Samsung | U32R590CWU | User manual | Samsung Zakrzywiony monitor 32" LU32R590 Instrukcja obsługi

Samsung Zakrzywiony monitor 32" LU32R590 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
U*R59*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Picture
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Jasność
25
Kontrast
25
Ostrość
25
Kolor
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
Czerń HDMI
26
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Przed rozpoczęciem instalacji monitora należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
20
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Połączenie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
20
20
21
21
21
22
22
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
23
Tr. oszczędz. oczu
26
Instalacja sterownika
23
Tryb gry
26
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
23
Czas reakcji
26
Rozmiar obrazu
27
Regulacja ekranu
27
Przygotowania
Części
10
Panel sterowania
10
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
11
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
12
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast
na ekranie początkowym
14
Konfigurowanie ustawienia Głośność
14
Typy portów
15
Regulacja nachylenia produktu
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
16
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
17
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
18
18
19
2
Spis treści
PBP
System
Instrukcja rozwiązywania problemów
Tryb PBP
28
Diagnostyka
31
Źródło dźwięku
29
Int. oszcz. ener.+
33
Rozmiar obrazu
29
Wył. czasowy Plus
33
Kontrast
29
Tryb PC/AV
34
DisplayPort Wer.
34
Tryb HDMI
34
Wykrywanie źródła
34
Dane techniczne
Powt. przycisków
34
Ogólne
40
Wł. lampkę LED
35
Tabela standardowych trybów sygnału
41
Przywróć wszystko
35
Informacja
35
Wyśw. ekranowy
Przezroczyst.
30
Język
30
Czas wyświetlania
30
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
36
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
37
Testowanie produktu
37
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
37
Sprawdź, co następuje.
37
Pytania i odpowiedzi
39
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
44
44
44
44
36
36
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ekranu monitora nie należy dotykać dłońmi ani innymi przedmiotami. Może to prowadzić do
uszkodzenia ekranu.
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Włożyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego do momentu usłyszenia kliknięcia.
•• Nie wkładać samej wtyczki zasilania do gniazdka zasilania.
•• Nie korzystać z zasilacza transformatorowego innego niż dołączony do zestawu.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie podłączać zasilacza transformatorowego do gniazdka zasilania znajdującego się na suficie.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Obrócić wtyczkę zasilania tak, aby była ustawiona pod kątem 0–90° względem zasilacza
transformatorowego.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie wolno demontować wtyczki zasilania po zakończeniu jej montażu. (Po zakończeniu montażu
nie można jej odłączyć).
•• Wtyczki zasilania dołączonej do zestawu nie wolno używać w innych urządzeniach.
•• Przy odłączaniu zasilacza transformatorowego od gniazdka zasilania należy pociągnąć zasilacz,
trzymając za jego korpus.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Zasilacza transformatorowego nie wolno narażać na wstrząsy ani uderzenia żadnych przedmiotów.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego należy zdjąć z niego plastikową osłonę.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Podczas regulacji kąta nachylenia produktu należy zachować ostrożność.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
9
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych
trybach wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Zasilanie w³ączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
Dioda LED zasilania
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (System → Wł.
lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę
funkcję z powodu odmiennych funkcji.
Dioda LED zasilania
Przycisk JOG
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
W GÓRĘ
W PRAWO
W LEWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie
Menu ekranowych przycisków
nacisnąć odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
W DÓŁ
Wróć
10
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
Tr. oszczędz. oczu
Głośność
Funkcje
Tr. oszczędz. oczu Wył.
•• W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Tr. oszczędz. oczu.
•• W LEWO / W PRAWO: Regulacja opcji Głośność.
•• NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału
wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
――Gdy dostępny jest tryb PBP, przycisk ten umożliwia zmianę pozycji prawej i lewej części ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest funkcja PBP.
Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PBP.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
12
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
13
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast na
ekranie początkowym
Zmienić ustawienie opcji Jasność, Kontrast i Tr. oszczędz. oczu, przesuwając przycisk JOG.
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować,
naciskając przycisk JOG w lewo lub w prawo.
50
Głośność
Kontrast
Wył.
Tr. oszczędz. oczu
Wycisz
Jasność
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Tr. oszczędz. oczu
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb PBP wybrano tryb Włączona.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja
Auto Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia
słuchawek lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20‎%‎,
a następnie ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z
głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG
wybrać pozycję poniżej. Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie
zwiększyć lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność.
14
Typy portów
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
HDMI IN
Gniazdo
DP IN
DC 19V
Opis
HDMI IN
DP IN
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI.
――HDMI obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
――Dźwięk będzie odtwarzany tylko, jeśli użyto kabla HDMI-HDMI lub kabla DP.
DC 19V
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
15
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-1,0° (-2,0° ~ +1,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
•• Odchylenie monitora można regulować.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
16
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
•• W trakcie przenoszenia monitora nie dotykać
ekranu.
•• Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
•• W trakcie przenoszenia monitor należy
trzymać za dolne rogi lub krawędzie.
17
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
2
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole
podpórki.
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze
zamontowane.
3
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na ilustracji.
4
Dokręcić śruby znajdujące się w dolnej części
ramienia stojaka.
Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna, użyj
grubej maty do siedzenia.
Włożyć zmontowaną podpórkę do głównej części
urządzenia w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, jak pokazano na rysunku.
5
Ułożyć podłączony kabel zasilający i kabel
- Uwaga
przesyłania danych, a następnie zamknąć WSPORNIK Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
TYLNEJ OSŁONY, jak pokazano na rysunku.
do jego uszkodzenia.
18
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
2
Odkręcić 2 śruby znajdujące się w dolnej części
ramienia stojaka.
3
Podnieść i wymontować podpórkę, ciągnąc ją
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, jak
pokazano na rysunku.
4
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak
to pokazano na rysunku.
Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna, użyj
grubej maty do siedzenia.
- Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
19
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji monitora
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1 Należy sprawdzić kształt obu końcówek kabla dołączonego do monitora oraz kształt i
umiejscowienie odpowiadających im portów na monitorze i urządzeniach zewnętrznych.
2 Przed podłączeniem kabli sygnałowych należy odłączyć od zasilania przewody zasilające monitora
i urządzeń zewnętrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ewentualnego
zwarcia lub przetężenia.
3 Po podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych należy ponownie podłączyć do zasilania przewody
zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
4 Przed rozpoczęciem korzystania z zainstalowanego monitora należy przeczytać podręcznik
użytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania się ze środkami ostrożności i
wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.
HDMI IN
――Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć przewodu HDMI
obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz i podłączyć go do
portu HDMI. Należy upewnić się, że karta graficzna źródła sygnału HDMI obsługuje wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz.
――Podczas podłączania kabla HDMI należy skorzystać z kabla dołączonego do komponentów monitora. W
przypadku korzystania z kabla HDMI innego niż dostarczony przez firmę Samsung jakość obrazu może być
gorsza.
20
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie słuchawek
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
HDMI IN
――W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla HDMI-HDMI albo DP należy podłączyć słuchawki.
――Gniazdo słuchawkowe obsługuje tylko wtyczkę 3-stykową TRS (tip-ring-sleeve).
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.
Połączenie za pomocą kabla DP
Należy się upewnić, że przewody zasilające monitora i urządzeń zewnętrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie są podłączone do zasilania.
DP IN
――Aby wyświetlać obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością 60 Hz, należy użyć kabla DP
obsługującego przesył obrazu o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstotliwości 60 Hz. Należy upewnić się,
że karta graficzna źródła sygnału DP obsługuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3840 x 2160 z
częstotliwością 60 Hz.
21
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
1
2
DC 19V
3
1
2
3
4
5
6
4
‎
1 Podłączyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego.
2 Podłączyć kabel zasilacza transformatorowego do gniazda DC 19V z tyłu monitora.
3 Podłączyć zasilacz transformatorowy do gniazdka zasilania.
4 Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
22
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
23
Rozdział 04
Picture
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
SAMSUNG
Bright można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Dynamiczny, Standard,
opcję MAGIC
Film i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych
przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
24
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
MAGIC
MAGIC
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb PBP wybrano tryb Włączona.
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
Ostrość
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja
SAMSUNG
MAGICBright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Tr. oszczędz. oczu
MAGICUpscale
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
SAMSUNG
umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.
Funkcja działa najlepiej w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
Włączona trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Czerń HDMI
Tryb gry
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Kiedy monitor się wyłącza, przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe,
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył., nawet jeśli jest ustawione na Włączona.
――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas, wybierz ustawienie Zawsze wł..
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana tylko w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p przy 60 Hz i
1080p przy 60 Hz.
Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Trybu Standardowy należy używać wówczas, gdy użytkownik nie odtwarza filmów ani nie gra w grę.
26
Rozmiar obrazu
Regulacja ekranu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb PBP wybrano tryb Włączona.
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
W trybie PC
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
W trybie AV
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
27
Rozdział 05
PBP
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Tryb PBP
――Tryb PBP jest obsługiwany w systemie Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
――Funkcja PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli ekran w trybie
PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania → Ekran → Rozdzielczość
ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.) Jeśli po
ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest pusty, należy zmienić rozdzielczość na 1280 x 1024.
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z włączoną funkcją
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PBP.
PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej źródeł sygnału
wejściowego. Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora, zależnie
od wydajności karty graficznej.
――Optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu wynosi 1920 x 2160 (szer. × wys.).
――W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania dźwięku
zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K (3840 x 2160 z
częstotliwością 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI.
――Jeśli funkcja PBP jest wyłączona, nie można automatycznie ustawić rozdzielczości na optymalną, z powodu
problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
Dla funkcji Tryb PBP wybrać ustawienie Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw optymalną
rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
28
Źródło dźwięku
Rozmiar obrazu
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
Ustawianie opcji Rozmiar obrazu dla każdego z podzielonych ekranów.
••
/
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Kontrast
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien.
29
Rozdział 06
Wyśw. ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Język
Ustawianie języka menu.
Przezroczyst.
Ustawianie przezroczystości okien menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
30
Rozdział 07
System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
2 Wybierz opcję OK, gdy pojawi się poniższy komunikat.
Wyświetlony zostanie zaraz ekran testowy. Patrz uważnie na ekran przez 10 sek.
Diagnostyka
OK
•• Sprawdzanie ekranu testowego.
1
Użyj przycisku funkcyjnego i wybierz opcje
→ System → Diagnostyka.
System
Diagnostyka
Int. oszcz. ener.+
Wył.
Wył. czasowy Plus
Tryb PC/AV
DisplayPort Wer.
Tryb HDMI
Wykrywanie źródła
Wykonanie testu
jest zalecane
w przypadku
wystąpienia
problemu z
obrazem na
monitorze.
1.2↑
2.0
Auto
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
31
3 W zależności od wyniku testu wybierz jedną z opcji: Tak / Nie.
Czy nadal widzisz ten sam problem na ekranie testowym?
Tak
Nie
•• Po wyborze opcji Tak pojawi się następujący ekran.
Diagnostyka zakończona
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Centrum obsługi klientów firmy Samsung.
Przygotuj następujące informacje:
‐‐ Kod modelu: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Po wyborze opcji Nie pojawi się poniższy ekran.
Diagnostyka zakończona
Jeśli podczas diagnostyki ekran testowy będzie wyglądał w porządku, problem może nie
dotyczyć monitora. Jeśli problem będzie się utrzymywać, wykonaj następujące czynności:
‐‐ Wyłącz monitor i inne podłączone urządzenia, takie jak komputer. Najpierw włącz monitor, a
następnie inne podłączone urządzenia.
‐‐ Zaktualizuj system operacyjny i sterownik karty graficznej do najnowszych wersji, a następnie
uruchom ponownie komputer.
‐‐ Podłącz inne urządzenie, takie jak komputer, do innego portu wejściowego na monitorze.
‐‐ Zresetuj monitor, naciskając przycisk obrotowy na monitorze i wybierając opcję System >
Przywróć wszystko.
Wymień kabel na jeden z dołączonych do monitora.
OK
32
Int. oszcz. ener.+
Wył. czasowy Plus
Funkcja Int. oszcz. ener.+ redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego monitora.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb PBP.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
•• Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener.+.
•• Włączona: Urządzenie automatycznie dostosuje zużycie mocy w celu oszczędzania energii.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana po
upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi
regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru
→ System → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. Po: Ustawienie opcji Czasomierz Eko może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
33
Tryb PC/AV
Tryb HDMI
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Włącz tryb HDMI.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
――Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
――Zmiana wersji może spowodować miganie ekranu.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeżeli monitor (ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij ikonę
, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Dostępne
są ustawienia PC lub AV.
DisplayPort Wer.
――Jeśli dla opcji Tryb HDMI zostanie wybrane ustawienie 1.4, może to spowodować, że niektóre wysokie
rozdzielczości nie będą obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
――W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli nie słychać dźwięku z odtwarzacza DVD podłączonego do produktu, dla opcji Tryb HDMI należy
wybrać ustawienie 1.4.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Jeżeli monitor (ustawiony na tryb HDMI) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla komunikat
Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij ikonę
, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Dostępne są tryby 1.4
lub 2.0.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeżeli monitor (ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij ikonę
, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Dostępne
są tryby 1.1 lub 1.2↑.
――W przypadku wybrania ustawienia 1.1 maksymalna rozdzielczość ekranu zostanie zredukowana do 2560 x
Wykrywanie źródła
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PBP ustawiona jest jako Włączona.
1440 z uwagi na ograniczenia prędkości transmisji HBR1.
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
34
Wł. lampkę LED
Informacja
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
Obraz
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
PBP
Informacja
LU********/**
S/N:**************
Wyśw. ekranowy
Przywróć wszystko
System
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Informacja
Wyjdź
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
PBP
Obraz
Informacja
LU********/**
S/N:**************
PBP
Wyśw. ekranowy
System
Informacja
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Wyjdź
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
35
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
36
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
37
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.41).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z dźwiękiem
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Brak dźwięku.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź poziom głośności.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.41) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Problem z urządzeniem źródłowym
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
38
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub
otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
39
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Wymiary
Kategoria 32 (31,5 cali / 80,0 cm)
Obszar wyświetlania
697,31 mm (poziomo) x 392,23 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,181 mm (poziomo) x 0,181 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
533,25 MHz (DisplayPort)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
594,00 MHz (HDMI)
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC
produktu zawiera jego etykieta.
Złącza sygnałowe
HDMI, DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji
40
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
Synchronizacja
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Częstotliwość pozioma
30 – 135 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI)
Rozdzielczość
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)
Rozdzielczość maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Displayport
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
41
Displayport
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
HDMI
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
42
HDMI
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może
wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
43
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising