Samsung | WM65R | User guide | Samsung WM65R Brugervejledning

Samsung WM65R Brugervejledning
Brugervejledning
WM55R WM65R
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over
16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på
besøg.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Andre varemærker end Samsung Electronics egne, tilhører de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Skrive
Sikkerhedsforanstaltninger
Opbevaring
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
4
4
4
5
6
Forholdsregler ved brug
8
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
9
Dele
10
Porte
Bakke (valgfrit køb)
11
12
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
WM55R
WM65R
13
13
14
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
15
15
15
Tilslutning til et netværk
Indstillinger for netværk (kablet)
Netværksindstillinger (trådløst)
Use WPS
16
16
18
20
IMPORT
Hvad er en 'Liste'?
21
PEN MODE
Skærmelementer
Tegne
Viske ud
Ændring af penseltykkelse og farve
22
22
23
23
23
BRUSH MODE
Skærmelementer
Ændring af penselfarven
24
24
25
Håndtering af lister
ROLL EXPLORER
Tilslutning til en mobil enhed
32
Tilslutning ved brug af Smart View eller Screen
Mirroring
32
Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af NFCtagging
32
Tilslutning til en pc
Tilslutning ved hjælp af et kabel
Tilslutning via funktionen WiFi Display
33
33
33
Sådan importerer du fra en USB-enhed
34
26
27
Sådan importerer du fra et netværksdrev
34
Kildevindue
35
Sidevisning
28
Dokumentvisning
36
Note Til/Fra
29
Billedvisning
37
Brug af markeringsværktøjerne
30
EXPORT
Sende mails
39
Printe
Installation af Flip Printing Software
Indstilling af printeren
40
40
40
Sådan eksporterer du til en USB-enhed
42
Deling af din skærm
43
Sådan eksporterer du fra et netværksdrev
44
2
Indholdsfortegnelse
Afsendelse til en mobilenhed
44
Menu
Connect
45
System
53
Picture
56
Support
58
Problemløsningsvejledning
Problemer og løsninger
59
Specifikationer
Generelt
64
Forudindstillede timertilstande
66
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
67
Produktet er ikke defekt
67
En produktskade, som kunden har forårsaget 67
67
Andet
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Anbefalede fremgangsmåder mod
forebyggelse
68
68
Licens
68
68
3
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Opbevaring
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet,
hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.
"" Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
4
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
En løs forbindelse med medføre brand.
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Der kan opstå brand.
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår
et problem.
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet.
Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
Der kan opstå brand.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå
overflade osv).
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet
eller medføre brand.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en
brændeovn.
Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke
monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
5
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
Børn kan blive kvalt.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt
(dryppende vand osv.), olie eller røg.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Forsigtig!
Betjening
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre
produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Skærmen kan blive beskadiget.
Børn kan komme alvorligt til skade.
Tab ikke produktet under flytning.
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på
afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
Sæt produktet forsigtigt ned.
Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.),
oven på produktet.
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv,
kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet
skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et
sådant sted.
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet
eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget
kabel.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget
kabel.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.)
eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via
ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv).
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand
eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
6
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
Forsigtig!
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand
eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive
varm.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle
andre tilsluttede kabler ud.
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Området skal også straks ventileres.
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder
eller defekte pixels.
Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du
ikke skal bruge produktet i længere tid.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i
længere tid (ferie osv).
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller
strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
Dit syn kan forringes.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Det kan lindre trætte øjne.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
7
Forholdsregler ved brug
Vær opmærksom på, at brug af den medfølgende pen med et tryk på mere end 2,5 kg kan forårsage
ridser på beskyttelsesglasset.
Hvis du anvender en anden kuglepen end den pen, der følger med, skal du være forsigtig, da
skærmen kan blive tilsmudset med blæk eller beskadiget.
Brug ikke en snavset børste for at undgå skader på skærmen.
"" Vi anbefaler, at du anvender den medfølgende pen. Undgå at anvende andre skarpe, spidse
genstande end pennen.
"" Hvis der er støv eller snavs fra den medfølgende pen på beskyttelsesglasset, skal du
rengøre det efter henvisningerne nedenfor.
Rengøring af ydersiden og skærmen
Aftør overfladen med en let fugtig, blød klud, og aftør derefter med en tør klud.
1
2
3
8
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
"" Kontakt forhandleren, hvor du
købte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.
Hurtig opsætningsvejledning
"" Udseendet af komponenterne kan
være anderledes end på de viste
billeder.
"" Se WMR-soklens eller
vægmonteringens
installationsvejledning (sælges
separat).
USB-kabel
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Touchpen x 2
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
Coverterminal, skrue (M4 x L10) x 2
Dækselkabel, skrue (M4 x L10)
9
Dele
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Dele
Beskrivelse
Strømknappen
•• Hold knappen inde for at slå produktet fra.
•• I skrivetilstand skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen for at skifte til pauseskærm.
•• Pennen er magnetisk. Opbevar den ved at anbringe den på det afmærkede sted.
""
: WM55R,
: WM65R
Strømindikator
Strømknappen
Højttaler
10
Porte
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Porte
USB
(1.0A)
USB
Beskrivelse
(1.0A)
"" USB-portene på produktet accepterer en konstant spænding på maks. 1,0 A. Hvis
maksimumværdien overstiges, fungerer USB-portene muligvis ikke.
LAN
SERVICE
Tilslut til en USB-nøgle.
LAN
Opretter forbindelse til et netværk med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
"" Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 2
SERVICE
"" Denne indgang er kun til service og har ingen brugerfunktion. Tilslut ikke et kabel
til denne indgang.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
TOUCH
OUT
AUDIO
OUT
Beregnet til serviceteknikere.
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
HDMI IN 1
TOUCH OUT
Tillader touch-baseret styring af pc-skærmen forbundet via HDMI IN 1- eller HDMI IN
2-porten. Brug et USB-kabel til at forbinde mellem TOUCH OUT-porten på bagsiden af
produktet og pc'en.
AUDIO OUT
Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
11
Bakke (valgfrit køb)
"" Bakker sælges separat. Kontakt din udbyder for at få hjælp til at købe.
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Porte
Beskrivelse
USB
Tilslut til en USB-nøgle.
USB IN
Mulighed for USB-tilslutning til pc.
USB OUT
1 Brug et USB-kabel mellem USB OUT-porten på produktet og USB-porten på en pc
for at forbinde dem.
2 Sæt et USB-lagringsenhed i USB IN-porten.
3 Du kan kontrollere USB-enheden, som er tilsluttet holderen fra pc’en.
TOUCH OUT
Til berøringsbaseret styring af pc-skærmen, som tilsluttes i HDMI IN 3-porten.
Brug et USB-kabel til at forbinde mellem TOUCH OUT-porten på bakken og pc'en.
HDMI IN 3
HDMI-port til visning af input fra en ekstern kilde.
SCREEN SHARE
HDMI-port til tilslutning af en ekstern skærm.
•• Du skal tagge din mobile enhed til NFC-enheden for at oprette forbindelse.
"" I skrivetilstand kan en markering af NFC automatisk udføre Smart View eller
Screen Mirroring på din mobile enhed.
"" Denne funktion understøttes kun på version Android 8.0 Oreo eller senere
versioner af mobile enheder fra Samsung.
•• For at indtaste en mailadresse automatisk skal du tagge et NFC-kort til NFC-enheden.
"" Mens du opretter en mail, angives en mailadresse automatisk, hvis den kan
læses ud fra den kodede NFC-tag.
"" Du kan finde flere oplysninger vedrørende, hvordan man angiver en mailadresse
i NFC-kortet i 'Sende mails'.
12
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Ventilation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Installation på en lodret væg
Dette produkt kan vægmonteres. Den eksklusive Samsung stand (til WM55R) og vægmontering
(til WM65R) er tilgængelig til valgfri køb.
"" Produktet må ikke installeres eller bruges med forsiden opad. Berøringsbaserede
funktioner virker muligvis ikke korrekt.
WM55R
A Mindst 15 mm
B Omgivende temperatur: 35 °C eller mindre
"" Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 15 mm
luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den
omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
A
Rotation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
•• For at bruge produktet i liggende tilstand skal du dreje det mod uret og sørge for, at
strømindikatoren er til højre efter drejning.
B
Installation på en skrå væg
A Mindst 15 mm
B Mindst 25 mm
B
C Omgivende temperatur: 35 °C eller mindre
"" Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den
specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg
for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
A
B
C
13
WM65R
Ventilation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Installation på en lodret væg
A Mindst 0 mm
B Omgivende temperatur: 35 °C eller mindre
A
B
Installation på en skrå væg
A Mindst 0 mm
B Mindst 25 mm
B
C Omgivende temperatur: 35 °C eller mindre
"" Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den
specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg
for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
A
B
C
14
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
•• Vægmonteringssættet gør det muligt at montere produktet på væggen.
•• Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
•• Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
•• Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
"" Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til
gulvet.
Hvis du vil installere produktet på det andet vægområde, skal du
kontakte den nærmeste forhandler.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og
medføre alvorlige kvæstelser.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan
længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan
medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
•• Sørg altid for, at mindst to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm Standardskrue
Antal
400 × 400
4
WM55R
M8
WM65R
"" Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge
af elektrisk stød.
15
Tilslutning til et netværk
•• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til
dit lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på
væggen ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router
et andet sted i huset.
Indstillinger for netværk (kablet)
LAN
Modemstikket på væggen
RJ45
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LANporten bag på produktet ved hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor.
LAN
Eksternt modem
Modemstikket på væggen
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der
er tilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til
forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
LAN-kabel
LAN
IP-router
RJ45
(med DHCP-server)
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der
understøtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der
understøtter DHCP, angiver automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNSværdier, dit produkt skal bruge til at få adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem
manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen.
Kontakt din internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNSværdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
"" Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en
statisk IP-adresse.
"" På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
16
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af
softwareopgraderinger.
Manuel opsætning
Automatisk Open Network Settings (kablet)
2 Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Cancel.
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
3 Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.
1 Indstil Network Type til Wired på siden Open Network Settings.
Bekræftelsesprocessen stopper.
4 Vælg feltet øverst, og indstil derefter IP setting for at Enter manually Gentag
Automatisk opsætning
indtastningsprocessen for hvert felt i IP Address.
1 Indstil Network Type til Wired på siden Open Network Settings.
"" Hvis du indstiller IP setting til Enter manually, ændres DNS setting automatisk til Enter
manually.
2 Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
"" Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
"" Hvis den automatiske proces ikke kan finde værdierne for netværkstilslutningen, eller
hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit (Manuelt åben
netværksindstillinger (kablet)).
5 Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden. Netværkstestskærmen vises, og
bekræftelsen starter.
6 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
Manuelt Open Network Settings (kablet)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2 Klik på Status i den viste pop-op-menu.
3 Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4 Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
17
Netværksindstillinger (trådløst)
Tilslutning til et trådløst netværk
Trådløst IP-delingsmodul
(router har DHCP-server)
LAN-porten på væggen
Automatisk konfiguration af netværk (trådløst)
De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, der får
adgang til netværket til at sende en krypteret sikkerhedskode kaldet en adgangs- eller
sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en løseords-sætning, typisk et ord eller en
række bogstaver og tal af en bestemt længde, du blev bedt om at indtaste, da du konfigurerede
sikkerheden for dit trådløse netværk. Hvis du bruger denne metode til opsætning af
netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste
løseords-sætningen under den automatiske eller manuelle installationsproces.
Automatisk opsætning
1 Indstil Network Type til Wireless på siden Open Network Settings.
2 Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der
LAN-kabel
Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en
netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke flydende.
"" Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den
kanal, der er angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed
i nærheden, vil det medføre interferens og kommunikationsfejl.
"" Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen
er indstillet til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på dit adgangspunkt eller din trådløse
router, understøtter Samsung-produkter ikke en forbindelse. Dette er i overensstemmelse
med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.
"" Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette
forbindelse til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal
Identification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse
tilstande.
"" Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder.
Automatisk indstilling (vha. funktionen Automatisk netværkssøgning), Manuel opsætning,
Use WPS
en liste over de tilgængelige netværk.
3 Vælg et netværk på listen over netværk.
"" Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.
"" Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge Add Network.
4 Hvis skærmen Enter the password for (AP Name). vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger
en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
5 Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter the password for (AP Name).
(sikkerhedskode eller PIN-kode).
6 Vælg Done, når du er færdig. Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
"" Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke få forbindelse til internettet.
Kontakt i så fald din internettjenesteudbyder.
7 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
"" Dette produkt understøtter Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
18
Manuel konfiguration af netværk (trådløst)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2 Klik på Status i den viste pop-op-menu.
3 Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4 Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
1 Indstil Network Type til Wireless på siden Open Network Settings.
2 Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der
en liste over de tilgængelige netværk.
3 Vælg et netværk på listen over netværk.
"" Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.
"" Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen Stop.
Knappen Add Network vises.
4 Hvis skærmen Enter the password for (AP Name). vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger
en trådløs router, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
5 Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter the password for (AP Name).
(sikkerhedskode eller PIN-kode).
6 Vælg Done, når du er færdig. Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7 Vælg Cancel, mens der er forsøg på at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af
forbindelse.
8 Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
9 Vælg feltet øverst, og indstil derefter IP setting til Enter manually. Gentag indtastningen
for hvert felt i IP Address.
"" Hvis du indstiller IP setting til Enter manually, ændres DNS setting automatisk til Enter
manually.
10 Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden. Netværkstestskærmen vises, og
bekræftelsen starter.
11 Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Success! Your device is connected to
the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
19
Use WPS
Opsætning ved hjælp af Use WPS
Hvis din router har en Use WPS-knap, skal du følge denne fremgangsmåde.
1 Indstil Network Type til Wireless på siden Open Network Settings.
2 Vælg Use WPS.
3 Tryk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse router inden for de næste to minutter.
Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og
opretter forbindelse til netværket.
4 Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
20
Kapitel 03
Skrive
Hvad er en 'Liste'?
•• Filer hedder 'lister' i dette produkt. En 'liste' er en fil med flere sider, der er forbundne.
•• En liste kan bestå af op til 20 sider, der er forbundne.
"" BRUSH MODE understøtter kun en side.
•• Sider er forbundet vandret i liggende retning og lodret i stående retning.
"" Du kan kun åbne én liste på en skærm. Du kan finde flere oplysninger under 'Håndtering af lister'.
Liggende format
Stående format
Side 1
Side 2
Side 1
Side 2
21
PEN MODE
Knapper
Skærmelementer
Beskrivelse
IMPORT
Få vist en skærm fra en mobil enhed eller en pc, der er sluttet til produktet, eller
importér data som f.eks. billeder fra et tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
EXPORT
Del det, du har skabt på forskellige måder.
Administrere og ændre lister og indstillinger.
IMPORT
EXPORT
Flyt eller rediger de lister, du har oprettet for hver side.
Opret et lag, hvor du kan skrive eller tegne på skærmen, og som også kan gemmes
sammen med billedet, der er optaget.
Vælg, og rediger, optag, udskriv eller send som e-mail indholdet fra pennen eller
børsten.
Fortryd eller opdater den sidste handling.
•• Hvis der tilføjes, slettes eller flyttes rundt på sider, nulstilles
""
kan udføres op til 20 gange for hver.
.
Luk den aktuelle liste, og opret en ny liste.
Sideskiftlinje
Se sidelinjer.
Scroll gennem sider.
Kantscroller
Scroll i det sorte område for at flytte siderne.
22
Tegne
Ændring af penseltykkelse og farve
Du kan frit anvende den medfølgende pen til at skrive lige
det du vil.
•• Tynd ende (
•• Tyk ende (
Du kan ændre pen-farven ved at holde pennen inde på skærmen.
): Pentype
): Highlightertype
Viske ud
Du kan bruge din finger eller håndflade til at viske det, du har skrevet, ud.
23
BRUSH MODE
Skærmelementer
IMPORT
EXPORT
Knapper
Beskrivelse
IMPORT
Få vist en skærm fra en mobil enhed eller en pc, der er sluttet til produktet, eller importér
data som f.eks. billeder fra et tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
EXPORT
Del det, du har skabt på forskellige måder.
Administrere og ændre lister og indstillinger.
Vælg, og rediger, optag, udskriv eller send som e-mail indholdet fra pennen eller børsten.
Fortryd eller opdater den sidste handling.
•• Hvis der tilføjes, slettes eller flyttes rundt på sider, nulstilles
""
kan udføres op til 5 gange for hver.
.
Luk den aktuelle liste, og opret en ny liste.
"" Ændringer i tykkelsen afhængigt af området, der berører skærmen, gælder straks. (Maks. 2 cm)
"" Det anbefales at bruge børsten.
"" BRUSH MODE understøtter kun enkelt-tryk.
24
Ændring af penselfarven
Når du har rørt paletten på skærmen, kan du tegne et billede ved at vælge den ønskede tilstand
under akvareller og emulgeringer.
WATER
OIL
: Tørre farver for at stoppe blanding.
: Uddrag farven fra det valgte punkt.
: Slet det valgte område.
25
Håndtering af lister
Knapper
Beskrivelse
NEW
Opret en ny liste.
SAVE
Gem den aktuelle liste.
ROLLS
Åbn, Slet eller Eksporter gemte lister.
PEN MODE / BRUSH
MODE
Vælg en tilstand.
FORMS
Skift baggrundsformat.
"" Denne menu er kun tilgængelig i PEN MODE-tilstand.
NEW
SAVE
LOCK / UNLOCK
ROLLS
•• UNLOCK: Hvis du vil låse op for en låst rulning, skal du trykke på den sekscifrede
adgangskode, du indstillede, da du låste rulningen.
"" Når den er åben, forbliver den aktuelle liste åben indtil den låses igen.
BRUSH MODE
FORMS
LOCK
VOLUME
•• LOCK: Tryk på en sekscifret adgangskode for at låse den aktuelle rulning.
VOLUME
Juster lydstyrken.
SETTINGS
Du kan se nærmere på konfigurationsmenuen.
HOW TO USE
Du kan se på Sådan gør du.
SETTINGS
HOW TO USE
26
ROLL EXPLORER
Slette/eksportere lister
→ Rolls
→ Rolls → Select
Åbn, gennemse og administrer rulninger med rulningssøgeren.
Du kan vælge flere lister til at eksporte eller slette.
Rolls
All
By name
By date
Select
Select
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
Cancel
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
Delete
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
Export
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
Dele
All
Beskrivelse
Du kan se listen efter den ønskede tilstand.
•• All / Pen Mode / Brush Mode
By name ↔ By date
Husk at indstille filernes sorteringsrækkefølge.
Select
Vælg flere ruller, du vil eksportere eller slette.
File Name
Omdøb filen.
Rolls
Gennemse og åbn en ønsket rulning.
Dele
Export
Beskrivelse
Del de valgte lister, som du vil.
•• Email(
) / USB( ) / Network Drive(
Delete
Slet de valgte lister.
Cancel
Fravælg listen.
)
"" For at åbne en låst rulning ( ), tryk på den sekscifrede adgangskode.
"" Listerne er sorteret efter seneste dato.
27
Sidevisning
"" Denne menu er kun tilgængelig i PEN MODE-tilstand.
Dele
Sidetal
Du kan bevæge eller redigere de lister, du har oprettet
for hver side.
IMPORT
Fokus
Beskrivelse
Viser sidetal.
Viser den aktuelle side, du ser på.
•• Når du trykker på en side, flyttes fokus over på det.
Slet siden i fokus.
EXPORT
Tilføj en ny side til fokuspositionen.
"" Du kan oprette op til 20 sider pr. liste.
01
02
03
04
05
Sidevisningsområde
28
Note Til/Fra
Tilføj et lag over skærmen for at skrive eller tegne. Dette kan være nyttigt
for at tilføje notat til indhold fra en ekstern kilde.
"" Denne menu er kun tilgængelig i PEN MODE-tilstand.
1 Tryk for at tilføje et nyt notatlag over skærmen.
2 Vær opmærksom på laget.
3 Tryk
og luk.
•• Save / Don't Save / Cancel
29
Brug af markeringsværktøjerne
Rotation
Tilpas
størrelsen
Vælg, og rediger, optag, udskriv eller send som e-mail indholdet fra pennen
eller børsten. Brug
til at flytte, rotere eller ændre størrelsen på det
valgte.
Flyt
REDIGER
Tilpas
størrelsen
Capture/e-mail/udskriv
1 Tryk
på skærmens bund. Der vises en markeringsboks på skærmen.
"" Træk i
afkrydsningsfeltet for at justere størrelsen.
2 Vælg området og vælg fra
/
/
muligheder.
"" Produktet skal være tilsluttet et netværk for at bruge e-mail eller print.
Redigering af pensel og penselindhold
"" Ændringerne gælder kun for pensel og penselindhold.
1 Tryk
på skærmens bund. Der vises en markeringsboks på skærmen.
"" Træk i
2 Tryk
afkrydsningsfeltet for at justere størrelsen.
for at aktivere redigering for det valgte område.
3 Flyt, drej eller ændr størrelsen på det valgte område, og tryk på
"" Tryk
.
for at afbryde ændringerne.
30
Kapitel 04
IMPORT
Du kan få vist en skærm fra en mobil enhed eller en pc, der er sluttet til produktet, eller
importere data som f.eks. billeder fra et tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
•• Tryk IMPORT øverst på skærmen for at vælge den ønskede enhed.
Ikoner
Beskrivelse
Viser skærmen fra en mobil enhed ved hjælp af Smart View eller funktionen
Screen Mirroring.
Viser din pc’s skærmbillede, der importeres via en HDMI-forbindelse eller WiFi
display.
IMPORT
Importer billeder, indfødte FLIP-filer og dokumenter fra en USB-enhed.
Importer billeder, indfødte FLIP-filer og dokumenter fra et netværksenhed.
MOBILE
PC
IMPORT
USB
EXPORT
NETWORK DRIVE
"" Det indfødte FLIP-format (.iwb) henviser til filer, som gemmes direkte fra enheden og kun
understøttes af FLIP-enheder.
"" Understøttede billedfilformater: JPG, BMP, PNG, MPO
"" Understøttede dokumentfilformater: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
31
Tilslutning til en mobil enhed
Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af NFCtagging
IMPORT → MOBILE
"" Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er udstyret med en bakke (valgfrit køb).
Tilslutning ved brug af Smart View eller Screen
Mirroring
"" Denne funktion understøttes kun på version Android 8.0 Oreo eller senere versioner af
mobile enheder fra Samsung.
"" I skrivetilstand kan en markering af NFC automatisk udføre Smart View eller Screen
Mirroring på din mobile enhed.
Smart View
1 Træk topbjælken på den mobile enhed ned for at aktivere Smart View eller Screen
Mirroring.
2 Vælg dette produkt på listen over enheder, der vises på skærmen.
–– Det oprindelige enhedsnavn er [FLIP] Samsung WMR Series.
1 Slå NFC-funktionen til på en understøttet mobil enhed.
2 Tag den mobile enhed til NFC-puden.
"" Du kan styre den mobile enhed fra produktets skærm.
"" Du kan styre den mobile enhed fra produktets skærm.
"" HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) indhold vises ikke på skærmen, hvis PIP
Capture er sat til On.
32
Tilslutning til en pc
Tilslutning via funktionen WiFi Display
"" Denne funktion er kun tilgængelig for den pc, der understøtter WiFi Display-funktionen.
IMPORT → PC
IMPORT
MOBILE
USB
PC
NETWORK DRIVE
PC
STEP. 02
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Wireless
Remote PC
STEP. 01
"" HDMI 3 er tilgængelig, når produktet er udstyret med en bakke (valgfrit køb).
Tilslutning ved hjælp af et kabel
1 Tilslut produktet til pc'en ved hjælp af et HDMI-kabel.
"" HDCP-indhold vises ikke på skærmen, hvis PIP Capture er indstillet til On.
HDMI IN
1 Vælg Handlingscenter eller Enheder i proceslinjens meddelelsesområde på pc'en.
2 Klik på Tilslut eller Projekt, og vælg en [Flip] Samsung WMR Series-enhed for at oprete
forbindelse.
"" Forbindelsesproceduren kan variere afhængigt af pc'en.
"" Når WiFi Display-forbindelse er oprettet, kan du styre pc-skærmen fra produktskærmen.
"" Denne funktion understøttes kun af Windows 10.
2 Vælg IMPORT → PC → HDMI øverst på skærmen.
3 For at styre pc'en fra produktskærmen skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel til
TOUCH OUT-porten på produktet.
"" Hvis du bruger det i en multi-skærmopsætning, skal du sørge for, at du har konfigureret
FLIP som hoveddisplay.
TOUCH OUT
33
Sådan importerer du fra en USB-enhed
Sådan importerer du fra et netværksdrev
IMPORT → USB
IMPORT → NETWORK DRIVE
IMPORT
IMPORT
MOBILE
PC
USB
USB
USB1
MOBILE
NETWORK DRIVE
PC
USB
NETWORK DRIVE
NETWORK DRIVE
USB2
NETWORK1
NETWORK2
Add
Tilslut en ekstern HDD- eller en USB-lagringsenhed.
Tilslut netværksdrevet for at levere filer.
"" Importer billeder, indfødte FLIP-filer (.iwb) og dokumenter.
"" Du kan registrere et netværksdrev, mens netværket er tilsluttet.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du slutter til et netværk her 'Tilslutning til et netværk'.
"" Du kan registrere en netværksdrevkonto på � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Network Drive → Add Account.
Hvis du vil registrere en netværksdrevkonto, skal du angive Address, Username og Password.
Hvis du vil registrere din netværksdrevkonto, kan du se på 'Add Account' til Network Drive.
"" Importer billeder, indfødte FLIP-filer (.iwb) og dokumenter.
34
Kildevindue
Når du tilslutter en pc eller en mobil enhed til produktet, vises kildens vindue.
Dele
Enhedsnavn
Beskrivelse
Menulinje
Træk kildevinduet for at flytte det til den ønskede position.
Enhedsnavn
Viser navnet på den tilsluttede enhed.
Marker kildevinduet.
"" Denne funktion er ikke tilgængelig, når PIP Capture er indstillet til Off.
Roter kildevinduet.
"" Denne funktion understøttes kun på version Android 8.0 Oreo eller senere
versioner af mobile enheder fra Samsung.
Skift indgangsskærmens position eller se den på fuld skærm.
/
/
/
/
••
"" Når produktet er i stående format, understøttes fuldskærmsvisningen kun på
version Android 8.0 Oreo eller senere versioner af mobile enheder fra Samsung.
Luk kildevinduet.
Juster størrelsen på kildevinduet.
35
Dokumentvisning
Viser den dokumentfil, du vælger at importere fra en USB-enhed eller en netværksenhed.
"" Understøttede dokumentfilformater: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
Dele
Filnavn
Beskrivelse
Menulinje
Træk menulinjen for at flytte visningen rundt.
Filnavn
Navn på den aktuelt viste fil.
Optag visningsskærmen.
Skift indgangsskærmens position eller se den på fuld skærm.
••
/
/
/
/
Luk visning.
Tryk på
eller
for at bevæge dig mellem sider.
Juster størrelsen på visningen.
9/11
36
Billedvisning
Vælg den fil, der skal importeres fra USB-enheden eller netværksdrevet.
Dele
Filnavn
Beskrivelse
Menulinje
Træk menulinjen for at flytte visningen rundt.
Filnavn
Navn på den aktuelt viste fil.
Tryk
for at indsætte billedet på rulningen.
Rotér billedet.
Skift indgangsskærmens position eller se den på fuld skærm.
••
/
/
/
/
Luk kildevinduet. Luk visning.
Juster størrelsen på visningen.
37
Kapitel 05
EXPORT
Du kan eksportere de lister, du har skabt, på forskellige måder.
Ikoner
Beskrivelse
Send de lister, du har oprettet, via mail.
EXPORT
Udskriv de lister, du har oprettet.
Eksporter de lister, du har oprettet, til en tilsluttet USB-enhed.
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
Del din skærm med udvalgte enheder.
IMPORT
EXPORT
Eksporter de lister, du har oprettet, til et registreret og tilsluttet netværksdrev.
Send rullen til en mobil enhed.
38
Sende mails
Hvis du vil maile de lister, du har oprettet, skal du først registrere din mailkonto.
"" Du kan registrere din mailkonto på � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Email.
EXPORT → EMAIL
EMAIL
To
Subject
1
Send
*****@***. ***
[FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**
2
"" Hvis du indstiller Sender Authentication til Personal Account ved � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Email, skal du godkende din konto, hver gang du sender en mail. Se nedenfor.
–– Du kan sende e-mails, når Sender Authentication er indstillet til Personal Account, så længe du har en konto
på den mailserver (SMTP Server Name og SMTP Port Number).
Bemærk, at det kræver, at afsenderen skal levere SMTP-konto-id'et og adgangskoden, samt
afsenderadressen for hver e-mail.
–– Hvis du indstiller Sender Authentication til Default Account, kan du bruge SMTP ID og adgangskode, som
du gemte på Default Account til at sende e-mails. (Afsenderadressen er som regel identisk med SMTP-id'et,
med nogle undtagelser afhængigt af SMTP-serveren.)
–– For at få SMTP-oplysningerne, der er påkrævede for at registrere en mailserver, skal du kontakte din
mailserveradministrator.
"" Filer, der er gemt som dedikerede filer konverteres til PDF-filer og sendes.
Dele
Beskrivelse
Indtast modtagerens mailadresse.
•• Tryk på , og skriv tekst ved at bruge det virtuelle tastatur.
"" Tryk på på det virtuelle tastatur for at angive tekst med håndskrift.
"" Søg efter modtager i Local Address Book eller LDAP-server.
To
"" Udstyr produktet med en bakke (valgfrit køb) for automatisk at indtaste
adressen ved at mærke et NFC-kort eller et klistermærke, der indeholder
oplysningerne.
: Forklarer, hvor NFC-kortet skal mærkes.
––
–– Ved hjælp af NFC Writing App i mobilenhed eller pc mv. skal du registrere en
e-mailadresse med NDEF Standard <Text> Record Type til et NFC Forum Type
2 Card, der sælges på markedet.
Subject
Mailens emne indstilles automatisk til enhedens navn og den aktuelle dato.
Send
Send mailen.
Skift sidevisningstilstanden, som listen skal sende.
Vælg siderne, der skal sendes.
39
Printe
Installation af Flip Printing Software
Følg instruktionerne på skærmen for at installere Flip Printing Software.
Hvis du vil printe, skal du indstille Print Server og Clock Set.
Når du indstiller Print Server, skal produktet og printeren, du vil bruge, og din pc være sluttet
til det samme netværk.
Flip Printing Software skal også være installeret på den tilsluttede pc.
"" Du kan finde oplysninger om, hvordan du slutter til et netværk her 'Tilslutning til et
netværk'.
"" Du kan konfigurere Print Server på � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Print
Server.
"" Du kan installere Clock Set ved � → SETTINGS → System → Time → Clock Set.
"" Flip Printing Software er tilgængelig på hjemmesiden
– http://displaysolutions.samsung.com
– http://www.samsung.com
"" Enheder, der overfører filer, f.eks. virtuelle printere (PDF, XPS, One note, osv.) eller
faxmaskiner, understøttes ikke. Det er kun printere, der kan printe faktisk papir, der er
understøttet.
"" Det er kun printerpapirstørrelse i A4, der undertstøttes.
"" Installationen tager omkring 10 minutter, afhængigt af dit pc-miljø.
Krav til pc-installation
•• Understøttede operativsystemer:
Windows 7(32/64 bit), Windows 10(32/64 bit), MAC
"" Når softwaren installeres, skal du sørge for at vigtige Windows-opdateringer allerede er
installeret. Opdater Windows til den nyeste version, før du starter installationen.
"" I forbindelse med Windows 7, skal du sørge for at servicepakke 1 allerede er installeret.
Indstilling af printeren
Når Flip Printing Software er installeret, skal du foretage følgende indstillinger i den menu, der
vises på produktets skærm.
Automatisk indstilling
1 Vælg � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings menu.
2 Vælg Print Server → Connect to Server → Auto.
Manuel indstilling
1 Vælg � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings menu.
2 Vælg Print Server → Connect to Server → Manual, og indtast derefter pc'ens Server IPadresse, hvor Flip Printing Software er installeret.
40
EXPORT → PRINT
Dele
PRINT
Print
Printer
Viser en liste over tilsluttede printere. Vælg en printer, du vil udskrive listen
med.
Copies
Indstil antallet af print.
Udskriv visningsområde
Få vist den liste, der skal udskrives.
Print
Start udskrivning.
Colour Mode
Vælg farven, du vil udskrive listen med.
Printer
Copies
1
Colour Mode
01
Beskrivelse
2
Skift sidevisningstilstanden for den liste, der skal udskrives.
Vælg siderne, der skal udskrives.
41
Sådan eksporterer du til en USB-enhed
EXPORT → USB
EXPORT
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
USB
USB1
MOBILE
SAVE
USB2
Tilslut en ekstern HDD- eller en USB-lagringsenhed.
"" Din enhed gemmer filer i to udgaver (IWB og PDF formater).
42
Deling af din skærm
Del din skærm med udvalgte enheder.
EXPORT → SCREEN SHARE
1 Brug et HDMI-kabel til at forbinde pc'en til HDMI IN-porten på produktet eller bakken
Tilslutning med HDMI-kabler
(valgfrit køb).
2 Brug et HDMI-kabel til at forbinde skærmen til SCREEN SHARE-porten.
EXPORT
EMAIL
PRINT
SCREEN SHARE
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
SAVE
3 Vælg øverst på skærmen EXPORT → SCREEN SHARE → Wired.
"" Hvis pc'en er tilsluttet HDMI IN 3-porten på en bakke (valgfri køb) uden at indstille den,
deles pc-skærmen i stedet på displayet.
4 Skærmen deles på displayet.
Wired
Wireless
"" Denne indstilling understøtter kun UHD (50 Hz / 60 Hz) og FHD (50 Hz / 60 Hz).
"" Skærmen kan blinke en eller to gange, når du tilslutter for første gang, eller når der er en
ændring i WMR-produktet eller -kildetilstanden.
Tilslutter trådløst
Vælg EXPORT → SCREEN SHARE → Wireless øverst på skærmen og derefter enheden, skærmen
skal deles med.
"" Funktionen SCREEN SHARE fungerer bedst, når du bruger FLIP i landskabsvisning.
"" Enheder skal understøtte Screen Mirroring for at de kan bruge SCREEN SHARE.
Knapper
Beskrivelse
Change Device
Skift enheder for at dele skærmen med.
Disconnect
Stop med at dele.
43
Sådan eksporterer du fra et netværksdrev
Afsendelse til en mobilenhed
EXPORT → NETWORK DRIVE
EXPORT → MOBILE
Se produktets skærm fra en mobilenhed.
EXPORT
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
NETWORK DRIVE
"" Deling er kun tilgængelig for rulninger i øjeblikket.
Download Samba-klienten til din mobilenhed, og indtast følgende oplysninger, som findes på
produktskærmen.
•• Wi-Fi Name, Wi-Fi Password, Server IP address
NETWORK1
NETWORK2
Add
Tilslut netværksdrevet for at gemme filer.
"" Du kan registrere et netværksdrev, mens netværket er tilsluttet.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du slutter til et netværk her 'Tilslutning til et netværk'.
"" Du kan registrere en netværksdrevkonto på � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Network Drive → Add Account.
Hvis du vil registrere en netværksdrevkonto, skal du angive Address, Username og Password.
Hvis du vil registrere din netværksdrevkonto, kan du se på 'Add Account' til Network Drive.
"" Din enhed gemmer filer i to udgaver (IWB og PDF formater).
44
Kapitel 06
Menu
→ SETTINGS
Connect
2.
3.
Network
Beskrivelse
Konfigurer din enheds netværk.
Network Status
Få vist din aktuelle netværks- og internetstatus.
Open Network Settings
Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.
WPA Certificate Manager
Administrer de certifikater, der er installeret på denne enhed.
•• Install Certificate
•• Delete Certificate
External Device Manager
Reset Network
Gendan netværksindstillingerne til fabriksstandarden.
Input Device Manager
Opsæt tastatur til brug med din Signage. Du kan tilføje tastaturer og konfigurere deres indstillinger.
•• Bluetooth Device List
•• Keyboard Settings
•• Mouse Settings
Device Connect Manager
Tillad enheder på dit netværk, som smartphones og tablets, at dele indhold med din Signatur.
•• Access Notification
•• Device List
45
2.
3.
Beskrivelse
Advanced Settings
Email
Installer en mailkonto, så du kan sende mails.
•• SMTP Server Name: SMTP-serveradresse
•• SMTP Port Number: SMTP-serverport
•• SSL/TLS: Aktivér eller deaktiver SSL/TLS
•• Sender Authentication: Vælg autentifikationstilstanden, som bruges til at afsende e-mails
–– Personal Account / Default Account
•• Default Account: SMTP-standardkonto
•• Password: Adgangskode for SMTP-standardkonto
•• Sender Email: Afsenderens e-mailadresse
•• Recipient Address: Vælg mellem indstillinger for at styre e-mailkontaktpersoner efter korrekt afsendte e-mails
–– Auto Save / Do Not Save / Delete All
•• Local Address Book: Importer kontaktpersoner fra en USB-enhed eller slet dem.
–– Import / Delete Local Address Book
"" Du kan finde flere oplysninger under 'Importerer kontaktpersoner fra Local Address Book'.
46
Importerer kontaktpersoner fra Local Address Book
Brug af kontaktpersoner fra Local Address Book
For at bruge FLIP Local Address Book, skal man først Import kontaktpersoner fra en CSV-fil via
en USB-enhed.
Søg og foreslå automatisk fra listen over kontaktpersoner, når der vælges modtager(e) i
EXPORT → EMAIL.
1 Use LDAP: Indstil Don't Use.
"" For at bruge denne funktion skal du udfylde indstillingsoplysningerne under Emailmenuen.
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Indtast adgangskode → LDAP → Set
LDAP Connection → Use LDAP → Don't Use
2 Indstil detaljer under Email-menuen.
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Indtast adgangskode → Email
3 Rediger og gem din Local Address Book på en USB-enhed.
Sletning af kontaktpersoner fra Local Address Book
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Indtast adgangskode → Email → Local
Address Book → Delete Local Address Book
Lav en liste over kontaktpersoner i følgende struktur og gem den på root directory som
RecentSearchList.csv.
–– RecentSearchList.csv struktur (eksempel)
emailid1@samsung.com
Name1
Level1
Team1
Company1
emailid2@samsung.com
Name2
Level2
Team2
Company2
emailid3@samsung.com
Name3
Level3
Team3
Company3
4 Tilslut USB-enheden til FLIP for at importere kontaktpersoner.
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Indtast adgangskode → Email → Local
Address Book → Import
"" USB-enheden og dets indhold bliver måske ikke opdaget korrekt, hvis der bruges en
USB-forlængerledning. (USB-hubs understøttes ikke).
"" Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
"" Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes mere end to USB-enheder
på samme tid.
"" USB-enheder, som kræver mere kraft til drift, kan tilsluttes USB
bagsiden.
(1.0A) port på
"" Filsystemet understøtter formaterne FAT, exFAT og NTFS.
47
2.
3.
Beskrivelse
Advanced Settings
Print Server
Konfigurer Print Server for at bruge printerfunktionen.
"" Du kan finde flere oplysninger under 'Printe'.
•• Connect to Server
–– Auto: Se på listen og vælg én ud fra server IP-adresserne for de pc'er, hvor Flip Printing Software er installeret og
tilgængelig på netværket.
–– Manual: Angiv Server IP-adresse for den pc, hvor Flip Printing Software er installeret.
•• Server IP: Angiv Server IP-adresse for den pc, hvor Flip Printing Software er installeret.
•• Server Port: Angiv Server Port-adresse for den pc, hvor Flip Printing Software er installeret.
Network Drive
Tilføj eller rediger netværksdrevkonti. Du kan kun tilføje netværksdrev ved at bruge Samba.
•• Add Account: Tilføj nye netværksdrevkonti. Det er kun Samba, der kan føjes til netværksdrevet.
"" SAMBA 2.0 eller senere er understøttet. Hvis det ikke er muligt at slutte til netværksdrevet, skal du opdatere SAMBA til
den nyeste version.
"" Hvis du vil registrere en netværksdrevkonto, skal du angive Address, Username og Password.
–– Address: //computerens IP-adresse/navn på delt
mappe
"" Ved angivelse af en adresse, skal du sørge for at
anvende / i stedet for ₩ og \.
For eksempel, hvis du deler en mappe, der
hedder "sharedfolder" på en pc, med en IPadresse, der hedder 12.34.56.789, skal du angive
"//12.34.56.789/sharedfolder" som adresse.
–– Username: En Windows-konto med tilladelser til den
delte mappe
"" Når du angiver et domæne, skal du sørge for at
bruge ₩ eller \.
For eksempel, DomainName₩WindowsAccount
–– Password: Den adgangskode, du angiver for din
Windows-konto
Add Account
Address
//12.34.56.789/sharedfolder
Username
DomainName\WindowsAccount
Password
********
Save
Cancel
•• Edit Account: Tilføj netværksdrevkonti.
48
2.
3.
Beskrivelse
Advanced Settings
LDAP
Indstil LDAP-forbindelse, eller konfigurér tilsluttede LDAP-forespørgsler.
•• Set LDAP Connection
Konfigurerer en ny LDAP-forbindelse.
–– Use LDAP: Angiv, om du vil bruge LDAP eller ej
–– Import Setup Value: Kan hente følgende indstillinger fra LDAPConnectionConfig.txt, som er lagret på USB (dog ikke
Password)
"" Du kan finde flere oplysninger under "Sådan opretter du en tekstfil til brug af LDAP".
–– Authentication Type: Kerberos, Anonymous eller Basic hvad der end er understøttet af LDAP-serveren
–– User ID: DN (Distinguished Name) for det User ID, som anvendes på LDAP-serveren
––
––
––
––
––
"" Formatet for User ID stemmer overens med DN-formatet for LDAP.
Eksempel: cn=admin, dc=myldap, dc=com
Password: Adgangskode, der bruges til godkendelse af LDAP-serveren
Server Address: LDAP-serverens IP-nr. eller URL-adresse.
Server Port Number: LDAP-serverens portnummer.
Base DN: Det øverste DN, der skal bruges ved søgninger i DIT (Directory Information Tree), når der oprettes forbindelse
til LDAP
SSL/TLS: Angiv, om du vil bruge SSL/TLS eller ej
"" Når SSL/TLS er angivet til Use, er krypteret datakommunikation aktiveret.
–– Use Untrusted Certificates: Angiv, om du vil tillade certifikater, du ikke har tillid til
""
––
––
––
Følgende menu aktiveres, når du indstiller autentificeringstypen til Kerberos.
Kerberos Realm: Kerberos-realmdata
KDC Host: KDC Host URL
KDC Port: KDC Host-portnummer
49
2.
3.
Beskrivelse
Advanced Settings
LDAP
•• LDAP Query Configuration
Indstil forespørgslen for den tilsluttede LDAP.
––
––
––
––
––
––
––
––
UID: Skift det bruger-UID, der anvendes i LDAP.
Email: Skift den Email-adresse, der bruges i LDAP.
Name: Skift det brugernavn (fællesnavn), der anvendes i LDAP.
Last Name: Skift efternavnet på den bruger, der anvendes i LDAP.
Position: Skift den titel, der bruges i LDAP.
Company name: Skift det firmanavn, der anvendes i LDAP.
Department: Skift det afdelingsnavn, der anvendes i LDAP.
Use Custom Query: Henter den brugerdefinerede forespørgsel fra LDAPQuery.txt (der skelnes mellem store og små
bogstaver), der er lagret på USB.
"" Du kan finde flere oplysninger under "Sådan opretter du en tekstfil til brug af LDAP".
"" Tryk på knappen Reset for at nulstil alle indstillingerne til fabriksindstillingerne.
"" Når tilknytningen ikke matcher, er attributterne ikke omfattet af søgeresultaterne.
Server Network Settings
Opsæt din servernetværksforbindelse og relaterede funktioner.
•• Connect to server : Opret forbindelse til MagicInfo-serveren.
•• Server Access : Tillad eller afvis adgang til MagicInfo-server.
•• Proxy server : Konfigurer din proxyserverforbindelse og relaterede funktioner.
50
Sådan opretter du en tekstfil til brug af LDAP
LDAP-konfiguration består i bund og grund af mange lange sætninger.
(2) Tildeling af værdier i (VAL) for hver tast
Under konfigurationen af LDAP kan FLIP hentes vha. tekstfilen for at forhindre slåfejl og
foretage en batchindstilling.
User ID: Angiv User ID.
"" Det angivne filnavn og indhold skal skelne mellem store og små bogstaver. Ellers fungerer
de ikke korrekt.
Server Port Number: Angiv Port for LDAP-serveren.
•• Format i LDAPConnectionConfig.txt
Use Untrusted Certificates: Angiv Use eller Don't Use.
(1) Eksempel på tekstfilen
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address: Angiv IP eller URL for LDAP-serveren.
SSL/TLS: Angiv Use eller Don't Use.
Authentication Type: Angiv Basic eller Anonymous.
‒‒ Følgende tre elementer tilføjes, hvis du vælger Kerberos-type bekræftelse.
Server Address=123.456.789.012
Kerberos Realm: Udfyld feltet Kerberos (eksempelvis: MYLDAP.LDAP)
Server Port Number=12345
KDC Host: Indtast KDC Host URL (eksempelvis: krb1.myldap.com)
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
KDC Port: Indtast KDC Host Port (eksempelvis: 88)
SSL/TLS=Don't Use
"" Hvis du vælger at bruge Kerberos-type bekræftelse, skal du bruge det originale
Kerberos User ID som User ID i stedet for User ID i formatet DN(Distinguished
Name). (eksempelvis: Mirko)
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
51
•• Format i LDAPQuery.txt
(1) Eksempel på tekstfilen
UID=uid
Email=mail
Name=cn
Last Name=sn
Position=title
Company Name=o
Department=departmentNumber
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
(2) Tildeling af værdier i (VAL) for hver tast
1) Kortlægningsdel (alle rækker undtagen sidste)
‒‒Medtager alle rækker undtagen den sidste i rækkefølge efter UID, Email, Name, Last
Name, Position, Company name og Department.
‒‒Værdier kortlægges på følgende vis.
Til venstre for "=" syntax er navnet, som ses i menuen LDAP Query Configuration
(også til venstre) og kortlagt til værdierne på højre side af "=" (de reelle LDAPserveregenskaber).
‒‒Du kan vælge egenskaber for at ændre værdier. For eksempel kan du ændre
værdierne i højre side uden at ændre værdierne i venstre side.
2) Query-del
‒‒<A> er det Keyword der bruges til en Search.
‒‒Syntaksen for Use Custom Query er i overensstemmelse med LDAP Query-reglen,
hvor <A> er udeladt.
Eksempel: Når <A> er inkluderet i attributten mail eller cn, kan du oprette den som
beskrevet i det følgende.
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
52
System
2.
3.
Language
Rolls
Beskrivelse
Skift dine indstillinger for Language.
Auto Save
Gem automatisk alle data.
Delete All
Slet alle data fra enheden herunder låste data.
Period for Delete All
Indstil et nulstillingsinterval, hvor alle data i det interne lager slettes regelmæssigt.
Time
Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.
Clock Set
Indstil nuværende dato og klokkeslæt.
DST
Juster uret i forhold til sommertid.
"" Start Date, End Date og Time Offset er kun aktiveret, når DST er indstillet til On.
Smart Security
Change PIN
Den sikkerhedsløsning, som skal beskytte din skærmenhed og tilsluttede storageenheder mod virus omfatter:
Scan
Kontroller din skærmenhed og tilsluttede storageenheder for at søge efter virus.
Isolated List
Kontroller oversigten over elementer, der er blevet isoleret, fordi de er inficerede med virus.
Skift dit 6-cifrede personlige identifikationsnummer (PIN).
"" Standard PIN-nummeret er 000000.
"" Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
Device Name
Angiv enhedens navn.
Du kan finde dette navn på enheden, der bliver brugt over netværket.
Sound Output
Vælg højttalere for lydoutput.
53
2.
3.
Tap to turn on
Beskrivelse
Drej Tap for at tænde eller slukke. Gør det muligt for dig at tænde for skærmen blot med et tryk.
•• Off / On
Advanced Settings
Konfigurer avancerede indstillinger, som omfatter USB Lock, Network Lock og Delete All Files.
Indtast dit 6-cifrede PIN-nummer. Standard PIN-nummeret er "000000".
"" Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
"" Skift PIN for at beskytte din enheds sikkerhed.
Screen Saver
Indstil pauseskærmen. Det valgte billede kan bruges som en brugerdefineret pauseskærm.
Screen Lock
Kør Skærmlås.
"" Tryk og hold inde på skærmen for at låse op for Screen Lock.
USB Lock
Konfigurer en USB Lock. Efter den er blevet indstillet, genstartes enheden for at anvende indstillingerne.
•• Off / Read-only / All On
Network Lock
Konfigurer en Network Lock.
Auto Power Off
Vælg, hvor længe displayet vil forblive tændt, før du slukker, når der ikke er registreret brugerinteraktion.
Remote Standby
Slå Remote Standby til eller fra. Ved aktivering af denne funktion opretholdes netværksforbindelsen, når produktet er slukket.
PIP Capture
Slå PIP-optagelse til eller fra.
"" HDCP-indhold vises ikke på skærmen, hvis PIP Capture er indstillet til On.
Power on Source Setting
Indstil standardkilden, når du tænder for strømmen. Ved at indstille dette er enten Rulning eller Kilde aktiveret ved tænding.
Auto Source Switching
Indstil Auto Source Switching. Ved at aktivere denne funktion vises nyligt forbundne kilder automatisk.
PIP Screen Default Size
Indstil standardstørrelsen for PIP-skærmen.
•• Full Screen / Partial Screen
54
2.
3.
Beskrivelse
Advanced Settings
Clone Product
Eksporter enhedens indstillinger, eller importer fra andre enheder.
Self Diagnosis
Kør selvdiagnose på e-mail, LDAP eller printserver. Der skal være tilsluttet en USB-lagerenhed for at køre en selvdiagnose.
"" Du kan downloade en detaljeret selvdiagnoserapport, herunder oplysninger om e-mails, LDAP, printernetkort og andre
oplysninger, der er gemt på produktet til en USB-enhed.
Start Setup
Gennemgå de første indstillingstrin, som du gjorde, første gang du anvendte dette produkt.
55
Picture
2.
3.
Beskrivelse
Backlight
Juster baggrundslysets lysstyrke efter dine præferencer. 100 er den lyseste indstilling.
Colour Temperature
Den indstiller farvetemperaturen. Værdien og temperaturen øges samtidigt, så forholdet af blåt lys stiger.
(Område: 2800K - 16000K)
White Balance
Input Signal Plus
R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset /
G-Offset / B-Offset / Reset
Juster farvetemperaturen på billedet, så hvide genstande synes lysere.
Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.
"" Understøtter opløsninger op til 3840 x 2160 ved 60 Hz med Input Signal Plus ekspansion indstillet til On.
Understøtter opløsninger op til 3840 x 2160 ved 30 Hz med Input Signal Plus ekspansion indstillet til Off.
Understøttede opløsninger for UHD-inputsignaler
Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.
•• Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Hvis Input Signal Plus er indstillet til Off
Billedhastighed (fps) Farvedybde/Chroma-sampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50/60
-
-
-
O
Billedhastighed (fps) Farvedybde/Chroma-sampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50/60
8 bit
O
O
O
O
10 bit
-
-
O
O
12 bit
-
-
O
O
8 bit
Hvis Input Signal Plus er indstillet til On
56
2.
HDMI Black Level
3.
Beskrivelse
Juster niveauet af sort for at optimere HDMI-billedskarpheden og -kontrasten.
"" Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er tilsluttet en pc via et HDMI-kabel, og Source-vinduet er tændt.
Reset Picture
Gendan alle billedindstillinger til fabriksstandard.
57
Support
2.
3.
Software Update
Beskrivelse
Opdater softwaren, der er installeret på produktet.
Update now
Opdater softwaren ved at downloade opdateringsfiler.
–– Online opdatering
"" Kræver en internetforbindelse.
–– Opdater med en USB-enhed
Når du har downloadet opdateringsfilen fra Samsungs websted og gemt den på en USB-enhed, skal du tilslutte USBenheden til produktet for at opdatere.
"" Sørg for, at du gemmer opdateringsfilen i en mappe på øverste niveau.
•• Current Version: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.
Auto update
Start softwareopdateringer automatisk, når din enhed slukkes.
"" Kræver en internetforbindelse.
Contact Samsung
Kontaktinformationer til hjælp med din enhed.
"" Gå til Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
Reset All
Det initialiserer alle elementer i den samlede menu.
58
Kapitel 07
Problemløsningsvejledning
Problemer og løsninger
"" Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit
produkt som følger. Hvis problemet
består: Kontakt Samsungs
kundeservicecenter.
"" Hvis produktet ikke tændes eller
slukkes, når du betjener knapperne
eller bevægelsessensoren på
produktet, kan du tænde elle
slukke det med fjernbetjeningen
fra Samsung eller med
fjernbetjeningsappen fra Samsung.
Problem med kildevindue (HDMI)
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et
HDMI-kabel sluttes til produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. Du kan løse problemet ved at
justere skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skærmindstillingerne.)
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet. Skærmindstillingerne ændres derefter efter behov,
se afsnittet 'Forudindstil timingtilstande'.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
59
Problem med kildevindue (HDMI)
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Produktet slukkes automatisk.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobil enhed inden for en radius på én meter kan forårsage statiske forstyrrelser på analoge
og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Vælg � → SETTINGS → Support → Reset All i menuen for at forsøge at nulstille skærmen.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller
hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den
anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
Hvis kildevinduet er indstillet til fuldskærmsvisning, mens produktet vender lodret, vises der
en sort bjælke øverst og nederst.
Skift til vandret format, og skift derefter kildevinduet til fuldskærmsvisning.
60
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis din skærm for eksempel er sluttet til HDMI, skal du muligvis skifte lydindstillingen på
din videooutputenhed til HDMI.)
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets
interne højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den
eksterne forstærker(dekoder).
61
Problemer med berøringsfunktionen
Der kan trykkes på ikonerne, men ikke tegningerne.
Brug den produktspecifikke pen, der følger med.
Det fungerer ikke at trykke, når der anvendes en HDMIforbindelse.
Kontroller, om porten TOUCH OUT på produktet er sluttet til en USB-port på pc'en ved hjælp af
et USB-kabel.
•• HDMI IN 1 eller HDMI IN 2 → TOUCH OUT på bagsiden af produktet
•• HDMI IN 3 → TOUCH OUT på bakken
Jeg bruger to penne, men de fungerer ikke så godt.
Sørg for, at der er nok plads mellem de to penne ved multiberøring.
Berøringer afbrydes, reaktionshastigheden bliver langsom osv.
Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på skærmens overflade.
Kontroller, om skærmen er defekt.
Sørg for, at produktet ikke udsættes for direkte sollys.
62
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises
meddelelsen "The defined resolution is not supported.".
Meddelelsen “The defined resolution is not supported.” vises, hvis inputkildens opløsning er
højere end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som produktet
understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion virker kun, når HDMI-signalet fra den eksterne enhed er RGB-udgang.
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMIstandarden er sluttet til produktet.
63
Kapitel 08
Specifikationer
Generelt
"" Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en
enkelt linje fra venstre til højre side
af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den
horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
"" Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise
det, brugeren ser. Den hastighed,
hvormed et enkelt billede
gentages pr. sekund, kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Modelnavn
Panel
Synkronisering
Opløsning
WM55R
WM65R
Størrelse
Klasse 55 (54,6″/138,7 cm)
Klasse 65 (64,5″/163,9 cm)
Visningsområde
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Horisontal frekvens
30 - 90 kHz
Vertikal frekvens
24 - 75 Hz
Optimal opløsning
3840 x 2160
Maksimal opløsning
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 ℃ eller derunder.
Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gældende før produktpakken pakkes ud.
64
"" Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
"" Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en
anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning,
der er angivet for produktet.
"" Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
65
Forudindstillede timertilstande
Opløsning
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende
standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis de transmitterede signaler fra pc'en afviger
fra standardtilstand, vises skærmen muligvis ikke. Sker dette, skal du ændre indstillingerne
som vist i følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Horisontal
frekvens
Vertikal
frekvens
(kHz)
(Hz)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
Pixelclock
Synkroniseringspolaritet
Port
(MHz)
(H/V)
HDMI IN
70,087
28,322
-/+
O
35,000
66,667
30,240
-/-
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
Opløsning
Horisontal
frekvens
Vertikal
frekvens
(kHz)
(Hz)
Pixelclock
Synkroniseringspolaritet
Port
(MHz)
(H/V)
HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
66
Kapitel 09
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
"" Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker anmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot
justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af
produktet efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet
hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program
produkt bruges.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse
osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
"" Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis
et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping
eller online.
67
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mønster i længere tid, kan der
forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende
krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret
ændres.
Disse oplysninger er en vejledning i at forhindre fastbrændte efterbilleder. Ved
visning af det samme skærmbillede i længere tid kan der forekomme fastbrændte
efterbilleder. Denne funktion er ikke omfattet af garantien.
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail på oss.request@samsung.com.
Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse
Ved visning af en fast skærm i længere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtværinger.
Sluk for produktet, når det ikke er i brug i længere tid, aktiver tilstanden Strømbesparelse eller
kør en animeret pauseskærm.
68
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising