Samsung | HG32EE590SK | Installation guide | Samsung HG32EE590SK Instrukcja instalacji

Samsung HG32EE590SK Instrukcja instalacji
Telewizor LED
Instrukcja instalacji
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie
www.samsung.com
Model
Nr seryjny
Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji użytkownika służą wyłącznie jako przykład i mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Instrukcja
Telewizor jest wyposażany w funkcje interaktywne obsługiwane przy użyciu przystawki podłączonej do telewizora (SBB/STB) i przy współpracy
z innymi telewizorami, które zostały połączone przy użyciu komputera, np, w hotelach i innych placówkach turystycznych.
Interaktywny: włączony telewizor wysyła polecenie identyfikujące dekoder. Jeśli identyfikacja powiedzie się, telewizor przełączy się w tryb
ONLINE, a przystawka SBB/STB przejmie nad nim pełną kontrolę.
Telewizor znajdujący się w trybie ONLINE nie odbiera poleceń z pilota na podczerwień (firmy Samsung) i działa zgodnie z protokołem
interfejsu.
Niezależny: gdy przystawka nie zostanie zidentyfikowana, telewizor przełączy się w tryb autonomiczny (STAND-ALONE) o ograniczonej
funkcjonalności.
Tryby pracy
Gdy telewizor (w trybie hotelowym) jest obsługiwany przy użyciu przystawki SBB/STB, może się on znajdować w jednym z dwóch trybów online lub niezależnym. W trybie niezależnym telewizor działa jak telewizja hotelowa, jednak bez aktywnej komunikacji. Dzięki temu goście nie
będą mogli oszukać mechanizmu poprzez odłączenie przystawki.
Tryb hotelowy
włączony
Telewizory do
hoteli
Tryb niezależny
Przystawka SBB/STB jest
online przy jednej udanej z
dziesięciu prób
Zasilanie
WŁ.
Przystawka SBB/STB
online – 10 kolejnych
niepowodzeń
Próba sprawdzenia
stanu przystawki co
2 sek.
Tryb online
Szybkość pobierania 20/sek.
Aby ustawić szczegóły pracy w trybie niezależnym lub interaktywnym, przejdź na str. 20-25. (Ustawianie opcji hotelowych: tryb niezależny i
tryb interaktywny)
• Aby zapobiec możliwości „oszukiwania” systemu przez gości, część funkcji może być ograniczona.
• Brak głównego menu (tryb Interaktywny) lub opcje Meu kanałów, funkcja Plug & Play MEnu głównym (tryb Niezależny)
• Opcje Ograniczenie głośności oraz blokowanie lub odblokowywanie przycisku panelu
Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów
Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np, plików JPEG) lub ich elementów (np, logo programu telewizyjnego,
panorama, obraz w formacie 4:3, czy dolny pasek z informacjami lub notowaniami giełdowymi). Może to doprowadzić do nierównego zużycia
fosforu stanowiącego część ekranu i pogorszyć jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, postępuj zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
• Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
• Staraj się wyświetlać każdy obraz na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, użyj menu ustawiania formatu obrazu.
• Zmniejsz wartości jasności i kontrastu do niezbędnego minimum, przy zachowaniu żądanej jakości obrazu. Za wysokie wartości mogą
przyspieszyć proces zużywania się ekranu.
• Często używaj tych funkcji telewizora, które służą do redukcji efektu utrwalania obrazu na ekranie i wypalania obrazu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do odpowiedniej części instrukcji obsługi.
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację.
Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.
• Korzystając z podstawy lub wspornika naściennego, należy używać wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics.
–– Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane spadkiem produktu.
• Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
Instalacja na podstawie.
Instalacja na wsporniku naściennym.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Spis treści
yy Instalowanie podstawy telewizora LED.................................................................................................................... 5
yy Montaż podstawy obrotowej....................................................................................................................................... 7
yy Opis panelu złączy........................................................................................................................................................ 9
yy Korzystanie z kontrolera telewizora (przycisk nawigacyjny na panelu sterowania)........................................ 12
yy Opis pilota...................................................................................................................................................................... 13
yy Podłączanie telewizora do przystawki STB (SBB)................................................................................................... 15
yy Podłączanie głośników łazienkowych....................................................................................................................... 16
yy Podłączanie koncentratora MediaHub HD............................................................................................................... 17
yy Podłączanie zdalnego panelu wtyków (RJP. Remote Jack Pack)......................................................................... 18
yy Ustawianie danych opcji trybu hotelowego............................................................................................................. 20
yy Montaż wspornika ściennego..................................................................................................................................... 65
yy Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie............................................................................................. 66
yy Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington................................................................................................... 66
yy Dane techniczne............................................................................................................................................................ 67
yy Wymiary.......................................................................................................................................................................... 68
yy Licencja........................................................................................................................................................................... 70
Polski
3
POLSKI
yy Akcesoria........................................................................................................................................................................ 4
Akcesoria
✎✎ Należy sprawdzić, czy poniższe części zostały dostarczone wraz z telewizorem LED. W przypadku braku którejkolwiek
części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
✎✎ Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
•• Pilot z bateriami (2 x AAA)
•• Hotelowy zestaw montażowy
•• Skrócona instrukcja konfiguracji
•• Instrukcje dla posiadacza
Podręcznik zasad bezpieczeństwa (niedostępny w
niektórych krajach)
•• Kabel zasilania/kabel transmisji danych
•• Uchwyt kabli
✎✎ Podstawa i śruby mocujące mogą nie być dołączone do zestawu, w zależności od modelu.
✎✎ Kabel danych może nie być dołączony do zestawu. Zależy to od dostawcy SI.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza. że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy
zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg. Cd lub Pb) wskazują. że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić
zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
4
Polski
Instalowanie podstawy telewizora LED
Telewizory LED o przekątnej powyżej 32'' są wyposażone w podstawy obrotowe. Podstawy te można ustawiać w taki
sposób, aby telewizor obracał się o 20 lub 90 stopni w lewo i w prawo.
Elementy podstawy
Montując podstawę, należy używać wyłącznie części i akcesoriów zawartych w zestawie.
A 1 szt.
B
1 szt.
C
Podstawa
x8 (M4 x L12)
Wspornik podstawy
Wkręty
HG32EE590 / HG40EE590
1
C
x4 (M4 X L12)
B
Przód
A
UWAGA
Tył
NIE STOSOWAĆ NIE STOSOWAĆ NIE STOSOWAĆ
ŚRODKÓW
SMARU
OLEJU
CHEMICZNYCH
Widok z boku
2
✎✎ Umieść na stole miękką tkaninę, aby
zabezpieczyć telewizor, a następnie
połóż na niej telewizor ekranem
w dół.
✎✎ Włóż wspornik podstawy do otworu
w dolnej części telewizora.
(Prawidłowy montaż)
(Nieprawidłowy
montaż)
Polski
5
3
4
C
x4 (M4 X L12)
Jeżeli telewizor jest skrzywiony, należy wrócić do
kroku 2 montażu.
✎✎ Zamocować wspornik podstawy do telewizora,
tak aby się nie poruszał.
✎✎ Śruby należy dokręcać w kolejności podanej w podręczniku.
✎✎ UWAGA
•• Podczas montażu należy rozróżnić przednią i tylną stronę każdego elementu.
•• W podnoszeniu i przenoszeniu telewizora powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby.
6
Polski
Montaż podstawy obrotowej
[[ OSTRZEŻENIE:
W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie obrotowej urządzenie musi być bezpiecznie
przymocowane do podłogi, blatu biurka lub komody zgodnie z instrukcją montażu.
Telewizory LED są wyposażone w podstawy obrotowe. Korzystając z ELEMENTU OBROTOWEGO, podstawę taką można
zamontować w taki sposób, aby telewizor obracał się o 20, 60 lub 90 stopni w lewo i w prawo.
¦¦ Podstawa obrotowa 20°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 20° w lewo i w prawo, wystającą część znajdującą się
w dolnej części podstawy należy wsunąć w łukowaty otwór elementu obrotowego z oznaczeniem 20°. Następnie używając
trzech dostarczonych wkrętów, przymocuj element obrotowy do podstawy w sposób pokazany poniżej.
¦¦ Podstawa obrotowa 60°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 60° w lewo i w prawo, wystającą część znajdującą się
w dolnej części podstawy należy wsunąć w łukowaty otwór elementu obrotowego z oznaczeniem 60°. Następnie używając
trzech dostarczonych wkrętów, przymocuj element obrotowy do podstawy w sposób pokazany poniżej.
¦¦ Podstawa obrotowa 90°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 90° w lewo i w prawo, wyjmij element obrotowy i
przykręć trzy dostarczone wkręty do podstawy w sposób pokazany poniżej.
Polski
7
¦¦ Hotelowy zestaw montażowy
Śruba + nakrętka
Krótka śruba (2 szt.)
Długa śruba (2 szt.)
Nakrętka (2 szt.)
Podkładka (2 szt.)
Góra
Dół
[
8
Polski
Podstawę należy przykręcić do płaskiej
powierzchni, takiej jak blat komody, biurka lub
stanowiska multimedialnego, w sposób pokazany
na rysunku.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała, telewizor musi być bezpiecznie przymocowany do podłogi,
stołu, blatu komody itp. z użyciem hotelowego zestawu montażowego, w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Opis panelu złączy
HG32EE590
HG40EE590
✎✎ Przed podłączeniem zewnętrznego urządzenia należy upewnić się, że zasilanie telewizora zostało wyłączone.
✎✎ Podczas podłączania urządzenia zewnętrznego należy upewnić się, że złącza kabli zostały podłączone do gniazd o
tym samym kolorze.
Polski
9
1 USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
‒‒ Złącze do aktualizacji oprogramowania oraz Media Play itd.
‒‒ Połączenie serwisowe.
2 COMMON INTERFACE
3 ANT IN / ANT IN (AIR/CABLE)
‒‒ Aby możliwy był prawidłowy odbiór sygnału telewizyjnego na wybranych kanałach, telewizor należy podłączyć
do jednego z następujących źródeł sygnału:
‒‒ anteny zewnętrznej / sieci telewizji kablowej.
4 GNIAZDA SŁUCHAWKOWEGO
Do gniazda słuchawkowego telewizora można podłączyć słuchawki. Podłączenie słuchawek powoduje wyłączenie
emisji dźwięku przez wbudowane głośniki.
5 HP-ID
Możliwość podłączenia kabla jednocześnie do gniazda HP-ID i słuchawkowego oraz osobnego modułu
słuchawkowego. Patrz strona 16. Podłączenie słuchawek do modułu słuchawkowego daje taki sam rezultat jak funkcja
słuchawek.
6 LAN
Podłączenie do przewodowej sieci LAN za pomocą kabla CAT 7.
7 DATA
‒‒ Służy do obsługi transmisji danych między telewizorem i urządzeniem SBB.
‒‒ Do podłączania wtyku typu RJ-12.
8 HDMI IN 1, 2(ARC)
Służy do podłączenia wtyku kabla HDMI urządzenia z wyjściem HDMI.
✎✎ Połączenie HDMI-HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał dźwiękowy, Połączenia
HDMI obsługują zarówno sygnały audio, jak i wideo.
9 RJP
Port komunikacyjny RJP (Remote Jack Pack) służy do podłączania różnych urządzeń do modułów dodatkowych, dzięki
czemu można je łatwiej i wygodniej obsługiwać.
0 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Podłączanie do cyfrowego urządzenia audio.
! AV IN
‒‒ Kable audio należy podłączyć do złączy „R-AUDIO-L” telewizora i do odpowiednich wyjść audio w urządzeniu A/V.
‒‒ Kable audio RCA (opcjonalne) należy podłączyć do złączy „R-AUDIO-L” z tyłu telewizora i do odpowiednich wyjść
audio w urządzeniu zewnętrznym.
‒‒ W przypadku podłączenia do złącza AV IN kolor złącza AV IN [Y/VIDEO] (zielony) nie jest taki sam jak kolor kabla
wideo (żółty).
10
Polski
Tryby wyświetlania
Można również wybrać jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w kolumnie Rozdzielczość. Telewizor
automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości.
Po podłączeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczość ekranu dla telewizora. Optymalna
rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz. Ustaw prawidłową rozdzielczość, korzystając
z instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.
Zaleca się stosowanie wartości rozdzielczości podanych w tabeli.
✎✎ Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
Częstotliwość taktowania
pikseli (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma / pionowa)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA
DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+
Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN 1(DVI).
Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi synchronizacji SOG.
Polski
11
Korzystanie z kontrolera telewizora (przycisk nawigacyjny na panelu sterowania)
Sterownik kierunkowy telewizora to klawisz wielokierunkowy, który służy do przechodzenia między ustawieniami
urządzenia bez użycia pilota.
✎✎ Niektóre z funkcji wymagających kodu PIN mogą być niedostępne.
✎✎ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
✎✎ Wyłącza menu po naciśnięciu sterownika telewizora przez ponad 1 sekundę.
✎✎ Kontroler telewizora — mały, podobny do joysticka przycisk w prawej dolnej części telewizora — umożliwia
sterowanie telewizorem bez użycia pilota.
Menu sterujące
: Wyłącz
: Głośniej
: Kanał góra
: Ciszej
: Kanał dół
: Źródło
Kontroler telewizora / czujnik pilota
Naciśnij: Przenieś
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
Kontroler telewizora znajduje się w dolnej części
telewizora.
Tryb gotowości
Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie gotowości przez dłuższy czas (np, na czas wyjazdu na urlop). Pewna
ilość energii jest zużywana nawet po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku zasilania. Najlepszym rozwiązaniem jest
odłączenie kabla zasilającego.
12
Polski
Opis pilota
✎✎ Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie
Braille'a (na przycisku zasilania, wyboru kanałów i regulacji głośności).
Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wyświetlanie i wybór dostępnych
źródeł sygnału wideo.
Bezpośredni dostęp do kanałów.
Wybór opcji Teletekst, Podwójny
ekran lub Mix.
Wyświetlanie elektronicznego
przewodnika po programach (EPG).
Tymczasowe wyciszenie dźwięku.
Zmiana kanałów.
Regulacja głośności.
Wyświetlanie listy kanałów na
ekranie.
Wyświetlanie głównego menu
ekranowego.
Szybki wybór często używanych
funkcji.
HOME
MENU
Przejście do ekranu HOME.
CONTENT
Wyświetlanie ekranu Treść — str.
główna.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
informacji na ekranie telewizora.
CLOCK: Po naciśnięciu przycisku
INFO w trybie gotowości na ekranie
telewizora wyświetlana jest godzina.
TOOLS
Wybór elementów menu ekranowego
i zmiana wartości menu.
Zamknięcie menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Przyciski używane w menu Lista
kanałów, Treść — str. główna itp.
ALARM: Ustawianie godziny, o
której ma włączyć się telewizor.
X: Możliwość włączenia
lub wyłączenia obrazu 3D
(niedostępny).
SUBT.: Wyświetlanie napisów w
formacie cyfrowym.
ALARM
SUBT.
Przyciski te działają w trybie Treść —
str. główna.
Polski
13
Wkładanie baterii (typu AAA)
✎✎ UWAGA
• Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
• Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych
lamp jarzeniowych lub neonów.
• Kolory i kształty mogą się różnić w zależności od modelu.
• Funkcje przycisków pilota HOME i 3D nie są obsługiwane. Po naciśnięciu tych przycisków telewizor nie reaguje.
14
Polski
Podłączanie telewizora do przystawki STB (SBB)
Tylny panel
telewizora
Kabel do transmisji
danych
ETH MODEM
• Przy użyciu kabla danych połącz złącze DATA telewizora ze złączem [ETH MODEM] przystawki STB (SBB).
✎✎ Pozwoli to na przesyłanie informacji.
• Aby można było korzystać z funkcji przesyłania IR, sygnały IR przesyłane przez pilota do telewizora TV lub urządzenia
SBB / STB muszą spełniać poniższe specyfikacje.
Specyfikacje odbiornika sygnałów IR
–– Częstotliwość środkowa filtra pasmowo-przepustowego: 37,9 ㎑
–– Częstotliwość nośna, współczynnik wypełnienia 50%
–– Minimalna długość impulsu burst (tburst): 12 impulsów (316 µs)
–– Minimalny odstęp czasu pomiędzy impulsami burst (odstęp tburst): 16 impulsów (422 µs)
–– Minimalny odstęp czasu pomiędzy poleceniami danych (tpause): 25 ㎳
¦¦ Lista dostawców i zgodnych kabli przesyłania danych – w zestawie z telewizorem
• Sprawdź, czy korzystasz z kabli danych zatwierdzonych przez dostawcę. Sprawdź oznaczenie kodowe na kablach danych.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Dane techniczne kabla przesyłu danych (RJ12): RS232
Polski
15
Podłączanie głośników łazienkowych
Aby podłączyć głośniki łazienkowe, należy zastosować poniższą metodę.
¦¦ Pętla dźwięku
Obok łóżka lub biurka może być zainstalowana dodatkowa skrzynka na słuchawki. Dzięki temu goście będą mogli
wygodnie podłączyć słuchawki. Procedura montażu została przedstawiona poniżej.
• Szczegółowy rysunek skrzynki na słuchawki.
Tylny panel
telewizora
HEADPHON BOX
Moduł słuchawkowy
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Skrzynka na słuchawki>
16
Polski
Podłączanie koncentratora MediaHub HD
Wyjście dowolnego źródła zewnętrznego podłączonego do koncentratora MediaHub HD umieszczonego na biurku
hotelowym.
Moduł MediaHub HD widok z tyłu
HDMI
USB
RS/232
Tylny panel
telewizora
2 Kabel HDMI
1 Kabel transmisji
danych RS-232
1. Połącz port RJP telewizora z portem RS/232 koncentratora MediaHub HD.
2. Połącz port HDMI IN 1 lub 2(ARC) telewizora z portem HDMI koncentratora MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– Koncentrator MediaHub HD to moduł sprzętowy wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC.
HDMI i USB) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia koncentratora MediaHub są podłączane do telewizora.
Koncentrator MediaHub przesyła informacje między telewizorem przy użyciu portu RS232. Funkcja Hot Plug
& Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do koncentratora. Koncentrator
MediaHub komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach.
Telewizor przełączy się na aktywne źródło zewnętrzne.
–– Podłącz port HDMI koncentratora MediaHub do portu HDMI IN 1 telewizora.
–– Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund połącz go z portem RJP.
• Funkcje specjalne
–– PIP
–– Automatyczne wykrywanie
Polski
17
Podłączanie zdalnego panelu wtyków (RJP. Remote Jack Pack)
Wyjście dowolnego źródła zewnętrznego podłączonego do zdalnego panelu wtyków umieszczonego na biurku
hotelowym.
Moduł RJP, widok z tyłu
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Tylny panel
telewizora
1 Kabel HDMI
2
1. Połącz gniazdo HDMI IN 1 lub 2(ARC) telewizora z gniazdem HDMI modułu RJP.
2. Połącz port RJP telewizora z portem RS/232 modułu RJP.
✎✎ Zdalne panele wtyków (RJP. Remote Jack Pack) obsługiwane przez ten telewizor to TeleAdapt TA-7610. TA-7650
(HD) i TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Skrót RJP oznacza zdalny panel wtyków (Remote Jack Pack). Panel RJP to moduł sprzętowy
wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC i HDMI) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia panelu RJP
są podłączane do telewizora. Panel RJP przesyła informacje między telewizorem przy użyciu złącza RS232. Funkcja Hot
Plug & Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do zdalnego panelu wtyków. Panel RJP
komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach. Telewizor przełączy się na
aktywne źródło zewnętrzne zgodnie z priorytetami ustawionymi przez użytkownika.
✎✎ Do podłączenia modułu RJP można wybrać gniazdo HDMI IN 1, 2(ARC) i AV IN
✎✎ Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund połącz go z portem RJP.
18
Polski
• Aby przywrócić fabryczne ustawienia panelu RJP, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A/V i HDMI i przytrzymać je
przez 10 sekund. Potwierdzenie przywrócenia zostanie przekazane pięcioma mrugnięciami wszystkich diod LED.
• Wszystkie diody LED zostaną automatycznie wyłączone na zdalnym panelu styków po pięciu minutach. Pozwoli
to zapobiec niepotrzebnemu oświetlaniu pokoju. Wyłączone diody LED zostaną ponownie włączone po dotknięciu
któregokolwiek przycisku. Po pięciu minutach licznik czasu zostanie ponownie uruchomiony. Gdy gość następnie dotknie
przycisku innego źródła, telewizor przełączy się na wybrane źródło i zaświeci się odpowiednia dioda LED.
• Po zresetowaniu panelu RJP lub włączeniu i wyłączeniu telewizora ponowne nawiązanie komunikacji między telewizorem
i panelem zajmie ok. 10 sekund.
• Poniższa tabela przedstawia szacowany czas w sekundach na przełączenie się telewizora na wybrane wejście, w
zależności od ustawionych priorytetów.
✎✎ Wariant 1: gdy nie są podłączone żadne urządzenia.
Źródło
Do podłączenia
AV
2 sek.
PC
0,7 sek.
HDMI
3,9 sek.
✎✎ Wariant 2: Gdy podłączone są przynajmniej dwa źródła, a następnie źródło jest odłączane i podłączane ponownie.
Źródło
Odłączone
Do podłączenia
Łącznie
AV
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
PC
0,7 sek.
0,7 sek.
1,4 sek.
HDMI
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
✎✎ Np, jeśli do panelu są podłączone wszystkie źródła (AV. PC i HDMI), najwyższy priorytet zostanie nadany źródłu AV.
Jeśli panel RJP jest w trybie HDMI, a gość odłączy i ponownie podłączy źródło AV, minimalny czas przełączenia to
6,5 sek.
• Aby podłączyć urządzenie dźwiękowe (iPoda czy odtwarzacz MP3), należy tryb Muzyka ustawić na Wł, a funkcję
identyfikacji złącza na Wył.
• Obsługiwane źródła: A/V. PC i HDMI.
Polski
19
Ustawianie danych opcji trybu hotelowego
Aby uruchomić: Naciśnij w podanej kolejności przyciski MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E. (W trybie Dla Gości zostanie
wybrany tryb Niezależny.)
Aby opuścić menu: włącz i wyłącz zasilanie.
✎✎ W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Kategoria
Pozycja
początkowe
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Power On
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel
Map
20
Polski
ON
Opis
Wybór trybu hotelowego.
•• Interactive mode: Telewizor działa z urządzeniem SI STB lub SBB.
•• Standalone mode: Telewizor działa bez urządzenia SI STB lub SBB.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Ustaw wartości początkowe wybierane po włączeniu telewizora.
•• User Defined: Pozwala na ręczy wybór pomiędzy pozycją Power On Channel
(Kanał po włączeniu) a Channel Type (Typ kanału). Patrz poniżej pozycje Power
On Channel (Kanał po włączeniu) i Power On Channel Type (Typ kanału po
włączeniu).
•• Last Saved: Po wybraniu tej pozycji po włączeniu telewizora będzie wyświetlany
kanał, który był wyświetlany w momencie wyłączania telewizora.
Po włączeniu telewizor automatycznie przełącza się na ten kanał.
Wybór rodzaju sygnału: AIR (analogowy), DTV (cyfrowy), CATV (analogowy
kablowy), CDTV (cyfrowy kablowy)
•• User Defined: Umożliwia ręczne wybranie ustawienia dla pozycji Power On
Volume (Głośność po włączeniu). Patrz poniżej Power On Volume (Głośność po
włączeniu).
•• Last Saved: Po włączeniu telewizora przywracana jest głośność ustawiona w
momencie wyłączenia telewizora.
Telewizor włącza się z tym poziomem głośności w trybie hotelowym Standalone
(Autonomiczny).
Minimalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie hotelowym
Standalone (Autonomiczny).
Maksymalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie
hotelowym Standalone (Autonomiczny).
Wybór urządzenia źródłowego przy włączeniu telewizora
Określa stan telewizora w przypadku wyłączenia zasilania po awarii zasilania lub
po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu.
•• Last Option: Powraca do ostatniego stanu przy zasilaniu. Jeśli był to tryb
gotowości, telewizor powraca do trybu gotowości. Jeśli telewizor był włączony,
to następuje jego włączenie.
•• Power On: Po przywróceniu zasilania telewizor się włącza.
•• Standby: Po przywróceniu zasilania telewizor przechodzi w tryb gotowości.
Daje bezpośredni dostęp do niektórych funkcji menu Channel. Są to m.in. opcje
automatycznego strojenia i ustawienia anteny itp.
Opcja umożliwiająca edycję ustawienia kanałów przechowywanych w pamięci
telewizora, Za pomocą edytora kanałów można:
•• Zmieniać numery i nazwy kanałów, sortować kanały wg numeracji.
•• Wybrać opcję wyłączenia sygnału wideo dla wybranych kanałów. Opcja
wyłączenia sygnału wideo wyłącza obraz na wybranym kanale, udostępniając
jedynie dźwięk i wyświetlając ikonę głośnika na ekranie.
Edytor kanałów pozwala także na wyświetlenie informacji o kanale, bez
konieczności wyświetlania danego kanału.
Funkcja ta umożliwia jednoczesne wyświetlanie/wyszukiwanie wszystkich typów
kanałów antenowych (Naziemne/Kablowe lub Satelitarne).
•• ON: Po wybraniu ustawienia ON można uzyskać dostęp do kompletnej mapy
kanałów, bez względu na wybrany typ połączenia antenowego. Na liście
kanałów znajdą się również kanały naziemne i kablowe.
•• OFF: Po wybraniu ustawienia OFF można korzystać wyłącznie z mapy kanałów
odpowiadającej wybranemu typowi połączenia antenowego [Naziemne/
Kablowe lub Satelitarne]. Na liście kanałów/w edytorze będą wyświetlane
wyłącznie kanały powiązane z wybranym połączeniem antenowym.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Pozycja
początkowe
Kategoria
Channel
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
•• ON: Sprawdzanie numeru kanału programu DTV. (Edytor kanałów TV nie jest
dostępny).
•• OFF: Numer kanału programu DTV nie jest sprawdzany. (Edytor kanałów DTV
jest dostępny, ale dodatkowa aktualizacja numeru kanału programu nie jest
obsługiwana).
W przypadku niezgodności danych w mapie kanałów z danymi transmitowanymi
telewizor automatycznie dostraja kanały w celu przywrócenia prawidłowych
danych/parametrów w mapie kanałów.
•• ON: Po ustawieniu opcji Channel Rescan Message (Komunikat wyszukiwania
kanałów) na ON komunikat ekranowy OSD o ponownym wyszukiwaniu kanałów
będzie wyświetlany.
•• OFF: Administrator hotelu może dla opcji Channel Rescan Message (Komunikat
wyszukiwania kanałów) wybrać ustawienie OFF, jeśli komunikat ekranowy
OSD o ponownym wyszukiwaniu kanałów nie ma być wyświetlany dla gości
hotelowych.
•• OFF: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest wyłączona, opcja MHEG będzie działać
zgodnie z danymi technicznymi produktu.
•• ON: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest włączona, dla opcji MHEG będzie wybrane
ustawienie ON niezależnie od danych technicznych produktu lub specyfikacji
regionu.
Włączanie lub wyłączanie funkcji My Channel.
Edycja typu kanału. (Dostępna po włączeniu funkcji My Channel).
Funkcja włącza/wyłącza automatyczne włączanie napisów po wybraniu
określonego kraju.
Funkcja obsługiwana w systemach telewizji hotelowej, które dostosowane są do
odbioru sygnału DVB przeznaczonego do odbioru w Europie.
Funkcja ta związana jest z wymaganiami dla wyświetlania napisów w języku
francuskim. Funkcja wyświetlania napisów dla pozostałych krajów działa zgodnie
ze specyfikacjami właściwymi dla poszczególnych krajów niezależnie od funkcji
Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów).
•• ON: Po wybraniu dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów)
ustawienia ON używane będą specyfikacje dotyczące wyświetlania napisów dla
Francji.
•• OFF: Po wybraniu dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów)
ustawienia OFF specyfikacje wyświetlania napisów w języku francuskim nie
będą uwzględniane.
OFF
Rozszerzenie sekcji napisów w celu dostosowania do szerokości ekranu.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
Włączanie lub wyłączanie menu Obraz.
•• ON: Menu główne jest wyświetlane.
•• OFF: Menu główne nie jest wyświetlane.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Tools.
OFF
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Channel.
Panel Button Lock
Home Menu
Display
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Clock
Opis
Unlock
ON
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Włączanie lub wyłączanie panelu przedniego (przycisków lokalnych).
•• Unlock: Odblokowanie wszystkich przycisków panelu.
•• Lock: Blokowanie wszystkich przycisków panelu.
•• OnlyPower: Blokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku zasilania.
•• Menu/Source: Blokowanie wyłącznie przycisków Menu i Source.
•• OFF: Menu strony głównej nie jest wyświetlane.
•• ON: Menu strony głównej jest wyświetlane.
Edycja menu strony głównej
•• ON: Menu strony głównej jest włączane automatycznie.
•• OFF: Menu strony głównej nie jest włączane automatycznie.
Usuwanie Listy urządzeń, gdy zasilanie jest włączane lub wyłączane.
•• ON: Historia połączeń jest usuwana w aplikacji BT Music Player.
•• OFF: Wyłączenie tej funkcji.
•• OFF: Opcje zegara menu fabrycznego są wyłączone. Tylko menu główne.
•• SW Clock: Włączony tylko zegar programowy.
Wybór metody aktualizacji danych zegara.
•• Manual: Można skorzystać z danych zegara z kanału DVB lub ręcznie ustawić
zegar, gdy telewizor działa w trybie urządzenia autonomicznego.
•• TTX: Informacje o godzinie pochodzą ze strumienia TTX.
•• Time Channel: Można skorzystać z danych zegara z wybranego typu kanału
i numeru kanału.
Włączanie lub wyłączanie funkcji alarmu.
•• WakeUp: Włączanie funkcji alarmu powodującej włączenie urządzenia o
określonej godzinie.
•• OnOff: Wyłączenie funkcji alarmu.
Polski
21
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Pozycja
początkowe
Kategoria
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up
Screen
Default
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
22
Polski
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Opis
Umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio podłączonego do
urządzenia AV. Po włączeniu umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za
pośrednictwem telewizora nawet wtedy, gdy sygnał wideo jest niedostępny.
Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal działa. W przypadku dostępnego
sygnału wideo telewizor działa normalnie.
Umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio podłączonego do
komputera. Po włączeniu umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za
pośrednictwem telewizora nawet wtedy, gdy sygnał wideo jest niedostępny.
Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal działa. W przypadku dostępnego
sygnału wideo telewizor działa normalnie.
Umożliwia odtwarzanie muzyki z odtwarzacza mp3/audio podłączonego
do wejścia urządzenia zewnętrznego telewizora. Po włączeniu umożliwia
odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za pośrednictwem telewizora niezależnie od
tego, czy sygnał wideo jest dostępny. Powoduje również wyciszenie odtwarzania
wideo, tak że telewizor nie wyświetla obrazu, gdy gość odtwarza muzykę.
Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal działa.
W trybie muzyki można skorzystać z opcji włączenia/wyłączenia podświetlenia w
celu oszczędzania energii.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego
złącza.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego
złącza.
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego
złącza.
Wybór źródła sygnału audio/wideo dla modułu RJP (opcje wyboru źródła różnią
się w zależności od modelu).
Wskazanie źródłowego gniazda HDMI telewizora podłączonego do gniazda
modułu RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora,
•• Default: Wyświetlane jest okno podręczne.
•• Automatic: Automatyczne otwarcie menu zawartości urządzenia USB.
•• Disable: Ani okno podręczne ani menu nie są wyświetlane.
Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania paska źródła zewnętrznego.
•• ON: Po włączeniu zasilania telewizora lub zmianie trybu wyświetlany jest pasek
źródła zewnętrznego.
•• OFF: Po włączeniu zasilania telewizora lub zmianie trybu pasek źródła
zewnętrznego nie jest wyświetlany.
•• OFF: Wyłączenie funkcji automatycznego przełączania źródła.
•• ON: Po podłączeniu zewnętrznego źródła do telewizora, telewizor
automatycznie zidentyfikuje to źródło i przełączy się na nie.
•• PC: Automatyczna identyfikacja tylko w przypadku sygnału z komputera.
Wybór źródła dla telewizora po zatrzymaniu połączenia Anynet+(HDMI-CEC).
(Funkcja ta jest szczególnie przydatna do obsługi modułu Guestlink RJP).
Określenie trybu działania funkcji Sub AMP (Wzm. gł. niskotonowego).
•• 0: Wyłączenie funkcji Sub AMP (Wzm. gł. niskotonowego) (PWM wył.).
•• 1: Określenie poziomu głośności głośnika niskotonowego zgodnie z główną
regulacją głośności.
•• Poziom głośności głośnika niskotonowego określa się na podstawie ustawień
głośności po włączeniu, głośności minimalnej i głośności maksymalnej.
•• 2: Określenie poziomu głośności zgodnie z ustawieniem na panelu sterującym
w łazience.
Poziom głośności wzmacniacza głośnika niskotonowego przy włączeniu.
•• ON: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku z
głośników telewizora i jednocześnie przez podłączone słuchawki. Można jednak
regulować tylko poziom głośności głośników telewizora.
•• OFF: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku wyłącznie
przez słuchawki.
Poziom głośności słuchawek można regulować, gdy dla opcji HP MODE wybrano
ustawienie ON.
•• ON: Odtwarzanie dźwięku telewizora przez jego głośnik.
•• OFF: Odtwarzanie dźwięku telewizora tylko przez słuchawki.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Pozycja
początkowe
Opis
Kategoria
Eco Solution
Logo/
Message
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo
DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Edycja komunikatu powitalnego.
..
Clone USB to TV
Cloning
REACH
Solution
Dostosowywanie jasności telewizora w celu ograniczenia zużycia energii.
•• Off: Wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
•• Low: Ustawienie w telewizorze trybu niskiego poziomu oszczędzania energii.
•• Medium: Ustawienie w telewizorze trybu średniego poziomu oszczędzania energii.
•• High: Ustawienie w telewizorze trybu wysokiego poziomu oszczędzania energii.
Wyświetlenie komunikatu powitalnego.
OFF funkcję Hospitality logo (Logo hotelu) z wybranymi ustawieniami BMP, AVI
lub BOTH (Oba). Jeśli nie wybrano ustawienia OFF, po włączeniu telewizora przed
uzyskaniem sygnału ze źródła początkowego wyświetlane jest Logo przez czas
ustawiony w opcji „Logo Display Time”.
Pobieranie logo dla trybu hotelowego.
Wymagania dla pliku logo w trybie hotelowym:
•• Tylko pliki BMP lub AVI.
•• Maks. rozmiar pliku: BMP – 960 X 540. AVI – 30 MB.
•• Dopuszczalna nazwa pliku to wyłącznie samsung.bmp lub samsung.avi.
Ustawianie czasu wyświetlania logo (3, 5, 7 sekund).
Kopiowanie aktualnych ustawień opcji telewizora do urządzenia pamięci USB.
Kopiowanie zapisanych w urządzeniu pamięci USB ustawień opcji telewizora do
telewizora.
Jeżeli dla funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom. inicjalizacji) wybrano
ustawienie Włączone, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania głównego
następuje przywrócenie danych do ustawień skopiowanych. Jeśli brak kopii
ustawień, a dla funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom. inicjalizacji)
wybrano ustawienie Włączone, zostanie ono zignorowane i telewizor będzie
działał tak samo, jak przy wyłączonej funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie
autom. inicjalizacji).
•• ON: W tym telewizorze jest dostępna będzie funkcja REACH.
•• OFF: W tym telewizorze funkcja REACH nie będzie dostępna.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
W przypadku aktywacji funkcja Reach będzie działała w protokole IP zamiast RF.
Server IP Setting
…
Adres URL serwera IP Reach to na przykład https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update
Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Przypisanie numeru kanału DTV w celu przeprowadzenia aktualizacji danych z
serwera REACH. Ten numer kanału musi być taki sam jak numer ustawiony na
serwerze Reach.
Funkcja ta umożliwia ustawienie, co jaki czas będą pobierane z serwera REACH
do telewizora dane, takie jak zaktualizowane oprogramowanie, sklonowane pliki i
treści S-LYNC REACH:
1hour: co godzinę
2hour: co 2 godziny
12:00 AM: zawsze o godzinie 12
2:00 AM: zawsze o godzinie 2 rano
12:00 PM: zawsze o godzinie 24
2:00 PM: zawsze o godzinie 14
•• ON: Po przejściu telewizora do trybu gotowości (przewód zasilania podłączony,
zasilanie wyłączone) w telewizorze aktualizowane są dane z serwera REACH.
•• OFF: Dane z serwera REACH są aktualizowane w telewizorze wyłącznie zgodnie
z ustawieniem czasu aktualizacji dla serwera REACH.
Wybór Group ID serwera REACH. (Więcej szczegółów zawiera podręcznik obsługi
serwera REACH).
Ustawienie numeru pokoju.
…
Wyświetla wersję REACH.
Polski
23
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Pozycja
początkowe
Opis
Kategoria
Network Setup
✎✎ Funkcja Soft AP może nie być dostępna, jeśli nie jest obsługiwana przez dany
model.
✎✎ Maksymalna liczba urządzeń, które można podłączyć: 4 urządzenia
✎✎ Szybkość transmisji: 10 Mb/s/urządzenie
✎✎ Powyższe dane są oparte na testach wewnętrznych firmy. Rzeczywista wydajność
może różnić się w zależności od środowiska sieci przewodowej/bezprzewodowej.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Widget
Solution
Ustawienie modelu Smart Hub.
Service Discovery
On
VLAN ID
...
Solution VLAN ID
...
Device VLAN ID
...
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
…
ON
Virtual Standby
OFF
24
Polski
Skonfigurowanie Smart Hub.
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie Wł., użytkownik może w trybie DLNA
udostępniać treści do odbioru przez inne urządzenia, takie jak smartfony.
Tworzenie oddzielnych grup VLAN. W parametrze VLAN ID można wpisać
3-cyfrową liczbę w zakresie od 1 do 255.
W przypadku użycia sieci VLAN należy wybrać parametr VLAN ID przypisany do
rozwiązania (takiego jak SYNC, H.Browser itp.).
Ustawienie parametru VLAN ID do urządzeń zewnętrznych podłączonych do portu
LAN OUT.
Włączenie/wyłączenie trybu Widget.
Wybór typu rozwiązania (Vender Server/ SINC Server).
Ustawianie adresu URL serwera.
Room Num Setting
Virtual
Standby
Konfiguracja adresu IP w celu ustanowienia połączenia z Internetem.
Soft AP: Korzystając z tej funkcji można połączyć telewizor z urządzeniami
mobilnymi. Ustaw opcje dla połączenia z urządzeniem Wi-Fi.
•• Soft AP: Włączanie i wyłączanie funkcji Soft AP. Po wybraniu dla funkcji Soft AP
ustawienia Włączone urządzenia mobilne mogą wyszukać nazwę telewizora na
liście połączeń Wi-Fi.
•• Security key: Ustawianie klucza bezpieczeństwa wymaganego do wprowadzenia
w innych urządzeniach w celu ich połączenia z telewizorem.
‒‒ Wpisz wygenerowany klucz bezpieczeństwa w podłączanym urządzeniu.
‒‒ Jeśli połączenie sieciowe nie działa prawidłowo, sprawdź ponownie klucz
bezpieczeństwa. Niewłaściwy klucz bezpieczeństwa może powodować
nieprawidłowe działanie.
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Ustawianie adresu IP.
Włączenie/wyłączenie trybu IPTV.
Włączenie/wyłączenie trybu wirtualnej gotowości.
Po włączeniu funkcji Virtual Standby (Wirtualna gotowość) zużycie energii wynosi
od 9,5 W do 17,4 W (w zależności od wielkości ekranu telewizora).
Ustawienie numeru pokoju.
Po włączeniu trybu wirtualnej gotowości telewizor może zapewniać zasilanie dla
realizowania głównej funkcji w trybie gotowości.
•• ON: Tryb wirtualnej gotowości jest włączony.
•• OFF: Tryb wirtualnej gotowości jest wyłączony.
Po włączeniu funkcji Virtual Standby (Wirtualna gotowość) zużycie energii wynosi
od 9,5 W do 17,4 W (w zależności od wielkości ekranu telewizora).
Ta funkcja pozwala ustawić okres ponownego uruchomienia telewizora po
przejściu w tryb wirtualnej gotowości.
Funkcja telewizora hotelowego
Ustawienie
Pozycja
początkowe
Kategoria
Security Mode
DRM
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis
for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Opis
Usuwanie Listy urządzeń, gdy zasilanie jest włączane lub wyłączane.
•• ON: Wymagane jest podanie hasła przed wyświetleniem menu ustawień
fabrycznych.
•• OFF: Wyłączenie tej funkcji.
Włączenie/wyłączenie okno podręcznego hasła. Po wyłączeniu tej opcji telewizor
nie będzie wyświetlał okna podręcznego do wprowadzania hasła w czasie
wchodzenia do menu ustawień fabrycznych. Po włączeniu okno podręczne do
wprowadzania hasła będzie się pojawiać.
Po aktywowaniu tej opcji wyświetlane będzie okno podręczne z prośbą o
wpisanie 8-znakowego hasła zabezpieczeń. Administrator musi podać hasło
przed zastosowaniem lub aktualizowaniem ustawień zabezpieczeń. Po wpisaniu
prawidłowego hasła opcje takie jak Ustawienie hasła, Reset hasła i Tryb
zabezpieczeń staną się dostępne.
Użytkownik może zmienić hasło.
Hasło jest resetowane do wartości „00000000”.
Tryb zabezpieczeń daje dostęp do zabezpieczonych hasłem funkcji
administracyjnych telewizji hotelowej takich jak HDMI, USB i TTX. Opcja
ta pozwala wyłączyć lub włączyć tryb zabezpieczeń. Po włączeniu trybu
zabezpieczeń opcje takie jak „USB”, „HDMI” i „TTX Security” zostaną automatycznie
aktywowane w podmenu zabezpieczeń. Opcje „Klonowanie USB do TV” i „Resetuj
TV” zostaną wyłączone w menu trybu hotelowego.
Włączenie/wyłączenie dostępu USB. Po wyłączeniu dostęp do nośników USB
będzie zablokowany.
Włączenie/wyłączenie dostępu HDMI. Po wyłączeniu użytkownik nie będzie miał
dostępu do Anynet, sygnału źródłowego HDMI, kanałów zewnętrznych typu HDMI.
Po wyłączeniu tej opcji funkcja teletekstu TTX nie będzie działać po naciśnięciu
przycisku TTX na pilocie.
Konfiguracja obsługi zabezpieczeń zarządzania prawami cyfrowymi (DRM).
OFF: Wyłączenie obsługi zabezpieczeń zarządzania prawami cyfrowymi (DRM).
LYNK DRM: Po wybraniu włączona będzie obsługa tylko zabezpieczeń S-LYNK
DRM CAS.
Pro:idiom: Po wybraniu włączona będzie obsługa tylko zabezpieczeń Pro:Idim
CAS.
LYNK DRM,PI: Po wybraniu telewizor będzie obsługiwał zabezpieczenia S-LYNK
DRM CAS i Pro:Idiom CAS.
Otwieranie menu Diagnostyka.
•• Picture Test: Umożliwia sprawdzenie, czy występują problemy z obrazem. Jeśli
podczas testu obrazu zostaną wykryte problemy, należy wybrać opcję Tak i
postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
•• Sound Test: Odtwarzanie melodii w celu zdiagnozowania problemów z
dźwiękiem. Jeśli podczas testu dźwięku zostaną wykryte problemy, należy
wybrać opcję Tak i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Po błędzie klucza kanału DTV ProIdiom wyświetlane są pozycje menu
sprawdzania funkcji HD
Channel Key Loss: OK/Błąd (Hotel US) STB SI Vendor
Setting: Nazwa SI OK/Błąd
Bathroom AMP: OK/Błąd (Hotel UE)
RTC: OK/Błąd (Hotel UE)
PC Audio Test: OK/Błąd
PC Self Test: OK/Błąd
Funkcja aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem urządzenia USB
Taka sama funkcja jak SVC Service Pattern (Wzorzec serwisu SVC)
ON: Dźwięk głośnika telewizora zostanie wyciszony. Dźwięk będzie przesyłany
przez złącze HDMI.
Aby dźwięk był słyszalny, należy podłączyć urządzenie Sound Bar .
OFF: Dźwięk będzie normalnie emitowany przez głośniki telewizora.
Wyświetlanie strony internetowej centrum serwisowego firmy Samsung, wersji
oprogramowania i informacji o adresie Mac.
Gdy telewizor jest w trybie gotowości, można skonfigurować ustawienia
zewnętrznej diody LED.
•• ON: Dioda LED jest włączona.
•• OFF: Dioda LED jest wyłączona.
Przywrócenie wszystkich ustawień telewizora do domyślnych ustawień
fabrycznych.
Polski
25
¦¦ Welcome Message
Komunikat powitalny to funkcja, która po każdym włączeniu telewizora przez gościa pozwala wyświetlić na telewizorze
wprowadzony komunikat.
Ustawienia komunikatu powitalnego znajdują się w menu opcji hotelowych.
–– Aby wyświetlić komunikat po włączeniu telewizora, odpowiednia opcja powinna być ustawiona na WŁ.
Hospitality Mode
SI Vendor
Network
Standalone
OFF
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Welcome Message
Music Mode
External Source
Bathroom Speaker
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Komunikat powitalny może mieć 25 znaków. Można go ustawić w menu Usługi hotelowe.
–– Poniżej znajduje się lista znaków, które można wprowadzić do komunikatu powitalnego:
✎✎ Dostępne są tylko duże litery.
–– Komunikat powitalny można zmienić przy użyciu przycisków nawigacyjnych, przycisków kolorów i przycisku
Enter pilota w menu ekranowym „Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Nie jest możliwe jednocześnie wyświetlanie komunikatu powitalnego i logo hotelu.
26
Polski
¦¦ Hotel Logo
Funkcja logo trybu Dla Gości wyświetla obraz hotelu po włączeniu telewizora.
–– Ustawienia logo trybu Dla Gości znajdują się w menu trybu Dla Gości.
–– Pozycje Pobierz logo i Menu wyświetlania logo są aktywne po włączeniu opcji Logo trybu Dla gości.
–– Jeżeli w pamięci jest zapisany obraz logo, a opcja Logo trybu Dla Gości jest włączona, obraz ten będzie
wyświetlany po włączeniu telewizora.
–– Logo trybu Dla Gości nie jest wyświetlane, gdy opcja Logo trybu Dla Gości jest wyłączona, nawet jeżeli obraz
logo został zapisany w pamięci telewizora.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Opcja ta pozwala zdecydować, czy Logo trybu Dla Gości będzie wyświetlane.
Początkowa wartość ustawienia to WYŁ.
Można wybrać ustawienie BMP, AVI, BOTH (Oba).
Po wybraniu ustawienia BMP, AVI, BOTH (Oba) dostępne są pozycje menu Logo Download i Logo Time Display.
yy Hospitality Logo DL
––
––
––
––
––
––
Dzięki tej opcji możesz skopiować logo hotelu z pamięci USB do pamięci telewizora.
Podczas kopiowania obrazu do pamięci telewizora wyświetlany jest komunikat „Oczekiwanie”.
Po pomyślnym zakończeniu kopiowania wyświetlony zostanie komunikat „Ukończono”.
Po niepomyślnym zakończeniu kopiowania pojawi się komunikat „Kopiowanie nieudane”.
Komunikat „Brak pamięci USB” zostanie wyświetlony, jeśli nie jest podłączona żadna pamięć USB.
Komunikat „Brak pliku” zostanie wyświetlony, jeśli pamięć USB nie zawiera pliku, który można skopiować, lub
jeśli format pliku jest błędny (plik musi mieć format BMP). Jeżeli komunikat „Brak pliku” zostanie wyświetlony
mimo tego. że w pamięci urządzenia znajduje się plik z logo, należy sprawdzić format pliku.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
Telewizor obsługuje wyłącznie formaty BMP i AVI.
Nazwa pliku musi brzmieć „samsung.bmp” lub „samsung.avi”.
Maksymalna rozdzielczość pliku BMP wynosi 960 x 540.
Maksymalny rozmiar pliku AVI wynosi 30 MB.
Telewizor nie zmienia rozmiaru, ani skali obrazu.
Polski
27
¦¦ Cloning
Funkcja kopiowania na pamięć USB pozwala pobrać zaawansowane ustawienia (Obraz. Dźwięk. Wejście. Kanał.
Ustawienia oraz Hotel Setup z jednego telewizora i załadować je na inne telewizory.
Na pamięć USB można skopiować wszystkie ustawienia z telewizora (ustawionego w pierwszej kolejności).
✎✎ Po przeprowadzeniu klonowania i ponownym włączeniu telewizora stosowane są niektóre funkcje.
• Clone TV to USB: Operacja skopiowania określonych danych z wybranego miejsca
pamięci EEPROM telewizora na pamięć USB.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej
kolejności.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone TV to USB”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4. Zostanie wyświetlony komunikat „Clone TV to USB”. Następnie naciśnij przycisk
ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
• In Progress: w trakcie kopiowania danych na pamięć USB.
• Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
• Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
• No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
• Clone USB to TV: funkcja pozwalają na pobranie danych zapisanych w pamięci USB do
telewizora.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej kolejności. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone USB to TV”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
4. Zostanie wyświetlony komunikat „Clone USB to TV”. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
• In Progress: w trakcie kopiowania danych do telewizora.
• Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
• Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
• No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
• No File: na pamięci USB nie ma pliku do skopiowania.
✎✎ Operację kopiowania ustawień z pamięci USB do telewizora można wykonać, naciskając klawisz ENTER i
przytrzymując go przez pięć sekund.
✎✎ Rodzina produktów telewizji hotelowej nie obsługuje funkcji CLONE pomiędzy modelami obsługującymi kanały
satelitarne / funkcje T2 i tymi, które tych kanałów nie obsługują.
Szybkie kopiowanie ustawień w trakcie instalacji
Włóż klucz USB z ustawieniami z pierwszego telewizora, naciśnij przycisk Enter i przytrzymaj go przez 5 sekund.
Warunki wstępne dla klonowania (punkt kontrolny)
–– Klonowanie powinno odbywać się między tymi samymi modelami (ta sama wersja).
–– Przed przystąpieniem do klonowania wszystkie wyświetlacze należy zaktualizować do najnowszej wersji (ta sama
wersja).
28
Polski
¦¦ Ustawienia automatycznej inicjalizacji
Kopiując ustawienia z jednego telewizora do drugiego, kopiowane są zarówno ustawienia dostępne z poziomu gościa oraz
z poziomu hotelu (Picture (Obraz). Sound (Dźwięk). Input (Wejście). Channel (Kanał). Setup (Ustawienia) i Hotel Setup
(Ustawienia hotelowe)). Dzięki temu można dostosować prawie wszystkie wartości ustawień telewizorów hotelowych
jako ustawienia standardowe. Jeśli goście mają dostęp do ustawień dostępnych z poziomu gościa, np, do menu Picture
(Obraz), mogą je zmieniać. Zmienione przez gości ustawienia nie będą już ustawieniami standardowymi. Jeżeli opcja
Setting Auto Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) jest włączona, to po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora
automatycznie przywraca (inicjalizuje) on wszystkie wartości ustawień dostępne z poziomu gościa z powrotem do
skopiowanych wartości standardowych. Opcja Setting Auto Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) działa wyłącznie w
przypadku skopiowanych wartości ustawień dostępnych z poziomu gościa. Nieskopiowane ustawienia są ignorowane.
Poniższa tabela przedstawia ustawienia, które są przywracane do skopiowanych wartości, gdy opcja Setting Auto Initialize
(Ustawienia autom, inicjalizacji) jest włączona.
Menu
Obraz
Dźwięk
Element menu
Tryb obrazu
Podświetlenie
Kontrast
Jasność
Ostrość
Kolor
Odcień (Z/C)
Zastosuj Tryb obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Powiększenie/Pozycja
Rozmiar ekranu 4:3
Autodopasowanie
Regul. ekranu komputera
Ziarnisty
Przecyzyjne
Pozycja
Reset obrazu
PIP
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Balans bieli
Gamma
Oświetl. dynamiczne
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Czysty obraz cyfrowy
Red. zakłóceń MPEG
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Wyraźny ruch (LED)
Wyłącz obraz
Resetowanie obrazu
Tryb dźwięku
Efekt dźwiękowy
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Korektor
Ustawienia głośnika
Dodatkowe ustawienia
Poziom dźwięku DTV
Format dźwięku HDMI
Format dźwięku
Opóźnienie dźwięku
Kom. Dolby Digital
Głośność automatyczna
Zeruj dźwięk
Menu
System
Element menu
Dostępność
Voice Guide
Opis audio
Napisy
Przezroczystość menu
Wysoki kontrast
Powiększ
Tryb sportowy
Język menu
Ustawienia Smart Control
Czułość wykrywania ruchu
Czułość na dotyk
Rozmiar pilota ekranowego
Sterowanie głosowa
Język
Włącz dźwięk telewizora
Wybierz rodzaj głosu
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Czas
Zegar
Auto. wyłączanie
Budzik
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
Intelig. zabezpiecz.
Intelig. zabezpiecz.
Skanuj
Lista izolowanych
Lista dozwolonych
Ustawienia
Czas autom. ochrony
Zmień kod PIN
Ogólne
Tryb gry
Reagowanie dźwiękiem
Logo rozruchowe
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Wył. automatycznie
Wyszukaj urządzenie
Wideo DivX® na żąd.
Polski
29
¦¦ Plug & Play
Tryb Plug & Play - Hotel pozwala na automatyczne wybranie trybu hotelowego oraz jednorazowe skonfigurowanie opcji
Konfiguracja kraju. Konfiguracja zegara i Tryb obrazu.
–– Tryb Plug & Play - Hotel jest dostępny tylko przy pierwszym włączeniu telewizora.
–– Po skonfigurowaniu telewizora i skopiowaniu ustawień na pamięć USB
–– Przy następnych telewizorach wystarczy zamknąć tryb Plug & Play - Hotel, podłączyć pamięć USB i skopiować
zapisane na niej ustawienia do telewizora.
–– W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne.
Self Diagnosis for TV
(Diagnostyka dla TV)
Self Diagnosis for HTV
(Diagnostyka dla HTV)
W przypadku wybrania opcji Przywróć ustawienia fabryczne
telewizor zresetuje wszystkie ustawienia do wartości
fabrycznych, a następnie wyświetli menu Hospital Plug &
Play. Przejdź do pierwszego ekranu menu Hospital Plug &
Play poniżej.
SW Update (Aktualizacja
oprogramowania)
Service Pattern (Wzorzec
serwisu)
OFF
Sound Bar Out (Zewn. listwa
dźwiękowa)
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
Resetuj TV
E+P
Po zmianie kraju w
ustawieniu Bieżąca
lokalizacja
Telewizor jest automatycznie
wyłączany i włączany.
EU
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Jeżeli kraj w opcji Bieżąca
lokalizacja nie zostanie zmieniony
Po wybraniu przycisku
Tryb klonowania
Kopiowanie ustawień systemu z pamięci USB lub
serwera do telewizora.
E
Po wybraniu przycisku
Podstawowa
konfiguracja
telewizora
Koniec konfiguracji i przejście
bezpośrednio do menu ustawień
fabrycznych.
E
Po wybraniu przycisku
Menu ustawień fabrycznych
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
Français
E
E
Deutsch
Ustaw opcję Country i Tryb
obrazu
Wybór języka
Wybierz rodzaj sygnału
dla funkcji Automatyczne
strojenie
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Naciśnij przycisk wyłączenia
zasilania, aby wyjść.
0
0
0
0
0
Stop
Po wyszukaniu kanałów.
E
Setup Complete!
E
Your TV is now ready to use.
Pojawi się menu Opcje
hotelowe.
E
30
Polski
Done
E
Ustaw opcję Tryb zegara, DST oraz
Strefa czasowa
•• LocalSet
‒‒ Wyjściowo podświetlone: UE
‒‒ Naciśnięcie przycisku Enter po wybraniu opcji Zmień pozwala zmienić kraj.
‒‒ Jeżeli kraj zostanie zmieniony, to telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
‒‒ W przypadku wybrania nieprawidłowego kraju należy ponownie wybrać opcję TV Reset po wejściu do sekcji
System w menu Hotel.
•• Język menu Menu OSD
‒‒ W przypadku wybrania opcji Podstawowa konfiguracja telewizora z menu ekranowego „Typ instalacji telewizora”
pojawi się menu ekranowe „Język menu”.
‒‒ Wyjściowo podświetlone: English
‒‒ W przypadku naciśnięcia przycisku Enter pojawi się menu ekranowe „Tryb obrazu”
•• Tryb obrazu Menu OSD
‒‒ Wyjściowo podświetlone: Standardowy
‒‒ Na telewizorze wyświetlone zostanie menu ekranowe Tryb obrazu, na którym można wybrać tryb obrazu
Dynamiczny lub Standardowy.
•• Automatyczne programowanie Menu OSD
‒‒ Po naciśnięciu przycisku Enter telewizor automatycznie rozpocznie wyszukiwanie kanałów.
•• Ustawianie menu ekranowego Tryb zegara, DST(czas letni) oraz Strefa czasowa
‒‒ Wyjściowo podświetlone: Tryb zegara: Auto,DST: Wyłączone,Strefa czasowa: Wschodni
‒‒ Jeżeli na telewizorze ustawione będą kanały cyfrowe, które nadają informacje o dacie i godzinie, dla opcji Tryb
zegara należy wybrać ustawienie Auto. Telewizor ustawi datę i godzinę automatycznie.
‒‒ Jeżeli na telewizorze nie będą ustawione kanały cyfrowe, dla opcji Tryb zegara należy wybrać ustawienie Ręcznie,
a następnie ręcznie ustawić datę i godzinę.
‒‒ Dla opcję DST należy wybrać ustawienie Włączone lub Wyłączone, aby zastosować czas letni w telewizorze lub
nie.
‒‒ Na wyświetlonej mapie należy wybrać swoją strefę czasową.
Polski
31
¦¦ Pilot wielotelewizorowy
Pilot wielotelewizorowy to specjalny nadajnik, który pozwala na sterowanie wszystkimi telewizorami z jednego pilota.
Jest to funkcja przydatna, gdy w jednym miejscu znajduje się wiele telewizorów, np, w szpitalu. Wówczas w menu
ekranowym każdego telewizora będzie wyświetlany numer identyfikacyjny. Jeden pilot może obsługiwać do 9 różnych
kluczy transmisji.
Początkowy identyfikator każdego telewizora to „0”.
–– Identyfikator można ustawić i wyzerować w trybie telewizji analogowej lub w trybie PC. (niedostępne przy
kanałach TTX i kanałach telewizji cyfrowej)
–– Możliwa wartość identyfikatora wynosi od 0 do 9.
–– Naciśnij jednocześnie przycisk MUTE i RETURN na ponad 7 sekund, a następnie wybierz przycisk numeryczny,
aby ustawić kod.
–– Na środku menu ekranowego zostanie wyświetlona opcja ustawiania identyfikatora.
–– Zostanie wyświetlone następujące polecenie: „Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit.” x zastępuje cyfrę.
✎✎ Menu będzie wyświetlane do momentu naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Na przykład w telewizorze i pilocie zostanie ustawiony identyfikator 1, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 1.
–– Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Nowy zdalny kod: 1”. Telewizor może być od tej chwili sterowany
tylko pilotami o takim samym kodzie.
–– Jeśli identyfikator pilota nie jest taki sam, co telewizora, pojawi się następujący komunikat. „TV ID x”
(„Identyfikator telewizora to x”; x odpowiada identyfikatorowi telewizora)
–– Aby zresetować kod identyfikatora, naciśnij jednocześnie przyciski MUTE i EXIT na ponad 7 sekund. Po
zaprzestaniu naciskania przycisków kod identyfikatora dla telewizora i pilota jest resetowany do „0”. Pojawi się
komunikat „Zdalny kod sterowania zostały ustawiony na 0”.
32
Polski
¦¦ CH Bank Editor (tylko telewizory Smoovie)
Edytor zbioru kanałów to funkcja umożliwiająca edytowanie kanału i przypisanie go jednego z 3 zbiorów.
W zależności od karty zbioru klient hotelu może oglądać konkretne kanały.
Konfigurowanie Edytora zbioru kanałów w trybie niezależnym
1. Wejdź do menu niezależnego hotelu, korzystając z kombinacji klawiszy „MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER”
2. Wybierz dostawcę SI: “Smoovie”
3. Dostępna będzie nowe opcja menu: „CH Bank Editor”
4. Otwórz „CH Bank Editor”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
Polski
33
5. Edytuj zbiór kanałów w sposób pokazany na poniższym przykładzie.
a. BANK1 (Kanały darmowe): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie nie ma żadnej karty.
b. BANK2 (Karta rodzinna - Zielona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się zielona karta
(GREEN CARD).
c. BANK3 (Karta dla pełnoletnich - Czerwona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się
czerwona karta (RED CARD).
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania SMOOVIE - Referencje
1. Jeśli SMOOVIE zostanie wybrane jako dostawca SI, należy korzystać z pilota SMOOVIE.
2. Za pomocą klawiatury numerycznej pilota można wybrać tylko kanały ze BANK1.
W tym przypadku, jeśli chce się zmienić kanał za pomocą czerwonej lub zielonej karty, należy skorzystać z klawiszy w
górę/w dół.
3. W spisie kanałów lub w programie widoczne będą wyłącznie kanały w listy BANK1.
34
Polski
¦¦ Channel Editor
Edytor kanałów to funkcja pozwalająca na edycję numeru i nazwy kanału.
–– Aby posortować kanały wg numeru wprowadzonego przez użytkownika należy użyć funkcji Edytor kanałów.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
Prosta procedura edycji kanałów z użyciem funkcji Edytor kanałów w trybie niezależnym
Krok
Opis ogólny
1
W menu opcji yTrybu hotelowego wybierz funkcję „Channel Auto Store”
2
W menu opcji hotelowych wejdź do funkcji „Channel Editor”
3
Utwórz tabelę z ostateczną listą wybranych kanałów
4
Przy użyciu przycisku TOOLS ustaw kanały w wybranej kolejności
5
Aby wyjść, naciśnij przycisk EXIT lub RETURN.
<Dokładniejsze informacje znajdują się poniżej>
Polski
35
Włączona sekwencja Smoovie
Używany telewizor Smovie (Naziemne/Kablowe)
Łączenie kanałów włączone (używane są jednocześnie kanały naziemne
Krok i kablowe)
Jeśli telewizor włącza się w trybie
Jeśli funkcja Plug&Play została
Hotel Plug&Play
już wykonana
1
Wykonaj funkcję Plug&Play poza
zapamiętywaniem kanałów
Wejdź do menu hotelowego
2
Po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu hotelowe
Włączone łączenie kanałów
3
Włączone łączenie kanałów
Włącz i wyłącz telewizor
4
Włącz i wyłącz telewizor
Wejdź do menu hotelowego
5
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
6
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
7
Wybierz konfigurację kanałów
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
„Naziemne” + „Kablowe”
8
9
10
36
Używane są tylko kanały naziemne lub
kablowe
Jeśli telewizor włącza się w trybie Hotel
Plug&Play
Wykonaj w całości funkcję Plug&Play
(włącznie z automatycznym strojeniem
programów naziemnych lub kablowych)
Po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu hotelowe
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
(ten krok można pominąć)
Aby wykonać automatyczne dostrajanie,
wybierz opcję „Naziemne” lub „Kablowe”
(ten krok można pominąć)
Konfiguracja Edytora zbioru kanałów
Aby wykonać automatyczne
Konfiguracja Edytora zbioru
Po wyłączeniu i włączeniu telewizora
dostrajanie, wybierz opcję „Naziemne”
kanałów
można z niego korzystać
+ „Kablowe”
Po wyłączeniu i włączeniu
Konfiguracja Edytora zbioru kanałów
telewizora można z niego korzystać
Po wyłączeniu i włączeniu telewizora
można z niego korzystać
Polski
Używane są tylko kanały naziemne
lub kablowe
Jeśli funkcja Plug&Play została już
wykonana
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
Aby wykonać automatyczne dostrajanie,
wybierz opcję „Naziemne” lub „Kablowe”
Konfiguracja Edytora zbioru kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu telewizora
można z niego korzystać
Używany telewizor Smovie (satelita)
Krok
Łączenie kanałów włączone ( używane są jednocześnie kanały
satelitarne i naziemne lub kablowe )
Jeśli telewizor włącza się w trybie
Jeśli funkcja Plug&Play została
Hotel Plug&Play
już wykonana
Używanie są tylko kanały satelitarne
Jeśli telewizor włącza się w trybie
Hotel Plug&Play
Wykonaj w całości funkcję Plug&Play
(włącznie z automatycznym
strojeniem programów naziemnych
lub kablowych)
Jeśli funkcja Plug&Play została już
wykonana
1
Wykonaj funkcję Plug&Play poza
zapamiętywaniem kanałów
Wejdź do menu hotelowego
2
Po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu hotelowe
Włączone łączenie kanałów
3
Włączone łączenie kanałów
Włącz i wyłącz telewizor
4
Włącz i wyłącz telewizor
Wejdź do menu hotelowego
5
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów (ten
krok można pominąć)
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
Satelitarne
6
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
wybierz opcję Satelitarne, aby
wykonać automatyczne dostrajanie
(ten krok można pominąć)
Konfiguracja Edytora zbioru kanałów
7
Wybierz konfigurację kanałów
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
Satelitarne
Konfiguracja Edytora zbioru kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu telewizora
można z niego korzystać
8
Aby wykonać automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję
Satelitarne
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu telewizora
można z niego korzystać
9
Konfiguracja Edytora zbioru
kanałów
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
10
Po wyłączeniu i włączeniu
telewizora można z niego
korzystać
po wykonaniu funkcji Plug&Play
telewizor wyświetli menu hotelowe
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wejdź do menu hotelowego
Wybierz typ kanałów
- ATV lub ADTV dla naziemnych
- CATV lub CDTV dla kablowych
Wybierz w menu hotelu funkcję
Telewizor Smoovie
Wybierz konfigurację kanałów
Polski
37
Lista kanałów
Można wyświetlić informacje o kanałach za pomocą opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/Inne. Analogowe lub Ulubione 1-5.
✎✎ When you press the CH.LIST button on the remote control, Channel List screen displays immediately.
• Po naciśnięciu na pilocie przycisku CH LIST zostanie wyświetlony ekran Lista kanałów.
• Wszystkie Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały.
• TV: Pokazuje wszystkie dostępne kanały telewizyjne.
• Radio: Pokazuje wszystkie aktualne kanały radiowe.
• Dane/Inne: Pokazuje wszystkie aktualnie dostępne kanały MHP lub inne.
• Analogowe: Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały analogowe.
• Ulubione 1-5: Pokazuje wszystkie ulubione kanały.
✎✎ Aby wyświetlić dodane kanały ulubione, naciśnij przycisk CH LIST i przy użyciu przycisku L (Tryb CH) poruszaj się
między pozycjami na liście Ulubione 1-5.
✎✎ Używanie przycisków sterujących na ekranie Lista kanałów.
• T (Narz.): Wyświetlenie menu opcji.
• L (Tryb CH / Kanał): Przejdź do opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/ Inne. Analogowe lub Ulubione 1-5.
✎✎ Po wybraniu opcji Widok progr, w menu T (Narz.) możesz przejść do innego kanału, naciskając przycisk
L (Kanał).
• E (Oglądaj / Informacje): Oglądanie wybranego kanału. / Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego
programu.
• k (Strona): przejście do poprzedniej lub następnej strony.
38
Polski
Korzystanie z opcji Programowanie wyświetlania w funkcji Lista kanałów
(tylko kanały cyfrowe)
Po ustawieniu opcji Programowania wyświetlania w funkcji Lista kanałów, wybrany program można ustawić wyłącznie w
funkcji Widok progr..
1. Naciśnij przycisk CH LIST i wybierz kanał cyfrowy.
2. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz opcję Widok progr.. Zostanie wyświetlona lista programów dla danego kanału.
3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, wybierz program i naciśnij przycisk ENTER E (Informacja) lub INFO.
4. Wybierz Programowania wyświetlania, a po zakończeniu programowania naciśnij przycisk ENTER E.
✎✎ Jeśli chcesz anulować funkcję Programowania wyświetlania, wykonaj kroki od 1 do 3. Wybierz opcję Anuluj harmon.
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu Lista kanałów (Widok progr.. Edytuj ulubione. Zablokuj/Odblokuj. Edycja nazwy
kanału. Edytuj numer kanału. Usuń. Informacja. Sortuj. Tryb edycji).
Elementy menu mogą się różnić w zależności od stanu kanału.
1. Wybierz kanał i naciśnij przycisk TOOLS.
2. Wybierz funkcję i zmień jej ustawienia.
• Widok progr.: wyświetlanie programu po wybraniu kanału cyfrowego.
• Edytuj ulubione: często oglądane kanały można ustawić jako ulubione. Dodaj lub usuń wybrany kanał w opcji Ulubione
1-5.
1. Wybierz opcję Edytuj ulubione i naciśnij przycisk ENTER E.
2. Naciśnij przycisk ENTER E, aby wybrać opcję Ulubione 1-5, a następnie naciśnij przycisk OK.
✎✎ Jeden kanał ulubiony można dodać do kilku grup w ramach kategorii Ulubione 1-5.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
• Edycja nazwy kanału (tylko kanały analogowe): Przypisanie własnej nazwy kanału.
• Edytuj numer kanału (tylko kanały cyfrowe): Zmień numer, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne.
✎✎ W niektórych regionach funkcje Edycja nazwy kanału i Edytuj numer kanału są nieobsługiwane.
• Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
• Informacja: wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu.
• Sortuj: Zmienia sortowanie listy według nazwy lub numeru kanału.
• Tryb edycji: Możesz wybrać ulubione kanały lub wyedytować je.
Polski
39
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu (Edytuj ulubione. Zablokuj/ Odblokuj. Usuń. Usuń zaznaczen.. Zaznacz
wszystkie).
1. Naciśnij przycisk TOOLS na ekranie Lista kanałów i wybierz polecenie Tryb edycji. Na lewo od danego kanału pojawi się
znak wyboru.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz odpowiedni kanał, a następnie naciśnij przycisk ENTER E. Znak (c) oznacza
wybrany kanał.
✎✎ Można wybrać więcej niż jeden kanał.
✎✎ Naciśnij ponownie przycisk ENTER E, aby odznaczyć kanał.
3. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz funkcję, której ustawienia chcesz zmienić.
• Edytuj ulubione: Często oglądane kanały możesz ustawić jako ulubione.
✎✎ Ekran Edytuj ulubione jest podzielony na pięć grup (Ulubione 1. Ulubione 2 itd). Ulubiony kanał można dodać do
dowolnej grupy. Wybierz grupę, naciskając przyciski ▲ / ▼.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
• Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
• Usuń zaznaczen.: Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych kanałów.
• Zaznacz wszystkie: Zaznaczenie wszystkich kanałów na liście kanałów.
40
Polski
¦¦ My Channel
Określa kraj i gatunek kanałów dostępnych w hotelu. Wyświetla odpowiednie kanały po wybraniu kraju i gatunku przez
użytkownika.
• W pierwszej kolejności należy wybrać kraj, w przeciwnym razie NIE MOŻNA określić gatunku.
• Dodanie gatunku, który NIE ZAWIERA żadnego kanału spowoduje. że na Liście kanałów wyświetlone zostaną wszystkie
kanały.
• Funkcja Mój kanał działa tylko w trybie autonomicznym.
• Producent SI w trybie autonomicznym: Ta opcja nie działa po wybraniu opcji Smoovie.
• Znajduje się to w Opcjach hotelowych. Menu trybu hotelowego > Menu obsługi. Można ją włączyć lub wyłączyć.
• Opcja działa tylko jeżeli funkcja jest włączona.
Kompozycja kanałów [Tryb gatunku]
Standard
Hotelowy
Kategoria
Tryb kanału
Gatunek
Wszystkie (domyślne)
Wiadomości
Radio
Rozrywka
Sport
Hotelowy
2
1
3
Stan bieżący: Austria/Sport
Kraj
6
Aktywacja trybu anteny
Naziemne /
Satelitarne
kablowe
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Opis
Udostępnia tryb gatunku kanałów dla
każdego kraju, który został ustawiony w
obszarze użytkowania.
Mój kanał
4
5
Gatunek
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sports
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
7
(Niebieski) Zachowaj poprzedni (G/D/L/P) Przejdź (En) Wejdź 8
* Informacje dotyczące ilości elementów wyświetlanych na liście znajdują się w dokumencie projektu.
Polski
41
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
BLUE
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
Zachowaj poprzednie
ENTER
Wybieranie elementu.
Wybierz
Ch. Up/Down
Przejdź do podświetlania według strony.
(Bez programu)
UP/DOWN
Przełącza kraje, lista gatunków. (w trybie cyklicznym.)
RIGHT
Wybiera zaznaczony element, a następnie przenosi podświetlenie do sekcji Gatunek.
RETURN
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
(Bez programu)
EXIT
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni kraj i gatunek)
(Bez programu)
Przesuń
✎✎ Uwagi
• Ta sekcja opisuje układ przedniego interfejsu użytkownika, który jest wyświetlany po włączeniu telewizora. (Obszar
użytkowania > Tryb gatunku: Włączony)
• Gatunek jest listą niższego szczebla dla każdego kraju.
• Ekran transmisji, który był wyświetlany przy ostatnim zapamiętanym kanale.
–– Jeżeli użytkownik chce zachować poprzednią mapę kanałów dla kraju i gatunku, może nacisnąć na pilocie
przyciski NIEBIESKI. RETURN. EXIT, aby zamknąć interfejs użytkownika.
✎✎ Itd.
• Domyślne podświetlenie: Ostatnie elementy pamięci (Kraj. Gatunek)
• Czas oczekiwania (60 s.)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Ekran tła
• Wyświetla ostatni zapamiętany kanał, pokazywany po włączeniu telewizora.
2
Tytuł funkcji
• To jest nazwa funkcji.
3
Stan bieżący
• Wyświetla aktualne ustawienia Kraj / Gatunek.
4
Elementy kategorii Kraj
• Wyświetla element listy Kraj.
• Wyświetla ostatni wybrany kraj.
5
Elementy kategorii
Gatunek
• Wyświetla listę elementów w kategorii Gatunek.
• Wyświetla dostępne elementy dla każdego kraju, który został ustawiony w obszarze
użytkowania. (zawsze posiada element „Wszystkie”)
• Wyświetla ostatni wybrany gatunek.
6
Podświetlenie
• Jeżeli tytuł elementu w danym obszarze był wyświetlany za długo, zadziała funkcja
automatycznego przesuwania tekstu.
7
Wskaźnik
• Jest wyświetlany, gdy dostępna jest poprzednia lub następna strona.
8
Nawig. Pomoc
• Przewodnik po przyciskach jest wyrównany do prawej strony.
42
Polski
Interakcja podświetlenia [Elementy kategorii Kraj]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
✎✎ Uwagi
• Użytkownik może przechodzić między elementami na listach Kraj i Gatunek naciskając na pilocie przyciski w górę i w
dół.
• Przełączanie cykliczne jest obsługiwane.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
W DÓŁ x 4
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W GÓRĘ x 4
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
W GÓRĘ x 4
W DÓŁ x 4
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
W DÓŁ
W GÓRĘ
W GÓRĘ
W DÓŁ
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Austria
Wszystkie
Belgia (flamandzki)
Wiadomości
Belgia (francuski)
Radio
Czechy
Rozrywka
Francja
Sport
Niemcy
Hotelowy
Węgry
▼
W GÓRĘ x N
END
W DÓŁ x N
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Kraj
Gatunek
▲
Słowacja
Wszystkie
Słowacja
Wszystkie
Hiszpania
Wiadomości
Hiszpania
Wiadomości
Szwajcaria
Radio
Szwajcaria
Radio
Wielka Brytania
Rozrywka
Wielka Brytania
Rozrywka
Europa Wschodnia
Sport
Europa Wschodnia
Sport
Inne
Hotelowy
Inne
Hotelowy
▼
▼
Polski
43
Interakcja podświetlenia [Domyślny gatunek]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
▲
Kraj
ENTER / W PRAWO
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
Poruszanie się w obszarze pomocy
Podświetlony jest aktualnie wybrany kraj.
•
Domyślne podświetlenie: Bieżący wybór Gatunku.
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
▲
Kraj
ENTER / W PRAWO
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Inny element kategorii kraj jest podświetlony. (np. Francja)
44
Gatunek
▲
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
Gatunek
▲
Polski
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
Domyślne podświetlenie: Wszystkie
Interakcja zmiany trybu 1 (1/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
Kraj
▲
W DÓŁ
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
W LEWO
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
Gatunek
▲
Poruszanie się w obszarze pomocy
Bieżący tryb gatunku: Wszystkie krajowe / Sport
ENTER / W PRAWO
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
Kraj
▲
ENTER
W GÓRĘ
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W DÓŁ
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
ENTER / W PRAWO
Poruszanie się w obszarze pomocy
Podświetlenie automatycznie przechodzi do menu gatunku po
wybraniu kraju.
6
Polski
45
Interakcja zmiany trybu 1 (2/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
5
1
6
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
1
Gatunek
▲
ENTER
Info
Tryb gatunku przełączony na Austria /
Wiadomości.
OK
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
•
Wyświetlany jest komunikat o zakończeniu zmiany trybu
gatunku.
Czas oczekiwania (5 s.)
ENTER / RETURN / Czas oczekiwania
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
46
Polski
•
Jeżeli przycisk w lewo jest wciśnięty od menu gatunku do menu
kraju, podświetlony zostaje bieżący element kategorii kraj.
Interakcja zmiany trybu 2 (1/2)
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Mój kanał
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Gatunek
Kraj
▲
W DÓŁ
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
W GÓRĘ x 5
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
Niemcy
▼
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
Gatunek
▲
Poruszanie się w obszarze pomocy
Bieżący tryb gatunku: Wszystkie krajowe / Sport
ENTER / W PRAWO
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
101
Gatunek
▲
Info
Tryb gatunku przełączony na Austria /
Wiadomości.
OK
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
NIEBIESKI
Belgia (flamandzki)
Radio
/
Belgia (francuski)
Rozrywka
RETURN
/
Czechy
Sport
EXIT
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
5
ENTER
/
RETURN
/
Czas oczekiwania
•
Podświetlenie automatycznie przechodzi do menu gatunku
po wybraniu kraju.
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
Polski
47
Scenariusz włączania zasilania [Ostatnie zapamiętane ustawienie]
• Ta strona służy wyłącznie do interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu.
1
Stan bieżący: Austria / Wiadomości
•
POWER
Wyłącznik
Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
POWER
Mój kanał
Stan bieżący: Wszystkie krajowe / Sport
Kraj
Gatunek
▲
Wszystkie krajowe
Wszystkie
Austria
Wiadomości
Belgia (flamandzki)
Radio
Belgia (francuski)
Rozrywka
Czechy
Sport
Francja
Hotelowy
Niemcy
▼
Poruszanie się w obszarze pomocy
•
48
Polski
Bieżący tryb gatunku: Austria / Wiadomości
Edytor gatunków (Funkcja ta umożliwia ustawienie gatunku każdego kanału w hotelowej telewizji.)
• Można z niego skorzystać za pośrednictwem opcji Menu hotelowe (fabryczne).
• Wśród obsługiwanych gatunków są Wiadomości. Radio. Rozrywka. Sport i Hotel.
• Dla każdego kanału można wybrać równocześnie więcej, niż jeden gatunek.
Edytor krajów (Edytor kanałów): Ten edytor umożliwia dopasowanie kraju do każdego kanału hotelowej telewizji.
• Obsługiwane kraje (20 krajów): Austria. Belgia. Chiny. Dania. Finlandia. Francja. Grecja. Hiszpania. Holandia. Japonia.
Korea. Niemcy. Norwegia. Portugalia. Rosja. Stany Zjednoczone. Szwecja. Turcja. Włochy
• Jeżeli do kraju przypisano więcej, niż jeden kanał, kraj rejestrowany jest jako kategoria i użytkownicy mogą przeglądać
kanały według kraju.
• Dla każdego kanału można wybrać więcej, niż jeden kraj. Jeżeli użytkownik wybierze kategorię, na liście kanałów są
wyświetlane tylko właściwe dla kraju kanały.
• W przypadku wybrania z listy kanałów dowolnego kanału, dla którego ustawiono kraj, do Narzędzi zostaje dodany
element Edytuj kraje. W innych przypadkach do Narzędzi dodawany jest element Dodaj kraje.
• * Jeżeli uruchomiona zostanie odpowiednia funkcja, kraj przypisany do wybranego kanału może zostać ustawiony lub
anulowany.
• Przedni interfejs użytkownika
• Pokazuje ekran, na którym użytkownik może wybrać kraj lub gatunek po włączeniu zasilania.
Układ lewej ramki
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
RETURN
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest składnik lewej ramki (Kategorie krajów).
✎✎ Itd.
• Domyślne podświetlenie: Wyświetla ostatni wybrany kraj’
Polski
49
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
• Gdy użytkownik wchodzi na ten ekran, aktualnie wybrany element zostaje podświetlony.
• Pokazywane są ikona kraju i nazwa kategorii. (Jeżeli podświetlenie jest w ramce głównej, wyświetlana jest
tylko ikona.)
• Przesuwanie podświetlenia
–– Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół spowoduje przesunięcie podświetlenia.
–– Jeżeli elementy nie mogą zostać wyświetlone na jednej stronie, pokazane są wskaźniki w górę i w
dół.
–– Po przeniesieniu podświetlenia do innej kategorii, lista kanałów odpowiadająca właściwej kategorii
jest wczytywana w głównej ramce.
1
Lewa ramka [Kategorie krajów]
Aktywacja trybu anteny
Standard
Hotelowy
Kategoria
Tryb kanału
Naziemne /
kablowe
Satelitarne
Oryginalne
nastrojenie
Zarejestrowany
O
O
Kraj
Wszystkie
krajowe
O
O
Kraj 1
O
O
Kraj 2
O
O
.
O
O
Opis
• Lista wszystkich kanałów zapisanych
podczas automatycznego strojenia.
• Pokazuje listę kanałów i źródeł
wyszczególnionych na liście
zarejestrowanych kanałów.
• Wszystkie kraje to suma wszystkich kanałów
przypisanych do każdego kraju. (Widzą to
tylko użytkownicy końcowi.)
Narzędzia [Zarejestrowane/kategorie krajów]
• Menedżer kanałów > Kategoria kanału > Narzędzia > Info
• Elementy są wyświetlane bez słowa „kanał”.
• Jeżeli element zarejestrowany / kraj w lewej ramce jest
podświetlony, można włączyć odpowiednie okno za
pomocą przycisku „INFO” na pilocie.
• Wyświetlane są wszystkie kraje.
• Między krajami można przełączać za pomocą przycisków w
górę i w dół. (Wskaźniki są dołączone.)
50
Polski
✎✎ Uwagi
• To jest definicja menu Narzędzia w kategorii lewej ramki.
• Dla każdego rejestru / kraju pokazywany jest tylko element Info.
Elementy
Kategoria
Menu Narzędzia
Opisy
Zarejestrowane. Kraj
Informacja
Zarejestrowane kanały. Liczba kanałów dla każdego kraju.
• Elementy są wyświetlane bez słowa „kanał”.
Przypadki błędów
✎✎ Uwagi
• Ta wiadomość jest wyświetlana, jeżeli na liście zarejestrowanych kanałów nie zostały zapisane żadne kanały.
Elementy
Nr
1
Nazwa
Wiadomość
Opis
• Podczas otwierania przeglądarki, jeżeli lista zarejestrowanych kanałów jest pusta, pojawia się okno
umożliwiające użytkownikom przejście do menu automatycznego zapisu (programowania).
• Jeżeli nie jest skonfigurowany ani zegar, ani kanał, a użytkownik wejdzie do menedżera kanałów,
pojawi się okno umożliwiające przejście do automatycznego strojenia (automatyczne programowanie).
Zostanie wyświetlone w taki sam sposób, jak opisano wyżej.
• To jest wiadomość na wypadek nieustawienia zegara.
–– Jeżeli zegar nie został ustawiony, wiadomość jest wyświetlana w obszarze użytkowania, przed wejściem do
menedżera kanałów.
Polski
51
✎✎ Uwagi
• Z tego komponentu należy skorzystać, gdy w kategorii kraj nie został zarejestrowany żaden kanał.
Elementy
Nr
Opis
Opis
• Komunikat jest wyświetlany, gdy aktualnie wybrany kraj nie zawiera żadnych elementów.
Główna ramka [Przeglądarka kanałów]
52
Polski
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
CH UP/DOWN
Przełącza stronę.
Strona
ENTER
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wybierz
RETURN
Powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest element głównej ramki (Przeglądarka kanałów).
• Początkowo, przed wejściem do obszaru użytkowania lub źródła zewnętrznego, podświetlony jest kanał.
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Główna ramka
2
Pasek przewijania
• Pokazuje kanał lub listę źródeł dla wybranej aktualnie kategorii.
• Pokazuje położenie bieżącej strony w odniesieniu do wszystkich stron.
3
Poruszanie się w
obszarze pomocy
• Element jest wyświetlany, gdy użytkownik wchodzi do menedżera kanałów. (Jeżeli użytkownik opuści
Menedżera kanałów i wejdzie ponownie, element zostanie wyświetlony ponownie.)
• Element zniknie, gdy czas oczekiwania (5 s.) dobiegnie końca lub gdy użytkownik naciśnie przycisk.
4
Poruszanie się w
obszarze pomocy
• Bieżące dane kraju i CZERWONE przyciski są wyrównane do lewej strony. (Są wyświetlane i używane
według grupy, graficznie.) Przewodnik po przyciskach jest wyrównany do prawej strony.
Polski
53
Wspólne elementy kanałów [+ ikona - metoda]
Zasady prezentacji listy kanałów
Standard
Element
Konstrukcja
Kanały cyfrowe
• Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ###-### (Numer kanału symbolizuje znak ‘-’.)
Kanały analogowe
• Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (znak ‘-’ nie jest używany do oznaczania
numerów kanałów analogowych.)
Kanały cyfrowe
• Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego
numeru kanału określają regionalne specyfikacje.)
Kanały analogowe
• Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
–– Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego
numeru kanału określają regionalne specyfikacje.)
ATSC
DVB (CHEM)
Zasady prezentacji ikon na liście kanałów
Element
Dynamiczne
SI
Ikona
Przykład
Kanały usunięte
przez Dynamiczne
SI
Kanały dodane
przez Dynamiczne
SI
Ikona kanału analogowego
Ikona kanału źródłowego
Ikona anteny
Naziemne
koncentryczny
Satelitarne
Ikona kanału zakodowanego
Wyciszenie filmu
54
Polski
Priorytet
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanały, które zostały usunięte
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
1
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanały, które zostały dodane
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
2
• Wyświetlana jest ikona kanału
analogowego.
3
• Kanał, który jest źródłem sygnału.
4
• Przedstawia kanały na żywo z anten.
Ikony anteny powietrznej, kablowej
i satelitarnej wyświetlane są z
najniższym priorytetem.
5
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Ikona kanału zakodowanego. (Wyświetlane
dla anteny satelitarnej.)
-
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanał z wyciszonym dźwiękiem. (Dźwięk i
dane o kanale są dostępne.)
-
NNNNNNNN KAN. NAZWA
(wprowadzona nazwa kanału.)
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (1/2)
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Dodaj do
krajów
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwaga
• To jest definicja Dodaj do krajów.
• Podświetlony kanał lub wybrane kanały zostają dodane do kategorii Kraj.
✎✎ Itd.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Polski
55
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
Okno
• Jeżeli wśród wybranych nie ma kanałów zarejestrowanych na liście kraju, jako tytuł
wyświetlane jest „Dodaj do krajów”.
• Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy kraj został wybrany podczas
wchodzenia na ekran, czy nie.
2
Przewodnik
3
Informacje o wyborze
• Numer i nazwa wybranego kanału.
–– Nazwa kanału jest wyświetlana, jeżeli wybrany został jeden kanał: Wybrany kanał:
NNNN-NNN ABC
–– Jeżeli wybrano więcej niż jeden kanał, pokazywana będzie liczba wybranych kanałów:
Wybrane kanały: N
4
Pełna wiadomość
• Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana zawsze
po wybraniu przycisku OK.)
5
Znak wyboru
• Jak rozpoznać znaczenie wielu oznaczeń wyboru kanału
•
: Gdy wszystkie elementy są zarejestrowane.
•
: Gdy tylko część elementów jest zarejestrowana.
•
: Gdy żadne elementy nie są zarejestrowane.
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (2/2)
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia >
Dodaj do krajów
56
Polski
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest definicja polecenia Edytuj kraje.
• Podświetlony element menu kanał lub więcej niż jeden wybrany kanał, zostaje dodany lub usunięty z kategorii Kraj.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
• Jeżeli zarejestrowany kanał jest wśród wybranych, opcja Edytuj kraje będzie
wyświetlana jako tytuł.
• Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy wybrany kanał został
zarejestrowany.
2
Przewodnik
•
3
Pełna wiadomość
• Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana
zawsze po wybraniu przycisku OK.)
Edytuj numer kanału [Typ zamiany]
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj numer kanału
Polski
57
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
ENTER
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest definicja funkcji zmieniającej numery kanałów. (Typ wymiany)
• Numery kanałów mogą być zmieniane na wszystkich listach, a zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.
• Jeżeli nowy numer kanału nie został przypisany do innego, numer kanału jest zastępowany nowym, a lista jest
ponownie sortowana w rosnącym porządku numerów kanałów.
• Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
• Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
Elementy
Nr
1
2
58
Nazwa
Opis
Edytuj kanał
Okno numeru
• Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz klawisze w górę / w dół.
–– Wybrany kanał: Nazwa aktualnie wybranego kanału.
–– Numer: Pokazuje nowy numer kanału.
(Pokazywany jest także aktualny numer kanału.)
–– Nazwa: Pokazuje nazwę przypisanego kanału. (Jeżeli nie ma kanałów,
wyświetlana jest jako „(Puste)”.) : Jeżeli istnieje kanał, ale nie ma
nazwy, nazwa jest zastępowana przez „-----”.
Ostrzeżenie
Wiadomość
• Jeżeli przypisany wcześniej kanał został wybrany
–– Jeżeli nowy numer kanału został przypisany do innego, wyświetlone
zostanie okno umożliwiające potwierdzenie. (Patrz rysunek poniżej.)
–– Gdy użytkownik końcowy potwierdzi zmianę numeru kanału na
przypisany wcześniej do innego kanału, numery są zamieniane i
zapisywane.
Polski
Edytuj numer kanału [Wejście zewnętrzne] (3/3)
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj numer kanału
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
RED
Jeśli użytkownik naciśnie przycisk, uruchomiony zostanie numer kanału.
Zeruj
ENTER
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje lub powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9T
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• Ta funkcja przypisuje zewnętrzne źródło sygnału do numeru kanału. (Zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.)
• Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
• Domyślne podświetlenie: Obszar numeru kanału.
• Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Polski
59
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
• Obszar numeru kanału.
–– Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz klawisze w górę / w dół.
–– Jeżeli nie przypisano żadnej wartości, ilość wyświetlonych znaków „-” odpowiada ilości
znaków.
1
Obszar numeru kanału
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Nazwa źródła
• Nazwa źródła sygnału zewnętrznego
–– Elementy, które nie mogą być konfigurowane, są wyłączone.
3
Nawig. Obszar pomocy
• Jeśli użytkownik naciśnie przycisk czerwony, uruchomiony zostanie numer kanału.
Edytuj nazwę kanału
• Menedżer kanałów > Przeglądarka > Narzędzia > Edytuj nazwę kanału
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
GREEN
Zapisuje zmiany i wraca do Menedżera kanałów.
Gotowe
ENTER
Zapisuje nazwę kanału i przenosi kursor do następnego pola.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
U/D/L/R
Obsługa klawiatury.
Przesuń
0~9
Wprowadza cyfrę.
(Bez programu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest definicja klawiatury wykorzystywanej przez funkcję Edytuj nazwę kanału.
✎✎ Itd.
• Czas oczekiwania (60 s.)
60
Polski
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Okno edycji nazwy kanału
•
2
Nazwa kanału
• Kursor i znak, który jest właśnie wprowadzany, są oznaczone takim samym kolorem, co
podświetlenie.
• Po wprowadzeniu maksymalnej liczby znaków kursor nie jest wyświetlany.
3
Klawiatura
• Bardziej szczegółowy scenariusz znajduje się w dokumentacji klawiatury.
Narzędzia [Tryb edycji]
Tryb edycji
Podświetlenie treści (gdy liczba zaznaczonych elementów wynosi 0
lub 1)
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Edycja nazwy kanału
Edytuj numer kanału
Wyciszenie filmu
Kopiowanie kanału (Astra HD +)
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie (opcja jest wyświetlana tylko, gdy wybrany jest 1
lub więcej elementów)
Usuń
Gdy jest więcej niż jeden zaznaczony element.
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Wyciszenie filmu
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie
Usuń
✎✎ Uwagi
• To jest definicja menu Narzędzia.
• Położenie menu podręcznego: Menu Narzędzia dla elementu z lewej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po prawej
stronie. Menu Narzędzia dla elementu z prawej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po lewej stronie.
• Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk Tools, gdy oznaczony element nie jest wybrany, zostanie on automatycznie
oznaczony jako wybrany.
• Szczegółowe informacje dotyczące każdej funkcji znajdują się w dokumencie NEO dla Menedżera kanałów.
Polski
61
Pasek KAN. [gdy numer kanału jest przypisany do zewnętrznego źródła sygnału]
✎✎ Uwagi
• Obowiązują specyfikacje paska kanału telewizora.
• Jeżeli występuje nieobsługiwany element lub gdy nie ma odpowiednich informacji, wartości elementu nie są
wyświetlane.
• Nazwa kanału jest wyświetlana jako nazwa „zewnętrznego źródła sygnału”.
Elementy
Nr
Nazwa
1
Nazwa źródła sygnału zewnętrznego
Opis
Lista kanałów posiada niektóre funkcje GenreTV.
• Tryb kraju
• Zmiany trybu gatunku.
¦¦ Mixed Channel Map
Mieszana mapa kanałów to funkcja, która pozwala na łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych.
[Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Australii. Singapurze i Nowej Zelandii.]
–– Aby było możliwe łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych, funkcja łączenia kanałów musi
zostać włączona.
–– Po włączeniu Mieszanej mapa kanałów w menu Hotel Option funkcja Edytor kanałów pozwala na posortowanie
kanałów.
62
Polski
¦¦ Listwa Sound-Bar
• Listwy Samsung Sound-Bar i telewizory hotelowe
–– Listwy Samsung Sound-Bar i telewizory hotelowe obsługują funkcję ARC w standardzie HDMI. Po podłączeniu
kompatybilnej listwy Samsung Sound-Bar do kompatybilnego telewizora hotelowego firmy Samsung za pomocą
kabla HDMI można słuchać dźwięku z telewizora poprzez listwę Sound-Bar.
–– Poniżej podano modele obsługujące funkcję ARC:
• Sound-Bars: H
W-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
• Ustawianie trybu hotelowego dla listew Sound-Bar
1. menu Hotel wybierz następujące opcje:
–– Opcje hotelowe > System > Zewn, listwa Sound Bar = Włączone
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność po włączeniu ANG = Użytkownika.
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność po włączeniu > Ustaw wartość większą niż 0.
–– Opcje hotelowe > Włączenie zasilania > Głośność maksymalna > Ustaw wartość większą niż 0.
2. P
odłącz kabel HDMI do gniazda HDMI OUT z tyłu listwy Sound-Bar i do gniazda HDMI2 (obsługującego funkcję ARC)
w telewizorze hotelowym.
3. P
o podłączeniu listwy Sound-Bar do telewizora hotelowego włączenie telewizora spowoduje. że listwa Sound-Bar
automatycznie wykryje telewizor, a następnie przełączy się na tryb hotelowy.
Charakterystyka funkcjonalna trybu hotelowego obsługiwanego przez listwę Sound-Bar:
•
•
•
•
•
Włączanie/wyłączanie jest zsynchronizowane z telewizorem.
Domyślne ustawienie funkcji HDMI_CEC to Włączone.
Obsługa wyłącznie za pośrednictwem gniazda „HDMI OUT”.
Wyłączony przycisk Tryb wprowadzania na wyświetlaczu VFD, aby zapobiec nieoczekiwanym zmianom źródła audio.
Dostosowywane ustawienia dla opcji Power On i Max Volume pobierane z menu Hotel Option telewizora. Wartości
opcji Głośność po włączeniu i Głośność maksymalna dla listwy Sound-Bar będą jednak o ½ mniejsze od wartości
ustawień Głośność po włączeniu i Głośność maksymalna wybranych w menu Opcje hotelowe w telewizorze.
Jeśli w telewizorze ustawienie Głośność po włączeniu=20 i Głośność maksymalna=90, dla listwy Sound-Bar te
ustawienia będą wynosiły odpowiednio Głośność po włączeniu=10 i Głośność maksymalna=45.
*Ta funkcja może różnić się w zależności od modelu.
Polski
63
¦¦ Tryb zabezpieczeń
Dane rozwiązania
• Ma na celu ograniczenie niektórych funkcji, takich jak TTX i obsługa wejściowego sygnału źródła zewnętrznego
(HDMI. USB) w obiektach specjalnych, takich jak więzienia.
• Bez podania hasła nastąpi odmowa dostępu do menu Zabezpieczenia.
• Ustawienie zabezpieczeń
–– Dla opcji Ustawienie zabezpieczeń można wybrać ustawienie Włączone lub Wyłączone.
–– Ustawienie domyślne to Wyłączone.
–– Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone obsługa sygnału wejściowego źródła
zewnętrznego (HDMI. USB) i funkcja TTX będą wyłączone.
• Ustawienie hasła
–– Opcja ta umożliwia zmianę hasła.
–– Użytkownik musi wprowadzić aktualne hasło, nowe hasło i powtórzyć nowe hasło w celu jego potwierdzenia.
• Reset hasła
–– Opcja ta umożliwia reset hasła.
–– Hasło domyślne to „00000000”.
–– Opcja Reset hasła jest widoczna tylko w menu Fabryczne po użyciu kombinacji przycisków Info i Ustawienia
fabryczne.
Nie jest widoczna po użyciu kombinacji przycisków MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone funkcja SIRCH nie jest dostępna.
• Opcja Przywróć ustawienia fabryczne nie spowoduje zresetowania ustawień opcji Ustawienie zabezpieczeń.
64
Polski
Montaż wspornika ściennego
Elementy wspornika (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje
dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie
telewizora na ścianie przy użyciu wspornika należy zlecić technikowi. Odradzamy samodzielny montaż.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
samodzielnej instalacji telewizora.
Dane techniczne zestawu do montażu naściennego (VESA)
✎✎ Zestaw do montażu naściennego jest sprzedawany oddzielnie.
Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i
materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na dziurawej lub pochyłej ścianie może
doprowadzić do spadku urządzenia i spowodowania obrażeń ciała.
✎✎ UWAGA
• W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu naściennego.
• W przypadku zakupienia zestawu do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa
instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
• Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dla śrub.
• Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.
• W przypadku wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla śrub, długość wkrętów może się różnić
w zależności od ich parametrów.
• Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić produkt lub doprowadzić do jego upadku i
spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku
niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
• Nie odchylać telewizora w tył o więcej niż 15 stopni.
TV
Wspornik
uchwytu
ściennego
C
cale
Specyfikacja VESA (A * B)
C (mm)
Standardowy
wkręt
Liczba
32~40
200 X 200
22
M8
4
Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to
spowodować obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia prądem.
Polski
65
Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie
[
Ostrzeżenie: Szarpanie, popychanie lub wspinanie się na telewizor może spowodować jego upadek. W
szczególności należy upewnić się. że dzieci nie będą się zawieszać, lub powodować destabilizację telewizora.
Działania te mogą spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub śmierć. Należy
zawsze zachowywać środki ostrożności zawarte w ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo
ustabilizować telewizor, zamontuj dodatkowe urządzenie zapobiegające upadkowi według poniższych
instrukcji.
Uniemożliwienie upadku telewizora
1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie dokręć je do ściany. Upewnij się. że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.
✎✎ W zależności od rodzaju ściany, konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwiczka.
✎✎ Konieczne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je zakupić osobno.
2. Wyjmij wkręty znajdujące się w tylnej. środkowej części telewizora i umieść je w klamrach, a następnie przykręć je
ponownie do telewizora.
✎✎ Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o następujących
specyfikacjach.
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałego kabla. Łączenie trzeba potem
dokładnie związać.
✎✎ UWAGA
• Telewizor należy montować blisko ściany, aby nie spadł w tył.
• Najbezpieczniej łączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, by te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej
zacisków na telewizorze.
• Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w
poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z
zawodowym monterem.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington
Zabezpieczenie Kensington nie jest oferowane przez firmę Samsung. Jest
to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego
w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od
przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób
użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.
Aby zablokować produkt, wykonaj poniższe czynności:
Z tyłu telewizora znajduje się oznaczenie „K”. Obok ikony „K” znajduje się
gniazdo blokady Kensington.
1
<Opcjonalne>
1. Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego przedmiotu
np, biurka lub krzesła.
2. Przeciągnij koniec przewodu zakończony zamkiem przez drugi koniec
przewodu blokady Kensington zakończony pętlą.
3. Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie (1).
4. Zamknij blokadę.
✎✎ Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do
blokady.
✎✎ Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.
✎✎ W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.
66
Polski
Dane techniczne
Uwagi dotyczące warunków pracy
Temperatura podczas pracy
Wilgotność podczas pracy
Temperatura podczas
przechowywania
Wilgotność podczas
przechowywania
10°C–40°C (50°F–104°F)
10%–80%, bez kondensacji
-20°C–45°C (-4°F–113°F)
5%–95%, bez kondensacji
Obrót na podstawie (w lewo i w
prawo)
0˚
Nazwa modelu
HG32EE590
HG40EE590
Rozdzielczość ekranu
1366 x 768
1920 x 1080
Obrót na podstawie
20˚ / 60˚ / 90˚
Rozmiar ekranu (przekątna)
32 cali
40 cali
Dźwięk (wyjście)
5Wx2
10 W x 2
745,4 x 433,9 x 68,8 mm
745,4 x 486,1 x 192,6 mm
922,7 x 522,7 x 72,2 mm
922,7 x 581,8 x 226,5 mm
4,0 kg
5,6 kg
7,7 kg
10,6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Korpus
Z podstawą
Ciężar
Bez podstawy
Z podstawą
✎✎ Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
✎✎ Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
✎✎ Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares
específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Polski
67
Wymiary
Widok z przodu / widok z boku
4
1
2
3
5
(jednostka: mm)
1
2
3
4
5
HG32EE590
745,4
433,9
486,1
68,8
192,6
HG40EE590
922,7
522,7
581,8
72,2
226,5
Szczegółowy widok panelu z gniazdami / widok z tyłu
✎✎ Szczegółowe wymiary można sprawdzić na stronie Displaysolutions.samsung.com.
68
Polski
Szczegółowy widok podstawy
•• HG32EE590
(jednostka: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
449,2
192,6
119,9
•• HG40EE590
556,5
226,5
(jednostka: mm)
147,2
✎✎ UWAGA: Nie wszystkie rysunki przedstawiono z zachowaniem skali odwzorowania. Niektóre wymiary mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed montażem telewizora należy zapoznać się z wymiarami. Producent
nie odpowiada za błędy typograficzne lub drukarskie.
Polski
69
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójną literą
D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
70
Polski
Skontaktuj się z firmą SAMSUNG na całym świecie
Jeśli masz uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
Kraj
Dział obsługi klientów
Strona internetowa
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/
RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul
Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co.. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
EE590-EU-POL-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising