur de vis (mm) / Vis standard / Quantité
Käyttö- ja säilytysympäristö
Caractéristiques techniques
−− Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.
−− Ülaltoodud andmed võivad olenevalt mudelist erineda.
−− Toitevarustuse ja energiatarbe kohta teabe saamiseks vaadake seadmel
olevat silti.
−− Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt
REACH, WEEE, patareid) leiate aadressilt http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
Litsentsid
−− Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
−− Edellä mainitut tekniset tiedot voivat vaihdella malleittain.
−− Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta laitteeseen kiinnitetystä
tarrasta.
−− Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
säännösvelvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut on osoitteessa http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Käyttöoikeudet
Conditions ambiantes
−− La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
−− Les spécifications ci-dessus peuvent varier en fonction du modèle.
−− Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de
consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
−− Pour en savoir plus sur les engagements de Samsung en matière
d'environnement et les obligations réglementaires spécifiques à un produit
(REACH, DEEE, piles, etc.), rendez-vous sur http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licences
||Deutsch
||Ελληνικά
||Magyar
||Italiano
||Latviešu
||Lietuvių kalba
||Norsk
||Polski
Teileliste
Λίστα εξαρτημάτων
Alkatrészek listája
Elenco delle parti
Detaļu saraksts
Dalių sąrašas
Liste over deler
Lista części
A mellékelt tartozékok típusonként változhatnak.
1 Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
2 Tápkábel
3 Adatkábel
4• Garanciajegy
5 Vezetéktartó állvány
• Szabályozási útmutató
6 Szállodai rögzítőkészlet
• Fiche-kártya
(nem elérhető HG32EJ470)
• Gyors telepítési útmutató
Gli accessori forniti possono variare in base al modello.
1 Telecomando e batterie (2 x AAA)
2 Cavo di alimentazione
3 Cavo dati
4• Scheda di garanzia
5 Piedistallo con fermacavo
• Guida alle normative
6 Kit di montaggio Hotel
• Scheda tecnica
(non disponibile HG32EJ470)
• Guida di installazione rapida
Tiekiami priedai gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
1 Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos (AAA x 2)
2 Maitinimo laidas
3 Duomenų kabelis
4• Garantinė kortelė
5 Laido laikiklio stovas
• Reguliavimo vadovas
6 Komplektas montavimui
• Popierinė kortelė
viešbutyje
• Greito parengimo vadovas
(neleistina HG32EJ470)
Det medfølgende tilbehøret kan variere avhengig av modellen.
1 Fjernkontroll og batterier (AAA x 2)
2 Strømledning
3 Datakabel
4• Garantikort
5 Trådstativ
• Veiledning for reguleringer
6 Hotellmonteringssett
• Mikrokort
(ikke tilgjengelig HG32EJ470)
• Hurtigoppsettguide
Installazione piedistallo TV LED
Komplektācijā iekļautie papildpiederumi var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.
1 Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
2 Strāvas vads
3 Datu kabelis
4• Garantijas karte
5 Turētāja vadu statīvs
• Regulatīvā rokasgrāmata
6 Montāžas komplekts
• Izstrādājuma datu lapa
uzstādīšanai viesnīcā
• Ātrās uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams HG32EJ470)
LED televizora statīva uzstādīšana
LED televizoriaus stovo montavimas
Montering av LED TV-stativet
Componenti del piedistallo
Statīva komponenti
Stovo komponentai
Stativkomponenter
✎✎ Posizionare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo schermo del
televisore, quindi appoggiare il televisore sul panno con lo schermo rivolto
verso il basso.
✎✎ Inserire la guida del piedistallo nell'alloggiamento sul fondo del televisore.
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai tādējādi aizsargātu televizoru,
un tad novietojiet televizoru uz drānas ar ekrāna daļu uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas atrodas televizora apakšējā daļā.
✎✎ Padenkite stalą minkštu audiniu, kad apsaugotumėte televizorių, tuomet
padėkite televizorių ant audinio ekranu žemyn.
✎✎ Įstatykite stovo kreiptuvą į televizoriaus apačioje esančią angą.
✎✎ Plasser en myk duk på et bord for å beskytte TV-en, og plasser deretter
TV-en på duken så skjermen vender nedover.
✎✎ Sett stativføringen i sporet på bunnen av TV-en.
Šarnīrsavienojuma uzstādīšana
Sukučio surinkimas
Montering av dreiekomponenten
E' possibile impostare il piedistallo in modo da permettere di ruotare il
televisore di 20, 60 e 90 gradi verso sinistra e verso destra.
Jūs varat uzstādīt šos statīvus tā, lai televizorus būtu iespējams pagriezt 20
grādu leņķī pa kreisi un pa labi, 60 grādu leņķī pa kreisi un pa labi vai 90 grādu
leņķī pa kreisi un pa labi.
Šiuos stovus galima sumontuoti taip, kad televizorius pasisuktų 20, 60 arba 90
laipsnių į kairę ir į dešinę.
Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til venstre
og høyre, 60 grader til venstre og høyre eller 90 grader til venstre og høyre.
Kit di montaggio Hotel (non disponibile HG32EJ470)
Montāžas komplekts uzstādīšanai viesnīcā (nav pieejams HG32EJ470)
Viešbučiui skirtas montavimo komplektas (neleistina HG32EJ470)
Hotellmonteringssett (ikke tilgjengelig HG32EJ470)
[[ Posizionare il piedistallo su una superficie piana come un tavolo o un
mobile TV come mostrato in figura.
[[ Nostipriniet statīvu pie līdzenas virsmas, piemēram, kumodes,
rakstāmgalda vai izklaides centra konsoles virsmas, kā norādīts attēlā.
[[ Pritvirtinkite stovą prie lygaus paviršiaus, pvz., spintelės viršaus, stalo
ar pramogų centro paviršiaus, kaip parodyta paveikslėlyje.
[[ Fest stativet til en flat overflate, som toppen av en kommode, et
skrivebord eller et underholdningssenter, som vist.
Das mitgelieferte Zubehör kann sich je nach Modell unterscheiden.
1 Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
2 Netzabel
3 Datenkabel
4• Garantiekarte
5 Kabelhalter Standfuß
• Vorschriftenhandbuch
6 Hotel-Wandhalterung
• Datenkarte
(nicht verfügbar HG32EJ470)
• Kurzanleitung zur
Konfiguration
Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät
Teile des Standfußes
✎✎ Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf einen Tisch und dann das
Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.
✎✎ Setzen Sie die Schienenhalterung in den Steckplatz unten am Fernsehgerät ein.
Montage der Schwenkvorrichtung
Mit Hilfe der Schwenkfüße können Sie die Fernsehgeräte um 20, 60 oder 90
Grad nach links und rechts drehen.
Hotel-Wandhalterung (nicht verfügbar HG32EJ470)
[[ Befestigen Sie den Standfuß wie in der Abbildung gezeigt auf einer
ebenen Fläche wie z. B. einer Kommode, einem Schreibtisch oder
einem Fernsehschrank.
ACHTUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie das
wie in dieser Anleitung beschrieben, sicher auf dem Boden,
[ Fernsehgerät,
einem Tisch, einer Kommode o. ä. befestigen.
Anschließen des Fernsehers mit einem SBB oder STB
−− Je nach Modell und Region.
Schließen Sie die [DATA] -Buchse des Fernsehers mit dem Datenkabel an die
[ETH MODEM]-Buchse des STB (SBB) an.
−− Verwenden der Datenkommunikation.
Liste der Anbieter für Datenkabel, die zu dem mit dem Fernsehgerät
gelieferten Kabel kompatibel sind
Siehe Codeaufkleber auf dem jeweiligen Datenkabel.
−− Betriebsspezifikation des Datenkabels (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Bei Plug & Play fürs Hotel handelt es sich um eine Funktion, mit der
automatisch verschiedene Einstellungen vorgenommen werden: Hotelmodus,
Landesauswahl, Zeitmodus und Bildmodus.
−− Die Funktion für Plug & Play fürs Hotel wird nur einmal, und zwar beim
erstmaligen Anschalten des Geräts, ausgeführt.
−− Nachdem Sie das erste Fernsehgerät konfiguriert haben, verwenden Sie die
Funktion zum Kopieren vom Fernsehgerät zum USB-Speicher.
−− Beim nächsten Fernsehgerät müssen Sie nur die Funktion Plug & Play im
Hotel beenden, den USB-Speicher anschließen und dann die Einstellungen
vom USB-Speicher auf den Fernseher kopieren.
EN 60065:2014 Normanweisungen
−− Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, sondern ist separat erhältlich.
Bei der Installation der Wandhalterung empfehlen wir, alle vier VESASchrauben festzuziehen.
Wenn Sie eine Wandhalterung installieren möchten, die nur mit den beiden
oberen Schrauben an der Wand befestigt werden soll, dürfen Sie nur
eine Samsung-Wandhalterung verwenden, die diese Art von Installation
unterstützt. (Je nach Region ist eine solche Wandhalterung im Handel
möglicherweise nicht erhältlich.)
−− Modell / Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / Schraubtiefe (mm)
/ Standardschraube / Menge
Technische Daten
Umgebungsbedingungen
−− Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.
−− Die obigen technischen Daten können sich je nach Modell unterscheiden.
−− Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen
zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät.
−− Informationen zum Samsung Umweltversprechen und den
produktspezifischen gesetzlichen Pflichten (z. B. REACH, WEEE,
Batterien) erhalten Sie auf http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Lizenzen
Τα εξαρτήματα που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
1 Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
2 Καλώδιο ρεύματος
3 Καλώδιο δεδομένων
4• Κάρτα εγγύησης
5 Βάση συγκράτησης καλωδίων
• Οδηγός συμμόρφωσης με τους 6 Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου
κανονισμούς
(Δεν είναι διαθέσιμο
• Κάρτα στοιχείων
HG32EJ470)
• Οδηγός γρήγορης ρύθμισης του
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
A LED TV állvány felszerelése
Εξαρτήματα βάσης
Az állvány elemei
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για να προστατεύσετε
την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί
με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος
της τηλεόρασης.
✎✎ Helyezzen egy puha ruhadarabot az asztalra a TV védelme érdekében,
majd helyezze a TV-készüléket a ruhadarabra képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított nyílásba.
Συναρμολόγηση του στροφέα
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις βάσεις έτσι ώστε οι τηλεοράσεις να
περιστρέφονται κατά 20, 60 ή 90 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (Δεν είναι διαθέσιμο HG32EJ470)
[[ Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως επάνω σε έναν μπουφέ,
σε ένα γραφείο ή σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, πρέπει να
αυτή την τηλεόραση σταθερά στο δάπεδο, σε ένα
[ προσαρτήσετε
τραπέζι, σε έναν μπουφέ κλπ. με το κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου, όπως
περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
Σύνδεση τηλεόρασης με SBB ή STB
−− Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.
Συνδέστε την υποδοχή [DATA] της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM]
του STB (SBB) με το καλώδιο δεδομένων.
−− Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που
παρέχονται με την τηλεόραση
Ανατρέξτε στην ετικέτα κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
−− Προδιαγραφές λειτουργίας καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
Plug & Play για ξενοδοχεία
Η λειτουργία Hotel Plug & Play εκτελεί αυτόματα μία φορά την επιλογή τρόπου
λειτουργίας ξενοδοχείου, τη ρύθμιση χώρας, τη ρύθμιση ρολογιού και τη ρύθμιση
λειτουργίας εικόνας.
−− Η λειτουργία Hotel Plug & Play είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά, όταν
ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τηλεόραση.
−− Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την κλωνοποίηση της
τηλεόρασης μέσω συσκευής USB:
−− Η επόμενη τηλεόραση χρειάζεται μόνο να εξέλθει από τη λειτουργία
Hotel Plug & Play, να συνδεθεί με τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, να
κλωνοποιηθεί μέσω της συσκευής USB.
Οδηγίες για το πρότυπο EN 60065:2014
−− Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Όταν εγκαθιστάτε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε να το
στερεώνετε και με τις τέσσερις βίδες VESA.
Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο που προσαρτάται
στον τοίχο χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο επάνω βίδες, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung που υποστηρίζει
αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. (Ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε αυτόν
τον τύπο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.)
−− Όνομα μοντέλου / Προδιαγραφές οπών βιδών VESA (A * B) σε χιλιοστά /
Βάθος βίδας (mm) / Τυπική βίδα / Ποσότητα
Προδιαγραφές
Περιβαλλοντικές συνθήκες
−− Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.
−− Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
−− Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος,
ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
−− Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung
και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH,
WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
A forgózsámoly összeállítása
Ezek az állványok beállíthatók úgy, hogy a TV elfordítható legyen 20 fokban
balra és jobbra, 60 fokban balra és jobbra, vagy 90 fokban balra és jobbra.
Szállodai rögzítőkészlet (nem elérhető HG32EJ470)
[[ Rögzítse az állványt egy sík felületre, például komód tetejére, asztalra
vagy szórakoztató központra az ábra szerint.
[
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a TV-készüléket
szilárdan kell a szállodai rögzítőkészlet segítségével a padlóra, asztalra,
komódra stb. rögzíteni, az utasításokban leírtaknak megfelelően.
Assemblaggio del piedistallo girevole
[
AVVERTENZA: Per evitare lesioni, assicurare il televisore al pavimento, al
tavolo o al mobile TV utilizzando il Kit di montaggio Hotel come descritto
in queste istruzioni.
[
BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no traumām, televizors ir droši jānostiprina
pie grīdas, galda, kumodes utt., izmantojot uzstādīšanai viesnīcā
paredzēto montāžas komplektu, kā norādīts šajās instrukcijās.
A TV csatlakoztatása SBB vagy STB által
Collegamento del televisore con un SBB o STB
Televizora savienošana ar SBB vai STB
−− Modelltől és régiótól függ.
Kösse össze az adatkábellel a TV [DATA] csatlakozóját és az STB (SBB) [ETH
MODEM] csatlakozóját.
−− Használjon adatkommunikációt.
−− In base al modello ed alla regione.
Collegare il connettore [DATA] del televisore al connettore [ETH MODEM]
dell’STB (SBB) utilizzando il cavo dati.
−− Utilizzare la comunicazione dati.
−− Atkarībā no modeļa un reģiona.
Savienojiet televizora [DATA] kontaktligzdu ar STB (SBB) ierīces [ETH MODEM]
kontaktligzdu, izmantojot datu kabeli.
−− Izmantojiet datu sakarus.
A TV-hez adott kompatibilis adatkábelek és gyártók listája
Elenco dei fornitori e dei cavi dati compatibili in dotazione con il
televisore
Piegādātāju un ar tiem savietojamo televizora komplektācijā iekļauto
datu kabeļu saraksts
Lásd az adatkábelekkel kapcsolatos kódcímkét.
−− Az adatkábel üzemi specifikációja (RJ12): RS232
Szállodai Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkció automatikusan elvégzi a Szállodai üzemmód
kiválasztását, valamint az ország, az óra és a kép üzemmód beállítását.
−− A Szállodai Plug & Play csak a készülék első bekapcsolásakor választható ki.
−− A TV első üzembe helyezése és a TV klónozása USB-re funkció futtatása
után.
−− A következő TV-készüléknél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play
funkcióból, csatlakoztatni az USB-eszközt, majd klónozni az USB-t a TV-re.
EN 60065:2014 szabvány – utasítások
−− A fali rögzítőkészlet nem képezi a csomag részét, azt külön kell
megvásárolni.
Falikonzol-készlet felszerelése esetén javasoljuk, hogy rögzítse az összes
VESA-csavart.
Ha a falra csak a két felső csavarral rögzülő falikonzol-készletet szeretne
felszerelni, feltétlenül az ilyen jellegű rögzítést támogató Samsung falikonzolkészletet használjon. (Nem minden földrajzi területen kapható ilyen falikonzolkészlet.)
−− Modell neve / VESA-csavarfuratok távolsága (A × B) milliméterben /
Menetmélység (mm) / Szabványos csavar / Mennyiség
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
−− A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
−− A fenti műszaki adatok az adott modelltől függően eltérőek lehetnek.
−− A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információk a
termékre ragasztott címkén találhatók.
−− A Samsung környezet iránti elkötelezettségének és a termékekre vonatkozó
előírásokból (pl. REACH, WEEE, akkumulátorok) adódó kötelességeinek
ismertetése a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html webhelyen
olvasható.
Licencek
Fare riferimento all’etichetta con il codice presente sui cavi dati.
−− Specifiche operative del cavo dati (RJ12) : RS232
ADVARSEL: For å forhindre skader må du feste denne TV-en sikkert til
et bord en kommodetopp osv. med hotellmonteringssettet, som
[ gulvet,
beskrevet i disse instruksjonene.
Televizoriaus prijungimas naudojant SBB arba STB
Koble til TV-apparatet med en SBB eller STB
−− Priklauso nuo modelio ir regiono.
Duomenų kabeliu televizoriaus kištuką [DATA] prijunkite prie kištuko [ETH
MODEM], esančio STB (SBB).
−− Naudokite duomenų ryšį.
−− Avhengig av modell og region.
Koble [DATA]-kontakten på TV-apparatet til [ETH MODEM]-kontakten på STB
(SBB) ved hjelp av datakabelen.
−− Bruk datakommunikasjon.
Tiekėjų ir kartu su televizoriumi tiekiamų suderinamų duomenų
kabelių sąrašas
Liste over forhandlere og kompatible datakabler som leveres med
TV-en
Žr. ant duomenų kabelių esančias kodų etiketes.
−− Duomenų kabelio (RJ12) veikimo specifikacija: RS232
Henvis til kodeetiketten på datakablene.
−− Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Viesnīcas Plug & Play viesnīcām
„Hotel Plug & Play“
Hotell Plug & Play
Hotel Plug & Play è una funzione che esegue automaticamente la selezione
della modalità Hotel, Country Setup (Impostazione paese), Clock Setup
(Impostazione orologio) e Picture mode Setup (Impostazione modalità
immagine).
−− L’Hotel Plug & Play è disponibile solamente una sola volta alla prima
accensione.
−− Dopo aver impostato per la prima volta il televisore e aver eseguito la
funzione Clone TV to USB (Clona TV su USB)
−− Successivamente il TV richiede di uscire dalla funzione Hotel Plug & Play,
collegare il dispositivo USB ed eseguire la funzione Clone USB to TV (Clona
USB su TV).
Viesnīcas Plug & Play ir funkcija, kas vienu reizi automātiski veic Viesnīcas
režīma atlasi, Valsts iestatīšanu, Pulksteņa iestatīšanu un Attēla režīma
iestatīšanu.
−− Viesnīcas Plug & Play viesnīcām ir pieejama tikai vienu reizi, kad izstrādājums
pirmoreiz tiek IESLĒGTS.
−− Pēc vedējtelevizora pirmreizējās iestatīšanas jāveic funkcijas Klonēt
televizoru uz USB palaišana.
−− Pēc tam, kad televizors ir izgājis no viesnīcas Plug & Play funkcijas,
pievienojiet tam USB un tad palaidiet funkciju Klonēt USB uz televizoru.
Funkcija „Hotel Plug & Play“ vieną kartą automatiškai atlieka viešbučio režimo
parinktį, šalies sąranką, laikrodžio sąranką bei vaizdo režimo sąranką.
−− „Hotel Plug & Play“ prieinama tik vieną kartą, kai pirmą kartą ĮJUNGIAMAS
maitinimas.
−− Po pirmosios televizoriaus sąrankos ir televizoriaus klonavimo į USB
−− Tuomet televizoriuje tereikia išeiti iš „Hotel Plug & Play“, prijungti USB ir tada
klonuoti USB į televizorių.
Hotell Plug & Play er en funksjon som automatisk utfører hotellets modusvalg,
landsoppsett, klokkeoppsett og bildemodusoppsett én gang.
−− Hotell Plug & Play er bare tilgjengelig én gang første gang strømmen slås
PÅ.
−− Etter konfigurering av TV først og kloning av TV til USB.
−− Deretter må TV-en gå ut av Hotell Plug & Play, kobles til USB og deretter
klone USB til TV.
Instrukcijos pagal standartą EN 60065:2014
EN 60065:2014 Standard instruksjoner
Ar EN 60065:2014 standartu saistītās instrukcijas
−− Sieninio montavimo komplektas netiekiamas. Jį galima įsigyti atskirai.
Montuojant sieninio laikiklio komplektą patariame pritvirtinti visus keturis
VESA varžtus.
Jei norite sumontuoti sieninio laikiklio komplektą, kuris tvirtinamas prie
sienos tik dviem viršutiniais varžtais, būtinai naudokite „Samsung“ sieninio
laikiklio komplektą, palaikantį tokio tipo montavimą. (Atsižvelgiant į geografinį
regioną, gali būti neįmanoma įsigyti tokio tipo sieninio laikiklio rinkinio.)
−− Modelio pavadinimas / VESA varžtų angų techniniai parametrai (A x B)
milimetrais / Varžto gylis (mm) / Standartinis sraigtas / Kiekis
−− Veggfestesettet medfølger ikke, men selges separat.
Når du installerer et veggmonteringssett anbefaler vi at du fester alle de fire
VESA-skruene.
Hvis du vil installere et veggmonterinssett som festes til veggen med bare de
to øverste skruene, skal du påse at du bruke et Samsung-veggmonteringssett
som støtter denne monteringstypen. (Det er ikke sikkert at du kan få kjøpt
denne typen av veggmonteringssett, avhengig av det geografiske området.)
−− Modellnavn / VESA skruehullspesifikasjoner (A * B) i millimeter /
Skruedybde (mm) / Standardskrue / Antall
Specifikacijos
Spesifikasjoner
Aplinkos apsaugos gairės
Miljøhensyn
EN 60065:2014 Istruzioni standard
−− Il kit di montaggio a parete non è fornito in dotazione ma è venduto
separatamente.
Nell'installare il kit di fissaggio a parete, si consiglia di serrare tutte le quattro
viti della staffa VESA.
Per installare un kit di fissaggio a parete usando solo le due viti superiori,
assicurarsi di usare un kit Samsung che preveda questo tipo di installazione.
(l'acquisto di tale tipo di kit potrebbe risultare difficile in base alla regione di
appartenenza).
−− Modello / Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / Spessore
vite (mm) / Vite standard / Quantità
Specifiche
Caratteristiche ambientali
−− Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
−− Le specifiche sopra riportate possono variare in base al modello.
−− Per informazioni sull'alimentazione elettrica e il consumo di corrente,
consultare l'etichetta apposta al prodotto.
−− Per maggiori informazioni sull'impegno di Samsung nella salvaguardia
ambientale e sulle normative specifiche dei prodotti, e.g. REACH, WEEE,
Batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licenze
Άδειες
Skatiet koda uzlīmi uz datu kabeļiem.
−− Datu kabeļa darbības specifikācija (RJ12): RS232
ĮSPĖJIMAS. Kad nesusižalotumėte, turite gerai pritvirtinti televizorių prie
stalo, spintelės viršaus ir pan., naudodami viešbučio montavimo
[ grindų,
rinkinį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
−− Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts komplektācijā, taču to
var iegādāties atsevišķi.
Uzstādot sienas montāžas kronšteina komplektu, ieteicams nostiprināt visas
četras VESA skrūves.
Ja vēlaties uzstādīt sienas montāžas kronšteinu, kurš stiprinās pie sienas,
izmantojot tikai divas augšējās skrūves, pārliecinieties, ka izmantojat Samsung
sienas montāžas kronšteina komplektu, kas atbalsta šāda veida uzstādīšanu.
(Šāda veida sienas montāžās komplektu var nebūt iespējams iegādāties
atkarībā no atrašanās vietās reģiona.)
−− Modeļa nosaukums / VESA skrūvju caurumu specifikācijas (A * B) milimetros
/ Skrūvju dziļums (mm) / Standarta skrūve / Daudzums
Specifikācijas
Ar vidi saistīti apsvērumi
−− Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
−− Augstāk norādītās specifikācijas var būt atšķirīgas atkarībā no modeļa.
−− Informāciju par barošanu un enerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam
pievienotajā etiķetē.
−− Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz izstrādājumu
attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH, WEEE regulu un baterijām,
apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licences
−− Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai
neįspėjus.
−− Nurodyti parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
−− Jeigu norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite
gaminio etiketę.
−− Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir
prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA
ar baterijų, rasite svetainėje http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licencijos
−− Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
−− Spesifikasjonene over kan variere avhengig av modellen.
−− Du finner informasjon om strømforsyningen og strømforbruket på etiketten
som er festet på produktet.
−− For informasjon om Samsungs miljømessige forpliktelser og
produktspesifikke regulerte forpliktelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier,
se http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Lisenser
Dostarczone akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu.
1 Pilot z bateriami (2 x AAA)
2 Przewód zasilający
3 Kabel transmisji danych
4• Karta gwarancyjna
5 Stojak z uchwytem na kabel
• Przewodnik po przepisach
6 Hotelowy zestaw montażowy
• Karta produktu
(niedostępny HG32EJ470)
• Skrócona instrukcja konfiguracji
Montaż podstawy telewizora LED
Elementy podstawy
✎✎ Umieść na stole miękką tkaninę, aby zabezpieczyć telewizor, a następnie
połóż na niej telewizor ekranem w dół.
✎✎ Włóż wspornik podstawy do otworu w dolnej części telewizora.
Montaż podstawy obrotowej
Podstawę taką można zamontować w taki sposób, aby telewizor obracał się o
20, 60 lub 90 stopni w lewo lub w prawo.
Hotelowy zestaw montażowy (niedostępny HG32EJ470)
[[ Przykręć podstawę do płaskiej powierzchni, takiej jak blat komody,
biurka lub stanowiska multimedialnego, w sposób pokazany na rysunku.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała, telewizor musi być
przymocowany do podłogi, stołu, blatu komody itp. z
[ bezpiecznie
użyciem hotelowego zestawu montażowego, w sposób opisany w
niniejszej instrukcji.
Podłączanie telewizora za pomocą dekodera SBB lub STB
−− W zależności od modelu i regionu.
Podłącz kabel do transmisji danych do gniazda [DATA] telewizora i do gniazda
[ETH MODEM] dekodera STB (SBB).
−− Użyj przesyłu danych.
Lista dostawców i kompatybilnych kabli do transmisji danych
dostarczonych z telewizorem
Sprawdź kod na etykiecie kabli do transmisji danych.
−− Dane techniczne kabla transmisji danych (RJ12): RS232
Funkcja Hotel Plug & Play
Po pierwszym włączeniu telewizora funkcja Hotel Plug & Play dokonuje
automatycznego wyboru trybu hotelowego, ustawień Country Setup
(Ustawienia – Kraj), Clock Setup (Ustawienia – Zegar) i Picture mode Setup
(Ustawienia – Tryb obrazu).
−− Funkcja Hotel Plug & Play jest dostępna tylko jeden raz po pierwszym
WŁĄCZENIU zasilania.
−− Po skonfigurowaniu pierwszego telewizora uruchom funkcję Clone TV to
USB (Kopiuj z TV do USB).
−− Następnie wystarczy wyjść z trybu Hotel Plug & Play w telewizorze, podłączyć
urządzenie USB i uruchomić funkcję Clone USB to TV (Kopiuj z USB do TV).
Standardowe instrukcje zgodne z normą EN 60065:2014
−− Zestaw do montażu na ścianie jest sprzedawany oddzielnie.
Wskazane jest dokręcenie wszystkich czterech śrub VESA podczas montażu
zestawu uchwytu ściennego.
Jeśli ma zostać zamontowany zestaw uchwytu ściennego mocowany do ściany
tylko dwiema górnymi śrubami, należy użyć zestawu uchwytu ściennego
Samsung dopuszczającego tego typu montaż. (W niektórych regionach
geograficznych zestawu uchwytu ściennego tego typu może nie być w
sprzedaży).
−− Nazwa modelu / Parametry otworów na wkręty VESA (A * B) w milimetrach
/ Głębokość wkręcenia (mm) / Standardowy wkręt / Liczba
Dane techniczne
Uwagi dotyczące warunków pracy
−− Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
−− Powyższe dane techniczne mogą różnić się w zależności od modelu.
−− Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce
znamionowej produktu.
−− Informacje na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i
określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. REACH,
WEEE lub przepisy dot. usuwania baterii i akumulatorów, można uzyskać
na stronie internetowej http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licencje
||Português
||Română
||Srpski
||Slovenčina
||Slovenščina
||Español
||Svenska
||Türkçe
Lista de acessórios
Listă de piese
Lista delova
Zoznam súčastí
Seznam delov
Lista de piezas
Lista över delar
Parçalar Listesi
Accesoriile oferite pot varia în funcţie de model.
1 Telecomandă şi baterii (AAA x 2)
2 Cablu de alimentare
3 Cablu date
4• Certificat de garanţie
5 Suport pentru cabluri
• Ghid de conformitate
6 Kit de montare în hotel
• Fişă tehnică
(indisponibil HG32EJ470)
• Ghid de configurare rapidă
Obezbeđeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
2 Kabl za napajanje
3 Kabl za podatke
Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.
1 Daljinski upravljalnik in baterije (AAA x 2)
2 Napajalni kabel
3 Podatkovni kabel
4• Garancijska kartica
5 Držalo – žičnato stojalo
• Regulativna navodila
6 Oprema za pritrditev v hotelu
• Podatki o izdelku
(ni na voljo HG32EJ470)
• Navodila za hitro nastavitev
Los accesorios proporcionados pueden variar según el modelo.
1 Mando a distancia y 2 pilas AAA
2 Cable de alimentación
3 Cable de datos
4• Tarjeta de garantía
5 Soporte del cable de sujeción
• Guía de información legal
6 Equipo de montaje de hotel
• Ficha
(no disponible HG32EJ470)
• Guía de configuración rápida
Medföljande tillbehör kan variera beroende på modell.
1 Fjärrkontroll och batterier (AAA x 2)
2 Strömsladd
3 Datakabel
Sağlanan aksesuarlar modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
1 Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
2 Güç Kablosu
3 Veri Kablosu
Instalarea stativului televizorului LED
4• Garantibevis
• Regelguide
• Informationskort
• Snabbstartguide
4• Garanti Kartı
• Düzenleme Kılavuzu
• Fiş Kartı
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
Montiranje postolja za LED televizor
Priložené príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1 Diaľkový ovládač a batérie (AAA x 2)
2 Napájací kábel
3 Dátový kábel
4• Záručný list
5 Držiak na káble
• Príručka s regulačnými
6 Hotelová montážna súprava
informáciami
(nie je k dispozícii HG32EJ470)
• Informačná karta
• Príručka rýchlym nastavením
ponuky
Namestitev stojala za televizor LED
Instalación del soporte del televisor LED
Komponente postolja
Montáž podstavca televízora LED
Sestavni deli stojala
Componentes del soporte
Installera LED TV-stativet
LED TV Standını Takma
Komponenty podstavca
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa položite
televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
✎✎ Ponga un paño suave sobre la mesa para proteger el televisor y a
continuación coloque el televisor sobre el paño con la pantalla hacia abajo.
✎✎ Inserte la guía del soporte en la ranura de la parte inferior del televisor.
Stativkomponenter
Stand Bileşenleri
Sestavljanje vrtljivega stojala
Montaje del soporte giratorio
✎✎ Lägg en mjuk duk över ett bord för att skydda TV:n och placera TV:n på
den så att fronten är vänd nedåt.
✎✎ För in stativguiden i facket på TV:ns undersida.
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve sonra TV'yi
ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate v levo in
desno za 20, 60 ali 90 stopinj.
Puede instalar estos soportes de modo que el televisor gire 20 grados a
izquierda y derecha, 60 grados a izquierda y derecha o 90 grados a izquierda y
derecha.
Montera svängtappen
Döner standı birleştirme
Du kan ställa in dem så att TV:ns vridning är 20 grader åt vänster och höger,
eller 60 grader åt vänster och höger, eller 90 grader åt vänster och höger.
Bu standları TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa ya da 60 derece sola ve
sağa ya da 90 derece sola ve sağa olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Hotellmonteringskit (ej tillgängligt HG32EJ470)
Otel Montaj Kiti (mevcut değil HG32EJ470)
[[ Fäst stativet på en plan yta som t.ex. ovansidan på ett skåp, skrivbord
eller underhållningssystem så som visas på bilden.
[[ Standı gösterilen şekilde konsol üstü, masa üstü veya eğlence merkezi
gibi düz bir yüzeye takın.
Os acessórios fornecidos podem variar consoante o modelo.
1 Telecomando e Pilhas (AAA x 2)
2 Cabo de alimentação
3 Cabo de dados
4• Certificado de garantia
5 Base de suporte de cabos
• Manual de regulamentação
6 Kit de montagem para hotel
• Ficha de produto
(não disponível HG32EJ470)
• Guia de configuração rápida
Instalação da base do televisor LED
Componentes da base
✎✎ Coloque um pano macio sobre uma mesa para proteger o televisor. Em
seguida, pouse o televisor sobre o pano com o ecrã virado para baixo.
✎✎ Introduza a base guia na ranhura localizada na parte inferior do televisor.
Montar a base rotativa
Componentele stativului
✎✎ Aşezaţi o lavetă moale pe masă, pentru a proteja televizorul şi apoi aşezaţi
televizorul pe lavetă, cu ecranul în jos.
✎✎ Introduceţi suportul de ghidare în slotul din partea inferioară a
televizorului.
Pode instalar estas bases de modo que os televisores rodem 20 graus para
a esquerda e para a direita, 60 graus para a esquerda e para a direita ou 90
graus para a esquerda e para a direita.
Asamblarea suportului pivotant
Kit de montagem para hotel (não disponível HG32EJ470)
Kit de montare în hotel (indisponibil HG32EJ470)
[[ Fixe a base a uma superfície plana, como uma cómoda, secretária ou
centro de entretenimento, tal como ilustrado.
[
AVISO: De forma a evitar ferimentos, deve fixar este televisor de forma
segura ao solo, a uma mesa, a uma cómoda, etc., com o kit de montagem
para hotel, conforme descrito nestas instruções.
Ligar a TV com uma SBB ou uma STB
−− Dependendo do modelo e da região.
Ligue a ficha [DATA] da TV à ficha [ETH MODEM] da STB (SBB) com o cabo de
dados.
−− Utilize a comunicação de dados.
Lista de fornecedores e de cabos de dados compatíveis fornecidos com
o televisor
Consulte a etiqueta com o código nos cabos de dados.
−− Especificações de funcionamento do cabo de dados(RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
A Hotel Plug & Play é uma função que executa automaticamente a selecção
do modo de hotel, a configuração do país, a configuração do relógio e a
configuração do modo de imagem uma vez.
−− Hotel Plug & Play só fica disponível depois de ligar o aparelho pela primeira
vez.
−− Após configurar primeiro o televisor e executar a opção "Clone TV to USB"
(Clonar televisor para USB)
−− Para o televisor seguinte só tem de sair de Hotel Plug & Play, ligar o USB,
e em seguida executar Clone USB to TV "Clone TV to USB" (Clonar televisor
para USB).
Instruções da norma EN 60065:2014
−− O kit de montagem na parede é vendido separadamente e não é fornecido
com o televisor.
Quando instalar um kit de montagem na parede recomendamos que aperte os
quatros parafusos VESA.
Se quiser instalar um kit de montagem que se fixa à parede apenas com dois
parafusos na parte superior, utilize um kit de montagem na parede Samsung
que suporta este tipo de instalação. (Poderá não conseguir adquirir este tipo
de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica).
−− Nome do modelo / Especificações do orifício para parafuso VESA (A * B) em
milímetros / Profundidade do parafuso (mm) / Parafuso padrão / Quantidade
Características técnicas
Considerações ambientais
−− O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
−− As especificações acima podem variar consoante o modelo.
−− Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de
energia, consulte a etiqueta colada no produto.
−− Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e
sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo,
o regulamento REACH, o regulamento REEE, as informações sobre pilhas,
visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Licenças
Puteţi aşeza aceste stative astfel încât televizorul să se rotească cu 20 de
grade, 60 de grade sau 90 de grade către stânga şi către dreapta.
[[ Aşezaţi stativul pe o suprafaţă plană, de exemplu o comodă, un birou
sau un centru de divertisment, aşa cum este ilustrat.
AVERTISMENT: Pentru a preveni vătămarea corporală, trebuie să fixaţi
televizorul pe podea, pe o masă, o comodă etc. folosind kitul de
[ bine
montare în hotel conform acestor instrucţiuni.
Conectarea televizorului cu un SBB sau STB
−− În funcţie de model şi regiune.
Conectaţi mufa [DATA] a televizorului la mufa [ETH MODEM] a receptorului
STB (SBB) cu ajutorul cablului de date.
−− Utilizaţi comunicarea de date.
Lista furnizorilor şi a cablurilor de date compatibile furnizate cu
televizorul
4• Garantni list
• Vodič za propise
• Kartica indeksa
• Vodič za brzo podešavanje
5 Postolje sa držačem i kablom
6 Komplet za montažu u hotelu
(nije dostupno HG32EJ470)
✎✎ Da biste zaštitili televizor postavite meku krpu preko stola, a zatim
televizor sa ekranom okrenutim prema dole postavite na krpu.
✎✎ Umetnite leđni nosač u otvor na dnu televizora.
Sklapanje obrtnog dela
Podesite ova postolja tako da se televizor okreće za 20 stepeni nalevo i
nadesno, za 60 stepeni nalevo i nadesno ili za 90 stepeni nalevo i nadesno.
Komplet za montažu u hotelu (nije dostupno HG32EJ470)
[[ Pričvrstite postolje na ravnu površinu kao što su gornja površina
komode, stola ili centar za zabavu.
[
UPOZORENJE: Da ne bi došlo do povrede, morate dobro da pričvrstite
televizor na pod, sto, komodu, itd. pomoću kompleta za montažu u
hotelu, na način opisan u ovim uputstvima.
Povezivanje televizora sa SBB ili STB sistemom
−− U zavisnosti od modela i regiona.
Povežite priključak [DATA] na televizoru sa priključkom [ETH MODEM] STB
(SBB) na uređaju koristeći kabl za prenos podataka.
−− Koristite razmenu podataka.
Lista dobavljača i kompatibilnih kablova za prenos podataka,
isporučenih sa televizorom
Consultaţi eticheta cu cod de pe cablurile de date.
−− Specificaţiile de funcţionare ale cablului de date (RJ12): RS232
Pogledajte oznaku koda na kablovima za prenos podataka.
−− Radne specifikacije kabla za podatke (RJ12) : RS232
Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play
Plug & Play Hotel este o funcţie care rulează automat selectarea modului
Hotel, Configurarea ţării, Configurarea ceasului şi Configurarea modului
Imagine o dată.
−− Plug & Play Hotel este disponibilă numai o dată, la prima pornire.
−− După prima configurare a televizorului şi a funcţiei Clonare TV pe USB
−− Pe următorul televizor trebuie să ieşiţi din Plug & Play Hotel, să conectaţi
portul USB şi să rulaţi funcţia Clonare USB pe TV.
Funkcija za hotele Plug & Play je funkcija koja automarski obavlja izbor Režima
za hotel, Podešavanje zemlje, Podešavanje sata i Podešavanje režima slike.
−− Funkcija Hotel Plug & Play je dostupna samo kada se prvi put uključi
napajanje.
−− Nakon prvog podešavanja televizora i kloniranja televizora na USB uređaj
−− Zatim treba napustiti funkciju za hotel Plug & Play, priključiti USB uređaj te
klonirati USB na televizor.
EN 60065:2014 Instrucţiuni standard
EN 60065:2014 standardna uputstva
−− Kitul de montare pe perete nu este furnizat, ci se comercializează separat.
La fixarea unui kit de montare pe perete, vă recomandăm să folosiţi toate cele
patru şuruburi VESA.
Dacă doriţi să instalaţi un kit de montare pe perete care se ataşează folosind
doar cele două şuruburi din partea de sus, folosiţi un kit de montare pe perete
Samsung care permite acest tip de montaj. (În funcţie de zona geografică, este
posibil să nu aveţi posibilitatea să achiziţionaţi un astfel de kit de montare pe
perete.)
−− Nume model / Specificaţii pentru orificii de şurub VESA (A * B) în milimetri /
Adâncime înşurubare (mm) / Şurub standard / Cantitate
−− Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje
odvojeno.
Preporučujemo da pričvrstite sve zavrtnje prema VESA standardu prilikom
postavljanja kompleta za montažu na zid.
Ako želite da postavite zidni nosač koji se montira na zid samo pomoću dva
gornja zavrtnja, obavezno koristite komplet za montažu na zid kompanije
Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći da kupite ovaj
tip kompleta za montažu na zid u zavisnosti od regiona.)
−− Naziv modela / Specifikacije otvora za zavrtnje prema VESA standardu (A * B)
u milimetrima (mm) / Dubina zavrtnja / Standardni zavrtanj / Količina
Specificaţii
Specifikacije
Specificaţii legate de mediu
Uticaj na životnu sredinu
−− Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
−− Specificaţiile de mai sus pot varia în funcţie de model.
−− Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi despre
consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
−− Pentru informaţii cu privire la angajamentele privind mediul ale Samsung
şi obligaţiile de reglemantare specifice ale produsului, ca de ex. REACH,
WEEE, Baterii, vizitaţi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
−− Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
−− Gornje specifikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
−− Informacije o napajanju i potrošnji električne energije potražite na nalepnici
na proizvodu.
−− Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine
i regulatornim obavezama u vezi sa proizvodom, npr. REACH, WEEE,
baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licenţe
Licence
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a uložte televízor
na textíliu obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti televízora.
Montáž otočného podstavca
Tieto podstavce môžete nastaviť tak, že sa televízory natočia o 20, 60 alebo 90
stupňov doľava a doprava.
Hotelová montážna súprava (nie je k dispozícii HG32EJ470)
[[ Pripojte podstavec k rovnému povrchu, ako je napríklad povrch
skrinky, povrch stola alebo centrum zábavy, ako je zobrazené.
[
VAROVANIE: Aby sa predišlo zraneniu, televízor musíte bezpečne pripojiť
podlahe, stolu, povrchu skrinky atď. pomocou montážnej súpravy pre
hotely, ako je popísané v týchto pokynoch.
Oprema za pritrditev v hotelu (ni na voljo HG32EJ470)
[[ Kot je prikazano na sliki, stojalo pritrdite na ravno podlago, na primer
na omarico, mizo ali drugo opremo za razvedrilo.
[
OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti poškodb televizor varno
pritrdite na tla, mizo, omarico itd. z opremo za pritrditev v hotelu, kot je
opisano v teh navodilih.
Povezovanje televizorja z napravo SBB ali STB
EN 60065:2014 Štandardné pokyny
−− Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa
samostatne.
Ak inštalujete súpravu nástenného držiaka, odporúčame pripevniť všetky štyri
skrutky VESA.
Ak chcete nainštalovať súpravu nástenného držiaka, ktorá sa pripevňuje k
stene len pomocou dvoch horných skrutiek, uistite sa, že používate súpravu
nástenného držiaka Samsung, ktorá podporuje tento typ inštalácie. (V
závislosti od geografickej oblasti nemusí byť možné zakúpiť tento typ súpravy
nástenného držiaka.)
−− Názov modelu / Rozmery otvorov na skrutky VESA (A * B) v milimetroch /
Hĺbka skrutky (mm) / Bežná skrutka / Množstvo
Technické údaje
Prevádzkové prostredie
−− Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
−− Vyššie uvedené technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
−− Informácie o sieťovom napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku
upevnenom na produkte.
−− Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného
prostredia a o regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (napr.
nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na lokalite
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Licencie
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu TV’yi talimatlarda açıklanan şekilde
Montaj Kitiyle sıkıca yere, masaya, konsol üstüne vb. takmanız
[ Otel
gerekir.
TV'yi SBB veya STB ile bağlama
−− Modele ve Bölgeye bağlıdır.
Conecte la toma [DATA] del televisor a la toma [ETH MODEM] del STB (SBB)
con el cable de datos.
−− Utilice la comunicación de datos.
Anslut [DATA]-uttaget på TV:n till [ETH MODEM]-uttaget på STB (SBB) med
datakabeln.
−− Använd datakommunikation.
TV'nin [DATA] jakını Veri kablosuyla STB (SBB)'nin [ETH MODEM] jakına
bağlayın.
−− Veri iletişimini kullanın.
Lista de distribuidores y cables de datos compatibles incluidos con el
televisor
Lista över leverantörer och kompatibla datakablar som levereras med
TV:n
TV ile Birlikte Sağlanan Uyumlu Veri Kabloları ve Sağlayıcıların Listesi
Consulte la etiqueta de código de los cables de datos.
−− Especificaciones de funcionamiento del cable de datos(RJ12): RS232
Se kodetiketten på datakablarna.
−− Användningsspecifikation för datakabeln (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Hotel Plug & Play
Funkcija Hotel Plug & Play enkrat samodejno izbere hotelski način, nastavitev
države, ure in slikovnega načina.
−− Funkcija Hotel Plug & Play je na voljo samo enkrat ob prvem vklopu naprave.
−− Ko najprej nastavite televizor in klonirate televizor v USB.
−− Televizor mora zapustiti funkcijo Hotel Plug & Play, vzpostaviti povezavo z
USB-jem in klonirati USB v televizor.
Plug & Play hotel es una función que ejecuta automáticamente la selección del
modo de hotel, la configuración del país y del reloj y el modo de imagen una
vez.
−− Hotel Plug & Play solo está disponible en una ocasión al encender por
primera vez la alimentación.
−− Después de configurar el primer televisor y clonar el televisor en USB
−− A continuación, el televisor solo debe salir de Plug & Play hotel, conectar a
USB y clonar USB en el televisor.
Hotel Plug & Play
S podatkovnim kablom povežite vhod [DATA] na televizorju z vhodom [ETH
MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
−− Uporabite podatkovno komunikacijo.
Hotel Plug & Play je funkcia, ktorá naraz automaticky koná výber režimu Hotel,
nastavenie krajiny, nastavenie hodín a nastavenie režimu obrazu.
−− Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
−− Po prvom nastavení televízora a klonovania televízora do USB.
−− Potom musí televízor iba zatvoriť funkciu Hotel Plug & Play, pripojiť sa k
zariadeniu USB a vykonať klonovanie USB do televízora.
VARNING! För att förhindra personskada måste du fästa denna TV
i golvet, ett bord, ovansidan på ett skåp osv. med hjälp av
[ ordentligt
hotellmonteringskitet enligt beskrivning i dessa anvisningar.
−− Beroende på modell och region.
−− V závislosti od modelu a regiónu.
Pripojte konektor [DATA] ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB) pomocou
dátového kábla.
−− Použite dátovú komunikáciu.
Funkcia Hotel Plug & Play
ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones físicas, debe asegurar el televisor
al suelo, a una mesa, a una cómoda, etc., con el equipo de
[ firmemente
montaje de hotel como se explica en estas instrucciones.
Ansluta TV:n till en SBB eller STB
−− Odvisno od modela in regije.
Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
−− Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
[[ Fije el soporte a una superficie plana, por ejemplo una cómoda, un
escritorio o un equipo audiovisual como se muestra en la ilustración.
5 Tutucu-Kablo Standı
6 Otel Montaj Kiti
(mevcut değil HG32EJ470)
−− Según el modelo y la región.
Pripojenie televízora so SBB alebo set-top boxom
Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s
televízorom
Equipo de montaje de hotel (no disponible HG32EJ470)
5 Kabelhållarstativ
6 Hotellmonteringskit
(ej tillgängligt HG32EJ470)
Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen
televizorju
Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih kablih.
−− Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Navodila, skladna s standardom EN 60065:2014
−− Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Pri namestitvi stenskega držala priporočamo, da privijete vse štiri vijake VESA.
Če želite namestiti stensko držalo, ki se ga v steno privije samo z zgornjima
vijakoma, morate uporabiti stensko držalo znamke Samsung, ki podpira
tovrstno namestitev. (Dobavljivost tovrstnega stenskega držala je odvisna od
geografskega območja.)
−− Ime modela / Specifikacije za luknje za vijake VESA (A * B) v milimetrih /
Globina vijaka (mm) / Standardni vijak / Število
Specifikacije
Okoljski vidiki
−− Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
−− Zgornje specifikacije se lahko razlikujejo, odvisno od modela.
−− Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
−− Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih predpisih v zvezi
z določenimi izdelki, npr. REACH, OEEO, baterije, si oglejte na spletnem
mestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
Licence
Conexión del televisor a un SBB o STB (decodificador)
Hotel Plug & Play är en funktion som automatiskt utför hotellägesval,
landsinställning, klockinställning och bildlägesinställning en gång.
−− Hotel Plug & Play är bara tillgänglig en gång när strömmen slås PÅ för första
gången.
−− Efter att först ha ställt in TV:n och klonat TV:n till USB
−− Nästa TV behöver bara avsluta Hotel Plug & Play, ansluta USB och sedan
klona USB till TV:n.
Instrucciones según la norma EN 60065:2014
EN 60065:2014 Standardanvisningar
−− El kit de montaje mural se vende por separado.
Cuando instale un kit de montaje mural, le recomendamos que ajuste los
cuatro tornillos VESA.
Si desea instalar un kit de montaje mural que solo se sujete a la pared con dos
tornillos superiores, asegúrese de utilizar un kit de montaje mural Samsung
que admita ese tipo de instalación. (Es posible que no pueda adquirir este tipo
de montaje mural en algunas regiones geográficas.)
−− Nombre del modelo / Especificaciones de los orificios de los tornillos VESA
(A x B) en milímetros / Profundidad de atornillado (mm) / Tornillo estándar /
Cantidad
−− Väggmonteringssatsen medföljer inte utan säljs separat.
Vid installation av en väggmonteringssats rekommenderar vi att du fäster alla
fyra VESA-skruvarna.
Om du vill installera en väggmonteringssats som monteras på väggen med
endast två övre skruvar ska du vara noga med att använda en Samsungväggmonteringssats som stöder denna typ av installation. (Du kanske inte kan
köpa denna typ av väggmonteringssats beroende på geografiskt område.)
−− Modellnamn / VESA-skruvhålsspecifikationer (A * B) i millimeter / Skruvdjup
(mm) / Standardskruv / Kvantitet
Especificaciones
Consideraciones medioambientales
−− El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
−− Estas especificaciones pueden variar según el modelo.
−− Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el consumo de
energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
−− Para obtener información sobre los compromisos medioambientales y las
obligaciones legales de algún producto específico de Samsung, como por
ejemplo REACH, WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licencias
Specifikationer
Miljöfaktorer
−− Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
−− Ovanstående specifikationer kan variera beroende på modell.
−− Information om effektspecifikationer och strömförbrukning finns på
etiketten som sitter på produkten.
−− Information om Samsungs miljöinsatser och produktspecifika regleringskrav,
t. ex. REACH, WEEE, batterier finns på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Licenser
Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
−− Veri Kablosunun Çalıştırma Özellikleri (RJ12): RS232
Hotel Plug & Play
Otel Tak Çalıştır, bir kerede otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat
Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
−− Hotel Plug & Play cihaz ilk açıldığında yalnızca bir kez kullanılabilir.
−− TV'yi ve TV'yi USB'ye Klonla'yı ilk kez ayarladıktan sonra
−− Sonra TV yalnızca Otel Tak Çalıştır'dan çıkmayı, USB'ye bağlanmayı, USB'yi
TV'ye Klonlamayı gerektirir.
EN 60065:2014 Standardı talimatları
−− Duvara montaj kiti birlikte verilmez, ayrıca satılır.
Bir duvara montaj kiti takarken, dört VESA vidayı da sıkmanızı öneririz.
Yalnızca üstte iki vidayla duvara takılan bir duvara montaj kiti takmak
istiyorsanız, bu tür kurulumu destekleyen bir Samsung duvara montaj kiti
kullandığınızdan emin olun. (Coğrafi bölgeye bağlı olarak bu tür duvara montaj
kitini satın alamayabilirsiniz.)
−− Model Adı / Milimetre cinsinden VESA vida deliği özellikleri (A * B) / Vida
Derinliği (mm) / Standart Vida / Adet
Teknik Özellikler
Çevre Koşulları
−− Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
−− Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.
−− Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için, ürün üzerindeki etikete
bakın.
−− Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel
mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz. http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
Lisanslar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising