Samsung | HG32EE590FK | Installation guide | Samsung HG32EE590FK Instrukcja instalacji

Samsung HG32EE590FK Instrukcja instalacji
Telewizor LED
Instrukcja instalacji
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy
zarejestrować produkt na stronie
www.samsung.com
Model
Nr seryjny
Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji instalacji służą wyłącznie jako przykład i faktyczny wygląd produktu może się
różnić. Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Instrukcje
Ten telewizor wyposażony jest w interaktywną funkcjonalność poprzez podłączone do niego urządzenie SBB/STB, połączone również z
innymi telewizorami w sterowanym komputerowo systemie dla hoteli i placówek turystycznych.
Interaktywny: Po włączeniu telewizor wysyła najpierw polecenie w celu identyfikacji urządzenia SBB/STB. Po identyfikacji telewizor
przełącza się na tryb ONLINE i kontrolowany jest w pełni poprzez urządzenie SBB/STB.
Jeśli telewizor jest w trybie ONLINE, to przestaje odbierać sygnały z pilota (firmy Samsung) i działa zgodnie z protokołem interfejsu.
Autonomiczny: Jeśli urządzenie SBB/STB nie zostanie zidentyfikowane, telewizor przełączy się w tryb AUTONOMICZNY z ograniczonym
działaniem.
Tryby działania
Telewizor działa w dwóch trybach: interaktywnym i autonomicznym.
•• Tryb interaktywny: w tym trybie telewizor komunikuje się z dostarczonym przez dostawcę systemu dla hoteli i placówek turystycznych
urządzeniem SBB (Set Back Box) lub STB (Set Top Box) i pozostaje pod pełną lub częściową kontrolą takiego urządzenia, z którym jest
połączony. Po początkowym włączeniu telewizor wysyła najpierw polecenie w celu identyfikacji podłączonego urządzenia SBB/STB.
Jeśli telewizor zidentyfikuje urządzenie SBB/STB lub zostanie przez nie zidentyfikowany, sterowanie telewizorem odbywa się w pełnym
zakresie za pośrednictwem urządzenia SBB lub STB.
•• Tryb autonomiczny: W trybie tym telewizor działa niezależnie bez zewnętrznego urządzenia SBB lub dekodera STB.
W telewizorze dostępne jest menu Hotel (opcje hotelowe), które umożliwia ustawianie różnych funkcji hotelowych. Patrz strony od 21 do 27.
Za pośrednictwem tego menu można również włączać lub wyłączać niektóre funkcje telewizora oraz hotelowe w celu tworzenia optymalnej
konfiguracji na potrzeby hotelu.
Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów
Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików JPEG) lub ich elementów (np. elementów logo programów
telewizyjnych, obrazów w formacie panoramicznym lub w formacie 4:3, pasków notowań giełdowych i pasków z wiadomościami u dołu
ekranu). Ciągłe wyświetlanie nieruchomego obrazu może spowodować nierównomierne zużycie fosforu zawartego w ekranie, co może mieć
wpływ na jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, należy stosować się do następujących zaleceń:
•• Unikaj wyświetlania jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
•• W miarę możliwości każdy obraz należy wyświetlać na pełnym ekranie. Znalezienie najlepszego dopasowania umożliwia menu formatu
obrazu.
•• Zmniejsz jasność i kontrast do wartości minimalnych, wystarczających do uzyskania wymaganej jakości obrazu. Wartości wyższe od
minimalnych mogą przyspieszyć proces wypalania ekranu.
•• Należy często używać wszystkich funkcji telewizora służących do ograniczenia efektu utrwalania obrazu i „wypalania” ekranu.
Przestrzeń potrzebna do montażu
Należy zachować wymagane odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ścianami) w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem spowodowane wzrostem temperatury
wewnętrznej.
•• Do montażu telewizora przy użyciu podstawy lub uchwytu ściennego należy korzystać wyłącznie z produktów dostarczonych przez firmę
Samsung Electronics.
‒‒ Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub uszkodzenia ciała w wyniku upadku produktu.
•• Wygląd może się różnić w zależności od produktu.
Montaż na podstawie.
Montaż przy użyciu uchwytu ściennego.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Zawartość
yy Montaż podstawy obrotowej....................................................................................................................................... 5
yy Montaż podstawy telewizora LED.............................................................................................................................. 6
yy Opis panelu złączy........................................................................................................................................................ 9
yy Kontroler telewizora..................................................................................................................................................... 12
yy Opis pilota...................................................................................................................................................................... 13
yy Podłączanie telewizora do przystawki STB (SBB)................................................................................................... 15
yy Podłączenie głośników łazienkowych....................................................................................................................... 16
yy Podłączanie koncentratora MediaHub HD............................................................................................................... 17
yy Podłączenie modułu RJP (Remote Jack Pack)......................................................................................................... 18
yy Wkładanie karty do gniazda COMMON INTERFACE
(gniazdo na karty umożliwiające oglądanie telewizji)........................................................................................... 20
yy Ustawianie danych opcji hotelowej........................................................................................................................... 21
yy Montaż wspornika ściennego..................................................................................................................................... 69
yy Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie............................................................................................. 70
yy Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington................................................................................................... 70
yy Dane techniczne............................................................................................................................................................ 71
yy Wymiary.......................................................................................................................................................................... 72
yy Licencja........................................................................................................................................................................... 74
Polski
3
POLSKI
yy Akcesoria........................................................................................................................................................................ 4
Akcesoria
✎✎ Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem LED. W przypadku braku
któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
✎✎ Kolor i kształty elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
•• Pilot i baterie (AAA x 2)
•• Skrócona instrukcja konfiguracji
•• Hotelowy zestaw montażowy (telewizory o przekątnej 32
cale lub większej)
•• Uchwyt kabli
•• Kabel zasilania/kabel transmisji danych
•• Karta gwarancyjna / przewodnik po przepisach
(niedostępny w niektórych krajach)
✎✎ W zależności od modelu podstawa i wkręty podstawy mogą nie być dołączone do zestawu.
✎✎ W zależności od integratora systemów kabel transmisji danych może nie być dołączony do zestawu.
Prowadzenie kabli za pomocą uchwytu kabli
✎✎ Informacje na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i określonych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktu, np. REACH, WEEE lub przepisy dot. usuwania baterii i akumulatorów, można uzyskać na
stronie internetowej http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza. że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy
zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg. Cd lub Pb) wskazują. że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić
zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
4
Polski
Montaż podstawy obrotowej
[[ OSTRZEŻENIE:
W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie obrotowej urządzenie musi być bezpiecznie
przymocowane do podłogi, blatu biurka lub komody zgodnie z instrukcją montażu.
Telewizory LED o przekątnej 32'' lub większej są wyposażone w podstawy obrotowe. Korzystając z ELEMENTU
OBROTOWEGO, podstawę taką można zamontować w taki sposób, aby telewizor obracał się o 20, 60 lub 90 stopni w lewo i
w prawo.
* Wstępne ustawienie podstawy dostarczanego produktu umożliwia jego obrót o 20°.
¦¦ * Podstawa obrotowa 20°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 20° w lewo i w prawo, wystającą część znajdującą się
w dolnej części podstawy należy wsunąć w łukowaty otwór elementu obrotowego z oznaczeniem 20°. Następnie używając
trzech dostarczonych wkrętów, przymocuj element obrotowy do podstawy w sposób pokazany poniżej.
¦¦ Podstawa obrotowa 60°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 60° w lewo i w prawo, wystającą część znajdującą się
w dolnej części podstawy należy wsunąć w łukowaty otwór elementu obrotowego z oznaczeniem 60°. Następnie używając
trzech dostarczonych wkrętów, przymocuj element obrotowy do podstawy w sposób pokazany poniżej.
¦¦ Podstawa obrotowa 90°
Aby zamontować telewizor w sposób umożliwiający jego obracanie o 90° w lewo i w prawo, wyjmij element obrotowy i
przykręć trzy dostarczone wkręty do podstawy w sposób pokazany poniżej.
Polski
5
Montaż podstawy telewizora LED
Telewizory LED o przekątnej 32'' lub większej są wyposażone w podstawy obrotowe. Podstawy te można ustawić tak, aby
telewizory obracały się o 20 stopni w lewo i w prawo lub o 90 stopni w lewo i w prawo.
Elementy podstawy
Montując podstawę, należy używać wyłącznie części i elementów dostarczonych w zestawie.
32″: BN96-29120C x 8 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-27704A x 4 (M4 x L12)
Podstawa
Wspornik podstawy
1
Wkręty
2
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E
x 4 (M4 x L12)
•• Umieść na stole miękką tkaninę, aby zabezpieczyć
telewizor, a następnie połóż na niej telewizor ekranem
w dół.
•• Włóż wspornik podstawy do otworu w dolnej części
telewizora.
•• Wsuń go do końca w kierunku strzałki i przymocuj.
6
Polski
3
lub
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
4
49″: BN96-27704A
x 4 (M4 x L12)
Najpierw dokręć wkręt dolny, a na końcu górny.
•• Śruby należy dokręcać w kolejności podanej w
podręczniku.
Jeśli telewizor będzie przekrzywiony, należy zmontować
go ponownie w kategorii .
•• Pamiętaj o prawidłowym zamocowaniu wspornika
podstawy do telewizora.
✎✎ UWAGA
•• Podczas montażu należy rozróżnić przednią i tylną stronę każdego elementu.
•• W podnoszeniu i przenoszeniu telewizora powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby.
Polski
7
¦¦ Hotelowy zestaw montażowy
Krótka śruba (2 szt)
Długa śruba (2 szt)
Podkładka (2 szt)
Nakrętka (2 szt)
lub
[[ Przykręć podstawę do płaskiej
powierzchni, takiej jak blat
komody, biurka lub stanowiska
multimedialnego, w sposób
pokazany na rysunku.
[
8
Polski
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała, telewizor musi być bezpiecznie przymocowany do podłogi,
stołu, blatu komody itp. z użyciem hotelowego zestawu montażowego, w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Opis panelu złączy
✎✎ Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego upewnij się, że zasilanie telewizora zostało wyłączone
✎✎ Przy podłączaniu urządzenia zewnętrznego upewnij się, że kolor złącza odpowiada kolorowemu oznaczeniu kabla.
1 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 (ARC)
Służy do podłączenia wtyku kabla HDMI urządzenia z wyjściem HDMI.
✎✎ Połączenie HDMI-HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał dźwiękowy, Połączenia
HDMI obsługują zarówno sygnały audio, jak i wideo.
2 USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Złącze do aktualizacji oprogramowania oraz Media Play itd.
‒‒ Połączenie serwisowe.
3 COMMON INTERFACE
Instalacja karty CI lub CI+.
Polski
9
4 ANT IN (AIR/CABLE)
‒‒ Aby możliwy był prawidłowy odbiór sygnału telewizyjnego na wybranych kanałach, telewizor należy podłączyć
do jednego z następujących źródeł sygnału:
‒‒ anteny zewnętrznej / sieci telewizji kablowej.
5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Podłączanie do cyfrowego urządzenia audio.
6 DATA
‒‒ Służy do obsługi transmisji danych pomiędzy telewizorem i urządzeniem SBB.
‒‒ Do podłączania wtyku typu RJ-12.
7 RJP
Port komunikacyjny RJP (Remote Jack Pack) służy do podłączania różnych urządzeń do modułów dodatkowych, dzięki
czemu można je łatwiej i wygodniej obsługiwać.
8 LAN
Podłączenie do przewodowej sieci LAN za pomocą kabla CAT 7.
9 AV IN
‒‒ Kable audio należy podłączyć do złączy „L-AUDIO-R” telewizora oraz do odpowiednich wyjść audio w urządzeniu
A/V.
‒‒ Kable audio RCA (opcjonalne) należy podłączyć do złączy „L-AUDIO-R” z tyłu telewizora i do odpowiednich wyjść
audio w urządzeniu zewnętrznym.
‒‒ W przypadku podłączenia do złącza AV IN kolor złącza AV IN [VIDEO] (żółty) nie jest taki sam jak kolor kabla
wideo (żółty).
0 GNIAZDO SŁUCHAWEK
Do gniazda słuchawkowego telewizora można podłączyć słuchawki. Podłączenie słuchawek powoduje wyłączenie
emisji dźwięku przez wbudowane głośniki.
! HP-ID
Możliwość podłączenia kabla jednocześnie do gniazda HP-ID i słuchawkowego oraz osobnego modułu
słuchawkowego. Patrz str. 16. Podłączenie słuchawek do modułu słuchawkowego daje taki sam rezultat jak funkcja
słuchawek.
10
Polski
Tryby wyświetlania
Można również wybrać jedną ze standardowych rozdzielczości wymienionych w kolumnie Rozdzielczość. Telewizor
automatycznie dostosuje się do wybranej rozdzielczości.
Po podłączeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczość ekranu dla telewizora. Jeśli zostanie
ustawiona inna wartość niż przedstawione w poniższej tabeli, na ekranie telewizora może nie być wyświetlany żaden
obraz. Ustaw prawidłową rozdzielczość, korzystając z instrukcji obsługi komputera lub karty graficznej.
Zaleca się stosowanie wartości rozdzielczości podanych w tabeli.
✎✎ HG32EE590: Optymalna rozdzielczość wynosi 1366 x 768 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
✎✎ HG49EE590: Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.
Tryb
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji (poz./
pion.)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
✎✎ Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
✎✎ Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Funkcja SOG (Sync On Green) nie
jest obsługiwana.
Polski
11
Kontroler telewizora
Kontroler telewizora to wielokierunkowy przycisk, który ułatwia nawigację bez użycia pilota.
✎✎ Niektóre z funkcji wymagających podania kodu PIN mogą być niedostępne.
✎✎ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
✎✎ Zamykanie menu po naciśnięciu kontrolera telewizora i przytrzymaniu przez ponad 3 sekundę.
✎✎ Kontroler telewizora — mały, podobny do joysticka przycisk w prawej dolnej części telewizora — umożliwia
sterowanie telewizorem bez użycia pilota.
Menu sterujące
: Wyłącz
: Głośniej
: Kanał góra
: Ciszej
: Kanał dół
: Source
Kontroler telewizora / czujnik pilota
Naciśnij: Przenieś
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
Kontroler telewizora znajduje się w dolnej części
telewizora.
Tryb gotowości
Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
ilość energii jest nadal zużywana nawet po wyłączeniu przycisku zasilania.
12
Polski
Opis pilota
✎✎ Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w
alfabecie Braille'a (na przyciskach zasilania, zmiany kanałów i regulacji głośności).
Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wyświetlanie i wybór dostępnych
źródeł sygnału wideo.
Bezpośredni dostęp do kanałów.
Wybór opcji Teletekst, Podwójny
ekran lub Mix.
Wyświetlanie elektronicznego
przewodnika po programach (EPG).
Tymczasowe wyciszenie dźwięku.
Zmiana kanałów.
Regulacja głośności.
Wyświetlanie listy kanałów na
ekranie.
Przejście do ekranu HOME.
HOME
Wyświetlanie głównego menu
ekranowego.
MENU
Szybki wybór często używanych
funkcji.
TOOLS
CONTENT
Wyświetlanie ekranu Strona główna
zawartości.
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
informacji na ekranie telewizora.
CLOCK: Po naciśnięciu przycisku
INFO w trybie gotowości na ekranie
telewizora wyświetlana jest godzina.
Wybór elementów menu ekranowego
i zmiana wartości menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Zamknięcie menu.
Przyciski używane w menu Lista
kanałów, Media Play itp.
ALARM: Ustawianie godziny, o której
telewizor ma być włączony.
X: Możliwość włączenia lub
wyłączenia obrazu 3D (niedostępny).
SUBT.: Wyświetlanie napisów w
formacie cyfrowym.
ALARM
SUBT.
Przyciski działają w trybie
wyświetlania ekranu Contents Home.
Polski
13
Wkładanie baterii (rozmiar: AAA)
✎✎ UWAGA
•• Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
•• Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu
specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów.
•• Kolor i kształt może się różnić w zależności od modelu.
•• Funkcja przycisku 3D pilota nie jest obsługiwana. Po naciśnięciu tych przycisków telewizor nie reaguje.
14
Polski
Podłączanie telewizora do przystawki STB (SBB)
Tylny panel telewizora
Kabel do transmisji
danych
✎✎ W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.
• Przy użyciu kabla danych połącz złącze DATA telewizora ze złączem [ETH MODEM] przystawki STB (SBB).
✎✎ Pozwoli to na przesyłanie informacji.
• Aby można było korzystać z funkcji przesyłania IR, sygnały IR przesyłane przez pilota do telewizora TV lub urządzenia
SBB / STB muszą spełniać poniższe specyfikacje.
Specyfikacje odbiornika sygnałów IR
‒‒ Częstotliwość środkowa filtra pasmowo-przepustowego: 37,9 ㎑
‒‒ Częstotliwość nośna, współczynnik wypełnienia 50%
‒‒ Minimalna długość impulsu burst (tburst): 12 impulsów (316 µs)
‒‒ Minimalny odstęp czasu pomiędzy impulsami burst (odstęp tburst): 16 impulsów (422 µs)
‒‒ Minimalny odstęp czasu pomiędzy poleceniami danych (tpause): 25 ㎳
¦¦ Lista dostawców i zgodnych kabli przesyłania danych – w zestawie z telewizorem
• Sprawdź, czy korzystasz z kabli danych zatwierdzonych przez dostawcę. Sprawdź oznaczenie kodowe na kablach danych.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON B
CON A
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON B
CON A
6
5
2
4
5
3
3
2
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Dane techniczne kabla przesyłu danych (RJ12): RS232
Polski
15
Podłączenie głośników łazienkowych
Głośniki łazienkowe można podłączyć w opisany poniżej sposób.
¦¦ Pętla dźwięku
Obok łóżka lub biurka może być zainstalowana dodatkowa skrzynka na słuchawki. Dzięki temu goście będą mogli
wygodnie podłączyć słuchawki. Procedura montażu została przedstawiona poniżej.
• Szczegółowy rysunek skrzynki na słuchawki.
Tylny panel telewizora
Moduł
słuchawkowy
✎✎ W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Moduł słuchawkowy>
16
Polski
Podłączanie koncentratora MediaHub HD
Wyjście dowolnego źródła zewnętrznego podłączonego do koncentratora MediaHub HD umieszczonego na biurku
hotelowym.
Moduł MediaHub HD widok z tyłu
HDMI
USB
RS/232
Tylny panel telewizora
2 Kabel
HDMI
1 Kabel
transmisji
danych RS-232
✎✎ W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.
1. Połącz port RJP telewizora z portem RS/232 koncentratora MediaHub HD.
2. Gniazdo HDMI IN 1, 2(ARC) telewizora połącz z gniazdem HDMI modułu MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– Koncentrator MediaHub HD to moduł sprzętowy wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC.
HDMI i USB) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia koncentratora MediaHub są podłączane do telewizora.
Koncentrator MediaHub przesyła informacje między telewizorem przy użyciu portu RS232. Funkcja Hot Plug
& Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do koncentratora. Koncentrator
MediaHub komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach.
Telewizor przełączy się na aktywne źródło zewnętrzne.
–– Podłącz port HDMI koncentratora MediaHub do portu HDMI IN 1 telewizora.
–– Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund połącz go z portem RJP.
• Funkcje specjalne
–– PIP
–– Automatyczne wykrywanie
Polski
17
Podłączenie modułu RJP (Remote Jack Pack)
Obsługa sygnału wyjściowego każdego zewnętrznego urządzenia źródłowego podłączonego do modułu RJP
umieszczonego na biurku hotelowym.
Moduł RJP, widok z tyłu
USB
HDMI
VIDEO
AUDIO
RS/232
Tylny panel telewizora
1 Kabel HDMI
2 Kabel transmisji
danych RS-232
✎✎ W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.
1. Gniazdo HDMI IN 1, 2(ARC) telewizora połącz z gniazdem HDMI modułu RJP.
2. Gniazdo RJP telewizora połącz z gniazdem RS/232 modułu RJP.
✎✎ Moduł RJP (Remote Jack Pack) kompatybilny z tym telewizorem Samsung to urządzenie TeleAdapt TA-7610, TA7650 (HD) oraz TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Skrót RJP oznacza zdalny panel wtyków (Remote Jack Pack). Panel RJP to moduł sprzętowy
wyposażony w różne wejścia audio/video (A/V. Audio. PC i HDMI) i odpowiednie wyjścia. Odpowiednie wyjścia panelu RJP
są podłączane do telewizora. Panel RJP przesyła informacje między telewizorem przy użyciu złącza RS232. Funkcja Hot
Plug & Play pozwala na podłączenie gościom hotelowym zewnętrznego źródła do zdalnego panelu wtyków. Panel RJP
komunikuje się z telewizorem, przesyłając komunikaty o aktywnych i nieaktywnych źródłach. Telewizor przełączy się na
aktywne źródło zewnętrzne zgodnie z priorytetami ustawionymi przez użytkownika.
✎✎ Do podłączenia modułu RJP można wybrać gniazdo HDMI IN 1, 2(ARC) i AV IN.
✎✎ Po włączeniu telewizora w ciągu 10 sekund zostaje nawiązane połączenie telewizora z modułem RJP.
18
Polski
• Aby przywrócić fabryczne ustawienia panelu RJP, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A/V i HDMI i przytrzymać je
przez 10 sekund. Potwierdzenie przywrócenia zostanie przekazane pięcioma mrugnięciami wszystkich diod LED.
• Wszystkie diody LED zostaną automatycznie wyłączone na zdalnym panelu styków po pięciu minutach. Pozwoli
to zapobiec niepotrzebnemu oświetlaniu pokoju. Wyłączone diody LED zostaną ponownie włączone po dotknięciu
któregokolwiek przycisku. Po pięciu minutach licznik czasu zostanie ponownie uruchomiony. Gdy gość następnie dotknie
przycisku innego źródła, telewizor przełączy się na wybrane źródło i zaświeci się odpowiednia dioda LED.
• Po zresetowaniu panelu RJP lub włączeniu i wyłączeniu telewizora ponowne nawiązanie komunikacji między telewizorem
i panelem zajmie ok. 10 sekund.
• Poniższa tabela przedstawia szacowany czas w sekundach na przełączenie się telewizora na wybrane wejście, w
zależności od ustawionych priorytetów.
✎✎ Wariant 1: gdy nie są podłączone żadne urządzenia.
Źródło
Do podłączenia
AV
2 sek.
HDMI
3,9 sek.
✎✎ Wariant 2: Gdy podłączone są przynajmniej dwa źródła, a następnie źródło jest odłączane i podłączane ponownie.
Źródło
Odłączone
Do podłączenia
Łącznie
AV
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
HDMI
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
✎✎ Np, jeśli do panelu są podłączone wszystkie źródła (AV. PC i HDMI), najwyższy priorytet zostanie nadany źródłu AV.
Jeśli panel RJP jest w trybie HDMI, a gość odłączy i ponownie podłączy źródło AV, minimalny czas przełączenia to
6,5 sek.
• Aby podłączyć urządzenie dźwiękowe (iPoda czy odtwarzacz MP3), należy tryb Muzyka ustawić na Wł, a funkcję
identyfikacji złącza na Wył.
• Obsługiwane źródła: A/V. PC i HDMI.
Polski
19
Wkładanie karty do gniazda COMMON INTERFACE (gniazdo na karty umożliwiające oglądanie telewizji)
•• W zależności od kraju i modelu.
•• Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub CI+.
Korzystanie z karty „CI lub CI+”
Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę CI lub CI+.
•• Jeśli karta CI lub CI+ nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów
zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
•• Przez około 2–3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu,
zawierający numer telefonu, identyfikator karty CI lub CI+, identyfikator
hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie
należy skontaktować się z dostawcą usługi.
•• Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany
jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista
kanałów została zaktualizowana.
•• Wygląd może różnić się w zależności od
modelu.
✎✎ UWAGA
•• Kartę CI lub CI+ należy uzyskać od lokalnego operatora telewizji kablowej.
•• Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
•• Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
•• Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
•• Karta CI lub CI+ może nie być dostępna w niektórych krajach; informacji na ten temat udziela autoryzowany
sprzedawca.
•• W przypadku problemów należy skontaktować się z operatorem telewizji kablowej.
•• Jeśli ekran jest zniekształcony lub niewidoczny, należy włożyć kartę CI lub CI+, która obsługuje ustawienia
anteny.
20
Polski
Ustawianie danych opcji hotelowej
Aby otworzyć menu: Należy nacisnąć następujące przyciski w podanej kolejności MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Tryb
hotelowy zmieni się na tryb autonomiczny).
Aby zamknąć menu: należy wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie.
✎✎ W zależności od modelu telewizora i regionu niektóre menu mogą być niedostępne w telewizorze.
Funkcja telewizora hotelowego
Opis
Kategoria
Pozycja
Ustawienie
początkowe
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Ustaw wartości początkowe wybierane po włączeniu telewizora.
•• User Defined : Pozwala ręcznie ustawić pozycję Kanał po włączeniu i Typ kanału.
Patrz poniżej pozycje Power On Channel (Kanał po włączeniu) i Power On
Channel Type (Typ kanału po włączeniu).
•• Last Saved : Po wybraniu tej pozycji po włączeniu telewizora będzie wyświetlany
kanał, który był wyświetlany w momencie wyłączania telewizora.
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On
Wybór trybu hotelowego.
•• Interactive mode : Telewizor działa z urządzeniem SI STB lub SBB.
•• Standalone mode : Telewizor działa bez urządzenia SI STB lub SBB.
Po włączeniu telewizor automatycznie przełącza się na ten kanał.
Wybór rodzaju sygnału: AIR (analogowy), DTV (cyfrowy), CATV (analogowy
kablowy), CDTV (cyfrowy kablowy)
•• User Defined : Umożliwia ręczne wybranie ustawienia dla pozycji Power On
Volume (Głośność po włączeniu). Patrz poniżej Power On Volume (Głośność po
włączeniu).
•• Last Saved : Po włączeniu telewizora przywracana jest głośność ustawiona w
momencie wyłączenia telewizora.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Telewizor włącza się z tym poziomem głośności w trybie hotelowym
Autonomiczny.
Min Volume
0
Minimalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie hotelowym
Standalone (Autonomiczny).
Max Volume
100
Maksymalny poziom głośności, który użytkownik może ustawić w trybie
hotelowym Standalone (Autonomiczny).
Power On Source
TV
Wybór urządzenia źródłowego przy włączeniu telewizora
Power On Option
Last Option
Określa stan telewizora w przypadku wyłączenia zasilania po awarii zasilania lub
po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu.
•• Last Option : Powraca do ostatniego stanu przy zasilaniu. Jeśli był to tryb
gotowości, telewizor powraca do trybu gotowości. Jeśli telewizor był włączony,
to następuje jego włączenie.
•• Power On : Po przywróceniu zasilania telewizor zostanie włączony.
•• Standby : Po przywróceniu zasilania telewizor przechodzi w tryb gotowości.
Polski
21
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
Pozycja
22
Polski
Opis
Channel Setup
Daje bezpośredni dostęp do niektórych funkcji menu Channel. Są to m.in. opcje
automatycznego strojenia i ustawienia anteny itp.
Channel Editor
Opcja umożliwiająca edycję ustawienia kanałów przechowywanych w pamięci
telewizora, Za pomocą edytora kanałów można:
•• Zmieniać numery i nazwy kanałów, sortować kanały wg numeracji.
•• Wybrać opcję wyłączenia sygnału wideo dla wybranych kanałów. Opcja
wyłączenia sygnału wideo wyłącza obraz na wybranym kanale, udostępniając
jedynie dźwięk i wyświetlając ikonę głośnika na ekranie.
Edytor kanałów pozwala także na wyświetlenie informacji o kanale, bez
konieczności wyświetlania danego kanału.
Mixed Channel
Map
ON
Funkcja ta umożliwia jednoczesne wyświetlanie/wyszukiwanie wszystkich typów
kanałów antenowych (Naziemne/Kablowe lub Satelitarne).
•• ON: Po wybraniu ustawienia ON można uzyskać dostęp do kompletnej mapy
kanałów, bez względu na wybrany typ połączenia antenowego. Na liście
kanałów znajdą się również kanały naziemne i kablowe.
•• OFF: Po wybraniu ustawienia OFF można korzystać wyłącznie z mapy kanałów
odpowiadającej wybranemu typowi połączenia antenowego [Naziemne/
Kablowe lub Satelitarne]. Na liście kanałów/w edytorze będą wyświetlane
wyłącznie kanały powiązane z wybranym połączeniem antenowym.
OFF
•• ON: Sprawdzanie numeru kanału programu DTV. (Edytor kanałów TV nie jest
dostępny).
•• OFF: Numer kanału programu DTV nie jest sprawdzany. (Edytor kanałów DTV
jest dostępny, ale dodatkowa aktualizacja numeru kanału programu nie jest
obsługiwana).
ON
W przypadku niezgodności danych w mapie kanałów z danymi transmitowanymi
telewizor automatycznie dostraja kanały w celu przywrócenia prawidłowych
danych/parametrów w mapie kanałów.
•• ON: Po wybraniu dla funkcji Channel Rescan Message (Komunikat wyszukiwania
kanałów) ustawienia ON wyświetlany jest komunikat ekranowy OSD o
ponownym wyszukiwaniu kanałów.
•• OFF: Administrator systemu telewizji hotelowej może dla funkcji Channel
Rescan Message (Komunikat wyszukiwania kanałów) wybrać ustawienie OFF,
jeśli komunikat ekranowy OSD o ponownym wyszukiwaniu kanałów nie ma być
wyświetlany dla gości hotelowych.
Pan Euro MHEG
OFF
•• OFF: Jeśli funkcja Pan Euro MHEG jest wyłączona, opcja MHEG będzie działać
zgodnie z danymi technicznymi produktu.
•• ON: Jeśli dla funkcji Pan Euro MHEG zostało wybrane ustawienie ON, opcja
MHEG będzie włączona niezależnie od danych technicznych produktu lub
specyfikacji regionu.
My Channel
OFF
Włączanie lub wyłączanie funkcji My Channel.
Genre Editor
..
Dynamic SI
Channel
Ustawienie
początkowe
Channel Rescan
Message
Edycja typu kanału. (Dostępna po włączeniu funkcji My Channel).
Subtitle Auto On
OFF
Funkcja włącza/wyłącza automatyczne włączanie napisów po wybraniu
określonego kraju.
Funkcja obsługiwana w systemach telewizji hotelowej, które dostosowane są do
odbioru sygnału DVB przeznaczonego do odbioru w Europie.
Funkcja ta związana jest z danymi technicznymi wyświetlania napisów dla
Francji. Funkcja wyświetlania napisów dla pozostałych krajów działa zgodnie
ze specyfikacjami właściwymi dla poszczególnych krajów niezależnie od funkcji
Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów).
•• ON: Gdy dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów) wybrano
ustawienie ON, uwzględniane są specyfikacje wyświetlania napisów dla Francji.
•• OFF: Gdy dla funkcji Subtitle Auto On (Autom. włączenie napisów) wybrano
ustawienie OFF, specyfikacje wyświetlania napisów dla Francji nie są
uwzględniane.
TTX Widescreen
Mode
OFF
Rozszerzenie sekcji napisów w celu dostosowania do szerokości ekranu.
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
Menu OSD
Ustawienie
początkowe
Picture Menu Lock
OFF
Włączanie lub wyłączanie menu obrazu.
Menu Display
ON
•• ON : Menu główne jest wyświetlane.
•• OFF : Menu główne nie jest wyświetlane.
Tools Display
ON
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Tools.
Channel Menu
Display
OFF
Wyświetlanie lub ukrywanie menu Channel.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu
Display
ON
Home Menu Editor
Clock
Włączanie lub wyłączanie panelu przedniego (przycisków lokalnych).
•• Unlock : Odblokowanie wszystkich przycisków panelu.
•• Lock : Blokowanie wszystkich przycisków panelu.
•• OnlyPower : Blokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku zasilania.
•• Menu/Source : Blokowanie wyłącznie przycisków Menu i Source.
•• OFF : Menu strony głównej nie jest wyświetlane.
•• ON : Menu strony głównej jest wyświetlane.
Edycja menu strony głównej
Home Menu Auto
Start
ON
•• ON : Menu strony głównej jest włączane automatycznie.
•• OFF : Menu strony głównej nie jest włączane automatycznie.
Clock Type
OFF
•• OFF : Opcje zegara menu fabrycznego są wyłączone. Tylko menu główne.
•• SW Clock : Włączony tylko zegar programowy.
Local Time
Timer Type
Manual
Wybór metody aktualizacji danych zegara.
•• Manual: Można skorzystać z danych zegara z kanału DVB lub ręcznie ustawić
zegar, gdy telewizor działa w trybie urządzenia autonomicznego.
•• TTX: Informacje o godzinie pochodzą ze strumienia TTX.
•• Time Channel: Można skorzystać z danych zegara z wybranego typu kanału
i numeru kanału.
WakeUp
Włączanie lub wyłączanie funkcji alarmu.
•• WakeUp : Włączanie funkcji alarmu powodującej włączenie urządzenia o
określonej godzinie.
•• OnOff : Wyłączenie funkcji alarmu.
Music Mode AV
OFF
Umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza mp3/audio podłączonego do
urządzenia AV. Po włączeniu umożliwia odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza za
pośrednictwem telewizora nawet wtedy, gdy sygnał wideo jest niedostępny.
Niemniej jednak podświetlenie telewizora nadal działa. W przypadku dostępnego
sygnału wideo telewizor działa normalnie.
Music Mode
Backlight
OFF
W trybie muzyki można skorzystać z opcji włączenia/wyłączenia podświetlenia w
celu oszczędzania energii.
Priority AV
1
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego
złącza.
Priority HDMI
3
Po ustawieniu priorytetu dla złącza i podłączeniu do niego urządzenia
odpowiednie źródło jest ustawiane automatycznie według priorytetu dla tego
złącza.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Music Mode
Remote Jack
Pack
Opis
Pozycja
Wybór źródła sygnału audio/wideo dla modułu RJP (opcje wyboru źródła różnią
się w zależności od modelu).
Wskazanie źródłowego gniazda HDMI telewizora podłączonego do gniazda
modułu RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Polski
23
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
Pozycja
USB Pop-up
Screen
External
Source
HP
Management
Eco Solution
Default
ON
Auto Source
OFF
•• OFF : Wyłączenie funkcji automatycznego przełączania źródła.
•• ON : Po podłączeniu zewnętrznego źródła do telewizora, telewizor
automatycznie zidentyfikuje to źródło i przełączy się na nie.
•• PC : Automatyczna identyfikacja tylko w przypadku sygnału z komputera.
Anynet+ Return
Source
Power On Src
External Source
Banner
Wybór źródła dla telewizora po zatrzymaniu połączenia Anynet+(HDMI-CEC).
(Funkcja ta jest szczególnie przydatna do obsługi modułu Guestlink RJP).
•• ON: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku z
głośników telewizora i jednocześnie przez podłączone słuchawki. Można jednak
regulować tylko poziom głośności głośników telewizora.
•• OFF: Po podłączeniu słuchawek do telewizora można słuchać dźwięku wyłącznie
przez słuchawki.
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Poziom głośności słuchawek można regulować, gdy dla opcji HP MODE wybrano
ustawienie ON.
Main Speaker
ON
•• ON: Odtwarzanie dźwięku telewizora przez jego głośnik.
•• OFF: Odtwarzanie dźwięku telewizora tylko przez słuchawki.
Energy Saving
OFF
Dostosowywanie jasności telewizora w celu ograniczenia zużycia energii.
•• Off: Wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
•• Low: Ustawienie w telewizorze trybu niskiego poziomu oszczędzania energii.
•• Medium: Ustawienie w telewizorze trybu średniego poziomu oszczędzania
energii.
•• High: Ustawienie w telewizorze trybu wysokiego poziomu oszczędzania energii.
Welcome Message
OFF
Wyświetlenie komunikatu powitalnego.
Hospitality Logo
Edycja komunikatu powitalnego.
OFF
Logo/
Message
Wyłącza (OFF) funkcję Hospitality logo (Logo hotelu) z wybranymi ustawieniami
BMP, AVI lub BOTH (Oba). Jeśli nie wybrano ustawienia Wyłączone, po włączeniu
telewizora przed uzyskaniem sygnału ze źródła początkowego wyświetlane jest
logo przez czas ustawiony w opcji „Czas wyświetlania logo”.
•• Kodek DivX nie jest obsługiwany.
Hospitality Logo
DL
..
Pobieranie logo dla trybu hotelowego.
Wymagania dla pliku logo w trybie hotelowym:
•• Tylko pliki BMP lub AVI.
•• Maks. rozmiar pliku: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•• Dopuszczalna nazwa pliku to wyłącznie samsung.bmp lub samsung.avi.
Logo Display Time
..
Ustawianie czasu wyświetlania logo (3, 5, 7 sekund).
Clone TV to USB
Kopiowanie aktualnych ustawień opcji telewizora do urządzenia pamięci USB.
Clone USB to TV
Kopiowanie zapisanych w urządzeniu pamięci USB ustawień opcji telewizora do
telewizora.
Cloning
Setting Auto
Intialize
Polski
Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora,
•• Default : Wyświetlane jest okno podręczne.
•• Automatic : Automatyczne otwarcie menu zawartości urządzenia USB.
•• Disable : Ani okno podręczne ani menu nie są wyświetlane.
Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania paska źródła zewnętrznego.
•• ON : Po włączeniu zasilania telewizora lub zmianie trybu wyświetlany jest pasek
źródła zewnętrznego.
•• OFF : Po włączeniu zasilania telewizora lub zmianie trybu pasek źródła
zewnętrznego nie jest wyświetlany.
Edit Welcome
Message
24
Opis
Ustawienie
początkowe
OFF
Jeśli włączono funkcję Setting Auto Initialize (Ustawianie autom. inicjalizacji), po
wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania głównego następuje przywrócenie
danych do ustawień skopiowanych. Jeśli brak kopii ustawień, a dla funkcji Setting
Auto Initialize (Ustawianie autom. inicjalizacji) wybrano ustawienie Włączone,
zostanie ono zignorowane i telewizor będzie działał tak samo, jak przy wyłączonej
funkcji Setting Auto Initialize (Ustawianie autom. inicjalizacji).
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
REACH
Solution
Opis
Pozycja
Ustawienie
początkowe
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
W przypadku aktywacji funkcja Reach będzie działała w protokole IP zamiast RF.
Server IP Setting
…
Adres URL serwera IP Reach to na przykład https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
Przypisanie numeru kanału DTV w celu przeprowadzenia aktualizacji danych z
serwera REACH. Ten numer kanału musi być taki sam jak numer ustawiony na
serwerze Reach.
…
Funkcja ta umożliwia ustawienie, co jaki czas będą pobierane z serwera REACH
do telewizora dane, takie jak zaktualizowane oprogramowanie, sklonowane pliki i
treści S-LYNC REACH:
1hour: co godzinę
2hour: co 2 godziny
12:00 AM: zawsze o 12:00
2:00 AM: zawsze o 02:00
12:00 PM: zawsze o 24:00
2:00 PM: zawsze o 14:00
REACH Update
Immediate
…
•• ON: Po przejściu telewizora do trybu gotowości (przewód zasilania podłączony,
zasilanie wyłączone) w telewizorze aktualizowane są dane z serwera REACH.
•• OFF: Dane z serwera REACH są aktualizowane w telewizorze wyłącznie zgodnie
z ustawieniem czasu aktualizacji dla serwera REACH.
Group ID
…
Wybór Group ID serwera REACH. (Więcej szczegółów zawiera podręcznik obsługi
serwera REACH).
Room Number
…
Ustawienie numeru pokoju.
REACH Config
Version
…
Wyświetla wersję REACH.
REACH Update
Time
•• ON: W tym telewizorze jest dostępna będzie funkcja REACH.
•• OFF: W tym telewizorze funkcja REACH nie będzie dostępna.
Konfiguracja adresu IP w celu ustanowienia połączenia z Internetem.
Soft AP: Korzystając z tej funkcji można połączyć telewizor z urządzeniami
mobilnymi. Ustaw opcje dla połączenia z urządzeniem Wi-Fi.
•• Soft AP: Włączanie i wyłączanie funkcji Soft AP. Po wybraniu dla funkcji Soft AP
ustawienia Włączone urządzenia mobilne mogą wyszukać nazwę telewizora na
liście połączeń Wi-Fi.
•• Security key: Ustawianie klucza bezpieczeństwa wymaganego do wprowadzenia
w innych urządzeniach w celu ich połączenia z telewizorem.
‒‒ Wpisz wygenerowany klucz bezpieczeństwa w podłączanym urządzeniu.
‒‒ Jeśli połączenie sieciowe nie działa prawidłowo, sprawdź ponownie klucz
bezpieczeństwa. Niewłaściwy klucz bezpieczeństwa może powodować
nieprawidłowe działanie.
Network Setup
Network
✎✎ Funkcja Soft AP może nie być dostępna, jeśli nie jest obsługiwana przez
dany model.
✎✎ Maksymalna liczba urządzeń, które można podłączyć: 4 urządzenia
✎✎ Szybkość transmisji: 10 Mb/s/urządzenie
✎✎ Powyższe dane są oparte na testach wewnętrznych firmy. Rzeczywista
wydajność może różnić się w zależności od środowiska sieci przewodowej/
bezprzewodowej.
SmartHub Model
Setting
Ustawienie modelu Smart Hub.
SmartHub Setting
Service Discovery
Skonfigurowanie Smart Hub.
On
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie Wł., użytkownik może w trybie DLNA
udostępniać treści do odbioru przez inne urządzenia, takie jak smartfony.
Polski
25
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
Pozycja
Ustawienie
początkowe
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
Widget
Solution
Security Mode
DRM
26
Polski
Włączenie/wyłączenie trybu Widget.
Wybór typu rozwiązania (Vender Server/ SINC Server).
Ustawianie adresu URL serwera.
License Server IP
Setting
…
IPTV Mode
ON
Room Num Setting
Virtual
Standby
Opis
Ustawianie adresu IP.
Włączenie/wyłączenie trybu IPTV.
Ustawienie numeru pokoju.
HMS HalfTicker
Display
Wybierz ustawienie On, aby używać opcji HalfTicker UI.
Jeśli wybrano ustawienie Off, opcja HalfTicker UI nie będzie wyświetlana.
Jednakże wszystkie przyciski skrótów (z wyjątkiem Room Control) na pilocie HMS
będą działały normalnie bez wyświetlania opcji HalfTicker UI.
Virtual Standby
Mode
OFF
Po włączeniu trybu wirtualnej gotowości telewizor może zapewniać zasilanie dla
realizowania głównej funkcji w trybie gotowości.
•• ON: Tryb wirtualnej gotowości jest włączony.
•• OFF: Tryb wirtualnej gotowości jest wyłączony.
Po włączeniu funkcji Virtual Standby (Wirtualna gotowość) zużycie energii wynosi
od 9,5 W do 17,4 W (w zależności od wielkości ekranu telewizora).
Reboot Time
...
Ta funkcja pozwala ustawić okres ponownego uruchomienia telewizora po
przejściu w tryb wirtualnej gotowości.
Factory Lock
OFF
Usuwanie Listy urządzeń, gdy zasilanie jest włączane lub wyłączane.
•• ON: Wymagane jest podanie hasła przed wyświetleniem menu ustawień
fabrycznych.
•• OFF: wyłączenie tej funkcji.
Password Popup
...
Włączenie/wyłączenie okna wprowadzania hasła. Po wyłączeniu tej opcji
telewizor nie będzie wyświetlał okna podręcznego do wprowadzania hasła w
czasie wchodzenia do menu ustawień fabrycznych. Jeśli opcja jest włączona, okno
wprowadzania hasła będzie wyświetlane.
Password Input
...
Po aktywowaniu tej opcji wyświetlane będzie okno podręczne z prośbą o
wpisanie 8-znakowego hasła zabezpieczeń. Administrator musi podać hasło
przed zastosowaniem lub aktualizowaniem ustawień zabezpieczeń. Po wpisaniu
prawidłowego hasła opcje takie jak Ustawienie hasła, Reset hasła i Tryb
zabezpieczeń staną się dostępne.
Password Setting
...
Użytkownik może zmienić hasło.
Password Reset
...
Hasło jest resetowane do wartości „00000000”.
Security Mode
...
Tryb zabezpieczeń daje dostęp do zabezpieczonych hasłem funkcji
administracyjnych telewizji hotelowej takich jak HDMI, USB i TTX. Opcja
ta pozwala wyłączyć lub włączyć tryb zabezpieczeń. Po włączeniu trybu
zabezpieczeń opcje takie jak „USB”, „HDMI” i „TTX Security” zostaną automatycznie
aktywowane w podmenu zabezpieczeń. Opcje „Klonowanie USB do TV” i „Resetuj
TV” zostaną wyłączone w menu trybu hotelowego.
USB
...
Włączenie/wyłączenie dostępu USB. Po wyłączeniu dostęp do nośników USB
będzie zablokowany.
HDMI
...
Włączenie/wyłączenie dostępu HDMI. Po wyłączeniu użytkownik nie będzie miał
dostępu do Anynet, sygnału źródłowego HDMI, kanałów zewnętrznych typu HDMI.
TTX Security
...
Po wyłączeniu tej opcji funkcja teletekstu TTX nie będzie działać po naciśnięciu
przycisku TTX na pilocie.
OFF
Konfiguracja obsługi zabezpieczeń zarządzania prawami cyfrowymi (DRM).
OFF: Wyłączenie obsługi zabezpieczeń zarządzania prawami cyfrowymi (DRM).
LYNK DRM: Po wybraniu włączona będzie obsługa tylko zabezpieczeń S-LYNK
DRM CAS.
Pro:idiom: Po wybraniu włączona będzie obsługa tylko zabezpieczeń Pro:Idim
CAS.
LYNK DRM,PI: Po wybraniu telewizor będzie obsługiwał zabezpieczenia S-LYNK
DRM CAS i Pro:Idiom CAS.
DRM Mode
Funkcja telewizora hotelowego
Kategoria
Pozycja
Ustawienie
początkowe
Opis
Otwieranie menu Diagnostyka.
•• Test obrazu: Ten test należy wykonać, jeśli występują problemy z obrazem w
telewizorze.
•• Test dźwięku: Ten test należy wykonać, jeśli występują problemy z dźwiękiem w
telewizorze.
•• Informacja o sygnale: Prezentacja informacji o odbieranym sygnale.
•• Resetuj: Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych dla wszystkich
ustawień telewizora (z wyjątkiem ustawień sieciowych).
Self Diagnosis
for TV
Skorzystaj z tej funkcji, aby sprawdzić status głównych funkcji telewizora
hotelowego.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Umożliwia sprawdzenie stanu aplikacji Pro:Idiom i jej komunikacji z
urządzeniem SI STB lub SBB.
‒‒ Z tej funkcji diagnostycznej należy korzystać w przypadku problemów z
kanałem szyfrowania aplikacji Pro:idiom lub komunikacji z urządzeniem SI
STB lub SBB.
‒‒ W przypadku komunikatu o niepowodzeniu funkcji „Pro:Idiom DTV Channel
Key Loss” oraz niepowodzeniu odtworzenia zawartości w szyfrowanym
kanale Pro:Idiom należy w pierwszej kolejności sprawdzić systemy
nadawania powiązane z funkcją szyfrowania aplikacji Pro:Idiom.
‒‒ Jeśli problem nie jest związany z systemem nadawania, należy
skontaktować sie z serwisem firmy Samsung.
‒‒ W przypadku niepowodzenia funkcji STB SI Vendor Setting oraz
niepowodzenia komunikacji z urządzeniem SI STB lub SBB należy najpierw
sprawdzić urządzenie SI STB lub SBB. Jeśli problem nie jest związany z
urządzeniem SI STB lub SBB, należy skontaktować się z serwisem firmy
Samsung.
Self Diagnosis for
HTV
System
•• RTC
‒‒ Jeśli po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora ustawienia czasu
nie są właściwe, należy skorzystać z tej funkcji.
‒‒ Jeśli ustawienia czasu nie są właściwe, należy skontaktować się z firmą
Samsung.
SW Update
Funkcja aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem urządzenia USB
Service Pattern
OFF
Taka sama funkcja jak SVC Service Pattern (Wzorzec serwisu SVC)
Sound Bar Out
OFF
ON: Dźwięk głośnika telewizora zostanie wyciszony. Dźwięk będzie przesyłany
przez złącze HDMI.
Aby dźwięk był słyszalny, należy podłączyć urządzenie Sound Bar .
OFF: Dźwięk będzie normalnie emitowany przez głośniki telewizora.
Wyświetlanie strony internetowej centrum serwisowego firmy Samsung, wersji
oprogramowania i informacji o adresie Mac.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Gdy telewizor jest w trybie gotowości, można skonfigurować ustawienia
zewnętrznej diody LED.
•• ON: Dioda LED jest włączona.
•• OFF: Dioda LED jest wyłączona.
Przywrócenie wszystkich ustawień telewizora do domyślnych ustawień
fabrycznych.
✎✎ Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i ustawień rozwiązań takich jak REACH, HMS oraz H.Browser można
znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych rozwiązań.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) jest profesjonalnym, interaktywnym rozwiązaniem do
zdalnego sterowania telewizorami, które umożliwia wykonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego
telewizorów, kopiowanie danych, zmianę mapy kanałów, przesyłanie treści REACH i paska informacyjnego TICKER
poprzez system RF DTV do kilkuset telewizorów hotelowych w tym samym czasie. Funkcje REACH są dostępne
tylko w trybie autonomicznym. Rozwiązanie REACH Server jest sprzedawane oddzielnie. Dodatkowe informacje
dotyczące serwera REACH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktus REACH.
Polski
27
¦¦ Welcome Message
Komunikat powitalny to funkcja, która po każdym włączeniu telewizora przez gościa pozwala wyświetlić na telewizorze
wprowadzony komunikat.
‒‒ Ustawienia komunikatu powitalnego można znaleźć w sekcji Logo/Komunikat menu opcji trybu hotelowego.
–– Aby wyświetlić komunikat po włączeniu telewizora, odpowiednia opcja powinna być ustawiona na WŁ.
r
–– Komunikat powitalny może mieć 25 znaków. Można go ustawić w menu Usługi hotelowe.
–– Poniżej znajduje się lista znaków, które można wprowadzić do komunikatu powitalnego:
✎✎ Wielkie litery od A do Z, małe litery od a do z, spacje, litery specjalne.
‒‒ Komunikat powitalny można utworzyć i edytować w menu ekranowym Edit Welcome Message.
‒‒ Komunikat powitalny można zmienić w menu ekranowym Edit Welcome Message przy użyciu przycisków
nawigacyjnych oraz przycisku E pilota.
–– Nie jest możliwe jednocześnie wyświetlanie komunikatu powitalnego i logo hotelu.
28
Polski
¦¦ Hotel Logo
Funkcja logo trybu Dla Gości wyświetla obraz hotelu po włączeniu telewizora.
‒‒ Ustawienia logo hotelu można znaleźć w sekcji Logo/Komunikat menu opcji trybu hotelowego.
–– Pozycje Pobierz logo i Menu wyświetlania logo są aktywne po włączeniu opcji Logo trybu Dla gości.
–– Jeżeli w pamięci jest zapisany obraz logo, a opcja Logo trybu Dla Gości jest włączona, obraz ten będzie
wyświetlany po włączeniu telewizora.
–– Logo trybu Dla Gości nie jest wyświetlane, gdy opcja Logo trybu Dla Gości jest wyłączona, nawet jeżeli obraz
logo został zapisany w pamięci telewizora.
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
•• Hospitality Logo (Logo hotelu)
‒‒ Opcja ta pozwala zdecydować, czy będzie wyświetlane logo hotelu.
‒‒ Początkowe ustawienie to Wyłączone.
‒‒ Można wybrać ustawienie BMP, AVI lub OBA.
‒‒ Po wybraniu ustawienia BMP, AVI lub BOTH (Oba) dostępne są pozycje menu Logo Download oraz Logo Display
Time.
‒‒ Kodek DivX nie jest obsługiwany.
•• Pobieranie logo hotelu
‒‒ Dzięki tej opcji można skopiować logo hotelu z urządzenia USB do pamięci telewizora.
‒‒ Podczas kopiowania logo do pamięci telewizora wyświetlany jest komunikat oczekiwania „W toku”.
‒‒ Po pomyślnym zakończeniu kopiowania wyświetlony zostanie komunikat „Zakończono”.
‒‒ Po niepomyślnym zakończeniu kopiowania pojawi się komunikat „Niepowodzenie”.
‒‒ Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie USB, pojawi się komunikat „Brak USB”.
‒‒ Jeśli urządzenie USB nie zawiera pliku, który można skopiować, ewentualnie jeśli format pliku jest
nieprawidłowy, zostanie wyświetlony komunikat „Brak pliku”. Jeśli komunikat „Brak pliku” zostanie wyświetlony
mimo tego, że w pamięci urządzenia znajduje się plik z logo, należy sprawdzić format pliku. Plik musi być w
formacie BMP lub AVI.
•• Format pliku logo
‒‒ Telewizor obsługuje wyłącznie format BMP i AVI.
‒‒ Nazwa pliku musi brzmieć „samsung.bmp” lub „samsung.avi”.
‒‒ Maksymalna rozdzielczość pliku BMP wynosi 960 x 540.
‒‒ Maksymalny rozmiar pliku AVI wynosi 30 MB.
‒‒ Telewizor nie zmienia rozmiaru ani skali obrazu.
Polski
29
¦¦ Cloning
Funkcja kopiowania na pamięć USB pozwala pobrać zaawansowane ustawienia (Obraz. Dźwięk. Wejście. Kanał.
Ustawienia oraz Hotel Setup z jednego telewizora i załadować je na inne telewizory.
Na pamięć USB można skopiować wszystkie ustawienia z telewizora (ustawionego w pierwszej kolejności).
✎✎ Po przeprowadzeniu klonowania i ponownym włączeniu telewizora stosowane są niektóre funkcje.
• Clone TV to USB: Operacja skopiowania określonych danych z wybranego miejsca pamięci EEPROM telewizora na pamięć
USB.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej
kolejności.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone TV to USB”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
4. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
• In Progress: w trakcie kopiowania danych na pamięć USB.
• Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
• Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
• No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
✎✎ Sklonowany folder będzie miał nazwę T-KTMDEUCB.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: funkcja pozwalają na pobranie danych zapisanych w pamięci
USB do telewizora.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu telewizora.
2. Wejdź do menu Interaktywny, naciskając dane przyciski w odpowiedniej
kolejności. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję „Clone USB to TV”, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
4. Po wyświetleniu komunikatu „Kopiuj dane z USB do telewizora. Zmieniły się wszystkie wartości ustawień
telewizora” wybierz „OK”.
5. Istnieje możliwość sprawdzenia realizacji kopiowania.
• In Progress: w trakcie kopiowania danych do telewizora.
• Completed: operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.
• Failed: operacja kopiowania zakończyła się niepomyślnie.
• No USB: nie jest podłączona żadna pamięć USB.
• No File: W urządzeniu USB brak pliku do skopiowania. W przypadku wyświetlenia komunikatu „Brak pliku” należy
sprawdzić folder na urządzeniu USB. Folder ten powinien mieć nazwę T-KTMDEUCB.
✎✎ Operację kopiowania ustawień z pamięci USB do telewizora można wykonać, naciskając klawisz ENTER i
przytrzymując go przez pięć sekund.
✎✎ Rodzina produktów telewizji hotelowej nie obsługuje funkcji CLONE pomiędzy modelami obsługującymi kanały
satelitarne / funkcje T2 i tymi, które tych kanałów nie obsługują.
Szybkie kopiowanie ustawień w trakcie instalacji
Włóż klucz USB z ustawieniami z pierwszego telewizora, naciśnij przycisk Enter i przytrzymaj go przez 5 sekund.
Warunki wstępne dla klonowania (punkt kontrolny)
–– Klonowanie powinno odbywać się między tymi samymi modelami.
–– Przed przystąpieniem do klonowania wszystkie wyświetlacze należy zaktualizować do najnowszej wersji (ta sama
wersja).
30
Polski
¦¦ Ustawienia skopiowane w menu Hotel
✎✎ Obsługa tej opcji menu zależy od modelu.
Element menu
Opcja podrzędna
Klonowanie
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Power On
Channel
Menu OSD
Polski
31
Element menu
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
32
Polski
Opcja podrzędna
Klonowanie
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Element menu
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Opcja podrzędna
Klonowanie
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Polski
33
¦¦ Ustawienia automatycznej inicjalizacji
Kopiując ustawienia z jednego telewizora do drugiego, kopiowane są zarówno ustawienia dostępne z poziomu gościa oraz z poziomu
hotelu (Picture (Obraz). Sound (Dźwięk). Input (Wejście). Channel (Kanał). Setup (Ustawienia) i Hotel Setup (Ustawienia hotelowe)). Dzięki
temu można dostosować prawie wszystkie wartości ustawień telewizorów hotelowych jako ustawienia standardowe. Jeśli goście mają
dostęp do ustawień dostępnych z poziomu gościa, np, do menu Picture (Obraz), mogą je zmieniać. Zmienione przez gości ustawienia nie
będą już ustawieniami standardowymi. Jeżeli opcja Setting Auto Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) jest włączona, to po wyłączeniu
i ponownym włączeniu telewizora automatycznie przywraca (inicjalizuje) on wszystkie wartości ustawień dostępne z poziomu gościa z
powrotem do skopiowanych wartości standardowych. Opcja Setting Auto Initialize (Ustawienia autom, inicjalizacji) działa wyłącznie w
przypadku skopiowanych wartości ustawień dostępnych z poziomu gościa. Nieskopiowane ustawienia są ignorowane.
Poniższa tabela przedstawia ustawienia, które są przywracane do skopiowanych wartości, gdy opcja Setting Auto Initialize (Ustawienia
autom, inicjalizacji) jest włączona.
✎✎ Obsługa tej opcji menu zależy od modelu.
Element menu
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Picture
Flesh Tone
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Sound
Audio Format
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
34
Polski
Element menu
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Polski
35
¦¦ Plug & Play
Tryb Plug & Play - Hotel pozwala na automatyczne wybranie trybu hotelowego oraz jednorazowe skonfigurowanie opcji
Konfiguracja kraju. Konfiguracja zegara i Tryb obrazu.
–– Tryb Plug & Play - Hotel jest dostępny tylko przy pierwszym włączeniu telewizora.
–– Po skonfigurowaniu telewizora i skopiowaniu ustawień na pamięć USB
–– Przy następnych telewizorach wystarczy zamknąć tryb Plug & Play - Hotel, podłączyć pamięć USB i skopiować
zapisane na niej ustawienia do telewizora.
–– W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne.
Jeśli została wybrana opcja TV Reset, telewizor zresetuje
wszystkie ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych,
a następnie wyświetli menu Hotelowy Plug & Play. Przejdź
do ekranu Hotelowy Plug & Play poniżej.
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Po zmianie kraju
w ustawieniu
Bieżąca lokalizacja
EU
Telewizor jest
automatycznie wyłączany i
włączany.
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Jeżeli kraj w opcji Bieżąca
lokalizacja nie zostanie zmieniony
Po wybraniu opcji
Tryb klonowania
Kopiowanie ustawień systemu z pamięci
USB lub serwera do telewizora.
E
Po wybraniu opcji
Podstawowa
konfiguracja
telewizora
Po wybraniu menu
opcji hotelowych
E
Zakończ konfigurację i przejdź bezpośrednio
do menu opcji hotelowych.
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
E
Deutsch
r+E
Wybór języka
Wybierz opcję Country oraz Tryb
obrazu.
Ɗʀɇ͝
Wybierz rodzaj sygnału,
który ma być użyty
do automatycznego
strojenia.
Setup Complete!
Auto Tuning
Your TV is now ready to use.
Auto tuning is finding channels for you...
r+E
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
r+E
E
Done
Pojawi się menu Opcje
hotelowe.
Polski
0
Stop
Wybierz Tryb zegara, DST, a
następnie odpowiednią opcję
ustawienia Strefa czasowa.
E
36
Analogue
0
0
0
0
E
Naciśnij przycisk wyłączenia
zasilania, aby wyjść.
Po wyszukaniu kanałów.
•• LocalSet
‒‒ Wyjściowo podświetlone: UE
‒‒ Naciśnięcie przycisku Enter po wybraniu opcji Zmień pozwala zmienić kraj.
‒‒ Jeżeli kraj zostanie zmieniony, to telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
‒‒ W przypadku wybrania nieprawidłowego kraju należy ponownie wybrać opcję TV Reset po wejściu do sekcji
System w menu Hotel.
•• Język menu OSD
‒‒ W przypadku wybrania opcji Podstawowa konfiguracja telewizora z menu ekranowego „Typ instalacji telewizora”
pojawi się menu ekranowe „Język menu”.
‒‒ Wyjściowo podświetlone: English
‒‒ W przypadku naciśnięcia przycisku Enter pojawi się menu ekranowe „Tryb obrazu”
•• Tryb obrazu OSD
‒‒ Wyjściowo podświetlone: Standardowy
‒‒ Na telewizorze wyświetlone zostanie menu ekranowe Tryb obrazu, na którym można wybrać tryb obrazu
Dynamiczny lub Standardowy.
•• Automatyczne programowanie OSD
‒‒ Po naciśnięciu przycisku Enter telewizor automatycznie rozpocznie wyszukiwanie kanałów.
•• Ustawianie menu ekranowego Tryb zegara, DST(czas letni) oraz Strefa czasowa
‒‒ Wyjściowo podświetlone: Tryb zegara : Auto, DST: Wyłączone, Strefa czasowa: Wschodni
‒‒ Jeżeli na telewizorze ustawione będą kanały cyfrowe, które nadają informacje o dacie i godzinie, dla opcji Tryb
zegara należy wybrać ustawienie Auto. Telewizor ustawi datę i godzinę automatycznie.
‒‒ Jeżeli na telewizorze nie będą ustawione kanały cyfrowe, dla opcji Tryb zegara należy wybrać ustawienie Ręcznie,
a następnie ręcznie ustawić datę i godzinę.
‒‒ Dla opcję DST należy wybrać ustawienie Włączone lub Wyłączone, aby zastosować czas letni w telewizorze lub
nie.
‒‒ Na wyświetlonej mapie należy wybrać swoją strefę czasową.
Polski
37
¦¦ Pilot wielotelewizorowy
Pilot wielotelewizorowy to specjalny nadajnik, który pozwala na sterowanie wszystkimi telewizorami z jednego pilota.
Jest to funkcja przydatna, gdy w jednym miejscu znajduje się wiele telewizorów, np, w szpitalu. Wówczas w menu
ekranowym każdego telewizora będzie wyświetlany numer identyfikacyjny. Jeden pilot może obsługiwać do 9 różnych
kluczy transmisji.
Początkowy identyfikator każdego telewizora to „0”.
–– Identyfikator można ustawić i wyzerować w trybie telewizji analogowej lub w trybie PC. (niedostępne przy
kanałach TTX i kanałach telewizji cyfrowej)
–– Możliwa wartość identyfikatora wynosi od 0 do 9.
–– Naciśnij jednocześnie przycisk MUTE i RETURN na ponad 7 sekund, a następnie wybierz przycisk numeryczny,
aby ustawić kod.
–– Na środku menu ekranowego zostanie wyświetlona opcja ustawiania identyfikatora.
–– Zostanie wyświetlone następujące polecenie: „Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit.” x zastępuje cyfrę.
✎✎ Menu będzie wyświetlane do momentu naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
–– Na przykład w telewizorze i pilocie zostanie ustawiony identyfikator 1, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 1.
–– Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Nowy zdalny kod: 1”. Telewizor może być od tej chwili sterowany
tylko pilotami o takim samym kodzie.
–– Jeśli identyfikator pilota nie jest taki sam, co telewizora, pojawi się następujący komunikat. „TV ID x”
(„Identyfikator telewizora to x”; x odpowiada identyfikatorowi telewizora)
–– Aby zresetować kod identyfikatora, naciśnij jednocześnie przyciski MUTE i EXIT na ponad 7 sekund. Po
zaprzestaniu naciskania przycisków kod identyfikatora dla telewizora i pilota jest resetowany do „0”. Pojawi się
komunikat „Zdalny kod sterowania zostały ustawiony na 0”.
38
Polski
¦¦ CH Bank Editor (tylko telewizory Smoovie)
Edytor zbioru kanałów to funkcja umożliwiająca edytowanie kanału i przypisanie go jednego z 3 zbiorów.
W zależności od karty zbioru klient hotelu może oglądać konkretne kanały.
Konfigurowanie Edytora zbioru kanałów w trybie niezależnym
1. Wejdź do menu niezależnego hotelu, korzystając z kombinacji klawiszy „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER”
2. Wybierz dostawcę SI: “Smoovie”
3. Dostępna będzie nowe opcja menu: „CH Bank Editor”
4. Otwórz „CH Bank Editor”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
Polski
39
5. Edytuj zbiór kanałów w sposób pokazany na poniższym przykładzie.
a. BANK1 (Kanały darmowe): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie nie ma żadnej karty.
b. BANK2 (Karta rodzinna - Zielona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się zielona karta
(GREEN CARD).
c. BANK3 (Karta dla pełnoletnich - Czerwona): Wybierz kanały, które będą dostępne, gdy w pilocie znajduje się
czerwona karta (RED CARD).
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania SMOOVIE - Referencje
1. Jeśli SMOOVIE zostanie wybrane jako dostawca SI, należy korzystać z pilota SMOOVIE.
2. Za pomocą klawiatury numerycznej pilota można wybrać tylko kanały ze BANK1.
W tym przypadku, jeśli chce się zmienić kanał za pomocą czerwonej lub zielonej karty, należy skorzystać z klawiszy w
górę/w dół.
3. W spisie kanałów lub w programie widoczne będą wyłącznie kanały w listy BANK1.
40
Polski
¦¦ Channel Editor
Edytor kanałów to funkcja pozwalająca na edycję numeru i nazwy kanału.
–– Aby posortować kanały wg numeru wprowadzonego przez użytkownika należy użyć funkcji Edytor kanałów.
r
<W zależności od modelu oraz regionu niektóre elementy menu mogą być niedostępne>
Prosta procedura edycji kanałów z użyciem funkcji Edytor kanałów w trybie niezależnym
Krok
Opis ogólny
1
Wybierz funkcję „Channel Setup” w menu opcji hotelowych.
2
W menu opcji hotelowych wejdź do funkcji „Channel Editor”
3
Utwórz tabelę z ostateczną listą wybranych kanałów
4
Przy użyciu przycisku TOOLS ustaw kanały w wybranej kolejności
5
Aby wyjść, naciśnij przycisk EXIT lub RETURN.
<Dokładniejsze informacje znajdują się poniżej>
Sekwencja uruchamiania telewizora Smoovie
Używany telewizor Smoovie (tryb naziemny/kablowy)
Krok
Włączona mieszana mapa kanałów (używane oba tryby
naziemny i kablowy)
Uruchom funkcję Plug&Play bez zapisywania kanałów.
1
✎✎ Po uruchomieniu funkcji Plug&Play wyświetl menu
opcji hotelowych i zacznij od kroku 3. (menu opcji
hotelowych: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Po uruchomieniu funkcji Plug&Play na telewizorze jest
wyświetlane menu hotelowe.
Używany tylko tryb naziemny lub kablowy
Uruchom funkcję P&P dla wszystkich opcji (automatyczne
strojenie trybu naziemnego lub kablowego)
✎✎ Po uruchomieniu funkcji Plug&Play wyświetl menu
opcji hotelowych i zacznij od kroku 3. (menu opcji
hotelowych: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Po uruchomieniu funkcji Plug&Play na telewizorze zostanie
wyświetlone menu hotelowe.
3
Skonfiguruj funkcję włączonej mieszanej mapy kanałów.
4
Włącz i wyłącz zasilanie telewizora.
Wybierz telewizor Smoovie w menu hotelowym.
5
Otwórz menu hotelowe.
Wybierz opcję Konfiguracja kanałów (można pominąć).
6
Wybierz telewizor Smoovie w menu hotelowym.
Wybierz opcję „Naziemne” lub „Kablowe”, aby przeprowadzić
automatyczne strojenie (można pominąć).
7
Wybierz opcję Konfiguracja kanałów.
Skonfiguruj Edytor zestawów kanałów.
8
Wybierz opcję „Naziemne + Kablowe”, aby przeprowadzić
automatyczne strojenie.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania można
korzystać z telewizora.
9
Skonfiguruj Edytor zestawów kanałów.
10
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania można
korzystać z telewizora.
Polski
41
Lista kanałów
Można wyświetlić informacje o kanałach za pomocą opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/Inne. Analogowe lub Ulubione 1-5.
✎✎ Po naciśnięciu na pilocie przycisku CH LIST zostanie wyświetlony ekran Lista kanałów.
• Wszystkie Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały.
• TV: Pokazuje wszystkie dostępne kanały telewizyjne.
• Radio: Pokazuje wszystkie aktualne kanały radiowe.
• Dane/Inne: Pokazuje wszystkie aktualnie dostępne kanały MHP lub inne.
• Analogowe: Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały analogowe.
• Ulubione 1-5: Pokazuje wszystkie ulubione kanały.
✎✎ Aby wyświetlić dodane kanały ulubione, naciśnij przycisk CH LIST i przy użyciu przycisku L (Tryb CH) poruszaj się
między pozycjami na liście Ulubione 1-5.
✎✎ Używanie przycisków sterujących na ekranie Lista kanałów.
• T (Narz.): Wyświetlenie menu opcji.
• L (Tryb CH / Kanał): Przejdź do opcji Wszystkie. TV. Radio. Dane/ Inne. Analogowe lub Ulubione 1-5.
• Po wybraniu opcji Widok progr, w menu T (Narz.) możesz przejść do innego kanału, naciskając przycisk L
(Kanał).
• E (Oglądaj / Informacje): Oglądanie wybranego kanału. / Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego
programu.
• k (Strona): przejście do poprzedniej lub następnej strony.
42
Polski
Korzystanie z opcji Programowanie wyświetlania w funkcji Lista kanałów
(tylko kanały cyfrowe)
Po ustawieniu opcji Programowania wyświetlania w funkcji Lista kanałów, wybrany program można ustawić wyłącznie w
funkcji Widok progr..
1. Naciśnij przycisk CH LIST i wybierz kanał cyfrowy.
2. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz opcję Widok progr.. Zostanie wyświetlona lista programów dla danego kanału.
3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, wybierz program i naciśnij przycisk ENTER E (Informacja) lub INFO.
4. Wybierz Programowania wyświetlania, a po zakończeniu programowania naciśnij przycisk ENTER E.
✎✎ Jeśli chcesz anulować funkcję Programowania wyświetlania, wykonaj kroki od 1 do 3. Wybierz opcję Anuluj harmon.
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu Lista kanałów (Widok progr.. Edytuj ulubione. Zablokuj/Odblokuj. Edycja nazwy
kanału. Edytuj numer kanału. Usuń. Informacja. Sortuj. Tryb edycji).
Elementy menu mogą się różnić w zależności od stanu kanału.
1. Wybierz kanał i naciśnij przycisk TOOLS.
2. Wybierz funkcję i zmień jej ustawienia.
• Widok progr.: wyświetlanie programu po wybraniu kanału cyfrowego.
• Edytuj ulubione: często oglądane kanały można ustawić jako ulubione. Dodaj lub usuń wybrany kanał w opcji Ulubione
1-5.
1. Wybierz opcję Edytuj ulubione i naciśnij przycisk ENTER E.
2. Naciśnij przycisk ENTER E, aby wybrać opcję Ulubione 1-5, a następnie naciśnij przycisk OK.
✎✎ Jeden kanał ulubiony można dodać do kilku grup w ramach kategorii Ulubione 1-5.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
• Edycja nazwy kanału (tylko kanały analogowe): Przypisanie własnej nazwy kanału.
• Edytuj numer kanału (tylko kanały cyfrowe): Zmień numer, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne.
✎✎ W niektórych regionach funkcje Edycja nazwy kanału i Edytuj numer kanału są nieobsługiwane.
• Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
• Informacja: wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu.
• Sortuj: Zmienia sortowanie listy według nazwy lub numeru kanału.
• Tryb edycji: Możesz wybrać ulubione kanały lub wyedytować je.
Polski
43
Używanie menu Opcje t
Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu (Edytuj ulubione. Zablokuj/ Odblokuj. Usuń. Usuń zaznaczen.. Zaznacz
wszystkie).
1. Naciśnij przycisk TOOLS na ekranie Lista kanałów i wybierz polecenie Tryb edycji. Na lewo od danego kanału pojawi się
znak wyboru.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz odpowiedni kanał, a następnie naciśnij przycisk ENTER E. Znak (c) oznacza
wybrany kanał.
✎✎ Można wybrać więcej niż jeden kanał.
✎✎ Naciśnij ponownie przycisk ENTER E, aby odznaczyć kanał.
3. Naciśnij przycisk TOOLS i wybierz funkcję, której ustawienia chcesz zmienić.
• Edytuj ulubione: Często oglądane kanały możesz ustawić jako ulubione.
✎✎ Ekran Edytuj ulubione jest podzielony na pięć grup (Ulubione 1. Ulubione 2 itd). Ulubiony kanał można dodać do
dowolnej grupy. Wybierz grupę, naciskając przyciski ▲ / ▼.
• Zablokuj / Odblokuj: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.
✎✎ Ta funkcja jest dostępna tylko przy funkcji Blokada kanału ustawionej na Włączone
✎✎ Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za
pomocą opcji Zmień kod PIN.
• Usuń: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
• Usuń zaznaczen.: Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych kanałów.
• Zaznacz wszystkie: Zaznaczenie wszystkich kanałów na liście kanałów.
44
Polski
¦¦ My Channel
Opisywana funkcja określa język i gatunek kanałów dostępnych w hotelu. Wyświetla odpowiednie kanały po wybraniu
języka i gatunku przez użytkownika.
•• W pierwszej kolejności należy wybrać język. W przeciwnym razie nie będzie można określić gatunku.
•• Wybranie gatunku bez dodania jakiegokolwiek kanału spowoduje, że na liście kanałów wyświetlone zostaną wszystkie
dostępne kanały.
•• Funkcja My Channel (Mój kanał) działa tylko w trybie autonomicznym.
•• Funkcja SI Vendor (Integrator systemów) w trybie autonomicznym: Ta funkcja nie działa po wybraniu opcji Smoovie.
•• Opcja Mój kanał znajduje się w Menu opcji hotelowych > Kanał i można ją włączyć lub wyłączyć.
•• Opcja Mój kanał jest dostępna tylko po jej włączeniu.
Kompozycja kanałów [Tryb gatunku]
Standard
Hotel
Kategoria
Gatunek
T. kanału
Aktywacja trybu anteny
Wszystkie
(domyślne)
O
Wiadomości
O
Radio
O
Rozrywka
O
Sport
O
Hotel
O
2
1
Udostępnia tryb gatunku kanałów dla każdego
języka, który został ustawiony w trybie
fabrycznym.
My Channel
3
4
Language
5
Opis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Informacje dotyczące liczby pozycji wyświetlanych na liście znajdują się w części Elementy.
Polski
45
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig.: Help (Pomoc
nawigacji)
BLUE
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni język i Gatunek)
Zachowaj poprzedni
Enter
Wybieranie elementu.
Wybierz
Ch. Up/Down
Przejdź do podświetlania według strony.
(Brak instrukcji)
UP/DOWN
Przełączanie języków, listy gatunków. (w trybie cyklicznym)
RIGHT
Wybiera zaznaczony element, a następnie przenosi podświetlenie do sekcji
Gatunek.
Przen.
RETURN
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni język i Gatunek)
(Brak instrukcji)
EXIT
Powrót do ekranu. (Konfiguracja gatunku: Ostatni język i Gatunek)
(Brak instrukcji)
✎✎ UWAGA
•• W tej części opisano układ interfejsu użytkownika, który jest wyświetlany po włączeniu telewizora. (Menu opcji
hotelowych > Kanał > Mój kanał: Włączone)
•• Gatunek jest listą niższego szczebla dla każdego języka.
•• Ekran transmisji, który był wyświetlany przy ostatnim zapamiętanym kanale.
‒‒ Jeżeli użytkownik chce zachować poprzednią mapę kanałów dla języka i gatunku, może nacisnąć na pilocie
przyciski NIEBIESKI, RETURN i EXIT, aby zamknąć interfejs użytkownika.
✎✎ ITD.
•• Domyślne podświetlenie: Ostatnie pozycje w pamięci (Język, Gatunek)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Background Screen (Ekran
w tle)
Wyświetla ostatni zapamiętany kanał, pokazywany po włączeniu telewizora.
2
Function Title (Tytuł
funkcji)
To jest nazwa funkcji.
3
Pozycje kategorii Język
Wyświetla listę języków.
Wyświetla ostatni wybrany język.
4
Genre Items (Elementy
kategorii Gatunek)
Wyświetla listę gatunków.
Wyświetla dostępne pozycje kategorii Gatunek dla każdego języka, który został ustawiony w
trybie fabrycznym. (zawsze zawiera element „All” (Wszystkie))
Wyświetla ostatni wybrany gatunek.
5
Highlight (Podświetlenie)
Jeżeli tytuł elementu w danym obszarze jest za długi, zadziała funkcja automatycznego
przesuwania tekstu.
6
Indicator (Wskaźnik)
Jest wyświetlany, gdy dostępna jest poprzednia lub następna strona.
46
Polski
Interakcja podświetlenia [Pozycje kategorii Język]
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
✎✎ UWAGA
•• Użytkownik może przechodzić między pozycjami na listach Język i Gatunek, naciskając na pilocie przyciski w
górę i w dół.
•• Obsługiwane jest przełączanie cykliczne.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
W DÓŁ
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
W GÓRĘ
Cambodia
Cambodia
▼
▼
W GÓRĘ x 4
W DÓŁ x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
W DÓŁ
W GÓRĘ
W DÓŁ x 4
W GÓRĘ x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
W DÓŁ x N
W GÓRĘ x N
KONIEC
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Polski
47
Interakcja podświetlenia [Pozycje kategorii Gatunek]
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Wybierz / W PRAWO
W LEWO
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Podświetlony jest aktualnie wybrany język.
•• Domyślne podświetlenie: Bieżący wybór gatunku.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Wybierz / W PRAWO
W LEWO
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Domyślne podświetlenie: All
48
Polski
Interakcja zmiany trybu (1/3)
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
W dół
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Bieżący tryb gatunku: All / All
W PRAWO
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
W dół
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Podświetlenie automatycznie przechodzi do menu
gatunku po wybraniu języka.
Zapisz
Polski
49
Interakcja zmiany trybu (2/3)
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
1
Zapisano pomyślnie.
Można oglądać kanały w wybranych językach i gatunkach.
Zapisz
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Wyświetlany jest komunikat o zakończeniu zmiany
trybu gatunku.
•• Czas oczekiwania (5 s)
OK / Powrót
lub Czas
oczekiwania
Stan bieżący: Afrikaans / News
50
Polski
Interakcja zmiany trybu (3/3)
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
W dół x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Bieżący tryb gatunku: All / All
W PRAWO
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
NIEBIESKI
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Wybierz
/
RETURN
/
Czas
oczekiwania
•• Naciśnięcie przycisku w lewo od menu Gatunek
do menu Język powoduje podświetlenie bieżąco
wybranej pozycji kategorii Język.
Stan bieżący: Afrikaans / News
Polski
51
Scenariusz po włączeniu zasilania [Ostatnie zapamiętane ustawienie]
•• Ta strona służy wyłącznie prezentacji możliwych interakcji. Wygląd każdego z ekranów może się nieco różnić od
rzeczywistego.
Stan bieżący: Afrikaans / News
POWER
Wyłączanie zasilania
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Bieżący tryb gatunku: Afrikaans / News
52
Polski
Edytor gatunków (Funkcja ta umożliwia ustawienie gatunku każdego kanału w hotelowej telewizji.)
• Można z niego skorzystać za pośrednictwem opcji Menu hotelowe (fabryczne).
• Wśród obsługiwanych gatunków są Wiadomości. Radio. Rozrywka. Sport i Hotel.
• Dla każdego kanału można wybrać równocześnie więcej, niż jeden gatunek.
Edytor kanałów (Edytor języków): Jest to edytor, który umożliwia skonfigurowanie języka dla każdego kanału telewizora
hotelowego.
• Obsługiwane języki (47 języków): afrykanerski, albański, arabski, bośniacki, bułgarski, kambodżański, chiński,
chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, hindi, węgierski,
indonezyjski, włoski, japoński, kazachski, koreański, łotewski, litewski, macedoński, malajski, birmański, nepalski,
norweski, perski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, tajlandzki,
turecki, ukraiński, uzbecki, wietnamski
• Jeśli dla języka jest ustawiony więcej niż jeden kanał, język jest rejestrowany jako kategoria, a użytkownicy mogą
wyświetlać kanały wg języka.
• Dla kanału można ustawić więcej niż jeden język. Jeśli użytkownik wybierze kategorię, na liście kanałów wyświetlane są
wyłącznie kanały odpowiadające danemu językowi.
• Jeśli z listy kanałów zostanie wybrany kanał, dla którego ustawiono dany język, do menu Narzędzia zostanie dodana
pozycja Edytuj język. W przeciwnym razie do menu Narzędzia dodawana jest pozycja Dodaj do języka.
• * Jeśli zostanie użyta odpowiednia funkcja, dla wybranego kanału można ustawić lub anulować język.
• W interfejsie użytkownika dostępny jest ekran, na którym po włączeniu zasilania użytkownik może wybrać język lub
gatunek.
Układ lewej ramki
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
Enter
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
RETURN
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
Polski
53
✎✎ UWAGA
•• Jest to element lewego panelu (Kategorie języka).
✎✎ ITD.
•• Domyślne podświetlenie: „Bieżąco wybrany język”
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
•• Po otwarciu tego ekranu domyślnie podświetlona jest bieżąco wybrana pozycja.
•• Dostępne są ikona języka + nazwa kategorii. (Jeżeli podświetlona jest pozycja w panelu
głównym, wyświetlana jest tylko ikona).
•• Przemieszczanie podświetlenia
‒‒ Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół powoduje przemieszczenie podświetlenia.
‒‒ Jeśli na stronie nie można wyświetlić wszystkich pozycji, pojawiają się wskaźniki w górę i
w dół.
‒‒ Po przemieszczeniu podświetlenia do kategorii w panelu głównym wczytywana jest lista
kanałów odpowiadająca wybranej kategorii.
1
Lewy panel [Kategorie języka]
Standard
Hotel
Kategoria
Tryb kanału
Aktywacja trybu anteny
Dostrojone
pierwotnie
Zarejestrowano
O
Język
Wszystkie języki
O
Język 1
O
Język 2
O
.
O
Opis
•• Wyświetlane są wszystkie kanały
zarejestrowane przez operację
automatycznego strojenia.
•• Wyświetlana jest lista kanałów i źródeł
określonych na liście zarejestrowanych
kanałów.
•• Pozycja Wszystkie języki stanowi
podsumowanie wszystkich kanałów
zarejestrowanych dla poszczególnych języków.
(Udostępniana jest tylko użytkownikom
końcowym).
Narzędzia [Zarejestrowane/Kategorie języka]
•• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów >
Narzędzia > Informacje
54
Polski
•• Pozycje są wyświetlane bez nagłówka „Kanał”.
•• Po podświetleniu pozycji Zarejestrowane/Język można uaktywnić odpowiednie
okno, naciskając przycisk „INFO” na pilocie.
•• Wyświetlane są wszystkie języki.
•• Po pozycjach kategorii Język można nawigować za pomocą przycisków w górę lub
w dół. Wyświetlane są odpowiednie wskaźniki.
✎✎ UWAGA
•• Na ilustracji przedstawiono menu Narzędzia wyświetlane dla Kategorii wybranej w lewym panelu.
•• Dla każdej pozycji Zarejestrowane/Język wyświetlane są tylko informacje.
•• Pozycje są wyświetlane bez nagłówka „Kanał”.
Przypadki błędów
✎✎ UWAGA
•• Taki komunikat pojawia się, gdy na liście zarejestrowanych kanałów brak zapisanych kanałów.
Elementy
Nr
1
Nazwa
Opis
Komunikat
•• Jeśli pozycja Zarejestrowane kanały nie zawiera żadnych kanałów
(jest pusta), po przejściu do przeglądarki wyświetlane jest podręczne
okno komunikatu umożliwiające użytkownikom przełączenie się na
menu Automatyczne strojenie.
•• Jeśli nie skonfigurowano ani daty i godziny, ani kanału, a użytkownik
otworzy Edytor kanałów, w taki sam sposób jak opisano wyżej
wyświetlane jest podręczne okno komunikatu umożliwiające
przełączenie się na menu Automatyczne strojenie.
•• Taki komunikat pojawia się, gdy nie skonfigurowano daty i godziny.
‒‒ Jeśli data i godzina nie są skonfigurowane, ten komunikat jest wyświetlany w trybie fabrycznym przed przejściem
do Edytora kanałów.
Polski
55
✎✎ Uwagi
• Taki komunikat pojawia się, gdy w kategorii Język nie zarejestrowano żadnego kanału.
Elementy
Nr
Opis
1
Opis
• Komunikat jest wyświetlany, gdy aktualnie wybrany kraj nie zawiera żadnych elementów.
Główna ramka [Przeglądarka kanałów]
56
Polski
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
CH UP/DOWN
Przełącza stronę.
Strona
Enter
Wybiera lub wchodzi do odpowiedniego obszaru Przeglądarki kanałów.
Wybierz
RETURN
Powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie w górę lub w dół.
(Bez programu)
RIGHT
Przesuwa zaznaczenie do obszaru Przeglądarki kanałów.
(Bez programu)
INFO
Pokazuje informacje na temat kategorii.
(Bez programu)
TOOLS
Pokazuje menu funkcji narzędzi.
Narzędzia
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest element głównej ramki (Przeglądarka kanałów).
• Początkowo, przed wejściem do obszaru użytkowania lub źródła zewnętrznego, podświetlony jest kanał.
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Główna ramka
2
Pasek przewijania
Pokazuje kanał lub listę źródeł dla wybranej aktualnie kategorii.
Pokazuje położenie bieżącej strony w odniesieniu do wszystkich stron.
3
Poruszanie się w
obszarze pomocy
Wyświetlane, gdy użytkownik otworzy Edytor kanałów. (Pojawia się ponownie, jeśli użytkownik zamknie i
ponownie otworzy Edytor kanałów).
Przestaje być wyświetlane po upływie czasu oczekiwania (5 s) lub po naciśnięciu przycisku.
4
Poruszanie się w
obszarze pomocy
Bieżące dane kraju i CZERWONE przyciski są wyrównane do lewej strony. (Są wyświetlane i używane według
grupy, graficznie.) Przewodnik po przyciskach jest wyrównany do prawej strony.
Polski
57
Wspólne elementy kanałów [+ ikona - metoda]
Zasady prezentacji listy kanałów
Standard
Element
Konstrukcja
Kanały cyfrowe
• Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
• Format numeru kanału: ###-### (Numer kanału symbolizuje znak ‘-’.)
Kanały analogowe
• Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
• Format numeru kanału: ### (znak ‘-’ nie jest używany do oznaczania numerów
kanałów analogowych.)
Kanały cyfrowe
• Pole wyboru + Ikona stanu + Numer kanału cyfrowego + Nazwa kanału
• Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego numeru kanału
określają regionalne specyfikacje.)
Kanały analogowe
• Pole wyboru + Ikona analogowa + Numer kanału analogowego + Nazwa kanału
• Format numeru kanału: ### (Maksymalną długość wyświetlanego numeru kanału
określają regionalne specyfikacje.)
ATSC
DVB (CHEM)
Zasady prezentacji ikon na liście kanałów
Element
Dynamiczne
SI
Ikona
Przykład
Kanały usunięte
przez Dynamiczne
SI
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanały, które zostały usunięte
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
1
Kanały dodane
przez Dynamiczne
SI
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanały, które zostały dodane
przez Dynamiczne SI, ale nie przez
użytkownika.
2
• Wyświetlana jest ikona kanału
analogowego.
3
• Kanał, który jest źródłem sygnału.
4
• Przedstawia kanały na żywo z anten.
Ikony anteny powietrznej, kablowej
i satelitarnej wyświetlane są z
najniższym priorytetem.
5
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Ikona kanału zakodowanego. (Wyświetlane
dla anteny satelitarnej.)
-
NNNNNNNN KAN.NAZWA
• Kanał z wyciszonym dźwiękiem. (Dźwięk i
dane o kanale są dostępne.)
-
Ikona kanału analogowego
Ikona kanału źródłowego
Ikona anteny
Naziemne
koncentryczny
Satelitarne
Ikona kanału zakodowanego
Wyciszenie filmu
58
Polski
Priorytet
NNNNNNNN KAN. NAZWA
(wprowadzona nazwa kanału.)
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
NNNNNNNN KAN.NAZWA
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (1/2)
• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów > Narzędzia >
Edycja języka
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
Enter
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwaga
• To jest definicja Dodaj do krajów.
• Podświetlony kanał lub wybrane kanały zostają dodane do kategorii Kraj.
✎✎ Itd.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Polski
59
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
Okno
• Jeżeli wśród wybranych nie ma kanałów zarejestrowanych na liście kraju, jako tytuł
wyświetlane jest „Dodaj do krajów”.
• Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy kraj został wybrany podczas
wchodzenia na ekran, czy nie.
2
Przewodnik
3
Informacje o wyborze
• Numer i nazwa wybranego kanału.
–– Nazwa kanału jest wyświetlana, jeżeli wybrany został jeden kanał: Wybrany kanał:
NNNN-NNN ABC
–– Jeżeli wybrano więcej niż jeden kanał, pokazywana będzie liczba wybranych kanałów:
Wybrane kanały: N
4
Pełna wiadomość
• Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana zawsze
po wybraniu przycisku OK.)
5
Znak wyboru
• Jak rozpoznać znaczenie wielu oznaczeń wyboru kanału
•
: Gdy wszystkie elementy są zarejestrowane.
•
: Gdy tylko część elementów jest zarejestrowana.
•
: Gdy żadne elementy nie są zarejestrowane.
Dodaj do krajów / Edytuj kraje (2/2)
• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów
> Narzędzia > Edycja języka
60
Polski
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
Enter
Wybór podświetlonego elementu.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
UP/DOWN
Przesuwa podświetlenie między elementami kategorii Kraj.
Przesuń
LEFT/RIGHT
Przesuwa podświetlenie.
Przesuń
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest definicja polecenia Edytuj kraje.
• Podświetlony element menu kanał lub więcej niż jeden wybrany kanał, zostaje dodany lub usunięty z kategorii Kraj.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
1
Dodaj do Krajów
• Jeżeli zarejestrowany kanał jest wśród wybranych, opcja Edytuj kraje będzie
wyświetlana jako tytuł.
• Pole wyboru jest wyświetlane w zależności od tego, czy wybrany kanał został
zarejestrowany.
2
Przewodnik
3
Pełna wiadomość
• Ta wiadomość jest wyświetlana po zakończeniu działania. (Wiadomość jest wyświetlana
zawsze po wybraniu przycisku OK.)
Edytuj numer kanału [Typ zamiany]
• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów > Narzędzia > Edytuj numery kanałów
Polski
61
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
Enter
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje i powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
u/d
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• To jest definicja funkcji zmieniającej numery kanałów. (Typ wymiany)
• Numery kanałów mogą być zmieniane na wszystkich listach, a zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.
• Jeżeli nowy numer kanału nie został przypisany do innego, numer kanału jest zastępowany nowym, a lista jest
ponownie sortowana w rosnącym porządku numerów kanałów.
• Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
• Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
Elementy
Nr
1
2
62
Nazwa
Opis
Edytuj kanał
Okno numeru
• Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz klawisze w górę / w dół.
–– Wybrany kanał: Nazwa aktualnie wybranego kanału.
–– Numer: Pokazuje nowy numer kanału.
(Pokazywany jest także aktualny numer kanału.)
–– Nazwa: Pokazuje nazwę przypisanego kanału. (Jeżeli nie ma kanałów,
wyświetlana jest jako „(Puste)”.) : Jeżeli istnieje kanał, ale nie ma
nazwy, nazwa jest zastępowana przez „-----”.
Ostrzeżenie
Wiadomość
• Jeżeli przypisany wcześniej kanał został wybrany
–– Jeżeli nowy numer kanału został przypisany do innego, wyświetlone
zostanie okno umożliwiające potwierdzenie. (Patrz rysunek poniżej.)
–– Gdy użytkownik końcowy potwierdzi zmianę numeru kanału na
przypisany wcześniej do innego kanału, numery są zamieniane i
zapisywane.
Polski
Edytuj numer kanału [Wejście zewnętrzne] (3/3)
• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów > Narzędzia > Edytuj numery kanałów
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig. Pomoc
RED
Jeśli użytkownik naciśnie przycisk, uruchomiony zostanie numer kanału.
Zeruj
Enter
Zapisuje zmiany i zamyka okno.
Wybierz
RETURN
Anuluje lub powraca do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Wróć
u/d
Zapisuje numer dla wybranego kanału.
Zmień
0~9
Wprowadza cyfrę.
Numer
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zamyka aktualne okno, aby wyświetlić menu „Narzędzia”.
(Bez programu)
EXIT
Anuluje i powraca do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Bez programu)
✎✎ Uwagi
• Ta funkcja przypisuje zewnętrzne źródło sygnału do numeru kanału. (Zmiany są stosowane do wszystkich kanałów.)
• Jeżeli nowy numer kanału jest już przypisany do innego, należy postępować zgodnie ze specyfikacją dla hotelu.
✎✎ Itd.
• Domyślne podświetlenie: Obszar numeru kanału.
• Pionowa cyrkulacja jest obsługiwana.
• Czas oczekiwania (60 s.)
Polski
63
Elementy
Nr
Nazwa
Opis
•• Pole z numerem kanału.
‒‒ Obsługiwane są przyciski numeryczne oraz przyciski w górę i w dół.
‒‒ Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, w miejsce cyfr wyświetlane są znaki
„-”.
1
▲
-▼
Pole numeru kanału
2
Nazwa źródła
3
Nawig.: Pole pomocy
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Nazwa wejścia źródła zewnętrznego
‒‒ Pozycje, których nie można skonfigurować są wyłączone.
•• Po naciśnięciu czerwonego przycisku uaktywniany jest numer kanału.
Zmień nazwę kanału
•• Menu opcji hotelowych > Kanał > Edytor kanałów > Narzędzia > Zmień nazwę kanału
Przewodnik po przyciskach
Przycisk
Działanie
Nawig.: Help (Pomoc nawigacji)
ZIELONY
Zapisywanie zmian i powrót do Edytora kanałów.
Gotowe
Enter
Zapisywanie nazwy kanału i przemieszczenie kursora do następnego pola.
Wybierz
RETURN
Anulowanie i powrót do poprzedniego ekranu (Narzędzia).
Powrót
▲/▼/◀/▶
Nawigacja po klawiaturze.
Przen.
0~9
Wprowadzanie cyfr.
(Brak instrukcji)
INFO
Brak działania
Brak działania
TOOLS
Zamykanie bieżącego okna i wyświetlanie menu Narzędzia.
(Brak instrukcji)
EXIT
Anulowanie i powrót do poprzedniego kroku (Tryb fabryczny).
(Brak instrukcji)
✎✎ UWAGA
•• Jest to opis klawiatury używanej do funkcji edycji nazwy kanału.
✎✎ ITD.
•• Czas oczekiwania (60 s)
64
Polski
Elementy
Nr
Nazwa
1
Okno edycji nazwy kanału
Opis
2
Nazwa kanału
• Kursor i znak, który jest właśnie wprowadzany, są oznaczone takim samym kolorem, co
podświetlenie.
• Po wprowadzeniu maksymalnej liczby znaków kursor nie jest wyświetlany.
3
Klawiatura
• Bardziej szczegółowy scenariusz znajduje się w dokumentacji klawiatury.
Narzędzia [Tryb edycji]
Tryb edycji
Podświetlenie treści (gdy liczba zaznaczonych elementów wynosi 0
lub 1)
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Edycja nazwy kanału
Edytuj numer kanału
Wyciszenie filmu
Kopiowanie kanału (Astra HD +)
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie (opcja jest wyświetlana tylko, gdy wybrany jest 1
lub więcej elementów)
Usuń
Gdy jest więcej niż jeden zaznaczony element.
Dodaj do Krajów
Edytuj kraje (gdy zaznaczony jest już zarejestrowany element.)
Wyciszenie filmu
Zmiana kolejności (Satelitarne)
Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie
Usuń
✎✎ Uwagi
• Położenie menu podręcznego: Menu Narzędzia dla elementu z lewej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po prawej
stronie. Menu Narzędzia dla elementu z prawej kolumny Listy kanałów → Wyświetlane po lewej stronie.
• Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk Tools, gdy oznaczony element nie jest wybrany, zostanie on automatycznie
oznaczony jako wybrany.
• Szczegóły dotyczące poszczególnych funkcji zawiera opis Edytora kanałów NEO.
Polski
65
Pasek KAN. [gdy numer kanału jest przypisany do zewnętrznego źródła sygnału]
✎✎ Uwagi
• Obowiązują specyfikacje paska kanału telewizora.
• Jeżeli występuje nieobsługiwany element lub gdy nie ma odpowiednich informacji, wartości elementu nie są
wyświetlane.
• Nazwa kanału jest wyświetlana jako nazwa „zewnętrznego źródła sygnału”.
Elementy
Nr
Nazwa
1
Nazwa źródła sygnału zewnętrznego
Opis
Lista kanałów posiada niektóre funkcje GenreTV.
• Tryb kraju
• Zmiany trybu gatunku.
¦¦ Mixed Channel Map
Mieszana mapa kanałów to funkcja, która pozwala na łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych.
[Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Australii. Singapurze i Nowej Zelandii.]
–– Aby było możliwe łączenie kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych, funkcja łączenia kanałów musi
zostać włączona.
–– Po włączeniu Mieszanej mapa kanałów w menu Hotel Option funkcja Edytor kanałów pozwala na posortowanie
kanałów.
66
Polski
¦¦ Urządzenie Sound Bar
•• Listwy Samsung Sound-Bar i telewizory hotelowe
‒‒ Używaj listew Samsung Sound-Bar oraz telewizorów hotelowych, które obsługują funkcję ARC w standardzie
HDMI. Po podłączeniu zgodnej listwy Samsung Sound-Bar do kompatybilnego telewizora hotelowego firmy
Samsung za pomocą kabla HDMI można słuchać dźwięku z telewizora poprzez listwę Sound-Bar.
‒‒ Poniżej podano modele obsługujące funkcję ARC:
•• Listwy Sound-Bar:
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Ustawianie trybu hotelowego dla listew Sound-Bar
1. W menu Hotel wybierz następujące opcje:
‒‒ Hotel option (Opcje hotelowe) > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Hotel option (Opcje hotelowe) > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Hotel option (Opcje hotelowe) > Power On > Power On Volume > Ustaw wartość większą niż 0
‒‒ Hotel option (Opcje hotelowe) > Power On > Max Volume > Ustaw wartość większą niż 0
2. Podłącz kabel HDMI do gniazda HDMI OUT z tyłu listwy Sound-Bar i do gniazda HDMI (obsługującego funkcję ARC) w
telewizorze hotelowym.
3. Po podłączeniu listwy Sound-Bar do telewizora hotelowego włączenie telewizora spowoduje, że listwa Sound-Bar
automatycznie wykryje telewizor, a następnie przełączy się na tryb hotelowy.
Charakterystyka funkcjonalna trybu hotelowego obsługiwanego przez listwę Sound-Bar:
•• Włączanie/wyłączanie jest zsynchronizowane z telewizorem.
•• Domyślne ustawienie funkcji HDMI_CEC to Włączone.
•• Obsługa wyłącznie za pośrednictwem gniazda „HDMI OUT”.
•• Wyłączony przycisk „Input mode” (Tryb wprowadzania) na wyświetlaczu VFD, aby zapobiec nieoczekiwanym
zmianom źródła audio.
•• Dostosowywane ustawienia dla opcji Power On (Włączenie zasilania) i Max Volume (Głośność maksymalna)
pobierane z menu Hotel Option (Opcje hotelowe) telewizora. Wartości opcji Power On Volume (Głośność po
włączeniu) i Max Volume (Głośność maksymalna) dla listwy Sound-Bar będą jednak o ½ mniejsze od wartości
ustawień Power On Volume (Głośność po włączeniu) i Max Volume (Głośność maksymalna) wybranych w menu
Hotel Option (Opcje hotelowe) w telewizorze.
Przykład: Jeśli w telewizorze ustawienie Głośność po włączeniu=20 i Głośność maksymalna=90, dla listwy
Sound-Bar te ustawienia będą wynosiły odpowiednio Głośność po włączeniu=10 i Głośność maksymalna=45.
*Ta funkcja może różnić się w zależności od modelu.
Polski
67
¦¦ Tryb zabezpieczeń
Dane rozwiązania
• Ma na celu ograniczenie niektórych funkcji, takich jak TTX i obsługa wejściowego sygnału źródła zewnętrznego
(HDMI. USB) w obiektach specjalnych, takich jak więzienia.
• Bez podania hasła nastąpi odmowa dostępu do menu Zabezpieczenia.
• Ustawienie zabezpieczeń
–– Dla opcji Ustawienie zabezpieczeń można wybrać ustawienie Włączone lub Wyłączone.
–– Ustawienie domyślne to Wyłączone.
–– Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone obsługa sygnału wejściowego źródła
zewnętrznego (HDMI. USB) i funkcja TTX będą wyłączone.
• Ustawienie hasła
–– Opcja ta umożliwia zmianę hasła.
–– Użytkownik musi wprowadzić aktualne hasło, nowe hasło i powtórzyć nowe hasło w celu jego potwierdzenia.
• Reset hasła
–– Opcja ta umożliwia reset hasła.
–– Hasło domyślne to „00000000”.
–– Opcja Reset hasła jest widoczna tylko w menu Fabryczne po użyciu kombinacji przycisków Info i Ustawienia
fabryczne.
Nie jest widoczna po użyciu kombinacji przycisków MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
• Ustawienie zabezpieczeń: Po wybraniu ustawienia Włączone funkcja SIRCH nie jest dostępna.
• Opcja Przywróć ustawienia fabryczne nie spowoduje zresetowania ustawień opcji Ustawienie zabezpieczeń.
68
Polski
Montaż wspornika ściennego
Elementy wspornika (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje
dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie
telewizora na ścianie przy użyciu wspornika należy zlecić technikowi. Odradzamy samodzielny montaż.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
samodzielnej instalacji telewizora.
Dane techniczne zestawu do montażu naściennego (VESA)
✎✎ Zestaw do montażu naściennego jest sprzedawany oddzielnie.
Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i
materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na dziurawej lub pochyłej ścianie może
doprowadzić do spadku urządzenia i spowodowania obrażeń ciała.
✎✎ UWAGA
• W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu naściennego.
• W przypadku zakupienia zestawu do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa
instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
• Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dla śrub.
• Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.
• W przypadku wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla śrub, długość wkrętów może się różnić
w zależności od ich parametrów.
• Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić produkt lub doprowadzić do jego upadku i
spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku
niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
• Nie odchylać telewizora w tył o więcej niż 15 stopni.
Wspornik
uchwytu
ściennego
TV
C
cale
Specyfikacja VESA (A
* B)
C (mm)
Standardowy wkręt
32
100 x 100
20,9 - 21,9
M4
Liczba
4
49
200 x 200
20 - 21
M8
Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to
spowodować obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia prądem.
Polski
69
Zabezpieczanie telewizora zawieszonego na ścianie
[
Ostrzeżenie: Szarpanie, popychanie lub wspinanie się na telewizor może spowodować jego upadek. W
szczególności należy upewnić się. że dzieci nie będą się zawieszać, lub powodować destabilizację telewizora.
Działania te mogą spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub śmierć. Należy
zawsze zachowywać środki ostrożności zawarte w ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo
ustabilizować telewizor, zamontuj dodatkowe urządzenie zapobiegające upadkowi według poniższych
instrukcji.
Uniemożliwienie upadku telewizora
1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie dokręć je do ściany. Upewnij się. że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.
✎✎ W zależności od rodzaju ściany, konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwiczka.
✎✎ Konieczne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je zakupić osobno.
2. Wyjmij wkręty znajdujące się w tylnej. środkowej części telewizora i umieść je w klamrach, a następnie przykręć je
ponownie do telewizora.
✎✎ Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o następujących
specyfikacjach.
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałego kabla. Łączenie trzeba potem
dokładnie związać.
✎✎ UWAGA
• Telewizor należy montować blisko ściany, aby nie spadł w tył.
• Najbezpieczniej łączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, by te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej
zacisków na telewizorze.
• Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w
poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z
zawodowym monterem.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington
Zabezpieczenie Kensington nie jest oferowane przez firmę Samsung. Jest
to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego
w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od
przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób
użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.
Aby zablokować produkt, wykonaj poniższe czynności:
Z tyłu telewizora znajduje się oznaczenie „K”. Obok ikony „K” znajduje się
gniazdo blokady Kensington.
1. Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego przedmiotu
np, biurka lub krzesła.
1
<Opcjonalne>
2. Przeciągnij koniec przewodu zakończony zamkiem przez drugi koniec
przewodu blokady Kensington zakończony pętlą.
3. Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie (1).
4. Zamknij blokadę.
✎✎ Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji instalacji dołączonej
do mechanizmu blokującego.
✎✎ Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.
✎✎ W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.
70
Polski
Dane techniczne
Uwagi dotyczące warunków pracy
Temperatura podczas pracy
Wilgotność podczas pracy
Temperatura podczas przechowywania
Wilgotność podczas przechowywania
10°C–40°C (50°F–104°F)
10%–80%, bez kondensacji
-20°C–45°C (-4°F–113°F)
5%–95%, bez kondensacji
Nazwa modelu
HG32EE590
HG49EE590
Rozdzielczość ekranu
1366 x 768
1920 x 1080
32 cali (80 cm)
49 cali (123 cm)
10 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
745,4 x 442,2 x 69,0 mm
745,4 x 484,2 x 192,6 mm
1118,8 x 650,0 x 74,2 mm
1118,8 x 700,1 x 226,5 mm
4,3 kg
5,8 kg
10,3 kg
13,3 kg
Rozmiar ekranu (przekątna)
Dźwięk (wyjście)
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Korpus
Z podstawą
Ciężar
Bez podstawy
Z podstawą
✎✎ Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
✎✎ Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
Polski
71
Wymiary
4
8
Widok z przodu / widok z boku
•• HG32EE590 / HG49EE590
7
1
2
3
6
5
8
4
(jednostka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EE590
745,4
699,7
394,3
451,2
442,2
484,2
69,0
192,6
HG49EE590
1118,8
1075,8
606,0
556,5
650,0
700,1
74,2
226,5
Szczegółowy widok panelu z gniazdami / widok z tyłu
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
72
Polski
Szczegółowy widok podstawy
•• HG32EE590
(jednostka: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,2
192,6
122,2
•• HG49EE590
(jednostka: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
556,5
226,5
173,2
✎✎ UWAGA: Nie wszystkie rysunki przedstawiono z zachowaniem skali odwzorowania. Niektóre wymiary mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed montażem telewizora należy zapoznać się z wymiarami.
Producent nie odpowiada za błędy typograficzne lub drukarskie.
Polski
73
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the
DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
74
Polski
Skontaktuj się z firmą SAMSUNG na całym świecie
Jeśli masz uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
Kraj
Dział obsługi klientów
Strona internetowa
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS),
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără
ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
EE590-EU-POL-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising