Samsung 7.1.4Ch Soundbar HW-Q90R คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Samsung 7.1.4Ch Soundbar HW-Q90R คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว | Manualzz
้
คูม
่ ือการใชงาน
HW-Q90R
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ดูตารางดานล่
้ างส�ำหรับค�ำอธิบายเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ต่างๆ ทีอ
่ าจอยูบ
่ นผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
ข้อควรระว ัง
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
หากสัญลักษณ์นไี้ ม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ท ี่
มีสายไฟ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตองมี
้ การต่อ
่ ถือได ้
สายดินทีเ่ ชือ
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ดรั้ บการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบ ขอมู
้ ลจ�ำเพาะและหน ้าจอ แอป อาจ
เปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
2
------------------------------
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
2
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานบนของ
้
Soundbar
------------------------------
3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
------------------------------
3
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
4
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
------------------------------
4
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
–– รูปแบบการจัดวางล�ำโพงทีแ
่ นะน�ำ
่ มต่อแบบอัตโนมัตริ ะหว่างซับวูฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบ
–– การเชือ
ทิศทางและ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางดวยตนเองในกรณี
–– การเชือ
้
่ มต่ออัตโนมัต ิลมเหลว
การเชือ
้
-----------------------------------------------------------
5
------------------------------
5
------------------------------
6
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
5
8
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อกับทีว ีโดยใชสาย
้
–– การเชือ
HDMI
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
----------------------------------------------------------------------------------------
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
–– การเชือ
------------------------------ 10
------------------------------ 10
------------------------------ 12
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
8
8
9
14
่ มต่อโดยใชสาย
้
เชือ
HDMI (สามารถถอดรหัสและเล่น Dolby Atmos ได)้
------------------------------ 14
่ มต่อโดยใชสาย
้
เชือ
HDMI
------------------------------ 15
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
การเชือ
ล
------------------------------ 16
THA - iv
06
07
08
09
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
17
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
การเชือ
------------------------------ 17
่ มต่อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร ้สาย)
การเชือ
------------------------------ 18
การใชรี้ โมทคอนโทรล
19
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
------------------------------ 19
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีว ี
------------------------------ 22
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
23
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้
------------------------------ 23
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
------------------------------ 23
การติดตัง้ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางบนผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
------------------------------ 25
การติดตงั้ Soundbar บนขาตงทีวี
ั้
ส่วนประกอบ
26
------------------------------ 26
10
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
26
11
การแก้ไขปัญหา
27
12
ใบอนุญาต
28
13
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
29
14
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
29
15
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
30
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
------------------------------ 30
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
x2
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
POWER
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
รีโมตคอนโทรล /
แบตเตอรี่
2
ซ ับวูฟเฟอร์
3
x2
x2
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์)
สายไฟ
(ล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทาง)
สายไฟ
(เครือ
่ งหล ัก)
สาย HDMI
x2
x2
(M4 x L10)
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทาง
(ซ้าย / ขวา)
สกูรยึด
สกูร
แขนยึดก�ำแพง
x4
ฐานรองยาง
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 4
้ายหรือขวา ใหดู้ ทป
•• หากตองการจ�
้
ำแนกล�ำโพงขางซ
้
ี่ ้ ายบนดานหลั
้
งของล�ำโพงแต่ละตัว
้ ส่วนประกอบเพิม
•• หากคุณตองการซื
้
อ
่ เติมหรือสายเคเบิลเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการ Samsung หรือฝ่ ายดูแล
ลูกคา้ Samsung
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่า
จะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้
(1.5V) ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบ
แบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านบนของ Soundbar
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง ความด ังเสียง
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้ “Samsung
แผงด้าน
บน
Harman Kardon” อยูด
่ านบน
้
จอแสดงผล
DIGITAL AUDIO IN DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
POWER
POWER
SERVICE
POWER
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
NETWORK
NETWORK
แผงด้านล่างของ Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
POWER
POWER
ID SET
ID SET
ID SET
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
SERVICE
SERVICE
SERVICE
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
AUDIO
IN IN IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
(OPTICAL)
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
1 1 IN 1
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
2 2 IN 2
NETWORK
NETWORK
NETWORK
HDMI
HDMI
OUT
HDMI
OUT OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
แหล่งข้อมูล
POWER
่ มต่อสายไฟ AC ของ Soundbar
เชือ
POWER
ID SET
่ มต่อ Soundbar กับ(WOOFER/REAR)
กดเพือ
่ เชือ
ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สาย
HDMI IN 2
้ บนรีโมตคางไว
•• กดปุ่ ม ขึน
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำการ ID SET
NETWORK
NETWORK
HDMI IN
HDMI OUT
SERVICE
D.IN
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้ (D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT)
ID SET
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอพ SmartThings
HDMI OUT
กดเพือ
่ เชือ
(TV-ARC)
่ มต่ออุปกรณ์เก็บขอมู
เชือ
้ ล USB เพือ
่ อัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
THA - 3
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและ Soundbar ไปยัง
ใชส่้ วนประกอบสายไฟ (1, 2, 3) เพือ
่ เชือ
เตาเสี
้ ยบไฟฟ้ าตามล�ำดับต่อไปนี้
่ มต่อสายไฟเขากั
1 เชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อสายไฟเขาทางด
้ายและขวาของล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
2 เชือ
้
านซ
้
่ มต่อสายไฟเขากั
3 เชือ
้ บ Soundbar
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
POWER
POWER
2 สายไฟ
1 สายไฟ
POWER
ด้านล่างของล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทาง
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
ด้านซ้ายและขวา
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
POWER
POWER
3 สายไฟ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar
่ มต่อพล ังงานไฟฟ้า
เชือ
POWER
THA - ID4 SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบ
ื่
ี
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
ทิศทาง
่ มต่อซับวูฟเฟอร์แลว้ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงทุ ้มทีเ่ หนือชัน
้
เมือ
่ เชือ
รูปแบบการจ ัดวางล�ำโพงทีแนะน�
่
ำ
ข้อควรระวัง
•• การรับสัญญาณไร ้สายจากเสาอากาศจะอยู่
Soundbar
ซ ับวูฟเฟอร์
ในซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สายและล�ำโพงระบบ
เสียงรอบทิศทาง เก็บอุปกรณ์เหล่านีใ้ หห่้ าง
้
จากน�ำ้ และความชืน
0°
•• เพือ
่ อรรถรสทีส
่ งู สุดในการฟัง ใหตรวจดู
้
วา่
135°
พืน
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทางไร ้สิง่ กีดขวาง
135°
150°
ล�ำโพงระบบเสียงรอบ
ทิศทาง ซ้าย
150°
ล�ำโพงระบบเสียงรอบ
ทิศทาง ขวา
ั ฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทางและ
ื่ มต่อแบบอ ัตโนม ัติระหว่างซบวู
ี
การเชอ
Soundbar
่ มต่อกับ Soundbar โดยอัตโนมัต ิหากสองอย่างนีเ้ สียบกับ
ซับวูฟเฟอร์และ/หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะเชือ
เตารั
้ บไฟฟ้ า
้ ไฟสีนำ�้ เงินดานหลั
•• เมือ
่ การจับคูอ
่ ต
ั โนมัต ิเสร็จสิน
้
งซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะติด
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทาง
ี
ไฟ LED แสดงสถานะทีด้านหล
่
ังของซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงานปกติ) เชือ
ตรวจสอบดูวา่ ไดต่้ อสายไฟเขากั
้ บชุด Soundbar
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
หลักอย่างถูกตองแล
้
วหรื
้ อรอประมาณ 5 นาที
่ มต่อซับวูฟเฟอร์
หากยังคงกะพริบอยู่ ใหลองเชื
้
อ
ดวยตนเอง
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 6
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 6
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 5
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทางด้วยตนเองในกรณี
ื่ มต่อซบวู
ี
การเชอ
การ
ื่ มต่ออ ัตโนม ัติล้มเหลว
เชอ
ื่ มต่อด้วยตนเองด้านล่าง:
ก่อนท�ำขนตอนการเช
ั้
อ
•• ตรวจสอบว่าสายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางถูกเสียบเรียบร ้อยแลว้
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางคางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
•• ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งของล�ำโพงแต่ละตัวจะดับ จากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
5 Sec
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
5 Sec
x2
ไฟ LED สีน�ำเงินจะ
้
กะพริบอย่างรวดเร็ว
POWER
ด้านหล ังของล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทางด้านซ้ายและขวา
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
2. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
5 Sec
PAIR
โลโก้ “Samsung Harman Kardon” จะอยูด
่ า้ นบน
ID SET
ND
SOUODE
M
THA - 6
่ มต่อเสร็จสิน)
้
3. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
่ มต่อส�ำเร็จแลว้ ไฟสีนำ�้ เงินดานหลั
เมือ
่ เชือ
้
งซับวูฟ
LINK LED - สีน�ำเงินจะติด
้
เฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะติดขึน
้
โดยไม่กะพริบ
THA - 7
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
่ มต่อ
–– คุณลักษณะนีม
้ ีในทีว ี Samsung Smart รุน
่ ปี 2017 และหลังจากนัน
้ ทีร่ องรับ Bluetooth เมือ
่ คุณเชือ
้
Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ได ้รับการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะได ้รับคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจใชค�้ ำทีแ
่ ตกต่างกันส�ำหรับ Dolby Digital และ PCM ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขา
เข้า HDMI IN ทีที
่ วข
ี องคุณ
ด้านล่างของ Soundbar
สาย HDMI
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT
(TV-ARC) ทีเครื
่ อ
่ งหล ักของ
Soundbar
ด้านบนของ Soundbar
TV ARC
่ มต่อสาย HDMI ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• หากไม่ไดยิ้ นเสียงทีว ี ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตหรือดานบนของ
้
Soundbar เพือ
่ สลับเป็ น
โหมด “D.IN” จอแสดงผลแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับและเสียงทีวจี ะดังขึน
้
THA - 8
•• หาก “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของยูนต
ิ หลักของ Soundbar ใหตรวจดู
้
วา่ เสียบสาย HDMI
ตรงตามต�ำแหน่งหรือไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
สายออปติค ัล
ด้านล่างของ Soundbar
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
ด้านบนของ Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 2
D.IN
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต แลวเลื
้ อกโหมด “D.IN”
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
่ มไฟอัตโนมัต ิ
2. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรล คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเชือ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะตัง้ เป็ นเปิ ดไวตามค่
•• เชือ
้
าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หกดปุ่
(หากตองการปิ
้
ดฟังก์ชน
้ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาที)
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
่
ั
้
•• ฟังก์ชนนีส
้ ามารถใชงานไดในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
THA - 9
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ด้านบนของ Soundbar
PAIR
หรือ
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบน
้
แลวเลื
้ อก “BT”
่ ม
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ ินาทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
ต่อกับ Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คางไว
้ ให
้ ้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q90R” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
4. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q90R”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ซ�ำ้
THA - 10
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต จากนัน
้ สลับเป็ นโหมดใดก็ได ้ ทีไม่
่ ใช่โหมด “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ มต่อ Bluetooth อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar กับทีว ีใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว)
บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีโดยที่ Soundbar อยูใ่ นสถานะ “BT READY” (สลับเปิ ด → ปิ ด)
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านบนของ
้
Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีในขณะที่ Soundbar อยูใ่ น
โหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 18 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
THA - 11
ื่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
การเชอ
ื่ มต่อ
ข้อตรวจสอบก่อนการเชอ
ั่ นีใ้ ชงานร่
้
1. ยืนยันว่า ทีว ี Samsung อ ัจฉริยะของคุณออกจ�ำหน่ายหล ังจากปี 2013 ฟังก์ชน
วมกันไดกั้ บ
Samsung Smart TV ทีอ
่ อกจ�ำหน่ายหลังจากปี 2013
้
2. ตรวจดูวา่ เราต์เตอร์แบบไร้สาย (Wi-Fi) ของคุณอยูใ่ นสภาพพร ้อมใชงาน
่ มต่อเข้าก ับเราต์เตอร์แบบไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ)
3. ตรวจดูวา่ ทีวีของคุณเชือ
ด้านบนของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar เข้าก ับ Wi-Fi
ขนตอนที
ั้
่ 1: ท�ำการเชอ
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูด
่ านบน
้
Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
•• เมือ
่ คุณใช ้ Samsung TV ทีค
่ ณ
ุ เลือก (Samsung Smart TV 2016 ถึง 2018 ทีร่ องรับ Bluetooth )
่ มต่อ Soundbar เขา้
–– ถาคุ
้ ณเลือกโหมด “WIFI” เมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่ หน ้าจอทีวจี ะแสดงหน ้าต่างวิธีการเชือ
้
กับเราต์เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) แบบอัตโนมัต ิ ดูทวี่ ิธีใชงานในหน
้าต่างของทีว ี
ด้านบนของ Soundbar
WIFI
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่ออยู่
2. เชือ
่ นทีข
่ องคุณ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตหรืออืน
่ ๆ) ไปยังเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ วี เี ชือ
THA - 12
3. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรืออืน
่ ๆ ) ของคุณ
Android
iOS
แอพ SmartThings
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
4. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บเครือข่าย Wi-Fi ของ
คุณ
ขนตอนที
ั้
่ 2: การก�ำหนดค่าบนทีวี
่ มต่อจากเครือข่ายไร ้สายของคุณหลังจากทีค
•• ถาที
้ วถ
ี ก
ู ตัดการเชือ
่ ณ
ุ เปลีย่ นแหล่งสัญญาณเขา้ Soundbar ใหใช
้ ้
่ มต่อทีวเี ขากั
เมนูทวี ีในการเชือ
้ บเครือข่ายอีกครัง้
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2019
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2018
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2017
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2016
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เลือกล�ำโพง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2015
่ ล�ำโพง
เมนู  เสียง  รายชือ
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2014
เมนู  เสียง  การตัง้ ค่าล�ำโพง  Multiroom Link - การตัง้ ค่า
หมายเหตุ
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
•• ทีวแ
ี ละ Soundbar ตองเชื
้
อ
่ มต่อ Wi-Fi ระหว่างทีวแ
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใชช่้ อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ี ละ
Soundbar ได ้ ติดต่อผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
่ มต่อ Wi-Fi ในช่วงความถี่ 5GHz ไม่มค
•• ถาการเชื
้
อ
ี วามเสถียรใหคุ้ ณเปลีย่ นไปใชช่้ วงความถี่ 2.4GHz แทน
•• เนือ
่ งจากเมนูอาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปี ทผ
ี่ ลิต ใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ทีว ี
THA - 13
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
เชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI (สามารถถอดรห ัสและเล่น Dolby Atmos
ได้)
•• เมือ
่ คุณใช ้ Dolby Atmos®: หากแหล่งอินพุทเป็ น Dolby Atmos® เอาท์พท
ุ จะเป็ นช่อง 7.1.4
้
เมือ
่ Dolby Atmos® เปิ ดใชงานอยู
่ โหมดเอฟเฟคเสียงของ Soundbar ทีถ
่ ก
ู ควบคุมโดยปุ่ ม SOUND MODE
้
จะไม่สามารถใชงานได
้
่ ำ� ค ัญ: ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับ Dolby Atmos® เฉพาะในโหมด HDMI เท่านัน
•• สิงส
้
ด้านบนของ Soundbar
HDMI 1
หรือ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
สาย HDMI
หรือ
HDMI OUT
HDMI IN 2
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของ Soundbar
1. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT
ในอุปกรณ์ด ิจิตอลของคุณ
2. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ในทีว ี
ของคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมต แล ้วเลือก “HDMI 1” หรือ “HDMI 2”
4. โหมด “HDMI 1” หรือ “HDMI 2” จะแสดงบนแผงจอแสดงผลของ Soundbar และเสียงจะดังขึน
้
THA - 14
หมายเหตุ
้
•• เมือ
่ เปิ ดใชงาน
Dolby Atmos® แลว้ “DOLBY ATMOS” จะปรากฏทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้า
การตงค่
ั้ า Dolby Atmos® บนเครือ
่ งเล่น BD หรืออุปกรณ์อนๆ
ื่
•• เปิ ดตัวเลือกระบบเสียงขาออกในเมนูการตัง้ ค่าของเครือ
่ งเล่น BD หรืออุปกรณ์อน
ื่ ๆ ของคุณ และใหมั้ น
่ ใจว่าเลือก
“ไม่มก
ี ารเขารหั
้ ส” ส�ำหรับบิตสตรีมตัวอย่าง ใน Samsung BD Player ใหไปที
้
่ เมนูหลัก → “เสียง” → “เอาต์พต
ุ
ดิจิทล
ั ”และจากนัน
้ เลือก“บิตสตรีม (ไม่มก
ี ารประมวลผล)”
•• หากตัวเลือกระบบเสียงขาออกมีระบบเสียงส�ำรอง ใหตรวจดู
้
วา่ ตัง้ ค่าระบบเสียงส�ำรองเป็ นปิ ดแลว้
•• ตรวจดูวา่ เนือ
้ หารองรับ Dolby Atmos®
้
ื่
เชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านบนของ Soundbar
HDMI 1
หรือ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
สาย HDMI
หรือ
HDMI OUT
HDMI IN 2
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของ Soundbar
1. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT
ในอุปกรณ์ด ิจิตอลของคุณ
2. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ในทีว ี
ของคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมต แล ้วเลือก “HDMI 1” หรือ “HDMI 2”
4. โหมด “HDMI 1” หรือ “HDMI 2” จะแสดงบนแผงจอแสดงผลของ Soundbar และเสียงจะดังขึน
้
THA - 15
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัล
ด้านบนของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
D.IN
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านล่างของ Soundbar
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ
1. เชือ
่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. เลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต
THA - 16
ื่
06 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
ด้านบนของ Soundbar
PAIR
หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบน
้
แลวเลื
้ อก “BT”
่ ม
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ ินาทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
ต่อกับ Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คางไว
้ ให
้ ้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q90R” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่
3. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือมต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q90R”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้ ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 11
ื่ ต่อ Bluetooth ไปที่ “การเชอ
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน
สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกียวก
่
ับการเชอ
Bluetooth” ในหน้า 10 ~ 11
THA - 17
ื่
การเชอมต่
อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)
่ มต่อ Soundbar ตัวเดียวเขากั
่ มต่อ
•• เชือ
้ บ Wi-Fi เพือ
่ เขาถึ
้ งบริการเล่นเพลงทีห
่ ลากหลายและวิทยุออนไลน์ เชือ
้
Soundbar หลายตัวเขากั
้ บ Wi-Fi เพือ
่ ใชการเล่
นยอนหลั
้
งแบบหมูห
่ รือโหมดระบบเสียงสเตอริโอ
่ มต่อ Soundbar เขากั
้
•• ในการเชือ
้ บอุปกรณ์เคลือ
่ นทีผ
่ า่ นทางเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) จะตองใช
้
แอพ
SmartThings
ด้านบนของ Soundbar
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูด
่ านบน
้
Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
ด้านบนของ Soundbar
WIFI
2. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องท่าน (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)
Android
iOS
แอพ SmartThings
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
3. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บ Wi-Fi
หมายเหตุ
้
่ มต่อแอพ SmartThings กับอุปกรณ์ตา่ งๆ (จาก Amazon ฯลฯ) ใหดู้ ท ี่
•• หากตองการเรี
้
ยนรู ้วิธีใชและการเชื
อ
้
คูม
่ อ
ื การใชงานฉบั
บสมบูรณ์ ส�ำหรับ Soundbar บนเว็บไซต์ Samsung (www.samsung.com/support)
THA - 18
07 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
แหล่งข้อมูล
ปิ ดเสียง
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
WOOFER
PAIR
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกโหมดเสียงทีต
่ องการโดยการเลื
้
อก
STANDARD, SURROUND, GAME PRO หรือ
ADAPTIVE SOUND
MODE
VOL
กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่
เปิ ดเสียง PAIR
PAIR
PAIR
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดง
WOOFER
ผลของ
Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ Soundbar กับ
PAIR VOL
SOUND
อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar
WOOFER
SOUND
MODEVOL
Bluetooth MODE
จากรายการค ้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth
SOUND
PAIR
SOUNDBAR
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
VOL
THA - 19
WOOFER
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
(BT/Wi-Fi)
PAIR
SOUND
MODE
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะถูกตัง้ เปิ ดและปิ ดโดยปุ่ ม ขวา และ ลง ตามล�ำดับ
Anynet+ และเชือ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถควบคุม
Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั คุณ
จะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
•• ID SET
้
้ คางไว
กดปุ่ ม ขึน
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำให ้ ID SET เสร็จสิน
THA - 20
คุณสามารถเลือก TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP
LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL และ VIRTUAL ON/OFF
•• หากตองการควบคุ
้
มความดังเสียงของเสียงแหลมหรือเสียงทุ ้ม ใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS
้
ในการตัง้ ค่าเสียง จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง -6 ถึง+6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• หากตองการควบคุ
้
มความดังเสียงของล�ำโพงแต่ละตัว ใหเลื
้ อก CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL หรือ FRONT TOP LEVEL ในการตัง้ ค่าเสียง แลวปรั
้ บความดังเสียงระหว่าง -6 ถึง +6
้
โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
•• หากภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ใหเลื
้ อก SYNC ในการตัง้ ค่า
้
เสียง จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
่ มต่อแลว้ ใหเลื
•• หากล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางเชือ
้ อก REAR LEVEL หรือ REAR TOP
้
LEVEL แลวใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียงในระดับ -6 ถึง +6
ั่ ล�ำโพง VIRTUAL สามารถ ON/OFF ไดโดยการใช
้
ฟั งก์ชน
้
ปุ่้ ม ขึน/ลง
ั เท่านัน
•• SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
ควบคุมระบบ
เสียง
PAIR
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
W
OO
D
N
SO
U
VO
L
D
N
SO
U
VO
L
SOUND
MODE
BA
R
BA
R
W
OO
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
FE
R
FE
R
W
OO
FE
R
W
OO
SOUND
MODE
SO
กดปุ่ มขึน้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6 ในการตัง้ ระดับเสียงซับ
วูฟเฟอร์เป็ น 0 ให ้กดปุ่ ม
SO
M UN
OD D
E
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
THA - 21
W
OO
W
OO
U
SO
D
N
U
SO
VO
L
VO
L
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
WOOFER
VO
L
VOL
R
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
R
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
PAIR
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
PAIR
WOOFER
WOOFER
FE
R
VOL
ี Soundbar
การปร ับระด ับเสยง
ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
4. หากคุณตองการท�
้
ำให ้ Soundbar กลับไปสู่
โหมดเริม
่ ตน้ (ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV) ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
้
เป็ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV
หากคุณมี Samsung TV คุณสามารถปร ับ
ี
ระด ับเสยงของ
Soundbar ได้โดยใชร้ โี มต
คอนโทรล IR ทีให้
่ มาพร้อมก ับ Samsung
TV ของคุณ
(โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้
1. ปิ ด Soundbar
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
VO
L
้ ทวี เี พือ
ก่อนใชเมนู
่ ตัง้ เสียงทีวบ
ี น Samsung TV ของ
คุณไปยังล�ำโพงภายนอก จากนัน
้ ใชรี้ โมต Samsung
ของคุณเพือ
่ ควบคุมระดับเสียงของ Soundbar ส�ำหรับ
้ ว ี โหมดค่าเริม
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ตน้
ั นีค
ส�ำหรับฟังก์ชน
้ อ
ื การควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV หากทีวข
ี องคุณไม่ใช่ Samsung TV
ใหท�้ ำตามค�ำแนะน�ำดานล่
้ างเพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
ั นี้
ฟังก์ชน
REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
–– การกดปุ่ ม WOOFER คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละ
ครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่า
เริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE” 
“ALL-TV REMOTE”
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ นอยู
้
ก
่ บ
ั
BYE
รีโมตคอนโทรล
้
–– ส�ำหรับผู ้ผลิตทีร่ องรับการใชงานนี
้ ใหอ้ างอิ
้ ง
้
ไปยังคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดส�ำหรับ
Soundbar ของคุณบนเว็บไซต์ Samsung
ั่ นี้ ใหกดปุ่
2. ถาคุ
้ ณไม่ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ ม
(www.samsung.com/support)
WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า
“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
ั่ ควบคุมระดับเสียงไดกั้ บรีโมททีว ี IR
–– ใชฟั้ งก์ชน
้
ั่ นีไ้ ดกั้ บรีโมท
เท่านัน
้ ไม่สามารถใชงานฟั
งก์ชน
ทีวแ
ี บบ Bluetooth (รีโมททีต
่ องจั
้ บคู)่
OFF-TV REMOTE
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. หากคุณตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยรี
้ โมตของ
ทีวข
ี องคุณ ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา
5 วินาทีซำ�้ ๆ จนกว่า “ALL-TV REMOTE” จะ
้ ทวี ข
ปรากฏบนจอแสดงผล จากนัน
้ ใชเมนู
ี องคุณ
เพือ
่ เลือกล�ำโพงภายนอก
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
THA - 22
08 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
x2
x2
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
(M4 x L10)
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
สกูรยึด
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
สกูร
x2
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไมฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
้
แขนยึดก�ำแพง
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
1. วาง ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง บนพืน
้ ผนัง
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง ตองอยู
้
ใ่ นระดับ
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ทีพ
่ อดี
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 23
้ าศูนย์กลางของต ัวน�ำร่องสำ� หร ับ
2. จัดวาง เสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปใน สกูร
ยึดก�ำแพง ใหตรงกั
้
บศูนย์กลางทีวข
ี องคุณ (หาก
ยึดแต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสก
คุณติดตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีวข
ี องคุณ) แลว้
รูใหแน่
้ น
ค่อยยึด ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง กับก�ำแพง
้
โดยใชเทป
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลาง ไวที
ล่างของทีว ีใหวาง
้ เสนผ่
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกรู 2 ตัว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไป
ทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ A-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สอง
ดานของตั
้
วน�ำร่องเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับการ
เจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำขาแขวนแบบ
ติดผน ัง ออก
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
THA - 24
ด้านขวาสุดของ Soundbar
ี
การติดตงล�
ั้ ำโพงระบบเสยงรอบ
ทิศทางบนผน ัง (จ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบน
้ สกรูย ึด บน
ผนัง
้ ชุดติดผนังไดแยกกั
คุณสามารถซือ
้
น เพือ
่ ติดตัง้ ล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทางบนผนัง
ี
ข้อควรทราบสำ� หร ับล�ำโพงระบบเสยง
รอบทิศทางติดผน ัง
•• ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางติดผนังจะตอง
้
สามารถรองรับน�ำ้ หนักไดมากกว่
้
า 2.0 กก.
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ให ้ แขนยึด
•• ขนาดรู : 1/4 - 20 UNC บุชเกลียว
ก�ำแพง วางบน สกูรยึด ใหพอดี
้
้
•• เนือ
่ งจากการติดตัง้ กับผนังเป็ นตัวเลือก คุณตองซื
้ อ
•• ใส่ สกูรยึด ลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของ
อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ แยกกัน
แขนยึดก�ำแพง แลวจึ
้ งเลือ
่ น แขนยึด
ก�ำแพง ลงมาเพือ
่ ให ้ แขนยึดก�ำแพง วางบน
สกูรยึด พอดี
•• โปรดใหผู้ ้ติดตัง้ ทีได
่ รั้ บการรับรองท�ำการติดตัง้ แขน
ยึดก�ำแพง
•• ใหบริ
้ ษัทติดตัง้ ทีม
่ ค
ี วามช�ำนาญท�ำการติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ของคุณเขากั
้ บผนัง
•• ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังก่อนติดตัง้ แขนยึด
ก�ำแพงหากผนังมีความแข็งแรงไม่พอ โปรดเสริม
ความแข็งแรงใหผนั
้ งก่อนติดตัง้ แขนยึดก�ำแพงและ
ล�ำโพงบนผนัง
•• หากตองการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ของแขน
ยึดก�ำแพง
•• ทาง Samsung Electronics จะไม่รบ
ั ผิดชอบความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการติดตัง้ อุปกรณ์อย่างไม่
ถูกตอง
้
•• ระมัดระวังไม่ใหติดตั
้
ง้ ล�ำโพงในแนวตะแคงหรือกลับ
หัวกลับหาง
THA - 25
09 การติดตงั้
SOUNDBAR บน
ขาตงทีวี
ั้
10 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การอัพเดท
เมือ
่ Soundbar ถูกเชือ
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิจะเกิดขึนแม
้
เมื
้ อ
่ Soundbar นัน
้
ถูกปิ ด
สว่ นประกอบ
ั่ อัพเดทอัตโนมัต ิ Soundbar
•• ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
จะตองเชื
้
อ
เขากั
้ บ Soundbar จะถูกตัดถาสายไฟถู
้
กถอดหรือ
x4
ไฟถูกตัด หากเกิดไฟดับ ใหเปิ
้ ด Soundbar จากนัน
้
่
เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครัง้ เมือ
่ ไฟมา หรือเมือ
่
ฐานรองยาง
คุณเสียบสายไฟอีกครัง้
คุณสามารถติดตัง้ Soundbar บนขาตัง้ ทีวซ
ี งึ่ มีความ
สูงไม่เกิน 7.6 ซม.ได ้ ในการติดตัง้ ใหติด
้ ฐานรอง
ยาง เขากั
้ บส่วนล่างของ Soundbar ก่อนจะจัดวางใน
ต�ำแหน่งเหนือขาตัง้ ทีว ี ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าไดติด
้ ฐาน
รองยาง โดยติดใหพ
้ ้นจากขอบดานนอกของขาตั
้
ง้ ทีว ี ดู
รูปดานล่
้ างประกอบการติดตัง้
ฐานรองยาง
THA - 26
11 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์
กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
ั ฟ
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
อาจเกิดปัญหานีข
ึ้
ได้เชือ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
เฟอร์ก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 5)
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกต
เห็นได้
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 10 และ 17
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมตคอนโทรลของคุณ
ไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงของ
ไม่ม ีเสียงออกมา
ซับวูฟเฟอร์ (ที่ -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6)
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
;; กดปุ่ ม
่ มต่อเข้าก ับทีวีได้
ไม่สามารถเชือ
ั่ ปิ ด
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
เสียง
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายแบบสาย
หากเชือ
่ มต่ออย่างถูกตองหรื
;; ตรวจดูวา่ สายถูกเชือ
้
อไม่
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทีเบาสุ
่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
่ ของพอร์ตเพือ
–– ตรวจสอบชือ
่ ใหแน่
้ ใจว่าสาย
่ มต่อกับพอร์ตทีถ
ไดเชื
้ อ
่ ก
ู ตอง
้ โปรดดูหน ้าที่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
่ มต่อแต่ละวิธีสำ� หรับค�ำ
จะอธิบายวิธีเชือ
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
แนะน�ำต่างๆ
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ัก
;; กดปุ่ ม
ของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
ถูกตองแล
้
ว้
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ
Soundbar
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตเพือ
่ ตรวจสอบว่าโหมด
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
หากเชือ
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
;; เชือ
1. สลับ Soundbar ไปยังโหมด “BT PAIRING”
แลวให
้ ที
้ วค
ี นหาอี
้
กครัง้
(ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 10)
THA - 27
12 ใบอนุญาต
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
;; เชือ
้
1. ตรวจดูวา่ ทีวเี ป็ นรุน
่ ทีใช
่ งานร่
วมกันได ้
•• เฉพาะ ทีวี Samsung อ ัจฉริย ะ ทีอ
่ อก
จ�ำหน่ายหลังจากปี 2013 เท่านัน
้ ทีร่ องรับ
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
2. ตรวจดูวา่ ทีวเี ชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi ใหใช
้ เครือ
•• ถาที
้ ว ีไม่ไดเชื
้ อ
้ เมนู
่ มต่อ
ข่ายบนทีวเี พือ
่ สร ้างการเชือ
้
(ดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
ว ี)
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
3. ตรวจดูวา่ Soundbar เชือ
•• เมือ
่ เขือ
่ มต่อ Soundbar แลว้ คุณจะ
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
เห็น Soundbar ไดในรายการล�
้
ำโพงบน
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณเมือ
่ เปิ ดแอพ
SmartThings ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 18
4. ตรวจหาช่อง DFS
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใช ้
่ ม
ช่อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ต่อระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ได ้ ติดต่อผู ้
ใหบริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together, DTS:X, and the
DTS:X logo are registered trademarks and/or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 28
ิ การ
13 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของโอเพ่น ซอร์ส ทีใช
่ ้ใน
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์:
http://opensource.samsung.com
14 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
THA - 29
15 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-Q90R
น�ำ้ หนัก
8.8 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
1226.0 x 83.0 x 136.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
18W x 10 + 10W x 3, 4ohm
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
่ ซับวูฟเฟอร์
ชือ
PS-WR95B
น�ำ้ หนัก
9.8 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
205.0 x 403.0 x 403.0 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
160W
่ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
ชือ
PS-SQ90-1, PS-SQ90-2
น�ำ้ หนัก
2.1 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
120.0 x 210.0 x 141.0 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
35W x 4
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
ค�ำเตือน Soundbar จะรีสตาร์ทโดยอ ัตโนม ัติหากคุณเปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
Wi-Fi
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
กดปุ่ ม ID SET ทีแ
่ ผงดานล่
้ างของ Soundbar เป็ นเวลา
30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
Bluetooth
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
กดปุ่ ม NETWORK ทีแ
่ ผงดานล่
้ างของ Soundbar เป็ นเวลา
30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
THA - 30
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
TAIWAN
0800-329-999
0809-00-5237 ( B2B / Dealer)
www.samsung.com/tw/support
HONG KONG
3698 4698
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
AH81-09892A-00
NSPBI00461A-00
www.samsung.com/in/support
AH81-09892A-00
NSPBI00461A-00

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Dolby Atmos. DTS : X
  • 17 built-in speakers (7.1.4 Ch)
  • Wireless Rear Speake

Related manuals

Download PDF

advertisement