Samsung | SM-T725 | User guide | Samsung Galaxy Tab S5e 4G Brugervejledning

Samsung Galaxy Tab S5e 4G Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
SM-T720
SM-T725
Danish. 09/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
6
10
15
18
20
25
26
28
30
33
45
47
61
65
67
68
81
88
91
93
93
94
95
97
97
99
100
103
106
109
113
117
118
120
129
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
(SM-T725)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Indtaste tekst
Apps og funktioner
50
52
57
Installere eller afinstallere apps
Telefon (SM-T725)
Kontakter
2
Beskeder
Internet
E-mail
Kamera
Galleri
Multi-vindue
Børnenes side
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Flow
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Deling af indhold
Dagens billedramme
Samsung DeX
Google-apps
Indhold
Indstillinger
170
171
172
174
177
177
178
179
179
180
131 Introduktion
131 Forbindelse
133 Wi-Fi
135 Bluetooth
137 Datasparer (SM-T725)
137 Mobilt hotspot og internetdel.
(SM-T725)
139 Flere forbindelsesindstillinger
140 Lyde og vibration
141 Dolby Atmos (surroundsound)
141 Separat applyd
142 Meddelelser
142 Appikonbadges
143 Skærm
144 Blåt lys-filter
144 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
146 Pauseskærm
146 Baggrund
147 Låseskærm
148 Smart Lock
148 Biometriske data og sikkerhed
150 Ansigtsgenkendelse
153 Genkendelse af fingeraftryk
156 Samsung Pass
161 Sikker mappe
166 Konti og sikkerhedskopiering
167 Brugere
169 Samsung Cloud
Google
Avancerede funktioner
Digitalt velbefindende
Enhedspleje
Apps
Generel administration
Tilgængelighed
Softwareopdatering
Brugervejledning
Om din tablet
Appendiks
181 Fejlfinding
187 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen (SMT725).
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en
skærmbeskytter for at beskytte enheden under produktionen og distributionen. Skade på
den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere sin lysstyrke baseret på det
omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten
Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om din tablet → Status.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
6
Grundlæggende brug
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
7
Grundlæggende brug
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
8
Grundlæggende brug
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
• Det medfølgende Type C-øretelefonstik, som understøtter analogt input, er kun
designet til denne enhed.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Forreste kamera
Mikrofon
Lyssensor
Højttaler
Højttaler
Tænd/sluk-tast
(sensor til genkendelse
af fingeraftryk)
Lydstyrketast
Tastaturdockingport
Mikrofon
► SM-T725: SIM-kort-/
hukommelseskortholder
► SM-T720:
Hukommelseskortholder
Touchskærm
Multifunktionsstik
(USB Type-C)
11
Grundlæggende brug
Hovedantenne
(SM-T725)
GPS-antenne
Bageste kamera
Højttaler
Højttaler
Enheden og visse former for tilbehør (sælges separat) indeholder magneter. The
American Heart Association (i USA) og the Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (i Storbritannien) advarer om, at magneter kan påvirke funktionen
af indopererede pacemakere, ICD-enheder, defibrillatorer, insulinpumper eller andre
former for elektromedicinsk udstyr (samlet benævnt “medicinsk enhed”) inden for en
afstand af 15 cm (6 tommer). Hvis du bruger en af denne type medicinske enheder, MÅ
DU IKKE BRUGE DENNE ENHED OG VISSE FORMER FOR TILBEHØR (SÆLGES SEPARAT),
MEDMINDRE DU HAR DRØFTET DETTE MED DIN LÆGE.
• Opbevar ikke din enhed eller udstyret (sælges separat) i nærheden af magnetfelter.
Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan
blive ødelagt af magnetfelter.
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameralinsen for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameralinsen udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys,
kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke
repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
• Hvis enheden bruges, og glasset eller akryllegemet er i stykker, kan der være risiko
for, at du kommer til skade. Brug først enheden, når den er blevet repareret på et af
Samsungs servicesteder.
12
Grundlæggende brug
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse (SM-T725).
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring lyssensoren med skærmtilbehør, såsom skærmbeskytter
eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Slut en øretelefon til Type-C-øretelefonstikket, og sæt stikket i enhedens
multifunktionsstik. Når der er tilsluttet en øretelefon, kan du besvare opkald eller
lytte til multimediefiler. Opkaldsrelaterede funktioner er muligvis ikke tilgængelige,
afhængigt af den tilsluttede øretelefon.
Fysiske taster
Tænd/sluk-tast
Lydstyrketast
Tast
Tænd/sluk
Lydstyrke
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
13
Grundlæggende brug
Funktionsknapper
Knappen seneste
Tilbageknap
Startknap
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen.
Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Se navigationsbjælken Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere
oplysninger.
14
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Anvend udelukkende det USB Type-C-kabel, der leveres med enheden. Enheden kan
blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
1
2
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
15
Grundlæggende brug
3
4
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
16
Grundlæggende brug
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicesteder.
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Hurtig
kabelopladning for at aktivere det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
17
Grundlæggende brug
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T725)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
18
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
3
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Placer SIM- eller USIM-kortet i holder 1, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Holder 1
4
Holder 2
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt isættelse af kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Brug kun et nano-SIM-kort.
19
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Fjern SIM- eller USIM-kortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
20
Grundlæggende brug
► SM-T725:
21
Grundlæggende brug
► SM-T720:
22
Grundlæggende brug
1
► SM-T725: Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
► SM-T720: Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre
holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
► SM-T725: Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
► SM-T720: Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til
hukommelseskortholderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen (SM-T725).
3
► SM-T725: Placer et hukommelseskort i holder 2, så de guldfarvede kontakter vender
nedad.
Holder 1
Holder 2
► SM-T720: Placer et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, så de guldfarvede
kontakter vender nedad.
23
Grundlæggende brug
4
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
► SM-T725: Sæt holderen ind i porten til holderen.
► SM-T720: Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Deaktiver.
1
► SM-T725: Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
► SM-T720: Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre
holderen.
2
► SM-T725: Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
► SM-T720: Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til
hukommelseskortholderen.
3
4
Fjern hukommelseskortet.
► SM-T725: Sæt holderen ind i porten til holderen.
► SM-T720: Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
24
Grundlæggende brug
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Du kan genstarte enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på
Genstart.
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Tænd/sluk-tast
Lydstyrke ned-tast
25
Grundlæggende brug
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
1
2
Tænd enheden.
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
.
Vælg sprog.
3
4
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste.
Hent dit indhold fra din forrige enhed.
26
Grundlæggende brug
5
Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
6
7
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Ikke nu for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
8
Hvis skærmen med de anbefalede apps vises, skal du markere de ønskede apps og
downloade dem.
9
Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung account
for yderligere oplysninger.
27
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → →
Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
28
.
Grundlæggende brug
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Find id eller Nulstil
adgangskode. Du finder dine kontooplysninger, når du indtaster de ønskede oplysninger.
3
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste for at afslutte registreringen af din
Samsung account.
Hvis der vises et pop op-vindue om brug af biometriske data, skal du trykke på Register.
Du kan bekræfte adgangskoden til din Samsung account via dine biometriske data, f.eks.
fingeraftryk. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
29
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Opret forbindelse med din forrige enhed via Smart Switch for at overføre data.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overføre filer trådløst via Wi-Fi Direct
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch Mobile på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
2
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch.
3
4
5
6
7
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På den forrige enhed, vælg et element, der skal overføres, og tryk på Send.
Tryk på Modtag på din enhed.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
30
Grundlæggende brug
Overføre data ved hjælp af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
4
Overfør data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch → → Gendan.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
31
Grundlæggende brug
3
4
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
5
6
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din
enhed.
Visning af importerede data
Du kan få vist importerede data på samme app fra din forrige enhed.
Hvis din nye enhed ikke har samme apps til at vise eller afspille de importerede data, gemmes
dataene på en lignende app.
32
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på en del af eller på hele touchskærmen
i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding)
eller spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
33
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
34
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Knappen seneste
Tilbageknap
Startknap
Knap
Funktion
Seneste
Start
Tilbage
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google Assistant.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
35
Grundlæggende brug
Skjule navigationslinjen
Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen.
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på
Fuldskærmsbevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip
vises, hvor funktionsknapperne findes. Hvis du skal bruge funktionsknapperne, skal du trække
bevægelsestippet for den ønskede knap opad.
Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til
håndbevægelser for at deaktivere det.
Indstille navigationslinjen
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og vælg en indstilling.
• Navigationstype: Indstil enheden for at skjule eller vise navigationslinjen. Du skjuler
navigationslinjen ved at trykke på Fuldskærmsbevægelser. Når navigationslinjen er skjult,
kan du bruge funktionsknapperne ved at trække bevægelsestippet for den ønskede knap
opad.
• Knaprækkefølge: Skift rækkefølgen af knapperne på navigationslinjen.
• Hints til håndbevægelser: Indstil enheden til at vise indikatorer nederst på skærmen for
at vise, hvor funktionsknapperne er placeret. Denne funktion vises kun, når du vælger
Fuldskærmsbevægelser.
36
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
Bixby Home-indikator. Se dit
brugerdefinerede indhold.
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
37
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at deaktivere den. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
38
Grundlæggende brug
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke på et element på skærmen apps
og derefter trække det til toppen af skærmen. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den
over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og angiv
et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på Tilføj apps på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Tilføj. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
39
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift startskærmindstillinger.
40
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
• Visse indikatorikoner vises kun på SM-T725.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
41
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Skærmlås
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller trykke to gange på skærmen.
Låst skærm
42
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Der henvises til Ansigtsgenkendelse for
yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
43
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten
samtidigt.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre hen over skærmen.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser
og derefter trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere
det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
•
: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en
webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget
billeder af mere indhold.
•
: Beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne område bliver gemt i Galleri.
•
: Skriv eller tegn på skærmbilledet.
•
: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten
Smart skærmbillede for at aktivere det.
44
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere
oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Se meddelelsesdetaljer, og
udfør forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
45
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
46
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende e-mails, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Se flere tastaturfunktioner.
Yderligere tastaturfunktioner
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Skift til ny linje.
Flyt markøren.
Indtast symboler.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på tasten for inputsprog for at vælge mellem inputsprogene. Tryk på
→ Administrer inputsprog, og vælg derefter det ønskede sprog.
47
→ Sprog og typer
Grundlæggende brug
Skifte tastatur
Tryk på
for at skifte tastaturet.
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
vælge den tastaturtype, du ønsker.
Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input, og derefter trykke
på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
Yderligere tastaturfunktioner
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og se forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
•
: Indsæt humørikoner.
•
: Indsæt stickers.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
•
: Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
Se oplysninger om redigering af
håndskrift.
•
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
48
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
2
eller
for at markere den ønskede
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger, trykke på
ved siden af en ordbog og derefter trykke på
INSTALLÉR for at downloade den.
3
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
49
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Store
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Store.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på →
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
50
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på Tillad i pop op-vinduet for at
give appen de ønskede tilladelser.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på kontakterne
ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
51
Apps og funktioner
Telefon (SM-T725)
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på
din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på
telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
52
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et
telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på Tastatur eller Kontakter → →
Hurtigopkaldsnumre, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
53
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send besked
opad. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er aktiveret, gemmes en påmindelse, så du får besked
om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt skal du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakterne, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
54
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Hvis området omkring det bageste kamera tildækkes, kan der opstå uventet støj under
et opkald. Fjern tilbehør, som f.eks. skærmbeskytteren eller stickers, fra området omkring
det bageste kamera.
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Besked: Send en besked.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
55
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til Kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
3
4
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer, og tryk på Tilføj.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakt. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakt.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
56
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagermulighed, og tryk på Vælg.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
57
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
2
3
4
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
→ Administrer kontakter → Imp./eksporter
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
2
Tryk på Synk. konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synkroniser konto, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
58
Apps og funktioner
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på
din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald (SM-T725).
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
59
Apps og funktioner
Gemme og dele profil (SM-T725)
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
3
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Rediger, rediger din profil, og tryk på Gem.
Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det.
For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine
kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone (SM-T725).
Hvis du vil indstille en grupperingetone, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at aktivere
den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på din enhed
og på den anden enhed (SM-T720).
3
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
4
Tryk på Gem.
60
Apps og funktioner
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på
besked (SM-T725).
→ Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send
Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på
din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
Du kan slette kontakterne én efter én ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk
derefter på → Slet.
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på
din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
61
Apps og funktioner
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tastaturet er skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
for at sende beskeden.
62
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Se din samtale.
For at besvare beskeden skal du trykke på Skriv besked, indtaste en besked og derefter
trykke på .
For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen på
skærmen.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
2
Tryk på Indbakke, og vælg en kontakt. Eller tryk på Kontakter, vælg kontakter, og tryk
derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
nummer og trykke på .
63
Apps og funktioner
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
2
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, tryk dernæst Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
4
Tryk på Slet.
64
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Føj et bogmærke til den
aktuelle webside.
Åbn startsiden.
Luk fanen.
Åbn en ny fane.
Opdater den aktuelle webside.
65
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dine biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Akt. Hemmelig tilst. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive,
om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Angiv lås til Hemmelig tilstand
→ Skift adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede, biometriske data som låsemetode
sammen med adgangskoden, skal du trykke på knappen Fingeraftryk for at aktivere det. Se
Genkendelse af fingeraftryk for at få flere oplysninger om brug af biometriske data.
Deaktivere hemmelig tilstand
Tryk på
→ Deakt. Hemmelig tilstand.
66
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1
2
3
Start appen E-mail.
Vælg en e-mailtjeneste, eller tryk på Andet på listen.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1
2
3
Tryk på
for at skrive en e-mail.
Tilføj modtagere, og indtast en e-mailemnelinje og -tekst.
Tryk på
for at sende e-mailen.
Læse mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad øverst på e-maillisten.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
67
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1
2
Tryk på Foto eller Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
68
Apps og funktioner
3
Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Liste med stickers
Bixby Vision
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel
optagelsestilstand
Tag et foto.
Miniatureeksempel
Vælg linse.
Knappen Optimering
af scene
Optagelsestilstande
Nuværende tilstand
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus, skal du trykke på .
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager en video med høj
opløsning.
69
Apps og funktioner
Valg af linse til optagelse
Tag et foto, eller optag en video, efter du har valgt den ønskede kameralinse.
Vælg en linse på eksempelskærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse tilstande.
•
: Du kan tage et grundlæggende foto eller optage en normal video med den normale
linse.
•
: Du kan tage et foto eller optage en video meget mere tydeligt ved at forstørre motivet
med den 2x optiske zoomlinse.
Grundlæggende optagelse
Optagelse med 2x
optisk zoom
70
Apps og funktioner
Zoome ind og ud
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome
ud.
• Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Den 2x optiske zoom fungerer muligvis ikke i omgivelser med lav belysning.
Redigere listen med optagelsestilstande
Du kan også redigere optagelsestilstande på eksempelskærmen.
1
På eksempelskærmen skal du trykke på
→ Kameratilstande → Redigeringstilstande.
Du kan også trykke og holde på listen med optagelsestilstande på eksempelskærmen.
2
Marker de tilstande, du vil bruge.
For at ændre rækkefølgen af optagelsestilstande træk da
Liste med
optagelsestilstande
71
til en anden placering.
Apps og funktioner
Indstille kameraknappens handling
Du kan tage en serie af billeder eller oprette en animeret GIF ved at trykke og holde på
kameraknappen.
På eksempelskærmen skal du trykke på
handling, du vil bruge.
→ Hold lukkerknappen nede for at, og vælge den
• Tag et billede: Tag et foto.
• Tag burst-optagelse: Tag en serie fotos.
• Opret GIF-kode: Opret en animeret GIF med sekventielle fotos, du har taget.
Funktionerne Tag burst-optagelse og Opret GIF-kode er kun tilgængelige i visse
optagelsestilstande.
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene Foto og Pro.
72
Apps og funktioner
Farveoptimering
Din enhed vil automatisk justere farveindstillingerne, efter et emne eller en scene er blevet
genkendt, såsom mennesker, mad eller nattescene.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande. Når kameraet genkender et emne eller en scene,
ændres knappen Optimering af scene, og den optimerede farve vil blive anvendt.
73
Apps og funktioner
Live-fokus
Med kameraet kan du tage billeder, hvor baggrunden er ude af fokus, og motivet står skarpt.
Tage knivskarpe portrætter ved hjælp af live-fokusfunktionen
Juster niveauet for baggrundssløring på eksempelskærmen, og tag et billede, som fremhæver
motivet.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve eller et mønster, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydeligt.
1
2
Tryk på Live-fokus på listen med optagelsestilstande.
Træk justeringsbjælken for baggrundssløring til venstre eller højre, og juster
sløringsniveauet.
74
Apps og funktioner
3
Når der står Effekten er klar. på eksempelskærmen, skal du trykke på
for at tage et foto.
Justeringslinjen til sløring af
baggrund
Live-fokus
Redigere baggrunden for live-fokusbilleder
Du kan også redigere baggrundens sløringsniveau for et billede, der er taget med livefokusfunktionen.
1
2
Vælg et billede, som er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på Skift baggrundseffekt.
Træk justeringsbjælken for baggrundssløring til venstre eller højre, og juster
sløringsniveauet.
Juster baggrundens
sløringsniveau.
3
Tryk på Anvend for at gemme fotoet.
75
Apps og funktioner
Live-stickers
Tag billeder og optag videoer med forskellige live-stickers. Efterhånden som du bevæger dit
ansigt, vil stickers spore dine bevægelser. Du kan også optage en herlig, sjov sticker, som bliver
ved med at bevæge sig i en video.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på Sticker.
Tryk på
, og vælg den ønskede sticker.
3
Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
76
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Fototilstand
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne for nemt at
tage billeder.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
Stryg opad eller nedad, eller tryk på
for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
Anvende skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og også ændre dine ansigtskarakteristika, som f.eks. din hudtone
eller ansigtsfacon, inden du tager et selvportræt.
1
2
På eksempelskærmen skal du trykke på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
Videotilstand
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne for nemt at
optage videoer.
Tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
Tryk på Hyperlapse på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
77
Apps og funktioner
3
4
5
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Tryk på eksempelminiaturen på eksempelskærmen og derefter på Afspil hyperlapse for at
se videoen.
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
78
Apps og funktioner
1
2
3
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
Undgå at bruge kameralys i nærheden af øjnene. Brug af kameralys i nærheden af
øjnene kan føre til midlertidigt synstab eller øjenskader.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
•
: Vælg et aspektforhold for fotos.
•
: Anvend skønhedseffekter eller en filtereffekt.
•
: Vælg en rammehastighed.
•
: Vælg et aspektforhold til videoer.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
79
Apps og funktioner
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen skal du trykke på
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
Intelligente funktioner
• Farveoptimering: Indstil enheden til at justere farveindstillingerne automatisk, afhængigt af
emnet eller scenen.
Billeder
• Hold lukkerknappen nede for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Lagringsindstillinger: Vælg, hvordan du vil gemme fotos.
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
• Højeffektivitetsvideo: Aktiver funktionen højeffektivitetsvideo, så du kan optage videoer
i formatet High Efficiency Video Codec (HEVC). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som
komprimerede filer for at spare på enhedens hukommelse.
Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
80
Apps og funktioner
Nyttige funktioner
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger, i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fotometoder: Vælg en optagelsesmetode for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Om Kamera: Se kamerappversionen og juridiske oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
81
Apps og funktioner
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Rediger billedet.
Del billedet med andre.
Bixby Vision
Slet billedet.
Du kan oprette en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på
listens → Opret GIF-kode eller Opret collage og vælg derpå billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer eller dokumenter.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer,
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
82
Apps og funktioner
Redigere baggrunden for live-fokusbilleder
Du kan redigere baggrundens sløringsniveau for et billede, der er taget med livefokusfunktionen.
Start appen Galleri, vælg et foto, der er optaget med funktionen Live-fokus, og tryk på Skift
baggrundseffekt for at redigere sløringsniveauet.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Afspil video for at afspille videoen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den
aktuelle skærm.
Opret en animeret
GIF.
Skift
skærmforhold.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Lås
afspilningsskærmen.
Drej skærmen.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
83
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Du kan få vist fildetaljer som f.eks. personer, placering og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold, som f.eks. en historie eller en GIF, vises dette indhold også.
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Så vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Tags
84
Apps og funktioner
Få vist album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De animerede GIF-filer
eller collager, du har oprettet, sorteres også i dine mapper på albumlisten.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
3
4
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
85
Apps og funktioner
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
→ Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Deling af album
Opret album og del dem med familie og venner, som du har i dine kontakter. De kan se delte
album på enheder, der er logget ind på deres Samsung account, såsom smartphones, tv'er eller
køleskabe.
• Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion. (SM-T725)
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk (SM-T725).
• Hvis du vil bruge denne funktion, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både
på din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
Oprette album til deling
1
2
Start appen Galleri og tryk på Delt.
Tryk på Opret et delt album.
Når du bruger denne funktion første gang, skal du første acceptere Samsung Socials vilkår
og betingelser.
3
4
5
Indtast en titel på albummet, og tryk på Opret.
Vælg en gruppe at dele med.
Tryk på OK.
Modtagerne vil modtage en meddelelse.
86
Apps og funktioner
Føje billeder eller videoer til et album
1
2
3
4
Start appen Galleri og tryk på Delt.
Vælg et album og tilføj billeder eller videoer.
Tryk på
, og marker de billeder eller videoer, der skal tilføjes.
Tryk på Udført.
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Synkroniser med
Samsung Cloud for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på
nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1
2
3
Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
Tryk på Slet.
87
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
Opdelt skærmvisning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
88
Apps og funktioner
3
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
startknappen eller tilbageknappen og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
89
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
90
Apps og funktioner
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Starte Børnenes side
Når du starter Børnenes side første gang eller genstarter efter nulstilling af data, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
1
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
(Børnenes side) for at aktivere den.
2
3
Læs introduktionssiden til Børnenes side, og tryk på Næste.
Opret en PIN-kode til brug med Børnenes side.
Hvis du allerede har indstillet skærmens låsemetode på din enhed, kan du bruge samme
låsemetode til Børnenes side.
Skærmen Børnenes side vises.
Den oprettede PIN-kode bruges, når du aktiverer funktionen Forældrekontrol eller
lukker Børnenes side.
91
Apps og funktioner
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
side) for at aktivere den.
(Børnenes
Skærmen Børnenes side vises.
Få adgang til
yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børnenes
kunststudie
Børnekamera
Børnenes browser
Børnegalleri
Konfigurere indstillinger for Børnenes side
På skærmen Børnenes side skal du trykke på → Forældrekontrol og indtaste PIN-koden.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid af Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter på Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps på Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
Lukke Børnenes side
Du lukker Børnenes side ved at trykke på tilbageknappen eller trykke på → Luk Børnenes side
og derefter angive din PIN-kode.
92
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med
brug af din enhed.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være registreret og logget
på din Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Samsung Notes
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
93
Apps og funktioner
Slette noter
1
2
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3
Tryk på Slet.
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2
Indtast eventdetaljer.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Angiv varigheden.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
94
Apps og funktioner
Tilføje en påmindelse
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder for at starte appen Reminder. Tilføj en opgave
på appen Reminder. Der henvises til Reminder for yderligere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
2
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
Samsung Flow
Introduktion
Med Samsung Flow kan du nemt oprette forbindelse mellem din tablet og din smartphone og
bruge dem til praktisk at tjekke meddelelser og dele indhold.
Samsung Flow skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis Samsung
Flow ikke er installeret, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik.
• Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung Android-enheder.
• Hvis du ønsker at anvende denne funktion, skal du aktivere Bluetooth-funktionen på
din tablet eller din smartphone.
95
Apps og funktioner
Tilslutning af din tablet og smartphone
1
2
Start Samsung Flow på din smartphone.
Start appen Samsung Flow på din tablet.
Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du trykke på START.
3
4
5
6
Tryk på SØG EFTER ENHEDER.
Vælg din smartphone på listen over fundne enheder.
Accepter forbindelsesanmodningen på begge enheder.
Accepter adgangsnøglen på begge enheder.
Enhederne forbindes.
Hvis din smartphone understøtter genkendelse af fingeraftryk, kan du indstille Samsung
Pass på din smartphone til at forbinde enhederne nemmere og mere sikkert ved at
bruge dit fingeraftryk.
Deling af mobil dataforbindelse
Du kan dele din smartphones mobile dataforbindelse med din tablet ved hjælp af et mobilt
hotspot, hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse på din tablet.
1
2
Start appen Samsung Flow på din tablet.
Tryk på
.
Du kan koble dig på internettet via din tablet ved at benytte din smartphones mobile
dataforbindelse.
• Din smartphone skal understøtte funktionen Mobilt hotspot.
• Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer på din smartphone for brug af denne funktion.
96
Apps og funktioner
Kontrollere meddelelser på din tablet
Når du modtager nye meddelelser på din smartphone, kan du tjekke meddelelsen i pop opvinduet på din tablet.
Deling af indhold
Du kan dele din smartphones indhold med din tablet.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert enkelt lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på →
Lageranalyse.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
97
Apps og funktioner
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Stopur
1
2
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
3
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
98
Apps og funktioner
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
, angive varighed og navn og
Indstil varighed, og tryk på Start.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
Du kan se historikken for udregning på den øverste del af skærmen.
Du kan rydde historikken ved at trykke på Ryd historik.
Tryk på
for at bruge værktøjet til konvertering af måleenheder. Du kan konvertere
forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
99
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Store på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Se dine spiloplysninger.
Downloadede apps.
Se en liste over de mest
populære spil hos
Galaxy-brugere.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
100
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Stryg til venstre på startskærmen for at finde flere spil.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Store, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern fra Game Launcher.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
tilstand.
, og træk derefter linjen for at vælge den ønskede
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
For at ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, skal du markere Indstillinger for hvert enkelt
spil og trykke på Anvend.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
101
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan bruge forskellige indstillinger på Game Tools-panelet, mens du spiller et spil. Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Tools-panelet. Hvis navigationslinjen er skjult, skal du
trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Start applikationen i et pop
op-vindue.
Angiv, hvordan indgående
opkald og meddelelser skal
vises under spil.
Rediger listen med apps.
Åbn indstillinger for Game
Tools.
Lås nogle funktioner under spil.
Indstil yderligere funktioner.
Registrer din spilsession.
Tag et skærmbillede.
Skjul knapperne på
navigationslinjen.
Lås touchskærmen, mens du
spiller spillet.
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af spillet.
Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises under spil
Nu kan du nyde dine spil uden at blive forstyrret, selv når modtager et opkald eller en
meddelelse.
Tryk på
→ Opkald og meddelelser, og vælg en indstilling for at aktivere det.
• Minimerede opkaldermeddelelser: Der vises en lille meddelelse øverst på skærmen, når du
modtager et opkald under spil.
• Vis ikke meddelelser: Vis kun meddelelser fra visse apps eller nødopkald under spil.
Hvis du vil bruge funktionen Opkald og meddelelser, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både på
din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
102
Apps og funktioner
Bixby Vision
Introduktion
Bixby Vision er en tjeneste, som tilbyder mange funktioner baseret på billedgenkendelse.
Du kan bruge Bixby Vision til hurtig søgning af oplysninger ved genkendelse af genstande eller
din aktuelle placering. Du kan også have glæde af AR-funktionen, som viser virtuelle billeder på
eksempelskærmen.
Brug en bred vifte af nyttige Bixby Vision-funktioner.
Udtræk eller oversæt tekst.
Søg efter steder.
Søg billeder.
Prøv AR-funktionen.
• Enheden skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge nogle af Bixby Visionfunktionerne.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
103
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.
• I appen Kamera skal du trykke på Bixby Vision.
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Hvis du føjede Bixby Vision-appikonet til startskærmen og skærmen apps, skal du starte
appen Bixby Vision.
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1
2
3
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på Linse, og hold genstanden op mod skærmen for at få den genkendt.
Vælg et søgeresultat med
på.
Lignende billeder bliver vist.
104
Apps og funktioner
Oversætte eller uddrage tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en billedfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden vil oversætte teksten på skiltet til det sprog, du vælger.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på
, og hold teksten på skærmen, så den kan genkendes.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Tryk på
for at uddrage tekst. Du kan dele eller gemme den uddragne tekst.
• Du kan gemme skærmbilledet med den oversatte tekst som billede ved at trykke på
Skærmbilledet gemmes i Galleri.
.
• For at ændre kilde- eller målsprog skal du trykke på sprogindstillingspanelet øverst på
skærmen.
Søge efter steder og tilbud
Søg efter oplysninger om steder i nærheden ved at genkende din aktuelle placering. Du kan
også se tilbud, der er tilgængelige i nærheden.
Hvis du f.eks. vil søge efter nærliggende butikker, som har udsalg, kan du bruge funktionerne i
Bixby Vision. Enheden vil søge efter og vise dig de udsalg, der er i nærliggende butikker.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på
, og peg kameraet i den retning, hvor du vil søge efter steder.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
• Hvis du ønsker at søge efter steder i en anden retning, ret da kameraet i den retning.
• Tryk på Tilbud for at se tilgængelige tilbud i nærheden.
• Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om vejret. Ret kameraet ned mod jorden
for at få vist din aktuelle placering på kortet. Ret kameraet op mod himlen for at få vist
den aktuelle vejrinformation.
3
Vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysninger om steder og tilbud i nærheden.
105
Apps og funktioner
Prøv de mange spændende AR-funktioner
Mange apps indeholder AR-funktionen, som kan vise virtuelle billeder i baggrunden eller en
person på eksempelskærmen. Du kan meget praktisk prøve produkter og se oplysninger om
dem uden at skulle besøge butikker eller prøve produkterne selv. Prøv Bixby Visions sjove og
nyttige AR-funktion.
De tilgængelige apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1
2
Start appen Kamera, og tryk på Bixby Vision.
Tryk på Apps, og vælg den ønskede funktion.
Bixby Home
På startskærmen i Bixby kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved at
analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Hvis du vil se mere indhold skal du oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
Åbne Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
Første gang, du bruger denne funktion eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du
følge instruktionen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
106
Apps og funktioner
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Luk Bixby Home ved at stryge til venstre på skærmen eller trykke på tilbageknappen.
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, som ofte opdateres, som fx kort. Stryg opad
eller nedad for at se kortene.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen. Om aftenen kan du se alarmer, tjekke din daglige
aktivitet og se nyheder fra dine venner.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Stryg
nedad på skærmen for at opdatere kort manuelt.
107
Apps og funktioner
Redigere liste over kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på
→ Frigør for at frigøre et kort.
top. Tryk på
→ Fastgør til
• Hvis du vil fjerne et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Vis ikke igen.
• Hvis du vil skjule et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Skjul indtil
videre.
Vælge apps, der skal vises som kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Kort og trykke på kontakterne ud for de
elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Hvis en app ikke er installeret på enheden, skal du installere den for at bruge den. Tryk på
→ Kort på Bixby Home-skærmen, og download derefter en app.
Tilpasning af Bixby Home-indstillingerne
På Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Indstillinger.
• Tilpasningstjeneste: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede
tjenester for at forstærke din oplevelse.
• Indholdsudbydere for Bixby Home: Læs og accepter, eller træk din aftale tilbage fra
vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikker for hver indholdsudbyder.
• Om Bixby Home: Se Bixby Home-versionen og juridiske oplysninger.
108
Apps og funktioner
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Du kan starte Reminder fra Bixby Home.
1
Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
2
Tryk på Kom i gang på kortet Reminder.
Skærmen Reminder vises og appikonet Reminder (
109
) føjes til skærmen apps.
Apps og funktioner
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
3
4
Start appen Reminder.
5
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
Tryk på Sted → Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
Tryk på Når jeg kommer til → Udført.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne’.
110
Apps og funktioner
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
2
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Betingelser for påmindelse
111
Apps og funktioner
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør. Alternativt kan du
trække påmindelsen til venstre.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
Træk påmindelsen til højre for at slette den. Hvis du vil slette flere påmindelser, skal du trykke og
holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.
112
Apps og funktioner
SmartThings
Introduktion
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets eller
smartphones. Du kan også kontrollere og styre tv'er, husholdningsapparater og tingenes internet
(IoT) med din tablet.
Du kan tilføje og styre enheder efter placering og værelser. Tilføj f.eks. 'hjemme' som et sted, og
styr enhederne i de relevante værelser, som f.eks. dagligstue eller soveværelse.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller bærbare enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din tablet, og se deres status, eller styr dem fra skærmen på din tablet.
• Modtage meddelelser: Du kan modtage meddelelser fra forbundne enheder på din tablet.
Du kan f.eks. modtage en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
• Før du kan bruge SmartThings, skal din tablet og øvrige enheder være forbundet til
Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• For at bruge SmartThings i fuldt omfang skal du logge på din Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. For at se listen over enheder, der kan oprettes
→ Sådan bruges
forbindelse til, skal du starte appen SmartThings og trykke på
→ Understøttede enheder.
• De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
113
Apps og funktioner
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
Start appen SmartThings.
Tryk på
→ Tilføj enhed.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din tablet. Du kan
gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
3
Start appen SmartThings.
Tryk på
→ Tilføj enhed.
Tryk på Automatisk registrering, og vælg en enhed på listen.
Hvis der ikke er nogen enhed på listen, skal du trykke på
ved siden af Samsung og så
vælge en enhedstype. Du kan også trykke på og indtaste enheden eller modelnavnet.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at registrere enheder.
114
Apps og funktioner
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
Start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
2
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, få vist listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
2
Start appen SmartThings, og tryk på
→
→ Tilføj ny placering.
Indtast navnet på placeringen.
• Angiv en placering ved at trykke på Geoplacering for at vælge en placering på kortet, og
tryk på Udført.
• Du kan tilføje værelser ved at trykke på Rum, markere de ønskede værelser og derefter
trykke på Udført.
3
Tryk på Udført.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen skal du trykke på
instruktionerne på skærmen for at registrere enhederne.
115
→ Tilføj enhed og følge
Apps og funktioner
Tilføje scener
Tilføj en scene, og registrer enheder til den for at styre flere enheder på én gang med et enkelt
tryk på en knap.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
Tryk på
→
, og vælg en placering.
→ Tilføj scene.
Indtast navnet på scenen.
Tryk på
under Tilføj handlinger for at tilføje handlinger, der skal udføres.
Tryk på Gem.
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Start appen SmartThings.
Tryk på
→
, og vælg en placering.
Tryk på
→ Tilføj automatisering.
Tryk på¨
under Hvis, og indstil aktiveringshandlingerne i automatikken.
Tryk på
under Så, og indstil de handlinger, der skal udføres.
Tryk på Gem.
116
Apps og funktioner
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra enheder, der er forbundet til din tablet. Du kan f.eks. modtage
en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil indstille enheder til at modtage meddelelser, skal du starte appen SmartThings,
→ → Meddelelser, og derefter trykke på kontakterne ud for de ønskede
trykke på
enheder.
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk (SM-T725).
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, såsom e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
117
Apps og funktioner
Bruge yderligere funktioner
• Del store filer: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink eller en kode. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion (SM-T725).
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Forbindelse og derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at
aktivere den. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account både
på din enhed og på den anden enhed (SM-T720).
• Smart View: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller med
enheder, der understøtter SmartThings. Du kan også se din enheds viste indhold på en stor
skærm ved at slutte enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
Dagens billedramme
Introduktion
Dagens billedramme giver dig mulighed for at bruge din tablet som billedramme, når den
oplader eller er tilsluttet en ladedok. Du kan nyde et diasshow med dine yndlingsbilleder og se
information som f.eks. klokken eller vejret.
• Du skal benytte en pogo-ladedok, hvis du ønsker at benytte denne funktion, når du
slutter din tablet til en ladedok.
• Pogo-ladedokken sælges separat.
118
Apps og funktioner
Starte Dagens billedramme
Starte Dagens billedramme under opladning
1
2
Når enheden oplader, trækkes statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet.
Tryk på Tryk her for at Dagens billedramme for at starte Dagens billedramme.
Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du læse og acceptere vilkårene og
betingelserne og derefter trykke på Accepter.
Starte Dagens billedramme ved brug af en ladedok
1
2
Slut opladeren til ladedokken.
3
Når enheden er tilsluttet ladedokken, starter Dagens billedramme automatisk.
Skub enheden i ladedokken, så den er i kontakt med enhedens stik og ladedokkens
opladeterminaler.
Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du læse og acceptere vilkårene og
betingelserne og derefter trykke på Accepter.
Hvis Dagens billedramme ikke starter automatisk, skal du starte appen Indstillinger.
Tryk på Avancerede funktioner → Dagens billedramme, og tryk derefter på kontakten
Autostart for at aktivere det.
Tilføjelse af billeder
Du kan føje dine yndlingsbilleder til skærmen.
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Dagens billedramme.
Tryk på Diasshow → Vælg album, og vælg et album.
De valgte billeder vil blive vist, når diasshowet starter.
119
Apps og funktioner
Lukke Dagens billedramme
Du lukker Dagens billedramme ved at trykke på tilbageknappen.
Deaktivering af Dagens billedramme
Du kan indstille enheden, så Dagens billedramme ikke starter, selv når en oplader eller en
ladedok er tilsluttet.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner, og derefter på kontakten Dagens
billedramme for at deaktivere det.
Samsung DeX
Introduktion
Samsung DeX er en service, hvormed du kan bruge din tablet som en computer fra tablettens
skærm eller et eksternt display, som f.eks. et tv eller en monitor. Du kan bruge din tablet samtidig
med, at du bruger Samsung DeX på det eksterne display.
Du kan slutte din tablet til tastaturcoveret eller det eksterne display ved hjælp af DeX-kablet. I det
følgende forklares, hvordan du kan bruge tastaturcoveret og DeX-kablet.
• Alt tilbehør sælges separat.
• Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af
Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner der forårsages af tilbehør, som ikke er
godkendt, er ikke dækket af garantien.
På tabletskærmen
På eksternt display
120
Apps og funktioner
Starte Samsung DeX
Du kan bruge Samsung DeX på to måder: På tabletskærmen og på et eksternt display.
Sådan starter du Samsung DeX på tabletskærmen
Brug din tablet som en computer ved at tilslutte tastaturcoveret.
Skift til Samsung DeX direkte, når du tilslutter tastaturcoveret ved at starte appen Indstillinger.
Tryk på Avancerede funktioner → Samsung DeX, og tryk derefter på kontakten Autostart når
bogomslagstastaturet er tilsluttet for at aktivere det.
1
Placer tablettens bageste kamera for at sætte det i hullet til det bageste kamera, og sæt
tabletten i standeren.
121
Apps og funktioner
2
Sæt tabletten i tilslutningshullet, så den er i kontakt med tablettens stik og ladedokkens
porte.
Din tablets skærm skifter til Samsung DeX.
Du kan også starte Samsung DeX gennem hurtigindstillingerne uden tastaturcover.
Stryg ned på informationspanelet, og tryk på Samsung DeX.
Sådan lukker du Samsung DeX på tabletskærmen
→ i statuslinjen for at lukke Samsung DeX. Alternativt kan du starte appen
Tryk på
Indstillinger, og trykke på kontakten Samsung DeX for at deaktivere den. Du kan også lukke
Samsung DeX fra Samsung DeX-panelet. Tryk på
i nederste, venstre hjørne, og tryk på
Afslut DeX.
122
Apps og funktioner
Sådan starter du Samsung DeX på eksternt display
Forbind din tablet med et eksternt display, og brug tablettens funktioner på en større skærm.
Uden at ændre skærmen på din tablet vises Samsung DeX-skærmen på et tilsluttet tv eller en
monitor.
Skift til Samsung DeX direkte, når du tilslutter DeX-kablet ved at starte appen Indstillinger. Tryk
på Avancerede funktioner → Samsung DeX, og tryk derefter på kontakten Autostart når HDMI
er tilsluttet for at aktivere det.
1
2
Sæt et tabletstik i multifunktionsstikket på din tablet.
Slut HDMI-stikket til et tv's eller en monitors HDMI-port.
Samsung DeX-skærmen vises på den tilsluttede skærm.
123
Apps og funktioner
Sådan lukker du Samsung DeX på eksternt display
→ eller
Luk Samsung DeX på det eksterne display ved at afbryde din tablet fra DeX-kablet
ved at trykke på stauslinjen. Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på kontakten
Samsung DeX for at deaktivere den. Du kan også lukke Samsung DeX fra Samsung DeX-panelet.
Tryk på
i nederste, venstre hjørne, og tryk på Afslut DeX.
Brug af Samsung DeX i DeX-tilstand
Brug tablettens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers. Du kan multitaske ved
at køre flere apps samtidigt. Du kan også se din tablets meddelelser og status.
Favoritapps
Samsung DeX
startskærm
Proceslinje
Samsung
DeX-panel
Værktøjslinje for
hurtig adgang
Statuslinje
Appknappen
• Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
• Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.
• For at justere skærmindstillingerne skal du bruge det tilsluttede tv’s eller den
tilsluttede monitors visningsindstillinger.
• Favoritapps: Føj ofte anvendte apps til startskærmen for at kunne starte dem hurtigt.
• Samsung DeX-panel: Udpeg hyppigt anvendte funktioner, og start dem hurtigt, såsom
Afslut DeX, Lås DeX eller DeX Labs.
• Appknap: Se og kør apps på din tablet. Hvis du vil se apps, som er optimeret til Samsung
DeX, skal du trykke på banneret Se apps til Samsung DeX.
124
Apps og funktioner
• Proceslinje: Se, hvilke apps der kører på tabletten lige nu.
• Statuslinje: Se din tablets meddelelser og status. Statusikoner kan vise sig forskelligt,
afhængigt af status for din tablet. Når du klikker på , vises hurtigindstillingsknapperne. Du
kan aktivere eller deaktivere visse tabletfunktioner ved hjælp af hurtigindstillingsknapperne.
• Værktøjslinjen Hurtig adgang: Brug hurtigværktøjer, såsom skærmtastatur, kontrol af
lydstyrke eller søgning.
Brug af eksternt display og tablet samtidigt
Når du bruger Samsung DeX, kan du bruge separate apps på det eksterne display og din tablet
på samme tid.
Du kan f.eks. se en video på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, og samtidig skrive en
besked på din tablet.
Start en app på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor for at bruge Samsung DeXskærmen. Derefter starter du en anden app på din tablet.
Låse Samsung DeX-skærmen
Hvis du vil låse den eksterne skærm og skærmen på din tablet, mens du bruger Samsung DeX,
skal du trykke på
i nederste, venstre hjørne og derefter trykke på Lås DeX.
Mens du bruger Samsung DeX, kan du ikke låse det eksterne display og din tablets
skærm ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
Få glæde af spil på en stor skærm
Spil din tablets spil på en stor skærm. Start appen Game Launcher på det tilsluttede tv eller den
tilsluttede monitor.
125
Apps og funktioner
Styre Samsung DeX-skærmen
Styring via et eksternt tastatur og en mus
Du kan bruge et trådløst tastatur/mus eller et Bluetooth-tastatur/mus. Du kan også bruge et USBtastatur eller en mus ved at slutte dem til multiportadapterens USB-port. Se brugervejledningen
for den relevante enhed for at få flere oplysninger.
• Du kan indstille musemarkøren til at glide fra det eksterne display til tabletskærmen.
Start appen Indstillinger, vælg Samsung DeX → Mus/pegefelt, og vælg derefter
kontakten Flyt markøren til tabletskærm for at aktivere det.
• Du kan benytte et eksternt display til tabletskærmen.
126
Apps og funktioner
Brug af tabletten som en touchpad
Du kan bruge din tablet som en touchpad og betjene den med fingrene.
Stryg nedad fra toppen af skærmen på din tablet for at åbne informationspanelet, og tryk på
Brug din tablet som touchpad.
• Du kan kun bruge en touchpad, når du bruger Samsung DeX på et eksternt display.
• Hvis din tablet slukker, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller trykke to gange på
skærmen.
127
Apps og funktioner
Touchpadens retning
Når du bruger din tablet som en touchpad, kan du enten bruge den i enten vandret eller lodret
retning.
Touchpaden roteres ved at rotere tabletten eller trykke to gange på
.
Brug af tabletten, mens du bruger den som en touchpad
Du kan bruge apps på din tablet, mens du bruger den som en touchpad.
Stryg op fra bunden af skærmen for at få vist navigationsbjælken. Tryk på startknappen for at gå
til startskærmen, og vælg derefter de apps, du ønsker at bruge.
Bruge skærmtastaturet
Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vises
et skærmtastatur automatisk på tablettens skærm, uden at du behøver at tilslutte et eksternt
tastatur.
Hvis du vil sende en sms, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og
derefter trykke på kontakten Call & Message Continuity for at aktivere den. Du skal
registrere dig og logge på den samme Samsung account både på din enhed og på den
anden enhed (SM-T720).
Hvis tastaturet ikke vises, vælg da
på værktøjslinje for hurtig adgang.
Slukke Samsung DeX
Tryk på
→
i statuslinjen, mens du bruger Samsung DeX.
Mens du bruger Samsung DeX fra det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, skal du koble din
→ på statuslinjen. Du kan også lukke Samsung DeX
tablet fra DeX-kablet eller trykke på
fra Samsung DeX-panelet. Tryk på
i nederste, venstre hjørne, og tryk på Afslut DeX.
128
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
129
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
130
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Tabletsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
131
Indstillinger
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk (SM-T725).
• Databrug
► SM-T725: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer (SM-T725) for at få flere
oplysninger.
► SM-T720: Hold styr på dit dataforbrug.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Der henvises til Mobilt hotspot og
internetdel. (SM-T725) for yderligere oplysninger (SM-T725).
• Call & Message Continuity: Brug enhedens opkalds- og meddelelsesfunktioner på andre
enheder, som er logget på din Samsung account (SM-T720).
• Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account, både på din
enhed og på den anden enhed.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
132
Indstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
2
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
2
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
133
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
134
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
135
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2
3
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
136
Indstillinger
Datasparer (SM-T725)
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter
trykke på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion
aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
Mobilt hotspot og internetdel. (SM-T725)
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
137
Indstillinger
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
2
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger og fravælg derefter Skjul min
enhed og Brug 5 GHz-bånd, når det er tilgængeligt.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk på
→ Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder for at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
138
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en
skoles eller en virksomheds private netværk.
• Privat DNS: Brug det pålidelige domænenavnesystem (DNS) til en skoles eller virksomheds
interne private netværk i stedet for at bruge et eksternt hostet netværk. Der søges efter DNS,
og der oprettes automatisk forbindelse, eller du kan søge efter DNS og oprette forbindelse
manuelt.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
139
Indstillinger
2
3
4
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
5
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere..., og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald (SM-T725).
• Ringetone: Skift opkaldsringetonen (SM-T725).
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster (SM-T725).
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
140
Indstillinger
• Lydstyrke
► SM-T725: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
► SM-T720: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Systemlyde: Indstil enheden til at afgive en lyd for handlinger, f.eks. når du tænder eller
slukker for skærmen eller styrer touchskærmen.
• Avancerede lydindstillinger: Optimer indstillinger for, hvornår medierne afspilles. Du kan
finde flere oplysninger i Dolby Atmos (surroundsound) eller Separat applyd.
Dolby Atmos (surroundsound)
Vælg en surroundsound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger →
Lydkvalitet og effekter → Dolby Atmos, tryk på kontakten for at aktivere den, og vælg derefter
en tilstand.
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger
→ Separat applyd, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
2
3
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbageknappen.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
141
Indstillinger
Meddelelser
Valg
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser.
• Appikonbadges: Ændr indstillinger for tegn for appikon. Der henvises til Appikonbadges for
yderligere oplysninger.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for meddelelseslyde og medier, undtagen ved tilladte
undtagelser.
• Statuslinje: Indstil enheden til at kun at vise tre nylige meddelelser, om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Alt og vælge en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
Appikonbadges
Ændr indstillinger for tegn for appikon.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Meddelelser → Appikonbadges.
Hvis du vil vise ikonbadges, skal du trykke på kontakten for at aktivere det. Hvis du vil ændre
tegnstilen, skal du vælge en mulighed under Badgestil.
Med tal
Uden tal
142
Indstillinger
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til Blåt lys-filter
for yderligere oplysninger.
• Aftentilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted.
• Tænd for GPS-funktionen for at indstille enheden til at aktivere nattilstand om
natten og slukke for den om morgenen, baseret på din aktuelle placering.
• Det mørke tema kan muligvis ikke anvende i visse apps.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få flere oplysninger.
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Skift startskærmindstillinger.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se navigationsbjælken
Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er
tilsluttet en dok. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
143
Indstillinger
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykke på
Aktiver nu for at aktivere det.
2
3
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Vælg en skærmtilstand egnet til visning af film eller billeder, eller juster skærmfarverne efter dine
egne ønsker. Hvis du vælger tilstanden Tilpasset skærm, kan du justere skærmens farvebalance
efter farveværdi.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand, og den ønskede
skærmtilstand vælges.
• Tilpasset skærm: Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen. Du kan
også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
• AMOLED-biograf: Dette er velegnet til visning af videoer.
• AMOLED-foto: Dette er velegnet til visning af billeder.
• Grundlæggende: Dette er standardindstillingen, som er velegnet til generel brug.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Tilpasset skærm.
• Tilstanden Tilpasset skærm er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjepart.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
144
Indstillinger
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Juster linjen med farvejustering under Hvidbalance.
Skærmens farvebalance optimeres.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdien individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster farvelinjen efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
145
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplades eller sluttes til en dok.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykke på
kontakten for at aktivere det.
2
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du vælger
Fototabel eller Fotos, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
3
4
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrund
Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Baggrund.
146
Indstillinger
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Urstil: Rediger urtypen og farven på den låste skærm.
• Ur til roaming: Rediger urtypen til at vise både lokal tid og den hjemlige tidszone på den
låste skærm, når du roamer (SM-T725).
• FaceWidgets: Rediger indstillingerne for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
147
Indstillinger
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Der
henvises til Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillinger for biometriske data.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
148
Indstillinger
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se versionen af enhedens software, og søg efter opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Der
henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan
også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Modtag marketingoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra
Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
149
Indstillinger
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved brug af ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameralinsen er ren, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
150
Indstillinger
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
2
3
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
4
5
Vælg, om du bruger briller, og tryk på Fortsæt.
6
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Når der vises en skærm med ansigtsgenkendelse, som kan bruges, skal du aktivere en
kontakt for at aktivere en funktion. Tryk derefter på OK.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
151
Indstillinger
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
2
3
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata → Fjern.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåsning af skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed →
Ansigtsgenkendelse.
2
3
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer, skal
du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse og deaktivere det. Dette kan mindske
hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
152
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verificering og web-login)
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
153
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Tænd/sluk-tasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at sensoren
til fingeraftryksgenkendelse ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter,
nøgler og halskæder.
• Hvis sensoren til genkendelse af fingeraftryk dækkes med beskyttelsesfilm, stickers eller
andet, kan det føre til fejlaflæsninger af fingeraftryk. Hvis sensoren til genkendelse af
fingeraftryk oprindeligt er dækket med beskyttelsesfilm, skal folien fjernes før sensoren til
genkendelse af fingeraftryk bruges.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele sensoren til fingeraftryksgenkendelse med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
154
Indstillinger
3
Placer din finger på tænd/sluk-tasten.
Når enheden har registreret din finger, skal du løfte den og placere den på tænd/sluk-tasten
igen.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret. Tryk på Udført, når du er færdig
med at registrere dine fingeraftryk.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern → Fjern.
155
Indstillinger
Bruge Samsung Pass
Når du registrerer dine fingeraftryk i Samsung Pass, kan du nemt bruge dem til at verificere din
identitet eller logge på websteder. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
Sæt fingeren på tænd/sluk-tasten på den låste skærm for at scanne dit fingeraftryk.
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du nemmere og mere sikkert logge på din Samsung account, websteder
eller apps via dine biometriske data i stedet for dine loginoplysninger. Samsung Pass tillader dig
også at angive dine personlige oplysninger, som f.eks. din adresse eller betalingskortoplysninger,
nemmere og hurtigere via dine registrerede biometriske data.
Registrer dine biometriske data i Samsung Pass, og angiv, at du vil logge på understøttede
websteder eller apps via data i Samsung Pass.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account. Du
kan finde flere oplysninger her: Samsung account.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data og gemte betalingskortoplysninger gemmes kun på
din enhed og synkroniseres ikke med andre enheder eller servere.
156
Indstillinger
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
3
4
Accepter vilkårene og betingelserne for Samsung Pass.
Tryk på Login, indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk derefter på Log
ind.
Tryk på Fingeraftryk for at registrere dine fingeraftryk.
Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
5
Scan dit fingeraftryk, og tryk på Næste for at fuldføre registreringen af Samsung Pass.
Hvis funktionen Føj Samsung Pass til startskærmen markeres, tilføjes Samsung Pass-ikonet
på startskærmen.
Hvis funktionen Brug Samsung Pass i stedet for Samsung account-adgangskode
markeres, kan du bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i
stedet for at angive Samsung account-adgangskoden.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din Samsung account-adgangskode, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Store.
1
2
3
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Samsung account, og tryk derefter på kontakten Bekræft med
Samsung Pass for at aktivere det.
157
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på Husk.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
webstedet.
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
appen.
158
Indstillinger
Administration af loginoplysninger
Få vist listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og
administrer dine loginoplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Login, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på Rediger, og rediger dit id, din adgangskode samt webstedets eller appens navn.
Slet webstedet eller appen ved at trykke på Slet.
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Hvis du vil have vist liste over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, skal du
på indstillingsskærmen trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass, låse din
skærm op med din forudindstillede låsemetode, og derefter trykke på → Partnere. Hvis ingen
websteder eller apps understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
159
Indstillinger
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Autoudfyld formularer, og vælg Tilføj adresse eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine loginoplysninger og dine appdata, der er registreret for
Samsung Pass. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen skal du trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Slet data.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
160
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
161
Indstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Tryk på Fortsæt.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
For at ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe skal du trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din
Samsung account. Tryk på nulstilningsknappen nederst på den låste skærm, og
indtast adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
162
Indstillinger
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
163
Indstillinger
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Store, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
164
Indstillinger
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og log på din Samsung account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendan.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe skal du starte appen Mine filer og trykke på Internt lager
→ Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
165
Indstillinger
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller
overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Brugere: Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med
personlige indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Der
henvises til Brugere for yderligere oplysninger.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Der henvises til
Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch) for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
166
Indstillinger
Brugere
Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige
indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende
typer brugerkonti:
• Administrator: Administratorkonto oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og
den kan kun oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden,
herunder administration af brugerkonto. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du
anvender denne konto.
• Gæst: Denne konto gør det muligt for gæster at få adgang til enheden. De oplysninger og
data, der anvendes under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du anvender
denne konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte den tidligere gæstesession, eller om du vil
nulstille den.
• Bruger: Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at
tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.
• Bruger (begrænset profil): En begrænset konto giver kun adgang til apps og indhold, der er
tilladt af administratorkontoen, og den kan ikke bruge de tjenester, der kræver login (SMT720).
Tilføje brugere
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
► SM-T725: Tryk på Tilføj bruger eller profil → OK → Konfigurer nu.
► SM-T720: Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → OK → Konfigurer nu.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og den låste standardskærm vises på skærmen.
3
Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
167
Indstillinger
Tilføje begrænsede profiler (SM-T720)
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Brugere.
Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger (begrænset profil).
Hvis du ikke anvender en sikker skærmlåsemetode med administratorkontoen, skal du følge
anvisningerne på skærmen for at konfigurere en.
3
Vælg de apps og det indhold, som brugere med begrænset adgang må få adgang til.
Skifte brugere
Tryk på brugerkontoikonet øverst på den låste skærm, og vælg derefter en konto, som du vil
skifte til.
Låst skærm
Administrere brugere
► SM-T725: Når du bruger administratorkontoen, kan du slette konti eller skifte
kontoindstillinger.
Du kan slette en brugerkonto ved at trykke på
bruger.
ved siden af kontoen, og derefter trykke på Slet
Du kan skifte indstillinger for kontoen ved at trykke på
ved siden af kontoen.
► SM-T720: Når du bruger administratorkontoen, kan du slette konti eller ændre
kontoindstillinger for begrænsede konti.
Du kan slette en brugerkonto ved at trykke på
Slet.
ved siden af kontoen, og derefter trykke på
Du kan skifte indstillinger for en begrænset konto ved at trykke på
slette kontoen ved at trykke på .
168
ud for en konto. Du kan
Indstillinger
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du kan synkronisere data, der er gemt på enheden, med Samsung Cloud og se de data
der er gemt på Samsung Cloud. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge
Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data fra din forrige enhed
1
2
Log på din Samsung account på din forrige enhed.
Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier
denne telefon, markere de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og derefter trykke på
Sikkerhedskopier for at sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere, afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne tablet.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for hver enhed i din Samsung Cloud, skal du
starte appen Indstillinger, trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
169
Indstillinger
Gendanne data fra din forrige enhed
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
2
3
Tryk på Gendan data →
, og vælg en tidligere enhed.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendannelse.
Synkronisere data fra dine enhed
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
2
3
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Google.
170
Indstillinger
Avancerede funktioner
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Samsung DeX: Indstilling af enheden til brug som computer. Der henvises til Samsung DeX
for yderligere oplysninger.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Dagens billedramme: Indstil enheden til at vise diasshow med valgte billeder. Se Dagens
billedramme for flere oplysninger.
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at se deres meddelelser via pop op-vinduer. Når du
bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke på
ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at optage det aktuelle skærmbillede og det
område, der kan rulles i, og beskær og del skærmbilledet med det samme.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
• Reducer animationer: Indstil enheden til at fjerne visse skærmeffekter, hvis du er sensitiv
over for animationer eller skærmbevægelser.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere
oplysninger.
171
Indstillinger
Digitalt velbefindende
Se enhedens daglige brugshistorik. Du kan finde oplysninger om, f.eks. hvor længe skærmen har
været tændt, og hvor mange gange du har åbnet apps eller anvendt visse funktioner. Du kan
også sætte begrænsning på brugstiden eller ændre meddelelsesindstillingerne for hver enkelt
app.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende.
Den tid, skærmen har været
tændt
Antal oplåsninger
Antal meddelelser
Dashboard
Aktiver øjenkomforttilstand.
Skift
meddelelsesindstillingerne.
Indstilling af timere for apps
Du kan begrænse den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når grænsen nås,
deaktiveres appen, og du vil ikke kunne bruge den.
1
2
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Dashboard.
Tryk på Ingen timer ved den pågældende app, og indstil tiden.
172
Indstillinger
Aktivering af øjenkomforttilstand
Du kan aktivere øjenkomforttilstand for at skåne øjet for anstrengelser, inden du lægger dig til at
sove, og for at forebygge, at din søvn bliver forstyrret.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Digitalt velbefindende → Slap af, og derefter
trykke på kontakten Aktiver nu for at aktivere den.
2
Tænd for kontakten for at aktivere den ønskede funktion.
• Gråtone: Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for meddelelseslyde og medier, undtagen ved
tilladte undtagelser.
3
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere øjenkomforttilstand ved at trykke på kontakten
Aktiver som planlagt for at aktivere den, trykke på Angiv tidsplan og derefter indstille
klokkeslættet.
173
Indstillinger
Enhedspleje
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Sikkerhed
Arkiv
RAM
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RET NU eller Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
174
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Administrere batteriforbrug
Vælg en strømtilstand, som passer til dine enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
• Maksimal strømbespar.
► SM-T725: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget ved at
anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværkstilslutning, med undtagelse af det mobile netværk, vil blive deaktiveret.
► SM-T720: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget ved at
anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværksforbindelserne vil blive afbrudt.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Indstillinger, og tryk
derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
175
Indstillinger
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge
batteristrøm, når de ikke er i brug. Vælg apps på applisten, og tryk på kontakten Sæt appen
i dvale for at aktivere funktionen. Tryk også på → Indstillinger, og indstil mulighederne for
Appstrømstyring.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under Brugerdata. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller Afinstaller.
RAM
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på RYD NU.
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan tablet.
176
Indstillinger
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Apps.
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
177
Indstillinger
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen skal du trykke på Generel administration → Sprog og input →
Sprog → Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand for at indstille det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Tilgængelighed.
• Skærmlæser: Aktiver Voice Assistant, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere
om, hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på Selvstudium.
• Synlighedsforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
svagtseende brugere.
• Høreforbedringer: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med
nedsat hørelse.
• Interaktion og færdighed: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Avancerede indstillinger: Konfigurer indstillinger for funktionerne Direkte adgang og
information.
• Installerede tjenester: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
178
Indstillinger
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at hente opdateringer og downloade dem
automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Brugervejledning.
179
Indstillinger
Om din tablet
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen skal du trykke på Om din tablet.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status
► SM-T725: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MACadresse og serienummer.
► SM-T720: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
180
Appendiks
Fejlfinding
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal
du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne
funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert
PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
181
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
182
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse (SM-T725)
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald (SM-T725)
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald (SM-T725)
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
► SM-T725: Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller
lydkvaliteten er dårlig
► SM-T720: Der er ofte ikke forbindelse til internettet
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
183
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
184
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Generel administration
→ Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger for at nulstille
netværksindstillingerne. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
185
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
186
Appendiks
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad på
startskærmen. Hvis du vil vise appknappen nederst på startskærmen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Skærm → Startskærm, og derefter trykke på kontakten Appknappen
for at deaktivere det.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
187
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising