Samsung | SM-G390F | User manual | Samsung Galaxy XCover 4 Användarmanual

Samsung Galaxy XCover 4 Användarmanual
BRUKSANVISNING
SM-G390F
Swedish. 07/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Appar och funktioner
4
6
41
43
48
52
54
56
57
68
73
75
78
78
80
81
82
82
84
85
86
9
10
14
18
19
21
22
23
24
26
28
37
39
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
Bevara vatten- och dammskydd
Enhetens layout och funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort
Minneskort (microSD-kort)
Sätta fast en handrem
Slå på och av enheten
Första konfigurationen
Samsung account
Återställ data från din gamla enhet
(Smart Switch)
Förstå skärmen
Aviseringspanel
Ange text
2
Installera eller avinstallera appar
Telefon
Kontakter
Meddelanden
Internet
E-post
Kamera
Galleri
Flera fönster
Samsung Health
Samsung Notes
Kalender
Radio
Röstinspelning
Mina filer
Klocka
Kalkylator
Dela innehåll
Google-appar
Innehållsförteckning
Inställningar
88
88
99
100
100
102
103
104
110
112 Google
113 Avancerade funktioner
114 Dubbelmeddelande
115 Enhetsvård
115 Optimera enheten
116 Batteri
117 Lagring
117 Minne
117 Säkerhet
117 Appar
118 Allmän hantering
119 Tillgänglighet
119 Programvaruuppdatering
120 Bruksanvisning
120 Om telefonen
Inledning
Anslutning
89 Wi-Fi
91 Bluetooth
93 Datasparare
93 NFC och betalning
96 Mobil hotspot och Internetdeln.
97 Fler anslutningsinställningar
Ljud och vibration
Aviseringar
Display
101 Filter för blått ljus
102 Skärmsläckare
Bakgrunder och teman
Låsskärm
Säkerhet
105 Hemlig mapp
Konton och säkerhetskop.
111 Samsung Cloud
Bilaga
121 Felsökning
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
4
Grunder
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
• Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och
distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
• Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera
kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av
fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
– – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under
längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
– – Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Skärmtimeout och välj sedan hur
länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka
lätt på Om telefonen → Status.
5
Grunder
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
6
Grunder
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
7
Grunder
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten
Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att
förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens
temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen
avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas,
förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
• Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare
stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven
nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet
från av en framtvingad avstängning.
8
Grunder
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Bevara vatten- och dammskydd
Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vattenoch dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas.
• Sätt inte ner enheten i sötvatten djupare än 1,5 m och håll den inte under vattenytan
längre än 30 minuter. Om du sänker ned enheten i någon annan vätska än sötvatten, t.ex.
saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga drycker, kommer vätskan att tränga in i
enheten snabbare.
• Kontrollera att bakstycket är ordentligt förslutet. Annars skyddar det inte mot vatten och
damm.
• Sänk inte ner enheten i vatten under några längre tidsperioder.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft, t.ex. rinnande vatten från
kranar, havsvågor eller vattenfall.
• Öppna inte bakstycket eller locken på enheten när den befinner sig i vatten eller i mycket
fuktiga miljöer, som t.ex. en swimmingpool eller ett badrum.
• Du bör inte öppna bakstycket med våta händer eller när själva enheten är blöt.
• Gummiförseglingen på bakstycket är en viktig komponent för enheten. Var försiktig
när du öppnar bakstycket så att du inte skadar gummiförseglingen. Försäkra dig om att
gummiförseglingen är fri från smuts, t.ex. sand eller damm, så att inga skador kan uppstå på
enheten.
9
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot
vatten och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP68 i
enlighet med den internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection
provided by Enclosures [IP Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa,
sötvatten, 1,5 meter, i 30 minuter). Trots denna klassifikation är det ändå möjligt
att enheten skadas i vissa situationer.
10
Grunder
Enhetslayout
Närhetssensor
Uttag för headset
Främre kamera
Högtalare
Högtalare
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Knapp för senaste
Bakåtknapp
Flerfunktionsuttag
Mikrofon
GPS-antenn
Fotolampa
XCover-knapp
Bakre kamera
Volymknapp
NFC-antenn
(på batteriet)
Bakstycke
Huvudantenn
11
Grunder
• När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder
högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
• Var försiktig så att du inte exponerar kameralinsen för en stark ljuskälla, som direkt
solljus. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans
bildsensor skadas. En skadad bildsensor remove kan inte lagas och orsakar prickar
eller fläckar på bilderna.
• Om enheten används då glas- eller akrylchassit är trasigt finns det risk för skada.
Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter.
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på
enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhetssensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller
dekaler. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
12
Grunder
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
Senaste
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck för att öppna en lista över de senast använda apparna.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
Hem
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck och håll nedtryckt om du vill starta Google-assistent.
• Tryck för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Åter
XCover
Volym
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare alternativ för
den aktuella skärmen.
• Tryck eller håll ned för att starta förinställda appar.
• Tryck för att ta ett foto i kameraläge.
• Tryck här för att justera enhetens volym.
13
Grunder
Batteri
Sätta i batteriet
1
Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
2
Sätt i batteriet med de guldfärgade kontakterna korrekt inriktade mot enhetens kontakter.
2
1
14
Grunder
3
Sätt tillbaka bakstycket.
2
1
Tryck
Rikta in
Se till att bakstycket är ordentligt förslutet så att vatten och damm inte kommer in i
enheten. Om bakstycket är öppet eller löst kan vatten och damm komma in i enheten
och orsaka skador.
Använd endast bakstycken och tillbehör som godkänts av Samsung med enheten.
Ta bort batteriet
1
2
Ta bort bakstycket.
Ta ut batteriet.
15
Grunder
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
1
2
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
3
4
Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
16
Grunder
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, närverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
17
Grunder
SIM- eller USIM-kort
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
• Använd endast ett microSIM-kort.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
1
2
Ta bort bakstycket och batteriet.
Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen,
måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet
borttaget.
3
Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.
18
Grunder
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
Ta bort bakstycket och batteriet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Minneskort (microSD-kort)
Sätta i ett minneskort
Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del
minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare
och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
19
Grunder
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att
formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda
minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller
identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung
servicecenter.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
1
2
3
Ta bort bakstycket.
Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Sätt tillbaka bakstycket.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Avmontera.
1
2
3
Ta bort bakstycket.
Dra ut minneskortet.
Sätt tillbaka bakstycket.
Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan
enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om
du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller
enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om
detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.
20
Grunder
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Format.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
Sätta fast en handrem
1
2
Ta bort bakstycket.
3
Sätt tillbaka bakstycket.
Dra en handrem genom fästet och haka fast den över den lilla piggen.
21
Grunder
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
• Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym nedknappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Starta om enheten
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Omstart.
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Aktivera nödläge
Aktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Stänga av Nödläge. Alternativt håller du
strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på Nödläge.
22
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Proceduren för den första konfigurationen kan variera beroende på enhetens
programvara och din region.
1
2
Slå på enheten.
Välj det enhetsspråk du vill ha och välj
.
Välj språk.
3
4
5
Läs och godkänn reglerna och villkoren och tryck lätt på Nästa.
Hämta innehåll från en gammal enhet.
Välj ett Wi-Fi-nätverk och anslut till det.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första konfigurationen.
23
Grunder
6
7
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den första konfigurationen.
8
Om de rekommenderade appskärmarna visas ska du välja appar som du vill ha och hämta
dem.
9
Logga in på ditt Samsung account. Du kan använda Samsung-tjänster och hålla dina data
uppdaterade och säkra på alla dina enheter. Se Samsung account för mer information.
Aktivera en skärmlåsningsmetod för att skydda din enhet. Du kan skydda din personliga
information genom att förhindra andra från att komma åt enheten. För att ställa in
skärmlåsningsmetoden senare trycker du lätt på Inte nu.
10 Tryck lätt på Avsluta för att slutföra den initiala konfigurationen.
Hemskärmen visas.
Samsung account
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen Inställningar
och trycker lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Samsung account → → Hjälp.
Skapa ett Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett. Du kan skapa ett Samsung account
med hjälp av din e-postadress.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Tryck lätt på Skapa konto.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
24
Grunder
Logga in på ditt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det.
1
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg
till konto → Samsung account.
Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på
2
3
.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Läs och godkänn villkoren och tryck lätt på Nästa för att avsluta inloggningen på ditt
Samsung account.
Hitta ditt id och återställa ditt lösenord
Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på Sök efter
id eller Återställ lösenord på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller
återställer lösenordet när du har angett den information som krävs.
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt Samsung account från enheten kommer även dina data, till exempel
kontakter och evenemang, att tas bort.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton.
Tryck lätt på Samsung account → → Ta bort konto.
Tryck lätt på Ta bort, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på OK.
25
Grunder
Återställ data från din gamla enhet
(Smart Switch)
Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Överföra data trådlöst
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1
Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik.
2
Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. →
Smart Switch.
3
4
5
6
7
Placera enheterna nära varandra.
På den gamla enheten trycker du lätt på Skicka data → Trådlöst.
Välj ett objekt som ska överföras på den förra enheten och tryck lätt på Skicka.
På din enheten trycker du lätt på Ta emot.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
26
Grunder
Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne
Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.
1
2
3
Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.
Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch →
→ Återställ.
27
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen
under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller
ghosting.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i
ungefär 2 sekunder.
28
Grunder
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt
och dra det till en ny plats.
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop
på skärmen.
29
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
Skärmindikator
Favoritappar
30
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.
För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Du kan också trycka på
hemknappen eller tillbakaknappen.
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka
på knappen. På hemskärmen trycker du och håller på ett tomt område, tryck på Inst. för
hemskärmen och tryck därefter på reglaget för Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
31
Grunder
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på
appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på Lägg till på hemsk. En genväg till
appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den
sedan över en annan app.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Ange mappnamn och ange
ett mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på Lägg till appar på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på
Lägg till. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Ta bort appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
32
Grunder
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område på hemskärmen och håller det nedtryckt eller
nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden,
lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på
hemskärmens paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och
bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inst. för hemskärmen: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på
hemskärmen och mer.
33
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
• Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
• Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet (LTE-aktiverade modeller)
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
34
Grunder
Ikon
Betydelse
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen eller hemknappen för att aktivera
skärmen.
Låsskärm
35
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
→ Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod eller ett lösenord för skärmlåsmetoden kan du skydda din
personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett
skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den
förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för Autom. fabriksåterställ.
för att aktivera funktionen.
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Håll volym ned-knappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Skärmbilder sparas i Galleri.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
36
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Sök efter innehåll eller appar på
din enhet.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
Visa aviseringsinformationen och
utför olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Öppna aviseringsinställningarna.
37
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt
på en knapp och drar den sedan till en annan plats.
38
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ytterligare
tangentbordsfunktioner
Visa fler tangentbordsfunktioner.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → Hantera inmatningsspråk och välj de språk som ska
användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra
blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Ändra tangentbordet
Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på
därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.
→ Språk och typer, välja ett språk och
På ett 3×4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
39
Grunder
Ytterligare tangentbordsfunktioner
•
: Förutsäg ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Om du vill gå tillbaka till listan
över tangentbordsfunktioner trycker du lätt på .
•
: Ange känsloikoner.
•
: Ange etiketter.
•
: Fäst animerade GIF-bilder.
•
: Ange text med rösten.
•
: Ändra tangenbordsinställningarna.
•
→
•
→
: Ändra knappsatsens läge eller storlek.
•
→
: Öppna textredigeringspanelen.
: Lägg till ett objekt från urklipp.
Kopiera och klistra in
1
2
Håll ner texten.
3
Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Dra eller
all text.
för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4
Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
40
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Store
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Starta appen Galaxy Store.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på →
Inställningar → Autouppdatera appar och välj sedan ett alternativ.
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
41
→
Appar och funktioner
Hantera appar
Avinstallera eller inaktivera appar
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
lätt på Aktivera.
→ Inaktiverat, välj en app och tryck sedan
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär
åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på Tillåt i popup-fönstret för att
appen ska få behörighet.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Appbehörigheter. Välj ett objekt och tryck
lätt på reglagen bredvid appar för att ge behörighet.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
42
Appar och funktioner
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange ett telefonnummer.
Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
för att ringa ett videosamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
43
Appar och funktioner
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Starta appen Telefon, tryck lätt på Senaste eller Kontakter och dra sedan åt höger på en kontakt
eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar trycker du lätt på
Avancerade funktioner → Rörelser och gester och trycker sedan lätt på Svep f. a. ringa el.
sända medd. för att aktivera funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att starta appen Telefon, tryck sedan lätt på Knappsats eller
Kontakter → → Kortnummer, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa ett utrikessamtal
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
44
.
Appar och funktioner
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet Skicka
meddelande uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om reglaget för Lägg till påminnelse
är aktiverat sparas en påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet en timme senare.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på →
Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt
på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på Senaste för att se
missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
Tryck lätt på Senaste eller Kontakter, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt
på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Lägg till telefonnummer, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
45
Appar och funktioner
Alternativ under samtal
Om området runt den bakre kameran täcks kan ej önskvärda ljud uppstå under ett
samtal. Ta bort tillbehör, t.ex. skärmskydd eller dekaler, runt den bakre kameran.
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Parkera samtalet: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta samtalet för att återuppta det
parkerade samtalet.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
46
Appar och funktioner
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen
1
2
3
4
Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats.
Ange numret.
Tryck lätt på Lägg till kontakter.
Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
3
Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
Tryck lätt på en uppringares bild och tryck lätt på Lägg till, eller tryck lätt på ett
telefonnummer och tryck lätt på Lägg till kont.
Lägg till en tagg till ett telefonnummer
Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens
information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter.
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste.
Tryck på ett telefonnummer →
.
Tryck på Lägg till en tagg, ange en tagg och tryck därefter på Lägg till.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.
47
Appar och funktioner
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
.
Välj en lagringsplats och tryck lätt på Välj.
Ange kontaktinformation.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
4
Tryck lätt på Spara.
48
Appar och funktioner
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
→ Importera.
2
3
4
Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
→ Hantera kontakter → Imp./exp. kontakter
Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på Klar.
Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på Importera.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj det
konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera
funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kontakter för att aktivera funktionen.
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på
sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
49
Appar och funktioner
Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:
•
: Lägg till i favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv ett meddelande.
•
: Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
Markera kontakter och tryck lätt på Dela.
Välj en delningsmetod.
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1
2
3
Starta appen Kontakter och välj din profil.
Tryck lätt på Redigera, redigera din profil och tryck lätt på Spara.
Tryck lätt på Tryck här för att dela profil och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
• Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
• Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt
på Välj det som delas, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.
50
Appar och funktioner
Skapa grupper
Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.
1
2
→ Grupper → Skapa grupp.
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
Ange ett gruppnamn.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en
ringsignal.
3
Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan
lätt på Klar.
4
Tryck lätt på Spara.
Skicka ett gruppmeddelande
Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.
Starta appen Kontakter, tryck lätt på
Skicka meddelande.
→ Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på →
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på
kontakter.
2
Markera kontakter och tryck lätt på Koppla ihop.
→ Hantera kontakter → Slå samman
Ta bort kontakter
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Ta bort.
Markera kontakter och tryck lätt på Ta bort.
Om du vill ta bort kontakter en och en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakt.
Tryck sedan lätt på → Ta bort.
51
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
.
Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du och håller in , säg ditt
meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när tangentbordet är dolt.
Mottagare
Ange mottagare.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
3
Tryck lätt på
Ange etiketter.
för att skicka meddelandet.
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid roaming.
1
2
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på Konversationer.
Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
52
Appar och funktioner
3
Visa din konversation.
• Om du vill svara på meddelandet, trycker du på Skriv meddelande, skriver meddelandet
och trycker på .
• Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
• Om du vill lägga till telefonnumret i Kontakter trycker du lätt på Lägg till i Kontakter.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
Starta Meddelanden-appen och tryck på → Inställningar → Blockera nummer och
meddelanden → Blockera nummer.
2
Tryck lätt på Inkorg och välj en kontakt eller ett telefonnummer. Eller tryck på Kontakter, välj
kontakter och tryck på Klar.
Ange ett nummer manuellt genom att ange ett telefonnummer under Ange nummer och
tryck lätt på .
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1
Starta appen Meddelanden, tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
2
Ändra aviseringsinställningarna.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt
på Tillgänglighet → Avancerade inställningar → Aviseringspåminnelse och sedan trycka lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
53
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Webbsökning på webbsidor
1
2
3
Starta appen Internet.
Tryck lätt på adressfältet.
Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.
Bokmärk aktuell webbplats.
Uppdatera aktuell webbsida.
Flytta mellan sidor.
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
Öppna hemsidan.
54
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med ett lösenord.
Aktivera hemligt läge
→ Slå på Hemligt läge. Om du
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra ditt lösenord.
Tryck lätt på → Inställningar → Sekretess och säkerhet → Inställningar för Hemligt läge
→ Ändra lösenord.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på
55
→ Stäng av Hemligt läge.
Appar och funktioner
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
1
2
3
Starta appen E-post.
På listan väljer du en e-posttjänst eller trycker lätt på Annat.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1
2
3
Tryck lätt på
för att skriva ett e-postmeddelande.
Lägg till mottagare och ange ett ämne och text.
Tryck lätt på
för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt från längst upp i e-postlistan.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka konto för att aktivera funktionen.
56
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Starta appen Kamera.
• Tryck snabbt på hemknappen två gånger.
• Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningsmetoden är aktiverad.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
Ta bilder
1
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare
varandra för att zooma ut. Alternativt drar du objektivvalsikonen åt höger eller vänster.
Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
• Justera ljusstyrkan på bilder genom att trycka lätt på skärmen. När justeringsreglaget
visas drar du justeringsreglaget mot eller .
57
Appar och funktioner
2
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Kamerainställningar
Alternativ för aktuellt
fotograferingsläge
Aktuellt läge
Fotograferingslägen
Förhandsgranskningsminiatyr
Ta en bild.
Växla mellan den främre och
bakre kameran.
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
58
Appar och funktioner
Fotoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt ta foton.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Foto och trycker lätt på
för att ta en bild.
Ta selfies
Du kan ta självporträtt med den främre kameran.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du på Foto.
3
4
Vänd dig mot den främre kameraobjektivet.
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
Tryck lätt på
för
för att ta en bild.
Tillämpa filter och skönhetseffekter
Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar
en bild.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Välj en filtereffekt eller skönhetseffekter och ta en bild.
59
Appar och funktioner
Låsa fokus (AF) och exponering (AE)
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett
foto.
Videoläge
Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att
enkelt spela in videor.
1
2
I listan över fotograferingslägen trycker du på Video.
Tryck lätt på
för att spela in en video.
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du
vill använda autofokusläget trycker du lätt på
för att avbryta den manuellt inställda
fokusen.
3
Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
Ändra bildskärmsformat för en video
Du kan ställa in bildskärmsformatet för en video.
Tryck lätt på
på förhandsgranskningsskärmen och välj ett bildskärmsformat.
60
Appar och funktioner
Använda fotograferingslägen
Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listen för fotograferingsläge till vänster eller höger
på förhandsgranskningsskärmen.
Välj det önskade fotograferingsläget.
Lista över fotograferingslägen
Proffsläge
Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och
ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Pro. Välj alternativ och anpassa inställningarna
och tryck sedan lätt på
för att ta en bild.
Tillgängliga alternativ
•
: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
•
: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
•
: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
61
Appar och funktioner
Separera exponeringsområdet och fokusområdet
Du kan separera fokusområdet och exponeringsområdet.
Tryck lätt och håll nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen. AF/AE-ramen kommer att visas på
skärmen. Dra ramen till det område där du vill separera fokusområdet och exponeringsområdet.
62
Appar och funktioner
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Panorama.
Tryck lätt på
och flytta enheten i valfri riktning.
Tryck lätt på
för att sluta ta bilder.
Nattläge
Ta bilder i svag belysning utan blixt.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Natt.
63
Appar och funktioner
Seriebildsläge
Ta en serie bilder av rörliga motiv.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Seriebilder.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
HDR-läge
Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka
partier.
I listan för fotograferingslägen trycker du på HDR.
Utan effekt
Med effekt
Sportläge
Ta tydligare bilder av snabbrörliga objekt, som en person som springer eller husdjur i rörelse.
I listan över fotograferingslägen trycker du på Sport.
Du måste först lägga till det här läget i listan över fotograferingslägen innan du kan
använda det. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på → Kameralägen →
Redigera lägen och markerar därefter Sport.
64
Appar och funktioner
Läget Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2
3
4
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Vidvink.selfie.
för
Vänd dig mot den främre kameralinsen.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Fotometoder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera funktionerna.
5
Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
65
Appar och funktioner
Anpassa kamerainställningar
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på fotograferingsläge.
•
: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
Använd inte blixten nära ögonen. Användning av blixten nära ögonen kan leda till
tillfällig synnedsättning eller skada på ögonen.
•
: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
•
: Välj ett bildformat för bilder.
•
: Tillämpa en filtereffekt eller skönhetseffekter.
•
: Välj ett bildformat för videor.
•
: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.
Punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
Matris tillämpar ett
genomsnitt för hela skärmen.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
Bilder
• Bakre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den bakre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
• Främre bildstorlek: Välj en upplösning för foton som du vill ta med den främre kameran.
Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer
minnesutrymme.
66
Appar och funktioner
Videor
• Bakre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den bakre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Främre videostorlek: Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den främre
kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar
upp mer minnesutrymme.
• Högeffektiv video: Spela in videor i HEVC-formatet (High Efficiency Video Codec). Dina
HEVC-videoklipp sparas som komprimerade filer för att spara enhetens minne.
Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem online.
Användbara funktioner
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Kameralägen: Visa tillgängliga fotograferingslägen eller redigera listan med
fotograferingslägen.
• Fotometoder: Välj ytterligare bildtagningsmetoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett
minneskort.
• Snabbstart: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Snabbgranskning: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Bilder som förh.gransk. (selfie): Ange att enheten ska spara foton så som de visas på
förhandsgranskningsskärmen när de tas med den främre kameran (utan att vändas).
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Om Kamera: Visa kamerans appversion och juridisk information.
67
Appar och funktioner
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser.
Visa bilder
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till bilden i favoriter.
Dela bilden med andra.
Modifiera bilden.
Radera bilden.
Du kan skapa en animerad GIF-bild eller ett collage från flera bilder. I listan trycker du på
→ Skapa en GIF eller Skapa collage och väljer därefter bilderna.
68
Appar och funktioner
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck på
eller dokument.
för att visa bilder sorterade efter kategori, som typer, platser
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
Visa videor
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på Bilder.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Tryck på Spela video för att spela upp videoklippet.
Spola bakåt eller
framåt genom att dra
reglaget.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ta en skärmbild av
den aktuella skärmen.
Skapa en animerad
GIF-bild.
Växla till popupvideospelaren.
Ändra
skärmförhållandet.
Rotera skärmen.
Lås
uppspelningsskärmen
Hoppa till nästa
video. Håll nedtryckt
för att spola framåt.
Hoppa till den
föregående videon.
Håll nedtryckt för att
spola bakåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
69
Appar och funktioner
Visa information för bilder och videoklipp
Du kan visa filinformation som människor, plats och grundläggande information. Om det finns
automatiskt skapat innehåll, som en berättelse eller en GIF-bild så kommer även innehållet att
visas.
När du visar en bild eller på förhandsgranskningsskärmen för videoklippet, drar du uppåt på
skärmen. Filinformationen visas.
Du kan även visa relaterat innehåll genom att trycka på informationen på skärmen.
Redigera
informationen.
Filinformation
Platsinformation
Automatiskt
skapat innehåll
Taggar
70
Appar och funktioner
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album.
Starta appen Galleri, tryck lätt på Album och välj ett album.
Dölj album
Du kan dölja album.
Du kan inte dölja album som skapats som standard, till exempel albumen Kamera och
Skärmbilder.
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck på Album.
Tryck på → Dölj eller visa album.
Tryck på ett albumreglage för att dölja det.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Starta appen Galleri, tryck på Berättelser och välj en berättelse.
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1
2
3
4
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Tryck lätt på → Skapa berättelse.
Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på Skapa.
Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på Klar.
71
Appar och funktioner
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
→ Lägg till.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på Ta bort från
berättelse.
Ta bort berättelser
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på Berättelser.
Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på Ta bort.
Synkronisera bilder och videoklipp
När du synkroniserar din Galleri-app med Samsung Cloud sparas bilder och videoklipp som du
tar också i Samsung Cloud. Du kan visa bilder och videoklipp som sparats i Samsung Cloud i din
Galleri-app och från andra enheter.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Synka med
Samsung Cloud för att aktivera funktionen. Galleri-appen och Samsung Cloud kommer att
synkroniseras.
Ta bort bilder eller videor
1
2
Starta appen Galleri.
Välj en bild eller en video som ska tas bort.
Ta bort flera filer genom att hålla nedtryckt på filen som ska tas bort i listan och markera fler
filer som ska tas bort.
3
Tryck lätt på
eller Ta bort.
72
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
Delad skärm-vy
1
2
Tryck på knappen Senaste för att öppna listan över nyligen använda appar.
Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på Öppna i vyn
med delad skärm.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
73
Appar och funktioner
3
I det nedre fönstret drar du vänster eller höger för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns på listan över nyligen använda appar trycker du på
hemknappen eller bakåtknappen och väljer en app.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.
74
Appar och funktioner
Samsung Health
Inledning
Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp
träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din
allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Healthanvändare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.
Använda Samsung Health
Starta appen Samsung Health. När du kör den här appen för första gången eller startar den
igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra
konfigurationen.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
Om du vill lägga till objekt på Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på → Hantera objekt
och väljer sedan objekt.
Visa och hantera spårare.
Övervaka din hälsa och kondition.
Visa hälsotips.
Jämför dina stegräkningsresultat
med andra Samsung Healthanvändare eller tävla mot dina
vänner.
75
Appar och funktioner
Tillsammans
Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in
vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på Tillsammans.
Steg
Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.
På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på stegspårare.
Aktuellt antal steg
Mål
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegspåraren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popupfönstret visar att du har uppnått ditt mål.
• Om du använder stegspåraren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
• Du kan kontrollera aktuellt antal steg på aviseringspanelen. Om du vill stänga av
aviseringar går du till Samsung Health-hemskärmen, trycker lätt på → Inställningar
→ Aviseringar och trycker sedan lätt på reglaget för Aktuella steg under Pågående
för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du aviseringspanelen, håller aviseringen
intryckt, trycker på Detaljer och sedan på reglaget för Aktuella steg för att avaktivera
funktionen.
76
Appar och funktioner
Ytterligare information
• Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska
inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota,
lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
• Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående
meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften
har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen
med alternativet för att Radera personlig information i inställningsmenyn. Vill du radera
data som du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det
separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till
Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer
endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska
störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder
ut radiovågor.
• Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.
77
Appar och funktioner
Samsung Notes
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller
rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på
.
Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
Ange text med tangentbordet.
Infoga en bild eller röstinspelning.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på Spara.
Ta bort anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes.
Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
3
Tryck lätt på ta bort.
Kalender
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller påminnelser i din kalender.
Skapa händelser
1
Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
78
Appar och funktioner
2
Ange händelseinformationen.
Välj en etikett att visa med
händelsen.
Ändra händelsens färg.
Ange en titel.
Ställ in varaktigheten.
Välj en kalender att spara
händelsen i.
Ställ in ett alarm.
Ange platsen.
Lägg till en anteckning.
3
Tryck lätt på Spara för att spara händelsen.
Synkronisera händelser med dina konton
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj
sedan det konto du vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kalender för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kalender för att aktivera funktionen.
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ → Lägg till ett nytt konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När
ett konto läggs till visas det på listan.
79
Appar och funktioner
Radio
Lyssna på FM-radion
Starta appen Radio.
Innan du använder appen måste du ansluta hörlurar, då de fungerar som radioantenn.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör appen för
första gången.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Spela in ljud från FM-radion.
Sök efter och spara tillgängliga
stationer automatiskt.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Ange radiostationsfrekvenser
manuellt.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
Fininställ frekvensen.
Visa listan över favoritkanaler.
Visa listan över tillgängliga
kanaler.
Spela via högtalaren
Du kan lyssna på radio via högtalaren istället för den anslutna hörluren.
Tryck lätt på → Spela i högtalare.
80
Appar och funktioner
Söka efter radiostationer
Starta appen Radio.
Tryck lätt på Skanna. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Röstinspelning
Inledning
Använd den här appen för att spela in och spela upp röstmemon.
Göra röstinspelningar
1
2
Starta appen Röstinspelning.
Tryck lätt på
• Tryck lätt på
för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
för att pausa inspelningen.
• Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på BOKMÄRKE för att infoga ett
bokmärke.
Starta inspelning.
81
Appar och funktioner
3
4
Tryck lätt på
för att slutföra inspelningen.
Ange ett filnamn och tryck lätt på Spara.
Mina filer
Få åtkomst till och hantera olika filer som lagrats på enheten.
Starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
För att se efter onödiga data och frigöra enhetens lagringsutrymme trycker du lätt på →
Lagringsanalys.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
.
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
Alarm
Starta appen Klocka och tryck lätt på Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på Spara.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
82
Appar och funktioner
Stoppa alarm
Tryck lätt på Stäng för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet
trycker du lätt på Snooze för att upprepa larmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Världsklocka
Starta appen Klocka och tryck lätt på Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
till.
, ange namnet på en stad eller välj en stad på kartan och tryck sedan lätt på Lägg
Om du vill använda tidszonomvandlaren trycker du lätt på → Tidzonskonverterare.
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på Ta bort.
Stoppur
1
2
Starta appen Klocka och tryck lätt på Stoppur.
Tryck lätt på Starta för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på Varv.
3
Tryck lätt på Stopp för att stoppa tidtagningen.
• Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på Fortsätt.
• Rensa varvtider genom att trycka lätt på Återställ.
83
Appar och funktioner
Timer
1
Starta appen Klocka och tryck lätt på Timer.
Om du vill lägga till en ofta använd timer trycker du lätt på
och trycker sedan lätt på Lägg till.
2
, anger varaktighet och namn
Ställ in längden och tryck lätt på Starta.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3
Tryck lätt på Stäng när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
•
: Visa uträkningshistorik. Radera historiken genom att trycka lätt på Rensa historik. Stäng
uträkningshistorikpanelen genom att trycka lätt på .
•
: Använd enhetskonverteringsverktyget. Du kan konvertera olika värden, t.ex. area,
längd eller temperatur, till andra enheter.
•
: Visa kalkylatorn.
84
Appar och funktioner
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningshistorik visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
Använda ytterligare funktioner
• Dela stora filer: Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela
dem med andra via en webblänk. Om du vill använda den här funktionen måste ditt
telefonnummer vara verifierat.
När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för
att visa eller hämta bilden.
85
Appar och funktioner
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
86
Appar och funktioner
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
87
Inställningar
Inledning
Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika
inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• NFC och betalning: Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation)
som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att
göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat
de appar som behövs. Se NFC och betalning för mer information.
• Flygplansläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan
bara använda icke nätverksbundna tjänster.
Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner.
När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
88
Inställningar
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i
bakgrunden skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Mer information finns i Mobil hotspot och
Internetdeln..
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på
Anslut.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på Glöm.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
89
Inställningar
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3
Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct och välj en enhet att överföra bilden till.
Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3
Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
90
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder
av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Bluetooth och trycker sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2
Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten
på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3
Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
91
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
• Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
• Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3
Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2
3
Tryck lätt på
bredvid enhetens namn för att koppla från.
Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
92
Inställningar
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
prog. när Dataspar är på och välj appar.
NFC och betalning
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Läsa information från NFC-taggar
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för att
läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
93
Inställningar
2
Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar
eller ta emot data.
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
94
Inställningar
Skicka data med NFC-funktionen
Tillåt datautbyte när din enhets NFC-antenn rör vid den andra enhetens NFC-antenn.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2
3
4
Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
95
Inställningar
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
2
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på Spara.
96
Inställningar
3
På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
Om den andra enheten inte kan ansluta till mobil hotspot, tryck lätt på → Tillåtna
enheter på din enhet och tryck lätt på reglaget Endast tillåtna enheter för att deaktivera
den.
4
På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• Download booster: Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via
Wi-Fi och mobilnät samtidigt. Se Download booster för mer information.
• VPN: Konfigurera virtuella nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat nätverk
som tillhör en skola eller ett företag.
• Privat DNS: Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
97
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Hämta insticksprogram.
2
3
4
Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
Välj det installerade plugin-programmet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din
enhet.
5
Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
98
Inställningar
Download booster
Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via Wi-Fi och mobilnät
samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Download booster.
• Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
• När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd
övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
• Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila
nätverkssignaler.
• Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika
dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste
anslutningen.
• Funktionen stödjer Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 och Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Den här funktionen kan inte användas med
andra protokoll såsom FTP.
Ljud och vibration
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Ringsignal: Byt ringsignal.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för aviseringar.
99
Inställningar
• Använd volymknapparna för media: Ställ in enheten så att den justerar volymnivån för
media när du trycker på volymknappen.
• Systemljud: Ställ in enheten på att låta vid åtgärder, t.ex. att aktivera eller inaktivera skärmen
eller kontrollera pekskärmen.
• Avancerade ljudinställningar: Optimera inställningarna för tidpunkter då media spelas upp.
Aviseringar
Ändra aviseringsinställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
• Appikonmärken: Ändra inställningarna för appikonmärken.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, aviseringsljud och media, utom för
tillåtna undantag.
• Statusfält: Ställ in enheten på att endast visa de tre senaste aviseringarna och huruvida den
ska visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
• Nyligen skickat: Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra
aviseringsintällningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du
→ Allt och väljer en app i applistan.
lätt på Visa alla →
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Adaptiv ljusstyrka: Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa
dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
• Blåljusfilter: Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se Filter för blått ljus för
mer information.
100
Inställningar
• Nattläge: Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du
använder enheten på natten eller på en mörk plats.
• Teckenstorlek och stil: Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
• Skärmzoom: Ändra inställningen för skärmzoomning.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Hemskärm: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och
mer.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
• Skydd mot tryck av misstag: Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att
identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
• Tryckkänslighet: Öka skärmens pekkänslighet för användning med skärmskydd.
• Skärmsläckare: Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas. Se
Skärmsläckare för mer information.
Filter för blått ljus
Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.
När du tittar på HDR-video från videotjänster som endast använder HDR är det inte
säkert att blåljusfiltret används.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Blåljusfilter och trycker lätt på reglaget
för Slå på nu för att aktivera funktionen.
2
3
Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på
reglaget för Slå på enligt schema för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
• Solnedgång till soluppgång: Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och
inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
• Anpassat schema: Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.
101
Inställningar
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmsläckare och trycker lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram eller Foto kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du
väljer Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
3
4
Tryck lätt på
om du vill välja album för att visa bilder.
När du är klar trycker du på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på Förhandsgranska.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
Bakgrunder och teman
Ändra bakgrundsinställningar för hemskärmen och den låsta skärmen eller tillämpa olika teman
på enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bakgrunder och teman.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema.
• Ikoner: Ändra ikonstilen.
102
Inställningar
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Låsskärm.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Smart Lock: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Klockstil: Ändra typ och färg på klockan som visas på den låsta skärmen.
• Roamingklocka: Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du
bor i på den låsta skärmen vid roaming.
• FaceWidgets: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Kontaktinformation: Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress,
på den låsta skärmen.
• Aviseringar: Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
• Appgenvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
• Om Låsskärm: Visa Låsskärmsversion och juridisk information.
103
Inställningar
Säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
Tryck lätt på Säkerhet på inställningsskärmen.
• Google Play Protect: Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt
beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra
din försvunna eller stulna enhet.
Du kan även tillåta att Googles platstjänst tillhandahåller korrektare information om
enhetens plats.
• Säkerhetsuppdatering: Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
• Installera okända appar: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor
installeras.
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
• Säker start: Skydda enheten genom att ställa in den så att en skärmupplåsningskod krävs
när enheten slås på. Du måste ange upplåsningskoden för att starta enheten och ta emot
meddelanden och aviseringar.
• Kryptera SD-kort: Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
• Plats: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Appbehörigheter: Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att använda
dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
104
Inställningar
• Övervakning av behörighetsanv.: Ställ in för att få aviseringar när de behörigheter du väljer
används av appar som du inte använder. Du kan hantera inställningarna för varje app.
• Skicka diagnostikdata: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information
och användningsinformation till Samsung.
• Få marknadsföringsinformation: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation
från Samsung, t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Hemlig mapp.
105
Inställningar
Konfigurera Hemlig mapp
1
2
3
4
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Säkerhet → Hemlig mapp.
Tryck lätt på Acceptera.
Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in.
Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
Om du vill ändra namnet eller ikonfärgen för Hemlig mapp, trycker du på → Anpassa.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på knappen längst ned på den låsta skärmen och ange lösenordet
för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
2
Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på → Lås.
106
Inställningar
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och kontakter till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur
en bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till filer.
Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på Klar.
Tryck lätt på Flytta.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
Kopiera för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Galleri.
Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
107
Inställningar
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till appar.
Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på Lägg till.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Store ska du trycka lätt på Hämta
från Play Butik eller Hämta från Galaxy Store.
Ta bort appar från Hemlig mapp
Håll nedtryckt på den app du vill ta bort och tryck lätt på Avinstallera.
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
2
3
Välj en kontotjänst.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Visa
Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
Alternativt drar du statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Svep sedan nedåt på
aviseringsskärmen och tryck lätt på Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
108
Inställningar
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Lägg till konto och logga in på ditt Samsung account.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
Återställa data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Återställ.
Tryck lätt på
för att välja enhet för att återställa data.
Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på Återställ.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
109
Inställningar
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar →
Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på Avinstallera. Du kan komma åt
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp. Starta appen Mina filer och tryck sedan på Intern
lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
Konton och säkerhetskop.
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även logga in på konto, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller
från andra enheter via Smart Switch.
Tryck lätt på Konton och säkerhetskop. på inställningsskärmen.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och
återställ dina data. Se Samsung Cloud för mer information.
• Smart Switch: Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information
finns i Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch).
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
110
Inställningar
Samsung Cloud
Synkronisera data som finns sparade på enheten, t.ex. bilder och videor, med Samsung Cloud
och visa de data du har sparat i Samsung Cloud. Du kan även säkerhetskopiera enhetens data till
Samsung Cloud och återställa dem senare.
Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Samsung Cloud.
Synkronisera data
Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet, så som foton, videor och händelser med
Samsung Cloud och få åtkomst till dem från andra enheter.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på → Inställningar → Inst. för synk och autosäk.kop. → Synkronisering.
Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.
Du kan kontrollera sparade data eller ändra inställningarna genom att trycka på Galleri,
Andra synkade data eller Samsung Cloud Drive.
Säkerhetskopiera data
Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud →
Säkerhetskopiera telefonen.
2
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på Säkerhetskopiera.
111
Inställningar
3
Tryck lätt på Klart.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Gå till skärmen Inställningar, tryck lätt
på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud → Säkerhetskopiera telefonen
för att kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
• För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud ska du
gå till skärmen Inställningar, trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung
Cloud → Återställ data →
och sedan välja önskad enhet.
Återställa data
Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.
1
2
3
På inställningsskärmen trycker du lätt på Konton och säkerhetskop. → Samsung Cloud.
Tryck lätt på Återställ data →
och välj önskad enhet.
Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på Återställ.
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
112
Inställningar
Avancerade funktioner
Alternativ
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• XCover-knapp: Visa och redigera de appar som startas när du trycker på XCover-knappen.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
• Minska animeringar: Ställ in enheten så att den minskar skärmeffekterna för vissa åtgärder,
till exempel att öppna eller stänga appar.
• Rörelser och gester: Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.
• Dubbelmeddelande: Installera den andra appen och använd två separata konton för
samma meddelandeapp. Se Dubbelmeddelande för mer information.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
tre gånger på strömknappen.
113
Inställningar
Dubbelmeddelande
Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.
1
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Då visas de appar som stöds.
2
Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar
från den andra appen kommer dessa att visas med för att särskilja dem från den första
appens aviseringar.
Den andra appen
• Funktionen Dubbelmeddelande kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
• Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.
Avinstallera en andra app
1
2
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Tryck lätt på reglaget för den app du vill inaktivera och tryck lätt på Inaktivera eller
Avinstallera.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.
Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.
114
Inställningar
Enhetsvård
Inledning
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Batteri
Säkerhet
Lagring
Minne
Optimera enheten
På inställningsskärmen trycker du på Enhetsvård → Optimera nu.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söker efter kraschade appar och skadlig programvara.
115
Inställningar
Använda autooptimeringsfunktionen
Du kan ställa in enheten så att den utför autooptimering när enheten inte används. Tryck lätt på
→ Automatisk optimering och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck lätt på Tid
om du vill ställa in tiden då autooptimeringen ska utföras.
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
Kraftläge
Välj ett energiläge som passar din enhets förbrukning.
Tryck lätt på Kraftläge och välj ett alternativ.
• Optimerat: Optimerad för balans mellan enhetens prestanda och batteriförbrukning.
• Mediumenergisparläge: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• Maximalt energisparl.: I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen
genom att aktivera nattläget och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Hantera batteriförbrukningen för varje app
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Välj appar från applistan och tryck lätt på reglaget Sätt
appen i viloläge för att aktivera funktionen.
116
Inställningar
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i det interna minnet i avsnittet Specifikation för din
enhet på Samsung-webbplatsen.
Hantera minnet
Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på Rensa nu. Om du vill ta bort filer eller
avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori under Användardata. Markera
sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på TA BORT eller AVINSTALLERA.
Minne
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsvård → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du
markera appar i listan över appar och trycka lätt på Rensa nu.
Säkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsvård → Säkerhet → Genomsök telefon.
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
117
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och
tid.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla dina inställningar, endast nätverksinställningar eller tillgänglighetsinställningar.
Du kan även ställa in enheten på att starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2
3
Välj ett språk som du vill lägga till.
Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på Ange som stand. Om du
vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på Behåll aktuell.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråk i språklistan drar du bredvid ett språk och flyttar det längst
upp i listan. Tryck sedan lätt på Verkställ. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa
språk som stöds i listan användas.
118
Inställningar
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Skärmläsare: Aktivera Voice Assistant, som erbjuder röståterkoppling. Visa hjälpinformation
om hur du använder funktionen genom att trycka på Självstudie.
• Synlighetsförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
synskadade användare.
• Hörförbättringar: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för
hörselskadade användare.
• Interaktion och fingerfärdighet: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare med försämrad motorik.
• Avancerade inställningar: Konfigurera inställningar för direktåtkomst- och
aviseringsfunktioner.
• Installerade tjänster: Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta och installera: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta automatiskt via Wi-Fi: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när
den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Senaste uppdateringen: Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
119
Inställningar
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och apparna eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Om telefonen.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på Redigera.
• Status: Visa olika enhetsinformation såsom SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
120
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
121
Bilaga
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen
intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.
122
Bilaga
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning till
fabriksdata → Återställ → Ta bort allt. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten
innan du gör en återställning till fabriksdata.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
123
Bilaga
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddas som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
124
Bilaga
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
Bluetooth fungerar inte bra
Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller
prestandafel, testa följande:
• Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Anslutning och trycker sedan på
Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.
• På din enhet startar du appen Inställningar, trycker lätt på Allmän hantering → Återställ
→ Återställ nätverksinställningar → Återställ inställningar → Återställ för att återställa
nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
125
Bilaga
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort
oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
126
Bilaga
Appknappen visas inte på hemskärmen
Du kan öppna appskärmen utan att använda appknappen genom att dra uppåt eller nedåt på
hemskärmen. Starta appen Inställningar, tryck lätt på Display → Hemskärm och tryck sedan
lätt på Knappen Appar för att aktivera funktionen.
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck lätt på
intill justeringsreglaget för ljusstyrka och tryck lätt på Visa kontrollen överst för
att aktivera den.
Samsung Cloud fungerar inte
• Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk.
• Du kan inte använda Samsung Cloud medan en servicekontroll för Samsung Cloud pågår.
Försök igen senare.
127
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising