Samsung | S22E650D | User manual | Samsung 22" Zaawansowany Monitor biznesowy S22E65UDSG Instrukcja obsługi

Samsung 22" Zaawansowany Monitor biznesowy S22E65UDSG Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
S22E450F
S22E650D
S23E650D
S23E650K
S24E450F
S24E650PL
S24E650XL
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
S27E650D
S27E650X
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od
produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę
jakości pracy.
BN46-00480A-11
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYWANIA PRODUKTU
PRZYGOTOWANIA
7
Prawa autorskie
7
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
8
Czyszczenie
9
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
9
Środki ostrożności przy przechowywaniu
10
Zasady bezpieczeństwa
10
11
12
14
Symbole
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
19
Prawidłowa postawa przy produkcie
20
Sprawdzanie zawartości
20
Sprawdzanie zawartości
22
Elementy
22
24
Przyciski przednie (S22E450F / S24E450F)
Przyciski przednie (S24E650PL / S24E650XL /
S24E650XW / S27E650X)
Przyciski przednie (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Przyciski przednie (S23E650K / S24E650MW)
Widok z tyłu (S23E650K)
Widok z tyłu (S24E650MW)
Widok z tyłu (S22E450F / S24E450F)
Widok z tyłu (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Widok z tyłu (S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Widok z tyłu (S24E650PL)
Widok z prawej strony
26
28
30
31
32
33
34
35
36
Spis treści
2
Spis treści
37
Instalacja
37
38
39
40
42
Montaż podstawy
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Obracanie monitora
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
PODŁĄCZANIE I
KORZYSTANIE Z
URZĄDZENIA
ŹRÓDŁOWEGO
43
Czynności wstępne
43
Czynności sprawdzające
44
Podłączanie i korzystanie z komputera
44
48
52
53
Łączenie z komputerem PC
Podłączanie kabla zasilania
Instalacja sterownika
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
USTAWIENIA EKRANU
54
Jasność
54
Konfiguracja opcji Jasność
55
Kontrast
55
Konfiguracja opcji Kontrast
56
Ostrość
56
Konfiguracja opcji Ostrość
57
Tr. oszczędz. oczu
57
Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
58
Tryb gry
58
Konfiguracja opcji Tryb gry
59
SAMSUNG MAGIC Bright
59
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
61
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F /
S24E450F)
61
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
63
SAMSUNG MAGIC Upscale
63
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
Spis treści
3
Spis treści
KONFIGURACJA
ODCIENIA
ZMIANA ROZMIARU LUB
POŁOŻENIA EKRANU
64
Rozmiar obrazu
64
Zmiana Rozmiar obrazu
66
Czerń HDMI (S22E450F / S24E450F /
S23E650K / S24E650PL)
66
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
67
Czas reakcji (Wyjątek S22E450F /
S24E450F)
67
Konfiguracja opcji Czas reakcji
68
Poł. w poziomie i Położenie pionowe
68
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
pionowe
70
Zgrubne
70
Regulowanie opcji Zgrubne
71
Precyzyjne
71
Regulowanie opcji Precyzyjne
72
Czerwony
72
Konfiguracja opcji Czerwony
73
Zielony
73
Konfiguracja opcji Zielony
74
Niebieski
74
Konfiguracja opcji Niebieski
75
Ton kolorów
75
Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej
(Ton kolorów)
76
Gamma
76
Konfiguracja opcji Gamma
77
Język
77
Zmiana języka (Język)
Spis treści
4
Spis treści
KONFIGURACJA I
ZEROWANIE
MENU INFORMACJE I
INNE
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA
78
Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
78
Konfiguracja opcji Poł.menu w poz. i Poł.
menu w pion.
79
Czas wyświetlania
79
Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
80
Przezroczyst.
80
Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
81
Przywróć wszystko
81
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
82
Int. oszcz. ener.
82
Konfiguracja opcji Int. oszcz. ener.
83
Wył. czasowy Plus
83
85
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
87
Tryb PC/AV
87
Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
89
Powt. przycisków
89
Konfiguracja opcji Powt. przycisków
90
Wykrywanie źródła
90
Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
91
INFORMACJE
91
Wyświetlanie menu INFORMACJE
92
Regulacja opcji Jasność, Kontrast i
Ostrość na ekranie początkowym
93
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie
początkowym
94
MultiScreen
94
95
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
Spis treści
5
Spis treści
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
DODATEK
96
Wymagania, które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
96
96
96
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
99
Pytania i odpowiedzi
101
Ogólne (S22E450F / S22E650D)
103
Ogólne (S23E650D / S23E650K)
105
Ogólne (S24E450F)
107
Ogólne (S24E650PL / S24E650XL)
109
Ogólne (S24E650DW / S24E650MW /
S24E650XW)
111
Ogólne (S27E650D / S27E650X)
113
Oszczędzanie energii
115
Tabela trybu standardowego
118
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
118
118
119
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
120
Zasady utylizacji
120
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
120
Extended warranty
121
Terminologia
INDEKS
Spis treści
6
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawa autorskie
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego
jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung
Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards
Association.

Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy
lub przed wizytą technika.
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste
sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
Przed rozpoczęciem używania produktu
7
Przed rozpoczęciem używania produktu
Czyszczenie
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.
Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Ekran monitora wytrzyj czystą, miękką i suchą szmatką.

Do czyszczenia monitora nie stosować środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub
substancje powierzchniowo czynne.
!

Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.
!
Przed rozpoczęciem używania produktu
8
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji
produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung. (usługa płatna).
Przed rozpoczęciem używania produktu
9
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY
(TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE
PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie. Każdy rodzaj
kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
Symbole
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Przed rozpoczęciem używania produktu
10
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.
!
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane
urządzenia typu 1)
!

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu
zasilającego ciężkimi przedmiotami.

Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub
pożar.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda
elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
!

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
11
Przed rozpoczęciem używania produktu
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone,
oferowane przez firmę Samsung.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.

!
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód
zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.
Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów.
Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na
przykład na pólkach na książki czy w szafach wnękowych.

W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną,
może dojść do pożaru.
Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
!

Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Przed rozpoczęciem używania produktu
12
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna
półka, nachylona powierzchnia itd.).

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej
temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu
lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt.
Trzymać produkt z dala od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem.
Nie montować ani nie używać produktu w kuchni ani w pobliżu kuchenki.
Uwaga
Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Przed rozpoczęciem używania produktu
13
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i
przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Działanie
Ostrzeżenie
Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie
rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable,
w tym przewód zasilający.
!

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
pożaru albo porażenia prądem.
Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
!

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.
W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć
produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
14
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do
upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
Gdy nadchodzi burza lub widoczne są wyładowania atmosferyczne, wyłączyć
zasilanie i odłączyć przewód zasilający.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
!
GAS

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny
kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji
w pobliżu produktu.
!

Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może
dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
15
Przed rozpoczęciem używania produktu
100
Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.)
ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego
ani do portów produktu.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb
oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
-_!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru,
przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

W przeciwnym razie może nastąpić pogorszenie wzroku.
!
Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
16
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby
dostała się do niego woda.
z
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
z
Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady
deszczu lub śniegu.
z
Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
z
W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
!
Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze
kabla jest skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do
jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
!
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub
podłodze.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
z
Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
z
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
!
z
Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ
może być gorący.
Przed rozpoczęciem używania produktu
17
Przed rozpoczęciem używania produktu
Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
z
W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub
dłoni dzieci.
!
z
Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
z
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.
z
Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Przed rozpoczęciem używania produktu
18
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawidłowa postawa przy produkcie
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

Wyprostować plecy.

Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego
nieco z góry.
Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.

Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.

Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.

Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.

Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być
zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były
położone poniżej serca.
Przed rozpoczęciem używania produktu
19
1
1.1
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
1.1.1 Sprawdzanie zawartości
z
W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
z
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od elementów pokazanych na ilustracjach.
Elementy
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Instrukcja obsługi
(opcjonalny)
Karta gwarancyjna
Instrukcja montażu
(Dostępna w zależności od kraju)
(opcjonalny)
Kabel zasilania
Kabel D-Sub
(opcjonalny)
Kabel D-Sub
Przewód DVI
Przewód DVI
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
Kabel HDMI
Kabel HDMI na DVI
Kabel DP
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
Kabel stereo
Kabel USB
Baza podstawy
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
1 Przygotowania
20
1
Przygotowania
Baza podstawy
(Dotyczy modeli z podstawą,
które wyposażono tylko w
porty USB.)
Złącze podstawy
(opcjonalny)
(opcjonalny)
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
1 Przygotowania
21
1
1.2
Przygotowania
Elementy
1.2.1 Przyciski przednie (S22E450F / S24E450F)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Opis

Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.

Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Włączanie: Aby
zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i
przytrzymać go przez 10 sekund. Wyłączanie: Aby odblokować
elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i przytrzymać go
MENU
przez ponad 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:

Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest
opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia
zawartości opcji INFORMACJE.

Tryb Tr. oszczędz. oczu można włączyć, naciskając przycisk
[
]. (Funkcja Tr. oszczędz. oczu jest dostępna nawet gdy
element sterujący OSD jest zablokowany.)
1 Przygotowania
22
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Nacisnąć przycisk [
oczu.
], aby włączyć lub wyłączyć tryb Tr. oszczędz.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz.
oczu.
SAMSUNG
SAMSUNG
Jasność, Tryb gry, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

OBRAZ

KOLOR

KONF./ZEROWANIE
Int. oszcz. ener.
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można zmieniać jasność i kontrast ekranu
oraz ostrość wyświetlanego obrazu.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD się nie wyświetla
spowoduje zmianę źródła wejściowego (Analogowe/DVI/HDMI).
Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie
przycisku [
] spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu
ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem
analogowym.
Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia
ekranu.
AUTO

Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli
włączyć funkcję Autodopasowanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od
funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
1 Przygotowania
23
1
Przygotowania
1.2.2 Przyciski przednie (S24E650PL / S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Opis

Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.

Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Włączanie: Aby
zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i
przytrzymać go przez 10 sekund. Wyłączanie: Aby odblokować
elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i przytrzymać go
MENU
przez ponad 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:

Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest
opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia
zawartości opcji INFORMACJE.

Tryb Tr. oszczędz. oczu można włączyć, naciskając przycisk
[
]. (Funkcja Tr. oszczędz. oczu jest dostępna nawet gdy
element sterujący OSD jest zablokowany.)
Nacisnąć przycisk [
oczu.
], aby włączyć lub wyłączyć tryb Tr. oszczędz.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz.
oczu.
SAMSUNG
Jasność, Tryb gry, MAGIC
Bright

OBRAZ

KOLOR

KONF./ZEROWANIE
Int. oszcz. ener.
1 Przygotowania
24
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można regulować głośność bądź zmienić
jasność lub kontrast ekranu.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD nie jest wyświetlone
spowoduje zmianę źródła wejściowego (S24E650XL/S24E650XW/
S27E650X: Analogowe/DVI/DisplayPort, S24E650PL: Analogowe/
HDMI/DisplayPort). Włączenie produktu albo zmiana źródła
wejściowego przez naciśnięcie przycisku [
] spowoduje
wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu komunikatu zawierającego
zmienione źródło wejściowe.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem
analogowym.
Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia
ekranu.
AUTO

Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli
włączyć funkcję Autodopasowanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od
funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
1 Przygotowania
25
1
Przygotowania
1.2.3 Przyciski przednie (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Opis

Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.

Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Włączanie: Aby
zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i
przytrzymać go przez 10 sekund. Wyłączanie: Aby odblokować
elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i przytrzymać go
MENU
przez ponad 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:

Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest
opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia
zawartości opcji INFORMACJE.

Tryb Tr. oszczędz. oczu można włączyć, naciskając przycisk
[
]. (Funkcja Tr. oszczędz. oczu jest dostępna nawet gdy
element sterujący OSD jest zablokowany.)
Nacisnąć przycisk [
], aby włączyć lub wyłączyć tryb Tr. oszczędz.
oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz.
oczu.
SAMSUNG
Jasność, Tryb gry, MAGIC
Bright

OBRAZ

KOLOR

KONF./ZEROWANIE
Int. oszcz. ener.
1 Przygotowania
26
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można zmieniać jasność i kontrast ekranu
oraz ostrość wyświetlanego obrazu.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD się nie wyświetla
spowoduje zmianę źródła wejściowego (Analogowe/DVI/DisplayPort).
Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie
przycisku [
] spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu
ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem
analogowym.
Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia
ekranu.
AUTO

Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli
włączyć funkcję Autodopasowanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od
funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
1 Przygotowania
27
1
Przygotowania
1.2.4 Przyciski przednie (S23E650K / S24E650MW)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Opis

Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.

Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Włączanie: Aby
zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i
przytrzymać go przez 10 sekund. Wyłączanie: Aby odblokować
elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk [ MENU ] i przytrzymać go
MENU
przez ponad 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:

Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest
opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia
zawartości opcji INFORMACJE.

Tryb Tr. oszczędz. oczu można włączyć, naciskając przycisk
[
]. (Funkcja Tr. oszczędz. oczu jest dostępna nawet gdy
element sterujący OSD jest zablokowany.)
Nacisnąć przycisk [
oczu.
], aby włączyć lub wyłączyć tryb Tr. oszczędz.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz.
oczu.
SAMSUNG
SAMSUNG
Jasność, Tryb gry, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

OBRAZ

KOLOR

KONF./ZEROWANIE
Int. oszcz. ener.
1 Przygotowania
28
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można regulować głośność bądź zmienić
jasność lub kontrast ekranu.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD nie jest wyświetlone
spowoduje zmianę źródła wejściowego (S23E650K: Analogowe/HDMI,
S24E650MW: Analogowe/DVI). Włączenie produktu albo zmiana źródła
wejściowego przez naciśnięcie przycisku [
] spowoduje
wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu komunikatu zawierającego
zmienione źródło wejściowe.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem
analogowym.
Naciśnij przycisk [AUTO], aby automatycznie dopasować ustawienia
ekranu.
AUTO

Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli
włączyć funkcję Autodopasowanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od
funkcji lub modelu produktu.
Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
1 Przygotowania
29
1
Przygotowania
1.2.5 Widok z tyłu (S23E650K)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Gniazdo
POWER IN
Opis
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia wyjściowego dźwięku, takiego jak
słuchawki.
OUT
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączyć do źródła wejściowego sygnału audio za pomocą kabla
audio.
IN
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
30
1
Przygotowania
1.2.6 Widok z tyłu (S24E650MW)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
IN
POWER IN
OUT
IN
Gniazdo
Opis
Podłączony do komputera za pomocą kabla DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą
sygnału cyfrowego (DVI).
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia wyjściowego dźwięku, takiego jak
słuchawki.
OUT
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączyć do źródła wejściowego sygnału audio za pomocą kabla
audio.
IN
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
31
1
Przygotowania
1.2.7 Widok z tyłu (S22E450F / S24E450F)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
HDMI IN
DVI IN
Gniazdo
POWER IN
RGB IN
Opis
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Podłączony do komputera za pomocą kabla DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą
sygnału cyfrowego (DVI).
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
32
1
Przygotowania
1.2.8 Widok z tyłu (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
DVI IN
Gniazdo
POWER IN
RGB IN
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączony do komputera za pomocą kabla DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą
sygnału cyfrowego (DVI).
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
33
1
Przygotowania
1.2.9 Widok z tyłu (S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
OUT
OUT
IN
IN
Gniazdo
POWER IN
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączony do komputera za pomocą kabla DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą
sygnału cyfrowego (DVI).
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia wyjściowego dźwięku, takiego jak
słuchawki.
OUT
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączyć do źródła wejściowego sygnału audio za pomocą kabla audio.
IN
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
34
1
Przygotowania
1.2.10 Widok z tyłu (S24E650PL)
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DP IN
DP IN
DP IN
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Gniazdo
POWER IN
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do urządzenia wyjściowego dźwięku, takiego jak
słuchawki.
OUT
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączyć do źródła wejściowego sygnału audio za pomocą kabla
audio.
IN
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem
USB w komputerze.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
1 Przygotowania
35
1
Przygotowania
1.2.11 Widok z prawej strony
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB.
Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty
USB.
1 Przygotowania
36
1
1.3
Przygotowania
Instalacja
1.3.1 Montaż podstawy
Połóż na płaskiej powierzchni
miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub
poduszce połóż produkt
ekranem do dołu.
Przed zakończeniem mocowania Wsuń bazę podstawy w
podstawy nie wyjmuj bolca
podstawę tak, jak pokazano na
mocującego.
ilustracji przy użyciu strzałek.
Przykręć dokładnie śrubę (za
pomocą śrubokrętu lub monety)
w spodnią część podpórki.
Po zainstalowaniu podstawy
umieść produkt pionowo.
Wyjmij bolec mocujący i ustaw
podstawę.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić
za samą podstawę.

Demontaż produktu należy wykonać odwrotnie do czynności montażowych.

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1 Przygotowania
37
1
Przygotowania
1.3.2 Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
21,5"-24"
27"
4
SE450 21,5" (bez portu USB)
21,5"- 27"
(Oprócz modelu SE450 21,5" bez portu USB)
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)

Aby dopasować wysokość, wyjmij zatyczkę mocującą.

Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.

Przytrzymać produkt za środek górnej krawędzi i starannie dopasować wysokość.
1 Przygotowania
38
1
Przygotowania
1.3.3 Obracanie monitora
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
2
3
4
5
6

Pamiętaj, aby wcześniej całkowicie wysunąć podstawę.

Obrócenie monitora bez jego wysunięcia może spowodować uderzenie rogiem ekranu o podłogę i
uszkodzenie go.

Nie obracaj monitora odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
1 Przygotowania
39
1
Przygotowania
1.3.4 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
Przed mocowaniem
Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
Połóż na płaskiej powierzchni
miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub
poduszce połóż produkt
ekranem do dołu.
Odkręć śruby ze spodniej części
produktu.
Podnieś i oddziel podstawę.
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
2
1
A
3
4
BB
A Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
B Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
1 Przygotowania
40
1
Przygotowania
Uwagi

Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.

W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.

Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub
zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.

Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.

Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.

Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
1 Przygotowania
41
1
Przygotowania
1.3.5 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia. Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
2
3
4
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
Zamknij urządzenie blokujące.

Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.

Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
1 Przygotowania
42
2
2.1
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Czynności wstępne
2.1.1 Czynności sprawdzające

Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.

Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.

Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
43
2
2.2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie i korzystanie z komputera
2.2.1 Łączenie z komputerem PC
z
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
z
Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
z
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Podłączenie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
RGB IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
RGB
1
IN
Podłącz kabel D-SUB do gniazda [RGB IN] z tyłu produktu oraz do gniazda RGB komputera.
Podłącz kabel A do gniazda [RGB IN] produktu, a następnie podłącz kabel B do gniazda RGB
komputera.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na Analogowe.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem analogowym.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
44
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Połączenie za pomocą kabla DVI (Wyjątek S23E650K / S24E650PL)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
DVI IN
A
B
A
B
DVI IN
DVI IN
DVI IN
1
Podłącz kabel DVI do portu [DVI IN] z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
Podłącz kabel A do gniazda [DVI IN] produktu, a następnie podłącz kabel B do gniazda DVI
komputera.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą sygnału cyfrowego (DVI).
Połączenie za pomocą kabla DVI-HDMI (Wyjątek S23E650K / S24E650PL)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
DVI IN
DVI IN
1
2
Podłącz kabel HDMI-DVI do portu [DVI IN] z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na DVI.
Złącze [DVI IN] dostarczane jest tylko do modeli z obsługą sygnału cyfrowego (DVI).
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
45
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie za pomocą kabla HDMI (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Podłącz kabel HDMI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na HDMI.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI-DVI (S22E450F / S23E650K / S24E450F /
S24E650PL)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Podłącz kabel HDMI-DVI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na HDMI.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
46
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Połączenie za pomocą kabla DP (S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650XW / S24E650DW / S27E650X / S27E650D)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
DP IN
DP IN
1
2
Podłącz kabel DP do portu [DP IN] z tyłu produktu oraz portu DP w komputerze.
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na DisplayPort.
Podłączanie słuchawek lub głośników (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
IN
OUT
1
Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki lub głośniki, do portu [ OUT ]
produktu.
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
2
Podłączyć wejściowe urządzenie audio, na przykład komputer, do portu [ IN ] produktu.
Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
47
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.2 Podłączanie kabla zasilania


Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Aby skorzystać z produktu, podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego i portu [POWER IN]
na produkcie.
POWER IN
Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
48
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie USB

Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty USB.

Możliwe jest podłączenie urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, karta pamięci lub zewnętrzny
dysk twardy bezpośrednio do gniazda [
] monitora. Nie jest konieczne podłączanie ich do
komputera. Zewnętrzny dysk twardy wymaga zewnętrznego źródła zasilania, dlatego należy
pamiętać o jego podłączeniu do źródła zasilania.
Gniazdo [
] USB monitora obsługuje standard High-Speed Certified USB 2.0.
Wysoka prędkość
Pełna prędkość
Niska prędkość
Prędkość danych
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Zużycie energii
2,5 W
(Maks., każdy port)
2,5 W
(Maks., każdy port)
2,5 W
(Maks., każdy port)
DVI IN
1
RGB
IN
DP IN
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo [
] monitora z gniazdem USB w komputerze.

Aby korzystać z gniazda [
], należy podłączyć kabel UP (wejściowy) do komputera PC.

Upewnij się, że gniazdo [
dołączonym do zestawu.
] monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB
B
B
USB
A
A
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
49
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2
3
Podłącz urządzenie USB do portu [
] monitora za pomocą kabla USB.
Procedury użytkowania są takie same, jak w przypadku połączenia urządzenia zewnętrznego z
komputerem PC.

Możliwe jest podłączenie i korzystanie z klawiatury i myszy.

Można odtwarzać pliki z urządzeń przenośnych. (Przykłady urządzeń przenośnych: odtwarzacz
MP3, kamera cyfrowa itp.)
Można odtwarzać, przenosić, kopiować lub usuwać pliki w nośnikach danych. (Przykłady

nośników danych: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik kart pamięci, odtwarzacz MP3
działający jako dysk twardy itp.)
Możliwe jest także wykorzystanie innych urządzeń USB, które można podłączyć do komputera.


Należy korzystać z odpowiedniego kabla podczas podłączania urządzenia do gniazda [
monitora.

Aby zakupić odpowiednie kable i urządzenia zewnętrzne, należy skonsultować się z
autoryzowanym centrum serwisowym danego produktu.

Firma Samsung nie jest odpowiedzialna z problemy i uszkodzenia urządzeń zewnętrznych
spowodowane użyciem nieodpowiednich kabli.

Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB i mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia.

Jeżeli urządzenie działa wadliwie po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym dla danego produktu lub komputera.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
]
50
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana ustawień dźwięku w systemie operacyjnym Windows (S23E650K / S24E650XL /
S24E650PL / S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Panel sterowania
→ Audio → Głośniki → Ustawienia głośników
1
2
3
4
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
51
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.3 Instalacja sterownika

Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.

Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.

Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung
(http://www.samsung.com).
1
2
3
4
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
5
Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są
Kliknąć opcję "Windows Driver".
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Wybierz z listy posiadany model produktu.
odpowiednie.
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
52
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.4 Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
3U]HZRGQLNNRQILJXUDFML
2SW\PDOQDUR]G]LHOF]RśćWHJR
PRQLWRUDWR
****x**** **Hz
'RVWRVXMUR]G]LHOF]RśćNRPSXWHUD
ZHGńXJSRZ\żV]\FKXVWDZLHń
3ROVNL
2.
AUTO
1
2
Naciskać przycisk [
], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [
].
Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk [ MENU ].

Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy
przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
53
3
Ustawienia ekranu
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
3.1
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję Int. oszcz. ener..

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.1.1 Konfiguracja opcji Jasność
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Jasność i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
Kontrast
75
60
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
!"#$$%
" OBRAZ
100
Kontrast
75
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Jasność za pomocą przycisku [
!"#$$%
" 60
AUTO
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
54
3
3.2
Ustawienia ekranu
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.2.1 Konfiguracja opcji Kontrast
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
Kontrast
75
60
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
" !"#$$%
&"" '
OBRAZ
100
Kontrast
75
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku [
" !"#$$%
&"" '
60
AUTO
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
55
3
3.3
Ustawienia ekranu
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast
dynamiczny.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.3.1 Konfiguracja opcji Ostrość
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Ostrość i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
Kontrast
75
60
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
! !"#$$%
! OBRAZ
100
Kontrast
75
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Wyregulować opcję Ostrość za pomocą przycisku [
60
AUTO
AUTO
4
5
! !"#$$%
! ].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
56
3
3.4
Ustawienia ekranu
Tr. oszczędz. oczu
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które spełniają
wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego.
Po włączeniu (Włączona) trybu Tr. oszczędz.oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła
niebieskiego o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach
domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem
spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.4.1 Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tr. oszczędz. oczu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
+ 75
60
Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
, & %
"! .
&%
"
%
100
+ 75
Off
OBRAZ
Tryb gry
Off
60
%
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
, & %
"! .
&%
"
AUTO
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
57
3
3.5
Ustawienia ekranu
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry. Tej funkcji używa się w przypadku grania w
gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™ lub Xbox™.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu lub Int. oszcz. ener..

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.5.1 Konfiguracja opcji Tryb gry
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tryb gry i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
+ Tryb gry
%
SAMSUNG
8&&
MAGIC ,
OBRAZ
100
75
+ 75
60
Off
Custom
Tryb gry
Off
SAMSUNG
%
SAMSUNG
8&&
MAGIC Bright
MAGIC 9
Custom
Off
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
&! 60
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
&! AUTO
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.

Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
3 Ustawienia ekranu
58
3
3.6
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.

To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję Int. oszcz. ener..

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja MAGIC
Angle.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
3.6.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Bright i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
OBRAZ
100
Kontrast
Ċ Tryb gry
75
Niestandar.
Standard
, &"ą
"! .
&ą
& ";& OBRAZ
100
Kontrast
75
Ċ 50
Kino
50
Kontrast dynamiczny
2200
Tryb gry
SAMSUNG
SAMSUNG
0
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
60
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
, &"ą
"! .
&ą
warunków pracy.
Niestandar.
Standard
Custom
50
Off
50
Kino
Off
2200
Kontrast dynamiczny
Wide
0
AUTO
AUTO

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.

Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów
lub korzystania z Internetu.

Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.

Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
3 Ustawienia ekranu
59
3
Ustawienia ekranu
W trybie AV (S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
OBRAZ
100
Kontrast
Ċ Tryb gry
SAMSUNG
MAGIC Bright
75
Dynamiczny
Standard
Film
Niestandar.
, &"ą
"! .
&ą
& ";& OBRAZ
100
Kontrast
75
60
60
Ċ 50
Dynamiczny
Custom
50
Standard
Off
50
50
Tryb gry
2200
SAMSUNG
Film
Off
2200
0
SAMSUNG
Niestandar.
Wide
0
SAMSUNG
MAGIC Upscale
MAGIC Bright
MAGIC Angle
, &"ą
"! .
&ą
warunków pracy.
AUTO
AUTO
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez DVI/HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona
SAMSUNG
na AV, opcję MAGIC
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny,
Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film,
lub Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.

Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.

Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i
zmniejsza zmęczenie oczu.

4
5
Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
60
3
3.7
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F / S24E450F)
SAMSUNG
Funkcja MAGIC
Angle pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
Kąt nachylenia produktu można dopasować do własnych potrzeb.
3.7.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Angle i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
! "ą &ą
ą
75
Kontrast
Ċ 60
!< # Custom
50
!< =
Tryb gry
Off
50
SAMSUNG
! ą
Off
2200
SAMSUNG
Tryb boczny
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.

Wył.

Tryb z odchyl. 1
② : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
produktu.

Tryb z odchyl. 2
③ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w
ustawieniu Tryb z odchyl. 1.

Tryb stojący
④ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.
3 Ustawienia ekranu
61
3
Ustawienia ekranu
⑤ : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.

Tryb boczny

Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia

Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji
① , ④, i ⑤.
Niestandar..
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
62
3
3.8
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale


umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.8.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Upscale i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
100
Kontrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC ,
Tryb1
Tryb2
OBRAZ
SAMSUNG
MAGIC Upscale
75
Rozmiar obrazu
Tryb1
60
? @JLQX
Tryb2
Custom
50
Ċ Tryb gry
> &&& " ;&;;&
! > &&& " ;&;;&
! > &
Off
50
>[&
Off
2200
8 !
Wide
0
> 50
2200
0
AUTO
AUTO
Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
63
3
3.9
Ustawienia ekranu
Rozmiar obrazu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.9.1 Zmiana Rozmiar obrazu
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Auto
Czas reakcji
Szeroki
Wybór rozmiaru i
&;"
! && " > &
>[&
8 !
50
2200
> 0
AUTO
OBRAZ
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Auto
? @JLQX
Szeroki
Wybór rozmiaru i
&;"
! && " Czas reakcji
> &
>[&
8 !
> MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Auto
? @JLQX
Szeroki
50
> &
50
>[&
2200
8 !
0
> AUTO
Wybór rozmiaru i
&;"
proporcji obrazu
&& " SAMSUNG
50
2200
0
AUTO

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego.
3 Ustawienia ekranu
64
3
Ustawienia ekranu
W trybie AV
OBRAZ
OBRAZ
Rozmiar obrazu
4:3
Czas reakcji
16:9
> &
Dopasuj do ekranu
>[&
Wybór rozmiaru i
&;"
proporcji obrazu
&& " Czas reakcji
Szeroki
> &
Dopasuj do ekranu
Wybór rozmiaru i
&;"
proporcji obrazu
&& " 50
Zgrubne
2200
Precyzyjne
4:3
>[&
50
Zgrubne
Rozmiar obrazu
2200
Precyzyjne
0
0
AUTO
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Wybór rozmiaru i
&;"
proporcji obrazu
&& " 4:3
16:9
? @JLQX
Response Time
Dopasuj do ekranu
AUTO
OBRAZ
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
HDMI Black Level
> &
50
> &
>[&
50
>[&
Zgrubne
2200
Precyzyjne
Wybór rozmiaru i
&;"
proporcji obrazu
&& " SAMSUNG
4:3
16:9
Dopasuj do ekranu
50
2200
Zgrubne
0
0
Precyzyjne
AUTO

AUTO
4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do
materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez
obcinania.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego. (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
4
5

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla DVI/HDMI/DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI/
HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
65
3
Ustawienia ekranu
3.10 Czerń HDMI (S22E450F / S24E450F / S23E650K /
S24E650PL)
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI. W takim przypadku należy poprawić jakość obrazu, używając
opcji Czerń HDMI.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.10.1 Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czerń HDMI i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
Rozmiar obrazu
? @JLQX
Czas reakcji
Normalnie
Niska
&
" ! JLQX
ą &
&
OBRAZ
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
? @JLQX
> &
> &
>[&
>[&
Zgrubne
Zgrubne
Precyzyjne
Precyzyjne
Normalnie
Niska
AUTO
&
" ! JLQX
ą &
&
AUTO

Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.

Mała: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia
degradacji stosunku kontrastu.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
3 Ustawienia ekranu
66
3
Ustawienia ekranu
3.11 Czas reakcji (Wyjątek S22E450F / S24E450F)
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.

Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.11.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas reakcji i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
"
&& krótszy, obraz
&ą! dynamicznie i
Rozmiar obrazu
Czas reakcji
Standardowy
> &
Szybszy
>[&
Najszybszy
Zgrubne
Precyzyjne
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Szeroki
? @JLQX
Czas reakcji
Standardowy
> &
Szybszy
>[&
Najszybszy
Zgrubne
0
Precyzyjne
0
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
"
&& krótszy, obraz
&ą! dynamicznie i
AUTO
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
67
3
Ustawienia ekranu
3.12 Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.

To menu jest dostępne w trybie Analogowe.

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj
do ekranu w trybie AV. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub
576p albo 720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze
należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować wartość położenia w pionie w
zakresie od 0 do 6.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.12.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do opcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, a
następnie nacisnąć przycisk [
]. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
OBRAZ
! ` "
? "
`!
> Ċ! && " & &!
&&
! ` "
? "
`!
> &
50
> &
>[&
50
>[&
8 !
> ] na produkcie.
8 !
2200
> 0
50
50
2200
0
AUTO
OBRAZ
! AUTO
OBRAZ
Szeroki
? @JLQX
? "
> Ċ! && " & &!
&&
! 50
> &
>[&
50
>[&
> 2200
8 !
0
> AUTO
` "
? @JLQX
? "
Szybszy
> &
8 !
> Ċ! && " &; Ċ!
&;
> Ċ! && " &; Ċ!
&;
`!
50
50
2200
0
AUTO
3 Ustawienia ekranu
68
3
Ustawienia ekranu
OBRAZ
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Szeroki
> Ċ! && " & &!&
&
HDMI Black Level
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Szeroki
50
> &
>[&
50
>[&
> 8 !
2200
> 0
AUTO
Nacisnąć przycisk [
> Ċ! && " &; Ċ!&
;
? @JLQX
> &
8 !
4
5
OBRAZ
50
50
2200
0
AUTO
], aby skonfigurować opcję Poł. w poziomie lub Położenie pionowe.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
69
3
Ustawienia ekranu
3.13 Zgrubne
Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu.

Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.13.1 Regulowanie opcji Zgrubne
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Zgrubne i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
! ` "
? "
Szybszy
> &
>[&
Zgrubne
Precyzyjne
Dostosuj
Ċ &
ekranu.
50
50
2200
0
AUTO
OBRAZ
! ` "
Dostosuj
Ċ &
ekranu.
? @JLQX
? "
> &
>[&
Zgrubne
Precyzyjne
Szybszy
50
50
2200
0
AUTO
OBRAZ
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Rozmiar obrazu
Szeroki
L Ċ &
" ? @JLQX
> &
>[&
8 !
> 50
50
2200
0
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Zgrubne za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
70
3
Ustawienia ekranu
3.14 Precyzyjne
Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran, aby uzyskać żywy obraz.

Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
3.14.1 Regulowanie opcji Precyzyjne
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu OBRAZ i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Precyzyjne i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Szeroki
Czas reakcji
Szybszy
> &
Dostrój ekran, aby
[&
obraz.
50
>[&
50
Zgrubne
2200
Precyzyjne
0
AUTO
OBRAZ
Rozmiar obrazu
Szeroki
Dostrój ekran, aby
[&
obraz.
? @JLQX
Czas reakcji
Szybszy
> &
50
>[&
50
Zgrubne
2200
Precyzyjne
0
AUTO
OBRAZ
`9Q`,q
Q9qX? ,
Rozmiar obrazu
Szeroki
Dostrój ekran, aby
[&
obraz.
? @JLQX
> &
>[&
Zgrubne
Precyzyjne
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Precyzyjne za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
71
4
Konfiguracja odcienia
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
SAMSUNG
MAGICBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny. To menu nie jest dostępne, gdy
włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.
4.1
Czerwony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.1.1 Konfiguracja opcji Czerwony
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czerwony i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
Czerwony
{$
Zielony
{$
Niebieski
Ton kolorów
Gamma
{$
Regulacja poziomu
&ą !"#$$
ą&Ċ"ą
& " Normalnie
!#
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Czerwony za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
72
4
4.2
Konfiguracja odcienia
Zielony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.2.1 Konfiguracja opcji Zielony
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Zielony i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
Ton kolorów
Gamma
50
Regulacja poziomu
ą !"#$$
ą&Ċ"ą
& " Normalnie
Tryb1
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Zielony za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
73
4
4.3
Konfiguracja odcienia
Niebieski
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
4.3.1 Konfiguracja opcji Niebieski
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Niebieski i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
Ton kolorów
Gamma
50
Regulacja poziomu
nasycenia niebieskim.
!"#$$
ą&Ċ"ą
& koloru.
Normalnie
Tryb1
AUTO
4
5
Wyregulować opcję Niebieski za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
74
4
4.4
Konfiguracja odcienia
Ton kolorów
Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfiguracja ustawień tonacji kolorystycznej (Ton kolorów)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Ton kolorów i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
50
Czerwony
Zielony
Niebieski
Ton kolorów
Gamma
Wybór tonacji kolorów
najlepiej
&ą
& "ą
Zimny 2
Zimny 1
Normalnie
?#
?=
AUTO

Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.

Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie
Normalnie.

Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.

Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie
Normalnie.

Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL: Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone
poprzez DVI/HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję Ton kolorów
można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Niestandar.).
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
75
4
4.5
Konfiguracja odcienia
Gamma
Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma).
SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfiguracja opcji Gamma
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KOLOR i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Gamma i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KOLOR
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
50
Ton kolorów
Gamma
poziomu luminancji.
Normal
Tryb1
Mode1
Tryb2
Tryb3
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja odcienia
76
5
5.1
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Język
Ustawianie języka menu.

Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.

Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
5.1.1 Zmiana języka (Język)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Język i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
, &Ċ"
Ċ"
Q
> &
>"
> &
> |
?&& }~€‚
> `ƒ"
AUTO
4
5
Naciskać przycisk [
], aby wybrać odpowiedni język i nacisnąć przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
77
5
5.2
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
Poł.menu w poz.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.
Poł. menu w pion.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.
5.2.1 Konfiguracja opcji Poł.menu w poz. i Poł. menu w pion.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do opcji Poł.menu w poz. lub Poł. menu w pion., a
następnie nacisnąć przycisk [
].
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
"
> &
> &
?&& > >"
> "
&&!&
&
Nacisnąć przycisk [
"
> &
100
> &
1
?&& =$
> %
AUTO
4
5
USTAWIENIA MENU
>"
> "
&; !&
;
100
1
=$
%
AUTO
], aby skonfigurować opcję Poł.menu w poz. lub Poł. menu w pion..
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
78
5
5.3
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
5.3.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas wyświetlania i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
Polski
Ċ"
100
> &
> &
?&& > 5s
10 s
20 s
2
, &.
" ; [&"
!Ċ
&& " 20 sec
On
200 s
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
79
5
5.4
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu:
5.4.1 Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USTAWIENIA MENU i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Przezroczyst. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
USTAWIENIA MENU
Polski
"
100
> &
1
> &
20 s
?&& > +„ &
"
On
%
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
80
6
6.1
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
6.1.1 Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Przywróć wszystko i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KONF./ZEROWANIE
> & ;& "
Int. oszcz. ener.
&>
Przywrócenie
„! <
&@
<
& "<
;&
" Tryb PC/AV
Przyspieszenie
>& ";&
Auto
" & ;
AUTO
:V]\VWNLHGRP\śOQHXVWDZLHQLDZȠPHQX
]RVWDQąSU]\ZUyFRQH
&]\QDSHZQRFKFHV]]UHVHWRZDć"
7DN
1LH
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
81
6
6.2
Konfiguracja i zerowanie
Int. oszcz. ener.
Funkcja Int. oszcz. ener. redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Opcja Tryb gry wyłączy się automatycznie po włączeniu funkcji Int. oszcz. ener..

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
6.2.1 Konfiguracja opcji Int. oszcz. ener.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Int. oszcz. ener. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
+ † '8‡ 9X‡
> & ;& "
X &>
Automatyczna
regulacja poboru
mocy przez produkt
&Ċ
ą
!>?'9ˆ
>& ";&
" & ;
AUTO

Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener..

Włączona: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia
bieżącego. (Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
82
6
6.3
Konfiguracja i zerowanie
Wył. czasowy Plus
Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
6.3.1 Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
na produkcie.
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
3
Naciskać przycisk [
produkcie.
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
4
Naciskać przycisk [
na produkcie.
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
5
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
]
KONF./ZEROWANIE
> & ;& "
X ]
] na
> &
&ą &
" &>
Tryb PC/AV
> >& ";&
9 " & ;
AUTO
&>
%!
&%
&%"
&
%"&
? ‡"
AUTO
%"&
%"&
&
%
%!
&%
&%"
&
AUTO
6 Konfiguracja i zerowanie
83
6
Konfiguracja i zerowanie
6
7

Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.

Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Wył. czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
5
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
%"&
%"&
&
4h
> &
&% &
" AUTO
6
7
Nacisnąć przycisk [
], aby skonfigurować funkcję Wył. czasowy.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonej liczby godzin.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiona na Włączona.

W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest
aktywowana po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Jest to działanie zgodne z
przepisami dotyczącymi zasilania. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru MENU → KONF./ZEROWANIE → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik
czasowy wybrać ustawienie Wył..
6 Konfiguracja i zerowanie
84
6
Konfiguracja i zerowanie
6.3.2 Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
5
Naciskać przycisk [
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KONF./ZEROWANIE
> & ;& "
X > &
&ą &
" &>
Tryb PC/AV
> >& ";&
9 " & ;
AUTO
&>
ą!
&ą
‡"
ą"&
? ‡"
AUTO
Czasomierz Eko
Czasomierz Eko
‡"& ą
ą!
&ą
‡"
AUTO
6 Konfiguracja i zerowanie
85
6
Konfiguracja i zerowanie
Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego eko w celu wyłączenia funkcji automatycznego

wyłączania. Wyłączenie tej funkcji zapobiega wyłączaniu się urządzenia w trybie oszczędzania
energii.
Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego eko w celu automatycznego wyłączania

produktu po upłynięciu określonego czasu pracy w trybie oszczędzania energii.
6
7
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Eko wył. po
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
5
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Eko wył. po i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
Czasomierz Eko
Czasomierz Eko
‡"& 10m
Programowanie
automatycznego
&ą &
" AUTO
6
7
Nacisnąć przycisk [
], aby skonfigurować funkcję Eko wył. po.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Wyłącznik czasowy eko można ustawić na czas w zakresie od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Czasomierz Eko jest ustawiona na Włączona.
6 Konfiguracja i zerowanie
86
6
6.4
Konfiguracja i zerowanie
Tryb PC/AV
Ustaw opcję Tryb PC/AV na AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy
oglądaniu filmów.

Tryb analogowy nie jest obsługiwany przez tę funkcję.

Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb DVI/HDMI/DP) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić menu ekranowe
OSD.
Dostępne są tryby PC lub AV.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.

6.4.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tryb PC/AV i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
KONF./ZEROWANIE
, &9ˆ.!
&Ċ"! > & ;& "
X &>
Tryb PC/AV
>& ";&
" & ;
> 9 AUTO
S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X
Tryb PC/AV
DVI
Tryb PC/AV
PC
Wybierz tryb PC/AV
;
DVI.
AV
Wybierz tryb PC/AV
;
DisplayPort.
DVI
DisplayPort
PC
AV
AUTO
AUTO
6 Konfiguracja i zerowanie
87
6
Konfiguracja i zerowanie
S22E450F / S24E450F
Tryb PC/AV
Tryb PC/AV
DVI
PC
HDMI
AV
Wybierz tryb PC/AV
;
DVI.
Wybierz tryb PC/AV
;JLQX
DVI
PC
HDMI
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
Tryb PC/AV
Wybierz tryb PC/AV
;JLQX
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
Tryb PC/AV
Wybierz tryb PC/AV
;LˆX
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
Tryb PC/AV
Tryb PC/AV
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Wybierz tryb PC/AV
;JLQX
DisplayPort
DVI PC
Wybierz tryb PC/AV
;
DisplayPort.
HDMI
PC
AV
AUTO
4
5
Naciśnij przycisk [
AUTO
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
88
6
6.5
Konfiguracja i zerowanie
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
6.5.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Powt. przycisków i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
+ † '8‡ 9X‡
> & ;& "
X Konfigurowanie
"
Ċ
"
&>
!>?'9ˆ
>& ";&
" & ;
Przyspieszenie
1s
Acceleration
2s
Auto
Bez powtarzania
AUTO

Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez
powtarzania, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
89
6
6.6
Konfiguracja i zerowanie
Wykrywanie źródła
Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła.
Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
6.6.1 Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu KONF./ZEROWANIE i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wykrywanie źródła i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
+ † '8‡ 9X‡
" !
&" & ;
> & ;& "
X &>
!>?'9ˆ
Acceleration
>& ";&
Auto
Auto
" & ;
Ċ
AUTO
4
5

Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.

Ręczn.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do żądanej opcji, następnie naciśnij [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
90
7
7.1
Menu INFORMACJE i inne
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
INFORMACJE
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
7.1.1 Wyświetlanie menu INFORMACJE
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu przycisków
ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [ MENU ], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby przejść do menu INFORMACJE. Zostaną wyświetlone informacje o
aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.
INFORMACJE
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
Analogowe
**kHz **Hz **
**** x ****
Optymalny tryb
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMACJE
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optymalny tryb
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMACJE
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optymalny tryb
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMACJE
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optymalny tryb
**** x **** **Hz
AUTO
Wyświetlane elementy menu mogą różnić się w zależności od modelu.
7 Menu INFORMACJE i inne
91
7
7.2
Menu INFORMACJE i inne
Regulacja opcji Jasność, Kontrast i Ostrość na ekranie
początkowym
Ustawienie Jasność, Kontrast i Ostrość można zmienić na ekranie początkowym za pomocą
przycisków [
] (jeśli menu ekranowe nie jest wyświetlane).
Jasność :

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast :


SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość:


1
SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran
menu), aby wyświetlić menu przycisków ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [
]. Pojawi się
poniższy ekran.
100
Kontrast
2
Naciśnij przycisk [
], aby przejść odpowiednio do ustawień opcji Jasność, Kontrast i
Ostrość.
3
Dostosuj ustawienie opcji Jasność, Kontrast i Ostrość za pomocą przycisków [
].
Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
7 Menu INFORMACJE i inne
92
7
7.3
Menu INFORMACJE i inne
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie początkowym
Dostosuj ustawienie opcji Głośność, naciskając przycisk [
] po wyświetleniu się przewodnika menu
ekranowego.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran
menu), aby wyświetlić menu przycisków ekranowych. Następnie naciśnij przycisk [
2
Naciśnij przycisk [
].
], aby przejść odpowiednio do ustawień opcji Jasność, Kontrast i
Głośność.
Pojawi się poniższy ekran.
Kontrast
10
3
Dostosuj ustawienie opcji Głośność za pomocą przycisków [
].

Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
7 Menu INFORMACJE i inne
93
8
8.1
Instalacja oprogramowania
MultiScreen
MultiScreen
Program "MultiScreen" pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
8.1.1 Instalacja oprogramowania
1
2
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
Uruchom instalację programu "MultiScreen".
Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny "MultiScreen" na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
4
Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji, kliknij przycisk "Next".
Wykonaj pozostałe czynności instalacyjne zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.

Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona "MultiScreen"
nie zostanie utworzona.

W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu "MultiScreen"
Na instalację programu "MultiScreen " może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32Bit
Program "MultiScreen" wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 lub nowszego.
8 Instalacja oprogramowania
94
8
Instalacja oprogramowania
Sprzęt

Przynajmniej 32 MB pamięci

Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
8.1.2 Usuwanie programu
Kliknij przycisk Start, wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj lub
usuń programy.
Wybierz na liście programów pozycję "MultiScreen" i kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
8 Instalacja oprogramowania
95
9
9.1
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
9.1.1 Testowanie produktu
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
2
3
4
Wyłącz komputer i monitor.
Odłączyć kabel od produktu.
Włączenie urządzenia.
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
9.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "10.8 Tabela trybu
standardowego") na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
9.1.3 Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Problem
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu i do komputera i czy złącza są
mocno wciśnięte. (Zob. "2.2 Podłączanie i
korzystanie z komputera")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
96
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z ekranem
Problem
Rozwiązanie
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie
włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
prawidłowo. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel
sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora
jest włączone.
Pojawia się komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z
karty graficznej przekracza maksymalną
rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w
przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość pod kątem parametrów produktu,
korzystając z Tabeli standardowych trybów
sygnału (strona 115).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na
zniekształcony.
Sprawdzić podłączenie kabla do produktu (zob.
"2.2 Podłączanie i korzystanie z komputera")
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny.
Obraz jest rozmazany.
Wyregulować opcje Zgrubne (strona 70) i
Precyzyjne (strona 71).
Usuń wszystkie podłączone akcesoria
(przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i
częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość
komputera zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie
potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z
informacjami w Tabeli trybu standardowego
(strona 115) w niniejszej instrukcji i informacjami w
menu INFORMACJE produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Wyregulować opcje Jasność (strona 54) i
Kontrast (strona 55).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia KOLOR.
(Zob. " Konfiguracja odcienia")
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte
cieniem.
Zmienić ustawienia KOLOR.
(Zob. " Konfiguracja odcienia")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
97
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem
Kolor biały nie jest do końca biały.
Rozwiązanie
Zmienić ustawienia KOLOR.
(Zob. " Konfiguracja odcienia")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a
dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub
porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Problem z dźwiękiem
Problem
Brak dźwięku.
Rozwiązanie
Sprawdzić połączenie kabla audio albo
wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Zbyt niski poziom głośności.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo
jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej
komputera lub w oprogramowaniu.
Problem z urządzeniem źródłowym
Problem
Podczas uruchamiania komputera słychać
sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać
sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące
się w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na
funkcje ani wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
98
9
9.2
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
z
Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Zaawansowane
Ekran
Ustawienia
Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
z
Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
Ustawienia
Zaawansowane
Ekran
Monitor i w menu
Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość
odświeżania.
z
Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
ekranu
Personalizacja
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia
Monitor i
wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w
menu Ustawienia monitora.
z
Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania
personalizacja
Ekran
Wygląd i
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
z
Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia
sterowania
Wygląd i personalizacja
Rozdzielczość ekranu
Panel
Ekran
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
z
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Ekran
System
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i
dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w
menu Ustawienia monitora.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
99
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytanie
Jak dostosować
rozdzielczość?
Odpowiedź
z
z
z
z
z
z
Jak ustawić tryb
oszczędzania energii?
z
z
z
z
z
z
Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ekran
Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Personalizacja
Ustawienia ekranu i zmień
rozdzielczość.
Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Windows 8: Otwórz Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość, i zmień
rozdzielczość.
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić
rozdzielczość.
Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel
sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia
wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizuj
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub
otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizuj
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać
opcje menu Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Personalizuj
Ustawienia wygaszacza
ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać
opcje menu Ustawienia
Personalizacja
Ekran blokady
Ustawienia limitu czasu ekranu
Zasilanie i uśpienie lub
otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera
lub karty graficznej.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
100
10
Dane techniczne
10.1 Ogólne (S22E450F / S22E650D)
Nazwa modelu
Panel
S22E450F
S22E650D
Wymiary
Kategoria 22 (21,5 cali / 54,6 cm)
Obszar
wyświetlania
476,64 mm (poziomo) x 268,11 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,24825 mm (poziomo) x 0,24825 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
504,3 x 301,9 x 55,4 mm /
3,26 kg
504,3 x 301,9 x 55,4 mm /
3,27 kg
Z podstawą
Z USB:
Z USB:
Min.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Min.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Maks.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Maks.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Bez USB:
Bez USB:
Min.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Min.: 504,3 x 354,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Maks.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Maks.: 504,3 x 484,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
10 Dane techniczne
101
10
Dane techniczne
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
102
10
Dane techniczne
10.2 Ogólne (S23E650D / S23E650K)
Nazwa modelu
Panel
S23E650D / S23E650K
Wymiary
Kategoria 23 (23,0 cali / 58,4 cm)
Obszar
wyświetlania
509,184 mm (poziomo) x 286,416 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,2652 mm (poziomo) x 0,2652 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,69 kg
Z podstawą
Z USB:
Min.: 542,9 x 349,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Maks.: 542,9 x 479,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Bez USB:
Min.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Maks.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
10 Dane techniczne
103
10
Dane techniczne
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
104
10
Dane techniczne
10.3 Ogólne (S24E450F)
Nazwa modelu
Panel
S24E450F
Wymiary
Kategoria 24 (24 cali / 60,9 cm)
Obszar
wyświetlania
531,36 mm (poziomo) x 298,89 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,27675 mm (poziomo) x 0,27675 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
Z podstawą
Z USB:
Min.: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Maks.: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Bez USB:
Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Maks.: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
10 Dane techniczne
105
10
Dane techniczne
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
106
10
Dane techniczne
10.4 Ogólne (S24E650PL / S24E650XL)
Nazwa modelu
Panel
S24E650PL / S24E650XL
Wymiary
Kategoria 24 (23,6 cali / 59,8 cm)
Obszar
wyświetlania
521,28 mm (poziomo) x 293,22 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,2715 mm (poziomo) x 0,2715 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,97 kg
Z podstawą
Z USB:
Min.: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Maks.: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Bez USB:
Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Maks.: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
10 Dane techniczne
107
10
Dane techniczne
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
108
10
Dane techniczne
10.5 Ogólne (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Nazwa modelu
Panel
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Wymiary
Kategoria 24 (24,0 cali / 61,1 cm)
Obszar
wyświetlania
518,4 mm (poziomo) x 324,0 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,270 mm (poziomo) x 0,270 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
Z podstawą
Z USB:
Min.: 554,8 x 387,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Maks.: 554,8 x 517,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Bez USB:
Min.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Maks.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
10 Dane techniczne
109
10
Dane techniczne
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
110
10
Dane techniczne
10.6 Ogólne (S27E650D / S27E650X)
Nazwa modelu
Panel
S27E650D / S27E650X
Wymiary
Kategoria 27 (27,0 cali / 68,5 cm)
Obszar
wyświetlania
597,9 mm (poziomo) x 336,3 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez podstawy
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 5,20 kg
Z podstawą
Z USB:
Min.: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Maks.: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Bez USB:
Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Maks.: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Mocowanie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
10 Dane techniczne
111
10
Dane techniczne
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
112
10
Dane techniczne
10.7 Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i włączenie migania
diody LED zasilania w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie
oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz
na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie
podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Tryb standardowy
Tryb
oszczędzania
energii
Zasilanie wyłączone
(Przycisk zasilania)
Wskaźnik zasilania
Włączone
Miga
Wyłączone
Standardowo 24 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 22 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 23 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 25 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 25 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 25 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 25 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 30 W
Standardowo 0,3 W
Zużycie energii
(S22E450F)
Zużycie energii
(S22E650D)
Zużycie energii
(S23E650D)
Zużycie energii
(S23E650K)
Zużycie energii
(S24E450F)
Zużycie energii
(S24E650PL)
Zużycie energii
(S24E650XL)
Zużycie energii
(S24E650DW)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
10 Dane techniczne
113
10
Dane techniczne
Oszczędzanie energii
Zużycie energii
(S24E650MW)
Zużycie energii
(S24E650XW)
Zużycie energii
(S27E650D)
Zużycie energii
(S27E650X)
Tryb standardowy
Tryb oszczędzania
energii
Standardowo 32 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 30 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 26 W
Standardowo 0,3 W
Standardowo 28 W
Standardowo 0,3 W
Zasilanie wyłączone
(Przycisk zasilania)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)
Mniej niż 0,005 W
(tryb 0 W)

Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi
na zmianę ustawień. (Model S**E450**& S**E650** — praca w wyłączony (przycisk zasilania): mniej
niż 0,005 W (tryb 0 W). Tryb 0 W oznacza, że produkt nie odbiera poleceń zewnętrznych. Jeśli
produkt odbiera polecenie zewnętrzne, takie jak sygnał z programu Magic Rotation, zużycie energii
jest większe).

W celu zmniejszenia zużycia energii do wartości 0 należy odłączyć przewód zasilania. Odłącz
przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.)
10 Dane techniczne
114
10
Dane techniczne
10.8 Tabela trybu standardowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż
podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór
optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.

Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor
LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60
Hz w monitorze CDT przed wymianą.
Synchronizacja
Nazwa
modelu
Częstotliwość
pozioma
Rozdzielczość
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
Rozdzielczość
optymalna
Rozdzielczość
maksymalna
56 – 75 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz
56 – 60 Hz
1920 x 1200 przy 60 Hz
1920 x 1200 przy 60 Hz
S22E450F
S22E650D
S23E650K
S23E650D
S24E450F
S24E650XL
S24E650PL
30 – 81 kHz
S27E650D
S27E650X
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość
ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego
trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED.
W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty
graficznej.
10 Dane techniczne
115
10
Dane techniczne
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL / S27E650D /
S27E650X
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Dane techniczne
116
10
Dane techniczne
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200RB
74,038
59,950
154,000
+/-

Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany
cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu
naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością
odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).
10 Dane techniczne
117
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez
klienta)
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.

Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych. (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.)

Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.

Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
Dodatek
118
Dodatek

Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności

Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)

Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
Dodatek
119
Dodatek
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że
po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatek
120
Dodatek
Terminologia
OSD
Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej
jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za
pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.
Gamma
Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach.
Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko
na jasność średnią.
Skala szarości
Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów
między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami
w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali
szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.
Prędkość skanowania
Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania
ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć
odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością
skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza,
że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od
parametrów kart graficznych komputera i monitora.
Częstotliwość pozioma
Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w
liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma,
mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie
monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są
nadawane 85000 razy na sekundę. Częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.
Częstotliwość pionowa
Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile
obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości
pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana
także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.
Dodatek
121
Dodatek
Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada
potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Plug & Play
Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i
komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.
Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.
Dodatek
122
Indeks
C
O
Czas powtarzania klawisza 89
Odpowiedzialność za odpłatne usługi koszty
ponoszone przez klienta 118
Czas reakcji 67
Czerń HDMI 66
Czerwony 72
Czynności wstępne 43
Ogólne 101
Ostrość 56
Oszczędzanie energii 113
Czyszczenie 8
P
E
Elementy 22
Podłączanie i korzystanie z komputera 44
Prawa autorskie 7
Prawidłowa postawa przy produkcie 19
Precyzyjne 71
G
Gamma 76
I
INFORMACJE 91
Przywróć wszystko 81
Pytania i odpowiedzi 99
R
Rozmiar obrazu 64
Instalacja 37
Inteligentne oszczędzanie energii 82
S
SAMSUNG MAGIC Angle 61
J
Jasność 54, 80
SAMSUNG MAGIC Bright 59
SAMSUNG MAGIC Upscale 63
Język 77
T
K
Kontrast 55
Tabela trybu standardowego 115
Terminologia 121
Ton kolorów 75
M
Tr oszczędz oczu 57
MultiScreen 94
Tryb gry 58
Tryb PC/AV 87
N
Niebieski 74
W
Wykrywanie źródła 90
Wył czasowy Plus 83
Indeks
123
Indeks
Wymagania które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung 96
Wyświetlanie godziny 79
Z
Zasady bezpieczeństwa 10
Zasady utylizacji 120
Zgrubne 70
Zielony 73
Indeks
124
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising