Samsung | C27RG50FQU | Samsung 27" Gaming monitor CRG50 Uživatelská přiručka

Samsung 27" Gaming monitor CRG50 Uživatelská přiručka
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Herní monitor
C27RG5*
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení
výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
V následujících případech může být účtován správní poplatek:
(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou
příručku).
(b) Pokud přístroj přinesete do opravny, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli
uživatelskou příručku).
O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
4
Bezpečnostní opatření
Čištění
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
4
5
5
6
7
Příprava
Části
9
Ovládací panely
9
10
Průvodce funkčními tlačítky
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
12
Sharpness
Změna nastavení hodnoty Volume
12
Typy konektorů
13
Upgrade softwaru prostřednictvím USB
13
Nastavení sklonu monitoru
15
Zámek proti krádeži
15
Opatření při přesouvání monitoru
16
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA) 16
Instalace
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
17
17
18
Připojení a používání vstupních zařízení
Picture
Před montáží monitoru si přečtěte následující
pokyny.
19
Picture Mode
29
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší
Připojení napájení
Uspořádání připojených kabelů
19
19
19
20
20
20
21
Brightness
30
Contrast
30
Sharpness
30
Color
30
HDMI Black Level
31
Správné držení těla při používání monitoru
22
Eye Saver Mode
31
Instalace ovladače
22
Screen Adjustment
31
Nastavení optimálního rozlišení
22
OnScreen Display
Game
Picture Mode
23
Refresh Rate
24
Black Equalizer
24
Response Time
24
Adaptive-Sync
25
Low Input Lag
26
Screen Size
26
Virtual Aim Point
27
Language
32
Display Time
32
2
Obsah
System
Instalace softwaru
Specifikace
Easy Setting Box
38
Omezení a problémy s instalací
38
Proveďte upgrade stáhnutím firmwaru z webové
stránky
38
Požadavky na systém
38
Obecné
42
Tabulka standardních režimů signálu
43
Self Diagnosis
33
Volume
34
Smart ECO Saving+
34
Off Timer Plus
35
PC/AV Mode
35
DisplayPort Ver.
35
Průvodce odstraňováním potíží
HDMI Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
36
Power LED On
36
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Diagnostika monitoru (problém s obrazem)
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
39
39
39
39
Reset All
36
Otázky a odpovědi
41
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
45
Nejedná se o vadu výrobku
45
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka 45
jiného důvodu
45
Information
Information
37
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
Při umisťování monitoru dbejte na dostatek místa pro odvětrávání. Nadměrný nárůst vnitřní teploty
může způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci monitoru zajistěte v jeho okolí dostatek místa
v souladu se schématem.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Varování
Upozornění
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
UPOZORNĚNÍ
10 cm
RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT
10 cm
10 cm
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT
(NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU
PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
10 cm
10 cm
Tento symbol znamená, že součásti
uvnitř jsou pod vysokým napětím.
Jakýkoli kontakt s vnitřní částí
přístroje je nebezpečný.
Střídavé napětí (AC): Jmenovité napětí
označené tímto symbolem je napětí
AC.
Tento symbol označuje, že k tomuto
přístroji byla přiložena důležitá
dokumentace týkající se provozu a
údržby.
Stejnosměrné napětí (DC): Jmenovité
napětí označené tímto symbolem je
napětí DC.
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje,
že zařízení nevyžaduje ochranné
elektrické uzemnění. Pokud se na
výrobku, který je napájen napájecím
kabelem, nevyskytuje tento symbol,
výrobek MUSÍ BÝT uzemněn
spolehlivým připojením.
Upozornění. Nahlédněte do pokynů
k použití: Tento symbol radí uživateli,
aby nahlédl do uživatelské příručky,
kde najde další informace související
s bezpečností.
4
Čištění
Elektřina a bezpečnost
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
Varování
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung (údržba
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
je zpoplatněna).
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
――Při čištění dodržujte následující kroky.
1
Vypněte monitor a počítač.
2
Odpojte napájecí kabel od televizoru.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali pod
těžkým předmětem.
Otřete televizor čistým, jemným, suchým hadříkem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní látky, alkohol nebo
rozpouštědla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
Upozornění
4
Namočte měkký hadřík do vody, důkladně jej vyždímejte a následně s ním otřete vnější části
monitoru.
5
Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
6
Zapněte monitor a počítač.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením napájecího
kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji
nebo kouři.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Neinstalujte monitor
v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky, mince,
vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti (hračky,
sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo
vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud neplánujete monitor po delší dobu používat, uveďte obrazovku do úsporného režimu nebo
zapněte spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo zaměřte
svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku dbejte opatrnosti.
•• Adaptéry AC/DC nenechávejte u sebe.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
•• Před použitím adaptéru AC/DC z něj odstraňte plastový sáček.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Zabraňte vniknutí vody do adaptéru AC/DC nebo výskytu vlhkosti v tomto zařízení.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
‒‒ Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
‒‒ Při umývání podlahy dejte pozor, aby se do adaptéru AC/DC nedostala vlhkost.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
•• Adaptér AC/DC nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.
‒‒ V opačném případě může dojít k požáru.
•• Adaptér AC/DC musí být umístěn na dobře větraném místě.
•• Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval nahoru, může do
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho selhání.
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Části
Popis
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
Tlačítko JOG
――Tlačítko JOG se nachází dole ve středu obrazovky a lze jím pohybovat v 5
směrech: NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA/STISKNĚTE(ENTER).
Ovládací panely
Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem
•• Napájení zapnuto (Tlačítko napájení): Vypnutá LED kontrolka napájení
vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
•• Režim úspory energie: Blikající LED kontrolka napájení
Tlačítko JOG
kontrolka LED
napájení
DOLŮ (PŘEDNÍ)
•• Napájení vypnuto (Tlačítko napájení): Zapnutá LED kontrolka napájení
――Funkci LED kontrolky napájení lze změnit v nabídce. (System → Power LED On)
Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu
výrobku. Viz konkrétní výrobek.
――Tlačítko napájení
VPRAVO
VLEVO
STISKNĚTE(ENTER)
NAHORU (ZADNÍ)
se nachází uprostřed dolní části obrazovky a slouží k zapnutí
či vypnutí monitoru.
Průvodce funkčními
tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce funkčními
tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení
průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu
výrobku. Viz konkrétní výrobek.
Průvodce funkčními tlačítky
kontrolka LED napájení
Return
9
Průvodce funkčními tlačítky
Části
Popis
Vybere
tlačítky.
――Průvodce funkčními tlačítky použijete stisknutím tlačítka JOG. Pak se objeví následující okno.
Tento monitor zobrazuje nabídku v podobě zobrazení displeje na
obrazovce.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou
položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé
položky.
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními
Menu
Zamknutí nabídky OSD: Zamknutím nabídky OSD zachováte aktuální
nastavení, případně zabráníte jiným uživatelům, aby nastavení změnili.
Aktivace/deaktivace: Chcete-li aktivovat či deaktivovat zamknutí nabídky
OSD, zobrazte obrazovku „Nabídka“, stisknutím pravé části tlačítka JOG,
přejděte na další fázi a poté stiskněte levou část tohoto tlačítka a 10
sekund je v této poloze podržte.
――Je-li aktivováno zamknutí nabídky OSD, je možné nastavit funkce
Brightness a Contrast. Dále lze použít funkci Low Input Lag.
K dispozici je funkce Eye Saver Mode. Lze zobrazit nabídku Information.
Return
Source
Vyberte položku
a změňte vstupní zdroj pohybem tlačítka JOG na
obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního
zdroje, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.
Vybere
tlačítky.
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními
Stisknutím aktivujte nebo deaktivujte režim Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Je-li k dispozici funkce Eye Saver Mode, nejsou k dispozici následující
položky.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Smart ECO Saving+
Power Off
Return
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce
průvodce funkčními tlačítky.
Vraťte se pomocí tlačítka JOG do předchozí nabídky a po zobrazení
obrazovky průvodce funkčními tlačítky vyberte ikonu
.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
10
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být podle
následující tabulky použita tři směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
DOLŮ
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí nabídka, můžete tlačítko JOG použít podle následující tabulky.
Tlačítko JOG
Akce
NAHORU/DOLŮ
Posunout možnost
Ukončení nabídky.
VLEVO
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Přejděte na podseznam.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
11
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Hodnoty Brightness, Contrast nebo Sharpness můžete nastavit pohybem tlačítka JOG směrem nahoru
nebo dolů, je-li zobrazena nabídka OSD.
Změna nastavení hodnoty Volume
Hodnotu Volume můžete nastavit pohybem tlačítka JOG doleva nebo doprava, je-li zobrazena nabídka
OSD.
Volume
Sharpness
Brightness
50
Mute
100
Contrast
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute při
připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní hlasitost
vstupního zařízení alespoň na 20 ‎%‎ a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG DOLEVA/
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Výchozí jas se liší v závislosti na regionu.
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Dynamic Contrast .
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního zdroje, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů.
Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté zvýšíte nebo snížíte
Volume.
Contrast.
Sharpness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
Contrast.
12
Typy konektorů
Upgrade softwaru prostřednictvím USB
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
1
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
Do konektoru SERVICE na obrázku zapojte paměť USB.
upozornění. Viz konkrétní výrobek.
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Konektor
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
SERVICE
DC 19V
Po zapnutí obrazovky zobrazte stisknutím tlačítka JOG průvodce funkčními tlačítky. Jakmile se
zobrazí průvodce funkčními tlačítky, stiskněte spodní část tlačítka JOG a přibližně 5 sekund je v této
poloze podržte.
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DC 19V
Popis
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo
HDMI-DVI.
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek nebo
sluchátek do uší.
Power Off
――Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI nebo kabelu DP.
SERVICE
DC 19V
Pomocí paměťového zařízení USB můžete provést upgrade softwaru.
2
Pokud se na produktu zobrazí zpráva jako na následujícím obrázku, upgradujte software výběrem
možnosti Yes.
Připojení adaptéru AC/DC.
Do you want to update via USB?
Yes
No
13
3
Pokud se zobrazí obrazovka jako na následujícím obrázku, vyberte možnost Yes.
Poznámka
1
Chcete-li provést upgrade softwaru pomocí paměti USB, je třeba nejprve toto paměťové zařízení USB
naformátovat na FAT32.
2
Při provádění upgradu musí být v kořenovém adresáři uložen pouze jeden soubor BIN (.bin).
3
Chcete-li upgradovat software pro model CRG5, musí být soubory upgradu ve formátu .bin.
Název souboru musí odpovídat zásadám vytváření názvů pro model CRG5 (např. M-R50**GGAA****.*[čtyřmístné číslo].bin). Část ** představuje velikost obrazovky v palcích, část ****.*
představuje číslo verze a čtyřmístné číslo znamená kontrolní součet. Například soubor
„M-R5027GGAA-0800.0[D06E].bin“ splňuje zásady vytváření názvů pro model CRG5 27“ a je třeba jej
zkopírovat do kořenového adresáře.
4
Pokud se zobrazí zpráva No valid update files found. Please check your USB device and try again.,
mohou být důvody následující.
Update now
Update from version XXXX.X to version XXXX.X?
Yes
4
No
Upgrade softwaru bude pokračovat.
Update now
Update now
No valid update files found.
Updating product Software…
Please check your USB device and try again.
Your product will turn itself off and on again automatically after completing
update.
OK
0%
Cancel
‒‒ Do konektoru SERVICE není zapojeno paměťové zařízení USB.
5
Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a znovu zapne. Poté výrobek vypněte.
6
Po vypnutí vytáhněte síťový kabel z elektrické zásuvky a poté jej znovu zapojte.
‒‒ Soubory v připojené paměti USB nejsou v kompatibilním formátu.
‒‒ V připojené paměti USB nebyly nalezeny žádné platné soubory upgradu. (V paměti nejsou uloženy
žádné soubory upgradu nebo jsou názvy souborů nesprávné.)
5
Produkt nevypínejte. A pokud možno zabraňte, aby během upgradu docházelo k přerušování. Při
přerušení upgradu se software produktu obvykle vrátí na předchozí verzi.
14
Nastavení sklonu monitoru
Zámek proti krádeži
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Postup instalace zámku:
•• Naklonění monitoru je nastavitelné.
•• Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
1
Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2
Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3
Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4
Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
15
Opatření při přesouvání monitoru
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)
――Sadu pro upevnění instalujte na pevnou zeď, která je kolmá k podlaze. Před upevněním sady na povrch, jako
je sádrokarton, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, aby vám poskytl další informace. Pokud produkt
instalujete na nakloněnou zeď, může spadnout a způsobit vážné zranění. Sady pro upevnění na zeď Samsung
obsahují podrobnou instalační příručku a všechny díly nezbytné pro montáž.
•• Nevyvíjejte přímý tlak na obrazovku.
•• Při přesouvání monitoru se nedotýkejte
obrazovky.
•• Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za
stojan.
•• Nepoužívejte šrouby, které jsou delší než šrouby standardní délky nebo neodpovídají specifikaci
šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřek televizoru.
•• Při montážích na stěnu, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA, se může délka šroubů
lišit v závislosti na specifikaci sady pro upevnění na zeď.
•• Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke
zranění osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
•• Při přesouvání držte monitor za spodní rohy
nebo okraje.
•• Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití
držáku na zeď jiného než uvedeného, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo
v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
•• Neprovádějte montáž televizoru na stěnu se sklonem větším než 15 stupňů.
•• V následující tabulce jsou uvedeny standardní rozměry sad pro upevnění na zeď.
Jednotka: mm
Název modelu
C27RG5*
Specifikace otvorů pro šrouby
standardu VESA (A * B)
v milimetrech
75,0 x 75,0
Standardní šroub Množství
M4
4
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým
proudem.
16
Instalace
Připevnění stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku.
Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
5
Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je
znázorněno na obrázku. Zasuňte sestavený stojan
do tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na
obrázku.
2
Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně
připojen.
Upozornění
Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k poškození
monitoru.
3
Otočte spojovacím šroubem na spodní straně
stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.
4
Na podlahu umístěte ochranný prostředek
Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a
umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní
částí směrem dolů podle nákresu. Nemáte-li k
dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou
sedací podložku.
6
Podle obrázku připojte napájecí a signálový kabel.
17
Sejmutí stojanu
――Před demontáží stojanu z monitoru umístěte monitor na rovný a stabilní povrch obrazovkou směrem dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku.
Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Na podlahu umístěte ochranný prostředek
Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a
umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní
částí směrem dolů podle nákresu. Nemáte-li k
dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou
sedací podložku.
2
Chcete-li odmontovat stojan od monitoru, zatlačte
jednou rukou na spodní část monitoru a druhou
rukou kývejte stojanem ze strany na stranu tak, aby
mezi monitorem a stojanem vznikla mezera.
Upozornění
Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k poškození
monitoru.
3
Zatlačte jednou rukou na spodní část monitoru a
druhou rukou zatáhněte za stojan ve směru šipky
na obrázku.
4
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu otáčením
závitu ve směru šipky znázorněné na obrázku.
18
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Před montáží monitoru si přečtěte následující
pokyny.
1
Před instalací produktu ověřte tvar obou portů dodaných signálových kabelů a tvar a umístění portů
na produktu a externím zařízení.
2
Před připojením signálního kabelu nezapomeňte z produktu i z externího zařízení odpojit napájecí
kabely. Zabráníte tím poškození výrobku v důsledku zkratu či nadproudu.
3
Po správném zapojení všech signálových kabelů připojte napájecí kabely zpět k produktu a externímu
zařízení.
4
Po dokončení instalace si v zájmu správného používání produktu nezapomeňte přečíst uživatelskou
příručku, která obsahuje další informace o funkcích produktu, bezpečnostních opatřeních aj.
Připojení a užívání PC
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Připojení pomocí kabelu HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkce zvuku není podporována, pokud je zdrojové zařízení připojeno kabelem HDMI-DVI.
――Optimální rozlišení nemusí být v propojení kabelem HDMI-DVI k dispozici.
19
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení napájení
1
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
2
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DC 19V
DC 19V
3
――Doporučujeme použít kabel DP kratší než 1,5 m. Kabel delší než 1,5 m může mít vliv na kvalitu obrazu.
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší
4
1
Připojte elektrickou zástrčku k adaptéru AC/DC.
2
Připojte kabel adaptéru AC/DC k portu DC 19V na zadní straně monitoru.
3
Zapojte adaptér AC/DC do elektrické zásuvky.
4
Zapněte výrobek stisknutím tlačítka JOG na jeho spodní straně.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
――Aktivujete-li zvuk prostřednictvím kabelu HDMI-HDMI nebo DP, použijte sluchátka nebo sluchátka do uší.
――Konektor sluchátek nebo sluchátek do uší podporuje pouze 3-vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).
20
Uspořádání připojených kabelů
1
2
Zapojte kabely do příslušných konektorů a protáhněte je kroužkem na Zatlačte kabely blíže ke stojanu.
zadní straně stojanu.
4
Upevněte DRŽÁK KABELŮ ke stojanu. (typ s HÁČKEM)
3
Protáhněte kabely DRŽÁKEM KABELŮ.
5
Uspořádání kabeláže je dokončeno.
Pohled zpředu
21
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk v informační zprávě a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde
•• Snažte se držet rovná záda.
k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Pokud chcete nastavit optimální rozlišení pro svůj počítač. Přečtěte si (otázky a odpovědi) → „Jak lze změnit
•• Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem
mírně dolů.
rozlišení?“
――Obnovovací frekvenci můžete upravit podle rozlišení obrazovky výběrem Game → Refresh Rate v nabídce
•• Mějte obrazovku přímo před sebou.
OSD.
――Pro povolení maximální obnovovací frekvence nastavte Adaptive-Sync nebo nastavte Refresh Rate na 240 Hz.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů
nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
•• Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.
22
Kapitola 04
Game
Průvodce funkčními tlačítky →
→ Game
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Upravení nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvyšte jas tmavších oblasti obrazovky pro hry typu FPS (First-Person Shooter). Tento režim
zvyšuje viditelnost protivníků během hry typu FPS (First-Person Shooter).
Picture Mode
•• RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS (Real-Time
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu
RPG (Role Playing Game).
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Strategy) a minimapy.
•• AOS: Zvyšte kontrastní poměr pro získání kvality obrazu optimalizované pro obrazovky hry typu AOS
(Aeon Of Strife).
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost monitorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, bude mít funkce Picture Mode k dispozici čtyři nastavení obrazu (Dynamic, Standard, Movie
a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic, Standard, Movie nebo
Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vašeho vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
23
Refresh Rate
Response Time
Změňte obnovovací frekvenci obrazovky. Vyšší obnovovací frekvence může snížit únavu zraku.
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
•• 60 Hz / 120 Hz / 144 Hz / 240 Hz
――Pokud nesledujete film nebo nehrajete hry, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je nastavena funkce Adaptive-Sync.
Faster.
――Změna parametru Refresh Rate může v závislosti na grafické kartě počítače způsobit blikání obrazovky.
――Funkce je dostupná u počítače vybaveného grafickou kartou, která dokáže měnit obnovovací frekvenci.
Je nedostupná u zařízení (např. AV zařízení) s pevnými obnovovacími frekvencemi. V případě použití funkce,
může selhávat obrazovka.
Black Equalizer
Upravte jas tmavých oblastí.
Čím víc se hodnota blíží 1, tím víc se tmavší části obrazovky vyjasňují a díky tomu je při hraní hry snazší
odhalit protivníky. Pro snazší odhalení protivníků během hry použijte nižší hodnotu.
Čím víc se hodnota blíží 20, tím víc tmavší části obrazovky tmavnou a zvyšuje se kontrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
Contrast.
24
Adaptive-Sync
Technologie Adaptive-Sync je řešení eliminující trhání obrazovky bez obvyklého zpoždění a latence.
Seznam modelů grafických karet podporujících technologii Adaptive-Sync
Technologii Adaptive-Sync lze použít pouze ve spojení s určitými grafickými kartami NVIDIA.
Podporované grafické karty naleznete na následujícím seznamu:
Tato funkce eliminuje trhání a zpoždění obrazovky v průběhu hry. Získejte lepší zážitek ze hry.
Nainstalujte nejnovější oficiální grafické ovladače společnosti NVIDIA podporující technologii AdaptiveSync.
Zobrazené položky nabídky parametru Adaptive-Sync na monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu
monitoru a kompatibilitě s grafickou kartou NVIDIA.
――Další modely grafických karet NVIDIA, které podporují funkci Adaptive-Sync, najdete na webu společnosti
•• Off: Slouží k deaktivaci funkce Adaptive-Sync.
•• On: Povolte funkci Adaptive-Sync s vyšší snímkovou frekvencí obrazovky. V tomto režimu je sníženo
trhání obrazovky (abnormální synchronizace mezi obrazovkou a obsahem). Při hraní her se může
objevit problikávání.
Pokud používáte funkci Adaptive-Sync při hraní her, může dojít k následujícím problémům:
•• V závislosti na typu grafické karty, nastavení možností hry nebo přehrávaném videu může obrazovka
blikat. Zkuste provést tyto akce: snižte hodnoty nastavení hry nebo na webu společnosti NVIDIA
zkontrolujte verzi ovladače vaší grafické karty a ovladač aktualizujte na nejnovější verzi.
•• Při použití parametru Adaptive-Sync může obrazovka blikat z důvodu kolísání výstupní frekvence
z grafické karty.
NVIDIA.
――Používáte-li grafickou kartu jiného výrobce, vyberte možnost Adaptive-Sync Off.
――Při použití funkce Adaptive-Sync prostřednictvím kabelu HDMI nemusí tato funkce fungovat z důvodu
omezení šířky pásma určitými grafickými kartami NVIDIA.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (s výjimkou R9
370/X, R7 370/X, R7 265)
•• Radeon™ R9/R7 200 series (s výjimkou R9
270/X, R9 280/X)
•• Frekvence odezvy se může v závislosti na rozlišení během hraní hry měnit. Vyšší rozlišení obecně
snižuje frekvenci odezvy.
•• Může docházet k poklesu kvality zvuku monitoru.
――Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
――K trhání obrazu může občas dojít, změníte-li rozlišení a zároveň nastavujete možnost Adaptive-Sync.
Nastavte funkci Adaptive-Sync na Off a změňte rozlišení.
――Funkce je nedostupná u zařízení (např. AV zařízení), která neobsahují žádnou grafickou kartu NVIDIA.
V případě použití funkce, může selhávat obrazovka.
――Při použití funkce Adaptive-Sync použijte optimální rozlišení (1920 × 1080).
――Používáte-li funkci Adaptive-Sync, používejte dodávaný kabel DisplayPort.
25
Low Input Lag
V režimu AV
Minimalizujte prodlevu vstupu pro rychlé reakce zkrácením doby zpracování videa.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Adaptive-Sync.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Refresh Rate nastavena na hodnotu 60 Hz.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
――Pokud se obnovovací frekvence počítače liší od nastavení parametru Refresh Rate u monitoru, nemusí být
funkce podporována.
Screen Size
Vyberte nejlepší velikost obrazovky a poměr.
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 17" (4:3): U 17palcové obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran se nezobrazí.
•• 19" (4:3): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran
se nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): U 21,5palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Adaptive-Sync.
•• 22" Wide (16:10): U 22palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
V režimu PC
•• 23" Wide (16:9): U 23palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným poměrem
stran se nezobrazí.
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
――Změna parametru Screen Size je dostupná při splnění následujících podmínek.
•• 17" (4:3): U 17palcové obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran se nezobrazí.
•• 19" (4:3): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran
se nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
――Vstupní zdroj má rozlišení 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor zobrazuje normálně. (Některé modely
nemusí uvedené signály podporovat.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP a
položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
――Tato možnost je k dispozici, pokud je parametr Adaptive-Sync nastaven na hodnotu Off.
•• 21.5" Wide (16:9): U 21,5palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 22" Wide (16:10): U 22palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): U 23palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným poměrem
stran se nezobrazí.
26
Virtual Aim Point
•• Off: Virtual Aim Point není k dispozici při výběru možnosti Off.
••
/
/
/
/
/
1
: Vybere preferovaný styl zaměřovacího bodu.
Zaměřovací bod se zobrazuje uprostřed obrazovky. Nastavení polohy je možné pouze v rámci
zobrazené obdélníkové oblasti.
•• Position Reset: Obnoví výchozí polohu zaměřovacího bodu.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
2
Zaměřovací bod se posouvá o 1 pixel na jeden pohyb tlačítka JOG.
•• Po dosažení okraje zobrazené obdélníkové oblasti se zaměřovací bod přestane posouvat.
•• Podržení tlačítka JOG vede ke spojitému posouvání.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
27
3
Po dokončení nastavení stiskněte
klávesu Enter na tlačítku JOG. Zaměřovací bod se zacílí na
určitou polohu a obrazovka nastavení zmizí.
4
Poloha se opět vycentruje při výběru
→ Game → Virtual Aim Point → Position Reset.
28
Kapitola 05
Picture
Průvodce funkčními tlačítky →
→ Picture
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas. K dispozici je podrobný popis všech funkcí.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Upravení nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvyšte jas tmavších oblasti obrazovky pro hry typu FPS (First-Person Shooter). Tento režim
zvyšuje viditelnost protivníků během hry typu FPS (First-Person Shooter).
Picture Mode
•• RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS (Real-Time
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu
RPG (Role Playing Game).
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Strategy) a minimapy.
•• AOS: Zvyšte kontrastní poměr pro získání kvality obrazu optimalizované pro obrazovky hry typu AOS
(Aeon Of Strife).
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost monitorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, bude mít funkce Picture Mode k dispozici čtyři nastavení obrazu (Dynamic, Standard, Movie
a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic, Standard, Movie nebo
Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vašeho vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
29
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0–100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Dynamic Contrast .
Contrast.
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
Contrast
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0–100)
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
Contrast.
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Sharpness
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0–100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
Contrast.
30
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.).
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci HDMI Black Level.
Screen Adjustment
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
――Funkce HDMI Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 720P @ 60Hz a 1080P @ 60Hz.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce PC/AV Mode nastavena na AV.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Screen Size nastavena na možnost Screen Fit v
režimu AV.
Pokud je signál 480p, 576p, 720p nebo 1080p připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální a vertikální polohu v 0 až 6 úrovních.
Konfigurace funkce H-Position & V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
31
Kapitola 06
OnScreen Display
Průvodce funkčními tlačítky →
→ OnScreen Display
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
Display Time
upozornění.
Nabídka OSD automaticky zmizí, pokud nebude po určitou dobu používána.
Language
Funkce Display Time slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
32
Kapitola 07
System
Průvodce funkčními tlačítky →
→ System
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Vyberte OK, pokud se objeví následující obrazovka.
The test photo will now be shown. Look carefully at the screen for the next 5 seconds.
OK
Self Diagnosis
1
2
•• Zobrazení testovací obrazovky.
Funkční klávesou přejděte na
13
Black Equalizer
→ System → Self Diagnosis.
240
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Game
Self Diagnosis
Picture
Volume
OnScreen Display
Smart ECO Saving+
System
Off Timer Plus
Information
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Key Repeat Time
50
Off
Perform this test when you
experience a problem with
your monitor's picture.
>
>
1.2↑
2.0
Auto
33
3
Podle výsledku testu vyberte Yes / No / Show Again.
Volume
Do you still see the problem in this test photo?
Nastavte funkci Volume pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
If you need to see the photo again, click Show Again.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
Yes
No
Show Again
označení výběru dolů.
Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté zvýšíte nebo snížíte
Volume.
•• Při výběru Yes uvidíte následující obrazovku.
Self Diagnosis Complete
Smart ECO Saving+
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
Funkce Smart ECO Saving+ snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
‐‐ S/N: **************
•• Off: Deaktivuje funkci Smart ECO Saving+.
OK
•• On: Spotřeba energie se automaticky sníží. (Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
•• Při výběru No uvidíte následující obrazovku.
Self Diagnosis Complete
If there are no issues with the test photo, it means that your monitor is working properly. To find the
problem, follow the troubleshooting steps below:
‐‐ Turn off the monitor, PC, and all other connected devices. Turn the monitor back on first, then the PC
and other devices.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the monitor to another port of your PC or connected device.
‐‐ Reset the settings in 'System→Reset All'
‐‐ It is recommended that you use the cable provided at purchase.
OK
34
Off Timer Plus
DisplayPort Ver.
Konfigurace režimu Off Timer
――Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte specifikace
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
zařízení.
――Pokud monitor (při nastavení na režim DisplayPort) zobrazí zprávu Check the cable connection and the
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla automaticky
aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete,
aby se časovač aktivoval, přejděte na položku
Off.
→ System → Off Timer Plus a nastavte položku Off Timer na
Konfigurace režimu Eco Timer
Eco Timer: Zapněte režim Eco Timer.
Eco Off After: Eco Off After lze nastavit v rozmezí 10 a 180 minut. Monitor se automaticky vypne po
uplynutí určité doby.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Eco Timer nastavena na On.
settings of the source device. stiskem tlačítka JOG zobrazte obrazovku průvodce funkčními tlačítky a
→ System → DisplayPort Ver. → 1.1 nebo 1.2↑.
následně vyberte
――Při nastavení položky DisplayPort Ver. na možnost 1.1 pro omezení šířky pásma protokolu DisplayPort 1.1
nemůže skutečná maximální obnovovací frekvence výstupu grafických karet dosáhnout hodnoty 120 Hz / 144
Hz / 240 Hz.
HDMI Mode
Vyberte režim HDMI, který chcete použít.
――Podporované zařízení a rozlišení se může lišit v závislosti na verzi.
――Po změně verze může obrazovka blikat.
――Když u položky HDMI Mode nastavíte 1.4, některá vysoká rozlišení nemusí být podporována z důvodu omezení
šířky pásma protokolu HDMI 1.4.
――Není-li nastavení vhodné, může se zobrazit prázdná obrazovka. V takovém případě zkontrolujte specifikace
PC/AV Mode
zařízení.
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
Source Detection
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Jsou podporovány pouze monitory se zobrazovací oblastí 16:9 nebo 16:10.
Pro rozeznání vstupního zdroje zvolte buď metodu Auto, nebo Manual.
――Pokud se výrobek nachází v režimu HDMI1, HDMI2, DisplayPort a na obrazovce se objeví zpráva Check the
cable connection and the settings of the source device. stiskem tlačítka JOG si zobrazte obrazovku průvodce
funkčními tlačítky a následně vyberte
AV.
→ System → PC/AV Mode → HDMI1, HDMI2, DisplayPort → PC nebo
35
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
36
Kapitola 08
Information
Průvodce funkčními tlačítky →
→ Information
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Information
Zobrazte si režim vstupního zdroje, frekvenci a rozlišení, které využívá aktuální verze monitoru.
13
Black Equalizer
240
Off
On
Refresh Rate
Eye Saver Mode
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Game
Picture
OnScreen Display
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
System
Information
Exit
HDMI 1
****x****
** kHz ** Hz
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
37
Kapitola 09
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích monitoru se nemusí zobrazit ikona Easy Setting
Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
Proveďte upgrade stáhnutím firmwaru z webové
stránky
Otevřete si webovou stránku Samsung Electronics http://www.samsung.com, zadejte model produktu a
stáhněte si soubor firmwaru.
――Bližší informace naleznete na webové stránce v souboru návodu pro upgrade.
38
Kapitola 10
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci
výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Diagnostika monitoru (problém s obrazem)
Pokud se na monitoru objeví problém s obrazem, spusťte Self Diagnosis pro ověření správné funkčnosti
monitoru.
Kontrola rozlišení a frekvence
Pokud není rozlišení podporováno (viz Tabulka standardních režimů signálu), může se na krátkou dobu
objevit zpráva Not Optimum Mode, případně se obrazovka nemusí zobrazovat správně.
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny.
Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách
obrazovky budou prázdná místa.
Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.
Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.
Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Pokud se na monitoru objeví problém s obrazem, spusťte Self Diagnosis pro ověření správné funkčnosti
monitoru.
39
Zobrazí se zpráva Check the cable connection and the settings of the source device..
Text je rozmazaný.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows
10): Přejděte na Ovládací panely → Písma → Upravit text ClearType a změňte na Zapnout technologii
ClearType.
Pokud se monitor nachází v režimu HDMI1, HDMI2 nebo DisplayPort, stiskem tlačítka JOG si zobrazte
obrazovku průvodce funkčními tlačítky a vyberte ikonu
. Z nabídky vyberte PC nebo AV.
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Přehrávání videa se zasekává.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci
monitoru.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro daný počítačový zdroj.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních
režimů signálu (s.43).
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
Obraz je deformovaný.
Problém se zvukem
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Žádný zvuk
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Znovu zkontrolujte stav připojeného zvukového kabelu a/nebo nastavte hlasitost.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Zkontrolujte hlasitost.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na ztlumení.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.43) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte nastavení Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Změňte nastavení Color.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové karty
počítače nebo příslušného programu.
Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.
Není slyšet zvuk, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI.
Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI nebo DP.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení Color.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
Problém se vstupním zařízením
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
40
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
――Cesta do nastavení závisí na nainstalovaném OS.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows 7: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení
monitoru.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na možnost Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací
frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Přejděte na možnost Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení → Zobrazit vlastnosti adaptéru → Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení
monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows 7: Přejděte do nabídky Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte do Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Přejděte do Nastavení → Individuální nastavení → Zamykací obrazovka → Nastavení časového limitu obrazovky → Napájení a režim spánku nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
41
Kapitola 11
Specifikace
Obecné
Název modelu
C27RG5*
Velikost
Třída 27 (27 palce / 68,6 cm)
Oblast zobrazení
597,888 mm (V) x 336,312 mm (Š)
Rozteč bodů
0,3114 mm (V) x 0,1038 mm (Š)
Maximální hodinová
frekvence
600 MHz
Napájení
AC100-240V~ 50/60Hz
Podle střídavého napětí adaptéru. Informace o stejnosměrném napětí
monitoru najdete na výrobním štítku.
Konektory signálu
HDMI, DisplayPort
Podmínky prostředí
Provozní
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce
pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení
monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit
manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace
42
Tabulka standardních režimů signálu
Synchronizace
Rozlišení
Horizontální frekvence
30 - 270 kHz
Vertikální frekvence
48 – 240 Hz
Optimální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 240 Hz
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat
prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA , 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA , 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA , 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
270,000
240,000
594,270
+/-
43
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/+
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality obrazu
dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
44
Kapitola 12
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• Pokud je servisní technik požádán o pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising