Samsung | QP82R-8K | User manual | Samsung QP82R-8K Brugermanual

Samsung QP82R-8K Brugermanual
Smart Signage Brugervejledning
(efter model)
Denne vejledning rummer information om dit Smart Signage-produkt, inklusiv understøttede typer og produktspecifikationer for hver model.
QP82R-8K
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen.
Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:
(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).
Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt. Andre varemærker end Samsung Electronics egne, tilhører de
respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Forberedelser
Specifikationer
Kontrol med komponenterne
3
Generelt
11
Dele
4
Forudindstillede timertilstande
12
Porte
One Connect
5
5
Sådan forbindes produktet med One Connect 6
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Hældningsvinkel og rotation
Ventilation
7
7
7
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
8
8
8
9
Montering af soklen
10
Appendiks
Licens
13
2
Kapitel 01
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
"" Kontakt forhandleren, hvor du
købte produktet, hvis der mangler
nogle komponenter.
"" Udseendet af komponenterne kan
være anderledes end på de viste
billeder.
Hurtig
opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse
steder)
Lovgivningsmæssig
vejledning
Batterier (AAA x 2)
(ikke til rådighed visse
steder)
Fjernbetjening
One Connect
One Connect strømkabel
"" Ved hjælp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skærm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9
ben).
RS232C-adapter
Holderring (til
vægmontering) x 4
Sokkel/skrue (M4 x L14) x 4
One Invisible Connection
/ Skrue (M4 x L12)
KABELHOLDER
Bøjningshylster
3
Dele
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre kvaliteten.
Dele
Fjernbetjeningssensor
Beskrivelse
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at
udføre funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.
"" Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
••
Strømknap
knap: Tænder for produktet.
–– Tryk på knappen : Få vist skærmmenuen. /Vælg eller kør et fremhævet
menuelement.
–– Tryk på knappen , og hold den nede: Den kørende funktion afsluttes.
•• Op/Ned/Vesntre/Højre-knapper: Flyt menuen.
•• Venstre/Højre-knapper: Lydstyrken ændres.
Strømindikator
Kontrolmenu
Fjernbetjeningssensor & Strømknap
Kontrolmenu
••
Home: Aktivér MagicInfo eller URL Launcher-tilstand.
••
Settings: Få vist skærmmenuen.
••
Return: Afslut kontrolmenuen.
••
Source: Vælg den tilsluttede indgangskilde.
••
Power off: Slukker for produktet.
Brug fjernbetjeningen inden for 2,5 til 4 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.
"" Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
"" Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
"" Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
Højttaler
4
Porte
One Connect
"" Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Port
Beskrivelse
USB 2.0 ¨
Tilslut til en USB-nøgle.
POWER
Tilslut strømkablet.
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Sluttes til en lydenhed via et optisk (digitalt) kabel.
Port
Beskrivelse
LAN
•• Opret forbindelse til et netværk med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
•• Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
HDMI IN
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
ONE CONNECT
Brug den medfølgende One Invisible Connection til at forbinde
produktet med One Connect.
5
Sådan forbindes produktet med One
Connect
Forbind produktet og One Connect som vist på billedet.
1 Følg trin 1-4 på billedet, og brug One Invisible Connection til at forbinde produktet med
One Connect.
2 Brug strømkablet til at slutte One Connect til stikkontakten med som vist i trin 5.
•• Installer ikke One Connect omvendt eller stående på højkant på en af siderne.
QP82R-8K
•• Når One Invisible Connection tilsluttes, skal du bruge bøjningshylsteret, når
kablet bøjes. Bøjningshylsteret forebygger, at kablet på One Invisible Connection
bliver bøjet i en 90 graders vinkel. Hvis kablet bliver bøjet i en vinkel på 90
grader, kan det blive beskadiget.
One Connect
•• Ved tilslutning af One Invisible Connection skal man være opmærksom på
formen og størrelsen af stikkene, således at de tilsluttes korrekt. Hvis dette
undlades, kan det medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
•• Ved tilslutning af One Invisible Connection skal man være forsigtig med ikke at
sno kablet til One Invisible Connection. Ellers kan det medføre forringet ydeevne
på produktet eller skade på kablet.
•• Se figuren
10 cm
Bøjningshylster
for korrekt placering, når de resterende kabler arrangeres.
•• Pas på, at kablerne ikke udsættes for nogen af handlingerne herunder. One
Invisible Connection indeholder en strømkreds. Du kan ødelægge kablet og
udsætte dig selv for elektrisk stød.
QP82R-8K
x1
(M4 x L12)
Bøje
Vride
Trækker
Trykke på
Elektrisk stød
KLASSE 1 LASERPRODUKT (One Invisible Connection)
•• Forsigtig! - Usynlig laserstråling hvis åben. Undlad at stirre ind i strålen.
–– Undlad at bøje One Invisible Connection-kablet for meget. Klip ikke i kablet.
–– Undlad at placere tunge genstande på kablet.
–– Du må ikke skille kabelstikkene ad.
One Connect
One Connect
One Connect
•• Forsigtig! - Brug af kontroller, justeringer eller gennemførelse af andre
procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre udsættelse for skadelig
stråling.
6
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Ventilation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
"" Installer ikke One Connect i et lukket lokale. Sørg for at holde sikker afstand fra andre
produkter, som afgiver varme. Hvis den indvendige temperatur bliver for høj, kan det
medføre brand, eller at produktet ikke fungerer korrekt.
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i
henhold til installationsvejledningen.
Installation på en lodret væg
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
A Mindst 40 mm
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
B Omgivende temperatur: Under 35 °C
"" Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst
40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for,
at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
Hældningsvinkel og rotation
"" Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
A
•• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15° i forhold til en lodret væg.
•• For at bruge produktet i opret tilstand, skal du dreje det med uret, indtil knappen
som vist på billederne nedenfor.
står
15°
B
Installation på en skrå væg
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
"" Denne model må ikke installeres på et loft, på et gulv eller på et bord.
B
B
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 °C
"" Ved installation af produktet på en skrå væg:
Sørg for mindst den specificerede luft mellem
produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
D
A
D
C
E
C
7
Installation af vægmonteringen
Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant.
Installation af vægmonteringen
•• Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
•• Den angivne billede er kun til referencebrug. Du kan finde udførlige oplysninger om installation af
vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
•• Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
•• Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis
du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
8
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
"" Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til
gulvet. Hvis du vil installere produktet på det andet vægområde, skal
du kontakte den nærmeste forhandler.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og
medføre alvorlige kvæstelser.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan
længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan
medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
•• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
•• Sørg altid for, at mindst to personer monterer produktet på væggen. (Fire personer eller flere for en 82-tommers
model eller større.)
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer
(A × B) i mm
Skruedybde
Standardskrue
Antal
QP82R-8K
600 x 400
19-21
M8
4
"" Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge
af elektrisk stød.
9
Montering af soklen
•• Du kan bruge den medfølgende sokkel, hvis du vil installere produktet lodret.
•• Følg nedenstående trin for montere soklen på produktet.
x2
(M4 x L14)
x2
(M4 x L14)
10
Kapitel 02
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
Panel
Opløsning
QP82R-8K
Størrelse
Visningsområde
Klasse 82 (81,5″/207,1 cm)
1805,4 mm (H) x 1015,5 mm (V)
Optimal
opløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Maksimal
opløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3),
7680 x 4320 ved 60 Hz (HDMI 4)
AC100-240V~ 50/60Hz
* Se mærkaten på bagsiden af produktet, da
standardspændingen kan variere i forskellige lande.
* På One Connect-modeller er mærkaten anbragt på
undersiden af One Connect.
Strømforsyning
I drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur
være 40 ℃ eller derunder.
Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende
* Gældende før produktpakken pakkes ud.
Miljømæssige
overvejelser
"" Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system.
Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse
installationsindstillingerne.
"" Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller
mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
"" Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den
optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den
angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at
du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
"" Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
11
Forudindstillede timertilstande
Opløsning
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende
standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke
hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strømindikatoren tændt.
Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
O
O
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
O
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
O
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
Port
HDMI IN
(1-3)
HDMI IN
(4)
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
135,000
120,003
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
O
CTA-861, 4096 x 2160
225,000
100,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
270,000
120,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
132,000
30,000
1188,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
220,000
50,000
2376,000
+/+
-
O
CTA-861, 7680 x 4320
264,000
60,000
2376,000
+/+
-
O
12
Kapitel 03
Appendiks
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail på oss.request@samsung.com.
DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL
BRUG I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FØLGENDE
TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVCINDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF
EJEREN AF PRODUKTET.
DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER
ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN
TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SÆRSKILT HAR FÅET TILDELT RETTIGHEDER TIL
AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF
PRODUKTET.
DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER
ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRÆNSEDE GODKENDELSE TIL
BRUG SOM ANGIVET HEROVER.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising