Samsung | C32F39MFUU | User manual | Samsung 32" Monitor multimedialny z pilotem LC32F39M Instrukcja obsługi

Samsung 32" Monitor multimedialny z pilotem LC32F39M Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
C32F39MFU* C32F39NFU* C32F39PFU*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
4
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Przygotowania
Części
Panel sterowania
Pilot
Typy portów
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
9
9
10
12
13
13
14
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
15
15
16
Proporcje ekranu
23
Regulacja ekranu
24
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
17
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie słuchawek
Podłączanie kabla zasilania
17
17
18
18
18
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
19
Instalacja sterownika
19
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
19
Wyśw. ekranowy
Przezroczyst.
25
Pozycja
25
Język
25
Czas wyświetlania
25
System
Picture
Tryb obrazu
20
Jasność
21
Kontrast
21
Ostrość
21
Kolor
22
Czerń HDMI
22
Tr. oszczędz. oczu
23
Tryb gry
23
Czas reakcji
23
Dźwięk
Głośność
Tryb dźwięku
Wybór dźwięku
26
26
26
26
Oszcz. ener. plus
27
Wył. czasowy Plus
27
Tryb PC/AV
28
Wykrywanie źródła
28
Wł. lampkę LED
28
HDMI-CEC
28
Przywróć wszystko
28
Informacja
29
2
Spis treści
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
Dane techniczne
30
Ogólne
34
30
30
Tabela standardowych trybów sygnału
35
Dodatek
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
31
Testowanie produktu
31
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
31
Sprawdź, co następuje.
31
Pytania i odpowiedzi
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
36
36
36
36
33
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
UWAGA
10 cm
10 cm
10 cm
Zasady bezpieczeństwa
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE
TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napięciem prądu
stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie
występuje na produkcie podłączanym
do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
4
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu monitora nie należy dotykać dłońmi ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do
uszkodzenia ekranu.
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3
Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować
produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Podczas regulacji kąta nachylenia produktu należy zachować ostrożność.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Części
Opis
Power Off
Menu
Sterowania
Panel sterowania
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
Volume Up,
Volume Down
Source
Menu Sterowania
Dioda LED zasilania
Press : Move
Press&Hold : Select
Volume Down
: Sterowanie głośnością.
: Wyświetlanie i wybór dostępnych źródeł sygnału wideo.
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania
jest wyłączona
monitorem bez użycia pilota zdalnego sterowania.
Volume Up
,
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w
poszczególnych trybach wskazuje następujące stany:
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Kontroler monitora, np. przycisk w tylnej części, po prawej stronie monitora, umożliwia sterowanie
Power Off
: Włączanie i wyłączanie produktu.
Source
•• Tryb oszczędzania energii: Dioda LED zasilania miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania
jest włączona
――Działanie diody LED zasilania można zmieniać w menu. (System →
Wł. lampkę LED)
Kontroler monitora, Czujnik pilota Press : Move
zdalnego sterowania
Press&Hold : Select
――Po jego naciśnięciu w pierwszej kolejności wyświetli się menu sterowania. Funkcję można wybrać, naciskając i
przytrzymując kontroler monitora.
――Za pomocą kontrolera monitora nie można wykonywać czynności innych niż włączanie lub wyłączanie produktu,
Dioda LED zasilania
Czujnik pilota zdalnego
sterowania
Kontroler monitora
sterowanie głośnością i przełączanie źródła sygnału wejściowego.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto
Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek lub
głośników. Głośność urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%. Następnie należy nią sterować
za pomocą elementu sterowania głośnością (naciskając i przytrzymując kontroler monitora) na produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy występują
zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z głośnością
urządzenia wejściowego.
9
Pilot
Włącza lub wyłącza produkt.
Wyświetlanie i wybór dostępnych źródeł sygnału wideo.
Włączanie i wyłączanie dźwięku.
Przesunięcie okna podglądu i zmiana wartości wyświetlanych w menu
produktu.
Wybór lub uruchamianie określonej pozycji.
Powrót do poprzedniego menu.
Ustawianie optymalnej jakości obrazu odpowiedniej dla środowiska roboczego.
Wyświetlanie menu wyświetlanego na ekranie.
Sterowanie głośnością przez przesuwanie przycisku w górę lub dół.
Zmiana jasności ekranu przez przesuwanie przycisku w górę lub dół.
10
Montaż baterii w pilocie Samsung Smart Remote
Aby użyć pilota Samsung Smart Remote, należy otworzyć tylną pokrywę, popychając ją w kierunku
wskazywanym przez strzałkę. Następnie należy włożyć baterie, jak pokazano na rysunku. Należy
zapewnić właściwą orientację biegunów dodatniego i ujemnego.
――W celu zapewnienia dłuższej żywotności baterii zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
11
Typy portów
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
HDMI IN 1
Gniazdo
HDMI IN 2
DC 14V
Opis
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
――Dźwięk można odtwarzać jedynie za pośrednictwem przewodu HDMI-HDMI.
DC 14V
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
12
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-1,0° (±1,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
•• Odchylenie monitora można regulować.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
13
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
•• W trakcie przenoszenia monitora nie dotykać
ekranu.
•• Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
•• W trakcie przenoszenia monitor należy
trzymać za dolne rogi lub krawędzie.
14
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze zamontowane.
2
3
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić do jego
uszkodzenia.
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania
na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w
dół, jak pokazano na ilustracji.
Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna, użyj grubej maty
do siedzenia.
Przytrzymać tylną część monitora w sposób pokazany na
rysunku.
Włóż zmontowaną podpórkę do głównej części urządzenia
w kierunku wskazywanym przez strzałki, tak jak pokazano
na ilustracji.
15
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania
na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w
dół, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna, użyj grubej maty
do siedzenia.
Jedną dłonią przytrzymać monitor, a drugą dłonią
pociągnąć za złącze podpórki, aby odłączyć podpórkę w
sposób pokazany na rysunku.
2
3
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić do jego
uszkodzenia.
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je w
kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to pokazano
na rysunku.
16
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1 Przed montażem urządzenia sprawdź kształt obu złączy dołączonych kabli sygnałowych i kształt
oraz umiejscowienie portów urządzenia oraz urządzenia zewnętrznego.
2 Przed podłączeniem kabla sygnałowego należy sprawdzić, czy przewody zasilające produktu i
urządzenia zewnętrznego są odłączone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek
ewentualnego zwarcia lub przetężenia.
3 Po poprawnym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych ponownie podłącz przewody zasilające
urządzenia i urządzenia zewnętrznego.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
4 Po zakończeniu montażu przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego
funkcjami, a także środkami ostrożności oraz innymi informacjami wymaganymi do poprawnego
użytkowania urządzenia.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów monitora. W
przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być
gorsza.
17
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
Podłączanie kabla zasilania
HDMI IN 2
DC 14V
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.
Podłączanie słuchawek
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz
transformatorowy do gniazda DC 14V z tyłu produktu.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
――W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla HDMI-HDMI należy podłączyć słuchawki.
――Gniazdo słuchawek obsługuje tylko wtyczkę 3-stykową TRS (tip-ring-sleeve).
3 Nacisnąć kontroler monitora w tylnej części monitora lub użyć pilota Samsung Smart Remote, aby
go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
18
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
19
Rozdział 04
Picture
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Nacisnąć przycisk menu głównego
na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetli się poniższe menu.
Tryb obrazu
Ustawianie optymalnej jakości obrazu odpowiedniej dla środowiska roboczego.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
Obraz
Tryb obrazu
Niestandardowe
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Ustaw
maksymalną
jakość obrazu,
odpowiednią do
warunków pracy.
Tr. oszczędz. oczu
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
Kolor
Czerń HDMI
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Niska
Wył.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość monitorów, odpowiednie do oglądania
materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
20
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Tryb obrazu można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard, Film
i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych
przez użytkownika.
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja Tryb obrazu działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja Tryb obrazu działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
21
Kolor
Czerń HDMI
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI 1 lub HDMI 2.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana tylko w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p przy 60 Hz i
1080p przy 60 Hz.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
22
Tr. oszczędz. oczu
Proporcje ekranu
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Wybór rozmiaru i proporcji obrazu wyświetlanego na ekranie.
W trybie PC
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Dla funkcji Czas reakcji najlepiej wybrać ustawienie Standardowy lub Szybszy, gdy użytkownik nie
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
odtwarza filmów ani nie gra w grę.
23
Regulacja ekranu
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Proporcje ekranu wybrano ustawienie Dopasuj do
ekranu w trybie AV.
Gdy sygnał wejściowy przekazuje obraz o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie
AV, który prawidłowo wyświetla się na monitorze, należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w poziomie i pionie w zakresie od 0 do 6.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
24
Rozdział 05
Wyśw. ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Pozycja
Pozwala regulować położenie menu.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
Język
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
25
Rozdział 06
System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Dźwięk
Głośność
Dostosować ustawienie Głośność, naciskając przycisk W GÓRĘ/DÓŁ na pilocie zdalnego sterowania.
Tryb dźwięku
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Wybór dźwięku
•• Stereo: włączenie dźwięku w lewym i prawym głośniku.
•• Lewy kanał: włączenie odtwarzania w lewym i prawym głośniku tylko dźwięku z lewego kanału
źródła dźwięku.
•• Prawy kanał: włączenie odtwarzania w lewym i prawym głośniku tylko dźwięku z prawego kanału
źródła dźwięku.
26
Oszcz. ener. plus
Funkcja Oszcz. ener. plus redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
Wył. czasowy Plus
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja Tryb obrazu działa w trybie Kontrast dynamiczny.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10‎%‎ względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Zużycie energii zmniejszy się o 25‎%‎ względem ustawienia domyślnego.
•• Duża: Zużycie energii zmniejszy się o 50‎%‎ względem ustawienia domyślnego.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana
po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami
prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy
przejść do obszaru
Wył..
→ System → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. Po: Ustawienie opcji Czasomierz Eko może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
27
Tryb PC/AV
HDMI-CEC
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
――Gdy produkt jest podłączony do urządzenia zewnętrznego, które obsługuje funkcję CEC, produkt włączy się
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
po włączeniu urządzenia. Podobnie urządzenie wyłączy się po wyłączeniu produktu.
――Podłączenie do dekodera obsługującego funkcję CEC umożliwi sterowanie zasilaniem, jednak nie
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
głośnością dekodera.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli na monitorze (po ustawieniu w trybie HDMI 1 lub HDMI 2) wyświetla się komunikat: Sprawdź
połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego., należy nacisnąć przycisk
menu wyświetlanego na ekranie. Dostępne są ustawienia PC lub AV.
w celu wyświetlenia
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Wykrywanie źródła
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Wł. lampkę LED
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
28
Informacja
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Obraz
Wyśw. ekranowy
System
Informacja
Informacja
LC************
S/N:***************
*********
**kHz **Hz **
****x****
Optymalny tryb
****x**** **Hz
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
29
Rozdział 07
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
30
Rozdział 08
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego.,
produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Komunikat „Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego.” wyświetla się w
przypadku.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
31
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.35).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z dźwiękiem
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Brak dźwięku.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Sprawdź stan kabla audio i/lub wyreguluj głośność.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź poziom głośności.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.35) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Dostosuj jasność (Jasność) i kontrast (Kontrast).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Problem z urządzeniem źródłowym
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otworzyć kolejno pozycje Panel sterowania na komputerze użytkownika → Czcionki → Dopasuj
tekst ClearType i zmienić ustawienie opcji Włącz technologię ClearType.
32
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
――Ścieżka dostępu do ustawień zależy od systemu operacyjnego.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub
otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
•• Upewnić się, że w urządzeniu włączono funkcję HDMI-CEC.
•• Sprawdzić, czy urządzenie obsługujące funkcję HDMI-CEC jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
•• Sprawdzić połączenie przewodowe z urządzeniem obsługującym funkcję HDMI-CEC.
•• Wyłączyć monitor i włączyć podczas odłączania lub podłączania kabla HDMI.
•• Sprawdzić, czy dla funkcji HDMI-CEC wybrano ustawienie Włączona.
33
Rozdział 09
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C32F39MFU* / C32F39NFU* / C32F39PFU*
Wymiary
Kategoria 32 (31,5 cali / 80,1 cm)
Obszar wyświetlania
698,4 mm (poziomo) x 392,85 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,36375 mm (poziomo) x 0,36375 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
148,5 MHz
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC
produktu zawiera jego etykieta.
Złącza sygnałowe
HDMI
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji
34
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
C32F39MFU* / C32F39NFU* / C32F39PFU*
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
56 – 61 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
35
Rozdział 10
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising