Samsung | HW-Q80R | Quick Start Guide | Samsung Soundbar Q80R 5.1.2 Ръководство за бърз старт

Samsung Soundbar Q80R 5.1.2 Ръководство за бърз старт
USER MANUAL
HW-Q80R
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA
AVERTISMENT
•• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE,
NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN
SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a
simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs.
Samsung.
electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi
umezeală.
ATENŢIE
•• PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA,
POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
•• Acest aparat trebuie conectat la o priză de
curent alternativ cu conectare de protecţie
prin împământare.
ATENŢIE
•• Pentru a deconecta aparatul de la priză,
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare
priza va fi imediat funcţională.
Acest simbol indică faptul că tensiunea
din interior este ridicată. Orice fel de
contact cu părţile interioare ale acestui
produs este periculos.
•• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau
stropiri. Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Acest simbol indică faptul că produsul
este însoţit de documentaţie importantă
privind utilizarea şi întreţinerea.
•• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să
Produs clasa II: Acest simbol indică că
nu este necesară împământarea.
Dacă acest simbol nu este prezent pe un
produs cu un cablu de alimentare,
produsul TREBUIE să aibă o bună
conexiune la împământare (masă).
Tensiune c.a.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.a.
Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.c.
Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de
utilizare: Acest simbol instruieşte
utilizatorul să consulte manualul de
utilizare pentru mai multe informaţii
legare de siguranţă.
ROM - ii
scoateţi cablul de alimentare din priza de
perete. Prin urmare, cablul de alimentare
trebuie să poată fi accesat cu uşurinţă în orice
moment.
PRECAUŢII
5. Bateriile utilizate pe acest produs conţin
chimicale dăunătoare pentru mediul
înconjurător. Nu aruncaţi bateriile împreună
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a.
cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncaţi
din locuința dvs. respectă cerințele
bateriile în foc. Nu scurtcircuitaţi,
energetice menționate pe eticheta de
dezasamblaţi sau supraîncălziţi bateriile.
identificare situată pe partea inferioară a
Există pericolul de explozie dacă bateria este
produsului. Instalaţi unitatea în poziţie
înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria cu una de
orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu
acelaşi tip sau de un tip echivalent.
suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie 7~10
cm. Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu
amplificatoare sau pe alte echipamente care
DESPRE ACEST MANUAL
se pot încinge. Această unitate este
Acest manual de utilizare este constituit din două
sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe
destinată pentru utilizare continuă. Pentru a
opri complet unitatea, deconectaţi cablul de
alimentare de la priză. Deconectaţi unitatea
de la priză dacă nu o utilizaţi mai mult timp.
părți: un document simplu, MANUALUL DE
UTILIZARE, și un document detaliat, MANUALUL
COMPLET, care poate fi descărcat.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice,
scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de
tensiune din cauza descărcărilor electrice pot
duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a
razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
4. Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze)
MANUAL DE UTILIZARE
Consultați acest manual pentru instrucțiuni de
securitate, instalarea produsului, componente,
conexiuni și caracteristicile produsului.
şi căldură excesivă (de ex. un şemineu) sau
de echipamentele care creează câmpuri
magnetice sau electronice puternice.
Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa
de alimentare cu curent alternativ în cazul
MANUAL COMPLET
Puteți consulta MANUAL COMPLET accesând
centrul de asistență Samsung online și scanând
codul QR. Pentru a vedea manualul pe PC sau pe
dispozitivul mobil, descărcați-l în format de
document de pe site-ul web Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
unei disfuncţionalităţi. Aparatul nu este
destinat utilizării industriale. Utilizaţi
produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă
aparatul sau discul au fost depozitate la
temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
unitatea pe timpul iernii, aşteptaţi
aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru
ca unitatea să ajungă la temperatura
Designul, specificaţiile şi ecranul aplicaţiei pot fi
modificate fără înştiinţare prealabilă.
camerei.
ROM - iii
CONŢINUT
01
Verificarea componentelor
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
02
03
04
05
2
--------------------------
Descrieri
2
3
Panoul frontal / superior al sistemului Soundbar
--------------------------
3
Panoul inferior al unității Soundbar
--------------------------
3
Conectarea unității Soundbar
4
Conectarea la sursa de alimentare electrică
--------------------------
4
Conectarea unității Soundbar la subwoofer
–– Conectarea automată dintre subwoofer și sistemul Soundbar
–– Conectarea manuală a subwooferului în cazul în care conexiunea
automată eșuează
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
Conectarea kitului SWA-9000S (Vândut separat) la Soundbar
--------------------------
7
Conectarea la televizor
9
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
–– Conectarea la un televizor via Bluetooth
–– Conectarea prin Wi-Fi
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Conectarea la un dispozitiv extern
15
Cum să vă conectați prin intermediul unui cablu HDMI (cu posibilitate
de decodare și redare Dolby Atmos)
-------------------------- 15
Cum să vă conectați prin intermediul unui cablu HDMI
-------------------------- 16
Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
-------------------------- 17
ROM - iv
06
07
08
09
Conectarea unui dispozitiv mobil
18
Conectarea Prin Bluetooth
-------------------------- 18
Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)
-------------------------- 19
Folosirea telecomenzii
20
Cum să folosiți telecomanda
-------------------------- 20
Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului
-------------------------- 23
Instalarea suportului de perete
24
Precauţii la instalare
-------------------------- 24
Componente pentru montarea pe perete
-------------------------- 24
Instalarea unui Soundbar deasupra unui
suport de televizor
Componentă
26
-------------------------- 26
10
Actualizare software
27
11
Depanare
28
12
Licenţă
29
13
Notificare de licenţă open source
30
14
Notă importantă despre service
30
15
Specificaţii și sugestii
31
Specificaţii
-------------------------- 31
ROM - v
01 VERIFICAREA COMPONENTELOR
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Unitate principală Soundbar
1
Telecomandă/Baterii
Subwoofer
2
x2
Cablu de alimentare
(Subwoofer)
Cablu de alimentare
(Unitate principală)
x2
Cablu HDMI
x2
(M4 x L10)
Ghidaj de montare pe perete
Șurub suport
Șurub
Suport de fixare pe
perete
x4
Talpă de cauciuc
•• Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
•• Etapele de conectare la sursa de alimentare sunt etichetate (1, 2). Pentru mai multe informații
referitoare la conectarea la sursa de alimentare, consultați pagina 4.
•• Pentru achiziționarea unor componente suplimentare sau a unor cabluri opționale, contactați
Centrul de service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
Glisați capacul bateriei în direcția săgeții până când
iese complet. Introduceți 2 baterii AA (1,5V),
respectând polaritatea corectă. Glisați capacul
bateriei înapoi în poziție.
ROM - 2
02 DESCRIERI
Panoul frontal / superior al sistemului Soundbar
Alimentare
Poziționați produsul astfel încât
emblema “Samsung Harman Kardon”
Volum
Panoul
superior
să se situeze pe partea superioară.
Afișaj
DIGITAL AUDIO IN DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
POWER
POWER
SERVICE
POWER
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
NETWORK
NETWORK
Panoul inferior al unității Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
POWER
POWER
ID SET
ID SET
ID SET
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
SERVICE
SERVICE
SERVICE
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
1 1 IN 1
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
2 2 IN 2
NETWORK
NETWORK
NETWORK
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
AUDIO
IN IN IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
(OPTICAL)
HDMI
HDMI
OUT
HDMI
OUT OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Sursă
POWER
Selectați modul de intrare a sursei. (D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
Conectați
cablul de alimentare c.a. al sistemului
Soundbar.
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
Apăsați pentru a conecta fără fir unitatea Soundbar la boxele surround și la un subwoofer.
HDMI IN 2
NETWORK
•• Apăsați și mențineți apăsat butonul Sus de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a
HDMI OUT
finaliza ID SET.
(TV-ARC)
ID SET
NETWORK
Apăsați pentru a vă conecta la o rețea wireless (Wi-Fi) prin intermediul aplicației
SmartThings.
SERVICE
Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a actualiza software-ul produsului.
D.IN
HDMI IN
HDMI OUT
Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
Intră semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
Conectaţi la ieşirea HDMI a unui dispozitiv extern.
Conectați la mufa HDMI (ARC) de pe un televizor.
ROM - 3
03 CONECTAREA UNITĂȚII SOUNDBAR
Conectarea la sursa de alimentare electrică
Utilizați componentele de alimentare (1, 2) pentru conectarea subwooferului și a unității Soundbar la
sursele de alimentare cu energie, în ordinea următoare:
1 Conectați cablul de alimentare la subwoofer.
2 Conectați cablul de alimentare la sistemul Soundbar.
A se vedea ilustrațiile de mai jos.
•• Pentru informații suplimentare despre parametrii de alimentare electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
1 Cablu de
alimentare
POWER
Partea din spate a
subwooferului
POWER
Conectarea la sursa
de alimentare
electrică
POWER
2 Cablu de
alimentare
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Baza unităţii principale
Soundbar
Conectarea la sursa de
alimentare electrică
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
ROM - 4
NETWORK
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Conectarea unității Soundbar la subwoofer
Atunci când subwooferul este conectat, vă puteți bucura de o gamă variată de sunete joase.
Conectarea automată dintre subwoofer și sistemul Soundbar
Când porniți alimentarea, după conectarea cablurilor de alimentare la sistemul Soundbar și subwoofer,
subwooferul este conectat automat la sistemul Soundbar.
•• Când se finalizează asocierea automată, indicatoarele albastre din partea din spate a subwooferului
se aprind.
Luminile indicator LED din spatele Subwooferului
LED
Stare
Pornit
Descriere
Soluție
Conectarea reușită (operație
normală)
Verificați dacă este conectat corespunzător
cablul de alimentare la sistemul Soundbar
Albastru
Intermitent Recuperarea conectării
principal sau așteptați aproximativ 5 minute.
Dacă lumina intermitentă persistă, încercați
să conectați manual subwoofer-ul.
Consultați pagina 6.
Standby (cu unitatea
principală Soundbar oprită)
Roșu
Pornit
Verificați dacă cablul de alimentare la
unitatea principală Soundbar este conectat
corect.
Reconectați-vă. Consultați instrucțiunile
Conexiunea a eșuat
pentru conexiunea manuală de la
pagina 6.
Roșu și
albastru
Intermitent
Consultați informațiile de contact din
Funcționare
manual pentru Centrul de servicii
necorespunzătoare
Samsung.
ROM - 5
Conectarea manuală a subwooferului în cazul în care conexiunea automată eșuează
Înainte de a efectua procedura de conectare manuală de mai jos:
•• Verificați dacă cablurile de alimentare pentru unitatea Soundbar și subwoofer sunt conectate corect.
•• Asigurați-vă că sistemul Soundbar este pornit.
1. Țineți apăsat ID SET de pe partea din spate a subwooferului cel puțin 5 secunde.
•• Indicatorul roșu din partea din spate a subwooferului se stinge și se aprinde intermitent
indicatorul albastru.
5 Sec
Partea din spate a subwooferului
2. Țineți apăsat butonul Sus de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.
•• Mesajul ID SET apare pentru un moment pe afișajul sistemului Soundbar, apoi dispare.
•• Unitatea Soundbar va fi pornită automat când ID SET este realizat.
Logoul “Samsung Harman Kardon” se
află în partea superioară
5 Sec
PAIR
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează albastru în mod continuu (conectare realizată).
Indicatorul LINK LED nu mai luminează în
mod intermitent și se aprinde continuu în
albastru atunci când se realizează
conectarea dintre unitatea Soundbar și
Albastru este Pornit
ROM - 6
subwooferul wireless.
Conectarea kitului SWA-9000S (Vândut separat) la Soundbar
Experimentați un sunet surround wireless de calitate conectând Kitul wireless de boxe spate Samsung
(SWA-9000S, vândut separat) la sistemul dvs. Soundbar.
1. Conectați Modulul Receptor Wireless la 2 boxe surround.
–– Cablurile boxei prezintă coduri de culoare.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Verificați starea modului de standby a Modulului Receptor Wireless după conectarea la o sursă de
curent electric.
•• Indicatorul LINK LED (LED albastru) de pe Modulul Receptor Wireless se aprinde intermitent.
Dacă LED-ul nu se aprinde intermitent, apăsați butonul ID SET din spatele Modulului Receptor
Wireless folosind un vârf ascuțit timp de 5~6 secunde, până când indicatorul LED LINK se
aprinde intermitent (în albastru). Pentru mai multe informații despre LED, consultați manualul
de utilizare SWA-9000S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Albastru intermitent
POWER
ROM - 7
3. Țineți apăsat butonul Sus de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.
•• Mesajul ID SET apare pentru un moment pe afișajul sistemului Soundbar, apoi dispare.
•• Unitatea Soundbar va fi pornită automat când ID SET este realizat.
Logoul “Samsung Harman Kardon” se
află în partea superioară
5 Sec
PAIR
ID SET
ND
SOUODE
M
ATENŢIE
•• Dacă unitatea dvs. Soundbar redă un fișier audio atunci când se conectează la kitul
SWA‑9000S, este posibil să auziți un sunet sacadat emis de subwoofer în timpul finalizării
conexiunii.
4. Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează albastru în mod continuu (conectare realizată).
STANDBY
STANDBY
LINK
Indicatorul LINK LED nu mai luminează în
mod intermitent și se aprinde continuu în
LINK
albastru atunci când se realizează
conectarea dintre unitatea Soundbar și
Modulul Receptor Wireless.
Albastru este Pornit
5. Dacă SWA-9000S nu este conectat, repetați procedura descrisă la Etapa 2.
ROM - 8
04 CONECTAREA LA TELEVIZOR
Ascultați sunetele televizorului folosind sistemul Soundbar conectat printr-o rețea configurată cu
cabluri sau fără cabluri.
•• Când Soundbar-ul este conectat la televizoarele Samsung, acesta poate fi controlat folosind
telecomanda televizorului.
–– Această funcție este disponibilă pe televizoarele Samsung Smart TV lansate în 2017 sau mai
recent, care acceptă Bluetooth atunci când sistemul Soundbar este conectat la televizor prin
intermediul unui cablu optic.
–– Această funcția permite și folosirea meniului televizorului pentru efectuarea reglajelor de
sunet și a altor setări diferite, precum și controlul volumului și de anulare a sunetului.
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
Când semnalele de difuzare sunt Dolby Digital și setarea pentru “Format audio ieșire digitală” este PCM
pe televizorul dvs., se recomandă să schimbați setarea la Dolby Digital. Când setarea este schimbată,
puteți experimenta o calitate mai bună a sunetului. (Cuvintele din meniul televizorului pot fi diferite
pentru Dolby Digital și PCM, în funcție de producătorul televizorului.)
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
Verificați conexiunea (ARC) la
portul HDMI IN al televizorului dvs.
Cablu HDMI
Panoul inferior al sistemului Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Verificați portul HDMI OUT
HDMI OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC) de pe unitatea
principală Soundbar.
Partea superioară a sistemului Soundbar
TV ARC
1. Cu sistemul Soundbar și televizorul pornite, conectați cablul HDMI conform indicațiilor din imagine.
2. “TV ARC” apare pe afişajul unităţii principale Soundbar şi se emite sunetul televizorului prin
sistemul Soundbar.
•• În cazul în care sunetul televizorului este dezactivat, apăsați butonul
(Sursă) de pe
telecomandă sau din partea superioară a sistemului Soundbar pentru a comuta la modul “D.IN”.
Ecranul afișează “D.IN” și “TV ARC” succesiv și este redat sunetul televizorului.
ROM - 9
•• Dacă pe afişajul unităţii principale Soundbar nu apare “TV ARC ” asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul HDMI la portul corect.
•• Folosiți butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a regla volumul.
Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
Cablu optic
Panoul inferior al sistemului Soundbar
(nu este furnizat)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Partea superioară a
sistemului Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 2
D.IN
1. Conectați mufa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe sistemul Soundbar la mufa OPTICAL OUT a
televizorului cu un cablu optic (nu este furnizat) digital.
2. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul
“D.IN”.
Auto Power Link
Funcția Auto Power Link activează automat sistemul Soundbar atunci când televizorul este pornit.
1. Conectați sistemul Soundbar la televizor cu un cablu optic (nu este furnizat) digital.
2. Apăsați butonul Stânga de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a activa
sau dezactiva funcția Auto Power Link.
•• Funcția Auto Power Link este setată pe ON în mod implicit.
(Pentru dezactivarea acestei funcții, mențineți apăsat butonul Stânga de pe
telecomandă timp de 5 secunde.)
•• În funcție de caracteristicile dispozitivului conectat, este posibil ca funcția
Auto Power Link să nu funcționeze.
•• Această funcție este disponibilă doar în modul “D.IN”.
ROM - 10
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
Conectarea la un televizor via Bluetooth
Atunci când un televizor este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, puteți să vă bucurați de muzică
stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi conecta mai multe televizoare simultan.
Partea superioară a sistemului Soundbar
PAIR
SAU
ND
SOUODE
M
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(SAU)
PAIR de pe telecomandă pentru a activa modul de lucru “BT PAIRING”.
a. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior și apoi selectați “BT”.
“BT” devine “BT READY” în câteva secunde în mod automat dacă nu este conectat niciun
dispozitiv Bluetooth la unitatea Soundbar.
b. Atunci când apare “BT READY”, țineți apăsat butonul
(Sursă) de pe panoul superior
al sistemului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde pentru a afișa “BT PAIRING”.
2. Selectați modul Bluetooth de pe televizor. (Pentru mai multe informații, consultați manualul de
utilizare al televizorului.)
3. Selectați “[AV] Samsung Soundbar Q80R” din lista afișată pe ecranul televizorului.
Vă este indicat sistemul Soundbar disponibil pentru “Need Pairing” sau “Paired” din lista de
dispozitive Bluetooth ale televizorului. Pentru a vă conecta la sistemul Soundbar, selectați mesajul
și efectuați conexiunea.
•• Când televizorul este conectat, [Nume TV] → “BT” apare pe afișajul frontal al unității Soundbar.
4. Acum puteți auzi sunetele televizorului emise prin sistemul Soundbar.
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar Q80R”)
apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apoi repetați pașii de la 1 la 3.
ROM - 11
Deconectarea sistemului Soundbar de la televizor
Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior sau de pe telecomandă sau comutați la orice mod, în
afară de “BT”.
•• Deconectarea necesită o anumită perioadă de timp deoarece televizorul trebuie să primească un
răspuns de la sistemul Soundbar. (Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului
folosit.)
•• Pentru anularea conexiunii Bluetooth dintre unitatea Soundbar și TV, apăsați butonul p (Redare/
Pauză) de pe telecomandă timp de 5 secunde, unitatea Soundbar fiind setată pe “BT READY”. (Glisați
Pornire→ Oprire)
Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?
•• BT READY : În acest mod, puteți căuta televizoare conectate anterior sau puteți conecta un
dispozitiv mobil conectat anterior la Soundbar.
•• BT PAIRING : În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la unitatea Soundbar. (Apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul
(Sursă) de pe partea superioară a
sistemului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde în timp ce sistemul Soundbar este în modul
“BT”.)
OBSERVAȚII
•• Dacă atunci când conectaţi un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceţi <0000>.
•• În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre
sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
•• Sistemul Soundbar se opreşte automat după 18 de minute în starea Ready.
•• Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth
în următoarele situaţii:
–– Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
–– Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
–– Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
•• Dispozitivele electronice pot provoca interferenţe radio. Dispozitivele care generează unde
electromagnetice trebuie ţinute la distanţă de unitatea principală Soundbar - de exemplu,
cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
ROM - 12
Conectarea prin Wi-Fi
Listă de verificare înainte de conectare
1. Confirmați că televizorul dumneavoastră Samsung Smart TV a fost lansat după anul 2013.
Această funcție este compatibilă numai cu televizoarele Samsung Smart TV lansate după anul
2013.
2. Asigurați-vă că routerul wireless (Wi-Fi) este pregătit și în funcțiune.
3. Asigurați-vă că Televizorul este conectat la routerul wireless (rețeaua dvs. Wi-Fi).
Partea superioară a sistemului Soundbar
Pasul 1: Conectarea la sistemul Soundbar Wi-Fi
1. Apăsați butonul
(Sursă) din partea superioară a sistemului Soundbar sau de pe telecomandă
pentru a selecta modul “WIFI”.
•• Atunci când folosiți televizoarele Samsung selectate (televizoarele inteligente Samsung din
2016 ~ 2018 care acceptă funcția Bluetooth.)
–– Dacă selectați modul “WIFI” când televizorul este pornit, ecranul televizorului afișează o
fereastră pop-up care furnizează instrucțiuni privind modul de conectare automată a
sistemului Soundbar la un router wireless (Wi-Fi). Consultați instrucțiunile din fereastra
pop-up a televizorului.
Partea superioară a sistemului Soundbar
WIFI
2. Conectați dispozitivul mobil (smartphone, tabletă etc) la rețeaua Wi-Fi la care este conectat
televizorul.
ROM - 13
3. Instalați și lansați aplicația SmartThings pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.).
Android
iOS
Aplicația SmartThings
4. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul
Soundbar la rețeaua dvs. Wi-Fi.
Pasul 2: Configurarea setărilor pe televizor
•• Dacă televizorul se deconectează de la rețeaua wireless după ce schimbați sursa de intrare la
sistemul Soundbar, utilizați meniul televizorului pentru a conecta televizorul la rețea din nou.
Pentru televizoarele lansate în anul 2019
Acasă (
)  Setări (
)  Sunet  Ieşire sunet  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Pentru televizoarele lansate în anul 2018
Acasă (
)  Setări (
)  Sunet  Ieşire sunet  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Pentru televizoarele lansate în anul 2017
Acasă (
)  Setări (
)  Sunet  Ieşire sunet  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Pentru televizoarele lansate în anul 2016
Acasă (
)  Setări (
)  Sunet  Selectaţi difuzorul  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Pentru televizoarele lansate în anul 2015
Meniu  Sunet  Listă de difuzoare
Pentru televizoarele lansate în anul 2014
Meniu  Sunet  Setări difuzor  Multiroom Link - Setări
OBSERVAȚII
•• Televizorul și sistemul Soundbar trebuie să fie conectate la aceeași rețea wireless (Wi-Fi).
•• Dacă routerul dvs. wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu veți putea stabili o conexiune Wi-Fi
între televizor și sistemul Soundbar. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii Internet.
•• În cazul în care conexiunea Wi-Fi de 5 GHz nu este stabilă, folosiți lățimea de bandă de 2,4 GHz.
•• Deoarece meniurile pot diferi în funcție de anul fabricației, consultați manualul televizorului dvs.
ROM - 14
05 CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN
Conectați la un dispozitiv extern prin intermediul unei rețele configurată prin cablu sau fără cablu,
pentru a reda sunetele unui dispozitiv extern prin intermediul sistemului Soundbar.
Cum să vă conectați prin intermediul unui cablu HDMI (cu posibilitate
de decodare și redare Dolby Atmos)
•• Atunci când utilizați Dolby Atmos®: Dacă sursa de intrare este Dolby Atmos®, canalele 5.1.2 sunt
folosite pentru ieșire. Atunci când Dolby Atmos® este activ, modurile de efect de sunet ale
sistemului Soundbar controlate de butonul SOUND MODE nu sunt disponibile.
•• Important: Acest produs acceptă Dolby Atmos® numai în modul HDMI.
Partea superioară a sistemului Soundbar
HDMI 1
SAU
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
Cablu HDMI
SAU
HDMI OUT
HDMI IN 2
Dispozitiv extern
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
Cablu HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
1. Conectați un cablu HDMI de la mufa jack HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 din partea inferioară a
sistemului Soundbar la mufa jack HDMI OUT a dispozitivului dumneavoastră digital.
2. Conectați un cablu HDMI de la mufa HDMI OUT (TV-ARC) din partea inferioară a sistemului
Soundbar la mufa HDMI IN a televizorului dumneavoastră.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior sau de pe telecomandă, iar apoi selectați
“HDMI 1” sau “HDMI 2”.
4. Modul “HDMI 1” sau “HDMI 2” selectat este afișat pe panoul de afișare al sistemului Soundbar și este
redat sunetul.
ROM - 15
NOTĂ
•• Atunci când Dolby Atmos® este activat, apare “DOLBY ATMOS” pe ecranul frontal.
Configurarea Dolby Atmos® pe BD player sau pe alt dispozitiv.
•• Deschideți opțiunile pentru ieșirea audio din meniul de setări al BD playerului sau al unui alt
dispozitiv și asigurați-vă că este selectată opțiunea „Fără codificare” pentru Bitstream. De exemplu,
pe un BD player Samsung, accesați Meniul Acasă → Sunet → Ieșire digitală și apoi selectați Şir de biţi
(neprocesat).
•• Dacă opțiunile Ieșire audio includ Audio secundar, asigurați-vă că Audio secundar este setat la Oprit.
•• Verificați dacă este compatibil conținutul cu Dolby Atmos®.
Cum să vă conectați prin intermediul unui cablu HDMI
Partea superioară a sistemului Soundbar
HDMI 1
SAU
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
Cablu HDMI
SAU
HDMI OUT
HDMI IN 2
Dispozitiv extern
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
Cablu HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
1. Conectați un cablu HDMI de la mufa jack HDMI IN 1 sau HDMI IN 2 din partea inferioară a
sistemului Soundbar la mufa jack HDMI OUT a dispozitivului dumneavoastră digital.
2. Conectați un cablu HDMI de la mufa HDMI OUT (TV-ARC) din partea inferioară a sistemului
Soundbar la mufa HDMI IN a televizorului dumneavoastră.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior sau de pe telecomandă, iar apoi selectați
“HDMI 1” sau “HDMI 2”.
4. Modul “HDMI 1” sau “HDMI 2” selectat este afișat pe panoul de afișare al sistemului Soundbar și este
redat sunetul.
ROM - 16
Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
Partea superioară a sistemului Soundbar
BD / DVD player /
Set-top box / Consolă Jocuri
D.IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Cablu optic
(nu este furnizat)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
1. Conectați DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe unitatea principală la mufa OPTICAL OUT a
dispozitivului sursă utilizând un cablu optic (nu este furnizat).
2. Selectați modul “D.IN” apăsând butonul
(Sursă) de pe panoul superior sau de pe telecomandă.
ROM - 17
06 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
Conectarea Prin Bluetooth
Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți asculta muzică stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
Partea superioară a sistemului Soundbar
PAIR
SAU
Dispozitiv cu Bluetooth
ND
SOUODE
M
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(SAU)
PAIR de pe telecomandă pentru a activa modul de lucru “BT PAIRING”.
a. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul superior și apoi selectați “BT”.
“BT” devine “BT READY” în câteva secunde în mod automat dacă nu este conectat niciun
dispozitiv Bluetooth la unitatea Soundbar.
b. Atunci când apare “BT READY”, țineți apăsat butonul
(Sursă) de pe panoul superior
al sistemului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde pentru a afișa “BT PAIRING”.
2. Selectați din listă “[AV] Samsung Soundbar Q80R”.
•• Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afişajul frontal va
apărea [Numele dispozitivului Bluetooth] → “BT”.
3. Puteţi asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar Q80R”)
apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apoi repetați pașii de la 1 la 2.
NOTĂ
•• După ce conectați bara de sunet la dispozitiv mobil prima dată, utilizați modul “BT READY” pentru a
vă reconecta. Consultați pagina 12 pentru detalii.
Pentru mai multe informații despre conexiunile Bluetooth, consultați “Conectarea la un
televizor via Bluetooth” la paginile 11 ~ 12.
ROM - 18
Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)
•• Conectați un singur sistem Soundbar la Wi-Fi pentru a accesa o varietate de servicii de streaming
de muzică și posturi radio pe Internet. Conectați mai multe sisteme Soundbar la Wi-Fi pentru a
utiliza un mod de redare grupat sau sunet stereo
•• Pentru a conecta un sistem Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este
necesară aplicația SmartThings.
Partea superioară a sistemului Soundbar
Dispozitiv mobil
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(Sursă) din partea superioară a sistemului Soundbar sau de pe telecomandă
pentru a selecta modul “WIFI”.
Partea superioară a sistemului Soundbar
WIFI
2. Instalați și lansați aplicația SmartThings pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone sau tabletă).
Android
iOS
Aplicația SmartThings
3. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul
Soundbar la rețeaua dvs. Wi-Fi.
NOTĂ
•• Pentru a afla cum se utilizează aplicația SmartThings și modul de conectare la alte dispozitive (de la
Amazon, SWA-9000S etc.), consultați MANUAL COMPLET pentru sistemul dumneavoastră
Soundbar pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/support).
ROM - 19
07 FOLOSIREA TELECOMENZII
Cum să folosiți telecomanda
Pornește și oprește sistemul Soundbar.
Alimentare
PAIR
Apăsaţi pentru a selecta o sursă conectată la
sistemul Soundbar.
Sursă
Apăsați butonul
(Anularea sunetului)
pentru aPAIR
dezactiva sunetul.
Bluetooth
Surround
Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
POWER
Anularea unetului
SOUND
MODE
VOL
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Puteți să selectați modul de sunet dorit
SOUND MODE
WOOFER
Surround
Bluetooth
Surround
POWER
alegând STANDARD, SURROUND, GAME PRO
sau ADAPTIVE SOUND.
Bluetooth
POWER
Apăsați
butonul PAIR. “BT PAIRING” apare
pe afișajul Soundbarului.
PAIR
Puteți conecta unitatea Soundbar la un nou
SOUND Bluetooth
VOL SOUND
BASS
MODE
dispozitiv Bluetooth în acest mod, selectând-o
VOL
WOOFER
MODE
PAIR
SOUND
din lista de căutare a dispozitivului Bluetooth.
MODE
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
ROM - 20
WOOFER
Apăsați butonul p pentru a opri temporar muzica.
Dacă apăsați butonul din nou, muzica va fi redată din nou.
Redare/Pauză
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/
SOUND
MODE
Dreapta.
Sus/Jos/
Bluetooth
POWER
Surround
Stânga/
SOUND
MODE
Dreapta
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții.
•• Omitere melodie
Apăsați butonul Dreapta pentru a selecta următoarea melodie. Apăsați butonul
Stânga pentru a selecta melodia anterioară.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Puteți porni sau opri Anynet+ și Auto Power Link.
Anynet+ și Auto Power Link sunt activate sau dezactivate cu ajutorul butoanelor
Dreapta și respectiv Stânga.
–– Anynet+ : Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor Samsung prin
intermediul unui cablu HDMI, puteți controla sistemul dvs. Soundbar cu o
telecomandă Samsung TV. Țineți apăsat butonul Dreapta timp de 5 secunde
pentru a comuta Anynet+ între ON și OFF.
–– Auto Power Link : Dacă sistemul Soundbar este conectat la televizor printr-un
cablu optic digital, sistemul Soundbar poate porni automat când deschideți
televizorul. Țineți apăsat butonul Stânga timp de 5 secunde pentru a comuta Auto
Power Link între ON și OFF.
–– Funcția Anynet+ / Auto Power Link este setată la ON în mod implicit.
•• ID SET
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sus timp de 5 secunde pentru a finaliza ID SET
(când vă conectați la un element auxiliar).
ROM - 21
Puteți să selectați TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL,
REAR LEVEL și VIRTUAL ON/OFF.
•• Pentru a controla volumul sunetelor înalte sau joase, selectați TREBLE sau BASS din
Setări sunet, iar apoi reglați volumul între -6 și +6 utilizând butoanele Sus/Jos.
•• Pentru a controla volumul fiecărui difuzor, selectați CENTER LEVEL, SIDE LEVEL sau
FRONT TOP LEVEL din Setări sunet, iar apoi reglați volumul între -6 și +6 utilizând
butoanele Sus/Jos.
•• Dacă semnalul video de pe televizor și semnalul audio de la sistemul Soundbar nu sunt
sincronizate, selectați SYNC în Control sunet, iar apoi setați decalajul audio între 0 și
300 milisecunde cu ajutorul butoanelor Sus/Jos.
•• Dacă sunt conectate difuzoarele surround, selectați REAR LEVEL, iar apoi utilizați
butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul între -6 și +6. Funcția difuzorului VIRTUAL
poate fi ON/OFF utilizând butoanele Sus/Jos.
•• Opțiunea SYNC este disponibilă numai pentru anumite funcții.
Controlul
sunetului
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
WOOFER
WOOFER
W
OO
D
N
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
SO
SO
U
VO
L
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
FE
R
FE
R
W
OO
R
FE
W
OO
W
OO
SOUND
SOUNDMODE
MODE
SO
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul subwoofer-ului de la -12 sau
-6 la +6. Pentru setarea pe 0 a nivelului de volum al subwoofer-ului, apăsați butonul.
SO
M UN
OD D
E
W
OO
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul.
•• Anularea sunetului
Apăsați butonul VOL pentru anularea sunetului. Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
ROM - 22
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
D
N
SO
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
WOOFER
R
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
SO
VOL
VO
L
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
Surround
FE
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
SO
M UN
OD D
E
Surround
Reglarea volumului unității
Soundbar cu telecomanda
televizorului
4. Dacă nu doriți să vă reîntoarceți la modul
implicit de utilizare a unității Soundbar
(controlată printr-o telecomandă TV
Samsung), mențineți apăsat butonul
Dacă dețineți un TV Samsung, puteți regla
volumul unității Soundbar folosind
telecomanda prin infraroșu care v-a fost
furnizată împreună cu TV-ul Samsung.
până când mesajul “SAMSUNG-TV REMOTE”
este afișat pe ecran.
(Modul implicit)
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
VO
L
Folosiți mai întâi meniul TV pentru setarea
sunetului de pe TV-ul dvs. Samsung către boxele
externe, apoi folosiți telecomanda dvs. Samsung
pentru a controla volumul unității Soundbar.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul de utilizare al TV-ului. Modul implicit al
acestei funcții este controlul prin telecomanda
unui TV Samsung. Dacă TV-ul dvs. este un model
diferit, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a
modifica setările acestei funcții.
WOOFER timp de 5 secunde în mod repetat
–– De fiecare dată când trageți butonul
WOOFER în sus și mențineți poziția timp
de 5 secunde, modul se schimbă în
următoarea ordine: “SAMSUNG-TV
REMOTE” (Modul implicit) → “OFF-TV
1. Opriți unitatea Soundbar.
REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
BYE
–– Este posibil ca această funcție să nu fie
disponibilă, în funcție de telecomandă.
–– Pentru producătorii care acceptă această
2. Dacă nu doriți să folosiți această funcție,
mențineți apăsat butonul WOOFER timp de
5 secunde în mod repetat până când mesajul
“OFF-TV REMOTE” este afișat pe ecran.
funcție, consultați MANUAL COMPLET al
sistemului dvs. Soundbar pe site-ul web
Samsung (www.samsung.com/support).
–– Această funcție de control al volumului
este disponibilă doar prin telecomenzile
cu infraroșu ale televizoarelor. Nu
OFF-TV REMOTE
funcționează cu telecomenzile TV
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
prevăzute cu Bluetooth (telecomenzile
3. Dacă doriți să reglați unitatea Soundbar cu
telecomanda televizorului, mențineți apăsat
butonul WOOFER timp de 5 secunde în mod
repetat până când mesajul “ALL-TV
REMOTE” este afișat pe ecran. Apoi, utilizați
meniul televizorului pentru a selecta
difuzoarele externe.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
ROM - 23
care necesită asociere).
08 INSTALAREA
SUPORTULUI DE
PERETE
Componente pentru montarea
pe perete
Ghidaj de montare pe perete
Precauţii la instalare
x2
x2
(M4 x L10)
•• Instalaţi numai pe un perete vertical.
•• Evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate la
Șurub suport
locaţia de instalare.
•• Verificaţi duritatea peretelui și dacă acesta
Șurub
x2
este suficient de dur pentru a susţine
greutatea sistemului. În caz contrar,
ranforsaţi-l sau montaţi sistemul pe un alt
Suport de fixare pe perete
perete.
•• Achiziționați și utilizaţi șuruburi și dibluri
1. Plasați Ghidaj de montare pe perete pe
adecvate pentru peretele pe care montaţi
sistemul (rigips, metal, lemn, etc.). Dacă este
posibil, fixaţi şuruburile de montat în grinzi.
•• Achiziţionaţi şuruburile de fixare pe perete în
funcţie de tipul şi grosimea peretelui pe care
montaţi sistemul Soundbar.
suprafața peretelui.
•• Ghidaj de montare pe perete trebuie să
fie în poziţie orizontală perfectă.
•• Dacă montați televizorul pe perete,
instalați unitatea Soundbar la cel puțin
5 cm sub televizor.
–– Diametru: M5
–– Lungime: 35 mm sau mai mult
recomandat.
•• Conectaţi cablurile între unitate şi
dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea
Soundbar pe perete.
5cm sau mai mult
•• Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză
înainte de instalare. În caz contrar, există risc
de electrocutare.
ROM - 24
2. Aliniați Linia centrală a Ghidajul de montare
5. Împingeți un șurub (nu este furnizat) prin
pe perete cu centrul televizorului (dacă
fiecare Șurub suport, apoi înșurubați bine
montați unitatea Soundbar sub televizor),
fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul
apoi fixați Ghidaj de montare pe perete pe
de susținere.
perete utilizând bandă adezivă.
•• Dacă nu montați sub un televizor, plasați
Linie centrală în centrul zonei de
instalare.
6. Instalați cele 2 Suport de fixare pe perete în
orientarea corectă în partea de jos a
sistemului Soundbar, folosind 2 Șuruburi.
Linie centrală
3. Introduceți vârful unui stilou sau al unui
creion ascuțit prin centrul imaginilor A-TYPE
la fiecare capăt al ghidajului pentru a marca
găurile pentru șuruburile de susținere, apoi
scoateți Ghidaj de montare pe perete.
•• Când asamblați, asigurați-vă că piesele de
susținere ale Suporturilor pentru perete
se află în spatele părții din spate a
4. Utilizând un burghiu de dimensiune
corespunzătoare, realizați o gaură în perete
în dreptul fiecărui marcaj.
sistemului Soundbar.
Spatele sistemului Soundbar
•• Dacă marcajele nu corespund cu pozițiile
bolțurilor, asigurați-vă că introduceți
ancorele sau diblurile Molly în găuri
înainte de a introduce șuruburile de
susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri
Molly, asigurați-vă că găurile pe care le
realizați sunt suficient de mari pentru
Capătul din dreapta al
ancorele sau diblurile Molly utilizate.
sistemului Soundbar
ROM - 25
7. Instalați sistemul Soundbar cu Suporturilor
pentru perete suspendând Suporturilor
pentru perete de Șuruburi de suport pe
perete.
8. Glisați sistemul Soundbar în jos așa cum se
09 INSTALAREA
UNUI SOUNDBAR
DEASUPRA UNUI
SUPORT DE
TELEVIZOR
Componentă
arată mai jos pentru ca Suport de fixare pe
x4
perete să se sprijine bine pe Șurub suport.
•• Introduceți Șurub suport în partea mai
Talpă de cauciuc
lată (inferioară) a Suport de fixare pe
perete, și apoi glisați Suport de fixare pe
Puteți să instalați sistemul Soundbar deasupra
perete în jos pentru ca Suport de fixare
suporturilor de televizor cu o înălțime mai mică de
pe perete să se sprijine bine pe
7,6 cm. Pentru a-l instala, atașați Tălpi de cauciuc
Șurub suport.
în partea de jos a sistemului Soundbar înainte să îl
poziționați deasupra suportului de televizor.
Asigurați-vă că atașați Tălpi de cauciuc astfel încât
să depășească marginile exterioare ale suportului
de televizor. Consultați figura de mai jos.
Talpă de cauciuc
ROM - 26
10 ACTUALIZARE
SOFTWARE
Când sistemul Soundbar este conectat la Internet,
actualizările software au loc automat când
sistemul Soundbar este oprit.
•• Pentru a utiliza funcția de Actualizare
automată, sistemul Soundbar trebuie să fie
conectat la Internet. Conexiunea Wi-Fi la
sistemul Soundbar se va opri dacă este
conectat cablul de alimentare al acestuia sau
alimentarea este întreruptă. Dacă
alimentarea este întreruptă, la repunerea sub
tensiune sau la reconectarea cablului de
alimentare porniți unitatea Soundbar și
reconectați-o la internet.
ROM - 27
11 DEPANARE
Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.
Unitatea nu poate fi pornită.
Aţi introdus corespunzător cablul de
alimentare în priză?
;; Conectaţi cablul de alimentare la priză.
O funcţie nu operează când butonul este
apăsat.
Există electricitate statică în atmosferă?
;; Scoateţi cablul de alimentare şi
reconectaţi-l.
Sunetul este discontinuu în modul BT.
;; Consultați secțiunile de conectare prin
Bluetooth, de la pagina 11 la 18.
LED-ul roșu de pe subwoofer se aprinde
intermitent iar subwooferul nu emite niciun
semnal sonor.
Vă puteţi confrunta cu această problemă
atunci când subwooferul nu este conectat la
unitatea principală Soundbar.
;; Încercați să vă conectați din nou la
subwooferul dvs. (Consultați pagina 5.)
Subwooferul vibrează și emite sunete prea
joase.
Încercați să reglați vibrațiile subwooferului
dvs.
;; Apăsați butonul WOOFER de pe telecomandă
în sus sau în jos pentru a regla volumul
Nu este emis niciun sunet.
Funcţia Anularea sunetului este activată?
;; Apăsați butonul
(Anularea sunetului)
pentru a anula funcția de dezactivare a
sunetului.
Volumul este dat la minim?
subwooferului. (la -12, sau între -6 ~ +6).
Nu se poate realiza conexiunea la televizor.
În cazul conexiunii printr-o rețea prin cablu
;; Verificați dacă este conectat corect cablul.
–– Verificați numele portului pentru a vă
;; Reglaţi Volumul.
asigura că ați conectat cablul la portul
corect. Pentru instrucțiuni, consultați
Telecomanda nu funcţionează.
pagina care oferă informații cu privire
Bateriile sunt consumate?
;; Înlocuiţi-le cu altele noi.
Distanţa dintre telecomandă şi unitatea
la fiecare metodă de conectare.
;; Apăsați butonul
superior al sistemului Soundbar sau de pe
principală Soundbar este prea mare?
telecomandă pentru a verifica dacă modul
;; Aduceţi telecomanda mai aproape de
unitatea principală Soundbar.
(Sursă) de pe panoul
este corect.
În cazul conexiunii printr-o rețea wireless
;; Conectat prin Bluetooth
1. Comutați sistemul Soundbar în modul
“BT PAIRING” și apoi utilizați televizorul
pentru a căuta din nou. (Pentru detalii,
consultați pagina 11.)
ROM - 28
12 LICENŢĂ
;; Conectat prin Wi-Fi
1. Verificați dacă televizorul este un model
compatibil.
•• Sunt compatibile numai cu
televizoarele Samsung Smart lansate
după anul 2013.
2. Verificați dacă televizorul este conectat la
Wi-Fi.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
•• Dacă televizorul nu este conectat la
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Wi-Fi, utilizați meniul de rețea de pe
televizor pentru a stabili o conexiune.
(Consultați manualul de utilizare al
televizorului.)
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
3. Verificați dacă sistemul Soundbar este
Manufactured under license from DTS
conectat la Wi-Fi.
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
•• Atunci când unitatea Soundbar este
conectată, o puteți găsi în lista de boxe
de pe dispozitivul dvs. mobil atunci
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
când rulați aplicația SmartThings.
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Consultați pagina 19 pentru detalii.
4. Verificați dacă există un canal DFS.
•• Dacă routerul dvs. wireless (Wi-Fi)
utilizează un canal DFS, nu puteți
stabili o conexiune Wi-Fi între televizor
și sistemul Soundbar. Pentru detalii,
contactați furnizorul de servicii
Internet.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Software-ul Spotify este supus condiţiilor
de licenţiere ale unei companii terţe, care
pot fi accesate la această adresă:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Pentru informaţii suplimentare despre
Spotify Connect, accesaţi
www.spotify.com/connect
ROM - 29
13 NOTIFICARE DE
LICENŢĂ OPEN
SOURCE
Pentru informaţii suplimentare despre
componentele open source utilizate cu acest
aparat, accesaţi site-ul web:
http://opensource.samsung.com
14 NOTĂ
IMPORTANTĂ
DESPRE SERVICE
•• Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru
utilizator au rol consultativ şi pot diferi de
aspectul efectiv al aparatului.
•• Se poate percepe o taxă administrativă în
următoarele situaţii:
(a) u
n inginer este chemat la solicitarea dvs. şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
că nu aţi citit manualul de utilizare).
(b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
că nu aţi citit manualul de utilizare).
•• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi
comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite
la domiciliu sau la locul de muncă.
ROM - 30
15 SPECIFICAŢII ȘI SUGESTII
Specificaţii
Nume model
HW-Q80R
Greutate
8,8 kg
Dimensiuni (L x Î x A)
1226,0 x 83,0 x 136,0 mm
Interval temperatură de funcţionare
+5°C la +35°C
Interval umiditate de funcţionare
10 % la 75 %
AMPLIFICATOR
Putere de ieşire nominală
18W x 10 + 10W x 3, 4 ohmi
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus),
Format de fișiere acceptate
DTS:X
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului Wi-Fi
100mW la 2,4GHz – 2,4835GHz,
5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului BT
100mW la 2,4GHz – 2,4835GHz
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului SRD
25mW la 5,725GHz – 5,825GHz
Nume subwoofer
PS-WR75B
Greutate
9,8 kg
Dimensiuni (L x Î x A)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
AMPLIFICATOR
Putere de ieşire nominală
160W
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului SRD
25mW la 5,725GHz – 5,825GHz
OBSERVAȚII
•• Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
•• Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
ROM - 31
Măsură de precauție : Sistemul Soundbar va reporni automat dacă activați/dezactivați
funcția Wi-Fi.
Consum total de energie electrică în standby (W)
Wi-Fi
4,5W
Apăsați butonul ID SET de pe panoul inferior al
unității Soundbar timp de 30 de secunde
Metodă de activare a portului
pentru a activa/a dezactiva funcția Wi-Fi.
Apăsați butonul NETWORK de pe panoul
Bluetooth
Metodă de activare a portului
inferior al unității Soundbar timp de 30 de
secunde pentru a activa/a dezactiva funcția
Bluetooth.
•• Prin prezenta, Samsung Elctronics declară faptul că acest echipament respectă
Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate EU este
disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com accesați
Asistență > Căutați asistență pentru produs și introduceți numele modelului.
Echipamentul poate fi funcționa și în țările europene.
Funcția 5GHZ WLAN (Wi-Fi sau SRD) a acestui echipament poate fi folosită doar
în interior.
ROM - 32
[Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui
produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt
marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi
bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul
de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare
specifice produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ROM - 33
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ
КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Вижте таблицата по-долу за обяснение на
символите, които може да са на вашия продукт
Samsung.
•• За да намалите риска от пожар или
електрически шок, не излагайте
апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
•• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР,
ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ
КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
•• Апаратурата трябва винаги да бъде
свързана към променливотоков източник
на захранване със защитна заземителна
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА
НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва, че вътре има
високо напрежение. Опасно е да
осъществявате какъвто и да е било
контакт с вътрешната част на продукта.
Този символ показва, че в продукта е
включена важна документация за
работата и поддръжката.
Продукт от клас II: Този символ показва,
че не е необходима връзка за
безопасност към земята (заземяване).
Ако този символ не присъства на
продукт със захранващ кабел,
продуктът ТРЯБВА да бъде надеждно
свързан към защитно заземяване.
връзка.
•• За да изключите прибора от захранването,
издърпайте щепсела от контакта. Поради
тази причина, контактът трябва да бъде
удобен.
•• Апаратът не бива да бъде излаган на
капене или пръски. Не поставяйте
предмети, пълни с течности, напр. вази,
върху уреда.
•• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела на захранващия кабел
от контакта. Следователно щепселът на
захранващия кабел трябва да бъде лесно
достъпен по всяко време.
AC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е AC
напрежение.
DC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е DC
напрежение.
Внимание, направете справка в
инструкциите за използване: Този
символ инструктира потребителя да
направи справка в ръководството на
потребителя за допълнителна
информация за безопасността.
BUL - ii
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Уверете се, че AC захранването в дома ви
съответства на изискванията за
електрозахранване, изброени върху
идентификационния стикер, разположен
от долната страна на продукта.
Инсталирайте своя продукт хоризонтално,
върху подходяща основа (мебел), с
достатъчно място около него за
вентилация 7~10 см. Внимавайте да не
бъдат покрити вентилационните отвори.
Не поставяйте устройството върху
усилватели или друго оборудване, което
може да се нагорещи. Устройството е
предназначено за непрекъсната
употреба. За да изключите напълно
устройството, извадете адаптера за
променлив ток от стенния контакт.
Извадете щепсела на устройството от
контакта, ако възнамерявате да не го
използвате дълъг период от време.
2. По време на гръмотевични бури
изваждайте щепсела на
електрозахранването от контакта. Пикове
на напрежение, дължащи се на мълнии,
могат да повредят уреда.
3. Не излагайте уреда на пряка слънчева
светлина или други източници на топлина.
Това може да доведе до прегряване и
неизправност на уреда.
4. Пазете уреда от влага (напр. вази) и
прекомерна топлина (напр. камина), или
оборудване, което създава силни
магнитни или електрически полета.
Извадете щепсела от контакта на
електрозахранването. Продуктът не е
предназначен за промишлена употреба.
Използвайте този продукт само за лично
ползване. Ако продуктът или дискът са
били съхранявани на студено, възможно е
да се образува конденз. Ако
транспортирате уреда през зимата,
изчакайте приблизително 2 часа докато
уредът достигне стайна температура,
преди да го използвате.
5. Батериите, които се използват в този
продукт, съдържат химикали, които са
вредни за околната среда. Не изхвърляйте
батериите с общите домакински отпадъци.
Не изхвърляйте батериите в огън. Не
създавайте късо напрежение, не
разглобявайте и не прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има
опасност от експлозия. Сменяйте само със
същия тип или еквивалентни.
ЗА ТОВА
РЪКОВОДСТВО
Ръководството на потребителя има две части:
това обикновено РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ и подробното ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО, което можете да изтеглите.
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Прочетете това ръководство за инструкции
за безопасност, информация за монтиране
на продукта, компоненти, свързване и
спецификации на продукта.
ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Можете да получите достъп до ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО в онлайн центъра на
Samsung за поддръжка на потребителите,
като сканирате QR кода. За да четете
ръководството на вашия компютър или
мобилно устройство, изтеглете го в
документен формат от уеб сайта на Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Дизайнът, спецификациите и екранът на
приложениято подлежат на промяна без
предизвестие.
BUL - iii
СЪДЪРЖАНИЕ
01
Проверка на компонентите
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
02
03
04
05
2
--------------------------
Преглед на продукта
2
3
Челен панел/Горен панел на Soundbar
--------------------------
3
Долен панел на Soundbar
--------------------------
3
Свързване на Soundbar
4
Свързване на електрическото захранване
--------------------------
4
Свързване на Soundbar към субуфера
–– Автоматично свързване между субуфера и Soundbar
–– Ръчно свързване на субуфера, ако автоматичното свързване е
неуспешно
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
Свързване на SWA-9000S (продава се отделно) към Soundbar
--------------------------
7
Свързване към вашия телевизор
9
Метод 1. Свързване чрез кабел
–– Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
–– Свързване чрез оптичен кабел
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Метод 2. Безжично свързване
–– Свързване на телевизор чрез Bluetooth
–– Свързване чрез Wi-Fi
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Свързване на външно устройство
15
Свързване посредством HDMI кабел (с възможност за декодиране и
възпроизвеждане на Dolby Atmos)
-------------------------- 15
Свързване посредством HDMI кабел
-------------------------- 16
Свързване чрез оптичен кабел
-------------------------- 17
BUL - iv
06
07
08
09
Свързване на мобилно устройство
18
Свързване чрез Bluetooth
-------------------------- 18
Свързване чрез Wi-Fi (безжична мрежа)
-------------------------- 19
Използване на дистанционното управление
20
Как да използвате дистанционното управление
-------------------------- 20
Настройване на силата на звука на Soundbar чрез дистанционно
управление на телевизор
-------------------------- 23
Монтиране на конзолата за стена
24
Предпазни мерки при монтаж
-------------------------- 24
Компоненти за стенен монтаж
-------------------------- 24
Монтиране на Soundbar над стойка за
телевизор
Компонент
26
-------------------------- 26
10
Актуализиране на софтуер
27
11
Отстраняване на неизправности
28
12
Лиценз
29
13
Бележка за лиценза за отворен код
30
14
Важни бележки за обслужването
30
15
Спецификации и ръководство
31
Спецификация
-------------------------- 31
BUL - v
01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Основно устройство на Soundbar
1
Дистанционно управление/Батерии
Субуфер
2
x2
Захранващ кабел
(Субуфер)
Захранващ кабел
(Основно устройство)
HDMI Кабел
x2
Скоба за монтаж на
стена
x2
x4
(M4 x L10)
Водач за монтиране на стена
Държач-винт
Винт
Гумен крак
•• За допълнителна информация относно захранването и потреблението на електроенергия
направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното
устройство на Soundbar)
•• Стъпките за свързване на захранването са обозначени (1, 2). За допълнителна информация
относно свързването на захранването вижте страница 4.
•• За закупуване на допълнителни компоненти или допълнителни кабели, обърнете се към
сервизен център или към Отдела за клиентско обслужване на Samsung.
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
Плъзнете капачето на гнездото за батерии по
посока на стрелката, докато го отстраните
изцяло. Поставете 2 батерии AA (1,5 V), като ги
ориентирате така, че поляритетът им да е
правилен. Плъзнете отново капачето на
гнездото за батериите на мястото му.
BUL - 2
02 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
Челен панел/Горен панел на Soundbar
Захранване Сила на звука
Позиционирайте продукта така,
че логото „Samsung Harman
Горен
панел
Kardon“ да е разположено отгоре.
Дисплей
DIGITAL AUDIO IN DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
POWER
POWER
SERVICE
POWER
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
NETWORK
NETWORK
Долен панел на Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
POWER
POWER
ID SET
ID SET
ID SET
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
SERVICE
SERVICE
SERVICE
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
AUDIO
IN IN IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
(OPTICAL)
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
2 2 IN 2
NETWORK
NETWORK
NETWORK
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
1 1 IN 1
HDMI
HDMI
OUT
HDMI
OUT OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Източник
POWER
Избира входящия режим на източника. (D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
Включете
променливотоковия (AC) захранващ
кабел на Soundbar.
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
Натиснете, за да свържете безжично Soundbar към съраунд високоговорители и
HDMI IN 2
NETWORK
субуфера.
HDMI OUT
•• Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона Нагоре
на дистанционното
(TV-ARC)
управление, за да завършите ID SET.
ID SET
NETWORK
SERVICE
Свържете USB памет за актуализиране на софтуера на продукта.
D.IN
Свържете към цифровия (оптичен) изход на външно устройство.
HDMI IN
HDMI OUT
Натиснете, за да свържете към безжична мрежа (Wi-Fi) чрез приложението
SmartThings.
Въвежда цифрови видео- и аудиосигнали едновременно чрез HDMI кабел.
Свържете към HDMI изход на външно устройство.
Свържете към HDMI (ARC) жак на телевизор.
BUL - 3
03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR
Свързване на електрическото захранване
Използвайте захранващите компоненти (1, 2), за да свържете субуфера и Soundbar към
електрически контакт в следния ред:
1 Включете захранващия кабел към субуфера.
2 Включете захранващия кабел към Soundbar.
Вижте илюстрациите по-долу.
•• За допълнителна информация относно необходимото електрозахранване и консумация на
енергия вижте етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното устройство на
Soundbar)
1 Захранващ
кабел
POWER
Свързване на
електрическото
захранване
Задна част на
субуфера
POWER
POWER
2 Захранващ
кабел
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Долна част на основното
устройство на Soundbar
Свързване на
електрическото захранване
POWER
ID SET
BUL - (WOOFER/REAR)
4
NETWORK
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Свързване на Soundbar към субуфера
Когато субуферът е свързан, можете да се наслаждавате на наситен басов звук.
Автоматично свързване между субуфера и Soundbar
Когато включите захранването, след като свържете захранващите кабели към Soundbar и към
субуфера, субуферът се свързва автоматично към Soundbar.
•• Когато автоматичното сдвояване приключи, сините индикатори в задната част на субуфера
се включват.
Светлинни LED индикатори в задната част на субуфера
LED
Състояние
индикатори
Вкл.
Описание
Разделителна способност
Успешно свързване
(нормална работа)
Проверете дали захранващият кабел,
прикрепен към основното устройство на
Синьо
Мига
Възстановяване на
Soundbar е свързан правилно или
връзката
изчакайте 5 минути. Ако премигването
продължи, опитайте ръчно да свържете
субуфера. Вижте страница 6.
Готовност (основното
Проверете дали захранващият кабел на
устройство на Soundbar основното устройство на Soundbar е
Червено
Червено и
синьо
Вкл.
се е изключило)
свързан правилно.
Свързването е
Свържете отново. Вижте инструкциите за
неуспешно
ръчно свързване на страница 6.
Вижте информацията за връзка със
Мига
Неизправност
сервизен център на Samsung в
ръководството.
BUL - 5
Ръчно свързване на субуфера, ако автоматичното свързване е неуспешно
Преди изпълнение на процедурата за ръчно свързване по-долу:
•• Проверете дали захранващите кабели на Soundbar и на субуфера са свързани правилно.
•• Уверете се, че Soundbar е включен.
1. Натиснете и задръжте ID SET в задната част на субуфера най-малко за 5 секунди.
•• Червеният индикатор отзад на субуфера се изключва и синият индикатор премигва.
5 Sec
Задна част на субуфера
2. Натиснете и задръжте бутона Нагоре на дистанционното управление най-малко за
5 секунди.
•• На дисплея на Soundbar за момент се извежда съобщението ID SET и след това изчезва.
•• Soundbar се включва автоматично, когато ID SET завърши.
5 Sec
PAIR
Най-отгоре е логото „Samsung Harman Kardon“
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Проверете дали LED индикаторът за свързване свети постоянно в синьо (завършено свързване).
LED индикаторът за свързване спира да
премигва и светва постоянно в синьо,
когато е установена връзка между
Soundbar и безжичния субуфер.
Свети в синьо
BUL - 6
Свързване на SWA-9000S (продава се отделно) към Soundbar
За да постигнете истински безжичен съраунд звук, свържете комплекта от безжични задни
високоговорители на Samsung (SWA-9000S - продава се отделно) към Soundbar.
1. Свържете безжичния приемащ модул към 2 съраунд високоговорителя.
–– Кабелите на високоговорителите са цветно кодирани.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. След включване на безжичния приемащ модул в електрически контакт проверете дали е в
състояние на изчакване.
•• LED индикаторът за свързване (син LED) на безжичния приемателен модул премигва.
Ако LED не премигва, натиснете бутона ID SET на гърба на безжичния приемателен модул
с върха на химикал за 5~6 секунди, докато LED индикаторът LINK премигне (в синьо).
За още информация относно LED вижте ръководството на потребителя на SWA-9000S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Премигване в синьо
POWER
BUL - 7
3. Натиснете и задръжте бутона Нагоре на дистанционното управление най-малко за
5 секунди.
•• На дисплея на Soundbar за момент се извежда съобщението ID SET и след това изчезва.
•• Soundbar се включва автоматично, когато ID SET завърши.
5 Sec
PAIR
Най-отгоре е логото „Samsung Harman Kardon“
ID SET
ND
SOUODE
M
ВНИМАНИЕ
•• Ако вашият Soundbar изпълнява музика, докато се свързва към SWA-9000S, може да
чувате известни смущения от басовия високоговорител, докато се установи връзката.
4. Проверете дали LED индикаторът за свързване свети постоянно в синьо (завършено
свързване).
STANDBY
STANDBY
LINK
LED индикаторът за свързване спира да
премигва и светва постоянно в синьо,
LINK
когато се установи връзка между
Soundbar и безжичния приемащ модул.
Свети в синьо
5. Ако SWA-9000S не се свърже, повторете процедурата от стъпка 2.
BUL - 8
04 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР
Можете да слушате звука на телевизора от своя Soundbar чрез кабелна или безжична връзка.
•• Когато саундбарът е свързан към избрани телевизори Samsung, той може да се управлява
посредством дистанционното управление на телевизора.
–– Тази функция се предлага от 2017 г. и от по-новите телевизори Samsung Smart, които
поддържат Bluetooth, когато Soundbar се свърже към телевизора посредством оптичен кабел.
–– Освен това тази функция ви позволява да използвате менюто на телевизора, за да задавате
полето на звука и различни настройки, както и силата на звука и заглушаването на звука.
Метод 1. Свързване чрез кабел
Когато излъчваните сигнали са Dolby Digital, а настройката на телевизора за „Цифров изходен аудио
формат“ е PCM, препоръчва се да промените настройката, така че да бъде Dolby Digital. Когато
настройката се промени, можете да слушате звук с по-добро качество. (Менюто на телевизора може
да използва различни думи за Dolby Digital и PCM в зависимост от производителя на телевизора.)
Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
Проверете (ARC) на
HDMI IN порта на своя
телевизор.
Долна част на Soundbar
HDMI Кабел
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Проверете HDMI OUT (TV-ARC)
порта на основното устройство на
Soundbar.
Горна страна на Soundbar
TV ARC
1. При включени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела, както е показано на фигурата.
2. „TV ARC“ се появява на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar и Soundbar
възпроизвежда звука на телевизора.
•• Ако звукът от телевизора не се чува, натиснете бутон
(Източник) на дистанционното
управление или на горната страна на Soundbar, за да превключите в режим „D.IN“. На
екрана се извеждат последователно „D.IN“ и „TV ARC“ и се възпроизвежда звукът на
телевизора.
BUL - 9
•• Ако в прозореца на дисплея на основното устройство на Soundbar не се покаже „TV ARC“,
проверете дали HDMI кабелът е свързан към правилния порт.
•• Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление на телевизора, за
да промените силата на звука на Soundbar.
Свързване чрез оптичен кабел
Оптичен кабел
Долна част на Soundbar
(не е доставен)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Горна страна на Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 2
D.IN
1. Свържете жака DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на Soundbar към жака OPTICAL OUT на
телевизора чрез цифров оптичен кабел (не е доставен).
2. Натиснете бутона
(Източник) на горния панел или на дистанционното управление, след
това изберете режим „D.IN“.
Auto Power Link
Връзката за автоматично захранване включва автоматично Soundbar, когато телевизорът се включи.
1. Свържете Soundbar и телевизора чрез цифров оптичен кабел (не е доставен).
2. Натиснете бутона Наляво на дистанционното управление в продължение
на 5 секунди, за да включите или изключите Auto Power Link.
•• По подразбиране Auto Power Link е включена (ON).
(За да изключите тази функция, задръжте бутона Наляво на
дистанционното управление в продължение на 5 секунди.)
•• В зависимост от свързаното устройство е възможно Auto Power Link да
не функционира.
•• Тази функция е налична само в режим „D.IN“.
BUL - 10
Метод 2. Безжично свързване
Свързване на телевизор чрез Bluetooth
Когато телевизорът е свързан чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има хаос с
кабелите.
•• Само един телевизор може да бъде свързан в даден момент.
Горна страна на Soundbar
PAIR
ИЛИ
ND
SOUODE
M
Първоначално свързване
1. Натиснете бутон
PAIR на дистанционното устройство, за да влезете в режим „BT PAIRING“.
(ИЛИ) a. Натиснете бутона
(Източник) на горния панел, след което изберете „BT“.
„BT“ се променя на „BT READY“ автоматично за няколко секунди, ако към Soundbar
няма свързано Bluetooth устройство.
b. Когато се появи „BT READY“, натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на горния панел на Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
2. Изберете режима Bluetooth на телевизора. (За допълнителна информация вижте
ръководството на телевизора.)
3. Изберете „[AV] Samsung Soundbar Q80R“ от списъка на екрана на телевизора.
Наличният Soundbar се обозначава с „Need Pairing“ или „Paired“ в списъка на Bluetooth
устройствата на телевизора. За да свържете Soundbar, изберете съобщението и установете
връзка.
•• Когато телевизорът се свърже, [Име на телевизор] → „BT“ се появява на предния дисплей
на Soundbar.
4. Вече можете да чувате звука на телевизора от Soundbar.
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar Q80R“) се появи в
списъка, изтрийте го.
•• След това повторете стъпки от 1 до 3.
BUL - 11
Изключване на Soundbar от телевизора
Натиснете бутона
(Източник) на горния панел или на дистанционното управление и
превключете на режим, различен от „BT“.
•• Разкачването отнема време, защото телевизорът трябва да получи отговор от Soundbar.
(Необходимото време може да се различава в зависимост от модела на телевизора.)
•• За отказ от автоматичното свързване през Bluetooth между Soundbar и телевизора натиснете
бутон p (Възпроизвеждане/Пауза) на дистанционното управление в продължение на
5 секунди при състояние на Soundbar „BT READY“. (Превключва Включено → Изключено)
Каква е разликата между BT READY и BT PAIRING?
•• BT READY : В този режим можете да търсите предходно свързвани телевизори или да
свържете предходно свързвано мобилно устройство към Soundbar.
•• BT PAIRING : В този режим можете да свържете ново устройство към Soundbar. (Натиснете
бутона
PAIR на дистанционното управление или натиснете и задръжте за повече от
5 секунди бутона
(Източник) от горната страна на Soundbar, докато той влезе в режим
„BT“.)
БЕЛЕЖКИ
•• Ако бъдете подканени да въведете PIN код, докато свързвате Bluetooth устройство, въведете
<0000>.
•• В режим на Bluetooth свързване, Bluetooth връзката ще се изгуби, ако разстоянието между
Soundbar и Bluetooth устройството надвишава 10 м.
•• Soundbar се изключва автоматично след 18 минути в състояние Готовност.
•• Soundbar може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните
обстоятелства:
–– Ако около Soundbar има силно електромагнитно поле.
–– Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени едновременно към Soundbar.
–– Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
•• Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройствата, които генерират
електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.,
трябва да бъдат далеч от основното устройство на Soundbar.
BUL - 12
Свързване чрез Wi-Fi
Списък за проверка преди свързване
1. Уверете се, че вашият телевизор Samsung Smart TV е произведен след 2013 г.. Тази функция
е съвместима само с телевизори Samsung Smart, произведени след 2013 г..
2. Уверете се, че вашият Безжичен рутер (Wi-Fi) е готов и работи.
3. Уверете се, че телевизорът Е свързан към безжичния рутер (вашата Wi-Fi мрежа).
Горна страна на Soundbar
Стъпка 1 : Свързване на Soundbar към Wi-Fi
1. Натиснете бутона
(Източник) от горната страна на Soundbar или на дистанционното
управление, за да изберете режим „WIFI“.
•• Когато използвате подбрани телевизори Samsung (смарт телевизори Samsung,
произведени 2016 ~ 2018 г., които поддържат Bluetooth.)
–– Ако изберете режим „WIFI“, когато телевизорът е включен, телевизионният екран
показва изскачащ прозорец с инструкции за автоматично свързване на Soundbar с
безжичен рутер (Wi-Fi). Обърнете внимание на инструкциите в изскачащия прозорец
на телевизора.
Горна страна на Soundbar
WIFI
2. Свържете мобилното си устройство (смартфон, таблет и др.) към Wi-Fi мрежата, към която е
свързан телевизорът.
BUL - 13
3. Инсталирайте и стартирайте приложението SmartThings на мобилното си устройство
(смартфон, таблет и др.).
Android
iOS
Приложение SmartThings
4. Следвайте инструкциите на екрана на приложението на мобилното устройство, за да
свържете Soundbar към Wi-Fi мрежата.
Стъпка 2 : Конфигуриране на настройките на телевизора
•• Ако връзката на телевизора с безжичната мрежа прекъсне, след като смените входния
източник към Soundbar, използвайте менюто на телевизора, за да свържете отново
телевизора към мрежата.
За телевизори, пуснати на пазара през 2019 г.
Начало (
)  Настройки (
)  Звук  Звуков изход  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
За телевизори, пуснати на пазара през 2018 г.
Начало (
)  Настройки (
)  Звук  Звуков изход  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
За телевизори, пуснати на пазара през 2017 г.
Начало (
)  Настройки (
)  Звук  Звуков изход  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
За телевизори, пуснати на пазара през 2016 г.
Начало (
)  Настройки (
)  Звук  Избор говорител  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
За телевизори, пуснати на пазара през 2015 г.
Меню  Звук  Списък на високоговорители
За телевизори, пуснати на пазара през 2014 г.
Меню  Звук  Настройка високоговорител  Multiroom Link - Настройки
БЕЛЕЖКИ
•• Телевизорът и Soundbar трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа (Wi-Fi).
•• Ако безжичният ви рутер (Wi-Fi) използва DFS канал, няма да можете да установите Wi-Fi
връзка между телевизора и Soundbar. Свържете се с интернет доставчика си за подробности.
•• Ако има проблеми при Wi-Fi връзката на честота 5 GHz, използвайте честотната лента 2,4 GHz.
•• Тъй като менютата може да се различават за телевизори с различна година на производство,
направете справка в ръководството на вашия телевизор.
BUL - 14
05 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
Свържете към външно устройство чрез кабелна или безжична мрежа, за да възпроизведете
звука на външното устройство чрез Soundbar.
Свързване посредством HDMI кабел (с възможност за
декодиране и възпроизвеждане на Dolby Atmos)
•• Когато използвате Dolby Atmos®: Ако входният източник е Dolby Atmos®, се извеждат 5.1.2
канала. Когато Dolby Atmos® е активен, режимите за звукови ефекти на Soundbar,
управлявани от бутон SOUND MODE не са достъпни.
•• Важно: Този продукт поддържа Dolby Atmos® само в HDMI режим.
Горна страна на Soundbar
HDMI 1
ИЛИ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI кабел
ИЛИ
HDMI OUT
HDMI IN 2
Външно устройство
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
HDMI кабел
HDMI OUT
(TV-ARC)
Долна част на Soundbar
1. Свържете HDMI кабел от жака HDMI IN 1 или HDMI IN 2 от долната страна на Soundbar към
жака HDMI OUT на вашето цифрово устройство.
2. Свържете HDMI кабел от жака HDMI OUT (TV-ARC) от долната страна на Soundbar към жака
HDMI IN на вашия телевизор.
3. Натиснете бутона
(Източник) на горния панел или на дистанционното управление, след
това изберете „HDMI 1“ или „HDMI 2“.
4. На панела на дисплея на Soundbar се извежда режим „HDMI 1“ или „HDMI 2“ и се
възпроизвежда звук.
BUL - 15
ЗАБЕЛЕЖКА
•• Когато се активира Dolby Atmos®, на предния дисплей се показва „DOLBY ATMOS“.
Конфигуриране на Dolby Atmos® на вашия BD плеър или друго устройство.
•• Отворете опциите за аудиоизход в менюто за настройки на вашия BD плеър или друго
устройство и се уверете, че за Bitstream е избрана опция „Без кодиране“. Например в BD
плейъра Samsung отидете в Меню Начало → Звук → Цифров изход, след което изберете
Побитов поток (необработен).
•• Ако опциите за Аудиоизход включват Вторичен звук, уверете се, че Вторичен звук е изключен
(Изкл.).
•• Уверете се, че съдържанието поддържа Dolby Atmos®.
Свързване посредством HDMI кабел
Горна страна на Soundbar
HDMI 1
ИЛИ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI кабел
ИЛИ
HDMI OUT
HDMI IN 2
Външно устройство
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
HDMI кабел
HDMI OUT
(TV-ARC)
Долна част на Soundbar
1. Свържете HDMI кабел от жака HDMI IN 1 или HDMI IN 2 от долната страна на Soundbar към
жака HDMI OUT на вашето цифрово устройство.
2. Свържете HDMI кабел от жака HDMI OUT (TV-ARC) от долната страна на Soundbar към жака
HDMI IN на вашия телевизор.
3. Натиснете бутона
(Източник) на горния панел или на дистанционното управление, след
това изберете „HDMI 1“ или „HDMI 2“.
4. На панела на дисплея на Soundbar се извежда режим „HDMI 1“ или „HDMI 2“ и се
възпроизвежда звук.
BUL - 16
Свързване чрез оптичен кабел
Горна страна на Soundbar
BD/DVD плейър/
Цифров телевизионен
приемник/гейминг конзола
D.IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Оптичен кабел
(не е доставен)
Долна част на Soundbar
1. Свържете DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на основното устройство към жака OPTICAL OUT на
устройството източник, като използвате цифров оптичен кабел (не е доставен).
2. Изберете режим „D.IN“, като натиснете бутона
дистанционното управление.
BUL - 17
(Източник) на горния панел или на
06 СВЪРЗВАНЕ НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО
Свързване чрез Bluetooth
Когато мобилно устройство е свързано чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има
хаос с кабелите.
•• Не можете да свързвате повече от едно Bluetooth устройство в даден момент.
Горна страна на Soundbar
PAIR
ИЛИ
Bluetooth устройство
ND
SOUODE
M
Първоначално свързване
1. Натиснете бутон
PAIR на дистанционното устройство, за да влезете в режим „BT PAIRING“.
(ИЛИ) a. Натиснете бутона
(Източник) на горния панел, след което изберете „BT“.
„BT“ се променя на „BT READY“ автоматично за няколко секунди, ако към Soundbar
няма свързано Bluetooth устройство.
b. Когато се появи „BT READY“, натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на горния панел на Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
2. Изберете „[AV] Samsung Soundbar Q80R“ от списъка.
•• Когато Soundbar е свързан към Bluetooth устройството, [Име на Bluetooth устройство] →
„BT“ се появява на предния дисплей.
3. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство, свързано чрез Bluetooth, през Soundbar.
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar Q80R“) се появи в
списъка, изтрийте го.
•• След това повторете стъпки 1 и 2.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• След като за първи път свържете Soundbar към мобилно устройство, използвайте режим
„BT READY“ за повторно свързване. Вижте страница 12 за подробности.
За повече информация относно Bluetooth връзките вижте „Свързване на телевизор
чрез Bluetooth“ на страници 11 ~ 12.
BUL - 18
Свързване чрез Wi-Fi (безжична мрежа)
•• Свържете един брой Soundbar към Wi-Fi за достъп до разнообразни услуги за стрийминг на
музика и интернет радио. Свържете няколко броя Soundbar към Wi-Fi, за да използвате
възпроизвеждане по групи или режима за стерео звук.
•• За свързване на Soundbar към мобилно устройство чрез безжична мрежа (Wi-Fi) е
необходимо приложението SmartThings.
Горна страна на Soundbar
Мобилно устройство
Първоначално свързване
1. Натиснете бутона
(Източник) от горната страна на Soundbar или на дистанционното
управление, за да изберете режим „WIFI“.
Горна страна на Soundbar
WIFI
2. Инсталирайте и стартирайте приложението SmartThings на мобилното си устройство (напр.
смартфон или таблет).
Android
iOS
Приложение SmartThings
3. Следвайте инструкциите на екрана на приложението на мобилното устройство, за да
свържете Soundbar към Wi-Fi.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• За да научите повече за използването на приложението SmartThings и свързването към
други устройства (от Amazon, SWA-9000S, др.), вижте ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО на вашия
Soundbar, публикувано на уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/support).
BUL - 19
07 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Как да използвате дистанционното управление
Включва и изключва Soundbar.
Захранване
PAIR
Натиснете, за да изберете източник, свързан
към Soundbar.
Източник
ЗаглушаванеBluetooth
Surround
POWER
на звука
SOUND
MODE
WOOFER
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Bluetooth
Surround
VOL
Натиснете бутона
(Заглушаване на
звука), PAIR
за да заглушите звука. Натиснете го
отново, за да отмените заглушаването.
Surround
POWER
Можете да изберете желания режим на
звука, като изберете STANDARD,
SURROUND, GAME PRO или ADAPTIVE
SOUND.
Bluetooth
POWER
Натиснете бутона PAIR. На дисплея на
PAIR
Soundbar се появява „BT PAIRING“.
SOUND
VOL SOUND
BASS
MODE
В този режим можете да свържете Soundbar
MODE
Bluetooth
VOL
WOOFERкъм ново Bluetooth устройство, като
PAIR
SOUND
изберете Soundbar от списъка за търсене на
MODE
Bluetooth устройство.
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
BUL - 20
WOOFER
Натиснете бутона p, за да прекъснете временно музикален файл.
Ако натиснете бутона отново, музикалният файл се възпроизвежда
Възпроизвеждане/
Пауза
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Натиснете обозначените области, за да изберете
Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно.
Нагоре/
Bluetooth
POWER
Surround
Надолу/
SOUND
MODE
Наляво/
VOLНадясно
WOOFER
VOL
WOOFER
Натиснете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно на бутона, за да избирате или
настройвате функции.
•• Прескачане на музика
Натиснете бутона Надясно, за да изберете следващия музикален файл.
Натиснете бутона Наляво, за да изберете с предходния музикален файл.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Можете да включвате или изключвате Anynet+ и Auto Power Link.
Anynet+ и Auto Power Link се включват и изключват от бутоните Надясно и
Наляво съответно.
–– Anynet+ : Ако Soundbar е свързан към телевизор Samsung чрез HDMI кабел,
можете да управлявате своя Soundbar с дистанционното управление на
телевизора Samsung. Натиснете и задръжте бутона Надясно за 5 секунди, за
да превключите Anynet+ към между ON и OFF.
–– Auto Power Link : Ако Soundbar е свързан към вашия телевизор чрез цифров
оптичен кабел, Soundbar може да се включва автоматично, когато включвате
телевизора си. Натиснете и задръжте бутона Наляво за 5 секунди, за да
превключите Auto Power Link към ON и OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link по подразбиране са настроени към ON.
•• ID SET
Натиснете и задръжте бутон Нагоре за 5 секунди, за да завършите ID SET (когато
свързвате аксесоар).
BUL - 21
Можете да изберете TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP
LEVEL, REAR LEVEL и VIRTUAL ON/OFF.
•• За да управлявате силата на звука на високите или на басовите тонове, изберете
TREBLE или BASS в Настройки на звука и след това настройте силата на звука
между -6~+6, като използвате бутоните Нагоре/Надолу.
•• За да управлявате силата на звука на всеки от високоговорителите, изберете
CENTER LEVEL, SIDE LEVEL или FRONT TOP LEVEL в Настройки на звука и след
това настройте силата на звука между -6~+6, като използвате бутоните Нагоре/
Надолу.
•• Ако картината на телевизора и звукът от Soundbar не са синхронизирани,
изберете SYNC в Контрол на звука и след това задайте забавянето на звука
между 0~300 милисекунди, като използвате бутоните Нагоре/Надолу.
•• Ако са свързани съраунд високоговорители, изберете REAR LEVEL и използвайте
бутоните Нагоре/Надолу, за да настроите звука в диапазона от -6 до +6.
Bluetooth
Функцията
на високоговорителя VIRTUAL може да бъде ON/OFF с помощта на
POWER
бутоните Нагоре/Надолу.
•• SYNC се поддържа само от някои функции.
Контрол на
звука
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Surround
SO
M UN
OD D
E
R
FE
FE
W
OO
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
N
SO
SO
VOL
U
VO
L
U
N
VO
L
D
SOUND
MODE
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
BA
R
D
N
U
SO
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на субуфера
до -12 или между -6 и +6. За да настроите нивото на звука на субуфера на 0,
WOOFER бутона.
натиснете
SO
M UN
OD D
E
W
OO
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да настроите силата на звука.
•• Заглушаване на звука
Натиснете бутона VOL, за да заглушите звука. Натиснете го отново, за да отмените
заглушаването.
BUL - 22
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
N
D
U
SO
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
R
WOOFER
VO
L
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
Bluetooth
POWER
WOOFER
Surround
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
1. Изключете Soundbar.
BYE
2. Ако не желаете да използвате тази функция,
натиснете нагоре и задръжте за 5 секунди
бутона WOOFER няколко пъти, докато на
дисплея се покаже „OFF-TV REMOTE“.
OFF-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ако желаете да управлявате Soundbar с
дистанционното управление на вашия
телевизор, натиснете няколко пъти нагоре
бутона и задръжте за 5 секунди бутона
WOOFER няколко пъти, докато на дисплея
се покаже „ALL-TV REMOTE“. След това
използвайте менюто на телевизора, за да
избирате външни високоговорители.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
BUL - 23
(Режим по подразбиране)
5 Sec
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
Първо използвайте менюто на телевизора, за
да зададете външни високоговорители за
звука на телевизора Samsung, след това
използвайте дистанционното управление
Samsung, за да управлявате силата на звука на
Soundbar. За повече информация вижте
ръководството за потребителя на телевизора.
Режимът по подразбиране за тази функция е
управление чрез дистанционно управление
Samsung. Ако вашият телевизор не е
телевизор Samsung, за да промените
настройките на тази функция, изпълнете
указанията по-долу.
SO
M UN
OD D
E
Ако имате телевизор Samsung, можете
да настройвате силата на звука на
Soundbar с помощта на дистанционното
управление с инфрачервен сигнал, което
е доставено с телевизора Samsung.
4. Ако желаете да върнете Soundbar в
режим по подразбиране (управление от
дистанционното управление на
телевизори Samsung), натиснете нагоре и
задръжте за 5 секунди бутона WOOFER
няколко пъти, докато на дисплея се
покаже „SAMSUNG-TV REMOTE“.
VO
L
Настройване на силата на звука
на Soundbar чрез дистанционно
управление на телевизор
–– При всяко натискане на бутона
WOOFER нагоре и задържането му за
5 секунди, режимът превключва в
следния ред: „SAMSUNG-TV REMOTE“
(Режим по подразбиране) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
–– Тази функция може да не е налична в
зависимост от дистанционното
управление.
–– За производители, които поддържат
тази функция, вижте ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО за вашия Soundbar на
уеб сайта на Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Тази функция за контрол на звука
работи само с инфрачервени
дистанционни управления за
телевизор. Тя не работи с Bluetooth
дистанционни управления за
телевизор (дистанционни управления,
които изискват сдвояване).
08 МОНТИРАНЕ НА
КОНЗОЛАТА ЗА
СТЕНА
Компоненти за стенен монтаж
Водач за монтиране на стена
x2
x2
Предпазни мерки при монтаж
•• Монтирайте само към вертикална стена.
(M4 x L10)
Държач-винт
Винт
•• Не монтирайте на място с висока
x2
температура или влажност.
•• Проверете дали стената е достатъчно
здрава, за да издържи тежестта на
Скоба за монтаж на стена
продукта. Ако не е, подсилете стената или
изберете друго място за монтаж.
•• Купете и използвайте крепежни винтове
или анкерни болтове, подходящи за
1. Поставете Водач за монтиране на стена
върху повърхността на стената.
съответната стена (гипсокартон,
железобетон, дърво и т.н.). Ако е възможно,
закрепете опорните винтове към гредите
на стената.
•• Купете винтовете за монтиране към стена
според вида и дебелината на стената, към
•• Водач за монтиране на стена трябва
да е равен.
•• Ако телевизорът ви е монтиран към
стената, монтирайте Soundbar наймалко на 5 см под телевизора.
която желаете да монтирате Soundbar.
–– Диаметър: M5
–– Дължина: Препоръчва се дължина
35 мм или повече.
•• Свържете кабелите от устройството към
5 см или повече
външни устройства, преди да монтирате
Soundbar към стената.
•• Уверете се, че устройството е изключено и
щепселът му е изваден от електрическия
контакт, преди да го монтирате.
В противен случай то може да причини
токов удар.
BUL - 24
2. Подравнете Централната линия на
5. Вкарайте винт (не е доставен) през всеки
водача за монтиране на стена с центъра
Държач-винт и след това завинтете всеки
на Вашия телевизор (ако монтирате
винт здраво в отвора за опорен винт.
Soundbar под телевизора) и след това
фиксирайте Водач за монтиране на стена
на стената с помощта на тиксо.
•• Ако не монтирате под телевизор,
поставете Централна линия в центъра
на зоната за монтиране.
6. Монтирайте 2 Монтажни елемента
скоба-стена в правилната ориентация от
долната страна на Soundbar, като
използвате 2 Винта.
Централна линия
3. Пъхнете върха на химикал или подострен
молив през центъра на изображенията
A-TYPE във всеки край на водача, за да
маркирате отворите за поддържащите
винтове, след това махнете Водач за
монтиране на стена.
•• При сглобяването се уверете, че
закачалката на Конзоли за окачване
на стена е разположена зад задната
част на Soundbar.
Задна част на Soundbar
4. Като използвате свредло с подходящ
размер, пробийте отвор в стената върху
всяка маркировка.
•• Ако маркировките не съвпадат на
позициите на гредите, поставете
подходящи анкери или дюбели в
отворите, преди да поставите опорните
винтове. Ако използвате анкери или
дюбели, уверете се, че отворите, които
пробивате, са достатъчно големи за
анкерите или дюбелите, които
ползвате.
BUL - 25
Десен край на Soundbar
09 МОНТИРАНЕ НА
SOUNDBAR НАД
СТОЙКА ЗА
ТЕЛЕВИЗОР
7. Монтирайте Soundbar с прикрепените
Конзоли за окачване на стена, като
закачите Конзоли за окачване на стена
на Държач-винтовете на стената.
Компонент
8. Плъзнете Soundbar надолу, както е
x4
показано по-долу, така че Монтажни
Гумен крак
елемента скоба-стена да застанат
стабилно във Винтове за държача.
Можете да монтирате Soundbar над стойки за
•• Вкарайте Винтове за държача в
широката (долна) част на Монтажните
телевизор, които са с височина, по-малка от
елементи скоба-стена, след което
7,6 см. За монтажа прикрепете Гумени крака
плъзнете Монтажните елементи
към долната страна на Soundbar, преди да го
скоба-стена надолу, така че да
поставите в позицията над стойката за
застанат стабилно във Винтовете за
телевизор. Уверете се, че прикрепяте Гумени
държача.
крака така, че да бъдат извън външните
ръбове на стойката за телевизор. Вижте
фигурата по-долу.
Гумен крак
BUL - 26
10 АКТУАЛИЗИРАНЕ
НА СОФТУЕР
Когато Soundbar е свързан с интернет,
софтуерът се актуализира автоматично дори
когато Soundbar е изключен.
•• За да използва функцията за автоматично
актуализиране, Soundbar трябва да е
свързан с интернет. Wi-Fi връзката към
Soundbar ще бъде прекъсната, ако
захранващият кабел бъде изваден или
захранването бъде прекъснато. Ако
захранването прекъсне, когато се
възстанови или включите отново
захранващия кабел, включете Soundbar и
го свържете отново към интернет.
BUL - 27
11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
Устройството не се включва.
Захранващият кабел включен ли е в
Червеният LED индикатор на субуфера
премигва, но той не произвежда звук.
електрическия контакт?
Този проблем може да възникне, ако
;; Свържете захранващия щепсел към
субуферът не е свързан към основното
електрическия контакт.
устройство на Soundbar.
Дадена функция не работи, когато се
натисне бутонът.
;; Опитайте да свържете субуфера отново.
Има ли статично електричество във
въздуха?
Субуферът бръмчи и вибрира
забележимо.
;; Изключете щепсела на захранващия
Опитайте се да регулирате вибрацията на
(Вижте страница 5.)
кабел от контакта и след това го
субуфера.
включете отново.
;; Натиснете бутона WOOFER на
дистанционното си управление нагоре
В режим BT се появяват прекъсвания на
звука.
или надолу, за да регулирате силата на
звука на субуфера. (до -12 или между -6
;; Вижте разделите за Bluetooth свързване
на страници 11 и 18.
Не може да се свърже към телевизора.
Не се възпроизвежда звук.
Ако е свързан чрез кабелна мрежа
Активирана ли е функцията за
;; Проверете дали кабелът е свързан
заглушаване на звука?
;; Натиснете бутон
~ +6).
правилно.
(Заглушаване на
–– Проверете името на порта, за да се
звука) за отмяна на функцията за
уверите, че кабелът е свързан към
заглушаване.
правилния порт. За инструкции
Настроен ли е звукът към минимум?
вижте страницата с обяснения за
;; Настройте силата на звука.
Дистанционното управление не работи.
Изтощени ли са батериите?
всеки начин на свързване.
;; Натиснете бутона
(Източник) на
горния панел на Soundbar или на
;; Заменете с нови батерии.
дистанционното управление, за да
Разстоянието между дистанционното
проверите дали режимът е правилен.
управление и основното устройство на
Ако е свързан чрез безжична мрежа
Soundbar твърде голямо ли е?
;; Доближете дистанционното управление
;; Свързан чрез Bluetooth
до основното устройство на Soundbar.
1. Превключете Soundbar в режим „BT
PAIRING“ и след това използвайте
телевизора, за да търсите отново.
(Вижте страница 11 за подробности)
BUL - 28
12 ЛИЦЕНЗ
;; Свързан чрез Wi-Fi
1. Проверете дали телевизорът е
съвместим модел.
•• Поддържат се само телевизори
Samsung Smart, произведени след
2013 г..
2. Проверете дали телевизорът е свързан
към Wi-Fi.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
•• Ако телевизорът не е свързан към
Wi-Fi, използвайте менюто за мрежи
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
на телевизора, за да установите
връзка. (Вижте ръководството за
потребителя на телевизора)
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
3. Проверете дали Soundbar е свързан
Manufactured under license from DTS
към Wi-Fi.
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
•• Когато Soundbar е свързан, можете
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
да го откриете в списъка на
are registered trademarks and/or trademarks
високоговорителите на вашето
of DTS, Inc. in the United States and/or other
мобилно устройство, когато
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
стартирате приложението
SmartThings. Вижте страница 19
за подробности.
4. Проверете за DFS канал.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
•• Ако безжичният ви рутер (Wi-Fi)
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
използва DFS канал, не можете да
trademarks or registered trademarks of HDMI
установите Wi-Fi връзка между
Licensing LLC in the United States and other
телевизора и Soundbar. Свържете се
countries.
с интернет доставчика си за
подробности.
•• Софтуерът Spotify е предмет на лицензи
от трети страни, които се намират тук:
Лицензи за www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.
•• За повече информация за Spotify
Connect посетете www.spotify.com/
connect
BUL - 29
13 БЕЛЕЖКА ЗА
ЛИЦЕНЗА ЗА
ОТВОРЕН КОД
За допълнителна информация за отворения
код, използван в този продукт, посетете
уебсайта : http://opensource.samsung.com
14 ВАЖНИ
БЕЛЕЖКИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕТО
•• Цифрите и илюстрациите в това
ръководство за потребителя са
предоставени само за справка и могат да
се различават от действителния изглед на
изделието.
•• Же да се начисли такса за
администриране, ако:
(a) е
извикан техник по ваше настояване и
няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за потребителя)
(b) занесете уреда в сервизен център и
няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за
потребителя).
•• Сумата за тази такса за администриране
ще ви бъде съобщена, преди да се
извърши каквато и да е било работа или
посещение вкъщи.
BUL - 30
15 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО
Спецификация
Наименование на модела
HW-Q80R
Тегло
8,8 кг
Размери (Ш x В x Д)
1226,0 x 83,0 x 136,0 мм
Диапазон на работна температура
+5 °C до +35 °C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност
18W x 10 + 10W x 3, 4ohm
Поддържани формати за възпроизвеждане
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при Wi-Fi връзка
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz и 5,47 GHz – 5,725 GHz
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при BT връзка
100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при SRD връзка
Наименование на субуфера
25 mW при 5,725 GHz – 5,825 GHz
PS-WR75B
Тегло
9,8 кг
Размери (Ш x В x Д)
205,0 x 403,0 x 403,0 мм
УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност
160W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при SRD връзка
25 mW при 5,725 GHz – 5,825 GHz
БЕЛЕЖКИ
•• Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без
предизвестие.
•• Теглото и размерите са приблизителни.
BUL - 31
Предпазни мерки: Ако включите/изключите Wi-Fi, Soundbar ще се рестартира
автоматично.
Обща консумация на енергия в
4,5W
режим на готовност (W)
Wi-Fi
Метод за деактивиране на порт
Bluetooth
Метод за деактивиране на порт
Натиснете бутона ID SET на долния панел на Soundbar за
30 секунди, за да включите или изключите Wi-Fi.
Натиснете бутона NETWORK на долния панел на Soundbar
за 30 секунди, за да включите или изключите Bluetooth.
•• С настоящото Samsung Electronics декларира, че това оборудване съответства
на Директива 2014/53/EС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на
следния интернет адрес: http://www.samsung.com – отворете Поддръжка>
Търсене в „Поддръжка на продуктите“ и въведете името на модела. С това
оборудване може да се работи във всички държави от ЕС.
WLAN (Wi-Fi или SRD) функцията при 5 GHz на това оборудване може да се
използва само на закрито.
BUL - 32
[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където
са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий
или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на
материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги
рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Tози знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че
продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се
изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте
тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това
правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от
замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде
и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с
другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно ангажиментите на Samsung по отношение на околната среда и
специфичните за продукта регулаторни задължения, например REACH, WEEE, батерии, посетете:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
BUL - 33
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
•• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ
OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE
SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
SERWISU. Poniższa tabela zawiera objaśnienia
symboli, które mogą znajdować się na urządzeniu
firmy Samsung.
lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i
wilgoci.
PRZESTROGA
•• ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ
CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
•• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być
podłączone do gniazda prądu zmiennego z
uziemieniem.
PRZESTROGA
•• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania,
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ
należy chwytać za wtyczkę.
•• Nie należy wystawiać tego urządzenia na
kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu
Ten symbol oznacza wysokie napięcie w
środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
nie wolno także stawiać żadnych
przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazon.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego obsługi
i konserwacji.
•• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Należy także zapewnić łatwy dostęp do
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeśli tego symbolu nie
ma na urządzeniu z przewodem
zasilającym, urządzenie MUSI mieć
niezawodne uziemienie.
wtyczki w dowolnej chwili.
Napięcie prądu przemiennego:
Ten symbol oznacza, że napięciem
znamionowym jest napięcie prądu
przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Ten symbol
oznacza, że napięciem znamionowym
jest napięcie prądu stałego.
Przestroga, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania się z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
użytkownika dalszych informacji
związanych z bezpieczeństwem.
POL - ii
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Upewnij się, że domowa sieć zasilająca
prądem przemiennym spełnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urządzenie należy umieścić w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowując wystarczająco dużo miejsca na
dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić
się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
Urządzenia nie należy kłaść na
wzmacniaczach lub innych urządzeniach,
które mogą nagrzewać się w czasie pracy.
Urządzenie zostało zaprojektowane jako
urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie
wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę
zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli
nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć
główną wtyczkę prądu przemiennego z
gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod
wpływem wyładowań atmosferycznych, co
może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać
bezpośrednio na promienie słońca lub inne
źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do
przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np.
wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z
kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi
silne pole elektromagnetyczne. Jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
użytku przemysłowego. Należy go używać
jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub
płyta były przechowywane w niskich
temperaturach, może wystąpić kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewożenia
odtwarzacza zimą należy odczekać około
2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura
jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają
substancje chemiczne szkodliwe dla
środowiska. Nie należy wyrzucać baterii
razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie należy wrzucać baterii do
ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie należy ich
rozmontowywać. W przypadku
nieprawidłowego włożenia baterii istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie
powinny być tego samego typu.
INFORMACJE O PODRĘCZNIKU
UŻYTKOWNIKA
Podręcznik użytkownika składa się z dwóch
części: niniejszego uproszczonego, drukowanego
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA oraz
szczegółowego PEŁNY PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA dostępnego do pobrania ze
strony internetowej firmy Samsung.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
informacje na temat instrukcji
bezpieczeństwa, instalacji, komponentów,
połączeń oraz danych technicznych produktu.
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA jest
dostępna w internetowym centrum obsługi
klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR.
Aby wyświetlić instrukcję obsługi na komputerze
lub urządzeniu przenośnym, należy ją pobrać w
formacie dokumentu z witryny firmy Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Konstrukcja, dane techniczne urządzenia oraz ekran
Aplikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
POL - iii
SPIS TREŚCI
01
Sprawdzanie Komponentów
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
02
03
05
--------------------------
Opis Produktu
2
3
Panel przedni / panel górny listwy Soundbar
--------------------------
3
Panel dolny listwy Soundbar
--------------------------
3
Podłączanie Listwy Soundbar
4
Podłączanie zasilania elektrycznego
--------------------------
4
Podłączanie listwy Soundbar do głośnika niskotonowego
–– Automatyczne połączenie pomiędzy głośnikiem niskotonowym a
listwą Soundbar
–– Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego w przypadku, gdy
automatyczne
--------------------------
5
--------------------------
5
--------------------------
6
--------------------------
7
Podłączanie urządzenia SWA-9000S (do nabycia osobno) do listwy
Soundbar
04
2
Podłączanie do telewizora
9
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
–– Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
–– Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
–– Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
–– Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Podłączanie do Urządzenia Zewnętrznego
15
Podłączanie za pomocą kabla HDMI (możliwość dekodowania i
odtwarzania dźwięku w formacie Dolby Atmos)
-------------------------- 15
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
-------------------------- 16
Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
-------------------------- 17
POL - iv
06
07
Podłączanie do Urządzenia Przenośnego
18
Połączenie przez Bluetooth
-------------------------- 18
Podłączanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)
-------------------------- 19
Korzystanie z Pilota
20
Obsługa pilota zdalnego sterowania
-------------------------- 20
Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora -------------------------- 23
08
09
Montowanie Wspornika Ściennego
24
Środki ostrożności przy instalacji
-------------------------- 24
Komponenty montażowe
-------------------------- 24
Instalacja listwy Soundbar nad podstawką
telewizora
Elementy
26
-------------------------- 26
10
Aktualizacja Oprogramowania
27
11
Rozwiązywanie problemów
28
12
Licencji
29
13
Informacja o Licencji Open Source
30
14
Ważne Informacje Dotyczące Obsługi Serwisowej
30
15
Dane Techniczne i Uwagi
31
Dane techniczne
-------------------------- 31
POL - v
01 SPRAWDZANIE KOMPONENTÓW
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Urządzenie główne Soundbar
1
Pilot zdalnego sterowania / Baterie
Głośnik niskotonowy
2
x2
Przewód zasilający
(Głośnik niskotonowy)
Przewód zasilający
(Urządzenie główne)
x2
Przewód HDMI
Wspornik do montażu
na ścianie
x2
x4
(M4 x L10)
Szablon do montażu na ścianie
Śruba mocująca
Śruba
Gumowa nóżka
•• Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie
umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)
•• Kroki dotyczące podłączania zasilania są oznaczone (1, 2). Więcej informacji na temat
podłączania zasilania znajduje się na stronie 4.
•• W celu zakupu dodatkowych komponentów lub przewodów należy skontaktować się z Centrum
Serwisowym firmy Samsung lub Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez
strzałkę, do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż
2 baterie typu AA (1,5 V), prawidłowo orientując ich
bieguny. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.
POL - 2
02 OPIS PRODUKTU
Panel przedni / panel górny listwy Soundbar
Zasilanie
Ustaw listwę tak, aby logo firmy
„Samsung Harman Kardon”
Głośność
Panel
górny
znajdowało się na górze.
Wyświetlacz
DIGITAL AUDIO IN DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
POWER
POWER
SERVICE
POWER
Panel dolny listwy Soundbar
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
NETWORK
NETWORK
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
POWER
POWER
ID SET
ID SET
ID SET
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
(WOOFER/REAR)
SERVICE
SERVICE
SERVICE
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
AUDIO
IN IN IN
(OPTICAL)
(OPTICAL)
(OPTICAL)
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
2 2 IN 2
NETWORK
NETWORK
NETWORK
HDMI
HDMI
INHDMI
IN
1 1 IN 1
HDMI
HDMI
OUT
HDMI
OUT OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
POWER
SERVICE
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Źródło
POWER
Wybór trybu źródła wejścia. (D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT)
POWER
Podłączyć
przewód zasilający do listwy Soundbar.
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
Naciśnij, aby bezprzewodowo połączyć listwę Soundbar z głośnikami przestrzennymi i
HDMI IN 2
NETWORK
głośnikiem niskotonowym.
OUT
•• Naciśnij przycisk Góra na pilocie i przytrzymaj go przez 5 HDMI
sekund,
aby zakończyć
(TV-ARC)
procedurę ID SET.
ID SET
NETWORK
Naciśnij, aby połączyć z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) za pośrednictwem aplikacji SmartThings.
SERVICE
Podłączyć urządzenie pamięci masowej USB, aby zaktualizować oprogramowanie produktu.
D.IN
Służy do podłączenia urządzenia zewnętrznego do cyfrowego wejścia audio (optycznego).
HDMI IN
HDMI OUT
Służy do jednoczesnego odbierania sygnałów audio i wideo za pomocą przewodu HDMI.
Podłącz do wejścia HDMI urządzenia zewnętrznego.
Służy do podłączenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.
POL - 3
03 PODŁĄCZANIE LISTWY SOUNDBAR
Podłączanie zasilania elektrycznego
Za pomocą komponentów zasilających (1, 2) podłącz głośnik niskotonowy i listwę Soundbar do
gniazda elektrycznego w następującej kolejności:
1 Podłącz przewód zasilający do głośnika niskotonowego.
2 Podłączyć przewód zasilający do listwy Soundbar.
Patrz rysunki poniżej.
•• Więcej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zużycia prądu znajduje się na
etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna część urządzenia głównego Soundbar)
1 Przewód
zasilający
POWER
Tylna część głośnika Podłączanie zasilania
elektrycznego
niskotonowego
POWER
POWER
2 Przewód zasilający
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
SERVICE
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
HDMI IN 1
NETWORK
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Tylna część urządzenia
głównego Soundbar
Podłączanie zasilania
elektrycznego
POWER
ID SET
(WOOFER/REAR)
POL - 4
NETWORK
SERVICE
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
Podłączanie listwy Soundbar do głośnika niskotonowego
Podłączony głośnik niskotonowy zapewnia wysoką jakość odtwarzania niskich tonów.
Automatyczne połączenie pomiędzy głośnikiem niskotonowym a listwą Soundbar
Po podłączeniu przewodów zasilających i włączeniu zasilania głośnik niskotonowy automatycznie
połączy się z listwą Soundbar.
•• Po zakończeniu automatycznego parowania włączą się niebieskie wskaźniki z tyłu głośnika
niskotonowego.
Diody LED z tyłu głośnika niskotonowego
LED
Stan
Opis
Rozwiązanie
Urządzenie podłączono
Włączone
prawidłowo (działa w zwykły sposób)
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
Niebieski
prawidłowo podłączony do głównej listwy
Dioda
miga
Odzyskiwanie połączenia
Soundbar lub odczekaj 5 minut. Jeśli
kontrolka nie przestanie migać, spróbuj
podłączyć głośnik niskotonowy ręcznie.
znajdują się na stronie 6.
Czerwony
Włączone
Czuwanie (z wyłączonym
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
urządzeniem głównym
poprawnie podłączony do urządzenia
Soundbar)
głównego Soundbar.
Podłącz ponownie. Instrukcje dotyczące
Podłączenie nie powiodło się podłączania ręcznego znajdują się na
stronie 6.
Czerwony i
Dioda
niebieski
miga
Skontaktuj się z Centrum Serwisowym
Nieprawidłowe działanie
firmy Samsung — dane kontaktowe
znajdują się w niniejszym podręczniku.
POL - 5
Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego w przypadku, gdy automatyczne
Przed wykonaniem poniższej procedury podłączenia ręcznego:
•• Sprawdzić, czy kable zasilające są prawidłowo podłączone do listwy Soundbar oraz głośnika
niskotonowego.
•• Upewnić się, że listwa Soundbar jest włączona.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET z tyłu głośnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund.
•• Czerwony wskaźnik z tyłu głośnika niskotonowego się wyłączy, a niebieski wskaźnik zacznie migać.
5 Sec
Tylna część głośnika niskotonowego
2. Przytrzymaj przycisk Góra na pilocie przez 5 sekund.
•• Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat ID SET, który po chwili zniknie.
•• Listwa Soundbar włączy się automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomocą przycisku ID SET.
5 Sec
PAIR
Logo „Samsung Harman Kardon” znajduje się u góry
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Sprawdź, czy kontrolka LINK świeci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, że połączenie zostało
zakończone).
Kontrolka LINK przestanie migać, a zacznie
świecić nieprzerwanie, gdy pomiędzy listwą
Soundbar a bezprzewodowym głośnikiem
niskotonowym zostanie nawiązane
połączenie.
Stałe światło
niebieskie
POL - 6
Podłączanie urządzenia SWA-9000S (do nabycia osobno) do listwy
Soundbar
Aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego, do listwy Soundbar można podłączyć zestaw tylnych
głośników bezprzewodowych Samsung (SWA-9000S — do nabycia osobno).
1. Podłącz moduł odbiornika bezprzewodowego do 2 głośników dźwięku przestrzennego.
–– Przewody głośników są oznaczone kolorami.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Sprawdź, czy moduł odbiornika bezprzewodowego po podłączeniu do gniazda elektrycznego
przeszedł w stan oczekiwania.
•• Niebieska dioda LED LINK na module odbiornika bezprzewodowego zacznie migać. Jeśli dioda
LED nie miga, naciśnij długopisem przycisk ID SET w tylnej części modułu odbiornika
bezprzewodowego i przytrzymaj go przez 5–6 sekund, aż dioda LED LINK zacznie migać (na
niebiesko). Więcej informacji na temat diody LED zawiera instrukcja obsługi modelu
SWA-9000S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Niebieskie
światło miga
POWER
POL - 7
3. Przytrzymaj przycisk Góra na pilocie przez 5 sekund.
•• Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat ID SET, który po chwili zniknie.
•• Listwa Soundbar włączy się automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomocą przycisku
ID SET.
5 Sec
PAIR
Logo „Samsung Harman Kardon” znajduje się u góry
ID SET
ND
SOUODE
M
PRZESTROGA
•• Jeśli listwa Soundbar odtwarza muzykę w chwili łączenia z urządzeniem SWA-9000S, głośnik
niskotonowy może przerywać w trakcie finalizowania połączenia.
4. Sprawdź, czy kontrolka LINK świeci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, że połączenie zostało
zakończone).
STANDBY
STANDBY
LINK
Kontrolka LINK przestanie migać, a zacznie
świecić nieprzerwanie, gdy pomiędzy listwą
LINK
Soundbar a modułem bezprzewodowego
odbiornika zostanie nawiązane.
Stałe światło
niebieskie
5. Jeśli urządzenie SWA-9000S nie zostanie połączone, powtórz czynności z punktu 2.
POL - 8
04 PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA
Odtwarzanie dźwięków telewizora z listwy za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.
•• Po podłączeniu listwy Soundbar do wybranego telewizora Samsung można nią sterować za
pomocą pilota do telewizora.
–– Funkcja jest dostępna w telewizorach Samsung Smart TV z 2017 roku i nowszych
obsługujących technologię Bluetooth przy podłączeniu listwy Soundbar do telewizora za
pomocą przewodu optycznego.
–– Ta funkcja pozwala również na używanie menu telewizora do regulacji dźwięku i różnych
ustawień, a także do regulowania poziomu głośności oraz wyciszania systemu.
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
W przypadku, gdy przesyłanie sygnałów odbywa się w standardzie Dolby Digital, a dla opcji „Format
sygnału audio na wyjściu cyfrowym” wybrano ustawienie PCM, zaleca się zmianę tego ustawienia na
Dolby Digital. Zmiana tego ustawienia zapewnia lepszą jakość dźwięku. (W zależności od marki
telewizora w jego menu zamiast nazw Dolby Digital i PCM mogą pojawić się inne nazwy.)
Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
Sprawdź port HDMI IN
(ARC) na telewizorze.
Przewód HDMI
HDMI IN
(ARC)
Sprawdź port HDMI OUT
Dolna część listwy Soundbar
HDMI OUT
(TV-ARC)
(TV-ARC) na urządzeniu
głównym Soundbar.
Górna część listwy Soundbar
TV ARC
1. Podłącz przewód HDMI do włączonego systemu Soundbar oraz do telewizora, jak pokazano na
rysunku.
2. Na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar pojawi się komunikat „TV ARC” i system
rozpocznie odtwarzanie dźwięku telewizora.
•• Jeżeli nie słychać dźwięku z telewizora, nacisnąć przycisk
(Źródło) na pilocie lub na górnej
części listwy Soundbar, aby włączyć tryb „D.IN”. Na ekranie wyświetlą się po kolei komunikaty
„D.IN” oraz „TV ARC” i pojawi się dźwięk.
POL - 9
•• Jeśli informacja „TV ARC” nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar,
sprawdź, czy przewód HDMI jest podłączony do właściwego portu.
•• Poziom głośności systemu Soundbar można regulować za pomocą przycisków regulacji
głośności na pilocie od telewizora.
Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
Dolna część listwy Soundbar
Przewód optyczny
(sprzedawany oddzielnie)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Górna część listwy Soundbar
HDMI IN 1
HDMI IN 2
D.IN
1. Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z gniazdem wyjścia optycznego
OPTICAL OUT na telewizorze za pomocą cyfrowego przewodu optycznego (sprzedawany
oddzielnie).
2. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym albo na pilocie i wybrać tryb „D.IN”.
Auto Power Link
Po włączeniu telewizora, funkcja Auto Power Link automatycznie włączy system Soundbar.
1. Podłącz listwę Soundbar z telewizorem za pomocą cyfrowego przewodu optycznego (sprzedawany
oddzielnie).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie zdalnego
sterowania aby włączyć/wyłączyć funkcję Auto Power Link.
•• Domyślnie funkcja Auto Power Link jest włączona.
(Aby ją wyłączyć, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie
zdalnego sterowania.)
•• W zależności od tego, jakie urządzenie jest podłączone do systemu
Soundbar, funkcja Auto Power Link może nie działać.
•• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie „D.IN”.
POL - 10
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
Jeśli system Soundbar jest podłączony do telewizora przez Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem
stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Do systemu Soundbar można podłączyć jednocześnie tylko jeden telewizor.
Górna część listwy Soundbar
PAIR
LUB
ND
SOUODE
M
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(LUB)
PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu „BT PAIRING” .
a. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym, a następnie wybrać opcję „BT”.
Jeśli z listwą Soundbar nie będzie połączone żadne urządzenie Bluetooth, komunikat
„BT” zmieni się na „BT READY”.
b. Po pojawieniu się komunikatu „BT READY” nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Źródło)
na panelu górnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyświetlenia
komunikatu „BT PAIRING”.
2. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika
telewizora).
3. Z listy wyświetlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie „[AV] Samsung Soundbar Q80R”.
Dostępny system Soundbar jest wskazany na liście dostępnych urządzeń Bluetooth telewizora wraz z
komunikatem „Need Pairing” lub „Paired”. Aby połączyć się z systemem Soundbar, należy wybrać
komunikat i nawiązać połączenie.
•• Po nawiązaniu połączenia systemu z telewizorem, na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar
pojawią się komunikaty [Nazwa telewizora] → „BT”.
4. Od teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora na systemie Soundbar.
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar Q80R”) pojawia się na
liście, należy go usunąć.
•• Następnie powtórz czynności z punktu od 1 do 3.
POL - 11
Odłączanie urządzenia Soundbar od telewizora
Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym albo na pilocie i zmienić tryb na jakikolwiek poza „BT”.
•• Odłączanie może trochę potrwać, gdyż telewizor musi otrzymać odpowiedź od urządzenia
Soundbar. (Czas oczekiwania może się różnić w zależności od modelu telewizora).
•• Aby wyłączyć funkcję automatycznego łączenia przez Bluetooth listwy Soundbar z telewizorem,
przytrzymaj przycisk p (Odtwarzanie / Pauza) na pilocie zdalnego sterowania przez 5 sekund.
Listwa Soundbar musi być wtedy w trybie „BT READY”. (Przełącz ją z Wł. na Wył.)
Jaka jest różnica między trybem BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : Ten tryb umożliwia wyszukiwanie wcześniej połączonych telewizorów lub połączenie z
listwą Soundbar wcześniej połączonego urządzenia przenośnego.
•• BT PAIRING : W tym trybie możesz połączyć listwę Soundbar z nowym urządzeniem. (Nacisnąć
przycisk
PAIR na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Źródło) na górnej części listwy
Soundbar przez ponad 5 sekund, podczas gdy listwa Soundbar jest w trybie „BT”.)
UWAGI
•• Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth wyświetli się żądanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadź <0000>.
•• W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość pomiędzy
systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekroczy 10 metrów.
•• System Soundbar wyłącza się automatycznie po 18 minutach w stanie gotowości.
•• System Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth
w następujących przypadkach:
–– Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
–– Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie skojarzonych z systemem Soundbar.
–– Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na odpowiednim miejscu lub działa
nieprawidłowo.
•• Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie
mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
POL - 12
Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności kontrolne przed podłączeniem
1. Upewnić się, czy posiadany telewizor Samsung Smart TV został wprowadzony na rynek po 2013
roku. Funkcja jest kompatybilna wyłącznie z telewizorami Samsung Smart TV wprowadzonymi po
2013 roku.
2. Upewnij się, że Router bezprzewodowy (Wi-Fi) jest gotowy i działa.
3. Upewnij się, że Telewizor jest podłączony do routera bezprzewodowego (sieci Wi-Fi).
Górna część listwy Soundbar
Krok 1 : Podłączanie listwy Soundbar do sieci Wi-Fi
1. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na górnej części listwy Soundbar lub na pilocie, aby wybrać tryb
„WIFI”.
•• W przypadku korzystania z wybranych telewizorów Samsung (telewizory Samsung Smart TV z
lat 2016–2018, które obsługują połączenie Bluetooth)
–– Jeśli tryb „WIFI” zostanie włączony po włączeniu telewizora, wówczas na ekranie telewizora
wyświetli się okno podręczne z instrukcjami opisującymi automatyczne podłączanie listwy
Soundbar do routera bezprzewodowego (Wi-Fi). Należy się zapoznać z instrukcjami w oknie
podręcznym wyświetlanym na ekranie telewizora.
Górna część listwy Soundbar
WIFI
2. Podłącz urządzenie przenośne (np. smartfon lub tablet) do sieci Wi-Fi, do której jest już podłączony
telewizor.
POL - 13
3. Zainstaluj i uruchom aplikację SmartThings na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie lub
tablecie).
Android
iOS
Aplikacja SmartThings
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji na ekranie urządzenia przenośnego,
aby podłączyć listwę Soundbar do sieci Wi-Fi.
Krok 2 : Konfigurowanie ustawień w telewizorze
•• Jeśli po zmianie źródła sygnału wejściowego na listwę Soundbar telewizor odłączy się od sieci
bezprzewodowej, wówczas za pomocą menu telewizora ponownie podłącz go do sieci.
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2019
Strona główna (
)  Ustawienia (
)  Dźwięk  Wyjście dźwięku  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2018
Strona główna (
)  Ustawienia (
)  Dźwięk  Wyjście dźwięku  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2017
Strona główna (
)  Ustawienia (
)  Dźwięk  Wyjście dźwięku  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2016
Strona główna (
)  Ustawienia (
)  Dźwięk  Wybierz głośnik  [AV] Samsung Soundbar Q80R (Wi-Fi)
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2015
Menu  Dźwięk  Lista głośników
Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2014
Menu  Dźwięk  Ustawienia głośnika  Multiroom Link - Ustawienia
UWAGI
•• Telewizor i listwa Soundbar muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)
•• Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) wykorzystuje kanał DFS, wówczas nie będzie można nawiązać
połączenia między telewizorem a listwą Soundbar za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
•• W przypadku problemów z połączeniem Wi-Fi 5 GHz należy użyć pasma 2,4 GHz.
•• Zawartość menu telewizora może się różnić w zależności od roku jego produkcji, dlatego należy
zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.
POL - 14
05 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
ZEWNĘTRZNEGO
Dzięki podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, można odtwarzać jego dźwięki na systemie Soundbar.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI (możliwość dekodowania i
odtwarzania dźwięku w formacie Dolby Atmos)
•• Podczas korzystania z Dolby Atmos®: Jeśli źródłem sygnału jest system Dolby Atmos®, sygnał
wyjściowy obsługuje kanały 5.1.2. Gdy system Dolby Atmos® jest uruchomiony, przycisk
SOUND MODE kontrolujący tryby dźwięku listwy Soundbar jest niedostępny.
•• Ważne: Produkt obsługuje technologię Dolby Atmos® wyłącznie w trybie HDMI.
Górna część listwy Soundbar
HDMI 1
LUB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
Przewód HDMI
LUB
HDMI OUT
HDMI IN 2
Urządzenie zewnętrzne
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
Przewód HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
Dolna część listwy Soundbar
1. Za pomocą kabla HDMI podłączyć port HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 w dolnej części listwy Soundbar
do portu HDMI OUT urządzenia cyfrowego.
2. Za pomocą kabla HDMI podłączyć port HDMI OUT (TV-ARC) w dolnej części listwy Soundbar do
portu HDMI IN telewizora.
3. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym albo na pilocie, a następnie wybrać
„HDMI 1” lub „HDMI 2”.
4. Na panelu wyświetlacza listwy Soundbar wyświetli się tryb „HDMI 1” lub „HDMI 2”, a urządzenie
zacznie odtwarzać dźwięk.
POL - 15
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji Dolby Atmos® na wyświetlaczu przednim wyświetli się komunikat „DOLBY
ATMOS”.
Konfiguracja funkcji Dolby Atmos® w odtwarzaczu BD lub innym urządzeniu.
•• Otworzyć opcje sygnału wyjściowego audio w menu ustawień swojego odtwarzacza BD lub innego
urządzenia i upewnić się, że wyłączone jest kodowanie strumienia bitów. Na przykład w
odtwarzaczu BD firmy Samsung należy przejść do Menu główne → Dźwięk → Wyjście cyfrowe i
wybrać opcję Bitstream (nieprzetworzone)
•• Jeśli w opcjach sygnału wyjściowego audio dostępna jest opcja Wtórny sygnał audio, upewnić się,
że wybrano dla niej ustawienie Wył.
•• Upewnić się, że treść obsługuje technologię Dolby Atmos®.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Górna część listwy Soundbar
HDMI 1
LUB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
Przewód HDMI
LUB
HDMI OUT
HDMI IN 2
Urządzenie zewnętrzne
HDMI IN
(ARC)
HDMI 2
Przewód HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
Dolna część listwy Soundbar
1. Za pomocą kabla HDMI podłączyć port HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 w dolnej części listwy Soundbar
do portu HDMI OUT urządzenia cyfrowego.
2. Za pomocą kabla HDMI podłączyć port HDMI OUT (TV-ARC) w dolnej części listwy Soundbar do
portu HDMI IN telewizora.
3. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym albo na pilocie, a następnie wybrać
„HDMI 1” lub „HDMI 2”.
4. Na panelu wyświetlacza listwy Soundbar wyświetli się tryb „HDMI 1” lub „HDMI 2”, a urządzenie
zacznie odtwarzać dźwięk.
POL - 16
Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
Górna część listwy Soundbar
Odtwarzacz BD / DVD / Dekoder
/ Konsola do gier
D.IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Przewód optyczny
(sprzedawany
oddzielnie)
Dolna część listwy Soundbar
1. Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na urządzeniu głównym z gniazdem wyjścia
optycznego OPTICAL OUT na urządzeniu źródłowym za pomocą cyfrowego przewodu optycznego
(sprzedawany oddzielnie).
2. Wybrać „D.IN” poprzez naciśnięcie przycisku
(Źródło) na górnym panelu lub na pilocie.
POL - 17
06 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
PRZENOŚNEGO
Połączenie przez Bluetooth
Jeśli urządzenie przenośne jest podłączone do systemu Soundbar za pośrednictwem standardu
Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Jednocześnie może być połączone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
Górna część listwy Soundbar
PAIR
LUB
Urządzenie Bluetooth
ND
SOUODE
M
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(LUB)
PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu „BT PAIRING” .
a. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na panelu górnym, a następnie wybrać opcję „BT”.
Jeśli z listwą Soundbar nie będzie połączone żadne urządzenie Bluetooth, komunikat
„BT” zmieni się na „BT READY”.
b. Po pojawieniu się komunikatu „BT READY” nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Źródło)
na panelu górnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyświetlenia
komunikatu „BT PAIRING”.
2. Wybierz opcję „[AV] Samsung Soundbar Q80R” z listy.
•• Po podłączeniu systemu Soundbar do urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu pojawią
się komunikaty [Nazwa urządzenia Bluetooth] → „BT”.
3. Na systemie Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia połączonego przez
Bluetooth.
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar Q80R”) pojawia się na
liście, należy go usunąć.
•• Następnie powtórz kroki 1 i 2.
UWAGA
•• Po pierwszorazowym połączeniu listwy Soundbar z urządzenia przenośnego ponowne nawiązanie
połączenia odbywa się za pomocą trybu „BT READY”. Instrukcje znajdują się na str. 12.
Więcej informacji na temat podłączania przez Bluetooth można znaleźć w części
„Podłączanie do telewizora przez Bluetooth” na stronach 11 – 12.
POL - 18
Podłączanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)
•• Podłączenie jednej listwy Soundbar do sieci Wi-Fi umożliwia korzystanie z różnorodnych usług
przesyłania strumieniowego muzyki i radia internetowego. Podłączenie wielu listew Soundbar do
sieci Wi-Fi umożliwia odtwarzanie grupowe oraz korzystanie z trybu dźwięku stereo.
•• Podłączenie listwy Soundbar do urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci bezprzewodowej
(Wi-Fi) wymaga użycia aplikacji SmartThings.
Górna część listwy Soundbar
Urządzenie przenośne
Podłączenie początkowe
1. Nacisnąć przycisk
(Źródło) na górnej części listwy Soundbar lub na pilocie, aby wybrać tryb
„WIFI”.
Górna część listwy Soundbar
WIFI
2. Zainstaluj i uruchom aplikację SmartThings na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie lub tablecie).
Android
iOS
Aplikacja SmartThings
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji na ekranie urządzenia przenośnego,
aby podłączyć listwę Soundbar do sieci Wi-Fi.
UWAGI
•• Informacje o obsłudze aplikacji SmartThings i podłączaniu innych urządzeń (ze sklepu Amazon,
SWA-9000S itp.) znajdują się w PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA do zakupionej listwy
Soundbar na stronie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/support).
POL - 19
07 KORZYSTANIE Z PILOTA
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Włącza i wyłącza system Soundbar.
Zasilanie
PAIR
Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do
systemu Soundbar.
Źródło
Wycisz
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Tryb dźwięku można ustawić, wybierając jedną z
SOUND MODE
VOL
Naciśnij przycisk
(Wycisz), aby włączyć
wyciszenie.
PAIR Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć
wyciszenie.
PAIR
WOOFER
opcji STANDARD, SURROUND, GAME PRO lub
ADAPTIVE SOUND.
Naciśnij przycisk PAIR. Na wyświetlaczu
listwy Soundbar
pojawi się komunikat
PAIR
„BT PAIRING”. Ten tryb umożliwia połączenie
VOL
BASS
Bluetooth
nowego urządzenia Bluetooth z listwą Soundbar.
SOUND
VOL
BASS
PAIR
SOUND
MODE
SOUND
W tym celu z listy wyszukiwania urządzeń
MODE
MODE
Bluetooth wybierz listwę Soundbar.
SOUNDBAR
VOL
VOL
PAIR
PAIR
BASS
BASS VOL
POL - 20
BASS
Naciśnij przycisk p, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie pliku muzycznego.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.
Odtwarzanie /
Pauza
(BT/Wi-Fi)
PAIR
Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje Góra/Dół/Lewo/
SOUND
MODE
Prawo.
Góra/Dół/
PAIR
Lewo/Prawo
SOUND
MODE
VOL
BASS
VOL
BASS
Naciśnij obszary Góra/Dół/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje.
•• Zmiana utworu
Naciśnij przycisk Prawo, aby wybrać następny plik muzyczny. Naciśnij przycisk Lewo,
aby wybrać poprzedni plik muzyczny.
•• Funkcja Anynet+ / Auto Power Link
Funkcje Anynet+ oraz Auto Power Link można włączać i wyłączać.
Funkcje Anynet+ i Auto Power Link włącza się i wyłącza odpowiednio za pomocą
przycisków Prawo i Lewo.
–– Anynet+ : W przypadku podłączenia za pośrednictwem przewodu HDMI
systemem Soundbar można sterować za pomocą pilota do telewizora firmy
Samsung. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Prawo przez 5 sekund, aby dla funkcji
Anynet+ wybrać ustawienie ON lub OFF.
–– Auto Power Link : W przypadku podłączenia listwy Soundbar do telewizora za
pomocą cyfrowego kabla optycznego może się ona włączać automatycznie po
włączeniu telewizora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lewo przez 5 sekund, aby dla
funkcji Auto Power Link wybrać opcję ON i OFF.
–– Domyślnie funkcje Anynet+ / Auto Power Link są ON.
•• ID SET
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Góra przez 5 sekund, aby zakończyć ustawianie
identyfikatora za pomocą przycisku ID SET (w przypadku łączenia z akcesorium).
POL - 21
R
BA
R
D
N
D
N
SO
U
VO
L
U
SO
W
OO
W
OO
BA
R
W
OO
BA
R
D
SOUND
MODE
N
VO
L
FE
FE
R
R
PAIR
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić głośność (do wartości -12 lub wartości od
-6 do +6) głośnika niskotonowego. Aby ustawić poziom głośności głośnika niskotonowego
na 0, naciśnij ten przycisk.
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
W
OO
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność.
•• Wycisz
Naciśnij przycisk VOL, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić
dźwięk.
POL - 22
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
N
D
SO
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
BASS
SO
VOL
VOL
BASS
SO
M UN
OD D
E
VOL
VO
L
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SOUND
MODE
BASS
WOOFER
R
SO
M UN
OD D
E
VOL
U
SOUND
MODE
SO
PAIR
VO
L
dźwięku
SO
M UN
OD D
E
Kontrola
SO
M UN
OD D
E
Można regulować następujące parametry TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL i VIRTUAL ON/OFF.
•• Aby sterować głośnością wysokich i niskich tonów, wybrać opcję TREBLE lub BASS w
ustawieniach dźwięku, a następnie dostosować ich głośność w zakresie od -6 do +6 za
pomocą przycisków Góra/Dół.
•• Aby sterować głośnością każdego głośnika, wybrać CENTER LEVEL, SIDE LEVEL lub
FRONT TOP LEVEL w ustawieniach dźwięku, a następnie dostosować ich głośność w
zakresie od -6 do +6 za pomocą przycisków Góra/Dół.
•• Jeśli obraz w telewizorze TV nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym
przez listwę Soundbar, w ustawieniach dźwięku należy wybrać opcję SYNC, a
następnie za pomocą przycisków Góra/dół dostosować opóźnienie dźwięku w zakresie
0–300 milisekund.
•• Jeżeli podłączone są głośniki dźwięku przestrzennego, wybrać REAR LEVEL, a
następnie użyć przycisków Góra/Dół, aby dostosować ich głośność w zakresie od
–6 do +6. Funkcję głośnika VIRTUAL można przełączać między ustawieniami ON/OFF
przyciskami Góra/Dół.
PAIR
•• Opcja SYNC jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji.
4. Jeśli chcesz przywrócić listwę Soundbar do
1. Wyłącz listwę Soundbar.
przytrzymuj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, aż pojawi się komunikat
„SAMSUNG-TV REMOTE”.
(tryb domyślny)
5 Sec
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
Najpierw użyj menu telewizora, aby przekierować
dźwięk z telewizora Samsung na głośniki zewnętrzne,
a następnie użyj pilota zdalnego sterownia firmy
Samsung do regulacji głośności listwy Soundbar.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi
telewizora. Tryb domyślny tej funkcji obsługuje się z
poziomu pilota zdalnego sterowania firmy Samsung.
Jeśli telewizor został wyprodukowany przez firmę
inną niż Samsung, by zmienić ustawienie tej funkcji,
wykonaj poniższe instrukcje.
telewizora Samsung), przesuwaj w górę i
SO
M UN
OD D
E
Posiadacze telewizorów firmy Samsung mogą
regulować głośność listwy Soundbar za pomocą
pilota zdalnego sterowania na podczerwień
dostarczonego z telewizorem Samsung.
trybu domyślnego (sterowanie pilotem
VO
L
Regulacja głośności systemu Soundbar
przy użyciu pilota do telewizora
–– Każde przesunięcie przycisku WOOFER w
górę i przytrzymanie go przez ponad 5
sekund przełącza tryb w następującym
porządku: „SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb
domyślny) → „OFF-TV REMOTE” →
„ALL-TV REMOTE”.
BYE
–– Ta funkcja może być niedostępna w
zależności od modelu pilota.
–– Listę producentów, których produkty
2. Jeśli nie chcesz używać tej funkcji, kilkakrotnie
przesuń w górę i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk WOOFER, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „OFF-TV REMOTE”.
obsługują tę funkcję zawiera PEŁNY
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA listwy
Soundbar dostępna na stronie
internetowej firmy Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Ta funkcja kontroli głośności działa tylko
OFF-TV REMOTE
z pilotami na podczerwień. Funkcja nie
działa z pilotami Bluetooth (piloty, które
U
N
D
wymagają parowania).
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Jeśli chcesz sterować listwą Soundbar za
pomocą pilota zdalnego sterowania do
telewizora, kilkakrotnie przesuń w górę i
przytrzymaj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „ALL-TV REMOTE” wszystkie
piloty. Następnie z menu telewizora wybierz
głośniki zewnętrzne.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
POL - 23
08 MONTOWANIE
WSPORNIKA
ŚCIENNEGO
Komponenty montażowe
Szablon do montażu na ścianie
x2
x2
Środki ostrożności przy
instalacji
(M4 x L10)
Śruba mocująca
•• Zestaw należy montować wyłącznie na
Śruba
x2
pionowych ścianach.
•• Nie wolno montować wspornika w miejscach
o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
Wspornik do montażu na ścianie
•• Należy sprawdzić, czy ściana jest
wystarczająco wytrzymała, by utrzymać
ciężar produktu.
W przeciwnym razie należy ją wzmocnić lub
1. Umieść Szablon do montażu na ścianie na
wybrać inne miejsce do montażu produktu.
•• Należy zakupić i zastosować śruby mocujące
lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej
ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna
itd.) W miarę możliwości należy zamontować
śruby wsporcze w kołkach w ścianie.
powierzchni ściany.
•• Szablon do montażu na ścianie musi być
ustawiony poziomo.
•• Jeśli na ścianie zamontowany jest
telewizor, montaż listwy Soundbar należy
wykonać w odległości co najmniej 5 cm
pod telewizorem.
•• Należy zakupić odpowiednie wkręty w
zależności od typu i grubości ściany, na której
zostanie zamontowana listwa Soundbar.
–– Średnica: M5
–– Długość: zalecane L 35 mm lub dłuższe.
•• Przed zamontowaniem listwy Soundbar na
Co najmniej 5 cm
ścianie należy podłączyć przewody z systemu
do urządzeń zewnętrznych.
•• Należy pamiętać, aby przed instalacją
wyłączyć system i odłączyć go od gniazdka
zasilania.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem elektrycznym.
POL - 24
2. Wyrównaj oznaczenie Linia środkowa do
5. W każdą Śruba mocująca wciśnij śrubę
montażu na ścianie papierowego szablonu z
(sprzedawana oddzielnie), a następnie
linią środkową telewizora (jeżeli listwa
mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.
Soundbar jest montowana poniżej
telewizora), a następnie przymocuj taśmą do
ściany element Szablon do montażu na
ścianie.
•• Jeżeli listwa nie jest mocowana poniżej
telewizora, należy ustawić oznaczenie
Linia środkowa na środku obszaru
6. W odpowiednim ułożeniu na spodniej części
montażu.
listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montażu na ścianie za pomocą
2 elementów Śruba.
Linia środkowa
3. Zaznacz długopisem lub ostrym ołówkiem
na ścianie miejsca wiercenia otworów na
śruby wsporcze, wkładając czubek długopisu
lub ołówka w otwory A-TYPE na obu
końcach szablonu. Następnie zdemontuj
element Szablon do montażu na ścianie.
•• Podczas montażu upewnij się, że części
do zawieszania Wspornik do montażu na
ścianie znajdują się za tylną częścią listwy
Soundbar.
Tylna część listwy Soundbar
4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości,
wywierć w ścianie otwory w zaznaczonych
miejscach.
•• Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają
położeniu kołków, należy włożyć w otwory
odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane
są kotwy, należy wywiercić odpowiednio
duże otwory.
POL - 25
Prawy koniec listwy Soundbar
7. Zamontuj listwę Soundbar z
przymocowanymi Wspornik do montażu na
ścianie, zawieszając Wspornik do montażu
na ścianie na Śruba mocująca na ścianie.
09 INSTALACJA
LISTWY SOUNDBAR
NAD PODSTAWKĄ
TELEWIZORA
Elementy
8. Przesuń listwę Soundbar w dół zgodnie z
x4
poniższą ilustracją, tak aby elementy
Wspornik do montażu na ścianie były
Gumowa nóżka
odpowiednio zabezpieczone na elementach
Śruba mocująca .
Listwę Soundbar można zamocować nad
•• Wsuń elementy Śruba mocująca do
podstawkami telewizora, których wysokość nie
szerszej (dolnej) części elementów
przekracza 7,6 cm. W tym celu przed
Wspornik do montażu na ścianie, a
umieszczeniem listwy Soundbar nad podstawką
następnie przesuń elementy Wspornik do
telewizora należy zamocować na jej spodzie
montażu na ścianie w dół, tak aby
element Gumowa nóżka. Należy sprawdzić, czy
elementy Wspornik do montażu na
element Gumowa nóżka wystaje poza krawędź
ścianie były odpowiednio zamocowane
podstawki telewizora. Sposób montażu
na elementach Śruba mocująca.
przedstawiono na poniższym rysunku.
Gumowa nóżka
POL - 26
10 AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA
Jeśli listwa Soundbar jest podłączona do
Internetu, wówczas oprogramowanie jest
aktualizowanie automatycznie nawet po
wyłączeniu listwy Soundbar.
•• Aby móc korzystać z funkcji automatycznej
aktualizacji, listwa Soundbar musi być
podłączona do Internetu. Połączenie listwy
Soundbar z siecią Wi-Fi zostanie przerwane,
jeśli jej przewód zasilający zostanie odłączony
lub jej zasilanie zostanie odcięte. W przypadku
odcięcia zasilania, gdy zasilanie zostanie
przywrócone lub gdy przewód zasilający
zostanie ponownie podłączony, należy
włączyć listwę Soundbar i ponownie
nawiązać połączenie z Internetem.
POL - 27
11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.
Urządzenie się nie włącza.
W głośniku niskotonowym miga czerwona
dioda i głośnik nie odtwarza dźwięku.
Czy przewód zasilający jest podłączony do
gniazda?
;; Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda.
Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany
przycisk.
Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?
;; Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego i
podłącz ponownie.
W trybie BT występują zaniki dźwięku.
;; Przejdź do sekcji dotyczących połączenia
Bluetooth na stronach 11 i 18.
Czy włączona jest funkcja wyciszenia?
(Wycisz), aby
wyłączyć wyciszenie.
Czy głośność ustawiona jest na minimalną?
;; Ustaw głośność.
Pilot nie działa.
Czy baterie są wyczerpane?
;; Wymień baterie na nowe.
Czy odległość między pilotem i urządzeniem
głównym Soundbar jest zbyt duża?
;; Umieść pilot bliżej urządzenia głównego
Soundbar.
Głośnik niskotonowy wyraźnie porusza się i
wibruje.
Tutaj może pomóc regulacja wibracji głośnika
niskotonowego.
;; Naciśnij przycisk WOOFER na pilocie w
górę lub w dół, aby wyregulować jego basy.
(do -12 lub od -6 do +6).
Nie można nawiązać połączenia z telewizorem.
Brak dźwięku.
;; Nacisnąć przycisk
Problem może wystąpić, jeśli głośnik
niskotonowy nie jest podłączony do
urządzenia głównego Soundbar.
;; Spróbuj ponownie połączyć głośnik
niskotonowy (Patrz strona 5.)
W przypadku połączenia za pośrednictwem
sieci przewodowej
;; Sprawdź, czy kabel jest odpowiednio
podłączony.
–– Należy sprawdzić nazwę portu, alby
upewnić się, że przewód jest
podłączony do właściwego portu.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć
na stronie z wyjaśnieniami
dotyczącymi metod podłączania.
;; Nacisnąć przycisk
(Źródło) na górnym
panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aby
sprawdzić, czy aktualny tryb jest
prawidłowy.
W przypadku połączenia za pośrednictwem
sieci bezprzewodowej
;; Połączenie za pośrednictwem technologii
Bluetooth
1. Przełącz listwę Soundbar do trybu
„BT PAIRING” i za pomocą telewizora
ponownie wyszukaj połączenie.
(Szczegóły znajdują się na str. 11.)
POL - 28
12 LICENCJI
;; Połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi
1. Sprawdź, czy model telewizora jest
kompatybilny.
•• Obsługiwane są wyłącznie telewizory
Samsung Smart TVs wprowadzone po
2013 roku.
2. Sprawdź, czy telewizor jest podłączony do
sieci Wi-Fi.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
•• Jeśli telewizor nie jest podłączony do
sieci Wi-Fi, wówczas nawiąż połączenie
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
za pomocą menu sieci w telewizorze.
(Patrz podręcznik użytkownika
telewizora.)
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
3. Sprawdź, czy listwa Soundbar jest
Manufactured under license from DTS
podłączona do sieci Wi-Fi.
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
•• Gdy listwa Soundbar nawiąże
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
połączenie, będzie widoczna na liście
are registered trademarks and/or trademarks
głośników w aplikacji SmartThings
of DTS, Inc. in the United States and/or other
zainstalowanej na urządzeniu
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
mobilnym. Szczegółowe informacje
znajdują się na str. 19.
4. Sprawdź, czy wykorzystywany jest kanał
The terms HDMI and HDMI High-Definition
DFS.
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
•• Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi)
wykorzystuje kanał DFS, wówczas nie
trademarks or registered trademarks of HDMI
będzie można nawiązać połączenia
Licensing LLC in the United States and other
między telewizorem a listwą Soundbar
countries.
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
należy się skontaktować z dostawcą
•• Oprogramowanie Spotify podlega
licencjom stron trzecich, które można
znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Więcej informacji na temat usługi Spotify
Connect można znaleźć na stronie
www.spotify.com/connect
usług internetowych.
POL - 29
13 INFORMACJA O
LICENCJI OPEN
SOURCE
Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu
Open Source użytym w tym produkcie, odwiedź
stronę: http://opensource.samsung.com
14 WAŻNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
SERWISOWEJ
•• Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej
instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło
informacji i mogą różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu.
•• I stnieje możliwość nałożenia opłaty
administracyjnej w przypadku gdy:
(a) z ostanie wezwany technik, a w urządzeniu
nie zostanie stwierdzona żadna wada
(tj. w przypadku, gdy użytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukcji).
(b) urządzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urządzeniu nie
zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukcji).
•• Użytkownik zostanie poinformowany o
wysokości takiej opłaty administracyjnej
przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizytą technika na miejscu.
POL - 30
15 DANE TECHNICZNE I UWAGI
Dane techniczne
Nazwa modelu
HW-Q80R
Waga
8,8 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
1226,0 x 83,0 x 136,0 mm
Zakres temperatur roboczych
+5°C do +35°C
Zakres wilgotności roboczej
10 % ~ 75 %
WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjściowa
18W x 10 + 10W x 3, 4 omy
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Obsługiwane formaty odtwarzania
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika Wi-Fi
100mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT
100 mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD
25 mW dla 5,725 GHz – 5,825 GHz
Nazwa głośnika niskotonowego
PS-WR75B
Waga
9,8 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjściowa
160W
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD
25 mW dla 5,725 GHz – 5,825 GHz
UWAGI
•• Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
uprzedzenia.
•• Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
POL - 31
Uwaga : Listwa Soundbar restartuje się automatycznie po włączeniu/wyłączeniu Wi-Fi.
Całkowity pobór mocy w trybie czuwania (W)
Wi-Fi
Metoda dezaktywacji portu
Bluetooth
Metoda dezaktywacji portu
4,5W
Naciśnij przycisk ID SET na dolnym panelu listwy
Soundbar i przytrzymaj przez 30 sekund, aby
włączyć/wyłączyć Wi-Fi.
Naciśnij przycisk NETWORK na dolnym panelu
listwy Soundbar i przytrzymaj przez 30 sekund,
aby włączyć/wyłączyć Bluetooth.
•• Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodność tego sprzętu z
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na
stronie pod adresem: http://www.samsung.com, w zakładce Wsparcie >
Wyszukiwanie produktu, gdzie należy podać nazwę modelu urządzenia.
Urządzenia można używać we wszystkich krajach UE.
Z funkcji 5GHz WLAN (Wi-Fi lub SRD) tego urządzenia można korzystać tylko w
pomieszczeniach.
POL - 32
[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Informacje na temat działań proekologicznych firmy Samsung oraz przepisów dotyczących poszczególnych
produktów, np. rozporządzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, można znaleźć na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
POL - 33
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
21629099
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
AH81-09909A-00
NSPBI00431B-00
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
http://www.samsung.com/
pl/support/
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH81-09909A-00
NSPBI00431B-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising