Samsung | IF025H | User manual | Samsung IF025H Instrukcja obsługi

Samsung IF025H Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
SNOW-1703U SNOW-1703ULD
IFH (IF015H IF020H IF025H)
IFH-D (IF025H-D IF040H-D IF040H-DL IF060H-D IF060H-DL IF085H-DL)
IFJ (IF012J)
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych
usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą
serwisanta.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki
towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Symbole bezpieczeństwa
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Czyszczenie
Podłączanie i obsługa urządzeń
6
6
7
8
9
10
Przygotowania
Części
11
Przednia strona (SNOW-1703U / SNOW11
1703ULD)
Widok z tyłu urządzenia (SNOW-1703U / SNOW12
1703ULD)
Karta adaptera interfejsu (karta I/G)
13
Widok z tyłu urządzenia (IFH / IFH-D)
14
Widok z tyłu urządzenia (IFJ)
15
Pilot
16
Pilot (tylko model SNOW-1703U / SNOW1703ULD)
Połączenie kablowe
Podłączanie
Kody sterujące
18
18
21
23
Opcje odświeżania
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
26
26
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DP
26
26
27
27
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
28
28
28
Podłączanie kabla LAN
29
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD Przestrogi
dotyczące instalacji
29
Montaż modułów cabinet
Usuwanie ochronnych wsporników
Wymiana elementu modułu cabinet
30
30
31
Przestrogi dotyczące korzystania z modułów
cabinet
32
Ograniczenia związane z montowaniem modułów
cabinet
32
Podłączanie do modułów cabinet
Zalecana liczba urządzeń do podłączenia w
zależności od napięcia wejściowego
33
Zmiana źródła sygnału
Źródło
34
34
Web Browser
Ustawienia
35
35
33
37
Korzystanie z programu
LED Signage Manager
Instalowanie / Odinstalowywanie
oprogramowania
Instalowanie
Odinstalowywanie
38
38
38
Funkcja Odtwarzacz
Odtwarzacz
Wyświetlanie zawartości
Gdy zawartość jest odtwarzana
Dostępne menu
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
39
39
40
40
Harmonogram
46
Klonuj produkt
47
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Połącz. kablowe z PC
48
48
48
Ściana wideo
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Położenie obrazu
49
49
49
49
41
2
Spis treści
Format
50
Stan sieci
51
Tryb obrazu
52
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
53
53
54
54
Pasek informacyjny
55
Otwieranie adresu URL
56
Ustawienia otwierania adresu URL
57
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer
58
Ustawianie bieżącej godziny
59
Obraz
Tryb obrazu
60
Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień (Z/
C)
61
Temperat. barwowa
61
Balans bieli
2-punktowo
10-punktowo
61
61
61
Gamma
62
Ustawienia zaawansowane
62
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
HDMI UHD Color
62
62
62
62
62
62
Rozmiar obrazu LED
Rozdzielczość wyjściowa
Rozmiar obrazu LED
Rozdzielczość
Dopasuj do ekranu
63
63
63
63
63
LED HDR
Odwrotne mapowanie tonowe
Dynamiczne zwiększanie
Mapowanie kolorów
63
63
63
63
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
64
64
64
64
64
Resetowanie obrazu
64
Wyświetlacz ekranowy
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
65
65
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Wiadom. o braku sygnału
Wiadomość MDC
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
66
66
66
66
66
Język
66
Rozmiar menu
66
Resetuj wyświetlacz ekr.
66
Sieć
Stan sieci
67
Otwórz Ustawienia sieci
Ustawienia sieci
67
68
Ustawienia sieci serwera
Połącz z serwerem
Tryb MagicInfo
Dostęp do serw.
Tryb FTP
Serwer proxy
70
70
70
70
70
70
Nazwa urządzenia
70
3
Spis treści
System
Dostępność
Przezroczystość menu
Wysoki kontrast
Powiększ
71
71
71
71
Rozpocznij konfigurację
72
Czas
Ustawienie zegara
Ustawienia NTP
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
72
72
72
72
72
72
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Przywracanie źródła gł.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
73
73
73
73
73
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Maks. oszcz. en.
Ster. trybem gotowości
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
73
73
73
74
74
74
Rozwiązanie Eco
Czujnik Eco
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
74
74
74
74
Wentylator i temperatura
75
Sterowanie wentylatorem
Sterowanie temperaturą
75
75
Menedżer urządzeń wejściowych
Język klawiatury
Typ klawiatury
Skrót do języka wprowadzania
75
75
75
75
Odtwarzaj przez
75
Zmień kod PIN
76
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
Blokada przycisków
Blok. autom. odtw. z USB
Zarządzanie zdalne
76
76
76
76
76
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hot Plug HDMI
Własne logo
Tryb gry
Wyczyść pamięć
77
77
77
79
79
79
79
Resetuj system
79
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
Aktualizacja autom.
80
80
80
Kontakt z firmą Samsung
80
Zeruj wszystko
80
Wyświetlanie zdjęć i filmów
(funkcja odtwarzania
multimediów)
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za
pomocą urządzenia USB należy zapoznać się z
następującymi informacjami:
81
83
Korzystanie z urządzenia USB
Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości
multimedialnej
84
Pozycje menu na stronie listy zawartości
multimedialnej
85
Przyciski i funkcje dostępne podczas
wyświetlania zdjęć
86
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania
filmów
86
4
Spis treści
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
87
87
87
88
Pytania i odpowiedzi
92
Dane techniczne
Ogólne
93
Zaprogramowane tryby synchronizacji
96
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
100
Okoliczności inne niż defekt produktu
100
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 100
Pozostałe okoliczności
100
Licencja
101
5
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Poniższe instrukcje z zakresu bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobistego i zapobieżenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzieć, jak prawidłowo
używać produktu.
Nazwa
Ostrzeżenie
Znaczenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Zakaz
NIE podejmować prób.
Instrukcja
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE
TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Symbole bezpieczeństwa
Symbol
UWAGA
Postępować zgodnie z wytycznymi.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napięciem prądu
stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza,
że nie jest konieczne połączenie
obudowy urządzenia z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
6
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie można całkowicie odciąć
zasilania produktu.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
7
Instalacja
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować
produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Po wykonaniu instalacji zaleca się osuszenie urządzenia LED Signage przed użyciem.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
•• Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu działaniem wilgoci i utrzymać
optymalną wydajność.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Informacje dotyczące osuszania produktu zawiera dostarczona instrukcja montażu.
Instrukcję montażu można pobrać pod adresem www.samsung.com/displaysolutions.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
Uwaga
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
8
Działanie
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający oraz
wszystkie inne podłączone kable.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub
pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub
pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć przełącznik zasilania
i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie
wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie
wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
9
Uwaga
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem
lub upływem prądu.
Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub
śniegu.
•• Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
•• W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem,
uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie stosować nowych i
używanych baterii jednocześnie.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem,
uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient jest
odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego
baterie lub akumulatory tego samego typu.
Nie narażać baterii na działanie ognia.
Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest skierowane
do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
Czyszczenie
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
Dotykając obudowy diod LED z przodu produktu, należy zachować ostrożność. Elementy LED mogą
odpaść.
Ekran emituje jasne światło. Należy zachować dystans do ekranu.
•• Patrzenie na ekran z bliska przez dłuższy czas działa źle na oczy.
•• Należy zachować co najmniej zalecaną odległość oglądania (rozstaw pikseli × 3 m) od ekranu.
"" n.p. W przypadku modelu IF015H: 1,5 x 3 m = zalecana odległość co najmniej 4,5 m
Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung (usługa płatna).
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy dotykać produktu, jeśli był on włączony przez długi czas. Produkt może być gorący.
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
10
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Przednia strona (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Opis
HDBT 4, HDBT 3, HDBT 2,
HDBT 1
Wyświetlanie statusu źródła sygnału wejściowego HDBT.
LAN
Wyświetlanie statusu źródła sygnału wejściowego LAN.
SOURCE STATUS
POWER STATUS
Części
P
4 : HDBT 4 / 3 : HDBT 3 / 2 : HDBT 2 / 1 : HDBT 1
Wyświetlanie statusu źródła sygnału wejściowego.
RED : HDMI 1 / GREEN : HDMI 2 / BLUE : DISPLAY PORT
Opis
Włącza lub wyłącza produkt.
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza
LCD.
IR
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni
wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować
nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Wyświetlanie statusu zasilania.
RED : OFF / GREEN : ON / BLINKING : STANDBY
11
Widok z tyłu urządzenia (SNOW-1703U / SNOW-1703ULD)
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Opis
Umożliwia połączenie z urządzeniem dźwiękowym za pomocą kabla
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) optycznego (cyfrowego).
"" Obsługiwane modele: SNOW-1703ULD
USB ¨
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
RS232C IN
Do celów serwisowych
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub
kabla HDMI-DVI.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Części
Opis
Przeznaczony dla techników serwisu.
SERVICE PORT
"" Ten port jest wykorzystywany wyłącznie w trakcie
serwisowania i nie pełni innych funkcji. Do tego portu nie
należy podłączać żadnych przewodów.
RJ45
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
(10/100 Mbps)
HDBT OUT 1, HDBT OUT 2,
HDBT OUT 3, HDBT OUT 4
Do podłączenia do adaptera interfejsu. Każdy port może przesyłać
sygnały Full HD. Transmisja sygnałów UHD wymaga użycia
wszystkich czterech portów.
DC 19V
Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
12
Karta adaptera interfejsu (karta I/G)
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
ECO SENSOR
Części
Opis
DATA IN (Reverse)
Służy do łączenia z portem DATA OUT ostatniego modułu cabinet przy pomocy kabla OCM.
DATA OUT (Forward)
Służy do łączenia z portem DATA IN pierwszego modułu cabinet przy pomocy kabla OCM.
Umożliwia podłączenie zewnętrznego kabla IR do portu ECO SENSOR.
Ta funkcja automatycznie rozpoznaje natężenie światła w otoczeniu i dostosowuje jasność modułu cabinet podłączonego do karty I/G.
Aby wyłączyć tę funkcję, dla opcji Czujnik Eco należy wybrać ustawienie Wył. z poziomu opcji System → Rozwiązanie Eco.
"" Zestaw zawiera tylko jeden zewnętrzny kabel IR. Kabel ten umożliwia współpracę tylko z jedną z kilku kart I/G.
Nawet jeśli podłączono kilka kart I/G, zewnętrzny kabel IR umożliwia współpracę tylko z jedną z takich kart podłączoną u góry.
ECO SENSOR
"" Po podłączeniu produktu do gniazda ECO SENSOR na karcie I/G lub jego odłączeniu urządzenie SNOW-1703ULD należy
uruchomić ponownie.
"" Należy pamiętać, że w zależności od miejsca instalacji moduł cabinet może się znaleźć w cieniu lub ilość docierającego do niego
światła może się zmieniać.
"" Funkcja ECO SENSOR nie jest obsługiwana w trybie Live Mode.
"" Obsługiwane modele: SNOW-1703ULD
HDBT IN
Służy do połączenia z portem HDBT OUT urządzenia SNOW-1703U lub SNOW-1703ULD przy pomocy kabla HDBT.
13
Widok z tyłu urządzenia (IFH / IFH-D)
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
100-240V~50/60Hz 4.0A
POWER IN
DATA IN
SERVICE
SWITCH
DATA OUT
POWER OUT
Części
Opis
POWER IN
Do podłączenia do zasilania AC.
DATA IN
Do podłączenia do portu DATA OUT adaptera interfejsu lub do poprzedniego
modułu cabinet w celu odbierania danych wideo.
SERVICE
Przeznaczony dla techników serwisu.
SWITCH
Uruchamia tryb fabryczny (nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund) lub
wykonuje reset do ustawień fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać przez 10
sekund).
DATA OUT
Do podłączenia do portu DATA IN kolejnego modułu cabinet.
POWER OUT
Do podłączenia kabla zasilania do kolejnego modułu cabinet, w celu
zapewnienia zasilania AC.
14
Widok z tyłu urządzenia (IFJ)
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
SERVICE
DATA OUT
SWITCH
SERVICE
POWER OUT
100-240V
50/60Hz 4.0A
POWER IN
SERVICE
SWITCH
SERVICE
DATA IN
Części
Opis
SERVICE
Przeznaczony dla techników serwisu.
DATA OUT
Do podłączenia do portu DATA IN kolejnego modułu cabinet.
SWITCH
Uruchamia tryb fabryczny (nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund) lub
wykonuje reset do ustawień fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać przez 10
sekund).
POWER OUT
Do podłączenia kabla zasilania do kolejnego modułu cabinet, w celu
zapewnienia zasilania AC.
DATA IN
Do podłączenia do portu DATA OUT adaptera interfejsu lub do poprzedniego
modułu cabinet w celu odbierania danych wideo.
POWER IN
Do podłączenia do zasilania AC.
15
Pilot
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie
tych urządzeń.
"" Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
"" Funkcja FREEZE jest dostępna tylko dla opcji Źródło.
Włączenie urządzenia.
Wyłączanie urządzenia.
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
Zatrzymanie obrazu na ekranie.
"" Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Wyłącza tylko ekran. Aby włączyć ekran,
nacisnąć ponownie.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu
ekranowego albo powrót do poprzedniego
menu.
Przycisk Odtwarzacz.
16
Szybki wybór często używanych funkcji.
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Wychodzenie z bieżącego menu.
A: Wybór trybu ekranu, trybu normalnego lub Live Mode.
Przyciski używane w trybie multimedialnym.
POWER ON / POWER OFF
Włączyć lub wyłączyć urządzenie Smart Signage.
SOURCE
Wyświetlić lub wybrać urządzenie zewnętrzne
podłączone do urządzenia Smart Signage.
"" Przed zmianą trybu na Live Mode dla opcji
Źródło należy wybrać ustawienie HDMI 1,
HDMI 2 lub DisplayPort.
"" Tryb Live Mode jest zalecany do oglądania
transmisji na żywo, takich jak wydarzenia
sportowe czy koncerty.
"" Należy pamiętać, że produkt uruchomi się
ponownie w przypadku zmiany trybu ekranu.
"" Tylko niektóre menu są obsługiwane w trybie
Live Mode. Inne ustawienia konfiguruje się w
trybie normalnym.
Menu obsługiwane w trybie Live Mode:
Kontrast, Jasność, Ostrość, Temperat. barwowa,
Balans bieli (Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N),
Poziom czerni HDMI, Resetowanie obrazu
B: Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji HDMI 1.
C: Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji HDMI 2.
D: Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji DisplayPort.
Aby włożyć baterie do pilota
"" Funkcje przycisków pilota mogą się
również różnić w zależności od produktu.
Aby skorzystać z wybranej funkcji,
nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie
sterowania skierowanym na czujnik
umieszczony z przodu urządzenia.
"" Korzystanie z innych urządzeń
do wyświetlania w przestrzeni
wykorzystywanej do korzystania z
pilota może spowodować nieumyślne
kontrolowanie tych urządzeń.
Z pilota należy korzystać z odległości
od 7 do 10 metrów od czujnika, pod
kątem 30° od lewej lub prawej strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać
z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych
baterii jednocześnie. Wymieniać
jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w
używaniu pilota należy wyjąć z niego
baterie.
17
Pilot (tylko model SNOW-1703U / SNOW1703ULD)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Bity stopu
1 bitów
Sterowanie przepływem
Brak
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
Styk
Sygnał
Styk
Sygnał
1
Sygnał wykrycia nośnej
6
Przygotowanie zbioru danych
2
Odebrane dane
7
Wysyłanie żądania
3
Przesłane dane
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
4
Przygotowanie terminalu danych
9
Sygnał RI
5
Masa sygnału
18
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
•• Przypisanie styków
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
19
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
↔
1
TX+
TX-
2
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
↔
3
RX+
TX-
2
↔
6
RX-
RX+
3
↔
1
TX+
RX-
6
↔
2
TX-
20
Podłączanie
•• Sposób połączenia 1
"" Należy upewnić się, że adapter RS232C (IN) jest podłączony do portu RS232C IN produktu.
IFH
RS232C IN
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RS232C IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RS232C IN
21
•• Sposób połączenia 2
IFH
RJ45
IFJ
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
RJ45
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
IFH-D
RJ45
22
Kody sterujące
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
Typ polecenia
Długość
danych
0
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Dane 1
0x11
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
Długość
danych
Dane 1
0xAA
0x11
1
1
Polecenie
0xAA
Identyfikator
Identyfikator
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia.
Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Długość
danych
Nagłówek
Długość
danych
Dane
1
Wartość
Suma kontrolna
Polecenie
Nr
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Wybór źródła sygnału
0x14
-
3
Wybór trybu ekranu
0x18
-
4
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się
z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy
usunąć.
23
Sterowanie zasilaniem
Wybór źródła sygnału
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
"Power"
Suma
kontrolna
0: zasilanie WYŁĄCZONE
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
3
„A”
0x11
0xFF
Wartość1
Suma
kontrolna
0xAA
0xFF
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
0
Identyfikator
0x0C
Źródło sygnału
0x21
HDMI1
0x23
HDMI2
0x25
DISPLAY PORT
0x60
MagicInfo
0x65
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
0x14
0x63
"Power"
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
0xAA
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
Długość
danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Polecenie
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Nagłówek
Aktualnie umożliwia tylko odczyt stanu źródła sygnału.
Otwieranie adresu URL Działa tylko z funkcją Otwieranie adresu URL.
Web Browser
"" Ten model nie obsługuje opcji HDMI1 i HDMI2.
"" Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x11
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
24
Blokada bezpieczeństwa
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek Polecenie
Identyfikator
0xAA
0xFF
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD Wartość1
0x14
Suma
kontrolna
"Input
Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Długość
Nagłówek Polecenie
Identyfikator danych
0xAA
0xFF
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
ACK/NAK
(potwierdzenie
r-CMD Wartość1
pozytywne/
negatywne)
„N”
0x14
"ERR"
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona w produkcie można używać komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Długość
Identyfikator danych
0
Suma
kontrolna
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
0xAA
0x5D
Długość
danych
Dane
1
"Safety
Lock"
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: WŁĄCZONY
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD Wartość1
danych pozytywne/
Identyfikator
negatywne)
3
„A”
0x5D
Suma
kontrolna
"Safety
Lock"
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD Wartość1
pozytywne/
danych
negatywne)
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
3
„N”
0x5D
Suma
kontrolna
"ERR"
25
Rozdział 03
Podłączanie i obsługa urządzeń
Czynności wstępne
Łączenie z komputerem PC
Czynności sprawdzające
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
"" Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
"" Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
"" Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
26
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Podłączanie za pomocą kabla DP
DP IN
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
"" Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku
wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.
Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania
energii, może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z
tym obraz może nie być wyświetlany poprawnie.
Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem korzystania z produktu dla opcji
Maks. oszcz. en. wybrać ustawienie Wył..
"" Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu
rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W
takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć
produkt.
"" Port sygnału wideo (DP IN) w obudowie produktu oraz kabel DP zostały zaprojektowane
zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze
standardami VESA, może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics
nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla
niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
27
Łączenie z urządzeniem wideo
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
"" Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia
cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
•• Jeśli produkt podłączono do urządzenia zewnętrznego, które obsługuje starszą wersję
protokołu HDMI, produkt może nie wyświetlać prawidłowo kolorów na ekranie. Ekran może
również nie wyświetlać obrazu w ogóle.
Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego
zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
Podłączanie kabla LAN
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD Przestrogi
dotyczące instalacji
Nie instalować produktu ustawionego na boku ani do góry nogami.
Ustawiając urządzenia na sobie, należy zachować pionowy odstęp między nimi wynoszący co
najmniej 10 mm.
RJ45
•• Do podłączania komponentów należy stosować kabel CAT 6 (*typu STP) lub o nowszym
standardzie.
*STP: Shielded Twisted Pair
Instalując produkt na ścianie, należy zachować odstęp między ścianą a górą i spodem, a także
lewą i prawą stroną produktu wynoszący co najmniej 10 mm. Należy też zachować odstęp
między ścianą a portami w tylnej części produktu wynoszący co najmniej 50 mm, aby umożliwić
podłączenie przewodów.
Należy dopilnować, aby temperatura wewnątrz urządzeń zamontowanych w stojaku nie
przekraczała 35°.
Podczas montażu produktu nie wolno zasłaniać otworu wentylacyjnego w jego górnej części, aby
zapobiec przegrzewaniu się produktu.
"" Podłączyć do koncentratora lub routera obsługującego funkcję DHCP.
Wywietrznik
29
Montaż modułów cabinet
IFH-D
Moduł cabinet należy zamontować w ramce dostarczonej przez producenta.
Więcej informacji na temat montażu ramki podano w załączonym do niej podręczniku
użytkownika.
Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
użytkownika albo innych osób poniesione w czasie samodzielnego montażu produktu.
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Usuwanie ochronnych wsporników
IFH
IFJ
30
Wymiana elementu modułu cabinet
IFH
IFH-D
1
UN
1
5
2
6
2
2
6
UN
LO
CK
LO
CK
UN
LO
CK
6
LO
CK
UN
LO
CK
UN
LO
CK
UN
LO
CK
5
LO
CK
LO
CK
5
LO
CK
1
IFJ
3
7
4
4
8
3
LO
C
K
3
LO
CK
LO
CK
4
31
Przestrogi dotyczące korzystania z modułów Ograniczenia związane z montowaniem
cabinet
modułów cabinet
[Nie należy potrząsać produktem ani go upuszczać]
Po zdjęciu wsporników ochronnych należy chronić
produkt przed wstrząsami i drganiami. Nie wolno
upuszczać produktu.
Jedno urządzenie SNOW-1703U lub SNOW-1703ULD obsługuje rozdzielczość maks. UHD,
ponieważ jest wyposażone w cztery wbudowane porty HDBT OUT.
Do 1 portu HDBT OUT można podłączyć maksymalnie 224 moduły cabinet.
"" Model IF085H-DL nie obsługuje rozdzielczości UHD.
Wskazówki dotyczące montażu modułów cabinet według rozdzielczości
Należy chronić produkt przed drganiami i wstrząsami,
gdy leży on płasko na podłodze.
[Należy chronić rogi obudowy przed uszkodzeniem]
Należy zachować ostrożność, aby rogi modułu cabinet
nie uległy uszkodzeniu.
Rozdzielczość
3840 x
2160
1960 x
1092
1920 x
1080
1920 x
1440
1200 x
1080
800 x
600
IF015H
12 x 6
-
6x3
-
-
-
IF020H
16 x 8
-
8x4
-
-
-
IF025H
20 x 10
-
10 x 5
-
-
-
IF025H-D
-
-
-
10 x 5
-
-
32 x 12
-
16 x 6
-
10 x 6
-
48 x 18
-
24 x 9
-
-
10 x 5
IF085H-DL
-
35 x 13
-
-
-
-
IF012J
6x6
-
3x3
-
-
-
IF040H-D,
IF040H-DL
IF060H-D,
Po zdjęciu wsporników ochronnych nie należy
umieszczać produktu na podłodze w taki sposób, aby
diody LED były skierowane do dołu.
[Należy chronić diody LED przed uszkodzeniem
wskutek działania ładunków elektrostatycznych]
IF060H-DL
Aby uzyskać obraz w rozdzielczości wyższej niż UHD, do konfiguracji należy dodać urządzenia
SNOW-1703U lub SNOW-1703ULD.
Produkt można dotykać tylko w rękawiczkach
antystatycznych.
32
Podłączanie do modułów cabinet
Zalecana liczba urządzeń do podłączenia w zależności
od napięcia wejściowego
"" Urządzenie SNOW-1703U lub SNOW-1703ULD należy podłączyć do urządzenia zewnętrznego,
a następnie do urządzeń IFH, IFH-D lub IFJ.
Model IFJ obsługuje tylko urządzenie SNOW-1703ULD.
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
Przekroczenie maksymalnej zalecanej liczby urządzeń może spowodować przepięcie i
automatyczne uruchomienie wyłącznika lub doprowadzić do uszkodzenia produktu. Upewnij się,
że liczba podłączonych urządzeń nie przekracza maksymalnej zalecanej liczby.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane
podłączeniem urządzeń w liczbie większej niż maksymalna zalecana liczba.
Nazwa modelu
Napięcie
robocze
Zalecana maksymalna
liczba połączeń
IFH (IF015H / IF020H)
110 V
3 moduły cabinet lub mniej
IFH-D (IF025H-D / IF040H-D / IF040H-DL /
IF060H-D / IF060H-DL / IF085H-DL)
220 V
4 moduły cabinet lub mniej
110 V
4 moduły cabinet lub mniej
220 V
8 modułów cabinet lub mniej
110 V
2 moduły cabinet lub mniej
220 V
4 moduły cabinet lub mniej
•• Zanim moduły cabinet zostaną podłączone do zasilania, należy podłączyć je do karty I/G.
•• Jedno urządzenie SNOW-1703U lub SNOW-1703ULD obsługuje tylko jeden typ szafek matryc
LED. Nie podłączać modułów cabinet z matrycami LED różnych typów.
"" Podłączenie modułów cabinet różnych typów może spowodować nieodpowiednią jakość
obrazu.
•• Po podłączeniu kabla HDBT, należy podłączyć kabel OCM w następującej kolejności:
IFH (IF025H)
SNOW-1703U /
SNOW-1703ULD
HDBT OUT
Karta I/G
HDBT IN
DATA IN (Reverse)
DATA OUT (Forward)
Pierwszy moduł cabinet
DATA IN
Ostatni moduł cabinet
DATA OUT
DATA IN
IFJ (IF012J)
DATA OUT
n.p. IFH-D
Pierwszy moduł cabinet
POWER IN
POWER OUT
Druga szafka
POWER IN
POWER OUT
Ostatni moduł cabinet
POWER IN
POWER OUT
Podłączanie kabli w celu zabezpieczenia na wypadek awarii
•• Do podłączania komponentów należy stosować kabel CAT 6 (*typu STP) lub o nowszym
standardzie.
*STP: Shielded Twisted Pair
Nie używać
"" Upewnić się, że długość kabla HDBT mieści się w zakresie od 15 m do 100 m.
"" W przypadku użycia kabla o innej długości sygnał może być niestabilny.
•• Należy użyć przewodów LAN zalecanych na stronie HDBaseT (http://hdbaset.org/hdbasetrecommended-cables).
"" Jeśli zostanie użyty przewód LAN inny niż zalecany, mogą pojawić się zakłócenia sygnału HDBT.
33
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby
wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
"" Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
Źródło
"" Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
sSOURCE → Źródło
Edytuj
Źródło
sSOURCE → Źródło → u → Edytuj → E
Edytowanie nazwy i typu podłączonego urządzenia zewnętrznego.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Lista może obejmować urządzenia źródłowe wymienione poniżej. Urządzenia źródłowe wymienione na liście
różnią się w zależności od wybranego źródła.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Dekoder kablowy / Konsola do gier / PC / Odtwarzacz Blu-ray
•• Nie można edytować źródeł wymienionych poniżej.
MagicInfo S / Otwieranie adresu URL / Web Browser
Informacja
INFO
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.
34
Web Browser
Ustawienia
sSOURCE → Źródło → Web Browser → u → Ustawienia → E
sSOURCE → Źródło → Web Browser → E
Ogólne
Automatyczne ukrywanie zakładek i paska narzędzi
Jeżeli zakładki przeglądarki, menu lub pasek narzędzi nie są używane przez określony czas, zostaną automatycznie
ukryte. Aby wyświetlić je ponownie, należy przesunąć wskaźnik lub wiązkę do górnej części ekranu.
•• Użyj / Nie używaj
Web Browser
Blokowanie wyskakujących okienek
Funkcja blokowania wyskakujących okienek usprawnia korzystanie z przeglądarki.
•• Użyj / Nie używaj
Przywracanie ustawień
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Aby zapewnić dostęp do Internetu za pośrednictwem produktu, podobnie jak za
pośrednictwem komputera, należy podłączyć kabel LAN.
Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej. Nie
wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Po wprowadzeniu hasła w polu wprowadzania adresu URL/słowa kluczowego w wyszukiwarce internetowej zostanie
otwarta strona wyników wyszukiwania.
Należy wybrać wyszukiwarkę internetową, która będzie używana.
•• Google / Bing
35
Prywatność i zabezpieczenia
Zablokowane strony
Tryb zabezpieczeń
Zablokowane strony
Funkcja ostrzega użytkownika o stronach niebezpiecznych lub blokuje dostęp do stron w celu
zwiększenia bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.
Zablokowanie dostępu do stron znajdujących się na liście stron zablokowanych.
Może to spowolnić działanie przeglądarki internetowej.
•• Użyj / Nie używaj
Tryb przeglądania prywatnego
Gdy włączony jest tryb przeglądania prywatnego, dane historii przeglądania nie będą
rejestrowane.
•• Użyj / Nie używaj
•• Użyj / Nie używaj
Lista stron zablokowanych
Blokowanie lub odblokowywanie określonych stron.
•• Dodaj
Zatwierdzone strony
Nie śledź
Zatwierdzone strony
Wyłączenie opcji śledzenia działań użytkownika przez strony internetowe.
Umożliwienie dostępu za pośrednictwem Internetu tylko do zatwierdzonych stron.
•• Użyj / Nie używaj
•• Użyj / Nie używaj
JavaScript
Hasło do listy zatwierdzonych stron
Włączenie skryptu JavaScript na wszystkich witrynach w celu usprawnienia wyszukiwania.
Ustawianie hasła do opcji zarządzania zatwierdzonymi stronami.
•• Użyj / Nie używaj
•• Ustaw hasło
Wyczyść historię
Lista stron zatwierdzonych
Czyszczenie historii wyszukiwania.
Zatwierdzanie określonych stron lub usuwanie ich z listy zatwierdzonych stron.
Usuń dane wyszukiwania
•• Dodaj
Usuwanie wszystkich danych wyszukiwania, takich jak pliki cookie, obrazy oraz dane
przechowywane w pamięci podręcznej.
Nie wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
36
Kodowanie
Kodowanie
Wybór metody kodowania stron internetowych. Bieżące ustawienie to Auto.
•• Auto / Ręczne (bieżące : Unicode)
Opcje odświeżania
sSOURCE → Źródło → Web Browser → u → Opcje odświeżania → E
Częst. odświeżania
Ustawianie czasu, po jakim wyszukiwarka internetowa powróci do strony głównej.
Informacje
•• Wył. / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Wyświetlanie bieżącej wersji przeglądarki.
Powiększenie
Ustawianie skali powiększenia stosowanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Strona główna
Ustawianie strony internetowej wyświetlanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• Wyśw. Samsung / Użytkownika
Użytkownika
Wprowadzanie adresu URL strony głównej.
•• Wpisz adres URL
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Strona główna wybrano ustawienie Użytkownika.
37
Rozdział 04
Korzystanie z programu LED Signage Manager
Oprogramowanie LED Signage Manager umożliwia łatwe sterowanie wieloma wyświetlaczami z poziomu komputera.
Szczegółowe informacje na temat obsługi programu LED Signage Manager znajdują się w Pomocy dostępnej po jego zainstalowaniu. Program LED Signage Manager można pobrać z witryny internetowej.
"" Na proces instalacji programu LED Signage Manager może wpływać rodzaj karty graficznej,
płyty głównej oraz konfiguracja środowiska sieciowego.
Odinstalowywanie
"" Przed przystąpieniem do instalacji programu LED Signage Manager należy upewnić się,
że na komputerze jest zainstalowany system Windows 7 lub nowszy oraz oprogramowanie
Microsoft .NET Framework 4.5.
Jeśli wystąpi problem z oprogramowaniem, należy je odinstalować, postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
"" Proces odinstalowywania zależy od systemu operacyjnego komputera. W tym podręczniku
użytkownika przyjmuje się, że używany jest system Windows 7.
1 Wybierz opcję Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.
Instalowanie / Odinstalowywanie oprogramowania
2 Wybierz z listy program LED Signage Manager i kliknij przycisk Odinstaluj.
3 Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia usuwania kliknij przycisk Yes.
4 Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk Finish.
Instalowanie
1 Uruchom plik instalacyjny programu LED Signage Manager.
2 Po wyświetleniu okna instalacji przeczytaj instrukcje i kliknij przycisk Next.
3 Zaakceptuj umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes.
4 Wybierz folder instalacyjny i kliknij przycisk Next.
–– Jeśli folder instalacyjny nie zostanie podany, program zostanie zainstalowany w folderze
domyślnym.
5 Sprawdź, czy informacje o użytkowniku i folder instalacyjny zostały poprawnie
skonfigurowane. Kliknij opcję Next.
6 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
–– Aby uruchomić program LSM od razu po instalacji, zaznacz pole wyboru Launch LED
Signage Manager.
–– Po zainstalowaniu oprogramowania na pulpicie zostaje utworzona ikona skrótu.
–– W przypadku niektórych komputerów i specyfikacji urządzenia ikona skrótu może nie
zostać utworzona. W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
38
Rozdział 05
Funkcja Odtwarzacz
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk
na pilocie.
Odtwarzacz
Nr
1
→ Odtwarzacz → E
Used
199.33 MB
Pamięć wewnętrzna
1
Filtruj według: Wszystkie
5
Available
4.26 GB(95%)
2
Opcje
Brak kanału.
Plik sieciowy
4
1 Na ekranie Odtwarzacz wybrać opcję Kanał sieciowy. Wiadomość Brak kanału.
2 Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
2
3
•• Na ekranie Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem
(zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji
Network Channel (Kanał sieciowy), należy na pilocie nacisnąć przycisk INFO.
zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze
Kanał sieciowy.
6
Kanał sieciowy
Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów
skonfigurowanych na serwerze.
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub
pliki.
Odtwarzacz
Opis
3
Odtwarzanie zawartości zapisanej na serwerze.
4
Odtwarzanie szablonu zapisanego w pamięci wewnętrznej.
5
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.
6
Ustawianie różnych opcji funkcji Odtwarzacz.
Moje szablony
Wyświetlanie zawartości
1 Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. Zostaną wyświetlone pliki zapisane w
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze
System.
wybranej pamięci.
2 Wybór żądanego pliku. Zawartość jest wyświetlana na ekranie. (Więcej informacji na temat
zgodnych formatów plików zawiera część „Formaty plików zgodne z funkcją Player”).
39
Gdy zawartość jest odtwarzana
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować
ustawienia.
Przyciski sterowania na pilocie
Za pomocą przycisków na pilocie można odtwarzać, wstrzymywać lub pomijać zawartość na
liście odtwarzania.
Przycisk
TOOLS
Funkcja
Wyświetlanie paska menu.
INFO
Wyświetlanie informacji o zawartości.
►
Przejście do kolejnego pliku lub strony.
◄
Przejście do poprzedniego pliku lub strony.
E/∆/³
Dostępne menu
Menu
Lista odt.
Lista kanałów
Tryb obrazu
Powtórz
Opis
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
Kanał sieciowy / Wewnętrzna Kanał / USB
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
Ustawianie trybu powtarzania.
Odtwarzanie lub wstrzymywanie prezentacji lub zawartości wideo.
´
Zatrzymywanie wyświetlania treści i przejście do ekranu Odtwarzacz.
π
Przewijanie do tyłu zawartości wideo.
µ
Przewijanie do przodu zawartości wideo.
40
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Należy sprawdzić obsługiwane typy kodeków wideo i ich wersje.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
–– Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
•• Pamięć Pamięć wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/
harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie
ściany wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo na raz.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
41
Spis treści
Rozszerzenie pliku
Kontener
*.avi
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Rozdzielczość
4096 x 2160: 24
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
Kodek wideo
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
AVI
MKV
ASF
MP4
MPEG2
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.svi
60
80
30
80
60
20
30
20
90
20
MPEG1
VOB
SVAF
40
MPEG4 SP/ASP
MOV
TS
4096 x 2160
Szybkość
przesyłania danych
(Mbps)
MVC
Window Media Video v9 (VC1)
VRO
3840 x 2160: 30
Motion JPEG
3GP
FLV
Prędkość wyświetlania
(klatki na sekundę)
1920 x 1080
H 263 Sorenson
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
VP9
4096 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
4096 x 2160: 24
3840 x 2160: 30
60
20
20
42
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż
wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: JPEG, PNG, BMP
"" Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096 x 4096
•• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20MB
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości
•• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów
lub w kontenerze.
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Losowo)
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
–– Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
–– Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• W przypadku odtwarzania na monitorze plików wideo korzystających z niezgodnego kodeka
lub w rozdzielczości 1080 x 1920 możliwe jest odtworzenie tylko jednego pliku na raz.
•• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Płynny nie jest obsługiwany w następujących
warunkach:
–– Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Niekompatybilny kodek
–– Niekompatybilny kodek ↔ Kompatybilny kodek
–– Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością monitora
–– Częstotliwość niezgodna z częstotliwością monitora
43
Power Point
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: ppt, pptx
–– Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Efekty animacji
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania
grupy elementów
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
––
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
PDF
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: pdf
WORD
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: .doc, .docx
–– Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana ••
z powodu pogarszania wydajności mechanizmu.
–– Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane.
–– Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.
–– Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
–– Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane nieprawidłowo)
Funkcje nieobsługiwane
–– Efekt tła strony
–– Niektóre style akapitów
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania
grupy elementów
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
44
Pliki szablonów
•• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania dostępne są
wyłącznie w aplikacji Moje szablony.
LFD
•• Obsługiwana w opcji Kanał sieciowy
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: .lfd
45
Harmonogram
Można sprawdzić harmonogram odtwarzania zawartości zapisany na serwerze, zaimportowany
z pamięci zewnętrznej lub dostępny na urządzeniu przenośnym.
Nr
→ Harmonogram → E
Harmonogram
Połączono
1
Sieć
Sun
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Opis
Wybór serwera lub pamięci zewnętrznej.
Wyświetlanie tygodniowego harmonogramu odtwarzania zawartości.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o poszczególnych zdarzeniach.
Sat
AM
3
Wyświetlanie obrazu miniatury i skróconych informacji o zawartości.
2
Informacja
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
PM
Lokal.:
Pamięć wewnętrzna
3
Data:
**-**-**** ~
**-**-****
Powtórz:
Codziennie
Czas:
Całodn.
AM
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
46
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie
ustawień z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
→ Klonuj produkt → E
MENU
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1 Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2 Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku
klonowania. Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej?.
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1 Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
Klonuj produkt
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
2 Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub Klonuj do zewnętrznego urządzenia
pamięci masowej.
–– Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych na zewnętrznym
urządzeniu pamięci masowej do produktu.
–– Klonuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
"" Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
47
Ustawienia ID
→ Ustawienia ID → E
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
(Zakres: 0~224)
"" Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
"" Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
Ustawienia ID
•• Kabel RS232C
Łączy się z programem MDC za pomocą kabla RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
48
Ściana wideo
→ Ściana wideo → E
Można indywidualnie dostosować układ kilku urządzeń S-Box podłączonych tak, aby utworzyć wyświetlacz LED.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych urządzeń
S-Box.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji
korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
W przypadku korzystania z wielu odtwarzaczy S-Box opcję Ściana wideo można ustawić na Włączone, aby
zsynchronizować obraz na poszczególnych odtwarzaczach S-Box i wyświetlać go jako jedną treść.
•• Wył. / Włączone
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Obsługiwane rozdzielczości zostały podane w tabeli obsługiwanych elementów
S-Box Group w standardowych trybów sygnału na stronie 96.
"" Opcja grupowania S-Box Grouping nie jest obsługiwana, jeśli dla funkcji Obraz →
Rozmiar obrazu LED → Rozdzielczość wyjściowa wybrano ustawienie FHD.
Wyświetlacz zostanie podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń
S-Box można ustawić w zakresie od 1 do 15.
"" Wyświetlacz można podzielić na maksymalnie 100 ekranów.
"" Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą
funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktów tworzących ścianę wizyjną.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na
odpowiedni inny numer. Nacisnąć przycisk E.
"" Funkcja Położenie obrazu umożliwia podział ekranu na maksymalnie 100 widoków (15 × 15).
"" Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
"" Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
49
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu LED.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub
zmniejszania rozmiaru.
"" Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
50
Stan sieci
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → E
Stan sieci
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
51
Tryb obrazu
→ Tryb obrazu → E
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Tryb obrazu
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
52
Czasomierz wł./wyłącz.
→ Czasomierz wł./wyłącz. → E
"" Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję
Włącznik czasowy.
Produkt włączy się zgodnie z ustawieniami dla wybranego źródła sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić
bieżący czas.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
Czasomierz wł./wyłącz.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB): Z poziomu podłączonego urządzenia
USB lub pamięci wewnętrznej należy wybrać folder zawierający pliki wideo i zdjęcia, które będą wyświetlane po
włączeniu produktu.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
"" Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
"" Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
"" Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia
USB tego samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
"" Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.
"" Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub
przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych
urządzeń może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.
53
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~
Wył. czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d,
a następnie nacisnąć przycisk Gotowe.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
–– Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
–– Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
•• Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
•• Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie
będą aktywne w dni wolne od pracy.
–– Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają
zostać aktywowane.
–– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
54
Pasek informacyjny
→ Pasek informacyjny → E
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
•• Wył. / Włączone
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
•• Opcja czcionek: określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.
•• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
•• Przewijanie: określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.
•• Podgląd: Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.
Pasek informacyjny
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
55
Otwieranie adresu URL
→ Otwieranie adresu URL → E
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.
"" Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie
adresu URL w obszarze System.
Otwieranie adresu URL
Otwieranie adresu URL
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Ustawienia otwierania adresu URL
•• Zainstaluj aplikację WWW: wprowadzanie adresu URL w celu instalacji aplikacji internetowej.
•• Zainstaluj z urządzenia USB: instalacja aplikacji internetowej z urządzenia pamięci USB.
•• Odinstaluj: usuwanie zainstalowanej aplikacji internetowej.
→ Ustawienia otwierania adresu URL → E
•• Ustawienia limitu czasu: ustawianie limitu czasu nawiązywania połączenia z adresem URL.
•• Tryb twórcy: włączanie trybu dewelopera.
Ustawienia otwierania adresu URL
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
57
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia
przez serwer
"" Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci serwera.
4 Wybrać opcję Unapproved z podmenu.
5 Wybrać urządzenie z listy i kliknąć przycisk Approve.
1 Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
2 Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
6 Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
"" Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
"" Device Group: wybrać , aby określić grupę.
"" Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
3 Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
"" Expired: ustawianie terminu ważności zatwierdzenia urządzenia. Jeżeli użytkownik nie
chce ustawić terminu ważności, wybrać opcję Never expired.
"" Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego
wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie,
wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.
58
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem
serwera.
7 Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
8 Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie
zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
"" Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi
serwera MagicInfo Lite Server>.
"" W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie
uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.
1 Z bocznego paska menu wybrać opcję Device.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybrać opcję Edit → Setup.
4 Wybrać opcję Time Zone.
"" Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako
czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
"" Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi
w 3. etapie.
"" Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
"" Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie
świętami itd.) zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
59
Rozdział 06
Obraz
Konfiguracja ustawień Obraz (Kontrast, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Obraz
Tryb obrazu
·
·
·
Sklep i centrum handlowe
m MENU → Obraz → Tryb obrazu → E
Kontrast
70
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Jasność
45
Ostrość
65
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
Kolor
50
Odcień (Z/C)
Temperat. barwowa
Z50
C50
10000K
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
60
Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor /
Odcień (Z/C)
m MENU → Obraz → E
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Balans bieli
m MENU → Obraz → Balans bieli → E
2-punktowo
"" Po dokonaniu zmian w ustawieniach Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C)
menu ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego
obrazu.
"" Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego
podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
•• Przes. C / Przes. Z / Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z
kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).
"" Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
•• Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów
(czerwonego, zielonego, niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Temperat. barwowa
10-punktowo
m MENU → Obraz → Temperat. barwowa → E
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez
dostosowanie jasności kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–10000K)
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat.
barwowa jest wyłączona.
•• Wył. / Włączone
•• Interwał: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
•• Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
•• Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
•• Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
"" Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
"" Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła (Film/
zdjęcie).
61
Gamma
m MENU → Obraz → Gamma → E
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest
wyłączona.
Tylko tryb RGB
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji
odcienia i nasycenia.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Tekst, wówczas funkcja Tylko tryb RGB jest
wyłączona.
Przestrzeń kolorów
Ustawienia zaawansowane
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych
podczas tworzenia obrazów.
m MENU → Obraz → Ustawienia zaawansowane → E
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
"" Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj,
należy ustawić opcję Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia
zaawansowane jest wyłączona.
Kontrast dyn.
HDMI UHD Color
Optymalizacja jakości obrazu podczas korzystania z połączenia HDMI UHD.
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
•• HDMI1 (Wył. / Włączone)
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
•• HDMI2 (Wył. / Włączone)
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
•• Display Port (Wył. / Włączone)
"" Po zmianie ustawienia opcji HDMI UHD Color na Włączone obsługiwana jest rozdzielczość
do 3840 x 2160 przy 60 Hz. Jednak model SNOW-1703ULD obsługuje jedynie rozdzielczość
3840 × 2160 @ 60 / 59,94 / 50 Hz w trybie Live Mode.
Po zmianie ustawienia opcji HDMI UHD Color na Wył. obsługiwana jest rozdzielczość do
1920 x 1080 przy 60 Hz. Jednak model SNOW-1703ULD obsługuje jedynie rozdzielczość
1920 × 1080 @ 60 / 59,94 / 50 Hz w trybie Live Mode.
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Tekst, wówczas funkcja Odcień skóry jest
wyłączona.
62
Rozmiar obrazu LED
Dopasuj do ekranu
Ta opcja umożliwia powiększenie obrazu w celu jego dopasowania do ekranu.
m MENU → Obraz → Rozmiar obrazu LED → E
•• Wył. / Włączone
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Rozmiar obrazu LED wybrano ustawienie Użytkownika.
Ustawienie szczegółowych parametrów rozmiaru obrazu.
Rozdzielczość wyjściowa
Ta opcja umożliwia optymalne dostosowanie obrazów w zależności od rozdzielczości ekranu
LED.
•• UHD / FHD
"" Opcja grupowania S-Box Grouping nie jest obsługiwana, jeśli dla funkcji Obraz → Rozmiar
obrazu LED → Rozdzielczość wyjściowa wybrano ustawienie FHD.
LED HDR
m MENU → Obraz → LED HDR → E
Opcje umożliwiające optymalne skonfigurowanie efektu HDR.
W przypadku korzystania z wielu odtwarzaczy S-Box, jeśli opcja LED HDR zostanie ustawiona
na Włączone, jakość obrazu na odtwarzaczach S-Box może być różna. Aby temu zapobiec,
podrzędne funkcje opcji LED HDR należy ustawić na Wył..
Rozmiar obrazu LED
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
Aby ręcznie dostosować rozmiar obrazu wyświetlanego na ekranie LED, należy wybrać opcję
Użytkownika.
•• Oryginał: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
Rozdzielczość
Odwrotne mapowanie tonowe
Umożliwia zaciemnienie ciemnych obszarów obrazu i rozjaśnienie jasnych obszarów obrazu,
zwiększając poziom realizmu.
•• Wył. / Włączone
Dynamiczne zwiększanie
Ta opcja umożliwia ustawianie szerokości i wysokości obrazu wyświetlanego na ekranie LED.
(Maks. : 3840 x 2160)
Szerokość x wysokość
Rozdzielczość
wyjściowa
Maks
Min.
FHD
1920 x 1080
182 x 182
UHD
3840 x 2160
408 x 408
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Rozmiar obrazu LED wybrano ustawienie Użytkownika.
Zwiększenie różnicy chwilowej maksymalnej/minimalnej luminancji, co sprawia, że jasne
obszary stają się bardziej wyraźne.
•• Wył. / Włączone
Mapowanie kolorów
Mapowanie koloru wybranego obrazu źródłowego do koloru obrazu docelowego w celu
przekonwertowania go na pożądany kolor.
•• Wył. / Włączone
63
Opcje obrazu
Poziom czerni HDMI
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
m MENU → Obraz → Opcje obrazu → E
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Opcje
obrazu jest wyłączona.
•• Normalny / Nisk. / Auto
"" Dostępne tylko w trybach HDMI 1 i HDMI 2 (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p).
Tonacja kolorów
Tryb Film
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał
sygnały ze wszystkich źródeł oraz ustawiał optymalną jakość obrazu.
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja
kolorów jest wyłączona.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
"" Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 480i, 576i lub
1080i.
"" Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego
podłączonego do gniazda wejściowego produktu.
Czysty obraz cyfrowy
Zmniejszanie zakłóceń na obrazie w celu uniknięcia zniekształceń, takich jak miganie.
•• Wył. / Auto
"" Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Czysty obraz
cyfrowy jest wyłączona.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
"" Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
"" Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Resetowanie obrazu
m MENU → Obraz → Resetowanie obrazu → E
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
64
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Ochrona ekranu
Wyświetlacz ekranowy
Ochrona ekranu
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → E
Wyświetlanie komunikatu
Język
Rozmiar menu
Polski
Oryginał
Resetuj wyświetlacz ekr.
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje
wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
65
Wyświetlanie komunikatu
Język
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → E
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Język → E
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe
informacji o źródle.
•• Wył. / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Ustawianie języka menu.
"" Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą
dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Rozmiar menu
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu
ekranowe braku sygnału.
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Rozmiar menu → E
•• Wył. / Włączone
•• Oryginał / Średni / Mały
Ustawienie proporcji obrazu menu zgodnie z ustawieniami ekranu.
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest
sterowany przez ten program.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
Resetuj wyświetlacz ekr.
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → E
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
•• Wył. / Włączone
66
Rozdział 08
Sieć
Sieć
Stan sieci
Stan sieci
m MENU → Sieć → Stan sieci → E
Otwórz Ustawienia sieci
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Ustawienia sieci serwera
Nazwa urządzenia [LED S/Box] Samsung LUH Series
Otwórz Ustawienia sieci
m MENU → Sieć → Otwórz Ustawienia sieci → E
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub, takich jak
wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.
67
Ustawienia sieci
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez
połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego
gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN,
połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.
Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
LAN
Gniazdo modemu na ścianie
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący
protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do
połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera
nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci
domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę
podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te można również odczytać z komputera.
"" Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
"" Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów
IP.
"" Zaleca się korzystanie ze stałego adresu IP. Jeśli protokół DHCP dokonuje zmiany adresu IP,
program LED Signage Manager może utracić połączenie.
68
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak
możliwość aktualizacji oprogramowania.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
Automatyczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Wybrać opcję Otwórz Ustawienia sieci. Rozpocznie się sesja Otwórz Ustawienia sieci.
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Urządzenie jest połączone z Internetem.
Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych.”.
"" Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
"" Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego
automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy
skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu
konfigurowaniu sieci.
1 Wybrać opcję Otwórz Ustawienia sieci. Rozpocznie się sesja Otwórz Ustawienia sieci.
przycisk Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
3 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
4 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną
zmianę opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
5 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Urządzenie jest połączone z Internetem.
Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą usług
internetowych.”.
Ręczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1
2
3
4
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
69
Ustawienia sieci serwera
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
m MENU → Sieć → Ustawienia sieci serwera → E
•• Aktywny / Pasywny
Połącz z serwerem
Serwer proxy
Aby uruchomić program Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.
•• Adres serwera / SSL / Port
"" Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych
będzie zaszyfrowany.
Wył. / Włączone
"" Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli
nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od
administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
•• Adres / Port / Identyfik. / Hasło
"" Opcje Adres / Port / Identyfik. oraz Hasło będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Serwer proxy
wybrane zostanie ustawienie Włączone.
Tryb MagicInfo
Nazwa urządzenia
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany
będzie produkt.
m MENU → Sieć → Nazwa urządzenia → E
•• Lite / Premium
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Dostęp do serw.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
•• [LED S/Box] Samsung LUH Series1 ~ 6 / Źród. użyt.
Wybór metody połączenia z siecią serwera.
•• Zezwól / Odmów
70
Rozdział 09
System
System
Dostępność
Rozpocznij konfigurację
Czas
Autoprzełączanie źródła
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Wentylator i temperatura
Dostępność
m MENU → System → Dostępność → E
Przezroczystość menu
Dostosowanie przeźroczystości okna menu.
•• Wysoko / Nisk.
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się
nieprzeźroczyste.
•• Wył. / Włączone
Powiększ
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienie powiększania podkreślonego elementu menu.
•• Wył. / Włączone
71
Rozpocznij konfigurację
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
m MENU → System → Rozpocznij konfigurację → E
Wył. / Włączone
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
Czas
m MENU → System → Czas → E
Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
"" Opcje Data rozpoczęcia, Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko,
jeśli dla funkcji DST wybrane zostanie ustawienie Włączone.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wył. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
"" Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
"" Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk
E. Aby anulować Auto. wyłączanie, wybrać ustawienie Wył..
Ustawienie zegara
Opóźnienie włączenia
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk
E.
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego
produktu, aby zapobiec przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę
i w dół. Aby przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć przycisk E.
"" Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Ustawienia NTP
Ustaw adres URL serwera oraz strefę czasową, aby korzystać z czasu sieci.
72
Autoprzełączanie źródła
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
m MENU → System → Autoprzełączanie źródła → E
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest
ustawiona jako Włączone, a poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie
automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie
automatycznie wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się
na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło
pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie
uruchomi wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne
źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do
pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne
wyszukiwanie aktywnego źródła obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego
źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
"" Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano
ustawienie Wszystkie.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
"" Funkcja Źródło pomocnicze jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano
ustawienie Wszystkie.
Sterowanie zasilaniem
m MENU → System → Sterowanie zasilaniem → E
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku
zasilania nie jest potrzebne.
•• Wył. / Włączone
Maks. oszcz. en.
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer
przez określony czas pozostaje w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
73
Ster. trybem gotowości
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału
wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie
uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat
Brak sygnału.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
"" Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego wyświetlany jest komunikat Brak
sygnału, należy sprawdzić połączenie kablowe.
"" Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikat Brak
sygnału nie zostanie wyświetlony.
W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie
Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania
energii.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania
zasilania.
Rozwiązanie Eco
m MENU → System → Rozwiązanie Eco → E
Czujnik Eco
Ta opcja umożliwia automatyczne dostosowanie jasności obrazu w zależności od natężenia
światła w otoczeniu.
•• Wył. / Włączone
•• Min. jasność: Włączenie funkcji Min. jasność ekranu, gdy aktywna jest funkcja Czujnik Eco.
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego
źródła.
•• Wył. / 15 min / 30 min / 60 min
"" Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie
oszczędzania energii.
"" Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić
stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po
ustawionym okresie czasu nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na
przednim panelu urządzenia.
•• Wył. / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania
zasilania.
74
Wentylator i temperatura
Menedżer urządzeń wejściowych
m MENU → System → Wentylator i temperatura → E
m MENU → System → Menedżer urządzeń wejściowych → E
Sterowanie wentylatorem
Wybierz automatyczne lub ręczne sterowanie prędkością wentylatora.
•• Auto / Ręcznie
Sterowanie temperaturą
Istnieje możliwość skonfigurowania opcji obsługi zewnętrznych urządzeń wejściowych
podłączonych do produktu.
Język klawiatury
Można skonfigurować kombinację klawiszy umożliwiającą zmianę języka wprowadzanego
tekstu.
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział
temperatur, który jest prawidłowy.
Typ klawiatury
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 100 °C.
Można określić typ klawiatury.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 95 a 100 °C (przy temperaturze otoczenia
rzędu 40 °C).
"" Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony.
Jeśli temperatura będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec
przegrzaniu.
Skrót do języka wprowadzania
Wybór klawiszy skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu.
Odtwarzaj przez
m MENU → System → Odtwarzaj przez → E
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany
będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
75
Zmień kod PIN
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
m MENU → System → Zmień kod PIN → E
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie
wprowadzić te same 4 cyfry w polu Potwierdź nowy kod PIN.
Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
"" Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
Zabezpieczenia
m MENU → System → Zabezpieczenia → E
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
Blokada bezpieczeństwa włączona
Wszystkie menu i przyciski na produkcje i pilocie, z wyjątkiem przycisku zasilania na pilocie
można zablokować za pomocą funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć dowolny przycisk, a następnie wprowadzić
hasło (hasło domyślne: 0-0-0-0).
Aby po włączeniu opcji Blokada bezpieczeństwa włączona można było włączać urządzenie za
pomocą przycisku zasilania pilota, należy włączyć opcję Przycisk włączania.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być
sterowany jedynie za pomocą pilota.
•• Wył. / Włączone
Blok. autom. odtw. z USB
Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo
zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
•• Wył.
Włączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym
urządzeniu USB.
•• Włączone
Wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym
urządzeniu USB.
"" Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie
komunikatu „Blok. autom. odtw. z USB : Włączone” na pięć sekund.
Zarządzanie zdalne
Przy użyciu przycisku Zezwól lub Odmów można zezwolić na dostęp lub odmówić dostępu do
urządzenia zewnętrznym poleceniom przesyłanym za pośrednictwem sieci.
Zmienione ustawienie pozostaje aktywne nawet po wyłączeniu produktu i jego ponownym
włączeniu za pomocą przycisku panelu lub przełącznika zasilania.
•• Odmów / Zezwól
Przycisk włączania
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy
opcja Blokada bezpieczeństwa włączona jest włączona.
•• Wył. / Włączone
76
Ogólne
Anynet+ (HDMI-CEC)
m MENU → System → Ogólne → E
Anynet+ (HDMI-CEC)
Intelig. zabezpiecz.
Elementy ochrony telewizora użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed
wirusami.
Skanuj
Sprawdzanie telewizora i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Lista izolowanych
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung
wszystkimi obsługującymi tę funkcję urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu.
Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do urządzeń marki Samsung,
które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung
wyposażono w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
•• Wył. / Włączone
"" Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami
na produkcie.
"" W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy
ponownie wybrać urządzenie Anynet+.
"" Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest
włączone lub w trybie gotowości.
"" Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć
najwyżej 3 urządzenia takiego samego typu.
Skanowanie pod kątem wirusów poprzez ciągłe monitorowanie wyświetlacza w czasie
rzeczywistym.
Wyniki monitorowania
Sprawdzenie listy zablokowanych plików i procesów.
77
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie
urządzenia Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić połączenia kabla wideo/HDMI urządzenia Anynet+.
Funkcja Anynet+ nie działa.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa)
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i
włączyć produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję
Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+
(HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
Chcę wyłączyć funkcję
Anynet+.
•• Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się
komunikat „Rozłączanie
połączenia z urządzeniem
Anynet +...”.
Urządzenie Anynet+ nie
odtwarza.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
Podłączone urządzenie nie jest
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie
wyświetlane.
podłączono do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie
przeprowadzić wyszukiwanie urządzeń.
78
Hot Plug HDMI
Tryb gry
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego HDMI.
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej
realistyczne efekty uzyskuje się po wyborze trybu gry.
•• Wył. / Włączone
Własne logo
Po pobraniu pliku własnego logo można je wybrać i ustawić czas jego wyświetlania po
włączeniu produktu.
•• Własne logo
"" Można wybrać własne logo (obraz/klip wideo) lub wyłączyć jego wyświetlanie.
"" Aby ustawić wyświetlanie własnego logo, należy pobrać plik własnego logo z
zewnętrznego urządzenia USB.
•• Czas wyświetl. logo
"" Jeśli własne logo to Obraz, można ustawić dla niego Czas wyświetl. logo.
•• Pobierz plik logo
"" Plik własnego logo można pobrać z zewnętrznego urządzenia USB i zainstalować w
produkcie.
"" Pobierany plik własnego logo musi być zapisany pod nazwą „samsung” z małych liter.
"" Jeśli do produktu podłączona jest większa liczba zewnętrznych urządzeń USB, zostanie
podjęta próba pobrania pliku własnego logo z urządzenia ostatnio podłączonego do
produktu.
•• Wył. / Włączone
"" Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu
konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry ustawienie Wył..
Wyczyść pamięć
Usuń pliki, aby zrobić miejsce na nową zawartość. Pliki z ostatniego harmonogramu nie zostaną
usunięte.
Resetuj system
m MENU → System → Resetuj system → E
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
Ograniczenia dotyczące pliku własnego logo
•• W przypadku własnego logo w postaci obrazu obsługiwane są tylko pliki bitmap (w
formacie aRGB 32 bity na piksel).
•• Obraz użyty we własnym logo musi mieć rozdzielczość od minimalnej wynoszącej 128
x 64 do maksymalnej odpowiadającej największej rozdzielczości ekranu. (Wartości
rozdzielczości poziomej/pionowej muszą być wielokrotnościami 4).
•• W przypadku własnego logo w postaci klipu wideo obsługiwany jest tylko format TS
Stream.
•• Obsługiwana wielkość pliku wideo to maksymalnie 150 MB. Czas odtwarzania pliku wideo
nie powinien przekraczać 20 sekund.
79
Rozdział 10
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
m MENU → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → E
m MENU → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
"" Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
"" Po zaktualizowaniu oprogramowania wszystkie zmienione ustawienia wideo zostaną
przywrócone do wartości domyślnych. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je
ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
"" Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod
modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
Aktualizuj teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Aktualizacja autom.
Zeruj wszystko
m MENU → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
•• Wył. / Włączone
80
Rozdział 11
Wyświetlanie zdjęć i filmów (funkcja odtwarzania multimediów)
Możliwość odtwarzania filmów i zdjęć zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania filmów zapisanych na urządzeniu pamięci masowej.
Można również odtwarzać zawartość, korzystając z poniższych metod.
•• Korzystanie z urządzenia USB: odtwarzanie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy i zdjęcia, zapisanej na urządzeniu USB.
•• Podłączanie urządzenia pamięciowego: odtwarzanie zawartości multimedialnej zapisanej na urządzeniu pamięciowym, takim jak smartfon, aparat,
komputer lub w usłudze chmury.
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia
USB należy zapoznać się z następującymi informacjami:
Uwaga
•• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
•• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
•• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
•• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do
odtwarzania.
W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
•• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.
81
Urządzenia zgodne z funkcją odtwarzania multimediów
•• Niektóre cyfrowe aparaty USB i smartfony mogą być niekompatybilne z produktem.
•• Funkcja odtwarzania multimediów jest zgodna jedynie z urządzeniami USB MSC.
•• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
•• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
•• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane.
•• Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500 mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
•• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać
nierozpoznane lub może działać nieprawidłowo.
•• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
•• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.
System i formaty plików
•• Funkcja odtwarzania multimediów może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
•• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
•• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
•• Funkcja odtwarzania multimediów obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).
Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
•• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
•• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku..
•• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
•• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
•• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe,
umożliwiający bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.
82
Korzystanie z urządzenia USB
Podłączanie urządzenia USB
"" Zaleca się korzystanie z dysku
twardego USB posiadającego
własny zasilacz.
1 Włączyć produkt.
2 Należy podłączyć urządzenie USB zawierające zdjęcia i/lub filmy do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
3 Strona Odtwarzacz pojawi się automatycznie zaraz po podłączeniu urządzenia USB do produktu.
"" Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
"" Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.
Usuwanie urządzenia USB
"" Zaleca się usuwanie urządzenia
USB za pomocą funkcji Bezpiecznie
odłącz.
Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło
1 Nacisnąć przycisk
na pilocie.
→ Odtwarzacz → Opcje → Bezpiecznie odłącz
2 Wybrać polecenie Bezpiecznie odłącz i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
83
Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej
→ Odtwarzacz → Urządzenie pamięci masowej → USB
Na stronie listy zawartości multimedialnej urządzenia pamięciowego znajdują się następujące funkcje.
•• Urządzenie pamięci masowej
Pamięć wewnętrzna / USB
•• Filtruj według
Możliwość wyboru, aby spośród zawartości typu Wideo, Obraz, PDF, Office oraz Moje szablony zapisanej na urządzeniu pamięciowym wyświetlać tylko
pliki zawartości w określonym formacie pliku.
•• Opcje
84
Pozycje menu na stronie listy zawartości
multimedialnej
Odtwórz wybrane
Wyślij
Nazwa opcji
Odtwórz wybrane
Pamięć wewnętrzna
Bezpiecznie odłącz
Rozmiar zawart.
Prędkość pokazu slajdów
Losowo
Ef. pok. slajdów
MagicINFO
Domyślna zawartość
Resetuj
Wybrać zawartość do przesłania do innego urządzenia, a następnie wybrać
przycisk Wyślij znajdujący się na górze ekranu.
Usuń
Wybrać zawartość do usunięcia, a następnie wybrać przycisk Usuń znajdujący się
na górze ekranu.
Pamięć masowa
Wybrać lokalizację do zapisania harmonogramów pobranych z serwera MagicInfo i
innych urządzeń.
Bezpiecznie odłącz
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Rozmiar zawart.
Ustawianie rozmiaru obrazu dla wyświetlanej zawartości.
Prędkość pokazu slajdów
Ef. pok. slajdów
Domyślna zawartość
Resetuj
Wybierz zawartość do odtwarzania, a następnie wybierz przycisk Odtwarzaj u góry
Wybrać zawartość do odtworzenia, a następnie wybrać przycisk odtwarzania
znajdujący się na górze ekranu.
Wyślij
Usuń
Pamięć masowa
Działanie
Ustawianie czasu odtwarzania każdego ze slajdów.
Ustawianie efektu przejścia między slajdami.
Domyślna zawartość zostanie wyświetlona po wybraniu kanału, do którego w
danym momencie nie przypisano żadnych programów.
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Opcje do ustawień domyślnych
aktywnych w momencie zakupu produktu.
ekranu.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
85
Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć
Naciśnięcie przycisku E lub przycisku π, ∂, ∑, µ powoduje wyświetlenie poniższych przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie
przycisków.
"" Naciśnięcie przycisku INFO
podczas wyboru nazwy urządzenia,
spowoduje wyświetlenie informacji
o wybranym urządzeniu.
"" Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy pliku, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
pliku.
•• Pauza / Odtwórz
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu slajdów. Korzystanie z pokazu slajdów umożliwia wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze.
•• Poprzedni / Następny
Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów
Naciśnięcie przycisku E lub przycisku π, ∂, ∑, µ powoduje wyświetlenie poniższych przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie
przycisków.
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie filmu.
W trybie wstrzymania dostępne są następujące funkcje.
•• Przewijanie do tyłu / Przewijanie do przodu
Szybkie przewijanie filmu do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby zmienić szybkość
odtwarzania na oryginalną, należy wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Następny
Aby odtworzyć poprzedni film, należy dwukrotnie wybrać ikonę π. Jednokrotne wybranie ikony π spowoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego
filmu od początku.
Aby odtworzyć następny film, należy wybrać ikonę µ.
86
Rozdział 12
Instrukcja rozwiązywania problemów
"" Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłącz kable od monitora.
"" Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź
ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i
kontrolera wideo oraz kabel.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb (patrz część poświęcona
obsługiwanym rozdzielczościom).
87
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Z czterech stron ekranu widoczne są puste obszary po
połączeniu produktu z komputerem za pośrednictwem
kabla DP, HDMI lub HDMI-DVI.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
88
Problem z ekranem
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione
w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne,
w oparciu o Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu
standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył..
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się
automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
89
Problem z ekranem
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i Ostrość.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER
IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy
sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu HD.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z pilotem
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Pilot nie działa.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
90
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Stosowanie zbyt twardego lub grubego kabla może powodować zakłócenia w trakcie
odtwarzania filmu.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu
produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez
wyświetlacz.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz
DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
Czujnik podczerwieni nie działa.
•• Jeśli kontrolka się nie włącza, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu,
mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
Przejdź do menu System → Sterowanie zasilaniem i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła sygnału
Wył.. Można również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że
DisplayPort, nie można zapisać ustawień monitora.
zestaw jest włączony.
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort.
91
Pytania i odpowiedzi
"" Dalsze instrukcje dotyczące
regulacji można znaleźć w
podręczniku użytkownika danego
komputera lub karty graficznej.
Pytanie
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w
sekcji Ustawienia monitora.
Jak zmienić częstotliwość?
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja
→ Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia
wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 8: Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
→ Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja
→ Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
92
Rozdział 13
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
SNOW-1703U
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC produktu zawiera jego etykieta.
Zasilanie
Środowisko pracy
Obsługiwane modele
SNOW-1703ULD
Obsługa
urządzenia
Temperatura : 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Wilgotność : 10 - 80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Wilgotność : 5 - 95%, bez kondensacji
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL
IF015H, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D, IF040H-DL,
IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL, IF012J
93
Nazwa modelu
Plamka matrycy
IF015H
IF020H
IF025H
IF012J
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
1,26 mm
Konfiguracja pikseli LED
Moduł cabinet
Rozmiar pikseli LED (szer. × wys.)
1,0 mm x 1,0 mm
1,5 mm x 1,5 mm
2,1 mm x 2,1 mm
1,0 mm x 1,0 mm
Piksele (rząd × kolumna)
320 × 360 pikseli
240 x 270 pikseli
192 x 216 pikseli
640 x 360 pikseli
Proporcje obrazu (szer.:wys.)
Synchronizacja
Częstotliwość odświeżania
Plamka matrycy
16:9
1920/3840Hz
3840Hz
50/60Hz
IF025H-D
IF040H-D / IF040H-DL
IF060H-D / IF060H-DL
IF085H-DL
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,5 mm
Konfiguracja pikseli LED
3-w-1(kolory R/G/B w 1 diodzie LED)
Rozmiar pikseli LED (szer. × wys.)
Piksele (rząd × kolumna)
2,1 mm x 2,1 mm
192 x 288 pikseli
120 x 180 pikseli
Proporcje obrazu (szer.:wys.)
Synchronizacja
8:9
Ilość klatek na sekundę
Nazwa modelu
Moduł cabinet
3-w-1(kolory G/R/B w 1 diodzie
LED)
3-w-1(kolory R/G/B w 1 diodzie LED)
Częstotliwość odświeżania
Ilość klatek na sekundę
80 x 120 pikseli
56 x 84 pikseli
7680/15360Hz
15360/30720Hz
2:3
1920/3840Hz
50/60Hz
94
Zasilanie
Środowisko
pracy
AC100-240V~ 50/60Hz
Obsługa urządzenia
Temperatura : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Wilgotność : 10 - 80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Wilgotność : 5 - 95%, bez kondensacji
"" Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje
ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
95
Zaprogramowane tryby synchronizacji
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
"" Po zmianie ustawienia opcji HDMI UHD Color na Włączone obsługiwana jest rozdzielczość do 3840 x 2160 przy 60 Hz. Po zmianie ustawienia opcji HDMI
UHD Color na Wył. obsługiwana jest rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz.
Nazwa modelu
SNOW-1703U
Obsługiwany tryb
Tryb normalny
Częstotliwość pozioma
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
pionowego
SNOW-1703ULD
Tryb normalny
Live Mode
30 – 135 kHz
65 – 134 kHz
30 – 75 Hz (DP), 24 – 75 Hz (HDMI)
50 / 59,94 / 60 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał
przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W
takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
96
SNOW-1703U / SNOW-1703ULD: Tryb normalny
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
IBM/VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
N/N
-
Mac, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
N/N
-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
N/P
-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
P/P
-
Mac, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
N/N
-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
N/N
O
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
N/N
-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
P/P
-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
P/P
-
Mac, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
N/N
-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
N/P
-
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
P/P
O
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
P/P
-
"" Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
"" Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej).
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Częstotliwość
Polaryzacja
taktowania pikseli
synchronizacji
(MHz)
(pozioma/pionowa)
Obsługa S-Box
Grouping
97
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
P/P
-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
N/P
-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
P/P
O
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
N/P
-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 3, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
N/N
-
CTA-861 VIC 4, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 5, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 18, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
N/N
O
CTA-861 VIC 19, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
P/P
O
CTA-861 VIC 20, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 31, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
P/P
O
CTA-861 VIC 32, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 33, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 34, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 93, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
P/P
-
Częstotliwość
Polaryzacja
taktowania pikseli
synchronizacji
(MHz)
(pozioma/pionowa)
Obsługa S-Box
Grouping
98
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
CTA-861 VIC 94, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 95, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 96, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
P/P
O
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
O
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
-
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
-
Częstotliwość
Polaryzacja
taktowania pikseli
synchronizacji
(MHz)
(pozioma/pionowa)
Obsługa S-Box
Grouping
SNOW-1703ULD: Live Mode
Częstotliwość
Polaryzacja
taktowania pikseli
synchronizacji
(MHz)
(pozioma/pionowa)
Obsługa S-Box
Grouping
99
Rozdział 14
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
"" W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
Pozostałe okoliczności
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
"" W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
100
Licencja
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source Announcement
Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU
General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) etc.
Acknowledgement:
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres oss.request@samsung.com.
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under
the GPL/LGPL etc. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for
a period of three years after our last shipment of this product by sending email to: oss.
request@samsung.com
If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such
as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution may be charged.
You may also find a copy of the source at following website.
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/exports/software_
manifest.htm
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising