Samsung | MS28H5125BK | User manual | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร MS28H5125BK, 28 ลิตร User manual

Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร MS28H5125BK, 28 ลิตร User manual
MS28H5125**
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร
imagine the possibilities
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพื่ออธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 1
2019-09-11
10:24:21
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย. .......................................................................................................................................... 2
การติดตั้ง........................................................................................................................................................................... 6
อุปกรณ์เสริม................................................................................................................................................................. 6
สถานที่ติดตั้ง. ............................................................................................................................................................... 7
จานหมุน....................................................................................................................................................................... 7
การบ�ำรุงรักษา................................................................................................................................................................... 7
การท�ำความสะอาด........................................................................................................................................................ 7
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)........................................................................................................................................ 8
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน............................................................................................................................. 8
คุณสมบัติเตาอบ................................................................................................................................................................ 8
เตาอบ........................................................................................................................................................................... 8
แผงควบคุม................................................................................................................................................................... 9
การใช้เตาอบ...................................................................................................................................................................... 9
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร..................................................................................................................................... 9
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง............................................................................................ 10
การตั้งเวลา.................................................................................................................................................................. 10
การอบ/อุ่นอาหาร......................................................................................................................................................... 11
ระดับพลังงานและการปรับเวลา.................................................................................................................................... 11
การปรับเวลาอบอาหาร................................................................................................................................................ 11
การหยุดการอบอาหาร................................................................................................................................................. 12
การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน.................................................................................................................................. 12
การใช้คุณสมบัติเมนูเพื่อสุขภาพ................................................................................................................................... 12
การใช้คุณสมบัติระบบเซ็นเซอร์.................................................................................................................................... 14
การใช้คุณสมบัติเมนูอาหารไทย.................................................................................................................................... 16
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง..................................................................................................................................... 21
การใช้คุณสมบัตินุ่ม/ละลาย........................................................................................................................................... 22
การใช้คุณสมบัติก�ำจัดกลิ่น........................................................................................................................................... 23
การใช้ระบบท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ. ......................................................................................................................... 23
การใช้คุณสมบัติตั้งเวลา............................................................................................................................................... 24
การใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก...................................................................................................................................... 24
การใช้คุณสมบัติการเปิด/ปิดจานหมุน. ......................................................................................................................... 24
การปิดเสียงเตือน......................................................................................................................................................... 24
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร.................................................................................................................................. 25
คู่มือการอบอาหาร........................................................................................................................................................... 26
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด............................................................................................................................. 32
การแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................... 32
รหัสข้อผิดพลาด........................................................................................................................................................... 32
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค. .............................................................................................................................................. 33
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็นผูซ้ อ่ มบ�ำรุง
ซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ดิ สนิท เนือ่ งจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเี่ ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำเพียง
พอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์นอี้ อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
ไทย - 2
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 2
2019-09-11
10:24:21
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารในไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ ำ� ภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์นไี้ ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�ำ้
อุปกรณ์นไี้ ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�ำ้
อุปกรณ์นไี้ ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์นไี้ ม่ได้มไี ว้เพือ่ ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ทีม่ คี วามสามารถของร่างกาย ประสาท
สัมผัส หรือจิตใจทีบ่ กพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ โดยผูท้ รี่ บั ผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านัน้
โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ไทย - 3
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 3
2019-09-11
10:24:21
01 ������������������������
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้
ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนีใ้ ช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือผ้า
แห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�ำ้ ผ้าหมาด และวัสดุ
อืน่ ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปดิ หรือถอดปลัก๊ อุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมกิ อ่ นที่
จะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนือ่ งจากอาจระเบิด
ได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตา
อย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนีอ้ อกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
อุปกรณ์นสี้ ามารถใช้งานโดยเด็กอายุตงั้ แต่ 8 ปีขนึ้ ไป และบุคคลทีม่ คี วามไม่สมบูรณ์ทาง
กายภาพ ความรูส้ กึ หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้ามีการดูแลหรือให้คำ� แนะน�ำ
เกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์อย่างปลอดภัย และท�ำความเข้าใจกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ห้ามเด็ก
เล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทปี่ ลัก๊ ไฟของเครือ่ งใช้ไฟฟ้านีเ้ กิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ มี่ ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนีค้ วรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายในเตาอบ
และบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�ำ้ เป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลัก๊ ทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้
บ้าน
เตาไมโครเวฟนีจ้ ะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณุ สามารถเอือ้ มถึงปลัก๊ โดยง่าย
ความปลอดภัยทั่วไป
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้น
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวที่ซีลไว้ในภาชนะส�ำหรับฟังก์ชันไมโครเวฟ
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครื่องท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูงเพื่อท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตั้งเตาอบ: ใกล้กับเครื่องท�ำความร้อนหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย ต�ำแหน่งที่มีความชื้น น�้ำมัน ฝุ่น หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณที่ก๊าซ
รั่วไหล หรือพื้นผิวที่ไม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่นหรือของประเทศ
โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ดสิ่งแปลกปลอมออกจากขั้วหรือผิวสัมผัสของปลั๊กไฟเป็นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิ่งของที่มีน�้ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรั่วไหล (โพรเพน, LP เป็นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
ขณะที่เตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครื่องด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดึงสายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุที่แตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยู่ระหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือสายไฟที่เสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่หลวม หากปลั๊กไฟหรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนที่ร้อนของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมื่อเปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยู่ห่างๆ
ไทย - 4
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 4
2019-09-11
10:24:21
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ โปรดตั้งเครื่องดื่มพักไว้อย่างน้อย
20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณที่ถูกลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชั่น
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
•
ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมในช่องของล็อคเพื่อ
ความปลอดภัย
•
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยู่ที่ผิวหน้าของซีล โปรดดูแลให้พื้นผิว
ประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
•
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รับการซ่อมแซมโดยช่างที่มีความช�ำนาญแล้วเท่านั้น
ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บิดงอ บานประตูต้องไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพื้นผิวที่ซีลจะต้องไม่
เสียหาย
•
การปรับเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมทั้งหมดต้องด�ำเนินการโดยช่างที่มีความช�ำนวญเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ถาดหรือชั้นวางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชั้นวางไปจุ่มน�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน�้ำมันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้น�้ำมันที่ร้อนจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ ภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็นต้น
น�ำลวดที่ใช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพื่อท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสั้นลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลั๊กไฟให้ห่างจากน�้ำและความร้อน
เพื่อไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรืออุ่นไข่ต้มทั้งเปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะที่ปิดสนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถั่ว
มะเขือเทศ เป็นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และปิดการ
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งเมื่อน�ำจานออก
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกัน
การเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีที่เตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย - 5
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 5
2019-09-11
10:24:21
01 ������������������������
2. พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องที่ไม่ใช่ส่วนส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือ
ความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนั้นเกิดจากการกระท�ำของผู้ใช้ รายการที่ครอบคลุมได้แก่:
•
ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมที่รอยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
•
ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลื่อนน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
การติดตั้ง
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อน�ำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ
ใช้เตาอบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือค�ำแนะน�ำนี้เท่านั้น ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมื่อติดตั้ง บ�ำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่าง
อาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพื่อให้ความร้อนอาหารเท่านั้น ใช้ส�ำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะที่มีไส้ซึ่ง
าจลุกไหม้ได้ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยู่เสมอ
1. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์:
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์:
จานหมุนท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักส�ำหรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้ง่าย
3. ถ้วยน�้ำสะอาด โปรดดูหน้า 23
วัตถุประสงค์:
ถ้วยน�้ำสามารถใช้ในการท�ำความสะอาด
ไทย - 6
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 6
2019-09-11
10:24:22
สถานที่ติดตั้ง
เลือกพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ อยู่เหนือพื้นประมาณ 85 ซม.
พื้นผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
•
ห้องที่สามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย
อยู่ห่างจากผนังด้านหลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม.
และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
•
ห้ามติดตั้งเตาอบในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น
ถัดจาก เตาไมโครเวฟหรือเครื่องท�ำความร้อนอื่นๆ
•
โปรดปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ ใช้สาย ส�ำหรับต่อที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้
•
เช็ดด้านในของซีลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
20 ซม.
ด้านบน
10 ซม.
ด้านหลัง
85 ซม.
จากพื้น
10 ซม.
ด้านข้าง
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็นประจ�ำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจับตัวที่บนหรือด้านในเตาอบ
และโปรดให้การดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทั้ง จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุ่นที่มีให้เท่านั้น)
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมีสิ่งสกปรกจับตัวอยู่หรือไม่
ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ ท�ำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
02 ��������������������������
•
วิธีการขจัดสิ่งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะที่เตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวที่กึ่งกลางจานหมุน
2. อบเตาเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมื่อหมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนั้น ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องที่ใช้อบอาหาร
วิธีท�ำความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องที่ใช้อบอาหาร
ให้ดึงขดลวดความร้อน ด้านบนลงประมาณ 45° ดังที่ปรากฏในภาพ
วิธีนี้จะช่วยให้สามารถท�ำ ความสะอาดด้านบนได้
เมื่อท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดันขดลวดความร้อน กลับเข้าที่
ข้อควรระวัง
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนั้น
อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสั้นลง
•
โปรดระวังอย่าให้น�้ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
•
ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
•
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครั้ง ให้ใช้น�้ำยาล้างอ่อนๆ เพื่อท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ
หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย - 7
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 7
2019-09-11
10:24:22
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
•
ถ้าคุณพบปัญหาที่บริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างที่มีประสบการณ์หรือศูนย์บริการของ
Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อรับ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
•
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
โปรดอย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง
•
ถ้าคุณพบปัญหาที่บริเวณตัวเครื่องด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน
แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
คุณสมบัติเตาอบ
เตาอบ
1
2
3
4
5
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเคลื่อนย้ายเตาอบไปไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่น ฝุ่นและ
ความชื้นที่ก่อตัวภายในเตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
6
7
8
9
10
1. ที่จับประตู
7. จานหมุน
2. ประตู
8. เฟืองของจานหมุน
3. ช่องระบายอากาศ
9. วงแหวน
4. ไฟ
10.ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. ที่วางถ้วยน�้ำ
11.แผงควบคุม
11
6. สลักประตู
ไทย - 8
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 8
2019-09-11
10:24:23
การใช้เตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพื่อ:
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุ่นอาหาร
• อบอาหาร
หลักการอบอาหาร
1. ไมโครเวฟที่เกิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยู่ในช่องเตาอบ และกระจายอย่าง
เป็นระเบียบ ในขณะที่อาหารหมุนอยู่บนจานหมุน ท�ำให้อาหารสุกทั่วถึงกัน
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนั้นการอบอาหารจะ
เกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึ้นอยู่กับภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัติของอาหารนั้นๆ:
•
•
•
1. ปุ่มเมนูเพื่อสุขภาพ (ผัก, ธัญพืช)
8.
ปุ่มก�ำจัดกลิ่น
2. ปุ่มเมนูเพื่อสุขภาพ (เนื้อสัตว์, ปลา)
9.
ปุ่มท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
3. ปุ่มระบบเซ็นเซอร์
10. ปุ่มตั้งเวลา
4. ปุ่มเมนูอาหารไทย
11. ปุ่มเปิด/ปิดจานหมุน
5. ปุ่มละลายน�้ำแข็ง
12. ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
6. ปุ่มนุ่ม/ละลาย
13. ปุ่มล็อคป้องกันเด็ก
7. ปุ่มไมโครเวฟ
14. ปุ่มหยุด/ประหยัดพลังงาน
ปริมาณและความหนาแน่น
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
อุณหภูมิเริ่มต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะน�ำอาหาร
ออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามเวลาพักที่แนะน�ำในต�ำราอาหารและในคู่มือนี้เพื่อให้:
• อาหารสุกทั่วถึงกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งหมด
15. ปุ่มเริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ไทย - 9
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 9
2019-09-11
10:24:23
03 คุณสมบัติเตาอบ
ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง พลังงานที่ปล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยน
รูปร่างหรือสี
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยู่เสมอ หากคุณมี
ข้อสงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้า 32
4. หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อตั้งชั่วโมง
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องในเตา ถ้ามีการใช้
พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด (100 % - 1000 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึ้น
เปิดประตูเตาอบโดยดึงที่จับที่ด้านขวาของประตู
วางแก้วใส่น�้ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
5. กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที และตั้งเวลาเป็น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุ่ม
เริ่มท�ำงาน/+30วินาที เป็นจ�ำนวนครั้งที่เหมาะสม
ผลลัพธ์:เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็นเวลา 4 หรือ 5 นาที น�้ำควรจะ
เดือด
6. หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อตั้งนาที
การตั้งเวลา
เมื่อมีการจ่ายไฟ ระบบจะแสดง “88:88” จากนั้นจะแสดง “12:00” บนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:
• เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
7. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเริ่มต้น
นาฬิกา
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว
1. กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
2. หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อก�ำหนดประเภทการแสดงเวลา
(12H หรือ 24H)
3. กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
ไทย - 10
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 10
2019-09-11
10:24:24
การอบ/อุ่นอาหาร
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
ฟังก์ชันระดับพลังงานช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณพลังงานที่จะใช้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการอบหรืออุ่นอาหาร ตาม
ชนิดและปริมาณของอาหารนั้น
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถึงเจ็ดระดับ
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้า
เต็ม
100 %
1000 วัตต์
สูง
85 %
850 วัตต์
สูงปานกลาง
60 %
600 วัตต์
2. หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน จนกว่าระดับพลังงานที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้น
เมื่อได้พลังงานที่เหมาะสม ให้กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อตั้งค่าระดับ
พลังงาน
ปานกลาง
45 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
30 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
18 %
180 วัตต์
3. ตั้งเวลาในการอบอาหารด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ต�่ำ/รักษาความร้อน
10 %
100 วัตต์
ผลลัพธ์ :
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดไมโครเวฟ)
ผลลัพธ์ :
เครื่องจะแสดงเวลาอบอาหารขึ้น
เวลาอบอาหารที่ระบุในต�ำราอาหารและในคู่มือนี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานที่ระบุไว้
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน การอบ
อาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว
•
เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "End" กะพริบ 4 ครั้ง
จากนั้นเตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที
04 การใช้เตาอบ
ระดับพลังงาน
1. กดปุ่ม ไมโครเวฟ
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�่ำ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
การปรับเวลาอบอาหาร
คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หนึ่งครั้งส�ำหรับการเพิ่ม 30 วินาที
•
•
ดูความคืบหน้าของการอบเมื่อใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
เพิ่มเวลาที่เหลือในการอบอาหาร
ในการเพิ่มเวลาอบอาหาร ให้กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที หนึ่งครั้งต่อ 30 วินาทีที่
คุณต้องการเพิ่ม
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิ่มเวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
หกครั้ง
เพียงหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อปรับเวลาในการอบอาหาร
• หากต้องการเพิ่มเวลาในการอบอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และหากต้องการลด
เวลาในการอบอาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
ไทย - 11
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 11
2019-09-11
10:24:25
การหยุดการอบอาหาร
การใช้คุณสมบัติเมนูเพื่อสุขภาพ
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อ:
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
คุณสมบัติ เมนูเพื่อสุขภาพ 14 แบบจะมีเวลาในการอบอาหารที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบ
หรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับขนาดอาหารได้ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนั้น...
ชั่วคราว
ชั่วคราว : เปิดประตูหรือกดปุ่ม หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครั้ง
ผลลัพธ์ :
เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุ่ม เมนูเพื่อสุขภาพ ส�ำหรับการอบอาหารที่ต้องการ
การอบจะหยุดลง
- ผักและธัญพืช
- เนื้อสัตว์และปลา
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอีกครั้งและกดปุ่ม
เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
โดยสิ้นเชิง
2. เลือกประเภทของอาหารที่อบ ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน โปรดดู
ตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้แล้ว
โดยสิ้นเชิง : กดปุ่ม หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครั้ง
ผลลัพธ์ :
การอบจะหยุด
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด/ประหยัดพลังงาน
อีกครั้ง
ผลลัพธ์:
การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน
•
กดปุ่ม หยุด/ประหยัดพลังงาน
ผลลัพธ์ :
•
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
•
จอแสดงผลดับ
เมื่อสิ้นสุดการอบอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบค�ำว่า "End" 4 ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
ตารางต่อไปนี้จะแสดงปริมาณและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมเกี่ยวกับ เมนูเพื่อสุขภาพ 14 แบบ อันประกอบด้วยรายการผัก
และธัญพืช และ เนื้อสัตว์และปลา
หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุ่ม
หยุด/ประหยัดพลังงาน จากนั้นจอแสดงผลจะแสดงเวลาปัจจุบัน ขณะนี้เตาอบ
พร้อมใช้งานแล้ว
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
ฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟังก์ชันใดเลยเมื่ออุปกรณ์อยู่ระหว่างการตั้งค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชั่วคราว ฟังก์ชันจะถูก
ยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผลหลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาทีโดยประตูเปิดอยู่
ไทย - 12
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 12
2019-09-11
10:24:26
1. ผักและธัญพืช
รหัส/อาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
ถั่วเขียว
250 ก.
ล้างท�ำความสะอาดถั่วเขียว ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วที่มีฝาปิด เติม
น�้ำ 30 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ขณะที่อบอาหารหนัก 250 ก. วางชาม
บริเวณกึ่งกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ
พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
2
ผักโขม
150 ก.
3
ข้าวโพดฝัก
500 ก.
(2 ชิ้น)
ล้างและท�ำความสะอาดฝักข้าวโพด แล้ววางในจานแก้วทรงรี ปิด
ด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูที่ฟิล์ม พักอาหารเป็นเวลา
1-2 นาที
4
ข้าวกล้อง (หุงพอสุก)
250 ก.
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็น
สองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.) อบโดยปิดฝา คนให้ทั่วก่อน
พักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็นเวลา
5-10 นาที
5
มักกะโรนี
250 ก.
6
เมล็ดควินัว
250 ก.
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็น
สองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.) อบโดยปิดฝา คนให้ทั่วก่อน
พักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็นเวลา
1-3 นาที
7
ข้าวสาลีบดบัลเกอร์
250 ก.
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็น
สองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.) อบโดยปิดฝา คนให้ทั่วก่อน
พักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็นเวลา
2-5 นาที
8
มันฝรั่งปอกเปลือก
250 ก.
500 ก.
ล้างและปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเป็นชิ้นเท่าๆ กัน ใส่ในชามแก้ว
ที่มีฝาปิด เติมน�้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) วางชามตรงกลางของ
จานหมุน อบโดยปิดฝา พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
2. เนื้อสัตว์และปลา
รหัส/อาหาร
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วที่มีฝาปิด อย่าเติมน�้ำ วาง
ชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก
อาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำร้อน
1 ลิตร เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิดฝา อบโดยปิด
ฝา คนให้เข้ากันแล้วพักอาหารไว้ จากนั้นเทน�้ำออกให้หมด พัก
อาหาร 1 นาที
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
อกไก่
300 ก.
(2 ชิ้น)
ล้างชิ้นไก่และวางในจานเซรามิค ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ
เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
2
อกไก่งวง
300 ก.
(2 ชิ้น)
ล้างชิ้นไก่และวางในจานเซรามิค ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ
เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
3
เนื้อปลาสด
300 ก.
(2 ชิ้น)
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วย
ฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
เป็นเวลา 1-2 นาที
4
เนื้อปลาแซลมอนสด
300 ก.
(2 ชิ้น)
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วย
ฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
เป็นเวลา 1-2 นาที
5
เนื้อกุ้งสด
250 ก.
ล้างกุ้งและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วย
ฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
เป็นเวลา 1-2 นาที
6
เนื้อปลาเทราท์สด
400 ก.
(1-2 ตัว)
วางปลาสด 1-2 ตัวลงบนจานที่ใช้ส�ำหรับเตาอบ เติมเกลือเล็ก
น้อย น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ และสมุนไพรต่างๆ ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับ
ไมโครเวฟ เจาะฟิล์ม วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
ไทย - 13
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 13
2019-09-11
10:24:26
04 การใช้เตาอบ
ปริมาณอาหาร
การใช้คุณสมบัติระบบเซ็นเซอร์
คุณสมบัติ ระบบเซ็นเซอร์ 6 แบบประกอบด้วยเวลาในการอบอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว
โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับประเภทของระบบเซ็นเซอร์ได้ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
รหัส/อาหาร
ขั้นแรก วางอาหารที่กึ่งกลางของจานหมุน และปิดประตู
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เครื่องดื่ม
150-250 ก.
รินเครื่องดื่ม (อุณหภูมิปกติ) ในถ้วยหรือแก้วเซรามิค
อุ่นโดยไม่ปิดฝา วางตรงกลางของจานหมุน พักถ้วยไว้
ในเตา คนเครื่องดื่มก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร
โปรดระมัดระวังขณะที่น�ำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ
(โปรดดูค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับการอุ่น
เครื่องดื่ม) พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
2
บร็อคโคลี่
200-500 ก.
ล้างท�ำความสะอาดบร็อกโคลี่ ใส่ให้เสมอกันในชามแก้ว
ที่มีฝาปิด เติมน�้ำ 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) วางชาม
ตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลัง
การอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับบร็อกโคลี่ ตลอดจนซู
กินี มะเขือม่วง ฟักทอง หรือพริกหวาน พักอาหารเป็น
เวลา 1-2 นาที
3
แครอทหั่นแว่น
200-500 ก.
ล้างท�ำความสะอาดแครอท และฝานออกเป็นชิ้นๆ
เท่ากัน ใส่ในชามแก้วที่มีฝาปิด เติมน�้ำ 30-45 มล.
(2-3 ช้อนโต๊ะ) วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดย
ปิดฝา คนอาหารหลังการอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับ
แครอทฝานบางๆ ตลอดจนช่อดอกกะหล�่ำหรือหัวผัก
กาด พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
4
มันฝรั่งหั่นแบบไม่ปอกเปลือก
200-800 ก.
ล้างท�ำความสะอาดมันฝรั่ง หัวละ 200 ก. ทาน�้ำมัน
มะกอก แล้วใช้มีดเจาะเปลือก วางบนจานหมุน พัก
อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
5
ซุป/ซอส
250-500 ก.
เทซุป/ซอสลงในจานเซรามิกก้นลึกและครอบด้วยฝา
พลาสติก วางบนจานหมุน คนให้ทั่วหลังจากน�ำออกมา
พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
6
ซุปแช่แข็ง
250-500 ก.
เปิดฝาครอบของซุปแช่แข็งออกและวางบนจานหมุน
ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังจากน�ำออกมา พัก
อาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
1. กดปุ่ม ระบบเซ็นเซอร์
2. เลือกประเภทของอาหารที่อบ ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน โปรดดู
ตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ในขั้นตอนนี้
ให้กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกประเภทอาหาร
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์ :
การอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
ถ้าอุณหภูมิด้านในสูงกว่า 60 °C พัดลมระบายอากาศจะท�ำงาน 3 นาที คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่ม ระบบเซ็นเซอร์
ได้ชั่วคราวจนกว่าเตาอบจะเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนดส�ำหรับโหมดปลอดภัยของเซ็นเซอร์
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม ระบบเซ็นเซอร์ 6 โปรแกรม ประกอบด้วยช่วงของน�้ำหนักที่แนะน�ำต่อรายการหลังจาก
อบอาหารและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม ในช่วงต้นของโปรแกรม จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาของเซ็นเซอร์ เมื่อพ้นช่วง
เวลานี้ เวลาในการอบอาหารและระดับพลังงานจะได้รับการค�ำนวณโดยอัตโนมัติ ตลอดจนเวลาอบที่เหลืออยู่จะปรากฏ
ขึ้น กระบวนการอบอาหารจะควบคุมโดยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อความสะดวกสูงสุดส�ำหรับคุณ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
ไทย - 14
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 14
2019-09-11
10:24:26
ข้อมูลส�ำคัญ
การใช้ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถอบอาหารโดยอัตโนมัติ โดยจะตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดจากอาหาร
ในขณะอบ
•
หลังจากติดตั้งเตาอบและต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า โปรดอย่าถอดปลั๊กสายไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซต้องใช้
เวลาในการปรับสมดุล เพื่อให้สามารถอบอาหารได้อย่างเหมาะสม
•
ไม่แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติการอบอาหารระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติกับการอบอาหารอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการอบ
อาหารหลายๆ ครั้งติดต่อกัน
•
ขณะที่อบอาหาร จะเกิดก๊าซหลายประเภท
เซ็นเซอร์อัตโนมัติจะก�ำหนดเวลาและระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยตรวจสอบก๊าซจากอาหาร ท�ำให้ไม่ต้องก�ำหนด
เวลาอบและระดับพลังงาน
•
เมื่อคุณปิดภาชนะด้วยฝา หรือฟิล์มพลาสติกระหว่างใช้การอบอาหารระบบเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์อัตโนมัติจะตรวจ
สอบก๊าซได้หลังจากที่ไอน�้ำเต็มอยู่ในภาชนะแล้ว
ถ้าใช้ฟิล์มพลาสติก โปรดเปิดช่องเล็กๆ ที่ขอบจานเพื่อระบายอากาศหรือโปรดเจาะรูสองถึงสามครั้ง
•
ติดตั้งเตาอบในต�ำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้มีการระบายความร้อนและอากาศ เพื่อให้เซ็นเซอร์ท�ำงานอย่าง
ถูกต้อง
•
เพื่อให้ได้ผลการอบอาหารที่ดี โปรดอย่าใช้เซ็นเซอร์อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของห้องสูงหรือต�่ำเกินไป
•
หลังจากสิ้นสุดการอบ เวลาในการอบที่เหลือจะเริ่มนับถอยหลัง ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการหมุนหรือคนอาหาร
เพื่อให้อาหารสุกทั่วกัน
•
ห้ามใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดที่เป็นสารระเหยในการท�ำความสะอาดเตาอบ ก๊าซที่เกิดจากน�้ำยาท�ำความสะอาดจะมี
ผลกระทบต่อเซ็นเซอร์
•
ก่อนที่จะใช้การอบอาหารระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ คุณสามารถปรุงรสอาหารด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร หรือซอส แต่
โปรดระมัดระวัง เนื่องจากเกลือหรือน�้ำตาลอาจท�ำให้อาหารเป็นรอยไหม้ จึงควรเติมเครื่องปรุงประเภทนี้ภายหลัง
การอบอาหาร
•
อย่าวางเตาอบในบริเวณที่มีความชื้นหรือมีก๊าซ เนื่องจากจะรบกวนการท�ำงานของเซ็นเซอร์
•
รักษาความสะอาดของภายในเตาอบไมโครเวฟเสมอ เช็ดอาหารที่กระเด็นด้วยผ้าหมาด เตาอบนี้ได้รับการออกแบบ
เพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น
ภาชนะและฝาปิดส�ำหรับการอบอาหารระบบเซ็นเซอร์
•
เพื่อให้การอบอาหารด้วยฟังก์ชันนี้ได้ผลดี โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการเลือกภาชนะและฝาที่เหมาะสมที่แสดง
ในตารางของคู่มือนี้
•
โปรดใช้ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้ และปิดฝาส�ำหรับภาชนะนั้น หรือฟิล์มพลาสติก เมื่อใช้ฟิล์มพลาสติก โปรด
เปิดช่องไว้ที่มุมภาชนะเพื่อให้ไอน�้ำระบายออกได้
•
โปรดใช้เฉพาะฝาปิดส�ำหรับภาชนะที่ใช้เท่านั้น หากภาชนะนั้นไม่มีฝาปิด ให้ใช้ฟิล์มพลาสติก
•
ใส่อาหารในภาชนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
•
อาหารที่ต้องมีการคนหรือกลับ ควรจะคนหรือกลับเมื่อใกล้สิ้นสุดการอบอาหารระบบเซ็นเซอร์ หลังจากที่เวลาเริ่ม
นับถอยหลังในจอแสดงผล
ไทย - 15
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 15
2019-09-11
10:24:27
04 การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการอบอาหารระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
การใช้คุณสมบัติเมนูอาหารไทย
คุณสมบัติ เมนูอาหารไทย 30 แบบประกอบด้วยเวลาในการอบอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบ
หรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม เมนูอาหารไทย รวมทั้งปริมาณและค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เหมาะสม โปรแกรมเหล่านี้
ท�ำงานโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น
รหัส/อาหาร
ขั้นแรก วางอาหารที่กึ่งกลางของจานหมุน และปิดประตู
1
ผักนึ่ง 4 สหาย
1. กดปุ่ม เมนูอาหารไทย
ปริมาณอาหาร
3-4 คน
2. เลือกประเภทของอาหารที่อบ ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ผักกาดหอม - 100 ก., เห็ดหอม - 10 หัว, ผักคะน้า - 5 ต้น,
ข้าวโพดอ่อน - 6 ชิ้น, น�้ำ - ½ ช้อนโต๊ะ, ซุปไก่ 70 มล. - 1 ขวด,
ซอสหอยนางรม - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนชา,
น�้ำมันงา - ⅛ ช้อนชา, เหล้าจีน - 1 ช้อนชา,
แป้งมันฮ่องกง - 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย - ½ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและหั่นผักในชาม หุ้มด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ แล้วน�ำไปวางและเริ่มอบ เมื่อมี
เสียงเตือน ให้ผสมส่วนผสมที่เหลืออยู่เข้าด้วยกัน และใส่ในผักที่อยู่ในเตาอบ แล้วกดปุ่ม
เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์ :
ส่วนประกอบ
การอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว
2
ไข่ตุ๋นน�้ำเต้าหู้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาทีละครั้ง)
2 คน
ไข่ - 4 ฟอง, แปะก๊วย - ½ ถ้วย, ปูอัด - 4 ชิ้น, ผงปรุงรส - 1 ช้อน
ชา, น�้ำเต้าหู้ - 1½-2 ถ้วย, พริกไทย - ¼ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ผสมไข่กับน�้ำเต้าหู้เข้าด้วยกัน แล้วกรอง เติมส่วนผสมแล้วเทลงในชาม ใส่ในไมโครเวฟ
และอบ เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้ตกแต่งด้วยปูอัดและแปะก๊วย
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
3
น�้ำพริกซีฟู้ด ไข่ต้ม
2 คน
อาหารทะเลสับ - 1½ ถ้วย, พริกขี้หนูสด - 20 เม็ด,
กระเทียม - 5 กลีบ, หัวหอมแดง - ½ ถ้วย, ตะไคร้บด - ½ ถ้วย,
กะปิ - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ - 2 ช้อนชา,
น�้ำมะนาว - 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ - 2 ฟอง
ค�ำแนะน�ำ
วางกุ้งและปลาหมึกในเตาอบ แล้วเริ่มอบ 900 วัตต์เป็นเวลา 2 นาที
ต�ำพริกขี้หนูสดและกระเทียมให้ละเอียด แล้วใส่น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว น�ำไปคลุกเคล้ากับ
ตะไคร้บด หัวหอมแดง และอาหารทะเลต้ม
วางไข่ในชาม เติมน�้ำและเกลือ ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานได้
ไทย - 16
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 16
2019-09-11
10:24:27
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
4
กุ้งนึ่งนมสดเห็ดหอม
2 คน
ส่วนประกอบ
รหัส/อาหาร
กุ้งแม่น�้ำ - 3-5 ตัว, ไข่ - 1 ฟอง, นมสด - ½ ถ้วย,
เกลือ - ¼ ช้อนชา, พริกแกง - ½ ช้อนชา, พริกไทย - ½ ช้อนชา,
เห็ดหอม - 4 หัว, คึ่นช่ายซอย - ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว
7
กุ้งอบวุ้นเส้น
5
ลาบหมู
2 คน
2 คน
กุ้งแชบ๊วย - 3-4 ตัว, หมูสามชั้น - 4 ชิ้น, วุ้นเส้นสดหรือแช่
น�้ำ - 200 ก., เมล็ดพริกไทย - 1 ช้อนชา, กระเทียมต�ำ - ¼ ถ้วย,
ขิงแก่ฝาน - 4 ชิ้น, ซอสหอยนางรม - 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วขาว - ½
ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา - ½ ช้อนชา, คึ่นช่าย
ซอย - ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน คลุกเคล้ากุ้งกับวุ้นเส้น
เข้าด้วยกัน ใส่คึ่นช่าย เมล็ดพริกไทย ขิง และกระเทียมต�ำ เติมหมูสามชั้น แล้วผสมส่วน
ผสมทั้งหมดในชาม ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ ให้คลุกเคล้าอีกครั้ง
และกด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
หมูสับ - 250 ก., ตับหมู - 100 ก., ใบสะระแหน่ - ½ ถ้วย,
หัวหอมแดงสับ - ½ ถ้วย, ต้นหอมสับ - 3 ช้อนโต๊ะ,
พริกป่น - ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ,
"น�้ำหรือน�้ำซุป - ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำปลา - 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคั่ว - 2 ช้อนโต๊ะ
8
ผัดวุ้นเส้นเจ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่หมูสับและตับหมูลงในชาม แล้วเติมน�้ำ ใส่ในเตาอบและอบ หลังจากอบอาหาร เติมหัว
หอมแดง ต้นหอม และใบสะระแหน่ ปรุงรสด้วยน�้ำมะนาว น�้ำปลา ข้าวคั่ว พริกป่น และ
น�้ำตาล รับประทานได้
6
หมูมะนาว
2 คน
ส่วนประกอบ
2 คน
วุ้นเส้น - 150 ก., กะหล�่ำปลีหั่นฝอย - 1 ถ้วย, แครอทสับ - 1 ถ้วย,
เห็ดหอมสับ - 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม - 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วขาวเห็ด
หอม - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนชา, น�้ำซุป - 2 ช้อนโต๊ะ, พริก
ไทย - ½ ช้อนชา, น�้ำมัน - 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หั่นผักทั้งหมดลงในชาม หุ้มอาหารและวางในเตาอบ แล้วเริ่มอบ เมื่อได้ยินเสียงเตือน
ให้ผสมซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว น�้ำซุป น�้ำมันเข้าด้วยกัน แล้วคลุกเคล้าเข้ากับวุ้นเส้น
และผักที่อบแล้ว ใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
เนื้อหมู - 200 ก., มะนาวฝาน - 5 ชิ้น, พริกขี้หนูสีเขียว-สีแดง - 15
เม็ด, กระเทียม - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา - 1
ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ, ผักเคลหั่นฝอย - 1 ถ้วย, กะหล�่ำ
ปลีหั่นฝอย - 1 ถ้วย
(ต่อ)
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและหั่นหมู ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน ให้เติมน�้ำราดรสเผ็ดที่
อาหาร แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้เติมผักเคล กะหล�่ำปลีหั่นฝอย รับ
ประทานได้
• น�้ำราดรสเผ็ด
ต�ำพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกัน แล้วเติมน�้ำตาล น�้ำปลา และน�้ำมะนาว
ไทย - 17
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 17
2019-09-11
10:24:27
04 การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ล้างกุ้ง ผ่ากุ้งทั้งเปลือกตั้งแต่หัวถึงหาง เรียงกุ้งลงในภาชนะ ผสมเห็ดหอม คึ่นช่าย นม
สด ไข่ พริกแกง เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานได้
ปริมาณอาหาร
รหัส/อาหาร
9
ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
3 คน
เส้นก๋วยเตี๋ยว - 400 ก., หมูสับ - 200 ก., ซอสปรุงรส - 2 ช้อนโต๊ะ,
หมูหมักพริกป่น - ½ ช้อนชา, ซอสหอยนางรม - 1 ช้อนโต๊ะ, หัว
หอมหั่นลูกเต๋า - ½ ถ้วย, มะเขือเทศหั่นลูกเต๋า - 2 ถ้วย, ข้าวโพด
อ่อนหั่น - ½ ถ้วย, กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วขาว - 2 ช้อน
โต๊ะ, น�้ำตาล - 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสมะเขือเทศ - ¼ ถ้วย, พริกไทย 1½ ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำซุป - 1 ถ้วย, น�้ำมัน
- 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วด�ำ - 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับตกแต่ง
รหัส/อาหาร
11
สปาเก็ตตี้ขี้เมา
2 คน
ส่วนประกอบ
2 คน
สปาเกตตี้ต้ม - 100 ก., เนื้อสับ - 200 ก., กระเทียม - 10 กลีบ,
พริกขี้หนู - 15 เม็ด, พริกหวานเขียว - 4 เม็ด,
ใบกะเพรา - 1 ถ้วย, ซอสปรุงรส - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - 1 ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม - 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
สับพริกและกระเทียมเข้าด้วยกัน แล้วน�ำไปคลุกเคล้ากับเนื้อสับ ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อ
มีเสียงเตือนครั้งแรก ให้เติมน�้ำปลา ซอสปรุงรส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม น�ำไปใส่เตาอบ
แล้วกด เริ่มท�ำงาน เมื่อมีเสียงเตือนครั้งที่สอง ให้เติมสปาเกตตี้ พริกหวานเขียว
ใบกะเพรา คลุกเคล้าให้เข้ากัน น�ำไปใส่เตาอบ แล้วกด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
ค�ำแนะน�ำ
คลุกเคล้าเส้นก๋วยเตี๋ยวและซีอิ๊วด�ำเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียงเตือน
ครั้งแรก ให้น�ำเส้นก๋วยเตี๋ยวและหมูหมักมาคลุกเคล้ากับซอสปรุงรส พริกไทย ซอส
หอยนางรมในชาม เติมน�้ำมัน กระเทียมสับ หัวหอม มะเขือเทศ พริกไทย แล้วคลุกเคล้า
อีกครั้ง ใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน เมื่อได้ยินเสียงเตือนครั้งที่สอง ให้เติมซีอิ๊วขาว
น�้ำตาล ซอสมะเขือเทศ และผสมแป้งมันฮ่องกงกับน�้ำ ใส่วัตถุดิบทั้งหมดในเตาอบและ
กด เริ่มท�ำงาน รับประทานพร้อมกับผักกาดหอม
10
ย�ำถั่วพู
ปริมาณอาหาร
12
ข้าวอบเผือก
ถั่วพูหั่น - 150 ก., กุ้ง - 6 ตัว, หมูสับ - 100 ก.,
พริกขี้หนูสับ - 15 เม็ด, ซอสพริก - 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะนาว - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา - 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาลปี๊บ - 1 ช้อนโต๊ะ, ถั่วคั่ว - 2 ช้อนโต๊ะ,
หอมแดงเจียว - ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกขี้หนูเจียว - 7 เม็ด,
หัวกะทิ - 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ - 2 ฟอง
2 คน
ข้าวหอมมะลิ - 2 ถ้วย, ขาหมู - 1 ถ้วย, กุนเชียง - ½ ถ้วย,
กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, เผือกหั่นลูกเต๋า - ½ ถ้วย,
แครอทหั่นลูกเต๋า - 2 ช้อนโต๊ะ, ถั่วแขก - 1 ช้อนโต๊ะ,
ข้าวโพด - 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอมแห้ง - 5 หัว,
ซีอิ๊วขาว - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - 2 ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม - 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย - 1 ช้อนชา,
น�้ำมัน - 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
คลุกเคล้ากระเทียม ขาหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อมีเสียงเตือน
ให้เติมส่วนผสมที่เหลืออยู่ลงไป และใส่ในเตาอบ แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
13
เส้นหมี่ผัดปู
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ถั่วพูในเตาอบและอบ เมื่อมีเสียงเตือนครั้งแรก ให้น�ำถั่วออกมา แล้วใส่ไข่กับเกลือใน
เตาอบ แล้วกด เริ่มท�ำงาน
เมื่อมีเสียงเตือนครั้งที่สอง ให้น�ำไข่ออกมา แล้วใส่พริกขี้หนูกับน�้ำมันในเตาอบ แล้วกด
เริ่มท�ำงาน เมื่อมีเสียงเตือนครั้งที่สาม ให้น�ำพริกขี้หนูออกมา แล้วใส่หัวหอมแดงกับ
น�้ำมันในเตาอบ แล้วกด เริ่มท�ำงาน เมื่ออบเสร็จ ให้ผสมน�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลา น�้ำมะนาว
ซอสพริก และพริกขี้หนูเข้าด้วยกัน ก่อนรับประทาน ให้ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
2 คน
เส้นก๋วยเตี๋ยวแช่น�้ำ - 150 ก., ปู - 200 ก.,
กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, ขิงสับ - ½ ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม - 10 หัว,
หัวหอมหั่น - ½ ถ้วย, กระหล�่ำปลีหั่นฝอย - 1 ถ้วย,
กุยช่ายหั่น - ½ ถ้วย, ต้นหอมหั่น - 1 ถ้วย, เหล้าจีน - ½ ช้อนโต๊ะ,
ซีอิ๊วขาว - 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม - 2 ช้อนโต๊ะ,
ซอสปรุงรส - 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วด�ำหวาน - ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
ค�ำแนะน�ำ
ผสมปูและขิงสับ กระเทียบสับและน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณ ให้เติมเส้นก๋วยเตี๋ยวและผัก ปรุงรส และคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและ
กด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
ไทย - 18
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 18
2019-09-11
10:24:27
รหัส/อาหาร
14
มักกะโรนีซอสเนื้อ
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
รหัส/อาหาร
16
ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง
ค�ำแนะน�ำ
ผสมเนื้อสับและน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบแล้วเริ่มอบ เมื่อได้ยินเสียงเตือน ให้เติม
หัวหอม แครอท แซลลารี่ มะเขือเทศ เบย์ลีฟ และปรุงรสด้วยน�้ำตาล เกลือ ซอสมะเขือ
เทศ ใส่ในเตาอบและกดปุ่มเริ่มอบ เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้คลุกเคล้ามักกะโรนีและพาเมซาน
ชีส พาร์สลีย์สับเข้าด้วยกัน รับประทานได้
15
แซลมอนซอสมะนาว
2 คน
2 คน
ส่วนประกอบ
กุ้ง - 10 ตัว, พริกหวานหั่นลูกเต๋าสามสี - 1 ถ้วย,
สับปะรดหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, หัวหอมหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย,
แตงกวา - 2, กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศฝาน - 1,
น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก - ¼ ถ้วย,
ซอสปรุงรส - ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำส้มสายชู - ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมัน - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ - ¼ ถ้วย
04 การใช้เตาอบ
มักกะโรนีต้ม - 150 ก., พริกไทย - ½ ช้อนชา, เนื้อสับ - 200 ก.,
น�้ำมันมะกอก - 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอม - ½ ถ้วย, แครอท - ½ ถ้วย,
หัวแซลลารี่ - 2 ช้อนโต๊ะ, เบย์ลีฟ - 3 ใบ,
มะเขือเทศหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, เกลือ - ½ ช้อนชา,
ซอสมะเขือเทศ - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ,
พาร์สลีย์สับ - 1½ ช้อนโต๊ะ
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกุ้ง กระเทียม และน�้ำมันในชาม ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้เติมผัก
แล้วปรุงรสเข้าด้วยกัน และใส่ในเตาอบ แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
17
ปลานึ่งซีอิ๊ว
แซลมอน - 350 ก., ใบมะกรูด - 5 ใบ,
พาร์สลีย์ - 1, ผักชี - 1, ตะไคร้ - 1, ข่า - 1,
มะนาวฝาน - 3-4 ชิ้น, เกลือ - ¼ ช้อนชา
2 คน
ปลากะพง - 400 ก., หมูสามชั้น - ½ ถ้วย, พลัมดอง - 2,
พริกชี้ฟ้าฝาน - 1, ขิงสดสับ - 1 ถ้วย, เห็ดหอมหั่น - ½ ถ้วย,
คึ่นช่ายสับ - 2, ซีอิ๊วขาว - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำซุป - ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างปลากะพงและผึ่งให้แห้ง วางหมูสามชั้นและปลากะพงในชาม หุ้มอาหารและใส่ใน
ไมโครเวฟ แล้วเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้ผสมส่วนผสมที่เหลืออยู่เข้าด้วยกัน ใส่ในเตา
อบและกด เริ่มท�ำงาน เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้เทซอสในปลากะพง รับประทานได้
ซอส
น�้ำมะนาว - 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ - ½ ช้อนชา, น�้ำตาล - 1½ ช้อนโต๊ะ,
พริกขี้หนูสับ - 1 ถ้วย, กระเทียมสับ - 5 กลีบ, ผักชี - 2
ค�ำแนะน�ำ
หั่นแซลมอนและผึ่งไว้ให้แห้ง วางในชาม และเติมขิง ตะไคร้ ใบมะกรูด หุ้มอาหารไว้ ใส่
ในเตาอบและอบ เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้เทซอสลงไป รับประทานได้
18
ต้มส้มปลา
• ซอส
ผสมเกลือ น�้ำตาล น�้ำมะนาวเข้าด้วยกัน เพิ่มพริกขี้หนูสับ ตะไคร้สับ ผักชี
2 คน
ปลาทูสด - 4 ตัว, หัวหอมแดง - 10 หัว, กะปิ - 1 ช้อนโต๊ะ,
เมล็ดพริกไทย - ½ ช้อนชา, ขิงสับ - ½ ถ้วย, น�้ำมะขาม - ½ ถ้วย,
น�้ำปลา - ½ ช้อนโต๊ะ, เต้าเจี้ยว - 1 ช้อนโต๊ะ,
ต้นหอมหั่น - ½ ถ้วย, น�้ำ - 2 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำหัวหอมแดง เมล็ดพริกไทย และขิงเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะปิ เติมน�้ำและเครื่องเทศลง
ในชาม แล้วใส่ในเตาอบ และเริ่มอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้ปรุงรสด้วยน�้ำมะขาม น�้ำปลา
เต้าเจี้ยว แล้วเติมปลาทู ใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน โรยต้นหอมหั่น รับประทานได้
(ต่อ)
ไทย - 19
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 19
2019-09-11
10:24:27
รหัส/อาหาร
19
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ปริมาณอาหาร
3-4 คน
ส่วนประกอบ
รหัส/อาหาร
อกไก่ - 250 ก., เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ - ½ ถ้วย,
ต้นหอม - ¼ ถ้วย, พริกแห้ง - 5 เม็ด, เห็ดฟาง - 1 ถ้วย,
หัวหอม - ½ ถ้วย, พริกหวานสามสี - ½ ถ้วย,
ซอสหอยนางรม - 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊วขาว - 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา - ½ ช้อนโต๊ะ,
แป้งสาลี - 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย - ½ ช้อนชา, น�้ำ - ¼ ถ้วย
22
ทอดมันปลา
23
ข้าวแกงส้มชะอมกุ้ง
ค�ำแนะน�ำ
หั่นไก่และหมักกับเกลือ พริกไทย น�้ำมัน ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อมีเสียงเตือนครั้งแรก
ให้คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกัน และใส่ในเตาอบ แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน เมื่อได้ยินเสียง
เตือนครั้งที่สอง ให้ผสมส่วนที่ใช้ราดหน้าและซอสเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบและกด เริ่ม
ท�ำงาน รับประทานได้
24
กุ้งอบวุ้นเส้น
• ส่วนที่ใช้ราดหน้า
คลุกเคล้าพริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ น�้ำมันให้เข้ากัน วางในเตาอบ แล้วเริ่มอบ
900 วัตต์เป็นเวลา 1.30 นาที
25
ข้าวพะแนงหมู
• ซอส
ผสมซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี และน�้ำเข้าด้วยกัน วางในเตา
อบ แล้วเริ่มอบ 900 วัตต์เป็นเวลา 1 นาที
20
ผัดขิงหมู
2 คน
26
ข้าวผัดกระเพรา
หมู - 150 ก., ขิงสับ - 200 ก., กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
เห็ดหูหนู - ½ ถ้วย, ต้นหอมหั่น - ½ ถ้วย, พริกแดงสับ ¼ ถ้วย,
เต้าเจี้ยว - 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุงรส - 1 ช้อนโต๊ะ,
ซอสหอยนางรม - 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมัน - 2 ช้อนโต๊ะ
27
น�้ำเต้าหู้ข้าวกล้อง
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม หมู และน�้ำมันในชาม ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียงเตือนครั้งแรก
ให้เติมขิงและผักที่เหลืออยู่ ใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน เมื่อมีเสียงเตือนครั้งที่สอง
ให้คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกัน และใส่ในเตาอบ แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน รับประทาน
พร้อมข้าว
21
โจ๊กหมูเห็ดหอม
1 คน
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนประกอบ
ทอดมันปลาแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
ตัดมุมของบรรจุภัณฑ์ ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานทันที
1 คน
ข้าวแกงส้มชะอมกุ้งแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกหุ้มออกและเจาะฟิล์มสองถึงสามครั้ง ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานได้
1 คน
กุ้งอบวุ้นเส้นแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
น�ำพลาสติกห่อหุ้มออกและเปิดฝาเล็กน้อย ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
ให้น�ำออกมาและเขย่าเล็กน้อย จากนั้นใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
1 คน
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกหุ้มออกและเจาะฟิล์มสองถึงสามครั้ง ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานได้
1 คน
ข้าวผัดกระเพราแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกหุ้มออกและเจาะฟิล์มสองถึงสามครั้ง ใส่ในเตาอบและอบ รับประทานได้
2-4 คน
ถั่วเหลืองแช่น�้ำ - 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น�้ำ - 2 ถ้วย,
น�้ำตาล - ½ ถ้วย, เกลือ - ½ ช้อนชา, น�้ำ - 5 ถ้วย, ใบเตย - 1,
ถั่วแดงหรือเยลลี่ส�ำหรับรับประทาน
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถั่วเหลืองและข้าวกล้องในน�้ำร้อนประมาณ 3-5 ชั่วโมงและปั่นกับน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอา
เศษผงออก เทลงในชามพร้อมกับใบเตย น�้ำตาล เกลือ ใส่ในเตาอบและอบ เมื่ออบเสร็จ
แล้ว ให้รับประทานขณะร้อนพร้อมกับถั่วแดงหรือธัญพืชอื่นๆ
โจ๊กหมูเห็ดหอมแช่แข็ง - 1
ค�ำแนะน�ำ
แกะพลาสติกหุ้มออกและเจาะฟิล์มสองถึงสามครั้ง ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณ ให้น�ำออกมาและเขย่าเล็กน้อย จากนั้นใส่ในเตาอบและกด เริ่มท�ำงาน
ไทย - 20
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 20
2019-09-11
10:24:28
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
28
Spicy hot chocolate
4 คน
ส่วนประกอบ
นม - 3 ถ้วย, น�้ำตาล - ½ ถ้วย, ผงโกโก้ - 2-3,
ผงอบเชย - ½ ช้อนโต๊ะ
29
น�้ำพันช์ตะไคร้
3-4 คน
โปรดใช้ภาชนะที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง
ตะไคร้ทั้งต้น - 10, น�้ำสับปะรด - ⅔ ถ้วย, ขิงฝาน - 4,
น�้ำผึ้ง - ¼ ถ้วย, น�้ำ - 3 ถ้วย
2. เลือกประเภทของอาหารที่อบ ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน โปรดดู
ตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ในขั้นตอนนี้
ให้กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกประเภทอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
หั่นและคลุกเคล้าตะไคร้ น�ำไปต้มพร้อมกับขิงในน�้ำ ใส่ในเตาอบและอบ เมื่ออบเสร็จ ให้
ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน รับประทานพร้อมน�้ำแข็ง
30
ชามิ้นต์เลมอน
3-4 คน
04 การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมนม 1 ถ้วยกับส่วนผสมอื่น ใส่ในเตาอบและอบ เมื่อมีเสียงเตือน ให้เทนมที่เหลืออยู่
แล้วกด เริ่มท�ำงาน รับประทานได้
คุณสมบัติ ละลายน�้ำแข็ง ช่วยให้คุณละลายเนื้อวัว ไก่ ปลา ขนมปังและเค้กที่แช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูก
ก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านั้น
3. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ใบมิ้นต์ - 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง - ½ ถ้วย,
น�้ำมะนาวพร้อมกับชิ้นมะนาว - 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ - 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ใบมิ้นต์ในน�้ำ และน�ำเข้าเตาอบและอบ เมื่ออบเสร็จ ให้ผสมน�้ำตาลทรายแดงและ
น�้ำมะนาว รับประทานขณะร้อน
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์ :
•
การละลายน�้ำแข็งจะเริ่มต้น
•
ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่า
คุณต้องกลับอาหาร
5. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที อีกครั้งเพื่อหยุดการละลายน�้ำแข็ง
ผลลัพธ์:
เมื่อสิ้นสุดการอบอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบค�ำว่า "End" 4 ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
ไทย - 21
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 21
2019-09-11
10:24:28
การใช้คุณสมบัตินุ่ม/ละลาย
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม ละลายน�้ำแข็ง ต่างๆ รวมทั้งปริมาณและค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เหมาะสม
โปรดน�ำบรรจุภัณฑ์ออกจากอาหารก่อนที่จะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ ไก่ ปลา และขนมปัง/เค้กบนจานแก้วแบนหรือจาน
กระเบื้อง
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้อวัว
200-1500 ก.
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็นชิ้น เนื้อสับ พักอาหาร
เป็นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้อไก่
200-1500 ก.
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับไก่ทั้งตัว หรือไก่ที่หั่นเป็นชิ้น พักอาหารเป็นเวลา
20-60 นาที
3
เนื้อปลา
200-1500 ก.
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียง
จากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทั้งตัว หรือปลาชิ้น พักอาหารเป็น
เวลา 20-50 นาที
4
ขนมปัง
125-1000 ก.
วางขนมปังบนกระดาษส�ำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยิน
เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิด
ประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบ
ตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมปังก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อน
ขนมปังเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุก
ประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนมพาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือ
ครีม รวมทั้งเค้กราดช็อคโกแล็ต พักอาหารเป็นเวลา 5-20 นาที
คุณสมบัติ นุ่ม/ละลาย มีเวลาในการอบอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว 4 รายการ โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับ
พลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม นุ่ม/ละลาย
2. เลือกประเภทของอาหารที่อบ ด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
3. กด ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกประเภทอาหาร
4. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
(โปรดดูตารางด้านข้าง)
5. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์ :
การอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
ไทย - 22
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 22
2019-09-11
10:24:28
การใช้ระบบท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม นุ่ม/ละลาย รวมทั้งปริมาณและค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เหมาะสม โปรแกรมเหล่านี้ท�ำงาน
โดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ระบบท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำจะพ่นไอน�้ำไปทั่วพื้นผิวด้านในของช่องเตาอบ
หลังจากที่ใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถท�ำความสะอาดด้านในของช่องเตาอบได้อย่างง่ายดาย
ใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะหลังจากที่เตาอบเย็นสนิทเท่านั้น
(อุณหภูมิห้อง)
ค�ำแนะน�ำ
50 ก.
100 ก.
หั่นเนยออกเป็น 3 หรือ 4 ชิ้นและวางไว้ในชามแก้วขนาดเล็ก ท�ำ
ละลายโดยไม่ปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็นเวลา
1-2 นาที
2
ละลายช็อคโกแลต
50 ก.
100 ก.
ขูดช็อคโกแลตและใส่ในชามแก้วขนาดเล็ก ท�ำละลายโดยไม่ปิดฝา
คนหลังการละลาย พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
3
ละลายน�้ำตาล
25 ก.
50 ก.
ใส่น�้ำตาลลงในชามแก้วขนาดเล็ก เติมน�้ำ 10 มล. ส�ำหรับน�้ำตาล
25 ก. และเติมน�้ำ 20 มล. ส�ำหรับน�้ำตาล 50 ก.
ท�ำละลายโดยไม่ปิดฝา โปรดใช้ความระมัดระวังในการน�ำอาหาร
ออกมา โปรดใช้ถุงมือส�ำหรับเตาอบ! ใช้ช้อนหรือส้อมและริน
คาราเมลตกแต่งในกระดาษส�ำหรับอบ พักไว้ประมาณ 10 นาที
จนกว่าจะแห้ง แล้วน�ำออกจากกระดาษ
4
ละลายเนยแบบนิ่ม
50 ก.
100 ก.
หั่นเนยออกเป็น 3 หรือ 4 ชิ้นและวางไว้ในชามแก้วขนาดเล็ก ท�ำให้
นิ่มโดยไม่ปิดฝา พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
04 การใช้เตาอบ
1
ละลายเนย
น�้ำธรรมดาเท่านั้น ห้ามใช้น�้ำกลั่น
1. เปิดประตู
2. เติมน�้ำตามเส้นบอก (ระดับน�้ำ) ภายนอกถ้วยน�้ำ (เส้นนี้เท่ากับประมาณ 50 มล.)
3. ใส่ถ้วยน�้ำในที่ใส่ถ้วยน�้ำด้านบน ที่ผนังด้านขวาของภายในเตาอบ จากนั้นให้ปิด
ประตู
การใช้คุณสมบัติก�ำจัดกลิ่น
4. กดปุ่ม ท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
อาจพบว่ามี ละอองน�้ำ ระหว่างการท�ำงาน ซึ่งไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
แต่ไอน�้ำจะบดบังแสงภายใน
ใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการอบอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา
ขั้นแรกให้ท�ำความสะอาดภายในเตา
5. เปิดประตูและโปรดท�ำความสะอาดช่องเตาอบด้วยผ้าแห้งส�ำหรับเช็ดจาน น�ำจาน
หมุนออกให้เหลือเฉพาะตะแกรงด้านล่างและกระดาษอเนกประสงค์
กดปุ่ม ก�ำจัดกลิ่น หลังจากท�ำความสะอาดเสร็จ เมื่อคุณกดปุ่มก�ำจัดกลิ่น ระบบจะเริ่ม
การท�ำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อด�ำเนินการเสร็จ เตาอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
เวลาในการก�ำจัดกลิ่นตั้งไว้ที่ 5 นาที คุณสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 30 วินาที เมื่อกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ถ้วยใส่น�้ำใช้ได้เฉพาะกับโหมด “ท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ” เท่านั้น
เวลาในการก�ำจัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที
ค�ำเตือน
เมื่ออบอาหารที่ไม่ใช่ของเหลว ให้น�ำถ้วยใส่น�้ำออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและอาจท�ำให้ติดไฟได้
การเติมน�้ำมากกว่า 50 มล. จะท�ำให้น�้ำรั่วผ่านรูที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าน�้ำไม่เกิน 50 มล.
ไทย - 23
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 23
2019-09-11
10:24:30
การใช้คุณสมบัติตั้งเวลา
การใช้คุณสมบัติการเปิด/ปิดจานหมุน
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้ด้วยปุ่มตั้งเวลา
ปุ่ม เปิด/ปิดจานหมุน ช่วยให้คุณสามารถใช้จานที่มีขนาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน
(เฉพาะการอบอาหารด้วยตนเองเท่านั้น)
1. กดปุ่ม ตั้งเวลา
ผลการอบอาหารในกรณีนี้อาจไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทั่วถึงดี ขอแนะน�ำให้คุณหมุนจานเองขณะที่อบ
อาหารไปได้ครึ่งหนึ่ง
2. ตั้งเวลาอบอาหารด้วยการหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
ค�ำเตือน
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยที่ไม่มีอาหารในเตา
สาเหตุ: อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครื่อง
1. กดปุ่ม เปิด/ปิดจานหมุน
ผลลัพธ์ :
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที เพื่อเริ่มต้นฟังก์ชันตั้งเวลา
ผลลัพธ์:
2. ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุ่ม เปิด/ปิดจานหมุน อีกครั้ง
หน้าจอจะแสดงการนับตัวเลขถอยหลัง และส่งสัญญาณเตือน
เมื่อครบก�ำหนดเวลา
ผลลัพธ์ :
เตาไมโครเวฟจะไม่เปิดท�ำงาน ขณะที่ใช้ฟังก์ชันตั้งเวลา
จานหมุนจะกลับมาท�ำงาน
ปุ่ม เปิด/ปิดจานหมุน จะสามารถใช้ได้ในขณะอบอาหารเท่านั้น
การใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคย
สามารถใช้เตาอบได้
การปิดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที และ หยุด/ประหยัดพลังงาน พร้อมกัน
1. กดปุ่ม ล็อคป้องกันเด็ก เป็นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
ผลลัพธ์ :
•
•
จานหมุนจะไม่ท�ำงาน
เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
เตาอบจะไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อจบการท�ำงาน
2. ถ้าต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที และ
หยุด/ประหยัดพลังงาน พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์:
เตาอบจะท�ำงานตามปกติ
2. หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุ่ม ล็อคป้องกันเด็ก เป็นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์ :
คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
ไทย - 24
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 24
2019-09-11
10:24:31
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนียม
ใช้กับไมโครเวฟได้
หมายเหตุ
✓✗
สามารถใช้จ�ำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่
ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์
อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้
ฟอยล์มากเกินไป
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุ่นให้ร้อนเกิน 8 นาที
กระเบื้องและดินเผา
✓
กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และ
กระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มี
ขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิ้ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะ
ประเภทนี้
อุปกรณ์
ใช้กับไมโครเวฟได้
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้
โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก
และกระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และ
ใช้ซับของเหลวที่มากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิด
อื่นอาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้าม
ใช้พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิล์มส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิล์ม
ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควร
เป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้า
จ�ำเป็นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
เครื่องแก้ว
•
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่
สามารถใช้กับเตาอบ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครื่องแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมาก
อาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุ่นอาหาร
เท่านั้น
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
กระดาษ
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
•
หมายเหตุ
✓
: แนะน�ำ
✓
✓✗
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหาร
กระเด็น
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
ไทย - 25
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 25
2019-09-11
10:24:31
05 ������������������������������
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดย
ภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
คู่มือการอบอาหาร
ไมโครเวฟ
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ
คนอาหารสองครั้งระหว่างอบ และหนึ่งครั้งหลังการอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ท�ำให้เกิดแรงเสียดทานของ
โมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ท�ำให้อาหารสุก
อาหาร
ผักโขม
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
150 ก.
600 วัตต์
5-6
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
การอบ
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
บร็อกโคลี่
ภาชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพ คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ
เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบื้อง และพลาสติก เช่นเดียวกับ
กระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
300 ก.
600 วัตต์
8-9
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ถั่ว
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
300 ก.
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถั่ว ปลา และเนื้อ ซึ่งแช่แข็ง
หรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิ้งอบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหาร
แทบทุกชนิดที่สามารถอบด้วยวิธีนึ่ง ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือช็อคโกแล็ต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และ
ค�ำแนะน�ำประกอบ)
ถั่วเขียว
300 ก.
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
การปิดหรือครอบอาหาร
ผักรวม
(แครอท/ถั่ว/ข้าวโพด)
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณ
สามารถครอบอาหารได้หลายวิธีดังนี้: เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
ผักรวม (แบบจีน)
เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วถึงกัน
300 ก.
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
300 ก.
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ไทย - 26
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 26
2019-09-11
10:24:31
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักสด
ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝาปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 250 ก. ยกเว้นมีการแนะน�ำ
ปริมาณน�้ำนอกเหนือไปจากนี้ โปรดดูตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครั้งระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ
ปิดฝาขณะพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที
อาหาร
บร็อกโคลี่
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 ก.
500 ก.
1000 วัตต์
4-5
7-8
เห็ด
250 ก.
1000 วัตต์
หัวหอม
6-6½
250 ก.
1000 วัตต์
พริกหยวก
4½-5
250 ก.
500 ก.
1000 วัตต์
มันฝรั่ง
5-5½
7½-8½
250 ก.
1000 วัตต์
หัวผักกาด
250 ก.
1000 วัตต์
1½-2
2½-3
250 ก.
1000 วัตต์
5-5½
250 ก.
1000 วัตต์
4½-5
250 ก.
500 ก.
1000 วัตต์
4-5
7-8
250 ก.
1000 วัตต์
5½-6
ค�ำแนะน�ำ
หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก พักอาหาร 3 นาที
4-4½
ค�ำแนะน�ำ
ฝานเป็นชิ้นบางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม พักอาหาร 3 นาที
มะเขือม่วง
1000 วัตต์
ค�ำแนะน�ำ
ชั่งน�้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่งหรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งช่อขนาดใหญ่เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
พักอาหาร 3 นาที
ซูกินี
125 ก.
250 ก.
ค�ำแนะน�ำ
หั่นเป็นชิ้นบางๆ พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ฝานแครอทเป็นชิ้นเท่าๆ กัน พักอาหาร 3 นาที
ดอกกะหล�่ำ
4-4½
ค�ำแนะน�ำ
ฝานหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง เติมน�้ำเพียง 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำ 60-75 มล. (4-5 ช้อนโต๊ะ) พักอาหาร 3 นาที
แครอท
เวลา (นาที)
1000 วัตต์
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บีบน�้ำมะนาวเล็กน้อย
โรยเกลือและพริกไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง พักอาหาร 3 นาที
กะหล�่ำบรัสเซล
ระดับพลังงาน
250 ก.
ค�ำแนะน�ำ
หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา พักอาหาร 3 นาที
ตัดผักสดออกเป็นชิ้นเท่าๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
ปริมาณอาหาร
ปริมาณอาหาร
06 คู่มือการอบอาหาร
ค�ำแนะน�ำ :
อาหาร
กระเทียมต้น
3½-4
ค�ำแนะน�ำ
ฝานมะเขือออกเป็นชิ้นบางๆ และเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ พักอาหาร 3 นาที
ไทย - 27
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 27
2019-09-11
10:24:31
การอุ่น
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
ข้าว:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว อบ
โดยปิดฝา
เมื่อหมดเวลาอบ คนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน�้ำทั้งหมด หลังจากที่หมดเวลาอบแล้ว
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กับอาหารที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิปกติ
คือประมาณ +18 ถึง +20 °C หรืออาหารแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7 °C
พาสต้า:
ใช้ชามไพเร็กซ์แก้วขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยปิดฝา
คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนั้น
ไม่ควรอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การอุ่น
อาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ จะได้ผลดีกว่า
อาหาร
ข้าว
(หุงพอสุก)
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 ก.
375 ก.
1000 วัตต์
15-16
17½-18½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 ก.) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 ก.)
พักอาหาร 5 นาที
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
250 ก.
375 ก.
1000 วัตต์
20-21
22-23
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. (250 ก.) เติมน�้ำเย็น 750 มล. (375 ก.)
พักอาหาร 5 นาที
ข้าวผสม
(ข้าว + ข้าวกล้อง)
ข้าวโพดผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
พาสต้า
250 ก.
1000 วัตต์
16-17
1000 วัตต์
17-18
อาหารบางอย่างสามารถอุ่นได้โดยใช้พลังงาน 1000 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุ่นโดยใช้พลังงาน 600 วัตต์,
450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน มี
ปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)
คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่งอาจท�ำให้
อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น ปล่อยทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้
คุณใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารที่เป็นของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึ่งจะท�ำให้เสียรสชาติ)
ขอแนะน�ำให้คุณประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจ�ำเป็น
เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง
พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม�่ำเสมอทั่วกัน
เวลาพักอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากที่แนะน�ำเป็นอย่างอื่นในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวังเพื่อ
ความปลอดภัย
การอุ่นของเหลว
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 400 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 ก.
ระดับพลังงานและการคน
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. พักอาหาร 5 นาที
250 ก.
การจัดวางและการปิดครอบ
1000 วัตต์
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำร้อน 1000 มล. พักอาหาร 5 นาที
10-11
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ คนอาหารระหว่าง
ให้ความร้อนถ้าจ�ำเป็น และคนทุกครั้งหลังจากอุ่น เพื่อป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก
โปรดใส่ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
ไทย - 28
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 28
2019-09-11
10:24:31
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
อาหารส�ำหรับทารก:
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คน
อีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิที่แนะน�ำในการป้อน: ระหว่าง 30-40 °C
อาหาร
สตูว์ (เย็น)
นมส�ำหรับทารก:
เทนมในขวดแก้วที่ท�ำความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิด
เมื่อได้รับความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครั้งก่อนน�ำไปป้อนทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของ
อาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนที่จะน�ำไปป้อน อุณหภูมิที่แนะน�ำในการป้อน: ประมาณ 37 °C
การอุ่นของเหลวและอาหาร
พาสต้ามีไส้ราดซอส
(เย็น)
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
เครื่องดื่ม
(กาแฟ ชา และน�้ำ)
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
150 มล. (1 ถ้วย)
300 มล. (2 ถ้วย)
450 มล. (3 ถ้วย)
600 มล. (4 ถ้วย)
1000 วัตต์
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
อาหารชุด (เย็น)
250 ก.
350 ก.
450 ก.
550 ก.
1000 วัตต์
350 ก.
600 วัตต์
4½-5½
350 ก.
600 วัตต์
3½-4½
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตี้หรือบะหมี่ไข่) ในจานกระเบื้องแบน ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับ
ไมโครเวฟ คนก่อนรับประทาน พักอาหาร 3 นาที
350 ก.
600 วัตต์
4-5
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝา
พลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้งก่อนพักอาหารและรับประทาน พัก
อาหาร 3 นาที
350 ก.
450 ก.
600 วัตต์
4-6
5-7
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง ปิดด้วยฟิล์มส�ำหรับ
ไมโครเวฟ พักอาหาร 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝา วาง 1 ถ้วยตรงกลาง 2 ถ้วยตรงข้ามกัน และ
3 ถ้วยเป็นวงกลม ทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟระหว่างพักอาหาร และคนให้ทั่ว พักอาหารเป็น
เวลา 1-2 นาที
ซุป (เย็น)
เวลา (นาที)
06 คู่มือการอบอาหาร
พาสต้าราดซอส
(เย็น)
โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะน�ำไปป้อน เพื่อป้องการอาหารร้อนลวก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูว์ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น
และคนอีกครั้งก่อนพักอาหารและรับประทาน พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
หมายเหตุ:
อาหาร
ปริมาณอาหาร
อาหารแช่แข็ง
(ลาซาญญ่า)
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
400 ก.
450 วัตต์
18-20
ค�ำแนะน�ำ
เจาะฟิล์มและน�ำอาหารแช่แข็งวางบนจานหมุน พักอาหารเป็นเวลา 3-4 นาที
ค�ำแนะน�ำ
เทในจานหรือชามกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น คนอีกครั้ง
ก่อนรับประทาน พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ไทย - 29
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 29
2019-09-11
10:24:31
การละลายน�้ำแข็ง
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม + ผลไม้)
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา
190 ก.
600 วัตต์
30 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทั่วก่อนน�ำไปป้อน
และตรวจสอบอุณหภูมิอย่างละเอียด พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
190 ก.
600 วัตต์
20 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทั่วก่อนน�ำไปป้อน
และตรวจสอบอุณหภูมิอย่างละเอียด พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
100 มล.
นมส�ำหรับทารก
200 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
1 นาที ถึง 1 นาที 10 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เขย่าหรือคนให้ทั่ว และเทลงในขวดแก้วที่ฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางของจานหมุน อบ
โดยไม่ปิดฝา คนให้ทั่วและพักอาหารอย่างน้อย 3 นาที คนให้ทั่วก่อนรับประทาน และ
ตรวจสอบอุณหภูมิอย่างละเอียด
ไมโครเวฟเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสั้น
ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน�้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำที่รัดซึ่งเป็นโลหะออก และน�ำ
อาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้น�้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาที่ก�ำหนด เทน�้ำออกและน�ำเ
ครื่องในออกโดยเร็วที่สุด
ตรวจดูอาหารเป็นระยะ เพื่อไม่ให้อุ่นจนเกินไป
หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ
ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ดไก่เริ่มอุ่นที่ผิวนอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพื่อให้เป็นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนที่จะด�ำเนินการต่อ
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้น�้ำแข็งละลายทั่วถึงกัน เวลาพักอาหารเพื่อละลายน�้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
อาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ค�ำแนะน�ำ:
อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า
โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เนื้อสับ
250 ก.
500 ก.
180 วัตต์
6-7
9-12
สเต๊กหมู
250 ก.
180 วัตต์
5-7
เนื้อวัว
ค�ำแนะน�ำ
วางเนื้อบนจานหมุน หุ้มส่วนที่บางด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลาย
น�้ำแข็ง พักอาหารเป็นเวลา 15-30 นาที
เนื้อไก่
ไก่เป็นชิ้น
500 ก. (2 ชิ้น)
180 วัตต์
14-15
ไก่ทั้งตัว
1200 ก.
180 วัตต์
32-34
ค�ำแนะน�ำ
ขั้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วน
ไก่ทั้งตัวให้เอาด้านหน้าอกลง หุ้มส่วนที่บางและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม
กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็นเวลา 15-60 นาที
ไทย - 30
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 30
2019-09-11
10:24:32
เคล็ดลับ
อาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
200 ก.
180 วัตต์
6-7
ปลาทั้งตัว
400 ก.
180 วัตต์
11-13
เนื้อปลา
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ส่วนที่เล็กอยู่ใต้ส่วนที่หนากว่า หุ้มส่วนที่
บางและหางปลาด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหาร
เป็นเวลา 10-25 นาที
ใส่เกล็ดน�้ำผึ้ง 20 ก. ในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์จนน�้ำผึ้งละลาย
การละลายเจลาติน
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 ก.) ไว้ในน�้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการละลาย
การอบหน้าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผลไม้
เบอร์รี่
การละลายผลึกน�้ำผึ้ง
06 คู่มือการอบอาหาร
ปริมาณอาหาร
300 ก.
180 วัตต์
6-7
ค�ำแนะน�ำ
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่) พักอาหารเ
ป็นเวลา 5-10 นาที
ขนมปัง
ขนมปังก้อน
(ก้อนละประมาณ
50 ก.)
2 ชิ้น
4 ชิ้น
180 วัตต์
1-1½
2½-3
ขนมปังแผ่น /
แซนด์วิช
250 ก.
180 วัตต์
4-4½
ขนมปังเยอรมัน
(แป้งสาลี + ไรย์)
500 ก.
180 วัตต์
7-9
ค�ำแนะน�ำ
วางก้อนขนมปังเป็นวง หรือวางขนมปังแผ่นเป็นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจาน
หมุน กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน�้ำแข็ง พักอาหารเป็นเวลา 5-20 นาที
ผสมหน้า (ประมาณ 14 ก.) กับน�้ำตาล 40 ก. และน�้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ จนกระทั่งหน้าเค้ก/ไอซ์ซิ่งใส
คนสองครั้งระหว่างการอบ
การท�ำแยม
ใส่ผลไม้ 600 ก. (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 ก.
และคนให้ทั่ว
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 10-12 นาที โดยใช้ก�ำลังไฟ 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ที่มีฝาปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การท�ำพุดดิ้ง/ คัสตาร์ด
ผสมผงพุดดิ้งกับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต จากนั้นคนให้เข้ากัน ใช้อ่างแก้วไพเร็กซ์ที่มีฝาปิด
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็นแผ่น 30 ก. มาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครั้งระหว่างที่เริ่มเหลืองเป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์
พักในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
ไทย - 31
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 31
2019-09-11
10:24:32
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มา
ซึ่งเป็นอาการปกติ
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
•
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
•
มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
•
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
•
คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
•
คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
•
แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
มีควันและกลิ่นเหม็นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
•
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
เตาอบไม่เริ่มท�ำงานเมื่อกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
•
• หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปัญหาอย่างชัดเจน
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
อาหารไม่สุกเลย
•
คุณก�ำหนดเวลาถูกต้อง และ/หรือกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30วินาที แล้วหรือไม่
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
•
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่
อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
•
ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
หลอดไฟไม่สว่าง
•
เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากชิ้นส่วนใหม่ได้รับความร้อน ควันและกลิ่นเหม็นจะหายไปหลังจากใช้งาน
ประมาณ 10 นาที
ถ้าต้องการให้ควันและกลิ่นหายไปเร็วยิ่งขึ้น โปรดใช้งานเตาไมโครเวฟโดยใส่มะนาวหรือน�้ำมะนาวไว้ในเตาอบ
จากนั้นติดต่อผู้แทนจ�ำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG
รหัสข้อผิดพลาด
ข้อความ “SE” หมายถึง
• ท�ำความสะอาดปุ่มและตรวจสอบว่ามีน�้ำที่พื้นผิวรอบๆ ปุ่มหรือไม่ ปิดเตาอบไมโครเวฟและลองตั้งค่าอีกครั้ง
ถ้ายังมีข้อความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ในพื้นที่
ข้อความ “E-12" หมายถึง
• ข้อความ “E-12” คือเซ็นเซอร์ก๊าซช็อต ข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้นเนื่องจากมีความชื้นสูงในช่องเตาอบเมื่อคุณใช้
งานเตาอบไมโครเวฟต่อทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานก่อนหน้านี้
ในกรณีนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเซ็นเซอร์ก๊าซไม่ได้ช�ำรุด โปรดปิดเตาอบไมโครเวฟและลองตั้งค่าอีกครั้ง
ถ้ายังมีข้อผิดพลาดนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ในพื้นที่
ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Samsung
ที่อยู่ใกล้ เพื่อนัดหมายให้ช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนหลอดไฟให้
ส�ำหรับรหัสที่ไม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าค�ำแนะน�ำไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Samsung ในพื้นที่
เตาอบท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบท�ำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ นี่เป็นอาการปกติ
ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
•
ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล ในการแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊ก
และต่อใหม่อีกครั้ง ตั้งเวลาใหม่
ไทย - 32
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 32
2019-09-11
10:24:32
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
บันทึก
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
MS28H5125**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
ไมโครเวฟ
1500 วัตต์
1500 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 1000 วัตต์ - 7 ระดับ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)
ด้านนอก
ช่องของเตาอบ
517 x 426.1 x 297.3 มม.
358 x 351 x 236 มม.
ปริมาตร
28 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
15.3 กก. โดยประมาณ
07 �������������������������������������������������������
รุ่น
ไทย - 33
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 33
2019-09-11
10:24:32
บันทึก
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 34
บันทึก
2019-09-11
10:24:32
บันทึก
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 35
บันทึก
2019-09-11
10:24:32
ถ้าคุณมีค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ/ที่ตั้ง
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
ประเทศ/ที่ตั้ง
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
THAILAND
www.samsung.com/th/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864)
(Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864)
(Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
MACAU
0800 333
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/id/support
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ph/support
DE68-04247D-03
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 36
2019-09-11
10:24:32
MS28H5125**
Microwave Oven
Owner’s instructions & Cooking guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 1
2019-09-11
10:24:33
contents
safety instructions
Safety instructions......................................................................................... 2
Installation....................................................................................................... 6
Accessories................................................................................................... 6
Installation site............................................................................................... 7
Turntable....................................................................................................... 7
Maintenance................................................................................................... 7
Cleaning........................................................................................................ 7
Replacement (repair)...................................................................................... 8
Care against an extended period of disuse.................................................... 8
Oven features.................................................................................................. 8
Oven............................................................................................................. 8
Control panel................................................................................................. 9
Oven use.......................................................................................................... 9
How a microwave oven works....................................................................... 9
Checking that your oven is operating correctly............................................. 10
Setting the time........................................................................................... 10
Cooking/reheating....................................................................................... 11
Power levels and time variations.................................................................. 11
Adjusting the cooking time.......................................................................... 11
Stopping the cooking.................................................................................. 12
Setting the energy save mode..................................................................... 12
Using the healthy cooking features.............................................................. 12
Using the sensor cook features................................................................... 14
Using the thai menu features....................................................................... 16
Using the power defrost features................................................................. 21
Using the soften/melt features..................................................................... 22
Using the deodorisation features................................................................. 23
Using the steam cleaning............................................................................ 23
Using the kitchen timer features................................................................... 24
Using the child lock features........................................................................ 24
Using the turntable on/off features............................................................... 24
Switching the beeper off.............................................................................. 24
Cookware guide........................................................................................... 25
Cooking guide............................................................................................... 26
Troubleshooting and error code................................................................. 32
Troubleshooting........................................................................................... 32
Error code................................................................................................... 32
Technical specifications.............................................................................. 33
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and
it is not intended to be used such as:
•• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
•• farm houses;
English - 2
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 2
2019-09-11
10:24:33
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead
to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter
top (freestanding) use only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
English - 3
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 3
2019-09-11
10:24:33
01 safety instructions
•• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
•• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an
eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling
the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons
in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean the
oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are humid,
oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or an uneven
surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug terminals
and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power
cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven, unplug
the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact hot
parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/closing
the door, keep children away.
English - 4
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 4
2019-09-11
10:24:33
Microwave warning
Microwave operation precautions
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use
caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least 20
seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety interlocks
(door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after
cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled.
This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver trimmed
dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do not
heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven may
overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down for 30
minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at
all times to absorb microwave energy in case the oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your
microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food or
cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door sealing
surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth after each
use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired by a
qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the door
hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces must not be
damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English - 5
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 5
2019-09-11
10:24:33
01 safety instructions
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
installation
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items this
stipulation covers include:
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all
warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact a local
Samsung service centre or find help and information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat any
type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the
oven clean and well maintained.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose: The roller ring supports the turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting on to the coupler.
Purpose: The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for cleaning.
3. Clean water bowl, see page 23.
Purpose: The water bowl can be used to clean.
English - 6
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 6
2019-09-11
10:24:33
maintenance
INSTALLATION SITE
• Select a flat, level surface approx. 85 cm above
the floor. The surface must support the weight of
the oven.
20 cm
above
10 cm
behind
CLEANING
10 cm on
85 cm of
the side
• Do not install the oven in hot or damp
the floor
surroundings, such as next to other microwave
ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only approved
extension cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your oven for the
first time.
TURNTABLE
Remove all packing materials inside the oven. Install
the roller ring and turntable. Check that the turntable
rotates freely.
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the oven. Also
pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller ring (applicable
models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides of the
oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door and
clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking chamber,
lower the top heating element by 45° as shown. This
will help clean the upper area. When done, reposition
the top heating element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber after
waiting for the oven to cool down.
English - 7
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 7
2019-09-11
10:24:34
02 installation / maintenance
• Secure room for ventilation, at least 10 cm from
the rear wall and both sides, and 20 cm from
above.
oven features
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
OVEN
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the oven
yourself.
1
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a qualified
technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
2
3
4
5
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do not
replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the power
cord from the power source, and then contact a local Samsung service centre.
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord and
move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up inside the
oven may affect the performance of the oven.
6
7
8
9
10
11
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. DOOR
8. COUPLER
3. VENTILATION HOLES
9. ROLLER RING
4. LIGHT
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5. WATER BOWL HOLDER
11.CONTROL PANEL
6. DOOR LATCHES
English - 8
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 8
2019-09-11
10:24:34
oven use
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
CONTROL PANEL
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the magnetron reflected at
cavity and are distributed uniformly as the food rotates on
the turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of
about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the
properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
1. HEALTHY COOKING BUTTON
(VEGETABLES, GRAINS)
2. HEALTHY COOKING BUTTON
(POULTRY, FISH)
3. SENSOR COOK BUTTON
4. THAI MENU BUTTON
5. POWER DEFROST BUTTON
6. SOFTEN/MELT BUTTON
7. MICROWAVE BUTTON
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
DEODORISATION BUTTON
STEAM CLEAN BUTTON
KITCHEN TIMER BUTTON
TURNTABLE ON/OFF BUTTON
MULTI FUNCTION SELECTOR DIAL
CHILD LOCK BUTTON
STOP/ECO BUTTON
START/+30s BUTTON
English - 9
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 9
2019-09-11
10:24:35
03 oven features
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING CORRECTLY
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly
at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the
page 32.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in
position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 1000 W) is
used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the time to 4 or
5 minutes, by pressing the START/+30s button the appropriate
number of times.
Result:The oven heats the water for 4 or 5 minutes. The
water should then be boiling.
SETTING THE TIME
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on the
display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
4. Turn the Multi Function Selector Dial to set the hour.
5. Press the Multi Function Selector Dial.
6. Turn the Multi Function Selector Dial to set the minute.
7. When the right time is displayed, press the Multi Function
Selector Dial to start the clock.
Result: The time is displayed whenever you are not
using the microwave oven.
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Multi Function Selector Dial.
2. Turn the Multi Function Selector Dial to set time display
type. (12H or 24H)
3. Press the Multi Function Selector Dial to complete the
setup.
English - 10
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 10
2019-09-11
10:24:36
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS AND TIME VARIATIONS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus
the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity.
You can choose between seven power levels.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch
the microwave oven on when it is empty.
2. Turn the Multi Function Selector Dial until the appropriate
power level is displayed.
At that time, press the Multi Function Selector Dial to set
the power level.
3. Set the cooking time by turning the Multi Function
Selector Dial.
Result: The cooking time is displayed.
FULL
HIGH
MEDIUM HIGH
MEDIUM
MEDIUM LOW
DEFROST
LOW/KEEP WARM
Percentage
Output
100 %
85 %
60 %
45 %
30 %
18 %
10 %
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
04 oven use
1. Press the Microwave button.
Result: The following indications are displayed:
(microwave mode)
Power level
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power
level indicated.
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the turntable starts
rotating. Cooking starts and when it has finished.
• The oven beep and flash “End” 4 times.
The oven will then beep one time per minute.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for each
30 seconds to be added.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
To increase the cooking time of your food during cooking, press
the START/+30s button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the START/+30s
button six times.
Just turning Multi Function Selector Dial to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right and to decrease
cooking time, turn to left.
English - 11
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 11
2019-09-11
10:24:36
STOPPING THE COOKING
USING THE HEALTHY COOKING FEATURES
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
The 14 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
Use only recipients that are microwave-safe.
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or Press the STOP/ECO
button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press
the START/+30s button.
1. Press the Healthy Cooking button for the required
cooking.
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
2. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table on
the following page for a description of the various preprogrammed settings.
Completely
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
- Vegetable & Grains
- Poultry & Fish
3. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an energy save mode.
• Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
• To remove energy save mode, open the door or press the
STOP/ECO button and then display shows current time.
The oven is ready for use.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 14 Healthy
Cooking programmes. This is composed of Vegetables & Grains and Poultry & Fish.
Use oven gloves when taking out food.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English - 12
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 12
2019-09-11
10:24:37
1. Vegetables & Grains
Code/Food
Serving
Size
250 g
2
Spinach
150 g
3
Corn on the Cob
500 g
(2 pcs)
4
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
5
Wholemeal Macaroni
250 g
6
Quinoa
250 g
7
Bulgur
250 g
Code/Food
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml
(1 tbsp) water when cooking 250 g. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl in
the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean corn on the cobs and
put into an oval glass dish. Cover with
microwave cling film and pierce film. Stand
for 1-2 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (500 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
1 L hot boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Cook covered. Stir
before standing time and drain thoroughly
afterwards. Stand for 1 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (500 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (500 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.
8
Peeled Potatoes
Serving
Size
250 g
500 g
Instructions
Wash and peel the potatoes and cut into a
similar size. Put them into a glass bowl with
lid. Add 45-60 ml (3-4 tbsp) water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stand for 2-3 minutes.
2. Poultry & Fish
Code/Food
Serving
Size
1
Chicken Breasts
300 g
(2 pcs)
2
Turkey Breasts
300 g
(2 pcs)
3
Fresh Fish Fillets
300 g
(2 pcs)
4
Fresh Salmon Fillets
300 g
(2 pcs)
5
Fresh Prawns
250 g
6
Fresh Trout
400 g
(1-2 fish)
Instructions
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
Rinse prawns on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
Put1- 2 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice
and herbs. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable. Stand for
2 minutes.
English - 13
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 13
2019-09-11
10:24:37
04 oven use
1
Green Beans
Instructions
USING THE SENSOR COOK FEATURES
The 6 Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the Sensor Cook type of food by turning the Multi Function Selector Dial.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
Serving
Size
1
Drinks
150-250 g
2
Broccoli Florets
200-500 g
3
Sliced Carrots
200-500 g
4
Jacket Potatoes
200-800 g
5
Soup/Sauce
250-500 g
6
Frozen Soup
250-500 g
1. Press the Sensor Cook button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
3. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
If the inside temperature is over the 60 °C, cooling fan will operate for 3 minutes.
You can’t use Sensor Cook button temporarily until oven get cool to a desired
temperature for sensor safe mode.
The following table presents 6 Sensor Cook programmes. It contains its recommended
weight range per item after cooking and appropriate instructions. In the beginning of the
programme the display shows the sensor period. After this period the cooking time and
power level is calculated automatically and the remaining cooking time will be displayed.
The cooking process is controlled by the sensor system for your convenience.
Use oven gloves while taking out!
Instructions
Pour the liquid (room-temperature) into ceramic
cup or mug. Reheat uncovered. Place in the
centre of turntable. Leave them to stand in the
oven. Stir drinks before and after standing time.
Be careful while taking the cup out (see safety
instructions for liquids). Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean broccoli florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30-45 ml
water (2-3 tbsp). Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. This
programme is suitable for broccoli as well as
sliced courgette, egg plant, pumpkin or pepper.
Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean carrots cut into round slices
evenly. Put them into a glass bowl with lid. Add
30-45 ml water (2-3 tbsp). Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for sliced carrots
as well as cauliflower florets or turnip cabbage.
Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean potatoes, each 200 g. Brush
with olive oil and pierce skin with a knife. Put on
turntable. Stand for 2-3 minutes.
Pour soup/sauce into a ceramic deep plate and
cover with plastic lid. Put on turntable. Stir well
after taking out. Stand for 1-2 minutes.
Remove cover of frozen ready soup and put on
turntable. Cover with plastic lid. Stir well after
taking out. Stand for 1-2 minutes.
English - 14
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 14
2019-09-11
10:24:38
Important
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the amount of
gases generated from the food while cooking.
• When cooking food, many kinds of gases are generated.
The Auto Sensor determines the proper time and power level by detecting these
gases from the food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
• When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking, the
Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been saturated
with steam.
If using cling film or plastic wrap be sure to leave a small opening near the
edge of dish for ventilation or be sure to pierce at several times.
• Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count down.
This will be a good time for you to rotate or stir the food for even cooking if it is
necessary.
• Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or browning
sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn spots on food so
these ingredients should be added after cooking.
• After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not unplug the
power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order to cook satisfactorily.
• It is not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous cooking
operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
• Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and to
ensure the sensor will operate accurately.
• To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient
temperature is too high or too low.
• Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this detergent
may affect the sensor.
• Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since this will
interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
• Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth. This oven
is designed for household use only.
Utensils & Cover for sensor cooking
• To obtain good cooking results with this function, follow the directions for selecting
appropriate containers and covers in the charts in this book.
• Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with plastic
wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to escape at the
proper rate.
• Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does not
have its own lid, use plastic wrap.
• Fill containers at least half full.
• Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the end of
the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the display.
English - 15
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 15
2019-09-11
10:24:38
04 oven use
Auto sensor cooking instructions
USING THE THAI MENU FEATURES
The 30 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number of
servings by turning the Multi Function Selector Dial.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Thai Menu button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning the
Multi Function Selector Dial.
3. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
The following table presents the Thai Menu programmes, quantities and appropriate
instructions. Those programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1
Steamed
Vegetables
Four
2
Poached Eggs
with Soybean
Milk
3
Seafood Chili
with Boiled
Egg
Serving
Size
Ingredients
3-4 person Lettuce - 100 g, Shiitake Mushroom - 10 pieces,
Kailan - 5 pieces, Baby corn - 6 pieces, Water ½ tbs, Essence of Chicken 70 ml - 1 bottle, Oyster
sauce - 2 tbs, Sugar - ½ ts, Sesame oil - ⅛ ts,
Chinese liquor - 1 ts, Hong Kong tapioca flour 1 tbs, White pepper - ½ ts
Instructions
Wash and chop vegetables in bowl. Wrap it with cling film and put
it and cook. When the beep, mix remaining ingredients together
and put on vegetables in oven and press start. Serve.
2 person Egg - 4, Ginkgo - ½ cup, Imitation crab - 4 pieces,
Seasoning powder - 1 ts, Soybean milk - 1½-2 cup,
Pepper - ¼ ts
Instructions
Mix egg and soybean milk and filter. Add ingredients and take to
a bowl. Put it and cook. After cooking, decorate by imitation crab
and ginkgo.
2 person Chopped seafood - 1½ cup, Fresh bird chili - 20,
Garlic - 5 pieces, Shallot - ½ cup, Shredded
lemongrass - ½ cup, Shrimp paste - 1 tbs, Palm
sugar - 2 ts, Lime - 2 tbs, Egg - 2
Instructions
Put shrimps and squids in oven and cook at 900 W for 2 minutes.
Crush fresh bird chili, garlic for crushingly and add palm sugar, lime
juice to admix Shredded lemongrass, shallots and boiled seafood.
Put egg in a bowl, add water and salt. Put them in oven and cook.
Serve.
English - 16
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 16
2019-09-11
10:24:38
Code/Food
5
Spicy Minced
Pork Salad
6
Boiled Pork
with Lime,
Garlic and
Chili Sauce
(Moo Ma-Nao)
2 person
Ingredients
Code/Food
River shrimps - 3-5, egg - 1, Fresh milk - ½ cup, Salt
- ¼ ts, Curry powder - ½ ts, Pepper - ½ ts, Shiitake
Mushroom - 4, Chopped celery - ½ cup, Lime
7
Shrimp Potted
with Vermicelli
Instructions
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head to tail. Sorted
shrimp into a container. Mix shiitake mushroom, celery, fresh milk,
egg, curry powder, Salt, and pepper together. Put them in oven
and cook. Serve.
2 person Minced pork - 250 g, Pork liver - 100 g, Mint leaves ½ cup, Chopped shallots - ½ cup, Shredded spring
onion - 3 tbs, Cayenne - ½ tbs, Sugar - ½ tbs, Water
or Soup stock - ½ cup, lime juice - 3 tbs, Fish sauce
- 1 tbs, Roasted rice - 2 tbs
Instructions
Put minced pork, liver pork in a bowl and add water. Put them in
oven and cook. After cooking, add shallot, spring onion, and mint
leaves. Flavored with lime juice, fish sauce, roasted rice, cayenne
and sugar together. Serve.
2 person Pork sirloin - 200 g, Sliced lime - 5 pieces, Green-red
bird chili - 15, garlic - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Fish sauce
- 1 tbs, lime juice - 3 tbs, Shredded kale - 1 cup,
Shredded Cabbage. - 1 cup
Instructions
Wash and slice pork with water. Put it in oven and cook. When the
beep, add spicy sauce on the food and press start. After cooking,
put kale, shredded cabbage on the pork. Serve.
8
Fried
Vermicelli
Serving
Size
2 person
Ingredients
Banana shrimp - 3-4, Bacon - 4 pieces, Fresh
vermicelli or soak - 200 g, Pepper seed - 1 ts,
Crushed garlic - ¼ cup, Sliced old ginger - 4 pieces,
Oyster sauce - 2 tbs, White soy sauce - ½ tbs, Sugar
- ½ tbs, Sesame oil - ½ ts, Chopped celery - ½ cup
Instructions
Mix Oyster oil, White soy sauce, sugar, and sesame oil together.
Mash to shrimp and vermicelli, celery, pepper seed, ginger, and
crushed garlic. Add bacon and combine all ingredients in bowl. Put
them in oven and cook. When the beep, mash again and press
start. Serve.
2 person Vermicelli - 150 g, Chopped cabbage - 1 cup,
Chopped carrot - 1 cup, Shredded shiitake
Mushroom - 1 cup, Oyster sauce - 2 tbs, Mushroom
soy sauce - 1 tbs, Sugar - ½ ts, Soup stock - 2 tbs,
Pepper - ½ ts, Oil - 2 tbs
Instructions
Chop all vegetable in a bowl, wrap and put in oven and cook.
When the beep, mix oyster oil, White soy sauce, soup stock, oil
together and mash to vermicelli, cooked vegetable. Put them in
oven and press start. Serve.
(continued)
• Spicy sauce
Crush bird chili and garlic together. Mix sugar, fish sauce, lime juice
with it.
English - 17
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 17
2019-09-11
10:24:38
04 oven use
4
Steamed
Shrimp with
Fresh Milk
and Shiitake
Mushroom
Serving
Size
Code/Food
9
Minced Pork
Noodles
10
Winged Bean
Salad
Serving
Size
3 person
Ingredients
Code/Food
Wide rice noodles - 400 g, Minced pork - 200 g,
Seasoning sauce - 2 tbs, Cayenne marinated pork
- ½ ts, Oyster sauce - 1 tbs, Diced onion - ½ cup,
Diced tomato - 2 cup, Chopped baby corn - ½ cup,
Chopped garlic - 1 tbs, White soy sauce - 2 tbs,
Sugar - 1 tbs, Tomato sauce - ¼ cup, Pepper 1½ ts, Hong Kong tapioca flour - 2 tbs, Soup stock
- 1 cup, Oil - 2 tbs, Black soy sauce - 1 tbs, Lettuce
for decoration
Instructions
Mash wide rice noodles and black soy sauce together. Put them in
oven and cook. When the first beep, out of noodles and marinate
pork with seasoning sauce, pepper, oyster sauce in a bowl and
add oil, chopped garlic, onion, tomato, pepper and mash again.
Put them in oven and press start. When the second beep, add
white soy sauce, sugar, tomato sauce and mix Hong Kong tapioca
flour with water. Put all ingredients in oven and press start. Serve
with lettuce.
2 person shredded winged Bean - 150 g, shrimp - 6, Minced
pork - 100 g, Shredded bird chili - 15, Chili sauce
- 2 tbs, lime - 2 tbs, Fish sauce - 1 tbs, Palm sugar
- 1 tbs, Fried peanut - 2 tbs, Fried shallots - ¼ tbs,
Fried bird chili - 7, Elite - 2 tbs, Egg - 2
Instructions
Put winged bean in oven and cook. When the first beep, out of
bean and put egg with Salt in oven and press start.
When the second beep, out of egg and put bird chili with oil in
oven and press start. When the third beep, out of bird chili and
put shallot with oil in oven and press start. After cooking, mix palm
sugar, Fish sauce, lime juice, chili sauce, and bird chili together.
Before serve, mix all ingredients together.
11
Spicy
Spaghetti
12
Baked Rice
with Taro
13
Fried Rice
Noodles with
Crab
Serving
Size
2 person
Ingredients
Boiled spaghetti - 100 g, Minced beef - 200 g, Garlic
- 10 pieces, Bird chili - 15, Green pepper - 4, Holy
basil - 1 cup, Seasoning sauce - 1 tbs, Sugar - 1 ts,
Oyster sauce - 1 tbs
Instructions
Chopped chili and garlic together and mash with minced beef. Put
in oven and cook. When the first beep, add fish sauce, seasoning
sauce, sugar, oyster sauce and put them in oven and press start.
When the second beep, add spaghetti, green pepper, holy basil to
mash and put them in oven and press start. Serve.
2 person Jasmine rice - 2 cup, Pork shoulder - 1 cup, Chinese
sausage - ½ cup, Chopped garlic - 1 tbs, Diced taro
- ½ cup, Diced carrot - 2 tbs, String bean - 1 tbs,
Corn - 1 tbs, Dried shiitake mushroom - 5, White soy
sauce - 2 tbs, Sugar - 2 ts, Oyster sauce - 1 tbs,
Pepper - 1 ts, Oil - 2 tbs
Instructions
Mash garlic, pork shoulder, Chinese sausage with oil. Put them in
oven and cook. When the beep, add remaining ingredients and put
them in oven and press start. Serve.
2 person Soaked rice noodles - 150 g, Crab - 200 g, Chopped
garlic - 1 tbs, Chopped ginger - ½ tbs, Shiitake
mushroom - 10, Sliced onion - ½ cup., Shredded
cabbage - 1 cup, Cut Chinese chives - ½ cup, Cut
spring onion - 1 cup, Chinese liquor - ½ tbs, White
soy sauce - 1 tbs, Oyster sauce - 2 tbs, Seasoning
sauce - 1 tbs, Sweet black soy sauce - ½ tbs, Oil
Instructions
Mix crab and chopped ginger, chopper garlic and oil together.
Put them in oven and cook. When the beep, add noodles and
vegetable, seasoning and mash together. Put them in oven and
press start. Serve.
English - 18
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 18
2019-09-11
10:24:38
Code/Food
14
Macaroni with
Meat Sauce
2 person
Ingredients
Code/Food
16
Fried Sweet
and Sour
Shrimp
Boil macaroni - 150 g, Pepper - ½ ts, Minced beef
- 200 g, Olive oil - 1 tbs, Onion - ½ cup, Carrot
- ½ cup, Sallary head - 2 tbs, Bay leaf - 3, Diced
tomato - 1 cup, Salt - ½ ts, Tomato paste - 2 tbs,
Sugar - ½ tbs, Chopped parsley - 1½ tbs
Instructions
Mix minced beef and oil together, put them in oven and cook.
When the beep, add onion, carrot, Sallary, tomato, bay leaf and
seasoning with sugar, salt, tomato paste. Put them in oven and
press cook. After cooking, mash macaroni and parmesan cheese,
chopped parsley together. Serve.
2 person Salmon - 350 g, Kaffir lime leaf - 5 leaves,
Parsley - 1, Coriander - 1, lemongrass - 1, Galingale
- 1, Sliced lemon - 3-4 pieces, Salt - ¼ ts
17
Steamed
Fish with Soy
Sauce
Sauce
lime juice - 2 tbs, Salt - ½ ts, Sugar - 1½ tbs,
Shredded bird chili - 1 tbs, Chopped garlic 5 pieces, Coriander - 2
Instructions
Cut salmon and dry. Put in bowl and add ginger, lemongrass, kaffir
lime leaf, wrap. Put them in oven and cook. After cooking, pour
sauce. Serve.
• Sauce
Mix salt, sugar, lime juice together. Add shredded bird chili,
shredded lemongrass, coriander.
18
Fish Soup
with Ginger
Serving
Size
2 person
Ingredients
shrimp - 10, Diced sweet peppers three colors 1 cup, Diced pineapple - 1 cup, Diced onion - 1 cup,
Cucumber - 2, Chopped garlic - 1 tbs, Sliced tomato
- 1, Sugar - ½ tbs, Chili sauce - ¼ cup, Seasoning
sauce - ½ tbs, Vinegar - ½ tbs, Oil - 2 tbs, Water ¼ cup
Instructions
Mix shrimp, garlic, and oil in bowl. Put them in oven and cook.
When the beep, add vegetable, seasoning together and put them
in oven and press start. Serve.
2 person Snapper - 400 g, Streaky pork - ½ cup, Pickled plum
- 2, Sliced chili spur pepper - 1, Shredded young
fresh ginger - 1 cup, Cut line shiitake mushrooms ½ cup, Chopped celery - 2, White soy sauce - 1 tbs,
Sugar - 1 tbs, Soup stock - ½ cup
Instructions
Wash snapper and drying. Put streaky pork and snapper in
bowl. Wrap and Put it and cook. When the beep, mix remaining
ingredients together. Put in oven and press start. After cooking,
pour sauce on snapper. Serve.
2 person Fresh mackerel - 4, Shallots - 10, Shrimp paste 1 tbs, Pepper seed - ½ ts, Shredded ginger - ½ cup,
Tamarind juice - ½ cup, Fish sauce - ½ tbs, Bean
paste - 1 tbs, Chopped spring onion - ½ cup, Water
- 2 cup
Instructions
Crush shallot, pepper seed, ginger together, add shrimp paste.
Add water and Pounded spices in bowl, Put them in oven and
cook. When the beep, seasoning with tamarind juice, fish sauce,
bean paste and add mackerel. Put them in oven and press start.
Sprinkle with spring onion. Serve.
(continued)
English - 19
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 19
2019-09-11
10:24:38
04 oven use
15
Salmon with
Lemon Sauce
Serving
Size
Code/Food
19
Chicken Fried
with Cashews
Serving
Size
Ingredients
Code/Food
3-4 person Chicken breast - 250 g, Roasted Cashew - ½ cup,
Spring onion - ¼ cup, Dried big chili - 5, Straw
mushrooms - 1 cup, Onion - ½ cup, Three color
Sweet peppers - ½ cup, Oyster sauce - 2 tbs, White
soy sauce - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Sesame oil - ½ tbs,
Wheat flour - 1 tbs, Pepper - ½ ts, Water - ¼ cup
Instructions
Cut chicken and marinate with salt, pepper, oil. Put them in oven
and cook. When the first beep, mash ingredients and put them in
oven, press start. When the second beep, mix topping and sauce.
Put them in oven and press start. Serve.
• Topping
Mash to dried chili, roasted cashew, oil. Put them in oven and cook
at 900 W for 1.30 minutes.
20
Pork Fried
with Ginger
21
Pork Congee
with Chitake
Mushroom
• Sauce
Mix white soy sauce, oyster sauce, sugar, sesame oil, wheat
flour, and water together. Put them in oven and cook at 900 W for
1 minute.
2 person Pork - 150 g, Shredded ginger - 200 g, Chopped
garlic - 1 tbs, Ear mushroom - ½ cup, Cut spring
onion - ½ cup, Shredded red chilies ¼ cup, Bean
paste - 1 tbs, Seasoning sauce - 1 tbs, Oyster sauce
- 1 tbs, Sugar - ½ tbs, Oil - 2 tbs
Instructions
Mix garlic, pork, and oil in bowl. Put them in oven and cook. When
the first beep, add ginger and remaining vegetable. Put them in
oven and press start. When the second beep, mash and put them
in oven and press start again. Serve with rice.
1 person Pork Congee with chitake mushroom frozen - 1
Instructions
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and
cook. When the beep, bring out and shake a bit. Then put in oven
and press start.
Serving
Size
Ingredients
22
Fish Cake
2-4 person Fish cake frozen - 1
Instructions
Rip corner of package. Put it in oven and cook. Serve immediately.
1 person Rice with sweet & sour soup frozen - 1
23
Rice with
Instructions
Sweet & Sour Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and
Soup
cook. Serve.
1 person Shrimp with glass noodles frozen - 1
24
Shrimp with
Instructions
Glass Noodles Remove sleeve and open cover for a bit. Put it in oven and cook.
When the beep, bring out and shake a bit. Then put in oven and
press start. Serve.
1 person Pork panang curry with rice Frozen - 1
25
Pork Panang
Instructions
Curry with
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and
cook. Serve.
Rice
1 person Stir fried chicken and basil with rice frozen - 1
26
Stir Fried
Instructions
Chicken and
Remove sleeve and pierce film several time. Put it in oven and
cook. Serve.
Basil with
Rice
27
Brown Rice &
Soybean Milk
2-4 person Soybean soak - 6 cup, Brown rice soak - 2 cup,
Sugar - ½ cup, Salt - ½ tsp., Water - 5 cup, Pandan
leaf - 1, Redbean or jelly for serving
Instructions
Soak soybean & brown rice in hot water for 3-5 hours and Blend
with 5 cup of water. Filter grounds, pour in bowl with pandan leaf,
sugar salt. Put them in oven and cook. After cooking, serve hot
with red bean or other grain.
English - 20
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 20
2019-09-11
10:24:39
USING THE POWER DEFROST FEATURES
Code/Food
29
Lemon Grass
Punch
30
Mint Tea with
Lemon
4 person
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread and cake.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme
and the weight.
Ingredients
Milk - 3 cup, Sugar - ½ cup, Coco powder - 2-3,
Ground cinnamon - ½ tbps
Use only containers that are microwave-safe.
Instructions
Mix 1 cup of milk with other ingredients. Put them in oven and
cook. When the beep, pour remaining milk and press start. Serve.
3-4 person Whole lemon grass - 10, Pineapple juice - ⅔ cup,
slide of ginger - 4, Honey - ¼ cup, Water - 3 cup
Instructions
Cut and smash lemon grass bring to boil with ginger in water. Put
them in oven and cook. After cooking, mix all together. Serve with
ice.
3-4 person Mint leaf - 1 cup, Brown sugar - ½ cup, Lemon juice
with lemon pieces - 2 tbps, Water - 4 cup
Instructions
Put mint leaf with water in oven and cook. After cooking, mix with
brown sugar and lemon juice. Serve hot.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable. Close
the door.
1. Press the Power Defrost button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to finish defrosting.
Result: When cooking has finished, the oven will beep
and flash “End” 4 times. The oven will then beep
one time per minute.
English - 21
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 21
2019-09-11
10:24:39
04 oven use
28
Spicy Hot
Choco
Serving
Size
USING THE SOFTEN/MELT FEATURES
The Soften/Melt features has 4 pre-programmed cooking times. You do not need to set
either the cooking times or the power level. You can adjust the number of servings by
turning the Multi Function Selector Dial.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and
appropriate instructions.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and
bread/cake on a flat glass dish or ceramic plate.
Code/Food
1
Meat
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Serving Size
Instructions
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over, when the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops,
minced meat. Stand for 20-60 minutes.
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60 minutes.
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as
for fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
Put bread on a piece of kitchen paper and turn
over, as soon as the oven beeps. Place cake
on a ceramic plate and if possible, turn over, as
soon as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door.) This
programme is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit,
cheese cake and puff pastry. It is not suitable for
short/crust pastry, fruit and cream cakes as well
as for cake with chocolate topping. Stand for
5-20 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
3
Fish
200-1500 g
4
Bread/Cake
125-1000 g
1. Press the Soften/Melt button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning the
Multi Function Selector Dial.
3. Press the Multi Function Selector Dial to select the type
of food.
4. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial. (Refer to the table on the side.)
5. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
English - 22
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 22
2019-09-11
10:24:39
USING THE STEAM CLEANING
The following table presents the Soften/Melt programmes, quantities and appropriate
instructions. Those programmes are running with microwave energy only.
Serving Size
Instructions
50 g
100 g
2
Melting Dark
Chocolate
3
Melting Sugar
50 g
100 g
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them on
small glass bowl. Melt uncovered. Stir after
cooking. Stand for 1-2 minutes.
Grate dark chocolate and put in small glass
bowl. Melt uncovered. Stir after melting. Stand
for 1-2 minutes.
4
Soften Butter
25 g
50 g
50 g
100 g
Use normal water only, and no distilled water.
04 oven use
Code/Food
1
Melting Butter
The steam provided by steam clean system will soak the cavity surface.
After using steam clean function, you can easily clean the cavity of oven.
Use this function only after the oven has completely cooled.
(Room temperature)
1. Open the Door.
Put sugar on small glass bowl. Add 10 ml
water for 25 g and add 20 ml water for 50 g.
Melt uncovered. Take out carefully, use oven
gloves! Use spoon or fork and pour caramel
decorations on baking paper. Let stand for
10 minutes until dry and remove from paper.
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them in
small glass bowl. Soften uncovered. Stand for
1-2 minutes.
2. Fill with water following guide line (water level) outside the
water bowl. (The line is about 50 ml.)
3. Insert water bowl into upper water bowl holder on the right
wall of cooking chamber. At that time close the door.
USING THE DEODORISATION FEATURES
4. Press the Steam Clean button.
It can be seen MISTY during steam cleaning. but it is not a
defect BUT STEAM SHIELDS THE light INSIDE.
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven
interior.
First clean the oven interior.
5. Open the door and please clean cavity of oven with dried
dishtowel. Remove the turntable and only under rack with
kitchen paper.
Press the Deodorisation button after you have finished
cleaning. As soon as you press the Deodorisation button, the
operation will start automatically. when it has finished, the oven
beeps four times.
Water Bowl only can be use during “Steam Clean” mode.
WARNING
The deodorisation time has been specified as 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the START/+30s button is pressed.
When cooking non-liquid items, remove water bowl because It will damage and
cause fire to the microwave oven.
More than 50 ml water may cause a leak at the back through the hole. Ensure that it
is not more than 50 ml.
The maximum deodorisation time is 15 minutes.
English - 23
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 23
2019-09-11
10:24:41
USING THE KITCHEN TIMER FEATURES
USING THE TURNTABLE ON/OFF FEATURES
You can use timer function with Kitchen Timer button.
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole oven
by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
1. Press the Kitchen Timer button.
2. Set the kitchen time by turning the Multi Function
Selector Dial.
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
1. Press the Turntable On/Off button.
Result: The turntable will not rotate.
3. Press the START/+30s button to begin Kitchen Timer
Function.
Result: The display counts down and beeps when the
time has elapsed.
2. To switch the turntable rotating back on, press the
Turntable On/Off button again.
Result: The turntable will rotate.
The Microwave does not turn on when the kitchen timer is used.
USING THE CHILD LOCK FEATURES
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it
accidentally.
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
This Turntable On/Off button is available only during cooking.
SWITCHING THE BEEPER OFF
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the START/+30s and STOP/ECO button at the same
time.
Result: The oven does not beep to indicate the end of a
function.
1. Press the Child Lock button for 3 second.
Result:
• The oven is locked (no functions can be
selected).
• The display shows “L”.
2. To switch the beeper back on, press the START/+30s and
STOP/ECO button again at the same time.
Result: The oven operates normally.
2. To unlock the oven, press the Child Lock button for
3 second.
Result: The oven can be used normally.
English - 24
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 24
2019-09-11
10:24:42
cookware guide
Cookware
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Crust plate
China and
earthenware
✓
✓
Disposable
polyester
cardboard dishes
Fast-food
packaging
✓
• Polystyrene cups
containers
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper
or metal trims
✓
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven wall or if
too much foil is used.
Do not preheat for more than 8 minutes.
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Cookware
Microwavesafe
Comments
Glassware
• Oven-totableware
• Fine glassware
✓
• Glass jars
✓
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
✓
Metal
• Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
• Recycled paper
✓
For short cooking times and warming. Also
to absorb excess moisture.
✗
May cause arcing.
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof. Should not be
airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
Plastic
• Containers
✓
✗
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
May catch fire.
✗
May cause arcing.
• Cling film
✓
• Freezer bags
✓✗
Wax or greaseproof paper
✓
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
English - 25
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 25
2019-09-11
10:24:42
05 cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food,
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they
should be used in a microwave oven.
cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
MICROWAVES
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and
sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of
these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see table.
Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during standing time.
Food
Spinach
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven.
Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be
prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips,
techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g.
with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even
out within the food.
Broccoli
Peas
Green Beans
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed
Vegetables
(Chinese Style)
Serving Size
Power
Time (min.)
150 g
600 W
5-6
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
English - 26
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 26
2019-09-11
10:24:42
Cooking Guide for fresh vegetables
Food
Broccoli
Brussels Sprouts
Carrots
Cauliflower
Courgettes
Egg Plants
Serving Size
Power
Food
Leeks
Mushrooms
Time (min.)
250 g
1000 W
4-5
500 g
7-8
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
6-6½
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
5-5½
500 g
7½-8½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
4-4½
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a knob of
butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
3½-4
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp lemon
juice. Stand for 3 minutes.
Onions
Pepper
Potatoes
Turnip Cabbage
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
1000 W
4-4½
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
125 g
1000 W
1½-2
250 g
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
5-5½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp) water.
Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
4-5
500 g
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
250 g
1000 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
English - 27
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 27
2019-09-11
10:24:42
06 cooking guide
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for every
250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook covered for the
minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during
and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
REHEATING
Cooking Guide for rice and pasta
Rice:
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl with lid – rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Rice
(Rice + Wild
Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
1000 W
15-16
375 g
17½-18½
Instructions
Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)
Stand for 5 minutes.
250 g
1000 W
20-21
375 g
22-23
Instructions
Add 500 ml cold water.(250 g), Add 750 ml cold water.(375 g)
Stand for 5 minutes.
250 g
1000 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
1000 W
17-18
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
1000 W
10-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens
hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in
the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled
food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 1000 W power while others should be reheated using
600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power
level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly
(mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass
stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken – for
future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is
recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the
safety precautions.
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off
to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir
after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon
or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
English - 28
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 28
2019-09-11
10:24:42
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand
for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended
serving temperature: between 30-40 °C.
Pasta with
Sauce (Chilled)
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Filled Pasta
with Sauce
(Chilled)
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Soup (Chilled)
Serving Size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
1000 W
1-1½
300 ml (2 cups)
2-2½
450 ml (3 cups)
3-3½
600 ml (4 cups)
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre, 2 cups
opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in microwave
oven during standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
250 g
1000 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
Stand for 2-3 minutes.
Plated Meal
(Chilled)
Frozen Meal
(Lasagne)
Serving Size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving. Stand for 2-3 minutes.
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving. Stand for
3 minutes.
350 g
600 W
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again
before standing and serving. Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
4-6
450 g
5-7
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
450 W
18-20
Instructions
Pierce film and put the frozen ready meal on turntable. Stand for
3-4 minutes.
English - 29
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 29
2019-09-11
10:24:42
06 cooking guide
BABY MILK:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s bottle with
teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and
again before serving ! Always carefully check the temperature of baby milk or food before
giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
Food
Stew (Chilled)
DEFROSTING
Reheating Baby Food and Milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Stand for 2-3 minutes.
100 ml
300 W
30-40 sec.
200 ml
1 min. to
1 min. 10 sec.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilised glass bottle. Place into
the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake well and stand
for at least 3 minutes. Before serving, shake well and check the
temperature carefully.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost
frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected
guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and
take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and
remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand
for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing
time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to
the table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the following
table as a guide.
Food
Meat
Minced Meat
Pork Steaks
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
180 W
6-7
9-12
250 g
180 W
5-7
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time! Stand for
15-30 minutes.
English - 30
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 30
2019-09-11
10:24:43
TIPS AND TRICKS
Food
Poultry
Chicken Pieces
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
1200 g
180 W
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-60 minutes.
Fish
Fish Fillets
200 g
180 W
6-7
Whole Fish
400 g
180 W
11-13
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until glaze/
icing is transparent. Stir twice during cooking.
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time! Stand for 10-25 minutes.
Fruit
Berries
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Stand for 5-10 minutes.
Bread
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4-4½
German Bread
(Wheat + Rye Flour)
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid.
Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids.
Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING/ CUSTARD
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for
6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
500 g
180 W
7-9
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting
time! Stand for 5-20 minutes.
English - 31
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 31
2019-09-11
10:24:43
06 cooking guide
Whole Chicken
Serving Size
troubleshooting and error code
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
TROUBLESHOOTING
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting lemon
formation or lemon juice in the cabinet.
The oven does not start when you press the START/+30s button.
• Is the door completely closed?
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the START/+30s button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be
triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
ERROR CODE
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact
nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to
replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be reset. To
solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.
“SE” message indicates.
• Clean the keys and check if there is water on the surface around key. Turn off the
microwave oven and try setting again. If it occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
“E-12” message indicates.
• The “E-12” message is Gas Sensor Short. This error may occur because of the high
humidity in the cavity when you operate the microwave oven once again shortly after
the previous operation of microwave oven for some food is finished.
In this case, because there is a possibility that the Gas Sensor is not out of order turn
off the microwave oven and try setting again. If this error occurs again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
English - 32
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 32
2019-09-11
10:24:43
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
memo
MS28H5125**
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Maximum power
Microwave
1500 W
1500 W
Output power
100 W / 1000 W - 7 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x D x H)
Outside
Oven cavity
517 x 426.1 x 297.3 mm
358 x 351 x 236 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
15.3 kg approx.
07 troubleshooting and error code / technical specifications
Power source
English - 33
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 33
2019-09-11
10:24:43
memo
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 34
memo
2019-09-11
10:24:43
memo
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 35
memo
2019-09-11
10:24:43
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
COUNTRY /
LOCATION
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
TAIWAN
0800-32-9999
www.samsung.com/tw/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864)
(Toll-Free)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864)
(Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
SRI LANKA
011 SAMSUNG (011 7267864)
www.samsung.com/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
www.samsung.com/th/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 (Toll Free for Ncell users)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ph/support
DE68-04247D-03
MS28H5125BK_ST_DE68-04247D-03_TH+EN.indb 36
2019-09-11
10:24:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising