Samsung | U28E850R | User manual | Samsung 28" Profesjonalny monitor biznesowy z rozdzielczością UHD U28E850R Instrukcja obsługi

Samsung 28" Profesjonalny monitor biznesowy z rozdzielczością UHD U28E850R Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
U24E850R
U28E850R
U32E850R
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od
produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę
jakości pracy.
BN46-00482B-12
Spis treści
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYWANIA PRODUKTU
PRZYGOTOWANIA
PODŁĄCZANIE I
KORZYSTANIE Z
URZĄDZENIA
ŹRÓDŁOWEGO
7
Prawa autorskie
7
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
8
Czyszczenie
9
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
9
Środki ostrożności przy przechowywaniu
10
Zasady bezpieczeństwa
10
11
12
14
Symbole
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
18
Prawidłowa postawa przy produkcie
19
Sprawdzanie zawartości
19
Sprawdzanie zawartości
20
Elementy
20
22
Przyciski przednie
Widok z tyłu
28
Instalacja
28
29
32
34
34
35
Odłączanie podpórki
Montaż mocowania ściennego
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Obracanie monitora
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
36
"MagicRotation Auto"
37
Obracanie monitora
38
Czynności wstępne
38
Czynności sprawdzające
Spis treści
2
Spis treści
USTAWIENIA EKRANU
38
Podłączanie i korzystanie z komputera
38
40
40
42
43
43
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla DP
Połączenie za pomocą kabla MINI DP
Podłączanie słuchawek
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
44
Podłączanie produktu do komputera
jako koncentratora USB
44
44
Podłączanie komputera do produktu
Korzystanie z produktu jako koncentratora USB
46
Instalacja sterownika
47
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
48
SAMSUNG MAGIC Bright
48
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
50
Jasność
50
Konfiguracja opcji Jasność
51
Kontrast
51
Konfiguracja opcji Kontrast
52
Ostrość
52
Konfiguracja opcji Ostrość
53
Kolor
53
Konfiguracja funkcji Kolor
55
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
55
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
57
Czerń HDMI
57
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
59
Tr. oszczędz. oczu
59
Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
Spis treści
3
Spis treści
60
Tryb gry
60
Konfiguracja opcji Tryb gry
61
Czas reakcji
61
Konfiguracja opcji Czas reakcji
62
Rozmiar obrazu
62
Zmiana Rozmiar obrazu
64
Regulacja ekranu
64
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
pionowe
KONFIGURACJA
USTAWIEŃ PIP/PBP
66
PIP/PBP
68
69
70
71
72
76
80
Konfiguracja opcji Tryb PIP/PBP
Konfiguracja opcji Rozmiar
Konfiguracja opcji Pozycja
Konfigurowanie funkcji Źródło dźwięku
Konfigurowanie funkcji Źródło
Konfiguracja opcji Rozmiar obrazu
Konfiguracja opcji Kontrast
USTAWIANIE
ELEMENTÓW MENU OSD
82
Przezroczyst.
82
Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
83
Język
83
Konfiguracja opcji Język
84
Czas wyświetlania
84
Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
85
FreeSync
85
Konfiguracja funkcji FreeSync
88
Int. oszcz. ener.
88
Konfiguracja opcji Int. oszcz. ener.
89
Wył. czasowy Plus
89
91
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
KONFIGURACJA I
ZEROWANIE
Spis treści
4
Spis treści
93
Dodatkowe ładowanie USB
93
Konfiguracja funkcji Dodatkowe ładowanie
USB
95
Tryb PC/AV
95
Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
97
DisplayPort Wer.
97
Konfiguracja opcji DisplayPort Wer.
98
Wykrywanie źródła
98
Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
99
Powt. przycisków
99
Konfiguracja opcji Powt. przycisków
100
Przywróć wszystko
100
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
101
Informacja
101
Wyświetlanie menu Informacja
102
Regulacja opcji Jasność, Kontrast i
Głośność na ekranie początkowym
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA
103
Easy Setting Box
103
104
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
105
Wymagania, które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
105
105
105
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
108
Pytania i odpowiedzi
110
Ogólne
MENU INFORMACJE I
INNE
DANE TECHNICZNE
Spis treści
5
Spis treści
DODATEK
112
Tabela trybu standardowego
117
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
117
117
118
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
119
Zasady utylizacji
119
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
119
Extended warranty
120
Terminologia
INDEKS
Spis treści
6
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawa autorskie
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego
jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung
Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards
Association.

Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi)

(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi)

Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy
lub przed wizytą technika.
Ikony wykorzystane w tym podręczniku
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste
sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.
Przed rozpoczęciem używania produktu
7
Przed rozpoczęciem używania produktu
Czyszczenie
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1. Wyłączyć monitor i komputer.
2. Odłączyć przewód zasilający od monitora.
Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

Do czyszczenia monitora nie stosować środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub
substancje powierzchniowo czynne.
!

Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4. Przed czyszczeniem monitora zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5. Podłączyć przewód zasilający do produktu po jego wyczyszczeniu.
6. Włączyć monitor i komputer.
!
Przed rozpoczęciem używania produktu
8
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji
produktu była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Jeśli wnętrze monitora wymaga czyszczenia, koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung. (usługa płatna.)
Przed rozpoczęciem używania produktu
9
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY
(TAKŻE TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE
PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie. Każdy rodzaj
kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
Symbole
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Przed rozpoczęciem używania produktu
10
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania gniazda i pożaru.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

Niestabilne podłączenie może wywołać pożar.
!
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane
urządzenia typu 1).
!

Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu
zasilającego ciężkimi przedmiotami.

Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem lub
pożar.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usuwać obce substancje, na przykład kurz, z bolców wtyczki i gniazda
elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
!

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
11
Przed rozpoczęciem używania produktu
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Nie używać przewodu zasilającego do produktów innych niż zatwierdzone,
oferowane przez firmę Samsung.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.

!
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem odłączyć przewód
zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie produktu.
Za pomocą przycisku zasilania nie można całkowicie odciąć zasilania
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów.
Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
Unikać ustawiania produktu w wąskich przestrzeniach ze słabą wentylacją, na
przykład na pólkach na książki czy w szafach wnękowych.

W przeciwnym razie, w związku ze zwiększoną temperaturą wewnętrzną,
może dojść do pożaru.
Przechowywać plastikową torbę do pakowania produktu w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
!

Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Przed rozpoczęciem używania produktu
12
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna
półka, nachylona powierzchnia itd.).

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej
temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

W przeciwnym razie może dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu
lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie
montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Uwaga
Przenosząc produkt, uważać, aby go nie upuścić.

W przeciwnym razie może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.

Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.

Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Przed rozpoczęciem używania produktu
13
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zachowywać ostrożność, odstawiając produkt.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i
przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Działanie
Ostrzeżenie
Przez produkt przebiega wysokie napięcie. Nie próbować samodzielnie
rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable,
w tym przewód zasilający.
!

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
pożaru albo porażenia prądem.
Jeśli z produktu wydobywają się dziwne dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
!

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

Produkt mógłby spaść, powodując u dzieci poważne obrażenia ciała.
W razie upadku produktu albo uszkodzenia części zewnętrznych wyłączyć
produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
14
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodyczy.

Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do
upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i
odłączyć przewód zasilający.

!
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
!
GAS

Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny
kabel.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego i
awarii produktu, porażenia prądem albo pożaru.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji
w pobliżu produktu.
!

Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

W przeciwnym razie, z powodu zwiększonej temperatury wewnętrznej, może
dojść do pożaru.
Przed rozpoczęciem używania produktu
15
Przed rozpoczęciem używania produktu
100
Nie wkładać metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.)
ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.) do otworu wentylacyjnego
ani do portów produktu.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

Jeśli do produktu dostanie się woda albo inna obca substancja, koniecznie
wyłączyć produkt, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aktywować tryb
oszczędzania energii albo wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
-_!
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

W przeciwny razie, z powodu nagromadzenia kurzu, może dojść do pożaru,
przegrzania, porażenia prądem lub upływu prądu.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.

Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie trzymać monitora dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu albo spowodować obrażenia ciała.
Przed rozpoczęciem używania produktu
16
Przed rozpoczęciem używania produktu
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
!

Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ
może być gorący.
Przechowywać małe akcesoria do produktu poza zasięgiem dzieci.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.

W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia i uszkodzenia palców lub
dłoni dzieci.
!

Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.

Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Przed rozpoczęciem używania produktu
17
Przed rozpoczęciem używania produktu
Prawidłowa postawa przy produkcie
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
50 cm

Wyprostować plecy.

Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego
nieco z góry.
Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.

Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.

Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.

Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.

Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być
zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były
położone poniżej serca.
Przed rozpoczęciem używania produktu
18
1
1.1
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
1.1.1 Sprawdzanie zawartości

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od elementów pokazanych na ilustracjach.
Elementy
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od
kraju)
Instrukcja montażu
(opcjonalny)
Instrukcja obsługi (opcjonalny)
Kabel zasilania
Kabel HDMI (opcjonalny)
Kabel DP (opcjonalny)
Kabel MINI DP (opcjonalny)
Kabel USB 3.0 (opcjonalny)

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Zaleca się użyć kabla HDMI i DP dostarczonego w zestawie.

Optymalna rozdzielczość może nie być dostępna, jeśli użyto kabla innego niż HDMI lub HDMI-DVI.

Aby obraz był wyświetlany prawidłowo, a dźwięk był emitowany bez problemów, zaleca się
stosowanie kabla DP, MINI DP lub HDMI. Kabel DP, MINI DP lub HDMI musi obsługiwać przesył
obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz. (U24E850R)

Aby obraz był wyświetlany prawidłowo, a dźwięk był emitowany bez problemów, zaleca się
stosowanie kabla DP, MINI DP lub HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x
2160 i częstotliwości 60 Hz. Przewód HDMI, który obsługuje przesył obrazu o rozdzielczości 3840
x 2160 z częstotliwością 30 Hz będzie działał po podłączeniu do portu HDMI 1. Przewód HDMI,
który obsługuje przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz będzie działał
po podłączeniu do portu HDMI 2. (U28E850R / U32E850R)
1 Przygotowania
19
1
1.2
Przygotowania
Elementy
1.2.1 Przyciski przednie
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
MENU
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
EYE
SAVER
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Ikony
Opis
Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo
powrót do poprzedniego menu.

Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych
ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby
zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.

Włączanie: Aby zablokować elementy sterujące OSD, nacisnąć
przycisk [

] i przytrzymać go przez 10 sekund.
Wyłączanie: Aby odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć
przycisk [
] i przytrzymać go przez 10 sekund.
Jeśli sterowanie menu OSD jest zablokowane:
Dostępna jest regulacja opcji Jasność, Kontrast i Głośność.
Dostępne są opcje PIP/PBP i Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość
wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Nacisnąć przycisk [
], aby wyświetlić i otworzyć następujące pozycje
menu.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz.
oczu.
SAMSUNG
SAMSUNG

OBRAZ
Tryb gry, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle, Jasność

KOLOR

System
Int. oszcz. ener.
1 Przygotowania
20
1
Przygotowania
Ikony
Opis
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji
w menu OSD.
Pozwala regulować jasność ekranu, kontrast i głośność.
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku [
], gdy menu OSD nie jest wyświetlone
spowoduje zmianę źródła wejściowego U24E850R (DisplayPort/
Mini DP/HDMI), U28E850R / U32E850R (DisplayPort/Mini DP/
HDMI 1/HDMI 2). Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego
przez naciśnięcie przycisku [
] spowoduje wyświetlenie w lewym
górnym rogu ekranu komunikatu zawierającego zmienione źródło
wejściowe.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie
funkcji PIP/PBP.
Włącza lub wyłącza monitor.
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem
menu ekranowego wyświetli się menu ekranowych przycisków
funkcyjnych. (Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij
ponownie odpowiedni przycisk.
Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w
zależności od funkcji lub modelu produktu.
Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
1 Przygotowania
21
1
Przygotowania
1.2.2 Widok z tyłu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
U24E850R
Gniazdo
Opis
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel MINI DP.
1 Przygotowania
22
1
Przygotowania
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB.
Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
[
1] i [
2 ]. Te porty umożliwiają szybsze ładowanie
urządzeń w porównaniu do standardowych portów USB.
Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB. Zgodność z
kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
1 Przygotowania
23
1
Przygotowania
U28E850R
1
1
Gniazdo
2
2
Opis
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Port HDMI 1 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 30 Hz
Port HDMI 2 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 60 Hz
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel MINI DP.
1 Przygotowania
24
1
Przygotowania
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB.
Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
[
1] i [
2 ]. Te porty umożliwiają szybsze ładowanie
urządzeń w porównaniu do standardowych portów USB.
Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB. Zgodność z
kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
1 Przygotowania
25
1
Przygotowania
U32E850R
1
1
Gniazdo
2
2
Opis
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania [POWER IN]
znajdującego się z tyłu produktu.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Port HDMI 1 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 30 Hz
Port HDMI 2 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x
2160 z częstotliwością 60 Hz
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel MINI DP.
1 Przygotowania
26
1
Przygotowania
Gniazdo
Opis
Podłącz urządzenie USB.
Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
[
1] i [
2 ]. Te porty umożliwiają szybsze ładowanie
urządzeń w porównaniu do standardowych portów USB.
Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB. Zgodność z
kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.
1 Przygotowania
27
1
1.3
Przygotowania
Instalacja
1.3.1 Odłączanie podpórki

Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.

Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
Połóż na płaskiej powierzchni
miękką tkaninę lub poduszkę.
Następnie na tkaninie lub
poduszce połóż produkt
ekranem do dołu.
Odkręć śruby ze spodniej części
produktu.
Podnieś i oddziel podstawę.
Nie umieszczaj rąk pod
korpusem podstawy.
Urządzenia nie wolno podnosić
za samą podstawę.
- Uwaga
Trzymaj ręce z dala od
ruchomych elementów.
1 Przygotowania
28
1
Przygotowania
1.3.2 Montaż mocowania ściennego
Montaż zestawu do montażu ściennego
Zestaw do montażu ściennego pozwala na montaż elementu na
ścianie.
Należy zakupić zgodny zestaw do montażu ściennego
przeznaczony do stosowania z produktem.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego
zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu
wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika
bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu
mocowania ściennego.
1 Przygotowania
29
1
Przygotowania
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)
Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji.
Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich
materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w
celu uzyskania dodatkowych informacji. Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się
oderwać, powodując poważne obrażenia ciała.
Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu
oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub
niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących
się wewnątrz urządzenia.

W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają
standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się
różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania
ściennego.

Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to
skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub
specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.

Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia
większym niż 15 stopni.

Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.

Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do
montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na
śruby zgodne ze
standardem VESA (A *
B) w milimetrach
Śruby
standardowe
Liczba szt.
100 x 100
M4
4
U24E850R
U28E850R
U32E850R
1 Przygotowania
30
1
Przygotowania
Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to
spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
1 Przygotowania
31
1
Przygotowania
1.3.3 Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
U24E850R / U28E850R / U32E850R
1
2
A
3
4
B
A
Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
B
Uchwyt wspornika naściennego (opcjonalny)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
Uwagi

Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.

W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.

Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub
zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.

Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
1 Przygotowania
32
1
Przygotowania

Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.

Aby zainstalować produkt na ścianie przy użyciu zestawu do montażu na ścianie, należy
wymontować podstawę.
1 Przygotowania
33
1
Przygotowania
1.3.4 Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
-5° (±2°) – 22° (-1.5° – +2°)
0 – 130 mm (±3 mm)

Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.

Przytrzymać produkt za środek górnej krawędzi i starannie dopasować wysokość.
1.3.5 Obracanie monitora
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
2
3
4
5
6

Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Obróć monitor w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw całkowicie pionowo.

Monitor może zostać uszkodzony, jeśli ekran będzie obracany bez przechylenia lub w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
1 Przygotowania
34
1
Przygotowania
1.3.6 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych. Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta.
Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia. Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.
Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
2
3
4
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
Zamknij urządzenie blokujące.

Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.

Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
1 Przygotowania
35
1
1.4
Przygotowania
"MagicRotation Auto"
Funkcja "MagicRotation Auto" umożliwia wykrywanie obrotu monitorów wyposażonych w czujnik obrotu
i odpowiednie obracanie ekranu systemu Windows.
[Instalacja oprogramowania]
1
2
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Po instalacji język menu aplikacji będzie taki sam, jak język systemu operacyjnego.
(Takie działanie jest zgodne z podstawowymi politykami systemu Windows).
[Uwaga]
1
Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa) i Windows 8 (wersja 32lub 64-bitowa).
2
Obsługiwane przez kartę graficzną zgodną ze standardami DDC/CI i MS API
W przypadku karty graficznej niezgodnej z wymienionymi standardami funkcja "MagicRotation Auto"
może nie być dostępna.
3
Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji, należy zaktualizować sterownik karty graficznej do
najnowszej wersji.
4
Dostępnych jest 14 języków instalacji.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Jeśli dla orientacji w menu rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7 zostanie ustawiony tryb
inny niż „Pozioma”, funkcja "MagicRotation Auto" może nie działać prawidłowo.
6
Po obróceniu monitora zostanie wyświetlone menu OSD. Po obróceniu monitora może zostać
wyświetlone menu ponownej konfiguracji lub może wystąpić efekt wypalenia ekranu, w zależności
od karty graficznej. Jest to działanie systemu operacyjnego Windows i nie jest związane z
produktem.
7
Aby nie obracać automatycznie ekranu wraz z monitorem, należy nacisnąć kombinację klawiszy
Windows i L, aby zablokować system operacyjny Windows. Jeśli zablokowanie systemu
operacyjnego nie jest możliwe, jest to spowodowane ograniczeniami interfejsu API systemu
Windows i nie jest związane z produktem.
1 Przygotowania
36
1
1.5
Przygotowania
Obracanie monitora
Kąt obrotu monitora po jego obróceniu jest wyświetlany na jego ekranie.
0°
90°
Obrót ekranu spowoduje automatyczne obrócenie elementów menu ekranowego (OSD).
MENU
MENU
EYE
SAVER
EYE
SAVER
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Uwaga]
1
Jeśli w monitorze nie zainstalowano programu "MagicRotation Auto", nie można obracać obrazu
wyświetlanego na ekranie. Menu ekranowe OSD będzie się jednak obracać o 90˚ i wyświetlać
prawidłowo.
2
Obrócone menu ekranowe OSD może się wyświetlić w trybie innym niż było wyświetlane przed jego
obróceniem.
1 Przygotowania
37
2
2.1
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Czynności wstępne
2.1.1 Czynności sprawdzające

Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.

Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.

2.2
Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby obraz był wyświetlany prawidłowo, nie należy stosować kabli przejściowych HDMI-do-DP,
micro HDMI-do-DP ani innych niestandardowych kabli kupowanych oddzielenie. Zaleca się
korzystać wyłącznie z kabli dostarczonych wraz z produktem.

W przypadku korzystania z innych przewodów niż dołączone do komponentów monitora, monitor
może nie obsługiwać najwyższej rozdzielczości.
2.2.1 Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
U24E850R
DVI
HDMI
IN IN
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
38
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
1
2
Podłącz kabel HDMI do portu [HDMI IN] z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na HDMI.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć kabla
HDMI obsługującego przesył obrazu HDMI o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz.
Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.

Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów
monitora. W przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung
jakość obrazu może być gorsza.
U28E850R / U32E850R
HDMI DVI
IN 1 IN
/ HDMI IN 2
1
Za pomocą kabla HDMI połączyć port [HDMI IN 1] lub [HDMI IN 2] z tyłu urządzenia z portem HDMI
w obudowie komputera.
2
Nacisnąć przycisk [
] aby zmienić źródło wejściowe na HDMI 1 lub HDMI 2.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz, należy użyć
przewodu HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 30 Hz i podłączyć go do portu HDMI 1. Należy upewnić się, że karta graficzna
źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 30 Hz.

Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć
przewodu HDMI obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 60 Hz i podłączyć go do portu HDMI 2. Należy upewnić się, że karta graficzna
źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 60 Hz.

Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów
monitora. W przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę
Samsung jakość obrazu może być gorsza.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
39
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.2 Połączenie za pomocą kabla DP
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
DP IN
1
Podłącz jeden koniec kabla DP do portu [DP IN] z boku produktu, a drugi do portu DP w
komputerze.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na DisplayPort.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć kabla DP
obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz. Należy
upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału DP obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości
3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.
2.2.3 Połączenie za pomocą kabla MINI DP
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
MINI DP IN
1
Podłącz jeden koniec kabla MINI DP do portu [MINI DP IN] z boku produktu, a drugi do portu DP w
komputerze.
2
Nacisnąć przycisk [
], aby zmienić źródło wejściowe na Mini DP.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.

Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć kabla
MINI DP obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz. Należy
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
40
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału MINI DP obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.

Nie można rozpoznać sygnału z portu DisplayPort i Mini DP w tym samym momencie, dlatego
jeśli port DisplayPort i Mini DP nie są określone jako źródło, komputer może nie rozpoznać portu.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
41
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.4 Podłączanie słuchawek
Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
1
Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki, do portu [

Dźwięk będzie można słuchać, jeśli karta wideo posiada wyjścia audio.

Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
] produktu.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
42
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
2.2.5 Podłączanie kabla zasilania


Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Aby skorzystać z produktu, podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego i portu [POWER IN]
na produkcie.
POWER IN
Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
2.2.6 Porządkowanie podłączonych kabli
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
43
2
2.3
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie produktu do komputera jako koncentratora
USB
2.3.1 Podłączanie komputera do produktu
Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB, można go używać jako
koncentratora. Dzięki temu urządzenia wejściowe można podłączyć bezpośrednio do produktu i
sterować nimi bez konieczności podłączania ich do komputera.
Aby używać produktu jako koncentratora USB, należy podłączyć go do komputera PC za pomocą kabla
USB.
Podłączyć kabel USB do portu [
] z tyłu produktu i portu USB [
] komputera.
Do podłączenia produktu do komputera PC można użyć kabla USB 2.0. Aby jednak korzystać ze
wszystkich zalet standardu USB 3.0, należy podłączyć produkt do komputera za pomocą kabla USB
3.0. Należy się upewnić, że komputer obsługuje standard USB 3.0.
2.3.2 Korzystanie z produktu jako koncentratora USB
Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie
różnych urządzeń źródłowych.
Komputera nie można połączyć z wieloma urządzeniami źródłowymi równocześnie, ponieważ jest on
wyposażony w ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych. Funkcja HUB produktu poprawia
wydajność pracy, umożliwiając podłączenie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu
równocześnie, bez podłączania ich do komputera.
Podłączenie do komputera wielu urządzeń źródłowych powoduje bałagan związany z zastosowaniem
wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu eliminuje tę niedogodność.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
44
2
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Podłączanie urządzeń przenośnych, na przykład odtwarzacza MP3 lub smartfona, do produktu
podłączonego do komputera. Umożliwia sterowanie urządzeniem za pośrednictwem komputera i
ładowanie akumulatora urządzenia.

Aby przyspieszyć wykrywanie i uruchamianie urządzenia USB, należy podłączyć je do portu USB
3.0 na produkcie.
Prędkość odczytu/zapisu zależy od urządzenia USB i komputera.

Produkt nie obsługuje odtwarzania plików multimedialnych. Aby odtworzyć plik zapisany na
urządzeniu USB, należy podłączyć produkt do komputera jako koncentrator i odtworzyć plik na
komputerze.

W razie problemów z portem USB spowodowanych działaniem systemu operacyjnego,
programów lub oprogramowania napędu należy się skontaktować z odpowiednim dostawcą.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych urządzeń USB, dlatego nie możemy zagwarantować
kompatybilności naszych produktów ze wszystkimi urządzeniami USB.

Zewnętrzne dyski twarde, które wymagają zewnętrznego źródła zasilania, należy podłączyć do
źródła prądu.

Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu [
1] i [
2 ]. Zgodnie ze
specyfikacjami dotyczącymi ładowania baterii przez port USB 3.0 porty USB1 i USB2 obsługują
natężenie wynoszące maksymalnie 1,5 A. Rzeczywista wartość natężenia zależy od ładowanego
urządzenia.
Jeśli natężenie jest za wysokie lub w razie wystąpienia wyjątkowo wysokiego napięcia włączona
zostanie ochrona nadprądowa. Jest to typowe ustawienie produktu.

Urządzenia USB wymagające wysokiego natężenia mogą nie być obsługiwane. Porty [
[
]i[
2 ] mogą obsługiwać maksymalne natężenie równe 1,5 A, a porty [
maksymalne natężenie równe 1,0 A.
1] i
]—

Baterię można ładować w trybie oszczędzania energii, ale nie można jej ładować, kiedy urządzenie
jest wyłączone.

Ładowanie urządzenia USB nie jest możliwe, jeśli przewód zasilający jest odłączony od gniazda
elektrycznego.

Urządzenie USB należy kupić oddzielnie.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
45
2
2.4
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Instalacja sterownika

Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.

Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.

Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://
www.samsung.com/).
1
2
3
4
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
5
Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są
Kliknąć opcję "Windows Driver".
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
Wybierz z listy posiadany model produktu.
odpowiednie.
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
46
2
2.5
Podłączanie i korzystanie z urządzenia
źródłowego
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
3U]HZRGQLNNRQILJXUDFML
-ę]\N
3ROVNL
2SW\PDOQDUR]G]LHOF]Rść
WHJRPRQLWRUDWR
[
+]
'RVWRVXMUR]G]LHOF]RśćNRPSXWHUD
ZHGńXJSRZ\żV]\FKXVWDZLHń
%LHżąFDUR]G]LHOF]
[
=DPNQLM
1
2
Nacisnąć przycisk [
], aby wyświetlić menu ustawień języka.
Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk [
] lub [
].

Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy
przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
2 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
47
3
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja MAGIC
Angle.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
3.1.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Bright i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
! "
Kontrast
Kino
% "$&$'(
)&* +
,"(
" &-", # $ Kolor
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Standard
Kontrast
Kino
% "$&$'(
)&* +
,"(
" &-", Kontrast dynamiczny
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
3 Ustawienia ekranu
48
3
Ustawienia ekranu

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.

Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów
lub korzystania z Internetu.

Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.

Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
$ ! Kontrast
.'$
% "$&$'(
)&* +
,"(
" &-", Kolor
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
$ Standard
Kontrast
.'$
% "$&$'(
)&* +
,"(
" &-", Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest
SAMSUNG
ustawiona na AV, opcję MAGIC
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby
(Dynamiczny, Standard, Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny,
Standard, Film, lub Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne
przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.

Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.

Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i
zmniejsza zmęczenie oczu.

4
5
Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
49
3
3.2
Ustawienia ekranu
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
3.2.1 Konfiguracja opcji Jasność
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Jasność i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
Kontrast
75
60
89'), $
) *'&:;; )(
)) & Kolor
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
100
Kontrast
75
60
Regulacja poziomu
) *'&:;; )(
)) & Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
4
5
Wyregulować opcję Jasność za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
50
3
3.3
Ustawienia ekranu
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.

SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).
3.3.1 Konfiguracja opcji Kontrast
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
100
Kontrast
75
60
Regulacja poziomu
& *'&:;; )(
"& & jasno/ciemno.
Kolor
AUTO
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
100
Kontrast
75
60
Regulacja poziomu
& *'&:;; )(
"& & jasno/ciemno.
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
4
5
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
51
3
3.4
Ustawienia ekranu
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.

SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.4.1 Konfiguracja opcji Ostrość
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Ostrość i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC = 9>
:;;
# 75
?;
89') * *'&:;; )(
ostrzejszy obraz.
Kolor
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
100
Kontrast
75
60
89') * *'&
:;; )(
ostrzejszy obraz.
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
4
5
Wyregulować opcję Ostrość za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
52
3
3.5
Ustawienia ekranu
Kolor
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.

Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
SAMSUNG
MAGICBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

SAMSUNG
Menu Ton kolorów i Gamma są niedostępne, kiedy opcja MAGIC
Angle jest włączona.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.5.1 Konfiguracja funkcji Kolor
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Kolor i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
U28E850R
#@9 "
"&' Obraz
MAGIC Bright
Niestandar.
100
100
Kontrast
75
Kontrast
75
60
60
Kolor
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
Kolor
Czerwony
D;
Zielony
D;
Niebieski
Ton kolorów
Gamma

Konfigurowanie
"&' SAMSUNG
Regulacja poziomu
"(
*'&:;;
)("& (
" 9&' D;
Normalnie
*:
Czerwony : Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.

Zielony : Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
3 Ustawienia ekranu
53
3
Ustawienia ekranu

Niebieski : Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.

Ton kolorów : Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.

Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.

Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie
Normalnie.

Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.

Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie
Normalnie.

Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.

Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP/MINI DP, a opcja Tryb PC/AV jest
ustawiona na AV, opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień
temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).

4
5
Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.

Tryb1

Tryb2

Tryb3
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
54
3
3.6
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
Funkcja
SAMSUNG
MAGIC Angle
pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.

SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ta funkcja zapewnia kąt widzenia, jasność i odcień odpowiadające preferencjom użytkownika.
3.6.1 Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Angle
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
SAMSUNG
], aby przejść do menu MAGIC
Angle i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
Kontrast
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
* &( )',)
,")(, )
9'(
100
* >':
75
60
* >'F
* )(
Off
** 3 Ustawienia ekranu
55
3
Ustawienia ekranu
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
* &( )',)
,")(, )
9'(
&9 ,"
Kontrast
Niestandar.
100
75
Kolor
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
4
1
1
5
5
2
3

Wył. ① : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.

Tryb z odchyl. 1 ② : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
produktu.

Tryb z odchyl. 2 ③ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w
ustawieniu Tryb z odchyl. 1.

Tryb stojący ④ : To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.

Tryb boczny ⑤ : To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.

Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia ① , ④ , i ⑤ .

Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji
Niestandar..
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
56
3
3.7
Ustawienia ekranu
Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI. W takim przypadku należy poprawić jakość obrazu, używając
opcji Czerń HDMI.

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI, HDMI 1 lub HDMI 2.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.7.1 Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czerń HDMI i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
$ 100
Kontrast
75
, $' "
)& * ,$(
9'), $ 9'"
Kolor
$'
60
&
U28E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
$ 100
Kontrast
75
60
, $' "
)& * ,$( 9')
, $ "
9'"
Kolor
SAMSUNG
MAGIC Angle
$'
Off
&

Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.

Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia
degradacji stosunku kontrastu.
3 Ustawienia ekranu
57
3
Ustawienia ekranu
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
3 Ustawienia ekranu
58
3
3.8
Ustawienia ekranu
Tr. oszczędz. oczu
Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
3.8.1 Konfiguracja opcji Tr. oszczędz. oczu
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tr. oszczędz. oczu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamiczny
100
Kontrast
75
60
Optymalizowanie
)& * ,$( 9')
, $ "
sygnale wideo.
Kolor
60
( Off
U28E850R
Obraz
Tryb gry
( % ", $'(
)&* +
,"(
'& Czas reakcji
8 $ * Szeroki
89')& 4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
59
3
3.9
Ustawienia ekranu
Tryb gry
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry. Tej funkcji używa się w przypadku grania w
gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™ lub Xbox™.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
3.9.1 Konfiguracja opcji Tryb gry
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tryb gry i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
Tryb gry
Czas reakcji
Rozmiar obrazu
Optymalizuje
ustawienia obrazu
dla gier.
( Q" "
Regulacja ekranu
16:9
U28E850R
Obraz
, $' )
"* '9 Tryb gry
Czas reakcji
( 8 $ * Q" "
16:9
89')& 4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Ustawienie funkcji Tryb gry zmienia się na Wył. podczas włączania monitora, w przypadku
aktywacji trybu oszczędzania energii lub zmiany źródła sygnału.

Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
3 Ustawienia ekranu
60
3
Ustawienia ekranu
3.10 Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.

Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
/
/
(tryb PIP).
3.10.1 Konfiguracja opcji Czas reakcji
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas reakcji i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
' &)
"" ' ) & - +* "9'(
* )$ '
Tryb gry
Czas reakcji
! "
Rozmiar obrazu
Szybszy
Regulacja ekranu
Najszybszy
16:9
U28E850R
Obraz
Tryb gry
4
5
Naciśnij przycisk [
Czas reakcji
! "
8 $ * Szybszy
89')& Najszybszy
' &)
"" ' ) & - +* "9'(
* )$ '
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
61
3
Ustawienia ekranu
3.11 Rozmiar obrazu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).

Jakość dźwięku monitora może być niższa, gdy funkcja

To menu jest niedostępne, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
3.11.1 Zmiana Rozmiar obrazu
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
U24E850R / U32E850R
Obraz
Tryb gry
Wybór rozmiaru i
",- &, , )
* "" '9
& Czas reakcji
Rozmiar obrazu
X Regulacja ekranu
Szeroki
16:9
U28E850R
Obraz
Tryb gry
*- $ ",- &, , )
* "" '9
& Czas reakcji
8 $ * X 89')& Szeroki
16:9

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego.
3 Ustawienia ekranu
62
3
Ustawienia ekranu
W trybie AV
U24E850R / U32E850R
Obraz
Tryb gry
Wybór rozmiaru i
",- &, , )
* "" '9
& Czas reakcji
Rozmiar obrazu
4:3
Regulacja ekranu
16:9
16:9
Dopasuj do ekranu
U28E850R
Obraz
Tryb gry
*- $ ",- &, , )
* "" '9
& Czas reakcji
8 $ * 4:3
89')& 16:9
16:9
,)& 
4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do
materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/MINI DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP/MINI DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
63
3
Ustawienia ekranu
3.12 Regulacja ekranu
3.12.1 Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do
ekranu w trybie AV. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo
720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać
ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Regulacja ekranu i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do opcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, a
następnie nacisnąć przycisk [
].
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R / U32E850R
Obraz
Tryb gry
Czas reakcji
Rozmiar obrazu
U28E850R
Obraz
Szybszy
Dopasuj do ekranu
Regulacja ekranu
Tryb gry
Czas reakcji
Szybszy
8 $ * ,)& 89')& 89')& [", $
3
[\,"
3
[ * "" '9
& ", "'*"'"
3 Ustawienia ekranu
64
3
Ustawienia ekranu
89')& 5
6
Nacisnąć przycisk [
[", $
3
[\,"
3
[ * "" '9
& "9- '*"-
], aby skonfigurować opcję Poł. w poziomie lub Położenie pionowe.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
3 Ustawienia ekranu
65
4
4.1
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PIP/PBP
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego
urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego
urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.

Zgodność z systemem Windows 7 i Windows 8

Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli
ekran w trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel
sterowania → Ekran → Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC.
(Instrukcje oparte o system Windows 7.) Jeśli po ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest
pusty, należy zmienić rozdzielczość na 1280 x 1024.

Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z
włączoną funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z
opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej
źródeł sygnału wejściowego.
Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora,
zależnie od wydajności karty graficznej.

U24E850R
W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania
dźwięku zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K
(3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
66
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP

U28E850R / U32E850R
W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania
dźwięku zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K
(3840 x 2160 z częstotliwością 30 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 1.
W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania
dźwięku zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K
(3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 2.

Jeśli funkcja PIP/PBP jest wyłączona, nie można automatycznie ustawić rozdzielczości na
optymalną, z powodu problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
Ustaw opcję Tryb PIP/PBP na Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw optymalną
rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
67
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.1 Konfiguracja opcji Tryb PIP/PBP
Włączanie i wyłączanie funkcji PIP/PBP.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Tryb PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
*[[][=[
8 $
( '*"( *
PIP/PBP.
Off
( [ )
^ -_"&
^ -
8 $ * # 
4
5
Wył. / Włączona
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
68
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.2 Konfiguracja opcji Rozmiar
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
Wybierz rozmiar i
proporcje okienka
,9'(
Tryb PIP/PBP
Wybierz rozmiar i
proporcje okienka
,9'(
Tryb PIP/PBP
Rozmiar
Rozmiar
Pozycja
Pozycja
^ -_"&
^ -_"&
^ -
^ -
8 $ * Kontrast

PIP/PBP
75/100
Lewy:
HDMI
8 $ * Z prawej:
DisplayPort
Kontrast
Lewy:
HDMI 2
75/100
Z prawej:
HDMI 1
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1920 x 2160 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).

: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1920 x 1080 (szer. x wys.).
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
69
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.3 Konfiguracja opcji Pozycja
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Pozycja i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( * , )
&&,9'(
, - ,>
opcji.
4
5
Tryb PIP/PBP
Rozmiar
Rozmiar
Pozycja
Pozycja
^ -_"&
^ -_"&
^ -
( * , )
&&,9'(
, - ,>
opcji.
^ -
8 $ * _"&9-"v
HDMI
8 $ * _"&9-"v
HDMI 2
# _"&[[v
,'[
# _"&[[v
HDMI 1
/

PIP/PBP
/
Naciśnij przycisk [
/
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
70
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.4 Konfigurowanie funkcji Źródło dźwięku
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Źródło dźwięku i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
Biała przestrzeń pokazuje, czy źródłem dźwięku (Źródło dźwięku) jest obraz pokazywany w oknie
głównym czy wewnętrznym albo w prawej lub lewej części ekranu.
PIP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
*[[][=[
( PIP/PBP
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
_"&
*[[][=[
8 $
8 $
[ )
[ )
^ -_"&
^ -_"&
^ -
( Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
_"&
^ -
8 $ * _"&9-"v
HDMI
8 $ * Kontrast
_"&[[v
,'[
Kontrast
75
_"&9-"v
HDMI 2
75
_"&[[v
HDMI 1
/

PBP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
*[[][=[
( Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
_"&
4
5
*[[][=[
8 $
8 $
[ )
[ )
^ -_"&
^ -_"&
^ -

PIP/PBP
( Ustaw, dla którego
ekranu chcesz
_"&
^ -
8 $ * {"v
HDMI
8 $ * Kontrast
Q, ")v
,'[
Kontrast
75/100
{"v
HDMI 2
75/100
Q, ")v
HDMI 1
/
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
71
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.5 Konfigurowanie funkcji Źródło
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
Ponieważ nie można rozpoznać sygnału z portu DisplayPort i Mini DP w tym samym momencie,
dlatego jeśli port DisplayPort i Mini DP są w tym samym momencie określone jako źródło, przycisk
Zastosuj nie będzie dostępny.
PIP
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
trybie PIP (Rozmiar
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu Źródło i nacisnąć przycisk [
/
/
] na produkcie.
] (dostępny w
)).
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R
Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk [
na głównym ekranie będzie kolejno przełączane między DisplayPort
PIP/PBP
]. Źródło obrazu
→ Mini DP → HDMI.
* _ -'
&\9& Tryb PIP/PBP
( 8 $
[ )
^ -_"&
^ -
,'[
8 $ * HDMI
# 
DisplayPort

Mini DP

HDMI
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
72
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
U28E850R / U32E850R
Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk [
]. Źródło obrazu
na głównym ekranie będzie kolejno przełączane między DisplayPort
→
HDMI 1
→
→
Mini DP
HDMI 2.
PIP/PBP
* _ -'
&\9& Tryb PIP/PBP
( 8 $
[ )
^ -_"&
4
5

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
Naciśnij przycisk [
^ -
,'[
8 $ * HDMI 1
# HDMI 2
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.

Za wyjątkiem bieżącego źródła wejściowego, można wybrać dwa inne źródła wejściowe.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
73
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Źródło i nacisnąć przycisk [
trybie PBP (Rozmiar
)).
] na produkcie.
] (dostępny w
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R
Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk [
na głównym ekranie będzie kolejno przełączane między DisplayPort
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
]. Źródło obrazu
→ Mini DP → HDMI.
ŹUyGńR
* _ -'
&\9& ( 8 $
[ )
DisplayPort
^ -_"&
^ -
HDMI
=DVWRVXM
$QXOXM
8 $ * # 
DisplayPort

Mini DP

HDMI
75/100
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
74
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
U28E850R / U32E850R
Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk [
]. Źródło obrazu
na głównym ekranie będzie kolejno przełączane między DisplayPort
→
HDMI 1
→
→
Mini DP
HDMI 2.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
ŹUyGńR
* _ -'
&\9& ( 8 $
[ )
DisplayPort
HDMI 1
^ -_"&
^ -
=DVWRVXM
$QXOXM
8 $ * # 4
5

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
Naciśnij przycisk [
Naciskać przycisk [
75/100
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
], aby przejść do menu Zastosuj i nacisnąć przycisk [
produkcie. Naciśnięcie przycisku [
].
] na
] po wybraniu opcji Anuluj spowoduje skasowanie ustawień
opcji Źródło i wyświetlenie menu dostosowania trybu PIP/PBP.

Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.

Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.

Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można
przeprowadzić.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
75
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.6 Konfiguracja opcji Rozmiar obrazu
Określanie formatu obrazu dla okna wewnętrznego.
PIP
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk [
(dostępny w trybie PIP (Rozmiar
/
/
] na produkcie.
]
)).
Pojawi się poniższy ekran.
W trybie PC
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( Wybierz rozmiar
* '&\9
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
^ -_"&
^ -
Auto
Rozmiar obrazu
Szeroki
Kontrast

75/75
Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych
źródeł wejściowych.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
76
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
W trybie AV
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( Wybierz rozmiar
* '&\9
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
^ -_"&
^ -
Rozmiar obrazu
Kontrast

4:3
16:9
Dopasuj do ekranu
75/75
4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/MINI DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP/MINI DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
77
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk [
(dostępny w trybie PBP (Rozmiar
] na produkcie.
]
)).
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( Wybierz rozmiar
* '&\9
ekranu.
Rozmiar
Pozycja
^ -_"&
^ -
Rozmiar obrazu
Kontrast
75/100
W trybie PC
5R]PLDUREUD]X
=DVWRVXM
Szeroki
Szeroki
$QXOXM

Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych
źródeł wejściowych.

Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format
obrazu źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
78
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
W trybie AV
5R]PLDUREUD]X
=DVWRVXM
16:9
Szeroki
$QXOXM

4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.

16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.

Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w
oryginalnym formacie bez obcinania.
4
5

Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.

Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP/MINI DP.

Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest
prawidłowo wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały
wejściowe.).

Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze
HDMI/DP/MINI DP i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
79
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
4.1.7 Konfiguracja opcji Kontrast
PIP
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
Naciskać przycisk [
Naciskać przycisk [
trybie PIP (Rozmiar
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
], aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk [
] (dostępny w
/
/
)).
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( Dostosuj poziom
& '&\9
& Rozmiar
Pozycja
^ -_"&
^ -
Rozmiar obrazu
75
Kontrast
4
5
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku [
75/75
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
80
4
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PBP
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk [
] (dostępny w
trybie PBP (Rozmiar
)).
Pojawi się poniższy ekran.
PIP/PBP
Tryb PIP/PBP
( Dostosuj poziom
& '&\9
& Rozmiar
Pozycja
^ -_"&
^ -
Rozmiar obrazu
Kontrast
75/100
.RQWUDVW
4
5
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
4 Konfiguracja ustawień PIP/PBP
81
5
5.1
Ustawianie elementów menu OSD
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
5.1.1 Zmiana ustawień opcji Przezroczyst.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
Naciskać przycisk [
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu Wyśw. ekranowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Przezroczyst. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
"& "
Przezroczyst.
&
( Konfigurowanie
, okien menu.
"" '
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
82
5
5.2
Ustawianie elementów menu OSD
Język
Ustawianie języka menu.

Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.

Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
5.2.1 Konfiguracja opcji Język
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
Naciskać przycisk [
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu Wyśw. ekranowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Język i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
"& "
% ") &$
[ &
"" '
9
['&
[ 9|
}~€‚
!ƒ&
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
83
5
5.3
Ustawianie elementów menu OSD
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
5.3.1 Konfiguracja opcji Czas wyświetlania
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
Naciskać przycisk [
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu Wyśw. ekranowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czas wyświetlania i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
"& "
( Przezroczyst.
Ustawienie czasu,
, & - \"
&$* "" '& nie.
&
"" '
5s
10 s
20 s
200 s
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
5 Ustawianie elementów menu OSD
84
6
6.1
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
FreeSync

Funkcje dostępne w monitorze mogą się różnić w zależności od modelu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.

Funkcja FreeSync jest dostępna, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone przez port
wyświetlacza 1.2. Funkcja nie jest dostępna, jeśli wybrana jest opcja DisplayPort Wer. 1.1 lub jeśli
urządzenie źródłowe jest podłączone przez port HDMI. Należy użyć kabla DP firmy Samsung.
Kable DP producentów innych niż Samsung mogą być niezgodne z produktem.

Jakość dźwięku monitora może być niższa, gdy funkcja FreeSync jest włączona.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
6.1.1 Konfiguracja funkcji FreeSync
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu FreeSync i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
U28E850R
System
FreeSync
Int. oszcz. ener.
( On
"['
&""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -
Technologia FreeSync
"( +& - '$) )"&
"†& * ,"> ,-_
. !$\
\"+,)(
*9)(( "( & 9 @ (X
1.2
Auto

Wył. : wyłącza obsługę technologii FreeSync.

Włączona : włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
6 Konfiguracja i zerowanie
85
6
Konfiguracja i zerowanie
U24E850R / U32E850R
System
FreeSync
Int. oszcz. ener.
! "'&
"['
)', '&
On
&""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -
Technologia FreeSync
"( +& - '$) )"&
"†& * ,"> ,-_
. !$\
\"+,)(
*9)(( "( & 9 @ (X
1.2
Auto
Wył. : wyłącza obsługę technologii FreeSync.

Standardowy silnik : włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy
AMD.

Najlepszy silnik : włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości
odświeżania ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa
synchronizacja działania ekranu i wyświetlanych treści). W trakcie gry obraz na ekranie może
migać.

Jeśli włączona jest funkcja FreeSync, ekran może migać podczas grania w gry.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się
opóźnień i oczekiwania na obraz.
Z technologii FreeSync można korzystać w przypadku używania karty graficznej AMD obsługującej
rozwiązanie FreeSync.
Technologię FreeSync obsługują wyłącznie karty graficzne firmy AMD.
W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
Informacje dotyczące podobnych sytuacji znajdują się na oficjalnej stronie firmy AMD.
Tylko niektóre z poniższych typów kart graficznych firmy AMD obsługują funkcję FreeSync. Konieczne
jest zainstalowanie najnowszego sterownika firmy AMD dla funkcji FreeSync.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 „Kaveri” APU (np. A10 7850K)

Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć
na oficjalnej stronie firmy AMD.

W przypadku włączonej funkcji FreeSync częstotliwość reakcji podczas gry może się zmieniać
zależnie od rozdzielczości.
Wyższa rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.

W przypadku włączonej funkcji FreeSync ekran może migać zależnie od ustawień opcji gry.
Obniżenie wartości ustawień gry może pomóc wyeliminować miganie. Problem ten może również
rozwiązać instalacja najnowszych sterowników ze strony firmy AMD.
6 Konfiguracja i zerowanie
86
6
Konfiguracja i zerowanie
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję AMD Catalyst Control Center.
6 Konfiguracja i zerowanie
87
6
6.2
Konfiguracja i zerowanie
Int. oszcz. ener.
Funkcja Int. oszcz. ener. redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
6.2.1 Konfiguracja opcji Int. oszcz. ener.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Int. oszcz. ener. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
System
Regulacja poboru
mocy przez produkt
"' 9
. !
"['
( &""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -
:F
X 
Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener..

Włączona: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia
bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
88
6
6.3
Konfiguracja i zerowanie
Wył. czasowy Plus
Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu.
6.3.1 Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
5
Naciskać przycisk [
na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
! $
. !
( '*
"( "( &
"9
"['
&""%!=
*[ ]X‡
:F
,'[ Auto
& "_ -
"['
( '*
"( "( &
"9
( & "
$ ˆ&
( & "

( & "
"
( ( '*
"( "( &
"9
Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.
6 Konfiguracja i zerowanie
89
6
Konfiguracja i zerowanie
Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.

6
7
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
Wył. czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
5
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
( & "
( & "
"
6
7
Nacisnąć przycisk [
4h
Programowanie
automatycznego
"( $ ,,"
& '9 ], aby skonfigurować funkcję Wył. czasowy.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonej liczby godzin.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiona na Włączona.

W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest
aktywowana po upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Jest to działanie zgodne z
przepisami dotyczącymi zasilania. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru MENU → System i dla opcji Wył. czasowy Plus wybrać ustawienie Wył..
6 Konfiguracja i zerowanie
90
6
Konfiguracja i zerowanie
6.3.2 Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
5
Naciskać przycisk [
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
"['
( '*
"( $ ˆ&
( & "
$ ˆ&
$ ˆ&
$ ˆ&
( '*
"( $ ˆ&
ˆ&",

Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego eko w celu wyłączenia funkcji automatycznego
wyłączania. Wyłączenie tej funkcji zapobiega wyłączaniu się urządzenia w trybie oszczędzania
energii.

Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego eko w celu automatycznego wyłączania
produktu po upłynięciu określonego czasu pracy w trybie oszczędzania energii.
6
7
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
91
6
Konfiguracja i zerowanie
Eko wył. po
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wył. czasowy Plus i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
4
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Czasomierz Eko i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
5
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Eko wył. po i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie. Pojawi się poniższy ekran.
$ ˆ&
( '*"( $ ˆ&
$ ˆ&
ˆ&",
6
7
Nacisnąć przycisk [
:;$
], aby skonfigurować funkcję Eko wył. po.
Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Wyłącznik czasowy eko można ustawić na czas w zakresie od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Czasomierz Eko jest ustawiona na Włączona.
6 Konfiguracja i zerowanie
92
6
6.4
Konfiguracja i zerowanie
Dodatkowe ładowanie USB
Akumulator podłączonego urządzenia źródłowego można szybko naładować dzięki wykorzystaniu portu
USB 3.0 produktu.

Dodatkowe ładowanie można przeprowadzać przy użyciu portów [
1] i [
2 ]. Korzystając
z tych portów, można ładować urządzenia szybciej niż przez zwykły port USB. Prędkość
ładowania może być różna w zależności od podłączonego urządzenia.

Szybkie ładowanie akumulatora może nie być obsługiwane i/lub ładowanie może trwać dłużej w
przypadku niektórych urządzeń przenośnych.

Po wyłączeniu funkcji dodatkowego ładowania dla portów [
1] i [
2 ], z tych portów
można korzystać w celu ładowania ze standardową prędkością lub przesyłania danych.

Jeśli do portów [
1] lub [
2 ] zostanie podłączone urządzenie przy użyciu interfejsu USB
2.0 lub starszego, a funkcja dodatkowego ładowania jest włączona, przesył danych nie będzie
możliwy. Przesył danych będzie możliwy po podłączeniu urządzenia obsługującego interfejs USB
3.0.
※ Porty mogą nie obsługiwać nowych urządzeń USB, które zostaną wprowadzone na rynek w
przyszłości.

Po podłączeniu urządzeń, np. myszy, klawiatury lub urządzenia pamięci masowej, obsługujących
interfejs USB 2.0 lub starszy do portów [
1] lub [
2 ] należy wyłączyć funkcję
dodatkowego ładowania.

Jeśli funkcja dodatkowego ładowania jest włączona w ustawieniach menu ekranowego OSD,
urządzenia podłączone do portów USB, numery od 1 do 4, na monitorze są ponownie wykrywane.
Pozwoli to zapewnić optymalną prędkość ładowania.
※ Przed włączeniem funkcji dodatkowego ładowania należy zapisać wszystkie otwarte pliki
znajdujące się na urządzeniach pamięci masowej podłączonych do portów USB.
6.4.1 Konfiguracja funkcji Dodatkowe ładowanie USB
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Dodatkowe ładowanie USB i nacisnąć przycisk
[
4
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
] na produkcie.
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu USB1 lub USB2 i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
6 Konfiguracja i zerowanie
93
6
Konfiguracja i zerowanie
! $
Ustaw tryb dodatkowego
"%!=
. !
"['
&""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -
&""%!=
% ")(
[ :%!=]
:F
Auto
&""%!=
USB1
USB1
USB2
( USB2
% ")(
[ F%!=]
( 
Wył.: Wyłączanie funkcji Dodatkowe ładowanie USB.

Włączona: Włączenie funkcji w celu szybkiego naładowania urządzenia źródłowego
podłączonego do portu USB 3.0.
5
6
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
94
6
6.5
Konfiguracja i zerowanie
Tryb PC/AV
Ustaw opcję Tryb PC/AV na AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. Opcja ta jest przydatna przy
oglądaniu filmów.

Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) lub HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R)) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk
, aby wyświetlić menu ekranowe
OSD. Dostępne są tryby PC lub AV.
6.5.1 Konfiguracja opcji Tryb PC/AV
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
3
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
produkcie.
], aby przejść do menu Tryb PC/AV i nacisnąć przycisk [
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) albo
4
] na produkcie.
] na
HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R) i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
! $
Ustaw AV, aby
,"& * . !
"['
&""%!=
*[ ]X‡
:F
,'[ Auto
& "_ -
U24E850R
Tryb PC/AV
Tryb PC/AV
Wybierz tryb PC/AV
'_ -,'[ Wybierz tryb PC/AV
'_ -[
,'[
PC
,'[
[
AV
[
PC
AV
Tryb PC/AV
,'[
PC
Wybierz tryb PC/AV
'_ -9
HDMI.
[
HDMI
PC
AV
6 Konfiguracja i zerowanie
95
6
Konfiguracja i zerowanie
U28E850R / U32E850R
Tryb PC/AV
Wybierz tryb PC/AV
'_ -,'[ Tryb PC/AV
,'[
PC
,'[
[
AV
Wybierz tryb PC/AV
'_ -9
[.
[
PC
:
:
AV
F
F
Tryb PC/AV
,'[
PC
Wybierz tryb PC/AV
'_ -9
HDMI1.
[
Tryb PC/AV
,'[
PC
[
PC
HDMI 1
PC
HDMI 1
HDMI 2
AV
HDMI 2
Wybierz tryb PC/AV
'_ -9
HDMI2.
PC
AV
5
6
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
96
6
6.6
Konfiguracja i zerowanie
DisplayPort Wer.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji danych 2.

Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz.
W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.

Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) lub HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R)) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk [
], aby wyświetlić menu ekranowe
OSD. Dostępne są ustawienia 1.1 lub 1.2.

W przypadku wybrania ustawienia 1.1 maksymalna rozdzielczość ekranu zostanie zredukowana
do 2560 x 1440 z uwagi na ograniczenia prędkości transmisji HBR1.
6.6.1 Konfiguracja opcji DisplayPort Wer.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu DisplayPort Wer. i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
System
FreeSync
* ,', ,', ::
*9)=8:+
:F*9)=8F
"['
&""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -

4
5
::
Auto
:F
1.1 / 1.2
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
97
6
6.7
Konfiguracja i zerowanie
Wykrywanie źródła
Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła.
Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
6.7.1 Konfiguracja opcji Wykrywanie źródła
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Wykrywanie źródła i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
! $
. !
& ',*
"& "_ -
9
"['
&""%!=
*[ ]X‡
,'[ & "_ -
4
5
Auto
8 :F
Auto

Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.

Ręczn.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
98
6
6.8
Konfiguracja i zerowanie
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
6.8.1 Konfiguracja opcji Powt. przycisków
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Powt. przycisków i nacisnąć przycisk [
] na
produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
System
Powt. przycisków
Przyspieszenie
[ " -" &
1s
Konfigurowanie czasu
&)
przycisku.
2s
Bez powtarzania

Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez
powtarzania, polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4
5
Naciśnij przycisk [
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
99
6
6.9
Konfiguracja i zerowanie
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
6.9.1 Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
3
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu System i nacisnąć przycisk [
] na produkcie.
Naciskać przycisk [
], aby przejść do menu Przywróć wszystko i nacisnąć przycisk [
]
na produkcie.
Pojawi się poniższy ekran.
System
[" , &-"
Przyspieszenie
Przywrócenie
@* > "
$'>" &>
, $ -", & [ " -" &
:V]\VWNLHGRP\śOQHXVWDZLHQLD
ZȠPHQX]RVWDQąSU]\ZUyFRQH
&]\QDSHZQRFKFHV]]UHVHWRZDć"
7DN
4
5
Naciśnij przycisk [
1LH
], aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk [
].
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
6 Konfiguracja i zerowanie
100
7
7.1
Menu Informacje i inne
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Informacja
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
7.1.1 Wyświetlanie menu Informacja
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
2
Nacisnąć przycisk [
], aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
], aby przejść do menu Informacja. Zostaną wyświetlone informacje o
aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.
Pojawi się poniższy ekran.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
Informacja
Informacja
Obraz
Obraz
PIP/PBP
PIP/PBP
"& "
"& "
! $
! $
HDMI
**** x ****
‹‹& ‹‹
Informacja
HDMI 1
**** x ****
‹‹& ‹‹
Informacja
PBP
Informacja
Informacja
Obraz
Obraz
PIP/PBP
PIP/PBP
"& "
"& "
! $
Informacja
HDMI
**** x ****
‹‹& ‹‹
! $
DisplayPort
**** x ****
‹‹& ‹‹
Informacja
HDMI 1
**** x ****
‹‹& ‹‹
HDMI 2
**** x ****
‹‹& ‹‹
PIP
Informacja
Informacja
Obraz
Obraz
PIP/PBP
PIP/PBP
"& "
"& "
! $
Informacja
HDMI
**** x ****
‹‹& ‹‹
DisplayPort
**** x ****
‹‹& ‹‹
! $
Informacja
HDMI 1
**** x ****
‹‹& ‹‹
HDMI 2
**** x ****
‹‹& ‹‹
7 Menu Informacje i inne
101
7
7.2
Menu Informacje i inne
Regulacja opcji Jasność, Kontrast i Głośność na ekranie
początkowym
Wyregulować opcję Jasność, Kontrast, Głośność za pomocą przycisków [
] na ekranie startowym,
na którym menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.
Jasność

SAMSUNG
To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGIC
Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Int. oszcz. ener..

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast

1
SAMSUNG
Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja MAGIC
Bright działa w trybie Kino lub Kontrast
dynamiczny.

To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla
opcji Rozmiar ustawienie:
(tryb PBP).
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran
menu), aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk [
].
Pojawi się poniższy ekran.
100
Kontrast
2
Naciśnij przycisk [
], aby przejść odpowiednio do ustawień opcji Jasność, Kontrast i
Głośność.
3
Dostosuj ustawienie opcji Jasność, Kontrast, Głośność za pomocą przycisków [
].
Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
7 Menu Informacje i inne
102
8
8.1
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Program "Easy Setting Box" pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
8.1.1 Instalacja oprogramowania
1
2
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
Uruchom instalację programu "Easy Setting Box".
Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny "Easy Setting Box" na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
4
Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji, kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.

Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.

Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona "Easy Setting
Box" nie zostanie utworzona.

W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu "Easy Setting Box"
Na instalację programu "Easy Setting Box" może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Sprzęt

Przynajmniej 32 MB pamięci

Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
8 Instalacja oprogramowania
103
8
Instalacja oprogramowania
8.1.2 Usuwanie programu
Kliknij przycisk Start, wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj lub
usuń programy.
Wybierz na liście programów pozycję "Easy Setting Box" i kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
8 Instalacja oprogramowania
104
9
9.1
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed skontaktowaniem
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
9.1.1 Testowanie produktu
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
2
3
4
Wyłącz komputer i monitor.
Odłączyć kabel od produktu.
Włączenie urządzenia.
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
9.1.2 Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. "10.2 Tabela trybu
standardowego") na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
9.1.3 Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Problem
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu i do komputera i czy złącza są
mocno wciśnięte. (Zob. "2.2 Podłączanie i
korzystanie z komputera")
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
105
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z ekranem
Problem
Rozwiązanie
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie
włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
prawidłowo. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel
sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony
do produktu. (Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie
z komputera")
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora
jest włączone.
Pojawia się komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z
karty graficznej przekracza maksymalną
rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w
przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość pod kątem parametrów produktu,
korzystając z Tabeli standardowych trybów
sygnału (strona 112).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na
zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
(Zob. "2.2 Podłączanie i korzystanie z
komputera")
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość
komputera zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie, w razie
potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z
informacjami w Tabeli trybu standardowego
(strona 112) w niniejszej instrukcji i informacjami w
menu Informacja produktu.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Wyregulować opcje Jasność (strona 50) i
Kontrast (strona 51).
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
(Zob. "3.5 Kolor")
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte
cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
(Zob. "3.5 Kolor")
(Zob. "3.5 Kolor")
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a
dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub
porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
106
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem z dźwiękiem
Problem
Brak dźwięku.
Rozwiązanie
Sprawdzić połączenie urządzenia audio lub
dostosować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo
jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej
komputera lub w oprogramowaniu.
Problem z urządzeniem źródłowym
Problem
Podczas uruchamiania komputera słychać
sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać
sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące
się w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na
funkcje ani wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
107
9
9.2
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.






Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Monitor i w menu
Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość
odświeżania.
Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Ustawienia
ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i
wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu
w menu Ustawienia monitora.
Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Rozdzielczość ekranu
Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i
dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w
menu Ustawienia monitora.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
108
9
Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytanie
Jak dostosować
rozdzielczość?
Odpowiedź






Jak ustawić tryb oszczędzania
energii?






Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
kompozycje
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ekran
Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Personalizacja
Ustawienia ekranu i
zmień rozdzielczość.
Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i
personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień
rozdzielczość.
Windows 8: Otwórz Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość,
i zmień rozdzielczość.
Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić
rozdzielczość.
Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii,
otwórz Panel sterowania
Ekran
Ustawienia
wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub USTAWIENIA
BIOS na komputerze.
Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania lub
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel
sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania lub USTAWIENIA BIOS
na komputerze.
Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz
Ustawienia
Panel sterowania
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Wygaszacz ekranu
Opcje zasilania
lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy
wybrać opcje menu Ustawienia
Personalizacja
Ekran
blokady
Ustawienia limitu czasu ekranu
Zasilanie i
uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera
lub karty graficznej.
9 Instrukcja rozwiązywania problemów
109
10
Dane techniczne
10.1 Ogólne
Nazwa modelu
Panel
U24E850R
U28E850R
Wymiary
23,5 cali (59 cm)
28 cali (70 cm)
Obszar
wyświetlania
521,28 mm (poziomo) x
293,22 mm (pionowo)
620,93 mm (poziomo) x
341,28 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,4525 mm (poziomo) x
0,13575 mm (pionowo)
0,16 mm (poziomo) x
0,16 mm (pionowo)
Zasilanie
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary (szer. x
wys. x głęb.) /
Waga
Bez podstawy
561,0 x 336,1 x 59,3 mm
661,1 x 384,5 x 60,7 mm
Z podstawą
MAKS.: 561,0 x 527,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MAKS.: 661,1 x 551,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
MIN.: 561,0 x 397,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MIN.: 661,1 x 421,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
Mocowanie VESA
100 x 100 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
10 Dane techniczne
110
10
Dane techniczne
Nazwa modelu
Panel
U32E850R
Wymiary
31,5 cali (80 cm)
Obszar
wyświetlania
696,96 mm (poziomo) x 392,04 mm (pionowo)
Plamka
matrycy
0,1815 mm (poziomo) x 0,0605 mm (pionowo)
Zasilanie
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od
kraju.
Wymiary (szer. x
wys. x głęb.) /
Waga
Bez podstawy
740,3 x 439,8 x 67,7 mm
Z podstawą
MAKS.: 740,3 x 623,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
MIN.: 740,3 x 493,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
Mocowanie VESA
100 x 100 mm
(do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do
montażu)
Środowisko
pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
10 Dane techniczne
111
10
Dane techniczne
10.2 Tabela trybu standardowego

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. Dlatego ustawienie rozdzielczości innej niż
podana może spowodować obniżenie jakości obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybór
optymalnej rozdzielczości podanej dla rozmiaru ekranu danego produktu.

Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor
LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60
Hz w monitorze CDT przed wymianą.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 135 kHz (DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 – 75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Rozdzielczość
maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Nazwa modelu
Synchronizacja
U24E850R
Częstotliwość pozioma
24 – 75 Hz (HDMI)
U28E850R / U32E850R
30 – 135 kHz (DisplayPort / MINI DP)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 – 75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Rozdzielczość
maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość
ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego
trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED.
W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty
graficznej.
10 Dane techniczne
112
10
Dane techniczne
U24E850R (Displayport / MINI DP / HDMI)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Dane techniczne
113
10
Dane techniczne
U28E850R / U32E850R (HDMI1)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Dane techniczne
114
10
Dane techniczne
U28E850R / U32E850R (HDMI2 / Displayport / MINI DP)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
taktowania
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany
cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
10 Dane techniczne
115
10
Dane techniczne

Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu
naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością
odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz).

Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty
graficznej.
10 Dane techniczne
116
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez
klienta)
W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.

Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych. (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.)

Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.

Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.

Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.

Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:

Uderzenia lub upadku;

Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;

Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;

Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
Dodatek
117
Dodatek

Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności

Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)

Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
Dodatek
118
Dodatek
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że
po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatek
119
Dodatek
Terminologia
OSD
Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej
jakości obrazu. Umożliwia zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za
pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.
Gamma
Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach.
Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu, a regulowanie menu Gamma wpływa tylko
na jasność średnią.
Skala szarości
Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów, które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów
między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami
w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Zmiana skali
szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu.
Prędkość skanowania
Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania
ekranu. Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie, choć
odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością
skanowania, którą mierzy się w hercach (Hz). Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza,
że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę, Częstotliwość skanowania ekranu zależy od
parametrów kart graficznych komputera i monitora.
Częstotliwość pozioma
Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). Piksele są nadawane w
liniach poziomych, które następnie są układane pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość pozioma,
mierzona w kHz, informuje, ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie
monitora. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza, że linie poziome tworzące obraz są
nadawane 85000 razy na sekundę. Częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz.
Częstotliwość pionowa
Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz, informuje, ile
obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Wartość 60 częstotliwości
pionowej oznacza, że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. Częstotliwość pionowa, nazywana
także „częstotliwością odświeżania”, wypływa na migotanie ekranu.
Dodatek
120
Dodatek
Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych, które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, które odpowiada
potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie.
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Na przykład rozdzielczość 1920 × 1200 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i
1200 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Plug & Play
Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i
komputerem, tworząc optymalne środowisko wyświetlania.
Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.
Dodatek
121
Indeks
C
Ogólne 110
Czas powtarzania klawisza 99
Ostrość 52
Czas reakcji 61
Czerń HDMI 57
Czynności wstępne 38
P
Podłączanie i korzystanie z komputera 38
Prawa autorskie 7
D
Prawidłowa postawa przy produkcie 18
DisplayPort Wer 97
Przywróć wszystko 100
Dodatkowe ładowanie USB 93
Pytania i odpowiedzi 108
E
R
Easy Setting Box 103
Rozmiar obrazu 62
Elementy 20
S
F
SAMSUNG MAGIC Angle 55
FreeSync 85
SAMSUNG MAGIC Bright 48
Sprawdzanie zawartości 19
I
INFORMACJE 101
T
Instalacja 28
Tabela trybu standardowego 112
Inteligentne oszczędzanie energii 88
Terminologia 120
Tr oszczędz oczu 59
J
Jasność 50, 82
Tryb gry 60
Tryb PC/AV 95
Język 83
W
K
Kontrast 51
Korzystanie z produktu jako koncentratora
USB 44
Wykrywanie źródła 98
Wył czasowy Plus 89
Wymagania które należy spełnić przed
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung 105
Wyświetlanie godziny 84
O
Obracanie monitora 37
Z
Odpowiedzialność za odpłatne usługi koszty
ponoszone przez klienta 117
Zasady bezpieczeństwa 10
Indeks
122
Indeks
Zasady utylizacji 119
Indeks
123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising