Samsung | MG23K3515CK | User manual | Samsung Microonde Grill Advanced MG23K3515CK/ET Instrukcja obsługi

Samsung Microonde Grill Advanced MG23K3515CK/ET Instrukcja obsługi
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
MG23K3515**
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
6/11/2018 3:36:49 PM
Spis treści
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
3
8
Instalacja
9
Akcesoria
Miejsce montażu
Taca obrotowa
9
9
9
Konserwacja
10
Czyszczenie
Wymiana (naprawa)
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
10
10
10
Funkcje kuchenki
11
Kuchenka
Panel sterowania
11
11
Korzystanie z kuchenki
12
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Gotowanie/Podgrzewanie
Ustawianie godziny
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
Dostosowywanie czasu pracy
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Korzystanie z funkcji Szybkie rozmrażanie
Korzystanie z funkcji Automatyczne gotowanie
Korzystanie z funkcji Utrzymywanie temperatury
Grillowanie
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
19
20
Połączenie trybu Mikrofale i Grill
Porady dotyczące użycia talerza teflonowego (wyłącznie model MG23K3515C*)
Korzystanie z funkcji Grill+30s
Korzystanie z funkcji Usuwanie zapachów
Korzystanie z blokady rodzicielskiej
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
21
21
23
24
24
24
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
25
Zasady przygotowywania potraw
26
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
35
Rozwiązywanie problemów
Kod informacyjny
35
38
Parametry techniczne
39
2 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
6/11/2018 3:36:49 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki
lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą
najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną
osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych
i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy
chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym
przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo
niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż
grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki
mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po
wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie,
oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym
użytkowaniem.
• w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
• w budynkach rolniczych;
• Przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach
oferujących zakwaterowanie;
• w pensjonatach.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do
podgrzewania jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia
i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia,
wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi
obrażeniami, zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy
wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania; pozostawić
drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia
płomienia.
Polski 3
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
6/11/2018 3:36:49 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przeznaczone do używania:
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić
się z naczyniem.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy
uważać, aby nie przesunąć tacy obrotowej.
Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć
oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie
należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych,
ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
podgrzewania.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia
bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez
inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej
wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować
uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie
na blacie (jako urządzenie wolnostojące). Nie wolno
umieszczać urządzenia w szafce.
Nie można używać metalowych pojemników na żywność i
napoje gotowania w kuchence mikrofalowej.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki
parowej.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w
pojazdach drogowych, przyczepach itp.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
4 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
6/11/2018 3:36:49 PM
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na
odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory
kuchenki i przycisków sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć
ją na 10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z
wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny
zapach lub wydobywa się z niego dym, należy
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne
części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym
dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno
używać środków zawierających składniki ścierne ani
ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one
zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do
pęknięcia szyby.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia
prądem elektrycznym przed wymianą żarówki należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
W celu uniknięcia przegrzania urządzenia nie należy
umieszczać za dekoracyjnymi drzwiczkami.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia dochodzi do
nagrzania łatwo dostępnych części.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na
bardzo wysoką temperaturę gotowania.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu
uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z
urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
Polski 5
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
6/11/2018 3:36:49 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA: Należy nadzorować proces gotowania.
Krótkotrwałe gotowanie należy nadzorować przez cały
czas jego trwania.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy
urządzenia.
Powierzchnie nagrzewają się w czasie użytkowania.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o
współpracy z zewnętrznym minutnikiem lub oddzielnym
systemem zdalnego sterowania.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem
ukończenia 8 lat.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie modyfikacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Korzystając z funkcji mikrofalówki, nie podgrzewać potraw lub cieczy zamkniętych w pojemnikach.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani
myjki wysokociśnieniowej.
Nie należy instalować kuchenki: blisko grzejnika lub łatwopalnych materiałów; w miejscach, które są
wilgotne, tłuste, zakurzone lub narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody;
lub gdzie może ulatniać się gaz; lub na nierównej powierzchni.
Urządzenie należy właściwie uziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Należy regularnie usuwać substancje obce z bolców i styków wtyczki zasilania za pomogą suchej
szmatki.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
Jeśli występuje wyciek gazu (propan, propan-butan itd.), należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie. Nie dotykać przewodu zasilającego.
Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
Gdy kuchenka jest włączona, nie należy jej wyłączać przez odłączenie przewodu zasilającego.
Nie wkładać palców lub substancji niewiadomego pochodzenia. Jeśli substancje niewiadomego
pochodzenia dostaną się do kuchenki, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.
Nie wolno stawiać kuchenki na delikatnych przedmiotach.
Należy się upewnić, że napięcie zasilania, częstotliwość i natężenie odpowiada specyfikacji produktu.
Należy mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach. Należy sprawdzić, czy
przewód znajduje się pomiędzy przedmiotami lub za kuchenką.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek
ściennych. W przypadku uszkodzonych wtyczek zasilania lub kabli, należy skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
6 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
6/11/2018 3:36:49 PM
Kuchenka mikrofalowa – ostrzeżenia
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do
opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zawsze ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Należy zawsze odczekać minimum 20 sekund przed wyciągnięciem napoju z kuchenki mikrofalowej.
Jeśli to konieczne, mieszać podczas podgrzewania. Należy zawsze mieszać po zakończeniu
podgrzewania.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami pierwszej pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Załóż czysty, suchy opatrunek.
3. Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wolno wkładać ich bezpośrednio po gotowaniu do
wody.
Nie należy wykorzystywać urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można
kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego tłuszczu.
Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej
Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Nie
używać metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia. Mogą wystąpić wyładowania elektryczne.
Nie należy używać kuchenki do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości pożywienia
należy stosować krótszy czas gotowania.
Należy trzymać kabel zasilania i wtyczkę z dala od wody i źródeł ciepła.
Aby uniknąć ryzyka eksplozji, nie należy ogrzewać jajek w skorupkach lub na twardo. Nie
podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów, pomidorów
itd.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Urządzenie może spowodować
zagrożenie pożarowe. Może też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne
wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.
Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania talerza.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania
należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu
uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustej kuchenki. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na
30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda
pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
(Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu
kuchenki.
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
• Nie wolno korzystać z kuchenki z otwartymi drzwiczkami. Nie należy manipulować przy
blokadach zabezpieczających (zamki drzwi). Nie należy niczego wkładać do otworów blokad
zabezpieczających.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
• Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Należy korzystać z kuchenki wyłącznie po
naprawie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ważne: należy prawidłowo zamknąć drzwiczki kuchenki. Drzwi nie mogą być zgięte; zawiasy
drzwi nie powinny być uszkodzone lub poluzowane; uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające
nie mogą być uszkodzone.
• Wszystkie regulacje i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Polski 7
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
6/11/2018 3:36:50 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu mogą
zetknąć się z gorącymi częściami kuchenki, należy zachować ostrożność podczas podgrzewania
potraw lub napojów zawierających alkohol.
Dzieci mogłyby uderzyć się w drzwiczki lub przytrzasnąć sobie palce. Dzieci nie powinny znajdować
się w pobliżu kuchenki podczas otwierania/zamykania drzwiczek.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ograniczona gwarancja
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub naprawę
uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy
następujących uszkodzeń.
• Drzwi, uchwytów, panelu zewnętrznego, lub panelu sterowania, które są zdeformowane,
porysowane lub uszkodzone.
• Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub druciana
podstawka.
Należy używać urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w
niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone
w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się
użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną
ostrożność i zdrowy rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo,
nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
uwag należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym Samsung lub uzyskać pomoc i
informacje online na stronie www.samsung.com.
Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie podgrzewać żadnego rodzaj tkaniny lub poduszek wypełnionych ziarnem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niepoprawnym
użyciem urządzenia.
W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni kuchenki i niebezpiecznych sytuacji, kuchenka powinna
być zawsze czysta i dobrze utrzymana.
Definicja grupy produktu
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych
obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje
się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia
ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub
wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki
typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
8 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
6/11/2018 3:36:50 PM
Instalacja
Miejsce montażu
Akcesoria
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można
używać na różne sposoby.
01 Pierścień obrotowy umieszczany na środku
01
kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy
podtrzymuje tacę.
03
04
02 Taca obrotowa umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana
na łączniku.
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię
do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu
wyczyszczenia.
03 Druciana podstawka umieszczana na tacy
obrotowej.
Przeznaczenie: Druciana podstawka może
być używana do grillowania
oraz gotowania w trybie
łączonym.
04 Talerz teflonowy, patrz strony od 21 do 23
(tylko model MG23K3515C*).
Przeznaczenie: Talerz teflonowy umożliwia
lepsze przyrumienienie
potraw przygotowywanych
przy użyciu trybu mikrofal
lub trybu łączonego z grillem.
Pozwala to uzyskać chrupiące
ciasto lub spód pizzy.
85 cm od
podłogi
10 cm z
tyłu
10 cm z
boku
• Wybrać płaską i poziomą powierzchnię około
85 cm nad podłogą. Powierzchnia powinna mieć
wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
• Zapewnić przestrzeń na wentylację: co najmniej
10 cm od tylnej ścianki i po obu stronach oraz
20 cm od góry.
• Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w
gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład
w pobliżu innej kuchenki mikrofalowej lub
kaloryfera.
• Należy przestrzegać parametrów
technicznych kuchenki. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, należy używać wyłącznie
zatwierdzonych przedłużaczy.
• Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i
uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.
Taca obrotowa
Wyjmij wszystkie elementy opakowania z
wnętrza kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy
i tacę obrotową. Upewnij się, że taca obraca się
swobodnie.
PRZESTROGA
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego ani tacy obrotowej.
Polski 9
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
6/11/2018 3:36:51 PM
Instalacja
02
20 cm od
góry
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz
urządzenia i na nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie
uszczelniające, tacę obrotową i pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić, czy
na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia wewnętrznych i
zewnętrznych powierzchni kuchenki należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z
mydłem. Dobrze wypłucz i osusz.
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym zapachu
Konserwacja
1. W pustej kuchence na tacy obrotowej umieścić szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać do ostygnięcia kuchenki. Następnie otworzyć drzwiczki i
wyczyścić komorę.
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
Aby wyczyścić górną część komory kuchenki,
można obrócić element grzejny o 45° w dół,
jak pokazano na rysunku. Ułatwi to czyszczenia
górnej powierzchni komory. Po zakończeniu
czyszczenia należy przywrócić element grzejny
do pierwotnego położenia.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka nie zawiera żadnych części nadających się do wymiany przez użytkownika. Nie
wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia lub wymieniać jego elementów.
• Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu, należy skontaktować
się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w
celu uzyskania pomocy.
• Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy
Samsung. Nie wolno przeprowadzać wymiany samodzielnie.
• Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy odłączyć przewód
zasilający od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy
Samsung.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
• W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód zasilający
i przenieść kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i wilgoć mogą mieć
negatywny wpływ na działanie kuchenki.
PRZESTROGA
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek powinny być zawsze czyste, aby zapewnić ich poprawne
otwieranie i zamykanie. W przeciwnym razie może to spowodować skrócenie okresu
używania kuchenki.
• Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych kuchenki.
• Do czyszczenie nie wolno używać środków ściernych ani substancji chemicznych.
• Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po każdym
użyciu. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
10 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
6/11/2018 3:36:52 PM
Funkcje kuchenki
Panel sterowania
Kuchenka
01
02
07
04
08
09
05
10
01 Uchwyt drzwiczek
02 Drzwiczki
03 Otwory wentylacyjne
04 Element grzejny
05 Oświetlenie
06 Zatrzaski drzwiczek
07 Taca obrotowa
08 Łącznik
09 Pierścień obrotowy
10 Otwory blokady
bezpieczeństwa
11 Panel sterowania
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie)
Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
Deodorization (Usuwanie zapachów)
Microwave (Mikrofale)
Grill
Combi (Łączony)
Grill+30s
Pokrętło wielofunkcyjne (waga/porcja/czas)
Wybór/zegar
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY)
START/+30s
10
12
Polski 11
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
6/11/2018 3:36:53 PM
Funkcje kuchenki
06
03
Korzystanie z kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia
gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. W
przypadku wątpliwości zapoznaj się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” na stronach
35–38.
• rozmrażania,
• podgrzewania,
• gotowania.
UWAGA
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Taca obrotowa
musi być włożona na swoje miejsce w kuchence. W przypadku korzystania z innego poziomu
mocy niż maksymalny (100% – 800 W) zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
Zasada działania.
Korzystanie z kuchenki
1. Mikrofale generowane przez magnetron
ulegają odbiciom wewnątrz kuchenki i
rozprzestrzeniają się równomiernie, padając
na pożywienie obracające się na tacy. Dzięki
temu pożywienie jest przygotowywane
równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie
do głębokości około 2,5 cm. Proces jest
kontynuowany, gdyż temperatura rozprasza się
wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego
pojemnika i właściwości pożywienia:
• ilość i gęstość,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu.
Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Naciśnij przycisk START/+30s i ustaw czas na 4
lub 5 minut, naciskając
przycisk START/+30s odpowiednią liczbę razy.
Efekt:
Kuchenka będzie podgrzewała wodę
przez 4 lub 5 minut.
Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
UWAGA
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku
rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia
z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów przygotowania określonych w
przepisach oraz w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia,
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
12 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
6/11/2018 3:36:53 PM
Gotowanie/Podgrzewanie
Ustawianie godziny
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie
„12:00”.
PRZESTROGA
Należy ZAWSZE sprawdzić ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
UWAGA
Maksymalny czas podgrzewania w kuchence mikrofalowej w trybie Microwave (Mikrofale)
wynosi 99 minut.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Nie wolno
włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
Efekt: Zostanie wyświetlona wartość 800 W
(maksymalna moc gotowania):
1
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar
należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
• po awarii zasilania.
UWAGA
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.
1. Naciśnij przycisk Wybór/zegar.
1
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy,
przekręcając pokrętło wielofunkcyjne.
(Szczegółowe informacje znajdują się w
tabeli poziomów mocy).
Następnie naciśnij przycisk Wybór/zegar.
2
2
3
4
3
4
3. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać. Kuchenka rozpocznie
pracę, a po jej zakończeniu:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
5
2. Ustaw wyświetlanie w formacie 24- lub
12-godzinnym, przekręcając pokrętło
wielofunkcyjne. Następnie naciśnij przycisk
Wybór/zegar.
3. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby
ustawić godzinę. Następnie naciśnij przycisk
Wybór/zegar.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
minuty.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij
przycisk Wybór/zegar, aby uruchomić zegar.
Efekt: Godzina jest wyświetlana zawsze,
gdy kuchenka mikrofalowa nie jest
używana.
Polski 13
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
6/11/2018 3:36:55 PM
Korzystanie z kuchenki
(tryb mikrofale)
Korzystanie z kuchenki
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
Dostosowywanie czasu pracy
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w
rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego
rodzaju i ilości. Do wyboru jest sześć poziomów mocy.
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk START/+30s. Każde naciśnięcie dodaje
30 sekund do czasu gotowania.
Poziomy mocy
Wartość procentowa
Wyjście
WYSOKI
100%
800 W
PODWYŻSZONY
75%
600 W
ŚREDNI
56%
450 W
OBNIŻONY
38%
300 W
ROZMRAŻANIE
23%
180 W
NISKI
13%
100 W
Naciśnięcie przycisku START/+30s w trybie Microwave (Mikrofale), Heat Wave Grill
(Grillowanie falą ciepła) lub Combi (Łączony) powoduje wydłużenie czasu pracy kuchenki.
• Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy, otwierając
drzwiczki.
• Wydłużyć pozostały czas przygotowania.
Metoda 1
Korzystanie z kuchenki
Aby wydłużyć czas gotowania, naciśnij przycisk
START/+30s jeden raz na każde dodatkowe
30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty,
naciśnij przycisk START/+30s sześć razy.
2
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają
określonym dla nich poziomom mocy.
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
niższy poziom mocy
zmniejszony
zwiększony
1
Metoda 2
Czas gotowania możesz dostosować, obracając
pokrętło wielofunkcyjne.
• Aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania, obróć
pokrętło wielofunkcyjne odpowiednio w prawo
lub w lewo.
14 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
6/11/2018 3:36:55 PM
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Korzystanie z funkcji Szybkie rozmrażanie
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
• sprawdzić stan pożywienia,
• przełożyć lub zamieszać pożywienie,
• odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Funkcja Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb,
warzyw i chleba. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy
wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
W tym celu...
Na chwilę
Otwórz drzwiczki lub naciśnij raz przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić pracę kuchenki, ponownie zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk START/+30s.
Całkowicie
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Quick Defrost (Szybkie
rozmrażanie).
1
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia,
obracając pokrętło wielofunkcyjne. Następnie
naciśnij przycisk Wybór/zegar.
2
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii.
• Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Wyświetlacz zostanie wyłączony.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii,
otwórz drzwiczki lub naciśnij przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY). Na wyświetlaczu
pojawi się bieżący czas. Kuchenka jest gotowa do
użycia.
UWAGA
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego
zatrzymania, nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po
25 minutach wyświetli się zegar.
Lampa kuchenki wyłącza się po 5 minutach, gdy drzwiczki są otwarte.
3
4
5
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Więcej informacji można znaleźć w
tabeli obok).
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• Podczas rozmrażania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy,
przypominając o konieczności obrócenia jedzenia
5. Naciśnij ponownie przycisk START/+30s, aby zakończyć
rozmrażanie.
Efekt:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym
(raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Polski 15
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
6/11/2018 3:36:56 PM
Korzystanie z kuchenki
Naciśnij raz przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Korzystanie z kuchenki
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy, wielkości porcji, czasy oczekiwania i
odpowiednie instrukcje funkcji Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie). Przed rozpoczęciem
rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Mięso, drób, rybę, warzywa i chleb należy
umieść na płaskim talerzu szklanym lub ceramicznym.
Symbol/
potrawa
Wielkość
porcji
Instrukcje
Korzystanie z kuchenki
1
Mięso
200–1500 g
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć mięso na drugą stronę. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
Odstaw na 20–60 min.
2
Drób
200–1500 g
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka.
Odstaw na 20–60 min.
3
Ryby
200–1500 g
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni
do rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych.
Odstaw na 20–60 min.
4
Warzywa
200–1500 g
Rozłóż mrożone warzywa równo w płaskim, szklanym
naczyniu. Obróć lub zamieszaj warzywa po usłyszeniu
sygnału.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów warzyw. Odstaw na 5–20 min.
Symbol/
potrawa
5
Pieczywo
Wielkość
porcji
200–1500 g
Instrukcje
Umieść chleb płasko na kawałku papieru kuchennego
i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Połóż
ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli to możliwe – po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Ten program
jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów
chleba krojonego lub całego, a także bułek i bagietek.
Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program jest odpowiedni
do wszystkich rodzajów ciast drożdżowych, francuskich,
kruchych ciastek i serników. Nie jest odpowiedni do
ciasta kruchego, ciast z kremem lub z owocami ani ciast z
czekoladową dekoracją. Odstaw na 10–30 min.
16 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
6/11/2018 3:36:56 PM
Korzystanie z funkcji Automatyczne gotowanie
Funkcja Auto Cook (Automatyczne gotowanie) ma 20 fabrycznie zaprogramowanych czasów
gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Rodzaj porcji można ustalić, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence
mikrofalowej.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne
gotowanie).
1
2
3
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Jedzenie zostanie przygotowane
zgodnie z wybranym, fabrycznie
zaprogramowanym ustawieniem.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Wielkość porcji
Instrukcje
1
Schłodzone Gotowe
danie
Symbol/potrawa
300–350 g
2
Schłodzone Gotowe
danie
400-450 g
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub
makaron). Odstaw na 2–3 min.
3
Schłodzone Danie
wegetariańskie
300–350 g
4
Schłodzone Danie
wegetariańskie
400-450 g
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń
folią do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z
sosem lub ryż z warzywami). Odstaw na 2–3
min.
5
Brokuły
250 g
Opłucz i oczyść świeże brokuły i przygotuj
różyczki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej
misie z przykrywką. W przypadku porcji o
wielkości 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj
pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Odstaw na 1–2 min.
6
Marchew
250 g
Opłucz i oczyść marchew, a następnie pokrój ją
na plasterki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej
misie z przykrywką. W przypadku porcji o
wielkości 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj
pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Odstaw na 1–2 min.
Polski 17
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
6/11/2018 3:36:56 PM
Korzystanie z kuchenki
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia,
obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Następnie naciśnij przycisk Wybór/zegar.
Poniższa tabela przedstawia wielkości porcji i odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania
z 20 zaprogramowanych opcji gotowania. Programy te wykorzystują wyłącznie energię
mikrofal.
Korzystanie z kuchenki
Symbol/potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
Korzystanie z kuchenki
7
Zielona fasolka
250 g
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką.
W przypadku porcji o wielkości 250 g dodaj
30 ml (2 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj
pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Odstaw na 1–2 min.
8
Szpinak
150 g
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej
misie z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść
miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw
na 1–2 min.
9
Kolba kukurydzy
250 g
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do
kuchenek mikrofalowych i nakłuj ją. Odstaw na
1–2 min.
10
Obrane ziemniaki
250 g
Umyj i obierz ziemniaki, a następnie pokrój
w równą kostkę. Umieść je w szklanej misie z
przykrywką.
Dodaj 45–60 ml (3–4 łyżki) wody. Umieść
miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Odstaw na 2–3 min.
11
Ryż brązowy
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 5–10 min.
Wielkość porcji
Instrukcje
12
Makaron rurki
razowy
Symbol/potrawa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką.
Dodaj 500 ml wrzącej wody, szczyptę soli i
dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Po
ugotowaniu wymieszaj, a następnie starannie
odcedź. Odstaw na 1 minutę.
13
Komosa ryżowa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 1–3 min.
14
Bulgur
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 2–5 min.
15
Piersi z kurczaka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na
2 minuty.
16
Piersi z indyka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na
2 minuty.
18 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
6/11/2018 3:36:56 PM
Symbol/potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
300 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
17
Świeże filety rybne
18
Świeże filety z
łososia
300 g
250 g
20
Świeży pstrąg
200 g
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym
talerzu, a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku
z cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
Włóż 1 świeżą rybę do naczynia
żaroodpornego. Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę
stołową soku z cytryny i zioła. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na
2 minuty.
Funkcja Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) pozwala podtrzymywać temperaturę
posiłków do czasu ich podania. Dzięki tej funkcji posiłki są ciepłe do czasu ich podania.
Temperaturę w trybie Gorący lub Łagodny można wybrać, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
UWAGA
• Proces Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) trwa 60 minut.
• Maksymalny czas działania opcji Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) wynosi 60 minut.
1. Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie
temperatury).
1
2. Wybierz tryb Gorący lub Łagodny, obracając
pokrętło wielofunkcyjne.
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Wyświetli się 60 minut.
• Aby wyłączyć podgrzewanie jedzenia,
otwórz drzwiczki lub naciśnij przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
2
3
Polski 19
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
6/11/2018 3:36:57 PM
Korzystanie z kuchenki
19
Świeże krewetki
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
Korzystanie z funkcji Utrzymywanie temperatury
Korzystanie z kuchenki
Propozycja menu w ramach funkcji Utrzymywanie temperatury
Symbol/Tryb
Menu
1. Gorący
Lasagne, zupy, potrawy zapiekane, dania z rusztu, pizza, steki (dobrze
wysmażone), boczek, dania rybne, suche ciasta
2. Łagodny
Ciasto, chleb, dania z jajek, steki (krwiste lub średnio krwiste)
PRZESTROGA
• Nie używaj tej funkcji do podgrzewania zimnej potrawy. Ten tryb służy wyłącznie do
utrzymywania temperatury potraw, które właśnie zostały ugotowane.
• Utrzymywanie temperatury nie powinno trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny), ponieważ
jedzenie będzie się dalej gotować Ciepła żywność psuje się szybciej.
• Nie przykrywaj talerza pokrywką ani plastikową folią.
• Wyjmując jedzenie, używaj rękawic kuchennych.
Grillowanie
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj rękawic
ochronnych, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
• Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej
podstawy.
1. Otwórz drzwiczki, umieść produkty na
podstawce, a następnie zamknij drzwiczki.
Korzystanie z kuchenki
2
2. Naciśnij przycisk Grill.
Efekt: Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
(tryb Grill)
• Nie można ustawić temperatury grilla.
3
4
3. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas grillowania wynosi
60 minut.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Rozpocznie się grillowanie.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
20 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
6/11/2018 3:36:57 PM
Połączenie trybu Mikrofale i Grill
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za pomocą mikrofal
można połączyć z grillowaniem.
PRZESTROGA
• ZAWSZE używaj przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie stosowane w
kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj rękawic
ochronnych, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Lepsze rezultaty podczas gotowania i
grillowania można osiągnąć, używając wyższej podstawy.
600 W
3
4
3. Umieść jedzenie na talerzu.
(moc wyjściowa)
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy,
przekręcając pokrętło wielofunkcyjne (600 W,
450 W, 300 W), a następnie naciśnij przycisk
Wybór/zegar.
• Nie można ustawić temperatury grilla.
2
Talerz służy do lepszego przypiekania potraw nie tylko z wierzchu przy pomocy grilla, ale
także od spodu dzięki temperaturze samego talerza. W tabeli na następnej stronie znajduje
się kilka potraw, które można przygotować na talerzu. Można go również używać do smażenia
boczku, jajek, kiełbasek itp.
1. Umieść talerz bezpośrednio na tacy obrotowej
i rozgrzej go, używając maksymalnej
mocy dostępnej w trybie Combi (Łączony):
Microwave + Grill (Mikrofale + Grill) [600 W
+ Grill], stosując się do instrukcji oraz czasów
umieszczonych w tabeli.
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie
jak jaja czy boczek, mogły się odpowiednio
przypiec.
3. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Rozpocznie się gotowanie w trybie łączony.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym
(raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
4. Umieść talerz na drucianej podstawie (lub tacy
obrotowej) w kuchence mikrofalowej.
5. Wybierz odpowiedni czas gotowania i moc.
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli
obok).
Polski 21
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
6/11/2018 3:36:58 PM
Korzystanie z kuchenki
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na podstawce odpowiedniej do przyrządzania danego
rodzaju żywności. Umieść podstawkę na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Combi (Łączony).
Efekt: Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
1
(tryb Łączony: Mikrofale i Grill)
Porady dotyczące użycia talerza teflonowego (wyłącznie model
MG23K3515C*)
Korzystanie z kuchenki
PRZESTROGA
• Pamiętaj, aby, wyjmując talerz, zawsze nosić rękawice kuchenne, ponieważ jest bardzo
gorący.
• Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które nie są odporne na wysokie temperatury.
• Nie wolno umieszczać talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
• Talerza teflonowego nie można myć w zmywarce.
Zaleca się rozgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
Rozgrzewaj talerz teflonowy przy użyciu funkcji 600 W + Grill przez ok. 3–4 minut.
Stosuj się do instrukcji i czasów podanych w tabeli.
Potrawa
Boczek
Moc
Czas gotowania (min)
600 W + Grill
3½–4
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Połóż plastry obok siebie na talerzu.
Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce. Odstaw na 3 minuty.
UWAGA
• Pamiętaj, że talerz ma teflonową powłokę, która nie jest odporna na zarysowania. Dlatego
nie używaj żadnych ostrych narzędzi, takich jak nóż, do cięcia jedzenia na tym talerzu.
• Talerz teflonowy należy myć ciepłą wodą z detergentem, po czym spłukać czystą wodą.
• Nie należy używać szczotki do szorowania ani szorstkiej gąbki, ponieważ mogą one
uszkodzić górną warstwę talerza.
Wielkość porcji
4 plastry (80 g)
Pomidory z grilla
200 g (2 szt.)
450 W + Grill
4½–5
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij pomidory na połówki. Połóż
na górze trochę sera. Rozłóż w okręgu na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na drucianej podstawce. Odstaw na 3 minuty.
Korzystanie z kuchenki
Hamburger
(mrożony)
Bagietki (mrożone)
2 szt. (125 g)
600 W + Grill
7–7½
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Rozłóż mrożone burgery w okręgu na
talerzu. Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce. Po 4–5
minutach obróć na drugą stronę. Odstaw na 3 minuty.
200-250 g (2 szt.)
450 W + Grill
8-9
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść 1 bagietkę na środku, a 2 bagietki
po obydwu stronach talerza. Umieść talerz teflonowy na drucianej
podstawce. Odstaw na 4 minuty.
Pizza (mrożona)
300–350 g
450 W + Grill
7½–8½
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść mrożoną pizzę na talerzu. Umieść
talerz teflonowy na tacy obrotowej. Odstaw na 2 minuty.
22 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
6/11/2018 3:36:59 PM
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas gotowania (min)
Pieczone ziemniaki
250 g
500 g
600 W + Grill
5-6
8-9
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij ziemniaki na połówki. Ułóż je na
talerzu przeciętą częścią ku dołowi. Ziemniaki ułóż w okrąg. Umieść
talerz na drucianej podstawce. Odstaw na 3 minuty.
Paluszki rybne
(mrożone)
150 g (5 szt.)
300 g (10 szt.)
600 W + Grill
7-8
9-10
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Posmaruj talerz 1 łyżką stołową oleju.
Rozłóż paluszki rybne w okręgu na talerzu. Obróć po upływie 4 min
(5 szt.) lub 6 min (10 szt.). Odstaw na 4 minuty.
600 W + Grill
5–5½
7½–8
Instrukcje
Podgrzej talerz teflonowy. Natrzyj talerz 1 łyżką oleju. Umieść
nuggetsy na talerzu. Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce.
Obróć po upływie 3 min (125 g) lub 5 min (250 g). Odstaw na 4
minuty.
Pizza (schłodzona)
300–350 g
450 W + Grill
6½–7½
Funkcja Grill+30s również umożliwia wydłużenie czasu działania funkcji Grill o 30 sekund
jednym kliknięciem, co umożliwia przyrumienienie potraw bez przypalenia.
Aby wydłużyć czas działania funkcji Grill, naciśnij przycisk Grill+30s. Każdorazowe
przyciśnięcie spowoduje wydłużenie o 30 sekund.
Na przykład, aby wydłużyć działanie funkcji Grill o 3 minuty, naciśnij przycisk Grill+30s
sześciokrotnie.
• Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej
podstawy.
PRZESTROGA
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj rękawic
ochronnych, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
Umieść potrawę w kuchence.
Naciśnij przycisk Grill+30s.
Efekt: Rozpocznie się grillowanie.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Instrukcje
Rozgrzej talerz teflonowy. Umieść schłodzoną pizzę na talerzu.
Umieść talerz teflonowy na tacy obrotowej. Odstaw na 4 minuty.
Polski 23
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
6/11/2018 3:36:59 PM
Korzystanie z kuchenki
125 g
250 g
Nuggetsy drobiowe
(mrożone)
Korzystanie z funkcji Grill+30s
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji Usuwanie zapachów
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Tej funkcji można użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających nieprzyjemny zapach
lub powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki.
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski Combi (Łączony)
1
i STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
2
Efekt: Sygnał dźwiękowy sygnalizujący
wyłączenie tej funkcji nie zostanie
nadany.
2. Aby z powrotem włączyć nadawanie
sygnału dźwiękowego, ponownie naciśnij
jednocześnie przyciski Combi (Łączony) i
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt: Kuchenka działa w sposób normalny.
Najpierw należy wyczyścić wnętrze kuchenki.
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk
Deodorization (Usuwanie zapachów). Proces
rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu
1
przycisku Deodorization (Usuwanie zapachów).
Po jego zakończeniu, usłyszysz czterokrotnie
sygnał dźwiękowy.
UWAGA
Korzystanie z kuchenki
• Proces usuwania zapachów trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o 30 sekund przez
każde naciśnięcie przycisku START/+30s.
• Maksymalny czas wynosi 15 minut.
1
2
Korzystanie z blokady rodzicielskiej
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia
przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i
Wybór/zegar.
Efekt:
1
•
Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie
2
można uruchomić żadnej funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
1
2
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij
jednocześnie przyciski
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i
Wybór/zegar.
Efekt: Spowoduje to odblokowanie
kuchenki.
24 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
6/11/2018 3:37:00 PM
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać
przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich
przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Folia aluminiowa
✓✗
Komentarz
Przybory kuchenne
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Komentarz
Wyroby metalowe
• Naczynia
✗
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Wyroby papierowe
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje
się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może
wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
• Talerze, kubki, serwetki
i papier kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania.
Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na
wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich
temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie
używać naczyń z melaminy.
Wyroby plastikowe
✓
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i porcelana
miękka (kostna) mogą być używane pod warunkiem, że nie mają
metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe
naczynia jednorazowe
✓
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich
materiałów.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny
dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować
ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca
para.
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie
może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z
polistyrenu.
• Torby do zamrażania
✓✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia
w kuchence. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie
potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
• Papierowe torby lub
gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania
rozpryskiwaniu się tłuszczu.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Opakowania żywności
typu fast food
✓
: Zalecane
✓✗
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
Wyroby szklane
• Naczynia żaroodporne
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.
• Delikatne wyroby
szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów.
Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Słoiki
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.
Polski 25
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
6/11/2018 3:37:01 PM
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Teflonowy talerz
Zasady przygotowywania potraw
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim wodę,
tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia
ugotowanie jedzenia.
Gotowanie
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Warzywa należy
gotować pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać
odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. Po ugotowaniu warzywa
powinny pozostać przykryte w podanym czasie oczekiwania.
Potrawa
Szpinak
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia
kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane przez
metale, takie jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę,
szkło, porcelanę i plastik, a także przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do
gotowania metalowych pojemników.
Zasady przygotowywania potraw
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca się para
ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne: np. za pomocą ceramicznego
talerza, plastikowej pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Moc
Czas (min)
150 g
600 W
4½–5½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
Brokuły
300 g
600 W
9-10
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
Groszek
300 g
600 W
7½–8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
Jedzenie, które można przygotowywać w kuchence mikrofalowej
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym świeże i
mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej
można również przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc,
w kuchence mikrofalowej można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej
kuchenki. Można na przykład roztopić masło lub czekoladę (dodatkowe informacje można
znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i techniki przygotowania potraw).
Wielkość porcji
Zielona fasolka
300 g
600 W
8-9
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
Mieszanka warzyw
(marchewka/groszek/
kukurydza)
Mieszanka warzyw
(danie chińskie)
300 g
600 W
7½–8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
300 g
600 W
8-9
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2–3 min.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania się
temperatury potrawy.
26 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
6/11/2018 3:37:01 PM
Zasady gotowania świeżych warzyw
Potrawa
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli poniżej
nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30–45 ml zimnej wody (2–3 łyżki stołowe) na
każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas określony w
tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco
wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po jego zakończeniu. Po zakończeniu
gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny
być przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im mniejsze kawałki, tym
krótszy czas ich gotowania.
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
250 g
500 g
800 W
4–4½
7–7½
Brokuły
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka. Odstaw
na 3 minuty.
250 g
Brukselki
800 W
Bakłażany
800 W
Por
Pieczarki
250 g
500 g
800 W
5–5½
8½–9
Cebula
250 g
800 W
3½–4
Instrukcje
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości. Odstaw na 3 minuty.
800 W
4½–5
125 g
250 g
800 W
1½–2
3–3½
250 g
800 W
5½–6
Instrukcje
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową)
wody. Odstaw na 3 minuty.
Papryka
250 g
800 W
4½–5
Instrukcje
Pokrój paprykę na małe plasterki. Odstaw na 3 minuty.
Ziemniaki
250 g
500 g
800 W
4-5
7½–8½
Instrukcje
Zważ obrane ziemniaki i pokrój je w kostkę o równej wielkości. Odstaw na
3 minuty.
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przekrój większe różyczki na pół.
Ułóż je łodygami do środka. Odstaw na 3 minuty.
Cukinie
250 g
Instrukcje
Przygotuj małe grzyby lub pokrój większe na plasterki. Nie dodawaj wody.
Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem odcedź.
Odstaw na 3 minuty.
Instrukcje
Pokrój marchewki na plasterki o podobnej wielkości. Odstaw na 3 minuty.
Kalafior
3½–4
Instrukcje
Pokrój pory na grube plastry. Odstaw na 3 minuty.
5½–6½
4½–5
Czas (min)
800 W
Rzepa
250 g
800 W
5–5½
Instrukcje
Pokrój rzepę w małą kostkę. Odstaw na 3 minuty.
Polski 27
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
6/11/2018 3:37:01 PM
Zasady przygotowywania potraw
250 g
Moc
250 g
Instrukcje
Pokrój bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z
cytryny. Odstaw na 3 minuty.
Instrukcje
Dodaj 60–75 ml (4–5 łyżek stołowych) wody. Odstaw na 3 minuty.
Marchew
Wielkość porcji
Zasady przygotowywania potraw
Podgrzewanie
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z pokrywką — ryż zwiększa dwukrotnie
swoją objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub masło, a następnie
odczekaj określony czas.
Uwaga: po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął całej wody.
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Gotuj bez przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do czasu zamieszaj. Po
ugotowaniu trzymaj pod przykryciem, a następnie starannie odcedź.
Ryż:
Potrawa
Biały ryż
(parboiled)
Brązowy ryż
(parboiled)
Zasady przygotowywania potraw
Ryż mieszany
(ryż + dziki ryż)
Mieszanka zbóż
(ryż i zboża)
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
250 g
800 W
16-17
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 minut.
250 g
800 W
21-22
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 minut.
250 g
800 W
17-18
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 minut.
250 g
800 W
18-19
Instrukcje
Wlej 400 ml zimnej wody. Odstaw na 5 minut.
250 g
Makaron
800 W
11-12
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym niż na
tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla podanych czasów
podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową (około +18 do +20 C), a jedzenie
jest schłodzone do temperatury około +5 do +7 C.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa — mogą się
one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz. Dużo efektywniejsze
jest podgrzewanie małych kawałków.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 800 W, natomiast inne
powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli. Zwykle lepszym rozwiązaniem jest
podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego poziomu mocy, szczególnie gdy jedzenie jest
delikatne, jest go dużo lub podgrzewa się bardzo szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu jedzenia na
drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie należy zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek
dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy pamiętać o
zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po zakończeniu podgrzewania. Podczas oczekiwania po
podgrzaniu produkty te powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie
do podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj nadmiernego
podgrzewania jedzenia (może to spowodować obniżenie jego wartości odżywczych).
Najlepiej ustawić krótszy czas podgrzewania i wydłużyć go w razie potrzeby.
Instrukcje
Wlej 1000 ml gorącej wody. Odstaw na 5 minut.
28 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
6/11/2018 3:37:01 PM
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura mogła się wyrównać.
Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu wynosi od
2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek dla dzieci.
Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad bezpieczeństwa.
Podgrzewanie płynów
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby
jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie
potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć
gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową
łyżeczkę lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu
podgrzewania.
Podgrzewanie odżywek dla dzieci
Uwaga
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę jedzenia dla
dzieci przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej
tabeli.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
Napoje (kawa, herbata
i woda)
150 ml (1 filiżanka)
250 ml (1 kubek)
800 W
1–1½
1½–2
Instrukcje
Przelej napój do filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść
filiżankę/kubek na środku tacy obrotowej. Podczas oczekiwania
pozostaw w kuchence mikrofalowej, następnie dokładnie
zamieszaj. Odstaw na 1–2 min.
Zupa (schłodzona)
Potrawy duszone
(schłodzone)
Mleko dla dzieci
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia. Nigdy nie podgrzewaj
butelki z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania może to spowodować jej
eksplozję. Wstrząśnij przed odstawieniem, a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku!
Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia lub mleka dla dzieci przed ich podaniem. Zalecana
temperatura podania: około 37 C.
800 W
3–3½
Makaron z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść potrawę w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na
2–3 min.
350 g
600 W
4½–5½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Zamieszaj
przed podaniem. Odstaw na 3 minuty.
Polski 29
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
6/11/2018 3:37:01 PM
Zasady przygotowywania potraw
Odżywki dla dzieci
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie wymieszaj!
Przed podaniem odstaw na 2–3 min. Wymieszaj ponownie i sprawdź temperaturę.
Zalecana temperatura: w zakresie 30–40 C.
250 g
Instrukcje
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową
pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj
ponownie przed podaniem. Odstaw na 2–3 min.
Zasady przygotowywania potraw
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
Nadziewane pierożki z
sosem (schłodzone)
350 g
600 W
5-6
Danie na talerzu
(schłodzone)
Instrukcje
Umieść pierożki (np. ravioli, tortellini) w głębokim talerzu
ceramicznym. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu
do czasu podczas podgrzewania, a także przed odstawieniem i
podaniem. Odstaw na 3 minuty.
350 g
600 W
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Odżywki dla dzieci
(warzywa + mięso)
5½-6½
Instrukcje
Umieść danie składające się z 2–3 schłodzonych składników
na talerzu ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Odstaw na 3 minuty.
Kaszka dla dzieci
(zboża + mleko +
owoce)
Mleko dla dzieci
Wielkość porcji
Moc
Czas
190 g
600 W
30 s
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj
i ostrożnie sprawdź temperaturę. Odstaw na 2–3 min.
190 g
600 W
20 s
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj
i ostrożnie sprawdź temperaturę. Odstaw na 2–3 min.
100 ml
200 ml
300 W
30–40 s
Od 50 s do 1 min
Zasady przygotowywania potraw
Instrukcje
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku tacy obrotowej. Gotuj bez przykrycia.
Wstrząśnij i odstaw na co najmniej 3 min. Przed podaniem
wstrząśnij i sprawdź temperaturę. Odstaw na 2–3 min.
30 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
6/11/2018 3:37:01 PM
Ręczne rozmrażanie
Potrawa
Kuchenki mikrofalowe doskonale nadają się do rozmrażania żywności. Umożliwiają one
skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w przypadku
niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe elementy
i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie ściekać.
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania obróć na
drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe.
Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać, można je
osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i odczekaj 20
minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania. Czas
oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości jedzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
500 g (2 szt.)
180 W
14½–15½
900 g
180 W
28-30
Drób
Kawałki kurczaka
Cały kurczak
Instrukcje
Umieść na płaskim talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką
do dołu, a całego kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki,
takie jak skrzydełka i końce udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć
na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania! Odstaw na
15–40 min.
Ryby
Filety rybne
250 g (2 szt.)
400 g (4 szt.)
180 W
6-7
12-13
Wskazówka: Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a mniejsza ilość może
zostać rozmrożona w krótszym czasie. Pamiętaj o tym podczas zamrażania i
rozmrażania jedzenia.
Owoce
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze od -18 do -20 °C należy kierować
się wskazówkami zawartymi w tabeli obok.
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
250 g
500 g
180 W
6½–7½
10-12
250 g
180 W
Jagody
Steki wieprzowe
7½–8½
Instrukcje
Umieść mięso na płaskim talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi
za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania! Odstaw na 5–25 min.
180 W
6-7
Instrukcje
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej
średnicy). Odstaw na 5–10 min.
Mięso
Mielona wołowina
250 g
Pieczywo
Bułki (każda ok.
50 g)
2 szt.
4 szt.
180 W
½–1
2–2½
Tosty/kanapki
250 g
180 W
4½–5
Chleb mieszany
(mąka pszenna i
żytnia)
500 g
180 W
8-10
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym
pośrodku tacy obrotowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania! Odstaw na 5–20 min.
Polski 31
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
6/11/2018 3:37:01 PM
Zasady przygotowywania potraw
Instrukcje
Umieść mrożone ryby na środku płaskiego talerza ceramicznego.
Cieńsze końce podłóż pod grubsze części. Osłoń wąskie końce za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania! Odstaw na 5–15 min.
Zasady przygotowywania potraw
Grill
Mikrofale + Grill
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się on tylko
wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia
równomierne przypieczenie jedzenia. Wstępne podgrzanie grilla przez 3–5 min sprawi, że
jedzenie upiecze się szybciej.
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z szybkością
gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca
się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model został
wyposażony w trzy tryby łączone:
600 W + Grill, 450 W + Grill i 300 W + Grill.
Przybory kuchenne używane podczas grillowania
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie można
także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry boczku i baleronu, cienkie kawałki ryb,
wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na
wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym Mikrofale + Grill
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal. Przybory
kuchenne powinny być niepalne. W trybie łączonym nie można używać przyborów
zawierających elementy metalowe. Nie można także używać przyborów wykonanych z
plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Jedzenie, które można gotować w trybie Mikrofale + Grill:
Zasady przygotowywania potraw
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to wszystkie rodzaje jedzenia,
które wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony makaron), a także te wymagające
krótkiego czasu gotowania w celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten może być
również używany do gotowania większych kawałków potraw, które powinny być z wierzchu
przypieczone i chrupiące (np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić na drugą stronę po
upływie połowy czasu przyrządzania). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli
grillowania.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu łączonego Microwave + Grill (Mikrofale + Grill) należy pamiętać
o umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej. Zapoznaj
się ze wskazówkami w tabeli obok.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy czasu
przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
32 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
6/11/2018 3:37:01 PM
Podręcznik grillowania zamrożonej żywności
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Rozgrzej grill, włączając funkcję grillowania na 3–4 min.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Produkty zamrożone
Bułki
(każda ok. 50 g)
Wielkość porcji
Moc
1 etap (min)
2 etap (min)
Mikrofale + Grill
300 W + Grill
1–1½
2–2½
Tylko grill
1-2
1-2
2 szt.
4 szt.
Instrukcje
Bułki należy ułożyć w okrąg na podstawie. Drugą stronę bułek przypiecz
zgodnie z upodobaniami. Odstaw na 2–5 min.
Bagietki z dodatkami
(pomidory, ser, szynka,
pieczarki)
Zapiekanka (warzywa
lub ziemniaczana)
450 W + Grill
8-9
400 g
450 W + Grill
13-14
Mikrofale + Grill
300 W + Grill
18-19
250 g
450 W + Grill
Tylko grill
1-2
3–3½
Instrukcje
Umieść kawałki kurczaka na podstawce. Obrócić po upływie połowy
ustalonego czasu.
Frytki z piekarnika
250 g
450 W + Grill
9-11
2 etap (min)
6-8
4–5½
2-4 porcji
4-5
Tylko grill
2-3
2-3
Instrukcje
Ułóż bułki spodnią stroną ku górze bezpośrednio na tacy obrotowej tak,
aby tworzyły okrąg.
—
5–5½
1 etap (min)
Tylko grill
300 W + Grill
Tylko grill
200 g (2 szt.)
Mikrofale + Grill
4½–5½
2-3
400 g (4 szt.)
7-8
Pomidory z grilla
Instrukcje
Włóż mrożony makaron do małego, płaskiego, prostokątnego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej. Po
zakończeniu grillowania. Odstaw na 2–3 min.
Nuggetsy drobiowe
Bułki (upieczone)
Instrukcje
Włóż mrożoną zapiekankę do małego, okrągłego naczynia żaroodpornego.
Postaw potrawę na drucianej podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw
na 2–3 min.
400 g
Moc
4 szt.
(każdy ok. 25 g)
Instrukcje
Ułóż tosty obok siebie na drucianej podstawce.
—
Instrukcje
Ułóż 2 mrożone bagietki obok siebie na podstawce. Po zakończeniu
grillowania. Odstaw na 2–3 min.
Wielkość porcji
Instrukcje
Pokrój pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera.
Ułóż w okręgu na płaskim, szklanym naczyniu żaroodpornym. Połóż
naczynie na drucianej podstawce.
Tosty hawajskie
(szynka, ananas,
plastry sera)
Pieczone ziemniaki
2 szt. (300 g)
450 W + Grill
3½–4
—
Instrukcje
Podpiecz najpierw kawałki chleba w tosterze. Umieść gotowe tosty na
podstawie. Umieść 2 tosty naprzeciw siebie bezpośrednio na podstawie.
Odstaw na 2–3 min.
250 g
500 g
600 W + Grill
4½–5½
—
8-9
Instrukcje
Przetnij ziemniaki na połówki Ułóż je w okrąg na podstawie, układając na
ściętej stronie.
Instrukcje
Ułóż frytki równomiernie na papierze do pieczenia na podstawce.
Polski 33
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 33
6/11/2018 3:37:01 PM
Zasady przygotowywania potraw
Makaron (cannelloni,
macaroni, lasagne)
250–300 g
(2 szt.)
Świeża żywność
Tosty
Zasady przygotowywania potraw
Świeża żywność
Kawałki kurczaka
Wielkość porcji
Moc
1 etap (min)
2 etap (min)
450–500 g
(2 szt.)
300 W + Grill
10-12
12-13
Roztapianie zestalonego miodu
Instrukcje
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okrąg,
kością do środka. Ułóż 1 kawałek kurczaka na środku podstawki. Odstaw
na 2–3 min.
Kotlety z baraniny
/ steki wołowe
(średnie)
400 g (4 szt.)
Tylko grill
12-15
9-12
Instrukcje
Posmaruj kotlety olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu na
drucianej podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw na 2–3 min.
Mikrofale + Grill
Steki wieprzowe
250 g (2 szt.)
300 W + Grill
Tylko grill
7-8
6-7
Instrukcje
Posmaruj steki wieprzowe olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu
na drucianej podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw na 2–3 min.
Zasady przygotowywania potraw
Pieczone jabłka
1 jabłko
(ok. 200 g)
300 W + Grill
2 jabłka
(ok. 400 g)
4–4½
—
6-7
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste miejsce wsyp rodzynki i dodaj dżem. Posyp
płatkami migdałów. Umieść jabłka na płaskim, szklanym naczyniu. Postaw
potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej.
Mikrofale + Grill
Pieczony kurczak
1200 g
Porady i wskazówki
450 W + Grill
300 W + Grill
22-24
23-25
Instrukcje
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż kurczaka w
naczyniu żaroodpornym jedną piersią w dół, drugą piersią w górę. Po
zakończeniu grillowania odstaw na 5 minut.
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 20–30 sekund z mocą 300 W, aż do roztopienia miodu.
Topienie żelatyny
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody.
Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej szklanej miseczki żaroodpornej.
Podgrzewaj minutę przy użyciu mocy 300 W.
Zamieszaj po roztopieniu.
Przygotowywanie polewy i lukru na ciasta
Wymieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody.
Gotuj bez przykrycia w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½–4½ minuty z mocą 800
W, aż polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj dwukrotnie.
Gotowanie dżemu
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10–12 minut z mocą 800 W.
Wymieszaj kilka razy podczas gotowania. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich,
zakręcanych słoików na dżem. Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
Gotowanie budyniu lub kremu z mleka i jaj
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta, i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½–7½ minuty przy użyciu mocy 800 W.
Wielokrotnie mieszaj podczas gotowania.
Przypiekanie plasterków migdałów
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Kilkakrotnie wymieszaj podczas prażenia przez 3½–4½ min przy użyciu mocy 600 W.
Pozostaw na 2–3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
34 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 34
6/11/2018 3:37:01 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Rozwiązywanie problemów
Problem
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować
sugerowane rozwiązania.
Problem
Przyczyna
Zasilanie wyłącza się
podczas pracy.
Sprawdź, czy słychać wentylator
chłodzący.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
Próba uruchomienia urządzenia bez
jedzenia w komorze wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
W modelach dotykowych: Obudowa
zewnętrzna jest wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne
Zachowaj odstępy zgodne z instrukcją
instalacji produktu.
Blokada rodzicielska jest włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Czas nie jest
wyświetlany.
Ustawiona jest funkcja Eco
(oszczędzanie energii).
Wyłącz funkcję oszczędzania energii.
Kilka wtyczek jest podłączonych do
tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko wyłącznie dla
kuchenki.
Kuchenka nie działa.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie pojemnika
z przykrywką może powodować
trzaski.
Nie używaj zamkniętych pojemników,
ponieważ mogą one wybuchnąć
podczas gotowania z powodu
rozszerzenia się zawartości.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
Zbyt wysoka
temperatura
zewnętrzna kuchenki
podczas pracy.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne Zachowaj odstępy
zgodne z instrukcją instalacji produktu.
Kuchenka została otwarta w celu
obrócenia jedzenia na drugą stronę.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s, aby
uruchomić kuchenkę.
Kuchenka wyłącza się
podczas pracy.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się na
kuchence.
Nie można
prawidłowo otworzyć
drzwiczek.
Resztki jedzenia znajdują się między
drzwiczkami a obudową kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj ponownie
otworzyć drzwiczki.
Polski 35
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 35
6/11/2018 3:37:01 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Wentylator chłodzący nie działa.
Działanie
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Działanie
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do ostygnięcia.
Informacje ogólne
Nie można
prawidłowo naciskać
przycisków.
Przyczyna
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Problem
Przyczyna
Działanie
Podgrzewanie
włącznie z funkcją
podtrzymywania
ciepła nie działa
prawidłowo.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty, aby
sprawdzić, czy woda jest podgrzewana.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
Funkcja rozmrażania
nie działa.
Gotowana jest zbyt duża ilość
jedzenia.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę.
Oświetlenie wnętrza
jest słabe lub nie
włącza się.
Drzwiczki były otwarte przez zbyt
długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii, światło może
się wyłączyć automatycznie. Zamknij
drzwiczki i ponownie je otwórz, a
następnie naciśnij przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Wewnętrzna lampa jest pokryta obcą
substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i spróbuj
ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Jeśli funkcja
Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
jest włączona, sygnał dźwiękowy
może oznaczać, że należy obrócić
jedzenie podczas rozmrażania.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s, aby
ponownie uruchomić kuchenkę.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka jest
umieszczona na równej i stabilnej
powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Podczas rozmrażania lub korzystania
z innych funkcji kuchenki używane
są metalowe pojemniki.
Nie używaj metalowych pojemników.
Problem
Przyczyna
Działanie
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast
rozpocznie pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo uziemione.
1. Kapie woda.
2. Para wydobywa
się przez szczelinę
w drzwiczkach.
3. Woda pozostaje w
kuchence.
W zależności od przygotowywanego
jedzenia może pojawić się woda lub
para wodna. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Poczekaj, aż kuchenka wystygnie,
a następnie wytrzyj ją suchym
ręcznikiem do naczyń.
Jasność wewnątrz
kuchenki zmienia się.
Natężenie światła zmienia się wraz
ze zmianą mocy wyjściowej dla
danej funkcji.
Podczas gotowania może dochodzić do
zmiany mocy wyjściowej kuchenki. Nie
oznacza to awarii kuchenki.
Pieczenie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
nadal pracuje.
Aby zapewnić chłodzenie urządzenia,
wentylator może działać do około 3
minut po zakończeniu gotowania.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
36 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 36
6/11/2018 3:37:02 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Taca obrotowa
Problem
Przyczyna
Działanie
Kuchenka
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on właściwie
zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i spróbuj
ponownie.
Kuchenka nie
podgrzewa.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Taca obrotowa
nie obraca się
prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest zbyt
dużo jedzenia lub pojemnik jest
zbyt duży i dotyka wewnętrznych
powierzchni kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie używaj
zbyt dużych pojemników.
Podczas nagrzewania
kuchenki wydobywa
się dym.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego działania
urządzenia. Po pierwszych 2–3
użyciach kuchenki to zjawisko powinno
ustąpić.
Do elementów grzejnych przyczepiło
się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń jedzenie
z elementów grzejnych.
Resztki jedzenia utknęły na spodzie
kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Zapach spalenizny
lub plastiku podczas
korzystania z
kuchenki.
Do gotowania użyto plastikowych lub
niewłaściwych naczyń.
Użyj szklanych naczyń odpowiednich
do gotowania w wysokiej
temperaturze.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego działania
urządzenia. Po pierwszych 2–3
użyciach kuchenki to zjawisko powinno
ustąpić.
Z wnętrza kuchenki
wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Resztki jedzenia lub plastiku stopiły
się wewnątrz urządzenia.
Do elementów grzejnych przyczepiło
się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń jedzenie
z elementów grzejnych.
Użyj funkcji gotowania na parze, a
następnie wyczyść kuchenkę suchą
szmatką. Można umieścić plaster
cytryny wewnątrz kuchenki i włączyć
ją, aby szybciej usunąć nieprzyjemny
zapach.
Jedzenie jest zbyt blisko grilla.
Zachowaj właściwą odległość
między grillem a jedzeniem podczas
gotowania.
Jedzenie jest niewłaściwie
przygotowane lub umieszczone w
urządzeniu.
Sprawdź, czy jedzenie jest prawidłowo
przygotowane i umieszczone w
urządzeniu.
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest
głośna.
Grill
Dym wydobywa się
podczas pracy.
Polski 37
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 37
6/11/2018 3:37:02 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Podczas obracania
taca obrotowa
zmieniła położenie.
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Problem
Kuchenka nie piecze
prawidłowo.
Przyczyna
Działanie
Drzwiczki kuchenki są często
otwierane podczas gotowania.
Jeśli drzwiczki są często otwierane,
temperatura wewnątrz zostaje
obniżona i może to negatywnie
wpłynąć na gotowanie.
Kontrolki kuchenki nie są
prawidłowo ustawione.
Wprowadź prawidłowe ustawienia
kontrolek i spróbuj ponownie.
Grill lub akcesoria nie są prawidłowo
zainstalowane.
Zainstaluj akcesoria prawidłowo.
Użyto niewłaściwego rodzaju lub
rozmiaru naczyń.
Używaj odpowiedniego naczynia z
płaskim dnem.
Kod informacyjny
Kod informacyjny
C-d0
PRZYCZYNA
Przyciski sterowania są
naciśnięte przez więcej
niż 10 sekund.
Działanie
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy wokół
nich nie zebrała się woda. Jeśli problem
się powtórzy, wyłącz kuchenkę na 30
sekund, a następnie spróbuj ponownie
wprowadzić ustawienia. Jeśli problem
się powtórzy, skontaktuj się z lokalnym
Centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
UWAGA
Jeśli porada nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
38 Polski
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 38
6/11/2018 3:37:02 PM
Parametry techniczne
Notatki
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno
dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez
powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
MG23K3515** firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
MG23K3515**
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz AC
Zużycie energii
Moc maksymalna
Mikrofale
Grill (element grzejny)
2300 W
1250 W
1100 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W – 6 poziomów (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Na zewnątrz (razem z uchwytem)
Wnętrze kuchenki
489 × 275 × 392 mm
330 × 211 × 324 mm
Pojemność
23 litry
Waga
Netto
Ok. 13 kg
Poziom hałasu
42 dBA
Parametry techniczne
Polski 39
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 39
6/11/2018 3:37:02 PM
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
"0800-SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04421U-00
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 40
6/11/2018 3:37:02 PM
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
MG23K3515**
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
6/11/2018 3:37:05 PM
Tartalom
Tartalom
Biztonsági előírások
3
Fontos biztonsági előírások
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
3
Üzembe helyezés
9
Tartozékok
Üzembe helyezés helye
Forgótányér
9
9
9
8
Karbantartás
10
Tisztítás
Csere (javítás)
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
10
10
10
A sütő jellemzői
11
Sütő
Kezelőpanel
11
11
A sütő használata
12
A mikrohullámú sütő működése
A sütő működésének ellenőrzése
Főzés/Melegítés
Az idő beállítása
Teljesítményszintek és elkészítési idők
Az elkészítési idő beállítása
A főzés leállítása
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A Gyorskiolvasztás funkció használata
Az Automatikus főzés funkciók használata
A Melegen tartás funkció használata
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
19
Grillezés
Mikrohullám és grill kombinációja
A pirítótányér használata (Csak MG23K3515C* modellek)
A Grill+30mp funkció használata
A Szagtalanítás funkció használata
A gyermekzár funkció használata
A hangjelzés kikapcsolása
20
21
21
23
24
24
24
A mikrohullámú sütőben használható edények
25
Sütési útmutató
26
Hibaelhárítás és információs kódok
35
Hibaelhárítás
Információs kód
35
38
Műszaki adatok
39
2 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
6/11/2018 3:37:05 PM
Biztonsági előírások
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg
szakember meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási
vagy javítási műveletet végezni, amely a mikrohullámú
energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor használhatják
felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak,
amelynek révén biztonságosan tudják használni a sütőt, és
tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, és
nem használható a következő helyeken:
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít,
ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére
szolgál. Étel vagy ruha szárítása, melegítőpárna, papucs,
szivacs, nedves rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket vagy húzza
ki a vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az
esetleges lángok elfojtása érdekében.
Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás
késleltetve jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és
a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhája;
Magyar 3
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
6/11/2018 3:37:05 PM
Biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB
IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
• tanyaházak;
• szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
• félpanziót biztosító szállások.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai
eszközöket használjon.
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető
a mikrohullámú sütőben, mert akár még azután is
felrobbanhat, hogy a mikrohullámú melegítés már
befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja
a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását
okozhatja.
A mikrohullámú sütőt pulton történő (szabadon álló)
használatra tervezték, ne építse be vagy zárja a
konyhaszekrénybe.
Az ételek és italok fémedényben nem melegíthetők a
mikrohullámú sütővel.
Ügyeljen, hogy edények kivétele során ne mozdítsa el a
forgótányért a helyéről.
A készülék nem tisztítható gőztisztítóval.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban
vagy hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy
elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát
és a használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy
hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
4 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
6/11/2018 3:37:05 PM
Gőztisztítóval nem tisztítható.
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet
melegítsen, és csak azután használja a sütőt.
A túlmelegedést elkerülendő a készülék nem szerelhető
díszajtó mögé.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető
vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és
lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak hozzáférhető részei
használat közben felforrósodnak.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a
sütő közelében.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék kombinált üzemmódban
működik, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják a sütőt a keletkező hő miatt.
VIGYÁZAT: A sütési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig
tartó sütési folyamatot folyamatosan felügyelje.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a
sütő belsejében található fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető alkatrészek a használat
során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem
tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fémkaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzócserét megelőzően- az áramütés
elkerülése érdekében– a készüléket ki kell kapcsolni.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése közben
felforrósodhat.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
A felületek hajlamosak felmelegedni a használat során.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló
távirányító-rendszer segítségével.
Magyar 5
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
6/11/2018 3:37:05 PM
Biztonsági előírások
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és
kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a
megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy
elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát
és a használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha már
elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a tevékenységüket.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
Általános biztonsági információk
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
A mikrohullámú funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
A sütő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású tisztítót.
Ne helyezze üzembe a sütőt: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében; nyirkos, olajos,
poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan helyen, ahol gázszivárgás
léphet fel; vagy egyenetlen felületen.
A sütőt a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a
csatlakozóaljzatokból és -érzékelőkből.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Gázszivárgás (PB-gáz, LP-gáz stb.) esetén azonnal szellőztessen. Ne érjen hozzá a tápkábelhez.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a sütőt, hogy kihúzza a tápkábelt.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag került a sütő
belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a sütőre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak közelébe.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt
vagy áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a sütő háta
mögé vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz
vagy tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütőre.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet a sütő forró
részeihez, az alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal járjon el.
A gyermekeket az ajtó megütheti, vagy becsípheti az ujjukat. Az ajtó nyitása/becsukása közben
ne tartózkodjanak gyermekek a közelben.
6 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
6/11/2018 3:37:05 PM
A mikrohullámú melegítéssel kapcsolatos figyelmeztetések
A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne használjon fém
edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat stb.
Távolítsa el a lezárásra használt drótokat. Elektromos kisülést okozhatnak.
A sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az
étel.
A tápkábelt és a csatlakozóaljzatot tartsa távol a víztől és hőforrásoktól.
Ne melegítsen tojást héjastul vagy főtt tojást, mert robbanásveszélyes. Ne melegítsen
légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású edényeket, diót, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. Tüzet okozhat. A sütő
túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad,
amíg kellőképpen le nem hűl.
Amikor kiveszi az ételt a sütőből, mindig használjon edényfogó kesztyűt.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig
hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő
vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol.
Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a
mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő
üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében
levő aljzatokba.
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergiakisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
• Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval. Ne babráljon a biztonsági reteszekkel (az ajtózár
kallantyúival). Ne helyezzen semmilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba.
• Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés
felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a
felületeket.
• Ne kapcsolja be a sütőt, ha az megsérült. Ne üzemeltesse addig, amíg egy képzett szakember
meg nem javította.
Fontos: a sütő ajtaja megfelelően legyen bezárva. Az ajtó ne legyen görbe; az ajtózsanérok ne
legyenek eltörve vagy kilazulva; az ajtótömítések és a tömítőfelületek legyenek épek.
• A módosításokat és javításokat csak képzett szakember végezheti el.
Magyar 7
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
6/11/2018 3:37:06 PM
Biztonsági előírások
Italok mikrohullámú melegítésekor előfordulhat, hogy a kitörő erejű forrás késleltetve jelentkezik,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. Mielőtt hozzáérne, az italt előbb mindig hagyja állni
legalább 20 másodpercig. Szükség esetén melegítés közben keverje meg. Melegítés után mindig
keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi elsősegély-utasítások szerint járjon el:
1. Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
2. Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
3. Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert megrongálódhat.
Ne használja a sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete nem
szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
Biztonsági előírások
Korlátozott garancia
Biztonsági előírások
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a vásárló hibájából
van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
• Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
• Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A sütőt csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja. Az útmutatóban
olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre.
A sütő üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy
ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem
minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a helyi Samsung
szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
A sütőt csak ételek melegítésére használja. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen benne
textíliát vagy magvakkal töltött párnát. A gyártó nem felelős a sütő helytelen vagy nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
A sütőt mindig tartsa tisztán és jó állapotban, különben sérül a sütő felülete, és veszélyes
helyzetek alakulhatnak ki.
A termékcsoport meghatározása
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak
az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában
létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő
berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsony feszültségű
hálózatra csatlakoznak.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
8 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
6/11/2018 3:37:06 PM
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés helye
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható
tartozékot kap.
01 Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
01
helyezni.
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
03
04
02 Forgótányér, amelyet a görgős gyűrűre
kell helyezni úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés: A forgótányér tölti be a
fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
85 cm a
padlótól
03 Grillezőrács, amelyet a forgótányérra kell
helyezni.
Rendeltetés: A fémrács grillezéshez és
kombinált főzéshez alkalmazható.
04 Pirítótányér, lásd 21 - 23 oldal.
(Csak MG23K3515C* modellek)
Rendeltetés: A pirítótál segítségével
mikrohullámú vagy grillezéssel
kombinált üzemmódban szebben
megpiríthatja az ételeket.
Ropogósra sütheti a tésztaféléket
és a pizzákat.
10 cm
mögötte
10 cm
oldalt
• Válasszon egy lapos, vízszintes területet
85 cm-rel a padló szintje felett. A felületnek
kellő tartókapacitással kell rendelkeznie a sütő
megtartásához.
• Biztosítson helyet a szellőzés számára: legalább
10 cm-t a hátsó falnál és az oldalaknál, valamint
20 cm-t a készülék tetején.
• Ne helyezze üzembe a sütőt meleg vagy nedves
környezetben, pl. más mikrohullámú sütők vagy
radiátorok közelében.
• Biztosítsa, hogy a helyi áramforrás megfeleljen a
sütő specifikációinak. Amennyiben mindenképp
szükség van rájuk, kizárólag jóváhagyott
hosszabbító kábeleket használjon.
• A sütő első használata előtt egy nedves ruha
segítségével tisztítsa meg a sütő belső részét és
az ajtó szigetelését.
Forgótányér
Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
VIGYÁZAT
NE használja a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül.
Magyar 9
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
6/11/2018 3:37:07 PM
Üzembe helyezés
02
20 cm
felette
Karbantartás
Csere (javítás)
Tisztítás
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő belsejében,
rendszeresen tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson különös figyelmet az ajtóra, az ajtó
szigetelésére, illetve a forgótányérra és a görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén).
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze, hogy az
ajtószigetelések nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe mártott puha segítségével tisztítsa
meg a sütő belső és külső oldalait. Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
Karbantartás
1. Helyezzen egy pohár hígított citromlevet az üres sütő forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt követően nyissa ki az ajtót,
majd tisztítsa meg a belsejét.
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A sütőtér felső részének tisztításához eressze le a
felső fűtőelemet 45°-kal a képen látható módon. Ez
elősegíti a felső felület megtisztítását. Ha végzett,
helyezze vissza a felső fűtőelemet.
FIGYELMEZTETÉS
A sütő nem tartalmaz a felhasználó által cserélhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga
kicserélni vagy megjavítani a sütőt.
• A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot egy
képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal.
• Amennyiben az izzó cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung
szervizközponttal. Ne cserélje ki saját maga.
• Amennyiben a sütő burkolatának külső részével van probléma, első lépésként húzza ki a
tápkábelt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot egy hely Samsung szervizközponttal.
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
• Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a sütőt egy száraz,
pormentes helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por és nedvesség negatívan befolyásolhatja a
sütő teljesítményét.
VIGYÁZAT
• Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó szigetelését, ezzel biztosítva az ajtó sima nyitását és bezárását.
Ellenkező esetben a sütő élettartama lecsökkenhet.
• Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön vizet a sütő nyílásaiba.
• Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a tisztításhoz.
• A sütő minden egyes használatát követően, enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg a sütőteret,
miután lehűlt.
10 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
6/11/2018 3:37:07 PM
A sütő jellemzői
Kezelőpanel
Sütő
01
02
07
04
08
09
05
10
01 Ajtófogantyú
02 Ajtó
03 Szellőzőnyílások
04 Fűtőelem
05 Világítás
06 Ajtózár kallantyúi
07 Forgótányér
08 Összekötőelem
09 Görgős gyűrű
10 Biztonsági retesz nyílásai
11 Kezelőpanel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
Auto Cook (Automatikus főzés)
Keep Warm (Melegen tartás)
Deodorization (Szagtalanítás)
Microwave (Mikrohullám)
Grill
Combi (Kombinált)
Grill+30s (Grill+30 mp)
Forgógomb (Tömeg/Adag/Idő)
Kiválasztás/óra
STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
10
12
Magyar 11
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
6/11/2018 3:37:08 PM
A sütő jellemzői
06
03
A sütő használata
A mikrohullámú sütő működése
A sütő működésének ellenőrzése
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia hatására
az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e. Ha kétségei
vannak, tekintse meg a „Hibaelhárítás” című részt a 35-38 oldalon.
• Kiolvasztás
• Melegítés
• Sütés, főzés
MEGJEGYZÉS
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a sütőben kell lennie.
A maximálistól (100 % - 800 W) eltérő teljesítményszint alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt
forr fel.
Főzési elv.
A sütő használata
1. A magnetron által termelt mikrohullámok
visszatükröződnek a belső térben, és a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen
oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak
az ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében
történő eloszlásával folytatódik a főzés.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
A fogantyú meghúzásával nyissa ki a sütő ajtaját.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot és állítsa az időt 4 vagy 5 percre. Ehhez
nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot a megfelelő számban.
Eredmény: A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet.
Ennyi idő alatt a víznek fel kell forrnia.
MEGJEGYZÉS
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből való kivétele után is
folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket,
hogy biztosítsa:
• Hogy az étel középen is egyenletes átsüljön/megfőjön.
• Hogy az étel mindenhol egyforma hőmérsékletű legyen.
12 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
6/11/2018 3:37:09 PM
Főzés/Melegítés
Az idő beállítása
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „88 88”, majd a „12:00”
felirat.
VIGYÁZAT
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
MEGJEGYZÉS
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az órát a
következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
A maximális Microwave (Mikrohullám) idő 99 perc.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót. Soha ne
kapcsolja be a sütőt üresen.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám)
gombot.
Eredmény: A 800 W-os (maximális főzési
1
teljesítmény) kijelzés jelenik meg:
MEGJEGYZÉS
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a Kiválasztás/óra gombot.
1
2. A Forgógomb elforgatásával válassza ki
a megfelelő teljesítményszintet. (További
információk a teljesítményszint-táblázatban
olvashatók.)
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
2
3
4
3. A Forgógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt.
Eredmény: A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és
a forgótányér forogni kezd. A
főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
2
3
4
5
2. A Forgógomb elforgatásával állítsa be az időt
12 vagy 24 órás formátumra. Ezt követően
nyomja meg a Kiválasztás/óra gombot.
3. Az óra beállításához forgassa el a Forgógomb.
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
4. A perc beállításához forgassa el a Forgógomb.
5. Ha a megfelelő kijelzést látja, a Kiválasztás/óra
gomb megnyomásával indítsa el az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, a kijelzőn a pontos idő
látható.
Magyar 13
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
6/11/2018 3:37:10 PM
A sütő használata
(mikrohullám üzemmód)
A sütő használata
Teljesítményszintek és elkészítési idők
Az elkészítési idő beállítása
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét, tehát az étel
megfőzéséhez vagy felmelegítésének idejét az étel típusához és mennyiségéhez igazítsa. Hat
teljesítményszint közül választhat.
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot annyiszor,
ahányszor 30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
Teljesítményszint
Százalékarány
Teljesítmény
MAGAS
100 %
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
75 %
600 W
KÖZEPES
56 %
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
38 %
300 W
KIOLVASZTÁS
23 %
180 W
ALACSONY
13 %
100 W
A sütő használata
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus teljesítményszinteknek
felelnek meg.
Mikrohullám, Hőhullámos grill vagy Kombinált üzemmódban a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gomb megnyomásával növelheti az elkészítési időt.
• Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
• A hátralévő főzési időt növelése
1. módszer
2
1
Az étel elkészítési idejének növeléséhez nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
A gomb minden megnyomása 30 másodperccel
növeli az időt.
• Például: Ha három perccel szeretné növelni
az időt, nyomja meg hatszor a START/+30s
(INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
2. módszer
Magasabb teljesítményszint
Alacsonyabb teljesítményszint
Csökkentse
Növelje
A Forgógomb elforgatásával állítsa be a kívánt
elkészítési időt.
• Az elkészítési idő növeléséhez jobbra, az idő
csökkentéséhez pedig balra forgassa el a gombot.
14 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
6/11/2018 3:37:10 PM
A főzés leállítása
A Gyorskiolvasztás funkció használata
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
• Ellenőrizhesse
• Átfordíthassa vagy megkeverhesse
• Állni hagyja
A Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) funkció hús, baromfi, hal, fagyasztott zöldség és kenyér
kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus.
Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
VIGYÁZAT
A főzés leállításához...
Művelet
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Ideiglenesen
Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg egyszer a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére.
Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
Teljesen
Nyomja meg egyszer a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha törölni kívánja a főzési beállításokat, nyomja meg még egyszer
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
1
2
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
• Nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: Kikapcsol a kijelző.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a
STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő.
A sütő használatra kész.
MEGJEGYZÉS
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben
átmenetileg leállítja a készüléket, a rendszer 25 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
3
4
5
3. A Forgógomb elforgatásával válassza ki az adag
méretét. (Lásd az oldalsó táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás közben a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
5. A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg imét a
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Eredmény:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Magyar 15
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
6/11/2018 3:37:11 PM
A sütő használata
2. A Forgógomb gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. Ezt követően nyomja
meg a Kiválasztás/óra gombot.
A sütő használata
Az alábbi táblázat különböző Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) programokat, adagokat,
várakozási időket és megfelelő javaslatokat mutat be. A kiolvasztás előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot az élelmiszerről. A húst, baromfit, halat, zöldséget vagy kenyeret helyezze
lapos üvegtányérra vagy kerámiatányérra.
Kód/Étel
Adag
Tudnivalók
A sütő használata
1
Hús
200-1500 g
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst,
amikor a sütő hangjelzést ad. A program marha-, bárány-,
sertéshúshoz, sült marhaszelethez, apróhúshoz és darált
húshoz alkalmas.
20-60 percig hagyja állni.
2
Baromfi
200-1500 g
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának végeit
alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő hangjelzést
ad. Ez a program egész csirke és a csirke részeinek
melegítéséhez egyaránt használható.
20-60 percig hagyja állni.
3
Hal
200-1500 g
Takarja le az egész hal farkát alufóliával. Fordítsa át a halat,
amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt a programot egész halhoz
és szeletelt halhoz is használhatja.
20-60 percig hagyja állni.
4
Zöldség
200-1500 g
A fagyasztott zöldséget rendezze el egyenletesen egy
lapos üvegtálban. Forgassa vagy keverje meg a fagyasztott
zöldséget, amikor a sütő hangjelzést ad.
A program mindenféle fagyasztott zöldséghez megfelelő.
5-20 percig hagyja állni.
Kód/Étel
5
Kenyér
Adag
Tudnivalók
200-1500 g
Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő megfelelő
hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a süteményt egy
kerámia tányérra, majd – ha lehet – fordítsa át, amikor a
sütő jelez. Ez a program alkalmas mindenféle szelelt kenyér
vagy egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze el. Ez a
program alkalmas mindenféle kelt tésztából készült
sütemény, piskóta, túrótorta és vajastészta kiolvasztásához.
Nem alkalmas vajas tészta, ropogós tészta, gyümölcsös
és krémes sütemények, valamint csokoládéval bevont
sütemények kiolvasztásához. 10-30 percig hagyja állni.
16 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
6/11/2018 3:37:11 PM
Az Automatikus főzés funkciók használata
Az Auto Cook (Automatikus főzés) funkció 20 előre beprogramozott elkészítési időt kínál. Sem az
elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adag típusát a Forgógomb segítségével állíthatja be.
Adag
Tudnivalók
1
Hűtött
Készétel
300-350 g
2
Hűtött
Készétel
400-450 g
Tegye kerámiatányérba, és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program a 3 összetevőből álló
ételek melegítéséhez alkalmas (pl. hús mártással,
zöldség és egyféle köret, például burgonya, rizs
vagy főtt tészta). 2-3 percig hagyja állni.
3
Hűtött
Vegetáriánus ételek
300-350 g
2. A Forgógomb válassza ki az elkészítendő étel
típusát.
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
4
Hűtött
Vegetáriánus ételek
400-450 g
5
Brokkoli
250 g
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A készülék az ételt a kiválasztott,
előre beprogramozott beállítás
szerint készíti el.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Mossa és tisztítsa meg a friss brokkolit, majd szedje
rózsáira. Egyenletesen oszlassa el a darabokat egy
fedeles üvegtálban. 250 g elkészítéséhez adjon
hozzá 30 ml (2 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
6
Sárgarépa
250 g
Mossa és tisztítsa meg a sárgarépát, majd vágja
egyforma szeletekre. Egyenletesen oszlassa
el a darabokat egy fedeles üvegtálban. 250 g
elkészítéséhez adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg az Auto Cook (Automatikus főzés)
gombot.
1
3
Kód/Étel
Tegye az ételt kerámiatányérba, és takarja
le háztartási fóliával. Ez a program kétféle
összetevőből (pl. tészta mártással vagy rizs
zöldségekkel) álló ételekhez ideális. 2-3 percig
hagyja állni.
Magyar 17
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
6/11/2018 3:37:11 PM
A sütő használata
2
Az alábbi táblázat a 20 előre beállított elkészítési programhoz tartozó mennyiségeket és a
vonatkozó utasításokat tartalmazza. Ezek a programok csak mikrohullámú energiával működnek.
A sütő használata
Kód/Étel
7
Zöldbab
Adag
Tudnivalók
250 g
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g elkészítéséhez adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
A sütő használata
8
Spenót
150 g
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat
a forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés
után keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
9
Csöves kukorica
250 g
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát, és
tegye ovális üvegtálba. Fedje le mikrohullámú
sütőben használható háztartási fóliával és
szurkálja meg a fóliát. 1-2 percig hagyja állni.
10
Hámozott burgonya
250 g
Mossa és hámozza meg a burgonyát, majd vágja
egyforma szeletekre. Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba.
Adjon hozzá 45-60 ml (3-4 ek.) vizet. Helyezze a
tálat a forgótányér közepére. Lefedve főzze.
2-3 percig hagyja állni.
11
Barna rizs
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 5-10 percig hagyja
állni.
12
Teljes kiőrlésű
makaróni
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 500 ml forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és jól keverje össze. Fedő nélkül
főzze. A pihentetési idő elején keverje meg, utána
alaposan csöpögtesse le. 1 percig hagyja állni.
Adag
Tudnivalók
13
Quinoa
Kód/Étel
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 1-3 percig hagyja állni.
14
Bulgur
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 2-5 percig hagyja állni.
15
Csirkemell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
16
Pulykamell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
17
Friss halfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1-2 percig hagyja állni.
18 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
6/11/2018 3:37:12 PM
Kód/Étel
18
Friss lazacfilé
19
Friss garnéla
300 g
250 g
200 g
Tudnivalók
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg a garnélát, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1-2 percig hagyja állni.
Tegyen egy szelet friss halat egészben egy hőálló
tálra. Szórja meg egy csipet sóval és fűszerekkel,
és locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
A Melegen tartás funkció használata
A Keep Warm (Melegen tartás) funkció a felszolgálásig melegen tartja az ételt. Ezen funkció
segítségével a felszolgálásig melegen tarthatja az ételt. A Forgógomb segítségével válaszon a
forró vagy mérsékelt melegítési hőmérsékletek közül.
MEGJEGYZÉS
• A Keep Warm (Melegen tartás) idejét 60 percben határozták meg.
• A maximális Keep Warm (Melegen tartás) idő 60 perc.
1. Nyomja meg a Keep Warm (Melegen tartás)
gombot.
1
2
3
2. A Forgógomb válassza ki a Forró vagy
Mérsékelt lehetőséget.
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A 60 perc jelenik meg.
• Az étel melegítésének leállításához nyissa
ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Magyar 19
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
6/11/2018 3:37:12 PM
A sütő használata
20
Friss pisztráng
Adag
A sütő használata
Grillezés
Ajánlott Melegen tartás menü
Kód/Mód
Menü
1. Forró
Lasagne, Leves, Csőben sült, Casserole, Pizza, Steak (Jól átsült), Bacon,
Halételek, Száraz sütemények
2. Mérsékelt
Pite, Kenyér, Tojástálak, Steak (Véres vagy Közepesen véres)
VIGYÁZAT
• Ne használja ezt a funkciót hideg ételek felmelegítésére. A programok a megsütött ételek sütés
utáni melegen tartására használhatók.
• A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig (1 órán át) is melegen tartsa az ételeket, mert emiatt
tovább fognak főni. A meleg ételek hamarabb mennek tönkre.
• Ne fedje le se fedővel, se fóliával.
• Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és
megpiríthatja.
• A sütőben lévő edényeket mindig edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak.
• A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze az ételt az
állványra, majd csukja be az ajtót.
A sütő használata
2
2. Nyomja meg a Grill gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a
kijelzőn:
(grill üzemmód)
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
3
4
3. A Forgógomb gombbal állítsa be a grillezési
időt.
• A maximális grillezési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A grillezés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
20 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
6/11/2018 3:37:13 PM
Mikrohullám és grill kombinációja
A pirítótányér használata (Csak MG23K3515C* modellek)
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú üzemmódot grillel is
kombinálhatja.
Ezzel a pirítótányérral nem csak a grillen piríthatja az ételt, hanem a pirítótányér magas
hőmérsékletének köszönhetően az étel alja is barna és ropogós lesz. A pirítótányéron elkészíthető
ételeket táblázat foglalja össze (lásd a következő oldalt). A pirítótányér sonka, tojás és
kolbászfélék stb. elkészítésére is használható.
1. A pirítótányért tegye közvetlenül a
forgótányérra, és a táblázatban megadott
elkészítési idők és utasítások betartásával
melegítse elő a legmagasabb mikrohullám-grill
kombinációval [600 W + Grill].
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a
tálat olajjal, hogy az étel szépen megpiruljon.
VIGYÁZAT
• MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak az üvegvagy kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják
az ételt.
• A sütőben lévő edényeket MINDIG edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak. A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
2. A Forgógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
teljesítményszintet. (600 W, 450 W, 300 W.)
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
2
3
4
3. A Forgógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt.
• A maximális elkészítési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A kombinált sütés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütőben
található fémállványra (vagy forgótányérra).
5. Válassza ki az elkészítési időt és teljesítményt.
(Lásd az oldalsó táblázatot.)
Magyar 21
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
6/11/2018 3:37:14 PM
A sütő használata
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze az elkészítendő ételféleséghez legjobban megfelelő
állványra. Az állványt állítsa a forgótányérra. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Combi (Kombinált) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a
kijelzőn:
1
(kombinált mikrohullámú
sütés és grillezés)
600 W (kimeneti teljesítmény)
A sütő használata
VIGYÁZAT
•
•
•
•
A pirítótányért mindig edényfogó kesztyű segítségével vegye ki, mert az nagyon forró.
Ne tegyen nem hőálló edényt a pirítótányérra.
A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért a sütőbe.
A pirítótányér nem tisztítható mosogatógépben.
A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni.
Melegítse elő a pirítótányért 600 W + Grill funkcióval 3-4 percig.
Tartsa be a táblázatban szereplő elkészítési időket és utasításokat.
Étel
Szalonna
MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen arra, hogy a pirítótányér teflonbevonata könnyen megkarcolódik. Ne használjon tehát
éles eszközöket, például kést.
• Tisztítsa meg a pirítótányért meleg vízzel és mosószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel.
• Ne használjon súrolókefét vagy durva szivacsot, mert az megsértheti a tányér felületét.
Adag
Be-/kikapcsolás
Sütési idő (perc)
4 szelet (80 g)
600 W + Grill
3½-4
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a szeleteket egymás mellé a
pirítótányérra. Helyezze a pirítótányért az állványra. 3 percig hagyja
állni.
Grillezett
paradicsom
A sütő használata
Hamburger
(Fagyasztott)
Bagett
(Fagyasztott)
Pizza (Fagyasztott)
200 g (2 db)
450 W + Grill
4½-5
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre
tegyen sajtot. Rendezze őket körbe a pirítótányéron. Helyezze a
pirítótányért az állványra. 3 percig hagyja állni.
2 darab (125 g)
600 W + Grill
7-7½
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a hamburgert a körbe a
pirítótányéron. Helyezze a pirítótányért az állványra. 4-5 perc elteltével
fordítsa meg. Hagyja állni 3 percig.
200-250 g (2 db)
450 W + Grill
8-9
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. Helyezze a franciakenyeret a pirítótányér
közepére, vagy két franciakenyeret egymás mellé. Helyezze a
pirítótányért az állványra. 4 percig hagyja állni.
300-350 g
450 W + Grill
7½-8½
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a pirítótányérra.
Helyezze a pirítótányért a forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
22 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
6/11/2018 3:37:14 PM
Étel
Sült burgonya
Adag
Be-/kikapcsolás
Sütési idő (perc)
250 g
500 g
600 W + Grill
5-6
8-9
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. A krumplikat vágja félbe. Vágott felével
lefelé tegye őket a pirítótányérra. Rendezze kör alakba. Helyezze a
tányért az állványra. 3 percig hagyja állni.
Halrudacskák
(Fagyasztott)
150 g (5 db)
300 g (10 db)
600 W + Grill
7-8
9-10
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál olajjal. A
halrudacskákat helyezze el körben a pirítótányéron. 4 perc (5 db esetén)
vagy 6 perc (10 db esetén) elteltével forgassa meg. 4 percig hagyja
állni.
600 W + Grill
5-5½
7½-8
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál A
csirkefalatokat helyezze a tálra. Helyezze a pirítótányért az állványra.
Fordítsa meg őket 3 perc (125 g) vagy 5 perc (250 g) elteltével. 4 percig
hagyja állni.
Pizza (Mélyhűtött)
300-350 g
450 W + Grill
A Grill+30s (Grill+30 mp) funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással 30 másodperccel
növelje a Grill üzemmód működési idejét, így kitűnően megpiríthatja a felületeket anélkül, hogy
megégetné őket.
A Grill mód készítési idejének növeléséhez minden hozzáadandó 30 másodperchez egyszer
nyomja meg a Grill+30s (Grill+30 mp) gombot.
Például, ha három perc Grill módot szeretne megadni, nyomja meg hatszor a Grill+30s (Grill+30
mp) gombot.
• A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
VIGYÁZAT
A sütőben lévő edényeket mindig edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak.
Helyezze az ételt a sütőbe.
Nyomja meg a Grill+30s (Grill+30 mp) gombot.
Eredmény: A grillezés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
6½-7½
Tudnivalók
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a tányérra.
Helyezze a pirítótányért a forgótányérra. 4 percig hagyja állni.
Magyar 23
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
6/11/2018 3:37:14 PM
A sütő használata
125 g
250 g
Csirkefalatok
(Fagyasztott)
A Grill+30mp funkció használata
A sütő használata
A Szagtalanítás funkció használata
A hangjelzés kikapcsolása
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő belsejében füst gyűlt fel.
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
Először tisztítsa meg a sütő belsejét.
1
A tisztítás végeztével nyomja meg a Deodorization
(Szagtalanítás) gombot. A Deodorization
(Szagtalanítás) gomb megnyomását követően a
szagtalanítás azonnal elindul. Amint a művelet
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
1
2
MEGJEGYZÉS
• A szagtalanítási időt 5 percben határozták meg. A START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gomb minden
egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
• A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
1. Nyomja meg egyszerre a Combi (Kombinált) és
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Eredmény: A sütő a továbbiakban a művelet
végén nem ad hangjelzést.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja
meg ismét egyszerre a Combi (Kombinált) és
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombokat.
Eredmény: A sütő visszatér a rendes üzemhez.
1
2
A gyermekzár funkció használata
A sütő használata
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a
sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személyek azt
véletlenül bekapcsolják.
1. Nyomja meg egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a Kiválasztás/óra
gombot.
Eredmény:
1
• A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót
2
nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
1
2
2. A sütő zárolásának feloldásához nyomja
meg egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a Kiválasztás/óra
gombot
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen
használható.
24 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
6/11/2018 3:37:16 PM
A mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, fontos, hogy a mikrohullámok be
tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné azokat.
Főzőeszköz
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel van ellátva, nincs oka aggodalomra.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e
mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Alufólia
✓✗
Megjegyzések
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
Fém
• Edények
✗
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Ívkisülést vagy tüzet okozhat.
Papír
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
✓
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
• Polisztirol poharak,
tartók
✓
Használhatók étel melegítésére. A túlmelegítéstől a
polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
• Főző- és tárolóedény
egyben
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A
finom üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
• Befőttes üvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
• Edények
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
• Háztartási fólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert
forró gőz szállhat fel.
• Fagyasztózacskók
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
Zsírpapír vagy sütőpapír
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés
megelőzésére alkalmazható.
Műanyag
Gyorsételek csomagolása
Üvegedény
✓
: Ajánlott
✓✗
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
Magyar 25
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
6/11/2018 3:37:16 PM
A mikrohullámú sütőben használható edények
Pirítótányér
• Tányér, pohár, szalvéta,
papírtörülköző
Sütési útmutató
Mikrohullámok
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma
magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás súrlódást
kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Sütés, főzés
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig – lásd a
táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és
adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
Étel
Spenót
Brokkoli
Borsó
Sütési útmutató
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő gőz hozzájárul
a főzés folyamatához. Az étel különbözőképpen letakarható, például kerámiatányérral, műanyag
fedéllel vagy mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
Pihentetési idők
Idő (perc)
150 g
600 W
4½-5½
300 g
600 W
9-10
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy fagyasztott
zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú sütőben készíthet
mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú
főzés ideális minden olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy
csokoládé olvasztása (lásd a tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Be-/kikapcsolás
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat. A
mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri,
akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy,
mint a papíron és a fán. Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Adag
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Zöldbab
300 g
600 W
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Vegyes zöldség
(Sárgarépa/Zöldborsó/
Kukorica)
Vegyes zöldség (Kínai
Módra)
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
300 g
600 W
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében
egyenletes legyen.
26 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
6/11/2018 3:37:16 PM
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Étel
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz adjon 30-45 ml
(2-3 evőkanál) hideg vizet, hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség – lásd a
táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig– lásd a táblázatot. A kívánt eredmény
eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. 3 percig lefedve hagyja állni.
Tipp:
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre vágja, annál hamarabb
megfő.
Étel
Brokkoli
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
Padlizsán
250 g
800 W
Póréhagyma
250 g
Sárgarépa
800 W
Gomba
800 W
250 g
Cukkini
800 W
Hagyma
Paprika
4½-5
125 g
250 g
800 W
1½-2
3-3½
250 g
800 W
5½-6
250 g
800 W
4½-5
Tudnivalók
A paprikát vágja kis szeletekre. 3 percig hagyja állni.
Burgonya
250 g
500 g
800 W
4-5
7½-8½
Tudnivalók
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekre. 3 percig hagyja állni.
3½-4
Tudnivalók
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) vizet
vagy egy darabka vajat. Éppen csak puhulásig főzze. 3 percig hagyja
állni.
800 W
Tudnivalók
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje fel. Csak 15 ml (1 evőkanál)
vizet adjon hozzá. 3 percig hagyja állni.
5-5½
8½-9
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A nagy rózsákat vágja félbe.
A szárakat helyezze középre. 3 percig hagyja állni.
250 g
Karalábé
250 g
800 W
5-5½
Tudnivalók
A karalábét vágja kis kockákra. 3 percig hagyja állni.
Magyar 27
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
6/11/2018 3:37:16 PM
Sütési útmutató
250 g
500 g
Karfiol
3½-4
Tudnivalók
Készítsen elő apró egész gombafejeket vagy szeletelt gombát. Vizet
ne tegyen hozzá. Hintse meg citromlével. Sózza és borsozza meg.
Tálalás előtt csöpögtesse le. 3 percig hagyja állni.
4½-5
Tudnivalók
A sárgarépát vágja egyforma szeletekre. 3 percig hagyja állni.
Idő (perc)
800 W
Tudnivalók
A póréhagymát vágja vastag szeletekre. 3 percig hagyja állni.
5½-6½
Tudnivalók
Adjon hozzá 60-75 ml (4-5 evőkanál) vizet. 3 percig hagyja állni.
Be-/kikapcsolás
Tudnivalók
A padlizsánt vágja vékony szeletekre, és hintse meg 1 evőkanál
citromlével. 3 percig hagyja állni.
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A szárakat helyezze középre.
3 percig hagyja állni.
Kelbimbó
Adag
250 g
Sütési útmutató
Melegítés
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Rizs:
Tészta:
Nagy méretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon – a rizs főzés közben a duplájára
dagad. Lefedve főzze.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és fűszerezze meg, és adjon
hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig nem szívja magába az
összes vizet.
Nagy hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót,
és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze.
Főzés közben és utána keverje meg. Lefedve hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Fehér rizs
(Előfőzött)
Barna rizs
(Előfőzött)
Vegyes rizs
(Rizs + Vadrizs)
Sütési útmutató
Vegyes gabonafélék
(Rizs + Gabona)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
250 g
800 W
16-17
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
800 W
21-22
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
800 W
17-18
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
800 W
18-19
Tudnivalók
Adjon hozzá 400 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
Tészta
800 W
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő töredéke alatt
melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket és melegítési időket.
A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 és +7 °C
körüli hőmérsékletre lehűtött ételeket vesznek alapul.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat (pl. egybesült hús), mivel ezek hajlamosak túlfőni és
kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis darabokat sikeresebben melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket akár 800 watton is melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy csak 300 wattot kell
beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot. Általában érdemes alacsonyabb teljesítményszinten
melegíteni, ha az étel kényes, nagy mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan
felmelegszik (például vagdalthús-pástétom).
Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át, vagy fordítsa meg az ételt.
Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és bébiételt. A folyadékokat a kitörésszerű
forrás és az esetleges forrázás elkerülése érdekében melegítés előtt, közben és után is keverje
meg. A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú sütőben. Tegyen a folyadékba műanyag
kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel túlmelegítését (és ezáltal elrontását).
Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén még tovább melegíteni.
11-12
Tudnivalók
Adjon hozzá 1000 ml forró vizet. 5 percig hagyja állni.
28 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
6/11/2018 3:37:16 PM
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználásra feljegyzi az időtartamot.
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja állni az ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a biztonsági
óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
Folyadékok melegítése
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon legalább
20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje
meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat
vagy üvegpálcát, és melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
Megjegyzés
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell ellenőrizni.
Melegítéshez a következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
Étel
Italok (Kávé, Tea, Víz)
Leves (Mélyhűtött)
Az ételt szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés után jól keverje meg!
Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a hőmérsékletét.
A javasolt tálalási hőmérséklet 30-40 °C.
Idő (perc)
150 ml (1 csésze)
250 ml (1 bögre)
800 W
1-1½
1½-2
250 g
800 W
3-3½
Ragu (Mélyhűtött)
350 g
600 W
5½-6½
Tudnivalók
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra keverje
meg. 2-3 percig hagyja állni.
Tészta szósszal
(Mélyhűtött)
350 g
600 W
4½-5½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia
lapostányérra. Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Tálalás előtt keverje meg. 3 percig hagyja állni.
Magyar 29
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
6/11/2018 3:37:16 PM
Sütési útmutató
Tudnivalók
Töltse ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
után jól keverje meg. Tálalás előtt újra keverje meg. 2-3 percig
hagyja állni.
Anyatej
A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse. Cumisüveget ne melegítsen cumival
együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A várakozási idő előtt, majd tálalás
előtt újra jól rázza fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig gondosan ellenőrizze, mielőtt a
babának adná. A javasolt tálalási hőmérséklet 37 °C.
Be-/kikapcsolás
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Helyezze a csészét/
bögrét a forgótányér közepére. A várakozási idő alatt hagyja őket a
mikrohullámú sütőben, és jól keverje meg őket. 1-2 percig hagyja állni.
Bébiétel melegítése
Bébiétel
Adag
Sütési útmutató
Étel
Töltött tészta szósszal
(Mélyhűtött)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
350 g
600 W
5-6
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba.
Fedje le műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és
tálalás előtt újra keverje meg. 3 percig hagyja állni.
350 g
Vegyes tál (Mélyhűtött)
600 W
Bébiétel és anyatej melegítése
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Bébiétel (Zöldségek
+ Hús)
5½-6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2-3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy
kerámia tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. 3 percig hagyja állni.
Kása babáknak
(Gabona + Tej +
Gyümölcs)
Anyatej
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő
190 g
600 W
30 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő
leteltével keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan
ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
190 g
600 W
20 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő
leteltével keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan
ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 mp
50 mp és 1 perc
között
Sütési útmutató
Tudnivalók
Jól keverje meg vagy rázza fel, és töltse sterilizált üvegbe. Helyezze
a forgótányér közepére. Fedő nélkül főzze. Jól rázza fel, és legalább
3 percig hagyja állni. Mielőtt a babának adná, jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
30 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
6/11/2018 3:37:17 PM
Kézi kiolvasztás
Étel
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok finoman, rövid idő
alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan vendégek érkezésekor.
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a csomagról minden fém
kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg, csepegtesse le, és
amint lehet, vegye ki a belsőségeket.
Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni, ezeket a
kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és mielőtt folytatná, 20
percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes kiolvadáshoz
szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
Tipp:
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
Csirkedarabok
Egész csirke
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
Sertésszelet
250 g
180 W
7½-8½
Tudnivalók
A húst helyezze kerámia lapostányérra. Az elvékonyodó végeket borítsa
be alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg! 5-25 percig
hagyja állni.
500 g (2 db)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Tudnivalók
Először is helyezze a darabolt csirkét a bőrös részekkel lefelé, az
egész csirkét pedig először mellével lefelé kerámia lapostányérra. A
vékonyabb részeket, mint például szárnyvégek, borítsa be alufóliával. A
kiolvasztási idő felénél fordítsa meg! 15-40 percig hagyja állni.
Hal
Halfilé
250 g (2 db)
400 g (4 db)
180 W
6-7
12-13
Tudnivalók
A fagyasztott halat helyezze kerámia lapostányér közepére. Úgy
helyezze el, hogy a vékonyabb részek a vastagabbak alá kerüljenek.
A keskeny végeket borítsa be alufóliával. A kiolvasztási idő felénél
fordítsa meg! 5-15 percig hagyja állni.
Gyümölcsök
Bogyós gyümölcsök
250 g
180 W
6-7
Tudnivalók
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy nagy átmérőjű, kerek lapos
üvegtányéron. 5-10 percig hagyja állni.
Hús
Darált marhahús
Idő (perc)
Kenyér
Zsömle (Darabonként
kb. 50 g)
2 db
4 db
180 W
½-1
2-2½
Pirítós/Szendvics
250 g
180 W
4½-5
500 g
180 W
8-10
Bajor rozskenyér
(Búza + Rozsliszt)
Tudnivalók
A zsemléket körben vagy vízszintes sorban helyezze a forgótányér
közepére egy papírtörlőre. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
5-20 percig hagyja állni.
Magyar 31
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
6/11/2018 3:37:17 PM
Sütési útmutató
Étel
Be-/kikapcsolás
Baromfi
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb mennyiségekhez
kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek fagyasztásakor és kiolvasztásakor
gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a következő
táblázatot használja.
Adag
Sütési útmutató
Grill
Mikrohullám + grill
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér mellett
működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel pirulását. Ha a grillt 3-5 percig
előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával egyesíti. Csak csukott
ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása következtében az étel
egyenletesen pirul meg. A modellnél három kombinált üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + Grill, 450 W + Grill és 300 W + Grill.
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen műanyag edényt ne
használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények
Grillezhető ételek:
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló legyen. Kombinált
üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen műanyag edényt ne használjon, mivel az
megolvadhat.
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka, vékony
halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított melegszendvicsek.
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy az ételt a magas állványra kell tenni,
kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel, amelyet
fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok, amelyek tetejének
megpirításához rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód használható olyan vastagabb ételek
elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke, amelyet a
sütés félidejében meg kell fordítani). További részleteket a grill táblázatból tudhat meg.
Fontos megjegyzés:
Sütési útmutató
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy az ételt a magas
állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Kérjük, tekintse át a következő
táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
32 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
6/11/2018 3:37:17 PM
Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
A grillt a grill funkcióval 3-4 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
Fagyasztott étel
Zsömle
(Darabonként
mintegy 50 g)
Adag
2 db
4 db
Be-/kikapcsolás
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
Mikrohullám +
Grill
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Csak grill
1-2
1-2
Friss élelmiszer
Pirítós szeletek
Tudnivalók
A zsömléket körben helyezze a rácsra. A zsömlék másik oldalát a kívánt
ropogóssági szintre grillezze. 2-5 percig hagyja állni.
Franciakenyér +
Feltét
(Paradicsom, Sajt,
Sonka, Gomba)
250-300 g
(2 db)
450 W + Grill
8-9
-
Tudnivalók
Helyezzen a rácsra egymás mellé két fagyasztott franciakenyeret.
Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Tészta (Cannelloni,
Makaróni, Lasagne)
400 g
Mikrohullám +
Grill
300 W + Grill
18-19
Csak grill
1-2
Tudnivalók
A fagyasztott tésztát tegye kis méretű, lapos, szögletes, hőálló
üvegtálba. Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra. Grillezés
után. 2-3 percig hagyja állni.
Csirkefalatok
250 g
450 W + Grill
5-5½
3-3½
Tudnivalók
A csirkefalatokat helyezze a rácsra. Az első alkalom után fordítsa meg.
Sütőben készíthető
hasábburgonya
250 g
450 W + Grill
9-11
4-5
Tudnivalók
A hasábburgonyát sütőpapíron egyenletesen helyezze az alacsony állványra.
Be-/kikapcsolás
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
4 db
(egyenként
25 g)
Csak grill
6-8
4-5½
Tudnivalók
A pirítós szeleteket helyezze egymás mellé a rácsra.
Zsömle (Készre
Sütött)
2-4 darab
Csak grill
2-3
2-3
Tudnivalók
A zsömlének először az alját tegye felfelé. A zsömléket körben helyezze
el, közvetlenül a forgótányérra.
Mikrohullám +
Grill
300 W + Grill
Csak grill
200 g (2 db)
4½-5½
2-3
400 g (4 db)
7-8
Grillezett
paradicsom
Tudnivalók
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre tegyen sajtot.
Lapos, hőálló üvegtányéron rendezze el körben. Tegye a rácsra.
Hawaii
melegszendvics
(Sonka, Ananász,
Sajtszeletek)
Sült burgonya
2 db (300 g)
450 W + Grill
3½-4
-
Tudnivalók
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a rácsra. Helyezzen 2 szendvicset egymással szemben a
rácsra. 2-3 percig hagyja állni.
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
-
8-9
Tudnivalók
A burgonyákat vágja félbe. Vágott oldalukkal a grill felé helyezze el őket
körben a rácsra.
Magyar 33
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 33
6/11/2018 3:37:17 PM
Sütési útmutató
Csőben sült (Zöldség
400 g
450 W + Grill
13-14
vagy Burgonya)
Tudnivalók
A fagyasztott csőben sültet helyezze kis méretű, kerek, hőálló üvegtálba.
Az edényt helyezze az alacsony állványra. Grillezés után. 2-3 percig
hagyja állni.
Adag
Sütési útmutató
Friss élelmiszer
Csirkedarabok
Adag
Be-/kikapcsolás
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
450-500 g
(2 db)
300 W + Grill
10-12
12-13
Kristályos méz olvasztása
Tudnivalók
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körbe fektesse a
darabokat úgy, hogy a csontok középre álljanak. Ha csak egy darab
csirkét süt, azt ne a rács közepére tegye. 2-3 percig hagyja állni.
Bárányszelet/
Marhasült
(Közepesen sült)
400 g (4 db)
Csak grill
12-15
9-12
Tudnivalók
A bárányszeleteket kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse
őket a rácsra. Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Sertésszelet
250 g (2 db)
Mikrohullám +
Grill
300 W + Grill
Csak grill
7-8
6-7
Tudnivalók
A sertéshúst kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse őket a
rácsra. Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Sült alma
1 alma
(kb. 200 g)
300 W + Grill
Sütési útmutató
2 alma
(kb. 400 g)
4-4½
-
6-7
Tudnivalók
Az almákat magozza ki, majd töltse meg mazsolával és lekvárral.
Tetejére szórjon mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy lapos hőálló
üvegtálra. Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra.
Mikrohullám +
Grill
Sült csirke
1200 g
Tanácsok és tippek
450 W + Grill
300 W + Grill
22-24
23-25
Tudnivalók
A csirkét dörzsölje be olajjal és fűszerekkel. Először bőrével lefelé, majd
bőrével felfelé helyezze a csirkemellet hőálló üvegtálra. Grillezés után
5 percig hagyja állni.
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kis méretű, mély üvegtálba.
300 watton melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
Zselatin olvasztása
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe.
A lecsöpögtetett zselatint helyezze kis méretű hőálló üvegtálba.
300 watton 1 percig melegítse.
Olvadás után keverje meg.
Máz/cukormáz főzése (süteményekhez és tortákhoz)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel.
Hőálló üvegtálban fedő nélkül, 800 watton főzze 3½-4½ percig, amíg a máz/cukormáz áttetsző
nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
Lekvárfőzés
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő méretű fedeles
hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító cukrot, és jól keverje össze. Lefedve főzze
800 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször jól keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros üvegekbe töltse.
5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
Puding/tejsodó készítése
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral és tejjel (500 ml).
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Lefedve főzze 800 watton 6½-7½ percig.
Főzés közben többször jól keverje meg.
Pirított mandula készítése
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes méretű kerámiatányéron.
A 3½-4½ percig tartó, 600 W-on végzett pirítás közben többször keverje meg,
majd 2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó
kesztyűt!
34 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 34
6/11/2018 3:37:17 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Hibaelhárítás
Probléma
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerülne, az alábbi megoldások szerint járjon el.
Probléma
Ok
Teendő
Az áramellátás
lekapcsol a működés
során.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
A hűtőventilátor nem működik.
Ellenőrizze, hogy hallja-e a
hűtőventilátor hangját.
Érintőgombos modellek esetén:
A külső rész nedves.
Törölje le a nedvességet a külső
részről.
Próbálja meg úgy használni
a sütőt, hogy nincs benne
élelmiszer.
Helyezzen ételt a sütőbe.
A gyerekzár aktív.
Kapcsolja ki a gyerekzárat.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe
helyezési útmutatójában leírt
távolságokat.
Az idő nem jelenik
meg.
Az Eco (energiatakarékos)
funkció be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az Eco
(energiatakarékos) funkciót.
A sütő nem működik.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a
készülék áram alatt van-e.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
Az ajtó biztonsági
mechanizmusát idegen anyag
borítja.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
Több dugót használ ugyanazon
konnektorban.
Nevezzen ki egy adott konnektort
a sütő számára.
Egy pukkanó hang
hallható működés
közben, majd a sütő
nem működik.
A lezárt vagy fedéllel lezárt
étel sütése okozhatja a pukkanó
hangokat.
Ne használjon lezárt edényeket,
mivel a benne lévő étel
hőtágulása miatt kidurranhatnak.
A felhasználó kinyitotta az ajtót
az étel megfordítása érdekében.
Az étel megfordítását követően
a működés indításához nyomja
meg ismét a START/+30s
(INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
A sütő működés
közben leáll.
A sütő külső része
túlságosan forró a
működés során.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el. Tartsa be
a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Tárgyak találhatók a sütő
tetején.
Távolítson el minden tárgyat a
sütő tetejéről.
Élelmiszerdarabkák tapadtak az
ajtó és a sütő belső része közé.
Tisztítsa meg a sütőt, majd nyissa
ki az ajtót.
Az ajtó nem nyitható ki
megfelelően.
Magyar 35
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 35
6/11/2018 3:37:17 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Idegen anyag került a gombok
közé.
Teendő
A sütő hosszú ideig történő
használatát követően hagyja
lehűlni a sütőt.
Általában
A gombok nem
nyomhatók le teljesen.
Ok
A sütőt túlzottan hosszú ideje
használja.
Hibaelhárítás és információs kódok
Probléma
Ok
Teendő
A melegítés funkcióval
történő melegítés nem
működik megfelelően.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet
egy mikrohullámú sütőben
használható edénybe, majd
használja a mikrohullám funkciót
1-2 percig, és ellenőrizze, hogy a
víz felmelegedett-e. Csökkentse
az élelmiszer mennyiségét, majd
indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
Az olvasztás funkció
nem működik.
Túl sok élelmiszert helyezett a
sütőbe.
Csökkentse az élelmiszer
mennyiségét, majd indítsa újra a
funkciót.
A belső világítás
gyenge vagy nem
kapcsol be.
Az ajtót túl hosszú ideig hagyta
nyitva.
Az Eco funkció használatakor a
belső világítás automatikusan
kikapcsol. Csukja be, majd ismét
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja
meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Hibaelhárítás és információs kódok
A belső világítást idegen anyag
takarja.
Tisztítsa meg a sütő belsejét,
majd ellenőrizze újra.
Sípolás hallatszik sütés
közben.
Az Automatikus főzés funkció
használatakor a sípoló hang
annak az idejét jelzi, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani az
olvasztás során.
Az étel megfordítását követően a
folytatáshoz nyomja meg ismét
a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
A sütő nincs szintben.
A sütő egyenetlen felületen lett
üzembe helyezve.
Biztosítsa, hogy a sütő
egyenletes, stabil felületen
legyen.
Szikrák jelennek meg
sütés közben.
Fémedényeket használt a sütés/
olvasztás funkciókhoz.
Ne használjon fémedényeket.
Probléma
Ok
Teendő
Amikor a sütőt áram
alá kerül, azonnal
elindul.
Az ajtó nincs teljesen becsukva.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
A sütőn áram folyik
keresztül.
Az elektromos hálózat vagy a
konnektor nincs megfelelően
leföldelve.
Biztosítsa, hogy az elektromos
hálózat vagy a konnektor
megfelelően le legyen földelve.
1. Csepeg a víz.
2. Az ajtó egyik
nyílásán gőz
áramlik ki.
3. Víz maradt a
sütőben.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy
száraz törlőkendővel törölje ki.
A sütőben lévő
világítás fényereje
folyamatosan változik.
A fényerő az adott funkciók
közti teljesítményfelvétel
függvényében változik.
A sütés közbeni
teljesítményváltozás nem
meghibásodás. Ez nem jelenti a
sütő meghibásodását.
A sütés befejeződött,
de a hűtőventilátor
továbbra is forog.
A sütő kiszellőztetése
érdekében a hűtőventilátor
a sütés befejezését követően
további kb. 3 percig forog.
Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
36 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 36
6/11/2018 3:37:17 PM
Probléma
Ok
Teendő
Forgótányér
Nincs behelyezve a görgős
gyűrű, vagy nincs megfelelően
a helyén.
Helyezze be a görgős gyűrűt,
majd próbálja meg újra.
A forgótányér ugrál a
forgás közben.
A forgótányér nincs
megfelelően a helyén, túl
sok ételt helyezett be vagy
az edény túlságosan nagy és
hozzáér a mikrohullámú sütő
belső részéhez.
Csökkentse az étel mennyiségét
és ne használjon túlságosan agy
edényt.
Ételmaradék tapadt a sütő
aljára.
Távolítson el minden
ételmaradékot a sütő aljáról.
A sütő első használata során a
fűtőelemek füstölhetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. A
készülék 2-3 alkalommal történő
használatát követően ennek meg
kell szűnnie.
Étel került a fűtőelemekre.
Hagyja lehűlni a sütőt,
majd távolítsa el az ételt a
fűtőelemekről.
Az étel túlságosan közben van
a grillhez.
Sütés közben megfelelő
távolságra helyezze el az ételt.
Az étel nincs megfelelően
előkészítve és/vagy elrendezve.
Biztosítsa, hogy az étel
megfelelően legyen előkészítve
vagy elrendezve.
Grill
Füst látható a működés
közben.
Ok
Teendő
A sütő nem melegít.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
Füst látható az
előmelegítés közben.
A sütő első használata során a
fűtőelemek füstölhetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. A
készülék 2-3 alkalommal történő
használatát követően ennek meg
kell szűnnie.
Étel került a fűtőelemekre.
Hagyja lehűlni a sütőt,
majd távolítsa el az ételt a
fűtőelemekről.
A sütő használatakor
égett vagy műanyag
szag érezhető.
Műanyag vagy nem hőálló
edényt használt.
Magas hőmérsékletű sütésre
alkalmas üvegedényt használjon.
Kellemetlen szag
áramlik a sütőből.
Ételmaradékok vagy műanyag
olvadt bele és tapadt a sütő
belsejére.
Használja a párolás funkciót,
majd egy száraz ruhával törölje
ki. A szagok gyorsabb eltávolítása
érdekében helyezzen egy
citromszeletet a sütőbe, majd
kapcsolja be a sütőt.
Magyar 37
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 37
6/11/2018 3:37:18 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Forgás közben a
forgótányér kiugrik a
helyéről, és nem forog
tovább.
A forgótányér zörög a
forgás közben és zajos.
Probléma
Sütő
Hibaelhárítás és információs kódok
Probléma
A sütő nem süt
megfelelően.
Ok
Teendő
A sütő ajtaját sokszor kinyitják
a sütés közben.
Ha túlzottan sokszor nyitja ki
az ajtót, a belső hőmérséklet
lecsökken, ami hatással lehet az
elkészített étel minőségére.
A sütő kezelőgombjai nincsenek
megfelelően beállítva.
Állítsa be megfelelően a sütő
kezelőgombjait, majd próbálja
meg újra.
A grill vagy egyéb tartozékok
nem lettek megfelelően
behelyezve.
Helyezze be megfelelően a
tartozékokat.
Nem megfelelő típusú vagy
méretű sütőedényt használt.
Használjon lapos aljú, megfelelő
sütőedényt.
Információs kód
Információs kód
C-d0
OK
A kezelőgombokat
10 másodpercnél
hosszabb ideig nyomta le.
Teendő
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Ha a hiba ismét előfordul, kapcsolja
ki a mikrohullámú sütőt legalább
30 másodpercre, majd próbálja meg
ismét a beállítást. Ha a probléma ismét
felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
MEGJEGYZÉS
Ha javasolt módon nem lehet megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Hibaelhárítás és információs kódok
38 Magyar
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 38
6/11/2018 3:37:18 PM
Műszaki adatok
Jegyzet
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a
használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében a Samsung mint forgalmazó
tanúsítja, hogy az MG23K3515** típusú mikrohullámú sütő megfelel a lent felsorolt műszaki
paramétereknek.
Modell
MG23K3515**
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz AC
Teljesítményfelvétel
Maximális teljesítmény
Mikrohullám
Grill (fűtőelem)
2300 W
1250 W
1100 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W - 6 szint (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méret (szé. × ma. × mé.)
Külső (fogantyúval)
Sütőtér
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Űrtartalom
23 liter
Tömeg
Nettó
Kb 13,0 kg
Zajszint
42 dBA
Műszaki adatok
Magyar 39
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 39
6/11/2018 3:37:18 PM
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés
következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
"0800-SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04421U-00
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 40
6/11/2018 3:37:18 PM
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
MG23K3515**
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
6/11/2018 3:37:21 PM
Obsah
Obsah
Bezpečnostné pokyny
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
3
8
Inštalácia
9
Príslušenstvo
Miesto inštalácie
Tanier
9
9
9
Údržba
10
Čistenie
Výmena (oprava)
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
10
10
10
Funkcie rúry
11
Rúra
Ovládací panel
11
11
Používanie rúry
12
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Varenie/Prihrievanie
Nastavenie času
Zmeny úrovní výkonov a času
Nastavenie času varenia
Zastavenie varenia
Nastavenie režimu úspory energie
Použitie funkcie Rýchle rozmrazovanie
Používanie funkcií Automatické varenie
Používanie funkcií Uchovanie v teplom stave
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
19
Grilovanie
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a grilu
Používanie podnosu na schrumkavenie (Iba pre model MG23K3515C*)
Použitie funkcií Grilovanie+30s
Používanie funkcie Odstránenie zápachu
Používanie funkcií detskej zámky
Vypínanie signalizácie
20
21
21
23
24
24
24
Sprievodca pomôckami na varenie
25
Sprievodca varením
26
Riešenie problémov a informačné kódy
35
Riešenie problémov
Informačný kód
35
38
Technické údaje
39
2 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
6/11/2018 3:37:21 PM
Bezpečnostné pokyny
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu
pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu
zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu
vybuchnúť.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez
dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny
na to, aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom
a pochopili riziká nesprávneho používania.
Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a
nie je určené na použitie:
• v oblastiach kuchýň pre personál predajní, kancelárií a iných
pracovných prostredí;
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich
možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a zohrievanie ohrevných
vankúšov, papúč, špongií, vlhkých handričiek a podobných
predmetov môže znamenať riziko zranenia, vznietenia
alebo zapálenia.
V prípade spozorovania dymu (vychádzajúceho) vypnite
alebo odpojte zariadenie a ponechajte dvierka zatvorené,
aby ste zadusili akékoľvek plamene.
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou
zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou skontrolujte
jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Slovenčina 3
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
6/11/2018 3:37:21 PM
Bezpečnostné pokyny
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
• vo farmárskych budovách;
• pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach;
• v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre
mikrovlnné rúry.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka
sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu
vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného
ohrievania.
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo
ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za
následok nebezpečnú situáciu.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom
pulte (voľne stojaca), nemali by ste ju umiestňovať do
skriniek.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nesmiete vkladať do
mikrovlnnej rúry.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia dávajte pozor, aby ste
nenarušili polohu otočného taniera.
Zariadenie nesmiete čistiť parným čističom.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať alebo
sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú so zariadením hrať.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo
ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným
rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez
dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba,
aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov,
karavanov ani podobných dopravných prostriedkov.
4 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
6/11/2018 3:37:21 PM
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby
bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu
elektrickým prúdom.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
Zariadenie nesmie byť namontované za dekoratívnymi
dvierkami, aby sa predišlo prehrievaniu.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z
nej šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa
na najbližšie servisné stredisko.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup
k zástrčke.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej
vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym
dozorom.
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom
režime, deti môžu používať rúru výlučne pod dozorom
dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov.
UPOZORNENIE: Na proces pečenia musíte dohliadať.
Krátkodobé pečenie musíte nepretržite kontrolovať.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní,
aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas
jeho prevádzky horúce.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Nepoužívajte veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré
kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
Nepoužívajte parný čistič.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému diaľkového
ovládania.
Slovenčina 5
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
6/11/2018 3:37:21 PM
Bezpečnostné pokyny
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v
správnej výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k
otvoru a riadiacej oblasti.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo
ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným
rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a
používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú
staršie ako 8 rokov a dozeráte na ne.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších
ako 8 rokov.
Všeobecná bezpečnosť
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii mikrovlnného ohrevu.
Na čistenie rúry nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
Rúru neinštaluje: blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných, prašných
miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo vode, ani na
miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto rúru treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie neznámych látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne suchú
textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (propán, LP atď.) okamžite vyvetrajte. Nedotýkajte sa napájacieho kábla.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte napájací
kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry,
predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal medzi
predmetmi alebo za rúrou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Navrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na rúru nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom
alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s horúcimi časťami.
Deti môžu naraziť do dvierok alebo si do nich zaseknúť prsty. Pri otváraní/zatváraní dvierok držte
deti ďalej.
6 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
6/11/2018 3:37:21 PM
Výstraha týkajúca sa mikrovlnnej rúry
Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so zlatými či
striebornými prvkami, grilovacie ražne atď.
Odstráňte kovové spinky. Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk.
Rúru nepoužívajte na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pri menšom objeme jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania. Predídete tým jeho prehriatiu alebo
spáleniu.
Napájací kábel a napájaciu zástrčku uchovávajte mimo vody a zdrojov tepla.
Nezohrievajte vajíčka so škrupinami ani vajíčka natvrdo. Predídete tak riziku výbuchu.
Nezohrievajte vzduchom utesnené ani vákuovo utesnené nádoby, orechy, paradajky atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Rúra sa môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá, kým dostatočne
nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania
nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci
vzduch alebo para.
Nespúšťajte rúru, ak je prázdna. Rúra sa z bezpečnostných dôvodov na 30 minút automaticky
vypne. Ak rúru uvediete do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte do priestoru podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť
Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Dávajte pozor, keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry.
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
mikrovlnnému žiareniu.
• Nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami. Nemanipulujte s bezpečnostnými vnútornými
uzamknutiami (západky dverí). Nevkladajte nič do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
• Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo
zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na tesniacich povrchoch. Dvierka a tesniace povrchy
uchovávajte v čistote tak, že ich po každom použití rúry najskôr utriete vlhkou tkaninou
a potom jemnou suchou tkaninou.
• Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Používať smiete len po oprave kvalifikovaným technikom.
Dôležité: dvierka rúry treba správne zatvoriť. Dvierka nesmú byť ohnuté, pánty dvierok nesmú
byť zlomené ani uvoľnené, tesnenie dvierok a tesniace povrchy nesmú byť poškodené.
• Všetky úpravy či opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Slovenčina 7
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
6/11/2018 3:37:21 PM
Bezpečnostné pokyny
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyprsknutie vriacej tekutiny. Dávajte
vždy pozor pri manipulácii s nádobou. Pred vytiahnutím nechajte nápoje odstáť aspoň 20 sekúnd.
V prípade potreby počas ohrievania premiešajte. Vždy po zohriatí premiešajte.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov prvej pomoci:
1. Ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
2. Zakryte ho čistým suchým kusom látky,
3. Nepoužívajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieka.
Aby ste zabránili poškodeniu plechu či podstavca, nevkladajte ich do vody krátko po dovarení.
Nepoužívajte rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné kontrolovať. Mohlo by
dôjsť k náhlemu prekypeniu horúceho oleja.
Bezpečnostné pokyny
Obmedzená záruka
Bezpečnostné pokyny
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy,
ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
• Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväte, vonkajší panel alebo ovládací panel.
• Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo mriežka.
Túto rúru používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti
a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke tejto rúry postupujte
uvážlivo, pozorne a obozretne.
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu
vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese
www.samsung.com.
Túto rúru používajte len na ohrievanie jedla. Je určená výlučne na použitie v domácnosti.
Nezohrievajte žiadny druh textilu či vankúše z vláknin. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním rúry.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchu rúry a nebezpečným situáciám, rúru uchovávajte vždy
čistú a dobre udržiavanú.
Definícia produktovej skupiny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach týkajúcich
sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej lokalite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch s priamym
pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do obytných budov.
8 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
6/11/2018 3:37:21 PM
Inštalácia
Miesto inštalácie
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym
spôsobom.
01 Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
01
stredu rúry.
Účel: Valčekový krúžok podopiera tanier.
03
02 Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Účel: Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
85 cm od zeme
10 cm
vzadu
10 cm na
bočnej strane
• Vyberte rovný a plochý povrch približne 85 cm
nad zemou. Povrch musí udržať hmotnosť rúry.
• Zaistite priestor na vetranie aspoň 10 cm od
zadnej steny a na oboch stranách a 20 cm zhora.
• Nemontujte rúru v horúcom alebo vlhkom
prostredí, ako napríklad vedľa inej mikrovlnnej
rúry či radiátorov.
• Prispôsobte napájanie špecifikáciám tejto rúry.
Používajte len schválené predlžovacie káble, ak
ich treba použiť.
• Pred prvým použitím rúry utrite vnútro a
tesnenie dverí vlhkou handričkou.
03 Grilovací stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel: Kovový stojan môžete použiť pri
grilovaní a kombinovanom varení.
Tanier
04
04 Podnos na schrumkavenie, pozrite si stranu
21 až 23.
(Iba pre model MG23K3515C*)
Účel: Podnos na schrumkavenie sa používa
na dôkladnejšie zapečenie potravín v
režime mikrovlnného ohrievania alebo
v kombinovanom režime s grilovaním.
Vďaka tejto funkcii získate chrumkavé
pečivo a cesto na pizzu.
Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Skontrolujte,
či sa tanier voľne otáča.
UPOZORNENIE
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
Slovenčina 9
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
6/11/2018 3:37:22 PM
Inštalácia
02
20 cm hore
Údržba
Výmena (oprava)
Čistenie
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre alebo vnútri rúry. Venujte
tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu dvierok a tanieru s valčekovým krúžkom (len pri
príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či sa na tesnení dvierok
nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj vonkajšej strany rúry použite jemnú handričku
namočenú v mydlovej vode. Opláchnite a poutierajte dosucha.
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
Údržba
1. Vyprázdnite rúru a položte do stredu taniera pohár so zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte, kým rúra vychladne. Potom otvorte dvierka a vyčistite varnú
komoru.
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
VAROVANIE
Táto rúra nemá vnútri žiadne časti, ktoré by používateľ mohol vybrať. Nepokúšajte sa rúru sami
vymeniť ani opraviť.
• Ak zistíte problém s pántami, tesnením a/alebo dvierkami, kontaktujte kvôli technickej podpore
kvalifikovaného technika alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Nevymieňajte ju sami.
• Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo zdroja napájania a
potom kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
• Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte ju na suché, bezprašné
miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia vnútri rúry, môžu ovplyvniť výkon rúry.
Na vyčistenie hornej oblasti varnej komory znížte
horný ohrevný prvok o 45° (pozri obrázok).
Pomôže to pri čistení hornej oblasti. Po dokončení
čistenia vráťte ohrevný prvok do pôvodnej polohy.
UPOZORNENIE
• Udržiavajte dvierka aj tesnenie dvierok čisté a zabezpečte, aby sa dvierka otvárali a zatvárali
hladko. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životného cyklu rúry.
• Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov rúry nevyliala voda.
• Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani chemické prostriedky.
• Po každom použití rúry použite jemný prostriedok na vyčistenie varnej komory po jej
ochladení.
10 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
6/11/2018 3:37:23 PM
Funkcie rúry
Ovládací panel
Rúra
01
02
07
04
08
09
05
10
01 Rukoväť dverí
02 Dvere
03 Vetracie otvory
04 Ohrevný prvok
05 Svetlo
06 Západky dvierok
07 Tanier
08 Spojovacie zariadenie
09 Valčekový krúžok
10 Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
11 Ovládací panel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie)
Auto Cook (Automatické varenie)
Keep Warm (Uchovanie v teplom stave)
Deodorization (Odstránenie zápachu)
Microwave (Mikrovlnný ohrev)
Grill (Grilovanie)
Combi (Kombinovaný)
Grill+30s (Grilovanie+30s)
Volič (Váha/Porcia/Čas)
Vybrať/hodiny
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO)
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s)
Funkcie rúry
06
03
10
12
Slovenčina 11
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
6/11/2018 3:37:23 PM
Používanie rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená energia
umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby správne
funguje. Ak máte pochybnosti, pozrite si časť s názvom „Riešenie problémov“ na strane 35 až 38.
• Rozmrazovanie
• Prihrievanie
• Varenie
POZNÁMKA
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v správnej polohe Ak sa
použije iná ako maximálna úroveň výkonu (100 %–800 W), vode trvá dlhšie, kým zovrie.
Princíp varenia.
Používanie rúry
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
a odrážané vo vnútornom priestore sa
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na tanieri.
Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do
hĺbky približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom
pokračuje, keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používanej nádoby a vlastností jedla, ktorými sú:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
Otvorte dvierka rúry potiahnutím rukoväti.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) a
nastavte čas na 4 až 5 minút tak, že stlačíte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) toľkokrát,
koľko to bude potrebné.
Výsledok: Rúra zahreje vodu za 4 alebo 5 minút.
Voda by sa potom mala variť.
POZNÁMKA
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla z rúry. Čas
odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
• Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu.
• Rovnaká teplota v rámci jedla.
12 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
6/11/2018 3:37:24 PM
Varenie/Prihrievanie
Nastavenie času
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
UPOZORNENIE
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
POZNÁMKA
Maximálny čas používania funkcie Microwave (Mikrovlnný ohrev) je 99 minút.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru nikdy
nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný ohrev).
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 800 W
(maximálny varný výkon):
1
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom režime.
Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• Po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• Bol výpadok elektrickej energie.
POZNÁMKA
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
1. Stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
1
(režim mikrovlnného
ohrevu)
2
2
3
4
3
4
3. Čas varenia nastavíte otáčaním Volič.
Výsledok: Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať. Začne sa varenie. Keď
sa dokončí, vykoná sa nasledujúca
činnosť.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
5
2. Nastavte 24-hodinové alebo 12-hodinové
zobrazovanie otáčaním Volič. Potom stlačte
tlačidlo Vybrať/hodiny.
3. Otočením Volič nastavte hodiny. Potom stlačte
tlačidlo Vybrať/hodiny.
4. Otočením Volič nastavte minúty.
5. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo
Vybrať/hodiny, aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú
rúru nepoužívate.
Slovenčina 13
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
6/11/2018 3:37:25 PM
Používanie rúry
2. Vyberte vhodnú úroveň výkonu otáčaním Volič.
(Pozrite si tabuľku úrovní výkonu.)
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
Používanie rúry
Zmeny úrovní výkonov a času
Nastavenie času varenia
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie, a tým aj čas,
ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho typu a kvality. Môžete si
vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Úroveň výkonu
Percento
Výstup
VYSOKÁ
100 %
800 W
STREDNE VYSOKÁ
75 %
600 W
STREDNÁ
56 %
450 W
STREDNE NÍZKA
38 %
300 W
ROZMRAZOVANIE
23 %
180 W
NÍZKA
13 %
100 W
Používanie rúry
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou špecifickou
úrovňou výkonu.
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Nižšia úroveň výkonu
Znížený
Zvýšený
V režime Mikrovlnný ohrev, Teplovlnné grilovanie alebo Kombinovaný režim stlačením tlačidla
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) zvýšite čas varenia.
• Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok
• Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia
Postup 1
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte raz
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých
30 sekúnd, ktoré si želáte pridať.
• Príklad: Aby ste pridali tri minúty, stlačte šesťkrát
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
2
1
Postup 2
Otočením Volič nastavte čas varenia.
• Ak chcete predĺžiť čas varenia jedla, otočte
voličom doprava, a ak ho chcete skrátiť, otočte
ním doľava.
14 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
6/11/2018 3:37:25 PM
Zastavenie varenia
Použitie funkcie Rýchle rozmrazovanie
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
• Skontrolovať jedlo
• Otočiť jedlo alebo ho zamiešať
• Nechať ho odstáť
Funkcia Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie) vám umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu,
ryby, mrazenú zeleninu a mrazený chlieb. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
UPOZORNENIE
Na zastavenie varenia...
Potom...
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Dočasne
Otvorte dvierka alebo raz stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/
EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Aby ste pokračovali vo varení, opätovne zatvorte dvierka a stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera.
Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie).
Úplne
Raz stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia, opätovne stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
1
2
Nastavenie režimu úspory energie
Rúra disponuje režimom úspory energie.
• Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Displej sa vypne.
• Ak chcete zrušiť režim úspory energie, otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji sa zobrazí aktuálny
čas. Rúra je pripravená na použitie.
3
POZNÁMKA
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky v dočasnom stave zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
4
5
3. Veľkosť porcie vyberte otočením Volič. (Pozrite si
tabuľku na bočnej strane.)
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
5. Opätovne stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s), aby ste rozmrazovanie dokončili.
Výsledok:
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Slovenčina 15
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
6/11/2018 3:37:26 PM
Používanie rúry
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením Volič.
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
Používanie rúry
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne programy funkcie Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie)
veľkosti porcií, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte všetok
baliaci materiál. Mäso, hydinu, ryby, zeleninu a chlieb umiestnite na plochý sklenený alebo
keramický tanier.
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
Používanie rúry
1
Mäso
200–1500 g
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, mäso
prevráťte. Tento program je vhodný pre hovädzie mäso,
jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
2
Hydina
200–1500 g
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, hydinu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé
kura, ako aj pre časti kuraťa.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
3
Ryba
200–1500 g
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
rybu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé ryby, ako
aj pre rybie filé.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
4
Zelenina
200–1500 g
Mrazenú zeleninu rovnomerne rozložte na plochom
sklenenom tanieri. Mrazenú zeleninu po pípnutí rúry
prevráťte alebo pomiešajte.
Tento program je vhodný pre všetky druhy mrazenej
zeleniny. Nechajte odstáť 5–20 minút.
Kód/Jedlo
5
Chlieb
Veľkosť porcie
Pokyny
200–1500 g
Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok kuchynského
papiera a otočte ho po zapípaní rúry. Koláč umiestnite na
keramickú tácku a ak to bude možné, otočte ho po zapípaní
rúry. Tento program je vhodný pre všetky druhy chleba
(rezaného alebo celého) ako aj pre pečivo a bagety. Pečivo
poukladajte do kruhu. Tento program je vhodný pre všetky
druhy kysnutých koláčov, sušienok, tvarohových koláčov
a krehkého pečiva. Nie je vhodný pre linecké/chrumkavé
pečivo, ovocné a krémové koláče, ako ani pre koláče
s čokoládovou polevou. 10–30 minút nechajte odstáť.
16 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
6/11/2018 3:37:26 PM
Používanie funkcií Automatické varenie
Funkcia Auto Cook (Automatické varenie) zahŕňa 20 predprogramovaných časov varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia ani úroveň výkonu.
Otočením Volič môžete nastaviť typ porcie.
UPOZORNENIE
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické varenie).
1
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením Volič.
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
3
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
1
Chladené
Pripravené jedlo
300–350 g
2
Chladené
Pripravené jedlo
400–450 g
3
Chladené
Vegetariánske jedlo
300–350 g
4
Chladené
Vegetariánske jedlo
400–450 g
Pokyny
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú
z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a prílohy, ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny). Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Jedlo dajte na keramickú platňu a zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú z
dvoch zložiek (napr. špagety s omáčkou alebo
ryža so zeleninou). Nechajte odstáť 2–3 minúty.
5
Brokolica
250 g
Čerstvú brokolicu umyte a očistite a pripravte
jednotlivé ružičky. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom. Pri varení 250 g
pridajte 30 ml (2 PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
6
Mrkvy
250 g
Mrkvy opláchnite a vyčistite a nakrájajte na
rovnaké plátky. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom. Pri varení 250 g
pridajte 30 ml (2 PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
Slovenčina 17
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
6/11/2018 3:37:27 PM
Používanie rúry
2
V nasledujúcej tabuľke nájdete množstvá a príslušné pokyny pre 20 predprogramovaných volieb
varenia. Tieto programy využívajú len mikrovlnnú energiu.
Používanie rúry
Kód/Jedlo
Používanie rúry
Veľkosť porcie
Pokyny
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
7
Zelené fazuľky
250 g
Opláchnite a očistite zelené fazuľky. Rovnomerne
ich vložte do sklenenej misky s krytom. Pri
varení 250 g pridajte 30 ml (2 PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
12
Celozrnné makaróny
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte 500 ml vriacej vody, štipku soli a dobre
premiešajte. Varte nezakryté. Pred odstátím
premiešajte a následne nechajte poriadne odtiecť
vodu. Nechajte odstáť 1 minútu.
8
Špenát
150 g
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do
sklenenej misky s pokrievkou. Nepridávajte vodu.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
13
Quinoa
125 g
9
Varená kukurica
250 g
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a vložte ich
do oválnej sklenenej nádoby. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou na použitie v mikrovlnnej rúre
1–2 minúty nechajte odstáť.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte
a pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť
1–3 minúty.
14
Bulgur
125 g
Zemiaky umyte a olúpte a narežte na kúsky
rovnakej veľkosti. Vložte ich do sklenenej misky
s pokrievkou.
Pridajte 45–60 ml (3–4 polievkové lyžice) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť 2–5 minút.
15
Kuracie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
16
Morčacie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
10
Ošúpané zemiaky
11
Tmavá ryža
250 g
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte
a pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť
5–10 minút.
18 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
6/11/2018 3:37:27 PM
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
300 g
Opláchnite ryby a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte
na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
17
Čerstvé rybie filety
18
Čerstvé filety z
lososa
300 g
250 g
20
Čerstvý pstruh
200 g
Opláchnite krevety a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte
na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
Do nádoby vhodnej na použitie v rúre položte 1
celú čerstvú rybu. Pridajte štipku soli,
1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy a bylinky.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
Funkcia Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) uchová jedlo teplé, kým sa nezačne podávať.
Použite túto funkciu na uchovanie jedla teplého, kým nie je pripravené na podávanie. Otočením
Volič môžete zvoliť teplotu zohrievania – buď vysokú, alebo miernu.
POZNÁMKA
• Čas Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) sa určil na 60 minút.
• Maximálny čas funkcie Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) je 60 minút.
1. Stlačte tlačidlo Keep Warm (Uchovanie v teplom
stave).
1
2. Otočením Volič vyberte z možností Horúce alebo
Mierna teplota.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Zobrazí sa doba 60 minút.
• Na zastavenie ohrievania jedla
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
2
3
Slovenčina 19
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
6/11/2018 3:37:27 PM
Používanie rúry
19
Čerstvé krevety
Opláchnite ryby a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte
na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
Používanie funkcií Uchovanie v teplom stave
Používanie rúry
Odporúčané jedlá pre funkciu Uchovanie v teplom stave
Kód/Režim
Ponuka
1. Horúce
Lasagne, Polievka, Zapekané, Kastrólové jedlo, Pizza, Steaky (Dobre
prepečené), Slanina, Jedlá z rýb, Suché koláče
2. Mierna teplota
Koláč, Chlieb, Jedlá z vajec, Steaky (Rare alebo Medium rare)
Grilovanie
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
• Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky grilovania.
1. Otvorte dvierka, umiestnite jedlo na stojan a
zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE
• Túto funkciu nepoužívajte na opätovné ohriatie studených jedál. Tieto programy sú určené na
uchovanie teplého jedla, ktoré sa práve uvarilo.
• Jedlo neodporúčame zohrievať príliš dlho (viac ako 1 hodinu), pretože bude pokračovať vo
varení. Teplé jedlo sa rýchlejšie pokazí.
• Nezakrývajte krytmi ani plastovým obalom.
• Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
2. Stlačte tlačidlo Grill (Grilovanie).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
2
(režim grilu)
Používanie rúry
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
3
4
3. Čas grilovania nastavíte otáčaním Volič.
• Maximálny čas grilovania je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Spustí sa grilovanie.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
20 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
6/11/2018 3:37:28 PM
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a grilu
Používanie podnosu na schrumkavenie (Iba pre model MG23K3515C*)
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
Tento podnos na schrumkavenie vám umožňuje opražiť jedlo nielen z vrchnej strany pomocou
grilu, ale aj zo spodnej strany, a to vďaka vysokej teplote podnosu na schrumkavenie. Niekoľko
jedál, ktoré možno pripraviť na podnose na schrumkavenie, možno nájsť v tabuľke (pozrite si
ďalšiu stranu). Podnos na schrumkavenie sa tiež môže použiť pre slaninu, vajcia, omáčky atď.
1. Umiestnite podnos na schrumkavenie priamo na
tanier a predhrejte ho pri najvyššom nastavení
kombinácie mikrovlnného ohrevu a grilu [600 W
+ Grilovanie] a dodržiavajte príslušné doby
a pokyny v tabuľke.
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka,
natrite platňu olejom, aby sa jedlo pekne
opieklo.
UPOZORNENIE
• VŽDY používajte pomôcky na varenie, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry. Sklo alebo
keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknúť
do jedla.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce. Ak
použijete vysoký stojan, môžete zdokonaliť varenie a grilovanie.
2. Vyberte vhodnú úroveň výkonu otáčaním Volič.
(600 W, 450 W, 300 W.)
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
2
3
4
3. Čas varenia nastavíte otáčaním Volič.
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Spustí sa kombinované varenie.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite na kovový
držiak (alebo tanier) do mikrovlnnej rúry.
5. Zvoľte primeranú dobu varenia a výkon.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane)
Slovenčina 21
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
6/11/2018 3:37:29 PM
Používanie rúry
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo na stojan, ktorý je najvhodnejší pre typ vareného jedla. Stojan
umiestnite na tanier. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaný).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(kombinovaný režim
1
mikrovlnnej rúry a
grilu)
600 W (výstupný výkon)
Používanie rúry
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Na vyberanie podnosu na schrumkavenie používajte chňapky, pretože bude veľmi horúci.
Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu.
Podnos na schrumkavenie nikdy nedávajte do rúry bez otočného taniera.
Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie nie je vhodný do umývačky riadu.
Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na tanieri.
Predhrievajte podnos na schrumkavenie pomocou funkcie 600 W + Grilovanie 3–4 minúty.
Dodržiavajte doby a pokyny v tabuľke.
Jedlo
Slanina
POZNÁMKA
• Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie obsahuje teflónovú vrstvu, ktorá nie je odolná voči
poškriabaniu. Na rezanie na podnose na schrumkavenie nepoužívajte žiadne ostré predmety,
ako napríklad nôž.
• Podnos na schrumkavenie čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Opláchnite čistou
vodou.
• Nepoužívajte kefku na drhnutie alebo tvrdú špongiu, pretože v opačnom prípade sa poškodí
horná vrstva.
Veľkosť porcie
Napájanie
Doba varenia v (min.)
4 plátky (80 g)
600 W + Grilovanie
3½–4
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
poukladajte plátky. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
3 minúty nechajte odstáť.
Grilované
paradajky
Používanie rúry
Fašírka (Mrazená)
200 g (2 ks)
450 W + Grilovanie
4½–5
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Paradajky rozrežte na polovičky.
Posypte ich syrom. Usporiadajte do kruhu na podnos na schrumkavenie.
Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan. 3 minúty nechajte odstáť.
2 kusy (125 g)
600 W + Grilovanie
7–7½
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte zmrazenú fašírku do kruhu
na podnose na schrumkavenie. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan. Pretočte po 4–5 minútach. Nechajte 3 minúty odstáť.
Bagety (Zmrazené)
200–250 g (2 ks)
450 W + Grilovanie
8–9
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte jednu bagetu blízko
k stredu a 2 bagety po stranách taniera. Podnos na schrumkavenie
umiestnite na stojan. Nechajte odstáť 4 minúty.
Pizza (Mrazená)
300–350 g
450 W + Grilovanie
7½–8½
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
umiestnite mrazenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
22 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
6/11/2018 3:37:29 PM
Jedlo
Veľkosť porcie
Napájanie
Doba varenia v (min.)
250 g
500 g
600 W + Grilovanie
5–6
8–9
Pečené zemiaky
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Zemiaky rozrežte na polovičky.
Na podnos na schrumkavenie ich položte odrezanou stranou smerom
dole. Usporiadajte do kruhu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan. 3 minúty nechajte odstáť.
Rybie prsty
(Mrazené)
150 g (5 ks)
300 g (10 ks)
600 W + Grilovanie
7–8
9–10
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 polievkovou
lyžicou oleja. Umiestnite rybie prsty do kruhu na podnos. Otočte po
4 min. (5 ks) alebo po 6 min. (10 ks). Nechajte odstáť 4 minúty.
600 W + Grilovanie
5–5½
7½–8
Funkcia Grill+30s (Grilovanie+30s) umožní zvýšiť dĺžku trvania režimu Grill (Grilovanie)
o 30 sekúnd na jedno stlačenie, takže môžete povrch krásne opekať bez prevarenia.
Ak chcete zvýšiť dobu varenia v režime Grill (Grilovanie) stlačte tlačidlo Grill+30s
(Grilovanie+30s) raz pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Ak chcete napríklad pridať tri minúty režimu Grill (Grilovanie) stlačte tlačidlo Grill+30s
(Grilovanie+30s) šesťkrát.
• Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky grilovania.
UPOZORNENIE
Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
Umiestnite jedlo do rúry.
Stlačte tlačidlo Grill+30s (Grilovanie+30s).
Výsledok: Spustí sa grilovanie.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 pol. lyžicou oleja.
Kúsky kuraťa položte na tanier. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan. Otočte po 3 min. (125 g) alebo 5 min. (250 g). Nechajte odstáť
4 minúty.
Pizza (Chladená)
300–350 g
450 W + Grilovanie
6½–7½
Pokyny
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
umiestnite vychladenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
tanier. Nechajte odstáť 4 minúty.
Slovenčina 23
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
6/11/2018 3:37:29 PM
Používanie rúry
125 g
250 g
Kuracie nugety
(Mrazené)
Použitie funkcií Grilovanie+30s
Používanie rúry
Používanie funkcie Odstránenie zápachu
Vypínanie signalizácie
Tieto funkcie použite po varení jedla s výraznou arómou, prípadne vtedy, keď je vnútro rúry
zadymené.
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Súčasne stlačte tlačidlá Combi (Kombinovaný) a
1
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
2
Výsledok: Rúra nezapípa, aby naznačila koniec
funkcie.
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte
tlačidlá Combi (Kombinovaný) a STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Rúra bude normálne fungovať.
Najskôr vyčistite vnútro rúry.
1
Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo
Deodorization (Odstránenie zápachu). Operácia
sa automaticky spustí hneď po stlačení tlačidla
Deodorization (Odstránenie zápachu). Po dokončení
rúra štyrikrát zapípa.
POZNÁMKA
• Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s)
sa zvýši o 30 sekúnd.
• Maximálny čas odstraňovania zápachu je 15 minút.
1
2
Používanie rúry
Používanie funkcií detskej zámky
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý umožní „uzamknutie“
rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť náhodne ovládať.
1. Súčasne stlačte tlačidlá STOP/ECO (ZASTAVIŤ/
EKO) a Vybrať/hodiny.
Výsledok:
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne
1
funkcie).
2
• Na displeji sa zobrazí „L“.
1
2
2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne
stlačte tlačidlá STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a
Vybrať/hodiny.
Výsledok: Rúru budete môcť normálne používať.
24 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
6/11/2018 3:37:30 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do jedla
bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako
vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia použiť
v mikrovlnnej rúre.
Riad na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Hliníková fólia
✓✗
Komentáre
Je možné použiť v malých množstvách na ochranu
častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia nachádza
príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije
priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované hrnčiarske
výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne vhodné,
pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
pohárové nádoby
✓
Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Sklenené džbány
• Riad do rúry a na stôl
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
Komentáre
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
✗
Kov
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách
vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
• Priľnavá fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemala
by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete
fóliu, pretože môže unikať horúca para.
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné do
rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Voskový alebo mastný
papier
✓
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a
zabránenie v rozstrekovaní.
Plast
✓
Sklenený tovar
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
: Odporúča sa
✓✗
: Používajte opatrne
✗
: Nebezpečné
Slovenčina 25
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
6/11/2018 3:37:30 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Podnos na
schrumkavenie
Riad na varenie
Sprievodca varením
Mikrovlnné žiarenie
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje voda, tuky
a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto molekúl
spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté po dobu zodpovedajúcu
minimálnemu času – pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované
výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo
maslo. Počas odstátia zakryte.
Varenie
Jedlo
Špenát
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre dosiahnutie
maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ,
hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo.
Takže jedlo sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Brokolica
Sprievodca varením
Čas odstátia
Čas (min.)
150 g
600 W
4½–5½
300 g
600 W
9–10
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
Hrášok
300 g
600 W
7½–8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
Zelené fazuľky
300 g
600 W
8–9
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para a prispieva
k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou keramického
taniera, plastového krytu alebo fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Napájanie
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej alebo
mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky, vaječné krémy,
polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo
všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne
pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády (pozrite si kapitolu s
tipmi, technikami a radami).
Veľkosť porcie
Zmiešaná zelenina
(Mrkvy/Hrášok/
Kukurica)
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
Zmiešaná zelenina
(Čínsky štýl)
300 g
600 W
7½–8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
300 g
600 W
8–9
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
26 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
6/11/2018 3:37:30 PM
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Jedlo
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30–45 ml studenej vody
(2–3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo vody – pozrite
si tabuľku. Varte zakryté čo najkratšie – pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ,
bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Rada:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa nasekajú, tým
rýchlejšie sa uvaria.
Jedlo
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
500 g
800 W
4–4½
7–7½
Brokolica
Baklažán
250 g
800 W
Pór
250 g
Mrkvy
800 W
Hríby
800 W
5–5½
8½–9
Cibule
250 g
800 W
Korenie
4½–5
125 g
250 g
800 W
1½–2
3–3½
250 g
800 W
5½–6
250 g
800 W
4½–5
Pokyny
Papriku nakrájajte na malé plátky. 3 minúty nechajte odstáť.
Zemiaky
250 g
500 g
800 W
4–5
7½–8½
Pokyny
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich na rovnako veľké polovice
alebo štvrtiny. 3 minúty nechajte odstáť.
3½–4
Pokyny
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody
alebo pridajte hrudku masla. Uvarte až do jemného stavu. 3 minúty
nechajte odstáť.
800 W
Pokyny
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky. Pridajte len 15 ml (1
polievkovú lyžicu) vody. 3 minúty nechajte odstáť.
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu. 3 minúty nechajte odstáť.
Cukiny
250 g
Kaleráb
250 g
800 W
5–5½
Pokyny
Kaleráb nakrájajte na malé kocky. 3 minúty nechajte odstáť.
Slovenčina 27
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
6/11/2018 3:37:30 PM
Sprievodca varením
250 g
500 g
Karfiol
3½–4
Pokyny
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby. Nepridávajte žiadnu
vodu. Polejte citrónovou šťavou. Posypte soľou a korením. Pred
servírovaním nechajte odtiecť. 3 minúty nechajte odstáť.
4½–5
Pokyny
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké prúžky. 3 minúty nechajte
odstáť.
Čas (min.)
800 W
Pokyny
Pór nasekajte na hrubé plátky. 3 minúty nechajte odstáť.
5½–6½
Pokyny
Pridajte 60–75 ml (4–5 PL) vody. 3 minúty nechajte odstáť.
Napájanie
250 g
Pokyny
Baklažány nasekajte na malé plátky a polejte 1 polievkovou lyžicou
citrónovej šťavy. 3 minúty nechajte odstáť.
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte stonky k stredu. 3 minúty
nechajte odstáť.
Ružičková kapusta
Veľkosť porcie
Sprievodca varením
Prihrievanie
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom – ryža počas varenia
zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovať všetku vodu po skončení varenia.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a dobre zamiešajte.
Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte a následne nechajte
poriadne odtiecť vodu.
Ryža:
Jedlo
Biela ryža
(Predvarená)
Hnedá ryža
(Predvarená)
Miešaná ryža
(Ryža + Divoká ryža)
Sprievodca varením
Zmiešané obilniny
(Ryža + Obilie)
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
800 W
16–17
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
800 W
21–22
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
800 W
17–18
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
800 W
18–19
Pokyny
Pridajte 400 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
Cestoviny
800 W
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy v tabuľke
predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C alebo chladené jedlo
s teplotou približne +5 až +7 °C.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon sa prevariť
a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny možno prihriať použitím výkonu 800 W, zatiaľ čo iné sa môžu prihrievať
použitím výkonu 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo s použitím nižšej úrovne
výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať
(napríklad ovocné koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo prevráťte. Ak je to
možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili vyvretiu
kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas odstátia ich nechajte
v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú
paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný čas ohrievania.
11–12
Pokyny
Pridajte 1 000 ml horúcej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
28 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
6/11/2018 3:37:31 PM
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo prvýkrát, odporúčame, aby ste si zaznamenali potrebný čas ako referenčnú
hodnotu na budúce použitie.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2–4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež kapitolu
s bezpečnostnými opatreniami.
Prihrievanie kvapalín
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnať teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému
vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku
a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
Prihrievanie detskej stravy
Poznámka
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa bude podávať, aby sa
zabránilo popáleniu. Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre
ohrievanie.
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Nápoje (Káva, Čaj
a Voda)
Polievka (Chladená)
Čas (min.)
800 W
1–1½
1½–2
250 g
800 W
3–3½
Dusené mäso
(Chladené)
Cestoviny s omáčkou
(Chladené)
350 g
600 W
5½–6½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania a opätovne pred
odstátím a podávaním. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
350 g
600 W
4½–5½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Pred podávaním zamiešajte. 3 minúty nechajte odstáť.
Slovenčina 29
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
6/11/2018 3:37:31 PM
Sprievodca varením
Pokyny
Nalejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre zamiešajte. Pred podávaním znovu zamiešajte.
Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Detské mlieko
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte
detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť. Pred
odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním! Pred daním detskej stravy alebo mlieka
dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota podávania je pribl. 37 °C.
Napájanie
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté. Položte šálku/hrnček do
stredu taniera. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte. 1–2 minúty nechajte odstáť.
Detská strava
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí dobre
zamiešajte!
Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota podávania je 30–40 °C.
Veľkosť porcie
150 ml (1 šálka)
250 ml (1 hrnček)
Sprievodca varením
Jedlo
Plnené cestoviny
s omáčkou (Chladené)
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
350 g
600 W
5–6
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania a opätovne pred odstátím
a podávaním. 3 minúty nechajte odstáť.
350 g
Plátky mäsa (Chladené)
600 W
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Detská strava
(Zelenina + Mäso)
5½–6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. 3 minúty nechajte
odstáť.
Detská ovsená kaša
(Pšenica + Mlieko +
Ovocie)
Detské mlieko
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas
190 g
600 W
30 s.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
190 g
600 W
20 s.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 s.
50 s. až 1 min.
Sprievodca varením
Pokyny
Dobre zamiešajte alebo zatraste a prelejte do sterilizovanej
sklenenej fľašky. Umiestnite do stredu taniera. Varte nezakryté.
Dobre zatraste a nechajte odstáť najmenej 3 minúty. Pred
podávaním dobre zatraste a opatrne skontrolujte teplotu. Nechajte
odstáť 2–3 minúty.
30 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
6/11/2018 3:37:31 PM
Ručné rozmrazovanie
Jedlo
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla. Mikrovlnné
žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže predstavovať vynikajúcu
výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek kovové upínacie
prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení roztopenej kvapaliny.
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte akúkoľvek kvapalinu
a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu sa zakryť tak, že ich počas
rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte rozmrazovanie a pred
pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia pre
kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od rozmrazovaného množstva. Obráťte
sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú kratšie ako
väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Čas (min.)
500 g (2 ks)
180 W
14½–15½
900 g
180 W
28–30
Hydina
Kuracie kúsky
Celé kura
Pokyny
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou smerom nadol, celé kura prsiami
nadol na rovný keramický tanier. Zakryte tenšie časti, ako napríklad
krídla a končeky hliníkovou fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte odstáť 15–40 minút.
Ryba
Rybie filety
250 g (2 ks)
400 g (4 ks)
180 W
6–7
12–13
Pokyny
Mrazenú rybu položte do stredu plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod hrubšie časti. Užšie konce zakryte hliníkovou
fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte! Nechajte odstáť 5–15 minút.
Ovocie
Bobuľové plody
250 g
180 W
6–7
Pokyny
Ovocie rozmiestnite na plytkom okrúhlom sklenenom tanieri (s veľkým
priemerom) Nechajte odstáť 5–10 minút.
Jedlo
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
Nakrájané hovädzie
mäso
250 g
500 g
180 W
6½–7½
10–12
Rožky (Každý
približne 50 g)
250 g
180 W
7½–8½
Hrianka/Sendvič
Mäso
Napájanie
Chlieb
Bravčové rezne
Pokyny
Mäso umiestnite na rovný keramický plech. Tenšie okraje zakryte
hliníkovou fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte! Nechajte odstáť
5–25 minút.
Nemecký chlieb
(Pšeničná + Ražná
múka)
2 ks
4 ks
180 W
½–1
2–2½
250 g
180 W
4½–5
500 g
180 W
8–10
Pokyny
Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb vodorovne na kuchynský papier
v strede taniera. V polovici rozmrazovania prevráťte! Nechajte odstáť
5–20 minút.
Slovenčina 31
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
6/11/2018 3:37:31 PM
Sprievodca varením
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite orientačné
hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Veľkosť porcie
Sprievodca varením
Grilovanie
Mikrovlnný ohrev + grilovanie
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka zatvorené
a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie zhnednutie jedla. Predhriatie grilu na
3–5 minút zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlosťou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Kvôli
otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri kombinačné režimy:
600 W + grilovanie, 450 W + grilovanie a 300 W + grilovanie.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na
varenie, pretože sa môže roztopiť.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným ohrevom a grilom
Jedlo vhodné na grilovanie:
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie. Náčinie na varenie
musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové náčinie na varenie.
Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky, sendviče a všetky
druhy hrianok s oblohou.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan,
pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených jedál, ktoré
je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas
varenia, aby schrumkavela horná časť jedla. Tento režim sa môže tiež použiť pre hrubé porcie
jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte
v polovici varenia obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Dôležitá poznámka:
Sprievodca varením
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim (mikrovlnné ohrievanie + grilovanie), nezabudnite, že
jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné postupy. Pokyny nájdete
v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
32 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
6/11/2018 3:37:31 PM
Sprievodca grilovaním mrazených potravín
Sprievodca grilovaním čerstvých potravín
Úrovne výkonu a časy uvedené v tejto tabuľke použite ako orientačné hodnoty pri grilovaní.
3–4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Úrovne výkonu a časy uvedené v tejto tabuľke použite ako orientačné hodnoty pri grilovaní.
Mrazené jedlo
Pečivo
(Každé približne
50 g)
Veľkosť porcie
2 ks
4 ks
Napájanie
1. krok (min.)
MR + Grilovanie 300 W + Grilovanie
1–1½
2–2½
2. krok (min.)
Iba grilovanie
1–2
1–2
Pokyny
Rožky rozmiestnite na stojane do kruhu. Druhú stranu rožkov grilujte až
do chrumkavosti, ktorú máte radi. Nechajte odstáť 2–5 minút.
Bagety + Naplnenie
(Paradajky, Syr,
Šunka, Hríby)
Rošt (Zelenina alebo
Zemiaky)
Kuracie nugety
450 W + Grilovanie
8–9
-
Pokyny
Položte 2 mrazené bagety vedľa seba na stojan. Po grilovaní. Nechajte
odstáť 2–3 minúty.
400 g
450 W + Grilovanie
13–14
MR + Grilovanie 300 W + Grilovanie
18–19
Pokyny
Mrazené cestoviny vložte do malého plochého obdĺžnikového
skleneného taniera z ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite rovno na
otočný tanier. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
250 g
450 W + Grilovanie
5–5½
3–3½
Pokyny
Kuracie nugety položte na stojan. V polovici času otočte.
Hranolky do rúry
Sendviče
(Už upečené)
250 g
450 W + Grilovanie
9–11
4–5
Pokyny
Hranolky do rúry rovnomerne rozmiestnite na papieri na pečenie na
stojane.
1. krok (min.)
2. krok (min.)
Iba grilovanie
6–8
4–5½
2–4 kúsky
Iba grilovanie
2–3
2–3
Pokyny
Sendviče poukladajte spodnou stranou nahor v kruhu priamo na otočný
tanier.
MR + Grilovanie
300 W + Grilovanie
Iba grilovanie
200 g (2 ks)
4½–5½
2–3
400 g (4 ks)
7–8
Grilované paradajky
-
Iba grilovanie
1–2
Napájanie
4 ks
(každý 25 g)
Pokyny
Plátky hrianok položte vedľa seba na podstavec.
Pokyny
Mrazené cestíčko vložte do malého okrúhleho taniera z ohňovzdorného
skla. Misku umiestnite na podstavec. Po grilovaní. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
400 g
Veľkosť porcie
Pokyny
Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich syrom.
Umiestnite ich do kruhu na plochý tanier z ohňovzdorného skla. Tanier
dajte na stojan.
Hrianka Hawaii
(Šunka, Ananás,
Plátky syra)
Pečené zemiaky
2 ks (300 g)
450 W + Grilovanie
3½–4
-
Pokyny
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku s obložením položte na stojan.
2 hrianky položte priamo na stojan oproti sebe. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
250 g
500 g
600 W + Grilovanie
4½–5½
-
8–9
Pokyny
Zemiaky rozrežte na polovičky. Položte ich do kruhu na stojan tak, aby
rozrezaná strana spočívala na grile.
Slovenčina 33
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 33
6/11/2018 3:37:31 PM
Sprievodca varením
Cestoviny
(Cannelloni,
Makaróny, Lasagne)
250–300 g
(2 ks)
Čerstvé jedlo
Plátky hrianok
Sprievodca varením
Čerstvé jedlo
Kuracie kúsky
Veľkosť porcie
Napájanie
1. krok (min.)
2. krok (min.)
450–500 g
(2 ks)
300 W + Grilovanie
10–12
12–13
Roztápanie kryštalizovaného medu
Pokyny
Kuracie kúsky ochuťte olejom a koreninami. Poukladajte ich do kruhu
s kosťami smerom k stredu. Jeden kurací kúsok nedávajte do stredu
stojana. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Jahňacie rezne/
Hovädzie steaky
(Stredné)
400 g (4 ks)
Iba grilovanie
12–15
9–12
Pokyny
Jahňacie kotlety potrite olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
stojan. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
MR + Grilovanie
Bravčové rezne
250 g (2 ks)
300 W + Grilovanie
Iba grilovanie
7–8
6–7
Pokyny
Bravčové rezne potrite olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
stojan. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Pečené jablká
1 jablko
300 W + Grilovanie
(približne 200 g)
Sprievodca varením
2 jablká
(pribl. 400 g)
4–4½
-
6–7
Pokyny
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich hrozienkami a lekvárom.
Navrch položte prúžky mandlí. Jablká položte na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite rovno na otočný tanier.
MR + Grilovanie
Pečené kurča
1200 g
Tipy a triky
450 W + Grilovanie
300 W + Grilovanie
22–24
23–25
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Kura najskôr položte prsiami nadol
a potom prsiami nahor do nádoby z ohňovzdorného skla. Po dokončení
grilovania nechajte 5 minút odstáť.
Do malej hlbokej sklenenej misky vložte 20 g kryštalizovaného medu.
Zahrievajte 20–30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
Roztápanie želatíny
Suché plátky želatíny (10 g) ponorte na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení pomiešajte.
Varenie polevy/cukrovej polevy (na koláč a tortu)
Instantnú polevu (približne 14 g) zmiešajte so 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 800 W, kým nebude poleva
priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
Varenie džemu
Do misky z varného skla s krytom vhodnej veľkosti vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných
bobuľových plodov). Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte. Varte zakryté
10–12 minút pri výkone 800 W.
Počas varenia niekoľkokrát zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov na džem so
zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
Varenie pudingu/vaječného krému
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a dobre
zamiešajte. Použite misku vhodnej veľkosti z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté 6½
až 7½ minút s použitím 800 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Opekanie rozpolených mandlí
Na stredne veľký keramický tanier rovnomerne rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí.
Počas opekania v trvaní 3½ až 4½ a pri výkone 600 W niekoľkokrát zamiešajte.
Nechajte 2–3 minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní používajte chňapky!
34 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 34
6/11/2018 3:37:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Riešenie problémov
Problém
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Problém
Príčina
Riešenie
Napájanie sa počas
prevádzky vypne.
Všeobecné
Tlačidlá nemožno
dobre stlačiť.
Riešenie
Po varení v rámci dlhšieho
časového intervalu nechajte rúru
vychladnúť.
Počúvajte zvuk ventilátora.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Pokúšate sa zapnúť rúru bez
jedla.
Vložte do rúry jedlo.
Pri dotykových modeloch: Na
vonkajšej strane je vlhkosť.
Utrite vlhkosť z vonkajšej strany.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú vstupy/výstupy na
odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované v
inštalačnej príručke výrobku.
Používa sa niekoľko zástrčiek v
tej istej zásuvke.
Určite len jednu zásuvku, ktorá sa
bude pre rúru používať.
Počas používania
počuť strieľanie a rúra
nefunguje.
Tento zvuk môže spôsobovať
varenie utesneného jedla alebo
použitie nádoby s krytom.
Nepoužívajte uzavreté nádoby,
pretože by mohli počas varenia z
dôvodu rozpätia jedla vybuchnúť.
Vnútro rúry je počas
prevádzky príliš
horúce.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry
sa nachádzajú vstupy/výstupy
na odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované v
inštalačnej príručke výrobku.
Na vrchnej časti rúry sa
nachádzajú predmety.
Odstráňte z vrchnej časti rúry
všetky predmety.
Medzi dvierkami a vnútornou
časťou rúry uviazli zvyšky jedla.
Vyčistite rúru a potom otvorte
dvierka.
Detský zámok je aktívny.
Deaktivujte detský zámok.
Funkcia Eco (úspora energie) je
nastavená.
Vypnite funkciu Eco.
Rúra nefunguje.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte
pokus.
Bezpečnostný mechanizmus
otvárania dvierok je pokrytý
neznámou látkou.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Používateľ otvoril dvierka, aby
prevrátil jedlo.
Po prevrátení jedla
stlačte znovu tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s), aby
sa prevádzka spustila.
Dvierka nemožno
správne otvoriť.
Slovenčina 35
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 35
6/11/2018 3:37:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Ventilátor nefunguje.
Medzi tlačidlami sa môže
nachádzať neznáma látka.
Čas sa nezobrazuje.
Rúra sa počas
používania zastaví.
Príčina
Rúra bola zapnutá dlhšiu dobu.
Riešenie problémov a informačné kódy
Problém
Ohrievanie vrátane
funkcie zohrievania
nefungujú správne.
Príčina
Rúra nemusí fungovať, uvarilo
sa príliš veľa jedla alebo sa
použil nesprávny riad na
varenie.
Riešenie
Problém
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1–2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným
dnom.
Po pripojení napájania
sa rúra okamžite
zapne.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Zatvorte dvierka a skontrolujte
znovu.
Z rúry vychádza
elektrina.
Napájanie alebo zásuvka nie sú
správne uzemnené.
Skontrolujte, či sú napájanie a
zásuvka správne uzemnené.
1. Kvapká voda.
2. Cez prasklinu na
dvierkach vychádza
para.
3. V rúre zostáva voda.
V niektorých prípadoch sa v
závislosti od jedla môže objaviť
voda alebo para. Nejedná sa o
poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a
potom ju utrite suchou handrou.
Jas vnútri rúry sa
mení.
Jas sa mení v závislosti od
zmien výstupu napájania podľa
funkcie.
Zmeny výstupu napájania počas
varenia nepredstavujú poruchu.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Varenie je dokončené,
ale ventilátor sa stále
nezapol.
Na vyvetranie rúry je ventilátor
spustený ešte ďalšie 3 minúty
po dokončení varenia.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Funkcia rozmrazovania
nefunguje.
Uvarilo sa príliš veľa jedla.
Zmenšite množstvo jedla a
spustite funkciu znovu.
Vnútorné svetlo je
stlmené alebo sa
nerozsvieti.
Dvierka zostali otvorené dlhú
dobu.
Vnútorné svetlo sa môže
automaticky vypnúť v prípade,
ak je zapnutá funkcia Eco
(Eko). Zatvorte a opäť otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Riešenie problémov a informačné kódy
Vnútorné svetlo je pokryté
neznámou látkou.
Vyčistite vnútro rúry a
skontrolujte znovu.
Počas varenia zaznie
pípanie.
Ak sa používa funkcia
Automatické varenie, toto
pípanie znamená, že počas
rozmrazovania nastal čas
prevrátiť jedlo.
Po obrátení jedla
stlačte znovu tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s), aby
sa prevádzka spustila.
Rúra nie je vo
vodorovnej polohe.
Rúra je nainštalovaná na
nerovnom povrchu.
Skontrolujte, či je rúra
nainštalovaná na rovnom,
stabilnom povrchu.
Počas varenia vznikajú
iskry.
Počas zapnutia rúry/funkcie
rozmrazovania sa používajú
kovové nádoby.
Nepoužívajte kovové nádoby.
Príčina
Riešenie
36 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 36
6/11/2018 3:37:31 PM
Problém
Príčina
Riešenie
Tanier
Chýba valčekový krúžok
alebo valčekový krúžok nie je
nasadený správne.
Nasaďte valčekový krúžok a
opakujte pokus.
Tanier sa počas točenia
ťahá.
Valčekový krúžok nie je
nasadený správne, vnútri je
veľa jedla alebo je nádoba
príliš veľká a dotýka sa vnútra
mikrovlnnej rúry.
Upravte množstvo jedla a
nepoužívajte nádoby, ktoré sú
príliš veľké.
Na spodnej časti rúry sú
prichytené zvyšky jedla.
Odstráňte všetky zvyšky jedla,
ktoré sa prichytili na spodnej
strane rúry.
Počas počiatočnej prevádzky
môže pri prvom použití rúry
vychádzať z ohrevných prvkov
dym.
Nejedná sa o poruchu a ak rúru
spustíte 2–3 raz, malo by to
prestať.
Na ohrevných prvkoch sa
nachádza jedlo.
Nechajte rúru vychladnúť a
následne odstráňte jedlo z
ohrevných prvkov.
Jedlo je príliš blízko pri grile.
Umiestnite jedlo počas varenia do
vhodnej vzdialenosti.
Jedlo nie je správne
pripravované a/alebo
usporiadané.
Skontrolujte, či je jedlo správne
pripravené a usporiadané.
Grilovanie
Počas prevádzky
vychádza dym.
Príčina
Riešenie
Rúra nezohrieva.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte
pokus.
Počas predhrievania
vychádza dym.
Počas počiatočnej prevádzky
môže pri prvom použití rúry
vychádzať z ohrevných prvkov
dym.
Nejedná sa o poruchu a ak rúru
spustíte 2.–3. raz, malo by to
prestať.
Na ohrevných prvkoch sa
nachádza jedlo.
Nechajte rúru vychladnúť a
následne odstráňte jedlo z
ohrevných prvkov.
Pri používaní rúry cítiť
spálený zápach alebo
zápach plastu.
Používa sa plastový riad alebo
riad na varenie, ktorý nie je
odolný voči teplu.
Použite sklenený riad na varenie
vhodný pre vysoké teploty.
Zvnútra rúry vychádza
zápach.
Zvyšky jedla alebo plastu sa
roztavili a prilepili sa vnútri.
Použite parnú funkciu a potom
utrite vnútro suchou handrou.
Môžete dnu vložiť plátok citróna
a spustiť rúru, aby sa zápach
odstránil rýchlejšie.
Slovenčina 37
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 37
6/11/2018 3:37:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Tanier sa počas točenia
vychyľuje z miesta
alebo sa prestáva točiť.
Tanier počas otáčania
hrká a je hlučný.
Problém
Rúra
Riešenie problémov a informačné kódy
Problém
Rúra nevarí správne.
Príčina
Riešenie
Dvierka rúry sa počas varenia
často otvárajú.
Ak otvárate dvierka často,
vnútorná teplota klesne a to môže
ovplyvniť výsledok varenia.
Ovládacie prvky rúry nie sú
správne nastavené.
Nastavte ovládacie prvky rúry
správne a opakujte pokus.
Gril alebo iné príslušenstvo nie
sú správne vložené.
Vložte príslušenstvo správne.
Používa sa nesprávny typ alebo
veľkosť riadu na varenie.
Použite vhodný riad na varenie s
plochým dnom.
Informačný kód
Informačný kód
C-d0
PRÍČINA
Ovládacie tlačidlá sú
stlačené viac ako
10 sekúnd.
Riešenie
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na
povrchu okolo tlačidla nie je voda. Ak
sa problém vyskytne znovu, vypnite
mikrovlnnú rúru na viac ako 30 sekúnd a
opakujte nastavenie znovu. Ak problém
stále pretrváva, kontaktujte miestne
stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
POZNÁMKA
AK navrhované riešenie problému nepomáha, kontaktujte vaše miestne stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Riešenie problémov a informačné kódy
38 Slovenčina
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 38
6/11/2018 3:37:32 PM
Technické údaje
Poznámky
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje
a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúra
MG23K3515** značky Samsung je v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
MG23K3515**
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz AC
Príkon
Maximálny výkon
Mikrovlnný ohrev
Gril (ohrevný prvok)
2300 W
1250 W
1100 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Rozmery (Š x V x H)
Zvonku (vrátane rukoväti)
Priestor rúry
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 13,0 kg
Úroveň hluku
42 dBA
Technické údaje
Slovenčina 39
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 39
6/11/2018 3:37:32 PM
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
"0800-SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04421U-00
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 40
6/11/2018 3:37:32 PM
Mikrovlnná trouba
Uživatelská příručka
MG23K3515**
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
6/11/2018 3:37:34 PM
Obsah
Obsah
Bezpečnostní pokyny
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
3
8
Umístění a zapojení
9
Příslušenství
Místo instalace
Otočný talíř
9
9
9
Údržba
10
Čištění
Výměna (oprava)
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
10
10
10
Funkce trouby
11
Trouba
Ovládací panel
11
11
Používání trouby
12
Princip funkce mikrovlnné trouby
Kontrola správného chodu trouby
Vaření/Ohřev
Nastavení času
Výkonové stupně a nastavení doby
Nastavení doby vaření
Zastavení vaření
Nastavení režimu úspory energie
Používání funkce Rychlé rozmrazení
Používání funkce Automatické vaření
Používání funkce Udržování teploty
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
19
Grilování
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Použití opékacího talíře (Pouze model MG23K3515C*)
Používání funkce Gril +30 s
Používání funkce Odstranění pachu
Používání funkce Dětská pojistka
Vypnutí zvukového signálu
20
21
21
23
24
24
24
Pokyny pro výběr nádobí
25
Pokyny pro přípravu pokrmů
26
Odstraňování problémů a informační kódy
35
Odstraňování problémů
Informační kód
35
38
Technické údaje
39
2 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
6/11/2018 3:37:34 PM
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění
dvířek, nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví
kompetentní pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy,
při nichž je třeba sejmout kryt chránící před účinkem
mikrovlnné energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být
ohřívány v uzavřených nádobách, protože takové nádoby
jsou náchylné k explozi.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru
pouze v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili,
jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného
použití.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti,
nikoli například:
• v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a v dalším
pracovním prostředí;
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových
nádobách vždy troubu průběžně kontrolujte, protože
nádoby by mohly vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů
a nápojů. Při používání k sušení jídla nebo oblečení
a nahřívání ohřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkých
utěrek a podobně hrozí úraz, vznícení, případně vznik
požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
Čeština 3
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
6/11/2018 3:37:34 PM
Bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
• na farmách;
• pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí obytného
typu;
• v penziónech.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví
před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat
jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by
mohla explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného
ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny
zbytky potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult
nebo polici (jako volně stojící), neměla by být umístěna ve
skříňce.
Kovové nádoby na jídlo a nápoje nelze používat pro
mikrovlnné vaření.
Při vyndávání nádob ze spotřebiče buďte opatrní, abyste
nevyndali také otočný talíř.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím parního čističe.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím vysokotlakého
nebo parního čističe.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti
a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič
nepoužívaly jako hračku.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti
bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
4 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
6/11/2018 3:37:34 PM
K čištění dvířek a skla trouby nepoužívejte agresivní brusné
čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl
zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Nepoužívejte parní čistič.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
VAROVÁNÍ: Před výměnou světla je třeba spotřebič
vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič neinstalujte za okrasná dvířka, aby nedocházelo
k přehřívání.
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné
součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka
zůstala přístupná.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na
ně dohlížejte.
VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu,
měly by jej děti používat pouze pod dohledem dospělých
osob, protože dochází ke vzniku vysoké teploty.
UPOZORNĚNÍ: Při přípravě pokrmů nenechávejte spotřebič
bez dozoru. Krátké vaření je třeba neustále hlídat.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní
a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
VAROVÁNÍ: Během používání trouby se mohou zahřát
i dostupné součásti trouby. Zabraňte malým dětem
přibližovat se.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo
vnější povrchy horké.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy
vysokou teplotu.
Povrchy se během použití často zahřívají.
Čeština 5
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
6/11/2018 3:37:34 PM
Bezpečnostní pokyny
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Bezpečnostní pokyny
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači
nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
Bezpečnostní pokyny
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti, pokud
nebudou starší 8 let a pod dozorem.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí
do 8 let.
Obecné bezpečnostní pokyny
Všechny úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
K čištění trouby nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Neinstalujte troubu do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik
plynu, nebo na nerovné ploše.
Tato trouba musí být řádně uzemněna v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích látek.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
Jestliže došlo k úniku plynu (propan, zkapalněný plyn apod.), ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se
napájecího kabelu.
Neberte šňůru do mokrých rukou.
Pokud je trouba v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby
dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Neumísťujte troubu na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely
nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi předměty
nebo za troubou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu
nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího
kabelu nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat předměty.
Na troubu nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které
obsahují alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Děti by mohly narazit do dvířek nebo si do nich přichytit prsty. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti
dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte.
6 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
6/11/2018 3:37:34 PM
Mikrovlnná trouba – výstraha
Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření
Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové nádoby, nádobí se
zlatou nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod.
Sejměte kovové sponky. Mohou vzniknout elektrické oblouky.
Nepoužívejte troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí nebo spálení
jídla.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti vody a horkých povrchů.
V troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože
by mohla explodovat. Neohřívejte vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené nádoby, ořechy, rajčata
apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Jde o nebezpečí požáru. Trouba se může
přehřát a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně
neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření
uvolněným horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou troubu. Trouba se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne na
30 minut. Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii
v případě nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této
příručce. (Viz část Instalace mikrovlnné trouby.)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému
vystavení mikrovlnné energii.
• Nepoužívejte troubu s otevřenými dvířky. Nemanipulujte s bezpečnostními zámky (západky
dvířek). Do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
• Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte hromadění
zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Udržujte dvířka a plochy těsnění
na dvířkách stále čisté. Po každém použití je nejprve otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým
suchým hadříkem.
• Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Používejte ji až poté, co ji opravil kvalifikovaný
technik.
Důležité: Dvířka trouby se musí správně zavírat. Dvířka nesmějí být ohnutá; závěsy dvířek
nesmějí být rozbité ani uvolněné; těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch nesmějí být
poškozené.
• Všechny úpravy nebo opravy musí být provedeny technikem.
Čeština 7
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
6/11/2018 3:37:35 PM
Bezpečnostní pokyny
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu.
S nádobou zacházejte vždy opatrně. Vždy nechte nápoje stát alespoň 20 sekund před manipulací
s nimi. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte. Vždy jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů poskytnutí první pomoci:
1. Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
2. Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
3. Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit jejich poškození.
Nepoužívejte troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by dojít k náhlému
překypění horkého oleje.
Bezpečnostní pokyny
Omezená záruka
Bezpečnostní pokyny
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy
kosmetického defektu, pokud poškození jednotky nebo příslušenství způsobil zákazník. Položky,
které tyto podmínky zahrnují:
• Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, rukojeti, vnější panel nebo ovládací panel.
• Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Troubu používejte pouze pro účely, pro které je určena a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis
všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci,
údržbě a provozu trouby počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné
trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny
výstražné symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na místní servisní
středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Používejte troubu pouze k ohřívání jídla. Je určena pouze pro domácí použití. Nesmí se používat
k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za
nevhodné nebo nesprávné použití této trouby.
Vždy udržujte troubu v čistém a dobrém stavu, abyste předešli narušení povrchu trouby
a nebezpečným situacím.
Definice výrobní skupiny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno
likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou
likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde
a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí ale také regulační povinnosti
týkající se konkrétních produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo
připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro
domácnosti a obytné domy.
8 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
6/11/2018 3:37:35 PM
Umístění a zapojení
Místo instalace
Příslušenství
02
03
02 Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný
kruh, středem na spojku.
Účel: Otočný talíř představuje hlavní
varnou plochu. Lze jej snadno vyjmout
a vyčistit.
20 cm
nahoře
85 cm od
podlahy
03 Grilovací rošt, který se pokládá na otočný talíř.
Účel: Kovový rošt se používá při grilování
a kombinovaném vaření.
10 cm
vzadu
10 cm po
stranách
• Zvolte plochý, rovný povrch přibližně 85 cm nad
podlahou. Plocha musí udržet hmotnost trouby.
• Zajistěte prostor pro ventilaci, minimálně 10 cm
od zadní stěny a obou bočních stěn a 20 cm
shora.
• Neinstalujte troubu do teplého ani vlhkého
prostředí, například vedle další mikrovlnné trouby
či topného tělesa.
• Dodržujte specifikace napájení trouby. Pokud
potřebujete použít prodlužovací kabel, použijte
pouze schválený typ.
• Než troubu poprvé použijete, otřete vnitřní
prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
Otočný talíř
04
04 Opékací talíř, viz strany 21 až 23.
(Pouze model MG23K3515C*)
Účel: Opékací talíř je určen pro lepší opečení
pokrmů při použití kombinovaných
režimů mikrovlnného ohřevu
a grilování. Umožňuje připravit křupavé
koláče a pizzy.
Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové
materiály. Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
UPOZORNĚNÍ
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo otočný kruh a otočný
talíř.
Čeština 9
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
6/11/2018 3:37:36 PM
Umístění a zapojení
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít
různým způsobem.
01 Otočný kruh, který je třeba vložit do středu
01
trouby.
Účel: Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
Údržba
Výměna (oprava)
Čištění
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě a uvnitř ní. Věnujte
také zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek, otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze
u příslušných modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda na těsnění dvířek
nejsou nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších stěn trouby používejte měkký hadřík
a mýdlovou vodu. Povrch řádně opláchněte a osušte.
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby
Údržba
1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut vyhřívání trouby na maximální výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu počkejte, až trouba vychladne. Poté otevřete dvířka a vyčistěte
vnitřní prostor trouby.
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
Před čištěním horní části vnitřního prostoru trouby
sklopte dolů horní topné těleso o 45°, viz obrázek.
To usnadní čištění horní části. Po dokončení čištění
vraťte horní topné těleso do původní polohy.
VAROVÁNÍ
Tato trouba uvnitř neobsahuje žádné díly demontovatelné uživatelem. Nepokoušejte se sami
vyměnit díly či opravovat troubu.
• Pokud nastane problém se závěsy, těsněním nebo dvířky, požádejte o pomoc kvalifikovaného
technika nebo místní servisní středisko společnosti Samsung.
• Pokud chcete vyměnit žárovku, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Nevyměňujte ji sami.
• Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a poté se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
• Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte
troubu na suché místo, kde se nepráší. Nahromadění prachu a vlhkosti uvnitř trouby může
negativně ovlivnit její vlastnosti.
UPOZORNĚNÍ
• Udržujte dvířka a těsnění dvířek v čistotě a zajistěte, aby se dvířka otevírala a zavírala hladce.
Jinak může dojít ke zkrácení životnosti trouby.
• Dávejte pozor, abyste nerozlili vodu na ventilační otvory trouby.
• K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani chemické prostředky.
• Po každém použití trouby počkejte, až trouba vychladne, a potom vyčistěte vnitřní prostor
trouby neagresivním čisticím prostředkem.
10 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
6/11/2018 3:37:36 PM
Funkce trouby
Ovládací panel
Trouba
01
02
07
04
08
09
05
10
01 Rukojeť dvířek
02 Dvířka
03 Ventilační otvory
04 Topné těleso
05 Světlo
06 Západky dvířek
07 Otočný talíř
08 Spojka
09 Otočný kruh
10 Otvory bezpečnostního
zámku
11 Ovládací panel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Quick Defrost (Rychlé rozmrazení)
Auto Cook (Automatické vaření)
Keep Warm (Udržování teploty)
Deodorization (Odstranění pachu)
Microwave (Mikrovlnný režim)
Grill (Grilování)
Combi (Kombinovaný režim)
Grill+30s (Gril +30 s)
Volič (Hmotnost/Porce/Čas)
Výběr/Hodiny
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM)
START/+30 s
Funkce trouby
06
03
10
12
Čeština 11
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
6/11/2018 3:37:37 PM
Používání trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Kontrola správného chodu trouby
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje vařit
nebo ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k těmto činnostem:
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje správně.
V případě pochybností nahlédněte do části „Odstraňování problémů“ na stranách 35 až 38.
• Rozmrazování
• Ohřev
• Vaření
POZNÁMKA
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí být v troubě
na svém místě. Pokud použijete jiný výkonový stupeň než maximální (100 % – 800 W), voda se
začne vařit po delší době.
Princip vaření.
Používání trouby
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se
uvnitř trouby odrazem rozptýlí, a protože se
pokrm otáčí na otočném talíři, rovnoměrně jím
prostupují. Díky tomu se pokrm rovnoměrně
uvaří.
2. Pokrm pohltí mikrovlny asi do hloubky 2,5 cm.
Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení
tepla v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a
podle vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• Počáteční teplota (podle toho, zda byla
potravina v chladničce nebo nikoli)
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť.
Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
Stiskněte tlačítko START/+30 s a nastavte dobu 4
až 5 minut příslušným počtem stisknutí tlačítka
START/+30 s.
Výsledek: Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 až
5 minut.
Poté by se voda měla vařit.
POZNÁMKA
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po vyjmutí pokrmu
z trouby. Proto je třeba dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech popsaných v této příručce.
Zajistíte tím následující:
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
• Stejná teplota v celém pokrmu.
12 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
6/11/2018 3:37:37 PM
Vaření/Ohřev
Nastavení času
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
UPOZORNĚNÍ
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
POZNÁMKA
Maximální doba režimu Microwave (Mikrovlnný režim) je 99 minut.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy nezapínejte
prázdnou mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
Výsledek: Zobrazí se indikace výkonu 800 W
(maximální varný výkon):
1
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu.
Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
POZNÁMKA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
1
(mikrovlnný režim)
2
2
3
4
3
4
3. Otáčením Volič nastavte dobu vaření.
Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet. Spustí se vaření
a po jeho dokončení:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
5
2. Otáčením Volič nastavte 24hodinový nebo
12hodinový formát. Pak stiskněte tlačítko
Výběr/Hodiny.
3. Otáčením Volič nastavte hodiny. Pak stiskněte
tlačítko Výběr/Hodiny.
4. Otáčením Volič nastavte minuty.
5. Po zobrazení správného času stisknutím tlačítka
Výběr/Hodiny spustíte hodiny.
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu
právě nepoužíváte.
Čeština 13
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
6/11/2018 3:37:38 PM
Používání trouby
2. Otáčením Volič vyberte vhodný výkonový
stupeň. (viz tabulku výkonových stupňů)
Pak stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
Používání trouby
Výkonové stupně a nastavení doby
Nastavení doby vaření
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím ovlivnit čas
potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu. K dispozici je šest výkonových
stupňů.
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka START/+30 s, každé stisknutí přidá 30 sekund.
Výkonový stupeň
Procenta
Výkon
VYSOKÝ
100 %
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
75 %
600 W
STŘEDNÍ
56 %
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
38 %
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
23 %
180 W
NÍZKÝ
13 %
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Používání trouby
Pokud zvolíte…
Nastavte tuto dobu vaření...
Vysoký výkonový stupeň
Nízký výkonový stupeň
Kratší
Delší
V režimech Mikrovlnný režim, Grilování tepelnou vlnou nebo Kombinovaný režim stisknutím
tlačítka START/+30 s prodloužíte dobu vaření.
• Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek
• Prodloužení zbývající doby vaření
Postup 1
Dobu vaření můžete během přípravy pokrmu
prodloužit stisknutím tlačítka START/+30 s, každé
stisknutí přidá 30 sekund.
• Příklad: Chcete-li vaření prodloužit o tři minuty,
stiskněte tlačítko START/+30 s šestkrát.
2
1
Postup 2
Jednoduchým otáčením Volič můžete upravit dobu
vaření.
• Dobu vaření zvýšíte otočením doprava a snížíte ji
otočením doleva.
14 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
6/11/2018 3:37:39 PM
Zastavení vaření
Používání funkce Rychlé rozmrazení
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
• Zkontrolovat pokrm
• Obrátit pokrm nebo jej zamíchat
• Nechat jej odstát
Funkce Quick Defrost (Rychlé rozmrazení) umožňuje rozmrazit maso, drůbež, ryby, mraženou
zeleninu a zmražený chleba. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky.
Stačí jednoduše vybrat program a hmotnost.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li vaření zastavit...
Proveďte...
Dočasně
Otevřete dvířka nebo jednou stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka START/+30 s.
Zcela
Jednou stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře.
Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Quick Defrost (Rychlé
rozmrazení).
1
2
Nastavení režimu úspory energie
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
• Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM).
Výsledek: Displej se vypne.
• Když budete chtít režim úspory energie
ukončit, otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM). Na displeji
se zobrazí aktuální čas. Trouba bude připravena
k použití.
POZNÁMKA
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci, funkce
se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po 5 minutách dojde k vypnutí světla.
3
4
5
3. Otáčením Volič vyberte velikost porce. (Viz
tabulka na následující straně.)
4. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek:
• Spustí se rozmrazování.
• Během rozmrazování zazní zvukový signál,
který připomíná nutnost otočit potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka START/+30 s
rozmrazování dokončíte.
Výsledek:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Čeština 15
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
6/11/2018 3:37:39 PM
Používání trouby
2. Otáčením Volič vyberte typ připravovaného
pokrmu. Pak stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
Používání trouby
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, velikosti porcí, doby odstavení a příslušné
pokyny k funkci Quick Defrost (Rychlé rozmrazení). Před rozmrazováním odstraňte veškeré
obalové materiály. Položte maso, drůbež, ryby, zeleninu a chléb na plochý skleněný talíř nebo
keramický talíř.
Používání trouby
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
1
Maso
200 až 1500 g
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového signálu
maso obraťte. Tento program je vhodný pro hovězí, jehněčí,
vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
2
Drůbež
200 až 1500 g
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu drůbež otočte. Tento program je vhodný
pro celé kuře i porce kuřete.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
3
Ryby
200 až 1500 g
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu rybu otočte. Tento program je vhodný
pro celé ryby i rybí filety.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
4
Zelenina
200 až 1500 g
Mraženou zeleninu rozložte do kruhu na plochý skleněný
talíř. Po zvukovém signálu mraženou zeleninu otočte nebo
promíchejte.
Tento program je vhodný pro všechny druhy mražené
zeleniny. Nechte 5 až 20 minut odstát.
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
5
Pečivo
200 až 1500 g
Položte chléb na kousek kuchyňského papíru a otočte jej,
jakmile zazní zvukový signál. Koláč položte na keramický
talíř a je-li to možné, otočte jej, až zazní zvukový signál.
Tento program je vhodný pro všechny druhy chleba
(krájený nebo vcelku), i pro dalamánky a bagety. Dalamánky
uspořádejte do kruhu. Tento program je vhodný pro
všechny druhy koláčů z kynutého těsta, sušenky, tvarohový
koláč a listové pečivo. Není vhodný pro křehké pečivo,
ovocné a krémové koláče ani pro koláče s čokoládovou
polevou. Nechte 10 až 30 minut odstát.
16 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
6/11/2018 3:37:39 PM
Používání funkce Automatické vaření
Funkce Auto Cook (Automatické vaření) obsahuje 20 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň.
Typ porce můžete nastavit otáčením Volič.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Cook (Automatické
vaření).
1
2
3
3. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek: Pokrm se začne ohřívat podle
zvoleného programu.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
1
Chlazený
hotový pokrm
300 až 350 g
2
Chlazený
hotový pokrm
400 až 450 g
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento
program je vhodný pro pokrmy tvořené třemi
složkami (například maso v omáčce se zeleninou
a přílohou, jako jsou brambory, rýže nebo
těstoviny). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
3
Chlazený
vegetariánský pokrm
300 až 350 g
4
Chlazený
vegetariánský pokrm
400 až 450 g
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné
trouby. Tento program je vhodný pro 2složkové
pokrmy (například špagety s omáčkou nebo rýže
se zeleninou). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
5
Brokolice
250 g
Omyjte a očistěte čerstvou brokolici a připravte
růžičky. Rozložte je rovnoměrně na skleněnou
mísu s víkem. Přidejte 30 ml (2 lžíce) vody, když
vaříte 250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
6
Mrkev
250 g
Opláchněte a očistěte mrkev a nakrájejte na
stejné plátky. Rozložte je rovnoměrně na
skleněnou mísu s víkem. Přidejte 30 ml (2 lžíce)
vody, když vaříte 250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
Čeština 17
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
6/11/2018 3:37:40 PM
Používání trouby
2. Otáčením Volič vyberte typ připravovaného
pokrmu.
Pak stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
V následující tabulce jsou uvedena množství a příslušné pokyny týkající se
20 předprogramovaných variant vaření. Tyto programy využívají pouze mikrovlnnou energii.
Používání trouby
Kód/Potravina
Používání trouby
Velikost porce
Pokyny
Kód/Potravina
Velikost porce
7
Zelené fazolky
250 g
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Přidejte
30 ml (2 lžíce) vody, když vaříte 250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
12
Celozrnné makaróny
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem.
Přidejte 500 ml vroucí vody, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Před odstavením
zamíchejte a potom důkladně sceďte. Nechte
1 minutu odstát.
8
Špenát
150 g
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné
mísy s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
13
Merlík
125 g
9
Kukuřičné klasy
250 g
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy a vložte
je do oválné skleněné nádoby. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby, kterou pak propíchnete. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 1 až 3 minuty odstát.
14
Bulgur
125 g
10
Oloupané brambory
250 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 2 až 5 minut odstát.
15
Kuřecí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
16
Krůtí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
17
Čerstvé rybí filety
300 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte
mísu na otočný talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
11
Hnědá rýže
125 g
Omyjte a oloupejte brambory a poté je nakrájejte
na stejně velké kousky. Použijte skleněnou mísu
s víkem.
Přidejte 45 až 60 ml (3 až 4 polévkové lžíce)
vody. Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte,
osolte a posypte bylinkami. Nechte 5 až 10 minut
odstát.
Pokyny
18 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
6/11/2018 3:37:40 PM
Kód/Potravina
Velikost porce
18
Čerstvé filety
z lososa
19
Čerstvé krevety
250 g
200 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte
mísu na otočný talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Opláchnuté krevety položte na keramický
talíř a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové
šťávy. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte
mísu na otočný talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Položte 1 čerstvou celou rybu do žáruvzdorné
nádoby. Přidejte špetku soli, 1 polévkovou lžíci
citronové šťávy a bylinky. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte
fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty
odstát.
Používání funkce Udržování teploty
Funkce Keep Warm (Udržování teploty) udržuje pokrm horký až do jeho podávání. Tuto funkci
používejte k zachování teploty pokrmu, dokud nebudete připraveni ho podávat. Otáčením Volič
můžete zvolit teplotu nahřívání, horkou nebo mírnou.
POZNÁMKA
• Doba trvání funkce Keep Warm (Udržování teploty) je nastavena na 60 minut.
• Maximální doba trvání funkce Keep Warm (Udržování teploty) je 60 minut.
1. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržování
teploty).
1
2. Otáčením Volič vyberte možnost Horký a mírný.
3. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek: Zobrazí se 60 minut.
• Udržování teploty jídla přerušíte
otevřením dvířek nebo stisknutím tlačítka
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
2
3
Čeština 19
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
6/11/2018 3:37:40 PM
Používání trouby
20
Čerstvý pstruh
300 g
Pokyny
Používání trouby
Grilování
Tabulka doporučení funkce Udržování teploty
Kód/Režim
Nabídka
1. Horká
Lasagne, Polévka, Zapékané těstoviny, Dušené maso se zeleninou, Pizza,
Steaky (Zcela propečené), Slanina, Pokrmy z ryb, Suché koláčky
2. Mírná
Koláč, Chléb, Pokrmy s vejci, Steaky (Jemně nebo Středně propečené)
Funkce grilování umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
• VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
• Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
1. Otevřete dvířka, vložte pokrm na rošt a poté
zavřete dvířka.
UPOZORNĚNÍ
• Tuto funkci nepoužívejte k ohřívání studených pokrmů. Tyto programy jsou určeny k udržování
teploty jídla, které bylo právě dovařeno.
• Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš dlouho (déle než 1 hodinu), protože tím pokračuje
jeho vaření. Teplé jídlo se rychleji kazí.
• Nepřikrývejte je poklicí ani fólií.
• Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
2. Stiskněte tlačítko Grill (Grilování).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
Používání trouby
2
(režim grilování)
• Teplotu grilu nelze nastavit.
3
4
3. Dobu grilování zvolte otáčením Volič.
• Maximální doba grilování je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek: Začne grilování.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
20 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
6/11/2018 3:37:41 PM
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Použití opékacího talíře (Pouze model MG23K3515C*)
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž dosáhnete současně
uvaření i opečení potravin.
S tímto opékacím talířem nemusíte opékat pokrmy pouze v horní části s grilem, ve spodní části se
pokrmy díky vysoké teplotě opékacího talíře také opečou dozlatova. V tabulce (viz další strana)
najdete další pokrmy, které můžete s pomocí opékacího talíře připravit. Opékací talíř je možné
použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
1. Položte opékací talíř přímo na otočný talíř
v troubě a předehřejte jej na nejvyšší stupeň
kombinovaného Mikrovlnný režim – Grilování
[600 W + grilování] dle časů a instrukcí
v tabulce.
2. Pokud budete připravovat například slaninu
nebo vejce, potřete talíř olejem, aby se pokrm
dobře opekl.
UPOZORNĚNÍ
• VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro pečení
v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny
rovnoměrně proniknout.
• VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké. Lepších výsledků při vaření
a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
2. Vyberte vhodný výkonový stupeň otáčením
Volič. (600 W, 450 W, 300 W).
Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
• Teplotu grilu nelze nastavit.
2
3
4
3. Otáčením Volič nastavte dobu vaření.
• Maximální doba vaření je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START/+30 s.
Výsledek: Zahájí se kombinované vaření.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
3. Položte pokrm na opékací talíř.
4. Položte opékací talíř na kovový rošt (nebo
otočný talíř) v mikrovlnné troubě.
5. Vyberte odpovídající dobu vaření a výkon.
(viz tabulka na následující straně)
Čeština 21
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
6/11/2018 3:37:42 PM
Používání trouby
Otevřete dvířka. Položte pokrm na rošt, který nejlépe vyhovuje typu připravovaného pokrmu.
Rošt umístěte na otočný talíř. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinovaný režim).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(kombinovaný režim
1
mikrovlnný režim
a grilování)
600 W (výstupní výkon)
Používání trouby
UPOZORNĚNÍ
• Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto při jeho vyjímání vždy používejte
chňapky.
• Na opékací talíř nepokládejte předměty, které nejsou žáruvzdorné.
• Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez otočného talíře.
• Mějte na paměti, že opékací talíř byste neměli omývat v myčce.
Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři.
Předehřejte opékací talíř pomocí funkce 600 W + grilování po dobu 3 až 4 minut.
Dodržujte časy a instrukce v tabulce.
Pokrm
Slanina
Napájení
Doba vaření (min)
600 W + Grilování
3½ až 4
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Položte plátky vedle sebe na opékací talíř.
Položte opékací talíř na rošt. Nechte 3 minuty odstát.
POZNÁMKA
• Vezměte prosím na vědomí, že opékací talíř je potažen teflonovou vrstvou, která není odolná
proti poškrábání. Nepoužívejte žádné ostré nástroje (například nůž) ke krájení na opékacím
talíři.
• Opékací talíř čistěte teplou vodou a čisticím prostředkem a opláchněte čistou vodou.
• Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houbičky, aby nedošlo k poškození vnější vrstvy.
Velikost porce
4 plátky (80 g)
Grilovaná rajčata
200 g (2 ks)
450 W + Grilování
4½ až 5
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte
sýr. Rozložte do kruhu na opékací talíř. Položte opékací talíř na rošt.
Nechte 3 minuty odstát.
Používání trouby
Burgery (Mražené)
2 kusy (125 g)
600 W + Grilování
7 až 7½
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Položte burgery dokola na opékací talíř.
Položte opékací talíř na rošt. Po 4 až 5 minutách obraťte. Nechte
3 minuty odstát.
Bagety (Mražené)
200 až 250 g (2 ks)
450 W + Grilování
8 až 9
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. 1 bagetu položte blízko středu talíře, další
2 podél vedle ní. Položte opékací talíř na rošt. Nechte 4 minuty odstát.
Pizza (Mražené)
300 až 350 g
450 W + Grilování
7½ až 8½
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na opékací talíř.
Položte opékací talíř na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
22 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
6/11/2018 3:37:42 PM
Pokrm
Velikost porce
Napájení
Doba vaření (min)
250 g
500 g
600 W + Grilování
5 až 6
8 až 9
Pečené brambory
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je na
opékací talíř rozkrojenou plochou dolů. Uspořádejte je do kruhu. Položte
talíř na rošt. Nechte 3 minuty odstát.
Rybí prsty
(Mražené)
150 g (5 ks)
300 g (10 ks)
600 W + Grilování
7 až 8
9 až 10
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř 1 polévkovou lžící oleje. Položte
rybí prsty do kruhu na talíř. Otočte je po 4 minutách (5 ks) nebo po
6 minutách (10 ks). Nechte 4 minuty odstát.
600 W + Grilování
5 až 5½
7½ až 8
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř 1 lžící oleje. Položte kuřecí nugety
na talíř. Položte opékací talíř na rošt. Otočte po 3 minutách (125 g) nebo
po 5 minutách (250 g). Nechte 4 minuty odstát.
Pizza (Chlazená)
300 až 350 g
450 W + Grilování
Funkce Grill+30s (Gril +30 s) vám také umožňuje prodloužit dobu režimu Grill (Grilování) jedním
stisknutím o 30 sekund, takže je možné bez převaření dosáhnout opečené kůrky.
Dobu vaření v režimu Grill (Grilování) prodloužíte každým stisknutím tlačítka Grill+30s (Gril +30 s)
o 30 sekund.
Chcete-li například režim Grill (Grilování) prodloužit o tři minuty, stiskněte tlačítko Grill+30s (Gril +30 s)
šestkrát.
• Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
UPOZORNĚNÍ
Vždy používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
Vložte pokrm do trouby.
Stiskněte tlačítko Grill+30s (Gril +30 s).
Výsledek: Začne grilování.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
6½ až 7½
Pokyny
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na talíř. Položte
opékací talíř na otočný talíř. Nechte 4 minuty odstát.
Čeština 23
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
6/11/2018 3:37:43 PM
Používání trouby
125 g
250 g
Kuřecí nugety
(Mražené)
Používání funkce Gril +30 s
Používání trouby
Používání funkce Odstranění pachu
Vypnutí zvukového signálu
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
Nejprve vyčistěte vnitřní prostor trouby.
1
Po dokončení čištění stiskněte tlačítko
Deodorization (Odstranění pachu). Ihned po
stisknutí tlačítka Deodorization (Odstranění pachu)
automaticky začne operace. Po dokončení trouba
čtyřikrát pípne.
1
2
POZNÁMKA
1. Stiskněte současně tlačítka Combi (Kombinovaný
režim) a STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Trouba přestane vydávat zvukové
signály.
2. Zvukový signál lze opět zapnout současným
stisknutím tlačítek Combi (Kombinovaný režim)
a STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Normální funkce trouby se obnoví.
• Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím tlačítka START/+30 s se
tato doba prodlouží o 30 sekund.
• Maximální doba trvání funkce odstraňování pachu je 15 minut.
1
2
Používání funkce Dětská pojistka
Používání trouby
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka. Ten umožňuje troubu
„uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti a nekompetentní osoby.
1. Stiskněte současně tlačítka STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM) a Výběr/Hodiny.
Výsledek:
• Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
1
• Na displeji se zobrazí „L“.
2
1
2
2. Troubu lze odemknout opět současným
stisknutím tlačítek STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM) a Výběr/Hodiny.
Výsledek: Poté můžete troubu normálně
používat.
24 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
6/11/2018 3:37:44 PM
Pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Nádobí
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
• Zavařovací sklenice
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají
používat v mikrovlnné troubě.
Kovy
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné trouby
Alobal
✓✗
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití příliš
velkého množství alobalu nebo v případě, že je
alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít ke
vzniku elektrického oblouku.
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Čínský porcelán
a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní
porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají
kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo
požár.
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
• Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti
teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách
mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte
melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
• Sáčky do mrazničky
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo
mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné.
V případě potřeby propíchněte vidličkou.
Voskový papír nebo
papír odolný proti
tukům
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Plasty
V těchto nádobách jsou baleny některé mražené
potraviny.
Balení potravin
rychlého občerstvení
• Polystyrénové
kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí
se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Stolní nádobí do
trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
• Jemné skleněné
nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout
nebo se roztříštit.
Sklo
Poznámky
✓
: Doporučené
✓✗
: Buďte opatrní
✗
: Nebezpečné
Čeština 25
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
6/11/2018 3:37:44 PM
Pokyny pro výběr nádobí
Opékací talíř
Bezpečné pro
mikrovlnné trouby
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené
v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb těchto molekul vytváří
tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Vaření
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po minimální dobu – viz
tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte
po skončení vaření. Při odstavení nechte zakryté.
Pokrm
Špenát
Brokolice
Hrášek
Pokyny pro přípravu pokrmů
Doby odstavení
150 g
600 W
4½ až 5½
300 g
600 W
9 až 10
300 g
600 W
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Zelené fazolky
300 g
600 W
8 až 9
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve formě páry a
přispívá tak k procesu vaření. Pokrm lze zakrýt například keramickým talířem, plastovým víkem
nebo potravinovou fólií.
Doba (min)
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá nebo mražená
zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné
připravovat i omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno
je mikrovlnné vaření ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit na varné desce.
Například rozpouštění másla nebo čokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Napájení
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné energie.
Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží proniknout
keramikou, sklem, porcelánem a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy
nikdy nesmějí vařit v kovových nádobách.
Velikost porce
Míchaná zelenina
(Mrkev/Hrášek/
Kukuřice)
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
Míchaná zelenina
(Po čínsku)
300 g
600 W
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
300 g
600 W
8 až 9
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
26 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
6/11/2018 3:37:44 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Pokrm
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30 až 45 ml studené vody
(2 až 3 polévkové lžíce) na každých 250 g, pokud není doporučeno jiné množství vody – viz
tabulka. Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku. Během vaření a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo
přidejte po skončení vaření. Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím menší kousky budou, tím
rychleji se uvaří.
Pokrm
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
250 g
500 g
800 W
4 až 4½
7 až 7½
Brokolice
Lilek
250 g
800 W
Pórek
800 W
Žampióny
250 g
500 g
Květák
800 W
5 až 5½
8½ až 9
Cibule
250 g
800 W
Paprika
4½ až 5
125 g
250 g
800 W
1½ až 2
3 až 3½
250 g
800 W
5½ až 6
250 g
800 W
4½ až 5
Pokyny
Papriku nakrájejte na malé plátky. Nechte 3 minuty odstát.
Brambory
250 g
500 g
800 W
4 až 5
7½ až 8½
Pokyny
Oloupané brambory zvažte a nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti. Nechte 3 minuty odstát.
3½ až 4
Pokyny
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody
nebo oříšek másla. Vařte, dokud nezměkne. Nechte 3 minuty odstát.
800 W
Pokyny
Cibuli nakrájejte na plátky nebo na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Velké růžice rozpulte. Stonky srovnejte
směrem do středu. Nechte 3 minuty odstát.
Cuketa
250 g
Pokyny
Malé žampióny připravujte vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte citrónovou šťávou. Osolte a opepřete.
Před podáváním sceďte. Nechte 3 minuty odstát.
4½ až 5
Pokyny
Mrkev nakrájejte na stejně velké plátky. Nechte 3 minuty odstát.
3½ až 4
Kedlubna
250 g
800 W
5 až 5½
Pokyny
Kedlubnu nakrájejte na kostičky. Nechte 3 minuty odstát.
Čeština 27
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
6/11/2018 3:37:44 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů
250 g
Mrkev
Doba (min)
800 W
Pokyny
Pórek nakrájejte na silné proužky. Nechte 3 minuty odstát.
5½ až 6½
Pokyny
Přidejte 60 až 75 ml (4 až 5 polévkových lžic) vody. Nechte 3 minuty
odstát.
Napájení
250 g
Pokyny
Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte je 1 polévkovou lžící
citrónové šťávy. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Stonky srovnejte směrem ke středu.
Nechte 3 minuty odstát.
Růžičková kapusta
Velikost porce
Pokyny pro přípravu pokrmů
Ohřev
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Použijte velkou skleněnou varnou mísu s víkem – rýže při vaření zdvojnásobí svůj
objem. Vařte zakryté.
Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte a osolte nebo přidejte
bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření absorbovat všechnu vodu.
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou varnou mísu. Přidejte vroucí vodu, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté.
Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby odstavení zakryjte a poté
důkladně sceďte.
Rýže:
Pokrm
Bílá rýže
(Předvařená)
Hnědá rýže
(Předvařená)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Míchaná rýže
(Rýže + Divoká
rýže)
Míchané obiloviny
(Rýže + Obiloviny)
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
250 g
800 W
16 až 17
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
800 W
21 až 22
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
800 W
17 až 18
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
800 W
18 až 19
Pokyny
Přidejte 400 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
Těstoviny
800 W
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako orientační pokyny. Při
stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány tekutiny o pokojové teplotě přibližně +18 až
+20 °C nebo chlazené potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení ještě předtím, než se
ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků dosáhnete lepšího výsledku.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 800 W, zatímco jiné musejí být ohřívány při
výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při nastavení na nižší
výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho nebo je pravděpodobné, že se
rychle zahřeje (například plněné koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte nebo otáčejte. Je-li to možné,
před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili intenzivnímu varu
a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před ohříváním, během ohřívání i po něm. Během
doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat
plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a tedy znehodnocení) pokrmů
a potravin.
Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a v případě potřeby ji prodloužit.
11 až 12
Pokyny
Přidejte 1000 ml horké vody. Nechte 5 minut odstát.
28 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
6/11/2018 3:37:44 PM
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si dobu potřebnou
k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není v tabulce doporučeno jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace jsou uvedeny také
v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
Ohřev tekutin
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo dojít
k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po
ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba do nápojů vkládat
plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku a nápoje míchat před ohříváním, během ohřívání a po
něm.
Ohřev dětské výživy
Poznámka
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste předešli
popáleninám. Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Nápoje (Káva, Čaj
a Voda)
Polévka (Chlazená)
Doba (min)
800 W
1 až 1½
1½ až 2
250 g
800 W
3 až 3½
Dušený pokrm
(Chlazený)
Těstoviny s omáčkou
(Chlazené)
350 g
600 W
5½ až 6½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu
zamíchejte před odstavením a poté před podáváním. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
350 g
600 W
4½ až 5½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte. Nechte 3 minuty odstát.
Čeština 29
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
6/11/2018 3:37:44 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Nalijte polévku do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte. Znovu zamíchejte před
podáváním. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Kojenecké mléko
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte dětskou
láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při přehřátí explodovat. Před odstavením
dobře protřepejte a před podáváním znovu protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu kojeneckého
mléka nebo dětské výživy, než je dítěti podáte. Doporučovaná teplota podávání je přibližně 37 °C.
Napájení
Pokyny
Nalijte do keramického šálku a ohřívejte nezakryté. Položte šálek/
hrnek doprostřed otočného talíře. Během doby odstavení je
ponechte v mikrovlnné troubě a dobře zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Dětská výživa
Vyklopte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí dobře
zamíchejte!
Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a zkontrolujte teplotu.
Doporučovaná teplota pro podávání je 30 až 40 °C.
Velikost porce
150 ml (1 šálek)
250 ml (1 hrnek)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokrm
Plněné těstoviny
s omáčkou (Chlazené)
Pokrm na talíři
(Chlazený)
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
350 g
600 W
5 až 6
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého
keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a znovu zamíchejte před odstavením a poté před
podáváním. Nechte 3 minuty odstát.
350 g
600 W
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Dětská výživa
(Zelenina + Maso)
5½ až 6½
Pokyny
Pokrm tvořený 2 až 3 chlazenými složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Nechte 3 minuty odstát.
Dětská kaše (Obilovina
+ Mléko + Ovoce)
Kojenecké mléko
Velikost porce
Napájení
Doba
190 g
600 W
30 s
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte
a pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
190 g
600 W
20 s
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte
a pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
100 ml
200 ml
300 W
30 až 40 s
50 s až 1 min
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Dobře zamíchejte nebo protřepejte a nalijte do sterilizované
skleněné láhve. Postavte do středu otočného talíře. Vařte nezakryté.
Dobře protřepejte a nechte alespoň 3 minuty odstát. Před
podáváním dobře protřepejte a pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte
2 až 3 minuty odstát.
30 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
6/11/2018 3:37:45 PM
Ruční rozmrazování
Pokrm
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. Mikrovlny mražené
potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné například v případě, kdy
se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte všechny kovové sponky
a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování obraťte, sceďte
všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky.
Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je během
rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte 20 minut odstát.
Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba odstavení pro
úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje naleznete v následující tabulce.
Tip:
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
Kuřecí kousky
Celé kuře
250 g
500 g
180 W
6½ až 7½
10 až 12
Vepřové steaky
250 g
180 W
7½ až 8½
Pokyny
Maso položte na mělký keramický talíř. Tenčí okraje chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte! Nechte 5 až 25 minut
odstát.
500 g (2 ks)
180 W
14½ až 15½
900 g
180 W
28 až 30
Pokyny
Nejprve položte kuřecí kousky kůží dolů, celé kuře položte prsíčky
na mělký keramický talíř. Tenčí části, například konce stehen a křídla,
chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte 15 až 40 minut odstát.
Ryby
Rybí filety
250 g (2 ks)
400 g (4 ks)
180 W
6 až 7
12 až 13
Pokyny
Mraženou rybu položte doprostřed mělkého keramického talíře. Tenčí
části zasuňte pod silnější části. Úzké konce ryby chraňte alobalem. Po
uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte! Nechte 5 až 15 minut
odstát.
Ovoce
Bobulovité ovoce
250 g
180 W
6 až 7
Pokyny
Ovoce rozložte na mělkou kulatou skleněnou misku (o velkém průměru).
Nechte 5 až 10 minut odstát.
Maso
Mleté hovězí
Doba (min)
Pečivo
Dalamánky (Každý
asi 50 g)
Toasty nebo Sendviče
Německý chléb
(Pšeničná + Žitná
mouka)
2 ks
4 ks
180 W
½ až 1
2 až 2½
250 g
180 W
4½ až 5
500 g
180 W
8 až 10
Pokyny
Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb vodorovně na kuchyňský
papír položený na střed otočného talíře. Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte! Nechte 5 až 20 minut odstát.
Čeština 31
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
6/11/2018 3:37:45 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokrm
Napájení
Drůbež
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá množství vyžadují kratší
dobu rozmrazování. Myslete na tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte pro orientaci tuto tabulku.
Velikost porce
Pokyny pro přípravu pokrmů
Grilování
Mikrovlnný režim + Grilování
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je v činnosti, když jsou
zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější opečení potraviny.
Předehřátím grilu po dobu 3 až 5 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného vaření. Je
v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Díky otáčení otočného talíře se
potravina rovnoměrně opeče. Tento model trouby nabízí tři kombinované režimy:
600 W + grilování, 450 W + grilování a 300 W + grilování.
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí,
protože by se mohlo roztavit.
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilováním
Potraviny vhodné ke grilování:
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být ohnivzdorné.
V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb, sendviče a všechny
druhy toastů s oblohou.
Potraviny vhodné pro vaření v kombinovaném režimu mikrovlnného ohřevu a grilování:
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na horní rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné
doporučení).
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny druhy vařených pokrmů,
které je třeba ohřát a opéci (například zapékané těstoviny) a také potraviny vyžadující krátkou
dobu pro opečení povrchu. Tento režim je také možné použít pro silné porce potravin, kterým
prospívá opečený a křupavý povrch (například kuřecí kousky, které se v polovině doby vaření
otočí). Podrobné informace naleznete v tabulce pro grilování.
Důležitá poznámka:
Pokyny pro přípravu pokrmů
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu vaření (mikrovlny + grilování) je třeba potraviny
položit na horní rošt, pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení. Pokyny si prosím
vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
32 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
6/11/2018 3:37:45 PM
Pokyny pro grilování mražených potravin
Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
Předehřívejte gril 3 až 4 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
Mražený pokrm
Dalamánky (Každý
asi 50 g)
Velikost porce
2 ks
4 ks
Napájení
Krok 1 (min)
Mikrovlnný
300 W + Grilování
ohřev + Grilování
1 až 1½
2 až 2½
Krok 2 (min)
Pouze gril
1 až 2
1 až 2
Pokyny
Uspořádejte dalamánky na roštu do kruhu. Grilujte dalamánky na druhé straně,
dokud nedosáhnete požadované křupavosti. Nechte 2 až 5 minut odstát.
Plněné bagety
(Rajčata, Sýr, Šunka,
Houby)
Zapékání (Zelenina
nebo Brambory)
450 W + Grilování
8 až 9
-
Pokyny
Položte 2 mražené bagety vedle sebe na rošt. Po grilování. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
400 g
450 W + Grilování
13 až 14
Mikrovlnný
300 W + Grilování
ohřev + Grilování
18 až 19
Pokyny
Vložte mražené těstoviny do malé mělké obdélníkové mísy z ohnivzdorného
skla. Položte nádobu přímo na otočný talíř. Po grilování. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Kuřecí nugety
250 g
450 W + Grilování
5 až 5½
3 až 3½
Pokyny
Položte kuřecí nugety na rošt. Po uplynutí první poloviny doby vaření
otočte.
Hranolky
Dalamánky (Již
Upečené)
250 g
450 W + Grilování
9 až 11
4 až 5
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
Pouze gril
6 až 8
4 až 5½
2 až 3
2 až 3
2 až 4 kusy
Pouze gril
Pokyny
Nejprve položte dalamánky přímo na rošt do kruhu spodní stranou vzhůru.
Mikrovlnný
300 W + Grilování
ohřev + Grilování
Grilovaná rajčata
-
Pouze gril
1 až 2
Napájení
4 ks
(každý po 25 g)
Pokyny
Položte toastové plátky vedle sebe na rošt.
Pokyny
Vložte mražené suroviny do malé kulaté skleněné varné mísy. Položte
nádobu na rošt. Po grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
400 g
Velikost porce
200 g (2 ks)
4½ až 5½
400 g (4 ks)
7 až 8
Pouze gril
2 až 3
Pokyny
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr.
Uspořádejte je do kruhu na mělkou nádobu z ohnivzdorného skla. Dejte
nádobu na rošt.
Havajské toasty
(Šunka, Ananas,
Sýrové plátky)
Pečené brambory
2 kusy (300 g)
450 W + Grilování
3½ až 4
-
Pokyny
Nejprve opečte toastové plátky. Položte toasty s oblohou na rošt. Položte
2 toasty vedle sebe přímo na rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
250 g
500 g
600 W + Grilování
4½ až 5½
-
8 až 9
Pokyny
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je do kruhu na rošt rozkrojenou
stranou ke grilu.
Pokyny
Rozložte hranolky rovnoměrně na pečicí papír na roštu.
Čeština 33
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 33
6/11/2018 3:37:45 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů
Těstoviny (Cannelloni,
Makaróny, Lasagne)
250 až 300 g
(2 ks)
Čerstvé potraviny
Toastové plátky
Pokyny pro přípravu pokrmů
Čerstvé potraviny
Kuřecí kousky
Velikost porce
Napájení
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
450 až 500 g
(2 ks)
300 W + Grilování
10 až 12
12 až 13
Rozpouštění krystalizovaného medu
Pokyny
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt, kostmi
směrem do středu. Položte 1 kuřecí kousek mimo střed roštu. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Jehněčí/Hovězí
Steaky (Střední)
400 g (4 ks)
Pouze gril
12 až 15
9 až 12
Pokyny
Potřete jehněčí plátky olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt. Po
grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Vepřové steaky
250 g (2 ks)
Mikrovlnný
300 W + Grilování
ohřev + Grilování
7 až 8
Pouze gril
6 až 7
Pokyny
Potřete vepřové steaky olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt. Po
grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečená jablka
Pokyny pro přípravu pokrmů
1 jablko
(asi 200 g)
2 jablka
(asi 400 g)
300 W + Grilování
4 až 4½
-
6 až 7
Pokyny
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka hrozinkami a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky. Uspořádejte do kruhu na mělkou misku
z ohnivzdorného skla. Položte nádobu přímo na otočný talíř.
Mikrovlnný
450 W + Grilování
ohřev + Grilování
Pečené kuře
1200 g
Nápady a tipy
22 až 24
300 W + Grilování
23 až 25
Pokyny
Kuře potřete olejem a kořením. Použijete varnou nádobu – nejprve kuře
položte prsíčky dolů, potom otočte. Po grilování nechejte 5 minut odstát.
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
Rozpouštění želatiny
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody.
Odkapanou želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla.
Zahřívejte po dobu 1 minuty při výkonu 300 W. Po rozpuštění zamíchejte.
Příprava polevy/želatiny (na dorty a koláče)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody.
Vařte nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při výkonu 800 W, až
poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
Vaření marmelády
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby z ohnivzdorného skla
s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře zamíchejte. Vařte zakryté po dobu 10
až 12 minut při výkonu 800 W. Během vaření několikrát důkladně zamíchejte. Vlijte přímo do
malých zavařovacích sklenic se šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
Vaření pudinku
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce a dobře rozmíchejte.
Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až
7½ minuty při výkonu 800 W. Během vaření několikrát důkladně zamíchejte.
Opékání mandlových plátků
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř.
Během pražení po dobu 3½ až 4½ minuty při 600 W několikrát zamíchejte. Nechte odstát 2 až
3 minuty v troubě. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
34 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 34
6/11/2018 3:37:45 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Odstraňování problémů
Problém
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Problém
Příčina
Akce
Akce
Po velmi dlouho trvajícím vaření
nechte troubu vychladnout.
Chladicí ventilátor nefunguje.
Poslouchejte, zda uslyšíte zvuk
chladicího ventilátoru.
Pokusili jste se spustit troubu,
aniž by byl uvnitř nějaký
pokrm.
Vložte pokrm do trouby.
Trouba nemá dostatečný
prostor pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci.
Zachovejte mezery stanovené
v pokynech pro instalaci výrobku.
V jedné zásuvce se používá
několik zástrček napájecích
kabelů.
Vyhraďte jednu zásuvku, která se
bude používat pouze pro troubu.
Za chodu trouby
se ozývají zvuky
bouchání a trouba
nefunguje.
Zvuky bouchání mohou být
způsobeny vařením hermeticky
uzavřeného pokrmu nebo
použitím nádoby s poklicí.
Nepoužívejte utěsněné nádoby,
neboť mohou během vaření
explodovat z důvodu zvětšení
objemu obsahu.
Vnější povrch trouby je
za provozu příliš horký.
Trouba nemá dostatečný
prostor pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro
instalaci výrobku.
Na troubě jsou položené
předměty.
Odstraňte z horní plochy trouby
veškeré předměty.
Mezi dvířky a vnitřkem trouby
jsou zachyceny zbytky pokrmů.
Vyčistěte troubu a poté otevřete
dvířka.
Obecné
Tlačítka nelze řádně
stisknout.
Mezi tlačítka se mohla dostat
cizí látka.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
U dotykových modelů: Na
vnějším povrchu je vlhkost.
Otřete vlhkost z vnějšího
povrchu.
Je aktivována dětská pojistka.
Deaktivujte dětskou pojistku.
Nezobrazuje se čas.
Je zapnuta funkce Eco (úspora
energie).
Vypněte funkci Eco.
Trouba nefunguje.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Bezpečnostní mechanismus
otvírání dvířek je pokryt cizí
látkou.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
Uživatel otevřel dvířka, aby
mohl obrátit připravovaný
pokrm.
Po obrácení pokrmu stiskněte
opět tlačítko START/+30 s, čímž
spustíte provoz trouby.
Trouba se za provozu
sama vypne.
Dvířka nelze řádně
otevřít.
Čeština 35
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 35
6/11/2018 3:37:45 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Příčina
Trouba vařila po velmi dlouhou
dobu.
Za provozu se vypne
napájení.
Odstraňování problémů a informační kódy
Problém
Příčina
Ohřívání včetně funkce
udržování teploty
nefunguje správně.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství
pokrmu nebo se používá
nesprávné nádobí.
Akce
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
režim, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
Nefunguje funkce
rozmrazování.
Vaří se přílišné množství
pokrmu.
Zmenšete množství pokrmu
a spusťte znovu funkci.
Vnitřní osvětlení je
ztlumené nebo se
nezapne.
Dvířka byla ponechána po
dlouhou dobu otevřená.
Vnitřní osvětlení se mohlo
automaticky vypnout při
spuštění funkce Eco. Zavřete
a znovu otevřete dvířka
nebo stiskněte tlačítko
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Odstraňování problémů a informační kódy
Vnitřní osvětlení je pokryto cizí
látkou.
Vyčistěte vnitřek trouby
a zkontrolujte to znovu.
Při vaření se ozývá
pípání.
Pokud používáte funkci
Automatické vaření, toto pípání
značí, že nastal čas pokrm
během rozmrazování obrátit.
Po obrácení pokrmu stiskněte
opět tlačítko START/+30 s, čímž
znovu spustíte provoz trouby.
Trouba není ve
vodorovné poloze.
Trouba je instalována na
nerovném povrchu.
Zajistěte instalování trouby na
rovném a stabilním povrchu.
Při vaření se objevují
jiskry.
Při funkcích trouby/
rozmrazování se používají
kovové nádoby.
Nepoužívejte kovové nádoby.
Problém
Příčina
Akce
Při připojení napájení
se trouba ihned uvede
do provozu.
Dvířka nejsou řádně uzavřená.
Zavřete dvířka a zkontrolujte to
znovu.
Z trouby probíjí
elektrický proud.
Napájení nebo zásuvka nejsou
řádně uzemněny.
Ujistěte se, že napájení a zásuvka
jsou řádně uzemněny.
1. Kape voda.
2. Škvírou ve dvířkách
vystupuje pára.
3. V troubě zůstává
voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat
voda nebo pára. Nejedná se
o závadu trouby.
Nechte troubu vychladnout a poté
ji otřete suchou utěrkou.
Jas uvnitř trouby se
mění.
Jas se mění v závislosti na
změnách výstupního výkonu
závisejícího na spuštěné funkci.
Změny výstupního výkonu
během vaření nejsou známkou
závady. Nejedná se o závadu
trouby.
Vaření skončilo, ale
chladicí ventilátor stále
běží.
Za účelem ventilace trouby
chladicí ventilátor nadále běží
ještě asi 3 minuty po skončení
vaření.
Nejedná se o závadu trouby.
36 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 36
6/11/2018 3:37:45 PM
Problém
Příčina
Akce
Otočný talíř
V troubě není otočný kruh nebo
není správně nasazen.
Instalujte otočný kruh a zkuste
to znovu.
Otočný talíř při otáčení
uvázne.
Otočný kruh není správně
nasazen, v troubě je příliš
mnoho pokrmu nebo je nádoba
příliš velká a dotýká se vnitřku
mikrovlnné trouby.
Upravte množství pokrmu
a nepoužívejte příliš velkou
nádobu.
Ke dnu trouby jsou přilepeny
zbytky pokrmů.
Odstraňte veškeré zbytky pokrmů
přilepené ke dnu trouby.
Při prvním použití trouby může
z topných těles vystupovat
kouř.
Nejedná se o závadu. Po 2 až
3 použitích trouby by tento jev
měl ustat.
Na topných tělesech je jídlo.
Nechte troubu vychladnout a poté
odstraňte jídlo z topných těles.
Pokrm je příliš blízko ke grilu.
Při vaření umístěte pokrm do
vhodné vzdálenosti.
Pokrm není správně připraven
a/nebo uspořádán.
Zajistěte, aby byl pokrm správně
připraven a uspořádán.
Gril
Za provozu z trouby
vychází kouř.
Příčina
Akce
Trouba neohřívá.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Během předehřívání
vychází z trouby kouř.
Při prvním použití trouby může
z topných těles vystupovat
kouř.
Nejedná se o závadu. Po 2 až
3 použitích trouby by tento jev
měl ustat.
Na topných tělesech je jídlo.
Nechte troubu vychladnout a poté
odstraňte jídlo z topných těles.
Při používání trouby
je cítit pach spáleniny
nebo plastu.
Bylo použito plastové nádobí
nebo nádobí, které není odolné
vůči vysokým teplotám.
Používejte skleněné nádobí
vhodné pro vysoké teploty.
Z vnitřku trouby
vychází nepříjemný
zápach.
Roztavily se zbytky pokrmů
nebo plastu a přilepily se
k vnitřku trouby.
Použijte funkci páry a poté otřete
povrch suchým hadříkem. Pro
rychlejší odstranění zápachu
můžete do trouby dát plátek
citronu a spustit ji.
Odstraňování problémů a informační kódy
Při otáčení se otočný
talíř vychýlí ze svého
místa nebo se přestane
otáčet.
Otočný talíř při otáčení
drnčí a je hlučný.
Problém
Trouba
Čeština 37
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 37
6/11/2018 3:37:45 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Problém
Trouba nevaří správně.
Příčina
Akce
Během vaření často otevíráte
dvířka trouby.
Pokud často otvíráte dvířka,
vnitřní teplota se sníží a to může
nepříznivě ovlivnit výsledek
vaření.
Ovládací prvky trouby nejsou
správně nastaveny.
Nastavte správně ovládací prvky
trouby a zkuste to znovu.
Gril nebo jiné příslušenství
nejsou správně vloženy.
Vložte správně příslušenství.
Používá se chybný typ nebo
rozměr nádobí.
Použijte vhodné nádobí
s plochým dnem.
Informační kód
Informační kód
C-d0
PŘÍČINA
Ovládací tlačítka jsou
stisknuta po dobu delší
než 10 sekund.
Akce
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch
a okolí tlačítek jsou suché. Pokud se
problém znovu objeví, vypněte na
nejméně 30 sekund mikrovlnnou troubu
a pokuste se znovu o nastavení. Pokud
se problém znovu vyskytne, obraťte se
na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
POZNÁMKA
V případě, že navržené řešení nevyřeší problém, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Odstraňování problémů a informační kódy
38 Čeština
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 38
6/11/2018 3:37:45 PM
Technické údaje
Poznámka
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny
pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouba
Samsung MG23K3515** odpovídá níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
MG23K3515**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz AC
Spotřeba energie
Maximální výkon
Mikrovlnný režim
Grilování (topné těleso)
2300 W
1250 W
1100 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x V x H)
Vnější (včetně rukojeti)
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 13 kg
Úroveň hluku
42 dBA
Technické údaje
Čeština 39
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 39
6/11/2018 3:37:46 PM
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění
či údržby.
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
"0800-SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04421U-00
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 40
6/11/2018 3:37:46 PM
Microwave Oven
User manual
MG23K3515**
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
6/11/2018 3:37:48 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
3
8
Installation
9
Accessories
Installation site
Turntable
9
9
9
Maintenance
10
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
10
10
10
Oven features
11
Oven
Control panel
11
11
Oven use
12
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Cooking/Reheating
Setting the time
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the Quick Defrost features
Using the Auto Cook features
Using the Keep Warm features
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
19
Grilling
Combining microwaves and grill
Using the crusty plate (Only MG23K3515C* Model)
Using the Grill+30s features
Using the Deodorization features
Using the child lock features
Switching the beeper off
20
21
21
23
24
24
24
Cookware guide
25
Cooking guide
26
Troubleshooting and information code
35
Troubleshooting
Information code
35
38
Technical specifications
39
2 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
6/11/2018 3:37:48 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and
it is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an
eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
English 3
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
6/11/2018 3:37:48 PM
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
Safety instructions
Safety instructions
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead
to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter
top (freestanding) use only, the microwave oven shall not
be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
4 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
6/11/2018 3:37:48 PM
The appliance must not be installed behind a decorative
door in order to avoid overheating.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
WARNING: When the appliance is operated in the
combination mode, children should only use the oven under
adult supervision due to the temperatures generated.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken
to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use.
Young children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when
the appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
English 5
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
6/11/2018 3:37:48 PM
Safety instructions
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
Safety instructions
Safety instructions
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
6 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
6/11/2018 3:37:48 PM
Microwave warning
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English 7
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
6/11/2018 3:37:48 PM
Safety instructions
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Safety instructions
Limited warranty
Safety instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Product group definition
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
8 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
6/11/2018 3:37:48 PM
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
01
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
03
04
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
03 Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal rack can be used
in grill and combination
cooking.
04 Crusty plate, see pages 21 to 23.
(Only MG23K3515C* model)
Purpose: The crusty plate is used
to brown food better in
the microwave or grill
combination cooking modes.
It helps keep pastry and
pizza dough crisp.
85 cm of the
floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
• Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
• Secure room for ventilation, at least 10 cm
from the rear wall and both sides, and
20 cm from above.
• Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications
of this oven. Use only approved extension
cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your oven for the
first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
English 9
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
6/11/2018 3:37:49 PM
Installation
02
20 cm
above
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
• If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
10 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
6/11/2018 3:37:49 PM
Oven features
Control panel
Oven
01
02
07
04
08
09
05
10
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Heating element
05 Light
06 Door latches
07 Turntable
08 Coupler
09 Roller ring
10 Safety interlock holes
11 Control panel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Quick Defrost
Auto Cook
Keep Warm
Deodorization
Microwave
Grill
Combi
Grill+30s
Dial Knob (Weight/Serving/Time)
Select/Clock
STOP/ECO
START/+30s
10
12
English 11
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
6/11/2018 3:37:50 PM
Oven features
06
03
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the pages 35 to 38.
• Defrost
• Reheat
• Cook
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 800 W)
is used, the water takes longer to boil.
Cooking principle.
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
Open the oven door by pulling the handle.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing
the START/+30s button the appropriate
number of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
NOTE
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
12 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
6/11/2018 3:37:50 PM
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
NOTE
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The maximum Microwave time is 99 minutes.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result: The 800 W (Maximum cooking
power) indications are displayed:
1
(microwave mode)
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Select/Clock button.
1
2
2
3
4
3
4
3. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result: The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
5
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
3. Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
4. Turn the Dial Knob to set the minute.
5. When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
English 13
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
6/11/2018 3:37:51 PM
Oven use
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the power
level table.)
And then press the Select/Clock button.
Oven use
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
100 %
800 W
MEDIUM HIGH
75 %
600 W
MEDIUM
56 %
450 W
MEDIUM LOW
38 %
300 W
DEFROST
23 %
180 W
LOW
13 %
100 W
HIGH
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Oven use
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
In Microwave, Heat Wave Grill or Combi mode, pressing START/+30s button
increases cooking time.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
Method 1
To increase the cooking time of your
food during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
Method 2
Just turning Dial Knob to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right and
to decrease cooking time, turn to left.
14 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
6/11/2018 3:37:52 PM
Stopping the cooking
Using the Quick Defrost features
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
CAUTION
To stop the cooking...
Then...
Use only containers that are microwave-safe.
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Quick Defrost button.
Completely
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
1
2
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode.
• Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
• To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
3
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
4
5
3. Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 15
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
6/11/2018 3:37:52 PM
Oven use
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
Oven use
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, vegetable and bread on a flat glass
dish or ceramic plate.
Code/Food
Serving size
Instructions
Oven use
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over, when the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops,
minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium
foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as
for fish fillets.
Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into a flat glass
dish. Turn over or stir the frozen vegetable, when
the oven beeps.
This programme is suitable for all kind of frozen
vegetable. Stand for 5-20 minutes.
Code/Food
5
Bread
Serving size
Instructions
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven beeps. Place
cake on a ceramic plate and if possible, turn over,
as soon as the oven beeps. This programme is
suitable for all kinds of bread, sliced or whole,
as well as for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle. This programme is suitable
for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake
and puff pastry. It is not suitable for short/ crust
pastry, fruit and cream cakes as well as for cake
with chocolate topping. Stand for 10- 30 minutes.
16 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
6/11/2018 3:37:52 PM
Using the Auto Cook features
The Auto Cook features has 20 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by turning the Dial Knob.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Auto Cook button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
And then press the Select/Clock button.
3
3. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Serving size
Instructions
1
Chilled
Ready Meal
Code/Food
300-350 g
2
Chilled
Ready Meal
400-450 g
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of
3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes,
rice or pasta). Stand for 2-3 minutes.
3
Chilled
Vegetarian Meal
300-350 g
4
Chilled
Vegetarian Meal
400-450 g
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for meals
consisting of 2 components (e.g. spaghetti
with sauce or rice with vegetables). Stand
for 2-3 minutes.
5
Broccoli
250 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare
florets. Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tbsp) water when
cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
6
Carrots
250 g
Rinse and clean carrots and prepare even
slices. Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tbsp) water when
cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
English 17
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
6/11/2018 3:37:52 PM
Oven use
2
The following table presents quantities and appropriate instructions about 20 preprogrammed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Oven use
Code/Food
Oven use
Serving size
Instructions
7
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
8
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
9
Corn on the Cob
250 g
Rinse and clean corn on the cob and
put into an oval glass dish. Cover with
microwave cling film and pierce film.
Stand for 1-2 minutes.
10
Peeled Potatoes
250 g
11
Brown Rice
125 g
Wash and peel the potatoes and cut into
a similar size. Put them into a glass bowl
with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tbsp) water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stand for 2-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
5-10 minutes.
Serving size
Instructions
12
Wholemeal
Macaroni
Code/Food
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered. Stir
before standing time and drain thoroughly
afterwards. Stand for 1 minutes.
13
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
1-3 minutes.
14
Bulgur
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
2-5 minutes.
15
Chicken Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
16
Turkey Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
17
Fresh Fish Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
Stand for 1-2 minutes.
18 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
6/11/2018 3:37:53 PM
Code/Food
Serving size
Instructions
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
Stand for 1-2 minutes.
18
Fresh Salmon
fillets
19
Fresh Prawns
20
Fresh Trout
250 g
200 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
Stand for 1-2 minutes.
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve. You can select warming temperature either hot or
mild by turning the Dial Knob.
NOTE
• The Keep Warm time has been specified as 60 minutes.
• The maximum Keep Warm time is 60 minutes.
1. Press the Keep Warm button.
1
2. Select the Hot & Mild by turning the Dial
Knob.
3. Press the START/+30s button.
Result: The 60 minutes is displayed.
• To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
2
3
English 19
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
6/11/2018 3:37:53 PM
Oven use
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice
and herbs. Cover with microwave cling
film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
Using the Keep Warm features
Oven use
Grilling
Recommend Keep Warm menu
Code/Mode
Menu
1. Hot
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steaks (Well done),
Bacon, Fish Dishes, Dry Cakes
2. Mild
Pie, Bread, Egg Dishes, Steaks (Rare or Midium rare)
CAUTION
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and put the food on the
rack and then close the door.
• Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
• Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
• Do not cover with lids or plastic wrap.
• Use oven gloves when taking out food.
2
2. Press the Grill button.
Result: The following indications are
displayed:
Oven use
(grill mode)
• You cannot set the temperature of the
grill.
3
4
3. Set the grilling time by turning the Dial
Knob.
• The maximum grilling time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
20 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
6/11/2018 3:37:53 PM
Combining microwaves and grill
Using the crusty plate (Only MG23K3515C* Model)
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but
also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature
of the crusty plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can
be found in the chart (see next page). The crusty plate can also be used for bacon,
eggs, sausages, etc.
1. Place the crusty plate directly on the
turntable and preheat it with highest
Microwave-Grill-Combination [600 W
+ Grill] by following the times and
instructions in the chart.
2. Brush the plate with oil if you are
cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
CAUTION
• ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
• ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (600 W, 450 W,
300 W.)
And then press the Select/Clock button.
• You cannot set the temperature of the
grill.
2
3
4
3. Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
• The maximum cooking time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
3. Place the food on the crusty plate.
Oven use
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked.Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(microwave & grill
combi mode)
600 W (output power)
4. Place the crusty plate on the metal rack
(or turntable) in the microwave.
5. Select the appropriate cooking time and
power.
(Refer to the table on the side)
English 21
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
6/11/2018 3:37:54 PM
Oven use
CAUTION
•
•
•
•
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
Never place the crusty plate in the oven without turntable.
Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill function for 3-4 minutes.
Follow the times and instructions in the table.
Food
Bacon
NOTE
• Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratch-resistant.
Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty plate.
• Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean
water.
• Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
Serving Size
Power
Cooking time (min.)
4 slices (80 g)
600 W + Grill
3½-4
Instructions
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate.
Put crusty plate on the rack. Stand for 3 minutes.
Grilled Tomatoes
200 g (2 pcs)
450 W + Grill
4½-5
Instructions
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese
on top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on
the rack. Stand for 3 minutes.
Burger (Frozen)
2 pieces (125 g)
600 W + Grill
7-7½
Oven use
Instructions
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty
plate. Put crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
Stand for 3 minutes.
Baguettes
(Frozen)
Pizza (Frozen)
200-250 g (2 pcs)
450 W + Grill
8-9
Instructions
Preheat crusty plate. Put 1 baguette beside the centre,
2 baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on
rack. Stand for 4 minutes.
300-350 g
450 W + Grill
7½-8½
Instructions
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate.
Put crusty plate on the Turntable. Stand for 2 minutes.
22 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
6/11/2018 3:37:54 PM
Food
Serving Size
Power
Cooking time (min.)
250 g
500 g
600 W + Grill
5-6
8-9
Baked Potatoes
Instructions
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a
circle. Put the plate on the rack. Stand for 3 minutes.
Fish Fingers
(Frozen)
150 g (5 pcs)
300 g (10 pcs)
600 W + Grill
7-8
9-10
Instructions
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min. (5 pc)
or after 6 min. (10 pc). Stand for 4 minutes.
600 W + Grill
5-5½
7½-8
Instructions
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over
after 3 min. (125 g) or 5 min. (250 g). Stand for 4 minutes.
Pizza (Chilled)
300-350 g
450 W + Grill
The Grill+30s function also lets you increase the operation time of Grill mode
by 30 seconds with one press, so you can brown surfaces exquisitely without
overcooking.
To increase the Grill mode cooking time, press the Grill+30s button once for each
30 seconds that you wish to add.
For example, To add three minutes of Grill mode, press the Grill+30s button six
times.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
CAUTION
Always use oven gloves when touching the reciiens in the oven, as they will be
very hot.
Place the food in the oven.
Press the Grill+30s button.
Result: Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
6½-7½
Instructions
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put
crust plate on the Turntable. Stand for 4 minutes.
English 23
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
6/11/2018 3:37:55 PM
Oven use
125 g
250 g
Chicken Nuggets
(Frozen)
Using the Grill+30s features
Oven use
Using the Deodorization features
Switching the beeper off
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the Combi and STOP/ECO button at
1
the same time.
2
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
2. To switch the beeper back on, press the
Combi and STOP/ECO button again at the
same time.
Result: The oven operates normally.
First clean the oven interior.
1
Press the Deodorization button after
you have finished cleaning. As soon as
you press the Deodorization button, the
operation will start automatically. when it
has finished, the oven beeps four times.
NOTE
• The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30
seconds whenever the START/+30s button is pressed.
• The maximum deodorization time is 15 minutes.
1
2
Oven use
Using the child lock features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the STOP/ECO and Select/Clock
button at the same time.
Result:
• The oven is locked (no functions can be
1
selected).
2
• The display shows “L”.
1
2
2. To unlock the oven, press the STOP/ECO
and Select/Clock button at the same time.
Result: The oven can be used normally.
24 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
6/11/2018 3:37:55 PM
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
Microwavesafe
Comments
Metal
• Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Plastic
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
• Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Glassware
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
English 25
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
6/11/2018 3:37:55 PM
Cookware guide
Aluminum foil
Cookware
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Spinach
Broccoli
Cooking guide
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Time (min.)
150 g
600 W
4½-5½
300 g
600 W
9-10
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Food suitable for microwave cooking
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Cookware for microwave cooking
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving Size
Green Beans
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
300 g
600 W
7½-8½
(Carrots/Peas/Corn) Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
26 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
6/11/2018 3:37:55 PM
Cooking Guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
800 W
4-4½
7-7½
Broccoli
Egg Plants
250 g
800 W
Leeks
250 g
Carrots
800 W
Mushrooms
800 W
250 g
Courgettes
800 W
Onions
Pepper
4½-5
125 g
250 g
800 W
1½-2
3-3½
250 g
800 W
5½-6
250 g
800 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
Potatoes
250 g
500 g
800 W
4-5
7½-8½
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
3½-4
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
800 W
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Stand for 3 minutes.
5-5½
8½-9
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.
250 g
Turnip Cabbage
250 g
800 W
5-5½
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
English 27
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
6/11/2018 3:37:56 PM
Cooking guide
250 g
500 g
Cauliflower
3½-4
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add
any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving. Stand for 3 minutes.
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
Time (min.)
800 W
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
5½-6½
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.
Power
250 g
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Stand for 3 minutes.
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the
centre. Stand for 3 minutes.
Brussels Sprouts
Serving Size
Cooking guide
Reheating
Cooking Guide for rice and pasta
Rice:
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Cooking guide
Mixed Rice
(Rice + Wild Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
800 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
21-22
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
17-18
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
800 W
18-19
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
Pasta
800 W
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
11-12
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
28 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
6/11/2018 3:37:56 PM
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Remark
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee, Tea
and Water)
Soup (Chilled)
Time (min.)
1-1½
1½-2
250 g
800 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during reheating and again before
standing and serving. Stand for 2-3 minutes.
Baby milk
Pasta with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
English 29
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
6/11/2018 3:37:56 PM
Cooking guide
Baby food
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Power
800 W
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
Reheating baby food
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Serving Size
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
Cooking guide
Food
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Serving Size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand
for 3 minutes.
350 g
600 W
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables + Meat)
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
Baby Porridge
(Grain + Milk + Fruit)
Baby Milk
Serving Size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to 1 min.
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least 3 minutes. Before serving,
shake well and check the temperature carefully. Stand for
2-3 minutes.
30 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
6/11/2018 3:37:56 PM
Manual defrosting
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Hint:
Serving Size
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
180 W
14½-15½
900 g
180 W
28-30
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-40 minutes.
Fish
Fish Fillets
250 g (2 pcs)
400 g (4 pcs)
180 W
6-7
12-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-15 minutes.
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
Fruits
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
180 W
6½-7½
10-12
250 g
180 W
Berries
Meat
Minced Beef
Pork Steaks
7½-8½
Instructions
Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-25 minutes.
250 g
180 W
6-7
Instructions
Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Stand for 5-10 minutes.
Bread
Bread Rolls (Each
about 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
½-1
2-2½
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4½-5
German Bread
500 g
180 W
8-10
(Wheat + Rye Flour) Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Stand for 5-20 minutes.
English 31
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
6/11/2018 3:37:56 PM
Cooking guide
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Cooking guide
Grill
Microwave + grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Cookware for cooking with microwaves + grill
Food suitable for grilling:
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Food suitable for microwaves + grill cooking:
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Cooking guide
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
32 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
6/11/2018 3:37:56 PM
Grill Guide for frozen food
Grill Guide for fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen Food
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
MW + Grill
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Grill only
1-2
1-2
2 pcs
4 pcs
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of the
rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
Baguettes +
Topping
(Tomatoes,
Cheese, Ham,
Mushrooms)
Gratin
(Vegetables or
Potatoes)
Chicken Nuggets
450 W + Grill
8-9
-
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After
grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
450 W + Grill
13-14
MW + Grill
300 W + Grill
18-19
450 W + Grill
Grill only
1-2
3-3½
Instructions
Put chicken nuggets on the rack. Turn over after first time.
Oven Chips
Bread Rolls
(Already Baked)
-
5-5½
250 g
450 W + Grill
9-11
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
1 step (min.)
2 step (min.)
Grill only
6-8
4-5½
2-4 pieces
4-5
Grill only
2-3
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the turntable.
300 W + Grill
Grill only
200 g (2 pcs)
MW + Grill
4½-5½
2-3
400 g (4 pcs)
7-8
Grilled Tomatoes
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. After grilling.
Stand for 2-3 minutes.
250 g
Power
4 pcs
(each 25 g)
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put
the dish on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
Serving Size
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top.
Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the
rack.
Toast Hawaii
(Ham, Pineapple,
Cheese Slices)
Baked Potatoes
2 pcs (300 g)
450 W + Grill
3½-4
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for
2-3 minutes.
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
-
8-9
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack
with the cut side to the grill.
English 33
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 33
6/11/2018 3:37:56 PM
Cooking guide
Pasta (Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
250-300 g
(2 pcs)
Fresh Food
Toast Slices
Cooking guide
Fresh Food
Chicken Pieces
Lamb Chops/Beef
Steaks (Medium)
Serving Size
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
450-500 g
(2 pcs)
300 W + Grill
10-12
12-13
Melting crystallized honey
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a
circle with the bones to the middle. Put 1 chicken piece not
into the centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
400 g (4 pcs)
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Grill only
12-15
9-12
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
MW + Grill
Pork Steaks
250 g (2 pcs)
300 W + Grill
Grill only
7-8
6-7
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Baked Apples
Tips and tricks
1 apple
(ca. 200 g)
300 W + Grill
Cooking guide
2 apples
(ca. 400 g)
4-4½
-
6-7
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
MW + Grill
Roast Chicken
1200 g
450 W + Grill
300 W + Grill
22-24
23-25
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for
5 minutes after grilling.
Melting gelatine
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 1012 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
Cooking pudding/custard
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
34 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 34
6/11/2018 3:37:56 PM
Troubleshooting and information code
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
Cause
Action
The oven has been cooking
for an extended period of
time.
After cooking for an
extended period of time, let
the oven cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models: Moisture
is on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again to
start operation.
The oven stops
while in operation.
The door cannot be
opened properly.
English 35
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 35
6/11/2018 3:37:56 PM
Troubleshooting and information code
Problem
The power turns off
during operation.
Troubleshooting and information code
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Troubleshooting and information code
Action
Problem
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
When power is
connected, the oven
immediately starts
to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket
is not properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains in
the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not an
oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan
is still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door
or press the
STOP/ECO button.
The interior light is
covered by foreign matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Cause
Action
36 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 36
6/11/2018 3:37:56 PM
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table
drags while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food
and do not use containers
that are too large.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Grill
Cause
Action
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while
cooking.
Food is not properly
prepared and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the
interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
English 37
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 37
6/11/2018 3:37:56 PM
Troubleshooting and information code
Smoke comes out
during operation.
Problem
Oven
Troubleshooting and information code
Problem
The oven does not
cook properly.
Cause
The oven door is
frequently opened during
cooking.
Action
If you open the door often,
the interior temperature will
be lowered and this may
affect the results of your
cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven
controls and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
Information code
Information code
C-d0
CAUSE
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Action
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Troubleshooting and information code
38 English
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 38
6/11/2018 3:37:56 PM
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the MG23K3515** oven of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
Model
MG23K3515**
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
2300 W
1250 W
1100 W
Output power
100 W / 800 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13.0 kg approx.
Noise Level
42 dBA
Technical specifications
English 39
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 39
6/11/2018 3:37:56 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
"0800-SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04421U-00
MG23K3515CK_EO_DE68-04421U-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 40
6/11/2018 3:37:56 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising