Samsung | C24FG73FQU | User manual | Samsung Monitor Curved QLED 24” CFG73 Instrukcja obsługi

Samsung Monitor Curved QLED 24” CFG73 Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Monitor do gier
C*FG7*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej
na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
4
5
5
6
7
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania
WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (tylko modele C*FG70*) 21
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania
WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (tylko modele C*FG73*) 22
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO
23
Montaż podstawy (tylko modele C*FG70*)
24
Montaż podstawy (tylko modele C*FG73*)
25
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności sprawdzające
Przygotowania
Elementy monitora
Panel sterowania
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Przycisk ustawień gry
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Widok z tyłu
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Obracanie monitora
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
10
10
11
12
Instalacja
Montowanie podstawy stojaka (tylko modele
C*FG70*)
Montowanie podstawy stojaka (tylko modele
C*FG73*)
13
13
14
15
16
18
18
26
Podłączanie i korzystanie z komputera
26
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
26
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
26
Podłączanie za pomocą kabla DP
27
Podłączanie słuchawek
27
Podłączanie kabla zasilania (tylko modele
C24FG70FQ* / C24FG73FQ*)
27
Podłączanie kabla zasilania (tylko modele
C27FG70FQ* / C27FG73FQ*)
28
Porządkowanie podłączonych kabli (tylko modele
C*FG70*)
28
Porządkowanie podłączonych kabli (tylko modele
C*FG73*)
29
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
30
19
Instalacja sterownika
30
19
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
30
Gra
Tryb obrazu
31
Częst. odświeżania
32
Korektor czerni
32
Czas reakcji
32
FreeSync
33
Zmniejsz opóźn.we
34
Rozmiar ekranu
34
Zapisz ustawienia
35
Ustawienia ekranu
Tryb obrazu
36
Jasność
37
Kontrast
37
Ostrość
37
Kolor
37
Czerń HDMI
38
Tr. oszczędz. oczu
38
Regulacja ekranu
38
Raport z kalibracji
38
20
2
Spis treści
Konfigurowanie ustawień
menu ekranowego
Instalacja oprogramowania
Język
39
Czas wyświetlania
39
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Wymagania systemowe
Dane techniczne
43
Ogólne
47
43
43
Tabela standardowych trybów sygnału
48
Dodatek
Konfiguracja i zerowanie
Instrukcja rozwiązywania problemów
Podświetl. areny (tylko modele C*FG70*)
40
Głośność
41
Oszcz. ener. plus
41
Wyłącznik czasowy
41
Tryb PC/AV
41
DisplayPort Wer.
41
Wykrywanie źródła
42
Powt. przycisków
42
Wł. lampkę LED
42
Przywróć wszystko
42
Informacja
42
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
44
Testowanie produktu
44
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
44
Sprawdź, co następuje.
44
Pytania & odpowiedzi
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
50
50
50
50
46
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może
spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była
taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
10 cm
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane
są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
10 cm
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
10 cm
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
10 cm
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże
się z niebezpieczeństwem.
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały
drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Symbole
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
4
Czyszczenie
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
3
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
6
Włączyć produkt i komputer.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie
stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu
w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu
w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Włożyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego do momentu usłyszenia kliknięcia.
•• Nie wkładać samej wtyczki zasilania do gniazdka zasilania.
•• Nie korzystać z zasilacza transformatorowego innego niż dołączony do zestawu.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie podłączać zasilacza transformatorowego do gniazdka zasilania znajdującego się na suficie.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Obrócić wtyczkę zasilania tak, aby była ustawiona pod kątem 0–90° względem zasilacza
transformatorowego.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Nie wolno demontować wtyczki zasilania po zakończeniu jej montażu. (Po zakończeniu montażu nie
można jej odłączyć).
•• Wtyczki zasilania dołączonej do zestawu nie wolno używać w innych urządzeniach.
•• Przy odłączaniu zasilacza transformatorowego od gniazdka zasilania należy pociągnąć zasilacz,
trzymając za jego korpus.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Zasilacza transformatorowego nie wolno narażać na wstrząsy ani uderzenia żadnych przedmiotów.
‒‒ Może to doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu pożaru.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego należy zdjąć z niego plastikową osłonę.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut
w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
9
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Elementy monitora
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych
trybach wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
C*FG70*
Opis
C*FG73*
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Wyłączone
Przycisk JOG
W GÓRĘ
Dioda LED zasilania
•• Tryb oszczędzania energii: Miga
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Włączone
W LEWO
W PRAWO
――Działanie lampki zasilania można zmieniać w menu. (System → Wł.
lampkę LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
W DÓŁ
z powodu odmiennych funkcji.
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć
Menu ekranowych przycisków
odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
Przycisk ustawień gry
charakterystyką posiadanego produktu.
Dioda LED zasilania
Za pomocą przycisków skrótu można uzyskać dostęp do zapisanych
wcześniej niestandardowych trybów gry.
Wróć
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Przycisk ustawień gry
•• Ustawienia gry 1 / Ustawienia gry 2 / Ustawienia gry 3
――Przyciski ustawień gry znajdują się dolnym prawym rogu, w przedniej
części monitora. Aby edytować i zapisać niestandardowy tryb gry, przejdź
do opcji menu Gra → Zapisz ustawienia.
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia
menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk
Ikony
Opis
Menu
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego
elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych.
Źródło
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie
przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach
funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału wejściowego pojawia się w
lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Tr. oszczędz. oczu
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• Gra → Tryb obrazu, Korektor czerni
•• Obraz → Tryb obrazu, Jasność, Kolor
Wróć
•• System → Oszcz. ener. plus
Wył.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie
przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu
odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk ustawień gry
Przycisk JOG
Ustawienie można wyświetlić za pomocą klawisza skrótu widocznego na dole, bez konieczności
korzystania z menu ekranowego. Ustawienia można wyświetlić bezpośrednio dla trzech różnych trybów.
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
•• Ustawienia gry 1 / Ustawienia gry 2 / Ustawienia gry 3
C*FG70*
C*FG73*
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Ustawienia gry 3
Ustawienia gry 2
Ustawienia gry 1
Ustawienia gry 3
Ustawienia gry 2
Ustawienia gry 1
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast lub Ostrość można
regulować, naciskając przycisk JOG w górę lub w dół.
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować, naciskając
przycisk JOG w lewo lub w prawo.
Ostrość
Jasność
Głośność
Wycisz
100
Kontrast
50
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
Ostrość
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek
lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%, a następnie
ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z
głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG
wybrać pozycję poniżej.
Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć
wartość ustawienia Głośność.
13
Widok z tyłu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub
kabla HDMI/DVI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Przeznaczony dla techników serwisu.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład
słuchawek.
14
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
C*FG73*
C*FG70*
Od 15° w lewo do 15° w prawo (w sumie 30°, ±2°)
-2° (±2°) - 92° (±2°)
-2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°)
-15,0°(±2,0°) w lewo do ~ +15,0°(±2,0°) w prawo
-2° (±2°) - 17° (±2°)
-3,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
135,0 mm (135,0, ± 5,0 mm)
140 mm (0, +10 mm)
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Podczas regulacji odchylenia i wysokości produkt należy chwytać po obu stronach, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
•• Podczas regulacji odchylenia i wysokości produkt należy chwytać po obu stronach, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
•• Produkt ma pewną tolerancję obrotu i dostosowania wysokości. Podczas jego obracania lub
dostosowywania jego wysokości nie wolno przekraczać tej tolerancji.
•• Produkt ma pewną tolerancję obrotu i dostosowania wysokości. Podczas jego obracania lub
dostosowywania jego wysokości nie wolno przekraczać tej tolerancji.
•• Podczas regulacji wysokości stojak może wydawać dźwięk. Jest to skutek przesuwania się kulki
wewnątrz stojaka podczas regulacji jego wysokości. Jest to zjawisko typowe i nie oznacza żadnych
nieprawidłowości.
15
Obracanie monitora
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
C*FG73*
C*FG70*
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
――Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę.
――Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę.
――Obróć monitor w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw całkowicie pionowo.
――Obróć monitor w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw całkowicie pionowo.
――Obracanie ekranu w lewo może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest w pozycji
――Obracanie ekranu w lewo może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest w pozycji
pionowej, lub gdy wysokość nie jest ustawiona na maksimum, obracanie ekranu może również spowodować
pionowej, lub gdy wysokość nie jest ustawiona na maksimum, obracanie ekranu może również spowodować
uszkodzenie urządzenia.
uszkodzenie urządzenia.
――W przypadku obracania monitora dla opcji Podświetl. areny należy wybrać ustawienie Wył.. Patrzenie
bezpośrednio w jasne światło ( A ) u dołu przedniej części monitora może negatywnie wpływać na wzrok. (tylko
modele C*FG70*)
16
Uwaga
C*FG70*
C*FG73*
•• Chwyć lewy i prawy bok monitora i wyreguluj odchylenie.
•• Chwyć lewy i prawy bok monitora i wyreguluj odchylenie.
90˚
90˚
•• Przytrzymaj ramkę za krawędź po obu stronach i obróć monitor. (Uważaj, aby nie chwycić
bezpośrednio za wyświetlacz LCD).
•• Przytrzymaj ramkę za krawędź po obu stronach i obróć monitor. (Uważaj, aby nie chwycić
bezpośrednio za wyświetlacz LCD).
•• Ekran można obrócić maks. o 90° w prawo, patrząc od przodu ekranu.
•• Ekran można obrócić maks. o 90° w prawo, patrząc od przodu ekranu.
17
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia monitora
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
C*FG70*
•• W trakcie przenoszenia
monitora trzymać go za dolną
część.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
C*FG70*
C*FG73*
C*FG73*
•• Podczas przenoszenia
monitora obróć ekran,
ustawiając go w orientacji
pionowej, i chwyć za górną i
dolną część monitora.
•• Urządzenia nie wolno
podnosić za samą podstawę.
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
C*FG70*
•• Zachowaj ostrożność, aby nie
dopuścić do przytrzaśnięcia
palców.
18
Instalacja
Montowanie podstawy stojaka (tylko modele C*FG70*)
1
2
3
4
5
A
Połóż piankę ochronną Styrofoam
dołączoną do opakowania na podłodze
i umieść w niej produkt skierowany
przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
Zamocuj podstawę w tylnej części
monitora, zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałkę.
Dokręć mocno wkręty na podstawie.
B
Odczep DOLNĄ POKRYWĘ Z TYŁU od
GÓRNEJ POKRYWY Z TYŁU w kierunku
pokazanym na rysunku.
W tylnej części monitora odpowiednio
ustaw i wepchnij GÓRNĄ CZĘŚĆ
POKRYWY TYLNEJ do wgłębienia
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
――Należy skorzystać z osłony
styropianowej, która jest dołączona do
monitora.
6
Dociśnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY
TYLNEJ zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałki.
7
W tylnej części monitora odpowiednio
ustaw i wepchnij DOLNĄ CZĘŚĆ
POKRYWY TYLNEJ do wgłębienia
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
8
Przytrzymując dolną część osłony
styropianowej jedną dłonią, drugą dłonią
pociągnąć ramię stojaka do góry.
9
Podłączyć podstawę stojaka do ramienia
w sposób pokazany na rysunku. Upewnić
się, że między podstawą stojaka i
ramieniem nie ma prześwitu.
10
Należy połączyć stopę podstawki ze
słupkiem podstawki, a następnie mocno
ją przykręcić dwiema śrubami.
19
Montowanie podstawy stojaka (tylko modele C*FG73*)
1
2
3
4
5
A
Połóż piankę ochronną Styrofoam
dołączoną do opakowania na podłodze
i umieść w niej produkt skierowany
przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
Zamocuj podstawę w tylnej części
monitora, zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałkę.
Dokręć mocno wkręty na podstawie.
B
Odczep DOLNĄ POKRYWĘ Z TYŁU od
GÓRNEJ POKRYWY Z TYŁU w kierunku
pokazanym na rysunku.
W tylnej części monitora odpowiednio
ustaw i wepchnij GÓRNĄ CZĘŚĆ
POKRYWY TYLNEJ do wgłębienia
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
――Należy skorzystać z osłony
styropianowej, która jest dołączona do
monitora.
6
Dociśnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY
TYLNEJ zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałki.
7
W tylnej części monitora odpowiednio
ustaw i wepchnij DOLNĄ CZĘŚĆ
POKRYWY TYLNEJ do wgłębienia
zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
8
Przytrzymując dolną część osłony
styropianowej jedną dłonią, drugą dłonią
pociągnąć ramię stojaka do góry.
9
Podłączyć podstawę stojaka do ramienia
w sposób pokazany na rysunku. Upewnić
się, że między podstawą stojaka i
ramieniem nie ma prześwitu.
10
Należy połączyć stopę podstawki ze
słupkiem podstawki, a następnie mocno
ją przykręcić dwiema śrubami.
20
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (tylko modele C*FG70*)
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
2
Wsuń specjalną szpilkę do demontażu do
zatrzasków A i B , a następnie za pomocą szpilki
podważ DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ.
3
Wyjmij DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
4
W tylnej części monitora palcami unieś GÓRNĄ
CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałki, tak jak pokazano na
ilustracji.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
dołączona do monitora.
5
Wyjmij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
6
Odkręć wkręty na podstawie, tak jak pokazano na
ilustracji.
――Śruby służą również do montowania WSPORNIKA
7
Podnieś i wymontuj podstawę.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
ŚCIENNEGO. Należy zadbać o to, aby nie zgubić
wkrętów.
21
Odłączanie podpórki (w celu zamontowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO) (tylko modele C*FG73*)
――Przed wymontowaniem podstawy z monitora połóż go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
2
Wsuń specjalną szpilkę do demontażu do
zatrzasków A i B , a następnie za pomocą szpilki
podważ DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ.
3
Wyjmij DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
4
W tylnej części monitora palcami unieś GÓRNĄ
CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałki, tak jak pokazano na
ilustracji.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
dołączona do monitora.
5
Wyjmij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
6
Odkręć wkręty na podstawie, tak jak pokazano na
ilustracji.
――Śruby służą również do montowania WSPORNIKA
7
Podnieś i wymontuj podstawę.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
ŚCIENNEGO. Należy zadbać o to, aby nie zgubić
wkrętów.
22
Montowanie WSPORNIKA ŚCIENNEGO
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
2
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub
zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
3
4
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od bazy
podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA w
milimetrach
A Miejsce montowania WSPORNIKA ŚCIENNEGO
B WSPORNIK ŚCIENNY
Ustawić elementy B i A obudowy monitora w jednej linii, a następnie mocno przykręcić śrubami
pochodzącymi ze stojaka (str.21, str.22).
C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*
C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*
75 x 75
Śruby standardowe
Liczba szt.
Φ 4 mm, skok 0,7 mm, długość 10
4 EA
mm
――WSPORNIKA ŚCIENNEGO nie należy montować, gdy monitor jest włączony. Może to spowodować porażenie
prądem i obrażenia ciała.
23
Montaż podstawy (tylko modele C*FG70*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
2
Zamocuj podstawę w tylnej części monitora,
zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
3
Dokręć mocno wkręty na podstawie.
4
W tylnej części monitora odpowiednio ustaw i
wepchnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ do
wgłębienia zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
dołączona do monitora.
5
Dociśnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie
z kierunkiem wskazywanym przez strzałki.
6
W tylnej części monitora odpowiednio ustaw i
wepchnij DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ do
wgłębienia zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
7
Po zamocowaniu stojaka ustaw produkt pionowo.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
24
Montaż podstawy (tylko modele C*FG73*)
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji.
2
Zamocuj podstawę w tylnej części monitora,
zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
3
Dokręć mocno wkręty na podstawie.
4
W tylnej części monitora odpowiednio ustaw i
wepchnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ do
wgłębienia zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
――Należy skorzystać z osłony styropianowej, która jest
dołączona do monitora.
5
Dociśnij GÓRNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ zgodnie
z kierunkiem wskazywanym przez strzałki.
6
W tylnej części monitora odpowiednio ustaw i
wepchnij DOLNĄ CZĘŚĆ POKRYWY TYLNEJ do
wgłębienia zgodnie z kierunkiem wskazywanym
przez strzałkę.
7
Po zamocowaniu stojaka ustaw produkt pionowo.
Uwaga
Nie dociskać monitora do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
25
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności sprawdzające
Podłączanie i korzystanie z komputera
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――Ustawienie Interaktywne funkcji Podświetl. areny nie jest obsługiwane. Funkcja ta działa w oparciu o
wejściowy sygnał audio. (tylko modele C*FG70*)
26
Podłączanie za pomocą kabla DP
DP IN
Podłączanie kabla zasilania (tylko modele C24FG70FQ*
/ C24FG73FQ*)
C24FG70FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Zaleca się użycie kabla DP o długości nieprzekraczającej 1,5 m. Użycie kabla dłuższego niż 1,5 m może obniżyć
jakość obrazu.
3
Podłączanie słuchawek
4
C24FG73FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla HDMI-HDMI albo DP należy podłączyć słuchawki.
――Dostępne jest ustawienie Interaktywne funkcji Podświetl. areny. Funkcja ta działa w przypadku odbioru
sygnału audio. (tylko modele C*FG70*)
3
4
1
Podłączyć wtyczkę zasilania do zasilacza transformatorowego.
2
Podłączyć kabel zasilacza transformatorowego do gniazda DC 19V z tyłu monitora.
3
Podłączyć zasilacz transformatorowy do gniazdka zasilania.
4
Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
27
Podłączanie kabla zasilania (tylko modele C27FG70FQ*
/ C27FG73FQ*)
C27FG70FQ*
Porządkowanie podłączonych kabli (tylko modele
C*FG70*)
Podłącz kable do odpowiednich złączy.
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
I IN 1
DC 19V
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
1
2
2
3
Poprowadź kable przez uchwyt zgodnie z kierunkiem
wskazywanym przez strzałkę, zaczynając od dolnej części
uchwytu, tak jak pokazano na ilustracji.
C27FG73FQ*
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
3
Pociągnij za kabel, aby wyregulować jego długość.
4
1
Wykonując te same czynności, poprowadź pozostałe kable.
1
2
3
1
Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz
transformatorowy do gniazda DC 19V z tyłu produktu.
2
Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3
Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
Uwaga
Podczas obracania kabla przymocowanego do uchwytu może dojść do odłączenia lub uszkodzenia kabla.
W tym wypadku najpierw odłącz kabel od uchwytu.
28
Porządkowanie podłączonych kabli (tylko modele C*FG73*)
1
2
Montaż statywu zakończony.
Urządzenie należy ustawić w maksymalnej pozycji
Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę. pionowej.
3
Podłączyć odpowiednie kable.
4
Otworzyć PRAWĄ STRONĘ KOŁNIERZA OSŁONY i
obrócić otwartą część u dołu.
――Monitor może zostać uszkodzony, jeśli ekran
będzie obracany bez przechylenia lub w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5
6
Włożyć odpowiednie kable do uchwytu pałąka
Zamknąć LEWĄ STRONĘ KOŁNIERZA OSŁONY.
statywu. Nie rozciągać przewodu. Zaleca się włożenie
trzech kabli do jednego uchwytu.
7
Urządzenie należy ustawić w pozycji poziomej.
8
Ułożyć zewnętrzne kable.
29
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich
sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
――Aby zmienić częstotliwość odświeżania przy zachowaniu bieżącej rozdzielczości, wybierz opcje Gra → Częst.
odświeżania w menu ekranowym OSD.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
30
Rozdział 04
Gra
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
•• Wysoka jasność: Ustawianie maksymalnej jasności ekranu.
Tryb obrazu
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
•• FPS: Zwiększanie jasności ciemnych obszarów na ekranie gry FPS. Tryb ten zwiększa widoczność
przeciwników w grze FPS.
•• RTS: Zwiększanie temperatury barwowej i stosunku kontrastu w celu zwiększenia widoczności na
ekranie i minimapie gier RTS.
•• RPG: Tryb ten zoptymalizowano pod kątem grafiki 3D i powiadomień na ekranie gier RPG.
•• AOS: Zwiększanie stosunku kontrastu w celu uzyskania obrazu o jakości zoptymalizowanej pod
kątem gier AOS.
•• sRGB: dostosowywanie systemu kolorów do trybu sRGB. Jest to standardowy tryb tego monitora.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcję Tryb obrazu można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
31
Częst. odświeżania
Czas reakcji
Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu. Wyższa częstotliwość odświeżania jest mniej męcząca dla
oczu.
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji FreeSync wybrano tryb Standardowy silnik lub Najlepszy silnik.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji FreeSync wybrano tryb Standardowy silnik lub Najlepszy silnik.
――W zależności od karty graficznej zainstalowanej w komputerze zmiana ustawienia Częst. odświeżania może
spowodować migotanie ekranu.
――Ta funkcja jest dostępna w przypadku komputerów wyposażonych w kartę graficzną z możliwością zmiany
częstotliwości odświeżania.
Funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń (np. urządzeń AV) o stałej częstotliwości odświeżania. W
przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
Korektor czerni
Regulacja jasności ciemnych obszarów.
Wartości bliższe 1 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się jaśniejsze, co ułatwia znajdowanie
przeciwników podczas gry. Aby łatwiej znajdować przeciwników podczas gry, należy ustawić niską
wartość.
Wartości bliższe 20 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się ciemniejsze, a kontrast się
zwiększa.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
32
FreeSync
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień
i oczekiwania na obraz.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać jeszcze
lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.
Wyświetlane pozycje w menu FreeSync mogą się różnić w zależności od modelu monitora i jego zgodności
z kartą graficzną AMD.
Pozycja menu 1
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Włączona: Włącza funkcję FreeSync kart graficznych AMD. W trakcie grania w niektóre gry może
występować miganie ekranu.
Aby korzystać z funkcji FreeSync, należy ustawić optymalną rozdzielczość.
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Q & A → Jak
zmienić częstotliwość?
――Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI1, HDMI2 albo DisplayPort.
Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DisplayPort.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego materiału
wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie trybu
FreeSync na Wył. lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję sterownika karty
graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału
wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku monitora może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
――W razie zmiany rozdzielczości ekranu, jeśli dla funkcji wybrano ustawienie Włączona, karta graficzna może
powodować sporadyczne zanikanie obrazu. Dla opcji FreeSync wybierz ustawienie Wył. i zmień rozdzielczość.
――Ta funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń niewyposażonych w kartę graficzną AMD (np. urządzeń
AV). W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
Jak włączyć funkcję FreeSync?
1 Dla opcji FreeSync wybierz ustawienie Włączona w menu ekranowym OSD monitora.
2 Włączyć funkcję FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:
Pozycja menu 2
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
•• Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości odświeżania
ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja działania
ekranu i wyświetlanych treści). W trakcie gry obraz na ekranie może migać.
Aby korzystać z funkcji FreeSync, należy ustawić optymalną rozdzielczość.
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień częstotliwości można znaleźć w części Q & A → Jak
zmienić częstotliwość?
――Funkcja FreeSync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI1, HDMI2 albo DisplayPort.
Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DisplayPort.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego materiału
wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie trybu
FreeSync na Standardowy silnik lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję
sterownika karty graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku zmiany częstotliwości sygnału
wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku monitora może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
――Jeśli rozdzielczość zostanie zmieniona, gdy dla opcji FreeSync wybrane jest ustawienie Standardowy silnik
lub Najlepszy silnik, sporadycznie może występować efekt rozrywania obrazu (ang. screen tearing). Dla opcji
FreeSync wybierz ustawienie Wył. i zmień rozdzielczość.
――Ta funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń niewyposażonych w kartę graficzną AMD (np. urządzeń
AV). W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
Jak włączyć funkcję FreeSync?
1 Dla funkcji FreeSync wybrać ustawienie Standardowy silnik lub Najlepszy silnik w menu OSD.
2 Włączyć funkcję FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy → AMD Radeon Settings → Display
Dla funkcji „AMD FreeSync” należy wybrać ustawienie „Wł.”. Jeśli ta funkcja nie została jeszcze
włączona, należy wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy → AMD Radeon Settings → Display
Dla funkcji „AMD FreeSync” należy wybrać ustawienie „Wł.”. Jeśli ta funkcja nie została jeszcze
włączona, należy wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
33
Zmniejsz opóźn.we
Minimalizowanie opóźnienia wejścia w celu uzyskania lepszego czasu reakcji poprzez skrócenie czasu
przetwarzania obrazu wideo.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja FreeSync.
――To menu nie jest dostępne, jeśli dla opcji Częst. odświeżania wybrano ustawienie 60 Hz.
――Funkcja może nie być obsługiwana, jeśli częstotliwość odświeżania komputera jest inna niż ustawienie opcji
Częst. odświeżania monitora.
Rozmiar ekranu
Wybór najlepszego rozmiaru ekranu i formatu obrazu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja FreeSync.
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart graficznych
firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD, które
zapewniają obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej
stronie firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
――Korzystanie z funkcji FreeSync przy użyciu interfejsu HDMI może się nie powieść ze względu na ograniczenia
przesyłu w przypadku niektórych kart graficznych AMD.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
•• 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane.
•• 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą
wyświetlane.
•• 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie
będą wyświetlane.
34
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
•• 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane.
Zapisz ustawienia
Zapisywanie maksymalnie trzech niestandardowych trybów gry dopasowanych do preferencji
użytkownika. Naciśnięcie przycisku skrótu trybu gry, umieszczonego w dolnej części monitora, pozwala
uzyskać bezpośredni dostęp do ulubionego niestandardowego trybu gry.
――W przypadku edytowania i zapisania niestandardowego trybu gry poprzednie ustawienia zostaną usunięte. W
czasie edytowania trybu należy zachować ostrożność.
•• 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą
wyświetlane.
•• Ustawienia gry 1 / Ustawienia gry 2 / Ustawienia gry 3
•• 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
Przycisk ustawień gry
•• 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
Ustawienie można wyświetlić za pomocą klawisza skrótu widocznego na dole, bez konieczności
korzystania z menu ekranowego. Ustawienia można wyświetlić bezpośrednio dla trzech różnych trybów.
C*FG70*
C*FG73*
•• 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie
będą wyświetlane.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest wyłączona).
35
Rozdział 05
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
•• Wysoka jasność: Ustawianie maksymalnej jasności ekranu.
Tryb obrazu
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
•• FPS: Zwiększanie jasności ciemnych obszarów na ekranie gry FPS. Tryb ten zwiększa widoczność
przeciwników w grze FPS.
•• RTS: Zwiększanie temperatury barwowej i stosunku kontrastu w celu zwiększenia widoczności na
ekranie i minimapie gier RTS.
•• RPG: Tryb ten zoptymalizowano pod kątem grafiki 3D i powiadomień na ekranie gier RPG.
•• AOS: Zwiększanie stosunku kontrastu w celu uzyskania obrazu o jakości zoptymalizowanej pod
kątem gier AOS.
•• sRGB: dostosowywanie systemu kolorów do trybu sRGB. Jest to standardowy tryb tego monitora.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcję Tryb obrazu można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
36
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
Ostrość
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
37
Czerń HDMI
Regulacja ekranu
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PC/AV wybrano ustawienie AV.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar ekranu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu w
trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie & Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana tylko w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p przy 60 Hz i
1080p przy 60 Hz.
Tr. oszczędz. oczu
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego o
długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek
oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach
domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem
spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
Raport z kalibracji
Dane do tego raportu są gromadzone w momencie wysyłki.
•• Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od zastosowanego sprzętu pomiarowego, miejsca
pomiaru, środowiska systemowego (komputera, karty graficznej itd.) oraz innych czynników.
•• Sygnał wejściowy: HDMI
•• Każdy pomiar z tego raportu wykonano w chwili wysyłki w trybie Niestandardowe.
•• W przypadku niektórych produktów niniejszy raport nie jest dostępny w menu, tylko dostarczony w
postaci wydruku.
38
Rozdział 06
Konfigurowanie ustawień menu ekranowego
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
Czas wyświetlania
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy nie
jest używane przez określony czas.
Język
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
39
Rozdział 07
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Podświetl. areny.
•• Miga: Podświetlenie LED działa ze stałym interwałem.
•• Interaktywne: Automatyczna zmiana jasności podświetlenia LED w zależności od poziomu dźwięku
przesyłanego z komputera.
Podświetl. areny (tylko modele C*FG70*)
Konfiguracja sposobu działania podświetlenia LED umieszczonego pod ekranem.
――Tryb ten zmienia poziom oświetlenia w oparciu o natężenie sygnału audio odbieranego przez monitor.
Zmniejszenie głośności dźwięku na komputerze spowoduje zmniejszenie poziomu oświetlenia. Aby uzyskać
lepszy efekt oświetlenia podczas korzystania z funkcji Podświetl. areny i zwiększyć atrakcyjność gry, należy
zwiększyć głośność dźwięku.
40
Głośność
Tryb PC/AV
Zmienić ustawienie opcji Głośność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Oszcz. ener. plus
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. plus.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI1, HDMI2, DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat
Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza się tryb oszczędzania energii, nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić
ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
. Dostępne są tryby PC lub AV.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Mała: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
DisplayPort Wer.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor (po ustawieniu opcji HDMI1, HDMI2 lub DisplayPort) jest ustawiony na tryb oszczędzania energii
lub wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, lub przechodzi w tryb oszczędzania energii, należy
naciśnij przycisk JOG, aby wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybierz symbol
wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są tryby 1.1 lub 1.2.
, aby
――W przypadku ustawienia opcji DisplayPort Wer. na wartość 1.1, ze względu na ograniczenie przesyłu
DisplayPort 1.1, maksymalna częstotliwość odświeżania dla kart graficznych nie może osiągnąć poziomu 120
Hz/144 Hz.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z
przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy,
należy przejść do obszaru
→ System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
41
Wykrywanie źródła
Informacja
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Powt. przycisków
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
12
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
Wył.
Włączona
Częst. odświeżania
FreeSync
Zmniejsz opóźn.we
Hz
Korektor czerni
Czas reakcji
Tryb obrazu: Niestandar.
Gra
Informacja
Obraz
LS *********
Wyśw. ekranowy
Wł. lampkę LED
120
S/N :*************
System
Informacja
HDMI1
Wyjdź
****x****
** kHz ** Hz
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
――Ustawienia Ustawienia gry 1, Ustawienia gry 2 oraz Ustawienia gry 3 zapisane w opcji Zapisz ustawienia nie
zostaną zmienione.
42
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
43
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie
z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłączyć kabel od produktu.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
44
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.48).
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Problem z dźwiękiem
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Brak dźwięku.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź poziom głośności.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.48) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
45
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizuj → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje
zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA
BIOS na komputerze.
46
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C24FG70FQ* / C24FG73FQ*
C27FG70FQ* / C27FG73FQ*
Wymiary
Kategoria 24 (23,5 cali / 59,8 cm)
Kategoria 27 (27,0 cali / 68,6 cm)
Obszar wyświetlania
521,3952 mm (poziomo) x
293,2848 mm (pionowo)
597,888 mm (poziomo) x
336,312 mm (piosnowo)
Plamka matrycy
0,27156 mm (poziomo) x
0,27156 mm (pionowo)
0,3114 mm (poziomo) x
0,3114 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
HDMI: 297 MHz
DisplayPort: 346,5 MHz
Zasilanie
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu
urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
HDMI, DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez
wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10 – 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5 – 95 %, bez kondensacji
47
Tabela standardowych trybów sygnału
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 168 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 144 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 przy 144 Hz (DisplayPort)
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 przy 144 Hz (DisplayPort)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
48
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć
negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
49
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać
naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising