Samsung | U28E590D | User manual | Samsung Monitor Profesjonalny 28" UE590D Instrukcja obsługi

Samsung Monitor Profesjonalny 28" UE590D Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
U28E590D
U24E590D
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od
produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę
jakości pracy.
BN46-00481B-14
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYWANIA PRODUKTU
PRZYGOTOWANIA
PODŁĄCZANIE I
KORZYSTANIE Z
URZĄDZENIA
ŹRÓDŁOWEGO
7
Prawa autorskie
7
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
8
Czyszczenie
9
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
9
Środki ostrożności przy przechowywaniu
10
Zasady bezpieczeństwa
10
11
12
14
Symbole
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
19
Prawidłowa postawa przy produkcie
20
Sprawdzanie zawartości
20
Sprawdzanie zawartości
21
Elementy
21
22
23
25
Panel sterowania
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Widok z tyłu
26
Instalacja
26
27
28
29
29
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
30
Czynności wstępne
30
Czynności sprawdzające
Spis treści
2
Spis treści
USTAWIENIA EKRANU
30
Podłączanie i korzystanie z komputera
30
31
32
32
33
35
36
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączenie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek
Porządkowanie podłączonych kabli
Podłączanie kabla zasilania
Instalacja sterownika
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
37
SAMSUNG MAGIC Bright
37
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
39
Jasność
39
Konfiguracja opcji Jasność
40
Kontrast
40
Konfiguracja opcji Kontrast
41
Ostrość
41
Konfiguracja opcji Ostrość
42
Kolor
42
Konfiguracja funkcji Kolor
44
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
44
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
46
Czerń HDMI
46
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
47
Tr. oszczędz. oczu
47
Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
48
Tryb gry
48
Konfiguracja opcji Tryb gry
49
Czas reakcji
49
Konfiguracja opcji Czas reakcji
50
Rozmiar obrazu
50
Zmiana Rozmiar obrazu
Spis treści
3
Spis treści
52
Regulacja ekranu
52
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
pionowe
KONFIGURACJA
USTAWIEŃ PIP/PBP
53
PIP/PBP
54
55
56
57
58
60
64
Konfiguracja opcji Tryb PIP/PBP
Konfiguracja opcji Rozmiar
Konfiguracja opcji Pozycja
Konfigurowanie funkcji Źródło dźwięku
Konfigurowanie funkcji Źródło
Konfiguracja opcji Rozmiar obrazu
Konfiguracja opcji Kontrast
USTAWIANIE
ELEMENTÓW MENU OSD
66
Przezroczyst.
66
Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
67
Język
67
Konfiguracja opcji Język
68
Czas wyświetlania
68
Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
69
FreeSync
69
Konfiguracja funkcji FreeSync
72
Oszcz. ener. plus
72
Konfiguracja opcji Oszcz. ener. plus
73
Wyłącznik czasowy
73
74
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Konfiguracja opcji Wył. czasowy
75
Tryb PC/AV
75
Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
76
DisplayPort Wer.
76
Konfiguracja opcji DisplayPort Wer.
77
Wykrywanie źródła
77
Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
KONFIGURACJA I
ZEROWANIE
Spis treści
4
Spis treści
78
Powt. przycisków
78
Konfiguracja opcji Powt. przycisków
79
Wł. lampkę LED
79
Konfiguracja funkcji Wł. lampkę LED
80
Przywróć wszystko
80
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
81
Informacja
81
Wyświetlanie menu Informacja
82
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu,
Jasność i Kontrast na ekranie
początkowym
83
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie
początkowym
83
Głośność
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA
85
Easy Setting Box
85
86
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
87
Wymagania, które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
87
87
87
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
90
Pytania i odpowiedzi
92
Ogólne
93
Oszczędzanie energii
94
Tabela trybu standardowego
MENU INFORMACJE I
INNE
DANE TECHNICZNE
Spis treści
5
Spis treści
DODATEK
99
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
99
99
100
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
101
Zasady utylizacji
101
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
102
Terminologia
INDEKS
Spis treści
6
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawa autorskie
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego
jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung
Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards
Association.

Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).

Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy
lub przed wizytą technika.
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste
sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
Przed rozpoczęciem używania produktu
7
Przed rozpoczęciem używania produktu
Czyszczenie
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.
Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Ekran monitora wytrzyj czystą, miękką i suchą szmatką.

Do czyszczenia monitora nie stosować środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub
substancje powierzchniowo czynne.
!

Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.
!
Przed rozpoczęciem używania produktu
8
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji
produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung. (usługa płatna).
Przed rozpoczęciem używania produktu
9
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY
(TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE
PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie. Każdy rodzaj
kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
Symbole
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Przed rozpoczęciem używania produktu
10
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.
!
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane
urządzenia typu 1)
!

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu
zasilającego ciężkimi przedmiotami.

Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub
pożar.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda
elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
!

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
11
Przed rozpoczęciem używania produktu
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone,
oferowane przez firmę Samsung.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.

!
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód
zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.
Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów.
Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na
przykład na pólkach na książki czy w szafach wnękowych.

W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną,
może dojść do pożaru.
Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
!

Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Przed rozpoczęciem używania produktu
12
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna
półka, nachylona powierzchnia itd.).

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej
temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu
lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt.
Trzymać produkt z dala od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie
montować ani nie używać produktu w kuchni ani w pobliżu kuchenki.
Uwaga
Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Przed rozpoczęciem używania produktu
13
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i
przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Działanie
Ostrzeżenie
Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie
rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable,
w tym przewód zasilający.
!

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
pożaru albo porażenia prądem.
Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
!

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.
W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć
produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
14
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do
upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
Gdy nadchodzi burza lub widoczne są wyładowania atmosferyczne, wyłączyć
zasilanie i odłączyć przewód zasilający.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
!
GAS

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny
kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji
w pobliżu produktu.
!

Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może
dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
15
Przed rozpoczęciem używania produktu
100
Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.)
ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego
ani do portów produktu.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb
oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
-_!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru,
przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

W przeciwnym razie może nastąpić pogorszenie wzroku.
!
Nie układać zasilaczy prądu stałego jednego na drugim.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed użyciem zasilacza prądu stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
16
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza prądu stałego i nie pozwalać, aby
dostała się do niego woda.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady
deszczu lub śniegu.

Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu stałego, myjąc podłogę.
Nie umieszczać zasilacza prądu stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Trzymać zasilacz prądu stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
!
Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze
kabla jest skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do
jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
!
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub
podłodze.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
!

Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ
może być gorący.
Przed rozpoczęciem używania produktu
17
Przed rozpoczęciem używania produktu
Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub
dłoni dzieci.
!

Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.

Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Przed rozpoczęciem używania produktu
18
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawidłowa postawa przy produkcie
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:

Wyprostować plecy.

Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego
nieco z góry.
Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.

Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.

Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.

Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.

Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być
zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były
położone poniżej serca.
Przed rozpoczęciem używania produktu
19
1
1.1
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
1.1.1 Sprawdzanie zawartości

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od elementów pokazanych na ilustracjach.
Elementy
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi
(opcjonalny)
Kabel zasilania
(dostarczany w zestawie z
odłączanym adapterem
zasilania prądu stałego).
Adapter zasilania prądu stałego
(zintegrowany)
(opcjonalny)
Adapter zasilania prądu stałego
(odłączany)
(opcjonalny)
Kabel HDMI (opcjonalny)
Kabel DP (opcjonalny)
Baza podstawy
Złącze podstawy




Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Zaleca się użyć kabla HDMI i DP dostarczonego w zestawie.
Optymalna rozdzielczość może nie być dostępna, jeśli użyto kabla innego niż HDMI lub HDMI-DVI.
Aby obraz był wyświetlany prawidłowo, a dźwięk był emitowany bez problemów, zaleca się
stosowanie kabla DP obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości
60 Hz. Przewód HDMI, który obsługuje przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 30 Hz będzie działał po podłączeniu do portu HDMI 1. Przewód HDMI, który
obsługuje przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz będzie działał po
podłączeniu do portu HDMI 2.
1 Przygotowania
20
1
1.2
Przygotowania
Elementy
1.2.1 Panel sterowania
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Przycisk JOG
W LEWO
W PRAWO
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć
odpowiednią stronę przycisku.
Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w
zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
1 Przygotowania
21
1
Przygotowania
1.2.2 Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Przewodnik po przyciskach skrótów ma postać poniższego ekranu OSD (On Screen Display)
wyświetlanego po zmianie źródła sygnału lub włączeniu monitora.
!
"!#$%
&

W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność / Kontrast / Tr. oszczędz. oczu

W LEWO / W PRAWO: Regulacja opcji Głośność.

NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
1 Przygotowania
22
1
Przygotowania
1.2.3 Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu
wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie
nacisnąć przycisk JOG.

W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu
elementu wyświetla się jego opis.

NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Ikony
Opis
Wybór opcji [
] w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie
przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych.
Komunikat o zmianie sygnału wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu
ekranu.
Wybór funkcji [
] poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych. Wyświetla się ekran OSD (On Screen
Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo
zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym
zmianom ustawień. Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować
elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10
sekund po wyświetleniu menu głównego.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:
Dostępna jest regulacja opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest funkcja PIP/
PBP. Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość
wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
1 Przygotowania
23
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Wybór funkcji [ ] poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/
PBP.
Wybór funkcji [ ] w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku
JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu
odmiennych funkcji.
Funkcje należy uruchamiać w oparciu o rzeczywiste ikony i opisy.
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku
sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez
dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
W GÓRĘ / W DÓŁ
Czynność
- Przejście do kolejnej opcji
- Wyjście z menu głównego.
W LEWO
- Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości.
- Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
- Przejście do kolejnego piętra menu.
- Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
- Przejście do kolejnego piętra menu.
- Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
1 Przygotowania
24
1
Przygotowania
1.2.4 Widok z tyłu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Port HDMI 1 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 30 Hz
Port HDMI 2 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 60 Hz
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
Dźwięk będzie odtwarzany tylko, jeśli użyto kabla HDMI-HDMI lub
kabla DP.
Podłączenie do zasilacza prądu stałego.
1 Przygotowania
25
1
1.3
Przygotowania
Instalacja
1.3.1 Montaż podstawy
Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
Zamontuj złącze podpórki do
Sprawdź, czy złącze podpórki
podpórki, zgodnie z kierunkiem jest dobrze zamontowane.
pokazanym na rysunku.
Połóż miękką szmatkę na
stole, co pozwoli na
zabezpieczenie urządzenia, i
połóż na niej urządzenie,
ekranem do dołu.
Dokręć do oporu wkręt
znajdujący się na dole
podpórki.
Przytrzymaj ręką główną część - Uwaga
urządzenia, jak pokazano na
Urządzenia nie wolno podnosić
ilustracji.
za samą podstawę.
Włóż zmontowaną podpórkę
do głównej części urządzenia
w kierunku wskazywanym
przez strzałki, tak jak pokazano
na ilustracji.
1 Przygotowania
26
1
Przygotowania
1.3.2 Odłączanie podpórki
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na zabezpieczenie
urządzenia, i połóż na niej urządzenie, ekranem do dołu.
Aby wymontować podpórkę monitora, jedną ręką naciśnij
dolną część monitora, a drugą ręką pociągnij i przechylaj
podpórkę na boki, jak pokazano na rysunku.
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, tak jak to pokazano na rysunku.
1 Przygotowania
27
1
Przygotowania
1.3.3 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
3
4
Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
Uwagi

Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.

W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.

Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub
zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.

Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.

Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.

Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
1 Przygotowania
28
1
Przygotowania
1.3.4 Regulacja nachylenia produktu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

Nachylenie monitora można regulować.

Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
1.3.5 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia. Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
3
4
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
Zamknij urządzenie blokujące.



Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
1 Przygotowania
29
2
2.1
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Czynności wstępne
2.1.1 Czynności sprawdzające

Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.

Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.

2.2
Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

W przypadku korzystania z innych przewodów niż dołączone do komponentów monitora, monitor
może nie obsługiwać najwyższej rozdzielczości.
2.2.1 Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Za pomocą kabla HDMI połączyć port [HDMI IN 1] lub [HDMI IN 2] z tyłu urządzenia z portem HDMI
w obudowie komputera.
2
Podłącz adapter zasilania prądu stałego do produktu i gniazdka elektrycznego. Następnie włącz
zasilanie komputera. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.2.5
3
Podłączanie kabla zasilania".)
Jeżeli źródło sygnału nie jest ustawione, ustawić źródło sygnału HDMI 1 albo HDMI 2, przesuwając
przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
30
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz, należy użyć przewodu
HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz i
podłączyć go do portu HDMI 1.
Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz.

Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć przewodu
HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz i
podłączyć go do portu HDMI 2.
Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.

Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów
monitora.
W przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość
obrazu może być gorsza.
2.2.2 Podłączenie za pomocą kabla DP
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
DP IN
1
2
Podłącz kabel DP do portu [DP IN] z tyłu produktu oraz portu DP w komputerze.
Podłącz adapter zasilania prądu stałego do produktu i gniazdka elektrycznego. Następnie włącz
zasilanie komputera. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "2.2.5
3
Podłączanie kabla zasilania".)
Jeżeli źródło sygnału nie jest ustawione, ustawić źródło sygnału DisplayPort, przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ / W DÓŁ.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć kabla DP
obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz.
Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału DP obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
31
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.3 Podłączanie słuchawek
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
1
Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki, do portu [
] produktu.
Dźwięk będzie można słuchać, jeśli karta wideo posiada wyjścia audio.
2.2.4 Porządkowanie podłączonych kabli
U28E590D
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
32
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.5 Podłączanie kabla zasilania
Podłączanie zasilania z użyciem zintegrowanego adaptera zasilania prądu stałego

Podłącz zasilacz do gniazda [DC 14V] z tyłu urządzenia. Podłącz przewód zasilania do gniazdka.
DC 14V
Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
Podłączanie zasilania z użyciem odłączanego adaptera zasilania prądu stałego

Podłącz kabel zasilania do zasilacza. Następnie podłącz adapter zasilania prądu stałego do gniazda
[DC 14V] z tyłu produktu. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
DC 14V
Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
33
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Zmiana ustawień dźwięku w systemie operacyjnym Windows
Panel sterowania
→ Audio → Głośniki → Ustawienia głośników
1
2
3
4
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
34
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.6 Instalacja sterownika

Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.

Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.

Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://
www.samsung.com/).
1
2
3
4
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
5
Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są
Kliknąć opcję "Windows Driver".
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Wybierz z listy posiadany model produktu.
odpowiednie.
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
35
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.7 Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
3U]HZRGQLNNRQILJXUDFML
-ę]\N
3ROVNL
2SW\PDOQDUR]G]LHOF]RśćWHJR
PRQLWRUDWR
[
+]
'RVWRVXMUR]G]LHOF]RśćNRPSXWHUD
ZHGńXJSRZ\żV]\FKXVWDZLHń
%LHżąFDUR]G]LHOF]
[
=DPNQLM
1
2
Naciśnij przycisk JOG, aby wyświetlić menu ustawień języka.
Aby ukryć komunikat, za pomocą przycisku JOG przejdź do opcji Zamknij. Następnie naciśnij
przycisk JOG.

Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy
przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
36
3
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja MAGIC
Angle.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
3.1.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
SAMSUNG
Przejść do funkcji MAGIC
Bright, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
.%*(!(
'(!
Kontrast
)*
/*(56(#&6(7!8
$(#9(:
;5.%!.8
5(!#5;(&
MAGIC Angle
/*(56(#&6(7!8
$(#9(:
;5.%!.8
5(!#5;(&
SAMSUNG
MAGIC Bright
.%*(!(
Standard
'(!
<*(!(
Kino
Kontrast
Kino
Kontrast dynamiczny
)*
=!*(*&!(6.!&
Kolor
SAMSUNG
Obraz
Kolor
&
%+,-
%+,-
&

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.

Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów
lub korzystania z Internetu.

Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.

Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
3 Ustawienia ekranu
37
3
Ustawienia ekranu
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
&!(6.!&
'(!
Kontrast
)*
/*(56(#&6(7!8
$(#9(:
;5.%!.8
5(!#5;(&
SAMSUNG
MAGIC Bright
&!(6.!&
Standard
'(!
<*(!(
".76
Kontrast
".76
.%*(!(
)*
.%*(!(
Kolor
SAMSUNG
Obraz
/*(56(#&6(7!8
$(#9(:
;5.%!.8
5(!#5;(&
Kolor
MAGIC Angle
&
%+,-
Niska
%+,
AUTO
Return
Niska
&
AUTO
%*!
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na
SAMSUNG
AV, opcję MAGIC
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny,
Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film,
lub Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.

Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.

Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i
zmniejsza zmęczenie oczu.

4
5
Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
38
3
3.2
Ustawienia ekranu
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
3.2.1 Konfiguracja opcji Jasność
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Jasność, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
Regulacja poziomu
$(!.(*.
97.#.%FHH!(($8
$(!.%$&%#(!
SAMSUNG
MAGIC Bright
.%*(!(
'(!
100
'(!
100
Kontrast
75
Kontrast
75
)*
60
)*
60
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
%Q7($(;.6
$(!.(*.
97.#.%FHH!(($8
$(!.%$&%#(!
Kolor
&
%+,-
%+,-
AUTO
4
5
Obraz
&
AUTO
Zmienić ustawienie opcji Jasność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
39
3
3.3
Ustawienia ekranu
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.


To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).
3.3.1 Konfiguracja opcji Kontrast
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Kontrast, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
Regulacja poziomu
#!*(*(*.
97.#.%FHH!(($8
5.#&#!*(*
jasno/ciemno.
SAMSUNG
MAGIC Bright
.%*(!(
'(!
100
'(!
100
Kontrast
75
Kontrast
75
)*
60
)*
60
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
%Q7($(;.6
#!*(*(*.
97.#.%FHH!(($8
5.#&#!*(*
$(!X.%6!
Kolor
&
%+,-
%+,-
AUTO
4
5
Obraz
&
AUTO
Zmienić ustawienie opcji Kontrast, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
40
3
3.4
Ustawienia ekranu
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.

SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.4.1 Konfiguracja opcji Ostrość
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Ostrość, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
%Q7($(*.
9((*.97.#.%
FHH!(($8
ostrzejszy obraz.
SAMSUNG
MAGIC Bright
.%*(!(
'(!
100
'(!
100
Kontrast
75
Kontrast
75
)*
60
)*
60
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
%Q7($(*.
9((*.97.#.%
FHH!(($8
*%$&9(
Kolor
&
%+,-
%+,-
AUTO
4
5
Obraz
&
AUTO
Zmienić ustawienie opcji Ostrość, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
41
3
3.5
Ustawienia ekranu
Kolor
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.

Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
SAMSUNG
MAGICBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

SAMSUNG
Menu Ton kolorów i Gamma są niedostępne, kiedy opcja MAGIC
Angle jest włączona.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.5.1 Konfiguracja funkcji Kolor
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Kolor, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Obraz
Konfigurowanie
*(5.%+#7
=!Y.Q5(!.%
*(5.%+#7
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
.%*(!(
'(!
100
'(!
100
Kontrast
75
Kontrast
75
)*
60
)*
60
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
Kolor
&
%+,-
%+,-
AUTO
AUTO
Kolor
Czerwony
[H
Zielony
[H
Niebieski
Ton kolorów
Gamma
Regulacja poziomu
!(&%!.(%5.%!.8
(*.97.#.%FHH
!(($85.#8
.!*%!&5!*%Q
#7
[H
Normalnie
&9F
AUTO

&
Czerwony : Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.

Zielony : Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
3 Ustawienia ekranu
42
3
Ustawienia ekranu

Niebieski : Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.

Ton kolorów : Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.

Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.

Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie
Normalnie.

Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.

Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie
Normalnie.

Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest
ustawiona na AV, opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień
temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).

4
5
Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.

Tryb1

Tryb2

Tryb3
Przejść do wybranej opcji, przesuwając i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
43
3
3.6
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
Funkcja
SAMSUNG
MAGIC Angle
pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.

SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ta funkcja zapewnia kąt widzenia, jasność i odcień odpowiadające preferencjom użytkownika.
3.6.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
SAMSUNG
Przejść do funkcji MAGIC
Angle, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
'(!
Kontrast
)*
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
%+,-
&9.%#8*!($7%;.%$
;5.(($8&;&$.
Q78(!.(
100
&
&9\&7F
75
60
&9\&7]
&9*$8&
Off
&99!&
AUTO
3 Ustawienia ekranu
44
3
Ustawienia ekranu
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
&9.%#8*!($7%;.%$
;5.(($8&;&$.
Q78(!.(
Niestandar.
'(!
.#Q;5&
Kontrast
100
Niestandar.
)*
75
Kolor
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
%+,-
Off
AUTO
4
1
1
5
5
2
3

Wył. ① : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.

Tryb z odchyl. 1 ② : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
produktu.

Tryb z odchyl. 2 ③ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w
ustawieniu Tryb z odchyl. 1.

Tryb stojący ④ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.

Tryb boczny ⑤ : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.

Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia ① , ④ , i ⑤ .

Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji
Niestandar..
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
45
3
3.7
Ustawienia ekranu
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI. W takim przypadku należy poprawić jakość obrazu, używając
opcji Czerń HDMI.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI 1 lub HDMI 2.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.7.1 Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Czerń HDMI, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG. Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
&!(6.!&
);*&6(7.5(!.%
$(!..#!*(*
9(,- (;68
%Q7($.;.6%!.5
&Q!(7%5.%
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
&!(6.!&
'(!
100
'(!
100
Kontrast
75
Kontrast
75
)*
60
)*
60
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
%+,-
);*&6(7.5(!.%
$(!..#!*(*
9(,- (;68
%Q7($.;.6%!.5
&Q!(7%5.%
Kolor
6(7!.%
Off
%+,-
.#(
AUTO
6(7!.%
Off
.#(
AUTO

Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.

Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia
degradacji stosunku kontrastu.
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
3 Ustawienia ekranu
46
3
3.8
Ustawienia ekranu
Tr. oszczędz. oczu
Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
3.8.1 Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Tr. oszczędz. oczu, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG. Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
&
Tryb gry
8!(
/*(5;*&6(7!8$(#
9(:;5.%!.8
%7(#
Czas reakcji
6.(9(
Szeroki
Obraz
SAMSUNG
.%*(!(
'(!
100
Kontrast
75
)*
60
MAGIC Bright
Kolor
%Q7($(%#(!
%+,
AUTO
4
5
/*(5;*&6(7!8$(#
9(:;5.%!.8
%7(#
&
8!(
AUTO
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
47
3
3.9
Ustawienia ekranu
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry. Tej funkcji używa się w przypadku grania w
gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™ lub Xbox™.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.9.1 Konfiguracja opcji Tryb gry
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Tryb gry, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
);*&6(7.$%*(5.%!.(
9(7(Q.%
Obraz
Optymalizuje ustawienia
obrazu dla gier.
Tryb gry
&
Tryb gry
&
Czas reakcji
8!(
Czas reakcji
8!(
Rozmiar obrazu
`(5%5
6.(9(
`(5%5
16:9
Regulacja ekranu
%Q7($(%#(!
AUTO
4
5
AUTO
%*!
Return
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Ustawienie funkcji Tryb gry zmienia się na Wył. podczas włączania monitora, w przypadku
aktywacji trybu oszczędzania energii lub zmiany źródła sygnału.

Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
3 Ustawienia ekranu
48
3
Ustawienia ekranu
3.10 Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.

Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
/
/
(tryb PIP).
3.10.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Czas reakcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG. Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
&
Tryb gry
'%7.(%(#$.
5&5.%*7(($%*
#*&:9(5&Q78(
9(.%$&!(6.!.%.
!(*(7!.%
Tryb gry
Czas reakcji
Czas reakcji
<*(!(
Rozmiar obrazu
6.(9(
Szybszy
Regulacja ekranu
%Q7($(%#(!
Najszybszy
&
<*(!(
'%7.(%(#$.
5&5.%*7(($%*
#*&:9(5&Q78(
9(.%$&!(6.!.%.
!(*(7!.%
Szybszy
Najszybszy
16:9
AUTO
4
5
Obraz
AUTO
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
49
3
Ustawienia ekranu
3.11 Rozmiar obrazu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).

To menu jest niedostępne, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
3.11.1 Zmiana Rozmiar obrazu
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Rozmiar obrazu, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG. Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
U28E590D
U24E590D
Obraz
&
Tryb gry
&
&96.(.
5;&!!.#(;;$.
9(5&5.%*7(!%Q
!(%#(!.%
%Q7($(%#(!
Tryb gry
&
Wybór rozmiaru i
5;&!!.#(;;$.
9(5&5.%*7(!%Q
!(%#(!.%
Czas reakcji
Czas reakcji
6.(9(
Obraz
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
*
*
Szeroki
16:9
16:9
Szeroki
AUTO
AUTO

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego.
W trybie AV
U28E590D
U24E590D
Obraz
&
Tryb gry
&
&96.(.
5;&!!.#(;;$.
9(5&5.%*7(!%Q
!(%#(!.%
Obraz
Tryb gry
Rozmiar obrazu
4:3
%Q7($(%#(!
16:9
Wybór rozmiaru i
5;&!!.#(;;$.
9(5&5.%*7(!%Q
!(%#(!.%
Czas reakcji
Czas reakcji
6.(9(
&
Regulacja ekranu
16:9
4:3
16:9
16:9
Dopasuj do ekranu
;($%#(!
AUTO
AUTO
3 Ustawienia ekranu
50
3
Ustawienia ekranu

4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do
materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
51
3
Ustawienia ekranu
3.12 Regulacja ekranu
3.12.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do
ekranu w trybie AV. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo
720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać
ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Regulacja ekranu, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
4
Przejść do funkcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ /
W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
U24E590D
Obraz
Obraz
&
Tryb gry
Tryb gry
&
Czas reakcji
Czas reakcji
6.(9(
Szybszy
&
Szybszy
Rozmiar obrazu
;($%#(!
Dopasuj do ekranu
Regulacja ekranu
%Q7($(%#(!
AUTO
AUTO
%Q7($(%#(!
v5;.6.%
3
vx%!.%;.!5%
3
v%!..%9(
5&5.%*7(!%Q!(
%#(!.%5;(579
57%5
AUTO
5
Zmienić ustawienie funkcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, przesuwając przycisk JOG W
LEWO / W PRAWO i naciskając przycisk JOG.
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
52
4
4.1
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PIP/PBP
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego
urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego
urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.

Zgodność z systemem Windows 7 i Windows 8

Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli
ekran w trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel
sterowania → Ekran → Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC.
(Instrukcje oparte o system Windows 7.) Jeśli po ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest
pusty, należy zmienić rozdzielczość na 1280 x 1024.

Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z
włączoną funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z
opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej
źródeł sygnału wejściowego.
Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora,
zależnie od wydajności karty graficznej.

W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania
dźwięku zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K
(3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 1.

W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania
dźwięku zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K
(3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 2.

Jeśli funkcja PIP/PBP jest wyłączona, nie można automatycznie ustawić rozdzielczości na
optymalną, z powodu problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
Ustaw opcję Tryb PIP/PBP na Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw optymalną
rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
53
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.1 Konfiguracja opcji Tryb PIP/PBP
Włączanie i wyłączanie funkcji PIP/PBP.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
Przejść do funkcji Tryb PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
&9v vXv{v
6.(
8795&8*&9
PIP/PBP.
&
Offf
8!(
v&$(
|}5.#
|
6.(9(
=!*(*

4
5
Wył. / Włączona
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
54
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.2 Konfiguracja opcji Rozmiar
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
Przejść do funkcji Rozmiar, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
v vXv{v
Wybierz rozmiar
i proporcje okienka
;Q78
&9v vXv{v
Rozmiar
v&$(
|}5.#
|
}5.#Q5!&~
HDMI 1
6.(9(
Kontrast
€[XFHH
}5.#v v~
HDMI 2

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1920 x 2160 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1920 x 1080 (szer. x wys.).
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
55
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.3 Konfiguracja opcji Pozycja
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
Przejść do funkcji Pozycja, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
&9.%;&$
#.%!#(;Q78
;*;!&\
opcji.
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
6.(9(
}5.#Q5!&~
HDMI 1
=!*(*
}5.#v v~
HDMI 2
/

4
5
/
/
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
56
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.4 Konfigurowanie funkcji Źródło dźwięku
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
Przejść do funkcji Źródło dźwięku, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
Biała przestrzeń pokazuje, czy źródłem dźwięku (Źródło dźwięku) jest obraz pokazywany w oknie
głównym czy wewnętrznym albo w prawej lub lewej części ekranu.
PIP
PIP/PBP
&9v vXv{v
8!(
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
&%}5.#
6.(
v&$(
|}5.#
|
}5.#Q5!&~
HDMI 1
6.(9(
Kontrast
75
}5.#v v~
HDMI 2

/
PBP
PIP/PBP
&9v vXv{v
8!(
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
&%}5.#
6.(
v&$(
|}5.#
|
}5.#Q5!&~
HDMI 1
6.(9(
Kontrast
75/100
}5.#v v~
HDMI 2

4
5
/
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
57
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.5 Konfigurowanie funkcji Źródło
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
PIP
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PIP (Rozmiar
/
/
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję
Źródło, a następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
&9.%}7(
#(x%Q%#(!
Tryb PIP/PBP
8!(
6.(
v&$(
|}5.#
|
.;7(&v*
6.(9(
HDMI 2
=!*(*
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.

Za wyjątkiem bieżącego źródła wejściowego, można wybrać dwa inne źródła wejściowe.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.

Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby
wybrać ikonę [
], a następnie nacisnąć przycisk JOG. Źródło obrazu na głównym ekranie będzie
kolejno przełączane między DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
58
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PBP (Rozmiar
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję Źródło, a
następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
&9.%}7(
#(x%Q%#(!
Tryb PIP/PBP
8!(
6.(
v&$(
|}5.#
|
6.(9(
=!*(*
75/100
ŹUyGńR
HDMI 1
HDMI 2
=DVWRVXM
$QXOXM
4

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać źródło sygnału wejściowego dla prawej i lewej
części ekranu.
5
Przesunąć przycisk JOG w lewo/prawo, aby wybrać opcję Zastosuj, a następnie nacisnąć przycisk
JOG. Naciśnięcie przycisku JOG, po wybraniu opcji Anuluj spowoduje anulowanie konfiguracji opcji
Źródło i przywrócenie menu sterowania PIP/PBP.

Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.

Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można
przeprowadzić.

Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby
wybrać ikonę [
], a następnie nacisnąć przycisk JOG. Zostanie wyświetlone menu źródła
sygnału dla funkcji PBP.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
59
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.6 Konfiguracja opcji Rozmiar obrazu
Określanie formatu obrazu dla okna wewnętrznego.
PIP
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PIP (Rozmiar
/
/
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję
Rozmiar obrazu, a następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
Wybierz rozmiar
9(7(#(x%Q
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
Rozmiar obrazu
Auto
Szeroki
Kontrast
75/75

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych
źródeł wejściowych.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
Wybierz rozmiar
9(7(#(x%Q
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
Rozmiar obrazu
Kontrast
4:3
16:9
Dopasuj do ekranu
75/75

4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
60
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
61
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PBP (Rozmiar
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję Rozmiar
obrazu, a następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
Wybierz rozmiar
9(7(#(x%Q
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
Rozmiar obrazu
Kontrast
75/100
W trybie PC
5R]PLDUREUD]X
=DVWRVXM
Auto
Auto
$QXOXM

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych
źródeł wejściowych.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
5R]PLDUREUD]X
=DVWRVXM
16:9
Szeroki
$QXOXM
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
62
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP

4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
63
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.7 Konfiguracja opcji Kontrast
PIP
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PIP (Rozmiar
/
/
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję
Kontrast, a następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
Dostosuj poziom
#!*(*7(#(x%Q
%#(!
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
Rozmiar obrazu
Kontrast
75
75/75
4
5
Zmienić ustawienie opcji Kontrast, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
64
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji PIP/PBP, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
3
W trybie PBP (Rozmiar
) przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję Kontrast, a
następnie nacisnąć przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
8!(
Dostosuj poziom
#!*(*7(#(x%Q
%#(!
Rozmiar
Pozycja
|}5.#
|
Rozmiar obrazu
Kontrast
75/100
.RQWUDVW
4
5
Zmienić ustawienie opcji Kontrast, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
65
5
5.1
Ustawianie elementów menu OSD
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
5.1.1 Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji Wyśw. ekranowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
3
Przejść do funkcji Przezroczyst., przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
&5%#(!5&
Przezroczyst.
&
'&#
8!(
Konfigurowanie
;%&*.#.%!
menu.
(5&5.%*7(!.(
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
66
5
5.2
Ustawianie elementów menu OSD
Język
Ustawianie języka menu.

Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.

Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
5.2.1 Konfiguracja opcji Język
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji Wyśw. ekranowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
3
Przejść do funkcji Język, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
&5%#(!5&
/*(5.($&#6%!
v%&*
'&#
(5&5.%*7(!.(
-(Q&(
v7#.
v*Q‚
ƒ„ †‡ˆ
<‰%!#(
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
67
5
5.3
Ustawianie elementów menu OSD
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
5.3.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji Wyśw. ekranowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
3
Przejść do funkcji Czas wyświetlania, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
&5%#(!5&
8!(
v%&*
Ustawienie czasu, przez
#*&!.%x&5(!%#!
6%!9.%5&5.%*7(!%
na ekranie.
'&#
(5&5.%*7(!.(
5s
10 s
20 s
200 s
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
68
6
6.1
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
FreeSync

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.

Funkcja FreeSync jest dostępna, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone przez port
wyświetlacza 1.2. Funkcja nie jest dostępna, jeśli wybrana jest opcja DisplayPort Wer. 1.1 lub jeśli
urządzenie źródłowe jest podłączone przez port HDMI. Należy użyć kabla DP firmy Samsung.
Kable DP producentów innych niż Samsung mogą być niezgodne z produktem.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.

Jakość dźwięku monitora może być niższa, gdy funkcja FreeSyncjest włączona.
6.1.1 Konfiguracja funkcji FreeSync
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
JOG W GÓRĘ.
], przesuwając przycisk
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji FreeSync, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E590D
System
On
FreeSync
&
Oszcz. ener. plus
8!(
&8!.#(5&
Tryb PC/AV
.;7(&v*%
&#&5(!.%}(
v5*;&.#5
Technologia FreeSync
*5.8(!.%:#*%
%7.6.!$%$(5.#
‹&5(!.(Œ%#(!
9%*&;5&\(.
.;}!.%+
"%%<&!6x!(x&5(:
;.(($89Q$88
*5.8(!.%#(*
Q(Y.!8 -
1.2
Auto
Przyspieszenie

Wył.: wyłącza obsługę technologii FreeSync.

Włączona: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
6 Konfiguracja i zerowanie
69
6
Konfiguracja i zerowanie
U24E590D
System
On
FreeSync
&
Oszcz. ener. plus
<*(!(5&.7!.#
&8!.#(5&
($7%;&.7!.#
Tryb PC/AV
.;7(&v*%
&#&5(!.%}(
v5*;&.#5
Technologia FreeSync
*5.8(!.%:#*%
%7.6.!$%$(5.#
‹&5(!.(Œ%#(!
9%*&;5&\(.
.;}!.%+
"%%<&!6x!(x&5(:
;.(($89Q$88
*5.8(!.%#(*
Q(Y.!8 -
1.2
Auto
Przyspieszenie

Wył.: wyłącza obsługę technologii FreeSync.

Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.

Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości
odświeżania ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja
działania ekranu i wyświetlanych treści). W trakcie gry obraz na ekranie może migać.
Jeśli włączona jest funkcja FreeSync, ekran może migać podczas grania w gry.
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się
opóźnień i oczekiwania na obraz.
Z technologii FreeSync można korzystać w przypadku używania karty graficznej AMD obsługującej
rozwiązanie FreeSync.
Technologia FreeSync obsługują wyłącznie karty graficzne firmy AMD.
W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
Informacje dotyczące podobnych sytuacji znajdują się na oficjalnej stronie firmy AMD.
Tylko niektóre z poniższych typów kart graficznych firmy AMD obsługują funkcję FreeSync. Konieczne
jest zainstalowanie najnowszego sterownika firmy AMD dla funkcji FreeSync.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 „Kaveri” APU (np. A10 7850K)

Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć
na oficjalnej stronie firmy AMD.

W przypadku włączonej funkcji FreeSync częstotliwość reakcji podczas gry może się zmieniać
zależnie od rozdzielczości.
Wyższa rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.

W przypadku włączonej funkcji FreeSync ekran może migać zależnie od ustawień opcji gry.
Obniżenie wartości ustawień gry może pomóc wyeliminować miganie. Problem ten może również
rozwiązać instalacja najnowszych sterowników ze strony firmy AMD.
6 Konfiguracja i zerowanie
70
6
Konfiguracja i zerowanie
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję AMD Catalyst Control Center.
6 Konfiguracja i zerowanie
71
6
6.2
Konfiguracja i zerowanie
Oszcz. ener. plus
Funkcja Oszcz. ener. plus redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
6.2.1 Konfiguracja opcji Oszcz. ener. plus
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Oszcz. ener. plus, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
Regulacja poboru
mocy przez produkt w
%7(!.(
energii.
FreeSync
Oszcz. ener. plus
&
&8!.#(5&
Auto
Tryb PC/AV
-((
DisplayPort Wer.
x(
&#&5(!.%}(
v5*;&.#5
Przyspieszenie

Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.

Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
4
5

Mała: Zużycie energii zmniejszy się o 25% względem ustawienia domyślnego.

Duża: Zużycie energii zmniejszy się o 50% względem ustawienia domyślnego.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
72
6
6.3
Konfiguracja i zerowanie
Wyłącznik czasowy
Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu.
6.3.1 Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Wyłącznik czasowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
4
Przejść do funkcji Wyłącznik czasowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
"%%<&!
&
)%!%;7
&
8%!.%79
5&8%!.%5&8!.#(
(5%Q
&8!.#(5&
&9v X Ž
F]
.;7(&v*%
Auto
&#&5(!.%}(
Przyspieszenie
v5*;&.#5
&8!.#(5&
&8!.#(5&
&
&(5&
8!(
8%!.%79
5&8%!.%5&8!.#(
(5%Q
5
6

Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.

Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
73
6
Konfiguracja i zerowanie
6.3.2 Konfiguracja opcji Wył. czasowy
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Wyłącznik czasowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
4
Przejść do funkcji Wył. czasowy, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG. Pojawi się poniższy ekran.
&8!.#(5&
&8!.#(5&
&(5&
8!(
vQ(65(!.%
(*6(*&!%Q
5&8(!.(6!.*(
;;&5.%#%7!%Q
(
5
6
Zmienić ustawienie opcji Wył. czasowy, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonej liczby godzin.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiona na Włączona.

W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest
aktywowana po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Jest to działanie zgodne z
przepisami dotyczącymi zasilania. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru MENU → System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
6 Konfiguracja i zerowanie
74
6
6.4
Konfiguracja i zerowanie
Tryb PC/AV
Ustaw opcję Tryb PC/AV na AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy
oglądaniu filmów.

Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI 1, HDMI 2 lub DisplayPort) jest w trybie oszczędzania
energii lub wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są tryby PC lub AV.
6.4.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Tryb PC/AV, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
4
Przejść do funkcji HDMI 1, HDMI 2 lub DisplayPort, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ
i naciskając przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
Ustaw AV, aby
;5.#&9(
FreeSync
&
)%!%;7
&
&8!.#(5&
Tryb PC/AV
F]
.;7(&v*%
Auto
&#&5(!.%}(
Przyspieszenie
v5*;&.#5
Tryb PC/AV
Wybierz tryb PC/AV
7(}(&Q!(
HDMI1.
.;7(&v*
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
5
6
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
75
6
6.5
Konfiguracja i zerowanie
DisplayPort Wer.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji danych 2.

Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz.
W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI 1, HDMI 2 lub DisplayPort) jest w trybie oszczędzania
energii lub wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk [
], aby wyświetlić
menu ekranowe OSD. Dostępne są ustawienia 1.1 lub 1.2.

W przypadku wybrania ustawienia 1.1 maksymalna rozdzielczość ekranu zostanie zredukowana
do 2560 x 1440 z uwagi na ograniczenia prędkości transmisji HBR1.
6.5.1 Konfiguracja opcji DisplayPort Wer.
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji DisplayPort Wer., przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
FreeSync
&
)%!%;7
&
&9.%.;7(&;*
.;7(&;*FF
9Q$%,{F:(F]
9Q$%,{]
&8!.#(5&
Tryb PC/AV
.;7(&v*%
FF
&#&5(!.%}(
F]
Auto
v5*;&.#5

4
5
1.1 / 1.2
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
76
6
6.6
Konfiguracja i zerowanie
Wykrywanie źródła
Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła.
Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
6.6.1 Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Wykrywanie źródła, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
<&*%6
"%%<&!
&
)%!%;7
&
)#%7%!.%;9
5&#&5(!.(}%
&Q!(
&8!.#(5&
&9v X Ž
.;7(&v*%
Auto
&#&5(!.%}(
!
F]
Auto
v5*;&.#5
4
5

Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.

Ręczn.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
77
6
6.7
Konfiguracja i zerowanie
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
6.7.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Powt. przycisków, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
FreeSync
&
)%!%;7
&
Konfigurowanie
czasu reakcji na
!(.!..%;&.#
&8!.#(5&
Tryb PC/AV
.;7(&v*%
&#&5(!.%}(
v5*;&.#5
v&;.%%!.%
F]
1s
]
Auto
{%;5*((!.(
Acceleration

Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez
powtarzania, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4
5
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
78
6
6.8
Konfiguracja i zerowanie
Wł. lampkę LED
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
6.8.1 Konfiguracja funkcji Wł. lampkę LED
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Wł. lampkę LED, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
<&*%6
/*(5*(*5#(}!.#(
(.7(!.( 7(6;# .((
v&55&*#
&9Q*5.
Stand-by
4
5

Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.

Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
79
6
6.9
Konfiguracja i zerowanie
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
6.9.1 Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
3
Przejść do funkcji System, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.
Przejść do funkcji Przywróć wszystko, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając
przycisk JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
System
7(6;# &9Q*5.
Przywrócenie
Y(9&!&\*(5.%+
6&7!&\5&*#.\
;((6%*5;#*
v&55&*#
:V]\VWNLHGRP\śOQHXVWDZLHQLDZ
PHQX]RVWDQąSU]\ZUyFRQH
&]\QDSHZQRFKFHV]]UHVHWRZDć"
7DN
4
1LH
Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO i naciskając przycisk
JOG.
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
80
7
7.1
Menu Informacje i inne
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Informacja
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
7.1.1 Wyświetlanie menu Informacja
1
Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję [
], przesuwając przycisk
JOG W GÓRĘ.
Następnie naciśnij przycisk JOG.
2
Przejść do funkcji Informacja, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk
JOG.
Pojawi się poniższy ekran.
Informacja
Obraz
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
&5%#(!5&
<&*%6
HDMI 1
**** x ****
““#,““,
Informacja
&$}
PBP
Informacja
Obraz
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
&5%#(!5&
<&*%6
Informacja
HDMI 1
**** x ****
““#,““,
HDMI 2
**** x ****
““#,““,
&$}
PIP
Informacja
Obraz
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
&5%#(!5&
<&*%6
Informacja
HDMI 1
**** x ****
““#,““,
HDMI 2
**** x ****
““#,““,
&$}
7 Menu Informacje i inne
81
7
7.2
Menu Informacje i inne
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast na
ekranie początkowym
Zmienić ustawienie opcji Jasność, Kontrast i Tr. oszczędz. oczu, przesuwając przycisk JOG.
Tr. oszczędz. oczu

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast

1
SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).
Przesunięcie przycisku JOG W GÓRĘ / W DÓŁ powoduje wyświetlenie ekranu przedstawionego
poniżej.
Pojawi się poniższy ekran.
Kontrast
2
3
Off
Przesunąć przycisk JOG w górę/dół, aby wybrać opcję Jasność, Kontrast lub Tr. oszczędz. oczu.
Przesunąć przycisk JOG w lewo/prawo, aby wybrać opcję Jasność, Kontrast lub Tr. oszczędz.
oczu.
Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
7 Menu Informacje i inne
82
7
7.3
Menu Informacje i inne
Konfiguracja opcji Głośność na ekranie początkowym
7.3.1
Głośność
Ustawienie opcji Głośność można zmienić, przesuwając przycisk JOG, gdy na ekranie wyświetla się
przewodnik po ekranowych przyciskach bezpośrednich.
1
Przesunięcie przycisku JOG W LEWO / W PRAWO powoduje wyświetlenie ekranu przedstawionego
poniżej.
50
Wycisz
2
Zmienić ustawienie opcji Głośność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Przesunąć przycisk JOG w dół, aby włączyć opcję Wycisz. Na urządzeniu wyświetli się ekran
przedstawiony poniżej.
Opcja Wycisz jest wyłączona podczas regulacji głośności monitora przez przesunięcie przycisku JOG
w lewo lub w prawo.
Opcja Wycisz może również być wyłączona podczas włączania monitora lub w przypadku aktywacji
trybu oszczędzania energii.

Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie
funkcja Auto Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w
przypadku podłączenia słuchawek lub głośników.
Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%, a następnie ją
dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.

Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w
sytuacji, gdy występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu
problemów związanych z głośnością urządzenia wejściowego.
7 Menu Informacje i inne
83
7
Menu Informacje i inne

Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą
przycisku JOG wybrać pozycję poniżej.
Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie zwiększyć
lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność.
7 Menu Informacje i inne
84
8
8.1
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Program "Easy Setting Box" pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
8.1.1 Instalacja oprogramowania
1
2
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
Uruchom instalację programu "Easy Setting Box".
Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny "Easy Setting Box" na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
4
Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.

Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona "Easy Setting
Box" nie zostanie utworzona.

W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu "Easy Setting Box"
Na instalację programu "Easy Setting Box" może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Sprzęt

Przynajmniej 32 MB pamięci

Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
8 Instalacja oprogramowania
85
8
Instalacja oprogramowania
8.1.2 Usuwanie programu
Kliknij przycisk Start, wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj lub
usuń programy.
Wybierz na liście programów pozycję "Easy Setting Box" i kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
8 Instalacja oprogramowania
86
9
9.1
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
9.1.1 Testowanie produktu
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
2
3
4
Wyłącz komputer i monitor.
Odłączyć kabel od produktu.
Włączenie urządzenia.
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
9.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "10.3 Tabela trybu
standardowego") na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
9.1.3 Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Problem
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu i do komputera i czy złącza są
mocno wciśnięte. (Zob. "2.2 Podłączanie i
korzystanie z komputera")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
87
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z ekranem
Problem
Rozwiązanie
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie
włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
prawidłowo. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel
sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora
jest włączone.
Pojawia się komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z
karty graficznej przekracza maksymalną
rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w
przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość pod kątem parametrów produktu,
korzystając z Tabeli standardowych trybów
sygnału (strona 94).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na
zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
(Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z
komputera")
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość
komputera zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie
potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z
informacjami w Tabeli trybu standardowego
(strona 94) w niniejszej instrukcji i informacjami w
menu Informacja produktu.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Wyregulować opcje Jasność (strona 39) i
Kontrast (strona 40).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor. (Zob. "3.5 Kolor")
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte
cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
(Zob. "3.5 Kolor")
(Zob. "3.5 Kolor")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a
dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub
porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
88
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z dźwiękiem
Problem
Brak dźwięku.
Rozwiązanie
Sprawdzić połączenie kabla audio albo
wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo
jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej
komputera lub w oprogramowaniu.
Problem z urządzeniem źródłowym
Problem
Podczas uruchamiania komputera słychać
sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać
sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące
się w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na
funkcje ani wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
89
9
9.2
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.






Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i w menu
Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość
odświeżania.
Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Ustawienia
ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i
wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu
w menu Ustawienia monitora.
Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i
dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w
menu Ustawienia monitora.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
90
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytanie
Jak dostosować
rozdzielczość?
Odpowiedź






Jak ustawić tryb oszczędzania
energii?






Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
kompozycje
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ekran
Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Personalizacja
Ustawienia ekranu i
zmień rozdzielczość.
Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień
rozdzielczość.
Windows 8: Otwórz Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość,
i zmień rozdzielczość.
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić
rozdzielczość.
Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii,
otwórz Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub USTAWIENIA
BIOS na komputerze.
Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania lub
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS
na komputerze.
Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania
lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy
wybrać opcje menu Ustawienia
Personalizacja
Ekran
blokady
Ustawienia limitu czasu ekranu
Zasilanie i
uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera
lub karty graficznej.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
91
10
Dane techniczne
10.1 Ogólne
Nazwa modelu
Panel
U28E590D
U24E590D
Wymiary
28 cali (70 cm)
23,5 cali (59 cm)
Obszar
wyświetlania
620,93 mm (poziomo) x
341,28 mm (pionowo)
521,28 mm (poziomo) x
293,22 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,16 mm (poziomo) x
0,16 mm (pionowo)
0,4525 mm (poziomo) x
0,13575 mm (pionowo)
Zasilanie
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu
urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Wymiary (szer.
x wys. x głęb.)
/ Waga
Bez
podstawy
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
Z podstawą
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
Mocowanie VESA
75 mm x 75 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowy
wanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
92
10
Dane techniczne
10.2 Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody
zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie oszczędzania
energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze
lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do
komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Warunek testowania
wg normy Energy
Star
Tryb oszczędzania
energii
Zasilanie wyłączone
(Przycisk zasilania)
Wskaźnik zasilania
Wyłączone
Miga
Włączone
Zużycie energii
(U28E590D)
Standardowo 29,6 W
Standardowo 0,3 W
Mniej niż 0,3 W
Zużycie energii
(U24E590D)
Standardowo 34,3 W
Standardowo 0,3 W
Mniej niż 0,3 W


Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi
na zmianę ustawień.
ENERGY STAR® jest zastrzeżonym w USA znakiem towarowym agencji Amerykańska Agencja
Ochrony Środowiska.
Moc wg normy Energy Star jest mierzona za pomocą metody testowej określonej bieżącym
standardem Energy Star®.

W celu zmniejszenia zużycia energii do wartości 0 należy odłączyć przewód zasilania. Jeśli produkt
nie będzie używany przez dłuższy czas, należy koniecznie odłączyć przewód zasilający. Aby
ograniczyć zużycie energii do 0, gdy nie jest dostępny przycisk zasilania, odłącz zasilanie.
10 Dane techniczne
93
10
Dane techniczne
10.3 Tabela trybu standardowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż
podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór
optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.

Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor
LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60
Hz w monitorze CDT przed wymianą.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Częstotliwość pozioma
U28E590D / U24E590D
30 – 135 kHz (DisplayPort)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 – 75 Hz (DisplayPort)
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Rozdzielczość
maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość
ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego
trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED.
W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty
graficznej.
10 Dane techniczne
94
10
Dane techniczne
Displayport
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Dane techniczne
95
10
Dane techniczne
HDMI1
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Dane techniczne
96
10
Dane techniczne
HDMI2
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany
cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
10 Dane techniczne
97
10
Dane techniczne

Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu
naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością
odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).

Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty
graficznej.
10 Dane techniczne
98
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.

Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych. (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.)

Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.

Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;

Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Dodatek
99
Dodatek
Pozostałe okoliczności

Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)

Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
Dodatek
100
Dodatek
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że
po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Dodatek
101
Dodatek
Terminologia
OSD
Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej
jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za
pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.
Gamma
Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach.
Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko
na jasność średnią.
Skala szarości
Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów
między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami
w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali
szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.
Prędkość skanowania
Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania
ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć
odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością
skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza,
że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od
parametrów kart graficznych komputera i monitora.
Częstotliwość pozioma
Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w
liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma,
mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie
monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są
nadawane 85000 razy na sekundę. Częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.
Częstotliwość pionowa
Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile
obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości
pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana
także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.
Dodatek
102
Dodatek
Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada
potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1200 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1200 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Plug & Play
Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i
komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.
Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.
Dodatek
103
Indeks
C
Oszczędzanie energii 93
Czas powtarzania klawisza 78
Czas reakcji 49
Czerń HDMI 46
Czynności wstępne 30
Czyszczenie 8
P
Podłączanie i korzystanie z komputera 30
Prawa autorskie 7
Prawidłowa postawa przy produkcie 19
Przywróć wszystko 80
D
Pytania i odpowiedzi 90
DisplayPort Wer 76
R
E
Regulacja ekranu 52
Easy Setting Box 85
Rozmiar obrazu 50
Elementy 21
S
F
SAMSUNG MAGIC Angle 44
FreeSync 69
SAMSUNG MAGIC Bright 37
Sprawdzanie zawartości 20
I
INFORMACJE 81
T
Instalacja 26
Tabela trybu standardowego 94
Terminologia 102
J
Jasność 39, 66
Tr oszczędz oczu 47
Tryb gry 48
Język 67
U
K
Ustaw wył czas 73
Kontrast 40
W
O
Odpowiedzialność za odpłatne usługi koszty
ponoszone przez klienta 99
Wł lampkę LED 79
Wykrywanie źródła 77
Ogólne 92
Wymagania które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung 87
Ostrość 41
Wyświetlanie godziny 68
Oszcz ener plus 72
Indeks
104
Indeks
Z
Zasady bezpieczeństwa 10
Zasady utylizacji 101
Indeks
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising