Samsung | S27E450B | Samsung S27E450B Uživatelská přiručka

Samsung S27E450B Uživatelská přiručka
Uživatelská příručka
SE200 SE450 SE650 SERIES
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení
výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
••
Správní poplatek bude účtován v případě, že
‒‒ (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
‒‒ (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
(např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
••
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Připojení a používání vstupních zařízení
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
4
4
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
Bezpečnostní opatření
Znaky
Čištění
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
4
5
5
5
6
7
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)
Připojení pomocí kabelu DVI
Připojení pomocí kabelu DVI-HDMI
Připojení pomocí kabelu DP (S**E450D*)
Připojení sluchátek nebo reproduktorů
(S**E450M*)
Připojení napájení
Připojení zařízení USB (S**E450D*)
21
21
22
22
22
Správné držení těla při používání monitoru
25
Instalace ovladače
25
Nastavení optimálního rozlišení
25
Příprava
Části
Přední tlačítka
Opačná strana
Pohled z pravé strany (S**E450D*)
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Změna nastavení hodnoty Volume
Nastavení sklonu monitoru (Řada SE200)
Nastavení sklonu a výšky výrobku (Řada SE450,
SE650)
Otáčení monitoru (Řada SE450, SE650)
Zámek proti krádeži
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo
stolního stojanu
Instalace
Připevnění stojanu (Řada SE200)
Připevnění stojanu (Řada SE450, SE650)
Sejmutí stojanu (Řada SE200)
9
9
10
11
12
12
13
13
14
14
15
18
18
19
20
21
23
23
24
Nastavení obrazovky
Brightness
26
Contrast
26
Sharpness
26
Eye Saver Mode
27
Game Mode
27
SAMSUNG MAGIC Bright
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Kromě S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
Image Size (Kromě S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
29
Response Time (S24E650BW)
29
H-Position & V-Position
29
Coarse
29
Fine
29
Konfigurace odstínu
Red
30
Green
30
Blue
30
Color Tone
31
Gamma
31
Změna velikosti a polohy obrazovky
Language
32
Menu H-Position & Menu V-Position
32
Display Time
32
Transparency
32
2
Obsah
Nastavení a resetování
Specifikace
Reset All
33
Obecné
40
Smart Eco Saving
33
Tabulka standardních režimů signálu
42
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
33
Off Timer Plus (Kromě S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
PC/AV Mode (Kromě S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
Key Repeat Time
34
Source Detection (Kromě S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
34
INFORMATION
35
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
49
Nejedná se o vadu výrobku
49
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka 49
jiného důvodu
49
Extended warranty
50
Instalace softwaru
MultiScreen
36
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
37
37
37
37
Otázky a odpovědi
39
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung
(údržba je zpoplatněna).
Bezpečnostní opatření
10 cm
10 cm
10 cm
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
Upozornění
10 cm
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT. (NEBO ZADNÍ STRANU)
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI
10 cm
VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí.
Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný.
10 cm
10 cm
10 cm
Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující
se k provozu a údržbě.
10 cm
10 cm
4
Znaky
Varování
Upozornění
Elektřina a bezpečnost
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
Varování
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Čištění
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
――Při čištění dodržujte následující kroky.
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali
pod těžkým předmětem.
1 Vypněte televizor a počítač.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3 Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol
nebo rozpouštědla.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4 Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5
Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6 Zapněte televizor a počítač.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením
napájecího kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo
požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.),
oleji nebo kouři.
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby
nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v
blízkosti sporáku.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky,
mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti
(hračky, sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo
zaměřte svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Ikony
Popis
Umožňuje otevření nebo zavření nabídky OSD nebo návrat na poslední
nabídku.
Přední tlačítka
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Průvodce klávesami
Řada SE200, S**E450B*, S**E650B*, S**E450D*
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální
nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné
změny nastavení. Aktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD uzamknete
na 10 sekund. Deaktivace: Uzamčené ovládání
stisknutím tlačítka
nabídky na obrazovce OSD odemknete stisknutím tlačítka
na 10 sekund.
――Pokud je ovládání nabídky OSD zamknuto, lze upravovat hodnotu položek
Brightness a Contrast. Eye Saver Mode je k dispozici. Lze zobrazit nabídku
INFORMATION.
Funkci Eye Saver Mode lze použít stisknutím tlačítka
. (Funkce Eye Saver
Mode je k dispozici, když je ovládání nabídky OSD uzamčeno.)
S**E450M*
MENU
Stisknutím
EYE
SAVER
aktivujte nebo deaktivujte režim Eye Saver Mode.
Je-li k dispozici funkce Eye Saver Mode, nejsou k dispozici následující položky.
SOURCE
AUTO
•• PICTURE → Brightness, Game Mode, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET → Smart ECO Saving
Umožňuje přesun do horní či dolní nabídky nebo nastavení hodnoty pro
určitou možnost nabídky OSD.
Pomocí tohoto tlačítka ovládejte jas, kontrast a ostrost obrazovky. (Kromě
S**E450M*)
Pomocí tohoto tlačítka ovládejte jas a kontrast obrazovky. (S**E450M*)
――Volume lze nastavit, když je k portu IN připojen kabel. (S**E450M*)
9
Ikony
Opačná strana
Popis
Potvrzení výběru v nabídce.
Stisknutím tlačítka
v případě, že je zobrazena nabídka OSD, dojde ke
změně vstupního zdroje (Analog / DVI / DisplayPort (S**E450D*)). Pokud
zapnete monitor nebo změníte vstupní zdroj stisknutím tlačítka
, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva se změněným vstupním
zdrojem.
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Konektor
Popis
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP. (S**E450D*)
――Tato funkce není dostupná pro výrobky, které mají pouze analogové rozhraní.
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DVI.
Stisknutím tlačítka
――Konektor DVI IN mají pouze digitální modely, které jsou vyhrazené pro (DVI).
se nastavení obrazovky upraví automaticky.
――Změna rozlišení v nabídce Vlastnosti zobrazení aktivuje funkci Auto Adjustment.
Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog.
Slouží k zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
Po stisknutí ovládacího tlačítka na výrobku se před otevřením nabídky na
obrazovce zobrazí průvodce klávesami. (Průvodce uvádí funkce tlačítek.)
Průvodce klávesami
Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce,
stiskněte znovu odpovídající tlačítko.
Průvodce klávesami se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku.
Viz konkrétní výrobek.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek. (S**E450M*)
――Platí pouze pro modely, které mají reproduktory.
Připojte vstupní zdroj zvuku pomocí zvukového kabelu. (S**E450M*)
――Platí pouze pro modely, které mají reproduktory.
Pomocí kabelu USB propojte port
(S**E450D*)
monitoru a port USB počítače.
――Platí pouze pro modely se stojanem, které mají konektory USB.
Slouží k připojení k externímu zařízení.
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER IN na zadní straně výrobku.
10
Pohled z pravé strany (S**E450D*)
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Konektor
Popis
Slouží k připojení k zařízení USB.
――Platí pouze pro modely se stojanem, které mají konektory USB.
11
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Tato funkce umožňuje upravit nastavení Brightness, Contrast a Sharpness pomocí tlačítek
obrazovce (pokud není zobrazena žádná nabídka OSD).
Změna nastavení hodnoty Volume
Je-li zobrazen průvodce tlačítky, upravte možnost Volume stisknutím tlačítka
.
na úvodní
Volume
10
Sharpness
100
Brightness
Contrast
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Platí pouze pro modely, které mají reproduktory.
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Výchozí jas se liší v závislosti na regionu.
――Volume lze nastavit, když je k portu IN připojen kabel.
――Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart Eco Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
Sharpness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Upscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
12
Nastavení sklonu monitoru (Řada SE200)
Nastavení sklonu a výšky výrobku (Řada SE450, SE650)
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
-1° (-2°/+1°) ~ 20° (0°/+2°)
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
19" ~ 24"
27"
-3° (±2°) ~ +25° (±2°)
-4° (±2°) ~ +25° (±2°)
19"~ 22" (bez portu USB)
23" ~ 27" / 21,5", 22" (s portem USB)
•• Pomocí této možnosti můžete nastavit sklon monitoru.
•• Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
•• Chcete-li upravit výšku, vyjměte upevňovací kolík.
•• Sklon a výšku monitoru lze upravit.
•• Uchopte monitor za střed horní části a opatrně nastavte jeho výšku.
•• U natočení a nastavení výšky existuje určitá tolerance. Snažte se při natáčení či úpravě výšky
výrobku tuto toleranci dodržet.
13
Otáčení monitoru (Řada SE450, SE650)
Zámek proti krádeži
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Monitor můžete otáčet (viz níže).
1
2
se zámkem.
3
Postup instalace zámku:
Řada SE200
4
5
Řada SE450, SE650
6
DVI IN
RGB IN
POWER IN
1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
•• Ujistěte se, že před otočením monitoru stojan úplně vytáhnete.
2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
•• Pokud monitor otočíte bez úplného vytažení stojanu, může roh monitoru narazit na podlahu a může
dojít k jeho poškození.
3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
•• Neotáčejte monitor proti směru hodinových ručiček. Mohlo by dojít k poškození monitoru.
4 Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
14
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního
stojanu
Řada SE450, SE650
Položte ochrannou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu.
Následovně umístěte výrobek přední stranou směrem dolů
na horní stranu tkaniny nebo polštáře.
Před instalací
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Řada SE200
Položte ochrannou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu.
Následovně umístěte výrobek přední stranou směrem dolů
na horní stranu tkaniny nebo polštáře.
Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je znázorněno na
obrázku.
Odšroubujte šroub ze spodní části výrobku.
Nadzvedněte a demontujte stojan.
Zatáhněte za stojan ve směru šipky znázorněné na obrázku
a oddělte jej.
15
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
Řada SE200
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
2
1
A
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
3
4
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
‒‒ Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.
Jednotka: mm
B
Název modelu
Řada SE200
Specifikace otvorů pro Standardní šroub
šrouby standardu VESA
(A * B) v milimetrech
100,0 x 100,0
M4
Množství
4
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
elektrickým proudem.
Držák (prodává se samostatně)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě
pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
16
•• Poznámky
Řada SE450, SE650
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
B
‒‒ Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
Jednotka: mm
Název modelu
Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
Držák (prodává se samostatně)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě
pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
Řada SE450, SE650
Specifikace otvorů pro Standardní šroub
šrouby standardu VESA
(A * B) v milimetrech
100,0 x 100,0
M4
Množství
4
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
17
Instalace
Připevnění stojanu (Řada SE200)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
1
Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
2
Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně
připojen.
3
Otočte spojovacím šroubem na spodní straně
stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.
4
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek
chránili, a položte výrobek na tkaninu tak, aby
jeho přední část směřovala dolů.
5
Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je
znázorněno na obrázku.
- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku ve
směru šipky znázorněné na obrázku.
18
Připevnění stojanu (Řada SE450, SE650)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
――Demontáž se provádí opačným postupem než montáž.
1
Položte ochrannou tkaninu nebo polštář na
rovnou plochu. Následovně umístěte výrobek
přední stranou směrem dolů na horní stranu
tkaniny nebo polštáře.
5
Po instalaci stojanu umístěte výrobek do svislé
polohy.
2
Nevyjímejte upevňovací kolík, dokud jste
nedokončili montáž stojanu.
3
Nasaďte podstavec na stojan ve směru šipky.
4
Zašroubujte šrouby pevně do spodní strany
podstavce stojanu (použijte šroubovák).
6
Nyní můžete vyjmout upevňovací kolík a nastavit
stojan.
- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
19
Sejmutí stojanu (Řada SE200)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
1
Dejte na stůl měkkou tkaninu, abyste výrobek chránili,
a položte výrobek na tkaninu tak, aby jeho přední část
směřovala dolů.
3
2
Jednou rukou přidržujte hrdlo stojanu a sevřenou pěstí
druhé ruky udeřte do horní části základny stojanu ve
směru šipky a uvolněte tak základnu stojanu.
4
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a
stojan oddělte.
Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu
vytažením ve směru šipky znázorněné na
obrázku.
20
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
1 Zkontrolujte tvar obou konců kabelů dodávaných s monitorem a dále tvar a polohu odpovídajících
konektorů na monitoru a externích zařízeních.
2 Před připojením signálních kabelů odpojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení
z elektrické zásuvky, aby nedošlo k poškození zařízení zkratem nebo nadproudem.
Připojení a užívání PC
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)
3 Po připojení všech signálních kabelů připojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení do
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
zásuvky.
4 Než začnete nainstalovaný monitor používat, přečtěte si v uživatelské příručce informace o jeho
funkcích, bezpečnostních pokynech a správném používání.
RGB IN
RGB IN
――Zapojte
do konektoru RGB IN na produktu a potom zapojte
do konektoru RGB na počítači.
21
Připojení pomocí kabelu DVI
Připojení pomocí kabelu DVI-HDMI
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
DVI IN
DVI IN
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
DVI IN
――Konektor DVI IN mají pouze digitální modely, které jsou vyhrazené pro (DVI).
Připojení pomocí kabelu DP (S**E450D*)
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
――Zapojte
do konektoru DVI IN na produktu a potom zapojte
do konektoru DVI na počítači.
――Konektor DVI IN mají pouze digitální modely, které jsou vyhrazené pro (DVI).
DP IN
22
Připojení sluchátek nebo reproduktorů (S**E450M*)
Připojení napájení
IN
POWER IN
OUT
Výrobek můžete začít používat po zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a do konektoru
POWER IN výrobku.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
――Platí pouze pro modely, které mají reproduktory.
23
Připojení zařízení USB (S**E450D*)
1 Pomocí kabelu USB propojte port
――Chcete-li používat port
――Platí pouze pro modely se stojanem, které mají konektory USB.
――Zařízení USB, např. myš, klávesnici, paměť Memory Stick nebo externí pevný disk (HDD), lze používat po
monitoru a port USB počítače.
, je nutné připojit port UP (port pro odesílání dat) k počítači.
――Pro propojení portu USB počítače a portu
monitoru je nutné použít kabel USB dodaný s tímto
monitorem.
připojení přímo k portu
monitoru. Není nutné zařízení připojovat k počítači.
Externí velkokapacitní pevný disk vyžadující externí napájení bezpodmínečně připojte ke zdroji napájení.
B
monitoru podporuje rozhraní High-Speed Certified USB 2.0.
Vysoká rychlost
Plná rychlost
USB
Port USB
B
Nízká rychlost
Přenosová rychlost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Spotřeba energie
2,5 W(max., každý port)
2,5 W(max., každý port)
2,5 W(max., každý port)
A
A
2 Pomocí kabelu USB zapojte zařízení USB do konektoru
na monitoru.
3 Postupy používání jsou stejné jako postupy pro používání připojení externího zařízení k počítači.
•• Lze připojit a používat klávesnici a myš.
•• Lze přehrát soubor z mediálního zařízení. (Příklady mediálních zařízení: přehrávač MP3, digitální
kamera atd.)
•• Lze spouštět, přesunovat, kopírovat nebo mazat soubory v paměťovém zařízení. (Příklady
paměťových zařízení: externí paměť, paměťová karta, čtecí zařízení, přehrávač MP3 s pevným
diskem atd.)
•• Lze používat další zařízení USB, která lze připojit k počítači.
――Pokud připojujete zařízení k portu
monitoru, připojte zařízení pomocí odpovídajícího kabelu.
――Chcete-li zakoupit kabel nebo externí zařízení, obraťte se na servisní středisko příslušného výrobku.
――Společnost Samsung není zodpovědná za problémy nebo poškození externích zařízení způsobená použitím
nevhodného kabelu pro připojení.
――Některé výrobky nepodporují standard USB, může proto dojít k nesprávné funkci zařízení.
――Pokud zařízení nefunguje správně ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko zařízení nebo
počítače.
24
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že
dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
•• Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem
mírně dolů.
•• Mějte obrazovku přímo před sebou.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90
stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
•• Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.
25
Kapitola 04
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Contrast
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
Brightness
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart Eco Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Sharpness
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
――Tato možnost není k dispozici, pokud je SAMSUNG Bright v režimu Cinema nebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Upscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
26
Eye Saver Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky
na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart Eco Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno SAMSUNGAngle.
MAGIC
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
•• Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
Game Mode
Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim.
Funkci použijte, pokud hrajete hry na počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například
PlayStation™ nebo Xbox™.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno Eye Saver Mode nebo Smart Eco Saving.
――Dojde-li k vypnutí monitoru, aktivaci režimu úspory energie nebo změně vstupního zdroje, přejde režim
•• Web mode: Umožňuje získat nejlepší obrazovku pro úpravu dokumentů a prohlížení Internetu bez
potíží s omezenými zobrazovacími úhly. (S19E200NY, S22E200NY)
•• Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku
DVD.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení
kontrastu.
Game Mode do stavu Off i v případě, že je nastaven na On.
――Chcete-li, aby režim Game Mode zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost Always On.
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Kromě S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
MAGICAngle vám
umožňuje nakonfigurovat nastavení tak, abyste docílili optimální kvality obrazu
vzhledem k vašemu úhlu zobrazení.
SAMSUNG
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno Game Mode nebo Eye Saver Mode.
Můžete přizpůsobit úhel podle svých potřeb.
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.
Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema nebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――V porovnání s režimy Mode1, Mode2 má větší účinek.
4
1
1
5
5
2
3
•• Off
1
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz přímo před monitorem.
•• Lean Back Mode 1
monitor.
2
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz poněkud níže, než je umístěn
•• Lean Back Mode 2 3 : Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz z místa umístěného níže než
u režimu Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz výše, než je umístěn monitor.
: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat obraz ze strany monitoru.
•• Group View: Tuto možnost vyberte pro více než jednoho pozorovatele, který sleduje obraz z míst
1
,
4
a
5
.
•• Custom: Pokud vyberete možnost Custom, bude ve výchozím nastavení použit režim Lean Back
Mode 1.
28
Image Size (Kromě S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
Umožňuje změnit velikost obrazu.
V režimu PC
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
Response Time (S24E650BW)
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
――Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.
H-Position & V-Position
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V režimu AV
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
――K dispozici pouze v režimu Analog.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
(S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW, S22E450MW,
S22E450DW)
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu DVI/DP.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu DVI/DP a
položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Image Size nastavena na možnost Screen Fit v
režimu AV.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
Coarse
Nastavte frekvenci obrazovky.
――K dispozici pouze v režimu Analog.
Fine
Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.
――K dispozici pouze v režimu Analog.
29
Kapitola 05
Konfigurace odstínu
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
SAMSUNG
Bright v režimu Cinema nebo Web mode, Dynamic Contrast. Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno Game Mode nebo Eye Saver Mode.
Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce MAGIC
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Green
Umožňuje nastavit hodnotu zelené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Red
Umožňuje nastavit hodnotu červené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
Blue
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
Umožňuje nastavit hodnotu modré barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.
30
Color Tone
Nastavení celkového barevného tónu obrazu
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno SAMSUNGAngle.
MAGIC
•• Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
•• Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
•• Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
•• Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
•• Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
•• Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
Gamma
Nastavte u obrazu střední jas (gamma).
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je povoleno SAMSUNGAngle.
MAGIC
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
31
Kapitola 06
Změna velikosti a polohy obrazovky
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Přesune polohu nabídky doleva nebo doprava.
Language
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
Menu V-Position: Posuňte polohu nabídky nahoru nebo dolů.
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
Transparency
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
32
Kapitola 07
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
Smart Eco Saving
Funkce Smart Eco Saving snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Je-li aktivována funkce Smart Eco Saving, automaticky se vypne režim Game Mode.
――Je-li aktivována funkce Smart Eco Saving, není režim Dynamic Contrast k dispozici.
•• Off: Deaktivuje funkci Smart Eco Saving.
•• On: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení. (Míra snížení
spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Konfigurace režimu Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU → SETUP&RESET a nastavte
položku Off Timer na Off.
33
Off Timer Plus (Kromě S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Konfigurace režimu Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus
PC/AV Mode (Kromě S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Tato funkce nepodporuje režim Analog.
――Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.
――Je-li monitor (nastavený pro rozhraní DVI/DP) v úsporném režimu nebo se zobrazuje zpráva Check Signal
Cable, zobrazte stisknutím tlačítka
nabídku na obrazovce (OSD). Můžete zvolit režim PC nebo AV.
a nastavte položku Off Timer na Off.
Konfigurace režimu Eco Timer
Eco Timer: Zapněte režim Eco Timer.
Eco Off After: Eco Timer lze nastavit v rozmezí 10 a 180 minut. Monitor se automaticky vypne po
uplynutí určité doby.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Eco Timer nastavena na On.
――Tato nabídka není k dispozici u modelů S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY a S22E200N.
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Source Detection (Kromě S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
34
INFORMATION
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
35
Kapitola 08
Instalace softwaru
MultiScreen
Požadavky na systém
OS
Hardware
•• Windows™ 2000
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows XP Home Edition
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows XP Professional
Funkce MultiScreen umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
•• Windows Vista 32Bit
•• Windows 7 32Bit
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona
•• Windows 8 32Bit
MultiScreen.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
•• Windows 10 32Bit
――Pro software MultiScreen se doporučuje operační systém Windows 2000 nebo novější.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru MultiScreen může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.
36
Kapitola 09
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači,
proveďte test automatické diagnostiky.
1 Vypněte počítač a výrobek.
2 Odpojte kabel od monitoru.
3 Zapnutí výrobku.
4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně
zajištěny.
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Kontrola rozlišení a frekvence
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo
frekvenci monitoru.
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (s.42).
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
37
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Problém se zvukem
Upravte možnosti Coarse a Fine.
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Žádný zvuk
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.42) v této příručce a v nabídce INFORMATION výrobku.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Problém se vstupním zařízením
Změňte nastavení COLOR.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení COLOR.
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení COLOR.
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
――V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich
světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je bezpečné.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
38
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows XP: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení → Upřesnit → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení → Upřesnit → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence v nabídce Nastavení monitoru.
•• Systém Windows Vista: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobení → Nastavení zobrazení → Upřesnit nastavení → Monitor a upravte hodnotu Obnovovací frekvence
v nabídce Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení
monitoru.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací
frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Vyberte Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení → Zobrazit vlastnosti adaptéru → Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení.
•• Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení.
•• Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení zobrazení.
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišen a nastavte rozlišení.
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS
počítače.
•• Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení anebo můžete provést
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení anebo můžete provést konfiguraci
v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti
napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Individuální nastavení → Zamykací obrazovka → Nastavení časového limitu obrazovky → Napájení a režim spánku nebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
39
Kapitola 10
Specifikace
Obecné
Název modelu
S19E200NY
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW /
S19E450MW
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
S22E200NY / S22E200B / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D
Velikost
Třída 19 (18,5 palce / 47,0 cm)
Třída 19 (19,0 palce / 48,1 cm)
Třída 19 (19,0 palce / 48,2 cm)
Třída 22 (21,5 palce / 54,6 cm)
Oblast zobrazení
409,8 mm (V) x 230,4 mm (Š)
408,24 mm (V) x 255,15 mm (Š)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (Š)
476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)
Rozteč bodů
0,300 mm (V) x 0,300 mm (Š)
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (Š)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (Š)
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)
Název modelu
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW
S23E200B / S23E450B
S24E200BL / S24E450BL / S24E450DL
S24E450B / S24E450M / S24E450D
Velikost
Třída 22 (22,0 palce / 55,8 cm)
Třída 23 (23,0 palce / 58,4 cm)
Třída 24 (23,6 palce / 59,8 cm)
Třída 24 (24,0 palce / 60,9 cm)
Oblast zobrazení
473,76 mm (V) x 296,1 mm (Š)
509,76 mm (V) x 286,74 mm (Š)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (Š)
531,36 mm (V) x 298,89 mm (Š)
Rozteč bodů
0,282 mm (V) x 0,282 mm (Š)
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (Š)
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (Š)
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (Š)
40
Název modelu
S24E650BW
S27E450B / S27E450D
Velikost
Třída 24 (24,0 palce / 61,1 cm)
Třída 27 (27,0 palce / 68,5 cm)
Oblast zobrazení
518,4 mm (V) x 324,0 mm (Š)
597,6 mm (V) x 336,15 mm (Š)
Rozteč bodů
0,270 mm (V) x 0,270 mm (Š)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (Š)
Napájení
Tento výrobek podporuje napájení 100 V – 240 V.
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.
Podmínky prostředí
Provozní
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru.
Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
41
Tabulka standardních režimů signálu
Název modelu
S19E200NY
Synchronizace
Rozlišení
Horizontální frekvence
Vertikální frekvence
30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
Optimální rozlišení
Maximální rozlišení
1366 x 768 při 60 Hz
1366 x 768 při 60 Hz
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
1440 x 900 při 60 Hz
1440 x 900 při 75 Hz
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
1280 x 1024 při 60 Hz
1280 x 1024 při 75 Hz
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
1680 x 1050 při 60 Hz
1680 x 1050 při 60 Hz
S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E200NY / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL /
S24E450DL
1920 x 1080 při 60 Hz
1920 x 1080 při 60 Hz
S24E650BW
56 – 60 Hz
1920 x 1200 při 60 Hz
1920 x 1200 při 60 Hz
S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
56 – 75 Hz
1920 x 1080 při 60 Hz
1920 x 1080 při 60 Hz
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
42
S19E200NY
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
43
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
44
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
45
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
46
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
47
S24E650BW
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává
v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality
obrazu dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
――Při výměně monitoru CRT (pro použití s počítačem) za LCD zkontrolujte používanou frekvenci. Pokud monitor LCD nepodporuje vyšší frekvence (85 Hz), změňte před výměnou monitorů na původním monitoru CRT frekvenci
na 60 Hz.
48
Kapitola 11
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první
montáži zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
49
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising