Samsung | AX40R3030WM/ST | User manual | Samsung เครื่องฟอกอากาศ BLUE SKY AX3300M คู่มือการใช้

Samsung เครื่องฟอกอากาศ BLUE SKY  AX3300M  คู่มือการใช้
สารบ ัญ
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
3
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
9
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
10
สว่ นประกอบหลักของผลิตภัณฑ์
10
จอแสดงผลและปุ่ มสงั่ การ
11
การถอดแผ่นกรอง
12
การประกอบแผ่นกรอง
13
คุณสมบ ัติการท�ำงาน
15
การเปิ ด-ปิ ดเครือ
่ ง/การควบคุมความเร็วพัดลม/โหมด Sleep
15
ั่ ตัวตัง้ เวลา/ไฟสถานะบนจอแสดงผล/ฟั งก์ชน
ั่ ล็อก
ฟั งก์ชน
16
ั่ รีเซ็ตแผ่นกรอง/การตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
ฟั งก์ชน
17
ท�ำความสะอาดและอบแห ้งแผ่นกรองส่วนหน ้า
18
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
19
การท�ำความสะอาดภายนอกเครือ
่ งฟอกอากาศ
19
่ งออกของอากาศ
การท�ำความสะอาดชอ
20
ภาคผนวก
21
การแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้น
21
้ี ย่างถูกต้อง
การก�ำจ ัดผลิตภ ัณฑ์นอ
(ขยะประเภทเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส)์
2
� หร ับประเทศทีม
(สำ
่ รี ะบบเก็บแยกขยะ)
เครือ
่ งหมายนีใ้ นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมด ้านอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ (เช่น เครือ
่ งชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรก�ำจัดร่วมกับขยะในครัวเรือนอืน
่ ๆ เมือ
่ หมดอายุการใช ้งาน
เพือ
่ ป้ องกันอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ต่อกับสิง่ แวดล ้อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนือ
่ งมาจากการทิง้ ขยะโดยไม่มก
ี าร
ควบคุม
โปรดแยกขยะประเภทเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เหล่านีจ
้ ากขยะประเภทอืน
่ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
เพือ
่ ส่งเสริมการใช ้วัสดุและทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
้ ผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อส�ำนักงานของหน่วยงานภาครัฐในพืน
• ผู ้ใช ้งานในครัวเรือนโปรดติดต่อผู ้ขายทีค
่ ณ
ุ ซือ
้ ที่ เพือ
่
ขอรายละเอียดเกีย
่ วกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
้ และไม่ควรทิง้
• ผู ้ใช ้งานทางธุรกิจควรติดต่อผู ้ผลิต เพือ
่ ตรวจสอบข ้อก�ำหนดและเงือ
่ นไขของสัญญาการจัดซือ
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมร่วมกับขยะเชิงพาณิชย์อน
ื่ ๆ
ข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัย
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ี หาย
ข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัยนีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของเจ ้าของอุปกรณ์และป้ องกันความเสย
ิ ดังนัน
้
ของทรัพย์สน
้ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ ย่างถีถ
่ ้วนก่อนใชงานผลิ
ตภัณฑ์
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่ปลอดภัยทีอ
่ าจสง่ ผลให ้เกิดการได ้รับบาดเจ็บสว่ นบุคคลทีร่ ้ายแรงหรือ
ี
ี
เสยชวต
ิ
ข้อควรระว ัง
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่ปลอดภัยทีอ
่ าจสง่ ผลให ้เกิดการได ้รับบาดเจ็บเล็กน ้อยต่อบุคคลหรือ
ิ เสย
ี หาย
ทรัพย์สน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำ
ห ้ามกระท�ำ
ี บทีผ
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้าเสย
่ นัง
ิ้ สว่ น
ห ้ามถอดแยกชน
� หร ับการติดตงั้
สำ
ค�ำเตือน
ื่ มต่อก ับเต้าเสย
ี บทีใ่ ห้กำ
ให้เชอ
� ล ังขาออกตามทีก
่ ำ
� หนดของผลิตภ ัณฑ์เท่านน
ั้ อย่าใช ้
ี บไฟฟ้าร่วมก ับผลิตภ ัณฑ์อน
เต้าเสย
ื่ ๆ อย่าต่อพ่วงสายไฟ และอย่าต่อพ่วงสายไฟด้วย
ตนเอง
··การใช ้เต ้ารับทีผ
่ นังร่วมกับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าอืน
่ ๆ โดยใช ้ปลั๊กพ่วงสายไฟแบบหลายทางหรือต่อพ่วงสาย
ไฟ อาจส่งผลให ้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือเพลิงไหม ้ได ้
··การใช ้ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ าอาจท�ำใหเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือไฟไหมได ้
หากแรงดันไฟฟ้า / ความถี่ / กระแสไฟตามพิกัดไม่ตรงตามข้อมูลที่กำ�หนดมาสำ�หรับผลิตภัณฑ์
อาจทำ�ให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้
อย่าติดตงเครื
ั้
อ
่ งฟอกอากาศใกล้ก ับแหล่งความร้อนสูงและว ัตถุไวไฟ บริเวณทีม
่ ี
้
ั ัสก ับน�ำ้ ม ัน ก๊าซ แสงแดด และน�ำ้
ื สูงหรือฝุ่นหนาแน่น หลีกเลีย
ความชน
่ งการสมผ
โดยตรง
··หากไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
3
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ค�ำเตือน
ควรติดตงผลิ
ั้
ตภ ัณฑ์ในบริเวณทีส
่ ามารถถอดปลก
๊ ั ไฟออกได้งา่ ยเมือ
่ จ�ำเป็น
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
้ องคุณบนพืน
้ ทีไ่ ด้ระด ับและแข็งแรงทีส
ติดตงเครื
ั้
อ
่ งใชข
่ ามารถร ับน�ำ้ หน ักของเครือ
่ ง
้
ใชได้
ั่ เสย
ี งดัง หรือปั ญหาของผลิตภัณฑ์
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจสง่ ผลให ้เกิดการสน
้ ้ี ให้เว้นพืน
้ ทีว่ า
เมือ
่ ติดตงเครื
ั้
อ
่ งใชน
่ งรอบๆ เครือ
่ งใชใ้ ห้เพียงพอ
·พื
· น
้ ทีว่ า่ งระหว่างทัง้ สองด ้านของผลิตภัณฑ์และผนังห ้อง: อย่างน ้อย 60 ซม. ขึน
้ ไป พืน
้ ที่
ว่างด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์: 25 ซม. ขึน
้ ไป
·ถ
· ้าพืน
้ ทีว่ า่ งส�ำหรับอากาศเข ้าไม่เพียงพอ ความสามารถของการระเหยให ้เป็ นไออาจลดลง
่ ผ ้าม่าน ขัดขวางชอ
่ งเข ้าหรือชอ
่ งออกของอากาศของ
·ให
· ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางใดๆ เชน
้
เครือ
่ งใช
ื่ มต่อ)
เมือ
่ ติดตงผลิ
ั้
ตภ ัณฑ์น ้ี โปรดตรวจสอบว่าไม่มวี ัตถุหน ักท ับบนสายไฟ (หรือสายเชอ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
� หร ับแหล่งจ่ายไฟ
สำ
ค�ำเตือน
้ า้ แห้งเช็ดท�ำความสะอาดสารแปลกปลอมทงหมด
่ ฝุ่นหรือน�ำ้ ออกจากขวปล
ใชผ
ั้
เชน
ั้
ก
๊ั
ั ัสเป็นประจ�ำ
ไฟฟ้าและจุดสมผ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
้ ้ี จะต้องให้ปลก
ี บปลก
เมือ
่ เสย
๊ ั เครือ
่ งใชน
๊ ั ไฟห ันลงล่าง
ี หายและสง่ ผลให ้เกิดไฟดูดหรือ
·ถ
· ้าปลั๊กไฟหันขึน
้ ในด ้านตรงข ้าม สายไฟภายในอาจเสย
เพลิงไหม ้ได ้
ี หาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้
เมือ
่ ผลิตภ ัณฑ์ ปลก
๊ ั ไฟหรือสายไฟของผลิตภ ัณฑ์เสย
บ้านของคุณ
ถ้าสายไฟช�ำรุด จะต้องเปลีย
่ นโดยต ัวแทนบริการของผูผ
้ ลิตหรือบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบ ัติ
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งอ ันตราย
่ บนเว็บไซต์
้ ังจ ัดแสดงไว้ในรูปแบบอืน
ค�ำแนะน�ำเหล่านีย
่ ๆ เชน
4
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
้ ลก
ี บปลก
ี บทีผ
เสย
๊ ั ไฟเข้าก ับเต้าเสย
่ น ังให้แน่น อย่าใชป
๊ ั ไฟทีช
่ �ำรุด สายไฟทีช
่ �ำรุด หรือ
ี บปลก
เต้าเสย
๊ ั ไฟบนผน ังทีช
่ �ำรุด
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
ขณะถอดปลก
๊ ั ไฟของผลิตภ ัณฑ์ อย่าจ ับทีส
่ ายไฟแล้วดึงออก ให้จ ับยึดทีต
่ ัวปลก
๊ ั ไฟ
แล้วดึงปลก
๊ ั ไฟออก
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
อย่าดึงหรือห ักงอสายไฟมากเกินไป อย่าบิดควน
่ ั หรือผูกปมสายไฟ อย่าเกีย
่ วสายไฟ
เหนือว ัตถุโลหะใดๆ วางว ัตถุหน ักบนสายไฟ สอดสายไฟแทรกระหว่างกลางของว ัตถุ
่ งว่างด้านหล ังของเครือ
ต่างๆ หรือด ันสายไฟไปในชอ
่ งใช ้
๊ ตหรือเพลิงไหม ้ได ้
·เนื
· อ
่ งจากอาจท�ำให ้เกิดไฟชอ
ข้อควรระว ัง
เมือ
่ คุณจะไม่ใชง้ านเครือ
่ งฟอกอากาศเป็นเวลานานหรือในระหว่างฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า
ื่ มต่อแหล่งจ่ายไฟ
ให้ต ัดการเชอ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
ี่ วชาญทีม
สายไฟทีช
่ �ำรุดจะมีอ ันตราย ขอให้ตด
ิ ต่อก ับศูนย์บริการหรือผูเ้ ชย
่ ค
ี ณ
ุ สมบ ัติ
่
เพือ
่ การซอมแซม
่ มแซมเครือ
ก่อนท�ำความสะอาดหรือซอ
่ งใช ้ ให้ถอดปลก
๊ ั ไฟของเครือ
่ งใช ้
� หร ับการใชง้ าน
สำ
ค�ำเตือน
้ ก
ถ้าเครือ
่ งใชถ
ู น�ำ้ ท่วม ให้ปิดเครือ
่ ง และติดต่อก ับศูนย์บริการ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
้ อ
ี งด ังแปลกๆ กลิน
ื่ มต่อแหล่งจ่าย
ถ้าเครือ
่ งใชก
่ ให้เกิดเสย
่ หรือคว ันไหม้ ให้ต ัดการเชอ
ไฟท ันที และติดต่อก ับศูนย์บริการ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
่ ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศท ันทีโดยอย่า
ในกรณีมก
ี า
๊ ซรว่ ั (เชน
ั ัสก ับเครือ
้ รือสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการหรือชา
่ งเทคนิคทีไ่ ด้ร ับรอง
สมผ
่ งใชห
·ห
· ้ามเปิ ดพัดลมระบายอากาศ
·ถ
· ้ามีประกายไฟเกิดขึน
้ อาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม ้ได ้
5
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
อย่าถอดปลก
๊ ั ไฟของเครือ
่ งใชใ้ นระหว่างการใชง้ าน
ี บปลั๊กไฟของเครือ
·เมื
· อ
่ เสย
่ งใชอี้ กครัง้ อาจมีเปลวไฟเกิดขึน
้ และอาจสง่ ผลให ้เกิดไฟดูดหรือ
เพลิงไหม ้
่ มแซมผลิตภ ัณฑ์ โปรดติดต่อก ับศูนย์บริการ
เมือ
่ จ�ำเป็นต้องซอ
้ ำงานผิดปกติ น�้ ำรั่วไหล เกิดไฟดูดหรือเพลิง
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เครือ
่ งใชท�
ไหม ้ได ้
ั ัสก ับปลก
อย่าสมผ
๊ ั ไฟโดยมือทีเ่ ปี ยก
·ทั
· ง้ นีอ
้ าจสง่ ผลให ้เกิดไฟดูด
้ รงเพือ
้ รงมากเกินไป
อย่าใชแ
่ หรือด ันต ัวผลิตภ ัณฑ์โดยใชแ
·ทั
· ง้ นีอ
้ าจสง่ ผลให ้เพลิงไหม ้ ได ้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์มป
ี ั ญหา
หล ังจากแกะกล่องน�ำเครือ
่ งฟอกอากาศออกมา ให้เก็บร ักษาว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ทงหมดไว้
ั้
้ มถึงของเด็ก
ให้หา่ งจากการเอือ
·หากเด็
·
กวางถุงครอบบนศรี ษะของเด็กอาจท�ำให ้หายใจไม่ออก
่ งออกของอากาศในขณะทีผ
อย่าสอดนิว้ มือหรือสงิ่ แปลกปลอมเข้าในชอ
่ ลิตภ ัณฑ์กำ
� ล ัง
ท�ำงาน
·โปรดดู
·
แลเด็กเล็กเป็ นพิเศษ โดยอย่าให ้พวกเขาท�ำตัวเองให ้ได ้รับบาดเจ็บโดยการสอดนิว้
เข ้าไปในตัวผลิตภัณฑ์
้ ้ี เนือ
้ ไปบนเครือ
อย่าวางว ัตถุใกล้ก ับเครือ
่ งใชน
่ งจากเด็กอาจปี นขึน
่ งใช ้
·เด็
· กอาจตกจากทีส
่ งู และได ้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ล ้มคว�ำ่ ลงและท�ำให ้เด็กได ้รับบาดเจ็บ
6
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ถ้ามีน�ำ้ เข้าไปในโมดูลแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลก
๊ ั ไฟแล้วท�ำให้ผลิตภ ัณฑ์แห้งสนิทก่อน
ใชง้ าน
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
่ โลหะ เข้าไปในต ัวผลิตภ ัณฑ์
อย่าใสว่ ัสดุแปลกปลอม เชน
·ทั
· ง้ นีอ
้ าจสง่ ผลให ้เกิดไฟดูดหรือการได ้รับบาดเจ็บ
อย่าวางว ัตถุหน ักลงบนผลิตภ ัณฑ์น ้ี
ี งดัง
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือมีเสย
่ น�ำ้ เข้าเครือ
หากมีสารแปลกปลอมใดๆ เชน
่ ง ให้ถอดปลก
๊ ั ไฟและติดต่อศูนย์บริการ
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
่ มแซม ถอดแยก หรือแก้ไขผลิตภ ัณฑ์ดว้ ยต ัวเอง
อย่าพยายามซอ
้
์
่ แผ่นทองแดง ลวดเหล็กกล ้า ฯลฯ ) นอกเหนือจากฟิ วสม
์ าตรฐาน
·ห
· ้ามใชฟิ วสอน
ื่ ๆ (เชน
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้ ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือบุคคลได ้
รับบาดเจ็บ
ข้อควรระว ัง
่ ทีว ี อุปกรณ์เล่นวิดโี อหรือเสย
ี ง ฯลฯ
ให้เว้นระยะห่างจากเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้าอืน
่ ๆ เชน
ประมาณ 2 ม.
ี งดัง
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจสง่ ผลให ้คุณภาพของวิดโี อลดลงหรือเครือ
่ งใชมี้ เสย
้ ทีว่ า
เว้นพืน
่ งระหว่างผลิตภ ัณฑ์และผน ังห้องให้เพียงพอ
·พื
· น
้ ทีว่ า่ งระหว่างทัง้ สองด ้านของผลิตภัณฑ์และผนังห ้อง: อย่างน ้อย 60 ซม. ขึน
้ ไป พืน
้ ที่
ว่างด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์: 25 ซม. ขึน
้ ไป
·ผลิ
· ตภัณฑ์นไ
ี้ ด ้รับการออกแบบมาเพือ
่ น� ำอากาศในห ้องไปยังด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์เข ้าสู่
กระบวนการฟอกอากาศ ดังนัน
้ ให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางใดๆ ด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์และ
่
่
ใกล ้กับชองเข ้าและชองออกของอากาศ
่ ผ้า เทียนไขให้แสงสว่าง บุหรีท
อย่ายืนบนผลิตภ ัณฑ์หรือวางว ัตถุใดๆ (เชน
่ จ
ี่ ด
ุ ไฟ จาน
สารเคมี ว ัตถุโลหะ ฯลฯ) ไว้บนผลิตภ ัณฑ์
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟดูด ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือบุคคลได ้รับ
บาดเจ็บ
7
ข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัย
ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ื่ มต่อก ับ
อย่าเอียงผลิตภ ัณฑ์หรือพลิกกล ับด้านผลิตภ ัณฑ์ในขณะทีผ
่ ลิตภ ัณฑ์เชอ
ี บทีผ
เต้าเสย
่ น ังแล้ว
·หากไม่
·
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือเกิดเพลิงไหม ้ได ้
่ ยาฆ่าแมลง ลงบนต ัวผลิตภ ัณฑ์
อย่าฉีดพ่นสารระเหยได้ เชน
็ ต เพลิงไหม ้ หรือเกิดปั ญหากับ
·นอกจากเป็
·
นอันตรายต่อมนุษย์ ซงึ่ ยังอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าชอ
ตัวผลิตภัณฑ์ได ้
อย่าน�ำผลิตภ ัณฑ์นล
ี้ งในน�ำ้
·ทั
· ง้ นีอ
้ าจสง่ ผลให ้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติ
อย่าใชง้ านผลิตภ ัณฑ์ในขณะทีม
่ อ
ื เปี ยก
·ทั
· ง้ นีอ
้ าจสง่ ผลให ้เกิดไฟดูด
้ ไ้ี ม่ได้มวี ัตถุประสงค์เพือ
เครือ
่ งใชน
่ ให้ใชโ้ ดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ทีม
่ ค
ี วามบกพร่อง
ั ัส หรือทางจิต หรือบุคคลทีข
ทางกายภาพ ประสาทสมผ
่ าดประสบการณ์และความรู ้ เว้น
้ โ้ี ดยบุคคลทีร่ ับ
แต่อยูภ
่ ายใต้การควบคุมดูแลหรือแนะน�ำเกีย
่ วก ับการใชง้ านเครือ
่ งใชน
ผิดชอบความปลอดภ ัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้ร ับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให้มน
่ ั ใจ
ว่าจะไม่มาเล่นก ับเครือ
่ งใช ้
� หร ับการท�ำความสะอาด
สำ
ค�ำเตือน
้ ารเบนซน
ี
อย่าท�ำความสะอาดผลิตภ ัณฑ์โดยการฉีดน�ำ้ โดยตรงลงบนเครือ
่ ง อย่าใชส
ทินเนอร์ อะซโี ตน หรือแอลกอฮอล์เพือ
่ ท�ำความสะอาดผลิตภ ัณฑ์
ี รูปทรง เสย
ี หาย เกิดไฟชอ
๊ ต หรือเพลิงไหม ้ได ้
·เนื
· อ
่ งจากอาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์สเี พีย
้ น เสย
ให้ถอดปลก
๊ ั ไฟและหยุดท�ำงานของพ ัดลมก่อนท�ำความสะอาดผลิตภ ัณฑ์
ี่ งของไฟดูดหรือเพลิงไหม ้ได ้
·มี
· ความเสย
ข้อควรระว ัง
ถอดปลก
๊ ั ไฟก่อนท�ำความสะอาดผลิตภ ัณฑ์
8
การยืนยันก่อนใช ้งาน
การยืนย ันก่อนใชง้ าน
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
การยืนยันก่อนใช้งาน
แผ่นกรองสว่ นหน ้า 1 หน่วย
แผ่นกรองแบบ 2-in-1 จ�ำนวน 1 หน่วย
(แผ่นกรองขจัดกลิน
่ + แผ่นกรองกักเก็บฝุ่ น)
คูม
่ อื ผู ้ใช ้ 1 หน่วย
ข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภ ัณฑ์
ขนาดของผลิตภัณฑ์องิ ตามค่าสูงสุดจากการวัด ค่าการวัดอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ด ้าน
การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ทัง้ นีเ้ พือ
่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ื่
รุน
่ และชอ
AX40R3030WM/ST
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก. x ส. x ล.)
ิ ธิผล
พืน
้ ทีป
่ ระสท
350 มม. x 640 มม. x 350 มม.
40 ม.²
9
ตรวจสอบเครือ
่ งฟอกอากาศ
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
สว่ นประกอบหล ักของผลิตภ ัณฑ์
05
01
06
02
การตรวจสอบเครือ
่ งฟอกอากาศ
03
07
08
09
04
10
11
01 Air outlet (ช่องออกของอากาศ)
08 Gas sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ)
02 Display and buttons (จอแสดงผลและปุ่ มสัง่ การ)
09 Dongle (ดองเกิล)
03 Lighting (ระบบแสง)
ั่ อัจฉริยะ
§§ รุน
่ นีไ
้ ม่สนับสนุนฟั งก์ชน
04 Air inlet/ front panel
(ช่องเข ้าของอากาศ/แผงด ้านหน ้า
05 Handle (top) (ด ้ามจับ (ด ้านบน))
06 Handle (at the rear side) (ด ้ามจับ (ทีด
่ ้านหลัง))
11 Pre filter (แผ่นกรองส่วนหน ้า)
07 PM10 sensor (เซ็นเซอร์ PM10)
10
คุณไม่สามารถติดตัง้ ดองเกิลในรุน
่ นี้
10 2-in-1 filter (Deodorization Filter+Dust
Collecting Filter) (แผ่นกรองแบบ 2-in-1
(แผ่นกรองขจัดกลิน
่ + แผ่นกรองกักเก็บฝุ่ น))
จอแสดงผลและปุ่มสง่ ั การ
01
02
การตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ
03
04
05
06
07
08
01 Comprehensive Air-quality indicator
้ ณ
(ไฟตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศโดยรวม)
้ วั ตัง้ เวลา)
02 Timer indicator (ไฟตัวบ่งชีต
03 Child-Lock indicator
้ ารล็อกป้ องกันเด็ก)
(ไฟตัวบ่งชีก
04 Filter replacement indicator
้ ารเปลีย
(ไฟตัวบ่งชีก
่ นแผ่นกรอง)
09
10
11
07 Fan speed button (ปุ่ มความเร็วพัดลม)
08 Sleep mode button (ปุ่ มโหมด Sleep )
09 Filter reset button (ปุ่ มรีเซ็ตตัวตัง้ เวลา)
10 Timer button (ปุ่ มตัวตัง้ เวลา)
11 Lighting function/Child-Lock button
ั่ แสงสว่าง/ปุ่ มล็อกป้ องกันเด็ก)
(ฟั งก์ชน
05 Fan speed indicator
้ วามเร็วพัดลม)
(ไฟตัวบ่งชีค
06 Power button (ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด)
11
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
การถอดแผ่นกรอง
้
เมือ
่ ใชงาน
แผ่นกรองแบบ 2-in-1 เป็ นครัง้ แรก หรือเมือ
่ เปลีย
่ นแผ่นกรองใหม่ ให ้ถอดบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกไวนิลก่อน
ขนตอนที
ั้
่1
เปิ ดฝาครอบด้านหน้า
การตรวจสอบเครือ
่ งฟอกอากาศ
f ใชนิ้ ว้ หัวแม่มอ
ื กดทีส
่ ว่ นด ้านบน
ของผลิตภัณฑ์ จากนัน
้ ใชนิ้ ว้ อืน
่
ดึงฝาครอบด ้านหน ้าออก
ขนตอนที
ั้
่2
ถอดแยกแผ่นกรองสว่ นหน้า
ขนตอนที
ั้
่3
ถอดแยกแผ่นกรองแบบ 2-in-1
ขนตอนที
ั้
่4
เปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ 2-in-1
f น� ำบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกไวนิลของ
แผ่นกรองแบบ 2-in-1 ออก
12
การประกอบแผ่นกรอง
ขนตอนที
ั้
่ 1 ใสแ
่ ผ่นกรองแบบ 2-in-1
่ ผ่นกรองลงในร่องด ้านล่าง
f ใสแ
เพือ
่ ยึดแผ่นกรองให ้แน่น
♴
การตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ
ขนตอนที
ั้
่2
่ ผ่นกรองสว่ นหน้า
ใสแ
♴
ขนตอนที
ั้
่ 3 ปิ ดฝาครอบด้านหน้า
่ อเกีย
f ใสข
่ วบนร่องด ้านล่างก่อน
♴
ขนตอนที
ั้
่4
่ ผ่นกรองและรีเซ็ตแผ่น
ใสแ
กรอง
f กดปุ่ ม [
วินาที
] นานกว่า 3
13
การตรวจสอบก่อนใชง้ าน
้ ผ่นกรอง
การใชแ
f ถ ้าคุณใช ้งานเครือ
่ งฟอกอากาศโดยไม่มแ
ี ผ่นกรอง สมรรถนะของการฟอกอากาศจะลดลง
้ มา
f แผ่นกรองใหม่อาจส่งกลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์ เมือ
่ คุณใช ้งานผลิตภัณฑ์เป็ นครัง้ แรกหลังจากจัดซือ
-- อย่างไรก็ตาม กลิน
่ ดังกล่าวจะหายไปเองในไม่กวี่ น
ั
f โปรดปิ ดหน ้าต่างและประตูในขณะใช ้งานผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ด ี ระดับความเข ้มข ้นของคาร์บอนมอนอกไซด์อาจ
เพิม
่ ขึน
้ ถ ้าคุณใช ้งานผลิตภัณฑ์เป็ นเวลานานโดยทีป
่ ิ ดหน ้าต่างไว ้ ดังนัน
้ ขอให ้ระบายอากาศในห ้องเป็ นประจ�ำใน
ระหว่างการใข ้งาน เมือ
่ แผ่นกรองดูดซับกลิน
่ อ่อนๆ จนเต็มแล ้ว การระบายอากาศในห ้องจะช่วยขจัดกลิน
่ ทีอ
่ ม
ิ่ ตัว
นัน
้ ได ้
การตรวจสอบเครือ
่ งฟอกอากาศ
f คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็ นก๊าซอันตรายหลักทีไ่ ม่สามารถกรองโดยเครือ
่ งฟอกอากาศ และมักจะเข ้ามาในตัว
อาคารจากนอกตัวอาคาร
f ช่วงระยะเวลาการท�ำความสะอาดและการเปลีย
่ นแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการท�ำงาน
f เมือ
่ ใช ้งานหรือเปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ให ้แน่ใจว่าได ้ถอดพลาสติกทีป
่ ิ ดคลุมแผ่นกรองออกแล ้ว
ี ผ่นกรองแบบ 2-in-1 คุณอาจได ้ยินเสียงของการหมุนเวียนอากาศดังอย่างผิด
f ถ ้าคุณใช ้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มแ
ปกติ ให ้แน่ใจว่าได ้ใส่แผ่นกรองแบบ 2-in-1 ก่อนใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้
ั่ การขจัดกลิน
f ฟั งก์ชน
่ ของเครือ
่ งฟอกอากาศมีประสิทธิผลเมือ
่ อากาศผ่านเข ้าไปในแผ่นกรอง ดังนัน
้ เมือ
่ มีกลิน
่
มากเกินไปในห ้อง ให ้ระบายอากาศในห ้องก่อน แล ้วใช ้เครือ
่ งฟอกอากาศต่อจากนัน
้ เพือ
่ ขจัดกลิน
่ ตกค ้างเพือ
่ ให ้
๊
ได ้การขจัดกลิน
่ ทีมี
่ ประสิทธิผลมากขึน
้
f ถ ้าคุณใช ้งานเครือ
่ งฟอกอากาศในระหว่างการปรุงอาหารทีก
่ อ
่ ให ้เกิดกลิน
่ รุนแรง อายุการใช ้งานของแผ่นกรอง
้ ลงอย่างมาก นอกจากนีถ
ขจัดกลิน
่ อาจสัน
้ ้ากลิน
่ รุนแรงมากเกินไป แผ่นกรองขจัดกลิน
่ อาจดูดซับกลิน
่ จนอิม
่ ตัว
และคุณอาจได ้กลิน
่ เมือ
่ คุณใช ้งานผลิตภัณฑ์หลังจากระบายอากาศในห ้องแล ้วก็ตาม ให ้ใช ้เครือ
่ งฟอกอากาศเพือ
่
ขจัดกลิน
่ ตกค ้างหลังจากระบายอากาศในห ้องแล ้
้ ารเปลีย
f ไฟตัวบ่งชีก
่ นแผ่นกรองจะติดสว่างเมือ
่ ผลิตภัณฑ์ถก
ู ใช ้งานถึงจ�ำนวนชัว่ โมงสูงสุดทีไ่ ด ้ตัง้ โปรแกรมไว ้ล่วง
หน ้า ดังนัน
้ รอบการเปลีย
่ นแผ่นกรองอาจแปรผันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการใช ้งาน
้ ในขณะทีก
f อย่าล ้างแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ด ้วยน�้ ำ ให ้เก็บรักษาแผ่นกรองให ้ห่างจากความชืน
่ �ำลังใช ้งานเครือ
่ ง
ฟอกอากาศเสมอ
f ถ ้าคุณใช ้งานแผ่นกรองแบบ 2-in-1 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน คุณสามารถใช ้แผ่นกรองได ้ 6 เดือนจนถึงสูงสุด
หนึง่ ปี (ถ ้าคุณใช ้งานผลิตภัณฑ์น ้อยกว่านัน
้ อายุการใข ้งานแผ่นกรองก็จะนานขึน
้ ) อายุการใช ้งานแผ่นกรองขึน
้ อยู่
้ ลง
กับระดับมลพิษของอากาศ ถ ้ามีฝนสะสมตั
ุ่
วมาก อายุการใช ้งานของแผ่นกรองก็ยงิ่ สัน
้ สุดแล ้ว ไฟตัวบ่งชีจ
้ ะติดสว่าง อย่างไรก็ตาม แม ้ว่าก่อนทีไ่ ฟตัวบ่งชีก
้ ารเปลีย
f ถ ้าอายุการใช ้งานถึงจุดสิน
่ นแผ่น
กรองจะติดสว่าง ขอให ้เปลีย
่ นแผ่นกรองใหม่ถ ้าแผ่นกรองดูดซับมลพิษขัน
้ รุนแรง มีกลิน
่ รุนแรง หรือความเร็ว
พัดลมของเครือ
่ งอ่อนลงอย่างรวดเร็ว
f แผ่นกรองละเอียดพิเศษต ้านแบคทีเรียเป็ นแผ่นกรองสมรรถนะสูงส�ำหรับการขจัดฝุ่ นและอนุภาคควันละเอียดใน
อากาศ
f แผ่นกรองละเอียดพิเศษต ้านแบคทีเรียจะผ่านกระบวนการเคลือบสารต ้านสารก่อภูมแ
ิ พ ้ ซึง่ จะมีประสิทธิภาพใน
การขจัดวัสดุกอ
่ ภูมแ
ิ พ้
f แผ่นกรองขจัดกลิน
่ แบบถ่านเป็ นแผ่นกรองสมรรถนะสูงส�ำหรับการขจัดกลิน
่ จากห ้องน�้ ำหรือการปรุงอาหาร
f ถ ้าแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ดูดซับกลิน
่ จนอิม
่ ตัว และเครือ
่ งฟอกอากาศส่งกลิน
่ เหม็น โปรดเปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ
2-in-1 ด ้วยตัวใหม่
f ผู ้ใช ้จะต ้องรับภาระค่าใช ้จ่ายของการเปลีย
่ นแผ่นกรองทีเ่ กิดขึน
้ ภายในช่วงระยะเวลาของการบ�ำรุงรักษาฟรี
้ แผ่นกรองใหม่ได ้จากศูนย์บริการ Samsung Electronics ใกล ้บ ้าน
f คุณสามารถซือ
14
การใช ้เครือ
่ งฟอกอากาศ
การใชเ้ ครือ
่ งฟอกอากาศ
การเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
ี งสญ
ั ญาณและเริม
f เครือ
่ งฟอกอากาศเปิ ดท�ำงานพร ้อมกับสง่ เสย
่
การฟอกอากาศ
็ เซอร์
-- เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งฟอกอากาศ การบ่งชโี้ หลดของเซน
้
ี
จะแสดงผลเป็ นเวลา 30 วินาที จากนัน
้ ไฟตัวบ่งชคณ
ุ ภาพ
อากาศโดยรวมจะปรากฎขึน
้
็ เซอร์
※※ การบ่งชโี้ หลดของเซน
f ถ ้าคุณปิ ดเครือ
่ งแล ้วเปิ ดใหม่ ผลิตภัณฑ์จะท�ำงานในความเร็ว
พัดลมล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ใช ้
ความเร็วพ ัดลม
f กดปุ่ ม [
การใช้เครื่องฟอกอากาศ
คุณสามารถเลือกความเร็วพ ัดลมทีต
่ อ
้ งการในขณะฟอก
อากาศได้
] เพือ
่ เลือกความเร็วพัดลมทีต
่ ้องการ
-- ความเร็วพัดลมจะถูกเลือกในล�ำดับต่อไปนีซ
้ �้ำๆ กัน:
ต�ำ่ อัตโนมัต
ิ สูงปานกลางต�ำ่
f ถ ้าคุณเลือกอัตโนมัต ิ เครือ
่ งฟอกอากาศจะปรับความเร็วพัดลม
โดยอัตโนมัตส
ิ อดคล ้องกับฝุ่ นและกลิน
่ ในพืน
้ ทีร่ อบๆ เพือ
่ รักษา
คุณภาพอากาศภายในห ้องให ้สะอาด
โหมด Sleep
คุณสามารถนอนหล ับอย่างสบายในสภาพแวดล้อมทีเ่ งียบ
และสะดวกสบายด้วยโหมด Sleep
f เมือ
่ โหมด Sleep ท�ำงานไฟตัวบ่งชโี้ หมด Sleep จะติดสว่างบน
จอแสดงผล
f ถ ้าโหมด Sleep ท�ำงานมากกว่า 10 วินาทีขน
ึ้ ไป และเลือก
็ เซอร์บน
โหมดพัดลมแล ้ว คุณจะเห็นการบ่งชโี้ หลดของเซน
จอแสดงผล (โปรดดูทห
ี่ วั ข ้อ ‘การเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง - การบ่งช ี้
็ เซอร์`)
โหลดของเซน
ั่ การล็อกจะไม่ท�ำงาน
f เมือ
่ โหมด Sleep ท�ำงาน ฟั งก์ชน
ยกเลิก
f กดปุ่ ม [
] หรือปุ่ ม [
]
15
การใชเ้ ครือ
่ งฟอกอากาศ
่ ั ต ัวตงเวลา
ฟังก์ชน
ั้
คุณสามารถตงค่
ั้ าต ัวตงเวลาให้
ั้
ปิดเครือ
่ งฟอกอากาศได้ทเี่ วลาที่
ต้องการ
f กดปุ่ ม [
] คุณสามารถเลือกเวลาของตัวตัง้ เวลา ตัง้ แต่ 1 ชัว่ โมง
จนถึงสูงสุด 12 ชัว่ โมงโดยมีหน่วยย่อยทีละ 1 ชัว่ โมง
ั่ ตัวตัง้ เวลาจะท�ำงานหลังจาก 3 วินาทีเมือ
f ฟั งก์ชน
่ คุณตัง้ ให ้ปิ ดเครือ
่ งฟอก
อากาศทีเ่ วลาทีต
่ ้องการแล ้ว
ยกเลิก
f กดปุ่ ม [
] เป็ นเวลา 3 วินาทีเพือ
่ ตัง้ เวลาของตัวตัง้ เวลาไปที่
ไฟสถานะบนจอแสดงผล
การใช้เครื่องฟอกอากาศ
ไฟแสงสว่างบอกระด ับทีส
่ ว่ นด้านบนของผลิตภ ัณฑ์แบ่งย่อยเป็น 4 สี
ตามคุณภาพอากาศ
้ ณ
้ ถานะของ
f ไฟตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศจะไม่ตด
ิ สว่างในระหว่างการบ่งชีส
การเตรียมของเซ็นเซอร์บนจอแสดงผล
ั่ ไฟตัวบ่งชีค
้ ณ
f ฟั งก์ชน
ุ ภาพอากาศจะดับในระหว่างทีเ่ ครือ
่ งท�ำงานในโหมด
Sleep
ยกเลิก
f กดปุ่ ม [
]
ระบบแสง
่ ั ล็อก
ฟังก์ชน
คุณสามารถล็อกปุ่มสง่ ั การเพือ
่ ป้องก ันไม่ให้มก
ี ารกดปุ่มโดยไม่ตงใจ
ั้
หรือโดยเด็กเล็ก
] นานกว่า 3 วินาที คุณสามารถได ้ยินเสียง `ติ๊ ง` และปุ่ มสัง่
f กดปุ่ ม [
การจะถูกล็อก
f เมือ
่ ปุ่ มสัง่ การถูกล็อก [
] จะปรากฎขึน
้
f เมือ
่ ปุ่ มสัง่ การถูกล็อกแล ้ว ปุ่ มทัง้ หมดจะไม่ท�ำงาน
ยกเลิก
f กดปุ่ ม [
16
] นานกว่า 3 วินาที
่ ั รีเซ็ตแผ่นกรอง
ฟังก์ชน
่ ั นีจ
้ ราบเวลาทีจ
้ ะแจ้งให้ผใู ้ ชท
ฟังก์ชน
่ ะต้องเปลีย
่ นแผ่นกรอง
f ในช่วงระหว่างการท�ำงานของเครือ
่ งฟอกอากาศ ให ้เปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ
2-in-1 ถ ้าไฟตัวบ่งชี้ [
กรอง ให ้กดปุ่ ม [
] ติดสว่างและส่งสียงบี๊ บ หลังจากเปลีย
่ นแผ่น
] ค ้างไว ้นานกว่า 3 วินาทีเพือ
่ รีเซ็ต ในระหว่างทีไ่ ฟ
ตัวบ่งชี้
[
] ติดกะพริบสองครัง้ พร ้อมกับ “เสียงสัญญาณ”
f ในกรณีเปลีย
่ นแผ่นกรองเนือ
่ งจากเหตุผลอืน
่ ๆ แม ้ว่าไฟตัวบ่งชี้ [
ติดสว่างก็ตาม ให ้กดปุ่ ม [
] จะไม่
] ค ้างไว ้นานกว่า 3 วินาทีเพือ
่ รีเซ็ต
การตรวจสอบความสะอาดของอากาศ
การใช้เครื่องฟอกอากาศ
ี้ ณ
f ไฟตัวบ่งชค
ุ ภาพอากาศโดยรวม
จะแบ่งย่อยเป็ นสรี่ ะดับสอดคล ้องกับ
ความสะอาดของมลพิษจากฝุ่ นและ
ี า่ งกัน
ก๊าซ (กลิน
่ ) และใชส้ ต
การยืนยันคุณภาพอากาศ
้
ี
f
ระดั
บ
การบ่
ง
ช
ข
องไฟตั
วบ่งช ี้
โดยรวม
คุณภาพอากาศโดยรวม
สีน�้ำเงิน  สีเขียว  สีเหลือง  สีแดง
(สะอาด
มีมลพิษ)
หมายเหตุ
·· ในกรณีใช ้น�้ ำหอม พ่นสเปรย์ขจัดกลิน
่ สารท�ำความสะอาด และผลิตภัณฑ์
้ องไฟตัวบ่งชีค
้ ณ
กลิน
่ ระเหยอืน
่ ๆ การบ่งชีข
ุ ภาพอากาศโดยรวมอาจแตก
ต่างออกไป
้ ณ
·· ไฟตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศโดยรวมถูกตัดสินโดยรวมโดยสอดคล ้องกับระดับ
ความเข ้มข ้นของสารมลพิษจากฝุ่ นและก๊าซ
้ องไฟตัวบ่งชีค
้ ณ
-- การบ่งชีข
ุ ภาพอากาศโดยรวมจะแสดงเป็ นสีโดย
สอดคล ้องกับระดับทีแ
่ ย่ทส
ี่ ด
ุ ตามความเข ้มข ้นของสารมลพิษจากฝุ่ น
้ ะแสดงขึน
และก๊าซ นั่นคือ ไฟตัวบ่งชีจ
้ เป็ นสีแดงเมือ
่ ความเข ้มข ้นของ
สารมลพิษจากฝุ่ นและก๊าซมีสารมลพิษรุนแรงพร ้อมกับความเข ้มข ้นของ
ฝุ่ นในระดับสูง
·· ภายใต ้เงือ
่ นไขทีค
่ วามเข ้มข ้นของสารมลพิษจากก๊าซ (กลิน
่ ) มีระดับสูง
้ องไฟตัวบ่งชีค
้ ณ
การบ่งชีข
ุ ภาพอากาศโดยรวมจะแสดงเป็ นสีแบบคงที่
้ องไฟ
·· ในสภาพแวดล ้อมภายใต ้อิทธิพลของคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า การบ่งชีข
้ ณ
ตัวบ่งชีค
ุ ภาพอากาศโดยรวมอาจแสดงผลเป็ นสีแดงชัว่ คราวอีกด ้วย
17
การใชเ้ ครือ
่ งฟอกอากาศ
ท�ำความสะอาดและอบแห้งแผ่นกรองสว่ นหน้า
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองสว่ นหน้า
้ อ
f ขจัดฝุ่ นขนาดใหญ่ออกโดยใชเครื
่ งดูดฝุ่ นในกรณีทม
ี่ ก
ี าร
สะสมสารมลพิษฝุ่ นขัน
้ รุนแรง จากนัน
้ ล ้างผ่านน�้ ำอุน
่ ผสมสาร
ั ล ้างทีม
ซก
่ ฤ
ี ทธิเ์ ป็ นกลาง
-- แผ่นกรองสว่ นหน ้า (ชว่ งระยะเวลาท�ำความสะอาด:
ั ดาห์, ที่ 24 ชวั่ โมงในแต่ละวัน)
สองสป
ข้อควรระว ัง
·· แปรงหรือเครือ
่ งมือทีค
่ ล ้ายกันอาจท�ำให ้แผ่นกรองสว่ นหน ้า
ี หาย
เสย
การใช้เครื่องฟอกอากาศ
ท�ำแผ่นกรองสว่ นหน้าให้แห้ง
·· ท�ำแผ่นกรองสว่ นหน ้าให ้แห ้งในทีก
่ �ำบังแดด
18
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
การท�ำความสะอาดภายนอกของเครือ
่ งฟอกอากาศ
ข้อควรระว ัง
§§ โปรดให้แน่ใจว่าได้ปิดเครือ
่ งฟอกอากาศแล้ว จากนนดึ
ั้ งปลก
๊ ั ไฟออกจาก
ี บไฟฟ้าทีผ
เต้าเสย
่ น ังในขณะท�ำความสะอาด
f ใชผ้ ้าแห ้งจุม
่ น�้ ำอุน
่ แล ้วบิดน�้ ำออกหมาดๆ ก่อนท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์
้
f ใชก้ ้านส�ำลีหรือผ ้าสะอาดเฉพาะงาน (เสนใยละเอี
ยด) ท�ำความสะอาดร่อง
f ถ ้าท�ำความสะอาดฝุ่ นบนฝาครอบด ้านหน ้าได ้ยาก ให ้ถอดฝาครอบออกแล ้วล ้างด ้วยน�้ ำ
ข้อควรระว ัง
้
ั ล ้างชนิดด่างท�ำความสะอาดเครือ
·· อย่าใชสารซ
ก
่ งฟอกอากาศ
้
ั ฟุรก
·· อย่าใชสารกรดซ
ล
ิ กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวท�ำละลายอินทรีย ์ (ทินเนอร์ น�้ ำมันก๊าด
อะซโี ตน ฯลฯ) ท�ำความสะอาดพืน
้ ผิวของเครือ
่ งฟอกอากาศ หรือติดสติ๊ กเกอร์บนผลิตภัณฑ์
ี หาย
ทัง้ นีอ
้ าจท�ำให ้พืน
้ ผิวของเครือ
่ งฟอกอากาศเสย
การท�ำความสะอาดเซ็นเซอร์
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
็ เซอร์ ให ้ใชเครื
้ อ
·· ถ ้ามีฝนหรื
ุ่
อสารแปลกปลอมบนเซน
่ งดูดฝุ่ น
็ เซอร์และบริเวณรอบๆ
ท�ำความสะอาดเซน
็ เซอร์ เซน
็ เซอร์อาจไม่
·· ถ ้ามีสารแปลกปลอมใดๆ บนเซน
ท�ำงานอย่างถูกต ้อง
ข้อควรระว ัง
ิ้ สว่ นของเซน
็ เซอร์
·· อย่าให ้ฝุ่ นเข ้าไปในชน
19
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงร ักษา
่ งออกของอากาศ
การท�ำความสะอาดชอ
่ งออกของอากาศสกปรก ให ้ถอดและท�ำความสะอาดแผงตะแกรงแล ้วประกอบเข ้าไปใหม่
§§ถ ้าชอ
่ งออกของอากาศ ให ้ถอดแผงตะแกรงชอ
่ งออกของอากาศแล ้วใสก
่ ลับ
§§ถ ้ามีวส
ั ดุอน
ื่ ๆ ตกลงไปในชอ
เข ้าไป
การถอดและการประกอบแผงตะแกรง
การถอดแยกแผงตะแกรง
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษา
ขนตอนที
ั้
่1
จับยึดทีต
่ ะแกรงด ้านหน ้า
และด ้านหลังตามภาพ
ประกอบ
ขนตอนที
ั้
่2
เอียงตะแกรงให ้เป็ นรูปตัว V
ขนตอนที
ั้
่3
ถอดแผงตะแกรงอย่าง
สมบูรณ์
การประกอบแผงตะแกรง
ขนตอนที
ั้
่1
่ ผงตะแกรงในทิศทาง
ใสแ
ด ้านหน ้าและด ้านหลัง
ของการแสดงผลในภาพ
ประกอบ
20
ขนตอนที
ั้
่2
กดแผงตะแกรงทีใ่ สใ่ ห ้ราบ
ลง
หมายเหตุ
่ ผงตะแกรงใน
··อย่าใสแ
้
ทิศทางด ้านซายและและ
ด ้านขวาของการแสดงผล
ภาคผนวก
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
ดูทต
ี่ ารางต่อไปนี้ กรณีเครือ
่ งฟอกอากาศท�ำงานผิดปกติ ตารางนีช
้ ว่ ยคุณประหยัดเวลาและประหยัด
ค่าใชจ่้ ายทีไ่ ม่จ�ำเป็ น
ปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ี งดังผิดปกติ
เสย
ี งดังผิดปกติถ ้าเคลือ
§§ คุณอาจได ้ยินเสย
่ นย ้ายผลิตภัณฑ์ทก
ี่ �ำลังท�ำงาน
โปรดปิ ดเครือ
่ งก่อนเคลือ
่ นย ้ายเสมอ
ี งการท�ำงานของเซน
็ เซอร์ในขณะทีเ่ ครือ
§§ คุณอาจได ้ยินเสย
่ งฟอกอากาศ
ี งนีเ้ ป็ นสงิ่ ปกติ คุณสามารถใชงานได
้
ก�ำลังท�ำงาน เสย
้ปกติ
มีกลิน
่ ไม่พงึ
ประสงค์
§§ ตรวจสอบแผ่นกรองสว่ นหน ้าและท�ำความสะอาด หากพบสงิ่ สกปรก
ั กลิน
§§ ถ ้าแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ดูดซบ
่ ไม่พงึ ประสงค์ จนอิม
่ ตัว โปรด
้
เปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ด ้วยตัวใหม่ ผู ้ใชจะต
้องรับภาระค่าใชจ่้ าย
ิ้ สุดระยะเวลาประกันการบ�ำรุง
ของการเปลีย
่ นแผ่นกรองทีเ่ กิดขึน
้ หากสน
รักษา
ี้ ณ
ไฟตัวบ่งชค
ุ ภาพ
อากาศโดยรวมติด
ี ดงเสมอ
คงทีท
่ ส
ี่ แ
(มีบางอย่างไม่ถก
ู
ต ้องเกีย
่ วกับไฟ
ี้ ณ
ตัวบ่งชค
ุ ภาพ
อากาศโดยรวม)
็ เซอร์หรือไม่ ท�ำความสะอาด
§§ ตรวจสอบว่ามีสารแปลกปลอมใดๆ ทีเ่ ซน
หากจ�ำเป็ น
้
§§ ในชว่ งฤดูหนาว ถ ้าคุณใชงานผลิ
ตภัณฑ์ทน
ั ทีหลังจากได ้รับสง่ มอบ
็
น�้ ำค ้างอาจก่อตัวขึน
้ บนเซนเซอร์เนือ
่ งจากความแตกต่างของอุณหภูม ิ
ี้ ณ
(ระหว่างในตัวอาคารและนอกตัวอาคาร) ในกรณีนี้ ไฟตัวบ่งชค
ุ ภาพ
ี ดง ในกรณีนี้ ไฟตัวบ่งชจ
ี้ ะกลับสูส
่ ถานะ
อากาศโดยรวมอาจเปลีย
่ นเป็ นสแ
้
ปกติหลังจากใชงานประมาณ
1 ถึง 2 ชวั่ โมง
§§ ถ ้าคุณปรุงอาหาร หรือมีอากาศด ้านนอกเข ้ามาในตัวอาคารและสง่ ผลกระ
็ เซอร์ตรวจจับก๊าซอาจตรวจจับก๊าซและ
มบต่อการเปลีย
่ นแปลงกลิน
่ เซน
ี ดง ให ้ระบาย
ฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศโดยรวมอาจเปลีย
่ นเป็ นสแ
อากาศให ้ห ้องประมาณ 1 ถึง 2 ชวั่ โมง
้
§§ ถอดปลั๊กไฟของเครือ
่ งแล ้วต่อกลับเข ้าใหม่หลังจากหนึง่ นาที แล ้วใชงาน
็ เซนเซอร์)
ผลิตภัณฑ์ (รีเซต
§§ ถ ้าคุณปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนการแก ้ไขปั ญหาทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อนี้ และไฟตัว
ี้ ณ
ี ดง แสดงว่าอาจมีปัญหาที่
บ่งชค
ุ ภาพอากาศโดยรวมยังคงติดเป็ นสแ
็ เซอร์หรือสายไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
เซน
อื่นๆ
เครือ
่ งไม่ท�ำงาน
ื่ มต่อระบบไฟฟ้ าหรือไม่ แล ้วลองเปิ ดเครือ
§§ ตรวจสอบว่าได ้เชอ
่ งฟอก
อากาศอีกครัง้
ี บปลั๊กไฟของเครือ
§§ ตรวจสอบว่าได ้เสย
่ งถูกต ้อง แล ้วเปิ ดเครือ
่ งฟอก
อากาศอีกครัง้
ื่ มต่อปลั๊กไฟเข ้ากับเต ้าเสย
ี บไฟฟ้ าตัว
ถ ้าเครือ
่ งยังไม่ท�ำงาน ให ้ลองเชอ
อืน
่
21
้ งต้น
การแก้ไขปัญหาเบือ
ปัญหา
ความเร็วพัดลมไม่
เปลีย
่ นแปลงไป
ตามคุณภาพของ
อากาศโดยรวม
ี้ าร
ไฟตัวบ่งชก
เปลีย
่ นแผ่นกรอง
แสดงตลอดเวลา
อื่นๆ
22
การแก้ไขปัญหา
§§ ตัง้ ความเร็วพัดลมไปทีอ
่ ต
ั โนมัต ิ เมือ
่ ความเร็วพัดลมถูกตัง้ ไปทีส
่ งู ปาน
กลาง ต�ำ่ หรือ Sleep ความเร็วพัดลมจะไม่เปลีย
่ นแปลงโดยอัตโนมัต ิ
§§ หลังจากเปลีย
่ นแผ่นกรองแบบ 2-in-1 ให ้กดปุ่ ม [
] นานกว่า
็ สญ
ั ญาณเตือนการเปลีย
3 วินาทีเพือ
่ รีเซต
่ นแผ่นกรอง
ี้ ผ
การบ่งชท
ี่ ด
ิ ปกติ
แสดงขึน
้ มา
§§ ถ ้าคุณเห็นการบ่งชเี้ ป็ น C103,154,163, โปรดติดต่อศูนย์บริการ
อากาศออกเฉพาะ
จากด ้านหลังเครือ
่ ง
ิ ธิภาพ
§§ การออกแบบนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์ส�ำหรับการฟอกอากาศอย่างมีประสท
ด ้วยลมทีย
่ กตัวขึน
้ ผ่านการหมุนเวียน เมือ
่ ลมหมุนเวียนในทิศทางตามเข็ม
ิ
ึ ว่าด ้านหน ้ามีลมอ่อนในขณะทีด
นาฬกา คุณอาจรู ้สก
่ ้านหลังมีลมแรงกว่า
่ งทางออกของอากาศสว่ นบน
ส�ำหรับลมทีอ
่ อกมาจากชอ
ค�ำถามหรือข ้อคิดเห็น?
ประเทศ
การโทร
หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ทางออนไลน์ท ี่
THAILAND
Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
DB68-08502A-00
เครือ
่ งฟอกอากาศ
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
AX40R3030WM/ST
้ ผลิตภัณฑ์เครือ
ꞏꞏ ขอบคุณส�ำหรับการซือ
่ งฟอกอากาศ Samsung เครือ
่ งนี้
ꞏꞏ ก่อนเปิ ดใช ้งาน โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ฉบับนีอ
้ ย่างละเอียด และเก็บคูม
่ อ
ื ไว ้เพือ
่ การการอ ้างอิงในอนาคต
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising