Samsung | MG28J5255US | User manual | Samsung Healthy Steam, 28L, Grill Microwave Oven User manual

Samsung Healthy Steam, 28L, Grill Microwave Oven User manual
เตาไมโครเวฟ
คูม่ อื ผูใ้ ช้
MG28J5255**
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 1
2019-09-11
10:28:23
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
3
ความปลอดภัยทัวไป
่
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
6
7
8
การติ ดตัง้
8
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้
จานหมุน
8
9
9
การบ�ำรุงรักษา
10
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
10
10
10
คุณสมบัติเตาอบ
11
เตาอบ
แผงควบคุม
11
11
การใช้เตาอบ
12
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูเพือ่ สุขภาพ
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง
การใช้คณ
ุ สมบัตนิ ่งึ
คูม่ อื การอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
12
12
13
13
14
14
14
15
15
22
24
25
27
2
การย่าง
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การใช้คณ
ุ สมบัตริ ะบบการอุน่
ั ชนล็
การใช้ฟงก์
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ ปิด/ปิดจานหมุน
การปิดเสียงเตือน
28
29
30
32
32
32
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
33
คูม่ อื การปรุงอาหาร
34
การแก้ไขปัญหา
42
ั
การแก้ไขปญหา
รหัสข้อมูล
42
46
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
46
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 2
2019-09-11
10:28:23
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ น
ผูซ้ ่อมบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้ีออกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น
•
•
•
•
พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
โรงเรือนเกษตร
ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้
ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 3
������������������������
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
2019-09-11
3
10:28:24
������������������������
������������������������
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้
จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
4
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 4
2019-09-11
10:28:24
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริ ม
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อน
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้ีโดยมีประตูแบบตกแต่งเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงเกิน
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีและชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
������������������������
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ีในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอุณหภูมสิ งู
ข้อควรระวัง: ต้องมีผดู้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ต้องมี
ผูด้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการปรุงอาหารแบบสัน้
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ีทำ� งาน
พืน้ ผิวอาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามมิให้เด็กเป็ นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการ
ดูแลโดยผูใ้ หญ่
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 5
2019-09-11
5
10:28:25
������������������������
ความปลอดภัยทัวไป
่
������������������������
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณ
ทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
6
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเว
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้
อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1.
แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2.
พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3.
โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 6
2019-09-11
10:28:25
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
•
ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่
ความปลอดภัย
•
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้
พืน้ ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
•
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะ
ต้องไม่เสียหาย
•
การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 7
2019-09-11
7
10:28:26
������������������������
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วย
สุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป
และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่
ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
การติ ดตัง้
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
การติ ดตัง้
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
อุปกรณ์เสริ ม
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์
และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
•
ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
•
ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้
อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
01
02
03
04
05
8
01
วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของ
จานหมุน
02
จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร
และสามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
03
ตะแกรงย่าง เพือ่ วางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: ตะแกรงโลหะสามารถใช้ได้ในการย่างและการอบ
อาหารแบบผสม
04
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง โปรดดูหน้า 27
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งเมือ่ ใช้ฟงั ก์ชนนึ
ั ่ ่ง
05
อ่างส�ำหรับอุ่นจาน ดูหน้า 30 ถึง31
วัตถุประสงค์: ใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานเมือ่ ใช้
ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ จานในโหมดอุน่
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 8
2019-09-11
10:28:27
สถานที่ติดตัง้
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
10 ซม. ด้านหลัง
ห้ามใช้โหมดย่างและการจัดกลุ่มกับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
โหมดการท�ำงาน
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ไมโครเวฟ
ย่าง
/ การจัดกลุม่
O
•
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและการจัดกลุ่มกับอ่างส�ำหรับอุน่ จาน โปรดใช้กบั ฟงั ก์ชนการอุ
ั่
น่ จานเท่านัน้ ในโหมดการอุน่ เท่านัน้
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
O
ไมโครเวฟ
/ ย่าง
/ การจัดกลุม่
X
•
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ
85 ซม. พืน้ ผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้าน
หลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน
20 ซม.
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สาย
ส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ นต้องใช้
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลอง
ว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 9
การติ ดตัง้
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
ระบบการอุน่
•
•
X
ข้อมูลส�ำคัญ
โหมดการท�ำงาน
•
20 ซม. ด้านบน
ข้อมูลส�ำคัญ
2019-09-11
9
10:28:30
����ำ���������
การบ�
รุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยา
ล้างจานในการท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1.
2.
3.
ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
�������������
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อน
ด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำความ
สะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อนกลับ
เข้าที่
�������
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
•
ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
•
ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
•
ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้
บ้าน
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายใน
เตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
10
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้
ลง
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 10
2019-09-11
10:28:30
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
07
04
08
05
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
ด้ามจับประตู
02
ประตู
03
ช่องระบายอากาศ
04
ขดลวดความร้อน
05
แสงสว่าง
06
สลักประตู
07
จานหมุน
08
เฟืองหมุน
09
วงแหวน
10
ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
11
แผงควบคุม
ปุม่ เมนูอาหารไทย
ปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ นึ่ง
ปุม่ ไมโครเวฟ
ปุม่ ย่าง
ปุม่ การจัดกลุม่
ปุม่ ระบบการอุน่
ปุม่ เปิด/ปิดจานหมุน
ปุม่ บิด (น�้ำหนัก/ปริมาณ/เวลา)
ปุม่ เลือก/นาฬิกา
ปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วินาที
11
09
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
คุณสมบัติเตาอบ
06
03
12
10
11
13
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 11
2019-09-11
11
10:28:31
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
•
ละลายน�้ำแข็ง
•
อุน่ อาหาร
•
อบอาหาร
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ
หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้า 42 ถึง 45.
หลักการอบอาหาร
1.
2.
3.
การใช้เตาอบ
ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และ
กระจายอย่างเป็ นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้
อาหารสุกทัวถึ
่ งกัน
อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
•
ปริมาณและความหนาแน่น
•
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
•
อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด
(100 % - 900 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นขวาของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีและก�ำหนดเวลาเป็ น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่
เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีตามจ�ำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็ นเวลา 4 หรือ 5 นาที
น�้ำควรจะเดือด
ข้อมูลส�ำคัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรด
ปฏิบตั ติ ามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
•
อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
•
อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
12
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 12
2019-09-11
10:28:32
การอบ/อุ่นอาหาร
การตัง้ เวลา
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็ น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
•
เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
•
หลังจากไฟฟ้าดับ
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
1.
1
หมายเหตุ
กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์:
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์
900 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1.
กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
2.
ตัง้ ค่าการแสดงเวลาในระบบ 24 ชัวโมงหรื
่
อ 12 ชัวโมงด้
่
วยการหมุน
ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดนาที
(โหมดไมโครเวฟ)
2.
เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุนปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางแสดงระดับพลังงาน) จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
2
3.
4.
3
4
3.
4.
3
4
เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
ผลลัพธ์:
เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
การอบอาหารจะเริม่ ขึน้ และเมือ่ เสร็จแล้ว:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
5.
เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ เลือก/นาฬิ กาอีกครัง้ เพือ่
ให้นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตา
ไมโครเวฟ
5
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 13
2019-09-11
13
10:28:34
การใช้เตาอบ
2
การใช้เตาอบ
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
ฟงั ก์ชนระดั
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อมทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหาร
นัน้ คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีหนึ่งครัง้ ส�ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
สูง
100 %
900 วัตต์
สูงปานกลาง
67 %
600 วัตต์
ปานกลาง
50 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
33 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
20 %
180 วัตต์
ต�่ำ
11 %
100 วัตต์
ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
2
1
วิ ธีที่ 1
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีหนึ่ง
ครัง้ ต่อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
•
ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริม่
ท�ำงาน/+30วิ นาทีหกครัง้
วิ ธีที่ 2
เพียงหมุนปุ่ มบิดเพือ่ ปรับเวลาอบอาหาร
•
ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่
ต้องการลดเวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
การหยุดการอบอาหาร
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
การใช้เตาอบ
14
•
•
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�่ำ
ลดลง
เพิม่ ขึน้
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
•
ตรวจดูอาหาร
•
พลิกด้านหรือคนอาหาร
•
พักอาหาร
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
ชัวคราว
่
: เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
กา การอบจะหยุดลง รอบจะหยุดลง
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครัง้ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
โดยสิน้ เชิง
โดยสิน้ เชิง : กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานอีกครัง้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 14
2019-09-11
10:28:34
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
เตาอบมีโหมดประหยัด พลังงาน
คุณสมบัตเิ มนูอาหารไทย 30 รายการประกอบด้วยเวลาในการอบอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
•
•
กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ผลลัพธ์:
จอแสดงผลดับ
หากต้องการออกจากโหมดประหยัด พลังงาน ให้เปิดประตูหรือกด
ปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานจากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจั จุบนั
ขณะนี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
1
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ด พลังงานโดยอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนใดเลยเมื
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผล
หลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
1.
กดปุม่ เมนูอาหารไทย
2.
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
3.
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
2
หมายเหตุ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 15
2019-09-11
15
10:28:36
การใช้เตาอบ
3
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของเมนูอาหารไทยรวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
รหัส/อาหาร
1
หมูพนั ต้นหอมย่าง
ปริ มาณอาหาร
2 คน
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
3-4 คน
เนื้อหมูสนั นอก 500 กรัม, รากผักชีสบั 5 ราก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทยขาว ½ ช้อน
ชา, เต้าหูย้ ้ี 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำเต้าหูย้ ้ี ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำผึง้ 2 ช้อนโต๊ะ,
ผงพะโล้ 2 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
เนื้อหมูสนั นอกแล่บาง 200 กรัม, กะทิ ¼ ถ้วย,
ซีอว้ิ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำหวาน 1 ช้อนโต๊ะ, รากผักชีทบุ 4 ราก, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมหัน่ 1 ถ้วย
4
หมูแดง
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันและคลุกกับหมู และเติมส่วนผสมอืน่ คลุกเคล้า
และหมักไว้ 1 ชัวโมง
่
วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่
ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้หนและรั
ั่
บประทานกับข้าวเหนียว
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันเพือ่ หมักหมูกบั ส่วนผสมเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
พันหมูหมักด้วยต้นหอม แล้วน�ำมาเสียบเหล็ก จากนัน้ วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ แล้ว
เริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานรับประทานได้
2
หมูยา่ งปลาเค็ม
2 คน
ปลาเค็มแล่ 30-50 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ,พริกขีห้ นูหนฝอย
ั่
1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนชา,
หัวหอมแดงซอย ¼ ถ้วย, มะนาว 1 ลูก
การใช้เตาอบ
ั ้ นก้อนหนา 1 ซม.
ผสมและคลุกส่วนผสมเข้าด้วยกัน ยกเว้นหัวหอมซอยและมะนาว ปนเป็
วางในถาดอบบนตะแกรงย่างในเตาอบ แล้วเริม่ อบ
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานรับประทานพร้อมหัวหอมซอยและ
มะนาว
3
คอมูยา่ งน�้ำจิม้ แจ่ว
3-4 คน
5
ข้าวหน้าหมูยา่ ง
ซอสงา
2 คน
เนื้อหมูสนั นอก 250 กรัม, น�้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ, โชยุ 3 ช้อนโต๊ะ, มิรนิ 1½ ช้อน
โต๊ะ, กระเทียมสับ ¼ ถ้วย, ขิงซอย ¼ ถ้วย, งาขาวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ,
ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ ส�ำหรับโรยหน้า
หมักหมูทแ่ี ล่ไว้กบั ส่วนผสมอืน่ ๆ ทิง้ ไว้ประมาณ 15 นาที วางหมูหมักบนตะแกรงย่างใน
เตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จ
แล้ว น�ำมารับประทานกับข้าว ราดด้วยน�้ำหมักและต้นหอม
น�้ำหมัก
อบน�้ำหมักทีเ่ หลืออยูด่ ว้ ยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 2 นาที
คอหมู 400 กรัม, ซีอว้ิ 3 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, พริก
ไทย ½ ช้อนชา, เกลือ 1 ช้อนชา, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำจิ้ม
พริกปน่ - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ,
ข้าวคัว่ 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, ผักชี ตามความต้องการ
ผสมคอหมูยา่ งและส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน แล้วหมักไว้เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่ วางบน
ตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน
น�้ำจิ้ม
ผสมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 1 นาที
เติมน�้ำมะขาม ข้าวคัว่ ต้นหอม และผักชีได้ตามชอบ
รับประทานพร้อมกับคอหมูยา่ ง
16
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 16
2019-09-11
10:28:36
รหัส/อาหาร
6
เมีย่ งหมูยา่ งตะไคร้
พริกสด
ปริ มาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2-4 คน
หมูสบั 200 กรัม, ตะไคร้หนั ่ 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดงทุบ 3 ช้อนโต๊ะ, ผักชีซอย ¼ ถ้วย,
พริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ 1½ ช้อน
โต๊ะ, รากผักชี 4 ราก, กระเทียม 5 กลีบ, พริกไทย ½ ช้อนชา, เส้นก๋วยเตีย๋ วลวก 1 ถ้วย,
ผักกาดหอม, หัวหอมแดง, ถัวลิ
่ สง, มะนาว หันเป็
่ นลูกเต๋าเล็กเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเคียง
ซอส
น�้ำส้มสายชู ½ ถ้วย, น�้ำตาล ⅓ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกแดงทุบ 1 ช้อนโต๊ะ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกัน และคลุกกับหมูสบั หัวหอมแดง ผักชีซอย และ
ตะไคร้ เติม
ั ้ นก้อน และผสมให้เข้ากัน
ซอสหอยนางรม น�้ำตาล ซีอว้ิ แล้วปนเป็
วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่
7
ย�ำเนื้อย่างมะเขือ
เปราะ
2-3 คน
เนื้อวัวสันนอก 300 กรัม, มะเขือเปราะ 2-3 ลูก, ใบมะกรูด 8 ใบ, หัวหอมแดง ½ ถ้วย, ใบ
สะระแหน่ ½ ถ้วย, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, พริกปน่
½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชา, พริกไทย ¼ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก ½ ช้อนโต๊ะ
หมักเนื้อกับเกลือ พริกไทย และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่
ท�ำงาน
หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้แล่เนื้อหมัก แล้วผสมกับใบมะกรูด หัวหอมแดง มะเขือเปราะ และ
ซอสให้เข้ากัน ก่อนรับประทาน ให้โรยด้วยใบสะระแหน่และใบมะกรูดซอย
ซอส
ผสมน�้ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาว และพริกปน่ ชิมรส
8
เนื้อย่างลูกผักชี
ปริ มาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
เนื้อวัวสันนอก 400 กรัม, เม็ดพริกไทย 1 ช้อนโต๊ะ, ลูกผักชี 1½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 1
กลีบ, เกลือ 1 ช้อนชา, น�้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม
2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ, เหล้าจีน 2 ช้อนโต๊ะ
ต�ำพริกไทย ลูกผักชี กระเทียมเข้าด้วยกัน และผสมส่วนผสมอืน่ แล้วหมักกับเนื้อวัวทีแ่ ล่ไว้
เป็ นเวลา 3-4 ชัวโมง
่ หลังจากหมักแล้ว ให้ตากไว้เป็ นเวลานานกว่า 3-4 ชัวโมง
่
วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่
ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อมกับข้าวเหนียวและผักทีช่ อบ
9
สเต๊กเนื้อเนยสมุนไพร
2 คน
เนื้อวัวสันนอก 400 กรัม, ไวน์แดง ¼ ถ้วย, พริกไทยอ่อน 1 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา,
น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดเอริงงิหนบางๆ
ั่
1 ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย หันยาว
่
เนยสมุนไพร
เนยจืด 3 ช้อนโต๊ะ, โรสแมรีส่ ด 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชา
ทุบเนื้อ หรือใช้สอ้ มจิม้ เพือ่ ให้เนื้อนุ่ม ต�ำพริกไทยอ่อน แล้วผสมกับเกลือ พริกไทย ไวน์
แดง น�้ำมันมะกอก
หมักเนื้อกับส่วนทีผ่ สมไว้แล้ว ทิง้ ไว้ประมาณ 1 ชัวโมง
่ วางคูก่ บั ผักหันบนตะแกรงย่
่
าง
ในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากอบ
เสร็จแล้ว ให้ราดเนยสมุนไพรบนเนื้อทีอ่ บไว้ แล้วอบต่อโดยใช้ไฟ 900 วัตต์จนกว่าเนยจะ
ละลาย รับประทานพร้อมกับผักย่าง
เนยสมุนไพร
ผสมส่วนผสมเข้าด้วยกัน และใส่ตเู้ ย็น
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 17
การใช้เตาอบ
เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จ ให้รบั ประทานพร้อมกับผัก เส้นก๋วยเตีย๋ วลวก หมูยา่ ง หัว
หอมแดง ถัวลิ
่ สง มะนาว และซอส
ซอส
ผสมน�้ำส้มสายชู เกลือ น�้ำตาลเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา
2 นาที หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้เติมพริกซอย
รหัส/อาหาร
2019-09-11
17
10:28:37
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
10
ไก่ยา่ งขมิน้
ปริ มาณอาหาร
1-2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
สะโพกไก่ตดิ น่อง 2 ชิน้ , ขมิน้ 2 ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 10 กลีบ รากผักชี 5 ราก, พริกไทย
ขาว ½ ช้อนชา, พริกไทยด�ำ ½ ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำตาล 1 ช้อนชา, ซีอว้ิ ด�ำ ½
ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
11
ไก่หอ่ ใบเตยย่าง
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทย ขมิน้ และผสมกับส่วนผสมอืน่ หมักไก่กบั ส่วนผสมเป็ น
เวลา 2-3 ชัวโมง
่ เริม่ ด้วยการวางด้านผิวของไก่บนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มี
เสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อม
กับข้าวเหนียวและผัก
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
เนื้อสะโพกไก่ 2 ชิน้ , ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1½
ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมันงา ½ ช้อนโต๊ะ, รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ใบเตย 8-10 ใบ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
หันเนื
่ ้อสะโพกไก่เป็ นชิน้ และหมักด้วยส่วนผสมเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
ห่อด้วยใบเตย และวางบนตะแกรงย่าง แล้วเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงานเมือ่ ปรุงเสร็จ รับประทานกับซอสพริก
12
กุง้ ย่างพริกไทยด�ำ
1-2 คน
กุง้ ลายเสือ 10 ตัว, พริกไทยด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก ½ ถ้วย, ราก
ผักชี 1-2 ราก, กระเทียมไทย 5 กลีบ, พริกปน่ 1 ช้อนชา, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำตาล
ทรายแดง ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, ไวน์ขาว 2 ช้อนโต๊ะ
การใช้เตาอบ
ตีรากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอม ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก และหมักด้วยส่วนผสมทัง้ หมด
เป็ นเวลา 15 นาที วางกุง้ หมักบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ อบเสร็จแล้ว ให้รบั
ประทานกับซอสทีห่ มักไว้
ซอส
ผสมซอสหมักทีเ่ หลือทัง้ หมดกับพริกหวาน แล้วน�ำไปอบทีค่ วามร้อน 900 วัตต์ เป็ นเวลา
1 นาที
18
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 18
2019-09-11
10:28:37
รหัส/อาหาร
13
กุง้ ย่างซอสสามรส
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
กุง้ แม่น้�ำ 4-6 ตัว, พริกปน่ 2 ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, พริกไทย ¼ ช้อนชา, น�้ำมัน
มะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 3 ช้อนโต๊ะ,
หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย, มะเขือเทศหัน่ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
ล้างและผ่ากุง้ เป็ นสองซีก หมักด้วยเกลือ พริกไทย พริกปน่ น�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 15
นาที วางกุง้ หมักบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้รบั ประทาน
กุง้ พร้อมกับซอส และน�้ำมันทีผ่ สมไว้
น�้ำมัน
ใส่หวั หอมแดงและน�้ำมันในเตา แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 4 นาที
ซอส
ผสมน�้ำปลาและน�้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกัน เติมหัวหอมใหญ่และมะเขือเทศ น�ำใส่ในเตาและอบ
ด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 4 นาที
2 คน
ปลาอินทรียส์ ดหันชิ
่ น้ 2 ชิน้ , น�้ำปลา ½ ถ้วย, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา,
น�้ำ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
หมักปลาอินทรียก์ บั ส่วนผสมอืน่ ๆ ทิง้ ไว้ประมาณ 1 ชัวโมง
่ ตากให้แห้งเป็ นเวลา 3-4
ชัวโมง
่ หลังจากตากเสร็จแล้ว ให้วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน
ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
15
ปลากระพงย่างกะทิ
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
ปลากะพง 2 ชิน้ , กะทิ ½ ถ้วย, กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง 5 หัว,
พริกไทยขาว ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, พริกทอด ผักชี ส�ำหรับตกแต่ง
วางปลาบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่
เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ราดด้วยซอสกะทิ แล้วตกแต่งด้วยพริกทอดและผักชี
รับประทานได้
ซอสกะทิ
ต�ำหัวหอมแดง, พริกไทย, เกลือ, กะปิเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะทิ น�้ำมะขาม น�้ำตาลปี๊บ ใส่
ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 450 วัตต์ เป็ นเวลา 10 นาที
16
น�้ำพริกปลาย่าง
1-2 คน
ปลาย่าง ½ ถ้วย, พริกขีห้ นูแห้ง 15 เม็ด, กระเทียมไทย 15 กลีบ, หัวหอมแดง 8 หัว,
เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
วางปลาย่างบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ใส่พริกแห้ง
กระเทียม หัวหอมแดงบนปลาย่าง และอบต่อ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ตำ� ปลา กระเทียม
หัวหอมแดงเข้าด้วยกัน และเติมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว รับประทานกับผักสดหรือ
ไข่ตม้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 19
การใช้เตาอบ
14
ปลาอินทรียย์ า่ ง
น�้ำปลา
รหัส/อาหาร
2019-09-11
19
10:28:38
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
17
ย�ำปลาทูยา่ ง
ปริ มาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
เนื้อปลาทูยา่ ง 200 กรัม, มะม่วงเปรีย้ วฝาน ½ ถ้วย, ตะไคร้ฝาน 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง
ฝาน ¼ ช้อนโต๊ะ, พาร์สลียส์ บั 2 ช้อนโต๊ะ, ใบสะระแหน่ 2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำจิ้ม
น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำตาล 15 ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นูซอย 1 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
19
แซลมอนย่างน�้ำ
จิม้ แซ่บ
ปริ มาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
สเต๊กแซลมอน 2 ชิน้ , โรสแมรี่ 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำมัน
มะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, บล็อคโคลี่ 1 ถ้วย
น�้ำจิ้ม
รากผักชี 3 ราก, พริกขีห้ นู 10 เม็ด, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, เกลือ ¼
ช้อนชา, น�้ำกระเทียมดอง 1 ช้อนโต๊ะ, โยเกิรต์ 2 ช้อนโต๊ะ
วางปลาทูยา่ งบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้ว
กดปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้คลุกกับปลาทูทอ่ี บไว้ น�ำเนื้อปลาทูใส่ชาม ผสม
ตะไคร้ หัวหอมแดง พาร์สลีย์ และใบสะระแหน่ ใส่น้�ำย�ำรสเผ็ดในชาม แล้วผสมให้เข้ากัน
รับประทานได้
น�้ำจิ้ม
ผสมส่วนผสมทัง้ หมด จนกว่าน�้ำตาลจะละลาย เติมพริกซอย
การใช้เตาอบ
18
แซลมอนย่างตะไคร้
ซอสมะนาว
2 คน
แซลมอน 500 กรัม, ตะไคร้ตำ � 2 ช้อนโต๊ะ, ผักชีสบั 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา, พริกไทย
½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, มะนาวฝาน 2 ชิน้
ซอสมะนาว
ไข่แดง 2 ฟอง, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา, มายองเนส
2 ช้อนโต๊ะ
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย ผักชีสบั และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 10 นาที วางตะไคร้
มะนาว แซลมอน และมะนาวอีกครัง้ บนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ ให้วางผิว
แซลมอนลงก่อน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน
หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อมกับซอสมะนาว
ซอสมะนาว
ผสมไข่แดงและเกลือ เติมมายองเนส นมข้นจืด น�้ำมะนาว ผสมให้เข้ากัน ใส่ในเตาอบ แล้ว
อบด้วยไฟ
900 วัตต์ เป็ นเวลา 30 นาที
20
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย โรสแมรี่ และน�้ำมันมะกอกเป็ นเวลา 30 นาที วาง
แซลมอนหมักบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกอาหารแล้วกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อมกับแซลมอนและผัก
ผัก
ล้างและห่อบล็อคโคลีไ่ ว้ในชาม ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็ นเวลา 3 นาที
น�้ำจิ้ม
ต�ำพริกขีห้ นูและกระเทียม แล้วผสมเกลือ น�้ำตาล และน�้ำกระเทียมดอง คลุกให้เข้ากัน แล้ว
เติมโยเกิรต์ ในตอนท้าย
20
ห่อหมกทะเลย่าง
2 คน
ปลาหมึก/กุง้ /หอยแมลงภู่ - 200 กรัม, พริกแกง 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ ½ ถ้วย, ไข่ 2, ใบ
สะระแหน่ ½ ถ้วย, ใบมะกรูดซอย 3 ใบ, พริกซอย 1 เม็ด, น�้ำปลา ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาลปี๊บ ½ ช้อนโต๊ะ, เนื้อมะพร้าว ¼ ถ้วย
ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน แล้วน�ำใส่ชาม วางบนตะแกรงย่างในเตาอบ และเริม่ อบ
หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้โรยด้วยใบมะกรูดและพริก รับประทานได้
21
ข้าวพะแนงหมู
1 คน
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทาน
ได้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 20
2019-09-11
10:28:38
รหัส/อาหาร
22
ข้าวผัดกระเพราไก่
ปริ มาณอาหาร
1 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
ข้าวผัดกะเพราไก่ 1 กล่อง
รหัส/อาหาร
27
น�้ำข้าวกล้องร้อน
ปริ มาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2-4 คน
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 2 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 5
ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทานร่วมกัน
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทาน
ได้
23
ข้าวราดซอสเปรีย้ ว
หวาน
1 คน
24
กุง้ ผัดพริกขีห้ นูสด
1 คน
ข้าวราดซอสเปรีย้ วหวานแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทาน
ได้
1 คน
สปาเก็ตตีผ้ ดั ไส้กรอก 1 กล่อง
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อน, อบเชยปน่ ½ ช้อนโต๊ะ
ผสมนม 1 ถ้วยกับส่วนผสมอืน่ ใส่ในเตาอบและปรุง เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่
แล้วกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
29
น�้ำพันช์ตะไคร้
3-4 คน
ตะไคร้ทงั ้ ต้น 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝาน 4 ชิน้ , น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย, น�้ำ 3 ถ้วย
หันและทุ
่
บตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง ใส่ในเตาอบและปรุง หลังจากอบเสร็จแล้ว
ให้ผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน รับประทานกับน�้ำแข็ง
ฮาวายเอีย้ นพิซซ่าแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วน�ำพิซซ่าออกจากกล่อง
ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
26
สปาเก็ตตีผ้ ดั ไส้กรอก
4 คน
การใช้เตาอบ
2-4 คน
28
ช็อกโกแลตร้อน
กุง้ ผัดพริกขีห้ นูสดแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทาน
ได้
25
ฮาวายเอีย้ นพิซซ่า
ั ่ บน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอา
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็ นเวลา 3-5 ชัวโมง
่ แล้วปนกั
กากออก เทใส่ถว้ ย แล้วใส่ใบเตย น�้ำตาล เกลือ ใส่ในเตาอบและปรุง หลังจากอบเสร็จแล้ว
ให้ดม่ื ขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอื่นๆ
30
ชาสะระแหน่เลมอน
3-4 คน
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนาวทีม่ ชี น้ิ มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 4
ถ้วย
ใส่ใบสะระแหน่ในน�้ำ แล้วน�ำเข้าเตาอบ จากนัน้ จึงเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมกับ
น�้ำตาลทรายแดงและน�้ำมะนาว รับประทานขณะร้อน
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทาน
ได้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 21
2019-09-11
21
10:28:38
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัตเิ มนูเพื่อสุขภาพมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 15 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่ มบิด
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ข้อมูลส�ำคัญ
1.
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1.
กดปุม่ เมนูเพื่อสุขภาพ
2.
เลือก ผัก & ธัญพืช หรือ เนื้อไก่ & เนื้อปลา ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จาก
นัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - ผัก & ธัญพืช
2 - เนื้อไก่ & เนื้อปลา
2
การใช้เตาอบ
3.
4.
3
4
ผัก & ธัญพืช
รหัส/อาหาร
1
22
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 15 แบบ ประกอบด้วย ผัก &
ธัญพืช และ เนื้อไก่ & เนื้อปลา
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
ถัวเขี
่ ยว
250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด
เติมน�้ำ 30 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีอ่ บอาหารหนัก 250 กรัม วางชามบริเวณกึง่ กลางของ
จานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-2
ผักโขม
150 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา
1-2 นาที
1-3
ข้าวโพดฝกั
500 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างและท�ำความสะอาดฝกั ข้าวโพด แล้ววางในจานแก้วทรงรี ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-4
ข้าวกล้อง
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ น
เวลา 5-10 นาที
1-5
มักกะโรนี
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำร้อน 1 ลิตร เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา
อบโดยปิดฝา คนให้เข้ากันแล้วพักอาหารไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พักอาหาร 1 นาที
1-6
เมล็ดควินวั
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ น
เวลา 1-3 นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 22
2019-09-11
10:28:39
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-7
ข้าวสาลีบดบัลเกอร์
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ น
เวลา 2-5 นาที
1-8
กราแตงผัก
500 กรัม
1-9
มะเขือเทศย่าง
400 กรัม
วางผัก เช่น มันฝรังฝานบางๆ
่
ทีป่ รุงไว้ลว่ งหน้า ซูกนิ ีฝาน และมะเขือเทศ รวมทัง้ ใส่ซอส
ลงในจานไพเร็กซ์แก้วขนาดพอเหมาะ ใส่ชสี ปน่ ทีด่ า้ นบน วางจานบนตะแกรง พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
ล้างท�ำความสะอาดมะเขือเทศ หันครึ
่ ง่ และใส่ลงในจานทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ
ใส่ชสี ปน่ ทีด่ า้ นบน วางจานบนตะแกรง พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2.
เนื้ อไก่ & เนื้ อปลา
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างชิน้ ไก่และวางในจานเซรามิค ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบน
จานหมุน พักอาหาร 2 นาที
2-2
เนื้อปลาสด
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2-3
เนื้อกุง้ สด
250 กรัม
ล้างกุง้ และวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
400 กรัม
(ปลา 1-2 ตัว)
วางปลาสด 1-2 ตัวลงบนจานทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ เติมเกลือเล็กน้อย น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
และสมุนไพรต่างๆ
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
2-5
เนื้อปลาย่าง
400 กรัม
(2 ตัว)
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา (ปลาเทร้าท์หรือปลากะพง) จากนัน้ ใส่สมุนไพรและเครือ่ งเทศ วาง
ปลาเคียงข้างกัน โดยสลับหัวและหางไว้บนตะแกรงสูง
พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน พักอาหาร 3 นาที
2-6
เสต็กแซลม่อนย่าง
300 กรัม
(2 ชิน้ )
วางสเต๊กปลาให้เสมอกันบนตะแกรงสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน พักอาหาร 2
นาที
2-4
เนื้อปลาเทราต์สด
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 23
2019-09-11
การใช้เตาอบ
2-1
อกไก่งวง
23
10:28:40
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัตลิ ะลายน�้ำแข็งช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ เป็ ดไก่ ปลา ขนมปงั หรือเค้กทีแ่ ช่แข็งไว้ได้
เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
3.
4.
3
หมายเหตุ
โปรดใช้ภาชนะทีร่ ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1.
กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
2.
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
4
5
5.
เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้
ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีอกี ครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
2
การใช้เตาอบ
24
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 24
2019-09-11
10:28:40
ตารางต่อไปนี้เป็ นการตัง้ โปรแกรมละลายน�้ำแข็งต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ ดไก่ ปลา และขนมปงั /เค้กในจานแก้วก้นแบนหรือจานกระเบือ้ ง
รหัส/อาหาร
1
เนื้อวัว
ปริ มาณอาหาร
200-1500 กรัม
2
เนื้อไก่
200-1500 กรัม
3
เนื้อปลา
200-1500 กรัม
4
ขนมปงั /เค้ก
125-1000 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
การใช้คณ
ุ สมบัตินึ่ง
คุณสมบัตนิ ึ่ งมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 17 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณ
อาหารได้โดยหมุน ปุ่ มบิด คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ึ่ งกับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ขัน้ แรก ให้วางหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งทีใ่ ส่อาหารอาหารไว้ในบริเวณกึง่ กลางจานหมุน
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ พักอาหารเป็ นเวลา
20-60 นาที
กดปุม่ นึ่ ง
2.
เลือก อาหารเพือ่ สุขภาพ หรือ อาหารเอเชีย โดยหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้
กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรม
นี้เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้ พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตา
อบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทัง้ ตัว หรือปลาชิน้ พักอาหารเป็ นเวลา 20-50 นาที
2
3
3.
4.
5.
1 - อาหารเพือ่ สุขภาพ
2 - อาหารเอเชีย
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่
เลือก/นาฬิ กา
เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
4
5
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 25
2019-09-11
25
10:28:41
การใช้เตาอบ
วางขนมปงั บนกระดาษส�ำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตา
อบ วางเค้กบนจานกระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบ
จะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู)
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงั ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นแบบตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับ
ขนมปงั ก้อนและแท่งแบบฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนม
พาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็ น
เวลา 5-20 นาที
1.
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 17 แบบ
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
1.
อาหารเพื่อสุขภาพ
รหัส/อาหาร
การใช้เตาอบ
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
เนื้อวัว
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลีส่ ดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ใส่บร็อคโคลีใ่ นถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
1-2
เนื้อไก่
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดแครอทสด เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่แครอทในถาด
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-3
เนื้อปลา
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดดอกกะหล�่ำสดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ใส่ดอกกะหล�่ำในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
1-4
ขนมปงั
250 กรัม
500 กรัม
ชังน�
่ ้ ำหนักฟกั ทอง แล้วน�ำมาล้าง จากนัน้ หันเป็
่ นลูกเต๋าขนาดเท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล.
ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ฟกั ทองในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากอบ
เสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-5
เนื้อวัว
250 กรัม
500 กรัม
ล้างและปอกเปลือกมันฝรังและหั
่
นเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับ
นึ่ง ใส่มนั ฝรังในถาด
่
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
1-6
ผักแช่แข็ง
250 กรัม
500 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ผกั แช่แข็งในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-7
ผลไม้ในน�้ำเชือ่ ม
400 กรัม
ชังน�
่ ้ ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือสับปะรด) หลัง
จากปอกเปลือก ล้างและหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่
ผลไม้ในถาด แล้ววางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา
2-3 นาที
1-8
ข้าวขาว
250 กรัม
ใส่ขา้ วในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร
เป็ นเวลา 5 นาที
26
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-9
เนื้อวัวนึ่ง
250 กรัม
500 กรัม
ั ้ นทรงกลม (แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) เติมน�้ำ ชังน�
่ ้ ำหนักเนื้อสับ และปนเป็
100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลัง
จากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
1-10
เนื้อปลาแซลม่อน
300 กรัม
600 กรัม
ล้างปลาและเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่เนื้อปลา
แซลมอนในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ น
เวลา 2-3 นาที
1-11
เนื้ออกไก่
300 กรัม
600 กรัม
ล้างอกไก่และท�ำรอยบากทีผ่ วิ ของไก่ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่อกไก่ใน
ถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 26
2019-09-11
10:28:42
2.
คู่มือการอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง
อาหารเอเชีย
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
โจ๊กเนื้อไก่ฉกี
650 กรัม
หันไก่
่ 150 กรัมเป็ นชิน้ บางๆ แล้วน�ำมาผสมกับแป้งข้าวโพดในชาม เติมน�้ำ 400 มล.
และน�้ำสต๊อกไก่ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่สว่ นผสมไก่และข้าวหุงสุก 100 กรัมในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากเสร็จแล้ว ให้คนแล้วพักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-2
ปลาเนื้อขาวนึ่ง
250 กรัม
500 กรัม
ล้างปลาคอดในน�้ำเย็น โรยเกลือ 1 ช้อนชาและพริกไทยปน่ เล็กน้อย ใส่ซอี ว้ิ 1 ช้อนโต๊ะ
และน�ำไปแช่เย็น
30 นาที เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง วางชิน้ ปลา 4 ชิน้ ให้ทวถาด
ั่
ไม่ให้ทบั กัน
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ใส่ขนมจีบแช่แข็งในถาด และวางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-4
ผักใบเขียว
125 กรัม
250 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้างผักใบเขียว ใส่ผกั ในถาด แล้ววางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-5
ไข่ตุ๋น
350 กรัม
ใส่ไข่ 3 ฟอง, น�้ำ 250 มล., น�้ำสต๊อกไก่, เกลือเล็กน้อย และน�้ำมัน 10 มล. ในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ใช้ชอ้ นคนช้าๆ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
2-6
เนื้อกุง้ นึ่ง
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง ล้างกุง้ สด ใส่ผกั ในถาด แล้ววางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึ่ง ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
หม้อ
จานซิลคิ อน
ฝาปิด
ชิน้ ส่วนทัง้ หมดสามารถทนความร้อนได้ตงั ้ แต่ -20 °C ถึง 200 °C
เหมาะส�ำหรับการเก็บในช่องแช่แข็ง และสามารถใช้แยกกันหรือใช้รว่ มกันได้
เงื่อนไขของการใช้งาน:
ข้อมูลส�ำคัญ
การใช้เตาอบ
2-3
เกีย๊ วนึ่ง
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งใช้หลักการนึ่งด้วยไอน�้ำ ออกแบบมาส�ำหรับการอบอาหารได้รวดเร็ว ดีต่อสุขภาพในเตาไมโครเวฟ Samsung ของคุณ
อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะส�ำหรับการหุงข้าว พาสต้า ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ ชุดหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งไมโครเวฟ
ประกอบด้วย 3 ส่วน:
ห้ามใช้:
•
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าเปียกหรือวางบนบริเวณทีเ่ ปียกน�้ำเมือ่ แก้วมีความร้อนสูง
•
วางบนไฟโดยตรง
ข้อมูลส�ำคัญ
ล้างทุกส่วนให้สะอาดด้วยน�้ำยาล้างจานก่อนทีจ่ ะใช้ครัง้ แรก
ข้อมูลส�ำคัญ
หากต้องการดูการอบอัตโนมัติ โปรดดูทห่ี น้า “การใช้คณ
ุ สมบัตนิ ่ึง”
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ยกหม้อแก้วส�ำหรับนึ่งออก เนื่องจากทีจ่ บั จะร้อนมาก โปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบ
ข้อมูลส�ำคัญ
เมือ่ อบเสร็จสิน้ แล้ว หม้อแก้วส�ำหรับนึ่งจะมีไอน�้ำอัดอยูภ่ ายใน ซึง่ อาจท�ำให้ลวกมือ โปรดอย่ายืน่ ใบหน้าเข้าใกล้อุปกรณ์ และโปรดใช้ถุงมือส�ำหรับ
เตาอบเมือ่ ยกฝาออก
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 27
2019-09-11
27
10:28:43
การใช้เตาอบ
การบ�ำรุงรักษา:
การย่าง
การย่างช่วยให้คณ
ุ อุ่นและท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ
•
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
•
คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
ข้อมูลส�ำคัญ
คุณสามารถล้างหม้อนึ่งในเครือ่ งล้างจาน
ข้อมูลส�ำคัญ
1.
เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะอาหารบนตะแกรง ปิดประตู
2.
กดปุม่ ย่าง
ผลลัพธ์:
เมือ่ ล้างด้วยมือ ให้ใช้น้�ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นใยขัด
ข้อมูลส�ำคัญ
อาหารบางอย่าง (เช่น มะเขือเทศ) อาจท�ำให้พลาสติกสีเปลีย่ นไป ซึง่ เป็ นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของการผลิต
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้โหมดย่างและการจัดกลุ่มกับหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
โหมดการท�ำงาน
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
ไมโครเวฟ
O
ย่าง
/ การจัดกลุม่
2
X
(โหมดการย่าง)
การใช้เตาอบ
•
3.
4.
3
4
28
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
เลือกเวลาในการย่างอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
•
เวลาย่างสูงสุดคือ 60 นาที
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เริม่ ต้นการย่าง
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 28
2019-09-11
10:28:44
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงทีเ่ หมาะกับอาหารทีจ่ ะอบ แล้ววางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
1.
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
ข้อมูลส�ำคัญ
กดปุม่ การจัดกลุม่
ผลลัพธ์:
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
1
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหารทัว่
ถึงกัน
600 วัตต์
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะ
เหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลือง
น่ารับประทาน
เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุน ปุ่ มบิด
(600 วัตต์, 450 วัตต์, 300 วัตต์) แล้วกดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
•
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
3.
เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่ มบิด
•
เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
4.
4
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 29
2019-09-11
29
10:28:45
การใช้เตาอบ
2.
2
3
(โหมดการใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่าง)
(ก�ำลังไฟฟ้า)
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติระบบการอุ่น
แนะน�ำเมนูของระบบการอุ่น
คุณสมบัตริ ะบบการอุ่น มีฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ อาหารและอุน่ จานทีก่ ำ� หนดโปรแกรมไว้ลว่ งหน้าแล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
1.
กดปุม่ ระบบการอุ่น
แบบร้อน (1-1 / 2-1)
ลาซาญญ่า, ซุป, กราแตง, อาหารอบหม้อดิน, พิซซ่า, สเต๊ก (สุก), เบคอน, เมนูปลา, เค้ก
แบบอุน่ (1-2 / 2-2)
พาย ขนมปงั เมนูไข่ สเต๊ก (สุกน้อยหรือสุกปานกลาง)
1
1. โหมดอ่นุ อาหาร
2.
2
3.
การใช้เตาอบ
3
4.
4
เลือกรักษาความร้อนและอุน่ จานทีค่ ณ
ุ ต้องการใช้ดว้ ยการหมุน ปุ่ มบิด
จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - โหมดอุ่นอาหาร
2 - อุน่ จาน
เลือก แบบร้อน และ แบบอุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
1-1 / 2-1 - แบบร้อน
1-2 / 2-2 - แบบอุ่น
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏอีกครัง้
คุณสมบัตริ กั ษาความร้อนจะช่วยให้อาหารร้อนอยูจ่ นกว่าจะรับประทาน
ใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ ท�ำให้อาหารอุน่ อยูเ่ สมอจนถึงเวลาพร้อมรับประทาน
คุณสามารถเลือกอุณหภูมใิ นการอุน่ ได้วา่ จะให้รอ้ นหรืออุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูคำ� แนะน�ำในหน้าก่อน)
1-1. ร้อน
1-2. อุน่
หากต้องการใช้ฟงั ก์ชนรั
ั ่ กษาความร้อน ให้ดำ� เนินการดังนี้:
•
วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน
•
ใช้ฟงั ก์ชนรั
ั ่ กษาความร้อน
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ อุน่ อาหารทีเ่ ย็นแล้ว โปรแกรมนี้ใช้สำ� หรับการรักษาความร้อนกับอาหารทีเ่ พิง่ สุกใหม่
ข้อมูลส�ำคัญ
ไม่แนะน�ำให้รกั ษาความร้อนของอาหารเป็ นเวลานานเกินไป (มากกว่า 1 ชัวโมง)
่
เนื่องจากอาหารจะสุกต่อ อาหารทีอ่ ุน่ จะเสียเร็วยิง่ ขึน้
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามปิดฝาหรือห่อด้วยพลาสติก
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
30
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 30
2019-09-11
10:28:45
2. อุ่นจาน
4.
วางอ่างส�ำหรับอุน่ จานบนจาน
5.
ปิดประตู แล้วใช้ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ จาน
คุณสามารถรับประทานขณะจานอุน่ พอดีได้ดว้ ยการใช้คณ
ุ สมบัตอิ ุน่ จาน
ใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เพือ่ อุ่นจานให้รอ้ นหรือให้มอี ุณหภูมกิ ำ� ลังพอดี
คุณสามารถเลือกอุณหภูมใิ นการอุน่ ได้วา่ จะให้รอ้ นหรืออุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูคำ� แนะน�ำในหน้าก่อน)
2-1. ร้อน
2-2. อุน่
1.
วางจานทีก่ ง่ึ กลางของจานหมุน
(จ�ำนวนจานสูงสุด : 5 ชิน้ )
5
ข้อมูลส�ำคัญ
น�้ำธรรมดาเท่านัน้ ห้ามใช้น้�ำกลัน่
2.
ข้อมูลส�ำคัญ
การใช้เตาอบ
เติมน�้ำตามเส้นบอก (ระดับน�้ำ) ภายในอ่างส�ำหรับอุน่ จาน
(เส้นมีปริมาณประมาณ 200 มล.)
ห้ามใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานส�ำหรับการอบอาหาร อ่างส�ำหรับอุน่ จานสามารถใช้ในโหมดอุน่ จานเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทร่ี ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญ
3.
ใช้ฝาปิดอ่างส�ำหรับอุน่ จาน แล้วหมุนไปที่ “ล็อค”
ห้ามใช้ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้ถา้ ไม่มนี ้�ำ
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบเมือ่ ยกจานและอ่างส�ำหรับอุน่ จานออก
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและการจัดกลุ่มกับการอุน่ จาน ต้องใช้กบั ฟงั ก์ชนอุ
ั ่ น่ จาน ในโหมดอุน่ เท่านัน้
โหมดการท�ำงาน
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
ระบบการอุน่
O
ไมโครเวฟ
/ ย่าง
/ การจัดกลุม่
X
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 31
2019-09-11
31
10:28:47
การใช้เตาอบ
การใช้ฟังก์ชนล็
ั ่ อคป้ องกันเด็ก
การใช้คณ
ุ สมบัติเปิ ด/ปิ ดจานหมุน
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้จานทีม่ ขี นาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน (เฉพาะการปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านัน้ )
1.
1
2
1
2
2.
กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานและปุม่ เลือก/นาฬิ กาพร้อมกัน
ผลลัพธ์:
• เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชนั ่
ใดได้)
• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานและ
ปุม่ เลือก/นาฬิ กาพร้อมกัน
ผลลัพธ์:
คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
ข้อมูลส�ำคัญ
ผลการปรุงอาหารในกรณีน้ีอาจไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทวถึ
ั ่ งดี
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ หมุนจานเองขณะทีป่ รุงอาหารไปได้ครึง่ หนึ่ง
�������
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยทีไ่ ม่มอี าหารในเตา
สาเหตุ: อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครือ่ ง
1.
2.
1
2
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะไม่ทำ� งาน
ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนอีกครัง้
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะกลับมาท�ำงาน
หมายเหตุ
การใช้เตาอบ
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนจะสามารถใช้ได้เฉพาะในระหว่างการอบเท่านัน้
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1.
1
2
2.
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีและปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานพร้อม
กัน
ผลลัพธ์:
เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วิ นาทีและปุม่
หยุด/ประหยัด พลังงานพร้อมกันอีกครัง้
ผลลัพธ์:
เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
32
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 32
2019-09-11
10:28:48
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิ ดเห็น
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป อาจ
มีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
✓✗
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะ
ใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบ
ใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิ ดเห็น
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุง
แช่แข็ง
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษ
เช็ดปาก และกระดาษ
เช็ดมือ
•
กระดาษรีไซเคิล
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ าก
เกินไป
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสี
เมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
อาจติดไฟ
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความ
ระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
อาจเกิดประกายไฟ
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้อง
ใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือ
หนังสือพิมพ์
✗
•
กระดาษรีไซเคิลหรือ
ขอบโลหะ
✗
เครือ่ งแก้ว
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่
สามารถใช้กบั เตาอบ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหาก
ได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
✓
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 33
�����������������������������
�
•
•
•
อุปกรณ์
2019-09-11
33
10:28:49
คู่มือการปรุguide
Cookware
งอาหาร
ไมโครเวฟ
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจาก
แรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
การปรุงอาหาร
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
ผักโขม
บร็อคโคลี่
ถัว่
ถัวเขี
่ ยว
600 วัตต์
5-6
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
คู่มือการปรุงอาหาร
เวลาพักอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจาย
ทัวถึ
่ งกัน
150 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
การปิ ดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี
เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
เวลา (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป
พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การ
ละลายเนยหรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
ปริ มาณอาหาร
ผักรวม (แครอท/ถัว/ข้
่ าวโพด)
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ผักรวม (แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
34
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 34
2019-09-11
10:28:49
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักสด
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นมีการแนะน�ำปริมาณน�้ำนอกเหนือไป
จากนี้ โปรดอ่านตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลัง
การอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็ นเวลา 3 นาที
���������
หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
อาหาร
บร็อคโคลี่
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
4½-5
7-8
อาหาร
กระเทียมต้น
250 กรัม
900 วัตต์
6-6½
เห็ด
250 กรัม
900 วัตต์
หัวหอม
4½-5
พริกหยวก
250 กรัม
900 วัตต์
5-5½
7½-8½
900 วัตต์
4-4½
ค�ำแนะน�ำ
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม พักอาหาร 3 นาที
มะเขือม่วง
250 กรัม
4-4½
900 วัตต์
1½-2
2½-3
125 กรัม
250 กรัม
250 กรัม
900 วัตต์
5-5½
250 กรัม
900 วัตต์
4½-5
900 วัตต์
4-5
7-8
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ พักอาหาร 3 นาที
มันฝรัง่
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็ นครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง พักอาหาร 3 นาที
ซูกนิ ี
900 วัตต์
900 วัตต์
250 กรัม
500 กรัม
คู่มือการปรุงอาหาร
250 กรัม
500 กรัม
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ฝานแครอทเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
ดอกกะหล�่ำ
เวลา (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็ นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริก
ไทย เทน�้ำออกก่
อนรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำ 60-75 มล. (4-5 ช้อนโต๊ะ) พักอาหาร 3 นาที
แครอท
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
พักอาหาร 3 นาที
กะหล�่ำบรัสเซล
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสีส่ ว่ น เป็ นชิน้ เท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
หัวผักกาด
250 กรัม
900 วัตต์
5½-6
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก พักอาหาร 3 นาที
3½-4
ค�ำแนะน�ำ
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ พักอาหาร 3 นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 35
2019-09-11
35
10:28:49
คู่มือการปรุงอาหาร
การอุ่นอาหาร
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
ข้าว:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็ นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝา
เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา
คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
พาสต้า:
อาหาร
ข้าว (หุงพอสุก)
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุน่ ด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็ นของเหลว และมีอุณหภูมปิ กติ คือประมาณ +18 ถึง +20
°C หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ุณหภูม ิ +5 ถึง +7 °C
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
375 กรัม
900 วัตต์
15-16
17½-18½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 กรัม) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 กรัม)
พักอาหาร 5 นาที
ข้าวกล้อง (หุงพอสุก)
250 กรัม
375 กรัม
900 วัตต์
20-21
22-23
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 กรัม) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 กรัม)
พักอาหาร 5 นาที
คู่มือการปรุงอาหาร
ข้าวผสม
(ข้าว + ข้าวกล้อง)
ข้าวโพดผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
พาสต้า
250 กรัม
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางชนิดสามารถอุน่ โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ ในขณะทีบ่ างชนิดควรใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์ โปรดดูตารางต่อไปนี้
เป็ นแนวทาง โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็ นอาหารชนิดทีร่ อ้ นเร็ว
(เช่น พายเนื้อสับ เป็ นต้น)
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้อาหารลวกมือ คุณควรคน
อาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็ น
ของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ)
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิม่ เวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจ�ำเป็ น
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
900 วัตต์
16-17
900 วัตต์
17-18
900 วัตต์
10-11
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 กรัม
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่ อาหารทีเ่ ป็ นชิน้ เล็กๆ จะได้
ผลดีกว่า
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้
พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูมสิ ม�่ำเสมอทัวกั
่ น
เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็ นอย่างอืน่ ในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 400 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำร้อน 1000 มล. พักอาหาร 5 นาที
36
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 36
2019-09-11
10:28:49
การอุ่นของเหลว
หมายเหตุ:
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่างอุน่ ถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้
หลังจากอุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ชอ้ นหรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่
ตามแผนผังต่อไปนี้
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
การอุ่นของเหลวและอาหาร
อาหารทารก:
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบ
อุณหภูม ิ อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ระหว่าง 30-40 °C
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เครือ่ งดืม่ (กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล. (1 ถ้วย)
300 มล. (2 ถ้วย)
450 มล. (3 ถ้วย)
600 มล. (4 ถ้วย)
900 วัตต์
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
นมส�ำหรับทารก:
เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่า
ก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อน ! ทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ ่ี
แนะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ประมาณ 37 °C
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝา
วาง 1 ถ้วยตรงกลาง 2 ถ้วยตรงข้ามกัน และ 3 ถ้วยเป็ นวงกลม ทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟระหว่างพักอาหาร
และคนให้ทวั ่
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ซุป (เย็น)
900 วัตต์
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
คู่มือการปรุงอาหาร
250 กรัม
350 กรัม
450 กรัม
(550 กรัม)
ค�ำแนะน�ำ
เทในจานหรือชามกระเบือ้ งก้นลึก
ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
สตูว์ (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก
คนเป็ นระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 37
2019-09-11
37
10:28:49
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหาร
พาสต้าราดซอส (เย็น)
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
350 กรัม
600 วัตต์
3½-4½
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับ
ประทาน
พักอาหาร 3 นาที
พาสต้ามีไส้ราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
350 กรัม
450 กรัม
600 วัตต์
คู่มือการปรุงอาหาร
38
400 กรัม
600 วัตต์
อาหาร
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม + ผลไม้)
4½-5½
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ พักอาหาร
3 นาที
ชีสฟองดูพร้อมรับประทาน
(แช่เย็น)
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
4-5
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ นระยะ
ระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
อาหารชุด (เย็น)
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
6-7
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ชสี ฟองดูทพ่ี ร้อมรับประทานในชามแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอุน่ คนก่อน
รับประทาน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
นมส�ำหรับทารก
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบ
อุณหภูมอิ ย่างละเอียด
พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา
คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด พักอาหารเป็ นเวลา
2-3 นาที
100 มล.
300 วัตต์
200 มล.
30-40 วินาที
1 นาที ถึง 1 นาที 10 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้ แล้ว
วางตรงกลางของจานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา
คนให้ทวและพั
ั่
กอาหารอย่างน้อย 3 นาที
คนให้ทวก่
ั ่ อนรับประทาน และตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 38
2019-09-11
10:28:50
ละลายน�้ำแข็ง
อาหาร
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก
หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำอาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่
ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่ให้
อุน่ จนเกินไป
หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็ นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำ
แข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
���������
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็ง
และละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
180 วัตต์
6-7
9-12
สเต๊กหมู
250 กรัม
180 วัตต์
5-7
เวลา (นาที)
ไก่ชน้ิ
500 กรัม (2 ชิน้ )
180 วัตต์
14-15
ไก่ทงั ้ ตัว
1200 กรัม
180 วัตต์
32-34
ค�ำแนะน�ำ
ขัน้ แรก ให้วางไก่เป็ นชิน้ บนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้ดา้ นทีเ่ ป็ นหนังอยูข่ า้ งล่าง ส่วนไก่ทงั ้ ตัวให้เอาด้าน
หน้าอกลง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลาย
น�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 15-60 นาที
เนื้ อปลา
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
200 กรัม
180 วัตต์
6-7
ปลาทัง้ ตัว
400 กรัม
180 วัตต์
11-13
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้สว่ นทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างและหางปลา
ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็ นเวลา 10-25 นาที
ผลไม้
เบอร์ร่ี
300 กรัม
180 วัตต์
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
วางเนื้อบนจานหมุน หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหาร
เป็ นเวลา 15-30 นาที
ระดับพลังงาน
เป็ ดไก่
เนื้ อสัตว์
เนื้อสับ
ปริ มาณอาหาร
6-7
ค�ำแนะน�ำ
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่)
พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 39
2019-09-11
39
10:28:50
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
ขนมปัง
ขนมปงั ก้อน
(ก้อนละ 50 กรัม)
2 ชิน้
4 ชิน้
180 วัตต์
1-1½
2½-3
ขนมปงั แผ่น/แซนด์วชิ
250 กรัม
180 วัตต์
4-4½
ขนมปงั เยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
500 กรัม
180 วัตต์
7-9
ค�ำแนะน�ำ
วางก้อนขนมปงั เป็ นวง หรือวางขนมปงั แผ่นเป็ นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้านเมือ่ ถึง
ครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
ไมโครเวฟ + ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็ นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การ
หมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว
คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้ 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง
อุปกรณ์สำ� หรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + การย่าง
โปรดใช้อุปกรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะกับการท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้
อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่นเดียว
กับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนที่
เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะเวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
ย่าง
หมายเหตุสำ� คัญ:
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหาร
เกรียมทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็ นเวลา 3-5 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่ โปรดดูคำ� แนะน�ำ
ในแผนผังต่อไปนี้
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทัง้ สองด้าน
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็ นชิน้ ไส้กรอก สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงั ปิ้งแบบมีทอ็ ปปิง
หมายเหตุสำ� คัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้เฉพาะโหมดย่าง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่
40
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 40
2019-09-11
10:28:50
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารสดและแช่แข็ง
อาหารสด
อุน่ เตาอบด้วยการย่างเป็ นเวลา 3 นาที
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
แอปเปิ้ลอบ
ข้อมูลส�ำคัญ
ขนมปงั แผ่น
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
4 ชิน้ (ชิน้ ละ 25 กรัม)
ย่างเท่านัน้
3-4
2-3
ค�ำแนะน�ำ
วางแผ่นขนมปงั คูก่ นั บนตะแกรง
มะเขือเทศย่าง
400 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
5-6
-
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน วางเป็ นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วางบนตะแกรงสูง พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
มะเขือเทศ-ชีสโทสต์
4 ชิน้ (300 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
4-5
500 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
7-8
-
400 กรัม
300 วัตต์ + ย่าง
ย่างเท่านัน้
18½-19½
1-2
ค�ำแนะน�ำ
วางกราแตงสดในจานขนาดเล็กทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
-
2 ขัน้ (นาที)
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ 400 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
7-8
-
500 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
8-10
6-8
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวชิ
ั ่ น้ ไก่ วางเป็ นวงบนตะแกรงสูง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ไก่อบ
1200 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
กลับข้าง
21-22
300 วัตต์ + ย่าง
21-22
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวเนื
ั ่ ้อไก่ ใส่ในจานส�ำหรับเตาอบและวางบนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 5
นาทีหลังการอบ
ปลาย่าง
400-500 กรัม
300 วัตต์ + ย่าง
5-7
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา จากนัน้ ใส่สมุนไพรและเครือ่ งเทศ วางปลาสองตัวคูก่ นั (สลับด้านหัวและหาง) บนตะแกรง
แบบสูง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางบนตะแกรงเป็ นวงกลม โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ข่ า้ งล่าง
ลาซานญ่าแช่แข็ง
1 ขัน้ (นาที)
พิซซ่าแช่แข็ง
300-350 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
11-12
-
ค�ำแนะน�ำ
วางพิซซ่าแช่แข็งบนกระดาษส�ำหรับกลม ใช้ตะแกรงแบบต�่ำ วางตะแกรงต�่ำบนจานหมุน พักอาหารเป็ นเวลา 1-2
นาที
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 41
คู่มือการปรุงอาหาร
มันฝรังอบ
่
ไก่ชน้ิ
-
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั ปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
คว้านไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อลั มอนด์ฝานบางๆ ไว้ดา้ นบน วางแอปเปิ้ลบนจานแก้วไพเร็กซ์
แบบเรียบ วางจานบน
ตะแกรงต�่ำ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
อาหารสด
ปริ มาณอาหาร
2019-09-11
41
10:28:50
การแก้ไขปัญหา
เคล็ดลับ
การละลายผลึกน�้ำผึง้
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ปัญหา
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก ให้ความร้อนเป็ นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึง้ ละลาย
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็ นเวลา 5 นาที น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก ให้ความร้อน 1 นาที ใช้
พลังงาน
300 วัตต์ และคนหลังจากทีล่ ะลาย
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน) เอาไว้
ปิดฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
การปรุงพุดดิ้ ง/คัสตาร์ด
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อา่ งแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 6½
ถึง
7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start (เริม่
ท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล. อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้
พลังงาน
900 วัตต์ จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส คนสองครัง้ ระหว่างการอบ
การปรุงแยม
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทวั ่ อบโดยปิดฝา
เป็ นเวลา 10-12 นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การแก้ไขปัญหา
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็ นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน คนบ่อยๆ ระหว่างการอบเป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 600
วัตต์ พักอาหาร 2-3 นาทีในเตาอบ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
42
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุง
อาหาร
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 42
2019-09-11
10:28:50
ปัญหา
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
หลังจากใช้งานเป็ นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้สกั ครู่
เพือ่ ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ฟงั เสียงของพัดลมระบายความร้อน
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตา
อบเพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ในระหว่างการ
ปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิดการขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไป
ในระหว่างการใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตา
อบเพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ใน
คูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
การด�ำเนิ นการ
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งาน
อีกครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
ฟงั ก์ชนละลายไม่
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่
ติดเลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลานาน
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่ Eco
(ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครัง้ หรือกด
ปุม่ Cancel (ยกเลิก)
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบอีกครัง้
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุง
อาหาร
ถ้าใช้ฟงั ก์ชนปรุ
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหารใน
ระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start (เริม่
ท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและมันคง
่
เกิดประกายไฟในระหว่างการ
ปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะในระหว่างการใช้
เตาอบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็ นโลหะ
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้น
ท�ำงานทันที
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือเต้ารับ
ไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
การแก้ไขปัญหา
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ฝี า
ปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
สาเหตุ
การให้ความร้อน รวมถึงฟงั ก์ช ั ่
นการอุน่ ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน
และเตาอบไม่ทำ� งาน
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
ปัญหา
น�ำวัตถุทงั ้ หมดทีว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 43
2019-09-11
43
10:28:50
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
1.
2.
การด�ำเนิ นการ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะ
ขึน้ อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิด
ปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
ความสว่างภายในเตาอบมีการ
เปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ น
ก�ำลังไฟฟ้าตามฟงั ก์ชนั ่
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุงอาหารไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลม
ระบายอาหารยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลม
ระบายอากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
3.
น�้ำหยด
มีไอน�้ำออกมาจากรอย
แยกของประตู
มีน้�ำในเตาอบ
สาเหตุ
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
จานหมุน
ในขณะหมุน จานหมุนออกมาน
อกทีต่ ดิ ตัง้ หรือหยุดหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่าง
การหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นใน
ของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่เกินไป
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้งานเตา
อบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจากขดลวด
ความร้อน
อาหารอยูใ่ กล้กบั ทีย่ า่ งเกินไป
วางอาหารให้มรี ะยะห่างทีเ่ หมาะสมในระหว่างการ
ปรุงอาหาร
จัดเตรียมและ/หรือจัดวางอาหารไม่เหมาะสม
โปรดจัดเตรียมและจัดวางอาหารอย่างเหมาะสม
ย่าง
มีควันออกมาในระหว่างการ
ใช้งาน
การแก้ไขปัญหา
44
สาเหตุ
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 44
2019-09-11
10:28:51
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เตาอบ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ฉันได้ยนิ เสียงน�้ำเดือดในระหว่าง
อบอาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
น�้ำร้อนโดยใช้เครือ่ งท�ำความร้อนระบบไอน�้ำ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
มีเสียงผิดปกติเมือ่ ฉันหยุดอบ
อาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
น�้ำจะถูกปล่อยออกจากภายในเครือ่ งท�ำความ
ร้อนระบบไอน�้ำหลังจากอบอาหารด้วยแรงดัน
ไอน�้ำเสร็จแล้ว
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ไม่มไี อน�้ำออกมา
ไม่ได้ตดิ ตัง้ ถังจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าติดตัง้ ถังจ่ายน�้ำถูกต้องหรือไม่
ไม่มนี ้�ำในถังจ่ายน�้ำ
ใส่น้�ำในถังแล้วลองอีกครัง้
อบ
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีควันออกมาในระหว่างอุ่น
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้งานเตา
อบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจากขดลวด
ความร้อน
มีกลิน่ ไหม้หรือกลิน่ พลาสติกเมือ่
ใช้เตาอบ
มีการใช้ภาพชนะทีเ่ ป็ นพลาสติกหรือไม่คงทน
ต่อความร้อน
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นแก้วทีเ่ หมาะส�ำหรับอุณหภูมสิ งู
มีกลิน่ เหม็นออกมาจากภายใน
เตาอบ
เศษอาหารหรือพลาสติกละลายและติดค้าง
อยูใ่ นเตาอบ
ใช้ฟงั ก์ชนไอน�
ั ่ ้ ำ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
คุณสามารถวางมะนาวฝานไว้ภายใน และให้เตาอบ
ท�ำงานเพือ่ ช่วยขจัดกลิน่ ให้เร็วขึน้
เตาอบปรุงอาหารได้ไม่เหมาะสม
มีการเปิดประตูเตาอบบ่อยครัง้ ในระหว่าง
ปรุงอาหาร
ถ้าคุณเปิดเตาอบบ่อยครัง้ อุณหภูมภิ ายในจะลดลง
และอาจส่งผลต่อการปรุงอาหารของคุณ
มีการตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบอย่างถูกต้อง แล้วลอง
อีกครัง้
วางอุปกรณ์เสริมส�ำหรับการย่างหรืออุปกรณ์
อืน่ ๆ ไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดใส่อุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง
มีการใช้ภาชนะทีผ่ ดิ ประเภทหรือขนาด
ผิดปกติ
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสมซีง่ มีกน้ แบน
การแก้ไขปัญหา
เตาอบไม่รอ้ น
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 45
2019-09-11
45
10:28:51
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบ
รหัสข้อมูล
รหัสข้อมูล
C-d0
สาเหตุ
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นคุณ
การด�ำเนิ นการ
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ
ปุม่ หรือไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบ
ไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้า
ยังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
รุ่น
MG28J5255**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
ไมโครเวฟ
ระบบย่าง (ขดลวดความร้อน)
2750 วัตต์
1400 วัตต์
1350 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถีข่ องคลืน่ ขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก (รวมทีจ่ บั )
ช่องของเตาอบ
517 x 297 x 444 มม.
357 x 255 x 357 มม.
ปริมาตร
28 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
15.0 กก. โดยประมาณ
����������������������
46
ไทย
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 46
2019-09-11
10:28:51
บันทึก
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 47
2019-09-11
10:28:51
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ/ที่ตงั ้
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
ประเทศ/ที่ตงั ้
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/ph/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/in/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/th/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
DE68-04322N-03
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_TH.indd 48
2019-09-11
10:28:51
Microwave Oven
User manual
MG28J5255**
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 1
2019-08-30
5:53:16
Contents
Contents
Safety instructions
3
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
6
7
8
Installation
8
Accessories
Installation site
Turntable
8
9
9
Maintenance
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
Oven features
Oven
Control panel
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
Setting the time
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the thai menu features
Using the healthy cooking features
Using the power defrost features
Using the healthy steam features
Glass steamer cooking guide
10
10
10
10
11
Grilling
Combining microwaves and grill
Using the warming mode features
Using the child lock features
Using the turntable on/off features
Switching the beeper off
28
29
30
32
32
32
Cookware guide
33
Cooking guide
34
Troubleshooting
42
Troubleshooting
information code
Technical specifications
42
46
46
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
22
24
25
27
2 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 2
2019-08-30
5:53:16
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 3
2019-08-30
5:53:16
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 4
2019-08-30
5:53:17
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
English 5
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 5
2019-08-30
5:53:17
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 6
2019-08-30
5:53:17
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
•
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
•
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English 7
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 7
2019-08-30
5:53:17
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Installation
Safety instructions
Installation
Limited warranty
Accessories
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
•
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01
02
03
04
05
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
03 Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal rack can be used
in grill and combination
cooking.
04 Glass steamer, see page 27.
Purpose: The glass steamer when
using healthy steam function.
05 Plate warming bowl, see page 30 to 31.
Purpose: The plate warming bowl
when using the plate
warming function in warming
mode.
8 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 8
2019-08-30
5:53:17
Installation site
IMPORTANT
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
20 cm above
IMPORTANT
•
10 cm behind
DO NOT operate the Grill and Combi mode with Glass steamer.
Operation Mode
Glass steamer
GRILL
MW
O
•
/ COMBI
X
Operation Mode
Plate warming bowl
Warming mode
O
MW
/ GRILL
10 cm on
the side
•
•
/ COMBI
X
•
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
English 9
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 9
2019-08-30
5:53:17
Installation
IMPORTANT
DO NOT operate the Microwave, Grill and Combi mode with plate warming bowl.
Only use for plate warming function in Warming mode.
85 cm of
the floor
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both
sides, and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1.
Maintenance
2.
3.
With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
Heat the oven for 10 minutes at max power.
When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
•
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
•
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
10 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 10
2019-08-30
5:53:17
Oven features
Control panel
Oven
01
02
07
04
08
05
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
02 Door
03 Ventilation holes
04 Heating element
05 Light
06 Door latches
07 Turntable
08 Coupler
09 Roller ring
10 Safety interlock
holes
11 Control panel
Thai Menu Button
Healthy Cooking Button
Power Defrost Button
Healthy Steam Button
Microwave Button
Grill Button
Combi Button
Warming Mode Button
Turntable On/Off Button
Dial Knob (Weight/Serving/Time)
Select/Clock Button
Stop/Eco Button
Start/+30s Button
11
09
01 Door handle
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Oven features
06
03
12
10
11
13
English 11
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 11
2019-08-30
5:53:17
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour. You can use your microwave oven to:
•
Defrost
•
Reheat
•
Cook
The following simple procedure enables you to check that your oven is working
correctly at all times.
If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the page 42
to 45.
Cooking principle.
1.
2.
Oven use
3.
The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
Cooking times vary according to the
container used and the properties of
the food:
•
Quantity and density
•
Water content
•
Initial temperature (refrigerated
or not)
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result:
The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
Even cooking of the food right to the centre.
•
The same temperature throughout the food.
12 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 12
2019-08-30
5:53:18
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
•
When you first install your microwave oven
•
After a power failure
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1.
1
Press the Microwave button.
Result:
The 900 W (Maximum
cooking power) indications
are displayed:
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1.
Press the Select/Clock button.
2.
Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press
the Select/Clock button.
Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
Turn the Dial Knob to set the minute.
(microwave mode)
2.
1
2
3.
3
4.
4
Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result:
The cooking time is displayed.
Press the START/+30s button.
Result:
The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
3
3.
4
4.
5.
5
When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the
clock.
Result:
The time is displayed
whenever you are not using
the microwave oven.
English 13
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 13
2019-08-30
5:53:18
Oven use
2
Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the
power level table.) And then press the
Select/Clock button.
Oven use
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
•
•
Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
Increase the remaining cooking time
2
1
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Oven use
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Method 1.
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
•
Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
Method 2.
Just turning Dial Knob to adjust cooking time.
•
To increase cooking time, turn to
right and to decrease cooking time,
turn to left.
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time so that you can:
•
Check the food
•
Turn the food over or stir it
•
Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the STOP/ECO
button once.
Result:
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result:
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
14 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 14
2019-08-30
5:53:18
Setting the energy save mode
Using the thai menu features
The oven has an energy save mode.
The 30 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You
do not need to set either the cooking times or the power level.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Result:
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
1.
Press the Thai Menu button.
2.
Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
3.
Press the START/+30s button.
Result:
Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
1
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
2
Oven use
3
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe
English 15
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 15
2019-08-30
5:53:18
Oven use
The following table presents the Thai Menu programmes, quantities and
appropriate instructions.
Oven use
Code/Food
Serving Size
Ingredients / Instructions
1
Pork Wrapped
Roasted
Spring Onion
(Marinated
Grilled Pork)
2 person
Pork sirloin slide - 200 g, Coconut milk - ¼ cup,
Soy sauce - 1 tbs, Sweet black soy sauce - 1 tbs,
Crush coriander root - 4 root, Chopped garlic - 1 tbs,
Pepper - ½ ts, Sugar - ½ tbs, Oil - 1 tbs, Sliced spring
onion - 1 cup
2
Roasted Pork
with Salted
Fish
2 person
Code/Food
3
Roasted Pork
Neck with
Spicy Sauce
Serving Size
Ingredients / Instructions
3-4 person
Pork neck - 400 g, Soy sauce - 3 tbs, Oyster sauce 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Pepper - ½ ts, Salt - 1 ts, Fresh
condensed milk - 2 tbs, Roasted rice - 2 tbs
Spicy sauce
Cayenne - 1 tbs, Tamarind juice - 2 tbs, Fish sauce 1 tbs, Palm sugar - 2 tbs, Roasted rice - 1 tbs, Spring
onion, coriander. As you like it.
Mix a Roast pork neck and ingredients together for
marinating at 1 hour. Put them on the grill rack in
oven and cook. When the beep, turn the food over
and press start.
Spicy sauce
Mix fish sauce, palm sugar together. Put them and
cook at 900 W for 1 minutes. Add tamarind juice,
roasted rice, spring onion and coriander, if you like.
Serve with roasted pork neck.
Crush coriander root, garlic, pepper together for
marinating pork with ingredients at 1 hour.
Put a marinated pork wrap with spring onion on
skewers on the grill rack in oven and cook. When the
beep, turn the food over and press start. Serve.
Carved salted fish - 30-50 g, Minced pork - 200 g,
Shredded garlic - 2 tbs, Shredded thin bird chili
- 1 tbs, Pepper - ½ ts, Seasoning powder - 1 tbs,
Sesame oil - 1 ts, Shredded shallots - ¼ cup, Lime - 1
Mix ingredients and mash together, except shredded
shallots and lime. Form clots 1 cm, put them in
baking pan on the grill rack in oven and cook.
When the beep, turn the food over and press start.
Serve for sliced shallots and lime.
4
Roasted Red
Pork
3-4 person
Pork sirloin - 500 g, Chopped coriander root - 5 root,
Garlic - 10 piece, White pepper - ½ ts, Pickled bean
curd - 1 tbs, Pickled bean curd water - 1 tbs, Soy
sauce - 1 tbs, Honey - 2 tbs, Pork stewed in gravy
power - 2 ts, Salt - ½ ts
Crush coriander root, garlic, pepper together and
mix with pork, add another ingredients. Mash and
marinate for 1 hour.
Put them on the grill rack in oven and cook. When
the beep, turn the food over and press start. After
cooking, chopping and serve with Sticky rice.
16 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 16
2019-08-30
5:53:18
Code/Food
5
Rice with
Roasted Pork
and Sesame
Sauce
Ingredients / Instructions
2 person
Pork sirloin - 250 g, Red sugar - 2 tbs, Shoyu - 3 tbs,
Mirin - 1½ tbs, Sliced garlic - ¼ cup, Shredded ginger
- ¼ cup, Roasted white sesame - 2 tbs, Shredded
spring onion for sprinkle on top - 2 tbs
Code/Food
7
Spicy Salad
Roasted Beef
with Brinjal
Serving Size
Ingredients / Instructions
2-3 person
Beef sirloin - 300 g, Brinjal - 2-3 pieces, Kaffir lime
leaves - 8 leaves, Shallots - ½ cup, Mint leaves ½ cup, Fish sauce - 1 tbs, Sugar - 1 tbs, Lime juice - 2
tbs, Cayenne - ½ tbs, Salt - ¼ ts, Pepper - ¼ ts, Olive
oil - ½ tbs
Marinate sliced pork with other ingredients for 15
minutes. Put marinated pork on the grill rack in oven
and cook. When the beep, turn the food over and
press start. After cooking, serve with rice sprinkled
with marinade sauce and spring onion.
Marinade Sauce
Put remaining marinated sauce and cook at 900 W
for 2 minutes.
2-4 person
Minced pork - 200 g, Chopped lemongrass - 2 tbs,
Crush shallots - 3 tbs, Minced coriander - ¼ cup,
Pepper - 1 tbs, Oyster sauce - 1½ tbs, Sugar - ½ tbs,
Soy sauce - 1½ tbs, Coriander root - 4 root, Garlics
- 5 piece, Pepper - ½ ts, Parboil noodles - 1 cup,
Lettuce, shallots, peas, lemon, Diced small for side
dishes.
Sauce
Vinegar - ½ cup, Sugar - ⅓ cup, Salt - ½ ts, Crush red
pepper - 1 tbs
Crush coriander root, garlic, pepper together and
mix with minced pork, shallots, minced coriander
and lemongrass. Add oyster sauce, sugar, soy sauce
and form pieces and mix well.
Put them on the grill rack in oven and cook. When
the beep, turn the food over and press start. After
cooking, serve together with vegetables, parboil
noodles, grilled pork, shallots, peas, lemon and sauce.
Sauce
Mix vinegar, salt, sugar together. Put them and cook
at 900 W for 2 minutes. After cooking, add crush red.
Marinate beef with salt, pepper, and olive oil for
1 hour. Put them on the grill rack in oven and cook.
When the beep, turn the food over and press start.
After cooking, slice roasted beef and mix kaffir lime
leaves, shallots, brinjal together with sauce. Before
serving, sprinkled with sliced mint leaves and kaffir
lime leaves.
Sauce
Mix sugar, fish sauce, lime juice, and cayenne. Taste.
8
Roasted Beef
with Coriander
seeds
2-4 person
Beef sirloin - 400 g, pepper seeds - 1 tbs, Coriander
seeds -1½ tbs, Garlic - 1 piece, Salt - 1 ts, Fish sauce
- 2 tbs, Soy sauce - 2 tbs, Oyster sauce - 2 tbs, Sugar
- 2 tbs, Chinese liquor - 2 tbs
Oven use
6
Grilled Pork
lemongrass
and Chili
Wrapped in
leaves
Serving Size
Crush pepper, coriander seeds, garlic together and
mix other ingredients and marinate with sliced beef
for 3-4 hours. After marinating, dry for more 3-4
hours.
Put them on the grill rack in oven and cook. When
the beep, turn the food over and press start.
After cooking, serve with sticky rice and favorite
vegetable.
English 17
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 17
2019-08-30
5:53:18
Oven use
Code/Food
9
Beef Steak
with Herb
Butter
Serving Size
Ingredients / Instructions
Code/Food
Serving Size
2 person
Beef sirloin - 400 g, Red wine - ¼ cup, Pepper corn 1 ts, Pepper - 1 ts, Salt - ½ ts, Olive oil - 1 tbs, Sliced
Eringii Mushroom - 1 cup, 3 color bell peppers 1 cup, Cut long lines
Herb Butter
Unsalted butter - 3 tbs, Fresh rosemary - 1 tbs,
Chopped garlic - ½ tbs, Salt - ¼ ts
11
Pandan Grilled
Chicken
2 person
Oven use
Pound or dipping beef with fork to make soft. Crush
pepper corn and mix salt, pepper, red wine, olive oil.
Marinate beef with mixture for 1 hour. Put them
with chopped vegetables on the grill rack in oven
and cook. When the beep, turn the food over and
press start. After cooking, put herb butter on cooked
beef and cook at 900 W until melting butter. Serve
with roasted vegetables.
Herb butter
Mix ingredients together, take in the fridge.
10
Turmeric
Grilled Chicken
1-2 person
Thigh chicken with drumsticks - 2 pieces, Turmeric
- 2 tbs, Garlic - 10 piece. Coriander root - 5 root,
White pepper - ½ ts, Black pepper - ½ ts, Salt - ½ ts,
Sugar - 1 ts, Black soy sauce - ½ ts, Oil - 2 tbs
Crush coriander root, garlic, pepper, turmeric and
mix other ingredients. Marinate chicken with them
for 2-3 hours. Put back side first on the grill rack in
oven and cook. When the beep, turn the food over
and press start. After cooking, serve with sticky rice,
vegetables.
Ingredients / Instructions
Thigh chicken - 2 pieces, Oyster sauce - 1½ tbs,
White soy sauce - 1½ tbs, Sugar - 1½ tbs, Pepper
- 1 ts, Sesame oil - ½ tbs, Coriander root - 1 tbs,
Chopped garlic - 1 tbs, Pandan leaf - 8-10 leaves,
Oil - 2 tbs
Slice thigh chicken and marinate with ingredients for
1 hour.
Warp with pandan and put them on the grill rack and
cook. When the beep, turn the food over and press
start. After cooking, serve with chili sauce.
12
Grilled Shrimp
with Black
Pepper
1-2 person
Tiger shrimp - 10, Black pepper - 1 tbs, Diced small
sweet peppers three colors - ½ cup, Coriander root 1-2 root, Thai garlic - 5 piece, Cayenne - 1 ts, Pepper
onion - 1 ts, Red sugar - ½ tbs, Salt - ½ ts, Olive oil
- 2 tbs, White wine - 2 tbs
Crush coriander root, garlic, pepper, pepper onion.
Cut in both shell shrimp and marinate with all
ingredients for 15 minutes. Put marinated shrimps
on the grill rack in oven and cook. After cooking,
serve with marinated sauce.
Sauce
Mix remaining marinade sauce and sweet pepper,
put them and cook at 900 W for 1 minute.
18 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 18
2019-08-30
5:53:18
Code/Food
Serving Size
13
Grilled Shrimp
with Three
Flavor Sauce
2 person
Ingredients / Instructions
River shrimp - 4-6, Cayenne - 2 ts, Salt - ¼ ts,
Pepper - ¼ ts, Olive oil - 1 tbs, Fish sauce - 1 tbs,
Palm sugar - 1½ tbs, Tamarind juice - 3 tbs, Onion ½ cup, Chopped tomato - ½ cup, Oil - 1 tbs
14
Grilled King
Mackerel with
Fish Sauce
2 person
Fresh king mackerel steak - 2 pieces, Fish sauce ½ cup, Sugar - ½ tbs, Pepper - ½ ts, Water - ½ cup,
Oil - 1 tbs
Marinate king mackerel with mixed ingredients for
1 hour. Additional, dry it for 3-4 hours. After drying,
put them on the grill rack in oven and cook. When
the beep, turn the food over and press start. After
cooking, serve.
Serving Size
Ingredients / Instructions
2 person
Snapper - 2 pieces, Coconut milk - ½ cup, Shrimp
paste - ½ tbs, Shallots - 5, White pepper - ½ tbs, Salt
- 1 ts, Palm sugar - 1½ tbs, Tamarind juice - 2 tbs,
Fried chili, coriander for decoration.
Put front fish on the grill rack in oven and cook.
When the beep, turn the food over and press
start. After cooking, pour with coconut milk sauce,
decorate with fried chili and coriander. Serve.
Coconut milk Sauce
Crush shallots, pepper, salt, Shrimp paste together
and add coconut milk, tamarind juice, palm sugar. Put
them and cook at 450 W for 10 minutes.
16
Grilled Fish
Chilli Paste
1-2 person
Grilled fish - ½ cup, Dried small chilies - 15, Small
garlic - 15 pieces, Shallots - 8, Salt - ¼ ts, Palm sugar
- 1 tbs, Lime juice - 1 tbs
Oven use
Wash and cut in both shell shrimp and marinate it
with salt, pepper, cayenne, olive oil for 15 minutes.
Put marinated shrimps on the grill rack in oven and
cook. After cooking, serve shrimp with sauce and
mixed oil.
Oil
Mix shallot and oil, put them and cook at 900 W for
4 minutes.
Sauce
Mix fish sauce and palm sugar together, add onion
and tomato, put them in oven and cook at 900 W for
4 minutes.
Code/Food
15
Grilled
Snapper with
Coconut Milk
Put grilled fish on the grill rack in oven and cook.
When the beep, put dried chilies, garlic, shallots
on grilled fish and cook. After cooking, pared fish,
garlic, shallots, and crush together and add fish
sauce, palm sugar, lime juice. Serve with vegetables
or boiled egg.
English 19
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 19
2019-08-30
5:53:18
Oven use
Code/Food
17
Spicy Salad
Grilled
Mackerel
Serving Size
2 person
Ingredients / Instructions
Grilled mackerel meat - 200 g, Sliced sour mango ½ cup, Sliced thin lemongrass - 2 tbs, Sliced shallots
- ¼ tbs, Chopped parsley - 2 tbs, Mint leaves - 2 tbs
Spicy sauce
lemonade - 2 tbs, Salt - ½ ts, Sugar - 15 tbs,
Shredded bird chili - 1 tbs
Code/Food
Serving Size
Ingredients / Instructions
19
Grilled Salmon
with Spicy
Sauce
2 person
Salmon steak - 2 pieces, Rosemary - 1 tbs, Salt ½ ts, Pepper - ½ ts, Olive oil - 1 tbs, Broccoli - 1 cup
Spicy sauce
Coriander root - 3 root, Bird chili - 10, Chopped
garlic - 2 tbs, Sugar - ½ ts, Salt - ¼ ts, Pickled garlic
juice - 1 tbs, Yogurt - 2 tbs
Oven use
Put grill fresh mackerel on the grill rack in oven and
cook. When the beep, turn the food over and press
start. After cooking, mash cooked mackerel. Put
mackerel meat in bowl, mix lemongrass, shallots,
parsley, and mint leaves. Take spicy sauce in the
blow and mix. Serve.
Spicy sauce
Mix all ingredients, until sugar dissolves. Add sliced
chili.
18
Grilled
Salmon with
Lemongrass
and Lemon
Sauce
2 person
Salmon - 500 g, Pounded lemongrass - 2 tbs,
Chopped coriander - 2 tbs, Salt - 1 ts, Pepper - ½ ts,
Olive oil - 1 tbs, Sliced lemon - 2 pieces
Lemon sauce
Yolk - 2, Sweetened condensed milk - 2 tbs,
Lemonade - 2 ts, Salt - ½ ts, Mayonnaise - 2 tbs
Marinate salmon with salt, pepper, chopped
coriander, and olive oil together for 10 minutes. Put
lemongrass, lemon, salmon and lemon again on the
grill rack in oven and cook. Salmon skin down first.
When the beep, turn the food over and press start.
After cooking, serve with Lemon sauce.
Lemon sauce
Mix yolk and salt, add mayonnaise, sweetened
condensed milk, lemonade. Mash together, put them
and cook at 900 W for 30 seconds.
Marinate salmon with salt, pepper, rosemary, and
olive oil for 30 minutes. Put marinated salmon on
the grill rack in oven and cook. When the beep, turn
the food over and press start. After cooking, Serve
with salmon and vegetables.
Vegetables
Wash and warp broccoli in the bowl. Put them and
cook at 900 W for 3 minutes.
Spicy sauce
Crush bird chili and garlic, mix with salt, sugar, and
pickled garlic juice. Mash together and add yogurt
at last.
20
Homok Grilled
Seafood
2 person
Squid shrimp - 200 g, Mussels together, Chili curry
- 2 tbs, Coconut milk - ½ cup, Egg - 2, Mint - ½ cup,
Shredded kaffir lime leaves - 3 leaves, Shredded chili
- 1, Fish sauce - ½ tbs, Palm sugar - ½ tbs, Coconut
meat - ¼ cup
Mix all ingredients together and put in bowl. Put
them on the grill rack in oven and cook. After
cooking, serve sprinkle on kaffir lime leaves and
chili.
21
Pork Panang
Curry with
Rice
1 person
Pork panang curry with rice frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in
oven and cook. Serve.
20 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 20
2019-08-30
5:53:19
Code/Food
Serving Size
22
Stir Fried
Chicken and
Basil with Rice
1 person
23
Rice with
Sweet & Sour
Soup
1 person
24
Stir Fried
Shrimp and
Chilli with Rice
1 person
26
Spaghetti
with Italian
Sausage
27
Brown rice &
Soybean Milk
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in
oven and cook. Serve.
4 person
Hawaiian pizza frozen - 1
Remove sleeve and take pizza out of the box.
Put it in oven and cook. Serve.
Ingredients / Instructions
Milk - 3 cup, Sugar - ½ cup, Coco powder 2-3, Ground cinnamon - ½ tbps
Mix 1 cup of milk with other ingredients. Put them in
oven and cook. When the beep, pour remaining milk
and press start. Serve.
29
Lemon Grass
Punch
3-4 person
30
Mint Tea with
Lemon
3-4 person
Whole lemon grass - 10, Pineapple juice - ⅔ cup,
Slide of ginger - 4, Honey - ¼ cup, Water - 3 cup
Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger
in water. Put them in oven and cook. After cooking,
mix all together. Serve with ice.
Stir fried shrimp and chilli with rice frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in
oven and cook. Serve.
1 person
Serving Size
Rice with sweet & sour soup frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in
oven and cook. Serve.
2-4 person
Code/Food
28
Spicy Hot
Choco
Mint leaf - 1 cup, Brown sugar - ½ cup, Lemon juice
with lemon pieces - 2 tbps, Water - 4 cup
Put mint leaf with water in oven and cook. After
cooking, mix with brown sugar and lemon juice.
Serve hot.
Oven use
25
Hawaiian
Pizza
Ingredients / Instructions
Stir fried chicken and basil with rice frozen - 1
Spaghetti with Italian sausage - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in
oven and cook. Serve.
2-4 person
Soybean soak - 6 cup, Brown rice soak - 2 cup, Sugar
- ½ cup, Salt - ½ tsp., Water - 5 cup, Pandan leaf - 1,
Redbean or jelly for serving
Soak soybean & brown rice in hot water for 3-5
hours and Blend with 5 cup of water. Filter grounds,
pour in bowl with pandan leaf, sugar salt. Put them
in oven and cook. After cooking, serve hot with red
bean or other grain.
English 21
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 21
2019-08-30
5:53:19
Oven use
Using the healthy cooking features
The Healthy Cooking features has 15 pre-programmed cooking times.
You can adjust the size of the serving by turning the Dial Knob.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 15 preprogrammed cooking options. This is composed of Vegetable & Grain and Poultry
& Fish.
IMPORTANT
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.
Press the Healthy cooking button.
1
2.
2
Oven use
3.
3
4.
4
Select the Vegetable & Grain or Poultry
& Fish by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
1 - Vegetable & Grain
2 - Poultry & Fish
Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
(Refer to the table on the side.)
Press the START/+30s button.
Result:
The food is cooked according
to the pre-programmed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
Use oven gloves when taking out food.
1.
Vegetable & Grain
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-1
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (1 tbsp) water when cooking
250 g. Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
1-2
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl
with lid. Do not add water.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
1-3
Corn on the
Cob
500 g
(2 pcs)
Rinse and clean corn on the cobs and put into
an oval glass dish. Cover with microwave cling
film and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
1-4
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.
1-5
Wholemeal
Macaroni
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 1 l hot boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Cook covered. Stir before standing time and
drain thoroughly afterwards. Stand for 1
minutes.
22 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 22
2019-08-30
5:53:19
Code/Food
2.
Poultry & Fish
Serving Size
Instructions
1-6
Quinoa
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
Code/Food
Serving Size
2-1
Turkey Breasts
300 g
(2 pcs)
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish
on turntable. Stand for 2 minutes.
1-7
Bulgur
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.
2-2
Fresh Fish
Fillets
300 g
(2 pcs)
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1
tbsp lemon juice. Cover with microwave cling
film. Pierce film. Put dish on turntable. Stand for
1-2 minutes.
1-8
Vegetable
Gratin
500 g
Put the vegetables, such as precooked potato
slices, courgette slices and tomatoes and sauce
into a suitable sized glass pyrex dish. Add
grated cheese on top. Put dish on the rack.
Stand for 2-3 minutes.
2-3
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable. Stand for
1-2 minutes.
1-9
Grilled
Tomatoes
400 g
Rinse and clean tomatoes, cut them into halves
and put in an ovenware dish.
Add grated cheese on top. Put dish on rack.
Stand for 1-2 minutes.
2-4
Fresh Trout
400 g
(1-2 fish)
Put 1- 2 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice and
herbs.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
2-5
Roast Fish
400 g
(2 fish)
Brush skin of whole fish (trout or gilthead) with
oil and add herbs and spices. Put fish side by
side, head to tail on the high rack.
Turnover, as soon as the beep sounds. Stand for
3 minutes.
300 g
(2 steaks)
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover, as soon as the beep sounds. Stand for
2 minutes.
Oven use
2-6
Grilled Salmon
Steaks
Instructions
English 23
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 23
2019-08-30
5:53:19
Oven use
Using the power defrost features
3.
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread and
cake.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select the
programme and the weight.
NOTE
4.
3
4
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1.
Press the Power Defrost button.
2.
Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
And then press the Select/Clock button.
1
5
5.
Select the size of the serving by turning the
Dial Knob. (Refer to the table on the side.)
Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through
defrosting to remind you
to turn the food over.
Press the START/+30s button.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
Oven use
2
24 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 24
2019-08-30
5:53:19
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities
and appropriate instructions.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish
and bread/cake on a flat glass dish or ceramic plate.
Code/Food
1
Meat
2
Poultry
Serving Size
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
4
Bread/Cake
125-1000 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over, when the oven beeps.
This programme is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
The Healthy Steam features has 17 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number
of servings by turning the Dial Knob. You can Healthy Steam cook with glass
steamer.
First, place the glass steamer with food in the centre of the turntable.
Press the Healthy Steam button.
2.
Select the Healthy or Oriental by
turning the Dial Knob. And then press
the Select/Clock button.
1 - Healthy
2 - Oriental
Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
1
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60 minutes.
2
3
Shield the tail of a whole fish with aluminium
foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as
for fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
Put bread on a piece of kitchen paper and turn
over, as soon as the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not
suitable for short/crust pastry, fruit and cream
cakes as well as for cake with chocolate topping.
Stand for 5-20 minutes.
1.
3.
4.
4
5.
5
Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
Press the START/+30s button.
Result:
The food is cooked according
to the preprogrammed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
English 25
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 25
2019-08-30
5:53:19
Oven use
3
Fish
Instructions
Using the healthy steam features
Oven use
The following table presents quantities and appropriate instructions about 17
preprogrammed cooking options.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
1.
Healthy
Code/Food
Oven use
Serving Size
Instructions
1-1
Broccoli
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
broccoli on the insert tray and place in the glass
steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-2
Sliced
Carrots
250 g
500 g
Rinse and clean fresh carrots. Add 100 ml water
into the glass steamer. Put the carrots on the
insert tray and place in the glass steamer. Cover
with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-3
Cauliflower
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh cauliflowers and prepare
florets. Add 100 ml water into the glass steamer.
Put the cauliflowers on the insert tray and place
in the glass steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
1-4
Cubed
Pumpkin
250 g
500 g
Weigh the fresh pumpkins, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Add 100 ml water into
the glass steamer. Put the pumpkins on the insert
tray and place in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-5
Peeled
Potatoes
250 g
500 g
Rinse and peel the potatoes and cut into a similar
size. Add 100 ml water into the glass steamer. Put
the potatoes on the insert tray and place in the
glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-6
Frozen
Vegetable
250 g
500 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
frozen vegetable on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
1-7
Fruit
Compote
400 g
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums,
apricots, mangoes or pineapple) after peeling,
washing and cutting into similar sizes or cubes.
Add 100 ml water into the glass steamer. Put
fruits on the insert tray and place in the glass
steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-8
White Rice
250 g
Put the white rice into the glass steamer. Add 500
ml cold water. Cover with lid. After cooking, stand
for 5 minutes.
1-9
Steamed
beef
250 g
500 g
Weigh the minced beef and make a ball shape
(each Ø25 mm). Add 100 ml water into the glass
steamer. Put the beef on the insert tray and place
in the glass steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
1-10
Salmon
Fillets
300 g
600 g
Rinse fish and add 1 tbsp lemon juice. Add 100 ml
water into the glass steamer. Put the salmon
fillets on the insert tray and place in the glass
steamer. Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-11
Chicken
Breasts
300 g
600 g
Rinse pieces and snick on surface of skin. Add
100 ml water into the glass steamer. Put the
chicken breasts on the insert tray and place in the
glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
26 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 26
2019-08-30
5:53:19
2.
Glass steamer cooking guide
Oriental
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Sliced
Chicken
Porridge
650 g
Cut the 150 g chicken thigh into slices, mix with
corn starch in a bowl. Add 400 ml water and
chicken stock into glass steamer. Put chicken
mixture and 100 g swollen rice into glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stir and stand for
2-3 minutes.
2-2
Steamed
White Fish
250 g
500 g
Rinse the cod under cold water. Sprinkle with 1
teaspoon salt and a few grind of pepper. Drizzle
with 1 tbsp soy sauce and refrigerate for 30
minutes. Add 100 ml water into the glass steamer.
Arrange 4 fillets in a single layer on the insert
tray and place in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
300 g
2-4
Green, leafy
Vegetable
125 g
250 g
2-5
Steamed
eggs
350 g
2-6
Steamed
Prawns
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
frozen dumpling on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse
the green, leafy vegetable. Put them on the inset
tray and place in the glass streamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
Put 3 eggs, 250 ml water, chicken stock, a pinch of
salt, and 10 ml oil in the glass steamer. Stir slowly
with spoon. Cover with lid. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse
the Fresh prawns. Put them on the inset tray and
place in the glass streamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Bowl
Silicon plate
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 200 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Conditions of use:
Oven use
2-3
Steamed
Dumpling
The Glass Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for
fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while
preserving their nutritional values. The Microwave Glass steamer set is made up of
3 items:
IMPORTANT
Do not use:
•
clean with wet towel or place on a wet surface when the glass is hot.
•
place on a direct flame.
IMPORTANT
Wash all parts well in soapy water before first use.
IMPORTANT
To find out auto cooking, please refer to the “Using the healthy steam features” page.
IMPORTANT
Take caution when removing the Glass Steamer because the handle becomes very
hot. Make sure to use oven gloves.
IMPORTANT
By the time cooking is complete, the Glass Steamer is filled with steam, causing
a risk of burns. Do not put your face close to the container, and make sure to use
oven gloves when taking off the lid.
English 27
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 27
2019-08-30
5:53:20
Oven use
Maintenance:
Grilling
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
•
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
•
You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
IMPORTANT
Your steamer can be washed in a dishwasher.
IMPORTANT
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use abrasive
pads.
1.
Open the door and put the food on the
rack and then close the door.
2.
Press the Grill button.
Result:
The following indications are
displayed:
IMPORTANT
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and not a
manufacturing fault.
IMPORTANT
DO NOT operate the Grill and Combi mode with Glass steamer.
Operation Mode
Oven use
Glass steamer
MW
O
GRILL
/ COMBI
2
X
(grill mode)
•
3.
3
4.
4
You cannot set the temperature of
the grill
Set the grilling time by turning the Dial
Knob.
•
The maximum grilling time is
60 minutes.
Press the START/+30s button.
Result:
Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
28 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 28
2019-08-30
5:53:20
Combining microwaves and grill
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
IMPORTANT
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked.Place the rack on the turntable. Close the door.
1.
1
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
Press the Combi button.
Result:
The following indications are
displayed:
(microwave & grill
combi mode)
600 W (output power)
IMPORTANT
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (600 W, 450 W,
300 W.) And then press the Select/Clock
button.
•
You cannot set the temperature of
the grill.
3.
Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
•
The maximum cooking time is
60 minutes.
Press the START/+30s button.
Result:
Combination cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
2
3
4.
4
English 29
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 29
2019-08-30
5:53:20
Oven use
2.
Oven use
Using the warming mode features
Recommend warming mode menu
The Warming Mode features has Food Warming & Plate Warming pre-programmed
function. You do not need to set either the cooking times or the power level.
1.
Press the Warming Mode button.
1
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steak (Well done),
Bacon, Fish dishes, Dry cakes
Mild (1-2 / 2-2)
Pie, Bread, Egg Dishes, Steak (Rare or Midium rare)
1. Keep Warm
2.
2
Oven use
3.
3
4.
4
Hot (1-1 / 2-1)
Select the Keep Warm & Plate Warming
that you are cooking by turning the
Dial Knob. And then press the Select/
Clock button.
1 - Keep Warm
2 - Plate Warming
Select the Hot & Mild by turning the
Dial Knob.
1-1 / 2-1 - Hot
1-2 / 2-2 - Mild
Press the START/+30s button.
Result:
The food is cooked according
to the preprogrammed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
The Keep warm feature keeps food hot until it’s served.
Use this function to keep food warm until ready to serve.
You can select warming temperature either hot or mild by turning the Dial Knob.
(Refer to the previous page for instructions.)
1-1. Hot
1-2. Mild
To use the Keep warm function, proceed as follows :
•
•
Place the food in the centre of the turntable.
Operate keep warm function.
IMPORTANT
Do not use this function to reheat cold foods.This programmes are for keeping food
warm that has just been cooked.
IMPORTANT
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it will
continue to cook. Warm food spoils more quickly.
IMPORTANT
Do not cover with lids or plastic wrap.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
30 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 30
2019-08-30
5:53:20
2. Plate Warming
4.
Put the plate warming bowl on the
plates.
5.
Close the Door. And then operate the
plate warming function.
You can serve perfectly warmed dishes with the plate warming feature.
Use this function to warm plates a hot or comfortable temperature.
You can select warming temperature either hot or mild by turning the Dial Knob.
(Refer to the previous page for instructions.)
2-1. Hot
2-2. Mild
1.
Place the plates in the centre of the
turntable. (Maximum Plates : 5 pcs)
5
IMPORTANT
Use normal water only, and no distilled water.
2.
IMPORTANT
Oven use
Fill with water following guide line
(water level) inside the plate warming
bowl. (The line is about 200 ml.)
Do not use plate warming bowl for cooking. Plate Warming Bowl only can be used
during “Plate Warming” mode.
IMPORTANT
Use only plates that are microwave-safe.
3.
Cover the plate warming bowl with lid.
And then screw it toward “Lock”.
IMPORTANT
Do not use this function without water.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out plates & plate warming bowl.
IMPORTANT
DO NOT operate the Microwave, Grill and Combi mode with plate warm only use
for Plate warming function in Warming mode.
Operation Mode
Plate warming bowl
Warming mode
O
MW
/ GRILL
/ COMBI
X
English 31
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 31
2019-08-30
5:53:20
Oven use
Using the child lock features
Using the turntable on/off features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the STOP/ECO and Select/Clock
button at the same time.
Result:
• The oven is locked (no
1
functions can be selected).
2
• The display shows “L”.
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
1
2
2.
To unlock the oven, press the STOP/ECO
and Select/Clock button at the same
time.
Result:
The oven can be used
normally.
IMPORTANT
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1.
2.
1
Oven use
2
Press the Turntable On/Off button.
Result:
The turntable will not rotate.
To switch the turntable rotating back
on, press the Turntable On/Off button
again.
Result:
The turntable will rotate.
NOTE
This Turntable On/Off button is available
only during cooking.
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1.
1
2
2.
Press the START/+30s and STOP/ECO
button at the same time.
Result:
The oven does not beep
to indicate the end of a
function.
To switch the beeper back on, press
the START/+30s and STOP/ECO button
again at the same time.
Result:
The oven operates normally.
32 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 32
2019-08-30
5:53:21
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwave-safe
Aluminum foil
✓✗
Crust plate
✓
Cookware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine
glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
Do not preheat for more than 8 minutes.
•
Dishes
✗
Freezer bag
twist ties
✗
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
•
Disposable
polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
•
Recycled
paper
Polystyrene
cups
containers
✓
•
Paper bags
or newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled
paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
•
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
Paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
Cookware guide
Fast-food
packaging
Comments
Glassware
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Microwave-safe
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or
discolour at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
English 33
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 33
2019-08-30
5:53:21
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Spinach
Broccoli
Cooking guide
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
Time (min.)
150 g
600 W
5-6
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Peas
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving Size
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Green Beans
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed
Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
34 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 34
2019-08-30
5:53:21
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4½-5
7-8
Food
Egg Plants
250 g
900 W
6-6½
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.
Carrots
250 g
900 W
Leeks
250 g
500 g
900 W
5-5½
7½-8½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.
Courgettes
250 g
900 W
Mushrooms
250 g
900 W
4-4½
125 g
250 g
900 W
1½-2
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Stand for 3 minutes.
Onions
250 g
900 W
5-5½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Stand for 3 minutes.
Pepper
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
Potatoes
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
4-4½
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
3½-4
Cooking guide
Cauliflower
Time (min.)
900 W
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
Power
250 g
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Stand for 3 minutes.
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Stand for 3 minutes.
Brussels Sprouts
Serving Size
Turnip Cabbage
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
English 35
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 35
2019-08-30
5:53:21
Cooking guide
Reheating
Cooking Guide for rice and pasta
Rice:
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl with lid – rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
375 g
900 W
15-16
17½-18½
Instructions
Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)
Stand for 5 minutes.
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
375 g
900 W
20-21
22-23
Cooking guide
Instructions
Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)
Stand for 5 minutes.
Mixed Rice
(Rice + Wild
Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
250 g
900 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
900 W
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding , stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
17-18
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
900 W
10-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
36 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 36
2019-08-30
5:53:21
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
Reheating liquids
Remark:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered:
1 cup in the centre, 2 cups opposite of each other, 3 cups in a
circle. Keep in microwave oven during standing time and stir
well. Stand for 1-2 minutes.
Reheating baby food
Soup (Chilled)
Baby food:
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Cooking guide
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl.
Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again
before serving. Stand for 2-3 minutes.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Serving Size
Stew (Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid.
Stir occasionally during reheating and again before standing
and serving. Stand for 2-3 minutes.
English 37
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 37
2019-08-30
5:53:21
Cooking guide
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Pasta with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
3½-4½
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
600 W
400 g
600 W
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
4½-5½
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
Cheese Fondue
Ready-To-Serve
(Chilled)
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving. Stand for 3 minutes.
350 g
450 g
Reheating baby food and milk
6-7
Cooking guide
Instructions
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after
reheating. Stir well before serving. Stand for 1-2 minutes.
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered.
Stir after cooking time. Before serving, stir well and check
the temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to
1 min. 10 sec.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilised glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered.
Shake well and stand for at least 3 minutes.
Before serving, shake well and check the temperature
carefully.
38 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 38
2019-08-30
5:53:21
Defrosting
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to
make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing. Leave the fish, meat and poultry to stand
in order to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will
vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting
food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the
following table as a guide.
Serving Size
Power
Time (min.)
Meat
Minced Meat
Pork Steaks
250 g
500 g
180 W
6-7
9-12
250 g
180 W
5-7
Power
Time (min.)
Chicken Pieces
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
Whole Chicken
1200 g
180 W
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-60 minutes.
Fish
Fish Fillets
200 g
180 W
6-7
Whole Fish
400 g
180 W
11-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time! Stand for 10-25 minutes.
Fruit
Berries
300 g
180 W
Cooking guide
Food
Serving Size
Poultry
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Stand for 5-10 minutes.
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time! Stand
for 15-30 minutes.
English 39
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 39
2019-08-30
5:53:21
Cooking guide
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Bread
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Toast/
Sandwich
250 g
180 W
4-4½
German Bread
(Wheat + Rye
Flour)
500 g
180 W
7-9
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting
time! Stand for 5-20 minutes.
Microwave + grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwaves + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwaves + grill cooking:
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Cookware for grilling:
Important remark:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Grill
Cooking guide
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
40 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 40
2019-08-30
5:53:21
Grill Guide for fresh and frozen foods
Fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Baked
Apples
IMPORTANT
Toast Slices
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
4pcs (each 25 g)
Grill only
3-4
2-3
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled
Tomatoes
TomatoCheese Toast
300 W + Grill
5-6
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
4-5
600 W + Grill
7-8
400 g
300 W + Grill
Grill only
18½-19½
1-2
-
Instructions
Put the fresh gratin into a small ovenproof dish. Put the dish on
the turntable. After cooking stand for 2-3 minutes.
2 step (min.)
7-8
-
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
8-10
6-8
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on
the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1200 g
450 W + Grill
turnover
21-22
300 W + Grill
21-22
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put in an ovenproof dish and
place on turntable. After grilling stand for 5 minutes.
Roast Fish
400-500 g
300 W + Grill
5-7
5½-6½
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put
two fish side by side (head to tail) on the high rack. After grilling
stand for 2-3 minutes.
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack
with the cut side to the grill.
Frozen
Lasagne
Roast
Chicken
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes
500 g
Chicken
Pieces
-
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand
for 2-3 minutes.
1 step (min.)
300 W + Grill
Frozen Pizza
300-350 g
450 W + Grill
11-12
Cooking guide
Baked
Potatoes
400 g (2 pcs)
Power
2 apples
(ca. 400 g)
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place
the dish directly on the low rack.
Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Serving Size
-
Instructions
Put the frozen pizza on the circle on the low rack. Put the low
rack on the turntable. Stand for 1-2 minutes.
English 41
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 41
2019-08-30
5:53:21
Troubleshooting
Tips and tricks
Melting crystallized honey
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
General
Melting gelatine
The buttons
cannot be pressed
properly.
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W. Stir several times during cooking.
Empty directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
Cooking pudding/custard
Troubleshooting
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W. Stir several times well during cooking.
Cause
Action
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The oven
stops while in
operation.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for
2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
42 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 42
2019-08-30
5:53:22
Problem
Problem
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Heating including
the Warm
function does not
work properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The door has been left
open for a long time.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
There is a popping
sound during
operation, and
the oven doesn't
work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The interior light is
covered by foreign matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
The oven is not
level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
The door cannot
be opened
properly.
Cause
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
Cause
Action
Troubleshooting
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
The power
turns off during
operation.
English 43
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 43
2019-08-30
5:53:22
Troubleshooting
Problem
There is electricity
coming from the
oven.
Cause
Action
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
1.
2.
3.
Water drips.
Steam emits
through a
door crack.
Water
remains in
the oven.
Problem
Cause
Action
Turntable
Troubleshooting
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
Food is not properly
prepared and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
Grill
Smoke comes out
during operation.
44 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 44
2019-08-30
5:53:22
Problem
Cause
Action
Oven
Problem
Cause
Action
Steam
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
There is a bad
smell coming from
inside the oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect
the results of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
I can hear water
boiling during
Vapour cooking
Water is heated using the
steam heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an
unusual sound
when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed
from inside the steam
heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not
come out.
The water supply tank is
not installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
There is no water in the
water supply tank.
Fill the tank with water and
try again.
Troubleshooting
The oven does not
heat.
English 45
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 45
2019-08-30
5:53:22
Technical specifications
information code
Information code
C-d0
Cause
Action
Control buttons are
pressed over 10 seconds
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave oven
over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call
your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
NOTE
if the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
MG28J5255**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
2750 W
1400 W
1350 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
517 x 297 x 444 mm
357 x 255 x 357 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
15.0 kg approx.
Technical specification
46 English
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 46
2019-08-30
5:53:22
Memo
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 47
2019-08-30
5:53:22
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864)
(Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864)
(Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
DE68-04322N-03
MG28J5255US_ST_DE68-04322N-03_EN.indd 48
2019-08-30
5:53:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising