Samsung | C43J890DKU | User manual | Samsung 43" Curved Business Monitor z ekranem Ultra o proporcjach 32:10 Instrukcja obsługi

Samsung 43" Curved Business Monitor z ekranem Ultra o proporcjach 32:10 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
C43J890DK* C43J892DK* C49J890DK* C49J892DK*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Przygotowania
Części
9
Panel sterowania
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Tr.
13
oszczędz. oczu
Konfigurowanie ustawienia Głośność
13
Typy portów
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci
USB
15
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
18
Instalacja
Montaż stojaka (typ 1) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
Montaż stojaka (typ 1) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
Montaż stojaka (typ 2) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
19
19
20
21
Montaż stojaka (typ 2) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
22
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania
WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
23
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania
WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (C49J890DK* /
C49J892DK*)
24
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO (C43J890DK*
/ C43J892DK*)
25
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO (C49J890DK*
/ C49J892DK*)
26
Instalacja sterownika
33
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
33
Obraz
SAMSUNG MAGIC Bright
34
Jasność
35
Kontrast
35
Ostrość
35
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Kolor
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
36
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Czerń HDMI
36
27
Tr. oszczędz. oczu
36
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla DP
Podłączanie za pomocą kabla USB typu C
Podłączanie słuchawek
27
27
28
28
29
Rozmiar obrazu
37
Regulacja ekranu
37
Raport kalibracji
37
Podłączanie produktu do źródła sygnału jako
koncentratora USB
29
Podłączanie urządzenia źródłowego do produktu 29
Używanie produktu jako koncentratora USB
30
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
31
32
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
33
2
Spis treści
PIP/PBP
System
Instrukcja rozwiązywania problemów
Tryb PIP/PBP
38
Konfig. źródła USB
45
Rozmiar
39
DisplayPort Wer.
45
Proporcje obr.
39
Tryb HDMI
45
Pozycja
40
Int. oszcz. ener.
46
Źródło dźwięku
40
Wył. czasowy Plus
46
Źródło
40
Tryb PC/AV
46
Zamień USB
41
Wykrywanie źródła
47
Dane techniczne
Rozmiar obrazu
42
Powt. przycisków
47
Ogólne
53
Kontrast
43
Wł. lampkę LED
47
Tabela standardowych trybów sygnału
54
Przywróć wszystko
47
Informacja
47
Wyświetlacz ekranowy
Przezroczyst.
44
Pozycja
44
Język
44
Czas wyświetlania
44
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
48
48
48
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
49
Testowanie produktu
49
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
49
Sprawdź, co następuje.
49
Pytania i odpowiedzi
52
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
57
57
57
57
Extended warranty
58
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
10 cm
10 cm
10 cm
Zasady bezpieczeństwa
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu monitora nie należy dotykać dłońmi ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do
uszkodzenia ekranu.
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Ikony
Opis
Source
Panel sterowania
PBP/PIP
Switch USB
•• Klawisz skrótu do przełączania sygnału źródłowego
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
Ten przycisk jest klawiszem skrótu służącym do przełączania do innego
sygnału źródłowego.
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
‒‒ Przełączenie źródła spowoduje zmianę połączenia USB zgodnie z
ustawieniami w obszarze Konfig. źródła USB
‒‒ Gdy opcja PIP/PBP ma wartość Włączona, można przełączać jedynie
sygnał źródłowy ekranu głównego.
•• Klawisz skrótu dla opcji PIP/PBP Włączona-Wył.
Dioda LED zasilania
Klawisz skrótu
Wróć
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
Source
PBP/PIP
Klawisz skrótu
Switch USB
W DÓŁ (PRZÓD)
Ten przycisk jest klawiszem skrótu dla funkcji PIP/PBP Włączona-Wył..
‒‒ Jeśli monitor nie otrzymuje sygnału źródłowego, ten przycisk jest
wyłączony. Wyłączona jest także pozycja PIP/PBP Włączona-Wył., która
dodatkowo jest wyszarzona w menu OSD.
•• Klawisz skrótu do przełączania USB
Ten przycisk jest klawiszem skrótu służącym do przełączania urządzenia
USB do innego sygnału źródłowego.
W LEWO
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE
(ENTER)
W GÓRĘ (TYŁ)
Przycisk JOG
‒‒ Ten przycisk jest aktywny, tylko gdy opcja PIP/PBP jest ustawiona jako
Włączona.
Po naciśnięciu tego przycisku gdy opcja PIP/PBP ma wartość Wył., pojawi
się komunikat Stosowane tylko w trybie PIP lub PBP. i nic się nie stanie.
W menu OSD wyłączona i wyszarzona jest także opcja Switch USB.
‒‒ Po naciśnięciu tego przycisku gdy opcja PIP/PBP ma wartość Włączona,
ale nie podłączono źródła sygnału wejściowego, nic się nie stanie.
9
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
――Przycisk JOG znajduje się w prawej dolnej części ekranu. Obsługuje 5 kierunków:
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO / NACIŚNIĘCIE (ENTER).
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy
włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
――Na stronie przycisków funkcyjnych widać, czy tryb Tr. oszczędz. oczu jest włączony.
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych trybach
wskazuje następujące stany:
: Włączona
: Wył.
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
Dioda LED zasilania •• Tryb oszczędzania energii: Miga
Tr. oszczędz. oczu
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
Głośność
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (System → Wł. lampkę LED)
Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję z powodu odmiennych
funkcji.
Menu ekranowych
przycisków
funkcyjnych
Funkcje
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się przewodnik
po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć menu ekranowe,
gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć odpowiednią stronę
przycisku.
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w zależności
od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
Tr. oszczędz.Oczu Wył.
••
/
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Tr. oszczędz. oczu.
••
: Regulacja opcji Głośność.
••
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie
sygnału wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja PIP/PBP.
Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/PBP.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Tr.
oszczędz. oczu
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast lub Tr. oszczędz.
oczu można regulować, naciskając przycisk JOG w górę lub w dół.
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować,
naciskając przycisk JOG w lewo lub w prawo.
50
Głośność
Wyciszenie
Kontrast
Wył.
Tr. oszczędz. oczu
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jasność
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Tr. oszczędz. oczu
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
Auto Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia
słuchawek lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%,
a następnie ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z
głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wyciszenie, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku
JOG wybrać pozycję poniżej. Aby wyłączyć funkcję Wyciszenie, przejść do ekranu sterującego Głośność, a
następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność.
(tryb PBP).
13
Typy portów
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
POWER IN
Gniazdo
Opis
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania POWER IN
znajdującego się z tyłu produktu.
POWER IN
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI/DVI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą przewodu USB typu C.
Zgodność z kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB. Te porty są włączone w przypadku podłączenia
urządzenia źródłowego do portu
lub
za pomocą
przejściówki USB typu C do A lub USB Type-C. Te porty są dostępne,
za pomocą
jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone do portu
przejściówki USB typu C do A.
Podłącz urządzenie USB. Ten port jest włączony w przypadku podłączenia
urządzenia źródłowego do portu
lub
za pomocą
przejściówki USB typu C do A lub USB Type-C. Ten port jest dostępny,
za pomocą
jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone do portu
przejściówki USB typu C do A. Połączenie za pomocą standardu USB 3.0
jest obsługiwane wyłącznie po podłączeniu urządzenia źródłowego do
portu
lub
za pomocą przejściówki USB typu C do A (3.0).
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.
――Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
Przeznaczony dla techników serwisu.
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB
1 Włożyć dysk USB do portu USB oznaczonego niebieską ramką, jak pokazano na rysunku poniżej.
Aktualizację oprogramowania za pomocą pamięci USB można przeprowadzić jedynie, jeśli ekran
monitora pracuje normalnie lub jeśli wyświetla się na nim sygnał kontrolny.
2 Gdy na ekranie monitora pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, w celu
zaktualizowania oprogramowania należy wybrać opcję Yes.
Do you want to update via USB?
Yes
No
USB
3 Gdy na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, należy wybrać opcję
Yes.
Update now
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Sprawdź kabel sygnałowy
HDMI
Gdy wyświetli się obraz przedstawiony na rysunku poniżej, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5
sekund przycisk strzałki w dół.
Yes
No
4 Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
Wył.
0%
15
Uwaga
1 Przed aktualizacją za pomocą dysku USB dysk należy sformatować do formatu FAT32.
2 Na dysku USB może się znajdować tylko plik BIN.
3 W przypadku modelu CJ89 należy się upewnić, że każdy plik aktualizacji jest w formacie BIN i
postępować zgodnie z regułami nazewnictwa dla modelu CJ89 (m-J89**CGAA-****.*[4-cyfrowa
liczba].bin), gdzie ciąg znaków „**” to rozmiar monitora w calach, ciąg znaków „****.*” opisuje
numer wersji, a 4-cyfrowa liczba to suma kontrolna. Na przykład „m-J8949CGAA-1000.0[9A80].
bin” jest zgodny z regułami nazewnictwa dla modelu CJ89 49" — należy go skopiować do katalogu
głównego.
4 Aby pozostać przy bieżącej wersji lub powrócić do niższej wersji, nazwę pliku można zmienić na
m-J89**CGAA-0000.0[4-cyfrowa liczba] i dalej postępować tak samo.
5 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat No valid update files found. Please check your USB device
and try again., przypuszczalnie nastąpiło jedno z poniższych:
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Do portu USB oznaczonego niebieską ramką nie włożono żadnego dysku USB.
‒‒ Użyto pamięci USB o nieobsługiwanym systemie plików.
‒‒ Pamięć USB nie zawiera poprawnych plików z aktualizacją. (Brak plików z aktualizacją lub pliki
mają nieprawidłowe nazwy).
6 Nie należy wyłączać monitora. Należy zadbać, aby proces aktualizacji nie został przerwany. W
przypadku przerwania tego procesu przywrócona zostanie fabryczna wersja oprogramowania
monitora.
――Należy pamiętać, że wersja ta może być inna od wersji istniejącej przed rozpoczęciem aktualizacji, jeśli
wcześniej przeprowadzano dodatkowe aktualizacje.
16
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Uwaga
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
C43J890DK* / C43J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
C49J890DK* / C49J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) w lewo do ~ 15,0° (±2,0°) w prawo
•• Chwyć lewy i prawy bok monitora i wyreguluj odchylenie.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Jeśli po wyregulowaniu nachylenia i wysokości produktu ekran nie będzie poprawnie ustawiony,
wykonaj poniższe czynności.
-4˚
+4˚
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Podczas regulacji odchylenia i wysokości produkt należy chwytać po obu stronach, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
•• Chwyć ramkę za krawędź po obu stronach i wyreguluj ustawienie monitora. (Uważaj, aby nie
chwycić bezpośrednio za wyświetlacz LCD).
•• Podczas regulacji wysokości stojak może wydawać dźwięk. Jest to skutek przesuwania się kulki
wewnątrz stojaka podczas regulacji jego wysokości. Jest to zjawisko typowe i nie oznacza żadnych
nieprawidłowości.
•• Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od -4° do +4°.
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
18
Instalacja
Montaż stojaka (typ 1) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
――Jeżeli śrubokręt zetknie się z powierzchnią produktu podczas dokręcania śrub, istnieje ryzyko jej zarysowania. Należy upewnić się, że śrubokręt nie dotyka powierzchni produktu.
1
Uwaga
Przytrzymać ramię stojaka
oboma rękoma (nie jedną), aby
nie odpadło i nie spowodowało
żadnych obrażeń.
4
1
Dokręcić śruby znajdujące się w
górnej części ramienia stojaka.
Wyjąć górną i przednią wkładkę, a następnie
położyć przednią wkładkę na blacie.
15
Wsunąć podstawę stojaka do ramienia stojaka
w kierunku pokazanym na rysunku.
12
Wyciągnąć monitor z opakowania
(do wykonania zadania potrzeba
dwóch osób) i ułożyć go na
przedniej wkładce.
6
1
Połączyć GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ
STOJAKA z ramieniem stojaka w
sposób pokazany na rysunku.
13
Umieścić ramię stojaka monitora w
sposób pokazany na rysunku.
Uwaga
Aby uniknąć kontaktu ze śrubokrętem, należy
odchylić ramię stojaka.
17
Pchnąć GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ
STOJAKA w kierunku pokazanym
na rysunku.
19
Montaż stojaka (typ 1) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
――Jeżeli śrubokręt zetknie się z powierzchnią produktu podczas dokręcania śrub, istnieje ryzyko jej zarysowania. Należy upewnić się, że śrubokręt nie dotyka powierzchni produktu.
1
Uwaga
Przytrzymać ramię stojaka oboma rękoma (nie jedną),
aby nie odpadło i nie spowodowało żadnych obrażeń.
Wyjąć górną i przednią wkładkę, a następnie położyć
przednią wkładkę na blacie.
4
1
Uwaga
Aby uniknąć kontaktu ze śrubokrętem, należy odchylić
ramię stojaka.
17
Połączyć TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ z ramieniem stojaka
w sposób pokazany na rysunku.
Dokręcić śruby znajdujące się w górnej części ramienia
stojaka.
12
Wyciągnąć monitor z opakowania (do
wykonania zadania potrzeba dwóch osób) i
ułożyć go na przedniej wkładce.
15
Wsunąć podstawę stojaka do ramienia
stojaka w kierunku pokazanym na rysunku.
13
Umieścić ramię stojaka monitora w sposób
pokazany na rysunku.
16
Rozmontować TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ.
8
1
Obrócić TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
20
Montaż stojaka (typ 2) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
――Jeżeli śrubokręt zetknie się z powierzchnią produktu podczas dokręcania śrub, istnieje ryzyko jej zarysowania. Należy upewnić się, że śrubokręt nie dotyka powierzchni produktu.
1
Uwaga
Przytrzymać ramię stojaka oboma rękoma (nie
jedną), aby nie odpadło i nie spowodowało
żadnych obrażeń.
13
Wsunąć podstawę stojaka do ramienia stojaka w
kierunku pokazanym na rysunku.
Umieścić ramię stojaka monitora w sposób
pokazany na rysunku.
4
1
Połączyć GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ STOJAKA
z ramieniem stojaka w sposób pokazany na
rysunku.
12
Uwaga
Aby uniknąć kontaktu ze śrubokrętem, należy odchylić
ramię stojaka.
5
1
Pchnąć GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ STOJAKA w kierunku
pokazanym na rysunku.
Dokręcić śruby znajdujące się w górnej części
ramienia stojaka.
6
1
Postawić monitor w sposób pokazany na
rysunku.
71
Usunąć opakowanie.
21
Montaż stojaka (typ 2) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
――Jeżeli śrubokręt zetknie się z powierzchnią produktu podczas dokręcania śrub, istnieje ryzyko jej zarysowania. Należy upewnić się, że śrubokręt nie dotyka powierzchni produktu.
1
Uwaga
Przytrzymać ramię stojaka oboma rękoma (nie
jedną), aby nie odpadło i nie spowodowało
żadnych obrażeń.
13
Wsunąć podstawę stojaka do ramienia stojaka w
kierunku pokazanym na rysunku.
71
Postawić monitor w sposób pokazany na
rysunku.
Umieścić ramię stojaka monitora w sposób
pokazany na rysunku.
4
1
Rozmontować TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ.
12
Uwaga
Aby uniknąć kontaktu ze śrubokrętem, należy odchylić
ramię stojaka.
15
Połączyć TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ z ramieniem stojaka
w sposób pokazany na rysunku.
Dokręcić śruby znajdujące się w górnej części
ramienia stojaka.
6
1
Obrócić TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
8
1
Usunąć opakowanie.
22
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
11
Zdemontować GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ STOJAKA
za pomocą płaskiej szpatułki w sposób pokazany
na rysunku.
5
Odkręcić 4 śruby znajdujące się w górnej części
ramienia stojaka.
2
Zdemontować GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ STOJAKA.
3
Zdjąć GŁADKĄ TYLNĄ OSŁONĘ STOJAKA.
4
Wyjąć podstawę stojaka z jego ramienia.
6
Podnieś i wymontuj podstawę.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
23
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Obrócić TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5
Odkręcić 4 śruby znajdujące się w górnej części
ramienia stojaka.
2
Unieść TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ.
3
Rozmontować TYLNĄ OSŁONĘ GÓRNĄ.
4
Wyjąć podstawę stojaka z jego ramienia.
6
Podnieś i wymontuj podstawę.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
24
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO (C43J890DK* /
C43J892DK*)
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
3
4
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami krajowymi.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa
modelu
Miejsce montowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO
WSPORNIK ŚCIENNY
Ustawić elementy
i
obudowy monitora w jednej linii, a następnie mocno przykręcić śrubami
pochodzącymi ze stojaka (str.23).
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem
VESA (A * B) w milimetrach
C43J890DK* /
100,0 x 100,0
C43J892DK*
Śruby standardowe
Φ 4,0 mm, skok 0,7 mm,
długość 10,0 mm
Liczba szt.
4 EA
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
25
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO (C49J890DK* /
C49J892DK*)
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
3
4
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami krajowymi.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa
modelu
Miejsce montowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO
WSPORNIK ŚCIENNY
Ustawić elementy
i
obudowy monitora w jednej linii, a następnie mocno przykręcić śrubami
pochodzącymi ze stojaka (str.24).
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem
VESA (A * B) w milimetrach
C49J890DK* /
100,0 x 100,0
C49J892DK*
Śruby standardowe
Φ 4,0 mm, skok 0,7 mm,
długość 10,0 mm
Liczba szt.
4 EA
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
26
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji monitora
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
1 Należy sprawdzić kształt obu końcówek kabla dołączonego do monitora oraz kształt i
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla urządzenia źródłowego.
2 Przed podłączeniem kabli sygnałowych należy odłączyć od zasilania przewody zasilające monitora
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
umiejscowienie odpowiadających im portów na monitorze i urządzeniach zewnętrznych.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
i urządzeń zewnętrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
zwarcia lub przetężenia.
3 Po podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych należy ponownie podłączyć do zasilania przewody
zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych.
4 Przed rozpoczęciem korzystania z zainstalowanego monitora należy przeczytać podręcznik
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
użytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania się ze środkami ostrożności i
wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
HDMI IN
――Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów monitora. W
przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być
gorsza. Zaleca się użycie kabla marki Samsung.
27
Połączenie za pomocą kabla DP
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
Podłączanie za pomocą kabla USB typu C
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
――Podczas podłączania użyj kabla DP marki Samsung. W przypadku korzystania z kabla DP innego niż
dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być gorsza.
Port USB Type-C jest zgodny ze specyfikacją USB Power Delivery, umożliwia przesyłanie danych i
obsługę sygnału wideo za pośrednictwem interfejsu DP.
Zgodnie ze specyfikacją USB Power Delivery 3.0 monitor umożliwia ładowanie notebooka albo telefonu
komórkowego podłączonego do niego za pomocą kabla USB Type-C.
――W przypadku portu
maksymalna dopuszczalna moc ładowania to 15 W. W przypadku portu
maksymalna dopuszczalna moc ładowania to 95 W. Oznacza to, że port
służy do
podłączania telefonów komórkowych, a port
— notebooków. Szybkość ładowania zależy od
podłączonego do monitora notebooka lub telefonu komórkowego.
――Na rynku dostępnych jest wiele różnych notebooków i telefonów komórkowych wyposażonych w port USB
Type-C, dlatego nie możemy zagwarantować, że niniejszy monitor umożliwia ładowanie wszystkich typów
notebooków i telefonów komórkowych wyposażonych w port USB Type-C.
――Należy upewnić się, że kabel USB Type-C jest zgodny ze specyfikacją USB PD. W przeciwnym razie
urządzenia mogą zostać uszkodzone. Zaleca się użycie kabla marki Samsung.
28
Podłączanie słuchawek
Podłączanie produktu do źródła sygnału jako
koncentratora USB
Podłączanie urządzenia źródłowego do produktu
――Po podłączeniu produktu do urządzenia źródłowego za pomocą portu USB Type-C lub przejściówki USB
typu C do A może on pełnić funkcję koncentratora USB. Dzięki temu urządzenia wejściowe USB można
podłączać bezpośrednio do produktu i sterować nimi z poziomu produktu bez konieczności podłączania ich
do urządzenia źródłowego.
Aby używać produktu jako koncentratora USB, urządzenie źródłowe należy podłączyć do produktu za
pomocą kabla USB Type-C lub przejściówki USB typu C do A.
Podłączyć kabel USB do portu
z tyłu produktu i portu
lub
urządzenia źródłowego.
29
Używanie produktu jako koncentratora USB
Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie różnych urządzeń źródłowych.
Jeśli urządzenie źródłowe posiada ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych, nie można go połączyć z wieloma urządzeniami równocześnie. W takim przypadku funkcja koncentratora poprawia
wydajność pracy, umożliwiając podłączanie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu równocześnie, bez konieczności podłączania ich do komputera.
Podłączenie do urządzenia źródłowego wielu urządzeń może spowodować bałagan związany z zastosowaniem wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu eliminuje tę niedogodność.
Do produktu podłączonego do urządzenia źródłowego można podłączać urządzenia przenośne, na przykład odtwarzacze MP3 lub smartfony. Umożliwia to sterowanie urządzeniem za pośrednictwem komputera i
ładowanie jego akumulatora.
――Aby przyspieszyć wykrywanie i uruchamianie urządzenia USB, należy podłączyć je do portu USB 3.0 na produkcie. Prędkość odczytu/zapisu zależy od urządzenia USB i urządzenia źródłowego.
――Produkt nie obsługuje odtwarzania plików multimedialnych. W przypadku odtwarzania pliku na urządzeniu USB produkt należy podłączyć do urządzenia źródłowego jako koncentrator USB, a następnie odtworzyć plik na
urządzeniu źródłowym.
――W razie problemów z portem USB spowodowanych działaniem systemu operacyjnego, programów lub oprogramowania napędu należy się skontaktować z odpowiednim dostawcą.
――Z uwagi na pojawiające się na rynku różne urządzenia USB nie możemy zagwarantować, że nasze produkty będą zgodne ze wszystkimi urządzeniami USB.
――Zewnętrzne dyski twarde, które wymagają zewnętrznego źródła zasilania, należy podłączyć do źródła prądu.
――Baterię można ładować w trybie oszczędzania energii, ale nie można jej ładować, kiedy urządzenie jest wyłączone.
――Ładowanie urządzenia USB nie jest możliwe, jeśli przewód zasilający jest odłączony od gniazda elektrycznego.
――Urządzenie USB należy kupić oddzielnie.
30
Podłączanie kabla zasilania
POWER IN
Aby skorzystać z produktu, podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego i portu POWER IN na
produkcie.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
31
Porządkowanie podłączonych kabli
: Wieszak na słuchawki
: W dół
: W górę
1
Podłączyć odpowiednie kable.
6
Zdemontować TYŁ KORPUSU OSŁONY
STOJAKA, ciągnąc go w kierunku
pokazanym na rysunku.
2
3
Ułożyć kable w kierunku przeciwnym do Zawiesić UCHWYT NA PRZEWODY w
kierunku zginania się kabli i przeciągnąć sposób pokazany na rysunku.
je przez rowki WSPORNIKA TYLNEJ
OSŁONY.
7
Włożyć odpowiednie kable do uchwytu
pałąka statywu. Nie rozciągać przewodu.
Zaleca się włożenie trzech kabli do
jednego uchwytu.
11
Rozłożyć wieszak na słuchawki,
przesuwając go w dół.
8
Zamontować TYŁ KORPUSU OSŁONY
STOJAKA w kierunku pokazanym na
rysunku tak, żeby zatrzaski nie były
widoczne.
12
Zawiesić słuchawki.
4
5
Ułożyć przewody tak, aby się nie
Pchnąć TYŁ KORPUSU OSŁONY STOJAKA
zaginały, a następnie przeciągnąć je
w kierunku pokazanym na rysunku.
przez zaczepy UCHWYTU NA PRZEWODY.
Po zmianie ustawionej wysokości
konieczne będzie ponowne ułożenie
przewodów i przeciągnięcie ich przez
zaczepy UCHWYTU NA PRZEWODY.
9
Przesunąć TYŁ KORPUSU OSŁONY
STOJAKA w dół, aż całe ramię stojaka
będzie nim przesłonięte.
10
W razie potrzeby wyregulować ustawioną
wysokość.
13
Złożyć wieszak na słuchawki i przesunąć Uwaga
go w górę w sposób pokazany na
Otworzyć WSPORNIK TYLNEJ OSŁONY w
rysunku.
sposób pokazany na rysunku.
32
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
33
Rozdział 04
Obraz
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Wysoka jasność: Ustawianie maksymalnej jasności ekranu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP/USB Type-C, a opcja Tryb PC/AV jest
SAMSUNG
Bright można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury
ustawiona na AV, opcję MAGIC
(Dynamiczny, Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny,
Standard, Film, lub Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne
przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
34
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
MAGIC
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
Ostrość
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
MAGIC
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP/USB Type-C, a opcja Tryb PC/AV jest
ustawiona na AV, opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny,
Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
Tr. oszczędz. oczu
MAGICUpscale
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino.
MAGIC
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
Włączona trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p i 1080p.
36
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
Raport kalibracji
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
Dane do tego raportu są gromadzone w momencie wysyłki.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
•• Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od zastosowanego sprzętu pomiarowego, miejsca
pomiaru, środowiska systemowego (komputera, karty graficznej itd.) oraz innych czynników.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/USB Type-C.
•• Sygnał wejściowy: HDMI
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
•• Każdy pomiar z tego raportu wykonano w chwili wysyłki w trybie Niestandar..
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP/USB
•• W przypadku niektórych produktów niniejszy raport nie jest dostępny w menu, tylko dostarczony w
postaci wydruku.
Type-C i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
37
Rozdział 05
PIP/PBP
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Tryb PIP/PBP
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PIP/PBP.
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego
urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego
urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
――Tryb PIP/PBP jest obsługiwany w systemie Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli ekran w
trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania → Ekran →
Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.)
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z włączoną
funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej źródeł sygnału
wejściowego. Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora, zależnie
od wydajności karty graficznej.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
――Nie można jednocześnie wybrać portów DisplayPort i USB Type-C 1 na źródło wejściowe.
――Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, zaleca się stosowanie kart graficznych z obsługą rozdzielczości DFHD
(3840 × 1080, 3840 × 1200).
――W trakcie stosowania trybu PIP/PBP automatyczna regulacja w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości
i częstotliwości nie jest możliwa, gdyż konieczna jest zgodność karty graficznej i systemu Windows. Dla
funkcji Tryb PIP/PBP wybrać ustawienie Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw optymalną
rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
38
Rozmiar
Proporcje obr.
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
Określanie formatu obrazu dla każdego ekranu.
C43J890DK* / C43J892DK*
C43J890DK* / C43J892DK*
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1920 x 1200 (szer. x wys.).
•• 16:10(16:10): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w
trybie PBP wynosiła 1920 × 1200 (szer. × wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).
•• 21:10(11:10): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 2520 × 1200(szer. × wys.), a optymalna rozdzielczość prawej części ekranu wynosiła
1320 × 1200 (szer. × wys.).
C49J890DK* / C49J892DK*
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1920 x 1080 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).
•• 11:10(21:10): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1320 × 1200(szer. × wys.), a optymalna rozdzielczość prawej części ekranu wynosiła
2520 × 1200 (szer. × wys.).
C49J890DK* / C49J892DK*
•• 16:9(16:9): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w
trybie PBP wynosiła 1920 × 1080 (szer. × wys.).
•• 21:9(11:9): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość lewej części ekranu w trybie PBP
wynosiła 2560 × 1080(szer. × wys.), a optymalna rozdzielczość prawej części ekranu wynosiła
1280 × 1080 (szer. × wys.).
•• 11:9(21:9): Tę opcję należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość lewej części ekranu w trybie PBP
wynosiła 1280 × 1080(szer. × wys.), a optymalna rozdzielczość prawej części ekranu wynosiła
2560 × 1080 (szer. × wys.).
39
Pozycja
Źródło
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
••
/
/
/
――Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
))
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
――Za wyjątkiem bieżącego źródła wejściowego, można wybrać dwa inne źródła wejściowe.
Źródło dźwięku
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
Tryb PIP
/
Tryb PBP
/
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Źródło obrazu na głównym ekranie będzie kolejno
wybrać ikonę
przełączane między HDMI → DisplayPort → USB Type-C 1 → USB Type-C 2.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można
przeprowadzić.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby wybrać
ikonę
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Zostanie wyświetlone menu źródła sygnału dla funkcji PBP.
40
Zamień USB
PC
Telefon komórkowy
Kabel HDMI
HDMI IN
Monitor
Kabel DP
Ekran komputera
DP IN
Kabel USB Type-C
Ekran laptopa/telefonu
komórkowego
Kabel USB
Laptop
Kabel USB Type-C
Przełącznik KVM (klawiatura, urządzenie wideo i mysz) umożliwia użytkownikom obsługę wielu urządzeń sygnału wejściowego za pomocą wyłącznie klawiatury, monitora wideo oraz myszy.
Funkcja przełącznika USB Samsung jest następująca:
•• Kiedy monitor firmy Samsung pracuje w trybie PIP/PBP, źródła sygnału wejściowego można przełączać pomiędzy różnymi podłączonymi do monitora urządzeniami USB (urządzenia wejścia/wyjścia, pamięci
USB itp.) za pomocą funkcji przełącznika USB.
‒‒ Do portów wejściowych monitora (HDMI, DP, USB-C#1, USB-C#2) muszą być podłączone dwa różne źródła sygnału wejściowego, a koncentrator USB do podłączania urządzeń nadrzędnych (jeśli jest
wymagany) musi być prawidłowo podłączony do monitora.
‒‒ Urządzenia USB należy podłączyć do monitora firmy Samsung, włączyć tryb PIP/PBP, a następnie w menu ekranowym prawidłowo ustawić koncentrator USB.
•• Tą funkcją można sterować za pomocą skrótu klawiaturowego lub funkcji USB Switch w menu ekranowym.
――Porty USB-C#1 oraz USB-C#2 mogą być koncentratorami USB do podłączania nadrzędnych urządzeń oraz źródłami sygnału wejściowego. Dlatego też nie trzeba przypisywać do tych portów USB funkcji koncentratora.
Ta opcja służy do przełączania urządzenia USB do innego sygnału źródłowego.
――Ta opcja jest wyłączona i wyszarzona, gdy funkcja PIP/PBP jest ustawiona jako Wył..
――Gdy urządzenie USB jest podłączone do wejścia źródłowego, na ekranie wyświetlą się informacje na temat sygnału źródłowego wraz z portem koncentratora USB.
――Przełącznik KM (Klawiatura i mysz) umożliwia obsługę do trzech źródeł sygnału wejściowego za pomocą jednej myszy i jednej klawiatury.
――Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych, przed skorzystaniem z funkcji Zamień USB należy się upewnić, że żadne pamięci USB nie są podłączone do źródeł sygnału wejściowego połączonych z monitorem.
41
Rozmiar obrazu
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Ustawianie opcji Rozmiar obrazu dla każdego z podzielonych ekranów.
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
))
W trybie PC
Określanie formatu obrazu dla okna wewnętrznego.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
W trybie PC
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
W trybie AV
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/USB Type-C.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP/USB
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/USB Type-C.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
Type-C i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP/USB
Type-C i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
42
Kontrast
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
43
Rozdział 06
Wyświetlacz ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Pozycja
Pozwala regulować położenie menu.
Przezroczyst.
Język
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
44
Rozdział 07
System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DisplayPort Wer.
Ta opcja pozwala wybrać wersję interfejsu DisplayPort.
Konfig. źródła USB
Ta opcja służy do przypisania odpowiednich portów USB do portów HDMI i DP.
――Aby funkcja USB Switch działała prawidłowo, należy każdemu źródłu sygnału wejściowego przypisać
odpowiedni port USB.
――Porty USB-C#1 oraz USB-C#2 mogą być źródłami sygnału wejściowego oraz portami USB. Z tego względu
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2, a na ekranie
wyświetlony jest komunikat Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć
przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są
tryby 1.1 lub 1.2↑.
ich konfigurowanie nie jest konieczne Ostatni port USB może działać jedynie jako port USB, a nie jako
źródło sygnału wejściowego.
――Przy korzystaniu z funkcji Tryb PIP/PBP nie można jednocześnie wyświetlać obrazów z portów USB-C#1 i
Tryb HDMI
DP.
――Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany tych ustawień portów USB.
Włącz tryb HDMI.
――Po przypisaniu portu USB nie ma potrzeby potwierdzania tej czynności za pomocą przycisku JOG. Wybrana
――Zmiana wersji może spowodować miganie ekranu.
opcja jest natychmiast stosowana.
――Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu.
――Jeśli dla opcji Tryb HDMI zostanie wybrane ustawienie 1.4, może to spowodować, że niektóre wysokie
rozdzielczości nie będą obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
――W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli nie słychać dźwięku z odtwarzacza DVD podłączonego do produktu, dla opcji Tryb HDMI należy
wybrać ustawienie 1.4.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
45
Int. oszcz. ener.
Tryb PC/AV
Funkcja Int. oszcz. ener. redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener..
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Włączona: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
Wył. czasowy Plus
――Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli szerokoekranowych obsługujących formaty 16:9, 16:10 i
21:9.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2, a na ekranie
wyświetlony jest komunikat Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć
przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są
tryby PC lub AV.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 0 do 23 godzin. Produkt
wyłączy się automatycznie po określonej liczbie godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru
→ System → Single Mode i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać
ustawienie Wył..
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. po: Ustawienie opcji Czasomierz Eko może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
46
Wykrywanie źródła
Informacja
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości, wersji
oprogramowania i rozdzielczości.
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Wł. lampkę LED
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
47
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
48
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
49
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.54).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z dźwiękiem
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Brak dźwięku.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.54) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Zmienić ustawienia Kolor.
Podłączyć urządzenie za pomocą kabla HDMI, DP lub USB Type-C.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Problem z urządzeniem źródłowym
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Tekst jest rozmazany.
――W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące się
w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na funkcje ani
wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
50
Problem z uniwersalną magistralą szeregową (USB, Universal Serial Bus)
Interfejs USB nie działa (nie działają urządzenia USB).
Sprawdź, czy monitor jest włączony.
Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
Podłącz ponownie urządzenia USB (złącza USB).
Wyłącz i ponownie włącz monitor.
Uruchom ponownie komputer.
Niektóre urządzenia USB, takie jak zewnętrzne dyski twarde, wymagają wyższego napięcia. Podłącz
urządzenia bezpośrednio do komputera.
Port USB Type-C nie dostarcza zasilania (urządzenia USB nie są ładowane).
Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest zgodne ze specyfikacją USB Type-C.
Sprawdź, czy połączenie wykonano za pomocą dostarczonego z monitorem kabla USB Type-C.
Interfejs High Speed USB 3.0 jest powolny (urządzenia z interfejsem High Speed USB 3.0 działają
powoli lub nie działają wcale).
Sprawdź, czy komputer jest zgodny z interfejsem USB 3.0.
Niektóre komputery są wyposażone w porty USB 3.0, USB 2.0 oraz USB 1.1. Upewnij się, że użyto
właściwego portu USB.
Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
Podłącz ponownie urządzenia USB (złącza USB).
Uruchom ponownie komputer.
Połączenie za pomocą standardu USB 3.0 jest obsługiwane wyłącznie po podłączeniu urządzenia
źródłowego do portu
lub
za pomocą przejściówki USB typu C do A (3.0).
Mysz bezprzewodowa działa z opóźnieniem albo nie działa wcale (reaguje na ruch z opóźnieniem
albo nie reaguje).
Zwiększ odległość urządzenia USB i bezprzewodowego odbiornika USB.
Ustaw bezprzewodowy odbiornik USB tak blisko myszy bezprzewodowej, jak to tylko możliwe.
Za pomocą przedłużacza USB ustaw bezprzewodowy odbiornik USB możliwie jak najdalej od portu
USB.
51
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub
otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
52
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Wymiary
Kategoria 43 (43,4 cali / 110,2 cm)
Kategoria 49 (48,9 cali / 124,2 cm)
Obszar
wyświetlania
1052,3 mm (poziomo) x 328,8 mm
(pionowo)
1195,8 mm (poziomo) x 336,3 mm
(pionowo)
Plamka matrycy
0,274 mm (poziomo) x 0,274 mm
(pionowo)
0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm
(pionowo)
Maksymalna
częstotliwość
taktowania pikseli
600 MHz
660 MHz
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia,
ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
HDMI, DP, USB Type-C
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
53
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Częstotliwość pozioma
30 – 160 kHz
30 – 170 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
50 – 120 Hz
50 – 144 Hz
Rozdzielczość optymalna
3840 x 1200 @ 60 Hz
3840 x 1080 @ 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
3840 x 1200 @ 100 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1200 @ 120 Hz (DisplayPort)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort)
3840 x 1200 @ 120 Hz (USB Type-C)
3840 x 1080 @ 144 Hz (USB Type-C)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
C43J890DK* / C43J892DK*
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
54
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1200
74,063
59,970
296,250
+/-
VESA, 3840 x 1200
125,750
99,960
503,000
+/-
VESA, 3840 x 1200
152,520
120,000
597,880
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
C49J890DK* / C49J892DK*
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
55
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
56
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
57
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising