Samsung | PM32F | User guide | Samsung PM32F Brugervejledning

Samsung PM32F Brugervejledning
BRUKERHÅNDBOK
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet og spesifikasjonene kan endres uten
forhåndsvarsel for å forbedre ytelsen.
Anbefalt antall timers bruk per dag for modellene PM32F er mindre enn 16 timer. Hvis produktet brukes
i mer enn 16 timer per dag kan garantien ugyldiggjøres.
2
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
01. Sikkerhet
Kildevalg
36
Forholdsregler
5
Elektrisitet og sikkerhet
5
Installasjon
6
03. PC-programvare (Multiple Display
Control)
Bruk
7
Installere/avinstallere
37
Oppbevaring
8
Installasjon
37
Rengjøring
9
Avinstallasjon
37
Forholdsregler ved håndtering av panelet
9
Tilkobling
38
Bruke RS232C-kabelen
38
Bruke Ethernet-kabelen
38
02. Oppsett
Installasjon
10
Hva medfølger
10
04. Startskjermbilde
Deler
11
Spiller
40
Bakside
12
Visningsinnhold
40
Anti tyverilås
13
Når innhold kjøres
41
Pluginmodul (selges separat)
14
Filformater som er kompatible med spilleren
41
Fjernkontroll
15
Timeplan
46
Veiledet installasjon
17
URL-starter
46
Ekstern tilkoplinger
20
Innstillinger for URL-starter
46
Kontrollpunkter
20
Klon produkt
46
Kabeltilkobling
20
Når en duplisert fil ikke finnes på den eksterne
Kontrollkoder
22
lagringsenheten
PC-tilkobling
31
Når en duplisert fil finnes på den eksterne lagringsenheten 47
AV-tilkobling
34
ID-innstillinger
47
LAN-tilkobling
36
Enhets-ID
47
46
Angi enhets-ID automatisk
47
PC-tilkoblingskabel
47
Videovegg
48
Videovegg
48
Nettverksstatus
48
Bildemodus
49
På/av-timer
49
På-timer
49
Av-timer
50
Ticker
50
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
51
05. Meny
Skjermjustering
53
Justeringer på skjermen
57
Lydjustering
59
Nettverk
60
Nettverksinnstillinger (kablet)
62
Nettverksinnstillinger (trådløst)
64
WPS(PBC)
65
System
66
Anynet+ (HDMI-CEC)
71
3
Innholdsfortegnelse
Brukerstøtte
73
06. Problemsøking
Før du ta kontakt med oss
74
Diagnose
74
Skjermoppløsning
74
Kontrollpunkter
75
Ofte stilte spørsmål
80
07. Vedlegg
Spesifikasjoner
81
Generelt
81
Tabell for standard signalmodus
83
Ansvar for betalingstjenesten (kundekostnad)
85
Ikke en produktdefekt
85
En produktskade forårsaket av kunden
85
Annet
85
Unngåelse av innbrent etterbilde
86
Hva er innbrent etterbilde?
86
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av bilder
86
Lisens
87
4
Om denne brukerhåndboken
Om denne brukerhåndboken
Opphavsrett
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten forhåndsvarsel for å forbedre kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne håndboken.
Bruk eller ¨gjenproduksjon av denne håndboken, delvis eller i sin helhet, uten autorisasjon fra
Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemerker tilhører deres rettmessige eiere.
• Et administrasjonsgebyr kan bli pålagt hvis enten
a en ingeniør utkalles ved din forespørsel og det ikke eksistere noen defekter ved
produktet (dvs. når du ikke har lest denne brukerhåndboken).
b du tar produktet inn til et reparasjonssenter og det ikke eksistere noen defekter
ved produktet (dvs. når du ikke har lest denne brukerhåndboken).
• Du blir informert om kostnaden på et slikt administrasjonsgebyr før arbeidet eller
hjemmebesøket utføres.
Symboler
ADVARSEL
En seriøs skade eller dødsfall kan oppstå hvis instruksjonene ikke følges.
FORSIKTIG
Personskade eller skade på eiendom kan oppstå hvis instruksjonene ikke følges.
Merk
Instruksjonene som er markert med dette symbolet må følges.
5
Kapittel 1. Sikkerhet
Sikkerhet
Forholdsregler
FORSIKTIG
Ikke bøy eller trekk hardt i strømledningen. Vær forsiktig at strømledningen ikke plasseres
under et tungt objekt.
• Skade på strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt.
FARE FOR ELEKTRISK STØT! IKKE ÅPNE PRODUKTET.
Ikke plasser strømledningen eller produktet nær varmekilder.
REDUSER FAREN FOR ELEKTRISK STØT VED Å IKKE FJERNE DEKSLET. (ELLER BAKPANELET)
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
DET FINNES INGEN INNVENDIGE DELER SOM DET SKAL UTFØRES VEDLIKEHOLD PÅ.
OVERLAT ALT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT PERSONALE.
Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i
kontakt med interne deler av dette produktet.
Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og
vedlikehold i dette produktet.
Elektrisitet og sikkerhet
ADVARSEL
Ikke bruk en skadet strømledning eller støpsel eller et løst strømuttak.
Rengjør eventuelt støv rundt punktene til støpslet eller strømuttaket med en tørr klut.
• Dette kan føre til brann.
FORSIKTIG
Ikke frakoble strømledningen mens produktet er i bruk.
• Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Bruk bare strømledningen som ble levert med produktet av Samsung. Ikke bruk
strømledningen med andre produkter.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Hold området rundt strømuttaket som strømledningen er tilkoblet fritt for hinder.
• Strømuttak kan overopphetes og forårsake brann.
• Strømledningen må være frakoblet for å slå av strømmen til enheten hvis det oppstår
problemer.
• Vær oppmerksom at produktet ikke er fullstendig avslått hvis bare av/på-knappen på
fjernkontrollen benyttes.
Ikke berør støpslet med fuktige hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
Hold i støpslet når du frakobler strømledningen fra strømuttaket.
Sett støpslet helt inn i strømuttaket slik at det ikke sitter løst.
• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk flere produkter på ett enkelt strømuttak.
• En usikker tilkobling kan forårsake brann.
Koble støpslet til et jordet strømuttak (bare for type 1 isolerte enheter).
• Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.
6
Kapittel 1. Sikkerhet
Installasjon
ADVARSEL
Ikke plasser stearinlys, innsektsmidler eller sigaretter på toppen av produktet. Ikke plasser
produktet nær varmekilder.
• Dette kan føre til brann.
Få en tekniker til å installere veggmonteringen.
• Installasjon av en ukvalifisert person kan føre til personskade.
• Bruk bare godkjente kabinetter.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted, slik som i en bokhylle eller et skap.
• En økt interntemperatur kan forårsake brann.
Installer produktet minst 10 cm borte fra veggen for å tillate ventilasjon.
• En økt interntemperatur kan forårsake brann.
Oppbevar plastemballasjen utilgjengelig for barn.
• Den kan forårsake kvelning.
Ikke installer produktet på en ustabil eller vibrerende overflate (usikret hylle, overflate med
helning osv.)
• Produktet kan falle av og skades og/eller forårsake personskade.
• Bruk av produktet i et område med høy vibrasjon kan skade produktet eller forårsake brann.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vanndrypp
osv.), olje eller røyk.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke utsett produktet for direkte sollys, varme eller et varmt objekt slik som en ovn.
• Produktets levetid kan bli redusert eller det kan føre til brann.
Ikke installer produktet innenfor små barns rekkevidde.
• Produktet kan falle og skade barnet.
• Da fremsiden er tung, skal produktet installeres på en flat og stabil overflate.
Matolje, slik som soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet i et
kjøkken eller nær en kjøkkenbenk.
FORSIKTIG
Ikke slipp produktet under transport.
• Dette kan føre til produktfeil eller personskade.
Ikke plasser produktet ned på dets fremside.
• Skjermen kan bli skadet.
Når produktet installeres i et kabinett eller på en hylle skal du sikre at den nedre kanten til
produktets fremside ikke stikker utenfor monteringsstedet.
• Produktet kan falle av og skades og/eller forårsake personskade.
• Installer bare produktet på kabinetter eller hyller som har rett størrelse.
Sett produktet ned forsiktig.
• Dette kan føre til produktfeil eller personskade.
Installasjon av produktet på en uvanlig plass (en plass som er utsatt for mye fint støv, kjemiske
midler, ekstreme temperaturer eller høy fuktighet, eller et sted hvor produktet vil være på
kontinuerlig over lengre tid) kan betraktelig påvirke dets ytelse.
• Få råd fra Samsung kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.
7
Kapittel 1. Sikkerhet
Bruk
ADVARSEL
Det finnes høyspenning inne i produktet. Aldri demonter, reparer eller endre produktet selv.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Ta kontakt med Samsung servicesenter for reparasjoner.
Hvis en gasslekkasje oppstår skal produktet eller strømledningen ikke berøres. Ventiler også
området umiddelbart.
• Gnister kan forårsake en eksplosjon eller brann.
Ikke løft eller flytt produktet ved å trekke i strømledningen eller andre kabler.
• Produktfeil, elektrisk støt eller brann kan oppstå på grunn av en ødelagt kabel.
Før produktet flyttes skal du slå det av og frakoble strømledningen og alle andre tilkoblede
kabler.
Ikke bruk eller oppbevar brannfarlig spray eller brannfarlige substanser nær produktet.
• Skade på strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt.
Påse at ventilåpningene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
Hvis produktet avgir uvanlige lyder, brannlukt eller røyk, skal du frakoble strømledningen
umiddelbart og ta kontakt med Samsung kundeservicesenter.
• En økt interntemperatur kan forårsake brann.
• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke tillat at barn henger fra produktet eller klatrer på det.
• Barna kan bli skadet.
Hvis produktet slippes eller det ytre kabinettet er skadet, skal du slå av strømbryteren og
frakoble strømledningen. Ta deretter kontakt med Samsung kundeservicesenter.
• Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke etterlat tunge gjenstander eller gjenstander som barn liker (slik som leketøy, sukkertøy
osv.) på toppen av produktet.
• Produktet eller tunge gjenstander kan falle ned når barn forsøker å nå leketøyet eller
sukkertøyet, dette kan føre til personskade.
Ved tordenvær skal produktet slås av og strømledningen frakobles.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke slipp objekter på produktet eller forårsak støt på det.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen eller andre kabler.
• Produktfeil, elektrisk støt eller brann kan oppstå på grunn av en ødelagt kabel.
• Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
Ikke stikk metallobjekter (bestikk, mynter, hårnåler osv.) eller objekter som er lett antennelige
(papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (enten inn i ventilene eller i inntaks/uttaksportene osv.).
• Påse at produktet er slått av og strømledningen er frakoblet når vann eller andre
fremmedlegemer har kommet inn i produktet.
Ta deretter kontakt med Samsung kundeservicesenter.
• Dette kan føre til produktfeil, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser objekter som inneholder væske (vaser, krukker, flasker osv.) eller metallobjekter på
toppen av produktet.
• Påse at produktet er slått av og strømledningen er frakoblet når vann eller andre
fremmedlegemer har kommet inn i produktet.
Ta deretter kontakt med Samsung kundeservicesenter.
• Dette kan føre til produktfeil, elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
Hvis skjermbildet viser et fast, ubevegelig bilde over lengre tid kan dette forårsake et innbrent
etterbilde eller defekte piksler på skjermen.
• Aktiver strømsparing eller en skjermbeskytter med et bilde i bevegelser hvis du ikke skal
bruke produktet over en lengre periode.
Frakoble strømledningen fra strømuttaket hvis du har planer om å ikke bruke produktet over en
lengre periode (ferie osv.).
8
Kapittel 1. Sikkerhet
• Støvoppsamling i kombinasjon med varme kan føre til brann eller elektrisk lekkasje.
Bruk produktet ved den anbefalte oppløsningen og frekvensen.
• Hvis ikke kan dette skade synet.
Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.
• Produktet kan falle og skades eller forårsake personskade.
Om du befinner deg for nær skjermen og ser på den over lengre tid kan dette skade synet.
Ikke bruk luftfuktere eller ovner nær produktet.
• Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Hvis øynene i mer enn fem minutter hver time når du bruker produktet.
• Dette vil hjelpe med anstrengte øyne.
Ikke berør skjermen når produktet har vært slått på i lengre tid, da den kan bli varm.
Oppbevar små tilbehørsgjenstander utenfor barns rekkevidde.
Vær forsiktig ved justering av produktets vinkel eller stativhøyde.
• Du kan sette fast eller skade fingrene.
• Vipping av produktet i en for bratt vinkel kan forårsake at produktet faller og forårsaker
personskade.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
• Dette kan føre til produktfeil eller personskade.
Når du bruker hodetelefoner eller øretelefoner skal du ikke skru volumet for høyt.
• For høy lyd kan skade hørselen.
Vær forsiktig slik at barn ikke tar batteriene i munnen når disse fjernes fra fjernkontrollen.
Plasser batteriene på et sted hvor barn ikke kan nå dem.
• Hvis barn har tatt batteriene i munnen, skal du kontakte en lege umiddelbart.
Når du bytter ut batteriet skal du sette det inn med riktig polaritet (+, -).
• Ellers kan batteriet ødelegges eller det kan forårsake brann, personskade eller skade på
grunn av batterilekkasje.
Bruk bare de spesifiserte standardiserte batteriene og bruk ikke nye og brukte batterier
samtidig.
• Ellers kan batteriene ødelegges eller de kan forårsake brann, personskade eller skade på
grunn av batterilekkasje.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig husholdningsavfall og må resirkuleres.
Kunden er ansvarlig for retur av brukte eller oppladbare batterier for resirkulering.
• Kunden kan returnere brukte eller oppladbare batterier til nærliggende
resirkuleringsstasjoner eller til en butikk som selger samme type batterier.
Oppbevaring
På grunn av karakteristikkene til produkter med høy glans, kan bruken av en UV-fukter i
nærheten forårsake hvite flekker på produktet.
Ta kontakt med kundeservicesenteret hvis innsiden av produktet trenger rengjøring (et
servicegebyr vil påfalle).
Kapittel 1. Sikkerhet
Rengjøring
Vis forsiktighet ved rengjøring da panelet og utsiden lett kan skrapes opp.
Benytt følgende fremgangsmåte ved rengjøring.
1 Slå av produktet og datamaskinen.
2 Koble strømledningen fra produktet.
3
4
5
6
‒‒ Hold tak i strømledningen i pluggen og ikke berør kabelen med fuktige hender. Dette kan
føre til elektrisk støt.
Tørt av produktet med en myk og tørr klut.
‒‒ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, løsemidler eller overflateaktive
midler.
‒‒ Ikke spray vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.
Rengjør produktet utvendig med en fuktet tørr klut som er godt vrengt.
Koble strømledningen til produktet når rengjøringen er ferdig.
Slå på produktet og datamaskinen.
Forholdsregler ved håndtering av panelet
Ikke plasser produktet oppreist på gulvet. Panelet er skjørt og kan bli skadet.
Legg produktet ned for å håndtere det (emballasjen kan brukes).
Påse at du bruker håndtakene på baksiden når du flytter produktet.
Ikke hold eller ta på områder på produktet som er innenfor 15 mm fra forsiden.
9
10
Kapittel 2. Oppsett
Oppsett
Installasjon
Hva medfølger
Komponentene kan variere i henhold til land.
Ta kontakt med selgeren der du kjøpte produktet hvis noen av komponentene mangler.
Utseendet til komponentene kan variere fra de viste bildene.
Et stativ medfølger ikke produktet. For å installere et stativ, kan du kjøpe et separat.
RS232C-adapteren kan brukes for å koble til en annen skjerm ved hjelp av D-SUB (9-pinners) RS232C-kabelen.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Hurtigoppsettsveiledning
Garantikort
(ikke tilgjengelig i enkelte land)
Forskriftsveiledning
Strømledning
Fjernkontroll
RS232C(INN) adapter
Skrue ((M3 x L8) x 1)
USB-deksel
Garantikort
(ikke tilgjengelig i enkelte land)
11
Kapittel 2. Oppsett
Deler
Fjernkontrollsensor og mellomstykkelogo (valgfritt)
Fargen og formen på delen kan variere fra illustrasjonene.
Mellomstykkelogo
Strøm
Paneltast
Fjernkontrollsensor
Fjernkontrollsensor
Høyttaler
Paneltast
Slå på
Trykk og hold inne i tre sekunder.
Slå av
Trykk paneltasten. En hurtigmeny vises.
Påse at du har valgt Slå av og trykk og hold inne paneltasten til
skjermen slås av.
Velg kilde
Trykk paneltasten. En hurtigmeny vises.
Trykk paneltasten igjen for å velge Kilde. Trykk deretter og hold
inne paneltasten for å bla igjennom til ønsket kilde.
Trykk en knapp på fjernkontrollen mens du peker på fjernkontrollsensoren til produktet for å
utføre den tilhørende funksjonen.
• Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen for dette produktet kan
forårsake at de andre skjermenhetene også kontrolleres.
Bruk fjernkontrollen innenfor 7 til 10 meter fra sensoren på produktet ved en vinkel på 30 ° fra
høyre eller venstre.
Produktets skjerm fungerer også som en fjernkontrollsensor.
Når du peker fjernkontrollen mot skjermen, påse at:
• fjernkontrollen peker mot midten av skjermen.
• du bruker fjernkontrollen i en avstand på 40 til 70 cm fra skjermen.
ADVARSEL
• For å paneltasten påser du at skyvepanelnøkkelen ikke stikker ut fra bunnen av produktet.
• For å bruke fjernkontroll/økosensoren, påser du at skyvepanelnøkkelen stikker ut fra
bunnen av produktet.
Oppbevar brukte batterier utenfor barns rekkevidde og resirkuler dem.
• Ikke bruk nye og brukte batterier i sammen. Bytt ut begge batteriene samtidig.
• Fjern batteriene når fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
12
Kapittel 2. Oppsett
Mellomstykkelogo (valgfri)
Ikke trekk i mellomstykkelogoen med kraft. Logoen kan revne eller brekkes av.
Bakside
Fargen og formen på delen kan variere fra illustrasjonene.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Kapittel 2. Oppsett
Port
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Beskrivelse
Anti tyverilås
Koble til en USB-minneenhet.
En anti tyverilås lar deg låse produktet fast selv på offentlige steder.
Kobler til MDC med en RS232C-adapter.
Låseenhetens form og låsemetode avhenger av produsenten. Se bruksanvisningen som kom
med anti tyveri-låseenheten for detaljer.
Følgende bilder er kun ment som referanse. Virkelige situasjoner kan variere fra det som
vises på bildene.
RS232C OUT
AUDIO IN
Mottar lyd fra en kildeenhet via en lydkabel.
AUDIO OUT
Kobler til lyden til en kildeenhet.
HDMI1
Kobler til en kildeenhet med en HDMI-kabel.
For å låse en anti tyveri-enhet:
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: Kobler til en kildeenhet med en DVI- eller HDMI-DVIkabel.
PC IN: Bruk den (dedikerte) D-SUB – DVI-kabelen (eller D-SUBkabelen med D-SUB til DVI-adapteren) ved tilkobling til en PC.
MAGICINFO IN: Bruk den (dedikerte) DP-DVI-kabelen ved
tilkobling til en nettverksboks (selges separat).
DP IN
Kobler til en kildeenhet med en DP-kabel.
DAISY CHAIN
Kobler til et annet produkt med en daisy chain-kabel (DP-port).
RJ45
Kobler til MDC med en LAN-kabel.
1
2
3
4
Fest kabelen fra anti tyveri-enheten til et tungt objekt som for eksempel et skrivebord.
Plasser én ende av kabelen igjennom sløyfen i den andre enden.
Sett låseenheten inn i anti tyveri-låsesporet på baksiden av produktet.
Lås låseenheten.
• En anti tyveri-enhet kan kjøpes separat.
Anti tyveri-enheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
• Se bruksanvisningen som kom med anti tyveri-låseenheten for detaljer.
14
Kapittel 2. Oppsett
Pluginmodul (selges separat)
• Fargen og formen på delen kan variere fra illustrasjonene. Spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
• Bare modellene PH43F-P/PH49F-P/PH55F-P støttes.
PIM-spor
For å bruke Pluginmodul må du sørge for å koble til en Samsung PIM (selges separat).
For å koble til en enhet som er laget av en annen produsent, må du sørge for at enheten er
kompatibel med OPS-standarder (Open Pluggable Specification).
• For detaljer om hvordan du kobler til en enhet, ser du i brukerhåndboken som fulgte med PIM
da du kjøpte den.
• For å oppnå optimal lydkvalitet må du konfigurere HDMI-lydinnstillingene med Windowskontrollpanelet på OPS-enheten. For produkter som er laget av andre produsenter gjelder
dette bare for HDMI-kompatible enheter.
• For å aktivere lydutgang fra produktet med en OPS-enhet som ikke støtter HDMI, konfigurerer
du de analoge lydinnstillingene med Windows-kontrollpanelet, går til Pluginmodul > Rediger
navn og angir inndatakilden til PC, DVI PC eller DVI.
15
Kapittel 2. Oppsett
Fjernkontroll
• Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen for dette produktet kan forårsake at de andre skjermenhetene også kontrolleres.
• En knapp uten forklaring på bildet nedenfor betyr at den ikke støttes av produktet.
Fjernkontrollknappenes funksjoner kan variere for forskjellige produkter.
POWER
OFF
Slå på produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Justere volumet.
Endre inngangskilden.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Antall knapper
Angi passordet i OSD-menyen.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Slå av produktet.
CH
Dempe lyden.
Oppheve dempingen av lyden: Trykk
volumkontrollknappen ( + VOL - ).
MUTE
igjen eller trykk
Bruk denne hurtigtasten for direkte tilgang til MagicInfo.
Vise eller skjule menyen på skjermen eller gå tilbake til forrige
meny.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
Denne hurtigtasten er tilgjengelig når en nettverksboks eller PIM
(pluginmodul) er tilkoblet.
Hjem-startknapp.
16
Kapittel 2. Oppsett
Foreta raske valg mellom ofte brukte funksjoner.
TOOLS
INFO
Vise informasjon om nåværende inngangskilde.
Flytte til øvre, nedre, venstre eller høyre meny eller justere
innstillingene for et alternativ.
Gå tilbake til forrige meny.
Angir trygg låsefunksjon.
Hvis flere produkter er tilkoblet igjennom funksjonen Videovegg,
trykker du SET -knappen og angir produkt-ID-en ved hjelp av
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Bekrefte et menyvalg.
Avslutte nåværende meny.
Manuelt velge en tilkoblet inngangskilde fra PC, DVI, HDMI eller
Visningsport.
nummertastene. Kontrollere produktet med fjernkontrollen.
Avbryt en verdi som er angitt med SET -knappen og kontroller alle
tilkoblede produkter med fjernkontrollen.
Legge batteriene i fjernkontrollen
Brukes i Anynet+-modus og multimediamodus.
17
Kapittel 2. Oppsett
Veiledet installasjon
ADVARSEL
Ventilasjon
Installasjon på en vinkelrett vegg
For å forhindre personskade må dette apparatet være forsvarlig festet til gulvet/veggen i
henhold til installasjonsinstruksjonene.
• Påse at et autorisert installasjonsfirma installerer veggmonteringen.
Ellers kan den falle og forårsake personskade.
• Påse at det installeres på den spesifiserte veggmonteringen.
• Ta kontakt med Samsung kundeservicesenter for mer informasjon.
A
FORSIKTIG
Ikke monter denne modellen på tak, gulv eller bord.
B
A Minimum 40 mm
B Omgivelsestemperatur: Under 35 °C
Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15° fra en vinkelrett veggoverflate.
For å bruke produktet vertikalt (stående), vrir du det med klokken slik at lampen peker
nedover.
15°
Ved installasjon av produktet på en vinkelrett vegg, skal du tillate for et mellomrom
på minst 40 mm mellom produktet og veggen for å sikre ventilasjon, påse også at
omgivelsestemperaturen holdes under 35 °C.
18
Kapittel 2. Oppsett
Veggmonteringsinstallasjon
Installasjon på en innrykket vegg
Ta kontakt med Samsung kundeservicesenter for mer informasjon.
B
Klargjøring før installasjon av veggmonteringen
B
1
A
D
D
For å installere en veggmontering fra en annen produsent, bruker du Holderringen ( 1 ).
Installere veggmonteringen
C
A
B
C
D
E
E
C
Minimum 40 mm
Minimum 70 mm
Minimum 50 mm
Minimum 50 mm
Omgivelsestemperatur: Under 35 °C
Ved installasjon av produktet på en innrykket vegg, skal du tillate for et mellomrom
som er angitt ovenfor mellom produktet og veggen for å sikre ventilasjon, påse også at
omgivelsestemperaturen holdes under 35 °C.
• Veggmonteringssettet (selges separat) lar deg montere produktet på veggen.
• For detaljert informasjon om installasjonen av veggmonteringen, kan du se instruksjonene
som kommer med veggmonteringen.
• Vi anbefaler at du tar kontakt med en tekniker for hjelp med installasjonen av
veggmonteringsbraketten.
ADVARSEL
• Samsung Electronics er ikke ansvarlige for skader på produktet eller personskade som
måtte oppstå hvis du velger å installere veggmonteringen selv.
19
Kapittel 2. Oppsett
Spesifikasjoner av veggmonteringssett (VESA)
Installer veggmonteringen på en solid vegg som er vinkelrett med gulvet. Før du fester
veggmonteringen til andre overflater enn gipsplater, skal du ta kontakt med din nærmeste
forhandler for videre informasjon.
ADVARSEL
Hvis du installerer produktet på en hellende vegg, kan det falle av og føre til alvorlig
personskade.
A
B
• Samsung-veggmonteringssett inneholder en detaljert installasjonsveiledning og alle delene
som er nødvendige for monteringen medleveres.
• For veggmonteringer som ikke er i samsvar med skruespesifikasjonene til VESA-standarden,
kan lengden på skruene variere avhengig av spesifikasjonene til veggmonteringen.
• Standarddimensjoner for veggmonteringssett vises i tabellen nedenfor.
Modellnavn
Skruehullspesifikasjoner til VESA
(A * B) i millimeter
Standardskrue
Antall
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
ADVARSEL
• Ikke fest skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller forårsake at produktet faller
av og forårsaker personskade. Samsung er ikke ansvarlige for slike ulykker.
• Samsung er ikke ansvarlige for produktskade eller personskade når en ikke-VESA
eler ikke-spesifisert veggmontering benyttes eller forbrukeren ikke følger produktets
installasjonsinstruksjoner.
FORSIKTIG
• Bruk alltid to personer for å montere produktet på en vegg.
• Ikke bruk skruer som er lengre enn standardlengden eller som ikke er i samsvar med
skruespesifikasjonen til VESA-standarden. Skruer som er lengre kan forårsake skade på
produktets innside.
• Ikke installer veggmonteringssettet mens produktet er slått på. Dette kan forårsake
personskade på grunn av elektrisk støt.
20
Kapittel 2. Oppsett
Ekstern tilkoplinger
Pinnetilordning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kontrollpunkter
• Før du kobler til en kildeenhet, bør du lese dens brukerveiledning.
Antallet og lokasjonene til portene på kildeenhetene kan variere avhengig av enheten.
• Koble til lydportene riktig: venstre = hvit og høyre = rød.
• Kontroller antallet porter bak på produktet du vil koble til.
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
<Hannkjønnstype>
ADVARSEL
Pinne
Signal
1
Oppdag databærer
2
Mottatte data
Kabeltilkobling
3
Overførte data
RS232C-kabel
4
Klargjør dataterminal
5
Signaljording
6
Klargjør datasett
7
Send forespørsel
8
Klar til å sende
9
Ringindikator
Ikke koble til strømledningen før du er ferdig med alle tilkoblingene.
Tilkobling av strømledningen når andre tilkoblinger utføres kan skade produktet.
Grensesnitt
RS232C (9 pinner)
Pinne
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Bit-rate
9600 bps
Databits
8-bit
Paritet
Ingen
Stoppbit
1-bit
Flytkontroll
Ingen
Maksimallengde
15 m (bare skjermet type)
<Hunnkjønnstype>
21
Kapittel 2. Oppsett
RS232C-kabel
• Kontakt: 9-pinners D-Sub til stereokabel
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
Hanntype
-P2-
Pinnenr.
Standardfarge
Signal
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
-P2-
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
• Kontakt: RJ45
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
Tx
2
—
2
Rx
PLUGG
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
HUB
P2
LAN-kabel
RJ45
Pinnetilordning
1 2 3 4 5 6 7 8
Pinnenr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signal

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
22
Kapittel 2. Oppsett
Krysset LAN-kabel (PC til PC)
Tilkobling 2
Datamaskin
RJ45
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
Skjerm 1
Skjerm 2
RJ45
RJ45
RJ45
Tilkobling 3
Tilkobling
Datamaskin
Skjerm 1
• Påse at du kobler hver av adapterne til riktig RS232C INN- eller UT-port på produktet.
Skjerm 2
Skjerm 3
Skjerm 4
Tilkobling 1
Datamaskin
Skjerm 1
RS232C IN
RS232C OUT
Skjerm 2
RS232C IN
RS232C OUT
Skjerm 3
RS232C IN
RS232C OUT
Skjerm 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C OUT
Kontrollkoder
Vise kontrolltilstand (Get-kontrollkommando)
Topptekst
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
23
Kapittel 2. Oppsett
Kontrollere (Set-kontrollkommando)
Topptekst
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
F.eks. strøm på og ID=0
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Verdiområde
1
Strømkontroll
0x11
0~1
2
Volumkontroll
0x12
0~100
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
4
Skjermmoduskontroll
0x18
-
5
Skjermstørrelsekontroll
0x19
0~255
6
PIP på/av-kontroll
0x3C
0~1
7
Automatisk justeringskontroll (bare
PC og BNC)
0x3D
0
8
Videoveggmoduskontroll
0x5C
0~1
9
Sikkerhetslås
0x5D
0~1
10
Videovegg på
0x84
0~1
11
Brukerkontroll av videovegg
0x89
-
• All kommunikasjon finner sted i heksadesimaler. Sjekksummen beregnes ved å legge til alle
verdier bortsett fra toppteksten. Hvis en sjekksum blir høyere enn to siffer som vist nedenfor
(11+FF+01+01=112), blir det første sifferet fjernet.
Topptekst
Kommando
0xAA
0x11
Topptekst
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
”Power”
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
• For å kontrollere alle enhetene som er tilkoblet med en seriekabel samtidig uavhengig av IDene, angir du ID-en som ”0xFE” og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet
men ACK svarer ikke.
Strømkontroll
Funksjon
• Et produkt kan slås på og av ved hjelp av en PC.
Vise strømstatus (Get Power ON/OFF Status)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Angi strøm PÅ/AV (Set Power ON/OFF)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Data
1
”Power”
”Power”: Strømkoden som skal angis på et produkt.
• 1: Strøm PÅ
• 0: Strøm AV
Kontrollsum
24
Kapittel 2. Oppsett
Ack
Ack
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x11
”Power”
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x12
”Volume”
”Power”: Strømkoden som skal angis på et produkt.
”Volume”: Verdikoden for volum som skal angis på et produkt. (0–100)
Nak
Nak
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x11
”ERR”
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x12
”ERR”
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Volumkontroll
Inngangskildekontroll
Funksjon
Funksjon
• Lydvolumet til et produkt kan justeres fra en PC.
• Inngangskilden til et produkt kan endres fra en PC.
Vise volumstatusen (Get Volume Status)
Vise inngangskildestatus (Get Input Source Status)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Angi volumet (Set Volume)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x12
Topptekst
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Kontrollsum
Kontrollsum
Kontrollsum
0
Angi inngangskilden (Set Input Source)
ID
Datalengde
Data
1
”Volume”
”Volume”: Verdikoden for volum som skal angis på et produkt. (0–100)
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Data
1
”Input Source”
”Input Source”: En koden for inngangskilde som skal angis på et produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
Kontrollsum
25
Kapittel 2. Oppsett
Nak
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
0x21
HDMI1
Skjermmoduskontroll
0x22
HDMI1_PC
Funksjon
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
• Skjermmodusen til et produkt kan endres fra en PC.
• Skjermmodusen kan ikke kontrolleres når funksjonen Videovegg er aktivert.
• Den kontrollen kan bare brukes på modeller som inkluderer en TV.
Ack
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x14
”ERR”
Kontrollsum
Vise skjermstatus (Get Screen Mode Status)
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke benyttes med ”Set”-kommandoen. De svarer bare
til ”Get”-kommandoer.
• MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
• RF(TV), DTV er bare tilgjengelige med modeller som inkluderer en TV.
Topptekst
Topptekst
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x14
”Input
Source”
”Input Source”: En koden for inngangskilde som skal angis på et produkt.
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Angi bildestørrelsen (Set Picture Size)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalengde
Data
1
”Screen Mode”
”Screen Mode”: En kode som angir produktstatusen
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Kontrollsum
26
Kapittel 2. Oppsett
Ack
Nak
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x18
”Screen
Mode”
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x19
”ERR”
Kontrollsum
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
”Screen Mode”: En kode som angir produktstatusen
PIP På/Av-kontroll
Nak
Funksjon
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x18
”ERR”
Kontrollsum
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Funksjon
• Skjermstørrelsen til et produkt kan endres fra en PC.
Vise skjermstørrelsen (Get Screen Size Status)
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Ack
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Pip-modusen til et produkt kan slås på eller av fra en PC.
Bare tilgjengelig på modeller som har PIP-funksjonen .
Modusen kan ikke kontrolleres hvis Videovegg er angitt til På.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i MagicInfo.
Vise PIP på/av-status (Get the PIP ON/OFF Status)
Skjermstørrelsekontroll
Topptekst
•
•
•
•
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x19
”Screen
Size”
”Screen Size”: produktets skjermstørrelse (område: 0 – 255, enhet: tommer)
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
27
Kapittel 2. Oppsett
Angi PIP på/av (Set the PIP ON/OFF)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Angi automatisk justering (Set Auto Adjustment)
Datalengde
Data
1
”PIP”
Kontrollsum
”PIP”: En kode som brukes for å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
• 1: PIP ON
• 0: PIP OFF
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x3C
”PIP”
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
3
Ack /
Nak
r-CMD
’N’
0x3C
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Automatisk justeringskontroll (bare PC og BNC)
Funksjon
Val1
”ERR”
0x3D
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
”Auto
Adjustment”
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsum
3
’A’
0x3D
”Auto
Adjustment”
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x3D
”ERR”
Nak
Nak
Kommando
0xAA
ID
Ack
”PIP”: En kode som brukes for å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
Topptekst
Kommando
”Auto Adjustment”: 0x00 (til alle tider)
Ack
Topptekst
Topptekst
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsum
Kontrollsum
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Videoveggmoduskontroll
Funksjon
• Automatisk justere PC-systemets skjerm fra en PC.
• Videovegg-modus kan aktiveres på et produkt fra en PC.
• Denne kontrollen er bare tilgjengelig på et produkt hvor Videovegg er aktivert.
Vis automatisk justeringsstatus (Get Auto Adjustment Status)
Vise videoveggmodus (Get Video Wall Mode)
• Ingen
Topptekst
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
0
Kontrollsum
28
Kapittel 2. Oppsett
Sikkerhetslås
Angi videovegg (Set Video Wall Mode)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
”Video Wall
Mode”
Funksjon
• En PC kan brukes til å slå funksjonen Sikkerhetslås på eller av på et produkt.
• Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
Vise statusen til sikkerhetslåsen (Get Safety Lock Status)
”Video Wall Mode”: En kode som brukes for å aktivere til et produkt
• 1: Full
• 0: Naturlig
Ack
Topptekst
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Set Safety Lock Enable / Disable)
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x5C
”Video Wall
Mode”
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
”Safety Lock”
”Safety Lock”: Sikkerhetslåskoden som skal angis på et produkt
• 1: ON
• 0: OFF
”Video Wall Mode”: En kode som brukes for å aktivere til et produkt
Nak
Ack
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x5C
”ERR”
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Kontrollsum
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x5D
”Safety Lock”
Kontrollsum
”Safety Lock”: Sikkerhetslåskoden som skal angis på et produkt
Nak
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x5D
”ERR”
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Kontrollsum
29
Kapittel 2. Oppsett
Videovegg på
Brukerkontroll av videovegg
Funksjon
Funksjon
• Slå Videovegg på eller av på produktet fra datamaskinen.
• Slå videoveggfunksjonen på eller av på produktet fra datamaskinen.
Hent på/av-status for videoveggen (Get Video Wall On/Off Status)
Hent status for videovegg (Get Video Wall Status)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
Angi på/av for videoveggen (Set Video Wall On/Off)
Topptekst
Kommando
0xAA
0x84
ID
Topptekst
Kommando
0xAA
0x89
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
V.Wall_On
0xAA
0xFF
0
Topptekst
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Val1
Val2
Kontrollsum
2
Wall_Div
Wall_SNo
10 x 10 videoveggmodell
1
Av
ID
Kontrollsum
Wall_Div: Avdelerkoden for videovegg som tilordnes produktet
Ack
Kommando
Datalengde
Angi videovegg (Set Video Wall)
V.Wall_On: Videoveggkoden som tilordnes produktet
• 1: Videovegg på
• 0: Videovegg av
Topptekst
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x84
V.Wall_On
Kontrollsum
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
V.Wall_On : Samme som ovenfor
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
Nak
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
I/T
I/T
I/T
9
0x91
I/T
I/T
I/T
I/T
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x84
”ERR”
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Kontrollsum
0x13
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
I/T
I/T
30
Kapittel 2. Oppsett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
15
0xF1
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
I/T
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
I/T
• Wall_SNo: Produktnummerkoden som tilordnes produktet
10 x 10 videoveggmodell: (1 ~ 100)
Set Number
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
’A’
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Kontrollsum
Nak
Topptekst
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x89
”ERR”
”ERR” : En kode som viser hvilken feil som oppstod.
Kontrollsum
31
Kapittel 2. Oppsett
PC-tilkobling
Du kan bruke DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved å bruke en DVI-HDMI-adapter.
• Ikke koble til strømledningen før du alle de andre kablene er tilkoblet.
Påse at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømledningen.
• En PC kan tilkobles produktet på flere forskjellige måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
• Delene som brukes for tilkobling kan variere i henhold til produktene.
Tilkobling med en DVI-kabel (digital type)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Tilkobling med en D-SUB-kabel (analog type)
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
Kapittel 2. Oppsett
Du kan bruke DVI-porten på produktet som en D-SUB-port ved å bruke en D-SUB-DVI-adapter.
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Etter at du har koblet til datamaskinen med en HDMI-DVI, må du passe på å konfigurere
DVI / PC / MAGICINFO IN
innstillingene som vist nedenfor for å aktiver video og lyd fra datamaskinen.
• Lyd → angi HDMI-lyd til PC(DVI)
• Bilde → angi hver skjermmodus til Tekst under Bildemodus
• System → Generelt → angi HDMI direkte tilk. til Av
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
Kapittel 2. Oppsett
Tilkobling med en HDMI-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
HDMI1, HDMI2
Tilkobling med en DP-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
DP IN
Klargjøring for bruk av DP
• For å øke kapasiteten i hvilemodus stopper produktet DP-kommunikasjon når det er slått av
eller i strømsparemodus.
Hvis produktet i toskjermmodus er slått av eller går over til strømsparemodus, kan det hende
at endringer av skjerminnstillingene ikke oppdateres. På grunn av dette kan det hende at
skjermbildet ikke vises riktig.
Hvis dette skulle forekomme, angir du Maks. strømsparing til Av før du bruker produktet.
• Enkelte grafikkort som ikke er kompatible med DP-standarden kan forhindre at oppstarts/BIOS-skjermbildet i Windows vises når produktet er i strømsparemodus. Hvis dette er tilfellet
må du slå produktet på før du slår på PC-en.
• DisplayPort-grensesnittet (DP IN) på produktet og den medfølgende DP-kabelen er designet
i henhold til VESA-standardene. Bruk av en DP-kabel som ikke er VESA-kompatibel kan
forårsake at produktet ikke fungerer riktig. Samsung Electronics er ikke ansvarlige for
problemer som måtte oppstå ved bruk av en kabel som ikke er VESA-kompatibel.
Påse at du bruker en DP-kabel som er VESA-kompatibel.
34
Kapittel 2. Oppsett
AV-tilkobling
• Ikke koble til strømledningen før du alle de andre kablene er tilkoblet.
Påse at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømledningen.
• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
‒‒ Delene som brukes for tilkobling kan variere i henhold til produktene.
‒‒ Trykk SOURCE -knappen på fjernkontrollen for å endre kilden.
• Oppløsninger som støttes er blant annet 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, og 576p.
HDMI1, HDMI2
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Lyd aktiveres ikke hvis produktet er tilkoblet en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. For å
løse dette må du i tillegg koble til en lydkabel til lydportene på produktet og videoenheten.
• Etter at du har koblet til en videoenhet med en HDMI-DVI, må du passe på å konfigurere
innstillingene som vist nedenfor for å aktiver video og lyd fra videoenheten.
‒‒ Lyd → angi HDMI-lyd til AV(HDMI)
‒‒ Bilde → angi hver skjermmodus til Video/bilde under Bildemodus
‒‒ System → Generelt → angi HDMI direkte tilk. til På
35
Kapittel 2. Oppsett
Tilkobling med en HDMI-kabel (opptil 1080p)
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
• For bedre bilde- og lydkvalitet, kan du koble til en digital enhet med en HDMI-kabel.
• En HDMI-kabel støtter digitale video- og lydsignaler og krever ikke en lydkabel.
‒‒ For å koble produktet til en digital enhet som ikke støtter HDMI-uttak, kan du bruke en
HDMI-DVI-kable og lydkabler.
• Bildet vises kanskje ikke normalt (hvis i det hele tatt) eller lyden fungerer kanskje ikke, hvis en
ekstern enhet som bruker en eldre versjon av HDMI-modus er tilkoblet produktet. Hvis dette
problemet oppstår, kan spørre produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen og,
hvis den er foreldet, be om en oppgradering.
• Pass på å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
• Pass på at du kjøper en sertifisert HDMI-kabel. Eller kan det hende at bildet ikke vises eller at
det oppstår en tilkoblingsfeil.
• En enkel høyhastighets HDMI-kabel eller en med Ethernet anbefales.
Detter produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen over HDMI.
HDMI1, HDMI2
Lydsystemtilkobling
• Utseendet kan variere avhengig av produktet.
• Delene som brukes for tilkobling kan variere i henhold til produktene.
AUDIO OUT
36
Kapittel 2. Oppsett
LAN-tilkobling
• Utseendet kan variere avhengig av produktet.
• Delene som brukes for tilkobling kan variere i henhold til produktene.
Bruk Cat7(*STP-type) kabel for tilkoblingen.
• *Skjermet tvistet par.
Rediger
SOURCE
→ Kilde →

→ Rediger →
Rediger navnet og enhetstypen til en tilkoblet ekstern enhet.
• Listen kan inkludere følgende kildeenheter. Kildeenheter i listen varierer avhengig av den
valgte kilden.
HDMI1 / HDMI2 / Visningsport / DVI / Kabelboks / Spillkonsoll / PC / Blue-ray-spiller
• Du kan ikke endre følgende kilder.
MagicInfo S / URL-starter / Nettleser / Skjermspeiling / MagicInfo / PC
Informasjon
INFO
RJ45
Du kan se detaljert informasjon om den valgte eksterne enheten.
Kildevalg
Kilde
SOURCE
→ Kilde
Kilde lar deg velge fra forskjellige kilder og endre enhetsnavnene til kildene.
Du kan vise skjermbildet til en kildeenhet som er tilkoblet produktet. Velg en kilde fra
kildelisten for å vise skjermbildet til den valgte kilden.
• Inngangskilden kan også endres ved å bruke SOURCE -knappen på fjernkontrollen.
• Det er mulig at skjermen ikke vises riktig hvis feil kilde er valgt for kildeenheten du vil
konvertere til.
37
Kapittel 3. PC-programvare (Multiple Display Control)
PC-programvare (Multiple Display Control)
Multiple Display Control «MCD» er et program som tillater enkel kontroll av flere
skjermenheter samtidig fra en PC.
For detaljer om hvordan MCD-programvaren brukes kan du se i Hjelp etter at du har
installert programmet. MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.
Installere/avinstallere
Installasjon
•
1
2
3
MCD-installasjonen kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksforhold.
Klikk installasjonsprogrammet MDC Unified.
Velg et språk for installasjonen. Klikk deretter ”OK”.
Når skjermbildet ”Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified” vises, klikker du
”Next”.
4 I vinduet ”License Agreement” velger du ”I accept the terms in the license agreement” og
klikker ”Next”.
5 I vinduet ”Customer Information” fyller du inn alle informasjonsfeltene og klikker ”Next”.
6 I vinduet ”Destination Folder” velger du mappebanen hvor du vil installere programmet og
klikker ”Next”.
‒‒ Hvis mappebane ikke er spesifisert, blir programmet installert i den standard
mappebanen.
7 I vinduet ”Ready to Install the Program” sjekker du mappebane for installasjonen av
programmet og klikker ”Install”.
8 Installasjonsfremgangen vises.
9 Klikk ”Finish” i vinduet ”InstallShield Wizard Complete”.
‒‒ Velg ”Launch MDC Unified” og klikk ”Finish” for å kjøre MDC-programmet med en gang.
10 Snarviesikonet for MDC Unified plasseres på skrivebordet etter installasjonen.
‒‒ Det er mulig at MDC-ikonet ikke vises avhengig av PC-systemet eller
produktspesifikasjonene.
‒‒ Trykk F5 hvis ikonet ikke vises.
Avinstallasjon
1
2
3
4
Gå til Kontrollpanel.
Under Programmer, klikker du Avinstaller et program.
Velg MDC Unified fra listen.
Klikk Avinstaller/endre.
Banen og navnet i menyen kan variere avhengig av operativsystemet.
38
Kapittel 3. PC-programvare (Multiple Display Control)
Tilkobling
Bruke Ethernet-kabelen
Angi IP-adresser til den primære skjermenheten og koble enheten til PC-en. Skjermenheter kan
kobles til hverandre med en LAN-kabel.
Bruke RS232C-kabelen
Tilkobling med en direkte LAN-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
En RS232C seriekabel må være tilkoblet serieportene til PC-en og skjermen.
Flere produkter kan kobles sammen med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUBen.
RS232C IN
Skjerm 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Datamaskin
Skjerm 2
RJ45
HUB
Skjerm 1
Datamaskin
Skjerm 2
39
Kapittel 3. PC-programvare (Multiple Display Control)
Tilkobling med en krysset LAN-kabel
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Flere produkter kan kobles sammen med RS232C IN / OUT-porten på produktet.
RS232C IN
Skjerm 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Skjerm 2
Datamaskin
40
Kapittel 4. Startskjermbilde
Startskjermbilde
Nr.
Beskrivelse
2
Spill innhold, maler og tidsplaner som er konfigurert på serveren.
• Du kan vise om serveren er tilkoblet (godkjenning) på Spiller-skjermen. For
å vise om serveren er tilkoblet når en nettverkskanal vises, trykker du INFO
Spiller
HOME
på fjernkontrollen.
1 Velg Nettverkskanal fra Spiller-skjermen. Meldingen Ingen kanal vises
hvis ingen kanaler er registrert i Nettverkskanal.
2 Nettverkskanal kjøres.
→ Spiller →
Spill forskjellig slags innhol slik som kanaler med tilordnet tidsplan, maler eller filer.
• For å bruke funksjonen Spiller, angir du Spill av via til MagicInfo i System.
• Det viste bildet kan variere avhengig av modellen.
Spiller
Internt minne
Brukt
199.33 MB
1
Ingen kanal.
2
Nettverkskanal
3
Nettverksfi
4
Mine maler
Nr.
Beskrivelse
1
Velg mellom internt eller eksternt minne.
Filtrer etter: Alle
5
6
Tilgjengelig
4.26 GB(95%)
Alt.
3
Spill innhold som er lagret på serveren.
4
Spill en mal som er lagret i internminnet.
5
Velg en innholdstype som kriteria for å søke i en ønsket innholdsliste.
6
Vis forskjellige alternativer for Spiller.
Visningsinnhold
1 Velg enten internt eller eksternt minne. Filen som er lagret i det valgte minnet vises.
2 Velg den ønskede filen. Innholdet vises på skjermen.
(For mer informasjon om kompatible filformater, kan du se avsnittet "Filformater som er
kompatible med spilleren".)
41
Kapittel 4. Startskjermbilde
Når innhold kjøres
Meny
Beskrivelse
Kontrollknapper på fjernkontrollen
Bakgrunnsmusikk
Stille inn bakgrunnsmusikk som skal avspilles når innholdet
Du kan bruke knappene på fjernkontrollen for å spille, pause eller hoppe over innhold i
spillelisten.
Tilbakest.
Tilbakestill bakgrunnsmusikken.
kjøres.
Knapp
Funksjon
Pause
Pause bakgrunnsmusikken.
TOOLS
Tar frem menylinjen.
Forrige
Spill den forrige bakgrunnsmusikken i listen.
INFO
Viser informasjon om innholdet.
Neste
Spill den nest bakgrunnsmusikken i listen.

Går til neste fil eller side.

Går til forrige fil eller side.
/
/
Spiller eller pauser en lysbildefremvisning eller videoinnhold.
Slutter å vise innholdet og går til skjermbildet for spilleren.
Spoler tilbake i videoinnholdet.
Spoler fremover i videoinnholdet.
Tilgjengelig meny
Trykk TOOLS -knappen på fjernkontrollen i løpet av innholdsavspilling for å konfigurere
innstillingene.
Meny
Beskrivelse
Sp.liste
Vis en liste over innholdselementer som spiller for øyeblikket.
Bildemodus
Tilpasser skjerminnstillingene for innholdet som spiller for
øyeblikket.
Lydmodus
Tilpasser lydinnstillingene for innholdet som spiller for
øyeblikket.
Gjenta
Stille inn gjenta-modus.
Tilbakest., Pause, Forrige, Neste vises bare når bakgrunnsmusikken er angitt.
Filformater som er kompatible med spilleren
• Støttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
• En fil med en vertikal og horisontal oppløsning som er større enn den maksimale
oppløsningen kan ikke spilles av.
• Sjekk den vertikale og horisontale oppløsningen til filen.
• Sjekk Kodek-typene og versjonene for video og lyd som støttes.
• Sjekk filversjonene som støttes.
‒‒ PowerPoint-versjon opptil 97 – 2007 støttes
• Bare den siste USB-enheten som ble tilkoblet gjenkjennes.
Multiramme for nettverksprogram
Begrensninger for avspilling
•
•
•
•
Maksimalt to videofiler (Video) kan spilles av samtidig.
I portrettbilde-avspillingsmodus kan bare én videofil spilles av om gangen.
For Kontor-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer, støttes bare én filtype om gangen.
LFD (.lfd)-filer støttes ikke.
Begrensinger for lyduttak
• Det kan ikke brukes mer enn ett lyduttak.
• Prioritet for avspilling: nettverk BGM > lokalt BGM > videofil i hovedrammen valgt av brukeren
Kapittel 4. Startskjermbilde
‒‒ Nettverk-BGM: Innstillinger kan konfigureres i trinn 1 når du oppretter en tidsplan for
server.
‒‒ Lokal BGM: BGM-innstillinger kan konfigureres ved hjelp av verktøyene som vises etter at
TOOLS -knappen trykkes i løpet av Spiller-avspilling.
‒‒ Brukervalgt hovedramme: Innstillinger for hovedrammen kan konfigureres i trinn 2 når du
oppretter en tidsplan for server.
Malfiler og LFD (.lfd)-filer
Begrensninger
• Påse at en distribuert mappe (innhold/tidsplaner) eksisterer i minnet til Intern/USB.
Begrensninger for avspilling
• Maksimalt to videofiler (Video) kan avspilles.
• For Kontor-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer, støttes bare én filtype om gangen.
• Flere videoer (Video) kan ikke spilles av samtidig på én skjerm på en videovegg.
Begrensinger for lyduttak
• Det kan ikke brukes mer enn ett lyduttak.
• Prioritet for avspilling: nettverk BGM > lokalt BGM > videofil i hovedrammen valgt av brukeren
42
43
Kapittel 4. Startskjermbilde
Innholdsfortegnelse
Filtype
Beholder
Video-Kodek
Oppløsning
Bilder per sek (fps)
Bit-rate (Mbps)
Lyd-Kodek
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
4096 X 2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840 X 2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 – Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920 x 1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core , LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Windows Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Windows Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
90
20
VP9
4096 x 2160
4096 X 2160: 24
20
Vorbis
3840 X 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
RealAudio 6
44
Kapittel 4. Startskjermbilde
Video
Lyd
• 3D-video støttes ikke.
• Innhold med en oppløsning som er høyere enn oppløsningen som er angitt i tabellen ovenfor
støttes ikke.
• Videoinnhold med en bit-rate eller rammehastighet som er høyere enn det som er spesifisert
i tabellen ovenfor kan forårsake ujevn video under avspilling.
• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det er en feil på innholdet eller
beholderen.
• Enkelte USB-/digitale kameraenheter er ikke kompatible med spilleren.
• Støtter opptil H.264, Nivå 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
• For alle video-Kodek bortsett fra MVC, VP8, VP6:
‒‒ Under 1280 x 720: 60-ramme maks
‒‒ Over 1280 x 720: 30-ramme maks
• GMC 2 eller høyere støttes ikke.
• Støtter bare BD MVC-spesifikasjon.
• Bare én videofil kan spilles av om gangen hvis videofiler på skjermer bruker Kodeks som ikke
er kompatible eller oppløsningen er 1080 x 1920.
• Når en enkel videofil spilles av, støttes ikke sømløs modus under følgende betingelser:
‒‒ Ikke-kompatibel Kodek (MVC, VP3, MJPEG)  ikke kompatibel Kodek
‒‒ Ikke kompatibel Kodek  kompatibel Kodek
‒‒ Oppløsningen er annerledes enn den til skjermen
‒‒ Frekvensen er annerledes enn den til skjermen
• Lydinnhold med en bit-rate eller rammehastighet som er høyere enn det som er spesifisert i
tabellen ovenfor kan forårsake ujevn lyd under avspilling.
• Lydinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det er en feil på innholdet eller
beholderen.
• Enkelte USB-/digitale kameraenheter er ikke kompatible med spilleren.
• Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA tapsfri lyd støttes ikke.
• QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
Bilde
• Kompatibelt bildefilformat: JPEG, PNG, BMP
‒‒ 32-bit, 24-bit og 8-bit BMP-filer støttes ikke.
• Støtte maksimal oppløsning: 4096 x 4096
• Støttet maksimal filstørrelse: 20 MB
• Støttede bildeeffekter: 9 effekter (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Kontrollerer, Lineær, Trapper,
Tørk, Vilkårlig)
Power Point
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtype: ppt, pptx
‒‒ Versjon: Office 97 ~ Office 2007
45
Kapittel 4. Startskjermbilde
• Funksjoner som ikke støttes
‒‒ Animasjonseffekt
‒‒ 3D-former (som vil vises i 2D)
‒‒ Topptekst og bunntekst (enkelte underelementer støttes ikke)
‒‒ Word Art
‒‒ Innrett
∙∙ Det kan oppstå en gruppeinnrettingsfeil.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt støttes ikke fullstendig. 97 av 115 underelementer støttes.
‒‒ Objektinnsetting
‒‒ Tegn på halv høyde
‒‒ Bokstavavstand
‒‒ Diagrammer
‒‒ Vertikal tekst
∙∙ Enkelte underelementer støttes ikke
‒‒ Lysbildenotater og støtteark
PDF
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtype: pdf
• Funksjoner som ikke støttes
‒‒ Innhold mindre enn én piksel støttes ikke på grunn av et problem med redusert ytelse.
‒‒ Innhold med maskert bilde, flislagt bilde støttes ikke.
‒‒ Innhold med rotert tekst støttes ikke.
‒‒ 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
‒‒ Enkelt tegn støttes ikke (spesielle tegn kan være ødelagt)
WORD
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtype: .doc, .docx
‒‒ Versjon: Office 97 ~ Office 2007
• Funksjoner som ikke støttes
‒‒ Sidebakgrunnseffekter
‒‒ Enkelte paragrafstiler
‒‒ Word Art
‒‒ Innrett
∙∙ Det kan oppstå en gruppeinnrettingsfeil
‒‒ 3D-former (som vil vises i 2D)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt støttes ikke fullstendig. 97 av 115 underelementer støttes.
‒‒ Diagrammer
‒‒ Tegn på halv høyde
‒‒ Bokstavavstand
‒‒ Vertikal tekst
∙∙ Enkelte underelementer støttes ikke
‒‒ Lysbildenotater og støtteark
Malfiler
• Opprette/redigere/avspille er bare tilgjengelig i Mal.
LFD
• Støttes i Nettverkskanal og Lokal kanal
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtype: .lfd
46
Kapittel 4. Startskjermbilde
Timeplan
HOME
URL-starter
→ Timeplan →
HOME
Du kan sjekke innholdets tidsplan for avspilling på serveren, importert fra ekstern
lagringsenhet eller på en mobilenhet.
Timeplan
Tilkoblet
1
Nettverk
Søn
Det viste bildet kan variere avhengig av modellen.
For detaljer om hvordan du bruker funksjonen URL-starter, kan du ta kontakt med forhandleren
du kjøpte produktet av.
• For å bruke funksjonen URL-starter, angir du Spill av via til URL-starter i System.
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Innstillinger for URL-starter
AM
2
HOME
Informasjon
3
Hele dg
PM
Hele dg
Hele dg
Hele dg
Hele dg
Sted:
Internt minne
Dato:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Gjenta:
Dagl.
Tid:
Hele dg
AM
Nr.
Beskrivelse
1
Velg mellom server eller eksternt minne.
2
Vis ukentlig tidsplan for avspilling av innhold.
Velg å vise detaljert informasjon for hver hendelse.
3
→ URL-starter →
Vis et miniatyrbilde og en kort beskrivelse av innholdet.
→ Innstillinger for URL-starter →
Innstillinger for URL-starter tillater installering/avinstallering av web-apper, konfigurasjon av
Innstilling for tidsavbrudd og angivelse av Utviklermodus.
•
•
•
•
•
Installer nettapp: Installer web-applikasjonen ved å angi adressen.
Installer fra en USB-enhet: Installer web-applikasjonen fra USB-lagringsenheten.
Avinst.: Fjern den installerte web-applikasjonen.
Innstilling for tidsavbrudd: Angi tidsavbrudd for tilkobling til URL-en.
Utviklermodus: Velg å angi utviklermodus.
Klon produkt
HOME
→ Klon produkt →
Eksporter produktets innstillinger til en ekstern lagringsenhet. Du kan også importere
innstillingene fra en ekstern lagringsenhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner samme innstillinger på flere produkter.
Når en duplisert fil ikke finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Tilkoble den eksterne lagringsenheten, kjør deretter funksjonen Klon produkt.
2 Meldingen Kunne ikke finne en klonefil på den eksterne lagringsenheten. Eksportere denne
enhetens innstillinger til den eksterne lagringsenheten? vises.
47
Kapittel 4. Startskjermbilde
3 Velg Eksport for å eksportere innstillingene.
Når en duplisert fil finnes på den eksterne lagringsenheten
1 Tilkoble den eksterne lagringsenheten, kjør deretter funksjonen Klon produkt.
2 Meldingen Klonefil funnet. Velg et alternativ vises.
3 Velg Klon fra ekstern lagringsenhet eller Klon til ekstern lagringsenhet.
‒‒ Klon fra ekstern lagringsenhet: Kopier innstillingene som er lagret på en ekstern
lagringsenhet til produktet.
‒‒ Klon til ekstern lagringsenhet: Kopier produktets innstillinger til en ekstern
lagringsenhet.
Etter at konfigurasjonen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
ID-innstillinger
HOME
→ ID-innstillinger →
Tilordne en ID til et sett.
Enhets-ID
Angi ID-nummeret til produktet som er tilkoblet en inngangskablet for mottak av
inngangssignal. (Område: 0~224)
.
• Trykk ▲/▼ for å velge et nummer og deretter
• Angi nummeret du ønsker ved å bruke talltastene på fjernkontrollen.
Angi enhets-ID automatisk
Denne funksjonen tilordner automatisk et ID-nummer til en enhet som er tilkoblet med en
RS232C-kabel.
Når flere enheter er tilkoblet, aktiverer du funksjonen på enten den første eller siste enheten.
PC-tilkoblingskabel
Velg en metode for å koble til MDC for å motta MDC-signalet.
• RS232C-kabel
Kommuniser med MDC over RS232C-stereokabelen.
• RJ-45 (LAN-)/Wi-Fi-nettverk
Kommuniser med MDC over RJ45-kabelen eller Wi-Fi-nettverket.
48
Kapittel 4. Startskjermbilde
Videovegg
HOME
→ Videovegg →
Tilordne en ID til et sett.
Tilpass oppsettet av flere skjermer som er tilkoblet for å danne en videovegg.
Vis i tillegg en del av et helt bilde eller gjenta samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder, kan du se MDC-hjelp eller brukerveiledningen til MagicInfo. Enkelte
modeller støtter ikke funksjonen MagicInfo.
Videovegg
Du kan aktivere eller deaktivere Videovegg.
For å organisere en videovegg, velger du På.
Horisontal x Vertikal
Denne funksjonen deler automatisk videoveggen opp basert på en matrisekonfigurasjon av
videoveggen.
Angi matrisen for videoveggen.
Videoveggen er oppdelt basert på den konfigurerte matrisen. Antallet vertikale eller
horisontale skjermenheter kan angis til å være mellom 1 og 15.
En videovegg kan deles opp til maksimalt 16 skjermer.
Alternativet Horisontal x Vertikal er bare aktivert når Videovegg er angitt til På.
Skjermposisjon
For å omarrangere delte skjermer, justerer du nummeret på hvert produkt i matrise ved hjelp av
funksjonen Skjermposisjon.
Valget Skjermposisjon vil vise videoveggmatrisen med numrene tilordnet produktene som
utgjør videoveggen.
For å omarrangere produktene, bruker du retningstastene på fjernkontrollen for å flytte et
-knappen.
produkt til et annet ønsket nummer. Trykk
• Alle skjermer: Tilordne skjermplasseringer for alle skjermer. Da behøver du ikke konfigurere
en videovegg for individuelle skjermer.
• Aktuelle skjermer: Tilordne bare skjermplasseringen for den første skjermen.
Skjermposisjon lar deg dele skjermen inn i maksimalt 16 visninger (15 x 15). Maksimalantallet
visninger som kan deles opp når produktene er tilkoblet over DP Loopout er også 16.
• Alternativet Skjermposisjon er bare aktivert når Videovegg er angitt til På.
• For å bruke funksjonen skal du passe på at Horisontal x Vertikal er konfigurert.
Format
Velg hvordan bilder vises på videoveggen.
• Full: Vis bilder i fullskjerm uten kant.
• Naturlig: Viser bilder i det opprinnelige størrelsesforholdet uten å forstørre eller redusere
størrelsen.
Alternativet Format er bare aktivert når Videovegg er angitt til På.
Nettverksstatus
HOME
→ Nettverksstatus →
Sjekk nettverket og Internett-forbindelsen.
49
Kapittel 4. Startskjermbilde
Bildemodus
HOME
→ Bildemodus →
Velg en bildemodus (Bildemodus) som passer miljøet hvor produktet skal brukes.
Video/bilde-modus forbedrer bildekvaliteten til videoenheten. Tekst-modus forbedrer
bildekvaliteten til datamaskinen.
• Kjøpesenter
Passer for handlesenter.
‒‒ Velg enten Video/bilde eller Tekst avhengig av bildemodusen.
• Kontor og skole
Passer for kontorer og skoler.
‒‒ Velg enten Video/bilde eller Tekst avhengig av bildemodusen.
• Terminal og stasjon
Basser for bussterminaler og jernbanestasjoner.
‒‒ Velg enten Video/bilde eller Tekst avhengig av bildemodusen.
• Videovegg
Passer for miljøer hvor videovegger brukes.
‒‒ Velg enten Video/bilde eller Tekst avhengig av bildemodusen.
• Kalibrert
I denne modusen brukes innstillingene for lysstyrken, fargen og gamma som er tilpasset med
fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ For riktig bruk av Kalibrert-modusen, skal du påse at du konfigurerer
bildekvalitetsinnstillingene, slik som lysstyrke, farge og gamma, med
fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ For å laste ned programmet Color Expert kan du gå til www.samsung.com/
displaysolutions.
På/av-timer
HOME
→ På/av-timer →
Du må stille inn Klokke før du kan bruke denne funksjonen.
På-timer
Angi På-timer slik at produktet slås på automatisk ved et angitt klokkeslett.
Strømmen slås på med den angitte lydstyrken eller inngangskilden.
Angi tidsuret ved å velge blant ett av sju alternativer. Påser at du først stiller inn riktig
klokkeslett. (Tidsur for på 1 ~ Tidsur for på 7)
• Oppsett: Velg Av, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuell.
Hvis du velger Manuell, kan du velge på hvilke dager du at På-timer skal slå på produktet.
‒‒ Markeringen vises også hvilke dager du har valgt.
• Tid: Angi time og minutt. Bruk talltastene eller tastene ▲/▼ for å angi tall. Bruk tastene ◀/▶
for å endre mellom feltene.
• Volum: Angi ønsket lydnivå. Bruk piltastene opp og ned for å endre lydnivået.
• Kilde: Velg ønsket inngangskilde.
• Innhold: Velg spesifikt innhold i det interne eller eksterne minnet.
Innhold er bare tilgjengelig når kilden er angitt til Intern/USB.
• Hvis det ikke finnes en musikkfil på USB-enheten eller du ikke velger en mappe som
inneholder en musikkfil, vil tidsur-funksjonen ikke fungere riktig.
• Hvis du bare er ett bilde på USB-enheten, vil Slide Show ikke spilles av.
• Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke velges. Opptil 255 tegn er tillatt.
• Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepinne og en kortleser som kan lese forskjellige
korttyper når du bruker På-timer.
• Det kan hende at funksjonen På-timer ikke fungerer med USB-enheter med innebygd
batteri, MP3-spillere eller PMP-er fra enkelte produsenter da det tar for lang tid for
produktet å gjenkjenne disse enhetene.
50
Kapittel 4. Startskjermbilde
Av-timer
Still inn tidsuret (Av-timer) ved å velge blant ett av sju alternativer. (Tidsur for av 1 ~
Tidsur for av 7)
• Oppsett: Velg Av, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuell.
Hvis du velger Manuell, kan du velge på hvilke dager du at Av-timer skal slå av produktet.
‒‒ Markeringen vises også hvilke dager du har valgt.
• Tid: Angi time og minutt. Bruk talltastene eller tastene ▲/▼ for å angi tall. Bruk tastene ◀/▶
for å endre mellom feltene.
Ticker
HOME
→ Ticker →
Skriv inn tekst mens et videobilde vises og vis teksten på skjermen.
•
•
•
•
•
•
•
Av / På
Melding: Skriv inn en melding som skal vises på skjermen.
Tid: Angi Starttid og Sluttid for å vise en Melding.
Skriftalternativ: Angi skrifttypen for meldingen.
Plass.: Velg en retning som en Melding skal vises i.
Rull: Velg Retning og Hastighet for rulling av meldingen.
Forhåndsvisning: Forhåndsvis konfigurerte visningsinnstillinger.
51
Kapittel 4. Startskjermbilde
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
Konfigurer først Nettverksinnst for server før enhetsgodkjenning.
4 Velg Unapproved fra undermenyene.
5 Velg enheten fra listen og klikk knappen Approve.
1 Gå inn på serveren som du har tilordnet enheten.
2 Angi bruker-ID og passord for å logge på.
3 Velg Device fra sidemenylinjen.
6 Angi informasjonen som kreves for å godkjenne enheten.
‒‒ Device Name: Angi enhetsnavnet.
‒‒ Device Group: Velg for å spesifisere gruppen.
‒‒ Location: Angi enhetens nåværende plassering.
‒‒ Expired: Angi en utløpsdato for enhetens godkjenning. Hvis du ikke vil angi en utløpsdato,
velger du Never expired.
‒‒ Om du trykker på INFO -knappen når en nettverkstidsplan kjører vises detaljene for
tidsplanen. Kontroller at du har valgt riktig enhet ved å vise enhets-ID-en i detaljene.
52
Kapittel 4. Startskjermbilde
Angi nåværende klokkeslett
En tidsplan vil ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten avviker fra serverens klokkeslett.
7 Velg menyen All for å sjekke at enheten har blitt registrert.
8 Når enheten er godkjent av serveren, blir tidsplanen som er registrert i den valgte gruppen
lastet ned til enheten. Tidsplanen kjøres etter at den er lastet ned.
• For videre detaljer om hvordan du konfigurerer en tidsplan, kan du se brukerveiledningen
til MagicInfo.
• Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjente av serveren, vil enheten
startes på nytt for å nullstille sine innstillinger.
1
2
3
4
Velg Device fra sidemenylinjen.
Velg enheten.
Velg Edit  Setup.
Velg Time Zone.
‒‒ Når du kobler til serveren for første gang, angis klokkeslettet på produktet med GMTklokkeslettet for regionen hvor serveren er installert.
‒‒ Klokkeslettet på produktet kan endres fra serveren.
‒‒ Om produktet slås av og på igjen vil klokkeslettet på produktet tilbakestilles til det siste
klokkeslettet som ble angitt fra serveren.
• For videre detaljer om hvordan du administrerer tiden (tidsplan, ferieadministrasjon osv.),
kan du se brukerveiledningen til MagicInfo.
53
Kapittel 5. Meny
Meny
Skjermjustering
Bilde ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Bildemodus
Kjøpesenter /
Kontorog skole / Terminal og stasjon
/ Videovegg / Kalibrert
Velg en bildemodus (Bildemodus) som passer miljøet hvor produktet skal brukes.
Bakgrunnslys / Kontrast / Lysstyrke
/ Skarphet / Farge / Farge (G/R)
Produktet kommer med flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
Fargetemperatur
Video/bilde-modus forbedrer bildekvaliteten til videoenheten. Tekst-modus forbedrer bildekvaliteten til datamaskinen.
• Kalibrert
I denne modusen brukes innstillingene for lysstyrken, fargen og gamma som er tilpasset med fargekalibreringsprogrammet
Color Expert.
‒‒ For riktig bruk av Kalibrert-modusen, skal du påse at du konfigurerer bildekvalitetsinnstillingene, slik som lysstyrke, farge
og gamma, med fargekalibreringsprogrammet Color Expert.
‒‒ For å laste ned programmet Color Expert kan du gå til www.samsung.com/displaysolutions.
• Du kan endre Bakgrunnslys, Kontrast, Lysstyrke, Skarphet, Farge eller Farge (G/R), OSD justeres tilsvarende.
• Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er tilkoblet et inntak på produktet.
• Redusering av lysstyrken reduserer strømforbruket.
Justere fargetemperaturen (Rød/Grønn/Blå). (Område: 2800 K – 16000 K)
• Aktivert når Fargetone er angitt til Av.
• Fargetemperatur er deaktivert hvis Bildemodus er angitt til Kalibrert.
Hvitbalanse
2 punkt
Kontrollerer hvitbalansen i to-punkters intervaller ved å justere lysstyrken til rød, grønn og blå.
10 punkt
Kontrollerer hvitbalansen i ti-punkters intervaller ved å justere lysstyrken til rød, grønn og blå.
• Enkelte eksterne enheter støtter ikke denne funksjonen.
• Aktivert når Bildemodus er angitt til Kontor og skole (Video/bilde).
54
Kapittel 5. Meny
Bilde ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Gamma
Juster den primære fargeintensiteten.
• Hvis Bildemodus er angitt til Kalibrert, blir Gamma deaktivert.
Kalibrert verdi
Velg om du skal angi innstillingene for lysstyrke, farge og gamma med fargekalibreringsprogrammet Color Expert for modusene
informasjon og annonsering.
• For å laste ned programmet Color Expert kan du gå til www.samsung.com/displaysolutions.
• Hvis Bildemodus er angitt til Kalibrert, blir Kalibrert verdi deaktivert.
Avanserte innstillinger
Dynamisk kontrast
Juster kontrasten til skjermen.
Svarttone
Velg svartnivået for å justere skjermdybden.
Hudtone
Fremhev rosa Hudtone.
Bare RGB-modus
Viser fargene Rød, Grønn og Blå for å finjustere fargetone og metning.
Fargeområde
Justerer området og variasjonen av farger (fargeområdet) som er tilgjengelig for å skape bilder.
• For å justere Farge, Rød, Grønn, Blå og Tilbakest., angir du Fargeområde til Tilpasset.
HDMI UHD-farge
Aktiver for å optimere bildekvaliteten for HDMI-, UHD-tilkoblinger. Tilgjengelig for HDMI1, HDMI2 og Visningsport.
• Når denne innstillingen er på, støttes bare UHD-produkter.
• Når denne innstillingen er på, må du bruke samme innstillinger på alle produkter i en sløyfetilkobling.
Bevegelsesbelysning
Reduserer strømforbruket ved å redusere lysstyrken til skjermen når bildet på skjermen er i bevegelse.
• Aktivert når Bildemodus er angitt til Terminal og stasjon (Video/bilde).
Bildealternativer
Fargetone
Velg en fargetone som passer best for dine visningsbehov.
• Hvis Bildemodus er angitt til Kalibrert, blir Fargetone deaktivert.
• Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er tilkoblet et inntak på produktet.
Digital ren visning
Hvis kringkastingssignalet som mottas av produktet er svakt, kan du aktivere funksjonen Digital ren visning for å redusere
statiske forstyrrelser og spøkelsesbilder på skjermen.
• Den mottatte signalintensiteten er på det sterkeste når linjen er grønn.
• Når signalet er svakt, kan du prøve alle alternativene frem til produktet viser det beste bildet.
55
Kapittel 5. Meny
Bilde ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Svartnivå for HDMI
Velge svartnivået på skjermen for å justere skjermdybden.
Filmmodus
Denne modus er egnet for å vise filmer.
Angir at produktet automatisk oppdager og behandler filmsignaler fra alle kilder og justerer bildet for optimal kvalitet.
• Tilgjengelige i HDMI (1080i).
Bildestørrelse
Dynamisk bakgrunnsbelysning
Justerer automatisk bakgrunnsbelysningen for å gi best mulig skjermkontrast under nåværende forhold.
Bildestørrelse
Forskjellige alternativer for skjermjustering vises avhengig av inngangskilden.
FORSIKTIG
Ikke sett produktet i 4:3-format over lengre tid.
Rammene på venstre og høyre side eller på toppen eller bunnen av skjermen kan forårsake bildeinnbrenning som ikke
dekkes av garantien.
Tilpass skjermen
Når valgt, vises det fullstendige programbildet. Ingen del av bildet klippes av.
Zoom/posisjon
Juster zoomen og posisjonen til bildet. Bildestørrelse må være angitt til Tilpasset for at dette alternativet skal være tilgjengelig.
• Tilpasset under Bildestørrelse er bare aktivert når Bildemodus er angitt til Video/bilde i modusen DVI.
• Hvis du vil tilbakestille bildet til dets opprinnelig posisjon, velger du Tilbakest. i skjermbildet Zoom/posisjon.
Bildet plasseres i standardposisjon.
Autojustering
PC-skjermjustering
Juster frekvensverdier/posisjoner og finjuster innstillingene automatisk.
Grov / Fin
Fjerner eller reduserer bildestøy.
Hvis støyen ikke fjernes helt med finjustering, kan du bruke grovfunksjonen for å justere frekvensen så godt som mulig (Grov) og
finjustere igjen etterpå. Etter at støyen er redusert, kan du justere bildet på nytt slik at det er innrettet med midten på skjermen.
Plass.
Justere PC-ens skjermposisjon hvis den ikke er i midten eller ikke passer i produktskjermen.
Trykk knappen  eller  for å justere den vertikale posisjonen. Trykk knappen  eller  for å justere den horisontale
posisjonen.
Bildetilbakestilling
Tilbakestiller bildet til standardinnstillingene.
56
Kapittel 5. Meny
Bilde ▼
Andre
Bilde av
Tredje
Beskrivelse
Velge Bilde av-brytere utenfor skjermen. Lydstyrken er ikke deaktivert.
For å slå på skjermen, kan du trykke på enhver knapp bortsett fra volumknappen.
Tilbakestill bilde
Nullstiller nåværende bildemodus til standardinnstillingene.
57
Kapittel 5. Meny
Justeringer på skjermen
Visning på skjermen ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Visningsretning
Skjermmenyretning
Angi retningen til menyskjermen.
Kildeinnholdsretning
Angi retningen til innholdet fra eksterne enheter som er tilkoblet produktet.
Størrelsesforhold
Angi at det roterte skjermbildet enten er fullskjerm eller originalt.
• Bare tilgjengelig når Kildeinnholdsretning er angitt til Stående.
Skjermbeskyttelse
Automatisk beskyttelsestid
Hvis skjermen viser et stillestående bilde over en viss periode som du kan definere, aktiverer produktet skjermbeskytteren for å
forhindre innbrente spøkelsesbilder på skjermen.
Beskyttelse mot brent skjerm
For å reduserer muligheten for bildeinnbrenning, er denne enheten utstyrt med Beskyttelse mot brent skjerm-teknologi for å
forhindre bildeinnbrenning.
Beskyttelse mot brent skjerm flytter bildet litt på skjermen.
• Pikseljustering
‒‒ Begrens bildeinnbrenning ved minimal flytting av piksler horisontalt eller vertikalt.
‒‒ Visning av et stillestående bilde eller en 4:3-utgang over en lengre periode kan forårsake bildeinnbrenning. Dette er ikke en
feil med produktet.
• Tidsur
‒‒ Du kan angi tidsuret for Beskyttelse mot brent skjerm.
‒‒ Beskyttelse mot brent skjerm-funksjonen stopper automatisk etter en angitt tidsperiode.
• Umiddelbar visning
‒‒ Velg skjermbeskytteren som du vil at skal vises umiddelbart.
Meldingsvisning
Kildeinfo
Velg om du skal vise kilde-OSD når inngangskilden endres.
Ingen signal-melding
Velg om du skal vise ingen signal-OSD når ingen signal registreres.
MDC-melding
Velg om du skal vise MCD OSD når produktet er kontrollert av MCD.
Last ned statusmelding
Velg om du skal vise statusen når du laster ned innhold fra en server eller annen enhet.
58
Kapittel 5. Meny
Visning på skjermen ▼
Andre
Språk
Tredje
Beskrivelse
Angi menyspråket.
• En endring av menyspråket vil bare gjelde for vising av menyen på skjermen. Den gjelder ikke for andre funksjoner på PC-en.
Tilbakestill visning på
skjermen
Dette alternativet tilbakestiller innstillingene under Visning på skjermen til standard fabrikkinnstillinger.
59
Kapittel 5. Meny
Lydjustering
Lyd ▼
Andre
Lydmodus
Tredje
Beskrivelse
Du kan velge en lydmodus som passer dine preferanser.
• Hvis Lydutgang er angitt til Ekstern, blir Lydmodus deaktivert.
Balanse
Juster lydnivåene til høyttaleren for å optimere lydbalansen.
• Hvis Lydutgang er angitt til Ekstern, blir Balanse deaktivert.
Utjevner
Juster utjevneren for å tilpasse volumet og tonehøyden og forbedre lyduttakets fyldighet.
• Hvis Lydutgang er angitt til Ekstern, blir Utjevner deaktivert.
HDMI-lyd
Velg om lyden skal komme fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
Lyd på videovegg
Velg lydutgangen for en videosamtale.
Lydutgang
Hvis du lytter til lyden fra en kringkasting eller film igjennom en ekstern mottaker, kan det hende at du hører et ekko
som forårsakes av forskjellen mellom dekodehastigheten mellom produktets høyttalere og høyttalerne som er tilkoblet
lydmottakeren. Hvis dette skjer, kan du angi produktet til Ekstern.
• Når du angir Lydutgang til Ekstern, slås høyttalerne av på produktet.
Du vil bare høre lyd fra de interne høyttalerne. Når Lydutgang er angitt til Intern, er både produkthøyttalerne og de eksterne
høyttalerne på. Du hører lyd fra begge.
• Hvis det ikke finnes videosignal, dempes lyden på både produkthøyttalerne og de eksterne høyttalerne.
Automatisk lydstyrke
Lydstyrken kan variere avhengig av kanalen.
Justere lydnivået automatisk når du bytter til en annen kanal.
• For å bruke volumkontrollen til en tilkoblet kildeenhet, angir du Automatisk lydstyrke til Av. En endring av volumkontrollen til
den tilkoblede kildeenheten kan ikke utføres hvis Automatisk lydstyrke er angitt til Normal eller Natt.
• Hvis Lydutgang er angitt til Ekstern, blir Automatisk lydstyrke deaktivert.
Tilbakestill lyd
Tilbakestill alle lydinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
60
Kapittel 5. Meny
Nettverk
Nettverk ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Nettverksstatus
Du kan sjekke nettverket og Internett-statusen.
Innstillinger for åpent
nettverk
Konfigurer nettverksinnstillingene for å bruke forskjellige smart-hub-funksjoner slik som Internett-søk, innholdsdeling over et
hjemmenettverk og funksjonsoppdateringer.
Nettverksinnst for server
Koble til server
For å kjøre Spiller kobler du til et nettverk.
• Hvis alternativet SSL er aktivert, er serveren konfigurert til å bruke https og dataoverføringen er kryptert.
• Angi serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan koble til med portnummeret 7001,
kan du sjekke med serveradministratoren for å finne riktig portnummer og så endre portnummeret.)
MagicInfo-modus
Velg den egnede MagicInfo-modus avhengig av miljøet hvor du bruker produktet.
Servertilgang
Tillat eller blokker tilgang fra MagicInfo-server.
FTP-modus
Angi FTP-driftsmodusen.
Proxy-server
Slå på eller av og konfigurerer innstillingene for proxy-server.
Wi-Fi Direct
Angi for å kolbe produktet til trådløse mobilenheter. Ved å bruke denne funksjonen kan du koble trådløse mobilenheter direkte
til produktet uten en ruter.
• For å bruke denne funksjonen må mobilenheten være støttet av Wi-Fi Direct.
Følg disse trinnene for å koble mobilenheten til produktet med Wi-Fi Direct:
1 Gå til skjermbildet Wi-Fi Direct. Produktet begynner å søke etter enheter.
2 Slå på funksjonen Wi-Fi Direct på enheten. Velg ønsket Wi-Fi-enhet.
‒‒ PBC (Push Button Configuration): Trykk på knappen WPS(PBC) på Wi-Fi-enheten i løpet av to minutter. Produktet henter
automatisk inn alle verdier for nettverksinnstillinger det behøver og kobler til nettverket.
‒‒ PIN: Angi den viste PIN på enheten.
• Hvis du vil frakoble enheten, velger du den tilkoblede Wi-Fi-enheten og velger deretter Frakoblet.
Mobilenhetsbehandling
Adgangsmelding
Endre innstillingene for varselvisning når enheten er tilkoblet.
Mobilenhetsliste
Vise og administrere tilkoblede enheter.
61
Kapittel 5. Meny
Nettverk ▼
Andre
Enhetsnavn
Tredje
Beskrivelse
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverksfjernkontroller over nettverket.
62
Kapittel 5. Meny
Nettverksinnstillinger (kablet)
Koble til et kablet nettverk
Det finnes tre fremgangsmåter for å koble produktet til med en LAN-kabel.
• Du kan koble produktet til det lokale nettverket ved å koble det til LAN-porten på baksiden av
produktet og et eksternt modem med en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.
• Avhengig av nettverkskonfigurasjonen kan du være i stand til å koble produktet til det
lokale nettverket ved å koble det til LAN-porten på baksiden av produktet og direkte til en
nettverksuttak i veggen med en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at vegguttaket er tilkoblet et modem eller en
ruter i huset.
LAN
LAN-port
på veggen
RJ45
LAN
Modemport
på veggen
Eksternt modem (ADSL/
VDSL)
RJ45
LAN-kabel
LAN-kabel
Modem-kabel
• Du kan koble produktet til det lokale nettverket ved å koble det til LAN-porten på baksiden
av produktet og en IP-deler som er tilkoblet et eksternt modem. Bruke LAN-kabelen for
tilkoblingen.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
Modemport
på veggen
Eksternt modem
(ADSL/VDSL)
IP-deler (med DHCPserver)
RJ45
Hvis du har et dynamisk nettverk, skal du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modem og rutere som støtter DHCP automatisk
gir verdiene for IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS som produktet behøver for å få
tilgang til Internett slik at du ikke behøver å angi dem manuelt. De fleste hjemmenettverk er
dynamiske nettverk.
Enkelte nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse,
må du angi verdiene for IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS manuelt på produktets
kabelkonfigurasjonsskjerm når du konfigurerer nettverksforbindelsen. For verdiene for IPadresse, nettverksmaske, gateway og DNS, kan du ta kontakt med din Internett-leverandør
(ISP).
Hvis du har en Windows-datamaskin, kan du også finne disse verdien på datamaskinen.
Modem-kabel
LAN-kabel
LAN-kabel
• Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
• ADSL-modem som støtter DHCP lar deg også bruke statiske IP-adresser.
63
Kapittel 5. Meny
Automatiske nettverksinnstillinger (kablet)
Koble til nettverket med en LAN-kabel.
Kontroller at en LAN-kabelen er tilkoblet.
Automatisk konfigurasjon
1 Trykk knappen MENU på fjernkontrollen.
2 Velg Nettverk – Innstillinger for åpent nettverk.
3 Velg Kablet.
‒‒ Skjermbildet for nettverkstest vises og deretter begynner verifiseringsprosessen.
4 Når tilkoblingen er verifisert, velger du OK.
• Hvis tilkoblingsprosessen mislykkes, kan du sjekke tilkoblingen til LAN-porten.
• Hvis den automatiske prosessen ikke kan finne verdiene for nettverkstilkoblingen eller hvis
du vil konfigurerer tilkoblingen manuelt, kan du gå til neste del av nettverkskonfigurasjonen.
Manuelle nettverksinnstillinger (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfellet, kan du be nettverksadministratoren om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og DNS-serveradressen. Angi disse verdien manuelt.
Finne nettverkstilkoblingsverdiene
For å vise nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-datamaskiner, følger du disse
trinnene.
1 Klikk Nettverks-ikonet nederst til høyre av skjermen.
2 Klikk Status i popup-menyen som vises.
3 Klikk fanen Støtte i dialogboksen som vises.
4 I fanen Støtte klikker du knappen Detaljer. Verdiene for nettverkstilkobling vises.
Manuell konfigurasjon
1 Trykk knappen MENU på fjernkontrollen.
2 Velg Nettverk – Innstillinger for åpent nettverk.
3 Velg Kablet.
‒‒ Skjermbildet for nettverkstest vises og deretter begynner verifiseringsprosessen.
4 Velg Stopp. Verifiseringsprosessen avsluttes.
5 Velg IP-innstillinger. Skjermbildet IP-innstillinger vises.
6 Velg IP-innstilling og angi den til Angi manuelt.
‒‒ Angi IP-innstilling til Angi manuelt endres automatisk DNS-innstillingen til Angi manuelt.
7 Angi verdiene for nettverkstilkoblingen.
‒‒ IP-adresse, Nettverksmaske, Gateway, DNS Server.
8 Når du er ferdig velger du OK på bunnen av siden og trykker deretter
. Skjermbildet for
nettverkstest vises og verifiseringsprosessen begynner.
9 Når tilkoblingen er verifisert, velger du OK.
64
Kapittel 5. Meny
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Koble til et trådløst nettverk
LAN-port på
veggen
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCPserver)
LAN-kabel
Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video over en nettverkstilkobling, kan
det hende at videoen ikke avspilles jevnt.
• Velg en kanal for den trådløse IP-deleren som ikke brukes for øyeblikket. Hvis kanalen som er
angitt for den trådløse IP-delingen er i bruk av en annen enhet i nærheten, vil dette forårsake
interferens og kommunikasjonsfeil.
• Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk.
Hvis du velger Pure High-overføring (Greenfield) 802.11n-modus og krypteringstypen er angitt
til WEP, TKIP or TKIP AES (WPS2Mixed) på AP- eller den trådløse ruteren, støtter Samsungprodukteten ikke en tilkobling i samsvar med nye spesifikasjoner for Wi-Fi-sertifisering.
• Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble til nettverket over
PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerer
automatisk SSID- og WPA-nøkkelen i begge modus.
• Tilkoblingsmetoder: Du kan konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen på tre måter.
Automatisk oppsett (ved å bruke funksjonen automatisk nettverkssøk), manuelt oppsett,
WPS(PBC)
Automatisk nettverksoppsett (trådløst)
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som krever at enheten som
kobles til nettverket overfører en kryptert sikkerhetskode som kalles en tilgangs- eller
Sikkerhetsnøkkel. Sikkerhetsnøkkel er basert på et passord, vanligvis et ord eller en serie
med bokstaver og tall av en spesifisert lengde som du ble bedt om å angi når du konfigurerte
sikkerheten for det trådløse nettverket. Hvis du bruker denne metoden for å sette opp
nettverkstilkoblingen og du har en Sikkerhetsnøkkel for det trådløse nettverket, må du angi
passordet i løpet av den automatiske eller manuelle oppsettsprosessen.
Automatisk konfigurasjon
1 Trykk knappen MENU på fjernkontrollen.
2 Velg Nettverk – Innstillinger for åpent nettverk.
3 Velg Trådløst.
‒‒ Nettverksfunksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Når den er ferdig, viser
den en liste over tilgjengelige nettverk.
4 I nettverkslisten trykker du knappen  eller  for å velge et nettverk, og deretter
.
‒‒ Hvis den trådløse ruteren du vil koble deg til ikke vises, kan du velge Oppdater for å søke
på nytt.
‒‒ Hvis du ikke kan finne rutene etter et nytt forsøk, velger du knappen Stopp.
Knappen Legg til nettverk vises og du kan konfigurere nettverket manuelt.
5 Hvis skjermbildet Angi passord vises, går du til trinn 6. Hvis du velger en trådløse ruter som
ikke har sikkerhet går du til trinn 8.
6 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du passordet. (Sikkerhetsnøkkel eller PIN).
7 Når du er ferdig, bruker du knappen  for å flytte markøren til Ferdig og trykker deretter
.
Skjermbildet for nettverkstest vises og deretter begynner verifiseringsprosessen.
8 Når tilkoblingen er verifisert, velger du OK.
65
Kapittel 5. Meny
Manuelt nettverksoppsett (trådløst)
2 Velg Nettverk – Innstillinger for åpent nettverk.
3 Velg Trådløst.
‒‒ Nettverksfunksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Når den er ferdig, viser
den en liste over tilgjengelige nettverk.
4 Velg Stopp. Verifiseringsprosessen avsluttes.
5 Velg Bruk WPS og trykk
.
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfellet, kan du be nettverksadministratoren om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og DNS-serveradressen. Angi disse verdien manuelt.
Finne nettverkstilkoblingsverdiene
For å vise nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-datamaskiner, følger du disse
trinnene.
1 Klikk Nettverks-ikonet nederst til høyre av skjermen.
2 Klikk Status i popup-menyen som vises.
3 Klikk fanen Støtte i dialogboksen som vises.
4 I fanen Støtte klikker du knappen Detaljer. Verdiene for nettverkstilkobling vises.
6 Trykk knappen WPS(PBC) på ruteren i løpet av to minutter. Produktet henter automatisk inn
alle verdier for nettverksinnstillinger det behøver og kobler til nettverket.
7 Skjermbildet for nettverkstilkobling vises og nettverksoppsettet er fullført.
Manuell konfigurasjon
1 Trykk knappen MENU på fjernkontrollen.
2 Velg Nettverk – Innstillinger for åpent nettverk.
3 Velg Trådløst.
‒‒ Nettverksfunksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Når den er ferdig, viser
den en liste over tilgjengelige nettverk.
4 Velg Stopp. Verifiseringsprosessen avsluttes.
5 Velg Legg til nettverk.
6 Angi SSID-en til nettverket og velg Ferdig.
7 Velg Sikkerhetstype og OK. Hvis du velger Åpen, går du til trinn 10.
8 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du passordet. (Sikkerhetsnøkkel eller PIN)
9 Når du er ferdig, bruker du knappen  for å flytte markøren til Ferdig og trykker deretter
Skjermbildet for nettverkstest vises og deretter begynner verifiseringsprosessen.
10 Når tilkoblingen er verifisert, velger du OK.
WPS(PBC)
Konfigurere med WPS(PBC)
Hvis ruteren har en knapp for WPS(PBC), kan du følge disse trinnene.
1 Trykk knappen MENU på fjernkontrollen.
.
66
Kapittel 5. Meny
System
System ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Tilgjengelighet
Stemmeveiledning
Slå Stemmeveiledning på og av og konfigurerer volumet, hastigheten og tonehøyden på stemmen. Språket som brukes for
stemmeveiledning vil være det samme som språket angitt i Språk.
Menygjennomsiktighet
Juster gjennomsiktigheten til menyboksen.
Høy kontrast
Angi bakgrunnen og skrifttypen til farger med høy kontrast i menyen. Menyene blir ugjennomsiktige når dette alternativet er
valgt.
Forstørre
Forstørre menyen.
Startkonfigurasjo
Gjenopprett TV-en til de opprinnelige innstillingene og utfør føste Oppsett på nytt.
• Angi det firesifrede PIN-nummeret. Standard PIN-nummer er «0-0-0-0».
Hvis du vil endre PIN-nummeret, kan du bruke funksjonen Endre PIN.
Tid
Konfigurer diverse tidsrelaterte innstillinger.
• Trykk knappen
Still klokke
INFO
hvis du vil vise nåværende klokkeslett.
Velg Still klokke. Velg Dato eller Tid, og trykk deretter
.
Bruk talltastene for å angi tall eller trykk opp og ned på piltastene. Bruk knappene  og  for å flytte mellom feltene. Trykk
når du er ferdig.
NTP-innstillinger
Konfigurer server-URL-adressen og tidssonen hvis du vil bruke nettverksklokken.
DST
Slår funksjonen DST (sommertid) på og av.
Deaktiver.timer
Slår produktet av automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode.
• Bruk opp- og nedpilene for å velge en tidsperiode og trykk deretter
På/av-forsinkelse
Automatisk kildeveksling
. For å avbryte Deaktiver.timer, velger du Av.
Når du kobler til flere produkter, justerer du tidspunktene for å slå på hvert av produktene med et mellomrom for å unngå
strømoverbelastning (innenfor et område på 0 – 50 sekunder).
Slå på skjermen med Automatisk kildeveksling på når den forrige videokilden er ikke aktiv, skjermen søker automatisk etter en
alternativ videokilde for aktiv video.
67
Kapittel 5. Meny
System ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Automatisk kildeveksling
Når Automatisk kildeveksling er På, søker skjermen automatisk etter en aktiv videokilde.
Primær kilde-valget aktiveres ikke hvis videokilden ikke er kjent.
Sekundær kilde-valget blir aktivt hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
Hvis både den primære og sekundære inngangskilden ikke er kjent, vil skjermen foreta to søk etter en aktiv kilde, hvert
søk sjekker den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis begge søk mislykkes, vil skjermen gå tilbake til den første
videokilden og vise en melding som angir at det ikke finnes et signal.
Når Primær kilde-valget er angitt til Alle, vil skjermen søke på alle videokildeinnganger to ganger i rekkefølge for å leste etter en
aktiv videokilde og gå tilbake til den første videokilden i rekkefølgen hvis ingen video finnes.
Gjenoppretting av primær kilde
Velg om du skal gjenopprette den valgte primære inngangskilden når en primær inngangskilde er tilkoblet.
• Funksjonen Gjenoppretting av primær kilde er deaktivert hvis Primær kilde er angitt til Alle.
Primær kilde
Angi Primær kilde for den automatiske inngangskilden.
Sekundær kilde
Angi Sekundær kilde for den automatiske inngangskilden.
DVI-tilkopling
Velg kildeenheten som er tilkoblet DVI-inngangen.
• Start kildeenheten på nytt hvis skjermbildet ikke vises.
Strømkontroll
Automatisk av
Denne funksjonen slår produktet på automatisk så snart det er tilkoblet. Du behøver ikke trykke på-knappen.
PC-modulstrøm
PC-modulen kan slås på/av separat fra LFD-en.
Maks. strømsparing
Slår av produktet for å redusere strømforbruket etter at PC-en har vært uvirksom over en angitt tidsperiode.
• Bare tilgjengelig i DVI, HDMI, Visningsport-modus.
Hvilemoduskontroll
Du kan angi aktivering av skjermens hvilemodus når et inngangssignal mottas.
• Bare tilgjengelig i DVI, HDMI, Visningsport-modus.
• Påse at kildeenheten er riktig tilkoplet når meldingen Signalet er svakt eller ingen signal vises.
• Hvis Ingen signal-melding er angitt til Av, vil meldingen Signalet er svakt eller ingen signal ikke vises. Angi Ingen signal-melding
til På.
Nettverk i hvilemodus
Denne funksjonen beholder netteverksstrømmen på når produktet slås av.
68
Kapittel 5. Meny
System ▼
Andre
Øko-løsning
Tredje
Beskrivelse
På/av-knapp
På/av-knappen (i øvre høyre hjørne på fjernkontrollen) kan angis til å enten slå på strømmen eller slå på/av strømmen.
Energibesparingsmodus
Reduser strømforbruket ved å justere lysstyrken til skjermen.
Øko-sensor
For å forbedre strømforbruket, vil skjermbildeinnstillingene justeres automatisk til lyset i rommet.
• Justering av innstillingen Bakgrunnslys i menyen Bilde deaktiverer Øko-sensor.
• Hvis Øko-sensor er På, kan lysstyrken til skjermen endres (bli litt mørkere eller lysere) avhengig av omgivende lysstyrke.
Tidsplan for skjermlampe
Justere panelets lysstyrken. En verdi nærmere 100 gjør panelet lysere.
Ingen sign.standby
Spar strøm ved å slå enheten av når ingen signaler mottas fra noen kilder.
• Deaktiver når den tilkoblede PC-en er i strømsparemodus.
• Produktet slås automatisk av etter en angitt tid. Tiden kan endres etter behov.
Automatisk avslåing
Temperaturkontroll
Produktet slås automatisk av hvis du ikke trykker på noen knapper på fjernkontrollen eller på produktet i løpet av de angitte
timene for å unngå overoppvarming.
Denne funksjonen registrerer produktets interntemperatur. Du kan angi temperaturområdet som er akseptabelt.
Som standard er temperaturen satt til 77°C.
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75 til 80 °C (basert på en omgivelsestemperatur på 40 °C.).
• Skjermbildet blir mørkere hvis temperaturen overskrider den angitte temperaturgrensen. Hvis temperaturen fortsetter å gå
opp, vil produktet slås av for å forhindre overoppvarming.
Inngangsenhetsbehandling
Spill av via
Konfigurer inndataenheter som skal brukes med produktet. Du kan se enhetslisten og justere innstillingene på denne menyen.
Tastaturspråk
Angi tastaturspråket.
Tastaturtype
Tastaturtype.
Snarvei for inndataspråk
Velg snarveistaster for å bytte mellom inndataspråk.
Velg den egnede Spill av via-modusen avhengig av miljøet hvor du bruker produktet.
Startskjermbildet kan variere i henhold til innstillingen.
69
Kapittel 5. Meny
System ▼
Andre
Tredje
Endre PIN
Beskrivelse
Skjermbildet Endre PIN vises.
Velg fire tall for PIN-koden og angi den i Angi ny PIN. Angi de samme fire tallene i Bekreft ny PIN.
• Standardpassord: 0 - 0 - 0 - 0
Sikkerhet
Sikkerhetslås
. Standard PIN-nummer er «0-0-0-0».
• Angi det firesifrede PIN-nummeret og trykk
Hvis du vil endre PIN-nummeret, kan du bruke funksjonen Endre PIN.
Alle menyene og knappene til produktet og fjernkontrollen, bortsett fra
Sikkerhetslås.
LOCK -knappen på fjernkontrollen, låses av funksjonen
For å låse opp menyen og knappene kan du trykke hvilken som helst knapp og angi passordet (standardpassord: 0 - 0 - 0 - 0).
Slå på På-knapp for å aktivere på/av-knappen til fjernkontrollen til å slå på enheten mens Sikkerhetslås er aktivert.
Knappelås
Denne menyen kan brukes til å låse knappen på produktet.
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Knappelås er angitt til På.
Låsing av USB automatisk
avspilling
Velg om du automatisk skal spille MagicInfo-innhold som er lagret på en tilkoblet USB-enhet.
Låsing av mobiltilkobling
Begrens at andre enheter på nettverket, slik som smarttelefoner og nettbrett, deler innhold med din skilting.
Låsing av berøringskontroll
Forhindre at berøringsbevegelser kontrollerer enheten.
Eksternadministrasjon
Du kan Tillat eller Blokker eksterne kommandoer for å få tilgang til enheten over nettverket.
• Tilkobling av en USB-enhet som inneholder MagicInfo-innhold viser «Låsing av USB automatisk avspilling: På.» i fem
sekunder.
• De endrede innstillingene forblir selv etter at produktet er slått av og på ved hjelp av paneltasten eller på/av-knappen.
Generelt
Smart sikkerhet
Denne funksjonen beskytter alle eksterne enheter som er tilkoblet TV-en mot hackere, spionvare og virus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Se Anynet+ (HDMI-CEC) på side 71.
HDMI direkte tilk.
Denne funksjonen brukes for å aktivere tidsforsinkelsen for å slå på en DVI/HDMI-enhet.
70
Kapittel 5. Meny
System ▼
Andre
Tredje
Beskrivelse
Tilpasset logo
Du kan laste ned, velge og angi visningstiden til en tilpasset logo som vises når produktet slås på.
• Tilpasset logo
‒‒ Du kan velge en tilpasset log (bilde/video) eller slå av visningen av tilpasset logo.
‒‒ Du må laste ned den tilpassede logoen fra en ekstern USB-enhet for å angi en tilpasset logo.
• Logo vis tid
‒‒ Hvis den tilpassede logotypen er Bilde, kan du angi Logo vis tid.
• Last ned logo-fi
‒‒ Du kan laste ned en tilpasset logo til produktet fra en ekstern USB-enhet.
‒‒ Filnavnet på den tilpassede logoen du vil laste ned må lagres som «samsung» med små bokstaver.
‒‒ Når det finnes flere eksterne USB-tilkoblinger, vil produktet forsøke å laste ned den tilpassede logoen fra enhets som sist ble
tilkoblet produktet.
Filrestriksjoner for tilpasset logo
• For tilpassede logoer av bildetype, støttes bare bitmap-filer (aRGB 32 bpp-format).
• Oppløsningen på bildet for den tilpassede logoen må være mellom minimum 128 x 64 og maksimal skjermoppløsning.
(Horisontale/vertikale verdier på oppløsningen må være i multipler av 4.)
• For tilpassede logoer av videotype, støttes bare TS Stream-typer.
• Maksimal støttet videofilstørrelse er 150 MB. Den anbefalte lengden på en videofil er 20 sekunder eller mindre.
Spillmodus
Når du kobler til en spillkonsoll, som for eksempel PlayStation™ or Xbox™, kan du sette pris på en mer realistisk spilleopplevelse
ved å velge spillmodus.
• Forholdsregler og begrensinger for spillmodus. For å frakoble spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, angir du
spillmodus til Av i oppsettsmenyen.
Tilbakestill system
Dette alternativet tilbakestiller innstillingene under system til standard fabrikkinnstillinger.
71
Kapittel 5. Meny
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å kontrollere alle tilkoblede Samsung-enheter som
støtter Anynet+ med fjernkontrollen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan bare brukes
med Samsung-enheter som har egenskapen Anynet+. For å finne ut om Samsung-enheten har
denne funksjonen, kan du sjekke at det har en Anynet+-logo.
• Du kan bare kontrollere Anynet+-enheter som bruker produktets fjernkontroll, ikke knappene
på produktet.
• Det kan hende at produktets fjernkontroll ikke fungerer under visse forhold. Hvis dette skjer,
kan du velge Anynet+-enheten på nytt.
• Anynet+ fungerer når AV-enheten som støtter Anynet+ er i hvilemodus eller på-status.
• I PIP-modus, fungerer Anynet+ bare når en AV-enhet er tilkoblet som den primære skjermen.
Det fungerer ikke hvis AV-enheten er tilkoblet som en sekundær skjerm.
• Anynet+ støtter opptil 12 AV enheter. Vær oppmerksom på at du kan koble til opptil tre
enheter av samme type.
Feilsøking for Anynet+
Problem
Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.
• Kontroller at enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+•
•
•
•
•
•
•
systemet støtter bare Anynet+-enheter.
Kontroller at Anynet+-enhetskabelen er riktig tilkoblet.
Sjekk Anynet+-enhetens kabeltilkoblinger for video/lyd/
HDMI.
Kontroller at Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i menyen
System.
Kontroller at fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
Anynet+ fungerer ikke i visse situasjoner. (innledende
oppsett)
Hvis du har tatt bort og deretter koblet HDMI-kabelen tilbake
igjen, må du passe på å søke etter enheter igjen og slå
produktet av og på igjen.
Kontroller om funksjonen Anynet+ på Anynet-enheten er slått
på.
Jeg vil starte Anynet+.
• Kontroller at Anynet+-enheten er riktig tilkoblet produktet og
kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i menyen
System.
Jeg vil avslutte Anynet+.
• Trykk knappen
Meldingen «Frakobler
Anynet+-enheten …»
vises på skjermen.
• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer
Anynet+ eler bytter til en visningsmodus.
• Bruk fjernkontrollen etter at produktet har fullført Anynet+konfigurasjonen eller har fullført overgangen til Anynet+.
Anynet+-enheten spiller
ikke.
• Du kan ikke bruke spillefunksjonen når det innledende
oppsettet pågår.
på fjernkontrollen til produktet og
velg en enhet som ikke er Anynet+.
SOURCE
72
Kapittel 5. Meny
Problem
Mulig løsning
Den tilkoblede enheten
• Kontroller om enheten støtter Anynet+.
• Kontroller at HDMI-kabelen er riktig tilkoblet.
• Kontroller at Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i menyen
System.
• Søk på nytt etter Anynet+-enheter.
• Anynet+ krever en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er
tilkoblet produktet med en HDMI-kabel.
• Enkelte HDMI-kabler støtter ikke Anynet+-funksjoner.
• Hvis forbindelsen avbrytes på grunn av strømbrudd eller
HDMI-kablen har blitt frakoblet, skal du gjenta søket etter
enheter.
vises ikke.
73
Kapittel 5. Meny
Brukerstøtte
Brukerstøtte ▼
Andre
Tredje
Programvareoppdatering
Beskrivelse
Programvareoppdatering-menyen lar deg oppgradere produktprogramvare til den siste versjonen.
• Pass på at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slås av og på automatisk etter at
programvareoppdateringen er fullført.
• Når du oppgraderer programvaren vil alle innstillinger for video og lyd tilbakestilles til standardinnstillingene. Vi anbefaler at du
noterer innstillingene slik at du enkelt kan gjenopprette dem etter oppgraderingen.
Ta kontakt med Samsung
Oppdater nå
Oppdatere programvare til siste versjon.
Nettverksinnst for server
Denne funksjonen oppdaterer automatisk produktet når det ikke er i bruk.
Vis denne informasjonen når produktet ikke fungere riktig eller når du vil oppgradere programvaren.
Du finner informasjon om våre kundeservicesentere og hvordan du kan laste ned produkter og programvare.
• Ta kontakt med Samsung og finn produktets Modellkode og Programvareversjon.
Nullstill alt
Dette alternativet tilbakestiller alle innstillingene til en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.
Kapittel 6. Problemsøking
Problemsøking
Før du ta kontakt med oss
Før du ringer til Samsung kundeservicesenteret, kan du teste produktet som følger. Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt med Samsung kundeservicesenteret.
Diagnose
Sjekk om produktet fungerer normalt ved hjelp av produkttestfunksjonen.
Hvis skjermbildet forblir blankt mens LED-lampen for strømforsyningen blinker, selv når produktet er riktig tilkoblet PC-en, utfører du produkttesting.
1 Slå av både PC-en og produktet.
2 Frakoble alle kabler fra produktet.
3 Slå på produktet.
4 Hvis Ingen kabel tilkoblet vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skjermen forblir blank, skal du sjekke PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
Skjermoppløsning
Ikke optimal modus vises et kort øyeblikk hvis en modus som overskrider en støttet oppløsning er valgt (se oppløsninger som støttes).
74
75
Kapittel 6. Problemsøking
Kontrollpunkter
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slås på og av hele tiden.
Sjekk kabelforbindelsen mellom produktet og PC-en og påse at tilkoblingen er god.
Blanke områder eksisterer på alle fire sider av skjermen når en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er tilkoblet produktet og PC.
De blanke områdene på skjermen har ingenting å gjøre med produktet.
Blanke områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet kan du justere skjermstørrelsen i
innstillingene for HDMI eller DVI til grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen til grafikkortet ikke har et alternativ for å justere skjermstørrelsen kan du prøve å oppdatere
grafikkortdriveren til siste versjon.
(Ta kontakt med grafikkort- eller datamaskinprodusenten for mer informasjon om hvordan du justerer skjerminnstillingene.)
PC vises i Kilde når en PC ikke er tilkoblet.
PC vises alltid i Kilde, uavhengig om en PC er tilkoblet eller ikke.
Skjermproblem
LED-lampen for strømforsyningen er av. Skjermen kan ikke slås
på.
Sjekk kabelforbindelsen mellom produktet og PC-en og påse at tilkoblingen er god.
Ingen kabel tilkoblet vises på skjermen.
Sjekk at produktet er riktig tilkoblet med en kabel.
Sjekk at enheten som er tilkoblet enheten er slått på.
Ikke optimal modus vises.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overskrider produktets maksimale oppløsning og frekvens.
Se Tabell for standard signalmodus og angi den maksimale oppløsingen og frekvensen i henhold til produktets spesifikasjoner.
Bildene på skjermen ser forvrengte ut.
Kontroller kabelens tilkobling til produktet.
Skjermbildet er ikke tydelig. Skjermbildet er uklart.
Juster Grov og Fin.
Ta bort eventuelt tilleggsutstyr (videoutvidelseskabel osv.) og prøv på nytt.
Angi oppløsningen og frekvensen til anbefalt nivå.
Skjermbildet virker ustabilt og vibrerende.
Det finnes gjenværende skygger og spøkelsesbilder på
skjermen.
Sjekk at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor området som er kompatibelt med produktet.
Endre så skjerminnstillingen hvis nødvendig ved å referere til Videre informasjon i produktmenyen og tabellen Standard
signalmodus.
76
Kapittel 6. Problemsøking
Skjermbildet er for lyst. Skjermbildet er for mørkt.
Juster Lysstyrke og Kontrast.
Skjermbildefargen er ikke konsistent.
Gå til Bilde og juster Fargeområde-innstillingene.
Hvitt ser ikke hvitt ut.
Gå til Bilde og juster Hvitbalanse-innstillingene.
Det finnes ingen bilde på skjermen og LED-lampen for
strømforsyningen blinker hvert 0,5 til 1 sekund.
Produkter er i strømsparemodus.
Produktet slår seg av automatisk.
Gå til System og påse at Deaktiver.timer er angitt til Av.
Trykk hvilken som helst tast på tastaturet eller beveg musen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Hvis en PC er tilkoblet produktet, sjekker du om PC-en er på eller av.
Påse at strømledningen er riktig tilkoblet produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke oppdages, vil produktet slå seg av automatisk etter 10 til 15 minutter.
Bildekvaliteten til produktet er forskjellig fra det på
utsalgsstedet hvor det ble kjøpt.
Bruk en HDMI-kabel for å få høydefinisjons (HD) bildekvalitet.
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Kodet videoinnhold kan forårsake at skjermbildet virker ødelagt i scener med objekter i rask bevegelse slik som i
idrettsarrangementer eller actionvideo.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan forårsake at skjermbildet virker ødelagt. Dette betyr ikke at produktet er defekt.
En mobiltelefon innenfor en meters radius kan forårsake statisk forstyrrelse på analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og fargen ser ikke normal ut.
Gå til Bilde og juster skjerminnstillingene slik som Bildemodus, Farge, Lysstyrke og Skarphet.
Gå til System og juster Energibesparingsmodus-innstillingene.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene.
Brutte linjer vises i kantene på skjermbildet.
Hvis Bildestørrelse er satt til Tilpass skjermen, endrer du innstillingen til 16:9 standard.
Linjer (røde, grønne eller blå) vises på skjermbildet.
Disse linjene vises når DATA SOURCE DRIVER IC er defekt på skjermen.
Ta kontakt med Samsung servicesenteret for å løse problemet.
Skjermbildet virker ustabilt og så fryser det.
Skjermbildet kan fryse når en oppløsning som ikke er anbefalt blir brukt eller hvis signalet ikke er stabilt. For å løse problemet
kan du endre PC-oppløsningen til den anbefalte oppløsningen.
77
Kapittel 6. Problemsøking
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En skalert SD (4:3) innholdsfil kan forårsake svarte linjer på begge sider av en HD-kanalskjerm.
En video med et størrelsesforhold som er annerledes enn det til produktet kan forårsake svarte linjer på toppen og bunnen av
skjermen.
Endre skjermstørrelsen til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
Lydproblem
Det finnes ingen lyd.
Sjekk tilkoblingen av lydkabelen eller juster volumet.
Sjekk volumet.
Volumet er for lavt.
Justere volumet.
Hvis volumet fremdeles er for lavt etter at du har skrudd det opp til maksimalt nivå, kan du justere volumet til lydkortet på PC-en
eller i programvaren.
Video er tilgjengelig, men det finnes ingen lyd.
Hvis en HDMI-kabel er tilkoblet, kan du sjekke innstillingene for lyduttak på PC-en.
Gå til Lyd og endre Lydutgang til Intern.
Hvis en kildeenhet brukes
• Påse at lydkabelen er riktig tilkoblet lydinntaksporten på produktet.
• Sjekk lydutgangsinnstillingen til kildeenheten.
(Hvis for eksempel en HDMI-kabel er tilkoblet skjermen, kan det være nødvendig å endre lydinnstillingene for kabelboksen til
HDMI.)
Hvis en DVI-HDMI-kabel brukes, trenger du en separat lydkabel.
Hvis produktet har en hodetelefonutgang, skal du påse at ingenting er tilkoblet denne.
Koble strømledningen tilbake til enheten og start enheten på nytt.
Det kommer statiske lyder fra høyttalerne.
Kontroller kabelforbindelsen. Påse at en videokabel ikke er tilkoblet en lydinntaksport.
Sjekk signalstyrken etter at en kabel er tilkoblet.
Lavt signalnivå kan forårsake ødelagt lyd.
78
Kapittel 6. Problemsøking
Du kan høre lyden når volumet er dempet.
Når Lydutgang er satt til Ekstern, er volumknappen og dempefunksjonen deaktivert.
Juster volumet for de eksterne høyttalerne.
Lydinnstillingene for hovedhøyttalerne er separate fra de interne høyttalerne til produktet.
Endring eller demping av volumet til produktet påvirker ikke en ekstern forsterker (dekoder).
Lyd fra skjermen endres ikke etter at Lydmodus er endret.
Lydinnstillingene for hovedhøyttalerne er separate fra de interne høyttalerne til produktet.
Lydinnstillingene på en kildeenhet påvirker ikke de interne høyttalerne på produktet.
Det kommer ekkolyder fra høyttalerne.
Forskjellige kodehastigheter mellom produktets høyttalere og eksterne høyttalere kan forårsake et ekko.
Hvis dette er tilfellet, kan du angi Lydutgang til Ekstern.
Fjernkontrollproblem
Fjernkontrollen virker ikke.
Påse at batteriene er på riktig sted (+/-).
Sjekk om batteriene er tomme.
Sjekk for strømbrudd.
Påse at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om spesialbelysning eller neonlys er slått på i nærheten.
Kildeenhetsproblem
En pipelyd høres når PC-en startes opp.
Hvis en pipelyd høres når PC-en startes, må PC-en repareres.
Annet problem
Produktet lukter plast.
Plastlukten er normal og forsvinner etter en stund.
Skjermen virker tippet.
Ta bort og monter stativet på produktet på nytt.
Lyd eller video avbrytes med ujevne mellomrom.
Sjekk kabeltilkoblingen og koble til på nytt hvis nødvendig.
Bruk av veldig hard eller tykk kabel kan forstyrre lyd- og videofiler.
Påse at kablene er fleksible nok til å sikre slitesterkhet. Når produktet monteres på en vegg, anbefales det å bruke rettvinklede
kabler.
79
Kapittel 6. Problemsøking
Det finnes små partikler på kantene til produktet.
Partiklene er en del av produktdesignet. Produktet er ikke defekt.
PIP-menyen er ikke tilgjengelig.
Menyen er aktivert eller deaktivert avhengig av Kilde-modusen.
Når jeg forsøker å endre PC-oppløsningen, vises meldingen
”Den definerte videooppløsningen er ikke støttet”.
Meldingen ”Den definerte videooppløsningen er ikke støttet” vises hvis inngangsoppløsningen overskrider
maksimaloppløsningen til skjermen.
For å løse problemet kan du endre PC-oppløsningen til oppløsning som støttes av skjermen.
Det finnes ingen lyd fra høyttalerne i HDMI-modus når en DVIHDMI-kabel er tilkoblet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
Svartnivå for HDMI fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet med
YCbCr-uttak.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, slik som en DVD-spiller og STB er tilkoblet
Det finnes ingen lyd i HDMI-modus.
Viste bildefarger ser kanskje ikke normale ut. Video eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan oppstå hvis en kildeenhet som
bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden er tilkoblet produktet.
Påse at du kobler lydkabelen til riktig inntak for å aktivere lyd.
produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Hvis disse problemene oppstår, kan du koble til en lydkabel i tillegg til HDMI-kabelen.
Enkelte PC-grafikkort vil kanskje ikke gjenkjenne HDMI-signaler som ikke inkluderer lyd automatisk.
I dette tilfellet kan du velge et lydinntak manuelt.
Lydinntak
Skjermmodus
PC
Auto
PC-innstillinger
DVI PC
Lyd inn (stereoporter)
PC-innstillinger
I strømsparingsmodus, når inntakskilden er Visningsport, kan
PC-skjerminnstillinger ikke lagres.
Gå til System → Strømkontroll og angi Maks. strømsparing til Av. Eller du kan konfigurere skjermutgangsinnstillingene til PC-en
på nytt. Påse at settet er slått på.
Når du starter opp PC-en med inngangskilden angitt til
Visningsport, vises ikke BIOS- og oppstartsskjermbildene.
Start opp PC-en når settet er slått på eller når inngangskilden ikke er Visningsport.
80
Kapittel 6. Problemsøking
Ofte stilte spørsmål
Se bruksanvisningen for PC-en eller grafikkortet for mer informasjon om justering.
Spørsmål
Svar
Hvordan kan jeg endre frekvensen?
Angi frekvensen på grafikkortet.
• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning → Avanserte innstillinger →
Skjerm og juster frekvensen under Innstillinger for skjerm.
• Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning → Avanserte
innstillinger → Skjerm og juster frekvensen under Innstillinger for skjerm.
• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avanserte skjerminnstillinger → Egenskaper for skjermkort → Skjerm
og juster Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster oppløsningen.
• Windows 8: Gå til Settings → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm → Juster oppløsning og juster
oppløsningen.
• Windows 10: Gå til Innstillinger → System → Skjerm → Avansert skjerminnstillinger og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personalisering → Skjermbeskytter
→ Endre strøminnstillinger eller i BIOS-INNSTILLINGENE på PC-en.
• Windows 8: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass →
Skjermbeskytterinnstillinger eller i BIOS-INNSTILLINGENE på PC-en.
• Windows 10: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Personalisering → Låseskjerm → Innstillinger for skjermtidsavbrudd
→ Strøm og hvilemodus eller i BIOS-INNSTILLINGENE på PC-en.
81
Kapittel 7. Vedlegg
Vedlegg
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Størrelse
32-KLASSE (80,1 cm /
31,5 tommer)
43-KLASSE (107,9 cm /
42,5 tommer)
49-KLASSE (123,2 cm /
48,5 tommer)
55-KLASSE (138,7 cm /
54,6 tommer)
Skjermområde
698,4 mm (H) x 392,85 mm (B)
(27,5 tommer (H) x
15,5 tommer (B))
940,89 mm (H) x 529,25 mm (B)
(37,0 tommer (H) x
20,8 tommer (B))
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (B)
(42,2 tommer (H) x
23,7 tommer (B))
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (B)
(47,7 tommer (H) x
26,8 tommer (B))
Lydutgang
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Panel
Se etiketten bak på produktet da standardspenningen kan variere i forskjellige land.
Miljømessige
vurderinger
Drifts-
temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), med PIM: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luftfuktighet: 10 % til 80 %, ikke-kondenserende
FORSIKTIG
For installasjon i hjemmet skal den interne temperaturen ikke overstige 40 °C .
Oppbevaring
temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Kapittel 7. Vedlegg
• Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datakommunikasjon mellom skjermen og PC-systemet optimerer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjonen finner sted automatisk. Du kan også tilpasse installasjonsinnstillingene om dette er ønskelig.
• På grunn av produksjonsprosessens natur for dette produktet, kan omtrent 1 piksel per million (1ppm) være lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ytelse.
• Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
• Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
82
83
Kapittel 7. Vedlegg
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet kan bare angis til én oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bruk av en annen oppløsningen enn den spesifiserte
oppløsningen kan redusere bildekvaliteten. For å unngå dette anbefales det at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for produktet.
Modellnavn
Synkronisering
Oppløsning
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Horisontal frekvens
30 – 80 kHz
Vertikal frekvens
60 – 75 Hz
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
• Horisontal frekvens
Tiden det tar for å skanne én enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det gjensidige nummeret til en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
• Vertikal frekvens
Produktet viser ett enkelt bilde flere ganger per sekund (som et lysrør) for å vise det tilskueren ser. Antallet ganger et enkelt bilde vises per sekund kalles vertikal frekvens eller
oppdateringsfrekvens. Vertikal frekvens måles i Hz.
Skjermbildet justeres automatisk hvis et signal som tilhører de følgende standard signalmodusene overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke hører til de standard
signalmodusene, kan det hende at skjermen er blank med LED-lampen på. Hvis dette er tilfellet kan du endre innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til bruksanvisningen for
grafikkortet.
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synkroniseringspolaritet
H
V
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
84
Kapittel 7. Vedlegg
Oppløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklokke (MHz)
Synkroniseringspolaritet
H
V
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
85
Kapittel 7. Vedlegg
Ansvar for betalingstjenesten (kundekostnad)
Når reparasjon forespørres, uavhengig av garanti, kan vi ta betalt for besøket av en
servicetekniker i følgende tilfeller.
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installasjon osv.
• Hvis en servicetekniker forklarer hvordan produktet skal brukes eller bare justerer alternativer
uten å demontere produktet.
• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal osv.)
• Hvis et produkt installeres på nytt eller enheter er tilkoblet etter den første installasjonen av
det kjøpte produktet.
• Hvis et produkt installeres på nytt for å flytte det til et annet sted eller et annet hus.
• Hvis kunden ber om instruksjonene om hvordan det skal brukes i forbindelse med produkter
fra en annen produsent.
• Hvis kunden ber om instruksjonene om hvordan det skal brukes i forbindelse med
programvare fra en annen produsent.
• Hvis kunden ber om programvareinstallasjon og konfigurasjon for produktet.
• Hvis en servicetekniker fjerner/rengjør støv eller fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
• Hvis en kunde forespør en installasjon etter å ha kjøpt produktet hos en forhandler eller på
Internett.
En produktskade forårsaket av kunden
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feilreparasjon
Hvis produktskaden er forårsaket av:
• Eksternt støt eller slipp.
• Bruk av utstyr eller solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
• Reparasjon av en person som ikke er teknikker hos en servicepartner eller partner av
Samsung Electronics Co., Ltd.
• Endring eller reparasjon av produktet utført av kunden.
• Produktet er brukt med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske koblinger.
• Forsiktighetsreglene i brukerhåndboken ble ikke fulgt.
Annet
• Hvis produktet skades i en naturkatastrofe. (lynnedslag, brann, jordskjelv, flomskade osv.)
• Hvis forbrukerkomponenter brukes opp. (Batteri, toner, lysrør, hode, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.)
Hvis kunden forespør reparasjon og produktet ikke har noen defekter, kan et servicegebyr
bli belastet. Les derfor brukerhåndboken først.
86
Kapittel 7. Vedlegg
Unngåelse av innbrent etterbilde
Hva er innbrent etterbilde?
Innbrenning av bilder skal ikke skje når panelet fungerer normalt. Normal bruk betyr
kontinuerlig endring av videomønster. Hvis panelet viser et fast mønster i lengre tid, kan det
oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i pikslene som kontrollerer de flytende
krystallene.
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene
tynnere. Når dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg.
FORSIKTIG
Dette er en veiledning om hvordan du unngår innbrenning av bilder. Hvis en fast skjerm
vises i lang tid, kan det forårsake innbrenning av bilder. Dette problemet omfattes ikke av
garantien.
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av bilder
Hvis du viser et fast bilde i lang tid, kan det forårsake innbrente bilder eller flekker. Slå av
produktet når det ikke skal brukes på lang tid, aktiver strømsparingsmodus, eller kjør en
bevegelig skjermsparer.
• Endre fargene med jevne mellomrom.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
FORSIKTIG
Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart og hvit, grå).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
87
Kapittel 7. Vedlegg
Lisens
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbel-D symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Merknad om åpen kildelisens
Når det gjelder bruk av åpen kildeprogramvare, er åpne kildelisenser tilgjengelige fra
produktmenyen. Merknaden om åpen kildelisen er bare skrevet på engelsk.
For informasjon om merknaden om åpen kildelisens, kan du ta kontakt med Samsung
kundeservicesenter eller sende en e-post til oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising