Samsung | MG23K3575AS | User manual | Samsung Heat Wave Grill, 23L, Grill Microwave Oven User manual

Samsung Heat Wave Grill, 23L, Grill Microwave Oven User manual
เตาไมโครเวฟ
คู่มือผูใ้ ช้
MG23K3575**
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 1
2019-09-11
11:06:27
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
3
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
3
การติ ดตัง้
8
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้
จานหมุน
8
8
8
การบ�ำรุงรักษา
9
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
9
9
9
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารย่างด้วยคลืน่ ความร้อน
การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารปรุงอัตโนมัตดิ ว้ ยคลืน่ ความร้อน
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัตโิ หมดเก็บความร้อน
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การใช้คณ
ุ สมบัตยิ า่ ง+30วิ
การใช้ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การปิดเสียงเตือน
13
13
14
14
14
15
20
21
25
26
27
27
27
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
28
คุณสมบัติเตาอบ
10
เตาอบ
แผงควบคุม
10
10
คู่มือการปรุงอาหาร
29
การใช้เตาอบ
11
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
38
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
11
11
12
12
การแก้ไขปญั หา
รหัสข้อมูล
38
41
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
42
2
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 2
2019-09-11
11:06:27
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้
ในเตาอบ
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ น
ผูซ้ ่อมบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้ีออกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
•
•
•
•
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
������������������������
ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 3
2019-09-11
3
11:06:27
������������������������
������������������������
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้
จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
4
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 4
2019-09-11
11:06:27
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริ ม
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อน
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิ ์ขัดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้ีโดยมีประตูแบบตกแต่งเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงเกิน
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีและชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
������������������������
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ีในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอุณหภูมสิ งู
ข้อควรระวัง: ต้องมีผดู้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ต้องมี
ผูด้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการปรุงอาหารแบบสัน้
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ีทำ� งาน
พืน้ ผิวอาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามมิให้เด็กเป็ นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการ
ดูแลโดยผูใ้ หญ่
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 5
2019-09-11
5
11:06:27
������������������������
ความปลอดภัยทัวไป
่
������������������������
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณ
ทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
6
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้
อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 6
2019-09-11
11:06:27
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่
ความปลอดภัย
• ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื
ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
• ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่
เสียหาย
• การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์
และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้
อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 7
������������������������
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วย
สุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป
และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่
ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
2019-09-11
7
11:06:27
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
02
02
จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร
และสามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
การติ ดตัง้
01
01
03
03
20 ซม. ด้านบน
85 ซม. จากพืน้
10 ซม. ด้านหลัง
10 ซม. ด้านข้าง
• เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิวต้อง
รองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
• ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลังและ
ผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
• ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
• โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สายส�ำหรับต่อ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ นต้องใช้
• เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
ตะแกรงย่าง เพือ่ วางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: ตะแกรงโลหะสามารถใช้ได้ในการย่างและการอบ
อาหารแบบผสม
ข้อส�ำคัญ
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลอง
ว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
8
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 8
2019-09-11
11:06:28
การบ�ำรุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ
ท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
2. อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
• ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายใน
เตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อน
ด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำความ
สะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อน
กลับเข้าที่
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 9
2019-09-11
9
11:06:28
�������������
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่
รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค
• ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
03
04
05
06
คุณสมบัติเตาอบ
07
08
09
10
11
01
ด้ามจับประตู
02
ประตู
03
ช่องระบายอากาศ
04
จานส�ำหรับย่าง
05
ขดลวดความร้อน
06
แสงสว่าง
07
สลักประตู
08
จานหมุน
09
เฟืองหมุน
10
วงแหวน
11
ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
12
แผงควบคุม
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ปุม่ Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลืน่ ความร้อน)
ปุม่ Heat Wave Auto (ปรุงอัตโนมัตดิ ว้ ยคลืน่ ความร้อน)
ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ เมนูไทย
ปุม่ ไมโครเวฟ
ปุม่ โหมดรักษาอุณหภูม ิ
ปุม่ ระบบผสม
ปุม่ ย่าง+30วิ
ปุม่ บิด (น�้ำหนัก/ปริมาณ/เวลา)
ปุม่ เลือก/นาฬิกา
ปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน
10
12
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 10
2019-09-11
11:06:28
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุน่ อาหาร
• อบอาหาร
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูล
ในหัวข้อ “การแก้ไขปญั หา” ในหน้า 38 ถึง 41
หลักการอบอาหาร
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นบนของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน และก�ำหนดเวลาเป็ น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่
เริ่ มท�ำงาน ตามจ�ำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็ นเวลา 4 หรือ 5 นาที
น�้ำควรจะเดือด
การใช้เตาอบ
1. ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็ นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหาร
สุกทัวถึ
่ งกัน
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
• อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับพลังงานทีไ่ ม่ใช่ระดับสูงสุด
(100 % - 800 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
ข้อส�ำคัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ิ
ตามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
• อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 11
2019-09-11
11
11:06:29
การใช้เตาอบ
การอบ/อุ่นอาหาร
การตัง้ เวลา
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็ น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
ข้อส�ำคัญ
• เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
• โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
• เวลาสูงสุดส�ำหรับ ไมโครเวฟ คือ 99 นาที
หมายเหตุ
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
1. กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์:
1
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 800 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):
1. กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
(โหมดไมโครเวฟ)
2. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุนปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางแสดงระดับพลังงาน) จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
2
การใช้เตาอบ
2
3
3
4
12
3. เลือกเวลาในการปรุงอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
ผลลัพธ์: เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การอบ
อาหารจะเริม่ ขึน้ และเมือ่ เสร็จแล้ว:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
4
5
2. ตัง้ ค่าการแสดงเวลาในระบบ 24 ชัวโมงหรื
่
อ 12 ชัวโมงด้
่
วยการหมุนปุ่ ม
บิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
3. หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
4. หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดนาที
5. เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ เลือก/นาฬิ กาอีกครัง้ เพือ่ ให้
นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์: เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 12
2019-09-11
11:06:30
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
ฟงั ก์ชนระดั
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อมทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหาร
นัน้ คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หนึ่งครัง้ ส�ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
ในโหมดไมโครเวฟ, ย่างด้วยคลืน่ ความร้อน หรือโหมดผสม การกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน จะเป็ นการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร
ระดับพลังงาน
• ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
• เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
สูง
100 %
800 วัตต์
สูงปานกลาง
75 %
600 วัตต์
วิ ธีที่ 1
ปานกลาง
56 %
450 วัตต์
ต�ำ่ ปานกลาง
38 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
23 %
180 วัตต์
ต�ำ่
13 %
100 วัตต์
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หนึ่งครัง้ ต่อ
30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
หกครัง้
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�ำ่
ลดลง
เพิม่ ขึน้
วิ ธีที่ 2
1
เพียงหมุนปุ่ มบิดเพือ่ ปรับเวลาปรุงอาหาร
• ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่ ต้องการลดเวลาปรุง
อาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
การใช้เตาอบ
ถ้าคุณเลือก...
2
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 13
2019-09-11
13
11:06:30
การใช้เตาอบ
การหยุดการอบอาหาร
การใช้คณ
ุ สมบัติการย่างด้วยคลื่นความร้อน
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
ฟงั ก์ชนั Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลื่นความร้อน) ช่วยให้คณ
ุ อุน่ และท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ
• เสียงพัดลมเปิด/ปิดเป็ นอาการปกติเมือ่ ระบบย่างด้วยคลืน่ ความร้อนท�ำงาน
• คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
ข้อส�ำคัญ
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครัง้ และกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
โดยสิ้ นเชิ ง
กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน อีกครัง้
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
1. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะอาหารบนตะแกรง ปิดประตู
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้เตาอบ
2. กดปุม่ Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลื่นความร้อน)
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน
• กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
ผลลัพธ์: จอแสดงผลดับ
2
(โหมดย่างด้วยคลืน่ ความร้อน)
• คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
• หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่
หยุด/ประหยัดพลังงาน จากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจั จุบนั ขณะนี้
เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนใดเลยเมื
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผล
หลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
14
3. เลือกเวลาในการย่างอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
• เวลาย่างสูงสุดคือ 60 นาที
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เริม่ ต้นการย่าง
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
3
4
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 14
2019-09-11
11:06:30
การใช้คณ
ุ สมบัติการปรุงอัตโนมัติด้วยคลื่นความร้อน
คุณสมบัติ Heat Wave Auto (ปรุงอัตโนมัติด้วยคลื่นความร้อน) มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 27 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้
เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุน ปุ่ มบิด
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 27 แบบ โปรแกรมเหล่านี้จะใช้
งานด้วยการผสมการย่างด้วยคลืน่ ความร้อนกับไมโครเวฟ
ข้อส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
1. กดปุม่ Heat Wave Auto (ปรุงอัตโนมัติด้วยคลื่นความร้อน)
1
2
3
ปริ มาณอาหาร
1
เมี่ยงหมูย่างตะไคร้พริ กสด
2-4 คน
ส่วนประกอบ
หมูสบั 200 กรัม, ตะไคร้สบั 2 ช้อนโต๊ะ, หอมแดงบุบ 3 ช้อนโต๊ะ, ผักชีสบั ¼ ถ้วย,
พริกหวาน 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1 ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว๊ิ
1½ ช้อนโต๊ะ, รากผักชี 4 ราก, กระเทียม 5 กลีบ, พริกไทย ½ ช้อนชา, เส้นหมีล่ วก
1 ถ้วย, กระหล�่ำ, ต้นหอม, ถัวลิ
่ สง, มะนาว หันเป็
่ นลูกเต๋าเล็กเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเคียง
• ซอส
น�้ำส้มสายชู ½ ถ้วย, น�้ำตาล ⅓ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกแดงบุบ 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกัน และคลุกกับหมูสบั หัวหอมแดง ผักชีซอย และตะไคร้
ั ้ นก้อน ปรุงบนตะแกรง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก คลุกให้เข้า
เติมซอสหอยนางรม น�้ำตาล ซีอว้ิ แล้วปนเป็
กัน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 เติมซอส (ผสมน�้ำส้มสายชู เกลือ น�้ำตาลเข้า
ด้วยกัน) และปรุง เติมพริกแดง
รับประทานพร้อมกับผัก เส้นก๋วยเตีย๋ วลวก หมูยา่ ง หัวหอมแดง ถัวลิ
่ สง มะนาว และซอส
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 15
2019-09-11
การใช้เตาอบ
2. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางด้านข้าง)
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
รหัส/อาหาร
15
11:06:31
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
2
ไก่ย่างขมิ้น
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
2 ชิน้ สะโพกไก่ตดิ น่อง, ขมิน้ 2 ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 10 กลีบ, รากผักชี 5 ราก, พริก
ไทยขาว ½ ช้อนชา, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยด�ำ ½ ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา,
น�้ำตาล 1 ช้อนชา, ซีอว๊ิ ด�ำ ½ ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
5
กุ้งย่างซอสสามรส
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทย และขมิน้ เข้าด้วยกันเพือ่ หมักไก่กบั ส่วนผสมเป็ นเวลา 2-3 ชัวโมงเป็
่
นอย่างต�่ำ
วางกลับด้านเพือ่ ย่างและปรุงบนตะแกรง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
รับประทานกับข้าวเหนียว ผัก และเครือ่ งเคียงอืน่ ๆ
3
ไก่ห่อใบเตยย่าง
2 คน
เนื้ออกไก่ 200 กรัม, ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล
1½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ, รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ใบเตย 8-10 ใบ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หันไก่
่ เป็ นชิน้ และหมักด้วยส่วนผสมเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออกมาห่อด้วยใบเตย และ
ปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้ รับประทานกับซอสพริก
การใช้เตาอบ
4
กุ้งย่างพริ กไทยด�ำ
1-2 คน
กุง้ ลายเสือ 10 ตัว, พริกไทยด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก ½ ถ้วย,
รากผักชี 1-2 ราก, กระเทียมไทย 5 กลีบ, พริกปน่ 1 ช้อนชา, พริก 1 ช้อนชา, น�้ำตาล
ทรายแดง ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, ไวน์ขาว 2 ช้อน
โต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ตีรากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอม
ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก หมักด้วยส่วนผสมทัง้ หมดเป็ นเวลา 15 นาที ปรุงบนตะแกรง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน ผสม
ซอสหมักและพริกหวาน จากนัน้ ปรุง รับประทานกับกุง้ ย่าง
16
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2 คน
กุง้ แม่น้�ำ 4-6 ตัว, พริกปน่ 2 ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, พริกไทย ¼ ช้อนชา, น�้ำมัน
มะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 3 ช้อน
โต๊ะ, หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย, มะเขือเทศหัน่ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและผ่ากุง้ เป็ นสองซีก หมักด้วยเกลือ พริกไทย พริกปน่ และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 15 นาที
ปรุงบนตะแกรง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน ผสมหัวหอมกับน�้ำมัน และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 น�ำออก
และปรุงบนตะแกรง
ซอส ผสมน�้ำปลาและน�้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกัน เติมหัวหอมใหญ่และมะเขือเทศ น�ำใส่ในเตาและอบ
6
ปลาอิ นทรีย่างน�้ำปลา
2 คน
ปลาอินทรียส์ ดหันชิ
่ น้ 400 กรัม, น�้ำปลา ½ ถ้วย, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย
½ ช้อนชา, น�้ำ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมส่วนผสมส�ำหรับหมักปลาอินทรียไ์ ว้ 1 ชัวโมง
่ และตากแดด 3-4 ชัวโมง
่ ปรุงบนตะแกรงในเตาอบ เมือ่
เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้ รับประทานได้
7
ปลากระพงย่างกะทิ
2 คน
ปลากะพง 300 กรัม, กะทิ ½ ถ้วย, กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง 5 หัว, พริกไทยขาว
½ ข้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, พริก
ทอด ผักชี ส�ำหรับตกแต่ง
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำหัวหอมแดง, พริกไทย, เกลือ, กะปิเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะทิ น�้ำมะขาม น�้ำตาลปี๊บ และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน กลับด้านและปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้ ราดด้วยซอสกะทิ แล้วตกแต่งด้วย
พริกทอดและผักชี รับประทานได้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 16
2019-09-11
11:06:31
รหัส/อาหาร
8
น�้ำพริ กปลาย่าง
ปริ มาณอาหาร
1-2 คน
ส่วนประกอบ
ปลาย่าง ½ ถ้วย, พริกขีห้ นูแห้ง 15 เม็ด, กระเทียมไทย 15 กลีบ, หอมแดง 8 หัว,
เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงปลาแห้งบนตะแกรงในเตาอบ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน อบพริกแห้ง กระเทียม หัวหอมบนตะแกรง
น�ำปลา กระเทียม หัวหอม มาต�ำด้วยกัน เติมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว รับประทานกับผักสดหรือไข่ตม้
9
ย�ำปลาทูย่าง
2 คน
รหัส/อาหาร
10
แซลมอนย่างตะไคร้ซอส
มะนาว
ส่วนประกอบ
2 คน
แซลมอน 400 กรัม, ตะไคร้บุบ 2 ช้อนโต๊ะ, ผักชีสบั 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา,
พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, มะนาวหัน่ 2 ลูก, น�้ำซอสมะนาว, ไข่
แดง 2 ฟอง, นมข้นหวาน 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ, มายอง
เนส 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย ผักชีสบั และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 10 นาที
วางตะไคร้ มะนาว แซลมอน และมะนาวอีกชัน้ บนตะแกรง ปรุงโดยวางด้านหนังลงบนตะแกรง เมือ่ เตาอบส่ง
เสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้ เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ท�ำซอสมะนาวโดย
ผสมไข่แดงและเกลือ เติมมายองเนส นมข้นจืด น�้ำมะนาว ตีให้เข้ากัน และปรุง
รับประทานกับแซลมอนย่าง
ปลาทูแกะเนื้อ 2 ตัว, มะม่วงดิบสับ ½ ถ้วย, ตะไคร้ซอยละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอม
ซอย ½ ช้อนโต๊ะ, ผักชีสบั ¼ ถ้วย, ใบสะระแหน่ ¼ ถ้วย, น�้ำย�ำ น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ,
เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำตาล 15 ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นูสบั 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงปลาทุบนตะแกรงในเตาอบ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออกมากลับด้าน และปรุง
น�้ำย�ำ ผสมส่วนผสมทัง้ หมด จนกว่าน�้ำตาลจะละลาย เติมพริกซอย น�ำเนื้อปลาทูใส่ชาม ผสมตะไคร้ หัวหอมแดง
พาร์สลีย์ และใบสะระแหน่ ใส่น้�ำย�ำรสเผ็ดในชาม แล้วผสมให้เข้ากัน รับประทานได้
ปริ มาณอาหาร
11
แซลมอนย่างน�้ำจิ้มแซ่บ
2 คน
เนื้อปลาแซลมอน 400 กรัม, โรสแมรี 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อน
ชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, บร็อคโคลี 1 ถ้วย, น�้ำจิม้ รากผักชี 3 ราก, พริกขีห้ นู
10 เม็ด, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำกระเทียม
ดอง 1 ช้อนโต๊ะ, โยเกิรต์ 2 ช้อนโต๊ะ
12
ห่อหมกทะเลย่าง
2 คน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย โรสแมรี่ และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 30 นาที และปรุงบนตะแกรง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ล้างและห่อบร็อคโคลี ใส่ในชาม และปรุง น�้ำจิม้ ต�ำพริกขีห้ นูและกระเทียม
แล้วผสมเกลือ น�้ำตาล และน�้ำกระเทียมดอง คลุกให้เข้ากัน แล้วเติมโยเกิรต์ ในตอนท้าย รับประทานพร้อมกับ
แซลมอนและผัก
ปลาหมึก กุง้ และหอยแมลงภู่รวมกัน 200 กรัม, น�้ำพริกแกง 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ ½ ถ้วย,
ไข่ 2 ฟอง, โหระพา ½ ถ้วย, ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ, พริกแห้งฉีก 1 เม็ด, น�้ำปลา ½ ช้อน
โต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ ½ ช้อนโต๊ะ, เนื้อมะพร้าวอ่อน ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ใส่สว่ นผสมทัง้ หมดลงไปในชาม แล้วเริม่ ต้นอบ
หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้โรยด้วยใบมะกรูดและพริก รับประทานได้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 17
2019-09-11
17
11:06:31
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
13
โฮมเมดกราแตงผักนานา
ชนิ ด
ปริ มาณอาหาร
1 คน
(600 กรัม)
ส่วนประกอบ
ผักหันแว่
่ น 400 กรัม (เช่น ซุกนี ี มะเขือเทศ มันฝรัง่ หัวหอม พริกหวาน), ครีม
75 มล., ไข่ไก่ตี 25 กรัม, เกลือ 1 ช้อนชา, พริกไทย, มอสซาเรลลาชีสขูด 75 กรัม,
พาร์สลีหรือโรสแมรี 1 ช้อน่ชา
ค�ำแนะน�ำ
ล้างผักและหันเป็
่ นแว่นหนา 3~5 มม.
วางผักในถ้วยกราแตงเป็ นชัน้ ๆ ประมาณ 14 x 22 ซม. ผสมครีม ไข่ เกลือ พริกไทย และเททับ
เกลีย่ ชีสขูดไว้ดา้ นบนให้เสมอกันและอบ วางจานบนจานหมุน
โรยใบไทม์สดเล็กน้อยและเสิรฟ์
14
โฮมเมดลาซานญ่า
1 คน
(550 กรัม)
เนื้อสับ 150 กรัม, ซอสมะเขือเทศ 100 ก., น�้ำสต็อคเนื้อ 50 มล., แผ่นลาซานญ่าแห้ง
150 ก. (4 แผ่น), หัวหอมใหญ่ ½ หัว (สับละเอียด), พาร์ซลียแ์ ห้ง ออริกาโน ใบเบซิ
ลอย่างละ 1 ช้อนชา, มอสซาเรลลาชีสขูด 200 ก., น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
การใช้เตาอบ
- ซอสเนื้อมะเขือเทศ
อุน่ น�้ำมันในกระทะ จากนัน้ ปรุงเนื้อสับและหัวหอมสับเป็ นเวลาประมาณ 10 นาทีจนกระทังเหลื
่ องทัวกั
่ น เทซอส
มะเขือเทศและน�้ำสต็อคเนื้อ เติมเครือ่ งเทศแห้ง รอให้เดือด จากนัน้ หรีไ่ ฟอ่อนเป็ นเวลา 10 นาที
- ลาซานญ่า
ปรุงแผ่นลาซานญ่าตามค�ำแนะน�ำบนบรรจุภณ
ั ฑ์ วางแผ่นลาซานญ่า ซอสเนื้อ และชีสครึง่ หนึ่งในจานกราแตง
ขนาดประมาณ 14 x 22 ซม. และท�ำซ�้ำ จากนัน้ โรยมอสซาเรลลาชีสทีเ่ หลือให้ทวกั
ั ่ นทีด่ า้ นบนของแผ่นแป้ง วาง
จานบนจานหมุน และปรุง
18
รหัส/อาหาร
15
มันฝรังอบ
่
ปริ มาณอาหาร
500 กรัม
ส่วนประกอบ
มันฝรัง่ 2-3 หัว, เกลือ 1 ช้อนชา, พริกไทย, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนชา, มอสซาเรลลา
ชีส 50 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างมันฝรังและหั
่
นครึ
่ ง่ ตามยาว
ปรุงรสมันฝรังด้
่ วยเกลือ พริกไทย และน�้ำมัน
เกลีย่ ชีสขูดไว้ดา้ นบนให้เสมอกันและอบ วางมันฝรังบนตะแกรง
่
และปรุง
16
มะเขือเทศย่าง
17
ผักย่าง
400 กรัม
มะเขือเทศ 2 หัว
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ในจานส�ำหรับเตาอบ โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ด่ า้ นล่าง วางจานบนตะแกรง
200 กรัม
ผักสดผสม 200 กรัม (พริกหวาน, มะเขือเทศราชินี, ซุกนิ ีฝาน, เห็ด, มะเขือม่วงหัน่
แว่น)
ค�ำแนะน�ำ
ล้างผักและหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน ทาน�้ำมันและโรยเกลือและพริกไทย
วางบนตะแกรง และปรุง
18
แอปเปิ้ ลอบ
250 กรัม
แอปเปิ้ล 1 ผล, อบเชย ½ ช้อนชา, วอลนัทและพลัม ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
เจาะแกนแอปเปิ้ลออก ผสมส่วนผสมอืน่ ๆ ให้เข้ากัน และใส่ในรูของแอปเปิ้ล ใส่แอปเปิ้ลในจานส�ำหรับเตาอบ และ
วางบนจานหมุน และปรุง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 18
2019-09-11
11:06:31
รหัส/อาหาร
19
สเต็กเนื้ อ
ปริ มาณอาหาร
400 กรัม
ส่วนประกอบ
สเต็กเนื้อ 200 กรัม (2 ชิน้ ), โรสแมรี่ 1 ช้อนชาต่อชิน้ , ไทม์, พริกไทย, น�้ำมันมะกอก
2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
24
เนื้ อปลาย่าง
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงรสเนื้อด้วยน�้ำมันมะกอก โรสแมรี่ ไทม์ และพริกไทย วางเนื้อบนตะแกรง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
20
ไส้กรอกย่าง
21
สเต็กหมู
280 กรัม
ไส้กรอก 280 กรัม (4 ชิน้ )
ค�ำแนะน�ำ
วางไส้กรอกเคียงข้างกันบนตะแกรง และปรุง
400 กรัม
พอร์คชอป 400 กรัม (2 ชิน้ ), โรสแมรี่ 1 ช้อนชาต่อชิน้ , ไทม์, พริกไทย, น�้ำมันมะกอก
2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงรสเนื้อหมูดว้ ยน�้ำมันมะกอก โรสแมรี่ ไทม์ และพริกไทย วางบนตะแกรง
พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
22
ไก่ชิ้นย่าง
ไก่เป็ นชิน้ 500 กรัม (2 ชิน้ ), น�้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ, เครือ่ งเทศส�ำหรับไก่ 1 ช้อนชา
200 กรัม
26
ปอเปี๊ ยแช่แข็ง
27
คร็อค-เมอซิ เออร์
300 กรัม
ส่วนประกอบ
ปลาเทราต์ 300 กรัม, เกลือ 1 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ล้างปลาและซับให้แห้งด้วยกระดาษอเนกประสงค์
ปรุงรสปลาด้วยเกลือและน�้ำมะนาว วางปลาบนตะแกรง
และปรุง
400 กรัม
สเต็กแซลมอน 400 กรัม (2 ชิน้ ), เกลือ 1 ช้อนชา, พริกไทย
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงรสปลาแซลมอนด้วยเกลือและพริกไทย วางด้านหนังลงบนตะแกรงย่าง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
200 กรัม
ปอเปี๊ยะแช่แข็ง 200 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
วางปอเปี๊ยะแช่แข็งให้เสมอกันบนตะแกรง
พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน เตาอบจะท�ำงานต่อไป
200 กรัม
(2 ชิน้ )
ขนมปงั แซนด์วชิ 4 แผ่น, แฮม 2 แผ่น, ชีสแผ่น 2 แผ่น (เช่น เชดดาร์ เอมเมนทอล),
มอสซาเรลลาชีสขูด 50 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ใส่แผ่นชีสและแฮมประกบคูใ่ นขนมปงั วางแซนด์วชิ อีก 2 แผ่นทีด่ า้ นบน
โรยมอสซาเรลลาชีสขูดด้านบน วางเคียงข้างกันบนตะแกรง
กุง้ สด 200 กรัม (8 ตัว)
ค�ำแนะน�ำ
ล้างกุง้ และซับให้แห้งด้วยกระดาษอเนกประสงค์
ใส่ในจานส�ำหรับเตาอบและวางบนตะแกรง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 19
การใช้เตาอบ
23
เนื้ อกุ้งย่าง
500 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างไก่และซับให้แห้งด้วยกระดาษอเนกประสงค์
ผสมเครือ่ งเทศกับน�้ำมัน ทาเนื้อไก่ดว้ ยน�้ำมันผสมเครือ่ งเทศ วางบนตะแกรง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
25
สเต็กแซลมอน
ปริ มาณอาหาร
2019-09-11
19
11:06:31
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติ ละลายน�้ำแข็ง ช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปงั เค้ก หรือผลไม้ทแ่ี ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ
คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
หมายเหตุ
โปรดใช้ภาชนะทีร่ ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน
ปิดประตู
ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรม ละลายน�้ำแข็ง แบบต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจาก
อาหารก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เนื้อไก่ ปลา และขนมปงั /เค้กในจานแก้วก้นแบนหรือจานกระเบือ้ ง
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้ อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับ
เนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้ อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้
เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้ อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทัง้ ตัว หรือปลาชิน้
พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
4
ผัก
200-1500 กรัม
วางผักแช่แข็งให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน กลับหรือคนผักแช่แข็งเมือ่ ได้ยนิ เสียงจาก
เตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะกับผักแช่แข็งทุกประเภท พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
5
ขนมปัง
200-1500 กรัม
วางขนมปงั แนวนอนบนกระดาษอเนกประสงค์และกลับด้านเมือ่ มีเสียงเตือน วางเค้กบนจาน
กระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และ
จะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงั ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นแบบ
ตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับขนมปงั ก้อนและแท่งแบบฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนม
พาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็ น
เวลา 10-30 นาที
1. กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/
นาฬิ กา
2
การใช้เตาอบ
3
4
5
20
3. เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับ
อาหาร
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน อีกครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 20
2019-09-11
11:06:31
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
คุณสมบัติ เมนูไทย มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 35 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่ มบิด
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 35 แบบ โปรแกรมเหล่านี้ทำ� งาน
โดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้
รหัส/อาหาร
1
หมูพนั ต้นหอม
1. กดปุม่ เมนูไทย
2
หมูย่างปลาเค็ม
2. เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
2 คน
ส่วนประกอบ
สันนอกหมูหนบาง
ั่
200 กรัม, กะทิ ¼ ถ้วย, ซิอว้ิ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว๊ิ ด�ำหวาน
1 ช้อนโต๊ะ, รากผักชีตำ� 4 ราก, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมญีป่ ุน่ หันแว่
่ น 1 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันเพือ่ หมักหมูกบั ส่วนผสมเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
น�ำหมูทห่ี มักไว้หอ่ ด้วยต้นหอม เสียบไม้และปรุง
รับประทานได้
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ปลาอินทรียเ์ ค็ม 30-50 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ, พริก
ขีห้ นูสบั ละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
งา 1 ช้อนชา, หัวหอมแดงสับ ¼ ถ้วย, มะนาว 1 ลูก
3
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 21
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ั ้ นแผ่นหนา 1 ซม.
ผสมและคลุกส่วนผสมเข้าด้วยกัน ยกเว้นหัวหอมซอยและมะนาว คลุกให้เข้ากัน ปนเป็
และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
รับประทานพร้อมหัวหอมซอยและมะนาว
2
2019-09-11
21
11:06:32
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
3
คอหมูย่างน�้ำจิ้มแจ่ว
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
3-4 คน
คอหมู 400 กรัม, ซีอว้ิ 3 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อน
โต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, เกลือ 1 ช้อนชา, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 2 ช้อน
โต๊ะ
รหัส/อาหาร
6
ย�ำเนื้ อย่างมะเขือเปราะ
• น�้ำจิ้มแจ่ว
พริกปน่ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ
2 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, ผักชีตามชอบ
ค�ำแนะน�ำ
คอหมูยา่ ง ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน แล้วหมักไว้เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงต่อ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ท�ำน�้ำจิม้ ผสมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกัน และปรุง เติมน�้ำมะขาม
ข้าวคัว่ ต้นหอม และผักชี รับประทานพร้อมกับคอหมูยา่ ง
4
หมูแดง
3-4 คน
การใช้เตาอบ
5
ข้าวหน้ าหมูย่างซอสงา
2 คน
เนื้อหมูสนั นอก 250 กรัม, น�้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ, โชยุ 3 ช้อนโต๊ะ, มิรนิ
1½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ¼ ถ้วย, ขิงซอย ¼ ถ้วย, งาขาว 2 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม
ซอย 2 ช้อนโต๊ะ ส�ำหรับโรยหน้า
ค�ำแนะน�ำ
หันหมู
่ เติมส่วนผสมส�ำหรับหมักเป็ นเวลา 15 นาที
และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงต่อ
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ใส่ซอสหมักในเตาอบและปรุงต่อ
รับประทานกับข้าว ราดด้วยน�้ำหมักและต้นหอมซอย
22
ส่วนประกอบ
2-3 คน
เนื้อวัวสันใน 300 กรัม, มะเขือเปราะ 1-1½ ถ้วย, ใบมะกรูด 8 ใบ, หัวหอมแดง
½ ถ้วย, ใบโหระพา ¼ ถ้วย, ใบสะระแหน่ ¼ ถ้วย, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล
1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, พริกปน่ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ¼ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก ½ ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หมักเนื้อกับเกลือ พริกไทย และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่ และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก
กลับด้าน และปรุงต่อ น�้ำย�ำ ผสมน�้ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาว และพริกปน่ ชิมรส
แล่เนื้อหมัก แล้วผสมกับใบมะกรูด หัวหอมแดง มะเขือเปราะ และซอสให้เข้ากัน ก่อนรับประทาน ให้โรย
ด้วยใบสะระแหน่และใบมะกรูดซอย
7
เนื้ อย่างลูกผักชี
เนื้อหมูสนั นอก 500 กรัม, รากผักชีสบั 5 ราก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทย
½ ช้อนชา, เต้าหูย้ ้ี 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำเต้าหูย้ ้ี 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำผึง้ 2 ช้อนโต๊ะ, ผงพะโล้ 2 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันและคลุกกับหมู และเติมส่วนผสมอืน่ คลุกเคล้าและหมักไว้
1 ชัวโมง
่ และปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงต่อ หลังจากปรุงเสร็จ รับประทานกับข้าวเหนียว
ปริ มาณอาหาร
2-4 คน
เนื้อวัวสันนอก 400 กรัม, เม็ดพริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ, ลูกผักชี 1½ ช้อนโต๊ะ,
กระเทียม 1 กลีบ, เกลือ 1 ช้อนชา, น�้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อน
โต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ, เหล้าจีน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หันเนื
่ ้อเป็ นชิน้ บางๆ หลังจากนัน้ ต�ำพริกไทย ลูกผักชี กระเทียมเข้าด้วยกันเพือ่ หมักเนื้อ หมักเครือ่ งปรุงไว้
3-4 ชัวโมง
่ ผึง่ แดดเป็ นเวลา 3-4 ชัวโมง
่
และปรุง เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงต่อ รับประทานพร้อมกับข้าวเหนียวและผัก
ทีช่ อบ
8
สเต๊กเนื้ อเนยสมุนไพร
1 คน
เนื้อวัวสันนอก 250 กรัม, ไวน์แดง ¼ ถ้วย, พริกไทยอ่อน 1 ช้อนชา, พริกไทย
1 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดเอริงงิหนบางๆ
ั่
1
ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย, หันยาว
่
• เนยสมุนไพร
เนยจืด 3 ช้อนโต๊ะ, โรสแมรีส่ ด 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ
¼ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ทุบเนื้อ หรือใช้สอ้ มจิม้ เพือ่ ให้เนื้อนุ่ม
ต�ำพริกไทยส�ำหรับหมักเนื้อกับเกลือ พริกไทย ไวน์แดง น�้ำมันมะกอก 1 ชัวโมง
่ ปรุงกับผักทีห่ นไว้
ั่
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออก กลับด้าน และปรุงบนตะแกรงอีกครัง้
เนยสมุนไพร ผสมส่วนผสมเข้าด้วยกัน และใส่ตเู้ ย็น
วางเนยสมุนไพรบนเนื้อทีป่ รุงเสร็จ น�ำมาใส่ไมโครเวฟเพือ่ ให้เนยละลาย รับประทานพร้อมกับผักย่าง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 22
2019-09-11
11:06:32
รหัส/อาหาร
9
ข้าวแพนงหมู
10
ข้าวผัดกระเพราไก่
11
เบอร์เกอร์ข้าวเหนี ยวหมู
13
ฮาวายเอี้ยนพิ ซซ่า
14
สปาเก็ตตี้ผดั ไส้กรอก
1 คน
ส่วนประกอบ
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ และปรุง
รับประทานได้
1 คน
15
น�้ำนมข้าวกล้อง
เบอร์เกอร์ขา้ วเหนียวหมู 1 กล่อง
16
ช็อกโกแลตร้อน
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
1 คน
ข้าวแกงส้มชะอมไข่ใส่กุง้ แช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
2-4 คน
1 คน
17
น�้ำพันช์ตะไคร้
สปาเก็ตตีผ้ ดั ไส้กรอกอิตาเลียน 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
น�ำออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
2-4 คน
ส่วนประกอบ
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 2 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย,
เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทาน
ร่วมกัน
4 คน
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อนโต๊ะ, อบเชยปน่ ½ ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
แบ่งนม 1 ถ้วยมาผสมกับส่วนผสมอืน่
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่ แล้วปรุงต่อ
รับประทานขณะร้อน
3-4 คน
ตะไคร้ 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝานแว่น 4 แว่น, น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย, น�้ำ
3 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
หันและทุ
่
บตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง
น�ำออกและผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกันและรับประทานกับน�้ำแข็ง
พิซซ่าฮาวายเอีย้ นแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วน�ำพิซซ่าออกจากกล่อง
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็ นเวลา 3-5 ชัวโมง
่
ผสมน�้ำ 5 ถ้วย
กรองเอากากออก เทใส่ถว้ ย แล้วใส่ใบเตย น�้ำตาล เกลือ
และปรุง รับประทานขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอื่นๆ
ข้าวผัดกระเพราไก่ 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
1 คน
รหัส/อาหาร
18
ชาสะระแหน่ เลมอน
3-4 คน
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ และ
มะนาวเป็ นชิน้ , น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ต้มใบสะระแหน่กบั น�้ำในเตาอบ
น�ำออกและผสมกับน�้ำตาลและน�้ำมะนาว
รับประทานขณะร้อน
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 23
การใช้เตาอบ
12
ข้าวแกงส้มชะอมไข่ใส่ก้งุ
ปริ มาณอาหาร
2019-09-11
23
11:06:32
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
19
โจ๊กหมูเห็ดหอม
20
ปลาเนื้ อขาวนึ่ ง
21
เกี๊ยวนึ่ ง
22
ผักใบเขียว
การใช้เตาอบ
23
ไข่ต๋นุ
24
เนื้ อกุ้งนึ่ ง
25
เกี๊ยวกุ้งน�้ำ
26
ผักกะหล�ำ่ นึ่ ง
24
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
โจ๊กหมูเห็ดหอมแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
2 คน
ปลากะพง 400 กรัม
รหัส/อาหาร
27
ฟักทองนึ่ ง
28
ซาลาเปา
ค�ำแนะน�ำ
ล้างปลาและปรุง
2 คน
เกีย๊ วแช่แข็ง 1 กล่อง
ค�ำแนะน�ำ
ตัดมุมซอง
น�ำซอสออกและปรุง
1-2 คน
ใบปวยเล้ง 100 กรัม
29
อกไก่
30
ข้าวหอมมะลิ นึ่ง
ค�ำแนะน�ำ
ใช้เฉพาะใบปวยเล้ง ล้างและเทน�้ำออก
ปิดด้วยฟิลม์ และปรุง
2 คน
ไข่ 5 ฟอง, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมเกลือกับน�้ำ จากนัน้ ใส่ไข่ในชามแก้ว และปรุง
2 คน
กุง้ 350 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและเทน�้ำออก
ใส่ในชามแก้ว ปิดด้วยฟิลม์ และปรุง
1 คน
31
ถัวแดงนึ
่
่ง
ปริ มาณอาหาร
1 คน
ส่วนประกอบ
ฟกั ทอง 250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างฟกั ทองและเทน�้ำออก จากนัน้ หันเป็
่ นชิน้ และปรุง
1 คน
ซาลาเปาแช่แข็ง 1 แพ็ค
ค�ำแนะน�ำ
1 ตัดมุมซอง
2 และปรุง
1 คน
อกไก่ 1 ชิน้ ประมาณ 250-270 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและเทน�้ำออก และปรุง
1 คน
ข้าวหอมมะลิ 1 ถ้วย, น�้ำ 1½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำในข้าว จากนัน้ เทลงในชามแก้ว
ปิดด้วยฟิลม์ และปรุง
น�ำออกและปิดฝาไว้อกี 10 นาที รับประทานได้
2-4 คน
ถัวแดง
่
1 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถวแดงในน�
ั่
้ ำเป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
ใส่ในชามแก้ว เทน�้ำและปรุง
เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน น�ำออกและเทน�้ำออก ปิดอีกครัง้ ใส่เตาอบและปรุง
เกีย๊ วกุง้ น�้ำแช่แข็ง 1 แพ็ค
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเปิดฝาเล็กน้อย
เทน�้ำและปิดไว้เล็กน้อย วางอาหารในเตาอบ รับประทานได้
2 คน
กระหล�่ำ 200 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและเทน�้ำออก จากนัน้ หันเป็
่ นชิน้ และปรุง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 24
2019-09-11
11:06:32
รหัส/อาหาร
32
เนื้ อปูนึ่ง
33
บร็อคโคลี่นึ่ง
34
ข้าวไรซ์เบอร์รี่นึ่ง
35
ฟักทองและแครอทนึ่ ง
ปริ มาณอาหาร
1 คน
ส่วนประกอบ
ปู 350-400 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและเทน�้ำออก และปรุง
2-4 คน
บร็อคโคลี 200 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
หันบร็
่ อคโคลี ล้างและเทน�้ำออก และปรุง
4 คน
ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 ถ้วย, น�้ำ 2 ถ้วย
การใช้คณ
ุ สมบัติโหมดเก็บความร้อน
คุณสมบัติ โหมดรักษาอุณหภูมิ จะช่วยให้อาหารร้อนอยูจ่ นกว่าจะรับประทาน ใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ ท�ำให้อาหารอุน่ อยูเ่ สมอจนถึงเวลาพร้อม
รับประทาน คุณสามารถเลือกอุณหภูมใิ นการอุ่นได้วา่ จะให้รอ้ นหรืออุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
หมายเหตุ
เวลา โหมดรักษาอุณหภูมิ มีการระบุไว้ 60 นาที
หมายเหตุ
เวลาสูงสุดของ โหมดรักษาอุณหภูมิ คือ 60 นาที
1. กดปุม่ โหมดรักษาอุณหภูมิ
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำในข้าว จากนัน้ เทลงในชามแก้ว
ปิดด้วยฟิลม์ และปรุง
น�ำออกและปิดฝาไว้อกี 10 นาที รับประทานได้
3-4 คน
1
ค�ำแนะน�ำ
หันฟ
่ กั ทองและแครอทเป็ นชิน้ จากนัน้ ล้างน�้ำและเทน�้ำออก
และปรุง รับประทาน
2
การใช้เตาอบ
2. เลือก แบบร้อน และ แบบอุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เวลา 60 นาทีจะปรากฏ
• ในการหยุดการเก็บความร้อน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่
ฟกั ทอง 100 กรัม, แครอท 100 กรัม
หยุด/ประหยัดพลังงาน
3
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 25
2019-09-11
25
11:06:32
การใช้เตาอบ
เมนู โหมดรักษาอุณหภูมิ ที่แนะน�ำ
รหัส/โหมด
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
เมนู
1 แบบร้อน
ลาซานญ่า, ซุป, กราแตง, อาหารอบหม้อดิน, พิซซ่า, สเต็ก (สุก), เบคอน, เมนูปลา, เค้ก
2 แบบอุ่น
พาย ขนมปงั เมนูไข่ สเต๊ก (สุกน้อยหรือสุกปานกลาง)
ข้อส�ำคัญ
ห้ามใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ อุน่ อาหารทีเ่ ย็นอยู่ โปรแกรมนี้ใช้ในการอุน่ อาหารทีเ่ พิง่ ปรุงเสร็จให้รอ้ นอยูเ่ สมอ
ข้อส�ำคัญ
ไม่แนะน�ำให้รกั ษาความร้อนของอาหารเป็ นเวลานานเกินไป (มากกว่า 1 ชัวโมง)
่
เนื่องจากอาหารจะสุกต่อ อาหารทีอ่ ุน่ จะเสียเร็วยิง่ ขึน้
ข้อส�ำคัญ
ห้ามปิดฝาหรือห่อด้วยพลาสติก
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหาร
ทัวถึ
่ งกัน
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และ
เหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงทีเ่ หมาะกับอาหารทีจ่ ะอบ แล้ววางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุม่ ระบบผสม
ผลลัพธ์:
1
ข้อส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การใช้เตาอบ
2. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุน ปุ่ มบิด (600 วัตต์, 450 วัตต์,
300 วัตต์) แล้วกดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
• คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
2
3
4
26
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดการใช้ไมโครเวฟผสม
ระบบย่าง)
600 วัตต์ (ก�ำลังไฟฟ้า)
3. เลือกเวลาในการปรุงอาหาร โดยหมุน ปุ่ มบิด
• เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์:
• การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 26
2019-09-11
11:06:33
การใช้คณ
ุ สมบัติย่าง+30วิ
การใช้ฟังก์ชนล็
ั ่ อคป้ องกันเด็ก
ฟงั ก์ชนั ย่าง+30วิ ช่วยให้คณ
ุ สามารถเพิม่ เวลาท�ำงานของโหมด Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลื่นความร้อน) ครัง้ ละ 30 วินาทีเมือ่ กดหนึ่งครัง้
เพือ่ ให้ดา้ นหน้าของอาหารเกรียมน่ารับประทานโดยไม่ทำ� ให้อาหารสุกเกินไป
ในการเพิม่ เวลาของโหมด Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลื่นความร้อน) ให้กดปุม่ ย่าง+30วิ เพือ่ เพิม่ เวลาครัง้ ละ 30 วินาที
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเพิม่ เวลาในโหมด Heat Wave Grill (ย่างด้วยคลื่นความร้อน) สามนาที ให้กดปุม่ ย่าง+30วิ หกครัง้
• เสียงพัดลมเปิด/ปิดเป็ นอาการปกติเมือ่ ระบบย่างด้วยคลืน่ ความร้อนท�ำงาน
• คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
1. กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน และปุม่ เลือก/นาฬิ กาพร้อมกัน
1
2
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
วางอาหารในเตา กดปุม่ ย่าง+30วิ
ผลลัพธ์: เริม่ ต้นการย่าง
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ผลลัพธ์:
• เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชนใดได้
ั่
)
• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
1
2
2. หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน และปุม่
เลือก/นาฬิ กาพร้อมกัน
ผลลัพธ์: คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
2
1. กดปุม่ ระบบผสม และ หยุด/ประหยัดพลังงาน พร้อมกัน
ผลลัพธ์: เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
2. ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ ระบบผสม และ หยุด/ประหยัด
พลังงาน พร้อมกันอีกครัง้
ผลลัพธ์: เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
1
2
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 27
2019-09-11
27
11:06:33
การใช้เตาอบ
1
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
อุปกรณ์
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ าก
เกินไป
• กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
จานอบเกรียม
กระเบือ้ งและดินเผา
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
✓✗
ความคิ ดเห็น
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป
อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้
ฟอยล์มากเกินไป
กระดาษ
พลาสติก
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
• ภาชนะ
✓
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะ
ใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสี
เมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความ
ระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
• ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้อง
ใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
• ถ้วยโฟม
ความคิ ดเห็น
�����������������������������
�
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
• ภาชนะทีใ่ ช้ได้ในเตาอบและ
บนโต๊ะ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหาก
ได้รบั ความร้อนทันที
• โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
• จาน
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
✓
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
เครือ่ งแก้ว
โลหะ
28
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 28
2019-09-11
11:06:33
คู่มือการปรุงอาหาร
ไมโครเวฟ
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อน
จากแรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
การปรุงอาหาร
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
ผักโขม
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป
พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การ
ละลายเนยหรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)
บร็อคโคลี่
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
150 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
300 กรัม
600 วัตต์
9-10
ถัว่
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ถัวเขี
่ ยว
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ผักรวม (แครอท/ถัว/ข้
่ าวโพด)
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ผักรวม (แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
คู่มือการปรุงอาหาร
เวลาพักอาหาร
เวลา (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
การปิ ดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี
เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
ปริ มาณอาหาร
8-9
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 29
2019-09-11
29
11:06:33
คูม่ อื การปรุงอาหาร
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักสด
อาหาร
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นมีการแนะน�ำปริมาณน�้ำนอกเหนือไป
จากนี้ โปรดอ่านตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลัง
การอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็ นเวลา 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ: หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
อาหาร
บร็อคโคลี่
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
800 วัตต์
4-4½
7-7½
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง พักอาหาร 3 นาที
กะหล�ำ่ บรัสเซล
250 กรัม
800 วัตต์
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำ 60-75 มล. (4-5 ช้อนโต๊ะ) พักอาหาร 3 นาที
แครอท
250 กรัม
800 วัตต์
4½-5
เห็ด
250 กรัม
500 กรัม
800 วัตต์
คู่มือการปรุงอาหาร
250 กรัม
800 วัตต์
เวลา (นาที)
125 กรัม
250 กรัม
800 วัตต์
1½-2
3-3½
หัวหอม
250 กรัม
800 วัตต์
5½-6
ค�ำแนะน�ำ
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหาร 3 นาที
พริ กหยวก
250 กรัม
800 วัตต์
4½-5
800 วัตต์
4-5
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ พักอาหาร 3 นาที
มันฝรัง่
250 กรัม
500 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสีส่ ว่ น เป็ นชิน้ เท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
5-5½
8½-9
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็ นครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง พักอาหาร 3 นาที
ซูกินี
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็ นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและ
พริกไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ฝานแครอทเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
ดอกกะหล�ำ่
ปริ มาณอาหาร
หัวผักกาด
250 กรัม
800 วัตต์
5-5½
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก พักอาหาร 3 นาที
3½-4
ค�ำแนะน�ำ
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม พักอาหาร 3 นาที
มะเขือม่วง
250 กรัม
800 วัตต์
3½-4
ค�ำแนะน�ำ
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ พักอาหาร 3 นาที
กระเทียมต้น
250 กรัม
800 วัตต์
4½-5
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา พักอาหาร 3 นาที
30
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 30
2019-09-11
11:06:33
การอุ่นอาหาร
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
ข้าว:
พาสต้า:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็ นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝา
เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา
คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
อาหาร
ข้าว (หุงพอสุก)
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็ นของเหลว และมีอุณหภูมปิ กติ คือประมาณ +18 ถึง
+20 °C หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ุณหภูม ิ +5 ถึง +7 °C
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
800 วัตต์
16-17
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอาหาร 5 นาที
ข้าวกล้อง (หุงพอสุก)
250 กรัม
ระดับพลังงานและการคน
800 วัตต์
21-22
800 วัตต์
17-18
800 วัตต์
18-19
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอาหาร 5 นาที
ข้าวผสม
(ข้าว + ข้าวกล้อง)
ข้าวโพดผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 400 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำร้อน 1000 มล. พักอาหาร 5 นาที
800 วัตต์
11-12
อาหารบางอย่างสามารถอุ่นได้โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุน่ โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็ นแนวทาง โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็ น
อาหารชนิดทีร่ อ้ นเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็ นต้น)
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้อาหารลวกมือ คุณควรคน
อาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็ น
ของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ)
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิม่ เวลาในการอุน่ อาหาร ถ้าจ�ำเป็ น
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้
พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูมสิ ม�่ำเสมอทัวกั
่ น
เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็ นอย่างอืน่ ในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
คู่มือการปรุงอาหาร
พาสต้า
250 กรัม
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่ อาหารทีเ่ ป็ นชิน้ เล็กๆ จะได้
ผลดีกว่า
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 31
2019-09-11
31
11:06:33
คูม่ อื การปรุงอาหาร
การอุ่นของเหลว
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่างอุน่ ถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้
หลังจากอุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ชอ้ นหรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
การอุ่นของเหลวและอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เครื่องดื่ม (กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล. (1 ถ้วย)
250 มล. (1 แก้ว)
800 วัตต์
1-1½
1½-2
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิดฝา วางถ้วย/ แก้วตรงกลางของจานหมุน ทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟระหว่างพัก
อาหาร และคนให้ทวั ่ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
อาหารทารก:
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่
พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ระหว่าง 30-40 °C
ซุป (แช่เย็น)
นมส�ำหรับทารก:
เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุน่ ขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่า
ก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อน ! ทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ ่ี
แนะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ประมาณ 37 °C
สตูว์ (เย็น)
800 วัตต์
3-3½
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ นระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพัก
อาหารและรับประทาน พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
หมายเหตุ:
โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่
ตามแผนผังต่อไปนี้
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
พาสต้าราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับ
ประทาน พักอาหาร 3 นาที
พาสต้ามีไส้ราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5-6
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ นระยะ
ระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
อาหารชุด (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ พัก
อาหาร 3 นาที
32
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 32
2019-09-11
11:06:34
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
การละลายน�้ำแข็งแบบก�ำหนดเอง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้ อสัตว์)
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม + ผลไม้)
นมส�ำหรับทารก
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบ
อุณหภูมอิ ย่างละเอียด พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบ
อุณหภูมอิ ย่างละเอียด พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
100 มล.
200 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
50 วินาทีถงึ 1 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้ แล้ว วางตรงกลางของจานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คน
ให้ทวและพั
ั่
กอาหารอย่างน้อย 3 นาที คนให้ทวก่
ั ่ อนรับประทาน และตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก
หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำอาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่
ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ
ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่ให้อุน่ จนเกินไป
หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็ นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ค�ำแนะน�ำ:
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและ
ละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เนื้อสับ
250 กรัม
500 กรัม
180 วัตต์
6½-7½
10-12
สเต๊กหมู
250 กรัม
180 วัตต์
7½-8½
เนื้ อวัว
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
วางเนื้อบนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลาย
น�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 5-25 นาที
เนื้ อไก่
ไก่ชน้ิ
ไก่ทงั ้ ตัว
500 กรัม (2 ชิน้ )
180 วัตต์
14½-15½
900 กรัม
180 วัตต์
28-30
ค�ำแนะน�ำ
ขัน้ แรก ให้วางไก่เป็ นชิน้ บนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้ดา้ นทีเ่ ป็ นหนังอยูข่ า้ งล่าง ส่วนไก่ทงั ้ ตัวให้เอา
ด้านหน้าอกลง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 15-40 นาที
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 33
2019-09-11
33
11:06:34
คูม่ อื การปรุงอาหาร
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม (2 ชิน้ )
400 กรัม (4 ชิน้ )
180 วัตต์
6-7
12-13
เนื้ อปลา
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้สว่ นทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 5-15 นาที
ผัก
เบอร์ร่ี
250 กรัม
180 วัตต์
6-7
ค�ำแนะน�ำ
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่) พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
ย่าง
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหาร
เกรียมทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็ นเวลา 3-5 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็ นชิน้ ไส้กรอก สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงั ปิ้งแบบมีทอ็ ปปิง
หมายเหตุสำ� คัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้เฉพาะโหมดย่าง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่
ขนมปัง
ขนมปงั ก้อน
(ก้อนละประมาณ 50 กรัม)
ขนมปงั แผ่น / แซนด์วชิ
ขนมปงั เยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
คู่มือการปรุงอาหาร
34
2 ชิน้
4 ชิน้
180 วัตต์
½-1
2-2½
250 กรัม
180 วัตต์
4½-5
500 กรัม
180 วัตต์
8-10
ค�ำแนะน�ำ
วางก้อนขนมปงั เป็ นวง หรือวางขนมปงั แผ่นเป็ นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้านเมือ่
ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 34
2019-09-11
11:06:34
ไมโครเวฟ + ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็ นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การ
หมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้
600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง
อุปกรณ์สำ� หรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + การย่าง
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารแช่แข็ง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
อาหารแช่แข็ง
ขนมปังก้อน
(ก้อนละ 50 กรัม)
โปรดใช้อุปกรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะกับการท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้
อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่นเดียว
กับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนที่
เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะเวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
หมายเหตุสำ� คัญ:
ปริ มาณอาหาร
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
2 ชิน้
4 ชิน้
300 วัตต์ + ย่าง
1-1½
2-2½
ย่างเท่านัน้
1-2
1-2
ค�ำแนะน�ำ
วางเป็ นวงบนตะแกรง ย่างด้านทีส่ องของก้อนขนมปงั ให้เหลืองตามต้องการ พักอาหารเป็ นเวลา 2-5 นาที
บาแกตต์ + หน้ า
(มะเขือเทศ, ชีส, แฮม, เห็ด)
250-300 กรัม (2 ชิน้ )
450 วัตต์ + ย่าง
8-9
-
ค�ำแนะน�ำ
วางบาแกตต์แช่แข็ง 2 ชิน้ คูก่ นั บนตะแกรง หลังจากการย่าง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
กราแตง (ผักหรือมันฝรัง)่
400 กรัม
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่ โปรดดูคำ� แนะน�ำ
ในแผนผังต่อไปนี้
450 วัตต์ + ย่าง
13-14
-
ค�ำแนะน�ำ
วางกราแตงแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก วางจานบนตะแกรง หลังจากการย่าง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทัง้ สองด้าน
400 กรัม
300 วัตต์ + ย่าง
18-19
ย่างเท่านัน้
1-2
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์รปู สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแบบเรียบ วางจานบนจานหมุน หลังจากการย่าง พัก
อาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
เนื้ อไก่แช่แข็ง
250 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
5-5½
คู่มือการปรุงอาหาร
พาสต้า
(คาเนลโลนี มักกะโรนี ลา
ซานญ่า)
450 วัตต์ + ย่าง
3-3½
ค�ำแนะน�ำ
วางนักเก็ตไก่บนตะแกรง กลับด้านหลังจากผ่านเวลาช่วงแรก
ชิ ปส�ำหรับเตาอบ
250 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
9-11
450 วัตต์ + ย่าง
4-5
ค�ำแนะน�ำ
วางมันฝรังทอดส�
่
ำหรับเตาอบบนกระดาษส�ำหรับอบบนตะแกรง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 35
2019-09-11
35
11:06:34
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ู่มือการย่างส�ำหรับอาหารสด
อาหารสด
อุน่ เตาอบด้วยการย่างเป็ นเวลา 3-4 นาที
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
อาหารสด
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
4 ชิน้ (ชิน้ ละ 25 กรัม)
ย่างเท่านัน้
6-8
ย่างเท่านัน้
4-5½
ค�ำแนะน�ำ
วางแผ่นขนมปงั คูก่ นั บนตะแกรง
ขนมปังก้อน (อบแล้ว)
2-4 ชิน้
ย่างเท่านัน้
2-3
ย่างเท่านัน้
2-3
ย่างเท่านัน้
200 กรัม (2 ชิน้ )
4½-5½
2-3
400 กรัม (4 ชิน้ )
7-8
คู่มือการปรุงอาหาร
2 ชิน้ (300 กรัม)
450 วัตต์ + ย่าง
3½-4
250 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
4½-5½
500 กรัม
8-9
ค�ำแนะน�ำ
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางเป็ นวงบนตะแกรง โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ท่ างทีจ่ ะย่าง
36
300 วัตต์ + ย่าง
10-12
300 วัตต์ + ย่าง
12-13
400 กรัม (4 ชิน้ )
ย่างเท่านัน้
12-15
ย่างเท่านัน้
9-12
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศบนเนื้อแกะ วางเป็ นวงบนตะแกรง หลังจากการย่าง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
250 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
ย่างเท่านัน้
7-8
6-7
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศบนสเต็กหมู วางเป็ นวงบนตะแกรง หลังจากการย่าง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
แอปเปิ้ ลอบ
แอปเปิ้ล 1 ผล
(ประมาณ 200 กรัม)
-
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ 400 กรัม)
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั ปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรง วางขนมปงั 2 แผ่นตรงข้ามกันบนตะแกรง พัก
อาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
มันฝรังอบ
่
450-500 กรัม (2 ชิน้ )
สเต๊กหมู
300 วัตต์ + ย่าง
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน
วางเป็ นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วางบนตะแกรง
โทสต์ฮาวาย
(แฮม สับปะรด แผ่นชีส)
2 ขัน้ (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวชิ
ั ่ น้ ไก่ วางเป็ นวงโดยให้กระดูกอยูต่ รงกลาง วางไก่ 1 ชิน้ โดยไม่ตอ้ งให้
อยูก่ ง่ึ กลางตะแกรง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
แลมบ์ชอป/สเต็กเนื้ อ
(สุกปานกลาง)
ค�ำแนะน�ำ
วางขนมปงั ก้อนก่อนโดยเอาด้านล่างขึน้ บนเป็ นวงกลมบนจานหมุน
มะเขือเทศย่าง
1 ขัน้ (นาที)
ไก่ชิ้น
ปริ มาณอาหาร
ขนมปังแผ่น
ปริ มาณอาหาร
300 วัตต์ + ย่าง
4-4½
-
6-7
ค�ำแนะน�ำ
คว้านไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อลั มอนด์ฝานบางๆ ไว้ดา้ นบน วางแอปเปิ้ลบนจานแก้วไพ
เร็กซ์แบบเรียบ วางจานบนจานหมุน
ไก่อบ
1200 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
300 วัตต์ + ย่าง
18-20
23-25
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวตั
ั ่ วไก่ วางด้านอกของไก่คว�่ำลงก่อน จากนัน้ ค่อยหงายอกขึน้ บนจาน
ไพเร็กซ์ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาทีหลังจากย่าง
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 36
2019-09-11
11:06:34
เคล็ดลับ
การท�ำแยม
การละลายเนย
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทวั ่
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 10-12 นาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
อุน่ เป็ นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 800 วัตต์ จนเนยละลาย
การละลายช็อคโกแลต
ใส่ชอ็ กโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อกโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครัง้ ระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การละลายผลึกน�้ำผึง้
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึง้ ละลาย
การท�ำพุดดิ้ ง
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อ่างแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็ นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครัง้ ระหว่างทีเ่ ริม่ เหลืองเป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์
พักในเตาเป็ นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็ นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการละลาย
คู่มือการปรุงอาหาร
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส คนสองครัง้ ระหว่างการอบ
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 37
2019-09-11
37
11:06:34
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน) เอาไว้
ปิดฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่
Start (เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุง
อาหาร
สาเหตุ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
การด�ำเนิ นการ
หลังจากใช้งานเป็ นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้สกั ครู่
เพือ่ ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ฟงั เสียงของพัดลมระบายความร้อน
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตา
อบเพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน
และเตาอบไม่ทำ� งาน
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ี
ฝาปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ในระหว่างการ
ปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิดการขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไป
ในระหว่างการใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของ
เตาอบเพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามที่
ระบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงั ้ หมดทีว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
เปิดประตูไม่สะดวก
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
38
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 38
2019-09-11
11:06:34
ปัญหา
การให้ความร้อน รวมถึงฟงั ก์ช ั ่
นการอุน่ ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
สาเหตุ
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งาน
อีกครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้น
ท�ำงานทันที
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือเต้ารับ
ไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
1. น�้ำหยด
2. มีไอน�้ำออกมาจากรอยแยก
ของประตู
3. มีน้�ำในเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะ
ขึน้ อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิด
ปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
ความสว่างภายในเตาอบมีการ
เปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ น
ก�ำลังไฟฟ้าตามฟงั ก์ชนั ่
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุงอาหารไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลม
ระบายอาหารยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลม
ระบายอากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ฟงั ก์ชนละลายไม่
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่
ติดเลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลานาน
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่ Eco
(ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครัง้ หรือกด
ปุม่ Cancle (ยกเลิ ก)
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบอีกครัง้
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุง
อาหาร
ถ้าใช้ฟงั ก์ชนปรุ
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหารใน
ระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่
Start (เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและมันคง
่
เกิดประกายไฟในระหว่างการ
ปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะในระหว่างการใช้
เตาอบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็ นโลหะ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 39
2019-09-11
39
11:06:34
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
จานหมุน
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เตาอบ
ในขณะหมุน จานหมุนออกมาน
อกทีต่ ดิ ตัง้ หรือหยุดหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่าง
การหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นใน
ของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่เกินไป
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
เตาอบไม่รอ้ น
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีควันออกมาในระหว่างอุน่
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้งานเตา
อบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจากขดลวด
ความร้อน
มีกลิน่ ไหม้หรือกลิน่ พลาสติกเมือ่
ใช้เตาอบ
มีการใช้ภาพชนะทีเ่ ป็ นพลาสติกหรือไม่คงทน
ต่อความร้อน
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นแก้วทีเ่ หมาะส�ำหรับอุณหภูมสิ งู
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้งานเตา
อบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีกลิน่ เหม็นออกมาจากภายใน
เตาอบ
เศษอาหารหรือพลาสติกละลายและติดค้าง
อยูใ่ นเตาอบ
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจากขดลวด
ความร้อน
ใช้ฟงั ก์ชนไอน�
ั ่ ้ ำ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
คุณสามารถวางมะนาวฝานไว้ภายใน และให้เตาอบ
ท�ำงานเพือ่ ช่วยขจัดกลิน่ ให้เร็วขึน้
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
เตาอบปรุงอาหารได้ไม่เหมาะสม
มีการเปิดประตูเตาอบบ่อยครัง้ ในระหว่าง
ปรุงอาหาร
ถ้าคุณเปิดเตาอบบ่อยครัง้ อุณหภูมภิ ายในจะลดลง
และอาจส่งผลต่อการปรุงอาหารของคุณ
มีการตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบอย่างถูกต้อง แล้วลอง
อีกครัง้
วางอุปกรณ์เสริมส�ำหรับการย่างหรืออุปกรณ์
อืน่ ๆ ไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดใส่อุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง
มีการใช้ภาชนะทีผ่ ดิ ประเภทหรือขนาด
ผิดปกติ
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสมซีง่ มีกน้ แบน
ย่าง
มีควันออกมาในระหว่างการ
ใช้งาน
ปัญหา
อาหารอยูใ่ กล้กบั ทีย่ า่ งเกินไป
จัดเตรียมและ/หรือจัดวางอาหารไม่เหมาะสม
วางอาหารให้มรี ะยะห่างทีเ่ หมาะสมในระหว่างการ
ปรุงอาหาร
โปรดจัดเตรียมและจัดวางอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
40
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 40
2019-09-11
11:06:34
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ฉันได้ยนิ เสียงน�้ำเดือดในระหว่าง
อบอาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
น�้ำร้อนโดยใช้เครือ่ งท�ำความร้อนระบบไอน�้ำ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
มีเสียงผิดปกติเมือ่ ฉันหยุดอบ
อาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
น�้ำจะถูกปล่อยออกจากภายในเครือ่ งท�ำความ
ร้อนระบบไอน�้ำหลังจากอบอาหารด้วยแรงดัน
ไอน�้ำเสร็จแล้ว
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ไม่มไี อน�้ำออกมา
ไม่ได้ตดิ ตัง้ ถังจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าติดตัง้ ถังจ่ายน�้ำถูกต้องหรือไม่
ไม่มนี ้�ำในถังจ่ายน�้ำ
ใส่น้�ำในถังแล้วลองอีกครัง้
อบ
รหัสข้อมูล
รหัส
C-d0
ค�ำอธิ บาย
การด�ำเนิ นการ
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ ปุม่ หรือ
ไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟนาน
กว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏ
อีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นคุณ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 41
2019-09-11
41
11:06:34
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบ
รุ่น
MG23K3575**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
ไมโครเวฟ
ระบบย่าง (ขดลวดความร้อน)
2250 วัตต์
1250 วัตต์
1050 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ภายนอก (รวมมือจับ)
ช่องของเตาอบ
489 x 275 x 392 มม.
330 x 211 x 324 มม.
ปริ มาตร
23 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
13.0 กก. โดยประมาณ
����������������������
42
ไทย
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 42
2019-09-11
11:06:34
บันทึก
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 43
2019-09-11
11:06:34
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ/ที่ตงั ้
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
ประเทศ/ที่ตงั ้
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/ph/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/in/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
09612300300
08000300300 (Toll free)
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
BANGLADESH
www.samsung.com/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
CAMBODIA
www.samsung.com/th/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
DE68-04403M-02
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 44
2019-09-11
11:06:35
Microwave Oven
User manual
MG23K3575**
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 1
2019-09-11
11:06:36
Contents
Contents
Safety instructions
3
Important safety instructions
3
Installation
8
Accessories
Installation site
Turntable
8
8
8
Maintenance
9
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
9
9
9
Oven features
Oven
Control panel
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
Setting the time
10
10
10
11
11
11
12
12
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the heat wave grill features
Using the heat wave auto features
Using the quick defrost features
Using the thai menu features
Using the keep warm features
Combining microwaves and grill
Using the grill+30s features
Using the child lock features
Switching the beeper off
13
13
14
14
14
15
20
21
25
26
27
27
27
Cookware guide
28
Cooking guide
29
Troubleshooting and information code
38
Troubleshooting
Information code
Technical specifications
38
41
42
2 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 2
2019-09-11
11:06:37
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 3
2019-09-11
11:06:37
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 4
2019-09-11
11:06:37
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
English 5
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 5
2019-09-11
11:06:37
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
6 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 6
2019-09-11
11:06:37
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 7
2019-09-11
11:06:37
Safety instructions
Microwave operation precautions
Limited warranty
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
01
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Installation
02
03
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
03 Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal rack can be used
in grill and combination
cooking.
IMPORTANT
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
20 cm
above
85 cm of the
floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
• Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
• Secure room for ventilation, at least 10 cm
from the rear wall and both sides, and
20 cm from above.
• Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to
use.
• Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your oven for the
first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
8 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 8
2019-09-11
11:06:37
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Care against an extended period of disuse
• If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 9
2019-09-11
11:06:38
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
04
05
06
Oven features
07
08
09
10
11
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Plate grill
05 Heating element
06 Light
07 Door latches
08 Turntable
09 Coupler
10 Roller ring
11 Safety interlock holes
12 Control panel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Heat Wave Grill Button
Heat Wave Auto Button
Quick Defrost Button
Thai Menu Button
Microwave Button
Keep Warm Button
Combi Button
Grill+30s Button
Dial Knob (Weight/Serving/Time)
Select/Clock Button
Stop/Eco Button
Start/+30s Button
10
12
10 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 10
2019-09-11
11:06:38
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 38 to 41.
Cooking principle.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 800 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
English 11
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 11
2019-09-11
11:06:38
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
NOTE
Oven use
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
IMPORTANT
• ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
• The maximum Microwave time is 99 minutes.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result: The 800 W (Maximum cooking
power) indications are displayed:
1
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
NOTE
1. Press the Select/Clock button.
(microwave mode)
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the power
level table.) And then press the Select/
Clock button.
Oven use
2
1
2
3
4
3. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result: The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
3
4
5
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
3. Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
4. Turn the Dial Knob to set the minute.
5. When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
12 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 12
2019-09-11
11:06:39
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
100 %
800 W
MEDIUM HIGH
75 %
600 W
MEDIUM
56 %
450 W
MEDIUM LOW
38 %
300 W
DEFROST
23 %
180 W
LOW
13 %
100 W
HIGH
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
Method 2
Just turning Dial Knob to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right and
to decrease cooking time, turn to left.
English 13
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 13
2019-09-11
11:06:39
Oven use
If you select a...
In Microwave, Heat Wave Grill, or Combi mode, pressing START/+30s button
increases cooking time.
Oven use
Stopping the cooking
Using the heat wave grill features
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
The Heat Wave Grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves.
• Fan On/Off sound is natural condition when the Heat Wave Grill operate.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
IMPORTANT
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
1. Open the door and put the food on the
rack and then close the door.
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
Oven use
Setting the energy save mode
2. Press the Heat Wave Grill button.
Result: The following indications are
displayed:
The oven has an energy save mode.
• Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
2
(Heat Wave Grill mode)
• You cannot set the temperature of the
grill.
• To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
3. Set the grilling time by turning the Dial
Knob.
3
4
• The maximum grilling time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
14 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 14
2019-09-11
11:06:40
Using the heat wave auto features
The Heat Wave Auto features has 27 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number
of servings by turning the Dial Knob.
The following table presents serving size and appropriate instructions about
27 pre-programmed cooking options. Those programmes are running with a
combination of heat wave grill and microwave.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
IMPORTANT
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
1. Press the Heat Wave Auto button.
1
2
Serving Size
Ingredients
1
Grilled Pork
Lemongrass and
Chili Wrapped in
Leaves
2-4 person
200 g Minced pork, 2 tbs. Chopped lemongrass,
3 tbs. Crush shallots, ¼ cup Minced coriander,
1 tbs. Pepper, 1 ½ tbs. Oyster sauce, ½ tbs. Sugar,
1 ½ tbs. Soy sauce, 4 root Coriander root,
5 pieces Garlics, ½ ts. Pepper, 1 cup Parboil
noodles, Lettuce, shallots, peas, lemon, diced
small for side dishes.
• Sauce
½ cup Vinegar, ⅓ cup Sugar, ½ ts. Salt,
1 tbs. Crush red pepper
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper together and mix with
minced pork, shallots, minced coriander and lemongrass.
Add oyster sauce, sugar, soy sauce, and form piece. And cook
on rack. When oven beeps, Bring out, mix well and cook on
rack again. When 2nd oven beeps, sauce (mix vinegar, salt, sugar
together) and cook. Add crush red.
Serve together with vegetables, parboil noodles, grilled pork,
shallots, peas, lemon, and sauce.
English 15
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 15
2019-09-11
11:06:40
Oven use
3
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
(Refer to the table on the side.)
3. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Code/Food
Oven use
Code/Food
Serving Size
2
Turmeric Grilled
Chicken
2 person
Ingredients
2 pieces. Thigh chicken, with drumsticks,
2 tbs. Turmeric, 10 piece Garlics,
5 root. Coriander root, ½ ts. White pepper,
1 tbps. Fish sauce, ½ ts. Black pepper, ½ ts. Salt,
1 ts. Sugar, ½ ts. Black soy sauce, 2 tbs. Oil
Code/Food
5
Grilled Shrimp
with Three
Flavor Sauce
2 person
Oven use
200 g Chicken breast, 1 ½ tbs. Oyster sauce,
1 ½ tbs. White soy sauce, 1 ½ tbs. Sugar,
1 ts. Pepper, ½ tbs. Sesame oil, 1 tbs. Coriander
root, 1 tbs. Chopped garlic, 8-10 leaves Pandan
leaf, 2 tbs. Oil
Instructions
Slice chicken to pieces, and marinate with ingredients for
1 hour. When oven beeps, warp with pandan and cook on rack.
When 2nd oven beeps, bring out, back then and cook on rack
again. Serve with chili sauce.
4
Grilled Shrimp
with Black
Pepper
1-2 person
10 Tiger shrimps, 1 tbs. Black pepper,
½ cup. Diced small sweet peppers three colors,
1-2 root Coriander root, 5 piece Thai garlics, 1 ts.
Cayenne, 1 ts. Pepper onion, ½ tbs. Red sugar,
½ ts. Salt, 2 tbs. Olive oil, 2 tbs. White wine
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper, pepper onion.
Cut in both shell shrimp, marinate with all ingredients for
15 minutes. And cook on rack. When oven beeps, mix marinate
sauce and sweet pepper and cook. Serve with grilled shrimp.
Ingredients
2 person
4 - 6 River shrimps, 2 ts. Cayenne, ¼ ts. Salt,
¼ ts. Pepper, 1 tbs. Olive oil, 1 tbs. Fish sauce,
1 ½ tbs. Palm sugar, 3 tbs. Tamarind juice, ½ cup
Onion, ½ cup Chopped tomato, 1 tbs. Oil
Instructions
Wash and cut in both shell shrimp, marinate with salt, pepper,
cayenne, and olive oil for 15 minutes.
And cook on rack. When oven beeps, mix shallot and oil. And
cook. When 2nd oven beep, Bring out mash and cook on rack.
Sauce, mix fish sauce and palm sugar together, add onion and
tomato, put in oven and cook.
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper, and turmeric together for
marinate chicken with all ingredients in refrigerated, at least
2-3 hour. Put back side for grill and cook on rack.
When oven beeps, bring out back side down and cook on rack.
Serve with sticky rice, vegetables, and another you like.
3
Pandan Grilled
Chicken
Serving Size
6
Grilled King
Mackerel with
Fish Sauce
7
Grilled Snapper
with Coconut
Milk
2 person
400 g Fresh king mackerel steak, ½ cup Fish
sauce, ½ tbs. Sugar, ½ ts. Pepper, ½ cup Water,
1 tbs. Oil
Instructions
Mix ingredients for marinate king mackerel in 1 hour, and
sunned 3-4 hour. Cook it in oven on rack. When oven beeps,
bring out, back then and cook on rack again. Serve.
2 person
300 g Snapper, ½ cup Coconut milk,
½ tbs. Shrimp paste, 5 Shallots, ½ tbs. White
pepper, 1 ts. Salt, 1 ½ tbs. Palm sugar,
2 tbs. Tamarind juice, Fried chili, coriander, for
decoration
Instructions
Crush shallots, pepper, salt, Shrimp paste together, add coconut
milk, tamarind juice, and palm sugar. And cook.
When oven beeps, put front fish and cook on rack.
When 2nd oven beeps, bring out, back then and cook on rack
again. Pour with coconut milk sauce, decorate with fried chili
and coriander. Serve.
16 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 16
2019-09-11
11:06:40
Code/Food
Serving Size
8
Grilled Fish Chilli
Paste
1-2 person
Ingredients
½ cup Grilled fish, 15 Dried small chilies,
15 pieces Small garlic, 8 Shallots, ¼ ts. Salt,
1 tbs. Palm sugar, 1 tbs. Lime juice
Instructions
Cook on rack dried fish in oven.
When oven beeps, cook on rack dried chilies, garlic, shallots.
Pared fish, garlic, shallots, and crush together. Add fish sauce,
palm sugar, lime juice. Serve with vegetables or boiled egg.
9
Spicy Salad
Grilled Mackerel
2 person
Code/Food
Serving Size
Ingredients
10
Grilled
Salmon with
Lemongrass and
Lemon Sauce
2 person
400 g Salmon, 2 tbs. Pounded lemongrass, 2 tbs.
Chopped coriander, 1 ts. Salt, ½ ts. Pepper, 1 tbs.
Olive oil, 2 pieces Sliced lemon, Lemon sauce,
2 yolk, 2 tbs. Sweetened condensed milk, 2 ts.
Lemonade, ½ tbs. Salt, 2 tbs. Mayonnaise
Instructions
Marinate salmon with salt, pepper, chopped coriander, and olive
oil together for 10 minutes.
Put lemongrass, lemon salmon and lemon again on grid, cook,
put fish skin-side down on rack. When oven beeps, bring out,
back then and cook on rack. When 2nd oven beeps, lemon sauce,
mix yolk and salt, add mayonnaise, sweetened condensed milk,
lemonade. Mash together, and cook.
Serve with grilled salmon.
2 steam mackerel meat, ½ cup Sliced sour mango,
2 tbs. Sliced thin lemongrass, ½ tbs. Sliced
shallots, ¼ cup Chopped parsley, ¼ cup Mint
leaves, Spicy sauce, 2 tbs. lemonade, ½ ts. Salt,
15 tbs. Sugar, 1 tbs. Shredded bird chili
11
Grilled Salmon
with Spicy Sauce
2 person
400 g Salmon fillet, 1 tbs. Rosemary, ½ ts. Salt,
½ ts. Pepper, 1 tbs. Olive oil, 1 cup Broccoli,
Spicy sauce, 3 root Coriander root, 10 Bird chili,
2 tbs. Chopped garlic, ½ ts. Sugar, ¼ ts. Salt,
1 tbs. Pickled garlic juice, 2 tbs. Yogurt
Oven use
Instructions
Cook mackerel on rack in oven.
When oven beeps, bring out and turnover. And cook.
Spicy sauce, mix all ingredients, until sugar dissolves. Add
sliced chili. Put mackerel meat in bowl, mix lemongrass,
shallots, parsley, and mint leaves. Take spicy sauce in the blow,
admix. Serve.
Instructions
Marinate salmon with salt, pepper, rosemary, and olive oil for
30 min. And cook on rack.
When oven beeps, bring out, back then and cook on rack again.
When 2nd oven beeps, wash and warp broccoli put in bowl,
and cook. Spicy sauce, crush bird chili and garlic, mix with salt,
sugar, and pickled garlic juice. Mash together and add yogurt at
last. Serve with salmon and vegetables.
English 17
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 17
2019-09-11
11:06:40
Oven use
Code/Food
12
Homok Grilled
Seafood
Serving Size
2 person
Ingredients
200 g Squid, shrimp, mussels together, 2 tbs.
Chili curry, ½ cup Coconut milk, 2 eggs, ½ cup
Mint, 3 leaves Shredded kaffir lime leaves,
1 Shredded chili, ½ tbs. Fish sauce, ½ tbs. Palm
sugar, ¼ cup Coconut meat
Code/Food
14
Homemade
Lasagne
Instructions
Mix all ingredients together, put in bowl, and cook.
Before serve sprinkle on kaffir lime leaves and chili.
13
Homemade
Vegetable Gratin
1 person
(600 g)
1 person
(550 g)
Ingredients
150 g minced beef, 100 g tomato sauce, 50 ml
beef stock, 75 g dried lasagne sheets (4 sheets),
½ onion (chopped), 1 tsp. each of dried parsley
flakes, oregano, basil, 100 g grated mozzarella
cheese, 1 tbsp. olive oil
Instructions
- Tomato meat sauce
Heat the oil in a frying pan, then cook the minced beef and
chopped onion for about 10 min until browned all over. Pour
over the tomato sauce and beef stock, add the dried herbs.
Bring up to the boil then simmer for 10 min.
400 g sliced vegetables (e.g. courgette,
tomato, potato, onion, pepper), 75 ml cream,
25 g beaten whole egg, 1 tsp. salt, pepper, 75 g
grated mozzarella cheese, 1 tsp. parsley or
rosemary
Oven use
Instructions
Rinse vegetables and slice into 3~5 mm thickness.
Layer slices in gratin dish, about 14x22 cm, mix cream, egg,
salt, pepper and pour on top. Spread the grated cheese over the
top. Put dish on turntable.
Serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.
Serving Size
- Lasagna
Cook lasagna noodles according to package directions. Layer
the lasagna noodle, meet sauce, and half of cheese into gratin
dish, about 14x22 cm and repeat. Then sprinkle evenly with
remaining mozzarella cheese on the top of layer of noodles. Put
dish on turntable. And cook.
15
Baked Potato
500 g
2-3 potatoes, 1 ts. salt, pepper, 2 tsp. olive oil,
50 g grated mozzarella cheese
Instructions
Scrub potatoes and cut into halves lengthways.
Season the potatoes with salt, pepper and oil.
Spread the grated cheese over the top. Put the potatoes on rack.
And cook.
16
Grilled Tomatoes
400 g
2 tomatoes
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put in oven proof dish with the cut
side down. Put dish on rack.
18 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 18
2019-09-11
11:06:40
Code/Food
17
Grilled
Vegetables
Serving Size
Ingredients
200 g
200 g mixed fresh vegetables (pepper, cherry
tomatoes, courgette slices, mushrooms, sliced egg
plants)
Instructions
Rinse the vegetables and cut them into the even size. Brush
them with oil and sprinkle the salt and pepper.
Put them on rack. And cook.
18
Baked Apple
19
Beef Steak
250 g
280 g sausages (4 pieces)
Instructions
Put sausages side by side on rack. And cook.
400 g
400 g pork chops (2 pieces), 1 ts. each of
rosemary, thyme, pepper, 2 tbs. olive oil
Instructions
Season the pork with oil, herbs and pepper. Put on rack.
Turn over as soon as the oven beeps.
22
Grilled Chicken
Pieces
500 g
26
Frozen Mini
Spring Rolls
500 g chicken piece (2pieces),
2 tbs. vegetable oil, 1 tsp. chicken spices
27
Croquemonsieur
Serving Size
200 g
Ingredients
200 g fresh prawns (8 pieces)
Instructions
Rinse prawns, dry it well with paper towel.
Put in ovenproof dish on rack.
300 g
300 g trout, 1 ts. salt, 1 tbs. lemon juice
Instructions
Rinse the fish and pat dry with paper towel.
Season the fillet with salt and lemon juice. Place fish on rack.
And cook.
400 g
400 g salmon steaks (2 pieces), 1 ts. salt, pepper
Instructions
Season the salmon with salt and pepper. Place skin side down
on rack. Turn over as soon as the oven beeps.
200 g
200 g frozen mini spring rolls
Oven use
21
Pork Chops
280 g
25
Salmon Steak
200 g beef steaks (2pieces), 1 ts. each of
rosemary, thyme, pepper, 2 tbs. olive oil
Instructions
Season the beef with olive oil, rosemary, thyme and pepper. Put
the beef on rack. Turn over as soon as the oven beeps.
20
Grilled Sausages
24
Grilled Fish
1 apple, ½ tbs. cinnamon, ¼ cup walnut and plum
Instructions
Core apple. Mix well other ingredients and put them into hole of
apple. Put apple in an oven proof dish on turntable. And cook.
400 g
Code/Food
23
Grilled Prawns
Instructions
Spread the frozen spring rolls on rack.
Turn over after beep sounds, oven keeps operating.
200 g
(2 pcs)
4 slices of sandwich bread, 2 slices ham, 2 slices
cheese (e.g. Cheddar, Emmental), 50 g grated
mozzarella cheese
Instructions
Toast the sandwiches. Add slice cheese and ham on each of two
toasts. Put other 2 slices of sandwich on top of the toast.
Spread grated mozzarella cheese on top. Put side by side on
rack.
Instructions
Rinse the chicken pieces then dry it well with paper towel.
Mix spices with oil. Brush the mixed oil on chicken pieces. Place
on rack. Turn over as soon as the oven beeps.
After cooking stand for 1-2 minutes.
English 19
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 19
2019-09-11
11:06:40
Oven use
Using the quick defrost features
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Quick Defrost button.
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, vegetable and bread on a flat glass
dish or ceramic plate.
Code/Food
Serving size
Instructions
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into a flat glass
dish. Turn over or stir the frozen vegetable, when
the oven beeps.
This programme is suitable for all kind of frozen
vegetable. Stand for 5-20 minutes.
5
Bread
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake
on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.) This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme is suitable for all
kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/ crust pastry, fruit
and cream cakes as well as for cake with chocolate
topping. Stand for 10- 30 minutes.
1
Oven use
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
2
3
4
5
3. Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
20 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 20
2019-09-11
11:06:41
Using the thai menu features
The Thai Menu features has 35 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by turning the Dial Knob.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Thai Menu button.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 35
pre-programmed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Code/Food
1
Pork Wrapped
Roasted Spring
Onion
3
3. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2 person
200 g Pork sirloin slide, ¼ cup Coconut milk,
1 tbs. Soy sauce, 1 tbs. Sweet black soy sauce,
4 root Crush coriander root, 1 tbs. Chopped
garlic, ½ ts. Pepper, ½ tbs. Sugar, 1 tbs. Oil,
1 cup Sliced japan spring onion
2
Roasted Pork with
Salted Fish
2 person
30 - 50 g Carved salted fish, 200 g Minced
pork, 2 tbs. Shredded garlic, 1 tbs. Shredded
thin bird chili, ½ ts. Pepper, 1 tbs. Seasoning
powder, 1 ts. Sesame oil, ¼ cup Shredded
shallots, 1 Lime
Oven use
2
Ingredients
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper together for marinate
pork with ingredients 1 hour.
Take marinate pork wrap spring onion, skewers, and cook.
Serve.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
Serving size
Instructions
Mix ingredients and mash together, except shredded shallots
and lime. Mash together. Form clots 1 cm, and cook.
When oven beeps, bring out, back then cook again.
Serve for sliced shallots and lemon.
English 21
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 21
2019-09-11
11:06:41
Oven use
Code/Food
3
Roasted Pork neck
with spicy sauce
Serving size
Ingredients
3-4 person
400 g Pork neck, 3 tbs. Soy sauce,
2 tbs. Oyster sauce, 1 tbs. Sugar, ½ ts. Pepper,
1 ts. Salt, 2 tbs. Fresh condensed milk, 2 tbs.
Roasted rice
Code/Food
5
Rice with Roasted
Pork and Sesame
Sauce
• Spicy sauce
1 tbs. Cayenne, 2 tbs. Tamarind juice,
1 tbs. Fish sauce, 2 tbs. Palm sugar, 1 tbs.
Roasted rice, Spring onion, coriander, As you
like it
Oven use
Instructions
Roast pork neck, mix ingredients together 1 hour.
And cook. When oven beeps, bring out, back then and cook.
When 2nd oven beeps, spicy sauce, mix fish sauce, palm
sugar together, and cook. Add tamarind juice, roasted rice,
spring onion and coriander. Serve with roasted pork neck.
4
Roasted Pork
3-4 person
500 g Pork sirloin, 5 root Chopped coriander
root, 10 piece Garlics, ½ ts. White pepper,
1 tbs. Pickled bean curd, 1 tbs. Pickled bean
curd water, 1 tbs. Soy sauce, 2 tbs. Honey,
2 ts. Pork stewed in gravy power, ½ ts. Salt
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper together and mix with
pork, add another ingredients. Mash and marinate for
1 hour. And cook.
When oven beeps, bring out, back then and cook again.
Chopped, serve with Sticky rice.
Serving size
2 person
Ingredients
250 g Pork sirloin, 2 tbs. Red sugar, 3 tbs.
Shoyu, 1 ½ tbs. Mirin, ¼ cup Sliced garlic,
¼ cup Shredded ginger, 2 tbs. Roasted white
sesame, 2 tbs. Shredded spring onion, for
sprinkle on top
Instructions
Sliced pork, add ingredients for marinate 15 minutes.
And cook.
When oven beeps, bring out, back then and cook again.
When 2nd oven beeps, put marinate sauce in oven and cook.
Serve with rice sprinkled with marinate sauce and spring
onion.
6
Spicy Salad Roasted
Beef with Brinjal
2-3 person
300 g Beef sirloi, 1 - 1½ cup Brinjal,
8 leaves Kaffir lime leaves, ½ cup. Shallots,
¼ cup. basil, ¼ cup. Mint leaves, 1 tbs. Fish
sauce, 1 tbs. Sugar, 2 tbs. Lime juice, ½ tbs.
Cayenne, ¼ ts. Salt, ¼ ts. Pepper, ½ tbs. Olive
oil
Instructions
Marinate beef with salt, pepper, and olive oil for 1 hour.
And cook. When oven beeps, bring out, back then and cook
again. Sauce, mix sugar, fish sauce, lime juice, and cayenne.
Taste.
Sliced roasted beef, kaffir lime leaves, shallots, brinjal, mix
together with sauce. Before serve, sprinkled with sliced mint
leaves and kaffir lime leaves.
22 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 22
2019-09-11
11:06:41
Code/Food
7
Roasted Beef with
Coriander Seeds
Serving size
2-4 person
Ingredients
400 g Beef sirloin, 1 tbs. pepper seeds,
1 ½ tbs. Coriander seed, 1 piece Garlic, 1 ts.
Salt, 2 tbs. Fish sauce, 2 tbs. Oyster sauce,
2 tbs. Sugar, 2 tbs. Chinese liquor
Instructions
Sliced beef, after that crush pepper, coriander seeds, garlic
together for marinate beef. Add another ingredients for
3-4 hour. Sunned for 3-4 hour.
And cook. When oven beeps, bring out, back then and cook
again. Serve with sticky rice and favorite vegetable.
8
Beef Steak with
Herb Butter
1 person
250 g. Beef sirloin, ¼ cup Red wine, 1 ts.
Pepper corn, 1 ts. Pepper, ½ ts. Salt, 1 tbs.
Olive oil, 1 cup Sliced Eringii Mushroom,
1 cup 3 color bell peppers, Cut long lines
Instructions
Pound beef or dipping with fork for soften.
Crush pepper corn for marinate beef with salt, pepper, red
wine, olive oil in 1 hour. Cook with chopped vegetables.
When oven beeps, bring out, back then cook again.
Herb butter, mix ingredients together, take in the fridge.
Put herb butter on cooked meat, take to microwave for
melted butter. Serve with roasted vegetables.
9
Pork Panang Curry
with Rice
1 person
1 pork panang curry with rice Frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time. And cook.
Serve.
11
Rice with Pork
Burger
12
Rice with Hot &
Sour Soup with
Prawn and Cha-om
13
Hawaiian Pizza
14
Spaghetti with
Italian Sausage
15
Brown Rice &
Soybean Milk
Serving size
Ingredients
1 person
1 stir fried chicken and basil with rice frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
1 person
1 rice with pork burger frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
1 person
1 rice with hot & sour soup with prawn and
cha-om frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
2-4 person
1 hawaiian pizza frozen
Oven use
• Herb Butter
3 tbs. Unsalted butter, 1 tbs. Fresh rosemary,
½ tbs. Chopped garlic, ¼ ts. Salt
Code/Food
10
Stir Fried Chicken
and Basil with Rice
Instructions
Remove sleeve and take pizza out of the box.
Put it in oven, and cook. Serve.
1 person
1 spaghetti with Italian sausage frozen
Instructions
Remove from package.
Put it in oven, and cook. Serve.
2-4 person
6 cup soybean soak, 2 cup Brown rice
soak, ½ cup sugar, ½ tsp. salt, 5 cup water,
1 pandan leaf, Red bean or jelly for serve
with
Instructions
Soak soybean & brown rice in hot water for 3 – 5 hours.
Blend with 5 cup of water.
Filter grounds, pour in bowl with pandan leaf, sugar salt.
And cook. Serve hot with red bean or other grain.
English 23
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 23
2019-09-11
11:06:41
Oven use
Code/Food
16
Spicy Hot Choco
Serving size
4 person
Ingredients
3 cup milk, ½ cup sugar, 2 – 3 coco powder,
½ tbs. ground cinnamon
Instructions
Split 1 cup milk mix with other ingredient and cook.
When oven beeps, pour remain milk and cook again.
Serve hot.
17
Lemon Grass Punch
3-4 person
10 whole lemon grass, ⅔ cup Pineapple juice,
4 slide of ginger, ¼ cup honey, 3 cup water
Instructions
Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger in
water in oven.
Bring out and mix all together serve with ice.
Oven use
18
Mint Tea with
Lemon
19
Pork & Shitake
Mushroom Porridge
20
Steamed White Fish
21
Steamed Dumpling
3-4 person
1 cup mint leaf, ½ cup Brown sugar, 2 tbs.
lemon juice with lemon pieces, 4 cup water
Instructions
Boil mint leaf with water in oven.
Bring out and mix with brown sugar and lemon juice.
Serve hot.
2 person
1 pork & shitake mushroom porridge frozen
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time.
Put it in oven, and cook. Serve.
2 person
23
Steamed Eggs
24
Steamed Prawns
25
Shrimp Dumpling
with Soup
26
Steamed Cabbage
27
Steamed Pumpkin
400 g snapper
Instructions
Wash fish and cook.
2 person
Code/Food
22
Green, Leafy
Vegetable
28
Chinese Bun
1 dumpling frozen
Instructions
Cut corner package.
Remove sauce pack and cook.
29
Chicken Breasts
Serving size
1-2 person
Ingredients
100 g Spinach leaf
Instructions
Use only spinach leaf. Wash and drain.
Cover with wrap and cook.
2 person
5 egg, ½ tbs. salt
Instructions
Mix water with salt. Then put egg in glass bowl. And cook.
2 person
350 g prawns
Instructions
Wash and drain prawns.
Put in glass bowl. Cover with wrap. And cook.
1 person
1 pack frozen shrimp dumpling with soup
(wonton)
Instructions
Remove sleeve and open cover.
Pour water and cover a kittle. Then put it in oven. Serve.
2 person
200 g cabbage
Instructions
Wash and drain cabbage, cut in piece. And cook.
1 person
250 g pumpkin
Instructions
Wash and drain pumpkin, cut in piece. And cook.
1 person
1 pack frozen Chinese bun
Instructions
1. Cut conner package.
2. And cook.
1 person
1 piece 250 – 270 g chicken breasts
Instructions
Wash and drain chicken. And cook.
24 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 24
2019-09-11
11:06:41
Code/Food
30
Steamed Jasmine
Rice
31
Steamed Red Bean
32
Steamed Crab
34
Steamed Riceberry
35
Steamed Pumpkin &
Carrot
1 person
Ingredients
1 cup jasmine rice, 1 ½ water
Instructions
Mix rice with water, then pour in glass bowl.
Cover with wrap, and cook.
Bring out and still cover for 10 mins. Serve.
2-4 person
1 cup red bean
Instructions
Soak red bean for 4 hours.
Put in glass bowl pour water and cook.
When oven beeps, bring out drain water pour water cover
again, put in oven and cook.
1 person
Using the keep warm features
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve. You can select warming temperature either hot or
mild by turning the Dial Knob.
NOTE
The Keep Warm time has been specified as 60 minutes.
NOTE
The maximum Keep Warm time is 60 minutes.
1. Press the Keep Warm button.
1
350 – 400 g crab
2. Select the Hot & Mild by turning the Dial
Knob.
3. Press the START/+30s button.
Result: The 60 minutes is displayed.
• To stop warming the food, open the door
or press STOP/ECO button.
Instructions
Wash and drain crab. And cook.
2-4 person
200 g broccolis
2
Instructions
Cut broccolis wash and drain. And cook.
4 person
1 cup riceberry rice, 2 cup water
Instructions
Mix rice with water, then pour in glass bowl.
Cover with wrap, and cook.
Bring out and still cover for 10 mins. Serve.
3-4 person
3
100 g pumpkin, 100 g carrot
Instructions
Cut pumpkin and carrot in piece, then wash and drain.
And cook. Serbe.
English 25
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 25
2019-09-11
11:06:41
Oven use
33
Steamed Broccolis
Serving size
Oven use
Combining microwaves and grill
Recommend Keep warm menu
Code/Mode
1. Hot
2. Mild
Menu
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steaks (Well done),
Bacon, Fish Dishes, Dry Cakes
Pie, Bread, Egg Dishes, Steaks (Rare or Midium rare)
IMPORTANT
Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
IMPORTANT
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it will
continue to cook. Warm food spoils more quickly.
IMPORTANT
Do not cover with lids or plastic wrap.
Oven use
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
IMPORTANT
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
IMPORTANT
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked.Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(microwave & grill
combi mode)
600 W (output power)
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (600 W, 450 W,
300 W.) And then press the Select/Clock
button.
• You cannot set the temperature of the
grill.
2
3
4
3. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
• The maximum cooking time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
26 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 26
2019-09-11
11:06:42
Using the grill+30s features
Using the child lock features
The Grill+30s function also lets you increase the operation time of Heat Wave
Grill mode by 30 seconds with one press, so you can brown surfaces exquisitely
without overcooking.
To increase the Heat Wave Grill mode cooking time, press the Grill+30s button
once for each 30 seconds that you wish to add.
For example, To add three minutes of Heat Wave Grill mode, press the Grill+30s
button six times.
• Fan On/Off sound is natural condition when the Heat Wave Grill operate.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the STOP/ECO and Select/Clock
button at the same time.
Result:
• The oven is locked (no functions can be
1
selected).
2
• The display shows “L”.
IMPORTANT
1
2
2. To unlock the oven, press the STOP/ECO
and Select/Clock button at the same time.
Result: The oven can be used normally.
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Combi and STOP/ECO button at
1
the same time.
2
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
2. To switch the beeper back on, press the
Combi and STOP/ECO button again at the
same time.
Result: The oven operates normally.
1
2
English 27
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 27
2019-09-11
11:06:42
Oven use
Always use oven gloves when touching the reciiens in the oven, as they will be
very hot.
Place the food in the oven. Press the
Grill+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
Cookware guide
Aluminum foil
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
Cookware
Microwavesafe
Comments
Metal
• Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Plastic
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
• Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Glassware
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
28 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 28
2019-09-11
11:06:42
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Spinach
Broccoli
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
150 g
600 W
4½-5½
300 g
600 W
9-10
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Green Beans
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
300 g
600 W
7½-8½
(Carrots/Peas/Corn) Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
Cooking guide
Covering during cooking
Time (min.)
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving Size
8-9
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
English 29
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 29
2019-09-11
11:06:42
Cooking guide
Cooking Guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
Egg Plants
250 g
800 W
Leeks
Carrots
250 g
800 W
Mushrooms
Cooking guide
Cauliflower
250 g
500 g
800 W
Courgettes
250 g
800 W
Onions
Pepper
800 W
4½-5
125 g
250 g
800 W
1½-2
3-3½
250 g
800 W
5½-6
250 g
800 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
Potatoes
250 g
500 g
800 W
4-5
7½-8½
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
3½-4
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
250 g
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Stand for 3 minutes.
5-5½
8½-9
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.
3½-4
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add
any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving. Stand for 3 minutes.
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
Time (min.)
800 W
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
5½-6½
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.
Power
250 g
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Stand for 3 minutes.
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the
centre. Stand for 3 minutes.
Brussels Sprouts
Serving Size
Turnip Cabbage
250 g
800 W
5-5½
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
30 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 30
2019-09-11
11:06:43
Reheating
Cooking Guide for rice and pasta
Rice:
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
Power
Time (min.)
250 g
800 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
21-22
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
17-18
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
18-19
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
11-12
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Cooking guide
Mixed Rice
(Rice + Wild Rice)
Serving Size
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
English 31
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 31
2019-09-11
11:06:43
Cooking guide
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Soup (Chilled)
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Cooking guide
Remark:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
800 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in the
centre of turntable. Keep in microwave oven during standing
time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
Reheating baby food
Baby food:
Serving Size
250 g
800 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving. Stand for 2-3 minutes.
Pasta with Sauce
(Chilled)
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving. Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
32 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 32
2019-09-11
11:06:43
Manual defrosting
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables + Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk + Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to 1 min.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
250 g
180 W
7½-8½
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least 3 minutes. Before serving,
shake well and check the temperature carefully. Stand for
2-3 minutes.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Meat
Minced Beef
Pork Steaks
Instructions
Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-25 minutes.
English 33
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 33
2019-09-11
11:06:43
Cooking guide
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-40 minutes.
Fish
Fish Fillets
Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
250 g (2 pcs)
400 g (4 pcs)
180 W
6-7
12-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-15 minutes.
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Fruits
Berries
250 g
180 W
6-7
Cooking guide
Instructions
Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Stand for 5-10 minutes.
Bread
Bread Rolls (Each
about 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
½-1
2-2½
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4½-5
German Bread
500 g
180 W
8-10
(Wheat + Rye Flour) Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Stand for 5-20 minutes.
34 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 34
2019-09-11
11:06:43
Microwave + grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Grill Guide for frozen food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen Food
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Food suitable for microwaves + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
2 step (min.)
2 pcs
4 pcs
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Grill only
1-2
1-2
Baguettes +
Topping
(Tomatoes,
Cheese, Ham,
Mushrooms)
Gratin
(Vegetables or
Potatoes)
Pasta (Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
250-300 g (2 pcs)
450 W + Grill
8-9
-
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After
grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
450 W + Grill
13-14
-
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put
the dish on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
300 W + Grill
18-19
Grill only
1-2
Cooking guide
Important remark:
1 step (min.)
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of the
rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
Cookware for cooking with microwaves + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Serving Size
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. After grilling.
Stand for 2-3 minutes.
Chicken Nuggets
250 g
450 W + Grill
5-5½
450 W + Grill
3-3½
Instructions
Put chicken nuggets on the rack. Turn over after first time.
Oven Chips
250 g
450 W + Grill
9-11
450 W + Grill
4-5
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
English 35
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 35
2019-09-11
11:06:43
Cooking guide
Grill Guide for fresh food
Fresh Food
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Fresh Food
Serving Size
1 step (min.)
2 step (min.)
4 pcs (each 25 g)
Grill only
6-8
Grill only
4-5½
Toast Slices
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
Bread Rolls
(Already Baked)
2-4 pieces
Grill only
2-3
Grill only
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the turntable.
300 W + Grill
Grill only
200 g (2 pcs)
4½-5½
2-3
400 g (4 pcs)
7-8
Grilled Tomatoes
Cooking guide
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top.
Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the
rack.
Toast Hawaii
(Ham, Pineapple,
Cheese Slices)
2 pcs (300 g)
450 W + Grill
3½-4
250 g
600 W + Grill
4½-5½
500 g
8-9
1 step (min.)
2 step (min.)
450-500 g (2 pcs)
300 W + Grill
10-12
300 W + Grill
12-13
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a
circle with the bones to the middle. Put 1 chicken piece not
into the centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Lamb Chops/Beef
Steaks (Medium)
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack
with the cut side to the grill.
400 g (4 pcs)
Grill only
12-15
Grill only
9-12
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Pork Steaks
250 g (2 pcs)
300 W + Grill
Grill only
7-8
6-7
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
1 apple (ca. 200 g)
300 W + Grill
4-4½
2 apples (ca. 400 g)
6-7
Baked Apples
-
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for
2-3 minutes.
Baked Potatoes
Serving Size
Chicken Pieces
Roast Chicken
1200 g
450 W + Grill
300 W + Grill
18-20
23-25
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for
5 minutes after grilling.
36 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 36
2019-09-11
11:06:43
Tips and tricks
COOKING PUDDING
MELTING BUTTER
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Cooking guide
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 37
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 37
2019-09-11
11:06:43
Troubleshooting and information code
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Troubleshooting and information code
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The oven stops
while in operation.
The power
turns off during
operation.
Cause
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
38 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 38
2019-09-11
11:06:43
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave for
1-2 minutes to check whether
the water is heated. Reduce
the amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a flat
bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Cause
Action
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
Troubleshooting and information code
The interior light is
covered by foreign
matter.
Problem
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
English 39
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 39
2019-09-11
11:06:43
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Cause
Action
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
There is a bad
smell coming from
inside the oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect
the results of your cooking.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
Grill
Troubleshooting and information code
Smoke comes out
during operation.
Problem
Oven
40 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 40
2019-09-11
11:06:43
Problem
Cause
Action
Steam
I can hear water
boiling during
Vapour cooking
Water is heated using the
steam heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an unusual
sound when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed
from inside the steam
heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not
come out.
The water supply tank is
not installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
There is no water in the
water supply tank.
Fill the tank with water and
try again.
Information code
Code
C-d0
Description
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Action
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Troubleshooting and information code
English 41
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 41
2019-09-11
11:06:44
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
MG23K3575**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
2250 W
1250 W
1050 W
Output power
100 W / 800 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Inclued Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13.0 kg approx.
Technical specifications
42 English
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 42
2019-09-11
11:06:44
Memo
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 43
2019-09-11
11:06:44
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864)
(Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864)
(Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
DE68-04403M-02
MG23K3575AS_ST_DE68-04403M-02_TH+EN.indb 44
2019-09-11
11:06:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising