Samsung | WM55R | User guide | Samsung WM55R מדריך למשתמש

Samsung WM55R מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪WM65R WM55R‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והתוכן במדריך כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫מספר השעות המומלץ לשימוש ביום עבור מוצר זה הוא מתחת ל‪ 16-‬שעות‪ .‬אם נעשה שימוש במוצר‬
‫במשך למעלה מ‪ 16-‬שעות‪ ,‬האחריות עלולה להתבטל‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‎‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪ .‬אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים אחרים מלבד ‪ Samsung Electronics‬הם הרכוש של הבעלים המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫כתיבה‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אחסון‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש‬
‫‪8‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪9‬‬
‫חלקים‬
‫‪10‬‬
‫יציאות‬
‫מגש (רכישה אופציונלית)‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫‪WM55R‬‬
‫‪WM65R‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫חיבור לרשת‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫השתמש ב‪WPS -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫יבוא‬
‫מהי 'רשימה'?‬
‫‪21‬‬
‫מצב עט‬
‫אלמנטים במסך‬
‫ציור‬
‫מחיקה‬
‫שינוי עובי העט וצבעו‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫מצב מברשת‬
‫אלמנטים במסך‬
‫שינוי צבע המברשת‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫ניהול רשימות‬
‫סייר מגילות‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫מציג העמודים‬
‫‪28‬‬
‫הערה מופעלת‪/‬כבויה‬
‫‪29‬‬
‫שימוש בכלי הבחירה‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫חיבור למכשיר נייד‬
‫התחברות באמצעות ‪ Smart View‬או ‪Screen‬‬
‫‪Mirroring‬‬
‫חיבור באמצעות הצמדה ל‪NFC-‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫חיבור באמצעות כבל‬
‫התחברות דרך הפונקציה ‪WiFi Display‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫ייבוא מהתקן ‪USB‬‬
‫‪34‬‬
‫ייבוא מכונן רשת‬
‫‪34‬‬
‫חלון המקור‬
‫‪35‬‬
‫הצגת מסמך‬
‫‪36‬‬
‫הצגת תמונה‬
‫‪37‬‬
‫יצוא‬
‫שליחת דוא"ל‬
‫‪39‬‬
‫הדפסה‬
‫התקנת ‪Flip Printing Software‬‬
‫הגדרת המדפסת‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫ייצוא להתקן ‪USB‬‬
‫‪42‬‬
‫שיתוף המסך שלך‬
‫‪43‬‬
‫ייצוא מכונן רשת‬
‫‪44‬‬
‫שליחה למכשיר נייד‬
‫‪44‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מפרט‬
‫תפריט‬
‫התחבר‬
‫‪45‬‬
‫כללי‬
‫‪64‬‬
‫מערכת‬
‫‪53‬‬
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫‪66‬‬
‫תמונה‬
‫‪56‬‬
‫תמיכה‬
‫‪58‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות ופתרונות‬
‫‪59‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫מהי תמונת רפאים או צריבת מסך?‬
‫פעולות מומלצות למניעה‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫רישוי‬
‫‪68‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בשל המאפיינים של מוצרים מבריקים במיוחד‪ ,‬השימוש במכשיר אדים ‪ UV‬בסמוך עלול ליצור כתמים לבנבנים על‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬אם פנים המוצר זקוק לניקוי‪ ,‬פנה למוקד שירות הלקוחות (השירות בתשלום)‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫פעילויות המסומנות בסמל זה אסורות‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫התחממות יתר של שקע חשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫חיבור רופף בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך‬
‫למקורות חום‪.‬‬
‫אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם‬
‫מוצרים אחרים‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫•‬
‫•נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫•‬
‫•נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫•‬
‫•מאחר שהחלק הקדמי כבד יותר‪ ,‬יש להתקין את המוצר על משטח ישר ויציב‪.‬‬
‫שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר‬
‫במטבח או סמוך לדלפק של מטבח‪.‬‬
‫להתקנת תושבת הקיר‪ ,‬הזמן טכנאי‪.‬‬
‫•‬
‫•התקנה בידי אדם שאינו מוסמך עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•השתמש בארוניות שאושרו בלבד‪.‬‬
‫התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫תפעול‬
‫אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫•‬
‫•הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או‬
‫לחות קיצונית) או במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את‬
‫הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪,‬‬
‫מטבעות‪ ,‬סיכות ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫•‬
‫•אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫•‬
‫•אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫לפני העברת המוצר למקום אחר‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל וכל כבל אחר המחובר אליו‪.‬‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם‬
‫תמונה נעה‪.‬‬
‫אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש‬
‫שים לב‪ ,‬אם אתה משתמש בעט המצורף בעומס שעולה על ‪ 2.5‬ק"ג‪ ,‬מגן המסך מזכוכית עלול להישרט‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בעט כדורי שאינו העט המצורף‪ ,‬היזהר לא להכתים את המסך בדיו או לגרום לו נזק‪.‬‬
‫אין להשתמש במברשת מלוכלכת כדי למנוע גרימת נזק למסך‪.‬‬
‫‪$ $‬אנחנו ממליצים להשתמש בעט המצורף‪ .‬אל תשתמש בחפצים בעלי קצוות חדים מלבד העט‪.‬‬
‫‪$ $‬אם נותרו שאריות של אבק או לכלוך מהעט המצורף על מגן המסך מזכוכית‪ ,‬נקה אותו לפי ההוראות‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫ניקוי החלק החיצוני והתצוגה‬
‫נגב את פני השטח במטלית רכה ולחה ולאחר מכן נגב במטלית יבשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫‪$ $‬אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק‬
‫שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬מראה הרכיבים עשוי להיות שונה מזה של‬
‫הרכיבים בתמונות‪.‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫‪$ $‬עיין במדריך ההתקנה של מעמד ‪ WMR‬או‬
‫תושבת הקיר (זמינה לרכישה אופציונלית)‪.‬‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫עט מגע ‏‪2 x‬‬
‫מכסה נקודת חיבור‪ ,‬בורג (‪ )M4 x L10‬‏‪ x‬‏‪2‬‬
‫מכסה נקודת חיבור‪ ,‬בורג (‪)M4 x L10‬‬
‫‪9‬‬
‫חלקים‬
‫‪$ $‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫חלקים‬
‫לחצן הפעלה‬
‫תיאור‬
‫•‬
‫•לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי לכבות את המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•במצב כתיבה‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב שומר מסך‪.‬‬
‫•‬
‫•העט מגנטי‪ .‬הקפד שיישאר צמוד למיקום המסומן‪.‬‬
‫‪$ $‬‬
‫‪WM55R :‬‏‪,‬‬
‫‪WM65R :‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫לחצן הפעלה‬
‫רמקול‬
‫‪10‬‬
‫יציאות‬
‫‪$ $‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫יציאות‬
‫‪USB‬‬
‫)‪(1.0A‬‬
‫)‪(1.0A‬‬
‫תיאור‬
‫‏ ‪USB‬‬
‫‪$ $‬יציאות ה‪ USB-‬במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של ‪ 1.0‬אמפר‪ .‬אם תהיה חריגה מהערך המרבי‪,‬‬
‫ייתכן שיציאות ה‪ USB-‬לא יפעלו‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪SERVICE‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪TOUCH‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫התחברות לרשת בעזרת כבל ‪.LAN‬‏(‪)10/100 Mbps‬‬
‫‪$ $‬השתמש בכבל‪ Cat7(*STP Type)‎‬עבור החיבור‪.‬‬
‫‪*Shielded Twist Pair.‬‬
‫‪SERVICE‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫מיועד לטכנאי שירות‪.‬‬
‫‪$ $‬יציאה זו היא למטרת תיקונים בלבד ואינה מיועדת למשתמש‪ .‬אין לחבר כבל ליציאה זו‪.‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫חיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫מאפשר שליטה מבוססת מגע במסך המחשב שמחובר באמצעות יציאת ‪ HDMI IN 1‬או ‪.HDMI IN 2‬‬
‫השתמש בכבל ‪ USB‬כדי לחבר את יציאת ‪ TOUCH OUT‬לחלק האחורי של המוצר והמחשב‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫הוצאת צליל להתקן שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מגש (רכישה אופציונלית)‬
‫‪$ $‬המגשים נמכרים בנפרד‪ .‬פנה לספק שלך לצורך סיוע בביצוע הרכישה‪.‬‬
‫‪$ $‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה‬
‫עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫יציאות‬
‫תיאור‬
‫‪USB‬‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫‪USB IN‬‬
‫מספק קישוריות ‪ USB‬למחשב‪.‬‬
‫‪USB OUT‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬השתמש בכבל ‪ USB‬כדי לחבר בין יציאת‪ USB OUT‎‬במוצר ליציאת ‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הכנס התקן אחסון ‪ USB‬ליציאת ‪.USB IN‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬תוכל לבדוק את התקן ה‪ USB-‬שמחובר למגש דרך המחשב‪.‬‬
‫מאפשר שליטה מבוססת מגע במסך המחשב שמחובר באמצעות יציאת ‪.HDMI IN 3‬‬
‫השתמש בכבל ‪ USB‬כדי לחבר את יציאת ‪ TOUCH OUT‬במגש למחשב‪.‬‬
‫‪HDMI IN 3‬‬
‫יציאת ‪ HDMI‬להצגת קלט ממקור חיצוני‪.‬‬
‫‪SCREEN SHARE‬‬
‫יציאת ‪ HDMI‬לחיבור צג חיצוני‪.‬‬
‫•‬
‫•הצמד את המכשיר הנייד לתג ‪ NFC‬כדי ליצור חיבור‪.‬‬
‫‪$ $‬במצב כתיבה‪ ,‬תיוג ‪ NFC‬יכול לבצע באופן אוטומטי ‪ Smart View‬או ‪Screen Mirroring‬‬
‫במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו נתמכת אך ורק בגרסה ‪ Android 8.0 Oreo‬ואילך במכשירים ניידים של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•הצמד כרטיס ‪ NFC‬למשטח ה‪ NFC-‬כדי להזין כתובת דוא"ל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪$ $‬במהלך יצירת הודעת דוא"ל‪ ,‬תוזן כתובת דוא"ל באופן אוטומטי אם היא נקראת מתוך‬
‫תג ‪ NFC‬מקודד‪.‬‬
‫‪$ $‬לאופן ההזנה של כתובת דוא"ל בכרטיס ה‪ ,NFC-‬ראה 'שליחת דוא"ל’‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫ניתן להתקין מוצר זה על הקיר‪ .‬מעמד ‪ Samsung‬הבלעדי (עבור ‪ )WM55R‬ותושבת הקיר (עבור ‪ )WM65R‬זמינים‬
‫לרכישה אופציונלית)‪.‬‬
‫‪$ $‬אין להתקין את המוצר או להשתמש בו כשחזיתו פונה כלפי מעלה‪ .‬ייתכן שחלק מהפונקציות המבוססות‬
‫על מגע לא יפעלו כראוי‪.‬‬
‫‪WM55R‬‬
‫אוורור‬
‫‪$ $‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫התקנה על קיר אנכי‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 15‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬טמפרטורת סביבה‪ ‎35 °C‎ :‬או פחות‬
‫‪$ $‬בעת התקנת המוצר על קיר אנכי‪ ,‬השאר מרווח של ‪ 15‬מ"מ לפחות בין המוצר לבין‬
‫הקיר כדי לאפשר אוורור‪ ,‬והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪.‎35 °C‎-‬‬
‫סיבוב‬
‫‪A‬‬
‫‪$ $‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•כדי להשתמש במוצר במצב אופקי‪ ,‬סובב אותו נגד כיוון השעון וודא שנורית ההפעלה נמצאת בצד ימין‬
‫לאחר הסיבוב‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫התקנה בתוך גומחה בקיר‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 15‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬מרחק של ‪ 25‬מ"מ לפחות‬
‫‪B‬‬
‫‪ C‬טמפרטורת סביבה‪ ‎35 °C‎ :‬או פחות‬
‫‪$ $‬בעת התקנת המוצר בגומה בקיר‪ ,‬השאר מרווח מ לפחות כפי שצוין לעיל בין המוצר‬
‫לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪.35‎ ‎°C-‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪13‬‬
‫‪WM65R‬‬
‫אוורור‬
‫‪$ $‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫התקנה על קיר אנכי‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 0‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬טמפרטורת סביבה‪ ‎35 °C‎ :‬או פחות‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫התקנה בתוך גומחה בקיר‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 0‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬מרחק של ‪ 25‬מ"מ לפחות‬
‫‪B‬‬
‫‪ C‬טמפרטורת סביבה‪ ‎35 °C‎ :‬או פחות‬
‫‪$ $‬בעת התקנת המוצר בגומה בקיר‪ ,‬השאר מרווח מ לפחות כפי שצוין לעיל בין המוצר‬
‫לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות מ‪.35‎ ‎°C-‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫•‬
‫•בעזרת ערכת תושבת הקיר ניתן לתלות את המוצר על הקיר‪.‬‬
‫•‬
‫•לקבלת מידע מפורט על התקנת תושבת הקיר‪ ,‬עיין בהוראות המצורפות לתושבת הקיר‪.‬‬
‫•‬
‫•מומלץ לפנות לטכנאי כדי לקבל סיוע בהתקנת פס המתכת של תושבת הקיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת באחריות בגין נזק שייגרם למוצר או פציעה שתיגרם לך או לאחרים אם תחליט להתקין את תושבת הקיר בעצמך‪.‬‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט (‪VESA‬‏)‬
‫‪$ $‬התקן את תושבת הקיר על קיר מוצק בזווית אנכית לרצפה‪.‬‬
‫כדי להתקין את המוצר באזור קיר אחר‪ ,‬פנה לסוכנות הקרובה לביתך‪.‬‬
‫התקנת המוצר על קיר נטוי עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה גופנית קשה‪.‬‬
‫•‬
‫•ערכות תושבת קיר של ‪ Samsung‬מכילות מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הנחוצים להרכבת התושבת‪.‬‬
‫•‬
‫•אין להשתמש בברגים שאורכם גדול מהאורך התקני או שאינם עומדים במפרט הברגים התקניים של ‪ .VESA‬ברגים ארוכים מדי‬
‫עלולים לגרום נזק לפנים המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•בשימוש בתושבות קיר שאינן תואמות את מפרט הברגים התקניים של ‪ ,VESA‬אורך הבורג עשוי להשתנות בהתאם למפרט של‬
‫תושבת הקיר‪.‬‬
‫•‬
‫•אל תהדק את הברגים יתר על המידה‪ .‬דבר כזה עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו‪ ,‬ובעקבותיה לפציעה‪ Samsung .‬לא‬
‫תישא באחריות לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫•‬
‫•‪ Samsung‬לא תישא באחריות לנזק למוצר או לפציעה גופנית אם נעשה שימוש בתושבת קיר מסוג שונה מ‪ VESA-‬או מסוג‬
‫שלא צוין או אם הצרכן לא קיים את הוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•להרכבת המוצר בתושבת הקיר דרושים תמיד שני אנשים לפחות‪.‬‬
‫•‬
‫•הממדים הסטנדרטיים של ערכות תושבת קיר מוצגים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫שם דגם‬
‫‪WM55R‬‬
‫‪WM65R‬‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫מספר‬
‫‪400 × 400‬‬
‫‪M8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪$ $‬אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫חיבור לרשת‬
‫•‬
‫•בהתאם לאופן שבה הרשת מוגדרת‪ ,‬תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪LAN-‬‬
‫שבגב המוצר ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪ .‬שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫‪RJ45‬‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫תוכל לחבר את המוצר שלך לרשת ‪ LAN‬בעזרת כבל בשלוש דרכים‪.‬‬
‫•‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר למודם חיצוני באמצעות‬
‫כבל ‪ .LAN‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫מודם חיצוני‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫(‪)ADSL / VDSL‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫•‬
‫אם יש לך מחשב ‪ ,Windows‬תוכל גם להשיג ערכים אלה דרך המחשב‪.‬‬
‫•תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר להתקן שיתוף ‪ IP‬שמחובר‬
‫למודם חיצוני‪ .‬השתמש בכבל ‪ LAN‬ליצירת החיבור‪ .‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫משתף ‪IP‬‬
‫(בעל שרת ‪)DHCP‬‬
‫(‪)ADSL / VDSL‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫אם יש לך רשת דינמית‪ ,‬עליך להשתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב שתומכים בפרוטוקול‬
‫‪Dynamic Host Configuration Protocol‬‏(‪ .)DHCP‬מודמים ונתבים שתומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן‬
‫אוטומטי את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬הדרושים למוצר כדי לגשת לאינטרנט‪ ,‬לכן‬
‫אינך צריך להזין אותם באופן ידני‪ .‬רוב הרשתות הביתיות הן רשתות דינמיות‪.‬‬
‫ישנן רשתות שמחייבות כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את ערכי כתובת‬
‫ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני במסך הגדרת הכבלים של המוצר כאשר תגדיר את חיבור‬
‫הרשת‪ .‬כדי לקבל את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ ,DNS-‬פנה לספק שירותי האינטרנט‬
‫(‪.)ISP‬‬
‫כבל מודם‬
‫מודם חיצוני‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪$ $‬תוכל להשתמש במודמים מסוג ‪ ADSL‬שתומכים ב‪ DHCP-‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪.‬‬
‫‪$ $‬מודמים מסוג ‪ ADSL‬התומכים ב‪ DHCP-‬מאפשרים להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫כבל מודם‬
‫‪16‬‬
‫הגדר את חיבור הרשת כדי להשתמש בשירותי אינטרנט‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬כדי לבצע שדרוגי תוכנה‪.‬‬
‫אוטומטי פתח הגדרות רשת (קווי)‬
‫התחבר לרשת בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫תחילה ודא שכבל ‪ LAN‬מחובר‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬מסך בדיקת הרשת יוצג ויאמת את חיבור הרשת‪.‬‬
‫לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “ הצלחה! ההתקן שלך מחובר לאינטרנט‪.‬אם יש לך בעיות בשימוש‬
‫בשירותים המקוונים‪ ,‬אנא פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך‪.”.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪ .‬לחץ על בטל‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בחר את השדה העליון ולאחר מכן הגדר את הגדרת ‪ IP‬לערך הזן ידנית חזור על תהליך ההזנה עבור כל שדה‬
‫תחת כתובת ‪.IP‬‬
‫‪$ $‬הגדרת האפשרות הגדרת ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את הגדרת ‪ DNS‬לערך הזן ידנית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף‪ .‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “ הצלחה! ההתקן שלך מחובר לאינטרנט‪.‬אם יש לך בעיות בשימוש‬
‫בשירותים המקוונים‪ ,‬אנא פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך‪.”.‬‬
‫‪$ $‬אם תהליך החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את החיבור ליציאת ה‪.LAN-‬‬
‫‪$ $‬אם התהליך האוטומטי לא מאתר את ערכי החיבור לרשת‪ ,‬או אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן ידני‪,‬‬
‫עבור לסעיף הבא (הגדרות ידניות של רשת פתוחה (קווי))‪.‬‬
‫ידני פתח הגדרות רשת (קווי)‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של ‪.DNS‬‬
‫הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה ‪.Support‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה ‪ ,Support‬לחץ על לחצן ‪ .Details‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫הגדרה אוטומטית של רשת אלחוטית‬
‫ברוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית המחייבת את המכשירים המתחברים אל הרשת לשדר‬
‫קוד אבטחה מוצפן או הקרוי 'מפתח גישה' או 'מפתח אבטחה'‪' .‬מפתח אבטחה' מבוסס על 'ביטוי סיסמה'‪ ,‬בדרך‬
‫כלל מילה או סדרה של אותיות וספרות באורך ספציפי‪ ,‬שאתה מתבקש להזין בעת הגדרת האבטחה עבור הרשת‬
‫האלחוטית שלך‪ .‬אם תשתמש בשיטה זו להגדרת החיבור לרשת וברשותך 'מפתח אבטחה' עבור הרשת האלחוטית‬
‫שלך‪ ,‬תצטרך להזין את ביטוי הסיסמה בתהליך ההגדרה האוטומטי או הידני‪.‬‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫משתף ‪ IP‬אלחוטי‬
‫(לנתב יש שרת ‪)DHCP‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬בחר רשת‪.‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪$ $‬אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫‪$ $‬אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬באחר באפשרות הוסף רשת‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ממליצה להשתמש בתקן ‪ .‎IEEE ‎802.11n‎‬בהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬התמונה עשויה‬
‫להיות משובשת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪$ $‬בחר ערוץ שאינו בשימוש כרגע לטובת תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ .‬אם התקן אחר שנמצא בסמוך‬
‫משתמש כרגע בערוץ שהוגדר עבור תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ ,‬התוצאה תהיה הפרעות וכשל‬
‫בתקשורת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה עבור (שם אפליקציה)‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬כאשר תסיים‪ ,‬בחר באפשרות סיום‪ .‬כעת יוצג מסך ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪$ $‬המוצר שברשותך תומך רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים לרשתות אלחוטיות‪.‬‬
‫בבחירת מצב‪ Pure High-throughput (Greenfield)‎‎802.11n‎‬כאשר הערך המוצב בהגדרה 'הצפנה' הוא‬
‫‪,WEP‬‏‪ TKIP‬או ‪TKIP AES‬‏(‪ )WPS2Mixed‬בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי שלך‪ ,‬מוצרי ‪ Samsung‬לא‬
‫יתמכו בחיבור התואם את המפרט החדש לאישורי ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪$ $‬אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב‪WPS-‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל להתחבר אל הרשת באמצעות‬
‫‪( PBC‬תצורת לחצנים) או קוד ‪( PIN‬מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר באופן אוטומטי את תצורת ה‪SSID-‬‬
‫ומפתח ה‪ WPA-‬בכל אחד מהמצבים הללו‪.‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה עבור (שם אפליקציה)‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם מופיע המסך ‪,.Enter password‬‬
‫עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫‪$ $‬נוצר חיבור עם הנתב‪ ,‬אך לא ניתן לגשת לאינטרנט‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬פנה אל ספק שירותי‬
‫האינטרנט שלך‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “ הצלחה! ההתקן שלך מחובר לאינטרנט‪.‬אם יש לך בעיות בשימוש‬
‫בשירותים המקוונים‪ ,‬אנא פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך‪.”.‬‬
‫‪$ $‬שיטות התחברות‪ :‬תוכל להגדיר את החיבור אל הרשת האלחוטית בשלוש דרכים‪.‬‬
‫'הגדרה אוטומטית' (בעזרת הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')‪' ,‬הגדרה ידנית'‪ ,‬השתמש ב‪WPS -‬‬
‫‪$ $‬מוצר זה תומך ב‪.Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP)‎-‬‬
‫‪18‬‬
‫הגדרה ידנית של רשת אלחוטית‬
‫הגדרה ידנית‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של ‪.DNS‬‬
‫הזן את הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬בחר רשת‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫‪$ $‬אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה ‪.Support‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה ‪ ,Support‬לחץ על לחצן ‪ .Details‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫‪$ $‬אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬לחץ על עצור‪.‬‬
‫כעת יופיע לחצן הוסף רשת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה עבור (שם אפליקציה)‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם מופיע המסך ‪,.Enter password‬‬
‫עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה עבור (שם אפליקציה)‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬כאשר תסיים‪ ,‬בחר באפשרות סיום‪ .‬כעת יוצג מסך ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬בחר בפריט בטל תוך כדי הניסיון להתחבר אל הרשת‪ .‬פעולה זו תפסיק את ניסיון ההתחברות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬בחר בשדה העליון והגדר את הגדרת ‪ IP‬כ‪-‬הזן ידנית‪ .‬חזור על תהליך ההזנה בכל אחד מהשדות של כתובת ‪.IP‬‬
‫‪$ $‬הגדרת האפשרות הגדרת ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את הגדרת ‪ DNS‬לערך הזן ידנית‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף‪ .‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “ הצלחה! ההתקן שלך מחובר לאינטרנט‪.‬אם יש לך בעיות בשימוש‬
‫בשירותים המקוונים‪ ,‬אנא פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך‪.”.‬‬
‫‪19‬‬
‫השתמש ב‪WPS -‬‬
‫הגדרה בעזרת השתמש ב‪WPS -‬‬
‫אם יש בנתב שלך לחצן השתמש ב‪ ,WPS -‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות השתמש ב‪.WPS -‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן ‪ WPS‬או ‪ PBC‬שבנתב האלחוטי שלך במהלך שתי הדקות הבאות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל‬
‫באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כעת יופיע מסך ההתחברות לרשת ותהליך הגדרת הרשת יסתיים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫כתיבה‬
‫מהי 'רשימה'?‬
‫•‬
‫•קבצים נקראים 'רשימות' במוצר זה‪' .‬רשימה' היא קובץ עם עמודים מרובים המחוברים יחדיו‪.‬‬
‫•‬
‫•ברשימה יכולים להיות עד ‪ 20‬עמודים המחוברים יחדיו‪.‬‬
‫•‬
‫‪$ $‬מצב מברשת תומך בעמוד אחד בלבד‪.‬‬
‫•העמודים מחוברים בצורה אופקית בכיוון תצוגה לרוחב‪ ,‬ובצורה אנכית בכיוון תצוגה לאורך‪.‬‬
‫‪$ $‬ניתן לפתוח רשימה אחת בלבד במסך אחד‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא ‘ניהול רשימות’‪.‬‬
‫כיוון תצוגה לרוחב‬
‫כיוון תצוגה לאורך‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫מצב עט‬
‫לחצנים‬
‫אלמנטים במסך‬
‫תיאור‬
‫יבוא‬
‫הצג את המסך של התקן נייד או של מחשב המחובר למוצר‪ ,‬או יבא נתונים‪ ,‬כגון תמונות‪ ,‬מ‪USB-‬‬
‫מחובר או מכונן רשת‪.‬‬
‫יצוא‬
‫שתף את יצירותיך במגוון דרכים‪.‬‬
‫נהל והחלף את הרשימות וההגדרות‪.‬‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫הזז או ערוך את הרשימות שנוצרו עבור כל עמוד‪.‬‬
‫צור שכבה לכתיבה או ציור על גבי המסך‪ .‬ניתן ללכוד ולשמור כתמונה לאחר מכן‪.‬‬
‫בחר וערוך תוכן שצויר בעט או במברשת כדי ללכוד‪/‬לשלוח בדוא"ל‪/‬להדפיס‪.‬‬
‫בטל את הפעולה האחרונה או בצע אותה מחדש‪.‬‬
‫•‬
‫•אם נמצאו פעולות עריכה כלשהן בעמוד‪ ,‬כגון הוספה‪ ,‬מחיקה והעברה של עמוד‪,‬‬
‫יאופס‪.‬‬
‫‪$ $‬‬
‫ניתן לביצוע עד ‪ 20‬פעם עבור כל אדם‪.‬‬
‫סגור את הרשימה הנוכחית וצור רשימה חדשה‪.‬‬
‫שורת מעבר עמוד‬
‫ראה שורות בעמוד‪.‬‬
‫גלול בעמודים‪.‬‬
‫גלילה בעזרת טבעת‬
‫גלול באזור השחור כדי להזיז את הדפים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שינוי עובי העט וצבעו‬
‫ציור‬
‫באפשרותך להשתמש באופן חופשי בעט שסופק כדי לכתוב כל דבר‬
‫שתרצה‪.‬‬
‫•‬
‫•קצה דק (‬
‫•‬
‫•קצה עבה (‬
‫באפשרותך לשנות את צבע העט על‪-‬ידי נגיעה והחזקה של המסך בעזרת העט‪.‬‬
‫)‪ :‬סוג עט‬
‫)‪ :‬סוג עט סימון‬
‫מחיקה‬
‫באפשרותך להשתמש באצבע או בכף היד כדי למחוק את מה שכתבת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫מצב מברשת‬
‫לחצנים‬
‫אלמנטים במסך‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫תיאור‬
‫יבוא‬
‫הצג את המסך של התקן נייד או של מחשב המחובר למוצר‪ ,‬או יבא נתונים‪ ,‬כגון תמונות‪ ,‬מ‪ USB-‬מחובר או‬
‫מכונן רשת‪.‬‬
‫יצוא‬
‫שתף את יצירותיך במגוון דרכים‪.‬‬
‫נהל והחלף את הרשימות וההגדרות‪.‬‬
‫בחר וערוך תוכן שצויר בעט או במברשת כדי ללכוד‪/‬לשלוח בדוא"ל‪/‬להדפיס‪.‬‬
‫בטל את הפעולה האחרונה או בצע אותה מחדש‪.‬‬
‫•‬
‫•אם נמצאו פעולות עריכה כלשהן בעמוד‪ ,‬כגון הוספה‪ ,‬מחיקה והעברה של עמוד‪,‬‬
‫‪$ $‬‬
‫יאופס‪.‬‬
‫ניתן לביצוע עד ‪ 5‬פעם עבור כל אדם‪.‬‬
‫סגור את הרשימה הנוכחית וצור רשימה חדשה‪.‬‬
‫‪$ $‬שינויים בעובי מוחלים באופן מיידי‪ ,‬לפי אזור המגע במסך‪( .‬עד ‪ 2‬ס"מ)‬
‫‪$ $‬מומלץ להשתמש במברשת‪.‬‬
‫‪$ $‬מצב מברשת תומך בנגיעה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫שינוי צבע המברשת‬
‫אחרי נגיעה בפלטת הצבעים על המסך‪ ,‬אפשר לצייר תמונה על ידי בחירה במצב הרצוי עם צבעי מים ושמן‪.‬‬
‫מים‬
‫שמן‬
‫‪ :‬צבעים יבשים להפסקת ערבוב‪.‬‬
‫‪ :‬מיצוי הצבע מהנקודה שנבחרה‪.‬‬
‫‪ :‬מחיקת האזור שנבחר‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ניהול רשימות‬
‫לחצנים‬
‫תיאור‬
‫חדש‬
‫יצירת רשימה חדשה‪.‬‬
‫שמור‬
‫שמירת הרשימה הנוכחית‪.‬‬
‫מגילות‬
‫פתיחה‪ ,‬מחיקה או יצוא של רשימות שנשמרו‪.‬‬
‫מצב עט ‪ /‬מצב מברשת‬
‫בחר מצב‪.‬‬
‫טפסים‬
‫שנה את פורמט הרקע‪.‬‬
‫‪$ $‬תפריט זה גלוי אך ורק במצב מצב עט‪.‬‬
‫חדש‬
‫נעל ‪ /‬שחרר נעילה‬
‫שמור‬
‫מגילות‬
‫מצב מברשת‬
‫•‬
‫•שחרר נעילה‪ :‬כדי לבצע ביטול נעילה של רשימה נעולה‪ ,‬הזן את הסיסמה בת שש הספרות‬
‫שהגדרת בעת נעילת הרשימה‪.‬‬
‫‪$ $‬לאחר פתיחת הנעילה של הרשימה הנוכחית‪ ,‬היא תישאר לא נעולה עד שתינעל שוב‪.‬‬
‫טפסים‬
‫נעל‬
‫•‬
‫•נעל‪ :‬הזן סיסמה בת שש ספרות כדי לנעול את הרשימה הנוכחית‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫הגדרות‬
‫כיצד להשתמש‬
‫הגדרות‬
‫כיצד להשתמש‬
‫אפשרות להצגת תפריט קביעת התצורה‪.‬‬
‫אפשרות להצגת אופן השימוש‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫סייר מגילות‬
‫ יצוא של רשימות‬/ ‫מחיקה‬
‫← מגילות ← בחר‬
‫← מגילות‬
.‫באפשרותך לבחור רשימות מרובות ליצוא או למחיקה‬
.'‫ עיין בהם ונהל אותם באמצעות 'סייר סלילי הצילום‬,‫פתח מגילות‬
‫בטל‬
‫מחק‬
‫בחר‬
‫בחר‬
‫יצוא‬
‫לפי שם‬
‫לפי תאריך‬
‫מגילות‬
‫הכל‬
KED
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
‫תיאור‬
.‫שיתוף הרשימות שנבחרו בכל אופן שתרצה‬
)
(‫ כונן רשת‬/ ) (USB / )
(‫•דוא"ל‬
•
‫חלקים‬
‫יצוא‬
.‫מחיקת הרשימות שנבחרו‬
‫מחק‬
.‫ביטול בחירה ברשימה‬
‫בטל‬
‫תיאור‬
.‫באפשרותך להציג את הרשימה לפי המצב הרצוי‬
‫ מצב מברשת‬/ ‫ מצב עט‬/ ‫•הכל‬
•
‫חלקים‬
‫הכל‬
.‫קביעת סדר המיון של קבצים‬
‫לפי שם ↔ לפי תאריך‬
.‫בחירת רשימות מרובות ליצוא או למחיקה‬
‫בחר‬
.‫שינוי שם הקובץ‬
‫שם קובץ‬
.‫דפדף ופתח מגילה מבוקשת‬
‫מגילות‬
.‫ הזן את הסיסמה בת שש הספרות‬,) ( ‫כדי לפתוח רשימה נעולה‬$ $
.‫סדר הרשימות יהיה לפי התאריך האחרון‬$ $
27
‫מציג העמודים‬
‫‪$ $‬תפריט זה גלוי אך ורק במצב מצב עט‪.‬‬
‫חלקים‬
‫מספר עמוד‬
‫מיקוד‬
‫תוכל להזיז או לערוך את הרשימות שיצרת עבור כל עמוד‪.‬‬
‫תיאור‬
‫הצגת מספר העמוד‪.‬‬
‫הצגת העמוד שאתה צופה בו כעת‪.‬‬
‫•‬
‫•כשאתה מקיש על עמוד‪ ,‬המיקוד עובר אליו‪.‬‬
‫מחיקת העמוד שבמיקוד‪.‬‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫הוספת עמוד חדש למקום המיקוד‪.‬‬
‫‪$ $‬ניתן ליצור עד ‪ 20‬עמודים ברשימה‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫‪02‬‬
‫‪01‬‬
‫אזור מציג העמודים‬
‫‪28‬‬
‫הערה מופעלת‪/‬כבויה‬
‫הוסף שכבה על המסך כדי לכתוב או לצייר עליה‪ .‬זו אפשרות מועילה להוספת הערות לתוכן‬
‫ממקור חיצוני‪.‬‬
‫‪$ $‬תפריט זה גלוי אך ורק במצב מצב עט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הקש על‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הוסף הערה על השכבה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הקש על‬
‫•‬
‫•שמור ‪ /‬אל תשמור ‪ /‬ביטול‬
‫כדי להוסיף שכבה על המסך‪.‬‬
‫וסגור‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שימוש בכלי הבחירה‬
‫סיבוב‬
‫שינוי גודל‬
‫הזזה‬
‫בחר וערוך תוכן שצויר בעט או במברשת כדי ללכוד‪/‬לשלוח בדוא"ל‪/‬להדפיס‪ .‬השתמש ב‪-‬‬
‫כדי להזיז את הבחירה‪ ,‬לסובב אותה או לשנות את גודלה‪.‬‬
‫עריכה‬
‫שינוי גודל‬
‫לכידה‪/‬דוא"ל‪/‬הדפסה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הקש על‬
‫בתחתית המסך‪ .‬תיבת בחירה תופיע במסך‪.‬‬
‫‪$ $‬גרור את ה‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫מתיבת הבחירה להתאמת הגודל‪.‬‬
‫‪2‬בחר את האזור ובחר מתוך האפשרויות‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עריכת תוכן של עט ומברשת‬
‫‪$ $‬השינויים מוחלים על תוכן של עט ומברשת באופן מיידי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הקש על‬
‫בתחתית המסך‪ .‬תיבת בחירה תופיע במסך‪.‬‬
‫‪$ $‬גרור את ה‪-‬‬
‫‪$ $‬נדרש חיבור של המוצר לרשת על מנת להשתמש באפשרויות של שליחה בדוא"ל או הדפסה‪.‬‬
‫מתיבת הבחירה להתאמת הגודל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הקש על‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הזז את האזור הנבחר‪ ,‬סובב אותו או שנה את גודלו והקש על‬
‫‪$ $‬הקש על‬
‫כדי לאפשר עריכה של האזור הנבחר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי לבטל את השינויים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫יבוא‬
‫באפשרותך להציג את המסך של התקן נייד או של מחשב המחובר למוצר‪ ,‬או לייבא נתונים‪ ,‬כגון תמונות‪ ,‬מ‪USB-‬‬
‫מחובר או מכונן רשת‪.‬‬
‫•‬
‫•גע באפשרות יבוא בראש המסך כדי לבחור את המכשיר הרצוי‪.‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫הצגת המסך ממכשיר נייד באמצעות הפונקציה ‪ Smart View‬או ‪.Screen Mirroring‬‬
‫הצגת מסך המחשב שיובא באמצעות חיבור ‪ HDMI‬או ‪.WiFi display‬‬
‫יבוא‬
‫יבוא תמונות‪ ,‬קובצי ‪ FLIP‬מקוריים ומסמכים מהתקן ‪.USB‬‬
‫יבוא תמונות‪ ,‬קובצי ‪ FLIP‬מקוריים ומסמכים מכונן רשת‪.‬‬
‫נייד‬
‫‪USB‬‬
‫‪PC‬‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫כונן רשת‬
‫‪$ $‬תבנית ‪ FLIP‬המקורית (‪ )‎.iwb‬מתייחסת לקבצים שנשמרים ישירות מהמכשיר ונתמכים אך ורק על‪-‬ידי‬
‫מכשירי ‪.FLIP‬‬
‫‪$ $‬תבניות קובצי תמונה הניתנות לתמיכה‪,JPG :‬‏ ‪,BMP‬‏ ‪,PNG‬‏ ‪MPO‬‬
‫‪$ $‬תבניות קובצי מסמכים נתמכות‪DOC :‬‏‪PPT ,‬‏‪PDF ,‬‏‪XLS ,‬‏‪XLSX ,‬‬
‫‪31‬‬
‫חיבור למכשיר נייד‬
‫יבוא‏← נייד‬
‫התחברות באמצעות ‪ Smart View‬או ‪Screen Mirroring‬‬
‫חיבור באמצעות הצמדה ל‪NFC-‬‬
‫‪$ $‬תכונה זו זמינה רק כאשר המצר כולל מגש (רכישה אופציונלית)‪.‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו נתמכת אך ורק בגרסה ‪ Android 8.0 Oreo‬ואילך במכשירים ניידים של ‪.Samsung‬‬
‫‪$ $‬במצב כתיבה‪ ,‬תיוג ‪ NFC‬יכול לבצע באופן אוטומטי ‪ Smart View‬או ‪ Screen Mirroring‬במכשיר הנייד‪.‬‬
‫‪Smart View‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬גרור מטה את הסרגל העליון במסך המכשיר הנייד כדי להפעיל את ‪ Smart View‬או את ‪.Screen Mirroring‬‬
‫‪2‬בחר מוצר זה מתוך רשימת המכשירים המוצגת במסך‪.‬‬
‫‪- -‬שם המכשיר הראשון הוא ‪.[FLIP] Samsung WMR Series‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬הפעל את התכונה ‪ NFC‬במכשיר נייד נתמך‪.‬‬
‫‪2‬הצמד את המכשיר הנייד לתג ה‪.NFC-‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לשלוט במכשיר הנייד ממסך המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לשלוט במכשיר הנייד ממסך המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬תכנים מסוג‪ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)‎‬לא יוצגו על המסך אם‬
‫האפשרות תמונת ‪ PIP‬מוגדרת כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫התחברות דרך הפונקציה ‪WiFi Display‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו זמינה רק עבור מחשבים התומכים בפונקציה ‪.WiFi Display‬‬
‫יבוא ← ‪PC‬‬
‫יבוא‬
‫‪PC‬‬
‫נייד‬
‫כונן רשת‬
‫‪USB‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪STEP. 02‬‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪HDMI 3‬‬
‫אלחוטי‬
‫מחשב אישי מרוחק‬
‫‪STEP. 01‬‬
‫‪ HDMI 3$ $‬זמין רק כאשר המצר כולל מגש (רכישה אופציונלית)‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪$ $‬תכנים מסוג ‪ HDCP‬לא יוצגו על המסך אם האפשרות תמונת ‪ PIP‬מוגדרת כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות יבוא ← ‪ PC ← HDMI‬מראש המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כדי לשלוט במחשב מתוך מסך המוצר‪ ,‬חבר את כבל ה‪ USB-‬שסופק ליציאת ‪ TOUCH OUT‬במוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר באפשרות מרכז הפעולות או באפשרות מכשירים באזור ההתראות בשורת המשימות של המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על חבר או על פרויקט ובחר במכשיר ‪ [Flip] Samsung WMR Series‬כדי להשלים את החיבור‪.‬‬
‫‪$ $‬הליך החיבור עשוי להשתנות בהתאם למחשב‪.‬‬
‫‪$ $‬לאחר שנוצר חיבור ‪ ,WiFi Display‬תוכל לשלוט במסך של המחשב ממסך המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו נתמכת אך ורק ב‪.Windows 10-‬‬
‫‪$ $‬במקרה של שימוש במסכים מרובים‪ ,‬ודא ש‪ FLIP-‬הוגדר כצג הראשי‪.‬‬
‫‪TOUCH OUT‬‬
‫‪33‬‬
‫ייבוא מהתקן ‪USB‬‬
‫ייבוא מכונן רשת‬
‫יבוא‏← ‪USB‬‬
‫יבוא‏← כונן רשת‬
‫יבוא‬
‫יבוא‬
‫נייד‬
‫‪PC‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪USB1‬‬
‫‪USB‬‬
‫נייד‬
‫כונן רשת‬
‫‪PC‬‬
‫‪USB‬‬
‫כונן רשת‬
‫כונן רשת‬
‫‪USB2‬‬
‫‪NETWORK1‬‬
‫‪NETWORK2‬‬
‫הוסף‬
‫חבר כונן ‪ HDD‬חיצוני או התקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫חבר את כונן הרשת כדי להביא קבצים‪.‬‬
‫‪$ $‬יבוא תמונות‪ ,‬קובצי ‪ FLIP‬מקוריים (‪ )‎.iwb‬ומסמכים‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לרשום כונן רשת בזמן שהרשת מחוברת‪.‬‬
‫למידע על אופן ההתחברות לרשת‪ ,‬ראה ‘חיבור לרשת’‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לרשום חשבון כונן רשת תחת � ←‏ הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← כונן רשת‬
‫‏← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לרשום חשבון כונן רשת‪ ,‬עליך להזין את הכתובת‪,‬‏ שם משתמש ואת הסיסמה‪.‬‬
‫כדי לרשום את חשבון כונן הרשת שלך‪ ,‬ראה ‘הוסף חשבון’ עבור כונן רשת‪.‬‬
‫‪$ $‬יבוא תמונות‪ ,‬קובצי ‪ FLIP‬מקוריים (‪ )‎.iwb‬ומסמכים‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫חלון המקור‬
‫כשאתה מחבר מחשב או מכשיר נייד למוצר‪ ,‬יופיע חלון המקור‪.‬‬
‫חלקים‬
‫שם המכשיר‬
‫תיאור‬
‫שורת התפריטים‬
‫גרירת חלון המקור כדי לעבור את המיקום הרצוי‪.‬‬
‫שם המכשיר‬
‫הצגת השם של המכשיר המחובר‪.‬‬
‫צילום חלון המקור‪.‬‬
‫‪$ $‬תכונה זו אינה זמינה כאשר תמונת ‪ PIP‬מוגדר כ‪-‬כבוי‪.‬‬
‫סיבוב חלון המקור‪.‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו נתמכת אך ורק בגרסה ‪ Android 8.0 Oreo‬ואילך במכשירים ניידים של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫שנה את מיקום מסך הקלט או הצג אותו במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪$ $‬כאשר המוצר במצב תצוגה לאורך‪ ,‬מצב המסך המלא נתמך אך ורק בגרסת ‪Android 8.0 Oreo‬‬
‫ואילך של המכשירים הניידים של ‪.Samsung‬‬
‫סגירת חלון המקור‪.‬‬
‫כוונון הגודל של חלון המקור‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫הצגת מסמך‬
‫מציג את קובץ המסמך שבחרת לייבא מהתקן ‪ USB‬או מכונן רשת‪.‬‬
‫‪$ $‬תבניות קובצי מסמכים נתמכות‪DOC :‬‏‪PPT ,‬‏‪PDF ,‬‏‪XLS ,‬‏‪XLSX ,‬‬
‫חלקים‬
‫שם קובץ‬
‫תיאור‬
‫שורת התפריטים‬
‫גרירת שורת התפריטים כדי להזיז את המציג‪.‬‬
‫שם קובץ‬
‫שם הקובץ המוצג כעת‪.‬‬
‫צילום מסך המציג‪.‬‬
‫שנה את מיקום מסך הקלט או הצג אותו במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫סגירת המציג‪.‬‬
‫הקש על‬
‫או על‬
‫כדי לעבור בין עמודים‪.‬‬
‫כוונון הגודל של המציג‪.‬‬
‫‪11/9‬‬
‫‪36‬‬
‫הצגת תמונה‬
‫בחר את הקובץ לייבוא מהתקן ה‪ USB-‬או מכונן הרשת‪.‬‬
‫חלקים‬
‫שם קובץ‬
‫תיאור‬
‫שורת התפריטים‬
‫גרירת שורת התפריטים כדי להזיז את המציג‪.‬‬
‫שם קובץ‬
‫שם הקובץ המוצג כעת‪.‬‬
‫כדי להדביק את התמונה ברשימה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫סובב תמונה‪.‬‬
‫שנה את מיקום מסך הקלט או הצג אותו במסך מלא‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫סגירת חלון המקור‪ .‬סגירת המציג‪.‬‬
‫כוונון הגודל של המציג‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫יצוא‬
‫באפשרותך לייצא את הרשימות שיצרת במגוון דרכים‪.‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫שלח את הרשימות שיצרת בדוא"ל‪.‬‬
‫יצוא‬
‫הדפס את הרשימות שיצרת‪.‬‬
‫יצא את הרשימות שיצרת להתקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫הדפסה‬
‫‪USB‬‬
‫שיתוף מסך‬
‫כונן רשת‬
‫נייד‬
‫שתף את המסך שלך עם מכשירים נבחרים‪.‬‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫יצא את הרשימות שיצרת לכונן רשת רשום ומחובר‪.‬‬
‫שלח רשימה למכשיר נייד‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫שליחת דוא"ל‬
‫כדי לשלוח את הרשימות שיצרת באמצעות הדוא"ל‪ ,‬תחילה רשום את חשבון הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לרשום את חשבון הדוא"ל תחת �‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← דוא"ל‪.‬‬
‫יצוא‏← דואר אלקטרוני‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫אל‬
‫הנושא‬
‫‪1‬‬
‫שליחה‬
‫*** ‪*****@***.‬‬
‫**‪[FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪$ $‬אם הגדרת את האפשרות אימות השולח כ‪-‬חשבון אישי ב‪� -‬‏← הגדרות‏← התחבר ←‏ הגדרות מתקדמות‏← דוא"ל‪ ,‬עליך‬
‫לאמת את חשבונך בכל פעם שאתה שולח דוא"ל‪ .‬ראה להלן‪.‬‬
‫– –אתה יכול לשלוח הודעות דוא"ל כאשר האפשרות אימות השולח מוגדרת לערך חשבון אישי כל עוד יש לך חשבון בשרת דואר זה‬
‫(שם שרת ‪ SMTP‬ו‪-‬מספר יציאת ‪.)SMTP‬‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬על השולח לספק זיהוי וסיסמה של חשבון ‪ SMTP‬וכן את כתובת השולח בכל דוא"ל‪.‬‬
‫– –אם הגדרת את אימות השולח כ‪-‬חשבון ברירת מחדל‪ ,‬תוכל להשתמש במזהה ובסיסמה של ה‪ SMTP-‬ששמרת ב‪-‬חשבון ברירת‬
‫מחדל על מנת לשלוח הודעות דוא"ל‪( .‬כתובת השולח בדרך כלל זהה לזיהוי חשבון ‪ ,SMTP‬עם מעט שינויים בהתאם לשרת‬
‫ה‪).SMTP-‬‬
‫– –לקבלת פרטי ה‪ SMTP-‬שדרושים לצורך רישום שרת דואר‪ ,‬פנה למנהל המערכת של שרת הדואר שלך‪.‬‬
‫‪$ $‬קבצים שנשמרו כקבצים ייעודיים יומרו לקובצי ‪ PDF‬ויישלחו‪.‬‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫הזן את כתובת הדוא"ל של הנמען‪.‬‬
‫•‬
‫•לחץ על‬
‫והקלד טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית‪.‬‬
‫‪$ $‬לחץ על‬
‫אל‬
‫במקלדת הווירטואלית כדי להזין טקסט באמצעות כתב יד‪.‬‬
‫‪$ $‬חפש נמען ב‪-‬פנקס כתובות מקומי או בשרת ‪.LDAP‬‬
‫‪$ $‬חבר למוצר מגש (רכישה אופציונלית) כדי להזין באופן אוטומטי את הכתובת על ידי‬
‫הצמדת מדבקה או כרטיס ‪ NFC‬שכוללים את המידע‪.‬‬
‫– – ‪ :‬הסבר היכן להצמיד את כרטיס ‪.NFC‬‬
‫– –באמצעות ‪ NFC Writing App‬במכשיר נייד‪ ,‬מחשב וכיו"ב‪ ,‬רשום כתובת דוא"ל בעזרת‬
‫‪ NDEF Standard <Text> Record Type‬בכרטיס ‪ NFC Forum Type 2‬שקיים בשוק‪.‬‬
‫הנושא‬
‫הנושא של הודעת הדוא"ל נקבע באופן אוטומטי לשם המכשיר והתאריך הנוכחי‪.‬‬
‫שליחה‬
‫שלח את הודעת הדוא"ל‪.‬‬
‫שנה את מצב תצוגת העמוד לשליחת הרשימה‪.‬‬
‫בחר את העמודים לשליחה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫הדפסה‬
‫כדי להדפיס‪ ,‬עליך להגדיר את שרת הדפסה ואת הגדרת שעון‪.‬‬
‫כדי להגדיר את שרת הדפסה‪ ,‬יש לוודא שהמוצר‪ ,‬המדפסת הרצויה וכן המחשב שלך מחוברים לאותה רשת‪.‬‬
‫‪ Flip Printing Software‬גם חייבת להיות מותקנת במחשב המחובר‪.‬‬
‫‪$ $‬למידע על אופן ההתחברות לרשת‪ ,‬ראה ‘חיבור לרשת’‪.‬‬
‫התקנת ‪Flip Printing Software‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין את ‪.Flip Printing Software‬‬
‫‪$ $‬משך ההתקנה הוא כ‪ 10-‬דקות‪ ,‬והזמן שיידרש בפועל עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המחשב שלך‪.‬‬
‫דרישות התקנה במחשב‬
‫•‬
‫‪$ $‬באפשרותך להגדיר את שרת הדפסה תחת �‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← שרת הדפסה‪.‬‬
‫‪$ $‬בעת התקנת התוכנה‪ ,‬ודא שהעדכונים הקריטיים ל‪ Windows-‬כבר הותקנו‪ .‬עדכן את‬
‫‪ Windows‬לגרסה האחרונה לפני תחילת תהליך ההגדרה‪.‬‬
‫‪$ $‬תוכל להגדיר את הגדרת שעון תחת �‏← הגדרות‏← מערכת‏← שעה‏← הגדרת שעון‪.‬‬
‫‪ Flip Printing Software$ $‬זמינה באתר האינטרנט‬
‫– ‪http://displaysolutions.samsung.com‬‬
‫– ‪http://www.samsung.com‬‬
‫‪$ $‬מכשירים שמעבירים קבצים‪ ,‬כמו מדפסות וירטואליות (‪,PDF‬‏‪,XPS‬‏‪ One note‬וכו') או מכשירי פקס‪,‬‬
‫אינם נתמכים; רק מדפסות שיכולות להדפיס על נייר קשיח נתמכות‪.‬‬
‫‪$ $‬עבור גודל נייר מדפסת‪ ,‬רק ‪ A4‬נתמך‪.‬‬
‫•מערכות הפעלה נתמכות‪:‬‬
‫‪Windows 7‬‏(‪/32‬‏‪ 64‬סיביות)‪Windows 10 ,‬‏(‪/32‬‏‪ 64‬סיביות)‪,‬‏ ‪MAC‬‬
‫‪$ $‬עבור ‪ ,Windows 7‬ודא ש‪ Service Pack 1-‬כבר מותקן‪.‬‬
‫הגדרת המדפסת‬
‫לאחר התקנת ‪ ,Flip Printing Software‬קבע את ההגדרות הבאות בתפריט שבמסך המוצר‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר בתפריט � ← הגדרות ← התחבר ← הגדרות מתקדמות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות שרת הדפסה‏← התחבר לשרת‏← אוטומטי‪.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר בתפריט � ← הגדרות ← התחבר ← הגדרות מתקדמות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות שרת הדפסה‏← התחבר לשרת‏← ידני‪ ,‬ולאחר מכן הזן את כתובת ה‪ IP-‬שרת של המחשב שבו‬
‫מותקנת ‪.Flip Printing Software‬‬
‫‪40‬‬
‫יצוא‏← הדפסה‬
‫חלקים‬
‫הדפסה‬
‫הדפס‬
‫תיאור‬
‫מדפסת‬
‫הצגת רשימה של מדפסות מחוברות‪ .‬בחר מדפסת כדי להדפיס באמצעותה את הרשימה‪.‬‬
‫עותקים‬
‫הגדרת מספר העותקים‪.‬‬
‫מדפסת‬
‫עותקים‬
‫‪1‬‬
‫מצב צבע‬
‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫אזור התצוגה המקדימה‬
‫תצוגה מקדימה של הרשימה להדפסה‪.‬‬
‫הדפס‬
‫התחל בהדפסה‪.‬‬
‫מצב צבע‬
‫בחירת הצבע שבו תודפס הרשימה‪.‬‬
‫שינוי מצב תצוגת העמוד של הרשימה להדפסה‪.‬‬
‫בחירת העמודים להדפסה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ייצוא להתקן ‪USB‬‬
‫יצוא‏← ‪USB‬‬
‫יצוא‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫הדפסה‬
‫‪USB‬‬
‫שיתוף מסך‬
‫‪USB‬‬
‫‪USB1‬‬
‫כונן רשת‬
‫נייד‬
‫שמור‬
‫‪USB2‬‬
‫חבר כונן ‪ HDD‬חיצוני או התקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫‪$ $‬המכשיר שלך שומר קבצים בשתי גרסאות (תבניות ‪ IWB‬ו‪.)PDF-‬‬
‫‪42‬‬
‫שיתוף המסך שלך‬
‫שתף את המסך שלך עם מכשירים נבחרים‪.‬‬
‫חיבור בעזרת כבלי ‪HDMI‬‬
‫יצוא ← שיתוף מסך‬
‫יצוא‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫הדפסה‬
‫שיתוף מסך‬
‫כבלים‬
‫‪USB‬‬
‫שיתוף מסך‬
‫כונן רשת‬
‫נייד‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי לחבר את המחשב ליציאת ‪ HDMI IN‬במוצר או במגש (רכישה אופציונלית)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי לחבר את הצג ליציאת ‪.SCREEN SHARE‬‬
‫‪3‬‬
‫שמור‬
‫אלחוטי‬
‫‪3‬בחלקו העליון של המסך‪ ,‬בחר באפשרות יצוא ← שיתוף מסך ← כבלים‪.‬‬
‫‪$ $‬אם המחשב מחובר ליציאת ‪ HDMI IN 3‬במגש (רכישה אופציונלית) ואינו מוגדר‪ ,‬מסך המחשב‬
‫משותף בצג במקום זאת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬המסך משותף בצג‪.‬‬
‫‪$ $‬אפשרות זו תומכת ב‪ UHD (50Hz/60Hz)‎-‬וב‪ FHD (50Hz/60Hz)‎-‬בלבד‪.‬‬
‫‪$ $‬ייתכן שהמסך יהבהב פעם או פעמיים בחיבור הראשון או כאשר מבוצע שינוי במוצר ה‪ WMR-‬או במצב‬
‫המקור‪.‬‬
‫חיבור באופן אלחוטי‬
‫בחלקו העליון של המסך‪ ,‬בחר באפשרות יצוא ← שיתוף מסך ← אלחוטי ולאחר מכן במכשיר שאיתו תשתף מסך‪.‬‬
‫‪$ $‬התכונה שיתוף מסך פועלת בצורה הטובה ביותר בעת שימוש ב‪ FLIP-‬בכיוון אופקי‪.‬‬
‫‪$ $‬על המכשירים לתמוך ב‪ Screen Mirroring-‬על מנת להשתמש איתם ב‪-‬שיתוף מסך‪.‬‬
‫לחצנים‬
‫תיאור‬
‫שינוי התקן‬
‫שינוי מכשירים שאיתם יתבצע שיתוף המסך‪.‬‬
‫התנתק‬
‫הפסקת שיתוף‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ייצוא מכונן רשת‬
‫שליחה למכשיר נייד‬
‫יצוא‏← כונן רשת‬
‫יצוא ← נייד‬
‫הצג את מסך המוצר ממכשיר נייד‪.‬‬
‫יצוא‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪USB‬‬
‫הדפסה‬
‫שיתוף מסך‬
‫כונן רשת‬
‫נייד‬
‫כונן רשת‬
‫‪NETWORK1‬‬
‫‪$ $‬נכון לעכשיו‪ ,‬שיתוף זמין עבור רשימות בלבד‪.‬‬
‫הורד לקוח ‪ Samba‬למכשיר הנייד והזן את הפריטים הבאים‪ ,‬אותם ניתן למצוא במסך המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫‪NETWORK2‬‬
‫•שם ‪ ,Wi-Fi‬ססמת ‪ ,Wi-Fi‬כתובת שרת ‪IP‬‬
‫הוסף‬
‫חבר את כונן הרשת כדי לשמור קבצים‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לרשום כונן רשת בזמן שהרשת מחוברת‪.‬‬
‫למידע על אופן ההתחברות לרשת‪ ,‬ראה ‘חיבור לרשת’‪.‬‬
‫‪$ $‬באפשרותך לרשום חשבון כונן רשת תחת � ←‏ הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← כונן רשת‬
‫‏← הוסף חשבון‪.‬‬
‫כדי לרשום חשבון כונן רשת‪ ,‬עליך להזין את הכתובת‪,‬‏ שם משתמש ואת הסיסמה‪.‬‬
‫כדי לרשום את חשבון כונן הרשת שלך‪ ,‬ראה ‘הוסף חשבון’ עבור כונן רשת‪.‬‬
‫‪$ $‬המכשיר שלך שומר קבצים בשתי גרסאות (תבניות ‪ IWB‬ו‪.)PDF-‬‬
‫‪44‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫תפריט‬
‫← הגדרות‬
‫התחבר‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רשת‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫תיאור‬
‫קביעת תצורת הרשת עבור המכשיר‪.‬‬
‫מצב רשת‬
‫הצגת המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫קביעת הגדרות רשת לצורך התחברות לרשת זמינה‪.‬‬
‫מנהל אישורי ‪WPA‬‬
‫נהל את התעודות המותקנות במכשיר הזה‪.‬‬
‫•‬
‫•התקן תעודה‬
‫•‬
‫•מחק את האישור‬
‫איפוס רשת‬
‫שחזר את הגדרות הרשת לברירת המחדל של המפעל‪.‬‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫הגדר מקלדות לשימוש עם ה‪ Signage -‬שלך‪ .‬באפשרותך להוסיף מקלדות ולהגדיר את התצורה שלהן‪.‬‬
‫מנהל חיבור התקנים‬
‫•‬
‫•רשימת התקני ‪Bluetooth‬‬
‫•‬
‫•הגדרות מקלדת‬
‫•‬
‫•הגדרות עכבר‬
‫אפשר למכשירים ברשת שלך‪ ,‬כמו טלפונים חכמים וטאבלטים‪ ,‬לשתף תוכן עם ה‪ Signage-‬שלך‪.‬‬
‫•‬
‫•התראת גישה‬
‫•‬
‫•רשימת התקנים‬
‫‪45‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫דוא"ל‬
‫הגדר חשבון דוא"ל לשליחת הודעות דוא"ל‪.‬‬
‫•‬
‫•שם שרת ‪ :SMTP‬כתובת שרת ‪SMTP‬‬
‫•‬
‫•מספר יציאת ‪ :SMTP‬יציאת שרת ‪SMTP‬‬
‫•‬
‫•‪ :SSL/TLS‬הפעל או השבת את ‪SSL/TLS‬‬
‫•‬
‫•אימות השולח‪ :‬בחר את מצב האימות שישמש בעת שליחת הודעות דוא"ל‬
‫‪- -‬חשבון אישי‏‪ /‬חשבון ברירת מחדל‬
‫•‬
‫•חשבון ברירת מחדל‪ :‬חשבון ‪ SMTP‬המהווה ברירת מחדל‬
‫•‬
‫•סיסמה‪ :‬סיסמה עבור חשבון ‪ SMTP‬המהווה ברירת מחדל‬
‫•‬
‫•כתובת דוא"ל של השולח‪ :‬כתובת הדוא"ל של השולח‬
‫•‬
‫•כתובת הנמען‪ :‬בחר מבין אפשרויות לניהול אנשי קשר בדוא"ל לאחר שליחת הודעות דוא"ל בהצלחה‬
‫‪- -‬כיבוי אוטומטי‏‪ /‬אל תשמור‏‪ /‬מחק הכל‬
‫•‬
‫•פנקס כתובות מקומי‪ :‬ייבא אנשי קשר מהתקן ‪ USB‬או מחק אותם‪.‬‬
‫‪- -‬יבא ‪ /‬מחיקת פנקס כתובות מקומי‬
‫‪$ $‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא ‘יבוא אנשי קשר מ‪-‬פנקס כתובות מקומי’‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫יבוא אנשי קשר מ‪-‬פנקס כתובות מקומי‬
‫שימוש באנשי קשר מ‪-‬פנקס כתובות מקומי‬
‫כדי להשתמש ב‪ FLIP-‬פנקס כתובות מקומי‪ ,‬תחילה יבא אנשי קשר מקובץ ‪ CSV‬באמצעות התקן ‪.USB‬‬
‫בצע חיפוש אוטומטי והצע מתוך רשימת אנשי הקשר בעת בחירה בנמענים ב‪-‬יצוא ← דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪$ $‬כדי להשתמש בפונקציה זאת‪ ,‬השלם את פרטי ההגדרה בתפריט דוא"ל‪.‬‬
‫‪1‬השתמש ב‪ :LDAP -‬הגדר לערך אל תשתמש‪.‬‬
‫�‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← הזן סיסמה ← ‪LDAP‬‏← הגדר חיבור ‪LDAP‬‏← השתמש‬
‫ב‪LDAP -‬‏← אל תשתמש‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הגדר פרטים תחת התפריט דוא"ל‪.‬‬
‫�‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← הזן סיסמה‏← דוא"ל‏← פנקס כתובות מקומי‏← מחיקת פנקס‬
‫כתובות מקומי‬
‫�‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← הזן סיסמה‏← דוא"ל‬
‫‪3‬‬
‫מחיקת אנשי קשר מ‪-‬פנקס כתובות מקומי‬
‫‪3‬ערוך ושמור את פנקס כתובות מקומי להתקן ‪.USB‬‬
‫ערוך רשימה של אנשי קשר במבנה הבא ושמור אותה בספריית הבסיס כקובץ ‪.RecentSearchList.csv‬‬
‫‪- -‬מבנה ‪( RecentSearchList.csv‬דוגמה)‬
‫‪4‬‬
‫‪emailid1@samsung.com‬‬
‫‪Name1‬‬
‫‪Level1‬‬
‫‪Team1‬‬
‫‪Company1‬‬
‫‪emailid2@samsung.com‬‬
‫‪Name2‬‬
‫‪Level2‬‬
‫‪Team2‬‬
‫‪Company2‬‬
‫‪emailid3@samsung.com‬‬
‫‪Name3‬‬
‫‪Level3‬‬
‫‪Team3‬‬
‫‪Company3‬‬
‫‪4‬חבר את התקן ה‪ USB-‬ל‪ FLIP-‬כדי לייבא אנשי קשר‪.‬‬
‫�‏← הגדרות‏← התחבר‏← הגדרות מתקדמות‏← הזן סיסמה ← דוא"ל‏← פנקס כתובות מקומי‏← יבא‬
‫‪$ $‬ייתכן שהתקן ה‪ USB-‬והתוכן שבו לא יזוהו כראוי אם נעשה שימוש בכבל מאריך מסוג ‪.USB‬‬
‫(אין תמיכה ברכזות ‪).USB‬‬
‫‪$ $‬אין להוציא את התקן ה‪ USB-‬כאשר מתבצעת טעינה‪.‬‬
‫‪$ $‬אם יותר משני התקני ‪ USB‬מחוברים‪ ,‬ייתכן שחלקם לא יזוהו‪.‬‬
‫‪$ $‬יש לחבר התקני ‪ USB‬שמצריכים מתח תפעול גבוה יותר ליציאת )‪(1.0A‬‬
‫‏ ‪ USB‬מאחור‪.‬‬
‫‪$ $‬מערכת הקבצים תומכת בתבניות מסוג ‪,FAT‬‏ ‪ exFAT‬ו‪.NTFS-‬‬
‫‪47‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫שרת הדפסה‬
‫הגדרת שרת הדפסה לשימוש בפונקציית ההדפסה‪.‬‬
‫‪$ $‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא ‘הדפסה’‪.‬‬
‫כונן רשת‬
‫•‬
‫•התחבר לשרת‬
‫ ‪-‬אוטומטי‪ :‬הצגה ובחירה של כתובת אחת מתוך רשימת כתובות ‪ IP‬של שרתים עבור המחשבים שבהם מותקנת התוכנה ‪,Flip Printing Software‬‬‫הזמינים ברשת‪.‬‬
‫‪- -‬ידני‪ :‬הזנת כתובת ‪ IP‬שרת עבור המחשב שבו מותקנת התוכנה ‪.Flip Printing Software‬‬
‫•‬
‫•‪ IP‬שרת‪ :‬הזנת כתובת ‪ IP‬שרת עבור המחשב שבו מותקנת התוכנה ‪.Flip Printing Software‬‬
‫•‬
‫•שרתיציאהשרת‪ :‬הזנת כתובת שרתיציאהשרת עבור המחשב שבו מותקנת התוכנה ‪.Flip Printing Software‬‬
‫הוספה או עריכה של חשבונות כונני רשת‪ .‬ניתן להוסיף כונני רשת רק באמצעות ‪.Samba‬‬
‫•‬
‫•הוסף חשבון‪ :‬הוספת חשבונות חדשים של כונני רשת‪ .‬ניתן להוסיף אך ורק את ‪ Samba‬לכונן הרשת‪.‬‬
‫‪$ $‬קיימת תמיכה ב‪ SAMBA 2.0-‬ואילך‪ .‬אם אינך יכול להתחבר לכונן הרשת‪ ,‬עדכן את ‪ SAMBA‬לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫‪$ $‬כדי לרשום חשבון כונן רשת‪ ,‬עליך להזין את הכתובת‪,‬‏ שם משתמש ואת הסיסמה‪.‬‬
‫ ‪-‬כתובת‪// :‬כתובת ‪ IP‬של המחשב‪/‬שם תיקייה משותפת‬‫‪$ $‬בעת הזנת כתובת‪ ,‬הקפד להשתמש בתו ‪ /‬במקום ב‪ ₩-‬וב‪.\-‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם אתה משתף תיקייה בשם “‪”sharedfolder‬‬
‫במחשב שכתובת ה‪ IP-‬שלו היא ‪ ,12.34.56.789‬הזן‬
‫”‪ ”sharedfolder/12.34.56.789//‬בתור הכתובת‪.‬‬
‫ ‪-‬שם משתמש‪ :‬חשבון ‪ Windows‬עם הרשאות לתיקייה‬‫המשותפת‬
‫‪$ $‬בעת הזנת דומיין‪ ,‬הקפד להשתמש ב‪ ₩-‬או ב‪.\-‬‬
‫לדוגמה‪DomainName₩WindowsAccount ,‬‬
‫ ‪-‬סיסמה‪ :‬הסיסמה שהגדרת עבור חשבון ‪Windows‬‬‫•‬
‫הוסף חשבון‬
‫כתובת‬
‫‪//12.34.56.789/sharedfolder‬‬
‫‪DomainName\WindowsAccount‬‬
‫שם משתמש‬
‫********‬
‫סיסמה‬
‫שמור‬
‫בטל‬
‫•ערוך חשבון‪ :‬עריכת חשבונות של כונני רשת‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‪LDAP‬‬
‫בחר בחיבור ‪ LDAP‬או הגדר שאילתות של ‪ LDAP‬מחובר‪.‬‬
‫•‬
‫•הגדר חיבור ‪LDAP‬‬
‫קביעת תצורה של חיבור ‪ LDAP‬חדש‪.‬‬
‫ ‪-‬השתמש ב‪ :LDAP -‬האם להשתמש או לא להשתמש ב‪LDAP-‬‬‫ ‪-‬יבא ערך התקנה‪ :‬ניתן להביא את ההגדרות הבאות מהקובץ ‪ LDAPConnectionConfig.txt‬המאוחסן ב‪( USB-‬ללא סיסמה)‬‫‪$ $‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא ‘כיצד ליצור קובץ טקסט לשימוש של ‪.’LDAP‬‬
‫ ‪-‬סוג אימות‪,Kerberos :‬‏ אנונימי או בסיסי‪ ,‬מה שנתמך על‪-‬ידי שרת ‪LDAP‬‬‫‪- -‬מזהה משתמש‪( DN :‬שם ייחודי) של מזהה משתמש המשמש בשרת ‪LDAP‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪$ $‬התבנית של מזהה משתמש תואמת לתבנית ‪ DN‬של ‪.LDAP‬‬
‫לדוגמה ‪cn=admin, dc=myldap, dc=com‬‬
‫סיסמה‪ :‬סיסמה המשמשת לאימות של שרת ‪LDAP‬‬‫כתובת שרת‪ :‬כתובת ‪ IP‬או ‪ URL‬של שרת ‪LDAP‬‬‫מספר יציאת שרת‪ :‬מספר יציאה של שרת ‪LDAP‬‬‫בסיס ‪ :DN‬שם ‪ DN‬מוביל שאמור לשמש לצורך חיפוש ב‪( DIT-‬עץ המידע של הספרייה) בעת חיבור ה‪LDAP-‬‬‫‪ :SSL/TLS-‬האם להשתמש או לא להשתמש ב‪SSL/TLS-‬‬
‫‪$ $‬כאשר ‪ SSL/TLS‬מוגדר להשתמש‪ ,‬תקשורת הנתונים המוצפנים מופעלת‪.‬‬
‫ ‪-‬השתמש בתעודות לא מהימנות‪ :‬האם לאפשר או לא לאפשר אישורים לא מהימנים‬‫‪$ $‬התפריט הבא מופעל כשסוג האימות מוגדר כ‪.Kerberos-‬‬
‫ ‪-‬תחום ‪ :Kerberos‬נתוני תחום ‪Kerberos‬‬‫ ‪-‬מארח ‪KDC‬‏‪KDC Host URL :‬‬‫‪- -‬יציאת ‪ :KDC‬מספר יציאה של ‪KDC Host‬‬
‫‪49‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫‪LDAP‬‬
‫•‬
‫הגדרות רשת שרתים‬
‫הגדר את חיבור הרשת של השרת שלך ופונקציות קשורות‪.‬‬
‫•הגדרת שאילתת ‪LDAP‬‬
‫הגדרת השאילתה עבור ה‪ LDAP-‬המחובר‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪ :UID‬שינוי ה‪ UID-‬של המשתמש שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫דוא"ל‪ :‬שינוי ה‪-‬דוא"ל שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫שם‪ :‬שינוי שם המשתמש (שם משותף) שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫שם משפחה‪ :‬שינוי שם המשפחה של המשתמש שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫תפקיד‪ :‬שנה את התואר המשמש ב‪.LDAP-‬‬‫שם חברה‪ :‬שינוי שם החברה שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫מחלקה‪ :‬שינוי שם המחלקה שבו נעשה שימוש ב‪.LDAP-‬‬‫שימוש בשאילתה מותאמת אישית‪ :‬הבאת השאילתה המוגדרת על‪-‬ידי המשתמש מהקובץ ‪( LDAPQuery.txt‬תלוי רישיות) המאוחסן ב‪.USB-‬‬‫‪$ $‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא ‘כיצד ליצור קובץ טקסט לשימוש של ‪.’LDAP‬‬
‫‪$ $‬לחץ על הלחצן איפוס כדי לשחזר את ההגדרות לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪$ $‬כאשר המיפוי אינו מתאים‪ ,‬תוצאת החיפוש אינה כוללת את התכונות‪.‬‬
‫•‬
‫•התחבר לשרת‪ :‬התחבר אל שרת ‪.MagicInfo‬‬
‫•‬
‫•גישה לשרת‪ :‬התר או דחה גישה לשרת ‪.MagicInfo‬‬
‫•‬
‫•שרת פרוקסי‪ :‬הגדר חיבור שרת ‪ Proxy‬ופונקציות קשורות‪.‬‬
‫‪50‬‬
LDAP ‫כיצד ליצור קובץ טקסט לשימוש של‬
‫) עבור כל מפתח‬VAL( ‫(הקצאת ערכים‬2((
.User ID ‫ הזן את‬:User ID
.LDAP ‫ של שרת‬URL-‫ או ה‬IP-‫ הזן את ה‬:Server Address
.LDAP ‫ של שרת‬Port-‫ הזן את ה‬:Server Port Number
.Don't Use ‫ או‬Use ‫ הזן‬:SSL/TLS
.Don't Use ‫ או‬Use ‫ הזן‬:Use Untrusted Certificates
.Anonymous ‫ או‬Basic ‫ הזן‬:Authentication Type
.Kerberos ‫‒ ‒שלושת הפריטים הבאים יתווספו אם תבחר באימות מסוג‬
)MYLDAP.LDAP :‫ (דוגמה‬Kerberos ‫ הזן מידע בשדה‬:Kerberos Realm
)krb1.myldap.com :‫ (דוגמה‬KDC Host URL ‫ הזן את‬:KDC Host
)88 :‫ (דוגמה‬KDC Host Port ‫ הזן את‬:KDC Port
‫ המקורי עבור‬Kerberos User ID-‫ השתמש ב‬,Kerberos ‫אם בחרת להשתמש בסוג האימות‬$ $
)Mirko :‫ (דוגמה‬.)Distinguished Name(‫‏‬DN ‫ בתבנית‬User ID-‫ במקום ב‬User ID
.‫ מכילה משפטים ארוכים רבים‬LDAP ‫ התצורה‬,‫באופן בסיסי‬
‫ באמצעות קובץ הטקסט כדי למנוע שגיאות הקלדה וליצור‬FLIP ‫ ניתן להביא את‬,LDAP ‫במהלך קביעת תצורת‬
.‫הגדרת אצווה‬
.‫ להפעלה נכונה‬,‫הזנת שם הקובץ והתוכן חייבת להיות תלויית רישיות‬$ $
LDAPConnectionConfig.txt ‫•תבנית של‬
‫(דוגמה לקובץ הטקסט‬1((
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address=123.456.789.012
Server Port Number=12345
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
SSL/TLS=Don't Use
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
51
•
‫•‬
‫•תבנית של ‪LDAPQuery.txt‬‬
‫((‪(1‬דוגמה לקובץ הטקסט‬
‫‪UID=uid‬‬
‫‪Email=mail‬‬
‫‪Name=cn‬‬
‫‪Last Name=sn‬‬
‫‪Position=title‬‬
‫‪Company Name=o‬‬
‫‪Department=departmentNumber‬‬
‫‪Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*)‎)‎‬‬
‫((‪(2‬הקצאת ערכים (‪ )VAL‬עבור כל מפתח‬
‫‪1)1‬חלק המיפוי (כל השורות למעט האחרונה)‬
‫‒‒כולל את כל השורות למעט האחרונה‪ ,‬בסדר ‪ ,UID‬דוא"ל‪ ,‬שם‪ ,‬שם משפחה‪ ,‬תפקיד‪ ,‬שם חברה‬
‫ו‪-‬מחלקה‪.‬‬
‫‒‒הערכים ממופים באופן הבא‪.‬‬
‫מצד שמאל לתחביר "=" מופיע השם שנראה בתפריט הגדרת שאילתת ‪( LDAP‬גם הוא מצד שמאל)‬
‫וממופה לערכים שבצד ימין של "=" (תכונות שרת ‪ LDAP‬בפועל)‪.‬‬
‫‒‒באפשרותך לבחור תכונות כדי לשנות ערכים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אתה יכול לשנות את הערכים בצד ימין מבלי‬
‫לשנות את הערכים בצד שמאל‪.‬‬
‫‪2)2‬רכיב ‪Query‬‬
‫‒‒<‪ >A‬הוא ‪ Keyword‬לשימוש עבור ‪.Search‬‬
‫‒‒התחביר עבור ‪ Use Custom Query‬תואם לכלל ‪ LDAP Query‬לא כולל <‪.>A‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬כאשר <‪ >A‬כלול בתכונה ‪ mail‬או ‪ ,cn‬באפשרותך ליצור אותו באופן הבא‪.‬‬
‫‪Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*)‎)‎‬‬
‫‪52‬‬
‫מערכת‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫שפה‬
‫מגילות‬
‫תיאור‬
‫שינוי הגדרות שפה‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כל הנתונים נשמרים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מחק הכל‬
‫מחיקת כל הנתונים מהמכשיר‪ ,‬כולל נתונים נעולים‪.‬‬
‫פרק הזמן ל'מחק הכל'‬
‫הגדר מרווח איפוס שבו כל הנתונים בהתקן האחסון הפנימי יימחקו באופן סדיר‪.‬‬
‫קבע הגדרות שונות הקשורות לזמן‪.‬‬
‫שעה‬
‫הגדרת שעון‬
‫הגדרת תאריך ושעה נוכחיים‪.‬‬
‫שעון קיץ‬
‫כוונון השעון לשעון קיץ‪.‬‬
‫‪$ $‬תאריך התחלה‪,‬‏ תאריך סיום והיסט שעה הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות שעון קיץ במצב פועל‪.‬‬
‫אבטחה חכמה‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫האבטחה המסופקת כדי להגן על התקן התצוגה שלך ועל התקני אחסון מחוברים מפני וירוסים כוללת את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫סרוק‬
‫ביצוע בדיקת וירוסים בהתקן התצוגה ובהתקני האחסון המחוברים‪.‬‬
‫רשימת מבודדים‬
‫בדיקה של רשימת הפריטים שהועברו לבידוד משום שנמצא כי הם מכילים וירוסים‪.‬‬
‫שנה מספר הזיהוי האישי (‪ )PIN‬בן ‪ 6‬ספרות שלך‪.‬‬
‫‪$ $‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא ‪.000000‬‬
‫‪$ $‬שנה את ה‪ PIN-‬כדי שההתקן יישאר מאובטח‪.‬‬
‫שם המכשיר‬
‫הזנת שם מכשיר‪.‬‬
‫ניתן למצוא שם זה במכשיר שבו נעשה שימוש דרך הרשת‪.‬‬
‫יציאת קול‬
‫בחר רמקולים לפלט קול‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫הקש על 'מופעל'‬
‫תיאור‬
‫הפעל או השבת את האפשרות 'הקש להפעלה'‪ .‬מאפשר לך להדליק את המסך בנקישה אחת‪.‬‬
‫•‬
‫•כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫קבע הגדרות מתקדמות הכוללות נעילת ‪,USB‬‏ נעילת רשת וכן מחיקת כל הקבצים‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫הזן מספר ה‪ PIN-‬בן ‪ 6‬הספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."000000‬‬
‫‪$ $‬אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫‪$ $‬שנה את ה‪ PIN-‬כדי שההתקן יישאר מאובטח‪.‬‬
‫שומר מסך‬
‫הגדר את שומר המסך‪ .‬התמונה הנבחרת יכולה לשמש כשומר מסך מותאם אישית‪.‬‬
‫נעילת מסך‬
‫הרץ 'נעילת מסך'‪.‬‬
‫‪$ $‬הקש והחזק במסך כדי לשחרר את נעילת מסך‪.‬‬
‫נעילת ‪USB‬‬
‫הגדר נעילת ‪ .USB‬אחרי ההגדרה‪ ,‬ההתקן יאותחל כדי להחיל את השינויים‪.‬‬
‫•‬
‫•כבוי ‪ /‬קריאה בלבד ‪ /‬הכול פעיל‬
‫נעילת רשת‬
‫הגדר נעילת רשת‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫בחר כמה זמן הצג יישאר מופעל לפני כיבוי לאחר שלא זוהה שימוש‪.‬‬
‫המתנה מרחוק‬
‫הפעל או השבת את המתנה מרחוק‪ .‬הפעלת תכונה זו תגרום לכך שחיבור הרשת יישאר פעיל כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫תמונת ‪PIP‬‬
‫הפעל או נטרל 'לכידת ‪.'PIP‬‬
‫‪$ $‬תכנים מסוג ‪ HDCP‬לא יוצגו על המסך אם האפשרות תמונת ‪ PIP‬מוגדרת כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫הפעל הגדרת מקור‬
‫הגדר את מקור ברירת המחדל בעת הפעלת המוצר‪ .‬הגדרת אפשרות זו תגרום לכך שבעת הפעלת המכשיר‪ ,‬האפשרויות 'רשימה' או 'מקור' יהיו‬
‫מופעלות‪.‬‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫הגדר החלפת מקור אוטומטית‪ .‬באמצעות הפעלת תכונה זו‪ ,‬מקורות חדשים שחוברו‪ ,‬יוצגו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫גודל ברירת מחדל של מסך ‪PIP‬‬
‫קבע את גודל ברירת המחדל עבור מסך ‪.PIP‬‬
‫•‬
‫•מסך מלא ‪ /‬מסך חלקי‬
‫‪54‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫שכפל מוצר‬
‫יצוא ההגדרות של מכשיר זה או יבוא ממכשירים אחרים‪.‬‬
‫אבחון עצמי‬
‫הפעל אבחון עצמי על הדואר האלקטרוני‪ LDAP ,‬או שרת הדפסה‪ .‬התקן אחסון מסוג ‪ USB‬חייב להיות מחובר כדי להפעיל אבחון עצמי‪.‬‬
‫‪$ $‬ניתן להוריד להתקן ‪ USB‬דוח אבחון עצמי מפורט‪ ,‬כולל מידע על הודעות דוא"ל‪ ,LDAP ,‬שרתי הדפסה ומידע אחר שנשמר במוצר‪.‬‬
‫התחל בהתקנה‬
‫עבור על שלבי ההגדרות ההתחלתיות כפי שעשית בפעם הראשונה שבה השתמשת במוצר זה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תמונה‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫תאורה אחורית‬
‫כוונון בהירות התאורה האחורית בהתאם להעדפותיך‪ 100 .‬היא ההגדרה הבהירה ביותר‪.‬‬
‫צבע טמפרטורה‬
‫הגדרת טמפרטורת הצבע‪ .‬הערך והטמפרטורה עולים בו‪-‬זמנית‪ ,‬כך שהיחס של הצבע הכחול עולה‪.‬‬
‫(טווח‪ 2800K :‬‏‪)16000K -‬‬
‫איזון לבן‬
‫אות כניסה פלוס‬
‫תוספת‪ / R-‬תוספת‪ / G-‬תוספת‪ / B-‬שנה‪/ R-‬‬
‫שנה‪ / G-‬שנה‪ / B-‬איפוס‬
‫התאם את טמפרטורת הצבע של התמונה כך שעצמים לבנים יופיעו בהירים יותר‪.‬‬
‫מרחיב את טווח אות הכניסה לחיבורי ‪.HDMI‬‬
‫‪$ $‬תמיכה ברזולוציה של‪ ‎3840 x 2160‎‬ב‪ ‎60Hz-‬עם הגדרת הרחבה של אות כניסה פלוס ל‪-‬פועל‪.‬‬
‫תמיכה ברזולוציה של‪ ‎3840 x 2160‎‬ב‪ ‎30Hz-‬עם הגדרת הרחבה של אות כניסה פלוס ל‪-‬כבוי‪.‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט ‪UHD‬‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט ‪.UHD‬‬
‫•‬
‫•רזולוציה‪2160p :‬‏‪,3840 x‬‏ ‪2160p‬‏‪4096 x‬‬
‫אם הערך בהגדרה אות כניסה פלוס הוא כבוי‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫(‪)fps‬‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת כרומה‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫אם הערך בהגדרה אות כניסה פלוס הוא פועל‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫(‪)fps‬‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת כרומה‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 10‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 12‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪56‬‬
‫שני‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫שלישי‬
‫תיאור‬
‫כוונון רמת השחור למיטוב הבהירות והניגודיות של התמונה באיכות ‪.HDMI‬‬
‫‪$ $‬פונקציה זו זמינה רק כאשר המוצר מחובר למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬וחלון המקור פועל‪.‬‬
‫אפס תמונה‬
‫שחזור כל הגדרות התמונה לברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תמיכה‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫עדכון תוכנה‬
‫תיאור‬
‫עדכון התוכנה המותקנת במוצר‪.‬‬
‫עדכן עכשיו‬
‫עדכון התוכנה על‪-‬ידי הורדת קובצי עדכון‪.‬‬
‫ ‪-‬עדכון מקוון‬‫‪$ $‬מחייב חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫ ‪-‬עדכון עם התקן ‪USB‬‬‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר ‪ Samsung‬ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬למוצר כדי לעדכן אותו‪.‬‬
‫•‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫‪$ $‬ודא ששמרת את קובץ העדכון בתיקייה ברמה עליונה‪.‬‬
‫•גרסה נוכחית‪ :‬זוהי גרסת התוכנה המותקנת במוצר כרגע‪.‬‬
‫התחל אוטומטית עדכוני תוכנה לאחר שהמכשיר שלך מנותק מהחשמל‪.‬‬
‫‪$ $‬מחייב חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫פרטים ליצירת קשר לקבלת סיוע עם ההתקן‪.‬‬
‫‪$ $‬עבור אל צרו קשר עם ‪ Samsung‬ואתר את פרטי ה‪-‬קוד דגםוה‪ -‬גרסת תוכנה של המוצר‪.‬‬
‫איפוס הכל‬
‫אתחול כל הפריטים בתפריט המלא‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫בעיות ופתרונות‬
‫‪$ $‬לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪,‬‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫‪$ $‬אם לא מתבצעים הפעלה או כיבוי של‬
‫המוצר כשאתה מפעיל את הלחצנים‬
‫או את חיישן התנועה של המוצר‪ ,‬תוכל‬
‫להפעיל או לכבות אותו בעזרת השלט‬
‫רחוק של ‪ Samsung‬או בעזרת יישום‬
‫השלט רחוק של ‪.Samsung‬‬
‫בעיה בחלון המקור (‪)HDMI‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ ,HDMI‬מופיעים שוליים‬
‫ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך‬
‫דרך הגדרות ‪ HDMI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי‬
‫לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח המתאים למוצר‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬שנה את הגדרות המסך‪ ,‬אם יש צורך‪ ,‬דרך 'מצבי תזמון שהוגדרו מראש'‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫בעיה בחלון המקור (‪)HDMI‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את הגדרות איזון לבן‪.‬‬
‫המוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה הן אל המוצר והן אל שקע החשמל‪.‬‬
‫התצוגה במסך לא נראית כרגיל‪.‬‬
‫תוכן וידאו מקודד עלול לגרום לעיוותים בסצנות עם תנועה‪ ,‬כמו למשל אירועי ספורט או סרטי אקשן‪.‬‬
‫אותות חלשים או איכות תמונה ירודה עשויים לגרום למה שנראה כמו ליקוי בתצוגה‪ .‬תופעות אלה אין פירושן‬
‫שהמוצר פגום‪.‬‬
‫מכשיר נייד המופעל במרחק של מטר אחד עשוי לגרום להפרעת חשמל סטטי במוצרים אנלוגיים ודיגיטליים‪.‬‬
‫הבהירות והצבע אינם נראים כרגיל‪.‬‬
‫מהתפריט‪ ,‬בחר באפשרות �‏← הגדרות‏← תמיכה‏← איפוס הכל כדי לנסות לאפס את המסך‪.‬‬
‫התצוגה לא יציבה ולאחר מכן קופאת‪.‬‬
‫התמונה במסך עשויה לקפוא אם תשתמש ברזולוציה גבוהה מהמומלץ או כאשר אין יציבות באותות הנקלטים‪ .‬כדי‬
‫לפתור את הבעיה‪ ,‬שנה את הרזולוציה במחשב לרזולוציה המומלצת‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫אם חלון המקור מוגדר למצב מסך מלא בזמן תצוגה לאורך‪ ,‬יופיע פס שחור גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון‪.‬‬
‫שנה לכיוון תצוגה לרוחב‪ ,‬ולאחר מכן העבר את חלון המקור למצב מסך מלא‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫אם חיברת כבל ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרות פלט הקול במחשב‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן מקור‬
‫•‬
‫•בדוק את הגדרות פלט האודיו בהתקן המקור‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬אם הצג שלך מחובר ל‪ ,HDMI-‬ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של התקן פלט הווידאו‬
‫ל‪).HDMI-‬‬
‫חבר את כבל החשמל מחדש אל ההתקן ובצע אתחול חוזר שלו‪.‬‬
‫רעש סטטי ברמקולים‪.‬‬
‫אותות בעוצמה נמוכה עשויים לגרום לשיבוש הקול‪.‬‬
‫בעת השתקה מלאה של עוצמת הקול ממשיך להישמע קול‪.‬‬
‫הגדרות האודיו של הרמקולים הראשיים נפרדות מאלה של הרמקולים הפנימיים במוצר‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול או השתקת הקול במוצר אינה משפיעה על מגבר חיצוני (מפענח אותות)‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫בעיות בפונקציית המגע‬
‫ניתן לגעת בסמלים אך לא בציורים‪.‬‬
‫השתמש בעט הספציפי למוצר שסופק‪.‬‬
‫מגע אינו פועל כאשר נעשה שימוש בחיבור ‪.HDMI‬‬
‫בדוק אם יציאת ‪ TOUCH OUT‬במוצר מחוברת ליציאת ‪ USB‬במחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫•‬
‫•‪ HDMI IN 1‬או ‪← HDMI IN 2‬‏‪ TOUCH OUT‬בחלק האחורי של המוצר‬
‫•‬
‫•‪HDMI IN 3‬‏ ← ‪ TOUCH OUT‬במגש‬
‫אני משתמש בשני עטים‪ ,‬אך הם אינם פועלים כראוי‪.‬‬
‫ודא שיש די מקום בין שני העטים במצב מרובה נגיעות‪.‬‬
‫המגע מתנתק‪ ,‬מהירות התגובה מאטה‪ ,‬וכן הלאה‪.‬‬
‫ודא שאין חומר זר על פני המסך‪.‬‬
‫ודא שהמסך אינו שבור‪.‬‬
‫ודא שהמוצר אינו חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫ריח של פלסטיק נודף מהמוצר‪.‬‬
‫ריח הפלסטיק הוא תופעה רגילה כאשר המוצר חדש; הריח ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫בשולי המסך מופיעים חלקיקים זעירים‪.‬‬
‫החלקיקים הם חלק מתכנון המוצר‪ .‬נוכחותם אינה סימן לפגם במוצר‪.‬‬
‫כאשר אני מנסה לשנות רזולוציה במחשב‪ ,‬מופיעה ההודעה‪:‬‬
‫"הרזולוציה המוגדרת אינה נתמכת‪.".‬‬
‫ההודעה “הרזולוציה המוגדרת אינה נתמכת‪ ”.‬מופיעה כאשר רזולוציית מקור הקלט גבוהה מהרזולוציה המרבית‬
‫של המוצר‪.‬‬
‫כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬החלף את הרזולוציה במחשב לרזולוציה שהמוצר תומך בה‪.‬‬
‫במצב ‪ ,HDMI‬כאשר כבל ‪ DVI-HDMI‬מחובר‪ ,‬הרמקולים לא מפיקים‬
‫קול‪.‬‬
‫כבלי ‪ DVI‬אינם מעבירים נתוני קול‪.‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬אינה מתפקדת כיאות בהתקן ‪ HDMI‬עם‬
‫פלט ‪.YCbCr‬‬
‫פונקציה זו עובדת כאשר אות ה‪ HDMI-‬של המכשיר החיצוני הוא פלט ‪.RGB‬‬
‫במצב ‪ HDMI‬אין קול‪.‬‬
‫ייתכן שהצבעים במסך לא ייראו כרגיל‪ .‬ייתכן שווידאו או קול לא יהיו זמינים‪ .‬מצב כזה יכול להתרחש כאשר‬
‫מחברים אל המוצר התקן מקור התומך רק בגרסה ותיקה יותר של תקן ‪.HDMI‬‬
‫‪63‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫מפרט‬
‫כללי‬
‫‪$ $‬תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה‬
‫מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי‬
‫'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור‬
‫אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות‬
‫האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫‪$ $‬תדירות אנכית‬
‫כדי ליצור את התמונה הנראית לצופה‪,‬‬
‫המוצר מציג תמונה יחידה מספר רב של‬
‫פעמים בשנייה (בדומה לתאורת פלורסנט)‪.‬‬
‫קצב התצוגה החוזרת של תמונה יחידה‬
‫בשנייה אחת קרוי התדירות האנכית או קצב‬
‫רענון המסך‪ .‬התדירות האופקית נמדדת‬
‫בהרץ (‪.)Hz‬‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫‪WM55R‬‬
‫‪WM65R‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 54.6( 55‬אינץ' ‪ 138.7 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 64.5( 65‬אינץ' ‪ 163.9 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1209.6‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 680.4‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1428.48‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 803.52‬מ"מ (‪)V‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 - 90 kHz‎‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎24 - 75 Hz‎‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪2160‬‏‪3840 x‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה ‪‎0 °C – 40 °C ‎(32 °F – 104 °F)‎:‬‬
‫* להתקנת המארז‪ ,‬הקפד שהטמפרטורה בפנים תעמוד על ‪‎C‬‏‪40 °‬‏ או פחות‪.‬‬
‫לחות ‪ ,‎10% – 80%‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה ‪‎-20 °C – 45 °C‎(-4 °F – 113 °F)‎:‬‬
‫לחות ‪ ,‎5% – 95%‎:‬ללא עיבוי‬
‫* רלוונטי לפני פתיחת אריזת המוצר‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪$ $‬בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫‪$ $‬בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות‬
‫התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫‪$ $‬למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪65‬‬
‫יציאה‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫שעון פיקסלים‬
‫תדירות אנכית‬
‫תדירות אופקית‬
HDMI IN
)H/V(
)MHz(
)Hz(
)kHz(
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫רזולוציה‬
O
-/+
106.500
59.887
55.935
VESA DMT, 1440 x 900
O
+/+
108.000
60.000
60.000
VESA DMT, 1600 x 900RB
O
-/+
146.250
59.954
65.290
VESA DMT, 1680 x 1050
O
+/+
148.500
60.000
67.500
VESA DMT, 1920 x 1080
O
+/-
241.500
59.951
88.787
VESA DMT, 2560 x 1440RB
‫ אם האותות‬.‫המסך יותאם באופן אוטומטי כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‬
‫ שנה את ההגדרות כפי שמוצג‬,‫ במקרה כזה‬.‫ ייתכן שהמסך לא יוצג‬,‫המועברים מהמחשב שונים מהמצב הרגיל‬
.‫ על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‬,‫בטבלה שלהלן‬
‫יציאה‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫שעון פיקסלים‬
‫תדירות אנכית‬
‫תדירות אופקית‬
HDMI IN
)H/V(
)MHz(
)Hz(
)kHz(
‫רזולוציה‬
O
-/-
27.000
50.000
15.625
CTA-861, 720(1440) x 576i
O
-/-
27.000
59.940
15.734
CTA-861, 720(1440) x 480i
O
-/+
28.322
70.087
31.469
IBM, 720 x 400
O
-/-
27.000
50.000
31.250
CTA-861, 720 x 576
O
-/-
30.240
66.667
35.000
MAC, 640 x 480
-/-
57.284
74.551
49.726
MAC, 832 x 624
O
-/-
27.000
59.940
31.469
CTA-861, 720 x 480
O
O
+/+
74.250
50.000
37.500
CTA-861, 1280 x 720
O
-/-
100.000
75.062
68.681
MAC, 1152 x 870
-
+/-
442.000
49.977
110.500
VESA CVT, 3840 x 2160RB
O
+/+
74.250
60.000
45.000
CTA-861, 1280 x 720
O
+/+
74.250
50.000
28.125
CTA-861, 1920 x 1080i
-
+/-
533.250
59.997
133.313
VESA CVT, 3840 x 2160RB
O
-/-
25.175
59.940
31.469
VESA DMT, 640 x 480
O
+/+
74.250
60.000
33.750
CTA-861, 1920 x 1080i
O
+/+
74.250
24.000
27.000
CTA-861, 1920 x 1080
O
-/-
31.500
72.809
37.861
VESA DMT, 640 x 480
O
+/+
74.250
25.000
28.125
CTA-861, 1920 x 1080
O
-/-
31.500
75.000
37.500
VESA DMT, 640 x 480
O
+/+
74.250
30.000
33.750
CTA-861, 1920 x 1080
O
+/+
40.000
60.317
37.879
VESA DMT, 800 x 600
O
+/+
148.500
50.000
56.250
CTA-861, 1920 x 1080
O
+/+
50.000
72.188
48.077
VESA DMT, 800 x 600
+/+
49.500
75.000
46.875
VESA DMT, 800 x 600
O
+/+
148.500
60.000
67.500
CTA-861, 1920 x 1080
O
O
+/+
297.000
24.000
54.000
CTA-861, 3840 x 2160
O
-/-
65.000
60.004
48.363
VESA DMT, 1024 x 768
-/-
75.000
70.069
56.476
VESA DMT, 1024 x 768
O
+/+
297.000
25.000
56.250
CTA-861, 3840 x 2160
O
O
+/+
297.000
30.000
67.500
CTA-861, 3840 x 2160
O
+/+
78.750
75.029
60.023
VESA DMT, 1024 x 768
+/+
108.000
75.000
67.500
VESA DMT, 1152 x 864
O
+/+
594.000
50.000
112.500
CTA-861, 3840 x 2160
O
O
+/+
594.000
60.000
135.000
CTA-861, 3840 x 2160
O
+/+
74.250
60.000
45.000
VESA DMT, 1280 x 720
O
-/+
83.500
59.810
49.702
VESA DMT, 1280 x 800
O
+/+
297.000
24.000
54.000
CTA-861, 4096 x 2160
O
+/+
297.000
30.000
67.500
CTA-861, 4096 x 2160
O
+/+
108.000
60.020
63.981
VESA DMT, 1280 x 1024
+/+
135.000
75.025
79.976
VESA DMT, 1280 x 1024
+/+
85.500
59.790
47.712
VESA DMT, 1366 x 768
O
+/+
594.000
50.000
112.500
CTA-861, 4096 x 2160
O
O
+/+
594.000
60.000
135.000
CTA-861, 4096 x 2160
O
66
‫פרק ‪09‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫‪$ $‬במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫•‬
‫•חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫•‬
‫•בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫•‬
‫•אם טכנאי השירות מתבקש להסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את‬
‫המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫•‬
‫•שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫•‬
‫•אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫•‬
‫•המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫•‬
‫•אם הלקוח מבקש הנחיות שימוש במוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫•הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫•הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫•‬
‫•הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫•‬
‫•תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫•‬
‫•בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫‪$ $‬ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה‬
‫את המדריך‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫רישוי‬
‫מהי תמונת רפאים או צריבת מסך?‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and‬‬
‫‪the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI‬‬
‫‪Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫לא אמורה להיווצר תמונת רפאים או צריבת מסך כאשר המסך פועל כרגיל‪ .‬המונח 'הפעלה רגילה' מתייחס לתבנית‬
‫וידאו המשתנה ללא הרף‪ .‬אם מוצגת במסך תבנית קבועה לפרק זמן ממושך‪ ,‬הפרשי מתח זעירים עלולים להיווצר‬
‫בפיקסלים השולטים בגביש הנוזלי‪.‬‬
‫הפרשי המתח הללו גדלים לאורך זמן ומדקקים את שכבת הגביש הנוזלי‪ .‬במצב כזה‪ ,‬תמונה קודמת עלולה להישאר‬
‫במסך גם כאשר התבנית משנה‪.‬‬
‫מיגע זה מדריך כיצד למנוע תמונה צרובה‪ .‬הצגת מסך קבוע לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לתמונות‬
‫רפאים‪ ,‬לצריבת מסך‪ .‬בעיה זו לא כלולה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫הודעה על רישיון קוד פתוח‬
‫במקרה של שימוש בתוכנת קוד מקור פתוח‪ ,‬תוכל למצוא את רישיונות הקוד הפתוח בתפריט המוצר‪ .‬ההודעה‬
‫על רישיון קוד פתוח כתובה באנגלית בלבד‪.‬‬
‫למידע על "הודעה על רישיון קוד פתוח"‪ ,‬צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬או שלח הודעת‬
‫דוא"ל לכתובת ‪.oss.request@samsung.com‬‬
‫פעולות מומלצות למניעה‬
‫הצגת מסך קבוע לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לתמונות רפאים‪ ,‬לצריבת מסך או לכתמים‪ .‬כבה את המוצר כאשר‬
‫הוא אינו בשימוש במשך זמן רב‪ ,‬הפעל את 'מצב חיסכון בחשמל' או הפעל שומר מסך נע‪.‬‬
‫‪68‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising