Samsung 7.1.4Ch Soundbar HW-Q90R คู่มือการใช้

Add to my manuals
43 Pages

advertisement

Samsung 7.1.4Ch Soundbar HW-Q90R คู่มือการใช้ | Manualzz
คูม่ อื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
HW-Q90R
ทุกจ น
ิ ตนาการล ้วนเป น
็ จร ิงได ้
ขอขอบพระคุณท เี ่ ล อ
ื กซ ื ้อผล ต
ิ ภัณฑ์ซ ม
ั ซุงช ิ ้นน ี ้
หากต ้องการได ้ร บ
ั บร กิ ารท ส
ี ่ มบ รู ณ์ย งิ ่ ข ึ ้น โปรดลง
ทะเบ ยี นผล ต
ิ ภัณฑ์ของคุณท เี ่ ว บ
็ ไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ดูตารางดานล่
้ างส�ำหรับค�ำอธิบายเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ต่างๆ ทีอ
่ าจอยูบ
่ นผลิตภัณฑ์ Samsung ของคุณ
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
ข้อควรระว ัง
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
หากสัญลักษณ์นไี้ ม่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ท ี่
มีสายไฟ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตองมี
้ การต่อ
่ ถือได ้
สายดินทีเ่ ชือ
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - ii
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ดรั้ บการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบ ขอมู
้ ลจ�ำเพาะและหน ้าจอ แอป อาจ
เปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
THA - iii
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
04
05
06
2
-----------------------------
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
2
3
แผงดานหน
้
้า / แผงดานบนของ
้
Soundbar
-----------------------------
3
แผงดานล่
้ างของ Soundbar
-----------------------------
4
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
5
่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
-----------------------------
5
่ มต่อ Soundbar เขากั
การเชือ
้ บซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
–– รูปแบบการจัดวางล�ำโพงทีแ
่ นะน�ำ
่ มต่อแบบอัตโนมัตริ ะหว่างซับวูฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบ
–– การเชือ
ทิศทางและ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางดวยตนเองในกรณี
–– การเชือ
้
่ มต่ออัตโนมัต ิลมเหลว
การเชือ
้
---------------------------------------------------------
6
-----------------------------
6
-----------------------------
7
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
6
9
่ มต่อดวยสาย
วิธีท ี่ 1 การเชือ
้
่ มต่อกับทีว ีโดยใชสาย
้
–– การเชือ
HDMI
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
–– การเชือ
ล
----------------------------- 9
----------------------------- 9
----------------------------- 10
่ มต่อแบบไร ้สาย
วิธีท ี่ 2 การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
–– การเชือ
----------------------------- 11
----------------------------- 11
----------------------------- 13
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
15
่ มต่อโดยใชสาย
้
เชือ
HDMI (สามารถถอดรหัสและเล่น Dolby Atmos ได)้
----------------------------- 15
่ มต่อโดยใชสาย
้
เชือ
HDMI
----------------------------- 16
่ มต่อโดยใชสายออปติคั
้
การเชือ
ล
----------------------------- 17
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
18
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
การเชือ
----------------------------- 18
่ มต่อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร ้สาย)
การเชือ
----------------------------- 21
THA - iv
07
08
09
10
ื่
เชอมต่
อผลิตภ ัณฑ์ Amazon
23
่ มต่อโดยใชผลิ
้ ตภัณฑ์ Amazon (Amazon Echo)
เชือ
----------------------------- 23
้
ใชการสั
ง่ ดวยเสี
้
ยงเพือ
่ ควบคุม Soundbar
----------------------------- 25
การใชรี้ โมทคอนโทรล
26
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
----------------------------- 26
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีว ี
----------------------------- 29
่ นอยู่ (ปุ่ มทีม
ั )
ใชปุ่้ มทีซ
่ อ
่ ม
ี ากกว่าหนึง่ ฟังก์ชน
----------------------------- 30
ระบุคา่ สัญญาณออกส�ำหรับโหมดเอฟเฟ็ กต์เสียงอืน
่ ๆ
----------------------------- 30
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
31
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้
----------------------------- 31
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
----------------------------- 31
การติดตัง้ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางบนผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
----------------------------- 33
การติดตงั้ Soundbar บนขาตงทีวี
ั้
ส่วนประกอบ
34
----------------------------- 34
11
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
34
12
การแก้ไขปัญหา
35
13
ใบอนุญาต
36
14
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
37
15
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
37
16
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
38
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
----------------------------- 38
THA - v
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
x2
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
POWER
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
1
รีโมตคอนโทรล /
แบตเตอรี่
2
ซ ับวูฟเฟอร์
3
x2
x2
สายไฟ
(ซ ับวูฟเฟอร์)
สายไฟ
(ล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทาง)
สายไฟ
(เครือ
่ งหล ัก)
สาย HDMI
x2
x2
(M4 x L10)
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทาง
(ซ้าย / ขวา)
สกูรยึด
สกูร
แขนยึดก�ำแพง
x4
ฐานรองยาง
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
่ มต่อสายไปจะระบุไวตามล�
่ มต่อสาย
•• ขันตอนของการเชื
้
อ
้
ำดับ (1, 2, 3) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเชือ
ไฟใหดู้ หน ้าที่ 5
้ายหรือขวา ใหดู้ ทป
•• หากตองการจ�
้
ำแนกล�ำโพงขางซ
้
ี่ ้ ายบนดานหลั
้
งของล�ำโพงแต่ละตัว
้
•• หากคุณตองการซื
้
อส่วนประกอบเพิม
่ เติมหรือสายเคเบิลเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการ Samsung หรือฝ่ ายดูแล
ลูกคา้ Samsung
•• ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบดานบนเล็
้
กน ้อย
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่า
จะถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้
(1.5V) ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบ
แบตเตอรีก
่ ลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 2
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า / แผงด้านบนของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้ “Samsung
Harman Kardon” อยูด
่ านบน
้
แผงด้าน
บน
ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง)
เปิ ดหรือปิ ด
่ ั Auto Power Down
•• ฟังก์ชน
ยูนต
ิ จะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิในกรณีตอ
่ ไปนี้
ั ญาณเสียงเป็ นเวลา 18 นาที
–– โหมด D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT : หากไม่มส
ี ญ
ปุ่ม
(แหล่งข้อมูล)
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้
โหมดส ัญญาณเข้า
จอแสดงผล
สัญญาณเขาแบบออปติ
้
คล
ั ดิจิตอล
D.IN
สัญญาณเขา้ ARC (HDMI OUT)
D.IN  TV ARC (การแปลงอัตโนมัต ิ)
สัญญาณเขา้ HDMI
HDMI 1 / HDMI 2
โหมด Wi-Fi
WIFI
โหมด BLUETOOTH
BT
ปุ่ม -/+ (ความด ังเสียง)
ปรับความดังเสียง
•• เมือ
่ ปรับแลวระดั
้
บความดังเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
จอแสดงผล
แสดงสถานะผลิตภัณฑ์และโหมดปัจจุบน
ั
•• เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
•• เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
•• หากคุณตองการเพลิดเพลินกั
้
บเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณตองปิ
้ ดล�ำโพงทีว ีในเมนูการตัง้ ค่าเสียง
้ ให
ของทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ มากั
้ บทีวข
ี องคุณ
THA - 3
แผงด้านล่างของ Soundbar
POWER
POWER
POWER
DIGITAL AUDIO IN DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
SERVICE
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
NETWORK
NETWORK
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
POWER
POWER
ID SET
ID SET
ID SET
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
SERVICE
SERVICE
SERVICE
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
1 1 IN 1
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
2 2 IN 2
NETWORK
NETWORK
NETWORK
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
AUDIO
IN IN IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
(OPTICAL)
HDMI
HDMI
OUT
HDMI
OUT OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
่ มต่อสายไฟ AC ของ
เชือ
Soundbar
POWER
ID SET
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
(WOOFER/REAR)
ID SET (WOOFER/REAR)
่ มต่อ Soundbar กับล�ำโพงระบบเสียงรอบทิ
HDMI IN 2
กดเพือ
่ เชือ
NETWORKศทางและซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สาย
้ บนรีโมตคางไว
•• กดปุ่ ม ขึน
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำการ ID SET
NETWORK
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอพ SmartThings
กดเพือ
่ เชือ
SERVICE
่ มต่ออุปกรณ์เก็บขอมู
เชือ
้ ล USB เพือ
่ อัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
้
ส่งสัญญาณดิจิตอลภาพและเสียงพร ้อมกันโดยใชสาย
HDMI
่ มต่อสัญญาณ HDMI ขาออกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT (TV-ARC)
่ มต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC) บนทีว ี
เชือ
•• เมือ
่ ถอดสายไฟออกจากเตาเสี
้ ยบติดผนัง ใหดึ้ งปลั๊กออก อย่าดึงสายไฟ
้ ส่วนอืน
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ จะสมบูรณ์
•• อย่าต่อยูนต
ิ นีห
้ รือชิน
่ ๆ เขากั
้ บเตาเสี
้ ยบ AC จนกว่าการเชือ
THA - 4
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและ Soundbar ไปยัง
ใชส่้ วนประกอบสายไฟ (1, 2, 3) เพือ
่ เชือ
เตาเสี
้ ยบไฟฟ้ าตามล�ำดับต่อไปนี้
่ มต่อสายไฟเขากั
1 เชือ
้ บซับวูฟเฟอร์
่ มต่อสายไฟเขาทางด
้ายและขวาของล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
2 เชือ
้
านซ
้
่ มต่อสายไฟเขากั
3 เชือ
้ บ Soundbar
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
POWER
POWER
2 สายไฟ
1 สายไฟ
POWER
ด้านล่างของล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทาง
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
ด้านซ้ายและขวา
่ มต่อพล ังงาน
เชือ
ไฟฟ้า
POWER
POWER
3 สายไฟ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar
่ มต่อพล ังงานไฟฟ้า
เชือ
POWER
THA - ID5 SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบ
ื่
ี
การเชอมต่
อ Soundbar เข้าก ับซบวู
ทิศทาง
่ มต่อซับวูฟเฟอร์แลว้ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงทุ ้มทีเ่ หนือชัน
้
เมือ
่ เชือ
รูปแบบการจ ัดวางล�ำโพงทีแนะน�
่
ำ
ข้อควรระวัง
•• การรับสัญญาณไร ้สายจากเสาอากาศจะอยู่
Soundbar
ซ ับวูฟเฟอร์
ในซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สายและล�ำโพงระบบ
เสียงรอบทิศทาง เก็บอุปกรณ์เหล่านีใ้ หห่้ าง
้
จากน�ำ้ และความชืน
0°
•• เพือ
่ อรรถรสทีส
่ งู สุดในการฟัง ใหตรวจดู
้
วา่
135°
พืน
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทางไร ้สิง่ กีดขวาง
135°
150°
ล�ำโพงระบบเสียงรอบ
ทิศทาง ซ้าย
150°
ล�ำโพงระบบเสียงรอบ
ทิศทาง ขวา
ั ฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทางและ
ื่ มต่อแบบอ ัตโนม ัติระหว่างซบวู
ี
การเชอ
Soundbar
่ มต่อกับ Soundbar โดยอัตโนมัต ิหากสองอย่างนีเ้ สียบกับ
ซับวูฟเฟอร์และ/หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะเชือ
เตารั
้ บไฟฟ้ า
้ ไฟสีนำ�้ เงินดานหลั
•• เมือ
่ การจับคูอ
่ ต
ั โนมัต ิเสร็จสิน
้
งซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะติด
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทาง
ี
ไฟ LED แสดงสถานะทีด้านหล
่
ังของซบวู
LED
สถานะ
สว่าง
ค�ำอธิบาย
วิธีแก้ไข
่ มต่อสมบูรณ์ (การท�ำงานปกติ) เชือ
ตรวจสอบดูวา่ ไดต่้ อสายไฟเขากั
้ บชุด Soundbar
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่อ
ก�ำลังแกไขเรื
้ อ
่ งการเชือ
หลักอย่างถูกตองแล
้
วหรื
้ อรอประมาณ 5 นาที
่ มต่อซับวูฟเฟอร์
หากยังคงกะพริบอยู่ ใหลองเชื
้
อ
ดวยตนเอง
้
ตัวเอง ดูหน ้าที่ 7
สีแดง
สว่าง
สแตนด์บาย (เมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งหลัก
ตรวจสอบว่าสายไฟทีต
่ อ
่ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งหลักของ
ของ Soundbar ไวอยู
้ )่
Soundbar นัน
้ ยังเสียบอยูด
่ ห
ี รือไม่
่ มต่ออีกครัง้ ดูคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการเชือ
่ มต่อ
เชือ
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
สีแดงและ
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
ดวยตั
้ วเองไดที
้ ห
่ น ้า 7
ดูขอมู
้ ลการติดต่อศูนย์บริการ Samsung ไดใน
้
ท�ำงานผิดปกติ
คูม
่ อ
ื
THA - 6
ั ฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทางด้วยตนเองในกรณี
ื่ มต่อซบวู
ี
การเชอ
การ
ื่ มต่ออ ัตโนม ัติล้มเหลว
เชอ
ื่ มต่อด้วยตนเองด้านล่าง:
ก่อนท�ำขนตอนการเช
ั้
อ
•• ตรวจสอบว่าสายไฟของ Soundbar และซับวูฟเฟอร์หรือล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางถูกเสียบเรียบร ้อยแลว้
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าเปิ ด Soundbar แลว้
1. กดปุ่ ม ID SET ดานหลั
้
งซับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางคางไว
้
อย่
้ างน ้อย 5 วินาที
•• ไฟสีแดงทีด
่ านหลั
้
งของล�ำโพงแต่ละตัวจะดับ จากนัน
้ ไฟสีนำ�้ เงินจะกะพริบ
5 Sec
ด้านหล ังซ ับวูฟเฟอร์
5 Sec
x2
ไฟ LED สีน�ำเงินจะ
้
กะพริบอย่างรวดเร็ว
POWER
ด้านหล ังของล�ำโพงระบบเสียง
รอบทิศทางด้านซ้ายและขวา
้ บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
2. กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขึน
•• ขอความ
้
ID SET จะปรากฏขึน
้ ทีจ่ อแสดงผลของ Soundbar เป็ นระยะเวลาหนึง่ จากนัน
้ จะหายไป
้
•• Soundbar จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ID SET เสร็จสิน
5 Sec
PAIR
โลโก้ “Samsung Harman Kardon” จะอยูด
่ า้ นบน
ID SET
ND
SOUODE
M
THA - 7
่ มต่อเสร็จสิน)
้
3. ตรวจสอบว่าไฟ LED LINK เป็ นสีนำ�้ เงินสนิทหรือไม่ (เชือ
่ มต่อส�ำเร็จแลว้ ไฟสีนำ�้ เงินดานหลั
เมือ
่ เชือ
้
งซับวูฟ
LINK LED - สีน�ำเงินจะติด
้
เฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางจะติดขึน
้
โดยไม่กะพริบ
หมายเหตุ
่ มต่อระหว่างชิน
้ ส่วนต่างๆ
•• อย่าต่อสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือทีวข
ี องคุณเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบติดผนังจนกว่าการเชือ
้
จะเสร็จสิน
•• ก่อนทีจ่ ะท�ำการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าคุณไดปิ้ ดเครือ
่ งและถอดสายไฟ
ออกแลว้
•• หากยูนต
ิ หลักปิ ดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สายจะเขาสู
้ โ่ หมดสแตนด์บายและไฟ LED STANDBY ตรงดานหลั
้
งจะเป็ นสี
แดงหลังกระพริบเป็ นสีนำ�้ เงินหลาย ๆ ครัง้
้ น
•• ถาคุ
้ ณใชอุ้ ปกรณ์ทใช
ี่ คลื
่ ความถีเดี
่้ ยวกัน (5.8GHz) กับ Soundbar ใกล ้ Soundbar จะท�ำใหเกิดการรบกวนซึ
้
ง่
อาจท�ำใหเสี
้ ยงติดขัดได ้
•• ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของสัญญาณไร ้สายจากยูนต
ิ หลักคือ 10 เมตร โดยประมาณแต่อาจจะแตกต่างกันไป
้ ระบบอาจจะไม่สามารใชงานได
้
้ งหากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก�ำแพง
ตามสภาพแวดลอมการใช
้
โดยสิ
้
นเชิ
โลหะกันอยู
้
ร่ ะหว่างยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เนือ
่ งจากสัญญาณไร ้สายไม่สามารถเดินทางผ่านโลหะได ้
ค�ำเตือน
้
•• มีเสารับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ นตัวซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย เก็บตัวยูนต
ิ ใหห่้ างจากของเหลวและความชืน
•• เพือ
่ อรรถรสในการฟังสูงสุด ตรวจดูใหพื
้ น
้ ทีโดยรอบซั
่
บวูฟเฟอร์ไร ้สายและล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางว่าไร ้สิง่
กีดขวาง
THA - 8
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
่ มต่อ
–– คุณลักษณะนีม
้ ีในทีว ี Samsung Smart รุน
่ ปี 2017 และหลังจากนัน
้ ทีร่ องรับ Bluetooth เมือ
่ คุณเชือ
้
Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิ
ลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
ื่
วิธีที่ 1 การเชอมต่
อด้วยสาย
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ไดรั้ บการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะไดรั้ บคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจใชค�้ ำทีแ
่ ตกต่างกันส�ำหรับ Dolby Digital และ PCM ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
้
ื่ มต่อก ับทีวีโดยใชสาย
การเชอ
HDMI
ตรวจสอบ (ARC) ทีพ
่ อร์ตขา
เข้า HDMI IN ทีที
่ วข
ี องคุณ
ด้านล่างของ Soundbar
สาย HDMI
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
ตรวจสอบพอร์ต HDMI OUT
(TV-ARC) ทีเครื
่ อ
่ งหล ักของ
Soundbar
ด้านบนของ Soundbar
TV ARC
่ มต่อสาย HDMI ตามทีแ
1. เมือ
่ เปิ ด Soundbar และทีวแ
ี ลวให
้ เชื
้ อ
่ สดงไวในรู
้ ปภาพ
2. “TV ARC” จะปรากฏขึน
้ ในหน ้าต่างแสดงผลของเครือ
่ งหลักของ Soundbar จากนัน
้ เสียงของทีวก
ี จ
็ ะเล่นผ่าน
Soundbar
•• หากไม่ไดยิ้ นเสียงทีว ี ใหกดปุ่
้ ม
(แหล่งข้อมูล) บนรีโมตหรือดานบนของ
้
Soundbar เพือ
่ สลับเป็ น
โหมด “D.IN” จอแสดงผลแสดง “D.IN” และ “TV ARC” ตามล�ำดับและเสียงทีวจี ะดังขึน
้
THA - 9
•• หาก “TV ARC” ไม่ปรากฏในหน ้าต่างแสดงผลของยูนต
ิ หลักของ Soundbar ใหตรวจดู
้
วา่ เสียบสาย HDMI
ตรงตามต�ำแหน่งหรือไม่
•• ใชปุ่้ มความดังเสียงบนรีโมตคอนโทรลของทีวเี พือ
่ ปรับความดังเสียงบน Soundbar
หมายเหตุ
•• HDMI เป็ นส่วนต่อประสานทีท
่ ำ� ใหคุ้ ณสามารถส่งสัญญาณดิจิตล
ั ทัง้ ขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นไฟล์วด
ี ีโอและไฟล์เสียงไดด้ วย
้
สายเสียบเพียงสายเดียว
่ มต่อสาย HDMI เขากั
•• ถาที
้ วม
ี พ
ี อร์ต ARC ใหคุ้ ณเชือ
้ บพอร์ต HDMI IN (ARC)
้
้
้
้ า
•• ถาเป็
้ นไปได ้ แนะน�ำใหคุ้ ณใชสาย
HDMI แบบไร ้แกน ถาคุ
้ ณใชสาย
HDMI แบบมีแกน ใหใช
้ สายที
ม
่ เี สนผ่
ศูนย์กลางเล็กกว่า 14 มม.
•• Anynet+ ตองเปิ
้
ดอยู่
ั่ นีจ้ ะไม่สามารถใชได
้ ถ้ าสาย
•• ฟังก์ชน
้
HDMI ไม่รองรับ ARC
้
ื่ มต่อโดยใชสายออปติค
การเชอ
ัล
สายออปติค ัล
ด้านล่างของ Soundbar
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
ด้านบนของ Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 2
D.IN
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต แลวเลื
้ อกโหมด “D.IN”
THA - 10
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
่ มไฟอัตโนมัต ิ
2. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรล คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเชือ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะตัง้ เป็ นเปิ ดไวตามค่
•• เชือ
้
าเริม
่ ตน้
ั่ นีใ้ หกดปุ่
(หากตองการปิ
้
ดฟังก์ชน
้ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาที)
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
ื่
วิธีที่ 2 การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
ด้านบนของ Soundbar
PAIR
หรือ
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบน
้
แลวเลื
้ อก “BT”
่ ม
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ ินาทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
ต่อกับ Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คางไว
้ ให
้ ้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q90R” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
4. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
THA - 11
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q90R”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับทีวข
่ มต่ออีกครัง้
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ี องคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต จากนัน
้ สลับเป็ นโหมดใดก็ได ้ ทีไม่
่ ใช่โหมด “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
กดปุ่ ม
่ มต่อ Bluetooth อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar กับทีว ีใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม p (เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว)
บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาทีโดยที่ Soundbar อยูใ่ นสถานะ “BT READY” (สลับเปิ ด → ปิ ด)
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านบนของ
้
Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีในขณะที่ Soundbar อยูใ่ น
โหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 18 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
THA - 12
ื่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
การเชอ
ื่ มต่อ
ข้อตรวจสอบก่อนการเชอ
ั่ นีใ้ ชงานร่
้
1. ยืนยันว่า ทีว ี Samsung อ ัจฉริยะของคุณออกจ�ำหน่ายหล ังจากปี 2013 ฟังก์ชน
วมกันไดกั้ บ
Samsung Smart TV ทีอ
่ อกจ�ำหน่ายหลังจากปี 2013
้
2. ตรวจดูวา่ เราต์เตอร์แบบไร้สาย (Wi-Fi) ของคุณอยูใ่ นสภาพพร ้อมใชงาน
่ มต่อเข้าก ับเราต์เตอร์แบบไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ)
3. ตรวจดูวา่ ทีวีของคุณเชือ
ด้านบนของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar เข้าก ับ Wi-Fi
ขนตอนที
ั้
่ 1: ท�ำการเชอ
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูด
่ านบน
้
Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
•• เมือ
่ คุณใช ้ Samsung TV ทีค
่ ณ
ุ เลือก (Samsung Smart TV 2016 ถึง 2018 ทีร่ องรับ Bluetooth)
่ มต่อ Soundbar เขา้
–– ถาคุ
้ ณเลือกโหมด “WIFI” เมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่ หน ้าจอทีวจี ะแสดงหน ้าต่างวิธีการเชือ
้
กับเราต์เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) แบบอัตโนมัต ิ ดูทวี่ ิธีใชงานในหน
้าต่างของทีว ี
ด้านบนของ Soundbar
WIFI
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่ออยู่
2. เชือ
่ นทีข
่ องคุณ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตหรืออืน
่ ๆ) ไปยังเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ วี เี ชือ
THA - 13
3. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรืออืน
่ ๆ ) ของคุณ
Android
iOS
แอพ SmartThings
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
4. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บเครือข่าย Wi-Fi ของ
คุณ
ขนตอนที
ั้
่ 2: การก�ำหนดค่าบนทีวี
่ มต่อจากเครือข่ายไร ้สายของคุณหลังจากทีค
•• ถาที
้ วถ
ี ก
ู ตัดการเชือ
่ ณ
ุ เปลีย่ นแหล่งสัญญาณเขา้ Soundbar ใหใช
้ ้
่ มต่อทีวเี ขากั
เมนูทวี ีในการเชือ
้ บเครือข่ายอีกครัง้
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2019
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2018
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2017
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2016
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เลือกล�ำโพง  [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2015
่ ล�ำโพง
เมนู  เสียง  รายชือ
สำ� หร ับทีวีรุน
่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2014
เมนู  เสียง  การตัง้ ค่าล�ำโพง  Multiroom Link - การตัง้ ค่า
หมายเหตุ
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
•• ทีวแ
ี ละ Soundbar ตองเชื
้
อ
่ มต่อ Wi-Fi ระหว่างทีวแ
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใชช่้ อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ี ละ
Soundbar ได ้ ติดต่อผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
่ มต่อ Wi-Fi ในช่วงความถี่ 5GHz ไม่มค
•• ถาการเชื
้
อ
ี วามเสถียรใหคุ้ ณเปลีย่ นไปใชช่้ วงความถี่ 2.4GHz แทน
•• เนือ
่ งจากเมนูอาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปี ทผ
ี่ ลิต ใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ทีว ี
THA - 14
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
เชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI (สามารถถอดรห ัสและเล่น Dolby Atmos
ได้)
•• เมือ
่ คุณใช ้ Dolby Atmos®: หากแหล่งอินพุทเป็ น Dolby Atmos® เอาท์พท
ุ จะเป็ นช่อง 7.1.4
้
เมือ
่ Dolby Atmos® เปิ ดใชงานอยู
่ โหมดเอฟเฟคเสียงของ Soundbar ทีถ
่ ก
ู ควบคุมโดยปุ่ ม SOUND MODE
้
จะไม่สามารถใชงานได
้
่ ำ� ค ัญ: ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับ Dolby Atmos® เฉพาะในโหมด HDMI เท่านัน
•• สิงส
้
ด้านบนของ Soundbar
HDMI 1
หรือ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
สาย HDMI
หรือ
HDMI OUT
HDMI IN 2
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของ Soundbar
1. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT
ในอุปกรณ์ด ิจิตอลของคุณ
2. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ในทีว ี
ของคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมต แล ้วเลือก “HDMI 1” หรือ “HDMI 2”
4. โหมด “HDMI 1” หรือ “HDMI 2” จะแสดงบนแผงจอแสดงผลของ Soundbar และเสียงจะดังขึน
้
THA - 15
หมายเหตุ
้
•• เมือ
่ เปิ ดใชงาน
Dolby Atmos® แลว้ “DOLBY ATMOS” จะปรากฏทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้า
การตงค่
ั้ า Dolby Atmos® บนเครือ
่ งเล่น BD หรืออุปกรณ์อนๆ
ื่
•• เปิ ดตัวเลือกระบบเสียงขาออกในเมนูการตัง้ ค่าของเครือ
่ งเล่น BD หรืออุปกรณ์อน
ื่ ๆ ของคุณ และใหมั้ น
่ ใจว่าเลือก
“ไม่มก
ี ารเขารหั
้ ส” ส�ำหรับบิตสตรีมตัวอย่าง ใน Samsung BD Player ใหไปที
้
่ เมนูหลัก → “เสียง” → “เอาต์พต
ุ
ดิจิทล
ั ”และจากนัน
้ เลือก“บิตสตรีม (ไม่มก
ี ารประมวลผล)”
•• หากตัวเลือกระบบเสียงขาออกมีระบบเสียงส�ำรอง ใหตรวจดู
้
วา่ ตัง้ ค่าระบบเสียงส�ำรองเป็ นปิ ดแลว้
•• ตรวจดูวา่ เนือ
้ หารองรับ Dolby Atmos®
้
ื่
เชอมต่
อโดยใชสาย
HDMI
ด้านบนของ Soundbar
HDMI 1
หรือ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
สาย HDMI
หรือ
HDMI OUT
HDMI IN 2
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
สาย HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
ด้านล่างของ Soundbar
1. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI OUT
ในอุปกรณ์ด ิจิตอลของคุณ
2. ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT (TV-ARC) ทีด
่ านล่
้ างของ Soundbar เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN ในทีว ี
ของคุณ
3. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงด ้านบนหรือบนรีโมต แล ้วเลือก “HDMI 1” หรือ “HDMI 2”
4. โหมด “HDMI 1” หรือ “HDMI 2” จะแสดงบนแผงจอแสดงผลของ Soundbar และเสียงจะดังขึน
้
THA - 16
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสายออปติค
ัล
ด้านบนของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/เครือ
่ งเล่นเกม
D.IN
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
(มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านล่างของ Soundbar
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ
1. เชือ
่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่ง
้
ขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. เลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต
THA - 17
ื่
06 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทาง Bluetooth
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
ด้านบนของ Soundbar
PAIR
หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
PAIR บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
a. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบน
้
แลวเลื
้ อก “BT”
่ ม
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ ินาทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์ Bluetooth เชือ
ต่อกับ Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar คางไว
้ ให
้ ้
นานกว่า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง “BT PAIRING”
2. เลือก “[AV] Samsung Soundbar Q90R” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่
3. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือมต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar Q90R”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้
THA - 18
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
หรือกดปุ่ ม
PAIR บนรีโมต
(แหล่งข้อมูล) ทีด
่ านบนของ
้
Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีในขณะที่ Soundbar อยูใ่ น
โหมด “BT”)
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
•• ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth
•• ในโหมดการเชือ
อยูห
่ า่ งกันเกิน 10 เมตร
•• Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 18 นาที
่ มต่อไดอย่
•• Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
•• อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
•• Soundbar สนับสนุนขอมู
้ ล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
•• เชือ
่ นับสนุนฟังก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
•• คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟังก์ชน
•• หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ การเลือก “[AV] Samsung Soundbar Q90R”
จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
้ หาก
–– สามารถใชได
้
Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ตองเคยจั
้
บคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
•• Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ นหาของอุ
้
ปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงขอความ
้
“BT
READY” เท่านัน
้
•• Soundbar ไม่สามารถจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ไดถ้ าอยู
้ ใ่ นโหมด Bluetooth และจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์
Bluetooth อยูแ
่ ลว้
THA - 19
ื่
การยกเลิกการเชอมต่
อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth ก ับ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
้
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใชงานของ
อุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อ
•• ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชอ
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนหรื
้
อบนรีโมต แลวเปลี
้
ย่ นเป็ นโหมดใดๆ ทีไม่
่ ใช่โหมด “BT”
กดปุ่ ม
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth ตองรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
(ระยะเวลาหยุดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ Bluetooth )
่ มต่อระหว่าง Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth แลว้ “BT DISCONNECTED” จะปรากฏที่
•• เมือ
่ หยุดการเชือ
จอแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
หมายเหตุ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
•• ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
•• ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 18 นาที
เพิม
่ เติมเกียวก
่
ับ Bluetooth
่ มต่อกันไดอย่
้
่ มต่อไร ้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยใหอุ้ ปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
้ างง่ายดายโดยใชการเชื
อ
สายระยะสัน้
้
•• อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั การใชงาน
เมือ
่ :
–– ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ
Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
–– เกิดการแปรเปลีย่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
่
–– อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึงรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
•• จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กลกั้ น
•• ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
้
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใชงาน
Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
•• ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัต ิ
•• การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กลกั้ บเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
้
หากระยะห่างอยูน
่ อกช่วงนี้ แมอยู
้ ภ
่ ายในช่วงการใชงานนี
้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือ
ประตู
•• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
THA - 20
ื่
การเชอมต่
อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)
่ มต่อ Soundbar ตัวเดียวเขากั
่ มต่อ
•• เชือ
้ บ Wi-Fi เพือ
่ เขาถึ
้ งบริการเล่นเพลงทีห
่ ลากหลายและวิทยุออนไลน์ เชือ
้
Soundbar หลายตัวเขากั
้ บ Wi-Fi เพือ
่ ใชการเล่
นยอนหลั
้
งแบบหมูห
่ รือโหมดระบบเสียงสเตอริโอ
่ มต่อ Soundbar เขากั
้
•• ในการเชือ
้ บอุปกรณ์เคลือ
่ นทีผ
่ า่ นทางเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) จะตองใช
้
แอพ
SmartThings
ด้านบนของ Soundbar
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(แหล่งข้อมูล) ทีอ
่ ยูด
่ านบน
้
Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
ด้านบนของ Soundbar
WIFI
2. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องท่าน (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)
Android
iOS
THA - 21
แอพ SmartThings
3. เปิ ดแอพ แลวท�
้ ำตามค�ำแนะน�ำบนหน ้าจอเพือ
่ ลงทะเบียน (เพิม
่ ) Soundbar ในแอพ
้ ไดกั้ บอุปกรณ์เคลือ
•• ป๊ อปอัพอัตโนมัต ิ (ภาพประกอบทีส
่ ามดานล่
้ าง) อาจใชไม่
่ นทีบ
่ างเครือ
่ ง
ถาเป็
้ นกรณีนี้ ใหเลื
้ อกและท�ำการ “Add device” จากเมนูแอพ Soundbar ของคุณไดเพิ
้ ม
่ ไปยังแอพแลว้
เปิ ดแอพ
ป๊ อปอัพอัตโนมัต ิ
THA - 22
เพิม
่ ล�ำโพง
ื่
07 เชอมต่
อผลิตภ ัณฑ์ AMAZON
้ ไดในบางประเทศ
•• คุณสมบัต ินีอ
้ าจใชไม่
้
•• บริการนีเ้ ป็ นของ Amazon และสามารถยกเลิกไดตลอดเวลา
้
Samsung จะไม่รบ
ั ผิดชอบเกีย่ วกับความพร ้อมใน
การใหบริ
้ การ
•• หน ้าจอแอพ Amazon Alexa อาจมีการเปลีย่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
้
ื่
เชอมต่
อโดยใชผลิตภ
ัณฑ์ Amazon (Amazon Echo)
้ ตภัณฑ์ Amazon Echo เพือ
ใชผลิ
่ ควบคุม Soundbar และเพลิดเพลินไปกับบริการเพลงของ Amazon Echo
หมายเหตุ
่ มต่อกับ Wi-Fi แลว้ (ดูท ี่ “การเชือ
่ มต่อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร ้สาย)”)
•• ตรวจสอบว่า Soundbar เชือ
่ Soundbar เป็ นชือ
่ ทีอ
1. ในแอพ SmartThings ใหเปลี
้ ย่ นชือ
่ ป
ุ กรณ์ท ี่ Amazon สามารถจดจ�ำได ้
(ตัวอย่าง: Samsung, Soundbar หองนั
้ ง่ เล่น หองส�
้ ำหรับครอบครัว หองนอน
้
ส�ำนักงาน และอืน
่ ๆ)
ข้อควรระวัง
่ ทีม
•• อุปกรณ์ของ Amazon อาจไม่รู ้จักชือ
่ อ
ี งค์ประกอบ เช่น อักขระพิเศษ
เลือก Edit
เลือกล�ำโพง
THA - 23
่
เปลีย่ นชือ
บันทึก
2. ในแอพ Alexa ใหค้ นหา
้
“Samsung Wireless Audio” ใน Skills จากนัน
้ เลือก “ENABLE”
•• ขามขั
้ นตอนนี
้
ห
้ ากคุณไดตั้ ง้ ค่า Skills แลว้
แอพ
Amazon Alexa
เลือก Skills
คนหา
้
THA - 24
้
เปิ ดใชงาน
้
่ั
ี
ใชการส
งด้วยเส
ยงเพื
อควบคุ
่
ม Soundbar
้ เฉพาะเพลงเท่
•• บริการ Amazon Echo ทีค
่ ณ
ุ สามารถใชกั้ บ Soundbar ใชได
้
านัน
้ บริการอืน
่ ๆ ของ Amazon
Echo เช่น ข่าวและอากาศ สามารถเขาถึ
้ งผ่านผลิตภัณฑ์ Amazon Echo ของคุณ
่ ล�ำโพง
ปุ่มไก + ค�ำสง่ ั + ชือ
้ ลิตภ ัณฑ์ Amazon
ื่ ล�ำโพงทีคุ
ื่ มต่อโดยใชผ
ใช ้ ชอ
่ ณเปลียนในแอพ
่
SmartThings (ดูท ี่ “เชอ
(Amazon Echo)”)
่ั
การสงด้วยเสียง
การด�ำเนินการ
หากตองการค
้
นหาอุ
้
ปกรณ์เสียงทีเ่ พิม่ ไปยังบัญชี
SmartThings ทีเ่ ชือ่ มต่อกับบัญชี Amazon Alexa
“Alexa ค้นหาอุปกรณ์”
้ ารสงด้วยเสียงก
่ั
่ “ห้องนงเล่
* หากต้องการใชก
ับ Soundbar ชือ
่ ั น”
่ั
การสงด้วยเสียง
การด�ำเนินการ
หากตองการปรั
้
บระดับเสียงเป็ น 5
“Alexa ปร ับระด ับเสียงเป็น 5ในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการเพิ
้
ม
่ ระดับเสียง
“Alexa เพิม
่ เสียงในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการปิ
้
ดเสียง
“Alexa ปิ ดเสียงในห้องนงเล่
่ ั น”
ื่ KISS FM
หากตองการฟั
้
งสถานีว ิทยุชอ
“Alexa เปิ ด Kiss FM ในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการเล่
้
นเพลงถัดไป
“Alexa เพลงถ ัดไป ในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการหยุ
้
ดเล่นเสียง
“Alexa หยุดในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการเปิ
้
ดเสียง
“Alexa เปิ ดในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการปิ
้
ดเสียง
“Alexa ปิ ดในห้องนงเล่
่ ั น”
หากตองการเปลี
้
ย่ นแหล่งขอมู
้ ลขาเขา้
“Alexa เปลียนเป
่
็ น Bluetooth ในห้องนงเล่
่ ั น”
THA - 25
08 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
แหล่งข้อมูล
ปิ ดเสียง
VOL
WOOFER
SOUND
MODE
PAIR
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกโหมดเสียงทีต
่ องการโดยการเลื
้
อก
STANDARD, SURROUND, GAME PRO หรือ
ADAPTIVE SOUND
SOUND
เลือกโหมด “STANDARD” ถาคุ
่ ้ ณตองดื
้ ม
่ ด�ำ่ กับเสียง
MODE
ตนฉบั
้
บ
•• โหมด GAME PRO
PAIR
ใหคุ้ ณPAIR
จดจ่อไปกับฉากดวยการตั
้
ง้ ค่าทีล
่ ะเอียด
อ่WOOFER
อนซึง่ ปรับแต่งเสียงใหเหมาะส�
้
ำหรับการเล่นเกม
VOL
SOUND
โดยเฉพาะ
WOOFER
SOUND
MODEVOL
MODE
•• โหมด ADAPTIVE SOUND
วิเคราะห์เนือ
้ หาโดยอัตโนมัต ิ ใหเสี
้ ยงทีป
่ รับแต่ง
และปรับปรุงความชัดของเสียงในระดับเสียงต�ำ่ โดย
อัตโนมัต ิ
SOUND
MODE
กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่
เปิ ดเสียง PAIR
SOUNDBAR
PAIR
VOL
WOOFER
VOL
Bluetooth
SOUND
MODE
VOL
PAIR
WOOFER
THA - 26
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดง
ผลของ Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ Soundbar กับ
อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar
WOOFER
จากรายการค ้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth
กดทีป
่ ม
ุ่ p เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
(BT/Wi-Fi)
PAIR
SOUND
MODE
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Anynet+ / Auto Power Link
้ ดหรือปิ ด Anynet+ และ Auto Power Link ได ้
คุณสามารถใชเปิ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะถูกตัง้ เปิ ดและปิ ดโดยปุ่ ม ขวา และ ลง ตามล�ำดับ
Anynet+ และเชือ
่ มต่อกับ Samsung TV ดวยสาย
–– Anynet+ : ถ ้า Soundbar เชือ
้
HDMI คุณสามารถควบคุม
Soundbar ของคุณไดด้ วยรี
้ โมตคอนโทรล Samsung TV
กดคางไว
้
ที
้ ป
่ ม
ุ่ ขวา ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Anynet+
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั คุณ
จะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Anynet+ / Auto Power Link ถูกตัง้ ค่าเป็ น ON ตามค่าเริม
่ ตน้
•• ID SET
้
้ คางไว
กดปุ่ ม ขึน
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำให ้ ID SET เสร็จสิน
THA - 27
คุณสามารถเลือก TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP
LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL และ VIRTUAL ON/OFF
–– หากตองการควบคุ
้
มความดังเสียงของเสียงแหลมหรือเสียงทุ ้ม ใหเลื
้ อก TREBLE หรือ BASS
้
ในการตัง้ ค่าเสียง จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง -6 ถึง+6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
ควบคุมระบบ
–– กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงของแต่ละคลืน
่ ความถี่ สามารถ
เสียง
เลือกความถี่ 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz และ 10kHz ไดโดยใช
้
ปุ่้ ม ซ้าย/
้
ขวา และแต่ละความถีส
่ ามารถปรับค่าไดตั้ ง้ แต่ -6 ถึง +6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
–– หากตองการควบคุ
้
มความดังเสียงของล�ำโพงแต่ละตัว ใหเลื
้ อก CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL หรือ FRONT TOP LEVEL ในการตัง้ ค่าเสียง แลวปรั
้ บความดังเสียงระหว่าง -6 ถึง
้
+6 โดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
–– หากภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ใหเลื
้ อก SYNC ในการตัง้ ค่า
้
เสียง จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
PAIR
่ มต่อแลว้ ใหเลื
–– หากล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางเชือ
้ อก REAR LEVEL หรือ REAR TOP
ั่ ล�ำโพง VIRTUAL
้
LEVEL แลวใช
้ ปุ่้ มขึน/ลงเพื
อ
่ ปรับระดับเสียงในระดับ -6 ถึง +6 ฟั งก์ชน
้
้
สามารถ
ON/OFF
ได
โดยการใช
้
ปุ่
ม
ขึ
น/ลง
SOUND
MODE
ั เท่านัน
–– SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
PAIR
•• เริม
่ การท�ำงาน
กดปุ่ ม
(ควบคุมระบบเสียง) คางไว
้
มากกว่
้
า 5 วินาทีโดยที่ Soundbar ปิ ดอยู่ จนกระทัง่
้ “INIT” จะปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล และ Soundbar จะเริม
่ ขึน
้
SOUND ล�ำโพงเปิ ดขึน
MODE
WOOFER
R
W
OO
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
D
N
U
SO
O
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
SOUND
MODE
VOL
FE
FE
W
OO
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
PAIR
WOOFER
R
VOL
กดปุ่ มขึน้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6 ในการตัง้ ระดับเสียงซับ
วูฟเฟอร์
เป็ น 0 ให ้กดปุ่ ม
WOOFER
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
THA - 28
W
OO
FE
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
N
D
U
SO
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
F
W
OO
F
ER
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
ER
WOOFER
VO
L
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
ี Soundbar
การปร ับระด ับเสยง
ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
4. หากคุณตองการท�
้
ำให ้ Soundbar กลับไปสู่
โหมดเริม
่ ตน้ (ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV) ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
้
เป็ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV
หากคุณมี Samsung TV คุณสามารถปร ับ
ี
ระด ับเสยงของ
Soundbar ได้โดยใชร้ โี มต
คอนโทรล IR ทีให้
่ มาพร้อมก ับ Samsung
TV ของคุณ
(โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้
5 Sec
1. ปิ ด Soundbar
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
้ ทวี เี พือ
ก่อนใชเมนู
่ ตัง้ เสียงทีวบ
ี น Samsung TV ของ
คุณไปยังล�ำโพงภายนอก จากนัน
้ ใชรี้ โมต Samsung
ของคุณเพือ
่ ควบคุมระดับเสียงของ Soundbar ส�ำหรับ
้ ว ี โหมดค่าเริม
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ตน้
ั นีค
ส�ำหรับฟังก์ชน
้ อ
ื การควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV หากทีวข
ี องคุณไม่ใช่ Samsung TV
ใหท�้ ำตามค�ำแนะน�ำดานล่
้ างเพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
ั นี้
ฟังก์ชน
REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
–– การกดปุ่ ม WOOFER คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละ
ครัง้ จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่า
เริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE” 
“ALL-TV REMOTE”
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ นอยู
้
ก
่ บ
ั
BYE
รีโมตคอนโทรล
้
ั่ นีไ้ ด ้
–– ยีห
่ อที
้ ใช
่ งานฟั
งก์ชน
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS,
PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG,
ั่ นี้ ใหกดปุ่
2. ถาคุ
้ ณไม่ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ ม
Hisense, RCA
WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า
“OFF-TV REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
OFF-TV REMOTE
N
D
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. หากคุณตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยรี
้ โมตของ
ทีวข
ี องคุณ ใหกดปุ่
้ ม WOOFER คางไว
้
เป็
้ นเวลา
5 วินาทีซำ�้ ๆ จนกว่า “ALL-TV REMOTE” จะ
้ ทวี ข
ปรากฏบนจอแสดงผล จากนัน
้ ใชเมนู
ี องคุณ
เพือ
่ เลือกล�ำโพงภายนอก
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
THA - 29
้ ่ มทีซ
ั
่ นอยู่ (ปุ่มทีมีมากกว่
ใชปุ
่ อ
่
าหนึงฟั
่ งก์ชน)
่ นอยู่
ปุ่มทีซ
่ อ
หน้าอ้างอิง
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
่ั
ฟังก์ชน
WOOFER
การควบคุมระยะไกลทีว ี เปิ ด/ปิ ด (แสตนด์บาย)
หน ้า 29
ซ ้าย
Auto Power Link ON/OFF
หน ้า 27
ขวา
Anynet+ ON/OFF
หน ้า 27
ขึน
้
ID SET
หน ้า 27
EQ 7 ช่วง
หน ้า 28
เริม
่ การท�ำงาน (สแตนด์บาย)
หน ้า 28
(ควบคุมระบบเสียง)
ั
ี
ระบุคา่ สญญาณออกส
ำ� หร ับโหมดเอฟเฟ็กต์เสยงอื
นๆ
่
เอฟเฟค
STANDARD
SURROUND
GAME PRO
ADAPTIVE SOUND
เอาท์พุท
อินพุท
เมือ
่ มีซ ับวูฟเฟอร์และล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1 / ช่อง 7.1 (DTS)
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1.4
ช่อง 2.0
ช่อง 7.1.4
ช่อง 5.1
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1.4
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1 / ช่อง 7.1 (DTS)
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1.4
ช่อง 2.0
ช่อง 2.1
ช่อง 5.1
ช่อง 5.1 / ช่อง 7.1 (DTS)
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1
ช่อง 7.1.4
ช่อง 7.1.4
•• หากแหล่งอินพุทเป็ น Dolby Atmos® เอาท์พท
ุ จะเป็ นช่อง 7.1.4 โหมดเอฟเฟคเสียงทีถ
่ ก
ู ควบคุมโดยปุ่ ม
้
SOUND MODE และถูกท�ำรายการไวด้ านบนจะไม่
้
สามารถใชงานได
้
THA - 30
09 การติดตงขา
ั้
แขวนแบบติดผน ัง
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
x2
x2
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
(M4 x L10)
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
สกูรยึด
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอที่
จะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
สกูร
x2
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนัง
หรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภท
•• ซือ
่ , แผ่นเหล็ก, ไมฯลฯ)
ก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
้
แขนยึดก�ำแพง
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและ
•• ซือ
ความหนาของผนังทีต
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
1. วาง ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง บนพืน
้ ผนัง
•• ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง ตองอยู
้
ใ่ นระดับ
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์
ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละ
ทีพ
่ อดี
•• ถาที
้ วข
ี องคุณติดตัง้ บนผนังใหติดตั
้
ง้
Soundbar ใตที
้ ว ีโดยมีระยะห่างอย่างน ้อย
5 ซม.
ไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
้
5 ซม. ขึนไป
THA - 31
้ าศูนย์กลางของต ัวน�ำร่องสำ� หร ับ
2. จัดวาง เสนผ่
5. ดันสกรู (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก) ลงไปใน สกูร
ยึดก�ำแพง ใหตรงกั
้
บศูนย์กลางทีวข
ี องคุณ (หาก
ยึดแต่ละตัวจากนัน
้ ขันสกรูแต่ละตัวลงในรูเสียบสก
คุณติดตัง้ Soundbar ดานล่
้ างทีวข
ี องคุณ) แลว้
รูใหแน่
้ น
ค่อยยึด ต ัวน�ำขาแขวนแบบติดผน ัง กับก�ำแพง
้
โดยใชเทป
•• ถาคุ
้ ณไม่ตองการติดตั
้
ง้ Soundbar ทีด
่ าน
้
้ านศูนย์กลาง ไวที
ล่างของทีว ีใหวาง
้ เสนผ่
้ ่
จุดศูนย์กลางของบริเวณทีต
่ องการติดตั
้
ง้
้ ใหถู้ กทิศทางทีด
6. ติดตัง้ แขนยึดก�ำแพง 2 ชิน
่ าน
้
ล่างของ Soundbar โดยใช ้ สกรู 2 ตัว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไป
ทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ A-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สอง
ดานของตั
้
วน�ำร่องเพือ
่ ท�ำเครือ
่ งหมายส�ำหรับการ
เจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำขาแขวนแบบ
ติดผน ัง ออก
•• ขณะประกอบตรวจดูใหแน่
้ นใจว่าส่วนทีเ่ ป็ น
ทีแ
่ ขวนของ แขนยึดก�ำแพง อยูด
่ านหลั
้
ง
Soundbar
ด้านหล ังของ Soundbar
้
4. ใชดอกสว่
านขนาดทีเ่ หมาะสมเจาะรูบนก�ำแพงตรง
ต�ำแหน่งทีท
่ ำ� เครือ
่ งหมายเอาไว ้
•• ถ ้าเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของ
สลักเกลียวให ้เสียบพุกหรือสลักเกลียวมอลลี่
ทีข
่ นาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสก
รูตรึงลงไป
้ กหรือสลักเกลียวมอลลีโ่ ปรดดูให ้
ถ ้าคุณใชพุ
แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับพุก
หรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
THA - 32
ด้านขวาสุดของ Soundbar
ี
การติดตงล�
ั้ ำโพงระบบเสยงรอบ
ทิศทางบนผน ัง (จ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมดวย
้ แขนยึดก�ำแพง
โดยแขวน แขนยึดก�ำแพง ไวบน
้ สกรูย ึด บน
ผนัง
้ ชุดติดผนังไดแยกกั
คุณสามารถซือ
้
น เพือ
่ ติดตัง้ ล�ำโพง
ระบบเสียงรอบทิศทางบนผนัง
ี
ข้อควรทราบสำ� หร ับล�ำโพงระบบเสยง
รอบทิศทางติดผน ัง
•• ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางติดผนังจะตอง
้
สามารถรองรับน�ำ้ หนักไดมากกว่
้
า 2.0 กก.
8. เลือ
่ น Soundbar ลงตามรูป เพือ
่ ให ้ แขนยึด
•• ขนาดรู : 1/4 - 20 UNC บุชเกลียว
ก�ำแพง วางบน สกูรยึด ใหพอดี
้
้
•• เนือ
่ งจากการติดตัง้ กับผนังเป็ นตัวเลือก คุณตองซื
้ อ
•• ใส่ สกูรยึด ลงในดานกว
้
าง
้ (ดานล่
้ าง) ของ
อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ แยกกัน
แขนยึดก�ำแพง แลวจึ
้ งเลือ
่ น แขนยึด
ก�ำแพง ลงมาเพือ
่ ให ้ แขนยึดก�ำแพง วางบน
สกูรยึด พอดี
•• โปรดใหผู้ ้ติดตัง้ ทีได
่ รั้ บการรับรองท�ำการติดตัง้ แขน
ยึดก�ำแพง
•• ใหบริ
้ ษัทติดตัง้ ทีม
่ ค
ี วามช�ำนาญท�ำการติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ของคุณเขากั
้ บผนัง
•• ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังก่อนติดตัง้ แขนยึด
ก�ำแพงหากผนังมีความแข็งแรงไม่พอ โปรดเสริม
ความแข็งแรงใหผนั
้ งก่อนติดตัง้ แขนยึดก�ำแพงและ
ล�ำโพงบนผนัง
•• หากตองการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ของแขน
ยึดก�ำแพง
•• ทาง Samsung Electronics จะไม่รบ
ั ผิดชอบความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการติดตัง้ อุปกรณ์อย่างไม่
ถูกตอง
้
•• ระมัดระวังไม่ใหติดตั
้
ง้ ล�ำโพงในแนวตะแคงหรือกลับ
หัวกลับหาง
THA - 33
10 การติดตงั้
SOUNDBAR บน
ขาตงทีวี
ั้
11 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การอัพเดท
เมือ
่ Soundbar ถูกเชือ
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิจะเกิดขึนแม
้
เมื
้ อ
่ Soundbar นัน
้
ถูกปิ ด
สว่ นประกอบ
ั่ อัพเดทอัตโนมัต ิ Soundbar
•• ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
จะตองเชื
้
อ
เขากั
้ บ Soundbar จะถูกตัดถาสายไฟถู
้
กถอดหรือ
x4
ไฟถูกตัด หากเกิดไฟดับ ใหเปิ
้ ด Soundbar จากนัน
้
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครัง้ เมือ
เชือ
่ ไฟมา หรือเมือ
่
ฐานรองยาง
คุณเสียบสายไฟอีกครัง้
คุณสามารถติดตัง้ Soundbar บนขาตัง้ ทีวซ
ี งึ่ มีความ
สูงไม่เกิน 7.6 ซม.ได ้ ในการติดตัง้ ใหติด
้ ฐานรอง
ยาง เขากั
้ บส่วนล่างของ Soundbar ก่อนจะจัดวางใน
ต�ำแหน่งเหนือขาตัง้ ทีว ี ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าไดติด
้ ฐาน
รองยาง โดยติดใหพ
้ ้นจากขอบดานนอกของขาตั
้
ง้ ทีว ี ดู
รูปดานล่
้ างประกอบการติดตัง้
ฐานรองยาง
THA - 34
12 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
ั ฟเฟอร์
ไฟแสดงสถานะ LED สีแดงบนซบวู
ั ฟเฟอร์
กะพริบและไม่ม ีเสียงออกมาจากซบวู
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
ั ฟ
่ มต่อซบวู
้ นถ้าไม่
้ึ
อาจเกิดปัญหานีข
ได้เชือ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
เฟอร์ก ับเครืองหล
่
ักของ Soundbar
่ มต่อซับวูฟเฟอร์อก
;; ลองเชือ
ี ครัง้ (ดูหน ้าที่ 6)
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
ั ฟเฟอร์หอนและสนจนสามารถส
่ั
ั
ซบวู
งเกต
เห็นได้
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ั
ั ฟเฟอร์ของคุณ
ลองปร ับการสนของซ
บวู
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 11 และ 18
;; กดทีป
่ ม
ุ่ WOOFER บนรีโมตคอนโทรลของคุณ
ไปดานบนหรื
้
อดานล่
้ างเพือ
่ ปรับระดับเสียงของ
ไม่ม ีเสียงออกมา
ซับวูฟเฟอร์ (ที่ -12 หรือระหว่าง -6 ถึง +6)
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
;; กดปุ่ ม
่ มต่อเข้าก ับทีวีได้
ไม่สามารถเชือ
ั่ ปิ ด
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟังก์ชน
เสียง
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายแบบสาย
หากเชือ
่ มต่ออย่างถูกตองหรื
;; ตรวจดูวา่ สายถูกเชือ
้
อไม่
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทีเบาสุ
่
ดหรือไม่
;; ปรับระดับเสียง
่ ของพอร์ตเพือ
–– ตรวจสอบชือ
่ ใหแน่
้ ใจว่าสาย
่ มต่อกับพอร์ตทีถ
ไดเชื
้ อ
่ ก
ู ตอง
้ โปรดดูหน ้าที่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
่ มต่อแต่ละวิธีสำ� หรับค�ำ
จะอธิบายวิธีเชือ
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
แนะน�ำต่างๆ
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ัก
;; กดปุ่ ม
ของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
ถูกตองแล
้
ว้
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ
Soundbar
(แหล่งข้อมูล) ทีแ
่ ผงดานบนของ
้
Soundbar หรือบนรีโมตเพือ
่ ตรวจสอบว่าโหมด
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
หากเชือ
่ มต่อผ่านทาง Bluetooth
;; เชือ
1. สลับ Soundbar ไปยังโหมด “BT PAIRING”
แลวให
้ ที
้ วค
ี นหาอี
้
กครัง้
(ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 11)
THA - 35
13 ใบอนุญาต
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
;; เชือ
้
1. ตรวจดูวา่ ทีวเี ป็ นรุน
่ ทีใช
่ งานร่
วมกันได ้
•• เฉพาะ ทีวี Samsung อ ัจฉริย ะ ทีอ
่ อก
จ�ำหน่ายหลังจากปี 2013 เท่านัน
้ ทีร่ องรับ
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
2. ตรวจดูวา่ ทีวเี ชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi ใหใช
้ เครือ
•• ถาที
้ ว ีไม่ไดเชื
้ อ
้ เมนู
่ มต่อ
ข่ายบนทีวเี พือ
่ สร ้างการเชือ
้
(ดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
ว ี)
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
3. ตรวจดูวา่ Soundbar เชือ
•• เมือ
่ เขือ
่ มต่อ Soundbar แลว้ คุณจะ
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
เห็น Soundbar ไดในรายการล�
้
ำโพงบน
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณเมือ
่ เปิ ดแอพ
SmartThings ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 21
4. ตรวจหาช่อง DFS
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใช ้
่ ม
ช่อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ต่อระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ได ้ ติดต่อผู ้
ใหบริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together, DTS:X, and the
DTS:X logo are registered trademarks and/or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
THA - 36
ิ การ
14 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของโอเพ่น ซอร์ส ทีใช
่ ้ใน
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์:
http://opensource.samsung.com
15 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
THA - 37
16 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-Q90R
น�ำ้ หนัก
8.8 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
1226.0 x 83.0 x 136.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
18W x 10 + 10W x 3, 4ohm
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
่ ซับวูฟเฟอร์
ชือ
PS-WR95B
น�ำ้ หนัก
9.8 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
205.0 x 403.0 x 403.0 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
160W
่ ล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง
ชือ
PS-SQ90-1, PS-SQ90-2
น�ำ้ หนัก
2.1 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
120.0 x 210.0 x 141.0 มิลลิเมตร
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
35W x 4
หมายเหตุ
•• บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
•• น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
ค�ำเตือน Soundbar จะรีสตาร์ทโดยอ ัตโนม ัติหากคุณเปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
Wi-Fi
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
กดปุ่ ม ID SET ทีแ
่ ผงดานล่
้ างของ Soundbar เป็ นเวลา
30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
Bluetooth
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
กดปุ่ ม NETWORK ทีแ
่ ผงดานล่
้ างของ Soundbar เป็ นเวลา
30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
THA - 38
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
TAIWAN
0800-329-999
0809-00-5237 ( B2B / Dealer)
www.samsung.com/tw/support
HONG KONG
3698 4698
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
www.samsung.com/in/support

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Dolby Atmos. DTS : X
  • 17 built-in speakers (7.1.4 Ch)
  • Wireless Rear Speake

Related manuals

Download PDF

advertisement