Samsung | S27E330H | User manual | Samsung Monitor Multimedialny 27" SE330 Instrukcja obsługi

Samsung Monitor Multimedialny 27" SE330 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
S27E330H
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed
wizytą technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
4
5
5
6
7
Przygotowania
Elementy monitora
Panel sterowania
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
9
9
10
11
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
Czerń HDMI
25
Czas reakcji
25
Czynności sprawdzające
18
Poł. w poziomie & Położenie pionowe
25
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB
(typ analogowy)
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie kabla zasilania
18
Zgrubne
25
18
19
19
19
Precyzyjne
25
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
20
Instalacja sterownika
21
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
21
Ustawienia ekranu
Jasność
22
12
13
13
14
Kontrast
22
Ostrość
22
Tr. oszczędz. oczu
23
15
Tryb gry
23
16
16
17
SAMSUNG MAGIC Bright
23
SAMSUNG MAGIC Angle
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Rozmiar obrazu
24
Konfiguracja odcienia
Czerwony
26
Zielony
26
Niebieski
26
Ton kolorów
27
Gamma
27
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Język
28
Poł.menu w poz. & Poł. menu w pion.
28
Czas wyświetlania
28
Przezroczyst.
28
2
Spis treści
Konfiguracja i zerowanie
Dane techniczne
Przywróć wszystko
29
Ogólne
36
Oszcz. ener. Plus
29
Tabela standardowych trybów sygnału
37
Wyłącznik czasowy
30
Tryb PC/AV
30
Powt. przycisków
30
Wykrywanie źródła
30
Wł. lampkę LED
30
INFORMACJE
31
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
39
39
39
39
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
32
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
33
33
33
33
Pytania & odpowiedzi
35
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ
WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
10 cm
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z
niebezpieczeństwem.
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
Symbole
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi
obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie układać zasilaczy prądu przemiennego/stałego jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza prądu przemiennego/stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu przemiennego/stałego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza prądu przemiennego/stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz prądu przemiennego/stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Ikony
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych
trybach wskazuje następujące stany:
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
Panel sterowania
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Aby przycisk na obudowie produktu zadziałał prawidłowo, należy go nacisnąć dokładnie w miejscu symbolu
/
/
/
/
Opis
. Naciśnięcie przycisku w innym miejscu może wywołać niewłaściwe działanie.
Dioda LED zasilania
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (KONF./
ZEROWANIE
Wł. lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być
wyposażone w tę funkcję z powodu odmiennych funkcji.
Po włączeniu ekranu nacisnąć przycisk . Wyświetli się przewodnik
po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć menu
Menu ekranowych przycisków ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć
odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
Dioda LED zasilania
Kopułkowy przycisk JOG
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Przesuń w GÓRĘ
Przesuń w PRAWO
Przesuń w LEWO
Przesuń w DÓŁ
Wróć
Naciśnięcie(Włączenie zasilania, potwierdzenie wyboru)
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
――Na stronie przycisków funkcyjnych widać, czy tryb Tr. oszczędz. oczu jest włączony.
: Włączona
: Wył.
Jasność
Autodopasowanie
Funkcje
Tr. oszczędz.Oczu Wył.
•• Naciśnięcie przycisku
/
: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Ostrość.
•• Naciśnięcie przycisku
/
: Automatyczna regulacja ustawień ekranu.
――Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli włączyć funkcję Autodopasowanie.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe.
•• Naciśnięcie przycisku
: Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk
przycisk
w celu wyświetlenia przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć
.
Naciśnięcie przycisku
/
/
/
: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
Naciśnięcie przycisku
: Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku
wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku
na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału
na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące menu OSD, nacisnąć przycisk
i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu.
KONF./ZEROWANIE
Dostępna jest opcja Wł. lampkę LED. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji INFORMACJE.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku
na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• OBRAZ
Jasność, Tryb gry, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• KOLOR
•• KONF./ZEROWANIE
Wybór funkcji
Oszcz. ener. Plus
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku
na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Kopułkowy przycisk JOG
Po wyświetleniu strony skrótów klawiszowych korzystając z kopułkowego przycisku JOG można
dostosować ustawienia opcji Jasność, Kontrast i Ostrość na ekranie początkowym.
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
Zmiana źródła sygnału
Ostrość
NACIŚNIĘCIE przycisku
przez 2 sekundy
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Kopułkowy przycisk JOG
/
Czynność
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
100
Jasność
Wyłączenie zasilania
Kontrast
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Ostrość
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
Przejście do kolejnego piętra menu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
MAGIC
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
-1,0° (±1,0°) ~ 20,0° (±2,0°) (tylko modele LS27E330HZ*)
•• Nachylenie produktu można regulować.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
Gniazdo
Opis
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub
kabla HDMI/DVI.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.
Podłączanie do zasilacza prądu przemiennego/stałego.
13
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje
na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Urządzenie blokujące sprzedawane jest oddzielnie.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
14
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
A
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
3
4
B
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
A Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
B Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
S27E330H
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA w
milimetrach
75,0 x 75,0
Śruby
standardowe
M4
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
15
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
5
Zamontuj górną część podpórki w otworze,
zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.
2
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze
zamontowane.
6
Przytrzymaj ręką główną część urządzenia, jak
pokazano na rysunku.
Przytrzymaj zmontowaną podpórkę i poruszaj
nią do momentu dokładnego dopasowania do
pozycji zablokowania.
3
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole
podpórki.
4
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli
na zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej
urządzenie, ekranem do dołu.
7
Włóż zmontowaną podpórkę do głównej części
urządzenia w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, jak pokazano na rysunku.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
16
Odłączanie podpórki
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
2
3
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na
zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie,
ekranem do dołu.
4
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to
pokazano na rysunku.
Trzymając trzon podstawy jedną ręką, drugą ręką
zaciśniętą w pięść uderz górną część podstawy w
kierunku wskazanym przez strzałkę, aby odłączyć
podstawę.
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
17
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
RGB IN
18
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
HDMI IN
Podłączanie kabla zasilania
Podłączanie zasilania z użyciem zintegrowanego adaptera zasilania
prądu przemiennego/stałego
1
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN
2
3
1 Podłącz zasilacz prądu przemiennego/stałego do gniazda DC 14V z tyłu monitora.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3 Naciśnij przycisk
z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
19
Podłączanie zasilania z użyciem odłączanego adaptera zasilania prądu
przemiennego/stałego
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
1
2
3
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza prądu przemiennego/stałego. Następnie podłącz zasilacz
prądu przemiennego/stałego do gniazda DC 14V z tyłu produktu.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3 Naciśnij przycisk
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
20
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
21
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
Jasność
Kontrast
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
MAGIC
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
OBRAZ
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Tr. oszczędz. oczu
Wył.
Tryb gry
Wył.
SAMSUNG
Niestandar.
SAMSUNG
Wył.
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Regulacja
poziomu jasności.
Wartości bliskie
100 oznaczają
jaśniejszy ekran.
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Upscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
22
Tr. oszczędz. oczu
SAMSUNG MAGIC Bright
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
Tryb gry
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
SAMSUNG
można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard, Film
i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych
przez użytkownika.
MAGICBright
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcja MAGIC
Angle pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.
MAGICUpscale
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Kąt nachylenia produktu można dopasować do własnych potrzeb.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
4
1
2
1
5
5
Rozmiar obrazu
3
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
W trybie PC
•• Wył.
1
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
•• Tryb z odchyl. 1
produktu.
2
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
•• Tryb z odchyl. 2
Tryb z odchyl. 1.
3
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w ustawieniu
•• Tryb stojący
4
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.
•• Tryb boczny
5
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.
•• Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia
1
,
4
,i
5
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
.
•• Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji Niestandar..
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
24
Czerń HDMI
Poł. w poziomie & Położenie pionowe
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standardowy albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Zgrubne
Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
Precyzyjne
Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran, aby uzyskać żywy obraz.
――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.
25
Rozdział 05
Konfiguracja odcienia
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji MAGICBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny. To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.
W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
SAMSUNG
Czerwony
Zielony
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru czerwonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru zielonego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
KOLOR
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
50
Ton kolorów
Gamma
Normalnie
Tryb1
Regulacja poziomu
nasycenia
czerwienią.
Wartości bliskie
100 oznaczają
większą
intensywność tego
koloru.
Niebieski
Ta opcja pozwala wyregulować wartość koloru niebieskiego na obrazie. (Zakres: 0~100)
Wyższa wartość spowoduje zwiększenie intensywności koloru.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
26
Ton kolorów
Ustawianie ogólnej tonacji kolorystycznej obrazu.
•• Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
•• Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
•• Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
•• Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
•• Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Niestandar.).
Gamma
Regulacja jasności obrazu w średnim zakresie (gamma)
•• Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
27
Rozdział 06
Zmiana rozmiaru lub położenia ekranu
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
Język
Poł.menu w poz. & Poł. menu w pion.
Ustawianie języka menu.
Poł.menu w poz.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
Poł. menu w pion.: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
USTAWIENIA MENU
Język
Poł.menu w poz.
Polski
100
Poł. menu w pion.
2
Czas wyświetlania
20 s
Przezroczyst.
Ustawia język
menu.
Włączona
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
Przezroczyst.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
28
Rozdział 07
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
Przywróć wszystko
Oszcz. ener. Plus
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
MAGIC
KONF./ZEROWANIE
Przywróć wszystko
Oszcz. ener. Plus
Wył.
Wył. czasowy Plus
Tryb PC/AV
Powt. przycisków
Wykrywanie źródła
Wł. lampkę LED
Przywrócenie
fabrycznych
ustawień
domyślnych
wszystkich
parametrów
produktu.
Przyspieszenie
Auto
Tryb gotowości
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. Plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Niska: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
29
Wyłącznik czasowy
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru MENU
KONF./ZEROWANIE i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać
Wykrywanie źródła
ustawienie Wył..
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Tryb PC/AV
Wł. lampkę LED
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
――Tryb Analogowe nie jest obsługiwany przez tę funkcję.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla komunikat
Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są tryby
PC lub AV.
30
INFORMACJE
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
OBRAZ
KOLOR
USTAWIENIA MENU
KONF./ZEROWANIE
INFORMACJE
INFORMACJE
LS********/**
S / N : ***************
Analogowe
**kHz **Hz **
****x****
Optymalny tryb
****x**** **Hz
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
31
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem
http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
32
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem
z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Problem z ekranem
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
33
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Tekst jest rozmazany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
Czcionki
Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
10): Otwórz Panel sterowania
technologię ClearType.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.37).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Ustawić parametry Zgrubne i Precyzyjne.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.37) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu INFORMACJE produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
――W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące się
w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na funkcje ani
wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia KOLOR.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia KOLOR.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia KOLOR.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
34
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
Wygląd i kompozycje
•• Windows XP: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
menu Ustawienia monitora.
•• Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
•• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania
Częstotliwość odświeżania.
Ekran
Ustawienia
Wygląd i personalizacja
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ustawienia
Zaawansowane
Personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel sterowania
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
System
Ekran
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ekran
Zaawansowane
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania.
Ustawienia ekranu
Ekran
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Wygląd i personalizacja
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
Ustawienia zaawansowane
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i wyregulować
Monitor i dostosować ustawienie
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Ekran
Ekran
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Panel sterowania
System
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ekran
Personalizacja
Ekran
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
na komputerze.
Ekran
Ekran
Ustawienia wygaszacza ekranu
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ustawienia wygaszacza ekranu
Personalizuj
Personalizuj
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ustawienia wygaszacza ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Panel sterowania
Personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ekran blokady
Wygląd i personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS
Personalizuj
Ustawienia limitu czasu ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
35
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
S27E330H
Wymiary
Kategoria 27 (27 cali / 68 cm)
Obszar wyświetlania
597,6 mm (poziomo) x 336,15 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość taktowania
pikseli
148,5 MHz (analogowy, HDMI)
Zasilanie
AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
D-SUB, HDMI
Warunki
Obsługa urządzenia
Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja
monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
36
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
S27E330H
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
56 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
37
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor LCD. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, zmień częstotliwość pionową na 60 Hz w monitorze CDT przed
wymianą.
38
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising