Samsung | C34J791WTU | User manual | Samsung Zakrzywiony monitor 34” CJ791 Instrukcja obsługi

Samsung Zakrzywiony monitor 34” CJ791 Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Monitor zakrzywiony
CJ79*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu
poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Obraz
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Podłączanie i korzystanie z komputera
21
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
21
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
22
Podłączanie za pomocą kabla DP
22
Podłączanie za pomocą kabla Thunderbolt™ 3 lub
kabla USB typu C
23
Podłączanie słuchawek
24
24
Podłączanie kabla zasilania
Przygotowania
Części
9
Panel sterowania
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Tr.
oszczędz. oczu
13
Konfigurowanie ustawienia Głośność
13
Typy portów
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci
USB
15
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
17
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
17
Instalacja
Odłączanie podpórki
Montaż wspornika ściennego
Montaż podstawy
21
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Jasność
29
Kontrast
29
Ostrość
29
Kolor
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
Czerń HDMI
30
Tr. oszczędz. oczu
30
Podłączanie produktu do komputera jako
koncentratora USB
Podłączanie komputera do produktu
Używanie produktu jako koncentratora USB
Porządkowanie podłączonych kabli
24
24
25
26
Tryb gry
30
Czas reakcji
30
Rozmiar obrazu
31
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
27
Regulacja ekranu
31
Instalacja sterownika
27
Raport kalibracji
31
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
27
18
18
19
20
2
Spis treści
PIP/PBP
System
Instrukcja rozwiązywania problemów
Tryb PIP/PBP
32
DisplayPort Wer.
37
Rozmiar
33
Tryb HDMI
37
Pozycja
33
FreeSync
38
Źródło dźwięku
33
Oszcz. ener. plus
39
Źródło
34
Wyłącznik czasowy
39
Rozmiar obrazu
34
Tryb PC/AV
40
Kontrast
35
Wykrywanie źródła
40
Dane techniczne
Hub USB
40
Ogólne
45
Powt. przycisków
40
Tabela standardowych trybów sygnału
46
Wł. lampkę LED
40
Przywróć wszystko
40
Informacja
40
Wyśw. ekranowy
Przezroczyst.
36
Pozycja
36
Język
36
Czas wyświetlania
36
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
41
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
42
Testowanie produktu
42
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
42
Sprawdź, co następuje.
42
Pytania i odpowiedzi
44
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
48
48
48
48
41
41
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Zasady bezpieczeństwa
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może
spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była
taka, jak podano poniżej, lub większa.
Ostrzeżenie
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane
są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
4
Czyszczenie
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
3
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
6
Włączyć produkt i komputer.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie
stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu
w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu
w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut
w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Części
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych
trybach wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
Dioda LED zasilania
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (System → Wł.
lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję
z powodu odmiennych funkcji.
Dioda LED
zasilania
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć
Menu ekranowych przycisków
odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
Głośnik
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
Przycisk JOG
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
charakterystyką posiadanego produktu.
W GÓRĘ
W PRAWO
W LEWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
W DÓŁ
Wróć
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
――Na stronie przycisków funkcyjnych widać, czy tryb Tr. oszczędz. oczu jest włączony.
: Włączona
: Wył.
Tr. oszczędz. oczu
Głośność
Funkcje
Tr. oszczędz.Oczu Wył.
••
/
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Tr. oszczędz. oczu.
••
: Regulacja opcji Głośność.
••
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału
wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja PIP/PBP.
Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/PBP.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Tr.
oszczędz. oczu
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast lub Tr. oszczędz. oczu
można regulować, naciskając przycisk JOG w górę lub w dół.
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować, naciskając
przycisk JOG w lewo lub w prawo.
50
Głośność
Wycisz
Kontrast
Wył.
Tr. oszczędz. oczu
Jasność
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Tr. oszczędz. oczu
Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek
lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%, a następnie
ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z
głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG
wybrać pozycję poniżej.
――Aby wyłączyć funkcję Wycisz, należy zwiększyć bądź zmniejszyć wartość ustawienia Głośność.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
13
Typy portów
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego
produktu.
1
2
DC 24V
Gniazdo
HDMI IN
DP IN
SERVICE
Opis
DC 24V
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
HDMI IN
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI/DVI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel Thunderbolt™ 3.
Przeznaczony dla techników serwisu.
SERVICE
――Ten port jest wykorzystywany wyłącznie w trakcie serwisowania i nie pełni
innych funkcji. Do tego portu nie należy podłączać żadnych przewodów.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
1
2
Te porty są dostępne, jeśli komputer jest podłączony do portu
Thunderbolt™ 3 za pomocą kabla Thunderbolt™ 3 lub kabla USB typu C.
14
Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB
1
2
Włożyć dysk USB do portu USB oznaczonego niebieską ramką, jak pokazano na rysunku poniżej.
Aktualizację oprogramowania za pomocą pamięci USB można przeprowadzić jedynie, jeśli ekran
monitora pracuje normalnie lub jeśli wyświetla się na nim sygnał kontrolny.
Gdy na ekranie monitora pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, w celu
zaktualizowania oprogramowania należy wybrać opcję Yes.
Do you want to update via USB?
Yes
No
Sprawdź kabel sygnałowy
HDMI
USB
3
1
2
Gdy na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony na poniższym rysunku, należy wybrać opcję
Yes.
Update now
Gdy wyświetli się obraz przedstawiony na rysunku poniżej, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5
sekund przycisk strzałki w dół.
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Yes
4
Wył.
No
Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
0%
15
Uwaga
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
1
Przed aktualizacją za pomocą dysku USB dysk należy sformatować do formatu FAT32.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
2
Plik aktualizacji musi mieć rozszerzenie .BIN. Na dysku USB może się znajdować tylko plik BIN.
3
Upewnić się, że nazwa pliku aktualizacji odpowiada nazwie wersji oprogramowania wyświetlanej w
menu OSD. Na przykład m-J********-****.*[4-cyfrowa liczba].bin — pierwsza połowa nazwy „mJ********-” musi się zgadzać, a jej druga połowa ****.*[4-cyfrowa liczba], która wskazuje numer
wersji i sumę kontrolną, może być inna. Plik aktualizacji musi znajdować się w katalogu głównym.
4
Aby pozostać przy bieżącej wersji lub powrócić do niższej wersji, nazwę pliku można zmienić na
m-J********-0000.0[4-cyfrowa liczba] i dalej postępować tak samo.
5
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat No valid update files found. Please check your USB device and
try again., przypuszczalnie nastąpiło jedno z poniższych:
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
USTAWIENIE GÓRNE:
-14,0˚(±4,0˚) - 22,0˚(±4,0˚)
USTAWIENIE DOLNE:
-2,0˚(±4,0˚) - 34,0˚(±4,0˚)
100,0 mm ±5,0 mm
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Aby uniknąć uszkodzenia produktu podczas regulacji nachylenia, należy popchnąć lub pociągnąć
górną środkową część produktu, przytrzymując jednocześnie górną część podstawy.
No
‒‒ Do portu USB oznaczonego niebieską ramką nie włożono żadnego dysku USB.
‒‒ Użyto pamięci USB o nieobsługiwanym systemie plików.
‒‒ Pamięć USB nie zawiera poprawnych plików z aktualizacją. (Brak plików z aktualizacją lub pliki
mają nieprawidłowe nazwy).
6
Nie należy wyłączać monitora. Należy zadbać, aby proces aktualizacji nie został przerwany. W
przypadku przerwania tego procesu przywrócona zostanie fabryczna wersja oprogramowania
monitora.
――Należy pamiętać, że wersja ta może być inna od wersji istniejącej przed rozpoczęciem aktualizacji, jeśli
wcześniej przeprowadzano dodatkowe aktualizacje.
――Przed aktualizacją należy się upewnić, że dla opcji Hub USB wybrano ustawienie Włączona.
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
•• Podczas przenoszenia lub regulacji wysokości
monitora nie należy chwytać za ekran. Może to
doprowadzić do uszkodzenia monitora.
•• W trakcie przenoszenia monitor należy trzymać
za dolne rogi lub krawędzie.
•• Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
•• Nie umieszczaj rąk pod korpusem podstawy.
•• Należy zachować szczególną ostrożność, aby
ręka nie utknęła w obszarze dostosowywania
wysokości. Może to spowodować uraz ręki.
••
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
17
Instalacja
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
2
3
4
B
A
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
Trzymając stojak jedną ręką, kciukiem drugiej ręki
zdjąć LEWĄ POKRYWĘ SŁUPKA STOJAKA zgodnie z
kierunkiem strzałki.
Odkręć śruby A i B .
Podnieś i wymontuj podstawę.
――Śruby służą również do montowania wspornika
ściennego. Należy zadbać o to, aby nie zgubić
wkrętów.
dołączona do monitora.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
18
Montaż wspornika ściennego
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub
zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
3
4
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od bazy
podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby Śruby standardowe
zgodne ze standardem
VESA w milimetrach
A Zamontuj wspornik ścienny we wskazanym miejscu.
C34J791WT*
B Uchwyt wspornika naściennego
――Wspornika ściennego nie należy montować, gdy monitor jest włączony. Może to spowodować porażenie
Ustawić elementy B i A obudowy monitora w jednej linii, a następnie mocno przykręcić śrubami
pochodzącymi ze stojaka (str.18).
100,0 x 100,0
M4
Liczba szt.
4 EA
prądem i obrażenia ciała.
19
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
2
3
4
B
A
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
Zamocuj podstawę w tylnej części monitora,
zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
Obracaj śruby A i B , aby zamocować element.
Jedną ręką chwycić stojak, a drugą ręką założyć
LEWĄ POKRYWĘ SŁUPKA STOJAKA w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Należy się upewnić, że strzałka nadrukowana
po stronie wewnętrznej i strzałka ▲ po stronie
zewnętrznej LEWEJ POKRYWY SŁUPKA
STOJAKA znajdują się u dołu. LEWEJ POKRYWY
SŁUPKA STOJAKA nie można zamontować, jeśli
nadrukowane symbole są odwrócone.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
dołączona do monitora.
5
Po zamocowaniu stojaka ustaw produkt pionowo.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
20
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
1
Należy sprawdzić kształt obu końcówek kabla dołączonego do monitora oraz kształt i umiejscowienie
odpowiadających im portów na monitorze i urządzeniach zewnętrznych.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
2
Przed podłączeniem kabli sygnałowych należy odłączyć od zasilania przewody zasilające monitora
i urządzeń zewnętrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
zwarcia lub przetężenia.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
3
Po podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych należy ponownie podłączyć do zasilania przewody
zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych.
4
Przed rozpoczęciem korzystania z zainstalowanego monitora należy przeczytać podręcznik
użytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania się ze środkami ostrożności i
wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
HDMI IN
――Aby uzyskać optymalną rozdzielczość, należy stosować kartę graficzną oraz przewód HDMI zgodne z
interfejsem HDMI 2.0. Należy się upewnić, że karta graficzna obsługuje interfejs HDMI 2.0. Informacje na ten
temat można znaleźć na stronie internetowej producenta karty.
――Wybrać wersję interfejsu HDMI. Wersja 2.0 obsługuje częstotliwość odświeżania wynoszącą maksymalnie 100 Hz,
a wersja 1.4 obsługuje częstotliwość odświeżania wynoszącą maksymalnie50 Hz.
――W przypadku stosowania trybu dwóch monitorów z obsługą interfejsu HDMI 2.0 wyłączenie tego trybu po
włączeniu monitora lub przełączeniu go na tryb energooszczędny może wpłynąć na sposób wyświetlania
okien i inne ustawienia.
21
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
Podłączanie za pomocą kabla DP
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
HDMI IN
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.
DP IN
――Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3440 x 1440 z częstotliwością 100 Hz, należy użyć kabla DP
obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3440 x 1440 i częstotliwości 100 Hz. Należy upewnić się,
że karta graficzna źródła sygnału DP obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3440 x 1440 z
częstotliwością 100 Hz.
22
Podłączanie za pomocą kabla Thunderbolt™ 3 lub kabla
USB typu C
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
Przed rozpoczęciem ładowania notebooka należy się upewnić, czy obsługuje on funkcję ładowania.
Wiele komputerów obsługujących technologię Thunderbolt 3 nie obsługuje funkcji ładowania z poziomu
portu USB typu C. Niektóre komputery można ładować wyłącznie za pomocą dołączonych przez
producenta adapterów. Z uwagi na fakt, że dostępne na rynku notebooki różnią się od siebie, nie można
zagwarantować, że nasz produkt będzie w stanie ładować wszystkie rodzaje notebooków za pomocą
portu Thunderbolt™ 3.
W odróżnieniu od urządzeń USB urządzenia z technologią Thunderbolt 3, zanim zostaną rozpoznane
przez system, wymagają uwierzytelnienia w programie Thunderbolt firmy Intel.
――Podłączanie i odłączanie urządzeń z technologią Thunderbolt trwa stosunkowo długo, dlatego nie należy
szybko podłączać i odłączać kabla sygnałowego ani zasilającego. W przeciwnym razie urządzenia mogą zostać
uszkodzone.
――W przypadku portu
maksymalna dopuszczalna moc ładowania to 85 W. W przypadku portu
maksymalna dopuszczalna moc ładowania to 15 W. Szybkość ładowania zależy od notebooka podłączonego
do produktu.
――Należy się upewnić, że kabel Thunderbolt™ 3 lub USB typu C jest zgodny ze specyfikacją technologii
Thunderbolt™ 3 lub standardu USB typu C. W przeciwnym razie urządzenia mogą zostać uszkodzone. Zaleca
się użycie kabla marki Samsung.
――W przypadku podłączenia produktu do notebooka obsługującego standard USB typu C maksymalna
Zgodnie ze specyfikacją USB Power Delivery 3.0 nasz produkt umożliwia ładowanie notebooka
podłączonego do niego przy użyciu kabla Thunderbolt™ 3.
Aby w pełni wykorzystać potencjał technologii Thunderbolt™ 3, do produktu za pomocą kabla
Thunderbolt™ 3 należy podłączyć komputer obsługujący tę technologię i upewnić się, że wszystkie
podłączone urządzenia i kable zostały zatwierdzone przez firmę Intel Thunderbolt. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera oficjalna witryna internetowa firmy Intel.
częstotliwość pionowa obsługiwana przez produkt przy rozdzielczości maksymalnej (3440 x 1440) wynosi
60 Hz.
――Ze względu na zachowanie zgodności z technologią Thunderbolt™ produkt ten nie może wyświetlać obrazu z
telefonów obsługujących wyświetlacze USB typu C. Rozwiązanie tego problemu może wymagać aktualizacji
oprogramowania wbudowanego dostarczonego przez producenta telefonu.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zaktualizować program BIOS, oprogramowanie
wbudowane Thunderbolt oraz oprogramowanie Thunderbolt komputera do najnowszych wersji — aby to
zrobić, należy odwiedzić oficjalną witrynę internetową producenta komputera.
Chociaż w urządzeniu znajdują się dwa porty Thunderbolt™ 3, tylko pierwszy host podłączony do
portu Thunderbolt™ 3 zostanie rozpoznany jako urządzenie tego typu. Szczegóły dotyczące danych
technicznych połączenia za pomocą portu Thunderbolt™ 3 można znaleźć na oficjalnej stronie
internetowej technologii Thunderbolt.
Obsługa podwójnego wyświetlania (połączenie łańcuchowe) zależy od komputera i podłączonego kabla
Thunderbolt™ 3. Port Thunderbolt™ 3 w komputerze musi obsługiwać podwójny wyjściowy sygnał 4
K przy 60 Hz, a potrzebny kabel Thunderbolt™ 3 należy zakupić osobno. Szczegółowe parametry kabla
Thunderbolt™ 3 można znaleźć w oficjalnej witrynie technologii Thunderbolt.
23
Podłączanie produktu do komputera jako
koncentratora USB
Podłączanie słuchawek
Podłączanie komputera do produktu
――Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla Thunderbolt™ 3 lub kabla USB typu C można
go używać jako koncentratora USB. Dzięki temu urządzenia wejściowe można podłączyć bezpośrednio do
Podłączanie kabla zasilania
produktu i sterować nimi bez konieczności podłączania ich do komputera.
Aby używać produktu jako koncentratora USB, należy podłączyć go do komputera PC za pomocą kabla
USB typu C lub kabla Thunderbolt™ 3.
DC 24V
HDMI IN 1
1
2
3
1
Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz
transformatorowy do gniazda DC 24V z tyłu produktu.
2
Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3
Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
Podłączyć kabel Thunderbolt™ 3 lub kabel USB typu C do portu
komputera.
z tyłu produktu i portu
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
24
Używanie produktu jako koncentratora USB
――Wydajność może się różnić w zależności od wersji interfejsu USB obsługiwanego przez urządzenie zewnętrzne.
――Zewnętrzny dysk twardy wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Należy pamiętać o jego podłączeniu do
Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie
różnych urządzeń źródłowych.
źródła zasilania. (Dalsze informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia.)
――Koncentrator USB podłączony do komputera przenośnego oferującego ograniczoną obsługę portów USB typu
Komputera nie można połączyć z wieloma urządzeniami źródłowymi równocześnie, ponieważ jest on
wyposażony w ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych. Funkcja HUB produktu poprawia
wydajność pracy, umożliwiając podłączenie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu
równocześnie, bez podłączania ich do komputera.
C może działać niepoprawnie.
――Produkt nie obsługuje odtwarzania plików multimedialnych. W przypadku odtwarzania pliku na urządzeniu
USB produkt należy podłączyć do urządzenia źródłowego jako koncentrator USB, a następnie odtworzyć plik
na urządzeniu źródłowym.
――W razie problemów z portem USB spowodowanych działaniem systemu operacyjnego, programów lub
oprogramowania napędu należy się skontaktować z odpowiednim dostawcą.
――Z uwagi na pojawiające się na rynku różne urządzenia USB nie możemy zagwarantować, że nasze produkty
będą zgodne ze wszystkimi urządzeniami USB.
――Baterię można ładować w trybie oszczędzania energii, ale nie można jej ładować, kiedy urządzenie jest
wyłączone.
――Ładowanie urządzenia USB nie jest możliwe, jeśli przewód zasilający jest odłączony od gniazda elektrycznego.
――Urządzenie USB należy kupić oddzielnie.
Podłączenie do komputera wielu urządzeń źródłowych powoduje bałagan związany z zastosowaniem
wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu eliminuje tę niedogodność.
Podłączanie urządzeń przenośnych, na przykład odtwarzacza MP3 lub smartfona, do produktu
podłączonego do komputera. Umożliwia sterowanie urządzeniem za pośrednictwem komputera i
ładowanie akumulatora urządzenia.
――Funkcja ta nie będzie dostępna, jeśli dla opcji Hub USB wybrane będzie ustawienie Wył.. (System → Hub USB)
Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję z powodu odmiennych funkcji.
25
Porządkowanie podłączonych kabli
1
2
3
4
170 mm
Jedną ręką chwycić stojak, a kciukiem drugiej
ręki zdjąć DOLNĄ TYLNĄ POKRYWĘ zgodnie z
kierunkiem strzałki.
Trzymając stojak jedną ręką, kciukiem drugiej ręki
zdjąć LEWĄ POKRYWĘ SŁUPKA STOJAKA zgodnie
z kierunkiem strzałki.
Podłączyć przewody do odpowiednich portów.
Przeciągnąć przewody przez otwór w stojaku w
sposób pokazany na rysunku.
Upewnić się, że długość przewodów na odcinku
pokazanym na rysunku wynosi co najmniej 170
mm, tak aby przewody wisiały luźno.
Mocno naciągnięte przewody utrudniają założenie
LEWEJ POKRYWY SŁUPKA STOJAKA.
5
Jedną ręką chwycić stojak, a drugą ręką
zamocować DOLNĄ TYLNĄ POKRYWĘ w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
6
Jedną ręką chwycić stojak, a drugą ręką założyć
LEWĄ POKRYWĘ SŁUPKA STOJAKA w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
7
W ten sposób przewody są prawidłowo schowane.
Należy się upewnić, że strzałka nadrukowana
po stronie wewnętrznej i strzałka ▲ po stronie
zewnętrznej LEWEJ POKRYWY SŁUPKA
STOJAKA znajdują się u dołu. LEWEJ POKRYWY
SŁUPKA STOJAKA nie można zamontować, jeśli
nadrukowane symbole są odwrócone.
26
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich
sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
27
Rozdział 04
Obraz
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną
regulację kontrastu.
•• Wysoka jasność: Ustawianie maksymalnej jasności ekranu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
SAMSUNG
Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard,
opcję MAGIC
Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
28
Kolor
Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
MAGIC
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
koloru.
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Ostrość
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
Niestandardowe).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji
MAGICUpscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
SAMSUNG
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Tr. oszczędz. oczu
MAGICUpscale
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNGBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
Włączona trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego o
długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek
oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach
domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem
spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Czerń HDMI
Tryb gry
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe, ustawienie
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p i 1080p.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
/
/
(tryb PIP).
30
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu w
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
trybie AV.
(tryb PBP).
ustawienie:
――Ta opcja nie jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
Raport kalibracji
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
Dane do tego raportu są gromadzone w momencie wysyłki.
•• 21:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 21:9.
•• Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od zastosowanego sprzętu pomiarowego, miejsca
pomiaru, środowiska systemowego (komputera, karty graficznej itd.) oraz innych czynników.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
•• Sygnał wejściowy: HDMI
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
•• Każdy pomiar z tego raportu wykonano w chwili wysyłki w trybie Niestandardowe.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
•• W przypadku niektórych produktów niniejszy raport nie jest dostępny w menu, tylko dostarczony w
postaci wydruku.
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
(DisplayPort/HDMI: Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest wyłączona).
31
Rozdział 05
PIP/PBP
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Tryb PIP/PBP jest obsługiwany w systemie Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli ekran w
trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania → Ekran →
Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.)
Tryb PIP/PBP
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z włączoną funkcją
PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej źródeł sygnału
wejściowego. Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PIP/PBP.
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego urządzenia
źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego urządzenia jest
pokazywany w oknie wewnętrznym.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora, zależnie od
wydajności karty graficznej.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
――Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, zaleca się stosowanie kart graficznych z obsługą rozdzielczości WQHD+
(3440 x 1440).
――W trakcie stosowania trybu PIP/PBP automatyczna regulacja w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości
i częstotliwości nie jest możliwa, gdyż konieczna jest zgodność karty graficznej i systemu Windows. Dla
funkcji Tryb PIP/PBP wybrać ustawienie Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw optymalną
rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
――Jeśli występuje kilka sygnałów wejściowych o różnych częstotliwościach pionowych w trakcie korzystania z
trybu Tryb PIP/PBP, będzie stosowana niższa częstotliwość pionowa.
Jeśli na przykład częstotliwość sygnału wejściowego nr 1 wynosi 50 Hz, a sygnału nr 2 wynosi 100 Hz,
częstotliwość pionowa jest ustawiona na wartość 50 Hz.
Jeśli występują dwa źródła sygnału wejściowego o częstotliwości 100 Hz w trybie Tryb PIP/PBP, maksymalna
częstotliwość pionowa wynosi 60 Hz.
32
Źródło dźwięku
Rozmiar
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie PBP
wynosiła 1720 x 1440 (szer. x wys.).
――Biała przestrzeń pokazuje, czy źródłem dźwięku (Źródło dźwięku) jest obraz pokazywany w oknie głównym
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1720 x 720 (szer. x wys.).
czy wewnętrznym albo w prawej lub lewej części ekranu.
Tryb PIP
••
/
Tryb PBP
••
/
Pozycja
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
••
/
/
/
――Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
33
Źródło
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
Rozmiar obrazu
/
/
))
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
Określanie formatu obrazu dla okna wewnętrznego.
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
――Za wyjątkiem bieżącego źródła wejściowego, można wybrać dwa inne źródła wejściowe.
W trybie PC
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby wybrać
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Źródło obrazu na głównym ekranie będzie kolejno przełączane
ikonę
między DisplayPort → HDMI → Thunderbolt3 / USB-C.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Wybierz źródła sygnału dla urządzeń wyświetlonych na ekranie głównym i ekranach pobocznych.
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można przeprowadzić.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby wybrać
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Źródło obrazu na głównym ekranie będzie kolejno przełączane
ikonę
między DisplayPort → HDMI → Thunderbolt3 / USB-C.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany
na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
34
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Kontrast
Ustawianie opcji Rozmiar obrazu dla każdego z podzielonych ekranów.
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany
na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
35
Rozdział 06
Wyśw. ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
Język
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Ustawianie języka menu.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Pozycja
Pozwala regulować położenie menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
36
Rozdział 07
System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
Tryb HDMI
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Włącz tryb HDMI.
――Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu.
DisplayPort Wer.
――W przypadku zmiany wersji ekran może migać. Może zmienić się również wygląd okna konfiguracji na
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji danych 2.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort lub Thunderbolt3 / USB-C, a na ekranie wyświetlony
jest komunikat Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby
wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby 1.1 lub 1.2↑.
komputerze.
――W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
•• 1.4: Obsługiwany jest sygnał wejściowy w standardzie HDMI 1.4. W rozdzielczości minimalnej (3440 x 1440)
produkt obsługuje częstotliwość pionową do 50 Hz.
•• 2.0: Obsługiwany jest sygnał wejściowy w standardzie HDMI 2.0. W rozdzielczości minimalnej (3440 x 1440)
produkt obsługuje częstotliwość pionową do 100 Hz. W przypadku standardu 2.0 należy użyć karty graficznej
i standardowego przewodu obsługującego sygnał w standardzie HDMI 2.0.
37
FreeSync
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień
i oczekiwania na obraz.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać jeszcze
lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Ta funkcja przyjmuje wartość Wył., jeśli tryb Tryb PIP/PBP jest włączony.
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart graficznych
firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD, które
zapewniają obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej
stronie firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 285
•• Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 260X
•• Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości odświeżania
ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja działania
ekranu i wyświetlanych treści). W trakcie gry obraz na ekranie może migać.
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 500 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD RX VEGA Series
W przypadku wyboru trybu Najlepszy silnik należy ustawić maksymalną częstotliwość odświeżania
ekranu, aby zapewnić optymalne działanie funkcji FreeSync.
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Q & A → Jak
zmienić częstotliwość?
――Funkcja FreeSync wymaga uprzedniego zainstalowania obsługującej ją karty graficznej i sterownika firmy
Jak włączyć funkcję FreeSync?
AMD. Aby korzystać z funkcji FreeSync za pomocą sygnału wejściowego HDMI, należy uprzednio zainstalować
1
Dla funkcji FreeSync wybrać ustawienie Standardowy silnik lub Najlepszy silnik w menu OSD.
kartę graficzną i sterownik firmy AMD obsługujące standard HDMI 2.0. Należy również dla wersji produktu
2
Włączyć funkcję FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:
wybrać ustawienie HDMI 2.0.
――Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI albo DisplayPort.
Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DisplayPort.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy → AMD Radeon Settings → Display
Dla funkcji „AMD FreeSync” należy wybrać ustawienie „Wł.”. Jeśli ta funkcja nie została jeszcze
włączona, należy wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego materiału
wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie trybu
FreeSync na Standardowy silnik lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję
sterownika karty graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału
wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku monitora może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
38
Oszcz. ener. plus
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNGBright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po określonej liczbie godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z
przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy,
należy przejść do obszaru
→ System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
39
Tryb PC/AV
Powt. przycisków
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli szerokoekranowych obsługujących formaty 16:9, 16:10 i
21:9.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort lub Thunderbolt3 / USB-C, a na ekranie wyświetlony
jest komunikat Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby
wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby PC lub AV.
Wł. lampkę LED
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Wykrywanie źródła
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Przywróć wszystko
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Hub USB
Informacja
Opcja pozwalająca wskazać, czy ustawić koncentrator USB.
•• Wył.: Hub USB jest niedostępny.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
•• Włączona: Hub USB jest dostępny.
――Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję z powodu odmiennych funkcji.
――Podczas zmiany stanu Hub USB można podłączać tylko jedno urządzenie z obsługą złącza Thunderbolt.
40
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
41
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie
z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłączyć kabel od produktu.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
42
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Problem z dźwiękiem
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Brak dźwięku.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.46).
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Ustaw głośność dźwięku.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.46) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Sprawdź poziom głośności.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany. Może to
być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów komputerowych.
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
43
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
44
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C34J791WT*
Wymiary
Kategoria 34 (34,0 cali / 86,4 cm)
Obszar wyświetlania
797,22 mm (poziomo) x 333,72 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,23175 mm (poziomo) x 0,23175 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli 550 MHz
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu
DC produktu zawiera jego etykieta.
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez
Złącza sygnałowe
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
Warunki
Obsługa urządzenia
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
45
Tabela standardowych trybów sygnału
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 152 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
50 – 100 Hz
Rozdzielczość optymalna
3440 x 1440 przy 50 Hz (HDMI)
3440 x 1440 przy 60 Hz (DisplayPort, Thunderbolt)
Rozdzielczość maksymalna
3440 x 1440 przy 100 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
46
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP, HDMI2.0)
150,972
99,982
543,500
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć
negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――W zależności od wydajności i wersji karty graficznej oraz użytych przewodów (obsługa odpowiedniej wersji interfejsu HDMI lub DisplayPort itp.) optymalne ustawienia mogą być ograniczone.
47
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać
naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising