Samsung | WM65R | User guide | Samsung WM65R Brugervejledning

Samsung WM65R Brugervejledning
Brukerhåndbok
WM55R WM65R
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan
bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes
mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.
Du kan bli belastet for et administrasjonsgebyr i følgende tilfeller:
(a) En tekniker blir kalt ut på din forespørsel, men det blir ikke funnet noen feil med
produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) Du leverer enheten til reparasjon, men det blir ikke funnet noen feil med produktet (dvs.
der du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken. Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Andre varemerker enn Samsung Electronics tilhører sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Skriving
Sikkerhetstiltak
Lagring
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
4
4
4
5
6
Forsiktighetsregler
8
Forberedelser
Kontrollere komponentene
9
Deler
10
Porter
Brett (tilleggsutstyr)
11
12
IMPORT
Hva er en "rull"?
21
PEN MODE
Skjermelementer
Tegne
Viske ut
Endre farge og tykkelse på pennen
22
22
23
23
23
BRUSH MODE
Skjermelementer
Endre penselfargen
24
24
25
Administrere ruller
ROLL EXPLORER
26
27
Sidevisning
28
Merknad av/på
29
Bruke utvalgsverktøyene
30
Koble til en mobil enhet
32
Tilkobling ved hjelp av Smart View eller Screen
Mirroring
32
32
Koble til ved hjelp av NFC-tagging
Koble til en PC
Koble til med en kabel
Tilkobling via WiFi Display-funksjonen
33
33
33
Importere fra en USB-enhet.
34
Importere fra en nettverksstasjon
34
Kildevindu
35
Dokumentvisning
36
Bildevisning
37
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
WM55R
WM65R
13
13
14
EXPORT
Sende e-post
39
Montere veggfeste
Montere veggfeste
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
15
15
15
Utskrift
Installere Flip Printing Software
Konfigurere skriveren
40
40
40
Koble til et nettverk
Innstillinger for nettverk (kablet)
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Use WPS
16
16
18
20
Eksportere til en USB-enhet
42
Dele skjermen
43
Eksportere fra en nettverksstasjon
44
Sende til en mobil enhet
44
2
Innholdsfortegnelse
Menu
Spesifikasjoner
Connect
45
Generelt
64
System
53
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
66
Picture
56
Support
58
Feilsøkingsveiledning
Problemer og løsninger
59
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
67
Ikke en produktdefekt
67
En produktskade som er forårsaket av kundens
feil
67
Annet
67
Forhindrnig av bildeinnbrenning
68
Hva er bildeinnbrenning?
68
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av
68
bilder
Lisens
68
3
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
Lagring
På grunn av egenskapene til høyglansede produkter kan en UV-luftfukter i nærheten lage hvite
flekker på produktet.
"" Kontakt kundeservicesenteret hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil
påløpe).
Elektrisitet og sikkerhet
Advarsel
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges under en
tung gjenstand.
Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
4
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
En usikker tilkobling kan forårsake brann.
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
Installasjon
Advarsel
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en myk
klut.
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer
produktet i nærheten av varmekilder.
Det kan føre til brann.
Det kan føre til brann.
Forsiktig
Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabelen med andre produkter.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det oppstår et
problem.
Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et
skap.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater
osv).
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
•• Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet
eller forårsake brann.
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for
eksempel ovner.
Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
•• Siden produktets forside er tung, må det installeres på et flatt og stabilt
underlag.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer
produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
La en tekniker montere veggstativet.
•• Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade.
•• Bruk bare godkjente kabinetter.
Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
5
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
Den medfører kvelningsfare for barn.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet
(vannsøl osv.), olje eller røyk.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Forsiktig
Bruk
Advarsel
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere
produktet selv.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Skjermen kan bli skadet.
Barn kan bli alvorlig skadet.
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Hvis du mister produktet eller ytterdekslet blir skadet, slår du av strømbryteren og
kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
Sett produktet forsiktig ned.
Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske
stoffer, ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal
brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller
godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet
på et slikt sted.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare
gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/
utdataportene osv).
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har
kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
6
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller
metallgjenstander oppå produktet.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har
kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle
andre tilkoblede kabler.
Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks
koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
Forsiktig
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det
føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere
strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre
periode (ferie osv.)
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller
strømlekkasje.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten.
Ventiler også området øyeblikkelig.
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
Synet ditt kan bli svekket.
Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av
produktet.
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Tretthet i øynene er forbigående.
Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
7
Forsiktighetsregler
Vær forsiktig hvis du bruker den medfølgende pennen, da et belastningstrykk på over 2,5 kg vil
kunne lage riper i beskyttelsesglasset.
Hvis du bruker f.eks. en kulepenn og ikke den medfølgende pennen, må du være forsiktig slik at
skjermen ikke blir tilsmusset med penn eller blir skadet.
Ikke bruk en skitten børste for å unngå skade på skjermen.
"" Vi anbefaler å bruke den medfølgende pennen. Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander, men
kun pennen.
"" Hvis det legger seg støv eller smuss fra den medfølgende pennen på beskyttelsesglasset,
skal det rengjøres i henhold til instruksjonene nedenfor.
Rengjøring av utsiden og skjermen
Tørk av overflaten med en lett fuktet, myk klut og tørk til slutt av med en tørr klut.
1
2
3
8
Kapittel 02
Forberedelser
Kontrollere komponentene
"" Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
Hurtigoppsettveiledning
"" Utseendet på komponentene kan
variere fra bildene som vises.
Garantikort
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)
Veiledning om lover og
forskrifter
Strømledning
Terminalbeskyttelse, skrue
(M4 x L10) x 2
Kabelbeskyttelse, skrue
(M4 x L10)
"" Se installasjonsveiledningen for
WMR-stativet eller veggfestet (fås
kjøpt som tilleggsutstyr).
USB-kabel
Berøringspenn x 2
9
Deler
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Deler
Beskrivelse
Strømknapp
•• Trykk på og hold inne knappen for å slå av produktet.
•• I skrivemodus trykker du raskt på av/på-knappen for å bytte til skjermsparermodus.
•• Pennen er magnetisk. Du kan feste den til det markerte stedet.
""
: WM55R,
: WM65R
Strømindikator
Strømknapp
Høyttaler
10
Porter
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Porter
USB
(1.0A)
USB
Beskrivelse
(1.0A)
"" USB-portene på produktet kan håndtere en maksimal konstant strøm på 1,0 A. Hvis
maksimalverdien overskrides, fungerer kanskje ikke USB-portene.
LAN
SERVICE
Kobler til en USB-minneenhet.
LAN
Kobles til et nettverk ved hjelp av en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
"" Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 2
SERVICE
"" Denne porten skal bare brukes av servicepersonell, den har ingen brukerfunksjoner.
Det må ikke kobles noen kabler til denne porten.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
TOUCH
OUT
AUDIO
OUT
Forbeholdt serviceteknikere.
Kobles til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel.
HDMI IN 1
TOUCH OUT
Gjør det mulig med berøringsbasert styring av PC-skjermen som er tilkoblet via HDMI
IN 1- eller HDMI IN 2 -porten. Bruk en USB-kabel for å koble TOUCH OUT-porten på
baksiden av produktet til PC-en.
AUDIO OUT
Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.
11
Brett (tilleggsutstyr)
"" Brett selges separat. Kontakt forhandleren for å få hjelp med kjøpet.
"" Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å
forbedre kvaliteten.
Porter
Beskrivelse
USB
Kobler til en USB-minneenhet.
USB IN
Gir USB-tilkobling til datamaskin.
USB OUT
1 Bruk en USB-kabel mellom USB OUT-porten på produktet og en USB-port på PC-en
for å koble dem sammen.
2 Sett inn en USB-lagringsenhet i USB IN-porten.
3 Du kan sjekke USB-enheten som er koblet til brettet fra PCen.
TOUCH OUT
Gjør det mulig med berøringsbasert styring av PC-skjermen som er tilkoblet via HDMI
IN 3-porten.
Bruk en USB-kabel for å koble TOUCH OUT-porten på brettet til PC-en.
HDMI IN 3
En HDMI-port for å vise inndata fra en ekstern kilde.
SCREEN SHARE
En HDMI-port for å koble til en ekstern skjerm.
•• Tagg den mobile enheten til NFC-brettet for å koble den til.
"" I skrivemodus kan en NFC-tagging automatisk utføre Smart View eller Screen
Mirroring på den mobile enheten.
"" Denne funksjonen støttes bare på Android 8.0 Oreo-versjonen eller senere på
Samsung mobile enheter.
•• Tagg et NFC-kort til NFC-brettet for å angi en e-postadresse automatisk.
"" Når du skriver en e-post, angis en e-postadresse automatisk hvis den leses fra
den kodede NFC-taggen.
"" For informasjon om hvordan du legger inn en e-postadresse på NFC-kortet, se
"Sende e-post".
12
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Ventilasjon
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
Installasjon på en vinkelrett vegg
Dette produktet kan monteres på veggen. Det eksklusive Samsung-stativet (for WM55R) og
veggfestet (for WM65R) er tilgjengelig som ekstrautstyr.
"" Ikke monter eller bruk produktet med forsiden opp. Berøringsbaserte funksjoner fungerer
kanskje ikke som de skal.
WM55R
A Minimum 15 mm
B Romtemperatur: 35 °C eller lavere
"" Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst 15
mm mellom produktet og veggen for å sikre ventilasjon og du må passe
på at romtemperaturen holdes under 35 °C.
A
Rotering
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
•• Hvis du vil bruke produktet i liggende modus, roterer du det mot klokken og passer på at
strømindikatoren er til høyre når du har rotert produktet.
B
Installasjon på en innrykket vegg
A Minimum 15 mm
B Minimum 25 mm
B
C Romtemperatur: 35 °C eller lavere
"" Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være
minst så mye plass mellom produktet og veggen som spesifisert for å
sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 °C.
A
B
C
13
WM65R
Ventilasjon
"" Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 0 mm
B Romtemperatur: 35 °C eller lavere
A
B
Installasjon på en innrykket vegg
A Minimum 0 mm
B Minimum 25 mm
B
C Romtemperatur: 35 °C eller lavere
"" Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være
minst så mye plass mellom produktet og veggen som spesifisert for å
sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 °C.
A
B
C
14
Montere veggfeste
Montere veggfeste
•• Veggfestesettet hjelper deg å montere produktet på veggen.
•• Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet.
•• Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
•• Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere veggfestet på egen hånd.
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
"" Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på
gulvet.
Kontakt nærmeste forhandler dersom produktet skal installeres på den
andre veggen.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene
variere avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og
forårsake alvorlige personskader.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange
skruer kan forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan
føre til personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som
ikke er i samsvar med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets
monteringsanvisning.
•• Vær alltid minst to personer når produktet monteres på veggen.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Modellnavn
VESA-spesifikasjoner for skruehull
(A × B) i millimeter
Standardskrue
Antall
400 × 400
M8
4
WM55R
WM65R
"" Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
15
Koble til et nettverk
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble
LAN-porten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av
en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et annet
sted i huset.
Innstillinger for nettverk (kablet)
LAN
Modemporten på veggen
RJ45
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på
baksiden av produktet til et eksternt modem. Se diagrammet nedenfor.
LAN
Eksternt modem
Modemporten på veggen
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en
IP-deler som er koblet til et eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se
diagrammet nedenfor.
Modemporten på veggen
Eksternt modem
IP-deler
(ADSL / VDSL)
(med DHCP-server)
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
LAN
RJ45
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder
allerede IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å
få tilgang til Internett, slik at du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er
dynamiske nettverk.
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du
skrive inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt på produktets
skjermbilde for konfigurasjon av kabler når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med
Internett-leverandøren for å få IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
"" Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
"" ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
LAN-kabel
16
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
Automatisk Open Network Settings (kablet)
2 Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Cancel.
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
3 Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
1 Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
Verifiseringen stopper.
4 Velg det øverste feltet og still inn IP setting på Enter manually Gjenta prosessen for hvert
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
felt i IP Address.
1 Angi Network Type til Wired fra Open Network Settings-siden.
"" Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
2 Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
"" Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
"" Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, går du til neste del (Åpne nettverksinnstillinger manuelt
(kablet)).
5 Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Skjermbildet for nettverkstest vises, og
verifiseringen starter.
6 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
Manuelt Open Network Settings (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1 Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2 Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3 Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4 Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
17
Nettverksinnstillinger (trådløst)
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCP-server)
LAN-porten på veggen
Automatisk nettverksoppsett (trådløst)
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som forutsetter at enheter
som har tilgang til nettverket, sender en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangs- eller
sikkerhetsnøkkel. Sikkerhetsnøkkelen er basert på et passord, dvs. et ord eller en serie
bokstaver og tall av bestemt lengde du ble bedt om å skrive inn da du konfigurerte sikkerheten
for det trådløse nettverket. Hvis du konfigurerer nettverkstilkoblingen på denne måten og
har en sikkerhetsnøkkel for det trådløse nettverket, må du skrive inn passordet under den
automatiske eller manuelle oppsettprosessen.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2 Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
LAN-kabel
Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video via en nettverkstilkobling, kan
dette medføre at avspillingen blir ujevn.
"" Velg en ledig kanal til den trådløse IP-deleren. Hvis kanalen som er valgt til den
trådløse IP-deleren, brukes av annet utstyr i nærheten, kan dette føre til forstyrrelser og
kommunikasjonssvikt.
"" Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk
Hvis du velger 802.11n-modus for ren høy gjennomstrømning (Greenfield) og
krypteringstypen er satt til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet eller
den trådløse ruteren, støtter ikke Samsung-produkter en tilkobling som er i samsvar med
nye sertifiseringsspesifikasjoner for Wi-Fi.
"" Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble deg til
nettverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WSP vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøkkelen i en av modusene.
"" Tilkoblingsmetoder: Den trådløse nettverkstilkoblingen kan installeres på tre måter.
Automatisk oppsett (ved hjelp av Auto Network Search-funksjonen), manuelt oppsett, Use WPS
"" Produktet støtter Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
tilgjengelige nettverk.
3 I listen over nettverk velger du et nettverk.
"" Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
"" Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, velger du Add Network.
4 Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 5. Hvis du velger
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
5 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
6 Når du er ferdig, velger du Done. Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og
verifiseringen starter.
"" Det er opprettet tilkobling til ruteren, men du får ikke tilgang til Internett. I så fall
kontakter du internettleverandøren.
7 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
18
Manuelt nettverksoppsett (trådløst)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken,
gatewayen og adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1 Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2 Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3 Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4 Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2 Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
tilgjengelige nettverk.
3 I listen over nettverk velger du et nettverk.
"" Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
"" Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Add Network-knappen vises.
4 Hvis skjermbildet Enter the password for (AP Name). vises, går du til trinn 5. Hvis du velger
en trådløs ruter som ikke har sikkerhet, går du til trinn 7.
5 Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter the password for (AP Name). (sikkerhetskode
eller PIN-kode).
6 Når du er ferdig, velger du Done. Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og
verifiseringen starter.
7 Velg Cancel mens det blir gjort forsøk på nettverkstilkoblinger. Dette stopper tilkoblingen.
8 Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
9 Velg det øverste feltet og still inn IP setting på Enter manually. Gjenta prosessen for hvert
felt i IP Address.
"" Hvis du angir IP setting til Enter manually, endres DNS setting automatisk til Enter
manually.
10 Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Skjermbildet for nettverkstest vises, og
verifiseringen starter.
11 Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
19
Use WPS
Oppsett med Use WPS
Slik gjør du hvis ruteren har en Use WPS-knapp.
1 Angi Network Type til Wireless fra Open Network Settings-siden.
2 Velg Use WPS.
3 Trykk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse ruteren innen to minutter. Produktet
registrerer automatisk alle nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til
nettverket.
4 Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og nettverket er konfigurert.
20
Kapittel 03
Skriving
Hva er en "rull"?
•• I dette produktet kalles filene for "ruller". En "rull" er en fil med flere sider koblet sammen.
•• En rull kan ha opp til 20 sider koblet sammen.
"" BRUSH MODE har bare støtte for én side.
•• Sidene er koblet horisontalt i liggende retning og vertikalt i stående retning.
"" Du kan åpne bare én rull på en skjerm. Mer informasjon finnes i "Administrere ruller".
Liggende retning
Stående retning
Side 1
Side 2
Side 1
Side 2
21
PEN MODE
Knapper
Skjermelementer
Beskrivelse
IMPORT
Vis skjermen til en mobil enhet eller en PC som er koblet til produktet, eller for
eksempel importere bilder fra en tilkoblet USB- eller nettverksstasjon.
EXPORT
Del det du skaper, på forskjellige måter.
Administrer og endre lister og innstillinger.
IMPORT
EXPORT
Flytt eller rediger listene du har opprettet for hver side.
Lag et lag for å skrive eller tegne på over skjermen, som også kan kopiere bildet
som blir tatt.
Merk og rediger / kopier / e-post / skriv ut penn- eller penselinnholdet.
Angre eller gjør om den siste handlingen.
•• Hvis sideredigeringshandlinger som tillegg, fjerning eller flytting av sider
.
registreres, tilbakestilles
""
kan utføres opp til 20 ganger for hver person.
Lukk den aktuelle rullen og opprett en ny rulle.
Sideskiftlinje
Se sidelinjer.
Bla gjennom sider.
Rammerulle
Bla i det svarte området for å flytte sidene.
22
Tegne
Endre farge og tykkelse på pennen
Du kan fritt bruke den medfølgende pennen til å skrive det
du måtte ønske.
•• Tynn tupp (
): Pennetype
•• Tykk tupp (
): Merkepenn
Du kan endre pennefargen ved å trykke på og holde på skjermen med pennen.
Viske ut
Du kan bruke fingeren eller håndflaten for å viske ut det du har skrevet.
23
BRUSH MODE
Skjermelementer
IMPORT
EXPORT
Knapper
Beskrivelse
IMPORT
Vis skjermen til en mobil enhet eller en PC som er koblet til produktet, eller for eksempel
importere bilder fra en tilkoblet USB- eller nettverksstasjon.
EXPORT
Del det du skaper, på forskjellige måter.
Administrer og endre lister og innstillinger.
Merk og rediger / kopier / e-post / skriv ut penn- eller penselinnholdet.
Angre eller gjør om den siste handlingen.
•• Hvis sideredigeringshandlinger som tillegg, fjerning eller flytting av sider registreres,
.
tilbakestilles
""
kan utføres opp til 5 ganger for hver person.
Lukk den aktuelle rullen og opprett en ny rulle.
"" Endringer i tykkelsen avhengig av området som er i berøring med skjermen, gjelder umiddelbart. (maks. 2 cm)
"" Bruk av pensel anbefales.
"" BRUSH MODE har bare støtte for enkeltberøring.
24
Endre penselfargen
Når du har berørt paletten på skjermen, kan du tegne et bilde ved å velge ønsket modus under
vannfarger og emulgeringer.
WATER
OIL
: Tørk fargene for å slutte å blande.
: Trekk ut fargen fra det valgte punktet.
: Slett det valgte området.
25
Administrere ruller
Knapper
Beskrivelse
NEW
Opprett en ny rull.
SAVE
Lagre den aktuelle rullen.
ROLLS
Åpne, slett eller Eksporter lagrede ruller.
PEN MODE / BRUSH
MODE
Velg modus.
FORMS
Endre bakgrunnsformat.
"" Denne menyen er bare synlig i PEN MODE-modus.
NEW
SAVE
LOCK / UNLOCK
ROLLS
•• UNLOCK: Du kan låse opp en låst rull ved å taste inn det sekssifrede passordet du anga
da du låste rullen.
"" Når den er låst opp, forblir den gjeldende rullen ulåst til den låses igjen.
BRUSH MODE
FORMS
LOCK
VOLUME
•• LOCK: Tast inn et sekssifret passord for å låse den aktuelle rullen.
VOLUME
Justerer volumet.
SETTINGS
Du kan se konfigurasjonsmenyen.
HOW TO USE
Du kan vise Hvordan bruke.
SETTINGS
HOW TO USE
26
ROLL EXPLORER
Slette/eksportere ruller
→ Rolls
→ Rolls → Select
Åpne, bla gjennom og administrer ruller via Rullutforsker.
Du kan velge flere ruller som du vil eksportere eller slette.
Rolls
All
By name
By date
Select
Select
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
Cancel
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
Delete
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
Export
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
Deler
All
Beskrivelse
Du kan vise listen i den modusen du ønsker.
•• All / Pen Mode / Brush Mode
By name ↔ By date
Angi sorteringsrekkefølgen for filene.
Select
Velg flere ruller som skal eksporteres eller slettes.
File Name
Gi filen et nytt navn.
Rolls
Bla til og åpne ønsket rull.
Deler
Export
Beskrivelse
Del de valgte rullene som du vil.
•• Email(
) / USB( ) / Network Drive(
Delete
Slett de valgte rullene.
Cancel
Fjern merkingen av rullene.
)
"" Skriv inn det sekssifrede passordet for å åpne en låst rulle ( ).
"" Rullene sorteres etter dato, den siste først.
27
Sidevisning
"" Denne menyen er bare synlig i PEN MODE-modus.
Deler
Sidetall
Du kan flytte eller redigere listene du har opprettet for
hver side.
IMPORT
Fokus
Beskrivelse
Viser sidetallet.
Viser siden du viser for øyeblikket.
•• Når du trykker på en side, flyttes fokuset til den.
Slett siden i fokus.
EXPORT
Legg til en ny side til posisjonen i fokus.
"" Du kan opprette opp til 20 sider per rull.
01
02
03
04
05
Sidevisningsområde
28
Merknad av/på
Legg til et lag på skjermen som du kan skrive eller tegne på. Dette kan være
nyttig hvis du vil legge til et notat for innhold fra en ekstern kilde.
"" Denne menyen er bare synlig i PEN MODE-modus.
1 Trykk på for å legge til et nytt notatlag på skjermen.
2 Skriv notat på laget.
3 Trykk på
og lukk.
•• Save / Don't Save / Cancel
29
Bruke utvalgsverktøyene
Rotering
Endre
størrelse
Flytt
Merk og rediger / kopier / e-post / skriv ut penn- eller penselinnholdet.
Bruk
for å flytte, rotere eller endre størrelse på det merkede området.
REDIGER
Endre
størrelse
Skjermklipp/e-post/utskrift
1 Trykk på
"" Dra i
nederst på skjermen. En dialogboks vises på skjermen.
på dialogboksen for å justere størrelsen.
2 Merk området og velg mellom alternativene
/
/
.
"" Produktet må være koblet til et nettverk hvis du vil bruke alternativene e-post og
utskrift.
Redigere penn- og penselinnhold
"" Endringene gjelder bare for penn- og penselinnhold.
1 Trykk på
"" Dra i
2 Trykk på
nederst på skjermen. En dialogboks vises på skjermen.
på dialogboksen for å justere størrelsen.
for å aktivere redigering av det merkede området.
3 Flytt, roter eller endre størrelse på det merkede området og trykk på
"" Trykk på
.
for å avbryte endringene.
30
Kapittel 04
IMPORT
Du kan vise skjermen til en mobil enhet eller en PC som er koblet til produktet, eller for
eksempel importere bilder fra en tilkoblet USB- eller nettverksstasjon.
•• Berør IMPORT øverst på skjermen for å velge ønsket enhet.
Ikoner
Beskrivelse
Viser skjermen fra en mobil enhet ved hjelp av Smart View- eller Screen
Mirroring-funksjonen.
Viser PC-skjermen som importeres ved hjelp av HDMI-tilkobling eller WiFi
display.
IMPORT
Importer bilder, opprinnelige FLIP-filer og dokumenter fra en USB-enhet.
Importer bilder, opprinnelige FLIP-filer og dokumenter fra en nettverksstasjon.
MOBILE
PC
IMPORT
USB
EXPORT
NETWORK DRIVE
"" Filer med det opprinnelige FLIP-formatet (.iwb) er filer som er lagret direkte fra enheten, og
som bare støttes av FLIP-enheter.
"" Bildefilformater som støttes: JPG, BMP, PNG, MPO
"" Dokumentfilformater som støttes: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
31
Koble til en mobil enhet
IMPORT → MOBILE
Tilkobling ved hjelp av Smart View eller Screen
Mirroring
Koble til ved hjelp av NFC-tagging
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når produktet er utstyrt med et brett (ekstrautstyr).
"" Denne funksjonen støttes bare på Android 8.0 Oreo-versjonen eller senere på Samsung
mobile enheter.
"" I skrivemodus kan en NFC-tagging automatisk utføre Smart View eller Screen Mirroring på
den mobile enheten.
Smart View
1
Dra ned det øverste feltet på skjermen til den mobile enheten for å starte Smart View eller
Screen Mirroring.
2 Merk dette produktet i listen over enheter som vises på skjermen.
1 Slå på NFC-funksjonen på en mobil enhet som støttes.
2 Tagg den mobile enheten til NFC-brettet.
"" Du kan styre den mobile enheten fra produktskjermen.
–– Det første enhetsnavnet er [FLIP] Samsung WMR Series.
"" Du kan styre den mobile enheten fra produktskjermen.
"" HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-innhold vises ikke på skjermen hvis PIP
Capture er stilt inn på On.
32
Koble til en PC
Tilkobling via WiFi Display-funksjonen
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig for PC-er som støtter WiFi Display-funksjonen.
IMPORT → PC
IMPORT
MOBILE
USB
PC
NETWORK DRIVE
PC
STEP. 02
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Wireless
Remote PC
STEP. 01
"" HDMI 3 er tilgjengelig når produktet er utstyrt med et brett (ekstrautstyr).
Koble til med en kabel
1 Koble produktet til PC-en med en HDMI-kabel.
"" HDCP-innhold vises ikke på skjermen hvis PIP Capture er stilt inn på On.
HDMI IN
1 Velg Handlingssenter eller Enheter i systemstatusfeltet på oppgavelinjen på PC-en.
2 Koble til ved å klikke på 'Koble til' eller 'Projiser' og velge en [Flip] Samsung WMR Seriesenhet.
"" Hvordan du kobler til, kan variere fra PC til PC.
"" Når WiFi Display-tilkoblingen er fullført, kan du styre PC-skjermen fra produktskjermen.
"" Denne funksjonen støttes bare av Windows 10.
2 Velg IMPORT → PC → HDMI øverst på skjermen.
3 Du kan styre PC-en fra produktskjermen ved å koble til USB-kabelen som følger med, til
TOUCH OUT-porten på produktet.
"" Hvis du bruker den i et flerskjermoppsett, må du kontrollere at du har konfigurert FLIP som
primær skjerm.
TOUCH OUT
33
Importere fra en USB-enhet.
Importere fra en nettverksstasjon
IMPORT → USB
IMPORT → NETWORK DRIVE
IMPORT
IMPORT
MOBILE
PC
USB
USB
USB1
MOBILE
NETWORK DRIVE
PC
USB
NETWORK DRIVE
NETWORK DRIVE
USB2
NETWORK1
NETWORK2
Add
Koble til en ekstern harddisk eller en USB-lagringsenhet.
Koble til nettverksstasjonen for å bring filer.
"" Importer bilder, opprinnelige FLIP-filer (.iwb) og dokumenter.
"" Du kan registrere en nettverksstasjon når nettverket er tilkoblet.
For informasjon om hvordan du kobler til et nettverk, se "Koble til et nettverk".
"" Du kan registrere en nettverkstasjonskonto på � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Network Drive → Add Account.
For å registere en nettverksstasjonskonto må du angi Address, Username og Password.
For å registrere en nettverksstasjonskonto skal du se "Add Account" for Network Drive.
"" Importer bilder, opprinnelige FLIP-filer (.iwb) og dokumenter.
34
Kildevindu
Kildevinduet vises når du kobler en PC eller mobil enhet til produktet.
Deler
Enhetsnavn
Beskrivelse
Menylinje
Dra kildevinduet for å flytte til ønsket posisjon.
Enhetsnavn
Viser navnet til den tilkoblede enheten.
Capture kildevinduet.
"" Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når PIP Capture er stilt inn på Off.
Roter kildevinduet.
"" Denne funksjonen støttes bare på Android 8.0 Oreo-versjonen eller senere på
Samsung mobile enheter.
Endre plasseringen til inndataskjermen, eller vis den på fullskjerm.
/
/
/
/
••
"" Når produktet er i stående retning, støttes fullskjermsmodus bare på Android 8.0
Oreo-versjonen eller senere på Samsung mobile enheter.
Lukk kildevinduet.
Juster størrelsen på kildevinduet.
35
Dokumentvisning
Viser dokumentet du har valgt å importere fra en USB-enhet eller nettverksstasjon.
"" Dokumentfilformater som støttes: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
Deler
Filnavn
Beskrivelse
Menylinje
Dra menylinjen for å flytte visningsprogrammet på skjermen.
Filnavn
Navn på filen som vises nå.
Ta en skjermdump av visningsprogrammet.
Endre plasseringen til inndataskjermen, eller vis den på fullskjerm.
••
/
/
/
/
Lukk visningsprogrammet.
Trykk på
eller
hvis du vil bla mellom sidene.
Juster størrelsen på visningsprogrammet.
9/11
36
Bildevisning
Velg filen du vil importere fra en USB-enhet eller nettverksstasjon.
Deler
Filnavn
Beskrivelse
Menylinje
Dra menylinjen for å flytte visningsprogrammet på skjermen.
Filnavn
Navn på filen som vises nå.
Trykk på
for å lime inn bildet på rullen.
Roter bildet.
Endre plasseringen til inndataskjermen, eller vis den på fullskjerm.
••
/
/
/
/
Lukk kildevinduet. Lukk visningsprogrammet.
Juster størrelsen på visningsprogrammet.
37
Kapittel 05
EXPORT
Du kan eksportere listene du har opprettet, på forskjellige måter.
Ikoner
Beskrivelse
Send lister du har opprettet, via e-post.
EXPORT
Skriv ut lister du har opprettet.
Eksporter listene du har opprettet, til en tilkoblet USB-enhet.
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
Del skjermen med valgte enheter.
IMPORT
EXPORT
Eksporter listene du har opprettet, til en registrert og tilkoblet
nettverksstasjon.
Send rullen til en mobilenhet.
38
Sende e-post
Hvis du vil sende lister du har opprettet, via e-post, må du først registrere e-postkontoen din.
"" Du kan registrere e-postkontoen din på � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Email.
EXPORT → EMAIL
EMAIL
To
Subject
1
Send
*****@***. ***
[FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**
2
"" Hvis du setter Sender Authentication til Personal Account ved å trykke � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Email, må du godkjenne kontoen hver gang du sender en e-post. Se nedenfor.
–– Du kan sende e-poster når Sender Authentication er stilt inn på Personal Account, forutsatt at du har en
konto på e-postserveren (SMTP Server Name og SMTP Port Number).
Merk at avsenderen må angi ID-en og passordet for SMTP-kontoen og avsenderadressen for hver e-post.
–– Hvis du stiller inn Sender Authentication på Default Account, kan du sende e-poster ved å bruke bruke
SMTP-ID-en og -passordet du har lagret for Default Account. (Avsenderadressen er vanligvis identisk med
SMTP-ID-en, med noen unntak avhengig av SMTP-serveren.)
–– Ta kontakt med administratoren for e-postserveren for SMTP-informasjon som er nødvendig for å registrere
en e-postserver.
"" Filer lagret som dedikerte filer, konverteres til PDF-filer og sendes.
Deler
Beskrivelse
Angi mottakerens e-postadresse.
•• Trykk på og skriv tekst ved hjelp av skjermtastaturet.
"" Trykk på på det virtuelle tastaturet hvis du vil skrive tekst for hånd.
To
"" Søk etter mottaker i Local Address Book eller på LDAP-serveren.
"" Utstyr produktet med et brett (tilleggsutstyr) for automatisk å kunne angi
adressen ved å tagge et NFC-kort eller klistremerke med informasjonen.
: Forklarer hvor du skal tagge NFC-kortet.
––
–– Ved hjelp av NFC Writing App på den mobile enheten eller PC-en osv.
registrerer du en e-postadresse med NDEF Standard <Text> Record Type for et
NFC Forum Type 2 Card som selges på markedet.
Subject
Emnet for e-posten stilles automatisk inn på enhetsnavnet og dagens dato.
Send
Send e-posten.
Endre sidevisningsmodus slik at listen kan sendes.
Velg sidene som skal sendes.
39
Utskrift
Installere Flip Printing Software
Følg instruksjonene på skjermen for å installere Flip Printing Software.
Når du skal skrive ut, må du sette opp Print Server og Clock Set.
For å sette opp Print Server må produktet og skriveren du vil bruke samt datamaskinen være
koblet til det samme nettverket.
"" Installasjonen tar omtrent 10 minutter, og tiden det tar kan variere avhengig av
datamaskinmiljøet.
Flip Printing Software må også være installert på den tilkoblede datamaskinen.
PC-installasjonskrav
"" For informasjon om hvordan du kobler til et nettverk, se "Koble til et nettverk".
•• Operativsystemer som støttes:
Windows 7(32/64 bit), Windows 10(32/64 bit), MAC
"" Du kan sette opp Print Server ved å trykke � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings
→ Print Server.
"" Du kan sette opp Clock Set ved å trykke � → SETTINGS → System → Time → Clock Set.
"" Flip Printing Software er tilgjengelig på nettsiden
– http://displaysolutions.samsung.com
– http://www.samsung.com
"" Enheter som overfører filer, som for eksempel virtuelle skrivere (PDF, XPS, One note osv.)
eller faksmaskiner støttes ikke, bare skrivere som kan skrive ut faktisk papir støttes.
"" For utskriftspapirformat støttes bare A4.
"" Når du installerer programvaren, må du forsikre deg om at kritiske Windowsoppdateringer allerede er installert. Oppdater Windows til den siste versjonen før du
starter oppsettet.
"" For Windows 7 må du forsikre deg om at Service Pack 1 allerede er installert.
Konfigurere skriveren
Når Flip Printing Software er installert, skal du gjøre følgende innstillinger på skjermmenyen
til produktet.
Konfigurere manuelt
1 Velg � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings-menyen.
2 Velg Print Server → Connect to Server → Auto.
Konfigurere manuelt
1 Velg � → SETTINGS → Connect → Advanced Settings-menyen.
2 Velg Print Server → Connect to Server → Manual, og angi deretter Server IP-adressen til
datamaskinen der Flip Printing Software er installert.
40
EXPORT → PRINT
Deler
PRINT
Print
Beskrivelse
Printer
Viser en liste over tilkoblede skrivere. Velg en skriver du vil skrive ut rullen på.
Copies
Angi antall utskrifter.
Forhåndsvisningsområde
Forhåndsvis rullen som skal skrives ut.
Print
Start utskriften.
Colour Mode
Velg fargen du vil skrive ut rullen med.
Printer
Copies
1
Colour Mode
01
2
Endre sidevisningsmodus for rullen som skal skrives ut.
Velg sidene som skal skrives ut.
41
Eksportere til en USB-enhet
EXPORT → USB
EXPORT
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
USB
USB1
MOBILE
SAVE
USB2
Koble til en ekstern harddisk eller en USB-lagringsenhet.
"" Enheten lagrer to forskjellige versjoner av filene (IWB- og PDF-format).
42
Dele skjermen
Del skjermen med valgte enheter.
EXPORT → SCREEN SHARE
1 Bruk en HDMI-kabel for å koble PC-en til HDMI IN-porten på produktet eller brettet
Koble til med HDMI-kabler
(tilleggsutstyr).
2 Bruk en HDMI-kabel for å koble skjermen til SCREEN SHARE-porten.
EXPORT
EMAIL
PRINT
SCREEN SHARE
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
SAVE
3 Øverst på skjermen velger du EXPORT → SCREEN SHARE → Wired.
"" Hvis PC-en er koblet til HDMI IN 3-porten på brettet (tilleggsutstyr) uten at den er stilt
inn, deles PC-skjermen i stedet på displayet.
4 Skjermen deles på displayet.
Wired
Wireless
"" Dette alternativet støtter bare UHD (50 Hz / 60 Hz) og FHD (50 Hz / 60 Hz).
"" Skjermen kan blinke én eller to ganger når du kobler til for første gang, eller når det er en
endring av WMR-produktet eller kildestatus.
Koble til trådløst
Øverst på skjermen velger du EXPORT → SCREEN SHARE → Wireless og deretter enheten som
skjermen skal deles med.
"" SCREEN SHARE-funksjonen fungerer best når du bruker FLIP i liggende retning.
"" Enhetene må ha støtte for Screen Mirroring for at du skal kunne bruke SCREEN SHARE.
Knapper
Beskrivelse
Change Device
Bytt enheter du vil dele skjermen med.
Disconnect
Slutt å dele.
43
Eksportere fra en nettverksstasjon
Sende til en mobil enhet
EXPORT → NETWORK DRIVE
EXPORT → MOBILE
Vis produktskjermen fra en mobil enhet.
EXPORT
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
MOBILE
NETWORK DRIVE
"" Deling er bare tilgjengelig for ruller for øyeblikket.
Last ned Samba-klienten til din mobile enhet og angi følgende informasjon, som du finner på
produktskjermen.
•• Wi-Fi Name, Wi-Fi Password, Server IP address
NETWORK1
NETWORK2
Add
Koble til nettverksstasjonen for å lagre filer.
"" Du kan registrere en nettverksstasjon når nettverket er tilkoblet.
For informasjon om hvordan du kobler til et nettverk, se "Koble til et nettverk".
"" Du kan registrere en nettverkstasjonskonto på � → SETTINGS → Connect → Advanced
Settings → Network Drive → Add Account.
For å registere en nettverksstasjonskonto må du angi Address, Username og Password.
For å registrere en nettverksstasjonskonto skal du se "Add Account" for Network Drive.
"" Enheten lagrer to forskjellige versjoner av filene (IWB- og PDF-format).
44
Kapittel 06
Menu
→ SETTINGS
Connect
Andre
Tredje
Network
Beskrivelse
Konfigurer enhetens nettverk.
Network Status
Vis gjeldende nettverk og internettstatus.
Open Network Settings
Konfigurer nettverksinnstillingene for å koble til et tilgjengelig nettverk.
WPA Certificate Manager
Administrer sertifikatene installert på denne enheten.
•• Install Certificate
•• Delete Certificate
External Device Manager
Reset Network
Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkstandard.
Input Device Manager
Legg til tastaturer som skal brukes sammen med Signage-TV-en. Du kan legge til tastaturer og konfigurere innstillingene for
dem.
•• Bluetooth Device List
•• Keyboard Settings
•• Mouse Settings
Device Connect Manager
Tillat at andre enheter i nettverket, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, deler innhold med din Signage.
•• Access Notification
•• Device List
45
Andre
Tredje
Beskrivelse
Advanced Settings
Email
Sett opp en e-postkonto for å sende e-poster.
•• SMTP Server Name: SMTP-serveradresse
•• SMTP Port Number: SMTP-serverport
•• SSL/TLS: Aktiver eller deaktiver SSL/TLS
•• Sender Authentication: Velg hvilken type godkjenning du vil bruke når du sender e-poster
–– Personal Account / Default Account
•• Default Account: Standardkonto for SMTP
•• Password: Passord for standardkontoen for SMTP
•• Sender Email: Avsenderens e-postadresse
•• Recipient Address: Velg blant alternativene for å administrere e-postkontakter etter at du har sendt e-poster
–– Auto Save / Do Not Save / Delete All
•• Local Address Book: Importer kontakter fra en USB-enhet eller slett dem.
–– Import / Delete Local Address Book
"" Mer informasjon finnes i "Importere kontakter fra Local Address Book".
46
Importere kontakter fra Local Address Book
Bruke kontakter fra Local Address Book
Hvis du vil bruke FLIP Local Address Book, må du først bruke funksjonen Import for å importere
kontakter fra en CSV-fil på en USB-enhet.
Søk etter og foreslå automatisk fra kontaktlisten når du velger mottaker(e) i EXPORT → EMAIL.
1 Use LDAP: Angi Don't Use.
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Angi passord → LDAP → Set LDAP
Connection → Use LDAP → Don't Use
2 Angi informasjon i Email-menyen.
"" Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du angi innstillinger i Email-menyen.
Slette kontakter fra Local Address Book
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Angi passord → Email → Local Address Book
→ Delete Local Address Book
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Angi passord → Email
3 Rediger og lagre Local Address Book på en USB-enhet.
Lag en liste med kontakter i følgende format og lagre den som RecentSearchList.csv i
rotkatalogen.
–– Format for RecentSearchList.csv (eksempel)
emailid1@samsung.com
Name1
Level1
Team1
Company1
emailid2@samsung.com
Name2
Level2
Team2
Company2
emailid3@samsung.com
Name3
Level3
Team3
Company3
4 Koble USB-enheten til FLIP for å importere kontakter.
� → SETTINGS → Connect → Advanced Settings → Angi passord → Email → Local Address
Book → Import
"" Det kan hende at USB-enheten og innhold på den ikke blir gjenkjent på riktig måte hvis
en USB-skjøteledning brukes. (USB-huber støttes ikke.)
"" Ikke koble fra USB-enheten mens dataene lastes inn.
"" Hvis flere USB-enheter er koblet til, kan det hende at noen av enhetene ikke
gjenkjennes.
"" USB-enheter som krever høyere effekt, må kobles til USB
baksiden.
(1.0A)-porten på
"" Filsystemet har støtte for formatene FAT, exFAT og NTFS.
47
Andre
Tredje
Beskrivelse
Advanced Settings
Print Server
Sett opp Print Server for å bruke utskriftsfunksjonen.
"" Mer informasjon finnes i "Utskrift".
•• Connect to Server
–– Auto: Vis og velg en fra listen over IP-adresser for datamaskiner hvor Flip Printing Software er installert, og er
tilgjengelig på nettverket.
–– Manual: Skriv inn Server IP adressen til datamaskinen hvor Flip Printing Software er installert.
•• Server IP: Skriv inn Server IP adressen til datamaskinen hvor Flip Printing Software er installert.
•• Server Port: Skriv inn Server Port adressen til datamaskinen hvor Flip Printing Software er installert.
Network Drive
Legg til eller rediger nettverkstasjonskontoer. Du kan bare legge til nettverksstasjoner ved hjelp av Samba.
•• Add Account: Legg til nye nettverksstasjonskontoer. Bare Samba kan legges til nettverksstasjonen.
"" SAMBA 2.0 eller senere støttes. Hvis du ikke kan koble til nettverksstasjonen, skal du oppdatere SAMBA til den nyeste
versjonen.
"" For å registere en nettverksstasjonskonto må du angi Address, Username og Password.
–– Address: //datamaskinens IP-adresse/navn på delt
mappe
"" Når du skriver inn en adresse, må du huske å bruke
/ i stedet for ₩ og \.
For eksempel hvis du deler en mappe som heter
"sharedfolder" på en datamaskin med IP-adressen
12.34.56.789, skal du skrive inn "//12.34.56.789/
sharedfolder" som adresse.
–– Username: En Windows-konto med tilgangstillatelse
til den delte mappen
"" Når du går inn i en domene, må du huske å bruke ₩
eller \.
For eksempel DomainName₩WindowsAccount
–– Password: Passordet du angir for din Windows-konto
Add Account
Address
//12.34.56.789/sharedfolder
Username
DomainName\WindowsAccount
Password
********
Save
Cancel
•• Edit Account: Rediger nettverkstasjonskontoer.
48
Andre
Tredje
Beskrivelse
Advanced Settings
LDAP
Still inn LDAP-tilkobling eller konfigurer tilkoblede LDAP-spørringer.
•• Set LDAP Connection
Konfigurer en ny LDAP-tilkobling.
–– Use LDAP: Om du skal bruke LDAP eller ikke
–– Import Setup Value: Kan hente følgende innstillinger fra LDAPConnectionConfig.txt lagret på USB-en
(unntattPassword)
"" Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se ‘Hvordan opprette en tekstfil for bruk av LDAP’.
–– Authentication Type: Kerberos, Anonymous eller Basic, avhengig av hvilken som støttes av LDAP-serveren
–– User ID: DN(unikt navn) for User ID som brukes på LDAP-serveren
––
––
––
––
––
"" Formatet for User ID samsvarer med DN-formatet på LDAP.
f.eks. cn=admin, dc=myldap, dc=com
Password: Passord som brukes til autentisering av LDAP-serveren
Server Address: IP- eller URL-adressen til LDAP-serveren
Server Port Number: Portnummeret til LDAP-serveren
Base DN: Øverste DN som skal brukes til søk i DIT(kataloginformasjonstreet) ved tilkobling til LDAP
SSL/TLS: Om du skal bruke SSL/TLS eller ikke
"" Når SSL/TLS er satt til Use, er den krypterte datakommunikasjonen aktivert.
–– Use Untrusted Certificates: Om upålitelige sertifikater skal brukes eller ikke
""
––
––
––
Følgende meny aktiveres når du angir Kerberos som autentiseringstype.
Kerberos Realm: Kerberos-områdedata
KDC Host: KDC Host URL
KDC Port: Protnummer for KDC Host
49
Andre
Tredje
Beskrivelse
Advanced Settings
LDAP
•• LDAP Query Configuration
Angi spørringen for den tilkoblede LDAP.
––
––
––
––
––
––
––
––
UID: Endre brukerens UID som brukes i LDAP.
Email: Endre Email som brukes i LDAP.
Name: Endre brukernavnet (vanlig navn) som brukes i LDAP.
Last Name: Endre etternavnet til brukeren, som brukes i LDAP.
Position: Endre tittelen som brukes i LDAP.
Company name: Endre selskapsnavnet som brukes i LDAP.
Department: Endre avdelingsnavnet som brukes i LDAP.
Use Custom Query: Henter den brukerdefinerte spørringen fra LDAPQuery.txt (skiller mellom små og store bokstaver)
som er lagret på USB-en.
"" Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se ‘Hvordan opprette en tekstfil for bruk av LDAP’.
"" Trykk på Reset-knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
"" Når tilordningen ikke matcher, inkluderer ikke søkeresultatet attributtene.
Server Network Settings
Sett opp servernettstilkoblingen og relaterte funksjoner.
•• Connect to server : Koble til MagicInfo-serveren.
•• Server Access : Tillat eller nekte tilgang til MagicInfo-serveren.
•• Proxy server : Konfigurer proxy-servertilkoblingen og relaterte funksjoner.
50
Hvordan opprette en tekstfil for bruk av LDAP
LDAP-konfigurasjonen består hovedsakelig av mange lange setninger.
(2) Tildeling av verdier (VAL) for hver tast
Under LDAP-konfigurasjonen kan FLIP hentes ved hjelp av tekstfilen for å unngå skrivefeil og
gjøre en batch-innstilling.
User ID: Skriv inn User ID.
"" Ved innskriving av filnavn og innhold bør det skilles mellom små og store bokstaver for
riktig drift.
Server Port Number: Skriv inn Port-nummeret til LDAP-serveren.
•• Format av LDAPConnectionConfig.txt
Use Untrusted Certificates: Skriv inn Use eller Don't Use.
(1) Eksempel på tekstfil
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address: Skriv inn IP- eller URL-adressen til LDAP-serveren.
SSL/TLS: Skriv inn Use eller Don't Use.
Authentication Type: Skriv inn Basic eller Anonymous.
‒‒ Følgende tre elementer legges til hvis du velger Kerberos-bekreftelse.
Server Address=123.456.789.012
Kerberos Realm: Fyll ut Kerberos-feltet (eksempel: MYLDAP.LDAP)
Server Port Number=12345
KDC Host: Angi URL for KDC Host (eksempel: krb1.myldap.com)
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
KDC Port: Angi Port for KDC Host (eksempel: 88)
SSL/TLS=Don't Use
"" Hvis du velger å bruke Kerberos-bekreftelse, bruker du opprinnelig Kerberos User
ID som User ID i stedet for User ID i formatet DN(Distinguished Name). (eksempel:
Mirko)
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
51
•• Format av LDAPQuery.txt
(1) Eksempel på tekstfil
UID=uid
Email=mail
Name=cn
Last Name=sn
Position=title
Company Name=o
Department=departmentNumber
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
(2) Tildeling av verdier (VAL) for hver tast
1) Tilordning (alle rader unntatt den siste)
‒‒Inkluderer alle rader unntatt den siste, i rekkefølgen UID, Email, Name, Last Name,
Position, Company name og Department.
‒‒Verdier tilordnes på følgende måte.
Til venstre for "=" er syntaksen det navnet som vises i LDAP Query Configurationmenyen (også til venstre), og tilordnet til verdiene på høyre side av "=" (de faktiske
LDAP-serverattributtene).
‒‒Du kan velge attributter for å endre verdier. Du kan for eksempel endre verdiene på
høyre side uten å endre verdiene på venstre side.
2) Query-del
‒‒<A> er Keyword som brukes til et Search.
‒‒Syntaksen for Use Custom Query samsvarer med LDAP Query-regelen, unntatt <A>.
For eksempel når <A> er inkludert i mail- eller cn-attributtet, kan du opprette den
som følger.
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
52
System
Andre
Tredje
Language
Rolls
Beskrivelse
Endre Language-innstillingene.
Auto Save
Lagre alle data automatisk.
Delete All
Slett alle data fra enheten, inkludert låste data.
Period for Delete All
Angi et tilbakestillingsintervall når alle data i den interne lagringen skal slettes regelmessig.
Time
Konfigurer diverse tidsrelaterte innstillinger.
Clock Set
Still inn gjeldende dato og klokkeslett.
DST
Juster klokken for sommertid.
"" Start Date, End Date og Time Offset aktiveres bare når DST er angitt til On.
Smart Security
Change PIN
Dette er noen av de medfølgende sikkerhetstiltakene for å beskytte skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter mot virus.
Scan
Kontroller skjermenheten og tilkoblede lagringsenheter for å se etter virus.
Isolated List
Kontroller listen over elementer som er blitt isolert da de inneholder virus.
Endre den 6-sifrede PIN-koden.
"" Standard PIN-kode er 000000.
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Device Name
Skriv inn enhetsnavn.
Dette navnet finner du på enheten som brukes over nettverket.
Sound Output
Velg høyttalere for lydutgang.
53
Andre
Tredje
Tap to turn on
Beskrivelse
Vri Trykk for å slå på eller av. Gjør at du kan slå på skjermen med ett trykk.
•• Off / On
Advanced Settings
Konfigurer avanserte innstillinger som inkluderer USB Lock, Network Lock og Delete All Files.
Angi den sekssifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er "000000″.
"" Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
"" Endre PIN-koden for å beskytte enheten din.
Screen Saver
Still inn skjermspareren. Det valgte bildet kan brukes som egendefinert skjermsparer.
Screen Lock
Kjør Skjermlås.
"" Trykk og hold på skjermen for å låse opp Screen Lock.
USB Lock
Sett opp en USB Lock. Når den er satt opp, starter enheten på nytt for å ta i bruk innstillingene.
•• Off / Read-only / All On
Network Lock
Sett opp en Network Lock.
Auto Power Off
Velg hvor lenge skjermen skal være aktivert før den slås av etter en tids inaktivitet.
Remote Standby
Slå på eller av Remote Standby . Når du aktiverer denne funksjonen, opprettholdes nettverksforbindelsen når produktet er
slått av.
PIP Capture
Slå PIP-opptak av eller på.
"" HDCP-innhold vises ikke på skjermen hvis PIP Capture er stilt inn på On.
Power on Source Setting
Still inn standardkilden når du slår på strømmen. Ved å angi dette slås Rulle eller Kilde på når strømmen slås på.
Auto Source Switching
Angi Auto Source Switching. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vises nylig tilkoblede kilder automatisk.
PIP Screen Default Size
Angi standardstørrelsen for PIP-skjermen.
•• Full Screen / Partial Screen
54
Andre
Tredje
Beskrivelse
Advanced Settings
Clone Product
Eksporter enhetens innstillinger, eller importer fra andre enheter.
Self Diagnosis
Kjør egendiagnose på e-post, LDAP eller utskriftsserver. En USB-lagringsenhet må være koblet til for å kjøre en egendiagnose.
"" Du kan laste ned en detaljert egendiagnoserapport med informasjon om e-post, LDAP, utskriftsservere og annen
informasjon som er lagret om produktet på en USB-enhet.
Start Setup
Gå gjennom trinnene i førstegangsoppsettet slik du gjorde første gang du brukte produktet.
55
Picture
Andre
Tredje
Beskrivelse
Backlight
Juster bakgrunnsbelysningen slik du vil ha den. 100 er den lyseste innstillingen.
Colour Temperature
Den angir fargetemperatur. Verdien og temperaturen øker samtidig, slik at blåfargenivået stiger.
(Område: 2800K - 16000K)
White Balance
Input Signal Plus
R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset /
G-Offset / B-Offset / Reset
Juster fargetemperaturen i bildet slik at hvite gjenstander ser lysere ut.
Utvider innsignalområdet for HDMI-tilkoblinger.
"" Støtter oppløsninger opptil 3840 x 2160 @ 60 Hz med Input Signal Plus-utvidelse stilt inn på On.
Støtter oppløsninger opptil 3840 x 2160 @ 30 Hz med Input Signal Plus-utvidelse stilt inn på Off.
Oppløsninger som støttes for UHD-inngangssignaler
Kontroller hvilken oppløsning som støttes for UHD-inngangssignaler.
•• Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Hvis Input Signal Plus er angitt til Off
Bildehastighet (fps) Fargedybde / kromatisk sampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
-
-
-
O
Bildehastighet (fps) Fargedybde / kromatisk sampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 biter
O
O
O
O
10 biter
-
-
O
O
12 biter
-
-
O
O
8 biter
Hvis Input Signal Plus er angitt til On
56
Andre
HDMI Black Level
Tredje
Beskrivelse
Juster svartnivået for å optimere lysstyrke og kontrast i HDMI-bildet.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når produktet er koblet til en PC ved hjelp av en HDMI-kabel og kildevinduet er slått
på.
Reset Picture
Gjenopprett alle bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
57
Support
Andre
Tredje
Software Update
Beskrivelse
Oppdater programvaren som er installert på produktet.
Update now
Oppdater programvaren ved å laste ned oppdateringsfiler.
–– Nettbasert oppdatering
"" Krever en Internett-tilkobling.
–– Oppdater med en USB-enhet
Når du har lastet ned oppdateringsfilen fra Samsungs nettsted og lagret den på USB-enheten, kobler du USB-enheten
til produktet for å oppdatere det.
"" Sørg for å lagre oppdateringsfien i en mappe på øverste nivå.
•• Current Version: Dette er programvareversjonen som allerede er installert i produktet.
Auto update
Start programvareoppdateringer automatisk så snart enheten slås av.
"" Krever en Internett-tilkobling.
Contact Samsung
Kontaktinformasjon for å få hjelp med enheten.
"" Gå til Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
Reset All
Den starter alle elementer i den totale menyen.
58
Kapittel 07
Feilsøkingsveiledning
Problemer og løsninger
"" Før du ringer Samsung
kundeservicesenter tester du
produktet som følger. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
Samsung kundeservicesenter.
"" Hvis produktet ikke slås på eller
av når du betjener knappene eller
bevegelsessensoren, kan du slå
det på eller av med Samsungfjernkontrollen eller Samsungfjernkontrollprogrammet.
Problem med kildevindu (HDMI)
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en
HDMI-kabel er koblet til produktet og PC-en.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet
justerer du skjermstørrelsen i HDMI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du
justerer skjerminnstillingene.)
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område
som er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene ved behov, se
'Preset Timing Modes'.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
59
Problem med kildevindu (HDMI)
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture, og juster White Balance-innstillingene.
Produktet slår seg av automatisk.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask
bevegelse, for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet.
Dette betyr ikke at det er en feil ved produktet.
En mobil enhet innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge
og digitale produkter.
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Prøv å tilbakestille skjermen ved å velge � → SETTINGS → Support → Reset All i menyen.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den anbefalte
oppløsningen.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
Hvis kildevinduet er stilt inn på fullskjermsmodus i stående retning, vises et svart felt øverst
og nederst.
Endre til liggende retning og slå deretter kildevinduet over til fullskjermsmodus.
60
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet
på PC-ens lydkort eller programvare.
Video er tilgjengelig, men det er ingen lyd.
Hvis det er koblet til en HDMI-kabel, kontrollerer du innstillingene for lydutgang på PC-en.
Hvis det brukes en kildeenhet
•• Kontroller lydutgangsinnstillingene for kildeenheten.
(For eksempel hvis skjermen er koblet til HDMI, kan det hende du må endre audioalternativet option for videoutgangsenheten til HDMI.)
Koble strømledningen til enheten på nytt. Deretter starter du enheten på nytt.
Det spraker i høyttalerne.
Lavt signalnivå kan forårsake lydforstyrrelser.
Det høres lyd når volumet er satt til lydløst.
Lydinnstillingene for hovedhøyttalerne er atskilt fra de interne høyttalerne i produktet.
Hvis du endrer volumet for produktet eller setter det til lydløst, har det ingen virkning på en
ekstern forsterker(dekoder).
61
Problemer med berøringsfunksjonen
Det er mulig å trykke på ikonene, men ikke tegningene.
Bruk den medfølgende, produktspesifikke pennen.
Berøring fungerer ikke når HDMI-tilkobling brukes.
Kontroller om TOUCH OUT-porten på produktet er koblet til en USB-port på datamaskinen
med en USB-kabel.
•• HDMI IN 1 eller HDMI IN 2 → TOUCH OUT på baksiden av produktet
•• HDMI IN 3 → TOUCH OUT på brettet
Jeg bruker to penner, men de fungerer ikke godt.
Sørg for at det er nok avstand mellom de to pennene når du bruker begge samtidig.
Trykk blir feil, reaksjonstiden blir lang, osv.
Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer på overflaten av skjermen.
Kontroller om skjermen er skadet.
Sørg for at produktet ikke utsettes for direkte sollys.
62
Andre problemer
Produktet lukter som plast.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Det er små partikler på kantene på produktet.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not supported..
Meldingen "The defined resolution is not supported." vises hvis oppløsningen til inndatakilden
overskrider produktets maksimale oppløsning.
Du løser dette problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på
produktet.
Det er ingen lyd fra høyttalerne i HDMI-modus når en DVIHDMI-kabel er tilkoblet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Denne funksjonen fungerer bare når HDMI-signalet på den eksterne enheten er RGB-utgang.
Det er ingen lyd i HDMI-modus.
Viste bildefarger kan virke unormale. Bilde eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan
oppstå hvis en kildeenhet som bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden, kobles til
produktet.
63
Kapittel 08
Spesifikasjoner
Generelt
"" Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en
enkelt linje fra venstre til høyre side
av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av
en horisontal syklus kalles horisontal
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
"" Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde
flere ganger per sekund (som en
fluorescerende lampe) for å vise hva
seeren ser. Hastigheten på et enkelt
bilde som vises gjentatte ganger
per sekund kalles vertikal frekvens
eller oppdateringshastighet. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Modellnavn
Skjerm
Synkronisering
Oppløsning
WM55R
WM65R
Størrelse
Klasse 55 (54,6 tommer / 138,7 cm)
Klasse 65 CLASS (64,5 tommer / 163,9 cm)
Visningsområde
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Horisontal frekvens
30 - 90 kHz
Vertikal frekvens
24 - 75 Hz
Optimal oppløsning
3840 x 2160
Maksimal oppløsning
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.
Miljøhensyn
Drift
Temperatur : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Når dekselet installeres, bør innetemperaturen være 40 °C eller lavere.
Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gjelder før produktpakningen er åpnet.
64
"" På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på skjermen. Dette påvirker ikke
produktytelsen.
"" Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten
kan bli degradert hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale
oppløsningen som er spesifisert for produktet.
"" Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.
65
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
Oppløsning
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser
overføres fra PC-en. Hvis signalene som sendes fra datamaskinen avviker fra standardmodusen,
kan det hende at skjermen ikke vises. I så fall må du endre innstillingene som vist i den
følgende tabellen ved å lese i bruksanvisningen for grafikkortet.
Horisontal
frekvens
Vertikal
frekvens
(kHz)
(Hz)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
Pikselklokke
Synk.polaritet
Port
(MHz)
(H/V)
HDMI IN
70,087
28,322
-/+
O
35,000
66,667
30,240
-/-
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
Oppløsning
Horisontal
frekvens
Vertikal
frekvens
(kHz)
(Hz)
Pikselklokke
Synk.polaritet
Port
(MHz)
(H/V)
HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
66
Kapittel 09
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til
kundene)
"" Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for
et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker må gi instruksjoner om hvordan produktet skal brukes eller ganske
enkelt justerer alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det
kjøpte produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis kunden ber om instruksjoner om hvordan et produkt fra et annet selskap skal brukes.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre
selskaper skal brukes.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt
selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe,
filter, bånd, osv.)
"" Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli
pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller
på nettet.
67
Forhindrnig av bildeinnbrenning
Hva er bildeinnbrenning?
Innbrenning av bilder skal ikke skje når panelet fungerer normalt. Normal bruk betyr
kontinuerlig endring av videomønster. Hvis panelet viser et fast mønster i lengre tid, kan det
oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i pikslene som kontrollerer de flytende
krystallene.
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene
tynnere. Når dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg.
Denne informasjon er en veiledning for å unngå bildeinnbrenning. Hvis du viser et
fast bilde i lang tid, kan det forårsake bildeinnbrenning. Problemet omfattes ikke av
garantien.
Lisens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til oss.request@samsung.com.
Anbefalte tiltak for å hindre innbrenning av bilder
Hvis du viser et fast bilde i lang tid, kan det forårsake innbrente bilder eller flekker. Slå av
produktet når det ikke skal brukes på lang tid, aktiver strømsparingsmodus, eller kjør en
bevegelig skjermsparer.
68
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising