Samsung | AX60R5080WD/ST | User manual | Samsung เครื่องฟอกอากาศ BLUE SKY AX5500K คู่มือการใช้

Samsung เครื่องฟอกอากาศ  BLUE SKY AX5500K คู่มือการใช้
เครือ
่ งฟอกอากาศ
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
AX60R5080WD/ST
้ ผลิตภัณฑ์เครือ
ꞏꞏ ขอบคุณส�ำหรับการซือ
่ งฟอกอากาศ Samsung นี้
ꞏꞏ ก่อนเปิ ดใช ้งาน โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ฉบับนีอ
้ ย่างละเอียดและเก็บคูม
่ อ
ื นีไ
้ ว ้เพือ
่ การอ ้างอิงในอนาคต
สารบ ัญ
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
3
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
8
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง/ข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
8
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
9
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์
จอแสดงผลและปุ่ มสัง่ การ
การถอดแผ่นกรอง
การประกอบแผ่นกรอง
9
10
11
12
คุณสมบ ัติการท�ำงาน
15
การเปิ ด-ปิ ดเครือ
่ ง/การควบคุมความเร็วพัดลม
ั่ ตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด/ไฟสถานะบนจอแสดงผล
โหมด Sleep /ฟั งก์ชน
ั่ ล็อก
การเปิ ด-ปิ ดคุณสมบัติ Wi-Fi/การรีเซ็ตแผ่นกรอง/ฟั งก์ชน
การตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
15
16
17
18
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
19
การท�ำความสะอาดภายนอกเครือ
่ งฟอกอากาศ
ท�ำความสะอาดและอบแห ้งแผ่นกรอง
19
20
่ ั SmartThings
แอพลิเคชน
21
ภาคผนวก
25
การแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้น
25
้ี ย่างถูกต้อง
การก�ำจ ัดผลิตภ ัณฑ์นอ
(ขยะประเภทผลิตภ ัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส)์
� หร ับประเทศทีม
(สำ
่ รี ะบบเก็บแยกขยะ)
เครือ
่ งหมายนีใ้ นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมด ้านอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ (เช่น เครือ
่ งชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรก�ำจัดร่วมกับขยะในครัวเรือนอืน
่ ๆ เมือ
่ หมดอายุการใช ้งาน
เพือ
่ ป้ องกันอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ต่อกับสิง่ แวดล ้อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนือ
่ งมาจากการทิง้ ขยะโดยไม่มก
ี าร
ควบคุม
โปรดแยกขยะประเภทเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เหล่านีจ
้ ากขยะประเภทอืน
่ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
เพือ
่ ส่งเสริมการใช ้วัสดุและทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
้ ผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อส�ำนักงานของหน่วยงานภาครัฐในพืน
• ผู ้ใช ้งานในครัวเรือนโปรดติดต่อผู ้ขายทีค
่ ณ
ุ ซือ
้ ที่ เพือ
่
ขอรายละเอียดเกีย
่ วกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
้ และไม่ควรทิง้
• ผู ้ใช ้งานทางธุรกิจควรติดต่อผู ้ผลิต เพือ
่ ตรวจสอบข ้อก�ำหนดและเงือ
่ นไขของสัญญาการจัดซือ
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมร่วมกับขยะเชิงพาณิชย์อน
ื่ ๆ
2
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ิ
ข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัยนีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของเจ ้าของอุปกรณ์และป้ องกันความเสียหายของทรัพย์สน
ดังนัน
้ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ ย่างถีถ
่ ้วนก่อนใช ้งานผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่ปลอดภัยทีอ
่ าจส่งผลให ้เกิดการได ้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลทีร่ ้ายแรงหรือเสียชีวต
ิ
ข้อควรระว ัง
ิ เสีย
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่ปลอดภัยทีอ
่ าจส่งผลให ้เกิดการได ้รับบาดเจ็บเล็กน ้อยต่อบุคคลหรือทรัพย์สน
หาย
ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำ
ห ้ามกระท�ำ
ให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได ้รับการต่อสายดินเพือ
่ ป้ องกันไฟดูด
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้าเสียบทีผ
่ นัง
้ ส่วน
ห ้ามถอดแยกชิน
� หร ับการติดตงั้
สำ
ค�ำเตือน
ื่ มต่อก ับเต้าเสย
ี บทีใ่ ห้กำ
ี บไฟฟ้า
ใ ห้เชอ
� ล ังขาออกตามทีก
่ ำ
� หนดของผลิตภ ัณฑ์เท่านน
ั้ อย่าใชเ้ ต้าเสย
ร่วมก ับผลิตภ ัณฑ์อน
ื่ ๆ อย่าต่อพ่วงสายไฟ และอย่าต่อพ่วงสายไฟด้วยตนเอง
• การใช ้เต ้ารับทีผ
่ นังร่วมกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าอืน
่ ๆ โดยใช ้ปลั๊กพ่วงสายไฟแบบหลายทางหรือต่อพ่วงสายไฟ
อาจส่งผลให ้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือเพลิงไหม ้ได ้
• การใช ้ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ าอาจท�ำใหเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือไฟไหมได ้
• หากแรงดันไฟฟ้ า / ความถี่ / กระแสไฟตามพิกด
ั ไม่ตรงตามข ้อมูลทีก
่ �ำหนดมาส�ำหรับผลิตภัณฑ์ อาจ
ท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
ื้ สูงหรือฝุ่น
อย่าติดตงเครื
ั้
อ
่ งฟอกอากาศใกล้ก ับแหล่งความร้อนสูงและว ัตถุไวไฟ บริเวณทีม
่ ค
ี วามชน
ั ัสก ับน�ำ้ ม ัน ก๊าซ แสงแดด และน�ำ้ โดยตรง
หนาแน่น หลีกเลีย
่ งการสมผ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ข้อควรระว ัง
ควรติดตงผลิ
ั้
ตภ ัณฑ์ในบริเวณทีส
่ ามารถถอดปลก
๊ ั ไฟออกได้งา่ ยเมือ
่ จ�ำเป็น
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้เนือ
่ งจากไฟฟ้ ารั่ว
้ เรียบและมน
ติดต้งผลิ
้
ตภ ัณฑ์บนพืน
่ ั คง
่ เสียงดังมากเกินไป และปั ญหาการท�ำงานเนือ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำเพือ
่ หลีกเลีย่ งการสัน
่ งจากลักษณะเหล่านัน
้
3
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
้ ทีว่ า่ งทีป
เว้นพืน
่ ลอดภ ัยจากว ัตถุรอบๆ
• เว ้นพืน
้ ทีว่ า่ งจากด ้านข ้างแต่ละด ้าน: อย่างน ้อย 60 ซม. และด ้านหน ้า: อย่างน ้อย 25 ซม.
• การเว ้นพืน
้ ทีว่ า่ งเป็ นสิง่ ทีจ่ �ำเป็ นเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าเครือ
่ งสามารถดูดอากาศเข ้าอย่างเพียงพอและฟอกอากาศ
อย่างเหมาะสม
• ตรวจสอบว่าช่องทางเข ้าและช่องทางออกของอากาศไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดกัน
้
ตรวจสอบว่าสายไฟไม่ถก
ู ต ัวเครือ
่ งกดท ับไว้
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
� หร ับแหล่งจ่ายไฟ
สำ
ค�ำเตือน
้ า้ สะอาดเช็ดท�ำความสะอาดปลก
ั ัสเพือ
้ ทีห
ใชผ
๊ ั ไฟของเครือ
่ งและพืน
่ น้าสมผ
่ ให้ปลอดจากฝุ่น น�ำ้ และ
สารทีไ่ ม่ตอ
้ งการอืน
่ ๆ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ื่ มต่อก ับเต้าเสย
ี บไฟฟ้า
ตรวจสอบต�ำแหน่งของปลก
๊ ั ไฟเมือ
่ เชอ
•• การแขวนสายไฟจากด ้านบนของปลั๊กลงมาอาจท�ำให ้สายไฟด ้านในเสียหาย ซึง่ อาจน� ำไปสูไ่ ฟดูดหรือเพลิง
ไหม ้ได ้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บา้ นของคุณถ้าตรวจพบปลก
๊ ั ไฟหรือสายไฟช�ำรุด
ี บปลก
ี บแน่นสนิท อย่าใชง้ านผลิตภ ัณฑ์เมือ
ให้แน่ใจว่าเสย
๊ ั ไฟเข้าก ับเต้าเสย
่ ปลก
๊ ั ไฟหรือสายไฟ
�
ชำรุด
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
เมือ
่ ต้องการถอดสายไฟจากต ัวเครือ
่ ง ให้ดงึ โดยจ ับทีต
่ ัวปลก
๊ ั ไฟ อย่าดึงโดยจ ับทีต
่ ัวสายไฟ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
อย่าพ ับงอ ดึงยืด บิดควน
่ ั หรือผูกปมสายไฟ อย่าแขวนสายไฟพาดเหนือว ัตถุโลหะหรือวางว ัตถุหน ัก
ท ับสายไฟ อย่าวางพาดสายไฟไว้ระหว่างว ัตถุตา่ งๆ หรือด้านหล ังของเครือ
่ งฟอกอากาศ
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
4
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ข้อควรระว ัง
ถอดปลก
๊ ั ไฟของเครือ
่ งฟอกอากาศออกเมือ
่ จะไม่ได้ใชง้ านเป็นเวลานาน และในระหว่างเกิด พายุฟ้า
คะนอง
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
การติดตงผลิ
ั้
ตภ ัณฑ์จะต้องกระท�ำโดยเจ้าหน้าทีบ
่ ริการของ Samsung หรือชา่ งเทคนิคในท้องถิน
่ ที่
ได้ร ับรองเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไม่ให้สายไฟหรือปลก
๊ ั ไฟช�ำรุด ซงึ่ จะมีอ ันตราย
ื่ มต่อแหล่งจ่ายไฟของเครือ
่ มแซมเสมอ
ต ัดการเชอ
่ งฟอกอากาศก่อนท�ำความสะอาดหรือซอ
� หร ับการใชง้ าน
สำ
ค�ำเตือน
ื่ มต่อแหล่งจ่ายไฟท ันที และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ถ้าผลิตภ ัณฑ์มน
ี �ำ้ เข้าไป ให้ต ัดการเชอ
ใกล้บา้ นของคุณ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ั
ี งด ัง กลิน
ถ้าคุณสงเกตพบเส
ย
่ ไหม้ หรือคว ันออกมาจากต ัวผลิตภ ัณฑ์ ให้หยุดใชง้ านผลิตภ ัณฑ์ท ันที
และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บา้ นของคุณ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ั ัสก ับเครือ
ในกรณีมก
ี า๊ ซรว่ ั ใกล้ก ับเครือ
่ งฟอกอากาศ อย่าสมผ
่ งหรือพยายามถอดปลก
๊ ั ไฟ ให้ระบาย
อากาศในห้องท ันที และติดต่อผูใ้ ห้บริการหรือชา่ งเทคนิคทีไ่ ด้ร ับรองเพือ
่ ขอค�ำแนะน�ำ
•• อย่าเปิ ดพัดลมระบายอากาศ
•• ประกายไฟอาจท�ำให ้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ้ได ้
อย่าดึงปลก
๊ ั ไฟออกในขณะทีเ่ ครือ
่ งฟอกอากาศก�ำล ังท�ำงาน
่ ารระเบิดหรือเพลิงไหม ้ได ้
•• การด�ำเนินการนีอ
้ าจก่อให ้เกิดประกายไฟเมือ
่ เสียบปลั๊กอีกครัง้ ซึง่ จะน� ำไปสูก
่ มแซม
โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บา้ นของคุณเมือ
่ จ�ำเป็นต้องขอร ับบริการซอ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ั ัสก ับปลก
อย่าสมผ
๊ ั ไฟโดยมือทีเ่ ปี ยก
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
5
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
้ รงด ันต ัวเครือ
อย่าใชแ
่ งฟอกอากาศหรือดึงเครือ
่ งออกจากต�ำแหน่ง
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดเพลิงไหม ้ การท�ำงานผิดปกติ หรือการได ้รับบาดเจ็บ
้ มถึงของเด็กหรือก�ำจ ัดทิง้ โดยสอดคล้องตาม
จ ัดเก็บว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์พลาสติกให้หา่ งจากการเอือ
กฎหมาย
่ งจากการขาดอากาศหายใจ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ปกป้ องเด็กไม่ให ้มีความเสีย
่ งทางเข้าหรือชอ
่ งทางออกของอากาศ
อย่าสอดนิว้ มือหรือว ัตถุอน
ื่ ๆ เข้าไปในชอ
•• ใช ้การดูแลเด็กเป็ นพิเศษเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เด็กได ้รับบาดเจ็บ
้ บนผลิตภ ัณฑ์
อย่าวางว ัตถุใดๆ ใกล้ก ับเครือ
่ งฟอกอากาศเนือ
่ งจากเด็กเล็กอาจใชเ้ พือ
่ ปี นขึน
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการได ้รับบาดเจ็บเนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์พลิกคว�ำ่ หรือล ้มลงมาโดนร่างกาย
ั ัสก ับน�ำ้ ให้ทำ
ถ้าบริเวณปลก
๊ ั ไฟสมผ
� ให้แห้งสนิทก่อนใชง้ านเครือ
่ งฟอกอากาศอีกครงั้
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
อย่าสอดว ัตถุโลหะและว ัตถุทค
ี่ ล้ายก ันเข้าไปด้านในเครือ
่ งฟอกอากาศ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือการได ้รับบาดเจ็บ
อย่าวางว ัตถุหน ักลงบนเครือ
่ งฟอกอากาศ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการท�ำงานผิดปกติหรือเสียงดัง
ั ัสก ับของเหลวหรือน�ำ้ ให้ต ัดการเชอ
ื่ ม
ถ้าสว่ นประกอบทางไฟฟ้าใดๆ ด้านในเครือ
่ งฟอกอากาศสมผ
ต่อแหล่งจ่ายไฟของผลิตภ ัณฑ์ และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บา้ นของคุณ
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
่ มแซม หรือแก้ไขผลิตภ ัณฑ์ดว้ ยต ัวเอง
อย่าพยายามซอ
•• ให ้ใช ้เฉพาะฟิ วส์ตามพิกด
ั ทีไ่ ด ้มาตรฐานเท่านัน
้
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูด การท�ำงานผิดปกติ หรือการได ้รับบาดเจ็บ
6
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ข้อควรระว ัง
ี ง/ภาพอืน
เว้นระยะห่างของเครือ
่ งฟอกอากาศจากอุปกรณ์ทวี ห
ี รือเครือ
่ งเล่นเสย
่ ๆ อย่างน้อย 2 เมตร
•• เครือ
่ งฟอกอากาศอาจได ้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนของวิดโี อหรือเสียง
้ ทีว่ า่ งทีป
เว้นพืน
่ ลอดภ ัยรอบๆ เครือ
่ งฟอกอากาศเมือ
่ ใชง้ านเครือ
่ ง
•• เว ้นพืน
้ ทีว่ า่ งจากด ้านข ้างแต่ละด ้าน: อย่างน ้อย 60 ซม. และด ้านหน ้า: อย่างน ้อย 25 ซม.
•• เครือ
่ งฟอกอากาศของคุณได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ดูดอากาศผ่านช่องทางเข ้าของอากาศทีด
่ ้านหน ้าเพือ
่
ท�ำการฟอกอากาศ ดูแลรักษาบริเวณรอบเครือ
่ งให ้ปลอดจากวัสดุใดๆ และให ้แน่ใจว่าช่องทางเข ้าและช่อง
ทางออกของอากาศไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดกัน
้ เช่น ผ ้าม่าน
ื้ ผ้า เทียนไข บุหรีท
้ บนผลิตภ ัณฑ์หรือวางว ัตถุอน
อย่าก้าวยืนขึน
ื่ ๆ บนต ัวผลิตภ ัณฑ์ (เสอ
่ จ
ี่ ด
ุ ไฟ แผ่น
จาน ยาร ักษาโรค ว ัสดุโลหะ อุปกรณ์ปร ับสภาพอากาศ ฯลฯ)
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูด การท�ำงานผิดปกติ หรือการได ้รับบาดเจ็บ
ี บปลก
ี บไฟฟ้าแล้ว
อย่าเอียงหรือพลิกด้านต ัวเครือ
่ งฟอกอากาศในขณะทีเ่ สย
๊ ั ไฟเข้าก ับเต้าเสย
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการท�ำงานผิดปกติหรือเพลิงไหม ้
้ าฆ่าแมลงหรือผลิตภ ัณฑ์พน
อย่าใชย
่ สเปรย์บนต ัวเครือ
่ งฟอกอากาศ
•• สารเหล่านัน
้ มีอน
ั ตรายและอาจท�ำให ้เกิดไฟดูด เพลิงไหม ้ หรือเครือ
่ งท�ำงานผิดปกติได ้
อย่าน�ำเครือ
่ งฟอกอากาศจุม
่ ลงในน�ำ้
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการท�ำงานผิดปกติ
อย่าจ ัดการก ับผลิตภ ัณฑ์ในขณะทีม
่ อ
ื เปี ยก
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูด
้ี ามารถใชโ้ ดยเด็กอายุตงแต่
้ ไป และบุคคลทีม
ผลิตภ ัณฑ์นส
ั้
8 ปี ขึน
่ ค
ี วามบกพร่องทางกายภาพ
ั ัส หรือทางจิต หรือบุคคลทีข
ประสาทสมผ
่ าดประสบการณ์และความรู ้ เว้นแต่อยูภ
่ ายใต้การควบคุม
ดูแลหรือแนะน�ำเกีย
่ วก ับการใชง้ านผลิตภ ัณฑ์นใี้ นแนวทางทีป
่ ลอดภ ัยและเข้าใจในอ ันตรายที่
เกีย
่ วข้อง ห้ามเด็กเล่นก ับผลิตภ ัณฑ์น ี้
้ ะต้องไม่กระท�ำโดยเด็กทีไ่ ม่อยูภ
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษาโดยผูใ้ ชจ
่ ายใต้การควบคุมดูแล
� หร ับการท�ำความสะอาด
สำ
ค�ำเตือน
ั ัสก ับน�ำ้ น�ำ้ ม ัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อะซโี ตน หรือสารทีค
อย่าให้ผลิตภ ัณฑ์สมผ
่ ล้ายก ันโดยตรง
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไม่ให ้ผลิตภัณฑ์สเี พีย
้ น เสียรูปทรง ไฟดูด หรือเพลิงไหม ้
ื่ มต่อแหล่งจ่ายไฟของเครือ
ต ัดการเชอ
่ งฟอกอากาศก่อนท�ำความสะอาดเสมอ รอให้พ ัดลมหยุดสนิท
ก่อนท�ำความสะอาด
•• ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ หลีกเลีย
่ งไฟดูดหรือเพลิงไหม ้
ข้อควรระว ัง
ี บไฟฟ้าก่อนท�ำความสะอาดผลิตภ ัณฑ์เสมอ
ให้แน่ใจว่าได้ถอดปลก
๊ ั สายไฟของเครือ
่ งออกจากเต้าเสย
7
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
แผ่นกรองแบบ 2-in-1
จ�ำนวน 1 หน่วย
(แผ่นกรองขจัดกลิน
่ +
แผ่นกรองกักเก็บฝุ่ น)
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ 1 หน่วย
แผ่นกรองขัน
้ ต ้น
1 หน่วย
ข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภ ัณฑ์
ขนาดของผลิตภัณฑ์องิ ตามขนาดสูงสุด ค่าขนาดอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ต�ำแหน่งการวัด
การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ ทัง้ นีเ้ พือ
่ การปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์
8
ื่ รุน
ชอ
่
ขนาด
(ความกว้าง × ความสูง × ความลึก)
้ ที่
ความครอบคลุมพืน
AX60R5080WD/ST
360 มม. x 783 มม. x 293 มม.
60 ม²
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
ทว่ ั ไป
06
01
02
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
07
03
08
04
09
10
05
11
12
01 Air outlet (top) (ช่องออกของอากาศ (ด ้านบน))
08 Air outlet (side) (ช่องออกของอากาศ (ด ้านข ้าง))
02 Display and buttons (จอแสดงผลและปุ่ มสัง่ การ)
09 Laser PM sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับ PM แบบ
เลเซอร์)
03 Display lighting (ไฟสถานะบนจอแสดงผล)
04 Filter holder (ทีย
่ ด
ึ แผ่นกรอง)
05 Air inlet / Front panel
(ช่องเข ้าของอากาศ/แผงด ้านหน ้า)
06 Handle (rear side) (ด ้ามจับ (ด ้านหลัง))
07 Dongle mount (ตัวติดตัง้ Dongle)
10 Gas sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ)
11 2-in-1 filter (Deodorization Filter+Dust Collecting
Filter) (แผ่นกรองแบบ 2-in-1 (แผ่นกรองขจัดกลิน่ +
แผ่นกรองกักเก็บฝุ่ น))
12 Pre-filter (แผ่นกรองขัน
้ ต ้น)
• ผลิตภัณฑ์รน
ุ่ นีม
้ าพร ้อมกับความสามารถเชือ่ ม
ต่อ Wi-Fi ในตัวและไม่จ�ำเป็ นต ้องใช ้ Dongle
ั่ นี้
ภายนอกเพือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
9
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
จอแสดงผลและปุ่มสง่ ั การ
01
02
03
04
05 06 07
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
08
09
10
01 Current fan speed (ความเร็วพัดลมปั จจุบน
ั )
02 PM10 / PM2.5 / PM1.0 pollution / Concentration /
้ ารมลพิษ PM10 / PM2.5 /
Timer indicator (ไฟตัวบ่งชีส
PM1.0 / ความเข ้มข ้น / ตัวตัง้ เวลา)
้ ณ
03 Air quality indicator (ไฟตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศ)
้ ารมลพิษของ
04 Gas pollution indicator (ไฟตัวบ่งชีส
ก๊าซ)
้ ารเปลีย
05 Filter replacement indicator (ไฟตัวบ่งชีก
่ น
แผ่นกรอง)
้ ั งก์ชน
ั่ Wi-Fi)
06 Wi-Fi function indicator (ไฟตัวบ่งชีฟ
้ ารล็อก)
07 Lock indicator (ไฟตัวบ่งชีก
08 Power button (ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด)
09 Fan speed button (ปุ่ มความเร็วพัดลม)
10 Sleep mode / Wi-Fi On or Off button
(โหมด Sleep / ปุ่ มเปิ ดหรือปิ ด Wi-Fi)
11 Timed on/off button (ปุ่ มตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด)
11
12
13
12 Lighting / Filter reset button
(ปุ่ มไฟสถานะ/รีเซ็ตแผ่นกรอง)
13 Air quality / Lock button
(ปุ่ มคุณภาพอากาศ / แผ่นกรอง)
หมายเหตุ
•• PM10: ฝุ่ นในอากาศทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมครอน
หรือน ้อยกว่า
–– อนุภาคละเอียดทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1/5 ของเส ้นผมมนุษย์
•• PM2.5: ฝุ่ นในอากาศทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง 2.5
ไมครอน หรือน ้อยกว่า
–– อนุภาคละเอียดทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1/20 ของเส ้นผมมนุษย์
•• PM1.0: ฝุ่ นในอากาศทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง 1.0
ไมครอน หรือน ้อยกว่า
–– อนุภาคละเอียดทีม
่ ข
ี นาดเส ้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1/50 ของเส ้นผมมนุษย์
* เส ้นผ่านศูนย์กลางของเส ้นผมมนุษย์: 50 ถึง 70 ไมครอน
่ ของโซลูชน
ั่ AI ของ Samsung และช่วยให ้คุณควบคุมผลิตภัณฑ์ผา่ นเสียงพูด ส�ำหรับการใช ้งาน
Bixby เป็ นชือ
ั่ การรู ้จ�ำเสียงพูด คุณจะต ้องเชือ
่ มต่อแอป SmartThings บนสมาร์ทโฟนของคุณเข ้ากับผลิตภัณฑ์ ถ ้ารุน
ฟั งก์ชน
่
ั่ การรู ้จ�ำเสียงพูด คุณจะสามารถควบคุมบางฟั งก์ชน
ั่ โดยใช ้ Bixby บนสมาร์ทโฟน
ผลิตภัณฑ์ไม่รองรับฟั งก์ชน
Samsung ของคุณเท่านัน
้
หมายเหตุ
ั่ ทีร่ องรับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมภ
• Bixby สนับสนุนบางภาษาเท่านัน
้ และฟั งก์ชน
ิ าคของโลก
10
การถอดแผ่นกรอง
เมือ
่ ใช ้งาน แผ่นกรองแบบ 2-in-1 เป็ นครัง้ แรก หรือเมือ
่ เปลีย
่ นแผ่นกรองใหม่ ให ้ถอดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกไวนิล
ก่อน
ขนตอนที
ั้
่ 1 ถอดแผงด ้านหน ้า
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
• ใช ้นิว้ หัวแม่มอ
ื กดทีด
่ ้านบนของผลิตภัณฑ์ จากนัน
้ ใช ้นิว้
อืน
่ ดึงแผงด ้านหน ้าออก
ขนตอนที
ั้
่ 2 ถอดแผ่นกรองขัน
้ ต ้น
ขนตอนที
ั้
่3 ถ
อดแผ่นกรองแบบ 2-in-1
ิ 90˚ เพือ
• หมุนทีย
่ ด
ึ แผ่นกรองทวนเข็มนาฬกา
่
ปลดแผ่นกรองออก
ขนตอนที
ั้
่ 4 ถอดแผ่นกรองแบบ 2-in-1
ขนตอนที
ั้
่ 5 ถอดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกไวนิลออกจากแผ่น
กรอง
11
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
การประกอบแผ่นกรอง
ขนตอนที
ั้
่ 1 ใส่แผ่นกรองแบบ 2-in-1
• ใส่แผ่นกรองให ้ลงต�ำแหน่งด ้านในร่องทีด
่ ้านล่าง
02
• ตรวจสอบทิศทางของช่องใส่กอ
่ นใส่แผ่นกรอง
ลงไป
01
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
ขนตอนที
ั้
่2 ย
ด
ึ แผ่นกรองแบบ 2-in-1 เข ้าต�ำแหน่ง
ิ 90° เพือ
• หมุนทีย
่ ด
ึ แผ่นกรองตามเข็มนาฬกา
่ ยึด
แผ่นกรองเข ้าต�ำแหน่ง
ขนตอนที
ั้
่ 3 ใส่แผ่นกรองขัน
้ ต ้น
03
02
01
ขนตอนที
ั้
่ 4 ใส่แผงด ้านหน ้า
• ก่อนอืน
่ ให ้ใส่ขอเกีย
่ วบนแผงลงในร่องด ้านล่างของตัว
เครือ
่ ง
02
01
12
ขนตอนที
ั้
่5 ก
อ
่ นใช ้งานแผ่นกรองใหม่ ให ้รีเซ็ตสัญญาณ
เตือนการเปลีย
่ นแผ่นกรอง
• กดปุ่ มไฟตัวบ่งชี้ [
กว่า
] ค ้างไว ้เป็ นเวลา 3 วินาทีหรือนาน
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
หมายเหตุ
•• ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ะท�ำงานอย่างไม่มป
ี ระสิทธิภาพเมือ
่ ใช ้งานโดยไม่มแ
ี ผ่นกรอง
•• คุณอาจได ้กลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์ จากแผ่นกรองใหม่เมือ
่ ใช ้งานผลิตภัณฑ์เครือ
่ งฟอกอากาศเป็ นครัง้ แรก
–– ซึง่ กลิน
่ นีจ
้ ะหายไปเองประมาณในหนึง่ วัน
•• ปิ ดหน ้าต่างและประตูห ้องเสมอหากท�ำได ้ ในระหว่างทีเ่ ครือ
่ งก�ำลังท�ำงาน ระบายอากาศในห ้องเป็ นประจ�ำเพือ
่
หลีกเลีย
่ งไม่ให ้มีคาร์บอนมอนอกไซดเข ้มข ้นเมือ
่ คุณปิ ดห ้องของคุณเสมอ เมือ
่ แผ่นกรองมีกลิน
่ อ่อนๆ ให ้ระบาย
อากาศในห ้องเสมอเพือ
่ ลดกลิน
่
•• คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็ นก๊าซอันตรายทีไ่ ม่สามารถขจัดออกโดยแผ่นกรองและมักจะเข ้ามาจากด ้านนอก
•• ความถีข
่ องการท�ำความสะอาดและการเปลีย
่ นแผ่นกรองอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการใช ้งาน
� หร ับการใชแ
้ ผ่นกรองแบบ 2-in-1
ค�ำแนะน�ำสำ
•• การใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มแ
ี ผ่นกรองอาจท�ำให ้เกิดเสียงอากาศทีผ
่ ด
ิ ปกติ
ให ้แน่ใจว่าได ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยมีแผ่นกรองแบบ 2-in-1
•• ในห ้องทีม
่ ก
ี ลิน
่ อยูเ่ ดิม การใช ้ผลิตภัณฑ์หลังจากระบายอากาศในห ้องออกก่อนจะช่วยให ้ควบคุมกลิน
่ ได ้มี
ประสิทธิภาพมากขึน
้
–– การใช ้งานผลิตภัณฑ์ในขณะปรุงอาหารทีมก
ี ลิน
่ รุนแรงอาจท�ำให ้แผ่นกรองขจัดกลิน
่ ดูดซับกลิน
่ ไว ้ และจ�ำเป็ น
ต ้องเปลีย
่ นก่อนเวลาอันควร
–– ถ ้าคุณใช ้งานผลิตภัณฑ์หลังจากไม่ได ้ใช ้มาอย่างน ้อย 2 สัปดาห์ หรือถ ้ามีกลิน
่ ให ้ท�ำความสะอาดเครือ
่ งโดยใช ้งาน
ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีอ
่ ากาศระบายได ้ดีทค
ี่ วามเร็วพัดลมสูงเป็ นเวลาอย่างน ้อย 4 ชัว่ โมง หรือท�ำให ้แผ่นกรองแห ้งใน
แสงแดดเป็ นเวลาอย่างน ้อย 4 ชัว่ โมง การด�ำเนินการนีช
้ ว่ ยขจัดกลิน
่ จากแผ่นกรองได ้
•• ไฟเตือนการเปลีย
่ นแผ่นกรองจะให ้สัญญาณเตือนเมือ
่ ถึงเวลาการใช ้งานแผ่นกรองสูงสุดอิงตามเวลาการใช ้งาน
ของผลิตภัณฑ์ ความถีข
่ องการท�ำความสะอาดและการเปลีย
่ นแผ่นกรองอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อม
้งาน
การใช
•• อย่าล ้างแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ด ้วยน�้ ำ เมือ
่ ใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให ้แน่ใจว่าได ้รักษาแผ่นกรองไม่ให ้เปี ยกน�้ ำ
13
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
•• รอบการเปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ 2-in-1 อยูท
่ รี่ ะหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี โดยอิงตามการใช ้งานเครือ
่ งที่ 24 ชัว่ โมงต่อวัน
้ ลง) อายุการใช ้งานแผ่นกรองขึน
(แผ่นกรองจะใช ้งานได ้นานขึน
้ เมือ
่ ระยะเวลาการใช ้งานเครือ
่ งต่อวันสัน
้ อยูก
่ บ
ั
คุณภาพอากาศ
้ ลงโดยขึน
อายุการใช ้งานแผ่นกรองอาจสัน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการใช ้งานเครือ
่ ง และปริมาณสิง่ ปนเปื้ อนทีด
่ ด
ู ซับ
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
•• ไฟตัวบ่งชีจ้ ะติดสว่างเพือ
่ แจ ้งว่าจ�ำเป็ นจะต ้องเปลีย
่ นแผ่นกรองแล ้ว อย่างไรก็ด ี ให ้เปลีย
่ นแผ่นกรองโดยไม่ค�ำนึง
ถึงสถานะของไฟตัวบ่งชี้ หากคุณมองเห็นสิง่ สกปรกหรือกลิน
่ อย่างชัดเจน หรือถ ้าการหมุนเวียนอากาศทีอ
่ อกมาช ้า
ลง
•• แผ่นกรองกักเก็บฝุ่ นเป็ นแผ่นกรองสมรรถนะสูงส�ำหรับการขจัดอนุภาคละเอียดในอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง (PM)
และอนุภาคควันบุหรี่
•• แผ่นกรองขจัดกลิน
่ แบบถ่านเป็ นแผ่นกรองสมรรถนะสูงชนิดถ่านกัมมันต์ สามารถควบคุมกลิน
่ จากห ้องน�้ ำหรือการ
ปรุงอาหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
•• ถ ้าแผ่นกรองเริม
่ มีกลิน
่ เมือ
่ คุณใช ้งานผลิตภัณฑ์เนือ
่ งจากดูดซับสารก่อกลิน
่ ไว ้หรือใช ้งานหนัก แผ่นกรองจะไม่
สามารถใช ้ได ้อีกต่อไปและจะต ้องเปลีย
่ นใหม่
–– แผ่นกรองแบบ 2-in-1 เป็ นวัสดุแบบใช ้แล ้วทิง้ และแม ้ว่าระยะเวลาการรับประกันเพือ
่ การบ�ำรุงรักษาจะยังคง
บริการฟรี แต่การเปลีย
่ นแผ่นกรองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
้ แผ่นกรองเปลีย
•• คุณสามารถซือ
่ นแทนตัวใหม่ได ้จากศูนย์บริการ Samsung
14
คุณสมบ ัติการท�ำงาน
การเปิ ด-ปิ ดเครือ
่ ง
• กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ด เครือ
่ งฟอกอากาศเปิ ดท�ำงานพร ้อมกับส่งเสียง
สัญญาณและเริม
่ การท�ำงานโดยอัตโนมัต ิ
–– การเตรียมความพร ้อมเซ็นเซอร์จะเริม
่ ท�ำงานพร ้อมกับไฟการ
้ ารแสดงผลและด�ำเนินการต่อ 12 วินาที เครือ
บ่งชีก
่ งจะบ่งชี้
คุณภาพอากาศและระดับความเข ้มข ้นของสารมลพิษด ้วยไฟ
้ บบสี
ตัวบ่งชีแ
้ ณ
– ไฟตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศแบบสี: ระดับ PM10, PM2.5 และ
PM1.0 และการแสดงผลมลพิษของก๊าซ: PM10, PM2.5,
PM1.0
การแสดงโหลดของเซ็นเซอร์
�����������������
• ถ ้าคุณปิ ดเครือ
่ งแล ้วเปิ ดใหม่ ผลิตภัณฑ์จะท�ำงานในความเร็ว
พัดลมล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ใช ้
การควบคุมความเร็วพ ัดลม
้ ่ มเพื
ใชป
ุ
อ
่ เลือกความถีข
่ องการหมุนเวียนอากาศเพือ
่ ฟอก
อากาศในต ัวอาคาร
• กดปุ่ มปรับความเร็วพัดลม [
ต่างๆ
] เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างตัวเลือก
–– แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ความเร็วพัดลมจะเปลีย
่ นตามล�ำดับของ
ต�ำ่ → อัตโนมัต ิ → สูง → ปานกลาง → ต�ำ่
• ในโหมดอัตโนมัต ิ ความเร็วพัดลมจะปรับโดยอัตโนมัตต
ิ ามระดับ
ฝุ่ นละอองและกลิน
่ รอบๆ เพือ
่ รักษาความสะอาดของอากาศใน
ห ้อง
15
คุณสมบ ัติการท�ำงาน
โหมด Sleep
� หร ับ
โหมด Sleep จะให้หอ
้ งทีส
่ ะอาด เงียบ และสะดวกสบายสำ
การนอนหล ับเวลากลางคืนทีด
่ ี
• ใช ้โหมด Sleep เพือ
่ ให ้ไฟตัวบ่งชีโ้ หมดท�ำงานเท่านัน
้ และปิ ดไฟ
้ ารท�ำงานอืน
ตัวบ่งชีก
่ ๆ ทัง้ หมด
• การเปลีย
่ นความเร็วพัดลมเมือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมด Sleep เป็ นเวลา
10 วินาทีขน
ึ้ ไปจะยกเลิกโหมด และการแสดงโหลดของเซ็นเซอร์
จะปรากฎขึน
้
(ดูทห
ี่ วั ข ้อ ‘การแสดงโหลดของเซ็นเซอร์’ ในหน ้า 15)
• คุณสมบัตก
ิ ารล็อกจะไม่สามารถใช ้งานเมือ
่ เปิ ดใช ้โหมด Sleep
ยกเลิก
�����������������
• กดปุ่ มโหมด Sleep [
] หรือปุ่ มปรับความเร็วพัดลม [
]
่ ั ตงเวลาเปิ
ฟังก์ชน
ั้
ด-ปิ ด
ผลิตภ ัณฑ์จะปิ ดเครือ
่ งโดยอ ัตโนม ัติหล ังจากเลยระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้
• คุณสามารถเลือกระหว่าง 1 ชัว่ โมงถึง 12 ชัว่ โมงโดยกดปุ่ มตัง้
เวลาเปิ ด-ปิ ด [
] เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งแล ้ว คุณสามารถปรับตัง้ เวลา
ด ้วยหน่วยย่อยหนึง่ ชัว่ โมง
• การตัง้ เวลาปิ ดถูกตัง้ ไว ้ที่ 3 วินาทีหลังจากเลือกจ�ำนวนชัว่ โมงการ
ท�ำงานทีต
่ ้องการ
ยกเลิก
• กดปุ่ มตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด [
] ค ้างไว ้อย่างน ้อย 3 วินาที หรือกด
ปุ่ มตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด [
] เพือ
่ ตัง้ เวลาไปที่
ไฟสถานะบนจอแสดงผล
ี บบหรี่
้ มาในไฟบอกสถานะสแ
คุณภาพอากาศจะแสดงผลขึน
• ซึง่ จะแสดงระดับของ PM10, PM2.5, PM1.0 หรือระดับมลพิษของ
ก๊าซ แล ้วแต่วา่ รายการใดแย่กว่า
• เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ก�ำลังท�ำงานในโหมด Sleep จะไม่มก
ี ารบ่งชีโ้ ดย
ใช ้สี
ยกเลิก
• กดปุ่ มไฟตัวบ่งชี้ [
16
]
การเปิ ด-ปิ ดคุณสมบ ัติ Wi-Fi
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ดคุณสมบ ัติ Wi-Fi
• กดปุ่ มโหมด Sleep [
] เป็ นเวลาอย่างน ้อย 3 วินาทีเพือ
่ เปิ ด
หรือปิ ดคุณสมบัต ิ Wi-Fi
• เมือ
่ ต ้องการใช ้คุณสมบัตน
ิ ี้ ให ้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กบ
ั แอป
่ มต่อแอปแล ้ว ไอคอน
Samsung SmartThings ก่อน เมือ
่ เชือ
Wi-Fi จะติดสว่างขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อกับ
–– ไอคอน Wi-Fi จะติดสว่างเฉพาะเมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
แอป Samsung SmartThings เท่านัน
้
่ มต่อกับแอป SmartThings ให ้ดูท ี่ 21
–– ส�ำหรับการเชือ
ั
การล้างสญญาณเตื
อนการเปลีย
่ นแผ่นกรอง
�����������������
้ี ะแจ้งเตือนเมือ
คุณสมบ ัตินจ
่ ถึงเวลาเปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ
2-in-1 (แผ่นกรองขจ ัดกลิน
่ + แผ่นกรองก ักเก็บฝุ่น)
• ถ ้าคุณได ้ยินเสียงบี๊ บและไฟแสดงสถานะการเปลีย
่ นแผ่นกรอง
[ ] ติดสว่างในขณะทีผ
่ ลิตภัณฑ์ก�ำลังท�ำงาน ให ้เปลีย
่ นแผ่น
กรองและกดปุ่ มไฟสว่าง [
] เป็ นเวลา 3 วินาทีขน
ึ้ ไปเพือ
่
รีเซ็ต ตัวเตือนการเปลีย
่ นแผ่นกรองจะดับลงหลังจากไฟ [ ]
ติดกะพริบสองครัง้ พร ้อมกับเสียงสัญญาณ
• ในลักษณะเดียวกัน ถ ้าแผ่นกรองถูกเปลีย
่ นก่อนทีไ่ ฟ [ ] จะ
ติดสว่างไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดๆ ให ้รีเซ็ตสถานะโดยกดปุ่ มไฟ
สว่าง [
] เป็ นเวลา 3 วินาทีขน
ึ้ ไป
• หลังจากรีเซ็ตแผ่นกรอง ให ้กดปุ่ มไฟสว่าง [
] เพือ
่ รีเซ็ต
คุณสมบัตน
ิ ด
ี้ ้วย
ข้อควรระว ัง
้ ารเปลีย
• ไฟตัวบ่งชีก
่ นแผ่นกรองอาจไม่ท�ำงานอย่างถูกต ้อง ถ ้าคุณ
ใช ้งานแผ่นกรองเดิมต่อโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ น หรือท�ำการรีเซ็ตโดย
ไม่มแ
ี ผ่นกรอง
่ ั ล็อก
ฟังก์ชน
้ ณ
ใชค
ุ สมบ ัตินเ้ี พือ
่ ล็อกปุ่มสง่ ั การทงหมดและป
ั้
้ องก ันไม่ให้ม ี
การกดปุ่มโดยไม่ตงใจ
ั้
โดยเฉพาะเด็กเล็ก
• กดปุ่ มคุณภาพอากาศ [ ] ค ้างไว ้เป็ นเวลาอย่างน ้อย 3 วินาทีเพือ
่
้งานคุ
่
เปิ ดใช
ณสมบัตนิ ี้ ซึงจะล็อกปุ่ มทัง้ หมดหลังจากได ้ยินเสียงบี๊ บ
• ปุ่ มสัง่ การทัง้ หมดจะไม่ท�ำงานในขณะทีเ่ ปิ ดท�ำงานคุณสมบัตล
ิ ็อก
ยกเลิก
• กดปุ่ มคุณภาพอากาศ [ ] ค ้างไว ้เป็ นเวลา 3 วินาทีหรือนานกว่า
คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะถูกปลดล็อกหลังจากได ้ยินเสียงบี๊ บ
17
คุณสมบ ัติการท�ำงาน
การตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
�����������������
คุณสามารถตรวจดูคณ
ุ ภาพของอากาศปั จจุบน
ั ได ้จากแผงจอแสดงผลด ้วยสี (แสดงระดับ PM10 / PM2.5 / PM1.0 /
มลพิษของก๊าซ) และไฟบอกสถานะระดับความเข ้มข ้น
้ ้วยสีและระดับของ PM10 / PM2.5 / PM1.0 จะระบุความเข ้มข ้นของ PM10
•• ตามค่าเริม
่ ต ้น ไฟตัวบ่งชีด
•• แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ มคุณภาพอากาศ [ ] เครือ่ งจะแสดงสถานะปั จจุบน
ั เป็ นล�ำดับของ PM10 → PM2.5 → PM1.0
ระดับ PM2.5 และ PM1.0 จะแสดงผลขึน
้ มาเป็ นเวลา 10 วินาที ก่อนทีจ่ ะเปลีย
่ นเป็ นระดับ PM10 โดยอัตโนมัต ิ
–– คุณภาพอากาศจะเป็ น ‘แย่มาก’ เมือ
่ ค่าระดับ PM2.5 / PM1.0 แย่กว่าค่าระดับ PM10
ถ ้าระดับความเข ้มข ้นเหมือนกับส�ำหรับกลุม
่ PM ทัง้ หมด ไฟตัวบ่งชีจ้ ะแสดงระดับของ PM10
•• ระดับคุณภาพอากาศ
ระด ับมลพิษ
แย่มาก
แย่
ปานกลาง
ดี
สีแดง
สีเหลือง
สีเขียว
สีน�้ำเงิน
ระด ับ PM10
(ไมโครกร ัม/ม.³)
151 และมากกว่า
81 - 150
31 - 80
30 และต�ำ่ กว่า
ระด ับ PM2.5 / PM1.0
(ไมโครกร ัม/ม.³)
76 และมากกว่า
36 - 75
16 - 35
15 และต�ำ่ กว่า
ระด ับสารมลพิษ
ของก๊าซ
4
3
2
1
•• การวัดค่า PM10, PM2.5 และ PM1.0 จะแสดงขึน
้ มาเป็ นตัวเลขระหว่าง 05 – 999
หมายเหตุ
•• ความเข ้มข ้นของฝุ่ นอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขแวดล ้อม (เช่น เมือ
่ ผลิตภัณฑ์อยูใ่ กล ้กับบริเวณทีม
่ ส
ี งิ่
ก่อสร ้าง ถนน หรือโซฟาหุ ้มห ้า หรือเมือ
่ ใช ้งานเครือ
่ งดูดฝุ่ นหรือมีการปูพน
ื้ หรือผ ้าใกล ้กับผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)
•• เงือ
่ นไขต่อไปนีอ
้ าจเป็ นสาเหตุให ้ระดับ PM สูง:
้ ผ ้า หรือสถานทีอ
้
–– เมือ
่ ใช ้งานผลิตภัณฑ์ใกล ้กับผ ้าขนสัตว์หรือใช ้ในสถานเลีย
้ งสัตว์เลีย
้ ง ร ้านเสือ
่ น
ื่ ๆ ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ ได ้สูง
ควัน หรือการติดเชือ
้ ในอากาศ เครือ
–– เมือ
่ มีการใช ้งานเครือ
่ งช่วยเพิม
่ ความชืน
่ งปรุงอาหารด ้วยแรงดันชนิดไฟฟ้ า เครือ
่ งพ่นสเปรย์ใน
ห ้องเดียวกับเครือ
่ งฟอกอากาศ
–– เมือ
่ ใช ้งานผลิตภัณฑ์ในสถานทีท
่ ม
ี่ อ
ี ากาศข ้างนอกไหลเข ้ามาพร ้อมฝุ่ นหรือมลพิษทางอากาศชนิดอืน
่ ๆ (เช่น ใกล ้
กับระบบปรับอากาศ (HVAC) ของอาคาร หรือระบบระบายอากาศ หรือกรอบหน ้าต่างทีไ่ ม่แน่นสนิท)
่
•• ค่ามลพิษของก๊าซอาจได ้รับผลกระทบโดยรายการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น อุปกรณ์ปรับอากาศให ้สดชืน
อุปกรณ์ดบ
ั กลิน
่ และสารซักล ้าง
•• ถ ้าคุณใช ้งานเครือ
่ งฟอกอากาศมากกว่าหนึง่ เครือ
่ งในห ้องเดียวกัน ค่าความเข ้มข ้นของฝุ่ นของแต่ละเครือ
่ งอาจไม่
เท่ากันเนือ
่ งจากการหมุนเวียนอากาศของแต่ละเครือ
่ ง ค่าความเข ้มข ้นของฝุ่ นอาจแปรผันขึน
้ อยูก
่ บ
ั เซ็นเซอร์หรือ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้งาน
•• ถ ้าความเข ้มข ้นของก๊าซ (กลิน
่ ) ไม่เปลีย
่ นแปลง การไม่เปลีย
่ นแปลงดังกล่าวอาจไม่มผ
ี ลต่อค่ามลพิษของก๊าซ
แม ้ว่าคุณสามารถได ้กลิน
่ อย่างชัดเจนก็ตาม
•• ระดับ PM ในจอแสดงผลอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์อย่างเป็ นทางการ
•• คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ าใกล ้เคียงอาจท�ำให ้ค่าระดับ PM สูงชัว่ คราว
18
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
ให ้แน่ใจว่าได ้ถอดปลั๊กสายไฟของเครือ
่ งออกจากเต ้าเสียบไฟฟ้ าก่อนท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์เสมอ
การท�ำความสะอาดภายนอกเครือ
่ งฟอกอากาศ
•• ใช ้ผ ้านุ่มชุบน�้ ำอุน
่ แล ้วบิดหมาด จากนัน
้ เช็ดท�ำความสะอาดภายนอกผลิตภัณฑ์
•• ใช ้ก ้านส�ำลีเช็ดตามร่องในแผงด ้านหน ้า
•• ถ ้าท�ำความสะอาดฝุ่ นบนแผงด ้านหน ้าได ้ยาก ให ้ถอดแผงออกแล ้วล ้างด ้วยน�้ ำ
ข้อควรระว ัง
•• อย่าใช ้สารซักล ้างชนิดด่างเช็ดทีต
่ วั เครือ
่ ง
•• อย่าใช ้สารกรดซัลฟุรก
ิ กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวท�ำละลายอินทรีย ์ (ทินเนอร์ น�้ ำมันก๊าด อะซีโตน ฯลฯ) ท�ำความ
สะอาดพืน
้ ผิวของเครือ
่ ง อย่าติดสติ๊ กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้พืน
้ ผิวผลิตภัณฑ์เสีย
หาย
การท�ำความสะอาดเซ็นเซอร์
• ถ ้ามีฝนหรื
ุ่
อสารแปลกปลอมบนเซ็นเซอร์ ให ้ใช ้เครือ
่ งดูด
ฝุ่ นท�ำความสะอาดเซ็นเซอร์และบริเวณรอบๆ
�������������������������������
ข้อควรระว ัง
• อย่าให ้ฝุ่ นเข ้าไปในช่องเปิ ดของเซ็นเซอร์
19
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
ท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
หมายเหตุ
•• เกีย
่ วกับการถอด/การประกอบแผ่นกรอง ให ้ดูทห
ี่ น ้า 11 และ 12
การท�ำความสะอาดแผ่นกรองขนต้
ั้ น
• ก่อนอืน
่ ให ้ใช ้เครือ
่ งดูดฝุ่ นขจัดฝุ่ นก่อนแล ้วค่อยๆ ล ้างแผ่น
กรองในสารซักล ้างทีม
่ ค
ี า่ pH เป็ นกลางโดยเจือจางกับน�้ ำ
อุน
่ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณฝุ่ นสะสมตัว
–– ช่วงระยะเวลาการท�ำความสะอาด: 2 สัปดาห์ (เมือ
่ ใช ้
งานผลิตภัณฑ์ 24 ชัว่ โมงต่อวัน)
ข้อควรระว ัง
• การท�ำความสะอาดแผ่นกรองขัน
้ ต ้นโดยใช ้แปรงหรือ
เครือ
่ งมือทีค
่ ล ้ายกันขัดถูอาจท�ำให ้เส ้นใยละเอียดเสียหาย
�������������������������������
การท�ำแผ่นกรองให้แห้ง
• เก็บแผ่นกรองไว ้ในก�ำบังแดดจนกว่าจะแห ้งสนิท และห่าง
จากการได ้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
20
แอป SmartThings
่ มต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับเครือข่ายตามล�ำดับขัน
เมือ
่ ต ้องการใช ้แอป SmartThings ให ้เชือ
้ ทีอ
่ ธิบายด ้านล่าง
ั ระบบปฏิบต
ภาพทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ สมาร์ทโฟนของคุณ เวอร์ชน
ั ก
ิ าร และผู ้ผลิต
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
่ มต่อผลิตภัณฑ์
คุณจะต ้องตัง้ ค่าจุดเข ้าถึง Wi-Fi เฉพาะเมือ
่ เชือ
ั เครือข่าย Wi-Fi เท่านัน
้ เมือ
่ เชือ
แล ้ว คุณสามารถใช ้แอป SmartThings ผ่าน Wi-Fi, 3G, LTE หรือเครือข่ายไร ้สายอืน
่ ๆ
1 การตรวจสอบการเชอ
ื่ มต่อแหล่ง
จ่ายไฟ
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับตัว
ตรวจสอบว่าได ้เชือ
ผลิตภัณฑ์และจุดเข ้าถึงแล ้ว
2 การตงค่
ื่ มต่อก ับจุดเข้า
ั้ าและการเชอ
้ มาร์ทโฟน
ถึง Wi-Fi โดยใชส
ื่ มต่อผลิตภ ัณฑ์ก ับเครือ
1 เมือ
่ ต้องการเชอ
ข่าย Wi-Fi ให้เปิ ด Wi-Fi ที่ “Settings >
ื่ มต่อ
Wi-Fi” จากนนเลื
ั้ อกจุดเข้าถึงทีจ
่ ะเชอ
่ จุดเข ้าถึงระบบไร ้สาย (SSID) รองรับเฉพาะตัว
•• ชือ
่ SSID
อักขระทีเ่ ป็ นตัวอักษรผสมตัวเลขเท่านัน
้ ถ ้าชือ
่
่
มีตวั อักขระพิเศษ ให ้เปลีย
่ นชือก่อนเชือมต่อ
•• ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับ Wi-Fi แถบความถี่ 2.4 Ghz
เท่านัน
้
เปิด
เลือก
ื่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
3 การตรวจสอบการเชอ
่ มต่อกับ Wi-Fi ให ้ตรวจสอบว่าสมาร์ท
•• หลังจากเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตแล ้ว
โฟนของคุณได ้เชือ
หมายเหตุ
่ ม
•• มีไฟร์วอลล์ป้องกันไม่ให ้สมาร์ทโฟนของคุณเชือ
ต่อกับอินเทอร์เน็ ต ติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของ
คุณเพือ
่ การแก ้ไขปั ญหา
3 การดาวน์โหลดแอป SmartThings
ี ใู ้ ช ้
และลงทะเบียนบ ัญชผ
Samsung ของคุณ
1 การดาวน์โหลดแอป SmartThings
•• ค ้นหา "SmartThings" บน Play Store หรือ App
Store และดาวน์โหลดแอป SmartThings ไปยัง
สมาร์ทโฟนของคุณ
•• ถ ้าได ้ติดตัง้ แอป SmartThings ในสมาร์ทโฟนของ
ั่ ล่าสุด
คุณไว ้แล ้ว ให ้อัปเดตเป็ นเวอร์ชน
SmartThings
Samsung Electronics Co., Ltd.
SAMSUNG_2G
SAMSUNG_5G
•• ถ ้า "Switch to mobile data" หรือ "Adaptive Wi-Fi”
่ มต่อกับเครือข่าย ให ้
ถูกเปิ ดใช ้ คุณจะไม่สามารถเชือ
่
ั
่ มต่อกับเครือข่าย
แน่ใจว่าได ้ปิ ดฟั งก์ชนนีก
้ อ
่ นเชือ
Advanced
Switch to mobile data
Advanced
ไฟปิด
ไฟปิด
Insert SIM card to use mobile data.
หมายเหตุ
•• การตัง้ ค่าอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ สมาร์ทโฟน
ั ระบบปฏิบต
ของคุณ เวอร์ชน
ั ก
ิ าร และผู ้ผลิต
แอป SmartThings
2 การปิ ด "Switch to mobile data" ที่ "Settings
> Wi-Fi" บนสมาร์ทโฟนของคุณ
หมายเหตุ
•• ส�ำหรับแท็บเล็ตทีไ่ ม่รองรับโดยแอป SmartThings
ั ระบบปฏิบต
และสมาร์ทโฟนทีม
่ เี วอร์ชน
ั ก
ิ าร
รุน
่ เก่ากว่ารุน
่ ทีแ
่ นะน� ำ อุปกรณ์อาจไม่พบแอป
SmartThings
–– ขอแนะน� ำ Android OS 6.0 หรือใหม่กว่า (โดย
RAM อย่างน ้อย 2 GB)
–– ความละเอียดหน ้าจอทีร่ องรับ: 1280 x 720
(HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440
(WQHD)
•• แอป SmartThings ไม่รองรับอุปกรณ์ Apple บาง
ประเภทรวมถึง iPad และสมาร์ทโฟนบางรุน
่
–– รองรับ iPhone 6 หรือใหม่กว่าทีม
่ รี ะบบ iOS 10.0
หรือใหม่กว่า
–– ความละเอียดหน ้าจอทีร่ องรับ: 1334x750,
1920x1080
•• แอป SmartThings อาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่
ต ้องแจ ้งให ้ทราบ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปรับปรุงความสามารถใน
การใช ้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
21
แอป SmartThings
ี ใู ้ ช ้ Samsung ของคุณ
1 การลงทะเบียนบ ัญชผ
•• เลือกด ้วยตัวเอง: Samsung > Air purifier
•• คุณจะต ้องมีบญ
ั ชีผู ้ใช ้ Samsung เพือ
่ ใช ้แอป
SmartThings เมือ
่ ต ้องการสร ้างบัญชีผู ้ใช ้ Samsung
และเข ้าสูร่ ะบบบัญชีของคุณ ให ้ท�ำตามค�ำแนะน� ำบน
แอป SmartThings คุณไม่จ�ำเป็ นต ้องติดตัง้ แอปเพิม
่
เติม
•• Scan: [เครือ
่ งฟอกอากาศ] Samsung
่ เข ้าใช ้
•• ถ ้าคุณมีบญ
ั ชีผู ้ใช ้ Samsung แล ้ว ให ้ลงชือ
บัญชี ถ ้าสมาร์ทโฟนของคุณเป็ นอุปกรณ์ Samsung
และคุณมีบญ
ั ชีผู ้ใช ้ Samsung แล ้ว สมาร์ทโฟนของ
คุณจะเข ้าสูร่ ะบบบัญชีของคุณโดยอัตโนมัต ิ
•• ถ ้าคุณเข ้าสูร่ ะบบจากสมาร์ทโฟนทีผ
่ ลิตจากประเทศ
อืน
่ คุณจะต ้องเข ้าสูร่ ะบบพร ้อมรหัสประเทศเมือ
่ คุณ
สร ้างบัญชีผู ้ใช ้ Samsung และแอป SmartThings
อาจไม่สามารถใช ้งานได ้บนสมาร์ทโฟนบางรุน
่
4 การเชอ
ื่ มต่อแอป SmartThings ก ับ
ผลิตภ ัณฑ์ของคุณ
ื่ มต่อ
1 การเลือกผลิตภ ัณฑ์ทจ
ี่ ะเชอ
1) เรียกใช ้แอป SmartThings หลังจากเปิ ดเครือ
่ งฟอก
่ มต่อประมาณหนึง่ นาที
อากาศทีจ่ ะเชือ
2) หลังจากเปิ ดแอป SmartThings แล ้ว ให ้เลือก ‘ADD
NOW’ เมือ
่ หน ้าต่างป็ อปอัพแจ ้งว่าพบผลิตภัณฑ์ทจี่ ะ
่
เชือมต่อ
แอป SmartThings
A new device has been found.
Add this device to SmartThings?
Don’t add
Later
Add now
선택
เลือก
3) ถ ้าหน ้าต่างป็ อปอัพไม่ปรากฎขึน
้ ให ้เลือก "+” แล ้ว
เลือก "Add Device”
Home
Home
Add device
เลือก
Living room >
เลือก
่ มต่อโดย
คุณสามารถเพิม
่ ผลิตภัณฑ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
การเลือกด ้วยตัวเอง หรือเลือก "Scan"
22
Samsung
Air purifier
เลือก
เลือก
หมายเหตุ
Living room >
Samsung
ื่ มต่อแอป SmartThings
2 การเชอ
ก ับผลิตภ ัณฑ์ของคุณ
•• ท�ำตามค�ำแนะน� ำบนแอป SmartThings
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
เพือ
่ เชือ
•• ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับวิธใี ช ้แอป SmartThings
ให ้เลือกเมนู How To บนแอป
หมายเหตุ
•• ถ ้ามีหน ้าต่างป็ อปอัพใดๆ ปรากฎขึน
้ ทีด
่ ้านบนของ
่ มต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
สมาร์ทโฟนในขณะเชือ
โปรดอย่าเลือก
•• ถ ้าหน ้าต่างป็ อปอัพแจ ้งว่าอุปกรณ์ถก
ู ลงทะเบียน
่ มต่อผลิตภัณฑ์ของ
เรียบร ้อยแล ้วในระหว่างเชือ
คุณ ให ้ขอรับสิทธิอ
์ นุญาตโดยใช ้ "REQUEST
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์
PERMISSION" จากผู ้ใช ้ทีเ่ ชือ
แล ้ว หรือสร ้างบัญชีผู ้ใช ้ใหม่โดยใช ้ "REGISTER MY
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์โดยอิสระ
ACCOUNT" เพือ
่ เชือ
•• ถ ้ามีข ้อผิดพลาดของประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบัญชี
่ มต่อกับ
ของ Samsung เกิดขึน
้ ในระหว่างเชือ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ ให ้ออกจากระบบบัญชีผู ้ใช ้
Samsung ปั จจุบน
ั เข ้าสูร่ ะบบบัญชี Samsung ก่อน
่ มต่อก่อน
หน ้า จากนัน
้ ลบอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีไ่ ด ้เชือ
หน ้านี้ จากนัน
้ เข ้าสูร่ ะบบในบัญชีผู ้ใช ้ Samsung
ปั จจุบน
ั ของคุณอีกครัง้ แล ้วก�ำหนดค่าต่างๆ
•• ถ ้ามีข ้อความแจ ้งข ้อผิดพลาดปรากฎขึน
้ ในขณะเพิม
่
่ มต่อกับจุดเข ้า
อุปกรณ์ ให ้ดูท ี่ “การตัง้ ค่าและการเชือ
่ ม
ถึง Wi-Fi โดยใช ้สมาร์ทโฟน” ในหน ้า <PB> การเชือ
ต่ออาจล ้มเหลวชัว่ คราวเนือ
่ งจากปั ญหาต�ำแหน่งทีต
่ งั ้
การติดตัง้ ของอุปกรณ์จด
ุ เข ้าถึงหรือปั ญหาอืน
่ ๆ
•• ถ ้ามีข ้อความปรากฎขึน
้ บนแอป SmartThings ให ้ท�ำ
ตามค�ำแนะน� ำนัน
้
หมายเหตุ
•• ส�ำหรับโปรโตคอลความปลอดภัยของอุปกรณ์จด
ุ เข ้า
้
ถึงแบบไร ้สาย/ผ่านสาย ขอแนะน� ำให ้ใช WPA-PSK
และ WPA2-PSK ส�ำหรับวิธก
ี ารตรวจรับรองความถูก
ต ้อง ขอแนะน� ำให ้ใช ้ AES ทัง้ นีจ
้ ะไม่รองรับข ้อมูล
จ�ำเพาะการตรวจรับรองความถูกต ้อง Wi-Fi และวิธ ี
การตรวจรับรองความถูกต ้อง Wi-Fi ทีไ่ ม่ใช่แบบ
มาตรฐาน
่ สาร IEEE802.11
•• ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับมาตรฐานการสือ
b/g/n (2.4 GHz) (Samsung แนะน� ำมาตรฐาน
IEEE802.11n)
•• ถ ้าผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณได ้ลงทะเบียนทีอ
่ ยู่
MAC (หมายเลขการระบุทไี่ ม่ซ�้ำกัน) แบบคงที่ ของ
ี รือโมเด็มของคุณ คุณอาจไม่สามารถเชือ
่ มต่อ
พีซห
ผลิตภัณฑ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ ต โปรดติดต่อผู ้ให ้
่ มต่อ
บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณและขอรับวิธก
ี ารเชือ
ี องคุณ (เช่น เครือ
อุปกรณ์ทน
ี่ อกเหนือจากพีซข
่ งปรับ
อากาศ และเครือ
่ งฟอกอากาศ) กับอินเทอร์เน็ ต
Open Source Announcement
The software included in this product contains open
source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.
แอป SmartThings
It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium such
as a CD-ROM; a minimal charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the
download page of the source code made available
and open source license information as related to this
product. This offer is valid to anyone in receipt of this
information.
23
แอป SmartThings
การควบคุมเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณผ่านแอป SmartThings
ควบคุมเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณอย่างชาญฉลาดผ่านแอป SmartThings
หมวดหมู่
่ ั การ
ฟังก์ชน
ท�ำงาน
รายละเอียด
ตรวจสอบความสะอาดของอากาศในต ัวอาคาร
คุณภาพอากาศ
ในต ัวอาคาร
• แตะทีไ่ อคอน
ก๊าซ
เพือ
่ ดูระดับ PM10 / PM2.5 / PM1.0 และความสะอาดของ
• บางตัวเลือกอาจไม่พร ้อมใช ้งานกับเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณ
• รุน
่ ทีใ่ ช ้ดองเกิลจะไม่รองรับการแสดงผลระดับมลพิษ PM1.0
� หร ับพืน
้ ทีข
คุณสามารถดูขอ
้ มูลคุณภาพอากาศสำ
่ องคุณได้
การตรวจ
สอบ
คุณภาพอากาศ
นอกต ัวอาคาร
• แตะทีไ่ อคอน
เพือ
่ ดูข ้อมูลทีล
่ ะเอียดเกีย
่ วกับคุณภาพอากาศส�ำหรับพืน
้ ที่
ของคุณทีก
่ �ำหนดไว ้ในการตัง้ ค่า
• ถ ้าคุณไม่สามารถดูคณ
ุ ภาพอากาศนอกตัวอาคาร ให ้ระบุพน
ื้ ทีข
่ องคุณในการตัง้
ค่า
เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ งฟอกอากาศ
แหล่งจ่ายไฟ
การควบคุม
เลือกความเร็วพ ัดลมทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ความเร็วพ ัดลม
ตงเวลาเปิ
ั้
ด-ปิ ดเครือ
่ ง
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาเปิ ด-ปิ ดเครือ
่ งได ้ไม่เกิน 10 รายการ
เวลาเปิ ด-ปิ ด
แอป SmartThings
การ
ควบคุม
่ ั การ
ฟังก์ชน
ท�ำงาน
การตงค่
ั้ า
วิธใี ช ้
ข้อมูลอุปกรณ์
24
• คุณไม่สามารถตัง้ เวลาเปิ ดและเวลาปิ ดเครือ
่ งเป็ นเวลาเดียวกัน
• ในขณะทีต
่ งั ้ เวลาเปิ ด/เวลาปิ ดเครือ
่ ง จะไม่มก
ี ารบ่งขีเ้ วลาเปิ ด-ปิ ดแสดงผลบน
จอแสดงผลเครือ
่ งฟอกอากาศ
• เมือ
่ ตัง้ ตัง้ เวลาเปิ ด/เวลาปิ ดเครือ
่ งแล ้ว ค่าทีต
่ งั ้ จะถูกเก็บไว ้แม ้ว่าคุณจะถอด
ปลั๊กไฟเครือ
่ งและเสียบกลับเข ้าไปอีกครัง้ ก็ตาม
่ ั การท�ำงานอืน
แตะทีป
่ ่ มต่
ุ างๆ เพือ
่ ดูฟงั ก์ชน
่ ๆ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเรียกใช ้
• บางตัวเลือกอาจไม่พร ้อมใช ้งานกับเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณ
� หร ับพืน
ี ง หรือแผ่นกรอง
้ ที่ การปิ ดเสย
ตรวจสอบการตงค่
ั้ าของคุณสำ
• ถ ้าคุณเปลีย
่ นพืน
้ ที่ แผงจอแสดงผลของคุณจะแสดงข ้อมูลคุณภาพอากาศนอก
ตัวอาคารส�ำหรับพืน
้ ทีใ่ หม่
• คุณสามารถตรวจสอบเวลาการเปลีย
่ นแผ่นกรองและรีเซ็ตสัญญาณเตือนการ
เปลีย
่ นแผ่นกรองโดยใช ้ข ้อมูลแผ่นกรอง
นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถดูข ้อมูลเกีย
่ วกับแผ่นกรองเปลีย
่ นแทนได ้
• บางตัวเลือกอาจไม่พร ้อมใช ้งานกับเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณ
ข้อมูลทีม
่ ป
ี ระโยชน์เพือ
่ ชว่ ยเหลือคุณท�ำความเข้าใจข้อมูลและข้อก�ำหนด
เกีย
่ วก ับอากาศ
ั บทชว่ ยสอน คูม
ดูหรือเปิ ดดูขอ
้ มูลเวอร์ชน
่ อ
ื ร้านค้าออนไลน์ การวินจ
ิ ฉ ัย
ด้วยต ัวเอง บริการความชว่ ยเหลือทางเทคนิค
• บางตัวเลือกอาจไม่พร ้อมใช ้งานกับเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณ
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
ตรวจสอบรายการต่อต่อไปนีก
้ อ
่ นร ้องขอรับบริการจากศูนย์บริการ
การท�ำงาน
เครือ
่ งฟอกอากาศไม่ทำ� งาน
่ มต่อระบบไฟฟ้ า แล ้วลองเปิ ดเครือ
• ตรวจสอบว่าได ้เชือ
่ งฟอกอากาศอีก
ครัง้
• ตรวจสอบว่าได ้เสียบปลั๊กไฟของเครือ
่ งถูกต ้อง แล ้วเปิ ดเครือ
่ งฟอก
อากาศอีกครัง้
ถ ้าเครือ
่ งยังไม่ท�ำงาน ให ้ลองเสียบกับเต ้าเสียบไฟฟ้ าตัวอืน
่
• ให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดแผงด ้านหน ้าอย่างเหมาะสมแล ้ว
ี ง
เสย
ี งผิดปกติ
เครือ
่ งฟอกอากาศมีเสย
กลิน
่
เครือ
่ งฟอกอากาศสง่ กลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์
• ถ ้าคุณย ้ายต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ในระหว่างทีเ่ ครือ
่ งท�ำงาน อาจส่งผลให ้
เกิดเสียงดังได ้ ให ้ปิ ดเครือ
่ งในขณะท�ำย ้ายต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์
• เนือ
่ งจากเครือ
่ งฟอกอากาศจะดูดและหมุนเวียนอากาศภายในตัวอาคาร
ถ ้าคุณใช ้งานในพืน
้ ทีป
่ ิ ดล ้อมเป็ นเวลานาน กลิน
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ในบ ้านของคุณ
อาจถูกแผ่นกรองดูดซับจนอิม
่ ตัว
–– ถอดแผ่นกรองขัน
้ ต ้นแบบ 2-in-1 ออก ตรวจดูวา่ แผ่นกรองเหล่านัน
้ มี
กลิน
่ หรือไม่ และให ้ท�ำความสะอาดหรือเปลีย
่ นใหม่หากจ�ำเป็ น
คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายส�ำหรับแผ่นกรองเปลีย
่ นแทนไม่วา่ จะยัง
อยูใ่ นระยะเวลาการรับประกันหรือไม่กต
็ าม
–– เปิ ดประตูและหน ้าต่าง จากนัน
้ ให ้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานเป็ นเวลา 3 ถึง 4
ชัว่ โมง
–– เมือ
่ คุณย่างหรือทอดส่วนประกอบของอาหาร เช่น ปลาและเนือ
้ ให ้
ระบายอากาศในห ้องอย่างเหมาะสม และใช ้งานเครือ
่ งฟอกอากาศเมือ
่
ขจัดกลิน
่ อย่างเพียงพอแล ้ว
• แผ่นกรองอาจเป็ นแหล่งก�ำเนิดกลิน
่ ได ้เมือ
่ คุณใช ้งานผลิตภัณฑ์พร ้อมกับ
่ ของอากาศ น�้ ำหอมปรับอากาศ เทียนหอม หรือ
อุปกรณ์ปรับความสดชืน
สารท�ำความสะอาด หรือในห ้องทีเ่ พิง่ ผ่านการตกแต่ง (เช่น ทาสีใหม่หรือ
ติดวอลล์เปเปอร์ใหม่)
–– ให ้ระบายอากาศจนกว่ากลิน
่ จะถูกขจัดออกจนหมด จากนัน
้ ใช ้งาน
เครือ
่ งฟอกอากาศ
ภาคผนวก
้ คงทีห
• การใช ้งานเครือ
่ งฟอกอากาศของคุณในห ้องทีม
่ ค
ี วามชืน
่ รือได ้รับ
้ จากเครือ
้ ในอากาศอย่างต่อเนือ
ความชืน
่ งท�ำความชืน
่ ง อาจเป็ นสาเหตุให ้
แผ่นกรองส่งกลิน
่ หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึง่
้ ให ้ท�ำให ้แผ่นกรองแห ้งอย่างดี
–– ถ ้าแผ่นกรองส่งกลิน
่ เนือ
่ งจากความชืน
ใต ้แสงอาทิตย์กอ
่ นใช ้งานใหม่
25
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
ความสะอาด
ี ด
ี ดงอย่างต่อเนือ
ี้ วามสะอาดด้วยสต
ิ สว่างสแ
่ ง (การ
ไฟต ัวบ่งชค
ี้ ปลกๆ)
ี้ วามสะอาดแสดงการบ่งชแ
บ่งชค
• ตรวจสอบว่ามีสารแปลกปลอมใดๆ ทีเ่ ซ็นเซอร์หรือไม่ ท�ำความสะอาดหาก
จ�ำเป็ น
• ในช่วงฤดูหนาว ถ ้าคุณใช ้งานผลิตภัณฑ์ครัง้ แรกหลังจากได ้รับส่งมอบ
ระดับมลพิษอาจขึน
้ ไปถึงระดับ 999 ไมโครกรัม/ม.³ พร ้อมกับไฟตัวบ่ง
้ ด
ชีต
ิ สว่างสีแดง นีเ่ ป็ นปั ญหาชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน
้ ถ ้ามีการเปลีย
่ นแปลง
อุณหภูมอ
ิ ย่างชัดเจนจากสภาพแวดล ้อมนอกตัวอาคารทีก
่ อ
่ ให ้เกิดการ
ควบแน่นด ้านในอุปกรณ์ ในกรณีนี้ ไม่ต ้องสนใจการแจ ้งเตือน และให ้
ใช ้งานผลิตภัณฑ์ตอ
่ ไป สถานะจะถูกล ้างภายใน 1 ถึง 2 ชัว่ โมงของการ
ท�ำงาน
• เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซจะตอบสนองต่อการเปลีย
่ นแปลงในระดับสารก่อ
กลิน
่ ในตัวอาคารเนือ
่ งจากการปรุงอาหารหรือการระบายอากาศ ท�ำให ้ไฟ
้ ด
ตัวบ่งชีต
ิ สว่างเป็ นสีแดง หากเงือ
่ นไขนีเ้ กิดขึน
้ ให ้ระบายอากาศในห ้อง
่
เป็ นเวลา 1 ถึง 2 ชัวโมง
• ถอดปลั๊กไฟของเครือ
่ งแล ้วเสียบกลับเข ้าไปหลังจาก 1 นาที (เพือ
่ รีเซ็ต
เซ็นเซอร์)
้ งั คงเป็ นสีแดงหลังจากทีค
• ถ ้าสีของไฟตัวบ่งชีย
่ ณ
ุ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำ
และการแก ้ไขปั ญหาทีใ่ ห ้ไว ้แล ้ว แสดงว่าปั ญหาอาจอยูท
่ ต
ี่ วั เซ็นเซอร์ ใน
กรณีนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล ้บ ้านคุณ
• เมือ่ มีการใช ้งานเครือ่ งช่วยเพิม่ ความชืน้ ในอากาศ เครือ่ งปรุงอาหารด ้วยแรงดัน
ชนิดไฟฟ้ า เครือ่ งพ่นสเปรย์ในห ้องเดียวกับเครือ่ งฟอกอากาศ ระดับมลพิษอาจ
วัดออกมาอยูท
่ รี่ ะดับ แย่
ความเร็วพ ัดลมจะไม่เปลีย
่ นแปลงตามระด ับความสะอาด
• ตัง้ ความเร็วพัดลมไปทีอ
่ ต
ั โนมัต ิ ความเร็วพัดลมจะไม่เปลีย่ นแปลงโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ ตัง้ ค่าไว ้ทีโ่ หมดต�ำ่ ปานกลาง หรือสูง และเมือ
่ เปิ ดใช ้งาน
โหมด Sleep
ค่าความเข้มข้นของ PM10, PM2.5, PM1.0 จะไม่เปลีย
่ นแปลงไป
จากระด ับทีด
่ ี (05)
• กรณีอาจเกิดขึน
้ เมือ
่ ห ้องได ้รับการปิ ดซีลอย่างเหมาะสมและอากาศในห ้อง
สะอาด
เมือ
่ ต ้องการตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ท�ำงานได ้ปกติหรือไม่ ให ้ทดสอบ
โดยการฉีกกระดาษใกล ้เซ็นเซอร์และ/หรือขัดถูกระดาษกับเซ็นเซอร์
เพือ
่ สร ้างฝุ่ นขึน
้ มา การด�ำเนินการนีจ
้ ะท�ำให ้ระดับ PM เปลีย
่ นแปลง ถ ้า
เซ็นเซอร์ท�ำงานได ้ตามปกติ
ภาคผนวก
–– การขจัดฝุ่ นหรือการท�ำความสะอาดห ้องไม่ได ้จ�ำเป็ นว่าจะท�ำให ้
เซ็นเซอร์ตอบสนองเสมอไป ถ ้าอนุภาคฝุ่ นมีขนาดใหญ่กว่า PM10 ใน
ขณะทีเ่ ครือ
่ งยังกรองอนุภาคขนาดนีไ้ ด ้และขจัดออกจากอากาศ
26
การแสดงผล
ค่าระด ับความเข้มข้น PM10, PM2.5, PM1.0 จะเหมือนเดิมอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
• เมือ
่ อากาศสะอาด คุณอาจไม่เห็นความแตกต่างระหว่างระดับ PM10,
PM2.5 และ PM1.0
เมือ
่ ต ้องการตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ท�ำงานได ้ปกติหรือไม่ ให ้ทดสอบ
โดยการฉีกกระดาษใกล ้เซ็นเซอร์และ/หรือขัดถูกระดาษกับเซ็นเซอร์
เพือ
่ สร ้างฝุ่ นขึน
้ มา การด�ำเนินการนีจ
้ ะท�ำให ้ระดับ PM เปลีย
่ นแปลง ถ ้า
เซ็นเซอร์ท�ำงานได ้ตามปกติ
ี้ ารเปลีย
่ นแผ่นกรองจะติดสว่างเสมอ
ไฟต ัวบ่งชก
• หลังจากเปลีย
่ นแผ่นกรอง ให ้กดปุ่ ม [ไฟสว่าง] ค ้างไว ้อย่างน ้อย 3 วินาที
เพือ
่ รีเซ็ตสัญญาณเตือนการเปลีย
่ นแผ่นกรอง
้ ปลกๆ ปรากฎขึน
้ ในจอแสดงผล
การบ่งขีแ
• ถ ้ามีการบ่งชี้
Samsung
การหมุนเวียนอากาศ
,
,
,
ปรากฎขึน
้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
พ ัดลมดูเหมือนจะไม่หมุนเวียนอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ
• เครือ
่ งฟอกอากาศของคุณได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ส่งอากาศทีส
่ ะอาด
ขึน
้ ด ้านบนเพือ
่ การหมุนเวียนอากาศอย่างมีประสิทธิผล เนือ
่ งจากการ
ิ คุณอาจพบว่าอากาศขา
หมุนเวียนอากาศจะอยูใ่ นทิศทางตามเข็มนาฬกา
ออกทางด ้านขวาจะมีหมุนวนแรงกว่าเชิงสัมพัทธ์ และจะหมุนวนอ่อนกว่า
ทางด ้านซ ้าย
ภาคผนวก
27
ค�ำถามหรือข ้อคิดเห็น?
ประเทศ
การโทร
หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ทางออนไลน์ท ี่
THAILAND
Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
DB68-08501A-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising