Samsung WM65R Kasutusjuhend

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Samsung WM65R Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöopas
WM55R WM65R
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän
kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics. Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut tavaramerkit kuin Samsung Electronics ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Kirjoittaminen
Turvallisuusohjeet
Säilytys
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
4
4
5
6
Käyttöön liittyviä huomautuksia
8
Valmistelut
Osien tarkistaminen
9
Osat
10
Portit
Kelkka (valinnainen lisävaruste)
11
12
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
WM55R
WM65R
13
13
14
15
Seinätelineen asentaminen
15
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 15
Yhdistäminen verkkoon
Verkon asetukset (langallinen)
Verkon asetukset (langaton)
Käytä WPS:ää
16
16
18
20
TUO
Mitä luettelolla tarkoitetaan?
21
KYNÄTILA
Näytön osat
Piirtäminen
Pyyhkiminen
Kynän leveyden ja värin vaihtaminen
22
22
23
23
23
SIVELLINTILA
Näytön osat
Siveltimen värin vaihtaminen
24
24
25
Luetteloiden hallinta
RULLASELAIN
26
27
Sivunäyttö
28
Muistiinpano käytössä / ei käytössä
29
Valintatyökalujen käyttäminen
30
Yhdistäminen mobiililaitteeseen
32
Yhdistäminen Smart View- tai Screen Mirroring
-toiminnon avulla
32
32
Yhdistäminen NFC-tunnistuksen avulla
Kytkeminen tietokoneeseen
33
Yhdistäminen kaapelin avulla
33
Yhdistäminen WiFi Display -toiminnon avulla 33
Tuonti USB-laitteesta
34
Tuonti verkkoasemasta
34
Lähdeikkuna
35
Asiakirjanäkymä
36
Kuvanäkymä
37
VIE
Sähköpostin lähettäminen
39
Tulostaminen
Flip Printing Software -ohjelmiston
asentaminen
Tulostimen määrittäminen
40
Vienti USB-laitteeseen
42
Näytön jakaminen
43
Vienti verkkoasemasta
44
40
40
2
Sisällysluettelo
Lähettäminen mobiililaitteeseen
44
Menu
Yhdistä
45
Järjestelmä
53
Kuva
56
Tuki
58
Vianmääritysopas
Ongelmia ja ratkaisuja
59
Tekniset tiedot
Yleiset
64
Esiasetetut ajastustilat
66
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
67
67
67
67
Jälkikuvien esto
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Suositeltavat estokäytännöt
68
68
68
Lisenssi
68
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Säilytys
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat
aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.
"" Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä
(palvelusta peritään maksu).
Sähköturvallisuus
Varoitus
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla
sähköisku.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
4
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Seurauksena voi olla tulipalo.
Vaara
Asennus
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna
laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden
kanssa.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen
virransyöttö katkeaa.
Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle
tai kaltevalle pinnalle).
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa
laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai
kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna
laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
5
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
Lapset voivat tukehtua.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Käyttö
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Vaara
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
Näyttö voi vioittua.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Lapsesi voivat vahingoittua.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota
virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Laske laite varovasti.
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen
päälle.
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon
hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa
laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai
makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen
tällaiseen paikkaan.
Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai
tulipaloon.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai
tulipaloon.
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai
herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi
sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita
vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
6
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
Vaara
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita
vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö
kuumenee.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen
laitteen siirtämistä.
Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto
välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta
myös alue välittömästi.
Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva
tai viallisia kuvapisteitä.
Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta
pitkään aikaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi
loman vuoksi).
Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
sähkövuotoa.
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
Näkösi voi heiketä.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Tämä vähentää silmien rasittumista.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
7
Käyttöön liittyviä huomautuksia
Huomaa, että jos painat näytön pintaa mukana toimitetulla kynällä yli 2,5 kg:n paineella,
suojalasiin voi tulla naarmuja.
Huomaa, että jos käytät muuta kuulakärkikynää kuin mukana toimitettua kynää, näyttöön voi tulla
mustetahroja tai se voi vahingoittua.
Älä käytä likaista harjaa, jotta näyttö ei vahingoitu.
"" On suositeltavaa käyttää mukana toimitettua kynää. Älä käytä muita teräväkärkisiä esineitä
kuin kynää.
"" Jos mukana toimitetusta kynästä jää pölyä tai likaa suojalasiin, puhdista se seuraavien
ohjeiden mukaan.
Ulkopinnan ja näytön puhdistaminen
Pyyhi pinta kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.
1
2
3
8
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
"" Jos pakkauksesta puuttuu
jokin osa, ota yhteyttä siihen
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Pika-asetusopas
"" Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
Liitinsuojus, ruuvi (M4 x L10) x 2
Kaapelikansi, ruuvi (M4 x L10)
"" Katso asennusoppaasta tiedot WMRtelineestä tai seinän vahvuudesta
(saatavana lisävarusteena).
USB-kaapeli
Kosketuskynä x 2
9
Osat
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
Kuvaus
Virtapainike
•• Sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
•• Kirjoitustilassa virtapainikkeen painaminen lyhyesti siirtää laitteen
näytönsäästötilaan.
•• Kynä on magneettinen. Säilytä se kiinnittämällä se merkittyyn paikkaan.
""
: WM55R,
: WM65R
Virran merkkivalo
Virtapainike
Kaiutin
10
Portit
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Portit
USB
(1.0A)
USB
Kuvaus
(1.0A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 1,0 A. Jos enimmäisarvo
ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
LAN
SERVICE
USB-muistilaitteen liitäntä.
LAN
Yhdistäminen verkkoon lähiverkkokaapelin avulla. (10/100 Mbps)
"" Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 2
SERVICE
"" Tämä portti on tarkoitettu vain huoltoa varten, eikä sillä ole käyttäjätoimintoja. Älä
kytke kaapelia tähän porttiin.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
TOUCH
OUT
AUDIO
OUT
Tarkoitettu huoltoteknikoille.
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla.
HDMI IN 1
TOUCH OUT
Mahdollistaa HDMI IN 1- tai HDMI IN 2 -portin kautta kytketyn tietokonenäytön
kosketuspohjaisen ohjauksen. Kytke tuotteen takaosan TOUCH OUT -portti ja tietokone
USB-kaapelilla.
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
11
Kelkka (valinnainen lisävaruste)
"" Kelkat myydään erikseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään lisävarusteen ostamista varten.
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Portit
Kuvaus
USB
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB IN
Kytkeminen USB-kaapelilla tietokoneeseen.
USB OUT
1 Kytke tuotteen USB OUT -portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
2 Kytke USB-tallennuslaite USB IN -porttiin.
3 Voit tarkistaa kelkkaan liitetyn USB-laitteen tietokoneesta.
TOUCH OUT
Mahdollistaa HDMI IN 3 -portin kautta kytketyn tietokonenäytön kosketuspohjaisen
ohjauksen.
Kytke kelkan TOUCH OUT -portti ja tietokone USB-kaapelilla.
HDMI IN 3
HDMI-portti ulkoisen lähteen tulon näyttämistä varten.
SCREEN SHARE
HDMI-portti ulkoiseen näyttöön liittämistä varten.
•• Yhdistä matkapuhelin laitteeseen viemällä älypuhelin lähelle NFC-alustaa.
"" Kirjoitustilassa NFC-tunnistus voi käynnistää automaattisesti Smart View-tai
Screen Mirroring-toiminnon mobiililaitteessa.
"" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreoversiossa tai uudemmissa.
•• Anna sähköpostiosoite automaattisesti viemällä NFC-kortti lähelle NFC-alustaa.
"" Sähköpostiviestiä luotaessa sähköpostiosoite syötetään automaattisesti, jos se
luetaan koodatusta NFC-tunnisteesta.
"" Tietoja sähköpostiosoitteen syöttämisestä NFC-korttiin on kohdassa
Sähköpostin lähettäminen.
12
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
Tämä tuote voidaan asentaa seinään. Samsung-erikoisteline (mallille WM55R) ja seinäteline
(mallille WM65R) ovat saatavina lisävarusteina.
"" Älä asenna tai käytä tuotetta sen etuosa ylöspäin. Kosketuspohjaiset toiminnot eivät ehkä
toimi oikein.
WM55R
Kierto
Ilmanvaihto
"" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 15 mm
B Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C
"" Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 15 mm tilaa
laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että
ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.
A
"" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Jos haluat käyttää tuotetta vaakasuunnassa, käännä sitä vastapäivään ja varmista, että
virran merkkivalo on oikealla kääntämisen jälkeen.
B
Asennus seinäsyvennykseen
A Vähintään 15 mm
B Vähintään 25 mm
B
C Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C
"" Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun
verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten.
Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.
A
B
C
13
WM65R
Ilmanvaihto
"" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 0 mm
B Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C
A
B
Asennus seinäsyvennykseen
A Vähintään 0 mm
B Vähintään 25 mm
B
C Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C
"" Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun
verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten.
Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.
A
B
C
14
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
•• Seinätelineellä tuotteen voi kiinnittää seinälle.
•• Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
•• Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
•• Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
"" Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.
Jos haluat asentaa tuotteen toisenlaiseen seinään, ota yhteys
lähimpään jälleenmyyjään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Vähintään kahden henkilön on aina osallistuttava tuotteen seinäasennukseen.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mallin nimi
VESA-ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
Vakioruuvi
Määrä
400 × 400
M8
4
WM55R
WM65R
"" Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
15
Yhdistäminen verkkoon
•• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös
kytkemällä lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja
verkkoseinäpistokkeeseen.
Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen
muualla asunnossa.
Verkon asetukset (langallinen)
LAN
Modeemi-portti seinässä
RJ45
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen
Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana
olevaan lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin. Katso oheinen kaavio.
LAN
Ulkoinen modeemi
Modeemi-portti seinässä
(ADSL / VDSL)
Modeemikaapeli
RJ45
Lähiverkkokaapeli
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin
IP-jakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä
lähiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.
Modeemi-portti seinässä
LAN
Ulkoinen modeemi
IP-jakaja
(ADSL / VDSL)
(jossa DHCP-palvelin)
Modeemikaapeli
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
RJ45
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCPprotokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet
antavat automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot,
jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää
manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.
Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IPosoitteen, IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti
tuotteen kaapeliasetusten ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internetpalveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.
"" Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.
"" DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.
Lähiverkkokaapeli
16
Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi
ohjelmistopäivitykset.
Manuaalinen määrittäminen
Automaattinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)
2 Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Peruuta. Varmistus päättyy.
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen määrittäminen
1 Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
2 Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaan.”.
"" Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
1 Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
3 Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
4 Valitse ylhäältä kenttä ja määritä sitten IP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti Kirjoita
muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
"" Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS-asetus -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.
5 Kun tämä on tehty, valitse sivun alalaidasta OK. Verkon testiruutu tulee näkyviin ja
varmistus alkaa.
6 Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaan.”.
"" Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden
manuaalisesti, siirry seuraavaan osioon (Manuaalinen Open Network Settings (langallinen)).
Manuaalinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite
verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2 Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3 Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4 Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
17
Verkon asetukset (langaton)
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Langaton IP-jakolaite
(reititin, jossa on DHCP-palvelin)
Seinässä oleva lähiverkkoportti
Automaattinen verkkomääritys (langaton)
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen turvallisuusjärjestelmä, joka edellyttää,
että verkkoa käyttävät laitteet lähettävät salatun turvakoodin, josta käytetään nimitystä
salaus- tai suojausavain. Salausavain käyttää salalauseita, jotka tavallisesti muodostuvat
joko tietynmittaisista sanoista tai kirjain- ja numerosarjoista. Sinulta pyydettiin näitä tietoja
silloin, kun teit langattoman verkkosi suojausasetuksia. Jos käytössä on tämä verkkoyhteyden
määritystapa ja langaton verkko on suojattu Security Key -avaimella, salasana on annettava
automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.
Automaattinen määrittäminen
1 Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2 Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis,
Lähiverkkokaapeli
Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta,
video ei ehkä toistu sulavasti.
"" Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos
langattomalle IP-jakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan
laitteen käytössä, tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.
"" Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman
reitittimen salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungtuotteet eivät tue yhteyttä uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.
"" Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa
yhteyden verkkoon PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification
Number) -toiminnolla. WPS määrittää automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen
kummassakin tilassa.
"" Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.
Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen
määritys, Käytä WPS:ää
toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3 Valitse verkkoluettelosta haluamasi verkko.
"" Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
"" Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, valitse Lisää verkko.
4 Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5.
Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5 Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.
(suojausavain tai PIN-koodi).
6 Kun olet valmis, valitse Valmis. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
"" Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää. Ota tällöin yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaasi.
7 Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaan.”.
"" Tämä tuote tukee salauksia Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
18
Manuaalinen verkkomääritys (langaton)
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite
verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1 Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2 Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3 Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4 Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Manuaalinen määrittäminen
1 Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2 Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis,
toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3 Valitse verkkoluettelosta haluamasi verkko.
"" Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
"" Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.
4 Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5.
Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5 Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.
(suojausavain tai PIN-koodi).
6 Kun olet valmis, valitse Valmis. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
7 Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Peruuta. Yhteys katkaistaan.
8 Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
9 Valitse ylhäältä kenttä ja valitse sittenIP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti. Kirjoita
muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
"" Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS-asetus -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.
10 Kun tämä on tehty, valitse sivun alalaidasta OK. Verkon testiruutu tulee näkyviin ja
varmistus alkaa.
11 Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaan.”.
19
Käytä WPS:ää
Asetusten määrittäminen Käytä WPS:ää-toiminnolla
Jos reitittimessä on Käytä WPS:ää-painike, toimi seuraavasti.
1 Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2 Valitse Käytä WPS:ää.
3 Paina langattoman reitittimen WPS- tai PBC-painiketta kahden seuraavan minuutin
kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa
yhteyden verkkoon.
4 Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.
20
Luku 03
Kirjoittaminen
Mitä luettelolla tarkoitetaan?
•• Tiedostoja kutsutaan tässä tuotteessa luetteloiksi. Luettelo on tiedosto, jossa on useita yhteen linkitettyjä sivuja.
•• Luettelossa voi olla enintään 20 yhteen linkitettyä sivua.
"" SIVELLINTILA tukee vain yhtä sivua.
•• Sivut linkitetään vaakasuuntaisesti tuotteen vaaka-asennossa ja pystysuuntaisesti pystyasennossa.
"" Voit avata vain yhden luettelon näyttöön. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden hallinta.
Vaakasuunta
Pystysuunta
Sivu 1
Sivu 2
Sivu 1
Sivu 2
21
KYNÄTILA
Painikkeet
Näytön osat
Kuvaus
TUO
Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuva, tai tuo
kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.
VIE
Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.
Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.
TUO
VIE
Siirrä luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokkaa niitä.
Luo näyttöön kirjoittamista tai piirtämistä varten taso, joka voidaan myös kaapata
ja tallentaa.
Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen
sisältö.
Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.
•• Jos olemassa on sivunmuokkaustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä, poistamisia
nollautuu.
ja siirtämisiä,
""
toimintoja voidaan suorittaa enintään 20 kertaa kumpaakin.
Sulje nykyinen luettelo ja luo uusi luettelo.
Sivunvaihtoviiva
Näytä sivunvaihtoviivat.
Selaa sivuja.
Reunavieritys
Siirrä sivuja vierittämällä mustaa aluetta.
22
Piirtäminen
Voit kirjoittaa mukana toimitetulla kynällä mitä haluat.
•• Ohut kärki (
•• Paksu kärki (
Kynän leveyden ja värin vaihtaminen
Voit muuttaa kynän väriä koskettamalla näyttöä kynällä jonkin aikaa.
): kynätoiminto
): korostuskynätoiminto
Pyyhkiminen
Voit pyyhkiä kirjoitusta sormella tai kämmenellä.
23
SIVELLINTILA
Painikkeet
Näytön osat
TUO
VIE
Kuvaus
TUO
Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuva, tai tuo kuvia tai
muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.
VIE
Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.
Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.
Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen sisältö.
Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.
•• Jos olemassa on sivunmuokkaustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä, poistamisia ja
nollautuu.
siirtämisiä,
""
toimintoja voidaan suorittaa enintään 5 kertaa kumpaakin.
Sulje nykyinen luettelo ja luo uusi luettelo.
"" Leveyden muutokset ovat voimassa heti sen mukaan, mikä alue koskettaa näyttöä. (enintään 2 cm)
"" Siveltimen käyttäminen on suositeltavaa.
"" SIVELLINTILA tukee vain yhtä kosketusta.
24
Siveltimen värin vaihtaminen
Kun olet koskettanut näytön palettia, voit piirtää kuvan valitsemalla haluamasi tilan vesivärien
ja emulgoinnin käytön aikana.
VESI
ÖLJY
: Kuivaa värit sekoittumisen lopettamiseksi.
: Poimi väri valitusta pisteestä.
: Poista valittu alue.
25
Luetteloiden hallinta
Painikkeet
Kuvaus
UUSI
Luo uusi luettelo.
TALLENNA
Tallenna nykyinen luettelo.
RULLAT
Avaa, poista tai vie tallennetut luettelot.
KYNÄTILA /
SIVELLINTILA
Valitse tila.
LOMAKKEET
Muuta taustan muotoa.
"" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.
UUSI
TALLENNA
RULLAT
LUKITSE / POISTA
LUKITUS
•• LUKITSE: Anna kuusinumeroinen salasana nykyisen luettelon lukitsemista varten.
ÄÄNENVOIMAKKUUS
Säädä äänenvoimakkuutta.
ASETUKSET
Saat näkyviin asetusvalikon.
KÄYTTÄMINEN
Saat näkyviin ohjeen.
SIVELLINTILA
LOMAKKEET
LUKITSE
•• POISTA LUKITUS: Voit avata lukitun luettelon antamalla kuusinumeroisen salasanan,
jonka määritit lukitessasi luettelon.
"" Kun nykyisen luettelon lukitus on poistettu, se pysyy lukitsemattomana, kunnes se
lukitaan uudelleen.
ÄÄNENVOIMAKKUUS
ASETUKSET
KÄYTTÄMINEN
26
RULLASELAIN
Luetteloiden poistaminen tai vienti
→ Rullat
→ Rullat → Valitse
Avaa, selaa ja hallitse rullia rullaselaimella.
Voit valita useita luetteloita vietäväksi tai poistettavaksi.
Rullat
Kaikki
Nimen mukaan Päiväm. mukaan
Valitse
Valitse
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
Peruuta
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
Poista
Vie
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
Osat
Kaikki
Kuvaus
Voit tarkastella luetteloa haluamassasi tilassa.
•• Kaikki / Kynätila / Sivellintila
Nimen mukaan ↔
Päiväm. mukaan
Määritä tiedostojen lajittelujärjestys.
Valitse
Valitse useita luetteloita vietäviksi tai poistettaviksi.
File Name
Muuta tiedoston nimeä.
Rullat
Selaa haluttua rullaa ja avaa se.
Osat
Vie
Kuvaus
Jaa valitut luettelot haluamallasi tavalla.
•• Sähköposti(
) / USB( ) / Verkkoasema(
Poista
Poista valitut luettelot.
Peruuta
Peruuta luettelon valinta.
)
"" Voit avata lukitun luettelon ( ) antamalla kuusinumeroisen salasanan.
"" Luettelot lajitellaan päivämääräjärjestyksessä uusimmasta alkaen.
27
Sivunäyttö
"" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.
Osat
Sivunumero
Voit siirtää luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokata
niitä.
TUO
Kohdistus
Kuvaus
Näyttää sivunumeron.
Näyttää sivun, jota parhaillaan katselet.
•• Kun napautat sivua, kohdistus siirtyy siihen.
Poista kohdistuksen osoittama sivu.
VIE
Lisää uusi sivu kohdistuksen osoittamaan paikkaan.
"" Voit luoda enintään 20 sivua yhteen luetteloon.
01
02
03
04
05
Sivunäyttöalue
28
Muistiinpano käytössä / ei käytössä
Voit lisätä tason näyttöön kirjoittamista tai piirtämistä varten. Tästä voi
olla hyötyä lisättäessä huomautus ulkoisesta lähteestä peräisin olevaan
sisältöön.
"" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.
1 Lisää uusi muistiinpanotaso näyttöön napauttamalla
2 Kirjoita muistiinpano tasoon.
3 Napauta
.
ja sulje.
•• Tallenna / Älä tallenna / Peruuta
29
Valintatyökalujen käyttäminen
Kierto
Muuta
kokoa
Siirrä
Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen
sisältö. Siirrä tai kierrä valintaa tai muuta sen kokoa valitsemalla
.
MUOKKAA
Muuta
kokoa
Ota kuva / lähetä sähköposti / tulosta
1 Napauta
Kynän ja siveltimen sisällön muokkaaminen
näytön alareunassa. Näyttöön tulee valintaruutu.
"" Muuta valintaruudun kokoa vetämällä ruudun kohdasta
2 Valitse alue ja valitse vaihtoehdoista
/
/
.
.
"" Tuotteen on oltava kytkettynä verkkoon, jotta sähköposti- tai tulostusvaihtoehtoa
voidaan käyttää.
"" Muutokset koskevat vain kynän ja siveltimen sisältöä.
1 Napauta
näytön alareunassa. Näyttöön tulee valintaruutu.
"" Muuta valintaruudun kokoa vetämällä ruudun kohdasta
2 Ota valitun alueen muokkaus käyttöön napauttamalla
.
3 Siirrä tai kierrä valittua aluetta tai muuta sen kokoa ja napauta
"" Keskeytä muutokset napauttamalla
.
.
.
30
Luku 04
TUO
Voit näyttää tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuvan, tai tuoda
kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.
•• Kosketa TUO näytön yläreunassa ja valitse haluamasi laite.
Kuvakkeet Kuvaus
Näyttää mobiililaitteen näyttökuvan Smart View- tai Screen Mirroring
-toiminnon avulla.
Näyttää tietokoneen näyttökuvan, joka tuodaan HDMI-yhteydellä tai WiFi
display -toiminnolla.
TUO
Tuo kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja ja asiakirjoja USB-laitteesta.
Tuo kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja ja asiakirjoja verkkoasemasta.
MOBIILILAITE
PC
USB
TUO
VIE
VERKKOASEMA
"" Alkuperäisellä FLIP-muodolla (.iwb) tarkoitetaan tiedostoja, jotka tallennetaan suoraan
laitteesta ja joita vain FLIP-laitteet tukevat.
"" Tuetut kuvatiedostomuodot: JPG, BMP, PNG, MPO
"" Tuetut asiakirjatiedostomuodot: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
31
Yhdistäminen mobiililaitteeseen
TUO → MOBIILILAITE
Yhdistäminen Smart View- tai Screen Mirroring
-toiminnon avulla
Yhdistäminen NFC-tunnistuksen avulla
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tuotteessa on kelkka (lisävaruste).
"" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreo-versiossa tai
uudemmissa.
"" Kirjoitustilassa NFC-tunnistus voi käynnistää automaattisesti Smart View-tai Screen
Mirroring-toiminnon mobiililaitteessa.
Smart View
1
Vedä yläpalkki alas mobiililaitteen näytössä ja käynnistä Smart View- tai Screen Mirroring
-toiminto.
2 Valitse tämä tuote näytössä näkyvästä laiteluettelosta.
1 Ota NFC-toiminto käyttöön tuetussa mobiililaitteessa.
2 Vie mobiililaite lähelle NFC-alustaa.
"" Voit ohjata mobiililaitetta tuotteen näytöstä.
–– Laitteen nimen tehdasasetus on [FLIP] Samsung WMR Series.
"" Voit ohjata mobiililaitetta tuotteen näytöstä.
"" HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -sisältö ei näy näytössä, jos PIPsieppaus -asetuksena on Käytössä.
32
Kytkeminen tietokoneeseen
Yhdistäminen WiFi Display -toiminnon avulla
"" Tämä toiminto on tuettu vain niissä tietokoneissa, jotka tukevat WiFi Display -toimintoa.
TUO → PC
TUO
MOBIILILAITE
USB
PC
VERKKOASEMA
PC
STEP. 02
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Langaton
Etätietokone
STEP. 01
"" HDMI 3 on käytettävissä, jos tuotteessa on kelkka (lisävaruste).
Yhdistäminen kaapelin avulla
1 Yhdistä tuote tietokoneeseen HDMI-kaapelin avulla.
"" HDCP -sisältö ei näy näytössä, jos PIP-sieppaus -asetuksena on Käytössä.
HDMI IN
1 Valitse Toimintokeskus tai Laitteet tietokoneen tehtäväpalkin ilmoitusalueella.
2 Napsauta Yhdistä tai Projisoi ja muodosta yhteys valitsemalla [Flip] Samsung WMR Series
-laite.
"" Yhteydenmuodostamistapa voi vaihdella tietokoneen mukaan.
"" Kun WiFi Display -yhteys on muodostettu, voit ohjata tietokonetta tuotteen näytöstä.
"" Tämä toiminto on tuettu vain Windows 10:ssä.
2 Valitse TUO → PC → HDMI näytön yläreunassa.
3 Voit ohjata tietokonetta tuotteen näytöstä kytkemällä mukana toimitetun USB-kaapelin
tuotteen TOUCH OUT -porttiin.
"" Jos käytät useita näyttöjä, varmista, että FLIP on määritetty päänäytöksi.
TOUCH OUT
33
Tuonti USB-laitteesta
Tuonti verkkoasemasta
TUO → USB
TUO → VERKKOASEMA
TUO
TUO
MOBIILILAITE
PC
USB
USB
USB1
MOBIILILAITE
VERKKOASEMA
PC
USB
VERKKOASEMA
VERKKOASEMA
USB2
NETWORK1
NETWORK2
Lisää
Kytke ulkoinen kiintolevy tai USB-tallennuslaite.
Muodosta yhteys verkkoasemaan tiedostojen tuomista varten.
"" Tuo kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja (.iwb) ja asiakirjoja.
"" Voit rekisteröidä verkkoaseman, kun verkkoyhteys on olemassa.
Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon.
"" Voit rekisteröidä verkkoasematilin valitsemalla � → ASETUKSET → Yhdistä →
Lisäasetukset → Verkkoasema → Lisää tili.
Osoite, Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.
Tietoja verkkoasematilin rekisteröimisestä on kohdassa Lisää tili (Verkkoasema).
"" Tuo kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja (.iwb) ja asiakirjoja.
34
Lähdeikkuna
Kun yhdistät tietokoneen tai mobiililaitteen tuotteeseen, lähdeikkuna tulee näkyviin.
Osat
Laitteen nimi
Kuvaus
Valikkorivi
Siirry haluamaasi paikkaan vetämällä lähdeikkunaa.
Laitteen nimi
Näyttää yhdistetyn laitteen nimen.
Kaappaa lähdeikkunan kuva.
"" Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun PIP-sieppaus -asetuksena on Ei käytössä.
Kierrä lähdeikkunaa.
"" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreoversiossa tai uudemmissa.
Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.
/
/
/
/
••
"" Kun tuote on pystysuuntaisessa tilassa, kokonäyttötila on tuettu vain Samsungmobiililaitteiden Android 8.0 Oreo -versiossa tai uudemmissa.
Sulje lähdeikkuna.
Säädä lähdeikkunan kokoa.
35
Asiakirjanäkymä
Näyttää asiakirjatiedoston, joka on valittu tuotavaksi USB- tai verkkoasemasta.
"" Tuetut asiakirjatiedostomuodot: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
Osat
Tiedostonimi
Kuvaus
Valikkorivi
Siirrä asiakirjojen katseluohjelma haluamaasi paikkaan vetämällä valikkoriviä.
Tiedostonimi
Parhaillaan katseltavan tiedoston nimi.
Kaappaa näyttökuva katseluohjelmasta.
Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.
••
/
/
/
/
Sulje katseluohjelma.
Napauttamalla
tai
voit siirtyä sivulta toiselle.
Säädä katseluohjelman kokoa.
9/11
36
Kuvanäkymä
Valitse USB-laitteesta tai verkkoasemasta tuotava tiedosto.
Osat
Tiedostonimi
Kuvaus
Valikkorivi
Siirrä asiakirjojen katseluohjelma haluamaasi paikkaan vetämällä valikkoriviä.
Tiedostonimi
Parhaillaan katseltavan tiedoston nimi.
Liitä kuva luetteloon napauttamalla
.
Kierrä kuvaa.
Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.
••
/
/
/
/
Sulje lähdeikkuna. Sulje katseluohjelma.
Säädä katseluohjelman kokoa.
37
Luku 05
VIE
Voit viedä luomasi luettelot useilla tavoilla.
Kuvakkeet Kuvaus
Lähetä luomasi luettelot sähköpostin kautta.
VIE
Tulosta luomasi luettelot.
Vie luomasi luettelot kytkettyyn USB-laitteeseen.
SÄHKÖPOSTI
TULOSTA
USB
NÄYTÖN JAKO
VERKKOASEMA
MOBIILILAITE
Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.
TUO
VIE
Vie luomasi luettelot rekisteröityyn ja yhdistettyyn verkkoasemaan.
Lähetä luettelo mobiililaitteeseen.
38
Sähköpostin lähettäminen
Jos haluat lähettää luomasi luettelot sähköpostin kautta, rekisteröi ensin sähköpostitilisi.
"" Voit rekisteröidä sähköpostitilisi valitsemalla � → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Sähköposti.
VIE → SÄHKÖPOSTI
SÄHKÖPOSTI
Vastaanottaja
Aihe
1
Lähetä
*****@***. ***
[FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**
2
"" Jos määrität Lähettäjän todennus -asetukseksi Oma tili valitsemalla � → ASETUKSET → Yhdistä →
Lisäasetukset → Sähköposti, sinun on todennettava tilisi joka kerta, kun lähetät sähköpostiviestin. Katso
lisätiedot seuraavassa.
–– Voit lähettää sähköpostiviestejä, kun Lähettäjän todennus -asetuksena on Oma tili, kunhan sinulla on tili
kyseisessä postipalvelimessa (SMTP-palvelimen nimi ja SMTP-porttinumero).
Huomaa, että lähettäjän on annettava SMTP-tilin tunnus ja salasana ja lähettäjän osoite jokaista
sähköpostiviestiä varten.
–– Jos määrität Lähettäjän todennus -asetukseksi vaihtoehdon Oletustili, voit lähettää sähköpostiviestejä
käyttämällä Oletustili-tiliä varten tallentamaasi SMTP-tunnusta ja -salasanaa. (Lähettäjän osoite on yleensä
sama kuin SMTP-tunnus, lukuun ottamatta joitakin SMTP-palvelimen mukaan määräytyviä poikkeuksia.)
–– Pyydä sähköpostipalvelimen järjestelmänvalvojalta sähköpostipalvelimen rekisteröinnissä tarvittavat
SMTP-tiedot.
"" Erikoistiedostoiksi tallennetut tiedostot muunnetaan PDF-tiedostoiksi ja lähetetään.
Osat
Kuvaus
Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
•• Paina ja kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä.
"" Painamalla voit kirjoittaa tekstiä käsinkirjoituksella.
Vastaanottaja
"" Etsi vastaanottaja Paikallinen osoitekirja -osoitekirjasta tai LDAP-palvelimesta.
"" Lisää tuotteeseen kelkka (lisävaruste), jos haluat antaa osoitteen
automaattisesti lukemalla tiedot sisältävä NFC-kortti tai tarra.
: Kertoo, mihin NFC-kortti tulee asettaa.
––
–– Rekisteröi esimerkiksi mobiililaitteen tai tietokoneen NFC Writing App
-sovelluksen avulla sähköpostiosoite ja NDEF Standard <Text> Record Type
kaupoissa myytävään NFC Forum Type 2 Card -korttiin.
Aihe
Sähköpostiviestin aiheeksi tulee automaattisesti laitteen nimi ja nykyinen päivämäärä.
Lähetä
Lähetä sähköpostiviesti.
Vaihda sivunäyttötilaa lähetettävää luetteloa varten.
Valitse lähetettävät sivut.
39
Tulostaminen
Flip Printing Software -ohjelmiston asentaminen
Asenna Flip Printing Software -ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.
Tulostaminen edellyttää, että Tulostuspalvelin- ja Kellon asetus -asetukset on määritetty.
Tulostuspalvelin -asetuksen määrittäminen edellyttää, että tuote, haluamasi tulostin ja
tietokone on yhdistetty samaan verkkoon.
"" Asentaminen kestää noin 10 minuuttia, ja kuluva aika voi määräytyä tietokoneympäristön
mukaan.
Flip Printing Software on myös asennettava ensin tietokoneeseen.
Tietokoneasennuksen vaatimukset
"" Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon.
•• Tuetut käyttöjärjestelmät:
Windows 7(32-/64-bittinen), Windows 10(32-/64-bittinen), MAC
"" Voit määrittää Tulostuspalvelin-asetuksen valitsemalla � → ASETUKSET → Yhdistä →
Lisäasetukset → Tulostuspalvelin.
"" Voit määrittää Kellon asetus -asetuksen valitsemalla � → ASETUKSET → Järjestelmä →
Aika → Kellon asetus.
"" Flip Printing Software on saatavissa sivustossa
– http://displaysolutions.samsung.com
– http://www.samsung.com
"" Tiedostoja siirtävät laitteet, kuten virtuaalitulostimet (esimerkiksi PDF, XPS ja One note)
ja faksilaitteet, eivät ole tuettuja, vaan tuettuja ovat vain tulostimet, jotka voivat tulostaa
paperille.
"" Ainoa tuettu tulostuspaperikoko on A4.
"" Varmista ennen ohjelmiston asentamista, että kriittiset Windows-päivitykset on jo
asennettu. Päivitä Windows uusimpaan versioon ennen asennuksen aloittamista.
"" Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, varmista, että Service Pack 1 on jo asennettu.
Tulostimen määrittäminen
Kun Flip Printing Software on asennettu, määritä seuraavat asetukset tuotteen
näyttövalikossa.
Automaattinen määritys
1 Valitse � → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset -valikko.
2 Valitse Tulostuspalvelin → Yhdistä palvelimeen → Automaattinen.
Manuaalinen määritys
1 Valitse � → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset -valikko.
2 Valitse Tulostuspalvelin → Yhdistä palvelimeen → Manuaal. ja anna sitten sen tietokoneen
Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software -ohjelma on asennettu.
40
VIE → TULOSTA
Osat
TULOSTA
Tulosta
Tulostin
Näyttää yhdistettyjen tulostimien luettelon. Valitse tulostin, jolla haluat
tulostaa luettelon.
Kopiomäärä
Määritä tulosteiden määrä.
Esikatselualue
Esikatsele tulostettavaa luetteloa.
Tulosta
Aloita tulostaminen.
Väritila
Valitse väri, jolla haluat tulostaa luettelon.
Tulostin
Kopiomäärä
1
Väritila
01
Kuvaus
2
Vaihda tulostettavan luettelon sivunäyttötilaa.
Valitse tulostettavat sivut.
41
Vienti USB-laitteeseen
VIE → USB
VIE
SÄHKÖPOSTI
TULOSTA
USB
NÄYTÖN JAKO
VERKKOASEMA
USB
USB1
MOBIILILAITE
TALLENNA
USB2
Kytke ulkoinen kiintolevy tai USB-tallennuslaite.
"" Laite tallentaa tiedostoista kaksi versiota (IWB- ja PDF-muotoisina).
42
Näytön jakaminen
Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.
VIE → NÄYTÖN JAKO
1 Liitä tietokone HDMI-kaapelilla tuotteen tai kelkan (lisävaruste) HDMI IN -porttiin.
Kytkeminen HDMI-kaapeleilla
2 Liitä näyttö SCREEN SHARE -porttiin HDMI-kaapelilla.
VIE
SÄHKÖPOSTI
TULOSTA
NÄYTÖN JAKO
USB
NÄYTÖN JAKO
VERKKOASEMA
MOBIILILAITE
TALLENNA
3 Valitse näytön yläreunasta VIE → NÄYTÖN JAKO → Kaapeli.
"" Jos tietokone on liitetty kelkan (lisävaruste) HDMI IN 3 -porttiin määrittämättä sitä,
näyttöön jaetaan sen sijaan tietokoneen näyttökuva.
4 Näyttökuva jaetaan näyttöön.
Kaapeli
Langaton
"" Tämä vaihtoehto tukee vain UHD (50 Hz / 60 Hz) -tarkkuutta ja FHD (50 Hz / 60 Hz)
-tarkkuutta.
"" Näyttö voi vilkkua kerran tai kahdesti, kun yhteys muodostetaan ensimmäisen kerran tai
kun WMR-tuotteen tai lähteen tila muuttuu.
Yhdistäminen langattomasti
Valitse näytön yläreunasta VIE → NÄYTÖN JAKO → Langaton ja sitten laite, jonka kanssa näyttö
jaetaan.
"" NÄYTÖN JAKO -toiminto toimii parhaiten, kun FLIP-laitetta käytetään vaakasuuntaisena.
"" Laitteiden on tuettava Screen Mirroring -toimintoa, jotta NÄYTÖN JAKO -toimintoa voidaan
käyttää.
Painikkeet
Kuvaus
Vaihda laite
Vaihda laitteita, joiden kanssa näyttö jaetaan.
Katkaise
Lopeta jakaminen.
43
Vienti verkkoasemasta
Lähettäminen mobiililaitteeseen
VIE → VERKKOASEMA
VIE → MOBIILILAITE
Tarkastele tuotteen näyttöä mobiililaitteesta.
VIE
SÄHKÖPOSTI
TULOSTA
USB
NÄYTÖN JAKO
VERKKOASEMA
MOBIILILAITE
VERKKOASEMA
"" Jakaminen on tällä hetkellä käytettävissä vain luetteloita varten.
Lataa Samba-asiakasohjelma mobiililaitteeseesi ja anna seuraavat tiedot, jotka näkyvät
tuotteen näytössä.
•• Wi-Fi:n nimi, Wi-Fi:n salasana, Palvelimen IP-osoite
NETWORK1
NETWORK2
Lisää
Muodosta yhteys verkkoasemaan tiedostojen tallentamista varten.
"" Voit rekisteröidä verkkoaseman, kun verkkoyhteys on olemassa.
Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon.
"" Voit rekisteröidä verkkoasematilin valitsemalla � → ASETUKSET → Yhdistä →
Lisäasetukset → Verkkoasema → Lisää tili.
Osoite, Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.
Tietoja verkkoasematilin rekisteröimisestä on kohdassa Lisää tili (Verkkoasema).
"" Laite tallentaa tiedostoista kaksi versiota (IWB- ja PDF-muotoisina).
44
Luku 06
Menu
→ ASETUKSET
Yhdistä
2.
3.
Verkko
Kuvaus
Määritä laitteesi verkkoasetukset.
Verkon tila
Näytä verkko- ja Internet-yhteyden nykyinen tila.
Avaa verkkoasetukset
Määritä verkkoasetukset käytettävissä olevaan verkkoon yhdistämistä varten.
WPA-varmenteiden hallinta
Hallitse tähän laitteeseen asennettuja varmenteita.Päivitä tuotteeseen asennettu ohjelmisto.
•• Asenna varmenne
•• Poista varmenne
Ulkoisten laitteiden hallinta
Palauta verkko
Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
Syöttölaitteiden hallinta
Määritä Signagen kanssa käytettävät näppäimistöt. Voit lisätä näppäimistöjä ja määrittää niiden asetukset.
•• Bluetooth-laitelista
•• Näppäimistön aset.
•• Hiiren asetukset
Laiteyhteyksien hallinta
Salli verkossa olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablet-laitteiden, jakaa sisältöjä Signage-tuotteesi kanssa.
•• Käyttöilmoitus
•• Laitelista
45
2.
3.
Kuvaus
Lisäasetukset
Sähköposti
Määritä sähköpostitili sähköpostiviestien lähettämistä varten.
•• SMTP-palvelimen nimi: SMTP-palvelimen osoite
•• SMTP-porttinumero: SMTP-palvelimen portti
•• SSL/TLS: Ota SSL/TLS käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Lähettäjän todennus: Valitse todennustila, jota käytetään sähköpostiviestejä lähetettäessä
–– Oma tili / Oletustili
•• Oletustili: Oletus-SMTP-tili
•• Salasana: Oletus-SMTP-tilin salasana
•• Lähettäjän sähköpostiosoite: Lähettäjän sähköpostiosoite
•• Vastaanottajan osoite: Valitse sähköpostiyhteyshenkilöiden hallinnan vaihtoehdoista, kun olet lähettänyt
sähköpostiviestejä onnistuneesti
–– Automaattinen tallennus / Älä tallenna / Poista kaikki
•• Paikallinen osoitekirja: Tuo yhteystietoja USB-laitteesta tai poista ne.
–– Tuo / Poista paikallinen osoitekirja
"" Lisätietoja on kohdassa Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen tuonti.
46
Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen tuonti
Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen käyttäminen
Jotta voit käyttää FLIP-laitteen Paikallinen osoitekirja -osoitekirjaa, tuo ensin Tuo-toiminnolla
yhteystietoja CSV-tiedostosta USB-laitteesta.
Voit etsiä yhteystietoja yhteystietojen luettelosta ja saada niistä ehdotuksia, kun valitset
vastaanottajia valinnalla VIE → SÄHKÖPOSTI.
1 Käytä LDAP:tä: Määritä Älä käytä.
"" Jotta voit käyttää tätä toimintoa, määritä asetustiedot Sähköposti-valikossa.
� → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → LDAP → Määritä LDAPyhteys → Käytä LDAP:tä → Älä käytä
2
Määritä tiedot Sähköposti-valikossa.
Paikallinen osoitekirja -yhteystietojen poistaminen
� → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti → Paikallinen
osoitekirja → Poista paikallinen osoitekirja
� → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti
3 Muokkaa Paikallinen osoitekirja -osoitekirjaa ja tallenna se USB-laitteeseen.
Tee yhteystiedoista luettelo, jossa on seuraavassa kuvattu rakenne, ja tallenna se
juurihakemistoon nimellä RecentSearchList.csv.
–– RecentSearchList.csv-tiedoston rakenne (esimerkki)
[email protected]
Name1
Level1
Team1
Company1
[email protected]
Name2
Level2
Team2
Company2
[email protected]
Name3
Level3
Team3
Company3
4 Kytke USB-laite FLIP-laitteeseen yhteystietojen tuontia varten.
� → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti → Paikallinen
osoitekirja → Tuo
"" USB-laitetta ja sen sisältöä ei ehkä tunnisteta oikein, jos käytetään USB-jatkokaapelia.
(USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)
"" Älä irrota USB-laitetta lataamisen aikana.
"" Jos kytkettyjä USB-laitteita on vähintään kolme, joitakin niistä ei ehkä tunnisteta.
"" Suurta käyttövirtaa vaativat USB-laitteet on kytkettävä takaosan USB
(1.0A) -porttiin.
"" Tiedostojärjestelmä tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-muotoja.
47
2.
3.
Kuvaus
Lisäasetukset
Tulostuspalvelin
Määritä Tulostuspalvelin tulostustoiminnon käyttöä varten.
"" Lisätietoja on kohdassa Tulostaminen.
•• Yhdistä palvelimeen
–– Automaattinen: Näytä luettelo niiden tietokoneiden palvelin-IP-osoitteista, joihin Flip Printing Software -ohjelma on
asennettu, ja valitse jokin niistä.
–– Manuaal.: Anna sen tietokoneen Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.
•• Palvelimen IP-osoite: Anna sen tietokoneen Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.
•• Palvelin Portti: Anna sen tietokoneen Palvelin Portti -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.
Verkkoasema
Lisää tai muokkaa verkkoasematilejä. Voit lisätä verkkoasemia vain Samba avulla.
•• Lisää tili: Lisää uusia verkkoasematilejä. Vain Samba voidaan lisätä verkkoasemaan.
"" SAMBA 2.0 tai uudempi on tuettu. Jos et voi muodostaa yhteyttä verkkoasemaan, päivitä SAMBA uusimpaan versioon.
"" Osoite, Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.
–– Osoite: //tietokoneen IP-osoite/jaetun kansion nimi
"" Kun kirjoitat osoitteen, käytä merkkiä / merkin ₩
tai \ sijaan.
Jos esimerkiksi tietokoneessa, jonka IP-osoite on
12.34.56.789, on kansio nimeltä "sharedfolder"
ja jaat kansion, kirjoita osoite muotoon
"//12.34.56.789/sharedfolder".
–– Käyttäjänimi: Windows-tili, jolla on jaetun kansion
käyttöoikeus
"" Kun kirjoitat toimialueen, käytä merkkiä ₩ tai \.
Esimerkki: DomainName₩WindowsAccount
–– Salasana: Windows-tilille määrittämäsi salasana
Lisää tili
Osoite
//12.34.56.789/sharedfolder
Käyttäjänimi
DomainName\WindowsAccount
Salasana
********
Tallenna
Peruuta
•• Muokkaa tiliä: Muokkaa verkkoasematilejä.
48
2.
3.
Kuvaus
Lisäasetukset
LDAP
Määritä LDAP tai määritä yhdistetyt LDAP-kyselyt.
•• Määritä LDAP-yhteys
Määritä uusi LDAP-yhteys.
–– Käytä LDAP:tä: Määritä, käytetäänkö LDAP-yhteyttä
–– Tuo määritysarvo: Voit hakea seuraavat asetukset LDAPConnectionConfig.txt-tiedostosta, joka on tallennettu USBmuistiin (Salasana pois lukien)
"" Lisätietoja on kohdassa Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten.
–– Todennustyyppi: Kerberos, Anonyymi tai Perus sen mukaan, mitä LDAP-palvelin tukee
–– Käyttäjätunnus: Sen Käyttäjätunnus -tunnuksen DN-nimi (luokiteltu nimi), jota käytetään LDAP-palvelimessa
––
––
––
––
––
"" Käyttäjätunnus -tunnuksen muoto on LDAP-palvelimen DN-nimen mukainen.
esimerkki: cn=admin, dc=myldap, dc=com
Salasana: Salasana, jota käytetään LDAP-palvelimen todentamiseen.
Palvelimen osoite: LDAP-palvelimen IP- tai URL-osoite.
Palvelimen porttinumero: LDAP-palvelimen porttinumero.
DN-perusnimi: Tärkein DN-nimi, jota käytetään haussa DIT (Directory Information Tree) -puussa, kun LDAP-yhteys
muodostetaan
SSL/TLS: Määritä, käytetäänkö SSL/TLS-yhteyttä
"" Kun SSL/TLS-asetuksena on Käytä, salattu tiedonsiirtoyhteys on käytössä.
–– Käytä varmenteita, joihin ei luoteta: Määritä, sallitaanko ei-luotetut varmenteet
""
––
––
––
Seuraava valikko aktivoituu, kun Authentication Type -asetukseksi määritetään Kerberos.
Kerberos-alue: Kerberos-aluetiedot
KDC-isäntä: KDC Host URL
KDC-portti: KDC Host -porttinumero
49
2.
3.
Kuvaus
Lisäasetukset
LDAP
•• LDAP-kyselymääritys
Määritä kysely yhdistettyä LDAP-palvelinta varten.
––
––
––
––
––
––
––
––
UID: Muuta UID-tunnusta, jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Sähköposti: Muuta Sähköposti-osoitetta, jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Nimi: Muuta käyttäjänimeä (yleistä nimeä), jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Sukunimi: Muuta käyttäjän sukunimeä, jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Sijainti: Muuta otsikkoa, jota käytetään LDAP-kohdassa.
Yrityksen nimi: Muuta yrityksen nimeä, jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Osasto: Muuta osaston nimeä, jota käytetään LDAP-yhteydessä.
Käytä mukautettua kyselyä: Noutaa käyttäjän määrittämän kyselyn LDAPQuery.txt-tiedostosta (kirjainkoolla on
merkitys), joka on tallennettu USB-muistiin.
"" Lisätietoja on kohdassa Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten.
"" Voit palauttaa asetukset tehtaan oletusarvoihin painamalla Palauta-painiketta.
"" Jos määritys ei täsmää, hakutulos ei sisällä määritteitä.
Palvelimen verkkoaset.
Määritä palvelimen verkkoyhteys ja siihen liittyvät toiminnot.
•• Yhdistä palvelimeen : Yhdistä MagicInfo-palvelimeen.
•• Palv. käyttö : Salli tai kiellä MagicInfo-palvelimen käyttö.
•• Välityspalvelin : Määritä välityspalvelinyhteytesi ja liittyvät toiminnot.
50
Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten
LDAP-määritys sisältää periaatteessa monta pitkää virkettä.
(2) Eri avainten varausarvot (VAL)
LDAP-määrityksen aikana FLIP voidaan noutaa tekstitiedostoa käyttämällä, jolloin voidaan
välttää näppäilyvirheet ja käyttää eräasetusta.
User ID: Anna User ID.
"" Kirjaintasolla on oltava merkitys tiedostonimen ja sisällön syöttämisessä, jotta toiminta on
oikea.
Server Port Number: Anna LDAP-palvelimen Port-arvo.
•• LDAPConnectionConfig.txt-tiedoston muoto
Use Untrusted Certificates: Anna Use tai Don't Use.
(1) Esimerkki tekstitiedostosta
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address: Anna LDAP-palvelimen IP- tai URL-osoite.
SSL/TLS: Anna Use tai Don't Use.
Authentication Type: Anna Basic tai Anonymous.
‒‒ Seuraavat kolme kohdetta lisätään, jos valitset Kerberos-tyyppisen tarkistuksen.
Server Address=123.456.789.012
Kerberos Realm: Täytä Kerberos-kenttä (esimerkki: MYLDAP.LDAP)
Server Port Number=12345
KDC Host: Kirjoita KDC Host URL -osoite (esimerkki: krb1.myldap.com)
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
KDC Port: Kirjoita KDC Host Port -portti (esimerkki: 88)
SSL/TLS=Don't Use
"" Jos valitset Kerberos-tyyppisen tarkistuksen, käytä alkuperäistä Kerberos User ID
-tunnusta User ID -tunnuksena User ID -tunnuksen sijaan DN(Distinguished Name)
-muodossa. (Esimerkki: Mirko)
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
51
•• LDAPQuery.txt-tiedoston muoto
(1) Esimerkki tekstitiedostosta
UID=uid
Email=mail
Name=cn
Last Name=sn
Position=title
Company Name=o
Department=departmentNumber
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
(2) Eri avainten varausarvot (VAL)
1) Määritysosa (kaikki rivit viimeistä lukuun ottamatta)
‒‒Sisältää kaikki rivit viimeistä lukuun ottamatta, järjestyksessä UID, Sähköposti,
Nimi, Sukunimi, Sijainti, Yrityksen nimi ja Osasto.
‒‒Arvot määritetään seuraavalla tavalla.
Merkin "=" vasemmalla puolella syntaksi on nimi, joka näkyy LDAP-kyselymääritys
-valikossa (samoin vasemmalla) ja joka määritetään arvoihin merkin "=" oikealla
puolella (varsinaiset LDAP-palvelimen määritteet).
‒‒Voit valita määritteet arvojen muuttamista varten. Voit esimerkiksi muuttaa oikealla
puolella olevia arvoja muuttamatta vasemmalla puolella olevia arvoja.
2) Query-osa
‒‒<A> on Keyword-avainsana, jota käytetään hakutoiminnoissa Search-komennolla.
‒‒Mukautetun Use Custom Query -kyselyn syntaksi on LDAP Query -säännön
mukainen <A> pois lukien.
Kun esimerkiksi <A> sisältyy mail- tai cn-määritteeseen, voit luoda sen seuraavasti.
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
52
Järjestelmä
2.
3.
Kieli
Rullat
Kuvaus
Muuta Kieli-asetuksia.
Automaattinen tallennus
Tallenna kaikki tiedot automaattisesti.
Poista kaikki
Poista kaikki tiedot laitteesta lukitut tiedot mukaan lukien.
Poista kaikki -toiminnon
aikaväli
Aseta palautusaikaväli, jonka mukaan kaikki sisäisessä tallennustilassa olevat tiedot poistetaan säännöllisesti.
Aika
Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
Kellon asetus
Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Kesäaika
Säädä kello kesäaikaan.
"" Alkamispäivä, Päättymispäivä ja Aikapoikkeama otetaan käyttöön vain silloin, kun Kesäaika-asetuksena on Käytössä.
Älykäs suojaus
Vaihda PIN
Näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet on suojattu viruksilta seuraavilla suojaustoiminnoilla.
Skannaus
Tarkista näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet virusten varalta.
Eristysluettelo
Tarkista luettelosta kohteet, jotka on eristetty, koska niissä on viruksia.
Muuta kuusinumeroista henkilökohtaista tunnuslukua (PIN-koodia).
"" Oletus-PIN-koodi on 000000.
"" Pidä laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.
Laitteen nimi
Anna laitteen nimi.
Tämä nimi löytyy verkossa käytettävästä laitteesta.
Äänilähtö
Valitse kaiuttimet äänen toistamista varten.
53
2.
3.
Ota käyttöön napauttamalla
Kuvaus
Ota Tap to Turn On -asetus käyttöön tai poista se käytöstä. Voit käynnistää näytön yhdellä napautuksella.
•• Ei käytössä / Käytössä
Lisäasetukset
Määritä lisäasetukset, kuten USB-lukitus, Verkon lukitus ja Poista kaikki tiedostot.
Anna kuusinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “000000”.
"" Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
"" Pidä laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.
Näytönsäästäjä
Määritä näytönsäästäjä. Valittua kuvaa voidaan käyttää mukautettuna näytönsäästäjänä.
Näytön lukitus
Suorita näytön lukitus.
"" Avaa Näytön lukitus koskettamalla näyttöä jonkin aikaa.
USB-lukitus
Määritä USB-lukitus. Määrittämisen jälkeen laite käynnistyy uudelleen asetusten käyttöönottoa varten.
•• Ei käytössä / Vain luku / Kaikki käytössä
Verkon lukitus
Määritä Verkon lukitus.
Aut. sammutus
Valitse, miten pitkään näyttö pysyy käytössä ennen sammumistaan, kun käyttäjä ei tee mitään toimia.
Kaukosäätimen valmiustila
Ota Kaukosäätimen valmiustila -asetus käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä toiminto aktivoidaan, verkkoyhteys säilyy
myös tuotteen ollessa sammutettuna.
PIP-sieppaus
Ota PIP-sieppaus käyttöön tai poista se käytöstä.
"" HDCP -sisältö ei näy näytössä, jos PIP-sieppaus -asetuksena on Käytössä.
Lähteen määritys
virrankytkennän yhteydessä
Määritä oletuslähde, joka tulee käyttöön tuotteen käynnistyessä. Kun määrität tämän asetuksen, luettelo tai lähde otetaan
käyttöön tuotteen käynnistyessä.
Autom. lähteen vaihto
Määritä Autom. lähteen vaihto. Kun tämä toiminto aktivoidaan, juuri yhdistetyt lähteet näytetään automaattisesti.
PIP-näytön oletuskoko
Määritä PIP-näytön oletuskoko.
•• Koko näyttö / Osittainen näyttö
54
2.
3.
Kuvaus
Lisäasetukset
Kloonaa tuote
Vie tämän laitteen asetukset tai tuo asetukset toisesta laitteesta.
Itsediagnoosi
Suorita sähköpostin, LDAP-palvelimen tai tulostuspalvelimen itsediagnoosi. Itsediagnoosin suorittamista varten on liitettävä
USB-tallennuslaite.
"" Voit ladata USB-laitteeseen tähän tuotteeseen tallennetun yksityiskohtaisen itsetestausraportin, joka sisältää tietoja
sähköposteista, LDAP:stä ja tulostuspalvelimista sekä muita tietoja.
Käynnistä määritys
Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.
55
Kuva
2.
3.
Kuvaus
Taustavalo
Säädä taustavalon kirkkaus haluamaksesi. Asetus 100 vastaa kirkkainta valaistusta.
Värilämpötila
Määrittää värilämpötilan. Arvo ja lämpötila nousevat yhdessä, jolloin sinisen määrä kasvaa.
(Välillä: 2800K - 16000K)
Valkotasapaino
Syöttösignaali plus
R-Gain / G-Gain / B-Gain / P-Siirtymä /
V-Siirtymä / S-Siirtymä / Palauta
Säädä kuvan värilämpötilaa, jotta valkoiset objektit näkyvät kirkkaampina.
Laajentaa syöttösignaalin aluetta HDMI-liitäntöjä käytettäessä.
"" Tukee enintään tarkkuutta 3840 x 2160 taajuudella 60 Hz, kun Syöttösignaali plus -laajennuksen asetuksena on Käytössä.
Tukee enintään tarkkuutta 3840 x 2160 taajuudella 30 Hz, kun Syöttösignaali plus -laajennuksen asetuksena on Ei käytössä.
UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot
Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.
•• Tarkkuus: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä
Kuvanopeus (fps)
Värien määrä / Chroma-näytteenotto
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bittiä
-
-
-
O
Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä
Kuvanopeus (fps)
Värien määrä / Chroma-näytteenotto
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bittiä
O
O
O
O
10 bittiä
-
-
O
O
12 bittiä
-
-
O
O
56
2.
HDMI musta
3.
Kuvaus
Optimoi HDMI-kuvan kirkkaus ja kontrasti säätämällä mustan tasoa.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tuote on kytketty tietokoneeseen HDMI-kaapelilla ja lähdeikkuna on käytössä.
Palauta kuva
Palauta kaikki kuva-asetukset oletusasetuksiin.
57
Tuki
2.
3.
Ohjelmistopäivitys
Kuvaus
Päivitä tuotteeseen asennettu ohjelmisto.
Päivitä nyt
Päivitä ohjelmisto lataamalla tiedostot.
–– Online-päivitys
"" Vaatii Internet-yhteyden.
–– Päivitys USB-laitteen avulla
Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustosta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys kytkemällä
USB-laite tuotteeseen.
"" Varmista, että tallennat päivitystiedoston päätason kansioon.
•• Nykyinen versio: Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.
Automaattinen päivitys
Aloita ohjelmistopäivitykset automaattisesti, kun laitteen virta katkaistaan.
"" Vaatii Internet-yhteyden.
Samsung-yhteystiedot
Yhteystiedot laitteen liittyvään opastukseen.
"" Siirry Samsung-yhteystiedot-kohtaan ja etsi Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.
Palauta kaikki
Alustaa koko valikon kaikki kohteet.
58
Luku 07
Vianmääritysopas
Ongelmia ja ratkaisuja
"" Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
"" Jos tuote ei käynnisty tai
sammu tuotteen painikkeita tai
liiketunnistinta käytettäessä,
voit käynnistää tai sammuttaa
sen Samsung-kaukosäätimellä
tai Samsung-kaukoohjaussovelluksella.
Lähdeikkunan (HDMI) ongelma
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMIkaapeli on kytketty tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
näytön kokoa näytönohjaimen HDMI-asetuksissa.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä
näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla
alueella. Muuta sitten näyttöasetuksia tarvittaessa Esiasetetut ajastustilat -kohdan ohjeiden
mukaan.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
59
Lähdeikkunan (HDMI) ongelma
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä
ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Enintään yhden metrin etäisyydellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja
digitaalisissa laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Yritä nollata näyttö valitsemalla valikosta � → ASETUKSET → Tuki → Palauta kaikki.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Jos lähdeikkuna on määritetty kokonäyttötilaan ja tuote on pystysuuntaisessa asennossa, yläja alareunassa näkyy musta palkki.
Aseta tuote pystysuuntaiseen asentoon ja aseta sitten lähdeikkuna kokonäyttötilaan.
60
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Lähdelaitetta käytettäessä
•• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos näyttö on esimerkiksi kytketty HDMI-liitäntään, sinun on ehkä vaihdettava
videolähtölaitteen ääniasetukseksi HDMI.)
Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen
vahvistimeen(dekooderiin).
61
Kosketustoimintoihin liittyvät ongelmat
Kuvakkeita voi koskettaa, mutta piirroksia ei.
Käytä mukana toimitettua tuotekohtaista kynää.
Kosketus ei toimi HDMI-yhteyttä käytettäessä.
Varmista, että tuotteen TOUCH OUT -portti on kytketty tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla.
•• HDMI IN 1 tai HDMI IN 2 → TOUCH OUT tuotteen takaosassa
•• HDMI IN 3 → TOUCH OUT kelkassa
Käytän kahta kynää, mutta ne eivät toimi hyvin.
Varmista, että kahden kynän välissä on tarpeeksi tilaa monikosketusta käytettäessä.
Kosketukset ovat katkonaisia, vastenopeus on hidas jne.
Varmista, ettei näytön pinnalla ole mitään vieraita aineita.
Varmista, ettei näyttö ole rikkoutunut.
Varmista, ettei tuote ole alttiina suoralle auringonvalolle.
62
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön
tulee viesti "Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.".
Näkyviin tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta., jos syöttölähteen tarkkuus ylittää
tuotteen enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden tuotteen tukemaan
tarkkuuteen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI musta ei
toimi oikein.
Tämä toiminto toimii vain, kun ulkoisen laitteen HDMI-signaalin asetuksena on RGB-lähtö.
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi
ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.
63
Luku 08
Tekniset tiedot
Yleiset
"" Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
"" Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,
Hz.
Mallin nimi
Näyttö
Synkronointi
Tarkkuus
WM55R
WM65R
Koko
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138,7 cm)
Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163,9 cm)
Näyttöalue
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)
Vaakataajuus
30 - 90 kHz
Pystytaajuus
24 - 75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
3840 x 2160
Enimmäistarkkuus
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila : 0–40 °C (32–104 °F)
* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.
Kosteus : 10% – 80%, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila : -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus : 5% – 95%, tiivistymätön
* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.
64
"" Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta
laitteen suorituskykyyn.
"" Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
"" Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
65
Esiasetetut ajastustilat
Tarkkuus
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista
vakiosignaaleista. Jos tietokoneesta lähetettävät signaalit poikkeavat vakiotilasta, näyttökuvaa
ei ehkä näy. Jos näin käy, säädä asetuksia seuraavan taulukon tietojen ja tietokoneen
näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tahdistuksen
polaarisuus
Liitäntä
(H/V)
HDMI IN
28,322
-/+
O
66,667
30,240
-/-
O
49,726
74,551
57,284
-/-
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Pikselikello
(kHz)
(Hz)
(MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
MAC, 640 x 480
35,000
MAC, 832 x 624
Tarkkuus
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Pikselikello
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
Liitäntä
(H/V)
HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
66
Luku 09
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
"" Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
maksun huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikkoa pyydetään antamaan laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai hän säätää
asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten tuotetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjäristys tai
tulvavahinko)
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.)
ovat kuluneet loppuun.
"" Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
67
Jälkikuvien esto
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei pitäisi esiintyä, kun näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos näytössä näytetään liikkumatonta kuvaa pitkään,
kuvapisteiden nestekiteitä ohjaavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva
saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa.
Nämä tiedot on tarkoitettu oppaaksi jälkikuvien välttämiseen. Liikkumattoman kuvan
näyttäminen pitkään voi aiheuttaa jälkikuvia. Takuu ei kata tätä ongelmaa.
Lisenssi
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit.
Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].
Suositeltavat estokäytännöt
Liikkumattoman kuvan näyttäminen pitkään voi aiheuttaa jälkikuvia tai haamukuvia.
Sammuta tuote, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, ota virransäästötila käyttöön tai ota siirtyvä
näytönsäästökuva käyttöön.
68

advertisement

Key Features

  • Draw, write & inspire new ideas with a smooth and familiar passive pen
  • Create a masterpiece on brush mode
  • Write on any background on any background source
  • Flexible image editing with selection tool and merge to roll

Related manuals

Download PDF

advertisement