Samsung | C27H711QEU | User manual | Samsung Monitor Curved QLED 27" CH711 Instrukcja obsługi

Samsung Monitor Curved QLED  27" CH711 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
C*H71*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed
wizytą technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
23
Jasność
24
Kontrast
24
Ostrość
24
Kolor
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
25
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
18
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
4
5
5
6
7
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI (+WTYK DC)
Połączenie za pomocą kabla DP-MINI DP
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
18
18
19
19
20
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
22
Czerń HDMI
25
Instalacja sterownika
22
Tr. oszczędz. oczu
25
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
22
Tryb gry
25
Czas reakcji
25
Rozmiar obrazu
26
Regulacja ekranu
26
Przygotowania
Elementy monitora
Panel sterowania
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
10
10
11
12
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
16
16
17
13
14
14
15
15
Konfigurowanie ustawień
menu ekranowego
Przezroczyst.
27
Pozycja
27
Język
27
Czas wyświetlania
27
2
Spis treści
Konfiguracja i zerowanie
Instrukcja rozwiązywania problemów
FreeSync
28
30
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
Oszcz. ener. Plus
30
33
33
33
33
Wyłącznik czasowy
30
Tryb PC/AV
DisplayPort Wer.
30
Pytania & odpowiedzi
35
Wykrywanie źródła
30
Powt. przycisków
31
Wł. lampkę LED
31
Przywróć wszystko
31
Informacja
31
Ogólne
36
Tabela standardowych trybów sygnału
37
Dodatek
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
Dane techniczne
32
32
32
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
39
39
39
39
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu
wiąże się z niebezpieczeństwem.
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne
materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
Symbole
Ostrzeżenie
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu monitora nie należy dotykać dłońmi ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do
uszkodzenia ekranu.
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Włożyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego do momentu usłyszenia kliknięcia.
•• Nie wkładać samej wtyczki zasilania do gniazdka zasilania.
•• Nie korzystać z zasilacza transformatorowego innego niż dołączony do zestawu.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie podłączać zasilacza transformatorowego do gniazdka zasilania znajdującego się na suficie.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Obrócić wtyczkę zasilania tak, aby była ustawiona pod kątem 0–90° względem zasilacza
transformatorowego.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie wolno demontować wtyczki zasilania po zakończeniu jej montażu. (Po zakończeniu montażu
nie można jej odłączyć).
•• Wtyczki zasilania dołączonej do zestawu nie wolno używać w innych urządzeniach.
•• Przy odłączaniu zasilacza transformatorowego od gniazdka zasilania należy pociągnąć zasilacz,
trzymając za jego korpus.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Zasilacza transformatorowego nie wolno narażać na wstrząsy ani uderzenia żadnych przedmiotów.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego należy zdjąć z niego plastikową osłonę.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
9
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
――Przycisk JOG znajduje się pośrodku dolnej części ekranu.
Obsługuje pięć kierunków: W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W
PRAWO / NACIŚNIĘCIE(ENTER).
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w
poszczególnych trybach wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
――Gdy urządzenie się wyłączy, zaświeci się kontrolka LED zasilania,
Dioda LED zasilania
Wróć
Dioda LED zasilania
W DÓŁ (PRZÓD)
W LEWO
Wł. lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone
w tę funkcję z powodu odmiennych funkcji.
――Domyślnym ustawieniem funkcji Wł. lampkę LED jest Tryb
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
gotowości. Aby zmienić ustawienie funkcji Wł. lampkę LED na
Działa w celu minimalizacji zmęczenia wzroku wywołanego
światłem kontrolki LED zasilania, należy wybrać kolejno opcje:
System
Wł. lampkę LED
Działa
(kontrolka LED włączy się po włączeniu zasilania i wyłączy się po
wyłączeniu zasilania).
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE
(ENTER)
W GÓRĘ (TYŁ)
Przycisk JOG
dzięki której łatwiej znaleźć przycisk JOG. Gdy urządzenie pracuje
w trybie oszczędzania energii lub jest wyłączone w ciemnym
pomieszczeniu, światło emitowane przez kontrolkę LED zasilania
może się odbijać od podstawy znajdującej się pod urządzeniem.
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (System
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli
się przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby
otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik,
ponownie nacisnąć odpowiednią stronę przycisku.
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się
różnić w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się
zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
10
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
――Na stronie przycisków funkcyjnych widać, czy tryb Tr. oszczędz. oczu jest włączony.
: Włączona
: Wył.
Tryb HDMI / DisplayPort
Jasność
Funkcje
Tr. oszczędz. oczu Wył.
――Opcje dla trybu HDMI / DisplayPort
••
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Ostrość.
••
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału
wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu.
System
Dostępna jest opcja FreeSync, Wł. lampkę LED. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• Obraz
•• System
Wybór funkcji
Bright, Jasność, Kolor, Tryb gry
Oszcz. ener. Plus
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
12
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Przycisk JOG
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast i Ostrość można
regulować, naciskając przycisk JOG w GÓRĘ/DÓŁ/LEWO/PRAWO.
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Ostrość
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Jasność
Wyłączenie zasilania
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
100
Kontrast
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
13
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Gniazdo
Opis
DC 19V
Podłączenie do zasilacza za pomocą kabla HDMI (+WTYK DC).
•• Nachylenie produktu można regulować.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP-MINI DP.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI
(+WTYK DC).
14
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
•• W trakcie przenoszenia monitora nie dotykać ekranu.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
•• W trakcie przenoszenia monitora trzymać go za dolną część.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
15
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
:P
rodukt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Umieścić ramię stojaka monitora w sposób
pokazany na rysunku. Ustaw pusty okrąg widoczny
na szyjce stojaka tak, aby był równoległy do
zapełnionego okręgu widocznego na obudowie
monitora. Następnie obróć szyjkę stojaka w prawo
w taki sposób, aby pokazany na niej zapełniony
okrąg był równoległy z okręgiem widocznym na
obudowie monitora.
2
Podłącz kable.
3
Zamknij WSPORNIK TYLNEJ OSŁONY.
4
Podnieś szyjkę stojaka.
5
Wsunąć podstawę stojaka do ramienia stojaka w
kierunku pokazanym na rysunku.
- Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
16
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
:P
rodukt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
2
4
3
2-3 cm
Wyjąć podstawę stojaka z jego ramienia.
5
Do otworu rozłączania włóż cienki przedmiot, a
następnie obróć szyjkę stojaka w lewo w sposób
pokazany na rysunku.
Podnieś szyjkę stojaka.
Zdemontuj i zdejmij WSPORNIK TYLNEJ OSŁONY.
Odłącz kable.
6
Podnieś i wymontuj podstawę.
- Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
17
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji monitora
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1 Należy sprawdzić kształt obu końcówek kabla dołączonego do monitora oraz kształt i
umiejscowienie odpowiadających im portów na monitorze i urządzeniach zewnętrznych.
2 Przed podłączeniem kabli sygnałowych należy odłączyć od zasilania przewody zasilające monitora
i urządzeń zewnętrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI (+WTYK DC)
zwarcia lub przetężenia.
3 Po podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych należy ponownie podłączyć do zasilania przewody
zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych.
4 Przed rozpoczęciem korzystania z zainstalowanego monitora należy przeczytać podręcznik
użytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania się ze środkami ostrożności i
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
HDMI IN
wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
18
Połączenie za pomocą kabla DP-MINI DP
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
Podłączanie kabla zasilania
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
1
2
MINI DP IN
Podłączyć wtyczkę zasilania do zasilacza
transformatorowego.
3
Podłączyć kabel zasilacza transformatorowego do
gniazda DC 19 V kabla HDMI (+WTYK DC).
4
Podłączyć zasilacz transformatorowy do gniazdka Przycisk JOG znajduje się pośrodku dolnej części
zasilania.
ekranu. Obsługuje pięć kierunków: W GÓRĘ / W
DÓŁ / W LEWO / W PRAWO / NACIŚNIĘCIE(ENTER).
19
Porządkowanie podłączonych kabli
Jak pokazano na ilustracji, włożyć długie narzędzie (np. długopis) do otworu między WSPORNIK TYLNEJ OSŁONY i TYLNĄ OSŁONĘ na długość ok. 2–3 cm i użyć go jako dźwigni. Następnie otworzyć i zdemontować
WSPORNIK TYLNEJ OSŁONY.
Zamocować i wyprostować kable w sposób pokazany na ilustracji.
Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do
przytrzaśnięcia palców.
2
1
3
4
2-3 cm
20
A Kabel DP-MINI DP
B Kabel HDMI (+WTYK DC)
5
A
B
6
A
A
7
A
B
A
A
B
B
8
B
B
B
9
10
A
B
21
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
•• Wyprostować plecy.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
22
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
SAMSUNG MAGIC Bright
W trybie PC
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
Obraz
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Ustaw
maksymalną
jakość obrazu,
odpowiednią do
warunków pracy.
Kolor
Wył.
Czerń HDMI
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny,
na AV, opcję
Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu
dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Kolor podstawowy: Ten model obsługuje tryb fotochromowy. W przypadku włączenia tego trybu
obszar kolorowy jest regulowany pod kątem zbliżenia go do standardowej gamy kolorów sRGB.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
23
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright wybrano tryb Kino, Kontrast dynamiczny lub Kolor
podstawowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
Bright działa w trybie Kino, Kontrast dynamiczny lub Kolor
podstawowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
Ostrość
‒‒ Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
AV, opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
Upscale umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
Tr. oszczędz. oczu
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
Bright działa w trybie Kolor podstawowy.
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
Bright działa w trybie Kolor podstawowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p i 1080p.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standardowy albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
25
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
――Ta opcja nie jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
W trybie PC
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
W trybie AV
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie & Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI (+WTYK DC)/DP-MINI DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/MINI DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
26
Rozdział 05
Konfigurowanie ustawień menu ekranowego
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przezroczyst.
Pozycja
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Pozwala regulować położenie menu.
Wyśw. Ekranowy
Przezroczyst.
Włączona
Konfigurowanie
przezroczystości
okien menu.
Pozycja
Język
Czas wyświetlania
Polski
Język
Ustawianie języka menu.
20 s
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
27
Rozdział 06
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
FreeSync
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się
opóźnień i oczekiwania na obraz.
System
FreeSync
Wył.
Oszcz. ener. Plus
Wył.
Wyłącznik czasowy
Tryb PC/AV
DisplayPort Wer.
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
1.2
Auto
Przyspieszenie
Technologia
FreeSync to
rozwiązanie, które
eliminuje zjawisko
„rozrywania” ekranu
bez typowych
zacięć i opóźnień.
FreeSync można
używać, posiadając
obsługującą to
rozwiązanie kartę
graficzną AMD.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać
jeszcze lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
•• Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości
odświeżania ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja
działania ekranu i wyświetlanych treści). W trakcie gry obraz na ekranie może migać.
W przypadku włączenia funkcji FreeSync należy ustawić maksymalną częstotliwość odświeżania
ekranu, aby zapewnić optymalne działanie funkcji FreeSync.
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Pytania &
odpowiedzi Jak zmienić częstotliwość?
――W przypadku korzystania z funkcji FreeSync należy użyć kabla HDMI (+WTYK DC)/DP-MINI DP
dostarczonego przez producenta monitora.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego
materiału wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie
trybu FreeSync na Standardowy silnik lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić
wersję sterownika karty graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału
wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować
z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
28
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart
graficznych firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD,
które zapewniają obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na
oficjalnej stronie firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Jak włączyć funkcję FreeSync?
1 Dla funkcji FreeSync wybrać ustawienie Standardowy silnik lub Najlepszy silnik w menu OSD.
2 Włączyć funkcję FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy
AMD Radeon Settings
Display
Dla funkcji „AMD FreeSync” należy wybrać ustawienie „Wł.”. Jeśli ta funkcja nie została jeszcze
włączona, należy wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
29
Oszcz. ener. Plus
Tryb PC/AV
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Bright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. Plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI/DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat Sprawdź
kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran
przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby PC lub AV.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
DisplayPort Wer.
Wyłącznik czasowy
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji danych 2.
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po określonej liczbie godzin.
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI/DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat Sprawdź
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru
System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran
przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby 1.1 lub 1.2.
Wykrywanie źródła
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
30
Powt. przycisków
Informacja
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Obraz
Wł. lampkę LED
Wyśw. Ekranowy
Informacja
LC***********
S/N:*********
System
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
Informacja
HDMI
****x****
**kHz **Hz
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Wyjdź
Przywróć wszystko
Obraz
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Wyśw. Ekranowy
Informacja
LC***********
S/N:*********
System
Informacja
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Wyjdź
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
31
Rozdział 07
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
Sprzęt
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
32
Rozdział 08
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
W przypadku podłączenia komputera do produktu za pomocą kabla HDMI (+WTYK DC) po czterech
stronach ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
33
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.37).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z urządzeniem źródłowym
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.37) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
Czcionki
Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
10): Otwórz Panel sterowania
technologię ClearType.
34
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
•• Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
•• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania
Częstotliwość odświeżania.
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia
Wygląd i personalizacja
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ekran
Zaawansowane
Personalizacja
Wygląd i personalizacja
Panel sterowania
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
System
Ekran
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania.
Ustawienia ekranu
Ekran
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Wygląd i personalizacja
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
Ustawienia zaawansowane
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i wyregulować
Monitor i dostosować ustawienie
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Ekran
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Panel sterowania
System
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Personalizacja
Ekran
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Ekran
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Ekran
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
Personalizuj
Personalizuj
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ustawienia wygaszacza ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Panel sterowania
Personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ekran blokady
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Wygląd i personalizacja
Personalizuj
Ustawienia limitu czasu ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
35
Rozdział 09
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C27H711QE*
C32H711QE*
――Standard Plug & Play
Wymiary
Kategoria 27 (26,9 cali / 68,4 cm)
Kategoria 32 (31,5 cali / 80,0 cm)
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
Obszar wyświetlania
596,74 mm (poziomo) x
335,66 mm (pionowo)
697,34 mm (poziomo) x
392,26 mm (pionowo)
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
Plamka matrycy
0,2331 mm (poziomo) x
0,2331 mm (pionowo)
0,2724 mm (poziomo) x
0,2724 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
241 MHz (HDMI, MINI DisplayPort)
Zasilanie
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu
urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
HDMI, MINI DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
36
Tabela standardowych trybów sygnału
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 90 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
2560 x 1440 przy 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 przy 60 Hz (MINI DisplayPort)
Rozdzielczość maksymalna
2560 x 1440 przy 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 przy 60 Hz (MINI DisplayPort)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
37
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60 Hz w monitorze CDT przed
wymianą.
38
Rozdział 10
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising