Samsung | QE55Q60RAT | User manual | Samsung 55" QLED Q60R Instrukcja obsługi

Samsung 55" QLED Q60R Instrukcja obsługi
E-MANUAL
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie
www.samsung.com
Modelu__________________Numer seryjny__________________
Aby bezpośrednio przejść do strony zawierającej
informacje dotyczące korzystania z instrukcji dla
osób niedowidzących, wybierz poniższe łącze
Poznaj ekran Menu.
Łącze „Poznaj ekran Menu”
Zawartość
Skrócone instrukcje
26
Sprawdzanie stanu połączenia internetowego
26
Resetowanie sieci
Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora
26
Włączanie telewizora urządzeniem mobilnym
Korzystanie z funkcji Smart Hub
26
Podłączenie urządzenia sterującego IP do telewizora
26
Zmiana nazwy telewizora w sieci
Korzystanie z funkcji Ambient Mode
10
Uruchamianie funkcji Ambient Mode
10
Ekran przeglądarki Ambient Mode
13
Stosowanie efektów do treści
13
Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
13
Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient
Mode
Korzystanie z funkcji Skrót
Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych
Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do
telewizora
29
Edytowanie nazwy i ikony urządzenia zewnętrznego
30
Korzystanie z funkcji dodatkowych
Uwagi dotyczące połączeń
31
Uwagi dotyczące połączenia HDMI
15
Dodawanie kanałów
32
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń audio
15
Zmiana lokalizacji kanałów
33
Uwagi dotyczące podłączania komputerów
15
Usuwanie kanałów
33
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń mobilnych
Korzystanie z funkcji Bixby
16
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
16
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na
pilocie Pilot Samsung Smart
17
Informacje na temat ekranu Explore Bixby
18
Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
19
Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby
Aktualizacja oprogramowania telewizora
20
Aktualizowanie przez Internet
20
Aktualizowanie przez urządzenie USB
20
Automatyczna aktualizacja telewizora
Uzyskiwanie pomocy technicznej
21
Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji
Zarządzanie zdalne
21
Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
21
Zamówienie serwisu
Połączenia
Pilot i urządzenia peryferyjne
Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor
QLED oraz The Serif)
Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor
UHD)
Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)
Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota
Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego
pilota
Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
45
Podłączenie urządzenia zewnętrznego przy użyciu funkcji
Anynet+ i korzystanie z menu tego urządzenia
45
Przeczytaj przed podłączeniem urządzenia Anynet+ (HDMICEC)
Sterowanie telewizorem za pomocą klawiatury, myszy lub
gamepada
46
Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB
Przewodnik połączeń
46
Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth
Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)
47
Korzystanie z klawiatury i myszy
48
Konfigurowanie urządzeń wejściowych
Podłączenie do Internetu
24
Nawiązywanie przewodowego połączenia internetowego
25
Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia internetowego
Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury
wirtualnej
49
Wprowadzanie tekstu za pomocą mikrofonu na pilocie oraz
ekranowej klawiatury wirtualnej
Funkcje Smart
Korzystanie z funkcji Smart Hub
Korzystanie z funkcji Bixby
80
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
80
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na
pilocie Pilot Samsung Smart
51
Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran
56
Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub
81
Informacje na temat ekranu Explore Bixby
56
Automatyczne uruchamianie ostatnio używanej aplikacji
82
Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
56
Testowanie połączeń z usługą Smart Hub
83
Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby
56
Resetowanie funkcji Smart Hub
Korzystanie z konta Samsung
Oglądanie telewizji
57
Logowanie się do konta Samsung
57
Tworzenie nowego konta
Korzystanie z funkcji Przewodnik
57
Tworzenie konta Samsung przy użyciu konta w serwisie
Nagrywanie programów
PayPal
58
Zarządzanie kontem Samsung
Korzystanie z aplikacji Ambient Mode
59
Uruchamianie funkcji Ambient Mode
59
Ekran przeglądarki Ambient Mode
62
Stosowanie efektów do treści
62
Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
62
Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient
Mode
Korzystanie z funkcji Remote Access
Korzystanie z usługi APPS
65
Instalowanie aplikacji
65
Uruchamianie aplikacji
66
Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami
87
planowanego za pośrednictwem ekranu Przewodnik
87
Korzystanie z aplikacji SmartThings
Korzystanie z funkcji e-Manual
Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i
planowanego podczas oglądania programu
88
Planowanie nagrania wideo przez wprowadzenie daty i
godziny
88
Zarządzanie listą nagrywania programowanego
89
Oglądanie nagranych programów
89
Ustawianie harmonogramu rozpoczęcia nagrywania
Konfigurowanie funkcji Programowanie wyświetlania
89
Korzystanie z opcji planowania oglądania na ekranie
przewodnika
90
Korzystanie z opcji wyświetlania harmonogramu podczas
oglądania programu
90
Planowanie oglądania programów o wyznaczonej godzinie
w wyznaczony dzień za pomocą funkcji programowania
Korzystanie z aplikacji Galeria
Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik
Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i
wyświetlania
90
Ustawianie czasu zaplanowanego oglądania
Korzystanie z funkcji Timeshift
72
Uruchamianie instrukcji e-Manual
Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub
korzystania z funkcji Timeshift
72
Korzystanie z przycisków instrukcji e-Manual
Korzystanie z funkcji Lista kanałów
Korzystanie z funkcji Internet
Edytowanie kanałów
Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych
Korzystanie z osobistej listy ulubionych
75
Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera lub
urządzenia mobilnego
76
Odtwarzanie treści multimedialnych z urządzenia USB
76
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia mobilnego przez głośniki
telewizora przy użyciu funkcji Sound Mirroring
77
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania treści
multimedialnych
96
Wyświetlanie i wybieranie kanałów tylko z listy ulubionych
96
Tworzenie listy ulubionych
Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji
Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia
eksperckie
97
Zmiana emitowanego sygnału
97
Wyszukiwanie dostępnych kanałów
98
Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile
98
Ograniczanie dostępu do oglądania określonych kanałów
99
Korzystanie z funkcji Zazn. kan. dla dorosłych
113
Wybór głośników
99
Wybieranie opcji dźwięku emisji
114
Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń
99
Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu
100 Wyświetlanie menu interfejsu Common Interface
112
Wybór trybu dźwięku
112
Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku
Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku
Bluetooth
114
firmy Samsung obsługujące funkcję Wi-Fi
100 Konfiguracja zaawansowanych ustawień transmisji
101
Ręczne dostrajanie sygnałów telewizyjnych
101
Precyzyjne dostrajanie odbioru kanałów analogowych
101
Transfer listy kanałów
102 Włączanie/wyłączanie edycji numerów kanałów
Odtwarzanie dźwięku z telewizora przez urządzenie audio
System oraz Pomoc techn.
Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy
102 Usuwanie profilu operatora CAM
115
Automatyczne ustawianie zegara
102 Ustawianie systemu satelitarnego
116
Ręczne ustawianie zegara
102 Zmiana języka telegazety
116
Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowej
103 Wybór języka nadawanego dźwięku
117
Zmiana bieżącej godziny
103 Wyświetlanie menu Interfejs TVkey
117
Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączania
103 Czytanie tekstu cyfrowego
117
Wyłączanie telewizora przy użyciu czasomierza
Obraz oraz Dźwięk
Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny
Regulacja jakości obrazu
105 Wybór trybu obrazu
106 Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu
Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych
107 Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie
108 Konfigurowanie szczegółów funkcji Tryb gry
Obsługa funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczędz.
Energii
118
Ustawianie funkcji Czas automatycznej ochrony
118
Ograniczanie zużycia energii przez telewizor
Aktualizacja oprogramowania telewizora
119
Aktualizowanie przez Internet
119
Aktualizowanie przez urządzenie USB
119
Automatyczna aktualizacja telewizora
Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem
120 Wykrywanie szkodliwego kodu w telewizorze i podłączonym
nośniku pamięci masowej
109 Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
109 Korzystanie z poziomu czerni HDMI
Funkcje obsługi obrazu
110
Wyświetlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)
110
Zmiana rozmiaru obrazu
111
Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu
111
Zmiana rozmiaru obrazu w trybie 4:3 lub w trybie
dopasowania do ekranu
111
Dopasowanie obrazu do ekranu
111
Dostosowanie rozmiaru i/lub pozycji obrazu
Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i
niedosłyszących
121
Uruchamianie funkcji dostępności
121
Uruchamianie funkcji Skróty dostępności
121
Włączanie instrukcji głosowych dla osób niedowidzących
122
Zmiana głośności, prędkości i wysokości głosu dla funkcji
Przewodnik głosowy
122
Opis audio
122
Biały tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)
122
Ustawienie czarno-białej kolorystyki ekranu
123 Odwracanie kolorów ekranu
Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi
123 Powiększanie czcionki (dla osób niedowidzących)
Problemy z siecią
123 Zapoznanie się z przyciskami pilota (dla osób niedowidzących)
123 Nauka korzystania z menu telewizora
124 Oglądanie transmisji telewizyjnych z napisami
Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)
Problemy z pilotem
124 Wybór języka nadawanych napisów
Problemy z nagrywaniem
124 Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń
Aplikacje
Bluetooth (dla osób niedosłyszących)
125 Powiększanie ekranu języka migowego dla osób
niedosłyszących
125 Konfigurowanie ustawień powtarzania dla przycisków
zdalnego sterowania
Korzystanie z innych funkcji
125 Zmiana języka menu
125 Ustawianie hasła
126
Wybór trybu użytkowania i ustawienia Tryb sklepowy
126
Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi
126
Korzystanie z funkcji AirPlay
126
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora
Problemy z funkcją rozpoznawania głosu
Inne problemy
Diagnostyka nieprawidłowego działania telewizora
Uzyskiwanie pomocy technicznej
149 Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji
Zarządzanie zdalne
149 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
149 Zamówienie serwisu
Środki ostrożności i uwagi
HbbTV
Korzystanie z kart telewizyjnych (karta CI lub CI+)
128 Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE
z adapterem kart CI
129 Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE
130 Korzystanie z karty CI lub CI+
Funkcja telegazety
131
Pliki multimedialne
Pilot Samsung Smart
133 Na pilocie standardowym
134 Typowa strona telegazety
Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift
150 Przed użyciem funkcji nagrywania i nagrywania
programowanego
152 Przed użyciem funkcji Timeshift
Obsługiwane opcje dźwięku emisji
Przeczytaj przed użyciem funkcji APPS
Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet
155 Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego
połączenia internetowego
Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki
Rozwiązywanie problemów
156 Ograniczenia dotyczące używania plików zdjęć, wideo
i muzyki
Problemy z obrazem
135 Testowanie obrazu
Problemy z dźwiękiem i szumem
138 Testowanie dźwięku
Problemy z kanałami i transmisją
157
Obsługa napisów
158 Obsługiwane formaty obrazu i rozdzielczości
158 Obsługiwane formaty muzyczne i kodeki
159 Obsługiwane kodeki wideo (modele serii RU8 lub wyższe, a
także modele QLED TV, The Serif oraz The Frame)
160 Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (RU7 lub niższe)
162 Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (Q900RB)
Przeczytać po zainstalowaniu telewizora
164 Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe
165 Instalacja blokady przeciwkradzieżowej
Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD
165 Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
ustawienia Wyłączone
166 Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
ustawienia Włączone
Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez
modele serii Q900RB
167
Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
ustawienia Włączone
Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync
Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane
rozdzielczości)
169 IBM
169 MAC
170 VESA DMT
171
VESA CVT
171
CTA-861
Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo
Korzystanie z telewizora z włączoną funkcją Przewodnik
głosowy
182 Zmiana kanału
182 Ekranowe wprowadzanie cyfr przy użyciu pilota Pilot
Samsung Smart
183 Zmiana głośności
183 Korzystanie z informacji o programie
Korzystanie z przewodnika
185 Oglądanie bieżącego programu
185 Inne opcje w przewodniku
Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania
187
Ustawianie funkcji zaplanowanego wyświetlania
187
Anulowanie pozycji zaplanowanego wyświetlania
Korzystanie z funkcji Lista kanałów
Nagrywanie
190 Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i
planowanego za pośrednictwem ekranu przewodnika:
191
Nagrywanie oglądanego programu
191
Zaplanowanie nagrywania przy użyciu okna informacji o
programie
191
Zmiana czasu nagrywania
172
CTA-861
192 Oglądanie nagranych programów
173
VESA CVT
192 Usuwanie nagranego programu
Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth
174
Ograniczenia dotycząca korzystania z funkcji Bluetooth
Licencje
Korzystanie z funkcji Smart Hub
193 Smart Hub
194 Korzystanie z ekranu głównego Smart Hub
Uruchamianie instrukcji e-Manual
Przewodnik dostępności
Poznaj ekran Menu
Korzystanie z pilota
176
Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart
176
Opis pilota Pilot Samsung Smart
Korzystanie z menu dostępności
178
Uruchamianie menu Skróty dostępności
179
Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą menu
Ogólne
179
Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą asystenta
Bixby
180 Informacje na temat funkcji menu Dostępność
Korzystanie z funkcji Bixby
197
Uruchamianie funkcji Bixby
Skrócone instrukcje
Informacje dotyczące szybkiego uruchamiania i korzystania z często używanych funkcji takich jak Bixby, Ambient
Mode oraz Smart Hub.
Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora
Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora można za jego pomocą sterować telewizorem.
Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z
telewizorem. Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę
przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski
oraz
i przytrzymaj je przez co najmniej 3
sekundy.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
"" Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem QLED oraz The
Serif, patrz „Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor QLED oraz The Serif)”.
"" Więcej informacji dotyczących pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem UHD zawiera część „Informacje
dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor UHD)”.
"" Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem The Frame, patrz
„Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)”.
"" Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-7-
Korzystanie z funkcji Smart Hub
Łączenie z usługą Smart Hub w celu pobrania aplikacji, gier, filmów itp.
Na jednym ekranie można korzystać równocześnie z wielu funkcji serwisu Smart Hub.
Źródła
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB
Remote
Access
Przewodnik…
Konfiguracja …
Źródło
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Po naciśnięciu przycisku
1
na pilocie można korzystać z poniższych funkcji.
Powiadomienie
Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie pojawia
się na ekranie, gdy rozpocznie się nadawanie zaplanowanego programu lub wystąpi zdarzenie w zarejestrowanym
urządzeniu.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran”.
2
Ustawienia
Po przeniesieniu fokusu na ikonę Ustawienia nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon pozwala
szybko ustawić często używane funkcje.
3
Źródło
Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora”.
-8-
Wyszukaj
4
Można wyszukiwać kanały, programy, filmy i aplikacje w usłudze Smart Hub.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
APPS
5
Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak
wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z usługi APPS”.
Ambient Mode
6
Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora
treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i
aktualności.
Aby przejść do funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk
Naciśnięcie przycisku
. Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk
.
przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją Ambient
Mode.
"" Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do
funkcji Ambient Mode.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED oraz The Serif, może nie być obsługiwana w
zależności od modelu.
"" Więcej informacji dotyczących aplikacji Ambient Mode zawiera część „Korzystanie z aplikacji Ambient Mode”.
7
Uniwersalny przewodnik
Uniwersalny przewodnik to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich
jak programy telewizyjne, seriale i filmy. Uniwersalny przewodnik może polecać treści dostosowane do preferencji
użytkownika.
"" Więcej informacji dotyczących funkcji Uniwersalny przewodnik zawiera część „Korzystanie z aplikacji Uniwersalny
przewodnik”.
"" Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Sztuka
Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu Sztuka w celu
edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.
"" Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.
"" Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.
-9-
.
Korzystanie z funkcji Ambient Mode
Dodatkowe informacje dotyczące funkcji dostępnych w trybie Ambient Mode, który jest funkcją specyficzną dla
telewizorów QLED TV oraz The Serif.
Ambient Mode
Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora
treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i
aktualności.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED oraz The Serif, może nie być obsługiwana w
zależności od modelu.
Uruchamianie funkcji Ambient Mode
Aby uruchomić funkcję Ambient Mode z ekranu oglądania telewizji, naciśnij przycisk
lub wybierz
Ambient Mode.
Naciśnięcie przycisku
przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją Ambient
Mode.
"" Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do
funkcji Ambient Mode.
Ekran przeglądarki Ambient Mode
Polecane
Edycja
specjalna
Dekoracja
Mój album
Informacje
Dzieło sztuki
Motyw tła
O usłudze
Ambient Mode
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Po naciśnięciu przycisku
lub
w trybie Ambient Mode, na dole ekranu pojawi się ekran przeglądarki funkcji
Ambient Mode. Na ekranie przeglądarki Ambient Mode można wybrać treści lub zmienić ustawienia funkcji Ambient
Mode.
- 10 -
1 Podgląd funkcji i treści
Po wybraniu kategorii u dołu ekranu pojawi się podgląd dostępnych funkcji i treści.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie treści, przenieś na niego fokus, a następnie naciśnij przycisk
kierunkowy w górę.
2
Ustawienia trybu Ambient
Można zmienić następujące ustawienia funkcji: Ambient Mode:
●●
Automatyczna jasność
Zmiana ustawień automatycznej jasności dla funkcji Ambient Mode.
""
●●
Jeśli dla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie Wyłączone, poziom jasności ekranu telewizora nie będzie
automatycznie regulowany w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.
Wyłączenie po
Ustawienie czasu, po którym ekran funkcji Ambient Mode jest automatycznie wyłączany.
""
●●
Jeśli przez ustawiony czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony. Aby włączyć
ekran z powrotem po wybraniu funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
na pilocie.
Resetuj wszystkie zdjęcia
Resetuje zdjęcia zaimportowane z urządzenia mobilnego lub chmury Chmura Samsung.
3
TV
Można otworzyć ekran oglądania telewizji.
- 11 -
4 Wybór kategorii treści
Można wybrać preferowaną treść i tło dla ekranu funkcji Ambient Mode.
"" Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
●●
Edycja specjalna
Pozwala wyświetlać prace i aranżacje wnętrz tworzone przez najlepszych światowych artystów i projektantów.
●●
Dekoracja
Pozwala wybrać treści o praktycznym i pięknym wyglądzie.
●●
Mój album
Pozwala ustawić obraz zapisany w urządzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapetę ekranu w
trybie Ambient Mode.
●●
""
Aby zaimportować zdjęcia z urządzenia przenośnego lub chmury Chmura Samsung, użyj aplikacjiSmartThings na
""
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień wyświetlania zdjęć, uruchom funkcję Wyświetl
urządzeniu mobilnym.
Pomoc. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu zdjęcia w kategorii Mój album.
Informacje
Umożliwia wybór podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i
aktualności.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
Dzieło sztuki
Pozwala wybrać treści, takie jak znane na całym świecie zdjęcia i dzieła sztuki.
●●
Motyw tła
Pozwala wybrać motyw tła dostarczany przez firmę Samsung.
""
Wykonaj zdjęcie ściany przy użyciu aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym, aby utworzyć niestandardowy
motyw tła. Podczas korzystania z tej funkcji może występować opóźnienie w transmisji obrazu i optymalizacji w
zależności od warunków sieci.
""
Można ustawić motyw tła utworzonego jako tło dla elementu zawartości. Aby ustawić motyw tła jako tło elementu
zawartości, naciśnij przycisk kierunkowy w dół podczas wyświetlania ekranu Ambient Mode.
5 O usłudze Ambient Mode
Wyświetlanie informacji dotyczących funkcji Ambient Mode.
- 12 -
Stosowanie efektów do treści
Podczas oglądania programu w trybie Ambient Mode naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby zmienić następujące
ustawienia dla treści:
"" W zależności od treści dostępne są różne funkcje.
●●
Tła
Zmienia tło treści.
""
W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.
""
Przy użyciu aplikacji SmartThings można wykonać zdjęcie ściany w urządzeniu mobilnym i utworzyć z niego
niestandardowy motyw tła. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę Sposób użycia. Ta funkcja może powodować
opóźnienie w transmisji i optymalizacji obrazu w zależności od warunków sieci, a ponadto w zależności od modelu
może nie być obsługiwana.
●●
Efekty cienia
Nakłada efekt cienia, który można dobrać do treści.
""
●●
W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.
Jasność
Regulacja jasności treści.
●●
Nasycenie
Regulacja nasycenia treści.
●●
Tonacja kolorów
Regulacja koloru treści.
●●
Odcień koloru czerwonego / Odcień koloru zielonego / Odcień koloru niebieskiego
Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
Podczas oglądania programu w trybie Ambient Mode naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby wyświetlić
szczegółowe informacje dotyczące treści.
Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode
Aby przejść do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
lub wybierz
TV w
przeglądarce Ambient Mode.
"" Naciśnięcie przycisku
przy wyłączonym telewizorze spowoduje pojawienie się ekranu oglądania telewizji.
- 13 -
Korzystanie z funkcji Skrót
Z zawartości ekranu menu Źródła można z łatwością korzystać bez uruchamiania serii poleceń.
Aby wyświetlić ekran menu Skrót, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę przycisk
Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk
.
.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED, może nie być obsługiwana w zależności od modelu.
Skrót
Źródła
e-Manual
Ustawienia
Naziemne
Kanały
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1 Źródła
Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.
2 Kanały
Naciśnij przycisk
, aby dodać kanał transmisji. Dodane kanały transmisji można usuwać lub zmieniać ich
lokalizację.
3
e-Manual
Wyświetlanie przewodnika e-Manual.
- 14 -
4
Ustawienia
Wyświetlenie ekranu menu głównego.
5 Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub Dostawca usług
Wybierz typ transmisji dla treści: Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub Dostawca usług.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
Dodawanie kanałów
1.
Naciśnij przycisk
. Możesz dodać tylko aktualnie oglądany kanał.
2.
Przejdź do wybranej lokalizacji.
3.
Naciśnij przycisk Wybierz.
Docelowy kanał jest dodawany w obszarze (Kanały).
Zmiana lokalizacji kanałów
1.
Przesuń fokus na kanał, który chcesz przenieść.
2.
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3.
Wybierz opcję Przenieś.
4.
Przenieś wybrany kanał do wybranej lokalizacji.
5.
Naciśnij przycisk Wybierz.
Wybrany kanał zostanie przeniesiony.
Usuwanie kanałów
1.
Przesuń fokus na kanały do usunięcia.
2.
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół.
3.
Wybierz opcję Usuń.
Wybrany kanał zostanie usunięty.
- 15 -
Korzystanie z funkcji Bixby
Telewizorem można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart.
"" Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
"" Aby skorzystać z asystenta Bixby, należy zarejestrować się i zalogować do swojego konta Samsung. Niektóre funkcje mogą
nie być obsługiwane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.
"" Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki, a obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od regionu
geograficznego.
"" Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
Rozmowę z asystentem Bixby można rozpocząć natychmiast, mówiąc „Hi, Bixby”. Powiedz „Hi, Bixby”, a na dole
ekranu telewizora pojawi się ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie słuchania. Kontynuuj wypowiadanie
poleceń. Jeśli asystent Bixby nie reaguje na Twój głos, włącz funkcję Voice Wake-up i spróbuj ponownie. (
Explore Now
Settings
Voice Wake-up)
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot
Samsung Smart
Z asystentem Bixby można komunikować się także za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart. Naciśnij
przycisk
na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymując go, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk
.
Aby wyświetlić przewodnik funkcji Bixby, naciśnij jednokrotnie przycisk
●●
:
Po naciśnięciu przycisku
w dolnej części ekranu pojawi się przycisk Explore Now. Naciśnij przycisk
Wybierz, aby przejść do ekranu Explore Bixby.
- 16 -
Informacje na temat ekranu Explore Bixby
Explore Bixby
You can say something like:
„Show me previous channel”
All Services
View Tutorial
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1
Mój profil
Przejdź do ekranu Mój profil aby utworzyć nowe konto lub zalogować się do swojego konta. Zaloguj się na swoje
konto za pomocą głosu, czyli zarejestrowanego identyfikatora głosowego.
"" Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz
2
Mój profil, aby się zalogować.
Settings
Można zmienić ustawienia korzystania z asystenta Bixby.
"" Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
●●
Language
Można zmienić język asystenta Bixby.
""
Język telewizora i innych aplikacji nie zmieni się.
""
Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki.
- 17 -
●●
Voice response
Można zmienić i wyłączyć głos asystenta Bixby.
""
●●
W zależności od wybranego języka funkcja Bixby może nie być obsługiwana.
Voice Wake-up
Tę funkcję można skonfigurować tak, aby asystent Bixby odpowiadał na głos użytkownika.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Privacy
Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas używania usług Bixby.
3 Zalecane polecenia
Wyświetla zalecane polecenia sterujące w danej sytuacji telewizorem za pośrednictwem asystenta Bixby.
4 All Services
Można zapoznać się z poleceniami głosowymi służącymi do komunikacji z asystentem Bixby w różnych sytuacjach.
Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do żądanego polecenia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Telewizorem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.
5 View Tutorial
Pojawi się wyskakujące okienko dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby.
Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
●●
Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
●●
Jeśli język różni się od języka w danym kraju, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
●●
Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
●●
W przypadku błędu serwera Bixby może nie być żadnej reakcji, nawet jeśli telewizor jest połączony z
Internetem.
- 18 -
●●
W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
●●
Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko w telewizorach, które ją obsługują i do których został dodany pilot
z mikrofonem.
●●
Symbole, w tym „-”, a także znaki specjalne nie są obsługiwane. W związku z tym, jeśli słowo lub zdanie
zawiera wartości numeryczne lub symbole, funkcja może nie działać prawidłowo.
●●
Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne.
●●
Niektóre aplikacje mogą być płatne. W związku z tym można napotkać informacje o umowie lub zgłoszeniu
usługi.
●●
Aby zmienić bieżący kanał, wypowiadając nazwy kanałów jako polecenia głosowe, należy wykonać funkcję
Wybierz usługodawcę. Jeśli formularz Wybierz usługodawcę nie jest uzupełniony, można go wypełnić,
używając Resetuj (
Ustawienia Ogólne Resetuj). Spróbuj
●●
Warunkiem korzystania z funkcji głosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrażenie zgody na
postanowienia zezwalające innym podmiotom na zbieranie danych głosowych i korzystanie z nich.
●●
Aby skorzystać z funkcji asystenta Bixby, należy:
––
Wyrazić zgodę na regulamin serwisu Smart Hub.
––
Wyrazić zgodę na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten
serwis.
––
Zgodzić się na zbieranie danych osobowych na potrzeby usługi opartej na interakcji głosowej i
wykorzystywanie ich.
Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby
●●
Skuteczność interakcji głosowej różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków
otoczenia (dźwięk z telewizora i hałas otoczenia).
●●
Optymalna głośność poleceń głosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.
- 19 -
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Wyświetlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.
[[ NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA telewizora, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu
aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po
aktualizacji oprogramowania przywrócone zostaną ustawienia domyślne funkcji wideo i audio.
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania Spróbuj
Aktualizowanie przez Internet
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz Spróbuj
"" Aktualizowanie przez Internet wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
Aktualizowanie przez urządzenie USB
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej Samsung i zapisaniu go w urządzeniu USB podłącz urządzenie
USB do telewizora w celu przeprowadzenia aktualizacji.
"" Aby dokonać aktualizacji przy użyciu urządzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera.
Następnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
będzie mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.
Automatyczna aktualizacja telewizora
Ustawienia Pomoc techn.
automatyczna Spróbuj
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja
Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, można skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania
telewizora podczas oglądania telewizji. Po zakończeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas
następnego włączenia telewizora.
Jeśli wyrażasz zgodę na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji Aktualizacja automatyczna zostanie
automatycznie wybrane ustawianie Włączone. Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna, wyłącz ją za pomocą
przycisku Wybierz.
"" Jeśli jednocześnie działa inna funkcja sieciowa, działanie tej funkcji może trwać dłużej.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
- 20 -
Uzyskiwanie pomocy technicznej
W przypadku problemów z telewizorem można uzyskać bezpośrednią pomoc firmy Samsung.
Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie
zdalne
Ustawienia
Pomoc techn.
Zarządzanie zdalne Spróbuj
Po wyrażeniu zgody na naszą umowę serwisową można za pomocą funkcji Zarządzanie zdalne uzyskać dostęp do
zdalnej pomocy technicznej i zlecić pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalną diagnostykę telewizora, usuwanie
problemów i aktualizację oprogramowania telewizora za pośrednictwem Internetu. Funkcję Zarządzanie zdalne
można także włączyć i wyłączyć.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
"" Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
przez co najmniej 5 sekund.
Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
Ustawienia
Pomoc techn.
O telewizorze Spróbuj
Wyświetlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obsługi klientów, numeru
modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji,
które mogą być wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub
znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.
"" Informacje te można także obejrzeć, skanując kod QR telewizora.
"" Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
standardowego pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej 5 sekund. W przypadku
(Odtwórz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk należy naciskać do
chwili wyświetlenia okna podręcznego z informacjami dla klienta.
Zamówienie serwisu
Ustawienia
Pomoc techn.
Prośba o pomoc techniczną Spróbuj
W przypadku problemów z telewizorem można zamówić serwis. Wybierz pozycję opisującą napotkany problem,
wprowadź żądany element, przesuń fokus do opcji Dalej, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybierz opcję Poproś
teraz
Wyślij lub Podaj termin
Wyślij prośbę
Wyślij. Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane. Centrum
obsługi klientów firmy Samsung skontaktuje się z Tobą w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy serwisowej.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
"" Należy zaakceptować warunki korzystania z zamówionego serwisu.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
- 21 -
Połączenia
Po podłączeniu kabla antenowego i anteny do telewizora można oglądać programy telewizyjne, a za
pośrednictwem kabla LAN lub punktu dostępu bezprzewodowego uzyskiwać dostęp do Internetu. Korzystając z
różnych złączy, można również podłączyć urządzenia zewnętrzne.
Przewodnik połączeń
Ta funkcja zawiera szczegółowe informacje o urządzeniach zewnętrznych, które można podłączyć do telewizora.
Źródło
Przewodnik połączeń Spróbuj
Pokazuje na obrazach sposób podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, jak urządzenia wideo, konsola do gier
i komputer. Po wybraniu metody podłączenia do urządzenia zewnętrznego zostaną wyświetlone szczegółowe
informacje.
Przewodnik połączeń
Urządzenie wideo
HDMI
Konsola do gier
Rozwiązywanie problemów z HDMI
Urządzenie audio
PC
Smartfon
Zewnętrzne urządzen…
Urządzenie wejściowe
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
- 22 -
Podłączanie następujących urządzeń: Antenna (Antena)
Do telewizora można podłączyć kabel antenowy.
"" W przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej połączenie antenowe nie jest wymagane.
Zaleca się połączenie obu złączy przy użyciu przełącznika typu Multi-Switch lub DiSEqC itp. oraz ustawienie dla opcji
Typ połączenia antenowego wartości Podwójne.
"" Sposób podłączenia może się różnić w zależności od modelu.
"" System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.
"" Obsługa w zależności od modelu i regionu geograficznego.
- 23 -
Podłączenie do Internetu
Za pośrednictwem telewizora można uzyskać dostęp do Internetu.
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Otwórz Ustawienia sieci Spróbuj
Skonfiguruj ustawienia sieci w celu podłączenia do dostępnej sieci.
Nawiązywanie przewodowego połączenia internetowego
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Otwórz Ustawienia sieci
Kablowa
Jeśli podłączysz kabel LAN, telewizor automatycznie uzyska dostęp do Internetu.
"" Jeśli telewizor nie łączy się automatycznie z siecią, patrz „Problemy z siecią” w sekcji „Rozwiązywanie problemów”.
"" Wykonaj połączenie przy użyciu kabla kat. 7 (typu STP).
* Shielded Twisted Pair
"" Telewizor nie może połączyć się z Internetem, gdy szybkość sieci wynosi poniżej 10 Mb/s.
"" W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
- 24 -
Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia internetowego
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Otwórz Ustawienia sieci
Bezprzewodowa
Przed próbą nawiązania połączenia należy sprawdzić ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i hasła punktu dostępu
bezprzewodowego. Nazwa sieci (SSID) i klucz bezpieczeństwa są dostępne na ekranie konfiguracji punktu dostępu
bezprzewodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu bezprzewodowego.
"" Ekran Bezprzewodowa może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Połączenie bezprzewodowe
Wybierz sieć bezprzewodową.
Odśwież
Zarządzaj zapisanymi sieciami
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
"" Jeśli nie zostanie znaleziony punkt dostępu bezprzewodowego, wybierz opcję Dodawanie sieci u dołu listy i wprowadź
nazwę sieci (SSID).
"" Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego jest wyposażony w przycisk WPS lub PBC, wybierz opcję Użyj WPS u dołu listy,
a następnie przed upływem 2 minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na punkcie dostępu. Telewizor zostanie podłączony
automatycznie.
"" Aby wyświetlić lub usunąć wcześniej połączone nazwy sieciowe (identyfikatory SSID), przenieś fokus na Zarządzaj
zapisanymi sieciami, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
- 25 -
Sprawdzanie stanu połączenia internetowego
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Stan sieci Spróbuj
Sieć
Resetuj sieć Spróbuj
Sprawdź aktualny stan sieci i Internetu.
Resetowanie sieci
Ustawienia
Ogólne
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych dla ustawień sieci.
Włączanie telewizora urządzeniem mobilnym
Ustawienia
przenośnego
Ogólne
Sieć
Ustawienia eksperckie
Włącz za pomocą urządzenia
Pozwala włączyć telewizor przy użyciu urządzenia mobilnego, gdy oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci.
"" Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia mobilnego do telewizora z wykorzystaniem aplikacji SmartThings lub
funkcji AirPlay.
Podłączenie urządzenia sterującego IP do telewizora
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Ustawienia eksperckie
Zdalne IP
Pozwala zdalnie podłączyć urządzenie sterujące IP do telewizora w celu zarządzania urządzeniem IP.
"" Aby można było korzystać z tej funkcji, opcja Włącz za pomocą urządzenia przenośnego musi być włączona.
"" Włączenie tej funkcji może umożliwić innym urządzeniom sterującym IP kontrolowanie Twojego telewizora. Zalecamy
włączenie tej funkcji tylko w przypadku, gdy autoryzowany kontroler użytkownika innej firmy został zainstalowany i
skonfigurowany specjalnie pod kątem Samsung TV i gdy sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Zmiana nazwy telewizora w sieci
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Nazwa urządzenia Spróbuj
Nazwę telewizora w sieci można zmienić. Wybierz opcję Źród. użyt. u dołu listy i zmień nazwę.
- 26 -
Kable połączeniowe do urządzeń zewnętrznych
Można wyświetlić szczegółowe informacje na temat kabli połączeniowych dla urządzeń zewnętrznych, które można
podłączyć do telewizora.
Nazwa kabla
Ilustracja
Opis
Każdy kabel przesyła jednocześnie cyfrowe sygnały wideo i audio z
urządzenia zewnętrznego do portu HDMI w telewizorze.
HDMI
do
Kable są podzielone na różne typy w zależności od typów portów
wejściowych/wyjściowych na urządzeniach zewnętrznych.
HDMI
HDMI
do
MINI HDMI
HDMI
do
Micro HDMI
HDMI
do
USB Typ-C
HDMI
do
DisplayPort
Mini DisplayPort
do
HDMI
- 27 -
Nazwa kabla
DVI
do
HDMI
Optyczne
Ilustracja
Opis
Kable DVI-HDMI mogą przesyłać tylko cyfrowe sygnały wideo, a nie
sygnały audio. Zalecamy stosowanie kabli HDMI > HDMI.
Kable optyczne są używane do przesyłania sygnałów audio do
zewnętrznych głośników z niską utratą jakości sygnału.
Kable optyczne nie przesyłają sygnału wideo.
Kable komponentowe służą do przesyłania sygnału analogowego.
Komponentowe
Sygnał wideo jest rozdzielany i przesyłany do złączy czerwonych,
zielonych i niebieskich, aby uzyskać obrazy HD (1080i). Sygnał audio
jest przesyłany do białych i czerwonych złączy.
Kable kompozytowe służą do przesyłania sygnału analogowego.
Composite
Sygnał wideo jest przesyłany do żółtego złącza, a sygnał audio jest
przesyłany do białych i czerwonych złączy.
"" Dostępne kable połączeniowe mogą się różnić w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 28 -
Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do
telewizora
Istnieje możliwość przełączania się między programami telewizyjnymi a treścią z urządzeń zewnętrznych.
Źródło
Po wybraniu podłączonego urządzenia zewnętrznego na ekranie Źródło obraz z wybranego urządzenia będzie
wyświetlany na ekranie telewizora.
"" Na pilocie standardowym naciśnij przycisk SOURCE.
"" Aby sterować urządzeniem (odtwarzacz Blue-ray, konsola do gier itp.), które współdziała z pilotem uniwersalnym do
telewizora, podłącz urządzenie do portu HDMI w telewizorze, a następnie włącz urządzenie. Wyjście wyświetlane na ekranie
telewizora jest automatycznie przełączane na wyjście urządzenia lub można automatycznie skonfigurować uniwersalny
pilot do urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą
pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
"" Po podłączeniu urządzenia USB do gniazda USB wyświetlane jest okno podręczne ułatwiające przełączenie na ekran z listą
treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od urządzenia i regionu geograficznego.
Edytowanie nazwy i ikony urządzenia zewnętrznego
Źródło
Istnieje możliwość zmiany nazwy portu dla podłączonego urządzenia zewnętrznego oraz dodania go do ekranu
Pierwszy ekran.
Konfiguracja …
Edytuj
Informacja
Źródła
Dodaj do strony głównej
Źródło
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
- 29 -
1.
Przesuń fokus na podłączone urządzenie zewnętrzne.
2.
Naciśnij przycisk kierunkowy w górę. Zostaną wyświetlone poniższe funkcje.
""
Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od typu złącza.
1 Konfiguracja uniwersalnego pilota
Za pomocą pilota Samsung można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Aby sterować
urządzeniami zewnętrznymi, należy je zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung —
korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
2 Edytuj
Możesz zmienić nazwę portów wejściowych i ikony urządzeń.
3 Informacja
Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniach zewnętrznych podłączonych do telewizora.
4 Dodaj do strony głównej
Umożliwia dodanie portu urządzenia zewnętrznego do ekranu głównego (Pierwszy ekran) w celu szybszego
przełączania.
Korzystanie z funkcji dodatkowych
Na ekranie Źródło można użyć poniższych funkcji.
●●
Remote Access
Skorzystaj z telewizora do uzyskania zdalnego dostęp do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji
Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa).
""
●●
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Remote Access”.
Przewodnik połączeń
Poradnik podłączania urządzeń.
●●
Konfiguracja uniwersalnego pilota
Umożliwia rejestrowanie urządzeń zewnętrznych w pilocie Samsung i sterowanie nimi przy jego użyciu.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
""
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung
— korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
- 30 -
Uwagi dotyczące połączeń
Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego należy uwzględnić poniższe informacje.
"" Liczba złączy, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od modelu.
"" Przy podłączaniu do telewizora urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Liczba złączy
urządzeń zewnętrznych, ich nazwy i umiejscowienie mogą się różnić w zależności od producenta.
Uwagi dotyczące połączenia HDMI
●●
Zaleca się używanie następujących kabli HDMI:
––
High Speed HDMI Cable
––
High Speed HDMI Cable with Ethernet
––
Premium High Speed HDMI Cable
––
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
––
Ultra High Speed HDMI Cable
●●
Należy używać kabla HDMI o grubości 17 mm (0,66 cala) lub mniejszej.
●●
Użycie nieatestowanego kabla HDMI może skutkować brakiem obrazu na ekranie lub błędem połączenia.
●●
Niektóre kable HDMI i urządzenia mogą nie być zgodne z telewizorem ze względu na inną specyfikację HDMI.
●●
Ten telewizor nie obsługuje standardu HDMI Ethernet Channel. Sieć Ethernet to sieć lokalna (LAN) zbudowana
z użyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.
●●
Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu UHD dla wyświetlanych treści, należy używać kabla o długości poniżej
3 metrów (10 stóp).
●●
Wiele kart graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI lub DisplayPort. Jeśli
komputer nie jest wyposażony w gniazdo wyjściowe wideo HDMI, połącz komputer kablem DVI-HDMI lub
HDMI-DisplayPort.
●●
Jeśli telewizor jest podłączony do urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz DVD/BD lub urządzenie
STB z wykorzystaniem złącza HDMI, tryb synchronizacji zasilania zostanie aktywowany automatycznie. W
trybie synchronizacji zasilania telewizor nadal wykrywa urządzenia podłączone przez złącze HDMI. Funkcję tę
można dezaktywować przez odłączenie kabla HDMI użytego do podłączenia urządzenia.
""
W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
- 31 -
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń audio
●●
W celu poprawy jakości dźwięku można użyć amplitunera AV.
●●
W przypadku podłączenia zewnętrznego urządzenia audio przy użyciu kabla optycznego ustawienie Wyjście
dźwięku automatycznie zmienia się na podłączone urządzenie. Jednakże aby tak się stało, przed podłączeniem
kabla optycznego zewnętrzne urządzenie audio musi być włączone. Aby ręcznie zmienić ustawienie Wyjście
dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:
––
Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu Szybkie ustawienia:
Przy użyciu przycisku Wybierz wybierz opcję Optyczne w menu Wyjście dźwięku. (
przycisk kierunkowy w górę
––
Ustawienia
Wyjście dźwięku).
Przełącz na podłączone urządzenie za pomocą ekranu Ustawienia:
Wybierz opcję Optyczne w menu Wyjście dźwięku. (
Ustawienia
Dźwięk
Wyjście dźwięku).
●●
Nietypowe dźwięki dochodzące z podłączonego urządzenia audio mogą sygnalizować problem z samym
urządzeniem. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do producenta urządzenia audio.
●●
Opcja dźwięku cyfrowego jest dostępna tylko dla programów z dźwiękiem w formacie 5.1.
- 32 -
Uwagi dotyczące podłączania komputerów
●●
Informacje na temat rozdzielczości obsługiwanych przez telewizor zawiera część „Przeczytaj przed
podłączeniem komputera (obsługiwane rozdzielczości)”.
●●
Aby można było połączyć komputer i telewizor z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej, oba te urządzenia
muszą być podłączone do tej samej sieci.
●●
W przypadku współdzielenia treści z innymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak system pamięci masowej
oparty na protokole IP (Internet Protocol), współdzielenie może nie być obsługiwane ze względu na
konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład jeśli w sieci istnieje urządzenie NAS (NetworkAttached Storage).
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń mobilnych
●●
Aby można było korzystać z funkcji Smart View, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcje dublowania
ekranu, takie jak Dublowanie ekranu lub Smart View. Informacje dotyczące obsługi funkcji dublowania ekranu
przez urządzenie mobilne można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
●●
Aby można było korzystać z funkcji Sieć Wi-Fi Direct, urządzenie mobilne musi obsługiwać funkcję Sieć WiFi Direct. Informacje dotyczące obsługi funkcji Sieć Wi-Fi Direct przez urządzenie mobilne można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
●●
Urządzenie mobilne i telewizor Smart TV muszą być połączone ze sobą w tej samej sieci.
●●
W zależności od warunków działania sieci mogą wystąpić przerwy w odbiorze obrazu lub dźwięku.
●●
W przypadku współdzielenia treści z innymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak system pamięci masowej
oparty na protokole IP (Internet Protocol), współdzielenie może nie być obsługiwane ze względu na
konfigurację, jakość lub funkcjonalność sieci, na przykład jeśli w sieci istnieje urządzenie NAS (NetworkAttached Storage).
- 33 -
Pilot i urządzenia peryferyjne
Telewizorem można sterować za pomocą pilota Pilot Samsung Smart. Sparowanie z urządzeniami zewnętrznymi,
takimi jak klawiatura, ułatwia obsługę.
Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor
QLED oraz The Serif)
Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem QLED oraz The Serif.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- 34 -
Przycisk
Opis
Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.
(Bixby)
Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu Explore Now. Aby
przesunąć ekran Explore Bixby naciśnij przycisk Wybierz.
"" Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu
geograficznego.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku naprzemiennie wyświetlane jest okno kolorowych
przycisków oraz wirtualny panel numeryczny.
•• Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.
(Przycisk Kolory /
Liczby)
•• Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury
numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie
wybierz Gotowe, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału,
wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
"" Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje
wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
części „Funkcja telegazety”.
"" Jeśli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk
koloru, a następnie wybierz określony kolor przy użyciu panelu kierunkowego (góra/dół/
lewo/prawo). Umożliwia to uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla
używanej funkcji.
W trybie telewizji naciśnij przycisk, aby przejść do trybu Ambient Mode.
(Ambient Mode)
Jeśli naciśniesz przycisk, gdy telewizor jest wyłączony, telewizor włączy się w trybie Ambient
Mode.
"" Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu Skrót.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
1
Panel kierunkowy (góra/
dół/lewo/prawo)
Przenoszenie fokusu.
2
Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas
oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym
programie.
Wybierz
- 35 -
Przycisk
(Wróć)
(Smart Hub)
(Odtwarzanie/pauza)
VOL (Głośność)
CH (Kanał)
Opis
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez
1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas
oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych
elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie
przesuwaj przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność telewizora. Naciśnięcie
przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje
wyświetlenie menu Skróty dostępności.
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku
powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej
powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
3
(przycisk uruchamiania
aplikacji)
Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.
"" Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków
środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota
Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 36 -
Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor
UHD)
Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem UHD.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- 37 -
Przycisk
Opis
Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.
(Bixby)
Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu Explore Now. Aby
przesunąć ekran Explore Bixby naciśnij przycisk Wybierz.
"" Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu
geograficznego.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego
umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.
(Przycisk Liczby)
Wybierz cyfry, a następnie wybierz Gotowe, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do
zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
"" Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje
wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
części „Funkcja telegazety”.
(Przycisk Kolory)
1
Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Te kolorowe przyciski
zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.
Panel kierunkowy (góra/
dół/lewo/prawo)
Przenoszenie fokusu.
2
Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas
oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym
programie.
Wybierz
- 38 -
Przycisk
(Wróć)
(Smart Hub)
(Odtwarzanie/pauza)
VOL (Głośność)
CH (Kanał)
Opis
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez
1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas
oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych
elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie
przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje
wyświetlenie menu Skróty dostępności.
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku
powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej
powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
3 (przycisk uruchamiania
aplikacji)
Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.
"" Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków
środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota
Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 39 -
Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)
Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem The Frame.
- 40 -
Przycisk
Opis
Naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu Sztuka. Naciśnij w trybie
Sztuka, aby włączyć tryb oglądania telewizji.
(POWER)
Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.
"" Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora wyświetlany jest ostatnio używany
tryb.
Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.
(Bixby)
Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu Explore Now. Aby
przesunąć ekran Explore Bixby naciśnij przycisk Wybierz.
"" Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu
geograficznego.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego
umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.
(Przycisk Liczby)
Wybierz cyfry, a następnie wybierz Gotowe, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do
zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
"" Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje
wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
części „Funkcja telegazety”.
(Przycisk Kolory)
Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Te kolorowe przyciski
zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.
"" Aby bezpośrednio wybrać ustawienieKolor i jasność w trybie Sztuka, naciśnij przycisk.
1 Panel kierunkowy (góra/
dół/lewo/prawo)
Przenoszenie fokusu.
2
Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas
oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym
programie.
Wybierz
- 41 -
Przycisk
(Wróć)
(Smart Hub)
(Odtwarzanie/pauza)
VOL (Głośność)
CH (Kanał)
Opis
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez
1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas
oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych
elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
Naciśnij przycisk, aby użyć nagrania lub funkcji Timeshift podczas oglądania telewizji.
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie
przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje
wyświetlenie menu Skróty dostępności.
Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku
powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej
powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.
3 (przycisk uruchamiania
aplikacji)
Uruchamia aplikację wskazaną przez przycisk.
"" Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków
środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z pilota
Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
"" Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 42 -
Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora
Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora można za jego pomocą sterować telewizorem.
Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z
telewizorem. Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę
przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski
oraz
i przytrzymaj je przez co najmniej 3
sekundy.
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
"" Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 43 -
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota
Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego
pilota
Telewizorem i podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi można sterować za pomocą pilota Samsung.
Źródło
Konfiguracja uniwersalnego pilota
Za pomocą pilota Samsung można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Aby sterować
urządzeniami zewnętrznymi, należy je zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) także pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung przy użyciu pilota
telewizora bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.
"" Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora mogą nie obsługiwać funkcji pilota uniwersalnego.
"" Z przodu urządzenia zewnętrznego oraz przed logo telewizora nie mogą znajdować się żadne przeszkody. W przeciwnym
razie sygnały z pilota będą przesyłane niepoprawnie.
"" Telewizor zapamięta urządzenie zewnętrzne oraz jego gniazdo (HDMI 1, HDMI 2 itp.).
"" W przypadku trudności ze sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota
spróbuj zmienić pozycje urządzeń zewnętrznych.
"" Ta funkcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska instalacji telewizora i funkcji urządzeń zewnętrznych.
- 44 -
Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
Za pomocą pilota można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi za pośrednictwem funkcji Anynet+
(HDMI-CEC).
Za pomocą pilota telewizora można sterować urządzeniami zewnętrznymi, które są podłączone do telewizora przy
użyciu kabla HDMI i obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC). Należy pamiętać, że funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) można
konfigurować i obsługiwać wyłącznie przy użyciu pilota.
Podłączenie urządzenia zewnętrznego przy użyciu funkcji Anynet+ i
korzystanie z menu tego urządzenia
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Anynet+ (HDMI-CEC)
Spróbuj
1.
Dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybierz ustawienie Włączone.
2.
Podłącz do telewizora urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.
3.
Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne.
Urządzenie zostanie automatycznie podłączone do telewizora. Po zakończeniu procesu podłączania można na
ekranie telewizora uzyskać dostęp do menu podłączonego urządzenia przy użyciu pilota telewizora i sterować
urządzeniem.
"" Proces podłączania może potrwać do 2 minut.
Przeczytaj przed podłączeniem urządzenia Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Urządzenia z usługą Anynet+ (HDMI-CEC) należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. Należy pamiętać, że
niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Pilota uniwersalnego telewizora można skonfigurować w taki sposób, aby sterował, nieobsługującymi standardu HDMI-
CEC, dekoderami telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentów. Aby uzyskać
więcej informacji, przejdź do części „Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Samsung — korzystanie z
pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
"" Funkcji Anynet+ nie można używać do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, które nie obsługują standardu HDMI-CEC.
"" W niektórych sytuacjach pilot telewizora może nie działać. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować urządzenie
jako urządzenie współpracujące z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC).
- 45 -
"" Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) działa tylko z urządzeniami zewnętrznymi obsługującymi standard HDMI-CEC i tylko wtedy,
gdy urządzenia te są w trybie gotowości lub włączone.
"" Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) można sterować maksymalnie 12 zgodnymi urządzeniami zewnętrznymi
(maksymalnie trzema tego samego typu) z wyjątkiem zestawów kina domowego. Za pomocą funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
można sterować maksymalnie jednym zestawem kina domowego.
"" Aby można było słuchać dźwięku w formacie 5.1 z urządzenia zewnętrznego, należy je podłączyć do telewizora za
pomocą kabla HDMI, a zestaw kina domowego 5.1 bezpośrednio do złącza wyjściowego dźwięku cyfrowego w urządzeniu
zewnętrznym.
"" Jeśli skonfigurowane zostało sterowanie urządzeniem zewnętrznym zarówno przy użyciu funkcji Anynet+, jak i pilota
uniwersalnego, może być ono obsługiwane wyłącznie przy użyciu pilota uniwersalnego.
Sterowanie telewizorem za pomocą klawiatury, myszy lub
gamepada
Podłączenie klawiatury, myszy lub gamepada ułatwia sterowanie telewizorem.
Ustawienia
wejściowych Spróbuj
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Menedżer urządzeń
Po podłączeniu klawiatury, myszy lub gamepada można łatwiej sterować telewizorem.
Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB
Podłącz kabel klawiatury, myszy lub gamepada do gniazda USB.
"" Podłączona mysz jest dostępna tylko w aplikacji Internet oraz w funkcji Remote Access.
"" Gamepady XInput USB są obsługiwane.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do opcji Urządzenie wejściowe na ekranie Przewodnik połączeń (
Przewodnik połączeń
Źródło
Urządzenie wejściowe).
Podłączanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth
Ustawienia Ogólne Menedżer urządzeń zewnętrznych
wejściowych Lista urządzeń Bluetooth
Menedżer urządzeń
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, ustaw klawiaturę blisko telewizora, a następnie wybierz opcję Odśwież. Telewizor
ponownie rozpocznie skanowanie dostępnych urządzeń.
"" Podłączona mysz jest dostępna tylko w aplikacji Internet.
"" Dodatkowe informacje dotyczące sposobu podłączania urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia Bluetooth.
- 46 -
Korzystanie z klawiatury i myszy
Przycisk
Opis
Klawisze kierunkowe
Przenoszenie fokusu
Klawisz Windows
Wyświetlanie ustawień telewizora
Klawisz Enter
Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu
Klawisz ESC
Powrót do poprzedniego ekranu.
Klawisz F1/F2/F3/F4
Kolorowe przyciski ―
Klawisz F5
Wyświetla funkcję Pierwszy ekran
Klawisz F6
Wyświetla ekran Źródło
Klawisz F7
Wyświetla funkcję Lista kanałów
Klawisz F8
Wyciszanie dźwięku
Klawisz F9/F10
Regulacja głośności dźwięku
Klawisz F11 / F12
Zmiana kanałów
Strona w górę / Strona w dół
Przewija stronę internetową wyświetlaną w aplikacji Internet.
Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy
Dostępne tylko w aplikacji Internet. Pozwala kliknąć menu lub łącze w celu uruchomienia
funkcji, podobnie jak w komputerze.
/
/
/
Dostępne tylko w aplikacji Internet. Można korzystać z następujących funkcji:
Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy
"" Opcje wyświetlane w menu mogą różnić się w zależności od wybranej opcji.
•• Otwórz
•• Otwórz łącze w nowej karcie
•• Włącz Tryb przewijania
"" Główne działania mogą różnić się w zależności od aplikacji.
- 47 -
Konfigurowanie urządzeń wejściowych
Ustawienia
wejściowych
●●
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Pozwala skonfigurować następujące funkcje klawiatury: Język klawiatury i Typ klawiatury.
●●
Ustawienia myszy
Pozwala skonfigurować następujące funkcje myszy: Przycisk główny i Szybkość wskaź..
Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranowej klawiatury
wirtualnej
Klawiatura wirtualna umożliwia wprowadzanie tekstu w telewizorze.
Podpowiedzi wpisywania
Opcje
Przewiduj kolejny znak
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1 Podpowiedzi wpisywania
Po wprowadzeniu wyszukiwanego słowa funkcja przedstawi powiązane sugestie, z których można wybrać jedną.
- 48 -
2 Opcje
Wybierz opcję
na ekranie klawiatury wirtualnej. Dostępne są następujące opcje:
"" Dostępne mogą być różne opcje, zależnie od wykonywanej funkcji.
●●
Podpowiedzi wpisywania
●●
Zresetuj podpowiedzi wpisywania
●●
Przewiduj kolejny znak (przy korzystaniu z przycisków kierunku)
●●
Język
3 Przewiduj kolejny znak
Podczas wprowadzania kolejnych znaków na klawiaturze wirtualnej wyświetlane są następne przewidywane znaki,
które można wybierać przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie.
Wprowadzanie tekstu za pomocą mikrofonu na pilocie oraz ekranowej
klawiatury wirtualnej
Podczas wyświetlania klawiatury wirtualnej na ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk
na pilocie Pilot Samsung
Smart, mów do mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie zwolnij przycisk. Wypowiedź pojawi się na
ekranie w formie tekstu.
"" Głosowe wprowadzanie tekstu może nie być obsługiwane przez niektóre funkcje.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 49 -
Funkcje Smart
Można korzystać z różnych aplikacji dostępnych w usłudze Smart Hub.
Korzystanie z funkcji Smart Hub
Wyświetlanie opisów podstawowych funkcji Smart Hub.
Funkcja Smart Hub pozwala wyszukiwać informacje w Internecie, instalować i uruchamiać aplikacje, wyświetlać
zdjęcia i filmy, odtwarzać muzykę zapisaną na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej oraz wykonywać inne
czynności.
"" Niektóre z usług Smart Hub są płatne.
"" Z serwisu Smart Hub można korzystać, gdy telewizor jest podłączony do Internetu.
"" Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od dostawcy usług, języka lub regionu
geograficznego.
"" Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z Internetem.
"" Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na
zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia takiej zgody nie można korzystać z dodatkowych funkcji
i usług. Cały tekst Zasady i warunki można wyświetlić, przechodząc do opcji
Ustawienia
Pomoc techn.
Zasady i warunki. Spróbuj
"" Aby zaprzestać korzystania z funkcji Smart Hub, można anulować umowę. Aby anulować umowę dla użytkownika serwisu
Smart Hub, wybierz opcję Resetuj Smart Hub (
Ustawienia
Hub).
- 50 -
Pomoc techn.
Diagnostyka
Resetuj Smart
Wyświetlanie ekranu Pierwszy ekran
Naciśnij przycisk
.
Źródła
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB
Remote
Access
Przewodnik…
Konfiguracja …
Źródło
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Na ekranie Pierwszy ekran można łatwo uruchamiać poprzednio lub często używane aplikacje. Aplikacje można
także dodawać do tego ekranu lub je z niego usuwać.
1
Powiadomienie
Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie pojawia
się na ekranie, gdy rozpocznie się nadawanie zaplanowanego programu lub wystąpi zdarzenie w zarejestrowanym
urządzeniu.
Po przesunięciu fokusu na opcję Powiadomienie i naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się okno z powiadomieniem
po prawej stronie oraz następujące funkcje:
Usuń wszystko
●●
Pozwala usunąć wszystkie powiadomienia.
Ustawienia
●●
––
Pozwala wybrać usługi, dla których mają być wyświetlane powiadomienia.
––
W przypadku wyboru opcji Zezwól na dźwięk powiadomienia są wyświetlane wraz z dźwiękiem
powiadomienia.
- 51 -
2
Ustawienia
Po przeniesieniu fokusu na ikonę Ustawienia nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon pozwala
szybko ustawić często używane funkcje.
●●
e-Manual
W telewizorze jest wbudowana instrukcja, którą można otworzyć.
●●
Tryb inteligentny
W trybie Tryb inteligentny telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, treść i wzorce użytkowania, aby
zapewnić najlepszą jakość obrazu. Aby włączyć lub wyłączyć Tryb inteligentny, naciśnij przycisk Wybierz. Aby
skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję Ustawienia
trybu inteligentnego.
""
""
●●
W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED, The Frame oraz The Serif, może nie być
obsługiwana w zależności od modelu.
Więcej informacji dotyczących funkcji Tryb inteligentny zawiera część „Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny”.
Tryb obrazu
Wybór trybu obrazu zapewniającego najlepsze wrażenia podczas oglądania. Aby zmienić tryb obrazu, naciśnij
przycisk Wybierz. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie
wybierz opcję Ustawienia obrazu.
●●
Tryb dźwięku
Wybór trybu dźwięku zapewniającego najlepsze wrażenia podczas słuchania. Aby zmienić tryb dźwięku,
naciśnij przycisk Wybierz. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a
następnie wybierz opcję Ustawienia korektora.
●●
Wyjście dźwięku
Wybór głośników wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dźwięku. Aby zmienić wyjście audio,
naciśnij przycisk Wybierz. Aby nawiązać połączenie z głośnikiem Bluetooth, naciśnij przycisk kierunkowy w
górę, a następnie wybierz opcję Lista głośników Bluetooth.
""
●●
Funkcja połączenia z głośnikiem Bluetooth może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
Tryb gry
Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod kątem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak
PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™. Aby włączyć lub wyłączyć Tryb gry, naciśnij przycisk Wybierz.
Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję Przejdź
do ustawień trybu gry.
●●
""
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Tryb gry, patrz „Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń
""
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używane jest zewnętrzne źródło sygnału.
zewnętrznych”.
Napisy
Transmisje telewizyjne można oglądać z napisami. Aby aktywować/dezaktywować funkcję Napisy, naciśnij
przycisk Wybierz. Aby uruchomić Skróty dostępności, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz
opcję Skróty dostępności.
- 52 -
●●
Jęz. ścieżki dźw.
Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk
kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję Przejdź do Opcji dźwięku.
●●
PIP
Podczas korzystania z podłączonego urządzenia zewnętrznego można oglądać transmisje telewizyjne w
małym oknie trybu „obraz w obrazie” (PIP). Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk kierunkowy w
górę, a następnie wybierz opcję Konfiguracja PIP.
●●
Sieć
Wyświetlanie aktualnego stanu sieci i Internetu. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie wybierz
opcję Stan sieci lub Ustawienia sieci.
●●
Rozmiar obrazu
Umożliwia zmianę rozmiaru wyświetlanego obrazu. Aby dokonać precyzyjnych regulacji, naciśnij przycisk
kierunkowy w górę, a następnie wybierz opcję Przejdź do rozmiaru obrazu.
●●
Tonacja kolorów
Pozwala wybrać odcień koloru odpowiedni do preferencji użytkownika. Aby zmienić na żądany odcień koloru,
naciśnij przycisk Wybierz.
●●
Auto Motion Plus
Możesz zoptymalizować zdjęcia, które zawierają dużo ruchów. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij
przycisk Wybierz. Aby ustawić szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, przejdź do Ustawienia
Auto Motion Plus, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
●●
Contrast Enhancer
Możesz zapobiec nadmiernym różnicom między jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie telewizora. Aby
zmienić ustawienie Contrast Enhancer, naciśnij przycisk Wybierz.
●●
Format wyjściowego dźwięku cyfrowego
Można wybrać format wyjściowy dla dźwięku cyfrowego. Opcja Dolby Digital+ jest dostępna wyłącznie przez
złącze HDMI (ARC) dla urządzeń zewnętrznych obsługujących format Dolby Digital+.
""
●●
Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.
Przestrzeń kolorów
Na ekranie telewizora można ustawić spektrum kolorów. Aby zmienić na żądane spektrum kolorów, naciśnij
przycisk Wybierz. Aby skonfigurować szczegółowe opcje, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, a następnie
wybierz opcję Ustawienia przestrzeni kolorów.
●●
Menedżer urządzeń TV
Po uruchomieniu programu Menedżer urządzeń TV można przeglądać i z łatwością optymalizować
wykorzystanie procesora i pamięci oraz ilość pamięci masowej w telewizorze.
"" Naciśnięcie przycisku
Ustawienia powoduje wyświetlenie wszystkich pozycji menu ustawień.
"" Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- 53 -
Źródło
3
Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora”.
Wyszukaj
4
Można wyszukiwać kanały, programy, filmy i aplikacje w usłudze Smart Hub.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
APPS
5
Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak
wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
"" Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z usługi APPS”.
Ambient Mode
6
Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora
treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i
aktualności.
Aby przejść do funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk
Naciśnięcie przycisku
. Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij przycisk
.
przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją Ambient
Mode.
"" Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do
funkcji Ambient Mode.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED oraz The Serif, może nie być obsługiwana w
zależności od modelu.
"" Więcej informacji dotyczących aplikacji Ambient Mode zawiera część „Korzystanie z aplikacji Ambient Mode”.
7
Uniwersalny przewodnik
Uniwersalny przewodnik to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich
jak programy telewizyjne, seriale i filmy. Uniwersalny przewodnik może polecać treści dostosowane do preferencji
użytkownika.
"" Więcej informacji dotyczących funkcji Uniwersalny przewodnik zawiera część „Korzystanie z aplikacji Uniwersalny
przewodnik”.
"" Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 54 -
.
Sztuka
Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu Sztuka w celu
edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.
"" Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.
"" Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.
Przenieś
Usuń
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
8 Przenoszenie elementu na ekranie Pierwszy ekran
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz przenieść, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie, a następnie wybierz
opcję Przenieś. Przenieś aplikację w żądane miejsce, naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, a następnie
naciśnij przycisk Wybierz. Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona na ekranie głównym.
9 Usuwanie elementu na ekranie Pierwszy ekran
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz usunąć, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie, a następnie wybierz
opcję Usuń. Wybrana aplikacja zostanie usunięta.
"" Często używane aplikacje można dodać do ekranu Pierwszy ekran przy użyciu opcji APPS. Aby dodać ulubione aplikacje do
ekranu Pierwszy ekran, patrz „Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami”.
- 55 -
Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub
Ustawienia
Ogólne
Funkcje Smart
Autouruchamianie Smart Hub Spróbuj
Gdy dla opcji Autouruchamianie Smart Hub zostanie wybrane ustawienie Włączone, po włączeniu telewizora na jego
ekranie będzie automatycznie wyświetlany Pierwszy ekran. Można także włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Naciśnij
przycisk Wybierz w bieżącym menu.
Automatyczne uruchamianie ostatnio używanej aplikacji
Ustawienia
Ogólne
Funkcje Smart
Autouruchamianie ostatniej aplikacji Spróbuj
Jeśli dla opcji Autouruchamianie ostatniej aplikacji wybrano ustawienie Włączone, po włączeniu telewizora ostatnio
używana aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. Można także włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Naciśnij
przycisk Wybierz w bieżącym menu.
"" W zależności od aplikacji ta funkcja może nie być obsługiwana.
Testowanie połączeń z usługą Smart Hub
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test połączenia Smart Hub
Spróbuj
Resetowanie funkcji Smart Hub
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Resetuj Smart Hub Spróbuj
"" Pozwala zresetować ustawienia funkcji Smart Hub. Aby zresetować funkcję Smart Hub, wprowadź kod PIN. Domyślny kod
PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”). Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno
Menedżer systemu
Zmień kod PIN.
- 56 -
Ustawienia
Ogólne
Korzystanie z konta Samsung
Można utworzyć konto Samsung i nim zarządzać.
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung Spróbuj
"" Cały tekst dokumentu Warunki korzystania oraz Zasady poufności można wyświetlić, przechodząc do opcji
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung
Moje konto
Warunki korzyst., ochrona prywatn. po
zalogowaniu się do konta Samsung.
"" Konto Samsung można także utworzyć na stronie http://account.samsung.com. Po utworzeniu konta można korzystać z
tego samego identyfikatora w telewizorze i na stronie internetowej Samsung.
Logowanie się do konta Samsung
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung
Zaloguj
Menedżer systemu
Konto Samsung
Stwórz konto
Tworzenie nowego konta
Ustawienia
Ogólne
Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
"" Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności, wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
"" Jeśli chcesz, aby dane osobowe były dodatkowo chronione, wybierz Wybór obrazu profilu i wprowadzenie hasła
(zabezpieczenie wysokiego poziomu) w polu pod paskiem wprowadzania hasła.
"" Jeśli chcesz, aby telewizor automatycznie logował się do konta, gdy tylko go włączysz, kliknij Nie wylogowuj mnie.
Tworzenie konta Samsung przy użyciu konta w serwisie PayPal
Ustawienia
danych PayPal
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 57 -
Utwórz za pomocą
Zarządzanie kontem Samsung
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung
Moje konto
Po zalogowaniu się na konto Samsung można korzystać z następujących funkcji:
●●
Wyloguj
Gdy wiele osób korzysta z telewizora, można wylogować się ze swojego konta, aby inni nie mogli z niego
korzystać.
""
Aby wylogować się ze swojego konta Konto Samsung (
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Konto Samsung), przenieś fokus na ikonę konta, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna
podręcznego wybierz opcję Wyloguj.
●●
Edytuj profil
Można edytować informacje o swoim koncie.
●●
Informacje o płatności
Można przeglądać informacje dotyczące płatności i zarządzać nimi.
●●
Kopia
Można wykonać kopię zapasową ustawień telewizora i zapisać ją w pamięci chmury Chmura Samsung. Podczas
resetowania lub wymiany telewizora można przywrócić jego ustawienia z kopii zapasowej.
●●
Synchronizuj przeglądarkę
Po zalogowaniu się do konta Samsung i skonfigurowaniu ustawień Synchronizuj przeglądarkę można
udostępniać ulubione pozycje i zakładki zarejestrowane przy użyciu innych urządzeń.
●●
Usuń konto
Można usunąć konto z telewizora. Pomimo usunięcia konta Samsung z telewizora, subskrypcja nie zostaje
anulowana. Aby wycofać subskrypcję konta Konto Samsung, wejdź na stronę internetową konta Samsung
(http://account.samsung.com).
●●
Warunki korzyst., ochrona prywatn.
Można tam przeczytać umowę z użytkownikiem oraz zasady ochrony prywatności.
- 58 -
Korzystanie z aplikacji Ambient Mode
Dodatkowe informacje dotyczące funkcji dostępnych w trybie Ambient Mode, który jest funkcją specyficzną dla
telewizorów QLED TV oraz The Serif.
Ambient Mode
Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie telewizora
treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, godzina i
aktualności.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED oraz The Serif, może nie być obsługiwana w
zależności od modelu.
Uruchamianie funkcji Ambient Mode
Aby uruchomić funkcję Ambient Mode z ekranu oglądania telewizji, naciśnij przycisk
lub wybierz
Ambient Mode.
Naciśnięcie przycisku
przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją Ambient
Mode.
"" Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem do
funkcji Ambient Mode.
Ekran przeglądarki Ambient Mode
Polecane
Edycja
specjalna
Dekoracja
Mój album
Informacje
Dzieło sztuki
Motyw tła
O usłudze
Ambient Mode
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Po naciśnięciu przycisku
lub
w trybie Ambient Mode, na dole ekranu pojawi się ekran przeglądarki funkcji
Ambient Mode. Na ekranie przeglądarki Ambient Mode można wybrać treści lub zmienić ustawienia funkcji Ambient
Mode.
- 59 -
1 Podgląd funkcji i treści
Po wybraniu kategorii u dołu ekranu pojawi się podgląd dostępnych funkcji i treści.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie treści, przenieś na niego fokus, a następnie naciśnij przycisk
kierunkowy w górę.
2
Ustawienia trybu Ambient
Można zmienić następujące ustawienia funkcji: Ambient Mode:
●●
Automatyczna jasność
Zmiana ustawień automatycznej jasności dla funkcji Ambient Mode.
""
●●
Jeśli dla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie Wyłączone, poziom jasności ekranu telewizora nie będzie
automatycznie regulowany w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.
Wyłączenie po
Ustawienie czasu, po którym ekran funkcji Ambient Mode jest automatycznie wyłączany.
""
●●
Jeśli przez ustawiony czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony. Aby włączyć
ekran z powrotem po wybraniu funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
na pilocie.
Resetuj wszystkie zdjęcia
Resetuje zdjęcia zaimportowane z urządzenia mobilnego lub chmury Chmura Samsung.
3
TV
Można otworzyć ekran oglądania telewizji.
- 60 -
4 Wybór kategorii treści
Można wybrać preferowaną treść i tło dla ekranu funkcji Ambient Mode.
"" Dostępne kategorie treści mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
●●
Edycja specjalna
Pozwala wyświetlać prace i aranżacje wnętrz tworzone przez najlepszych światowych artystów i projektantów.
●●
Dekoracja
Pozwala wybrać treści o praktycznym i pięknym wyglądzie.
●●
Mój album
Pozwala ustawić obraz zapisany w urządzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapetę ekranu w
trybie Ambient Mode.
●●
""
Aby zaimportować zdjęcia z urządzenia przenośnego lub chmury Chmura Samsung, użyj aplikacjiSmartThings na
""
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień wyświetlania zdjęć, uruchom funkcję Wyświetl
urządzeniu mobilnym.
Pomoc. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu zdjęcia w kategorii Mój album.
Informacje
Umożliwia wybór podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i
aktualności.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
Dzieło sztuki
Pozwala wybrać treści, takie jak znane na całym świecie zdjęcia i dzieła sztuki.
●●
Motyw tła
Pozwala wybrać motyw tła dostarczany przez firmę Samsung.
""
Wykonaj zdjęcie ściany przy użyciu aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym, aby utworzyć niestandardowy
motyw tła. Podczas korzystania z tej funkcji może występować opóźnienie w transmisji obrazu i optymalizacji w
zależności od warunków sieci.
""
Można ustawić motyw tła utworzonego jako tło dla elementu zawartości. Aby ustawić motyw tła jako tło elementu
zawartości, naciśnij przycisk kierunkowy w dół podczas wyświetlania ekranu Ambient Mode.
5 O usłudze Ambient Mode
Wyświetlanie informacji dotyczących funkcji Ambient Mode.
- 61 -
Stosowanie efektów do treści
Podczas oglądania programu w trybie Ambient Mode naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby zmienić następujące
ustawienia dla treści:
"" W zależności od treści dostępne są różne funkcje.
●●
Tła
Zmienia tło treści.
""
W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.
""
Przy użyciu aplikacji SmartThings można wykonać zdjęcie ściany w urządzeniu mobilnym i utworzyć z niego
niestandardowy motyw tła. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę Sposób użycia. Ta funkcja może powodować
opóźnienie w transmisji i optymalizacji obrazu w zależności od warunków sieci, a ponadto w zależności od modelu
może nie być obsługiwana.
●●
Efekty cienia
Nakłada efekt cienia, który można dobrać do treści.
""
●●
W zależności od treści ta funkcja może nie być obsługiwana.
Jasność
Regulacja jasności treści.
●●
Nasycenie
Regulacja nasycenia treści.
●●
Tonacja kolorów
Regulacja koloru treści.
●●
Odcień koloru czerwonego / Odcień koloru zielonego / Odcień koloru niebieskiego
Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o treści
Podczas oglądania programu w trybie Ambient Mode naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby wyświetlić
szczegółowe informacje dotyczące treści.
Przejście do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode
Aby przejść do ekranu oglądania telewizji z funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
lub wybierz
TV w
przeglądarce Ambient Mode.
"" Naciśnięcie przycisku
przy wyłączonym telewizorze spowoduje pojawienie się ekranu oglądania telewizji.
- 62 -
Korzystanie z funkcji Remote Access
Skorzystaj z telewizora do uzyskania zdalnego dostęp do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji
Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa).
Źródło
Remote Access
Można skorzystać z telewizora do uzyskania zdalnego dostęp do komputera za pomocą innego komputera lub funkcji
Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa).
"" Przed uruchomieniem tej funkcji podłącz klawiaturę i mysz do telewizora.
●●
Zdalny PC
Zapewnia takie same funkcje, jak połączenie za pomocą pulpitu zdalnego systemu Windows. Wprowadź adres
IP komputera w celu uzyskania dostępu zdalnego lub wybierz profil. Aby zdalnie połączyć się z komputerem,
musisz wprowadzić poprawną nazwę użytkownika i hasło.
""
Aby zarejestrować często używany komputer, przenieś fokus na opcję
Zarządzaj profilami użytkowników, a
następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję Dodaj, a następnie wprowadź
informacje o komputerze.
●●
""
Aby użyć tej funkcji, musisz wcześniej wybrać opcję Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem na komputerze
""
Ta funkcja jest obsługiwana tylko w wersji Professional lub wyższej systemu Windows 7 lub nowszej.
z systemem Windows, z którym chcesz się połączyć.
Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa)
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować ustawienia komputera i
bezprzewodowo podłączyć telewizor do komputera.
""
Ta funkcja jest dostępna tylko dla komputerów PC, które obsługują udostępnianie ekranu za pomocą połączenia
""
Ta funkcja jest także obsługiwana przez system Windows 10.
bezprzewodowego.
- 63 -
Korzystanie z usługi APPS
Można pobierać i uruchamiać różne aplikacje dostępne w usłudze Smart Hub.
APPS
Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści, takich jak
wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
"" Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Smart Hub automatycznie instalowane są aplikacje domyślne. Aplikacje domyślne
mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
APPS
Wybór redakcji
Najpopularniejsze
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1
Konto Samsung
Przejdź do ekranu Konto Samsung, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.
"" Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz
Zaloguj, aby się zalogować.
"" Jeśli chcesz pobierać nowe aplikacje za pomocą funkcji APPS, najpierw zaloguj się na swoje konto Samsung.
2
Wyszukiwanie aplikacji
Umożliwia wyszukiwanie dostępnych aplikacji.
3
Ustawienia
Umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.
- 64 -
Instalowanie aplikacji
1.
Przejdź do aplikacji, którą chcesz zainstalować, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlony
szczegółowy ekran informacyjny.
2.
Wybierz opcję Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone menu Otwórz.
3.
Aby natychmiast uruchomić aplikację, wybierz opcję Otwórz.
"" Zainstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie Ustawienia.
"" Jeśli pamięć wewnętrzna telewizora jest niewystarczająca, niektóre aplikacje można zainstalować na urządzeniu USB.
"" Aplikację zainstalowaną w urządzeniu USB można uruchomić tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do telewizora.
Jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie działania aplikacji, aplikacja zostanie zamknięta.
"" Aplikacji zainstalowanej w urządzeniu USB nie można uruchamiać na komputerze ani innym telewizorze.
Uruchamianie aplikacji
Żądaną aplikację można uruchomić na ekranie Pobrana aplikacja.
W obrębie ikony wybranej aplikacji mogą zostać wyświetlone ikony o następującym znaczeniu:
––
: Aplikacja jest zainstalowana w urządzeniu USB.
––
: Aplikacja jest zablokowana.
––
: Aplikacja wymaga aktualizacji.
––
: Aplikacja obsługuje funkcję dublowania.
- 65 -
Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami
Wybierz
Ustawienia na ekranie APPS. Umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.
Ustawienia
Aktualizacja automatyczna : WŁĄCZ
Usuń
Dodaj do strony głównej
Zablokuj/Odblokuj
Przenieś
Ponownie inst.
Wyświetl szczegóły
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1 Usuwanie aplikacji
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz usunąć.
2.
Wybierz opcję Usuń.
Wybrana aplikacja zostanie usunięta.
"" Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie powiązanych z nią danych.
"" Aplikacji standardowych nie można odinstalować.
2 Dodawanie aplikacji do ekranu Pierwszy ekran
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz dodać.
2.
Wybierz opcję Dodaj do strony głównej.
3.
Gdy zostanie wyświetlony ekran główny, przenieś aplikację w żądane miejsce.
4.
Naciśnij przycisk Wybierz.
Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Pierwszy ekran.
"" Jeśli wybrana aplikacja jest już dodana do ekranu Pierwszy ekran, ta funkcja jest niedostępna.
- 66 -
3 Blokowanie i odblokowanie aplikacji
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz zablokować lub odblokować.
2.
Wybierz opcję Zablokuj/Odblokuj.
Wybrana aplikacja zostanie zablokowana lub odblokowana.
"" Zablokowanie lub odblokowanie aplikacji wymaga wprowadzenia kodu PIN. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i
Włoszech: „1111”). Kod PIN można ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Zmień kod PIN.
4 Przenoszenie aplikacji
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz przenieść.
2.
Wybierz opcję Przenieś.
3.
Przenieś aplikację do wybranej lokalizacji.
4.
Naciśnij przycisk Wybierz.
Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
5 Ponowne instalowanie aplikacji
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz ponownie zainstalować.
2.
Wybierz opcję Ponownie inst..
Zostanie rozpoczęte ponowne instalowanie.
6 Wyświetlanie szczegółowych informacji o aplikacji
1.
Przesuń fokus na aplikację, którą chcesz ponownie sprawdzić.
2.
Wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
Zostanie wyświetlony ekran informacji o aplikacji.
"" Aplikację można ocenić na ekranie Wyświetl szczegóły.
7 Automatyczna aktualizacja aplikacji
Aby automatycznie aktualizować zainstalowane aplikacje, dla opcji Aktualizacja automatyczna wybierz ustawienie
WŁĄCZ.
"" Automatyczna aktualizacja jest aktywna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
- 67 -
Korzystanie z aplikacji Galeria
Wyświetlanie zdjęć i filmów zsynchronizowanych z chmurą Chmura Samsung.
Galeria
Galeria
Widok: Codziennie
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Funkcja zapewnia dostęp do różnego rodzaju treści zsynchronizowanych z urządzeniem mobilnym obsługującym
chmurę Chmura Samsung. Dostępne treści obejmują zdjęcia, filmy, informacje i inne treści udostępniane w grupach.
Jeśli udostępnisz treści ze swoich grup, masz do nich dostęp w powiadomieniach.
"" Aby skorzystać z aplikacji Galeria, należy zalogować się do konta Samsung, które jest połączone z serwisem Chmura
Samsung.
"" Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.
1
Otwarcie kategorii
Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do ikony
w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić
kategorie treści zsynchronizowanych z chmurą Chmura Samsung.
2 Widok: Codziennie / Widok: Co miesiąc
Sortowanie treści według dni lub miesięcy.
3
Konto Samsung
Przejdź do ekranu Konto Samsung, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.
"" Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz
4
Zaloguj, aby się zalogować.
Ustawienia Gallery
Pozwala ustawić kod PIN dla blokady ekranu w celu ograniczenia dostępu do aplikacji Galeria, a także wyświetlić
warunki i zasady.
- 68 -
Korzystanie z aplikacji Uniwersalny przewodnik
Umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z treści takich jak programy telewizyjne TV, seriale, filmy i transmisje
sportowe.
Uniwersalny przewodnik
Uniwersalny
przewodnik
For You
Programy telewizyjne
Filmy
Sport
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Uniwersalny przewodnik to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści takich
jak programy telewizyjne, seriale i filmy. Uniwersalny przewodnik może polecać treści dostosowane do preferencji
użytkownika.
Z tej funkcji można korzystać przy użyciu aplikacji Samsung SmartThings na urządzeniu mobilnym.
"" Aby można było wyświetlać treści z tych aplikacji na ekranie telewizora, aplikacje muszą być zainstalowane w telewizorze.
"" W przypadku oglądania treści płatnych dodatkowo może być wymagane dokonanie płatności za pośrednictwem
powiązanej aplikacji.
"" Niektóre treści mogą być ograniczone w zależności od warunków sieciowych i abonamentów na płatne kanały.
"" Kontrola rodzicielska jest konieczna, gdy z tej usługi korzystają dzieci.
"" Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 69 -
Korzystanie z aplikacji SmartThings
Umożliwia monitorowanie i konfigurowanie urządzeń inteligentnych podłączonych do usługi SmartThings.
SmartThings
Wszystkie urządzenia
Sceny
Lista urządzeń
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Telewizor umożliwia monitorowanie i konfigurowanie urządzeń inteligentnych podłączonych do usługi SmartThings
przy użyciu zainstalowanej w tych urządzeniach aplikacji SmartThings. Istnieje możliwość odbierania powiadomień
dotyczących stanów połączonych urządzeń.
"" Aby można było skorzystać z tej funkcji, należy zalogować się do konta Samsung.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
1 Lista wyboru lokalizacji
Naciśnij przycisk Wybierz, aby zidentyfikować wszystkie podłączone urządzenia lub urządzenia specyficzne dla danej
lokalizacji.
- 70 -
2
Konto Samsung
Przejdź do ekranu Konto Samsung, aby utworzyć nowe konto i wylogować się ze swojego konta.
"" Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz
3
Zaloguj, aby się zalogować.
Ustawienia
Umożliwia włączenie i wyłączenie powiadomień dla podłączonych urządzeń inteligentnych.
4 Sceny
Ustawienie scen w aplikacji SmartThings w urządzeniu mobilnym pozwala sterować wieloma urządzeniami przy
użyciu jednego polecenia.
5 Lista urządzeń
Wyświetla listę podłączonych urządzeń inteligentnych oraz ich stany.
Nowe urządzenie można dodać przy użyciu aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym.
- 71 -
Korzystanie z funkcji e-Manual
W telewizorze jest wbudowana instrukcja elektroniczna, którą można przeczytać, korzystając z elementów sterujących.
Uruchamianie instrukcji e-Manual
Ustawienia
Pomoc techn.
Otwórz e-Manual
Umożliwia wyświetlenie wbudowanej instrukcji e-Manual, która zawiera informacje o podstawowych funkcjach
telewizora.
"" Kopię instrukcji e-Manual można pobrać ze strony internetowej firmy Samsung, aby wyświetlić lub wydrukować ją na swoim
komputerze lub urządzeniu mobilnym (http://www.samsung.com).
"" Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji e-Manual.
Korzystanie z przycisków instrukcji e-Manual
e-Manual
Skrócone instrukcje
Informacje dotyczące szybkiego uruchamiania i korzystania z często używanych funkcji takich jak Bixby, Ambient Mode oraz Smart
Hub.
Skrócone instrukcje
Połączenia
Pilot i urządzenia peryferyjne
Funkcje Smart
Oglądanie telewizji
Obraz oraz Dźwięk
System oraz Pomoc techn.
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności i uwagi
Korzystanie z funkcji
e-Manual
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1
(Wyszukaj)
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.
2
(Indeks)
Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od regionu geograficznego.
3
(Ostatnio oglądane)
Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.
- 72 -
Korzystanie z Internetu
Internet
Za pośrednictwem telewizora można surfować po Internecie.
Przed skorzystaniem z Internetu zapoznaj się z rozdziałem „Przeczytaj przed użyciem funkcji
Internetu”.
"" Niebieska czcionka (np. Internet) oznacza opcje lub elementy menu.
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
4
(Spróbuj)
Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.
5
(Łącze)
Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.
Korzystanie z funkcji Internet
Umożliwia korzystanie z funkcji Internet w telewizorze.
Internet
Po uruchomieniu funkcji Internet pojawią się ostatnio wyświetlone strony lub promowane strony internetowe. Są
one dostępne bezpośrednio po wybraniu żądanej strony internetowej.
"" Korzystanie z aplikacji Internet jest łatwiejsze po podłączeniu klawiatury i myszy.
"" Strony internetowe można przewijać za pomocą panelu kierunkowego na pilocie Pilot Samsung Smart.
"" Strony internetowe mogą wyglądać inaczej niż na komputerze.
"" Przed skorzystaniem z Internetu Internet należy zapoznać się z częścią „Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet".
- 73 -
Odtwarzanie zdjęć/filmów/utworów muzycznych
Można odtwarzać treści multimedialne zapisane w telewizorze, urządzeniach USB, urządzeniach mobilnych,
aparatach fotograficznych/kamerach, komputerach itp.
Źródło
podłączone urządzenie Spróbuj
Samsung USB
Samsung USB
Filtruj według : Wszystkie
Sortuj według : Tytuł
Opcje
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Na ekranie telewizora można odtwarzać treści multimedialne zapisane w urządzeniach pamięci masowej, takich jak
urządzenia USB, urządzenia mobilne i aparaty fotograficzne.
"" Nie można odtwarzać treści multimedialnych, jeśli treści te lub urządzenie pamięci masowej nie są obsługiwane przez
telewizor. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki”.
"" Przed podłączaniem urządzenia USB należy wykonać kopię zapasową ważnych plików. Firma Samsung nie odpowiada za
uszkodzone i utracone pliki.
Na ekranie listy treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu pamięci masowej dostępne są poniższe funkcje.
1 Filtruj według
Filtrowanie wyświetlanych treści według typu.
- 74 -
2 Sortuj według
Sortowanie listy treści.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od typu urządzenia zewnętrznego.
3 Opcje
Usuwanie lub odtwarzanie wybranej treści z listy treści multimedialnych. Po wybraniu opcji Odśwież lista treści
zostanie załadowana ponownie.
"" Usunąć można tylko nagrane treści. Aby usunąć zawartość, zmień ustawienie opcji Filtruj według na Nagrane.
Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera lub urządzenia mobilnego
1.
Wybierz urządzenie zawierające treści multimedialne przy użyciu opcji
Źródło. Zostanie
wyświetlona lista treści multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
2.
Wybierz treść multimedialną z listy.
Wybrana treść zostanie odtworzona.
"" Treści mogą nie być odtwarzane w zależności od metody kodowania lub formatu pliku. Ponadto niektóre funkcje mogą być
ograniczone.
"" Treść z urządzeń podłączonych do telewizora za pośrednictwem sieci może nie być wyświetlana płynnie ze względu na
zakłócenia komunikacji z siecią. Jeśli tak się dzieje, należy użyć urządzenia USB.
- 75 -
Odtwarzanie treści multimedialnych z urządzenia USB
1.
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
2.
Gdy na ekranie pojawi się okno podręczne z komunikatem, wybierz opcję Przegl., aby łatwo przejść do treści
multimedialnych zapisanych w urządzeniu.
""
3.
Jeśli urządzenie USB zawierające treści, które mają być odtworzone, jest już podłączone do telewizora, wybierz
urządzenie USB na ekranie
Źródło.
Wybierz z listy pozycję treści, którą chcesz odtworzyć.
Wybrana treść zostanie odtworzona.
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia mobilnego przez głośniki telewizora przy
użyciu funkcji Sound Mirroring
1.
Wyszukaj i podłącz telewizor z listy urządzeń
(Bluetooth) wyświetlanej na urządzeniu mobilnym.
2.
Wybierz treść multimedialną do odtwarzania na urządzeniu mobilnym.
Wybrany materiał multimedialny jest odtwarzany przez głośnik telewizora.
"" Niektóre modele przechodzą automatycznie w tryb Ambient Mode lub tryb Sztuka, a następnie odtwarzają wybrane treści
multimedialne.
"" W zależności od modelu telewizora funkcja ta może nie być obsługiwana.
"" Jeśli telewizor i urządzenie soundbar są połączone bezprzewodowo, działanie tej funkcji może być ograniczone.
- 76 -
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania treści multimedialnych
Naciśnij przycisk Wybierz podczas odtwarzania pliku wideo, zdjęcia lub nagranej treści. Zostaną wyświetlone
poniższe przyciski.
"" Wyświetlone przyciski i funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od oglądanej lub odtwarzanej treści.
●●
Pauza / Odtwórz
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania treści multimedialnych. Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo
można korzystać z poniższych funkcji.
––
●●
Powolne przewijanie w tył lub Powolne przewijanie do przodu: Umożliwia odtwarzanie pliku wideo w
zwolnionym tempie do tyłu lub do przodu przy użyciu opcji
lub . Aby zmienić prędkość odtwarzania
w 3 poziomach, naciśnij opcję kilkakrotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz opcję
lub
naciśnij przycisk
.
Przejście do tyłu / do przodu
Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie
wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu
lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.
●●
Przejdź do określonej sekcji odtwarzania, przesuń fokus w górę na pasek odtwarzania, a następnie wybierz
jedną z pięciu miniatur.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
Stop
Zatrzymanie odtwarzania treści.
●●
Poprzedni / Dalej
Wyświetlanie poprzedniego lub następnego pliku treści multimedialnej.
●●
Przewijanie w tył / Przewij. do przodu
Przewijanie treści multimedialnej do tyłu lub do przodu. Wielokrotne wybranie przycisku powoduje
zwiększenie szybkości przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby powrócić do normalnej szybkości, wybierz
opcję
lub naciśnij przycisk
.
- 77 -
●●
Tryb 360
Wyświetlanie plików wideo i zdjęć w widoku 360 stopni.
●●
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
""
Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.
""
Gdy plik wideo lub plik zdjęcia nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu
""
Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas
""
Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas
podczas wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.
odtwarzania z podwójną szybkością.
odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.
Automatyczny obrót 360
Automatyczne dostosowanie kąta widzenia dla filmu poprzez analizę liczby zmian obrazu podczas
odtwarzania pliku wideo, w który obsługuje funkcję 360-stopniowego widoku. Po włączeniu tej funkcji w
krótkim czasie uruchamiany jest ruch obrotowy.
Po ustawieniu opcji Automatyczny obrót 360 naciśnij przycisk Wybierz, aby zmienić następujące tryby:
●●
––
Ogólne
––
Dynamiczny
––
Naturalny
""
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest funkcja Tryb 360.
""
Nawet jeśli ten sam plik wideo jest odtwarzany w tym samym trybie Automatyczny obrót 360, wpływ tej funkcji w
""
Kąt widzenia wideo nie jest automatycznie korygowany w trybie Ogólne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od formatu pliku.
""
Pliki wideo korzystające z kodeka mjpeg nie obsługują funkcji 360-stopniowego widoku.
""
Gdy plik wideo nie obsługuje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas
""
Wyświetlanie filmów wideo może zostać przerwane, jeśli 360-stopniowy obrót zostanie zastosowany podczas
""
Wyświetlanie filmów wideo obsługujących funkcję 360-stopniowego widoku może zostać przerwane, jeśli podczas
danej chwili może nieco różnić się od poprzednich efektów.
wyświetlania może spowodować wrażenie zakłóceń na ekranie.
odtwarzania z podwójną szybkością.
odtwarzania 360-stopniowy obrót jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.
Powtórz
Powtarzanie odtwarzania bieżącego pliku lub wszystkich plików multimedialnych w tym folderze.
●●
Losowo
Odtwarzanie plików muzycznych w kolejności losowej.
●●
Wyłącz obraz
Odtwarzanie jedynie plików muzycznych przy wyłączonym ekranie.
- 78 -
●●
Dopasowany do ekranu
Dopasowanie zdjęcia do ekranu.
●●
Obróć w lewo / Obróć w prawo
Obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.
●●
Powiększenie
Powiększanie zdjęcia.
●●
Podkład muzyczny
Zatrzymywanie lub wznawianie odtwarzania podkładu muzycznego podczas wyświetlania zdjęć na ekranie
telewizora.
●●
Opcje
""
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu i rodzaju treści.
Funkcja
Prędkość pokazu
slajdów
Opis
Ustawianie szybkości pokazu slajdów.
"" Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie
uruchomiony.
Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajdów.
Ef. pok. slajdów
"" Jeśli w urządzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdów nie zostanie
uruchomiony.
Odtwarzanie podkładu muzycznego ustawionego w oknie podręcznym podczas wyświetlania zdjęć
na ekranie telewizora.
Podkład muzyczny
"" Pliki muzyczne muszą być zapisane na tym samym urządzeniu USB co pliki zdjęciowe.
"" Aby wstrzymać odtwarzanie podkładu muzycznego, wybierz opcję Podkład muzyczny w dolnej
części ekranu odtwarzania.
Napisy
Obróć
Jęz. ścieżki dźw.
Informacja
Można ustawić szczegółowe opcje napisów, takie jak język, synchronizacja, rozmiar i kolor.
"" Jeśli napisy nie są wyświetlane poprawnie, sprawdź ustawienie kodowania.
Obracanie obrazu z filmu.
Zmiana języka odtwarzanego dźwięku.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik wideo obsługuje dźwięk wielościeżkowy.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o bieżącej treści multimedialnej.
- 79 -
Korzystanie z funkcji Bixby
Telewizorem można sterować, mówiąc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart.
"" Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
"" Aby skorzystać z asystenta Bixby, należy zarejestrować się i zalogować do swojego konta Samsung. Niektóre funkcje mogą
nie być obsługiwane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.
"" Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki, a obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od regionu
geograficznego.
"" Aplikacja asystenta Bixby może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą głosu
Rozmowę z asystentem Bixby można rozpocząć natychmiast, mówiąc „Hi, Bixby”. Powiedz „Hi, Bixby”, a na dole
ekranu telewizora pojawi się ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie słuchania. Kontynuuj wypowiadanie
poleceń. Jeśli asystent Bixby nie reaguje na Twój głos, włącz funkcję Voice Wake-up i spróbuj ponownie. (
Explore Now
Settings
Voice Wake-up)
Uruchamianie asystenta Bixby za pomocą przycisków na pilocie Pilot
Samsung Smart
Z asystentem Bixby można komunikować się także za pomocą przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart. Naciśnij
przycisk
na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymując go, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk
.
Aby wyświetlić przewodnik funkcji Bixby, naciśnij jednokrotnie przycisk
●●
:
Po naciśnięciu przycisku
w dolnej części ekranu pojawi się przycisk Explore Now. Naciśnij przycisk
Wybierz, aby przejść do ekranu Explore Bixby.
- 80 -
Informacje na temat ekranu Explore Bixby
Explore Bixby
You can say something like:
„Show me previous channel”
All Services
View Tutorial
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
1
Mój profil
Przejdź do ekranu Mój profil aby utworzyć nowe konto lub zalogować się do swojego konta. Zaloguj się na swoje
konto za pomocą głosu, czyli zarejestrowanego identyfikatora głosowego.
"" Jeśli wylogowano się z konta Samsung, wybierz
2
Mój profil, aby się zalogować.
Settings
Można zmienić ustawienia korzystania z asystenta Bixby.
"" Te funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
●●
Language
Można zmienić język asystenta Bixby.
""
Język telewizora i innych aplikacji nie zmieni się.
""
Asystent Bixby obsługuje tylko niektóre języki.
- 81 -
●●
Voice response
Można zmienić i wyłączyć głos asystenta Bixby.
""
●●
W zależności od wybranego języka funkcja Bixby może nie być obsługiwana.
Voice Wake-up
Tę funkcję można skonfigurować tak, aby asystent Bixby odpowiadał na głos użytkownika.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Privacy
Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas używania usług Bixby.
3 Zalecane polecenia
Wyświetla zalecane polecenia sterujące w danej sytuacji telewizorem za pośrednictwem asystenta Bixby.
4 All Services
Można zapoznać się z poleceniami głosowymi służącymi do komunikacji z asystentem Bixby w różnych sytuacjach.
Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do żądanego polecenia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Telewizorem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.
5 View Tutorial
Pojawi się wyskakujące okienko dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby.
Przeczytaj przed użyciem funkcji Bixby
●●
Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
●●
Jeśli język różni się od języka w danym kraju, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
●●
Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko wówczas, gdy telewizor jest połączony z Internetem.
●●
W przypadku błędu serwera Bixby może nie być żadnej reakcji, nawet jeśli telewizor jest połączony z
Internetem.
- 82 -
●●
W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
●●
Funkcja asystenta Bixby jest dostępna tylko w telewizorach, które ją obsługują i do których został dodany pilot
z mikrofonem.
●●
Symbole, w tym „-”, a także znaki specjalne nie są obsługiwane. W związku z tym, jeśli słowo lub zdanie
zawiera wartości numeryczne lub symbole, funkcja może nie działać prawidłowo.
●●
Wyniki wyszukiwania mogą być niepełne.
●●
Niektóre aplikacje mogą być płatne. W związku z tym można napotkać informacje o umowie lub zgłoszeniu
usługi.
●●
Aby zmienić bieżący kanał, wypowiadając nazwy kanałów jako polecenia głosowe, należy wykonać funkcję
Wybierz usługodawcę. Jeśli formularz Wybierz usługodawcę nie jest uzupełniony, można go wypełnić,
używając Resetuj (
Ustawienia Ogólne Resetuj). Spróbuj
●●
Warunkiem korzystania z funkcji głosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrażenie zgody na
postanowienia zezwalające innym podmiotom na zbieranie danych głosowych i korzystanie z nich.
●●
Aby skorzystać z funkcji asystenta Bixby, należy:
––
Wyrazić zgodę na regulamin serwisu Smart Hub.
––
Wyrazić zgodę na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten
serwis.
––
Zgodzić się na zbieranie danych osobowych na potrzeby usługi opartej na interakcji głosowej i
wykorzystywanie ich.
Warunki dotyczące korzystania z funkcji asystenta Bixby
●●
Skuteczność interakcji głosowej różni się w zależności od głośności/tonu głosu, wymowy oraz warunków
otoczenia (dźwięk z telewizora i hałas otoczenia).
●●
Optymalna głośność poleceń głosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.
- 83 -
Oglądanie telewizji
Podczas oglądania telewizji można korzystać z różnych udogodnień. Oprócz tego można edytować listę kanałów
lub tworzyć listy ulubionych kanałów.
Korzystanie z funkcji Przewodnik
Dostępne są zestawienia programu poszczególnych kanałów.
TV na żywo
Przewodnik Spróbuj
Przewodnik
Lista kanałów
Nagrania
TV na ż…
"" Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu
geograficznego.
Na ekranie Przewodnik można zobaczyć dzienny harmonogram programów poszczególnych nadawców, przeczytać
informacje o programach, wybrać program do oglądania oraz zaplanować oglądanie lub nagrywanie.
"" Aby wyświetlić Przewodnik podczas oglądania telewizji, naciśnij przycisk CH na pilocie Pilot Samsung Smart lub przycisk
GUIDE na standardowym pilocie.
"" Aby na ekranie Przewodnik były wyświetlane informacje o kanałach analogowych i można było korzystać z funkcji kanałów
analogowych, należy uzupełnić ustawienia dostawcy usług w konfiguracji wstępnej.
"" Przed wyświetleniem ekranu Przewodnik należy ustawić zegar telewizora (
systemu
Czas
Zegar).
- 84 -
Ustawienia
Ogólne
Menedżer
Przenieś fokus do programu, który chcesz sprawdzić na ekranie Przewodnik, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk Wybierz. Można korzystać z następujących funkcji:
●●
Nagrywaj
Pozwala nagrać aktualnie oglądany program lub program na innym kanale.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Stop
Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.
●●
Edytuj czas nagrywania
Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Programowanie wyświetlania
Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Programowanie nagrywania
Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 85 -
●●
Anuluj zaprogramowane wyświetlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie
Pozwala anulować zaplanowane sesje wyświetlania i nagrywania.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wyświetl szczegóły
Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić lub mogą nie
być dostarczane w zależności od mocy sygnału.
Przechodzenie do ekranu Filtr kanałów, Menedżer harmonogr. lub Rodz. anteny: Naciśnij przycisk
na pilocie jest przycisk
●●
lub
. (Jeśli
, naciśnij go dwukrotnie).
Filtr kanałów
Wyświetlane kanały i programy sklasyfikowane wg typów zdefiniowanych za pomocą funkcji Lista kanałów.
●●
Menedżer harmonogr.
Pozwala wyświetlić ekran Menedżer harmonogr. lub Nagrywanie i Menedżer harmonogramu.
●●
Rodz. anteny
Można zmienić sygnał emisji odbierany przez telewizor.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana na ekranie Przewodnik w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 86 -
Nagrywanie programów
Bieżący program lub przyszłe programy można nagrywać przy użyciu urządzenia USB zamiast nagrywarki wideo.
"" Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Więcej informacji
zawiera część „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.
"" Nagrywać można jedynie programy odbierane przez antenę.
"" Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona
.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Przejście do funkcji
TV na żywo, gdy nie jest podłączone żadne urządzenie USB, powoduje wyświetlenie ekranu
Menedżer harmonogr. zamiast ekranu Nagrania.
Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za
pośrednictwem ekranu Przewodnik
●●
Błyskawiczne nagrywanie
Wybierz emitowany program przy użyciu funkcji Przewodnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a
następnie wybierz opcję Nagrywaj z menu podręcznego, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie.
●●
Programowanie nagrywania
Wybierz program znajdujący się w harmonogramie emisji, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz
funkcję Programowanie nagrywania, aby zaplanować nagrywanie przyszłego programu.
Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego podczas
oglądania programu
●●
Błyskawiczne nagrywanie
Aby aktywować funkcję Nagrywaj podczas oglądania telewizji, naciśnij dwukrotnie przycisk
raz przycisk
. Następnie naciśnij przycisk Wybierz i wybierz opcję Nagrywaj.
●●
lub naciśnij
Programowanie nagrywania
Podczas oglądania programu naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić okno informacji o programie. Za
pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszły program. Naciśnij przycisk Wybierz, a
następnie wybierz funkcję Programowanie nagrywania, aby zaplanować nagrywanie przyszłego programu.
- 87 -
Planowanie nagrania wideo przez wprowadzenie daty i godziny
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Harmonogramy
Dodaj nagrywanie
Aby zaplanować nagrywanie, dla nadawanego programu, który ma być nagrany, wybierz ustawienia dla opcji Antena,
Kanał, Powtórz, Data, Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., a następnie wybierz opcję Zapisz.
"" Aby sprawdzić bieżącą godzinę, wybierz
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Zarządzanie listą nagrywania programowanego
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Harmonogramy
Zaplanowane nagrania można zmodyfikować lub anulować.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Przy użyciu funkcji Programowanie nagrywania oraz Programowanie wyświetlania można zaplanować jednoczesne
nagrywanie lub wyświetlanie do 30 pozycji.
●●
Edytuj
Istnieje możliwość ustawienia godzin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanego nagrywania. Można ustawić
czas rozpoczęcia do 10 minut przed rozpoczęciem programu i czas zakończenia do 10 minut po zakończeniu
programu.
""
●●
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Usuń
Można usunąć zaplanowane nagrywanie.
""
●●
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wyświetl szczegóły
Można wyświetlić szczegółowe informacje o zaplanowanym nagrywaniu.
""
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 88 -
Oglądanie nagranych programów
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Nagrania
Wybierz z listy plik zawierający nagranie. Plik zostanie odtworzony.
Przenieś fokus na zarejestrowany plik, a następnie wyświetl opcje Odtwórz, Usuń lub Wyświetl szczegóły w prawym
menu.
"" Wyświetlane przyciski zależą od rodzaju odtwarzanego pliku. Więcej informacji dotyczących przycisków sterujących
zawiera część „Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift”.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ustawianie harmonogramu rozpoczęcia nagrywania
TV na żywo
●●
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Ustawienia
Rozpocznij nagrywanie wcześniej
Pozwala ustawić czas rozpoczęcia nagrywania wcześniejszy niż godzina rozpoczęcia programu podana w
przewodniku po programach.
●●
Kontynuuj nagrywanie po
Pozwala ustawić czas zakończenia nagrywania późniejszy niż godzina zakończenia programu podana w
przewodniku po programach.
●●
Informacja o symbolu
Wyświetla informacje dotyczące symboli oraz opisy ikon w menedżerze harmonogramu.
""
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Konfigurowanie funkcji Programowanie wyświetlania
Konfigurowanie telewizora do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego
dnia.
"" Programy z ustawioną funkcją zaprogramowanego wyświetlania są oznaczone symbolem
"" Aby skonfigurować planowanie oglądania, należy najpierw ustawić zegar telewizora (
Menedżer systemu
Czas
.
Ustawienia
Ogólne
Zegar).
Korzystanie z opcji planowania oglądania na ekranie przewodnika
Na ekranie Przewodnik wybierz program, który chcesz oglądać, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz
funkcję Programowanie wyświetlania w menu podręcznym.
- 89 -
Korzystanie z opcji wyświetlania harmonogramu podczas oglądania
programu
Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie. Za pomocą
przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz program, który będzie emitowany. Naciśnij przycisk Wybierz, a
następnie wybierz funkcję Programowanie wyświetlania, aby zaplanować oglądanie tego programu.
Planowanie oglądania programów o wyznaczonej godzinie w wyznaczony
dzień za pomocą funkcji programowania wyświetlania
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Harmonogramy
Dodaj wyświetlanie
Aby zaplanować wyświetlanie, dla nadawanego programu, który ma być nagrywany, wybierz ustawienia dla opcji
Antena, Kanał, Powtórz, Data oraz Czas rozpoczęcia., a następnie wybierz opcję Zapisz.
Aby sprawdzić bieżącą godzinę, wybierz
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ustawianie czasu zaplanowanego oglądania
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Harmonogramy
Zaplanowane nagrania można zmodyfikować lub anulować.
"" Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Łącznie można skonfigurować do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyświetlania oraz Programowanie nagrywania.
●●
Edytuj
Istnieje możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia zaplanowanego oglądania. W przypadku wybrania
programu z ekranu Przewodnik Czas rozpoczęcia. można ustawić do 10 minut przed rozpoczęciem programu.
●●
Usuń
Można usunąć zaplanowane wyświetlanie.
●●
Wyświetl szczegóły
Można wyświetlić szczegółowe informacje o zaplanowanym wyświetlaniu.
- 90 -
Korzystanie z funkcji Timeshift
Program telewizyjny nadawany na żywo można odtwarzać, wstrzymywać lub przewijać do tyłu.
Przy użyciu funkcji Timeshift można wstrzymywać i przewijać do tyłu program telewizyjny nadawany na żywo.
Uruchomienie tej funkcji powoduje wyłączenie funkcji Nadawanie. Spróbuj
Aby aktywować funkcję Timeshift podczas oglądania telewizji, naciśnij dwukrotnie przycisk
i przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję Timeshift lub naciśnij przycisk
"" Jeśli uruchomiona jest funkcja Timeshift, po wybraniu
Ustawienia
lub naciśnij przycisk
.
Nadawanie część innych funkcji nie jest
dostępna.
"" Aby można było korzystać z funkcji Timeshift, należy podłączyć do telewizora urządzenie USB, na którym będzie nagrywany
program.
"" Przed skorzystaniem z funkcji Timeshift należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Przyciski i funkcje dostępne podczas nagrywania programu lub
korzystania z funkcji Timeshift
Zapoznaj się z dostępnymi przyciskami i funkcjami używanymi podczas nagrywania programu lub korzystania z
funkcji Timeshift.
"" Dostępne przyciski i funkcje mogą się różnić w zależności od funkcji.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Po naciśnięciu przycisku kierunkowego w dół pojawi się pasek sterowania i będą dostępne następujące opcje:
●●
Pauza / Odtwórz
Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo można korzystać z poniższych funkcji. Gdy odtwarzanie treści wideo
jest wstrzymane, telewizor nie odtwarza również dźwięku.
––
Powolne przewijanie w tył lub Powolne przewijanie do przodu: Umożliwia odtwarzanie pliku wideo
w zwolnionym tempie (1/8, 1/4, 1/2) do tyłu lub do przodu za pomocą opcji
lub . Aby w trybie
zwolnionym przewijać do tyłu lub do przodu 3 razy szybciej, wybierz opcję kilkakrotnie. Aby powrócić do
normalnej szybkości, wybierz opcję .
""
Uaktywnienie funkcji Powolne przewijanie w tył umożliwia zobaczenie różnicy między bieżącym czasem
nagrywania a bieżącym czasem przewijania w tył.
- 91 -
●●
Przejście do tyłu / do przodu
Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przesunąć fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a następnie
wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzić do tyłu
lub do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.
""
●●
czasem przewijania w tył.
Przewijanie w tył / Przewij. do przodu
""
●●
Uaktywnienie funkcji przejścia do tyłu umożliwia zobaczenie różnicy między bieżącym czasem nagrywania a bieżącym
Ta funkcja nie jest dostępna podczas oglądania aktualnie nadawanego programu.
Zatrzymaj nagrywanie / Zatrzymaj funkcję Timeshift.
Kończy nagrywanie lub działanie funkcji Timeshift.
●●
Nagrywaj
Pozwala przejść z funkcji Timeshift do funkcji nagrywania. Po przejściu do funkcji nagrywania można dołączyć
treść nagraną przy użyciu funkcji Timeshift do nowego nagrania.
""
●●
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja Timeshift.
Edytuj czas nagrywania
Pozwala ustawić czas nagrywania programu.
""
●●
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program jest nagrywany.
Idź do programu na żywo
Wybór tej opcji, gdy funkcja Timeshift odtwarza minione sceny, powoduje powrót do bieżącej sceny programu.
●●
Informacje
Powoduje wyświetlenie okna informacji o programie obsługiwanym przez funkcję nagrywania lub Timeshift.
- 92 -
Korzystanie z funkcji Lista kanałów
Funkcja umożliwia zmianę kanału lub sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych.
TV na żywo
Lista kanałów
Funkcja Lista kanałów umożliwia zmianę kanałów oraz sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych
podczas oglądania telewizji. Na pilocie standardowym naciśnij przycisk CH LIST.
Ekran Lista kanałów zawiera następujące ikony:
––
: Ulubiony kanał
––
: Zablokowany kanał.
––
: Kanał wymagający karty CI.
Po naciśnięciu przycisku kierunkowego w prawo na ekranie Lista kanałów można korzystać z następujących funkcji:
●●
Wszystkie
Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.
""
●●
Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
Samsung TV Plus
Gdy telewizor jest połączony z Internetem, można oglądać popularne emisje lub najciekawsze programy
z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłych
kanałów, telewizor wyświetla dzienny harmonogram programów Samsung TV Plus.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ulubione
Wyświetla opcje od Ulubione 1 do Ulubione 5.
●●
Typ kanału
Sortowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja Typ kanału może być używana tylko wtedy,
gdy kanały zawierają informację o typie.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
Sortuj
Sortowanie listy według zawartości pola Liczby lub Nazwa.
""
●●
Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych i nie zawsze jest dostępna.
Naziemne, Kablowe lub Satelitarne
Wybór opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 93 -
Edytowanie kanałów
Kanały zapisane w telewizorze można edytować.
TV na żywo
Lista kanałów
Wszystkie
Edytuj kanały
Ikony na ekranie Edytuj kanały mają następujące znaczenie:
––
: Ulubiony kanał
––
: Zablokowany kanał.
––
: Kanał wymagający karty CI.
Na ekranie Edytuj kanały można wybierać kanały i korzystać z następujących funkcji:
●●
Usuń
Po wybraniu kanału docelowego do usunięcia na ekranie Edytuj kanały wybierz opcję Usuń. Usunięte kanały
nie będą wyświetlane na ekranie Lista kanałów.
●●
Zablokuj / Odblokuj
Po wybraniu docelowego kanału na ekranie Edytuj kanały, wybierz opcję Zablokuj lub Odblokuj. Wtedy kanał
zostanie zablokowany lub odblokowany. Jeśli kanał jest zablokowany, nie można go oglądać.
●●
""
Aby skorzystać z tej funkcji lub ustawić hasło, wybierz dla opcji
""
Więcej informacji dotyczących ustawiania hasła zawiera część „Ustawianie hasła”.
Ustawienia
Nadawanie
Zastosuj
blokadę kanału wartość Włączone.
Zmień nazwę kanału
Po wybraniu kanału na ekranie Edytuj kanały wybierz opcję Zmień nazwę kanału, aby zmienić nazwę kanału.
""
Można zmienić nazwę tylko jednego kanału naraz.
""
Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.
- 94 -
●●
Zmień numer
Po wybraniu kanału na ekranie Edytuj kanały, wybierz opcję Zmień numer, aby zmienić numer kanału.
●●
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
""
Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.
Przywróć Samsung TV Plus
Pozwala przywrócić usunięte kanały Samsung TV Plus.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wyjdź
Zamyka ekran Edytuj kanały.
- 95 -
Korzystanie z osobistej listy ulubionych
Oznaczanie często oglądanych kanałów jako ulubionych.
Ulubione kanały wyświetlane na ekranie Edytuj kanały i Lista kanałów są oznaczone symbolem
. Można utworzyć
do pięciu list ulubionych kanałów, co pozwala wszystkim członkom rodziny utworzyć własną listę ulubionych
kanałów.
Wyświetlanie i wybieranie kanałów tylko z listy ulubionych
TV na żywo
Lista kanałów
1.
Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie.
2.
Wybierz opcję Ulubione.
3.
Wybierz żądaną listę spośród pięciu list ulubionych na ekranie.
Zostaną wyświetlone kanały z wybranej listy ulubionych.
"" W przypadku wybrania pustej listy ulubionych, użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu Edytuj ulubione.
Tworzenie listy ulubionych
TV na żywo
●●
Lista kanałów
Ulubione
Ulubione 1 – Ulubione 5
Edytuj ulubione
(Dodaj do ulubionych)
Pozwala wybrać jeden lub więcej kanałów z listy wszystkich kanałów, aby dodać je do listy ulubionych.
●●
(Usuń z ulubionych)
Usuwa jeden lub więcej kanałów z listy ulubionych.
●●
Zmiana kolejn.
Pozwala zmienić kolejność jednego lub więcej kanałów na liście ulubionych.
●●
Zmień nazwę ulubion.
Zmienia nazwę listy ulubionych.
●●
Wyjdź
Zamyka ekran Edytuj ulubione.
- 96 -
Funkcje ułatwiające oglądanie telewizji
Można korzystać z funkcji obsługiwanych przez kanały cyfrowe lub analogowe.
Zmiana emitowanego sygnału
TV na żywo
Lista kanałów
Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie, przenieś fokus na opcję Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub
Dostawca usług, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
"" Nie musisz korzystać z tej funkcji, jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
"" Wyświetlana Lista kanałów może być różna w zależności od odbieranych sygnałów.
Wyszukiwanie dostępnych kanałów
Ustawienia
strojenie
Nadawanie
(Ustawienia automatycznego strojenia)
Automatyczne
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Nie jest to wymagane, gdy telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
"" System DVB-T2 może nie być obsługiwany w zależności od regionu geograficznego.
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
Wybieranie opcji wyszukiwania sieci kablowej
Ustawienia Nadawanie
wyszukiwania kablowego
(Ustawienia automatycznego strojenia)
Opcje
Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i szybkość transmisji symboli podczas
wyszukiwania w sieciach kablowych.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
- 97 -
Wyszukiwanie dostępnych kanałów w trybie gotowości
Ustawienia Nadawanie
strojenie w trybie gotowości
(Ustawienia automatycznego strojenia)
Automatyczne
Kanały są wyszukiwane automatycznie, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
Ustawianie godziny budzenia
Ustawienia
Nadawanie
(Ustawienia automatycznego strojenia)
Budzik
Programowanie włączenia telewizora wg czasomierza i automatyczne skanowanie kanałów.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu
geograficznego.
Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Informacja o sygnale Spróbuj
"" Jeśli do telewizora podłączona jest oddzielna antena, korzystając z informacji o sile sygnału, można ją wyregulować tak,
aby uzyskać optymalny sygnał i poprawić jakość odbioru kanałów HD.
"" Funkcja Informacja o sygnale jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ograniczanie dostępu do oglądania określonych kanałów
Ustawienia
Nadawanie
Zastosuj blokadę kanału Spróbuj
Wybierając menu, można włączyć lub wyłączyć funkcję Zastosuj blokadę kanału.
Zablokuj określone kanały, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie treści dla dorosłych.
"" Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu kodu PIN.
- 98 -
Korzystanie z funkcji Zazn. kan. dla dorosłych
Ustawienia
Nadawanie
Zazn. kan. dla dorosłych
Włączanie lub wyłączanie wszystkich usług dla dorosłych. Po wyłączeniu usługi dla dorosłych nie będą dostępne.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wybieranie opcji dźwięku emisji
Ustawienia
Nadawanie
Dźwięk podwójny Spróbuj
W przypadku emisji stereofonicznych lub dwujęzycznych można wybrać opcje dźwięku. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Obsługiwane opcje dźwięku emisji”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu
Ustawienia
Nadawanie
Blokada klasyfikacji programu Spróbuj
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ta funkcja jest przydatna do kontrolowania programów oglądanych przez dzieci na podstawie klasyfikacji
programów. Jednakże funkcja Ustawienia blokady klasyfikacji programu nie blokuje programów pochodzących ze
źródeł zewnętrznych takich jak odtwarzacze Blu-ray i DVD oraz pliki USB.
Za każdym razem, gdy użyjesz funkcji Ustawienia blokady klasyfikacji programu, należy wprowadzić kod PIN
zabezpieczeń. Ten sam kod PIN należy także wprowadzić, aby oglądać zablokowany program. Domyślny kod PIN
to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”). Aby zmienić kod PIN, przejdź do opcji
Menedżer systemu
Ustawienia
Zmień kod PIN.
"" Więcej informacji dotyczących ustawiania hasła zawiera część „Ustawianie hasła”.
"" Funkcja Nadawanie jest niedostępna w trybach HDMI i Component.
"" Funkcja Blokada klasyfikacji programu może nie być obsługiwana w zależności od sygnału wejściowego.
- 99 -
Ogólne
Wyświetlanie menu interfejsu Common Interface
Ustawienia
Nadawanie
Wspólny interfejs CI
Wyświetlanie informacji dotyczących interfejsów Common Interface.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Menu CI
Wybór ustawień z menu udostępnianego przez moduł CAM. Wybierz menu CI, korzystając z menu karty PC.
●●
Informacje o module CAM
Wyświetlanie informacji o module CAM włożonym do gniazda CI oraz karcie CI lub CI+ włożonej do modułu
CAM. Moduł CAM można włożyć w dowolnym momencie. Telewizor nie musi być włączony.
●●
Menedżer PIN CICAM
Zarządzanie kodem PIN modułu CICAM (Common Interface Common Access Module). Zapisz kod PIN lub
zmień zapisany kod PIN, a następnie ustaw inne opcje kodu PIN.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Tryb dekodowania
●●
Transkodowanie CAM Video
Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modułu CAM. Jeśli nie ma być używany,
można go wyłączyć.
""
Wymagane jest używanie modułu CAM, który obsługuje funkcję transkodowania kodeka wideo.
Konfiguracja zaawansowanych ustawień transmisji
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie Spróbuj
- 100 -
Ręczne dostrajanie sygnałów telewizyjnych
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Ręczne strojenie Spróbuj
Ręczne wyszukiwanie wszystkich kanałów i zapisanie ich w telewizorze.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Dostrajanie kanałów cyfrowych
Ustawienia
kanałów cyfrowych
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Ręczne strojenie
Dostrajanie
Wybierz opcję Nowy, skonfiguruj opcje Kanał, Częstotliwość oraz Szerokość pasma, a następnie wybierz opcję
Wyszukaj, aby automatycznie wyszukać kanały cyfrowe i zapisać ich listę w telewizorze.
Dostrajanie kanałów analogowych
Ustawienia Nadawanie
kanałów analogowych
Ustawienia eksperckie
Ręczne strojenie
Dostrajanie
Wybierz opcję Nowy, a następnie skonfiguruj opcje Program, System kolorów, System dźwięku, Kanał oraz Wyszukaj,
aby wyszukać kanały analogowe. Następnie wybierz opcję Zapisz, aby zapisać znalezione kanały w telewizorze.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.
Precyzyjne dostrajanie odbioru kanałów analogowych
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Dostrój Spróbuj
"" Ta funkcja jest dostępna tylko podczas transmisji analogowych.
Transfer listy kanałów
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Transfer listy kanał.
Listę kanałów można importować lub eksportować do urządzenia USB. Funkcja ta jest dostępna po wprowadzeniu
kodu PIN.
●●
Importuj z urządzenia USB: importowanie listy kanałów z urządzenia USB.
●●
Eksportuj na urządzenie USB: eksportowanie listy kanałów zapisanych w telewizorze do urządzenia USB.
"" Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu urządzenia USB.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 101 -
Włączanie/wyłączanie edycji numerów kanałów
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Edytuj numery kanałów
Za pomocą tej funkcji można zmienić numer kanału. Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są
aktualizowane automatycznie.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Usuwanie profilu operatora CAM
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Usuń profil operatora CAM
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ustawianie systemu satelitarnego
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
System satelitarny
Konfiguracja ustawień anteny satelitarnej przed rozpoczęciem wyszukiwania kanałów.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Zmiana języka telegazety
Ustawienia
Język telegazety
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Ustawienia języka teletekstu
Ustawienie lub zmiana języka telegazety. Aby wyświetlać telegazetę w preferowanym języku, wybierz odpowiedni
język przy użyciu opcji Podstawowy język telegazety. Jeśli dany język nie jest obsługiwany, telegazetę można
wyświetlać w drugim preferowanym języku ustawionym w opcji Dodatkowy język telegazety.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu, kanału lub regionu geograficznego.
- 102 -
Wybór języka nadawanego dźwięku
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Opcje dźwięku Spróbuj
Jest to język słyszany podczas oglądania telewizji, jeśli nadawany sygnał umożliwia wybór języka. Funkcja Opcje
dźwięku działa w różny sposób w przypadku kanałów analogowych i cyfrowych.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Ustawienia języka ścieżki dźwiękowej
Umożliwia zmianę języka odtwarzanego dźwięku.
""
●●
Dostępne ścieżki dźwiękowe mogą się różnić w zależności od nadawanego programu.
Format dźwięku
Umożliwia zmianę formatu odtwarzanego dźwięku.
""
Obsługiwany format dźwięku może różnić się w zależności od nadawanego programu.
""
Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
Wyświetlanie menu Interfejs TVkey
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Interfejs TVkey
Można korzystać z następujących funkcji:
●●
Menu TVkey: Pokaż menu interfejsu TVkey.
●●
Przewodnik: Wybierz przewodnik, którego chcesz używać podczas oglądania za pomocą klucza TVkey.
●●
Usuń profil operatora TVkey: Pokaż listę operatorów TVkey do usunięcia.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Czytanie tekstu cyfrowego
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia eksperckie
Tekst cyfrowy (MHEG)
Z tej funkcji można skorzystać podczas oglądania programu zawierającego zarówno tekst, jak i treści multimedialne.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to międzynarodowy standard systemów kodowania
danych stosowany w multimediach i hipermediach. Jest to standard wyższego poziomu w stosunku do systemu MPEG,
obejmujący hipermedia łączące różne dane – zdjęcia, usługi znakowe, animacje, grafikę, filmy, a także dane multimedialne.
Technologia MHEG jest interaktywnym środowiskiem użytkownika i znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, takich
jak telewizja na żądanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny
(Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.
- 103 -
Obraz oraz Dźwięk
Ustawienia obrazu i dźwięku można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.
Korzystanie z funkcji Tryb inteligentny
Pozwól, aby telewizor przeanalizował otoczenie i oglądaną treść, aby zapewnić lepszą jakość obrazu.
Ustawienia
Ogólne
Ustawienia trybu inteligentnego
W trybie Tryb inteligentny telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, treść i wzorce użytkowania, aby zapewnić
najlepszą jakość obrazu. Można włączyć lub wyłączyć poniższe opcje. W ten sposób można tworzyć preferowane
środowisko wyświetlania.
"" W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED, The Frame oraz The Serif, może nie być obsługiwana
w zależności od modelu.
●●
Tryb inteligentny
Włącz lub wyłącz opcję Tryb inteligentny.
●●
Dopasowująca się jasność
Automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia ekranu, wykrywając poziom światła otoczenia za pomocą
czujnika.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje. (Na przykład Ambient Mode, i Tryb gry).
Dopasowujący się dźwięk
Zapewnia zoptymalizowaną jakość dźwięku dzięki analizie środowiska oglądania i elementów dźwięku treści.
––
Sprawdź przestrzeń wokół TV
Optymalizuje dźwięk, analizując przestrzeń, w której znajduje się telewizor. Gdy otoczenie jest spokojne,
skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu telewizora, a następnie uruchom tę funkcję. Ta funkcja
jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor jest sparowany z pilotem Pilot Samsung Smart.
""
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyjście dźwięku telewizora jest ustawione na Telewizyjne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre tryby lub aplikacje. (Na przykład Ambient Mode, Tryb gry i
aplikacje sterujące dźwiękiem telewizora).
- 104 -
●●
Dopasowująca się głośność
Automatycznie dostosowuje się do określonego poziomu głośności podczas oglądania telewizji. Telewizor
analizuje historię użycia głośności na podstawie czasu, aby automatycznie dostosować głośność podczas
korzystania z aplikacji lub przełączania na zewnętrzne źródło sygnału.
""
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyjście dźwięku telewizora jest ustawione na Telewizyjne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre aplikacje lub urządzenia zewnętrzne.
""
Działanie tej funkcji wpływa na funkcję Głośność automatyczna, jednakże nie ma wpływu na inne funkcje.
""
Ta funkcja działa w oparciu o historię korzystania z funkcji głośności i może nie działać, jeśli historia ta w określonym
""
Różnica w tej funkcji nie przekracza +/- 5 stopni na skali względem bieżącej głośności i nie zmienia aktualnej
czasie jest niewystarczająca.
głośności, jeśli przekracza poziom 40.
Regulacja jakości obrazu
Zmiana opcji Tryb obrazu oraz Ustawienia eksperckie.
Wybór trybu obrazu
Ustawienia
Obraz
Tryb obrazu Spróbuj
Ta funkcja umożliwia wybór opcji Tryb obrazu, która zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania.
●●
Dynamiczny
Zwiększenie jasności i wyrazistości obrazu podczas oglądania przy jasnym oświetleniu.
●●
Standardowy
Domyślny tryb odpowiedni dla ogólnych warunków oglądania.
●●
Naturalny
Ograniczenie męczenia oczu i zwiększenie komfortu oglądania.
●●
Film
Odpowiedni tryb do oglądania telewizji lub filmów w ciemnym pokoju.
"" W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
- 105 -
Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie Spróbuj
Ustawienia ekranu można dostosować do własnych potrzeb przy użyciu następujących funkcji:
●●
Podświetlenie Spróbuj
●●
Jasność Spróbuj
●●
Kontrast Spróbuj
●●
Ostrość Spróbuj
●●
Kolor Spróbuj
●●
Odcień (Z/C) Spróbuj
●●
Zastosuj ustawienia obrazu Spróbuj
●●
Czysty obraz cyfrowy Spróbuj
●●
Ustawienia Auto Motion Plus Spróbuj
""
●●
●●
Gdy dla opcji Wyraźny ruch (LED) jest wybrane ustawienie Włączone, ekran jest ciemniejszy niż przy ustawieniu
Wyłączone.
Local Dimming
""
Automatyczna regulacja jasności poszczególnych obszarów ekranu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Contrast Enhancer Spróbuj
- 106 -
●●
Tryb Film Spróbuj
""
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy dla sygnału telewizyjnego, AV, komponentowego (480i, 576i, 1080i) lub HDMI
(1080i).
●●
Tonacja kolorów Spróbuj
●●
Balans bieli Spróbuj
●●
Gamma Spróbuj
●●
Tylko tryb RGB Spróbuj
●●
Ustawienia przestrzeni kolorów Spróbuj
●●
Resetowanie obrazu Spróbuj
Ustawianie środowiska oglądania dla urządzeń zewnętrznych
Ustawienia telewizora można zoptymalizować pod kątem oglądania określonych formatów wideo.
Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
(Ustawienia Trybu gry)
Tryb gry
Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod kątem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak
PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™.
"" Ekran Ustawienia Trybu gry może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Tryb gry nie jest dostępny podczas oglądania telewizji.
"" Ekran może nieznacznie drgać.
"" Po uaktywnieniu funkcji Tryb gry dla funkcji Tryb obrazu i Tryb dźwięku automatycznie wybierane jest ustawienie Gra. Tryb
dźwięku może nie być automatycznie włączany w zależności od wybranego urządzenia audio w menu Wyjście dźwięku.
"" Gdy dla opcji Tryb gry wybrano ustawienie Włączone, niektóre funkcje są niedostępne.
"" Aby użyć innego urządzenia zewnętrznego podłączonego do tego samego portu, ustaw Tryb gry na Wyłączone, a następnie
podłącz urządzenie zewnętrzne do portu.
"" Funkcje dostępne dla opcji Tryb gry używane w systemie Nintendo Switch™ mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- 107 -
Konfigurowanie szczegółów funkcji Tryb gry
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Ustawienia Trybu gry
"" W zależności od modelu te funkcje mogą nie być obsługiwane.
●●
Wzmacnianie gier
Można sprawić, że gry będą zapewniały większy efekt immersji dzięki użyciu intensywnego, żywego obrazu i
trójwymiarowego dźwięku zoptymalizowanego pod kątem gier.
●●
Dynamiczny korektor czerni
Pozwala łatwo wykrywać przedmioty lub ukrytych wrogów czających się w ciemnych zakamarkach,
poprawiając widoczność i szczegóły obiektów w ciemnych scenach bez wyblakłych kolorów i kontrastu w
jaśniejszych scenach.
●●
Ustawienia gry Motion Plus
Konfiguracja ustawień funkcji Gra Motion Plus.
●●
FreeSync
Gra może być przyjemniejsza, dzięki wyeliminowaniu rozchodzenia się i zacinania obrazu na ekranie.
––
Należy ustawić tę funkcję wyłącznie dla urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję AMD Radeon
FreeSync.
––
W celu optymalizacji środowiska gry należy ustawić rozdzielczość urządzenia zewnętrznego na 1080p przy
120 Hz. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync”.
""
Jeśli taka rozdzielczość nie jest obsługiwana, działanie może nie być płynne.
""
Po ustawieniu opcji FreeSync lub uruchomieniu funkcji FreeSync dla urządzenia zewnętrznego ekran może migotać.
""
Niewielkie zmiany jasności mogą wystąpić podczas działania funkcji FreeSync w związku z wahaniami częstotliwości
""
Przed rozpoczęciem gry ustaw funkcję FreeSync na Podstawowe lub Najlepsza.
urządzenia zewnętrznego.
- 108 -
Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego
Ustawienia
wejściowego Spróbuj
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Rozszerzenie sygnału
Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń HDMI.
"" Jeśli przejdziesz do złącza HDMI, dla którego chcesz użyć funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego i naciśniesz przycisk
Wybierz w celu ustawienia dla funkcji wartości Włączone, ekran telewizora zacznie migać.
"" Jeśli telewizor został podłączony do urządzenia zewnętrznego, które obsługuje wyłącznie częstotliwości UHD 24 Hz lub
UHD 30 Hz, lub jakąkolwiek częstotliwość FHD, funkcja Rozszerzenie sygnału wejściowego może być niedostępna. W takim
przypadku wyłącz funkcję Rozszerzenie sygnału wejściowego.
"" Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część „Obsługiwane rozdzielczości sygnałów
wejściowych UHD”.
"" Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące modeli serii Q900RB, patrz „Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych
obsługiwanych przez modele serii Q900RB”.
Korzystanie z poziomu czerni HDMI
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Poziom czerni HDMI Spróbuj
Funkcja Poziom czerni HDMI umożliwia regulowanie poziomu czerni w celu rozwiązania problemów z niskim
poziomem czerni, niskim kontrastem lub mdłymi kolorami, spowodowanych przez urządzenia zewnętrzne
podłączone do telewizora kablem HDMI.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy podawany przez złącze HDMI telewizora jest zgodny ze
standardem RGB444.
- 109 -
Funkcje obsługi obrazu
W telewizorze można skonfigurować ustawienia obrazu.
Wyświetlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)
Ustawienia
Obraz
PIP
Podczas oglądania na ekranie głównym obrazu ze źródła zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, można
jednocześnie oglądać program telewizyjny w okienku PIP.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Funkcja PIP jest niedostępna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
"" Włączenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie głównym może skutkować obniżeniem jakości obrazu PIP.
"" Funkcja PIP jest dostępna tylko w następujących warunkach: 1) Źródłem obrazu na ekranie głównym jest złącze Component
lub HDMI. 2) Rozdzielczość wejściowa jest niższa niż FHD (Full HD).
"" W oknie PIP obsługiwane są tylko kanały cyfrowe, natomiast nie są obsługiwane kanały UHD.
Zmiana rozmiaru obrazu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu Spróbuj
Można zmienić wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora na Standardowy 16:9, Użytkownika lub 4:3.
"" Obsługiwane rozmiary obrazu mogą różnić się w zależności od sygnału wejściowego. Więcej informacji dotyczących
obsługiwanych rozmiarów obrazu zawiera część „Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe”.
- 110 -
Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Automatyczna szerokość
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Zmiana rozmiaru obrazu w trybie 4:3 lub w trybie dopasowania do ekranu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar ekranu 4:3
Wybór rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas oglądania telewizji w trybie 4:3 lub
Dopasuj do ekranu. Obsługiwane rozmiary ekranu mogą się różnić w zależności kraju. Ta funkcja pozwala zmienić
rozmiar obrazu.
"" Tryb 4:3 nie jest dostępny, gdy urządzenie zewnętrzne jest podłączone do telewizora za pomocą złącza komponentowego
lub HDMI.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Dopasowanie obrazu do ekranu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Dopasuj do ekranu Spróbuj
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od ustawienia Rozmiar obrazu.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranych sygnałów.
Dostosowanie rozmiaru i/lub pozycji obrazu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Powiększenie i pozycja Spróbuj
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Użytkownika.
"" Aby zmienić pozycję obrazu na kanałach analogowych, w pierwszej kolejności powiększ obraz, a następnie zmień pozycję.
- 111 -
Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia
eksperckie
Zmiana opcji Tryb dźwięku oraz Ustawienia eksperckie.
Wybór trybu dźwięku
Ustawienia
Dźwięk
Tryb dźwięku Spróbuj
Można wybrać dostępny tryb dźwięku — Standardowy lub Wzmocnienie — w zależności od własnych preferencji w
odniesieniu do typu treści lub środowiska odsłuchowego.
"" W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
"" Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego ustawienie opcji Tryb dźwięku może się odpowiednio zmienić.
Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku
Ustawienia
Dźwięk
Ustawienia eksperckie Spróbuj
Jakość dźwięku można dostosować przez regulację następujących ustawień.
●●
Balans Spróbuj
●●
Korektor Spróbuj
●●
""
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujący się dźwięk.
""
Nazwa wyświetlana przez tę funkcję może się różnić w zależności od podłączonego urządzenia zewnętrznego.
Format wyjściowego dźwięku cyfrowego Spróbuj
Aby odtworzyć zawartość w formacie Dolby Digital+ (with Atmos), wybierz opcję Dolby Digital+.
""
Opcja Dolby Digital+ jest dostępna wyłącznie przez złącze HDMI (ARC) dla urządzeń zewnętrznych obsługujących ten
""
Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.
""
W przypadku korzystania z odbiornika AV, który nie obsługuje formatu Dolby Digital+, po wybraniu opcji Dolby
format.
Digital+ żaden dźwięk nie będzie emitowany.
- 112 -
●●
●●
Opóźnienie wyjściowego dźwięku cyfrowego Spróbuj
""
Ta funkcja jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do złącza HDMI (ARC) oraz SPDIF (Sony
""
W zależności od modelu funkcja może nie być obsługiwana.
Philips Digital Interface).
Zgodność z Dolby Atmos Spróbuj
Pozwala przełączyć telewizor w tryb obsługi strumieni Dolby Digital+ with Atmos przesyłanych przez
urządzenia zewnętrzne.
Wybierz ustawienie Włączone, jeśli urządzenie audio podłączone przez złącze HDMI (ARC) obsługuje format
Dolby Atmos. Ekran telewizora może migać, gdy ta funkcja jest włączona lub wyłączona.
""
Po włączeniu tej funkcji dla funkcji Format wyjściowego dźwięku cyfrowego ustaw opcję Dolby Digital+.
""
Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.
●●
Głośność automatyczna Spróbuj
●●
Reagowanie dźwiękiem Spróbuj
●●
Zeruj dźwięk Spróbuj
""
Standardowe sygnały dźwiękowe są próbkowane z częstotliwością 48 kHz, natomiast sygnały dźwiękowe HD z
""
Niektóre odbiorniki SPDIF mogą nie być zgodne z formatem HD Audio.
częstotliwością 96 kHz.
Korzystanie z funkcji obsługi dźwięku
W telewizorze można skonfigurować ustawienia dźwięku.
Wybór głośników
Ustawienia
Dźwięk
Wyjście dźwięku Spróbuj
Wybór głośników wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dźwięku.
"" Pilot Pilot Samsung Smart może nie obsługiwać głośników zewnętrznych. Jeśli głośnik zewnętrzny jest aktywny, niektóre
pozycje menu dźwięku nie są obsługiwane.
- 113 -
Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth
Ustawienia
Dźwięk
Wyjście dźwięku
Lista głośników Bluetooth
Funkcja umożliwia podłączenie do telewizora urządzeń audio Bluetooth. Muszą być one sparowane za pomocą
funkcji Bluetooth telewizora. Dodatkowe informacje dotyczące parowania można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia audio Bluetooth.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Jeśli telewizor nie wykryje urządzenia audio Bluetooth, umieść urządzenie bliżej telewizora, a następnie wybierz opcję
Odśwież.
"" Po włączeniu sparowanego urządzenia audio Bluetooth telewizor wykrywa je automatycznie i wyświetla okno podręczne.
To okno podręczne umożliwia włączanie/wyłączanie urządzenia audio Bluetooth.
"" Na jakość dźwięku może mieć wpływ stan połączenia Bluetooth.
"" Przed użyciem urządzenia audio Bluetooth należy przeczytać część „Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth”.
Odtwarzanie dźwięku z telewizora przez urządzenie audio firmy Samsung
obsługujące funkcję Wi-Fi
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu podłączenia i korzystania z urządzenia audio firmy Samsung
obsługującego funkcję Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia.
Ustawienia
Dźwięk
Ustawienia dźwięku przestrzennego głośnika Wi-Fi Spróbuj
Po podłączeniu do telewizora jednego lub więcej urządzeń bezprzewodowych audio firmy Samsung obsługujących
funkcję Wi-Fi można optymalnie skonfigurować dźwięk, korzystając z ustawień dźwięku przestrzennego. Można
wybrać dowolną konfigurację dźwięku przestrzennego z wykorzystaniem urządzenia soundbar lub bez niego.
Funkcja konfiguracji dźwięku przestrzennego jest dostępna, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
●●
Do tej samej sieci bezprzewodowej muszą być podłączone co najmniej dwa głośniki bezprzewodowe firmy
Samsung tego samego typu.
●●
Urządzenia audio firmy Samsung, które obsługują funkcję Wi-Fi, muszą być podłączone do tej samej sieci
bezprzewodowej, co telewizor.
"" Konfiguracje dźwięku przestrzennego z wykorzystaniem urządzenia soundbar mogą nie być obsługiwane w zależności od
produktu.
"" Jeśli funkcja Dublowanie ekranu zostanie aktywowana podczas korzystania z urządzeń audio firmy Samsung obsługujących
funkcję Wi-Fi, połączenie zostanie rozłączone.
"" W zależności od modelu może dojść do utraty synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem w wyniku niedopasowania
kodeków.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 114 -
System oraz Pomoc techn.
Można skonfigurować ustawienia systemu i pomocy, takie jak zegar, czasomierze, zużycie energii czy aktualizacje
oprogramowania.
Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy
Można ustawić bieżącą godzinę i funkcję czasomierza.
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas Spróbuj
Zegar można ustawiać ręcznie lub automatycznie. Po ustawieniu funkcji Zegar można w dowolnym czasie wyświetlić
aktualną godzinę na ekranie telewizora.
Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
●●
Został odłączony, a następnie ponownie podłączony przewód zasilający.
●●
Tryb zegara został zmieniony z trybu Auto na Ręcznie.
●●
Telewizor nie jest podłączony do Internetu.
●●
Żadne sygnały telewizyjne nie są odbierane.
Automatyczne ustawianie zegara
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar
Tryb zegara
Auto
"" Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do Internetu lub odbiera sygnał transmisji cyfrowej przy użyciu
podłączonej anteny.
"" Dokładność odbieranych danych czasowych może różnić się w zależności od kanału i jakości sygnału.
"" Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej za pomocą złącza HDMI lub
komponentowego, wymagane jest ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- 115 -
Ręczne ustawianie zegara
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar
Tryb zegara
Ręcznie
Po wybraniu dla opcji Tryb zegara ustawienia Ręcznie można bezpośrednio wprowadzić bieżącą godzinę. Wybierz
opcje Data i Czas przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowej
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar
Strefa czasowa
Ustawianie odpowiedniej godziny przez określenie funkcji czasu letniego i strefy czasowej.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
GMT
Wybór strefy czasowej.
●●
DST
Automatyczne ustawienie czasu letniego (DST).
- 116 -
Zmiana bieżącej godziny
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar
Przesunięcie czasowe
Funkcja Przesunięcie czasowe pozwala ustawić czas z wykorzystaniem połączenia internetowego.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto, telewizor nie odbiera informacji o
czasie za pomocą normalnych sygnałów telewizyjnych i jest połączony z Internetem przez lokalną sieć.
Korzystanie z funkcji automatycznego wyłączania
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Auto. wyłączanie
Ta funkcja pozwala automatycznie wyłączać telewizor po wcześniej ustawionym czasie. Funkcję automatycznego
wyłączania można ustawić maksymalnie na 180 minut.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach oglądania.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wyłączanie telewizora przy użyciu czasomierza
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Wyłącznik czasowy
Ustawienie funkcji Wyłącznik czasowy umożliwia automatyczne wyłączanie telewizora o określonej godzinie.
Funkcja Wyłącznik czasowy jest dostępna, pod warunkiem ustawienia funkcji Zegar.
"" Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw ustaw opcję Zegar (
Zegar).
- 117 -
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Obsługa funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczędz. Energii
Ustaw funkcję Czas automatycznej ochrony, aby zmniejszyć zużycie energii przez telewizor.
Ustawianie funkcji Czas automatycznej ochrony
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas automatycznej ochrony Spróbuj
Aktywuj wygaszacz ekranu, kiedy telewizor wyświetla stały obraz przez co najmniej dwie godziny.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych trybach oglądania.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ograniczanie zużycia energii przez telewizor
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco Spróbuj
Ta funkcja umożliwia dostosowanie jasności ekranu telewizora, zmniejszenie ogólnego zużycia energii i zapobieganie
przegrzewaniu.
●●
Wykrywanie światła otoczenia Spróbuj
Automatyczne dostosowanie jasności ekranu telewizora na podstawie oświetlenia w celu ograniczenia zużycia
energii przez telewizor. Jeśli funkcja Wykrywanie światła otoczenia spowodowała ustawienie zbyt wysokiej
lub zbyt niskiej jasności ekranu, można ręcznie dostosować minimalny poziom jasności ekranu za pomocą
opcji Minimalne podświetlenie.
""
Gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Standardowy, stan „wyłączenia” czujnika oświetlenia może się różnić
w zależności od modelu. Czujnik oświetlenia można wyłączyć tylko wtedy, gdy opcja Wykrywanie światła otoczenia
dostępna dla funkcji Rozwiązanie Eco jest wyłączona oraz dla funkcji Local Dimming (
Ustawienia eksperckie
●●
Ustawienia
Obraz
Local Dimming) wybrano ustawienie Wysoko lub Nisk..
Minimalne podświetlenie Spróbuj
Po włączeniu funkcji Wykrywanie światła otoczenia można ręcznie ustawić minimalną jasność ekranu
telewizora. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy jej wartość jest mniejsza niż ustawienie
Ustawienia
Obraz Ustawienia eksperckie Podświetlenie.
""
●●
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowująca się jasność.
Tryb oszczędzania energii Spróbuj
Regulacja ustawienia jasności umożliwiająca zmniejszenie zużycia prądu przez telewizor.
""
●●
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowująca się jasność.
Oświetlenie dynamiczne Spróbuj
Regulacja jasności w zależności od ruchów na ekranie w celu zmniejszenia zużycia energii.
●●
Automatyczne wyłączanie zasilania Spróbuj
Automatycznie wyłącza telewizor, gdy kontroler telewizora i zdalne sterowanie nie są używane przez
określony czas, aby ograniczyć zbędne zużycie energii.
- 118 -
Aktualizacja oprogramowania telewizora
Wyświetlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.
[[ NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA telewizora, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu
aktualizacji oprogramowania nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po
aktualizacji oprogramowania przywrócone zostaną ustawienia domyślne funkcji wideo i audio.
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania Spróbuj
Aktualizowanie przez Internet
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz Spróbuj
"" Aktualizowanie przez Internet wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
Aktualizowanie przez urządzenie USB
Ustawienia
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej Samsung i zapisaniu go w urządzeniu USB podłącz urządzenie
USB do telewizora w celu przeprowadzenia aktualizacji.
"" Aby dokonać aktualizacji przy użyciu urządzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera.
Następnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyższego poziomu urządzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
będzie mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.
Automatyczna aktualizacja telewizora
Ustawienia Pomoc techn.
automatyczna Spróbuj
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja
Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, można skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania
telewizora podczas oglądania telewizji. Po zakończeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas
następnego włączenia telewizora.
Jeśli wyrażasz zgodę na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji Aktualizacja automatyczna zostanie
automatycznie wybrane ustawianie Włączone. Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna, wyłącz ją za pomocą
przycisku Wybierz.
"" Jeśli jednocześnie działa inna funkcja sieciowa, działanie tej funkcji może trwać dłużej.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
- 119 -
Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem
Telewizor można chronić przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem.
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Inteligentne zabezpieczenia Spróbuj
Funkcja Inteligentne zabezpieczenia chroni telewizor podłączony do Internetu przed atakami hakerskimi
i szkodliwym kodem.
Wykrywanie szkodliwego kodu w telewizorze i podłączonym nośniku pamięci
masowej
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Inteligentne zabezpieczenia
Skanuj
Jeśli zostanie wykryty szkodliwy kod, na ekranie pojawią się wyniki skanowania. Okno wyników zawiera informacje
o całym wykrytym szkodliwym kodzie. Wykryty kod można poddać kwarantannie (odizolować). Kwarantanna
uniemożliwia wykonanie tego kodu.
1.
Zaznacz cały szkodliwy kod, aby poddać go kwarantannie.
2.
Wybierz opcję Izoluj.
Wybrany złośliwy kod zostanie przeniesiony do obszaru Lista izolowanych.
"" Lista izolowanych zawiera wszystkie szkodliwe kody poddane kwarantannie.
- 120 -
Funkcje audio i wideo dla osób niedowidzących i
niedosłyszących
Można skonfigurować funkcje dla osób niedowidzących i niedosłyszących.
Uruchamianie funkcji dostępności
Ustawienia
Ogólne
Dostępność Spróbuj
Uruchamianie funkcji Skróty dostępności
Ekran Skróty dostępności ułatwia dostęp do funkcji dostępności. Aby wyświetlić Skróty dostępności, naciśnij i
przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę przycisk głośności. Można wtedy z łatwością włączyć lub wyłączyć funkcje
takie jak Przewodnik głosowy, Opis audio, Napisy, Wysoki kontrast, Powiększ, Odcienie szarości, Odwrócenie koloru,
Naucz się korzystać z pilota, Poznaj ekran Menu, Wiele wyjść audio, Powiększenie okna języka migowego, Spowolnij
powtarzanie przycisku itp.
"" Na standardowym pilocie naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE.
"" Nawet jeśli dla opcji Przewodnik głosowy wybrano ustawienie Wyłączone lub dźwięk jest wyciszony, instrukcje głosowe
funkcji Skróty dostępności są aktywne.
"" Poszczególne pozycje menu skrótów mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Włączanie instrukcji głosowych dla osób niedowidzących
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia przewodnika głosowego Spróbuj
Istnieje możliwość uaktywnienia instrukcji głosowych opisujących opcje menu w celu ułatwienia obsługi dla osób
niedowidzących. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dla opcji Przewodnik głosowy ustawienie Włączone. Po włączeniu
funkcji Przewodnik głosowy telewizor emituje instrukcje głosowe dotyczące zmiany kanałów, regulowania głośności,
informacji o bieżących i przyszłych programach, planowanym oglądaniu, innych funkcji telewizora, a także różnego
rodzaju treści dostępnych przy użyciu funkcji Internet oraz Wyszukaj.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przejdź do opcji Przewodnik głosowy, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
"" Funkcja Przewodnik głosowy działa w języku określonym na ekranie Język telewizora. Jednak nie wszystkie języki
figurujące na ekranie Język telewizora są obsługiwane przez funkcję Przewodnik głosowy. Opcja Angielski jest zawsze
obsługiwana.
"" Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień Język w telewizorze, patrz „Zmiana języka menu”.
- 121 -
Zmiana głośności, prędkości i wysokości głosu dla funkcji Przewodnik
głosowy
Pozwala skonfigurować głośność, prędkość oraz wysokość tonu instrukcji głosowych.
Opis audio
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia opisu audio Spróbuj
Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta
usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
●●
Opis audio
Włączanie lub wyłączanie funkcji audiodeskrypcji.
●●
Głośność opisu audio
Regulacja głośności audiodeskrypcji.
Biały tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Wysoki kontrast Spróbuj
Powoduje wyświetlanie białego tekstu na czarnym tle oraz wyłączenie przezroczystości na ekranie funkcji Smart
Hub oraz na ekranach menu ustawień, aby ułatwić odczytywanie tekstu.
"" Jeśli funkcja Wysoki kontrast jest włączona, niektóre pozycje menu Dostępność nie są dostępne.
Ustawienie czarno-białej kolorystyki ekranu
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Odcienie szarości Spróbuj
Pozwala zmienić kolorystykę ekranu telewizora na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane
przez kolory.
"" Jeśli funkcja Odcienie szarości jest włączona, niektóre pozycje menu Dostępność nie są dostępne.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 122 -
Odwracanie kolorów ekranu
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Odwrócenie koloru Spróbuj
Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie telewizora dla menu konfiguracyjnych, aby zwiększyć ich czytelność.
"" Jeśli funkcja Odwrócenie koloru jest włączona, niektóre pozycje menu Dostępność nie są dostępne.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Powiększanie czcionki (dla osób niedowidzących)
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Powiększ Spróbuj
Czcionkę, jaką są wyświetlane napisy na ekranie telewizora, można powiększyć. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dla
opcji Powiększ ustawienie Włączone.
Zapoznanie się z przyciskami pilota (dla osób niedowidzących)
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Naucz się korzystać z pilota Spróbuj
Funkcja pozwala osobom niedowidzącym zapoznać się z rozmieszczeniem przycisków na pilocie. Po włączeniu
tej funkcji naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie spowoduje wypowiedzenie nazwy przycisku przez głośniki
telewizora. Naciśnij dwukrotnie przycisk
, aby wyjść z trybu Naucz się korzystać z pilota.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja Przewodnik głosowy.
Nauka korzystania z menu telewizora
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Poznaj ekran Menu Spróbuj
Istnieje możliwość nauki korzystania z menu wyświetlanych na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże
informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja Przewodnik głosowy.
- 123 -
Oglądanie transmisji telewizyjnych z napisami
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia napisów Spróbuj
Dla opcji Napisy wybierz ustawienie Włączone. Od tego momentu program będzie wyświetlany z napisami.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Ta funkcja nie ma żadnego związku z funkcjami kontrolowania napisów dla odtwarzaczy DVD lub Blu-ray. Do sterowania
napisami dostępnymi na płycie DVD lub Blu-ray należy używać funkcji napisów dostępnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray
oraz na jego pilocie.
●●
Napisy
Włączanie i wyłączanie napisów.
●●
Tryb napisów
Ustawianie trybu napisów.
●●
Język napisów
Ustawianie języka napisów.
Wybór języka nadawanych napisów
Można wybrać domyślny język napisów. Lista może być różna w zależności od transmisji.
●●
Podstawowy język napisów
Ustawianie głównego języka napisów.
●●
Dodatkowy język napisów
Ustawianie dodatkowego języka napisów.
Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń Bluetooth (dla
osób niedosłyszących)
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Wiele wyjść audio
Pozwala jednocześnie włączyć głośniki telewizora i słuchawki Bluetooth. Po uaktywnieniu tej funkcji dla słuchawek
Bluetooth można ustawić wyższą głośność niż dla głośników telewizora.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Podłączenie słuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyjść audio. Więcej informacji dotyczących
podłączania urządzeń Bluetooth do telewizora zawiera część „Słuchanie dźwięku telewizora za pośrednictwem urządzeń
Bluetooth”.
- 124 -
Powiększanie ekranu języka migowego dla osób niedosłyszących
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia powiększenia okna języka migowego
Spróbuj
Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję. Najpierw
należy wybrać dla opcji Powiększenie okna języka migowego ustawienie Włączone, a następnie wybrać opcję Edytuj
powiększenie okna języka migowego, aby zmienić pozycję i wielkość ekranu języka migowego.
Konfigurowanie ustawień powtarzania dla przycisków zdalnego sterowania
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie
Spróbuj
Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie podczas
korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania. Najpierw należy wybrać dla opcji Spowolnij powtarzanie przycisku
ustawienie Włączone, a następnie dostosować prędkość działania za pośrednictwem opcji Interwał powtarzania.
Korzystanie z innych funkcji
Można wyświetlić inne funkcje.
Zmiana języka menu
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Język Spróbuj
Ogólne
Menedżer systemu
Zmień kod PIN Spróbuj
Ustawianie hasła
Ustawienia
Pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź kod PIN. Wprowadź go ponownie w celu
potwierdzenia. Domyślny kod PIN to „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”).
"" W przypadku zapomnienia kodu PIN można go zresetować za pomocą pilota. Przy włączonym telewizorze naciśnij
następujące przyciski na pilocie w podanej kolejności, aby przywrócić kod PIN „0000” (we Francji i Włoszech: „1111”).
Pilot Samsung Smart: Wybierz przycisk VOL.
Na pilocie standardowym: Wybierz przycisk
przycisk RETURN.
(
) (Głośniej)
Głośniej
.
(
) (Głośniej)
wybierz przycisk RETURN.
- 125 -
Ciszej
Głośniej
wybierz przycisk RETURN.
.
(
) (Ciszej)
wybierz
Wybór trybu użytkowania i ustawienia Tryb sklepowy
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Tryb użytkowania Spróbuj
Wybranie dla opcji Tryb użytkowania ustawienia Tryb sklepowy umożliwia korzystanie z telewizora w trybie
przeznaczonym do prezentowania w sklepie.
"" W przypadku wszystkich innych zastosowań należy wybrać ustawienie Tryb domowy.
"" Ustawienia Tryb sklepowy należy używać tylko podczas prezentacji w sklepie. Podczas korzystania z ustawienia Tryb
sklepowy niektóre funkcje są wyłączone, a ustawienia telewizora automatycznie resetowane po zdefiniowanym czasie.
Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi
Ustawienia
urządzeń Spróbuj
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Menedżer podłączania
Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia mobilne lub tablety, które są podłączone do tej samej
sieci co telewizor, można udostępniać treści, wyświetlić listę dozwolonych i podłączonych urządzeń.
●●
Powiadomienie o dostępie
Ustawianie wyświetlania powiadomienia, gdy urządzenie zewnętrzne, takie jak urządzenie mobilne lub tablet,
próbuje połączyć się z telewizorem.
●●
Lista urządzeń
Zarządzanie listą urządzeń zewnętrznych zarejestrowanych w telewizorze.
Korzystanie z funkcji AirPlay
Ustawienia
Ogólne
Ustawienia Apple AirPlay
Funkcja AirPlay umożliwia wyświetlanie obrazu z urządzenia iPhone, iPad lub Mac na ekranie telewizora.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora
Ustawienia
Ogólne
Resetuj Spróbuj
Przywrócenie ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji telewizora.
1.
Wybierz opcję Resetuj. Zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN zabezpieczeń.
2.
Wprowadź kod PIN zabezpieczeń, a następnie wybierz Tak. Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.
Telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie, a następnie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji
wstępnej.
"" W przypadku pominięcia niektórych kroków konfiguracji wstępnej uruchom Set Up TV (
kierunkowy w górę
TV
przycisk kierunkowy w górę
Źródło
przycisk
Set Up TV), a następnie skonfiguruj ustawienia w pominiętych
krokach.
"" Dodatkowe informacje dotyczące funkcji Resetuj można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- 126 -
HbbTV
Dostępne są różne usługi, poczynając od rozrywki poprzez usługi sieciowe i producentów CE, aż po HbbTV.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Niektóre kanały mogą nie obejmować usługi HbbTV.
W niektórych krajach usługa HbbTV jest domyślnie wyłączona. W takim przypadku z funkcji HbbTV można korzystać
po zainstalowaniu aplikacji HbbTV (aplikacja instalacyjna HbbTV) ze strony Samsung APPS.
Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie usługi HbbTV, przejdź do
Ustawienia eksperckie
Ustawienia
Nadawanie
Ustawienia HbbTV i dla funkcji HbbTV wybierz ustawienie Włączone lub Wyłączone. (W
zależności od regionu geograficznego).
Można korzystać z następujących funkcji:
●●
HbbTV: Włącz lub wyłącz kanały z danymi.
●●
Nie śledź: Poleć aplikacjom i usługom, aby nie śledziły Twojej historii przeglądania.
●●
Przegl. prywatne: Włącz Przeglądanie prywatne, aby przeglądarka nie zapisywała historii internetowej.
●●
Usuwanie danych przeglądania: Usuń wszystkie zapisane pliki cookie.
Jeśli chcesz, aby ta funkcja była nieaktywna lub aktywna, wyłącz ją lub włącz za pomocą przycisku Wybierz.
●●
Funkcja HbbTV jest niedostępna, jeśli uruchomiono funkcję Timeshift lub trwa odtwarzanie nagranego pliku
wideo.
●●
Aplikacja w usłudze HbbTV może czasowo nie działać, zależnie od sytuacji w stacji nadawczej lub u dostawcy
aplikacji.
●●
Aplikacja w usłudze HbbTV działa wyłącznie, gdy telewizor jest podłączony do sieci zewnętrznej. Aplikacja
może nie działać poprawnie w zależności od stanu sieci.
●●
Jeśli zainstalowano aplikację dostępną w usłudze HbbTV i transmitowany program obsługuje funkcję HbbTV,
na ekranie wyświetlany jest czerwony przycisk.
●●
W przypadku niektórych kanałów można korzystać zarówno z cyfrowej, jak i tradycyjnej telegazety, używając
przycisku pilota TTX/MIX jako przełącznika.
""
Na pilocie Pilot Samsung Smart naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę przycisk
naciśnij przycisk
lub
lub
, ewentualnie
, a następnie wybierz opcję TTX/MIX z listy podręcznej.
●●
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb cyfrowy TTX
funkcji HbbTV.
●●
Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb tradycyjnej
telegazety.
- 127 -
Korzystanie z kart telewizyjnych (karta CI lub CI+)
Możliwość oglądania płatnych kanałów po włożeniu karty telewizyjnej („CI lub CI+ Card”) do gniazda COMMON
INTERFACE.
"" W zależności od modelu 2 złącza karty CI mogą nie być obsługiwane.
"" Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub CI+.
"" W zależności od modelu karta („CI lub CI+ Card”) może nie być obsługiwana.
Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem
kart CI
"" Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.
Mocowanie adaptera kart CI do gniazda COMMON INTERFACE
Aby zamocować adapter kart CI, należy wykonać następujące czynności:
1. Włóż adapter kart CI CARD do dwóch otworów z tyłu telewizora.
""
Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora obok gniazda COMMON INTERFACE.
2. Podłącz adapter kart CI CARD do gniazda COMMON INTERFACE z tyłu telewizora.
- 128 -
Podłączanie karty CI lub CI+
Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.
Podłączanie karty CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE
"" Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.
Podłącz kartę CI lub CI+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposób pokazany na rysunku poniżej.
- 129 -
Korzystanie z karty CI lub CI+
Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę CI lub CI+.
●●
Telewizory Samsung są zgodne ze standardem CI+ 1.4. Jeśli na ekranie telewizora Samsung jest wyświetlane
okno podręczne z komunikatem, może to wynikać z powodu braku zgodności ze standardem CI+ w wersji 1.4. W
przypadku problemów należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
""
Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.
""
Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z telewizorem Samsung, należy odłączyć moduł i
skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.
●●
Jeśli karta CI lub CI+ CARD nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat.
●●
Informacje o parowaniu będą wyświetlane za około 2-3 minuty. W przypadku wyświetlenia komunikatu o
błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
●●
Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja
zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.
"" Kartę CI lub CI+ należy uzyskać od lokalnego operatora telewizji kablowej.
"" Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
"" Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
"" Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
"" Karta CI lub CI+ może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach. Więcej informacji na temat obsługi karty „CI lub
CI+ CARD” w danym regionie udziela autoryzowany sprzedawca.
"" W przypadku problemów należy skontaktować się z operatorem telewizji kablowej.
"" Włóż kartę CI lub CI+, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. W przeciwnym razie ekran może nie wyglądać
prawidłowo.
- 130 -
Funkcja telegazety
Sposób korzystania z telegazety i uruchamiania funkcji telegazety.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko w kanale z usługą teletekstu.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Aby uruchomić funkcję Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk
lub
, a następnie z listy podręcznej wybierz opcję TTX/MIX.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk / TTX/MIX.
"" Aby zakończyć działanie funkcji Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij odpowiedni przycisk i wybierz opcję TTX/MIX na liście podręcznej w celu powrotu do bieżąco
nadawanego programu telewizyjnego.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk / TTX/MIX na pilocie w celu powrotu do bieżącego nadawanego programu
telewizyjnego.
Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była
prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje będą
niepełne lub będzie brakować niektórych stron.
"" Aby zmienić stronę Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Naciśnij przycisk numeryczny na wirtualnym panelu numerycznym.
Na pilocie standardowym: Naciśnij przycisk numeryczny.
Pilot Samsung Smart
TTX/MIX (Full TTX / Double TTX / Mix / TV na żywo): Tryb teletekstu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde
naciśnięcie przycisku TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletekstu w następującej kolejności: Full TTX → Double TTX →
Mix → TV na żywo.
●●
Całym ekranie: Teletekst jest wyświetlany na całym ekranie.
●●
Podwójny ekran: Teletekst pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na
drugiej połowie.
●●
Mix: Teletekst pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
●●
TV na żywo: Powróci do obrazu telewizji na żywo.
- 131 -
Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT,
różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków.
Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę,
naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.
6 Index: wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.
1 Sub Page: wyświetlanie dostępnej podstrony.
0 List/Flof: wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy.
W trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk 8 (Store).
8 Store: zapis stron telegazety.
2 Page Up: wyświetlanie następnej strony telegazety.
3 Page Down: wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.
5 Reveal/Conceal: Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby
przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.
4 Size: wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt
na dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy
ekran.
9 Hold: jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje
zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.
7 Cancel: zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij
przycisk ponownie.
- 132 -
Na pilocie standardowym
"" Na pilocie standardowym ikony funkcji Teletekst są nadrukowane na kilku przyciskach pilota. Aby uruchomić funkcję
Teletekst, należy odszukać jej ikonę nadrukowaną na przycisku pilota, a następnie nacisnąć ten przycisk.
/ TTX/MIX
na całym ekranie / podwójny ekran / mix / TV na żywo: Tryb teletekstu jest aktywowany w oglądanym kanale. Każde
naciśnięcie przycisku / TTX/MIX powoduje zmianę trybu teletekstu w następującej kolejności: na całym ekranie
→ podwójny ekran → mix → TV na żywo.
●●
Całym ekranie: Teletekst jest wyświetlany na całym ekranie.
●●
Podwójny ekran: Teletekst pojawia się na połowie ekranu z bieżąco oglądaną treścią kanału wyświetlaną na
drugiej połowie.
●●
Mix: Teletekst pojawia się w formie przezroczystej nakładki na bieżąco wyświetlanym kanale.
●●
TV na żywo: Powróci do obrazu telewizji na żywo.
Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeżeli firma emitująca wykorzystuje systemu FASTEXT,
różne tematy na stronie telegazety są kodowane kolorami i można je wybierać za pomocą kolorowych przycisków.
Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam sposób można wybierać poszczególne pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę,
naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze.
6 SETTINGS
Index: wyświetlanie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.
1 PRE-CH
Sub Page: wyświetlanie dostępnej podstrony.
0 SOURCE
List/Flof: wybór trybu telegazety. Po naciśnięciu w trybie LIST powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. W
trybie zapisywania listy można zapisać stronę telegazety na liście, naciskając przycisk 8 (Store).
8 CH LIST
Store: zapis stron telegazety.
2 CH <
Page Up: wyświetlanie następnej strony telegazety.
3 CH >
Page Down: wyświetlanie poprzedniej strony telegazety.
- 133 -
5 INFO
Reveal/Conceal: Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby
przywrócić normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie.
4 AD/SUBT.
"" Obsługa w zależności od modelu i regionu geograficznego.
Size: wyświetlanie telegazety z górnej połowy ekranu w dwukrotnym powiększeniu. Aby uzyskać ten sam efekt na
dolnej połowie ekranu, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem standardowy
ekran.
9 RETURN
Hold: jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie
wyświetlania na bieżącej stronie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.
7 EXIT
Cancel: zmniejszenie telegazety, aby nakładała się na emitowany kanał. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk
ponownie.
Typowa strona telegazety
Część
Zawartość
A
Numer wybranej strony.
B
Identyfikator kanału.
C
Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące wyszukiwania.
D
Data i godzina.
E
Tekst.
F
Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.
- 134 -
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z telewizorem podczas oglądania programów można uzyskać dostęp do różnych
rozwiązań. Jeśli w sekcji Rozwiązywanie problemów brak opisu i rozwiązania danego problemu, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Problemy z obrazem
W przypadku nieprawidłowości obrazu poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Testowanie obrazu
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test obrazu Spróbuj
Przed przejrzeniem poniższej listy problemów i rozwiązań wybierz opcję Rozpocznij test obrazu, aby stwierdzić, czy
problem jest spowodowany przez telewizor. Opcja Rozpocznij test obrazu wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości,
na podstawie którego można wykryć wady lub usterki.
Problem
Proponowane rozwiązania
Jeśli ekran telewizora Samsung migocze lub co pewien czas przygasa, może być wymagane
wyłączenie niektórych funkcji oszczędzania energii.
Migotanie i przygasanie
Wyłącz opcję Wykrywanie światła otoczenia, Tryb oszczędzania energii lub Oświetlenie
dynamiczne.
••
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
Wykrywanie światła otoczenia
••
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
••
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
Oświetlenie dynamiczne
Jeśli ekran telewizora nie wyświetla prawidłowo kolorów lub kolory czarny i biały są
wyłączone, uruchom funkcję Rozpocznij test obrazu.
••
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test obrazu
Jeżeli wyniki testu wykażą, że problem nie jest powodowany przez telewizor, wykonaj
następujące czynności:
Połączenia komponentowe/
kolor na ekranie
Podczas korzystania z urządzenia One Connect sprawdź, czy złącza wejścia wideo są
podłączone do właściwych złączy wyjścia wideo urządzenia zewnętrznego.
Podczas korzystania z kabla komponentowego sprawdź, czy jego złącza są odpowiednio
podłączone do gniazda zielonego (Y), niebieskiego (Pb) i czerwonego (Pr).
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń zewnętrznych, uruchom
Przewodnik połączeń.
••
Źródło
Przewodnik połączeń
Jeśli kolory na ekranie telewizora Samsung są wyświetlane prawidłowo, ale są zbyt jasne
lub zbyt ciemne, w pierwszej kolejności spróbuj dostosować poniższe ustawienia.
Jasność ekranu
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Podświetlenie
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Kontrast
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Jasność
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Ostrość
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Kolor
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Odcień (Z/C)
- 135 -
Problem
Rozmycie lub drgania
Proponowane rozwiązania
Jeśli zauważysz rozmycie lub drgania na ekranie, spróbuj rozwiązać problem za pomocą
funkcji Ustawienia Auto Motion Plus.
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Ustawienia Auto Motion
Plus
Jeśli telewizor samoczynnie się wyłącza, spróbuj wyłączyć niektóre funkcje oszczędzania
energii.
Sprawdź, czy opcja Auto. wyłączanie jest włączona. Funkcja Auto. wyłączanie umożliwia
automatyczne wyłączanie telewizora po upływie określonego czasu.
Niespodziewane wyłączanie
••
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Auto. wyłączanie
Jeśli funkcja Auto. wyłączanie nie jest włączona, sprawdź, czy jest włączona funkcja
Automatyczne wyłączanie zasilania lub Wyłącznik czasowy, a następnie wyłącz ją.
••
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Automatyczne wyłączanie
zasilania
••
Czas
Wyłącznik czasowy
W przypadku wystąpienia problemów z włączaniem zasilania telewizora należy sprawdzić
kilka elementów przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej.
Problemy z włączaniem
zasilania
Sprawdź, czy oba końce przewodu zasilającego są podłączone prawidłowo, a pilot działa
normalnie.
Upewnij się, że kabel antenowy lub telewizji kablowej jest podłączony prawidłowo.
Jeśli używasz dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, upewnij się, że jest on
podłączony i włączony.
Jeśli telewizor nie jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom
funkcję Automatyczne strojenie.
Nie można znaleźć kanału
••
Ustawienia
Nadawanie
Automatyczne strojenie
(Ustawienia automatycznego strojenia)
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od
modelu lub regionu geograficznego.
Wyświetlanie w sklepie jest dostrojone do kanału cyfrowego UHD lub HD.
Jeśli używasz kabla analogowego, przejdź na kabel cyfrowy.
Jakość obrazu w telewizorze
odbiega od jakości, która
była prezentowana w
sklepie.
Jeśli używasz analogowego dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, wymień go na
cyfrowy dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej i dostosuj rozdzielczość wyjściową wideo
telewizji kablowej i satelitarnej do rozdzielczości UHD lub HD.
Upewnij się, że do oglądania filmów z wysoką jakością obrazu używasz kabla HDMI.
Aby połączyć telewizor z komputerem, upewnij się, że karta graficzna komputera obsługuje
rozdzielczości UHD.
Więcej informacji dotyczących obsługi rozdzielczości UHD zawiera część „Obsługiwane
rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD”.
Przyczyną zniekształceń może być kompresja treści wideo. Jest to szczególnie zauważalne w
przypadku szybko zmieniających się obrazów, na przykład w sporcie czy filmach akcji.
Występują zniekształcenia
obrazu.
Jeśli odbiór sygnału jest słaby, mogą występować zniekształcenia obrazu, które nie są
usterką.
Używanie telefonów komórkowych w pobliżu telewizora (w odległości mniejszej niż 1 m)
może spowodować zakłócenia obrazu na kanałach analogowych i cyfrowych.
- 136 -
Problem
Nieprawidłowe kolory lub
ich brak.
Proponowane rozwiązania
Jeśli używasz złącza komponentowego, upewnij się, że kable komponentowe są podłączone
do odpowiednich gniazd.
Nieprawidłowe lub obluzowane połączenie kablowe może być przyczyną problemów z
kolorami lub brakiem obrazu.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia Tryb obrazu, Jasność, Ostrość i Kolor.
Kolory są nieprawidłowe lub
obraz nie jest dostatecznie
jasny.
••
Ustawienia
Obraz
Tryb obrazu
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Jasność
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Ostrość
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Kolor
Sprawdź, czy opcja Tryb oszczędzania energii jest włączona.
••
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Spróbuj zresetować obraz.
••
Przy krawędzi ekranu
widoczna jest przerywana
linia.
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Resetowanie obrazu
Zmień ustawienie opcji Rozmiar obrazu na Standardowy 16:9.
••
Ustawienia
Standardowy 16:9
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Do podłączenia urządzenia AV do telewizora użyj kabla kompozytowego.
Obraz jest czarno-biały.
Jeśli używasz kabla kompozytowego, podłącz kabel wideo (żółty) do złącza wejściowego
VIDEO (żółte/zielone).
Sprawdź, czy dla opcji Odcienie szarości wybrano ustawienie Włączone.
••
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Odcienie szarości
Przy wyświetlaniu przeskalowanych treści SD (4:3) kanały HD mają po bokach wyświetlane
czarne pasy.
Obraz nie jest wyświetlany
na pełnym ekranie.
Podczas oglądania filmów, w których proporcje obrazu są inne niż w telewizorze, u góry i u
dołu ekranu są widoczne czarne pasy.
Zmień rozmiar obrazu w urządzeniu zewnętrznym lub ustaw w telewizorze tryb
pełnoekranowy.
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Funkcja Napisy w menu
telewizora jest wyłączona.
Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego kablem HDMI lub komponentowym funkcja
Napisy jest niedostępna. Dostosuj ustawienie napisów w urządzeniu zewnętrznym.
Na ekranie telewizora
wyświetlane są napisy.
Wyłącz funkcję Napisy w obszarze Ustawienia napisów.
••
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia napisów
Napisy
"" Jeśli obraz testowy nie zostanie wyświetlony lub występują na nim zakłócenia lub szumy, może występować problem z
telewizorem. Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy Samsung.
"" Jeżeli obraz testowy jest wyświetlany poprawnie, może występować problem z urządzeniem zewnętrznym. Sprawdź
połączenia.
"" Jeśli problem nadal będzie występować, sprawdź natężenie sygnału lub zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia
zewnętrznego.
- 137 -
Problemy z dźwiękiem i szumem
W przypadku nieprawidłowości dźwięku poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Testowanie dźwięku
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test dźwięku Spróbuj
Jeżeli telewizor po wybraniu opcji Rozpocznij test dźwięku odtwarza melodię bez zakłóceń, może występować
problem z urządzeniem zewnętrznym lub z natężeniem odbieranego sygnału.
Problem
Proponowane rozwiązania
Sposób podłączenia może się różnić w zależności od urządzenia audio.
Jak podłączyć urządzenie
audio do telewizora?
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń audio, uruchom Przewodnik
połączeń.
••
Brak dźwięku lub poziom
dźwięku jest zbyt niski przy
maksymalnej głośności.
Źródło
Przewodnik połączeń
Urządzenie audio
Sprawdź ustawienie głośności w telewizorze, a następnie ustawienie głośności w
urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD,
Blu-ray itp.) podłączonym do telewizora.
Dla opcji Wyjście dźwięku wybierz ustawienie Telewizyjne.
••
Obraz jest widoczny, ale nie
słychać dźwięku.
Ustawienia
Dźwięk
Wyjście dźwięku
Jeśli korzystasz z urządzenia zewnętrznego, sprawdź ustawienia wyjścia audio tego
urządzenia Może być na przykład konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji kablowej
na HDMI, jeśli jest on podłączony do telewizora kablem HDMI.
Aby umożliwić odsłuch dźwięku z komputera, podłącz głośnik zewnętrzny do złącza
wyjściowego audio komputera.
Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nie podłączono do
niego żadnego wtyku.
Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie
jego kabla zasilającego.
Sprawdź, czy dla opcji Format wyjściowego dźwięku cyfrowego wybrano ustawienie Dolby
Digital+.
Nie słychać dźwięku.
Dla funkcji Format wyjściowego dźwięku cyfrowego ustaw opcję Dolby Digital+ tylko
wówczas, gdy odtwarzasz zawartość w formacie Dolby Digital+ (with Atmos).
W przypadku korzystania z odbiornika AV, który nie obsługuje formatu Dolby Digital+, po
wybraniu opcji Dolby Digital+ żaden dźwięk nie będzie emitowany.
••
Ustawienia
Dźwięk
Ustawienia eksperckie
dźwięku cyfrowego
Dolby Digital+
- 138 -
Format wyjściowego
Problem
Proponowane rozwiązania
Uruchom funkcję Rozpocznij test dźwięku.
••
Głośniki emitują nietypowe
dźwięki.
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test dźwięku
Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do odpowiedniego złącza wyjściowego audio w
urządzeniu zewnętrznym.
W przypadku połączenia antenowego lub kablowego sprawdź informację o sygnale. Niski
poziom sygnału może być przyczyną zakłóceń dźwięku.
Dźwięk jest przerywany.
Dźwięk może być często przerywany, gdy używany jest głośnik Bluetooth. Upewnij się,
że głośnik Bluetooth i punkt dostępu bezprzewodowego są ustawione w linii prostej, a
głośnik Bluetooth jest umieszczony jak najbliżej telewizora.
Aby zminimalizować przerywanie dźwięku, zalecamy zastosowanie punktu dostępu
bezprzewodowego wykorzystującego częstotliwość 5 GHz.
Jeśli problem będzie się powtarzać, zalecamy skorzystanie z połączenia przewodowego.
Za każdym razem, gdy
w telewizorze zostanie
użyta funkcja lub zostanie
zmieniony kanał, telewizor
dźwiękowo sygnalizuje ten
fakt.
Wyłącz funkcję Przewodnik głosowy w obszarze Ustawienia przewodnika głosowego.
••
Ustawienia
Ogólne
Przewodnik głosowy
Dostępność
Ustawienia przewodnika głosowego
Telewizor objaśnia na głos
sceny wideo wyświetlane na
ekranie.
Podłącz kabel optyczny do telewizora i amplitunera AV.
Dźwięk z telewizora nie jest
odtwarzany przez amplituner
AV.
Funkcja ARC umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego z telewizora przez złącze HDMI
(ARC).
Jednak funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do
amplitunera AV obsługującego funkcję ARC.
"" Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.
- 139 -
Problemy z kanałami i transmisją
W przypadku nieprawidłowości odbierania sygnałów poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
W trybie telewizora jest
wyświetlany komunikat
„Słaby sygnał lub brak
sygnału”/nie można znaleźć
kanału.
Proponowane rozwiązania
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do
opcji Źródła, aby włączyć inne źródła dźwięku.
••
Źródło
Źródła
Sprawdź, czy kabel koncentryczny jest prawidłowo podłączony do telewizora.
Uruchom funkcję Resetuj lub Automatyczne strojenie.
Telewizor nie odbiera
wszystkich kanałów.
••
••
Ustawienia
Ogólne
Resetuj
Ustawienia
Nadawanie
Automatyczne strojenie
(Ustawienia automatycznego strojenia)
"" Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od
modelu lub regionu geograficznego.
Na kanałach cyfrowych nie
są wyświetlane napisy.
Wybierz opcję Ustawienia napisów, włącz funkcję Napisy, a następnie zmień Tryb napisów.
••
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Ustawienia napisów
Niektóre kanały mogą nie zawierać danych napisów.
Funkcja Nadawanie jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Źródło wybrano ustawienie TV.
Funkcja Nadawanie jest
wyłączona.
Opcja Nadawanie nie jest dostępna podczas oglądania telewizji przy użyciu dekodera
telewizji kablowej lub satelitarnej.
Funkcja Nadawanie nie jest dostępna podczas nagrywania programu lub działania funkcji
Timeshift.
- 140 -
Problemy z łącznością z urządzeniami zewnętrznymi
W przypadku trudności z podłączeniem urządzenia zewnętrznego, takiego jak komputer, konsola do gier lub
urządzenie mobilne, poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
Wyświetlany jest komunikat
„Tryb niedostępny”.
Proponowane rozwiązania
Dostosuj rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego do rozdzielczości obsługiwanej
przez telewizor.
Jeśli używasz połączenia HDMI, sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze.
Obraz jest widoczny, ale nie
słychać dźwięku.
Jeśli korzystasz z połączenia DVI–HDMI, niezbędny jest osobny kabel audio.
Aby umożliwić odtwarzanie dźwięku z komputera, podłącz głośniki zewnętrzne do złącza
wyjściowego audio komputera.
Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do komputera, przeczytaj instrukcje na stronie
PC
Udostępnianie ekranu (Bezprzewodowa) w dokumencie Przewodnik połączeń, a
następnie spróbuj połączyć urządzenia ponownie.
••
Źródło
(Bezprzewodowa)
Przewodnik połączeń
PC
Udostępnianie ekranu
Sprawdź, czy telewizor i komputer są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
Jak mogę użyć opcji
Dublowanie ekranu?
Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor do urządzenia mobilnego, przeczytaj instrukcje
na stronie Smartfon
Udostępnianie ekranu (Smart View) w dokumencie Przewodnik
połączeń, a następnie spróbuj połączyć urządzenia ponownie.
••
Źródło
(Smart View)
Przewodnik połączeń
Smartfon
Udostępnianie ekranu
Jeśli występują problemy z podłączeniem do komputera lub urządzenia mobilnego z
powodu zakłóceń radiowych, zmień częstotliwość pasma bezprzewodowego, a następnie
spróbuj ponownie połączyć urządzenia.
Podczas podłączania
telewizora do urządzenia
zewnętrznego nie pojawia
się żaden ekran.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania urządzeń zewnętrznych, uruchom
Przewodnik połączeń.
••
Źródło
Przewodnik połączeń
Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest prawidłowo podłączone i włączone. Przejdź do
opcji Źródła, aby włączyć inne źródła dźwięku.
••
Źródło
Źródła
- 141 -
Problemy z siecią
W przypadku trudności z podłączeniem do sieci Internet poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Rozpocznij test połączenia Smart Hub
Spróbuj Spróbuj
Jeśli występują problemy z połączeniem sieciowym lub usługami telewizyjnymi, sprawdź stan połączenia z serwisem
Smart Hub.
Problem
Proponowane rozwiązania
Upewnij się, że żadne przedmioty generujące zakłócenia elektromagnetyczne nie są
umieszczone między telewizorem a punktem dostępu bezprzewodowego/przewodowego.
Awaria bezprzewodowego
połączenia sieciowego.
Nie można połączyć
się z punktem dostępu
bezprzewodowego.
Awaria przewodowego
połączenia sieciowego.
Niepowodzenie
automatycznej konfiguracji
IP.
Nie można połączyć się z
siecią.
Nawiązano połączenie
z siecią lokalną, ale bez
dostępu do Internetu.
Konfiguracja sieci została
zakończona, jednak nie
można połączyć się z
Internetem.
Sprawdź, czy punkt dostępu jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2
minuty, a następnie włącz go ponownie.
W razie potrzeby wprowadź prawidłowe hasło.
Jeśli połączenie bezprzewodowe nie działa, podłącz telewizor do punktu dostępu za pomocą
kabla LAN.
Jeśli telewizor może połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego,
może to oznaczać problem z punktem dostępu. W takim przypadku spróbuj użyć innego
punktu dostępu.
Sprawdź, czy oba końce kabla LAN są podłączone. Jeśli tak, sprawdź, czy punkt dostępu
jest włączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go
ponownie.
Sprawdź, czy oba końce kabla LAN są podłączone. Jeśli tak, sprawdź, czy punkt dostępu jest
włączony.
Jeśli punkt dostępu jest włączony, wyłącz go, odczekaj 1–2 minuty, a następnie włącz go
ponownie.
Odłącz, a następnie podłącz ponownie kabel zasilania punktu dostępu lub naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
1. Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN jest podłączony do zewnętrznego portu LAN punktu
dostępu.
2. Sprawdź ustawienia DNS w obszarze Ustaw. IP.
––
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Stan sieci
Ustaw. IP
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
- 142 -
Problemy z funkcją Anynet+ (HDMI-CEC)
Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie działa, poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
Co to jest Anynet+?
Proponowane rozwiązania
Do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, które obsługują funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) i
są podłączone do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI można używać pilota telewizora.
Przykładowo, jeśli podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje funkcję Anynet+, można
włączyć lub wyłączyć je przy włączaniu lub wyłączaniu telewizora.
Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie
urządzenia zgodne z Anynet+.
Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź połączenia kablowe urządzenia Anynet+.
System Anynet+ nie
działa.
Przejdź do menu Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie sprawdź, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC)
wybrano ustawienie Włączone.
••
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Anynet+ (HDMI-
CEC)
Funkcja Anynet+ może nie działać, gdy są włączone inne funkcje, takie jak wyszukiwanie
kanałów, Smart Hub, konfiguracja wstępna itp.
Jeśli kabel HDMI został odłączony i podłączony ponownie, wyszukaj ponownie urządzenia lub
wyłącz i włącz telewizor.
Chcę uruchomić funkcję
Anynet+.
Chcę również, aby
podłączone urządzenia
włączały się przy
włączaniu telewizora.
Przesuń fokus na urządzenie Anynet+ w opcji
Źródło, naciśnij przycisk kierunkowy w
górę, aby przejść do opcji Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Sprawdź, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do telewizora, a następnie
wybierz menu Anynet+ (HDMI-CEC), aby sprawdzić, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano
ustawienie Włączone.
••
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Anynet+ (HDMI-
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Anynet+ (HDMI-
CEC)
Chcę wyłączyć funkcję
Anynet+.
Nie chcę również, aby
podłączone urządzenia
włączały się i wyłączały
przy włączaniu lub
wyłączaniu telewizora.
Na ekranie pojawi się
komunikat „Łączenie
z urządzeniem
Anynet+ Anynet+” lub
„Rozłączanie połączenia z
urządzeniem Anynet+”.
Urządzenie Anynet+ nie
odtwarza.
Wyłącz funkcję Anynet+ (HDMI-CEC).
••
Ustawienia
Ogólne
CEC)
W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ w telewizorze lub po przełączeniu go na ekran
oglądania telewizji nie można używać pilota.
Użyj pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po przełączeniu go na
ekran oglądania telewizji.
Z funkcji odtwarzania nie można korzystać, gdy jest uruchomiona funkcja Resetuj.
- 143 -
Problem
Proponowane rozwiązania
Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+.
Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
Przejdź do menu Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie sprawdź, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC)
wybrano ustawienie Włączone.
••
Podłączone urządzenie
nie jest wyświetlane.
Ustawienia
Ogólne
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Anynet+ (HDMI-
CEC)
Wyszukaj ponownie urządzenia Anynet+.
Urządzenia Anynet+ należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. Upewnij się, że
urządzenie jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI. Niektóre kable HDMI mogą
nie obsługiwać systemu Anynet+.
Jeśli połączenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odłączenia kabla HDMI,
należy powtórzyć procedurę wyszukiwania urządzeń.
Problemy z pilotem
W przypadku nieprawidłowości w działaniu pilota poniższe instrukcje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
Proponowane rozwiązania
Połączenie między pilotem Pilot Samsung Smart i telewizorem mogło zostać przerwane.
Pilot nie działa.
Baterie pilota zdalnego
sterowania szybko się
wyczerpują.
Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie
naciśnij przyciski
oraz
i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.
Ponadto, jeśli pilot nie działa lub działa wolno, baterie mogą być rozładowane lub
wyczerpane. W takim przypadku należy je wymienić. Zaleca się stosowanie baterii
alkalicznych, gdyż działają one dłużej.
Baterie mogą się szybciej zużywać, jeśli pilot jest używany bardzo często lub funkcja Voice
Wake-up jest włączona.
Możesz przedłużyć żywotność baterii, wyłączając funkcję Voice Wake-up.
••
Explore Now
Settings
- 144 -
Voice Wake-up
Problemy z nagrywaniem
W przypadku nieprawidłowości w działaniu funkcji Timeshift lub programowania nagrywania poniższe instrukcje
mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
Proponowane rozwiązania
Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej jest podłączone do telewizora.
Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnał staje się zbyt słaby.
Sprawdź wolne miejsce w urządzeniu pamięci masowej.
Nie można korzystać z funkcji
Timeshift ani nagrywania.
Funkcja nie działa, gdy w urządzeniu pamięci masowej jest za mało miejsca.
Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami
ostrożności. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji
Nagrywanie i Timeshift”.
Nie można nagrać filmów
odbieranych z urządzenia
zewnętrznego lub Samsung TV
Plus.
Komunikat „Formatuj
urządzenie” pojawia się, gdy
używana jest funkcja Timeshift
lub nagrywania.
Nie można odtworzyć na
komputerze plików nagranych z
telewizora.
Funkcja nagrywania jest dostępna tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych
odbieranych przez telewizor. Nie można nagrywać filmów odbieranych z urządzenia
zewnętrznego lub Samsung TV Plus.
Aby korzystać z funkcji nagrywania, urządzenie pamięci masowej podłączone do
telewizora musi być już sformatowane.
Formatowanie urządzenia pamięci masowej powoduje usunięcie z niego wszystkich
danych, a urządzenie pamięci jest sformatowane w systemie plików NTFS.
Pliki nagrane z telewizora można odtwarzać tylko na tym samym telewizorze. Te pliki
wideo nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innym telewizorze.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Aplikacje
W przypadku nieprawidłowości działania aplikacji poniższe działania mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Problem
Po uruchomieniu
aplikacja jest
wyświetlana w języku
angielskim. Jak zmienić
język?
Moja aplikacja nie działa.
Proponowane rozwiązania
Języki obsługiwane przez aplikację mogą się różnić od języków ustawionych w menu Język
telewizora.
Możliwość zmiany języka zależy od dostawcy aplikacji.
Usługi aplikacji nie są dostarczane przez telewizor, ale przez dostawcę usług aplikacji.
Przejdź do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy usługi aplikacji.
- 145 -
Pliki multimedialne
Jeśli nie można odtwarzać plików, w rozwiązaniu problemu mogą pomóc poniższe działania.
Problem
Niektóre pliki są
przerywane podczas
odtwarzania.
Nie można odtwarzać
niektórych plików.
Proponowane rozwiązania
Ten problem może wystąpić w przypadku nieobsługiwanych plików lub plików o wysokiej
szybkości transmisji bitów. Większość plików jest obsługiwana, ale niektóre pliki mogą nie być
odtwarzane płynnie.
Niektóre pliki, które korzystają z nieobsługiwanego kodeka, mogą nie być odtwarzane.
Upewnij się, że kodek jest obsługiwany przez telewizor. Więcej informacji dotyczących obsługi
kodeków zawiera część „Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki”.
Problemy z funkcją rozpoznawania głosu
Jeśli funkcje rozpoznawania głosu lub Bixby nie działają, poniższe kroki mogą pomóc rozwiązać problem.
"" Funkcja Voice Wake-up może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Problem
Bixby odpowiada
automatycznie.
Proponowane rozwiązania
Telewizor może rozpoznać szum otoczenia lub codzienną rozmowę jako polecenie dla Bixby.
Wyłącz funkcję Voice Wake-up lub ustaw czułość na wartość Nisk..
••
Explore Now
Settings
Voice Wake-up
Pilot Pilot Samsung Smart może nie rozpoznać Twojego głosu w przypadku dużej odległości do
telewizora, gdy jest on odwrócony do góry nogami lub w przypadku hałasu z otoczenia.
Po powiedzeniu „Hi,
Bixby” nieBixby ma
odpowiedzi.
•• Używaj pilota Pilot Samsung Smart z odległości poniżej 1,5 metra. Pilot musi być ustawiony
przyciskami do góry. (Z przodu pilota Pilot Samsung Smart znajduje się wbudowany
mikrofon).
•• Nie należy umieszczać pilota Pilot Samsung Smart w pobliżu głośnika telewizora lub innego
głośnika audio.
Włącz funkcję Voice Wake-up.
••
Explore Now
Settings
Voice Wake-up
Inne problemy
Skorzystaj z poniższych procedur, aby rozwiązać inne problemy, które mogą wystąpić w związku z produktem.
Problem
Proponowane rozwiązania
Oglądanie telewizora przez długi czas powoduje nagrzewanie się panelu.
Telewizor silnie się
nagrzewa.
Ciepło takie jest odprowadzane przez wewnętrzne otwory wentylacyjne w górnej części
obudowy telewizora.
Dolna część może jednak być gorąca w dotyku po długotrwałym użytkowaniu.
Należy stale pilnować dzieci oglądające telewizję, aby nie dotykały telewizora.
Nagrzewanie się nie jest jednak spowodowane wadą konstrukcyjną i nie wpływa na
funkcjonalność telewizora.
- 146 -
Problem
Telewizor ma zapach
plastiku.
Ustawienia są kasowane
po upływie 5 minut lub
po każdym wyłączeniu
telewizora.
Proponowane rozwiązania
Jest to normalne zjawisko, które z czasem ustąpi.
Gdy dla opcji Tryb użytkowania wybrane jest ustawienie Tryb sklepowy, ustawienia audio i
wideo telewizora są automatycznie resetowane co 5 minut.
Zmień ustawienie opcji Tryb użytkowania na Tryb domowy.
••
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Tryb użytkowania
Telewizor jest przechylony
na bok.
Zdemontuj, a następnie zamontuj ponownie podstawę telewizora.
Podstawa chwieje się lub
jest wygięta.
Upewnij się, że strzałki na podstawie i wsporniku podstawy są prawidłowo wyrównane.
Funkcja PIP nie jest
dostępna.
Pojawi się obraz POP
(wewnętrzna reklama
telewizora).
Z telewizora wydobywają się
trzaski.
Z telewizora wydobywa się
brzęczenie.
Funkcja PIP jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla
HDMI lub komponentowego.
Ta funkcja jest niedostępna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
Zmień ustawienie opcji Tryb użytkowania na Tryb domowy.
••
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Tryb użytkowania
Trzaski może wywoływać rozszerzanie i kurczenie się obudowy telewizora.
Nie jest to oznaką usterki produktu.
Z telewizora można bezpiecznie korzystać.
W telewizorze zastosowano szybkie obwody przełączające i płynie w nim prąd o dużym
natężeniu. W zależności od poziomu jasności telewizor może pracować nieco głośniej niż
konwencjonalny telewizor.
Telewizor przeszedł rygorystyczne procedury kontroli jakości, które spełniają nasze wysokie
wymagania odnośnie do sprawności i niezawodności.
Pewien hałas wydobywający się z telewizora jest uważany za zjawisko normalne i nie
stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztów.
Sprawdź stan połączenia sieciowego.
Nie działa aktualizacja
oprogramowania za
pośrednictwem Internetu.
••
Ustawienia
Ogólne
Sieć
Stan sieci
Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci, podłącz go.
Jeśli jest już zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie jest
kontynuowana.
- 147 -
Diagnostyka nieprawidłowego działania telewizora
W przypadku problemów z telewizorem i funkcją Smart Hub można przeprowadzić diagnostykę i skorzystać z funkcji
resetowania.
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka Spróbuj
Funkcja Test obrazu służy do diagnostyki problemów z obrazem, a Test dźwięku do diagnostyki problemów z
dźwiękiem. Istnieje także możliwość wyświetlenia informacji o sile sygnałów cyfrowych przesyłanych drogą radiową,
przetestowania połączenia internetowego z serwisem Smart Hub oraz wykonania funkcji przywracania ustawień
fabrycznych Smart Hub.
●●
Rozpocznij test obrazu
●●
Rozpocznij test dźwięku
●●
Informacja o sygnale
●●
Menedżer urządzeń TV
●●
Rozpocznij test połączenia Smart Hub
●●
Resetuj Smart Hub
Problem
Nie można wybrać opcji
Informacja o sygnale w
obszarze Diagnostyka.
Resetuj usługę Smart Hub
Proponowane rozwiązania
Sprawdź, czy bieżący kanał jest kanałem cyfrowym.
Funkcja Informacja o sygnale jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych.
••
Zeruj dźwięk
Pomoc techn.
Diagnostyka
Informacja o sygnale
Resetowanie wszystkich ustawień funkcji Smart Hub do ustawień fabrycznych i usunięcie
wszystkich informacji związanych z kontami Samsung, kont powiązanych serwisów, umów
serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart Hub.
••
Resetowanie obrazu
Ustawienia
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Resetuj Smart Hub
Resetuje domyślne ustawienia bieżącego trybu obrazu.
••
Ustawienia
Obraz
Ustawienia eksperckie
Resetowanie obrazu
Resetuje domyślne ustawienia dźwięku.
••
Ustawienia
Dźwięk
- 148 -
Ustawienia eksperckie
Zeruj dźwięk
Uzyskiwanie pomocy technicznej
W przypadku problemów z telewizorem można uzyskać bezpośrednią pomoc firmy Samsung.
Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarządzanie
zdalne
Ustawienia
Pomoc techn.
Zarządzanie zdalne Spróbuj
Po wyrażeniu zgody na naszą umowę serwisową można za pomocą funkcji Zarządzanie zdalne uzyskać dostęp do
zdalnej pomocy technicznej i zlecić pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalną diagnostykę telewizora, usuwanie
problemów i aktualizację oprogramowania telewizora za pośrednictwem Internetu. Funkcję Zarządzanie zdalne
można także włączyć i wyłączyć.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
"" Funkcję Zarządzanie zdalne można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
przez co najmniej 5
sekund.
Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
Ustawienia
Pomoc techn.
O telewizorze Spróbuj
Wyświetlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obsługi klientów, numeru
modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji,
które mogą być wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub
znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.
"" Informacje te można także obejrzeć, skanując kod QR telewizora.
"" Funkcję można także uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
standardowego pilota naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej 5 sekund. W przypadku
(Odtwórz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk należy naciskać do
chwili wyświetlenia okna podręcznego z informacjami dla klienta.
Zamówienie serwisu
Ustawienia
Pomoc techn.
Prośba o pomoc techniczną Spróbuj
W przypadku problemów z telewizorem można zamówić serwis. Wybierz pozycję opisującą napotkany problem,
wprowadź żądany element, przesuń fokus do opcji Dalej, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybierz opcję Poproś
teraz
Wyślij lub Podaj termin
Wyślij prośbę
Wyślij. Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane. Centrum
obsługi klientów firmy Samsung skontaktuje się z Tobą w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy serwisowej.
"" Należy zaakceptować warunki korzystania z zamówionego serwisu.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
"" Ta funkcja wymaga połączenia internetowego.
- 149 -
Środki ostrożności i uwagi
Dostępne są instrukcje i informacje, z którymi należy zapoznać się po instalacji.
Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift
Przed użyciem funkcji Nagrywanie i Timeshift należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Przed użyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego
"" Nagrywanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Aby skonfigurować funkcję Programowanie nagrywania, należy najpierw ustawić zegar telewizora. Ustaw
opcję Zegar.
––
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Zegar
●●
Łącznie można skonfigurować do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyświetlania oraz Programowanie
nagrywania.
●●
Nagrania są zabezpieczone systemem DRM i nie mogą być odtwarzane na komputerze lub innych
telewizorach. Ponadto plików takich nie można odtwarzać na telewizorze, w którym wymieniono tor wizyjny.
●●
Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub większej. Dyski twarde USB typu RAID
nie są obsługiwane.
●●
Pamięci USB nie są obsługiwane.
●●
Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
- 150 -
●●
Funkcja Programowanie nagrywania wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci
masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilość dostępnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania
poniżej 50 MB.
●●
Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i
Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
●●
Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.
●●
Pliki wideo są odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.
●●
W przypadku zmiany sygnału wejściowego podczas nagrywania obraz nie będzie wyświetlany na ekranie do
momentu zakończenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie będzie kontynuowane, jednakże opcja
nie
będzie dostępna.
●●
Przy korzystaniu z funkcji Nagrywaj lub Programowanie nagrywania samo nagranie może rozpocząć się z
jedno- lub dwusekundowym opóźnieniem w stosunku do ustawionej godziny.
●●
Jeśli funkcja Programowanie nagrywania działa równocześnie z funkcją nagrywania na urządzeniu
zewnętrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyższy priorytet ma funkcja Programowanie nagrywania.
●●
Podłączenie urządzenia nagrywającego do telewizora powoduje automatyczne usunięcie nieprawidłowo
zapisanych plików z nagraniami.
●●
Jeśli wybrano ustawienia Auto. wyłączanie lub Automatyczne wyłączanie zasilania, telewizor zignoruje je,
będzie kontynuował nagrywanie i wyłączy się po zakończeniu nagrywania.
––
Ustawienia
Ogólne
Menedżer systemu
––
Ustawienia
Ogólne
Rozwiązanie Eco
- 151 -
Czas
Auto. wyłączanie
Automatyczne wyłączanie zasilania
Przed użyciem funkcji Timeshift
"" Funkcja Timeshift może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Zaleca się użycie dysku twardego USB o prędkości 5400 obr./min lub większej. Dyski twarde USB typu RAID
nie są obsługiwane.
●●
Pamięci USB lub dyski flash nie są obsługiwane.
●●
Łączna ilość miejsca do nagrywania zależy od pojemności dysku twardego i jakości nagrania.
●●
Jeśli ilość dostępnego miejsca spadnie poniżej 500 MB, gdy aktywne są funkcje Programowanie nagrywania i
Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.
●●
Funkcja Timeshift działa maksymalnie przez 90 minut.
●●
Funkcja Timeshift nie jest dostępna dla zablokowanych kanałów.
●●
Pliki wideo z przesunięciem są odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.
●●
Funkcja Timeshift może zostać automatycznie przerwana po wyczerpaniu przeznaczonego na nią miejsca.
●●
Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urządzeniu pamięci masowej USB.
Obsługiwane opcje dźwięku emisji
Sprawdź obsługiwane opcje dźwięku emisji.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Rodzaj dźwięku
Dźwięk podwójny
Domyślnie
Mono
Mono
Automatyczna zmiana
Stereo
Stereo, Mono
Automatyczna zmiana
Podwójne
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Automatyczna zmiana
Stereo
Mono, Stereo
Automatyczna zmiana
NICAM Dual
Mono, NICAM Dual-1, NICAM
Dual-2
NICAM Dual-1
"" Jeśli sygnał Stereo jest zbyt słaby i następuje automatyczna zmiana, wybierz opcję Mono.
"" Dostępne tylko w przypadku sygnałów stereofonicznych.
"" Dostępna tylko wtedy, gdy jako źródło sygnału wejściowego ustawiono TV.
- 152 -
Przeczytaj przed użyciem funkcji APPS
Przed użyciem funkcji APPS należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
●●
Jeśli chcesz pobierać nowe aplikacje za pomocą funkcji APPS, najpierw zaloguj się na swoje konto Samsung.
●●
W związku z cechami produktów dostępnych w usłudze Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w
dostępnych materiałach, niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich
urządzeniach lub regionach. Więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń i dostępności materiałów
znajduje się na stronie http://www.samsung.com. Dostępność usług i materiałów może ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
●●
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług aplikacji
spowodowane przez dostawcę usług.
●●
Usługi aplikacji mogą być dostępne tylko w języku angielskim, a dostępna zawartość może być zróżnicowana
w zależności od regionu geograficznego.
●●
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aplikacji, odwiedź stronę dostawcy aplikacji.
●●
Gdy połączenie z Internetem jest niestabilne, mogą wystąpić przerwy lub opóźnienia. Ponadto aplikacje
mogą być automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku należy sprawdzić
połączenie z Internetem i spróbować ponownie.
●●
Usługi aplikacji i aktualizacje mogą stać się niedostępne.
●●
Zawartość aplikacji może zostać zmieniona przez dostawcę usług bez wcześniejszego powiadomienia.
●●
Niektóre usługi mogą różnić się w zależności od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.
●●
Funkcje aplikacji mogą zmieniać się w jej wersjach w przyszłości. W takim przypadku należy skorzystać z
samouczka aplikacji lub odwiedzić stronę internetową dostawcy usług.
●●
W zależności od zasad dostawcy usług niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać wielozadaniowości.
- 153 -
Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet
Przeczytaj tę informację przed użyciem aplikacji Internet.
●●
Pobieranie plików nie jest obsługiwane.
●●
Funkcja Internet może nie mieć dostępu do niektórych stron internetowych, takich jak strony internetowe
obsługiwane przez niektóre firmy.
●●
Telewizor nie obsługuje odtwarzania plików Flash Video.
●●
Handel elektroniczny (kupowanie produktów w Internecie) nie jest obsługiwany.
●●
Formanty ActiveX nie są obsługiwane.
●●
Obsługiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektóre symbole i znaki mogą nie być prawidłowo
wyświetlane.
●●
Odpowiedź na polecenia pilota na ekranie może być opóźniona, jeśli aktualnie trwa ładowanie strony
internetowej.
●●
W zależności od stanu wykorzystywanych systemów ładowanie strony internetowej może być opóźnione lub
całkowicie zatrzymane.
●●
Operacje kopiowania i wklejania nie są obsługiwane.
●●
Podczas pisania wiadomości e-mail lub wiadomości SMS niektóre funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru
czcionek) mogą nie być dostępne.
●●
Ilość zakładek i rozmiar pliku dziennika, który można zapisać, są ograniczone.
●●
Liczba jednocześnie otwartych okien jest ograniczona.
●●
Szybkość przeglądania sieci zależy od środowiska sieciowego.
●●
Filmy dostępne na stronie internetowej nie mogą być odtwarzane, gdy włączona jest funkcja PIP (picture-inpicture).
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
●●
Historia przeglądania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpisów, a najstarsze wpisy są
zastępowane w pierwszej kolejności.
●●
W zależności od typów obsługiwanych kodeków wideo/audio może nie być możliwe odtwarzanie niektórych
plików wideo i audio HTML5.
●●
Treści wideo z usług przesyłania strumieniowego zoptymalizowanych pod kątem odtwarzania na komputerze
mogą nie być prawidłowo odtwarzane za pomocą naszej firmowej przeglądarki dostępnej poprzez Internet.
- 154 -
Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego połączenia
internetowego
Środki ostrożności dotyczące bezprzewodowego połączenia internetowego
●●
Telewizor obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Firma Samsung zaleca używanie
protokołu IEEE 802.11n. Pliki wideo zapisane na urządzeniu podłączonym do telewizora za pośrednictwem
sieci domowej mogą nie być wyświetlane płynnie.
""
W zależności od modelu lub regionu geograficznego niektóre protokoły komunikacyjne standardu IEEE 802.11 mogą
nie być obsługiwane.
●●
Aby użyć bezprzewodowego połączenia internetowego, telewizor musi być połączony z punktem dostępu
bezprzewodowego lub modemem. Jeśli punkt dostępu bezprzewodowego obsługuje protokół DHCP, telewizor
można połączyć z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
●●
Należy wybrać dla punktu dostępu bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Jeśli zestaw kanałów jest
aktualnie używany przez punktu dostępu bezprzewodowego do komunikacji z innym urządzeniem, może to
spowodować zakłócenie i/lub błąd komunikacji.
●●
Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć
hasło składające się z cyfr i innych znaków. Następnie należy podać hasło w celu nawiązania połączenia
z zabezpieczonym punktem dostępu.
Protokoły zabezpieczeń bezprzewodowych
Telewizor obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: Nie jest możliwe
podłączenie telewizora do punktów dostępu bezprzewodowego bez certyfikacji.
––
Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES
Zgodnie ze specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obsługują szyfrowania WEP lub TKIP
w sieciach pracujących w trybie 802.11n. Jeśli punktu dostępu bezprzewodowego obsługuje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup), połączenie telewizora z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration)
lub przy użyciu kodu PIN. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.
- 155 -
Przeczytaj przed odtwarzaniem plików zdjęć, wideo lub muzyki
Należy przeczytać te informacje przed odtworzeniem treści multimedialnych.
Ograniczenia dotyczące używania plików zdjęć, wideo i muzyki Spróbuj
●●
Telewizor obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrót MSC to
oznaczenie klasy urządzeń pamięci masowej. Urządzenia klasy MSC to zewnętrzne dyski twarde, czytniki
kart pamięci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie są obsługiwane). Urządzenia takie należy
podłączać bezpośrednio do gniazda USB. Jeśli do podłączenia urządzenia USB został użyty przedłużacz USB,
telewizor może nie rozpoznać urządzenia USB lub nie odczytać zapisanych na nim plików. Nie należy odłączać
urządzenia USB w trakcie przesyłania plików.
●●
Do podłączenia zewnętrznego dysku twardego należy użyć gniazda USB (HDD 5 V 1 A). Zalecamy używanie
zewnętrznego dysku twardego z własnym zasilaczem.
●●
Niektóre aparaty cyfrowe i urządzenia audio mogą być niezgodne z tym telewizorem.
●●
Jeśli do telewizora podłączonych jest kilka urządzeń USB, telewizor może nie rozpoznać niektórych lub
wszystkich urządzeń. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania należy podłączyć do gniazda
USB (HDD 5V 1A).
●●
Telewizor obsługuje systemy plików FAT, exFAT i NTFS.
●●
Listy treści multimedialnych, które telewizor może wyświetlić, są ograniczone do 1 000 plików na folder. Jeśli
jednak urządzenie USB zawiera ponad 8 000 plików i folderów, niektóre pliki i foldery mogą nie być dostępne.
●●
Możliwość odtwarzania niektórych plików w telewizorze zależy od sposobu ich zakodowania.
●●
Niektóre pliki nie są obsługiwane we wszystkich modelach.
●●
Kodeki DivX i DTS nie są obsługiwane przez modele telewizorów Samsung TV wyprodukowane w roku 2019.
- 156 -
Obsługa napisów
Formaty napisów
Nazwa
Format
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub lub .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT Text
.xml
Formaty wideo z napisami
Nazwa
Kontener
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML w technologii Smooth Streaming
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 157 -
Obsługiwane formaty obrazu i rozdzielczości
Rozszerzenie pliku
Format
Rozdzielczość
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Format MPO jest obsługiwany tylko częściowo.
Obsługiwane formaty muzyczne i kodeki
Rozszerzenie
pliku
Format
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Zapewnia obsługę maksymalnie 2 kanałów
*.ogg
OGG
Vorbis
Zapewnia obsługę maksymalnie 2 kanałów
WMA
System WMA jest obsługiwany tylko do formatu
kanałów 10 Pro 5.1.
Uwaga
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
Bezstratny format dźwięku WMA nie jest obsługiwany.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
Obsługa typu 0 i typu 1.
midi
midi
Wyszukiwanie nie jest obsługiwane.
Obsługa tylko urządzeń USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 158 -
Obsługiwane kodeki wideo (modele serii RU8 lub wyższe, a także modele
QLED TV, The Serif oraz The Frame)
Format
pliku
Kontener
Kodeki wideo
H.264 BP/MP/HP
Rozdzielczość
4096 x 2160: 30
4096 x 2160
HEVC (H.265 — Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.vob
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
60
80
30
80
Dolby Digital
PS
TS
SVAF
*.svi
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
AAC
Windows Media Video w wersji 9
(VC1)
60
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
1920 x 1080
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 wer. 1, 2, 3
Windows Media Video w wersji 7
(WMV1),
OPUS
w wersji 8 (WMV2)
*.m2ts
HE-AAC
MPEG2
MPEG1
Kodeki audio
60
MVC
*.wmv
*.flv
Liczba klatek
na sekundę
(kl./s)
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 159 -
Vorbis
RealAudio 6
Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (RU7 lub niższe)
Format
pliku
Kontener
*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.vob
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
Rozdzielczość
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 — Main, Main10)
3840 x 2160
60
80
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
PS
TS
SVAF
*.svi
Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
AAC
Windows Media Video w wersji 9
(VC1)
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital+
MPEG2
MPEG (MP3)
MPEG1
1920 x 1080
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 wer. 1, 2, 3
Windows Media Video w wersji 7
(WMV1),
OPUS
w wersji 8 (WMV2)
*.m2ts
Kodeki audio
60
MVC
*.wmv
*.flv
Liczba klatek
na sekundę
(kl./s)
Kodeki wideo
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 160 -
Vorbis
RealAudio 6
Inne ograniczenia
●●
W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
●●
Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
●●
Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtwarzania dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane
przez telewizor, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
●●
W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
●●
Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji
danych.
●●
Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z telewizorem.
●●
Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
●●
Kodek MVC jest obsługiwany tylko częściowo.
Dekodery wideo
●●
Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest obsługiwany do
poziomu 4.1. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
●●
Standard HEVC UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard HEVC FHD jest obsługiwany do
poziomu 4.1.
●●
Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
●●
Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.
Dekodery audio
●●
System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1.
●●
Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
●●
Kodeki QCELP i AMR NB / WB nie są obsługiwane.
●●
Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
●●
Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
●●
Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one
różnić w zależności od kodeka.
- 161 -
Obsługiwane kodeki wideo (modele serii (Q900RB)
Format
pliku
Kontener
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 — Main, Main10)
7680 x 4320
60
100
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
*.mkv
*.asf
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
Dolby Digital
*.trp
VOB
PS
TS
SVAF
*.svi
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
AAC
Windows Media Video w wersji 9
(VC1)
60
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
1920 x 1080
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 wer. 1, 2, 3
Windows Media Video w wersji 7
(WMV1),
OPUS
w wersji 8 (WMV2)
*.m2ts
HE-AAC
MPEG2
MPEG1
Kodeki audio
60
MVC
*.wmv
*.vob
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
Rozdzielczość
*.avi
*.flv
Liczba klatek
na sekundę
(kl./s)
Kodeki wideo
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (obsługa profilu 0 i profilu 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
WebM
RMVB
Vorbis
RealAudio 6
"" Ponieważ specyfikacje oparte są na obecnych standardach łączności i dekodowania 8K, przyszłe standardy łączności,
transmisji i dekodowania mogą nie być obsługiwane. Aktualizacja w celu spełnienia przyszłych standardów może wymagać
zakupu dodatkowych urządzeń.
"" Niektóre standardy innych firm mogą nie być obsługiwane.
- 162 -
Inne ograniczenia
●●
W przypadku problemów z treścią kodeki mogą nie działać prawidłowo.
●●
Jeśli treść lub kontener zawiera błędy, filmy nie będą odtwarzane lub będą odtwarzane nieprawidłowo.
●●
Jeśli standardowa szybkość przesyłania/odtwarzania dźwięku lub obrazu przekracza wartości obsługiwane
przez telewizor, dźwięk lub obraz może nie być odtwarzany.
●●
W przypadku uszkodzonej tablicy indeksów funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie będzie działać.
●●
Filmy przesyłane za pośrednictwem sieci mogą nie być odtwarzane płynnie ze względu na szybkość transmisji
danych.
●●
Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być zgodne z telewizorem.
●●
Kodek HEVC jest dostępny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.
●●
Kodek MVC jest obsługiwany tylko częściowo.
Dekodery wideo
●●
Standard H.264 UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest obsługiwany do
poziomu 4.1. (Telewizor nie obsługuje FMO / ASO / RS).
●●
Standard HEVC UHD jest obsługiwany do poziomu 5.1, natomiast standard HEVC FHD jest obsługiwany do
poziomu 4.1.
●●
Standard HEVC 8K jest obsługiwany do poziomu 6.1.
●●
Kodek VC1 AP L4 nie jest obsługiwany.
●●
Format GMC 2 lub nowszy nie jest obsługiwany.
Dekodery audio
●●
System WMA jest obsługiwany tylko do formatu kanałów 10 Pro 5.1.
●●
Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje głosowe nie są obsługiwane.
●●
Standardy QCELP i AMR NB/WB nie są obsługiwane.
●●
Standard Vorbis obsługiwany maksymalnie do 5,1 kanałów.
●●
Format Dolby Digital+ jest obsługiwany maksymalnie dla dźwięku wielokanałowego 5.1.
●●
Obsługiwane częstotliwości próbkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Mogą się one
różnić w zależności od kodeka.
- 163 -
Przeczytać po zainstalowaniu telewizora
Po zainstalowaniu telewizora należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
Rozmiary obrazu a sygnały wejściowe
Ustawienie Rozmiar obrazu jest stosowane do bieżącego źródła. Zastosowane ustawienie Rozmiar obrazu będzie
aktywne za każdym razem po wybraniu tego źródła, chyba że zostanie zmienione.
Sygnał wejściowy
Rozmiar obrazu
Komponentowe
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (720p)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (1080i, 1080p)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)
Standardowy 16:9, Użytkownika
Kanał cyfrowy (3840 x 2160p przy 50/60 Hz)
Standardowy 16:9, Użytkownika
Kanał cyfrowy (4096 x 2160p)
Standardowy 16:9, Użytkownika
HDMI (720p)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
Standardowy 16:9, Użytkownika
HDMI (4096 x 2160p)
Standardowy 16:9, Użytkownika
*HDMI (7680 x 4320p)
Standardowy 16:9, Użytkownika
USB (720p)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
USB (1080i/p przy 60 Hz)
Standardowy 16:9, Użytkownika, 4:3
USB (3840 x 2160p przy 24/30 Hz)
Standardowy 16:9, Użytkownika
USB (3840 x 2160p przy 60 Hz)
USB (4096 x 2160p przy 24/30/60 Hz)
*USB (7680 × 4320p przy 24/30/60 Hz)
Standardowy 16:9, Użytkownika
Standardowy 16:9, Użytkownika
"" *: Ten sygnał wejściowy jest obsługiwany przez modele serii Q900RB.
"" Porty wejściowe dla urządzeń zewnętrznych mogą się różnić w zależności od modelu i obszaru geograficznego.
- 164 -
Instalacja blokady przeciwkradzieżowej
Blokada przeciwkradzieżowa to mechanizm służący do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed kradzieżą.
Poszukaj gniazda blokady z tyłu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikoną
. Aby użyć blokady, owiń linkę wokół
ciężkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a następnie włóż blokadę do gniazda telewizora. Blokada jest
sprzedawana osobno. W zależności od modelu telewizora metoda zastosowania blokady przeciwkradzieżowej może
się różnić. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi blokady.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD
Należy zapoznać się z obsługiwanymi częstotliwościami sygnałów wejściowych UHD.
●●
Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia
Wyłączone
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
Głębia kolorów
/ próbkowanie
chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bitów
-
-
-
O
- 165 -
Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia
Włączone
●●
W przypadku nieobsługiwanych modeli One Connect:
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
50 / 60
●●
Głębia kolorów
/ próbkowanie
chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitów
O
O
O
O
10 bitów
-
-
O
O
12 bitów
-
-
O
O
W przypadku obsługiwanych modeli One Connect:
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
50 / 60
120
Głębia kolorów
/ próbkowanie
chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitów
O
O
O
O
10 bitów
*O
*O
O
O
12 bitów
-
-
O
O
10 bitów
-
-
-
*O
"" *: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4.
- 166 -
Rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez
modele serii Q900RB
Sprawdź rozdzielczości dla sygnałów wejściowych obsługiwanych przez modele serii Q900RB.
Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia
Włączone
●●
3840 x 2160
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
50 / 60
120
Głębia kolorów
/ próbkowanie
chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitów
O
O
O
O
10 bitów
*O
*O
O
O
12 bitów
-
-
O
O
10 bitów
*O
*O
*O
*O
"" *: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4.
●●
7680 x 4320
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
Głębia kolorów
/ próbkowanie
chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 30
8 bitów / 10
bitów
*O
*O
*O
*O
50 / 60
8 bitów / 10
bitów
-
-
-
*O
"" *: Te specyfikacje są obsługiwane przez złącze HDMI 4. Użyj kabla HDMI, który obsługuje te specyfikacje.
- 167 -
Obsługiwane rozdzielczości dla funkcji FreeSync
Sprawdź rozdzielczości obsługiwane przez funkcję FreeSync.
●●
●●
Ustawienia trybu FreeSync: Wyłączone / Najlepsza (48–120Hz) / Podstawowe (90–120Hz)
""
Obsługiwane tryby FreeSync mogą się różnić w zależności od urządzenia zewnętrznego.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
W przypadku nieobsługiwanych modeli One Connect:
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,000
297,000
progresywna
2560 x 1440
120 Hz
150,000
120,000
495,000
progresywna
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
SCAN
(kHz)
(Hz)
(MHz)
●●
SCAN
W przypadku obsługiwanych modeli One Connect:
Rozdzielczość
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,000
297,000
progresywna
2560 x 1440
120 Hz
150,000
120,000
495,000
progresywna
3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
progresywna
4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
progresywna
- 168 -
Przeczytaj przed podłączeniem komputera (obsługiwane
rozdzielczości)
Należy zapoznać się z obsługiwaną rozdzielczością dla sygnałów wejściowych komputera.
W przypadku podłączenia telewizora do komputera należy ustawić kartę graficzną komputera na jedną ze
standardowych rozdzielczości wymienionych w poniższych tabelach lub na następnych stronach. Telewizor
automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości. Należy pamiętać, że optymalna i zalecana rozdzielczość
przy 60 Hz to 3840 x 2160 (modele serii UHD) oraz 7680 x 4320 (modele serii Q900RB). Wybranie rozdzielczości
nieuwzględnionej w tabelach może skutkować brakiem obrazu lub włączaniem jedynie wskaźnika zasilania.
Informacje na temat zgodnych rozdzielczości można znaleźć w instrukcji karty graficznej.
"" Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Włączone naturalną rozdzielczością przy 60 Hz
jest rozdzielczość 3840 x 2160 (modele serii UHD) oraz 7680 x 4320 (modele serii Q900RB). Po wybraniu dla funkcji
Rozszerzenie sygnału wejściowego ustawienia Wyłączone naturalną rozdzielczością przy 30 Hz jest rozdzielczość 3840 x
2160.
IBM
Rozdzielczość
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
720 x 400
70 Hz
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
31,469
70,087
28,322
-/+
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
MAC
Rozdzielczość
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 169 -
VESA DMT
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 170 -
VESA CVT
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
2560 x 1440
60 Hz
88,787
59,951
241,500
+/-
2560 x 1440
120 Hz
192,996
119,998
497,750
+/-
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
"" Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
CTA-861
Rozdzielczość
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
*1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
*1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
*3840 x 2160
100 Hz
225,000
100,000
1188,000
+/+
*3840 x 2160
120 Hz
270,000
120,000
1188,000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
100 Hz
225,000
100,000
1188,000
+/+
*4096 x 2160
120 Hz
270,000
120,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
24 Hz
108,000
24,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
30 Hz
132,000
30,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
50 Hz
220,000
50,000
2376,000
+/+
*7680 x 4320
60 Hz
264,000
60,000
2376,000
+/+
"" *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
- 171 -
Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wideo
Należy zapoznać się z obsługiwaną rozdzielczością dla sygnałów wideo.
CTA-861
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
*1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
*1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
100 Hz
225,000
100,000
1188,000
+/+
*3840 x 2160
120 Hz
270,000
120,000
1188,000
+/+
- 172 -
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
100 Hz
225,000
100,000
1188,000
+/+
*4096 x 2160
120 Hz
270,000
120,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
24 Hz
108,000
24,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
30 Hz
132,000
30,000
1188,000
+/+
*7680 x 4320
50 Hz
220,000
50,000
2376,000
+/+
*7680 x 4320
60 Hz
264,000
60,000
2376,000
+/+
"" *: Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
VESA CVT
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Częstotliwość
zegara
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
(Punkty x linie)
Format
wyświetlania
2560 x 1440
60 Hz
88,787
59,951
241,500
+/-
2560 x 1440
120 Hz
192,996
119,998
497,750
+/-
"" Rozwiązanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.
- 173 -
Przeczytaj przed użyciem urządzeń Bluetooth
Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ograniczenia dotycząca korzystania z funkcji Bluetooth
●●
Nie można korzystać jednocześnie z urządzeń Bluetooth i funkcji Ustawienia dźwięku przestrzennego
głośnika Wi-Fi.
●●
W zależności od urządzenia Bluetooth mogą wystąpić problemy ze zgodnością. (W zależności od środowiska
słuchawki do urządzeń mobilnych mogą nie być dostępne).
●●
Mogą pojawić się błędy w synchronizacji dźwięku z obrazem.
●●
Telewizor i urządzenie Bluetooth mogą ulec rozłączeniu w zależności od odległości między nimi.
●●
W urządzeniu Bluetooth mogą pojawić się zakłócenia dźwięku lub inne nieprawidłowości:
●●
––
Gdy użytkownik dotyka ciałem systemu nadawczego/odbiorczego urządzenia Bluetooth lub telewizora.
––
Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie jak ściany,
narożniki lub ścianki działowe.
––
Gdy urządzenie jest narażone na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń medycznych,
kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujących w tym samym paśmie
częstotliwości.
Jeśli problem będzie się powtarzać, zalecamy skorzystanie z połączenia przewodowego.
––
Złącze cyfrowego wyjścia audio (optyczne)
––
Złącze HDMI (ARC)
""
Porty HDMI (ARC) w niektórych modelach mogą obsługiwać funkcję eARC.
- 174 -
Licencje
Można zapoznać się z informacjami dotyczącymi licencji i znaków towarowych zastosowanych w telewizorze.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.
Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek
zależnych.
Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz złożonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych
krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z następujących patentów przyznanych firmie Rovi Corporation i/lub jej spółce zależnej:
6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.
Wyłączenie odpowiedzialności: Firma Rovi Corporation i/lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie są w żaden sposób
odpowiedzialne za dokładność lub dostępność informacji o programie telewizyjnym ani innych informacji w systemie Rovi
Guide oraz nie mogą zagwarantować dostępności usługi na danym obszarze. W żadnym przypadku firma Rovi Corporation i/
lub jej spółki zależne oraz podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód mających związek z
dokładnością lub dostępnością informacji o programie telewizyjnym lub innych informacji w systemie Rovi Guide.
"" Ta licencja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 175 -
Przewodnik dostępności
Przewodnik dotyczący menu i zdalnego sterowania stanowiący pomoc dla osób niedowidzących.
Poznaj ekran Menu
Poznaj menu na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże Ci informacje o strukturze i funkcjach
wybranych menu.
Korzystanie z pilota
Można wyświetlić opis przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart.
"" Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart
Pilota należy trzymać przyciskami do siebie. Pilot jest nieco cieńszy u góry i nieco grubszy u dołu.
Opis pilota Pilot Samsung Smart
"" Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
Od góry do dołu i od lewej do prawej:
●●
Przycisk
lub
znajduje się w lewym górnym rogu.
●●
Po prawej stronie przycisku
dotykając ręką.
●●
Poniżej diody LED znajduje się okrągły przycisk
●●
Dwa przyciski pod przyciskiem
na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem QLED oraz
The Serif: lewy to przycisk
, natomiast prawy to przycisk
.
●●
Dwa przyciski pod przyciskiem
na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem UHD lub The
Frame: lewy to przycisk
, natomiast prawy to przycisk
.
lub
znajduje się niewielka dioda LED, jednakże nie można jej wyczuć,
.
- 176 -
●●
Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku
lub naciśnięciu przycisku
podczas oglądania programu zostaną
wyświetlone opcje oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim oraz opcja Więcej. Naciśnij
przycisk Wybierz. Następnie pojawią się opcje Nagrywaj, Timeshift, Stop (gdy uruchomiona jest funkcja
Nagrywaj lub Timeshift), Informacje oraz Przesuń na górę (lub Przesuń na dół).
""
Wybierz przycisk Przesuń na górę, aby przesunąć menu na górę.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od regionu geograficznego.
●●
Pod tymi dwoma przyciskami znajduje się okrągły przycisk i duży zewnętrzny okrągły przycisk. Okrągły
przycisk to Wybierz, a duży zewnętrzny okrągły przycisk składa się z 4 przycisków kierunkowych (góra / dół /
lewo / prawo).
●●
Pod przyciskiem kierunkowym znajdują się dwa przyciski po lewej i prawej stronie oraz jeden przycisk na
środku. Po lewej stronie znajduje się przycisk
, natomiast po prawej stronie przycisk
. Okrągły przycisk
pośrodku to przycisk
.
●●
Jeśli naciśniesz przycisk
podczas oglądania programu telewizyjnego, obraz na ekranie zatrzyma się
i pojawi się pasek sterowania. Dostępne opcje to Przewijanie w tył, Odtwórz, Pauza, Przewij. do przodu,
Zatrzymaj funkcję Timeshift., Nagrywaj, Idź do programu na żywo oraz Informacje. Naciśnięcie przycisku
kierunkowego w górę powoduje przejście do ekranu odtwarzania i umożliwia sprawdzenie rzeczywistego
czasu nadawanego programu oraz czasu przesunięcia.
●●
""
Z funkcji Powolne przewijanie w tył lub Powolne przewijanie do przodu można korzystać po wybraniu opcji Pauza.
""
Aby można było korzystać z funkcji, Nagrywaj lub Timeshift, należy podłączyć urządzenie USB.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Pod przyciskiem
znajdują się dwa cienkie poziome przyciski. Wystają one nieco bardziej niż inne przyciski
na pilocie. Po lewej to przycisk regulacji głośności, a po prawej to przycisk zmiany kanałów. Przyciski
kołyskowe należy popchnąć od dołu lub od góry, aby zmienić kanał lub głośność.
––
Krótkie naciśnięcie przycisku VOL powoduje wyciszenie dźwięku.
––
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku VOL powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności.
––
Krótkie naciśnięcie przycisku CH powoduje wyświetlenie funkcji Przewodnik.
––
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku CH powoduje wyświetlenie menu Lista kanałów.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 177 -
Korzystanie z menu dostępności
Zobacz, jak uruchomić funkcje menu Dostępność i opis tych funkcji.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Uruchamianie menu Skróty dostępności
Można włączyć lub wyłączyć funkcje takie jak Przewodnik głosowy, Opis audio, Napisy, Wysoki kontrast, Powiększ,
Odcienie szarości, Odwrócenie koloru, Naucz się korzystać z pilota, Poznaj ekran Menu, Wiele wyjść audio,
Powiększenie okna języka migowego, Spowolnij powtarzanie przycisku, a także przejść do stron Naucz się korzystać
z pilota i Poznaj ekran Menu.
●●
Pilot Samsung Smart
Na pilocie Pilot Samsung Smart, nieco poniżej jego środka, znajdują się obok siebie dwa poziome przyciski
kołyskowe. Po lewej znajduje się przycisk regulacji głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku regulacji
głośności powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności.
Nawet jeśli dla opcji Przewodnik głosowy wybrano ustawienie Wyłączone lub wyciszenie, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku głośności zostanie włączony przewodnik głosowy dla funkcji Skróty dostępności.
""
●●
Opcje Naucz się korzystać z pilota i Poznaj ekran Menu są dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji Przewodnik głosowy
wybrano ustawienie Włączone.
Standardowy pilot
Naciśnij przycisk AD/SUBT. lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE, aby otworzyć menu Skróty dostępności.
- 178 -
Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą menu Ogólne
Ustawienia
Ogólne
Dostępność
Do menu Dostępność można też przejść z menu ustawień telewizora. Zawiera ono dodatkowe opcje takie jak zmiany
tempa działania funkcji Przewodnik głosowy.
Telewizor nie wypowiada nazwy tego menu, o ile funkcja Przewodnik głosowy nie została już włączona.
1.
Naciśnij przycisk
.
2.
Naciskając przycisk kierunkowy w lewo, przejdź do opcji
3.
Aby wyświetlić menu Ustawienia, naciśnij przycisk Wybierz.
4.
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby przejść do opcji Ogólne, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby
Ustawienia.
otworzyć to menu.
5.
Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do menu Dostępność, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby
otworzyć to menu.
6.
Pierwszą opcją w wyświetlonym menu będzie Ustawienia przewodnika głosowego. Podświetl opcję Ustawienia
przewodnika głosowego, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7.
Zostanie wyświetlone menu z opcjami zmiany ustawień Przewodnik głosowy oraz Głośność, Szybkość, Ton.
8.
Wybierz menu przy użyciu przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Uruchamianie funkcji menu Dostępność za pomocą asystenta Bixby
Aby można było skorzystać z funkcji asystenta Bixby, telewizor musi być skonfigurowany, dostrojony oraz podłączony
do Internetu. Telewizor można podłączyć do Internetu podczas konfiguracji wstępnej lub później przy użyciu menu
ustawień.
Istnieje wiele poleceń głosowych, za pomocą których można sterować telewizorem. Można z nich korzystać wraz
z funkcją Przewodnik głosowy, co zapewnia reakcję głosową na polecenia głosowe. Można korzystać z pilota Pilot
Samsung Smart, ale telewizor musi być podłączony do Internetu.
Przed wypowiedzeniem polecenia naciśnij i przytrzymaj przycisk
(znajdujący się w pobliżu górnej krawędzi pilota
Pilot Samsung Smart, bezpośrednio pod wskaźnikiem zasilania LED i nad przyciskiem kierunkowym), a następnie
wypowiedz polecenie i zwolnij przycisk
. Telewizor potwierdzi polecenie.
- 179 -
Przykładowo możliwe są następujące operacje:
●●
Włączanie funkcji Przewodnik głosowy
Naciśnij przycisk
głosowy”.
●●
Włączanie funkcji Opis audio
Naciśnij przycisk
●●
na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Przewodnik
na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Opis audio”.
Włączanie funkcji Wysoki kontrast
Naciśnij przycisk
kontrast”.
na pilocie Pilot Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Włącz Wysoki
Informacje na temat funkcji menu Dostępność
●●
Ustawienia przewodnika głosowego
Ta funkcja działa na każdym ekranie telewizora i jeśli jest włączona, wypowiadane są aktualne ustawienia
telewizora oraz szczegóły dotyczące oglądanego programu. Mogą być odczytywane informacje takie
jak wybrana głośność, bieżący kanał i opis programu. Odczytywane są także informacje o programach
wyświetlane na ekranie Przewodnik.
●●
Ustawienia opisu audio
Można aktywować przewodnik audio, który zapewnia audiodeskrypcję scen wideo dla osób niedowidzących. Ta
usługa jest dostępna tylko dla transmisji ją oferujących.
●●
Wysoki kontrast
Wyświetlanie wszystkich menu z nieprzezroczystym czarnym tłem i białą czcionką, zapewniającą maksymalny
kontrast.
●●
Odcienie szarości
Zmiana kolorystyki ekranu telewizora na czarno-białą, aby wyostrzyć niewyraźne krawędzie spowodowane
przez kolory.
●●
""
Jeśli funkcja Odcienie szarości jest włączona, niektóre pozycje menu Dostępność nie są dostępne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Odwrócenie koloru
Pozwala odwrócić kolory tekstu i tła na ekranie telewizora, aby zwiększyć czytelność informacji.
""
Jeśli funkcja Odwrócenie koloru jest włączona, niektóre pozycje menu Dostępność nie są dostępne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 180 -
●●
Powiększ
Powiększanie ważnych elementów na ekranie takich jak nazwy programów.
●●
Naucz się korzystać z pilota
Umożliwia zaprogramowanie nazw i funkcji przycisków na pilocie. Naciśnięcie na tym ekranie przycisku
zasilania (lewy górny przycisk) spowoduje wyłączenie telewizora, ale gdy zostanie naciśnięty dowolny
inny przycisk, przez głośniki telewizora zostanie wypowiedziana nazwa przycisku wraz z krótkim opisem
jego funkcji. Ten tryb nauki ułatwia zapoznanie się z rozmieszczeniem i działaniem przycisków pilota bez
zakłócania normalnej pracy telewizora. Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wyjść z trybu Naucz się korzystać z
pilota.
●●
Poznaj ekran Menu
Istnieje możliwość nauki korzystania z menu wyświetlanych na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor
przekaże informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.
●●
Ustawienia napisów
Wyświetlanie napisów w programach, które zapewniają taką opcję.
●●
Wiele wyjść audio
Pozwala jednocześnie włączyć głośniki telewizora i słuchawki Bluetooth przeznaczone dla osób
niedosłyszących. Osoby niedosłyszące mogą wtedy ustawić wyższą głośność swoich słuchawek Bluetooth niż
głośność głośnika telewizora, co umożliwia słuchaczowi i jego rodzinie słuchanie telewizora z komfortowym
poziomem głośności.
●●
""
Podłączenie słuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyjść audio.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Ustawienia powiększenia okna języka migowego
Można powiększyć ekran języka migowego podczas oglądania programu, który zapewnia tę funkcję.
●●
Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie
Można skonfigurować szybkość działania przycisków zdalnego sterowania, aby spowolnić ich działanie
podczas korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania.
- 181 -
Korzystanie z telewizora z włączoną funkcją Przewodnik
głosowy
Można włączyć funkcję Przewodnik głosowy, która służy do opisywania na głos opcji menu w celu ułatwienia obsługi
osobom niedowidzącym.
Zmiana kanału
Kanał można zmienić na trzy różne sposoby. Po każdej zmianie kanałów wypowiadane są informacje dotyczące
nowego kanału. Sposoby zmiany kanału zostały przedstawione poniżej.
●●
Lista kanałów (
TV na żywo
Lista kanałów)
Naciśnij przycisk
. Pojawi się strona główna Smart Hub. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w
prawo przejdź do opcji TV na żywo, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, naciśnij
przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do opcji Lista kanałów, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Na
ekranie Lista kanałów użyj przycisku kierunkowego w górę lub w dół, aby przejść do żądanego kanału, a
następnie naciśnij przycisk Wybierz.
●●
Przycisk CH
Prawy wystający pośrodku przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk CH. Aby zmienić kanał, naciśnij
w górę lub w dół przycisk CH. Aby zmienić kanał, naciśnij przycisk CH w górę lub w dół na standardowym
pilocie.
●●
Przycisk Liczby
Naciśnij przycisk
lub
na pilocie Pilot Samsung Smart aby otworzyć wirtualny blok klawiszy
numerycznych, wprowadź numer, a następnie wybierz opcję Gotowe. Na standardowym pilocie naciśnij
przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer kanału.
Ekranowe wprowadzanie cyfr przy użyciu pilota Pilot Samsung Smart
Wirtualny panel numeryczny umożliwia wprowadzanie cyfr np. podczas wprowadzania numeru kanału lub kodu PIN.
Naciśnij przycisk
lub
na pilocie Pilot Samsung Smart, aby wyświetlić na ekranie wirtualny panel numeryczny
z 2 rzędami przycisków. Funkcja Przewodnik głosowy wyemituje komunikat głosowy „wirtualny panel numeryczny,
6”, co oznacza, że na ekranie jest wyświetlony pasek cyfr, a fokus znajduje się na cyfrze 6. Pasek zawiera następujące
przyciski:
●●
W dolnym rzędzie: Od lewej: Panel przycisków kolorowych, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(kreska), Usuń,
Przesuń na górę (lub Przesuń na dół)
""
●●
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Górny rząd zawiera jedną opcję: Gotowe.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 182 -
Po rzędzie można poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, a następnie nacisnąć przycisk
Wybierz, aby wybrać panel numeryczny. Po wybraniu wszystkich wymaganych cyfr (na przykład 123) naciśnij przycisk
kierunkowy w górę, aby przejść do opcji Gotowe, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby zakończyć.
Aby wprowadzić numer kanału, można wprowadzić numer, a następnie wybrać opcję Gotowe w górnym rzędzie,
ewentualnie wprowadzić numer i poczekać. Po chwili kanał się zmieni i wirtualny panel numeryczny zniknie z ekranu.
Zmiana głośności
Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę czujnika zdalnego sterowania na telewizorze, a następnie przesuń
przycisk VOL w górę lub w dół, aby wyregulować głośność telewizora. Za każdym razem, gdy następuje zmiana
głośności, wypowiadana jest informacja o nowym poziomie głośności.
●●
Pilot Samsung Smart
Lewy wystający przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk VOL. Aby zmienić głośność, naciśnij w
górę lub w dół przycisk VOL.
●●
Standardowy pilot
Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk VOL na pilocie standardowym.
Korzystanie z informacji o programie
Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić informacje o programie, które pojawią się w
górnej części ekranu. Funkcja Przewodnik głosowy wypowiada tekst napisów programu lub audiodeskrypcji, jeśli
są dostępne. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Funkcja
Przewodnik głosowy wypowie szczegółowe informacje takie jak streszczenie programu.
Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby wyświetlić następne pozycje na tym samym kanale. Naciśnij
przycisk kierunkowy w górę lub w dół, aby przejść do innych kanałów i sprawdzić pozycje nadawane w tym samym
czasie.
Naciśnij przycisk
, aby powrócić lub zamknąć szczegóły programu.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 183 -
Korzystanie z przewodnika
Dostępne są zestawienia programu poszczególnych kanałów.
Aby podczas oglądania telewizji sprawdzić informacje dotyczące programów na poszczególnych kanałach, naciśnij
przycisk CH na pilocie Pilot Samsung Smart. Aby wyświetlić informacje dotyczące programu, użyj przycisków
kierunkowych.
"" Na pilocie standardowym naciśnij przycisk GUIDE.
TV na żywo
Przewodnik
Przewodnik pozwala sprawdzić codzienne plany emisji programów dla poszczególnych nadawców oraz informacje o
programach. Po wybraniu programów można zaplanować ich nagrywanie lub oglądanie.
Przewodnik można także otworzyć przy użyciu funkcji Bixby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
na pilocie Pilot
Samsung Smart, a następnie wypowiedz polecenie „Przewodnik”.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Informacje wyświetlane przez funkcję Przewodnik dotyczą wyłącznie kanałów cyfrowych. Kanały analogowe nie są
obsługiwane.
"" Jeśli Zegar nie jest ustawiony, Przewodnik nie jest dostępny. W pierwszej kolejności ustaw Zegar. (
Ogólne
Menedżer systemu
Czas
Ustawienia
Zegar)
W razie konieczności ponownego ustawienia zegara wykonaj poniższe instrukcje.
1.
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić ekran Smart Hub.
2.
Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do opcji
3.
Aby wyświetlić menu Ustawienia, naciśnij przycisk Wybierz.
4.
Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu Ogólne, a następnie naciśnij przycisk
Ustawienia.
Wybierz.
5.
Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do menu Menedżer systemu, a następnie naciśnij
przycisk Wybierz.
6.
Wybierz menu Czas, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
7.
Wybierz menu Zegar, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
8.
Wybierz menu Tryb zegara, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję Auto lub Ręcznie.
""
Po wybraniu opcji Ręcznie można przejść do znajdującego się poniżej menu Data lub Czas, aby ustawić godzinę.
- 184 -
Po wyświetleniu ekranu Przewodnik zostanie wyświetlona tabela z kanałami i programami. W górnym rzędzie
znajduje się opcja Filtruj według : Wszystkie, a następnie data i godziny. W każdym rzędzie po lewej znajduje się
nazwa kanału, a po prawej programy nadawane na tym kanale.
Na ekranie Przewodnik można przechodzić pomiędzy kanałami za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół,
a pomiędzy programami emitowanymi na tym kanale o różnych godzinach za pomocą przycisków kierunkowych
w lewo i w prawo. Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku
bezpośrednio do tego kanału. Można użyć przycisku
lub
i przejście
, aby przejść do aktualnie emitowanego programu.
Po przesunięciu fokusu do programu usłyszysz szczegółowe informacje dotyczące wybranego programu. Po
przesunięciu fokusu do innego kanału usłyszysz nazwę i numer kanału oraz szczegółowe informacje o programie.
Jeśli przejdziesz do innego dnia, przy pierwszym programie z danego dnia zostanie wypowiedziana data. Data nie
jest powtarzana, więc jeśli nie masz pewności, co do daty, możesz przejść do przodu lub do tyłu o 24 godziny, a wtedy
data zostanie wypowiedziana.
Oglądanie bieżącego programu
Na ekranie Przewodnik przejdź do programu emitowanego w danej chwili, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby
przejść do oglądania emisji telewizyjnej na wybranym kanale i programie.
Inne opcje w przewodniku
Na ekranie Przewodnik przejdź do przyszłego programu, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone
menu podręczne z poniższymi funkcjami.
Po tym menu należy się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół, a następnie nacisnąć przycisk
Wybierz, aby wybrać odpowiednią opcję. Jeśli chcesz zamknąć menu i powrócić do ekranu Przewodnik, naciśnij
przycisk
.
"" W przypadku aktualnie oglądanego programu naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz.
●●
Nagrywaj
Pozwala nagrać aktualnie oglądany program lub program na innym kanale.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Stop
Pozwala zatrzymać aktualnie uruchomione nagrywanie.
- 185 -
●●
Edytuj czas nagrywania
Pozwala zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania przyszłych programów.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Programowanie wyświetlania
Pozwala zaplanować wyświetlanie przyszłego programu.
●●
Programowanie nagrywania
Pozwala zaplanować nagrywanie przyszłego programu.
●●
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
""
Więcej informacji na temat funkcji Programowanie nagrywania zawiera część „Nagrywanie”.
Anuluj zaprogramowane wyświetlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie
Pozwala anulować zaplanowane sesje wyświetlania lub nagrywania.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Wyświetl szczegóły
Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Informacje mogą się różnić w zależności
od nadawanej transmisji. Jeśli wraz z programem nie są nadawane szczegóły na jego temat, żadne informacje
nie pojawią się na ekranie.
Naciśnij przycisk Wybierz dla opcji Wyświetl szczegóły. Spowoduje to wyświetlenie okna podręcznego
szczegółów dla tego programu wraz ze streszczeniem. W oknie podręcznym szczegółów znajdują się
szczegółowe informacje oraz opcja OK. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami naciśnij przycisk
Wybierz na pilocie, aby zamknąć okno podręczne.
- 186 -
Korzystanie z funkcji Programowanie wyświetlania
Konfigurowanie telewizora do wyświetlania określonego kanału lub programu o określonej godzinie, konkretnego
dnia.
Obok programów, których oglądanie zostało zaplanowane, jest wyświetlana ikona
"" Aby skonfigurować planowanie oglądania, należy najpierw ustawić zegar telewizora (
Menedżer systemu
Czas
.
Ustawienia
Ogólne
Zegar).
Ustawianie funkcji zaplanowanego wyświetlania
Można ustawić wyświetlanie harmonogramu na dwóch ekranach.
●●
Ekran Przewodnik
Na ekranie Przewodnik wybierz program, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
Wybierz. Wybierz opcję Programowanie wyświetlania w wyświetlonym menu podręcznym.
●●
Ekran informacji o programie
Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone okno informacji o programie. Za
pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszły program, a następnie naciśnij przycisk
Wybierz. Aby zaplanować oglądanie programu, wybierz opcję Programowanie wyświetlania.
Anulowanie pozycji zaplanowanego wyświetlania
Istnieją dwa sposoby, aby anulować zaplanowane oglądanie.
●●
Anulowanie zaplanowanego wyświetlania na ekranie Przewodnik
Na ekranie Przewodnik (
TV na żywo Przewodnik), przejdź do programu, dla którego chcesz anulować
zaplanowane wyświetlanie, i naciśnij przycisk Wybierz. Przejdź do opcji Anuluj zaprogramowane wyświetlanie,
a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Gdy pojawi się okno podręczne z pytaniem, czy chcesz anulować
wybrany harmonogram wyświetlania, wybierz opcję Tak. Wybrane zaplanowane wyświetlanie zostanie
anulowane, a telewizor powróci do ekranu Przewodnik.
- 187 -
●●
Anulowanie zaplanowanego wyświetlania na ekranie Smart Hub
1.
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić ekran Smart Hub, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo
lub w prawo, aby przejść do opcji TV na żywo. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego
rzędu, a następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji Menedżer
harmonogr. lub Nagrania.
2.
Naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić ekran Menedżer harmonogr. lub Nagrania.
3.
Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do menu Harmonogramy.
4.
Przy użyciu przycisku kierunkowego w dół przejdź do listy programów zaplanowanych do oglądania.
5.
Przy użyciu przycisku kierunkowego w prawo przejdź do opcji Usuń, a następnie naciśnij przycisk Wybierz,
aby usunąć wybraną pozycję.
""
Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Korzystanie z funkcji Lista kanałów
Kanały dostępne w telewizorze można wyświetlić na liście.
TV na żywo
Lista kanałów
Funkcja Lista kanałów umożliwia zmianę kanałów oraz sprawdzenie programów na innych kanałach cyfrowych
podczas oglądania telewizji.
Naciśnij przycisk
. Pojawi się strona główna Smart Hub. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo
przejdź do opcji TV na żywo, naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, naciśnij przycisk
kierunkowy w prawo, aby przejść do opcji Lista kanałów, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlona
lista kanałów wraz z nadawanym w danej chwili programem. Fokus będzie ustawiony na oglądany w danej chwili
kanał wraz z podaniem nazwy i numeru kanału oraz tytułu programu.
Po liście kanałów można się poruszać za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół (strony w górę i w dół
można zmieniać za pomocą przycisku CH). Możliwe jest także wprowadzenie numeru kanału przy użyciu przycisku
lub
i przejście bezpośrednio do tego kanału.
Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo na ekranie Lista kanałów, aby przejść do obszaru Lista kategorii. Do
poruszania się po tej liście służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Naciśnij przycisk Wybierz, aby wybrać żądaną
kategorię w obszarze Lista kategorii. Lista kategorii Zawiera następujące opcje: Wszystkie, Samsung TV Plus,
Ulubione oraz Naziemne, Kablowe lub Satelitarne. Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do
kanału, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
●●
Wszystkie
Wyświetlanie kanałów, które zostały automatycznie wyszukane.
""
Wyświetlane są kanały odbierane w aktualnie wybranym trybie Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
- 188 -
●●
Samsung TV Plus
Gdy telewizor jest połączony z Internetem, można oglądać popularne emisje lub najciekawsze programy
z poszczególnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwykłego
kanału, dostępny jest dzienny harmonogram programów Samsung TV Plus.
●●
Ulubione
Wyświetla opcje od Ulubione 1 do Ulubione 5. Do poruszania się pomiędzy listami ulubionych służą przyciski
kierunkowe w górę i w dół. Wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Na liście kanałów
zostaną wtedy wyświetlone tylko kanały z tej listy.
●●
Typ kanału
Sortowanie listy, aby zawierała kanały wybranego typu. Funkcja Typ kanału może być używana tylko wtedy,
gdy kanały zawierają informację o typie.
""
●●
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
Sortuj
Sortowanie listy według zawartości pola Liczby lub Nazwa.
""
●●
Ta opcja jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych i nie zawsze jest dostępna.
Naziemne, Kablowe lub Satelitarne
Wybór opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od odbieranego sygnału.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
- 189 -
Nagrywanie
Nagrywanie programu na zewnętrzny dysk twardy podłączony do złącza USB.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania należy zapoznać się z wszystkimi środkami ostrożności. Aby uzyskać więcej
informacji, przejdź do części „Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.
Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za
pośrednictwem ekranu przewodnika:
Jeśli chcesz nagrać nadawany w danej chwili program, otwórz przewodnik po programach, przejdź do programu, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Za pomocą przycisków
kierunkowych w górę i w dół przejdź do opcji Nagrywaj. Naciśnij przycisk Wybierz, aby nagrać program. Nastąpi
powrót do przewodnika po programach. Nagrywanie kończy się automatycznie w momencie zakończenia programu.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk kierunkowy w dół, gdy wyświetlany jest nagrywany program. Pojawi
się pasek sterowania. Przesuń fokus do opcji Zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Po
wyświetleniu okna podręcznego wybierz opcję Stop.
Aby nagrać program, który jest emitowany później, przejdź do wymaganego programu na ekranie Przewodnik, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Do poruszania się po tym
menu służą przyciski kierunkowe w górę i w dół. Przejdź do ekranu Programowanie nagrywania, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk Wybierz. Usłyszysz komunikat, że nagrywanie programu zostało ustawione, i nastąpi powrót
do przewodnika po programach.
Obok tytułu programu pojawi się ikona
oznaczająca, że jest ustawione jego nagrywanie. Jeśli chcesz się
dowiedzieć, czy jest ustawione nagrywanie programu, lub anulować zaplanowane nagranie, naciśnij przycisk
Wybierz po zaznaczeniu programu. Jeśli jest już ustawione jego nagrywanie, menu będzie zawierało opcję Anuluj
zaprogramowane nagrywanie. Przycisk Wybierz można nacisnąć, aby anulować zaplanowane nagrywanie; można
również nacisnąć przycisk
, aby powrócić do przewodnika po programach bez anulowania nagrywania.
- 190 -
Nagrywanie oglądanego programu
Aby wyświetlić menu nagrywania programu lub uruchomienia funkcji Timeshift, podczas oglądania programu
naciśnij dwukrotnie przycisk
lub naciśnij przycisk
, a następnie przycisk Wybierz. W menu można wybrać
następujące funkcje:
●●
Nagrywaj
Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania oglądanego programu.
●●
Timeshift
Uruchamia funkcję Timeshift.
●●
Stop
Zatrzymuje nagrywanie lub funkcję Timeshift.
●●
Informacje
Wyświetlenie szczegółowych informacji o oglądanym programie.
Zaplanowanie nagrywania przy użyciu okna informacji o programie
Podczas oglądania programu naciśnij przycisk Wybierz, aby wyświetlić okno informacji o programie. W oknie
informacji o programie użyj przycisków kierunkowych w lewo i w prawo, aby wybrać przyszły program, a następnie
naciśnij przycisk Wybierz. Aby zaplanować nagrywanie programu, wybierz opcję Programowanie nagrywania.
Zmiana czasu nagrywania
Podczas nagrywania programu z bieżącej emisji, można określić, jak długo ma on być nagrywany.
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby wyświetlić pasek sterowania w dolnej części ekranu. Naciśnij przycisk
kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji Edytuj czas nagrywania, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Zostanie wyświetlona skala z suwakiem i usłyszysz aktualnie ustawiony czas nagrywania. Przy użyciu przycisków
kierunkowych w lewo i w prawo zmień czas, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Usłyszysz o menu zawierającym
informacje o czasie nagrywania. Aby powrócić do oglądanego programu, naciśnij przycisk
"" Maksymalny czas nagrywania różni się w zależności od pojemności urządzenia USB.
- 191 -
na pilocie.
Oglądanie nagranych programów
TV na żywo
Menedżer harmonogr. lub Nagrania
Otwórz ekran Smart Hub, naciskając przycisk
Nagrania
na pilocie. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w
prawo przesuń fokus do opcji TV na żywo. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu, a
następnie naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejść do opcji Nagrania.
Aby odtworzyć program, znajdź go na liście tytułów programów za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w
dół, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby odtworzyć program, ewentualnie naciśnij przycisk kierunkowy w
prawo, aby przejść do listy opcji. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół można wybrać z tej listy opcje
odtwarzania programu, usunięcia go lub wyświetlenia szczegółów programu.
Wybierz opcję Odtwórz, aby odtworzyć program. Zacznie się odtwarzanie programu. Jeśli program był już częściowo
obejrzany, na ekranie zostanie wyświetlone okno podręczne z opcjami Odtwórz (od początku), Wznów (od miejsca,
gdzie przerwano oglądanie) lub Anuluj. Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo wybierz żądaną opcję,
a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Usuwanie nagranego programu
Aby usunąć nagrany program, przejdź do listy Nagrania. Za pomocą przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź
do nagrania, które chcesz usunąć.
Naciśnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejść do listy z 3 opcjami. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby
przejść do opcji Usuń, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Zostanie zadane pytanie, czy chcesz usunąć wybraną pozycję. Naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do
przycisku Usuń, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć ten tytuł programu. Program zostanie usunięty i
nastąpi powrót do listy Nagrania.
- 192 -
Korzystanie z funkcji Smart Hub
W tej części znajdują się informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do aplikacji, gier, filmów i innych treści za
pośrednictwem serwisu Smart Hub.
Smart Hub
Po naciśnięciu przycisku
na pilocie można przeglądać strony internetowe i pobierać aplikacje z serwisu Smart
Hub.
"" Niektóre usługi Smart Hub są płatne.
"" Z serwisu Smart Hub można korzystać, gdy telewizor jest podłączony do Internetu.
"" Niektóre funkcje serwisu Smart Hub mogą nie być obsługiwane w zależności od dostawcy usług, języka lub regionu
geograficznego.
"" Przerwy w usłudze Smart Hub mogą być spowodowane zakłóceniami w połączeniu z Internetem.
"" Aby korzystać z serwisu Smart Hub, należy wyrazić zgodę na warunki umowy dla użytkownika serwisu Smart Hub oraz na
zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrażenia takiej zgody nie można korzystać z dodatkowych funkcji
i usług. Cały tekst Zasady i warunki można wyświetlić, przechodząc do opcji
Ustawienia
Pomoc techn.
Zasady i warunki.
"" Aby zaprzestać korzystania z funkcji Smart Hub, można anulować umowę. Aby anulować umowę dla użytkownika serwisu
Smart Hub, wybierz opcję Resetuj Smart Hub (
Ustawienia
Pomoc techn.
Diagnostyka
Resetuj Smart
Hub).
Naciśnij przycisk
na pilocie. Spowoduje to wyświetlenie 2 rzędów. Spróbuj przesunąć fokus do opcji TV na żywo
lub innej opcji w dolnym rzędzie. Górny rząd zawiera różne opcje zależnie od pozycji wybranej w dolnym rzędzie.
Przyciski po prawej stronie opcji TV na żywo zapewniają szybki dostęp do aplikacji, takich jak Netflix i Prime Video.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo umożliwiają przechodzenie pomiędzy pozycjami menu i aplikacjami,
natomiast przyciski kierunkowe w górę i w dół umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rzędami.
Naciśnij przycisk Wybierz, aby uzyskać dostęp do menu lub aplikacji.
Po wyświetleniu ekranu Smart Hub za pomocą lewego lub prawego przycisku kierunkowego przenieś fokus
na opcję TV na żywo lub Samsung TV Plus. Naciśnij przycisk kierunkowy w górę, aby przejść do górnego rzędu.
Zostanie wybrana opcja Przewodnik. Pozycje w tym rzędzie to między innymi Przewodnik, Lista kanałów, Menedżer
harmonogr., Nagrania i inne.
- 193 -
Korzystanie z ekranu głównego Smart Hub
Po lewej stronie ekranu głównego Smart Hub znajduje się menu statyczne przedstawione poniżej. Pozwala szybko
i łatwo skorzystać z dostępnych pozycji menu w celu uzyskania dostępu do głównych ustawień telewizora lub
urządzeń zewnętrznych, wyszukiwania oraz aplikacji.
Powiadomienie
●●
Funkcja umożliwia wyświetlanie listy powiadomień o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie
pojawia się na ekranie, gdy ma się rozpocząć nadawanie zaplanowanego programu lub w przypadku
wystąpienia zdarzenia na zarejestrowanym urządzeniu.
Po przeniesieniu fokusu na opcję Powiadomienie i naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się okno z
powiadomieniem po prawej stronie oraz następujące funkcje: Usuń wszystko i
Ustawienia.
Ustawienia
●●
Po przeniesieniu fokusu na ikonę Ustawienia nad menu pojawi się lista szybkich ustawień. Kliknięcie ikon
pozwala szybko ustawić często używane funkcje. Można skonfigurować funkcje e-Manual, Tryb inteligentny,
Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Wyjście dźwięku, Tryb gry, Jęz. ścieżki dźw., Napisy, PIP, Sieć, Rozmiar obrazu,
Tonacja kolorów, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, Format wyjściowego dźwięku cyfrowego, Przestrzeń
kolorów oraz Menedżer urządzeń TV.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
Źródło
●●
Wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora.
""
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Przełączanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do telewizora”.
Wyszukaj
●●
Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna umożliwiająca wyszukiwanie kanałów, tytułów filmów
oraz aplikacji w serwisie Smart Hub.
""
Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
APPS
●●
Korzystanie z kolekcji aplikacji umożliwiających wyświetlanie na ekranie telewizora różnego rodzaju treści,
takich jak wiadomości, sport, prognoza pogody oraz gry.
""
Aby można było skorzystać z tej funkcji, telewizor musi być podłączony do Internetu.
""
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Korzystanie z usługi APPS”.
- 194 -
Ambient Mode
●●
Gdy nie oglądasz telewizji, możesz udekorować wnętrze pomieszczenia poprzez wyświetlanie na ekranie
telewizora treści pasujących do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda,
godzina i aktualności.
Aby przejść do funkcji Ambient Mode, naciśnij przycisk
przycisk
. Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk
Naciśnięcie przycisku
Ambient Mode.
.
. Aby powrócić do trybu telewizora, naciśnij
przy wyłączonym telewizorze spowoduje jego włączenie się z aktywną funkcją
""
Jeśli używasz pilota innego niż Pilot Samsung Smart, mogą występować pewne ograniczenia związane z przejściem
""
W związku z tym, że ta funkcja jest specyficzna dla telewizorów QLED oraz The Serif, może nie być obsługiwana w
""
Więcej informacji dotyczących aplikacji Ambient Mode zawiera część „Korzystanie z aplikacji Ambient Mode”.
do funkcji Ambient Mode.
zależności od modelu.
Uniwersalny przewodnik
●●
Uniwersalny przewodnik to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie i korzystanie w jednym miejscu z treści
takich jak programy telewizyjne, seriale i filmy. Uniwersalny przewodnik może polecać treści dostosowane do
preferencji użytkownika.
""
Więcej informacji dotyczących funkcji Uniwersalny przewodnik zawiera część „Korzystanie z aplikacji Uniwersalny
""
Obrazy mogą być nieostre w zależności od parametrów dostawcy usług.
""
Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
przewodnik”.
Sztuka
●●
Gdy nikt nie ogląda telewizji lub gdy telewizor jest wyłączony, można korzystać z funkcji trybu Sztuka w celu
edytowania obrazów, takich jak grafika czy zdjęcia, albo wyświetlania treści.
""
Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach The Frame.
""
Więcej informacji zawiera dostarczona instrukcja obsługi.
- 195 -
Uruchamianie instrukcji e-Manual
W telewizorze jest wbudowana instrukcja, którą można otworzyć.
Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić ekran Smart Hub, naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejść do opcji
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.
Przy użyciu przycisków kierunkowych w górę i w dół przejdź do opcji Pomoc techn., a następnie naciśnij przycisk
Otwórz e-Manual, aby wyświetlić ekran e-Manual.
Ustawienia
Pomoc techn.
Otwórz e-Manual
Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach
telewizora.
"" Można także pobrać kopię instrukcji e-Manual ze strony internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).
"" Niebieska czcionka (np. Internet) oznacza opcje lub elementy menu.
Instrukcja e-Manual zawiera 2 rzędy ikon menu. Przyciski kierunkowe w górę i w dół służą do poruszania się
pomiędzy rzędami, natomiast przyciski kierunkowe w lewo i w prawo do poruszania się po danym rzędzie. Naciśnij
przycisk Wybierz, aby otworzyć część, którą chcesz przeczytać.
Instrukcja e-Manual zawiera część pod tytułem „Naucz się korzystać z pilota” w „Przewodniku dostępności” (w
prawym rogu ekranu). Jest ona szczególnie przydatna dla osób, które nie widzą dobrze przycisków na pilocie lub nie
są pewne, do czego one służą. Gdy wyświetlana jest ta sekcja instrukcji e-Manual, naciskanie przycisków na pilocie
nie wpływa na działanie telewizora. Należy pamiętać, że pozycja „Przewodnik dostępności” jest dostępna wyłącznie
po włączeniu opcji Przewodnik głosowy (
głosowego
Ustawienia
Przewodnik głosowy).
- 196 -
Ogólne
Dostępność
Ustawienia przewodnika
Korzystanie z funkcji Bixby
Poradnik sterowania telewizorem przy użyciu funkcji Bixby.
Aby można było użyć funkcji Bixby, telewizor musi być podłączony do Internetu oraz należy korzystać z mikrofonu na
pilocie Pilot Samsung Smart.
Aby skorzystać z funkcji Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk
na pilocie Pilot Samsung Smart, wypowiedz
polecenie do mikrofonu na pilocie, a następnie zwolnij przycisk w celu uruchomienia funkcji Bixby.
"" W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejące specyfikacje tej funkcji mogą się zmienić.
Uruchamianie funkcji Bixby
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
na pilocie Pilot Samsung Smart. Gdy funkcja Bixby jest włączona w trybie
słuchania, w dolnej części ekranu telewizora pojawia się ikona asystenta Bixby. Wypowiedz polecenie, a następnie
zwolnij przycisk. Telewizor wyemituje zrozumiane polecenie, a następnie wykona odpowiednie zadanie.
"" Jeśli telewizor nie zrozumie polecenia, spróbuj ponownie z dokładniejszą wymową.
"" Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
"" Obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
"" Szczegółowy opis poleceń głosowych zawiera Explore Bixby. Naciśnij przycisk
. W dolnej części ekranu pojawi się
przycisk Explore Now. Naciśnij przycisk Wybierz, aby przejść do ekranu Explore Bixby.
- 197 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising