Samsung | ME83D-1 | User manual | Samsung ME83D-1 User Manual (User Manual)

Samsung ME83D-1 User Manual (User Manual)
ME83D
Mikrolaineahi
Omaniku juhend ja toiduvalmistamisjuhised
kujutle võimalusi
Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Pidage meeles, et Samsungi garantii EI kata teenusekõnesid toote
kasutamise, vale paigalduse parandamise või tavapärase puhastamise
või hoolduse teostamise kohta.
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 1
6/11/2018 3:40:10 PM
sisukord
Ohutussuunised..................................................................................... 3
Küpsetusaja reguleerimine....................................................................13
Paigaldamine......................................................................................... 8
Energiasäästurežiimi seadistamine........................................................13
Tarvikud................................................................................................ 8
Automaatse soojenduse/küpsetuse kasutamine...................................13
Paigalduskoht....................................................................................... 8
Automaatse soojenduse/küpsetuse programmide kasutamine..............13
Pöördalus............................................................................................. 8
Automaatse sulatuse kasutamine..........................................................14
Hooldus.................................................................................................. 9
Automaatsulatuse programmide kasutamine........................................14
Puhastamine......................................................................................... 9
Mitmeastmeline küpsetamine................................................................14
Asendamine (parandamine)................................................................... 9
Helisignaali väljalülitamine......................................................................15
Hooldusmeetmed pikaajaliseks mittekasutamiseks............................... 9
Mikrolaineahju turvalukustus.................................................................15
Ahju omadused......................................................................................10
Küpsetusnõudega seotud suunised....................................................16
Ahi........................................................................................................10
Veaotsing ja veakoodid ........................................................................17
Esipaneel..............................................................................................10
Veaotsing..............................................................................................17
Ahju kasutamine ...................................................................................11
Veakood...............................................................................................17
Mikrolaineahju tööpõhimõtted...............................................................11
Tehnilised andmed ...............................................................................18
Ahju korraliku töö kontrollimine..............................................................11
Aja seadistamine...................................................................................11
Küpsetamine/Soojendamine.................................................................12
Võimsustasemed..................................................................................12
Küpsetamise katkestamine...................................................................12
Eesti - 2
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 2
6/11/2018 3:40:11 PM
ohutussuunised
Eesti - 3
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 3
6/11/2018 3:40:11 PM
01 ohutussuunised
TÄHTSAD OHUTUSSUUNISED
LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE
ALLES.
HOIATUS! Kui uks või uksetihendid on kahjustunud,
ei tohi ahju kasutada niikaua, kuni kompetentne isik on
selle parandanud.
HOIATUS! Kui seadme parandamise või hooldustööde
juures on vaja eemaldada mikrolaineenergia
eest kaitset pakkuv kate, tohib seda teha ainult
kompetentne isik.
HOIATUS! Vedelikke ega muid toite ei tohi kuumutada
kinnistes anumates – need võivad lõhkeda.
HOIATUS! Lapsed võivad ahju kasutada ainult siis, kui
neid on selleks piisavalt juhendatud ning nad oskavad
seda turvaliselt kasutada ja tunnevad seadmega
kaasnevaid ohte.
See seade on ette nähtud ainult kodukasutuseks ja
see pole mõeldud kasutamiseks:
• töötajate köögialal kauplustes, kontorites ja muudes
töökeskkondades;
• talumajades;
• hotellide, motellide ja muude elukeskkondade
klientide valduses;
• kodumajutusasutustes.
Kasutage ainult mikrolaineahjudes kasutamiseks
sobivaid toidunõusid.
Toidu kuumutamisel plast- või pabernõudes hoidke
valmival toidul silma peal, sest sellised nõud võivad
süttida.
See mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide
kuumutamiseks. Toidu või rõivaste kuivatamine ning
soojenduskottide, susside, nuustikute, niiskete riiete
jms soojendamine võib tekitada vigastus-, süttimis- või
tulekahjuohu.
Suitsu tekkimisel lülitage seade välja või eemaldage
pistik vooluvõrgust ja hoidke leekide summutamiseks
ahju uks kinni.
Joogid võivad pärast mikrolaineahjus kuumutamist üle
keeda, seetõttu olge nõu käsitsemisel ettevaatlik.
Põletuste vältimiseks tuleb imikutoidupudelite ja
-purkide sisu segada või raputada ning ise proovida.
Ärge keetke mikrolaineahjus terveid koorega mune ega
soojendage kõvaks keedetud mune, sest need võivad
lõhkeda isegi pärast kuumutamise lõppemist.
Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja kõik toidujäänused
eemaldada.
Kui ahju korralikult ei puhastata, võib mustus seadme
pinda rikkuda, mis omakorda võib seadme eluiga
oluliselt lühendada või põhjustada ohtliku olukorra.
See mikrolaineahi on mõeldud kasutamiseks ainult
tööpinnal (avapinnal) ja seda ei tohi paigutada
köögikappi.
Mikrolaineküpsetuse puhul ei tohi kasutada toidu ja
jookide jaoks metallnõusid.
Seadmest nõude väljavõtmisel tuleb olla ettevaatlik, et
pöördalus ei nihkuks paigast.
Seadet ei tohi puhastada aurupuhasti abil.
Seadet ei tohi puhastada veejoa abil.
Seadet ei tohi paigaldada autodesse, haagissuvilatesse
ega muudesse sõidukitesse.
Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste,
vaimsete või tajuvõimetega ega ka vähese kogemuse
või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil
puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes
tagab nende ohutuse.
Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või
vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed
võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud
järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise
osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid
ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei
tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma
järelevalveta.
Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks
asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast
kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
Eesti - 4
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 4
6/11/2018 3:40:11 PM
Üldine ohutus
Kõiki muudatusi või parandusi võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud.
Ärge kuumutage toite ega vedelikke mikrolaine funktsioonil kinnistes
anumates.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit, alkoholi või auruvõi kõrgsurvepuhasteid.
Ärge paigaldage ahju: pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse; niiskesse,
õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes
päikesevalguse või veega; ega kohta, kus võib erituda gaasi; samuti
ebatasasele pinnale.
See ahi tuleb korralikult maandada, järgides kohalikke ja riiklikke eeskirju.
Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva
riidelappi kasutades võõrkehad.
Ärge toitejuhet liiga tugevasti tõmmake või painutage ega asetage sellele
raskeid esemeid.
Gaasilekke (propaan, veeldatud naftagaas jne) korral õhutage kohe ruumi.
Ärge puudutage toitejuhet.
Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
Ärge lülitage ahju töötamise ajal välja, tõmmates toitejuhtmest.
Ärge toppige ahju avadesse sõrmi või muid esemeid. Kui ahju satub
võõrkehi, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust Samsungi
kohaliku teeninduskeskusega.
Ärge ahju liiga tugevasti vajutage ega suruge.
Ärge paigutage ahju kergesti purunevate objektide kohale.
Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote
tehnilistes andmetes toodule.
Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa. Ärge kasutage mitmikpesasid,
pikendusjuhtmeid või trafosid.
Ärge kinnitage toitejuhet metallobjekti külge. Veenduge, et juhe oleks
objektide vahel või ahju taga.
Ärge kasutage katkist toitepistikut, toitejuhet või lahtist seinakontakti.
Katkiste toitepistikute või -juhtmete puhul võtke ühendust Samsungi
kohaliku teeninduskeskusega.
Ärge kallake ega pihustage seadmele vett.
Ärge asetage ahju peale, sisse või selle ukse külge mingeid esemeid.
Ärge pihustage ahju pinnale lenduvaid aineid, nt putukatõrjevahendeid.
Eesti - 5
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 5
6/11/2018 3:40:11 PM
01 ohutussuunised
Ahi tuleb paigutada õigesse asendisse ja kõrgusele,
mis võimaldaks hõlpsat juurdepääsu ahju õõnsusele ja
jätaks ka piisavalt liikumisruumi.
Enne ahju esmakordset kasutamist tuleks seal
kõigepealt kuumutada 10 minutit vett.
Kui ahi teeb imelikku häält, kui sealt tuleb kõrbelõhna
või suitsu, tuleb toitejuhe kohe seinakontaktist
eemaldada ja pöörduda lähimasse teeninduskeskusse.
Mikrolaineahi tuleb paigaldada nii, et seinakontakt
oleks ligipääsetav.
Ärge hoidke ahju peal süttivaid materjale. Eriti tähelepanelik tuleb olla
alkoholi sisaldavate toitude ja jookide valmistamisel, kuna alkoholiaurud
võivad kokku puutuda ahju kuumade osadega.
Lapsed võivad end ahju vastu ära lüüa või sõrmed ukse vahele jätta. Hoidke
lapsed ukse avamise/sulgemise ajal eemale.
Mikrolaineahju hoiatus
Joogid võivad pärast mikrolaineahjus kuumutamist üle keeda, seetõttu olge
nõu käsitsemisel alati ettevaatlik. Jätke joogid alati enne väljavõtmist umbes
20 sekundiks ahju seisma. Vajaduse korral segage kuumutamise ajal. Pärast
kuumutamist segage alati.
Kui peaksite kuuma vedelikuga kõrvetada saama, tehke järgmist.
1. Jahutage külma veega kõrvetada saanud kohta vähemalt 10 minutit.
2. Katke koht puhta, kuiva sidemega.
3. Ärge määrige kõrvetada saanud kohale mingeid salve ega õlisid.
Ärge pange alust ega resti kohe pärast toiduvalmistamist vette, et vältida
nende kahjustamist.
Ärge kasutage ahju toiduainete õlis küpsetamiseks, kuna õli temperatuuri ei
saa kontrolli all hoida. See võib põhjustada kuuma õli äkilise ülekeemise.
Mikrolaineahju ettevaatusabinõud
Kasutage ainult mikrolainekindlaid nõusid. Ärge kasutage metallnõusid,
kuld- või hõbeäärega lauanõusid, praevardaid vms.
Eemaldage kinnitusklambrid. Tekkida võib kaarleek.
Ärge kasutage ahju paberite või riiete kuivatamiseks.
Väiksemate toidukoguste puhul kasutage ülekuumenemise ja toidu kõrbema
minemise vältimiseks lühemat kuumutusaega.
Hoidke toitejuhe ja toitepistik vee- ning soojusallikatest eemal.
Plahvatusohu vältimiseks ärge kuumutage ahjus koortega või
kõvaks keedetud mune. Ärge kuumutage õhukindlalt suletud või
vaakumpakendatud anumaid, pähkleid, tomateid jne.
Ärge katke ventilatsiooniavasid riide või paberiga. See tekitab tuleohtu.
Ülekuumenemisel võib ahi end automaatselt välja lülitada ning jääda
väljalülitatuks kuni piisava mahajahtumiseni.
Kasutage nõude ahjust väljavõtmisel alati pajakindaid.
Segage vedelikke poole kuumutamise ajal või pärast kuumutamise lõppu ning
laske ülekeemise ärahoidmiseks 20 sekundit pärast kuumutamise lõppu seista.
Et vältida kuuma auru tekitatud põletusi, tuleks ahjuukse avamisel seista
ahjust umbes käevarre kaugusel.
Ärge pange ahju tööle, kui see on tühi. Ohutuse tagamiseks lülitub ahi
30 minutiks välja. Soovitatav on mikrolaineenergia neelamiseks asetada ahju
klaas veega juhuks, kui ahi kogemata sisse lülitatakse.
Ahju paigaldamisel järgige selles juhendis toodud õhuvahesid. (Vt jaotist
„Mikrolaineahju paigaldamine”.)
Olge ettevaatlik, kui ühendate muid elektriseadmeid ahju läheduses
asuvatesse seinakontaktidesse.
Mikrolaineahju kasutamise ettevaatusabinõud
Järgnevate ohutusjuhiste eiramine võib kaasa tuua kahjuliku kokkupuute
mikrolaineenergiaga.
• Ärge pange ahju tööle, kui selle uks on lahti. Ärge püüdke muuta
turvalukke (uksesulgureid). Ärge sisestage midagi turvaluku avadesse.
• Ärge pange midagi ahju ukse vahele. Ühtlasi ärge laske toiduosakestel
või puhastusvahendi jääkidel koguneda tihendi pinnale. Hoidke uks ja
uksetihendid puhtana, puhastades neid pärast kasutamist esmalt niiske
ja seejärel kuiva pehme lapiga.
• Ärge pange ahju tööle, kui see on rikkis. Kasutage seda alles siis, kui
kvalifitseeritud tehnik on selle parandanud.
Tähtis: ahju uks tuleb korralikult sulgeda. Uks ei tohi olla kõver;
uksehinged ei tohi olla katki või lahti; uksetihendid ja tihendite pinnad ei
tohi olla katki.
• Kõiki muudatusi või parandusi peab tegema ainult kvalifitseeritud tehnik.
Eesti - 6
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 6
6/11/2018 3:40:11 PM
Piiratud garantii
Samsung võtab tarviku vahetamise või kosmeetilise vea parandamise eest
tasu, kui seadmele või tarvikule tekkinud kahju on põhjustanud klient. See
tingimus hõlmab järgmist.
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
• Katkine või puuduv alus, juhtrullik, ajam või traatrest.
Ahju on lubatud kasutada ainult antud juhendis kirjeldatud eesmärgil.
Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja
tekkida võivaid olukordi. Ahju paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel
olge mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Kuna käesolevad kasutusjuhised hõlmavad mitmeid erinevaid mudeleid,
võivad teie mikrolaineahju omadused selles juhendis toodutest veidi
erineda. Ühtlasi ei pruugi kõik hoiatustähised teie seadme puhul kehtida.
Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust Samsungi kohaliku
teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.
com.
Kasutage seda ahju ainult toidu soojendamiseks. See on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks. Ärge soojendage teradega täidetud patju ega muid
tekstiilesemeid. Tootja ei vastuta ahju valest kasutamisest tingitud kahjude
eest.
Ahju pinna rikkumise ja ohtlike olukordade vältimiseks hoidke ahi alati
puhtana ning heas seisukorras.
Lisateabe saamiseks Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja
õigusaktidest tulenevate tootespetsiifiliste kohustuste kohta (nt REACH)
külastage veebilehte samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Tooterühma määratlus
See toode kuulub 2. rühma B klassi ISM-seadmete hulka. 2. rühma
kuuluvad seadmed hõlmavad kõiki ISM-seadmeid, mis genereerivad
raadiosageduslikku energiat ja/või mida kasutatakse elektromagnetkiirguse
rakendamiseks materjalide töötlemisel, ning EDM- ja kaarkeevitusseadmed.
B klassi seadmed on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või
kohtades, kus kasutatakse madalpingega elektrivõrke, mis varustavad
elektrienergiaga kodumajapidamisi.
Eesti - 7
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 7
6/11/2018 3:40:11 PM
01 ohutussuunised
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel
näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel
käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida
jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju
tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada
materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage
need esemed muudest jäätmetest ja suunake need
vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete
keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt
või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima
ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
• Mõlkis, kriimustatud või katkine uks, käepidemed, välispaneel või
juhtpaneel.
paigaldamine
PAIGALDUSKOHT
TARVIKUD
Olenevalt ostetud mudelist kuuluvad selle seadme juurde mitmed tarvikud,
mida saab kasutada erineval viisil.
1. Pöördtugi tuleb paigutada ahju põhja keskele.
Otstarve:
pöördtugi toetab pöördalust.
2. Pöördalus tuleb paigutada pöördtoele nii, et selle
keskosa sobituks ajamile.
Otstarve:
pöördalus on peamine
toiduvalmistuspind; seda saab
puhastamiseks kergesti eemaldada.
ÄRGE kasutage mikrolaineahju ilma pöördtoe ega pöördaluseta.
• Valige tasane ja loodis pind, mis asub umbes
85 cm kõrgusel põrandast. Pind peab taluma
ahju massi.
• Jätke ruumi ventilatsiooniks – vähemalt 10 cm
taga ja mõlemal küljel ning 20 cm kohal.
20 cm
ülal
10 cm
taga
85 cm
põrandast
10 cm
külgedel
• Ärge paigaldage ahju liiga sooja ega niiskesse kohta, nt teise
mikrolaineahju või radiaatori lähedusse.
• Veenduge, et toiteallika tehnilised andmed sobiksid ahjule. Kasutage
vajaduse korral ainult heakskiidetud pikendusjuhtmeid.
• Enne ahju esmakordset kasutamist pühkige selle sisemust ja
uksetihendeid niiske lapiga.
PÖÖRDALUS
Eemaldage kõik ahju sees olevad pakkematerjalid.
Asetage paika pöördtugi ja pöördalus. Kontrollige,
et pöördalus saab vabalt ringi käia.
Eesti - 8
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 8
6/11/2018 3:40:12 PM
hooldus
ASENDAMINE (PARANDAMINE)
HOIATUS
PUHASTAMINE
Ahjust ebameeldivalt lõhnava kinnijäänud mustuse eemaldamine
1. Pange tühja ahju pöördaluse keskele tass lahjendatud sidrunimahlaga.
2. Kuumutage ahju 10 minutit maksimaalvõimsusel.
3. Kui tsükkel on lõpule jõudnud, oodake, kuni ahi jahtub maha. Seejärel
avage luuk ja puhastage küpsetuskamber.
Pöördkuumutiga mudelite sisemuse puhastamine
Küpsetuskambri ülaosa puhastamiseks langetage
ülemist kuumutuselementi 45° võrra, nagu on
joonisel näidatud. See võimaldab puhastada
ülaosa. Kui olete lõpetanud, pange ülemine
kuumutuselement tagasi.
• Kui teil tekib probleeme hingede, tihendite ja/või uksega, pöörduge
tehnilise abi saamiseks kvalifitseeritud tehniku poole või Samsungi
kohalikku teeninduskeskusse.
• Kui soovite lambi välja vahetada, pöörduge Samsungi kohalikku
teeninduskeskusse. Ärge asendage seda ise.
• Kui teil tekib probleeme ahju väliskorpusega, lahutage esmalt
toitejuhe vooluvõrgust ja seejärel võtke ühendust Samsungi kohaliku
teeninduskeskusega.
HOOLDUSMEETMED PIKAAJALISEKS MITTEKASUTAMISEKS
Kui te ei plaani ahju pikema aja jooksul kasutada, lahutage toitejuhe ja
viige ahi kuiva tolmuvabasse kohta. Ahju kogunev tolm ja niiskus võivad
mõjutada ahju toimivust.
ETTEVAATUST
• Hoidke luuk ja luugitihend puhtad ning veenduge, et luuk avaneks ja
sulguks sujuvalt. Vastasel juhul võib toote elutsükkel lüheneda.
• Olge ettevaatlik, et te ei tilgutaks vett ahju ventilatsiooniavadele.
• Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega keemilisi aineid.
• Iga kasutuskorra järel oodake, kuni ahi on jahtunud, ja puhastage
küpsetuskamber lahja pesuvahendi abil.
Eesti - 9
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 9
6/11/2018 3:40:13 PM
02 paigaldamine / hooldus
Puhastage ahju regulaarselt, et vältida mustuse kogunemist ahju pinnale ja
sisemusse. Pöörake suurt tähelepanu ka luugile, luugitihendile, pöördalusele
ja pöördtoele (ainult kohalduvad mudelid).
Kui luuk ei avane või sulgu sujuvalt, kontrollige kõigepealt, ega
luugitihenditele pole mustust kogunenud. Pühkige ahju sise- ja välispinnad
seebivees niisutatud pehme lapiga puhtaks. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
Selles ahjus pole kasutaja eemaldatavaid osi. Ärge püüdke ahju osi ise
asendada ega seda remontida.
ahju omadused
ESIPANEEL
AHI
1
2
3
4
1
6
2
7
3
5
6
7
8
9
10
1. UKS
6. PÖÖRDALUS
2. VENTILATSIOONIAVAD
7. AJAM
3. VALGUSTUS
8. PÖÖRDTUGI
4. EKRAAN
9. TURVALUKU AVAD
5. UKSE SULGURID
10. UKSE AVAMISE NUPP
11
8
4
9
5
10
11. ESIPANEEL
1. AUTOMAATNE KIIRSULATUS
6. KAALU VALIMINE
2. AUTOMAATNE SOOJENDUS/
KÜPSETUS
7. KELLAAEG
3. MIKROLAINEREŽIIMI NUPP
9. NUPP START
4. AJA SEADISTAMISE NUPP
5. STOPP/TÜHISTUS-NUPP
8. +30s NUPP
10. ENERGIASÄÄSTUNUPP
Eesti - 10
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 10
6/11/2018 3:40:13 PM
ahju kasutamine
AHJU KORRALIKU TÖÖ KONTROLLIMINE
MIKROLAINEAHJU TÖÖPÕHIMÕTTED
1. Vajutage Power Level (Võimsustaseme) nuppu
ja määrake ajaks 4–5 minutit, vajutades vastav arv
kordi nuppu 1 min.
2. Vajutage nuppu Start.
Tulemus
1. Magnetroni tekitatud mikrolained jaotuvad ühtlaselt,
kuna toit pöörleb pöördalusel. Seetõttu küpseb toit
ühtlaselt.
ahi soojendab vett 4–5 minutit. Seejärel
peaks vesi keema.
Ahi tuleb ühendada sobivasse elektrikontakti. Pöördalus peab olema
ahjus omal kohal. Kui kasutate muud kui maksimaalset võimsustaset,
kulub vee keemaminekuks kauem aega.
2. Mikrolained neelduvad toitu umbes 2,5 cm
sügavusele. Seejärel jätkub toiduvalmistamine, kuna
soojus hajub toidu sees.
AJA SEADISTAMINE
3. Toiduvalmistamise aeg võib erineda sõltuvalt
kasutatavast retseptist ja järgmistest toidu
omadustest:
• kogus ja tihedus
• veesisaldus
• algne temperatuur (külmutatud või mitte)
Kuna toidu keskosa küpseb soojuse hajumise kaudu, jätkub küpsemine
ka siis, kui võtate toidu ahjust välja. Seetõttu tuleb järgida retseptides ja
käesolevas juhendis määratud ooteaegu, et tagada järgmine:
Teie mikrolaineahjul on sisseehitatud kell. Sisselülitamisel kuvatakse ekraanil
automaatselt „:0”, „88:88” või „12:00”.
Määrake kellaaeg. Kellaaega saab kuvada nii 12-tunnises kui ka 24-tunnises
vormingus. Kell tuleb seadistada:
• Mikrolaineahju esmakordsel paigaldamisel
• Pärast voolukatkestust
• toidu ühtlane küpsemine kuni keskosani
• sama temperatuur kogu toidus
Ärge unustage kella ümber seadistada ka suve- või talveajale
üleminekul.
Automaatne energiasäästufunktsioon
Kui seade on kahe seadistuse vahel või töötab ajutiselt peatatud olekus
ja te ei vali ühtegi funktsiooni, siis funktsioon tühistatakse ja 25 minuti
pärast kuvatakse kell.
Kui ahju uks on olnud kauem kui viis minutit lahti, siis ahju tuli kustub.
Eesti - 11
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 11
6/11/2018 3:40:14 PM
03 ahju omadused / ahju kasutamine
Mikrolained on kõrgsageduslikud elektromagnetlained. Vabastatud energia
võimaldab toitu valmistada ja soojendada nii, et selle vorm ega värv ei
muutu.
Mikrolaineahju saate kasutada:
• sulatamiseks
• automaatseks soojendamiseks/küpsetamiseks
• küpsetamiseks
Toiduvalmistamise põhimõte
Järgmiste lihtsate toimingute abil saate kontrollida, kas teie ahi töötab alati
korralikult. Avage ahju uks, vajutades juhtpaneeli paremas alanurgas olevat
suurt nuppu.
Esmalt asetage pöördalusele kauss veega. Seejärel sulgege uks.
VÕIMSUSTASEMED
1. Kellaaja kuvamiseks...
24-tunnises vormingus
12-tunnises vormingus
Vajutage üks või kaks korda nuppu Clock (Kell).
Valige sobiv võimsustase alltoodud valikute seast.
Võimsustase
2. Valige tunnid nupuga h ja minutid nupuga min.
3. Kui ekraanil kuvatakse õige aeg, vajutage kella
käivitamiseks uuesti Clock (Kella) nuppu.
Tulemus
Kellaaeg kuvatakse ka siis, kui te
parajasti mikrolaineahju ei kasuta.
KÕRGE
800 W
KESKMISELT KÕRGE
600 W
KESKMINE
450 W
KESKMISELT MADAL
300 W
SULATAMINE
180 W
MADAL
100 W
Kui valite kõrgema võimsustaseme, tuleb küpsetusaega vähendada.
KÜPSETAMINE/SOOJENDAMINE
Kui valite madalama võimsustaseme, tuleb küpsetusaega suurendada.
Järgnevalt pakutakse juhiseid toidu valmistamiseks ja soojendamiseks.
Kui te ahju juurest lahkute, kontrollige ALATI ahju küpsetusseadeid.
Kõigepealt asetage toit pöördaluse keskele ja sulgege uks.
KÜPSETAMISE KATKESTAMINE
Küpsetamise võib igal ajal peatada, kui soovite näiteks toitu proovida.
1. Vajutage Power Level (Võimsustaseme) nuppu.
Tulemus
kuvatakse 800 W (maksimaalne
küpsetusvõimsus) tähised:
Valige sobiv võimsus, vajutades uuesti
nuppu Power Level (Võimsustase), kuni kuvatakse sobiv
vattide arv. Vaadake võimsustaseme tabelit kõrvaloleval lehel.
2. Valige küpsetusaeg, vajutades nuppu 10 min, 1 min
ja 10 s.
1. Ajutiseks peatamiseks:
Avage uks.
Tulemus
Küpsetamine katkeb. Küpsetamise
jätkamiseks sulgege uks ja vajutage
uuesti nuppu Start.
2. Lõplik peatamine.
Vajutage nuppu Stop (Peata).
Tulemus
3. Vajutage nuppu Start.
Tulemus
Väljund
Süttib ahju valgustus ja pöördalus
hakkab pöörlema.
Küpsetamine algab; küpsetamise
lõppedes piiksub ahi neli korda.
Küpsetamine peatub.
Kui soovite küpsetusseaded tühistada,
vajutage uuesti nuppu Stop (Peata).
Kõik seaded saab tühistada ka enne küpsetamise alustamist, vajutades
lihtsalt nuppu Stop (Peata).
Kunagi ei tohi mikrolaineahju tühjalt sisse lülitada.
Eesti - 12
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 12
6/11/2018 3:40:16 PM
KÜPSETUSAJA REGULEERIMINE
AUTOMAATSE SOOJENDUSE/KÜPSETUSE
PROGRAMMIDE KASUTAMINE
Küpsetusaega saate pikendada, vajutades iga lisatava 30 sekundi kohta
üks kord nuppu +30s.
Selles tabelis on toodud erinevad automaatse soojenduse programmid,
kogused, ooteajad ja vastavad soovitused.
Toit/Nupp
2. Vajutage nuppu Start.
Portsjoni
suurus
Ooteaeg
Soovitused
Valmisroad
300-350 g
400-450 g
3 min.
Asetage toit keraamilisele
alusele ja katke
mikrolaineahjukilega.
See programm sobib 3
komponendist koosnevatele
toitudele (nt liha koos kastme,
köögivilja ja lisandiga, nt
kartulite, riisi või pastaga).
Külmutatud
valmistoidud
300-350 g
400-450 g
4 min.
Võtke külmutatud valmistoit
ja vaadake, kas see
sobib küpsetamiseks
mikrolaineahjus. Tehke
valmistoidul olevasse kilesse
augud. Pange külmutatud
valmistoit ahju keskele.
See programm sobib 3
komponendist koosnevatele
külmutatud valmistoitudele (nt
liha koos kastme, köögivilja ja
lisandiga, nt kartulite, riisi või
pastaga).
150 ml
(1 tass)
250 ml
(1 kruus)
1-2 min.
ENERGIASÄÄSTUREŽIIMI SEADISTAMINE
Ahjul on energiasäästurežiim. See programm säästab elektrienergiat ajal, mil
ahju ei kasutata.
• Vajutage Energiasäästu nuppu.
• Energiasäästurežiimist lahkumiseks avage uks,
seejärel kuvatakse ekraanil praegune aeg. Ahi on
kasutamiseks valmis.
AUTOMAATSE SOOJENDUSE/KÜPSETUSE KASUTAMINE
Automaatse soojenduse/küpsetuse kasutamisel määratakse küpsetusaeg
automaatselt. Portsjonite arvu valimiseks vajutage vastavat automaatse
soojenduse/küpsetuse nuppu vastav arv kordi.
Kõigepealt asetage toit pöördaluse keskele ja sulgege uks.
1. Vajutage soovitud Automaatse soojenduse/
küpsetuse nuppu vajalik arv kordi.
2. Vajutage nuppu Start.
Tulemus
Kui see on lõppenud:
1) Ahi piiksub neli korda.
2) Lõpu meeldetuletussignaal piiksub
kolm korda (kord iga minuti järel).
3) Ekraanile ilmub uuesti olemasolev kellaaeg.
Joogid
(toatemperatuuril
kohv, piim, tee, vesi)
Kallake keraamilisse tassi ja
soojendage ilma kaaneta.
Asetage tass (150 ml) või
kruus (250 ml) pöördaluse
keskele.
Enne ja pärast ooteaega
segage hoolikalt.
Kasutage ainult mikrolaineahju puhul sobivaid retsepte.
Eesti - 13
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 13
6/11/2018 3:40:18 PM
04 ahju kasutamine
1. Iga lisatava 30 sekundi kohta vajutage üks kord
nuppu +30s.
AUTOMAATSE SULATUSE KASUTAMINE
AUTOMAATSULATUSE PROGRAMMIDE KASUTAMINE
Automaatse kiirsulatuse funktsiooni abil saate sulatada liha, linnuliha või
kala.
Sulatusaeg ja võimsustase valitakse automaatselt. Teie mureks jääb ainult
programmi valimine ja kaalu sisestamine.
Selles tabelis on ära toodud erinevad sulatusprogrammid, kogused,
ooteajad ja vastavad soovitused.
Enne sulatama asumist eemaldage toidult kõik pakendid. Asetage liha,
linnuliha ja kala madalale keraamilisele taldrikule.
Kasutage ainult mikrolaineahju puhul sobivaid nõusid.
Toit
Kõigepealt asetage külmutatud toiduained pöördaluse keskele ja sulgege
uks.
Liha
1. Vajutage Power Defrost (Kiirsulatuse) nuppu.
Tulemus
Linnuliha
Kuvatakse järgmine tähis:
Kala
2. Valige toidu kaal, vajutades nuppu Kg või 100g.
Maksimaalne valitav kaal on 1500 g.
Portsjoni Ooteaeg
Soovitused
suurus (g)
(min)
200-1500
15-60
Katke servad alumiiniumfooliumiga.
Kui ahi piiksub, pöörake tükid
ümber.
See programm sobib liha, nt
lihalõikude, karbonaadi või
hakkliha, kanatükkide, terve kana
või kalafileede sulatamiseks.
MITMEASTMELINE KÜPSETAMINE
Teie mikrolaineahju saab programmeerida kolmeastmeliseks küpsetamiseks.
Näide.
3. Vajutage nuppu Start.
Tulemus
 sulatamine algab.
 Poole sulatamisaja möödudes
piiksub ahi ja tuletab teile meelde, et toit tuleb ümber
pöörata.
 Sulatamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu Start.
Toitu võite sulatada ka käsitsi. Selleks valige mikrolainega küpsetamise/
soojendamise funktsioon võimsustasemega 180 W.
Lisateavet leiate lk 12, jaotisest „Küpsetamine/Soojendamine”.
oovite toitu sulatada ja küpsetada, ahju iga etapi lõpul
S
lähtestamata. Seega saate 500 g kala sulatada ja küpsetada
kolmes etapis:
 sulatamine
 I küpsetamine
 II küpsetamine
Mitmeastmelises küpsetamises saate valida kahe ja kolme etapi vahel.
Kui määrate kolm etappi, peab esimene neist olema sulatamine.
Ärge vajutage nuppu Start enne, kui olete määranud lõppetapi.
1. Vajutage üks või rohkem kordi Power Defrost
(Kiirsulatuse) nuppu.
2. Määrake kaal, vajutades vajalik arv kordi nuppu Kg
või 100g (antud näites 500 g).
Eesti - 14
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 14
6/11/2018 3:40:19 PM
3. Vajutage Power Level (Võimsustaseme) nuppu.
Mikrolainerežiim (I):
vajaduse korral määrake võimsustase, vajutades
Power Level (Võimsustaseme) nuppu veel üks
või rohkem korda. (antud näites 600 W)
HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE
Kui soovite, võite helisignaali ka välja lülitada.
1. Vajutage samaaegselt nuppe Stop (Peata) ja Start.
Tulemus
5. Vajutage Power Level (Võimsustaseme) nuppu.
2. Helisignaali uuesti sisselülitamiseks vajutage
samaaegselt nuppe Stop (Peata) ja Start.
Mikrolainerežiim (II): vajaduse korral määrake
võimsustase, vajutades Power Level
(Võimsustaseme) nuppu veel üks või rohkem
korda. (antud näites 450 W)
6. Määrake küpsetusaeg, vajutades nuppe 10 min,
1 min ja 10 s vajalik arv kordi (antud näites viis
minutit).
7. Vajutage nuppu Start.
Tulemus
kolme režiimi (sulatamine ja
küpsetamine (I, II)) vahel valitakse
hiljem. Vastavalt valitud sulatusrežiimile
võib ahi poole sulatusaja peal piiksuda, tuletades teile
meelde, et toidu ümber pööraksite.
 Kui küpsetamine on lõppenud, piiksub ahi neli korda.
ahi ei piiksu enam iga kord, kui nuppu
vajutate.
04 ahju kasutamine
4. Määrake küpsetusaeg, vajutades nuppe 10 min,
1 min ja 10 s vajalik arv kordi (antud näites neli
minutit).
Tulemus
ahi töötab jälle koos helisignaaliga.
MIKROLAINEAHJU TURVALUKUSTUS
Teie mikrolaineahjul on olemas spetsiaalne lapselukuprogramm, mis
võimaldab ahju lukustada, nii et lapsed või kogenematud inimesed ei saa
seda juhuslikult sisse lülitada.
Ahju saab lukustada igal ajal.
1. Vajutage samaaegselt nuppe Stop (Peata) ja Clock
(Kell).
Tulemus:
ahi on lukustatud (ühtki funktsiooni
valida ei saa).
2. Lukustuse tühistamiseks vajutage korraga nuppe
Stop (Peata) ja Clock (Kell).
Tulemus
ahju saab jälle tavalisel viisil kasutada.
Eesti - 15
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 15
6/11/2018 3:40:20 PM
küpsetusnõudega seotud suunised
Nõu
Toidu valmistamiseks mikrolaineahjus peavad mikrolained toiduaineid
"läbistama", ilma et nad kasutatavatelt nõudelt tagasi peegelduksid või
neisse neelduksid. Seetõttu tuleb sobivaid nõusid hoolega valida. Kui
nõul leidub märge mikrolaineahju-kindluse kohta, ei pea te muretsema.
Järgnevas tabelis on ära toodud erinevate nõude tüübid koos märkustega
selle kohta, kas ja kuidas neid mikrolaineahjus kasutada tohib.
Nõu
Mikrolaineahju
kindel
Märkused
Alumiiniumfoolium
✓✗
Võib kasutada väikestes kogustes,
kaitseks üleküpsetamise eest.
Kaarleek võib tekkida juhul, kui
foolium jääb ahju seinale liiga
lähedale või kui seda on liiga palju.
Ärge eelkuumutage üle kaheksa
minuti.
Portselan, keraamika, glasuuritud
savinõud ja luuportselan on sobivad,
kui neil puudub metalläär.
Mõned külmutatud toidud on
sellistes pakendites.
Pruunistusplaat
✓
Portselan ja
savinõud
✓
Ühekordsed
polüesterpakendid
Kiirtoidupakendid
• Polüstüreentopsid
ja -nõud
✓
•
✗
Nendes võib toitu soojendada.
Liigsel kuumutamisel võib
polüstüreen sulama hakata.
Võivad süttida.
✓
Paberkotid või
ajalehed
• Ümbertöödeldud
paber või
metallääred
Klaasnõud
• Ahju- ja lauanõud
✗
Või põhjustada kaarleeki.
✓
•
✓
Kui neil ei ole metallääri, võib neid
kasutada.
Nendes võib soojendada toitu või
vedelikke. Järsul kuumutamisel
võib õrnem klaas puruneda või
mõraneda.
Peenemad
klaasnõud
Mikrolaineahju
kindel
Märkused
✓
Purkidelt tuleb kaas eemaldada.
Sobivad ainult toidu soojendamiseks.
Metall
• Nõud
✗
Võivad põhjustada kaarleeki või
süttimist.
•
✗
•
Klaaspurgid
Külmikukottide
sulgurid
Paber
• Taldrikud,
tassid, salvrätid,
köögipaber
• Ümbertöödeldud
paber
Plast
• Anumad
•
Toidukile
•
Külmikukotid
Vaha- või
küpsetuspaber
✓
✓✗
✗
✓
✗
✓
✓
✓✗
✓
Lühikeseks küpsetuseks või
soojendamiseks. Ka liigse niiskuse
imamiseks.
Või põhjustada kaarleeki.
Eeskätt kuumakindel termoplast.
Mõni muu plast võib kõrgel
temperatuuril kõverduda või
värvi muuta. Ärge kasutage
melamiinplasti.
Võib kasutada niiskuse säilitamiseks.
Ei tohiks vastu toitu puutuda. Kile
eemaldamisel olge ettevaatlik (kuum
aur)!
Ainult keedetavad või ahjukindlad.
Ei tohiks olla õhukindlad. Vajadusel
torgake kahvliga augud sisse.
Võib kasutada niiskuse säilitamiseks
ja pritsmete vältimiseks.
: Soovitatav
: Kasutage ettevaatlikult
: Ei ole ohutu
Eesti - 16
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 16
6/11/2018 3:40:20 PM
veaotsing ja veakoodid
Kui ülaltoodud suunised ei aita probleemi lahendada, võtke ühendust
oma kohaliku SAMSUNGi klienditeeninduskeskusega.
Pange käepärast järgmine teave.
VEAOTSING
• Mudeli- ja seerianumber, mis on tavaliselt trükitud ahju tagaküljele
• Teie garantii üksikasjad
• Probleemi selge kirjeldus
Seejärel võtke ühendust kohaliku edasimüüja või SAMSUNGi
müügijärgse teenindusega.
VEAKOOD
Teate „SE” tähendus
• Teate „SE” korral puhastage nupud ja veenduge, et need pole
märjad. Lülitage mikrolaineahi välja ning proovige uuesti seadistada.
Kui teade ilmub uuesti, võtke ühendust oma kohaliku SAMSUNGi
klienditeeninduskeskusega.
Eesti - 17
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 17
6/11/2018 3:40:20 PM
05 küpsetusnõudega seotud suunised / veaotsing ja veakoodid
Kui leiate oma probleemi alltoodud loendist, proovige pakutud lahendusi.
See on normaalne.
• Ahjus on kondensatsioonivett.
• Õhuringlus ukse juures ja väliskorpuse ümber.
• Valguspeegeldus ukse juures ja väliskorpuse ümber.
• Uksest ja ventilatsiooniavadest tuleb auru.
Ahi ei käivitu nupu ( ) vajutamisel.
• Kas uks on korralikult kinni?
Toit ei ole üldse küpsenud.
• Kas taimer on õigesti seadistatud ja/või nuppu ( ) on vajutatud?
• Kas uks on kinni?
• Võib-olla on elektrivarustus olnud liigselt koormatud ja seetõttu on kaitse
välja lülitunud?
Toit on kas üle- või alaküpsetatud.
• Kas valmistatavale toidule valiti sobiv küpsetusaeg?
• Kas valitud on sobiv võimsustase?
Ahjus on näha sädemeid ja kostab praginat (kaarleek).
• Kas ahju on pandud metallservaga nõusid?
• Kas olete unustanud ahju kahvli või muu metallist eseme?
• Kas alumiiniumfoolium on ahju seintele liiga lähedal?
Tuli ei põle.
• Ohutuse eesmärgil ei tohiks te pirni ise vahetada. Võtke ühendust
lähima Samsungi volitatud teeninduskeskusega ja leppige kvalifitseeritud
tehnikuga kokku pirni vahetamine.
Ahi tekitab häireid televiisori või raadio töös.
• Ahju töötamise ajal võib täheldada kergeid häireid televiisori või
raadio töös. See on normaalne. Probleemi lahendamiseks paigutage
mikrolaineahi televiisorist, raadiost ja antennidest kaugemale.
• Kui ahju mikroprotsessori töös esinevad häired, siis kuva võidakse
lähtestada. Probleemi lahendamiseks eemaldage toitepistik
seinakontaktist ja ühendage siis uuesti. Seadistage kell uuesti.
tehnilised andmed
SAMSUNG püüab pidevalt oma tooteid täiustada. Seetõttu võivad nii
disainielemendid kui ka käesolevad kasutusjuhised ilma ette teatamata
muutuda.
Mudel
ME83D
Toiteallikas
230 V ~ 50 Hz
Energiatarbimine
Mikrolaine
1150 W
Väljundvõimsus
100 W/800 W (IEC-705)
Töösagedus
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Jahutusmeetod
Jahutus-ventilatsioonimootor
Mõõtmed (L x K x S)
Väline
Ahju õõnsus
489 x 275 x 346 mm
330 x 211 x 324 mm
Maht
23 liitrit
Kaal
Net
ca 12 kg
meelespea
Eesti - 18
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 18
6/11/2018 3:40:20 PM
meelespea
meelespea
06 tehnilised andmed
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 19
6/11/2018 3:40:20 PM
KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?
RIIK
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
SLOVENIA
HELISTAGE
045 620 202
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800-SAMSUNG
(800-726786)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
080 697 267 (brezplačna številka)
VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/si/support
DE68-04225B-01
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_ET.indd 20
6/11/2018 3:40:21 PM
ME83D
Mikrobangų krosnelė
Naudotojo nurodymai ir
valgio gaminimo vadovas
įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Informuojame, kad „Samsung“ garantija netaikoma paslaugų
skambučiams siekiant išsiaiškinti gaminio veikimą, pataisyti netinkamą
įrengimą arba atlikti įprastą valymą ar priežiūrą.
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 1
6/11/2018 3:40:35 PM
turinys
Saugos instrukcijos............................................................................... 3
Gaminimo trukmės reguliavimas...........................................................13
Montavimas............................................................................................ 8
Energijos taupymo režimo nustatymas..................................................13
Priedai.................................................................................................. 8
Greito pašildymo/gaminimo funkcija......................................................13
Įrengimo vieta....................................................................................... 8
Greito pašildymo/gaminimo programų naudojimas................................13
Sukamoji lėkštė.................................................................................... 8
Automatinės atšildymo funkcijos naudojimas........................................14
Priežiūra................................................................................................. 9
Automatinių atšildymo programų naudojimas........................................14
Valymas................................................................................................ 9
Daugiapakopis valgio gaminimas..........................................................14
Dalių keitimas (remontas)...................................................................... 9
Garso signalo išjungimas......................................................................15
Priežiūra ilgą laikotarpį nenaudojant krosnelės....................................... 9
Mikrobangų krosnelės saugos užraktas................................................15
Krosnelės funkcijos...............................................................................10
Virtuvės reikmenų vadovas...................................................................16
Krosnelė...............................................................................................10
Gedimų nustatymas ir klaidų kodai ....................................................17
Valdymo skydelis..................................................................................10
Trikčių diagnostika ir šalinimas..............................................................17
Krosnelės naudojimas .........................................................................11
Klaidos kodas.......................................................................................17
Mikrobangų krosnelės veikimo principas...............................................11
Techninės specifikacijos ......................................................................18
Tikrinimas, ar krosnelė tinkamai veikia...................................................11
Laiko nustatymas..................................................................................11
Gaminimas/Pašildymas.........................................................................12
Galios lygiai...........................................................................................12
Valgio gaminimo sustabdymas..............................................................12
Lietuvių kalba - 2
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 2
6/11/2018 3:40:35 PM
saugos instrukcijos
Lietuvių kalba - 3
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 3
6/11/2018 3:40:35 PM
01 saugos instrukcijos
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD
GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI IR ATEITYJE.
ĮSPĖJIMAS. Jei durelės arba durelių sandarikliai
sugadinami, krosnelė neturi būti naudojama, kol ją
pataisys kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS. Galimas pavojus, jei bet kokius
techninės priežiūros arba remonto darbus, per kuriuos
pašalinamas dangtelis, apsaugantis nuo mikrobangų
energijos poveikio, atlieka nekvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS. Skysčiai ir kitoks maistas neturi būti
šildomi sandariose talpyklose, nes gali sprogti.
ĮSPĖJIMAS. Vaikams leiskite naudotis krosnele be
priežiūros tik davę atitinkamus nurodymus, kad jie
galėtų naudotis krosnele saugiai ir suprastų netinkamo
naudojimo pavojus.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Jis neturėtų
būti naudojamas tokiose vietose:
• parduotuvių virtuvėse, biuruose ar kitokioje darbo
aplinkoje;
• ūkiniuose pastatuose;
• viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašaus
pobūdžio gyvenamosiose aplinkose;
• nakvynės ir pusryčių paslaugų teikimo vietose.
Naudokite tik virtuvės įrankius, kurie tinkami naudoti
mikrobangų krosnelėse.
Kai maistą šildote plastikinėse arba popierinėse
talpyklose, stebėkite krosnelę, nes yra užsidegimo
pavojus.
Mikrobangų krosnelė skirta šildyti maistą ir gėrimus.
Džiovinant maistą ar drabužius arba šildant šildykles,
šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir panašius
daiktus galima susižeisti arba gali kilti užsidegimo ar
gaisro pavojus.
Jei pastebite dūmų, išjunkite arba atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo ir neatidarykite durelių, kad nekiltų
liepsna.
Mikrobangų krosnelėje šildant gėrimus galimas
pavėluotas staigus užvirimas, todėl imant indą reikia
saugotis.
Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinys turi
būti išmaišomas arba suplakamas ir prieš vartojant
patikrinama temperatūra, kad būtų išvengta nudegimų.
Nenulupti kiaušiniai ir kietai virti kiaušiniai neturėtų būti
šildomi mikrobangų krosnelėse, nes gali sprogti net ir
išjungus krosnelę.
Krosnelė turi būti reguliariai valoma, taip pat reguliariai
turi būti šalinami maisto likučiai.
Jei krosnelė nebus reguliariai valoma, gali nusidėvėti
paviršius ir dėl to sutrumpės prietaiso eksploatavimo
laikas, galimos pavojingos situacijos.
Mikrobangų krosnelė skirta statyti ant stalviršio
(atskiro), ji neturi būti dedama į spintelę.
Mikrobangų krosnelėje negalima naudoti maistui ir
gėrimams skirtų metalinių indų.
Išimdami iš prietaiso indus elkitės atsargiai, kad
nepasislinktų sukamoji lėkštė.
Šio prietaiso negalima valyti garo purškikliais.
Šio prietaiso negalima valyti vandens purškikliais.
Prietaisas nepritaikytas įrengti transporto priemonėse,
priekabiniuose nameliuose ir pan.
Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant
ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis
galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai
patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu,
būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų
saugumą.
Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.
Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai
bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais
gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir
žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip
saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus.
Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi
suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių
priežiūros darbų.
Lietuvių kalba - 4
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 4
6/11/2018 3:40:35 PM
Bendrieji saugos nurodymai
Bet kokius pakeitimus ar remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
Nedėkite į mikrobangų krosnelę maisto ar gėrimų uždarytuose induose.
Krosnelei valyti nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio, garų ar aukšto
slėgio valytuvo.
Nestatykite krosnelės: šalia šildytuvo ar degių medžiagų; drėgnose, riebiose,
dulkėtose ar tiesioginės saulėkaitos ar vandens veikiamose vietose; ten, kur
galimas dujų protėkis, ar ant nelygaus paviršiaus.
Ši krosnelė turi būti tinkamai įžeminta pagal vietinius ir nacionalinius įstatymus.
Sausa šluoste reguliariai valykite pašalines medžiagas nuo maitinimo kištuko
gnybtų ir kontaktų.
Netraukite arba stipriai nelenkite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių
daiktų.
Esant dujų protėkiui (propano, suskystintų naftos dujų ir pan.) iš karto
užtikrinkite vėdinimą. Nelieskite maitinimo laido.
Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis.
Krosnelei veikiant neišjunkite jos traukdami už maitinimo laido.
Nekiškite pirštų ar pašalinių medžiagų. Jei į krosnelę pateko pašalinių
medžiagų, ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į vietos „Samsung“
techninės priežiūros centrą.
Saugokite krosnelę nuo didelio slėgio arba smūgių.
Nestatykite krosnelės ant trapių daiktų.
Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė atitinka gaminio specifikacijas.
Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą. Nenaudokite šakotuvų,
ilginamųjų laidų ar elektros transformatorių.
Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių objektų. Įsitikinkite, kad laidas yra
tarp objektų arba už krosnelės.
Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar
klibančio sieninio lizdo. Jei maitinimo kištukai ar laidai yra pažeisti, kreipkitės
į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
Nepilkite arba tiesiogiai nepurkškite vandens į krosnelę.
Nedėkite daiktų ant krosnelės, į jos vidų ar ant krosnelės durelių.
Ant krosnelės nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.
Krosnelėje nelaikykite degių medžiagų. Alkoholio garai gali liestis su
karštomis krosnelės dalimis, todėl būkite atsargūs šildydami maistą ar
gėrimus, kurių sudėtyje yra alkoholio.
Vaikai gali atsitrenkti arba prispausti savo pirštus durelėmis. Atidarant /
uždarant dureles vaikai turi laikytis atokiai.
Lietuvių kalba - 5
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 5
6/11/2018 3:40:35 PM
01 saugos instrukcijos
Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta
pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo
atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
Krosnelė turėtų būti tinkamai pasukta ir pastatyta
reikiamame aukštyje, kad būtų galima lengvai pasiekti
jos vidų ir valdymo sritį.
Prieš naudojant krosnelę pirmą kartą, įdėkite į ją indą
su vandeniu ir įjunkite 10 minučių – tik tada galite
naudoti krosnelę.
Jei krosnelė skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą
arba dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Ši mikrobangų krosnelė turi būti pastatyta taip, kad
būtų galima pasiekti kištuką.
Įspėjimai dėl mikrobangų krosnelės
Mikrobangų krosnelėje šildant gėrimus galimas pavėluotas staigus
užvirimas, todėl imant talpyklą su gėrimu reikia būti atsargiems. Prieš
išimant gėrimus, jie visada turi pastovėti bent 20 sekundžių. Jei reikia,
pamaišykite šildymo metu. Visuomet pamaišykite po šildymo.
Jei apsiplikėte, laikykitės šių pirmosios pagalbos nurodymų:
1. nudegintą vietą panardinkite į šaltą vandenį bent 10 minučių;
2. apriškite švariu sausu tvarsčiu;
3. netepkite jokiais kremais, aliejais ar losjonais.
Kad nesugadintumėte dėklo ar grotelių, nedėkite jų į vandenį iškart po
gaminimo.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės aliejuje keptiems gaminiams, nes
aliejaus temperatūra yra nekontroliuojama. Karštas aliejus gali staiga išbėgti.
Atsargumo priemonės naudojant mikrobangų krosnelę
Naudokite tik mikrobangoms atsparius indus. Nenaudokite metalinių indų,
indų auksu arba sidabru apdailintais kraštais, iešmų ir pan.
Pašalinkite vielos raiščius. Galimas elektros lankas.
Nenaudokite krosnelės popieriui ar drabužiams džiovinti.
Mažam maisto kiekiui šildyti rinkitės trumpesnį laiką, kad maistas
neperkaistų ir neužsidegtų.
Laikykite maitinimo laidą ir maitinimo kištuką atokiai nuo vandens ir šilumos
šaltinių.
Kad išvengtumėte sprogimo pavojaus, nešildykite nenuluptų ar kietai virtų
kiaušinių. Nešildykite orui nepraleidžiančių arba vakuuminių talpyklų, riešutų,
pomidorų ir kt.
Neuždenkite vėdinimo angų audeklu arba popieriumi. Tai sukelia gaisro
pavojų. Krosnelė gali perkaisti ir išsijungti savaime; ji neįsijungs, kol
pakankamai neatvės.
Imdami indą iš krosnelės visada mūvėkite virtuvines pirštines.
Pamaišykite skysčius praėjus pusei šildymo laiko arba baigus šildyti ir
leiskite skysčiui bent 20 sekundžių pastovėti, kad jis staiga neužvirtų.
Atidarydami krosnelės dureles stovėkite rankos ilgio atstumu, kad
nenudegintų išsiveržęs karštas oras arba garai.
Nejunkite krosnelės, kai ji tuščia. Saugos sumetimais krosnelė po
30 minučių išsijungs savaime. Patartina krosnelėje visada pastatyti
vandens stiklinę, kad sugertų mikrobangų energiją, jei mikrobangų krosnelė
atsitiktinai įsijungtų.
Krosnelę pastatykite atsižvelgdami į šiame vadove nurodytus atstumus.
(Žr. „Mikrobangų krosnelės įrengimas“.)
Būkite atsargūs, kai jungiate kitus elektros prietaisus į lizdus, esančius prie
krosnelės.
Atsargumo priemonės naudojant mikrobangų krosnelę
Nesilaikant nurodytų saugos priemonių, galimas kenksmingas mikrobangų
energijos poveikis.
• Nesinaudokite krosnele neuždarę durelių. Nesugadinkite saugos užraktų
(durelių užraktų). Nekiškite nieko į saugos užraktų angas.
• Nekiškite jokių daiktų tarp krosnelės durelių ir priekinio paviršiaus,
neleiskite ant sandarinimo paviršių kauptis maisto arba valiklių likučiams.
Durelės ir jų sandarinimo paviršiai turi būti švarūs: po kiekvieno
naudojimo nuvalykite drėgna šluoste, tada – švelnia ir sausa šluoste.
• Nejunkite krosnelės, kai ji sugedusi. Galima naudoti tik techninės
priežiūros specialisto sutaisytą krosnelę.
Svarbu. Krosnelės durelės turi gerai užsidaryti. Durelės neturi būti
išlenktos; durelių vyriai neturi būti sulaužyti ar netvirtai laikytis; durelių
sandarikliai ir sandarinimo paviršiai neturi būti pažeisti.
• Pataisymus ir remonto darbus gali atlikti tik techninės priežiūros
specialistas.
Lietuvių kalba - 6
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 6
6/11/2018 3:40:35 PM
Ribota garantija
„Samsung“ ima remonto mokestį už priedo pakeitimą arba išorės defekto
pataisymą, jei žala prietaisui ar priedui padaryta dėl kliento kaltės. Ši
nuostata taikoma šiems elementams:
Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
• Sugadintas dėklas, kreipiantysis sukiklis, sukabintuvas ar grotelės arba jų
trūksta.
Krosnelę naudokite tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.
Šioje instrukcijoje pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos
neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir
atidumas įrengiant, prižiūrint ir naudojant savo krosnelę yra jūsų pačių
atsakomybė.
Šie naudojimo nurodymai taikomi įvairiems modeliams, todėl jūsų
mikrobangų krosnelės charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytųjų
šiame vadove, taip pat gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei turite
kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės
priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.
samsung.com.
Ši krosnelė skirta tik maistui šildyti. Ją galima naudoti tik namuose.
Nešildykite jokių grūdų pripildytų audinių ar pagalvių. Gamintojas nebus
atsakingas už žalą, patirtą netinkamai arba neteisingai naudojant krosnelę.
Kad nesugadintumėte krosnelės paviršiaus ir išvengtumėte pavojingų
situacijų, krosnelė visada turi būti švari ir tinkamai prižiūrima.
Informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus saugoti aplinką ir specifinius
reglamentinius įsipareigojimus produkto atžvilgiu (REACH) ieškokite
svetainėje samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Gaminių grupės apibrėžimas
Šis gaminys yra 2 grupės, B klasės ISM įranga. 2 grupei priklauso visa ISM
įranga, kurioje sukuriama ir (arba) elektromagnetinio spinduliavimo pavidalu
medžiagai apdoroti naudojama radijo dažnių energija, EDM ir lankinio
suvirinimo įranga.
B klasės įranga tinkama naudoti namų aplinkoje ir visur, kur yra tiesioginis
prijungimas prie žemos įtampos maitinimo tinklo, naudojamo tiekti energiją į
pastatus buities tikslais.
Lietuvių kalba - 7
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 7
6/11/2018 3:40:36 PM
01 saugos instrukcijos
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar
dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių
priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima
išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio
naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos
nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba
žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių
žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų
rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai
perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę,
kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti
pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio
ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
• Įlenktos, apibraižytos ar įskilusios durelės, rankenėlės, nuimamas
skydelis arba valdymo skydelis.
montavimas
ĮRENGIMO VIETA
PRIEDAI
Atsižvelgiant į įsigytą mikrobangų krosnelės modelį, pateikiami keli priedai,
kuriuos galima naudoti įvairiais būdais.
1. Sukamasis žiedas yra krosnelės viduryje.
Paskirtis:
sukamasis žiedas palaiko sukamąjį
diską.
• Palikite vietos vėdinimui – ne mažiau kaip
10 cm nuo galinės sienelės ir iš abiejų pusių bei
20 cm iš viršaus.
20 cm
virš
10 cm
už
85 cm
virš grindų
10 cm
šone
• Nestatykite krosnelės karštoje arba drėgnoje aplinkoje, pvz., prie kitų
mikrobangų krosnelių ar radiatorių.
2. Sukamasis diskas yra įtaisomas ant sukamojo
žiedo, ties viduriu pritaisomas prie sukabintuvo.
Paskirtis:
• Pasirinkite plokščią ir lygų paviršių apie 85 cm
virš grindų. Paviršius turi atlaikyti krosnelės
svorį.
• Laikykitės šios krosnelės elektros maitinimo specifikacijų. Jei būtina,
naudokite tik tinkamus ilginamuosius laidus.
sukamasis diskas yra pagrindinis
maisto gaminimo paviršius; jį galima
lengvai išimti norint nuvalyti.
• Vidų ir durelių sandariklį išvalykite drėgna šluoste ir tik tada pradėkite
naudoti krosnelę.
NENAUDOKITE mikrobangų krosnelės be sukamojo žiedo ir sukamojo
disko.
SUKAMOJI LĖKŠTĖ
Iš krosnelės išimkite visas pakavimo medžiagas.
Įtaisykite sukamąjį žiedą ir sukamąją lėkštę.
Patikrinkite, ar sukamoji lėkštė sukasi laisvai.
Lietuvių kalba - 8
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 8
6/11/2018 3:40:37 PM
priežiūra
DALIŲ KEITIMAS (REMONTAS)
ĮSPĖJIMAS
VALYMAS
Įsisenėjusių ir blogą kvapą skleidžiančių nešvarumų šalinimas iš
krosnelės vidaus
1. Kai krosnelė tuščia, sukamosios lėkštės viduryje pastatykite puodelį
atskiestų citrinų sulčių.
2. Kaitinkite krosnelę 10 minučių didžiausia galia.
3. Ciklui pasibaigus palaukite, kol krosnelė atvės. Tada atverkite dureles ir
išvalykite valgio gaminimo kamerą.
• Jei iškilo problemų dėl vyrių, sandariklių ir (arba) durelių, kreipkitės
techninės pagalbos į kvalifikuotą specialistą arba vietos „Samsung“
techninės priežiūros centrą.
• Norėdami pakeisti lemputę, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės
priežiūros centrą. Nekeiskite jos patys.
• Jei iškilo problemų dėl išorinio krosnelės korpuso, pirmiausia atjunkite
maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio, tada kreipkitės į vietos „Samsung“
techninės priežiūros centrą.
PRIEŽIŪRA ILGĄ LAIKOTARPĮ NENAUDOJANT KROSNELĖS
Jei ilgesnį laiką nenaudosite krosnelės, atjunkite maitinimo laidą ir perkelkite
krosnelę į sausą vietą, nuo kurios nuvalytos dulkės. Krosnelės viduje
besikaupiančios dulkės ir nešvarumai gali turėti įtakos krosnelės veikimui.
Modelių su siūbuojančiu šildytuvu vidaus valymas
Kad išvalytumėte valgio gaminimo kameros viršų,
nuleiskite viršutinį kaitinimo elementą 45° kampu,
kaip parodyta paveikslėlyje. Taip galėsite nuvalyti
viršutinį plotą. Išvalę grąžinkite kaitinimo elementą į
pirminę padėtį.
DĖMESIO
• Durelės ir durelių sandarikliai turi būti švarūs. Įsitikinkite, kad durelės
sklandžiai atsiveria ir užsiveria. Priešingu atveju krosnelės tinkamumo
naudoti laikas gali būti trumpesnis.
• Elkitės atsargiai, kad į krosnelės vėdinimo angas nepatektų vandens.
• Valydami nenaudokite abrazyvinių ar cheminių medžiagų.
• Kiekvienąkart panaudoję krosnelę palaukite, kol krosnelė atvės, ir švelniu
plovikliu nuvalykite valgio gaminimo kamerą.
Lietuvių kalba - 9
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 9
6/11/2018 3:40:37 PM
02 montavimas / priežiūra
Reguliariai valykite krosnelę, kad ant krosnelės ar jos viduje nesikauptų
nešvarumų. Taip pat atkreipkite ypatingą dėmesį į dureles, durelių
sandariklius, sukamąją lėkštę ir sukamąjį žiedą (tik atitinkamuose modeliuose).
Jei durelės neatsidaro arba neužsidaro sklandžiai, iš pradžių patikrinkite,
ar ant durų sandariklių nesusikaupė nešvarumų. Muiluotame vandenyje
išmirkyta minkšta šluoste nuvalykite krosnelės vidų ir išorę. Praplaukite ir gerai
nusausinkite.
Šios krosnelės viduje nėra dalių, kurias būtų galima pakeisti. Nebandykite
patys keisti dalių ar remontuoti krosnelės.
krosnelės funkcijos
VALDYMO SKYDELIS
KROSNELĖ
1
2
4
3
1
6
2
7
3
5
6
7
8
9
10
11
1. DURELĖS
6. SUKAMASIS DISKAS
2. VĖDINIMO ANGOS
7. JUNGIAMOJI MOVA
3. APŠVIETIMAS
8. SUKAMASIS ŽIEDAS
4. EKRANAS
9. SAUGOS BLOKAVIMO ANGOS
5. DURELIŲ UŽRAKTAI
10. D
URELIŲ ATIDARYMO
MYGTUKAS
11. VALDYMO SKYDELIS
8
4
9
5
10
1. AUTOMATINIO GALIOS ATŠILDYMO
FUNKCIJOS PASIRINKIMAS
6. SVORIO PASIRINKIMAS
2. GREITO PAŠILDYMO / GAMINIMO
FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS
8. +30 sek. MYGTUKAS
3. MIKROBANGŲ KROSNELĖS REŽIMO
MYGTUKAS
7. LAIKRODŽIO NUSTATYMAS
9. PALEIDIMO MYGTUKAS
10. ENERGIJOS TAUPYMO MYGTUKAS
4. TRUKMĖS NUSTATYMO MYGTUKAS
5. MYGTUKAS SUSTABDYTI / ATŠAUKTI
Lietuvių kalba - 10
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 10
6/11/2018 3:40:38 PM
krosnelės naudojimas
TIKRINIMAS, AR KROSNELĖ TINKAMAI VEIKIA
MIKROBANGŲ KROSNELĖS VEIKIMO PRINCIPAS
1. Magnetrono gaminamos mikrobangos tolygiai
paskirstomos maistui sukantis ant sukamojo disko.
Tokiu būdu maistas gaminamas tolygiai.
2. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“.
Rezultatas: Krosnelė šildo vandenį 4 arba 5 minutes.
Per šį laiką vanduo turi užvirti.
Krosnelę reikia įjungti į atitinkamą sieninį maitinimo lizdą. Sukamasis
diskas turi būti įdėtas į krosnelę. Jeigu naudojamas galingumas
neatitinka didžiausio leistino parametro, vanduo užverda per ilgesnį
laiką.
2. Maistas sugeria mikrobangas iki 1 colio (2,5 cm)
gylio. Tuomet valgis toliau gaminamas karščiui
sklaidantis maiste.
3. Valgio gaminimo trukmė įvairi: ji priklauso nuo
naudojamo indo ir maisto savybių, būtent:
• Kiekio ir tankio.
• Vandens kiekio.
• Pirminės temperatūros (šaldytų arba nešaldytų maisto produktų).
Kadangi valgio vidurinė dalis gaminama sklaidantis karščiui, patiekalą
ištraukus iš krosnelės jis toliau verda ar kepa tolygiai. Todėl reikia
vadovautis patiekalo laukimo laiku, nurodytu receptuose ir šioje
knygelėje, siekiant užtikrinti:
• Tolygų valgio gaminimą iki pat vidurio.
• Vienodą viso patiekalo temperatūrą.
1. Paspauskite „Power Level (galingumo)“ mygtuką
ir atitinkamą skaičių kartų paspausdami 1 min.
mygtuką, nustatykite 4–5 minučių trukmę.
LAIKO NUSTATYMAS
Jūsų mikrobangų krosnelėje yra įtaisytas laikrodis. Kai tiekiamas maitinimas,
ekrane automatiškai rodoma „:0“, „88:88“ arba „12:00“.
Nustatykite dabartinį laiką. Laikas gali būti rodomas 12 arba 24 valandų
formatu. Laikrodį reikia nustatyti:
• pirmą kartą statant mikrobangų krosnelę;
• po maitinimo trikties.
Nepamirškite iš naujo nustatyti laikrodį, kai pereinama iš vasaros laiko į
žiemos laiką ir atvirkščiai.
Automatinė energijos taupymo funkcija
Jei nepasirinkote jokios funkcijos, kai prietaiso nustatymai įpusėję arba
kai jis veikia su laikinojo stabdymo nuostata, funkcija atšaukiama, ir po
25 minučių rodomas laikrodis.
Krosnelės lemputė bus išjungta po 5 minučių su atidarytų durelių
nuostata.
Lietuvių kalba - 11
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 11
6/11/2018 3:40:39 PM
03 krosnelės funkcijos / krosnelės naudojimas
Mikrobangos – tai didelio dažnio elektromagnetinės bangos; išskiriama
energija skirta gaminti arba pašildyti maistą, nepakeičiant jo formos ar
spalvos.
Mikrobangų krosnelės paskirtis:
• Atšildyti maisto produktus.
• Greitai pašildyti / gaminti.
• gaminti valgį
Valgio gaminimo principas:
Toliau pateikta paprasta procedūra, skirta bet kada patikrinti, ar jūsų
krosnelė veikia tinkamai. Paspausdami didelį mygtuką valdymo skydelio
apatiniame dešiniajame kampe atverkite krosnelės dureles.
Pirma, ant sukamojo disko uždėkite dubenį su vandeniu. Tada uždarykite
dureles.
GALIOS LYGIAI
1. Kad laikas būtų rodomas...
24 valandų formatu
12 valandų formatu
Vieną ar kelis kartus paspauskite mygtuką „Clock (laikrodis)“.
Galite pasirinkti iš toliau nurodytų galios lygių.
Galingumas
2. Mygtuku h nustatykite valandas, o mygtuku min.
nustatykite minutes.
3. Kai rodomas teisingas laikas, dar kartą paspauskite
mygtuką „Clock (laikrodis)“, kad laikrodis būtų paleistas.
Rezultatas: laikas rodomas ir kai nesinaudojate
mikrobangų krosnele.
Toliau paaiškinta, kaip gaminti arba pašildyti maistą.
Prieš palikdami krosnelę be priežiūros, VISADA patikrinkite gaminimo parametrus.
Pirmiausia maistą padėkite sukamojo disko viduryje ir uždarykite dureles.
1. Paspauskite mygtuką „Power Level (galingumo)“.
Rezultatas: rodomi 800 W (didžiausia gaminimo galia)
rodiniai:
pasirinkite tinkamą galingumą, dar kartą
paspausdami mygtuką „Power Level (galingumo)“, kol bus
rodoma atitinkama galia vatais. Žr. galingumo parametrų lentelę
kitoje puslapio pusėje.
3. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“.
Rezultatas: Užsidega krosnelės lemputė ir pradeda
suktis sukamasis diskas.
Pradedama gaminti, o baigus krosnelė
supypsi keturis kartus.
DIDELIS
800 W
VIDUTINIŠKAI DIDELIS
600 W
VIDUTINIS
450 W
VIDUTINIŠKAI MAŽAS
300 W
ATŠILDYMAS
180 W
MAŽAS
100 W
Jei pasirenkate didesnį galingumą, valgio gaminimo trukmę reikia sutrumpinti.
GAMINIMAS/PAŠILDYMAS
2. Nustatykite gaminimo trukmę paspausdami mygtuką
10 min., 1 min. ir 10 sek..
Išvestis
Jei pasirenkate mažesnį galingumą, valgio gaminimo trukmę reikia pailginti.
VALGIO GAMINIMO SUSTABDYMAS
Norėdami patikrinti maistą, gaminimą galite bet kada sustabdyti.
1. Norėdami laikinai sustabdyti;
atidarykite dureles.
Rezultatas: Gaminimas sustabdomas. Norėdami
atnaujinti gaminimą, uždarykite dureles ir
dar kartą paspauskite „Start (pradėti)“.
2. Norėdami visiškai sustabdyti,
paspauskite mygtuką „Stop (sustabdyti)“.
Rezultatas: Valgio gaminimas sustabdomas.
Jei norite atšaukti gaminimo parametrus,
dar kartą paspauskite mygtuką „Stop (sustabdyti)“.
Be to, galite atšaukti parametrą prieš pradėdami gaminti valgį: tiesiog
paspauskite mygtuką „Stop (sustabdyti)“.
Niekada nejunkite mikrobangų krosnelės, kai ji tuščia.
Lietuvių kalba - 12
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 12
6/11/2018 3:40:40 PM
GAMINIMO TRUKMĖS REGULIAVIMAS
GREITO PAŠILDYMO/GAMINIMO PROGRAMŲ
NAUDOJIMAS
Galite pratęsti gaminimo laiką paspausdami mygtuką +30 s, ir kiekvienu
paspaudimu pridėdami 30 sekundžių.
Šioje lentelėje pateikiamos įvairios greito pašildymo programos, kiekiai,
laukimo laikas ir atitinkamos rekomendacijos.
Maistas/
Mygtukas
2. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“.
Porcijos
dydis
Laukimo
laikas
Rekomendacijos
Paruoštas
maistas
300-350 g
400-450 g
3 min.
Įdėkite į keraminę lėkštę ir uždenkite
ją mikrobangų krosnelės maistine
plėvele. Ši programa tinkama maistui,
sudarytam iš 3 komponentų (pvz.,
mėsa su padažu, daržovės ir garnyras:
bulvės, ryžiai arba makaronai).
Užšaldytas
paruoštas
maistas
300-350 g
400-450 g
4 min.
Paimkite šaldytą pusgaminį ir
patikrinkite, ar indas tinkamas
mikrobangų krosnelei. Pradurkite
paruošto maisto plėvelę. Šaldytą
pusgaminį padėkite viduryje.
Ši programa tinka šaldytiems
pusgaminiams, kuriuos sudaro
3 sudedamosios dalys (pvz., mėsa su
padažu, daržovės ir garnyras: bulvės,
ryžiai arba makaronai).
Gėrimai
(kava, pienas,
arbata, vanduo
– kambario
temperatūros)
150 ml
(1 puodelis)
250 ml
(1 didelis
puodukas)
1–2 min.
Įpilkite į keraminį puodelį ir šildykite
neuždengtą.
Padėkite puodelį (150 ml) arba bokalą
(250 ml) sukamojo disko viduryje.
Prieš laukimo laiką ir po jo gerai
išmaišykite.
ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMO NUSTATYMAS
Krosnelėje įdiegtas energijos taupymo režimas. Ši funkcija taupo elektros energiją,
kai krosnelė nenaudojama.
• Paspauskite mygtuką „Energy save (energijos
taupymas)“.
• Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, atidarykite
dureles ir ekrane pasirodys dabartinio laiko rodinys.
Krosnelė parengta naudojimui.
GREITO PAŠILDYMO/GAMINIMO FUNKCIJA
Pasirinkus greito pašildymo/gaminimo funkciją, valgio gaminimo trukmė nusistato
savaime. Maisto patiekalus galite pasirinkti paspausdami atitinkamos greito
pašildymo/gaminimo funkcijos gaminimo mygtuką reikiamą kartų skaičių.
Pirmiausia maistą padėkite sukamojo disko viduryje ir uždarykite dureles.
1. Reikiamą skaičių kartų paspauskite greito pašildymo/
gaminimo mygtuką.
2. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“ pradėti.
Rezultatas: Baigus gaminti.
1) Krosnelė supypsi keturis kartus.
2) Paskutinis priminimo signalas supypsės
3 kartus (po vieną kartą kas minutę)
3) Vėl rodomas dabartinis laikas.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus indus.
Lietuvių kalba - 13
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 13
6/11/2018 3:40:41 PM
04 krosnelės naudojimas
1. Kiekvieną kartą norėdami pridėti 30 sekundžių,
paspauskite mygtuką +30 s.
AUTOMATINĖS ATŠILDYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
AUTOMATINIŲ ATŠILDYMO PROGRAMŲ NAUDOJIMAS
Naudodami automatinio atšildymo funkciją galite atšildyti mėsą, paukštieną arba
žuvį.
Atšildymo trukmė ir galingumas nustatomas automatiškai. Tereikia pasirinkti
programą ir svorį.
Šioje lentelėje pateikiama galios atšildymo programa, kiekiai, laukimo laikas ir
atitinkamos rekomendacijos.
Prieš atšildydami nuimkite bet kokias pakavimo medžiagas. Mėsą, paukštieną ir žuvį
sudėkite į plokščią keraminę lėkštę.
Maistas
Naudokite tik mikrobangų krosnelei pritaikytus indus.
Pirmiausia užšaldytą maistą padėkite sukamojo disko viduryje ir uždarykite dureles.
1. Paspauskite mygtuką „Power Defrost
(automatinis atšildymas)“.
Mėsa
Paukštiena
Rezultatas: Rodomas toks rodmuo:
Žuvis
2. Pasirinkite maisto svorį paspausdami Kg arba 100g
mygtuką.
Daugiausia galima nustatyti 1500 g.
Porcijos
dydis (g)
200-1500
Laukimo
Rekomendacijos
laikas (min.)
15-60
Uždenkite kraštus aliuminio folija.
Kai krosnelė pypteli, apverskite
gabalėlius.
Ši programa tinka mėsai, pavyzdžiui,
kepsniams, žlėgtainiams ar maltai
mėsai, vištienos gabalėliams, visai
vištai ar žuvies filė.
DAUGIAPAKOPIS VALGIO GAMINIMAS
3. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“.
Rezultatas:
 Pradedamas atšildymas.
 Krosnelė pypteli praėjus pusei
atšildymo laiko primindama, kad
laikas apversti maistą.
 Norėdami baigti atšildymą, dar kartą paspauskite
mygtuką „Start (pradėti)“.
Be to, maistą galima atšildyti neautomatiniu būdu. Norėdami tai atlikti,
pasirinkite mikrobangų krosnelės gaminimo / pašildymo funkciją,
kurios galios lygis 180 W. Daugiau informacijos žr. 12 puslapio skyriuje
„Gaminimas/Pašildymas“.
Mikrobangų krosnelę galima užprogramuoti gaminti valgį trimis etapais.
Pvz.:
Norint atšildyti maistą ir jį gaminti po kiekvieno etapo iš naujo
nenustatant mikrobangų krosnelės. Taip galite atšildyti ir gaminti 500 g
žuvies trimis etapais.
 Atšildymas
 Valgio gaminimas I
 Valgio gaminimas II
Daugiapakopio valgio gaminimo režimu galite nustatyti 2–3 pakopas.
Nustačius 3 pakopų valgio gaminimą, 1 pakopa turi būti atšildymas.
Kol nenustatote galutinės pakopos, nespauskite mygtuko „Start (pradėti)“.
1. Vieną ar kelis kartus paspauskite mygtuką „Power
Defrost (automatinis atšildymas)“.
2. Nustatykite svorį reikiamą skaičių kartų paspausdami Kg
arba 100g mygtukus (pvz., 500 g).
Lietuvių kalba - 14
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 14
6/11/2018 3:40:43 PM
GARSO SIGNALO IŠJUNGIMAS
3. Paspauskite mygtuką „Power Level (galingumo)“.
Mikrobangų krosnelės režimas (I):
4. Nustatykite valgio gaminimo trukmę reikiamą skaičių kartų
paspausdami 10 min., 1 min. ir10 sek. mygtukus (pvz., 4
minutes).
2. Norėdami vėl įjungti garso signalą, vienu metu paspauskite
mygtukus „Stop (sustabdyti)“ ir „Start (pradėti)“.
5. Paspauskite mygtuką „Power Level (galingumo)“.
Mikrobangų krosnelės režimas (II): jei reikia, nustatykite
galingumą dar kartą vieną ar kelis kartus paspausdami
mygtuką „Power Level (galingumo)“ (pvz., 450 W).
Rezultatas: krosnelė vėl veikia su įjungtu garso signalu.
6. Nustatykite valgio gaminimo trukmę reikiamą skaičių kartų
paspausdami 10 min., 1 min. ir 10 s. mygtukus (pvz., 5
minutes).
MIKROBANGŲ KROSNELĖS SAUGOS UŽRAKTAS
7. Paspauskite mygtuką „Start (pradėti)“.
Rezultatas: paeiliui pasirenkami trys režimai (atšildymo
ir valgio gaminimo (I, II). Pagal pasirinktą
atšildymo režimą, krosnelė gali supypsėti
praėjus pusei atšildymo trukmės, taip
įspėdama, kad maistą reikia apversti.
 Pasibaigus valgio gaminimui, krosnelė supypsi keturis kartus.
Jūsų mikrobangų krosnelėje yra speciali vaikų saugos programa, skirta „užrakinti“
krosnelę, kad vaikai arba kiti neišmanantys asmenys negalėtų ja naudotis.
Krosnelę galima užrakinti bet kuriuo metu.
1. Vienu metu paspauskite mygtukus „Stop (sustabdyti)“ ir
„Clock (laikrodis)“.
Rezultatas: krosnelė užrakinama (negalima
pasirinkti jokių funkcijų).
2. Norėdami atrakinti krosnelę, tuo pačiu metu dar kartą
paspauskite mygtukus „Stop (sustabdyti)“ ir „Clock
(laikrodis)“.
Rezultatas: krosnelę galima naudoti įprastai.
Lietuvių kalba - 15
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 15
6/11/2018 3:40:44 PM
04 krosnelės naudojimas
Garso signalą galima bet kada išjungti.
1. Vienu metu paspauskite mygtukus „Stop (sustabdyti)“ ir
„Start (pradėti)“.
Rezultatas: krosnelė nepypsės kiekvieną kartą
paspaudus mygtuką.
jei reikia, nustatykite galingumą dar kartą vieną ar
kelis kartus paspausdami mygtuką „Power Level
(galingumo)“ (pvz., 600 W).
virtuvės reikmenų vadovas
Virtuvės reikmenys
Norint gaminti maistą mikrobangų krosnelėje, mikrobangos turi prasiskverbti į maistą
neatspindėtos ir nesugertos naudojamo indo.
Todėl virtuvės reikmenis reikia rinktis atidžiai. Jei virtuvės reikmenys pažymėti kaip
tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse, tuo nereikia rūpintis.
Pateiktoje lentelėje išvardijami įvairūs virtuvės reikmenų tipai ir parodoma, ar juos
galima naudoti mikrobangų krosnelėje ir kaip naudoti.
Virtuvės reikmenys
Aliumininė folija
Tinkami
naudoti
mikrobangų
krosnelėse
Komentarai
✓✗
Tinkami
naudoti
mikrobangų
krosnelėse
Komentarai
Metaliniai
•
Indai
✗
•
Šaldiklių maišelių raišteliai
✗
Gali sukelti elektros lanką arba gaisrą.
Popieriniai
•
✓
Trumpai gaminti ir pašildyti. Taip pat
perteklinei drėgmei sugerti.
Galima naudoti mažais kiekiais, siekiant
apsaugoti sritis nuo perkaitimo. Jei folija yra
per arti krosnelės sienelių arba naudojama
per daug folijos, galimas elektros lankas.
Lėkštės, puodeliai,
servetėlės ir popieriniai
rankšluosčiai
•
Perdirbtas popierius
✗
Gali sukelti elektros lanką.
•
Talpyklos
✓
Ypač jei tai karščiui atsparus termoplastikas.
Kai kurių kitų rūšių plastikas aukštoje
temperatūroje gali deformuotis arba prarasti
spalvą. Nenaudokite melamino plastiko.
•
Maistinė plėvelė
✓
Galima naudoti drėgmei sulaikyti. Neturėtų
liesti maisto. Būkite atsargūs ją nuimdami,
nes gali pasirodyti karšti garai.
•
Šaldiklio maišeliai
✓✗
Tik jei galima virti arba atsparūs karščiui.
Neturėtų būti sandarūs. Jei būtina,
pradurkite šakute.
Vaškinis arba riebalams
atsparus popierius
✓
Gali būti naudojamas sulaikyti drėgmę ir
apsaugoti nuo taškymo.
Skrudinimo lėkštė
✓
Nešildykite ilgiau kaip aštuonias minutes.
Porceliano ir moliniai indai
✓
Porcelianas, keramika, glazūruoti moliniai
indai ir kaulinis porcelianas paprastai yra
tinkami, jei nėra papuošti metalo apdaila.
Vienkartiniai netvirti
poliesterio indai
✓
Tokiuose induose pakuojamas kai kuris
užšaldytas maistas.
Greito maisto pakuotė
•
Polistirolo puodelių
talpyklos
✓
Gali būti naudojamos maistui šildyti.
Perkaitinus polistirenas gali išsilydyti.
•
Popieriniai krepšeliai arba
laikraščiai
✗
Gali užsidegti.
•
Perdirbtas popierius arba
metalo apdaila
✗
Gali sukelti elektros lanką.
Stiklo dirbiniai
•
Krosnelės-valgomieji
reikmenys
✓
Galima naudoti, jei nėra metalo apdailos.
•
Meniniai stiklo dirbiniai
✓
Gali būti naudojami maistui arba skysčiams
šildyti. Trapus stiklas staiga pašildytas gali
suskilti arba įtrūkti.
•
Stiklo indai
✓
Reikia nuimti dangtelį. Tinka tik pašildyti.
Plastikiniai
✓
✓✗
✗
: Rekomenduojama
: naudoti atsargiai
: Nesaugu
Lietuvių kalba - 16
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 16
6/11/2018 3:40:44 PM
gedimų nustatymas ir klaidų kodai
Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti šios problemos,
kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
Turėkite su savimi šią informaciją.
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
• Modelio ir serijos numeriai paprastai išspausdinti krosnelės gale
• Garantijos informacija
• Aiškus gedimo aprašymas
Tada kreipkitės į vietinį atstovą arba SAMSUNG garantinio aptarnavimo
tarnybą.
KLAIDOS KODAS
Pranešimas „SE“
• „SE“ reiškia: nuvalykite klavišus ir patikrinkite, ar ant paviršiaus šalia
klavišo nėra vandens. Išjunkite mikrobangų krosnelę ir pamėginkite
nustatyti iš naujo. Jei pranešimas pasikartoja, kreipkitės į vietos
SAMSUNG klientų aptarnavimo centrą.
Lietuvių kalba - 17
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 17
6/11/2018 3:40:44 PM
05 virtuvės reikmenų vadovas / gedimų nustatymas ir klaidų kodai
Iškilus toliau nurodytiems keblumams, išbandykite pateiktus sprendimus.
Tai įprasta.
• Kondensacija krosnelėje.
• Oro srautas aplink dureles ir išorinį korpusą.
• Šviesos atspindžiai aplink dureles ir išorinį korpusą.
• Garai, besiveržiantys pro dureles arba angas.
Krosnelė neįsijungia paspaudus mygtuką ( ).
• Ar durelės sandariai uždarytos?
Maistas visai negaminamas.
• Ar teisingai nustatėte laikmatį ir (ar) paspaudėte mygtuką ( )?
• Ar durelės uždarytos?
• Ar neperkrauta elektros grandinė ir dėl to neperdegė saugiklis arba
įsijungė suaktyvintas pertraukiklis?
Maistas perkaitintas arba per mažai pašildytas.
• Ar maisto rūšiai nustatyta tinkama gaminimo trukmė?
• Ar pasirinktas tinkamas galingumas?
Krosnelėje vyksta kibirkščiavimas ir traškėjimas (elektros lankas).
• Ar nenaudojote indo su metalo apdaila?
• Ar krosnelėje nepalikote šakutės arba kito metalinio virtuvės reikmens?
• Ar aliuminio folija ne per arti vidinių sienelių?
Neveikia lemputė.
• Lemputės negalima keisti patiems saugumo sumetimais. Kreipkitės į
artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad kvalifikuotas
specialistas pakeistų lemputę.
Krosnelė trikdo radijo arba televizijos prietaisų darbą.
• Krosnelei veikiant galima pastebėti nedidelių televizijos arba radijo
transliacijų trikdžių. Tai įprasta. Norėdami išspręsti šią problemą, įrenkite
krosnelę toliau nuo televizorių, radijo aparatų ir antenų.
• Jei trikdžius aptinka krosnelės mikroprocesorius, ekranas gali būti
nustatytas iš naujo. Norėdami išspręsti šią problemą, ištraukite maitinimo
kištuką ir vėl įkiškite. Iš naujo nustatykite laiką.
techninės specifikacijos
SAMSUNG visada siekia tobulinti savo gaminių kokybę. Konstrukcijos specifikacijos
ir šios vartotojo instrukcijos gali būti pakeistos neįspėjus.
Modelis
ME83D
Maitinimo šaltinis
230 V ~ 50 Hz
Energijos sąnaudos
Mikrobangos
1150 W
Išėjimo galia
100 W / 800 W (IEC-705)
Eksploatavimo dažnis
2450 MHz
Magnetronas
OM75S(31)
Aušinimo metodas
Aušinimo ventiliatoriaus varikliukas
Matmenys (P x A x G)
Išorė
Krosnelės vidus
489 x 275 x 346 mm
330 x 211 x 324 mm
Tūris
23 litrų
Svoris
Grynasis
Apie 12 kg
atmintinė
Lietuvių kalba - 18
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 18
6/11/2018 3:40:44 PM
atmintinė
atmintinė
06 techninės specifikacijos
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 19
6/11/2018 3:40:44 PM
TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?
ŠALIS
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
SLOVENIA
SKAMBINKITE
045 620 202
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800-SAMSUNG
(800-726786)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
080 697 267 (brezplačna številka)
ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/si/support
DE68-04225B-01
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LT.indd 20
6/11/2018 3:40:44 PM
ME83D
Mikroviļņu krāsns
Lietotāja instrukcija un gatavošanas
rokasgrāmata
Iepazīstieties ar iespējām
Paldies, ka iegādājāties Samsung izstrādājumu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Samsung garantijas ietvaros NEietilpst zvani uz apkopes
centriem, lai uzzinātu informāciju par ierīces darbību, nepareizas uzstādīšanas izraisītu
bojājumu novēršana, kā arī standarta tīrīšanas vai apkopes darbību veikšana.
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 1
6/11/2018 3:40:55 PM
saturs
Drošības norādījumi.............................................................................. 3
Gatavošanas laika pielāgošana.............................................................13
Uzstādīšana........................................................................................... 8
Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana.................................................13
Papildpiederumi.................................................................................... 8
Ātrās uzsildīšanas/gatavošanas funkciju izmantošana...........................13
Uzstādīšanas vieta................................................................................ 8
Ātrās uzsildīšanas/gatavošanas programmu izmantošana.....................13
Rotējošā pamatne................................................................................ 8
Automātiskas intensīvās atkausēšanas funkcijas izmantošana..............14
Apkope................................................................................................... 9
Automātiskas intensīvās atkausēšanas programmu izmantošana..........14
Tīrīšana................................................................................................. 9
Vairāku posmu gatavošana...................................................................14
Nomaiņa (remonts)............................................................................... 9
Signalizācijas izslēgšana.......................................................................15
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu.............. 9
Mikroviļņu krāsns piekļuves bloķēšana..................................................15
Krāsns funkcijas....................................................................................10
Trauku lietošanas norādes...................................................................16
Krāsns..................................................................................................10
Traucējummeklēšana un kļūdu kodi ...................................................17
Vadības panelis.....................................................................................10
Traucējummeklēšana............................................................................17
Krāsns lietošana ...................................................................................11
Kļūdu kodi............................................................................................17
Kā mikroviļņu krāsns darbojas...............................................................11
Tehniskie dati ........................................................................................18
Krāsns pareizas darbības pārbaude......................................................11
Laika iestatīšana...................................................................................11
Gatavošana/uzsildīšana........................................................................12
Jaudas līmeņi........................................................................................12
Gatavošanas pārtraukšana...................................................................12
Latviešu - 2
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 2
6/11/2018 3:40:55 PM
drošības norādījumi
Latviešu - 3
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 3
6/11/2018 3:40:55 PM
01 drošības norādījumi
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM
UZZIŅĀM.
BRĪDINĀJUMS: ja durtiņas vai to blīves ir bojātas,
krāsni nedrīkst darbināt, līdz to nav salabojusi zinoša
persona.
BRĪDINĀJUMS: tikai zinošas personas drīkst veikt
apkopes vai remonta darbības, kas paredz noņemt
kādu pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošu
pārsegu; pārējiem šis darbs ir bīstams.
BRĪDINĀJUMS: šķidrumus un citus pārtikas
produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var
uzsprāgt.
BRĪDINĀJUMS: bērni drīkst izmantot krāsni bez
uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir sniegti atbilstoši
norādījumi par krāsns drošu lietošanu un viņi izprot
briesmas, kas var rasties krāsns nepareizas lietošanas
dēļ.
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecībā,
un to nav paredzēts izmantot:
• personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās
līdzīgās darba telpās;
• saimniecības ēkās;
• klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās
līdzīgās dzīvojamajās telpās;
• naktsmītnēm līdzīgās telpās.
Izmantojiet tikai piederumus, kas ir piemēroti lietošanai
mikroviļņu krāsnīs.
Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumos,
vērojiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.
Mikroviļņu krāsns ir paredzēta pārtikas un dzērienu
uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un
spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu u. tml. uzsildīšana
var izraisīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
Ja no ierīces parādās (izplatās) dūmi, izslēdziet
vai atvienojiet ierīci un turiet durtiņas aizvērtas, lai
noslāpētu jebkādas liesmas.
Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt
aizkavētu vārīšanos, tāpēc uzmanieties, ņemot ārā
trauku.
Lai izvairītos no apdegumiem, zīdaiņu pārtikas pudelīšu
un pārtikas burciņu saturs pirms zīdaiņa barošanas
jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda ēdiena vai
dzēriena temperatūra.
Olas ar čaumalu un veselas, cieti novārītas olas
nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnīs, jo tās var eksplodēt
pat pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanās.
Regulāri tīriet krāsni un notīriet visus pārtikas produktu
pārpalikumus.
Nepareiza krāsns tīrīšana var izraisīt virsmas
nolietošanos, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces dzīves
ilgumu un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
Mikroviļņu krāsns ir paredzēta izmantošanai uz galda
virsmas (savrup stāvoši), un to nav paredzēts ievietot
skapītī.
Ēdieniem un dzērieniem paredzēti metāliskie trauki nav
piemēroti izmantošanai, gatavojot ar mikroviļņiem.
Jāievēro piesardzība, lai trauku izņemšanas laikā
netiktu pārvietota rotējošā pamatne.
Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai automašīnās,
autofurgonos un līdzīgos transportlīdzekļos.
Šī ierīce nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem)
ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar
pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas
atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par
ierīces izmantošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.
Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma
un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu,
ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai
apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās
iespējamos apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut
rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu
apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās
briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās
apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai.
Latviešu - 4
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 4
6/11/2018 3:40:55 PM
Vispārējā drošība
Jebkādu ierīces pārveidošanu vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēts darbinieks.
Nesildiet mikroviļņu krāsnī pārtikas produktus vai šķidrumus slēgtos traukos.
Netīriet krāsni, izmantojot benzolu, atšķaidītāju, tvaika tīrītāju vai augsta spiediena
tīrītāju.
Neuzstādiet krāsni tuvu sildītājam vai uzliesmojošam materiālam, mitrās, taukainās
vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens
iedarbībai, vietā, kur var rasties gāzes noplūde, un uz nelīdzenas virsmas.
Šo krāsni ir pareizi jāiezemē saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.
Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un
kontaktpunktiem visus svešķermeņus.
Neraujiet, pārlieku nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet smagumus uz tā.
Ja radusies gāzes noplūde (propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties
izvēdiniet telpu. Nepieskarieties strāvas vadam.
Nepieskarieties strāvas vadam ar mitrām rokām.
Neizslēdziet krāsni, atvienojot strāvas kontaktdakšu krāsns darbības laikā.
Neievietojiet tajā pirkstus vai svešķermeņus. Ja krāsnī ir iekļuvuši kādi
svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās
apkopes centru.
Nepakļaujiet krāsni pārliekam spiedienam un triecienam.
Nenovietojiet krāsni virs trausliem priekšmetiem.
Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas
specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām.
Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet vairāku
spraudņu adapterus, pagarinātājus vai elektroenerģijas transformatorus.
Neaizāķējiet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem. Pārliecinieties, ka strāvas vads
atrodas starp ap krāsni novietotajiem priekšmetiem vai aiz krāsns.
Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas
kontaktligzdu. Ja radušies strāvas kontaktdakšas vai strāvas vada bojājumi,
sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.
Neizlejiet un tieši nesmidziniet ūdeni uz krāsns.
Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns, tās iekšpusē un uz tās durtiņām.
Nesmidziniet uz krāsns virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdu.
Neievietojiet krāsnī uzliesmojošos materiālus. Tā kā alkohola izgarojumi var
saskarties ar krāsns karstajām daļām, esiet īpaši uzmanīgs, sildot ēdienus vai
dzērienus, kuru sastāvā ir alkohols.
Bērni var nejauši uzskriet durtiņām virsū vai ievērt tajās pirkstus. Raugieties, lai
durtiņu atvēršanas vai aizvēršanas laikā krāsnij netuvotos bērni.
Latviešu - 5
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 5
6/11/2018 3:40:55 PM
01 drošības norādījumi
Krāsns jānovieto pareizā virzienā un augstumā, lai viegli
varētu piekļūt tās iekšpusei un vadības pogām.
Pirms pirmās lietošanas ierīce 10 minūtes jādarbina ar
ūdeni, tikai tad drīkst sākt lietošanu.
Ja no krāsns izplatās neparasta skaņa, deguma smaka
vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas spraudni un
sazinieties ar tuvāko klientu centru.
Mikroviļņu krāsns ir jānovieto tā, lai varētu piekļūt
kontaktligzdai.
Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc
vienmēr uzmanieties, ņemot ārā trauku. Vienmēr pēc krāsns izslēgšanas
ļaujiet šķidrumam nostāvēties vismaz 20 sekundes. Ja nepieciešams,
sildīšanas laikā samaisiet šķidrumu. Vienmēr samaisiet šķidrumu pēc
sildīšanas.
Applaucēšanās gadījumā izpildiet šīs pirmās palīdzības instrukcijas:
Nedarbiniet tukšu krāsni. Drošībai krāsns automātiski izslēgsies uz
30 minūtēm. Ieteicams krāsnī vienmēr atstāt glāzi ar ūdeni, lai absorbētu
mikroviļņu enerģiju gadījumā, ja krāsns ir iedarbināta nejauši.
Uzstādiet krāsni saskaņā ar šajā rokasgrāmatā norādītajiem parametriem.
(Skatiet sadaļu „Mikroviļņu krāsns uzstādīšana”.)
Ievērojiet piesardzību, pieslēdzot citas elektriskās ierīces kontaktligzdās
krāsns tuvumā.
1. Applaucēto ķermeņa daļu iemērciet aukstā ūdenī uz vismaz 10 minūtēm.
Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns darbības laikā
2. Pārklājiet ar tīru, sausu pārsienamo materiālu.
Šo drošības norādījumu neievērošanas gadījumā varat tikt pakļauts pārliekai
mikroviļņu enerģijas iedarbībai.
Brīdinājums par mikroviļņiem
3. Neuzklājiet krēmus, eļļas vai losjonus.
Lai izvairītos no paliktņa vai restīšu bojājumiem, neievietojiet paliktni
vai restītes ūdenī uzreiz pēc tam, kad tās ir tikušas izmantotas ēdiena
gatavošanai.
Neizmantojiet krāsni kā taukvāres katlu, jo tajā ievietotās eļļas temperatūru
nav iespējams kontrolēt. Tas vari izraisīt pēkšņu karstās eļļas pārvārīšanos.
Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns izmantošanas laikā
Izmantojiet tikai lietošanai mikroviļņu krāsnīs piemērotus piederumus.
Neizmantojiet metāliskus traukus, traukus ar zelta vai sudraba rotājumiem,
iesmus utt.
Noņemiet iepakojumiem stieplītes. Tie var izraisīt dzirksteļošanu.
Neizmantojiet krāsni papīru vai audumu žāvēšanai.
Mazākas ēdiena porcijas sildiet īsāku laiku, lai izvairītos no pārsildīšanas un
ēdiena piedegšanas.
Nenovietojiet strāvas vadu un strāvas kontaktdakšu ūdens vai karstuma
avotu tuvumā.
Lai izvairītos no eksplozijas riska, nesildiet krāsnī olas ar čaumalu vai
veselas, cieti novārītas olas. Nesildiet hermētiskus vai vakuuma iepakojuma
traukus, riekstus čaumalās, tomātus utt.
Nepārklājiet ventilācijas atveres ar audumu vai papīru. Tas var izraisīt
ugunsgrēku. Krāsns var pārkarst un automātiski izslēgties, un palikt izslēgta,
līdz tā ir pietiekami atdzisusi.
Izņemot trauku no krāsns, vienmēr izmantojiet virtuves cimdus.
Sildīšanas vidū vai pēc tās samaisiet šķidrumu, un ļaujiet tam nostāvēties
vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu vārīšanos.
Atverot durtiņas, stāviet rokas stiepiena attālumā no krāsns, lai
neapplaucētos ar karstu gaisu vai tvaikiem.
• Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām. Nemēģiniet sagrozīt bloķēšanas
drošības elementus (durtiņu fiksatorus). Neievietojiet nekādus
priekšmetus bloķēšanas drošības atverēs.
• Nenovietojiet nekādus priekšmetus starp krāsns durtiņām un priekšējo
virsmu un neļaujiet blīvējuma virsmās uzkrāties ēdiena vai tīrīšanas
līdzekļa paliekām. Uzturiet durtiņas un durtiņu blīvējuma virsmas tīras,
pēc gatavošanas tās noslaukot vispirms ar mitru drānu un pēc tam ar
mīkstu sausu drānu.
• Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta. Izmantojiet to tikai pēc tam, kad to ir
salabojis kvalificēts servisa tehniķis.
Svarīgi: krāsns durtiņām ir pareizi jāaizveras. Durtiņas nedrīkst būt
ieliektas, tām nedrīkst būt salauztas vai vaļīgas eņģes, kā arī durtiņu
blīves un blīvju virsmas nedrīkst būt bojātas.
• Jebkādas pielāgošanas vai remonta darbības drīkst veikt tikai kvalificēts
servisa tehniķis.
Latviešu - 6
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 6
6/11/2018 3:40:55 PM
Ierobežota garantija
Samsung pieprasīs remonta samaksu par piederuma nomaiņu vai
kosmētiska defekta novēršanu, ja ierīces vai piederumu bojājumi notikuši
klienta vainas dēļ. Šis noteikums attiecināms uz situācijām, kad:
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas
sistēmām)
• salauzts vai pazudis paliktnis, rotējošā riņķa vadotnes, savienotājs vai
restītes.
Izmantojiet šo krāsni tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā
lietošanas rokasgrāmatā. Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un
svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos apstākļus un
situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību
krāsns uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.
Tā kā tālāk minētie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem,
jūsu mikroviļņu krāsns iezīmes var mazliet atšķirties no šajā rokasgrāmatā
aprakstītajām un uz mikroviļņu krāsni var attiekties ne visas brīdinājuma
zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar vietējo
Samsung tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju
tiešsaistē vietnē www.samsung.com.
Izmantojiet šo krāsni tikai ēdiena sildīšanai. To paredzēts izmantot tikai
mājās. Nesildiet nekāda veida auduma izstrādājumus un graudiem pildītus
spilvenus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa neatbilstīga vai
nepareiza krāsns izmantošana.
Lai izvairītos no krāsns virsmas nolietošanās un bīstamām situācijām,
vienmēr uzturiet krāsns virsmu tīru.
Produktu grupas definīcija
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā
dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka
izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem.,
uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas
laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas
likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku
veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem
atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā
sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot
ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar
izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma
piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma
nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos
piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem
iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un izstrādājumam
specifiskām reglamentējošām prasībām, piem., REACH regulu, apmeklējiet:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Šis produkts ir 2. grupas B klases ISM ierīce. 2. grupā ietverts viss ISM
aprīkojums, kas ar nolūku rada un/vai izmanto radiofrekvences enerģiju
elektromagnētiskā starojuma formā materiālu apstrādei, kā arī EDM
aprīkojums un loka metināšanas aprīkojums.
B klases aprīkojums ir piemērots izmantošanai mājās un iestādēs ar tiešu
zemsprieguma strāvas padeves tīklu, kas apkalpo dzīvojamās ēkas.
Latviešu - 7
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 7
6/11/2018 3:40:55 PM
01 drošības norādījumi
• iebuktētas, saskrāpētas vai salauztas durtiņas, rokturis, ārējais panelis
vai vadības panelis;
uzstādīšana
UZSTĀDĪŠANAS VIETA
PAPILDPIEDERUMI
Atkarībā no iegādātā modeļa komplektācijā ir iekļauti vairāki piederumi ar
dažādu pielietojumu.
1. Rotējošais riņķis jānovieto krāsns centrālajā daļā.
Pielietojums: rotējošais riņķis balsta rotējošo
pamatni.
2. Rotējošā pamatne jānovieto uz rotējošā riņķa ar
centrālo daļu pie savienotāja.
Pielietojums: rotējošā pamatne ir galvenā virsma
gatavošanai; to var viegli izņemt, lai
nomazgātu.
NELIETOJIET mikroviļņu krāsni bez rotējošā riņķa un rotējošās
pamatnes.
• Izvēlieties uzstādīšanai plakanu, līdzenu virsmu
aptuveni 85 cm augstumā no grīdas. Virsmai ir
jāspēj balstīt krāsns svaru.
• Atbilstošai ventilācijai jānodrošina brīva vieta
vismaz 10 cm no aizmugurējās sienas un abiem
sāniem, un 20 cm uz augšu no ierīces.
20 cm
virspusē
10 cm
aizmugurē
85 cm no
grīdas
10 cm
sānos
• Neuzstādiet krāsni karstā vai mitrā vidē, piemēram, blakus citām
mikroviļņu krāsnīm vai radiatoriem.
• Ievērojiet krāsns strāvas padeves specifikācijas. Ja nepieciešams,
izmantojiet tikai pārbaudītus strāvas pagarinātājus.
• Pirms pirmās lietošanas izslaukiet krāsns iekšpusi un durtiņu blīves ar
mitru drānu.
ROTĒJOŠĀ PAMATNE
Izņemiet no krāsns visus iepakojuma materiālus.
Uzstādiet rotējošo riņķi un rotējošo pamatni.
Pārliecinieties, ka rotējošā pamatne brīvi griežas.
Latviešu - 8
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 8
6/11/2018 3:40:57 PM
apkope
NOMAIŅA (REMONTS)
BRĪDINĀJUMS
TĪRĪŠANA
Lai likvidētu grūti tīrāmus traipus un nepatīkamas smakas no krāsns
iekšienes
1. Tukšā krāsnī rotējošās pamatnes centrālajā daļā novietojiet krūzīti ar
atšķaidītu citronu sulu.
2. Karsējiet krāsni 10 minūtes ar maksimālo jaudu.
• Ja esat saskāries ar eņģu, blīvējuma un/vai durtiņu darbības problēmām,
sazinieties ar kvalificētu tehnisko speciālistu vai vietējo Samsung
tehniskās apkopes centru, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
• Ja jūs vēlaties nomainīt spuldzīti, sazinieties ar vietējo Samsung
tehniskās apkopes centru. Nemēģiniet to nomainīt pašrocīgi.
• Ja esat saskāries ar krāsns ārējā korpusa problēmām, vispirms
atvienojiet strāvas vadu no strāvas avota un tad sazinieties ar vietējo
Samsung tehniskās apkopes centru.
APKOPE, JA IERĪCI NAV PAREDZĒTS IZMANTOT
ILGSTOŠU LAIKA PERIODU
3. Kad cikls būs noslēdzies, uzgaidiet, līdz krāsns atdziest. Tad atveriet
durtiņas un iztīriet gatavošanas kameru.
Ja jūs neplānojat izmantot krāsni ilgstošu laika periodu, atvienojiet strāvas
vadu un tad pārvietojiet krāsni uz sausu vietu bez putekļiem. Putekļu un
mitruma uzkāršanās krāsns iekšienē var ietekmēt tās veiktspēju.
Lai iztīrītu iekšpusi modeļiem ar nolokāmo sildītāju
Lai notīrītu gatavošanas kameras augšējo daļu,
atlokiet augšējo sildelementu 45° leņķī, kā norādīts
attēlā. Tas palīdzēs notīrīt krāsns augšējo daļu.
Kad esat beidzis, atlokiet sildelementu tā sākotnējā
pozīcijā.
UZMANĪBU!
• Uzturiet durtiņas un durtiņu blīvējumu tīru, un pārliecinieties, ka
durtiņas atveras un aizveras bez aizķeršanās. Pretējā gadījumā krāsns
kalpošanas laiks var saīsināties.
• Esiet piesardzīgs un neielejiet ūdeni ventilācijas atverēs.
• Nelietojiet tīrīšanai jebkādas abrazīvas vai ķīmiskas vielas.
• Pēc katras krāsns izmantošanas reizes izmantojiet maigu mazgāšanas
līdzekli, lai iztīrītu gatavošanas kameru, pirms tam ļaujot krāsnij atdzist.
Latviešu - 9
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 9
6/11/2018 3:40:57 PM
02 uzstādīšana / apkope
Regulāri tīriet krāsni, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos uz krāsns vai tās
iekšienē. Tāpat pievērsiet īpašu uzmanību durtiņām, durtiņu blīvējumam,
rotējošajai pamatnei un rotējošajam riņķim (tikai atbilstošiem modeļiem).
Ja durtiņas neatveras vai neaizveras bez aizķeršanās, vispirms pārbaudiet, vai
durtiņu blīvēs nav sakrājušies netīrumi. Izmantojiet ziepjūdenī samitrinātu mīkstu
drānu, lai tīrītu gan krāsns iekšpusi, gan ārpusi. Noslaukiet un rūpīgi nožāvējiet.
Šajā krāsnī nav nevienas rezerves daļas, kuras nomaiņu var veikt pats
lietotājs. Nemēģiniet pašrocīgi veikt rezerves daļu nomaiņu vai krāsns
remontu.
krāsns funkcijas
VADĪBAS PANELIS
KRĀSNS
1
2
4
3
1
6
2
7
3
5
6
7
8
9
10
1. DURTIŅAS
6. ROTĒJOŠĀ PAMATNE
2. VENTILĀCIJAS ATVERES
7. SAVIENOTĀJS
3. APGAISMOJUMS
8. ROTĒJOŠAIS RIŅĶIS
4. DISPLEJS
9. D
ROŠĪBAS BLOĶĒŠANAS
ATVERES
5. DURTIŅU FIKSATORI
10. N
OSPIEŽAMA DURVJU
ATVĒRŠANAS POGA
11. VADĪBAS PANELIS
11
8
4
9
5
10
1. AUTOMĀTISKĀS INTENSĪVĀS
ATKAUSĒŠANAS FUNKCIJAS
ATLASE
6. SVARA ATLASE
7. PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
8. +
30s POGA
2. ĀTRĀS UZSILDĪŠANAS/
GATAVOŠANAS FUNKCIJU ATLASE 9. IEDARBINĀŠANAS POGA
10. ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS POGA
3. MIKROVIĻŅU REŽĪMA POGA
4. LAIKA IESTATĪŠANAS POGA
5. BEIGŠANAS/ATCELŠANAS POGA
Latviešu - 10
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 10
6/11/2018 3:40:58 PM
krāsns lietošana
KRĀSNS PAREIZAS DARBĪBAS PĀRBAUDE
KĀ MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS
1. Magnetrona radītie mikroviļņi tiek vienmērīgi izplatīti,
ēdienam griežoties uz rotējošās pamatnes. Tādējādi
ēdiens tiek pagatavots vienmērīgi.
2. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Rezultāts: krāsns karsē ūdeni 4 līdz 5 minūtes.
Ūdeni vajadzētu vārīties.
2. Ēdiens absorbē mikroviļņus līdz pat 1 collas (2,5 cm)
dziļumā. Gatavošana turpinās, siltumam turpinot
izplatīties ēdienā.
Krāsnij jābūt pievienotai atbilstošai kontaktligzdai. Rotējošajai pamatnei
jābūt ievietotai krāsnī. Ja netiek izmantots maksimālais jaudas līmenis,
ūdens uzvārīšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
3. Gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no
izmantotajiem traukiem un ēdiena īpašībām:
• Apjoma un blīvuma
• Ūdens satura
• Sākotnējās temperatūras (sasaldēts vai nē)
LAIKA IESTATĪŠANA
Tā kā ēdiena centrālā daļa tiek pagatavota, izplatoties siltumam,
gatavošana turpinās arī pēc tam, kad ēdiens tiek izņemts no krāsns.
Tādēļ jāņem vērā receptēs un šajā bukletā norādītais nostāvēšanās
laiks, lai nodrošinātu:
• Vienmērīgu ēdiena pagatavošanu tā centrālā daļā
• Vienmērīgu ēdiena temperatūru
1. Nospiediet Power Level (Jaudas līmeņa) pogu
un iestatiet laiku uz 4–5 minūtēm, attiecīgi nospiežot
pogu 1 min.
Mikroviļņu krāsnī ir iebūvēts pulkstenis. Strāvas padeves apstākļos uz
displeja tiek automātiski parādīts laiks „:0”, „88:88” vai „12:00”.
Lūdzu, iestatiet pareizu laiku. Laiku var rādīt 12- vai 24- stundu formātā.
Pulkstenis jāiestata:
• Pirmoreiz izmantojot mikroviļņu krāsni.
• Pēc strāvas padeves kļūdas.
Atcerieties atiestatīt pulksteni, pārejot uz vasaras vai ziemas laiku.
Automātiskās enerģijas taupīšanas funkcija
Ja netiek atlasīta neviena funkcija ierīces iestatīšanas procesa laikā
vai īslaicīgas apturēšanas aktivizācijas laikā, funkcija tiek atcelta un
pulkstenis tiek attēlots pēc 25 minūtēm.
Krāsns lampa tiks izslēgta pēc 5 minūtēm arī tad, ja durtiņas ir atvērtas.
Latviešu - 11
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 11
6/11/2018 3:40:59 PM
03 krāsns funkcijas / krāsns lietošana
Mikroviļņi ir īpaši efektīvi elektromagnētiskie viļņi, kuru atbrīvotā enerģija ļauj
pagatavot vai uzsildīt ēdienu, nemainot tā formu vai krāsu.
Varat izmantot mikroviļņu krāsni, lai:
• Atkausētu
• Ātri uzsildītu/gatavotu
• Gatavotu
Gatavošanas princips.
Sekojošā vienkāršā procedūra ļauj vienmēr pārbaudīt, vai krāsns darbojas
pareizi. Atveriet krāsns durtiņas, nospiežot lielo pogu, kas atrodas vadības
paneļa apakšējā labajā pusē.
Vispirms novietojiet uz rotējošās pamatnes bļodu ar ūdeni. Tad aizveriet
durtiņas.
JAUDAS LĪMEŅI
1. Lai rādītu laiku...
24 st. formātā
12 st. formātā
Vienu vai divas reizes nospiediet pogu Clock (Pulkstenis).
Varat izvēlēties kādu no norādītajiem jaudas līmeņiem.
2. Iestatiet stundas ar pogu h un minūtes ar pogu min.
3. Kad tiek rādīts pareizais laiks, vēlreiz nospiediet pogu
Clock (Pulkstenis), lai palaistu pulksteni.
Rezultāts:
laiks tiek rādīts vienmēr, kad nelietojat
mikroviļņu krāsni.
Rezultāts:
ieslēdzās krāsns apgaismojums, un rotējošā
pamatne sāk griezties.
Sākas gatavošana, un, kad ēdiens ir gatavs,
atskan četri pīkstieni.
AUGSTS
800 W
VIDĒJI AUGSTS
600 W
VIDĒJS
450 W
VIDĒJI ZEMS
300 W
ATKAUSĒŠANA
180 W
ZEMS
100 W
Atlasot mazāku jaudas līmeni, jāpagarina gatavošanas laiks.
Šī procedūra izskaidro ēdiena gatavošanas un uzsildīšanas procesu.
Pirms atstājat krāsni bez uzraudzības, VIENMĒR pārbaudiet gatavošanas
iestatījumus.
Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.
1. Nospiediet Power Level (Jaudas līmeņa) pogu.
Rezultāts: displejā tiek rādīts 800 W (maksimālā
gatavošanas jauda):
atlasiet atbilstošo jaudas līmeni, vēlreiz
nospiežot Power Level (Jaudas līmeņa) pogu, līdz tiek rādīta
pareizā jauda vatos. Skatiet jaudas līmeņu tabulu blakus lapā.
3. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Izvade
Atlasot lielāku jaudas līmeni, jāsaīsina gatavošanas laiks.
GATAVOŠANA/UZSILDĪŠANA
2. Atlasiet gatavošanas laiku, nospiežot pogu 10 min, 1 min
un 10 s.
Jaudas līmenis
GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA
Varat jebkurā brīdī pārtraukt gatavošanu, lai pārbaudītu ēdienu.
1. Lai īslaicīgi pārtrauktu;
atveriet durtiņas.
Rezultāts: gatavošana tiek pārtraukta. Lai turpinātu
gatavošanu, neaizveriet durtiņas un vēlreiz
nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
2. Lai apstādinātu pavisam:
Nospiediet pogu Stop (Beigt).
Rezultāts:
gatavošana tiek pārtraukta.
Lai atceltu visus gatavošanas iestatījumus,
vēlreiz nospiediet pogu Stop (Beigt).
Varat arī pirms gatavošanas uzsākšanas atcelt jebkuru iestatījumu, vienkārši
nospiežot pogu Stop (Beigt).
Nekad neieslēdziet tukšu mikroviļņu krāsni.
Latviešu - 12
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 12
6/11/2018 3:41:00 PM
GATAVOŠANAS LAIKA PIELĀGOŠANA
ĀTRĀS UZSILDĪŠANAS/GATAVOŠANAS PROGRAMMU
IZMANTOŠANA
Gatavošanas laiku varat pagarināt, nospiežot pogu +30s vienreiz par katrām
30 sekundēm, kuras vēlaties pievienot.
Šajā tabulā norādītas dažādās ātrās uzsildīšanas programmas, apjomi,
nostāvēšanās laiki un atbilstoši ieteikumi.
1. Nospiediet pogu +30s vienreiz par katrām 30 sekundēm,
kuras vēlaties pievienot.
2. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Porcijas
lielums
Nostāvēšanās
laiks
Ieteikumi
Gatavās
maltītes
300-350 g
400-450 g
3 min.
Uzlieciet uz keramiska šķīvja un
pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas
plēvi. Šī programma ir piemērota
3 komponentu maltītēm (piem.,
gaļai ar mērci, dārzeņiem un
piedevām — kartupeļiem, rīsiem vai
makaroniem).
Saldētas
gatavās
maltītes
300-350 g
400-450 g
4 min.
Pārbaudiet, vai saldētas gatavās
maltītes trauks ir piemērots
izmantošanas mikroviļņu krāsnī.
Noņemiet iepakojuma plēvi.
Novietojiet saldētu gatavo maltīti
krāsns centrā. Šī programma ir
piemērota saldētām gatavām
maltītēm no 3 sastāvdaļām (piem.,
gaļai ar mērci, dārzeņiem un
piedevām — kartupeļiem, rīsiem vai
makaroniem).
Dzērieni
(Kafija, piens,
tēja, ūdens
istabas
temperatūrā)
150 ml
(1 krūzīte)
250 ml
(1 krūze)
1-2 min.
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMA IESTATĪŠANA
Krāsnij ir enerģijas taupīšanas režīms. Šī funkcija ietaupa
enerģiju, kad krāsns netiek izmantota.
• Nospiediet Enerģijas taupīšanas pogu.
• Lai atslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, atveriet durtiņas,
un tad displejā tiek attēlots pašreizējais laiks. Krāsns ir gatava lietošanai.
ĀTRĀS UZSILDĪŠANAS/GATAVOŠANAS FUNKCIJU
IZMANTOŠANA
Izmantojot ātrās uzsildīšanas/gatavošanas funkciju, gatavošanas laiks tiek iestatīts
automātiski. Jūs varat atlasīt ēdienu porcijas, atlasot attiecīgās ātrās uzsildīšanas/
gatavošanas funkcijas, vairākas reizes nospiežot pogu.
Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.
1. Atbilstoši vēlmēm nospiediet Instant reheat/cook
(Ātrās uzsildīšanas/gatavošanas) pogu.
2. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Rezultāts:
Kad gatavošana pabeigta:
1) Atskanēs četri pīkstieni.
2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs
3 reizes. (reizi minūtē)
3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.
Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.
Ielejiet keramikas krūzītē un sildiet
neapsedzot.
Novietojiet krūzīti (150 ml) vai
krūzi (250 ml) rotējošās pamatnes
centrālajā daļā.
Uzmanīgi samaisiet pirms un pēc
nostāvēšanās laika.
Latviešu - 13
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 13
6/11/2018 3:41:02 PM
04 krāsns lietošana
Ēdiens/poga
AUTOMĀTISKAS INTENSĪVĀS ATKAUSĒŠANAS
FUNKCIJAS IZMANTOŠANA
AUTOMĀTISKAS INTENSĪVĀS ATKAUSĒŠANAS
PROGRAMMU IZMANTOŠANA
Automātiskas intensīvās atkausēšanas funkcija ļauj atkausēt gaļu, mājputnu vai zivju.
Atkausēšanas laiks un jaudas līmenis ir iestatīti automātiski. Jums tikai jāatlasa
programma un svars.
Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošus traukus.
Ievietojiet saldēto ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.
1. Nospiediet Intensīvās atkausēšanas pogu.
Rezultāts: tiek parādīts šāds paziņojums:
Šajā tabulā norādīta intensīvās atkausēšanas programma, apjomi, nostāvēšanās laiki
un atbilstoši ieteikumi.
Pirms atkausēšanas noņemiet visus iepakojuma materiālus. Novietojiet liellopu,
mājputnu vai zivs gaļu uz plakana keramiska trauka.
Pārtikas
produkts
Gaļa
Mājputnu
gaļa
Zivis
2. Atlasiet ēdiena svaru, nospiežot pogu Kg vai 100g.
Maksimālais iestatāmais svars ir 1500 g.
Porcijas
lielums (g)
200-1500
Nostāvēšanās
Ieteikumi
laiks (min.)
15-60
Aizsargājiet malas ar alumīnija
foliju. Apgrieziet gabaliņus, kad
atskan pīkstiens.
Šī programma ir piemērota
dažāda veida gaļai, piem.,
steikiem, karbonādēm vai maltajai
gaļai, vistas gabaliem, veselai
vistai vai zivs filejai.
VAIRĀKU POSMU GATAVOŠANA
3. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Rezultāts:
 sākas atkausēšana.
 Atkausēšanas vidū atskan signāls, lai
atgādinātu apgriezt ēdienu uz otru pusi.
 Lai pabeigtu atkausēšanu, vēlreiz nospiediet pogu Start
(Iedarbināt).
Ēdiena atkausēšanu var veikt arī manuāli. Lai to darītu, atlasiet mikroviļņu
gatavošanas/uzsildīšanas funkciju ar jaudas līmeni 180 W. Plašāku informāciju
skatiet 12. lpp., sadaļā „Gatavošana/Uzsildīšana”.
Mikroviļņu krāsni var iestatīt, lai tā gatavotu ēdienu līdz pat trīs posmos.
Piemērs: Jūs vēlaties atsaldēt ēdienu un pagatavot to, neveicot krāsns
atiestatīšanu pēc katra gatavošanas posma. Jūs varat atsaldēt un
pagatavot 500 g zivs trīs posmos:
 Atkausēšana
 I. gatavošanas posms
 II. gatavošanas posms
Varat iestatīt divu vai trīs posmu gatavošanu.
Ja iestatīsiet trīs posmu gatavošanu, pirmajam posmam obligāti jābūt
atkausēšanai.
Nespiediet pogu Start (Iedarbināt), līdz nav sācies beigu posms.
1. Vienu vai vairākas reizes nospiediet Power Defrost
(Intensīvās atkausēšanas) pogu.
2. Izvēlieties svaru, attiecīgi nospiežot pogu Kg vai 100g
(piemērā norādīti 500 g).
Latviešu - 14
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 14
6/11/2018 3:41:03 PM
3. Nospiediet Power Level (Jaudas līmeņa) pogu.
Mikroviļņu režīms (I) :
Ja nepieciešams, iestatiet jaudas līmeni, vēlreiz vienu
vai vairākas reizes nospiežot Power Level (Jaudas
līmeņa) pogu. (piemērā norādīti 600 W)
5. Nospiediet Power Level (Jaudas līmeņa) pogu.
Mikroviļņu režīms (II): Ja nepieciešams, iestatiet jaudas
līmeni, vēlreiz vienu vai vairākas reizes nospiežot Power
Level (Jaudas līmeņa) pogu. (piemērā norādīti 450 W)
6. Atlasiet gatavošanas laiku, attiecīgi nospiežot pogas
10 min, 1 min un 10 s (piemērā norādītas 5 minūtes).
7. Nospiediet pogu Start (Iedarbināt).
Rezultāts:
visi trīs režīmi [atkausēšana un gatavošana
(I, II)] tiek atlasīti viens pēc otra. Atkarībā no
atlasītā atkausēšanas režīma, atkausēšanas
vidū var atskanēt signāls, lai atgādinātu
apgriezt ēdienu uz otru pusi.
 Kad gatavošana beigsies, atskanēs četri pīkstieni.
Signalizāciju var izslēgt jebkurā brīdī.
1. Vienlaikus nospiediet pogu Stop (Beigt) un Start
(Iedarbināt).
Rezultāts: mikroviļņu krāsns signalizācija netiks
iedarbināta ik reizi, kad nospiežat pogu.
04 krāsns lietošana
4. Atlasiet gatavošanas laiku, attiecīgi nospiežot pogas
10 min, 1 min un 10 s (piemērā norādītas 4 minūtes).
SIGNALIZĀCIJAS IZSLĒGŠANA
2. Lai atkal ieslēgtu signalizāciju, vienlaikus nospiediet pogu
Stop (Beigt) un Start (Iedarbināt).
Rezultāts:
Mikroviļņu krāsns atkal strādā ar ieslēgtu
signalizāciju.
MIKROVIĻŅU KRĀSNS PIEKĻUVES BLOĶĒŠANA
Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar īpašu bērnu drošības programmu, kas ļauj bloķēt
mikroviļņu krāsni, lai bērni vai citas personas, kas nepārzina tās lietošanu, nevarētu
to nejauši ieslēgt.
Mikroviļņu krāsni var bloķēt jebkurā brīdī.
1. Vienlaikus nospiediet pogu Stop (Beigt) un
Clock (Pulkstenis).
Rezultāts: mikroviļņu krāsns ir bloķēta (nevar atlasīt
nevienu funkciju).
2. Lai atbloķētu mikroviļņu krāsni, vēlreiz vienlaikus nospiediet
pogas Stop (Beigt) un Clock (Pulkstenis).
Rezultāts:
mikroviļņu krāsni var lietot kā parasti.
Latviešu - 15
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 15
6/11/2018 3:41:04 PM
trauku lietošanas norādes
Lai mikroviļņu krāsnī gatavotu ēdienu, jānodrošina iespēja mikroviļņiem iekļūt ēdienā
tā, lai tos neatstarotu vai neabsorbētu izmantotais šķīvis.
Tāpēc jāpievērš uzmanība trauku izvēlei. Ja trauki ir apzīmēti kā droši lietošanai
mikroviļņu krāsnī, uztraukumam nav pamata.
Tālāk esošajā tabulā norādīt dažādi trauku veidi un tas, vai un kā tie lietojami
mikroviļņu krāsnī.
Trauki
Alumīnija folija
Piemēroti
mikroviļņiem
✓✗
Var lietot nelielos daudzumos, lai
aizsargātu atsevišķas zonas no
piedegšanas. Ja folija atrodas pārāk
tuvu mikroviļņu krāsns sieniņai vai ir
lietota pārāk lielā daudzumā, var rasties
dzirksteļošana.
✓
Sildīt ne ilgāk kā astoņas minūtes.
Porcelāns un keramikas
izstrādājumi
✓
Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti
keramikas izstrādājumi un kaula porcelāns
parasti ir piemērots izmantošanai
mikroviļņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir
metāla rotājumi.
✓
Šāda veida šķīvjos ir iepakoti atsevišķi
saldēti ēdieni.
Ātro uzkodu
iepakojums
•
Polistirola krūzītes
✓
Var izmantot ēdiena sildīšanai. Pārlieka
karsēšana var izraisīt polistirola izkušanu.
•
Papīra maisiņi vai
avīžpapīrs
✗
Vai aizdegties.
•
Otrreizējas pārstrādes
papīrs vai metāla
rotājumi
✗
Var izraisīt dzirksteļošanu.
✓
Var lietot, izņemot traukus ar metāla
dekorējumu.
Stikla trauki
•
Karstumizturīgi trauki
Piemēroti
mikroviļņiem
Komentāri
•
Plāna stikla trauki
✓
Var izmantot ēdienu vai šķidrumu
sildīšanai. Plāns stikls var saplīst vai
saplaisāt, ja to strauji uzkarsē.
•
Stikla burkas
✓
Jānoņem vāciņš. Piemērotas tikai
karsēšanai.
Var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku.
Metāls
Komentāri
Apbrūnināšanas šķīvis
Vienreizējas lietošanas
poliestera kartona šķīvji
Trauki
•
Šķīvji
✗
•
Saldēšanas maisiņu
stiprinājumi
✗
Papīrs
•
Šķīvji, krūzes, salvetes
un virtuves dvieļi
✓
Īslaicīgai gatavošanai un sildīšanai.
Piemēroti arī liekā mitruma uzsūkšanai.
•
Otrreizējās pārstrādes
papīrs
✗
Var izraisīt dzirksteļošanu.
Plastmasa
•
Tvertnes
✓
Īpaši piemērota ir karstumizturīga
termoplastmasa. Citu veidu plastmasa
augstā temperatūrā var deformēties vai
zaudēt krāsu. Nedrīkst lietot melamīna
plastmasu.
•
Pārtikas plēve
✓
Var izmantot mitruma saglabāšanai.
Nedrīkst pieskarties ēdienam. Noņemot
plēvi jāuzmanās no karstā tvaika.
•
Saldēšanas maisiņi
✓✗
Tikai tādi, kurus atļauts vārīt vai izmantot
krāsnī. Nedrīkst būt gaisa necaurlaidīgi.
Ja nepieciešams, izveidojiet caurumiņus,
izmantojot dakšiņu.
Ietaukots vai taukus
neuzsūcošs papīrs
✓
✓✗
✗
✓
Var izmantot mitruma saglabāšanai un
šļakatu novēršanai.
: Ieteicams
: Lietot uzmanīgi
: Nedrošs
Latviešu - 16
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 16
6/11/2018 3:41:04 PM
traucējummeklēšana un kļūdu kodi
Ja šīs vadlīnijas neatrisina problēmu, sazinieties ar vietējo SAMSUNG
klientu servisa centru.
Lūdzu, sagatavojaties nolasīt šādu informāciju.
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
• Modeļa un sērijas numuru, kas parasti uzdrukāts krāsns aizmugurē
• Garantijas informāciju
• Skaidru problēmas aprakstu
Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai SAMSUNG klientu
apkalpošanas dienestu.
KĻŪDU KODI
„SE” ziņojuma nozīme.
• „SE” ziņojums norāda, ka nepieciešams notīrīt pogas un pārbaudīt,
vai pogu tuvumā vai uz to virsmas nav ūdens. Izslēdziet mikroviļņu
krāsni un mēģiniet vēlreiz. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar vietējo
SAMSUNG klientu servisa centru.
Latviešu - 17
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 17
6/11/2018 3:41:04 PM
05 trauku lietošanas norādes / traucējummeklēšana un kļūdu kodi
Ja jums radusies kāda no šeit norādītajām problēmām, izmēģiniet minētos
risinājumus.
Tas ir normāli.
• Kondensācija krāsnī.
• Gaisa plūsma ap durtiņām un ārējo korpusu.
• Gaismas atspīdums ap durtiņām un ārējo korpusu.
• No durtiņām vai ventilācijas atverēm nāk tvaiki.
Krāsns netiek ieslēgta, nospiežot pogu ( ).
• Vai durtiņas ir pilnībā aizvērtas?
Ēdiens nemaz netiek gatavots.
• Vai taimeris ir iestatīts pareizi un/vai ir nospiesta poga ( )?
• Vai durtiņas ir aizvērtas?
• Vai elektriskā ķēde ir pārslogota un tādēļ tika izsists drošinātājs, vai
nostrādāja ķēdes atslēdzējs?
Ēdiens ir piededzis vai nepietiekami sildīts.
• Vai ir atlasīts ēdiena veidam piemērots gatavošanas ilgums?
• Vai ir izvēlēts pareizs jaudas līmenis?
Krāsnī parādās dzirksteles.
• Vai izmantojat trauku ar metāla rotājumiem?
• Vai krāsnī atstājāt dakšu vai citu metāla galda piederumu?
• Vai alumīnija folija atrodas pārāk tuvu iekšējām sienām?
Spuldze nedarbojas.
• Drošības apsvērumu dēļ lietotājs nedrīkst veikt spuldzes nomaiņu.
Lūdzu, sazinieties ar tuvāko autorizēto Samsung klientu apkalpošanas
centru, lai spuldzes nomaiņu veiktu kvalificēts speciālists.
Krāsns izraisa traucējumus radioaparātu vai televizoru darbībā.
• Krāsns lietošanas laikā var rasties nelieli traucējumi radioaparātu vai
televizoru darbībā. Tas ir normāli. Lai atrisinātu šo problēmu, uzstādiet
krāsni tālāk no televizoriem, radioaparātiem un antenām.
• Ja krāsns mikroprocesors uztver traucējumus, var tikt atiestatīts displejs.
Lai atrisinātu šo problēmu, atvienojiet strāvas spraudni un no jauna
pievienojiet to. Atiestatiet laiku.
tehniskie dati
SAMSUNG cenšas nepārtraukti uzlabot savus izstrādājumus. Gan konstrukcijas
tehniskie dati, gan šīs lietotāja instrukcijas var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Modelis
ME83D
Strāvas avots
230 V ~ 50 Hz
Strāvas patēriņš
Mikroviļņi
1150 W
Izejas jauda
100 W / 800 W (IEC-705)
Darba frekvence
2450 MHz
Magnetrons
OM75S(31)
Dzesēšanas metode
Dzesēšanas ventilatora dzinējs
Izmēri (P x A x D)
Ārpuse
Krāsns atvērums
489 x 275 x 346 mm
330 x 211 x 324 mm
Ietilpība
23 litri
Svars
Neto
Apt. 12 kg
atgādne
Latviešu - 18
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 18
6/11/2018 3:41:04 PM
atgādne
atgādne
06 tehniskie dati
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 19
6/11/2018 3:41:04 PM
JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?
VALSTS
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
SLOVENIA
ZVANIET
045 620 202
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800-SAMSUNG
(800-726786)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
080 697 267 (brezplačna številka)
VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/si/support
DE68-04225B-01
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_LV.indd 20
6/11/2018 3:41:05 PM
ME83D
Микроволновая печь
Инструкция пользователя и
руководство по приготовлению пищи
удивительные возможности
Благодарим за приобретение продукции компании
Samsung.
Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста
сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить
неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 1
6/11/2018 3:41:14 PM
содержание
Инструкции по технике безопасности............................................. 3
Настройка времени приготовления пищи.........................................13
Установка.............................................................................................. 8
Настройка режима энергосбережения..............................................13
Принадлежности................................................................................. 8
Использование функций быстрого разогрева/приготовления.........13
Место установки................................................................................. 8
Использование программ быстрого разогрева/приготовления.......13
Вращающийся поднос........................................................................ 8
Использование функции автоматической быстрой разморозки......14
Обслуживание...................................................................................... 9
Использование программ автоматического размораживания
продуктов............................................................................................14
Очистка............................................................................................... 9
Замена (ремонт).................................................................................. 9
Уход в случае длительного неиспользования.................................... 9
Функции микроволновой печи..........................................................10
Печь.....................................................................................................10
Панель управления.............................................................................10
Использование духового шкафа .....................................................11
Принцип работы микроволновой печи..............................................11
Проверка работы печи.......................................................................11
Приготовление пищи в несколько этапов..........................................14
Отключение звукового сигнала.........................................................15
Защитная блокировка микроволновой печи.....................................15
Руководство по выбору посуды........................................................16
Устранение неисправностей и коды ошибок .................................17
Устранение неисправностей..............................................................17
Код ошибки.........................................................................................17
Технические характеристики.............................................................18
Установка времени.............................................................................11
Приготовление/разогрев пищи..........................................................12
Уровни мощности...............................................................................12
Остановка приготовления пищи.........................................................12
Русский - 2
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 2
6/11/2018 3:41:14 PM
инструкции по технике безопасности
Русский - 3
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 3
6/11/2018 3:41:14 PM
01 инструкции по технике безопасности
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы
повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет
отремонтирована квалифицированным специалистом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи,
защищающего от воздействия энергии электромагнитных
СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию
или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут
выполнять только квалифицированные специалисты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты
нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах,
так как они могут взорваться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью
без контроля взрослых только в том случае, если они
получили соответствующие инструкции и в состоянии
безопасно пользоваться печью, а также осознают
опасность неправильного с ней обращения.
Прибор предназначен только для использования
в домашних условиях и не предназначен для
использования:
• в служебных столовых в офисах, магазинах и в
других организациях;
• на фермах;
• постояльцами в гостиницах, мотелях и других
гостиничных учреждениях;
• в учреждениях с полупансионом.
Используйте только подходящую для использования в
микроволновых печах посуду.
При разогреве пищи в пластиковом или бумажном
контейнере следите за печью, поскольку возможно
воспламенение.
Микроволновая печь предназначена для разогревания
пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или
одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок,
губок, влажных тканей и др. может привести к травме,
возгоранию или пожару.
При появлении (обнаружении) дыма выключите
устройство или отключите его от источника питания и
оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.
Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками
может привести к замедленному бурному кипению,
поэтому при обращении с такими емкостями следует
соблюдать меры предосторожности.
Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек
для кормления и банок для детского питания следует
размешать или встряхнуть, а перед употреблением
необходимо проверить температуру.
Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую,
нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку
они могут взорваться даже после завершения
разогревания в микроволновой печи.
Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из
нее остатки пищи.
Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет
повреждение поверхностей, которое может вызвать
сокращение срока службы, а также повлечь за собой
риск возникновения опасных ситуаций.
Микроволновая печь предназначена только для установки
на столешнице (отдельно), ее нельзя размещать в шкафу.
Использование металлических контейнеров для приготовления
пищи и напитков в микроволновых печах недопустимо.
Соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть
вращающийся поднос при извлечении контейнеров из
устройства.
Не допускается очистка устройства при помощи
пароочистителя.
Не допускается очистка электроприбора при помощи
струи воды.
Данное устройство не предназначено для установки
в трейлерах, фургонах и подобных транспортных
средствах.
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, дети, а также лица, не
имеющие достаточного опыта или знаний, не должны
пользоваться данным устройством, если их действия
не контролируются или если они предварительно не
проинструктированы о правилах использования лицом,
отвечающим за их безопасность.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Данное устройство может использоваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с
недостаточным опытом или знаниями только в том
случае, если они находятся под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность, или получили
соответствующие инструкции, позволяющие им
безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие
им представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией. Детям не следует играть с устройством.
Очистка и обслуживание устройства могут выполняться
детьми только под присмотром.
Русский - 4
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 4
6/11/2018 3:41:14 PM
Общие правила техники безопасности
Любые изменения или ремонт должны выполняться только
квалифицированным персоналом.
В микроволновой печи нельзя разогревать пищу или жидкости в герметично
закрытых контейнерах.
Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель
высокого давления для очистки печи.
Не следует устанавливать печь рядом с нагревательными приборами или
легковоспламеняющимися материалами; в помещениях с высоким уровнем
влажности, пыли или в загрязненных маслом местах; в местах, где на печь
будет воздействовать прямой солнечный свет и вода; в местах возможной
утечки газа; на неровной поверхности.
Необходимо обеспечить надлежащее заземление печи в соответствии с
местными или государственными правилами.
Регулярно очищайте контакты вилки питания с помощью сухой ткани для
удаления с них посторонних веществ.
Не растягивайте, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые
предметы.
В случае утечки газа (пропана, сжиженного пропана и т. д.) следует
незамедлительно проветрить помещение. Не прикасайтесь к кабелю питания.
Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
Не выключайте печь во время работы посредством отключения кабеля
питания.
Не засовывайте в печь пальцы или посторонние предметы. При попадании
в печь посторонних предметов отключите кабель питания и обратитесь в
местный сервисный центр компании Samsung.
Печь не должна подвергаться чрезмерному давлению и ударам.
Не размещайте печь на хрупких предметах.
Напряжение, частота и сила тока в сети питания должны соответствовать
характеристикам устройства.
Вилку кабеля питания следует надежно подключать к сетевой розетке.
Не используйте переходники с несколькими гнездами, удлинители или
электрические преобразователи.
Не размещайте кабель питания на металлических предметах. Кабель питания
следует прокладывать между предметами или за печью.
Не используйте поврежденную вилку, кабель питания или плохо закрепленную
сетевую розетку. В случае повреждения вилок или кабелей обратитесь в
местный сервисный центр компании Samsung.
Не наносите воду непосредственно на печь.
Не размещайте на печи, внутри нее или на дверце печи какие-либо предметы.
Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность
печи.
Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте осторожны
при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, поскольку пары спирта
могу вступить в контакт с нагретыми компонентами печи.
Дети могут ушибиться или прищемить пальцы дверцей. При открытии или
закрытии дверцы следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.
Русский - 5
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 5
6/11/2018 3:41:14 PM
01 инструкции по технике безопасности
В случае повреждения кабеля питания его замену должен
выполнять производитель, сотрудник сервисной службы
или другой квалифицированный специалист во избежание
возникновения опасных ситуаций.
Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере
печи и области управления, печь необходимо установить
в правильном положении на подходящей высоте.
Перед первым использованием печи поместите в нее
емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.
Если при работе печи появляется странный звук, дым и
запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и
обратитесь в ближайший сервисный центр.
Печь следует установить таким образом, чтобы имелся
свободный доступ к вилке кабеля питания.
Предупреждения по использованию микроволновой печи
Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к
замедленному бурному кипению. При обращении с такими емкостями следует
соблюдать осторожность. Перед извлечением из печи следует всегда давать
напиткам постоять не менее 20 секунд. При необходимости напитки следует
помешивать во время нагрева. Напитки следует всегда перемешивать после
нагрева.
При ожоге выполните следующие действия по оказанию первой помощи:
1. Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на
10 минут.
2. Наложите чистую сухую повязку.
3. Не наносите кремы, масла или лосьоны.
Во избежание повреждения подноса или подставки не кладите их в воду сразу
после приготовления.
Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре,
поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло
может неожиданно выплеснуться через край посуды.
Меры предосторожности при работе с микроволновой печью
Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для
микроволновых печей. Не следует использовать металлические контейнеры,
столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры и т. д.
Проволочные зажимы необходимо снимать. Возможно образование
электрической дуги.
Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.
При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы
предотвратить ее перегрев или пригорание.
Кабель и вилка питания должны находиться вдали от источников воды или
тепла.
Во избежание взрыва не следует разогревать в микроволновой печи
яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую. Не следует разогревать в
микроволновой печи герметичные контейнеры или контейнеры с вакуумной
упаковкой, орехи, томаты и т. д.
Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Это
может привести к пожару. В случае перегрева печь может автоматически
отключиться. Ее включение будет невозможно, пока печь не охладится до
допустимой температуры.
Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из
печи.
Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте
дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы
предотвратить бурное кипение.
Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы
следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.
Не включайте микроволновую печь, если в ней нет приготовляемой пищи.
В целях безопасности микроволновая печь автоматически отключится на
30 минут. При случайном включении микроволновой печи рекомендуется
поместить в нее стакан воды для поглощения СВЧ-волн.
При установке печи следует обеспечить необходимое свободное пространство
вокруг нее в соответствии с указаниями в данном руководстве. (См. раздел
“Установка микроволновой печи”.)
Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к
сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.
Меры предосторожности при работе с микроволновыми приборами
Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к
вредному воздействию электромагнитных волн.
• Во время работы печи не оставляйте дверцу открытой. Не препятствуйте
закрытию блокировочных фиксаторов (защелок дверцы). Не вставляйте
посторонние предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
• Не допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и
передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка
очистителя на уплотняющих поверхностях. После каждого использования
печи следует очищать дверцу и уплотняющие поверхности сначала
влажной, а затем сухой мягкой тканью.
• Не включайте микроволновую печь, если она повреждена. В этом
случае ее можно включать только после ремонта квалифицированным
специалистом.
Важно. Необходимо закрывать дверцу микроволновой печи надлежащим
образом. Дверца не должна быть погнута; петли дверцы не должны быть
повреждены или слабо закреплены; уплотнитель на дверце и уплотняющие
поверхности не должны быть повреждены.
• Все операции, связанные с регулировкой или ремонтом, должны
выполняться квалифицированным специалистом.
Русский - 6
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 6
6/11/2018 3:41:14 PM
Ограниченная гарантия
Компания Samsung взимает плату за замену аксессуара или устранение
косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства
или аксессуара произошло по вине покупателя. Предметы, на которые
распространяется вышеуказанное условие:
Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему
раздельного сбора отходов)
• Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или
решетка.
Данную микроволновую печь следует использовать только по назначению
в соответствии с информацией, приведенной в данном руководстве.
Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности
не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации
микроволновой печи необходимо руководствоваться здравым смыслом, быть
внимательным и осторожным.
Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей,
характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться
от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При
возникновении вопросов обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung
или см. справочную информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
Данную микроволновую печь следует использовать только для нагрева
пищи. Она предназначена для использования только в домашних условиях.
Запрещается использовать устройство для нагревания тканей и пакетов,
наполненных зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб,
полученный в результате неправильного использования микроволновой печи.
Во избежание повреждения поверхностей микроволновой печи и
возникновения опасных ситуаций ее следует регулярно чистить и обеспечить
надлежащее обслуживание.
Для получения информации об обязательствах компании Samsung по охране
окружающей среды и нормативных обязательствах, связанных с определенными
продуктами, например REACH, посетите веб-страницу: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Определение товарной группы
Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса B. Группа 2 включает
в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых
генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного
излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.
Оборудование класса B включает в себя устройства, предназначенные для
работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого
напряжения в жилых здания.
Русский - 7
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 7
6/11/2018 3:41:15 PM
01 инструкции по технике безопасности
Наличие данного значка показывает, что изделие и его
электронные аксессуары (например, зарядное устройство,
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
Во избежание нанесения вреда окружающей среде и
здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также
для обеспечения возможности переработки для повторного
использования, утилизируйте изделие и его электронные
аксессуары отдельно от прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия
в соответствии с нормами природоохранного
законодательства можно получить у продавца или в
соответствующей государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему
поставщику и ознакомиться с условиями договора
купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие
и его электронные аксессуары вместе с другими
производственными отходами.
• Дверца, ручки, внешняя панель или панель управления с вмятинами,
царапинами или повреждениями.
установка
МЕСТО УСТАНОВКИ
• Выберите плоскую ровную поверхность
на высоте примерно 85 см от пола.
Поверхность должна выдержать вес печи.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В зависимости от модели в комплектацию входит несколько
принадлежностей, которые выполняют различные функции.
• Оставьте свободное пространство для
вентиляции: не менее 10 см от задней
стенки и по бокам, а также 20 см сверху.
1. Роликовая подставка — устанавливается в
центре печи.
Цель:
Роликовая подставка поддерживает
вращающийся поднос.
10 см
сзади
85 см от
пола
10 см
сбоку
• Не устанавливайте микроволновую печь в местах с высокой
температурой или повышенной влажностью, например рядом с
другими микроволновыми печами или батареями отопления.
2. Вращающийся поднос — устанавливается
на роликовую подставку так, чтобы его центр
совпал с муфтой.
Цель:
20 см
сверху
Вращающийся поднос является
основной поверхностью для приготовления пищи; его
можно без труда снять для чистки.
НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и
вращающегося подноса.
• Необходимо соблюдать технические требования к электропитанию
для данной микроволновой печи. При необходимости используйте
только одобренные удлинительные кабели.
• Перед первым использованием протрите влажной тканью
внутренние компоненты печи и уплотнитель на дверце.
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
Извлеките из печи все упаковочные
материалы. Установите роликовую подставку и
вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос
свободно вращается.
Русский - 8
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 8
6/11/2018 3:41:16 PM
обслуживание
ОЧИСТКА
Удаление стойких загрязнений и неприятных запахов из печи
1. Убедитесь, что в печи нет посторонних предметов, и поставьте стакан с
разбавленным лимонным соком в центр вращающегося подноса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внутри печи нет съемных компонентов. Не пытайтесь отремонтировать печь
или заменить детали самостоятельно.
• При возникновении проблем с петлями, уплотнениями и/или дверцей
обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или в
местный сервисный центр компании Samsung для получения технической
помощи.
• Если необходимо заменить лампу, обратитесь в местный сервисный центр
компании Samsung. Не выполняйте замену самостоятельно.
• При возникновении неполадок с наружным корпусом печи необходимо
сразу отключить печь от источника питания, а затем обратиться в местный
сервисный центр компании Samsung.
2. Нагревайте печь в течение 10 минут при максимальной мощности.
УХОД В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3. По окончании цикла подождите, пока печь остынет. Затем откройте дверцу
и протрите камеру приготовления.
Если печь не используется в течение продолжительного периода времени,
отключите ее от источника питания и поместите в сухое, защищенное от пыли
помещение. Пыль и влага, которые скапливаются внутри печи, могут повлиять
на эффективность работы устройства.
Очистка внутренней поверхности для моделей с поворотным нагревателем
Чтобы очистить верхнюю часть камеры
приготовления, опустите верхний нагревательный
элемент на 45°, как показано на рисунке. Это
позволит получить доступ к верхней части. Закончив
работу, поднимите верхний нагревательный элемент
в исходное положение.
ВНИМАНИЕ
• Следите, чтобы на дверце и уплотнении дверцы не скапливались
загрязнения: дверца должна открываться и закрываться без рывков. В
противном случае срок службы печи может сократиться.
• Не проливайте воду на вентиляционные отверстия печи.
• Не используйте для очистки абразивные или химические вещества.
• После каждого использования необходимо дождаться, пока печь остынет,
и очистить камеру приготовления с помощью мягкого моющего средства.
Русский - 9
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 9
6/11/2018 3:41:16 PM
02 установка / обслуживание
Необходимо выполнять регулярную очистку печи, чтобы на внешних
поверхностях и во внутренней камере не скапливались загрязнения. Обратите
особое внимание на дверцу, уплотнение дверцы, вращающийся поднос и
роликовую подставку (применимо только для определенных моделей).
Если дверца плохо открывается или закрывается, прежде всего нужно
проверить, не скопилась ли грязь на уплотнении дверцы. Используйте
мягкую ткань, смоченную в мыльной воде, для очистки внутренней и внешней
поверхности печи. Промойте и высушите.
ЗАМЕНА (РЕМОНТ)
функции микроволновой печи
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕЧЬ
1
2
3
4
1
6
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1. ДВЕРЦА
6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ
7. МУФТА
3. ПОДСВЕТКА
9. О
ТВЕРСТИЯ ДЛЯ
БЛОКИРОВОЧНЫХ
ФИКСАТОРОВ
4. ДИСПЛЕЙ
5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
8. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
10. К
НОПКА ОТКРЫТИЯ
ДВЕРЦЫ
11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
8
4
5
9
10
5. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
1. ВЫБОР РЕЖИМА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЫСТРАЯ 6. В
ЫБОР ВЕСА
РАЗМОРОЗКА
7. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
2. ВЫБОР ФУНКЦИЙ
8. КНОПКА +30s
БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/
9. КНОПКА СТАРТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
3. КНОПКА СВЧ
4. КНОПКИ УСТАНОВКИ
ВРЕМЕНИ
Русский - 10
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 10
7
10. К
НОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
6/11/2018 3:41:17 PM
использование духового шкафа
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ
ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном,
равномерно распределяются в процессе
вращения блюда на вращающемся подносе. За
счет этого пища готовится равномерно.
1. Нажмите кнопку Power Level (Уровень
мощности) и установите время от 4 до 5 минут,
нажав кнопку 1 min нужное число раз.
2. Нажмите кнопку Start (Старт).
Результат : Вода в печи будет нагреваться
в течение 4–5 минут. Затем вода
должна закипеть.
Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного
тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если
используется уровень мощности, отличный от максимального, чтобы
довести воду до кипения, потребуется больше времени.
2. Микроволны проникают в продукт на глубину до
2,5 см. Затем тепловая обработка продолжается
за счет распространения тепла внутри продукта.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
3. Время приготовления может различаться в
зависимости от используемой посуды и свойств
продуктов:
• количества и плотности продуктов;
• содержания воды;
• начальной температуры
(охлажденная пища или нет).
Поскольку центральная часть блюда готовится за счет
рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже
после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать
время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной
инструкции, для того чтобы обеспечить:
• равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной
части;
• одинаковую температуру по всему объему пищи.
Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При
подаче питания на дисплее автоматически отображается значение
времени «:0», «88:88» или «12:00».
Установите текущее время. Часы могут показывать время в
12-часовом или 24-часовом формате. Часы необходимо устанавливать
в следующих случаях.
• При первоначальной установке микроволновой печи
• После сбоя электропитания в сети переменного тока
Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на
зимнее, и наоборот.
Функция автоматической экономии энергии
Если не будет выбрана ни одна функция, когда электроприбор
находится в процессе настройки или эксплуатируется с временной
приостановкой работы, функция отменяется и часы будут
отображены по истечении 25 минут. Если дверца будет открыта,
лампочка печи будет отключена по истечении 5 минут.
Русский - 11
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 11
6/11/2018 3:41:18 PM
03 функции микроволновой печи / использование духового шкафа
Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные
волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить
или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.
Микроволновой печью можно пользоваться для:
• размораживания;
• быстрого разогрева/приготовления;
• приготовления.
Принцип приготовления пищи
Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время
проверить, правильно ли работает печь. Откройте дверцу печи, нажав
большую кнопку в правом нижнем углу панели управления.
Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте
дверцу.
УРОВНИ МОЩНОСТИ
1. Чтобы установить время в...
24-часовом формате
12-часовом формате
Нажмите кнопку Clock (Часы) один или два раза.
Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.
Уровень мощности
2. Выберите часы с помощью кнопки h, а минуты —
с помощью кнопки min.
3. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите
кнопку Clock (Часы), чтобы часы начали работать.
Результат : Время отображается, когда вы не
используете печь
ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ
Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления,
прежде чем оставить печь без присмотра. Сначала поместите пищу на
вращающийся поднос и закройте дверцу.
1. Нажмите кнопку Power Level (Уровень мощности).
Результат : Отобразится значение мощности
800 Вт (максимальная мощность для
приготовления пищи):
Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку
Power Level (Уровень мощности), пока на дисплее не
отобразится соответствующее значение мощности. См.
таблицу уровней мощности на следующей странице.
2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min, 1 min и 10 s.
3. Нажмите кнопку Start (Старт).
Результат : Включится лампа освещения и
начнет вращаться поднос. Начнется
приготовление пищи, и по его
окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.
Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.
Выходная мощность
ВЫСОКИЙ
800 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ
600 Вт
СРЕДНИЙ
450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ
300 Вт
РАЗМОРОЗКА
180 Вт
НИЗКИЙ
100 Вт
Если выбран более высокий уровень мощности, время
приготовления необходимо уменьшить.
Если выбран более низкий уровень мощности, время
приготовления необходимо увеличить.
ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить
состояние пищи.
1. Временная остановка;
Откройте дверцу.
Результат : Процесс приготовления пищи
остановится. Чтобы возобновить
процесс приготовления, снова закройте дверцу и
нажмите кнопку Start (Старт).
2. Полная остановка;
Нажмите кнопку Stop (Стоп).
Результат : Процесс приготовления будет
остановлен.
Чтобы сбросить параметры приготовления, снова
нажмите кнопку Stop (Стоп).
Параметры можно сбросить перед началом процесса готовки,
просто нажав кнопку Stop (Стоп).
Русский - 12
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 12
6/11/2018 3:41:19 PM
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки
+30s, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.
2. Нажмите кнопку Start (Старт).
В следующей таблице представлены различные программы быстрого разогрева,
количества продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.
Продукт/Кнопка
Размер
порции
Врем
выдержки
Рекомендации
Готовая еда
300-350 г
400-450 г
3 мин.
Выложите блюдо на
керамическую тарелку и обтяните
его пленкой для микроволновой
печи. Эта программа пригодна
для блюд, состоящих из трех
компонентов (например, мяса с
соусом, овощами и гарниром из
картофеля, риса или макарон).
Замороженный
полуфабрикат
300-350 г
400-450 г
4 мин.
Возьмите замороженное готовое
блюдо и убедитесь, что оно
помещается в микроволновую
печь. Проколите пленку, в которую
обернут готовый к употреблению
продукт. Разместите
замороженное готовое блюдо
в центре. Эта программа
пригодна для замороженных
готовых к употреблению
продуктов, состоящих из трех
компонентов (например, мяса с
соусом, овощами и гарниром из
картофеля, риса или макарон).
Напитки
(Кофе, молоко,
чай, вода
комнатной
температуры)
150 мл
(1 чашка)
250 мл
(1 стакана)
1-2 мин.
Налейте в керамическую чашку и
разогревайте в открытом виде.
Поместите чашку (150 мл)
или кружку (250 мл) в центр
вращающегося подноса.
Тщательно перемешайте перед
тем, как дать постоять и после
выдержки.
НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим
позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.
• Нажмите кнопку Режим энергосбережения.
• Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте
дверцу, после чего на дисплее отобразится текущее
время. Печь готова к использованию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ
При использовании функции быстрого разогрева/приготовления время
приготовления устанавливается автоматически. Необходимое количество
порций можно выбрать, нажав на соответствующую функцию быстрого
разогрева/приготовления. Нажмите кнопку необходимое количество раз.
Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.
1. Нажмите кнопку Быстрый разогрев/
Приготовление требуемое количество раз.
2. Нажмите кнопку Start (Старт).
Результат : По окончании:
1) Раздастся четыре звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий об окончании
приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую минуту)
3) Затем вновь отобразится текущее время.
Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
Русский - 13
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 13
6/11/2018 3:41:20 PM
04 использование духового шкафа
1. Нажмите кнопку +30s один раз, чтобы добавить
30 секунд.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ БЫСТРОГО
РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ
Функция автоматического быстрого размораживания позволяет
размораживать мясо, птицу или рыбу. Время размораживания и
уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно
просто выбрать программу и вес продуктов.
В приведенной ниже таблице указаны программы быстрого размораживания,
вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Перед
размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов.
Уложите мясо, птицу или рыбу на плоскую керамическую тарелку.
Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в
микроволновых печах.
Блюдо
Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося
подноса и закройте дверцу.
Мясо
1. Нажмите кнопку Power Defrost
(Быстрая разморозка).
Птица
Результат :
Рыба
На дисплее появится следующая индикация.
Размер
порции
(г)
200-1500
Время
Рекомендации
выдержки
(мин.)
15-60
Закройте края алюминиевой фольгой.
Переверните приготавливаемое блюдо,
когда печь подаст звуковой сигнал. Эта
программа подходит для приготовления
мяса, например, стейков, котлет или
мясного фарша, кусков курицы, курицы
целиком или филе рыбы.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
2. Выберите вес продукта, нажимая кнопку Kg или
100g.
Максимально допустимый вес — 1500 г.
3. Нажмите кнопку Start (Старт).
Результат :
 Начинается размораживание
продуктов.
 Во время размораживания печь подает звуковые
сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть
продукты.
 Снова нажмите кнопку Start (Старт) для
завершения процесса разморозки.
Продукты можно также размораживать, не используя
автоматические параметры. Для этого выберите функцию
приготовление/разогрев в режиме СВЧ и уровень мощности
180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/
разогрев пищи» на стр. 12.
Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи
максимум в три этапа.
Пример. Необходимо разморозить пищу и приготовить ее, не изменяя
параметры работы печи по завершении каждого этапа. Можно,
например, разморозить и приготовить рыбу весом 500 г в
следующие три этапа.
 Разморозка
 Приготовление I
 Приготовление II
При приготовлении пищи в несколько этапов можно выбрать два или
три этапа. При выборе трех этапов первым должна быть разморозка. Не
нажимайте кнопку Start (Старт), пока не будет настроен последний этап.
1. Нажмите кнопку Power Defrost (Быстрая
разморозка) один или несколько раз.
2. Задайте вес продуктов, нажав кнопки Kg или
100g необходимое количество раз
(500 г в рассматриваемом примере).
Русский - 14
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 14
6/11/2018 3:41:22 PM
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
3. Нажмите кнопку Power Level (Уровень мощности).
Режим СВЧ (I):
Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.
При необходимости настройте уровень мощности с
помощью кнопки Power Level
(Уровень мощности). (в данном примере: 600 Вт).
1. Нажмите кнопки Stop (Стоп) и Start (Старт)
одновременно.
2. Чтобы снова включить зуммерный сигнал,
нажмите кнопки Stop (Стоп) и Start (Старт)
одновременно.
5. Нажмите кнопку Power Level (Уровень мощности).
Режим СВЧ (II) : При необходимости настройте
уровень мощности с помощью кнопки
Power Level (Уровень мощности).
(в данном примере: 450 Вт).
Результат : Печь будет снова подавать звуковой
сигнал.
6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min, 1 min и 10 s необходимое количество
раз (в данном примере необходимо выбрать
5 минуты).
ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
7. Нажмите кнопку Start (Старт).
Результат : Три режима [разморозка и
приготовление (I, II)] будут включены
по очереди. В зависимости от
выбранного режима разморозки печь может подавать
звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно
перевернуть продукты.
 По завершении процесса приготовления печь
подаст 4 звуковых сигнала.
В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности,
которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или
не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить.
Печь можно заблокировать в любое время.
1. Нажмите кнопки Stop (Стоп) и Clock (Часы)
одновременно.
Результат: Печь заблокирована (выбор функций
недоступен).
2. Чтобы разблокировать печь, снова
одновременно нажмите кнопки Stop (Стоп) и
Clock (Часы).
Результат : Печью можно пользоваться как
обычно.
Русский - 15
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 15
6/11/2018 3:41:23 PM
04 использование духового шкафа
Результат : Печь не будет больше подавать
сигнал при нажатии кнопок.
4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки
10 min, 1 min и 10 s необходимое количество
раз (в данном примере необходимо выбрать
4 минуты).
руководство по выбору посуды
Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны
проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею.
Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда
помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно
использовать. В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных
принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.
Кухонные принадлежности Пригодность для
Примечания
использования в
микроволновой
печи
Алюминиевая фольга
Может использоваться в небольших количествах
✓✗
для защиты отдельных участков пищи от
подгорания. Близкое расположение фольги к
стенке печи или использование фольги в большом
количестве может привести к образованию
электрической дуги.
Тарелка для
Не разогревайте более восьми минут.
✓
подрумянивания
Фарфор и керамика
Фарфор, керамику, глазурованную керамику
✓
и тонкостенный фарфор обычно можно
использовать, если на них нет металлической
отделки.
Одноразовая посуда из
Такая посуда обычно используется для упаковки
✓
полиэфирного волокна
замороженных продуктов.
Упаковка продуктов
быстрого приготовления
• Полистироловые
Можно использовать для разогрева продуктов.
✓
стаканчики и контейнеры
При перегреве полистирол может плавиться.
• Бумажные пакеты или
Риск возгорания.
✗
газеты
• Изготовленная из
Может стать причиной возникновения
✗
вторсырья бумага или
электрической дуги.
посуда с металлической
отделкой
Стеклянная посуда
• Посуда, предназначенная
Может использоваться при отсутствии
✓
для разогрева с
металлической отделки.
последующей подачей на
стол
Кухонные принадлежности Пригодность для
Примечания
использования в
микроволновой
печи
• Тонкостенная стеклянная
Может использоваться для разогрева продуктов
✓
посуда
и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло
может разбиться или лопнуть.
• Стеклянные банки
Следует снять крышку. Подходят только для
✓
разогрева.
Металл
• Блюда
Может стать причиной возникновения
✗
электрической дуги или возгорания.
• Пакеты для заморозки с
✗
проволочной обвязкой
Бумага
• Тарелки, чашки,
Для приготовления в течение короткого времени и
✓
текстильные и бумажные
разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
салфетки
• Переработанная бумага
Может стать причиной возникновения
✗
электрической дуги.
Пластик
• Контейнеры
В частности, жаропрочный термопластик.
✓
Некоторые другие виды пластика при высокой
температуре могут деформироваться или
обесцвечиваться. Не используйте меламиновый
пластик.
• Пищевая пленка
Может использоваться для сохранения влаги.
✓
Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте
осторожны, чтобы не обжечься горячим паром,
снимая пленку.
• Пакеты для заморозки
Только если они пригодны для кипячения или
✓✗
использования в печи. Не должны быть закрыты
герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или
Может использоваться для сохранения влаги и
✓
жиронепроницаемая
предупреждения разбрызгивания.
бумага
✓
✓✗
✗
: Рекомендуется
: Использовать с осторожностью
: Не рекомендуется
Русский - 16
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 16
6/11/2018 3:41:23 PM
устранение неисправностей и коды ошибок
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить
проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов
компании SAMSUNG.
Ознакомьтесь со следующими сведениями.
• Номер модели и серийный номер обычно указаны на задней панели
микроволновой печи.
• Подробные сведения о гарантии
• Подробное описание проблемы
Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного
обслуживания компании SAMSUNG.
КОД ОШИБКИ
Выводится сообщение "SE"
• Сообщение “SE” означает, что необходимо очистить кнопки и
проверить, нет ли вокруг кнопки воды. Выключите микроволновую печь
и повторите настройку. Обратитесь в местный центр обслуживания
клиентов SAMSUNG.
Русский - 17
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 17
6/11/2018 3:41:24 PM
05 руководство по выбору посуды / устранение неисправностей и коды ошибок
Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте
предлагаемые решения.
Это нормальное явление.
• Образование конденсата внутри печи.
• Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
• На дверце и корпусе присутствуют световые блики.
• Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.
Печь не начинает работать при нажатии кнопки ( ).
• Плотно ли закрыта дверца?
Пища оказывается совершенно не готовой.
• Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка ( )?
• Закрыта ли дверца?
• Возможно, произошла перегрузка электрической сети, что привело к
сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?
Продукт либо не готов, либо передержан.
• Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
• Правильно ли установлен уровень мощности?
В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).
• Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
• Возможно, в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?
• Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним
стенкам?
Лампочка не работает.
• Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей
Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным
техническим специалистом.
Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.
• При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе
радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить
эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и
антенн.
• Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея
могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку
сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь
установите время.
технические характеристики
Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию.
Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть
изменены без предварительного уведомления.
Модель
ME83D
Источник питания
230 В — 50 Гц
Потребление электроэнергии
Микроволновая печь
1150 Вт
Производимая мощность
100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота
2450 МГц
Магнетрон
OM75S(31)
Метод охлаждения
Двигатель вентилятора
Размеры (Ш x В x Г)
Внешние
Внутренняя камера печи
489 x 275 x 346 мм
330 x 211 x 324 мм
Объем
23 литров
Вес
Нетто
Приблизительно 12 кг
заметки
Русский - 18
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 18
6/11/2018 3:41:24 PM
заметки
заметки
06 технические характеристики
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 19
6/11/2018 3:41:24 PM
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ
СТРАНА
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
SLOVENIA
ТЕЛЕФОН
045 620 202
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800-SAMSUNG
(800-726786)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
080 697 267 (brezplačna številka)
ВЕБ-САЙТ
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/si/support
DE68-04225B-01
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_RU.indd 20
6/11/2018 3:41:25 PM
ME83D
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 1
6/11/2018 3:39:52 PM
contents
Safety instructions................................................................................ 3
Adjusting the cooking time....................................................................13
Installation.............................................................................................. 8
Setting the energy save mode..............................................................13
Accessories.......................................................................................... 8
Using the instant reheat/cook features..................................................13
Installation site...................................................................................... 8
Using the instant reheat/cook programmes...........................................13
Turntable.............................................................................................. 8
Using the auto power defrost feature....................................................14
Maintenance.......................................................................................... 9
Using the auto power defrost programmes...........................................14
Cleaning............................................................................................... 9
Multistage cooking................................................................................14
Replacement (repair)............................................................................. 9
Switching the beeper off.......................................................................15
Care against an extended period of disuse........................................... 9
Safety-locking your microwave oven.....................................................15
Oven features.........................................................................................10
Cookware guide....................................................................................16
Oven.....................................................................................................10
Troubleshooting and error code .........................................................17
Control panel........................................................................................10
Troubleshooting....................................................................................17
Oven use ................................................................................................11
Error code............................................................................................17
How a microwave oven works..............................................................11
Technical specifications ......................................................................18
Checking that your oven is operating correctly......................................11
Setting the time....................................................................................11
Cooking/Reheating...............................................................................12
Power levels.........................................................................................12
Stopping the cooking...........................................................................12
English - 2
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 2
6/11/2018 3:39:52 PM
safety instructions
English - 3
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 3
6/11/2018 3:39:52 PM
01 safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired
by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave
energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be
heated in sealed containers since they are liable to
explode.
WARNING: Only allow children to use the oven
without supervision when adequate instructions have
been given so that the child is able to use the oven in
a safe way and understands the hazards of improper
use.
This appliance is intended to be used in household
only and it is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food
jars shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could
lead to deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the
counter top (freestanding) use only, the microwave
oven shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable
when removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam
cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
English - 4
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 4
6/11/2018 3:39:52 PM
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to
clean the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that
are humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas
may leak; or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national
codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch
the power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the
oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug
adapters, extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is
between objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For
damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours
can contact hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks
containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When
opening/closing the door, keep children away.
English - 5
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 5
6/11/2018 3:39:53 PM
01 safety instructions
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control
area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then
used.
If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug
is accessible.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling;
always use caution when handling the container. Always allow beverages to
stand at least 20 seconds before handling. If necessary, stir during heating.
Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water
shortly after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or
silver trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or
burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled
eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes,
etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard.
The oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it
cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid
stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut
down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass
of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the
oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See
Installing your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near
the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the
safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety
interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the
door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and
then with a soft, dry cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be
bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and
sealing surfaces must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English - 6
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 6
6/11/2018 3:39:53 PM
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection
systems)
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do
not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your
responsibility to use common sense, caution, and care when installing,
maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact a local Samsung service centre or
find help and information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do
not heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of
the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always
keep the oven clean and well maintained.
Product group definition
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check
the terms and conditions of the purchase contract. This
product and its electronic accessories should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product
specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group
2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is
intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic
establishments and in establishments directly connected to a low voltage
power supply network which supplies buildings used for domestic
purposes.
English - 7
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 7
6/11/2018 3:39:53 PM
01 safety instructions
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
installation
INSTALLATION SITE
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose :
The roller ring supports the turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose :
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
• Select a flat, level surface approx. 85 cm above
the floor. The surface must support the weight
of the oven.
• Secure room for ventilation, at least 10 cm from
the rear wall and both sides, and 20 cm from
above.
20 cm
above
10 cm
behind
85 cm of
the floor
10 cm on
the side
• Do not install the oven in hot or damp surroundings, such as next to
other microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
oven for the first time.
TURNTABLE
Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable. Check that the
turntable rotates freely.
English - 8
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 8
6/11/2018 3:39:54 PM
maintenance
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
CLEANING
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of
the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open
the door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact
a qualified technician or a local Samsung service centre for technical
assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service
centre. Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first
unplug the power cord from the power source, and then contact a local
Samsung service centre.
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that
builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
To clean the upper area of the cooking chamber,
lower the top heating element by 45° as shown.
This will help clean the upper area. When done,
reposition the top heating element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and
closes smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking
chamber after waiting for the oven to cool down.
English - 9
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 9
6/11/2018 3:39:54 PM
02 installation / maintenance
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside
the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable
and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have
built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner
and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair
the oven yourself.
oven features
CONTROL PANEL
OVEN
1
2
3
4
1
6
2
7
3
5
6
7
8
9
10
11
8
1. DOOR
6. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10. OPEN DOOR PUSH BUTTON
4
9
5
10
11. CONTROL PANEL
1. AUTO POWER DEFROST
FEATURE SELECTION
6. WEIGHT SELECTION
2. INSTANT REHEAT/COOK
FEATURES SELECTION
8. +30s BUTTON
3. MICROWAVE MODE BUTTON
4. TIME SETTING BUTTON
7. CLOCK SETTING
9. START BUTTON
10. ENERGY SAVE BUTTON
5. STOP/CANCEL BUTTON
English - 10
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 10
6/11/2018 3:39:55 PM
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING
CORRECTLY
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. Open the oven door by pushing the large
button in the bottom right-hand corner of the control panel.
First, place a bowl of water on the turntable. Then, close the door.
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or
the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Instant Reheat/Cook
• Cook
Cooking Principle.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
1. Press the Power Level button and set the time
to 4-5 minutes by pressing the 1 min button the
appropriate number of times.
2. Press the Start button.
Result :
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
The oven heats the water for 4 to 5
minutes. The water should then be
boiling.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
SETTING THE TIME
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour
or 24-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English - 11
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 11
6/11/2018 3:39:56 PM
03 oven features / oven use
oven use
POWER LEVELS
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock button once or twice
You can choose among the power levels below.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
3. When the right time is displayed, press the Clock
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW
100 W
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
COOKING/REHEATING
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Power Level button.
Result :
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the side page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
2. To stop completely;
Press the Stop button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop button.
3. Press the Start button.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start again.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
English - 12
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 12
6/11/2018 3:39:57 PM
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE INSTANT REHEAT/COOK PROGRAMMES
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
The following table presents the various Instant Reheat Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Food/Button
Serving
size
Standing
time
Ready Meals
300-350 g
400-450 g
3 min.
Put on a ceramic plate and cover
it with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
side dish like potatoes, rice or
pasta).
Frozen Ready
Meals
300-350 g
400-450 g
4 min.
Take frozen ready meal and check
if dish is suitable for microwave.
Pierce film of ready meal. Put the
frozen ready meal in the centre.
This programme is suitable for
frozen ready meals consisting of
3 components (e.g. meat with
sauce, vegetables and a side dish
like potatoes, rice or pasta).
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
1-2 min.
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250 ml)
in the centre of turntable.
Stir carefully before and after
standing time.
2. Press the Start button.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an Energy save mode. This facility saves
electricity when the oven is not in use.
• Press the Energy Save button.
• To remove Energy save mode, open the door and
then display shows current time. The oven is ready for use.
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURES
With the instant reheat/cook feature, the cooking time is set automatically
You can select the food servings by pressing the appropriate instant reheat/
cook features. Cook button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Instant reheat/cook button which you
want the required number of times.
Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
Recommendations
2. Press the Start button.
Result :
When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times. (once every minute)
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
English - 13
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 13
6/11/2018 3:39:58 PM
04 oven use
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
USING THE AUTO POWER DEFROST PROGRAMMES
The auto power defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the Power Defrost programme, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry
and fish on a flat ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Food
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Power Defrost button.
Result :
Meat
The following indication is displayed:
Serving
size (g)
200-1500
Standing
time (min.)
15-60
Poultry
Fish
2. Select the food weight by pressing the Kg or 100g
button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
Recommendations
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the pieces over, when the
oven beeps.
This programme is suitable for
meat such as steaks, chops or
minced meat, chicken pieces,
whole chicken or fish fillets.
MULTISTAGE COOKING
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Example: Y
ou wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
3. Press the Start button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start button again to finish defrosting.
 Defrosting
 Cook I
 Cook II
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start button until you’ve set the final stage.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 12 for further details.
1. Press the Power Defrost button once or more
times.
2. Set the weight by pressing the Kg or 100g buttons
the appropriate number of times (500 g in the
example).
English - 14
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 14
6/11/2018 3:40:00 PM
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
If necessary, set the power level by pressing the
Power Level button again one or more times.
(600 W in the example)
5. Press the Power Level button.
The microwave mode (II) : If necessary, set the
power level by pressing the Power Level button
again one or more times. (450 W in the example)
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
7. Press the Start button.
Result :
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven beeps four times.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Stop and Start buttons at the same time.
Result :
The oven will not beep each time you
press a button.
04 oven use
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
SWITCHING THE BEEPER OFF
2. To switch the beeper back on, press the Stop and
Start buttons again at the same time.
Result :
The oven operates with the beeper on
again.
SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the Stop and Clock buttons at the same
time.
Result :
The oven is locked (no functions can
be selected).
2. To unlock the oven, press the Stop and Clock
buttons again at the same time.
Result :
The oven can be used normally.
English - 15
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 15
6/11/2018 3:40:01 PM
cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
•
Glass jars
Microwavesafe
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist
ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Fast-food packaging
•
Polystyrene cups
containers
✓
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or grease-proof
paper
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
✓
✓✗
✗
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
Glassware
•
Oven-to-table ware
•
Fine glassware
Comments
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
English - 16
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 16
6/11/2018 3:40:01 PM
troubleshooting and error code
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
TROUBLESHOOTING
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
ERROR CODE
“SE” message indicates.
• The “SE” message is Clean the keys and check if there is water on
the surface around key. Turn off the microwave oven and try setting
again. If it occurs again, call your local SAMSUNG Customer Care
Centre.
English - 17
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 17
6/11/2018 3:40:01 PM
05 cookware guide / troubleshooting and error code
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
ME83D
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 346 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12 kg approx
memo
English - 18
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 18
6/11/2018 3:40:01 PM
memo
memo
06 technical specifications
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 19
6/11/2018 3:40:01 PM
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
SLOVENIA
CALL
045 620 202
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800-SAMSUNG
(800-726786)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
8-800-77777
8000-7267
800-7267
080 697 267 (brezplačna številka)
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/si/support
DE68-04225B-01
ME83D-1_BAL_DE68-04225B-01_EN.indd 20
6/11/2018 3:40:01 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising