Samsung | S27E450B | User manual | Samsung Monitor Biznesowy LED 27" o zaawansowanej ergonomii Instrukcja obsługi

Samsung Monitor Biznesowy LED 27" o zaawansowanej ergonomii Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
SE200 SE450 SE650 SERIES
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie
mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed
wizytą technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Odłączanie podpórki (SE200 Series)
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
5
6
7
Przygotowania
Elementy monitora
Przyciski przednie
Widok z tyłu
Widok z prawej strony (S**E450D*)
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Regulacja nachylenia produktu (SE200 Series)
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
(SE450, SE650 Series)
Obracanie monitora (SE450, SE650 Series)
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
9
9
10
11
Instalacja
Montaż podstawy (SE200 Series)
Montaż podstawy (SE450, SE650 Series)
18
18
19
12
12
13
13
14
14
15
20
Tryb gry
27
SAMSUNG MAGIC Bright
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Wyjątek S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
28
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
21
Rozmiar obrazu (Wyjątek S19E200BR /
S19E450BR / S19E450MR)
29
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)
Połączenie za pomocą kabla DVI
Połączenie za pomocą kabla DVI-HDMI
Połączenie za pomocą kabla DP (S**E450D*)
Podłączanie słuchawek lub głośników
(S**E450M*)
Podłączanie kabla zasilania
Podłączanie urządzenia USB (S**E450D*)
21
Czas reakcji (S24E650BW)
29
21
22
22
22
Poł. w poziomie & Położenie pionowe
29
Zgrubne
29
Precyzyjne
29
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
25
Instalacja sterownika
25
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
25
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
23
23
24
Ustawienia ekranu
Jasność
26
Kontrast
26
Ostrość
26
Tr. oszczędz. oczu
27
Konfiguracja odcienia
Czerwony
30
Zielony
30
Niebieski
30
Ton kolorów
31
Gamma
31
2
Spis treści
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Instalacja oprogramowania
Język
32
MultiScreen
Poł.menu w poz. & Poł. menu w pion.
32
Czas wyświetlania
32
Przezroczyst.
32
Instrukcja rozwiązywania problemów
Przywróć wszystko
33
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
Int. oszcz. ener.
33
Pytania & odpowiedzi
Konfiguracja i zerowanie
36
37
37
37
37
39
Wyłącznik czasowy (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
33
Wył. czasowy Plus (Wyjątek S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
34
Tryb PC/AV (Wyjątek S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
Dane techniczne
Ogólne
40
Tabela standardowych trybów sygnału
42
Powt. przycisków
34
Wykrywanie źródła (Wyjątek S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
34
Dodatek
INFORMACJE
35
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
49
49
49
49
Extended warranty
50
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Zasady bezpieczeństwa
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Uwaga
10 cm
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
10 cm
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
10 cm
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu
wiąże się z niebezpieczeństwem.
10 cm
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne
materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
4
Symbole
Ostrzeżenie
Uwaga
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Ikony
Opis
Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo powrót
do poprzedniego menu.
Przyciski przednie
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu przycisków ekranowych
SE200 Series, S**E450B*, S**E650B*, S**E450D*
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień
albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym
zmianom ustawień. Włączanie: Aby zablokować elementy sterujące OSD,
i przytrzymać go przez 10 sekund. Wyłączanie: Aby
nacisnąć przycisk
odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk
i przytrzymać
go przez ponad 10 sekund.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji
Jasność i Kontrast. Dostępna jest funkcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość
wyświetlenia zawartości opcji INFORMACJE.
Funkcji Tr. oszczędz. oczu można użyć, naciskając przycisk
. (Funkcja
Tr. oszczędz. oczu jest dostępna nawet gdy element sterujący OSD jest
zablokowany.)
S**E450M*
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Nacisnąć przycisk
, aby włączyć lub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• OBRAZ → Jasność, Tryb gry, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• KOLOR
•• KONF./ZEROWANIE → Int. oszcz. ener.
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji w
menu OSD.
Za pomocą tego przycisku można zmieniać jasność i kontrast ekranu oraz
ostrość wyświetlanego obrazu. (Wyjątek S**E450M*)
Za pomocą tego przycisku można zmienić jasność i kontrast ekranu.
(S**E450M*)
――Można regulować Głośność, jeśli podłączono kabel do gniazda IN. (S**E450M*)
9
Ikony
Widok z tyłu
Opis
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku
, gdy menu OSD nie jest wyświetlone spowoduje
zmianę źródła wejściowego (Analogowe / DVI / DisplayPort (S**E450D*)).
Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie
spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu
przycisku
komunikatu zawierającego zmienione źródło wejściowe.
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP. (S**E450D*)
――Funkcja jest dostępna wyłącznie dla produktów z interfejsem analogowym.
Podłączony do komputera za pomocą kabla DVI.
Naciśnij przycisk
――Złącze DVI IN dostarczane jest tylko do modeli z obsługą sygnału cyfrowego
, aby automatycznie dopasować ustawienia ekranu.
――Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli włączyć funkcję
Autodopasowanie.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
Włącza lub wyłącza monitor.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem menu
ekranowego wyświetli się menu przycisków ekranowych. (Przewodnik
wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu przycisków
ekranowych
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu przycisków ekranowych może się różnić w zależności od funkcji
lub modelu produktu.
Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
(DVI).
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
(S**E450M*)
――Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Podłączyć do źródła wejściowego sygnału audio za pomocą kabla audio.
(S**E450M*)
――Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo
komputerze. (S**E450D*)
monitora z gniazdem USB w
――Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty USB.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania POWER IN
znajdującego się z tyłu produktu.
10
Widok z prawej strony (S**E450D*)
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB.
――Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty USB.
11
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Ustawienie Jasność, Kontrast i Ostrość można zmienić na ekranie początkowym za pomocą przycisków
(jeśli menu ekranowe nie jest wyświetlane).
Dostosuj ustawienie opcji Głośność, naciskając przycisk
ekranowego.
po wyświetleniu się przewodnika menu
Ostrość
100
Jasność
Głośność
10
Kontrast
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
――Można regulować Głośność, jeśli podłączono kabel do gniazda IN.
――Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
12
Regulacja nachylenia produktu (SE200 Series)
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Regulacja odchylenia i wysokości produktu (SE450,
SE650 Series)
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-1° (-2°/+1°) ~ 20° (0°/+2°)
19" ~ 24"
27"
-3° (±2°) ~ +25° (±2°)
-4° (±2°) ~ +25° (±2°)
19"~ 22" (bez portu USB)
23" ~ 27" / 21,5", 22" (z portem USB)
•• Nachylenie monitora można regulować.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
•• Aby dopasować wysokość, wyjmij zatyczkę mocującą.
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Przytrzymać produkt za środek górnej krawędzi i starannie dopasować wysokość.
•• Produkt ma pewną tolerancję obrotu i dostosowania wysokości. Podczas jego obracania lub
dostosowywania jego wysokości nie wolno przekraczać tej tolerancji.
13
Obracanie monitora (SE450, SE650 Series)
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
1
2
3
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
SE200 Series
4
5
SE450, SE650 Series
6
DVI IN
RGB IN
POWER IN
•• Pamiętaj, aby wcześniej całkowicie wysunąć podstawę.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
•• Obrócenie monitora bez jego wysunięcia może spowodować uderzenie rogiem ekranu o podłogę i
uszkodzenie go.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
•• Nie obracaj monitora odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
14
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
SE450, SE650 Series
Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem
do dołu.
Przed mocowaniem
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
SE200 Series
Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub poduszce połóż produkt ekranem
do dołu.
Przytrzymaj ręką główną część urządzenia, jak pokazano na
ilustracji.
Odkręć śruby ze spodniej części produktu.
Podnieś i oddziel podstawę.
Aby odczepić podpórkę, pociągnij ją w kierunku
pokazywanym strzałkami, tak jak to pokazano na rysunku.
15
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
SE200 Series
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
2
1
A
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
3
4
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
Jednostka: mm
B
Nazwa modelu
SE200 Series
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
100,0 x 100,0
Śruby standardowe Liczba szt.
M4
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
16
•• Uwagi
SE450, SE650 Series
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
B
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
SE450, SE650 Series
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
100,0 x 100,0
Śruby standardowe Liczba szt.
M4
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
17
Instalacja
Montaż podstawy (SE200 Series)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
2
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze
zamontowane.
3
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole
podpórki.
4
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli
na zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej
urządzenie, ekranem do dołu.
5
Przytrzymaj ręką główną część urządzenia, jak
pokazano na ilustracji.
Włóż zmontowaną podpórkę do głównej części
urządzenia w kierunku wskazywanym przez
strzałki, tak jak pokazano na ilustracji.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
18
Montaż podstawy (SE450, SE650 Series)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Demontaż produktu należy wykonać odwrotnie do czynności montażowych.
1
Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub
poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce
połóż produkt ekranem do dołu.
5
Po zainstalowaniu podstawy umieść produkt
pionowo.
2
Przed zakończeniem mocowania podstawy nie
wyjmuj bolca mocującego.
3
Wsuń bazę podstawy w podstawę tak, jak
pokazano na ilustracji przy użyciu strzałek.
4
Przykręć dokładnie śrubę (za pomocą śrubokrętu
lub monety) w spodnią część podpórki.
6
Wyjmij bolec mocujący i ustaw podstawę.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
19
Odłączanie podpórki (SE200 Series)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
2
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na
zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie,
ekranem do dołu.
Trzymając trzon podstawy jedną ręką, drugą ręką
zaciśniętą w pięść uderz górną część podstawy w
kierunku wskazanym przez strzałkę, aby odłączyć
podstawę.
3
4
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając
je w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak
jak to pokazano na rysunku.
20
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji monitora
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1 Należy sprawdzić kształt obu końcówek kabla dołączonego do monitora oraz kształt i
umiejscowienie odpowiadających im portów na monitorze i urządzeniach zewnętrznych.
2 Przed podłączeniem kabli sygnałowych należy odłączyć od zasilania przewody zasilające monitora
i urządzeń zewnętrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
zwarcia lub przetężenia.
3 Po podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych należy ponownie podłączyć do zasilania przewody
zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych.
4 Przed rozpoczęciem korzystania z zainstalowanego monitora należy przeczytać podręcznik
użytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania się ze środkami ostrożności i
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
RGB IN
wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
RGB IN
――Podłącz kabel
do gniazda RGB IN produktu, a następnie podłącz kabel
do gniazda RGB komputera.
21
Połączenie za pomocą kabla DVI
Połączenie za pomocą kabla DVI-HDMI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
DVI IN
DVI IN
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
DVI IN
――Złącze DVI IN dostarczane jest tylko do modeli z obsługą sygnału cyfrowego (DVI).
Połączenie za pomocą kabla DP (S**E450D*)
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
――Podłącz kabel
do gniazda DVI IN produktu, a następnie podłącz kabel
do gniazda DVI komputera.
――Złącze DVI IN dostarczane jest tylko do modeli z obsługą sygnału cyfrowego (DVI).
DP IN
22
Podłączanie słuchawek lub głośników (S**E450M*)
Podłączanie kabla zasilania
IN
POWER IN
OUT
Aby skorzystać z produktu, podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego i portu POWER IN na
produkcie.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
――Dotyczy modeli, które wyposażono tylko w głośniki.
23
Podłączanie urządzenia USB (S**E450D*)
1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo
――Aby korzystać z gniazda
――Dotyczy modeli z podstawą, które wyposażono tylko w porty USB.
――Możliwe jest podłączenie urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, karta pamięci lub zewnętrzny dysk
――Upewnij się, że gniazdo
monitora z gniazdem USB w komputerze.
, należy podłączyć kabel UP (wejściowy) do komputera PC.
monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB dołączonym do zestawu.
twardy bezpośrednio do gniazda
monitora. Nie jest konieczne podłączanie ich do komputera.
Zewnętrzne dyski twarde, które wymagają zewnętrznego źródła zasilania, należy podłączyć do źródła
prądu.
B
USB
Gniazdo
B
USB monitora obsługuje standard High-Speed Certified USB 2.0.
Wysoka prędkość
Pełna prędkość
12 Mbps
Niska prędkość
Prędkość danych
480 Mbps
Zużycie energii
2,5 W(Maks., każdy port) 2,5 W(Maks., każdy port) 2,5 W(Maks., każdy port)
A
1,5 Mbps
2 Podłącz urządzenie USB do portu
A
monitora za pomocą kabla USB.
3 Procedury użytkowania są takie same, jak w przypadku połączenia urządzenia zewnętrznego z
komputerem PC.
•• Możliwe jest podłączenie i korzystanie z klawiatury i myszy.
•• Można odtwarzać pliki z urządzeń przenośnych. (Przykłady urządzeń przenośnych: odtwarzacz
MP3, kamera cyfrowa itp.)
•• Można odtwarzać, przenosić, kopiować lub usuwać pliki w nośnikach danych. (Przykłady nośników
danych: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik kart pamięci, odtwarzacz MP3 działający jako
dysk twardy itp.)
•• Możliwe jest także wykorzystanie innych urządzeń USB, które można podłączyć do komputera.
――Należy korzystać z odpowiedniego kabla podczas podłączania urządzenia do gniazda
monitora.
――Aby zakupić odpowiednie kable i urządzenia zewnętrzne, należy skonsultować się z autoryzowanym
centrum serwisowym danego produktu.
――Firma Samsung nie jest odpowiedzialna z problemy i uszkodzenia urządzeń zewnętrznych spowodowane
użyciem nieodpowiednich kabli.
――Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
――Jeżeli urządzenie działa wadliwie po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym dla danego produktu lub komputera.
24
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
25
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
Jasność
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
26
Tr. oszczędz. oczu
SAMSUNG MAGIC Bright
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja SAMSUNGAngle.
MAGIC
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
Tryb gry
•• Tryb Internetu: To ustawienie pozwala uzyskać najlepsze ustawienia do edycji dokumentów i
wyświetlania stron internetowych bez problemów związanych z wąskimi kontami widzenia.
(S19E200NY, S22E200NY)
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu lub Int. oszcz. ener..
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Wyjątek S19E200NY
/ S22E200NY / S24E650BW)
SAMSUNG
Funkcja MAGIC
Angle pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICUpscale
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Kąt nachylenia produktu można dopasować do własnych potrzeb.
4
1
1
5
5
2
3
•• Wył.
1
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.
•• Tryb z odchyl. 1
produktu.
2
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
•• Tryb z odchyl. 2
Tryb z odchyl. 1.
3
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w ustawieniu
•• Tryb stojący
4
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.
•• Tryb boczny
5
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.
•• Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia
1
,
4
,i
5
.
•• Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji Niestandar..
28
Rozmiar obrazu (Wyjątek S19E200BR /
S19E450BR / S19E450MR)
Czas reakcji (S24E650BW)
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
Poł. w poziomie & Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego. (S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW,
S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla DVI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Zgrubne
Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
Precyzyjne
Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran, aby uzyskać żywy obraz.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
29
Rozdział 05
Konfiguracja odcienia
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
SAMSUNG
Bright wybrano tryb Kino lub Tryb Internetu, Kontrast dynamiczny. To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
lub Tr. oszczędz. oczu.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Zielony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Czerwony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
Niebieski
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
30
Ton kolorów
Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja SAMSUNGAngle.
MAGIC
•• Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
•• Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
•• Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
•• Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
•• Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Gamma
Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma)
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja SAMSUNGAngle.
MAGIC
•• Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
31
Rozdział 06
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Poł.menu w poz. & Poł. menu w pion.
Poł.menu w poz.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.
Język
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Poł. menu w pion.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
32
Rozdział 07
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Int. oszcz. ener.
Funkcja Int. oszcz. ener. redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Opcja Tryb gry wyłączy się automatycznie po włączeniu funkcji Int. oszcz. ener..
――Tryb Kontrast dynamiczny jest niedostępny przy włączonej funkcji Int. oszcz. ener..
•• Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener..
•• Włączona: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
Wyłącznik czasowy (S19E200NW / S19E200NY
/ S22E200N / S22E200NY)
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru MENU → KONF./ZEROWANIE i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać
ustawienie Wył..
33
Wył. czasowy Plus (Wyjątek S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Tryb PC/AV (Wyjątek S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru MENU → KONF./ZEROWANIE → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik
czasowy wybrać ustawienie Wył..
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. po: Ustawienie opcji Czasomierz Eko może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
――To menu jest niedostępne w modelu S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY i S22E200N.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Tryb Analogowe nie jest obsługiwany przez tę funkcję.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb DVI/DP) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla komunikat
Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk
, aby wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są tryby
PC lub AV.
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Wykrywanie źródła (Wyjątek S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
34
INFORMACJE
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
Analogowe
**kHz **Hz **
****x****
Optymalny tryb
****x**** **Hz
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
35
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
MultiScreen
Wymagania systemowe
System operacyjny
•• Windows™ 2000
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows XP Home Edition
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
•• Windows XP Professional
Program MultiScreen pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona MultiScreen nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Sprzęt
•• Windows Vista 32Bit
•• Windows 7 32Bit
•• Windows 8 32Bit
•• Windows 10 32Bit
――Program MultiScreen wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 lub nowszego.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu MultiScreen może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
36
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.42).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
37
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z dźwiękiem
Ustawić parametry Zgrubne i Precyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Brak dźwięku.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.42) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu INFORMACJE produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Problem z urządzeniem źródłowym
Zmienić ustawienia KOLOR.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia KOLOR.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia KOLOR.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
――W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące się
w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na funkcje ani
wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
38
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania → Ekran → Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania.
•• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią
Częstotliwość odświeżania.
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu → Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu →
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
39
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
S19E200NY
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW /
S19E450MW
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Wymiary
Kategoria 19 (18,5 cali / 47,0 cm)
Kategoria 19 (19,0 cali / 48,1 cm)
Obszar wyświetlania
409,8 mm (poziomo) x 230,4 mm (pionowo)
408,24 mm (poziomo) x 255,15 mm (pionowo) 376,32 mm (poziomo) x 301,06 mm (pionowo) 476,64 mm (poziomo) x 268,11 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,300 mm (poziomo) x 0,300 mm (pionowo)
0,2835 mm (poziomo) x 0,2835 mm (pionowo) 0,294 mm (poziomo) x 0,294 mm (pionowo)
Nazwa modelu
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW
S23E200B / S23E450B
Kategoria 19 (19,0 cali / 48,2 cm)
S22E200NY / S22E200B / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D
S24E200BL / S24E450BL / S24E450DL
Kategoria 24 (23,6 cali / 59,8 cm)
Kategoria 22 (21,5 cali / 54,6 cm)
0,24825 mm (poziomo) x 0,24825 mm
(pionowo)
S24E450B / S24E450M / S24E450D
Wymiary
Kategoria 22 (22,0 cali / 55,8 cm)
Kategoria 23 (23,0 cali / 58,4 cm)
Kategoria 24 (24,0 cali / 60,9 cm)
Obszar wyświetlania
473,76 mm (poziomo) x 296,1 mm (pionowo)
509,76 mm (poziomo) x 286,74 mm (pionowo) 521,28 mm (poziomo) x 293,22 mm (pionowo) 531,36 mm (poziomo) x 298,89 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,282 mm (poziomo) x 0,282 mm (pionowo)
0,2655 mm (poziomo) x 0,2655 mm (pionowo) 0,2715 mm (poziomo) x 0,2715 mm (pionowo) 0,27675 mm (poziomo) x 0,27675 mm
(pionowo)
40
Nazwa modelu
S24E650BW
S27E450B / S27E450D
Wymiary
Kategoria 24 (24,0 cali / 61,1 cm)
Kategoria 27 (27,0 cali / 68,5 cm)
Obszar wyświetlania
518,4 mm (poziomo) x 324,0 mm (pionowo)
597,6 mm (poziomo) x 336,15 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,270 mm (poziomo) x 0,270 mm (pionowo)
0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm (pionowo)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V.
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Warunki
Obsługa urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja
monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
41
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
S19E200NY
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość odświeżania
pionowego
30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
Rozdzielczość maksymalna
1366 x 768 przy 60 Hz
1366 x 768 przy 60 Hz
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
1440 x 900 przy 60 Hz
1440 x 900 przy 75 Hz
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
1280 x 1024 przy 60 Hz
1280 x 1024 przy 75 Hz
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
1680 x 1050 przy 60 Hz
1680 x 1050 przy 60 Hz
S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E200NY / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL /
S24E450DL
1920 x 1080 przy 60 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz
S24E650BW
56 – 60 Hz
1920 x 1200 przy 60 Hz
1920 x 1200 przy 60 Hz
S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
56 – 75 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
42
S19E200NY
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
43
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
44
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
45
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
46
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
47
S24E650BW
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60 Hz w monitorze CDT przed
wymianą.
48
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
49
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising