Samsung | SM-T395 | User manual | Samsung SM-T395 Användarmanual

Samsung SM-T395 Användarmanual
BRUKSANVISNING
SM-T395
Swedish. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Appar och funktioner
4
7
49
51
63
68
73
76
78
79
89
95
98
98
104
110
112
114
114
116
117
119
123
127
128
11
18
23
24
26
27
28
29
31
33
44
46
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
Enhetens layout och funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minneskort (microSD-kort)
Skyddsskal
Slå på och av enheten
Första konfigurationen
Samsung account
Återställ data från din gamla enhet
(Smart Switch)
Förstå skärmen
Aviseringspanel
Ange text
2
Installera eller avinstallera appar
S Pen-funktioner
Telefon
Kontakter
Meddelanden
Internet
E-post
Kamera
Galleri
Flera fönster
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalender
Samsung Flow
Mina filer
Klocka
Kalkylator
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Dela innehåll
Google-appar
Innehållsförteckning
Inställningar
176
177
177
178
178
130 Inledning
130 Anslutning
132 Wi-Fi
134 Bluetooth
136 NFC och betalning
142
143
144
146
147
149
167
171
172
173
175
138 Datasparare
139 Mobil hotspot och Internetdeln.
140 Fler anslutningsinställningar
Ljud och vibration
143 Separat appljud
Aviseringar
144 Appikonmärken
Display
145 Blåljusfilter
146 Skärmsläckare
Bakgrundsbild
Låsskärm
148 Smart Lock
Biometrik och säkerhet
150 Ansiktsigenkänning
153 Igenkänning av fingeravtryck
157 Samsung Pass
162 Hemlig mapp
Konton och säkerhetskop.
168 Användare
170 Samsung Cloud
Google
Avancerade funktioner
Enhetsvård
Appar
Allmän hantering
Tillgänglighet
Programvaruuppdatering
Bruksanvisning
Om surfplattan
Bilaga
179 Felsökning
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
4
Grunder
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
• Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och
distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
• Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera
kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av
fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
– – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under
längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
– – Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Skärmtimeout och välj sedan hur
länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
– – För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på
omgivningen ska du starta appen Inställningar, trycka lätt på Display och sedan trycka
lätt på reglaget Adaptiv ljusstyrka för att aktivera funktionen.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka
lätt på Om surfplattan → Status.
5
Grunder
Bevara vatten- och dammskydd
Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vattenoch dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas.
• Sätt inte ner enheten i sötvatten djupare än 1,5 m och håll den inte under vattenytan
längre än 30 minuter. Om du sänker ned enheten i någon annan vätska än sötvatten, t.ex.
saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga drycker, kommer vätskan att tränga in i
enheten snabbare.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft.
• Om enheten utsätts för sötvatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om
enheten utsätts för andra vätskor, t.ex. saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga
drycker, ska du omedelbart skölja av den med sötvatten och torka den noggrant med en
ren, torr trasa. Om du inte följer de här anvisningarna kan enhetens prestanda och utseende
påverkas.
• Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt hörs
ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. När du har torkat av enheten med en torr trasa
ska du torka den ordentligt innan du använder den.
• Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används i
vatten.
• Om enheten tappas eller utsätts för slag kan motståndskraften mot vatten och damm
försämras.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten
och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP68 i enlighet med den
internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures [IP
Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, sötvatten, 1,5 meter, i 30 minuter). Trots
denna klassifikation är det ändå möjligt att enheten skadas i vissa situationer.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
6
Grunder
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
7
Grunder
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
8
Grunder
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
Enhetsbegränsningar när enheten överhettas
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten blir varmare än normalt visas ett meddelande om att enheten är överhettad.
För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet
och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och du kan bara ringa nödsamtal tills
enheten har svalnat.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period visas ett
avstängningsmeddelande. Stäng av enheten och vänta tills den svalnat.
9
Grunder
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
10
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
11
Grunder
Enhetslayout
Närhets-/ljussensor
Främre kamera
Högtalare
Strömknapp
Volymknapp
Pekskärm
Knapp för senaste
Bakåtknapp
Hemknapp
(Fingeravtryckssensor)
Flerfunktionsuttag
(USB typ-C)
Bakre kamera
Mikrofon
Huvudantenn
GPS-antenn
Fotolampa
Bakstycke
NFC-antenn
Högtalare
Hörlursuttag
Mikrofon
12
Grunder
• När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder
högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
• Var försiktig så att du inte exponerar kameralinsen för en stark ljuskälla, som direkt
solljus. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans
bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar
på bilderna.
• Om enheten används då glas- eller akrylchassit är trasigt finns det risk för skada.
Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter.
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på
enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller
dekaler. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
13
Grunder
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
Senaste
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck för att öppna en lista över de senast använda apparna.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
Hem
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck och håll nedtryckt om du vill starta Google Assistant.
• Tryck för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Åter
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare
alternativ för den aktuella skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
14
Grunder
S Pen
S Pen-knapp
Stiftet på S Pen
Pincett
Namn
Funktioner
Stiftet på S Pen
• Använd din S Pen för att skriva, rita eller utföra pekåtgärder på
skärmen. Knappen för senaste och bakåtknappen kan användas med
din S Pen.
S Pen-knapp
Pincett
• Håll din S Pen över objekt på skärmen för att komma åt ytterligare
S Pen-funktioner såsom luftvyfunktionen.
• Håll din S Pen över skärmen och tryck på S Pen-knappen för att visa
luftkommandofunktionerna.
• Samtidigt som du trycker på och håller ned S Pen-knappen drar du
S Pen över objekt för att välja dem.
• Ta bort stiftet på S Pen med pincetten när du byter ut det.
15
Grunder
Byta ut stiftet på S Pen
Om stiftet är utslitet ska du byta ut det mot ett nytt.
1
Håll ett fast tag om stiftet med pincetten och ta bort det.
2
Sätt i ett nytt stift i S Pen.
16
Grunder
Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med pincetten.
• Återanvänd inte gamla stift. Om du gör det kanske inte din S Pen fungerar korrekt.
• Tryck inte överdrivet på stiftet när du sätter i det i din S Pen.
• Sätt inte i den rundade änden av stiftet i din S Pen. Om du gör det kan det skada din
S Pen eller enheten.
• Böj inte och tryck inte för mycket med S Pen när du använder den. S Pen kan skadas
och spetsen kan missformas.
• Tryck inte hårt på skärmen med S Pen. Då kan pennspetsen deformeras.
• Om du använder S Pen i skarpa vinklar på skärmen kanske enheten inte förstår S Penåtgärderna.
• Knappen för senaste och bakåtknappen kan användas med din S Pen.
• Mer information om S Pen finns på Samsungs webbplats.
• Om S Pen inte fungerar som den ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
• Du kan sätta in S Pen i överdelen av skyddsskalet. Se Sätta i S Pen för mer information.
17
Grunder
Batteri
Sätta i batteriet
1
Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
2
Sätt i batteriet med de guldfärgade kontakterna korrekt inriktade mot enhetens kontakter.
18
Grunder
3
Sätt tillbaka bakstycket.
Tryck
Se till att bakstycket är ordentligt förslutet så att vatten och damm inte kommer in i
enheten. Om bakstycket är öppet eller löst kan vatten och damm komma in i enheten
och orsaka skador.
Använd endast bakstycken och tillbehör som godkänts av Samsung med enheten.
Ta bort batteriet
1
2
Ta bort bakstycket.
Ta ut batteriet.
19
Grunder
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Använd endast den USB Typ-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om
du använder en Micro USB-kabel.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
1
2
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
20
Grunder
3
4
Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
21
Grunder
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, närverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
22
Grunder
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
• Använd endast ett nano-SIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
1
2
Ta bort bakstycket och batteriet.
3
Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.
Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
Ta bort bakstycket och batteriet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
23
Grunder
Minneskort (microSD-kort)
Sätta i ett minneskort
Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del
minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare
och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att
formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda
minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller
identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung
servicecenter.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
1
2
Ta bort bakstycket och batteriet.
3
Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.
Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
24
Grunder
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Avmontera.
1
2
3
Ta bort bakstycket och batteriet.
Dra ut minneskortet.
Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.
Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan
enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om
du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller
enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om
detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Format.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
25
Grunder
Skyddsskal
Montera skyddsskalet
Placera enhetens övre del i skalet och tryck sedan hårt på andra sidan av skalet för att sätta det
på plats.
Ta bort skyddsskalet
Vrid skalets övre kant tills enheten skjuts ut, och dra sedan ut enheten från skalet.
26
Grunder
Sätta i S Pen
Sätt in S Pen i överdelen av skyddsskalet.
Sätt inte in S Pen baklänges i skyddsskalet.
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
• Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym nedknappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
27
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Proceduren för den första konfigurationen kan variera beroende på enhetens
programvara och din region.
1
2
Slå på enheten.
Välj det enhetsspråk du vill ha och välj
.
Välj språk.
3
4
5
Läs och godkänn reglerna och villkoren och tryck lätt på Nästa.
Hämta innehåll från en gammal enhet.
Välj ett Wi-Fi-nätverk och anslut till det.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första konfigurationen.
28
Grunder
6
7
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den första konfigurationen.
8
Om de rekommenderade appskärmarna visas ska du välja appar som du vill ha och hämta
dem.
9
Logga in på ditt Samsung account. Du kan använda Samsung-tjänster och hålla dina data
uppdaterade och säkra på alla dina enheter. Se Samsung account för mer information.
Aktivera en skärmlåsningsmetod för att skydda din enhet. Du kan skydda din personliga
information genom att förhindra andra från att komma åt enheten. För att ställa in
skärmlåsningsmetoden senare trycker du lätt på Inte nu.
10 Tryck lätt på Avsluta för att slutföra den initiala konfigurationen.
Hemskärmen visas.
Samsung account
Inledning
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats. När ditt
Samsung account har registrerats kan du hålla dina data uppdaterade och säkra för alla dina
Samsung-enheter med Samsung Cloud, spåra och styra din borttappade eller stulna enhet, se
tips och tricks från Samsung-medlemmar och mycket mer.
Skapa ditt Samsung account med din e-postadress.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen Inställningar
och trycker lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Samsung account → → Hjälp.
29
Grunder
Registrera ditt Samsung account
Registrera ett nytt Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Tryck lätt på Skapa konto.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
Registrera ett befintligt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du registrera det på enheten.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Om du glömmer bort din kontoinformation trycker du lätt på Sök efter id eller Återställ
lösenordet. Du hittar din kontoinformation när du anger den information som krävs.
3
Läs och godkänn villkoren och tryck lätt på Nästa för att avsluta registreringen av ditt
Samsung account.
30
Grunder
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt registrerade Samsung account från enheten kommer även dina data, till
exempel kontakter och evenemang, att tas bort.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton.
Tryck lätt på Samsung account → → Ta bort konto.
Tryck lätt på Ta bort, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på OK.
Återställ data från din gamla enhet (Smart
Switch)
Anslut till din gamla enhet via Smart Switch för att överföra data.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överföra data trådlöst via Wi-Fi Direct
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1
Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik.
2
Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. →
Smart Switch.
3
Placera enheterna nära varandra.
31
Grunder
4
5
6
7
På den gamla enheten trycker du lätt på Skicka data → Trådlöst.
Välj ett objekt som ska överföras på den förra enheten och tryck lätt på Skicka.
På din enheten trycker du lätt på Ta emot.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
Överför data med ett externt minne
Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.
1
2
3
Överför data från din gamla enhet till ett externt minne.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.
Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch →
→ Återställ.
32
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen
under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller
ghosting.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna eller S Pen när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
33
Grunder
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i ungefär 2 sekunder.
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt och dra det till en ny plats.
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
34
Grunder
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
35
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
Indikator för Bixby Home. Visa
anpassat innehåll.
Favoritappar
36
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.
För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Du kan också trycka på
hemknappen eller tillbakaknappen.
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka
på knappen. På hemskärmen trycker du och håller på ett tomt område, tryck på Inst. för
hemskärmen och tryck därefter på reglaget för Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
37
Grunder
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på
appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på Lägg till på hemsk. En genväg till
appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den
sedan över en annan app.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Ange mappnamn och ange
ett mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på Lägg till appar på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på
Lägg till. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Ta bort appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
38
Grunder
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område på hemskärmen och håller det nedtryckt eller
nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden,
lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på
hemskärmens paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inst. för hemskärmen: Ändra hemskärmsinställningarna.
39
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
• Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
• Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
• Samtalsrelaterade funktioner stöds inte på vissa modeller.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
40
Grunder
Ikon
Betydelse
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen eller hemknappen för att aktivera
skärmen.
Låsskärm
41
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
→ Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data för
skärmlåsmetoden kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra
får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en
upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
• Ansikte: Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se Ansiktsigenkänning för mer
information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den
förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för Autom. fabriksåterställ.
för att aktivera funktionen.
42
Grunder
Skärmbild
Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du
kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.
Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Skärmbilder sparas i Galleri.
• Ta bild med knappar: Håll volym ned-knappen och strömknappen nedtryckta samtidigt.
• Ta bild genom att dra: Dra handen åt höger eller vänster över skärmen.
• Ta bild med luftkommando: Håll din S Pen över skärmen och tryck på S Pen-knappen för att
öppna luftkommandopanelen och tryck sedan på Skärmskrivning. Se Skärmskrivning för
mer information.
• Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
• Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du
appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → Rörelser och gester
och sedan på Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på
skärmen:
•
: Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex.
en webbsida. När du trycker på
bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll
inkluderas i skärmbilden.
•
: Beskär en del av skärmbilden. Det område som har beskurits sparas i Galleri.
•
: Skriv eller rita på skärmbilden.
•
: Dela skärmbilden med andra.
Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen Inställningar, trycker lätt på
Avancerade funktioner och trycker sedan lätt på reglaget för Smart bild för att aktivera
funktionen.
43
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om
ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Sök efter innehåll eller appar på
din enhet.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
Visa aviseringsinformationen
och utför olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Öppna
aviseringsinställningarna.
44
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt
på en knapp och drar den sedan till en annan plats.
45
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka e-postmeddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Visa fler
tangentbordsfunktioner.
Ytterligare
tangentbordsfunktioner
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha
versaler för alla tecken tryck lätt
två gånger.
Hoppa till nästa rad.
Flytta pekaren.
Ange symboler.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → Hantera inmatningsspråk och välj sedan de språk som
ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att
dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.
46
Grunder
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
•
: Ange känsloikoner.
•
: Ange etiketter.
•
: Fäst animerade GIF-bilder.
•
: Växla till handskriftsläge.
Byt till standardtangentbord.
Visa information om att
redigera handskrift.
Du kan snabbt växla till handskriftsläge genom att hålla S Pen över textfältet och
trycka lätt på . Om den här funktionen inte är aktiverad öppnar du appen
Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → S Pen och trycker sedan lätt
på reglaget för Direkt penninmatning för att aktivera funktionen.
•
: Lägg till ett objekt från urklipp.
•
: Ange text med rösten.
•
: Ändra tangenbordsinställningarna.
•
→
: Ändra knappsatsens läge eller storlek.
•
→
: Öppna textredigeringspanelen.
47
Grunder
Kopiera och klistra in
1
2
3
Håll ner texten.
Dra eller
all text.
för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4
Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1
Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du
2
eller
för att välja den önskade texten.
Tryck lätt på Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker, tryck lätt på
bredvid en ordbok och tryck sedan lätt på INSTALLERA för att
hämta den.
3
Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
48
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Store
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Starta appen Galaxy Store.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar efter kategori eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på →
Inställningar → Autouppdatera appar och välj sedan ett alternativ.
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
49
→
Appar och funktioner
Hantera appar
Avinstallera eller inaktivera appar
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
lätt på Aktivera.
→ Inaktiverat, välj en app och tryck sedan
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär
åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på Tillåt i popup-fönstret för att
appen ska få behörighet.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Appbehörigheter. Välj ett objekt och tryck
lätt på reglagen bredvid appar för att ge behörighet.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
50
Appar och funktioner
S Pen-funktioner
Luftkommando
Luftkommando är en meny som tillhandahåller S Pen-funktioner och snabbåtkomst till ofta
använda appar.
Öppna luftkommandopanelen genom att hålla S Pen över skärmen och trycka på S Penknappen. Du kan även trycka lätt på luftkommandoikonen med S Pen.
Dra uppåt eller nedåt på Luftkommandopanelen och välj en funktion eller en app som du vill ha.
S Pen inställningar
Skapa anteckning
Visa alla anteckningar
Smart markering
Luftkommandoikon
Skärmskrivning
PENUP
Lägg till genvägar
51
Appar och funktioner
Lägga till genvägar på luftkommandopanelen
Lägg till genvägar till ofta använda appar eller funktioner på luftkommandopanelen.
På luftkommandopanelen trycker du lätt på
från panelen.
och väljer appar eller funktioner som ska öppnas
Alternativt öppnar du luftkommandopanelen och trycker lätt på
→ Genvägar.
S Pen-funktioner
Aktivera olika S Pen-funktioner från luftkommandopanelen. De genvägar som inte visas på
panelen som standard kan läggas till med hjälp av funktionen Lägg till genvägar.
• Skapa anteckning: Skapa anteckningar enkelt i ett popup-fönster utan att starta appen
Samsung Notes. Se Skapa anteckning för mer information.
• Visa alla anteckningar: Visa alla anteckningar i appen Samsung Notes.
• Smart markering: Använd S Pen för att markera ett område och utföra åtgärder som att dela
eller spara. Se Smart markering för mer information.
• Skärmskrivning: Ta skärmbilder för att skriva eller rita på dem eller beskär ett område från
skärmbilden. Du kan även ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en
förlängd sida, t.ex. en webbsida. Se Skärmskrivning för mer information.
• PENUP: Publicera dina konstverk, se andra personers konstverk och få användbara rittips. Se
PENUP för mer information.
• Blick: Förminska en app till en miniatyr och håll S Pen över miniatyren för att öppna appen i
helskärmsvy. Se Blick för mer information.
• Färglägga: Lägg till färger på bilder i PENUP med hjälp av S Pen. Se Färglägga för mer
information.
• Lägg till genvägar: Lägg till genvägar till ofta använda appar på luftkommandopanelen.
52
Appar och funktioner
Luftkommandoikon
När luftkommandopanelen är stängd förblir luftkommandoikonen på skärmen. Du kan öppna
luftkommandopanelen genom att trycka lätt på ikonen med S Pen.
Om du vill flytta ikonen drar du
till en ny plats.
Om luftkommandoikonen inte visas på skärmen startar du appen Inställningar trycker lätt på
Avancerade funktioner → S Pen och trycker sedan på reglaget för Flytande ikon för att aktivera
funktionen.
Skapa anteckning
Skapa anteckningar enkelt i ett popup-fönster utan att starta appen Samsung Notes.
1
Öppna luftkommandopanelen och tryck lätt på Skapa anteckning. Eller så dubbeltrycker du
lätt på skärmen samtidigt som du håller S Pen-knappen nedtryckt.
Anteckningsskärmen visas i ett popup-fönster.
2
Skapa en anteckning med S Pen.
Radera
Penna
Ångra
Gör om
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på Spara.
Då sparas anteckningen i Samsung Notes.
53
Appar och funktioner
Smart markering
Använd S Pen för att markera ett område och utföra åtgärder som att dela eller spara. Du kan
också välja en del av en video och spara den som GIF-animation.
1
När det finns innehåll som du vill kopiera, t.ex. en del av en bild, öppnar du
luftkommandopanelen och trycker lätt på Smart markering.
2
Välj önskad formikon i verktygsfältet och dra S Pen över det innehåll du vill välja.
Om du vill fästa det markerade området längst upp på skärmen trycker du lätt på
markerar området och trycker sedan på Fäst på skärmen.
3
Välj ett alternativ du vill använda med det valda området.
• Extrahera text: Extrahera text från det valda området.
•
: Ändrar automatiskt utseendet på det markerade området.
•
: Skriv eller rita på det valda området.
•
: Dela det valda området med andra.
•
: Spara det valda området i Galleri.
54
,
Appar och funktioner
Spela in ett område från en video
När du spelar upp en video väljer du ett område och spelar in det som en GIF-animering.
1
När det finns innehåll som du vill spela in under videouppspelning öppnar du
luftkommandopanelen och trycker lätt på Smart markering.
2
3
I verktygsfältet trycker du lätt på
.
Justera det inspelade områdets position och storlek.
Justera positionen.
Dra i ett hörn av
bilden för att byta
storlek.
Välj kvalitet.
4
Tryck på Inspel. för att börja spela in.
• Innan du börjar spela in en video bör du kontrollera att den spelas upp.
• Maximal tid som du kan spela in ett område från videon visas på skärmen.
• När du spelar in ett område från en video spelas inte ljudet in.
5
6
Tryck lätt på Stopp för att sluta spela in.
Välj ett alternativ du vill använda med det valda området.
•
: Skriv eller rita på det valda området. Tryck lätt på
sparar filen.
•
: Dela det valda området med andra.
•
: Spara det valda området i Galleri.
55
för att visa resultatet innan du
Appar och funktioner
Skärmskrivning
Ta skärmbilder för att skriva eller rita på dem eller beskär ett område från skärmbilden.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa appar.
1
När det finns innehåll som du vill kopiera öppnar du luftkommandopanelen och trycker lätt
på Skärmskrivning.
Den aktuella skärmen kopieras automatiskt och redigeringsverktygsfältet visas.
2
Om du tar en bild på innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida, trycker du lätt på
Rullbild för att ta en bild på det dolda innehållet. Tryck lätt på Ta bild av mer upprepade
gånger tills bilden är klar och tryck sedan lätt på Klar.
3
Skriv ett memo på en skärmbild.
Penna
Beskär
Ångra
Gör om
56
Appar och funktioner
4
Välj ett alternativ du vill använda med skärmbilden.
• Spara: Spara skärmbilden i Galleri.
• Dela: Dela skärmbilden med andra.
Blick
Förminska en app till en miniatyr och håll S Pen över miniatyren för att öppna appen i
helskärmsvy.
Du kan t.ex. starta en kartapp, öppna luftkommandopanelen och sedan trycka lätt på Blick.
Appen förminskas då till en miniatyr längst ned på skärmen. När du surfar på nätet håller du
S Pen över miniatyren för att öppna kartappen i helskärmsläge och snabbt söka efter platser.
Miniatyr
Ta bort S Pen från skärmen för att förminska appen till en miniatyr igen.
Om du vill stänga den minimerade appen trycker du lätt på miniatyren och håller nedtryckt och
drar den till Ta bort längst upp på skärmen.
57
Appar och funktioner
Färglägga
Du kan färglägga bilder med hjälp av PENUP. Skapa dina egna konstverk genom att använda
olika färger.
Öppna luftkommandopanelen, tryck lätt på Färglägga, välj en bild och börja sedan färglägga
bilden. När du är klar sparar du bilden i Galleri eller publicerar den på PENUP.
58
Appar och funktioner
Luftvy
Håll S Pen över ett objekt på skärmen för att förhandsgranska innehåll eller visa information i ett
popup-fönster.
I vissa appar visas åtgärdsknappar i förhandsgranskningsfönstret.
Åtgärdsknappar
Om den här funktionen inte är aktiverad startar du appen Inställningar, trycker lätt på
Avancerade funktioner → S Pen och trycker sedan lätt på reglaget för Luftvy för att
aktivera funktionen.
59
Appar och funktioner
Pennmarkering
Samtidigt som du trycker på och håller ned S Pen-knappen drar du S Pen över text eller objekt
för att välja flera objekt eller text. Du kan också kopiera och klistra in de valda objekten eller den
valda texten i en annan app eller dela dem med andra.
60
Appar och funktioner
Direkt penninmatning
Fyll i formulär och skriv meddelanden med din egen handskrift med S Pen.
1
2
Håll S Pen över ett textfält.
3
Skriv med S Pen.
Tryck på
för att öppna handskriftsfältet.
Om funktionen inte är aktiverad startar du appen Inställningar, trycker på Avancerade
funktioner → S Pen → Direkt penninmatning och trycker sedan på reglaget för att
aktivera funktionen.
61
Appar och funktioner
Skärm av-memo
Du kan skapa memon snabbt genom att skriva på skärmen utan att slå på den.
Om den här funktionen inte är aktiverad startar du appen Inställningar, trycker lätt på
Avancerade funktioner → S Pen och trycker sedan lätt på reglaget för Skärm av-memo
för att aktivera funktionen.
Skapa ett skärm av-memo
1
2
När skärmen är avstängd håller du S Pen över skärmen och trycker på S Pen-knappen.
Skriv eller rita ett memo.
Utöka sidan genom att trycka lätt på
3
.
Spara memot genom att trycka lätt på Spara i Notes. Memot kommer att sparas i Samsung
→ Skärm av-memo.
Notes →
62
Appar och funktioner
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange ett telefonnummer.
Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
för att ringa ett videosamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska
telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
63
Appar och funktioner
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på Senaste eller Kontakter och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett
telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar trycker du lätt på
Avancerade funktioner → Rörelser och gester och trycker sedan lätt på Svep f. a. ringa el.
sända medd. för att aktivera funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att tryck på Knappsats eller Kontakter → → Kortnummer, välj
ett kortnummer och därefter anger du ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa ett utrikessamtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
64
.
Appar och funktioner
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du Skicka
meddelande-fältet uppåt. Om reglaget för Lägg till påminnelse är aktiverat sparas en
påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet en timme senare.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på →
Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt
på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på Senaste för att se
missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
Tryck lätt på Senaste eller Kontakter, välj kontakt och tryck sedan lätt på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Lägg till ett telefonnummer, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
65
Appar och funktioner
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Parkera samtalet: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta för att återuppta det parkerade
samtalet.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
66
Appar och funktioner
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen
1
2
3
4
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange numret.
Tryck lätt på Lägg till i kontakter.
Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck på ett telefonnummer → Lägg till.
Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
Lägg till en tagg till ett telefonnummer
Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens
information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter.
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck lätt på kontakten.
Tryck på Lägg till en tagg, ange en tagg och tryck därefter på Lägg till.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.
67
Appar och funktioner
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
.
Välj en lagringsplats och tryck lätt på Välj.
Ange kontaktinformation.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
4
Tryck lätt på Spara.
68
Appar och funktioner
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
→ Importera.
2
3
4
Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
→ Hantera kontakter → Imp./exp. kontakter
Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på Klar.
Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på Importera.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj det
konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka konto och tryck lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kontakter för att aktivera funktionen.
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på
sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
69
Appar och funktioner
Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:
•
: Lägg till i favoritkontakter.
•
/
: Ring ett röst- eller videosamtal.
Den här funktionen kanske inte finns i alla modeller.
•
: Skriv ett meddelande.
Den här funktionen kanske inte finns i alla modeller.
•
: Skriv ett e-postmeddelande.
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
Markera kontakter och tryck lätt på Dela.
Välj en delningsmetod.
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1
2
Starta appen Kontakter och välj din profil.
Tryck lätt på Redigera, redigera din profil och tryck lätt på Spara.
70
Appar och funktioner
3
Tryck lätt på Tryck här för att dela profil och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat. Du
kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt på
Välj det som delas, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.
Skapa grupper
Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
→ Grupper → Skapa grupp.
Ange ett gruppnamn.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en
ringsignal.
3
Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan
lätt på Klar.
4
Tryck lätt på Spara.
Skicka ett gruppmeddelande
Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.
Starta appen Kontakter, tryck lätt på
Skicka meddelande.
→ Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på →
71
Appar och funktioner
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
kontakter.
2
Markera kontakter och tryck lätt på Koppla ihop.
→ Hantera kontakter → Slå samman
Ta bort kontakter
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Ta bort.
Markera kontakter och tryck lätt på Ta bort.
Om du vill ta bort kontakter en och en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakt.
Tryck sedan lätt på → Ta bort.
72
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
.
Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du och håller in , säg ditt
meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när tangentbordet är dolt.
Mottagare
Ange mottagare.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
Ange etiketter.
73
Appar och funktioner
3
Tryck lätt på
för att skicka meddelandet.
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid
roaming.
1
2
3
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt i meddelandelistan.
Visa din konversation.
Om du vill svara på meddelandet, trycker du på Skriv meddelande, skriver meddelandet
och trycker på .
Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
Starta Meddelanden-appen och tryck på → Inställningar → Blockera nummer och
meddelanden → Blockera nummer.
2
Tryck lätt på Inkorg och välj en kontakt. Eller tryck på Kontakter, välj kontakter och tryck på
Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att ange ett telefonnummer under Ange nummer och
tryck lätt på .
74
Appar och funktioner
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1
Starta appen Meddelanden, tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
2
Ändra aviseringsinställningarna.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Aviseringspåminnelser och sedan trycka lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
Radera meddelanden
1
2
3
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt i meddelandelistan.
Håll ett meddelande nedtryckt, tryck lätt på Ta bort.
Om du vill ta bort flera meddelanden markerar du fler meddelanden som ska tas bort.
4
Tryck lätt på Ta bort.
75
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Webbsökning på webbsidor
1
2
3
Starta appen Internet.
Tryck lätt på adressfältet.
Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Bokmärk aktuell webbplats.
Flytta mellan sidor.
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna hemsidan.
Stäng fliken.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna en ny flik.
76
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och dina biometriska data.
Aktivera hemligt läge
Tryck lätt på → Slå på Hemligt läge. Om du använder den här funktionen för första gången
ska du ange om du vill använda ett lösenord för det hemliga läget.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Sekretess och säkerhet → Inställningar för Hemligt läge
→ Ändra lösenord.
Om du vill ange dina registrerade biometriska data som låsmetod tillsammans med lösenordet
trycker du på reglaget för Fingeravtryck för att aktivera funktionen. Mer information om att
använda dina biometriska data hittar du i Igenkänning av fingeravtryck.
Inaktivera hemligt läge
Tryck lätt på
→ Stäng av Hemligt läge.
77
Appar och funktioner
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
1
2
3
Starta appen E-post.
På listan väljer du en e-posttjänst eller trycker lätt på Annat.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1
2
3
Tryck lätt på
för att skriva ett e-postmeddelande.
Lägg till mottagare och ange ett ämne och text.
Tryck lätt på
för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt från längst upp i e-postlistan.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka konto för att aktivera funktionen.
78
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Starta appen Kamera.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
• Om enheten och den yttre miljön har markant olika temperaturer, kan kondens
samlas i kamerafönstret. Ta bort fukt snabbt genom att ta bort bakstycket och sätta
tillbaka det.
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du på Foto eller Video.
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
79
Appar och funktioner
3
Tryck lätt på
för att ta ett foto eller på
för att spela in en video.
Alternativ för aktuellt
fotograferingsläge
Dekallista
Kamerainställningar
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Ta en bild.
Förhandsgranskningsminiatyr
Fotograferingslägen
Aktuellt läge
• Justera ljusstyrkan på bilder eller videor genom att trycka lätt på skärmen. När
justeringsreglaget visas drar du justeringsreglaget mot eller .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du vill
använda autofokusläget trycker du lätt på .
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
80
Appar och funktioner
Zooma in och ut
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att
zooma ut.
• Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
• Det är inte säkert att kamerans 2x optisk zoom fungerar i svagt ljus.
Använda funktionerna fokus och exponering
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett
foto.
Den här funktionen är endast tillgänglig för lägena Foto och Pro.
Använda fotograferingslägen
Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan för fotograferingsläge till vänster eller höger
på förhandsgranskningsskärmen.
Välj det önskade fotograferingsläget.
Du kan redigera listan över fotograferingslägen. På förhandsvisningsskärmen trycker du
lätt på → Kameralägen → Redigera lägen. Eller så kan du trycka på och hålla nere
listan för fotograferingslägen på förhandsgranskningsskärmen.
Fotoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt utifrån omgivningarna för att enkelt ta
foton.
I listan över fotograferingslägen trycker du på Foto.
För att ta självporträtt med främre kameran drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
för att växla till den främre kameran.
81
Appar och funktioner
Använda skönhetseffekter
Du kan välj en filtereffekt och även ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan
du tar ett självporträtt.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Välj en filtereffekt eller skönhetseffekter och ta en bild.
Videoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt utifrån omgivningarna för att enkelt
spela in videor.
I listan över fotograferingslägen trycker du på Video.
Livefokusläge
Ta selfies som fokuserar på ditt ansikte genom att göra bakgrunden suddig.
1
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2
3
4
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Livefokus.
för
Vänd dig mot den främre kameralinsen.
När Effekten är klar. visas på förhandsgranskningsskärmen trycker du på
foto.
för att ta ett
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Fotometoder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera funktionerna.
82
Appar och funktioner
Proffsläge
Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och
ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Pro. Välj alternativ och anpassa inställningarna
och tryck sedan lätt på
för att ta en bild.
Tillgängliga alternativ
•
: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
•
: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
•
: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Panorama.
Tryck lätt på
och flytta enheten i valfri riktning.
Tryck lätt på
för att sluta ta bilder.
83
Appar och funktioner
HDR-läge
Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka
partier.
I listan för fotograferingslägen trycker du på HDR.
Utan effekt
Med effekt
Nattläge
Ta bilder i svag belysning utan blixt.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Natt.
Du måste först lägga till det här läget i listan över fotograferingslägen innan du kan
använda det. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på → Kameralägen →
Redigera lägen och markerar därefter Natt.
Seriebildsläge
Ta en serie bilder av rörliga motiv.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Seriebilder.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
84
Appar och funktioner
Läget Animerad GIF
Skapa ett animerat foto från en serie med bilder.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Animerad GIF.
Du måste först lägga till det här läget i listan över fotograferingslägen innan du kan
använda det. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på → Kameralägen →
Redigera lägen och markerar därefter Animerad GIF.
Sportläge
Ta tydligare bilder av snabbrörliga objekt, som en person som springer eller husdjur i rörelse.
I listan över fotograferingslägen trycker du på Sport.
Du måste först lägga till det här läget i listan över fotograferingslägen innan du kan
använda det. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på → Kameralägen →
Redigera lägen och markerar därefter Sport.
Läget Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2
3
4
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Vidvink.selfie.
för
Vänd dig mot den främre kameralinsen.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Fotometoder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera funktionerna.
85
Appar och funktioner
5
Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
Anpassa kamerainställningar
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på fotograferingsläge.
•
: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
•
: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
•
: Välj ett bildformat för bilder.
•
: Tillämpa skönhetseffekter eller en filtereffekt.
•
: Välj ett bildformat för videor.
86
Appar och funktioner
•
: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.
Punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
Matris tillämpar ett
genomsnitt för hela skärmen.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
Bilder
• Bakre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den bakre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
• Främre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den främre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
Videor
• Bakre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den bakre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Främre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den främre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Högeffektiv video: Om du aktiverar funktionen Högeffektiv video så kan du spela in
videoklipp i formatet High Efficiency Video Codec (HEVC). Dina HEVC-videoklipp sparas som
komprimerade filer för att spara enhetens minne.
Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem online.
87
Appar och funktioner
Användbara funktioner
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Kameralägen: Visa tillgängliga fotograferingslägen eller redigera listan med
fotograferingslägen.
• Fotometoder: Välj en bildtagningsmetod för att ta bilder eller spela in videor.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett
minneskort.
• Snabbgranskning: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Helskärmsvy (16:9): Ställ in att enheten ska förhandsvisa bilder och videor i helskärmsläge.
• Bilder som förh.gransk. (selfie): Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet
när du tar bilder med den främre kameran.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
• Om Kamera: Visa kamerans appversion och juridisk information.
88
Appar och funktioner
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser.
Visa bilder
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till bilden i favoriter.
Miniatyrförhandsgranskning av
bild och video
Radera bilden.
Modifiera bilden.
Dela bilden med andra.
Du kan skapa en animerad GIF-bild eller ett collage från flera bilder. I listan trycker du på
→ Skapa en GIF eller Skapa collage och väljer därefter bilderna.
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck på
eller dokument.
för att visa bilder sorterade efter kategori, som typer, platser
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
89
Appar och funktioner
Visa videor
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Tryck på Spela video för att spela upp videoklippet.
Visa dina videor.
Spola bakåt eller
framåt genom att
dra reglaget.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ta en skärmbild av
den aktuella
skärmen.
Skapa en animerad
GIF-bild.
Växla till popupvideospelaren.
Ändra
skärmförhållande.
Rotera skärmen
Lås uppspelningsskärmen
Hoppa till nästa
video. Håll nedtryckt
för att spola framåt.
Hoppa till den
föregående videon.
Håll nedtryckt för att
spola bakåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
90
Appar och funktioner
Visa information för bilder och videoklipp
Du kan visa filinformation som människor, plats och grundläggande information. Om det finns
automatiskt skapat innehåll, som en berättelse eller en GIF-bild så kommer även innehållet att
visas.
När du visar en bild eller på förhandsgranskningsskärmen för videoklippet, drar du uppåt på
skärmen. Filinformationen visas.
Du kan även visa relaterat innehåll genom att trycka på informationen på skärmen.
Redigera
informationen.
Filinformation
Information om
människor
Platsinformation
Automatiskt
skapat innehåll
Taggar
91
Appar och funktioner
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album.
Starta appen Galleri, tryck lätt på Album och välj ett album.
Dölj album
Du kan dölja album.
Du kan inte dölja album som skapats som standard, till exempel albumen Kamera och
Skärmbilder.
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Tryck på → Dölj eller visa album.
Tryck på ett albumreglage för att dölja det.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Starta appen Galleri, tryck på Berättelser och välj en berättelse.
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1
2
3
4
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Tryck lätt på → Skapa berättelse.
Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på Skapa.
Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på Klar.
92
Appar och funktioner
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
→ Lägg till.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på Ta bort från
berättelse.
Ta bort berättelser
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Dela album
Skapa album och dela dem med din familj och vänner som är sparade i dina kontakter. De
kan visa delade album på enheter som är inloggade på deras Samsung account, till exempel
smarttelefoner, tv-apparater eller kylskåp.
• Om du vill använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
• För att använda den här funktionen måste du först registrera ett Samsung account
och logga in.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
Skapa album som ska delas
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Delat.
Tryck lätt på Skapa delat album.
När du använder den här funktionen för första gången måste du först godkänna villkoren för
Samsung Social.
3
4
5
Ange en titel på albumet och tryck lätt på Skapa.
Välj en grupp att dela med.
Tryck lätt på OK.
Mottagarna kommer att få ett meddelande.
93
Appar och funktioner
Lägga till bilder eller videoklipp i ett album
1
2
3
4
Starta appen Galleri och tryck lätt på Delat.
Välj ett album för att lägga till bilder eller videor.
Tryck lätt på
och markera bilder eller videoklipp som du vill lägga till.
Tryck lätt på Klar.
Synkronisera bilder och videor med Samsung Cloud
När du synkroniserar din Galleri-app med Samsung Cloud sparas bilder och videoklipp som du
tar också i Samsung Cloud. Du kan visa bilder och videoklipp som sparats i Samsung Cloud i din
Galleri-app och från andra enheter.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Synka med
Samsung Cloud för att aktivera funktionen. Galleri-appen och Samsung Cloud kommer att
synkroniseras.
Ta bort bilder eller videor
Ta bort en bild eller en video
Välj en bild eller en video och tryck lätt på
längst ned på skärmen.
Ta bort flera bilder och videor
1
2
3
På Galleri-skärmen håller du en bild eller en video lätt nedtryckt för att ta bort den.
Markera de bilder eller videor du vill ta bort.
Tryck lätt på Ta bort.
94
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera
appar samtidigt i popup-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
Popup-vy
Delad skärm-vy
1
2
Tryck på knappen Senaste för att öppna listan över nyligen använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i vyn
med delad skärm.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
95
Appar och funktioner
3
I det nedre fönstret drar du vänster eller höger för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns på listan över nyligen använda appar trycker du på
hemknappen eller bakåtknappen och väljer en app.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.
96
Appar och funktioner
Popup-vy
1
2
Tryck på knappen Senaste för att öppna listan över nyligen använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i
popup-vy.
Appskärmen visas i popup-vyn.
Minimera fönstret.
Maximera
fönstret.
Stäng appen.
Justera
genomskinlighets
nivån.
Flytta popup-fönster
Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.
97
Appar och funktioner
Samsung Members
Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och
användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i
Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxy-nyheterna och Galaxy-tipsen.
Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder
enheten.
• Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du
registrera dig och logga in på ditt Samsung account. Se Samsung account för mer
information.
Samsung Notes
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller
rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på
.
Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
Ange text med tangentbordet.
Infoga en bild eller
röstinspelning.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på Spara.
98
Appar och funktioner
Skriva anteckningar för hand
På skärmen för att skriva anteckningar trycker du lätt på Penna för att skriva eller rita med S Pen.
Ångra
Gör om
Välj och redigera.
Radera
Skrivplatta
Penna
Ändra penninställningarna
När du skriver eller ritar på skärmen trycker du lätt på
pennfärg.
för att ändra penntyp, linjetjocklek eller
Ändra penntyp.
Ändra linjens tjocklek.
Välj en ny färg med färgväljaren.
Ändra pennans färg.
Välj vilka färguppsättningar
som ska visas.
99
Appar och funktioner
Använda radergummit
När du vill radera handskrift från en anteckning trycker du lätt på
och väljer ett område som
ska suddas ut. Du kan även välja ett område genom att hålla S Pen-knappen intryckt.
Om du vill ändra typ av radergummi trycker du lätt på
en gång till.
• Radera per linje: Radera den rad du väljer.
• Radera per område: Radera endast det område du markerar. Du kan justera storleken på
radergummit genom att dra i storleksreglaget.
• Radera allt: Rensa anteckningen.
Även om du använder en mindre storlek på radergummit kan det fortfarande vara svårt
att radera med precision.
Använda skrivplattan
Använd skrivplattan för att skriva för hand enklare.
När du skriver eller ritar på skrivplattan justeras det du skriver automatiskt och matas in mellan
raderna i inmatningsfältet.
På skärmen för att skriva en anteckning trycker du lätt på
som skrivplattan.
. Inmatningsfältet förstoras och visas
Skrivplatta
100
Appar och funktioner
Redigera handskrivna anteckningar
Redigera handskrivna anteckningar med olika redigeringsalternativ, som t.ex. klippning,
flyttning, storleksändring eller omvandling.
1
När det finns handskrift på anteckningen trycker du lätt på
Om du vill ändra form på ditt val trycker du lätt på
2
.
en gång till.
Tryck sedan lätt på eller rita en linje runt inmatningen för att välja den.
Om du vill flytta inmatningen till en annan plats markerar du den och drar den till en ny
plats.
Om du vill ändra storlek på ditt val trycker du lätt på inmatningen och drar ett hörn på den
ram som visas.
101
Appar och funktioner
3
Redigera inmatningen med hjälp av tillgängliga alternativ.
• Klipp ut: Klipp ut inmatningen. Om du vill klistra in på en annan plats trycker du på
platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på Klistra in.
• Kopiera: Kopiera inmatningen. Om du vill klistra in på en annan plats trycker du på
platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på Klistra in.
• Ta bort: Ta bort inmatningen.
• Extrahera text: Extrahera text från det valda området. Om du vill klistra in eller kopiera
texten till en anteckning trycker du på Klistra in eller Kopiera.
• Till börj.: Skicka inmatningen till början.
• Till slut.: Skicka inmatningen till slutet.
Måla med penslar
På skärmen för att skriva en anteckning trycker du lätt på Pensel för att måla med olika penslar.
När du är klar trycker du lätt på Klar för att infoga det du målat i anteckningen.
Du kan publicera det du målat på PENUP för att dela det med andra.
Välj en ny färg med färgväljaren.
Infoga målningen i
anteckningen.
Välj vilka färguppsättningar
som ska visas.
Ändra penselns färg.
Ångra
Gör om
Radera
Publicera målningen på PENUP.
102
Appar och funktioner
Infoga bilder i en anteckning
På skärmen för att skriva en anteckning trycker du lätt på → Bild. Tryck lätt på Kamera →
för att ta en bild, eller tryck lätt på Galleri eller Annat för att välja en bild. Bilden infogas då i
anteckningen.
Infoga röstinspelningar i en anteckning
På skärmen för att skriva en anteckning trycker du lätt på → Röstinspelningar för att göra
en röstinspelning. Tryck lätt på för att stoppa inspelningen. Röstinspelningen infogas då i
anteckningen.
Fästa en anteckning på hemskärmen
Fäst en anteckning på hemskärmen för att se den snabbt eller för att öppna och redigera den.
1
2
Starta appen Samsung Notes.
Välj en anteckning och tryck lätt på → Fäst på hemskärmen.
Anteckningen läggs till på hemskärmen.
Spara en anteckning som en påminnelse
Du kan spara en anteckning som en påminnelse för att visa anteckningen senare.
1
2
Starta appen Samsung Notes.
Välj en anteckning och tryck lätt på → Skicka till Reminder.
Då sparas anteckningen som en påminnelse.
Ta bort anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes.
Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
3
Tryck lätt på Ta bort.
103
Appar och funktioner
PENUP
Inledning
PENUP är ett socialt nätverk för att dela konstverk som har ritats med S Pen. Publicera dina
konstverk, se andra personers konstverk och få användbara rittips.
Din profil
Dina aktiviteter
Publicera ditt konstverk.
Visa konstverk efter kategori.
Du kan registrera dig för PENUP med ditt Samsung account eller andra konton för sociala
nätverk.
104
Appar och funktioner
Publicera ditt konstverk
Publicera konstverk som har skapats i Samsung Notes eller andra ritappar på PENUP.
1
2
Starta appen PENUP och tryck lätt på
.
Om du vill publicera konstverk från Galleri trycker du lätt på Från Galleri, väljer det
konstverk som ska publiceras och trycker sedan lätt på Klar.
Om du vill publicera ett nytt konstverk trycker du lätt på Teckning, ritar konstverket och
trycker sedan lätt på Klar → Spara och publicera.
För att publicera ditt utkast, tryck lätt på Utkast, gör klart konstverket och tryck sedan på
Klar → Spara och publicera.
3
Ange en titel, beskrivning och hashtagg.
Lägg till det konstverk som ska
publiceras.
Ange en titel.
Lägg till en beskrivning.
Välj var konstverket ska
publiceras.
Välj en kategori.
Dela ditt konstverk med andra
SNS-konton.
4
Tillåt extern sökning.
Tryck lätt på Publicera.
Publicera konstverk från andra appar
Om du vill publicera konstverk från Galleri eller andra ritappar väljer du konstverket i en app och
trycker lätt på → PENUP.
105
Appar och funktioner
Visa konstverk
Du kan se andras konstverk, kommentera och till och med markera dem som favoriter. Du kan
även hämta konstverk eller ange ett som bakgrund.
Starta appen PENUP och välj sedan en publicering som du vill visa.
Ange konstverket som favorit.
Visa de användare som gillar
konstverket.
Visa kommentarer och lägg till
en kommentar.
Publicera konstverket igen. Du
kan också se användarna som
återpublicerade konstverket.
Tryck lätt på → Hämta för att hämta ytterligare konstverk. Hämtade konstverk sparas i Galleri.
Du kan endast hämta konstverk som har godkänts av ägarna.
106
Appar och funktioner
Färglägga bilder
Skapa dina egna konstverk genom att använda olika färger.
1
2
3
Starta appen PENUP och tryck lätt på Färglägga.
Välj en bild.
Tryck lätt på Börja färglägg.
Börja färglägga.
4
När du är klar trycker du lätt på Klar.
107
Appar och funktioner
Liveteckning
Fortsätt rita medan du tittar på videon om liveteckningar som visar processen för att rita klart en
bild. Du kan enkelt rita en fin bild.
1
2
3
4
Starta appen PENUP och tryck lätt på Liveteckning.
Välj en bild.
Tryck lätt på Lär dig rita.
För att dra på bilden trycker du lätt på
för att pausa uppspelningen.
Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att trycka lätt på
5
När du är klar tryck lätt på
.
.
Den ursprungliga bilden kommer att döljas och du kan se bilden du ritade.
108
Appar och funktioner
Fototeckning
Rita bilder på dina foton och spara dem som egna konstverk. Välj ett foto från Galleri eller ta ett
foto och rita på fotot. När du har slutfört din teckning kan du se bilden du ritade genom att dölja
fotot.
1
2
3
Starta appen PENUP.
Tryck lätt på
→ Teckning →
.
Tryck på Ta foto, ta ett foto och tryck därefter på OK.
Du kan också trycka på Välj i Galleri och välj ett foto.
4
Välj det område du vill rita, justera genomskinligheten och tryck sedan på Spara.
Det valda området kommer att läggas till som bakgrund.
5
6
Rita på fotot.
När du är klar tryck lätt på
.
Det ursprungliga fotot kommer att döljas och du kan se bilden du ritade.
109
Appar och funktioner
Kalender
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller påminnelser i din kalender.
Skapa händelser
1
Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
2
Ange händelseinformationen.
Välj en etikett att visa med
händelsen.
Ange en titel.
Ändra händelsens färg.
Ställ in varaktigheten.
Välj en kalender att spara
händelsen i.
Ställ in ett alarm.
Ange platsen.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
3
Tryck lätt på Spara för att spara händelsen.
110
Appar och funktioner
Lägg till en påminnelse
Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder för att starta appen Reminder. Lägg till
en uppgift i appen Reminder. Mer information finns i Reminder.
Synkronisera händelser med dina konton
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj det
konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka konto och tryck lätt på reglaget för Kalender för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kalender för att aktivera funktionen.
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ → Lägg till ett nytt konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När
ett konto läggs till visas det på listan.
111
Appar och funktioner
Samsung Flow
Inledning
Med Samsung Flow kan du enkelt ansluta din surfplatta till din smarttelefon och sedan enkelt
kontrollera aviseringar eller dela innehåll.
Samsung Flow måste vara installerat på båda enheterna som du vill ansluta. Om Samsung Flow
inte är installerat kan du hämta det från Galaxy Store eller Play Butik.
• Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa av Samsungs Android-enheter.
• Om du vill använda den här funktionen måste du aktivera Bluetooth-funktionen på
din surfplatta och smarttelefon.
Sammankoppla surfplattan och smarttelefonen
1
2
Starta Samsung Flow på smarttelefonen.
Starta appen Samsung Flow på surfplattan.
Om du använder den här funktionen för första gången trycker du på Starta.
3
4
5
Välj din smarttelefon i listan över identifierade enheter.
Godkänn förfrågan om anslutning på båda enheterna.
Bekräfta lösenordet på båda enheterna.
Enheterna ansluts.
Om din smarttelefon stöder fingeravtrycksigenkänning ställer du in Samsung Pass på
din smarttelefon för att ansluta enheterna enklare och använda ditt fingeravtryck på ett
säkert sätt.
112
Appar och funktioner
Dela mobildataanslutning
Dela smarttelefonens mobildataanslutning med surfplattan med hjälp av en mobil hotspot när
det inte finns någon internetanslutning tillgänglig för surfplattan.
1
2
Starta appen Samsung Flow på surfplattan.
Tryck lätt på
.
Du kan nu använda internet på surfplattan genom att använda smarttelefonens
mobildataanslutning.
• Din smarttelefon måste ha stöd för funktionen mobil hotspot.
• Ytterligare telefonavgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
Kontrollera aviseringar på surfplattan
När du får nya aviseringar på smarttelefonen kan du visa dem i ett popup-fönster på surfplattan.
Dela innehåll
Du kan dela smarttelefonens innehåll med surfplattan.
113
Appar och funktioner
Mina filer
Öppna och hantera flera filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex.
molnlagringsenheter.
Starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
För att se efter onödiga data och frigöra enhetens lagringsutrymme trycker du lätt på →
Lagringsanalys.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
.
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
Alarm
Starta appen Klocka och tryck lätt på Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på Spara.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på Stäng för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet
trycker du lätt på Snooze för att upprepa larmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
114
Appar och funktioner
Världsklocka
Starta appen Klocka och tryck lätt på Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
till.
, ange namnet på en stad eller välj en stad på kartan och tryck sedan lätt på Lägg
Om du vill använda tidszonomvandlaren trycker du lätt på → Tidzonskonverterare.
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Stoppur
1
2
Starta appen Klocka och tryck lätt på Stoppur.
Tryck lätt på Starta för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på Varv.
3
Tryck lätt på Stopp för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på Fortsätt.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på Återställ.
115
Appar och funktioner
Timer
1
Starta appen Klocka och tryck lätt på Timer.
Om du vill lägga till en ofta använd timer trycker du lätt på
och trycker sedan lätt på Lägg till.
2
, anger varaktighet och namn
Ställ in längden och tryck lätt på Starta.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3
Tryck lätt på Stäng när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
Du kan se beräkningshistoriken högst upp på skärmen.
Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa historik.
Om du vill använda enhetens konverteringsverktyg trycker du lätt på
olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.
116
. Du kan konvertera
Appar och funktioner
Bixby Home
På skärmen Bixby Home kan du visa rekommenderade tjänster och information som Bixby
tillhandahåller genom att analysera dina användningsmönster och rutiner.
• Om du vill visa mer innehåll ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
Öppna Bixby Home
1
Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
När du startar den här funktionen för första gången eller efter att du har återställt data ska du
följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
2
Dra uppåt eller nedåt för att visa rekommenderat innehåll.
Öppna ytterligare alternativ.
Kommande påminnelse
Rekommenderat innehåll
3
Stäng Bixby Home genom att dra till vänster på hemskärmen eller trycka på knappen
Tillbaka.
117
Appar och funktioner
Använda rekommenderat innehåll på Bixby Home
När du öppnar Bixby Home kan du visa innehållet som uppdateras ofta som kort. Dra uppåt eller
nedåt för att visa korten.
På väg till kontoret på morgonen kan du till exempel visa dagens schema och spela upp din
favoritmusik på skärmen Bixby Home.
Innehållet och ordningen på korten uppdateras automatiskt vid ett visst intervall. Om du
vill uppdatera kort manuellt drar du nedåt på skärmen.
Redigera listan med kort
• Om du vill fästa ett kort överst på skärmen Bixby Home trycker du lätt på
→ Lossa.
upp. Om du vill lossa ett kort trycker du lätt på
→ Fäst högst
• För att sluta visa ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på Visa inte igen.
• För dölja ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på Dölj nu.
Välja appar som du vill visa som kort
Lägg till eller ta bort appar som du vill visa som kort på skärmen Bixby Home.
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Kort, väljer en app och trycker sedan lätt på
reglagen bredvid objekt för att lägga till eller ta bort dem.
Om en app inte är installerad på enheten måste du installera den för att använda den. På
skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Kort och hämtar sedan en app.
Anpassa Bixby Home-inställningarna
På skärmen Bixby Home trycker du lätt på → Inställningar.
• Anpassingstjänst: Ställ in så att du använder Bixbys interaktiva och anpassade tjänster för
att förbättra din upplevelse.
• Bixby Home-innehållsleverantörer: Läs och godkänn eller avvisa ditt avtal i villkoren och
sekretesspolicyerna från varje innehållsleverantör.
• Om Bixby Home: Visa Bixby Home-version och juridisk information.
118
Appar och funktioner
Reminder
Skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller visa innehåll senare. Du får aviseringar
vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse.
• För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
• Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad.
Starta Reminder
Starta Reminder från Bixby Home
1
Dra åt höger på hemskärmen.
Skärmen Bixby Home visas.
2
Tryck lätt på Kom igång på Reminder.
Skärmen Påminnelser visas, och appikonen Reminder (
119
) visas på appskärmen.
Appar och funktioner
Starta Reminder från Kalender
Starta appen Kalender och tryck lätt på → Reminder. Reminder-skärmen visas, och
appikonen Reminder ( ) visas på appskärmen.
Skapa påminnelser
Skapa påminnelser med olika metoder. Reminder aviserar dig om du skapar en påminnelse
med en angiven tids- eller platsinställning. Du kan även spara olika innehåll såsom en enskild
anteckning eller webbadress att visa senare.
Skapa till exempel en påminnelse om att vattna blommorna när jag kommer hem.
1
2
3
4
Starta appen Reminder.
5
Tryck lätt på Spara för att spara påminnelsen.
Tryck lätt på Skriv en påminnelse eller
och skriv ”Vattna blommorna”.
Tryck lätt på Plats → Ange villkor → Välj en plats och ange platsen som hemma.
Tryck på När jag kommer t. → Klart.
När du kommer hem, visas påminnelsen om att vattna blommorna.
120
Appar och funktioner
Läsa påminnelseaviseringar
Vid den förinställda tiden eller platsen visas ett popup-fönster med en avisering. Tryck lätt på
Slutför eller Snooze.
Visa påminnelselistan
Starta Reminder-appen för att visa din lista med påminnelser. För att visa
påminnelseinformation, välj en påminnelse.
121
Appar och funktioner
Redigera påminnelseinformation
Lägg till eller redigera påminnelseinformation, t.ex. frekvens, datum och tid eller plats.
1
2
Välj en påminnelse att redigera och tryck lätt på Redigera på påminnelselistan.
Redigera villkoren och tryck lätt på Spara.
Information om påminnelse
Ändra påminnelsens färg.
Lägg till en checklista.
Lägg till en bild.
Villkor för påminnelse
Slutföra påminnelser
Markera påminnelser som du inte behöver bli påmind om som slutförda.
Välj en påminnelse och tryck lätt på Slutför på påminnelselistan. Alternativt kan du dra
påminnelsen åt vänster.
Återställa påminnelser
Återställ påminnelser som har slutförts.
1
2
I påminnelselistan trycker du lätt på → Slutfört → Redigera.
Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på Återst.
Påminnelser läggs till i påminnelselistan och du blir påmind vid de förinställda tiderna.
Ta bort påminnelser
Om du vill radera en påminnelse drar du påminnelsen till höger. För att ta bort en påminnelse
trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar den påminnelse som ska tas bort och
trycker sedan lätt på Ta bort.
122
Appar och funktioner
SmartThings
Inledning
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset eller andra smarttelefoner, lätt och snabbt.
Du kan även styra och hantera TV-apparater, hushållsapparater och IoT (Internet of Things)produkter med din surfplatta.
Du kan lägga till och hantera enheter efter plats och rum. Du kan t.ex. lägga till ”hemma” som
plats och hantera enheter efter rum, t.ex. vardagsrummet och sovrummet.
• Ansluta till enheter i närheten: Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset eller
bärbara enheter, lätt och snabbt.
• Registrering och kontroll av hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter:
Registrera smarta kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringar, luftrenare, TV-apparater och
IoT-produkter på surfplattan och visa deras status eller styr dem från surfplattans skärm.
• Ta emot aviseringar: Ta emot aviseringar från anslutna enheter på din surfplatta. När
tvätten är klar, kan du till exempel få en avisering på din surfplatta.
• För att kunna använda SmartThings, måste din surfplatta och andra enheter vara
anslutna till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
• För att kunna använda SmartThings fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung
account.
• De enheter du kan ansluta kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
• Anslutna enheters egna fel eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om fel eller
defekter uppstår på de anslutna enheterna, kontakta enhetens tillverkare.
123
Appar och funktioner
Ansluta till enheter i närheten
Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset, lätt och snabbt.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
1
2
3
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på
→ Lägg till enhet → Identifiera automatiskt.
Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.
Använda hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter
Visa statusen för dina smarta apparater, TV-apparater och IoT-produkter från din surfplattas
skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och lägga till regler för att styra enheterna enkelt och
bekvämt.
Ansluta enheter
1
2
3
Starta appen SmartThings.
Tryck lätt på
→ Lägg till enhet.
Välj en enhetstyp.
Eller tryck lätt på Identifiera automatiskt eller
4
för att söka efter enheter.
Följ anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
124
Appar och funktioner
Visa och styr registrerade enheter
Du kan visa och styra enheterna. Du kan till exempel kolla ingredienserna i ditt kylskåp eller
justera TV-volymen.
1
Starta appen SmartThings.
Listan med anslutna enheter visas.
2
Visa statusen för enheter på listan.
För att styra enheterna, välj en enhet. När enhetsstyrningen som medföljer den valda
enheten laddats ned så kan du styra enheten.
Lägga till enheter och scener efter platser
Lägg till enheter efter platser, visa listan över enheter på samma plats och styr dem. Du kan även
lägga till en scen till en plats för att styra flera enheter samtidigt.
Lägga till platser
1
2
Starta appen SmartThings och tryck lätt på
→
→ Lägg till ny plats.
Ange platsnamnet.
• Ställ in en plats genom att trycka lätt på Geoplats för att välja en plats på kartan och tryck
sedan lätt på Klart.
• Om du vill lägga till rum i platsen, trycker du på Rum, markerar rum du vill lägga till och
trycker sedan på Klart.
3
Tryck lätt på Klart.
Då läggs din plats till.
Om du vill lägga till enheter till platsen, trycker du på
anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.
125
→ Lägg till enhet och följer
Appar och funktioner
Lägga till scener
Lägg till en scen och registrera enheter till den för att styra flera enheter samtidigt.
1
2
3
4
5
6
Starta appen SmartThings.
Tryck på
→
Tryck lätt på
och välj en plats.
→ Lägg till scen.
Ange scennamnet.
Tryck på
under Åtgärder för att lägga till åtgärder att utföra.
Tryck lätt på Spara.
Lägga till automatiseringar
Du kan även ställa in så att en automatisering hanterar enheter automatiskt beroende på den
förinställda tiden eller enheters status med mera.
Du kan till exempel lägga till en automatisering för att slå på ljudet automatiskt varje dag kl. 7.00.
1
2
3
4
Starta appen SmartThings.
5
6
Tryck på
Tryck på
→
Tryck lätt på
och välj en plats.
→ Lägg till automatisering.
Tryck på under Om, ställ in aktiveringsförhållandena för automatiseringen och tryck
sedan på Nästa.
under När och ställ in åtgärder som ska utföras.
Tryck lätt på Klart.
126
Appar och funktioner
Ta emot aviseringar
Du kan ta emot aviseringar från anslutna enheter på din surfplatta. När tvätten är klar, kan du till
exempel få en avisering på din surfplatta.
Om du vill ställa in enheter för att ta emot aviseringar startar du appen SmartThings, trycker lätt
på → → Aviseringar, och trycker sedan lätt på reglagen bredvid de enheter du vill ha.
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
och välj en delningsmetod såsom e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningshistorik visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
127
Appar och funktioner
Använda ytterligare funktioner
• Dela stora filer: Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela dem
med andra via en webblänk eller en kod. Om du vill använda den här funktionen måste ditt
telefonnummer vara verifierat.
• Smart View: Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med
enheter som har stöd för SmartThings. Du kan även visa enhetens visade innehåll på en stor
skärm genom att ansluta enheten till en Skärmspegling-aktiverad tv eller skärm.
När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för
att visa eller hämta bilden.
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
128
Appar och funktioner
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
129
Inställningar
Inledning
Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika
inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• Surfplattans synlighet: Tillåt att andra enheter hittar din enhet för att dela innehåll med dig.
När den här funktionen är aktiverad är din enhet synlig för andra enheter när de söker efter
tillgängliga enheter med alternativet Överför filer till enhet.
• NFC och betalning: Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation)
som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att
göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat
de appar som behövs. Se NFC och betalning för mer information.
130
Inställningar
• Flygplansläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan
bara använda icke nätverksbundna tjänster.
Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner.
När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i
bakgrunden skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Mer information finns i Mobil hotspot och
Internetdeln..
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
131
Inställningar
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på
Anslut.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på Glöm.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3
Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
132
Inställningar
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3
Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
133
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder
av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth och tryck sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2
Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten
på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3
Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
134
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3
Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2
3
Tryck lätt på
bredvid enhetens namn för att koppla från.
Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
135
Inställningar
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Läsa information från NFC-taggar
Använd NFC-funktionen för att läsa produktinformation från NFC-taggar.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte
läsa NFC-taggar eller ta emot data.
136
Inställningar
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
Skicka data med NFC-funktionen
Överför data, som bilder eller kontakter, till andra enheter genom att låta enhetens NFC-antenn
vidröra den andra enhetens NFC-antenn.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2
3
Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
137
Inställningar
4
När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
appar när Dataspar är på och välj appar.
138
Inställningar
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
2
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på Spara.
139
Inställningar
3
På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
• Om mobil hotspot inte hittas trycker du på → Konfigurera Mobil hotspot på
enheten och avmarkerar Dölj min enhet.
• Om den andra enheten inte kan ansluta till mobil hotspot, tryck lätt på → Tillåtna
enheter på din enhet och tryck lätt på reglaget Endast tillåtna enheter för att
deaktivera den.
4
På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• VPN: Konfigurera virtuella nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat nätverk
som tillhör en skola eller ett företag.
• Privat DNS: Använd systemet för tillförlitligt domännamn (DNS) för en skolas eller ett
företags interna, privata nätverk istället för att använda det externa värdnätverket. DNS
kommer att eftersökas och anslutas automatiskt. Alternativt kan du söka efter DNS och
ansluta till det manuellt.
• Ethernet: När du ansluter en Ethernet-adapter kan du använda ett trådbundet nätverk och
konfigurera nätverksinställningarna.
140
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Hämta insticksprogram.
2
3
4
Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
Välj det installerade plugin-programmet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din
enhet.
5
Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
141
Inställningar
Ljud och vibration
Alternativ
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Ringsignal: Byt ringsignal.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för aviseringar.
• Använd volymknapparna för media: Ställ in enheten så att den justerar volymnivån för
media när du trycker på volymknappen.
• Systemljud: Ställ in enheten på att låta vid åtgärder, t.ex. att aktivera eller inaktivera skärmen
eller kontrollera pekskärmen.
• Avancerade ljudinställningar: Optimera inställningarna för tidpunkter då media spelas upp.
Se Separat appljud för mer information.
142
Inställningar
Separat appljud
Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetoothhögtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet separat från andra appars ljud.
Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på
uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.
1
På skärmen Inställningar trycker du på Ljud och vibration → Avancerade ljudinställningar
→ Separat appljud och trycker på reglaget för att aktivera det.
2
3
Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.
Aviseringar
Alternativ
Ändra aviseringsinställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
• Appikonmärken: Ändra inställningarna för appikonmärken. Mer information finns i
Appikonmärken.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta aviseringsljud och media, utom för tillåtna undantag.
• Statusfält: Ställ in enheten på att endast visa de tre senaste aviseringarna och huruvida den
ska visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
• Nyligen skickat: Visa apparna som har fått de senaste aviseringanra och ändra
aviseringsintällningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du
→ Allt och väljer en app från applistan.
lätt på Visa alla →
143
Inställningar
Appikonmärken
Ändra inställningarna för appikonmärken.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Aviseringar → Appikonmärken.
Om du vill visa ikonmärken trycker du lätt på reglaget för att aktivera dem. För att ändra stil på
märket väljer du ett alternativ under Märkesstil.
Med nummer
Utan nummer
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Adaptiv ljusstyrka: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen automatiskt.
• Blåljusfilter: Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se Blåljusfilter för mer
information.
• Nattläge: Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du
använder enheten på natten eller på en mörk plats.
• Aktivera GPS-funktionen för att ställa in enheten på aktivera nattläget på natten
och inaktivera det på morgonen beroende på var du är just nu.
• Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.
144
Inställningar
• Teckenstorlek och stil: Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
• Skärmzoom: Ändra inställningen för skärmzoomning.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Hemskärm: Ändra hemskärmsinställningarna.
• Skydd mot tryck av misstag: Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att
identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
• Tryckkänslighet: Öka skärmens pekkänslighet för användning med skärmskydd.
• Skärmsläckare: Ställ in enheten på att starta en skärmsläckare när enheten laddas eller är
ansluten till en docka. Se Skärmsläckare för mer information.
Blåljusfilter
Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.
När du tittar på HDR-video från videotjänster som endast använder HDR är det inte
säkert att blåljusfiltret används.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Blåljusfilter och trycker sedan lätt på
reglaget för Slå på nu för att aktivera funktionen.
2
3
Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på
reglaget för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.
145
Inställningar
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas eller är ansluten till en docka.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmsläckare och trycker lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram eller Foto kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du
väljer Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
3
4
Tryck lätt på
om du vill välja album för att visa bilder.
När du är klar trycker du på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på Förhandsgranska.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
Bakgrundsbild
Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Bakgrundsbild.
146
Inställningar
Låsskärm
Alternativ
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Smart Lock: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras. Se Smart Lock för mer information.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Klockstil: Ändra typ och färg på klockan som visas på den låsta skärmen.
• Roamingklocka: Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du
bor i på den låsta skärmen vid roaming.
• FaceWidgets: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Kontaktinformation: Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress,
på den låsta skärmen.
• Aviseringar: Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
• Appgenvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
• Om Låsskärm: Visa Låsskärmsversion och juridisk information.
147
Inställningar
Smart Lock
Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser
eller enheter identifieras.
Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera
platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.
• Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en
skärmlåsmetod.
• Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste
du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har
ställt in.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Låsskärm → Smart Lock.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
148
Inställningar
Biometrik och säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet.
• Ansiktsigenkänning: Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt
ansikte. Se Ansiktsigenkänning för mer information.
• Fingeravtryck: Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Igenkänning av
fingeravtryck för mer information.
• Inställningar för biometrik: Ändra inställningarna för biometriska data.
• Google Play Protect: Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt
beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra
din försvunna eller stulna enhet.
Du kan även tillåta att Googles platstjänst tillhandahåller korrektare information om
enhetens plats.
• Säkerhetsuppdatering: Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
• Samsung Pass: Verifiera din identitet lätt och säkert via dina biometriska data. Se Samsung
Pass för mer information.
• Installera okända appar: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor
installeras.
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
• Säker start: Skydda enheten genom att ställa in den så att en skärmupplåsningskod krävs
när enheten slås på. Du måste ange upplåsningskoden för att starta enheten och ta emot
meddelanden och aviseringar.
149
Inställningar
• Kryptera SD-kort: Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
• Plats: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Appbehörigheter: Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att använda
dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
• Övervakning av behörighetsanv.: Ställ in för att få aviseringar när de behörigheter du väljer
används av appar som du inte använder. Du kan hantera inställningarna för varje app.
• Skicka diagnostikdata: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information
och användningsinformation till Samsung.
• Få marknadsföringsinformation: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation
från Samsung, t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
Ansiktsigenkänning
Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.
• Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att
låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda
enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det
lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt
mönster, din PIN eller ditt lösenord.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning
Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:
• Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
• Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, PIN eller lösenord.
150
Inställningar
För bättre ansiktsigenkänning
Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:
• Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller
mössa, mask, skägg eller mycket smink.
• Kontrollera att befinner dig på en välbelyst plats och att kameralinsen är ren när du
registrerar ansiktet.
• För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig
Registrera ditt ansikte
För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.
1
2
3
4
5
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
6
Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Ange en skärmlåsmetod.
Välj om du har glasögon eller inte och tryck på Fortsätt.
Håll enheten med skärmen mot dig och titta på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.
När den användbara skärmen för ansiktsigenkänning visas ska du aktivera ett reglage för att
aktivera en funktion.
Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på Ta bort
ansiktsdata för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
151
Inställningar
Ta bort registrerade ansiktsdata
Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Ta bort ansiktsdata → Ta bort.
När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.
Låsa upp skärmen med ditt ansikte
Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Ansiktsigenkänning.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Lås upp med ansikte för att aktivera funktionen.
Om du vill minska möjligheten att identifiera ansikten i foton eller videor trycker du lätt
på reglaget för Snabbare identifiering för att inaktivera funktionen. Detta kan minska
hastigheten för ansiktsigenkänning.
4
Titta på den låsta skärmen.
När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare
skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda
skärmlåsmetoden.
152
Inställningar
Igenkänning av fingeravtryck
För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras
och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck
för följande funktioner:
• Skärmlås.
• Hemlig mapp.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för
att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn
blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata
fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
• Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck
användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att
kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den
pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till
att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
• Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det
mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck
och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din
pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den.
Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av
glömd upplåsningskod.
• Om du ändrar skärmlåsmetod till Dra eller Ingen, vilka inte är säkra, tas alla dina
biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller
funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.
153
Inställningar
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Hemknappen har en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera så att inte Sensorn
för fingeravtrycksigenkänning har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt,
nycklar och halsband.
• Om sensorn för fingeravtrycksigenkänning täcks med skyddsfilmer, etiketter eller
andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minskas. Om sensorn för
fingeravtrycksigenkänning i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du
använder sensorn för fingeravtrycksigenkänning.
• Se till att sensorn för igenkänning av fingeravtryck och dina fingrar är rena och torra.
• Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela hemknappen med fingret.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
154
Inställningar
Registrera fingeravtryck
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Fortsätt.
Ange en skärmlåsmetod.
Registrera ditt fingeravtryck.
Placera fingret på hemknappen. När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret
och placerar det på hemknappen igen.
Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats.
5
När du är klar med att registrera dina fingeravtryck trycker du lätt på Klart.
Kontrollera registrerade fingeravtryck
Du kan kontrollera om ditt fingeravtryck är registrerat genom att placera fingret på sensorn för
igenkänning av fingeravtryck.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på Kolla tillagda fingeravtryck.
Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck.
Då visas identifieringsresultatet.
155
Inställningar
Radera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.
1
2
3
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Markera en kontakt som du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett
lösenord.
1
2
3
4
På inställningsskärmen tryck lätt på Biometrik och säkerhet → Fingeravtryck.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på reglaget för Upplåsning med fingeravtryck för att aktivera funktionen.
På den låsta skärmen placerar du ditt finger på sensorn för igenkänning av fingeravtryck så
att fingeravtrycket kan skannas.
156
Inställningar
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logga in på ditt Samsung account, webbplatser eller appar
enklare och säkrare via dina biometriska data i stället för att ange din inloggningsinformation.
Med Samsung Pass kan du även mata in personuppgifter, t.ex. din adress eller dina
betalkortsuppgifter, enklare och snabbare genom dina registrerade biometriska data.
Registrera dina biometriska data på Samsung Pass och ställ in så att du loggar in på webbplatser
och appar som stöds med hjälp av dessa data via Samsung Pass.
• Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett
mobilnätverk.
• För att använda den här funktionen måste du först registrera ett Samsung account
och logga in. Mer information hittar du i Samsung account.
• Webbplatsinloggningsfunktionen är bara tillgänglig för webbplatser som du öppnar
via Internet. Vissa webbplatser stöder eventuellt inte den här funktionen.
• Registrerade biometriska data och sparade betalkortsuppgifter sparas endast på din
enhet och synkroniseras inte med andra enheter eller servrar.
157
Inställningar
Registrera Samsung Pass
Innan du använder Samsung Pass ska du registrera dina biometriska data i Samsung Pass.
1
2
3
4
5
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass.
Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på Logga in.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Godkänn villkoren för Samsung Pass.
Tryck på Fortsätt och registrera ditt fingeravtryck.
Se Igenkänning av fingeravtryck för mer information.
6
Skanna dina fingeravtryck och tryck på Nästa för att slutföra Samsung Pass-registreringen.
• Om alternativet Lägg till Samsung Pass på hemskärmen är markerat kommer Samsung
Pass-ikonen att läggas till på hemskärmen.
• Om alternativet Använd Samsung Pass i stället för lösenordet till Samsung account är
markerat kan du använda dina registrerade biometriska data för att verifiera din identitet
istället för att ange lösenordet för Samsung account.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Du kan använda registrerade biometriska data i stället för att ange ditt lösenord för Samsung
account, när du till exempel köper innehåll från Galaxy Store.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck på → Inställningar → Samsung account och tryck på reglaget för Verifiera med
Samsung Pass för att aktivera det.
158
Inställningar
Använda Samsung Pass för att logga in på webbplatser
Du kan enkelt logga in på webbplatser som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med
hjälp av Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en webbplats som du vill logga in på.
Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på webbplatsens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas markerar
du Logga in med fingeravtryck via Samsung Pass och trycker lätt på Kom ihåg.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du loggar
in på webbplatsen.
Använda Samsung Pass för att logga in på appar
Du kan enkelt logga in på appar som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med hjälp av
Samsung Pass.
1
2
3
Öppna en app som du vill logga in på.
Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på appens inloggningsknapp.
När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas trycker du
lätt på Spara.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du loggar
in på appen.
159
Inställningar
Hantera inloggningsinformation
Visa listan över webbplatser och appar som du har angett ska använda Samsung Pass och
hantera din inloggningsinformation.
1
2
3
4
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck på Logga in och välj en webbplats eller app i listan.
Tryck lätt på Redigera och ändra ditt ID, lösenord och webbplatsen eller appens namn.
Du raderar webbplatsen eller appen genom att trycka på Ta bort.
Använda Samsung Pass med webbplatser och appar
När du använder webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass kan du enkelt logga in med
Samsung Pass.
För att se en lista över webbplatser och appar som har stöd för Samsung Pass ska du trycka på
Biometrik och säkerhet → Samsung Pass på inställningsskärmen, låsa upp skärmen med din
förinställda skärmlåsningsmetod och sedan trycka på → Partner. Om det inte finns några
webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass visas inte Partner.
• Tillgängliga webbplatser och appar kan variera beroende på region och
tjänsteleverantör.
• Samsung ansvarar inte för förlust eller besvär som orsakas genom att du loggar in på
webbplatser eller appar via Samsung Pass.
160
Inställningar
Ange dina personuppgifter automatiskt
Du kan använda Samsung Pass för att enkelt ange din adress eller dina betalkortsuppgifter på
appar som har stöd för automatisk ifyllning av personuppgifter.
1
2
3
4
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck på Autofyll formulär och välj Lägg till adress eller Lägg till ett kort.
Ange informationen och tryck lätt på Spara.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du matar in
personuppgifterna automatiskt i kompatibla appar.
Ta bort dina Samsung Pass-data
Du kan ta bort dina biometriska data, inloggningsinformation och appdata som finns
registrerade på Samsung Pass. Ditt godkännande av villkoren och ditt Samsung account förblir
aktivt.
1
2
3
4
På inställningsskärmen trycker du på Biometrik och säkerhet → Samsung Pass.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Tryck lätt på → Inställningar → Ta bort data.
Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på OK.
Dina Samsung Pass-data kommer att tas bort.
161
Inställningar
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
162
Inställningar
Konfigurera Hemlig mapp
1
2
3
4
Starta appen Inställningar och trycker lätt på Biometrik och säkerhet → Hemlig mapp.
Läs reglerna och villkoren och tryck lätt på Acceptera.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
Om du vill ändra namnet eller ikonfärgen för Hemlig mapp, trycker du på → Anpassa ikon.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på knappen längst ned på den låsta skärmen och ange lösenordet
för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
2
Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på → Lås.
163
Inställningar
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och kontakter till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur
en bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till filer.
Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på Klar.
Tryck lätt på Flytta.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
Kopiera för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Galleri.
Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
164
Inställningar
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till appar.
Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på Lägg till.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Store ska du trycka lätt på Hämta
från Play Butik eller Hämta från Galaxy Store.
Ta bort appar från Hemlig mapp
Håll nedtryckt på den app du vill ta bort och tryck lätt på Avinstallera.
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
2
3
Välj en kontotjänst.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Visa
Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
Alternativt drar du statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Svep sedan nedåt på
aviseringsskärmen och tryck lätt på Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
165
Inställningar
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Lägg till konto och logga in på ditt Samsung account.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
Återställa data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Återställ.
Tryck lätt på
för att välja enhet för att återställa data.
Välj datatyperna du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar →
Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på Avinstallera. Du kan komma åt
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp. Starta appen Mina filer och tryck sedan på Intern
lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
166
Inställningar
Konton och säkerhetskop.
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även registrera och hantera konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra
data till eller från andra enheter via Smart Switch.
Tryck lätt på Konton och säkerhetskop. på inställningsskärmen.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Användare: Konfigurera extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten
med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Se Användare för
mer information.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och
återställ dina data. Se Samsung Cloud för mer information.
• Smart Switch: Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information
finns i Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch).
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
167
Inställningar
Användare
Konfigurera extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga
inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Följande typer av användarkonton finns:
• Administratör: Administratörskontot skapas bara när enheten konfigureras för första
gången. Det kan bara skapas en gång. Det här kontot har full kontroll över enheten, inklusive
hantering av användarkonton. Du kan bara lägga till eller ta bort användarkonton när du
använder det här kontot.
• Gäst: Kontot gör det möjligt för gäster att få åtkomst till enheten. Information och data som
används under en gästsession lagras tillfälligt. Varje gång du använder det här kontot får du
frågan om du vill fortsätta den förra gästens session eller återställa den.
• Användare: Kontot gör det möjligt för användare att använda sina egna appar och sitt eget
innehåll och anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
Lägga till användare
1
2
Tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Användare på inställningsskärmen.
Tryck på Lägg till användare eller profil → OK → Ställ in nu.
Enheten växlar till ett nytt användarkonto och standardlåsskärmen visas.
3
Lås upp enheten och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av
kontot.
168
Inställningar
Växla användare
Tryck på ikonen för användarkonto längst upp på låsskärmen och välj sedan ett konto att växla
till.
Låsskärm
Hantera användare
När du använder administratörskontot kan du ta bort konton och ändra kontoinställningar.
Om du vill ta bort ett användarkonto, trycker du på
Radera.
bredvid kontot och trycker sedan på
Om du vill ändra inställningarna för ett konto trycker du på
169
bredvid kontot.
Inställningar
Samsung Cloud
Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till Samsung Cloud och återställ dina data till den
nya enheten. Du kan också synkronisera data som har sparats på din enhet med Samsung Cloud
och visa data som har sparats i Samsung Cloud. Du måste registrera dig för och logga in på ditt
Samsung account för att använda Samsung Cloud. Se Samsung account för mer information.
Säkerhetskopiera data från din gamla enhet
1
2
Logga in på ditt Samsung account på den gamla enheten.
Starta appen Inställningar, välj säkerhetskopieringsalternativet och säkerhetskopiera dina
data.
• Om din enhet har stöd för Samsung Cloud ska du starta appen Inställningar,
trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud → Säkerhetskopiera
surfplattan, markera de punkter du vill säkerhetskopiera och sedan trycka lätt på
Säkerhetskopiera för att säkerhetskopiera din data.
• Metoden för säkerhetskopiering kan variera beroende på modell.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Starta appen Inställningar, tryck lätt på
Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud → Säkerhetskopiera surfplattan för
att kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
• För att visa säkerhetskopierade data för varje enhet i ditt Samsung Cloud ska du starta
appen Inställningar, trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud →
Återställ data →
och sedan välja önskad enhet.
170
Inställningar
Återställa data från din gamla enhet
1
På din nya enhet, startar du appen Inställningar och trycker på Konton och säkerhetskop.
→ Samsung Cloud.
2
3
Tryck på Återställ data →
och välj en gammal enhet.
Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Synkronisera data från din gamla enhet
Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet, så som foton, videor och händelser med
Samsung Cloud och få åtkomst till dem från andra enheter.
1
På din nya enhet, startar du appen Inställningar och trycker på Konton och säkerhetskop.
→ Samsung Cloud.
2
3
Tryck lätt på → Inställningar → Inst. för synk och autosäk.kop. → Synkronisering.
Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.
Du kan kontrollera sparade data eller ändra inställningarna genom att trycka på Galleri,
Andra synkade data eller Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
171
Inställningar
Avancerade funktioner
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• S Pen: Ändra inställningar för användning av S Pen. Se S Pen-funktioner för mer information
om Luftkommando, Luftvy och Skärm av-memo.
• Dagens tavla: Ställ in enheten på att visa ett bildspel med valda bilder.
• Smart popup-vy: Välj appar för att visa deras meddelanden via popup-fönster. När du
använder den här funktionen kan du snabbt visa svaren via popup-fönster genom att trycka
på ikonen på skärmen.
Funktionen finns bara tillgänglig för appar som stöder funktionerna flera fönster.
• Smart bild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild på aktuell skärm och rullningsbart
område och beskär skärmbilden omedelbart.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
• Minska animeringar: Ställ in enheten på att minska vissa skärmeffekter om du är känslig för
animeringar eller skärmrörelser.
• Rörelser och gester: Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.
172
Inställningar
Enhetsvård
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Säkerhet
Batteri
Lagring
Minne
Använda snabboptimeringsfunktionen
På inställningsskärmen trycker du på Enhetsvård → Optimera nu.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söker efter kraschade appar och skadlig programvara.
173
Inställningar
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
Hantera batteriförbrukning
Välj ett energiläge som passar din enhets förbrukning.
Tryck lätt på Kraftläge och välj ett alternativ.
• Optimerat: Optimerad för balans mellan enhetens prestanda och batteriförbrukning.
• Mediumenergisparläge: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• Maximalt energisparl.: I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen
genom att aktivera nattläget och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Hantera batteriförbrukningen för varje app
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Välj appar från applistan och tryck lätt på reglaget
Sätt appen i viloläge för att aktivera funktionen. Tryck också lätt på → Inställningar och
Energihantering för app.
174
Inställningar
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i det interna minnet i avsnittet Specifikation för din
enhet på Samsung-webbplatsen.
Hantera minnet
Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på Rensa nu. Om du vill ta bort filer eller
avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori under Användardata. Markera
sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på TA BORT eller AVINSTALLERA.
Minne
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du
markera appar i listan över appar och trycka lätt på Rensa nu.
Säkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsvård → Säkerhet → Genomsök surfplattan.
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
175
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och
tid.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla dina inställningar, endast nätverksinställningar eller tillgänglighetsinställningar.
Du kan även ställa in enheten på att starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2
3
Välj ett språk som du vill lägga till.
Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på Ange som stand. Om du
vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på Behåll aktuell.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråk i språklistan drar du bredvid ett språk och flyttar det längst
upp i listan. Tryck sedan lätt på Verkställ. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa
språk som stöds i listan användas.
176
Inställningar
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Skärmläsare: Aktivera Voice Assistant, som erbjuder röståterkoppling. Visa hjälpinformation
om hur du använder funktionen genom att trycka på Självstudie.
• Synlighetsförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
synskadade användare.
• Hörförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
hörselskadade användare.
• Interaktion och fingerfärdighet: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare med försämrad motorik.
• Avancerade inställningar: Konfigurera inställningar för direktåtkomst- och
aviseringsfunktioner.
• Installerade tjänster: Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta och installera: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta automatiskt via Wi-Fi: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när
den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Senaste uppdateringen: Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
177
Inställningar
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och apparna eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om surfplattan
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen tryck lätt på Om surfplattan.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på Redigera.
• Status: Visa olika enhetsinformation såsom SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
178
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
179
Bilaga
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
180
Bilaga
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning till
fabriksdata → Återställ → Ta bort allt. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten
innan du gör en återställning till fabriksdata.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
181
Bilaga
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddas som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
182
Bilaga
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
Bluetooth fungerar inte bra
Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller
prestandafel, testa följande:
• Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Anslutning och trycker sedan på
Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Allmän hantering → Återställ →
Återställ nätverksinställningar → Återställ för att återställa nätverksinställningarna. Du kan
förlora sparad information när du utför återställningen.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
183
Bilaga
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort
oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
184
Bilaga
Appknappen visas inte på hemskärmen
Du kan öppna appskärmen utan att använda appknappen genom att dra uppåt eller nedåt på
hemskärmen. Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Hemskärm och tryck sedan
lätt på Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck lätt på
intill justeringsreglaget för ljusstyrka och tryck lätt på Visa kontrollen överst för
att aktivera den.
Samsung Cloud fungerar inte
• Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk.
• Du kan inte använda Samsung Cloud medan en servicekontroll för Samsung Cloud pågår.
Försök igen senare.
185
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising